તાયીખ 16-7-2013 ભંગ઱લાય .

શ્રી આચામય
આ઴ય ભશાવલદ્યારમ ભાં અભાયે પ્રલેળ રેલો છે
હુ ં મુકેળ નટુબાઇ કણજાયીમા
ભે ઓન રાઇન પોભય બયે ર નથી . ભારૂ પોભય બયલા નુ ં યશી ગમેર છે . ભને

ખારી ળીટ ઩ડે તેભાં પ્રલેળ

આ઩વો . જો કોમ ળીટ ખારી શોમ તો અભને પ્રલેળ ભ઱વે તો અભે તભાયા આબાયી થસુ ં . હુ ં ખારી ળીટ
઩ય ભેયીટ પ્રભાણે પ્રલેળ રેલા ભાગું છુ . જો ન ભ઱ે તો કોમ ઩ણ પ્રકાય નો ઝગડો નશીં કરું .A C P D C
ના વનમભ નુ ં ઩ારન કયલા ફંધામેર છુ . લચે પ્રલેળ યદ કયીળ તો 3 લ઴ય ની પી બયલા ફંધામેર છુ .
ભે બયે ર રૂવ઩મા ભાં થી ભેનજ
ે ભેંટ પી 2000 કા઩ી ને ઩યત રેલા લચન ફંધ છુ અત્માયે ળયતી પ્રલેળ આ઩
જો .
વશી .
મુકેળ નટુબાઇ કણજાયીમા(98254220228)_____________________________
ભોશનબાઈ જેયાભબાઇ ઩યભાય (+9624029655)__________________________