ekxa naRtyaacaa janma

Baarta saasaNao
' ya syaahM AnaugaRhyaaima hirYyao tad\QanaM SanaO: | '
Aqa- : maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao tyaacaI saMpa<aI kxlaokxlaonao hrNa kxrtaao.
ha Slaaokx vaacalaa tyaaMnaI Baagavataata, kxI gaItaota kxI kuxzotarI AaiNa AtaIva AaScayaa-nao tao Bar]na gaolao. Aatalyaa
Aata. paihlyaaMda tyaaMnaa Karoca vaaTonaa. maga tyaaMnaa vaaTlao kxI Aqa- caukxIcaa Asaola. maga vaaTlaM, AapaNa kxahI
caukxIcaM vaacalaM AsaavaM. maga tao paunha AaiNa paunha taao Slaaokx vaacata raihlao, pahaTo, dupaarI, maQyara~aI. AaiNa
AaScayaa-nao Bar]na gaolao. rajaInaamaa Vavaa laagalyaanaMtar kxahI Apamaanaacyaa jaKamaa Jaalyaa Aahota. AapaNa Aataa
pa`mauKa pa`vaahata naahI, dula-iXata, AdKalapaa~a vagaa-ta saamaIla Jaalaao Aahaota Asao vaaTu na doNyaasaazI tyaaMnaI Qaaima-kx
ga`qM aaMcao vaacana saur] kxolao Aaho.
maMijarIlaa tyaaMnaI saaMigatalaM. paNa italaa vaoLca naahI. taI kxmpyauTrvar basalaI Aaho. tao yaM~a paunha paunha 'hgM^ a' haotaM
Aaho. taI icaDuna Aaho. italaa kuxzlaotarI cacaa-sa~a Aaho, kuxzlaatarI 'vakx-Saa^pa' Aaho. taI eokxta naahI. tao paustakx
Gao{]na Garata ifxrtaata, ga^larIta jaataata. itaqaM JaaDaMcaI fxaMdI AaiNa ifx@kxT inaLI fuxlaM. maulagaI paNa 'jaa^ba'
kxrtao Aaho. taIhI partalaolaI naahI. kuxNaalaa vaoL naahI. AaiNa tao AaScayaa-nao Bar]na gaolaolao, tyaa SlaaokxamauL.o
mhNajao, maI BagavaMtaalaa kRxpaapaa~a Jaalaao kxI inaQa-na haoNaar kxI kxaya? ikMxvaa ho Gar, (jao AapaNa maaozyaa Ea`maanao
baaMQalaM) AaiNa BaaOitakx saMpa<aI AaiNa raokxD AaiNa vaahna AaiNa BaaovataalacaM ho sagaLM, ho sagaLM ' SanaO SanaO ' hrNa
koxlaM jaa[-la? ikMxvaa maaJaM SarIr, maaJao ho daona hata AaiNa paaya? AaiNa DaokxM ? tyaatalao ivacaar? svapnaM (jaI
vaarMvaar paDtaata AlaIkxDo, saaMgaNyaasaarKaI - na saaMgaNyaasaarKaI) hI jar saMpa<aI maanalaI (maanalaI?) tar taI 'hrNa'
koxlaI jaa[-la, maI jar kRxpaapaa~a Jaalaao tar? maga iSallakx kxaya {rNaar? kxaya Aqa- Aaho yaacaa?
tyaaMnaI caahula GaotalaI tar maMijarI baahor gaolaolaI. mhNajao itacyaa 'vak-xSaa^pa' laa, samaajaSaa~aacyaa. kxsalaISaI fxa[-la
naolaI Aaho. iTpaNaM naolaI Aahota. dupaarnaMtar italaa AaNaiKana ekxa cacaa-sa~aalaa jaayacaMya. italaa taoqao Gao{]na
jaayacaI jabaabadarI AapalaI. maulagaI Ajauna AalaolaI naahIyao. kuxNaalaa vaoL naahI Slaaokx eokxyalaa. tasaa taao
saaMgaNyaasaarKaa naahI Aaho mhNaa.
manaaohrSaas~aI SaojaarI rahtaata. itasa%yaa maulaanao GaotalaolaI naivana maaoTrkxar tao kxaOtaukxanao pausataahota. tyaavarM inaLI
fxulaM paakxLyaa-paakxLyaaMnaI paDtaahota. tyaaMcyaa caoh%o yaavar hasau. ma{] AsaM. paustakxatalyaa tyaa SlaaokxakxDo
paahta tyaaMnaI, tao paustakx hataata Gao{]naca caalaayalaa saur]vaata kxolaI baahor yao{]na, Saas~aIMcyaa idSaonao. Saas~aIMnaa
1 of 14

caacarta mhTlaM.' ' kRxYNa saur Aaho! .. ' saubaaoQanao hI navaI gaaDI GaotalaI baGaa! ' ' hao!. paNa Saas~aI TaLayalaaca baGataata... ' mhNajao maI kRxpaavaMtaacaI kxr]Naa BaakxayacaI!.. Anaokxda. DaoLyaaMcyaa kxaoparatauna paaihlaM. ' ikxtavaI gaaDI.. ivaYaya badlaNyaacaa pa`yatna kxrtaata.. taao AasaurI saMpattaI ivar]Qdca baaolaNaar.vaaTlaM..! mhNajao eKaadyaanao Asaaitvakx AsaM AnaOitakx Qana gaaoLa koxlaM Asaola tar kRxYNa Bagavaana kRxpaavaMta hao{]na AsaurI Qanaacaa naaSa kxrNaar. ' paNa yaata jaisTsa naahI.' ' hao! ' ' samajauna GyaayacaI Asatao..' Saas~aI mhNaalao. gaaDI pausataanaa mhNataata. hao?o ' tyaaMnaI saaMigatalaM. tyaanao kRxpaa koxlaI kxI maaJaM Qana naYT haoNaar?.' 'jaisTsa? ' ' hLuhLu taumhI maaJaM Qana hrNa kxrNaar. ' kxaya yaacaa Aqa-? ' ' Ahao taao gauZaqa. itasara maulagaa naa? ' ' hao! ' Saas~aI mhNaalao.. taumacaI tabyaota kxSaI Asatao?. ' pauZcao maagacao saMdBa.baGaavao laagataata...qaaoDM AaScaya. ' BagavaMtaacaI vaaNaI Aaho. Saas~aI kxaOtaukxanao iBajalaolao. mhNajao paLvaNaar? maga maI sauKaI hao[n.. SlaaokxhI vaacauna daKaivalaa.. AsacaM naa? ' ' qaaoDsaM baraobar Aaho.haotao bahuQaa Anaokxda... paoZo imaLalao naa!. ho pa`mo aacaM kxama! ' Saas~aI mhNaalao... tyaaMnaa tyaa Slaaokxacaa Aqa... tyaacaI? dusarI? ' ' hM' ' ' kxmaI vayaata caaMgalaI saMpattaI imaLvalaI Aaho tyaanao! ' Saas~aI tyaavar Asvasqa idsau laagataata... Aajakxala?' maga 2 of 14 . paustakMx caaLta.gauZaqa. ' Saas~aI mhNaalao..ivacaarayacaa Aaho.. Ahao.Asataao. ' ' kxaoNa? ' ' taoca! ' Saas~aInaI gaaDI pausaNyaacao kxama caalau zovalaM. Saas~aIMbaraobar cacaa.. SaMkxahI baaolauna daKavalaI. tao Saas~aIMkxDo paahta {Bao. ' kxa hao? ' ' kxaya. ho kxaoNataM jaisTsa Aaho? ' ' jaisTsa? taumhI irTayar hao{]na ikxtaI idvasa Jaalao? ' 'maIca rajaInaamaa idlaa! saalao hramaKaaor.Asataao. Aqa... kxamaata? ' ' kxama?. ' kxa.a? ' Saas~aI kxsaMnausaM hsataata.

Aarasa Aaho. saMgaIta Aaho... yaacaM jaLNaar duKa: Aaho. inaLI fuxlaM paahta.. dusarM. caalata raihlao. Aatmamagna Asaa. jyaanaI malaa raijanaamaa dyaayalaa laavalaa tyaa hramaKaaoraMvar BagavaMtaaMnao kxa kRxpaa koxlaI naahI?. tyaacyaaBaaovataI kxaoNaI naahI..Aaho. tyaaMnaI svata:SaIca mhTlaM. italaasauQda jaayacao Aaho. paNa maga kxaya Aqa.' tyaavar tyaaMnaI paustakx caaLlaM.. kxaoNaI paahta naahI. Aqa-hI saaMigatalaa. AaiNa baa^sacaM qaaoDM icaDvaNaar hasaU. paNa [takxa svasta AqanasaNaarca yaacaa. ' naMtar baaolau. tyaalaa vaoL naahI. ' TNNaaMga-TNNaaMgaTNNaaMga-TNaa##-TNaa## ' taIsa taaoLyaaMcaI maaL gaNapataIcyaa gaLyaata GaatalaI Aaho... tyaaMnaI kxar baahor kxaZlaI AaiNa qaaMbavalaI. naataU mhNajao vyaajaavarcaM vyaaja.naMtar! ' paNa ima~aalaa {tsaukxtaa naahI. italaahI vaoL naahI. maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao tyaacaI saMpattaI. maulagaI inaGaUna gaolaI Aaho. samaaor Toilaivhjanacaa maaoza paDda.. 'mhNajao kxa##ya?' AaiNa taI jaatao. tyaa naacaNaa%yaacyaa DaoLyaaMta AEa`u Aahota. gaNapataI hasataao Aaho. tyaacaI daona kxarNaM.. tyaaMnaI paustakx Tobalaavar zovaUna idlao. ekx itacyaa ima~aacaa fxaona. sauKaanao tauDbMu a Aaho. tyaaMcyaa laXaata yaotaM. maMijarI maGaaSaIca gaolaIya AaiNa italaa dusa%yaa sa~aasaazI nyaayacaya Aapalyaalaa. rajaInaamaa idlyaacaM duKa: naahI paNa taao dyaavaa laagalaa Apamaainata kxr]na. tao baahor paDlao. tyaa idvaSaI Asaaca inaLyaa rMgaacaa sauT Gaatalaa haotaa. tyaavar taI inaLI fuxlaM zovalaI. tyaa tyaa vaoLso a AapaNa BagavaMtaaMcaI kxr]Naa BaakxlaI Aaho ho tyaaMnaa AazvataM. naMtar mhNajao kxQaIca naahI Asaa Aqa-. pauZcao maagacao saMdBa-!. jaunyaa ima~aalaa. italaa Gaa[. taao [qaM ekxTa AsaNaar. ivacaarlaM. taao naacataaoya. gaaoDM a caaOrgM aI Aaho. tyaacaM mhNaNaM. maMijarIlaa vakxSaa^palaa baaolavaNaM yaayalaa laagala Aaho. ' AsaM kxsaM Asaola?..saUcakxpaNao paahu laagataata. taulaa kxaya vaaTtaM? ' ima~a Aajaaobaa Jaalaa Aaho. kxa^lanaIta rstyaavar {tsava caalalaa Aaho. taI KauYa Aaho. ekx Tkxlyaa maQyamavayaacaa maaNaUsa naacataao Aaho. tao italaa Slaaokx saaMgataata. ekxa ' rostaara^M ' samaaor. tao na baaolataa parta ifxrlao.. tyaalaahI saaMigatalaM Slaaokxabad\dla. taao kxaOTiMu bakx DyauTI kxrtaao Aaho.. saamaaosaa AaiNa kxa^fxI... tao paustakx qaaoDM Bayaanao GaT\T Qartaata. kxdaicata tyaalaa GarcaI AazvaNa JaalaI AsaNaar. maulagaI AalaolaI Aaho. yaa vaoLlo aa hoca KaaV paurso aM Aaho. jaunaa kRxYNaQavala 3 of 14 . ivacaar kxrtao AaiNa mhNatao. taI eokxtao. kxarcaI caavaI GaotalaI. ekxTaca. tyaalaa Slaaokx eokxayalaa vaoL naahI... BaUkx laagalaI Aaho vaaTta qaaoDI. gaNapataIcaa gaaoDM a. ga^larIta ifx@kxT inaLI fuxlaM paDtaahota.Aaho tyaacaa?. jyaa jyaa vaoLso a ADcaNaI yaotaata. qaaoDyaa vaoLanao tyaaMnaI fxaona koxlaa. taao rDtaaoya..

paN hataI GaotalaolaM kxaya.iBataI [tyaadIcaM AavarNadoKaIla kxaZuna GaotalaM jaataM kxaya?. ivamaana jabarjastaInao {tarvaavaM laagaNaar Aaho. tasaM hsaUna sauQda baiGatalaM. tar. [qaM saamaaosaa Kaatao Aaho.rahNaar.... '@yaUM nahIM. ekx saUT Gaatalaolaa maaNaUsa du:Kaanao kuxzlyaaSaa 'A^@T' bad\dla baaolataaoya. Aataa AilakxDo sagaLo bauQdIvaadI vyaaKyaa kxrtaata.. itaqao ASaaokxkuxmaar pa`isaQd AsaM iKanna-Cd\maI ' hsataao Aaho. AaiNa QanaacaI vyaaKyaa paNa kxravaI laagaola. Saasanaacyaa QaaorNaamauLo tyaacaM maaozM naukxsaana haotaM Aaho. taI mhNataoya kxI ho jaisTsa naahI. maMijarI 'saaoSala jaisTsa' yaa ivaYayaavarca baaolaNaar Aaho. kxa vaaTta naahI marNaacaI iBataI?. ekx s~aI paur]YaacaI jaaoDI vyavaisqata jaovaNa kxrtao Aaho. jaunaa jamaanaa Jaalaa Aataa.. qaaoDa vaoL basaUnaca rahvaM laagaNaar. Aak`xaoSasadRSa GausamaTtyaa Aavaajaata ivacaartaao. ASaaokxkuxmaar ' iKanna-Cd\maI ' ' AsaM hasataao Aaho... mhNajao Qana mhNajao naataosaMbaMQa sauQda kxa?.. '[insTTyaUT Aa^fx saaoSala saayansaosa' kxDo jaayalaa.. vaoL Aaho.. TNNaaMga-TNNaaMga-TNNaaMga-TNaa##-TNaa## ' tyaaMnaI GaDyaaLata paaihlaM.. tyaacyaa maagacyaa saITvar maarvaaDI pa`vaasaI ivacaartaao Aaho kxI tyaalaa marNaacaI iBataI vaaTta naahIyao kxa? pa`vaasaI naahI mhNataaoya. paDVavarcyaa Acaanakx halacaalaImauLo tyaa maulaIcaM laXa vaoQala jaataM Aaho. isanaomaatalyaa ivamaanaata ibaGaaD Jaalaa Aaho..@yaUM nahIM?' marNaacaI sagaLyaaMnaa iBataI vaaTlaI paaihjao. 4 of 14 . QaavaNaarI kxar. eKaaValaa marNaacaI iBataI kxa vaaTlaI paaihjao? AaiNa naahI vaaTlaI tar taI vaaTayalaa paaihjao Asaa Aaga`h QarNaM ho jaisTsa naahI. baraobarcaI baa[-sauQda naajaukxpaNao dar} ipatao Aaho.itacyaa tar]Na hao{] laagalaolyaa maulaIbaraobar basauna Aaho. kxa naahI. Ajauna vaoL Aaho. taao kxaLa dova SanaO SanaO mhNaUna kxaya kxaZuna GaoNaar? mhNajao tyaanao paNa kxahI 'pa`ayaa^irTIja\' zrvalyaa AsaNaar. dUrvar rstyaavarcaM saMgaIta. ekx baa[. ([qaohI kRxYNaca). tarIhI caalaUca.. AaQaI ho zrvaavaM laagaola kxI maaJyaa saMpattaIta jao jao mhNaUna gaNalaM jaataM tyaavar maaJaa AiQakxar Aaho kxaya? dusarM. tao ASaaokxkumaarcaM ' iKanna-Cd\maI ' hasya Aapalyaalaa AavaDta AalaM Aaho. jaayacaI vaoL JaalaI Aaho.ApaUNa. kxaoNaI paahta naahI ha isanaomaa. maulagaI AQaunamaQauna isanaomaa baGata Aaho. isanaomaatalaI maaramaarI Aataa sauTlaI Aaho.. naaiyakxa ASaaokxkuxmaarlaa ibalagauna basalaI Aaho iBataImauL. dUr saMgaIta. {dasa ASaI. baaolata Asaola Aataa. taao doKaIla isanaomaa paahta naahI. samaaor (isanaomaatalaa) ekx pa`vaasaI SaIL Gaalataaoya ASaa pa`saMgaatahI. jaunaa jamaanaa Jaalaa. itakxDo maMijarI sauQda vyaaKyaa kxrta Asaola. maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao tyaacaI saMpattaI SanaO SanaO naYT kxrtaao. tyaaMnaI Aarsaa ifxrvalaa..rMgaacaa ihMdI isanaomaa caalau Aaho. tyaata svata:laa paaihlaM.o ivacaartaoya kxI tyaalaa marNaacaI iBataI vaaTta naahI kxa? taao mhNataaoya (QaIraodattapaNao) kxI tyaalaa marNaacaI iBataI vaaTta naahI. {dasa s~aI maulaIlaa mhNataoya kxI jaisTsa [ja\ naa^T Aa^lavaoja A jaisTsa! mhNajao hI baa[. maaJaI saMpattaI mhNajao kxaoNaacaI. rstyaavarcyaa {tsavaacaM. maga taao maarvaaDI tyaa SaIL GaalaNaa%yaalaa daonhI hataaMnaI maar] laagataao.kxahI AMSaI daSa-inakx Aaho..

itacaM mhNaNaM kxI saamaaijakx nyaaya yaa saMkxlpanaocaI vyaaptaI maaozI Aaho. [tar tauTnu a paDtaata. ekxacyaa laXaata AalaM. kxaOTuMibakx AaiNa saamaaijakx nyaaya [qao AiBapa`ota Aaho. cacaa.. itaqaM daoGaM itaGaM basauna. paihlyaaMda vyaaKyaa kxravaI laagaola. ivaYaya Aaho saamaaijakx nyaaya..DmaIiSayansa Aahota sagaLo!' maMijarI ihrIrInao [Mga`jaIta maudd\ o maaMDtaoya. tar. baI -pax^aiJaiTvh r@tagaTacaI lagaoca garja Aaho! ibacaara ADcaNaIta Aaho. Ka%yaa KaaoTyaa {paaQyaaMmaQyao Aataa gautM aNaM naahI. QanaacaI vyaaKyaa kxravaI laagaola. taumhI tyaacao ima~a kxa?' 5 of 14 . paNa tyaanao mhTlaM. rmaOyaa saaMgataata.. nakxaratmakx vyaaKyaa JaalaI hI. fxLyaavar ilahItao Aaho. taI mhNatao. vyaaKyaa..taao kxaZuna Gaotaao Aaho kxa?. naahI. maMijarI idsatao Aaho. baakxIcaI maMDLI mau_o KaaoDtaahota. AaiNa DaoLyaasamaaor 'marazI maulaKaatalaa vaMicata vaga'... Da^.rajaInaamaa idlyaamauLo (Vavaa laagalyaamauL)o Aataa naaokxrIcaM vyavaQaana naahI. naMtar kxarcaM '[insTTyaUT' maQyao iSarNaM. tao tyaaMnaa naahI samajala. ZorpaaoTyaacaI baa^sakDuna AaoLKa inaGaalaI Aaho.. ho sava. jaoqao saamaaijakx Anyaaya Aaho taao dUr kxrNao mhNajao saamaaijakx nyaaya.' 'A?M kxaya?'' 'baa^sacyaa maulaalaa ! yau naao. tar vyaaKyaa kxravaI laagaola vyaaKyaa. mhNataata kxI. hao naa? AaiNa saaoSala jaisTsa kxaoNaasaazI ho hI paahavaM laagaola. sahanauBaUtaInao tyaanao [Mga`jaIta mhTlaM. ekx naagaDM maUla rstyaavar Qaavata jaataM AaiN ba`ko x maaravao laagataata. bahuQaa kxaoNaalaa tarI naoNyaasaazI Aalaolao.caalalaolaI. tyaamauLo baa^sacaa vdoYa naahI. sagaLI cacaa. maI Aataa baahor paDlaaoya!' ZorpaaoTyaahI hsalaa.DaoLyaasamaaor Aahoca.Aaho. taI {]zUna maQaUnamaQaUna mau_o maaMDtao Aaho.eokxta raihlao. baMQaUBaava. sahkxa%yaaMcaa hovaa naahI. rstyaavar {tsava.[Mga`jaIta caalalaolaI.. mhNajao vaMicata vaga. 'AcCa mhNajao maaJyaavar spaa[Mga kxrayacao tyaaMnaI AjaunahI qaaMbavalaM naahI tar ! . maQyao kxaca. ASaaokxkuxmaarsaarKaM ' iKanna-Cd\maI ' hsaUna paaihlaM tyaaMnaI kxacaocyaa palaIkxDo. tao KaucaI-var basalao.' 'maulaabad\dla sahanauBaUtaI! paNa baa^sa kxahI ibacaara naahI!. kxaoNa vaMicata Aaho? kxacaopailakxDo ho sava. 'Akox. vyai@tagata. tyaalaa kxaya samajalaM. itaqalyaa KaUpaSaa JaaDaMmaQyao tyaaMnaI kxar laavalaI AaiNa tao ivhijaTr}ma maQyao paaohaocalao.. vyaaKyaa' AaiNa 'vaMicata vaga-' mhNajao kxaoNa?. 'maga ho GaTkx vyaaKyaota Qar]yaa kxa?' 'hao vyaaKyaa zrvaavaI laagaola. ivakxasaacaI samaana saMQaI... samataa. maga svata:caI AaoLKa kxr]na dotaata. saaoSala jaisTsa. tyaaMnaI hsaUna kDvaTpaNao mhTlaM. Taya laavalaolaa maaNaUsa mhNataao.. Co! naIT vyaaKyaa kxravaI laagaola.. 'laa[f\x [ja laa[kx d^T!. tao qaaoDM dcakxtaata. ibacaara ADcaNaIta Aaho.caalalao Aaho? 'taumhalaa paaihlaya kuxztarI!' ZorpaaoTyaa. palaIkxDo cacaa.. ekxjaNa Saora maartaao kxI tyaata naivana kxaya Aaho? paNa maMijarI eokxta naahI.

haokxar nakxar kxahIca dota naahI... ASaaokxkuxmaarcaM tasa saUcakx Aavaahkx. maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao. taao DaokxM Kaajavataao... Aaya..Co!' 'KarM tar tyaaMnaI malaa jaKamaI kxr]na. irlaoSansacaa samaavaoSa Qanaata kxolaa tar? tyaataUna gaurM AaiNa is~ayaa yaaMcaI gaNanaa paUvaI. ZorpaaoTyaa Acaanakx bauQdImaana AaiNa ivacaarI idsaU laagataao.. maga Bagavaana jaisTsa kuxzo kxrtaahota?.. eca. vhI. AaiNa taao pa`Sna. maRtyaucaI iBataI kxa vaaTta naahI. [ja [T foxAr?' 6 of 14 . maalakxIcaI vyaaKyaa kxra..saaMgataao. jasTIsa' caa Saaor.ZorpaaoTyaa saUcakx hasataao.. kMxTaLa Aalaa Aaho.. itanao Aapalyaalaa.. haoya! haoya!. itakxDo kxacaopalaIkxDo jaIvanaavar gaMBaIr ivacaar haotaao Aaho.. maa[-kxmaQaUna. paNa maI rajaInaamaa idlaa mhNajao maI inakxmmaa Jaalaao kxaya?' 'Co.. cacaa.. jar naataosaMbaMQa.. QanaacaI vyaaKyaa kxra. vyaaKyaa kxolaI paaihjao. paNa ' iKanna-Cd\maI ' hasya. samaajaSaa~a ivastaRta haota Aaho. maQyaoca daoGaM {zUna gaolao AaiNa ZorpaaoTyaa Asvasqa idsaU laagalaa. vaoSyaa-vaoSyaaMcaI maulaM. itakxDo kxacaocyaa palaIkxDo 'jasTIsa.' 'jaKamaI?'' 'mhNajao tasa naahI hao! paNa maI taumhaMlaa taao Slaaokx saaMgataao' 'Slaaokx?. tyaaMnaI ZorpaaoTyaakxDo sahanauBaUtaInao paahta mhTlaM. 'malaa taumhI kxa^laojacyaa jaunyaa jamaanyaata ZkxlalaM Aaho!. AaiNa maMijarI mhNatao Aaho kxI pa`tyaokxalaa samajaUna GaotalaM paaihjao.. [qao kxaoNaalaa saMskRxta yaotaM Aaho.. paNa maI rajaInaamaa kxa idlaa tao saaMgaU kxa?' 'Aaya naao.. 'malaa kxMTaLa Aalaa Aaho! kxQaI saMpaNaar ho? 'mhNajao vyaaKyaa kxrNaM?. pax^aiJaiTvh vaalao. sagaLo ivavdana ekxacavaoLI baaolataahota! 'vaMicata vaga-' kxaoNaalaa mhNaayacaM? iBakxarI-iBakx%yaacaI maulaM.... SlaaokxhI saaMigatalaa...' 'Aqa. Kar tar malaa tyaacaa caohro a AavaDta navhtaa!. nyaayaacaI vyaaKyaa kxra. mhTlaM. rmaOyaa mhNataata kxI 'vaMicata vaga-' kxaoNa tao zrvaUyaa... paunha tyaaMnaa AazvataM... maMijarI mhNataoca kxI pa`tyaokx '[iM DivhjyauAl\a' laa samajaUna GaotalaM paaihjao. 'kxM TaLa. vyaaKyaa paurSo aI naahI. mhNaalaa. dar]cao vyasanaI?... Da^.. AitavaRQdaMnaa 'vaMicata vagaa-ta' saamaavaoSa paaihjao Aaho.Qanaata koxlaI jaata haotaIca!' 'irlaoSansa!' 'yaosa!.. ho laaokx Aapalyaalaa caha kxa paajata naahIta?' maa[-kxmaQaUna 'caha-caha' Asaa [Mga`jaI kxllaaoL eokxU yaotaao... mhNataao.. 'saaoSala isa@yauirTI' caa maudd\ a Aahoca.. vyaaKyaa. dubaLa garIba vaga-..kxrNaM? kxI vaaT paahNaM?' ZorpaaoTyaa hsalaa. 'ho laaokx Aapalyaalaa caha dotaIla AsaM vaaTta naahI!.' tyaaMnaI saaMgaayalaa saur}vaata koxlaI. AapaNa italaa samajaU Sakxlaao? ZorpaaoTyaanao kMxTaLuna AaLsa idlaa. kuxNaItarI ivanaaod koxlaa AsaNaar. itacaM mhNaNaM.' 'naahI taumhalaa maahIta naahI!. sagaLoca baaolataahota. saMicata haotaao.. naahI! naahI!. tyaaMcaa savaa-cM aa Aavaaja yaotaao. maMijarIcaa Aavaaja yaotaao Aaho. taI vaad Gaalataoya.... kxama na kxrNaa%yaa 'eto aKaa{]' samaajaatalyaa vagaa-var taI TIkxa kxrtao Aaho. kxa naahI? AaiNa taao itacaa 'eto aKaa{]' Sabd.

' 'ikMxvaa inaNa-ya pa`ik`xyaotalao taumacao sqaana'...... malaa caha hvaa Aaho. 'Aaya DaoTM naao!. 'caha?' 'hao!.... jasTIsa. taI AjaUnahI baaolataoya.. samataa.. patnaInao qaT\Tno ao mhTlaM kxI maga nava%yaalaaca saaoDavaM laagaola naa! 'maga?' ekxda tyaaMcyaa patnaInao Ea`Imad\Baagavata ga`qM acaM ivakuxna cahacaI BaukxTI ivakxta AaNalaI.'laadlaolaa ekxTopaNaa ha doKaIla Anyaaya AsaU Sakxtaao naa?' 'yaa!. d TI h^xja kxma! kxacaoAaDcaa kxllaaoL AaiNa [kxDo kxaoNaItarI laaokxaMnaa caha AaNaUna idlaa.. maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao tyaacaM Qana hLUhLU kxaZUna Gaotaao. malaa taI bauQdImaana vaaTtao!.. paNa pauZo eokxa. vyaaKyaa kxra. taao tyaaMnaa du:KaI idsalaa. palaIkxDcaa kxllaaoL.jasTIsa. ZorpaaoTyaajavaL '[sk^xana' caM pausu takx.. ZorpaaoTyaahI saicaMta idsaU laagataao. 'taumhI tao vaacataayaM?' 'naao...naao!. mhNajao cahacaa..o mhNajao tyaacao naataosaMbaMQa tyaacaM BaaOitakx Qana. saaMgataao taumhalaa. tyaaMnaa hsaU yaota Aaho..Jaalaa!. tyaa kxaLata Baartaata cahacaM maaoz pa`sqa haotaM... mhNajao inavaa-NaIcaa [Saaraca. f^xSana haotaI... ZorpaaoTyaalaa...' tyaaMnaI kxacaoAaDUna paaihlaM. paNa naMtar tao ekxdma gaMBaIr haotaata...caalao... Aatauna. dusa%yaa KaaolaIta tyaaMcaI patnaI [taraMbaraobar caha paIta basao.. maMijarIkxDo. mana laavaUna saaMgataata kxI. rsa Gyaavaa. taovM ha' 'ikMxvaa svaataM~ya ho Qana AsaU Sakoxla kxaya?' 'maaJaa Dayavhaosa-.. naMtar tyaaMnaI saMnyaasaca Gaotalaa.. laaokx tyaaMnaa BaoTayalaa yaota taovM ha ekxa KaaolaIta Ba@taIrsaavar cacaa. tyaaMnaI ZorpaaoTyaakxDo paaihlaM. baMQauBaava.. bahuQaa tyaalaa tyaacaa Dayavhaosa... maaJaa Dayavhaosa. manaatauna yaa mauVavar.Aazvalaa Asaavaa. naIT. paNa tyaaMnaI palaayanaca kxolaM!' 'tyaaMcyaa laXaata AalaM naahI?' 7 of 14 .Aaho!.. AaiNa tyaacaM mana?. kuxNaItarI idlaM malaa! kxa?' 'Kara vaOYNava caha paIta naahI!' 'mhNajao?' 'taI ekx hkxIkxta Aaho!' 'A?M ' tao saaMgataata..... taao eokxtaao.ivakxasaacaI samaana saMQaI... saMsqaapakxaMnaI patnaIlaa samajaavalaM. vyaaKyaa. saamaanyata: saMsaarI baa[. saao A maIinaMgafuxla jasTIsa [ja ihD\na' 'nyaaya? mhNajao caha AaiNa ga`qM a ekxsamaana?' 'tasaM italaa daKavaUna VayacaM AsaavaM!.cahasaazI kxahItarI ivakxola naahI kxa?... ga`qM aca kxa?. 'malaa ho ivaica~a vaaTtaMya!' 'paNa yaata Aqa. tyaavarcaM Bagavaana Ea`IkRxYNaacaM maaozM CanasaM ica~aM. gaMq` aivak`xIcaa AaiNa satyaacaa k`xma laXaata Gao{]na.. vyaaKyaa.. tyaa saMsqaapakxaMnaa vaaTta Asao kxI Aapalyaa patnaInao Aapalyaa Ba@taIkxayaa-ta madta kxravaI. kxI malaa saaoDa ikMxvaa cahalaa.

. maahI mahtvaakxaMXaa. 'rajaInaamyaacaM du:Ka naahI!. maaJaI inaNa-yaSa@taI. AapalaI pa`itaYza QauLIlaa imaLalaI. QanaacaI vyaaKyaa. maaJaM svaataM~ya. baT d TI h^ja kxma.Qana ihravaNaM?.. kuxNaI pahata tar naahI. jar maaJyaavar kRxpaa JaalaI tar Bagavaana maaJaM Qana hrNa kxrNaar mhNajao kxaya kxrNaar? maaJaI pa`itaYza. sa~a saMpalaM Aaho. itacyaa manaavar AaorKaDa {zlaa AsaNaar.. itanao Kaaola Svaasa Gaotalaa. naa[laajaanao qaaoDM hsaUna. dUr zovalaM. tyaamauLo AapalaM maanaisakx naukxsaana JaalaM Aaho ho tyaaMnaa kxdaicata saaMgaayacaM Aaho ZorpaaoTyaalaa.. kxarNa taao baa^sacyaa AaoLKaIcaa Aaho. maga [tar~a paaihlaM kxI. QaavaNaa%yaa gaaDIta inaLyaa fuxlaaMcaa {ga` gaaoD vaasa pasarlaa... XauQaa. nyaaya Jaalaa naahI.. tao jagaBar gaolaM Aaho.. AaOpacaairkxtaa AaTaopaUna maMijarI baahor AalaI tasaM tyaaMnaI qaaoDM naaTkxIpaNao itacaM svaagata kxr}na gaaDIpaya-tM a naolaM. yaa savaa-pM aasauna dUr naoNaar? ha kxsalaa nyaaya?.. Da^. . vyaaKyaa.. kxarNa cacaa. vyaaKyaa JaalaolaI naahI.. cacaa. Gar.. gaaDI [tyaadI BaaOitakx saMpattaI.... Amaukx. ZorpaaoTyaanao tao paustakx icamaTIta pakxDlaM.. maaJaI baayakxao AaiNa maulaM. maMijarI. tao italaa Bai@tarsa paajaU Sakxlao naahIta!. rmaOyaa....'taI tyaaMnaa caha paajaU SakxlaI naahI!... Da^.. Baaoga.. nyaaya saMpalaolaa naahIyao. QanaacaI vyaaKyaa kxrNaM iSallakx Aaho. 'ho kxaya caalalaMya?' 'taU jasTIsacaI vyaaKyaa naIT maaMDlaI naahIsa!' 'taumhI eokxlaM vaaTtaM!' 'saQyaa maI taovaZcaM kxr] Sakxtaao!' itanao ekxdma tyaaMcyaakxDo paaihlaM. cahacyaa vdoYa kxrNaa%yaa ekxa saMsqaapakxacaM paustakx fxDfxDta Aaho vaa%yaanao. cacaa-sa~a saMpalaM Aaho. ihramaNa. taIva`paNao. kxdaicata Slaaokxacyaa Aqaa-var cacaakxrayacaI Aaho tyaaMnaa..Co!' '[taraMnaa ikxtaI va kxSaalaa daoYa doNaar?' 'maI kxahI BaaMDta ifxrta naahI!' 8 of 14 .... vaMicataaMcaI vyaaKyaa. Ta^ca-r kxr}na rajaInaamaa Vayalaa laavalaa. mhTlaM.iSallakx AsalaI tarI sa~a saMpalaM Aaho.. baaolaa! baaolaa!. inad`aXamataa. hIca BagavaMtaaMcaI kRxpaa?. paNa cacaa. inaYaoQaatmakx AsaM paahUna itanao Bauvu ayaa {Mcaavalyaa. Aapalyaalaa duYTpaNao. Da^. yaata jaisTsa kuxzM Aaho?' 'tyaa baa[-var Anyaaya Jaalaa Asa malaa vaaTtaM!' vyaaKyaa.saMpalaolaI naahI. tyaacyaa maulaanao bahuQaa tyaalaa laaqa maarlaI Aaho.... drvaLtaaoya daoGaaMta... taumhaMlaahI ivaEa`atM aI paaihjaoca haotaI!. naMtar hsaUna caha ipataanaa mhTlaM. kxdaicata ZorpaaoTyaalaa Aapalyaa 'Dayavhaosa-' bad\dla saaMgaayacao Aaho. naaraja hao{]na tyaaMnaa ivacaarayacaMya kxI.... 'maga nakxaoya malaa tao paustakx!' 'saoSana' saMpala Aaho. vyaaKyaa kxrNyaacaI iSallakx Aaho. Da^.. maaJao ivacaar. ZorpaaoTyaa Aapalyaa maulaaba_la saaMgataanaa gappa Jaalaa Aaho. paNa taumhI kxDvaT haota caalalaata!' 'Co.. nyaayaacaI vyaaKyaa kxrNaM iSallakx Aaho. paNa Aataa cacaa-sa~a saMpala Aaho.haota naahI.

ho saaoDlaM paaihjao!' tyaaMnaI Aatma@laoYaI AsaM. AsaavaI tyaapa`maaNao. tao daoYaI Aahota.' taI XaNaBar DaoLo imaTUna Gaotao.' '[tar laaokx Aapaapalyaa kxamaata Asataata ha kxaya tyaaMcaa gaunha?' 'maI AsaM kuxzo mhNataaoya?' 'maagacaM sagaLM ivasar]na jaa!.. hI AasaurI saMpattaI Aaho Asao maI mhNaalaao kxa tyaaMnaa?. vaa%yaanao koxsa {Dtaahota. kxahItarI. ikxtaI Bayapa`d kxlpanaa! AaiNa Aataa ha Slaaokx Aaho tyaaMcyaa Dao@yaata. '[insTTyaUT' javaL yaotao Aaho. 'malaa sanmaanaanao jagaNyaacaa h@kx haotaa.o .. Aataa taao Slaaokx kxaya Gao{]na basalaata' 'malaa tyaacaa Aqa.. svata:SaIca ismata koxlaM. ASaIca vaodnaa haotaI... paunha vaarM. tyaata jaisTsacaI vyaaKyaa Aaho.. baa^sacaa AjaunahI vdoYa kxrtaa?' 'Aaya DaoTM naao. 'kxo laa naahI!. parsparaMpaasaUna dUr caalalaao Aahaota.. nyaaya AnyaayaacaI cacaa-. saaoiSakxpaNao mhNatao.... AaiNa yaacaM mhNaNaM AsaM kxI kxalapa`vaahacyaa vaogavaana Qaarota saapaDUna AapaNa sauT-o sauTo hao{]na hLU hLU ekoxkxTo haotaao Aahaota. kxarNa ho Baagavata Qamaa-cao pa`caarkx. fxDfxDtaI vyaaKyaa.. paunha fxDfDtaa padr. itaqaM ilaFT naahI!.. taumhI [taraMnaa Ta^ca-r kxrtaa AaiNa svata:laahI!. kxsaMbaMsa.. taao vaogaLa rahtaao Aaho... tyaaMcaa ekx ivaiSaYT vaasa.' tyaaMnaI gaaDIlaa vaoga idlaa. tao Apamaana vagaOr. rajaInaamyaacyaa tyaa idvasaaMta ASaIca fuxlaM haotaI inaLI... JaaDM paLtaahota. mhNajao itasa%yaa maulaacaI tar]NapaNaatalaI dusarI kxar. qaaoDM kxYTanao.. ' Fla^T {palabQataonausaar imaLtaao Aajakxala!.. naohmaIca qaaoDa Asataao... tyaa idvaSaIcao kxpaDo inaLo haotao. fxaona kxrtaa?' 'kxaoNa mhNaalaM?' itanaM {ttar idlaM naahI. [taraMcaM caUkx!.'taumhI Saas~aIMnaa TaomaNao maarlao naa?' 'Arocyaa!. tyaanao Asalaa ivacaar koxlaolaa naahI. paNa kxrNaar Aaho....' 'taumhI. 'taumhI maukxMu dalaa fxaona koxlaa haotaata kxa?' maukxMu da tyaaMcaa maulagaa Aaho.' 9 of 14 .. mhNajao maI itaqaM jaayacaM naahI!. kxsalaatarI gaihvar gaLyaata daTtaaoya. paNa mhNaayalaa paaihjao haotaM!. vaoL qaaoDa Aaho.. AaiNa JaaDavarcaI inaLI fuxlaM. AQa-vaT ASaI. caukxta caalalaMya. Aaho! tyaaMnaI kxarsqaana koxlaM!... maaJyaa gauDGyaacyaa duKaNyaacaa ivacaar na kxrtaa tyaanao qaoT paacavyaa majalyaavarcaa Fla^T baukx kxolaaya!...' 'naa{] lauk\ ! .. sagaLM zrvaUna!. yaosa parh^xpsa!' 'taumhI taumacyaa e@sa baa^salaa AjaUnahI . tyaaMnaI evaZyaata fxaona paNa koxlaa kxa?'... tyaacaI mahtvaakxaMXaa vaogavaana r}pa QaarNa kxrtaoya.. BagavaMtaaMcaI maaJyaavar kRxpaa JaalaI... paakxLyaa gaaDIvar paDtaahota. paunha inaLI fuxla JaaDavarcaI.. AaiNa daSa-inakx AsaM. kxahItarI caukxtaMya. iTpaNaIcao kxagad fxDfxDtaahota... itanaM mhTlaM. tyaacao gaucC.. fxDfxDtaI paanaM vahIcaI. sahna kxrtao.hvaa Aaho... gappa raihlaI. AapalaM baraobar...

tao qaaoDM hsataata. paNa taao KaDUsa vyaahI maulaalaa maaJyaapaasaUna dUr naota Asaola tar.' 'AsaM naahI!' 'nasaola!. tao hLUhLU vaoga doto aata. dUr rstyaavarcaM saMgaIta Aaho. taI inaYaoQaanao tyaaMcyaakxDo paahtao. gaNapataIcaa gaaoDM a.. iTpalaolao DaoL.. itanao Takxlaolaa ina:Svaasa.. fxa[-lalaa itanaM GaT\T pakxDlaM.. saMsaar AaiNa ivar>xI. AaiNa 'Bai>xrsa AaiNa caha' caI navaI iqaArI saaMgaayalaa tyaaMnaa vaoL haota naahI. gaaDI caalaUca rahatao.. ekx taoca. Garasamaaor Aahota taSaI. GarhI dUr naahI.' 'taumhI!. paNa tao maGaacaM nasaNaar. hao....o Aapalyaa hataatalyaa iTpaNaIcyaa kxagadaMnaa. paNa malaa tyaa Slaaokxcaa Aqa..' gaaDIcaa kxmaI haoNaara vaoga. mhNajao tyaanao tyaaMcaaca ivacaar koxlaa Aaho. KarM tar 'caha AaiNa Bai>rsa' Asaoca vdMvd Aaho. Aatalyaa Aata. GaDyaaLata paaihlaM. tyaaMcyaatalaI ekx JaalaI Aaho.. AaiNa fxaona paNa kxrayacaa Aaho. [qaM inavaaMta AsataM. Aapalyaa naohmaIcyaa jaagaovar ekx maaNaUsa 'bakxa bakxa' Kaata basalaaya. caha mhNajao 'maoiDToSana' Asataao. paunha saamaaijakx nyaaya. saMsaar AaiNa 10 of 14 .kxrayacaI Aaho. italaa Aataa cacaa-sa~aata (paunha ekxda) saamaaijakx. paunha taoca ivavdana.' taI kxahI baaolata naahI. Aataa qaaoDyaa vaoLanao jaayacaMya. AapaNa Aataa maaokxLo Aahaota! maI jyaacyaavar kRxpaa kxrtaao.' 'Aaya naao!. taI Da^. ha 'isalaIsaa^rao' AsaUna tyaaMnaa 'XaNa kurtaDayalaa' {payaaogaI paDta Asataao ha vaoDa ivacaar.. paunha '[insTTyaUT'. italaa savaD haota naahI tyaaMcyaakxDo paahNyaacaI. itanao Kaaola Svaasa Gaotalaa.. qaaoDI du:KaI haotao... garIba Aa[-baapaacaM Ea`ImaMta maUlaM paunha rstyaavar Qaavata jaataM. paunha taoca 'rso taara^M '. saMgaIta vaajatayaM laaokx naacataahota. maudd\ ama laavalaolaa. kxaoNaI AaQaIca paaohaocalaolao. paunha 'vaMicata vaga-'. Toilaivhjanavar ekx isanaomaa Aahoca.. paNa caha caalaola. maMijarI' SaI baaolataMya. taI Aataa itacyaa savaDInao ekxTI yao[l. maMijarI AaQaIca {tar}na ivavdanaaMcyaa [Mga`jaI kxaMDo aLyaata hrvalaolaI. kxa kuxNaasa za{]kx! TNNaaNaa TNaaM TNaaM... Aataa kxa^fxI AaiNa samaaosaa AsaM kxahI nakxao. italaa gaaDItaUna {tar}na GaoNyaapaUvaI-ca. maI irkxamaa Aaho Kara. baakxI kxaoNaI naahI. 'maI kxrtaao tyaalaa fxaona!' Aataa ekx vaLNa. inaraopa GaoNyaacaI. kxaoNaI paaohaocaNaaro.. svata:ca. kxarNa laaokxSaahIta janasaMKyaa jaasta Aaho. paNa zIkx Aaho. daoGa itaGacaM Aahota.. jaunaa. tyaavar qaaoDM hsaUna narmaa[-nao tyaaMnaI mhTlaM. rstyaavar {tsava. rmaOyaaMSaI baaolatao Aaho. qaaoDM ragavatao. paunha vyaaKyaa. mhTlaM. italaa maahIta Aaho. 'Asaa ivacaar taumhI kxrtaa AaiNa.. tao gaaDIcaa vaoga kxmaI kxrtaata. italaa maahIta Aaho kxI tyaaMnaI mau_amaca ASaI samajaUta kxr}na GaotalaI Aaho kxI maulagaa saasaurvaaDIcyaa taM~aanao caalataao.. paunha cacaa-..a. yaa idvasaaMta fuxlauna yaoNaarM JaaDM AaiNa tyaacaI inaLI fuxlaM. vyai>xgata. paunha JaaDI...'tyaacaa saasara tyaacyaabaraobar rahNaar Aaho. paNa AsaM Asaola kxI AapaNa kxalapa`vaahacyaa vaogavaana Qaarota saapaDlaaota AaiNa. taumhI maukxMu dalaa fxaona kxra!' 'maI BaaMDtaaoya kxa kuxNaaSaI?.samajaavaUna Gyaayacaaya. kxaoNaI 'Da^. [qao AMQaar AaiNa pa`kxaSa Aaho. gaaDI na qaaMbavataa. [qaM qaaoDM inavaaMta AsataM. saamaUihkx nyaayaacaI cacaa.

paNa AapaNa samajaUna Gaota nasataao ekxmaokxaMnaa. kuxNaItarI ca^nala\ badlalaMya. kxaopa%yaatalyaa baUqakxDo hLUhU tao jaataata. paNa naaiyakxa vaogaLIca Aaho. taovM hapaasauna pa`tyaokxjaNa kxamaata Aaho. vaoSyaavyavasaayaavarcaM.. taI svata:laa saovaa kxrNaarI mhNavataoya. itacaa inataaMta ekxTopaNaa itacyaa laXaataca yaota naahI Aaho. saaijaSa kxr]na Apamaainata koxlaM.a.a koxlaa Asaavaa. [kxDo saMpa`daya. pa`Xo akxaMnaa majaa yaotao Aaho cacaot. hIca BagavaMtaaMcaI kRxpaa? AaiNa hI iqaArI manaaohrSaas~aIMnaa saaMigatalaI paaihjao. AaiNa ASaaokxkuxmaarcaM Aatmamagna &aanaI AsaM hsaNaM. taovM haca AapaNa ekxsauro paDayalaa laagalaao haotaao. tyaaMnaI DaoLo imaTlao. kxalapa`vaahacyaa vaogavaana Qaarota saapaDUna AapaNa sauTo sauTo ekxTo ekxTo haota jaataao ekxmaokxaMpaasauna. AapaNa naahI. tyaaMnaI kxarsqaana kxolaM. maQaubaalaa.. va<yaaMta ca@kx ekx naopaaLI vaoSyaa. kxarNa naahItar sava-~a balaatkxar haotaIla.' 'baabaa' 11 of 14 . saMsqaapakx satsaMga kxrIta. paNa saMsqaapakxaMnaa tao samajalaMca naahI.. SaovaTI &aanaI AsaNaM mahtvaacaM.' 'AM. ca^nalavaalyaaMcaa hotaU safxla haotaaoya. kxpaDo inaLo haotao tyaa idvaSaI. samaaor sTuiDAaota basalaolao inamaM~aIta sahaBaagaI s~aI paur]Ya.... Svaasa Gaotalaa. taI tyaaMnaa caha paajaU SakxlaI naahI. kxala pa`vaah italaahI AaoZnu a Gao{]na jaataao Aaho. naopaaLI vaoSyaa tak-x maaMDtao Aaho. paunha ca^nala\ badlala jaataM. paNa cacaa. tyaaMnaI zrvaUna. maga taumacao taumhI nasataa. taI 'Aa[-yao maohrbaa^'M AsaM mhNataoya. svata:SaIca hsataaoya.. ASaa inamaM~aNaalaa taao baQata naahI. Cd\maIpaNao paahtaaoya. 'd T/ayala' kxI kuzlyaa naavaacyaa isanaomaa. paNa taI bauQdImaana AsaavaI.KavaLlaIya.tyaamauLo samajataata. tyaacyaa Saojaar%yaa KaaolaIta patnaI ima~aaMbaraobar caha kxrIta Asao. tao patnaIlaa Bai>rsa paajaU Sakxlao naahIta. inaLI fuxlaM fuxlalaI haotaI Garasamaaor AaiNa rstyaavar AaiNa vasaahataIta. maGaacaaMca isanaomaa Aaho kxI kxaya? AataahI ASaaokxkuxmaar paunha idsataaoya Qauracyaa valayaata. Aataa ekxa pauraogaamaIvaalyaa ca^nala\var ekx xcacaa-sa~a Aaho. tyaamauLo Gar gaRhsqaI barbaad haotaoya. paunha maQaubaalaa.caalaU Aaho. mhNajao maI yaayacaM naahI ASaI vyavasqaa idsataoya.saMnyaasa. tyaaMnaI KaucaI-var basavaUna AapalaI caaOkSaI kxolaI. jalaIlaM koxlaM (isanaomaata haca Sabd vaapartaata. ekx~a yao{]na. baa^sa AsacaM svata:SaI Cd\maI hsalaa haotaa. tyaalaa maaihtaoya kxI maaNaUsa ekxTa ekxTaca Asataao. tyaaMnaI fxaona laavalaa maukxMu dalaa. caar va>o xAahota..) rajaInaamaa Vayalaa laavalaa haotaa. taovM ha KaUpa Kaaola vaodnaa Jaalyaa haotyaa. itacyaa Aak`xaoSaata vyai>xgata vaodnaa AsaavaI. AayauYya sartaM. pa`Xo akxatalaI ekx baa[. Xaudt` vaacyaa palaIkxDcyaa SaaSvata satyaakxDo itanao kxdaicata inadoS. kxarNa tyaacyaakxDohI '[skxa^na' caI paustakMx Aahota. hao' 'maaJaa gauDGyaacaa raoga taulaa Aazvalaa naahI? itaqaM ilaFTpaNa naahI. cahacaI. GaTnaaMmaagacao Aqa. sagaLo tyaa baa[-laa gappa kxrtaahota. taI taarsaurata mhNaoya kxI yaaMcaM dukxana baMd kxra. naaTkxapa`maaNao. taI mhNatao Aaho kxI AapaNa saamaaijakx nyaaya kxrtaao Aahaota. 'taU paacavyaa majalyaavarcaa Fla^T baukx koxlaa Aahosa mhNao.

. tyaacaa yaui>xvaad tyaaMnaa eokxayacaa naahIyao.... paunha paunha fxaona kxr] nakxa. baa^sacaa Aavaaja jaao maodM tU a Kaaola iSar]na basalaa Aaho. maI kxahI Qamakyaa dota naahI taumhaMlaa. [qauna kMxpanaI javaL paDNaar Aaho. baa^sanao fxaona baMd kxrNyaapauvaI-ca tyaaMnaI mhTlaM. baa^sa Asaolaca Aataa yaa vaoLlo aa. baI paa^iJaiTvh!' 'maaJaa Aaho!. ikMxvaa malaa ivacaarlaM naahIsa. paNa yaa vaoLso a baa^sa Aa^ifsa maQyao naahI. tyaalaa Slaaokx saaMigatalaa paaihjao.. maagacyaa vaoLso a mhNaalaa.. [takxI paavataI tyaaMnaa pauro vaaTtao.' 'blaD ga`pU a. tyaacyaa AavaajaatalaI pa`amaaiNakx kLkxL tyaaMnaa eokxayacaI Aaho.. paNa tao maulaacaM baaolaNaM. naahI. 'taumacyaa fxayaVacaM saaMgataao! ..... tyaata paacavyaa majalyaavar Fla^T imaLalaa hyaata tyaacaa kxaya daoYa? {palabQataonausaar Fla^T Gyaavaa laagataao.. vaogaLa... 'Aaokox!. taumacyaasaazI naahI!. SaaMta {Bao rahtaata. maI itaqaM yao{]na dotaaoya Aataa!.. blaDga`pu a! maaJyaa rajaInaamyaanaMtar baihro Jaalaata kxaya? 'baI!. tyaaMnaI paunha fxaona {calalaa. Bar}na yaotaya AataUna. GarIhI naahI. maI kxahI naohmaIcaa Daonar naahI!. barhI vaaTtaMya. maulaasaazI!... maulaacaa blaD ga`pu a kxaya? ' 'mau . paNa naMtar taumacyaa paaSva-Baagaavar malaa fxTkox maarayacao 12 of 14 .. paNa maulagaa duKaavalaa Aaho. maulaacaa. maulagaa baaolata Asataanaaca.' 'Aaya ivala baI. naaTkxI. Aataa maaobaa[-la... paN tarIhI Aataa. AaiNa SaaMtahI vaaTtaya. naahItar 'cahavaalaI iqaArI'. hLU hLU tao fxaona zo{]na dotaata. tao eokxtaata AaiNa Kartar eokxta naahIta. AaOpacaairkxpaNao paahtaao.. AapaNa mhTlaM haotaM kxI fxaona kxrNaM gaunha naahI. taao duKaavalaa paNa gaolaa AsaNaar. qaaoDa iqajalaolaa.... kxahItarI {majataMya. 'maI taumacaa ipa`ya ima~a baaolataao Aaho. itaqalyaa sagaLyaaMnaI ekx~apaNao yaa ApaaT-maoTM maQyao Fla^T baukx koxlao Aahota. inaNa-yapa`ik`xyaota taU malaa saaimala kxr]na GaotalaM naahI. taI tyaaMnaa jaaNavatao Aaho. Asalao pa`Sna tao ivacaar] Sakxlao Asatao. mhNaUna taU tyaaMnaa (KaDUsa vyaahyaalaa) D^D kxa mhNataaoyasa... '.. saasa%yaabaabatacaa maudd\ a taao spaYT kxr}na saaMgaU [icCtaao.. taao saaMgata raihlaa kxI taumacyaa 'baGaNyaacaa dRiYTkxaona' caukxIcaa Aaho. maI . tyaa maagacaI taLmaL eokxta raihlao. saapaDtaMyahI. taumhI {gaaca..'AaiNa maaJaa KaDUsa vyaahI tauJyaabaraobar rahNaar?' maulagaa vyaakuxL Jaalaa. AapalaI BaUimakxa saaMgaU [icCtaao.. tak`xar kxrIna mhNaalaa haotaa.. ikMxvaa baayakxao itacyaa vaDlaaMnaa D^D\ mhNatao. [tyaadI [tyaadI. paNa AaoLKataao taovha tyaacyaa GaSaata kxahItarI ADkxtaM.. tao eokxta raihlao. taao kxahI vaogaLcaM pauTpauTtaao... tyaaMnaa du:KahI haotaya....' 'ho sagaLM maulaasaazI kxrtaaoya! maaNaUsakxI mhNaUna!.' tao mhNataata. Aaya A^ma jaaoikMxga.' baa^sa AaoLKata naahI paihlyaaMda. pa`tyaXaata taao jyaa kMxpanaIta kxama kxrtaao.. tyaalaa raga paNa Aalaa AsaNaar. svata:SaIca. vyavasaaiyakx. naMbar tar paazca haotaa. paNa Aaja doNaar Aaho!..

AaiNa Aapalyaavar BagavaMtaacaI kRxpaa haotaoya. SanaO SanaO! AaiNa baa^savar paNa kRxpaa JaalaI AsaavaI. maGaacaa ekxakxI maaNaUsa AataahI naacataaoya. tyaaMnaa savaDca naahI. AapaNa ekxa Aqaa-nao mau> xhaotaao Aahaota?. samaaor rstyaavar {tsava Aaho. Aataa BagavaMtaanao hata paaya kxaZUna Gaotalao tar naacataa yaoNaar naahI. Gana samajaUna jao baMQa CataISaI kxvaTaLlao. tao fxaona zovaUna dotaata. Aatmaa mhNataao maI nata-kx Aaho. tyaacaa naaca.. tao Aataa hrNa haotaM Aaho SanaO SanaO (.. paNa @laoSamagna. dUr haotaayata. BagavaMtaacaI Aapalyaavar kRxpaa JaalaI Aaho. paNa ekxTaca.. paNa [cCa tar raihla? (kxarNa Aatmaa Amar Aaho) AaiNa sagaLM Qana kxlaokxlaonao hrNa koxlaM tarI kxaya? kxaMVacyaa ekx ekx paakxLyaa dUr kxravyaata AaiNa paaokxLI rahavaI AMitamata:. Xamataa rahNaar naahI. tyaalaa AapalaI. jaaNavatayaM kxsalaISaI Anaaimakx SaaMtataa. tyaanaohI jao japalaM AayauYyaBar. Acaanakx Aatauna kxahItarI samajatayaM. taao kxaya-kx` ma AapaNa naMtar kxr} kxQaItarI!..... AatmakoxM d`I. SaaMta. spaYT haotaaoya.. hI kRxpaaca. Sa~aUkxDUna inavaa-NaIcyaa pa`saMgaI madta svaIkxrtaanaa AhMkxracyaa izkx%yaa {Dalyaa AsaNaar. Aataa yaotaaoya maI. baUqacyaa baahor yao{]na tao Acaanakx {Bao raihlao..jyaaMcyaavar maI kRxpaa kxrtaao tyaaMcaI saMpa<taI hrNa kxrtaao kxlaokxlaonao..Acaanakx {lagaDUna samaaor yaotaaoya. SarIr tar AivaYkRxta haotaM fx>. naRtya AMitama satya... tasaM kxlaokxlaonao sagaLo baMQa kxapalao gaolao tar kxaya {rola? svata: BagavaMtaca? taoca SauQd svar]pa! (kxI ho jaasta 'ifxlaa^saa^ifxkxla' haotaMya?) paNa naacaNyaacaa h@kx tar BagavaMta ihravaU Sakxta naahIta. maalakx AaScayaa-nao paahtaao Aaho. saMgaIta Aaho... tyaalaa kxaoNaI paahta naahI. qarqarta 'qa^@M yaU' AsaM pauTpauTtaao. paahU laagalao.. hI kRxpaaca.. tao tauTtaahota. Aapalyaa Baaovataalacao maaiyakx maaohjaalaacao Qaagao taaoDlao jaataahota.. vyaaKyaa kxrtaa yaoNaar naahI Asaa nyaaya. maulagaa tyaacyaa pa`a>xnaakxDo AaoZlaa jaataaoya. javaL gaolao. hramaKaaor kxsaM 'qa^@M yaU qa^@M yaU' mhNata haotaa. Amaoya. jaataanaa tyaanao 'rso taara^'M cyaa maalakxakxDo 'dvO aI hasya' kxr}na paaihlaM..Aahotaca!.) haca nyaaya Aahoo vaaTtaM. baahor saMQyaakxaL haotaoya. gaNapataI hasataao Aaho. tyaaMnaI kxa^lanaIsamaaor inaLyaa fuxlaaMcyaa JaaDaKaalaI kxar qaaMbavalaI.Asaa Aaho kxI. paNa kxQaItarI!.. AjaUnahI Toilaivhjanavar cacaa. taIsa taaoLyaaMcaI maaL gaNapataIcyaa gaLyaata GaatalaIya.. tao kxarmaQaUna {tarlao. Cd\maI AsaM naahI. AaiNa BaaovataalacaI maaNasaM kxamaata Aahota. Ainava-canaIya.. kxdaicata tyaalaa GarcaI AazvaNa yaota AsaavaI. kxarNa naRtya AanaMd svar}pa. gaaoDM yaacaa rMga caaOrgM aI Aaho. Aapalyaavar kRxpaa JaalaI Aaho. AapaNa svata: isqar haotaao Aahaota. rDtaaoya. tyaacyaa saaobataInao kxaoNaI naahI. sagaLa tar naaca maaJaaca. gaNapataIcaa gaaoDM a. baUqacyaa baahor. Aapalyaalaa tyaacaI AaDkxzI nakxao. tyaacyaa DaoLyaata AEa`U Aahota.. ' TNNaaMga-TNNaaMgaTNNaaMga-TNaa##-TNaa## ' . maI jyaacyaavar kRxpaa 13 of 14 . ekx Slaaokx paNa saaMgaayacaaya baa^sa!..Aaho.. ASaaokxkuxmaarsaarKaM &aanaI. svata:taca naacataaoya. BagavaMtaacaa AivaYkxar. 'QanaacaM' hrNa haota Aaho. naRtya Aatmyaacaa. ekxa gataInao vyaapta Aahota. naacaNaara tallaIna. laa{]DspaIkxrvar gaaNaM Aaho.' baa^sa ha^ispaTlacaa pattaa saaMgataao. AjaUnahI naacataaoya. Aqa. kxsalaMsaM samaaQaana. Slaaokxacaa Aqa.

. AaiNa BaaovataalaI gadI.. JaaDavar}na inaLI fuxlaM paDtaahota.. AaiNa ha inaLyaa fuxlaaMcaa vaasa.. gaNapataIcaa gaaoDM a. saaScaya. Aapalaa AiBapa`aya AamhaMsa (marathikatha@gmail. ina:saMkxaoca.. tyaaMnaa Aataa maMijarIlaa fxaona kxrayacaa Aaho. itakxDo inakxD Aaho inakxD. ipa`ya vaacakx. AaiNa Aataa tar BagavaMtaacaI kRxpaaca Jaalyaacaa baaoQa haoNaM. TNaaMga TNNaaM TNNaaM. AaiNa AapaNa k`xmaak`xmaanao savaa-pM aasauna dUr jaaNaM. gaNapataIcaa gaaoDM a... daoGaM naacataahota. TNaaMga TNNaaM TNNaaM.kxrtaao tyaacaI saMpa<aI kxlaokxlaonao hrNa kxrtaao. Tkxlyaa.jamaU laagalaI pa`itaiYztaaMcaI. tyaa daoGaaMvar. tao naacata raihlao. yaa kxqaocaI soft copy AapaNa vaapar] Sakxtaa. BagavaMtaacaI kRxpaa haotao Aaho. hao itakxDo r>xdana kxrayalaa jaayacaM Aaho.BayaBaIta gadIjamataoya.com) jar]r kxLvaavaa. tao naacataayata.. ekxTM paDNaM..com) va laoKakxasa (bharatsasane@gmail. Slaaokxaxcaa Aqa. AaiNa AapalaM KaucaI-var basaUna AnaokxaMcyaa kxarsqaanaI caaOkxSaIlaa saamaaorM jaaNaM. tyaa hDkuxLyaa. Document no m0200140002 14 of 14 . naRtya saur} Aaho. paNa Aataa daoGaM Aahota itaqaM. naRtyaacaa janma haotaao Aaho. parMtau Anya {payaaogaasaazI laoKakxacaI parvaanagaI AavaSyakx Aaho. TNaaM# TNaa#M. vaodnaovar paDNaarI inaLI fuxlaM paahta. Slaaokxacaa AqahI samajataao Aaho. tyaalaa saaqa koxlaI paaihjao naa TNNaaMga. marazItaIla djao-dar saaihtya Aapalyaapaya-Mta paaohaocavaayacaa Aamacaa ha pa`yatna Aaho. tyaaMnaI pauZo hao{]na tyaa ekxakxI maaNasaabaraobar naacaayalaa saur]vaata koxlaI.. daoGaM. gaNapataIcaa gaaoDM a. AaiNa naRtyaacaa janma Jaalaa Aaho. ekxakxI maaNasaabaraobar. manaaohrSaas~aI BayaBaIta hao{]na paahta raihlao ga^larItauna. rstyaavar.. AaiNa vaodnaa svaIkxarNaM.tyaaMcyaata spaYT haotaaoya. tyaa naRtyaavar..h@kx laoKakxakxDo svaaQaIna. Copyright © sava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful