P. 1
Gestalt-dijagnoza

Gestalt-dijagnoza

|Views: 96|Likes:
Published by Adriana Bogdanovska
gestalt terapija
gestalt terapija

More info:

Published by: Adriana Bogdanovska on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

Daan van Baalen, 1999 GEŠTALT DIJAGNOZA

1. Uvod Osnovni motiv za pisanje ovog članka jeste što kao supervizor, trener i učitelj geštalt terapije nailazim na teškoće u radu sa studentima. Izgleda da moji studenti imaju problem sa procenom ozbiljnosti i težine psihopatologije nekih svojih klijenata. Ono što mene zanima jesu osnovne stvari koje se odnose na dužinu i intenzitet terapije i na procenu dubine poremećaja klijenata. Naročito neiskusni terapeuti smatraju da im je teško da donesu odluke, što može imati dugoročne posledice. („Mogu li da se nosim sa ovim, da li imam dovoljno podrške?“) Nepostojanje specifičnog dijagnostičkog sistema u geštalt terapiji nije teško razumeti ako se uzme u obzir istorijski kontekst. Od osnivanja geštalt terapije, uticaji Perlsa („Prestani da razmišljaš, vrati se svojim čulima“; samo pričanje o stvarima je glupost ili čak „obično sranje“) i antiintelektualnih, antipsihijatrijskih i demokratskih ideologija Ronalda Lejnga (Ronald D. Laing) i Dejvida Kupera (David Cooper) nisu bili plodno tlo za stvaranje specifičnog geštalt dijagnostičkog sistema. Psihopatologija kao nauka, koja dijagnostikuje pojedince smeštajući ih u kategorije, nije kompatibilna sa procesnim pristupom geštalt terapije. Međutim, praksa pokazuje jednu složeniju sliku. Kada geštalt terapeuti u edukaciji rade kao deo multidisciplinarnog tima, nedostatak njihove dijagnostičke kompetencije je izrazit. Usled nepostojanja geštalt dijagnostičkog sistema, oni počinju da koriste „druge“ teorije, koje obično ne poznaju dobro.Posledice toga su nesigurnost, nerazumevanje i nepotrebna polarizacija koja nastaje između praktičara iz različitih oblasti. Stoga bih želeo da razvijem takav geštalt dijagnostički sistem koji neće etiketirati klijente, koji će moji studenti moći koristiti i koji će, nadam se, olakšati komunikaciju između različitih disciplina. 2. Klasifikacioni sistemi Dva klasifikaciona sistema koja se uglavnom koriste u psihijatriji jesu Dijagnostičkostatistički priručnik-4 (DSM-4), koji je sastavila Američka psihijatrijska asocijacija (APA) i Internacionalna klasifikacija bolesti-10 (ICD -10), koju je razvila Svetska zdravstvena organizacija. Želeo bih da predstavim geštalt dijagnostilki sistem koji je kompatibilan sa DSM-4 i ICD-10, a istovremeno konzistentan sa osnovnom teorijom geštalt terapije.

DSM-4 i ICD-10 su zasnovani na medicinskom modelu, koji implicira patologiju ili nosologiju, pri čemu se sistem koristi kako bi se proučavali patološki fenomeni. Naime: a. Deskriptivna dijagnoza – opis bolesti b. Etiološka i patogena dijagnoza – određivanje mogućeg uzroka c. Prognoza – predviđanje toka bolesti d. Terapija – mogući tretman e . Prevencija – sprečavanje bolesti Oba klasifikaciona sistema su deskriptivne dijagnoze ili se bave sindromima. Sindrom podrazumeva grupu simptoma koji se istovremeno pojavljuju. Simptom predstavlja najmanju jedinicu proučavanja koja se može opisati u medicinskoj nauci i bukvalno se smatra znakom bolesti koja je u pacijentu. Dakle, ovo znači da kada je nešto simptom to upućuje na bolest, koja se može razrešiti, tako da se zdravlje, koje podrazumeva nedostatak simptoma, može povratiti. Ono što ovi klasifikacioni sistemi žele da dijagnostikuju = „da znaju precizno“, a zatim da klasifikuju, jeste, prema tome, veza simptoma koji se nalaze u pacijentu. Ono što geštalt terapeut želi da dijagnostikuje = „da zna precizno“, a zatim da klasifikuje, jesu prekidi procesa u polju, čiji je deo sam terapeut. Znati precizno ne bi trebalo da predstavlja problem za geštalt terapeuta. (Pojam dijagnoza potiče od grčke reči dignoosis ili dia-gignookoo, što znači - znati precizno.) 3. Problemi geštalt terapeuta Teškoće koje geštalt terapeut ima sa DSM-4 i ICD-10 kao dijagnostičkim sistemima, potiču od očiglednih razlika koje postoje u nekim osnovnim pretpostavkama geštalt terapije i ova dva klasifikaciona sistema. Dva osnovna principa klasifikacije koja se zastupaju u DSM-4 i ICD-10 su (Vandereyeken, Hoogduin & Emmelkamp, 1994): a. Raspored fizičkih poremećaja trebalo bi da bude ne-teorijski i da nema veze sa nekim određenim etiološkim (uzročnim ) objašnjenjem. b. Klasifikacija treba da bude zasnovana na jasnim nedvosmislenim kriterijumima, koji bi bili uporedivi u dijagnostičkoj praksi i prikladni za istraživanje. U skladu sa ovim, dijagnostički sistemi pretenduju da uopšte ne zastupaju neku filozofiju, tako da bi svi terapeuti trebalo da mogu da ih koriste. Po mom mišljenju, ovi principi su zbunjujući zato što tvrde da su nedvosmisleni i neteorijski (što je samo po sebi teorija), što implicira pozitivističku teoriju subjekat/objekat. Prirodno je da ovo stvara zabunu s obzirom da se geštalt terapeuti eksplicitno oslanjaju na egzistencijalno-fenomenološku filozofiju polja i teoriju subjekat/subjekat, gde je terapeut koji uspostavlja dijagnozu deo polja i u polju, dok je objekat istraživanja fenomenologija odnosa između klijenta i terapeuta. U DSM-4 se kaže da „dijagnoza“ znači znati

te su stoga nekompatibilni sa geštalt teorijom. Smatram da je neophodno kompleksno razumevanje naše teorije kako bi se formulisala specifična i ispravna geštalt psihopatologija.precizno. Svako od njih opisuje klijente u okviru teorije objekat/subjekat. Želeo bih stoga da istaknem neke poente teorije polja. Elinor Grinberg (Greenberg). eksperimentalna nauka. a takođe i vrlo specifične mogućnosti geštalt terapije.Geštalt terapeuti i terapeuti drugih orijentacija imaju problema u komunikaciji. dijagnostičke procedure i priručnike. Ali „šta“ se to klasifikuje? Posledice konfuznih interpretacija ova dva principa i onoga šta treba da se klasifikuje su sledeće: . koji će se uklapati u našu teoriju i omogućiti nam da komuniciramo sa terapeutima drugih orijentacija. Ovo opet nije problem za geštalt terapeuta. . psihijatrijski prijem i mreža društvene podrške. Oni koji su pokušali da dijagnostikuju na način koji je kompatibilan sa geštalt teorijom bili su Isador From. konfuzija će i dalje postojati. Niko od njih nije konzistentan u smislu razmene ideja u okviru polja.Geštalt terapeuti žele da se na ispravan način odnose prema onim klijentima koji su dijagnostikovani kao beznadežni i prema tome. koje su značajne za geštalt terapiju i da time podržim dijagnostičku praksu geštalt terapije. Kada geštalt terapeuti počnu da uvažavaju priručnike. svi se svode na opise izolovanih kljienata u terminima simptoma. Oni ignorišu nemogućnosti. Na primer. Bez obzira koliko interesantni i značajni bili ovi članci. Oni čak mogu da gledaju na ove klijente kao na neku vrstu misije. U geštalt terapiji mi pokušavamo da vidimo „kroz“ polja ili dinamike. Geštalt žurnal ’95 i Gary Yontef. -Geštalt terapeuti izoluju sebe od drugih profesionalaca koji razmišljaju u terminima priručnika i koji bi mogli biti od koristi i pružiti podršku u radu sa teškim klijentima. Geštalt žurnal ’88. Međutim. Sve dok geštalt terapeuti ne budu hteli da gledaju u psihopatologiju. nepogodni za psihoterapiju. isti priručnik kaže da nauka pretpostavlja sistematično uređenje ili klasifikaciju iskustava i znanja. .Geštalt terapeuti ne dijagnostikuju i rade sa svim i svačim bez diskriminacije. čije je radove objavio Miler (Muller) u Geštalt žurnalu. 4. Polje. Ne tiču nas se toliko pojedinci kao . Ovo može da zvuči kao muzika za uši geštalt terapeuta! Implicitno ovo znači teoriju subjekat/subjekat Kada uvidimo da je psihopatologija iskustvena nauka. . proleća ’96. empirijsko učenje (posmatranje i doživljavanje). što znači. tada će shvatiti da je psihopatologija. fenomenologije i teorije subjekat/subjekat. onda ćemo mi geštalt terapeuti sigurno formulisati jedan sistem psihopatologije i dijagnostike.Geštalt terapeuti očekuju nemoguće od sebe i od svog metoda. to su psihofarmakologija. Ovo ne predstavlja problem za geštalt terapeuta. kreativno prilagođavanje i granica kontakta Pojam dijagnoza bukvalno znači „znati precizno“ ili videti kroz. problem nastaje sa pitanjem „Šta to znači „znati precizno“? Osim toga. i dok terapeuti drugih orijentacija ne postanu svesni nesavršenosti svojih teorijskih principa. kako je gore pomenuto.

Magnetno polje Magnetno polje može da postane vidiljivo pomoću: a. a ne neka stvar koja se nalazi u osobi. 4. U fizici je postavljena hipoteza kojom se opisuje ovaj fenomen. Namerno sam izostavio član ispred reči „self“ i stavio je pod navodnike kako bih naglasio da je „self“ akcija u polju. optimum c. Zanima nas šta se dešava u dinamičnom polju. objasniću modele kreativnog prilagođavanja. str. da bi psihodinamičko polje postalo vidljivo potrebne su dve (=di) psihičke funkcije koje su u interakciji jedna s drugom.izolovana bića. Polje karakteriše: a. Da li će polje postati vidljivo ne zavisi samo od magneta niti samo od gvozdene strugotine. Polje postaje vidljivo samo onda kada se magnet i gvožđe nalaze na određenoj međusobnoj udaljenosti. koju ću nazivati optimum. Da bi magnetno polje postalo vidljivo. U geštalt terapiji. granicu kontakta i začetak geštalt teorije ličnosti. Kako bih opisao teoriju polja i napravio uvod u geštalt psihopatologiju i geštalt dijagnozu. formulišemo teoriju psihodinamičkog polja. U okviru psihodinamičkog polja ovo može biti uvid ili iskustvo i/ili ponašanje. već od njihove dinamičke interakcije. magneta i b. 274). koliko ti pojednici u svom okruženju. između onoga ko se dijagnostikuje i onoga ko uspostavlja dijagnozu. U geštalt terapiji ova akcija jeste „self“ u akciji ili „samo-organizujući princip“. dinamika b. tzv. 1951. Slično tome. Perls tvrdi: „Spontana svest o dominantnoj potrebi i organizacija njenih funkcija kontakta jeste psihološka forma „organizmičke samo-regulacije““ (Perls. želeo bih da upotrebim dve metafore: magnetno polje i pozornicu. Uz pomoć ovih metafora. Psihodinamičko polje postaje uređeno i kompletno. gvozdene strugotine rasute po parčetu papira. u kojoj je „self“ ili „samo-orgnizujući princip“ sila polja. Suština jedne funkcije postaje vidljiva jedino prisustvom druge. pojavljuje se obrazac ili pravac (obrazac=pravac). Kada se odrede psihodinamika i optimum. teorija magnetnog polja sa magnetnom silom polja.1. Jedna postoji samo kao funkcija druge i obrnuto. obrazac ili pravac Slika 1 Magnet i gvozdena strugotina na udaljenosti – bez uređenosti Neorganizovana strugotina . Hefferline & Goodman. ono što mi treba jesu magnet i strugotina.

Slika 2 Figura koja se izdvaja iz pozadine i postaje jasna Prostor iza kulisa. a takođe i kako se klijent kreće. perspektiva objekat/subjekat. u krilima. krila ili pozadina Svetlo reflektora ili figura Formacija figura/pozadina je završena i nestaje . gvozdena strugotina formira obrazac. Zamislite jedno pozorište sa pozornicom ili platformom. bez mešanja u to polje. Kada ja kao geštalt terapeut pravim dijagnozu. Kako se ja. levim i desnim krilom. 4. predstavlja fikciju. što pokazuje pravac Organizovana strugotina Kao geštalt terapeut ja sam učesnik u psihodinamičkom polju i imam mogućnost da biram između mnogih psihodinamika: .klijent i terapeut uključeni u širi kontekst. Dijagnostikovati klijenta i pretpostaviti da je moguće dijagnostikovati njegovo unutrašnje polje.u klijentovom selfu . Iza bine i sa strane. tzv. nalaze se glumci i sve ono što treba da se pojavi.2 Pozornica Teorija polja koja pravi razliku između pozadine i figure mogla bi biti predstavljena slikom pozornice.Pronađen je optimum. a njegov drugi deo čini osoba koja se dijagnostikuje.između klijenta i terapeuta . prostorom iza bine (backstage) i svetlima reflektora na koja gledaoci usmeravaju svoju pažnju. terapeut. Naš izbor koliko ćemo biti udaljeni jedan od drugog (optimizacija) odlučuje da li se formira obrazac. ja sam deo polja samim tim što donosim dijagnozu. odlučuje koja smo „vrsta magneta i gvoža“ ili kako se polje uređuje prema samo-organizujućem principu. Obrazac ili pravac koji polje preuzima sam je po sebi karakteristika polja i on se odnosi na ono što se dešava bilo u klijentu i/ili između klijenta i terapeuta. krećem u polju.

izgleda da figura dolazi u prvi plan. Holizam i evolucija). kako bi se radnja dalje odvijala). Sada je pozadina ono što je prvo bilo figura. b. Ken Wilber (1995) dodaje ideju o “holarhiji“ („holarchy“). a istovremeno i celina (glumac je celina. U jednom od klasičnih eksperimenata Volfganga Kelera (Wolfgang Koehler. u zavisnosti od toga kako se priča odvija. U obe situacije. koji je isprva bio pozadina. prostor iza bine i krila. razvija i dobija značenje. dinamička veza između figure i pozadine na žalost i dalje ostaje najasna. osvetljeni deo pozornice. više obuhvatajuće celine. Krila. deo. Holizam i psihodinamičko polje Holizam je teorija koja zastupa postojanje tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju (Jan Smuts. geštalt je: a. dubini i inkluzivnosti. predstave). koji je figura. 5. ekologija i spiritualnost. tj.Prostor iza bine i krila čine pozadinu u odnosu na koju se aktivnost pod reflektorima. Organizacija polja u figuru i pozadinu stalno se menja. duh Hamletovog oca i drugi likovi smenjuju se pod svetlima pozornice i ističu se kao figure. Određena figura ima određenu pozadinu. c. doprinoseći većoj kompleksnosti. a pozadina. je sve ostalo što ne zaokuplja pažnju.1959). Dakle. beskrajno sve do univerzuma. figura. a da se pozadina gubi. je ono ka čemu je usmerena pažnja. Nema figure niti pozadine. Korišćenjem metafore pozornice. Takođe se svaki holon može . Dvorac u kome se odvija predstava daje značenje radnji. koja je istovremeno deo nečega. proces (glumci dolaze iz pozadine. Figura. pozadina je sve ono što nije figura. nastupaju pod svetlima pozornice i vraćaju se iza bine. izgleda da postoje i bez figure Hamleta. slika (figura pod reflektorima). a ujedno i deo priče i dobija značenje samo kao deo veće celine. Setimo se Šekspirovog Hamleta. a sada je figura. dok istovremeno služi kao deo u još većem holonu. Slika 3 U krugu. na slici 3. dok je ostalo pozadina. kao konačnom sveobuhvatajućem holonu. ovaj dinamički odnos između figure i pozadine postaje još vidljiviji. Svaka celina je uvek deo šire. u knjizi Geštalt psihologija. Hamlet. te stoga Wilber govori o pojmu deo/celina ili holon-u. u svojoj knjizi Seks. Svaki holon teži ucelovljenju i upotpunjenju. dvorac je pozadina. može se videti „tanak“ krst. Ofelija. Figura i pozadina su rezultat toga kako se organizuje dinamičko polje. 1996. Takođe se može videti i „debeo“ krst. dvorac.

Kada dijagostikujemo na ovakav način. On ili ona čini sredinu osobe koja se dijagnostikuje i u skladu sa tim omogućava veće jedinstvo i poredak i svojom svesnošću postaje isto tako subjekat procesa „gledanja kroz“. otuđuje ga od njegove sredine i koči tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju. Osoba koja se dijagnostikuje i onaj ko daje tu dijagnozu mogu na isti način biti zajedno u polju. niti se razvijam. finalnog kontakta. naročito u toku dijagnostičke procedure. obuhvatajući prvobitno polje. dijagnostičara. po geštalt terapiji. Geštalt dijagnoza ponovo uspostavlja kreativno prilagođavanje u polju i tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju. onda on time može lično i direktno da utiče na dijagnozu. Dijagnostički metod koji se bavi sindromima. postkontakta do ponovnog predkontakta itd. Smatra se da svakog čoveka karakteriše jedinstvo i veza sa sredinom. Kada je dijagnostičar deo polja. u pravcu većih i obuhvatnijih celina. Ovo se dešava sa dijagnostičkim metodom koji koristi nosologija (nauka o bolesti). od predkontakta. Ja se više ne menjam.101).razložiti na svoje delove sve do najmanjeg dela. biti deo šireg polja i omogućiti interakcije tako da se veće celine mogu razvijati.Geštalt dijagnoza pruža nadu i istovremeno izaziva dijagnostičara i njegov kapacitet za svesnošću i kreativnim prilagođavanjem. promena se jednostavno dešava“ (Polsters. Klijent koji započinje terapiju je. Psihodinamičko polje je samo po sebi primer ove teorije. te tako izgubiti svoju kompleksnost.Osoba koja se dijagnostikuje je odvojena od svoje sredine. Time su obe strane zadovoljene. onda se izbegava problem da se dijagnoza vidi kao etiketa koja se nekom daje ili kao fiksiran. kao i tendencija ka ucelovljenju i upotpunjenju. dok je dijagnostičar objektivni spoljni posmatrač. ali istovremeno i terapijska mogućnost. 1973. kako je gore pomenuto. Integrisana geštalt terapija. rast i promena su mogući.). Ako je tako. nezavršen geštalt. objektivizira klijenta. zaglavljen sam i želim promenu“. pošto dijagnoza obuhvata obe osobe. Polje koje formiraju osoba koja se dijagnostikuje i dijagnostičar može da se razvije u smisleniju i kompleksniju celinu. već je deo polja koje se sagledava i potom klasifikuje. . kao i osoba koja se dijagnostikuje. Kada se u toku dijagnostičkog procesa. Geštalt dijagnoza je stoga dijagnoza. sa održavanjem mogućnosti i tendencija ka ucelovljenju i upotpunjenju. One mogu formirati granice kontakta. dubinu i inkluzivnost. „U kontaktu (između dijagnostičatra i onoga koji se dijagnostikuje) čovek ne mora da pokušava da se menja. osoba koja se dijagnostikuje smatra objektom koji pokazuje znake bolesti. Dijagnostičar nije više onaj koji klasifikuje i time ima moć nad drugom osobom koja ima neki simptom ili sindrom. preko kontaktiranja. Dijagnostičar bira da bude deo polja i time postaje deo klasifikacije. neko ko zapravo kaže: „Ja sam odvojen od tendencije ka ucelovljenju i upotpunjenju. str. onda se mogućnosti polja gube. Ovakvo polje može se organizovati u figuru i pozadinu u beskrajnom lancu destrukcije i konstrukcije (kreativno prilagođavanje.

(„Granica kontakta je tačka u kojoj neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što nije „ja“. Svesnost.1 Svesnost Svesnost je koncept koji obuhvata percepciju. To je formiranje geštalta kroz vreme. Učesnik organizujućeg polja može. U finalnom kontaktu svesnost je na vrhuncu i smanjuje se kada je kreativno prilagođavanje okončano u postkontaktu.postkontakt. Koliko je precizna ta svesnot u odnosu i koliko odražava tačku na kojoj „ja“. proces formiranja geštalta se ponovo objašnjava u terminima dinamičkog procesa. Proces kontakta. može se podeliti u četiri faze: predkontakt – kontaktiranje . Gvozdena strugotina je rasuta po papiru i još uvek nema prostora iza bine niti glumaca. Kako je Aristotel rekao: „ne postoji ništa u umu. 1973. pri čemu se razlikuju sledeće četiri faze: a.3 Kreativno prilagođavanje U knjizi Geštalt terapija (Perls Hefferline & Goodman). gde postoje senzorna i motorna aktivnost. u poglavlju „Kreativno prilagođavanje“.2 Proces kontakta Svesnost i kontakt koegzistiraju kao fenomeni. ciklus kontakta ili iskustveni ciklus.. terapeuta. Motorna i senzorna aktivnost (= „id“ funkcija. 6. Integrisana geštalt terapija. a onda se podižu zavese. izbor i pažnju. kontakt i kreativno prilagođavanje 6. vidi takođe Geštalt teoriju ličnosti). Svesnost se pojačava kada se polje organizuje u predkontaktu. pozorište je prazno. i kroz ovaj kontakt jasnije se doživljava i jedno i drugo (Polasters. klijent. Slika 4 opisuje dinamički proces konfiguracije figura/pozadina u vremenskoj perspektivi. Svesnost se javlja u toku procesa kreativnog prilagođavanja.finalni kontakt . zapažanje. U fazi kontaktiranja svesnost dobija svojstvo mogućnosti izbora (= „ego“ funkcija). kada se polje formira i organizuje. Zatim. u većoj ili manjoj meri. da bi se zatim pojavili u mojoj svesnosti. str. haosa. svesnost je figura u polju svesti učesnika organizujućeg polja.6. vidi kasnije) prethodi svesnosti i može voditi ka njoj. . 6. Nema svesnosti (moguće je da postoji doživljaj poremećenosti. birati ka kojoj će od sukobljenih figura usmeriti svoju svesnost.. a da se prvo nije pojavilo u čulima“. 102). Ono što je značajno za dijagnozu jeste koliko organizacija zavisi od svesnosti odnosa klijent-terapeut. nepostojanja). pažnju subjekta usmerava njegova potreba da prati priču. Onda se pojavljuje senzacija ili potreba. nedostatak ili previše nečega („id“ funkcija kao deo „self“ funkcije polja stupa u akciju. Ovde dajem kratki pregled. predkontakt: Polje nije organizovano u pozadinu i figuru. doživljavam „ne-ja“. Podaci o senzornoj i motornoj aktivnosti onog drugoga dolaze preko mojih čula.

u zavisnosti od svojih potreba. čak i sada kada bi se mogla pojaviti neka relevantnija figura ili formacija figura/pozadina. da li Hamletov ili Drakulin? Subjekat se identifikuje sa Hamletom. koje moraju da dele svetlo jednog reflektora. d. Veći ili manji stepen organizovanosti odgovara većem ili manjem stepenu svesnosti i uzbuđenja.nejasna organizacija polja. umanjeni svesnost i uzbuđenje. pozornica više nije prazna.) Svesnost se povećava. To je zbog toga što pojam granice više implicira neku stvar nego . Tamo su dvorac. Rezultat ovoga je: . („Ego“ funkcija kao deo „self“ funkcije polja stupa u akciju. a gde on ne pripada. zajedno sa smanjenom svesnošću i uzbuđenjem. Figura i pozadina nestaju i ponovo dolazi do neodređenosti i umanjene svesnosti.figure iz prošlosti su fiksirane u sadašnjosti. Kada proces kreativnog prilagođavanja ili samo-organizujući princip nisu potpuni u smislu gore pomenutog modela. vidi takođe Geštalt teoriju ličnosti. sa jednom od potencijalnih sukobljenih figura i alijenira se od drugih. rezultat je „nezavršen geštalt“. subjekat je uključen u priču i pojavljuje se doživljaj spontanosti. c. Ovi „nezavršeni geštalti“ zahtevaju pažnju i završavanje. . kontaktiranje: Polje počinje da se uređuje u pozadinu i još uvek nejasnu figuru. postkontakt: Figura se raspada. te takođe ostaje nezavršena. svesnost je oštra.Slika 4 Rastuća svesnost i organizacija polja finalni kontakt kontaktiranje predkontakt vreme postkontakt b. Oni ostaju figura. Moguće je da postoji pozornica koja je prepuna nezavršenih figura. 6.4 Granica kontakta Slika granice kontakta je po mom mišljenju nezadovoljavajuća da bi se njome opisao proces kontakta. subjekat (gledaoc/učesnik) se identifikuje. umanjena diferencijacija formacije figura/pozadina. finalni kontakt: Figura je jasna i „potpuna“. Zbog toga sadašnja relavantna figura ne dobija dovoljno pažnje niti se dovoljno kontaktira. Na primer. polje je maksimalno organizovano. Hamlet nije završen i pojavljuje se u priči koja se sada odvija. i javlja se doživljaj zadovoljatva i/ili žaljena usled onoga što je bilo.

c. Dijagnostička aktivnost u geštalt psihopatologiji podrazumeva senzornu i motornu aktivnost i svesnost dijagnostičara. Stoga takođe mogu reći: „Egzistencija se zasniva na odnosu“ ili: 1. ne postoji ni okruženje. Pojedinac postoji samo u okruženju . zato što je ona u opštoj upotrebi. ne postoji granica kontakta kada je pozornica prazna. . koja se ruši kada se zavesa spusti (postkontakt).259). da tako kažemo. istražujemo tako što preispitujemo sadržaj naše sopstvene svesnosti. Granica kontakta dolazi do izražaja ili se kreira našom uzajamnom „senzornom i motornom aktivnošću“. koji su predmeti proučavanja. Drugo. nastaje granica kontakta (kontaktiranje i finalni kontakt). Tačke kontakta su kombinacije senzorne i motorne aktivnosti koje obavljamo „ja“ i „neja“. Granica kontakta je specifičan organ svesnosti nove situacije u polju (PHG. str. str. Granica kontakta je tačka u kojoj neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što nije „ja“ (Polsters. granicu kontakta i/ili polje. Korišćenjem metafore magnetnog polja. a granica kontakta je. 259). 1951. 116). Informacije o senzornoj i motornoj aktivnosti osobe koja se dijagnostikuje dobijamo kroz senzornu i motornu aktivnost dijagnostičara. Čula i mišići deluju jedinstveno (PHG. 4. Slika 5 ne-ja ja granica kontakta Granica kontakta nije ni moja ni tvoja. Prvo.99). Ovo za geštalt dijagnozu znači: 1. granica između dve zemlje je fiksirana i stvari se uglavnom događaju u središtu. sledeće dve definicije kontakta su: a. u glavnom gradu gde ljudi žive. nema ni „ja“. U metafori pozorišta. 3. Perls. a tačke kontakta konstituišu granicu kontakta (Korb. a zatim se pojavljuju u njegovoj svesti. Ako nema pojedinca. Na primer. naglasio sam da „osoba postoji samo kao funkcija drugog i obrnuto“. 1989. Hefferline & Goodman tvrde: „Definicija organizma je definicija polja organizam/sredina. U geštalt terapiji kontakt je interakcija sa sredinom. ni „ne-ja“. str. definicija kontakta: Kontakt je funkcija koja objedinjuje našu potrebu za jedinstvom i separacijom (Polsters. to je predkontakt.32) b. ako nema okruženja nema ni pojedinca. 1973. specifičan organ svesnosti nove situacije u polju“ (1951. str. str. Kada priča otpočne. str. Gorrel & Van De Rit. a ne na granici. 1973. Kao dijagnostičar ja sam istovremeno i deo i istraživač granice kontakta 2.102). Ja ću ipak koristiti ovu sliku da bih opisao kontakt. 3. 2. Odnos. ja ne postojim. Bez granice kontakta.funkciju. 1951.

anestezija. Osoba mora da odbije i/ili izbegne ovu situaciju. id i ličnost. opsesivne misli i preterana aktivnost. što se u životinjskom svetu naziva reakcija „bori se ili beži“. Frustracija preti. . 7. 4. Naročito su tačke 3 i 4 važne za geštalt psihopatologiju i geštalt dijagnozu. Halucinacije. dinamičnije je. Potrebno je razlikovati dve vrste reakcije u cilju preživljavanja. Granica kontakta je oštrija.ponašanje je uvek organizovano i uvek implicira ceo organizam. iskustvo „bivanja“ i značenje. nastupa doživljaj nepostojanja. tako da je potrebno da učesnici u polju budu svesniji i da se više prilagođavaju. ono što kontroliše delove jeste organizacija ponašanja . isključivanje jednog dela ili amnezija. ponovo se javlja iskustvo nepostojanja i osoba mora da odbije i/ili izbegne ovu situaciju. Geštalt teorija ličnosti Da bi dijagnostika bila u skladu sa geštalt terapijom. 260-261) 1. Tenzija u polju raste. U obe situacije potrebno je održati osetljivu granicu kontakta radi opstanka i u početku je ovo uvek zdravo. Kada dijagnostičar daje dijagnozu. str. potrebe osobe ne mogu da se zadovolje u ovom okruženju. onesvešćivanje. putem iscrpljivanja (PHG. bivajući deo granice kontakta. svesnost.U ovom polju je istraživač. što se može koristiti za geštalt dijagnozu (PHG. sve dok opasnost ne prođe. oseća i svestan je onoga što je navedeno od 1 do 4. su snažniji.1939) izneo je ovu teoriju. motorne i senzorne aktivnosti su opuštene. duboko premišljanje. šok. Senzorna i motorna aktivnost. 2. u svojoj knjizi Organizam: . 1951. Slika 6 (klijent) Ti Ja (dijagnostičar) Granica kontakta U knjizi Geštalt terapija koncept granice kontakta omogućava razlikovanje četiri različite organizacije polja. 1. a takođe i reakcije „bori se ili beži“. kontakt granica je pred rušenjem. svesnost je jasnija.u životnim procesima. str. sa ciljem da se zaštiti granica kontakta putem privremene nesenzibilnosti i motoričke paralize. on doživljava. a sve u cilju smanjenja dela tenzije. 261). „izbezumljeno“ bekstvo. istovremeno i učesnik i posmatrač. 3. Granica kontakta postaje nepodnošljivo napeta. kako bi se dostigla uređenost polja. snovi. „pravljenjem mrtvim“. imamo i kompatibilnu geštalt teoriju ličnosti u kojoj definišemo pojmove self. 1951. Panika. živa imaginacija. ego. draži iz okruženja su preplavljujuće. Polje se lako organizuje. dijagnostičar. Kurt Goldštajn (Goldstein. Opasnost preti. kreirane na samoj granici kontakta. 2.

možemo koristiti teorije Danijela Šterna. datog u prethodnom tekstu. moguće je takođe opisati „razvojnu psihologiju polja“. Šta je „self“? To je sistem kontakta u svakom momentu. Međutim. ko sam ja. potreba koja se pojavljuje u polju ili potreba koju osećam kad si ti tu . On opisuje razvoj deteta u terminima odnosa. fleksibilan i promenljiv. str. str.drugo. Mahler. koja potiče iz etioloških i patogenih dijagnostičkih teorija. self je spontana svest o dominantnoj potrebi. „id funkcija“: šta mi je potrebno. kako se pokazujem (funkcija ličnosti) i šta radim (ego funkcija) zavisi od tebe i obrnuto (Isadore From. 1951.treće.1). već i zato što on koristi istraživačke metode koji su odnosni. ako znam šta mi je potrebno i ko sam ja kad si ti tu. Pre nego što otpočnem sa tim trebalo bi da imamo na umu da se srećemo sa istim problemom koji se javlja u deskriptivnoj dijagnozi. str. Ne samo da možemo koristiti njegovu teoriju. Slika 7 Id funkcija Ego funkcija Samo-organizujući princip Funkcija ličnosti 8. str. Geštalt razvojna teorija Pored opisa polja. vol. Oni su organizovani i transformišu se u organizujuće subjektivne perspektive o osećaju sebe i drugih. Drugim rečima. 274) „Self“ kao funkcija (samo-organizujući princip ili organizmička samo-regulacija) polja može dalje da se podeli na tri podfunkcije: . no. Štern u svojoj knjizi kaže: a. „funkcija ličnosti“: šta sam ja kada si ti tu .Šta organizuje ponašanje? To je „self“. Stern. On se odnosi na to da mi ne možemo da opišemo razvoj izolovanog pojedinca. u kome je taj pojedinac funkcija polja. između ostalih. šta mi je potrebno (id funkcija). Svaki . Malerove i Pijažea (Freud. već polja. na primer: teorija objektnih odnosa Frojda. Ovo je faza kontaktiranja (PHG. Geštalt žurnal. Piaget). ili što bi mi nazvali.XIX. 235) Ili. 33). „Dete je obdareno vidljivim kapacitetima koji se razvijaju. Stoga ne možemo direktno koristiti nosologiju.1985. zato što se dete posmatra u odnosu. 403). iz njegove knjige Interpersonalan svet deteta (D. Ograničiću se na početne stavove i pomenuću četiri formativne faze. koji varira u zavisnosti od dominantnih potreba i hitnosti nadražaja iz sredine (PHG. „ego funkcija“: šta ja radim.prvo. psihodinamičkog polja. a organizacija funkcija kontakta stvara psihološku formu „organizmičke samo-regulacije“ (PHG.

onda ne postoji zajednička „tačka“ („granica kontakta je lokus tačaka u kome neko doživljava „ja“ u odnosu na ono što je „ne-ja““. organizuje sebe i pruža majci i detetu iskustvo postojanja.apstraktno-logička. individuacija. ne nestaju.Klinička pitanja kao što su autonomija. može da stvori psihološki poremećaj. . Granica kontakta između majke i deteta može da se stvori iz uzajamnih senzornih i motornih aktivnosti. Ona se podjednako prorađuju u svim domenima odnosa u svakom momentu. Id funkcija počinje sve više da se razvija kao deo „self funkcije“ polja. Formativna faza otprilike obuhvata prve dve godine života i odgovara Pijažeovoj prvoj senzo-motornoj fazi. Ove faze se. Naime: Prva faza: od rođenja do 2. 31). 1973. sa dužnim osvrtom na različita teorijska polazišta. utiču na stepen smanjenja kapaciteta za ko-kreiranje granice kontakta ili na umanjenje kapaciteta da se organizujemo u polju.1. mogu uporediti sa fazama koje predlaže Pijaže (Piaget). niti organizacija polja koje formiraju „majka“ i „dete“. .magijska. pre-logička. Treća faza: od 7. str. . već iz diferenciranog matriksa odnosa. . . nadalje . Stepen odsustva „majke“ u odnosu na „bebu“ i u kom dobu se ovo događa. Dok se ovi domeni odnosa odražavaju u kvalitativnim promenama društvenog iskustva. koje se u geštalt terapiji vidi kao situacija predkontakta koji se nastavlja relativno dugo. Kada „majka“ nema odgovarajuću senzornu i motornu aktivnost u odnosu sa „bebom“.„Iskustvo nebivanja“. čiji se kvalitet zadržava i biva uključen u širi i obuhvatniji domen koji se kreira u narednoj fazi.g. simbioza. a koje je nastalo usled rana zadobijenih unutar nekog odnosa. 102). bar od rođenja nadalje. . g. u kome senzacije ili potrebe deteta. povezanost. Polsters. – senzo-motorna. Druga faza: od 2. 28). poverenje. ne postoji granica kontakta.novi osećaj sebe dalje definiše formiranje novog domena odnosa.1 Prva formativna faza Bilo bi idealno da se polje dete-majka u prvoj fazi organizuje iz predkontakta. kao i potreba majke da bude uz svoje dete. koje predstavljaju tačke granice kontakta.„Samo-organizujući princip“ je aktivan. Majka i dete su zajedno i deo i celina. „Osnovna klinička pitanja odnose se na čitav životni ciklus. do 12 g. radoznalost i dr. Ova teorija nam omogućava da opišemo formativne faze razvoja polja. b.Polje koje stvaraju majka i dete.konkretno-logička. Četvrta faza: od 12. pre bi se moglo reći da su oni oblici društvenog iskustva koji ostaju nepromenjeni u toku života“ (str. oni nisu faze. do 7. Možemo dakle zaključiti: . . vode ka finalnom kontaktu i dalje.Ljudsko biće ne nastaje iz neizdiferenciranog objedinjenog načina bivanja (okeanska simbioza). sposobnost. i tako se uklapaju u još veću celinu. Svaka formativna faza stvara novi domen odnosa. U skladu sa ovim. a ne samo na pojedine razvojne faze“ (str. 8. g. oralnost.

Ova strategija preživljavanja deteta u polju sa majkom može se kasnije ponoviti u drugim poljima. Slika 9 Prva faza polje dete-majka Granica kontakta koju formiraju dete i majka Druga faza a. Geštalt dijagnostičar doživljava ovaj poremećaj kada kasnije sretne te klijente kao odrasle ljude. 8. Dete se rano pomera od onoga što može biti u odnosu. Dete zamenjuje svoju poziciju za onu majčinu. kako bi doživelo postojanje ili granicu kontakta. Postoji mogućnost da se sposobnost novorođenčeta za testiranje realnosti. polje: dete – drugi deo dečjeg selfa granica kontakta koju formiraju delovi dečjeg selfa b. kako bi doživelo da postoji i kako bi moglo preživeti. Kapacitet za organizaciju polja između dijagnostičara i klijenta je umanjen. polje: dete . ne razvije ili da bude nedovoljno razvijena.Slika 8 Majka sa svojim tačkama Dete sa svojim tačkama Situacija nejasne granice kontakta ili predkontakt Da bi preživelo „dete“ se kreće ka poziciji na kojoj „majka“ očekuje da ga vidi. pojavljuju se nove mogućnosti za organizaciju. . u smislu „ja u odnosu sa ne-ja“.2 Druga formativna faza Kada se prva formativna faza dovoljno razvije. Do izvesne mere dijagnostičar doživljava nepostojanje. U DSM-4 i ICD-10 ovo se odnosi na psihotične sindrome.1.drugi granica kontakta koju formiraju dete i drugi Druga formativna faza se može opisati na sledeći način: kada prvi period protekne dobro – kada „majka vidi dete“ – pojavljuju se dve nove mogućnosti da dete učestvuje u polju.

U ovoj fazi sve više se razvija ego funkcija. majka ne mora odmah da reaguje. tj. U DSM-4 i ICD-10 ovo se odnosi na dugoročne probleme prilagođavanja ili poremećaje ličnosti. u kome je dete centar. da stvori uzbuđenje na granici kontakta koje je podnošljivo. sredine. Ono što je mana jeste da se ovi obrazci polja koriste u drugim situacijama kao „fiksni“ geštalti i mogu blokirati dalje kreativno prilagođavanje. Majka se kod deteta pojavljuje kao sećanje na majku. Ona je ta koja štiti osetljiv kapacitet granice kontakta. kao slika u sećanju. Majka. Ova strategija omogućava detetu da bude u situacijama kada majka nije na raspolaganju. Kada dečja potreba ne može biti odmah zadovoljena ili kada nadražaji iz sredine postanu preplavljujući. 8. Polje se takođe može organizovati odlaganjem potreba i njihovim prenošenjem na druga mesta. mogu biti deo kreativnog prilagođavanja i mogu dospeti do finalnog kontakta. da halucinira i sanja. kao deo „samoorganizujućeg principa“ polja. Prednost ovoga je manja direktna zavisnost od majke. Polje koje se sada može organizovati jeste ono između deteta i onog njegovog dela koji nosi sećanje na majku. sve dok polje ne stvori previše kontradikcija i ne postane previše konfuzno i/ili nepredvidljivo. koristeći reakciju „bori se ili beži“ (vidi model granice kontakta). onda se funkcija ličnosti nedovoljno razvija. mogu se pojaviti u svesti deteta. Potencijalne suprotne potrebe majke i možda drugih. Kod deteta se može formirati više-manje fiksirana slika u sećanju ili fiksirani obrazac. do izvesne mere. i polje se može organizovati bez mešanja majke. kao i sa drugima. Dete sada može podneti izvesno odlaganje u zadovoljenju svoje potrebe i nije više u potpunosti zavisno od majke. Kada potrebe deteta na mogu biti odmah zadovoljene ili su nadražaji prejaki. Ova faza se može uporediti sa magijskom fazom Pijažea. Dete sebe vidi kao „centar“ polja. bude moguća. Dečji self može. Potrebe drugih se ne mogu ili se teško mogu uzeti u obzir. Dete može da otupi sebe.Dete sada uči da pamti „majku“ i kada nije prisutna. koju čine drugi uključujući i majku. u odnosu sa stvarnom majkom.3 Treća formativna faza U ovoj fazi dete može preispitati „internu granicu kontakta“ u korist daljeg kreativnog prilagođavanja. ali osetljiva granica kontakta nije dovoljno zaštićena. Sve više se razvija funcija ličnosti kao deo „self funkcije“ polja. Moguće je doći u finalni kontakt. Sada se može organizovati takvo polje u kome potrebe majke i možda drugih nisu direktno usmerene na zadovoljenje potrebe deteta. . Dete se sada može organizovati i učestvovati u polju bez majke. može se menjati. Polja dete-majka ili dete-neka druga osoba mogu se organizovati sada kada se dete suočava sa potrebama koje nisu samo njegove. drugim rečima. svet postoji radi deteta. Ono prevashodno svoju sredinu doživljava kao izvor zadovoljenja potreba. Kada doživljaj nepostojanja nije toliko snažan. kao u psihotičnom sindromu. da se ničega ne seća i/ili b. Dete se sada može organizovati u polju u kome nije samo ono centar sveta. Na primer: a.1. a tako i „interna granica kontakta“. majka/staratelj treba da deluje tako da organizacija polja. a da se potrebe ne zadovoljavaju odmah. Granica kontakta i dinamika nalaze se u detetu i iskustvo postojanja se ne gubi odmah čim majka nestane iz vidokruga.

Potreba drugog takođe može doprineti formiranju polja. polje: dete-drugi deo dečjeg selfa koji nosi u sećanju sliku majke. polje: dete-promenljive slike drugih osoba i apstraknijih učesnika u polju.4 Četvrta formativna faza Za ovu fazu karakteristična je sve manja zavisnost deteta od drugih osoba iz njegovom neposrednog okruženja. bez mešanja majke. Dok terapeut postaje deo ove nezavršene konfiguracije . polje: dete-druga osoba granica kontakta koju formiraju dete i druga osoba. potreba za majkom koja će ga regulisati je manja. Detetu više nije potrebno da bude centar sveta. Kada je polje nepredvidljivo ili preplavljujuće. polje: dete-promenljive slike sećanja na osobe u njegovom neposrednom okruženju granica kontakta koju formira dete i promenljivo sećanje na konretne osobe b.8. Dete sada može. u sećanju deteta. kao i deo organizacija širih i apstraktnijih polja. Slika 10 Prva faza polje: dete-majka granica kontakta koju formiraju dete i majka Psihotični poremaćaj Druga faza a. ceo svet. ali takođe i apstraktniji sadržaji učesnika polja. u principu.1. polje: dete-majka (drugi) granica kontakta koju formiraju dete i majka (drugi) Poremećaji ličnosti Treća faza a. Četvrta faza a. polje: dete. Priroda odnosa iz klijentove prošlosti može ponovo da se pojavi kao nezavršena figura u odnosu sa terapeutom. biti deo više preplavljujućih. granica kontakta koju formiraju dete i univerzum. granica kontakta koju formiraju dete i promenljiva sećanja na. b. granica kontakta koju formiraju delovi dečjeg selfa b.sve više i više osoba. konfuznih i/ili nepredvidljivih polja.

Kapacitet čoveka da se organizuje u polju vremenom se povećava. Slika 12 trauma oporavak kapacitet za organizaciju 1 2 3 4 1 2 3 4 faze U geštalt terapiji trauma je događaj koji uništava kapacitet za granicu kontakta ili organizaciju polja. mogu se ponovo pojaviti u formi psihoze i poremaćaja ličnosti. Spomenute faze mogu nam pomoći da vidimo kroz polje i istovremeno nam pokazati kako da se ponašamo tako da se nazavršena figura može završiti. Prethodne formativne faze koje treba da budu deo/celina sadašnje dominantne i inkluzivne faze. sada se polje može drugačije organizovati.figura/pozadina. U skadu sa tim. a ono što je nezvršeno može se završiti. on može svojom svesnošću prodreti u odnos i istovremeno zauzeti različitu poziciju od one koju su imali „drugi“ u prošlosti. . tako da se odlike ranijih faza izgleda vraćaju na duži ili kraći period u organizaciju polja. Slika 11 kapacitet za organizaciju 1 2 3 4 formativne faze Ozbiljne traume mogu implicirati smanjenje kapaciteta za organizaciju. i koji remeti sadašnju dominantnu i inkluzivnu formativnu fazu.

mislim da ne postojim i moje telo reaguje sa uzbuđenjem i/ili anksioznošću. Geštalt terapija smatra da su promena i rast čoveka u polju normalni. Geštalt terapija je zainteresovana za dinamiku polja. i onih koji to nisu. a takođe mogu opisati i polje unutar čoveka.9. ja nisam svestan. Drugim rečima: Svesnost podrazumeva istovremeno i senzornu i motornu aktivnost. Subjekat našeg istraživanja jeste ono što se dešava između ljudi. Kakva se figura formira? 4. Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje je nastalo između dijagnostičara i klijenta? 7. tako što ću pokušati da napravim razliku između „teških“ klijenata. Doživljavam strepnju. „Ja nisam. Instrument istraživanja je moje iskustvo. posmatrač počinje da racionalizuje i pokušava da objasni anksioznost. između ljudi i u odnosu. ali ipak lako nestaje sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu stereotipnu formaciju figura/pozadina. Da li je granica kontakta formirana ili da li se polje organizuje? Da li je „kontaktiranje“ moguće iz situacije „predkontakta“? 2. a ne pojedinac kao objekat. kao i za dinamiku polja unutar pojedinca. Kao reakcija na anksioznost. te je stoga istovremeno i intervencija. pošto je svesnost jedino moguća kada sam svestan nečega. Geštalt psihopatologija i dijagnoza Pre nego što nastavim sa formulisanjem preciznog dijagnostičkog modela. Neodvojivost senzorne i motorne aktivnosti znači da je svaka dijagnoza istovremeno i intervencija. polje se organizuje. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? 9.1 Da li je granica kontakta formirana ili da li se polje organizuje? Da li je „kontaktiranje“ moguće iz situacije „predkontakta“? Da li je kreirana neka dinamika? Da li u polju dolazi do akcije. koje je „tačka“ na kojoj neko doživljava „ja“ (dijagnostičar) u odnosu na ono što je „ne-ja“ (onaj koji se dijagnostikuje). 3.1. Na primer: „Bojim se da će klijent izvršiti samoubistvo ili da će poludeti ili . ja mogu da vidim osobu u polju odnosa. da li se polje organizuje u konfiguraciju figura/pozadina? Da li se predstava odigrava? Da li osećam da postojim? Šta doživljava posmatrač kada se granica kontakta ne formira? Kako to doživljava? U krajnjem slučaju. Geštalt dijagnoza gleda kroz polje i predmet interesovanja je sledećih sedam tačaka: 1. koji su nazvani bolesni u nosologiji. Koje polje odgovara određenoj figuri? Koji je sledeći veći geštalt u koji se organizuje formacija figura/pozadina? ( U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) 6. Granica kontakta se formira. U krajnjem slučaju. govoriću o tome šta se u geštalt terapiji zove bolest. a da su prekidi toga bolest. uvek uzrokuje promenu u polju. Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? 5. Ishod ovoga je da istraživanje uvek utiče na ono što se istražuje. ja ne postojim!“ Mogu zatim da postanem svestan straha „da ne postojim“.

kao i u svom mišljenju. 9. tj. ali nismo u „istom svetu“. Naše stanovište međutim ostaje otvoreno za poređenje. javlja se iskustvo granice kontakta ili formacije figura/pozadina. Geštalt terapeut može da pruži psihosocijalnu podršku. to jeste terapija za klijenta. Kada se geštalt terapeut oseća „bezbedno“ sa ili bez saradnje sa medicinskim i drugim disciplinama.2 Granica kontakta se formira. Terapija služi da bi se kreirale okolnosti u kojima se terapeut oseća bezbedno. dezorganizovan govor d. Mi geštalt terapeuti ovo nazivamo smanjenim kapacitetom za stvaranje granice kontakta ili formaciju figura/pozadina. Dijagnostičar može da doživi osećaj „nebivanja u istom svetu“ u svom telu. afektivna tupost. pružanje podrške. polje se organizuje. zaštite i nege. Prema DSM-4 lečenje je prevashodno medicinsko i psihosocijalno.1. alogia ili avolicija. Klijent zapaža nešto što terapeut ne vidi ili obrnuto i tu nema konformizma. Ovo može zahtevati 24-časovnu negu. „Mesto“ na kome terapeut doživljava sebe u odnosu na klijenta nije odgovarajuće. „negativni simptomi“. Geštalt terapeut traga za iskustvom granice kontakta ili organizacije polja. Ovo iskustvo „predkontakta“ dešava se u svakom novom odnosu. čiji jedan deo čini sam terapeut. U DSM-4 navedeni su sledeći simptomi: a. u osećanjima. pošto su oni svojstveni odnosu ili organizaciji polja u procesu. halucinacije c. Čini se da je geštalt terapija dobar dodatak u tretmanu ovih ozbiljnih i teških poremećaja. ali ipak lako nestaje sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu stereotipnu formaciju figura/pozadina Postoji granica kontakta ili organizacija polja koja se delimično ruši usled relativno slabe dinamike. Ono što je interesantno u geštalt terapiji jeste da kada terapeut doživi granicu kontakta ili organizaciju polja. da ponudi kapacitet za granicu kontakta ili organizaciju polja i da na sebe preuzme ulogu samoorganizujućeg principa. ili kako bi mogli reći. Kad je ovaj kapacitet umanjen DSM-4 i ICD-10 koriste termine šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. deluzije b. u značajnoj meri dezorganizovano ili katatonično ponašanje e. zajednička figura ne postoji. Kada terapeut doživljava granicu kontakta ili organizaciju polja. koje može obuhvatiti saradnju sa drugim disciplinama. onda i klijent to može doživeti. Mi vidimo jedan drugog. Manje ili više normalna konfiguracija figura/pozadina razvija toliku tenziju da . jer granica kontakta ili organizacija polja predstavlja fenomen odnosa. tj. pokazuje meru „kapaciteta za stvaranje granice kontakta ili formacije figura/pozadina“ u ovom odnosu. Pod psihotičnim poremećajima klasifikovani su i drugi poremećaji (vidi DSM-4).da ne može da bude sam“ itd. Ili posmatrač može da razmišlja: „Nisam još dovoljno pročitao o ovome“ itd. Za nijednog od nas ne postoji neka korisna figura koja bi se formirala. tada se rast i razvoj podrazumevaju. Kada je proces formiranja geštalta ponovo moguć. Koliko ovo traje i da li dolazi do organizacije u odnosu.

raspon. Trajan obrazac unutrašnjeg iskustva i ponašanja koji se u kulturi dotične osobe jasno razlikuje od očekivanog. ima osećaj da nije odbijen i da može dalje proširivati svesnost o ovom obrazcu. Terapeut dalje može. zloupotreba droge. Priručnik DSM-4 govori o relativno konzistentnom obrascu ponašanja i iskustva. Moguće je da klijent ostane duže u „predkontaktu“. profesionalnim i drugim važnim oblastima funkcionisanja. polje se organizuje u neprekidno ponavljanu karakterističnu konfiguraciju figura/pozadina. način percepcije i interpretacije sebe.kognicija (tj. Trajan obrazac je nefleksibilan i prisutan u širokom rasponu ličnih i socijalnih situacija 3. Prva nepodržana figura postaje „otcepljena“. kada se oseti dovoljno sigurno. Klijent i terapeut sve vreme stvaraju istu konfiguraciju figura/pozadina. . u kliničkom smislu. 2. DSM-4 ovo naziva trajnim poremećajem ili poremećajem ličnosti. da podeli sa klijentom svoj stav. Ovaj obrazac je stabilan i dugotrajan i njegov početak seže ako ne u rano detinjstvo. Ovo znači da kaže klijentu kako na njega deluje repeticija konfiguracije figura/pozadina. Trajan obrazac vodi do. a neprekidno ponavljana karakteristična figura/pozadina služi za „preživljavanje“. onda u adolescenciju.afekat (tj. „kontaktiranje“ drugih figura u polju postaje moguće.1. Kao terapeut. Kod poremećaja ličnosti klijent i terapeut ostaju u istom svetu. značajnog distresa ili poremećaja u socijalnim.granica kontakta ili organizacija polja doživljavaju kolaps. kako bi preživeli. pouzdanost i primerenost emotivnih odgovora). povreda glave). jeste. Dijagnostikovanje u okviru geštalt terapije istovremeno znači i terapijsku intervenciju. . Dijagnoza poremećaja ličnosti često se određuje kada klijent ne odgovara na terapiju. intenzitet. da bi imali neophodan doživljaj postojanja. a da u međuvremenu terapeut ne nestane. 5.interpersonalno funkcionisanje. Ovaj obrazac se izražava u dve (ili više) navedene oblasti: . ali konzistencija sa kojom se dešavaju. .1. Repeticija često uzrokuje simptome i patnju u poljima čiji deo čini klijent. 4. Ponavljane konfiguracije figura/pozadina često same po sebi nisu abnormalne.kontrola impulsa. Kada terapeut oseti previše uzbuđenja ili strah. osim one stereotipne. drugih ljudi i događaja). Nakon toga. Kako bi se održalai granica kontakta ili organizacija polja i doživljaj egzistencije. čime klijent doživljava da postoji. Strah je manje intenzivan u poređenju sa strahom koji se doživljava u 9. zato što je granica kontakta minimalno očuvana. Terapeut oseća strah i kao da je uhvaćen u zamku sa tom neprekidno ponavaljanom figurom/pozadinom. lekova) ili opšteg zdravstvenog stanja (npr. on kreira takve strukture i/ili postavke koje čine da uzbuđenje ili strah budu podnošljivi. polje je bezbedno. On racionalizuje svoj strah i zarobljen je u stavu „ovo je težak klijent“. . Trajan obrazac ne nastaje usled direktnih fizioloških efekata neke substance (npr. DSM-4 opisuje ove poremećaje na sledeći način: 1. Ovo je zatim terapija za klijenta jer kad se terapeut oseća sigurno. tako da se mogu pojaviti i druge konfiguracije figura/pozadina. te stoga klijent može doživeti da postoji. ja postajem svestan istog straha kao i klijent.

ne povlači se i čini se da se olako prešlo preko rada. diferencijacija Introjekcija Projekcija Retrofleksija Defleksija Konfluencija. žvakati Držati unutra.2. a da nije došlo do integracije. Na primer. kada je figura projekcija.1.4 Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? Da li postoji prekid u formiranju i ako postoji u kojoj se fazi to dešava? Da li u predkontaktu. .1. Alternativno.polje se zaglavljuje u finalnom kontaktu i identifikuje se sa tenzijom finalnog kontakta . ne žali. 9. Intervencija koja se ovde predlaže je: svesnost o tome kako i u kojoj fazi ciklusa kontakta se zaustavlja proces organizacije polja ili konfiguracije figura/pozadina. Gestalt reconsidered. 1991).polje se ne razvija u postkontakt i ne razlaže ono što je bilo dobro i poznato. kao što je učinio Gordon Viler (Wheeler.5 Koje polje odgovara određenoj figuri? Koji je sledeći veći geštalt u koji se organizuje formacija figura/pozadina? ( U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) Prekinut razvoj ogleda se u stalnoj repeticiji iste figure. postoji samo predkontakt .1. figura se može opisati na bilo koji smislen dijagnostički način. čak i kada se sredina menja. Ovde bi intervencija mogla biti da dijagnostičar postane otac koji mazi svoje dete. finalnom kontaktu ili postkontaktu? Na primer: .kao u 9. kontaktiranju.3 Kakva se figura formira? Priroda postojeće figure može da se opiše mehanizmima kontakta. čuvati u sebi i izbliza pogledati Sresti se Fokusirati se Svesnost dijagnostičara je vođena ovakvim polarnim mišljenjem.1. a radilo bi se na „držanju unutra. 9. i ostaje se u fazi kontaktiranja .polje se ne može razviti kroz identifikaciju sa figurom. On vidi kontakt mehanizme kao polarnosti: Otpor. Na primer.ili kao u 9.1. osećam se sa ovim klijentom kao iznerviran otac sa razmaženim detetom. ja. sve dok se opis vrši u terminima odnosa. čuvanju u sebi i gledanju izbliza“. stapanje Dopustiti da se pojavi ukus. polje se u početku organizuje. onda bi intervencija ili serija intervencija mogle biti polarnost te projekcije.1. i ponovo je predkontakt . Figura i dalje nastavlja delimično da postoji u narednim organizacijama polja. umesto da se nervira. polje se ne organizuje. ali se raspada. kao dijagnostičar.9.

Svesnost se ogleda u tri različite oblasti. onda se promena i razvoj podrazumevaju.1. Figura koja se pojavljuje ne uklapa se u polje. pošto je dijagnostičar/terapeut uvek deo terapijskog polja. Zaključak Nadam se da sam pokazao da je u psihoterapiji moguća saradnja između različitih disciplina. dijagnoze. miris. „Stvaranje snažnog geštalta. želje i ko su oni u ovom polju. kada te uključene discipline poznaju svoju sopstvenu teoriju i ukoliko su voljne da sa svojih pozicija diskutuju sa praktičarima drugih orijentacija. Na primer: dijagnostičar se vidi kao otac. Želeo bih da završim sa probnom Formulom geštalt dijagnoze. jer figura nije samo znak kreativne integracije iskustva. unutra: propriocepcija. telo 3. Ova funkcija može da se podeli na tri podfunkcije: 1. Nadam se da ovaj sistem obezbeđuje geštalt terapeutima mapu u radu sa klijentima i da istovremeno može da posluži kao sredstvo komunikacije u saradnji sa drugim disciplinama. ali nije otac. Ako postoji svesnost o tome kako se polje blokira. Ego funkcija: kada učesnici u polju znaju koje su njihove potrebe. dodir. Izborom da se bude deo polja.7 Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Koje pojedine funkcije su na raspolaganju? Samo-organizujući princip je funkcija polja. spolja: sredina. 1951. 232). str. ukus i sluh 2. već je sama po sebi upravo to“ (PHG. Funkcija ličnosti: ko sam ja u ovom polju sa tobom. 9. Moguće je formulisati odgovarajuću gestalt psihopatologiju u odnosu na postojeće sisteme. naime: 1. Id funkcija: potrebe i želje koje se pojavljuju u polju 2. 3.1. . koja može poslužiti kao smernica u procesu dijagnostikovanja. Geštalt dijagnoza je istovremeno i terapija. onda oni mogu birati.Primer ovog prekida je ono što se u psihoanalitičkoj teoriji naziva transfer. gledanje. pri čemu on može imati neke njegove karakteristike. intrapsihičko: um i osećanja 9. a ne neka stvar koja se nalazi u osobi. je samo po sebi lek.6 Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje je nastalo između dijagnostičara i klijenta? Ono što je potrebno za istraživanje prekinutog razvoja polja jeste svesnost. 10. koji mogu biti važni u početnoj fazi i nastavku terapije. dijagnostičar/terapeut proširuje svoju svesnost polja i samim tim mogućnosti kreativnog prilagođavanja. naročito za manje iskusne terapeute.

ali se ipak lako gubi sa relativno slabom dinamikom i/ili se organizuje u fiksiranu. Granica kontakta se formira. „predkontakt vodi u kontaktiranje“.11. Da li se granica kontakta formira ili da li se polje organizuje? Da li situacija „predkontakta“ vodi u „kontaktiranje“? ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 polje se ne organizuje. (trajni poremećaji prilagođavanja) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 organizacija polja ili granica kontakta lako se gubi organizacija polja ili granica kontakta opstaju 3. Koja figura se formira? Kontakt granica je moguća i ne gubi se. granica kontakta moguća 2. stereotipnu formaciju figura/pozadina.(kontakt mehanizmi?) 2. Formula geštalt dijagnoze 1. granica kontakta nije moguća polje se organizuje. Koja figura? 1. polje se organizuje. Kako se odvija nastajanje i nestajanje formacije figura/pozadina? Kako se razvija ciklus kontakta? .----------------------- Koliko je fleksibilna? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 nefleksibilna (nema razvoja) fleksibilna (razvoj) 4.----------------------.

. ----------------------------------------------------------Ego funkcija: Ja biram. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Slika 13 Id funkcija Ego funkcija Funkcija ličnosti Id funkcija: Potrebno mi je. Kakvi su kapaciteti svesnosti polja koje formiraju dijagnostičar i klijent? Unutrašnja zona -------------------Spoljašnja zona -------------------Središnja zona -------------------7. (u ovom polju) ----------------------------------------------------------Funkcija ličnosti: Ja sam.. ja želim...Predkontakt Kontakt Finalni kontakt Postkontakt Da li postoji prekid i u kojoj fazi? 5. ... Kakvo polje odgovara određenoj figuri? Kakav je naredni „veći geštalt“ u koji se organizuje formacija figura/pozadina? (U kojoj predstavi ti i ja učestvujemo?) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Kakav je kapacitet svesnosti u ovom polju? Unutrašnja zona ---------------------------Spoljašnja zona ---------------------------Središnja zona ---------------------------2. Kreativno prilagođavanje u polju? Datum----------.------------------------------------------------------------- Revizija šeme geštalt dijagnoze 1. U kakvom polju se organizuje ova figura? ------------------------------------------Da li se ova figura uklapa u druga polja? -----------------------------------------------Primedbe: ------------------------------------------------------------------------------------- .----- Figura ----------------------------------------------------------------------------------------------(međuigra mogućih mehanizama kontakta) Figura ne postoji ili je nejasna Fiksirana stereotipna formacija figura/pozadina Polje se organizuje --------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10 3. da li ja postajem ----------------------------------Da li ti postaješ ------------------------------------------------------Ego funkcija: u ovoj situaciji da li ja -------------------. Kako funkcioniše samo-organizujući princip? Id funkcija: u ovoj situaciji je potrebno-------------------------------------------------Funkcija ličnosti: u ovoj situaciji. Kako se razvija formacija figura/pozadina? Kako se razvija geštalt ciklus? Predkontakt Kontaktiranje Finalan kontakt Postkontakt Ako ima prekida u kojoj fazi se javlja? ------------------------------------------------4.No.da li ti-----------------------5.

Wolfgang Koehler. poremećaja raspoloženja i ličnosti. Gestalt Therapy Theory and Practice (1989) 5. Gestalt Reconsidered (1991) 13. Anne Mos. Handboek Psychopathologie deel 1 (1994) 12. No. Gestalt Therapy Integrated (1973) 9. Jeffrey Gorrel and Vernon Van der Riet. Hefferline & P. Sex. The Gestalt Journal Vol. Ken Wilber. Margaret P. Goodman. Isadore From. Gordon Wheeler. Emmelkamp. Holism and Evolution (1996) 11.A.Ova formula može biti samo reper u dugoročnom procesu i jedino ima značenje kada se polje klijent/terapeut dijagnostikuje više puta.M.G.L. The Gestalt Journal (1995) 3. F. Bibliografija: 1. De Ontwikkeling van het Kind (1996) 7.Vandereyeken. 1 (1996) 6. J. Ecology. Hoogduin & P. Epilog . Perls. R. Elinor Greenberg. C. Kurt Goldstein. Korb. The Interpersonal World of the Infant (1985) 10. XIX.Jasno mi je da je ovo prvi pokušaj da se napravi dijagnostički sistem. Daniel Stern. . Gestalt Psychology (1959) 4. Spirituality (1995) . W. Trebalo bi da usledi dalja razrada različitih psihotičnih poremećaja. Gestalt Therapy (1951) 8. Smuts.11.F. Miller. The Organism (1939) 2. nadam se da ovo može poslužiti kao polazište za to. M. .Formula korišćena na ovaj način može poslužiti kao mera progresa i kao klijentov registar. Međutim. Erving & Miriam Polster.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->