Melaye Ciziri'nin Divan

ı
İ fi
ş Ş ı Eser
ABDULCEBBAR KAVAK*
Özet
Melaye Ciziri Kürt ı ı ı ı ş büyük ş ş ı yer ı
Miladi 1567-1641 ı ı ş ı ş ı Tasavvufi içerikli divaruyla ı ı Kürt
tasavvuf edebiyah tarihine ı harflerle ı ı ı ş ı ş ı Onun divaru
önemli bir edebi eser ğ kadar ı zamanda Kürt dili ı ı da vazgeçil-
mez ş ı biridir.
ı ı çok ı yazma ve matbu nüshalan ı Melaye
Ci.ziri>nin ı ı bilinen ilk ı ı 1904 ı ı Berlin>de Martin Fon Hart-
rnan ı ş Ş ı Ahmed el-Kürd'i" ı ı ı ş ı Divan üzerine
ı ı ş içerisinde Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde ı
ş dikkat çekmektedir.
Melaye Cizm>nin divan ş içerisinde en ı ı ı ş ı müftüsü
Molla Ahmed ez-Zivingi>nin İ fi ş Ş ı
eseridir. Arapça olarak ı bu halk ı Zivingi olarak bilinir.
Zivingi'nin divaru ş ederken ı ğ ı dil sade ve ş ı ı bir ı
• ğ Gör., ğ İ Çeçen Üniversitesi İ Fakültesi [a.c.kavak@hotmail.com].
53
ABDtJ4CEBBAR KAVAK
Bu ş medrese usulüyle ı ğ ş çok da ı ğ ı
ş ı ğ ı dilin ğ ve ğ tasavvufi bilgiler sayesinde bu eser
okuyucuyukendine ğ ı
Anahtar Kelimeler: Melaye Cizlri, Zivingi, J?ivan, Ş İ
One of the Commanteries of Melaye Ciziri : İ fi ş
ş Ş
Abstract
Melaye Cizm takes place at the beginning of Kurdish literatures well-known
great poets. He lived between the years 1567-1641. He succeeded in printing his
name in golden letters to the Kurdish Sufi literature history with his mystical con-
tent divan. His divan, as well as a major literary work, but also in terms of the
Kurdish language it is one of the indispensible source of reference.
There are a large number of handwritten and printed copies of his divan' s. The
well-known first edition of the Melaye Cizm's divan' s was made in 1904 in Berlin
with the name of "Divan u' Ş Ahmed al-Cazari" by Martin Fon Hartman.Stud-
54 ies on his divan' s in the Arabic, Persian, Kurdish and Turkish languages, commen-
taries are highlighted.
The most comman commentaries in the divan of Melaye Cizlri is the work
of ı ş ı Mufti's Mullah Ahmed ez-Ziwingi's İ fi Ş
Divani' Ş The commentary ma de in Arabic is known as Ziwingi
commentary among the people.
Ziwingi>s language is simple and understandable Arabic while he is comment-
ing the divan. This commentary is not very different from the other commentaries
done with the madrasa procedure.But thanks to it is simplicity and the mystical
knowledge of the language used in commentary, this work connects the reader to
itself.
Keywords: Melaye ı Ziwingi, Divan, Commentary, İ
***
ş
Melaye Cizm (ö. 1050/1641), Kürt tasavvuf ı önemli bir
temsilcisi ve Kürt ı olarak kabul edilir.
1
Halk ı Ş
1
Muhammed Ali Suveyriki, Mu'cemu a1iimi1-Kurd ı İ ı ve1-'asri1-hadis, Bingey-i ı Süleyma-
niye 2005, s. 723.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ----
MELAYE İ İ İ İ İ Ş İ ARASINDA
İ İ FI Ş İ D Iv ANI' Ş İ İ ADLI ESER
Cizfre/ Cizre'nin ş ve ş ş Ş p'iri" gibi lakaplarla
ı ı ş

ı ğ ı divanla Kürt tasavvuf edebiyah ı ı yerini
ş Onun ı sadece önemli bir edebi eser ğ ı zamanda,
Kürt dili ı ı da vazgeçilmez ş ı biridir.
ı Ahmed b. Muhammed ı

el-Cezeri'dir,
4
ı "Melaye
Ciziri" olarak bilinir. ğ ve ölüm tarihleriyle ilgili ı ş
ı Ciziri'den bahseden ş ı İ Kürdolog
D.N. Makkenzi, Melaye Ciziri'nin ğ ve ölüm tarihlerini 1570-1640
olarak, Alaaddin Seeadi 1407-1481 olarak, Wezrre Nadiri ise 1101-1169
olarak tespit ş

ı Bahaeddin Arnedi de ı ş ser-
dettikten sonra vefat tarihi olarak 1050/1640 üzerinde ı

Ma'ruf
Haznedar da Bahaeddin Arnedi gibi vefat ı ı 1050/1640 ğ
da 975/1567 olarak vermektedir.
7
Feqi Hüseyin ğ ise "Dfroka "Wejeya
Kurdf" ı eserinde Melaye Ciziri'nin ğ tarihini 1589, vefabru ise
1664 olarak vermektedir.
8
ı ı beyitlerin ebced ı
ı ve ş ı ğ ı dönemden ğ örneklerden yola ı
onun hi eri 975-1050, miladi 1567-1640 ı ı ı ş ı ğ ı ş

55
en isabetli ş ğ söylenebilir. ----
Melaye Ciziri, ı gibi ı Kerim ğ sonra medrese
ğ ş ı ş ve ı ı Cizre, Hakkari, ı ve. İ
bölgelerindeki medreseleri ş ı ı ş 32 ş ı kadar ı ğ ş
Melaye Ciziri, ilim icazetini Molla Taha ı ı ş

Melaye Ciziri'nin bilinen en önemli eseri hiç ş ı ı
2
Qanate Kurdo, Tarixa ı Kurdi, Öz-Ge Yay., Ankara s. 92.
3
Melaye ı Siirt-Cizre bölgesinde ı ya da ı diye bilinen K iirt ş mensup ğ için bu
nispetle arulmaktadrr.
4
Harndi Abdilmedd es-Selefi, Tahsin İ ed-Duski, ı ı ı ş ş Sipirez Yay., Duhok
2008, s. 61.
5
Kurdo, a.g.e., s. 90.
6
ı BahaeddinAmedi, Hozanviinet Kurd, ı ğ 1980, s. 78.
7
Ma'ruf Haznedar, ı Edebe Kurdi, Çaphane-i Aras, Hevler 2010, II, 289, 290.
8
Feq! Hüseyin ğ Dlroka Wi!jeya Kurdl, ş Entituya Kurdi ya Stenbole, S tenbol 1992, s. 375-385.
9
Mehmed Emin Zeki Bek, ş ı ı ve Kurdistan, Matbaatu Süleymaniye 2005, II, 415; Ab-
dusselam el-Cezen, Ş ı ş ş ı ı (Düzenleme ve yorum: Tahsin İ Duski), Sipirez
Yay., Duhok 2004, s. ll; Molla Ahmed ez-Ziving!, İ ı ş ş ş ı Matbaatu
Rafideyn, ı ş ı 1958, ş bôlümü s.y.).
10
Selefi, a.g.e., s. 63.
---- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ----
56
ı KAVAK
Cizm'nin edebi hünerini ortaya ğ bu divan, ayru zamanda ilmi
ve edebi ğ de bir göstergesidir. Melaye Cizm'nin bu divaru
ı boyunca Kürt medreselerinde çok ı ilim ve edebiyat ş ı ğ ı
ı büyük bir zevk ve ş ş ve ş
Melay€ Cizm ı ı bizlere ş beytiride özetlemektedir:
Di f'caze beyane da suxen ger bete fnsafe
Dizanit muxteser herkes Mele sihre 'fbaret kir
11
İ ı beyan hususunda söz insafa gelse, ı sözü ı si-
hirli hale ğ herkes ı anlar]
ı "Mela"
12
ve ş

gibi iki ı ı ı ğ ı
görüyoruz.
Melay€ Cizm Kürtçeyi (Kurmanci Lehçesini) medrese ğ alan
talebelecin ı ğ bir ş ı ve sade bir üslu-
pla ı ş ı Kürtçe beyitlerin içerisinde ı çokça
ı Farsça ve Türkçe kelimeleri de ş onun bu
dillere de ı ğ ğ
75 ş ı vefat eden
14
Melay€ Cizm'nin geride ı ğ ı bu man-
zum eseri, Kürt edebiyah ı ı pek çok ilmi ve akademik
ş ı ş
Divanla ı ş
Melay€ Cizm'nin ı yerli ve yabana çok ı ş ya-
zar ve ilim ı ı dikkatini ş Martin Fon ı ı 1904
ı ı ı Berlin kentinde ilk kez divaru matbu hale getirmesi-
yle ş ı ş ı İ Ş ı ş ı Erbil, ğ Tahran gibi
ı ı ı Cezerf, ı ı ı ı ş ş ı Cezeri, (m.y), (y.y), (ty), s. 52.
ı ı Mela ı ı örnek: Ji Ha fiz ı ı Ş (Mela) ı er biki riizi Bi fiviize ney ı saze bibey ber çerxe pervazi
(Bk. Zivingl, a.g.e., I, 10.) ı Ş Ş ı ı kutbu(olan) ı ı Mela!
Ney ile ı sesiyle ı vanrsm semaya Ayru "Mela" ı ı ı tamlama ile "Mele" ş
ı ğ görüyoruz. Örnek: Ş ı ı ı ira kemend mitine qelbe (Me le) Bendnaket xeyr€ ı le sed fitrake
ı (Bk. Zivingi, a.g.e., I, 193.) ı Binicilerin bugün kement ı ş kalbine ı Yüz ı
de ı yine de) ğ (bu ruhu ) senin ğ ı ş
u ş ı ı örnek: ]i ı ı ı ş ı ı ş ı ı ş ger ji dil nekra te ı (Bk. Zivingi, a.g.e.,
I, 275.) ı ş ı bir ğ edemezdin izhar Ey ş Ş ı kalbini mu tahhar
"Suveyriki, a.g.e., s. 724; ı ı a.g.e., s. 63.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ----
_ MELAYE İ Ş ARASINJ:?A
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş Ş ADLI ESER
merkezlerde ı ı ş takip ş
Melaye Cizrn ve onun ı bahseden ş ı ve ı
önemli bir ı ı ı ı ş da dikkatlerden kaçmaz. ı
içerisinde Aleksandrr Jaba, İ ı ı kürdolog D.N.Makkenzi,
M.B.Rudenko ve Minorskl gibi ı ı ş isimler almaktadrr.
15
Melaye Cizrn'nin ı ait 10-15 yazma ı ğ
tahmin ediyoruz. Nayif Tahir Mikail, ı on üç adet yazma ı ı
İ Badl
16
ı tespit ğ bahsederP ı yazma
ı tespit edebildiklerimizi ı

1-Saddam Yazma Eserler Kütüphanesi 36089 nurnarada ı ı nüsha.
19
2. Saddam Yazma Eserler Kütüphanesi 19740 nurnarada ı ı nüsha
20
3-Muhammed Tayyar ş el-Amidl'nin hicri 1131 tarihli yazma nü-
sha.21
4- Fon ı 1904 ı ı Berlin'de ı ı ğ ı ı yazma
ı
5- 1924 ı ı İ ı ı yazma ı _5_7 __ _
6-1964 ı ı Givi ı ı Hewler'de ı ı ğ ı ı yazma
ı
7 Ş ı Hewar dergisinin 35-58. ı ı ı ı
yazma ı
8-Zaholu Mele Tabi Bekir Ali ı ı ait yazma ı
9-Enver Mam Zaxoyi ye ait yazma nüsha.
lO-Muhammed Avni'ye ait el yazma ı
15
Kurdo, a.g.e., s. 90.
16
Yazma nüshalann ı ı ğ ı makale için bk. İ Badi, "Bibliyografyil!fi ı CizM', Mecelletu
Vejin 2000, ı 20, s. 86-101.
17
Nayif Tahir Mikail, ş Ş ı ei-Cezeri ı ı ı ı ı ı ve ı ı ı ı min ı ı ş ş ı ı Duhok
2005, s. 73.
18
Kurdo, a.g.e., s. 93; ğ ı ı ı Zfinfiyfine ı ı le Rege!ft Desthateldiniyfineve, Çaphane-i
Aras, Hevler 2011, I, 182.
19
Bu nüshanm hicri 932 tarihindeMelik Medresesinde Malunud isimli bir zat ı istinsah
ğ ifade edilmektedir. B k. ğ a.g.e., I, 181.
ğ a.g.e:, VII, 153-162.
21
Osman Tunç, Me/e Ahmede Ciziri Diwan, Nubihar Yay., İ s. 25.
---- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ----
58
ABDULCEBBAR KAVAK
11-Mele Muhammed Buti Bizevki'ye ait yazma ı
C:iziri ı ı matbu halinin 1904-2000 ı arasmda ı tahkik ve
ı on iki kez ı yerlerde ı ı ş ş Bunlan da
ı zikretmek gerekirse:
22
1. Divan ilk kez Martin Fon Bartman 1904 ı Berlin'de
ş ı ş
2. Muhammed Arvasi ı 1919 ı İ ı
İ ı ı ı ı ş ı
3. Hergül Azizan ı 1941-1943 ı arasmda ı ş
ı Hawar dergisinin 35-57. ı bölümler halinde ve La-
tince olarak ı ı ş ı
4. Ş Ahmed Zivingi ı 1959 ı Suriye'nin ı ş ı
kentinde Arapça beraber ı ı ş ı
5. Muhammed Nuri ı İ nin ş hali ve
tarihsiz olarak ı ı ı de ı ı ş ı
6. Givi Mukriyani ı 1964 ı Erbil'de Erbil ı
ı ı ş ı ·
7. ı Bahaddin ı 1977 ı ğ ı ı ş ı
8. Hejar Mukriyani ı Kürtçe (Güney Kurmancisi) ş be-
raber 1981 ı Tahran'da ş ı ı ı ş ı
9. Zeynelabidin Zinar ve M. Emin Nanlzi ı .1981 ı
İ Latin harfleriyle ı ı ş ı
10. 1987 ı ı ş İ nin ikinci ı ı
ı ı ş ı
ll. Zeynelabidin ı 1992 ı İ Latin harf-
leriyle ı ı ş ı
12. Tahsin Duski ı 2000 ı ı Duhok kentin-
de Hawar ı ı ekleme ve ı ı ı ı ş ı
Melaye C:iziri'nin ı ı bilinen ilk ı ı 1904 yilinda Berlin'de
Martin Fon ı ı ş Ş ı Ahmed el-Kürdf" ı
ı ı ğ az önce ğ ş ı Divana almanca bir ş
ı ğ ı ve Melaye Cizm'nin hayali bir tasvirini de ğ kaydedilir.
23
ı ı Mikail, a.g.e., s. 72; Amecü, ı ı ı s. 173.
23
Suveyriki, a.g.e., s. 723; Zeki Bek, a.g.e., Il, 415.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi DERGisi (2013) ı 1 ---
. MELAYE İ İ AN Ş
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş ADLI ESER
Edebiyata ı ı ı Melaye Cizm'nin sadece birer kaside-
ı ş ı görüyoruz. Bunlardan tespit edebildiklerimiz ı
ı Ş Cerôs Erbili (ö.l206/1791) Melaye Cizm'nin "Hudus" kaside-
ı 1186/1772 tarihinde Arapça olarak ş

2. Allfune Molla Yahya Mizfui (1772-1836) Divandaki "Muxbeçe#n
ş ş ı ı kasideyi Farsça ş

3. Seyyid Ahmed Gilirmfull de Ş Cercis Erbili ve Molla Yahya
Mi.zU.ri gibi ı ı bir ı ele ı ş ve Arapça ve Farsça
olarak iki dilde ş

Kürt ş Garibi de Melaye Cizm'nin " Çep ı rast" redifiyle
biten ı tahmis ı ş

Sovyetler ğ Wezrre Nadiri'nin 1945-1946 ı ı ı Me-
laye Cizm'nin ı ı ş ı ğ ı ve "Me'lumetiJfid teze derheqa ş Kurd
MelaJI Cizirz Jfi qerna navzn" ı bir makale ı ı ğ ı ifade edilmekte-
dir. Ne var ki Wezi.re Nadir! divanla ilgili ş ı ı ı tamamlayamadan
1946 senesinde ölünce bu ı ş ı ı ş ve ı ş

ı Bahaddin Arnedi de Melaye Cizm'nin ı ı el ı ı 59
ve matbu ı ı bir araya getirmek suretiyle tenkitli bir ı ı 1978 ---
ı ı ğ ı ş

Mehmet Ekmen'in Ş Ahmed el-Cezerz ı ı Kürtçe'den
Türkçe'ye ğ ve Kürtçe ı Latince olarak ı ı ğ ı bir
ı ş ı ı ı Matbu olmayan bu ı ş da kasidelerde
geçen ğ ve girift ı kelime ve kavramlar dipnotta ı ı ş ı
İ ı ı ve sözlük ı sonuna ş olup toplam 208
ı
Abdulmukit ğ "MelaJI CizM ı ı Ş isimli eseri.
Bu eser Nubihar ı ı 2005 ı ı ı ı ş ı Yazar ı ilk 33
ı ş ş fakat ı ş ı ı tamamlayamadan vefat ğ
bu ı ş ı ı ş Bu eser 224 ı
24
ğ a.g.e., VII, 153-164.
25
Abdusselam el-Cezeri, a.g.e., I, 6.
26
Selefi/Duski, s. 67; Abdusselam el-Cezerf, a.g.e., I, 6.
v ğ a.g.e., V, 334-336.
28
Kurdo, a.g.e., s. 91.
"' Kurdo, a.g.e., s. 93.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ {2013) ı 1 ---
ABDULCEB!3AR KAVAK
Osman Tunç'un Kürtçeden Türkçeye ğ "Mele Ahmede Cizfrf
D'ivan" ı bu eserde Melaye Cizmnin ı ı tümü Türkçeye
ş Kitapta bir tarafta Latin harfleriyle Kürtçesi, ğ sayfada
ise Türkçe ı ş Bu ı ş da Nubihar ı ı
2008 ı ı ı ş olup kitapta geçen kavramlann da ğ son
bölümle beraber toplam 584 sayfadan ş ı
Melaye Cizm'nin ı üzerine son ı ı ciddi ı ş
biri de Celalettin Yöyler'in

Ş D'ivana MelaJfi CizM" ı eserdir.
İ Kürt Enstitüsü ı ı ı bu ı ş divan üzerin-
de ı ş yapacak ş ı ş ş güzel bir eserdir.
Halid Cemil Muhammed'inMelaJfi Cizlrf ı ı ş ı Ümit Demirhan
ı ll MelaJfi Cizfrl Sevgi ve ğ Ş ı çevrilerek Hiv-
da ı ı edebiyat ı ı istifadesine ş
Nayif Tahir Mikail'in ş Ş el-Cezerf Nehcuhu ve Akfdetuhu min Hi-
lali ş Ş ll 2005 ı ı Spirez ı ı bu kitap, 368
ı ı ğ tercüme ve ş olmasa da divandaki ş
ve kasidelerden yola ı Melaye Cizm'nin ilmi ı ş ı metodu ve
akidesinin ş ı ı ı ğ ı bu ı ş ı bir yüksek lisans tezi olarak
ı ı ş
Divan
Melaye Cizm'nin ı sadece birer kasideyi eden Cer-
cis Erbili, Allame Molla Yahya ı ile Seyyid Ahmed Gilirmam ı
kendilerinden sonra gelecek ilim ı ş ve ı için
bu alanda bir ı ı ş ve ğ bir temelin ilk ş ı ı ş
oldular. Daha sonra gelenler ı ş sona Arapça, Farsça, Türkçe
ve Kürtçe olarak ş ş ve ş bir okuyucu kitlesinin istifadesine
ş ı
Divan ı ı gerekirse;
30
\
I-Molla Abdusselam b. Murad b. Abdisselam el-Cezeri (ö.1952)'nin iki
ciltlik divan ş Molla Abdusselam ı Ş sona Arapça olarak
ş ş
1
2-Molla Abdcikadir Kadri b. Hasan el-Cezeri (ö. 1947) divan
30
Divan ilgili olarak bk. Selefi-Duskl, s. 67-68; Abdusselam el-Cezeri, I, 7; Mikail, a.g.e., s. 73.
--- İ İ İ İ İ İ İ İ İ ı ı 1 ---
. MELAYE İ Ş ARASINqA
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş ADLI ESER
la Abdulkadir de ı Arapça olarak ş
3-Molla Abdurrahlm b. Abdurrahmanel-Vastam (ö. 1956)'nin divan
ş ı Arapça, Farsça ve Türkçe olarak üç dilde ş
4-Molla Ahmed b. Muhammed ez-Zivingi (ö. 1971)'nin divan İ
cilt olan bu de Arapça' ı
Ş Cigerhun (ö. 1984)'un divan ş Kürtçe olan bu henüz
ğ ı ifade edilmektedir.
6-Abdurrahman Ş (Hejar) (ö. 1991)'nin divan ş Kürtçe
olan bu tek cilt olarak ı ı ş ı
7. Abdulbaki ı "Melaye Cizm'nin ı ve Ş ı eser.
Türkçe olan bu ş Nubihar ı ı 2010 ı ı ı ş ı Eser
800 ı
Divanla ilgili ı zamanlarda ve ğ ş bölgelerde ı ve
birbiriyle çok da ı olmayan ı ş ilk ı ş ğ ı ı ve ı ı ı
ı ş gibi gözükmektedir. Fakat Cizm'nin bu tasavvufi ı
ı birbirinden ı dil ve kültürleriyle ı ş ı ğ ı daha
da ş ş ve bu durum ı çok ş bir kitle ı 61
ı ı zemin ı ı ş ı Melaye Cizm'nin ı ı tümü veya
bir bölümü Almanca, Farsça, Arapça, Rusça, İ Türkçe ve Kürtçe
(Kurmanci-Sorani)ye ş ve ş
MOLLA AHMED İ İ İ İ Fi
Ş İ İ Ş Ş İ ADLI İ
Eserin sahibi Molla Ahmed ez-Zivingi Kimdir?
Melaye Cizm'nin en ı ş ş ı gelen bu eserin sahi-
bi Molla Ahmed b. Muhammed ez-Ziving1
31
el-Buhti'
32
dir. Molla Ahmed
1311/1893 ı ı Siirtte ğ

İ ğ alim bir olan ı
Molla Muhammed ez-Zivingi'den ı İ bir medrese ğ alan Molla
Ahmed genç ş ı ı medresesinde ders verecek duruma geldi.
Molla Ahmed, bir süre sonra baba ğ ı olan Ziving köyünden ı
Suriye ve Irak ı ı ı ı Ayn divar köyüne ş ı zamanda köy
31
Ziving Sürte ğ ı bir köydür.
32
Melaye Cizirl'nin de mensup ğ bu ş Cizre bölgesinin en ş ş biridir.
33
ez-Zivingi, a.g.e., I, (s.y.).
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi DERGiSi (2013) ı 1 ---
---
62
;
ABDULCEBBAR KAVAK
-,
camisinde de ı yapmaya ş ı
ı ı bölgeyi ş ı ı ı ş ı mücadele eden-
lerin ı yer ı ilim, medrese ve talebe ş geri durma-
yan Molla Ahmed çok ı ilim talebesinin ş sebep oldu. Tale-
belen ı Molla Süleyman el-Hevseri, 'seyyid Ali ı ı ve ş
Molla Zivingi gibi ı ı ş isimler ı

Toplumsal olaylara ş ı çok ı olan Molla Ahmed ez-Ziv-
ingi, ş ı ğ ı ı ş ı bölgesinin daha marnur ve halka hizmet verecek
ı ı ı ı ı ı ı için birçok ı ş ve ı ş
önayak ş Onun ilmi birikiminin ı ş ı ğ ı ğ
ş Arapça, Farsça, Türkçe ve anadili Kürtçe'ye olan ilgi ve hakim-
iyeti, büyük ı ve ş Melaye Ciziri'nin Kürtçe ı ğ ı
ş ş ı ı Ahmed 18 Ş ı 1971 tari-
hinde vefat ş ve vasiyeti üzere Telma'ruf Köyüne ş

İ fi ş Ş
Melaye Cizlri'nin divan ş ı İ en çok bi-
linen ve okunan ş ş ı gelir. Arapça olan bu eser sahibi
Molla Ahmed ez-Zivingi henüz hayattayken ı ı ş ı İ cild halinde
ı bu eserin birinci cildinin ı ı 1958 ı ı ikinci cildinin ı ı
ise 1959 ı ı ı ş ı Suriye'nin ı ş ı vilayetinde eser sa-
hibi Molla Ahmed ez-Zivingi'nin gözetiminde ı bu ilk ı ı
ı Erbil, Kahire ve ş olmak üzere ğ birçok
ı yerinde ve Avrupa'da eserin ı ı ı ı ı ş ı

ı ı ş ı ı ı ı birinci cildinin ilk iki ı birinci cildin fi-
hristi ş Üçüncü ı ise birinci cildin ğ ı ş ı
tablosu yer ı Dördüncü sayfada da· "Resm-u Sahibi' Ş el-
Abdi1-Fakir Ahmed b. Molla Muhammed ez-Zivingf ı ş 1
sahibi (Allah'a) muhtaç kul · ı ş ı müftüsü Molla Ml1hammed ez-
Zivingi'nin ğ Ahmed'in ı ı ı ı ı eser sahibinin
resmi ı Resmin ı da beyitler yer ı
"'ez-Zivingi, a.g.e., L (s.y.).
35
ez-Zivingi, a.g.e., L {s.y.).
36
ez-Zivingi, a.g.e., Duhok 1987 ı ı L (s.y.).
ı ı ı f""'.J
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ---
. MELAYE İ piyAN ARASINqA
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş Ş ADLI ESER
Anlanu:
Hayali resmirni kitaba koydum bel ki,
- -. ··- ı ı • .. c::.

J'>.l:! rfi ı J:J
" .)'\.lll J_,b .. ı ..
Bir hab.ra olur (zira) cisim mezarda olacakb.r.
Umulur ki kerem sahibi bir zat ğ ı ş ı için dua eder,
(Zira) tarih boyunca hep bir ş bir ı ş
Birinci cildin ilk sayfalannda yer alan 1377 ı tarihinden eserin
bu ilk cildinin 1958 ı ı ı ğ ı Molla Aluned
Zivingi'nin bu iki cildlik günümüze kadar hiç ğ ş ı
defalarca ı ı ı ı ş Son dönemde Molla Aluned ve ı Molla
Muhammed ez-Zivingi'nin biyografilerinin ı ı ğ ı bir bölümün birinci
cildin ş ı ğ yeni bir ı ı ı ı ı ı ı ğ ı ı görüyoruz.
38
Bunun ı Semerkand ı ı divan ve ş
ı ı ilk defa yeniden düzenlenerek yayma ı hale ş 63
Henüz ı bu yeni ş de yine iki cild olarak tanzim
ı ş
1958 ı ı ı ş ı ı divan ş birinci cildinin ş
bölümünde Melaye Cizm'nin ş ı ğ ı ğ ı ı ş ı tahsili,
divaru, tasavvuftaki ı ı ve ğ yer ı bilgiler
verilinektedir.
Divan ş ı el yazma ı da ğ üzere
ı ş ı Zivingi, Melaye Cizm'nin ş gazel beytinin
ş eserine ş
Newaya mutrib u çenge fixan ı xerçenge
Were saqz heta kenge ş dil ji re jenge
ı
ı ı ile çengin ğ ı Yengeç burcuna kadar ş ı
Gel sakl, ne zamana ı gönlün bu ı ı ğ
"ez-Zivingl, :z.g.e., ş ı 1958 ı ı ı ı I, 4.
35
Bu son 1987 ı ı Sabah ı ikinci ı ı ı ı ş Duhok Cizirl kitapevinden de da-
ğ ı ı ı ı
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ---
ABDULCEBBAR KAVAK
Molla Ahmed ez-Zivingi, Melaye Cizm'ye nispet edilen beyitler dahil
divanm hepsini ş Eserin her iki cildi toplam 943 ı 846.
sayfaya kadar normal beyitlerin ş ı sonra, 847. sayfadan
itibaren "el-hatime" ş ı ğ ı 937. sayfayp. kadar Melaye Ciziriye nispet
edilen ğ beyitleri verip bunlan da ş Bu hatimenin sonuna
da, Cizre'de Zümrüd Camii ı ı Molla talebi üzerine tahmisini
ı ğ ı Ebu Muhammed Abdurrahman es-Süheyli'ye ait Arapça ğ
kasidesini ş
Bu kaside ş beyitlerle ş

... i; 8) ı ı 4.! ı 4
t-... G_, ı ı lA Ş ı ı t;;.,.;;., ı ı t;...u
' lA ı ı C::.ü1
ts-":! -
Zivingl: ş birinci cildi 444 ı İ cildi ise 445. sayfadan
ş ı 943. sayfada sona ermektedir. Son sayfada eserin ı ı ı 1959
tarihinde ı ğ ı ı
64 Divan ı dil ve üslup:
Molla Ahmed ez-Zivingi, beyitleri Arapça ş ederken sade ve
Arapça bilen herkesin ğ bir dil kullanmaya gayret ş
ş ı ı zor ve ı ğ ı kelime ve kavramlan kullan-
mamaya itina ş
Beyitlerde geçen ve Melaye Cizm'nin ş ı ğ ı dönemde Kürtçe'de
ı ı ı kelime ve kavramlar ile o dönemin kültür ve ı
ı ı ı ı ı ı cümle ve deyimleri ı o dillerle ilgili
ı ve öz bilgi vermeyi de ihmal etmez. ı ğ ı Arapça, Farsça veyz
Türkçe kelimelerin o dilde hangi anlamda ı ı ğ ı ı belirtir.
Zivingi, divan ş beyitleri cümlelere ı ve beyitte geçer
önemli ve vurgulu kelime ve kavramlan da tek ş ı almak
Arapça ı ı vermeye ı ş ı Bazen tek beytin, bazen de birden faz.
la beytin kelimelerinin ı ı verdikten sonra Melaye Cizm'nin bey-
itlerde ne anlatmak ğ ı Beyitlerde geçen kelimelerin Arapç<
ı ı teker teker verdikten sonra "Hasilu1-Ma'na" ş ı ğ ı beyit,
39
ez-Zivingi, a.g.e., Duhok 1987 ı ı II, 938.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ---
. MELAYE İ İ Ş ARASINqA
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş ADLI ESER
beyitleri ı ı ı ğ ı ı görüyoruz.
Zivingi, "Newaya mutrib u çenge fixan arete xerçenge Were saqf heta kenge
ş dil ji re jenge" beytiyle ş ilk gazeli ş ederken beyitlerin
sonuna herhangi bir rakam koymazken sonraki beyitleri ı ı ğ ı
ve ş bu nurnaralara göre ğ ı gözden ı Beyitleri
ş ederken parantez içerisinde ı ğ ı (Hasilul-Ma'na/ ı J...=b.)
ş ı ğ ı birinci cildin 46. ı itibaren (Tafsilu1-Ma'na/ ı
) ş ı ğ ı ş ğ görüyoruz. Bilahare 53. sayfadan itibaren radikal
bir ğ ş beytin kelimelerinin teker teker ı verdikten son-
ra (et- İ <:)k-'il ı ş ı ğ ı beyti ı ğ
ve hemen ı (Tafsilu1-Ma'na/ ı ş ı ğ ı da daha ş
bir ı ı ğ ı ş oluyoruz. 53. sayfadan itibaren eserin sonuna
kadar ı bu son ş devam ş
Zivingi'nin beyitleri ı ş ğ bir örnekle gösterelim:
Melaye Cizm'nin ı bir beyit:
'-;-';.. W.....!J (S:! ı (S:l4 u.l.l ü:lJ'i'o .?-'-" )
(1) '-;-';.. w.....!J r..j ı Lm J.l... ı 65
Zivingi
ı ((S:! ı (S:l4) u!J.bl!J ı ı ü:l-""" Ub.... ı ı ı (ü:l-""") ı (')
ı ı ı ı ı ı ı w. ı ı ı J ı ('-;-';.. w.....!J) ı c-v
ı 4_jil\.,) ı 4..JS ı ı :Ub. ı ı ı ı ı
r..j.J\S....JIS ı ı J.l..., J ı ı ş :JW J );:..... ı C-:V ü:lJ'i'o :UC ı
W!J ;;w J ı c-v Y..# ı u!JbJ ü':l-""" ı ı ı ı J
c)t:. J W!J J ı J ı ı ı ı ı ı y_;b...;:.:i_i ı _y. ı
"'.:JW J ı
Birinci cildin bu ilk beyitlerindeki ı uygulamalardan Zivingi>nin
eserini yazmaya ş ğ ı usulleri ve ş formabm tam olarak
ğ ı İ beyitlerde ğ son ş karar
verip bu usul üzere divan ş devam ğ görüyoruz. Zivingi>nin
ilk beyitleri bu son ş ş etmek için niçin tekrar ğ
gelince, herhalde MollaAhmed ez-Zivingi, ğ ı divan ğ
merhalelerin okuyucu ı da bilinmesini ğ için böyle bir yola
ş ş diye ş Zivingi ş bu haliyle ı klasik
40
Zivingl, a.g.e., ı ş ı 1958 ı ı I, 90.
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ---
66
ABDULGEBBAR KAVAK
medrese usulüyle ı ş çok da ı ğ
Zivingi'nin bu Melaye Cizlri'nin Kürtçe ı ı ı ı Kürt
tasavvuf edebiyatma ait bir ı ı Arapça okuyup anlayabilen çok ş
bir kesimin istifadesine ı ı önemlidir. ğ dillerde
ı ş sadece o dili bilen insanlara hitap ederken Zivingi'nin
bu çok daha ş bir okuyucu kitlesine hitap ebnektedir.
Sonuç
Melaye Ciziri Kürt ı ı ı ı ş büyük ş ı yer
ı ş ı ğ ı ğ ı ğ ğ kurumlan olan medreselerde ş
ve kendisini ilmi ve edebi sahada iyi ş ş Tasavvufi içerikli ve
ı yüklü ı ismimi Kürt tasavvuf ı tarihine ı ı ı
ş ı ş Onun ı önemli bir edebi eser ş ı ı
zamanda Kürt dili ı ı da vazgeçilmez ş ı
biridir. Bu yönüyle yerli ve ı çok ı ş ı yazar, ş
ve ı ı dikkatini ş ı ş ı içeriSinde
ı Jaba, İ ı ı kürdolog D.N. Makkenz1, M.B. Rudenko,
Minorskl ve Martin Fon ı gibi isimler öne ı ı
Melaye Ciziri'nin tespit edilebilen yazma nüshalan 1904'ten itibar-
en matbu hale getirilerek Kürt tasavvuf ı ı ş
ı istifadesine ş ı Arapça, Farsça, Kürtçe
ve Türkçe olarak ı ş sayesinde Melaye Cizm ve ı
ğ Avrupa'ya kadar çok ş bir alanda ı ı ı ş
Melaye Cizlri'nin divan ş içerisinde en ı ı ı ş ı
müftüsü MollaAhmed ez-Zivingi'nin İ fi ş
Ş ı eseridir. Arapça olarak ı bu günümüze
gelinceye kadar çok ı ı ı ı ı ş ve bu sayede ş bir kesimin
İ ğ ı ş br.
Zivingi ş klasik medrese usulüyle ı ş çok ı
ğ ı ş ederken ı ğ ı dil sade ve ş ı ı bir Arapça' ı
Beyitlerin ş Cizm'nin özellikle ı ğ ı kelime ve cümleleri
ayn ayn ş ebnesi, okuyucunun beyitleri daha rahat ı
ı ğ ı ş Zivingi, divan ş ilk yüz beytinde üç ayn metod
ı ş ve karar ı ı ğ ı son metoduyla ı kalan ı ı ı ş
--- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi DERGiSi (2013) ı 1 ---
. MELAYE İ İ Ş ARASINqA
"EL-IKDU'L-CEVHERI FI Ş Ş Ş ADLI ESER
ş
Klasik usulde edilmesine ğ ı dilin sade ve ş ı ı
ı ve ı verilen ı bilgilerle bu eser okuyucuyu ken-
dine ğ ı
***
Kaynakça
Amedl, ı Bahadin, Hozanwanet Kurd, İ
ğ 1980.
Badl, "Bibliyografyay€ Melay€ Cizlrl", ı ı Vejln 2000.
ı Ahmed, ı ı ş Ş Cezeri, (m.y),(y.y),(t.y).
el-Cezeri, Abdusselam, ş ş (Düzenleme ve yorum: Tah-
sin Duski), Sipirez Yay., Duhok 2004.
Haznedar, Ma'ruf, Meju# Edebe Kurdl, Çaphane-i Aras, Hevler 2010.
ğ MuhammedAAli, ı ı ı ı ı ı ı Kurd le ı Dest-
hatekiiniyiineve, Çaphane-i Aras, Hevler 2011.
Kurda, Qanate, Tarixa Edem;eta Kurdf, Öz-Ge Yay., Ankara 1992.
Mikail, Nayif Tahir, ş Ş ı el-Cezeri ı ı ve ı ı min hilali ş
ş Daru Sipirez, Duhok 2005.
ğ Feqi Hüseyin, Dlroka € ı Kurdl, ş Entituya Kurdl ya Sten-
bole, Stenbol1992.
es-Selefi, ed-Duski, Harndi Abdilmecid, Tahsin İ ş Ş
Kurd, Sipirez Yay., Duhok 2008.
Suveyriki, Muhammed Ali, Mu'cemu a'liimi'l-Kurd İ ve'l-'asri'l-
ı Bingey-i Jln, Süleymaniye 2005.
Tunç, Osman, Mele ı Cizlri Dlwan, Nubihar Yay., İ
Zeki Bek, Mehmed Emin, ş ı ve Kurdistan, Matbaatu Süley-
maniye 2005.
ez-Zivingi, Molla Ahmed, İ fi Ş ı ş ş ı Matbaa-
tu Rafideyn, ı ş ı 1958.
---- İ İ İ İ İ İ FAKÜLTESi İ İ (2013) ı 1 ----
67

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful