NAMA NO.

MATRIK NAMA KURSUS

: : :

SARKUNAWATHY A/P ARUMUGAM M20111000175 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB KPF 6044 PROF. ABDUL LATIF BIN HAJI GAPOR KAJIAN TINJAUAN

KOD KURSUS NAMA PENSYARAH TAJUK

: : :

SIKAP GURU PENDIDIKAN KHAS DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN : SATU KAJIAN TERHADAP GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEMBELAJARAN DI SK DAN SMK SULTAN YUSSUF, BATU GAJAH Sarkunawathy a/p Arumugam
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. Seramai 30 orang guru pendidikan khas telah dipilih sebagai responden kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan iaitu dengan menggunakan instrumen soal selidik Skala Likert . Faktor demografik telah dikaji untuk menentukan jika terdapat hubungan yang signifikan dalam sikap guru terhadap penggunaan komputer. Persoalan kajian yang telah dikaji adalah, adakah terdapat hubungan yang signifikan dari segi jantina, kaum dan pengalaman mengajar dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer. Data kajian dianalisa menggunakan statistik inferensi, iaitu ujian-t dan ANOVA. Dapatan ujian-t kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (t=0.930, p=0.360) dari segi jantina dalam sikap guru terhadap penggunaan komputer. Guru lelaki didapati lebih bersifat positif dalam penggunaan komputer. Dapatan ujian ANOVA untuk kaum pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (F= 1.325, P= 0.283) diantara kaum dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer. Didapati juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan (F=0.527, P=0.667) diantara pengalaman mengajar dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer. Kesimpulan yang dibuat adalah bahawa guru pendidikan khas tidak mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang mendalam dalam penggunaan komputer.

This study aims to invertigate special education teachers’ attitudes towards usage of computer. A total of 30 special education teachers were selected as respondents. Special education teachers’attitudes were measured using 20 item Likert. Certain demographic factors were studied to determine if there is a statistical significant special education teachers’ attitudes were measured using Likert type survey instrument. Demographic factors were studied to determine if there is a significant relationship to gender, race and teaching experience with the attitudes towards usage of computer. Data were analyzed using inferential statistics, t-test and ANOVA. The t-test results showed a significant difference (t=0.930, p=0.360) in terms of gender in teachers’ attitudes usage of computer. Male teachers were more positive towards usage of computer. ANOVA test results showed no significant difference (F=1.325, P=0.283) between race with the attitude towards usage of computer. There is neither a significant difference (F=1.325, P=0.667) between teaching experience with the attitude usage of computer. The conclusion is that mainstream teachers do not have enough knowledge and awareness in usage of computer.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Aspek afektif merangkumi tindak balas saraf simpatetik dan pernyataan lisan efektif. Di antaranya adalah afektif.PENGENALAN Pada masa kini penggunaan komputer dalam pelbagai bidang telah menjadi satu kemestian. Penggunaan makmal komputer ini harus dipantau oleh guru besar atau pengetua. guru-guru diwajibkan menggunakan makmal komputer dalam rancangan mengajar harian mereka. Aspek kognitif pula merangkumi tindak balas pernyataan lisan yang . Surat pekeliling itu juga mengharuskan guru-guru mengintegrasikan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mcguire & Hovland (1960).6/2003 mengenai Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyatakan bahawa peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah harus digunakan secara maksimum dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. Ianya terserlah melalui penggunaan teknologi komputer di bilik darjah terutamanya sewaktu pengenalan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dimana komputer memainkan peranan sebagai alat bantu mengajar kepada pelajar. Menurut surat itu juga.terdapat 3 komponen utama dalam pembentukan sikap. kognitif dan tingkah laku. Teori Sikap Menurut teori sikap yang dikemukakan Rosenberg. Bidang yang semakin mendapat perhatian dalam penggunaan teknologi komputer adalah bidang pendidikan.

kognitif dan tingkahlaku. .berkaitan kepercayaan. manakala aspek tingkah laku merangkumi tindak balas secara nyata dan dapat dilihat. Ketiga-tiga aspek tersebut akan bertindak balas membentuk satu komponen sikap. Afektif -Tindak balas saraf simpatetik -Pernyataan lisan -Afektif -Tindak balas saraf simpatetik Stimulasi Sikap Tingkahlaku -Pernyataan lisan -Afektif -Tindak balas saraf simpatetik Kognitif -Pernyataan lisan -Afektif Komponen Pembentukan Sikap (Sumber : Rosenberg. Mcguire & Hovland 1960) Rangsangan yang diterima oleh individu akan melalui sikap (pengantara) individu terhadap objek sebelum sesuatu tindak balas dikeluarkan. sama ada dari aspek afektif.

) pula membuat kajian mengenai penggunaan komputer dalam kalangan guru di SK Kajang. Dapatan kajiannya juga menunjukkan bahawa guru-guru sedar tentang kepentingan kemahiran komputer dan faedah yang boleh diperoleh daripada penggunaan komputer dalam pendidikan.Sikap Guru Mempengaruhi Penggunaan Komputer Menurut Norhayati (2000) guru yang dapat menyelesaikan masalah menggunakan komputer akan sentiasa mencuba menggunakan komputer dalam pengajaran. kesedaran dan sokongan serta galakkan yang diberi oleh pihak pentadbir mungkin dapat menerangkan mengapa guru-guru dalam kajiannya mempunyai sikap yang positif terhadap komputer. Tan (1998. Pendidik lelaki menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap komputer jika . Faktor Perbezaan Jantina Mempengaruhi Penggunaan Komputer Nor Azian (1999) telah menjalankan kajian mengenai sikap pendidik sekolah bestari terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan pendidikan. Wilder & Mickie (1985) lelaki menunjukkan sikap yang positif daripada perempuan kerana guru lelaki mempunyai semangat ingin tahu serta keinginan meneroka teknologi komputer. Menurutnya juga guru yang bersikap positif terhadap komputer akan menjadikan komputer sebagai alat bantu mengajar dan pengajarannya akan lebih efektif. Dapatan beliau mendapati tahap penggunaan komputer dalam kalangan pendidik Sekolah Bestari terhadap komputer adalah sederhana. Menurutnya juga. Hasil kajiannya mendapati rata-rata guru-guru mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan komputer dalam pendidikan. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan sikap terhadap komputer bagi pendidik lelaki jika dibandingkan dengan pendidik perempuan.

Menurut Jius (2001) para guru perlu mengubah sikap daripada sentiasa melaksanakan pengajaran menggunakan kaedah tradisional yang lebih dikenali sebagai Chalk & talk kepada pengintegrasian komputer dan multimedia dalam pengajaran.dibandingkan dengan pendidik perempuan. Kira-kira 30% dari guru menyatakan bahawa komputer dapat menolong guru dalam proses P&P. Satu Persidangan Majlis Menteri-Menteri Pelajaran Asia Tenggara (SEAMEO) Ke-45 yang telah berlangsung di Cebu. Filipina 26 Januari 2010 telah menimbang dan meluluskan dua dokumen penting bagi membolehkan . Ocak (2005) yang dijalankan di Alabama mengenai sikap guru matematik terhadap komputer. dan sikap guru matematik dalam penggunaan komputer. umur. Berdasarkan kepada kajian Nor Azilah Ngah (2000) lebih 50% daripada guru melihat penggunaan komputer sebagai sesuatu yang amat diperlukan oleh mereka kerana dapat menolong meringankan beban penyediaan proses P&P. Pernyataan Masalah Secara umumnya guru-guru telah diberi latihan dan pendedahan mengenai mengintegrasikan komputer dalam pengajaran di Institut Pendidikan Guru. Utusan Malaysia 27 Januari 2010. bangsa. Dapatan Nor Azian (1999) selari dengan dapatan kajian Mehmet A. Dapatannya mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor jantina. Dapatan ini juga menunjukkan terdapat perbezaan tahap penggunaan komputer dalam kalangan guru lelaki dan guru perempuan.

Oleh yang demikian untuk membuktikan pendidikan khas negara mempunyai kualiti terbaik di Asia Tenggara. Bagi menyahut cabaran dunia iaitu Malaysia sebagai Pusat Serantau Pendidikan Khas Asia Tenggara Oleh itu. . profesion perguruan hari ini juga semakin mencabar. untuk mencapai matlamat ini. Berikut adalah objektif kajian ini: 1. kerajaan telah membekalkan komputer di PPKI namun masih tidak dapat dipastikan sejauh mana penggunaannya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya. di bahu guru-guru terpikulnya tanggungjawab untuk melaksanakan dan menjayakan segala rancangan negara tersebut. Melihat sejauhmana jantina memainkan peranan yang penting dalam menentukan sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer . Tahap profesional guru-guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Masalah Pembelajaran harus ditingkatkan bagi menyahut cabaran negara-negara Asia Tenggara di mana Malaysia telah disahut sebagai Pusat Serantau Penddikan Khas Asia Tenggara (SEAMEOSEN). Pemusatan utama kajian ini adalah untuk melihat faktorfaktor yang mungkin mempengaruhi penggunaan komputer dalam kalangan guru PPKI dalam pengajaran.Malaysia menubuhkan sebuah Pusat Serantau Pendidikan Khas (SEAMEOSEN). Selaras dengan kemajuan negara.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). pengkaji ingin mengkaji: 1. Melihat sejauhmana kaum memainkan peranan yang penting dalam menentukan sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. Adakah terdapat perbezaan sikap terhadap penggunaan komputer dengan pengalaman kerja guru pendidikan khas. Kajian ini adalah bertujuan . Bahagian Pendidikan Khas (BP Khas) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dalam usaha merangkakan pelan tindakan susulan bagi bentuk pelaksanaan penggunaan komputer dalam pengajaran guru PPKI supaya ianya digunakan secara efisyen dan semaksimum yang mungkin. 2. 3. Melihat sejauhmana pengalaman mengajar memainkan peranan dalam sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. 3. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). Persoalan Kajian Berdasarkan kepada pernyataan di atas. Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada guru pendidikan khas mengenai kepentingan penggunaan komputer. Kepentingan Kajian Kajian ini berguna kepada KPM terutama Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP).2. Adakah terdapat perbezaan sikap terhadap penggunaan komputer dengan kaum guru pendidikan khas. Adakah terdapat perbezaan sikap terhadap penggunaan komputer dengan jantina guru pendidikan khas.

neutral .untuk meninjau tahap dan sikap guru terhadap penggunaan komputer di dalam bilik darjah. kaum dan pengalaman mengajar terhadap sikap guru mengenai penggunaan komputer. Definasi Operasional 1. Batasan Kajian Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang mengkaji sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. Kajian ini hanya mengkaji faktor demografi sahaja seperti jantina. arah tuju. b. Kajian ini juga dijalankan untuk mengetahui sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer yang dijalankan di sekolah. c. Daripada kajian ini akan membolehkan sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer diketahui. Bilangan responden untuk kajian ini adalah seramai 30 orang sahaja dan dapatan daripada kajian ini tidak dapat mempengaruhi mana-mana pihak dan keputusannya mungkin tidak tepat. Oleh itu kajian ini tidak boleh dijadikan rujukan untuk skop yang lebih besar. Oleh itu terdapat limitasi dalam menjalankan kajian ini yang mungkin akan mempengaruhi interprestasi dan generalisasi dapatan kajian. Kajian ini dijalankan di dua buah sekolah sahaja. Ciri emosi boleh dibahagikan kepada ukuran positif. kekuatan dan ketekalan.Sikap Ahli-ahli penyelidikan memberikan pelbagai takrifan tentang istilah sikap. Mengikut Anderson (1994) terdapat lima ciri sikap yang jelas iaitu emosi. Diantara limitasinya adalah: a. sasaran.

Beliau juga menyatakan guru PKBP adalah guru yang terlatih telah mengikuti salah satu bentuk kursus pendidikan khas yang dianjurkan oleh KPM. Komputer juga sesuatu alat memproses data kepada maklumat dengan pantas serta tepat. . 4. Jika sesuatu sikap adalah positif. 2. penggunaan komputer bermaksud perbuatan yang dilakukan oleh guru-guru pendidikan khas dengan menggunakan atau mengambil khidmat serta faedah yang disediakan daripada teknologi pengkomputeran dalam melaksanakan pengajaran dan penyediaan BBM untuk murid PPKI sahaja. Dalam kajian ini komputer membawa maksud suatu alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran sama ada menggunakan komputer riba atau komputer mikro. Dalam kajian ini ciri sikap yang akan diuji ialah ciri sikap positif dan negatif .Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran (PPKI) Ursula (1999) mendefinasikan guru pendidikan khas sebagai guru yang bertanggungjawab mendidik kanak-kanak bermasalah pembelajaran. 3. seterusnya boleh mempersembahkan maklumat dalam bentuk yang diperlukan.dan negatif.Penggunaan Komputer Dalam kajian ini.Komputer Menurut Mazli (2002). ia akan dituju dengan baik ke sasarannya. Komputer ialah keupayaan untuk menyimpan data yang banyak dan berbagai bentuk dalam ruang yang kecil.

METODOLOGI Kerangka Teori Kerangka teorikal bagi kajian ini adalah pembolehubah tidak bersandar yang merujuk kepada sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. 6.Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran (PPKI) PPKI merupakan program pendidikan khas yang diwujudkan di sekolah kebangsaan bagi menempatkan murid-murid berkeperluan khas dari kategori masalah pembelajaran. kaum dan pengalaman mengajar guru.5. slow learner. epilepsi. hiperaktif. Pembolehubah Bebas Janti na Kaum Pengalama n Bekerja Pembolehubah Bersandar Sikap Guru Pendidikan KhasTerhadap Penggunaan Komputer . autisma. Di antara kategori masalah pembelajaran seperti sindrom down. di mana guru menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran di dalam kelas kepada murid PPKI berdasarkan isi pelajaran dan objektif yang hendak dicapai berdasarkan kepada Kurikulum Alternatif Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.Pengajaran Satu proses penyampaian ilmu di dalam kelas. cerebral palsy dan sebagainya. Sikap mereka adalan berdasarkan jantina.

Pengkaji telah mengedarkan sebanyak 30 borang soal-selidik kepada guru-guru SK dan SMK Sultan Yussuf secara rawak. Rekabentuk ini sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat dan keterangan mengenai sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. Penyelidik telah menggunakan kaedah soal-selidik bagi mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan penyelidikan. Selain daripada itu. Melalui kaedah ini penyelidik dapat mengukur hubungan dan pengaruh antara pembolehubah-pembolehubah yang terdapat dalam persoalan-persoalan kajian yang telah dibina. kaum dan pengalaman bekerja dengan sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer. Populasi dan persampelan Kajian Sampel untuk kajian ini adalah guru pendidikan khas di SK dan SMK Sultan Yussuf. pengkaji juga telah menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif. Menurut Sekaran (2010). Dalam kajian ini. Sebanyak 30 orang guru pendidikan khas telah dipilih dalam kajian ini. persampelan rawak mudah telah digunakan. secara umumnya kajian kuantitatif adalah mendapatkan data melalui soalan-soalan berstruktur.Rekabentuk Kajian Kajian ini telah menggunakan rekabentuk kajian deskriptif untuk mengkaji perhubungan diantara jantina. 2010). . Persampelan rawak mudah mempunyai tahap bias yang terendah dan menawarkan tahap generalisasi yang paling tinggi (Sekaran.

ciri demografik responden Jadual 1.Instrumen Kajian Item untuk soal selidik telah diambil dari kajian-kajian lepas dan telah diubahsuai oleh pengkaj sendiri mengikut tajuk kajian. Jadual 4 dan Jadual 5 menunjukkan maklumat latarbelakang responden yang berjumlah 30 orang dari segi frekuensi dan peratusannya bagi maklumat yang telah dinyatakan. Analisis telah dijalankan dengan menggunakan SPSS Versi Program 17. Soal selidik mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A mengenai Maklumat Peribadi Responden. 3=setuju dan 4=sangat setuju. 2=tidak setuju. Analisis Data Dan Penemuan Kajian Ciri. Jadual 1 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Frekuensi 14 16 30 Peratus 46. Prosedur Menganalisis data Sebanyak 30 borang soal selidik telah diedarkan dan telah dikutip semula untuk dianalisis. Statistik diskriptif telah digunakan untuk menjawab objektif kajian dan hubungan di antara pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar telah diuji dengan menggunakan ujian tdan Anova untuk menentukan sikap guru aliran perdana terhadap pendidikan inklusif. Jadual 2.0.3% 100% .7% 53. Bahagian B mengenai sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer Skala Likert empat poin telah digunakan mengikut skala 1= sangat tidak setuju. Jadual 3.

7%). Hasil data menunjukkan bahawa responden yang mempunyai ijazah seramai 20 orang (66.Jadual 1 menunjukkan bilangan responden dan peratusannya dari mengikut jantina. Jadual 2 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Bangsa Melayu India Cina Jumlah Frekuensi 12 9 9 30 Peratus 40% 30% 30% 100% Jadual 2 menunjukkan bilangan responden dan peratusannya dari segi bangsa.7% 33.7%). manakala responden perempuan seramai 16 orang (53. Hasil data menunjukkan bahawa responden berbangsa Melayu ialah seramai 12 orang (40%). Hasil data menunjukkan bahawa responden lelaki ialah seramai 14 orang (46. manakala responden yang mempunyai sarjana seramai 10 orang (33. .3% 100% Jadual 3 menunjukkan bilangan responden dan peratusannya dari segi tahap pendidikan.3%). Jadual 3 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Tahap Pendidikan Ijazah Sarjana Jumlah Frekuensi 20 10 30 Peratus 66.3%). manakala responden berbangsa India seramai 9 orang (30%) dan responden berbangsa Cina seramai 9 orang (30%).

seramai 3 orang responden (10%) mempunyai pengalaman kerja 16 tahun hingga 20 tahun.875 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items .7%) responden mempunyai pengalaman kerja 11 tahun hingga 15 tahun.7% 10% 100% Jadual 4 menunjukkan bilangan responden dan peratusannya dari segi pengalaman kerja. manakala seramai 8 orang responden (26.86 Pengkaji .3%) responden mempunyai pengalaman kerja 6 tahun hingga 10 tahun.Jadual 4 Taburan Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Kerja Pengalaman Kerja 1-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun Jumlah Frekuensi 12 7 8 3 30 Peratus 40% 23. Hasil data menunjukkan bahawa responden seramai 12 orang (40%) mempunyai pengalaman kerja 1 tahun hingga 5 tahun.3% 26. Seramai 7 orang (23. Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan Jadual 6 menunjukkan kesahan dan kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha pengkaji dan pengkaji kajian yang lepas.875 . Jadual 6 Analisis Cronbach’s Alpha Reliability Statistics Cronbach's Alpha .856 N of Items 20 Jadual 7 Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Sikap Guru Pendidikan Khas Terhadap Penggunaan Komputer Pengkaji Lepas .

EM=Equilty of Means Jadual 8 menunjukkan keputusan ujian t untuk persoalan kajian adakah terdapat hubungan yang signifikan dari segi jantina dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer.60714 *EV=Equilty of Variances. . Ini bermakna tahap kebolehpercayaan adalah memuaskan dan melebihi tahap penerimaan konvensional pekali . Menurut Nunnally dan Berstein (2004) Cronbach’s Alpha .70 adalah baik.815 t .87. . Ini menunjukkan bahawa jantina membawa kesan kepada penggunaan komputer.937 27.70. .(2-Tailed) Mean Diff. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan dari segi jantina dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer (t=0.357 1.360 1.Adakah terdapat perhubungan yang signifikan penggunaan komputer? dari segi jantina terhadap Jadual 8 Sikap Guru Pendidikan Khas Mengikut Jantina Independent Samples Test Levene’s Test EV F Komputer EVA .055 Sig.360). ujian t dan ANOVA telah digunakan. p=0.930 T-Test EM df 28 Sig. Hasil daripada pengukuran tersebut diukur secara terperinci seperti di bawah. 1.930. Analisis Persoalan Kajian Untuk menguji persoalan kajian.989 . EVNA=Equility Variances Not Assumed.Jadual 7 menunjukkan Cronbach’s Alpha untuk sikap guru terhadap penggunaan komputer ialah .60714 EVNA . Guru lelaki lebih banyak menggunakan komputer dalam pengajaran berbanding guru perempuan.

283) menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara kaum dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer.444 644.720 F 1. .556 586. Semua kaum menggunakan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.667) mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan diantara pengalaman mengajar guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer.935 607. Keputusan daripada ujian ANOVA (F=0.527 Sig.000 df 3 26 29 Mean Square 12.667 Jadual 10 menunjukkan sikap guru aliran perdana terhadap penggunaan komputer.349 F . Dapatan ujian ANOVA (F=1. Adakah terdapat perhubungan yang signifikan dari segi kaum terhadap penggunaan komputer? Jadual 9 Menunjukkan Sikap Guru Pendidikan Khas Mengikut Kaum ANOVA Komputer Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 57. . Ini menunjukkan pengalaman bekerja tidak memainkan peranan yang utama dalam mempengaruhi sikap guru pendidikan khas terhadap penggunaan komputer.2. P=0.283 Jadual 9 menunjukkan sikap guru pendidikan khas mengikut kaum.527.778 21. 3.325. P=0.000 df 2 27 29 Mean Square 28.325 Sig.065 644.312 23. Adakah terdapat perhubungan yang signifikan dari segi pengalaman terhadap Penggunaan komputer? Jadual 10 Menunjukkan Sikap Guru Pendidikan Khas Mengikut Tahap Pengalaman Mengajar ANOVA komputer Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 36. .

Oleh itu berdasarkan dapatan kajian di atas hanya jantina mempunyai perhubungan yang signifikan dengan sikap guru terhadap penggunaan komputer. Disamping itu. Penutup Kesimpulannya didapati bahawa jantina mempengaruhi sikap guru terhadap penggunaan komputer. Jelas dapat dilihat bahawa guru lelaki menunjukkan sikap yang positif atau berminat terhadap penggunaan komputer daripada guru perempuan. Sikap kaum dan pengalaman bekerja tidak menampakkan perhubungan yang signifikan. . kaum dan pengalaman bekerja tidak memainkan peranan yang penting dalam menentukan sikap guru terhadap penggunaan komputer.

Jius @ Mohd Yusoff A. Attitude Organization And Change. 8. 1-13 Jurnal Atas Talian : The Electronic Journal On Information Systems In Developing Countries. United States : John Wiley & Sons. Oxford. 2 Jabatan Teknologi Maklumat. Pergamon. Asiu (2001) Hubungan Tahap Literasi Komputer Dengan Kekerapan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Di kalangan Guru Sekolah Menengah Di Likas. (2010).org:8011/ojs2/index.C. EJISDC (2000) 3.php/ejisdc/article/view/20/20) Rosenberg. Rancangan Malaysia Ke-9 : Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 Edisi Pelancaran. Mcguire (1960). Attitude. Darus (1999). Sintok. Research Methods For Business: A Skill Building Approach.W.Rujukan Anderson. Alabama. Measurement Of Education. Persepsi Guru Dalam Latihan Tentang Penggunaan Komputer di Sekolah: Kumpulan Keempat. Attitudes And Concerns. Norhayati Abd Mukti (2000).I.ejisdc. In T. Kedah. Nor Azilah Ngah (2000).An Analysis Of Consistency Among Attitude Components. L. Sabah. Penggunaan Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Convent Kajang. Mazli Hasril Bin Hasarudin (2002). Mathemetics Teachers Attitudes Toward The Computers In The Turkish Online Journal Of Educational Technologi.J. Hovland. Sekaran.Husen (Ed) The International Encyclopedia Of Education (2nd Ed). Computer Technology In Malaysia : Teacher’s Background Characteristics. U. Sikap Pendidik Sekolah Bestari Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengurusan Pendidikan. Kedah. Article 11. Jurnal Pendidikan Tigaenf Jilid 2: Bil. Mehmet A. Dlm Jurnal Penggunaan ICT Dalam Pendidikan Vol : 3. . Universiti Utara Malaysia. Westport: Yale University Press. USM. Mohd. (www. State University Of New York . Nor Azian Bt. Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Sintok.(1994). Tahap Penggunaan Teknologi Komputer Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Agama Negeri Pahang. Inc. Universiti Utara Malaysia. M. Pulau Pinang. Ocak ( 2005). (Tidak Di Terbitkan). Tan Ai Ngoh (1998). Tahun Keempat. ISSN :1303-6521 Issue 3. 5th ed. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bangi. Wilder. Utusan Malaysia. 27 Januari 2010. Sex Roles. Vol 13. Hubungan Tekanan Kerja Dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Di 3 Buah Sekolah Rendah Di Daerah Hulu Langat.C (1985). Universiti Kebangsaan Malaysia.Pp 3-4 .D And Mackie. J. G. SEAMEC Timbang Malaysia Tubuh Pusat Serantau Pendidikan Khas (Atas Talian). Selangor. Gender And Computers : Two Surveys Of Computer Related Attitude.Ursula Anak Stephen Mees (1999).

Taraf pencapaian akademik ( ) SPM/STPM ( ) Sijil /Diploma Perguruan ( ) Ijazah Sarjana Muda ( ) Sarjana ( ) PhD . Pengalaman mengajar ( ) kurang dari 1 tahun ( ) 1 tahun hingga 5 tahun ( ) 6-10 tahun ( ) 11 -20 tahun ( ) 21 tahun ke atas 7. Umur ( ) 18-30 tahun ( ) 31-40 tahun ( ) 41-50 tahun ( ) 51 tahun ke atas 3 Adakah anda memiliki komputer di rumah ( ) Ya ( ) Tidak 6.BAHAGIAN A : Latar Belakang (Demografi) Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan atau pernyataan di ruang yang disediakan 1 Jantina : ( ) Lelaki ( ) Perempuan Kaum ( ) Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-lain 2.

Saya akan berasa selesa bekerja menggunakan komputer 9. Saya ingin bekerja menggunakan komputer 3. . Saya akan berasa selesa dalam kelas komputer 8.Setuju (S) 4. Komputer tidak menakutkan saya sama sekali 1 1 2 2 3 3 4 4 2. Komputer membuat saya berasa selesa 13. Saya dapat melakukan kerja dengan baik menggunakan komputer 14. Saya meminati komputer 6. keyakinan dan kebimbangan ) Arahan : Sila jawab semua penyataan dengan membulatkan hanya satu nombor yang dipilih secara jujur. Saya tidak mempunyai masalah apabila cuba sesuatu yang baru tentang komputer 4. .Sangat setuju (SS) 1.BAHAGIAN B : Sikap terhadap komputer (minat. Saya mempunyai keyakinan yang tinggi apabila bekerja menggunakan komputer 10. Saya berkeyakinan berbincang dengan orang lain berkaitan hal-hal komputer 11. Saya yakin dapat melakukan kerja dengan menggunakan komputer 7. Bekerja menggunakan komputer menjadikan saya sangat seronok 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 . Saya rasa bekerja menggunakan komputer menyeronokkan 5.Tidak setuju (TS) 3. Menyelesaiakan masalah dengan komputer menarik minat saya 15. . Saya rasa yakin menggendalikan kursus komputer 12. . 1.Sangat tidak setuju (STS) 2.