Taøi lieäu PLC S7-200

Tröôøng ÑH Baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng

Baøi thöïc haønh 3: Söû duïng STEP7 Microwin 32 vaø ñöa vaøo chöông trình theo daïng LAD MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN KHÔÛI ÑOÄNG ÑOÄNG CÔ ******************************************************************* Noäi dung ø Laøm quen caùch söû duïng phaàn meàm Step7 Microwin 32. ø Phaân tích caùc thaønh phaà n trong 1 ñeà aùn S7 200. ø Quaûn lyù 1 ñeà aùn S7 200. Soïan thaûo, löu tröõ , môû chöông trình vv… ø Caùch laäp trình daïng LAD. Daïng LAD laø daïng laäp trình PLC cô baûn, gaàn gioáng vôùi sô ñoà ñieàu khieån rôle vaø toàn taïi trong haàu heát caùc phaàn meàm laäp trình cuûa caùc haõng khaùc. ø Caùch duøng ñòa chæ tuyeät ñoái vaø ñòa chæ thoâng qua kyù hieäu. ø Thieát laäp lieân keát truyeàn thoâng (giöõa PC vaø PLC). Download vaø Upload chöông trình. ø Caùch keát noái thieát bò ngoøai vaøo inputs , outputs cuûa PLC. ø Thöïc haønh noäi dung treân thoâng qua ví duï maïch ñieàu khieån khôûi ñoäng ñoäng cô. Muïc ñích, yeâu caàu ø Naém nhöõng kyõ naêng cô baûn nhaát trong phaàn meàm Step7 Microwin 32 ñeå chuaån bò thöïc haønh caùc baøi sau. ø Hieåu roõ caùch noái daây cho PLC. ø Naém vöõng moät soá leänh logic caên baûn vaø laäp trình ôû daïng LAD cho öùng duïng thöïc teá. Thieát bò. Maùy tính + boä demo PLC + Caùp laäp trình + Daây noái + Duïng Cuï. ******************************************************************* 1. Maïch ñieàu khieån khôûi ñoäng ñoäng cô Trong thí duï naøy ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng (M) ñöôïc maéc noái tieáp vôùi moät nuùt nhaán bình thöôøng hôû NO (nuùt Start), nuùt nhaán bình thöôøng ñoùng NC (Stop) vaø caùc tieáp ñieåm bình thöôøng ñoùng rôø-le quaù taûi (OL).

Khi nhaán Start thì coù doøng ñieän ñi qua maïch laøm khôûi ñoäng ñoäng cô, noù laøm ñoùng caùc tieáp ñieåm M vaø Ma töông öùng cuûa ñoäng cô. Khi nhaû Start thì ñoäng cô vaãn hoaït ñoäng do caùc tieáp ñieåm M,Ma ñoùng. Ñoäng cô seõ tieáp tuïc chaïy cho ñeán khi nhaán nuùt Stop hay khi coù quaù taûi laøm môû caùc tieáp xuùc OL. Trang 16

Taøi lieäu PLC S7-200 Tröôøng ÑH Baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng Coâng vieäc ñieàu khieån naøy ñöôïc thöïc hieän qua PLC: 2. Chöông trình PLC Nuùt nhaán Start (NO) ñöôïc noái vaøo ngoõ vaøo thöù nhaát I0. ø Böôùc 3: Nhaäp chöông trình treân vaøo maùy tính theo daïng LAD. Trang 17 .1 vaø caùc tieáp ñieåm rôø le quaù taûi OL ñöôïc noái vaøo ngoõ vaøo thöù ba I0. Boä ñieàu khieån ñoäng cô ñöôïc noái vaøo ngoõ ra Q0. Moät maïch AND 3 ngoõ vaøo naøy taïo neân maïch ñieàu khieån trong Network 1.0. Caùc böôùc caàn theo ø Böôùc 1: Ñoïc hieåu yeâu caàu ñieàu khieån vaø sô ñoà noái daây vaøo PLC.1 ôû möùc logic 1 vì nuùt Stop laø loaïi NC. nuùt nhaán Stop (NC) noái vaøo ngoõ vaøo thöù hai I0. ø Böôùc 2: Ñoïc hieåu sô chöông trình treân. bit traïng thaùi I0.2.2 ôû möùc logic 1 vì caùc tieáp ñieåm OL ñoùng. Bit traïng thaùi I0.0.

0 I0. 3. Cho PLC chaïy ñeå thöû ñieàu khieån nhö yeâu caàu ñaët ra. Haõy ñaët teân cho caùc ngoû xuaát/nhaäp theo baûng kyù hieäu sau: Name Start Starter Stop OL Running Stopping Address I0.0 Q0. (Chuù yù laø caùc ngoõ xuaát vaø nhaäp soá ñöôïc moâ phoûng thoâng qua boä digital simulator.1 Q0.0 thay vì I0.Taøi lieäu PLC S7-200 Tröôøng ÑH Baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng ø Böôùc 4: Bieân dòch vaø download chöông trình ñaõ nhaäp xuoáng PLC. ví duï söû duïng Q1. vaø vieát theâm caùc chuù thích cho caùc network.0 roài laëp laïi böôùc 4.1 I0. hoïc vieân cuõng laøm caùc böôùc nhö chöông trình treân.2 Q0.0 thay vì Q0. Vôùi chöông trình naøy. ø Böôùc 6: Nhaän xeùt. Caûi tieán maïch ñieàu khieån ñoäng cô coù ñeøn baùo Ta theâm hai chæ thò beân ngoaøi baùo ñoäng cô ñang chaïy hay döøng laïi nhö sau: Hoïc vieân hieäu ñính chöông trình cuõ vaø theâm caùc ngoõ ra ñieàu khieån ñeøn. 4.2 Comment NO contact Contactor (motor starter) NC contact Thermal OverLoad (NC contact) RUN Lamp STOP lamp Trang 18 . Vieát laïi chöông trình söû duïng caùc leänh S vaø R Hoïc vieân vieát laïi chöông trình baèng caùc leänh S vaø R. I1. do ñoù coâng taéc NC ñöôïc moâ phoûng qua vieäc ñaët noù ôû ON) ø Böôùc 5: Hoïc vieân thöû ñoåi caùc ngaõ vaøo ra trong chöông trình.0 .

ø Böôùc 2: Ñoïc hieåu sô chöông trình treân. ø Böôùc 4: Bieân dòch vaø download chöông trình ñaõ nhaäp xuoáng PLC. ø Böôùc 3: Nhaäp chöông trình treân vaøo maùy tính theo daïng LAD. Cho PLC chaïy ñeå thöû ñieàu khieån nhö yeâu caàu ñaët ra. (Chuù yù laø caùc ngoõ xuaát vaø nhaäp soá ñöôïc moâ phoûng thoâng qua boä digital simulator. muoán taét chöùc naêng naøy thì nhaán nhö vaäy 1 laàn nöõa). do ñoù coâng taéc NC ñöôïc moâ phoûng qua vieäc ñaët noù ôû ON) ø Böôùc 6: Nhaän xeùt.Taøi lieäu PLC S7-200 Tröôøng ÑH Baùn coâng Toân Ñöùc Thaéng Ta ghi chuù thích vaøo caùc network vaø vieát chöông trình LAD nhö sau: Caùc böôùc caàn theo ø Böôùc 1: Laäp baûng kyù hieäu vaø choïn chöùc naêng cho pheùp hieån thò kyù hieäu (Nhaán Ctr + Y. Trang 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful