P. 1
Ase

Ase

|Views: 10|Likes:
Published by ramonet
Ase
Ase

More info:

Published by: ramonet on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

STATISTICĂ II: Obiective: Analiza cantitativă aprofundată a fenomenelor de masă; elaborarea de metodologii complexe, analitice de studiu al datelor statistice provenite

din anchete de sondaj; analiza factorială a repartiţiilor statistice, a seriilor de timp şi spaţiu; utilizarea metodelor statistice pentru elaborarea strategiilor si fundamentarea programelor economico – sociale . Conţinut - Metoda indicilor in analiza dinamicii si factorilor de influenta a poceselor economice ; - Utilizarea statisticii în procesul decizional – metode de verificare a ipoteze statistice; - Sondajul statistic – metode de proiectare a anchetelor prin sondaj;tipuri de anchete prin sondaj; - Metode de analiză uni şi multifactorială – elaborarea şi utilizarea metodelor de regresie; - Analiza componentelor seriilor cronologice: trend (tendinţă), sezonalitate, ciclicitate; - Metode statistice utilizate în prognozele economico-sociale; - Metode statistice de analiză neparametrică a datelor statistice; - Metode de analiză a datelor: metoda corespondenţelor principale, metoda de analiză factorială, metoda discriminantă, etc. STATISTICĂ I Obiective Cunoaşterea şi analiza cantitativă a fenomenelor de masă, elaborarea metodologiei de culegere, prezentare şi prelucrare a datelor statistice; calculul şi analiza indicatorilor statistici primari şi sintetici. Conţinut (descriptori) noţiuni de bază ale statisticii; culegerea datelor statistice; prelucrarea primară a datelor statistice; metode de structurare (clasificare); grafică statistică; alte metode de prezentare a datelor; calculul şi analiza indicatorilor primari şi sintetici ai seriilor de repartiţie; calculul şi analiza indicatorilor seriilor cronologice şi teritoriale; indicatori ai seriilor interdependente ; serii teritorile si indicatori de caracterizare Teoria dreptului(S1) Obiective Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea problematicii fenomenului juridic, a dreptului privit în ansamblu, în contextul identificării constantelor realităţii juridice, dar şi a elementelor dinamice care se manifestă în prezent. Analiza conceptului dreptului, a principiilor şi funcţiilor dreptului, a principalelor instituţii ce aparţin ştiinţei dreptului – norma juridică, izvoarele dreptului, interpretarea normelor juridice, raportul juridic, răspunderea juridică –, precum şi a relaţiilor dintre stat şi drept. Conţinut (descriptori) Conceptul dreptului. Dreptul şi statul. Principiile dreptului. Funcţiile dreptului. Norma juridică. Izvoarele dreptului. Tehnica elaborării actelor normative. Raportul juridic. Răspunderea juridică. Sistemul dreptului. Diviziunea dreptului în drept public şi drept privat. Criterii de delimitare a ramurilor de drept. Analiza ramurilor de drept. Dreptul constituţional. Specificul obiectului de reglementare. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Dreptul administrativ. Specificul obiectului de reglementare. Actul administrativ. Contractul administrativ. Răspunderea de drept administrativ. Dreptul civil. Specificul obiectului de reglementare. Raportul juridic civil. Bunurile. Persoanele. Evidenţa populaţiei Valorile mobiliare. Acţiunile. Actul juridic civil. Prescripţia extinctivă. Izvoarele obligaţiilor. Executarea obligaţiilor. Garantarea obligaţiilor. Dreptul comercial. Specificul de reglementare. Faptele şi actele de comerţ. Clasificarea activităţilor din economia naţională Comercianţii. Evidenţa comercianţilor. Registrul comerţului. Izvoarele obligaţiilor comerciale. Semnătura electronică. Comerţul electronic. Dreptul familiei. Specificul obiectului de reglementare. Familia. Căsătoria. Activitatea oficiului de stare civilă. Obligaţia de întreţinere. Adopţia. Dreptul muncii. Specificul obiectului de reglementare. Contractul colectiv de muncă. Contractul individual de muncă. Clasificarea ocupaţiilor din România. Activitatea statistică a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Inspecţiei Muncii. Interpretarea normelor juridice. Obligativitatea racordării normelor juridice naţionale la dreptului comunitar. Incidenţa Nomenclatorului integrat de mărfuri, servicii şi ocupaţii. Clasificarea mărfurilor.

Procesul de proiectare în analiza şi diagnoza sistemelor: Obiectivele şi principiile proiectării.armonizare si convergenta contabila Bilanţul şi analiza poziţiei financiare a întreprinderii Contul de profit şi pierdere şi performanţa întreprinderii Analiza în rezumat a celorlalte componente ale raportării financiare Efectele tranzacţiilor şi evenimentelor asupra situaţiilor financiare. testarea şi evaluarea modelelor. 1. Evaluări şi înregistrări în contabilitatea curentă Controlul contabil al înregistrării operaţiilor – balanţele de verificare Lucrările de închidere a exerciţiului financiar ANALIZA ŞI DIAGNOZA SISTEMELOR ECONOMICE-SOCIALE(S2) Obiective 1. rolul şi funcţiile modelării în analiza şi diagnoza sistemelor. diagnozei şi evaluării sistemelor economice. Cap. Registrele contabile şi rolul lor. exemple. construirea. diagnoză şi proiectare a sistemelor: metodologii de analiză-diagnostic – SWOT. conexiuni. Procesul de modelare a sistemelor economice: modele descriptive. tendinţe ale analizei. etape. . pe obiecte). Asimilarea şi aplicarea metodologiilor specifice (informaţional-decizionale.2. Cap. principii. Conţinut (descriptori) Întrepinderea ca domeniu de organizare şi de aplicare a contabilităţii Utilizatorii contabilităţii şi nevoile lor informaţionale Oferta de informaţii contabile-elementele unui set complet de situaţii financiare şi rolul lor Normalizare . Logica partidei duble. Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice de investigare. stare. obiectuale.a.). metodologii informaţional-decizionale (ameliorative. 6.4. frontieră. Ciclul contabil. Analiza (investigarea) sistemului actual: obiective. industrial.asimilatrea conceptelor şi principiilor cu care operează contabilitatea. Cap. Concepte de bază utilizate în analiza şi diagnoza sistemelor: sistem. Studiul de fezabilitate. Conţinut (descriptori) Cap. Obiective. Jenkins. procedurale. mediu. modelarea. comercial etc. 2. comportament. modelare. pe componente. conceptuale.CONTABILITATE(S1) Obiective Prin această disciplină se urmăreşte fixarea unui limbaj contabil. proiectarea şi evaluarea sistemelor. constructive. Investigarea detaliată. bancar. metodologii conceptuale (RAND. întocmirea situaţiilor financiare şi valorificarea acestora. de analizădiagnoză. Cap.3. decizionale) în analiza. Cap. activităţi. conceptuale. 5. modelarea şi reproiectarea sistemului informaţional-decizional al agenţilor economici din diverse domenii de activitate (financiar. proiectare şi implementare utilizate în scopul eficientizării mecanismelor informaţional-decizionale. decizionale). Checkland ).. Implicaţiile proiectării logice în proiectarea fizică a sistemului. metode şi tehnici de investigare specifice. Investigarea preliminară. 1. Însuşirea conceptelor de bază utilizate în analiza. tipuri de arhitecturi ş. structură. Metodologii de analiză. Ecuaţia contabilă fundamentală. normative. Contul şi analiza contabilă. Proiectarea logică (bazată pe model. precum şi formarea de priceperi privind înregistrarea în contabilitate a tranzacţiilor şi a evenimentelor din viaţa întreprinderii.

Evaluarea succesului analizei şi diagnozei de sistem. Prezentări electronice 5. De asemenea. realizarea programelor în limbajul C. Etapele rezolvării problemelor cu calculatorul 5. Procesoare de texte 3. Structura şi funcţionarea calculatorului 2. Bazele programării(S2) Obiective Principalele obiective ale disciplinei vizează însuşirea de către studenţi a următoarelor elemente: noţiuni de bază în teoria programării. Algoritmi.înregistrarea variabilelor calitative. tehnici de analiză economico-socială. Comunicaţii electronice 7.Cap. Analiza cost. Programe de gestiune a bazelor de date 6. orele de curs şi laborator constituie un suport pentru examinarea în vederea certificării ECDL.prelucrarea variabilelor calitative. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei 2. Conţinut (descriptori) 1. Caracterizarea generală a limbajului C. 7. Managementul resurselor umane ale proiectului. Organizarea internă a datelor 3. tehnici şi indicatori statistici de fundamentare şi analiză a variabilelor calitative. Scheme logice structurate 4. Operaţii de intrare/ieşire efectuate cu tastatura/monitorul Realizarea structurilor de control în C Birotică Profesională(S2)~opt Obiective Disciplina Birotică profesională îşi propune prin tematica sa să ofere studenţilor informaţiile necesare pentru utilizarea eficientă a calculatoarelor personale atât în activitatea didactică – realizarea proiectelor şi a lucrărilor practice la disciplinele de specialitate – cât şi în activitatea extra-didactică.beneficiu . 6. metodele de analiză a problemelor în vederea rezolvării lor cu calculatorul. Conţinut (descriptori) . Programe de calcul tabelar 4. Tipuri de date statice şi expresii 7. . Conţinut (descriptori) 1. STATISTICA VARIABILELOR CALITATIVE(S2) ~opt Obiective Disciplina se axează pe un ansamblu de metode. logica elaborării algoritmilor structuraţi şi modularizaţi.metode de analiză a acorelaţiei neparametrice. Utilizarea macro-uri pentru automatizarea activităţilor Elemente VBA . Evaluarea proiectelor construite pe baza analizei şi diagnozei sistemelor : Etapele realizării programelor de evaluare. organizarea conducerea şi controlul proiectului. . Managementul proiectului: Planificarea. Planificarea experimentelor controlate de evaluare.

8. 9. Elasticitatea cererii. Veniturile posesorilor factorilor de producţie. Şomajul. Concurenţa perfectă. Elasticitatea ofertei. Surplusul consumatorului. Concurenţa şi preţul. Costurile de producţie şi profitul. Eficienţa şi eşecul pieţelor. Alegere publică şi privată. Caracterizarea activităţii la nivel microeconomic. Formarea preţului pe diferite tipuri de pieţe . regularităţilor şi restricţiilor care: . Evoluţia economiei pe termen lung şi pe termen scurt. studierea aspectelor macroeconomice specifice. Economia ca ştiinţă. Măsuri de reducere a şomajului. Preţul. consumul. Politici comerciale. Dezvoltarea ciclică. Echilibrul consumatorului. Conţinutul şi funcţiile concurenţei. Obiectivele guvernului. Piaţa muncii. Raritate şi alegere. economice şi sociale. economiile şi investiţiile. Cererea şi oferta de muncă. oferta şi preţul. Politici de creştere economică. Factori care influenţează cursul de schimb. Şomajul şi efectele sale. Teoria economică a firmei. Politici de creştere economică în România. 5. 3. Oligopolul. 14. Venitul.Algebra(S1) Analiza matematica(S2) Sisteme de operare(S2) Cercetari operationale(S2) Economie (S1) Obiective Disciplina „Economie”. Efectele inflaţiei. Ciclul afacerilor. Ce înseamnă Economia? De ce studiem Economia? Metode. Concurenţa monopolistică. Intervenţia guvernului asupra preţurilor. Modele macroeconomice. Politici macroeconomice.se manifestă la nivelul agenţilor economici individuali. 12. Problemele fundamentale ale macroeconomiei. Economie şi globalizare. Politici anticiclice. predată studenţilor în primul semestru al anului I de studiu are următoarele obiective: • înţelegerea şi însuşirea conceptelor. Cererea şi oferta de monedă. Randamentele factoriale şi de scară. Relaţiile macroeconomice fundamentale. Teoria consumatorului. Legea utilităţii marginale şi curba cererii. Cererea şi oferta de valută. Creşterea economică endogenă. Instrumentele şi performanţa intervenţiei guvernamentale. Monopolul. Microeconomia. 11. Costurile inflaţiei. Balanţa comercială. Utilitatea economică.. Curba posibilităţilor de producţie. Ciclurile economice. Ştiinţele economice. Costul de oportunitate. Macroeconomia. Indicatorii macroeconomici. Bunuri publice. Fluxul circular al venitului. Preţurile minime şi maxime. 13. proceselor. Externalităţi.susţin activitatea economică descrisă de relaţiile între agenţii economici agregaţi. Piaţa monetară. Analiza pe termen scurt şi pe termen lung. Introducere în macroeconomie. Acţiuni şi obligaţiuni. Echilibrul pe termen scurt şi pe termen lung. Inflaţia: conţinut. Cererea. Oferta. 16. Factorii de producţie. 7. Tipologia ciclurilor economice. tehnici şi instrumente pentru cercetare şi analiză economică. elaborarea politicilor macroeconomice. Balanţa de plăţi externe. Politici guvernamentale de luptă împotriva inflaţiei. Macroeconomia deschisă. Modelul cererii şi ofertei agregate. 4. Integrarea României în UE. înţelegerea proceselor şi fenomenelor aflate în relaţie cu integrarea economică şi globalizarea crearea unui mod propriu de gândire economic care să permită evaluarea oportunităţilor şi riscurilor asociate acţiunilor adoptate Conţinut (descriptori) 1. Modelul european versus modelul american. înţelegerea modului de funcţionare al pieţelor şi limitelor acestora . Economia pozitivă şi normativă. Echilibrul pieţei monetare. Creşterea economică. Pieţele financiare. Cererea. Concurenţa imperfectă. 2. Factorii creşterii economice. factori şi tipuri. Futures şi options. 6. Politica fiscală şi monetară. 17. Inflaţia. Datoria externă. 10. 15. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->