P. 1
Никола Николов - Световната конспирация 2

Никола Николов - Световната конспирация 2

|Views: 1,213|Likes:
Published by Peter Ivanov
Теория на конспирацията
Теория на конспирацията

More info:

Published by: Peter Ivanov on May 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

НИКОЛА М. НИКОЛОВ БОЖИДАР Б.

ПАЛЮШЕВ
СВЕТОВНАТА
КОНСПИРАЦИЯ - 2
(Черната кутия на световната
конспирация)
СОФИЯ, 1996 г.
Nicola M. Nicolov
P. 0. Box 784
Portland, OR. 97207
U.S.A.
© Hикоnа M. Hикоnов ÷ автор © Eо»иpар E. Rаnkuев ÷
автор
ÌSBN 954 - 90060 - 2 - õ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.............................................................................................. 9
ГЛАВА ПЪРВА. ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА, ЧОВЕКА, БОГА И
ВСЕЛЕНАТА В СВЕТЛИНАТА НА ПАТРИАРXАЛНАТА МЪДРОСТ,
ИДВАþА ОТ ДРЕВНИТЕ ОБþЕСТВА. 14
1. Tаùното sнание на pревните евреи................................... 14
1.2. Pеnигиоsната qиnосоqия на pревните евреи ÷ пLт
кLr оõосноваването на таùните qорrи на управnение
в ¬овеuкото оõµество................................................................... 49
ГЛАВА ВТОРА. МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВ
ЛЕНИЕ В ПОЗИТИВНОТО ЧОВЕШКО ЗНАНИЕ................... 65
2.1.Eвоnkция на ¬овеuкото ви»pане sа вnастта иsвLн каноните на
Tаùното sнание на евреите....................................................... 65
2.2.BLрxу някои осоõености на европеùския rоpеn на вnастта,
õnагоприятстваµи раsвитието на иpеите sа световно управnение.. 73
2.3.Rоnитиката, rораnLт и реnигията като qорrи на управnението в
Hовия Световен реp. Kуnтурните иsrерения
на сLвреrенното rасонство: Истори¬ески иsвори................. 116
2.4.Mистериоsният Bавиnон и таùното управnение.............. 146
2.5.Rопе¬итеnство (Опекунство)............................................... 162
2.6.Taipan...................................................................................... 166
2.7.Иsповеpта на еpин евреин................................................... 173
2.8.Tрите nица на Иsраеn........................................................... 178
2.9.Иsраеn вLsõу»pа непрекLсната воùна ............................... 181
2.10.TриLгLnникLт Hk Hорк ÷ Mосква ÷ Tеn-Aвив................. 182
2.11.Иsраеnска расистка поnитика............................................ 186
2.12.TерориsLr............................................................................ 187
2.13.MBФ раsруuава новите pеrокрации.............................. 192
2.14. Tретият Pиr....................................................................... 194
2.15. HастLпваµата катастроqа..................................................... 198
2.15.1. Aнгnоqиnите............................................................................ 201
2.16. Hовият Световен Pеp............................................................... 202
2.16.1. Fоnяrата иsrаrа..................................................................... 210
2.17.Mаксуеn........................................................................................... 214
2.18.Rараsитите.................................................................................... 223
2.18.1. Lаõец Fоù (The Shabez Goi)... .............................. 236
ГЛАВА ТРЕТА. OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО ЕДИН ОПИТ ЗА
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗНАНИЕТО НИ ЗА ВЛАСТТА, ЗА МАСОНСТВОТО, ЗА
УСТРОHСТВОТО НА
СВЕТА, ЗА БЪДЕþЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО............................. 246
3.1.Hовият световен реp оsна¬ава преpи вси¬ко "реp", а не "xаос". Опит sа еpин
сLвреrенен анаnиs на това понятие ............ 246
3.2.Фиnосоqия на равновесието ÷ екиnиõроnогия. ..... 257
3.3.Yправnение и равновесие. Hовият световен реp като
систеrа на управnение....................................................................... 290
3.4: Иnksията sа нов екоnоги¬ен реp, проповяpвана от
еnитната група "Pиrски кnуõ"............................................................ 305
3.5. Eкиnиõроnогията и поsнанието ни sа света.
Kвантов rоpеn на парапсиxи¬ните явnения и rагията ................. 314
5.µОRIPHEHИE...................... 333
6.3AKPKЧEHИE.............................................................................. 350
7. PИTEPATYPA............................................................................... 355
ПОСВЕЩАВАМЕ
НА ВСИЧКИ МЛАДИ И ЧЕСТНИ ХОРА, ЗАГРИЖЕНИ
ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
МЪДРОСТИ 7
МЪДРОСТИ
— Почти всички политици грешат, когато влязат във връз-кa c някой
търговец.
÷Не мислете, че сте променили мнението на един човек с това, че сте
го накарали да мълчи.
÷¡еспотизма е един yмствен проôлем, а цензyрата е проôлем от една
ненормална псиxология.
÷Kомyнизъм — Не само всичко мое е твое, но и всичко твое е мое.
÷Kолкото една дърxава е по-корyмпирана, толкова повече закони
съmествyват в нея.
÷Ние тряôва да спрем да говорим за ôългарските мечти и да започнем
да слyшаме мечтите на ôългарите.
÷¡ипломация е изкyството да ловиш спокойно риôа в мътна вода.
÷Oпозицията довеxда до разногласия, от които произлиза най-
справедливата xармония.
÷Най-голямата мъдрост е да знаеш това, което ти не знаеш.
÷Най-евтината отôрана на дърxавата е оôразованието.
÷Cлед като изôорите свършват и роôството започва.
÷Cвоôода е своôодата да каxеш, че две и две правят четири.
÷Aмерика е ôогата, заmото е изяла трагедиите на милиони имигранти.
÷Kапиталът е само плодът на трyда.
÷Pаôотниците са единствените спасители на оômеството и расата.
÷Kрайни закони са почти винаги крайна несправедливост.
8 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
—Fлагополyчието на xората е главният закон.
—Hидер е този, който yмее да следва xората.
—Cвоôодата винаги се е поддърxала с кръвта на патриоти и тирани.
—Iласът на ôолшинството не е гаранция за справедливост.
—Eдин човек с кyраx е ôолшинство.
—Oръxието е това, което създава политическата сила.
—Cоциализъм е един изроден капитализъм на ôанкрyтирали
капиталисти.
—Fогатството не е плодът на трyда, а е резyлтат на
организирано и покровителствано оôиране.
—Mиналото се разôира само от светлината на сегашното, а сегашното
само от светлината на миналото.
—Mного е трyдно да слyxиш честно и да се xаресаш.
—Никога не се пързаляйте върxy тънък лед.
—¡ърxава, която yниmоxава своята земя, yниmоxава сеôе си.
—Kогато лошият се престрyва на доôър, тогава той е най-лош.
—Bсички питаме дали е ôогат, никой — дали е доôър.
—Прекалено ôлагородство спрямо ôезочливия е глyпост.
—3а честния честта е yкрашение, за нечестния — петно.
—Hстината за един човек не е това, което ви се открива, а това което
не казва. Не слyшайте това, което казва, а това което не казва.
— Iолям певец е този, който моxе да изрази нашето мълчание.
— Прогресира само тази нация, която моxе да направи от много —
един.
УВОД 9
YBОµ
Спореp Eиõnията ¬овекLт е сLspаpен от еpин всеrогLµ и
сLвLрuен Eог, коùто си е поставиn опреpеnени цеnи sа наuия
»ивот. Hякои pори rисnят, ¬е pуxLт, коùто носи ¬овекLт, е ¬аст от
Bеnикия pуx на 1osu Eог, пораpи което своõоpната ¬овеuка воnя
rо»е pа се раsгnе»pа като наù-ва»ната врLsка rе»pу ¬овеuката и
õо»ествената прироpа; Спореp Сартр "ЧовекLт е преpопреpеnен
pа õLpе своõоpен". Bсеки ¬овек õи тряõваnо саr pа реuава какLв
pа õLpе и какво pа прави.
Rротивопоnо»ната теория, наù-¬есто приписвана на Mаркс, е:
"Истинската сLµност на ¬овека е сLвкупността от оõµествените
отноuения". Tряõва pа иrаrе преpвиp, ¬е Mаркс в своята
qиnосоqия отри¬а Eога и твLрpи, ¬е сLµността на инpивиpа е
иsцяnо проpукт на ¬овеuкото оõµество, в което тоù »ивее.
Pаsnи¬ните гnеpиµа sа ¬овеuката прироpа са от иsкnk¬итеnна
ва»ност sа наuия поpxоp кLr сLµността на социаnната систеrа.
Hаприrер, ако е вярно, ¬е ние сrе проpукт на наuето оõµество и
ако наrираrе неµата в него sа неуpовnетворитеnни, наnага се ние
pа преоõраsиr това оõµество. Aко сrе уõеpени, ¬е Eог наистина
ни е сLspаn, то õо»ията цеn ни опреpеnя какви тряõва pа õLpеr и
как pа се отнасяrе кLr неµата окоnо нас. Aко по сиnата на
õо»ията воnя ние сrе pостатL¬но своõоpни, uoxeu pa uanpanuu
npanunuun usõop c nouom1a ua uame1o coõc1neuo c+suauue.
Спореp Mаркс истинският ¬овек е ¬овекLт õеs Eог. Фаnuивият,
от¬у»pеният ¬овек е тоsи, коùто вярва в Eога. Rо тоsи повоp в
своето проиsвеpение "СLµност-
10 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
та на xристиянството" (1841 г.) qиnосоqLт Фоùерõаx
коrентира, ¬е Eог (иnи аõсоnkтният pуx) е сLтвориn ¬овека по
Своù оõраs и поpоõие от pуxовна ну»pа, sа pа преоpоnее
Eо»ието от¬у»pение (аnиенацията). Спореp него Eог се е
¬увстваn саr, а саrотният не rо»е pа поsнава сеõе си.
Rоsнанието вLsниква в отноuението сLс сеõепоpоõните. Eто
sаµо Eог сLтворява ¬овека. Eог е суõект, ¬овекLт е оõект,
Фоùерõаx оõа¬е pопLnва, ¬е тLкrо оõратното е наù-вероятно
÷ ¬овекLт pа õLpе суõектLт, а Eог pа е оõектLт; тоест ¬овекLт
pа е сLтвориn Eога по своù оõраs и поpоõие, sа pа преоpоnее
соõственото си ¬овеuко от¬у»pение.
Rриrитивният ¬овек се е ¬увстваn саrотен в прироpата.
Саrотата е пора»pаnа страx. СтраxLт е ра»pаn оõраsи,
преpстави и неоõxоpиrост от споpеnянето иr сLс
сеõепоpоõните. Своята сLµност ¬овекLт раsõираn наù-pоõре
вLв вsаиrоотноuенията си с pругите. Tака се sароpиnа
ве¬ната и непокnатиrа иpея sа Eога, еpин естествен проpукт
на ¬овеuкото rисnене, пороpена от страxа на ¬овека от
соõствения rу статут в оõµеството и прироpата.
Чреs отри¬ането на Eога и ¬астната соõственост rо»е pа се
виpи истинската сLµност на ¬овека. Tова е qиnосоqията на
аõсоnkтния rатериаnиsLr, иsвестен оµе като rарксиsLr.
MарксиsrLт е еpна nоuа иrитация на реnигията. µокато в
xристиянската реnигия на по¬ит е rораnно ¬истият акт на
rL¬ени¬еството, като иsраs на привLрsаността кLr невиpиrия
Eог, rарксистите pопускат pрасти¬но наруuение на rораnа
¬реs иsõиването на pесетки rиnиони xора в иrето на теxния
иpеаn, което преврLµа таsи псевpореnигия в еpна от
rногоõроùните сатанински иsяви на ¬овеuката прироpа.
µокато еpин от xристиянските принципи е: "Човек не е сLт-
УВОД 11
вориn »ивот и сnеpоватеnно няrа право pа отнеrе ¬овеuки
»ивот", rарксистLт Стаnин каsва: "Aко уrре еpин ¬овек е
трагеpия, но ако уrрат rиnиони ÷ това е просто pиаnектика."
MарксиsrLт се xаресва на интеnектуаnците, sаµото по
сLµество тоù оповестява аõсоnkтността на sнанието, което
претенpира pа оõясни вси¬ко: проиsxоpа на ¬овека,
социаnните явnения, историята, прироpата и т.н. Tакива
интеnектуаnци са всLµност nL»еинтеnектуаnците. TLрсенето
на аõсоnkтно поsнание е своеоõраsен иsраs на интеnектуаnна
сnаõост, корените на която се крият оµе в rити¬ната nи¬ност
на арxангеn Pуциqер. Mарксистите rраsят Eога по сLµия
на¬ин, както и Pуциqер го rраsи. Оµе в Eиõnията са описани
опитите на поpоõните на Mаркс nL»еõогове, претенpираµи sа
неговото rясто: "Kак си паpнаn от неõето, ти, µеннице, сина на
sората. A ти pуrаuе в сLрцето си: µе вLsnеsа на неõесата, µе
вLsвиuа престоnа си наp Eо»иите sвеspи, µе вLsnеsа наp
висотата на оõnаците, µе õLpа поpоõен на всевиuния." (Исая,
14:12-14). Kоnко õnиsко pо тоsи цитат sву¬ат сnовата на саrия
Mаркс: "... като еpин сnавен Eог аs µе построя rоето царство
сnеp паpането на света. µоõиваùки своята сnава, сиnата на
pеùствието, аs µе се ¬увстваr равен на Eога" (Mаркс,
стиxотворения).
3а сL»аnение опитLт pа се построи еpин такLв отpеnен
свят, в коùто ¬овекLт õи rогLn pа се по¬увства равен на Eога,
sавLрuи с наù-гоnяrата трагеpия в историята на ¬ове¬еството
÷ иsõиването на pесетки rиnиони невинни xора.
BLsниква вLпросLт: Сnеp това катастроqаnно pис-
креpитиране на rарксистката qиnосоqия вLsrо»но nи е pа
вLsникнат нови qорrи на неùното проявnение,
12 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
скрити иnи явни, pостLпни sа раsуrа ни, иnи неоõясниrи в
rистерията на ¬овеuкото оõµество?
3а сL»аnение отговорLт е "pа!". B pеùността на rаnки, но
вnиятеnни групи от световния qинансов и поnити¬ески еnит си
проõива пLт и се наnага еpна нова qиnосоqия на
от¬у»pението ÷ от¬у»pение тоsи пLт от вси¬ки практи¬ески
атриõути на наuата иpенти¬ност в структурата на света като
цяnо. Hаuата своõоpа, твLрpят аpептите на таsи qиnосоqия,
rинава преs преrаxването на pLр»авите, преs преrаxването
на соõствеността, на патриоти¬ните ни ¬увства и реnигията на
pеpите ни. Tова, което ни преpви»pат теsи xора, е pа »ивееr
pен sа pен в еpинен,, nиuен µо rаксиrаnна степен от
структурни pетаùnи свят, преrаxнати ¬реs неописуеrи
насиnия. Hасиnия, по-гоnеrи pори от теsи, които се
употреõиxа при установяването на rарксистката иpеоnогия в
някои от pLр»авите по света. Tеsи усиnия rогат pа се
осLµествяват по пLтя на еpна световна конспиративна
систеrа на управnение, вnияеµа раpикаnно на поnитиката и
иконоrиката на вси¬ки pLр»ави по света. Hе саrо ¬астната
соõственост, както твLрpеuе старият Mаркс, но те искат pа ни
отнеrат и такива атриõути като национаnната принаpnе»ност,
ува»ението кLr траpицията, кLr сеrеùството и pLр»авата,
реnигиоsното ¬увство и nkõовта кLr õnи»ния. Tова са неµа,
които ни отpаnе¬ават както от истинската сLµност на
реаnността, така и от наuата соõствена своõоpа.
HововLsникваµата qиnосоqия е, ¬е ¬ове¬еството тряõва pа
се управnява от еpинен центLр по каноните на тотаnитарната
вnаст, с което µяnо pа се реаnиsира rноговековната rе¬та на
всеки ¬овек pа »ивее в световно оõµество, което е отxвLрnиnо
веpнL» sавинаги воùната, гnаpа, õоnестите,
несправеpnивостта.
УВОД 13
Tези истински врагове на човечеството използват
доôродетелите, най-ôлизки до сърцето на човека, за да
постигнат пъклените си планове — присвояването на
световните ôогатства и превръmането ни в роôи.
Пред лицето на тази нова опасност, която се въздига пред
очите ни, ние се осмеляваме да зададем следния въпрос: има
ли ]илосо]ия, която да определи веднъx завинаги
ограничеността и тесногръдието на ]илосо]ите на
отчyxдението от типа на марксизма и на световната
конспирация, която да наôелеxи очертанията на един нов
подxод към човешката социална организираност, ôез да
пострадат всепризнатите ценности в човешката кyлтyра и
най-вече пострадалата, но съxранила своето значение идея за
Fога.
Настояmата книга представлява скромен опит да се
излоxат някои съоôраxения по този толкова ваxен въпрос.
Г Л АВА ПЪРВА
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА, ЧОВЕКА, БОГА
И ВСЕЛЕНАТА В СВЕТЛИНАТА
НА ПАТРИАРXАЛНАТА МЪДРОСТ, ИДВАþА
ОТ ДРЕВНИТЕ ОБþЕСТВА
Рesmue на rnana1a: Eиnо nи е таùното sнание на pревните
евреи qорrа на поsнание, иsпреварваµо тогаваuното
раsвитие на ¬ове¬еството? Опит sа вLsпроиsве»pането rу от
сLвреrенна гnеpна то¬ка. Hякои xипотеsи относно проиsxоpа
на това sнание и вLsrо»ната rу врLsка с вLsникването на
свеµенните книги на нароpите (Eиõnията, Tаnrуpа, Kорана и
pр.), преpопреpеnиnи xоpа на раsвитието на основните
световни реnигии.
1.1. TAHHОTО 3HAHИE HA µPEBHИTE EBPEИ
Bинаги са ни вLnнуваnи сnеpните вLпроси: 3аµо евреите са
оцеnеnи преs вековете? 3аµо rного нароpи са иs¬еsнаnи
õеsсnеpно, а pруги са проявиnи такава устоù¬ивост, ¬е
сLµествуват и pо pнес? 3аµо наприrер õnагороpният нароp
на Kартаген е потLнаn õеsвLsвратно в праxа на историята, õеs
pа остави сnеpа от сеõе си сnеp пороõването rу от страна на
Pиr?
Сnеp sавоkването на Rаnестина от риrnяните евреùското
насеnение е раsпрLснато по цяnото sеrно кLnõо. И вLпреки ¬е
оттогава са иsrинаnи по¬ти 2000 гоpини, евреите никLpе не са
асиrиnирани. Tе spраво паsят своето национаnно ¬увство и
еpинство. EвреинLт винаги и навсякLpе си остава евреин, та
pори pа е с pрLпнати о¬и като китаец, B Arерика наприrер
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 15
поnски иnи унгарски еrигранти се асиrиnират в проpLn»ение
на 2 ÷ 3 покоnения, но евреите никога.
Kаква е таùната и какви осоõености rогат pа õLpат открити
в тоsи сnо»ен, своеоõраsен процес? Hа пLрво rясто rо»е pа
се отõеnе»и qактLт, ¬е оцеnяването ¬есто иrа иsrерения и
сLµност, раsnи¬ни от цеnите, и сrисLnа на нравствените
sакони, пораpи което сатанинското на¬аnо е õиnо неиsrенен
коrпонент на всякакLв тип оцеnяване в ¬овеuкото оõµество.
Кakno uemo e ca1auusu+1? Tова е еpин pеrони¬ен прин-
цип, спосоõен pа иsкриви (иsкористи и
оõLрка) наrеренията на теsи, които
попаpат поp това вnияние. Tоù сLµест-
вува оµе преs вреrето, когато
сLµествува и поверието sа сатанинскоk
царство на sеrята. Kато виpиrа
органиsация оõа¬е сLµествува от края на
XV стоnетие. СатаниsrLт е õиn иsпоnsван
от rисти¬ни групи, sа pа pока»ат, ¬е
"просветnението" иr е õиnо сLоõµавано
от еpин иsто¬ник, по ÷ висu от тоsи на
¬овеuкия интеnект. Сатанистите
претенpират pа прите»ават qантасти¬на
сиnа sа иsпоnsване на прироpния свят. B наù-оõµ сrисLn сата-
ниsrLт е гnоõаnиsиран еqект на pеструктивни ¬овеuки
отноuения, превLрнаn вLsникваµото от тяx оsnоõnение на
оõикновения ¬овек в систеrа, поp¬инена на иsrеренията на
социаnната органиsираност. Органиsираната оsnоõеност в
оõµеството е наù-¬естият qунpаrент на такива социаnни
оõраsувания като rаqиите, таùните оõµествени органиsации,
rасонството и pр.
16 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ ÷ 2
СатаниsrLт и неговите rистериоsни врLsки, които са
играnи rного сLµествена роnя sаp куnисите на световната
история, иpват гnавно от sеrите, кLpето са се раsиграnи наù-
гоnеrите ¬овеuки pраrи ÷ Eгипет, Bавиnон, Сирия и Rерсия.
От еpна страна ÷ Иsто¬ният rистициsLr, от pруга страна ÷
ориентаnската nkõов кLr интригата, оqорrят еpна цяnа нова
систеrа, която nесно се вLsприеrа и наnага на 3апаp с
у»асни реsуnтати. Tаsи таùна наука оõикновено се иsпоnsва sа
поnити¬ески и иконоrи¬ески цеnи.
Epно от гnавните преpиrства на органиsираното
оsnоõnение е уrението rу pа не õLрsа. MоsL¬ните центрове
на rасонството наприrер отpавна са преpвиpиnи труpностите
в реаnиsирането на пnана иr sа uирокоrаµаõни раsруuения
в оõµеството с цеn поpготовката rу sа неговото еqективно
управnение, сLсреpото¬ено в контроnиран от тяx центLр.
Tяxната наpе»pа е, ¬е тLрпението иr µе õLpе вLsнаграpено
¬реs поpкопаване на цяnата систеrа на xристиянския свят,
pости»иrо ¬реs уpар по наù-сLкровената иpея, опреpеnяµа
неùните устои. Epно от ярките pокаsатеnства sа такава
гранpиоsна цел е наприrер ре¬та на õрат µеnпеu,
проиsнесена на õанкета на rасонския конвент преs 1902 г. µе
я цитираrе pосnовно: "TриуrqLт на Fаnиnееца (sic!) проpLn»и
pваpесет века; pнес pоùpе и неговия реp pа уrре.
Tаùнственият гnас, вLsвестиn някога на пnанината Eпир
сrLртта на веnикия Rан, сега отново вLsвестява края на Eога,
иsnLгаn своите посnеpоватеnи (Dieu Trompeur). Tоù õе оõеµаn
на вярваµите в него царство на справеpnивостта и rира; това
sаõnу»pение õе поppLр»ано твLрpе pLnго. Hо pнес тоsи Eог
иs¬еsва. Tоù отива в nегенpите на вековете сnеp õо»ествата
на Инpия,
RPEµСTABATA 3A BPAСTTA... 17
Eгипет, FLрция и Pиr. Франкrасони! Rриятно rи е pа
отõеnе»а, ¬е и ние не сrе õеsу¬астни кLr таsи гиõеn на
nL»епророците. От pеня, когато õе оõраsувано rасонското
оõµество, риrската цLрква, основана на гаnиnеùския rит,
sапо¬на õLрsо pа вLрви кLr упаpLк. От поnити¬еска гnеpна
то¬ка rасоните ¬есто са се проrеняnи, но вLв вси¬ки вреrена
са õиnи верни на своя основен nоsунг: "µоnу суеверията! µоnу
qанатиsrLт!"
Bсяка сериоsна, pLnõоковграpена и отраõотена вLв
вреrето структура в оõµеството е пре¬ка sа осLµествяването
на цеnите на rасоните. Tова е така, sаµото в сnо»ните
социаnни структури вLsникват rеxаниsrи на сLпротива, които
pискреpитират усиnията на еpинното управnение на света,
пnанирано от тяx. Tакава структура е световното
xристиянство. 3атова тя и насо¬ва стреnите на своята
поpривна pеùност кLr нея. Hо pори и тоsи, тоnкова pLрsLк акт
на световната конспиративна систеrа не преpставnява ниµо в
сравнение с пагуõните посnеpици, които õи rогnо pа иrа еpно
pруго тяxно pеùствие: Tо е свLрsано с pеùността на иsвестния
Pиrски кnуõ. Иrенно в псевpонау¬ната pеùност на тоsи кnуõ,
коùто sа никого не е таùна, ¬е е поp вnиянието на световния
конспиративен еnит, се qорrират опасни иpеи, прикриваµи по
осоõено еqективен на¬ин наrеренията sа униµо»ението на
rного xора. Uеnта е ¬реs наса»pането на еpна принципно
неправиnна екопоnитика в световен rаµаõ pа се постигне
осеsатеnно вnоuаване на усnовията в екосреpата на
¬ове¬еството, осLµествено ¬реs погреuно неùно управnение.
Tакова pеùствие о¬евиpно е осоõено еqективно среpство sа
rасовото уõиùство на xора в rаµаõи, които pаnе¬ наpxвLрnят
rаµаõите на униµо»ението в социаnните ревоnkции и
тотаnитар-
2. Световната конспирация ÷ 2
18 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
ните qорrи на управnение на оõµеството. С тоsи проõnеr µе
се sаниrаеr по-кLсно.
Hие сrятаrе, ¬е опровер»ението на таsи nL»енау¬на
истина, която упорито се раsпространява от pеùците на
Pиrския кnуõ, rо»е pа sапо¬не с анаnиsа на корените на
¬овеuкото поsнание, скрити, в някои pревни нау¬ни систеrи,
като pревноевреùската Kаõõаnа, таùното у¬ение на което е
посnу»иnо sа оõраsец на органиsирането и на саrите таùни
оõµности от типа на ционистките органиsации, rасонството и
rного pруги. Aнаnиsираùки тоsи вLпрос систеrно и
sаpLnõо¬ено, на нас ни се отpаpе pа откриеr и еpно ново,
еqикасно орL»ие sа противоpеùствие среµу световната
конспиративна систеrа, sа което µе раsка»еr с наù-гоnеrи
поpроõности. Rо вси¬ко иsгnе»pа, ¬е всяка pLnõокосrисnена
нау¬на иnи qиnосоqска систеrа rо»е pа остави траùни сnеpи
в »ивота на xората саrо, ако в нея се сLpLр»а и инqорrация,
воpеµа pо неùното соõствено спасение от pоrогванията на
snонаrерените гении на ¬овеuкия роp, иsпоnsваµи неùните
соõствени pости»ения sа осLµествяването на своите snовеµи
наrерения. Tова орL»ие е насо¬ено и среµу наù-ва»ната цеn
на органиsираната оsnоõеност по света, свLрsана с иsг-
ра»pането и sаpеùстването на rеxаниsrите на
противоpеùствие, които õи тряõваnо pа отприµят енергията на
неконтроnирани стиxиùни конqронтации в оõµеството. Tова е
цеn противопоnо»на на цеnите на rораnа на xристиянската
pоõроpетеn, на nkõовта, pостигаµа осоõена еqективност на
нивото на rе»pунароpните отноuения. KакLв õи õиn pнес
светLт, ако nkõовта, тоnерантността и »еnанието sа
раsõиратеnство тLр»ествуваxа оµе от саrото на¬аnо на
¬овеuката история? 3аµото винаги пора»pането
.- i
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 19
на усnовия sа ¬овеuко раsõиратеnство е приpру»ено от
появата на конструктивни отноuения и структури, които са
непоpвnастни на rоpеnа на управnение, вLsникнаn в
раsõирането на световния еnит. Hаuето усеµане е, ¬е това
явnение преpставnява по-скоро реsуnтат на неве»ество,
откоnкото на сLsнатеnно отноuение. Hо вLsrо»но е и pа се
sаõnу»pаваrе. BLпреки това наu pLnг е pа иsnо»иr
сLоõра»енията си. 3апо¬ваrе с историята на таùното
евреùско у¬ение.
B Eиõnията се говори sа pва Bавиnона. RLрви и втори. B
rоrента µе се спреr на пLрвия, а вторият µе раsгnеpаrе по-
кLсно. RLрвият Bавиnон е тоsи, в коùто е õиnа построена
про¬утата Bавиnонска Kуnа. Tова е пLрвият ¬овеuки опит кLr
еpно световно управnение иnи еpин нов световен реp, sа
какLвто поpроõно пиuеr в книгата си "Hовият Pеp". Свеpени-
ята sа Bавиnон са rного оскLpни, но това, което нау¬аваrе от
Eиõnията, е, ¬е сnеp rного вsаиrоиsкnk¬ваµи се сLõития и
сnеp проpLn»итеnно вреrе, пLрвият Bавиnон става cne1onua
cuna. Tоù е õиn õогат и всеrогLµ. Epин от неговите царе на
иrе Hеõуuаpнеsар sавnаpява Kpея и отве»pа неùното
насеnение вLв Bавиnон. Tряõва pа припоrниr, ¬е по това
вреrе Kpея не е õиnа цеnият Иsраеn, коùто се е сLстояn от
pесетина северни пnеrена. Tе са õиnи sавnаpени и иsгонени
от тяxната sеrя от асириùците. Tеsи северни пnеrена pнес са
оõосоõени наù-rаnко в pесет раsnи¬ни pLр»ави. Eиõnията
описва поpроõно как всяко еpно от пnеrената се sагуõва с
те¬ение на вреrето. Rак спореp Eиõnията pнес те тряõва pа
õLpат раspеnени нароpи, тLù като са sаõравиnи своя Eог и
своята соõствена история.
Rове¬ето евреи остават вLв Bавиnон, sаµото таr
20 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
те sаõогатяват и qакти¬ески стават госпоpарите на царството,
кLpето се раsраõотва и Tаnrуpата. Mоpерните евреùски
писатеnи ни каsват, ¬е Tаnrуpата е иsворLт на Eвреùската
реnигия. Tя е проpукт на пLрвия Bавиnон, но и pнес
контроnира евреùството като цяnо. Hе тряõва в никакLв
сnу¬аù pа се сrесва Tората с Tаnrуpата. Tора sна¬и sакон иnи
пLрвите 5 книги от Eиõnията. Tаnrуpата преpставnява rного
тоrове с траpиции, вsети от RLрвия Bавиnон. Kоùто не е
евреин, оõикновено не rо»е pа прите»ава Tаnrуpата. Rреpи
някоnко гоpини се опитаxrе pа sакупиr тоrовете на таsи
книга, превеpена на ангnиùски, но се окаsа, ¬е такава
прите»ават саrо синагогите. Сnеp pоста труpности среµу
5000 pоnара еpва успяxrе pа се сpоõиеr с еpна коnекция.
Историята ни каsва, ¬е Bавиnон е õиn еpин rного гоnяr и
процLqтяваµ граp по онова вреrе и стотици гоpини сnеp това.
Tоù е õиn куnтурният и реnигиоsен центLр на евреùския нароp.
Оттаr иrенно sапо¬ва и õанкерството. Оттаr сLµо sапо¬ват и
таùните оõµества и органиsации. Оттаr sапо¬ва и окуnтиsrLт.
Bси¬ки snини, ¬иито корени са от Bавиnон, и pнес са rе»pу
нас и се прове»pат таùно.
Bси¬ки теsи таùни pове»pат веnикия Bавиnон pо раsруxа и
иs¬еsват от историята. Hеговите »итеnи се прLскат по
раsnи¬ните краиµа на света и pнес тоù е саrо руини.
RроиsxоpLт на pревноевреùското у¬ение, иsвестно като
Kаõõаnа, е сLµо оттаr. Tо е описано в книгите на rного
sаõеnе»итеnни иsсnеpоватеnи, като Франк, Rапks, rаркиs Сен
Ив p'AnвеùpLр и pр., но вси¬ки теsи писания остават у нас
еpно траùно усеµане sа непLnнота и стреrе» pа се прикрие
сLµността rу, иpентиqицирането на която иsисква
pопLnнитеnни
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 21
усиnия и труp. B наù-оõµи nинии, rо»е pа се ка»е, ¬е Kаõõаnа
преpставnява систеrно иsnо»ение на теорети¬ни и
практи¬ески правиnа на таùното sнание, ¬ието ясно и то¬но
qорrуnиране е sатруpнено от неопреpеnиrи с nоги¬ески
среpства вsаиrоврLsки rе»pу текстовете на свеµеното и
еsотери¬ното преpание. Tова sатруpнение вLsниква преpиrно
пораpи огроrното коnи¬ество коrnиnативни, xаоти¬но оqор-
rени труpове на pревноевреиските rLpреци, които са
pостигнаnи pо нас.
B по-ново вреrе опити sа вLsпроиsве»pането на Tаùното
sнание са преpприеrани от реpица у¬ени, като наù-
раsпространеният rетоp sа иsу¬аването rу е õиn rетоpLт на
"¬ерната кутия". Иpеята е иsсnеpване и анаnиs на
инqорrацията, pо която иrаrе pостLп ¬реs непосреpственото
наõnkpение на сLõития и qакти на иsxоpа на "¬ерната кутия",
в реsуnтат на което ¬реs nогика, xипотеsи, коrпиnация и
синтеs успяваrе, rакар и ¬асти¬но, pа вLsпроиsвеpеr неµата,
които се сnу¬ват окоnо вxоpа на таsи кутия. Иrенно те
сLставnяват сLµността на Tаùното sнание.
Kаква е в наù-оõµи nинии структурата на иsxоpната
инqорrация?
Иsвестно е в науката, ¬е освен Eиõnията сLµествува
твLрpе старо преpание, което е преpнаsна¬ено pа уnесни
раsõирането и тLnкуванието на sакона, наре¬ен Tора (3акона).
Rреpанието се е преpаваnо преpиrно устно и sасягаnо наù-
раsnи¬ни оõnасти. B на¬аnото, в основата на това sнание е
õиnа Eиõnията. Rоpоõно на среpновековните xристиянски
орpени, прите»аваµи то¬ни и строго паsени в таùна статути,
така и евреùските pокуrенти, сLõрани в тяxната Eиõnия, се
сLставяnи вLs основа на то¬но опреpеnени правиnа (Yстави),
които õиnи неотrенна ¬аст от пре-
22 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pанието. Иrенно в това преpание се наrираnа цяnата
сLµност на свеµения текст, като тLnкуването и раsясненията
по него се отнасяnи pо pве основни негови ¬асти: от еpна
страна ÷ ¬астта, опреpеnяµа вsаиrоотноuенията на евреите
rе»pу саrите тяx, с теxните сLсеpи и с Eога; от pруга страна
÷ ¬астта, оõxваµаµа сLвкупността от теорети¬ески и.
практи¬ески правиnа sа оõµуването с Eога, ¬овека и
всеnената.
Структурата на свеµения евреùски текст, оõxваµаµа
неговата sаконоpатеnна и светогnеpна ¬аст, сLpLр»а три
гnавни раspеnа, които оõраsуват от това преpание еpинно
цяnо, сLстояµо се от тяnо, »ивот и pуx.
B те»ки периоpи от »ивота на евреите се приõягваnо pо
sаписването на раsnи¬ни ¬асти от това устно преpание, от
раsкLсаната сLµност на което pнес ние се rL¬иr pа
вLsпроиsвеpеr цеnостта rу. Tака наприrер вси¬ко, което
sасягаnо тяnото (коrпоsицията) на текста, ÷ правиnата
относно у¬ението и преписването на Tора (3акона),
тLnкуването на таùния сrисLn на свеµените õукви и ¬исnата
÷ вси¬ко това се вкnk¬ваnо в Mасора (т.е. това, което
поpnе»и на преpаване).
TLnкуванията на sаконоpатеnната ¬аст са иsвестни поp
оõµото наsвание Mиuна (иsу¬аването), а pопLnнитеnните
раsяснения, сLответстваµи на актуаnиsираното
sаконоpатеnство, сLставnяват Fеrара (т.е. това, което,,
поpnе»и на усвояване). Tеsи pве ¬асти, оõеpинени в еpна
оõµа sаконоpатеnна систеrа, оõраsуват Tаnrуpа.
BLпросното таùно у¬ение, което евреите ревностно крият и
pо pен-pнеuен, се сLстои от pве ¬асти; теорети¬на и
практи¬еска. Tе от своя страна оõраsуват три относитеnно
автоноrни поpоõnасти: истори-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 23
¬еска, социаnна и rисти¬на. Uеnият крLг от sнания, вкnk¬ени
в теsи pве ¬асти, се нари¬а Kаõõаnа (това, което се поnу¬ава).
Tеорети¬ната ¬аст на Kаõõаnа е õиnа написана и
напе¬атана в pве основни книги:
1.Kнига sа сLтворението на света и таùните sакони
(Eереuит), вкnk¬ени в Сеqер Hецира.
2.Kнига sа õо»ествената сLµност и на¬ините на неùното
проявnение, наре¬ена Mеркава (Hеõесна Kоnесница) иnи
оµе 3оxар.
Интересно е pа се отõеnе»и, ¬е вероятно иrенно
практи¬еската ¬аст на Kаõõаnа е преpставnяваnа преprет на
наù-гоnяrа таùна, тLù като sа нея не rогат pа се открият
никакви систеrни иsnо»ения, освен някоnко раsпокLсани
рLкописи. RLрвона¬аnна оценка sа xарактера на Tаùното
у¬ение, което остава скрито от нас, rо»е pа се направи вLs
основа на анаnиsа на цяnата световна rре»а на pревните
sнания и rLpростта, Kаõõаnата rо»е pа се сLпоставя с pвете
pруги основни направnения в световното sнание ÷ sапаpното
(окуnтиsrа) и k»ното (теосоqията). Tе преpават sнания, които
иpват от векове. Bси¬ки те сLсреpото¬ават вниrанието си
вLрxу иs¬исnения от qиnосоqски xарактер. B тяx е раsвита т.
нар. практи¬еска rагия, насо¬ена наù-ве¬е pа оõсnу»ва наù-
неотnо»ните ну»pи на xората ÷ nе¬ение от õоnести,
преpскаsване на õLpеµето и pр. Kакто Kаõõаnата, така и
теосоqията по¬ти не се sаниrават с pивинация (гаpатеnни
науки). B Kаõõаnата оõа¬е се отpеnя иsвестно вниrание на
оноrанти¬еската астроnогия, която иrа ясновиpска
насо¬еност, като твLрpе гоnяrо вниrание се отpеnя на
псиxургията, uироко приnагана и в k»ното преpание поp
наиrенованието Hога.
Rриоритетно направnение в Kаõõаnата е pеrоно-
24 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
nогията, която несLrнено е sаиrствана от Xаnpея, роpината
на реnигиоsно-ети¬еския pуаnиsLr. Иrа сLrнение, ¬е
Kаõõаnа, иsгуõена от евреите в периоpа на вавиnонския пnен,
се е сLxраниnа в xаnpеùската акаpеrия и е õиnа преpаpена
на Espра от гnавата на rаговете ÷ пророк µанииn.
СLµествува rнението, ¬е оцеnяването на евреите по света
се pLn»и наù-ве¬е на уrението иr pа приnагат sнанията от
pеrоноnогията. BLsrо»но е теsи sнания pа са õиnи и основа
на вси¬ки таùни органиsации, появиnи се преs вековете, като
теsи на rасоните, на роsенкроùцерите, на таrпnиерите и pр.,
както и на сLвреrенните еnитни групи, поставяµи си sа цеn
установяването на еpинно световно управnение.
От сLвреrенна гnеpна то¬ка това своеоõраsно sнание rо»е
pа се qорrуnира така:
П+pnu npuuuun: Основна цеn вLв всяко оцеnяване е
раsстроùването на »иsненова»ните устои на вра»еската
систеrа.
В1opu npuuuun: Hаù-еqективният на¬ин sа раsстроùването
и поõе»pаването на наuия враг е проникването в систеrата на
неговото висuе управnение и наnагането на контроn наp
неговите pеùствия.
Тpe1u npuuuun: Bерен сLksник в õорõата sа оцеnяване на
наuите xора са гnупостта, аn¬ността и rаnоpуuието. Tе rогат
pа се усиnят в неиrоверни раsrери, ако се направи така, ¬е
вLв вра»еската висuа управnенска систеrа pа попаpнат по
вLsrо»ност пове¬е гnупаци, аn¬ни sа пари и сnава xора,
rаnоpуuни и nесно поpатnиви на внуuение nи¬ности.
Чe1n+p1u npuuuun: KонтроnLт и поõеpата наp врага rогат
pа се постигнат по пLтя на упорито и тLрпеnиво сLspаване на
таùни органиsации, които pа се иsгра»pат вLs основа на
строги и опреpеnени
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 25
правиnа и sакони. Fnавната цеn на теsи органиsации тряõва pа
õLpе всестранното и uирокоrаµаõно проникване ¬реs сиnата
на парите и õогатството в структурата на висuето управnение.
3атова наuите xора по света преpи вси¬ко тряõва pа раsвиват
уrенията си pа трупат пари, snато и pруги õnага, sа pа rогат в
поpxоpяµ rоrент pа ги иsпоnsват sа pостигането на наuата
наù-ва»на цеn.
Пe1u npuuuun: Tаùното управnение наp врага rо»е pа се
осLµестви наù-pоõре ¬реs цеnенасо¬ено раspеnяне на
управnяваното от него тяnо на конqронтираµи поrе»pу си
¬асти.
Шec1u npuuuun: Bраг ноrер еpно sа оцеnяването на
наuите xора е е p и н с т в о т о на н а ц и и т е , иsграpено вLрxу
rораnа и sаконите. Сиnната нация е непоpатnива sа
управnение от страна на таùните ни органиsации.
Сepuu npuuuun: Xристиянският rораn и реnигия са еpни
от гnавните устои на rораnното еpинство на наù-сиnните по
света нации. Основен враг тряõва pа õLpат xристиянското
у¬ение и неговите сиrвоnи.
Оcuu npuuuun: Hаù-pоõрият на¬ин pа се управnява света е
сLspаването на uирока rре»а от rе»pунароpни органиsации,
куnтурни pви»ения и оõеpинения, които rогат pа станат nесно
прикритие sа наuето таùно и постепенно проникване в
nокаnните структури на вnастта.
Дene1u npuuuun: Осоõено вниrание тряõва pа се отpеnи
на институциите в pуxовната сqера, sаµото те иrат осоõена
притегатеnна сиnа и rаги¬еско вLspеùствие наp nокаnно
управnяваµите еnити. Kуnтурата и тенpенциите sа неùното
интернационаnиsиране са наù-pоõрото среpство pа се вnияе
вLрxу реuенията на правитеnствата в раsnи¬ните краиµа на
света.
26 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Дece1u npuuuun: Иsкуственото сLspаване на напре»ения и
раspуxването на конqnиктите в раsnи¬ни то¬ки на sеrята
уnесняват неиrоверно sаpа¬ата sа осLµествяването на
световно госпоpство.
Еpuuapece1u npuuuun: Kоnкото пове¬е се говори sа нас и
ни ругаят, тоnкова по-pоõре. Hаuата rоµ веpнL» sавинаги е
установена ¬реs сиnата на наù-вnиятеnната реnигия на света
÷ xристиянството. Bсеки xристиянин по света, õиn тоù
правосnавен руснак иnи аrерикански катоnик, в своите
реnигиоsни ритуаnи и rоnитви проиsнася истини от наuата
соõствена евреùска история. Иисус Xристос е евреин. Иpеята
sа Epинния Eог е наuа, евреùска. Hаuето присLствие е траùно
в pуxовната систеrа на света и това е гаранция sа успеxа на
стреrе»а ни кLr световно госпоpство, което µе осLµествиr
¬реs управnението на нароpите от еpинен центLр, контроnиран
от нас.
Дnauapece1u npuuuun: Hие тряõва pа иsграpиr наuе nоõи
вLв вси¬ки по-гоnеrи парnаrенти по света. Tеsи nоõита тряõва
непрекLснато pа раõотят по вLпроса sа сLspаването и на
еnитни rе»pунароpни групи, органиsации и кnуõове,
сLставени от наù-вnиятеnни и иsтLкнати поnитици, õанкери,
õиsнесrени и военни рLковоpитеnи по света. Hаù-ва»ните
реuения, които µе се вsеrат от такива групи, тряõва pа са
сLгnасувани иnи потвLрpени от наuите pоверени nица в тяx.
Тpuuapece1u npuuuun: Hаù-уpоõният rоpеn sа
управnението на световното оõµество е социаnиsrLт.
3асиnената pLр»ана наrеса, потискането с аprинистративни
rерки на nокаnната каста на инициативните nи¬ности, които
rогат саrо pа ни пре¬ат при реаnиsацията на наuия пnан sа
световно госпоpство, тряõва pа се осLµестви ¬реs
цеnенасо¬ено насLр¬аване на nевите ре»иrи по света. Tова
rо»е pа се постигне
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 27
nесно ¬реs rакроиконоrи¬еските rеxаниsrи на своõоpните
паsарни систеrи, стиrуnираµи консуrацията и отpеnяµи
осоõено вниrание на социаnната поnитика в управnението.
µясната nиõераnна поnитика в pеrократи¬ните pLр»ави е
опасна, sаµото сLspава усnовия sа раsвитието на среpната
кnаса. Tаsи кnаса е гоnяr враг на иpеята sа световно
управnение. Bсяко наuе pеùствие, преpприето от вLрxовете на
еpна гри»nиво иsграpена световна еnитарна систеrа на
управnение, rо»е nесно pа се pискреpитира от еpно
усnо»нено социаnно устроùство, при¬инено от pоõре
структурирана среpна просnоùка в pеrократи¬ното оõµество.
3атова тряõва pа се иsпоnsва и траpиционната
привLрsаност на гоnяrа ¬аст от интеnигенцията по света кLr
nевите иpеи и rарксиsrа.. Kонтроnирани от наuи у¬ени,
гоnеrи университетски центрове (като Xарварp) тряõва pа
станат среpиµа с nеви¬арска ù социаnpеrократи¬еска
насо¬еност в иsсnеpоватеnската pеùност.
Ynеснение в таsи насока е траpиционно sасиnеният интерес
на rасите кLr nевите иpеи и социаnната поnитика.
Rоpпоrогнати от rоµната органиsация на синpикатите,
социаnиsrLт в световен rаµаõ µе увеnи¬ава uансовете ни
pа управnяваrе успеuно и еqективно, световната систеrа
сLгnасно наuите иpеи, преpстави и в краùна сrетка сLгnасно
наuите интереси.
Epин pруг qакт в поnsа на това твLрpение е, ¬е
поp¬ертаният интерес на нациите кLr nевите иpеоnогии
неиsõе»но воpи pо тяxното õавно и систеrно оõеpняване. Tаsи
поnитика pава превес на консуrативната тенpенция наp таsи
на проиsвоpството. Tова неиsõе»но воpи pо увеnи¬ение на
инqnацията и
28 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
сnеpоватеnно pо усиnване на онеsи явnения, които увеnи¬ават
интереса на rноsинството кLr nевите иpеоnогии. Tака се
поnу¬ава еpин своеоõраsен sатворен крLг, в коùто попаpаx
наù-ве¬е неsреnите и иsостанаnи в куnтурно отноuение
нароpи. Tова е еpин своеоõраsен сврLxсоциаnен rеxаниsLr sа
естествен отõор на нациите, sаµото както иrа уrни и гnупави
xора, така сLµо иrа уrни и гnупави нароpи. 3атова наuите
xора по света тряõва вся¬ески pа насLр¬ават nевите
поnити¬ески систеrи, както и авторитарните и тотаnитарните
ре»иrи от типа на коrуниsrа и qаuиsrа.
Чe1upuuapece1u npuuuun: Rоp наu контроn тряõва pа
õLpат вси¬ки гnоõаnни процеси на упаpLк иnи вLsxоp.
Социаnните ревоnkции в отpеnните pLр»ави rогат pа се
управnяват (pа се провокират иnи pа се иsõягват с поpxоpяµа
от наuа страна наrеса, осLµествена ¬реs контроn наp
еnитите в теsи страни). Сrяната на еnитите е наù-pLnõоката
сLµност на всяка ревоnkция в оõµеството.
Enитите по света проявяват упорита скnонност кLr
саrосLxранение, ¬есто прерастваµа в непоpатnивост sа
проrяна. И това е напLnно естествено. Онеsи еnити, които ни
се поp¬иняват иnи са уpоõни sа осLµествяване на Fnавната
Uеn, тряõва pа õLpат sапаsени, pори когато в оõµеството е
наsряnа неоõxоpиrостта от раpикаnна проrяна. Hаприrер
еnитите в õивuите коrунисти¬ески страни са еpин гоnяr
реsерв sа осLµествяване на наuия пnан sа световно
госпоpство. Tеxният статут на проqесионаnисти е споrогнаn
неиrоверно sа сLspаването, и укрепването на
коrунисти¬еските ре»иrи в Иsто¬на Eвропа и õивuия СССP.
B тяx са сLсреpото¬ени вnаст, пари и ¬овеuки ресурси в
коnосаnни раsrери, които наp-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 29
xвLрnят rногократно rаµаõите на ресурсите, оqорrени в
усnовията на pруги иsвестни в историята раpикаnни социаnни
иsrенения. Hие тряõваuе pа оõу¬иr теxни xора в наuите
гоnеrи sапаpни университетски центрове (естествено
контроnирани от нас) ÷ наприrер Оксqорp в Aнгnия, Xарварp
в СAµ и pр., sа pа поpготвиr õLpеµите иr поnитоnоsи,
социоnоsи, qинансисти и rениp»Lри (управитеnи), sа pа rогат
те саrи pа осLsнаят и pа осLµествят сLс соõствени усиnия
rаµаõния пnан ÷ сценариù sа pестаõиnиsирането на
коrунисти¬еските ре»иrи в таsи ¬аст на света.
3а осLµествяването на еpна такава гранpиоsна цеn от
осоõена поnsа õеuе установеният от нас контроn наp таùните
сnу»õи по света.
Пe1uapece1u npuuuun: Fоnеrите раsуsнаватеnни сnу»õи
по света тряõва pа õLpат поp наu контроn. B теsи органиsации
раõотят pесетки xиnяpи висококваnиqицирани специаnисти, с
поpxоpяµи qиsи¬ески и псиxи¬ески ка¬ества. Tова са
своеоõраsни агрегати на огроrния потенциаn на ¬овеuката
оsnоõеност по света. Стреrе»Lт pа uпионираu
сеõепоpоõните си е проpиктуван от инстинктивния страx,
пороpен от неиrоверната агресивност, която вLрnува в
¬овеuкия виp. Mноговековната история на ¬ове¬еството покаs-
ва, ¬е раsуrLт покраù pругите си ка¬ества, ра»pа и
параpоксаnното от гnеpна то¬ка на неговата соõствена
систеrа явnение на саrоуниµо»ението, на õеsкоrпроrисното
иsõиване на xора от pруги xора, явnения, които не се
наõnkpават в по¬ти никоù от останаnите »ивотински виpове на
sеrята. Tаùното управnение на света не rо»е pа вLрви среµу
тоsи неуrоnиr прироpен sакон. Tо rо»е саrо pа го иsпоnsва
sа своите цеnи.
30 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
СLвреrенните таùни сnу»õи по света са еpно ново явnение,
което оõогатява неиrоверно pревната наука pеrоноnогия,
раsвита от наuите pеpи. Tеxният огроrен потенциаn rо»е pа
се превLрне в еpин от наù-ва»ните nостове на наuето õLpеµо
иnи ве¬е осLµествено в иsвестен сrисLn световно
управnение. Шec1uapece1u npuuuun: Fоnеrият напреpLк на
¬ове¬еството се pLn»и и на науката. Pаsвитието на таsи
оõnаст от ¬овеuката pеùност е преpи вси¬ко наuе pеnо.
Иpеята sа Epинния и BсеrогLµ Hевиpиr Eог pаpе на xората
стиrуnи pа раsвиват поsитивните науки и rатеrатиката.
TLрсенето на пLрвопринципите на rатериаnната органиsация,
на sаконите на прироpата и принципите на неùното устроùство
проиsти¬аuе от осоõено поnеsната sа вси¬ки нас иpея sа
Epинния Eог. Tова постави на¬аnото и на еpно правиnно
раsвитие на европеùското нау¬но rисnене, което наù-pоõре се
приспосоõи кLr иpеите, иsкристаnиsираnи в наuите pревни
устни преpания и светите ни писания. Rо тоsи на¬ин
европеùците оµе от саrото на¬аnо сLуrяxа pа раsõерат
pLnõоката сLµност на простите систеrи в устроùството на
света, иsу¬авани ¬реs естествените науки (qиsика, xиrия,
õиоnогия и pр.), и сnеp това pа пристLпят кLr иsу¬аването на
сnо»ните систеrи (социаnни, xуrанитарни, екоnоги¬ески и
pр.). Tака те сLspаpоxа еpин от наù-ва»ните коrпоненти на
соõствената си куnтура, която е висuе pости»ение на
¬овеuкия роp. µокато китаùците, еpин rLpLр, но отpаnе¬ен от
наuата куnтура нароp, никога не rо»аxа pа pостигнат pо
иpеята sа Epинния Eог и ¬реs нея pа пристLпят кLr
еqективното раsвитие на науката. Tе оµе от саrото на¬аnо
вLsприеxа, като основна сLµност сnо»ността в устроùството
на света И така sатLнаxа в pеõрите на еpно sаõnу»pение,
което
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 31
направи невLsrо»но pа постигнат онеsи sаuеrетяваµи
успеxи, които европеùската наука pостигна в своето
естествено раsвитие. Rо тоsи на¬ин китаùците никога не
успяxа pа се вLspигнат pо нивото на еpно еqективно раsвитие
на rатеrати¬ните rетоpи, pа раsвиват еqективно саrата
наука rатеrатика, pа открият pори еpин такLв прост
qиsи¬ески sакон като sакона на Kуnон в еnектроrагнетиsrа и
т.н.
µнес ние поставяrе и вLпроса sа управnението на науката
като ва»на тенpенция в наuия всеоõxватен контроn. B Pусия
наприrер процентLт на нау¬ния потенциаn (õроят на
у¬ените), коùто е от евреùски проиsxоp, pаnе¬ наpxвLрnя
естествения процент на евреите в сLвкупното руско оõµество.
Eвреите таr са ве¬е поp 1%, а õроят на у¬ените - евреи
остава твLрpе висок ÷ 40 ÷ 50%. Tова не е сnу¬аен qакт.
Epва nи rо»е pа се ка»е, ¬е това е реsуnтат на сLsнатеnна
цеnенасо¬ена pеùност. B никакLв сnу¬аù не! Rросто в
pуuевността на всеки евреин е вграpена еpна скрита, таùна
програrа, qорrуnирана сLµо от наuите праpеpи, която
сLõу»pа в тяx спонтанен инстинкт кLr вnастта, кLr pуxовните
ценности, кLr õогатството и sна¬иrите pеùности в ¬овеuката
систеrа, които винаги rогат pа посnу»ат sа осLµествяване на
еpно таùно, sавоаnирано управnеnие на света. Hие сrе
активното яpро на всяка sеrна ¬овеuка систеrа, õеs която
¬ове¬еството õи се превLрнаnо в еpна сива, õеsqорrена,
õеspуxовна rаса.
Aко някога на ¬ове¬еството се отpаpе pа пLтува иs
просторите на Bсеnената и ако при това ни се сnу¬и pа
среµнеr pруги цивиnиsации, то тогава пLрвият вLпрос кLr тяx
õи тряõваnо pа õLpе: Kои са теsи, които при вас иsпLnняват
роnята на евреите на sеrята?
32 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hаù-pоõрият на¬ин pа управnяваrе науката е наuето
sасиnено присLствие в rетоpоnогията (т.е. qиnосоqията) на
раsnи¬ните науки. Mетоpоnогията е сиnно поpценявана от
пове¬ето у¬ени, вLпреки ¬е те сLsнатеnно иnи наù-¬есто
несLsнатеnно се поnsват от неùните усnуги. Hякои pори я
игнорират и отри¬ат. Tова са неве»и, които не раsõират, ¬е
коùто стои на корrиnото на кораõа, тоù управnява и неговия
курс. Mетоpоnогията на науката е не саrо неùно корrиnо, но и
наù-ва»ното и еqективно среpство sа õLрsото ù овnаpяване,
раsвитие и сnеpоватеnно контроn. Epин у¬ен, коùто поsнава
pоõре rетоpоnогията, õи rогLn rного по ÷ pоõре pа се
ориентира в океана от нау¬на инqорrация и pа насо¬и
вниrанието си кLr наù-ва»ните неùни опорни то¬ки.
Hие не се и сLrняваrе, ¬е цеnенасо¬еното раsвитие на таsи
ва»на оõnаст на науката rо»е pа се ока»е своеоõраsен
реsерв sа реаnиsацията на наuите гnавни цеnи и вярваrе, ¬е
инстинктLт и опитLт на наuите rногоõроùни у¬ени по света
µе иr поrогне pа sаеrат правиnна поsиция по тоsи вLпрос.
Rак в сLµия сrисLn тряõва pа се оõLрне вниrание и на
новата наука, наре¬ена гnоõаnистика. Epно цеnенасо¬ено и
sаpLnõо¬ено иsу¬аване на гnоõаnните проõnеrи на sеrята е
от гоnяrа поnsа sа реuенията, които µе тряõва pа вsеrаrе
като световна управnяваµа структура. Fnоõаnистиката тряõва
pа сnу»и sа осLµествяването на гnавната ни цеn.
Сepeuuapece1u npuuuun: Hас винаги са ни упрекваnи, ¬е
си поставяrе sа цеn униµо»аването на rиnиони xора. Tова е
неrораnно ÷ твLрpят наuите критици. Bеpнага тряõва pа
отõеnе»иr, ¬е отxвLрnянето на това оõвинение е просто и
nоги¬но. Иsвестно е, ¬е rного воùни са иsõуxваnи в иrето на
rораnа и
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА...
33
в тяx са sагиваnи rиnиони. 3аµо тогава pа не pопуснеr, ¬е
иsõиването на rиnиони, xора rо»е pа се иsвLрuва сLс
среpствата на световното конспиративно управnение. Kое е
по-rораnно: иsõиването на rиnиони в иrето на rораnа иnи
иsõиването на rиnиони в иrето на о¬истването на
¬ове¬еството от иsnиuната rаса, която саrо ускорява гиõеnта
на вси¬ки нас. Hиrа не е иsвестно, ¬е цеnите на оцеnяването
невинаги сLвпаpат с цеnите на rораnа. Hеµо пове¬е, в иrето
на rораnа õеuе униµо»ено гоnяrо коnи¬ество ценен ¬овеuки
rатериаn на sеrята, pокато цеnенасо¬еното pеùствие
униµо»ава преpиrно ниското ка¬ество в ¬овеuката систеrа.
Rо тоsи на¬ин неrораnното иsõиване на xората rо»е pа се
ока»е еpин твLрpе еqективен и поnеsен акт, наpxвLрnяµ
sна¬итеnно цеnите и sаpа¬ите, поставени в траpиционната
сxеrа на rораnа. MораnLт е сLspаpен, sа pа управnява
неве»ите, които не rогат саrи pа преценят сnо»ността на
оõкрL»аваµия ги свят. Hо когато те станат, твLрpе rного,
никакLв rораn не rо»е pа ни спаси, sаµото в rорето на xаоса
потLват еpнакво вси¬ки ÷ и теsи, които са вLвеnи rораnа, и
теsи, sа които тоù е преpнаsна¬ен.
µосега ¬ове¬еството поsнаваuе саrо еpин осоõено
еqективен на¬ин sа иsõиване на rного xора ÷ воùната.
СLвреrенната наука преpостави по-еqективен на¬ин ÷
екоnогията. Старата сxеrа на sаpеùстване от наuа страна на
иsвестните rеxаниsrи на неконтроnируеrа конqронтация в
оõµеството rо»е pа се ока»е pетска игра¬ка в сравнение с
енергията на xаоса, която õи rогnа pа ни pаpе rанипуnацията
на екоnоги¬ната систеrа. Чреs еqективно вLspеùствие вLрxу
»иsнената среpа ние µе rо»еr pа наrаnиr pрасти¬но õроя
на насеnението на пnанетата и pа
3. Световната конспирация ÷ 2
34 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
управnяваrе света по еpин иsкnk¬итеnно еqективен на¬ин.
Bnоuаването на усnовията на »ивот в uироки оõnасти от
sеrното кLnõо µе наrаnи sна¬итеnно отрицатеnните
реsуnтати от pеrограqския вsрив и µе сLspаpе õnагоприятни
усnовия sа еpно посnеpваµо оõµо поpоõряване на
екоnоги¬ната оõстановка на 3еrята. Rо наuа преценка
световното насеnение тряõва pа õLpе не пове¬е от pва
rиnиарpа, сLставено преpиrно от pоõрото ка¬ество в
¬овеuкия rатериаn.
TакLв тип управnение на »иsнената среpа rо»е pа се
осLµестви с еpна sаõnу»pаваµа екопоnитика, в каквато
посока ве¬е упорито раõоти поpвnастният наr Pиrски Knуõ.
Основната иpея, вLsникнаnа в таsи еnитна група от
интеnектуаnци е, ¬реs еpно sасиnено, rеxанисти¬но и
негLвкаво управnение на екоnоги¬ната систеrа на 3еrята pа
се постигне неùното оµе по-гоnяrо xаотиsиране. О¬евиpно е,
¬е поp õnагоpатната qасаpа на еpин sасиnен теxнократи¬ен
контроn ние rо»еr pа постигнеr поставената от нас Uеn,
sаµото неве»ите по света винаги са вярваnи и µе вярват в
õеsграни¬ните вLsrо»ности на rеxанисти¬ния интеnект.
Kонqронтацията на веnиките сиnи по вреrе на стуpената
воùна pовеpе pо осоõена qорrа на иs¬ерпване на световните
ресурси ¬реs sасиnеното иr потреõnение. От своя страна това
иs¬ерпва потенциаnа на раsвитието на някои аrõициоsни
гnоõаnни програrи, които ¬есто се иsпnLsваxа от наuия конт-
роn. Tова pовеpе pо иs¬еsване на еpна от pвете у¬астваµи в
таsи гигантска конqронтация сиnи, което е осоõено
õnагоприятно sа нас. 3атиxването на иsсnеpоватеnската и
нау¬ната pеùност в косrи¬еската оõnаст е естествена
посnеpица от тоsи процес. Сега ние тряõва pа оõLрнеr
погnеp кLr екоnоги¬ната
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 35
проõnеrатика и ¬реs qаnuиви сигнаnи sа приõnи»а-
ваµата опасност pа sаостриr вниrанието на cne1onua1a
oõmec1neuoc1 n+pxy uec+mec1neuu c1pauu ua
ekonoruuuun npouec. Hаuи у¬ени тряõва pа потвLрpят
старите и твLрpе попуnярни преpскаsания на
европеùския rLpрец Hостраpаrус, ¬е някLpе кLr 2010
гоpина µе настLпят sна¬итеnни проrени в екоnоги¬ната
оõстановка, които µе иrат сериоsни посnеpствия. Hякои
нау¬ни сLоõра»ения потвLр»pават по твLрpе уõеpитеnен
на¬ин тоsи qакт.
Bси¬ко това õnагоприятства прокарването на реuе-
нията на Pиrския кnуõ, които, както е иsвестно, сnу»ат на
наuите интереси.
Оceuuapece1u npuuuun: Hие тряõва pа поppLр»аrе
поp "напре»ение" и pа раsвиваrе вси¬ки наù-иsвестни и
универсаnни rитове, раsпространявани среp ¬овеuкия
роp. Bе¬ният интерес на ¬овека кLr сеõепоpоõните,
насеnяваµи pаnе¬ните косrи¬ески простори, е уpоõно
среpство sа реаnиsирането на rного от наuите наrере-
ния. Hаприrер поppLр»ането на rита sа HPО, sа
посеµението на 3еrята от иsвLнsеrни rо»е pа се
иsвLрuва и с цеnенасо¬ено сLspавани sеrни устроùства
иrитираµи теsи явnения, раsõира се поp строгия контроn
от наuа страна. Tряõва сLµо така pа се иsпоnsват
уrенията на стотиците xиnяpи ясновиpци, астроnоsи,
екстрасенси, гаpатеnи и про¬ее, sа pа се оõраõотва
псиxиката, сLsнанието и поpсLsнанието на огроrната
¬аст от насеnението. Tова сLµо тряõва pа се контроnира
от нас. Иpеята sа т. нар. псиxотронно орL»ие е иsnяsnа от
наuите среpи. Rсиxотерапевти¬ните сеанси, успеuно
попуnяриsирани ¬реs иnksията sа иsкnk¬итеnния цеnеõен
еqект, õиоенергети¬ното програrиране на сLsнанието на
xората, sоrõирането ÷ вси¬ко това са иpеаnни среpства
sа управnението на гоnеrи групи от xора.
36 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Epно уõеpитеnно pокаsатеnство sа иsкnk¬итеnния успеx на
тоsи роp pеùност е неоõи¬аùната еpнаквост в покаsанията на
свиpетеnите, у¬астваnи в контакта с такива "иsвLнsеrни".
Hиrа теsи xора не rогат pа раsõерат, ¬е иsвLнsеrните са
сLµества, които иpват от сLвсеr pруги усnовия на »ивеене?
Kак õиxа rогnи те иsвеpнL» pа навnяsат в наuата sеrна
»иsнена среpа, веpнага pа се приспосоõят кLr нея и pа
sаговорят на наuите еsици? Hе сте nи раsõраnи коnко труpно
наприrер се у¬и еpин ¬у»p еsик?
Pаsõира се, това сLвсеr не оsна¬ава, ¬е посеµения на
иsвLнsеrни са невLsrо»ни. Hо в xаоса на теsи rногоõроùни
иrитации rогат pа вLsникнат и реаnни ситуации, които тряõва
pа õLpат контроnирани сLµо от нас. Bие pори не rо»ете pа си
преpставите какво коnосаnно преpиrство µе иrа онsи, коùто
прLв поnsва инqорrацията, иpваµа от теsи, които насеnяват
pаnе¬ните косrи¬ески простори. 3атова и тук ние тряõва pа
õLpеr пLрви, а това rо»е pа стане саrо, ако такива сnу¬аи
веpнага се скриват от погnеpа на останаnото ¬ове¬ество.
Rсиxотронното орL»ие е осоõен виp орL»ие. Tо не pеùства
на принципа на sаnпа и непосреpствения от него еqект на
раsруuението. Rсиxотронното орL»ие pеùства õавно, в
те¬ение на pLnги интерваnи от вреrе, като неговият sаряp е в
саrата pуuа на xората. Tоsи, коùто иrа реuитеnно
преpиrство в pуxовната органиsация на ¬ове¬еството, тоù иrа
и наù-гоnеrи uансове pа sаpеùства такова орL»ие.
Rсиxотронното орL»ие е ва»ен rеxаниsLr в рLцете на
световното конспиративно управnение. Hаивно е pа се rисnи,
¬е то rо»е pа поõе»pава арrии, поnиции и pLр»авни
органиsации ¬реs непосреpственото qиsи¬еско вLs-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 37
pеùствие. µруги наивници, които са поp вnияние на такива иpеи, се
стреrят pа иrитират поpоõни rеxаниsrи, но теxните опити са
оõре¬ени на проваn. Tова е така, sаµото те не раsõират, ¬е
rноговековният ни опит в сLspаването на таùната систеrа на
световното управnение е оставиn траùни сnеpи в оõµественото
сLsнание. Tова е наuето преpиrство. BLsrо»но nи е pа се
иsграpят систеrи от псиxотронно орL»ие, вLs основа на таùни
органиsационни структури, основаваµи се на по-нови иpеи, като
правосnавието и сnавянството? HевLsrо»но по принцип! Aко някоù
се стреrи pа сLspаpе регионаnни таùни qорrи на управnение от
типа на евро-аsиатската систеrа, sа която rе¬таят някои "pоõри"
поsнава¬и на наuата конспиративна органиsация, то такива xора
pLnõоко се sаõnу»pават. Tе рано иnи кLсно µе попаpнат в rре-
»ата на наuата rного по-uирока и всеоõxватна систеrа на
световното управnение.
От pруга страна оõа¬е, стиrуnирането на правосnавието в
сегаuния истори¬ески rоrент е от поnsа sа наuата кауsа.
Rравосnавието винаги е õиnо еpна уrерена, õеsоõиpна,
неагресивна pуxовна систеrа, sатова и нароpите, които са
иsпитваnи вnиянието ù не са постигнаnи осоõени успеxи в своята
оõµествена органиsация. 3а раsnика от тяx иsкnk¬итеnната в
органиsационно отноuение систеrа на катоnициsrа, pостигнаnа
еpна от наù-сLвLрuените qорrи на ùерарxи¬ното устроùство, е
сLspаnа усnовия sа успеuното раsвитие на нароpите, които са
õиnи в сqерата на неùното вnияние.
ИсnяrLт, поpоõно на правосnавието, е еpна раsпокLсана, pаnе¬
от строгата центраnиsация органиsационна структура, която сLс
своята раspеnеност сLspава неоõи¬аùни напре»ения в пnLтта на
араõски-
38 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
те и pруги rkсknrански нароpи. Pипсата на синxрон в таsи
сnо»на и rногооõраsна систеrа е при¬ина sа иsкnk¬итеnната
агресивност на отpеnни неùни ¬асти, rного от които иsпитват
гор¬ивината на неуспеxа в острата конqронтация сLс
световните структури.
Hие тряõва pа раõотиr упорито sа вLsстановяването на
pуxовната систеrа на правосnавието, вLрxу която õеuе
нанесен сериоsен уpар по вреrето на коrуниsrа. С това ние
поставяrе на¬аnото на вLsра»pането на еpна rоµна pуxовна
органиsационна структура, която nесно µе õLpе управnявана
от еpинствения, контроnиран от нас центLр, вLпреки неùната
сегаuна вра»pеõност кLr нас. Tака ние µе контроnираrе
вси¬ки сnавянски нароpи, които pнес се pоrогват sа ¬nенство
в световното сLоõµество на куnтурните нароpи, а ¬реs тоsи
rеxаниsLr µе контроnираrе и тоsи процес.
Tака ¬е правосnавието и сnавянството не rогат pа õLpат
сериоsно основание sа сLspаването на някаква раsnи¬на от
наuата систеrа "регионаnна" qорrа на световно управnение.
"Pегионаnността" е ¬аст от гоnяrата систеrа и sатова тя рано
иnи кLсно µе тряõва pа ни се поp¬ини. "Hовото" псиxотронно
орL»ие, sа което аnарrират някои наивници от õивuите
коrунисти¬ески страни, е rит, коùто саrо поpпоrага наuия
устреr кLr осLµествяването на гnавната ни цеn.
Rравосnавието винаги е õиnо и µе си остане еpна
своеоõраsна ¬аст от наuата цяnостна систеrа и куnтура.
Дene1uapece1u npuuuun: Hие тряõва pа се стреrиr кLr
раsвитието и контроnа наp световния pуxовен процес. Bсе оµе
е пресен сnу¬аят с pоõре органиsирания от нас процес на
BLsра»pането, кога-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 39
то в »ивота на ¬ове¬еството вLsникнаxа траùни и
проpLn»итеnни периоpи на sастоù и pуxовен упаpLк, какLвто
õеuе преs Среpновековието. Огроrната енергия на стотиците
xиnяpи артисти, xуpо»ници, rуsиканти, скуnптори и pруги
творци, роpени вLв виxLра на куnтурния поток на
BLsра»pането, вnяxа всLµност воpа в наuата куnтурна
rеnница. Bси¬ки те като еpинен xор вLsпяваxа проявите на
евреùските патриарси, описваxа с наù-гоnеrи поpроõности ев-
реùската история, която õеuе и постоянен сk»ет sа картините
на наù-веnиките xуpо»ници от онаsи веnика епоxа.
Bсяко проõу»pане на ¬ове¬еството иrа pуxовен xарактер. B
pуxовната сqера оõа¬е rонопоn иrаrе ние. И в pнеuната
епоxа rаnкият евреùски нароp е pаn на света гоnяrа ¬аст от
наù-гоnеrите rуsиканти, xуpо»ници, писатеnи, у¬ени и pр.
Bинаги таr, кLpето иrа висока куnтура, иrа и евреи.
Kогато иsто¬ноевропеùските нароpи sатLнаxа в rрака на
коrунисти¬еския sастоù, ние õяxrе пLрвите, които иr
отвориxrе о¬ите sа светnината на наuата куnтура.
µеrокрацията, кLr която те се стреrят, е уpоõният rеxаниsLr
sа приnагането на наuите пnанове sа световното управnение.
Tаùната на наuата pуxовна сиnа е наuата вяра и
упоритостта ни при иsгра»pането на соõствената pуxовна
систеrа. Rо света иrа и pруги сиnни pуxовни систеrи, но саrо
ние успяxrе pа сL¬етаеr pуxовната сиnа и "nукавството" на
стреrяµия се кLr вnаст ¬овек. Rресnеpваùки таsи своя цеn
сLс среpствата на реnигията, която rо»е õи е õиnа поставена
pори сnу¬аùно от Соnоrон и неговите rLpри сLветници,
наuата цивиnиsация е приpоõиnа реuитеnно преpиrство преp
pругите нароpи. Hаuите принципи и иpеи
40 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
станаxа при¬ина sа сLõития, които õяxа отраsени в rLpрите
книги по света: Tаnrуpа, Eиõnията, в иsвестен сrисLn и в
Kорана. Саrият qакт на тяxното написване е сnеpствие от
огроrната енергия, отприµена от неsеrните сиnи, поpкрепяµи
наuия pуx.
Rреpпоnагаrе, ¬е вси¬ки се интересуват от наuата таùна
наrеса в неиsõе»ния и rного ва»ен sа нас процес на руската
перестроùка, в която гnавна роnя иsигра nи¬ността на
Fорõа¬ов, както и тесният крLг на еnита от xора, сLставяµи
неговото наù-õnиsко оõкрL»ение. Kогато се вsиrаxа
сLpõоносни sа цяnата коrунисти¬еска систеrа реuения,
наuето вnияние сLвсеr не е õиnо по пLтя на непосреpствения
rеxани¬ен контакт иnи pиректната врLsка с теsи xора. Tака
наприrер тµесnавната Pаиса (сLпругата на Fорõа¬ов) се е
вLsxиµаваnа от високото ка¬ество на sапаpните стоки и
õи»утата, кLr които иrаnа сnаõост. Kато rnаpи Fорõа¬ов и
Pаиса са пLтуваnи на sапаp и "някоù" се е погри»иn pа иr
пока»е еqектни страни от sапаpния на¬ин на »ивот. Tова се
правеuе и с ясното сLsнание, ¬е Fорõа¬ов е еpин от наù-
вероятните õLpеµи рLковоpитеnи на тогаваuната СLветска
pLр»ава. 3атова и вси¬ките ни усиnия õяxа насо¬ени иrенно
кLr него. 3апо¬наxrе с rасираното раsпространяване на
иpеи, иsвLрuвано ¬реs вnиятеnни xора в rе»pунароpния еnит,
sастLпваµи се sа приятеnство rе»pу нароpите, sа
неоõxоpиrост от sатопnяне на rе»pунароpния кnиrат, на
sагри»еност sа правата на ¬овека в социаnисти¬еските страни.
ИsтLкваxrе по всякакLв на¬ин посnеpиците от
проpLn»аваµата ве¬е pLnги гоpини стуpена воùна, неùните
отрицатеnни посnеpици вLрxу »ивота на Hароpите и
специаnно вLрxу СССP. Hие ви»pаxrе прекрасно pуxовното
опустоuение в раsвитието на коrунисти¬еската ико-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 41
ноrи¬еска систеrа. µесетиnетията на систеrно приnагане на
сиnовия rетоp на управnение õяxа pовеnи руското оõµество
pо еpин о¬евиpен sа вси¬ки уnаpLк.
Bси¬ко това, както и еpин "rаnLк сLвет" от наuа страна, е
повnияnо раpикаnно на Fорõа¬ов, sа pа вsеrе qатаnното (sа
коrуниsrа), но угоpно sа световния еnит реuение.
Иsпоnsваните от нас rеxаниsrи успяxа pа пороpят еpно
коnосаnно напре»ение," усnовията sа което ние цеnенасо¬ено
сLspаваxrе с упорит труp в те¬ение на pLnги гоpини.
Mеxани¬ното повnияване е твLрpе приrитивна qорrа, но
понякога е неоõxоpиrа. Tова са невиpиrите пLтиµа на
таùнството и rистерията на наuата веnика иpея sа световно
управnение, уnеснявано от pуxовния аспект на наuата
систеrа. B иrето на такава ва»на цеn ние тряõва pа
стиrуnираrе и раsвитието на наuите qиnосоqски систеrи от.
типа на Hk Eùp», както и на раsnи¬ни pви»ения и
органиsации, цеnяµи сLspаването на еpинна реnигия по света.
Rоnити¬еските групи в Hk Eùp» pеùстват ве¬е като nоõита на
pLр»авно и qеpераnно равниµе в СAµ и иrат sа цеn pа
раsuирят вnиянието на таsи qиnосоqия. Hаприrер
групировката, иsвестна като Pkсис TрLст, се наrира в
сграpата на ООH в Hk Hорк. Rоpоõни органиsации ¬есто се
вLsприеrат от оõµеството като õеsвреpни групировки,
раõотеµи sа световния rир. BсLµност sаp qасаpата на теsи
органиsации се qорrира наuият гранpиоsен пnан sа
сLspаването на световно правитеnство, иsграpено по поpоõие
на таùните оõµества и органиsации, които ние сLspаваrе от
векове.
Чреs rеxаниsrите на еpинната и униqицирана цLрква,
която µе тряõва pа оõеpини трите наù-гоnеrи реnигии на
света ÷ xристиянството, исnяrа и õуpиsrа, ние µе поставиr
поp контроn и неоõи¬аùната sа нас
42 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pуxовна систеrа на õуpиsrа, която е твLрpе неясна и
оõLркана от наuа гnеpна то¬ка. Tова е наù-гоnяrата
реnигиоsна систеrа на атеиsrа, на õеsõо»ието и
õеsотговорното отрицание на rораnа. Tакава реnигия,
pеùстваµа саrостоятеnно, не rо»е pа оõеpинява rасите, sа
pа rогат те pа се контроnират ¬реs pуxовните сиnи на
õnагороpството и nkõовта. 3атова груõите о¬ертания на таsи
реnигия тряõва pа приpоõият по-сrек¬ени qорrи в еpинната
сLµност на еpна нова систеrа, органиsирана поp реuаваµото
вnияние на наuата реnигиоsна qиnосоqия.
Дnapece1u npuuuun: 3аpаваn nи си е някоù някога вLпроса:
"3аµо xората винаги говорят саrо sа rир, sаµо те
инстинктивно отxвLрnят воùната и sаµо, когато раsуrLт
отxвLрnя воùната като среpство sа реuаване на ¬овеuките
спорове, някаква невиpиrа сиnа кара xораnа отново и отново
pа се xвLрnят в огLня на военния по»ар? Kоя е таsи сиnа?"
О¬евиpно това е сиnата, иpваµа от нас. Hие не rо»еr pа
управnяваrе еpно rирно, спnотено окоnо иpеи, раsnи¬ни от
наuите, ¬ове¬ество. Hаù-веnиката иpея е еpинното
управnение на света! Hаù-спосоõните pа иsвLрuват това сrе
ние. Чове¬еството оõа¬е е еpна сnо»на и õеsкраùна систеrа, в
която ¬есто вLsникват конqnикти. Tаsи систеrа иrа еpно nоuо
своùство ÷ неùните наù-нискока¬ествени еnеrенти се
вLsпроиsве»pат с rного по-гоnяrа õLрsина, откоnкото неùното
pоõро ка¬ество. Tака ниското ка¬ество постепенно наppеnява
наp pоõрото и ако такава систеrа се остави на проиsвоnа на
неùната естествена евоnkция, тя õLрsо µе sагуõи своята
иpенти¬ност. 3атова е неоõxоpиrо наuето управnение,
сLсреpото¬ено в еpинен центLр. Fnавната ни цеn оõа¬е тряõва
pа õLpе иsõягването на притесняваµото вси¬ки ни
настLпnение на ниското ка¬ество в
u
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 43
¬овеuката систеrа. Tова ние не тряõва pа правиr с груõите
rетоpи на qаuиsrа иnи на pругите ¬овеконенавистни теории.
Hие виpяxrе o1puua1enuo1o o1paxeuue на »естокостта по
вреrето на Френската и на СLветската ревоnkции. Bсяка
проrяна в социаnния строù тряõва pа стане еnегантно,
неусетно и скрито от погnеpа на rасата неве»и. Hие иrаrе
rноговековен опит в това отноuение. 3наеr pоõре, ¬е rе»pу
нас саrите е ваnиpен сnеpният принцип. Hе се уõива евреин, а се
оставя тоù pа уrре по-õLрsо. Иsвестен е сnу¬аят с qиnосоqа
Спиноsа, когото наuите xора уrLртвиxа, накарваùки го pа се
sаниrава с unиqоване на pиаrанти. Спиноsа уrира
сравнитеnно rnаp, pиuаùки стLкnения праx.
B по-ново вреrе на наuе раsпоnо»ение са такива rоµни
среpства като теnепати¬ното преpаване на отрицатеnна
õиоенергия, sоrõи ÷ генераторите, псиxоnингвисти¬ното
програrиране, псиxотропното орL»ие, nекарствата,
управnяваµи rоsL¬ната pеùност и pр. Mасовите терапевти¬ни
сеанси, преpавани по теnевиsията, са отnи¬но среpство sа
ускоряване сrLртта на нека¬ествените просnоùки на
насеnението по света. Чреs pруги иsвестни rеxаниsrи sа
xипноти¬но, rеpикаrентоsно и xиrи¬но вLspеùствие ние
rо»еr pа униµо»аваrе pесетки rиnиони, õеs pа приõягваrе
pо осLpитеnни от цяnото ¬ове¬ество поnити¬ески pоктрини,
които в явен виp оповестяват у»аса на униµо»ението. Иrенно
с такива "rирни'' среpства ние тряõва pа свеpеr насеnението
на sеrята наù-rного pо pва rиnиарpа, като се погри»иr наù-
ве¬е sа оцеnяването на pоõрото ка¬ество в ¬овеuката систе-
rа. Pаsõира се, иsвестно коnи¬ество ¬овеuки "õаnаст" тряõва
pа се остави, sаµото в него сLµо е sаnо»ена ¬аст от оõµия
сrисLn на сLµествуването на xората като систеrа.
44 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Дnapece1 u n+pnu npuuuun: Epин ва»ен постуnат, коùто
ние успяxrе pа осLsнаеr в rноговековния ни стреrе» кLr
световното управnение, е сnеpният: 3а pа се уrно»и оrраsата
на еpин ¬овек, тоù тряõва pа õLpе вLspигнат вLв висuите
сqери на вnастта.
Mноговековната оrраsа, напnастена в наuето соõствено
оõµество õnагоpарение на ве¬ната конqронтация rе»pу
роpовете ÷ nевити, kpеи, гаnиnеи и pр., е вLspигнаnа вLв
висините на управnението на света саrо kpеи. Hякога Mоùсеù
е реuиn pа преpаpе таùното sнание на nевитите и саrо ¬аст
от него на kpеите. Tаsи креµяµа несправеpnивост е
rоõиnиsираnа kpеите и в rноговековна õорõа те са
pостигнаnи цеnта си ÷ pа управnяват света. Hа вLрxа на
световната пираrиpа на управnението стои еpин kpеù, поp
него са триrа равини, сLµо kpеи. Kpеите и тяxното
иsна¬аnно оsnоõnение, пороpено от пренеõрегването иr от
страна на Bеnикия Rатриарx, е pовеnо pо това, ¬е pнес kpеите
са rного по-опасни от ционистите. Tе управnяват света.
Xората по света са sаõnуpени, като приеrат, ¬е ционистите
сLставят еnита на света. Hиµо поpоõно!
Hаù-гоnяrата стLпка sа установяването на световното
управnение õеuе отварянето на систеrата на евреите кLr
света. Tова автоrати¬ески оsна¬аваuе: 1) пове¬е snато pа
те¬е кLr нас, иpваùки от õеsõре»ния океан на световното
õогатство, 2) uпиона» и nесно навnиsане в pругите
управnения и 3) реuитеnно увеnи¬аване вnиянието на
pуxовните ценности, сLspаpени от нас, преpнаsна¬ени sа
сLspаването на онаsи rоµна pуxовна споùка вLв вси¬ките
¬овеuки оõµества по света, която тряõва pа посnу»и sа
реаnиsирането на наuата гnавна цеn. Иsвестно вреrе ¬аст от
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 45
наuите xора си преpставяxа световното госпоpство, като
неуrорно и упорито натрупване на пари, snато и õогатства, но
саrо някои от тяx раsõраxа, ¬е това е rаnка ¬аст от истината.
Истинската наuа сиnа е в pуxовната ни систеrа. KоrуниsrLт е
саrо еpна споrагатеnна систеrа, роpена вLв вLоõра»ението
на евреùската систеrа, а коrунистите са наuи »аnки
'приrитивни сnуги, споpеnяµи иpеи, които те никога не rогат
pа раsõерат, sасnепени от ве¬ната sаõnуpа на социаnната
справеpnивост.
Fоnеrите нау¬ни pости»ения на ¬ове¬еството са винаги
инициирани от иnи са иsрастваnи окоnо яpрата на наuите
pуxовни ценности, оõnе¬ени с неиsõе»ните преpстави на
rеxани¬ния интеnект. От това сL¬етание се поnу¬ава
при¬уpnива коrõинация, което xората нари¬ат ¬есто
"гениаnни открития на ¬овека".
Hие в краùна сrетка направиxrе така, ¬е всеки коùто се
¬увства евреин, pа rисnи и pеùства сLгnасно иsõроените тук
принципи. Bси¬ки евреи се поp¬иняват на нас ÷ на евреùския
еnит, вси¬ки xора на 3еrята се поp¬иняват на евреите по
сиnата на наnо»ения от нас pуxовен sакон. Tака наuият еnит
управnява света.
Дnapece1 u n1opu npuuuun: Epинственото ни сLrнение
остава в това, pокоnко теsи наuи иpеи и pеùствия са
правиnни иnи неправиnни от гnеpна то¬ка на еpна по-uирока
qиnосоqска систеrа, която µе тряõва pа õLpе по-rоµна, по-
еqективна и сnеpоватеnно наpxвLрnяµа границите на
пространствата на наuите sавоевания. 3аµото напLnно
естествено е sа еpин такLв rоµен интеnект, какLвто е
евреùският, pа се pопусне появата и на сLrнения, покаsваµи
естествените граници на наuата систеrа, която sасега
иsгnе»pа õеsграни¬на. µаnи теsи наrерения sа световно
управnение не провокират pLnõока криsа, която
46 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
rо»е еpин pен pа униµо»и и саrите нас.
Иrа nи иsоõµо такава qиnосоqия? µаnи с наuето
наrерение sа сLspаването на еpинно световно управnение ние
не накLрняваrе някакLв pруг, по-висu sакон на прироpата,
коùто наuите pеpи не са rогnи pа раsõерат, иnи наuите
свеµенни праотци са sнаеnи това, но тяxното sнание е
останаnо скрито sа нас? Hие напLnно си pаваrе сrетка, ¬е
rного xора, sапоsнаваùки се сLс сLвреrенната интерпретация
на наuето таùно у¬ение, rогат pа ни упрекнат наù-ве¬е по
отноuение на rиnионите »ертви, които ние пnанираrе pа
осLµествиr. 3асега наuето уõе»pение, ¬е иsõиването на
rиnиони е еpно õnагороpно pеnо, което rо»е pа стане ¬реs
среpствата на наuето световно еpинно Yправnение, sаµото
иs¬истването на иsnиuната rаса, която sастраuава ¬овеuкото
сLµествуване иsоõµо, е прироpен sакон, коùто ние искаrе pа
приnагаrе сLsнатеnно. Hие sнаеr sа еpин такLв вра»pеõен на
наuата систеrа rеxаниsLr ÷ антициониsrа, коùто оõа¬е е
саrо ¬аст от наuата програrа. Tова е pо õоnка поsнатият ни
rеxаниsLr на иsкуствено преpиsвикване на оrраsа кLr нас, от
което интересLт кLr наuата систеrа саrо нараства. Xиnяpите
гnаuатаи на антиевреùски настроения по света ¬уpесно
оõсnу»ват наuите интереси. Hаuите успеxи в тLрговията, вLв
висuата qинансова pеùност, в науката, в куnтурата, в
управnението на вси¬ки нива преpиsвикват всеоõµа sавист и
оsnоõnение, което се преврLµа в оrраsа, която впосnеpствие
се трансqорrира от rеxаниsrите на pуxовната ни систеrа,
преврLµаùки я в нова енергия на сиnите, които ние
управnяваrе. Hие уrеnо успяxrе pа отприµиr енергията на
наù-»естокото в историята на ¬ове¬еството антиевреùско
настроение, внуuено на еpин веnик
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 47
pиктатор ¬реs вLspеùствия, осLµествени ¬реs иsxо»pаµи
от наuите среpи инициативи. Hеговото приrитивно
оsnоõnение, превLрнаnо се в »естоко qиsи¬еско
иsтреõnение на rиnиони евреи, оõа¬е ни pонесе саrо
поnsа, наù-ве¬е в pве основни направnения: 1) Eяxа
униµо»ени rного нека¬ествени евреи по света, които
саrо пре¬еxа на наuето свеµено pеnо и 2) Rреpиsвикаxа
кLr нас всеоõµо сL¬увствие от страна на веnиките сиnи
÷ СAµ, Aнгnия и Франция, които ни поrогнаxа pа
сLspаpеr отново pLр»авата Иsраеn и sаставиxа
Fерrания pа ни pаpе rного пари, Kато коrпенсация sа
»ертвите.
Hо в тоsи неспирен поток от успеxи, ние õиxrе rогnи
pа õLpеr сrутени не тоnкова от гоnосnовните упреци и
неnепи оõиpи, отправени кLr нас ¬реs рупора на
rиnионите ни критици, ¬реs нарастваµите уrения на
наuите иsоõnи¬итеnи, коnкото от някоù, коùто õи rогLn
pа погnеpне по-pLnõоко в корените на наuето таùно
sнание, откриваùки в него опровергаваµия сегаuните ни
уõе»pения коrпонент. Hовото sнание, което õи ни
pонесLn анаnиsLт pори на някоù скрит в соõствената ни
pуxовна систеrа еnеrент, е това, което истински ни
трево»и.
Hаuето pLnõоко уõе»pение е, ¬е това õи rогnо pа
стори саrо ¬овек, коùто не е от наuия роp. 3аµото саrо
такLв ¬овек не õи rогLn pа õLpе отвLтре и сnеpоватеnно
pа õLpе преpуõеpен относно истинността на наuия sакон,
носеµ неиsõе»но в сеõе си и о¬ертанията на своята
ограни¬еност. Саrо ¬у»pият на наuата систеrа интеnект
е в сLстояние pа се освоõоpи от sавnаpяваµата
атрактивност, от pLnõоката и всеоõxватна сиnа на
иpеята, която винаги ни е рLковоpиnа преs вековете. Hо
саrият qакт, ¬е сLµата таsи иpея е при¬иниnа сrLртта
на rиnиони от наuата
48 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
соõствена крLв, е pLnõоко сrуµаваµ. Hиrа от pеùствието на
такLв sакон страpанието на еpин õеpстваµ евреин е по-rаnко
от страpанието на коùто и pа е pруг ¬овек. Иrенно
еpнаквостта на наuето всеоõµо ¬овеuко страpание е пLрвото
неµо, което ни кара pа се сLrняваrе.
µраги ¬итатеnk, това е и краят на наuето иsnо»ение на
еpна n+oõpaxaeua сLвреrенна версия на принципите,
sаnегнаnи в основата на таùното sнание на евреите. Rо
сLµество всяко pревно sнание от типа на Kаõõаnа сLpLр»а
rного по-гоnяrа инqорrация. Интерпретациите на раsnи¬ните
pревни pуxовни систеrи твLрpе rного си приnи¬ат. BLпросLт
е pаnи rогат pа се открият някои пресе¬ни то¬ки в pревните и
в по-новите систеrи на rLpростта, които pа ни накарат pа
погnеpнеr вLрxу евреùската систеrа от еpна сLвреrенна,
нова гnеpна то¬ка. Hаuето наrерение е pа иsnеsеr от русnото
на оõи¬аùната критика и иsоõnи¬аване и pа построиr нова
qиnосоqия. Hие няrа pа вLрвиr по траpиционния, утLпкан от
xиnяpите критици на евреùската систеrа пLт, вnиваùки по тоsи
на¬ин нова енергия в тяxната соõствена систеrа. Eвреите
твLрpят, ¬е е õеsцеnно критикуването и иsоõnи¬аването на
теxните таùнства, таùните органиsации и pокуrентите на
таùните протокоnи sа нов световен реp, тLù като това е саrо
от поnsа sа тяx. Истинската ни цеn е иsгра»pането на систеrа,
в която сиnата на раsоõnи¬ението проиsти¬а от по-rоµна и по-
всеоõxватна иpея. 3аµото ниµо не е ве¬е по-открито и по-
pостLпно от "таùната" на световното управnение. Hаù-
гоnяrата таùна не е таùна sа никого.
Eроят на иsõроените тук вLоõра»аеrи 22 принципа
сLвпаpа с õроя на õуквите в староевреùската аsõука. Tова са
сиrвоnите, вLрxу които са sаqиксирани,
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 49
оõосоõени и pеqинирани принципите и sаконите на таùното
sнание на евреите, вLрxу които всLµност иsрасна и rоµната
конструкция на тяxната pуxовна систеrа, тLр»ествуваµа pнес
по света.
HагLрõваrе се с труpната sаpа¬а pа посо¬иr вLsrо»ността
sа иsгра»pането на еpна сLвLрuено нова гnеpна то¬ка по тоsи
ва»ен вLпрос. С нея няrа pа иsпаpаrе поp вnиянието на
приrитивни поpõуpи и неnепи страсти sа pиректна
конqронтация, а µе граpиr устоите на еpна нова qиnосоqия,
която µе ги оõгLрне сLс своята uирота.
1.2. РЕЛИГИОЗНАТА OИЛОСОOИЯ НА ДРЕВНИТЕ ЕВРЕИ -ПЪТ КЪМ
ОБОСНОВАВАНЕТО НА ТАHНИТЕ OОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ В
ЧОВЕШКОТО ОБþЕСТВО.
Pеskrе: Mисти¬ният (таùнственият) xарактер на
приrитивните qорrи на ¬овеuките вярвания са преrинаnи в
систеrата на староевреùската реnигия по на¬ин, коùто е
сLspаn усnовия sа вLsникването на pогrи от типа на
"неоõxоpиrост от таùно управnение на света". Опит sа анаnиs
на тоsи вLпрос от гnеpна то¬ка на иpеи, вLsникнаnи в
pревноевреùското у¬ение Kаõõаnа, осветени от сLвреrенна
гnеpна то¬ка.
B xристиянската реnигия винаги е сLµествуваnа таùна
цLрква, наре¬ена ùоанитска, която, ува»аваùки неоспориrия
постуnат sа неоõxоpиrостта от оqициаnна цLрква, е
иsграpиnа и sапаsиnа сLвLрuено pруго тLnкуване на pогrите
от това, което е õиnо преpставяно преp оõµеството на
вярваµите.
Pоsенкроùцерите, rасоните и таrпnиерите от вис-
50 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
uите управnяваµи крLгове на теsи органиsации преpи
Френската ревоnkция са принаpnе»аnи кLr таsи цLрква. B по-
ново вреrе виpни неùни преpставитеnи са Сен Mартен,
Mартинец pе Rаскуаnи и pр.
Отnи¬итеnна ¬ерта на таsи реnигиоsна систеrа е
стреrе»Lт на всяка цена pа се иsõягват откритостта и
раsцепnението. Сrятаnо се е, ¬е теsи pве ка¬ества са
нераsривно свLрsани. µLnгогоpиuният опит в органиsирането
на ¬овеuки оõµности покаsваn, ¬е sатвореността на
органиsацията сLspава õnагоприятни усnовия sа еpинството на
раsnи¬ни по xарактер nи¬ности, което е ва»но преpиrство.
Hаприrер на иsõорите qренските rасони укриват гри»nиво от
иsõиратеnите своята принаpnе»ност и иsпоnsват sа вnияние
вLрxу нароpа иsкnk¬итеnната си спnотеност. Tяxното еpинство
pава сиnа, която се проявява наù-pоõре в иsõорния реsуnтат
÷ сравнитеnно rаnкият õроù ¬nенове на rасонските nо»и
успяват pа иsпратят вLв Френското национаnно сLõрание
неиsrериrо по-гоnяr в процентно отноuение õроù pепутати,
преpставnяваµи теxните интереси.
Органиsаторите на таùните оõµества уrеят и pа поpõират
xората си. Eто какво каsва по тоsи вLпрос иsвестен rасон от
rинаnия век: Tряõва pа се приеrат "в rасонските nо»и
вLsrо»но наù-гоnяr õроù принцове и õогати xора. Bсеки
принц, nиuен от sаконната наpе»pа pа поnу¬и трона с Eо»ия
поrоµ, се стреrи pа го sавsеrе с ревоnkция. Hякои от тяx
pори са nиuени от трона и иsпратени в иsгнание. Pаскаùте
теsи тLрса¬и на попуnярност, гответе ги sа rасонството...
Bсеки принц õеs царство е отnи¬на наxоpка sа нас. Pо»ата µе
го повеpе кLr карõонарството. Hека те сnу»ат sа приrаrка на
гnупците, интригантите, поunите гра»pани и всякакLв виp
геuеqтари. Tе µе
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 51
раõотят sа наuата кауsа, вярваùки, ¬е раõотят sа света."
Mного xора и pо pнес се у¬уpват sаµо вLв висuите
еuеnони на вnастта с по-гоnяrа вероятност попаpат
нискока¬ествени nи¬ности. Tова е реsуnтат от приnагането
на rасонските rетоpи, с поrоµта на които цеnите се
pостигат ¬реs органиsирано еpинство, сL¬етано с
поnsването на усnугите на sасnепени и ограни¬ени
qанатици.
Hека се опитаrе pа вLsпроиsвеpеr онеsи rоrенти от
pревните евреùски у¬ения, които са стиrуnираnи
раsвитието на поpоõни иpеи.
Основните науки в староевреùското у¬ение са три:
Mагия, XерrетиsLr и Kаõõаnа.
Mагията, иnи науката на rаговете, се раsпространява в
pревността от у¬ениците на 3ороастLр. Tя преpставnява
у¬ение sа таùните и осоõени sакони на прироpата, скритите
сиnи, sа pеùствието на естествените и иsкуствените
енергии, които се наrират вLв и иsвLн rатериаnния свят.
Основното раsnи¬ие от сLвреrенното нау¬но ви»pане е, ¬е
pопуска сLµествуването и на неpостLпни sа поsнанието
сиnи и енергии, ¬иито раsнооõраsни проявnения сLставят
сLµността на rно»ество pеùствитеnни неµа. Rоsнанието
на виpиrите и pостLпните sа раsуrа ни qакти не rогат
никога pа опреpеnят еpна sавLрuена в nоги¬еско
отноuение картина sа света. Tоsи, коùто успее pа овnаpее
сLс среpствата на ¬овеuкия раsуr поне rаnка ¬аст от теsи
сиnи, õи иrаn реuитеnно преpиrство преp pругите. Tова се
отpава на rаnцина. Hевинаги теsи скрити от нас сиnи са
pеструктивни. С тяxна поrоµ ние õиxrе rогnи pа õLpеr
инициатори на поnеsни и сLµевреrенно при¬уpnиви sа
¬овеuкия раsуr на¬инания, които оõикновеният ¬овек
нари¬а
52 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
просто "¬уpеса". Иpеята sа таùните сиnи в прироpата е
основата на иpеята sа таùното управnение на оõµеството.
Xepue1usu+1 е науката sа прироpата, скрита в
ùерогnиqите и сиrвоnите на pревния евреùски свят. Tова е
наù-посnеpоватеnното тLрсене на принципите на »ивота и
Bсеnената. Tова е и Bеnикото µеnо на стреrяµия се кLr
поsнанието ¬овек, на вLsпроиsве»pането от негова страна на
естествения и õо»ествен огLн, раsруuаваµ и сLspаваµ
pеùствитеnните неµа. Rреp теsи, които се устреrяват кLr
поsнание и õогатство, тряõва pа иrа естествени преграpи, sа
pа rо»е наù-pоõрите от тяx pа трLгнат в правиnната посока.
Aко ние rо»еxrе pа иsграpиr истината sа света саrо вLs
основа на pостLпни sа сетивата ни qакти, то това õи õиnо
параpоксаnно. Hо истината, сLµността на вси¬ко, което
сLµествува, rо»е pа õLpе открита от теsи, които искрено и
упорито се стреrят кLr нея. Tо¬ната иpея sа Eо»еството е
истина. Tя е като qенера, коùто сnепите не ви»pат.
Истинската вяра е сLвLрuеното сLгnасие на уrа с
неиsõе»ните иsвори на поsнанието, проиsти¬аµи от
pеùствието на неpостLпни sа уrа ни сиnи и енергии,
прите»аваµи своù поряpLк, органиsация и систеrа.
Човеuките истини са винаги синтеs от наuата соõствена,
ограни¬ена от сnаõостта на преpставите ни сLµност и
раsнооõраsните прояви на неpостLпни sа sнанието ни
pеùствия и sакони.
Hа трето rясто е Kаõõаnата, иnи науката на евреùското
преpание, което преpставnява устно и писrено sнание,
преpавано от покоnение на покоnение. Tя rо»е pа се
опреpеnи като своеоõраsна rатеrатика на ¬овеuката rисLn и
опит. Tаsи наука pава на иpеите от¬етnивостта, то¬ността и
поpреpе-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 53
ността на числата. Нейните изводи се неоспорими за yма и
дават основание за дълôок дyшевен покой. 3атова за
изyчаването на Kаôôала е неоôxодимо пълно дyшевно
спокойствие. Cпокойствието на yма произтича от
yвереността. Tо е следствие на търпението и вярата. Fез вяра
наyката води до съмнение, а ôез наyка вярата пораxда
предразсъдъци. Cъединени в причyдливата им ]орма на
равновесие, тези две категории пораxдат достоверност.
uовешкото знание е винаги своеоôразна xармония меxдy
вяра и наyка. Kаôôалистичният метод е по-всеоôxватен от
наyч-
ния метод. Kаôôала оôxваmа както очевидността, така
наyчното доказателство, тясно свързано с неоôxо-
димото и разyмното предполоxение. uесто оôаче
вtзникват съмнителни предполоxения, както и заô-
лyxдаваmи предполоxения. Vмът на човека притеxава
осоôено качество на непогрешимост,
yтвърxдавайки в края на краиmата това, което знае,
като вярва на това, което мy се налага да предполоxи,
допyска най-често разyмни предполоxения, анализира
съмнителните и отxвърля заôлyxдаваmите. Tова е качество,
което се, yтвърxдава най-вече в съвременната наyка,
наречена ]илосо]ия (методология) за наyката. Cтароевреите
са оôръmали много повече внимание на методите и
методологията на наyката и
вярата и по-малко на логиката и нейните закони, което ôе
xарактерно за старогръцката кyлтyра. B своето развитие
човешката цивилизация е оôър-
нала много по-сериозно внимание на гръцкия вариант на
наyката, развивайки последователно именно гръцката
система. Cтароеврейският подxод изглеxда твърде разyмен и
ние не моxем да не съxаляваме, че системното мy развитие е
ôило в известен смисъл пренеôрегнато. Kак ôиxа изглеxдали
днес наyката и
4
54 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
неùните pости»ения, ако светLт õеuе вLsприеn староевреùския
вLsгnеp sа науката?
B структурно отноuение Kаõõаnа се сLстои от триpесет и pва
пLтя и петpесет врати. Tриpесет и pвата пLтя са 32 иpеи, õроят
на които отраsява оõеpинението на pесетте циqри на
аритrетиката с pваpесет и pвете õукви на староевреùската
аsõука.
µе иsõроиr теsи иpеи:
I. Бyknu1e
1.Anеq ÷ Eаµа
2.Eет ÷ Mаùка
3.Fиrеn ÷ Rрироpа
4.µаnет ÷ Bnаст
5.Xе ÷ Pеnигия
6.Bay ÷ Своõоpа
7.3аùн ÷ Соõственост
8.Pаrеp ÷ Светиnиµе
9.Mеr ÷ СrLрт
10.Hун ÷ BрLµане
11.Саrеx ÷ Световно сLµество
12.Aùн ÷ Pавновесие
13.Фе ÷ EеsсrLртие
14.Uаpе ÷ Сянка и отра»ение
15.Xет ÷ Pаsпреpеnение
16.Tет ÷ Enагораsуrие 17. Hоp ÷ RоряpLк
18.Kаq ÷ Сиnа
19.Kоq ÷ Светnина
20.Pеu ÷ Pаsпоsнаване
21.Lин ÷ EеsраsсLpство
22.Tay ÷ СLеpиняване
I. Чucna
1.BLрxовно MогLµество
2.СLвLрuена MLpрост
3.Eеsграни¬ен Pаsуr
4.µоõрота
5.Справеpnивост и Строгост
6.Kрасота
7.Rоõеpа
8.Bе¬ност
9.Rnоpороpие 10. µеùствитеnност
Fоnяrата и сLpLр»атеnна страна в rетоpоnогията на
староевреùската наука иsпLква осоõено в на¬ина,
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 55
по коùто иpеите, приписвани на ¬исnата и õуквите и
иsраsяваµи неоспориrи истини, се сLеpиняват, сLгnасуват,
преrинават еpна в pруга иnи се трансqорrират в нови истини
поpоõно на ¬исnата. Tакава pинаrика на sнанието не поsнава
pори кnаси¬еската грLцка qиnосоqия, която иrа пове¬е
стати¬ен и nогико-конструктивен xарактер, откриваµ пLтя кLr
еpно sна¬итеnно ограни¬ение на своõоpата на rисLnта и на
вLоõра»ението.
Староевреùското у¬ение Tаро се сLpLр»а в ùерогnиqната
книга "Tриpесет и pвата пLтя", pокато краткото rу иsnо»ение
се сLpLр»а в книгата, ¬ието авторство се приписва на Aврааr
и се нари¬а Сеqер Hецира. 3на¬ението на Tаро е pа сnу»и
като кnk¬ кLr xерrети¬ните ùерогnиqи. B него се наrират
сиrвоnите и ¬исnата на проро¬ествата на Hеsекииn и Свети
Hоан. Откритието е на иsвестния иsсnеpоватеn на
pревноевреùската куnтура Kурт pе Xеõеnин.
Mо»е pа се ка»е, ¬е староевреùската наука е вLsприеnа
rетоpа на сnо»ните вsаиrосвLрsани раsкnонения от sнания, в
които всяка стLпка се преpxо»pа от коrпnицирани кnk¬ови и
сиrвоnни структури, sа пLnното вLsпроиsве»pане на които се
иsисква nоги¬ески оõосновано от¬итане на всеки rе»pинен
етап от таsи сnо»на и раsнооõраsна систеrа. Pоги¬еската
простота в иsве»pането на истината, вLsприета в грLцката
qиnосоqия, тук е sаrенена сLс сnо»ен rеxаниsLr sа
pви»ението на rисLnта. Tо¬но в такLв сnо»ен nаõиринт от
sнания са роpени Eиõnията, която се приеrа като книга на
вpLxновението, и Tаро, вLsприеrана като книга на
вpLxновитеnя. Tаро се нари¬аnа оµе Pота (Kоnеnо) иnи Tора.
µо нас са pостигнаnи саrо откLсnе¬ни истини от цяnото õогат-
ство на иpеите, проиsти¬аµи от теsи книги, посnу»иnи
56 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
като основни писания на pревните роsенкроùцери и иrаµи
отноuение кLr иpеоnогията на иnkrинатите, sа което
споrенава иsвестният rаркиs µе Сkuе.
Mного у¬ени преpпоnагат, ¬е играта на карти е роpена от
иpеите, на книгата Tаро (Tора). B Испания наприrер и pо pен-
pнеuен в някои систеrи на карти sа игра са се sапаsиnи
основните пLрвона¬аnни sнаци на Tаро, а саrата игра е
иsвестна като "игра на сянка иnи на ¬овек". Tова е старинната
игра на карти nаrõер, проиsxо»pаµа от испанската pуrа
"ombre" ÷ ¬овек, rL». Оттук проиsnиsа и понятието "nаrõерен
стоn".
Tеsи sнаци са саrо сrLтен споrен sа пLрвона¬аnния
sаrисLn, sаnо»ен в таsи таùнствена книга, преpнаsна¬ена pа
сLõере на еpно rясто правиnните сL»pения sа ¬овеuките
õо»ества.
Bисuата Mагия (La Haute Magie), иsраsяваµа sнанието в
pревната книга Tаро, е õиnа sаписана вLрxу rеpаnи,
таnисrани, rаnки кnk¬ове и отпе¬атLци. Hаприrер "rаnките
кnk¬ове на Соnоrон" се сLстояnи от 36 таnисrани сLс 72
отпе¬атLка, анаnоги¬ни на ùерогnиqните qигури на Tаро.
Черната rагия (Magie Noire) е таsи, която иsопа¬ава
сLpLр»анието на теsи свеµени pокуrенти.
Hяrа сLrнение, ¬е иrенно вLрxу такава структура на
таùнственост е вLsникнаnа и систеrата на таùното sнание
Kаõõаnа. Tя сLpLр»а pве ¬асти: Eереuит (книга Eитие) и
Mеркава (Kоnесница), т.е. коnеnа, наrекваùки sа таùнствените
виpения на Hеsекииn.
B таùнствената наука Kаõõаnа Eог се раsгnе»pа като
еpинственият õеsусnовен постуnат на всяко вLsrо»но sнание.
Eог е и неоõxоpиrата xипотеsа, оõосноваваµа всяка
pостоверност. Иpеята sа Eога оõа¬е не е nиuена от
сLpLр»ание, sаµото rетоpоnо-
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 57
гията на староевреиската наука веpнага я е иsпLnниnа с
опреpеnен сrисLn. Eто как това rо»е pа се опиuе ¬реs
постуnати:
Ìпостуnат: Eог е (Иrа Eог)!
ÌÌпостуnат: B Eог е »ивота (Оõяснението на »ивота е в Eога).
ÌÌÌпостуnат: XивотLт се проявява ¬реs pви»ението.
ÌVпостуnат: µви»ението не прекLсва õnагоpарение на
равновесието на сиnите.
Vпостуnат: Xарrонията проиsти¬а от анаnогията на
противопоnо»ностите. Uеnта на противопоставянето е
sапаsването, а не униµо»ението.
VÌ постуnат: Eеsспирно виpоиsrенение на qорrите,
неуниµо»иrост на веµеството.
VÌÌ постуnат: 3аконите на Rрироpата се неотrени
rи. B тяx е sаnо»ен сrисLnLт на õеsкраùното
усLвLрuенстване, в това ¬исnо и на »ивота.
От теsи постуnати сnеpва еpноsна¬на rетаqиsика: Tова са
sаконите и pеùствията, анаnоги¬ни както в уrствен, така и в
нравствен аспект. Tе сLставят неотrениrата истина, която се
оспорва ¬есто от qантаsиите и rе¬тите. µоõрото ÷ това е
истината, а snото ÷ това е греuка, пороpена от qантаsиите и
rе¬тите. Tеxният сõnLсLк (на pоõрото и snото) раsкрива
правиnните сL»pения sа ¬овеuките õо»ества и sа
pоõроpетеnта. µоõроpетеnта се оõраsува от pоõрота и
справеpnивост. От гnеpна то¬ка на pоõротата pоõроpетеnта е
сниsxоpитеnна, а от гnеpна то¬ка на справеpnивостта тя е
строга. µоõроpетеnта е pоõра, sаµото е справеpnива, и е
справеpnива, sаµото е pоõра. µоõроpетеnта е наù-висuето
проявnение на ¬овеuкото õитие, sатова тя е прекрасна.
Фиsи¬еският и нравственият свят са в xарrония
(равновесие), което оsна¬ава, ¬е те не сLpLр»ат, в
58 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
сеõе си висuа при¬ина. Tова оµе оsна¬ава, ¬е сLµествува
непреxоpна rLpрост, осLsнаваµа таsи гоnяrа и ве¬на истина
¬реs неùните õеsкраùни qорrи и проявnения, вLsникваµи в
твор¬еството на раsуrа. Сnеpоватеnно висuето rогLµество
наp таsи xарrония не е някакLв Kраn (nи¬ност), тLù като
иpеята sа Kраnя õи внуuиnа и иpеята sа иpоnа, преpте¬а на
всяка при¬инност. Старите евреù я нари¬ат Вeueu (Kетер).B
у¬ението на каõõаnистите висuето rогLµество е BенецLт на
Bсеnената, а цяnото творение е вnаpение на Kороната (иnи
оµе царство на Bенеца). И тLù като ние не rо»еr pа pопуснеr
като вLsrо»ност това, което не се проявява в pеùствитеnност,
то ние не rо»еr pа pопуснеr неµо, което pа не се поp¬инява
на висuето rогLµество (Bенеца), което от своя страна не е
nи¬ност и сnеpоватеnно õи сnеpваnо pа остава скрито от
погnеpа на nи¬ността. Tова е sаµото nи¬ността тLрси
оõяснението на неµата в при¬инността, а управnението на
Bенеца е õеsпри¬инна сLµност. Eог сLµествува, sаµото
rогLµеството и висuият Bенец се граpят вLрxу непреxоpната
rLpрост (Xокrа) и твор¬еския Pаsуr (Eина). B него са µоõро-
тата (Xесеp) и Справеpnивостта (Fеõура), сLставяµи иpеаnа
sа Kрасотата (Tиqерет). B него е винаги Rоõеpоносното
pви»ение (Hецаx) и веnикото ве¬но сеrеùство (Xоp). Hеговата
воnя е непрекLснатата Rроиsвоpитеnност (Hесоp), а царството
rу (Mаnкут) е õеsnреpеnността, насеnена сLс светове.
Сnеpоватеnно управnението на царството на Bенеца не
rо»е pа õLpе реsуnтат от pеùствията и воnята, проиsти¬аµи
от еpна nи¬ност. Tова е сnо»ен rеxаниsLr от pви»ения и
спонтанност, коùто rо»е pа се иpентиqицира еpинствено с
таùната õеsпри¬инна сиnа, иsxо»pаµа от Bенеца.
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 59
Bсеrирната синтети¬на наука се раsгnе»pа като xраr, кLr
коùто воpят триpесет и pва пLтя и в коùто rо»е pа се вnеsе
преs петpесет врати. Uяnото ¬овеuко поsнание rо»е pа се
кnасиqицира сLоõраsно теsи циqри. Tака ¬исnото pесет се
приnага кLr õеsусnовното понятие sа »ивота в
посnеpоватеnността на õо»ествения, rетаqиsи¬ния и
прироpния сrисLn, повтаряùки се три пLти pо pесет, което
pава оõµо триpесет вLsrо»ности sа анаnиs. KLr таsи циqра
се pоõавят pвете основни еpиници: сиnепсиса (еpиницата,
преpставяµа уrа) и синтеsа (еpиницата, преpставяµа
всеоõµия иsвоp). Tова са триpесет и pвата пLтя на sнанието.
Rетpесетте врати е кnасиqикацията на отpеnните серии
(пет на õроù, всяка сLpLр»аµа pесет еnеrента), опреpеnяµи
всевLsrо»ните виpове поsнание.
Tака Kаõõаnа е и своеоõраsна rатеrатика на иpеите
(синопсис), сLс среpствата на която ние õиxrе rогnи pа
принуpиr прироpата pа раsкрие своите таùни. Tова е висuето
ниво на поsнанието, сnеp което сnеpват нивата на
трансценpентаnната Kаõõаnа и Lеrан qораu, иsто¬ника и
при¬ината на вси¬ки pогrати.
B Eиõnията са pаpени pве иrена на ¬овека: Apаr, което
оsна¬ава "иsвnе¬ен от sеrята" (õукваnно ¬овек на sеrята), и
Eнос ("Eноx"), което оsна¬ава "õо»ествен ¬овек, иsвисиn се pо
Eога". СLгnасно Eереuит Eноx е õиn пLрвият, коùто е иsраsиn
по¬итание кLr Eо»еството. B Eиõnията се каsва, ¬е тоù õиn
вsет »ив на неõето, сnеp като на¬ертаn на pва каrLка, наре¬е-
ни коnоните на Eноx, пLрвите еnеrенти на реnигията и
всеrирната наука.
Eноx всLµност не е еpини¬на nи¬ност, а оõраs на цяnото
¬ове¬ество, вLsвисено pо сLsнанието sа õеsсrLртието на
реnигията и науката. Rоявата на куnта
60 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
кLr Eога и вLsникването на кастата на »реците се свLрsва с
иrето на Eноx. B таsи систеrа се появяват и раsnи¬ните
цивиnиsации (Bавиnон, Eгипет, FLрция и pр.), които
прите»ават писrеност. Fеният на цивиnиsациите иrа раsnи¬ни
иrена. Eвреите го нари¬ат Eноx, египтяните ÷ Tрисrегист,
гLрците ÷ Kаprон.
Hау¬ен qакт е, ¬е ùерогnиqите на Tаро са иsоõра»ение на
pревни паrетници на Eгипет. 3наците в таsи книга са
поpреpени в своеоõраsна синопти¬на структура, иsоõраsени са
вLрxу rетаnни пnо¬и, които впосnеpствие õиnи
вLsпроиsвеpени по отpеnно вLрxу каrLни и rетаnи,
постепенно превLрнати в иpоnи. Tака се опреpеnяnи
страниците на таsи õеsкраùна книга, õеsкраùна сLс своите
раsnи¬ни коrõинации, раsпреpеnени и сLеpинявани вLв все
по-нови и нови сL¬етания, преврLµаµи се в неиs¬ерпаеrия
поток от преpскаsанията на истината от страна на поsнаваµия
раsуr.
Fnавната соõственост, която се открива в Kаõõаnа, е
pоõрата sаµита на реnигията, постигната с уõеpитеnно от
¬овеuка гnеpна то¬ка приrирение rе»pу раsуrа и вярата.
Tова sнание ни поpнася превLsxоpен приrер sа описание на
световните pогrати, qорrирани тук по еpин твLрpе
специqи¬ен на¬ин. Истината sа реnигиоsния куnт в него се
раsкрива ¬реs ясни и вLspеùстваµи вLрxу раsуrа сиrвоnи,
които ни приõnи»ават pо Eо»еството. Tова sнание поsвоnява
на ¬овека pа виpи Саrия Eог, pа се pокосне pо Hего и в
иsвестен сrисLn pори pа се вLпnLти в Hеговия Оõраs. Tака
реnигията и неùните основни иpеи се преpставят на нароpа по
еpин откровен на¬ин, което е ва»но преpиrство в стреrе»а pа
се спе¬еnи pоверието на управnяваната от еrоциите тLnпа.
Оõраsите на вярата, опираµа се вLрxу иpеята sа
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 61
Epинния и BсеrогLµ Eог, преpставnяват Bисuа Mагия,
органиsирана и регуnирана от сиrвоnиsrа и ùерарxията.
Tаùнствеността на оõреpите преpиsвиква спонтанен приnив на
pуxовна енергия, окаsваµа неоцениrа поrоµ на ¬овека sа
укрепването на неговата воnя, напоrняµа rу sа
sаpLn»итеnното усnовие pа се иsвLрuват pоõри pеnа.
Спонтанните rисnи, внуuавани от sагаpката на реnигиоsния
сиrвоnиsLr, отпускат »еnеsните вериги на раsсLpLка, които
е»еpневните ни гри»и неиsõе»но иsковават, и сnу»ат като
опора против напаpките на неорганиsираната и арогантна
критика. Mоnитвата раsuирява крLгоsора на rоnеµия се и rу
поsвоnява pа наrери в нея потреõностите на неговия уr и
сLрце. Bярата в Epинния и BсеrогLµ Eог е като qеникса,
вLsра»pаµ се от век на век, иsникваµ от своята пепеn, sаµото
таùната на таsи вяра е като таùната на саrата Rрироpа. -
Eтиrоnогията на pуrата "Kаõõаnа" оõикновено се свLрsва с
евреùската pуrа "киõеn", което оsна¬ава "сLõираr,
поnу¬аваr". Rреве»pат я като npepauue.
Иrа иsсnеpоватеnи на евреùската история, които сrятат, ¬е
pуrата "каõõаnа" иrа xаnpеùско-египетски проиsxоp и иrа
sна¬ение на таùно sнание, у¬ение. 3а оõяснение на тоsи qакт
се иsпоnsват египетските корени "кеп", "кеõо", "коп", "коõ".
Eвреùският анаnог на теsи корени е "гаõ", "кеõ" иnи "кеõõет",
което оsна¬ава "скриваr, sакриваr". Rриõавянето на ¬асти-
цата "аn" на египетски оsна¬ава "вsиrаr". Mо»е pа се приеrе,
¬е цяnата pуrа "Kаõõаnа" оsна¬ава "sнание, проиsти¬аµо от
скритите принципи" иnи "вsиrаr от таùните".
Опреpеnено rо»е pа се ка»е, ¬е каõõаnисти¬ният еnеrент
на таùнствеността присLства в по¬ти вси¬ки по-sна¬итеnни
реnигии на 3еrята. Y¬ението на като-
62 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
nи¬еската реnигия наприrер е иsцяnо каõõаnисти¬но. B Инpия
у¬ението на Kриuна, преpавано от Exагават Fита, е еpно
поpроõно преpставяне на таùни sнания, pостигаµо pо
иsуrитеnни pетаùnи, които по-скоро sву¬ат наивно (нену»ното
раsкриване на сLкровени таùни рано иnи кLсно се иsра»pа в
наивността на rисLnта). µесетте вLпnLµения на Bиuну са
анаnог на сеqиротитите на Kаõõаnа, откровение, което rо»е
pа се сrята pори по-пLnно от това на xристиянското
откровение.
Иrенно таùното sнание е при¬ината sа появата на
nегенpарни rL¬еници, като Xристос при xристияните,
вLsкрLснаn сnеp »естоката сrLрт на раsпятието, Оsирис при
египтяните, уrLртвен от Tиqон и сL»ивен от Иsиpа, Eаnpур в
сканpинавските реnигиоsни вярвания, коùто õиn уõит от вLnка
Xерис и вLsвLрнат кLr »ивота от Bоpан (иnи Оpин), Tерепис
(иnи Tетенус), вLsкрLснаn от сrLртта, вLsпявана от скаnpи,
pруиpи и õарpи, които в негова ¬ест раspават на вярваµите
свеµен оrеn, както xристияните раspават вLрõа и т.н.
HавсякLpе таùната на sнанието, оõусnавяµо реnигията и
вярата, се преврLµа в тLр»ество на pоõрото наp snото ¬реs
pоõровоnната »ертва на xората, понасяµи несправеpnивите
напаpки на сLpõоносни сиnи. Hиrа това не говори ясно и
от¬етnиво, ¬е таùното sнание навсякLpе и sа вси¬ки нароpи
иrа еpин и сLµ xарактер?
Rри евреите оõа¬е то приpоõива осоõен сrисLn. 3аpаваn
nи си е някоù от нас вLпроса: ОткLpе иpва сиrвоnLт на
вnастта ÷ "короната" иnи "венеца", и какLв е неговият
сrисLn? µаnи sаp тоsи сиrвоn не се крие някаква pLnõока
qиnосоqска концепция? 3аµо старите евреи иsõягват pа
иpентиqицират nи¬ността с центLра и иsто¬ника на вnастта,
спасяваùки се от
ПРЕДСТАВАТА ЗА ВЛАСТТА... 63
преврLµането ù в иpоn? B аõстрактния сrисLn на сиrвоnа
(венеца) не е nи sаnо»ен ва»ен rоrент от таùното sнание,
проиsти¬аµ от специqи¬ната неопреpеnеност на rеxаниsrите
на вnастта?
Осоõено покаsатеnна е реакцията кLr теsи проõnеrи на
у¬ениците и посnеpоватеnите на Сен Mартен, еpин от наù-
ревностните привLр»еници на Tаùното у¬ение. Hари¬ат ги оµе
"оõµество на rартинистите". Сен Mартен преpри¬аn õnиsкото
вLsра»pане на Tаùното у¬ение поp вnияние на невиpиrите
nL¬и, иsnL¬вани от световните центрове на реnигиоsните
вярвания и светиnиµата на окуnтиsrа. Mного са по¬итатеnите
rу и в среpите на xристиянските свеµеници. Y¬ениците на Сен
Mартен нари¬ат сеõе си "неиsвестни qиnосоqи". Tе са
µастnиви сLс своята неиsвестност и не иsпитват
неоõxоpиrост pа приеrат каквото и pа е иrе, тLù като таùното
sнание преpпоnага пLnно отсLствие на поpоsрения sа тяxното
соõствено сLµествуване.
B Eиõnията иrа иpеи, иsраsяваµи опреpеnено отноuение
по тоsи вLпрос. Иисус Xристос е каsаn, ¬е pро»pите тряõва pа
се скрият на pLното на сLpа, сLpLр»аµ тестото, sа pа раõотят
pеноноµно в rLn¬ание, pокато õро»ението оõxване цяnата
rаса, от която се ра»pа xnяõLт.
BLнuните приsнаци на посветения в Tаùното у¬ение у¬еник
са скроrността, qиnантропията õеs иsnиuен uуr, спокоùният
xарактер и õеsграни¬ната pоõрота.
BLsникват вLпросите: СLµествуват nи реаnни при¬ини,
които воpят pо pрасти¬ното иsопа¬аване на õnагороpните цеnи
на Tаùното у¬ение, иsвестно като "световно управnение на
еnита", "Hов Световен реp" и pр. µаnи оõµата иpея в теsи pве
принципно раsnи¬ни иpеоnогии, опираµа се на
"таùнството" и
64 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
"скритостта", не е по¬ерпана от староевреùското у¬ение
Kаõõаnа, оõxваµаùки по тоsи на¬ин в еpинна рационаnна
структура някои от ве¬ните sаõnу»pения на ¬овеuката rисLn?
µаnи в сLвреrенната наука ние, rо»еr pа откриеr
о¬ертанията на онова sнание, в раrките на което неиsвестната
qиnосоqия на rартинистите приpоõива конкретни qорrи,
вLsврLµаùки pLnõоката ни вяра в õnагороpството, pоõрите
наrерения и rLpростта на pревните ¬реs среpствата на
поsитивното ¬овеuко sнание?
Опит sа отговор на теsи ва»ни вLпроси ние µе направиr в
настояµата книга.
* Г Л А В А ВТ О РА
MОµEPIT HA СBETОBHОTО YRPABPEHИE B
RО3ИTИBHОTО ЧОBELKО 3HAHИE
2.1. ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКОТО ВИЖДАНЕ ЗА ВЛАСТТА
ИЗВЪН КАНОНИТЕ НА ТАHНОТО ЗНАНИЕ НА ЕВРЕИТЕ
Рesmue: Иpеята sа Epинния и BсеrогLµ Eог е
повnияnа раpикаnно вLрxу qорrирането на rоpеnите rа
вnастта и е поsитивното ¬овеuко sнание. Опит sа
описание от сLвреrенна гnеpна то¬ка на тоsи сnо»ен
и rногооõраsен процес.
■. ■ ■ ■ !
" RLрвите qиnосоqско-поnити¬ески сL¬инения са |
написани преpи някоnко xиnяpи гоpини. Tакива са
наприrер "Kнига на управитеnя на Lаn" в Kитаù,
"Aртxаuастра" в Инpия; в pревна FLрция това са "µLр»ава"
на Rnатон, "Rоnитика" на Aристотеn и т.н.
Xарактерното sа sнанието, описано в теsи книги, е
неговата "откритост" кLr света на xората, кLr тяxното
поsнание и qактите, които те наõnkpават. Иsвоpите се
правят вLs основа на наõnkpения и анаnиsи. Tова
сLµествено ги раsnи¬ава от xарактера на таùнството и
rистициsrа, коùто откриваrе в староевреùските
преpания.
Tака наприrер YоnтLр
2
посо¬ва, ¬е в "Mетаqиsика" V
1013 Aристотеn приеrа като еpно от uестте sна¬ения на
"на¬аnото" някаква група иnи икpивиp "по ¬ието реuение
се pви»и pви»еµото се и се иsrеня иsrеняµото се, като
наприrер на¬аnствуваµите nица
5. Световната конспирация ÷ 2
66 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
в граpовете и вnастта на управниците, царете и тираните".
Tеsи, които управnяват, са наре¬ени от него "arch`e".
Спореp Mаùрс
4
преpставката "arch`e", както това е в
õLnгарските pуrи арxитект и арxиепископ, покаsва не саrо
пLрвия иnи гnавен ¬овек на органиsацията, но сLµо така и
пLрвона¬аnната активност на тоsи, коùто стиrуnира pругите
кLr pеùност и поставя на¬аnото на sаrисLnа, коùто те
тряõва pа иsпLnняват. Rрактиката и наõnkpенията на
pревните гLрци покаsваnи, ¬е сLµественото в преpставата sа
"arch`e" е иrенно това пLрвона¬аnно pеùствие/иsxо»pаµо
от наpарения pа наnага воnята си наp pругите. Bnастта
сnеpоватеnно е осоõен роp при¬инност, гnавната енергия
на която е сLсреpото¬ена в наpарена с поpxоpяµи
ка¬ества nи¬ност.
Rостепенно оõа¬е раsnи¬ните ка¬ества и осоõеностите в
pеùствието на такива nи¬ности sапо¬наnи pа опреpеnят
сLµността на ве¬е всеоõxватното понятие sа вnаст. Tова
внася иsвестен xаос в оõясненията rа явnението, което наù-
pоõре се xарактериsира с pуrите на Xана Aренp. Tя каsва,
¬е "е nоuо отра»ение на сегаuното сLстояние на
поnити¬еската наука това, pето терrиноnогията не
раsграни¬ава такива кnk¬ови pуrи като "вnаст", "rоµ",
"сиnа", "авторитет" и "насиnие"... Иsпоnsуването иr като
синониrи покаsва не саrо иsвестна гnуxота кLr еsиковите
sна¬ения, но иrа сLµо така sа реsуnтат осоõена сnепота
кLr реаnностите, на които те сLответстват."
Hа ангnиùски еsик pуrата "power" оsна¬ава вnаст, сиnа,
rоµ. Оксqорpският ре¬ник раsuирява крLга на sна¬енията
на това понятие в pве основни направnения: пLрво, като
ка¬ество иnи своùство на xората и неµата pа
вLspеùствуват с активност, rоµ, qиsи¬еска иnи псиxи¬еска
сиnа, с xарактер, коrанpа иnи sакон-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 67
ност вLрxу неµо иnи вLрxу някого и, второ, като nи¬ност, орган
иnи неµо, което вLspеùствува.
Rоpоõно е поnо»ението с понятието sа вnастта и в pруги
еsици. Hаприrер в õLnгарския еsик етиrоnоги¬еският сrисLn на
понятието "вnаст" проиsти¬а от сnавянския гnагоn "вnаpея". Tук
основната иpея на пLрвона¬аnното вLspеùствие вLрxу групи от
xора е sаrестена с акта на соõствеността, която в краùна сrетка
сLµо е qорrа на пLрвона¬аnно вLspеùствие. Иsгnе»pа, ¬е актLт
на приpоõиване на соõствеността е õиn винаги õоnеsнен проõnеr
sа сnавянския етнос, неиsrенно свLрsан с раsnи¬ните преpиrства
sа теsи, които са упра»няваnи вnастта в сnавянското оõµество.
Pингвисти¬ните проõnеrи на понятието "вnаст" са свLрsани с
траùното навnиsане в еsиците на неговите приrитивни
интерпретации. Rравиnно е отõеnяsаn тоsи qакт PоõLрт µаn:
"3а неµастие в ангnиùския еsик "вnаст" е неуpоõна pуrа,
sаµото противно на •вnияние" и "контроn" тя няrа уpоõна
гnагоnна qорrа, нито пLк суõектLт и оõектLт на отноuението
rогат pа се снаõpят сLс сLµествитеnни qорrи õеs приõягване
pо варварски неоnогиsrи."
6
Rо-sаpLnõо¬ени иsсnеpвания на вLпроса покаsват, ¬е вnастта
е както ка¬ество, така и отноuение. Hаù-ва»ната ¬ерта на
вnастта оõа¬е проиsти¬а от еpно pруго ва»но оõстоятеnство, sа
което µе раsка»еr rаnко по-поpроõно.
Све»pането на вnастта pо някои основни категории, като
наприrер "суõект" и "оõект", иrа като прецеpент раsnи¬ието
rе»pу така наре¬ените европеùски и китаùски rоpеnи на
вnастта. B еpна своя книга иsвестният историк на науката
HиùpLr раsкаsва сnеpния nkõопитен сnу¬аù: "Rреs XVÌÌÌ в.
Kитаù е посетен от ùеsуитски rисионери, които раsкаsваnи на
68 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
rестни у¬ени и qиnосоqи sа успеxите на европеùската
наука по онова вреrе. Eвропеùците sаµиµаваnи иpеята, ¬е
прироpата се поp¬инява на прости и поsнаваеrи sакони, с
поrоµта на които по nоги¬ески пLт rогат pа се иsвеpат
вси¬ки останаnи прироpни явnения и процеси. Hо какво
õиnо у¬уpването на rисионерите, когато те с иsненаpа
откриnи, ¬е китаùците иr се наpсrиват, посо¬ваùки, ¬е
такава иpея е иsраs на ¬овекопоpоõна наивност. Tаsи
"наивност" оõа¬е, спореp HиùpLr, пороpи еpна висока
куnтура, наре¬ена европеùска, в основата на която nе»и
pревната иpея sа Bеnикия и Epинен Eог, иpваµа от
реnигията."
7
BLпреки това в китаùското ви»pане проnи¬ава еpна
сLвLрuено pруга реакция по вLпроса sа устроùството на
света, която проrеня раpикаnно и вLsгnеpа sа сLµността
на вnастта в оõµеството.
Kитаùците твLрpят, ¬е KосrосLт преõивава в спонтанна
xарrония и реp, в коùто стаõиnността на явnенията не са
сnеpствие от сLµествуването на вLнuен авторитет и
вnияние. Tаsи стаõиnност се пора»pа вLв всяка еpна
сnо»на прироpна систеrа, каквито са оõµеството,
прироpата и ¬овеuкото rисnене. Tя е сnеpствие от
равновесието rе»pу проти¬аµите в тяx процеси, които са
стаõиnни пораpи това, ¬е са вsаиrноsависиrи и реагират
"поrе»pу си в неконтроnирана от никого xарrония. Tе не
се поp¬иняват на никакLв sакон, коùто никоù ÷ нито õог,
нито ¬овек ÷ не е иsrисnиn. Tова е sакон, коùто не е
наnо»ен от вLнuна при¬ина, наре¬ена Eог, иsграpен в
наuите преpстави по наuе ¬овеuко поpоõие, не е и някаква
¬овеuка конвенция (спораsуrение, pоговор), наnагана с
консенсус на Mненията вLрxу прироpата. 3аконите на
прироpата не са някакво категори¬но наре»pане иnи
усnовие sа õеsпрекосnовно поp¬ине-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 69
ние. Tе не са ниµо pруго, освен статисти¬ески sако-
ноrерности, ваnиpни саrо sа опреpеnено rясто и вреrе и
qорrуnирани като описание, а не като преpписание.
B тоsи сrисLn вLsниква веpнага сnеpният вLпрос: µаnи
qорrуnирането по rатеrати¬ески и nоги¬ески пLт на sаконите
на прироpата, което е еpно õеsспорно пости»ение на
европеùската куnтура, иsграpена вLрxу иpеята sа Epинния
BсеrогLµ Eог, rо»е pа стане и по pруг пLт, раsnи¬ен от пLтя,
иsõран от европеùците.
YспеxLт на европеùската наука преs вековете се е pLn»аn
наù-ве¬е на това, ¬е вярата в сиnата на Epинния и BсеrогLµ
Eог е насо¬иnа вниrанието на европеùците кLr иsу¬аването
на простите систеrи. Иsу¬аването на прироpата, sапо¬ваùки
от анаnиsа на сnо»ното, е pовеnо pо sастоù в китаùската
наука. Kитаùският реаnиsLr се е окаsаn пагуõен sа раsвитието
на поsитивната наука pо такава степен, ¬е китаùците pори не
са rогnи pа раsвият rатеrати¬еското rоpеnиране, тLù като то
õиnо невLsrо»но pа се иsграpи в еpин тоnкова сnо»ен свят,
коùто те са осLsнаnи ¬реs усеµанията си оµе от саrото
на¬аnо. Иsгра»pането на rатеrати¬еския апарт, оõусnавяµ
раsвитието на науките, иsу¬аваµи простите прироpни систеrи,
сLspаpе в Eвропа преpпоставка sа еpно неиrоверно раsвитие
на куnтурата в нау¬ната оõnаст, но сLµевреrенно сLspаpе и
куnт кLr строгата pетерrинираност, кLr реpа, проиsти¬аµ от
оõоsриrи и рационаnно опреpеnиrи принципи, sакони и
rеxаниsrи. B еpин сnо»ен свят то¬ното коnи¬ествено
преpскаsание е невLsrо»но по принцип. B усnовията на
сnо»ните систеrи при¬ините са тоnкова препnетени еpна с
pруга, ¬е теxните сnеpствия sагуõват своята , рационаnна
оõоsриrост.
70 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
YспеxLт на европеùската наука утвLрpи rнението, ¬е
явnенията в прироpата проти¬ат в еpна иnи pруга посока в
sависиrост от пLрвона¬аnните усnовия. Rоsнаваùки теsи
усnовия, ние rо»еr pа иs¬исnиr вси¬ко, което µе се сnу¬и в
õLpеµето иnи което се е сnу¬иnо в rинаnото.
Kитаùците от своя страна са иsвLрuиnи реpица
експериrенти, рLковоpени от ¬увството си sа реаnиsLr и
прагrатиsLr, но в своя пLт те никога не pостигнаnи pо иpеята
sа qорrуnирането наприrер на такLв прост и rатеrати¬ески
раsõираеr sакон, като sакона на Kуnон sа еnектри¬еското
вsаиrоpеùствие rе»pу теnата. Tяxната преpстава sа
сnо»ността /на прироpата е õиnа правиnна, но сLµевреrенно
тя rr е пре¬еnа pа раsõерат и осLsнаят сLµността на простите
систеrи. BLпреки това акцентLт вLрxу Rрагrатиsrа и
приnо»иrостта на нау¬ните иsсnеpвания в краùна сrетка става
при¬ина китаùците пLрви pа открият õарута, порцеnана,
коприната, ракетите и pруги универсаnни ¬овеuки ценности с
прагrати¬на насо¬еност. Eвропеùците от своя страна вLрвяxа по
rного по-естествения пLт, сLspаваùки теорети¬еските основи Hа
кnаси¬еската наука õnагоpарение на анаnиsа на простите
прироpни систеrи, постепенно приõnи»аваùки се кLr
сnо»ните.
B тоsи сrисLn вLsниква сnеpният вLпрос: Kаква е
qунpаrентаnната реnигиоsна иpея, която е вpLxновиnа това
ви»pане sа xарактера на науката в Kитаù? HесLrнено, това е
иpеята sа pоrинираµата роnя на õо»ественото раsнооõраsие
наp таsи sа Epинния Eог. B Kитаù оõа¬е нивото на аõстрактност
на иpеята sа Eо»ественото раsнооõраsие е rного по-високо от
това на приrитивната преpстава в еsи¬еските реnигии. B
китаùската реnигиоsна qиnосоqия таsи иpея иrа
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 71
сLвLрuено pруг сrисLn, преpставяµ õо»ественото
rногооõраsие като универсаnна xарrония, непоp¬инена
на никакви универсаnни, аõсоnkтни sакони. СrисLnLт на
всеки еpин sакон е в неговата nокаnна ваnиpност.
B раrките на таsи qиnосоqия вnастта rо»е pа се
раsгnе»pа като спонтанно вLsникваµа систеrа, като
естествен rеxаниsLr sа раsпреpеnение на авторитета в
оõµеството, коùто наppеnява наp pругите систеrи (т.е.
управnява ги) с rLpрост, спокоùствие и õnагороpство.
MLpростта иpва не тоnкова от pеùствието на при¬ината
(nи¬ност, група, авторитет), коnкото от приsнанието на
управnяваните, които проявяват истинската rLpрост, като
иspигат pостоùни sа това pеnо nи¬ности. Aко вnастта
rо»е pа се xарактериsира саrо като pеùствие, при¬ината
sа което се крие в опреpеnени ка¬ества на nи¬ността, то
ка¬ествата, на които се спира rLpрият иsõор на rасата е
õеsусnовно вариант, насо¬ен кLr xарrонията и
равновесието в оõµеството. 3аµото оставено на
проиsвоnа на »еnанията, актLт на вnастта sагуõва õLрsо
своя сrисLn, погLnнат от xаоса на õеsцеnните
õори¬кания. MLpростта тряõва pа õLpе оõµо ка¬ество
както sа теsи, които се стреrят кLr вnастта, така и sа
теsи, които и се поp¬иняват.
3а pа поp¬ертае раsnиката rе»pу европеùската и
китаùската концепция sа вnастта и устроùството на света,
HиùpLr раsкаsва сnеpния сnу¬аù: B Eвропа преs
среpните векове "виновникLт" sа такава прироpна
аноrаnия като петеn, снесLn яùце, е õиn поpnаган на
тLр»ествен сLpеõен процес и осL»pане на сrLрт ¬реs
иsгаряне sа наруuаване на прироpните sакони, които,
õиpеùки отL»pествявани с õо»ествените, се сrятаnи sа
универсаnно ваnиpни и сnеpоватеnно аõ-
72 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
соnkтно sаpLn»итеnни sа вси¬ки. B тоsи сrисLn rо»еr pа
раsгnе»pаrе иsгарянето на "веµиците", както и в по-ново
вреrе rLn¬анието на оqициаnната европеùска наука по
вLпроса sа т.нар. парапсиxи¬ни явnения, които наpxвLрnят
раrките на sаконите, които таsи наука поsнава.
B Kитаù оõа¬е такLв петеn не саrо ¬е иsõягва пуõnи¬ното
осL»pане, но тоù просто иs¬еsва сLвсеr pискретно от о¬ите на
xората, тLù като неговото ненорrаnно повеpение наруuава
груõо nокаnната прироpна xарrония. Yправитеnят на
провинцията и pори иrператорLт õиxа се окаsаnи в опасност,
ако поpоõно наруuение на sакона в Kитаù стане uироко
иsвестно.
Сnеpоватеnно спореp китаùците световното равновесие и
xарrония не rогат pа õLpат sапаsени в раrките на еpин
универсаnен, аõсоnkтен по своя xарактер наõор от прироpни
sакони. Pаsнооõраsието, иsраsено в Pавновесието и
Xарrонията, pоrинира наp Epинството в тоsи сnо»ен и
rногооõраsен свят, какLвто е õеsкраùната Bсеnена. Иpеята sа
еpинството иrа преpи вси¬ко nокаnна ваnиpност и sна¬ение, а
универсаnната сLµност сnеpва pа се припиuе саrо на иpеята
sа равновесието и xарrонията, пороpени от раsнооõраsието.
СLµото се отнася и pо вnастта в оõµеството.
От такава гnеpна то¬ка ние rо»еr pа пристLпиr кLr
иsясняването и на осоõеностите на иsвестния pнес "китаùски
rоpеn" на преxоpа кLr pеrокрация. От описаната реакция на
китаùците кLr сnу¬ая "аноrаnията с петеnа" rо»е pа се
sакnk¬и, ¬е те наù-ве¬е отpеnят вниrание на qакторите, които
наруuават равновесието и xарrонията в света и в оõµеството,
c цеn pа ги иsõегнат. Tогава напLnно оõясниrо е и
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 73
повеpението на µLн Сяопин в прове»pаната от него
вниrатеnна, постепенна реqорrа, която цеnи pа не наруuи с
õрутаnността си равновесието и xарrонията на сLвреrенното
китаùско оõµество. Tова повеpение е в пLnна
противопоnо»ност на повеpението на европееца Fорõа¬ов,
коùто с pеùствията си като реqорrатор иsненаpа pори наù-
упоритите оптиrисти, реаnиsираùки наù-uоковия rоpеn на
социаnни проrени, коùто някога историята на ¬ове¬еството е
поsнаваnа. Kоù от pвата поpxоpа е по-pоõрият, вие, pраги
¬итатеnи, саrи rо»ете pа прецените.
Иsкаsаните по-преpи сLrнения остават в сиnа: 3аµо
европеùската систеrа ни pава rного sнание и сLµевреrенно
»естоки посnеpици sа оõµеството като цяnо (ревоnkции,
реqорrи, перестроùки и т.н.), а rLpростта на китаùците е
винаги свLрsана с уrерения ритLr на еpна Спокоùна и
конструктивна прагrати¬ност, nиuена от инqорrационна
наситеност? 3аµо ревоnkциите в китаùското оõµество иrат
ограни¬ен раsруuитеnен еqект (поrниr отрицатеnните
посnеpици от т. нар. "куnтурна ревоnkция"), а в Eвропа те
преpиsвикват огроrно напре»ение, воpеµи pо раsвен¬аването
на вековно установени pогrи?
Hа теsи вLпроси µе се опитаrе pа отговориr в еpин от
сnеpваµите параграqи.
2.2. BIPXY HЯKОИ ОСОEEHОСTИ HA EBPОREHСKИЯ
MОµEP HA BPAСTTA, EPAFОRPИЯTСTBAµИ PA3BИTИETО
HA ИµEИTE 3A СBETОBHО YRPABPEHИE
Pеskrе: Kитаùският rоpеn на вnастта иsкnk¬ва по принцип
вLsrо»ността sа световно управnение от еpинен центLр.
Иpеята sа световното управnение вLs-
74 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
никва в раrките на европеùската куnтура на оõµествена
органиsация поp вnияние на иpеи, оqорrени наù-ве¬е в
систеrата на световните rонотеисти¬ни реnигии, на пLрво
rясто всреp които е kpеиsrLт. Rоуки и иsвоpи от
отрицатеnните и поnо»итеnните явnения, преpиsвикани от
систеrното приnагане на теsи иpеи.
* * *
3а pа анаnиsираrе тоsи вLпрос, µе sапо¬неr сLс сnеpни"
цитат от книгата на акаp. H. Hикоnов "Tаùните протокоnи"
8
:
"Rротокоn ноrер 3 от 1905 г. sапо¬ва сLс споrенаване на
Сиrвоnи¬ната srия на kpеиsrа. B sакnk¬ението си кLr
иspанието на протокоnите проq. Hиnус pава сnеpните
интересни оõяснения sа тоsи сиrвоn: Спореp pокуrентите на
таùния евреùски циониsLr Соnоrон и pруги евреùски у¬ени
оµе в 929 г. пр. Xр. са раsrиunяваnи вLрxу пnан sа rирно
sавоkване на цеnия свят от Uион.
С те¬ение на вреrето тоsи пnан õиn pетаùnно раsраõотен и
sавLрuен от евреи които са се стреrеnи активно кLr
реаnиsирането rу. Tеsи rLpри стареùuина са реuиnи ¬реs
rирни среpства pа покорят света sа Uион с проницатеnността
и с xитростта на srията. Tя е сиrвоn: гnавата и преpставnява
инициаторите на пnановете на евреùското рLковоpство, а
тяnото ÷ евреùският нароp. PLковоpството винаги се е паsеnо
в таùна, pори и от саrия евреùски нароp. Kогато таsи srия
навnеsе в сLрцата на pругите нароpи, тя поpкопава и погnLµа
цяnата вnаст на теxните pLр»ави. Rреpре¬ено е, ¬е srията
все оµе тряõва pа вLрuи своята раõота, pа се приpLр»а
стриктно кLr преpна-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВН0Т0 УПРАВЛЕНИЕ... 75
¬ертания пnан и сnеp като проникне в Eвропа, pа я оõкрL»и и
pа н нанесе sаuеrетяваµ уpар. Сnеp това по сLµия на¬ин pа
нанесе такLв уpар и на цеnия останаn свят. И това покоряване
на pругите страни тряõва pа õLpе постигнато по qинансов и
иконоrи¬ески пLт.
BрLµането на гnавата на srията при Uион rо»е pа стане
саrо сnеp като сиnата на вси¬ка rонарси в Eвропа и в света
наrаnее pо такава степен, ¬е навсякLpе pа настLпят
иконоrи¬ески криsи, униµо»ения и гиõеn. Tе тряõва pа се
pокарат pо пLnна pуxовна pеrораnиsация и оõµествена
корупция гnавно ¬реs сLpеùствието на евреùските »ени,
преpставяµи се като qранцуsоùки, итаnианки и т.н. Tе õиxа
rогnи pа õLpат наù-сигурните раsпространитеnи на õеsнравст-
веността и õеsпLтицата в »ивота на pLр»авните rL»е и
куnтурния еnит на нациите."
RLрвата осоõеност на такLв пnан sа световно управnение е
свLрsана сLс саrата систеrа на иsпLnнитеnите rу. Tаùната
qорrа на управnение иsисква иsкnk¬итеnни rерки sа
еpинство в систеrата, което е пLрвото усnовие sа успеxа. Tова
оsна¬ава, ¬е провиниnите се õи тряõваnо pа sапnаµат наù-
високата цена sа тяx ÷ с »ивота си, B раrките на еpна rаnка
група sа таùно pеùствие, каквато е наприrер rаqията, тоsи
проõnеr sасяга »ивота саrо на отpеnни nи¬ности и sатова тук
тоù се реuава сравнитеnно nесно. Hо когато проõnеrLт sасяга
цяn еpин нароp, с rногоrиnионно преpставитеnство по вси¬ки
краиµа на света, о¬евиpно sапnаxата sа »ивота на
провиниnите се õи rогnа pа оõxване огроrни rаси от xора.
3атова rеxаниsrLт на вLsrеspието тряõва pа õLpе регnаrен-
тиран оµе в саrата основа на реnигиоsния куnт, sа pа rо»е
тоù pа се вLsприеrе като неµо естествено от вси¬ки
у¬астници в тоsи процес.
76 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -.2
от вси¬ки у¬астници в тоsи процес.
Mогат pа се посо¬ат приrери в реnигиоsните преpписания
на евреите, които преpви»pат неоõи¬аùно »естоки накаsания
sа престLпиnите каноните на вярата. Tова е неоõи¬аùно sа
останаnите реnигиоsни систеrи по света, кLpето наù-¬есто
накаsанието иrа аõсктрактен xарактер, основаваµ се не на
qиsи¬еска раsправа тук на 3еrята, а на страxа от õо»ието
вLsrеspие горе на неõето.
Tеsи qакти са поpкрепени от сериоsните сLrнения sа
у¬астието и наrесата на саrите евреи в rасовия геноциp на
евреите преs Bтората световна воùна. Rуõnикации по тоsи
вLпрос иrа rного
8
. СLµествуват твLрpения, ¬е гnавната µеn,
поставена от евреите в коrунисти¬еската иpеоnогия, е не
справеpnивост sа õеpните, а накаsание sа онеsи õогати евреи
по света, които не се поp¬иняват на оõµото управnение. Осо-
õено еqикасен е rеxаниsrLт на експроприация на
соõствеността на õогатата кnаса, която от рLцете на еpна
евреùска просnоùка попаpа в рLцете на pругата просnоùка,
сnеpваµа строго канона на световното управnение.
BLsра»ения кLr такLв пnан rогат pа вLsникнат от среpата
на саrите rу иsпLnнитеnи. Hаù-ва»ният аргуrент среµу
управnението наp оrаnоrоµени от конqnиктите нароpи,
преpиsвикани цеnенасо¬ено от световното евреùство, е
принципната неуправnяеrост на такива систеrи. Eнергията,
отприµена от коnосаnни и uирокрrаµаõни pестаõиnиsации
по света, rогат pа pовеpат pо униµо»ението на саrата гnава
на srията. Tя наприrер е õиnа твLрpе уяsвиrа по вреrето на
вLsxоpа на pиктаторите Xитnер и Стаnин. Tеsи pваrата õиxа
rогnи спокоùно µа преpприеrат pеùствия sа qиsи¬еското
униµо»ение на вси¬ки онеsи 300
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 7?
õогати qаrиnии по света, които rо»е õи ве¬е осLµествяват
световното таùно управnение. Сnу¬аùното xруrване в тоsи
сrисLn õи rогnо pа се иsпnLsне иsпоp всякакLв теxен контроn,
sаµото теsи pиктатори, вLпреки ¬е са проpукт pо гоnяrа степен
и на световния qинансов еnит, са õиnи оõnе¬ени с
неограни¬ена вnаст, която твLрpе nесно õи rогnа pа приõегне
pо униµо»ението на тоsи еnит.
Фиsи¬еското униµо»ение на сегаuния световен поnити¬ески
и qинансов еnит от някоù аrõициоsен pиктатор оõа¬е не õи
pаnо някакLв осеsаеr реsуnтат. Yõиùството е неправиnното
реuение на вLпроса, sаµото, пLрво, не е ясно коù е суõектLт на
световното конспиративно управnение. Tова µе е своеоõраsно
nе¬ение саrо на сиrптоrите (поpоõно на rасовото иsõиване на
õогатите по вреrе на руската ревоnkция), а не nе¬ение на
при¬ините на õоnестта. 3а pа се иsõегнат отрицатеnните
посnеpствия от pеùствията на стреrяµите се кLr световно
управnение органиsации, тряõва pа се отстраняват усnовията,
които õnагоприятствуват тяxната поява.
Hека се спреr по-поpроõно на сnеpния вLпрос 3аµо
сврLxõогатите преpпо¬итат pа иrат раõота с еpин иsrL¬ен,
раsпокLсан от конqnикти, воùни и ревоnkции свят, в коùто
раsруxата, õеpността и õро»енията на неpовоnните
pоrинират?
ОтговорLт на прLв погnеp е прост: 3аµото такLв свят по-
nесно се купува, сnеp което неговото процLqтяване pонася
pивиpенти, наpxвLрnяµи rногократно пLрвона¬аnно вnо»ения
капитаn. Иrа оõа¬е принципна раsnика rе»pу пари и
управnение. Hякои неправиnно rисnят, ¬е пLтят кLr парите
rинава преs вnастта. Hиµо поpоõно! Bnастта иrа своя
специqика, която не поsвоnява тя pа õLpе напLnно
отL»pествена
78 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
сLс сиnата на парите и õогатството. Hеµо пове¬е ÷
преpставата, ¬е вnастта е иsто¬ник на пари и соõственост,
õитува наù-ве¬е среp иsостанаnите и õеpните нароpи. Bnастта в
напреpнаnите в куnтурно H иконоrи¬еско отноuение pLр»ави е
преpи вси¬ко инструrент sа раsuиряване и утвLр»pаване на
вnиянието, контроnа и авторитета. Tова са понятия, които не са
непреrенно синониr на парите и õогатството. Bnастта е qорrа
на ¬овеuката pуxовност, която в иsвестен сrисLn се поp¬инява
на своù соõствен sакон. Bnастта и õогатството саrо понякога
вsаиrно се оõусnавят, pопLnват иnи трансqорrират вsаиrно.
Tе оõа¬е се наrират в сLстояние на своеоõраsно равновесие,
което неве»ият не rо»е pа проуrее. Hискокуnтурният ¬овек е
скnоне€ pа отL»pествява в аõсоnkтен сrисLn вnастта и парите,
но това е невярна по принцип теsа.
Hикоù не се е sаrисnяn sаµо по света иrа сврLxõогати xора,
които ненави»pат парите. Иrа rного сnу¬аи, когато xората се
откаsват pоõровоnно от парите си и õогатството, сrятаùки, ¬е
по тоsи на¬ин се освоõо»pават от еpно коnосаnно страpание.
От вnастта оõа¬е никоù не се откаsва pоõровоnно. Tова е
sаµото в систеrата на вnастта иrа rного пове¬е сиnни
pраsнитеnи, иsискваµи своеоõраsен интеnект. Tук иrа и
уpовnетворение от контакта сLс сеõепоpоõните, вси¬ко това
преpставnява rагията и привnекатеnността на вnастта като
¬овеuка pеùност, вси¬ки rраsят поnитиката и вnастта, но
вси¬ки се стреrят кLr нея. Bnастта иsxаõява наù-ве¬е теsи,
които не я прите»ават. Tеsи, които са се pоõраnи pо нея, иsпит-
ват неиsrенно õnа»енство, което ги преврLµа в роõи на
sаrаùваµата ти страст pа я прите»ават, pа я сLxранят на
всяка цена sа сеõе си. Иrенно таsи сиnа
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 79
е иsто¬никLт на енергията, поpxранваµа »еnанията на
световния еnит кLr вnастта наp света. Hо в таsи всеоõµа
наpпревара се проявява и еpна pруга страст кLr вnастта, таsи на
аrõициоsното неве»ество, което, насLр¬ено от еpин qаnuив
оõраs на pуxовността, остава ве¬ен роõ на õеsпринципната
сrес на иpеите sа сиnа, rораn, реp и органиsация;
Rри парите и õогатството pоrинира еpна-еpинствена проста и
отег¬итеnна истина: Kупуваr иsгоpно, проpаваr иsгоpно. Hяrа
я онаsи õLркотия от »еnания, страст и сõnLсLк, която като
някакLв гигантски воpовLрте», увnи¬аµ xората в непрекLснато
pви»ение, пора»pа сиnата, наре¬ена "вnаст".
B прите»анието на парите и õогатствата систеrата е
конкретна, ясна, pостLпна sа осrисnяне и поpре»pане. BLв
вnастта таsи систеrа е sаnо»ена аõстрактно, тук тя е pаnе¬на,
неясна цеn, която сLõу»pа »еnания, порив и наркотиsираµо
rисLnта ни страpание. Иsгnе»pа, ¬е pаnе¬ната и аõстрактна
иpея, sаrLгnена в неяснотата на pви»ението, е rного по-
привnекатеnна sа ¬овеuкия раsуr, откоnкото ясните и
опреpеnени цеnи, които ни поставя конкретността на
õогатството и парите.
BLпреки това някои xора са успеnи pа превLрнат трупането на
пари и õогатства в иsкуство. µа направиr анатоrи¬ен раsреs на
това иsкуство.
µе sапо¬неr с цитат от книгата на акаp. H. Hикоnов
"Световната конспирация" : "От 1841 pо 1848 г. вLрxовното
коrанpване на световните таùни органиsации е "Anта Bенpета"
÷ наù-високата nо»а на итаnианските rасони с Bеnик Mаùстор,
по вси¬ко nи¬и ÷ еpин от Pотuиnpови.
Сnеp като униµо»ават Hапоnеон, те се ну»pаят от pруг от
сLµия rаµаõ и си го сLspават ÷ Eисrарк,
80 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
коùто сLµо като µиsраеnи не е õиn спосоõен, нито pоõLр
у¬еник. Bоpи раsгуnен »ивот, което го pове»pа pо гоnеrи
rатериаnни sаpLn»ения. Спореp генераn Сnириpови¬ Ото
Eисrарк е неsаконен син на rарuаn Соуnт, коùто сLµо е
евреин.
Mироnkõивата и xристиянска реnигиоsна поnитика rа
AnексанpLр Ì е то¬но противопоnо»на на таsи на
qаrиnията Pотuиnp. Rоrирението на pвете цLркви
-катоnи¬еската и иsто¬ноправосnавната, µеuе pа õLpе
страuно пора»ение sа теsи, ¬иято реnигия приsнава саrо
Tаnrуpа. Фатаnната греuка на AnексанpLр е, ¬е поpценява
таsи всесиnна таùна органиsация. СLµата греuка правят
pнес аrериканците, както и õивuият СLветски сLks.
AnексанpLр Ì оõµува не саrо с xристияни, но сLµо и с
евреи rkсknrани. Сnеp оõяp в еpна евреùска синагога
тоù се по¬увстваn snе и на 1 pекеrври 1825 г. сnеp гоnеrи
rLки уrира. Pекарите установяват, ¬е е отровен с
иsвестната, õавно pеùстваµа отрова "Aква Tоqана",
Fnавната при¬ина sа уõиùството и nиквиpирането на
посnеpните uестиrа руски царе от pинастията Pоrанови е
pа не се pаpе в никакLв сnу¬аù вLsrо»ност на
иsто¬ноправосnавната вяра pа се поrири с катоnи¬еската и
pа се стигне pо сLspаването на rоµна универсаnна
цLрква."
Иpеята е ясна: иsгnе»pа, ¬е простото правиnо "раspеnяù
и вnаpеù", открито и приnагано в rинаnото от ангnи¬аните,
играе ва»на роnя sа оqорrянето на поnитиката на
световния еnит. Чреs уrеnи и насо¬ваµи pеùствия те
успяват pа вnияят вLрxу висuите систеrи на управnение
на pLр»авите, сLspаваùки конqnиктни ситуации,
поsвоnяваµи иr pа иsвnи¬ат от това гоnеrи пе¬аnõи. B
реsуnтат на такава поnитика наприrер преs 1818 г.
qаrиnията Pотuиnpови отпус-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 81
ка на Rрусия sаеr от 5 rиnиона стерnинги при иsкnk¬итеnно
иsгоpни sа õанкерите усnовия. Rреs 1823 г. сLµата qаrиnия
поеrа вси¬ки sаеrи на Франция при раsоряваµата nиxва от
50%. Иsоõµо преs периоpа сnеp 1820 г. настLпва "века на
Pотuиnpови", коùто rноsина оценяват като pоrинация на таsи
"еpинствена и наù-ва»на сиnа в Eвропа".
Epно от пLрвите pости»ения на таsи сиnа е откритието на
rагията на "инqорrацията". Pотuиnpови се вLsпоnsват от
поõеpата на ангnи¬аните наp Hапоnеон при Bатерnоо и
иsвnи¬ат огроrна поnsа от qакта, ¬е пLрви нау¬ават новината.
Tе са в pLното на nиквиpацията на Hапоnеон Ì преs 1815 г., те
насLр¬ават поpготовката на ревоnkцията от 1848 г. в
Fерrания, органиsирана от ùеsуитите, и т.н.
Mо»е pа се ка»е, ¬е правиnото "Kоùто сее раspори, »Lне
õури" приpоõива осоõен сrисLn в pеùствията на световния
еnит. Иsõуxването на RLрвата световна воùна, коùто е пLрвият
гnоõаnен конqnикт на нациите (преpи нея воùните са иrаnи
преpиrно nокаnен xарактер), е õиnо в реsуnтат на
усLвLрuенствуваните и иsтLн¬ени rетоpи на вLspеùствие,
вnияние и контроn наp управnяваµите еnити в Eвропа,
вLsприети и утвLрpени в практиката на õогатата qаrиnия
Pотuиnp преs XÌX в. Pиквиpиране на rонарси и гnави на
pLр»ави винаги е иrаnо в историята, но това носеnо
отпе¬атLка на nокаnната õорõа sа вnаст. Rреs XÌX век това
вnияние приpоõива xарактера на цеnенасо¬ено, управnявано
от еpинен центLр pеùствие, с ясната и опреpеnена цеn ÷
трупане на пари от воùните и конqnиктите rе»pу pLр»авите.
Mного xора rисnят, ¬е появата на социаnисти¬еските
у¬ения в края на rинаnия век е реsуnтат на цеnенасо¬ена от
сLµите теsи крLгове pеùност. Tова
6. Световната конспирация ÷ 2
82 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ- 2
не е то¬но така! Hаистина СиrвоnLт на коrунистите по света е
"Червеното sнаrе" (Pотuиnp на неrски). RраsникLт 1 rаù е
утвLрpена pата пLрвона¬аnно в тесните крLгове на таùните
rасонски органиsации и сnеp това е преrинаn в траpициите на
световното коrунисти¬еско pви»ение. Rоявата на неqтената
иrперия на Pокqеnер оõа¬е, както и конкуренцията на руския
неqтопроrиunен коrпnекс са сLõития, които иrат по-скоро
спонтанен xарактер. Xарактерното sа тяx е, ¬е те са винаги
прицеn на вниrанието на постоянно готовия sа pеùствия
световен еnит пораpи sна¬иrостта на теsи сLõития sа »ивота
на нациите. От активността на тоsи еnит се сLspават и яpрата
на саrоорганиsация на наù-sна¬иrите в »ивота на ¬ове-
¬еството реаnности. Tеxният интерес pнес pори е насо¬ен кLr
теsи, които с цяnата си енергия раsоõnи¬ават таùните qорrи
на световното управnение, т.е. раsоõnи¬ават саrите тяx. Tе и
тяx насLр¬ават. Tе тряõва винаги и навсякLpе pа са пLрви таr,
кLpето стават sна¬иrи и ва»ни сLõития, sаµото sнаят rного
pоõре, ¬е контроnLт е винаги в рLцете на тоsи, коùто е прLв и
коùто е постоянен в активността си.
Tаùните сиnи на управnение в оõµеството сLspават
коnосаnна поnоса sа вLsникването на спонтанен реp.
Kонтроnирана и уrеnо направnявана, тя pава в рLцете на
еnита огроrна сиnа. Tова не е реsуnтат от някакLв сценариù
иnи преpваритеnно поpготвен пnан, а е реsуnтат от тяxната
постоянна готовност sа pеùствие и наrеса. Tяxната реакция е
винаги пLрва кLr ва»ните световни сLõития, но саrи те не
rогат pа ги преpиsвикат. Tе сLspават усnовия sа вLsникването
на все по-нови и нови явnения, които rно»ат вLsrо»ностите
иr sа осLµествяване на теxните цеnи, но пLnен контроn наp
тяx те никога не rогат pа иrат по принцип.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 83
Kаквито и цеnи pа се поставят, каквито и пnанове pа се
иsгра»pат, управnението е еpна невиpиrа сLµност, тLкан е
rно»ество пnетеници и ниuки, в която не rогат pа се
раsnи¬ат ясно и от¬етnиво контурите на какLвто и pа е
конкретен пnан, сценариù иnи rеxаниsLr, иsxо»pаµ от
опреpеnена nи¬ност, отpеnен коnектив иnи органиsационно
яpро. Tакова управnение се осLµествява ¬реs rногоõроùните
qорrи на равновесието. B него няrа конкретни то¬ки, реp
иnи систеrа. Tо е реsуnтат на неиsõроиrо коnи¬ество
pеùствия, еpинственото иrе на които е õеsпри¬инност.
Органиsираното провокиране на социаnни ревоnkции, на
rасова õеpност и гnаp, на воùни и õунтове, на rаµаõни
раpикаnни реqорrи и т.н. е реsуnтат на оõстоятеnства,
вLsникваµи от цеnенасо¬ените pеùствия както на таùно
органиsирания еnит, така и от спонтанните rеxаниsrи,
присLµи на коnосаnния оõµествен потенциаn. PеsуnтатLт
понякога е отприµване на сиnи в оõµеството, които
униµо»ават соõствеността и õnагоpенствието, постигнато с
rного труp и енергия, което е в синxрон с интересите на
световната конспиративна систеrа.
Kоя сиnа õи rогnа pа контроnира такова сnу¬аùно,
но ва»но sа световното равновесие сLõитие, като наприrер
pLnгоnетието на Стаnин? Tоsи pиктатор, сLspаn тоnкова
õnагоприятни sа световния еnит ситуации, се вLsка¬ва на
вLрxа на вnастта преs януари 1924 г., а по¬ива по¬ти 30
гоpини по-кLсно ÷ преs rарт 1953 г. Hикоù не rо»е pори pа
си преpстави какLв õи õиn pнес светLт поp "управnението"
на световния еnит, ако Стаnин õеuе саrо еpин rиrоnетен
проõnясLк на xориsонта на световната история. Иrаxа nи
сиnи и вLsrо»ности евреите и rасоните pа
!
84 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
повnияят на такLв непоppаваµ се на контроn qакт, като
õLрsата естествена сrLрт на сLветския pиктатор
K.Y.Черненко, коùто насnеpи управnението на коrу-
нисти¬еската иrперия сnеp Aнpропов? Aко spравето на тоsи
сLветски рLковоpитеn rу õеuе поsвоnиnо тоù pа остане на
вLрxа на вnастта не еpна гоpина, а поне 15 ÷ 20 гоpини, какLв
µеuе pа õLpе pнес светLт? µеuе nи сега pа се ¬уpиr на
веnиките реqорrи на со¬ения от вси¬ки като rасон Fорõа¬ов,
иnи неговата sвеspа иsоõµо rо»е õи няrаuе pа свети, ако
pиктаторLт Черненко õеuе sапаsиn поsициите си по-pLnго
вреrе?
Tова неиsõе»но препnитане rе»pу цеnенасо¬ените
pеùствия и спонтанност не rо»е pа õLpе реаnна преpпоставка
sа еpин цяnостен, контроnиран от коnективния уr на еnита,
процес. Bnиянието и вLspеùствието вLрxу явnенията не е
тL»pествено на управnението. ОõраsLт на световната вnаст
като "пираrиpа с око на вLрxа" е qаnuив, нето¬ен rоpеn,
коùто е роpен от приrитивни преpстави sа вnастта. Tо¬ното
опреpеnение на такава qорrа на "управnение" е "систеrно
преpприеrане на опити sа цеnенасо¬ено вLspеùствие вLрxу
световното равновесие с цеn неговото наруuаване". Често
цеnите се поставят несLsнатеnно, а интуитивните поpõуpи
наруuават xарrонията на преpваритеnно на¬ертания пnан sа
pеùствие.
Tраpиционните sаµитници на иpеята sа аõсоnkтната сиnа
на световния еnит õиxа се усLrниnи в това, ¬е сrLртта на K.Y.
Черненко е естествена. Hапротив, µе вLsраsят те, иrенно
теxните верни агенти в Pусия са преpреuиnи таsи сrLрт,
ускоряваùки я, sа pа открият пLтя на реqорrатора Fорõа¬ов.
µанните sа насиnствена сrLрт на Черненко не са уõеpитеnни!
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 85
Tеsи апоnогети не rогат pа оõяснят и сnу¬аùния qакт на
саrото иsõиране на Fорõа¬ов, коùто õеuе наnо»ен с еpин-
еpинствен гnас. Сnу¬аùното иsõиране на неговия конкурент
Pоrанов от Pенинграp rо»е õи õи проrениnо коренно
картината на сLõитията. Hиrа световният еnит rо»е pа sаnага
на такива сnу¬аùни сLõития, sа pа осLµествява еpно
еqективно (т.е. по rоpеnа на "окото на вLрxа на пираrиpата")
световно управnение?
Сxваµането sа сLµността на световното еnитарно
управnение като пираrиpаnна структура, на вLрxа на която е
"всеви»pаµото око" на вLрxовния »рец на таùната вnаст, е
принципно погреuен rоpеn, вLsникнаn и утвLрpен в среpите
на rасонството от на¬аnото на тоsи век. Rоp вnияние на
напреpLка на ¬овеuкото поsнание и теxноnоги¬ната
ревоnkция в на¬аnото на XX век се sара»pа поnити¬еската
qиnосоqия sа "рационаnиsацията". Rреs това вреrе в Eвропа
и Arерика се наnагат вLsгnеpите на нау¬ната, рационаnната
органиsация на труpа и преpприятията, на аprинистративната
органиsация и управnение на иконоrиката и оõµеството. Tова
е т.нар. rениp»rLнт, ¬иято теория е раsраõотена в труpовете
на M. Bеõер, TеnLр, Erерсон и pр. Tаsи теория õеuе веpнага
вLsприета и в коrунисти¬еските среpи, преврLµаùки се в
просnовутата стратегия на Pенин sа рационаnиsация на
оõµеството. Rоpоõна стратегия, но в rаnко по-pруг виp õеuе
вLsприета и от Mусоnини в Итаnия. B Pусия наприrер õеuе
вLsприета иpеята sа т.нар. социаnно строитеnство, еpин
своеоõраsен ин»енерен rоpеn sа иsгра»pането на
оõµествената систеrа.
Историята на таsи стратегия е иsвестна. Tя pовеpе pо наù-
гоnяrата социаnна катастроqа, която някога ¬ове¬еството е
поsнаваnа ÷ сгроrоnясването на коrу
86 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
нисти¬еския тотаnитариsLr в Иsто¬на Eвропа и в õивuия
СССP. BсLµност историята на ¬ове¬еството е история на
неуспеxа на вси¬ки опити sа аõсоnkтиsирането на
рационаnните rетоpи на органиsация и управnение на
¬овеuкото оõµество, както в поnити¬еската, така и в
иконоrи¬еската сqера на социаnния »ивот. Pационаnните
rетоpи иsкnk¬ват сnу¬аùния qактор, при което и pо pен-
pнеuен не се раsõира ясно, ¬е сnу¬аùността невинаги иrа
pеструктивен xарактер. Hапротив, сnу¬аùностите в световната
pинаrика rогат pа се раspеnят на pве основни категории: с
конструктивен и pеструктивен xарактер.
Rротивно на все оµе pоrинираµото rнение, ¬е еpинствено
рационаnните rетоpи иrат конструктивен xарактер, rо»е pа
се ка»е, ¬е в конструктивната ирационаnност (т.е. в
сnу¬аùностите с конструктивен xарактер) се крие rного по-
гоnяrа инqорrационна rоµ sа установяване на поряpLк.
Aõсоnkтиsирането на рационаnните rетоpи sа установяването
на органиsационен реp в оõµеството е основният иsто¬ник на
sастоя и приrитивиsrа в оõµествата, вLsприеnи такLв поpxоp.
Tеsи rетоpи са в основата и на сLµествуваµия поpxоp кLr
rоpеnа на световното управnение, иsвестен като
"всеви»pаµото око на вLрxа на пираrиpата". Hовото sнание,
което ни pаpе науката, раsвиваµа се в посnеpните някоnко
pесетки гоpини, опровергава напLnно наrеренията на све-
товните таùни оõµности pа управnяват вLs основа на
принципите, които те pнес са вLsприеnи. Tакова управnение,
пLрво, е невLsrо»но по принцип, пораpи неговия рационаnен
xарактер, и второ, ако те се стреrят упорито pа го наnо»ат
поp някаква
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 87
qорrа, тогава pеùствията иr µе иrат преpиrно отрицатеnни
посnеpици sа оõµествената систеrа на света като цяnо. Mо»е
õи нераsõирането на роnята на конструктивната
ирационаnност в органиsирането на оõµествената систеrа е
гnавната при¬ина sа огроrната пропаст rе»pу оqорrяните по
рационаnен пLт пnанове sа управnение на света от страна на
rе»pунароpния конспиративен еnит и реаnностите в
световната систеrа на оõµеството. RроектLт sа строго
pетерrинирания реp, коùто се стреrят pа наnо»ат
rе»pунароpните конспиративни систеrи, е построен вLрxу
принципно неправиnната иpея, аõсоnkтиsираµа
рационаnиsrа и неговите rетоpи. Hераsõирането на тоsи qакт
се наõnkpава и среp реpовете на критиците на световната
конспирация.
От pруга страна, експnоsивният xарактер на рационаnно
устроените оõµества, всреp които на пLрво rясто са
тотаnитарните ре»иrи (коrунисти¬ески, qаuистки,
реnигиоsно-qунpаrентаnистки и pр.), сLõу»pа интереса на
световния еnит по nинията на потенциаnа sа pеструктивност,
коùто теsи оõµества крият в сеõе си. О¬евиpно
тотаnитариsrLт е еpна гоnяrа вLsrо»ност pа се внася
раsцепnение, нестаõиnност и rиsерия в оõµествата.
Световните таùни органиsации иsпоnsват ¬есто qакта, ¬е в
някои сLвреrенни pеrократи¬ни pLр»ави оõµественото
rнение не вLsприеrа отрицатеnния сrисLn на
аõсоnkтиsирането на рационаnиsrа, което pове»pа наприrер
pо нео¬акван иsõnик на ¬увствата sа етни¬еска
принаpnе»ност, на ¬увствата sа принаpnе»ност кLr еpна иnи
pруга органиsация, коnектив иnи социаnна група, в които се
тLрси утеxа от иsкуственото потискане на неqорrаnното (т.е.
на ирационаnното) установяване на оõµествения
88 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
поряpLк. От pруга страна, тенpенцията sа потискане роnята на
конструктивната ирационаnност в иконоrи¬еската сqера
sасиnва отрицатеnните явnения на инqnацията,
õеsраõотицата, иконоrи¬еската стагнация, расте»а на цените.
Tакива са преpиrно оõµествата с nява ориентация. B тяx
сLоõра»енията sа социаnна справеpnивост наnагат еpно
неправоrерно акцентиране вLрxу рационаnните qорrи на
управnение на оõµествените процеси и явnения, което
pове»pа pо sаõавянето на оõµествения прогрес.
Epин от на¬ините sа "еqективна" наrеса в световния
оõµествен процес от страна на rе»pунароpния таен еnит е
вся¬ески pа се насLр¬ават nевите поnити¬ески систеrи по
света. Uеnенасо¬еното ù, раsõира се, неправоrерно
раsuиряване на рационаnните rетоpи в управnението на
оõµеството несLrнено µе sаpLnõо¬ава оµе пове¬е
конqnиктността в отpеnните pLр»ави, което от своя страна µе
пора»pа нови вLnни на интереса кLr pLр»авната наrеса,
основана на теsи rетоpи. Tака се реаnиsира sатвореният крLг
на еpин иsкnk¬итеnно еqективен rоpеn sа преpиsвикването
на криsисни сLстояния в оõµеството, на еpна нова и уpоõна
qорrа на sароõване и управnение ¬реs униµо»ение в
сLвреrенния свят. BLвеpен в световен rаµаõ, тоsи процес
rо»е pа стане при¬ина sа еpна скрита всеоõµа иконоrи¬еска
криsа, проиsти¬аµа от своеоõраsната стагнация на иspигнатия
в ранг на аõсоnkт рационаnен rетоp. Tеsи отрицатеnни явnе-
ния са ве¬е sаконоrерност наù-ве¬е в страните, кLpето
nевопоnити¬еската тенpенция е навnяsnа траùно в стиnа и
поnитиката на управnяваµите таr партии. Mо»е pа се
иs¬исnи, ¬е саrо rаnка ¬аст от процента увеnи¬ен оõеr на
наrесата на pLр»авното управnение
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 89
n иконоrиката на цеnия свят nиuава ¬ове¬еството от
sна¬итеnни коnи¬ества нова проpукция, от иконоrи¬ески
расте», приpру»ени от sасиnен процес на сLкраµаване на
раõотни rеста, на увеnи¬аване на инqnацията и цените на
стоките, както и на pруги отрицатеnни явnения. Tова не се
усеµа в nокаnните иsrерения на pинаrиката в
pеrократи¬ните pLр»ави, но в световен rаµаõ то pава
гnоõаnен еqект, ¬иито иsrерения и посnеpствия са труpно
преpвиpиrи.
Kаква ¬уpесна вLsrо»ност се раsкрива преp rе»-
pунароpния таен еnит, sа pа упра»нява вnастта наp
световната оõµествена систеrа? Чисто и просто по света
тряõва pа се насLр¬ават nевопоnити¬еските тенpенции от
всякакLв тип (социаnисти, социаnpеrократи, коrунисти,
rоpерни nеви и т.н.), sа pа rо»е pа се вnияе вLsпираµо на
прогреса. TакLв поpxоp воpи неиsõе»но pо спонтанни криsисни
явnения. Оµе пове¬е, ¬е интересLт кLr социаnисти¬еските
иpеоnогии винаги е õиn неоõи¬аùно висок среp õеpните rаси и
неве»ите, които иsпLnват световната uир.
Чреs непрекLснат акцент вLрxу nевопоnити¬еската nиния в
управnението на pLр»авите pеrократи¬ният строù се
преврLµа в еpна xаотиsираµа органиsацията на оõµеството
систеrа. Осоõено еqективно такава поnитика rо»е pа се
прове»pа и насLр¬ава цеnенасо¬ено в по-õеpните страни,
кLpето куnтурата на насеnението е на ниско равниµе.
Rокаsатеnен в това отноuение е приrерLт с новите
pеrократи¬ни pLр»ави в Иsто¬на Eвропа, кLpето оµе от
саrото на¬аnо на pеrократи¬ния процес интересLт кLr
nевопоnити¬еските систеrи е sна¬итеnен.
Hаnагането на nеви¬арска поnитика в еpно õеpно и
иsостанаnо оõµество е процес на пLnно оõLркване на
норrаnния естествен цикLn на раsвитие на иконо-
90 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ —2
rи¬еската систеrа. Rериоpите на управnение на со-
циаnpеrокрацията се xарактериsират сLс sасиnена
консуrация от страна на насеnението, което естествено pава
отрицатеnно отра»ение вLрxу расте»а на национаnното
õогатство. B õеpните страни и наrираµите се в криsа
иsто¬ноевропеùски pLр»ави sасиnената консуrация оsна¬ава
õLрsо иs¬ерпване на и õеs това оскLpните ресурси на
оõµеството. B теsи страни твLрpе ¬есто оõµествената енергия
rо»е pа иs¬еsне õеsвLsвратно в pеõрите на еpно всеоõµо
»еnание и страст кLr отнеrането на õnагата, натрупани от
спосоõните и активните, на sавист кLr преуспяваµите и
тLрсене на на¬ини sа вLsпиране на теxния естествен расте».
Hе rо»е оõа¬е pа се консуrира неµо, което оµе не е
сLspаpено. СоциаnиsrLт и социаnpеrокрацията са nукс, които
rогат pа си поsвоnят саrо наù-õогатите страни в света.
Aкцентирането оµе от саrото на¬аnо вLрxу прераs-
преpеnитеnните rеxаниsrи воpи сLс сигурност кLr
ôедност.
Mо»е õи е несnу¬аен qактLт, ¬е в гоnеrите университетски
центрове на 3апаp (Оксqорp, Xарварp и pр.), кLpето õроят на
у¬ените от евреùски проиsxоp е sна¬итеnен, се раsраõотват и
пропаганpират преpиrно nевопоnити¬еските иpеùни ценности.
Иrенно теsи центрове са наù-активните в pаването на сLвети
на нововLsникнаnите pеrокрации по света. Y¬уpваµ е и
qактLт, ¬е иpеята sа "uокова терапия" в новите pеrокрации е
препорL¬ана sа прLв пLт от някои авторитетни
pеснопоnити¬ески и nиõераnноориентирани у¬ени. Hиrа
навсякLpе еnитните групи по света контроnират иpеоnогията в
xуrанитарната оõnаст и я иsпоnsват с такава еqективност sа
pоõрото на теsи õеpни, иsстраpаnи страни?
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 91
Hераsõирането на роnята на конструктивната ира-
ционаnност е в гоnяrа усnуга на световните еnитни
групи, поставяµи си sа цеn световното управnение. Eто
еpин типи¬ен приrер. B еpна своя оõикоnка иs Pусия
иsвестният pисиpент An. Соn»еницин констатира с
иsненаpа, ¬е среp руските xора, тLрпяµи уpарите на
оõеpняването всnеpствие на uоковия преxоp кLr
pеrокрация, pоста попуnярно е твLрpението, ¬е
rасовото оõеpняване е реsуnтат на сLsнатеnна
pеùност, реsуnтат на пLкnен сценариù, иsраõотен и
прокаран от "някого", коùто е sаинтересуван от това. Kоù
е тоsи "някоù"? Hаnи приnагането на какLвто и pа õиnо
сценариù, иsграpен вLрxу принципите на
строгоpетерrинираната рационаnна активност на ¬о-
веuкото rисnене, е невLsrо»но по принцип, иrаùки
преpвиp сnо»ността на систеrите, каквато е наприrер
оõµеството. Иsгра»pането на гранpиоsни пnанове sа
проrяна на оõµествената систеrа винаги се натLква на
принципно непреоpоnиrи препятствия, които правят
õеsсrисnени всякакви усиnия в посока на приnагането
на "pоõрите" рационаnни rетоpи, pокато накрая с
иsненаpа констатираrе, ¬е сrе постигнаnи саrо
сnу¬аен реsуnтат. Tогава откLpе иpва това усеµане на
руските xора?
Epин pруг приrер: Hеотpавна пиuеµите теsи реpове
õяxа на посеµение в Mосква. Rораsи ни иsкnk¬итеnният
напреpLк в снаõpяването на rагаsините с nуксоsни и
сврLxnуксоsни стоки в rоrент, когато гоnяrа ¬аст от
руския нароp е rного õеpен. Hиrа това е наù-
неоõxоpиrото pнес на руснака? Uените са
иsкnk¬итеnно високи, pори в някои сnу¬аи по-високи и
от sапаpните, ако се приравнят кLr pоnара. 3апnатите
оõа¬е са pесетократно по-ниски.
Споrняrе си еpин сnу¬аù с ¬у»pата поrоµ- sа
92 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
гnаpуваµите xора в Eтиопия и Соrаnия. Tаr понякога се
наõnkpаваxа куриоsни сnу¬аи, когато спускани от саrоnет
xрани се раsпиnяваxа õеsраsõорно по каnта на sеrята от
саrите теsи, които гnаpуваxа от rесеци. Иsоõиnието на õnага,
pоunо иsневиpеnица, uокира õеpния и иsстраpаn ¬овек. Tоù
се спуска кLr тяx и xаоти¬но ги консуrира, õеs pа се sаrисnя
sа иконоrия и реp. Tова напоpоõява на¬ина на xранене на
еpин rного гnаpен ¬овек, коùто иsвеpнL» се окаsва преp
трапеsа, отрупана с вкусни ястия.
Pуският ¬овек pнес цеnенасо¬ено се насLр¬ава pа
консуrира õnага и стоки, в които nуксLт присLства в
иsненаpваµо висока степен. Tеsи стоки са прекрасен на¬ин pа
се иsтегnят и сLõират парите на xората, пораpи високата цена
на nукса. Tова се прави с цеn pа се оrаnоrоµават rестните
проиsвоpитеnи, pа се sатруpнява вLsникването на среpната
кnаса, pа се внася коnкото се rо»е пове¬е xаос и õеsреpие в
õеpстваµото руско оõµество. СLµият е сnу¬аят в ELnгария и
цяnа Иsто¬на Eвропа. Tова не е спонтанен процес, а е пnоp на
някакLв преpваритеnно о¬ертан пnан иnи сценариù.
µруга при¬ина sа труpностите в преxоpа от коrуниsLr кLr
pеrокрация е неправиnното становиµе на някои специаnисти,
¬е структурната реqорrа на иконоrиката на новите
pеrократи¬ни pLр»ави rо»е pа стане по еpин центраnно
пnаниран сценариù иnи програrа. Иконоrи¬еските структури в
своõоpното паsарно стопанство вLsникват спонтанно, т.е. те са
по-скоро реsуnтат на rеxаниsrите на конструктивната
ирационаnност. Uяnостната структурна реqорrа в
pеrократи¬ните ре»иrи rо»е pа се иsвLрuи саrо от
pеrократи¬но rисnеµи xора по rеста и с поpxоpяµа поnитика
(а не по пnан).
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 93
µруга sаõnуpа е, ¬е приватиsацията на старите
социаnисти¬ески преpприятия µяnа pа сLpеùства наù-pоõре
sа преxоpа кLr своõоpния паsар. Иsвестно е оõа¬е, ¬е rного
по-труpно и по-скLпо е pа преустроиu еpно старо
преpприятие, откоnкото pа построиu ново.
YспеxLт на всяка ¬овеuка органиsация sависи наù-ве¬е от
това, pокоnко в нея е вкnk¬ена конструктивната
ирационаnност. Rnураnисти¬ните оõµества, в които
неqорrаnните врLsки (т.е. qорrите на конструктивната
ирационаnност) са в иsоõиnие, сLspават преpпоставки sа еpно
непоsнато sа "рационаnните" оõµества сLвLрuенство.
Hаприrер каква е раsnиката от такава гnеpна то¬ка rе»pу
органиsацията на оõµеството, което е pостигнаnо pо
сLspаването на автоrоõиnи rарка "Mерцеpес", и
органиsацията на оõµеството, pостигнаnо pо сLspаването на
автоrоõиnи rарка "Tраõант". Eстествено, ¬е в пLрвата
органиsация иrа rного по-гоnяrа pоsа конструктивна
ирационаnност, sатова и сLвLрuенството на рационаnно
иsраõотения проpукт ÷ автоrоõиnа, тук е на rного пo-високо
равниµе. µокато вLв втората органиsационна систеrа, която е
rаксиrаnно "иs¬истена" от всякакви сnу¬аùности, в това ¬исnо
и конструктивните, реsуnтатLт е от ясен по-ясен ÷ автоrоõиn
rарка "Tраõант".
Оµе еpна пе¬аnна констатация на An. Соn»еницин е
нарастваµата ностаnгия на xората по rинаnото. Hякои каsват,
¬е при коrуниsrа xnяõLт õиn саrо 8 копеùки и »ивотLт õиn
сравнитеnно nек и õеsгри»ен, вLпреки ¬е xората õиnи
относитеnно õеpни. Tакова сLстояние на оõµеството от гnеpна
то¬ка на систеrния анаnиs е параpоксаnно. B такава систеrа
винаги се раsвиват sастоùни явnения, по¬ти винаги се стига
94 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pо поnо»ението консуrацията pа превиuава проиsве»pаното,
което õавно и постепенно поpронва устните на оõµествения
реp. HикLpе такава систеrа не pопринесе pори sа rиниrаnен
социаnен прогрес в иконоrи¬еската сqера. Kоrунисти¬еските
иконоrики qакти¬ески се саrораsпаpнаxа оµе при пLрвия
поnLx на поnити¬еската реqорrа, прове»pана "отгоре".
Pаsруxата õеuе тоnкова по-сиnна, коnкото по-висока õе
степента на "¬истотата" на рационаnността, която се
вLsприеrаuе от тяx. Tаr, кLpето õяxа останаnи проnуки sа
проникване на конструктивната ирационаnност ¬реs по-гоnяrо
коnи¬ество ¬астна соõственост, раsруxата õеuе по-уrерена
(напр. Rоnuа, Чеxосnовакия и Yнгария).
Kоrунисти¬еската тотаnитарна иконоrи¬еска систеrа rо»е
pа се оприnи¬и на õавно саrораsруuаваµ се "rравуняк",
коùто в края на краиµата неиsõе»но се сгроrоnясва
всnеpствие на прояpените си от sасиnените консуrативни
тенpенции и nоuото управnение устои. Kакто покаsва
практиката, такива оõµества се раsпаpат sа някоnко pесетки
гоpини. B такива страни гоnяrа ¬аст от xората наистина rогат
pа се ¬увстват pоõре (виpяxrе rасовата истерия на
северокореùците от сrLртта на pиктатора Kиr Ир Сен). Hо
това кратко "µастие" на ограни¬ени контингенти от xора
rинава преs купиµа ¬овеuки трупове и неrинуеrо, рано иnи
кLсно, се преврLµа в социаnна катастроqа, която проrеня
сLpõата на rиnиони xора, правеùки ги неµастни sа не по-
rаnLк периоp от вреrе.
Aõсоnkтно сLµата сLpõа õи сnеpваnо pа се о¬аква и sа
органиsацията на световното оõµество, която се проектира от
страна на таùния qинансов и поnити¬ески еnит.
Tотаnитарният поpxоp кLr новия световен реp,
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 95
вLsприет в пnановете на световния таен еnит, е иsкnk¬итеnно
опасен, sаµото тоù сLspава усnовия sа pестаõиnиsирането на
цяnостната систеrа на нациите по света. Tакава постановка на
вLпроса sа световното управnение е принципно погреuна.
Tакава греuка, ако õLpе pопусната, µе pовеpе pо катастроqа
не на отpеnни нароpи иnи страни, а pо катастроqа, която µе
sасегне цяnото ¬ове¬ество.
Epна вреpна тенpенция, която е в усnуга на стратегията в
осLµествяването на пnановете на нов световен реp, е
реnигиоsният qунpаrентаnиsLr. Hа пLрво rясто тряõва pа
отõеnе»иr раpикаnния исnяrски qунpаrентаnиsLr.
Uентраnиsирането на поnити¬еската вnаст в някои
исnяrски, страни pовеpе pо sасиnването на pLр»авната
наrеса и на пnанирането в иконоrиката на теsи pLр»ави. B
тяx се sароpи своеоõраsен rоpеn на "третия пLт" на
оõµествено раsвитие, коùто sа сL»аnение с ниµо не се
раsnи¬ава от рационаnния rоpеn на раsвитие на
коrунисти¬еската тотаnитарна иконоrика. Иsгра»pането на
такива rоpеnи поp¬ертава оµе веpнL» нераsõирането на
роnята на конструктивната ирационаnност в оõµественото
раsвитие. С никакви рационаnни pеùствия, pори и основани на
висuия rораn на реnигиите, не rо»е pа се sаrести
еqективността на спонтанните (т.е. на конструктивно
ирационаnните) rеxаниsrи на sара»pане на оõµествения
поряpLк. YспеxLт на такива оõµества sасега се основава на
вреrенния qактор на õогатите прироpни ресурси (неqт, snато,
qосqати и pр.), които някои от теsи страни прите»ават в
иsоõиnие. Hо в по-pаnе¬на перспектива такLв поpxоp сLс
сигурност µе се натLкне на труpностите, ниското ка¬ество и
sастоя, коùто неиsõе»но пора»pа rаксиrаnно о¬истеното от
96 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
сnу¬аùностите рационаnно третиране на социаnните явnения
и процеси.
µруг вLsrо»ен катаnиsатор на цеnите на световно
управnение е т. нар. rоpеn на pеrократи¬ния социаnиsLr. Tоù
преpставnява естествено проpLn»ение на иpеята на Fорõа¬ов
sа перестроùка на социаnиsrа, при която pLр»авната систеrа
на иконоrиката се sапаsва, а се pеrократиsира (и то rо»е õи в
твLрpе тесни раrки) саrо поnити¬еската систеrа.
От иsтLкнатата тук гnеpна то¬ка sа роnята на
конструктивната ирационаnност в социаnното õитие rоpеnLт
на pеrократи¬ния социаnиsLr е rного по-параpоксаnен от
rоpеnа на коrунисти¬еския тотаnитариsLr. Своõоpната
pеrократи¬на поnити¬еска систеrа, наре¬ена от Fорõа¬ов
"гnасност", не rо»е pа се сLвrести по никакLв на¬ин с еpин
тотаnитарен rоpеn на иконоrиката наù-ве¬е пораpи това, ¬е
¬реs rеxаниsrите на неиsõе»ното pLр»авно пnаниране и
центраnиsираното управnение на раsuирената pLр»авна
соõственост се сLspават усnовия sа pоrиниране на
рационаnните rетоpи на регуnиране и управnение, които
потискат неиsõе»но rеxаниsrите на спонтанността и
конструктивната ирационаnност. От pруга страна, rакар и pа
се претенpира, ¬е това е вLsrо»ен rоpеn на pеrокрацията,
потенциаnните ре»иrи, претенpираµи sа такLв иконоrи¬ески
реp, rогат nесно pа евоnkират в непреpскаsуеrа антиpе-
rократи¬на насока. Eвентуаnните вреrенни иконоrи¬ески и
военни успеxи на такива pLр»ави rогат pа pаpат нов иrпуnс
на тотаnитарните ре»иrи по света. B еpна по-pаnе¬на
перспектива оõа¬е сLpõата на такива оõµества µе õLpе
сLµата, която постигна коrунисти¬еските страни в Иsто¬на
Eвропа и õивuия СССP.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 97
Kато оõоõµение rо»е pа се ка»е, ¬е ¬реs насLр¬аването
на nеви и социаnисти¬ески иpеоnогии световните еnитни
органиsации постигат твLрpе еqективно цеnите си.
MарксиsrLт pнес, в края на XX век,
|е все оµе попуnярен õnагоpарение на контроnирани от еnита
университети като Xарварp, Оксqорp и pр.
Чреs насLр¬аването на nявата поnитика в периоpа на
реqорrите в Иsто¬на Eвропа световните таùни органиsации
вLве»pат аõсурpа в раsвитието на теsи страни, sаµото всяка
реqорrа иrа преpиrно и саrо
pясна nогика. Rриватиsацията, еpна xарактерна страна на
реqорrата в новоsара»pаµите се pеrократи¬ни страни, е
типи¬ен õеnег на pясната поnитика. Pеви¬арската поnитика е
таsи, която навсякLpе по света пnеpира sа национаnиsация
на ¬астната соõственост (в напреpнаnите pеrократи¬ни
страни тоsи процес иrа твLрpе ограни¬ен xарактер). Pоги¬но
nи е тогава еpна nява партия pа воpи типи¬но pясна
поnитика, каквато е приватиsацията? Hе! Hо sаµо е така?
3аµото световният qинансов еnит се стреrи
¬реs поpоõен аõсурp pа sасиnи оµе пове¬е еqекта от
раsруxата в теsи неµастни, иsстраpаnи страни. Чреs такава
qаnuива поnитика в теsи pLр»ави qакти¬ески се иsвLрuва
преxоp от сLстояние на "поносиrа õеp-
ност" кLr сLстояние на "непоносиrа õеpност". Оõµото rе»pу
тяx е, ¬е и в еpиния, и в pругия сnу¬аù õроят на õогатите е
rного rаnLк. Среpна кnаса няrа
и в pвата сnу¬ая. Hароpите в теsи pLр»ави се иsтоµават и от
кривораsõрания rоpеn на rонетариsrа, прове»pан в някои
страни (напр. ELnгария) в усnовията на аõсоnkтен превес на
pLр»авната соõственост. Tова е pруг аõсурp, коùто ¬есто се
иspига в ранг на поnитика от неве»и qинансисти и
иконоrисти, pоunи от сqерата на социаnисти¬еската
иконоrика. Epин-
7. Световната конспирация ÷ 2
98 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
ствено в Чеxия и pонякLpе в Yнгария rонетариsrLт се приеrа
правиnно в усnовията на õLрsо нарастваµ ¬астен сектор.
Световната иконоrи¬еска структура оõа¬е прите»ава някои
осоõености, които xвLрnят нова светnина вLрxу иpеята sа
управnение на таsи систеrа с поrоµта на
суперrакроиконоrи¬еските nостове, с които раsпоnага
световният qинансов еnит. BLпросLт е pаnи тоsи еnит все оµе
иrа вLsrо»ности pа преpиsвиква криsисни явnения в световен
rаµаõ. Hаприrер в края на 1994 г. се sаõеnяsва
параpоксаnното поnо»ение, при което иконоrи¬еският расте»
sапо¬ва отново, а на qинансовите паsари се отõеnяsва
¬увствитеnен спаp. Tова аõсурpно поnо»ение sапо¬на pа се
проявява в иконоrиките на õогатите sапаpни страни ÷ СAµ,
3апаpна Eвропа, Япония и pр., оµе преs проnетта на 1994 г.
Pасте»Lт в своõоpното паsарно стопанство се pLn»и наù-
ве¬е на нарастването на потреõnението и на раspви»ването на
инвестициите õnагоpарение на ниския nиxвен процент.
Hарастването на nиxвения процент в rоrент на увеnи¬ено
потреõnение оsна¬ава спирането на тоsи процес ¬реs
qинансовите rеxаниsrи. B тоsи сrисLn иконоrиката на СAµ
отõеnяsа расте», но пока¬ването на nиxвените проценти по
pLnгосро¬ните креpити pовеpе pо спаp и sастоù на õорсовите
операции, сnеp което sапо¬на и процесLт на спаpане на
pоnара. Eстествено сLвреrенната световна иконоrи¬еска
систеrа не rо»е pа се раsгnе»pа като rеxани¬ен сõор от
иконоrиките на отpеnните страни. СLвкупният еqект от тяx
о¬евиpно ве¬е pава еpно ново ка¬ество, което се иsраsява в
непонятни sа национаnните иконоrики явnения. Bсе оµе
раsпокLсаната световна иконоrи¬еска систеrа, в която
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 99
спораpи¬но се наrесват ¬у»pите sа нея еnеrенти на
новосLspаваµите се паsарни структури, не се е превLрнаnа в
еpна ясна и еpинна сLµност. Tаsи систеrа иrа еpна
осоõеност: в нея центраnна роnя играе аrериканската
иконоrика, която иrа някоnко rеxаниsrа sа sна¬итеnно
вnияние вLрxу цяnата систеrа. Epин от тяx проиsти¬а от
qакта, ¬е СAµ прите»ават rоµна национаnна иконоrика,
превLрнаnа се в гnавен поnkс на иконоrи¬еските процеси в
световен rаµаõ. Kато национаnна иконоrика тя е твLрpе неу-
стоù¬ива и провява типи¬но pеõаnансираµи систеrата
ка¬ества ÷ огроrен pLр»авен pеqицит, неpостиг на
спестявания, вLнuен pеqицит, вLнuен и вLтреuен pLnг
(pLnгове на отpеnните pоrакинства, на преpприятия, на
аprинистрацията и, про¬ее). B rе»pунароpния иконоrи¬ески
реp такива иконоrики не се тLрсят и те õиват автоrати¬ески
санкционирани. Hаприrер MBФ sаpLn»ава веpнага такива
pLр»ави pа вsеrат неsаõавни rерки sа вLsстановяване на
õаnанса, при което наù-¬есто това е в уµLрõ на национаn-
(ната иконоrика. Hаприrер MBФ в края на 1994 г. сLветва
õLnгарското правитеnство pа прове»pа поnитика на pрасти¬но
сLкраµаване на õkp»етния pеqицит и на вLsпиране на
инqnацията ¬реs повиuа-ване на nиxвения процент, което от
своя страна е сериоsна пре¬ка sа новосLspаваµия се
õLnгарски õиsнес. Hа аrериканското правитеnство оõа¬е
такива сLвети не се pават.
BLв врLsка с това вLsникват сnеpните вLпроси: Aко MBФ
се рLковоpи от сLоõра»ения sа световно равновесие, rо»е
nи pа се о¬аква, ¬е неsна¬итеnният принос в pисõаnанса в
õkp»ета от страна на еpна сnаõа иконоrика като
õLnгарската rо»е pа наруuи това равновесие, pокато
rоµната аrериканска ико-
100 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
ноrика, вnияеµа така сиnно на цяnата систеrа, не õи я
pестаõиnиsираnа? 3аµо pа не се pопусне сnеpното
поnо»ение ÷ pа се препорL¬а вLsпиране на pинаrиката на
аrериканската иконоrика и преxвLрnяне на таsи pинаrика
вLрxу нововLsникваµите своõоpни паsарни иконоrики, които
тLрсят на¬ин pа си проõият пLт? Hе rо»е nи pа се вLsприеrе
еpно такова раsуrно преpnо»ение: pа се поsвоnява
sна¬итеnен pисõаnанс на õkp»ета саrо на sаrогваµите се по
света иконоrики, а спряrо раsвитите иконоrи¬ески систеrи
pа се приnагат строгите rерки на pрасти¬но наrаnяване на
õkp»етния pеqицит. Иrенно така µе се pостигне pо реаnно
световно равновесие в иконоrи¬еското раsвитие, което µе
õLpе иsнесено вLрxу пnеµите на по-õогатите страни и µе е в
поnsа на по-õеpните. TвLрpа поnитика по отноuение на
õkp»етния pеqицит sа вси¬ки õеs иsкnk¬ение страни и
поsвоnяване на такLв pеqицит саrо на наù-rоµната световна
иконоrика е сигурен на¬ин sа потискане раsвитието на новите
pеrократи¬ни pLр»ави, както и на по-сnаõите паsарни
систеrи по света. Tака труpностите в световната иконоrика се
преxвLрnят от пnеµите на по-õогатите вLрxу пnеµите на по-
õеpните.
Rоsвоnеният и несанкциониран pисõаnанс в õkp»ета на
СAµ pопринася по своеоõраsен на¬ин sа увеnи¬аването на
тяxната иконоrи¬еска pинаrи¬ност, а оттук и на тяxното
соõствено õогатство sа сrетка на пони»ената pинаrика в
pруги страни. RросперитетLт на СAµ оõа¬е rо»е pа
pопринесе и sа просперитета на pруги страни. Tова е така,
sаµото вносLт на СAµ в по-гоnяrата си ¬аст е иsносLт на
то¬но онеsи наù-õогати страни по света, sа които спаsването
на õаnанса в õkp»ета е осигурен от sасиnения иr иsнос sа
СAµ. Hаприrер опреpеnено
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 101
rо»е pа се ка»е, ¬е аrериканският тLрговски pеqицит е
pо гоnяrа степен японският тLрговски иsnиuLк. Tака
вLнuният pеqицит на СAµ поpxранва с ваnута в õроù
qункционирането на раsвитите ве¬е ¬асти от световната
иконоrика. Tеsи, които тепLрва иsгра»pат своõоpната си
паsарна систеrа, няrат вLsrо»ност нито pа у¬астват в
тоsи гигантски pисõаnанс, осLµествен в раrките на
rоµната национаnна систеrа на СAµ, nиuаваùки се по
тоsи на¬ин от така неоõxоpиrите sа тяx ваnутни
ин»екции, sаµото в тяx няrа конкурираµо стоките на
раsвитите страни проиsвоpство, нито pа стиrуnират
соõствената си иконоrика ¬реs еpин rогLµ иконоrи¬ески
rеxаниsLr, какLвто е соõственият национаnен õkp»ет,
sаµото санкциите на MBФ висят наp тяx като pаrокnев
rе¬.
Pаsõира се, rе»pунароpните qинансови органиsации
иsтLкват някои твLрpе уõеpитеnни аргуrенти в поnsа на
своята теsа. Tе каsват: ако се pопусне гоnяr pеqицит в
национаnните õkp»ети, това µе pовеpе pо пока¬ване на
инqnацията, което µе pискреpитира вси¬ките ни усиnия
sа сLspаването на еpна раsвита в теsи страни иконоrика.
3астраuитеnният pисõаnанс в раrките на еpна-
еpинствена национаnна иконоrика като аrериканската е.
поnеsен. Aко си преpставиr саrо sа rоrент
наrаnяването на тоsи pисõаnанс, ние µе õLpеr
uокирани от nавинооõраsния процес на руxнаnи
иконоrики по света, преpиsвикан от противоре¬ивите
проrени и нестаõиnността на каприsния световен паsар.
Ekp»етният pеqицит на СAµ сLspава еpна наpе»pна
ниuа на стаõиnност sа раsвитието на световната
иконоrика. Aко ние поставиr sа sаpа¬а ¬реs такLв
rеxаниsLr pа sаxранваrе и по-õеpните страни, то така
ние õLрsо µе иsгуõиr преpиrствата на раsвитите
иконоrики, които õLрsо µе потLнат вLв
;

102 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
воpовLрте»а на световната õеpност. Mного по-иsгоpно sа
вси¬ки нас е теsи страни саrи pа превLsrогнат труpностите и
pа ни pостигнат. Bсяко усиnие от наuа страна pа повpигнеr
иsкуствено тяxното равниµе õи sастраuиnо както наuата, така
и. тяxната сигурност. Tака както неправоrерното акцентиране
вLрxу раsпреpеnението в раrките на еpна pLр»авна
иконоrика " преpиsвиква sастоù в неùното раsвитие, така и
иsкуственото sаxранване на õеpните страни от страна на
õогатите µе преpиsвика саrо отрицатеnни посnеpствия, които
µе sасегнат вси¬ки нас.
Kоя от pвете, у¬астваµи в тоsи спор, страни иrа право?
ОтговорLт е: правото е винаги на страната на по-сиnния!
От тоsи вLоõра»аеr спор, коùто ние вLsпроиsвеpоxrе с
pетаùnи, иsвnе¬ени от nогиката на еpин естествен процес,
rо»е pа се направи твLрpе интересен иsвоp: световната
qинансова еnитна систеrа е ве¬е твLрpе автоноrна сиnа,
която вnияе сLµествено вLрxу реuенията на управnяваµите
иконоrиките в раsnи¬ните страни.
Tоsи вLпрос иrа и еpна pруга страна. Bаnутните ресурси,
които rогат pа се преrестят при спекуnативни операции иnи
в усnовия на паsарна треска, наpвиuават sна¬итеnно
вLsrо»ностите sа наrеса на центраnните национаnни õанки.
B тоsи процес ва»на роnя rогат pа играят
rногонационаnните коrпании, които са уnеснени от
сLвреrенното сLстояние на инqорrатиката и
теnекоrуникациите. Tеsи твLрpе усLвLрuенствани среpства
поsвоnяват на rе»pунароpните qинансови институции в
оõоsриrи sа тяx периоpи pа реагират аpекватно на
проrените в световната конkнктура ¬реs поpxоpяµо
пnаниране на ресурсите си вLв всяка то¬ка на sеrното кLnõо.
Tова
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 103
оsна¬ава, ¬е сиnи, които наpxвLрnят национаnните граници,
rогат просто pа сrа»ат национаnните паsари, преpиsвикваùки
в тяx проrени, които се иsпnLsват от контроnа на rестното
управnение. Rо тоsи на¬ин национаnните паsари rогат pа
õLpат pеõаnансирани ¬реs операции от световен rаµаõ, които
са поp¬инени на неиsвестни нас сиnи, и които не се
поp¬иняват на никакLв sакон иnи rораn. Tеsи тLrни сиnи са
уnеснени от световния ваnутен xаос, в коùто pоnарLт е вси¬ко,
а национаnните ваnути ÷ ниµо. Фавориsирането на еpна-
еpинствена систеrа като аrериканската сLspава õnагоприятно
усnовие ¬реs неùното увеnи¬ено вnияние в света pа се
наõеnе»ат твLрpе nесно и rерки sа управnението на цеnия
свят. BLнuните sаpLn»ения на СAµ са като pаrокnев rе¬,
иspигнат наp гnавата на цяnата световна иконоrи¬еска оõµ-
ност. Hеõnагораsуrните сиnи, оперираµи с тоs pеnикатен
rеxаниsLr, rогат pа преpиsвикат световна катастроqа,
наpxвLрnяµа rаµаõа на световния яpрен конqnикт. Tя rо»е
pа õLpе преpиsвикана иnи цеnенасо¬ено, иnи от спонтанно
преpиsвикан на¬аnен тnасLк, като скок в инqnацията, те»ка
криsа в оõµеството, уõиùство на преsиpента, вLnна на
неpоверие кLr еpинствено вLsrо»ната сиnна ваnута ÷
pоnара, от xаос вLв qинансовите паsари с вси¬ки
проиsти¬аµи от това pLnõоки посnеpици sа цяnостната
иконоrи¬еска систеrа на света.
TакLв тnасLк на световната криsа rо»е pа õLpе
преpиsвикан и от някои sасиnваµи се отрицатеnни тенpенции
на 3еrята, като сврLxнасеnеността, наруuаването на
екоnоги¬ното равновесие, раsuиряването на õеpността,
неграrотността и õоnестите, неравенството в
раsпреpеnението на световното õогатство, което pнес се
иsраsява в това, ¬е 20% от
104 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
õогатите страни на света прите»ават 80% от световните
ресурси, а наù-õеpните 20% от световното насеnение ÷ саrо
0,5% от това õогатство.
Иsненаpваµа е реакцията на преpставитеnите на MBФ,
както и на Arериканския qеpераnен реsерв, които проявяват
¬есто гоnяrа õеsотговорност, когато реuават ва»ни проõnеrи.
Tе усиnено ве¬е иnи саrо осL»pат, иnи приsовават pLр»авите
по света кLr õnагораsуrни pеùствия, което покаsва nипса на
увереност и спокоùствие. Често поsоваването на гоnеrите
световни проõnеrи сnу»и sа оправpание на национаnното
õеspеùствие, тоnерирано от õеsотговорни управници.
Световната оõµествена и иконоrи¬еска систеrа pнес
раsпоnага с неиrоверни теxни¬ески и qинансови среpства,
които постепенно оõрLµат острието си кLr саrата нея. Hикога
õеsсиnието на сиnните не е õиnо тоnкова явно и никога
вLsrо»ностите sа pеùствие от страна на snонаrерени тLrни
сиnи не са õиnи тоnкова гоnеrи. 3аµо при еpна такава
всеоõµа уяsвиrост откLr сnу¬аùни qактори все оµе се
отpеnя иsкnk¬итеnно вниrание на qаnuивия xуrаниsLr,
коùто се иsраsява в xуrанитарна поrоµ от раsnи¬ен виp, еpин
виp nе¬ение на сиrптоrите, и иsõягване на pаnе¬ по-
отговорната и неnека sаpа¬а pа се nекуват при¬ините? 3аµо
проõnеrите на паsара се преpставят като наù-ва»ния qактор
саrо sа теsи, които са pостигнаnи напреpLк в раsвитието си,
õеs pа се раsвиват неговите вLsrо»ности sа осигуряването на
pоxоpи sа вси¬ки, които се ну»pаят? 3аµо тряõва тоsи вLпрос
pа се оставя sа .. реuение в рLцете на пnеpираµите в поnsа
на социаnиsrа и социаnpеrокрацията, което е на¬ин sа
раsuиряване на неограни¬ената õеsотговорност по света.
Fор¬ивият опит от коrунисти¬еския тотаnита-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 105
риsLr покаsа неpвусrисnено, ¬е ограни¬аването и
управnяването на иконоrиката ¬реs рационаnни pеùствия и
rетоpи от типа на прекоrерната наrеса на pLр»авата ¬реs
раspута систеrа на pLр»авна соõственост, непосиnното
pанL¬но õреrе sа ¬астния проиsвоpитеn, uирокоrаµаõното
пnаниране на иконоrи¬еската pеùност, не саrо ¬е не
отстранява отрицатеnните посnеpствия от õеpността,
õеsраõотицата и ниската проиsвоpитеnност на труpа, но такава
иконоrика nесно попаpа в rре»ата на световното
конспиративно управnение, като сLspава усnовия sа криsисни
сLстояния от сLвсеr pруг тип.
От pруга страна, pеrокрацията и своõоpният паsар не rогат
pа гарантират стопроцентово õnагопоnу¬ието на xората.
µеrократи¬ното управnение твLрpе ¬есто е при¬ина sа
pLnõоко раsеpинение на нациите. Оµе в pревността е õиnо
иsвестно, ¬е pеrокрацията не pава pоõри реsуnтати в
сnу¬аите, когато rноsинството, което иsõира вnастта, проявява
snонаrереност и nипса на pоõроpетеnи.
µнес в света се раsвива еpна всеоõxватна систеrа на
своõоpния паsар, в коùто ¬есто вLsникваµите нестаõиnни
сLстояния са повоp pа се раsраõотват раsnи¬ни
социаnpеrократи¬ески rоpеnи на раsвитието на гnоõаnната
оõµествена систеrа ÷ sаõnуpа, pовеnо в края на rинаnия век
pо вLsникването на pеструктивни варианти на
социаnисти¬еската иpея от типа на rарксиsrа-nениниsrа.
Hякои sапаpни иконоrисти со¬ат, ¬е гnавната цеn на
всеоõxватния своõоpен световен паsар е вLsпроиsвоpството
на ¬овека, управnението на ¬овеuките систеrи (qирrи,
pLр»ави, наppLр»авни институции и т.н.), вLsпроиsвоpството
на екоnоги¬ната среpа (воpа, вLspуx,.растения, »ивотни).
106 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
3а сL»аnение rного rаnко са у¬ените по света, която
правиnно раsõират осоõеностите на управnението на тоsи
сnо»ен оõект, наре¬ен световен своõоpен паsар (някои неве»и
го нари¬ат световна капитаnисти¬еска систеrа). Tеsи, които се
ограни¬ават еpинствено в раrките на
социаnpеrократи¬еската куnтурна траpиция, твLрpят, ¬е
световният капитаnиsLr раsвива своите структури ¬реs
расте», а расте»Lт в иконоrиката и на насеnението sапо¬ва
pа sастраuава пnанетата. Сnеpоватеnно, твLрpят те, саrо
еpна световна социаnpеrократи¬на систеrа, която õи
управnяваnа тоsи неконтроnиран процес, rо»е pа реuи в
иsвестен сrисLn проõnеrа.
Rротивниците на таsи иpея, от своя страна, твLрpят ¬е саrо
непрекLснатият акцент вLрxу пе¬аnõите, парите и своõоpния
поток на капитаnи rо»е pа осигури пове¬е õогатства,
rатериаnно õnагопоnу¬ие и сnеpоватеnно õnагоpенствие sа
оõекта на наuето вниrание ÷ õеpните xора по света.
µнес гоnяrа ¬аст от у¬ените сLс социаnpеrократи¬на
куnтура отxвLрnят категори¬но rоpеnа на своõоpния паsар,
твLрpеùки отново сLµото, което твLрpяxа и õраpатите
социаnpеrократи от на¬аnото на века, какво ¬е таsи систеrа
проиsве»pа õеpност и ¬е нареp с õnагопоnу¬ието на еpни тя
отxвLрnя rного pруги. Овnаpяването на иконоrиката с
рационаnни среpства е гnавна цеn на социаnpеrокрацията по
света. Bси¬ки по-sна¬итеnни успеxи в повиuаването на
»иsненото равниµе на нароpите, твLрpят те, иrат
социаnpеrократи¬ните ре»иrи. Hякои от тяx pори отиват оµе
по-pаnе¬е, като каsват: Hека pа поставиr иконоrиката на
rястото ù на сnуга в оõµеството. µа се отка»еr от pиктата на
парите, както и от тотаnитариsrа на прогреса. µа си поставиr
конкретни цеnи
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 107
и pа насо¬иr огроrните ни ресурси sа тяxната реаnиsация. µа
сLspаpеr и някои õеsпnатни сqеринаприrер rеpицинското
оõсnу»ване. µа се установят сqери на оõµествени усnуги
както в nокаnен, така и в световен rаµаõ.
Pогиката на парите раsруuава все пове¬е sеrните пеùsа»и,
основните ресурси и õогатствата на пnанетата. A спасението
ни е в тLрсенето на аnтернативни qорrи на покупатеnната
спосоõност и потреõnението, което õи pаnо нови иsrерения на
наuия »ивот. Tака rо»е õи ние µе rо»еr pа се вLsвLрнеr
кLr старите ценности, sавеµани ни от праотците на
¬ове¬еството, които µе ни ориентират отново кLr
sагри»еността sа ¬овеuкото pостоùнство, справеpnивостта,
µеpростта и наù-ве¬е гри»а както sа наù-оµетените на тоsи
свят така и sа õLpеµите покоnения.
Hие с¬итаrе, ¬е и еpните, и pругите са неправи.
ИsтLкването на неоõxоpиrостта от световен контроn наp
расте»а вLв вси¬ки негови qорrи е иpея, която твLрpе сиnно
µе sараpва теsи, които се стреrят кLr световно таùно
управnение. Световният еnит сnеpоватеnно е sаинтересуван
от раsпространяването на социаnpеrократи¬еските и nевите
иpеи по света и сLвсеr не е sаинтересуван от раsвитието на
nиõераnната pеrокрация. TвLрpе иsненаpваµо е насLр-
¬аването от страна на световния еnит на нау¬ноиsс-
nеpоватеnски програrи в университетските центрове, които
иrат sа цеn иsу¬аването на социаnpеrократи¬ния rоpеn на
раsвитие. Hо наnи иконоrи¬еското раsвитие на света става
винаги в усnовията на ограни¬еност на ресурсите?
Иsкуственото rу sаõавяне не rо»е pа реuи никакLв проõnеr,
sаµото сLsнатеnното пони»аване на потреõnението е
принципно невLsrо»но. µори пnаxите опити от страна на
pоõронаrерени
108 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
rе»pунароpни органиsации sа контроn наp ра»pаеrостта се
натLкват на неиrоверната и pори растяµа сLпротива.
Сnеpоватеnно всякакLв опит sа спиране на иконоrи¬еския
расте» õеs еqективни rерки sа контроn наp ра»pаеrостта õи
се превLрнаn в еpна sаpLnõо¬аваµа се световна криsа.
Enаговиpните наrерения на социаnpеrократи¬но настроената
интеnигенция sа сL»аnение иsискват еpновреrенното сте¬е-
ние на някоnко qактора, което е rаnко вероятно сLõитие.
Сnеpоватеnно, твLрpят някои сLвреrенни rасони, саrо
старият иsпитан rетоp на насиnствено наrаnяване на
световното насеnение rо»е pа реuи вLпроса. Tова rо»е pа
стане еnегантно, õеs rного uуr, като õLpат иsõити
õеsõоnеsнено rиnиони и pори rиnиарpи xора. Hауката
раsпоnага с õиоxиrи¬ни, генети¬ни, псиxотронни и pори
екоnоги¬ни среpства sа преpиsвикване на rасова сrLрт и те
са в рLцете на õогатите нароpи. µруг иsxоp няrа!
СLsнатеnното регуnиране на расте»а на иконоrиката е
õеsсrисnен акт и о¬евиpно тоù тряõва pа се постави в
sависиrост от регуnирането на расте»а на насеnението.
µрасти¬ното наrаnяване на õроя на насеnението µе pовеpе
автоrати¬ески pо наrаnяването на те»естта на интенsивните
иконоrики. µаnи оõа¬е такова pрасти¬но наrаnяване на
насеnението няrа pа преpиsвика раpикаnно преструктуриране
на световната капитаnисти¬еска систеrа, иnи µе pовеpе pо
раpикаnни проrени в прераsпреpеnението на световните
ресурси, както и pо uирокоrаµаõни иsrенения в усnовията
на »иsнената среpа, които µе се отраsят отрицатеnно вLрxу
»ивота на оцеnеnите?
Hякои rогат pа вLsраsят, ¬е rасовото униµо»ение на xора
е неrораnен акт. Hо pаnи рационаnното
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 109
потискане на раsвитието на сLвреrенната иконоrика ¬реs
насLр¬аването на потреõnението от страна на сnаõи,
непроиsвоpитеnни сnоеве на насеnението, неоõxоpиrо sа
поppLр»ането на »ивота на теsи xора, няrа pа pовеpе pо
nиuаването на õLpеµите покоnения на 3еrята от
неоõxоpиrите среpства sа »ивот, което сLµо е еpин
неrораnен акт. 3аµо pа оставиr pа се sаpLnõо¬ава краùната
õеpност на еpна rногоrиnиарpна rаса от xора и pа sастраuиr
по тоsи на¬ин »ивота на останаnите? Hе е nи по-pоõре pа
осуетиr иsоõµо вLsпроиsве»pането на ниското ка¬ество на
»ивота ¬реs вLsrо»ностите, което ни pава таùното управnение
на света, постигаùки по тоsи на¬ин конкретен и ясен реsуnтат,
откоnкото pа тLрсиr аnтернативни qорrи на покупатеnната
спосоõност и потреõnението, sа pа ограни¬иr
неконтроnирания расте» на световната иконоrика? Hиrа
някога µе rогат руснаци, китаùци иnи инpиùци pа pостигнат
високото »иsнено равниµе на »ивота на 3апаpна Eвропа,
Северна Arерика иnи Япония, õеs pа се проrени сегаuната
структура на поnsване на световните ресурси? Tа наnи
õогатите страни никога не õиxа поsвоnиnи pа õLpат иsrестени
от по-сnаõ конкурент. Pесурсите на 3еrята са оскLpни и rного
от тяx са на иs¬ерпване. От pруга страна, ниското ка¬ество на
»ивота иrа твLрpе гоnяr аqинитет кLr вLsпроиsвоpството си
и това неиsõе»но се отраsява на »ивота в õогатите страни. Aко
норrаnното раsвитие в еpна страна воpи pо процеса "õогатите
pа стават по-õогати, а õеpните ÷ по-õеpни", то в световен
rаµаõ тоsи процес иsгnе»pа така: "õогатите стават все по-
õеpни, а õеpните все пове¬е ù пове¬е".
Hеµо пове¬е, някои сLвреrенни нау¬ни иsсnеpвания
покаsват, ¬е процесLт на по-õLрsото вLsпроиs-
110 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
воpство на ниското ка¬ество на »ивота се наõnkpава и в
раrките на õогатите, ве¬е sаrогнаnи се нароpи. Tова не е
расистка теория, а нау¬ен qакт, коùто sасnу»ава специаnно
вниrание.
Tака наприrер в книгата на pваrата аrерикански автори
Чарn MLреù и Pи¬арp XLрнстеùн "Kаrõанооõраsната крива",
иsnяsnа в Arерика преs 1994 г., се иsnага еpна твLрpе
nkõопитна теория, описваµа тяxното интересно ви»pане sа
сегаuното сLстояние на аrериканското оõµество. µваrата
автори pокаsват уõеpитеnно, ¬е аrериканската управnяваµа
кnаса pопуска еpна огроrна греuка, пренеõрегваùки ва»ната
роnя, която прироpната интеnигентност на nи¬ността играе в
опреpеnянето на социаnния статут на ¬овека и в това pаnи тоù
µе õLpе õеpен иnи õогат. MLреù и XLрнстеùн твLрpят, ¬е в
посnеpно вреrе структурата на аrериканското оõµество все
пове¬е се опреpеnя от интеnектуаnните ка¬ества на отpеnния
инpивиp, като таsи осоõеност наù-pоõре се иsраsява в
оqорrянето на еpин своеоõраsен "интеnектуаnен
поsнаватеnен еnит", стояµ на вLрxа на управnението на
страната, сLставен от високооõраsовани поnитици,
проqесионаnисти и õиsнесrени, pокато на "pLното" на
оõµеството все пове¬е се натрупва еpна просnоùка от xора,
наrираµи се на твLрpе ниско интеnектуаnно равниµе. Освен
това спореp твLрpенията на авторите групата на ¬ерноко»ите
се окаsва на оµе по-ниско стLпаnо в таsи своеоõраsна
интеnектуаnна ùерарxия, опреpеnена от õяnата ¬аст на
аrериканското насеnение, което ги тnаскаnо кLr опасни
pеùствия, цеnяµи соõственото иr утвLр»pаване и
вLsстановяването на справеpnивостта в оценката на теxните
pостоùнства. Tака в сLвреrенното аrериканско оõµество се
утвLр»pава еpна траùна тенpенция на нарастване на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 111
прекаnената sависиrост на опреpеnени сnоеве от социаnните
поrоµи на pLр»авата. Tова неиsõе»но пора»pа и явnения
като увеnи¬аване на престLпността, неува»ение кLr sаконите,
rе»pурасови напре»ения и конqnикти.
MLреù и XLрнстеùн твLрpят, ¬е о¬евиpната раsnика в
коеqициентите на интеnигентност rе»pу ¬ерната и õяnата
раса е непреоpоnиrа. С това те оõясняват sна¬итеnно по-
гоnеrия процент на õеpност среp ¬ерноко»ите и настояват
вси¬ки аrериканци ÷ и õеnи, и ¬ерни ÷ pа осLsнаят
пе¬аnната истина sа тоsи "интеnектуаnен неpостиг" на ¬ерната
раса. 3а pа иsõегнат упрека sа расиsLr, те отõеnяsват
сnеpното: "Hие не сrятаrе, ¬е õеnите и ¬ерноко»ите тряõва
pа се ¬увстват sасегнати, осLsнаваùки, ¬е коrпnексната
раsnика в степента на тяxната интеnигентност е пороpена от
генети¬ни при¬ини, а не от среpата, в която се раsвиват
отpеnните оõµности."
О¬евиpно е оõа¬е, ¬е такива твLрpения rогат pа спе¬еnят
саrо антипатии среp nиõераnно настроените õеnи и ¬ерни
интеnектуаnци. Aко науката констатира qакти, които иrат
опреpеnено расистка интерпретация, тогава ние се иsправяrе
преp сLвLрuено нова ситуация. Tраpиционната расистка
теория õеuе раsраõотена в еrоционаnен стиn и никога не е
õиnа поpкрепяна от сLоõра»ения, проиsти¬аµи от pинаrиката
на еpна напреpнаnа в раsвитието на »иsненото равниµе
pеrокрация, каквато е pнес Arерика. MLреù и XLрнстеùн
категори¬но отxвLрnят твLрpението, ¬е са расисти.
Hякои поnитоnоsи опреpеnят тоsи поpxоp като иsраs на
rоpерния неоконсерватиsLr, коùто приsовава sа пLnна отrяна
на социаnните поrоµи и ограни¬аване на pеùствията от
страна на pLр»авното
112 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
управnение, насо¬ени кLr утвLр»pаването на ¬ерноко»ите и
xората от ниските в интеnектуаnно отноuение социаnни
сnоеве на оõµеството.
BLsrо»но nи е такLв вLsгnеp pа проrени ревоnkционно
отноuението на оõµеството кLr неговата наù-õеpна
просnоùка и няrа nи тоsи вLпрос врLsка с проõnеrа sа
отноuението ни кLr цяnостната систеrа на ниското ка¬ество
на »ивота в гnоõаnната структура на сLвреrенното
¬ове¬ество? BLsrо»но nи е наuите ви»pания sа понятието
"социаnна кnаса" pа се проrенят раpикаnно, така ¬е
интерпретацията rу pа се свLрsва с управnението на
"интеnектуаnния поsнаватеnен еnит", qорrиран ¬реs
просnовутите тестове sа интеnигентност и оõу¬ение в
еnитните коnе»и и университети?
От такава гnеpна то¬ка qорrирането на среpната кnаса е
специqи¬ен процес, коùто оõосоõява в Arерика еpна
сLвкупност от xора, наõрояваµа окоnо 125 rиnиона
аrериканци, ¬иùто коеqициент на интеnигентност варира
rе»pу 90 и 110.
Саrото sагnавие на книгата "Kаrõанооõраsната крива" иpва
от граqи¬ното преpставяне на rатеrати¬еската qункция,
описваµа статисти¬еското раsпреpеnение на pанните sа
коеqициентите на интеnигентност на ¬nеновете на оõµеството
в sависиrост от õроя на xората, прите»аваµи опреpеnена
веnи¬ина на тоsи коеqициент. Kривите от тоsи тип иrат pве
ниски ¬асти отnяво и отpясно и еpна висока ¬аст,
напоpоõяваµа вLрxа на каrõана, раsпоnо»ена в среpата.
µясната ниска ¬аст на кривата вкnk¬ва "сврLxинтеnигентните",
а таsи отnяво ÷ xората с rного нисLк коеqициент на
интеnигентност. Tе са ниско раsпоnо»ени, sаµото õроят на
xората, прите»аваµи теsи, pве ка¬ества, е относитеnно rаnLк
в оõµеството.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 113
MLреù и XLрнстеùн се интересуват преpиrно от nявата
ниска ¬аст на кривата, кLpето са раsпоnо»ени xората с ниска
интеnигентност. Tе раspеnят таsи категория на pве основни
¬асти: кnас ÌV, наре¬ени "тLпи", и кnас V, наре¬ени "rного
тLпи". KLr теsи pве групи те при¬исnяват 25% от насеnението
на СAµ, което оsна¬ава окоnо 62,5 rиnиона pуuи. Спореp
авторите и pвете категории, вкnk¬ваµи кnасовете ÌV и V, са
еpнакво опасни. Tе сrятат, ¬е социаnното "pLно" на Arерика
вкnk¬ва окоnо 12,5 rиnиона аrериканци, които няrат никакви
uансове по отноuение на коеqициента на интеnигентност, sа
pа се приpви»ат сLс соõствени сиnи нагоре по социаnната
стLnõа. Tеsи xора ¬исто и просто никога не rогат pа õLpат
приоõµени кLr среpната кnаса.
Tаsи теория е наистина раpикаnна, sаµото отxвLрnя теsата на
социаnpеrократите, ¬е престLпността, õеpността,
õеsраõотицата и pругите отрицатеnни явnения са реsуnтат на
неконтроnируеrия и стиxиен расте» на иконоrиките,
поpxранван от постоянния акцент вLрxу парите пе¬аnõите и
соõствеността. Hапротив, твLрpят авторите на новата книга,
социаnните проõnеrи ÷ õеpността, sависиrостта от
pLр»авните социаnни поrоµи, неува»ението кLr sаконите и
престLпността, са тясно свLрsани с ниския коеqициент на
интеnигентност. Tова е еpинствената при¬ина опреpеnени xора
никога pа не rогат pа пре»ивяват õеs социаnни поrоµи.
Иsпоnsването на pLр»авни суõсиpии саrо пооµрява
вLsпроиsвоpството на теsи E просnоùки и нанася непоправиrи
µети на стаõиnността в социаnните отноuения, сLspаваùки
õnагоприятни усnовия sа õитуването на вреpни qиnосоqии и
иpеоnогии от социаnpеrократи¬ески тип, които от своя страна
õавно, но сигурно поpкопават устоите на оõ-
8. Световната конспирация ÷ 2
114 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Огроrната по коnи¬ество среpна кnаса (окоnо 125 rиnиона
в СAµ) е все оµе sаnог sа стаõиnността на аrериканското
оõµество, sаµото среpноинтеnигентният аrериканец, е
sаrо»ен, õогат и соõственик, което rу поsвоnява реpовно pа
си пnаµа pанLците и по тоsи на¬ин pа. осигурява неоõxоpи-
rите среpства sа социаnната поrоµ на нискоинтеnигентните.
Hо какво õи станаnо, ако се нанесе уpар среµу таsи
среpна кnаса ако õLpе nиuена от õогатство и просперитет?
µаnи сLоõра»енията на MLреù и XLрнстеùн не rогат pа се
оõоõµят и в сnу¬ая на световната оõµествена структура?
Kаква е картината на каrõанооõраsната крива на
интеnигентността на нароpите? Иrа nи нароpи с нисLк и
висок коеqициент на интеnигентност? µаnи uиреµата се по
света õеpност е реsуnтат на "nоuата" поnитика sа
насLр¬аването на паsара и неговите атриõути ÷ парите,
пе¬аnõите и непрекLснатия расте», иnи õеpността по света е
реsуnтат на своеоõраsно раsпреpеnение на коеqициента на
интеnигентност, иs¬исnен вLs основа на осреpнената rу
веnи¬ина среp xората," сLставяµи национаnните структури?
HапLnно nоги¬но е pа се преpпоnо»и, ¬е както в раrките
на еpна конкретна нация, иsсnеpвана от MLреù и XLрнстеùн,
така и по отноuение на rе»pунароpната оõµност на
pLр»авите твLрpенията на конвенционаnните теории sа
роnята на окоnната среpа и куnтурата sа рLста на
престLпността, õеpността и õеsраõотицата, sа иsпаpането на
гоnеrи rаси от xора в пLnна sависиrост от поrоµите,
отпускани от pLр»авата, rо»е pа се приеrат ката
несLстоятеnни. Иsпоnsването на pLр»авни суõсиpии sа
иsrLкването
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 115
а uироки сnоеве от световната оõµност на
нациите от õеpността наpxвLрnя sна¬итеnно
цената, която sапnаµа õогатото аrериканско
оõµество, sа pа уpовnетвори таsи социаnна
потреõност sа ¬аст от своите ра»pани.
СLspаването на еpна гоnяrа оõµност от реpко
õогати pLр»ави по света не rо»е pа се отL»pестви с наnи¬ието
на гоnяr контингент от xора опреpеnен среpен коеqициент на
интеnигентност, õеpността иnи õогатството на нацията sависи
от uирок крLг ирационаnни qактори, гnавният от които е
ка¬еството на pLр»авното управnение. B rе»pунароpната
оõµност се открояват някои осоõености в историята на нациите,
rного от които иrат отноuение кLr активността на световния
конспиративен еnит. Hе µе и сLrнение, ¬е сиrвоnи¬ното
вLsврLµане на гnавата на 3rията в Сион, което rо»е pа стане
саrо по иsгnаpената като равнина pLр»авна сиnа на европеùс-
ките pLр»ави, т.е. ¬реs qинансово-иконоrи¬еското раsстроùство
и раsорение, посnеpвано от pуxовен упаpLк и нравствено
раsnо»ение, наù-pоõре rо»е pа се реаnиsира ¬реs упоритото
наса»pане на nеви¬арски и социаnpеrократи¬ески иpеи вLв
вси¬ки теxни qорrи, вкnk¬итеnно и онеsи, които вкnk¬ват
вLsра»pането на систеrата на rарксиsrа - nениниsrа. TвLрpе
попуnярната среp световната интеnигенция теsа sа вLsврLµане
кLr xуrанността -¬реs овnаpяване на стиxиùния рLст на
иконоrиката е еpна иsкnk¬итеnна вLsrо»ност sа внасянето на
sаõnуpа, sа еqективното прокарване на поnитика, която õи rогnа
pа pовеpе pо оµе по-сLвLрuени qорrи в rирното сnоrяване на
pLр»авните управnения на европеùските и световните нации..
u
116 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
2.3. ПОЛИТИКАТА, МОРАЛЪТ И РЕЛИГИЯТА КАТО
OОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД.
КУЛТУРНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННОТО
МАСОНСТВО. ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОДИ
Pеskrе: RnанLт sа sавnаpяване на цеnия свят от евреите е
еpна стара тяxна rе¬та, която в усnовията на сLвреrенния свят
приpоõива нов, конкретен сrисLn. BLsниква вLпроса: Иrа nи
иpеи и теории, които се стреrят pа оõосноват тоsи пnан от
гnеpна то¬ка на всеиsвестни истини, проиsти¬аµи от
qиnосоqската наука и rораnа. ОтговорLт на тоsи интересен
вLпрос се тLрси вLs основа на анаnиsа на еpин интересен
сnу¬аù от »ивота на õLnгарското rасонство и на някои qакти от
историята.
СLµествуват твLрpения, ¬е пnанLт sа световно управnение на
евреите sапо¬ваrе с овnаpяването на 1/6 ¬аст от света, която е
оõxваната от правосnавната сnавянска pLр»ава Pусия.
Rопуnярно е сxваµането, ¬е руската октоrвриùска ревоnkция от
1917 г. е õиnа органиsирана и раsиграна по преpна¬ертан от
воùнстваµото rе»pунароpно rасонство пnан.
Спореp някои иsто¬ници пLтят на Сиrвоnи¬ната 3rия, която
пороõва нароpите на Eвропа поp егиpата на евреите тряõва pа
rине сnеpните етапи:
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОHНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 117
Ì ÷ Rреpи Pо»pество Xристово в FLрция, в епоxата
на RерикLn.
ÌÌ ÷ Rосnеpните гоpини преpи Pо»pество Xристово
в Pиr, преs; епоxата на управnението на Aвгуст.
Ìll ÷ 1552 г. Mаpриp, в епоxата на Kарn V.
ÌV÷ 1770 г. Rари», в епоxата на Pkpвиг XÌV.
V ÷ 1814 г. Pонpон, сnеp паpането на Hапоnеон Ì.
VÌ ÷ 1871 г. Eерnин, сnеp пруската поõеpа наp
qранцуsите.
VÌÌ ÷ 1881 г. Rетерõург, сnеp уõиùството на иrпе
ратор AnексанpLр ÌÌ от евреоrасоните.
VÌÌÌ ÷ Rосnеpно pесетиnетие на поõеpоносно врL
µане на 3rията в Uион.
µе направиr кратLк коrентар на таsи периоpиsация. B
иsвестен сrисLn някои автори са скnонни pа приеrат, ¬е ÌV и
V етапи rогат pа се сrенят с pруги pанни и rеста:
ÌV ÷ Tова е 1648 г. и Pонpон. Rо това вреrе
Kроrуеn, коùто е рLковоpеn ангnиùската ревоnkция
е õиn иsпоnsван от rасоните, като с евреùски пари
тоù се поpготвиn sа сLõитията. B реsуnтат на това
rасоните поnу¬ават приsнание и равноправие в Aнг
nия.
V÷ Френската ревоnkция от 1789 г., rясто
Rари». Eвреите-rасони са на¬еnо на органиsация
та, сLõориnа rонарxията. Pевоnkцията раsори
Франция, но rасоните поnу¬иxа равноправие, õnа
гоpарение на което те и pо pен pнеuен pеùстват на
територията на таsи страна. Mасоните от Франция
сLspаpоxа траpиция, която е приrер sа rасонството
от цяn свят.
Mо»е pа се ка»е, ¬е уõиùството на иrператор AnексанpLр
ÌÌ отваря пLтя sа проникването на rасонството и в Pусия.
µеnото иr таr се увен¬ава с еpна
118 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
от наù-гоnеrите теxни поõеpи ÷ Pуската Октоrвриùска
ревоnkция.
Сnеp това сLõитие оõа¬е rасонското pви»ение в Pусия
sапо¬ва pа иsnиsа иsвLн раrките на органиsационно
конспиративната си сLµност и pа тLрси нови иsrерения в
своята pеùност. Bниrанието на руските rасони е насо¬ено кLr
куnтурата, наù-ве¬е nоp вnияние на qакта, ¬е руската
интеnигенция rо»еuе pа се оõеpини поp тяxна егиpа саrо, ако
се иsпоnsваxа руските куnтурни траpиции, а отpрLпването от
органиsационно-конспиративната pеùност õеuе наnо»ено от
пресnеpването на rасоните от страна на коrунисти¬еската
вnаст, която ги оnреpеnяuе като "тLrна õур»оаsна сиnа",
приsвана pа поpрони устоите на руската коrунисти¬еска
pLр»ава. Иsвестен посnеpоватеn на руското rасонство е B Ф.
Иванов »ивяn и твориn в гр. Xарõин в µаnе¬ния Иsток. Иspаn е
книги на таsи теrа: "B тLрсене на pLр»авния иpеаn", "От RетLр
Ì pо наuи pни (руската интеnигенция и rасонството)", "Tаùната
pипnоrация", "Rоp светия крLст на pвугnавия ореn",
"Иrператор Hикоnаù ÌÌ", "A. С. Rуuкин и rасонството",
"Mасонството и правосnавният свят" и pр.
Tоsи автор rо»е õи наù-систеrно и посnеpоватеnно е
иsnо»иn своеоõраsна куnтурна pоктрина, която rного
посnеpоватеnи xарактериsират като нов етап в раsвитието на
rасонството. Осоõено в книгата си "Mасонството и
правосnавният свят" Иванов е успяn pа раsкрие с веµина
основните иpеоnоги¬ески и естети¬ески раsõирания, цеnи и
вLsгnеpи, на rасонските nо»и, pви»ения и органиsации, като в
своите откровения тоù оõрLµа вниrание на твор¬еството на
руския xуpо»ник и
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 119
иsвестен rасон Hикоnаù P‚ориx.
Rоp вnияние на такива иpеи покnониците на rасонството в
Pусия като напр. T. Сокоnовска.и Pангинов преpставят
pеùността на rасоните като висu порив кLr светnина,
pоõроpетеnи, истина.
Hовите rасони от втората поnовина на XX век иsпоnsват
интереса кLr куnтурата, sа pа сLspаpат еpна осоõено
еqективна qорrа sа прокарване на своите иpеи. Kуnтурата
õеuе пLтят на проникването на rасонството и в ELnгария.
Историята sапо¬ва с pеùността на руската писатеnка Enена
Enаватска, която се е вpLxновя ваpа от pревната инpиùска qиnо-
соqия. Tя сLspава преs 1875 г. в Hk Hорк пLрвото Tеосоqско
оõµество, което става центLр sа раsпространение на
rасонството по света. B сnеpваµите някоnко гоpини се сLspават
rно»ество секции и органиsации по цеpи€ свят. Epна от тяx е
сLspаpена и е ELnгария. Tова е "Tеосоqски сеrинар", органи-
sиран от õLnгарски интеnектуаnци на 14 qевруари 1903 г. в
Соqия.
Rреs 1881 г. в Rари» се основава Орpен на всеrирното
сrесено sиpарство, наре¬ено коrасонство, което иrа sа sаpа¬а
pа вLвnе¬е в rасонското pви»ение и »ените, вLпреки ¬е в ¬n. 3
на Mасонската конституция от 1723 г, е отõеnяsано: "Pицата,
които се приеrат sа ¬nенове на nо»ите, тряõва pа õLpат ¬естни
и искрени, pа не õLpат неsаконороpени, pа õLpат в sряnа
вLsраст и сLс spрав раsуr... Pоõите, »ените, неrораnните и
õеs¬естните xора не rогат pа се приеrат, приеrат се саrо
ония, които се поnsват с pоõро иrе".
ELnгарското теосоqско pру»ество се провLsгnасява sа nо»а
(кnон) на qренската секция на Tеосоqското оõµество по тоsи
на¬ин се отваря пLтя
120 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
sа проникването на qренското вnияние у нас.
B своята програrа õLnгарските rасони-теосоqи си
поставят sа цеn pа оõраsуват центLр sа иsу¬аване на
теосоqски pоктрини и науките, свLрsани с тяx, pа раõотят sа
осLµествяването на всеrирното õратство на xората
неsависиrо от тяxната раса, реnигия, социаnно поnо»ение,
поn, оõраsование и национаnност.
Rо-кLсно вLsникват и pруги теосоqски nо»и, които се
оõеpиняват в Tеосоqско оõµество, преpставяµо се като ¬аст
от Bсеrирното теосоqско оõµество, основано преs 1875 г. в
граp Apигар (Инpия). Bиpни преpставитеnи на таsи rасонска
nо»а са: An. Rротогеров, Hикоnаù Pаùнов, Enагоù Mавров, M.
Uон¬ева и pр. Rреs 1924÷1925 г. Tеосоqската rасонска оõµ-
ност в ELnгария иspава списание "Tеосоqия", което е
проpLn»ение на еpно pруго списание, иsnяsnо sа пLрви пLт
преs 1920 г. Rреs 1933 г. иsnиsа сп. "Tеосоqски вести", а от
1927 г. pо 1940 г. орган на това оõµество е сп. "Орqеù".
Спореp виpната rасонка Aни Eеsант (»ените наистина
вnиват нова све»а струя в реpиците на rасонството), всеки
¬овек е потенциаnен "Eог". СLµо така преpставитеnката на
»енския поn в това pви»ение E. Enаватска, основатеnка на
Световната Tеосоqска (rасонска) оõµност, е иspигната в ранг
на "посnаница на Y¬итеnя", като в специаnно сLspаpения
теосоqски xраr в Apигар неùната статуя е поставена реpоr с
теsи на 3аратустра, Eуpа, Xристос и Mоxаrеp. С иpеите,
проникнаnи ¬реs "теосоqската rаpона" E. Enаватска и pруги
виpни »ени-rасони става вLsrо»но оõо»ествяването на
оõикновените простосrLртни, което е осоõено привnекатеnно
тLкrо sа онеsи nи¬ности, които са се устреrиnи кLr
вLрxовете на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 121
световната вnаст. Иsгnе»pа, ¬е практи¬ният уr на »ената е
õиnо ва»на преpпоставка sа преоpоnяването на
псиxоnоги¬еската õариера sа иsгра»pането на пnан и sа
pуxовно госпоpство наp света, което rL»кият rасонски уr
преs вековете е вLsприеrаn саrо преs приsrата на
конкретността на светските органиsационни структури.
Сnеp 9.ÌX.1944 г. настLпват те»ки вреrена и sа õLnгарското
rасонско pви»ение. Mного виpни преpставитеnи на това
pви»ение са иsпратени в nагери, pруги са уõити иnи
пресnеpвани от вnастите, трети напускат страната. Bси¬ко
това проpLn»ава pо rоrента, pо коùто на поnити¬еския
xориsонт на страната се появява сLµо еpна »ена ÷ Pkprиnа
Xивкова, pLµеря на коrунисти¬еския pиктатор Tоpор Xивков.
Mного партиùни pеятеnи от оõкрL»ението на партиùния nиpер
õяxа uокирани от "странното" увnе¬ение на Pkprиnа Xивкова
pа пропаганpира и pа иsпоnsва у¬ението и твор¬еството на
Hикоnаù P‚ориx, поставяùки си sа цеn pа поnо»и в ELnгария
"на¬аnото на програrата sа иspигане роnята на иsкуството и
куnтурата sа всестранно и xарrони¬но раsвитие на
nи¬ността"
11
. Hо sаµо иrенно H. P‚ориx? Tа наnи тоù е виpен
rасон от 30-те гоpини на наuия век, иrаµ посnеpоватеnи по
цяn свят. 3аµо неговата странна »ивопис, която о¬евиpно не
отговаряuе на каноните на коrунисти¬еската партия, õе така
ентусиаsирано пропаганpирана и вLsвеnи¬авана от
тогаваuния интеnектуаnен еnит у нас. Сиnата на вnастта, с
която е оõnе¬ена по това вреrе P. Xивкова ù поsвоnява pа
провеpе успеuно пропаганpа на твор¬еството на xуpо»ника,
pа оõяви 1978 г. sа "гоpина на H. P‚ориx", pа превLрне
nи¬ността rу в своеоõраsен
122 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
rит и еpинствен критериù sа интеnигентност в куnтурата на
ELnгария по това вреrе.
Bси¬ко това е õиnо pLnõока sаõnуpа! B основата на
инициативите на P. Xивкова са стояnи сLвсеr pруги поpõуpи,
основана на rасонските вLsгnеpи sа световно госпоpство,
които цеnят ¬реs куnтурните pеùности и контроnа наp тяx pа се
осLµестви оõеpиняване на цяnото ¬ове¬ество, õеs раsnика на
национаnност, раса, реnигия, кnаса и куnтура. B такава
оõµност се установява принципLт на всеоõµ rораn, еpнакво
приеrnив sа вси¬ки нароpи и при вси¬ки усnовия. Осоõено
вниrание се оõрLµа на rnаpите и pецата.
B раrките на иpеите на теосоqите, иsвираµи от гnLõините
на инpиùската qиnосоqия, се проповяpва, ¬е в pаnе¬ното
rинаnо õо»ествата са õиnи оõикновени xора и ¬е тоsи процес
проpLn»ава и pо pен pнеuен. TакLв xарактер õеuе приpоõиnа
и нео¬акваната атака на световното rасонство, насо¬ена кLr
õLnгарското оõµество. Hо pаnи с теsи си pеùствия P. Xивкова
е иsпLnняваnа rасонска rисия, цеnяµа pа sастраuи
аõсоnkтното госпоpство на коrунисти¬еската иpеоnогия, иnи
тя е превLпnLµаваnа като õо»ество простосrLртния õрат
P‚ориx, преpставяùки го като новото превLпnLµение на Иисус
Xристос? Tова никоù не sнае!
3а роnята на rасоните в сLõитията, свLрsани с pвете
гоnеrи социаnни ревоnkции ÷ qренската и руската, са
иsписани xиnяpи страници, µнес rаnко са все оµе
наивниците, които с¬итат, ¬е иpеаnите и оõеpнеnите rаси са
õиnи pви»еµата сиnа на теsи pва гигантски социаnни
катакnиsrа. Hикоù оõа¬е не се е наеn pа иsясни роnята на
rасонството в процеса на раsпаpането на коrунисти¬еската
систеrа от Иsто¬на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 123
Eвропа и õивuия СССP, в края на 80-те и на¬аnото на 90-те
гоpини на тоsи век. Tова ново uирокоrаµаõно катастроqаnно
явnение не rо»е pа се оõясни с таùните органиsации и
rасонски nо»и, внеpрени вLтре в пnLтта на теsи оõµества,
кLpето rасоните се пресnеpваxа с осоõено о»есто¬ение. Kак
тогава тоsи нов социаnен катакnиsLr е протекLn, õеs
у¬астието на световното rасонско pви»ение?
Mноsина pнес приеrат, ¬е сLõитията от 1989 г. са õиnи
sаrисnени и органиsирани от вLтреuни сиnи, pеùстваµи в
саrите коrунисти¬ески оõµества. Tова са õиnи xора
проиsxо»pаµи от реpиците на еnита, свLрsани с национаnните
коrпартии. Tе осLµествяваnи cвоите цеnи ¬реs конспирацията
на сLspаpени от тяx органиsации. RроцесLт е õиn уnеснен от
соnиpарността на вLнuните сиnи с новоsара»pаµата се
реqорrаторска кnаса, която се. qорrираnа наù-ве¬е иsrе»pу
реpиците на коrунисти¬еската стопанска, qинансова,
поnити¬еска и аprинистративна ноrенкnатура. Fоnяrа поrоµ
на това pви»ение окаsват и вLsникнаnите pисиpентски
pви»ения в теsи страни, които иrат второстепенно sна¬ение.
Bа»на роnа иsиграnа и постепенното раsвеpряване на
rе»pунароpния кnиrат, всnеpствие на което pвете основни
веnики сиnи в света ÷ СAµ и СССP, раsõират, ¬е еpинствено
правиnно реuение sа тяxното соõствено сLµествуване е вsа-
иrното pоõронаrерено и приятеnско отноuение. Mо»е nи
някоù от нас pа преpпоnо»и, ¬е в rе»pунароpните отноuения,
еnитните конспиративни систеrи õиxа pопуснаnи pоõровоnно
еpно такова неестествено sа -тяxния стиn на pеùствие
раsвеpряване? Kога ние сrе õиnи свиpетеnи на еpно тоnкова
uирокоrаµаõно и всеоõxватно поrиряване rе»pу
124 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
сrLртни врагове, от които са sависеnи сLpõите на rиnиарpи
xора. Tова е аõсурp!
Mноsинството оõа¬е вLsприеrа иpеята, ¬е това е õиnо
поõеpа на ¬овеuкия раsуr наp сиnите на snото и
противопоставянето. Eто в тоsи сnу¬аù, твLрpят
привLр»ениците на таsи иpея rо»е pа се потвLрpи еpна
стара коnкото света истина, ¬е сиnите на pоõрото и раsуrа
винаги триуrqират наp сиnите на snото. Сnу¬аят с P.
Xивкова и pеùствията на Fорõа¬ов оõа¬е rогат pа се
опреpеnят като нова насока в rетоpите приnагани от
rе»pунароpния таен еnит, които са по-гLвкави, pеnикатни и
õаnансирани. Uеnта оõа¬е е сLµата: µа се управnява света
¬реs униµо»аване на национаnните раsnи¬ия и nокаnната
rоµ на вnастта, ¬реs преrаxване на реnигиоsните систеrи,
pостигаùки еpна висока степен на xоrогенност и
уеpнаквяване на световната оõµествена структура.
Hа тяxно раsпоnо»ение е еpно сиnно сLвреrенно орL»ие,
което в науката се нари¬а псиxоnингвисти¬но програrиране.
Иrенно с негова поrоµ повеpението на Fорõа¬ов у¬уpи света,
а поrирението на pвете световни сиnи иsненаpа pори и наù-
гоnеrите оптиrисти. Tова раsвеpряване не õеuе саrо
реsуnтат на спонтанна реакция на рLковоpните крLгове на
pLр»авите, а по ÷ скоро еpин цеnенасо¬ено управnяван.
процес, коùто оõсnу»ваuе гnавната цеn: Pаsвиxрянето на
социаnната стиxия в Иsто¬на Eвропа и õивuия СССP, и
отваряне пLтя на pеструктивната конqnиктност ¬реs
раsпаpането на коrунисти¬еския .ре»иr в теsи страни.
Mного иsсnеpоватеnи на rе»pунароpната конспиративна
систеrа с¬итат, ¬е Fорõа¬ов е õиn pиректно sаверõуван в
някоя от еnитните rасонски органиsации по света, кLpето
просто са rу sаповяpаnи pа иsвLрuи
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 125
това pеnо. И наистина иrа pанни sа такива pиректни контакти,
при все ¬е вLspеùствие вLрxу Fорõа¬ов са rогnи pа ока»ат и
по nинията на KFE, която е в тясна врLsка" с rоµната
световна конспирация. BLпреки това те не са си поsвоnиnи pа
преrинат опреpеnената от õnагоприnи¬ието граница на
приõnи»аването си кLr nи¬ността на Fорõа¬ов, а са rу
вLspеùстваnи с rоpерните rетоpи на псиxоnингвисти¬ното
програrиране.
B края на 70-те гоpини rного раpиостанции на 3апаp
сLоõµиxа sа по¬ивката на наù-
rnаpия ¬nен на Rоnитõkро на
KRСС Fорõа¬ов и неговата сLпруга
Pаиса в еpин итаnиански
санаториуr. Иsненаpваµо õеuе
това, ¬е се отõеnяsваxа поp-
роõности sа теxните реакции кLr
õnясLка и nукса в sапаpната соци-
аnна систеrа. B някои »Lnти
rасrеpии pори õеuе сLоõµено, ¬е
кLr Fорõа¬ов и Pаиса са õиnи
насо¬ени наù-сLвреrенни
еnектронно-опти¬ески уреpи sа сnеpене на всякаква тяxна
реакция, сnеp което инqорrацията е õиnа оõраõотена на
коrпkтLр. СLвреrенната наука поsвоnяваnа от такива pанни
pа се иsваpят sакnk¬ения sа структурата на теxните
поpсLsнатеnни поpõуpи, което õиnо от иsкnk¬итеnна ва»ност,
sа pа се контроnира тяxното повеpение ¬реs поpxоpяµ поpõор
на вLнuните вLspеùствия. Tогава uироката оõµественост не
оõLрна сериоsно вниrание на тоsи qакт и го отpаpе
THƒRƒ ÌS A GOD BUT GORBA„HOV ÌS NOT HÌM
CBETОBHATA КОНСПИРАЦИЯ - 2
на естествената преpраsпоnо»еност на »урнаnистите кLr
сенsации, прерастваµа ¬есто в õеsпринципното сrесване на
вLоõра»аеrите оõраsи на rисLnта с реаnността.
Hау¬ните sакnk¬ения от такива специаnни наõnkpения
оõа¬е õяxа сnеpните: XарактерLт на Fорõа¬ов е õnаг и
поpатnив на вLнuни внуuения. Tоù не е ¬у»p на nукса и
красивите неµа в »ивота и õита. СLµевреrенно от него се
иsnL¬ва неоõи¬аùна »иsнена енергия. Tоù rо»е pа уõе»pава
xората окоnо сеõе си. Pаиса, неговата сLпруга, е сиnна и
вnастна натура. Enагоприятен qакт е, ¬е тя насLр¬ава
Fорõа¬ов кLr "веnики" pеnа (т. нар. синpроr на вnастваµата
иrператрица наnагаµа своята воnя ¬реs nоста на вnастта на
неùния rL»). Pаиса сиnно се е вnияеnа от nукса и pоõрата
оõстановка в õита, ценяnа pоõрите оõноски и е õиnа крити¬но
настроена кLr "qанатиците" в управnението на страната.
Hеùната уrереност и сLµевреrенно сиnа на воnята вnияеnи
поnо»итеnно вLрxу Fорõа¬ов.
Hаù-ва»ният qакт оõа¬е е, ¬е саrият Fорõа¬ов е сиnно
оõnаpан от »еnанието sа саrоутвLр»pаване, от »еnанието pа
направи неµо поnеsно sа xората, sа нацията, sа света. Иpеята
sа раsвеpряването витае в pуuата rу и тоù ¬увства, ¬е от това
rо»е pа иsnеsе неµо веnико. Kраят на стуpената воùна е
реаnна вLsrо»ност, която õи увен¬аnа неговата кариера с
еpно от наù-веnиките pости»ения в историята на руската
pLр»авност. B на¬аnото оõа¬е тоù вое оµе сrLтно си е
преpставяn как това õи rогnо pа се осLµестви. Tряõваuе pа
rу се поrогне с поpxоpяµ отвLн иrпуnс.
Интересното е оõа¬е, ¬е то¬но по това вреrе sапо¬ва еpна
rасирана, неоõи¬аùна по своята интен-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 127
sивност и rаµаõност каrпания от страна на световния
поnити¬ески еnит в поnsа на раsвеpряването. Четат се nекции,
проиsнасят се ре¬и, иsпоnsва се триõуната на ООH,
раsраõотват се нау¬ни програrи, иrаµи еpна еpинствена
цеn pа се попуnяриsира иpеята sа раsвеpряването. Hаnице
са сериоsни, уõеpитеnни аргуrенти: нарастване опасността от
гnоõаnен яpрен конqnикт, в коùто поõеpитеn няrа pа õLpе
иsnL¬ен, а µе иrа саrо поõеpени и оrаnоrоµени противници;
нараства опасността от неконтроnируеrо раsпространение на
яpреното орL»ие и попаpането rу в рLцете на õеsотговорни и
авантkристи¬ни групировки, правитеnства и rаqии;
иsкnk¬итеnни перспективи pа се реuат ва»ни социаnни
проõnеrи в световен rаµаõ ¬реs откnоняването sа таsи цеn на
qинансовите среpства, преpнаsна¬ени sа вLорL»аване и т.н.
Иpеята е ¬уpесна, но раsвеpряването е виp коrпроrис, а в
коrпроrиса всеки у¬астник пnаµа опреpеnена цена. Bсеки
отстLпва pоõровоnно sаета отнапреp поsиция, sа pа rо»е pа
се осLµестви поставената цеn. Иsвестно е оõа¬е, ¬е в
коrпроrиса …оõикновено по-сиnният пе¬еnи, а по-сnаõият
гуõи. СLµевреrенно rо»еuе pа се поставят и реpица вLпроси
от типа: Epно такова sатопnяне на rе»pунароpния кnиrат не
Mо»еuе pа не катаnиsира и нови процеси (поpоõно на расте»а
на растенията и pLрветата преs периоpа на проnетното
sатопnяне на вреrето), някои от които rогат pа pовеpат pо
неконтроnируеrи, стиxиùни процеси, отприµени от
потенциаnни сиnи и енергии, sаnо»ени в оõµеството като
цяnо. KLpе rо»е pа се прояват такива сиnи и õиxа nи rогnи те
pа õLpат уpLр»ани, неутраnиsирани, иnи отпускани
постепенно в ритLrа на еpно стаõиnно и управnяеrо
pви»ение?
128 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
3а pа се pаpе отговор на тоsи вLпрос õи тряõваnо pа се
раsпоnага с твLрpе sаpLnõо¬ени sнания sа оõµествените
явnения и процеси. Pаsпоnагаuе nи ¬ове¬еството в края на 70-
те и на¬аnото на 80-те гоpини с такива sнания? О¬евиpно теsи,
които вsеxа от руска страна реuение pа поеrат отговорността
sа такLв еpин коnосаnен коrпроrис не раsпоnагаxа с такива
sнания. µаnи оõа¬е световният конспиративен еnит иnи
интеnектуаnните крLгове на 3апаp раsпоnагаxа с такова
sнание? Hикоù не rо»е pа ка»е ниµо опреpеnено по тоsи
вLпрос. СLpеùки по реакциите на европеùските и аrериканските
у¬ени на по-кLсните сLõития rо»е pа се sакnk¬и, ¬е такова
sнание не е сLµествуваnо и при тяx. Kакво преpставnява оõа¬е
това sнание? Hа тоsи вLпрос µе се опитаrе pа отговориr в
сnеpваµата гnава.
A сега pа проpLn»иr с анаnиsа на проõnеrа "Fорõа¬ов".
О¬евиpно руското рLковоpство не е раsõираnо, ¬е огроrната
негативна потенциаnна енергия натрупана от коrунисти¬еската
органиsация на оõµеството rо»еuе pа õLpе отприµена по еpин
тоnкова нео¬акван на¬ин, в противопоnо»ност на пnанирания
процес на rиниrаnни проrени, които наnагаuе отстLпката по
вLпроса на rе»pунароpното раsвеpряване. B тоsи сrисLn
xората по вLрxовете на вnастта в Pусия и Иsто¬на Eвропа
вярваxа, ¬е сnу¬аят pава вLsrо»ност pа се отстранят някои
нереpности, спLваµи раsвитието на саrата систеrа (иrаuе се
преpвиp наù-ве¬е sастоùните явnения, в коrунисти¬еските
иконоrики, сериоsните проõnеrи с ¬овеuките права, така както
те се вLsприеrаxа в pеrократи¬ния свят, о¬евиpното иsоставане
от световните станpарти на теxноnогията и »иsненото равниµе,
ниското ка¬ество на »ивота и
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 129
õита на xората, pеqицита на стоки и õеsотговорното
отноuение на насеnението кLr pLр»авната, коnxоsната ù
кооперативната соõственост, скритата иконоrика в
социаnисти¬еското стопанство, което приpоõиваuе, все по-
гоnеrи и sастраuитеnни раsrери, неpовоnството от
sарастваµата корупция вLв висuата сqера на вnастта и т.н.).
СLµността на систеrата, rо»еuе pа се sапаsи, вLпреки
някои отстLпки по раpикаnни вLпроси от типа: аõсоnkтната
pоrинация на KRСС в поnити¬еската сqера на вnастта и
правата на ¬овека. Иrенно такава вяра õитуваuе в
сLsнанието на тогаваuното сLветско рLковоpство на¬еnо с
Fорõа¬ов.
Факт, потвLр»pаваµ прекоrерната увереност на
сLветските рLковоpитеnи в успеxа на еpна такава по-скоро
"коsrети¬на" проrяна в социаnния строù, наре¬ена от
Fорõа¬ов "перестроùка", се потвLр»pава и от гоnяrата и
както се окаsа по-кLсно неоõоснована саrоувереност в
преговорите по цената на коrпроrиса сLс 3апаp. Tаsи
õеsпо¬вена саrоувереност pовеpе pо това, ¬е sапаpните сиnи
sапnатиxа ниµо»на суrа sа коnосаnните приpоõивки, които
те поnу¬иxа от това раsвеpряване, а руснаците оõратно ÷
sагуõиxа rного. Иsраsено в пари те rо»еxа pа поnу¬ат
pесетки и pори стотици пLти пове¬е qинансови среpства от
парите, които всLµност поnу¬иxа sа това, ¬е pоõровоnно
отстLпиxа от поsициите си. Kонqронтацията по вреrето на
стуpената воùна струваuе rного скLпо на 3апаpа.
Pаsвеpряването иr поsвоnи pа иконоrисат огроrни среpства,
гоnяrа ¬аст от които спокоùно rо»еxа pа преpоставят на и
õеs това õеpните иsто¬ни нароpи. Hо това не стана.
3апаpните страни, наù-ве¬е Arерика и Fерrания, sапnатиxа
rного rаnко sа своите приpоõивки от раsвеpряването, sаµото
руската
9. Световната конспирация ÷ 2
130 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
саrоувереност, основаваµа се на неsнание и неве»ество,
õеuе иsпоnsвано по осоõено еqективен на¬ин от тLrните
еnитни сиnи. Tе рLковоpеxа, стаени в своя невиpиr крLг,
такива крупноrаµаõни каrпании като rе»pунароpните
pви»ения sа раsвеpряване, sа раsорL»аване и rир,
раsпространяваxа ¬реs интернационаnни органиsации
високоxуrанни иpеи, като Epинство, Tвор¬ество и Kрасота,
като Световна Aсаrõnея на pецата "3наrе на rира" и т.н.
Hикога световният еnит не се е гри»иn така сериоsно sа
rе»pунароpното раsвеpряване и раsõиратеnството.
Опреpеnено rо»е pа се ка»е, ¬е краят на Стуpената воùна õе
pо гоnяrа степен тяxна 'sасnуга. Hо наnи раsвеpряването и
rе»pунароpното раsõиратеnство пре¬и на гnавната иr цеn sа
отсnаõване на rестното управnение на pLр»авите, sаµото
това pопринася sа укрепване на сиnите, които õиxа се
противопоставиnи на иpеята sа световно госпоpство? B сnу¬ая
оõа¬е rе»pунароpното раsõиратеnство посnу»и като спусLк sа
отприµването на еpна коnосаnна социаnна енергия,
натрупвана и sаpLр»ана в те¬ение на pесетки гоpини в
огроrния оõµествен агрегат на световната коrунисти¬еска
систеrа. Eеuе направена еpна кра¬ка наsаp, sа pа се
направят pве напреp.
Mестните сиnи и поnити¬еските крLгове в õивuите
социаnисти¬ески страни от¬итат, ¬е процесLт на pе-
rократи¬ни реqорrи в Иsто¬на Eвропа и õивuия СССP е
протекLn rирно, õеs кLрвави сõnLсLци, с иsкnk¬ение на
ограни¬ения кLрвав конqnикт в PуrLния. Hикоù оõа¬е не
rо»е pа сxване, ¬е неконтроnираният спаp на проиsвоpството
в теsи страни, õLрsото и sаuеrетяваµо оõеpняване на uироки
сnоеве от насеnението, пора»pа нови енергии и виxри в
пnLтта на теsи иsстраpаnи от коrуниsrа оõµества,
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 131
неµо което иrа не по-rаnки посnеpици sа световното
равновесие, откоnкото ако теsи явnения õиxа õиnи
преpиsвикани от гореµи кLрвави сõnLсLци. Tова õеuе rоµен
rеxаниsLr с огроrна сиnа, поrитаµа национаnните структури
на вnастта, отсnаõваµ неиrоверно pLр»авното управnение в
еpна огроrна ¬аст от световната систеrа, поставяùки я на
коnене преp световната конспиративна rаqия.
B оõµия õаnанс на коrпроrиса rе»pу pвете веnики сиnи
rогат pа се при¬исnят сnеpните вLsприети и осLµествени в
оõµи nинии отстLпки от страна на õивuия СССP:
1)Pиквиpиране на Иsто¬ния военен и иконоrи¬ески õnок и
коrунисти¬еската систеrа в него.
2)Иsтегnяне на руските воùски от Fерrания, Aqганистан и
Mонгоnия.
3)BрLµане на Kуриnските острови на Япония (тоsи пункт
еpинствено все оµе не е осLµествен).
4)Hаrаnяване яpрения и конвенционаnния потенциаn на
õивuия СССP и страните от Иsто¬ния õnок.
5) Отваряне на границите и nиõераnиsиране на
тLрговските врLsки сLс sапаpния свят.
Tакива сериоsни отстLпки не rогат pа се направят на ниска
цена. Оµе пове¬е, ¬е ние сrе свикнаnи pа наõnkpаваrе еpна
траpиционна неотстLп¬ивост от страна на управnяваµия
коrунисти¬ески еnит в Pусия, на KFE и висuите военни
крLгове на руската арrия. BLпреки това теsи отстLпки õяxа
qакт.
Mного иsсnеpоватеnи на тоsи сnо»ен проõnеr с¬итат, ¬е
оõратното "раsпnаµане" е оõxваµаnо сnеpните по-гnавни
то¬ки:
1)Отпаpане на вLпроса sа Kуриnските острови.
2)Eеsнакаsаност sа сLветското вLорL»ение в Aqганистан.
132 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
3) Финансова и поnити¬еска поpкрепа sа "перест
роùката" в õивuия СССP и Иsто¬на Eвропа.
4) Оставяне в сqерата на руското вnияние на
Иsто¬на Eвропа.
5) Hикакво nkõопитство по отноuение на rиnиар
pите таùни вnогове в sапаpни õанки, в които са скрити
просnовутите "rрLсни ¬ервени пари".
Bиpно е, ¬е поnу¬ената цена е ниµо»на в сравнение с
направените отстLпки.
BLsниква, вLпроса: 3аµо 3апаpLт не преpnага някаква нова
програrа от типа на пnана "Mарuаn", sа сL»ивяването на
иsпаpнаnата в õеpа иsто¬ноевропеùска иконоrи¬еска систеrа,
иrаùки преpвиp, ¬е когато тоsи пnан õеuе преpnо»ен и
осLµествен с цеn pа се иsõегне раsруxата на
sапаpноевропеùските pLр»ави сnеp Bтората световна воùна,
по сLµия на¬ин и сега такLв пnан õи rогLn pа се яви като
еpинствена аnтернатива sа противоpеùствие на пе¬еnеµите
сиnни поsиции nеви социаnисти¬ески партии и pви»ения.
Rри¬ината е, ¬е sапаpният свят не õеuе поpготвен sа еpна
такава uирокоrаµаõна проrяна, осLµествена ¬реs
pоõровоnна отстLпка. 3апаpните правитеnства rо»е õи и pо
pнес приеrат, ¬е еpин нов пnан "Mар-uаn-2" õи оsна¬аваnо
xвLрnяне на rиnиарpи pоnара в õеspLнна яrа, нари¬ана
"нискоеqективна иконоrи¬еска систеrа на õивuия
коrунисти¬ески Иsто¬ен õnок". Epинственият преpвиpиr
реsуnтат от такава акция rо»е õи µе е саrо врLµането на
еpна гоnяrа ¬аст от теsи пари отново в sапаpните õанки, но
ве¬е в специаnни секретни сrетки. Hо ако на 3апаp никоù не е
искаn и не е о¬акваn теsи проrени, sаµо все пак това се
сnу¬и?
ОтговорLт е ÷ таùната на успеxа се крие в новите,
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 133
иsтLн¬ени и гLвкави rетоpи на световната конспиративна
систеrа, която ¬реs руската "перестроùка"
постигна своя наù-гоnяr истори¬ески успеx в нана-
ся нето на уpар среµу национаnния суверенитет, pLр»авното
управnение и конституционното устроùство на pLр»авите по
света. СLвLрuено наивни са онеsи, които вLsприеrат иpеята,
¬е това е пnан, сLставен от вLтреuни опоsиционни крLгове
pеùстваµи в õивuите социаnисти¬ески страни, сLгnасуваnи
своите pеùствия с автоноrната систеrа на KFE и rаnката
еnитна група на Fорõа¬ов. Bси¬ки сценарии, пnанове, кnинове
и теr поpоõни са саrо pреõни pетаùnи в коnосаnния sаrисLn,
осLµествен по õnестяµ на¬ин от преустроената на нови реnси
световна конспиративна еnитна систеrа.
Tаùната, както sнаеr, стои в саrата сLрцевина на таsи
qорrа на вnастта. Epинствено rе»pинният rоrент на
проõnясването ù поp qорrата на такива при¬уpnиви и
пораsяваµи вLоõра»ението pеùствия, като това на реuението
вsето поnити¬еския крLг на Fорõа¬ов, осветяват неùната
активна пnLт. Световната конспиративна rаqия sнае какво pа
pеõне, ако иска pа постигне гnавната си цеn, sнае кого и как pа
привnе¬е, pа rу вLspеùства иnи pа sаpви»и таùната си
систеrа от поrоµници. Tоsи pLnõоко sаконспири-
ран еnит крие rного таùни и sнание, тLù като иска rного, и
теsи таùни тоù свLрsва в систеrа, с поrоµта на която се
раsпространяват неùните невиpиrи ниuки на вnияние.
И все пак sа pа раsõереr по-pоõре аспекта на таùнството
вLв qиnосоqията на вnастта на rасоните µе тряõва pа се
оõLрнеr кLr историята.
Rреpи пове¬е от xиnяpа гоpини по pоnините на поре¬ието
на река Bоnга сLµествуваnа õогата и сиnна
134 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pLр»ава иsвестна като Xаsарско xанство. RроиsxоpLт на
нароpа õиnтkркско-татарски. Основният поrинLк на xората
õиn тLрговията сLс сLсеpите. Tеxните оõи¬аи на степен нароp
постепенно евоnkираnи в sасеpнаn »ивот, проти¬аµ в
сравнитеnно гоnеrи sа тогаваuното вреrе сеnиµни структури.
Xаsарите тLргуваnи rного с роõи, sатова ¬есто напаpаnи
сLсеpните сnавянски пnеrена, sа pа попLnват sапасите си с
"»ива стока". Rреs VÌÌ и VÌÌÌ в. в Xаsарската pLр»ава sапо¬ва
pа прониква kpеиsrа. Tова ставаnо õnагоpарение активността
на константинопоnските равини, които sапо¬наnи
раsпространението на таsи реnигия отна¬аnо среp висuата
кnаса на xаsарите, а сnеp това и среp xаsарския нароp. B
историограqските описания на сLõитията свLрsани с õорõите
на руското сnавянство с xаsарите се споrенава sа õоùни
сxватки с "веnикиù »иpовин", които не са õиnи паnестински
kpеи-сеrити, а xаsари, вLsприеnи kpеиsrа.
B pинаrиката на гореµите õитки, които са воpеnи с
проrенnив успеx rе»pу сnавяни и xаsари, вLsникват rоrенти,
когато гоnеrи и реuаваµи поõеpи на сnавянски пnеrена
ставаnи при¬ина sа sароõването на гоnеrи групи от xаsари.
Tова станаnо наприrер по вреrето на управnението на
киевския княs Святосnав, коùто преs 965 г. сnеp н.е. успява с
поrоµта на Bиsантия pа раsõие xаsарите и pа ограõи наù-
гnавните теxни граpове. Rnенените xаsари оõа¬е принаp-
nе»аnи на kpеùската вяра и иrенно те и теxните потоrци по-
кLсно се оõосоõиnи в иsвестната kpеùска група на
"аuкенаsите", т.е. на иsто¬ните kpеи, които по своя xарактер и
етни¬ески проиsxоp няrаnи по¬ти ниµо оõµо с коренните
kpеи от Rаnестина. Оõµото е õиnо реnигията. СLµествуват
реpица qакти от историята, които покаsват, ¬е потоrците на
xаsарите-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 135
kpеи са õиnи раsпрLснати раsnи¬ни воùни, pаваùки на¬аnото
на пове¬ето от евреùските rаnцинствени групи в Иsто¬на
Eвропа. Mного сериоsни у¬ени-историци са скnонни pа
приеrат xаsарския проиsxоp на коrпактните групи от евреи в
таsи ¬аст на света. AргуrентLт е, ¬е õиpеùки скитни¬ески
нароp, xаsарите по-кLсно просто са се приpви»иnи на sапаp
поp натиска на rонгоnите. Tук те са се сnеnи с ве¬е
установените насиnа оµе по вреrето на Святосnав потоrци
на xаsарските роõи, които иsповяpваnи kpеиsrа и оõраsуваnи
по тоsи на¬ин етни¬еската група на евреитe-аuкенаsи.
Tkркско-татарската крLв оõа¬е приpаваnа своеоõраsен
xарактер на теsи евреи, които по-кLсно sапо¬наn и pа се
сrесват и сLс sапаpната евреùска група на "саqарpите",
иrаµи сLвсеr pруг етни¬ески проиsxоp.
Xаsарската систеrа на управnение иrаnа µвоùнствен
xарактер. От еpна страна, на¬еnо на pLр»авата стояn Kаган,
които õиn преpставитеn на реnигиоsната и pуxовната вnаст и
от pруга страна, на¬еnо стояn Eек, коùто упра»няваn
иsпLnнитеnната светска вnаст. ИсторикLт Kестnер твLрpи, ¬е
KаганLт преpставnяваn всLµност висuата вnаст в Xаsарското
xанство, но тоù õиn неpостLпен, невиpиr sа о¬ите на
простосrLртните и непосветените. EекLт õиn саrо негов
поrоµник, иsпLnняваµ органиsационните и аprинистративни
qункции, поp¬иняваµ се на sаповеpите и раsпоре»pанията на
Bеnикия pуxовен воpа¬ "KаганLт".
Mного автори со¬ат, ¬е тоsи rоpеn на управnение е õиn
приnаган винаги когато на корrиnото на вnастта в иsто¬ните
страни са sаставаnи евреи-kpеи от групата "аuкенаsи" . Tова
õиnо pори укаsание, ¬е управnението на pLр»авите е поp
теxен контроn. Tипи¬ен е сnу¬аят сLс Стаnин. Rо вреrе на
управnе-
136 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
нието на тоsи pиктатор Bеnик Kаган на вnастта õиn еpин
типи¬ен потоrLк на xаsарските xанове ÷ Pаsар Mоисееви¬
Kаганови¬ (pори qаrиnното rу иrе иpва от проsвиµето
Kаган). Tоù õиn скритият, но Bсесиnен pуxовен воpа¬ на
pLр»авата, pокато Стаnин õиn EекLт, т.е. иsпLnнитеnят, коùто
отговаряn саrо sа иsпLnнитеnната вnаст.
MогLµеството на руския "Kаган" Kаганови¬ иpваnо и от
qакта, ¬е тоù õиn секретар на UK на коrунисти¬еската партия,
а "кnk¬Lт кLr вnастта† ÷ репресивният апарат на rиnицията,
õиn в рLцете на неговия õратов¬еp Pаврентиù Eерия, сLµо
kpеù. ИсторикLт Kестnер посо¬ва, ¬е при xаsарите
сLµествуваn оõи¬ая на ритуаnното уõиùство, което понякога
вкnk¬ваnо и саrата nи¬ност на управnяваµия Xан.
Yõиùството на царете при тяx се иsвLрuваnо в края на тяxното
царуване.
Rрави впе¬атnение, ¬е преs цеnия периоp на управnението
на Стаnин еpни от rаnкото оцеnеnи nи¬ности от стаnинските
репресии, иsвLрuени наp негови приõnи»ени сLратници, õиnи
иrенно Kаганови¬ и Eерия. Tе стояnи в pLното на цяnата
репресивна систеrа, на просnовутите процеси наp негови
сLратници, оõявени sа иsrенници на Pоpината. Tова сиnно
напоrня и sа старите xаsарски оõи¬аи на ритуаnното
уõиùство.
Интересното е pа се отõеnе»и, ¬е поpоõен rоpеn на
управnение, но поp pруга qорrа, rо»е pа се открие и в някои
sапаpни евреùски куnтурни систеrи. Bеnиките евреùски у¬ени
като Aùнµаùн, Xиnõерт, Eорн и pр. са упра»няваnи своето
вnияние наp своите "Eекове" в науката, õиpеùки pуxовни
наставници и порL¬итеnи на нау¬ни програrи, поpnе»аµи на
стриктно иsпLnнение. Tака Aùнµаùн е порL¬аn на своя "Eек"
M. Fросrан раsраõотването на rатеrати¬еския
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 137
тенsорно-геоrетри¬ен апарат, коùто поrогнаn на веnикия у¬ен
преs 1915 г. pа сLspаpе оõµоковариантната теория на
гравитацията, иsвестна оµе като оõµа теория на
относитеnността. Eорн от своя страна е успяn pа внуuи на
своя нау¬ен "Eек" Xаùsенõерг непонятните sа тогаваuното
покоnение qиsици иpеи на rатри¬ното сrятане. Bпосnеpствие
теsи иpеи sаnягат в основата на еpно от наù-ревоnkционните
квантови теории ÷ rатри¬ната квантова rеxаника, раsра-
õотена õnестяµо от Xаùsенõерг.
Интересно е pа се отõеnе»и, ¬е в систеrата на таùните
rасонски органиsации, вLsникнаnи в pеùности, свLрsани сLс
sапаpните евреùски rаnцинствени групи, се наõnkpават
поpоõни еnеrенти на управnение. Hякои автори
13
отõеnяsват,
¬е поpоõен xарактер иrа и rаг‚осни¬еската uкоnа на
Eаварския иnkrиниsLr, коùто се проявява като своеоõраsна
систеrа на окуnтиsLr и pеrони¬ни принципи, поsвоnяваµа
висока степен на приnагане на таùнството като qорrа на
вnастта. Tова е раsновиpност на ¬ерното "просветnение",
което сLspава иpея sа сLвLрuенството на скритите сиnи,
иsпоnsваµи вnиятеnни nиpери и управници в оõµеството, с
цеn pа се осLµествява snовеµата програrа sа световен xаос
и униµо»аване на ¬ове¬еството.
B Eританската енцикnопеpия се посо¬ва, ¬е терrинLт
ИnkrиниsLr е иsпоnsван наù-¬есто от органиsирани таùни
оõµности и групи, които са претенpираnи sа pиректно
иsпраµана кLr тяx светnина от иsто¬ник, коùто стои наp
¬овеuкия уr. Fnавен иpеоnог на това . snовеµо таùно
оõµество е евреинLт Apаr Bаùuоп, sаp гLрõа на коùто стои
гоnеrия и Bеnик "Kаган" Pотuиnp.
MоpеnLт на окуnтните сиnи, вLsприет от Иnkrина-
138 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
тите, е sаиrстван от стари вавиnонски поверия, sаnегнаnи в
основата на вавиnоно-uуrерския rистициsLr. Свеpения sа
пLрвите органиsационни структури, иsпоnsваµи тоsи тип
rистициsLr са от края на XV век. Bаùuоп внася нов еnеrент в
таsи систеrа, успяваùки pа внуuи на xората окоnо сеõе си, ¬е
те са еpинствените, прите»аваµи уrствени спосоõности и
неоõxоpиrите sнания, sа pа управnяват света. Tака посте-
пенно пLрвона¬аnно õеsоõиpните у¬иnиµа и групи, иsу¬аваµи
вавиnонския rистициsLr, се превLрнаnи в snовеµ инструrент
на таùната вnаст, оõеpиняваµ xора, които, от еpна страна, се
стреrяnи pа проникват в таùната на оµе неоткритите
невиpиrи ¬овеuки сетива (наприrер третото око, раsпоnо»ено
rаnко наp среpата rе»pу ве»pите на ¬овека), и от pруга ÷
õиnи уõеpени, ¬е са в сLстояние по rисти¬ен пLт pа pостигнат
pо вси¬ки таùни на прироpата. Оµе преs Ì в. от н.е. евреинLт
Сиrон Mагус раsпространяваn поpоõни иpеи, иsвестни като
сатанински вариант на qиnосоqската uкоnа на агностициsrа.
Tова у¬ение иsпоnsваnа агности¬ния спиритиsLr, sа pа открие
прироpните sакони. Pогиката е сnеpната: Rрироpните sакони
sа нас са таùна, а всяка таùна е pостLпна ¬реs pруга таùна. От
всяка таùна оõа¬е скрита в ¬овеuкото оõµество, проиsти¬а
енергия и вnаст, които rогат pа се овnаpеят с цеnенасо¬ени
pеùствия на xора посветени в това pеnо. 3а pостигането на
таsи цеn е неоõxоpиrа органиsация.
Hеsуитската упоритост на Bаùuоп се увен¬ава с
преврLµането на теsи стари у¬ения в еpна нова сатанинска
pоктрина sа sавnаpяването на света, която се нари¬а
ИnkrиниsLr и това става вLв втората поnовина на XVÌÌÌ век.
От тоsи rоrент нататLк всяка таùна вnаст, всяка таùна
органиsация в ¬овеuкото
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 139
оõµество неиsrенно се свLрsва с иpеята sа раsруuението и
гиõеnта. Hяrа по света таùно оõµество, което pа си поставя sа
цел всеоõµото õnагоpенствие. Световното управnение веpнL»
sавинаги оттук нататLк е скрепено spраво sа таùнството,
приrесено с rистициsrа на вавиnонската цивиnиsация.
Hеиsвестно е оõа¬е, sаµо ¬овек винаги свLрsва спонтанно
таùната сиnа с управnението и вnастта, оõреrеняваùки интуи-
цията си сLс страxа, провокираµ преpставите sа сrLртта и
раsруuението?
Сnеp навnиsането на Иnkrинатите в rасонските nо»и в
Eвропа основната цеn, която теsи органиsации sапо¬ват pа си
поставят, е световната ревоnkция, ¬реs която еpинствено rо»е
pа се постигне и краùната цеn ÷ управnението на
¬ове¬еството. Интересно е pа се отõеnе»и, ¬е в такава
вnиятеnна qиnосоqия като rарксиsrа, таsи иpея е sаиrствана
по¬ти напLnно. Tук сLµо вnастта се раsгnе»pа като сnеpствие от
всеоõµата и повсеrестна проnетарска ревоnkция, която µяnа
pа униµо»и кnасите, õогатите и ¬астната соõственост
навсякLpе по света. И тогава µеnи pа настLпят rира и
õnагоpенствието.
Epин от пLкnените пnанове на snовеµия гениù Bаùuоп е
униµо»ението на xристиянството и nиквиpирането на
pLр»авните управnения. Отново се наnага впе¬атnението, ¬е
атеиsrLт, вLsприет като основна иpеоnогия в rарксиsrа, е
сLµо sаиrствана от qиnосоqията на Иnkrиниsrа иpея.
Tеорията sа постепенното отrиране на pLр»авата при
социаnиsrа и коrуниsrа, която е sасnуга pо гоnяrа степен на
руските rарксисти, несLrнено е анаnог на snовеµата иpея sа
униµо»ението на pLр»авните управnения по света.
Иsвестната истори¬ка H. Bеõстер твLрpи, ¬е вси¬ки
приùоrи вLsприети от Bаùuоп и неговите сLратници,
140 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
проиsxо»pат от персиùските и египетските реnигиоsни ритуаnи,
приrесени с цеnите на раsруuението на сLµествуваµото
оõµество. Hовото в програrата на Bаùuоп е постепенното и
тLрпеnиво проникване по ета»ите на pLр»авната вnаст и
органиsация и неùното постепенно превsеrане отвLтре, ¬реs
sаговор и сLгnасие rе»pу теsи, които rу се поp¬иняват. Tака
поp негово рLковоpство се превsеrа вnастта в xиnяpите nо»и
на rасоните по цяn свят и ¬реs сиnата на тяxната органиsация
се sапо¬ва раs¬истване на сrетките с неуpоõните sа "Bеnикия
Kаган" Pотuиnp правитеnства, които пре¬ат sа уrно»аването
на неговото õогатство.
Rрограrата на Bаùuоп õиnа сnеpната:
1.Yниµо»аване на pLр»авните управnения по света.
2.Rреrаxване на насnеpствеността и принципите на
роpството.
3.Rреrаxване на ¬астната соõственост.
4.. Rреrаxване на национаnното ¬увство и патриотиsrа.
5.Yниµо»аването на сеrеùството.
6.Rреrаxване на реnигията.
7. СLspаване на еpинно световно управnение,
упра»няваµо вnастта си по каноните на тотаnитарния
rоpеn.
Свирепостта и »естокостта на ¬nеновете на органиsацията
на "Иnkrинати" се уrно»аваnа от поpxоpяµия иsõор на
xората, които õиnи оõеpинявани в rаnки pеùствени групи,
наõрояваµи не пове¬е от пет-uест pуuи.
RLрвият крупен реsуnтат от pеùността на такава
конспиративна систеrа õиnа Френската ревоnkция от 1789 г.
Tя откри ерата на вси¬ки по-sна¬итеnни
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 141
световни ревоnkции и социаnни катакnиsrи, вLsникнаnи по-
кLсно по света. СLвсеr естествено е pа се преpпоnо»и, ¬е
иpеùната и pуxовна õnиsост с у¬ението на Иnkrинатите
поставя реpоr в еpна систеrа с тяx и иsвестни nи¬ности, като
сLspатеnите на социаnното у¬ение на rарксиsrа: Mаркс,
Eнгеnс, Pасаn и pр. Tе са нова генерация в покоnението на
световното rасонство, сL¬етаnи иpеите на Иnkrиниsrа с
иpеоnоги¬еската раrка на иpеите sа равенство и социаnна
справеpnивост. MарсиsrLт в тоsи сrисLn преpставnява уrеnо
сL¬етание на искрения стреrе» на xората кLr социаnна
справеpnивост с иpеите, иsникваµи sаp приrаrnивата
rисти¬на qасаpа на у¬ението sа световно управnение,
проповяpвано от uкоnата на Иnkrинатите на Bаùuоп.
B по-ново вреrе pви»ения органиsирани поp егиpата на
световни rасонски органиsации от типа на "Световната
Aсаrõnея на pецата "3наrе на rира'"', в която еpна от
pеùстваµите qигури õеuе õLnгарката Pkprиnа Xивкова,
õеnе»и напреpLк ¬реs стреrе»а sа сL¬етаване на куnтурата с
все сLµата и неиsrенна иpея sа световно управnение. µаnи
¬реs евоnkцията си кLr по-атрактивната сLµност на иpеи,
sаиrствани от ¬овеuката куnтура, световната конспирация не
приpоõива о¬ертанията на еpна светnа xуrанност, с по-
приеrnив sа световното сLоõµество на нароpите оõраsи?
µе направиr еpин оõстоен анаnиs ве¬ните ¬овеuки
ценности: поnитика, rораn и реnигия, sа pа пока»еr, ¬е
отговорLт на тоsи вLпрос е: Kатегори¬но не!
СLµествуват qиnосоqи, които приеrат, ¬е ¬овеuката
прироpа е неиsrенна и ¬е по сиnата на това оõстоятеnство
ние õи тряõваnо винаги pа ува»аваrе старите, веpнL»
сLspаpени ценности. 3атова пости»енията на pеnата на
pревните тряõва винаги pа са
142 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
преp о¬ите ни, sа pа ни респектират и у¬ат на поnеsни неµа.
Bерният усет кLr реаnността е присLµ на старогрLцката,
египетската, pревнориrската и pр. pревни куnтури, гnавната
sасnуга на които е осLsнаването на такива веnики истини като
rораn, право, реnигия, поnитика, наука и pр. Tеsи понятия
иrат своя pLnõок сrисLn в саrостоятеnния и неsависиr крLг
на иpеите, pеùствията и sнанието, проиsти¬аµи от тяxната
сLµност. Bси¬ки гоnеrи неpораsуrения в историята на
цивиnиsацията са вLsникнаnи в реsуnтат на неправоrерното
сrесване на истините сLpLр»аµи се в теsи понятия. TакLв
проõnеr sа пLрви пLт е поставиn и иsясниn на приrера sа
сLотноuението rе»pу rораnа и поnитиката гоnеrият
qnорентински rисnитеn Hикоnо Mакиавеnи.
Спореp Mакиавеnи оµе в наù-pLnõока pревност xората са
sапо¬наnи pа се sаµиµават и pа устояват на труpностите,
които ни поpнасяn »ивота, оõеpиняваùки се сLс
сеõепоpоõните. Rрироpен sакон е, ¬е еpнаквата õиоnоги¬еска
сLµност на виpовете е наù-наpе»pна основа sа оõеpинението
иr в групи. Mно»еството винаги иrа по-гоnяr uанс pа оцеnее
откоnкото отpеnния инpивиp. Hо в rно»еството вLsникват
специqи¬ните проõnеrи на вsаиrоотноuенията rе»pу
у¬астниците и иrенно тук се открояват ясно преpставите sа
поnеsни, pостоùни иnи вреpни, престLпни pеnа. Инpивиpите са
раsnи¬ни. Hякои от тяx pLрпат неµата кLr сеõе си,
проявяваùки прекоrерно своя егоиsLr, което пре¬и на »ивота
на pругите. И оõратно, иrа у¬астници, които поpпоrагат
»ивота на останаnите, като отpават rного пове¬е от сеõе си,
откоnкото вsеrат. И еpните и pругите проявяват своите
pеùствия в опреpеnените норrи на раsõираеrите sа вси¬ки ни
ка¬ества на ¬овеuката
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 143
псиxика като ненавист, сLстраpание, ¬увства sа порицание и
по¬итание и т.н.
Иsто¬никLт на rораnа, спореp Mакиавеnи, е вLsникнаn от
оõµия интерес на оцеnяването. Hаõnkpаваùки и
систеrатиsираùки своя опит xората постепенно стигнаnи pо
установяване на опреpеnени норrи, правиnа и sакони sа
иsõягване на snото, което сиrвоnиsира сLвкупността от
опасностите sа теxния »ивот. Tака вLsникнаnа и иpеята sа
накаsание на наруuитеnите. MораnLт, сnеpоватеnно; е
понятие, суrираµо в аõстрактна qорrа ¬овеuкия опит
свLрsан с оцеnяването на групата като цяnо. Hякои от неµата
в систеrата на rораnа остават неиsrенни, pруги оõа¬е се
pоõавяnи иnи иsrеняnи в sависиrост от проrеняµите се
усnовия на »ивота. Tака вLsникнаnа и преpставата sа нравите,
т.е. онаsи ¬аст от rораnа, която rо»еnа pа се проrеня.
MораnLт се отнасяn pо спонтанно установяваµите се врLsки
rе»pу xората вLтре в групата. Rостепенно оõа¬е
неоõxоpиrостта pа се наnагат накаsания sа наруuитеnите
иspигнаnа роnята на nиpерите на групата. Rонятието
справеpnивост наnо»иnо нова qорrа на вsаиrоотноuения
вLтре в саrата група. Tова оõосоõиnо статута на висuия
сLpник на sакона sа rораnа, което поставяnо новия проõnеr
sа рLковоpството на групата като цяnо. Mораnните норrи от
своя страна не прите»аваnи rатериаnната сиnа на
естествения sакон. Tе няrаnи непосреpствено qиsи¬еско
pеùствие, което pа оõеpинява xората в аõсоnkтен сrисLn,
sатова отpеnните раsnи¬ия от систеrата на оõµия интерес
станаnи повоp sа своеоõраsната конкуренция sа поста висu
сLpник на rораnа в групата. Hе всеки иrаn ка¬ествата на
висu сLpник. Иrаnо по-неõnагоаsуrни и по-сnаõи инpивиpи,
които nесно отстLпваnи
144 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
на натиска на останаnите иnи иsпаpаnи поp вnияние на
естествено вроpения в тяx егоиsLr. Tакива xора не õиnи
поpxоpяµи sа поста на висuия сLpник. Tака вLsникнаn
проõnеrа sа nиpерството в групата. B староевреùското
оõµество наприrер пLрвите nиpери иnи воpа¬и на групата са
õиnи сLpии, т.е., теsи които отсL»pаnи кое е право, и кое не е.
Hаù-¬есто те установяваnи и саrия sакон. Hа тоsи етап на
раsвитието на статута на nиpерството в групата проõnеrите на
nиpера сLвпаpаnи с цеnите на Mораnа.
Rо-кLсно оõа¬е кLr sаpа¬ите на nиpерите се pоõавят и
оõµите цеnи, свLрsани с »ивота и оцеnяването на групата.
Саrата pуrа "оцеnяване" в õLnгарския еsик сLpLр»а корена
"цеn", което покаsва иpенти¬ността на pвете pеùствия ÷
управnяваr и поставяr оõµа цеn преp групата. Tака
постепенно реsуnтатите от ¬овеuката pеùност и наù-ве¬е
pеùността на nиpера sапо¬наnи pа се оценяват ¬реs степента
на pостигнатата цеn. Uеnта станаnа висuе rериnо sа
успеuността на постLпките на у¬астниците в групата,
вкnk¬ваùки и rораnа. Tака вLsникнаnа поnитиката.
Bисuият сLpник в групата постепенно раsuиряваn крLга на
своята pеùност, вкnk¬ваùки цеnите, които поставяn преp
групата. Tаsи нова pеùност се нари¬а ве¬е вnаст. Hовите
sаpа¬и иsискваnи и еpно по-гри»nиво иsу¬аване на саrата
систеrа на rораnа. С това се sаеnи осоõен тип xора, които
впосnеpствие оõраsуват кастата на »реците (т.е. това са
rLpреците, които раsõираnи, ¬е rораnLт и проõnеrите на
вnастта, които ве¬е нари¬аrе поnитика, са от осоõена ва»ност
sа ¬овеuките оõµности).
Hаõnkpенията наp прироpата и прироpните сиnи пороpиnи
оõа¬е еpин pруг специqи¬ен крLг от усеµания, които твLрpе
õLрsо се сrесиnи с прагrати¬но
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 145
насо¬ените категории на оцеnяването ÷ rораnLт и
поnитиката. Tака вLsникнаnа реnигията. Pеnигиоsните
Lsгnеpи, евоnkцията на иpеята sа Eога, sа онаsи
неиsвестна сиnа, която сLspаваnа иsуrитеnния поряpLк
и xарrонията в оõкрL»аваµия ни свят, sапо¬наnи
постепенно pа rоpеnират и преpставите sа вnастта, rораnа и
поnитиката. Tеsи понятия оõа¬е саrо ¬асти¬но се покриват.
Uяnата сnо»ност на таsи структура наnагаnо неоõxоpиrостта
от систеrатиsация и внасяне на яснота по вLпроса sа
раsграни¬итеnните критерии поrе»pу иr. Tака вLsникнаnо
sнанието sа тяx, което õиnо и на¬аnо на това, което pнес
нари¬аrе xуrанитарна наука.
в
RLрвона¬аnно оõа¬е sнанието свLрsано с теsи
иsкnk¬итеnно ва»ни sа »ивота на xората категории, ce
сLxраняваnо и усLвLрuенстваnо в систеrата на реnигиоsната
органиsация на оõµеството, sатова в pревността
сLµествуваnо иsкуuението проõnеrите тук pа се свLрsват с
rистерията на неиsвестната сиnа, наре¬ена Eог. Иrенно по
таsи при¬ина иpеите, вLsникнаnи в относитеnно
неsависиrата оõnаст на вnастта, пороpиnи и неаpекватния
оõраs на таùната, коùто оõа¬е иsиграn роnята на еpин твLрpе
еqективен rеxаниsLr sа утвLр»pаването на rораnа ¬реs
реnигиоsния оõраs на Epинствения и BсеrогLµ Eог,
преpставен в сLsнанието на xората с поrоµта на õnиsки pо
¬овеuката сLµност rоpеnи като проро¬есвата, свеµените
писания, таùните sнания, реnигиоsните sакони, »ивота на
светците, оõраsLт на ¬овеuкия Eог, оnицетворяваµ не
qиsи¬еско сLвLрuенство, а pуxовно такова, nе¬енията на
õоnестите и т.н. Tраpицията на таùнството и rистерията се
оxраняваnа наù-pоõре ¬реs проро¬ествата, ¬реs преp-
скаsването на õLpеµето, ¬реs иpеята sа наpгроõия
10. Световната конспирация ÷ 2
146 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
»ивот и иsцеnяването. Uяnата история на pревното ¬овеuко
sнание е история на усLвLрuенстването на таsи систеrа. Hеùни
поpсистеrи са ясновиpството, астроnогията, окуnтните науки,
вавиnонският rистициsLr, египетската систеrа на ритуаnните
таùнства и т.н.
Tакава сxеrа на евоnkцията в иpеите sа rораnа,
поnитиката и реnигията не rо»е оõа¬е pа оõясни някои
интересни qакти и явnения, иsвестни от историята: 3аµо
наприrер наù-гоnяr успеx в оõµествената органиsация и в
раsвитието на раsnи¬ните сqери на »ивота отõеnяsаxа иrенно
онеsи оõµества, които упорито се приpLр»аxа кLr sнанието,
проиsти¬аµо от иpеята sа Epинния и BсеrогLµ Eог, от иpеята
sа Човеuкия оõраs на Eога, оnицетворен в сина õо»иù Иисус
Xристос?
3аµо аспектLт на таùнството и rистерията вLв вnастта
приpоõи такива уроpnиви qорrи като сLвреrенното
rасонство, световната конспирация, Иnkrиниsrа и pр.? Иrа
nи sнания в сLвреrенната наука, които õиxа rогnи pа иsяснят
теsи ва»ни проõnеrи? Mо»е nи сLвреrенното sнание pа внесе
прояснение в раsõирането ни sа неµата, които винаги са õиnи
pосега rонопоn на таùното sнание на pревните, осоõено µо се
касае sа таùната qорrа на управnение на света?
Опит sа наrирането на отговор на теsи ва»ни вLпроси µе
направиr в сnеpваµата трета гnава.
2.4. MИСTEPИО3HИЯT BABИPОH И TAHHОTО
YRPABPEHИE
Спореp преpскаsанията на Eиõnията еpин pруг
Bавиnон µе пропаpне преpи sаврLµането на Xристос.
"Kогато Bавиnон паpне, µе се вpигне такLв гоnяr
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 147
uуr и врява, ¬е цяnата sеrя µе потрепери и викoвете rу sа
поrоµ µе се ¬уят от останаnите pLр»ави'' (Иер. 50:46). Tова
паpане на Bтория Bавиnон µе õLpе rного по-катастроqаnно
от потопа преs Hоевото вреrе.
Tова среµаrе на rного rеста в Eиõnията ÷ както sа
паpането на RLрвия Bавиnон, така и sа паpането на Bтория
Bавиnон. Rреpскаsанията в Hовия sавет се отнасят sа Bтория
Bавиnон. Tе твLрpят, ¬е таr »ивеят потоrци на Иsраеn,
потоrци на Kpея и rного xристияни.
Kакто rного пLти споrенаваrе в книгите си, в RLрвия
Bавиnон е поставено на¬аnото на õанковото pеnо. Саrите
свеµеници са õиnи теsи, които са иspаваnи pокуrенти иnи
раsписки sа сLxраненото snато в xраrа. Tогава теsи раsписки
са се равняваnи на pнеuните pоnари, nири, qранкове и pруги
пари¬ни sнаци. Оµе тогава те sапо¬ват pа иspават все пове¬е
и пове¬е раsписки sа snато, което qакти¬ески не е
сLµествуваnо на скnаp в xраrа. И pнес pори rного
аrериканци нари¬ат своя неsаконен qеpераnеnен реsерв
Tаùните на xраrа. Tряõва pа отõеnе»иr, ¬е нито K»на
Aqрика, нито Форт Kнокс прите»ават пове¬е sкnато, откоnкото
прите»ава Феpераnният реsерв в граp Hk Hорк.
Интересно е, ¬е Eиõnията го е преpскаsаnа оµе преpи
rного гоpини. "Xената õе оõnе¬ена в nиnаво и аnено, покрити
сLс snатни орнаrенти, скLпоценни каrLни и перnи. B рLката
си тя pLр»и пLnна ¬аuа сLс, скLпоценни неµа, реsуnтат на
неùната неrораnност (Откровение 11:4).
µа контроnираu по-гоnяrата ¬аст от парите на света ÷
това те прави õогат. Hо това става по таùнствени пLтиµа.
Mистерия sна¬и таùна. Kоя реnигиоsна група контроnира
пове¬ето õанкови реsерви на света?
148 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Tова таùно, реnигиоsно управnение е rоµно, õогато и snо. Tо
е навсякLpе и никLpе.
µе се поsовеr пак на Eиõnията.÷ Hовия sавет:"... Tи си
направиnа вси¬ко това, което прави еpна õеsсраrна
проститутка. Hа всяка уnица ти строиu rеста sа õоготворене
на иpеаnи и практикуване на проституция. Hо ти не се отpаваu
sа пари като оõикновните проститутки. Tи си като еpна »ена,
която вLрuи преnkõоpеяние с ¬у»pенци, вrесто pа оõи¬а
своя сLпруг. Epна проститутка е пnатена, pокато ти pаваu
поpарLци на вси¬ки твои nkõовници и ги поpкупваu pа иpват
отвсякLpе pа спят с теõ. Tи си специаnен виp проститутка.
Hикоù не те sаpLn»ава pа õLpеu такава. Tи не си пnатена; ти
иr пnаµаu! µа, ти си раsnи¬на".
(Esек. 16:30-34).
Bси¬ки õанкерски qаrиnии
¬реs »енитõи, qинансови сpеnки
(вкnk¬итеnно воùни) в rоrента
контроnират вси¬ки царски
qаrиnии на Eвропа. Pаsõира се,
краnицата на Aнгnия претенpира
pа е ангnи¬анка, краnят на Ис-
пания претенpира pа е испанец;
краnицата на Xоnанpия
претенpира pа е xоnанpка и т.н.
Mистерия. Bавиnон е õогат.
µвете краnици, които то-ку-µо
споrенаxrе, са pвете наù-õогати
»ени на
наuата пnанета.
СLµата таùнственост се
прове»pа и от наù-õогати-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 149
те qаrиnии на Arерика. Bоpеµите qаrиnии от всесиnния Hk
Hорк (Bтори Bавиnон) са сLµо потоrци на RLрвия Bавиnон.
Pокqеnерови, Pоsенqеnpовци и pр., крият, ¬е са потоrци на
Kpея и Xаsария. Mного õивuи преsиpенти на СAµ, пLк и наù-
скороuният ÷ µ»орp» Eуu, е pаnе¬ен õратов¬еp на
ангnиùската краnица. СLµият Eуu огnавяваuе UPY ÷ супep
таùната органиsация на СAµ. BсLµност иsnиsа, ¬е таsи орга-
ниsация е инструrент на Tаùния Bавиnон.
Mистериоsният Bавиnон контроnира вси¬ки световни uпионски
органиsации (UPY, KFE, Mосаp, M15), таùни органиsации,
rасови pви»ения от всякакLв виp, раõотни¬ески синpикати,
поnити¬ески партии, оõраsоватеnни органиsации, вси¬ки реnигии
(ангnиùската цLрква, катоnи¬еската и пове¬ето от
протестантските групи), историята (те твLрpят, ¬е контроnират
историята, което µе ре¬е, ¬е сLspават историята; раs-
пространяват всяка nL»а, която искат), цяnата преса (кино и
теnевиsия); rеpицината, вкnk¬итеnно раsпространението на
õоnести (стигна се pотаr, ¬е всеки се страxува pори от игnата
на спринцовката), вси¬ки воùни (pа уõиват теsи, които сrятат sа
свои неприятеnи и СLµевреrенно pа правят пари), pанLците,
органиsираната престLпност (¬реs криrинаnността и пресата се
стреrят pа отсnаõят реsистенцията на xората sа по-nесно
управnение) ¬реs õанките (те контроnират поnити¬еските партии
и управnенията). Иpва nи вси¬ко това от pявоnа? µа! И
Eиõnията го потвLр»pава: ... Uяnата таsи вnаст и вси¬ки теsи
õогатства, µявоnLт rу каsа. Bси¬ко rи õе pаpено на rен, и аs
µе го pаr на всеки, коùто аs реuа." (Pука 4:6).
"Bие сте pеца на ваuия õаµа, pявоnа, и вие искате pа
сnеpвате õаµините си »еnания. Оµе от саrото
150 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hа¬аnо тоù õе еpин уõиец и никога не е õиn на Страната на
истината. Kогато тоù ка»е еpна nL»а, тоù прави саrо това,
което е естествено sа него, sаµото тоù е еpин nL»ец и õаµата
на вси¬ки nL»и." (Hоан 8:44).
Mного отpавна таùнственият Bавиnон нау¬и, ¬е е наù-pоõре
pа се пресnеpва таùно, твLрpеùки преs сLµото вреrе, ¬е тоù е
пресnеpван. Оõикновено уõиùствата, които тоù иsвLрuва, се
правят таùно. Rо тоsи на¬ин тоsи, коùто тоù rисnи sа враг, е
уõит, но няrа никакви сnеpствия. И sа прегреuенията на »ер-
твата не се говори пове¬е. Rове¬ето от гоnеrите воùни сLµо са
õиnи rанипуnирани от потоrците на RLрвия Bавиnон, в rоrента
от Bтория Bавиnон, sа иsõиването на xристияни. ЯрLк приrер е
геноциpLт в Eосна и Xерцеговина, коùто rо»еuе pа õLpе спрян
оµе в саrото rу на¬аnо. Иrа nи оµе някоù наивник, коùто pа
не ви»pа, ¬е става сLс sнанието и поp pиктовката на световния
госпоpар, »ивееµ вLв Bтория Bавиnон? Tеsи уõиùци не
иsпоnsват саrо воùната sа пLкnените си пnанове. Чреs
вrеuатеnство в иконоrиката на pаpени страни те преpиsвикват
не¬уван гnаp, какLвто õе сnу¬аят с Pусия, Kитаù, Kуõа, Соrаnия
и pр. Mиnиони xора гnаpуваxа в реsуятат на коnективиsацията
на sеrята в Pусия.
И еpин pруг на¬ин sа иsõиването на невинни xора õе
иsпоnsван ÷ раsпространяването на õоnести (еpна от наù-
сLвреrенните е СRИH-Lт). Aõортите саrо sа посnеpиrте 25
гоpини са униµо»иnи пове¬е от 40 rиnиона õеõета. Hякои от
тяx са õиnи иsпоnsвани от еpна коrпания sа коsrети¬ни
проpукти sа приготовnяването на специаnен креr sа nице.
Чуpя се как по света сLµествуват тоnкова сnаõи xора, които
pа не rогат pа раsõерат истината и вси¬ко
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 151
това, което става окоnо тяx. Bярно е, ¬е Eиõnията каsва: "Hе
отrLµаваù на тоsи, коùто те онеправpава". (Mатея 5:39). Hо
pостатL¬но е ве¬е, pостатL¬но! Xристос сLµо каsва: "... светLт
ви rраsи. 3апоrнете това, което ви каsваr." (Hоан 15:19-20).
Bторият Bавиnон е еpна pLр»ава, сLµествуваµа pнес на
sеrята. Tова е еpна pLр»ава, която се контроnира от pуxовния
Bавиnон. Kоя страна е това? Tя се описва и като еpин граp. Hk
Hорк саr се нари¬а qинансовият центLр на света. Hикоù не го
отри¬а. Tук гоnеrите õанкери посреµат пове¬е световни
nиpери, откоnкото преsиpентLт вLв Bаuингтон. Mного xора са
на rнение, ¬е õанкерите в Hk Hорк реuават коù µе õLpе
преsиpентLт на СAµ.
Tова, което Eиõnията приписва на В1opun Вanunou:
B Eиõnията pуrата pLр»ава се иsпоnsва (rо»е pа õLpе)
сLµо и sа граp.
÷Epин наprенен граp (Исая 13:2);
÷Hаù-xуõавия граp (Исая 13:19);
÷Fраp, коùто е преpиsвикваn страpания (Исая 21:2);
÷µLр»ава (граp), никога непоõе»pавана вLв воùна (Исая
47:1);
÷Fраp на науката (Исая 47:11);
÷Fраp, кLpето »ивеят иsраеnтяни (Иереrия 50:8);
÷Epин граp с rного реки и гоnеrи õогатства
(Иереrия 51:13);
÷Fраp в pLр»ава, която е поõе»pаваnа rного нароpи (Иер.
50:23, 51:20-25);
÷Fраp, коùто цяn свят вLsxваnява (Иер. 51:41);
÷Fраp, коùто при¬инява сrLртта на xора по цяn
свят ÷ тоù иска pа õLpе веnика сиnа (Иер. 51:49);
÷Fраp, коùто rисnи, ¬е не rо»е pа õLpе покорен
(Откровение 18:7);
152 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
÷Fраp, коùто иsпоnsва сексуаnна неrораnност, sа pа
коруrпира поnити¬ески nиpери от pруги pLр»ави
(Откровение 18:9-10);
÷Fраp иnи pLр»ава с наù-гоnяrа тLрговска pеùност в света
(Откр. 18:11-19);
÷ Fраp иnи pLр»ава, която коруrпира pругите
pLр»ави (Откр. 19:2).
3а pа се уõеpи ¬итатеnят sа кого се отнася, и коù е
pеùствитеnно Bторият Bавиnон, сnеpва еpна таõnица с вси¬ки
воpеµи pLр»ави в света. Hие сrе поставиnи sнака X поp всяка
pLр»ава, sа която rисnиr, ¬е се отнася сLответната
кваnиqикация.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 153
Истината е такава, ¬е както в поnо»итеnно отноuение, така и
в отрицатеnно Arерика е воpеµа страна в света.
÷Hаù-гоnеrият иsноситеn и вноситеn в света.
÷Hаù-гоnяr паsар на всякакви стоки.
÷Rреpпоnага се, ¬е прите»ава наù-сиnната арrия в света.
÷ Arериканският pоnар е все оµе опреpеnяµ
световната ваnута.
÷ СAµ са еpинствената pосега pLр»ава, пуснаnа атоrна
õоrõа вLрxу pруга pLр»ава.
÷СAµ са наù-гоnеrите тLрговци на орL»ие в света.
÷СAµ са поõеpиnи пове¬е нароpи вLв воùна, откоnкото
вси¬ки pруги pLр»ави. Hякоù от поõеpените от СAµ pLр»ави
са: Aнгnия, Fерrания, Япония, Северна Kорея, Bиетнаr,
Испания, Фиnипините, Ирак, Итаnия, Tурция, Mексико, Kитаù,
Kанаpа, пове¬ето нароpи от Uентраnна Arерика и вси¬ки
инpианци, които някога са прите»аваnи Северна Arерика.
Чреs операции на UPY, тLрговия, санкции и pруги среpства
СAµ са се наrесваnи в раõотите и »ивота на по¬ти вси¬ки
нароpи по света ÷ в Aqрика, Eвропа, Asия, K»на Arерика и
pори в островните pLр»ави.
Epин от наù-гоnеrия експорт на СAµ ÷ sа окоnо 10
rиnиарpа pоnара гоpиuно ÷ иsносLт на ¬неценsу-рирани
виpеокасети, порнограqски и криrинаnни qиnrи,
неценsурирани списания, теnевиsионни програrи и pр., пове¬ето
от които пооµряват ¬xоrо-сексуаnиsrа, иsневярата, гроsотията,
иsвратеността, раsстроùването на сеrеùствата, иsра»pането и
pеграpирането на вси¬ки xора. Tова не е сnу¬аùно. Tова е
sапnанувано и уrиunено.
154 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hие сrе уõеpени в еpно ÷ на тоsи свят вси¬ко се врLµа и
се sапnаµа скLпо. Tова сLµествува оµе от вреrето на Apаr и
Eва. Hе саrо те, но и rного pруги сnеp тяx õяxа накаsани.
Соpоr и Fоrора са õиnи раsруuени sа сLµите престLпnения,
иsвLрuвани pнес от Bтория Bавиnон ÷ Hk Hорк. Yверяваrе
ви, Fоспоp µе тряõва pа се иsвини на Соpоr и Fоrора, ако не
нака»е теsи, които pнес вLрuат теsи snини на цяnото ¬ове¬ес-
тво. Hакаsанието е сLµествуваnо в rинаnото, µе сLµествува
и в õLpеµе.
Rреs октоrври 1994 г. посетиxrе Mосква по, покана на
Pуската акаpеrия на науките. Освен гоnеrите нау¬ни
пости»ения, които виpяxrе, õяxrе иsуrени от руския
национаnен и патриоти¬ен pуx.
Bси¬ки говорят среµу световното попе¬итеnство и sа
õорõата иr среµу него. Hе rога pа не си поrисnя sа врLsката
rе»pу Pиr и Pусия. Mосква е поsната като Tретия Pиr.
Сеpаnиµето на вnастта на Pиrската иrперия õе преrестено
от Pиr в Kонстантинопоn (Bтория Pиr). Оттаr õе преrестено в
Mосква (Tретият Pиr). Uарете, които управnяваxа Pусия от
1613 pо 1917 г., õяxа от Pоrановата pинастия (Roma Nova ÷
Hовия Pиr).
СLµествува еpна нkùоркска врLsка rе»pу теsи, които
яspиxа Pусия от 1917 pо 1991 г. Eоnuевиките, вкnk¬итеnно
Pенин, Стаnин и Tроцки, õяxа от таsи вавиnонска раса, както и
95% от 500-тяx управnяваµи. Pаsõира се, и Kарn Mаркс õе
сLµият. Стотици напуснаxа Hk Hорк (по еpно вреrе нари¬ан
новият Eрусаnиr), sа pа поrогнат на Pевоnkцията преs 1917 г.
µесетки rиnиони pоnари (някои в snато) õяxа иsпратени от Hk
Hорк sа qинансиране на ревоnkцията.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 155
Eивuият СССP преs 1991 г. се проrени сLµествено.
Сега е Pуска qеpерация на оµе 10 неsависиrи pLр»ави:
1.Aрrения ÷ насеnение 3,500,000
2.Asерõаùp»ан - "-" 7,000,000
3.Eеnорусия -! ! . 10,500,000
4.Kаsаxстан ÷ насеnение 17,000,000
5.Kиргиsстан - "-" 4,500,000
6.Mоnpавия - "-" " 4,500.000
7.Tаp»икистан - "-" 5,500,000
8.Tуркrенистан - "-" 4,000,000
9.Yкраùна - !! 52,000,000
10. Ysõекистан - "-" 21,000,000
µесетте сLksници иrат насеnение (вси¬ки sаеpно)
окоnо 130 rиnиона, pокато саrо Pусия иrа окоnо 150
rиnиона. Иnи цяnото насеnение на сегаuната Pуска
qеpерация е 280 rиnиона.
Tеsи xора са xоpиnи на у¬иnиµе. µоскоро те »ивяxа
поp еpин »есток тотаnитарен ре»иr. Tе прите»ават наù-
гоnяrата световна поpвоpна qnота, xиnяpи
rе»pуконтинентаnни ракети и xиnяpи атоrни sаряpни
гnави.
3аpаваrе си вLпроса ÷ при вси¬ко това, което
прите»ава таsи Pуска qеpерация, и огроrните естес-
твени ресурси, няrа nи тоsи нароp правото pа раsвие
патриоти¬ното си и национаnно ¬увство, сnеp като
тоnкова вреrе õе иsпоnsван и иsискван като гLõа от еpин
rаnLк rе»pунароpен еnит? µа, те не саrо иrат това
правo, нo е и тяxно sаpLn»ение pа се справят с тоsи
rе»pунароpен октопоp.
156 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hие вярваrе, ¬е еpинствено таsи Pуска qеpерация µе
раsруuи Bтория Bавиnон и µе спаси света от настLпваµата
rиsерия и гnаp, които уrиunено се наnагат на ¬ове¬еството.
Hие о¬акваrе това pа стане ckopo. Hо коnко pLnго е това
ckopo? Hие не sнаеr. 3наеr, ¬е sа pа ни поrогне Eог, тряõва
pа си поrогнеr саrи. HастLпиnо е ве¬е вреrето те pа õLpат
отстранени от световното корrиnо и накаsани. Hие
принаpnе»иr на еpин pруг свят, а не на тоsи, коùто е поp
госпоpството и sаконите на snото.
Hякои qакти, sасягаµи вLпросния rе»pунароpен еnит,
xвLрnят pопLnнитеnна светnина вLрxу тяxното
сLµествувание:
Tе раsпоnагат с трите наù-сиnни таùни uпионски
органиsации в света ÷ Mосаp, UPY и KFE. Hа посnеpната ÷
KFE, от 1991 г. rного не rогат pа раs¬итат. СLµата постепенно
преrинава в рLцете на нов патриоти¬ен каpLр.
Hа тяxно раsпоnо»ение е наù-гоnяrата вLspуuна сиnа на
света ÷ таsи на СAµ и таsи на Иsраеn, която е ¬етвLрта по
сиnа в света.
Hе иr nипсват и атоrни õоrõи: аrериканските пnkс
иsраеnските (които спореp посnеpни свеpения са наp 200
õроя).
HевLsrо»но е pа се опреpеnи тяxната пари¬на rоµ, тLù
като те са свLрsани с вси¬ки пари¬ни центрове в света.
Tоsи rаnLк и неsна¬итеnен по õроù еnит иrа
вLsrо»ностите на еpна сврLxсиnа. Mного соõственици на
вестници, списания, теnевиsионни и раpиостанции
претенpират pа са гра»pани на странната, в която »ивеят, но
pеùствитеnните соõственици са pруги, които никоù не поsнава.
СLµата оõстановка е
MОµEPIT HA СBETОBHОTО YRPABPEHИE... 157
и в Fългария. По-голямата част от пресата е оръдие 3а заmита
на интересите на дрyги, но не и на нашата страна.
Mного силни политици по света, вклmчително и в Fългария, не
са лоялни на страната, в която xивеят,' а слyxат пак на "тяx".
Hстинските и честни граxдани са разстроени и недопyскани да
разрешават проôлемите на соôствените си страни. "TE" не са
само ôанкери, те са и религия, и най-организираната нация в
света. Xивеят в дрyги дърxави и пазят в тайна доôре
организирания си народ.
Kато религия те приемат нови членове, но са много
внимателни новите членове да не разрyшат заôyлваmата ги тайна.
Cамите те не познават и не разôират своето соôствено
yправление. B началото на VIII столетие цялото Xазарско
царство приема Rдеизма. Tе са евреите, наричани ешкенази.
Tвърди се, че евреите ешкенази са дошли от Bавилон.
¡рyгите евреи — са]арди, не могат да се търпят с ешкеназите,
но са винаги в съmия параxод с тяx. Eвреите морано (така
наречените тайни евреи) всички са приели xристиянството, но
следват еврейската програма (те наричат това солидарност).
Fившият автомоôилен индyстриалец Xенри uорд, наyчавайки
за всички тези непочтени маневри в Eвропа, дълxаmи се на една
шепа xора, натоварва детективската агенция "Пинкертон" среmy
много голямо заплаmане да проверят кой е виновникът за
Първата световна война, както и за всички неyдачи в света.
Aгенцията "Пинкертон" потвърxдава, че в света съmествyва една
"програма, която стриктно се изпълнява по "Протоколите на
циониските мъдреци"".
uорд се опитва да пyôликyва всички тези сведения, дадени мy
от агенцията, но — Vви! — никой не xелае
158 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pа ги пуõnикува. Bси¬ки вестници и иspатеnства са
соõственост на Tаnrуpистите. Форp се прину»pава pа sакупи
еpин провинциаnен вестник "The Dearborn Ìndependent", и
nи¬но иsнася qактите. Оригинаnите, пе¬атани оµе преs 1921
÷ 1923 г. сLµествуват и pнес в ¬етири тоrа с окоnо 1000 с. в
õиõnиотеката "Bell Press" ÷ Pиpи, 3апаpна Bирp»иния. Bсеки,
коùто е купуваn нова коnа "Форp", е поnу¬аваn теsи ¬етири
книги. Uяnото световно евреùство õоùкотира коnите на Форp и
саrо sа някоnко гоpини тоù е преp qаnит. Bси¬ките rу книги
иs¬еsват от паsара и õиõnиотеките. µнес саrо в някоnко
õиõnиотеки, а останаnи теsи книги на Форp.
Eвреите протестират и твLрpят, ¬е "Tаùните протокоnи" не
са евреùски pокуrент и не са õиnи писани от евреи. Hикоù не
rо»е pа потвLрpи коя е истината. Hие сLµо не твLрpиrе, но
rного интересно е тяxното сxоpство с Tаnrуpата, с
коrунисти¬еския rаниqест на Mаркс и с rного евреùски
писания sа Иsраеnско pоrиниране на света. Eвреите са с
правото си pа твLрpят, ¬е те не са ги писаnи. µве неµа оõа¬е
са сигурни: пLрва ÷ някоù е написаn "Rротокоnите"! , второ ÷
вси¬ко, което е написано в протокоnите, pосега се е
иsпLnниnо и проpLn»ава pосnовно pа се иsпLnнява. Rоне»е
rаnко xора са ги ¬еnи, сLвсеr накратко µе преpставя теxните
»еnания:
"Hие µе"
÷Pаsруuиr сеrеùни€ »ивот.
÷µоrинираrе ¬ове¬еството ¬реs наса»pане pоnни
инстинкти и пороци
÷Hаuият pевиs е: xитрост, nицеrерие, насиnие, граõе» и
терор.
÷Иsпоnsваrе вси¬ки ¬овеuки сnаõости.
÷RоppLр»аrе иконоrи¬еските воùни, С което µе
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 159
pLр»иr в рLцете си вси¬ки нароpи.
÷Откnоняваrе вnиянието на xората ¬реs пуõnи¬ни
раsвnе¬ения, спорт, раsни игри, награpни сLстеsания и pр.,
sа pа не иr остава вреrе sа rисnене.
÷Rоpстрекаваrе и провокираrе кnасова оrраsа и õит:си
rе»pу раsnи¬ните кnаси xора.
÷ Hаuата сиrвоnи¬на srия е спасиnа света.
÷µеrораnиsираrе с всякакви среpства висuата кnаса на
оõµеството и оõратното ÷ µе увеnи¬иr оrраsата на
нароpа среµу нея.
÷Hаправиr парnаrентите и вси¬ки pруги сLõрания саrо
арени на õLрõорство.
÷Rреорганиsираrе оõµеството и µе превLsпитаrе rасите
sа пLnната иr роõска експnоатация.
÷Rроrеняrе постепенно вси¬ки конституции, така ¬е pа
поpготвиr по¬вата sа аõсоnkтен pеспотиsLr.
÷ Pаsруuиr всякаква qинансова стаõиnност и
pовеpеr света pо õанкрутиране; натрупаrе цяnото
snато от света в рLцете на някоnко поpõрани от нас
nица.
÷µваpесет века поpготвяrе сrLртна õорõа rе»pу
нароpите ¬реs страpания и страx от неpостиг на xрана
÷ гnаpLт сLspава роõуване.
÷Ограни¬иr "своõоpата", която е принцип на »ивотинска
сиnа.
÷Hасаpиr õеsõо»ието, sа pа наnо»иr наuата вяра.
÷Hаnо»иr спекуnата, sа pа sаграõиr õогатствата.
÷Отсnаõиr оõµествената rисLn, което воpи кLr оõµествен
xаос, коùто µе наnо»и наuето госпоpство.
÷Hа всяко противоpеùствие ние µе отговориr с воùна.
÷Tуриr рLка на вси¬ки сиnи в pLр»авите.
÷Hаuето наù-вярно орL»ие са rасоните.
160 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
÷Hароpите ува»ават сиnата, pори когато е тира
ни¬еска.
÷ BLвеpеr nиõераnиsrа, коùто отравя pLр»авния
органиsLr.
÷Bси¬ки преsиpенти са наuи кукnи.
÷3а нас нароpите са от стаpо овце и sатова µе ги
оõеsправиr.
÷Hаuият ценs sа »урнаnистите иsисква те pа иrат сраrни
pеnа, които ние µе оповестиr саrо в pаpен сnу¬аù.
÷ Kогато настLпи, наuето царство, rасоните и
вси¬ки pруги наuи поpеnения, които ни сnу»ат, µе
õLpат раsгонени и nиквиpирани.
÷Rооµряваrе вLнuните pLр»авни sаеrи, които са
саrо в наu интерес.
Bси¬ко това pосnовно е иsвnе¬ено от "Rротокоnите", които са
писани преpи rного гоpини. Иrа nи ¬овек, коùто pа не ви»pа
на практика pнес вси¬ко това, което пиuе в тяx? Kак вси¬ко
това се сõLpна, õеs pа го прове»pа някоù? Rреpоставяrе на
¬итатеnя вLsrо»ност саr pа си сLстави rнение.
Hие ви»pаrе как наuата роpина и цеnият свят rного õLрsо
отиват наpоnу кLr гиõеn (униµо»ение). Hие сrе против
вsиrането на каквито и pа са вLнuни pLр»авни иnи ¬астни
sаеrи. Hаù-сигурният на¬ин sа еpна pLр»ава pа иsõегне
sаеrите е pа иsõегне воùните. Hо как, когато ни се наnагат от
pруги? Kак еpин пенсионер с еpна опреpеnена и rного оскLpна
пенсия µе иsõегне sаеrа иnи гnаpа? HевLsrо»но! Tака са ни
оõвLрsаnи, ¬е ако не се опитаrе pа раsкLсаrе spравите
вL»ета, вси¬ко това, което е описано в "Rротокоnите" скоро µе
õLpе pеùствитеnност.
СLвсеr наскоро граp Mанаус в Eраsиnия, коùто не
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 161
… õе в сLстояние pа сLõере 200,000 pоnара, sа pа построи
краùно неоõxоpиrата rу канаnиsационна систеrа, иsраsxоpва
28 rиnиона pоnара sа µворец на танца "Саrõа". Hе става nи
сLµото в ELnгария с "граpLт на rе¬тите", коùто Aн»еn µяn pа
построи?
FnоõаnиsLr, интернационаnиsLr и пnаниране са
pнес наù-сивите понятия, които xората и нароpите
поpготвят sа третото xиnяpоnетие. Mаргарет Tа¬Lр се
опита pа sаõави rаnко тоsи оõеpинитеnен процес в
Eвропа, но веpнага õе сваnена и отиpе като rного
pруги в историята.
Сатанинската иpея sа еpно световно управnение се
приpви»ва rного õLрsо. Tеsи, които я приpви»ват, са pецата
на pявоnа. µа. µявоnLт си иrа свои pеца!
Световната pиктатура не е еpна нова иpея. Tова е сLµото
старо понятие, което се е иsnkпиnо оµе в RLрвия Bавиnон.
FраpLт õе наù-гnавният центLр. Kуnата õе наù-високата
сграpа. Tоnкова висока, ¬е е rогnа pа се ви»pа от rного
киnоrетри. Hеùното sна¬ение е õиnо pа се сLspаpе иrе на
теsи, които са »ивяnи таr, а не pа се раsпрLснат по цеnия
свят. Tе са искаnи иконоrи¬еска, поnити¬еска и реnигиоsна
сиnа, но sа непокорство среµу Eо»ията sаповеp са õиnи
раsпрLснати по цяn свят. Tе искаxа еpна иrперия. Epин
KоrLнуеnт. Epни сLеpинени µати. Epин СССP. Epна
Свеµена Pиrска иrперия. Epна оõеpинена pLр»ава. Epин
Pаùx. Epна Pига на нациите и еpно ООH. Epин нов световен
реp. Epна Yниверсаnна Pепуõnика.
Tака, както rе¬тите на RLрвия Bавиnон не rо»аxа
pа се сõLpнат, така и nиpерите, които пропаганpират
еpин нов световен реp и които »ивеят вLв Bтория
Bавиnон ÷ Hk Hорк, µе си отиpат скоро. Чове¬ест-
вото е ве¬е rного иsrорено от непо¬тените rани-
162 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
пуnации, непоносиrите pанLци, раsпореpõи и вси¬ки теsи,
които стоят sаp тяx.
Спореp ангnиùската теnевиsия Pусия раõоти усиnено
вLрxу еpна rиниатkрна яpрена õоrõа. СLµата е на õаsата
на ¬ервения »ивак. Tя иrа 300 пLти пове¬е експnоsивна
сиnа от TNT (тротиnа†. 3апаpните раsуsнавания,
вкnk¬итеnно UPY, твLрpят, ¬е това е nL»а. Pуските у¬ени
оõа¬е оqициаnно твLрpят, ¬е такава суõстанция
сLµествува€ Fоnеrината и е õиnа коnкото еpна каqена
¬аuа и е в сLстояние в раpиус 1000 киnоrетра pа иsõие
вси¬ки »иви сLµества, õеs pа sасяга сграpите. Pуският
уnтранационаnист Bnаpиrир Xириновски потвLрpи некоn-
кократно сLµествуването на такова орL»ие, наре¬ено
"elipton". Hие никак не се сLrняваrе е еpно такова
иsоõретение на руските у¬ени. Kогато посетиxrе Mосква,
посетиxrе и еpин qиsико-rатеrати¬ески институт, кLpето
в те¬ение на 4÷5 ¬аса pиректорLт на института акаpеrик
Aнpрианкин ни sапоsна с гоnяr ентусиаsLr с теxните
противоатоrни пости»ения. Tаr се среµнаxrе и с pруги
нау¬ни сLтруpници, които раõотят саrо в теsи насоки.
Rри все ¬е е rоrента Pусия иsгnе»pа неrного стаõиnна,
от това, което nи¬но виpяxrе, уõеpени сrе, ¬е тя е в
сLстояние pа поppLр»а своята арrия на високо ниво,
както и ¬е е спосоõна на еpно. иsискано орL»еùно
проу¬ване.
2.5. RОREЧИTEPСTBО (ОREKYHСTBО)
Kогато сLpиr евреите и теxните опровер»ения, винаги
тряõва pа вsиrаrе поp вниrание Tаnrуpата, на която те се
поp¬иняват õеsпрекосnовно. Tя е теxен sакон и тяxна
реnигия, ¬аст от саrите тяx. Hие.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 163
гоите , както те ни нари¬ат, сrе гnупаци, ¬е иr вярваrе.
"Uионските rLpреци" ÷ pнеuният СLвет на евреùската
агенция, õеsспирно и неуrорно сnеpва теxния стар пnан sа
sароõване на ¬ове¬еството и установяване на тяxната
иrагинерна (вLоõра»аеrа) световна иrперия. Hаù-гоnяrото
pокаsатеnство sа такава таùна конспирация са теxните
пnоpове. HикакLв pруг отговор не rо»еr pа наrериr sа
pнеuните сLõития иnи в световната история от 200 гоpини
насаr освен rаuинациитеp на qинансовата сиnа, която ги
е рLковоpиnа преs това вреrе.
Aкаpеrик
Hикоnа
Hикоnов с еpна раsуr-
на поnо»итеnност pо
каsва в книгите си, ¬е
протокоnите сLpLр»ат
sакона sа Pотµиnpо
вата пари¬на rоµ,
която сега управnява
всяка pLр»ава в света,
вкnk¬итеnно и наuата
ELnгария. Rротокоnи-
те са "sакона на наuата õанка" ÷ sаявява открито равина
Pаùxорн. "Tе са sакона на ангnиùската õанка, qранцуsката
õанка, Hk Hоркския qеpераnен реsерв, Bаuингтонския
qеpераnен реsерв, Mорган и Kун, P‚оõ и H. M. Pотuиnp и
Синове. Tе са кnk¬Lт, коùто оõяснява поnити¬еските rа-
неври на таsи snостна сиnа. Bсеки тряõва pа раsõере, ¬е
теsи коnосаnни qинансови у¬ре»pения не се управnяват
от никоù pруг освен от сегаuния гnава на Pотuиnpовата
qаrиnия, с което ни стават ясни световните õLркотии и
наuите соõствени õеpи.
164 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
B "протокоnите" се каsва, ¬е сLµествуват pва виpа
rасонство: "таùно rасонство" и "покаsно rасонство". Tаùното
rасонство е поsнато саrо на тяx и "гоя говеpо", коùто у¬аства
в pругото (откритото), не поsнава никоù от таùното.
Tаùното rасонство вLв Франция õяxа "иnkrинатите" в
Pусия и в Eвропа ÷ ниxиnистите, а в Arерика ÷ Eе'наù
Eе'раùт. Иnkrинатите и Hиxиnистите са õиnи раsруuитеnи и
уõиùци, pокато Eе'наù Eе'раùт е еpин rоpерен таен сLвет õеs
никаква история sаp сеõе си. Tова, което sнаеr sа него е, ¬е
тоù е еpна таùна расистка органиsация sа поpпоrагане на
расистки стреrе»и.
Mаùер Aruеn Pотuиnp - основатеnя на Pотuиnpовите
õогатства, преpи сrLртта си преs 1812 г. ¬реs sавеµание
сLspава опекунство (попе¬итеnство) на своите иrуµества sа
вLsвиuаване на евреùската раса и установяване на световна
евреùска иrперия. Fnавните принципи на sавеµанието са
õиnи таùни. Hеговите иrуµества тряõва pа се pLр»ат
непокLтнати и нераspеnени rе»pу насnеpниците rу, които
саrо µе прите»ават еpна ¬аст от оõµото, което µе се
управnява от пLрвороpния син на наù-вLsрастния син. Tова е
ваnиpно pотогава, pокато õоnuинството от насnеpниците
реuи pруго.
B rоrента ве¬е иrа rного стотици насnеpници, но
qаrиnния проqиn е сLµият, õогатствата са оõµи и все оµе
поp управnението на еpин ¬овек. Rо негово »еnание и
sавеµание иrуµествата са sапаsени и управnявани от
сrLртта rу и pо pнес. µокоnкото се sнае, кnауsите на
sавеµанието все оµе се спаsват стриктно. От историята sнаеr
саrо иrената на някои от qаrиnните управитеnи, но
таùните
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 165
rетоpи, по които раõотят, не ни поsвоnяват pа навnеsеr
пове¬е в тяxната сLµност.
µосега никаква тяxна инвентариsация не е иsnяsnа на õяn
свят, и никакви pеnа не са воpени rе»pу Hасnеpниците.
Rове¬ето от историите на Pотuиnpовата qаrиnия са иnи
саrо евреùски, иnи сиnно проевреùски. Tова (еù еpна от
при¬ините, пораpи което евреùството õеснее и неpовоnства,
¬е ние, "гоите", сrе се наrесиnи в »ивота (õиограqията) на
теxния поnуõог ÷ Pотuиnp.
Hие не sнаеr с поnо»итеnност pо какLв раsrер
õогатствата на основатеnя са се простираnи по вреrе на
неговата сrLрт в 1812 г., нито sнаеr неµо sа pнеuната иr
веnи¬ина, но по някои оценки то преpставnява окоnо
поnовината от цяnото световно õогатство.
Tова коnосаnно сLстояние е õиnо посветено и иsпоnsвано
rного енерги¬но sа опреpеnена цеn ÷ pа õLpат
експnоатирани xората вLв вси¬ки pLр»ави на света.
Иsпоnsваните rетоpи са rанипуnиране на ваnутите, õорсови
спекуnации и воùни. Чреs теsи операции Pотuиnpови
иsвnи¬ат коnосаnни пе¬аnõи, sаµото освен qинансовата rоµ
прите»ават и поnити¬еската, която иr поsвоnява pа
повиuават и наrаnяват цените, както си по»еnаят. Tова е
гnавната при¬ина, пораpи която ние иrаrе наuите воùни и
pепресии.
KоpексLт на "протокоnите" преpставnява пnан sа
sавоеванието на света. Tоsи коpекс е õиn пуõnикуван веpнага
сnеp сrLртта на Mаùер Aruеn, но някои от протокоnите
иsгnе»pа са сLµествуваnи отпреpи. Eеs всякакво сLrнение
"Rротокоnите" преpставnяват напLnно неговите принципи.
166 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
Kакто и вLв вси¬ки книги на Hикоnов, и тук Rоp¬ертаваrе
pеõеnо, ¬е вси¬ко това, което пиuеr, не тряõва в никакLв
сnу¬аù pа се приеrа в антисеrитски pуx. Hие иrаrе
приятеnи евреи, които не »еnаеr pа нараниr. Hаписаното в с
наpе»pата, ¬е rо»е õи то µе е от поnsа sа раsреuаването на
евреùския проõnеr по rирен на¬ин с поpxоpяµи
sаконоpатеnства. Rиuеr го и sа pа поrогнеr на евреите pа
раsõерат, ¬е това, което е õиnо преpи xиnяpа гоpини, не rо»е
Rове¬е pа õLpе. Hароpите ве¬е раsõраxа rного неµа, които
иr пре¬ат pа »ивеят еpин норrаnен »ивот, и никога
pоõровоnно няrа pа се поp¬инят на еpно роõство.
Rиuеùки вси¬ко това, ние не сrе вpLxновени от никакви
pруги rотиви, освен pа поrогнеr на наuата pLр»ава и цеnия
свят. Rравеùки това, ние сLsнаваrе, ¬е поеrаrе някакLв риск -
наù-rаnкото пресnеpване и оrраsа. Hие оõа¬е не sнаеr и не
rо»еr pа rраsиr. Оrраsата õи, ни раsруuиnа!
Eвреùският qиnосоq Pеон Pот е sаявиn: "KpеиsrLт е
сLspаn евреите, не и оõратното. KpеиsrLт иpва прLв.Tова не е
еpна посnеpица, а е еpна програrа и евреите са инструrент
от нея".
2.6. TAÌPAN
Epин нов на¬ин на »ивот ни се наnага все по-осеsатеnно и
по-осеsатеnно. Epна rаnка ¬аст от xората, нари¬ана "иrаµи",
и по-гоnяrата ¬аст "няrаµи". Иrаµите стават все по-õогати и
по-õогати. Hяrаµите sатLват все пове¬е и пове¬е. Иrаµите
»ивеят в раsкоu. Hяrаµите в оскLpица и rиsерия.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 167
Kриrинаnността µе се раsпространи оµе пове¬е.
Ynиците µе гLr»ат от õеsприsорни rnаpи rоr¬ета и
rоrи¬ета. XивотLт µе се скLси сnеpствие на õеpно-
тията и неpоиrLка. Bсе пове¬е и пове¬е иrоти µе се
проpават и цените иr µе паpнат. Fраpовете µе се
превLрнат в гета. Rоrисnете pоõре, такLв rо»е õи µе
иsгnе»pа »ивотLт rного скоро. Tова, което споnетя
някои pLр»ави в света, по вси¬ко nи¬и, ¬е иpва и тук.
Eстествено "иrаµите" µе »ивеят сLвсеr по-раsnи¬но
от останаnите. Xиnиµата иr µе õLpат оõграpени от
rоpерни еnектронни преpпаsни среpства, sа pа не
õLpат напаpани и оõеsпокоявани от никого.
Epин нов вирус, наре¬ен ƒbola ‡aire, rного по-страuен от
СRИH, µе униµо»и rиnиони xора. СLµият Ì тоsи вирус õе
открит скоро в еpна пратка rаùrуни в граp Pестон,
Bир»иния.
Yправnенията са в еpно постоянно sапаpане. Оõ-
µествените сnу»õи пропаpат погоnовно.
Оµе преpи 5 - 6 гоpини някои pаnновиpни xора
преpви»pаxа вси¬ко това. Hо õLpеµето ни преpвеµава оµе
по-nоuо.
Kакто споrенаxrе по-горе, вирусите µе са сLµо еpин от
гоnеrите ни проõnеrи. RLтуваµите сLс саrоnет µе пренасят
теsи сrLртоносни õоnести не sа сеprици и pни, а sа
¬асове. Mеpицинските иsсnеpоватеnи твLрpят, ¬е иpва еpин
pруг сrLртоносен вирус поpоõен на тоsи от 1918 г, което
спореp специаnистите е естествено и неиsõе»но.
Kакто rестните, така и pLр»авните сnу»õи са преp
qинансова капитуnация. µе õLpат nи те в сLстояние pа
посреµнат таsи оõµествена катастроqа, сnеp като в rоrента
не са в сLстояние pа поppLр»ат pори наù-оõикновеното и
наù-наnе»аµото ÷ ¬истотата, воpоснаõpяването и
отопnението в граpовете ни.
168 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Bоùни навсякLpе! Сnеp раsпаpането на СLветския сLks
sапо¬на навсякLpе серия от rаnки воùни. B rоrента
сLµествуват окоnо 30 000 атоrни орL»ия, като не се sнае
то¬но коù ги управnява. Tова е преpостато¬ен арсенаn, sа pа
се вLорL»ат вси¬ки терористи¬ни групи от света, коrунисти,
национаnисти и всякакви pруги, и то в rоrент, когато се
раsвива гоnяrо етни¬еско сLперни¬ество в Eвропа и по света.
Rреs посnеpните 50 гоpини се роpиxа пове¬е от 100 нови
национаnности. Hови раси и реnигии оqорrят õLpеµето, както
никога преpи. 3апnаxата от еpна тотаnна воùна наrаnя
sна¬итеnно, сnеp като СAµ и Pусия станаxа приятеnи. Hо
опасност от по-rаnките воùни сега е rного по-гоnяrа, а
опасността от яpрен терориsLr расте е»еpневно.
µори теsи, които сnеpят новините, не sнаят, ¬е при
настLпването на 1994 гоpина 32 pLр»ави са õиnи вLв воùна.
3аµо е така? 3аµото теsи, които контроnираxа pо иsвестна
степен ¬ове¬еството ¬реs СLветския сLks не са пове¬е в
сLстояние pа контроnират новосLspаpения свят. Mаnките
воùни тепLрва µе се увеnи¬ават, вrесто pа наrаnяват.
B сnеpваµите гоpини не саrо sа нас от Иsто¬на Eвропа, но
и в 3апаpния свят и СAµ »ивотLт µе се проrени. Иrаµите
µе иrат, а неrаµите µе се увеnи¬ават всяка гоpина.
Среpната кnаса, която преpставnява rотора на раsвитието, µе
наrаnее sна¬итеnно.
Интересно и rного ва»но õе sа нас pа sнаеr pесет гоpини
по-рано какво µе стане в света. Че коrуниsrLт µе се
раsпаpне, ¬е Eерnинската стена µе õLpе раsруuена и pвете
Fерrании оõеpинени отново. Че Kгосnавия µе се раsпаpне и
µе õLpе оõxваната от
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 169
крLвопроnитна гра»pанска воùна. Че еpин неиsвестен и
неясен гуõернатор от Aрканsас µе стане преsиpент на СAµ,
pори когато 56 от всеки 100 гnасопоpаватеnи гnасуваxа среµу
него. Kоù rо»еuе pа pопусне, ¬е еpин rного вLsрастен nиpер
на коrунисти¬ески Kитаù µе сLspаpе rаnка sанаят¬иùска
тLрговия в раsстояние на 10 гоpини в раsrери rного пове¬е,
откоnкото вси¬ки аrерикански преsиpенти сLspаpоxа преs
цяnата история на Arерика, и ¬е еpна ¬аст от Kитаù µе стане
раùон с наù-õLрsо раsвиваµата се иконоrика в света.
СLвсеr естествено õеuе преpи 10 гоpини на вси¬ки теsи
преpскаsания pа погnеpнеr скепти¬но, sаµото, ако се вLрнеr
кLr 1980 г. светLт õеuе rного по-раsnи¬ен.
Стуpената воùна õеuе еpна реаnност и преsиpентLт PеùгLн
в ре¬ите си непрекLснато говореuе sа "сата-нинската
иrперия". Rоrисnете саrо коnко напреp сrе отиunи преs теsи
pесет гоpини. Kриrинаnност навсякLpе. Инqnация навсякLpе
(не саrо в ELnгария, но по цяn свят). Eеsконтроnни воùни и
snоõа.
Hо sапоrнете, това е саrо поnовината от картинката.
СLµествува и еpно õLpеµе. Mного по-pоõро ка¬ество на
»ивота, rо»е pа õLpе постигнато, такова каквото никога не е
сLµествуваnо на sеrята, еpин нов раù, õогатства и rоµ. От
еpна страна, õLpеµето rо»е pа ни pонесе rного гоnеrи
вLsrо»ности с напреpването на теxниката и pа ни направи pа
»ивееr rного по-pоõре, откоnкото о¬акваrе.
От pруга страна, ако иsпуснеr вLsrо»ностите, които ни
преpnагат теsи проrени, никLpе по света няrа pа иrа pоõро
rясто sа »ивеене преs 2000-та гоpина, пLк и сnеp това.
Bси¬ки ве¬е sнаеr, ¬е инqорrационните сnу»õи ÷
170 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
теnевиsията, раpиото, вестниците ÷ са проектирани саrо
sа пуõnи¬ни ауpитории и rасова консуrация. Tе снаõpяват с
оõикновена (оõµа) инqорrация оõикновените xора, но те
не ни поpнасят ниµо uокираµо иnи неµо вLsпитатеnно. Tе
ни каsват саrо какво е станаnо. Tе не »еnаят pа трево»ат
и раsстроùват някого иnи pа ни поставят в неиsгоpно
поnо»ение.
Hаuият поpxоp е rного по-раsnи¬ен. Hие иsраsxоpваrе
rного вреrе и среpства, sа pа установиr новите тенpенции
и как ¬ове¬еството, rо»е pа се вLsпоnsва от тяx. Hие со¬иr
приrери от цяn свят и поpскаsваrе как pа се иsпоnsват те.
Hие sнаеr, ¬е sасягаrе някои крLгове, но нас те не ни
интересуват. Hие sнаеr, ¬е те са неприятеnи на
¬ове¬еството. Hие не се коnеõаеr нито sа rоrент pа ги
sасягаrе и винаги µе го правиr. Tова е еpинственият на¬ин,
коùто µе ни поrогне. Hие сrе напLnно неsависиrи и
вси¬ко, което вLрuиr и ви каsваrе, е напLnно откровено и
õеsкористно: (Kато ви каsваrе "ние", раsõерете, ¬е не сrе
саrи, ние сrе rного, това е цеnият неpовоnен свят).
Rри pнеuната теxника иrаµите µе »ивеят pо 120
гоpиuна старост. Иsсnеpоватеnите ве¬е rисnят, ¬е sнаят
таùната на pLnгия и spравосnовен »ивот. RроõnеrLт е, ¬е
на¬инLт на »ивот, коùто ни опреpеnят еpна rаnка uепа
xора, няrа pа ни поsвоnи pа приnо»иr теsи sнания.
Mанипуnираùки раsnи¬ни гени, у¬ените rного скоро µе
õLpат в сLстояние pа неутраnиsират процеса на стареене.
Tе ве¬е експериrентират с еpин xорrон (HGH)
16
÷ секреция
от xипоqиsната »nеsа, sа вLsстановяване на rускуnната
rаса, sа увеnи¬аване pеõеnината на ко»ата и униµо»аване
rаsнините на тяnото. Epин каnиqорниùски nекар pори
откри гена, коùто при¬инява сLстаряването на ко»ата. Tова
оõеµава pа
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 171
се преrаxнат õрL¬ките. Eиотеxноnоsи-специаnисти µе
сLspаpат нови qорrи на »ивот. Xенри Форp направи
ревоnkция в света. µнес еpин ¬овек в nаõоратория µе
направи rного пове¬е ревоnkционни иsrенения, преправяùки
на¬ина на »ивот и сLspаваùки сLвсеr нови растения и
»ивотни.
Kакто ви»pаrе, поnо»итеnното е rного траги¬но, но и с
rного проõnясLци и наpе»pи sа еpно по-xуõаво õLpеµе.
Bси¬ко sависи от нас! µа отиpеr nи pо кnаницата, "л" pа
иsпратиr pруги на наuето rясто. Иrаrе таsи вLsrо»ност,
sаµото nеpLт, по коùто се пLрsаnят теsи госпоpа, е rного
тLнLк и няrа pа ги иspLр»и.
172 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
by JACK BERNSTEIN
as told to Len Martin
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 173
N
2.7. И3RОBEµTA HA EµИH EBPEИH
Xак Eернµаùн, аrерикански ционист, отиuLn в Иsраеn на
раsxоpка, sа pа »ивее и уrре, укрепваùки евреùската нация.
Tаr тоù ви»pа на практика rоpерния Иsраеn и пагуõните
pеùствия на таsи параsитна расистка органиsация. Hеговият
кура» pа отре¬е pеùствията на циониsrа в Иsраеn и pругаpе
го отnи¬ава от пове¬ето евреи, които сLµо ви»pат вси¬ко
това, което тоù е виpяn и по¬увстваn, но не сrеят pа го
ка»ат.
B своята книга "B расистко-rарксистки Иsраеn" , тоù
оõяснява как е õиnо, как е и как µе õLpе, pокато еnитLт на
еuкенаsите-евреи, (т.е. иsто¬ноевропеùски) управnяват
Иsраеn. Tоù оõяснява и pокаsва как наù-pоõрите траpиции от
õиõnеùския kpеиsLr са поrра¬ени и коруrпирани, sа pа
направят пLт на "тотаnитарно, rиnитаристи¬но,
uовинисти¬но ¬уpовиµе, каквото е Иsраеn pнес". B книгата
си тоù неопровер»иrо pокаsва, ¬е ¬аст от иsраеnските евреи
и поpоõните иr ционисти по света поppLр»ат pвоùнствен
поnити¬ески rораn и етика, ¬е те rисnят саrо sа сеõе си,
експnоатират труpа и среpствата на неевреите и истинските
евреи.
Rреpи Иsраеn pа стане pLр»ава преs 1948 г. евреите от
цяn свят õяxа наpLxани от ционистката пропаганpа, ¬е
Иsраеn µе стане роpина, поpсnон sа вси¬ки пресnеpвани
евреи, еpна истинска pеrократи¬на pLр»ава приsвана sа
осLµествяване на õиõnеùското преpскаsание.
Eернµаùн е евреин еuкенаsи, роpен и »ивяn пLрвите си
25 гоpини в СAµ. Kакто саrият тоù твLрpи, това е pLр»авата,
която е pаnа на вси¬ки евреи своõоpа и вLsrо»ност pа
просперират, pокато еpна
;
174 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
¬аст от евреùското насеnение (ционистите) са превsеnи вси¬ки
високи постове в поnити¬еското и иконоrи¬еското поприµе
на СAµ.
3а pа се раsõере вси¬ко това, което Eернµаùн ни каsва в
книгата си, тряõва пLрво pа се раsõере какво в pеùствитеnност
е циониsrLт. Uионистката пропаганpа поpве»pа вси¬ки xора pа
вярват, ¬е циониsrLт и kpеиsrLт са еpно и сLµо, както и ¬е и
pвата са от реnигиоsно естество. Tова õе тяxната наù-гоnяrа
nL»а. KpеиsrLт е реnигия, pокато циониsrLт е поnити¬еско
pви»ение, сLspаpено гnавно от иsто¬ноевреùски евреи
(еuкенаsи), които от стоnетия са гnавната сиnа sаp коrуниsrа
и социаnиsrа. Fnавната цел на ционистите е световното
управnение поp контроnа на саrите тяx и
ционисткоориентираните rе»pунароpни õанкери. KоrуниsrLт
и социаnиsrLт са саrо инструrенти sа постигането на теxните
цеnи.
Сnеp воùната от 1967 г. както Eернµаùн, така и rного
pруги евреи от цяn свят õяxа повnияни от ционистката
пропаганpа, ¬е гоненето на евреите не саrо няrа pа
престане, а µе се увеnи¬и. Tова повnия на пове¬е от 50 000
евреи от Arерика pа се пресеnят в Иsраеn. Rри rного от теsи
евреи това õе реsуnтат не саrо на упnаxа и страx, а и на
¬увството sа патриоти¬ен pLnг ÷ pа поrогнат на пионерите-
евреи pа сLspаpат новата pLр»ава.
Hякоnко pни сnеp пристигането си в "Eвреùския раù"
Eернµаùн се sапоsнава сLс саqарpиùска евреùка от Ирак и
не сnеp pLnго се о»енват. Отиваùки pа »ивеят в Kиõуц (това
е еpна rарксистка систеrа на »ивеене, пренесена в Иsраеn
от евреите еuкенаsи, pоunи преpиrно от Rоnuа и Pусия,
които са евреи õоnuевики). Tова е сиnата, която постави
основите на õоnuевиuката ревоnkция от 1917 г. в Pусия и
sапо¬-
t >
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 175
ването на коrуниsrа. Epна ¬аст от еuкенаsите са
õоnuевики, които еrигрираxа в Иsраеn, спе¬еnиxа
контроnа наp ционисткото pви»ение и управnяват Иsраеn
оµе 1948 г.
Rреpи 1967 г. пове¬ето от раõотата в Kиõуците се е
иsвLрuваnа от евреи. Hо сnеp воùната раõотата се
иsвLрuва ве¬е от араõи, на коùто се sапnаµа rного по-
rаnко.
Xенитõата rу sа саqарpиùска евреùка Tа саrият тоù
еuкенаsи) rу сLspава иsвLнреpно rного проõnеrи и
неприятности. 3а pа се раsõерат при¬ините sа теsи
проõnеrи, неоõxоpиrо е pа се раsõерат раsnи¬ията rе»pу
евреите саqарpици и еuкенаsи.
Uионистката пропаганpна rаuина накара света pа
rисnи, ¬е вси¬ки евреи са еpни ÷ еpин нароp от еpна И
сLµа раса и ¬е таsи раса е "õогоиsõрана". С тоsи вLпрос
µе се sаниrаеr по-кLсно. Rо-ва»ното е pа се раsõере, ¬е
евреите не са нароp от еpна раса.
B света сLµествуват pве раsnи¬ни групи евреи, които
иpват от pве раsnи¬ни rеста: евреите саqарpици от
Среpния Иsток и Северна Aqрика и евреите еuкенаsи от
Иsто¬на Eвропа.
Hаù-старата и ¬иста група евреи са саqарpик. Tова са и
истинските евреи, описани в õиõnията. Tе са õnиsки
роpнини с араõите ÷ раsnиката rе»pу тяx е саrо в
реnигията.
Eвреите еuкенаsи, които в rоrента преpставnяват
пове¬е от 90% от цяnото световно евреùство, иrат сLвсеr
pруг проиsxоp. СLµествуването иr е от 1260 гоpина.
RроиsxоpLт иr е ¬исто xаsарски. Tова е еpно пnеrе, което
е »ивяnо в Иsто¬на Eвропа. Tеxният xан Eуnан реuава pа
pаpе на нароpа си някаква реnигия. Rо поnити¬ески
при¬ини от трите гnавни реnигии ÷ xристиянство, исnяr и
kpеиsLr, иsõира
176 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
kpеиsrа. Kакто споrенаxrе по-горе, това е õиn саrо еpин
поnити¬ески иsõор, sаµото ако õяxа иsõраnи xристиянството,
µяxа pа настроят исnяrа среµу сеõе си и оõратното ÷ ако
õяxа иsõраnи исnяrа, µяxа pа настроят среµу сеõе си сиnния
xристиянски свят. Mаnко по-кLсно xаsарите са õиnи прокуpени
от теxните sеrи и пове¬ето от тяx се sасеnват в Rоnuа и
Pусия. Tова са pнеuните евреи еuкенаsи. Tова, ¬е xаsарите са
иsõраnи kpеиsrа покаsва, ¬е така наре¬ените еuкенаsи не са
истински евреи. Tе не прите»ават никаква евреùска крLв. Tова
са xората, които наса»pат коrуниsrа и социаnиsrа в
Fерrания. Eаnканския поnуостров и по-кLсно в цяnа Eвропа.
3араpи тяxната наrеса в управnен¬еските раõоти на Pусия
те õиват поpгонени от руските царе. 3апо¬ва еrиграция на
теsи евреи ÷ ориентирани като социаnисти и коrунисти. Epна
¬аст sаrинава sа Rаnестина, някои в K»на и Uентраnна
Arерика и пове¬ето в СAµ. Rо сLµото вреrе Rаnестина е
õиnа насеnена с не пове¬е от 500 000 паnестински араõи и
rного rаnко евреи от еpна и. сLµа крLв, които от стоnетия са
си »ивяnи sаеpно в rир и раsõиратеnство. Tака ¬е, когато
rисnиr sа евреите, тряõва pа иrаrе преpвиp гоnеrите
раsnи¬ия rе»pу саqарpски и еuкенаsки евреи. Tе са
социаnно, поnити¬ески и расово раspеnени. Tова тряõва pа
õLpе раsõрано преpи вси¬ко от саrите евреи.
Yõеpени сrе, ¬е горното оõяснение,sа pвата виpа евреи õе
напLnно неоõxоpиrо. Сега ц#л свят µе sнае кои са евреи и
кои са xаsари. Tова се sнае rного pоõре от Uиона и от теsи,
които управnяват Иsраеn. Pитература по тоsи вLпрос е по¬ти
невLsrо»но pа се наrери. B õиõnиотеките вси¬ко, което го
sасяга, е иs¬еsнаnо. Tакива свеpения и rного pруги истори¬ес-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 177
ки истини се сLxраняват rного ревностно вLв Bатикана,
Mаnта, Uариграp и Mорrонската õиõnиотека в Salt Laˆe „ity ÷
µата Utah, СAµ. От rного гоpини се rL¬и rе pа навnеsеr в
таùните на Bатикана и Uариграp, но напLnно õеsуспеuно. B
Mаnта в rасонската центраnа вLоõµе не се и опитаxrе.
Mорrоните иsnяsоxа pаnе¬ по-отsив¬иви и ни снаõpиxа с rного
ценни rатериаnи от световната стара и нова история.
Pаsnи¬ието в pвете евреùски раси се потвLр»pава
напLnно и от отноuенията, които сLµествуват rе»pу
саrите тяx. B Иsраеn пLк и навсякLpе евреите еuке-
наsи с¬итат истинските евреи саqарpи като втора
кnаса евреи. Tака наприrер sа поnу¬аване на »иnиµе
в Иsраеn сLµествува сnеpното степенуване:
÷RLрви нареp са еuкенаsи, »ивееµи в Иsраеn от
rного гоpини.
÷Bтори нареp са еuкенаsи от Eвропа при усnовие, ¬е се
о»енят sа евреùка еuкенаsи, роpена в Иsраеn.
÷Сnеpваµият пореp е евреин еuкенаsи от СAµ, ако е
»енен sа роpена в Иsраеn евреùка еuкенаsи.
÷Epва $ле% това иpва реpLт на евреи саqарpици pа õLpат
настанени в това, което е останаnо.
÷Hа посnеpно rясто са xристияните и rkсknrаните.
3а поnу¬аване на раõота се приnагат сLµите усnо-
ия. Eвреи еuкенаsи си я иsõират по
соõствено »еnание, евреите саqарpици ÷
сnеpваµата, pокато а xристияните и
rkсknrаните се pава саrо те»ката рL¬ната
раõота и rного от тяx са õеsраõотни.
Hеsависиrо от това, ¬е Eернpцаùн е евреин
еuкенаsи от Arерика, сLµо е õиn поставен на по-pоnно
rясто в списLка sа квартира, sаµото е иrаn неõnаго-
аsуrието pа се о»ени sа евреùка саqарpи. Hеsависиrо от
това, ¬е Иsраеn сLµествува õnаго-2. Световната конспирация ÷ 2
в
178 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pарение õnаговоnението и поrоµите, иpваµи от Arерика,
иsраеnските евреи еuкенаsи иsпитват sавист кLr
аrериканските иrигранти и rного ¬есто µе ¬уете сnеpната
qраsа: "Иpете си у pоrа!", както и "Hие искаrе ваuите пари,
но не и вас!"
20
Hаù-pоõре третирани и поnsваµи се с наù-гоnеrи
привиnегии са евреите коrунисти, прите»аваµи партиен
õиnет. Иrигрираnите аrерикански евреи в Иsраеn rе»pу 1967
и 1970 г. са окоnо 50 000. От тяx пове¬е от 10 000 са
rарксисти, прите»аваµи партиùни õиnети. Hа тяx иr се pават
веpнага квартира, раõота и »ивотLт иr е rного по-nесен и по-
приятен от останаnите. Fоnяrа ¬аст от евреи иrигрираnи по
сLµото вреrе в Иsраеn са от Aр»ентина, K»на Aqрика и
Чиnи. 80% от теsи иrигранти са се sавLрнаnи в СAµ.
Останаnите 20% в Иsраеn са теsи, които прите»ават
коrунисти¬ески карти и са сиrпатиsанти на rарксиsrа.
21
2.8. ТРИТЕ ЛИЦА НА ИЗРАЕЛ
От това, което ви каsаxrе pосега, се раsõира, ¬е Иsраеn е
еpна rарксистко-коrунисти¬еска страна. Tова е вярно, но тя
иrа три nица: коrуниsLr, qаuиsLr и pеrокрация.
22
Иrигрираnите евреи еuкенаsи от Pусия pонасят сLс сеõе
си коrунисти¬еската иpея.
Eвреите еuкенаsи, иpваµи от Fерrания, сиrпатиsанти и
поppLр»аµи коrуниsrа, кnонят кLr практикуването на
нацистки qаuиsLr. Rреs Bтората световна воùна в Fерrания
теsи ционисти, еuкенаsи евреи са раõотиnи sа xитnеровото
Fестапо sа иsтреõването (униµо»аването) на pоnната кnаса
герrански евреи и иsпраµането иr в концентрационните nаге-
MO¡EHTT НA CBETOBНOTO VПPABHEНHE... 179
и.
23
Cега, xивеейки в Hзраел, тези ционисти евреи, оôре тренирани
от нацистите, са налоxили така аречения ]ашизъм в Hзраел.
3а да се представи пред света, че Hзраел е демократична страна,
правят се своеоôразни изôори на Kнесета (народното съôрание). Fез
значение е коя партия mе спечели изôорите, тъй като Hикyд, или
Tяxната раôотническа партия, която се yправлява от
ционизма, диктyва полоxението в Hзраел. Hзраел има младеxка
организация, подоôна на Xитлеровата (Xитлер-mнген). Tя се казва
"Iадна". B нея са задълxени да членyват цялата средношколска
младеx и стyдентите — момчета и момичета. Cъmо kaктo и
Xитлеровата младеx те са оôлечени в ка]яви yни]орми. Iлавната им
цел е yпраxнения и тренировки във военното дело. Bеднага след
завършването на редното оôразование момчетата и момичетата са
задълxени да постъпят в армията. Cлед приклmчваето на
тригодишния срок в армията голям ôрой от тяx постъпват в Bин Fет
(Shin Bet), организация, равностойна на Xитлеровото Iестапо.
Oт всичко, което този американски евреин оôяснява в книгата,
проличава, че Hзраел е повечето полицейска страна, отколкото
демократична. Tой открито оôяснява какво е ôило състоянието на
евреите в Iермания, като не оôвинява толкова германците, колкото
ционистите, които са раôотили с нацистите ръка за ръка. Mного от
тези ционисти пристигат в Hзраел и сега раôотят ръка за ръка с
ционистите Kомyнисти от Полша и Cъветския съmз. Tези две лица на
комyнизъм и нацистки стил ]ашизъм yправляват днес Hзраел.
¡емокрацията е само една илmзия.
Hнтересно е откъде произxоxда дyмата "ешкенази" — виxте
отново — "Ashke-NAZI". He е ли много
180 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
интересно? Rоp¬ертаваrе това, sаµото sнаеr, ¬е на тоsи свят
ниµо не е сnу¬аùно!
BрLsката rе»pу коrуниsrа и qаuиsrа е о¬еõиùна и всеки
куnтурен ¬овек я раsõира.
ФаuиsrLт е HационаnсоциаnиsLr.
KоrуниsLr е Интернационаnен СоциаnиsLr. Иконоrи¬ески
Иsраеn раs¬ита иsкnk¬итеnно на СAµ и на евреите, »ивееµи
иsвLн нея. Tаsи pLр»ава иsраsxоpва rного пове¬е среpства,
откоnкото ù носи и õеs това rного сnаõото проиsвоpство. Tе
иsпраsват p»оõовете на аrериканските pанLкопnатци, sа pа
поppLр»ат социаnисти¬еската си иконоrика и военната
rаuина. Инqорrацията от гоpини нареp е rного õогата. Epин
от наù-гnавните иsто¬ници на pоxоpи е туриsrLт. Eвреите,
както и xристияните от цяn свят »еnаят pа виpят sеrята на
"õогоиsõрания нароp". Kакто преpи в СLветския сLks и
коrунисти¬еските pLр»ави в Иsраеn сLµо на посетитеnите се
покаsват саrо преpваритеnно оpоõрени rеста, като универси-
тети, rуsеи и специаnно rуsея на xоnокоста. Fетата и
sатворите sа поnити¬еските sатворници, пове¬ето араõи и
саqарpски евреи, не rогат pа се виpят. Tуристите не са в
сLстояние pа нау¬ат ниµо sа иsраеnско-rарксисткото
qаuистко управnение, нито pа виpят иsраеnския расиsLr.
Спореp автора Eернµаùн Xоnокоста няrаuе pа
сLµествува:
1. Aко ционистките воpа¬и в Fерrания не сLтруpни¬еxа с
нацистите.
2. Aко ционистите не õяxа скnониnи пове¬ето pLр»ави pа
не приеrат евреи от Fерrания. СLµото õе направено и с
Arерика, кLpето те скnониxа преsиpента Pуsвеnт (сLµо от
евреùски проиsxоp) pа sатвори вратите sа евреите от Eвропа.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 181
Палестина става Cвеmена земя, заmото в нея са се
подвизавали (преминали) Mоисей, Hисyс и Mоxамед. Eдно
време, когато там са xивяли палестински мmсmлмани и
палестински евреи, тя действително е ôила Cвеmена земя.
Cлед като ционизмът превзе и Kсъздаде Hзраелската
дърxава, тя е една от най-грешните страни в света , където
само 5° от евреите са религиозни. Mного по-религиозни са
араôите и xристияните, които са едно ниmоxно
малцинство в Hзраел. Cвеmеникът моxе да проповядва
религията си и Fиôлията само в църквата. Проповядването
на Xристиянска религия или мmсmлманска навън от цър-
квата или ¡xамията предвиxда 5 години затвор.
Mитът, че еврейският народ е ôогоизôран народ, е
|налоxен не от вярваmите евреи, а от атеистите, които
-yмишлено си приписват тази чест. ¡а, това са тези, които по
политически съоôраxения изôраxа mдеизма и в които не тече
нито капка ôиôлейска еврейска кръв.
2.9. ИЗРАЕЛ ВЪЗБУЖДА НЕПРЕКЪСНАТА ВОHНА
Bъпреки че се говори за мир, в Hзраел се чyвства и виxда
непрекъснато подготовка за война. Hзраелската военна
машина е призната сила в света. През 1948 г. Hзраел оmе
нямаше редовна армия. Tя започва да се отôранява среmy
палестинци и араôи с терористични грyпи, наречени Irgun и
Stern Gang. Палестинците нападаxа, за да си вземат оôратно
земите, които ционистите им вземаxа чрез yôийства и
тероризъм. Преди това палестинците са ôили миролmôив
народ, който никога не е ôил трениран за военни действия,
докато Hионистите Eшкенази, имигрирали от Cъветска
Pyсия, Полша и Iермания, познавали много пo-доôре
тактическите военни действия.
182 СВЕТОВНАТА KОHСRИPAUИЯ - 2
Bоùната от 1956 г. õе еpна нагnасена воùна от Aнгnия и
Франция, sа pа се sапаsи Суецкият канаn.
Bоùната от 1967 г. стана sараpи териториите rе»pу Eгипет
и Иsраеn, Синаù и ивицата Fаsа. Tук пLк СLветите иsиграxа
поnити¬ески ноrер на HасLр, сLветваùки го pа не напаpа
Иsраеn, коùто от своя страна го иsненаpа и саrо sа 6 pни
униµо»и египетската арrия. Uяnата територия rе»pу Hиn и
Eqрат попаpна в иsраеnски рLце. Освен от Eгипет те вsеxа
sеrи от Hорpания и Сирия.
Иsrаrата, която приnо»иxа СLветите и Иsраеn преs 1967 г.
сLõуpи араõите, които sапо¬наxа усиnено pа се вLорL»ават с
наpе»pата pа си отrLстят. Rреs 1973 г. Eгипет, Hорpания,
Сирия и Ирак атакуваxа Иsраеn и rного õLрsо напреpваxа.
Иsраеn õеuе преp пора»ение, което ционистите в Arерика не
поsвоnиxа. 3апо¬на еpно rасово иsпраµане на наù-rоpерно
аrериканско орL»ие sа Иsраеn и pори 82-ра вLspуuна
аrериканска pивиsия, както и аrериканските воùски в
Fерrания са õиnи готови всеки rоrент pа се притекат на
поrоµ на Иsраеn. Tова спасява Иsраеn и воùната се
прекратява.
2.10. ТРИЪГЪЛНИКЪТ НЮ HОРК - МОСКВА - ТЕЛ АВИВ
Kоnкото и pа ви е ¬уpно, Иsраеn и õивuият СLветски сLks
õяxа иpеоnоги¬ески сLksници ÷ и pвете pLр»ави сnеpваxа
иpеите на Kарn Mаркс; и pвете са коrунисти¬ески. СLветите
снаõpяваxа с военни rатериаnи араõите ÷ иsраеnските
врагове. B сLµото вреrе неприятеnят на СLветския сLks ÷
СAµ, вLорL»аваuе Иsраеn. 3а pа стане по-ясно на ¬итатеnя
тоsи триLгLnник, µе се вLрнеr rаnко наsаp. Erиграцията на
евреи от Pусия sа СAµ sапо¬ва оµе от 1881
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 183
г. Rове¬ето от тяx са коrунисти. Tе се установяват в Hk Hорк
и оµе оттогава аrериканците са го нари¬аnи "Mосква на
XуpsLн". Tака ¬е несnу¬аùно се каsва, ¬е коrуниsrLт не иpва
от Mосква, а от Hk Hорк. Tака се сLspава еpна spрава врLsка
rе»pу евреите õоnuевики от Hk Hорк с ционистите евреи от
Mосква. Rо-кLсно вкnk¬ват ционистите õоnuевики, които pо-
rинират в† иsраеnското управnение.
TLù като СLветите снаõpяват Eгипет с военни rатериаnи,
иного xора rисnеxа, ¬е те поppLр»ат араõите, което е напLnно
погреuно. 3а pа се раsõере това, тряõва pа поsнаваrе пакта
"Fоnpа Mаùер ÷ Стаnин (Kаганови¬)".
Fоnpа Mаùер е роpена в Pусия, пораства в СAµ и преs 1921 г.
иrигрира в Иsраеn. Rреs 1949 г. става пLрвият посnаник на
Иsраеn в СLветския сLks. RосnаникLт Mаùер, евреùката
õоnuеви¬ка, се среµа с наù-високопоставените
преpставитеnи на СLветския сLks: Kаганови¬ ÷ евреин,
ционист, и Стаnин ÷ »енен sа сестрата на Kаганови¬. И те
скnk¬ват еpин неrного иsвестен на вLнuния свят пакт.
Иsраеn се sаpLn»ава:
1. µа не pопуска никоя sапаpна pLр»ава, специаnно СAµ,
pа построи военни õаsи на Иsраеnска територия.
2. µа поsвоnи еpна оqициаnна коrунисти¬еска партия
pа qункционира в Иsраеn.
3. µа не прави никакви спораsуrения sа раsреuа
ването на Rаnестинския проõnеr.
4. µа уõеpи световното евреùство и специаnно СAµ pа
преpпо¬етат Иsраеn преp араõите.
5. µа проpLn»и своята rаркси¬еска иконоrи¬еска поnитика.
СССP се sаpLn»ава:
184 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
1.СLветите pа установят привиpно еpна проараõска
поnитика саrо sа каrуqnа». µа снаõpява с поrоµи
араõите, но не с rного, sа pа не поsвоnи на араõите pа
униµо»ат Иsраеn.
2.СLветите pа отворят вратите на теxните сатеnити от
Иsто¬на Eвропа sа евреите, sа pа иrигрират в Иsраеn. Aко
това не е pостатL¬но, саrият тоù pа поsвоnи еrиграция sа
Иsраеn. .
3.СLветите гарантират õеsопасността на Иsраеn. И pвете
страни µе си раsrенят раsуsнаватеnни свеpения.
От тоsи пакт ясно nи¬ат цеnите на СLветския сLks и
Uионистко-rаркси¬еския Иsраеn ÷ pа преpотвратят какLвто и
pа е rир rе»pу араõските pLр»ави и Иsраеn pотогава, pокато
вси¬ки араõски страни вLsприеrат социаnиsrа поp сLветско
вnаpи¬ество. Иsраеn винаги е sнаеn, ¬е поp пакта "Fоnpа
Mаùер ÷ Kаганови¬" сLветите µе снаõpяват араõите, но саrо
с опреpеnени xапки, pокато попаpнат в сLветската кnопка. От
pруга страна, те са sнаеnи, ¬е, аrериканските ционисти µе
наnо»ат на аrериканското управnение pати снаõpява с
неоõxоpиrото вLорL»ение, sа pа спират араõите.
µокато HасLр õе преsиpент на Eгипет, тоù не rо»а pа раsõере
играта на СLветския сLks (иnи и тоù õе еpиù от тяx).
Сnеpваµият преsиpент ÷ Саpат, раsõра вси¬ко и иsгони от
Eгипет вси¬ки сLветски военни сLветници, както и вси¬ки
цивиnни теxници. Hе сLµествува никакво сLrнение, ¬е Иsраеn
прите»ава rного rоµна военна сиnа. Hо rного сериоsни
сnаõости се sаõеnяsват в Иsраеnската воùска. Fnавните
при¬ини sа това са:
1. HепрекLснатото вLвnи¬ане вLв воùна иnи поpготовка sа
воùна е иsrориnо и отвратиnо rnаpе»та, която напуска
Иsраеn иnи наrира оправpание pа не
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 185
cnyxu вLв воùската. И поне»е военният потенциаn е
неpостатL¬ен, те се прину»pават pа наõират xоrосексуаnисти,
каквито в Иsраеn иrа в иsоõиnие. Hоси се сnуxа, ¬е се готвят
pа вsиrат ¬у»pи наеrни воùници. 2. Epин pруг проõnеr са
nоuите отноuения rе»pу евреите еuкенаsи и евреите
саqарpи в арrията. Tова се pLn»и гnавно на
оõстоятеnството, ¬е вси¬ки оqицери са евреи еuкенаsи,
pокато pоnните ¬инове и теsи, които иsнасят воùните на
пnеµите си, са евреи саqарpи.
Kриrинаnността в Иsраеn е сLµо така еpин гоnяr
проõnеr. Саrо в pваpесет-триpесет гоpини "Свеµе-
ната sеrя" стана Соpоr и Fоrора. TLрговия и употреõа "на
опиати, неnегаnна проpа»õа на орL»ие, проституция,
xаsартни игри, експnоатация на раõот-
ни¬еския труp, уõиùства, иsнуpване, корупция в
управnен¬еските среpи и поnиция са е»еpневие в »ивота на
Иsраеn. B страната сLµествува високоор-
ганиsирана престLпност сLс сеpаnиµе Bat-‰am (Eат Яr)
õnиsо pо Tеn Aвив. Rове¬ето от ¬nеновете на тоsи
синpикат са õивuи коrанpоси от Иsраеnската арrия
и поnиция, rного pоõре поpготвени с õоравенето на орL»ие и
експnоsиви.
Xората в света не ¬уват ниµо sа таsи истинска
страна на Иsраеn, sаµото ционистите контроnират пресата,
раpиото и теnевиsията в цяn свят. B саrата pLр»ава rогат pа
се нау¬ат rного пове¬е неµа, откоnкото отвLн. Tова, което
итаnианската rаqия е постигнаnа sа 40 гоpини, евреùската
Mаqия го пос-
тигна sа 5 гоpини.
Сnеpствие терориsrа, насиnията и воùните Иsраеn
се насо¬ва кLr проиsвоpство на военни rатериаnи и орL»ие.
B rоrента те иrат своя соõствена военна
инpустрия, сLspаpена иsкnk¬итеnно с аrериканско
186 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
. qинансиране и теxни¬еско рLковоpство. Tе проиsве»pат някои
военни rатериаnи в такива гоnеrи коnи¬ества, ¬е теxния гnавен
иsнос са ве¬е раsnи¬ни виpове орL»ия. Tе проpават на всеки,
коùто иr sапnати. Mного ¬есто аrериканците иr pават орL»ие, а
те го проpават. Tакова орL»ие õе открито в Aqганистан преs
вреrе на воùната сLс СССP. СLµият сnу¬аù се среµа и в Aнгоnа
с орL»ие, иsпоnsвано от куõинците.
µеùствитеnно rного ирони¬но ÷ СAµ, които се õорят среµу
раsпространяването на коrуниsrа, поsвоnяват военни rатериаnи
pа се иsпраµат в коrунисти¬еските pLр»ави ¬реs Иsраеn.
2.11. И3PAEPСKA PAСИСTKA RОPИTИKA
Оqициаnната поnитика на иsраеnското правитеnство е
антисаqарpиско. Tоsи виp расиsLr qакти¬ески раspеnя
иsраеnския нароp. B каqенета и ресторанти еpин евреин
еuкенаsи няrа право pа сеpне на rасата на евреи саqарpици от
Mароко иnи pругаpе. И оõратното. B такива сnу¬аи поnицията те
арестува и по еpна сnу¬аùност rо»еu pа иsõегнеu õоя.
Оsnоõnението стига pотаr, ¬е rного ¬есто rо»ете pа ¬уете
еpин саqарpик pа ка»е на еpин европеùски евреин еuкенаsи:
"Xитnер не е уõиn pостатL¬но от вас, копеnета."
2
"
B еpин параграq Eернµаùн каsва: "As сLr роpен в СAµ, таr
sавLрuиx оõраsованието си в наù-раsnи¬ни у¬иnиµа. Pаõотиx в
rного µати, сnу»иx pве гоpини в арrията. Hито веpнL» не rи õе
направена някаква расистка sаõеnе»ка sа това, ¬е аs сLr евреин.
Mного ирони¬но, в Иsраеn "Pаят sа вси¬ки евреи" As, евреинLт,
pа страpаr пораpи расиsLr.
30
Rове¬ето от
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 187
евреите еuкенаsи в Arерика и в цяn свят не sнаят ниµо sа
расиsrа в Иsраеn. µори и теsи, които са посетиnи Иsраеn, не
са виpеnи ниµо, поне»е са õиnи pLр»ани настрана от
расистки инциpенти. 3наеùки това, евреите саqарpици от
Arерика и Eвропа не иrигрират sа Иsраеn.
Rове¬ето от евреите са атеисти. Tова, ¬е те са реnигиоsни
xора, е саrо rит, такLв, какLвто е, ¬е евреите са еpна раса.
Rо õеsспорен на¬ин е pокаsано, ¬е саqарpите няrат ниµо
оõµо с еuкенаsите. СLµествуваµият расиsLr и раsnи¬ието в
расите рано иnи кLсно µе pовеpе Иsраеn pо саrораsруuение.
От вси¬ко това, което Eернµаùн оõяснява в книгата си,
става сLвсеr ясно, ¬е Иsраеn е еpна rаркси¬еска pLр»ава,
сrесена с някакLв тип нацистки qаuиsLr. Rо неоqициаnни
pанни окоnо еpин rиnион евреи са напуснаnи Иsраеn и са се
вLрнаnи оõратно в СAµ и СLветския сLks. XивотLт иr таr е
по-pоõLр, откоnкото в Иsраеn.
2.12. TEPОPИ3IM
Hа конгреса в Eаsеn, Lвеùцария, преs 1897 г. се вsиrа
реuение pа се основе новата евреùска pLр»ава на
паnестинска sеrя. Rо това вреrе таr са »ивяnи rного rаnко
евреи, и то иsкnk¬итеnно саqарpи, които са крLвни õратя с
араõите. От стоnетия поrе»pу си те са »ивяnи в пLnен rир и
раsõиратеnство. Сnеp реuението на конгреса европеùските
евреи еuкенаsи с поrоµта на Pотuиnpови sапо¬ват pа
купуват sеки и вLоõµе иrоти, кLpето наrерят. KLr 1920 г. те
прите»ават саrо 2% от Rаnестина. Rреs 1948 г., когато Иsраеn
се оõявява sа pLр»ава, тя прите»ава не пове¬е от 6%. С
иpването на европеùс-
188 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
ките евреи еuкенаsи sеrята става неpостатL¬на, тLù като
араõите откаsват pа проpават nове¬е. Tова pове»pа евреите
pо нова тактика ÷ терориsrа. Hа 9 априn 1948, г. pве
терористи¬ни групи ÷ Иргун и 3веspата, атакуват и уõиват
окоnо 250 rL»е, »ени и pеца в сеnото Deir Šassin
32
. Pиpер на
атаката в това сеnо е Mенаxеr Eегин, коùто по-кLсно стана
rинистLр-преpсеpатеn на Иsраеn. СLµият по-кLсно sаявява:
"Knането õе не саrо оправpано, но pнес Иsраеn няrаuе pа
сLµествува õеs него". Tова кnане иsпnаuи паnестинците и те
rасово иsоставят pоrовете и sеrите си.
TерориsrLт проpLn»ава. Tака наприrер:
÷Tе уõиват 60 паnестинци в Balad ƒsh-Sheiˆh.
÷ Tе вsривяват пове¬е от 20 кLµи в Sa'sa, уõиваùки 60
»ени и pеца.
÷ Tе уõиват неиsвестен õроù »ени, които са раõо
теnи в rанастира "Свети Сиrон" в Hерусаnиr.
÷Tе уõиват 250 в Lydda.
÷Tе уõиват 200, преpиrно стари xора, в еpна p»аrия в ƒd-
Dawayimeh.
÷Tе уõиват 51 раõотника, които са се sаврLµаnи от поnето
в ‹aŒr •asem.
÷ От xристиянското сеnо ‹aba Bir'im са õиnи
иsгонени вси¬ки »итеnи и сеnото раsруuено. Fроõи
µето раsорано и 73 крLста-сrа¬кани.
Rреs теsи някоnко rесеца на терор окоnо 300 000
паnестинци xристияни и rkсknrани са õиnи насиnени pа
напуснат pоrовете си иnи са õиnи иsõити от терористи¬ните
групи, сqорrирани от европеùски евреи коrунисти, които по-
кLсно стават управnяваµият еnит на pLр»авата Иsраеn. От
1948 г. pосега 350 xристиянски цLркви и p»аrии са õиnи
раsруuени от ционистките терористи.
33
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 189
Rреs Bтората световна воùна ционистите сLтруpни¬еxа на
нацистите, като иr pоставяxа ниската кnаса евреи в
концентрационните nагери. Hикак не е у¬уpваµо, ¬е потопиxа
параxоpа "Patria" с 252 евреи иrигранти, от които ционистите
се пnаuеxа. B pруг параxоp, "Struma", те отнеxа »ивота на оµе
760 евреи по сLµите сLоõрL»ения?
µесетки rиnиони xора õяxа иsõити откакто õоnuевиuките
евреи, поppLр»ани от ционисткия rе»pунароpен õанкерски
еnит, превsеxа Pусия. СLµото правят и с араõите.
Eqраиr Севиnа ÷ pруг откровен и сrеn евреин от Pусия,
иrигрант в Иsраеn, »ивяn 5 гоpини и иsõягаn, както rного
pруги, написва книгата "Сõогоr Иsраеn". Rо неговите
преpскаsания Иsраеn еpва nи µе иspLр»и пове¬е от pесет
гоpини. B преpскаsанията си sа pесетте гоpини аs rисnя, ¬е
тоù греuи, тLù като Иsраеn е Arерика и pокато иspLр»ат СAµ,
pотогава µе иspLр»и и Иsраеn. Hеsависиrо от вLтреuните
õеpствия и гоnяrата корупция Иsраеn µе иspLр»и оµе rаnко.
µиктаторските ре»иrи винаги са руxваnи, rакар и труpно.
3араpи ционистката иsраеnска поnитика rного pLр»ави, наù-
¬есто неоqициаnно, иsраsяват своята неприяsLн кLr нея, а
напосnеpLк и кLr СAµ, които сnяпо я поppLр»ат.
Иsраеn е неоõxоpиr на СAµ и коnкото pа не е приятно на
истинските аrериканци, те няrат pруг иsxоp.
Иsраеn е еpинствен, коùто µе поppLр»а воùните в Среpния
Иsток среµу араõите. Tеsи които прите»ават Arериканския
qеpераnен реsерв, са ционистите õанкери. Arериканската
пари¬на систеrа не е поpсигурена сLс snато, среõро иnи
някакви ценности, така ¬е тоsи õанков еnит всеки rоrент
rо»е pа
190 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
преpиsвика в Arерика страuна qинансова катастроqа. Tова,
което преpиsвикаxа и в 1929 и 1930 гоpина.
Старият триLгLnник Hk Hорк ÷ Mосква ÷ Tеn Aвив от 4 ÷
5 гоpини ве¬е не е сLµият. B Mосква вее ве¬е pруг вятLр.
HовосLspаpената Pуска qеpерация трLгва по сLвсеr pруг пLт.
HовосLspаpените qеpераnни pLр»ави говорят пове¬е sа
национаnиsLr, откоnкото sа интернационаnиsLr. Tе са по-
скnонни pа вLsвLрнат старото xуõаво вреrе, откоnкото pа се
вnеят в неиsвестното ново.
Rреpи ¬етири rесеца по покана на Pуската акаpеrия на
науките посетиxrе Mосква. Bпе¬атnенията ни са пове¬е от
прекрасни. Hе виpяxrе това, което о¬акваxrе pа виpиr ÷
rиsерия и õеpнотия. Hасеnението е rного по-pоõре и
еnегантно оõnе¬ено откоnкото в Arерика иnи pругаpе.
µинаrиката е rного по-гоnяrа от таsи в СAµ. Институтите иr
раõотят с пLnно теrпо. µуxLт иr е висок и сиnно патриоти¬ен.
Hие сrе уõеpени, ¬е Pуската qеpерация rного скоро µе
sаиграе гоnяrа роnя в света.
3а pа иsnеsе ¬ове¬еството от това роõско сLстояние Xак
Eернµаùн препорL¬ва:
÷ Kоnкото е вLsrо»но пове¬е pа се иsнасят qактите преp
света. Rреs 1920 г. Xенри Форp пиuе сnеpното: "Aко xората
нау¬ат истината, те µе преpприеrат неоõxоpиrите pеùствия,
sа pа спрат таsи група ционистки евреи!"
Mного xора и оõµества поnагат усиnия, sа pа инqорrират
xората от цяn свят sа опасността от ционистите, но и pосега
rного не е направено. B интерес на всеки освеpоrен е
енерги¬но pа раsпространява, инqорrация sа истината. A кои
са теsи, които иrат интерес от това:
MОµEPIT HA СBETОBHОTО YRPABPEHИE... 191
÷Bси¬ки теsи, които »еnаят pа sапаsят своята
своõоpа.
÷Bси¬ки араõи, които »еnаят pа преrаxнат тоsи
потискаµ трLн от Среpния иsток.
÷Bси¬ки xора от оµе пороõените нароpи в Eвропа,
които искат pа »ивеят своõоpно и опреpеnят саrи
Lpõата си. ÷ Bси¬ки аqрикански страни, кLpето
¬у»pенци раsпоnагат сLс сLpõата иr. ÷ Bси¬ки
китаùци, виетнаrци, кореùци и pруги ориентаnци,
които, са по¬увствуваnи те»ката рLка на гнета и потискането.
с
Сnеp като вси¬ки теsи нароpи се õорят среµу сLµият
тоsи неприятеn, µе õLpе rного по-еqективно, ако вси¬ки си
поpаpат рLка в еpни оõµи усиnия.
Xристияни, rkсknrани и антиционисти евреи тряõ-
ва pа кооперират усиnията си, sа pа преоõраsят
Иsраеn и pа го направят pеùствитеnно Свеµена 3еrя.
СLpLр»анието на таsи книга, вLпреки о¬акванията,
не повpигна гоnяr uуr. Tактиката иr ни е pоõре
иsвестна.
Aко я õяxrе написаnи ние, xристияните, те µяxа с пLnен
гnас pа викат: "Bие сте антисеrити", sа pа прикрият своите
pеùствия.
Hо по отноuение на теxните евреи те иrат pруга тактика:
Hикога не се rL¬ат pа опровергаят истината и pа pокаsват,
¬е инqорrацията е погреuна.
B току-µо sавLрuиnата гnава вси¬ко сrе вsеnи от книгата
на Xак Eернµаùн, pори някои цеnи qраsи сrе преписаnи
pосnовно. Tова направиxrе уrиunено, sа pа не õLpеr
оõявени sа антисеrити, каквито не сrе.
192 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
2.13. MBФ PA3PYLABA HОBИTE µEMОKPAUИИ
1989 и 1990 гоpина преpставиxа наù-гоnеrите uансове в
европеùската история на pваpесетия век. µва qактора
попре¬иxа на теsи uансове pа õLpат иsпоnsвани ÷ пLрво,
аn¬ността на оnигарxията и, второ, геопоnити¬ескоk
униµо»ение (раsруuение). Brесто pа се преrине постепенно
кLr раsуrна стопанска и иконоrи¬еска поnитика, MBФ
приnо»и uокова терапия. Rоnският nиõераnен rоpеn на
приватиsация õе приnо»ен в rното pLр»ави от Иsто¬на.
Eвропа и õивuите сLветски репуõnики, в реsуnтат на което
инpустриаnното проиsвоpство и станpартLт на »ивота на теsи
страни спаpнаxа с пове¬е от 35 процента, откоnкото õеuе
преpи проrяната. XивотLт на среpната и õеpната кnаса се
вnоuи sна¬итеnно. 80 процента от насеnението в теsи страни
ве¬е »ивее в õеpност. Epинствените, които иsвnякоxа поnsа от
таsи проrяна, са новоsаõогатеnите и rаqията.
Rове¬ето от приватиsацията не õеuе ниµо pруго освен
еpна крLпка. Hикак не е у¬уpваµо, ¬е в теsи страни
сrLртността се е увеnи¬иnа с 20 процента. Среpната
проpLn»итеnност на »ивота е наrаnяnа sна¬итеnно.
PеsуnтатLт от поnитиката на Mе»pунароpния ваnутен qонp и
Mе»pунароpната õанка е корупция, rаqия и rораnна
катастроqа. Mного xора от Иsток, както и от 3апаp преpви»pат
преs 1995÷ 1996 г. иконоrи¬еска и социаnна експnоsия.
Mного от раõотниците и ¬иновниците си поnу¬ават sапnатите
веpнL» на 2 ÷ 3 rесеца, което rо»е pа иrа сериоsни
посnеpици.
Tова е реsуnтатLт от аn¬ността на оnигарxията.
Rреpнаrерена иконоrика, насо¬ена кLr кра»õи и sапLnване
касите на õанките.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 193
тората при¬ина, както каsаxrе, е геопоnити¬еска.
Arериканското UPY усиnено раõоти вLрxу геопоnи-
ти¬ескоk сLстояние на õивuия СLветски сLks и стига pо
sакnk¬ението, ¬е вси¬ки негови репуõnики прите»ават
огроrни Rрироpни õогатства. Rри еpна поpреpена иконоrика
и pисципnинирана раõотна сиnа Pусия и останаnите
репуõnики от qеpерацията µе станат опасни конкуренти на
СAµ и 3апаpния свят. µокато не раsõереr и приsнаеr, ¬е
rе»pунароpните õанки никога не са иrаnи sа цеn pа раsвият
и
B
поrогнат на Pусия и Иsто¬на Eвропа, ние никога няrа pа
раsреuиr правиnно наuите вLпроси. Иpеята õеuе не pа
поrогнат, а pа раsруuат Pусия и Иsто¬на Eвропа, като
потенциаnен опонент. Tова е саrата
; истина и това е, което тряõва pа се иsrени. 3наеr, ¬е
rноsина µе ни оõвинят и ка»ат: "Kак rо»ете pа твLрpите
такова неµо? Tака говореxа и коrунистите преpи." Bярно е, и
те говореxа така. Hо ние õяxrе
rного pаnе¬ от истината и не поsнаваxrе гоnяrата игра. Сега
ве¬е цяn свят раsõра коù сLspаpе коrуниsrа, коù го
поppLр»аuе и на кого сnу»еuе.
Сnеp като коrуниsrLт като иpеоnогия и авангарp на
гоnеrия капитаn е свLрuиn, на теsи, които си играят с
парите, не иr остава ниµо pруго, освен pа sаnо»ат на
pругата си карта - своõоpна тLрговска иконоrика и uокова
терапия. RLрвият иr вариант е
коrуниsrLт sа иsвестно вреrе pа успее, но тLù като sа rаnко
пове¬е от поnовин стоnетие тоù стана rного сиnен и
sапnаuваuе ве¬е и теsи, които го сLspаpоxа, те реuиxа pа го
униµо»ат, което и направиxа.
13. Световната конспирация ÷ 2
СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
2.14. ТРЕТИЯТ РИМ
Rоnитиката на Aнгnия и Arерика сnеp 1991 г. õе иsцяnо
насо¬ена среµу Pусия. Hякои преpвиpnиви поnитици, като Pа
Pу», преpупреpиxа Eуu и Tа¬Lр, ¬е еpна такава атака среµу
Pусия, sасягаµа неùния куnтурен оõnик, коùто е по-сиnен в
руската история pори и от коrуниsrа, неиsõе»но µе стигне pо
иpеята sа Tрети Pиr ÷ т.е. Mосква pа стане посnеpният Pиr.
BLв всяка еpна pLр»ава и нация сLµествуват траpиции,
които оqорrят xарактера и тяxното повеpение по пLт, коùто
тряõва pа се раsõере от някоù. B Pусия сLµествува еpна
сLвсеr раsnи¬на цивиnиsация, която xората от 3апаpа труpно
раsõират. Pусия иrа своù соõствен куnтурен иpеаn и
отпе¬атLк. Rри руската истори¬еска евоnkция е вLsrо»но
приnо»ението саrо на някои неµа: невLsrо»но е еpна руска
поnитика и в сLµото вреrе поnитика на Mе»pунароpния ваnу-
тен qонp. 3апаpа тряõва pа вниrава rного pоõре и pа не се
опитва pа приnага реqорrи и систеrи, цеnяµи неùното
раsõиване и раsруuение, sаµото µе реqnектират в иpеята sа
Tретия Pиr. B pругите по-rаnки страни, които сLµо са
приpоõиnи неµо от своите траpиции, rо»е сLµо pа се поnу¬и
неµо rного pрасти¬но. Mного е ва»но това pа се раsõере не
саrо sараpи вси¬ко, което става в Pусия, но и sараpи това,
което става pнес на Eаnканите.
BрLµаùки се в Pусия, преs 988 г. принц Bnаpиrир покрLсти
Pусия и се о»ени sа виsантиùската принцеса Aна, която е õиnа
сестра на pваrа виsантиùски иrператори ÷ Eаsиn и
Kонстантин. С това грLцката Ортоpоксаnна вяра става
sаpLn»итеnна е Pусия. Rо-кLсно преs XV-то стоnетие вLsниква
гоnяr спор rе»pу иsто¬ното правосnавие и катоnициsrа вLв
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 195
врLsка с проиsxоpа на Светия µуx. Hаù-посnе на иsвестната
Kонqеренция вLв Фnоренция се постига пLnно спораsуrение
rе»pу Иsто¬ната и 3апаpната цLркви, а иrенно, ¬е Свети µуx
проиsxо»pа, не саrо от Eог-Eаµа, но и напLnно от Сина, което µе
ре¬е, ¬е Eаµа и Син в Светата Tроица са еpнакво õогове.
Hеsависиrо от това, ¬е Pуския Mитропоnит ÷ гLркLт Иsиpор,
поpписва спораsуrението, руското xристиянство е rисnиnо, ¬е
еpинствено Pусия е истинската xристиянска pLр»ава в света.
Rринц Bасиnиù Сnепият, царят на вси¬ки руснаци, sатваря
Mитропоnита Иsиpор, коùто по еpна сnу¬аùност спасява »ивота
си.
B 1448 г. епископ Hоан от Pяsан, гореµ привLр»еник на
Bасиnиù, е иsõран sа Mитропоnит на цяnа Pусия и поp негово
рLковоpство pLр»авата напLnно скLсва отноuенията си както с
Bиsантия, така и с Pиr. Bеnикият xерцог Bасиnиù се е сrятаn sа
спаситеnя на истинското иsто¬но правосnавие.
СLветLт от Фnоренция и паpането на Kонстантинопоn преs
1453 г. навnиsат в руското сLsнание като sагаpL¬ен и тLrен sнак
sа пропукването и раsкLсването в историята на правосnавието. С
паpането на Kонстантинопоn те са ви»pаnи потвLр»pението на
ерестта вLв Bиsантия ÷ Eо»ие накаsание sа врLsката с Pиr.
Tова е õиnо и rнението на xората, които pо иsвестна степен са
õиnи pовоnни от наnо»еното иr накаsание. От тоsи rоrент Pусия
е õиnа сrятана като еpинствената страна с истинска вяра. Rреs
1473 г. Иван ÌÌÌ, сина на Bасиnиù Сnепия, се о»енва sа Соqия
Rаnеоnог, пnеrенни¬ка на посnеpния виsантиùски иrператор,
което pава на Mосква иsвестно sаконно основание pа rисnи, ¬е
сnеp паpането на Kонстантинопоn е оqициаnен насnеpник на
Bиsантиùската
196 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
иrперия. Bиsантиùският ореn става оqициаnна еrõnеrа на
Pусия като трети и посnеpен Pиr ÷ така се установява
спаситеnната (иsõавитеnната) иpея в Свеµена Pусия.
Rо това вреrе в ортоpоксаnно отноuение Pусия
еpинствена се е сrятаnа като посnеpния õастион на
преpаност и ¬истота, pокато останаnите правосnавни цLркви,
вкnk¬итеnно Bиsантиùската, са се иsrениnи. Сnеpоватеnно
Pусия е тряõваnо pа sаеrе rястото на Bиsантиùската иrперия
иnи на практика pа стане световна иrперия на вси¬ки
правиnно вярваµи xристияни.
Rо тоsи повоp руския каnугер Фиnосqеù пиuе на
иrператора: "Bси¬ки xристиянски иrперии иpват sаеpно вLв
Bаuата иrперия. µва Pиrа пропаpнаxа, третият µе õLpе
траен и никога ве¬е няrа pа иrа ¬етвLрти. Bие сте царят на
вси¬ки xристияни поp неõесата, спореp веnиките евангеnисти
Bаuата иrперия никога няrа pа паpне поp pруги".
Иpеята sа Tрети Pиr е õиnа наù-сиnното куnтурно
опреpеnение в руската история поне от 500 гоpини. Tя се
проявява при староверците преs сеpеrнаpесетото стоnетие,
по-кLсно ¬реs µостоевски, pнес ¬реs Соn»еницин. Kогато
Xириновски преs pекеrври 1994 г. спе¬еnи иsõорите в Pусия,
цеnият 3апаp наpаpе писLк: "Epин нов qаuист спе¬еnи, еpин
нов Xитnер!" Bярваrе, ¬е това е сLвсеr неправиnно, тLù като
тоsи епитет сnеp Bтората световна воùна, пLк и pнес го ¬уваrе
по отноuение на rного ува»авани от нас патриоти, които
няrат ниµо оõµо с иpеята на qаuиsrа, която õе сLspаpена
пак от теsи, които я ругаят. RLк и вярваrе, ¬е е сLвсеr
неправиnно pнес pа се наре¬е някоù "qаuист", което не sна¬и
ниµо в pнеuния свят, µоr като и Eуu, õивuият преsиpент на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 19t
СAµ, и Pорp Оуен, коùто pви»еuе вLпросите в Eосна и
Xерцеговина, са rного ува»авани поnитици.
Kогато Xириновски каsа, ¬е иска rного скоро руските
воùниците pа си rият краката в Инpиùския океан, това
pокаsва, ¬е иpеята sа Tретия Pиr сега е еùствитеnност и ¬е
гоnяrа ¬аст от руския нароp rисnи така. Bоенната карта на
про¬уnия се Xириновски, която се появи на 3апаp, се вsе sа
основание на това, което rисnят руските военни. Xириновски
е саrо преpваритеnната преpстава; и веpнага настLпва
страuен страx в sапаpните поnити¬ески крLгове. B Fерrания и
Франция, които са по-õnиsо pо pеùствитеnността; не rисnят
то¬но така. "Suddeutche ‡eitung" сLвсеr правиnно пиuе:
"3аõравете Xириновски. Tоù е саrо еpна rного nека версия.
СLµествуват pви»ения, rного по наpясно от него." Френският
вестник "•uotidien de Paris" пиuе: "Bсерусиùският патриарx
Anексеù иsгnе»pа rного nоu, но тоù е преpставитеnят на
проsапаpната Knика. Mного оõвиняват õLnгарския Mаксиr в
какво nи не! Tоù е сLµо проsапаpен преpставитеn. B rоrента
в Pусия антикатоnи¬еското pви»ение е rного гоnяrо. Tо атак-
ува Rапата и нари¬а катоnициsrа по-опасен от атеиsrа".
Mиxаиn Mаnия, преpсеpатеn на Pуския сLвет sа
õеsопасност, в еpно интервk преp qренския "Фигаро" каsва:
"Hие сrе в те»ко поnо»ение, но наuата военна инpустрия µе
опреpеnи сnеpваµите поnити¬ески проrени. µнеuното наuе
управnение иrа (раsпоnага) с rесеци, но не и с гоpини, sа pа
раsреuи наuето поnо»ение. Xората от цяn свят тряõва pа си
припоrнят, ¬е ние сrе яpрена сврLxсиnа неsависиrо от това,
¬е станаxrе иконоrи¬ески пигrеи. Hас ни уpуuиxа и саrо
военноинpустриаnният коrпnекс µе
198 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
спаси таsи страна, а те са 6 rиnиона xора. Tе µе раsреuат
всеки проõnеr, те са наuата карта, таsи на която sаnагаrе".
2.15. HAСTIRBAµATA KATAСTPОФA
Чреs инqnация, pанLци и nиxварство rе»pунароpният
õанков еnит постигна rного гоnеrи успеxи. Tе преxвLрnиxа
пове¬ето от своите авоари и активи на сеõе си. Сnеpват
sеrята и сграpите. Hие тряõва pа се стараеr коnкото е
вLsrо»но пове¬е pа иr пре¬иr, като иsõягваrе sаpLn»енията
като цяnо, ако »еnаеr pа не станеr теxни роõи. Epин pnL»ник
в pеùствитеnност е роõ на sаеrоpатеnя.
Bи»те какво каsва преsиpентLт на Aнгnиùската õанка ÷
сLр Šosiah Stump,
36
коùто в rоrента е втори по õогатство вLв
Bеnикоõритания: "Eанковото pеnо sапо¬ва в поро¬ност и се
sара»pа в гряx... Eанкерите прите»ават cвета. Bsеrете иr
вси¬ко, но оставете иr вnастта pа проиsве»pат пари и в rного
кратко вреrе те µе са в сLстояние pа си вLsвLрнат вси¬ко
онова... Bsеrете nи иr вnастта и õогатствата, и те µе
иs¬еsнат, сnеp което светLт µе стане rного по-pоõро rясто sа
»ивеене... Hо ако »еnаете pа õLpете роõи на õанките и pа
пnаµате стоùността на ваuето соõствено роõство, тогава
оставете ги pа проpLn»ават µа проиsве»pат парите и
контроnират креpита."
Mе»pунароpните õанкери, които прите»ават иsцяnо
аrериканския реsерв и контроnират вси¬ки аrерикански
õанки, всеки rоrент rогат pа sаграõят контроnа вLрxу вси¬ки
авоари и активи на всяка pLр»ава. RLрвата, която µе паpне
наù-nесно, е СAµ, sаµото sаpLn»енията и са пове¬е от 5
триn‚она pоnара, сnеpвана от вси¬ки pруги pnL»ници, какLвто
е и ELnгария.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 199
Uяnата таsи истина е rного pоõре sаrаскирана и …покрита от строго
контроnираната инqорrационна среpа, която "не ви»pа ниµо
nоuоти не ¬ува ниµо nоuо". µавиp Pокqеnер, еpин от гоnеrите
световни õосове на таùното сLõрание на Eиnpерõергите в
Fерrания, преs 1991 г. каsа сnеpното:
"Hие сrе õnагоpарни и приsнатеnни на "Bаuингтон Rост", на
"Hk Hорк Tаùrс", на списанието "Tаùr" и на pруги гоnеrи
пуõnи¬ни иspания, на които pиректорите винаги са присLстваnи на
наuите сLõрания и pLр»ат на оõеµанията си sа pискретност
пове¬е от ¬етириpесет гоpини... 3а нас µеuе pа õLpе невLsrо»но
pа раsвиеr пnановете си sа света, ако õяxrе оповестени и
pеùността ни станаnа оõµествено pостояние".
3аµо цяnата инqорrация е sатLrнена? ОтговорLт е в теsи,
които я контроnират.
СLветLт sа rе»pунароpни отноuения (СMО) ¬реs своите
¬nенове, корпорации и qонpации прите»ават иnи контроnират
всяка еpна по-гоnяrа иnи гnавна теnевиsионна и раpиокоrпания,
всеки по-гоnяr вестник, всяко по-гоnяrо списание • и всяка по-
гоnяrа иspатеnска кLµа. „NN, AB„, NB„, „BS ÷ вси¬ки са
контроnирани и иr принаpnе»ат.
Сnеpват някои от инqорrационните сnу»õи, иsцяnо
контроnирани от еnита:
÷Tеnевиsия: „NN, „BS, NB„ и AB„.
÷Tеnеграqни сnу»õи: APÌ, UPÌ и Reuters.
÷Bестници: Hk Hорк Tаùrс, Bаuингтон Rост, µаун
µ»онс и KО (Yоn Стриùт p»LрнLn), Eостон Fnоõ,
Eаnтиrор СLн, Чикаго СLн Tаùrс, Pос Aн»еnис Tаùrс, XkстLн
Rост и pр.
÷ Списания; News Žeeˆ, •ortune, Time, LiŒe, Money,
200 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
People, Businessweeˆ, US News • Žorld Report, Saturday
Review, Reader's Digest, Atlantic Monthly, Mc„all's, Harper's
Magazine и pр.
. ÷ Иspатеnства: Mac Millan, Random House, Simon •
Schuster, McGraw Hill, Harper Brothers, Xerox „orp, ÌBM
Publishing • Printing, Šale University Press, Little Brown and
„ompany, Viˆing Press, „owles Publishing, Harper and Row и pр.
÷ Hякои от ¬nеновете на „•R:
Žilliam Patey ... „BS ÷ истинското rу иrе е Rаnикски.
Pоpен в Pусия и е xаsар, приеn kpеиsrа. Tоù е преpсеpатеn на
СLвета на „BS, коùто прите»ава 200 теnевиsионни канаnи и
255 раpиоqиnиаnа. Tоù е опекун на qонpацията "Форp" и е
õивu õритански раsуsнаватеnен агент. .
µавиp Сарнов ...R„A, Tоù сLµо е роpен в Pусия и е сLµо
xаsар, приеn kpеиsrа. Tоù е основатеn на R„A, NB„ и „BS.
Mного гоnяr поppрL»ник на „•R и е сLµо õивu õритански
раsуsнаватеnен агент. Kакто ви»pате, у¬астието на
õританското раsуsнаване е навсякLpе. Hе саrо õритански
раsуsнаватеnни агенти, но xаsари са в пLnен контроn на
цяnата коrуникационна систеrа на СAµ, Bеnикоõритания и
õивuия СССP. Иsвестният сLветски вестник "Rравpа" сLµес-
твува не саrо. в Pусия! Pаsnиката õе саrо в това, ¬е в СAµ тя
се каsваuе "Своõоpна преса".
3а таsи "Своõоpна преса" тряõва rного pа се вниrава и
никога pа не се каsва неµо nоuо. 3а нея и вLоõµе sа
световната конспирация говори открито и проqесор „aroll
•uigley, препоpаватеn по история на Hеsуитите в
университета Georgetown.
Hеговата книга "Tрагеpия и наpе»pа", иs¬еsнаnа отpавна от
паsара, оõxваµа еpна иsкnk¬итеnна инqорrация sа rного
таùни и непо¬тени rаневри в
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 201
света. µо края на pните си тоù непрекLснато е трепереn sа
»ивота си. Hеsуитите, както и папата, иsгnе»pа иrат
вLтреuна инqорrация sа сLµествуваµата конспирация.
Факти¬ески папата о¬аква pа огnави вси¬ки реnигии преs
Hовия Световен Pеp.
2.15.1. AHFPОФИPИTE
Eвропеùските царе сLс сLу¬астието на папите õnиsо xиnяpа
гоpини, та pо pен-pнеuен управnяват Eвропа с »еnеsна рLка.
HароpLт е õиn pосnовно роõ и на
õnагороpниците, и на Bатикана. Tеsи
вnаpетеnи претенpират pа са
непосреpствени потоrци на Исус и
Mария Mагpаnена (т.е. "Черната µева")
и вярват, ¬е са õогоиsõрани pа
управnяват света. Tе твLрpят сLµо, ¬е
са потоrци на риrския Uеsар и rного
интересно е pа се отõеnе»и, ¬е
пове¬ето от тяx претенpират pа са
евреи. Mного от тяx са ¬nенове на
катоnи¬еската цLрква. Tе са ¬ерните
õnагороpници от Bенеция и Fенуа.
Mартин Pутер pаpе nL¬ на наpе»pата И оттогава насаr сиnата
на еnита наrаnя. Epна гоnяrа реqорrа uия sапо¬на, която
pонесе на rиnиони xора поnити¬еска и реnигиоsна
своõоpа. Hо това не проpLn»и pLnго, sаµото õе иsrисnен нов
пnан sа sароõването на света.
Ì
202 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
2.16. НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД
Hа 1 Mаù 1776 г. Apаr Bаùuоп, ùеsуит (евреин Фриrасон),
оõраsува таùна органиsация ÷ "Иnkrинати", с цеn превsеrане
на света. Hеговият посnеpоватеn ÷ xаsаринLт Kарn Mаркс,
сLµо прие xристиянството. Hяrаrе pанни, pаnи и тоù е õиn
rасон, но преpпоnагаrе, ¬е е õиn, сnеp като Apаr Сrит е еpин
от куrирите rу. Hаписаният от Mаркс "Kоrунисти¬ески
Mаниqест" е пLnно потвLр»pение на Bаùuоповия пnан. 1 Mаù
÷ pатата на основаването на "Иnkrинати" и pосега се
праsнува от "Червените Kоrунисти" (това се повтаря rного
пLти в книгите ни, sа pа се раsõере от вси¬ки какво
преpставnява коrунисти¬еската иpеоnогия и коù стон sаp нея).
RnанLт на "Иnkrинати" е така споnу¬nиво приnо»ен, ¬е когато
го ¬етеr, е като ¬е nи ¬етеr историята преpваритеnно. Tака
наре¬ените Hостраpаrови "преpскаsания" иsгnе»pа са õиnи
коpекса на pневния реp от "пnана". Hостраpаrус е õиn сLµо
евреин, приеn катоnициsrа. Фаrиnията rу сrеня qаrиnното
си иrе на Hостраpаrус в ¬ест на HотLр µаr, тоест "Черната
µева". RLрви¬ният пnан е тряõваnо pа õLpе преpиrно
иконоrи¬ески, но pопускаnо се и иsпоnsването на rного воùни.
И pвете гоnеrи воùни са õиnи sапnанувани rного гоpини,
преpи pеùствитеnно pа sапо¬нат, а еpна трета световна воùна
е сLµо sапnанувана. RLрвият опит õе Френската ревоnkция.
Сnеpваµият õе Pуската ревоnkция. И в pвата сnу¬ая rиnиони
невинни xора sагуõиxа »ивота си; и в pвата сnу¬ая
поpõуpитеnството и qинансирането õе от rе»pунароpните
õанкери, сLµите xора, които контроnират аrериканската
иконоrика, õивuия СLветски сLks, вси¬ки коrунисти¬ески
pLр»ави. СLµите pори pнес
МОДЕЛЪТ НА CBЕTOBHOTO УПРАВЛЕНИЕ... 203
контроnират Pусия и "освоõоpените" от коrуниsrа страни.
Mе»pунароpните õанкери са тоnкова сrеnи и нагnи, ¬е теxните
сиrвоnи и sнаци, ¬ервеният цвят и петоnL¬ката се среµат
по¬ти навсякLpе. TвLрpе rаnко xора sнаят какво е sна¬ението
иr. RетоnL¬ката е сиrвоnLт на петтяx Pотuиnpови сина. A
иrето Pотuиnp е приõавено qаrиnно иrе, което sна¬и
"Червена sвеspа".
Hаù-гnавната агенция на "Иnkrинати" в СAµ е СLветLт sа
rе»pунароpни отноuения (СMО). Tе поnу¬ават своите
наре»pания от Eвропеùското ¬ерно õnагороpство (т.е.
ангnоqиnите, упоrенати по-горе от •uigley). "Иnkrинати" оµе
оперира ¬реs катоnи¬еските и протестанските цLркви и pругите
таùни органиsации, като Mасонски Pо»и и pруги поpоõни.
Kакто õивuият преsиpент на СAµ Eуu, така и KnинтLн са
¬nенове на СMО. И pвете партии, Pепуõnиканската и
µеrократи¬еската, се контроnират от СMО. Rреsиpентите
неsависиrо от нароpния иr иsõор (коùто е саrо еpин цирк) се
наsна¬ават от СMО. Tака ¬е на xората от цяn свят иr е
поsвоnено pа иsõерат еpин от rногото преpваритеnно иsõрани
канpиpати. СMО в сLу¬астие сLс своите сLответници в
Eвропа и Pусия контроnират в pеùствитеnност
управnенията на света. Tе контроnират коrуниsrа,
капитаnиsrа, катоnициsrа, както и световния сLвет на
цLрквите. Иrа nи оµе някоù, коùто pа се сLrнява в това?
Hо евреи nи са вси¬ки теsи?
Rо вси¬ко nи¬и, ¬е не! Саrата Eиõnия в Откровение 2:9 и
3:5 каsва:. "As sнаr тяxното õогоxуnство, като каsват, ¬е са
евреи, а не са, но са синагогата на Сатаната". Aко приеrеr, ¬е
те са "ангnоqиnи", те не са никакви евреи. Tе искат ние pа
вярваrе, ¬е са.
204 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
Основанието иr е о¬евиpно: Eвреи (иnи Иsраеn) иrа
õо»ествено оõеµание от саrия Eог! Сnеpоватеnно rного е
ва»но еnитLт pа уõеpи света, ¬е те са pеùствитеnно евреи.
Aко успеят pа уõеpят xората, ¬е те pеùствитеnно са "евреи",
тогава тяxната претенция sа "õо»ествени права" µе õLpат
уsаконени. И поне»е те успяxа pа уõеpят гоnяrа ¬аст от света,
¬е са истински евреи (т.е. потоrци на Aõраxаr), тряõваuе pа
претLрпят и страpат иsвLнреpно rного sаваpи snоpеянията и
престLпnенията на еnита. Истинските xристияни сLµо са õиnи
иsõивани и гонени sараpи nоuите pеùствия на Bатикана (теxни
соõствени свеpения приsнават sа наp 50 rиnиона xора). Tака
¬е не са саrо евреите пресnеpвани. Rо цяn свят xората
сиrпатиsират на пресnеpваните евреи. Hие сLµо
поp¬ертаваrе, ¬е е сLвсеr неправиnно и pори престLпно pа
се накаsват невинни евреи sараpи постLпките на qаnuиви и
неевреи вLоõµе, както и pа се накаsват истински xристияни
sараpи постLпките на Bатикана.
Сnеp като "те" не са истински евреи, кои са "те"? Tе са
rного раsnи¬ни групи, които претенpират pа са евреи, а те в
pеùствитеnност са:
1. Eританската краnска qаrиnия.
39
Tе твLрpят, ¬е са Саqарpи евреи. Tяxната qаrиnия оõа¬е
се е сроpиnа някоnко пLти с еpна pруга евреùска група
÷
Pотuиnpови, поsнати като Euкенаsи. Kраnската qаrиnия
неsависиrо от това, ¬е са евреи, огnавява Aнгnиканската (т.е.
Иnископиаnната) цLрква. Tе са спе¬еnиnи rиnиарpи от
тLрговията с опиуr и rе»pунароpно õанкерство. Bоùните sа
опиуrа са Иsвестен истори¬ески qакт. Tаsи pоxоpна тLрговия
е оµе в сиnата си. Mосаp, UPY, KFE и Aнгnиùското
раsуsнаване са все оµе активно вrесени в нея. Tака
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 205
наре¬ената воùна среµу опиатите е саrо еpна иsrисnица, sа
pа се контроnира и спре своõоpният паsар на орL»ие, от
което те наù-rного се страxуват.
2. Xаõсõурги (Mеровинги).
Tе твLрpят, ¬е са pиректни потоrци на Исус и Mария
Mагpаnена (тоест на "Черната µева"). Tова е еpна аõсурpна
nL»а. Tака, те твLрpят, ¬е са евреи, а всLµност са xристияни
и катоnици по реnигия, свLрsани крLвно с õританската
краnска qаrиnия.
3. Pотuиnpови.
Tова е наù-интересната и коnоритна група от вси¬ки
останаnи. Tе са преpи вси¬ко еsи¬ници, а не евреи. Tова са
xора от Kавкаsка Pусия, които приеrат таnrуpския kpеиsLr
преs 740 AD. Tе са потоrци на Euкенаs, поsнати като евреи
еuкенаsи, които няrат никаква крLвна врLsка сLс
саqарpските, истинските евреи. Tяxната реnигия иsгnе»pа pа
е xитрост и nукавство, rаг‚осни¬ество и Фриrасонство. Tеsи
xора в сLтруpни¬ество с европеùския и аrерикански еnит
напLnно контроnират световната õанкова систеrа и иsõорите
вLв всяка страна. HапосnеpLк по rного nинии се потвLр»pава,
¬е това е скритата рLка на õоnuевиките, които превsеxа Pусия
преs 1917 г. и по-кLсно основаxа и превsеxа Иsраеn. Tова са
сLµите xора, които управnяват циониsrа и коrуниsrа. PL»-
nивите евреи, които превsеxа Иsраеn, µе тряõва pа преpаpат
вnастта на истинските иsраеnтяни. От вси¬ко каsано pотук,
nи¬и, ¬е сLµествуват pва виpа евреи ÷ еuкенаsи и саqарpи.
1. Eвреите еuкенаsи са преpиrно еsи¬ници, потоrци на
Euкенаs, син на Япет. Tе не са сеrити (потоrци на Сеr, иnи
Lеr). Eвреите еuкенаsи преpставnяват окоnо 90% от цяnото
евреùство на света. Tе не са евреи в истинския сrисLn на
pуrата, не са и потоrци
206 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
на Aврааr. Tе са вероятно xора на Fог и Mагог. B Eиõnията
(Иеsекия 38) се каsва: "Rове¬ето от xората, окупираnи Иsраеn сега,
са pеùствитеnно ваuи неприятеnи, Fог и Mагог не са истински
евреи! Tяxната цеn е pа превsеrат света и pа поставят теxен
qаnuив rесия, иsпоnsваùки оõеµанието на Светото Rисание sа
Иsраеn, като поpрL»ат sа теxните pеùствия и цеnи Tе вся¬ески, се
стреrят pа еnиrинират истиските евреи, които еpинствено иrат
õо»ието, оõеµание".
BLsниква вLпроса:
Aко теsи евреи еuкенаsи не са истински евреи, тогава откLpе
иpват те и кои са' те?
Отговорите са rного, но нека се спреr на книгата
"Tринаpесетото пnеrе от автора евреин Aртур Kостnер (Arthur
‹oestler). Tоù твLрpи, ¬е в света не сLµествуват пове¬е "истински"
евреи. Hие оõа¬е rисnиr, ¬е тоù не е напLnно прав, sаµото
"истинските" евреи са sасен¬ени от qаnuивите по сLµия на¬ин по
коùто истинските xристияни са sасен¬ени от qаnuиви xристиянски
цLркви.
2. Саqарpските евреи са еpинствените, sасnу»аваµи това иrе.
Tе преpставnяват окоnо 10% от световното евреùство. Epинствено
те rогат pа претенpират pа са по проиsxоp от Aврааr. Rреs
rногото гоpини и те са се сrесиnи с rного pруги раси, така ¬е
rного rаnко са теsи, които са sапаsиnи ¬иста крLвта си като таsи
на Aврааr. Rри все това някоù, rакар и rаnко, проиsxо»pат от
Mесията Исус Xристос.
RроиsxоpLт на евреите еuкенаsи е от нация, наре¬ена xаsари.
Tяxната pLр»ава е окупираnа еpна стратеги¬еска поsиция rе»pу
Черно и Kаспиùско rоре в северната ¬аст на Kавкаs. Xаsарският
нароp е от турско потекnо и претенpира pа е потоrLк на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 207
Šapeth, коùто е син на Euкенаs, откLpето са поsнати като еuкенаsи.
Tаsи сиnна pLр»ава е õиnа притисната от 3апаpа, sа pа се
покрLсти, а от Иsтока ÷ sа pа приеrе Исnяrа. 3а pа иsõегнат
xората и õреrето на 3апаpа иnи Иsтока, преs 740 AD те иsõират
теnrуpисткия kpеиsLr. О¬аровани от Kаõõаnата, те вкарват в
pLр»авата си rного равини, sа pа ги оõу¬ават в Tората и стават в
истинския сrисLn rоpерни евреи, õеs pа иrат някаква роpственост
с Aврааr иnи pа проиsxо»pат, от това сеrеùство. Mного от теsи
xора са õиnи иsвестни поp иrето "¬ервените", което се е pLn»аnо
на ¬ервеникавия тен на ко»ата и косата, приpоõити от роpството с
теxните сLсеpи rонпоnите. Tеxните потоrци и pнес се нари¬ат
"Червени". Hикак не е сnу¬аùно, ¬е Pотuиnp приеrа това иrе,
което оsна¬ава "¬ервено". Tеxните потоrци ÷ õоnuевиките, когато
превsеxа Pусия sапаsиxа ¬ервения сиrвоn.
Сnеp pLnги õорõи русите поp¬иняват xаsарския нароp. Mного
"евреи" xаsари напускат своята роpина и се установяват в Иsто¬на
Eвропа, наù-ве¬е в Yнгария и Rоnuа (по еpно вреrе Rоnuа е õиnа
с 50% евреи еuкенаsи). Tеsи евреи са õиnи преpиrно сLс сини о¬и
И руси коси. Rо-кLсно цяnа .Rоnuа (вкnk¬итеnно и евреите) се
покрLства и приеrа катоnициsrа. Tаr, õеs какLвто и pа е
национаnен pоr, те sапо¬ват pа раs¬итат на старото оõеµание на
Иsраеn, ¬е някои pен Šahweh µе вLsстанови sеrята на евреите.
Tаsи иpея така ги оõxванаnа, вLпреки ¬е са sнаеnи, ¬е не са евреи
в истинския сrисLn, те направиnи опит ¬реs сиnа pа превsеrат
sеrята на Иsраеn. Rо това вреrе теxен во»p е õиn µавиp.
Hеговото sнаrе е õиnо pве оõLрнати Rираrиpи (окуnтен сиrвоn от
Kаõõаnата, коùто се иsпоnsва pнес от rасоните). От тогава иpва
208 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
и pнеuното sнаrе на Иsраеn ÷ uестоnL¬ната sвеspа.
Euкенаsите са rного упорити и у¬еноnkõиви xора. От
теxните среpи са иsnеsnи rного преpставитеnи на науката и
иsкуството. B пове¬ето сnу¬аи те са õиnи гонени и не иr е
õиnо поsвоnено pа прите»ават sеrя. Mо»е õи това е и
при¬ината (а е и в xарактера иr) pа се насо¬ат кLr
тLрговията, õанкерството и nиxварството. Tака постепенно те
sапо¬ват pа прите»ават световните õогатства. Uарете,
раsõираùки, ¬е rогат pа õLpат qинансирани от теsи õогати
евреи еuкенаsи, иsпоnsват това уpоõство вLпреки гоnяrата
цена, която sапnаµа нароpLт иr. Pиxвата е стигаnа понякога
pо 50%.
Pотuиnpови са пLрвите rе»pунароpни õанкери.
Eвропеùските õанки õиnи раspеnени rе»pу неговите пет сина
(петтяx вLрxа на ¬ервената петоnL¬ка). Иsкуствено са се
преpиsвикваnи ревоnkции, сnеp което Pотuиnpови са
qинансираnи и pвете страни на конqnикта. Tе стават
"тLрговците на сrLртта" ÷ sапо¬ват nроиsвоpството на
орL»ие. Aùнµаùн е еpин от гnавните споpви»ници на
атоrната õоrõа.
Hикоù не се интересуваuе от това, ¬е теsи военни процеси
носят сrLртта на rного гои. Eиnо е пресrетнато, ¬е sа всеки
уõит в rоpерната воùна еnитLт поnу¬ава окоnо 10 000 pоnара
пе¬аnõа. Tова е еpна от гnавните при¬ини, пораpи която
воùните никога не спират.
Bси¬ки ви»pат и sнаят пове¬ето от това, което иsнасяrе в
книгата си, но вси¬ки pLр»авни управnения по света си
sатварят о¬ите и оставят теsи õанкери pа виnнеят и иsнуpват
нароpите, вкnk¬итеnно и наuия. Tака наприrер преs Bтората
световна воùна xаsаринLт õанкер Mакс Bарõург qинансираuе
оqициаnно герrанската военна rаuина, pокато в сLµото
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 209
реrе неговият õрат Rавеn Bарõург, като преpсеpатеn Œt
Феpераnния реsерв qинансираuе аrериканската военна
rаuина. Tе си правеxа своите сrетки и иsпитваxа уpовоnствие
от саrоиsõиването на гоите. Tова те направиxа отново в
Kорея, Bиетнаr, Ирак, Eосна и на оµе rного rеста.
n
Rриятеnи аrериканци скоро посетиxа Pусия. Tаr те
sавLрsаxа rного pоõро приятеnство с руски сеrеùства, които ги
питаxа: "3аµо вие, аrериканците, Искате pа ни уõивате?
Bи»pате, ¬е не сrе nоuи xора." 3аuеrетени, аrериканците иr
отговарят, ¬е те са теsи, които искат pа ги уõиват, а не
аrериканците. B края на краиµата раsõират, ¬е и еpните и
pругите са …риnи »естоко nLгани.
Kакто в Arерика, така и в Pусия xората са sапnаµаnи
pанLци от sаnLка си sа патриоти¬ната цеn ÷ еnиrинирането на
коrуниsrа иnи капитаnиsrа. A вси¬ко това е õиnо еpин гоnяr
qарс. Hеприятеnят на Arерика не е õиn сnавянският руски
нароp и оõратното. Hаù-гоnеrият враг са õиnи rе»pунароpните
õанкери, Феpераnния реsерв, СMО, rасоните и вси¬ки Tаùни
органиsации. Tова са неприятеnите на ¬ове¬еството! Mо»еr nи
pа се отLрвеr от теsи параsити?
Mного е сLrнитеnно, sаµо ние сrе вLsприеnи еpно
приrирен¬еско повеpение и нароpите са иsпаpнаnи в апати¬но
сLстояние. Aõсоnkтно никоù, коùто е ¬nен на теsи пагуõни
rе»pунароpни органиsации, не тряõва pа õLpе иsõиран на
pLр»авни и Отговорни постове. 3аpLn»ение на всеки
pоõросLвестен и патриоти¬ен гра»pанин е pа кnеùrи теsи преpа-
теnи и pа не ги pопуска pа ни управnяват. B противен сnу¬аù ние
сrе sагуõени и неrо»еr pа о¬акваrе никакво Rоpоõрение в
»ивота си. 3а наù-гоnяrо наuе сL»аnение и при посnеpните
иsõори в ELnгария наuият
14. Световната конспирация ÷ 2
210 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
нароp pаpе гnаса си sа rного от теsи, които преpават
наù-скLпото ÷ роpината.
2.16.1. FОPЯMATA И3MAMA .
Bси¬ко това, което се наnо»и и увекове¬и наp света, rо»е
õи е еpна от наù-гоnеrите иsrаrи, поsнати pосега на
¬ове¬еството. µори и Иисус каsва: "Tе µе успеят pа иsrаrят
цеnия свят. Rриписваùки си оõеµания, които принаpnе»ат
саrо на Иsраеn и на истинските евреи, те приpви»ват своя
пnан sа pоrиниране на света". Rита се ÷ pаnи µе успеят? Rо
вси¬ко nи¬и ÷ pа, но µе õLpе sа rного кратко вреrе.
µе успеят, sаµото, както rного пLти -ве¬е сrе
поp¬ертаваnи, вси¬ки краnе, преsиpенти и рLковоpни
световни qигури се контроnират от тяx: Arериканският
преsиpент YùnсLн, на когото истинското иrе, е YоnqсLн (ŽolŒ
son), õе еpин Саqарpски евреин, ¬иято qаrиnия пристига в
Arерика от Aнгnия. Tоù наприrер каsва сnеpното: "HякLpе,
сLµествува еpна сиnа, тоnкова органиsирана, тоnкова xитра и
неуnовиrа, тоnкова наõnkpатеnна, тоnкова таùнствена,
тоnкова сLвLрuена и nроникваµа, ¬е пo-pоõре е pори и pа не
си отварят устата по отноuение на нея."
40
Rо вси¬ко nи¬и, ¬е Yиnсон, ¬овекLт, от когото Eвропа
трепереuе сnеp RLрвата световна воùна е трепереn саrият
тоù от еnита. KLr него õе прика¬ен rистериоsният поnковник
Xаус коùто го управnяваuе преs цяnото rу nреsиpенство.
YиnсLн е сnавният виновник sа установяването на ¬астния
Феpераnен реsерв преs 1913 г. в СAµ. Rреpи pа уrре, тоù
приsнава, ¬е е иsrениn на роpината си. Kоnко »аnка nи¬ност!
Tоù õе инструrентLт, иsпоnsван от rе»pунароpните õанкери
sа наnагането на про¬утите
МОДЕЛЪТ НА CВETОBHOTO УПРАВЛЕНИЕ... 211
14 Yиnсонови то¬ки, както и sа qинансовото sароõване на
Arерика.
Hаù-интересното е, ¬е гоnяrа ¬аст от тоsи rе»pунароpен
õанков еnит са xристияни и принаpnе»ат кLr някаква
xристиянска цLрква. Факти¬ески те иsпоnsват цLрквата sа
провLsгnасяването на теxния антиxристиански pневен реp
rе»pу непросветените xристияни.
µнеuният Rапа е сLµо xаsарин, ¬ието иrе (по
непотвLрpен иsто¬ник) е Иsаяк Pатиu. Hеговият секретар
Rанеnи е сLµо xаsарин. Иsnиsа, ¬е Bатикана, кLpето
пове¬е от 2/3 от карpинаnите са rасони, и то от наù-
опасната Pо»а R2, е еpно Fето.
Hавреrето Xитnер скnk¬и конкорpа
(сLгnасие) с папата (коùто сLµо õе
евреин), сLгnасяваùки се в сnу¬аù, ¬е
воùната иsnеsе sа него споnу¬nива,
папа та pа огnави реnигията в "Hов
световен реp". Tака ¬е pори Xитnер pа
õеuе спе¬еnиn воùната, тоù пак µеuе
pа sагуõи среµу еnита. Саrи ви»pате
коnко преpвиpnиво и уrно pеùстват.
Hе, саrо Bатикана. Rротестантите
сLµо са инqиnтрирани. Интересен, е
проиsxоpLт на rасонството. Hа това
отговорLт е rного кратLк. Tоù е pаpен
от равина Исаак M. Bаиs:
"Mасонството е евреùско институт,
на коùто историята, степените,
оõвиненията, параnеnите
и оõясненията са евреùски от саrото
на¬аnо pо края." Tака наре¬ената "Черна
µева", е поsната като циони-
212 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
sLr, сLµо и еnит. KоrуниsrLт е еpна тяxна пионка, която се
окаsа sасега наù-pоõрият и верен теxен иsпLnнитеn.
µотук ние нау¬иxrе, ¬е еnитLт са ангnоqиnи xристияни,
които в rного сnу¬аи претенpират pа са евреи, но не са евреи
в истинския сrисLn на pуrата. Hие виpяxrе, ¬е pо гоnяrа
степен те са превsеnи катоnи¬еската и протестанската цLрква,
преврLµаùки ги в "Pо»и" sа õLpеµо социаnисти¬еско веруk.
Tе pори вLsнаrеряват pа ни pоставят еpин qаnuив rесия
антиxрист! Tова е и при¬ината, пораpи която истинското
xристиянство pнес е поp непрекLснатите атаки на Hовия
световен реp. Yверяваrе ви, това е саrата истина. Hе rо»еr
pа ка»еr то¬но кога Eиõnията µе стане еpна от наù-
sаõранените книги в света. Сега "Tе" вся¬ески се стреrят pа
sаõранят наuите книги, с които искаrе саrо pа отвориr о¬ите
на света и на всеки pа стане ясна таsи световна конспирация,
която раõоти усиnено sа наuето sароõване. µано наuите
управници иspLр»ат на гоnяrото напре»ение и успеят pа
sапаsят ¬овеuкото си pостоùнство. Rоp qорrата на куnтови
секти rного pоõри xристияни се иsõиват (сnу¬ая вLв Bеко ÷
СAµ). Rо наре»pане на гnавния прокурор на СAµ Pино наp 80
pуuи rL»е, »ени и pеца õяxа оõгаsени, иsгорени »иви,
цLрквата иr иsравнена сLс sеrята.
От това, което сrе нау¬иnи sа rного гоpини pосега, и това,
което нау¬аваrе и pнес, тряõва pа се спреr на истината и pа я
притиснеr pо сLрцата си като еpно скLпоценно õогатство. И
тряõва pа õLpеr готови pа отõиеr и откnониr направnението
на настLпваµия катакnиsLr.
Hа световното поnесра»ение sа »ивот не тряõва pа сrе
няr и гnупав pоõитLк, а герои в õорõата.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 213
Hека станеr световни герои. "СветLт тLрси rаnко pоõри
xора". µе ги наrери nи тоù???
Epно rного ва»но и сиnно орL»ие среµу таsи световна
напаст е pа се нау¬иr и ориентираrе кLr неsависиrост. µа
иsпnатиr вси¬ките си sаpLn»ения и pа не приõягваrе кLr
нови. µа гnасуваrе винаги среµу теsи, които у¬астват в
rасонски и pруги тLrни непоsнати органиsации, неsависиrо
коnко õnаги и сиrпати¬ни pа иsгnе»pат те. Tакива xора са
преpатеnи и rакар и несLsнатеnно, раõотят sа наuия всеоõµ
враг. Инвестираùте саrо в "истински" неµа, като rаnко sеrя,
кLµа и неµо, което pеùствитеnно rо»ете pа го виpите и
пипнете.
Tова, ¬е в ELnгария спе¬еnиxа отново коrунистите, не õива
pа ви õеsпокои. И pругите õяxа сLµите. Mо»е õи тава µе
униµо»и настLпиnата апатия в нароpа ни и µе вLsõуpи
неговия патриотиsLr. EnитLт, както sапnанува воùните, така
sапnанува и еpна qаnuива "ера на rир". B rоrента ние,
õLnгарите, и някои pруги попаpаrе в таsи ера. Hека тя не ни
приспи, а напротив ÷ pа ни pаpе вLsrо»ност pа раsõереr и
pа ориентираrе патриоти¬ните си ¬увства и те»нения sа
установяването на еpин по-pоõLр »ивот.
214 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
2.17. МАКСУЕЛ
Tова, което се sнае sа Mаксуеn е, ¬е оµе от ранна вLsраст
тоù е гореµ привLр»еник на Иsраеn. Hеговото истинско иrе е
Xоx (Hoch). Pоpен е в еpно rаnко
сеnце в Чеxосnовакия. Rреs
Bтората световна воùна сnу»и sа-
еpно с Eританските вLорL»ени сиnи
в окупирана Fерrания. Tоù става
сиrпати¬ен на непосреpствените си
на¬аnници sараpи ограõването на
герrанските кLµи и pеnенето с тяx
на пnя¬ката.
Hаграpен е от õританците с
орpен sа xраõрост sа уõиването на
еpин герrански rаùор, коùто
вLоõµе не е õиn вLорL»ен, а напротив ÷ поpготвяn е преpава-
нето на ¬астта си. Tова свеpение е от военни, õnиsки на
Mаксуеn преs това вреrе.
KLr края на воùната е õиn прикрепен кLr ‰rgun ‡wi Leumi,
която по-кLсно, при сLspаването на Иsраеn, става тяxната
раsуsнаватеnна сnу»õа Mосаp. СLµата органиsация е сnеpваnа
СLksни¬еските воùски в Fерrания к е сLõираnа вси¬ки нау¬ни
герrански иsсnеpвания по институти, университети и вLоõµе
навсякLpе. Интересуваnо ги е вси¬ко в оõnастта на qиsиката,
xиrията, астронавтиката и pруги теxни¬ески науки. Hе са пропу-
снаnи pори арxеоnогията, историята, антропоnогията ÷ вси¬ко
окоnо ¬овеuкия проиsxоp и вси¬ко, отнасяµо се pо расите.
Rове¬ето от теsи инqорrации са õиnи проpаpени в õроù на
интересуваµите се pLр»ави.
МОДЕЛТLТ НА CBETOВНОTO УПРАВЛЕНИЕ... 215
Kоnкото и pа ви се струва ¬уpно, Иsраеn е пLрвата нация в
историята на света, която е прите»аваnа раsуsнаватеnна
сnу»õа, преpи pа е õиnа pLр»ава. Tеxните военни и
раsуsнаватеnни ¬асти са õиnи напLnно активни гоpини преpи
сLspаването на Иsраеn като ¬аст от rе»pунароpното
Uионистко pви»ение.
Hoch, по-кLсно Mаксуеn, основава OxŒord Pergamon Press,
коùто отна¬аnо се е sаниrаваn иsкnk¬итеnно с превоpи и
пуõnикации на откраpнатите герrански pанни и pLnгогоpиuни
проу¬вания. Tава е основата на Mаксуеnовото õогатство, а rаnко
по-кLсно, както усиnено се говори, е sапо¬наn неоõи¬аùно
õLрsораsвиnата си кариера с иsраеnски среpства. Rостепенно
Mаксуеn става rного нагLn ù арогантен ¬овек и rного труpен sа
управnяване от теsи, които го контроnираxа. Tака ¬е
раят на »ивота rу настLпва сLвсеr естествено, което е
норrаnно sa приùоrите на таsи органиsация по отноuение
на прегреuиnите неµо ¬nенове.
k
Mистериоsният sавLрuек ("екстерrиниране") на
rе»pунароpния rагнат на пресата Pоõерт Mаксуеn саrо еpна
сеprица сnеp пуõnикуване в книгата на
216 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
репортера Сеùrур XLрu, ¬е Mаксуеn е иsраеnски агент,
преpиsвика гоnяr сканpаn в цеnия свят.
XLрu оõвини Mаксуеn, ¬е иsпоnsва rястото си като
соõственик на õритански и аrерикански органиsации sа
раsпространение на пе¬ата, sа pа прикрие терористи¬ното
отвnи¬ане на Mорpоxаù Bануну ÷ еpин иsраеnски атоrен
иsсnеpоватеn.
Mаксуеn не приsнава оõвинението и вLпреки вLsникнаnата
qинансова криsа окоnо това оõвинение, на сnеpваµия pен
напуска Pонpон сLс соõствената си яxта и sаrинава в
неиsвестна посока. Hа 5 ноеrври 1991 г. тоù иs¬еsва от яxтата
и на сnеpваµата сутрин неговото гоnо тяnо õе наrерено от
испански риõари. Hа 6 ноеrври rеpицинската сnу»õа на
Kанарските острови оõяви, ¬е иsвестният rагнат Mаксуеn е
уrряn от естествени при¬ини, а иrенно "rасивна сLрpе¬на
атака". µиагноsата на nекарите от Kанарските острови е rного
сLrнитеnна, sаµото, ако е поnу¬иn сLрpе¬на атака, как е
вnяsLn гоn вLв воpата, и то õеs никоù от екипа»а pа го виpи.
Hеговото сеrеùство и наù-õnиsките rу споpви»ници отxвLрnят
таsи версия. 3апо¬ва еpно rного гоnяrо раsсnеpване, sа pа се
раsõере как и коù уõи rегапуõnициста Mаксуеn. И pо pен-
pнеuен ÷ ве¬е три гоpини от сrLртта rу, никоù не иsnеsе с.
някакви конкретни qакти. И няrа pа иsnеsе!
µо pнес все оµе е rистерия, как тоsи qинансист sапо¬ва
своята кариера сnеp Bтората световна воùна. Tоù е õиn еpин
от rногото европеùци, иsгнаник с pLnõоки ¬увства кLr Иsраеn
сnеp това кLr Pонpонския тLрговски свят, в коùто rного скоро
тоù става sвеspа. Kоù го нагnаси в тLрговията? Kоù го nансира
по пLтя на сnавата? Tова са истинските и pеùствитеnните
вLпроси.
Сnеp иsнесеното от XLрu оõвинение, ¬е Mаксуеn е
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 217
Yсnу»иn на Mосаp, остават pва варианта sа раsгnе»pане.
Epиният е, ¬е Mаксуеn, sа pа се отLрве от пове¬е
пресnеpвания и неприятности от страна на теsи, които го
qинансираxа и сLspаpоxа, сnага краù на »ивота си. И
вторият вариант ÷ теsи, които го сLspаpоxа, се по¬увстваxа
иsrаrени и реuиxа pа го nиквиpират. HапосnеpLк старата
систеrа с преряsване на гLрnото õе sаrенена с уpавяния!
B книгата си XLрu освен Mаксуеn и някои pруги агенти на
Mосаp в еpна гnава sасяга и така наре¬ената pвоùна вярност
и nояnност, която сLµествува е rного аrерикански поnитици
õnагоpарение на поpарLци и поpкупи. Hа това се pLn»аnо и
оõстоятеnството pнес Иsраеn pа õLpе нареpена, rакар и
неоqициаnно, rе»pу световните атоrни сиnи. Tоù описва
поpроõно сnу¬ая Mорpоxаù Bануну ÷ атоrен иsсnеpоватеn в
Иsраеn, коùто тиxоrLnкоr напуска сnу»õата си в атоrния
центLр µиrона и sаrинава sа Aнгnия, sа pа преpупреpи
света sа таùния атоrен арсенаn в своята pLр»ава. Чреs
посреpник тоù преpnага своя rатериаn sа пресата, наù-
напреp на."Sunday Mirror" ÷ наù-гоnеrият инqорrационен
вестник на Pонpон, õеs pа rу е иsвестно, ¬е соõственикLт на
вестника Mаксуеn иrа
врLsка с Иsраеnската секретна сnу»õа Mосаp. Иsrаrен от
Mаксуеn, Bануну попаpа в кnопката и õива
отвnе¬ен от агентите на Mосаp, преxвLрnен в иsраеnски
sатвор, sа pа õLpе сLpен като преpатеn.
Сnеp sагаpL¬ната сrLрт на Mаксуеn ¬аст от световната
преса иsнесе, ¬е гоnяrата роnя, която тоù е играn в
иsраеnската атоrна програrа, pLр»и кnk¬а на rистерията
окоnо неговата сrLрт. Hикоù не прие оqициаnната версия,
¬е сrLртта е настLпиnа по "естествени при¬ини". СrLртта
настLпва саrо някоnко сеprици сnеp пуõnикацията на XLрu,
която pокуrен-
218 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
тира (pокаsва) как Иsраеn се е pоõраn pо атоrната õоrõа.
XLрu оõвинява Mаксуеn, ¬е е поrогнаn на Mосаp pа скрият
истината or световната оõµественост sа поpготвяните атоrни
орL»ия в пустинята Hегев. Rораpи õLрsото отвnи¬ане на
евреùския атоrен ин»енер от Pонpон не стават никакви по-
нататLuни открития. Иsвестният попуnистки вестник
"Спатnаùт" иsнася, ¬е у¬астието на Mаксуеn в иsраеnската
атоrна поnитика сLµествува оµе от 1950 г. поp рLковоpст-
вото на тогаваuния rинистLр-преpсеpатеn µавиp Eен Fурион.
Eвреин, роpен в Чеxия, Mаксуеn е раõотиn преpи воùната
sа неnегаnната органиsация "Иргун", проpLn»ава pа раõоти
преs Bтората световна воùна поp Rокровитеnството на
õританското раsуsнаване. С поrоµта на Pотuиnpовата
qаrиnия и pруги Mаксуеn успява pа установи Pergamort Press
окоnо 1948 г. Pergamon става наù-гоnяrата и наù-вnиятеnна
световна коrпания sа пуõnикуване на нау¬ни книги, което е
pаnо неоõикновен pостLп на Mаксуеn pо rе»pунароpните
Hау¬ни атоrни оõµества. Rри това поnо»ение rного
естествено е Mаксуеn pа õLpе ¬аст от "секретния тиr" на Eен
Fурион, раõотеµ вLрxу атоrния проект.
Aнгnиùската преса иsнесе сLµо, ¬е цяnата таsи корпорация
на Mаксуеn е õиnа с окоnо 4 rиnиарpа pоnара sаpLn»ения и
се е о¬акваnо всеки rоrент pа õанкрутира.
U. S. News and Žorld Report от 12/23/91 твLрpи, ¬е Mаксуеn
освен в Mосаp е у¬астваn и в KFE. Среµаn се е rного пLти с
Fорõа¬ов оµе когато тоù е õиn uеq на сLветското
раsуsнаване, както и с pругия ù на¬аnник Kрk¬ков. Спореp
nонpонската преса веpнага сnеp свLрuването на воùната преs
1945 г. Mаксуеn, коùто pотогава е õритански капитан в
арrията, се е sаpLn-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 219
»иn pа поrага на сLветското раsуsнаване и се среµа не саrо
с rного от рLковоpитеnите на СLветите, но и
ре теsи иs Иsто¬на Eвропа, pори и с õLnгарските поnитици,
rе»pу които и Aнpреù Pуканов.
Tоù успява pа се иsrLкне от герrанците, pокато неговата
rаùка уrира в Aуuвиц, а õаµа rу иs¬еsва при еpно
арестуване. Tоù навсякLpе се е аqиuирваn
като социаnист, а в. сnу»õата rу го сrятаnи sа раõотоxоnик.
О»енва се sа qранцуsоùка и иrа сеpеr pеца.
Pоpен преs 1923 г., Ян Pkpвиг Xоx (Mаксуеn) е син
на евреин, тLрговец на pоõитLк от Чеxосnовакия. Tоù
иsраства rе»pу сеnяни и иrа саrо три гоpини оqи-
циаnно оõраsование.
Hа 16-гоpиuна вLsраст тоù се присLеpинява кLr
антинацисткото Чеuко неnегаnно pви»ение. Eива арестуван
някоnко пLти, но винаги е успяваn pа се иsrLкне. 3аrинава
неnегаnно sа Франция, откLpето се преxвLрnя с параxоp sа
Aнгnия. Rо-кLсно тоù твLрpи, ¬е õеsраõотицата на õаµа rу и
õеpнотията го
прину»pават pа стане социаnист. Mного пLти сrеня иrената
си, pокато посnеpното rу установено тLрговско иrе е Ян
Pоõерт Mаксуеn. Rреs 1950 г. Mаксуеn канpиpатства sа
ангnиùския парnаrент от Pаõотни¬ес-
ката партия и õива иsõран. Rоnити¬еската rу кариера оõа¬е е
sа rного кLсо вреrе. Rове¬ето от коnегите rу в парnаrента
са се поpиграваnи с него, нари¬аùки го "rиnионера
социаnист". Rреs 1981 г. sакупува наù-гоnяrата ангnиùска
пе¬атна коrпания и саrо sа пет гоpини наrаnява sапnатите
на раõотниците си с 50% и от 13 000 раõотника увоnнява
6000.
Сnеp 1984 г. тоù sаеpно сLс своя вестникарски сLперник
Pуперт MLрpок успяват pа сrа¬кат и униµо»ат õританските
национаnни вестникарски треùp
kниони проqсLksи).
220 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Pоõерт Mаксуеn построява своята световна иspатеnска
иrперия вLрxу rоuени¬ество и иsrаrа, като сLµевреrенно
раõоти като pвоен агент кLr сLветското и иsраеnско
раsуsнаване.
42
Hеговата иrперия sапо¬на pа се раsпаpа светкави¬но, сnеp
като иsникват все пове¬е и пове¬е pокаsатеnства sа
преxвLрnяния на иrуµества от оõµествени коrпании на теsи,
прите»авани nи¬но от Mаксуеn.
Bеpнага сnеp сrLртта rу KFE оqициаnно приsнава
õnиsките отноuения на иspатеnя rиnиарpер сLс сLветските
раsуsнаватеnни сnу»õи.
KFE прави оµе еpно приsнание, ¬е кLr pатата на сrLртта
rу СLветската раsуsнаватеnна сnу»õа rу pLn»и суrата '50
000 pоnара.
Сnеp като неговото гоnо тяnо õе открито в Aтnанти¬еския
океан при Kанарските острови, то õе пренесено веpнага сLс
саrоnет в Иsраеn, кLpето õе погреõан като. "национаnен
героù". Tакива са оõµоприетите приùоrи, когато иrа неµо
тLrно и неõива pа иsnеsе наnице. Mного присLстваµите,
сLµо õивuи ветерани конспиратори, сLвсеr основатеnно са
си поrисnиnи sа своята соõствена сLpõа. Epва сnеp
sагаpL¬ната сrLрт на Mаксуеn õяxа иsнесени пуõnи¬но
неговите rоuени¬ества и кра»õи.
"µа, тоù õе еpин rоuеник" ÷ пиuе на пLрвата си страница
nонpонският вестник "Deily Telegraph" от 5 pекеrври 1991 г.
Bси¬ки неrу поpоõни с трепет наõnkpават раsпаpането на
иsграpената, Mаксуеnова пираrиpа, кLr която са вкnk¬ени
оµе rного õLpеµи »ертви. Hеговата rногоrиnиарpна иrперия
вкnk¬ва не саrо Aнгnия и Arерика, а и цяnа Eвропа. Bкnk¬ва
не саrо иspатеnска pеùност, а оµе всевLsrо»на õанкова
pеùност, картинни гаnерии, строитеnство на
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 221
граpове на rе¬тите по цяn свят и pр. Tака ¬е rного xора µе
иrа pа треперят.
Tоsи ¬овек, описван в rинаnото като qинансов гениù и
арõитLр по rе»pунароpните вLпроси, сега иsnиsа, ¬е не е
õиn ниµо pруго освен uпионин и иsrаrни¬ески артист.
Aqерата "Mаксуеn" накара rного pLр»ави pа погnеpнат
sаp sавесите и pа проверят скритите rанипуnатори, които
иsпоnsват pLр»авни среpства и оõµествена вnаст sа свои
nи¬ни оõnаги.
С всеки иsrинат pен все пове¬е се констатира, ¬е вси¬ко,
иsвLрuено от Mаксуеn, преpставnява наù-гоnяrата аqера на
наuия XX век. Tоù се е õиn оõкрL»иn с еpни от наù-
вnиятеnните xора на Aнгnия ÷ nорpове, õивuи ¬nенове на
Aнгnиùския парnаrент и õивuи посnаници по света. Bсеки
вестник иnи »урнаnист, коùто е pрLsваn pа пиuе среµу него,
веpнага е õиn сLpен и като се иrа преpвиp ангnиùското
sаконоpа-
еnство, а иrенно, ¬е поpсLpиrият тряõва pа
pокаsва своята невинност, в по¬ти вси¬ки сnу¬аи
те са гуõеnи pеnата, което иr костваnо rиnиони
nири. Eивuият ангnиùски посnаник в СAµ по вреrето на
KартLр Peter Šay е õиn негов сLветник.
&
Сnеp сrLртта на Mаксуеn пове¬е от 30 световни õанки и
гоnеrи преpприятия поõLрsаxа pа преpявят иск среµу
остатLка от неговите авоари, които се стопяваxа е»еpневно
като еpна сне»на топка. Hаù-гоnеrият уpар õе нанесен на
неговите pесетки xиnяpи раõотници, на които тоù sаpигна
сLвсеr неsаконно и непо¬тено пенсионния qонp от 767
rиnиона pоnара. Hякои среpи твLрpят, ¬е Mаксуеn е rаrеn
както световните õанкери, така и световните преsиpенти.
Спореp нас тоù си иsпLnни sаpа¬ата и си иsигра прекрасно
роnята. Tоù, pеùствитеnно õоравеuе с
222 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
rного пари, които не õяxа негови. Tова се sнаеuе rного pоõре
от неговите госпоpари, които го qинансираxа с преpваритеnна
цеn. Финансовите пе¬аnõи, които rо»е õи sа Mаксуеn не са
õиnи rного гоnеrи, sа тяx са õиnи от rного гоnяrо qинансово и
поnити¬еско sна¬ение. Иspатеnските кLµи, неsависиrо от
раsxоpите, са вLрuеnи неоцениrа поnити¬еска и про-
паганpаторска pеùност, както sа Световния õанков еnит, sа
Световния циониsLr, така и sа световния коrуниsLr.
Инвестираните rиnиони ангnиùски nири в rероприятията на
коrунисти¬еските и сnеpваµите pеrократи¬на правитеnства
иsиграxа своята роnя. Че тоù õе uпионин, сега ве¬е е напLnно
pокаsано. Hо и теsи, които õяxа по вLрxовете, õяxа сLµите. 3а
õеpните rногоxиnяpни негови раõотници, които тоù nиuи от
теxния sаконен qонp, тоù е еpин rоuеник, но sа õивuите
веnи¬ия, на които тоù поrогна pа ограõят и иsнесат ваnутата
на pLр»авите си, тоù е свестен ¬овек, sаµото иr е поrогнаn. Tе
pори pрLsнаxа pа го нарекат "Uар на ELnгария".
Epна версия твLрpи, ¬е Mаксуеn се саrоуõива, sа което rо»е
õи е иrаn раsnи¬ни при¬ини. µруги пLк твLрpят, ¬е е »ив и е
някLpе в K»на Arерика. Hяrа никакви pокаsатеnства sа
неговата. саrоnи¬ност като труп. Tяnото rу е õиnо веpнага и
rного õLрsо пренесено сLс саrоnет в Иsраеn и сLвсеr вероятно
е на XLnrа на rасnините в Eрусаnиr pа nе»и сLвсеr pруго
тяnо.
Tретата, наù-вероятна версия е тоù pа е õиn уõит. Mе»pу
иsраеnските »урнаnисти се носи сnуxLт, ¬е като агент на
Mосаp три rо»е õи е nиквиpиран от неговите неприятеnи иnи
от саrия Mосаp, sа pа не иspаpе някои таùни, каквито е sнаеn
и по-специаnна вLв врLsка с иsраеnското атоrно орL»ие. Rреs
вреrе
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 223
на иранската воùна тоù спе¬еnва rиnиони от неnегаnното
преxвLрnяне на орL»ие, което сLµо rе тряõваuе pа се sнае.
2.18.
RAPA3ИTИTE От rного FОµИHИ се rL¬иr pа раsõереr
¬овеuкия
проваn (неспоnука) и при¬ините sа раsnагането и
сгроrоnясването на веnики иrперии. Tова явnение ни, е
иsвестно откакто сLµествува ¬овеuката, история. Саrо ¬реs
сравнение на инqорrациите по отноuение на раsnи¬ните
цивиnиsации rо»е pа се стигне pо еpно sакnk¬ение. Rри rногото
иsсnеpвания õе неоõxоpиrо pа се вsеrат поp вниrание
¬овеuкото оõкрL»ение, неговата окоnна среpа и rотивите sа
неговото повеpение.
Hаnо»и се pа иsу¬иr »ивотинското и раститеnното царство,
което ни pовеpе pо еpно иsуrитеnно сxоpство с ¬овеuката
цивиnиsация. Иsу¬аването в университета на õиоnогия,
õотаника и параsитоnогия ни поrогна pа стигнеr pо това
sакnk¬ение. Hе среµнаxrе никоù pруг освен ƒustace Millins,
коùто pа прави сравнение rе»pу »ивота на растенията,
»ивотните и pа тLрси при¬ините sа иsра»pането и пропаpането
на иrперии.
Rри¬ините иnи гnавният qактор sа това õе параsитиsrLт.
Mеpицината pнес, пове¬е от всеки pруг пLт, установява, 'е наù-
сериоsните ¬овеuки sаõоnявания са при¬инени от параsити.
Yõеpени сrе, ¬е rного скоро у¬ените µе открият и µе
sапо¬нат pа раsраõотват поpоõни усnовия в ¬овеuката
цивиnиsация, които сLµо rогат pа при¬инят sаõоnявания и
сrLрт на сLµата. О¬аква се, ¬е при аутопсиите на,
погреõаните
иrперии у¬ените
µе констатират, ¬е
224 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
параsитиsrLт е õиn еpин категори¬ен и неиsõе»ен qактор sа
страpанията (sаõоnяванията), които споnетяxа ¬овеuката
цивиnиsация.
Интересно е, ¬е никакLв у¬ен не се sаниrава c 1osu
проõnеr и pосега оµе не е направено такова sакnk¬ение.
Pаsраõотването на тоsи вLпрос няrа pа среµнете никLpе,
pори и в наù-гоnеrите и иsвестни световни õиõnиотеки. µе
среµнете xиnяpи труpове, отнасяµи се pо rеpицински
параsитиsLr, но нито еpна раõота вLрxу не по-rаnко
сериоsните социаnноиконоrи¬ески параsити. 3аµо е това?
3аµо теsи тоnкова rного у¬ени, коnкото светLт никога не е
иrаn преpи, pа не раsраõотят pокторската си теsа sа
раsруuитеnните еqекти на параsитните групи вLрxу
цивиnиsацията?
Hаù-простият отговор на това е, ¬е параsитната група в
цивиnиsацията е наnо»иnа своето госпоpство и вnаст наp
акаpеrи¬ния и нау¬ен свят. Tя не тLрпи никакви нау¬ни
иsсnеpвания, които sапnаuват неùното проpLn»итеnно
pоrиниране. Aко не сте сLгnасни с това опреpеnение, µе ви
pаpеr и pруги. Hие sнаеr, ¬е параsитиsrLт сLµествува в
¬ове¬еството. Нue sнаеr, ¬е параsитната група е сиnно
спnотена, стаõиnна и rного pоõре цеnенасо¬ена пороpа. 3а pа
поppLр»а параsитното си rясто, таsи параsитна група тряõва
pа упра»нява иsвестен контроn вLрxу теsи, които я xранят и
поppLр»ат. Hека ги нари¬аrе pоrакини, тLù като те постоянно
оõсnу»ват u xpaun1 своите гости ÷ параsитите.
Rараsитите непрекLснато rисnят sа това, какво pоrакинLт
rисnи, какво ¬ете и се гри»ат rного усLрpно sа неговото
"sаõавnение", "оõраsование", навици и новини.
B pнеuното XX стоnетие теорията на параsитните
ОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО
УПРАВЛЕНИЕ... 225 групи в
¬овеuката цивиnиsация е все оµе
rного оõLркана и неясна. Eто sаµо
наnага се у¬ените pа се sаниrаят
rного пове¬е с нея и pа xвLрnят по-
гоnяrа светnина вLрxу ¬овеuките
проõnеrи. Tова õи тряõваnо pа стане
еpин нов отpеn от науката, коùто µе õLpе ивLнреpно поnеsен в
оõnастта на социоnогията, управnението и историята. Bси¬ки
sнаеr какво преpставnява еpин параsит. Tова е неприятно и
отõnLскваµо, на което роnята е pа се xрани и сLµествува
õnагоpарение на неµо pругo. Kогато се приnо»и вLрxу xора, то
винаги преpиsвиква отвраµение и погнуса. Hаù-иsвестните
световни енцикnопеpии го опреpеnят като:
М
1. Hеµо, което се xрани на сLµата ваuа rаса, иnи sа
сrетка на някоù pруг.
2. Eиоnоги¬ески ÷ еpно »ивотно иnи растение, което
»ивее в иnи вLрxу pруг органиsLr (коùто ве¬е нарекоxrе
pоrакин) и иsтегnя направо от него неговите сокове (xрани).
3. Фигуративно ÷ nице, на което pеùствията са сLµите
като на еpин »ивотински параsит.
От вси¬ко pотук наrираrе, ¬е терrинLт параsит rо»е pа
се приnо»и и sа nице, което сnеpва сLвLрuено сLµия
приrер на параsита.
Иsу¬аваùки науката sа ¬ове¬еството, среµаrе еpна група
nица, която непрекLснато присLства в nетописите на
гоnеrите цивиnиsации. Tе са винаги неоõи¬аùни и
отxвLрnяни, но винаги остават и »ивеят rе»pу xората, които
не ги оõи¬ат. Aко те са иsxвLрnени от това оõµество, винаги
наrират на¬ин pа се вLрнат, неsависиrо от цената, която
тряõва pа sапnатят. Hие сLµо констатираrе, ¬е те винаги
успяват pа »ивеят вLрxу гLрõа на pругите.
От историята на rного цивиnиsации ви»pаrе, ¬е
15. Световната конспирация ÷ 2
226 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
присLствието на параsитни групи в пове¬ето сnу¬аи са õиnи
qатаnни sа pLр»авата pоrакин. Fnавната при ¬ина sа това са
настLпиnите проrени в теxния на¬ин на »ивот и проrяната на
тяxната гnавна и цеnенасо¬ена енергия кLr pруго
поpxранване на параsитите. Bси¬ко това се е отраsиnо
отрицатеnно вLрxу сLµествуванието на нароpа pоrакин, коùто
неиsõе»но е отсnаõваn, pокато в краùна сrетка е стигнаn
pо раsруuение. Kакто при »ивотните и растенията ви»pаrе, ¬е
параsитите rогат pа ги раsруuат, така и при
вsаиrоотноuенията иr с ¬овека те rогат pа го униµо»ат.
B историята на ¬ове¬еството ви»pаrе, ¬е таsи параsитна
група никога не е õиnа анга»ирана в някаква sеrеpеnска иnи
pруга те»ка раõота sа осигуряване на xраната си. Tова те
винаги са осLµествяваnи ¬реs нароpа pоrакин, коùто веpнL»
xванат, пове¬е не го иsпускат.
Tова е rного ва»на xарактеристика на параsитната група в
историята на ¬ове¬еството. Tя прите»ава еpна у¬уpваµа
спосоõност ÷ pа се сrеня иnи трансqорrира с еpинствената
sаpа¬а pа постигне своите параsитни цеnи. Tя е раsраõотиnа
rного qина теxноnогия sа оставането си на гLрõа на
pоrакина и rного сnо»ни rетоpи sа неговото иsпоnsване. Tя
е в сLстояние като xаrеnеон постоянно pа иsrеня своите
qорrи и цвят саrо и саrо pа остане на rястото си.
3а сLµествуванието си параsитLт sависи от неµо pруго,
õеs pа се интересува и rисnи sа сLответното врLµане. От
историята нау¬аваrе, ¬е параsитната група не саrо ¬е не е
врLµаnа на pоrакина това, което саrа си е вsеnа, но и
никога не е õиnа приsнатеnна. Tяxното rото е "винаги
вsиrаù".
Kакто ние, така и ¬итатеnят sнае коя група се
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 227
появява отново и отново в историята на всяка цивиnиsация,
еpна сnеp pруга. Kоя група никога не е õиnа оõи¬ана от нароpа
pоrакин? Kоя група е играnа реuитеnна роnя sа пропаpането
на rного цивиnиsации?Kоя група е pовоnна от всякакLв виp
иsроpеност? Kоя група оõикновено pLр»и високите и
отговорни постове среp насеnението на pоrакина? И коя група
не вLрuи никаква конструктивна роnя в цивиnиsацията, освен
pа поppLр»а своето rото "винаги вsеrаù",
Eто то¬но таsи; група ние нари¬аrе параsити, но в ¬исто
социоnоги¬ески сrисLn, õеs никаква õиоnоги¬еска врLsка.
Соõствениците на пnантации оõикновено са нари¬ани
параsити, sаµото »ивеят от труpа на теxните роõи
аристократите са нари¬ани параsити, sаµото »ивеят от труpа
на rасите; арrиите сLµо са нари¬ани параsити, sаµото
»ивеят от труpа на раõотниците. Hо при вси¬ки сnу¬аи теsи
преpпоnагаеrи параsити иsпLnняват някакви sаpLn»ения и
иrат някакви отговорности в оõµеството. Rогnеpнете в ¬исто
социоnоги¬ески сrисLn, rо»еr pа наsовеr rного групи като
параsити. µецата иnи теsи, които са rного стари, sа pа раõотят
пове¬е. Pаsõира се, те се xранят и поppLр»ат от pруги и не
иsвLрuват никаква поnеsна раõота. Hо теsи групи иnи в
rинаnото са вLрuиnи Bnеsна раõота, иnи от тяx се о¬аква pа
вLрuат в õLpеµе такава. Tака ¬е в никакLв сnу¬аù не попаpат
в групата от õиоnоги¬еската pеqиниция sа параsити.
B прироpата rного ¬есто се среµат параsити, които крият
своя параsитен »ивот и иsгnе»pат като оõикновени растения
иnи »ивотни. B sапаpната ¬аст на СAµ xрастLт ‹rameria е
параsит по rного pLрвета. Hа прLв погnеp не иsгnе»pа pа е
параsит, sаµото не расте вLрxу саrото, pLрво, но ако
раsкопаеr, µе
228 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
виpиr, ¬е неговите корени са xванати sа корените на pLрвото
и тоù сrу¬е неговите сокове и се xрани направо от pLрвото.
RараsитLт не е еpна пороpа, но някаква qорrа иnи виp »ивот,
коùто иsпоnsва rного раsnи¬ни пороpи. Tаsи параsитна група,
sа която говориr, не е раса, а просто някакLв виp пирати,
които »ивеят на гLрõа на pруги раси. La Page в труpа си
"Parasitic Animals („ambridge University Press, 1951, p. Ì) каsва
сnеpното:
"Epно параsитно »ивотно не е някаква специаnна пороpа
»ивотно, но е еpно »ивотно, което се е приспосоõиnо кLr
някакLв на¬ин на »ивот".
Kакто ‹rameria не е раsвиnа pLnõоки корени, sаµото не е
õиnо неоõxоpиrо sа неùното параsитно сLµествуване, така и
социоnоги¬ната параsитна група не е пуснаnа pLnõоки корени
в нито еpна куnтура на pоrакините, при които »ивее.
Сnеpоватеnно таsи група не преpставnява някаква
инpивиpуаnна и специqи¬на пороpа в цивиnиsования свят,
тLù като тя е вLsприеnа някаква qорrа параsитен »ивот и е
приспосоõиnа сLµествуванието си вLрxу pруги, които µе се
гри»ат и оõеsпе¬ават неùната xрана и »ивот.
СLµествува гоnяrа раsnика rе»pу коrенсаnиsLr и
параsитиsLr.
KоrенсаnиsLr sна¬и сLтрапеsник. TакLв е сnу¬аят с
аqриканската птица ox-picˆer, която прекарва пове¬е от
вреrето вLрxу гLрõа на сnона иnи носорога. Tя не саrо яpе
кLрnе»ите вLрxу гоnеrите аqрикански »ивотни, но и всякакви
pруги параsити. B õиоnоги¬ен сrисLn иrа rного »ивотни,
които "»ивеят sаеpно", но в тоsи сnу¬аù ние среµаrе еpна
qиsиоnоги¬еска sависиrост rе»pу тяx. Bсяко »ивотно pоставя
някаква xрана на pругото, õеs която »ивотLт и на pвете õи õиn
по-труpен иnи pори невLsrо»ен. µокато при параsитиsrа
параsитLт поnу-
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 229
¬ава xраната си от така наре¬ения pоrакин по наù-раsnи¬ни
на¬ини. µоrакинLт никога не се поnsва от таsи õnиsост е
параsита и е винаги оµетен. µоrакинLт винаги реагира
отрицатеnно на таsи врLsка rе»pу него и параsита и страpа
от нея.
RараsитиsrLт е сLвсеr раsnи¬ен от вsаиrоотноuенията
rе»pу »ертва и xиµник, при които xиµникLт ce xрани и
поppLр»а от уõитата си »ертва. B тоsи сnу¬аù xиµникLт е
винаги по-гоnяr и по-сиnен от »ертвата си, pокато параsитLт е
винаги по-rаnLк и по-сnаõ от pоrакина (своята »ертва).
Tук оµе веpнL» ви»pаrе, ¬е параsитLт наруuава
основния sакон на прироpата ÷ ¬е сиnният просLµествува sа
сrетка на сnаõия, коùто е сLspаpен, sа pа оõеsпе¬и xраната
на по-сиnния. Rри параsита е оõратното ÷ по-сnаõият
просLµествува sа сrетка на по-сиnния. Сnаõият е поõеpитеn,
pокато по-сиnният е поõеpеният.
Tаsи õиоnоги¬на група, sа която говориr, в те¬ение на
историята винаги е õиnа по-rаnка и по-сnаõа от pоrакина,
като понякога pори е успяваnа pа го поp¬ини. СLµо като
rаnкия и сnаõ коrик Чарnи Чапnин, коùто винаги е успяваn
pа поõеpи опонентите си в своите коrеpии. Mаnкият µавиp е
покаsан как поõе»pава граrаpния Fоnиат. µавиp, раsõира се,
е rаnкият параsит, а Fоnиат е гоnеrият pоrакин, коùто е
поõеpен с xитрост, преpи pа е иrаn вLsrо»ността pа
иsпоnsва своята сиnа среµу противника си.
µруги параsити са така наре¬ените "вреrенни параsити",
като коrарите и пиявиците, които сrу¬ат крLвта на pоrакина.
Tова са кnасиqицираните ectoparasites. µруги като вLuката,
която »ивее вLрxу ко»ата на pоrакина, са кnасиqицирани
като endoparasites. СLµествуват сLµо hyperparasites, кои-
230 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
то »ивеят от саrите параsити (равинските pинастии).
СLµествуват »ивотни от пороpата Desmodus, която атакува
воnове, коне и pруги »ивотни, вкnk¬итеnно и ¬овек. Tе наõnkpават
»ертвата си rного вниrатеnно и когато sаспи, приõnи»ават се и
rного вниrатеnно откLсват пар¬е rесо, тоnкова pеnикатно, ¬е
»ертвата усеµа това еpва на сутринта, когато виpи крLвта.
Tаsи група, която непрекLснато потиска и иsнуpва ¬овека, е
специаnиsираnа и иrа спосоõността pа иsсrуква крLвта на
противната си група, õеs pа вpига rного uуr. 3а гоnяrо сL»аnение
потLрпевuата група не е в сLстояние pа раsõере своята опасност
иnи естеството на параsитната атака. Tяxното откLсване е не саrо
rного труpно, но еpна такава õоnеsнена операция rо»е pа õLpе
qатаnна sа pоrакина. Tоù sнае rного pоõре, ¬е неговият sаеr се
pLр»и от тяxната (параsитна) õанка. µецата rу се вLsпитават по
тяxната програrа, раsпрастранявана ¬реs Yницеq в цеnия свят.
Tоù sнае rного pоõре, ¬е неговото pLр»авно и ¬астно управnение
се рLковоpи от ¬у»pи "сLветници" и "консуnтанти", които вLпреки,
¬е не са реpовно иsõрани pLр»авници, вsиrат rного сериоsни
реuения. Rри цяnото това траги¬но сLстояние някои pоrакини
като краùна rярка тLрсят поrоµ и утеxа в реnигията и цLрквата.
3а тяxно гоnяrо раsо¬арование параsитLт е и таr. Tогава какво
остава оµе sа ¬естния pоrакин? Rо вси¬ко nи¬и ÷ õавна и
неиsõе»на сrLрт, сnеp което параsитLт µе иsостави трупа на
»ертвата си и µе се прикрепи кLr еpна нова »ертва pоrакин.
Специаnистите откриват, ¬е кLрnе»Lт, сLpLр»аµ инqекциоsни
õоnести, rо»е pа »ивее в sеrята сто гоpини и когато иsnеsе, тоù е
все оµе инqекциоsен.
Чу»pи групи, които ние нари¬аrе параsити, са се установяваnи
в pLр»авите и »ивеят стотици гоpини,
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 231
õеs pа покаsват на pоrакина, ¬е преpставnяват някаква опасност
sа него. Hо ако тоù се опита pа ги иsтика и прогони, тогава те
веpнага се наpигат и sапо¬ват pа проявяват своите спосоõности, sа
pа останат pа иsпоnsват pоrакина. Kакто и истинските параsити, и
теsи са преpраsпоnо»ени кLr sасеpнаn »ивот.
Kогато pоrакинLт открие, ¬е параsитLт sастраuава неговото
spраве и сLµествувание, таsи параsитна група е еpинствената
¬овеuка qорrация в света, която е rного pоõре органиsирана, и
преpприеrа неsаõавно rасови pеùствия иnи погроrи среµу него.
Rораpи пLnната си sависиrост от pоrакините параsитната група
е раsвиnа pLnõока оrраsа кLr »ивотните (както те ги нари¬ат),
които иr pоставят xрана и поpсnон. Tаsи оrраsа е теxният
протектен unеr, sаµото »ивеят в непрекLснат страx, ¬е µе õLpат
преxвLрnени от pоrакина, което sна¬и гnаpуване. Eто sаµо тоù
прави вси¬ко вLsrо»но pа сrу¬и, но pа не покаsва рог¬етата си.
Tе »ивеят винаги в наù-sаõеnе»итеnните цивиnиsации и
винаги отõягват иsостанаnите и сnаõораsвити нароpи. Tе
преpпо¬итат сLс своите õанки и тLрговия pа контроnират цяnата
sапаpна цивиnиsация.
RараsитLт преpиsвиква отõранитеnна реакция в pоrакина,
коùто поnага усиnия pа неутраnиsира
вре»pанията, rL¬и се pа поправи нанесените µети и pа
преrаxне параsита, но неговата група от цяn свят реагира
веpнага ¬реs наù-раsnи¬ни преpваритеnно поpготвени
среpства и санкции. Epни от наù-сиnните орL»ия на
параsитната група са парите и вестниците. Bестниците станаxа
носитеnи на наù-страuния вирус, носеµ наù-раsnи¬ни qорrи на
уrствена отрова и токсини, които огnупяват, оõLркват иnи
параnиsират pоõрия pоrакин (xората).
у
I
232 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
От стоnетия нароpите pоrакини реагират среµу
присLствието на параsита, sаµото тоù sнае, ¬е µе õLpе
наранен от това неиsвестно и ¬у»pо сLspание с еpин раsnи¬ен
цикLn на »ивот и цеnи. Tеsи, които иr се противопоставят,
параsитите винаги нари¬ат реакционери. Tяxна гnавна цеn и
sаpа¬а е pа еnиrинират вси¬ки, които се противопоставят на
теxния на¬ин на »ивот.
Epинственото среpство sа õорõа с параsитите е
иsсnеpвания и пове¬е sнания sа тяxната история, »ивот и
вnияния. Rо¬ти винаги параsитLт иsпоnsва rного уrеnо вси¬ки
насо¬ени среµу него среpства sа своù nи¬ен аванта».
Hавреrето Xан Xак Pусо наnо»и на qренската
интеnигенция иpеята, ¬е ¬овекLт не е тоnкова sна¬итеnен,
коnкото неговата окоnна среpа. Rове¬ето от световните
rисnитеnи реuиxа, ¬е окоnната среpа е наù-ва»ното неµо в
»ивота.
Pаsõира се, sа параsита е така, тLù като sа него окоnната
среpа е страната pоrакин, която го xрани. µокато sа pоrакина,
коùто се õори и раõоти непосиnно sа сLµествуванието си
окоnната среpа не е наù-сLµественият qактор sа неговото
раsвитие.
Kогато раsõереr теорията на параsита, ¬ак тогава ние µе
õLpеr в сLстояние sа прLв пLт pа раsõереr цяnото pнеuно
социаnисти¬еско у¬ение, sаµото ние µе го поsнаеr по това,
което в pеùствитеnност е ÷ псиxоnогията на окоnната среpа,
която параsитLт е раsраõотиn преs цикLnа на своя »ивот.
Спореp проqесор GeoŒŒrey La Page
44
параsитLт е еpин от
наù-rоµните (сиnните) неприятеnи на ¬овека и неговата
цивиnиsация. Kакво иrа преpвиp проqесор La Page, каsваùки
õиоnоги¬ески параsит, коùто навnяsLn и се е навLpиn в
¬овеuката цивиnиsация оµе
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 233
отна¬аnо на историята, pове»pаùки pо проваn еpна иrперия
сnеp pруга? Mо»е õи тоù ни преpупре»pава pа тLрсиr наù-
сnаõата то¬ка в историята на »ивота и õиоnогията на
параsитното »ивотно.
Rреs наuето pваpесето стоnетие ¬овекLт sапо¬ва pа се
õеsпокои и pа тLрси при¬ините sа пропаpането на световната
куnтура, на веnиките иrперии, раsвиnи се pо своя апогеù и
иsвеpнL» rистериоsно пропаpнаnи. Hие sнаеr sаµо са се
иspигнаnи. Tе са пораснаnи, sаµото са иrаnи някаква цеn,
sаµото са раsраõотиnи теxника sа управnяване на окоnната
среpа. Tова са xора, които са иsпоnsваnи всякакви
õnагоприятни усnовия в иsпLnнението на своята rисия. Kогато
еpин нароp сLуrее µа концентрира своята енергия
конструктивно, тоù иsраства неоõикновено õLрsо. Сnеp това
иsвеpнL» sапо¬ва pа отсnаõва и уrира.
Fерrанският у¬ен Oswald Spengler
45
sакnk¬ава, ¬е еpна
цивиnиsация е тяnо като всяко pруго, което е поp¬инено на
sаконите, които управnяват естествени-
те теnа. Tоù ви»pа в цивиnиsацията ро»pен етап, rnаp и
сиnен етап и еpин остаряn, коùто я отсnаõва и прави »ертва
на неприятеnя. От õиоnоги¬на гnеpна то¬ка Spengler е прав.
Hо тоù е пропуснаn qакта, ¬е всяка цивиnиsация прите»ава
вLтреuни проõnеrи, които се раsвиват като еpна qатаnна
õоnест. Саrо тук тоù не
ви»pа оõµата преpстава sа параsита, параsитния органиsLr,
коùто сLspава неуpоõство, õоnест и сrLрт. Spengler не е вsеn
поp вниrание и еpно pруго оõстоятеnство, ¬е нито еpна
цивиnиsация не е sагинаnа пораpи старост. Rо¬ти вси¬ки те са
õиnи nиквиpирани по еpин иnи pруг на¬ин.
Kоù отвори вратите на Bавиnон sа персиùските
наuественици? Kоù постави Pиr на коnене? Kоù наnо»и на
Eгипет тристагоpиuна pиктатура?
234 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
Mного ¬есто параsитLт вLspеùства на pоrакина pа sагуõи
своето присLствие на pуxа и ориентацията и тоù става
напLnно õеsпоrоµен и неспосоõен pа се sаµити среµу
вLнuните си врагове. TакLв е в rоrента сnу¬аят с
"Освоõоpените" от коrуниsrа страни. Tова е станаnо и с
вси¬ки преpиuни цивиnиsации, иsвеpнL» sаõоnяnи и
иs¬еsнаnи. Mного пLти сrе си sаpаваnи вLпроса, sаµо теsи
сиnни, саrоуверени и поsнаваùки своите ка¬ества нароpи се
страxуват от теsи pоnни и потаùни ¬у»pенци, пристигнаnи от
непоsнати rеста и установиnи се в сLрцето на наuите
граpове, като ¬е nи винаги са õиnи таr?
µоrакинLт rного ¬есто не раsõира параsита, коùто сякаu е
сLspание от pруга пnанета, което няrа сLµите цеnи, нито
стиrуnите на нароpа pоrакин, при коùто »ивее. С
нарастването на тяxното гиõеnно вnияние арrията се
pеrораnиsирва, rестните nиpери са иsõити иnи sато¬ени и
õогатствата на нароpа (pLр»авата) преrинават в рLцете на
¬у»pенците. HароpLт е пnя¬косан и наù-ве¬е е отнето,
неговото ¬увство sа соõствено pостоùнство. Kогато параsитLт
наppеnее и sапо¬не pа управnява, никоrу от нароpа pоrакин
не е поsвоnено pа sапаsи своето соõствено pостоùнство,
интиrност иnи таùна. BLпреки това параsитLт »ивее
непрекLснато в гоnяr страx, ¬е pоrакинLт µе преpприеrе
неµо среµу него; pори и когато напLnно контроnира pоrакина,
параsитLт все се ¬увства несигурен. A когато тоù е ограни¬ен
иnи оставен навLн от вси¬ко, тоù поõеснява от ярост.
ИsвеpнL» цяnата параsитна група от цяn свят иpва в негова
sаµита, проявяваùки страuен страx и гняв. Epно такова огра-
ни¬ение иnи отxвLрnяне на параsита е sа него вLпрос на »ивот
иnи сrLрт. Tоù не õи rогLn пове¬е pа практикува параsитното
си сLµествувание и sагива.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 235
Eто sаµо те тряõва pа контроnират наuите врLsки и
проqесионаnни таùни; sатова те тряõва pа контроnират наuето
оõраsование; sатова те тряõва pа контроnират наuето управnение;
sатова те тряõва pа контроnират наuата реnигия. Aко те не успеят
pа Сторят това вLв всяка еpна насока, sапnаuват своето
сLµествувание като õиоnоги¬ески параsит. µори и в õивuия
СLветски сLks сLс своите иpеаnисти¬ни nоsунги "Hа всеки спореp
sасnу»еното", "Bсекиrу спореp ну»pите" параsитLт спе¬еnи
контроnа наp раõотниците и иr наnо»и pа проиsве»pат стоки,
които тоù проpаваuе и пLnнеuе p»оõовете си. µокато коrисарите
»ивеят в nуксоsни виnи краù Черно rоре, rаnкото pогrатици
коrисари като Mиxаиn Сусnов сеpяxа в KреrLn и раõотеxа усиnено
вLрxу някаква систеrа, която pа не õLpе иsопа¬ена от параsита в
негова поnsа. И естествено, както Сусnов, така и някои негови
привLр»еници не rо»аxа pа успеят, sаµото параsитLт вLрвеuе
винаги еpна стLпка преpи тяx.
Kогато на Pуsвеnт õе преpnо»ено pа иsраsxоpва стотици
rиnиони pоnари sа проиsвоpството на еpна аpска õоrõа, как
rо»еuе тоù pа отка»е? Hаnи и тоù õе еpин от тяx! Fенераn rаùор
Leslie Groves õе натоварен pа огnави тоsи проект, но сnеp като
откри, ¬е по-гоnяrата ¬аст от екипа õяxа параsити, тоù
категори¬но откаsа, като преpnо»и pиректор на екипа pа õLpе
¬овек от сLµата среpа.
46
236 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
2.18.1. LAEEU FОH (THƒ SHABƒ‡ GOÌ)
Kогато pоrакинLт е qиsи¬ески по-сиnен,
параsитLт не е в сLстояние pа го
контроnира ¬реs сиnа. Eто sаµо тоù е
принуpен pа употреõи уrствен контроn.
Tова постига ¬реs ¬аст от нароpа pоrакин,
коùто тоù е сLspаn и коùто rу сnу»и sа поp-
pLр»ане на контроnа наp pоrакина. Tова
сLсnовие е поsнато поp иrето Shabez Goi.
Rриrитивният ¬овек не е поsнаваn
параsитите. Tогава xраната е õиnа твLрpе
оскLpна, а уõе»иµата са õиnи rаnко. Tеsи,
които са пре»ивяnи, sапо¬ват pа овnаpяват
окоnната среpа, pа орат sеrята, pа
опитоrяват »ивотни.
Rоявяват се еpин нов тип xора, по-раsnи¬ни от
pругата пороpа; тип, коùто не проиsве»pа
никакви стоки иnи усnуги, но коùто »ивее с иnk-
sията, ¬е вси¬ко това се pLn»и на него. Tова е
параsитLт, коùто се появява на истори¬еската
сцена като rаг‚осник, преpскаsатеn на
õLpеµето, преpатеn и õанpит. Hеговата гnавна
проqесия винаги е õиnа nиxварството. Hо
вси¬ко това е иnи параsитиsLr, иnи е по-скоро
криrинаnност? µа, sа вси¬ки теsи иsоnирани
сnу¬аи е криrинаnност, но като цяnо не е
просто криrинаnност, това е параsитиsLr. µа,
цяnото това параsитно
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 237
сLµествувание е криrинаnен акт и ¬аст от еpно
криrинаnно явnение.
Epно соnиpно и патриоти¬но управnение, което rисnи
sа spравето и õnагоpенствието на нароpа си, µе се справи
с тоsи параsитиsLr. Tакова неµо се е сnу¬ваnо rного
пLти преs иsrинаnите стоnетия. Tова е накараnо параsита
pа постави навсякLpе прогресивни управnения, поsнати
като "нароpен qронт", "pеrократи¬но" управnение, "на-
роpно" управnение, "nиõераnно" управnение. Bси¬ки са
синониrи на параsитното управnение, което µе ги преp-
паsи от гнева на експnоатирания нароp pоrакин. 3а pа
постигне това, параsитLт преrаxва вси¬ки преpиuни
nиpери и "реакционери". Tе са теsи, които прове»pат
наù-гоnеrия геноциp в света (Френската ревоnkция,
СLветската ревоnkция, ревоnkциите от 1944 ÷ 1945 г.,
в Иsто¬на Eвропа и вси¬ки, които проpLn»ават и pнес).
3pравето е õиnо винаги наù-соnиpната отõрана
среµу атаката на параsитния вирус. От стоnетия
по-гоnеrият и по-сиnният ÷ нароpLт pоrакин ÷ е
sапаpаn и е õиn покоряван от rаnкия и сnаõ, но
сrLртоносен параsитен вирус. 3а pа просLµествува
pоrакинLт, тоù тряõва pа раsõере õиоnоги¬еските
sакони. Hеговото оõµество е установиnо систеrа от
правиnа и sакони, по които е устроиnо своя »ивот,
правиnа на ¬ест, правиnа sа sаконност и sа pоверието,
установено rе»pу ¬nеновете на оõµеството. Tе ува-
»ават sакона, ува»ават сеrеùствата си, а и поrе»pу
си, ува»ават иrуµествата на всеки и sаµиµават
роpината си, когато е атакувана отвLн. С такива
pоõроpетеnи pоrакинLт е построиn своята pLр»ава.
3аконLт sа параsита е сLвсеr pруг. Tова е еpин
sакон, коùто не приsнава никакLв pруг sакон. Tоù е
сLгnасен pа sапnати еpна цена sа неµо, а rаnко
по-кLсно sапnаµа поnовината. Tоù се явява в сLpа с
238 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
поpправени pокуrенти, пnатени свиpетеnи и пе¬еnи pеnото.
Rреs вреrе на воùна тоù винаги, по еpин иnи pруг на¬ин,
иsõягва qронта и раsстроùва цивиnния »ивот. Mного ¬есто тоù
прави спогоpõа с неприятеnя и преpава нароpа, при коùто
»ивее.
От xиnяpи гоpини rного иrперии се иspигат и паpат. Hови
континенти са открити и ¬овекLт постига непрекLснати успеxи
в »ивота и теxниката. От rногото иsrенения саrо еpин qактор
остава постоянен ÷ õорõата на pоrакина pа се отLрве от
параsита. Hо параsитLт се е поpготвиn sа теsи усиnия на
pоrакина и се е впиn оµе по-пnLтно в »ертвата си, която в
õорõата оµе пове¬е се наранява. B rного сnу¬аи pоrакинLт в
»еnанието си pа се отLрве се наранява оµе пове¬е, pори се
саrоуниµо»ава.
Mного наuи xора раõотят цяn »ивот, иspLр»ат сеrеùството
си и еpва врLsват pвата края. Kогато напуснат sеrния »ивот,
õnиsките иr еpва успяват pа покрият погреõаnните иr
раsноски. Rараsитите цяn »ивот »ивеят на гLрõа на pруги и
сnеp като уrрат, оставят огроrни õогатства на параsитното
оõµество. µоrакинLт цяn »ивот е раõотиn sа параsитите, sа
pа pостави вLsrо»ността pа »ивеят в уpоõства и nукс, pокато
тоù и сеrеùството rу еpва са пре»ивяваnи. Bси¬ки
препе¬аnвания на pоrакина се стопяват преp о¬ите rу в
параsитната rонетарна систеrа.
Kаква е sаpа¬ата на управnението? ÷ µа сLspаpе раõота и
усnуги, на нароpа си, pа осигури отõраната на pLр»авата, pа
наnо»и справеpnивост и поряpки, които са от поnsа на нароpа.
A когато управnението попаpне поp контроnа на параsитите,
неговите qункции се иsrенят, а иrенно: гарантират иsпоnsва-
нето на соõствените си xора от параsита, pа приnагат вси¬ки
негови сLвети õеs sна¬ение pаnи са пагуõни sа
ОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО
УПРАВЛЕНИЕ.... 239 pLр»авата иnи не!
µа говорят sа гра»pански права на
rаnцинствата и pа атакуват всеки
гра»pанин-pоrакин, коùто наpига гnас
среµу параsита. Rо еpин иnи pруг на¬ин
80% от това, което, sараõотва ¬астният
раõотник, отива sа параsитите. HепрекLснато се сLspават
нови иконоrи¬ески sакони нареpõи, на които, еpинствената
цеn е pа се преxвLрnи по-гоnяrата ¬аст от национаnните
иконоrи¬ески ресурси в рLцете на параsитите. Aко sапитате
еpин аrерикански гиrнаsиаnен у¬еник иnи стуpент, кое е
наù-гоnяrото snо, което някога е сLµествуваnо на sеrята,
неsаõавният отговор е: "HациsLr!". Tоù pава тоsи отговор,
sаµото това rу е каsвано rного пLти и sаµото и pнес,
петpесет гоpини сnеp погроrа на нациsrа, теnевиsията
е»еpневно преpставя иsкривени nица и qигури на герrански
воùници. Aко ги sапитате sаµо нациsrLт, а не коrуниsrLт, те
не саrо не rогат pа ви отговорят, но и са яpосани, ¬е не
sнаят. СLµествуват иsвLнреpно rного книги sа нациsrа, но
rного труpно е pа наrерите някоя, която pа pеqинира какво
всLµност е нациsLr.
M
нес параsитните õанкери прите»ават 60% от гер-
rанската инpустрия и теxните авоари са sакриnяни
от аrериканската окупационна арrия. Tаsи гnава е
оsагnавена Lаõец Fоù. Hека оõясниr какво е то.
Сnеp като параsитLт е по-rаnLк и по-сnаõ от
pоrакина, тоù тряõва pа го контроnира ¬реs
xитрост и коварство. Tоù раs¬ита иsкnk¬итеnно на своите
активни агенти от среpата на нароpа-pоrакин. Сnеp като тоù е
униµо»иn rестните рLковоpитеnи, сLspава еpна нова
управnяваµа кnаса, група, сqорrирана от наù-сnаõите и наù-
покварени в pLр»авата. Tаsи кnаса е ве¬е поsната като
"новата кnаса" и е от управnен¬ески nица, пеpагоsи, сLpии,
µ
сLставена
240 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
аpвокати и реnигиоsни nиpери. Tаsи "нова кnаса" е поsната
среp параsитите като "Shabez Goi" иnи "Sabbath Gentile „attle".
Eкспnоатираната кnаса, която параsитLт сLspава от наù-
сервиnни¬еските и наù-преsрени xора, са наù-»аnките
¬овеuки сLµества на sеrята. Hеsависиrо от теxните
вреrенни привиnегии, те никога няrат µастnив »ивот. B
теxните среpи се среµат наù-високото ниво на аnкоxоnиsLr,
раsвоpите, саrоуõиùствата, а среp pецата иr е наù-гоnяrата
престLпност. Среp тяx е наù-раsпространена
xоrосексуаnността.
Aко pнес ние иrаrе някакLв национаnен проõnеr, rо»еr
pа сrе сигурни, ¬е сnеp pесет гоpини тоù µе õLpе по-те»Lк, а
pори оµе по-те»Lк сnеp pваpесет гоpни. Основният sакон на
управnенията на Shabez Goi е pа увеnи¬ава проõnеrите.
От 50-60 гоpини »ивееr в синтети¬ен nиõераnиsLr. Tеsи
синтети¬ни герои са направени от пnастrаса, те няrат никакви
¬овеuки ка¬ества и никаква скеnетна структура. Tе няrат
никаква куnтура и цеn освен таsи, която иr е õиnа присаpена
от параsитните програrисти.
HапосnеpLк параsитите приnагат õавноpеùстваµи параnиsи
вLрxу rасите. 3а това пиuе поpроõно акаpеrик Tоpор µи¬ев в
иspаpените от него книги на руски еsик.
ULрквите в СAµ и в pругите страни, вкnk¬итеnно и
Bатикана, играят qатаnна и сLpõоносна роnя sа поppLр»ане и
sапаsване на параsитите в света. Специаnисти отpавна
констатират, ¬е цLрквите с теxния "õnаго¬естив" pуx
оõеsпе¬ават прекрасно прикритие sа теxните ревоnkционни
операции. Инqиnтрирането в реnигиоsните групи не
преpставnява никакLв проõnеr, sаµото и õеs това те са се
опnеnи в наù-раsnи¬ни
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 241
…проõnеrи. И rного от тяx не са пове¬е сnу»итеnи на
…'Eога, а на pявоnа. Сеrинариите отpавна са превsети.
Bатикана сLµо. Mарксистката атrосqера от 1848 г.
sа коrунисти¬еско õLpеµе оµе витае в rного цLркви.
Стуpентството не е освеpоrено sа световните
проõnеrи. Tе прегрLµат ревоnkционерските pоктри-
ни, sаµото ви»pат, ¬е са ограõени, ¬е не поnу¬ават
оõраsованието, което sасnу»ават sараpи "преpатеnството на
у¬итеnите". Rроqесорите Shabez Goi и проpа»ните
¬иновници тLп¬ат гnавите иr с остареnите qиnосоqии на
Mаркс и Фроùp, pокато на тяx иr е неоõxоpиrо неµо sа
õLpеµето. Uяnата оõраsоватеnна систеrа е програrирана sа
аõсорõирането и приеrането на еpно параsитно оõµество. И
то се наnага от еpна rного попуnярна органиsация UNÌ„ƒ•,
която не е ниµо pруго освен орLpие на параsитите. Tова,
което ни оsаpа¬ава наù-rного, е наивността на
стуpентите, които сnяпо приеrат sа õLpеµето си qиnосоqията
на Mаркс от»ивяnа вреrето си преpи пове¬е
от сто гоpини. Hеоõxоpиrо е те pа са по-гоnеrи реаnисти и pа
се иsnо»ат на сnLнцето, вLspуxа и воpата, които са на тяxно
раsпоnо»ение. Brесто pа õLpат поpxвLрnяни от еpна гnупава
теория на pруга, по-pоõре õи õиnо те pа иsу¬ат своя нароp и
своята национаnност.
Shabez Goi, те са теsи, които са поpготвиnи сLстоянието на
»ивота ни pо такава степен, ¬е винаги, когато успееr и
преxвLрnиr топката наp rре»ата, параsитите пе¬еnят еpна
то¬ка. Hо коnкото и pоõре pа са тренирани теsи »аnки
сLµества pа си иsиграват роnята в цирка (Hароpното
сLõрание), те не са в сLстояние pа построят еpна pLр»ава,
rито pа управnяват построената от pруги.
Tе са еpинствените, които пре¬ат sа раsреuаването
' на наuите национаnни проõnеrи. Hие сrе иsправени
D
16. Световната конспирация ÷ 2
242 . СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ. - 2
преp rного сериоsна иконоrи¬еска криsа, която еpинствено
ние саrите rо»еr pа раsреuиr. Bсякаква вLнuна наrеса е
вреpна и оõnагоpетеnства параsита.
Tака, както ¬овекLт е скnонен pа поppLр»а своя »ивот, така
пове¬ето са скnонни pа се стреrят кLr õnагораsуrие и
rLpрост. RnоpLт на еpин spрав »ивот неиsõе»но µе pонесе
поnsа на неговия нароp. Mного интересно е ¬овек pа иsу¬и
герrанската qиnосоqия от 40 pо 60 гоpиuна вLsраст,
грLцката ÷ от 60 pо 80. гоpини, а когато pостигне 80-те гоpини
е готов pа вnеsе в конqnикт иnи pа критикува китаùската
qиnосоqия.
Hо sа наuе гоnяrо сL»аnение ние раsпоnагаrе от
ро»pение pо гроõ саrо с параsитната qиnосоqия, която е
посветена иsкnk¬итеnно на поppLр»ането на неговото
госпоpство.
Mногоõроùни са среpствата, с които параsитLт си сnу»и
среµу теsи, които rу се противопоставят: иsгонване от
роpината иr, sаõрана на книгите и пуõnикациите иr и pруги,
оµе по-nоuи rетоpи.
От някоnко гоpини насаr поpоõни иsявnения се правят от
иsтLкнати параsити и Lаõец Fоù: "Hикоnов направи гоnяrа
греuка, ¬е отива среµу нас. Tоù е rногостранен и пnоpовит и
ние rо»еxrе pа направиr rного sа него, както сrе направиnи
sа rного pруги. Сега Hикоnов няrа pа иrа и стотинки, sаµото
неговите книги никLpе няrа pа се пnасират в света".
Tеsи госпоpа не sнаят, ¬е Hикоnов е вLsпитаù pа »ивее с
rаnко и не се ну»pае от rного. Kакто и ¬е ниµо няrа pа го
спре pа раsоõnи¬ава световните неправpи, световните
социаnни параsити и наù-ве¬е Lаõец-Fоите, които винаги са
сLµествуваnи навсякLpе. Y нас преs петстотингоpиuното
турско роõство те са играnи наù-престLпната и проpа»на роnя.
С раsруxата на вси¬ки нива на »ивот не саrо у нас,
но в цяn свят наù-поp¬ертаният упаpLк се среµа в pецата на
оxоnно»ивееµите оõµества ÷ сеrеùствата на Lаõец гоите.
Tеsи pеца оõраsуват еpна оõеsверена и раsо¬арована кnаса,
поsната поp иrето "xипита".
Fоnяrа и пагуõна роnя sа сLµествуванието на параsитите
играе и еpна rаnка преpатеnска ¬аст от среpната оõраsована
кnаса, която е иsневериnа на своите xора. Eеs тяxната активна
поrоµ параsитLт µе õLpе иsтикан веpнага.
Rонякога, rного е труpно pа се раsõерат теsи евтини и
pоnнока¬ествени поnитици. Hякоnко rесеца реpи иsõорите
преs октоrври 1994 г. на еpно сLõрание на СLks
"СLеpинение", което напуснаxrе pеrонстративно,
преpупреpиxrе присLстваµите, ¬е теxните реuения и pеùствия
са не саrо неправиnни, преpатеnски, но и насо¬ени среµу
õLnгарския нароp и посnеpиците µе õLpат rного гоnеrи. Tака
и стана. Fnавните виновници са ве¬е нароpни преpставитеnи.
µе sаµитават nи те наuите интереси?
Rри вси¬ки сnу¬аи µе sаµитават интересите на теsи, които
ги иspигнаxа, но в никакLв сnу¬аù интересите на нароpа си ÷
тоsи, коùто ги сLspаpе! Tе ве¬е се sнаят и това, което ги
о¬аква, е саrо преsрение. Tе не са пове¬е õLnгари, тяxното
ново иrе е "Lаõец Fоù". Tеxните uансове pа тренират нароpа
ни кLr групова отговорност (както се тренират ку¬етата) сега са
пo-гоnеrи sараpи постовете иr.
Epинствената наpе»pа sа нас е саrо ако някои rnаpе»и се
раsõунтуват среµу роnята на тренираните ку¬ета и при
sаповеpта на Lаõец Fои отка»ат pа nаят. Tогава еpинствено
µе rо»еr pа преrаxнеr пипаnата Hа параsита от тяnото си.
3апаpната цивиnиsация и цеnият свят pнес е в еpно
3акnk¬ено сLстояние. Саrо rаuините иrат своõоpа.
МОДЕЛЪТ НА СВЕТОВНОТО УПРАВЛЕНИЕ... 243
244 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Mасите в sапаpните "pеrокрации" постепенно уrират. Mного
от тяx са ве¬е sоrõи, pви»еµ се rLртвец. Kакво rо»еr pа
ка»еr sа теsи pви»еµи се rLртLвци? Останаnа nи е в тяx оµе
rаnко енергия, sа pа отxвLрnят от сеõе си теsи параsити, които
с отровата си са параnиsираnи теxните теnа?
Kакви са вsаиrоотноuенията rе»pу параsита и pоrакина?
СLвсеr естествено е параsитLт pа тLрси pоrакин, на ¬иито
грLõ pа се xрани и »ивее. СLвсеr естествено е и sа pоrакина
pа се rL¬и pа се отLрве от него. Tроцки и Pенин rного pоõре
qорrуnираxа това в коrуниsrа и rного параsити поrисnиxа,,
¬е са роpени sа pа »ивеят от труpа на pругите, и sа pа вsеrат
теxните õогатства.
И pнес pори rного параsити rисnят, ¬е вси¬ко, което
прите»аваrе, се pLn»и на тяx. Че те са ни pаnи pоõрия »ивот,
куnтура, rонетарна систеrа и реnигия. Tе rисnят, ¬е те са
еpинствените, които тряõва pа рLковоpят наuия »ивот и ¬е
тяxната роnя е саrо pа иr сnу»иr.
Спореp sаконите на прироpата, ако pоrакинLт не rо»е pа
се отLрве от параsита, тоù õавно се травrатиsира и sагива.
Aко успее pа преrаxне параsита от сеõе си, тоù rного õLрsо
pостига õnагоpенствие и õnагопоnу¬ие.
Epинственото спасение е pа посветиr »ивота си на наuия
нароp и упорито pа раõотиr sа pеня, когато отново µе õLpеr
своõоpни от параsита.
Bсеки ¬nен от наuето оõµество тряõва pа поrогне sа
иsгонването на Lаõец Fоите, коруrпираната управnяваµа
кnаса и на опоро¬ените реnигиоsни nиpери от тяxните rеста
като орLpия на параsитите. Epва тогава наuето оõµество µе
»ивее в pоõрота и nkõов, каквито ни е преpопреpеnиn и
саrият Eог.
ГЛАВА ТРЕТА
-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО -ОПИТ ЗА
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗНАНИЕТО НИ ЗА
ВЛАСТТА, ЗА МАСОНСТВОТО, ЗА УСТРОHСТВОТО
НА СВЕТА, ЗА БЪДЕþЕТО
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
3.1. "HОBИЯT СBETОBEH PEµ" О3HAЧABA RPEµИ BСИЧKО PEµ,
A HE XAОС. ОRИT 3A EµИH СIBPEMEHEH AHAPИ3 HA TОBA
RОHЯTИE
Pеskrе: Иsrинаxа пове¬е от пет гоpини от паpането на
Eерnинската стена. Mного xора невоnно вLрsаxа това сLõитие
с ра»pането на Hовия световен p, иpея, която отpавна се носи
вLв вLspуxа като rит, като qакт и опасение от pеnата на
световната rасонска органиsация. Kак всLµност иsгnе»pа
това явnение pнес, когато ние се опитваrе pа погnеpнеr
вLрxу теsи неµа от еpна нова гnеpна то¬ка?
* * *
Bа»ни сLõития се сnу¬иxа сnеp паpането на Eеринската
стена преs 1989 г. Tова õяxа: оõеpинението на Fерrания,
паpането на коrуниsrа в Иsто¬на Eвропа, вsривяването на
СLветския сLks, kгосnавската криsа, воùната в Eосна и в
Rерсиùския sаnив. Bси¬ко товa саrо sасиnи ¬увството ни sа
еpна нарастваµа нестаõиnност в света като цяnо, sа еpна
оõµа несигурност в »ивота ни, всnеpствие на което всякакви
наpе»pи sа някакLв реp, õиnо тоù "нов" иnи "световен", саrо
се отpаnе¬аваxа като rира» в пустинята.
246 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hареp с наpе»pата sа своõоpно pеrократи¬но раsвитие на
оõµествата от Иsто¬на Eвропа ¬ове¬еството стана свиpетеn и
на неоõи¬аùното нарастване на rоµта на инpустрията на
коrуникациите. Kоrуникационната систеrа pнес все пове¬е се
преврLµа в . иконоrи¬еския rотор на новия инpустриаnен
свят, иsпоnsваµ специqи¬ния еsик на sвуците, sнаците и
оõраsите. С поrоµта на еnектронните коrуникационни
систеrи pнес инqорrацията прониsва света от еpиния pо
pругия rу краù sа õроени секунpи. Tова е своеõраsна
ревоnkция в оõµуването rе»pу xората, оõµностите и
pLр»авите. 3акоpираната в оõраsи и sвуци инqорrация
сrаnява реаnните раsrери на пnанетата преврLµаùки
оõµуването в систеrа, освоõоpена напLnно от sаõраната и
контроnа от страна на каквато и pа е ценsура. СLµевреrенно
еnектронните коrуникации раsпространяват xегеrонен
куnтурен rоpеn, наnагаµ своя стиn вLрxу саrоõитността на
nокаnните куnтурни систеrи. Kато реакция на таsи нова qорrа
на потисни¬ество се наõnkpава вsрив на национаnисти¬ни и
раsnи¬ни поnитико-реnигиоsни иpенти¬ностни иpеоnогии, кое-
то осоõено сиnно е иsраsено в страните, навnиsаµи вLв
qаsата на pеrократи¬ната реqорrа. µоскоро поsнатата
qорrуnа sа все по-sаpLnõо¬аваµата се пропаст rе»pу õеpни
и õогати ве¬е иsnиsа от тесните раrки на оõµеството и се
преврLµа постепенно в sакон на rе»pунароpните отноuения.
Epин rиnиарp ¬овеuки сLµества са pаnе¬ поp границата на
pопустиrия »иsнен rиниrуr, а pва rиnиарpа няrат pостLп pо
питеùна воpа.
B сLвреrенната коrуникационна ера в света се наõnkpава
своеоõраsно гnоõаnиsиране на иконоrиките, sа което ве¬е
споrенаxrе, както и sа еpно
ИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО...
247 уникаnно явnение - иконоrи¬ески
расте» õеs sаетост. µнес õеsраõотните
саrо в напреpнаnите страни са наp 24
rиnиона. Pасте»Lт в посnеpните някоnко гоpини не саrо ¬е
не воpи pо наrаnяването на таsи õеsраõотица, но ¬есто пLти
pори става оõратното -õеsраõотицата расте еpновреrенно с
иконоrи¬еския расте».
O
Tова явnение rного xора отpават на гnоõаnиsирането и
интернационаnиsирането на паsара и неговите sакони.
Hеравноrерният ритLr и конqnиктността на своõоpната
паsарна систеrа ве¬е преrинава тесните национаnни
граници и преpиsвиква гnоõаnни еqекти от сLвсеr нов тип.
Hовите явnения раsuиряват сqерата на аn¬ността, на
спекуnацията и циниsrа. Hаприrер гоpиuната пе¬аnõа на
световния наркотраqик и тLrния неsаконен õиsнес
наpxвLрnя ве¬е коnосаnната циqра от 750 rиnиарpа pоnара.
Tова е огроrна сиnа, която rо»е pа си поsвоnи вси¬ко.
Rри теsи усnовия pLр»авите, явяваµи се като xранитеnки
на своите социаnно сnаõи гра»pани и като попе¬итеnи на
qаnита на пове¬ето иконоrики по света, sапо¬ват pа
повиuават своята цена. µLр»авата като институция
о¬евиpно не успя pа се справи с нарастването на õеpните и
отxвLрnените. Интересното е оõа¬е, ¬е новата иконоrи¬еска
qорrа на своõоpния гnоõаnиsиран паsар наnага усеµане sа
вnиянието на еpна ¬у»pа sа неговата сLµност вnаст, на еpна
скрита qорrа на управnение, в която поnитиката
сLµествено се отnи¬ава от траpиционните ни преpстави sа
rораnа. µнес все пове¬е xора, които са поеnи отговорност sа
управnението на pLр»авите по света, sаõравят, ¬е
pеrокрацията преpи вси¬ко е rораnен и нравствен проект,
основан вLрxу õnагороpния сrисLn, sаnо»ен в акта на
вnастта. Hарастваµият
248 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
xаос и õеpността по света увеnи¬ават усеµането ни, ¬е
старият сатанински проект sа световно управnение приpоõива
все по-конкретни и от¬етnиви qорrи, които ни приõnи»ават pо
qатаnната раsврLsка, sа която се говори оµе в старите
свеµени писания.
Оцеnяването на ¬овеuката оõµност pнес приpоõива сLвсеr
нови о¬ертания, наnагаµи нови qорrи на контроn наp
наруuитеnите, на нови qорrи в поnитиката, на нови sаpа¬и,
вnиsаµи в оõсега на вниrанието на управnяваµите екипи по
света. Yсеµането sа пуõnи¬на по¬теност е иrенно еpин от теsи
гоnеrи коригираµи ù контроnираµи rеxаниsrи, ограни¬аваµи
xаоти¬ните pви»ения в новия социаnен поряpLк.
Hовият световен реp, на коùто всLµност сrе свиpетеnи,
преpиsвиква агония на rораnа. Старите ценности експnоpират
поp напора на новите явnения, вLsра»pаùки стари и
пора»pаùки нови оõраsи на rита sа световното таùно
управnение.
µаnи отpаnе¬аването на опасностите от тесния, конкретен и
поpатnив sа усеµанията ни стар, отrираµ свят не е при¬ина
sа вLпросната криsа на rораnа? Kак pа си оõясниr nипсата на
отговорност и пLnно õеsраsnи¬ие по такива карpинаnни
вLпроси на оцеnяването като опаsването на окоnната среpа и
тоnерантността в rе»pунароpните иконоrи¬ески отноuения?
Hиrа е вLsrо»но pа се pопусне, ¬е в тоsи тоnкова усnо»нен и
противоре¬ив свят rогат успеuно pа се осLµествяват пnанове
sа световно управnение в онsи snовеµ виp, в коùто те õяxа
раsраõотени от старите покоnения rасони, »ивяnи в rинаnите
векове? 3аµо xората не rогат pа раsõерат, ¬е rораnLт на
групата не е rеxани¬ен сõор от rораnа на инpивиpите,
иsграpен вLs основа на преpставата sа Eога? Eог и реnигия не
са оõраsите, ¬реs които rораnLт на група-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 249
та õи rогLn pа се раsõере в конструктивен pуx. 3аконите rу
са pруги. A иrенно, тоù е сLµествен sа новите реаnности на
света, като световната иконоrика, екоnоги¬ния проõnеr, и
иrенно тоù е тоsи, коùто sапо¬ва pа вnияе все по-сиnно
вLрxу »ивота на отpеnния ¬овек. Rоеrането на отговорност
иnи ¬увството sа вина не са ка¬ества на rораnа на групата.
атова xората по света pнес оõеpняват, вLпреки ¬е
rоrентLт на иs¬ерпването на ресурсите е оµе pаnе¬.
Mиnиарpите неµастници по света pнес понасят уpарите
на егоиsrа на групи от раsnи¬ен тип, поp¬иняваùки се
негnасно на еpин нов, кривораsõран rораnен реp. Hаù-
арогантната и опасна в тоsи сrисLn група е групата на
световния конспиративен еnит. Kак pа си оõясниr
¬уpовиµните посnеpствия наприrер от това, ¬е Pуската
Октоrвриùска ревоnkция õе органиsирана и qинансирана от
Fерrанската иr-
3
ерия, която вLsнаrеряваuе ¬реs раsруxата на еpин от
враговете pа оõnек¬и соõствената си сLpõа в световния
конqnикт. Epна ревоnkция, която впосnеpствие õеuе
преpставяна на xората като спонтанен порив кLr светnина и
справеpnивост. TвLрpе ¬есто E õеsсиnието на ¬овека и
групите се е трансqорrираnо
п
някоя от rногоõроùните qорrи на конспирацията,
таùнството и тLrнината. B историята винаги е иrаnо
pостатL¬но иsто¬ници sа sаxранването на тLrните сиnи с
неоõxоpиrата енергия. Hо гnавният иsто¬ник е õиn
неве»еството. Човеuкото неве»ество ¬есто се иsраsява в
скnонността на xората pа оперират с ирационаnни истини,
неправоrерно иpентиqицираùки ги с рационаnните оõраsи
на rисLnта. Eто еpин приrер:
в
Rроqесор Xари Enrер Eарнс, историк, социоnог и
криrиноnог, основа веpнага сnеp RLрвата световна
250 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
воùна у¬иnиµе sа истори¬ески иpеи и rисnи, станаnо иsвестно
като ревиsионисти¬еско. Kакво е истори¬еският ревиsиониsLr
и sаµо е по-раsnи¬ен от историята, която се иsу¬ава в
у¬иnиµе и се ¬ете в пресата? Спореp Eарнс ревиsиониsLr
оsна¬ава усиnия pа се коригират истори¬еските pанни в
светnината на. rаnко по-пLnен сõор от истори¬ески qакти при
rаnко по-спокоùна атrосqера и по-оõективно стано-виµе.
Hепосреpствено сnеp RLрвата световна воùна група у¬ени от
rного страни си направиxа труpа pа сLпоставят сLвсеr ¬естно
и оõективно вси¬ки qакти и сLõрани pанни sа вLsникването на
воùната и виновниците sа нея. Оqициаnните оõвинения са
õиnи еpинствено среµу Fерrания. Kоrисията от у¬ени уста-
новява, ¬е вина не носи саrо тя, а и rного pруги. Rовpигат се
rного вLпроси и спорове. TвLрpи се, ¬е с това се сnага
на¬аnото на истори¬еския ревиsиониsLr. Tоsи терrин е
иsпоnsван, като се приnага специаnно кLr вLпроса sа
виновността sа RLрвата световна воùна, sа което е õиnо
неоõxоpиrо pа се наrерят и сLпоставят вси¬ки истори¬ески
pанни с теsи, които вLрxуuката преpставя. PевиsиониsrLт на
историята sна¬и своõоpа на сnовото.
RLрвите ревиsионисти, както и сLвреrенните констатират,
¬е в сnу¬аù на воùни историците от страните-поõеpитеnи
по¬ти винаги, когато пиuат историята, иsõягват, игнорират
qактите, неиsгоpни sа поõеpитеnя, pокато в сLµото вреrе
иsrисnят иnи преpставят неправиnно pруги qакти, които
поставят гуõеµия в неõnагоприятна светnина. Rове¬ето от
теsи историци на RLрвата световна воùна са иrаnи активна
роnя в оõnастта на пропаганpата и на раsуsнаването.
Органиsацията на истори¬еския ревиsиониsLr pнес
вкnk¬ва еpни от световноиsвестните светиnа на нау-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 251
ката, историята, nитературата, пуõnицистиката, pори и на
раsуsнаването. ФранцуsинLт Фурисон, ангnи¬анинLт Ирвинг,
иsраеnецLт Kоn и rного, rного pруги раpетеnи sа спаsването
на истинското опреpеnение (pеqиниция) на pуrата история ÷
истина sа rинаnото.
Hавреrето краnете и цLрквата са иrаnи свои µатни
историци. И в наuи pни, pори пове¬е от преpи, историците са
саrо на страната на "pоõрия" ÷ на поõеpитеnя. Kогато
историята се пиuе от историк от страната-поõеpитеnка, тя е
pоõра sа сиnния. Rоõеpеният, сnаõият е "nоuият".
48
Rоsицията на истори¬еските ревиsионисти е спонтанна
реакция среµу неpораsуrенията, пора»pани от неиsrенната
скnонност на раsуrа pа реpуцира ирационаnните явnения pо
рационаnния оõраs на при¬инността. Epно от теsи
неpораsуrения е неравноrерното приписване на такива
ка¬ества на групата, които са присLµи sа rораnа на инpивиpа.
Bината е конкретна истина, сLотносиrа и раsõираеrа еpинст-
вено и саrо по отноuение на nи¬ността и неговата rораnна
систеrа. µа се говори sа вина на групата ÷ нароpи, оõµества
иnи pLр»ави, е nоги¬ески аõсурp, вLве»pаµ ни винаги в
sаõnу»pение. B pаpения сnу¬аù както твLрpенията на
поõеpитеnите, така и твLрpенията на поõеpените са еpнакво
õеsсrисnени. Bината не е присLµа на групите. Иspигането на
еpна неверна теsа в ранг на истина и оперирането с нея в
nоги¬еската структура на оõраsите в пространството на
rисLnта е неиsrенен иsто¬ник на sаõnу»pения. Bината на
групата е ирационаnна реаnност, която не rо»е pа сnу»и sа
основа на каквото и pа е при¬инно описание на истори¬еските
явnения. Kато каsваrе, ¬е актLт на иsõуxването на еpна воùна
е ирационаnна сLµност, ние тиxоrLnкоr се сLгnасяваrе с
твLрpени-
252 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
ето, ¬е sаp това явnение се крият õеsкраùно коnи¬ество
при¬ини. Описание на ¬аст от rно»еството вLsrо»ни при¬ини
е ¬есто повоp и sа тяxното аõсоnkтиsиране. Tака се ра»pа
sаõnуpата.
Сnеp 10.' XÌ. 1989 г. в ELnгария наприrер õеuе поставен
вLпросLт sа вината на õивuата коrпартия и õеuе поискано
оqициаnното преpставяне sа иsвинение преp оõµеството от
страна на kриpи¬еския ù правоприеrник EСR (партията на
социаnистите в ELnгария). Bината на групата и в тоsи сnу¬аù е
ирационаnна сLµност, която не rо»е pа иrа конкретни правни
посnеpици. Иsвинението тук rо»е pа иrа еpинствено rораnно
sна¬ение, което rо»е pа иsиграе сLµествена роnя sа
õLpеµите отноuения на xората. СLµият вLпрос õе поставен и
на герrанските управници, насnеpиnи пора»енията и
уни»енията от преpиuния герrански ре»иr. Tе се иsвиниxа!
Kоето не иr попре¬и pа тnаснат отново Fерrания кLr
qантасти¬ни успеxи. HикLpе по света не е раsраõотван
Hакаsатеnен коpекс sа групите, вLпреки о¬евиpния прогрес в
систеrата на rе»pунароpното пуõnи¬но и гра»pанско право.
Hаистина pеùствията на еpна група rогат pа õLpат в уµLрõ на
интересите на отpеnни xора от pруги групи, установени и
регnаrентирани от естествени иnи проиsти¬аµи от sакона и
rораnа на nи¬ността оõстоятеnства. Bината на групата е акт,
коùто не rо»е pа се санкционира вLs основа на конкретно
sаконоpатеnство. Rо сLµия на¬ин постановяването правата на
групите е правен аõсурp, ¬реs коùто ние õяxrе pопуснаnи
сLµата греuка ÷ све»pане на ирационаnните истини иnи
неаpекватния теxен оõраs pо рационаnни оõраsи в ¬овеuкото
rисnене.
BLsникването на истори¬еския ревиsиониsLr оõа¬е
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 253
иrа pLnõок сrисLn в систеrата на ¬овеuкото поsнание.
TLрсенето, пороpено от своõоpата на сnовото и rисLnта, на
всевLsrо»ни при¬ини sа ирационаnните сLõития е
постоянният pвигатеn на прогреса в истори¬еската наука.
3аõnуpите, проиsти¬аµи от аõсоnkтиsирането на еpни иnи
pруги при¬ини оõа¬е, винаги воpят pо параpокси, които ние
все оµе не уrееr pа преоpоnяваrе.
BLsникват вLпросите: Mо»е nи от поpоõна гnеpна то¬ка pа
се анаnиsира вLпросLт и sа това, pаnи наистина сLµествува
sаp световната сцена на сLõитията някаква таùна група от
вnиятеnни и õогати xора, които са си поставиnи sа цеn ¬реs
еpна коnосаnна и всеоõxватна конспирация pа управnяват
саrи света? µаnи поpготвеният от тяx sаговор rо»е pа
преpиsвика осеsаеrи sа вси¬ки нас посnеpици, вnияеµи
непосреpствено на наuия nи¬ен »ивот? µаnи rногоõроùните
органиsации на qинансовите и поnити¬еските еnити по света
rогат pа pеùстват по rоpеnа на Bеnикото таùно õратство на
rасоните, оõеpиняваùки усиnията на теsи xора с цеn
управnяването на света в тяxна nи¬на иsгоpа?
Eстествено е pа се pопусне, ¬е цеn pа се управnява светLт
rогат pа си поставят саrо nи¬ности, които иrат гоnяrо
õогатство и сLµевреrенно роõуват на страстта pа управnяват.
3аp всяко õогатство оõа¬е се крият pесетки ¬овеuки сLpõи и
преpи вси¬ко страpание. Че rе»pунароpният qинансов еnит
се оõеpинява, не µе и сLrнение. Hаприrер в еpин справо¬ник
на СLksа на rе»pунароpните асоциации наrираrе
сLоõµение sа 25 000 раsnи¬ни rе»pунароpни групи,
раsпрLснати в 200 страни. Kоя от тяx преpставnява тоsи
просnовут еnит, sаµото понятието еnит оsна¬ава преpи вси¬ко
"rаnка група xора"? Mо»е nи pа си преpставиr, ¬е в
254 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
еpна такава сnо»на и раsкnонена систеrа rогат pа вLsникнат
врLsки, които pори се pоõnи»ават pо xарактера на -еpно
световно управnение от тотаnитарен тип? Mо»е nи pа се
приеrе sа сериоsно твLрpението, ¬е установяването на
коrунисти¬еската pиктатура е пnоp на конспирацията на еpна
rаnка група коrунисти-rарксисти, rе»pу които Pенин, Стаnин
и Tроцки, и ¬е таsи група, поpпоrагана от pруги таùни групи в
СAµ, Fерrания и Eвропа, поpготвиxа u осLµествиxа наù-
гоnеrия геноциp в историята ÷ пове¬е от 100 000 000 »ертви
в те¬ение саrо на 75 гоpини! Отново по отноuение на еpин
сnо»ен и неоõоsриr процес се говори sа опреpеnена при¬ина,
аõсоnkтиsира се и се pове»pа pо нивото на аõсурpа неµо,
което е пnоp на õеsпринципна реpукция на ирационаnни
сLµности pо рационаnuu1e rоpеnи на rисLnта. И все пак
роnята на rаnката група конспиратори-коrунисти е õиnа
твLрpе ва»на. Kонспиративният еnеrент иrа. своя pLnõок
сrисLn в посо¬ените сLõития. BLпросLт е: Mо»е nи pа се
приеrе, ¬е ирационаnността, сLсреpото¬ена n конспиративния
еnеrент на коrунисти¬еските ревоnkции, е pопринесLn
сLµествено sа иsопа¬аването на рационаnната по своята
сLµност социаnисти¬еска иpея, со¬ена от коrунисти¬еските
иpеоnоsи като пLрвопри¬ина? 3аµо qиnосоqията на Mаркс õе
раsраõотена в тоnкова нетоnерантен виp, напоrняµ у¬ението
на rасоните? 3аµо еpни от наù-успеuните конспирации по
света са протекnи поp реuаваµото вnияние на
коrунисти¬еските иpеи?
Aко коrунисти¬еската иpеоnогия õLpе приnо»ена с
тоnерантни среpства, иsnиsаµи иsвLн ограни¬итеnната раrка
на иpеята sа конспирацията, rо»е nи pа се о¬аква тогава, ¬е
тя õи õиnа по-приеrnива sа.
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 255
¬овеuкото оõµество? И иsоõµо конспирацията е nи тя
pопустиrа qорrа на управnение в ¬овеuкото оõµество?
Fоnяrа ¬аст от иsсnеpоватеnите на сLвреrенното
rасонство и световната конспирация со¬ат еpиноpуuно, ¬е
pнес по света иrа окоnо триста сеrеùства, насnеpиnи
ка¬ествата на старата евреùска qаrиnия Pотuиnp ÷ огроrно
õогатство, сL¬етано с еpинственото »еnание pа се управnява
света ¬реs сиnата на парите. Hе вси¬ки qаrиnии оõа¬е са от
евреùски проиsxоp. Tогава по какво се раsnи¬ава арогантност-
та на õогатия коnуrõиец, наприrер, от арогантността и
»еnанията на стария Pотuиnp и неговите пет сина? Aко
някLpе в сnо»ния и пLстLр ансаrõLn на õогатите qаrиnии по
света се sароpи иpеята sа ùерарxия, която pа õLpе по поpоõие
на пираrиpаnната структура на rасоните, то sаµо pа не се
pопусне и появата на конкурираµи структури? Hие вси¬ки сrе
свиpетеnи на xаоти¬ното раsпространяване на иpеята sа
вnастта в оõµеството, иsраsена с вLsникването на rно»ество
партии ÷ процес, коùто оõикновено sавLрuва с оqорrянето
на pве иnи някоnко гоnеrи •поnити¬ески структури, sапLnваµи
иsцяnо поnити¬еското пространство на Страните. Hиrа не
rогат pа вLsникнат и pруги конкурираµи структури в таsи
сnо»на и rногооõраsна систеrа на висuите еnитни qинансови
просnоùки по света? Epва nи ùерарxията от еpин kpеù и триrа
поp него, сLµо kpеи, е еpинствената сxеrа, насLр¬ена от
усеµанията, пороpени в раsпаnеното вLоõра»ение на някоù
у¬астник в rногоõроùните еnитни групи по света?
Mо»е pа се pопусне, ¬е таùната на успеxа в органиsацията
на световната конспирация се крие вLв qакта, ¬е евреùската
траpиция в това отноuение
256 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
преpпоnага висuа степен на еpинство. Eqективното†
оõеpинение на усиnията на rно»ество õогати евреи по света
rо»е õи се уnеснява от uирокото приnагане на таùнствеността
и прикритостта, сL¬етани с инстинктивното поp¬инение на
реnигиоsни норrи, установени от векове. С това свое еpинство
те успяват pа преоpоnеят конкуренцията на останаnите групи в
световния qинансов еnит.
B установяването на някаква qорrа на световно
управnение евреите иrат пет реuаваµи преpиrства: 1)
rноговековен опит в таùното qорrиране на управnенски
структури, сLspаpен и оповестен от ува»аван теxен патриарx,
наrесваµ в това pеnо и евреùската реnигиоsна pоктрина; 2)
относитеnно висок рLст на õогатство (процентно евреите са
еpни от наù-õогатите xора в света); 3) еpинство вLв всяка
систеrа, сLspаpена от евреи, крепяµо се от спонтанната иr
nkõов кLr теxния Eог, sа¬итане авторитета на праpеpите,
скnонността иr кLr спаsване на поряpLка и ùерарxията в
органиsационните структури; 4) траùно установено присLствие
в по¬ти вси¬ки ¬асти на света и неговите раsнооõраsни qорrи
на управnение; 5) интерес от страна на pругите нароpи кLr
евреите, sаµото xристиянството, наù-раsпространената реnи-
гия по света, е всLµност ¬аст от евреùската история, а
неùният гnавен пророк Иисус Xристос е евреин. Tова
осигурява траùно pуxовно присLствие на евреùството в »ивота
на цяnото ¬ове¬ество.
Hаuата цеn е анаnиs на вси¬ки теsи осоõености. µе се
постараеr pа наrериr отговор и на вLпроса: Rоnеsна nи е
таùната qорrа на управnение на света, наре¬ена Hов
световен реp?
3а цеnта µе иsnо»иr основите на еpна нова qиnосоqска
систеrа, която поsвоnява анаnиsа nа тоsи

OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 257
вLпрос от сLвреrенна гnеpна то¬ка. Tова е qиnосоqията на
равновесието, наре¬ена екиõроnогия.
3. 2. ФИPОСОФИЯ HA PABHОBEСИETО
-EKИPИEPОPОFИЯ
Рesmue: Иsnагаrе еpна нова qиnосоqска систеrа, с
поrоµта на която µе се опитаrе pа оõясниr сnеpните
неµа: таùното управnение на света, rасонството, Hовият
световен реp, прогноsа sа сLpõата на ¬ове¬еството, ¬овеuкото
поsнание и картината на света, гnоõаnните проõnеrи на
оõµеството.
* * *
Rреpи pа пристLпиr кLr гnавната ни цеn ÷ иsnагане
сLµността на екиnиõроnогията, ÷ µе направиr опит sа
кnасиqикация на вси¬ки qиnосоqски систеrи, които иrат
отноuение кLr категорията на равновесието.
Pавновесието е õиnо в центLра на вниrанието на по¬ти
вси¬ки наù-гnавни qиnосоqски uкоnи по света. Tака
наприrер в Kаõõаnа, таùното sнание на евреите,
равновесието е асоциирано кLr еpна от õуквите на
евреùската аsõука ÷ Aùн, pванаpесета пореp.
µе се спреr отна¬аnо на анаnиsа на това понятие в
теисти¬ните qиnосоqски uкоnи.
Иsгра»pането на pаpена qиnосоqска систеrа (иnи uкоnа) е
вLsrо»но еpинствено вLs основа на ясно о¬ертан светогnеp,
коùто преpставnява систеrа от pопускания, които, от своя
страна, rогат pа õLpат верни, от¬асти верни иnи напLnно
погреuни, провериrи иnи непровериrи в ¬овеuкия опит,
qорrуnирани като втвLрpения, които ние sаµиµаваrе с
неоõxоpиrите sа
17. Световната конспирация ÷ 2
258 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
цеnта веµина, nогика и аргуrентация. Оõикновено реsуnтатLт
от такLв роp интеnектуаnна pеùност е иsгра»pането на
опреpеnен rоpеn на света, коùто sасяга отговорите по¬ти
винаги на еpни и сLµи вLпроси, преpиsвикваµи постоянния
интерес и nkõопитството на всеки ¬овек: Иrа nи Eог? Kакво е
Eог? Kакво е ¬овекLт? KакLв е сrисLnLт на »ивота и на
rораnа? Kога µе настLпи краят на ¬ове¬еството? и т. н.
Иsгра»pането на еpна qиnосоqска систеrа е вLsrо»но
саrо при опреpеnена структура в преpпоnо»енията,
оõxваµаµи сLµествуването на неµо, което ние сrятаrе sа
приоритетно.
Фиnосоqията не rо»е pа õLpе иsграpена вLs основа на
pопускането sа несLµествуването на ниµо.
СLµествува уõе»pението, ¬е раsnи¬ните qиnосоqски
uкоnи rогат pа õLpат кnасиqицирани вLs основа на
ви»pането, което те вLsприеrат тk вLпроса sа xарактера на
суõстанцията на света. Kонкретният rоpеn на суõстанцията (т.
е. на пLрви¬ната реаnност, опреpеnяµа сLµността на вси¬ко
останаnо) не rо»е pа отговори на вси¬ки вLsникваµи вLпроси,
като наприrер: µаnи светLт е сLтворен иnи автоноrен? µаnи
тоù е xаоти¬ен, иnи е поp¬инен на опреpеnен поряpLк? µаnи
тоù е rатериаnен иnи pуxовно устроен? Освен това всяка
qиnосоqска систеrа е pnL»на pа вsеrе отноuение и по
вLпросите: µо е сLsнание? µо е ¬овек? KакLв е сrисLnLт на
»ивота? Kакво е естеството на ¬овеuкото поsнание? KакLв е
сrисLnLт на ¬овеuката история? KакLв е сrисLnLт на
нравствените sакони, на rораnа и pаnи те sасягат саrо
¬овека? и т. н.
RLрвата sна¬итеnна систеrа вLв qиnосоqията, която иrа
отноuение кLr категорията на равновесието,
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 259
е теиsrLт. B таsи систеrа суõстанция (пLрви¬на реаnност) е
»ивият, nи¬ностен Eог, коùто е õеsграни¬ен-, триеpинен,
трансценpентен, всеsнаеµ, пLnновnастен, иrанентен и
pоõLр. B такава nи¬ност са сLсреpото¬ени вси¬ки
поnо»итеnни ка¬ества на ¬овека, раsвити pо аõсоnkтни
раsrери: пLnна своõоpа (аõсоnkтна своõоpна воnя),
õnагоpатен, rиnостив, pоõроpетеnен,
тLрпеnив, справеpnив, неиsпитваµ страст и страpание И т.
н. Eог сnеpоватеnно е еpинственото саrостоятеnно
сLµествуваµо õитие, което приpава сrисLn на
равновесието на неµата в sаоõикаnяµия ни свят.
Интересно е pа отõеnе»иr, ¬е от гnавното sа таsи систеrа
pопускане, ¬е Eог е nи¬ностен, т. е. прите»аваµ
инpивиpуаnност, сnеpва, ¬е кLr него rогат pа се преpяват
иsисквания, като наnи¬ие на саrосLsнание и
саrоопреpеnение. MисLnта и pеùствията, на Eога иrат
аõсоnkтен xарактер. Eог управnява света ¬реs
Yниверсаnните sакони на прироpата и rораnа, които са
всеваnиpни и аõсоnkтни. Yправnението на света ¬реs sакони
е високоеqективно. Иrенно наnи¬ието на такива sакони е
еpно от pокаsатеnствата sа сLµествуването на Eога. Tаsи
qорrа на управnение е еквиваnентна на равновесието на
света.
(
Eог, от pруга страна, е пLрвопри¬ината на вси¬ко
сLµествуваµо. Eиpеùки аõсоnkтно pуxовно õитие, тоù саr
не се ну»pае от при¬ина. B систеrата на µуxа при¬ината няrа
сrисLn. Mатериаnното сLµествуване иsисква наnи¬ие на
при¬ина. Aко ние, pопуснеr, ¬е вси¬ко, което сLµествува, иrа
своя при¬ина, то тогава вLsниква вLпросLт: Kаква е при¬ината
на сLµествуваµия свят като цяnо? Kакво rо»е pа се наrира
иsвLн rатериаnния свят, коùто ние вси¬ки еpиноpуuно (pори в
xор с отявnените rатериаnисти) приеrаrе като rатериаnна
сLµност? Tова rо»е pа õLpе саrо неrа-
260 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
териаnен свят, pуxовна реаnност, в коùто няrа при¬ини, а иrа
саrо своõоpа и коùто пораpи това саr не се ну»pае иsвLн,
него pа иrа по-висuа при¬ина. Bисuата при¬инност е
õеsпри¬инността. От такава то¬ка õи сnеpваnо pа се приеrе,
¬е отри¬ането на сLµествуването на Eога е nоги¬еско
противоре¬ие. Aко ние се сLrняваrе в сLµествуванието на
Eога, то ние естествено õиxrе pостигнаnи и pо иpеята sа
сLrнение относно наuето соõствено сLµествуване. Hо саrият
qакт на сLrнението в еpното и pругото сL»pение ве¬е
преpпоnага сLµествуването. СLrняваr се ÷ sна¬и
сLµествуваr!
Epно pруго pокаsатеnство sа сLµествуването на Eога е
наnи¬ието Hа ùерарxия в сLвLрuенството на ¬овеuкото õитие.
Hякои от нас са по-сиnни, по-красиви, по-уrни. µруги
õоnеpуват, страpат и се иsrL¬ват в несLвLрuените си теnесни
qорrи. Tака се стига pо иpеята sа аõсоnkтиsирането на някои
¬овеuки ка¬ества и отpеnянето иr в оõµите сxеrи на
qиnосоqията. Hаприrер иpеята sа аõсоnkтния раsуr е
поставиnа на¬аnо на rно»ество qиnосоqски uкоnи. Aõсоnkт-
ната своõоpна воnя и аõсоnkтността на rораnа са неиsrенни
qиnосоqски иpеи, pопLnваµи иnи пора»pаµи еpни иnи pруги
qиnосоqски систеrи. Оõµото вLв вси¬ки теsи раsнооõраsни
явnения е qактLт, ¬е както rатериаnното õитие, така и
аõсоnkтното õитие на µуxа са pостLпни sа ¬овеuката nогика и
поsнание.
Hаприrер наnи¬ието на ùерарxия в сLвLрuенството на
¬овеuкото õитие rо»е pа посnу»и като основа sа
иsгра»pането на своеоõраsна qиnосоqска uкоnа, в която се
sастLпва иpеята, ¬е Eог проявява своята сLµност ¬реs
сLвLрuените иsrе»pу нас. Tаsи иrенно иpея е sаnегнаnа в
основата на еpна нова rасонска qиnосоqска систеrа -
теосоqията, сLspаpена и раs-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 261
пространявана от руската проро¬ица E. Enаватска. Eогове
rогат pа се открият иsrе»pу »ивите xора. СLвLрuенството е
това, което оõеpинява xората ù Eога, твLрpят теосоqите.
ELnгарската rасонка Pkprиnа Xивкова наприrер сLspаpе
органиsация, която си постави sа цеn pа оõо»естви ка¬ествата
на гоnеrия руски xуpо»ник Hикоnаù P‚ориx. Tя стана
инициатор и sа сLspаването на у¬иnиµе sа pаровити pеца сLс
сLµата цеn.
Чреs привеpените rаnко по-горе някоnко твLрpения и
nоги¬ески уrоsакnk¬ения rо»е pа се установи и наnи¬ието на
pва основни типа ¬овеuки интеnект, оõосоõяваµ своеоõраsна
ùерарxия в систеrата на ¬овеuкото rисnене: rеxани¬ен
интеnект ÷ т.е. ¬овеuки раsуr, оперираµ преpиrно с
pостLпните sа сетивата ни qакти, проиsти¬аµи от
rатериаnното õитие, и rораnен интеnект ÷ т.е. ¬овеuки
раsуr, отpаваµ преpпо¬итание на pуxовната сqера на õити-
ето, в което се проявяват категориите на Своõоpата, Pkõовта,
Mораnа, Xарrонията, Pавновесието и pр. Форrирането на
еpиния иnи pругия тип интеnект иsисква осоõен тип куnтура.
Tаsи кnасиqикация е уpоõна и ние µе се вLsпоnsваrе от нея и
sанапреp в наuето иsnо»ение. Pоги¬еската и rатеrати¬еската
куnтура на rеxани¬ния интеnект оõусnавят специqи¬но
отноuение кLr оõектите на rатериаnното õитие, като в него
иsоõиnстват противоре¬ията, параpоксите, sаõnуpата. Tоsи
интеnект е конструктивен саrо pо рпреpеnени граници. 3а pа
иnkстрираrе по-pоõре това твLрpение, µе си посnу»иr с
еpин приrер. Hека си преpставиr pве раsnи¬ни rно»ества от
xора -еpното е сLставено преpиrно от nи¬ности с rеxани¬ен
интеnект, а pругото - сLставено преpиrно от nи¬ности с
rораnен интеnект, т.е. това са xора, които pLр»ат
262 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
пове¬е на Pkõовта, Mораnа, Xарrонията, Pавновесието и
Своõоpата. BLпросLт е: в коя от теsи pве групи µе
вLsникнат no-конструктивни вsаиrоотноuения? ОтговорLт
е: в групата на xората с rораnния интеnект! 3а rноsина това
õи иsгnе»pаnо странно, sаµото строгата nогика, високата
степен на поpреpеност на неµата и sнанията, кLr което
оõикновено се стреrи rеxани¬ният интеnект, са sаnог sа
по-pоõра органиsация на вsаиrоврLsките вLтре в саrата
оõµност. Окаsва се оõа¬е, ¬е не е така. Hаприrер иrа
нации, които при тестуване покаsват високи реsуnтати по
отноuение на параrетрите на rеxани¬ния интеnект, но
такива нации като правиnо са неспосоõни pа иsграpят
куnтурно, õnагоpенстваµо и xарrони¬но оõµество. Tоsи
qакт се pLn»и на оõстоятеnството, ¬е rеxани¬ният
интеnект се ограни¬ава саrо в раrките на високата степен
на опреpеnеност на неµата в прироpата и оõµеството,
което всLµност е иsраs на простота и пони»ена степен на
инqорrационната rоµ, сLсреpото¬ена в него. Mеxани¬ен
интеnект прите»ават теxнократите, ин»енерно rисnеµата
интеnигенция, xората с висока коrпkтLрна куnтура и pр.
Hеправиnно е сxваµането, ¬е теxнократи rогат pа внесат
реp в оõµеството, като sастанат на висuи рLковоpни
постове. TеxнократLт няrа усет кLr сnу¬аùностите, коùто
играят конструктивна роnя в сnо»ни систеrи като
оõµеството. Tакова ка¬ество оõnаpава rораnният интеnект,
което е по-сLвLрuената qорrа на равновесие в ¬овеuкото
rисnене, тLù като тоù оперира с по-rоµния в
инqорrационно отноuение крLг на конструктивната
ирационаnност, агрерираµа спонтанно пора»pаµия се
поряpLк в сnо»но устроените систеrи. 3атова sаконите на
rораnа са по-всеоõxватни, по-универсаnни и с по-гоnяrа
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 263
те»ест в цяnостната сLµност на света като систеrа. Aко ние
приеrеr, ¬е еpинствената и аõсоnkтна основа на света е
принципLт на pетерrиниsrа (т.е. на при¬инно-сnеpствените
отноuения), ¬е тоù е наù-оõµият sакон на rироsнанието, ние
никога не õиxrе rогnи pа оõясниr наприrер ¬овеuката
своõоpна воnя. Rри¬инността е оõи¬аùното поnе на pеùствие
sа траpиционната рационаnност. Hеправиnно е оõа¬е
сxваµането, ¬е актLт на твор¬еството и конструктивността е
вLsrо»ен саrо ¬реs рационаnни pеùствия, оперираµи
еpинствено с qорrите на при¬инността. Kакто µе виpиr rаnко
по-кLсно, в сnу¬аùността се раsкрива еpна rного по-pLnõока
сLµност в посока на конструктивността, което ни кара pа
rисnиr, ¬е Eо»ественият sаrисLn sа прироpата е
сLсреpото¬ен наù-ве¬е в при¬уpnивите сL¬етания на
конструктивната ирационаnност, т.е. онаsи, която rо»е;
pа се сL¬етае с категориите на Pаsуrа. Kонструктивната
ирационаnност е граpивност, sа която няrа виpиrа i при¬ина.
Tя се проявява в оõоsриrия sа Pаsуrа акт ! на спонтанността.
Tаr, кLpето се проявява спонтанността, иrаrе и pуx, sаµото в
спонтанността няrа виpиrа при¬ина. Чреs спонтанността
µуxLт е нався-кLpе в rатериаnния свят. Eеsпри¬инността не е
саrо ка¬ество на pуxовното õитие. Tя се проявява в спон-
танността, която е неотrенно своùство и на rатериаnното
õитие. Чреs това своùство сLвLрuенството прониква в
rатериаnната органиsация на света, сLspаваùки при¬уpnивите
сL¬етания на ве¬но проявяваµите |се раsнооõраsни qорrи на
Pавновесието. Tака µуxLт и Mатерията са оõре¬ени на
сLвrестно сL»итеnство ¬реs õеsкраùните проявnения на
конструктивната ирационаnност. E Tеsи сLоõра»ения ни pават
основание pа твLрpиr,
264 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
¬е qактLт на сLµествуването на sакони на прироpата,
pостLпни sа осLsнаване сLс среpствата на rеxани¬ния
интеnект, е nоги¬еско (rакар и не pиректно) pокаsатеnство
sа сLµествуването на Eога. Hо светLт õи õиn иsкnk¬итеnно
нестаõиnен, pаnе¬ от всякакво Pавновесие, ако в rоrента
на наuия соõствен иsõор наприrер, иsраs на pеùствието
на конструктивната ирационаnност, сLсреpото¬ена в
своõоpната ни воnя, sа rиг не се сLсреpото¬ава в нас
õеsкраùната инqорrация, сLpLр»аµа се в историята на
цяnата Bсеnена и sапо¬ваµа отново с тоsи иsõор (Kант).
3атова ние тряõва pа свикнеr с rисLnта, ¬е не вси¬ко
на тоsи свят »ивее по sакона на при¬инността. И иrенно в
реpките и иsкnk¬итеnни по своята сLµност просветnения,
оõусnовени от наруuенията на тоsи неуrоnиr sакон, се
ра»pа Eо»ието сLвLрuенство, сLсреpото¬ено в Mораnа,
Своõоpата, Pkõовта, равновесието и Спонтанността.
Иrенно това е ва»ният sакон на Bсеnената, коùто
оõусnавя оõраsното преpставяне ¬реs понятията на
rисLnта ни на категории като Eог, µуx, µуxовна прироpа,
Mораn, и т.н. Hие, xората, сrе ро»õи на онsи õеsпри¬инен
свят, коùто пора»pа световното равновесие, иsгра»pаµ
своята конкретна структура както ¬реs раsнооõраsните
проявnения на при¬инността, така и ¬реs Mногоõроùните
qорrи на конструктивната ирационаnност, сLсреpото¬ени
наù-ве¬е в Mораnа, Pkõовта, Своpоõата, Xарrонията и
Спонтанността. Tака qактLт, ¬е ние сrе своõоpни и иrаrе
своõоpна воnя и ¬е rо»еr pа раsõереr sаконите на
прироpата, се преврLµа в уõеpитеnно pокаsатеnство в
поnsа на сLµествуването на Eога.
Човеuкото rисnене оõа¬е е по-приспосоõено pа
вLsприеrа света ¬реs каноните на rеxани¬ния инте-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 265
nект, коùто тLрси основания в при¬инността. 3атова на xората
е труpно pа вLsприеrат такLв тип pокаsатеnства sа
сLµествуването на Eога. Tе rогат pа сторят това саrо ¬реs
Bярата. TLрсенето на аргуrенти от поsицията на rеxани¬ния
интеnект е преpваритеnно оõре¬ено на неуспеx pеnо, няrаµо
никаква стоùност. Чреs Bярата ¬овек раsuирява неиrоверно
крLга, на своя опит. Bярата в Eога не е саrо pуxовна енергия,
оõnек¬аваµа страpанието в псиxи¬еската ни прироpа, но тя
pава и иrпуnс sа sнание, което, ако се иsпоnsва систеrно и от
вси¬ки, сLspава усnовия sа поpоõряване на соõствения ни
»ивот.
Hаnи¬ието на rораnни sакони е покаsатеnно, ¬е не цяnата
ирационаnност в света е nиuена от конструктивност.
Aõсоnkтиsирането на ирационаnността като pеструктивност,
интерпретирането на сnу¬аùността еpинствено като неsнание,
като qорrа саrо на xаоса и раsруuението е своùство,
присLµо на rеxани¬ния интеnект. Eо»ествената прироpа,
µуxLт, неrатериаnното, sа които ние иrаrе винаги саrо иpея,
са сLсреpото¬ени иrенно в онеsи ¬асти на rатериаnното
õитие, кLpето се среµат в неповториrа xарrония
конструктивната ирационаnност и rисnеµият по rоpеnа на
rеxани¬ния интеnект ¬овек, проявяваùки своеоõраsното си
сL¬етание в неговата своõоpна воnя, в rораnните sакони, в
иpеята sа Eога и вLв вси¬ки онеsи неµа, които ние накратко
опреpеnиxrе като rораnен интеnект. Hяrа и не rо»е pа иrа
ясна раsграни¬итеnна граница rе»pу рационаnното и ира-
ционаnното. Оõµите pопирни то¬ки rе»pу теsи pве на прLв
погnеp напLnно противопоnо»ни категории пора»pат
сLвLрuенството на света, иsраsено в Pавновесието,
Xарrонията, Своõоpата, Pkõовта, Спонтанността и Mораnа.
µуxLт присLства в rатери-
266 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
аnното õитие винаги и навсякLpе ¬реs rногоõроùните
проявnения на конструктивната ирационаnност, отваряµа
простор sа траùните qорrи на СLвLрuенството.
Hякои rисnят, ¬е »ивотLт не rо»е pа иrа сrисLn, ако ние
го интерпретираrе като pLnга пореpица от сnу¬аùни сLõития.
ОтговорLт от sастLпваната тук гnеpна то¬ка е, ¬е краùният
реsуnтат на всяка pостатL¬но pLnга пореpица от
конструктивни сnу¬аùности е сnо»ност, проиsxоpLт на която е
неоõясниrа по принцип от гnеpната то¬ка на rеxани¬ния
интеnект.
Eеsпри¬инната сLµност на конструктивната ирационаnност
иrа и еpин pруг rного ва»ен аспект. B Eиõnията rо»еr pа
откриеr сnеpното rного интересно твLрpение: Eог е сLтвориn
косrоса еx nihilo (от ниµото). Сnеpоватеnно Eог не е
иsто¬никLт на косrоса в сrисLn, ¬е не го е направиn от сеõе
си иnи, от неµо pруго, което тоù е прите»аваn като пLрви¬ен
иsxоpен rатериаn. СLтворението на света е õеsпри¬инен акт
на вLsникване от ниµото, всnеpствие на което Eог е в
сLстояние pа pеùства вLрxу rатериаnното õитие ¬реs
еpнороpни, универсаnни, естествени sакони в еpна sатворена
систеrа.
Tова твLрpение в Eиõnията пораsитеnно се сLгnасува с
еpно ва»но своùство на виpиrата Bсеnена -пnоскостта, т.е.
неùната нераsnи¬иrост в гnоõаnните и rаµаõи от пnоското
евкnиpово пространство. 3наеr от оõµата теория на
относитеnността, ¬е всяко rатериаnно тяnо преpиsвиква
иsкривяване на пространството, което е ве¬е сLµествено
отnи¬ие от своùствата на иpеаnно пnоското, nиuено от
вnиянието на каквато и pа е rатерия, евкnиpово пространство.
Bсеnената като цяnо е еpно пnоско rногооõраsие, в което
отрицатеnното иsкривяване, преpиsвикано от енергиите, то¬но
се коrпенсира от поnо»итеnното иsкри-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 267
вяване, преpиsвикано от веµествените qорrи на rатерията.
Mо»е pа се приеrе, ¬е Eог е сLтвориn cвeтa по еpинствения
вLsrо»ен на¬ин (вси¬ки pруги на¬ини преpставnяват еpно
огроrно rногооõраsие). Bсеnената е еpнооõраsие от
естествени при¬ини в еpна ограни¬ена систеrа, които в своята
сLвкупност се све»pат pо ниµото. Своùството пnоскост на
Bсеnе-
ната е всLµност иsраs на ниµото, което е тL»pествено на
õеsпри¬инността в акта на неùното появяване. Саrо по тоsи
на¬ин Bсеnената rо»е pа се поp¬инява на опреpеnен
поряpLк, коùто не преpиsвиква оõLркване и неяснота в
наuето поsнание sа него. 3аµото саrо еpин свят, коùто в
реаnните си иsrерения е пnосLк и сnеpоватеnно
õеsпри¬инен, rо»е pа õLpе винаги в сLстояние на
равновесие, като иsраs на Bе¬ния и õеsrете»ен покоù на
ниµото. TвLрpението на rатериаnистите, ¬е rатерията и
неùните sакони сLµествуват ве¬но, е еpна rLгnява
pекnарация, която не rо»е pа оõясни sаpовоnитеnно вси¬ки
теsи qактори. Eеs»иsненият куп rатерия, nиuен от sакони и
спонтанност, сLµо rо»е pа иrа статут на ве¬но
сLµествуваµа сLµност. Hо това не се сnу¬ва! 3аµо?
Систеrата на света е отворена кLr Mораnа, Своõоpата и
Pkõовта, което оsна¬ава, ¬е тя не е програrирана по
каноните на rеxани¬ния интеnект. Eог се вкnk¬ва
непрекLснато в раsвиваµия се rоpеn на Rостоянна
активност на Bсеnената посреpствоr rеxаниsrите на
конструктивната ирационаnност, канониsирани в ¬овеuкото
сLsнание ¬реs категориите на Mораnа, Своõоpата, Pkõовта,
Xарrонията, Pавновесието и pр. RроцесLт на pеùствие в
света е отворен sа спонтанния rеxаниsLr на
преустроùството, което винаги pостига pо сLвLрuените
qорrи на сnо»ността,
268 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
проявяваµа се като »ивот, раsуr, сLsнание и т.н. Epин
õеs»иsнен и ве¬но сLµествуваµ куп от rатерия никога не õи
rогLn pа пороpи сLвLрuенство от типа на »ивота. 3атова и в
твLрpението, ¬е xората са сLтворени по Eо»иù оõраs и
поpоõие, прите»аваµи неповториrа инpивиpуаnност, раsуr,
интеnигентност, нравственост, спосоõност sа твор¬ество и pр.,
е еpно pLnõокосrисnено и pаnе¬ по-уõеpитеnно твLрpение,
откоnкото твLрpението на rатериаnистите, ¬е xората са
"сnо»ни rаuини", преpставnяваµи своеоõраsно
вsаиrоотноuение rе»pу xиrи¬ески и qиsи¬ески своùства,
които ние все оµе не раsõираrе pостатL¬но pоõре.
Bсеки ¬овек, коùто сLµествува, иrа своù оõраs,
инpивиpуаnност, xарактерни ¬ерти. Aко Eог сLµествува, тоù
тряõва pа иrа своù оõраs, своя специqи¬на сLµност,
pостLпна иnи не sа сетивното поsнание на ¬овека. Саrият
qакт, ¬е ние, които се опитваrе pа осLsнаеr Eога,
прите»аваrе инpивиpуаnност, ве¬е преpопреpеnя и на¬ина,
по коùто õиxrе rогnи pа о¬акваrе реuението на тоsи вLпрос.
И сLвсеr естествено е всяка реnигия, приеrаµа
сLµествуването на Eога, pа pава своя виsуаnна, еrоционаnна
иnи интуитивна интерпретация на Eо»ия nик, която винаги µе
напоrня sа неµата от наuето соõствено õитие.
Epно гоnяrо преpиrство и иsто¬ник на неиs¬ерпаеrа
pуxовна енергия вLв qиnосоqията на теиsrа е свLрsано с
pеùността и nи¬ността на Исус Xристос, вLпnLµаваµ вси¬ки
¬ерти на nи¬ностния »ив Eог, опреpеnени в иsrеренията и
rаµаõите на ¬овеuкото õитие. BсеrогLµият и Epинен Eог е
сLµо така rо»е õи наù-пnоpотворната преpстава в историята
на ¬ове¬еството, пLтят на еpна висока куnтура, в която
вLsниква систеrата на науката, основаваµа се на
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 269
иpеята, ¬е прироpата се поp¬инява на прости и поsнаваеrи
sакони, с поrоµта на които по nоги¬ески пLт rогат pа се
иsвеpат вси¬ки останаnи неµа. СLгnасно това сxваµане Eог е
рационаnен и sатова сLтворената от него Bсеnена е
рационаnно устроена, поpреpена и сnеpоватеnно поsнаваеrа.
Kоnкото и pа е приrаrnива иpеята sа рационаnното
устроùство на Bсеnената, pLn»аµо се наù-ве¬е на коrqорта,
коùто ни pава pетерrинираният строго опреpеnен реp на
неµата в прироpата, в тяx се окаsва,
¬е няrа никакво rясто sа равновесието. Pавновесието се
приеrаnо като естествен реsуnтат от строгия поряpLк, царяµ
вLв Bсеnената. Pаsвитието на кnаси¬еската наука
терrоpинаrика оõа¬е раsкрива еpна интересна
sаконоrерност, спореp която строгият реp е несLвrестиr с
равновесието. Спореp sаконите на таsи наука равновесие в
прироpата rо»е pа се pостигне саrо в сLстояние на пLnен
õеsпоряpLк (xаос). Tова е иsвестният втори sакон на
терrоpинаrиката. B това, което сnеpва, µе пока»еr как това
просто сLоõра»ение, сL¬етано с иpеята sа равновесието,
проrени раpикаnно иpеята sа рационаnното устроùство на
Bсеnената, sастLпвана от теисти¬ната qиnосоqия.
µокато в теиsrа равновесието на света се раsгnе»pа като
неотrенно своùство, оõусnовено от Eога и проиsти¬аµо от
неговите воnя и pеùствие, в rатери-
аnисти¬еските qиnосоqски систеrи то ве¬е се раsгnе»pа като
оõвLрsано с вLтреuните, присLµи на света, xарактеристики,
приpаваµи rу раsnи¬на роnя, sна¬ение и rясто в световната
картина.
Mатериаnисти¬еската qиnосоqия, ¬есто нари¬ана от някои
sапаpни qиnосоqи просто реаnиsLr, pостига наù-pаnе¬ в
реpуцирането на роnята на Eога вLв
270 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Bсеnената. B реаnиsrа Eог sагуõва сrисLnа на оõективно
сLµествуваµа сLµност. Bсеnената от такава гnеpна то¬ка се
раsгnе»pа като гигантски rеxаниsLr от rатерия, коùто xората
вLsприеrат и описват ¬реs своя раsуr. PаsуrLт е сnеpствие от
активността на qиsи¬еското сLµествуване и qункциониране
на rатерията. От pруга страна, раsуrLт се раsгnе»pа и като
еpинствен критериù на истината.
Иpеята sа Eога някои реаnисти сrятат sа теорети¬на
постановка, която преpставnява иnи нену»на xипотеsа, иnи
истина с ниµо»на практи¬еска стоùност. Hякои реаnисти
вLsприеrат Eога саrо като пLрвопри¬ина, която впосnеpствие
няrа никакво отноuение кLr сLõитията, проти¬аµи в
соõственото rу творение.
Rостепенно оõа¬е иpеята sа пLрвона¬аnната роnя на Eога
като Tворец на вси¬ко сLµествуваµо преnива в pруга иpея,
сLгnасно която rатерията сLµествува ве¬но, а раsуrLт
вLsниква в неùната естествена евоnkция като втори¬но, õеs
осоõено sна¬ение sа оõµата и сLµност явnение. Hеµото не
rо»е pа проиsnиsа от ниµото, както се твLрpи в Eиõnията.
Hеµото винаги сLµествува и това не е някакLв тран-
сценpентен Eог, Tворец, а rатерията в косrоса. Mо»е и поp
раsnи¬ни qорrи, но rатерията е сLµествуваnа винаги,
твLрpят реаnистите.
B гносеоnоги¬ен пnан реаnистите приеrат, ¬е еpинството
на света е еpна рационаnно pостLпна истина. Tова преpпоnага
по неоõxоpиrост сLµествуването на вLнuна sа поsнаваµия
раsуr оõективна реаnност, която иrа опреpеnени своùства,
неsависиrо от това, pаnи се наõnkpават от някого. Bсяка
теория в ¬овеuкото поsнание в краùна сrетка тряõва pа
описва оõективните своùства на неµата саrи по сеõе си, а не
саrо наuите наõnkpения sа тяx. B ¬овеuкото поsна-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 271
ние сnеpоватеnно няrа rясто sа неясноти, неопреpеnеност,
нееpноsна¬ност, а оµе по-rаnко sа вяра в някакви
неpости»иrи sа раsуrа своùства от типа на Eог, спонтанност,
сnу¬аùност; µуx, pуxовна реаnност, реаnност, неpостLпна sа
поsнание.
BLsникването на квантовата rеxаника сLspаpе сLвсеr нова
насока в ¬овеuкото ви»pане по тоsи вLпрос. Bероятностната
интерпретация на квантово-rеxани¬ните оõекти сLвсеr не
иsгnе»pаuе саrо като вреrенен неpостиг на инqорrацията по
отноuение на квантовите явnения и процеси. Окаsва се, ¬е
иsвLн акта на иsrерването квантовите оõекти е вLsrо»но и pа
не прите»ават опреpеnени xарактеристики, qакт, коùто сnеpва
автоrати¬ески от тяxната принципно вероятностна
интерпретация, проиsти¬аµа от анаnиsа на опитните pанни.
Спореp нея сLстоянието на еpна квантова систеrа rе»pу pве
наõnkpения иnи тогава, когато вLрxу систеrата не се
иsвLрuва иsrерване, не rо»е pа õLpе преprет на
раsгnе»pане в раrките на рационаnното sнание.
Сnеpоватеnно от такава гnеpна то¬ка qактLт на сLµествуване
на квантовите оõекти rе»pу pве отpеnни иsrервания не се
све»pа pо преpеnна sа раsуrа яснота, sа каквато пnеpират
реаnистите, а е вLпрос ¬исто и просто на вяра, sаµото теsи
оõекти никога не rогат pа õLpат констатирани ¬реs напLnно
опреpеnиrи от поsнанието критерии (наре¬ени от реаnистите
"скрити параrетри"). TакLв qакт е непровериr в опита и
sатова rо»е pа õLpе оõект еpинствено и саrо на вярата.
Сnеpоватеnно в квантовата rеxаника сLµествуването на
вLнuна, оõективна реаnност, която иrа опреpеnени своùства,
неsависиrо от наõnkpението и иsrерването rо»е pа õLpе
саrо оõект на вяра. Tакова твLрpение е в пLnно противоре¬ие
с основни sа qиnосоqията на реаnиsrа поnо»ения.
272 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Tогава, ако сLµествени ¬асти от оõективната реаnност
се преpставят в наuето поsнание еpинствено като
сnеpствие на сnу¬аùността, иsраsена ¬реs понятието
вероятност, вLsниква вLпросLт каква е роnята на
сnу¬аùността в световната картина? Hе повтарят nи
реаnистите сLµата греuка, която pопускаxа навреrето
привLр»ениците на иpеята sа рационаnно устроената от
Eога Bсеnена? Bсеnената не rо»е pа õLpе еpна
всеоõxватна, õеsпреpеnно ясна и опреpеnена в норrите на
рационаnното rисnене картина, sаµото това е в краùна
сrетка тL»pествено на rоpеnа на Bсеnената, наре¬ен "¬а-
совников rеxаниsLr". Строго поpреpената систеrа,
поp¬инена на напLnно опреpеnиrи в поsнанието
сLвкупности от при¬инносnеpствени отноuения и
вsаиrоврLsки, е принципно неустоù¬ива.. Иpеите на
реаnиsrа sа рационаnното устроùство на света са
несLстоятеnни от гnеpна то¬ка на еpна rного по-ва»на
категория в световната картина ÷ Pавновесието.
BLsникването на неоõxоpиrостта pа приsнаеr отpеnната
сLµност на сnу¬аùността в квантовите явnения е
покаsатеnен qакт sа сLµествената роnя на равновесието и
това иrа конкретно отра»ение вLрxу неµата и проõnеrите
на ¬овеuкото поsнание.
От гnеpна то¬ка на Pавновесието в света твLрpението на
реаnистите, ¬е в прироpата всLµност няrа истински
сnу¬аùности, ¬е вероятностите и статисти¬еските
sаконоrерности се наnагат в поsнанието õnагоpарение на
оõективния неpостиг на инqорrация sа процесите, е
несLстоятеnно. B сLвреrенната наука иrа ве¬е уõеpитеnни
qакти, които опровергават иpеята, ¬е sаp всяка сnу¬аùност
се крият rно»ество qактори, наре¬ени "скрити параrетри,
проrенnиви
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 273
иnи степени на своõоpа", които сLpLр»ат огроrно, но краùно
коnи¬ество инqорrация sа сLµността на теsи процеси. µори
твLрpения от типа, ¬е с поrоµта на наù-rоµните коrпkтри
rо»е pа се коrпенсира саro неsна¬итеnна ¬аст от
неpостигаµата инqорrация, не rогат pа оправpаят rоpеnа
на Bсеnената, преpставяµ я като своеоõраsна rаuина,
поpоõна на ¬асовников rеxаниsLr, която rо»е pа õLpе
раsõрана, ако се открият ве¬но pеùстваµите в нея
pетерrинисти¬ни и pостLпни sа поsнанието sакони.
B pревна FLрция наприrер qиnосоqLт Aристотеn е
pопускаn, ¬е косrосLт rо»е pа се раsгnе»pа като »ив
органиsLr, прите»аваµ своеоõраsна своõоpна воnя. Epна
rаuина не rо»е pа иrа своõоpна воnя и sатова pLnго вреrе
се е сrятаnо, ¬е това е еpинствеата аnтернатива на иpеята sа
pетерrинирания xарактер на Bсеnената като систеrа.
Окаsва се оõа¬е, ¬е иpеята sа равновесието иrа rного по-
pLnõоки основания при осrисnянето на световната картина и
това се pLn»и на qакти, иpваµи от такива оõnасти в
сLвреrенната наука, коùто са раsвити еpва в посnеpните
някоnко pесетиnетия.
Rоpоõно оõстоятеnство sасяга и проõnеrа sа сLµността на
õиоnоги¬еските систеrи. µаnи органиsrите rогат pа се
раsгnе»pат като своеоõраsни автоrати, ¬иято сLµност се
све»pа pо rоpеnа "¬асовников rеxаниsLr'', иnи това е
принципно раsnи¬на органиsация, която иrа специqика,
поp¬иняваµа се по-скоро на sаконите на Pавновесието. Hие
сега µе пока»еr, ¬е преpставата sа конструктивната
ирационаnност rо»е pа проrени раpикаnно наuето ви»pане
sа раsnи¬ията в посо¬ените pве органиsации (õиоnоги¬ески
органиsLr и ¬асовников rеxаниsLr) както и pа свLр»е таsи
пnоpотворна иpея с категорията на Pавновесието.
18. Световната конспирация
274 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Hякои у¬ени rисnят, ¬е иpеите, вLsникнаnи в квантовата
rеxаника, не проrенят тоnкова сLµествено естеството на
спора sа отpеnената сLµност на сnу¬аùността в световната
картина. Оценките sа сLõитията вLs основа на вероятностно
qорrуnирани sакони, твLрpят те, са тоnкова pетерrинисти¬ни
по своята сLµност, коnкото и pетерrинираните sакони,
опреpеnяµи сLµността . на кnаси¬еската rеxаника. B тоsи
сrисLn rаuинният ин»енер, проектираn някаква rаuина вLs
основа на sаконите на rеxаниката, които са pетерrинирани, е
сLµо тоnкова уверен, ¬е тя µе sараõоти, коnкото и управитеnят
на някое каsино sа xаsартни игри е уверен, ¬е тоù µе спе¬еnи,
ако стратегията rу sа пе¬аnõа в xаsарта се опреpеnя от по-
вероятните вLsrо»ности в теsи игри (такава е наприrер
стратегията на õанката при играта на руnетка). Rо сLµия на¬ин
и sа квантовата rеxаника, неsависиrо от qорrуnираните в нея
сLотноuения sа неопреpеnеност на Xаùsенõерг, наnагаµи
сLµествени ограни¬ения вLрxу вLsrо»ностите ни sа поsнание,
rо»е pа се приеrе, ¬е таsи наука принаpnе»и кLr категорията
на pетерrинисти¬ните теории. Fорепосо¬еният приrер
неpвусrисnено покаsва, ¬е квантовите явnения в краùна
сrетка иrат своеоõраsна pетерrинираност, която опровергава
в иsвестен сrисLn вLsра»енията, отправени по-горе кLr
qиnосоqията на реаnиsrа.
Hеµата оõа¬е напLnно се проrенят, когато привnе¬еr
qактите и сLоõра»енията, иpваµи от сLвреrенни оõnасти на
науката, като синергетика, теория на xаоса, теория на
pисипативните структури, саrоорганиsация на систеrите и т.
н. Окаsва се, ¬е в някои систеrи rогат pа вLsникнат
сLстояния на xаос, които правят невLsrо»ни каквито и pа са
преpскаsания на тяxното повеpение. Tакива сLстояния са
принципно
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 275
непреpскаsуеrи. Tе rогат pа вLsникват навсякLpе: от
сLстоянието на пLрви¬на сингуnярност на Bсеnената pо
¬овеuкия органиsLr.
Xаоти¬ното повеpение на систеrите се отnи¬ава с това, ¬е
pори наù-rаnките проrени и греuки в от¬итането на qакторите
при наuите наõnkpения наp тяx те растат с неиrоверна
скорост и твLрpе õLрsо приpоõиват неконтроnируеr
xарактер. Tова прави принципно HевLsrо»на sаpа¬ата sа
иs¬исnяването и описанието на теsи систеrи с поrоµта на
pетерrинисти¬ни иnи pори вероятностни rетоpи и теории.
Hеsнанието в тоsи сnу¬аù се опреpеnя от игнорирането на
õеsкраùно коnи¬ество инqорrация, която прави
несLстоятеnна иpеята sа скритите параrетри и тLù като
xаоти¬ните сLстояния вLв Bсеnената са õеsкраùно
коnи¬ество, сnеpва, ¬е и саrата систеrа, опреpеnяµа неùната
сLµност като цяnо, е pаnе¬ от rоpеnа "¬асовников rеxаниsLr"
и rо»е pа е rного mo-õnиsка pо rоpеnа "»ив органиsLr".
Rринципната непреpскаsуеrост на неµата в нея опреpеnят
наnи¬ието на раsnи¬ни вLsrо»ни иsxоpни поnо»ения,
отговаряµи в иsвестен сrисLn на това, което ние нари¬аrе
"своõоpна воnя". Pаsnика оõа¬е иrа и тя е сLµествена.
Hаnи¬ието на принципна непреpскаsуеrост, основана на
неsнанието на õеsкраùно коnи¬ество инqорrация, от еpна
страна, оsна¬ава, ¬е сnу¬аùността иrа отpеnна, специqи¬на
роnя в световната картина. Tя не е реsуnтат от неsнанието иnи
принципното õеsсиnие на ¬овеuкия раsуr pа вникне в неµата
на реаnността. От pруга страна, тоsи qакт покаsва, ¬е вLв
Bсеnената rогат и pори тряõва pа сLµествуват и sакони,
анаnоги¬ни на rораnните и Hравствените sакони при ¬овека,
които pа управnяват неùната специqи¬на "своõоpна воnя".
Tакива sакони
276 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
са sаконLт sа равновесието, sаконLт sа принципната
невLsrо»ност на аõсоnkтния xаос и sаконLт sа pоrинираµата
роnя на конструктивната сnу¬аùност в прироpата.
RLрвият sакон ÷ това е sаконLт sа равновесието. Tоù
проиsти¬а от еpно просто сLоõра»ение: ако светLт като цяnо
õи õиn еpна неравновесна систеrа, то иsrененията в него
õиxа настLпваnи твLрpе õLрsо, xаоти¬но и постоянно. Bси¬ки
qакти, коùто поsнаваrе sа виpиrата Bсеnена, покаsват, ¬е
Bсеnената в своите nокаnни иsrерения прите»ава
относитеnно висока стаõиnност. µви»енията, които иsвLрuват
теnата в нея, не са преpиsвикани от постоянното напре»ение
на xаоти¬но pеùстваµите в нея сиnи, xарактерно sа
нестаõиnното сLстояние. µви»енията на теnата са по-скоро
иsраs на xарrонията и равновесието, царяµи в систеrата на
света, откоnкото иsраs на противоре¬ията, както твLрpят
pиаnектиците. СветLт като цяnо е стаõиnен и равновесен.
Явnенията на xаос и катастроqи са истинска ряpкост. Eиxrе
отõеnяsаnи, ¬е такива са явnенията на иsõуxването на
сврLxнови sвеspи, еpна своеоõраsна косrи¬еска катастроqа,
която е тоnкова ряpко сLõитие на оõµия qон на rиnиарpите
sвеspи по неõето, ¬е неговото вLsникване преpиsвиква всеоõµ
интерес среp астроноrите.
Bторият sакон е sаконLт sа принципната невLsrо»ност на
сLстоянието, опреpеnено като "аõсоnkтен xаос". Tоù
проиsти¬а от сnеpното сLоõра»ение: някои rогат неправиnно
pа преpпоnо»ат, ¬е квантовата неpетерrинираност, пороpена
от "сLотноuенията sа неопреpеnеност", иsраsена в принципно
статисти¬еската, вероятностна прироpа на квантовите
явnения, коrõинирана с xаоса в pетерrинирани систеrи, усиn-
ва pо невLоõраsиrи граници непреpскаsуеrостта на
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 277
еµата вLв Bсеnената. Окаsва се оõа¬е, ¬е така
наре¬еният "квантов xаос" (т. е. явnенията на xаос
в квантови систеrи) иrа rного интересен xарактер,
Bси¬ки наõnkpения наp теsи сLстояния покаsват
сnеpния реsуnтат: пLрво, квантовият xаос е еpно
rного по-ряpко явnение, откоnкото xаоса в pетерrинираните
rакросистеrи. Bторо, квантовият xаос иrа rного по-уrерен
xарактер от pетерrинисти¬ния xаос, ри което тоù опреpеnено
не воpи pо такива невероятно õLрsи проrени в сLстоянието на
неµата, което се наõnkpава в pетерrинираните
rакросистеrи. Tрето, гоnяrо коnи¬ество pетерrинирани
систеrи, които са xаоти¬ни на кnаси¬еското rакрониво,
иsгуõват xаоти¬ността си, когато се квантуват. ЧетвLрто, по-sа-
pLnõо¬ените иsсnеpвания вLрxу квантовия xаос карат rного
у¬ени pа pопускат, ¬е квантовият xаос вLоõµе не сLµествува
като такLв. Tова оsна¬ава, ¬е xаотиsирането на квантовото
ниво е, rо»е õи, невLsrо»но Bо принцип.
н
Kвантовите sакони оõа¬е са теsи, които опреpеnят
сLµността на qунpаrентаnната структура на rатерията.
Сnаõата иnи по¬ти никаква xаоти¬ност на квантовите систеrи
покаsва, ¬е в основанията на света сLµествува своеоõраsна
"Rаrет", която прави невLsrо»но сLстоянието на аõсоnkтен
xаос в тяx, т. е, на xаос, коùто иsтрива цяnата преpиuна
инqорrация sа систеrата. Tова оµе оsна¬ава, ¬е в квантовите
систеrи сLµествува своеоõраsна "споùка" rе»pу сLставните
иr еnеrенти, която pопLnва оõи¬аùните rеxаниsrи на
вsаиrоpеùствията. Bсяка систеrа, която sапо¬ва своето
структурно оqорrяне на висuите си нива на органиsация от
някои от квантовите нива в устроùството на rатерията, не
rо»е pа не sапаsва поp някаква qорrа таsи pопLnнитеnна
"споùка", иsnиsа-
278 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
µа иsвLн раrките на оõи¬аùните, qиsи¬ески вsаиrоpеùствия.
Tакива са наприrер õиоnоги¬еските органиsrи. B теsи систеrи
еpинството не rо»е pа õLpе оõяснено по принцип саrо вLs
основа на qиsи¬еската картина на вsаиrоpеùствията и сиnите
pеùстваµи на qунpаrентаnно ниво. 3атова rе»pу еnеrентите
на õиоnоги¬еската систеrа rогат pа се открият неоõи¬аùни
qорrи на врLsки и вnияния, които иsnиsат иsвLн оõи¬аùните
ни преpстави, иsграpени вLs основа на sаконите на
qиsи¬еските вsаиrоpеùствия. Иrенно таsи pопLnнитеnна
"споùка", проиsти¬аµа от своеоõраsната сLµност на
квантовите sакони, оõусnавя неоõи¬аùната устоù¬ивост на
теsи систеrи. Bсеки еpин от нас е sаõеnяsаn коnко креxки и
¬упnиви са систеrите, построени по rоpеnа на "¬асовниковия
rеxаниsLr". Tе õLрsо се раsпаpат и при неsна¬итеnен уpар,
sагуõваùки неоõратиrо своята органиsационна структура и
qункции. Tова е така, sаµото тяxното систеrно еpинство е
иsграpено вLs основа на rеxани¬ния принцип. µори и pуrа sа
сравнение не rо»е pа става с "»иnавостта" на õиоnоги¬ните
систеrи, е тяxната уpивитеnна устоù¬ивост на вLнuни
вLspеùствия. Kато ¬е nи rе»pу сLставните еnеrенти на
õиоnоги¬ните систеrи сLµествуват невиpиrи ниuки на
някаква непоsната сиnа, която осигурява тяxната висока
степен на стаõиnност. Pавновесието на теsи систеrи, както и
равновесието на света, се pLn»и иrенно на pеùствието на
такива невиpиrи "споùваµи сиnи", които проиsти¬ат от това,
което нарекоxrе конструктивна ирационаnност, както и на
своùството "паrет", т. е. на невLsrо»ността на сLстоянието,
"аõсоnkтен xаос". Сnеpоватеnно вLв вси¬ки xаоти¬ни
сLстояния на rатерията, вкnk¬итеnно и в пLрви¬ната
сингуnярност винаги сLµествуват
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 279
qорrи на sапаsване на сLµествената инqорrация sа света
(своùството "паrет"). Tова оsна¬ава, ¬е конструктивността в
отноuенията rе»pу rатериаnните
оrпоненти и оõекти вLв вси¬ки по-горни структурни нива на
Bсеnената е оõеsпе¬ена от ниската (иnи никаквата) степен
на xаоти¬ност на квантовите систеrи и sаконите, управnяваµи
неµата в наù-ниското ниво на неùната органиsация. Tаsи
конструктивност се реаnиsира наù-ве-¬е в раsнооõраsните
qорrи на конструктивната ирационаnност, която проиsти¬а
от високата степен на таõиnност и равновесие, xарактерна sа
квантовите систеrи и теxните коrпоненти. Иrенно това прави
вLsrо»но появата pори на такива сnо»ни структури като
õиоnоги¬еските органиsrи и раsуrа в пo-висuите нива на
(Bсеnената, прите»аваµи висока степен на стаõиnност и
равновесие. µопLnнитеnната сиnа, която се оõусnавя от
конструктивната ирационаnност, сLspава вLsrо»ността 3а
сL¬етаването на сnо»ността и стаõиnността, което е
параpоксаnно от гnеpна то¬ка на втория sакон на кnаси¬еската
терrоpинаrика.
к
От теsи сLоõра»ения rо»е nесно pа се стигне pо
qорrуnировката и на третия sакон. Tова е sаконLт sа
pоrинираµата роnя на конструктивната ирационаnност
(конструктивната сnу¬аùност, неопреpеnеност и т. н.) в
прироpата. Спореp тоsи sакон светLт е в равновесие
õnагоpарение на сLµествуването на раsnи¬ни типове
сnу¬аùност. СLµествуват сnу¬аùности, които преpиsвикват
раsруuение, xаос, катастроqа. СLµествуват оõа¬е и такива
сnу¬аùности, които pават вLв вреrето и пространството
тnасLк в нова посока на конструктивността в световните
процеси. Kонструктивната сnу¬аùност е õеsпри¬инно сLõитие,
което саrо по сеõе си става при¬ина sа нови явnения, проя-
вяваµи се в спонтанността и саrоорганиsацията. От-
280 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
критието на теsи явnения опровергава старото сxваµане sа
роnята на сnу¬аùните сLõития, в които pревните гLрци
ви»pаxа саrо тяxната pеструктивна роnя. Спонтанно
вLsникваµия реp в прироpата иrа rного по-високо ка¬ество,
степен на сnо»ност и по-гоnяrа инqорrационна rоµ,
откоnкото реpа, пороpен от ясната и опреpеnена сLµност на
при¬инно-сnеpствените отноuения и вsаиrоврLsки.
Hаõnkpаваният реp. и xарrония в прироpата е своеоõраsна
сrес от pетерrиниран и спонтанен поряpLк. Pавновесието на
света се pLn»и наù-ве¬е на õаnансираµата и коrпенсираµа
роnя на сnу¬аùните сLõития с конструктивен xарактер,
наpвиuаваµи sна¬итеnно оõеrа на pеструктивните
сnу¬аùности. FLвкавостта и устоù¬ивостта на сnо»ните
структури в световната картина се pLn»ат преpи вси¬ко на
преоõnаpаваµата роnя на конструктивната сnу¬аùност в тяx.
Tе се pостигат ¬реs повиuената роnя на sакона,
регnаrентираµ вsаиrоотноuенията rе»pу сLставните и
еnеrенти в раrките на оõµата конструктивност. 3аконLт в
сnо»ната систеrа не е иpенти¬ен на някаква програrа,
аnгоритLr иnи nоги¬ески qорrаnни правиnа и норrи,
наnагаµи активност по канона на ясно иsраsената при¬инно-
сnеpствена структура в отноuенията rе»pу коrпонентите ù.
3аконLт, в тоsи сnу¬аù уnеснява раsгрLµането на
rеxаниsrите на спонтанно вLsникваµия реp, в коùто
преоõnаpаваµа роnя иrа конструктивната сnу¬аùност. Саrо
по тоsи на¬ин сnо»ността устоява среµу неуrоnиrото
pеùствие на втория sакон на терrоpинаrиката ÷ sакона на
ентропията. Kоnкото еpна структура е по-наситена с
неqорrаnно установени врLsки и отноuения (т. е. основаваµи
се на конструктивната сnу¬аùност), тоnкова тя е по-гLвкава и
по-устоù¬ива. Eиоnоги¬еската органиsация наприrер
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 281
е rаксиrаnна освоõоpена от вnиянието на pеструктивната
сnу¬аùност. Eиоnоги¬ният sакон оõа¬е, не е програrа, нито
аnгоритLr, коùто строго сnеpва, стLп-
ка по стLпка, органиsационната цеnесLоõраsност на някакLв
qорrаnен реp, основан на ясна и то¬на при¬инно-сnеpствена
систеrа от врLsки.
Основното твLрpение на екиnиõроnогията е, ¬е
сnу¬аùностите иrат опреpеnен сrисLn вLв qорrирането на
световната структура. TвLрpението на ниxиnистите sа
sагуõването на сrисLnа на неµата и теxните
вsаиrоотноuения при наnи¬ието на сnу¬аùности, пора»pаµи
спонтанни qорrи на поряpLк, отпаpа с твLрpението, ¬е
отpеnената сLµност на сnу¬аùността в õитието е свLрsана с
усnовието sа равновесие. Aко приеrеr sа вярно твLрpението
на rатериаnистите, ¬е сnу¬аùността е иsраs саrо на
¬овеuкото неsнание, ние автоrати¬ески постуnираrе еpин
неравновесен, неустоù¬ив свят. µетерrинираният реp е вLв
висuа степен неустоù¬ив. Tова е qакт, иsвестен от qиsиката.
TакLв реp напоrня нареpена висока куnа от куõ¬ета, която
всеки rоrент rо»е pа се сгроrоnяса от наù-nек страни¬ен
тnасLк. Hо ако rе»pу куõ¬етата pеùства невиpиrата
"споùваµа" сиnа на конструктивната ирационаnност, то
систеrата
, приpоõива xарактера на еpна своеоõраsна, раsnи¬на от
rеxанисти¬ния rоpеn устоù¬ивост. СветLт като
неустоù¬ива цяnост е параpоксаnен. B него тряõва pа иrа
ясно оõосоõени оõnасти, qорrирани от спонтанно вLsникваµ
реp, гLвкавите qорrи на коùто коrпенсират раsруuитеnните
сиnи, sаnо»ени в pетер-
rинираността. Kонструктивната сnу¬аùност е õуqерната sона
sа проникване и сrек¬аване на иsnиuната
енергия, натрупана от напре»енията и преpиsвикатеn-
ствата на pетерrинираността в световната структура.
282 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Pавновесието е винаги ирационаnна сLµност, в която
сrисLnLт на сLµествуването не се sагуõва в неясната картина
на при¬инността. Yникаnността на сL¬етанието на
спонтанността и pетерrинираността, в ¬иито rеxаниsrи ясно
проsира и ирационаnността, отваря вратата sа нов тип
рационаnно осrисnяне на световния поряpLк, отnи¬ен от
при¬инността.
Fnавният критериù на равновесието е сLвLрuенството.
Hегови qорrи са xарrонията, своõоpата, красотата, както и
неоõоsриrата от гnеpна то¬ка на рационаnното rисnене
органиsация. HесLвLрuенството е ка¬ество на rногоõроùните
qорrи на наруuено равновесие, в които в неpопустиrи
раsrери преоõnаpават иnи pетерrинираният поряpLк, иnи rе-
xаниsrите на сnу¬аùностите с pеструктивен xарактер.
Сnеpоватеnно, rо»е pа се ка»е, ¬е равновесието е винаги
насо¬ваµа rисLnта ни тенpенция, която rо»е pа отстрани pо
гоnяrа степен неуpоõствата, проиsти¬аµи от ирационаnната
прироpа на конструктивната сnу¬аùност.
BLsникването на »ивота, на сLsнанието и ¬овеuкото
rисnене в систеrата на Bсеnената е критериù на
сLвLрuенството, свLрsан с равновесието в неùната структура.
Kонструктивната сnу¬аùност пора»pа по-високо ка¬ество на
реpа, правеùки вLsrо»на появата pори на такива сnо»ни
органиsираности, каквито са õиоnоги¬еските органиsrи,
¬овекLт и неговият раsуr. Строго pетерrинираната систеrа на
поряpLк е с ограни¬ени вLsrо»ности sа установяването на
ка¬ествен реp. Pаsграни¬итеnната граница rе»pу тяx не õи
сLµествуваnа, ако в равновесието на света не се наrесваxа и
rеxаниsrите на напLnно непреpскаsуеrия xаос. Kакто
сrисnената сLµност на rно»еството на реаnните ¬исnа е
осигурена от наnи¬ието на ира-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 283
ционалните числа, така и равновесието на света се
осъmествява чрез комôинация от ред и непредсказyем xаос,
имаm подчертано ирационален xарактер. Поотделно тези
съmности запазват ирационалната си природа, но в
съчетание те дават качествено нова картина, поддаваmа се на
рационално осмисляне и анализ чрез категорията на
равновесието. Hли с дрyги дyми, както съчетанието меxдy
рационалните и ирационалните числа в математиката ни
дава смислената картина на реалните числа, така и
съчетанието меxдy рационалната съmност на причинността,
оôyславяmа детерминирания ред и ирационалната съmност
на xаоса, възникваm в макросистемите, ни дава смислената
картина на равновесието на света.
Bъзприемането на идеята за отделената съmност на
констрyктивната ирационалност и нейната връзка с
категорията на равновесието има сериозни последици във
]илосо]ията и теорията на познанието. На първо място
тряôва да посочим, че такава идея за равновесието променя
традиционните сxваmания за естеството на противоречията в
ôитието. Kласическото виxдане за xарактера на
противоречията ôеше централно ядро във ]илосо]ията на
диалектическия материализъм. Tази ]илосо]ска система се
възприемаше като револmционна теория, която достигаше
целите си чрез анализ на противоречията, водеmи винаги до
yниmоxението на цели системи, на стрyктyри, на
реално съmествyваmи неmа в ôитието. Aнтагонизмът и
вечното напреxение, породени от неизôеxния меxанизъм
на кон]ликтите в слоxните материални стрyктyри, се
аôсолmтизираxа в теxния най-лош вариант и това се сочеше
като вечен източник на развитието на неmата в природата и
оômеството. Aôсолmтизирането на кон]ликтността, която
води
284 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
кLr ревоnkционни иsrенения, преpпоnага оõа¬е pоrиниране
на pеструктивната сnу¬аùност, което автоrати¬ески наnага
иpеята sа отстраняване pеùствието на цяnата категория на
сnу¬аùностите, в това ¬исnо и на конструктивните, в
посnеpваµите акта на ревоnkционните проrени периоpи.
От гnеpна то¬ка на екиnиõроnогията в основата на света
стои не евоnkцията, пороpена от pеструктивни противоре¬ия
(т. е. pеструктивни сnу¬аùности), преpиsвикваµи qиsи¬еското
униµо»ение на някоя от у¬астваµите в конqnикта страни,
както се приеrа в pиаnекти¬еската qиnосоqията по-скоро
това е евоnkцията, пороpена от sапаsването на противо-
õорстваµите страни като систеrа поp qорrата на
нововLsникваµо rе»pу тяx равновесие. Иrенно тоsи вариант
на иsxоp от конqnиктните ситуации в световната структура е
pоrинираµият qон, вLрxу коùто се проявяват и отpеnните
острови на pеструктивната конqnиктност, които qиnосоqията
на pиаnекти¬еския rатериаnиsLr поставя в центLра на своето
вниrание. Систеrата на екиnиõроnоги¬ната конqnиктност е
rного по-uирока и по-всеоõxватна от систеrата на
"ревоnkционната" конqnиктност, sа която пnеpира
pиаnекти¬еският rатериаnиsLr, и която воpи неиsõе»но pо
иs¬еsването на еpната и неиsõе»ната pоrинация на pругата
страна, у¬астваµи в конqnикта. Hаприrер в такLв
pиаnекти¬ески rоpеn на конqnиктността се появиxа и
оqорrиxа неприrириrите qиnосоqски uкоnи на
rатериаnиsrа и иpеаnиsrа. BLв всяка еpна от тяx конqnиктLт
rе»pу pуxовното и rатериаnното на¬аnо в õитието приpоõи-
ваuе xарактера на пLnно отстраняване на еpната от страните,
у¬астваµи в спора. Mного qиnосоqи pнес вLsприеrат иpеята,
¬е поnsата от таsи неприrириrа
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 285
конqnиктност е rаnка и преpnагат pа се раsгnеpа еpин по-
сrек¬ен вариант на вsаиrоотноuения rе»pу теsи pве
сLµности (rатерия и pуx), наприrер в сrисLnа на тяxното
сL¬етание в »ивота. Tака вLsниква по-õnиsката pо xарактера
на екиnиõроnоги¬ната конqnиктност qиnосоqия на »ивота.
СLµествуват преpnо»ения и sа раsнооõраsяването на
у¬астваµите в таsи екиnиõроnоги¬на конqnиктност отноuения
(т. е. и на такива, които не са тL»pествени саrо на pуxовното,
на rатериаnното иnи на тяxното сL¬етание в »ивота
вsаиrоотноuения).
3апаsването на у¬астваµите в конqnикта страни като
систеrа иsисква реаnното раsгрLµане на тяxното спонтанно
проявnение в новото равновесие, което е в пLnна
противопоnо»ност на строго pетерrинирания xоp на неµата,
пороpени от аõсоnkтната pоrинация на еpиния от
у¬астниците.
От такава гnеpна то¬ка историята, както и всеки pруг
сnо»ен процес, не rо»е pа се раsгnе»pа в контекста на
някаква при¬инност по принцип. Tака наприrер истори¬еският
rатериаnиsLr, еpин ва»ен еnеrент в систеrата на
pиаnекти¬еския rатериаnиsLr, оõясняваuе историята и
истори¬еските процеси, све»pаùки ги pо строго
pетерrинирания xарактер на социаnно-кnасовата
конqnиктност. Bярно е, ¬е таsи конqnиктност сLspава
опреpеnена систеrа в при¬инния xарактер на истори¬еския
процес, но оõµата картина не rо»е pа õLpе свеpена pо
някаква краùна сLвкупност от при¬ини. Pеаnният истори¬ески
процес не е nинеùно насnояване на раsnи¬ни по своя xарак-
тер при¬инности, sаµото в неговата сLµност се наrесват и
rно»еството rеxаниsrи на конструктивната сnу¬аùност.
TакLв процес е по-скоро принципиаnно непреpскаsуеr от
гnеpна то¬ка на историята
286 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
на конкретната при¬инност, пороpена от pеструктивното
противоõорство, което pава простор на pетерrинираното
раsгрLµане на еpна иnи на краен õроù при¬инности. Tакова
сxваµане sа историята сnеpоватеnно е еpна sаõnуpа, в която
явно проsира нераsõирането sа отpеnената сLµност на
конструктивната сnу¬аùност в õитието.
Основна теsа вLв qиnосоqията на pиаnекти¬еския
rатериаnиsLr е у¬ението sа rатериаnната прироpа на света,
сLгnасно което в света не сLµествува ниµо pруго освен
rатерията и sаконите на неùното pви»ение и иsrенение.
Mатерията е неµо, което сLµествува иsвLн и неsависиrо от
сLsнанието, твLрpят привLр»ениците на pиаnекти¬еския
rатериаnиsLr. B еpна гоnяrа ¬аст таsи qиnосоqия се
поsовава и на qиnосоqията на Xегеn, спореp която
конqnиктите сLspават история. От гnеpна то¬ка на
qиnосоqията на равновесието и pвете теsи са погреuни.
Hаприrер в екиnиõроnогията се стига pо иpеята , ¬е rатерията
е това, което не rо»е pа сLµествува иsвLн и неsависиrо от
сLsнанието. T. е. то¬но оõратното на това, което твLрpят
привLр»ениците на pиаnекти¬еския rатериаnиsLr. Eитието
спореp екиnиõроnогията е така устроено, ¬е сLsнанието и
rатерията сLµествуват винаги в еpинство, ¬е rе»pу тяx винаги
иrа някаква врLsка, която не rо»е pа иs¬еsне в pинаrиката на
световния процес. Освен това конqnиктите не сLspават
история по принцип. BLпросLт sа контроn наp конqnиктите и
вLsrо»ността sа цеnенасо¬ено сLspаване на история е nиuен
от сrисLn. Иpеята sа управnението на света ¬реs управnение
на конqnиктите, която е основна теsа вLв qиnосоqията на
световните еnитни органиsации като Иnkrинати, KрLгnа rаса,
Eиnpерõерги, Uионистката оõµност и pр., е по-скоро еpна
невярна теsа от екиnиõроnоги¬на гnеpна то¬ка.
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 287
О¬евиpно теsи органиsации са вLsприеnи еpна невярна
qиnосоqия на историята и оõµеството, която õе иsграpена в
типи¬ния rаниер, свLрsан с нераsõирането сLµността на
конструктивната
сnу¬аùност. TвLрpи се наприrер, ¬е сLµествуваµа
сиnа в оõµеството, която се оsна¬ава като "теsа", пора»pа
противосиnа ÷ "антитеsа". KонqnиктLт rе»pу теsи сиnи
сLspава "синтеsа". TLрсенето от госпоpстваµата вLрxуuка
синтеsа е свLрsано с униµо»ение на еpна от у¬астваµите
страни (естествено не таsи, която е свLрsана сLс систеrата
на световния еnит и неùното pеùствие, иsраsено ¬реs
"теsата"). Tака се sара»pа "синтеsLт", наре¬ен "Hов световен
реp", коùто е реsуnтат от pетерrинираните pеùствия на
оцеnяnата в конqnикта страна ÷ у¬астник. Rоставянето на
sаpа¬ата pа се провокират сLsнатеnно pеструктивни
конqnикти отговаря напLnно на pуxа на ви»pането sа
сLµността на историята, xарактерно sа pиаnекти¬еската
qиnосоqия. О¬евиpно то е неõnагоприятна sа »ивота на
оõикновените xора, както е неõnагоприятна и саrата
qиnосоqия на световното управnение ¬реs вLве»pането на
Hовия световен реp.
Иrенно qиnосоqският анаnиs на пnана sа Hов световен
реp покаsва иpенти¬ността rу с коrунисти¬еската иpеоnогия,
с иpеоnогии, които акцентират на противоре¬ията и
конqnиктите, pостигаùки pори pо аõсурpността на иpеята "pа
се твори история ¬реs цеnенасо¬ено управnение и сLspаване
на конqnиктите". Pаsруuението на pLр»авността в страните
по
света винаги е õиваnо реsуnтат на косвената поppрL»ка от
страна на qиnосоqските систеrи, оперираµи с
противоре¬ията. Tакава е qиnосоqията на pиаnекти¬еския
rатериаnиsLr и qиnосоqията на Xегеn.
288 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ -2
Pаsруuението сLspава усnовия sа приnагането на rетоpите на
pетерrинирания реp, акцентираµ вLрxу рационаnността и
строгия контроn наp явnенията и процесите. Tоsи пLт на
раsвитие воpи pо sаpLnõо¬аване õеpността на света като
цяnо. Tака тоù отива с ускорени теrпове кLr своята гиõеn.
От гnеpна то¬ка на екиnиõроnогията sапаsването на
у¬астваµите в конqnикта страни е верният пLт кLr
сLвLрuенството и прогреса. KоrпроrисLт sапаsва
равновесието. Kонqnиктите не тряõва pа се сLspават
иsкуствено, а pа се реuават сLс -sапаsването на у¬астваµите
в процеса страни. Иsкуственото преpиsвикване на конqnикти
наrаnява ка¬еството на »ивота, наrаnява ка¬еството на реpа
в систеrите, sаµото в увеnи¬ената оõµа pеструктивност
потLват преpи вси¬ко rеxаниsrите на спонтанния реp,
отстLпваùки rясто на сивия "õеsвкусен" pетерrиниран
поряpLк. Истинската (в конструктивен pуx) история се сLspава
от коnи¬еството на sапаsените в конqnиктите реаnности, а не
от раsруuенията, преpиsвикани от pеструктивната кон-
qnиктност. Истинското управnение на света е онова, което
успява pа свеpе спонтанно вLsникваµите конqnикти pо
коrпроrисното реuение, сLspаваµо усnовия sа sапаsването
на у¬астниците в конqnиктите. Tака наù-pоõре се увеnи¬ава
те»естта на спонтанността sа сrетка на ограни¬ената
ваnиpност на pетерrинираността.
СLвреrенната оõосновка в света покаsва неpвусrисnено,
¬е световният еnит е rного напреp в овnаpяването на
теxниката на иsкуственото преpиsвикване на конqnиктите.
Чреs тяx се сLspават не саrо иsгоpи sа пе¬аnõа, но
сLµевреrенно светLт се pоõnи»ава pо онsи повратен пункт,
когато тоsи еnит õи-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 289
установиn пLnен контроn наp световната систеrа. KоrуниsrLт
и sасиnената роnя на nеви¬арските иpеоnогии по света са ¬аст
от Hовия световен реp. µеùствията и rеxаниsrите на тоsи реp
са оõясниrи еpинствено ¬реs твLрpе ограни¬ената по своята
ваnиpност qиnосоqия на Xегеn. PеsуnтатLт от тоsи реp няrа
pа е нито pесен, нито nяв, нито национаnисти¬ески, нито
rарксистки, нито pеrократи¬ески. Tоù не е ниµо такова:
всLµност преpставnява вси¬ко това еpновреrенно,
преpставяùки всеки pетаùn от таsи странна сrес в
неуsнаваеrата картина на всеоõµата раsруxа на света.
Фиnосоqията, проповяpваµа "теsа пnkс антитеsа, равна на
синтеsа", е qиnосоqия на раsруuението. Hеоõxоpиrа ни е
pруга qиnосоqия. Tова е qиnосоqията на равновесието,
която поставя в центLра на вниrанието си граpивната
активност, сrек¬аваµа pо вLsrо»ния преpеn вси¬ки
естествено вLsникваµи противоре¬ия. Иsкуственото
преpиsвикване на конqnикта в нея е неpопустиrо, престLпно
pеяние на воùнстваµата гnупост, която в nицето на световния
еnит pоõива своя наù-snовеµ иsраs.
От такава гnеpна то¬ка rо»е pа се ка»е, ¬е сrек¬еният
вариант на конqnиктните ситуации в световната структура е
pоrинираµият qон, вLрxу коùто се появяват отpеnните
острови на pеструктивната конqnиктност, които qиnосоqията
на pиаnекти¬еския rатериаnиsLr поставя в центLра на своето
вниrание. Систеrата на екиnиõроnоги¬ната конqnиктност е
rного по-uирока и по-всеоõxватна от систеrата на
"ревоnkционната" конqnиктност, sа която pиаnекти¬еският
rатериаnиsLr пnеpира.
Epин от авторите с pLnõоко неуpовоnствие си споrня
сnу¬аù, поpxоpяµ sа иnkстрирането на гореиsкаsаните теsи:
Rреs "¬ерните" 50 гоpини, когато
19. Световната конспирация ÷ 2
290 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
коrуниsrLт в ELnгария се наnагаuе, в еpин от центраnните
соqиùски квартаnи »ивееuе и pеùстваuе еpин твLрpе
интересен rестен коrунисти¬ески nиpер. Tоù pо такава степен
õеuе се наpLxаn с всякакви rарксистки, rарксистко-nенински,
xегеnови и теr поpоõни qиnосоqии, ¬е õеuе реuиn pа »ивее
и pеùства по sаконите и преpписанията на теsи "свеµени" иpе-
оnогии и pа ги приnага в практиката си на раùонен партиен
секретар. Tоù твLрpеuе, ¬е rе»pу xората цеnенасо¬ено
тряõва pа се преpиsвикват конqnикти, sа pа rо»еnо те pа се
pLр»ат поp постоянно нервно напре»ение и стрес, pа се
преpиsвикват така, ¬е pори pа sагуõят сLня си преs ноµта.
Tака прогресLт в оõµеството µяn pа õLpе сигурен. Tряõва pа
отõеnе»иr, ¬е rного партиùни nиpери по онова вреrе
pеùстваxа по тоsи на¬ин.
Rреpиrствата на екиnиõроnогията иsпLкват оõа¬е наù-
pоõре в анаnиsа на ва»ни оõnасти от ¬овеuкото sнание ÷
управnение, иконоrика, екоnогия и поsнание. Tова µе
направиr в сnеpваµите някоnко параграqа.
3.3. YRPABPEHИE И PABHОBEСИE. HОBИЯT СBETОBEH PEµ
KATО СИСTEMA HA YRPABPEHИE
Pеskrе: Epно pруго sаõnу»pение, проиsти¬аµо от
игнорирането на роnята на конструктивната ирационаnност, е
свLрsано с траpиционното ви»pане sа роnята и сrисLnа на
управnението в раsnи¬ни систеrи. Световното управnение по
rоpеnа "Hов световен реp" се окаsва еpин принципно
погреuен rоpеn на управnение. Tоsи qакт rо»е pа се раsõере
наù-pоõре от новата гnеpна то¬ка, която ни pава qиnосоqията
на равновесието.
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 291
* * *
B траpиционната наука всяко еpно управnение се раsгnе»pа
преpи вси¬ко като контроn наp xаоса сLс Среpствата на
раsуrа. BLве»pането на реp в pеùността на институциите
иsисква поppLр»ането на реpа в тяx. PеpLт сLspава
ориентираност, еpноsна¬ност и яснота вLв qункционирането
на управnението и sатова тоù преpставnява неоõxоpиrо
усnовие sа рационаnни pеùствия от страна на управnенските
систеrи. Rораpи таsи при¬ина цеnите на управnението се
раsгnе»pат като тL»pествени сLс sаpа¬ата sа сLspаването и
поppLр»ането на поряpLк, ¬реs коùто сnо»ността в
управnяеrите систеrи се преврLµа в оõоsриrа сLµност.
BLпреки това в еpно pруго наuе иsсnеpване (в». 50 и 51)
ние покаsаxrе, ¬е иpеята sа рационаnно поpреpената систеrа
е еpна иnksия, която противоре¬и на някои основни прироpни
sакони. BLве»pането на реp по строго pетерrинирания rоpеn
на рационаnността е по-скоро пLт кLr нестаõиnността и xаоса
в сnо»ните систеrи. PеpLт, както се раsõира в траpиционните
поpxоpи кLr управnението, е винаги свLрsан с qорrиране,
станpартиsиране, строго опреpеnяне на ùерарxията и
структурните pетаùnи. И pо pен-pнеuен приеrnив rоpеn на
органиsацията в управnението в uирок крLг социаnни систеrи
е õkрокрацията и принципите на киõернети¬ното управnение,
сxваµани еpинствено като ùерарxия, рационаnност,
qорrаnиsиране, регуnираµа qункция (контроn), основаваµа
се на sаповеpи и поp¬инение. TакLв е rоpеnLт на Hовия
световен реp, концепцията sа коùто е õиn иsграpен вLрxу
неясната и неверна основа на старото траpиционно ви»pане
sа управnе-
292 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
нието. 3а сL»аnение по¬ти вси¬ки ревностни критици на
световната конспирация и на "Hовия световен реp" сLµо
проявяват неве»ество по отноuение xарактера на
управnението като систеrа, преpnагаùки ¬есто аnтернативни
сxеrи на управnение, които всLµност са иpенти¬ни с него.
Hаuата sаpа¬а тук е pа поставиr на ясни, принципно нови
поsиции саrия вLпрос sа xарактера на управnението като
систеrа.
Bси¬ки специаnисти, приpLр»аµи се кLr траpиционния
поpxоp кLr проõnеrа sа управnението, са еpиноpуuни, ¬е
еpинствено сrисnеният rоpеn, поsвоnяваµ qорrаnиsиране и
rатеrати¬еско rоpеnиране в таsи оõnаст, е киõернетиката.
Mноsина от тяx оõа¬е приsнават, ¬е опростеното и nинеùно
rисnене, xарактерно sа траpиционното qорrаnиsиране, не
rо»е pа отговори на вси¬ки проõnеrи, вLsникваµи в управ-
nенските структури. Tова наù-¬есто се отpава на
оõстоятеnството, ¬е sаp qасаpата на рационаnно установения
реp вLsникват неqорrаnни врLsки и коrуникации, опреpеnени
от повеpен¬ески и псиxоnоги¬ески qактори, които в някои
сnу¬аи rогат pа вnоuат, а в pруги pа поpоõрят ка¬ествата на
qорrаnно установения поряpLк в управnението. BLв все по-
усnо»няваµата се оõстановка в сLвреrенните социаnни
систеrи (qирrи, преpприятия, корпорации, pLр»ави, световна
систеrа на pLр»авите) nогиката на õkрокрацията "стриктно
спаsване на установения qорrаnен реp" rного ¬есто sапо¬ва
pа спLва раsвитието, преpиsвикваùки остри, непреоpоnиrи
конqnикти. µори sа описанието на това явnение в rоpерния
rениp»rLнт (сLвреrенната теория на управnението) се
вLве»pа понятието "поnеsен õеsпоряpLк". Hаù-¬есто то се
раsгnе»pа в nингвисти¬но-сеrанти¬ен аспект (т.е. не се
вкnk¬ва в някакви
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 293
qорrаnни rоpеnи). Форrата на описание в тоsи сnу¬аù е
преpписанието и препорLката, преpставена като правиnа,
принципи и норrи, преpнаsна¬ени sа rоpерните rениp»Lри.
BLпросLт е: Mо»е nи Hовият световен реp pа се sаrести от
еpна нова, по-еqективна qорrа на управnение, която pа реuи
проõnеrите на света? Hие µе пока»еr, ¬е понятието "поnеsен
õеsпоряpLк" е от осоõено sна¬ение, sа pа се раsõере погреuността
на остареnия и приrитивен rоpеn на управnението, посnу»иn като
оõраsец при сLставянето на пnана sа Hов световен реp.
BсLµност понятието "поnеsен õеsпоряpLк" е иpенти¬но на
онова, което ние тук нарекоxrе "спонтанно
sара»pаµ се поряpLк", т.е. това не е xаос, а е реp, поsвоnяваµ
анаnиsа sа qактори като сигурност и
устоù¬ивост (равновесие) на управnяеrите систеrи, еqективност
на управnенските реuения, скLсяване пLтя на инqорrацията,
наrаnяване на инqорrационния "uуr", повиuаване
¬увствитеnността кLr "сnаõите сигнаnи", насLр¬аване на
неqорrаnните врLsки в коnективните систеrи, на нестанpартните
реuения Ì и rоpеnи на повеpение, както и на стреrе»а на xората
кLr по-гоnяrа автоноrност и саrостоятеnност в pеùствията си.
µе пока»еr накратко, ¬е при иsвестни
преpпоnо»ения вLрxу xарактера на управnенския rеxаниsLr тоù
rо»е pа се rоpеnира и в терrина на равновесието на
управnяеrите систеrи.
B прироpата и оõµеството се среµат в наù-оõµ сrисLn pве
основни категории систеrи, поpnе»аµи на управnение. RLрвата
категория са простите систе-rи, в които конструктивната
ирационаnност не играе по¬ти никаква роnя. B такива систеrи
реpLт е pетерrиниран, ра»pане на спонтанен поряpLк не се
294 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
наõnkpава. Yправnението на такива систеrи е специqи¬но (pа
го наре¬еr усnовно управnение от Ì тип). Xарактерното sа тяx
е nипсата на uироки вLsrо»ности sа вLтреuно раsвитие
(отсLствие на процеси на саrоорганиsация и на всякакви
процеси на pисипация). B такива систеrи няrа реsки раsnи¬ия
rе»pу отpеnните еnеrенти всnеpствие всеоõµата, еpнаква sа
вси¬ки, nокаnна ограни¬еност на автоноrността, няrа
контрастни pетаùnи и неустоù¬ивости, сLspава µи усnовия sа
pисипация (т.е. на откnоняване в отрицатеnен сrисLn) на
енергията, веµеството иnи инqорrацията. Bсяка поpсистеrа
тук иrа строго опреpеnени qункции, но при тяx nипсват
вLsrо»ности sа соõствено вLтреuно раsвитие и сnеpоватеnно
sа аpаптация pори кLr rиниrаnни иsrенения в усnовията на
тяxното сLµествуване. Yправnение от Ì тип се осLµествява
успеuно при усnовие, ¬е иrаrе строго ограни¬аване на
автоноrността на вси¬ки поpсистеrи на управnяеrата
систеrа, на вси¬ки нива, на ограни¬аване pеùствието на
вси¬ки qактори, потенциаnно преpраsпоnо»ени кLr
неконтроnируеrи pеùствия в цеnия спектLр на неùните
qункции и т.н.
СLвсеr о¬евиpно е, ¬е кLr тоsи тип управnение
принаpnе»и систеrата на тотаnитарната вnаст, както и
rоpеnLт "Hов световен реp".
Xарактерното sа теsи управnенски систеrи е цент-
раnиsираният xарактер на управnението. Rри тяx контроnLт от
страна на sвеното на управnението е rаксиrаnен. Tоsи qакт
нагnеpно rо»е pа се преpстави ¬реs pвата потока на
инqорrация: пLрвият поток ÷ това е инqорrацията, която
управnяваµото sвено поnу¬ава sа сLстоянието на систеrата
(усnовно pа го наре¬еr "оõратна врLsка" rе»pу управnението
и систеrата); вторият поток ÷ инqорrацията, която
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 295
управnяваµото sвено отправя оõратно кLr систеrата поp
qорrата на sаповеpи, укаsания, контроn и т.н. (усnовно pа го
наре¬еr "права врLsка" rе»pу управnението и систеrата).
Tотаnитарният тип управnение и rоpеnLт "Hов световен
реp" rогат pа се опиuат като rоpеnи на "управnение от Ì тип",
sа които е xарактерно това, ¬е коnи¬еството на инqорrацията
в оõратната врLsка е приõnиsитеnно равно на коnи¬еството
инqорrация в правата врLsка.
О¬евиpно тоsи тип управnение иsисква ре»иr, rаксиrаnно
õnиsLк pо pеùствията на такива устроùства като автоrатите,
rаuините, киõернети¬ните систеrи и т.н. Иrенно това е типLт
управnение, което някои неправиnно аõсоnkтиsират, с¬итаùки
го sа еpинствено правиnния поpxоp. Hаприrер "окото на вLрxа
на пираrиpата", е õиn сиrвоnLт на rасонската систеrа на
вnастта, коùто векове нареp е наса»pаn тоsи неаpекватен кLr
сLµността на социаnните систеrи rоpеn на управnение,
xарактерен sа простите устроùства и rаuините.
B прироpата и оõµеството оõа¬е сLµествуват систеrи,
прите»аваµи sаõеnе»итеnна еqективност в управnението. 3а
такива систеrи е xарактерно гоnяrа устоù¬ивост спряrо
вLнuни вLspеùствия, саrооõновяване, отстраняване на
вLsникнаnи наруuения в тяxната структура и ритLrа на
qункциите вLs основа саrо на соõствени ресурси,
вLsrо»ности sа вLтреuно раsвитие и саrоусnо»няване, както
и висока степен на сLгnасуваност вLв qункциите на
сLставните ¬асти в uирок pиапаsон на откnоненията от
тяxната норrаnна pеùност. Hека усnовно наре¬еr тоsи rоpеn
"управnение от ÌÌ тип". 3а него е xарактерно това, ¬е
коnи¬еството инqорrация в оõратната врLsка наpви-
296 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
uава sна¬итеnно инqорrацията в правата врLsка rе»pу
управnението и систеrата. Tова е и високоеqективната qорrа
на управnение, която е õиnа непоsната sа теsи, които са
вLsприеnи приrитивния rоpеn на световното управnение,
иsвестно като Hов световен реp.
Mо»е pа се ка»е, ¬е управnението от ÌÌ тиn от¬ита наù-
pоõре qакторите на равновесието на систеrата,
раsuиряваùки по тоsи на¬ин в sна¬итеnна степен и границите
на рационаnното описание на управnението, иsвестно от
киõернетиката. Иrенно в тоsи тип управnение (rо»еr pа го
наре¬еr екиnиõроnоги¬ен) се от¬ита наnи¬ието на спонтанно
вLsникваµия поряpLк в систеrата, коùто е реsуnтат от
pеùствието на конструктивната ирационаnност. Оõяснението е
сnеpното: спонтанният поряpLк, иnи както оµе се нари¬а
"поnеsният õеsпоряpLк", е всLµност опреpеnено коnи¬ество
инqорrация, което наnага сLответно наrаnяване на
коnи¬еството инqорrация в правата врLsка, xарактериsираµо
контроnа наp управnяеrата систеrа. Tаr, кLpето иrа
спонтанно sара»pаµ се поряpLк, sасиnеният контроn на
управnението се преврLµа вLв qактор, коùто наруuава
равновесието на систеrата. Kиõернети¬ният rетоp на
rоpеnиране на управnението е поpxоpяµ sа прости систеrи, в
които роnята на конструктивната сnу¬аùност е несLµествена.
3атова тоù е иpенти¬ен на това, което ние тук нарекоxrе
"управnение от Ì тип".
B сnо»ните систеrи оõа¬е спонтанният поряpLк вLsниква от
pеùствието на присLµи на саrата управnяеrа систеrа
qактори и сnеpоватеnно тоù не sависи от воnята и
наrеренията на управnяваµия суõект. B тоsи сnу¬аù роnята
на управnяваµия sаpLn»итеnно се све»pа pо наrаnяване на
неговата наrеса в систеrата
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 297
С такова коnи¬ество инqорrация, което pа отговаря на
раsrера на спонтанно sара»pаµия се в систеrата поряpLк.
Сnеpоватеnно от такава гnеpна то¬ка гnавната цеn на
управnението в сnо»ните систеrи не е pа се сLspава иnи
вLве»pа реp ¬реs sасиnена наrеса и ограни¬ения, а по-скоро
pа се сLõnkpава sапаsването на равновесието в тяx,
преpоставяùки по-гоnяrа своõоpа на поpсистеrите. Aко цеnта
на киõернетиката е вLве»pането на стаõиnност ¬реs реp, то
цеnта на екиnиõроnоги¬ния rоpеn на управnението е pа sапаs-
ва равновесието ¬реs поpxоpяµо наrаnяване на наrесата и
контроnа от страна на управnяваµия орган, откриваùки по тоsи
на¬ин простор sа раsгрLµането на спонтанните rеxаниsrи на
sара»pане на поряpLка в тяx.
Eто някоnко приrера, които иnkстрират теsи иsвоpи.
Eкиnиõроnоги¬ният rоpеn на управnение иrа пряко
отноuение кLr някои норrи на ¬овеuкото повеpение в
оõµеството. Bсеприsната истина е, ¬е уrни xора са онеsи,
които уrеят пове¬е pа иsсnуuват и по-rаnко, но по поpxоpяµ
на¬ин pа говорят. Tова оsна¬ава, ¬е оõратният поток на
инqорrацията rе»pу уrния и сLõесеpниците rу е по-гоnяr от
тоsи от правия поток. Tака уrният ¬овек с това си повеpение
qакти¬ески управnява систеrата на своите сLõесеpници по
каноните на екиnиõроnоги¬ния rоpеn, внасяùки xарrония,
равновесие и поряpLк в систеrата.
Bсеприsнат qакт е, ¬е рLковоpитеnят, коùто е сpLр»ан и
не ограни¬ава прекоrерно своõоpата на поp¬инените си, се
отnи¬ава винаги с гоnяrа гLвкавост и аpаптивни вLsrо»ности
pа управnява правиnно и цеnесLоõраsно поp¬инената rу
систеrа. Tова е така, sаµото такLв рLковоpитеn !отпраµа"
по-rаnко коnи¬ество инqорrация оõратно в систеrата,
откоnкото
298 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
поnу¬ава, което отраsява сrисLnа на qорrуnирания по-горе
екиnиõроnоги¬ен принцип на управnение. Pаsõира се, това
раsсL»pение ва»и sа pеùността на pоõре структурирани и
норrаnно pеùстваµи управnяеrи систеrи.
Интересен сnу¬аù, иnkстрираµ екиnиõроnоги¬ния аспект
на управnението на сnо»ни систеrи, е от историята на
военното иsкуство. Иsвестно е, ¬е pревногрLцкият пLnковоpец
AnексанpLр Mакеpонски е õиn иsкnk¬итеnно наpарен военен
стратег и рLковоpитеn. B гоnяrа ¬аст от õитките, които воpиn,
тоù иsnиsаn неиsrенно поõеpитеn, сLс sна¬итеnно по-rаnLк
õроù воùници, откоnкото раsпоnагаn неговият противник.
Историците поp¬ертават, ¬е AnексанpLр Mакеpонски поsнаваn
pетаùnно структурата на соõствената си воùска pо такава
степен, ¬е тоù sнаеn pори иrената на вси¬ки свои воùници,
които среpно наõрояваnи окоnо 20000 - 30000 pуuи. Tова
красноре¬иво покаsва коnко ва»на е роnята на акуrуnирането
на sна¬итеnно коnи¬ество инqорrация вLрxу сLстоянието на
такава сnо»на систеrа в процеса на неùното управnение,
каквато е арrията на AnексанpLр Mакеpонски, в която
неконтроnируеrите, сnу¬аùните qактори са неиsõроиrо
rно»ество. И по всяка вероятност високата еqективност на
управnението на таsи арrия е õиnа гnавната при¬ина sа
военните ù поõеpи.
µруг приrер е qорrата на таùността в органиsацията на
rасоните. Иsвестно е, ¬е ùерарxи¬ният принцип в таsи
систеrа се иsгра»pа вLрxу qакта на раsnи¬ието в
инqорrацията, с която раsпоnагат у¬астниците в нея. Bисuите
нива на nо»ите са сLставени от xора, които поsнават иrената
и ка¬ествата на вси¬ки у¬астници в по-нисuите нива. И
оõратното, sа по-нисuите степени е в сиnа свеµеният принцип
на
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 299
rасоните "pа се поsнава еpинствено и саrо прекият
на¬аnник". Tака интуитивно се наnу¬ква екиnиõроnоги¬ният
принцип на управnение, при коùто оõратната врLsка в
инqорrационния поток о¬евиpно наpвиuава коnи¬еството на
инqорrацията в пряката врLsка. От pруга страна, "таùната",
която се сLxранява вLв висuите нива на управnението на
rасонските nо»и, преpставnява pопLnнитеnна инqорrация,
която повиuава иsкуствено не коnи¬еството на инqорrацията
в оõратната врLsка rе»pу управnението и систеrата, а
коnи¬еството инqорrация в пряката врLsка поp qорrата на
укаsания, sаповеpи, пnанове sа pеùствие, поставяне на
конкретни цеnи преp у¬астниците. ФакторLт таùнственост
сnеpоватеnно pоõnи»ава това управnение pо xарактера на
киõернети¬ния rоpеn, отpаnе¬аваùки се по тоsи на¬ин от
сLµността на екиnиõроnоги¬ния поpxоp.
Uеnта, sаnо»ена в rоpеnа на Hовия световен реp е
управnението на света по каноните на нискоеqективния
вариант на управnението от Ì тип. Yниµо»аването на
pLр»авните управnения на страните по света, преrаxването
на национаnните раsnи¬ия, реnигиоsната принаpnе»ност и
сеrеùните траpиции, уnеснява приnагането на киõернети¬ния
rоpеn на управnение, sаµото това преpпоnага наrаnяване на
потока на инqорrацията в оõратната врLsка (еpна nиuена от
структурни pетаùnи систеrа на света е твLрpе õnиsка pо
сLµността на простите систеrи, които се управnяват по
каноните на киõернети¬ния rоpеn на управnение от Ì тип).
О¬евиpно е, ¬е ако ние rисnиr sа pоõрото на света, то õи
тряõваnо pа си поставяrе sа цеn pа управnяваrе таsи сnо»на
систеrа по каноните на високоеqективния екиnиõроnоги¬ен
тип управnение, в коùто
300 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
откриваrе то¬но оõратната тенpенция ÷ sапаsване на вси¬ки
структурни pетаùnи в управnяеrата систеrа и основно
вниrание вLрxу qакторите, които оõусnавят sапаsването на
неùното равновесие. Иsкуственото преpиsвикване на
противоре¬ия и конqnикти е аõсурpен rоpеn на управnение на
такава сnо»на систеrа, каквато е светLт като цяnо. B rаниера
на управnение, иsвестен като Hов световен реp, всLµност
проsира стреrе»Lт pа се сLspаpат усnовия, които pа преrаx-
нат конqnиктите в света ¬реs цеnенасо¬еното преоpоnяване
на структурното õогатство на систеrата, което отстранява
pеùствието на вLтреuния потенциаn sа вLsникването на
спонтанен поряpLк и отваря врата sа приnагането на ¬исто
рационаnния поpxоp, xарактерен sа киõернети¬ния rоpеn на
управnение от Ì тип.
Сnеpоватеnно еpна истинска систеrа на управnение на
света тряõва pа се иsгра»pа на принципа на откритостта, а не
на конспирацията. Kогато систеrата на управnение е отворена
кLr света, това оsна¬ава, ¬е тя управnява по каноните на
екиnиõроnоги¬ния rоpеn. Откритостта наrаnява коnи¬еството
на инqорrацията в правата врLsка и увеnи¬ава коnи¬еството
на инqорrацията в оõратната врLsка. Tова отговаря то¬но на
екиnиõроnоги¬ния rоpеn на управnение от ÌÌтип.
Hераsõирането на екиnиõроnоги¬ния принцип в
управnението е гnавната при¬ина sа неуспеxа и катас-
троqаnните посnеpствия в оõµеството всnеpствие
приnагането на тотаnитарните qорrи на pLр»авно
управnение. 3а инpивиpа, у¬астник в социаnните процеси,
ясните структури и твLрpите правиnа, sаnо»ени в
тотаnитарния принцип, преpставnяват опреpеnено
преpиrство. Hикоù не rо»е pа отре¬е вLsxиµението
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 301
ни от »еnяsната pисципnина и строгия реp. Чреs тяx
инpивиpLт опоsнава по-pоõре раrките, в които се pви»и,
sакона, на коùто тряõва pа се поp¬ини. Kоnкото по-тесни са
теsи раrки, тоnкова по-rаnко тоù õи се сõnLскваn с
pискоrqорта на своõоpата, с риска pа вsеrа погреuни
реuения и с реpкия nукс pа иrа соõствено rнение. Строгият
qорrаnен реp е наpе»pна раrка sа оправpаването на
соõствената rу õеsотговорност и некаpLрност. Tеsи принципи
оõа¬е pостигнаxа pо степента на аõсурpа иrенно в систеrата
на тотаnитарните ре»иrи ÷ qаuиsrа и коrуниsrа, и в
систеrата sа управnение на света, иsвестна като "Hов
световен реp". AкцентLт вLрxу киõернети¬ния принцип на
управnение тук нанесе непоправиrи µети в »ивота на
rиnиони ¬овеuки сLµества, sагуõиnи ¬асти¬но иnи
õеsвLsвратно спосоõността си sа крити¬но rисnене,
пренасяùки го в »ертва на нага»pането и оцеnяването. Rри
тотаnитариsrа груповият натиск rоpеnираuе соõственото
rнение, откриваùки простор sа раsгрLµането на еpин
непросветен (приrитивен) конqорrиsLr, успяваµ pа
униqицира rисnенето на xората pо еpна краùна степен,
sасягаµа pори твор¬еското на¬аnо на отpеnния инpивиp. Tака
се откриваuе пLтят sа страxа rу от наруuаването на
сLµествуваµия реp. Rо тоsи на¬ин в оõµеството нарастваuе
еpна скрита, невиpиrа qорrа на неравновесие, на
своеоõраsна нестаõиnност, пороpена от потискането на
огроrния в него потенциаn sа спонтанен поряpLк. Чреs
тотаnитарната qорrа на управnение се ограни¬аваuе гоnяrа
¬аст от естествените rеxаниsrи на неqорrаnните врLsки,
отстLпваùки rясто саrо на такива, коùто не отговаряxа на
естествената прироpа на ¬овека и неговата своõоpна воnя.
Tова в краùна сrетка иsrестваuе центLра на те»естта
302 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
на социаnното управnение от екиnиõроnоги¬ната rу сLµност
кLr неаpекватния sа оõµеството rоpеn на киõернетиsrа. Tеsи
отрицатеnни посnеpствия µе се проявят в rного по-гоnеrи
rаµаõи, ако rоpеnLт "Hов световен реp" õLpе приnо»ен по
отноuение на цяnостната систеrа на света.
Bисuите еnити в световното управnение се стреrят pа
сLspаpат окоnо сеõе си еpна sатворена систеrа, в която
теxните pовереници pа rогат pа вnияят не саrо вLрxу
правитеnствените реuения на страните, но pа rогат pа се
наnагат "теxни xора ¬реs принципа на "параuутното
приsеrяване". Y¬астниците в световната конспирация сиnно са
оõеsпокоени от qакта, ¬е при таsи раsгLрната структурност на
света те не rогат еqективно pа вnияят вLрxу световните
процеси и явnения. Bсякакви теxни реuения са оõре¬ени на
постепенно "sагnLxване" в rногооõраsния инqорrационен
океан на световната систеrа, pеqорrираµ и проrеняµ pо
неуsнаваеrост теxните пnанове и наrерения. Иrенно sатова
те се стреrят pа сLspават униqицираµи световната структура
органиsации, sа pа rогат еqективно pа наnагат вnиянието си.
Tакива органиsации са ООH, Tриnатераnната коrисия, СMО,
групата на Eиnpерõергите, Pиrският кnуõ и pр. Rараuутният
принцип е осоõено xарактерен sа теsи систеrи. Eто как
наприrер тоù се приnага в ELnгария: B систеrата на
нововLsникнаnите партии и pви»ения сnеp 10.XÌ.1989 г.
цеnенасо¬ено се сLspаваuе управnенски xаос. СLspаваxа се
иsкуствено поnити¬ески партии с еpинствената цеn pа се
sапLnни цеnият вLsrо»ен поnити¬ески спектLр. B ELnгария
оõа¬е наppеnя еpна неõnагоприятна sа световната конспи-
ративна систеrа тенpенция, която се опреpеnяuе от
осеsатеnното sасиnване на поsициите на sара»pаµия
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 303
се rестен еpLр капитаn. Иsпоnsваùки nостовете на вnастта и
ниската куnтура на насеnението, rестната rаqия успя pа
sавnаpее кnk¬ови поsиции, които естествено преpиsвикаxа
гнева на гоnеrите "rаqиоти". Tесният гняв оõа¬е се раsраsи
вLрxу гnавата на õLnгарския нароp, коùто sапо¬на pа понася
уpарите на еpна висока, поppLр»ана "отвLн", инqnация, на
цеnенасо¬еното раsруuаване на rестното проиsвоpство и
проrиunеността, което pовеpе pо сиnното оõеpняване на
xората.
Иsвестно е оõа¬е, ¬е в ELnгария иrа раsвита систеrа от
оõµествени органиsации sа pру»õа с раsnи¬ни pLр»ави по
света, наù-ва»ната от която е органиsацията, sастLпваµа се
sа pру»õа с руския и pругите сnавянски нароpи. Световната
rаqия е реuиnа pа проникне в таsи страна иrенно ¬реs
систеrата на теsи õеsоõиpни на прLв погnеp куnтурни
институции, които винаги са си поставяnи еpинствено
иpеаnни цеnи. Hео¬аквано окоnо теsи систеrи се сLspаpоxа
rоµни qинансови групировки, които sапо¬наxа pа
воpят агресивна, настLпатеnна qинансова и стопанска
поnитика, насо¬ена кLr вLтреuния паsар на страната.
Интересен е и на¬инLт, по коùто теsи органиsации се
управnяват. Kогато стане pуrа sа проrяна иnи попLnване на
рLковоpството, принципLт sа иspигане на каpри иsrе»pу
у¬астниците в теsи органиsации напLn-
но се пренеõрегва. Rреpnагат се винаги ¬у»pи sа систеrата
nи¬ности, което красноре¬иво говори sа
по¬ерка на световната rаqия. Чреs "параuутния"
принцип рLковоpствата на теsи органиsации постепенно се
попLnват от угоpни sа световната rаqия xора, които рано иnи
кLсно µе станат провоpник на неùната поnитика. Rриnагането
на "параuутния" принцип е осоõено еqективен и sа
сLspаването на конqnикти в
304 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pеrократи¬ната органиsация на оõµеството. B ELnгария
наприrер тоsи принцип uироко се приnага в реpиците на
нововLsникнаnите гоnеrи pеrократи¬ни партии и коаnиции,
което е при¬ина те pа се раsпаpат, pа се раsцепват, pа се
"отnkспват". Rриnагането на тоsи принцип сериоsно навреpи
на новите pеrократи¬ни сиnи и сLspаpе усnовия sа
отсnаõване на вnиянието иr в оõµеството. µокато
поnити¬еската сиnа, kриpи¬ески насnеpиnа тотаnитарната
коrунисти¬еска партия в ELnгария, успя pа sапаsи еpинството
и сиnата си õnагоpарение на вLspLр»ане от откритото
приnагане на "параuутния" принцип.
О¬евиpно тоsи принцип е твLрpе еqективен на¬ин sа
крLговрат на уpоõните nица, сLspаваµи преpпоставки sа еpна
относитеnно sатворена систеrа в управnението, което pа се
контроnира "отгоре". µеrократи¬ният принцип на
qорrирането на вnастта е неуpоõен sа управnяваµия
световен еnит, sаµото nица, иpваµи от гnLõините на
систеrата, са ¬у»pи на висuата конспирация, на неùните цеnи
и пnанове. "Rараuутният" принцип е уpоõен rеxаниsLr sа раs-
цепnение на неуpоõните органиsации и sа внеpряване на
контроnирани от световния еnит xора.
Kонqnиктите на света сnеpоватеnно не тряõва pа се
управnяват ¬реs qиsи¬еското униµо»аване на qакторите,
които ги пора»pат, а ¬реs уrеnото сrек¬аване на уpарите,
които страните ÷ у¬астници в конqnиктите, си нанасят,
sасnепени от иnksията на оцеnяването.
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 305
3.4. ИЛЮЗИЯТА ЗА НОВ ЕКОЛОГИЧЕН РЕД,
ПРОПОВЯДВАЛА ОТ ЕЛИТНАТА ГРУПА "РИМСКИ КЛУБ"
Pеskrе: Pиrският кnуõ е сLвреrенна раsновиpност на
rасонските nо»и. Tоsи интеnектуаnен крLг раsраõотва
програrа sа екоnоги¬ното "спасение" на 3еrята, която
всLµност преpставnява пLт кLr ускоряването на екоnоги¬ната
катастроqа. Опит sа иsоõnи¬аване на теsи пLкnени пnанове от
гnеpна то¬ка на екиnиõроnогията.
От гnеpна то¬ка на qиnосоqията на равновесието и
екиnиõроnоги¬ния rоpеn на управnението на сnо»ни систеrи
криsисните сLстояния и конqnиктността са естествено
проявnение на неµата както в прироpата, така и в оõµеството.
Основният иsто¬ник на раsвитието на систеrите не е саrата
конqnиктност, а ве¬ната тенpенция sа установяването на
равновесието и xарrонията като наù-неоõxоpиrото усnовие sа
конструктивността в сnо»ната структура на света.
Kонqnиктността и противоре¬ията в теxния pеструктивен
аспект са rе»pинни, краткотраùни проявnения на ве¬но
стреrяµата се кLr равновесие rатерия, вLsникваµи в
раrките на естествените rеxаниsrи на саrорегуnирането.
Bсяка саrорегуnираµа се систеrа sапаsва своето равновесие
¬реs спонтанно нарастване, усnо»няване и
преструктуриране. Hаприrер,
20. Световната конспирация ÷ 2
306 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
своõоpният паsар е еpна саrо регуnираµа се систеrа.
Оставена саrа на сеõе си, такава систеrа sапаsва
равновесието си ¬реs нарастване на проиsвоpството и
проиsвоpитеnността на труpа, ¬реs нарастване на
коnи¬еството и ка¬еството на проиsве»pаните и преpnаганите
стоки, ¬реs нарастване на rасата на наrираµите се в
оõрLµение пари, което в краùна сrетка оsна¬ава нарастване
на оõµественото õогатство. Иконоrи¬еският расте»
сnеpоватеnно е естествен проpукт на pинаrи¬но sапаsваµото
се равновесие в саrорегуnираµата се своõоpна систеrа, а не
е в реsуnтат иnи сnеpствие на конqnиктността и
противоре¬ията. Спонтанният расте» и сnеpоватеnно
равновесието в сnо»ните систеrи не õиxа õиn, и иsоõµо
вLsrо»ни, ако в тяx конqnиктността и pеструктивното
противоре¬ие са основен pвигатеn на евоnkцията. Aко
¬nеновете на еpно оõµество си пре¬ат вsаиrно, sатLваùки в
сnо»ната и rногооõраsна систеrа на конqронтацията и
нетоnерантността, на nипсата на всякакво ¬увство sа
сLтруpни¬ество, коrпроrис и сLгnасие, то в такава систеrа
саrорегуnацията и саrоуправnението са невLsrо»ни по
принцип.
Саrорегуnираµите се систеrи са вLв ве¬ен процес на
раsвитие при sапаsваµо се в тяx равновесие, което воpи
винаги pо тяxното спонтанно нарастване, sаµото
поppLр»ането на равновесието иr иsисква непрекLснат поток
от енергиите, циркуnираµи както вLтре в саrите систеrи, така
и на постLпваµите отвLн енергии. Bсякакво раsвитие оõа¬е õи
õиnо неrисnиrо, ако в систеrата преоõnаpават
конqnиктността и pеструктквните конqронтации. Bсеки еpин
расте» и раsвитие на rатериаnни сLµностни е реsуnтат на
своеоõраsно сте¬ение на оõстоятеnствата, на своùства, които
сL-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 307
ответстват на иpеаnните категории xарrония, nkõов, rораn,
тоnерантност. Tова не са атриõути на конqnиктността, а
своùства на pуxа и неговата непротиворе¬ива сLµност;
проявяваµа се по специqи¬ен на¬ин в rатериаnното õитие.
Kонqnиктността и pеструктивната конqронтация са страни¬ни
проpукти на ве¬но иsrеняµата се pинаrика на равновесието на
систеrите. Tе не са при¬ина на раsвитието, а сnеpствие от
rного по-pLnõоката сLµност на pинаrи¬ното равновесие на
саrорегуnираµите се систеrи, което се реаnиsира ¬реs
rеxаниsrите на спонтанния иr расте».
От такава иrенно гnеpна то¬ка rогат pа се раsгnеpат и pа
се анаnиsират някои сLsнатеnно иnи несLsнатеnно
раsпространявани вLsгnеpи в гnоõаnистиката, раsвиnи се наù-
ве¬е поp вnияние на rарксистката qиnосоqия и pиаnекти¬еския
rатериаnиsLr. Осоõено qрапираµ е qактLт, ¬е такива
принципно погреuни поpxоpи се препорL¬ват от някои еnитни
световни групи и органиsации, наù-активната от които е
Pиrският кnуõ, сLставен от виpни sапаpни интеnектуаnци с
rарксистка ориентация (Aуреnио Rен¬еи, Eриx Ян¬, AnексанpLр
Kинг и pр.). Eто еpно типи¬на, sа таsи група rнение, иsкаsано
от E. Ян¬:
"B сегаuното вреrе ние sапо¬ваrе pа осLsнаваrе ¬овеuкото
оõµество и оõкрL»аваµата го среpа като еpинна систеrа,
неконтроnираният рLст на която сnу»и като при¬ина sа неùната
нестаõиnност. µостигнатото pнес аõсоnkтно ниво на тоsи
неконтроnиран рLст опреpеnя висока инертност на
pинаrи¬еската систеrа, пони»аваùки по тоsи на¬ин неùната
гLвкавocт и спосоõност pа се проrеня и приспосоõява. Стана
сLвLрuено о¬евиpно, ¬е в таsи систеrа няrа
308 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
никакви вLтреuни киõернети¬ни rеxаниsrи и не се осLµествява
никакво "автоrати¬еско" саrорегуnира не на rакропроцесите. Tоsи
киõернети¬ески еnеrент в евоnkцията на наuата пnанета
преpставnява саrият ¬овек, спосоõен активно pа вLspеùства sа
qорrирането на своето соõствено õLpеµе. Оõа¬е, тоù rо»е на
pеnо pа иsпLnни таsи sаpа¬а саrо в усnовията на контроn наp
цяnата сnо»на систеrна pинаrика на ¬овеuкото оõµество в
контекста на оõкрL»аваµата го среpа на »ивеене... което rо»е pа
преpиsвика навnиsането от страна на ¬ове¬еството в нова qаsа на
псиxоnоги¬еската евоnkция."
От гnеpна то¬ка на екиnиõроnоги¬ния rоpеn на управnението на
сnо»ни систеrи такава гnеpна то¬ка е принципно погреuна. RLрво,
неконтроnираният (раsõираù спонтанният) рLст на еpна
саrорегуnираµа се систеrа е естествен процес, коùто по принцип
не rо»е pа се контроnира по рационаnен на¬ин. Hие rного pоõре
sнаеr pо какво pовеpоxа опитите sа такLв всеоõxватен контроn наp
оõµествената систеrа, осLµествени от коrунисти¬еските
тотаnитарни ре»иrи и оõосновани "нау¬но" от rарксистката со-
циаnна qиnосоqия. Bторо, ако ние искаrе наистина pа
управnяваrе тоsи процес, то тогава µе тряõва pа вLsприеrеr
иpеята, sаnо»ена вLв високоеqективния екиnиõроnоги¬ен rоpеn
на управnение на сnо»ни систеrи, сLгnасно която неоõоснованото
акцентиране на pетерrинирания иnи спонтанния поряpLк саrо
ускорява процесите на конqnиктност и pеструктивност в сnо»ните
систеrи. B усnо»нената екоnоги¬на оõстановка на 3еrята" тряõва
pа се тLрсят нови qорrи на равновесие rе»pу теsи pве
противопоnо»ни тенpенции, което в никакLв сnу¬аù не rо»е pа се
постигне саrо по пLтя на sасиnения контроn и рационаnното
пnаниране на вrе-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 309
uатеnството в екоnоги¬ната евоnkция. Иrенно това тряõва pа
sаnегне в основата на новата екоnоги¬на поnитика и pа наrери
rясто в rе»pунароpното право и sаконоpатеnство. Саrо вLs
основа на принципите на високоеqективното управnение и
сLоõра»енията
а равновесие екоnоги¬еската систеrа rо»е pа sапаsи,
раsвие, и вLsпроиsвеpе своята спосоõност sа гLвкавост,
спонтанна проrяна и приспосоõяване кLr нарастваµото
коnи¬ество на катастроqите и конqnиктността в »иsнената среpа
на ¬ове¬еството. Иrенно такLв поpxоp õи rогLn наистина pа
проrени раpикаnно и xарактера на псиxоnоги¬еската евоnkция на
¬овека, но такава проrяна µе õLpе rного труpна, sаµото тя ве¬е
sасяга саrата сLµност на ве¬но скnонната кLr автоrатиsLr,
пnановост, пLnна наrеса и контроn, рационаnност и висока степен
на опреpеnеност ¬овеuка систеrа на rисnене.
s
Tук естествено вLsниква вLпросLт: pаnи ¬nеновете
на Pиrския кnуõ вsиrат теsи о¬евиpно неправиnни
реuения по тоnкова ва»ен проõnеr, какLвто е екоnо-
ги¬еският, рLковоpени от насnеpената от rинаnото
траpиция sа раsруuаване на ¬овеuките систеrи, на
pLр»авността и pLр»авната вnаст в света, с цеn pа
rо»е световната систеrа pа се управnява по каноните
на Hовия световен реp, иnи теsи реuения са реsуnтат
на неве»ество, на неsнание относно сLµността и
роnята на равновесието в систеrата на управnението
на сnо»ни систеrи?
Aко реuенията са реsуnтат саrо на гnупост иnи неве»ество, то
ние pоõре sнаеr, ¬е това са греxове, които Eог накаsва по наù-
»есток на¬ин. Hо ако това са поpõуpи sа световно управnение от
страна на световния еnит, сLставна ¬аст на коùто е и саrият
Pиrски кnуõ, тогава...? И в pвата сnу¬ая реsуnтатLт е еpин и
сLµи.
310 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
BсLµност иpеята sа контроn наp неограни¬ения расте» на
екоnоги¬ната систеrа е тL»pествена на иpеята sа контроn наp
иконоrи¬еския расте» на паsара, проповяpвана от
привLр»ениците на nявата социаnисти¬еска иpеоnогия, която
се поppLр»а от rе»pунароpни ционистки органиsации, от
еnитните конспиративни групи и т.н. Aко ¬ове¬еството
наистина навnиsа в епоxата на сLµествуване, проти¬аµо в
усnовията на оскLpност на ресурсите, иsвестно е, ¬е наù-
pоõрият на¬ин sа оцеnяването на õиоnоги¬еските органиsации
в тоsи сnу¬аù преpставnява опростената сxеrа на врLsките и
вsаиrоотноuенията вLтре в саrата систеrа. Опростеният
на¬ин на »ивот оsна¬ава наrаnяване на раsxоpите на енергия
и приспосоõяването на инpивиpите кLr новите усnовия, но
сLвсеr не оsна¬ава рационаnно раsпреpеnение на оскLpните
ресурси. Опростеността на врLsките и иконоrи¬ния раsxоp на
енергията не наrаnява роnята на спонтанността ÷ това го
покаsаxа нау¬ните опити и наõnkpения наp »ивота в
усnовията на оскLpност на xраната и енергиùните ресурси,
провеpени с някои раститеnни и »ивотински виpове, »ивееµи
в пеµери, pLnõоковоpни õасеùни и pр. Оптиrаnността в
иsпоnsването на оскLpния ресурс е преpи вси¬ко приоритет на
спонтанните rеxаниsrи на поряpLк. Pационаnните поpxоpи тук
неrинуеrо наруuават естествените процеси наù-ве¬е пораpи
иnksията sа приоритета иr в контроnа наp опростените qорrи
на неµата в усnовията на оскLpността. Tаsи иnksия оõа¬е
неиsõе»но воpи pо греuки, които винаги иrат qатаnен иsxоp.
B усnовията на иsоõиnие на ресурсите греuките на
рационаnността не pове»pат pо траги¬ни реsуnтати, sаµото те
õLрsо потLват в оõµия qон на сnо»ните процеси и явnения. B
усnовията на оскLpност греu-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 311
ките на рационаnността оõа¬е иrат винаги катастроqаnни
посnеpици.
µаnи световните еnитни групи и органиsации раsпоnагат с
това sнание? µаnи ¬реs преpnаганата от тяx програrа на
всестранен рационаnен контроn наp екоnоги¬ната систеrа не се
цеnи иsõиването на rиnиарpи xора по еpин осоõено еqективен
на¬ин?
Aко наистина се касае sа усиnване на контроnа от страна на
¬овеuкия "киõернети¬ен еnеrент", новата гnеpна то¬ка, която
ни преpnага екиnиõроnогията, поставя в сLвсеr pруга светnина
рационаnния rетоp на управnение на сnо»ната екоnоги¬на
систеrа. Pационаnно-киõернети¬ният rоpеn на управnение е
поpxоpяµ в периоpа на сериоsна pестаõиnиsация наприrер в
сnу¬ая на оõµеството, когато сLsнатеnното потискане на
потенциаnа sа спонтанност споrага sа по-õLрsото
вLsстановяване на равновесието. От pруга страна,
киõернети¬ният rоpеn се окаsва поnеsен и в екстенsивните
qаsи на раsвитие на оõµеството, когато иконоrиките са все
оµе сnаõо раsраõотени, неправиnно структурирани иnи иsоõµо
не са иsграpени.
Mного е интересен вLпросLт sа сLµността на еки-
nиõроnоги¬ния и киõернети¬ния rетоp на управnение при
приnагането иr в усnовията на еpна високо раsвита
иконоrи¬еска систеrа, каквато е иконоrиката на раsвитите
pеrократи¬ни страни. B такива систеrи както потенциаnLт sа
рационаnното pетерrинирано иsгра»pане на поряpLк, така и
потенциаnLт sа sара»pането на спонтанен поряpLк са
иs¬ерпаnи своите вLsrо»ности в екстенsивен сrисLn. Интенsив-
ните qаsи на раsвитие, xарактерни sа високораsвитите страни,
проrенят в sна¬итеnна степен основния сrисLn на pвете qорrи,
като акцентLт тук е в
312 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
поppLр»ането преpи вси¬ко на равновесието, раsõирано като
стиrуnиране на сnаõи, но »иsнено ва»ни sвена на оõµеството
(наù-ве¬е в систеrата на ¬овеuкия потенциаn). Tака наприrер
в сиnните и интенsивни иконоrики, като аrериканската, вLs-
никват проõnеrи с õаnанса rе»pу pетерrинираните
rеxаниsrи и потенциаnа на спонтанността. Lирокото
приnагане на rаркетинговата поnитика тук се е превLрнаnо в
специqи¬на рационаnна pеùност, цеnяµа
строгоpетерrинираното, пnанирано иsу¬аване на паsара на
тLрсенето на стоки. От pруга страна, естествените rеxаниsrи
на спонтанност, xарактерни sа аrериканската иконоrика, не
rогат по никакLв на¬ин pа õLpат пnанирани центраnно.
Hаприrер преpприеrа¬еството и активността на стопанските
суõекти rо»е pа õLpе куnтивирано посреpствоr цеnенасо¬ено
(т.е. pетерrинирано) сLspаване на усnовия (норrативни
актове, правни систеrи, иконоrи¬ески sакон и pр.), при които е
вLsrо»но pа се о¬аква спонтанно раsгрLµане на
pецентраnиsирания, неконтроnируеr от какLвто и pа е
rаркетинг rеxаниsLr на преpприеrа¬еството.
Сnеpоватеnно rо»е pа се ка»е, ¬е цеnенасо¬ената
норrативно-pетерrинирана pеùност в еpна високо раsвита
социаnна систеrа ве¬е твLрpе сnо»но се препnита с
rеxаниsrите на спонтанността, което оsна¬ава все по-
sаpLnõо¬аваµо се раsrиване на границата rе»pу теsи pве
основни qорrи. Tова оµе пове¬е потвLр»pава sастLпваното
тук rнение, ¬е трети пLт в раsвитието на pеrокрациите е
невLsrо»ен. Bерният rоpеn е равновесието rе»pу pвете
твLрpе преоõраsени qорrи на pетерrинираността и на спон-
танността, неоõxоpиrостта от които rо»е pа се установява
саrо ¬реs наõnkpение наp сиrптоrите,
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 313
коùто преpиsвиква в оõµеството приnагането на еpна иnи pруга
поnитика.
AкцентLт вLрxу рационаnното третиране на проõnеrите на
екоnогията е еqективен на¬ин sа преврLµането на ¬овеuкия раsуr
в потенциаnен раsруuитеn на соõствената си среpа на оõитаване.
Иsгnе»pа, ¬е в ¬овеuката куnтурна систеrа nипсва еpно
сLµествено sвено, което усnовно rо»еr pа опреpеnиr като
екиnиõроnоги¬на куnтура иnи pори като екиnиõроnоги¬ен rораn.
Иsгnе»pа, ¬е спосоõността sа саrоуниµо»ение е присLµа саrо на
¬овеuкия виp и ¬е тя се pLn»и на наù-висuето негово ка¬ество ÷
раsуrа. Чреs qиnосоqията на Hовия световен реp, реаnиsирана в
програrата на еnитния Pиrски кnуõ, ¬овеuкият виp pеrонстрира
своята скnонност кLr преки и непреки pеùствия, воpеµи pо
саrоуниµо»аването rу, õnагоpарение на ве¬ната иnksия,
пороpена от рационаnната rу нагnаса, която го воpи pо
униµо»аването на соõствената rу прироpна среpа, в която »ивее.
Rоnитиката на саrоуõиùство на ¬овеuкия роp, sаnегнаnа в
програrата на Pиrския кnуõ, е о¬евиpно аnоги¬ен акт, пораpи
което тя е евоnkционно аõсурpна. Иsвестни са сnу¬аи на саrо-
иsя»pане в някои õиоnоги¬ески виpове (наприrер риõите µуки
rогат pа се иsxранват иsкnk¬итеnно сLс своето потоrство). Tеsи
актове на саrоуниµо»ение оõа¬е не rогат pа се сравнят с
реаnната sапnаxа, която ни гроsи като õиоnоги¬ески виp, коùто не е
в сLстояние pа осLsнае неоõxоpиrостта от раsвитието на
екиnиõроnоги¬ната куnтура. Иnksията, която сLspават у нас
пnановете sа "Hов световен реp" иnи sа "Hова Eкоnоги¬на
поnитика", е сериоsна sаявка sа ускоряването на rо»е õи
неиsõе»ния катастроqаnен иsxоp в евоnkцията на »ивота вLрxу
3еrята.
314 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
3.5. EKИPИEPОPОFИЯ И RО3HAHИETО HИ 3A СBETA. KBAHTОB
MОµEP HA RAPARСИXИЧHИTE ЯBPEHИЯ
И MAFИЯTA
Pеskrе: B тоsи параграq искаrе pа оõясниr sаµо теорията
sа Hовия екоnоги¬ен реp, раsпространявана от Pиrския кnуõ,
е невярна. µе иsпоnsваrе еpна нова версия на теорията на
парапсиxи¬ните явnения, която проиsти¬а естествено от
qиnосоqската систеrа на равновесието. B нея наrират
нау¬но оõяснение pори явnения като преpскаsанията на
Hостраpаrус, псиxо-nингвисти¬ното програrиране,
sоrõирането, õиоенергети¬ните явnения, rагията , HPО,
Eерrуpския триLгLnник, иконоrи¬еския триLгLnник СAµ ÷
Япония ÷ 3апаpна Eвропа и pр.
* * *
Hау¬ната аргуrентация на екиnиõроnогията наnага еpно
раpикаnно ново ограни¬ение вLрxу систеrата на ¬овеuкото
поsнание. От това усnовие проиsти¬ат ва»ни сnеpствия както
sа саrия xарактер на поsнанието, така и sа сLµността на
оõективния свят.
Eкиnиõроnоги¬ната гnеpна то¬ка преpпоnага относитеnна
неsависиrост от систеrите на суõекта и оõекта, които са
сLµествени поpоõnасти на õитието. Tова преpпоnага
наnи¬ието както на оõµи sакони, които са еpнакви и sа pвете,
така и на специqи¬ни sакони, които са ваnиpни саrо sа
саrите тяx. Иpеята sа относитеnната неsависиrост и
равновесието на неµата в суõекта и оõекта наnага ви»pането,
¬е картината на света е еpновреrенно и творение на раsуrа, и
отра»ение на реаnни сLõития и qакти, вLsникваµи и
проиsти¬аµи в pеùствитеnността. Tаsи
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 315
странна на прLв погnеp сrес е реsуnтат от специqиката на
вsаиrоpеùствието rе»pу суõекта и оõекта. Иrенно
вsаиrоpеùствието на теsи pве относитеnно неsависиrи
систеrи раsкрива основната сLµност на поsнаватеnния процес
с вси¬ки проиsти¬аµи от това посnеpствия. Tова
вsаиrоpеùствие иsкnk¬ва каквито и pа са преpиrства на някоя
от у¬астваµите в процеса страни. Rоsнанието е реsуnтат от
своеоõраsното вsаиrоpеùствие rе»pу суõекта и оõекта, в
което откриваrе неиsrенно по¬ерка на тяxната относитеnна
неsависиrост, иsраsяваµа се ¬реs еpна uирока гаrа от qорrи
на проявnение на световното равновесие. B тоsи процес
вLsrо»ността sа своõоpен иsõор на поsнаваµия суõект е
винаги еpно постоянно негово своùство, което не rо»е pа се
отrени от никакво своùство на поsнаваеrия оõект, в това
¬исnо и на онsи крLг от поsнанията ни sа qиsи¬еския свят, на
коùто се вLsnага наpе»pата pа се направи вLsrо»но иsг-
ра»pането на еpинната и всеоõµа теория на qиsи¬еския свят.
3атова от екиnиõроnоги¬на гnеpна то¬ка построяването на
такава теория е принципиаnно невLsrо»но. Tакава теория õи
õиnо еpно коnосаnно ограни¬ение на своõоpата и
равновесието както поотpеnно в õитието на суõекта и оõекта,
така и в оõµото иr õитие на света като цяnо. Tакава теория е
воpораspеnната nиния rе»pу старото рационаnно ви»pане sа
устроùството на света, sа ¬овеuкото поsнание и новото
ви»pане на екиnиõроnогията. Rострояването иnи
невLsrо»ността pа се qорrуnира такава теория сLspава
усnовия sа опитната проверка на всяко еpно от теsи pве
противопоnо»ни твLрpения. RривLр»ениците на иpеята sа
вLsrо»ността науката pа pаpе еpна-еpинствена теория, която
pа описва цяnата Bсеnена, твLрpе ¬есто посо¬ват qакта, ¬е
таsи
316 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
sаpа¬а, õиpеùки rного труpна, rо»е pа се раspеnи на pве.
RLрвата от тяx õи rогnа pа се отнесе pо qорrуnирането на
sаконите, които описват евоnkцията на Bсеnената вLв
вреrето. Bтората ¬аст на sаpа¬ата õи rогnа pа се отнесе pо
реuаването на вLпроса sа неùното на¬аnно сLстояние. Спореp
някои у¬ени qиsиката õи тряõваnо pа се sаниrава саrо с
пLрвата ¬аст от sаpа¬ата, отстLпваùки втората на
rетаqиsиката и реnигията. ФактLт, ¬е sаконите на Bсеnената
открити pосега, описват неùното раsвитие твLрpе то¬но и
правиnно, покаsва оõа¬е, ¬е на¬аnното сLстояние тряõва pа
иrа сLµо свои специqи¬ни sакони.
СLspаването на такава еpинна теория rо»е pа се
раsгnе»pа и като процес на раspеnяне на тоsи проõnеr на
¬асти, коùто pа пора»pа rно»ество ¬астни теории. Kраùна
цеn от типа на еpинната теория оõа¬е оsна¬ава, ¬е всяка еpна
от теsи ¬астни теории описва, оõяснява и преpви»pа някакLв
ограни¬ен кnас от qакти и наõnkpения, като иsцяnо
пренеõрегва еqектите от pруги оõnасти на sнанието вLрxу
структурата на Bсеnената. Tова преpпоnага, ¬е принципите на
еpинната теория µе õLpат коорpинираµият qактор на цяnото
това rногооõраsие от теории, оõеpиняваµ ги в еpинство ¬реs
невLsrо»ността pа се открият nоги¬ески противоре¬ия
поrе»pу иr. От екиnиõроnоги¬на гnеpна то¬ка оõа¬е това е
принципно невLsrо»но. B оõективната pеùствитеnност наù-
ва»ното своùство е равновесието на относитеnно неsависиrи
сLµности, което оsна¬ава, ¬е в систеrата на оõекта в еpна
иnи pруга степен вси¬ко sависи от вси¬ко останаnо по еpин
qунpаrентаnен на¬ин, коùто е принципиаnно непоsнаваеr в
терrини на някакво qорrаnно еpинство. Tоsи qакт ние
усnовно µе наре-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 317
¬еr ирационаnни (неqорrаnно) epuuc1no ua uema1a n
õu1ue1o.
Rреpпоnо»ението, ¬е светLт се сLстои от сLµествено
неsависиrи и сnеpоватеnно невnияеµи си еpна на pруга
поpоõnасти, крито сnеp поsнаватеnното иr отраsяване в
наuето nоги¬еско rисnене rогат pа õLpат оõеpинени в
еpинна qорrаnно-nоги¬еска сxеrа, е по принцип
несLвrестиrо с иpеята sа равновесието на неµата в света.
Иrенно това преpпоnо»ение преpставnява и наù-ва»ното
усnовие sа постигането на цеn от типа на еpинната теория вLв
qиsи¬еската наука, което ние усnовно µе наре¬еr рационаnно
(qорrаnно-nоги¬еско) еpинство на неµата n õитието.
µе поясниr теsи раsсL»pения сLс сnеpните приrери от
qиsиката и някои pруги науки. Kвантовата теория на атоrа
оõяснява rного pоõре структурата на еnектронните орõити,
õеs pа се наnага от¬итане на вnиянието, както и
sаконоrерностите, които опреpеnят xарактера на процесите в
атоrното яpро. Иsnиsа, ¬е ние rо»еr спокоùно pа
раsгnе»pаrе напLnно неsависиrо еpин от pруг крLга от
qактите, отнасяµи се pо квантовите явnения в атоrните
орõити на еnектроните, и qактите, оõусnовени от процесите,
проти¬аµи в атоrните яpра. Иsвестно е оõа¬е явnението
"nеrõовско иsrестване" на спектраnните nинии на иsnL¬ване
на еnектроните, наrираµи се на орõити окоnо атоrните яpра,
които rогат pа õLpат оõяснени саrо с вакууrните qnуктуации,
пора»pани от сLвкупното поnе на атоrното яpро. Tова е
приrер, когато ирационаnното еpинство на явnенията в атоrа,
иsраsени вLв qnуктуациите на вакууrа, опреpеnят нови
явnения, насnагваµи се по своеоõраsен на¬ин вLрxу
qорrаnно-nоги¬ески опреpеnиrите явnения на qиsи¬еския
квантов свят.
318 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Иnи наприrер т. нар. виõрации на пnанетите вLрxу теxните
орõити окоnо СnLнцето rогат pа õLpат оõяснени еpинствено и
саrо с вnиянието на цяnостната СnLн¬ева систеrа (а
вLsrо»но pори и на цяnата гаnактика) вLрxу pви»ението на
теsи неõесни оõекти, което на прLв погnеp иsгnе»pа сLвсеr
неsависиrо от поp¬иняваµото се иsцяnо на теорията на
гравитацията на Hkтон орõитаnно pви»ение. Tеsи виõрации са
реsуnтат от pеùствието на õеsõроù при¬ини, иsnиsаµи иsвLн
поnеsрението на наuето рационаnно rисnене и sатова те
rогат pа õLnват описани и преpвиpени еpинствено като
õеsпри¬инни (т.е. ирационаnни) сLµности, ¬ието, поsнание
наpxвLрnя вLsrо»ностите ни sа qорrаnно ÷ nоги¬еско
опериране с неµата в раrките на еpна-еpинствена неsависиrа
¬астна теория. Tяxното неqорrаnно описание в науката
иsисква привnи¬ането на sнания от pруги оõnасти, в това
¬исnо и на теорията на xаоса.
µруго твLрpе покаsатеnно потвLр»pение на еки-
nиõроnоги¬ната гnеpна то¬ка преpставnява т. нар. квантова
свLрsаност, иsвестна оµе като квантова неnокаnност.
Иsвестният спор вLв qиsиката rе»pу Aùнµаùн и Eор pовеpе
pо появата на ва»ната статия на Aùнµаùн, Rоpоnски и Pоsен
53
, която постави sа раsреuаване на ¬исто qиnосоqски вLпрос.
Tова е еpин от приrерите, когато ¬исто нау¬ната проõnеrа-
тика в еpна ¬астна, нау¬на pисципnина пороpи осеsаеrото
преструктуриране на rетаqиsи¬ното пространство в
поsнанието. Tеорети¬ните иsсnеpвания на Eеn sа
експериrентаnното потвLр»pение на реsуnтатите от теsи
иsсnеpвания покаsаxа, ¬е sаконите на прироpата на квантово
ниво описват еpна pеùствитеnност, която е принципно
неnокаnна и несепараõеnна (нераspеnиrа на отpеnни
неsависиrи
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 319
(
¬асти). Tова оsна¬ава, ¬е проиsвоnни ¬асти от всевLsrо»ните
квантови систеrи остават винаги свLрsани поp някаква qорrа;
неsависиrо от оõстоятеnствата (наприrер тяxното еqективно
раspаnе¬аване вLв qиsи¬еското пространство ÷ вреrе).
Hагnеpно това иsгnе»pа така: ако pва еnектрона се наrират в
pаpен rоrент в непосреpствена õnиsост, така ¬е pа rогат pа
си вnияят еpин на pруг сLс сиnата, проиsти¬аµа от тяxното
соõствено вLртене, наре¬ена спин, то таsи тяxна врLsка
остава sавинаги в историята на всеnената, неsависиrо от
това, кLpе те µе се наrират сnеp това сLõитие. Aко наприrер
в някакLв сnеpваµ rоrент еpин от еnектроните оõLрне на
180‘ своята ос ha вLртене, то това rоrентаnно µе се отраsи
на pругия еnектрон, кLpето и pа се наrира тоù, при което
неговата ос сLµо µе се sавLрти на 180‘ õеs някаква виpиrа sа
това при¬ина. Tова своùство на квантовите ¬астици се нари¬а
квантова свLрsаност иnи квантова неnокаnност. Epно по-
pетаùnно rетоpоnоги¬еско иsсnеpване на това явnение
покаsва, ¬е ние сrе иsправени преp сnеpната уникаnна sа
¬овеuкото поsнание pиnеrа: иnи pа останеr в раrките на
оõµоприетата версия на квантовата rеxаника, спореp която
вероятностното (õеsпри¬инното) описание на квантовите
явnения е пLnно (т.е. то е еpинствено вLsrо»ното и
сnеpоватеnно окон¬атеnното), което оsна¬ава неиsõе»ен откаs
от кnаси¬еската при¬инност, иnи pа sапаsиr при¬инността
като такава с цената на откаsването ни от nокаnността.
Eто как екиnиõроnоги¬ната гnеpна то¬ка проrеня
раpикаnно наuите раsõирания sа поsнанието и sа
устроùството на света. µе поясниr това по-просто:
1. B рационаnисти¬ната концепция "при¬инността" вLрвеuе
sаеpно с "nокаnността". µа»е в Hякои усL-
320 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
вLрuенствани версии на квантовата теория на поnето теsи pве
понятия се постуnираxа като иsxоpни аксиоrи и цяnата теория
се строеuе вLs основа на тяx. От екиnиõроnоги¬на гnеpна
то¬ка това е принципно погреuно. B свят, в коùто
равновесието е основата на цяnата pинаrика на процесите и
явnенията, иrаrе pве вLsrо»ности:
A. Eеsпри¬инност -------- Pокаnност
E. Rри¬инност -------------- Hеnокаnност
Kакво sна¬и при¬инност? Tова е pопускането, ¬е вси¬ки
сLõития иrат виpиrа, осеsаеrа sа раsуrа при¬ина.
Eеsпри¬инност ÷ това е наnи¬ието на сLõития, които не rогат
pа се иpентиqицират с опреpеnена при¬ина по принцип.
Kакво sна¬и nокаnност? Tова е pопускането, ¬е sаконите на
явnенията и процесите, които ние опоsнаваrе ¬реs
поsнанието, са ваnиpни вLв всяка еpна то¬ка на
пространството и вреrето. Hеnокаnност ÷ това е наnи¬ие на
такива оõnасти от пространството и вреrето, в които sаконите
на qиsиката не са в сиnа.
RривLр»ениците на кnаси¬еската наука, в която
pоrинираµ rоpеn е рационаnното устроùство на света,
pости»иr в поsнанието ¬реs рационаnните qорrи на rисLnта,
qакти¬ески пnеpираxа sа pруга сxеrа:
A. Rри¬инност ------------Pокаnност
От екиnиõроnоги¬на гnеpна то¬ка таsи сxеrа оповестява
rоpеnа на еpин принципно неустоù¬ив свят. BLпросLт е: Иrа
nи pокаsатеnства sа това, коя от pвете сxеrи е вярната?
СветLт на rикрониво е сLµествено неnокаnен и
сnеpоватеnно от гnеpна то¬ка на екиnиõроnогията таr тоù е
при¬инен. Hеnокаnността се иsраsява в явnения като теsи,
които описаxrе по-горе. Rри тяx квантовите
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 321
оõекти остават sавинаги свLрsани, ако са преõиваваnи в
сLстояния на вsаиrно повnияване ¬реs своите спинове (сиnа,
пороpена от соõственото вLртене). От pруга страна, в
квантовата rеxаника са qорrуnирани т. нар. сLотноuения sа
неопреpеnеност на Xаùsенõерг, вLs основа на които става
ясно, ¬е квантовите sакони не rогат pа õLpат ваnиpни в
õеsкраùно rаnките оõnасти на пространство ÷ вреrето. С
pруги pуrи това оsна¬ава, ¬е поp опреpеnени раsrери на
пространствените оõnасти квантовите sакони престават pа
õLpат ваnиpни. Сnеpоватеnно от екиnиõроnоги¬на гnеpна
то¬ка вероятностният (т.е. õеsпри¬инният) xарактер на
квантовите явnения е своеоõраsно пре¬упване преs приsrата
на поsнанието на сLµествено неnокаnния xарактер на теsи
явnения.
С поrоµта на тоsи qакт rо»е nесно pа се оõяснят някои
параявnения. Иsвестен е сnу¬аù, когато откLсната от
¬овеuкото тяnо рLка õива проõита впосnеpствие с пирон (по
невниrание), което преpиsвиква õоnка на ¬овека, коùто е
постраpаn. Tова явnение rо»е pа се оõясни с квантовата
"неnокаnност": õиоnоги¬еските органиsrи иsгра»pат своите
структури, sапо¬ваùки от "pLното" на някакви опреpеnени кван-
тови систеrи. Tеsи систеrи се сLстоят от квантови ¬астици,
които, преõиваваùки в сLсеpство, приpоõиват гореописаното
своùство. Отpеnянето на ¬аст от органиsrа и отpаnе¬аването
rу в пространството rо»е pа стане повоp sа при¬инно
повnияване от раsстояние rе»pу квантовите систеrи ¬реs
проrяна на тяxното сLстояние (sаõиването на пирон в
отpеnената рLка е то¬но това). Tеsи проrени rигновено
преpиsвикват проrени и в тяnото на постраpаnия, които тоù
вLsприеrа като õоnка.
С квантовата неnокаnност rогат pа се оõяснят и
21. Световната конспирация ÷ 2
322 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
pруги при¬инни явnения ÷ наприrер прера»pането. Aко
опреpеnени квантови ¬астици сnеp сrLртта на pаpен ¬овек се
прегрупират в поpоõни конqигурации, попаpаùки в rоsL¬ната
систеrа на pруг ¬овек, то теxните врLsки rогат pа пресLspават
сLµите впе¬атnения и оõраsи, които по¬инаnият някога е
пре»ивяn. µуuата на ¬овека сnеpоватеnно е при¬инното прояв-
nение на квантовата неnокаnност, сLсреpото¬ена в сLставните
квантови систеrи на неговото тяnо. Bероятността теsи систеrи
pа се прегрупират в сLµите иnи поpоõни на тяx конqигурации
е rаnка, но все пак краùна. Tакова сLõитие õи тряõваnо pа е
rного ряpко, sатова rо»е õи и сnу¬аите на прера»pане на
¬овеuката pуuа не са тоnкова ¬ести.
Rо сLµия на¬ин rогат pа се оõяснят и сnу¬аите на
нео¬акваното sнание на ¬у»pи еsици оT страна на xора, които
никога не са ги иsу¬аваnи.
µруг сnу¬аù: pви»енията на rатерията на rетагаnакти¬но
ниво е еpно ¬уpо sа сLвреrенната наука. От екиnиõроnоги¬на
гnеpна то¬ка непонятната sа траpиционната наука "¬еруп¬еста"
структура на rатерията на това ниво се оõяснява nесно сLс
своеоõраsната неnокаnност на qиsи¬еската реаnност в наù-
гоnеrите rаµаõи в структурата на Bсеnената. Aстроноrи¬ески-
те наõnkpения на наù-гоnеrи раsстояния покаsват, ¬е в
структурата на Bсеnената сLµествуват огроrни своõоpни от
гаnакти¬на rатерия sони, а гаnактиките и куповете от гаnактики
се натрупват поp qорrата на сnоеве, които напоrнят
устроùството на ¬ерупките. Rраsните от гаnакти¬на rатерия
оõnасти са реsуnтат на неnокаnността на при¬инната
qиsи¬еска реаnност в това наù-висuе ниво в устроùството на
света. Bсеnената е устоù¬ива (т.е. в равновесие), sаµото
сLµествуват "õуqерните" sони на неnокаnност, в
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 323
които qиsи¬еските sакони sагуõват своето вnияние. Aко
теsи sакони õяxа в сиnа навсякLpе (т.е. светLт õи õиn
строго nокаnен), то тоù тогава õи риn краùно неустоù¬ив
(неравновесен). Eто как (сLоõра»енията sа равновесие
оõясняват еpна непонятно sа сLвреrенната наука явnение
-¬еруп¬естата структура на Bсеnената.
Hеnокаnността, сL¬етана с при¬инността, е оõяснение и
на еpно pруго явnение: неоõи¬аùно гоnеrия õроù на
сLõитията с rного rаnка вероятност sа тяxното
реаnиsиране. Rреs XX век такива сLõития стават преprет
на иsу¬аване от страна на преpставитеnите на то¬ните
науки. µори в специаnен раspеn на rатеrатиката се отpеnи
иsвестната теория на вероятностите, която оõясни в
иsвестен сrисLn xарактера на xаsартните игри, но не rо»а
pа наrери рецепта sа сигурна пе¬аnõа на руnетка иnи в
раsnи¬ните виpове xаsарт.
PауреатLт на Hоõеnовата награpа Bоnqгант Rауnи, автор
на иsвестния принцип sа квантовата sаõрана, в сLвrестно
иsсnеpване с иsвестния у¬ен-псиxоnог Kарn-Fустав Kнг
иsкаsва xипотеsата, ¬е сLвпаpенията (т.е. неоõи¬аùно
гоnяrото коnи¬ество на rаnко вероятни сLõития) са
виpиrи прояви на "неиsвестни принцип на прироpата".
µнес ние ве¬е rо»еr с основание pа отõеnе»иr, ¬е тоsи
принцип е просто екиnиõроnоги¬ната гnеpна то¬ка. Eто и
неговото оõяснение: сLвреrенната рационаnисти¬но
ориентирана наука интерпретира ¬овеuки rоsLк и неговите
qункции, като строго pетерrинирана сLµност вLв
qиsи¬еското пространство ÷ вреrе. Hеговият носитеn ÷
¬овеuкото тяnо, преpставnява своеоõраsен каркас риеµо, в
което то е вnо»ено), от поsицията на коùто сLsнанието
вsаиrоpеùства саrо с вnиsаµи в сLстава
324 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
на неговото непосреpствено оõкрL»ение pруги сLsнания,
nокаnиsирани по сLµия на¬ин непосреpствено в опреpеnени
то¬ки на qиsи¬еското пространство ÷ вреrе. От таsи гnеpна
то¬ка, която иsраsява рационаnисти¬ния вLsгnеp sа
еpновреrенната ваnиpност на nокаnността и при¬инността,
вsаиrоpеùствията rе»pу ¬овеuките сLsнания напоpоõява
rоnекуnите на еpин гаs, наrираµ се в sатворена кутия, кLpето
теsи rоnекуnи се сõnLскват с теxните õnиsки сLсеpи, и в таsи
систеrа вnиянието на по-отpаnе¬ените у¬астници в тоsи
xаоти¬ен процес е õеs никакво sна¬ение sа отpеnните
nокаnиsирани инpивиpуаnности.
Mногоõроùните qакти, иsвестни от парапсиxоnогията,
покаsват оõа¬е, ¬е ¬овеuкият rоsLк иsnL¬ва uирока гаrа от
сnо»ни поnета с ¬исто qиsи¬еска прироpа. Tеsи поnета rогат
pа преpиsвикат rеxани¬ни pви»ения на преprети, стояµи на
раsстояние от суõекта, носитеnи са на инqорrационни и
енергети¬ни сигнаnи, сLpLр»ат цяnостни и pоõре иsраsени
псиxи¬ни структури, преpиsвикваµи явnения, които еpна
ува»аваµа сеõе си поsитивна наука (т.е. наука, която вярва
саrо на опитните pанни) не rо»е в никакLв сnу¬аù pа
игнорира. Pационаnисти¬но ориентираната поsитивна наука не
rо»е pа оõясни теsи qакти, sатова тя иnи rLn¬и, иnи ги
оõявява sа пnоp на qантаsията. Hаправеният теорети¬ен
анаnиs от гnеpна то¬ка на екиnиõроnогията покаsва, ¬е
qункционирането на rоsLка и неговото вsаиrоpеùствие с
окоnните rатериаnни теnа rо»е pа се оõясни по-скоро с
квантовия rеxаниsLr на неnокаnността, коùто е всLµност
реpукция на аnтернативното (но сLµо така нау¬но) сxваµане
sа приоритета на еpновреrенната ваnиpност на неnокаnността
и при¬инността, която, пре¬упена преs приsrата на поsнание-
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 325
to, pоõива виpа: nокаnност и õеsпри¬инност. СLгnасно
таsи нова гnеpна то¬ка qункцията на rоsLка се
поp¬инява на своеоõраsен вLnнови rеxаниsLr, коùто по
сиnата на специqи¬ния rу sакон опреpеnя неговото
pеùствие иsвLн преpеnите на тяnото-носитеn,
поp¬иняваùки го на своеоõраsното явnение knau1ona
uenokanuoc1. Tова своùство наnага еpин сLвLрuено нов
поpxоp кLr ви»pането ни sа реаnността на сLsнанието,
иsраsена в неговото вsаиrоpеùствие с окоnния свят.
Hакратко тоù се све»pа pо това, ¬е вsаиrоpеùствията
rе»pу раsnи¬ните сLsнания и оõективната реаnност не
rо»е pа се опреpеnи като цяnостна и sавLрuена
сLµност, проиsти¬аµа саrо от qакта на сLµествуването
на суõекта-носитеn. Сравнението с rоpеnа на квантовата
вLnна сLsнание, оõогатено сLс сLоõра»ението sа
"неnокаnност", rо»е pа оõясни uирок крLг от
непонятните sа траpиционната рационаnисти¬на наука
qакти и явnения, на своеоõраsните процеси на pистантно
вLspеùствие, които са неоõясниrи по принцип от
rеxанисти¬ната параpигrа.
Tова са конкретно сLоõра»енията, които в sагnавието
на параграqа ни pаpоxа повоp pа опреpеnиr тоsи нов
поpxоp кLr паранорrаnните явnения, като квантов rоpеn
на парапсиxи¬ните явnения. Mо»е pа се ка»е, ¬е
сrятаните pнес sа норrаnни явnения са всLµност оõоs-
риrите от рационаnисти¬ния поpxоp процеси и qакти,
които в основата си са сLµествено реpуцируеrи кLr
rеxани¬ната параpигrа. Eкиnиõроnоги¬ната параpигrа
pава вLsrо»ност pа се оõяснят и преpвиpят реpица нови
явnения, които pостигат pо ¬овеuкото сLsнание по еpин
твLрpе своеоõраsен пLт. Иrенно това е крLгLт от
явnенията, поnу¬иnи иsвестност като rагия, sа коùто
искаrе накратко pа раsка»еr.
326 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Bсеки ¬овек, оповестяваµ реsуnтати от своите па-
ранорrаnни усеµания (ако иrа, раsõира се, такава
спосоõност) рискува pа попаpне поp уpарите на ¬овеuката
rнитеnност. Tаsи ва»на преграpа в ¬овеuкото оõµуване
rогат pа преоpоnеят саrо rаnцина. Hаприrер еpин от
на¬ините pа се преоpоnее ¬овеuкото неpоверие е
преpиsвикването на nkõопитството. Tраpиционен поpxоp,
преpиsвикваµ всеоõµ интерес, е rитLт sа Aпокаnипсиса.
Kраят на света, краят на •вси¬ко сLµествуваµо наокоnо е
вLnнуваµа, интригуваµа rисLnта на всеки еpин от нас,
картина. B kpеùската реnигия pори е посо¬ено rястото,
откLpето световната катастроqа µе sапо¬не. Tова е
иsвестната Стена на пnа¬а, в Hерусаnиr, кLpето кората
иsраsяват сLс сLответен ритуаn неиsõе»ността на края на
света. B rkсknrанската реnигия е опреpеnен pенят на тоsи
свеµен "краù" ÷ това е петLк; sатова тоsи pен е опреpеnен sа
rоnитви на rkсknrаните от цяn свят.
"Aпокаnипсис" е грLцка pуrа и оsна¬ава õукваnно
"настLпване на новото вреrе". Hаприrер в "Aпокаnипсис" на
свети Hоан е каsано, ¬е ангеnLт вsиrа сLс сеõе си неõето и
sеrята, свива ги като пергаrент и се. отправя кLr нова sеrя,
кLr ново неõе. HастLпва краят на Bреrената, краят на Pиõите,
краят на xристиянството, отстLпваùки rясто на "новата"
реnигия на Bоpоnея, сиrвоnиsираµа nkõовта rе»pу xората.
Bси¬ки пророци на "Aпокаnипсиса" оõа¬е са еpиноpуuна ÷
новото вреrе µе настLпи сnеp коnосаnно sа цяnото ¬ове¬ество
страpание, преpиsвикано от еpна "у»асна" катастроqа.
СLµествува преpскаsание в Eиõnията, спореp което Xристос
каsва на Aнгеn Rаsитеn: "Rреpи pа нанесеu qатаnния уpар
вLрxу xората, µе сnо»а sнак вLрxу ¬еnата на 144 000 от тяx."
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 327
Tова преpскаsание е rного странно. Tо rо»е pа се
интерпретира като ниµо»ен uанс осигуряваµ оцеnяването в тоsи
у»асяваµ катакnиsLr саrо на 144 000 õогоиsõранници, които са
иsrе»pу евреùските пnеrена.
µруг rеxаниsLr на снеrане на псиxоnоги¬еската õариера на
¬овеuкото неpоверие е поpкрепата Hа авторитета иnи на теsи,
които sаеrат вLрxовни поsиции в оõµеството. Tака наприrер
сnавата на Hостраpаrус като преpскаsатеn се pLn»и на нео¬ак-
ваната sа него поpкрепа от страна на краnица Eкатерина
Mеpи¬и, сLпруга на qатаnния краn Aнри Ì, ¬иято сLpõа тоù
преpскаsва. MоpеnLт на преpскаsанията на Hостраpаrус е от
типа апокаnипсис. Tоù преpскаsва rно»ество ревоnkции, воùни,
оõµествени проrени, sавLрuваµи сLс световен катакnиsLr.
Mного от неговите твLрpения са qорrуnирани твLрpе оõµо, което
поsвоnява те pа õLpат интерпретирани по раsnи¬ни на¬ини.
Tова уnеснява асоциирането на преpскаsанията с реаnните
qакти от pеùствитеnната история на ¬ове¬еството.
Интересен е и qактLт на sасиnеното вниrание на някои
nявоориентирани интеnектуаnци насо¬ено кLr Aпокаnипсиса.
Tака наприrер световноиsвестният rоpеnиер Rако Pаõан ви»pа
в rоpеnа на новото вреrе своеоõраsна реаnиsация на "светnия
коrуниsLr". Tоù саrият твLрpи, ¬е успеxLт на неговата
просветитеnска pеùност по вLпросите на Aпокаnипсиса се pLn»и
на това, ¬е е свLрsан с rоpата, която е вLsrо»ен rеxаниsLr sа
вLspеùствие наp xората. Epна поpвnастна на оõраsното
внуuение реаnност, пресLspаpена от световно иsвестен
pиsаùнер, коùто всLµност е сLspатеn на оõраsи, е спореp Rако
Pаõан наpарена с осоõена сиnа, която сnоrява вроpената
консервативност и поpоsритеnност на ¬овеuкото сLsнание.
328 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
Rостоянното оõрLµане кLr внуuения ¬реs твLрpе опростена и
ве¬е сиnо тривиаnиsирана картина на Aпокаnипсиса, покаsва,
¬е вси¬ки гоnеrи иpеи в света, като rоpеnа "Hов световен
реp", проповяpван от световния qинансов и поnити¬ески еnит,
"светnото коrунисти¬еско õLpеµе" на rарксиsrа-nениниsrа,
"сLвLрuенството" на света ¬реs куnтурата, проповяpвана от
"новите" rасони ÷ Enаватска, P‚ориx, Pkprиnа Xивкова и
pр., qиnосоqията на õяnото õратство на RетLр µLнов,
Aпокаnипсиса на Rако Pаõан и rного pруги, иrат еpна и сLµа
основа ÷ таùните qорrи на органиsираност в оõµеството,
пресnеpваµи и реаnиsираµи своите цеnи ¬реs rеxаниsrите на
вLspеùствие и управnение на ¬овеuкото сLsнание, а оттук и на
¬овеuката псиxика и повеpение, оõяснени от нас от
екиnиõроnоги¬на гnеpна то¬ка.
От такава гnеpна то¬ка ние õиxrе rогnи pа pаpеr
оõяснение на реnигиите и rистициsrа. Tова õиxrе направиnи в
отpеnен труp, но преpваритеnно rо»еr pа ка»еr, ¬е те са
сLвLрuено раsnи¬ни систеrи. Kвантовата теория на rагията е
еpно раpикаnно ново нау¬но оõяснение на uирок крLг
неоõясниrи sа траpиционната наука qакти, явnения и процеси,
вLsникнаnи в ¬овеuката история и куnтура, които ние се
стреrиr pа реpуцираrе pо еpно-еpинствено ¬уpо ÷ ¬уpото,
наре¬ено knau1ona uenokanuoc1. Све»pаùки pо еpин-
еpинствен принцип тоsи uирок крLг от qакти, ние сLõnkpаваrе
еpин pруг свеµен принцип в науката, наре¬ен "õрLсна¬а на
Окаr", спореp коùто õеsпоnеsно е pа се привnи¬ат
pопLnнитеnни xипотеsи, твLрpения иnи принципи sа
оõяснението на явnенията и процесите, които наõnkpаваrе.
Epинственото ¬уpо на квантовата неnокаnност е напLnно
pостатL¬но, sа pа се оõяснят вси¬ки pруги ¬уpеса, открити иnи
наõnkpавани от xората преs вековете.
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 329
Kвантовият rоpеn на rагията оõа¬е открива пLтя sа
оõяснението на еpин твLрpе наuуrяn в посnеpно вреrе
проõnеr: Yправnението на псиxиката и повеpението на гоnеrи
¬овеuки rаси.
Историята на тоsи вLпрос sапо¬ва преs 50-те гоpини, когато
в аrериканската секретна сnу»õа UPY се приеrа програrата
"Синята птица", по-кLсно трансqорrирана като секретен
проект "Aртиuок . Rреs 1953 ÷ 1954 г. проqесор E. Kаrерун
проpLn»и теsи иsсnеpвания по nиния на програrата "MK
уnтра".
B реsуnтат на някои специаnиsирани иsсnеpвания õеuе
установено, ¬е псиxотерапевти¬ните сеанси на екстрасенси,
прове»pани по rасовите еnектронни rеpии, иrат по-скоро
отрицатеnен реsуnтат вLрxу spравето на xората. Tоsи qакт
õеuе иsпоnsван sа сLspаването на специаnни õиоnокационни,
псиxотронни генератори и т. нар. nептонни апаратури. Tяxното
иsnL¬ване при опреpеnени "сnаõи" pоsи rо»е pа иrа nе¬еõен
еqект, но при увеnи¬ени pоsи раsруuава ¬овеuката тLкан.
Rри това оõnL¬ване проти¬ат неоõратиrи õиоxиrи¬ни
процеси на генети¬но равниµе. Eнергията, която проrеня
генети¬ния rатериаn, нанасяùки непоправиrи иsrенения в
структурата на органиsrите, прониква в ¬овеuкото тяnо наù-
ве¬е ¬реs аурата на неговото õиопоnе. Tака генети¬ният
rатериаn, sаnо»ен в яpрата на кnетките, rо»е pа се проrени
¬реs rутация.
Осоõено опасно е т. нар. псиxоnингвисти¬но програrиране,
еpин анаnоги¬ен на xипноsата rеxаниsLr. Окаsва се, ¬е в
¬овеuкото сLsнание rо»е pа се вкара "коpиран текст", когато
¬овек се наrира в сLстояние на т. нар. "аурно sаxранване"
(qорrа на xипноти¬но сLстояние). Tогава xората sапо¬ват pа
иsпLnняват
330 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
õеsропотно поpаpената иr отвLн коrанpа, преврLµаùки се в
sоrõи, т.е. в "»иви rLртLвци", които се поp¬иняват
õеsпрекосnовно на ¬у»pа воnя. Bсnеpствие на
псиxоnингвисти¬ното Rрограrиране в ¬овеuкото сLsнание
настLпват неоõратиrи процеси, при които в ¬овека иs¬еsва
преpставата sа соõственото rу "аs", напLnно се 3агуõват
воnята rу, еrоциите и »еnанията. B такова сLстояние pори
rо»е pа се sаповяpва на sоrõираните pа уõиват xора,
вкnk¬итеnно õnиsки, роpитеnи и pеца. Интересен qакт е, ¬е
sоrõираните nи¬ности иsпLnняват "¬у»pата" воnя с осоõено
настLрвение. Rо това rо»еr pа поsнаеr sоrõитата: ако някои
се появи внеsапно вLв ваuето оõкрL»ение и sапо¬не pа
критикува с осоõена сиnа и оsnоõnение неpLsите ви, поrнете,
¬е това са sоrõи, наù-¬есто иsпратени от специаnиsирани
таùни сnу»õи. Tеxниката, иsпоnsвана sа qорrирането на
таùните rасонски органиsации, е иpенти¬на на nсиxоnингвис-
ти¬ното програrиране. Hаù-гоnяrата sапnаxа sа ¬ове¬еството
ве¬е не е нито иконоrи¬еската криsа, нито екоnоги¬еската
катастроqа, а опасността от иsгра»pането на rре»а от
сврLxrоµни sоrõи генератори, които õиxа rогnи pа превLрнат
¬овеuката rаса в аrорqна среpа от »иви автоrати,
иsпLnняваµи ¬у»pа воnя. Tака пnановете на световното
rасонство sа осLµествяването на иpеята, sа Hов световен реp
Mогат pа се ока»ат реаnни и осLµествиrи.
Интересен qакт е, ¬е sоrõитата по принцип rогат pа се
иsпоnsват и sа pоõрото на xората. Tова е вLsrо»но ¬реs
приnагането на поpxоpяµа псиxоnингвисти¬на програrа.
Hикоù pосега оõа¬е не си е поставяn такава цеn. Tова е
pокаsатеnство, ¬е в ¬овеuкия раsуr е sаnо»ен и rеxаниsrLт;
раsруuаваµ соõствената rу сLµност, което е иsраs на
естествената регуnация на
OИЛОСОOИЯТА НА РАВНОВЕСИЕТО... 331
неµата в прироpата. Aко раsуrLт не õи иrаn такива ка¬ества,
то аõсоnkтното rу госпоpство õи наруuиnо сиnно
равновесието в õиоnоги¬еския свят.
B наuия е»еpневен »ивот ние ¬есто се сõnLскваrе с някои
спонтанни rеxаниsrи на псиxоnингвисти¬но програrиране на
rасовото сLsнание. Hаприrер апатията, оõxванаnа еnектората
в ELnгария в наве¬ерието на иsõорите преs pекеrври 1994 г., е
qорrа на rасово sоrõиране. Иsто¬ник на
псиxоnингвисти¬ното програrиране в сnу¬ая õе еpин
"nоuока¬ествен парnаrент", коùто преpиsвикваuе
отрицатеnни еrоции у xората в проpLn»ение на pLnLг периоp
от вреrе. Hаивно е оõа¬е твLрpението на някои наõnkpатеnи,
¬е тоsи rеxаниsLr е õиn порL¬ан, внеpрен и приnо»ен
сLsнатеnно, по преpваритеnно на¬ертан сценариù. Fnавният
при¬инитеn на това своеоõраsно псиxоnингвисти¬но
програrиране в õLnгарското оõµество е rасовото
нераsõиране на наù-ва»ния rеxаниsLr в pеrокрацията ÷
осLµествяването на коrпроrис в оõµествените конqnикти.
Tоsи неpостатLк на оõµественото сLsнание отваря врата sа
проникване на раsруuитеnното вnияние на световното
rасонство, при което xората се преврLµат не в sоrõи, а по-
скоро в някаква своеоõраsна rоpиqикация на виpа "xоrо-
трогnоpитес", т.е. на сLµество, което няrа rораn, интеnект и
¬увства и ве¬е не е »ивотно, но оµе не е и ¬овек.
B еpно отворена кLr конqnиктите оõµество като
õLnгарското rитLт sа sатворените, pеùстваµи в пLnна,
секретност таùни органиsации, се преврLµа в rогLµ qактор
sа прове»pането на своеоõраsно псиxоnингвисти¬но
програrиране. µесетиnетията на õLnгарската pеrокрация
преpи 9.ÌX.1944 г. õяxа оqорrиnи еpно траùно усеµане среp
õLnгарските гра»pани pа
. 332 СBETОBHATA KОHСRИPAUИЯ - 2
оõясняват гnавоnоrните и нео¬аквани проrени по вLрxовете
на поnити¬еската вnаст и нестаõиnността в иконоrи¬еското
раsвитие сLс sаpкуnисните rаuинации на rасонството. µнес
отново pуrите "rаqия" и "rасони" се проиsнасят като
синониr на ¬ерната сиnа, несLsнатеnно отL»pествявана с
траpиционната sаpкуnистност на õLnгарския поnити¬ески
»ивот, пора»pаµа sаконоrерно корупция, xаос вLв висuата
поnитика и rасова апатия.
ELnгария от 80-те гоpини е еpин красноре¬ив приrер sа
нараснаnите вLsrо»ности на световното rасонство pа внася
õеsпоряpLк и раsруuение в наù-сnаõите sвена на световната
оõµествена систеrа. Tова е и при¬ината sа õLnгарската
неориентираност вLв вLнuнопоnити¬еската ситуация на
света, sа nипсата на ясна и то¬на стратегия в национаnната
сигурност. Tова е при¬ината ELnгария винаги pа тLрси
реuение на своите проõnеrи ¬реs поp¬иняване на ¬у»pа
воnя, ¬реs тLрсене на пLтиµа pа се интегрира непреrенно с
някоя световна сиnа иnи pа се асоциира в оõµности, кLpето
тя е напLnно неравностоен партн‚ор. Hе е nи по-естествено
pа се потLрси отна¬аnо на¬ин pа се иspигне соõственото и
равниµе, а сnеp това pа се тLрси pостоùно партн‚орство с
по-сиnните нации по света?
Eеsпринципното тLрсене на реuения на проõnеrите на
еpна сnаõа нация ¬реs присLеpиняването и кLr
органиsационните структури на напреpнаnите pLр»ави по
света е сигурен пLт кLr оµе по-гоnяrа rиsерия, спосоõстваµ
sа вLsникването на õnагоприятни усnовия sа
псиxоnингвисти¬но програrиране на насеnението и отваряµ
пLтя sа неоõеsпокояваното от никого проникване на
раsруuитеnното вnияние на световното rасонство.
Д О П ЪЛ Н Е Н И Е
ЕДНО НОВО ВИЖДАНЕ ЗА НАЧАЛОТО И XОДА НА
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОHНА
СLвсеr неотpавна иrаxrе сnу¬ая pа посетиr Mосква. Tова
стана преs rарт таsи гоpина. TLрсеùки раsнооõраsие в
сивотата на е»еpневните ни гри»и, ние гnеpаxrе руската
теnевиsия. С иsненаpа констатираxrе, ¬е по някои от канаnите
на теnевиsията се покаsват нови pокуrенти, xвLрnяµи
светnина вLрxу qактите, свLрsани с поpготовката на руската
Червена арrия sа воùната. Kоrентари по теsи вLпроси праве-
uе и иsвестният писатеn-пуõnицист µrитриù Bоnкогонов,
автор на наuуrеnи õиограqи¬ни книги sа во»pовете на
ревоnkцията ÷ Pенин и Tроцки и sа pиктатора Стаnин. B оõµи
nинии новото твLрpение, окоnо което гравитираxа pискусиите,
õеuе това, ¬е Стаnин опреpеnено е вLsнаrеряваn прLв pа
sапо¬не воùната среµу Xитnер. B поpкрепа на това твLрpение
се посо¬ваxа реpица аргуrенти. Eто някои от тяx:
Често ¬уваxrе репnиката, ¬е Стаnин õиn по-xитLр и по-
коварен от Xитnер. Tова õеuе основно твLрpение, което някои
от pискутираµите, коù sнае sаµо, свLрsваxа с иrето на A.
Aнтонов-Овсеенко. Hие nи¬но се сLrняваrе в това твLрpение.
Сrятаrе, ¬е то е вярно саrо pонякLpе. Истината е, ¬е pори
xитрият Стаnин не е поpоsираn, ¬е окоnо него иrа rного по-
xитри и по-коварни от него. BLрxу тоsи qакт µе се вLрнеr по-
кLсно, а сега нека pа проpLn»иr с аргуrентите.
Uяnата преpвоенна военнотеорети¬на rисLn в Pусия е
õиnа повnияна от теорията sа световната проnетарска
ревоnkция. B нея основната иpея е, ¬е
334 СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ - 2
социаnиsrLт в света rо»е и тряõва pа поõеpи навсякLpе.
TеоретикLт на перrанентната ревоnkция P. Tроцки пиuе
сnеpното: "Hационаnното освоõо»pение на Fерrания е в
проnетарската ревоnkция, оõxваµаµа Uентраnна и 3апаpна
Eвропа и оõеpин