You are on page 1of 985

h ttp ://w w w .lo c .

g o v

h ttp ://tu r is tin b u c u r e s tir o .b lo g s p o t.r o

ANUARUL „SUCEC
AfL

ii

ROMÂNIEI-MARi
ANMUAIRE „SOCFC“
I)E LA 6 R A N 0 E - R 0 U M A N IE

„SOCEC“ ADRESSBOCH
V O N 6 R 0 S 5 - R U K Ă N IE N

SCCEC' AKNCAEY cr T HE 6K EA T-SCU M AN IA „SCCEC" NAGYHCMAK?Ai CIMTASAS EVKQHYVE

ANNOARIO „SOCEC"
BE tA 6 R A N D E - R 0 M A N IA

A jţg e e iiH g

yK asaTeJU .

B C E M P y M H C H B f

1 9 2 5© 8 ta m m M * a > @1926
C e r e fi p r e tu tin d e n i r e n u m ite le

Creioane

T o ciri ca rezervor

i i

SI

i r

h a

M A Ş I N I de C A L C U L A T
a f i# s * G ? } îz t x it a t e & r s a : ® & E Z & & L &
------------ a -------------B H A U & SÂ SSM

ce5 m a i

ban a p a r a t d e re p ro d us

t*

C ir c u la r i. P l a n u r i, D e e ^ ro n e , e tc .


R £fR 2 Z ? - H T /? ? îT /? S î O E f O Z l T

a

o

Q Z S E R /3 L

Librăria SfSSES & ©©■ s. a_ Bucureşti

(f

APAf
EiNOCLURI F APARATE Dl
D e v â r iZ c
»

RAFICE
.ME — FILMPACK ICE iATE GEODETICE
IC O

£ 2 > jb

e le

s p e c ia le

Reprezen
B U C U R E Ş T I, St

B o o k ..
cr o

Al A vCa

in tru en gros:

M
Telefon 56/17

f I . P . E S .

HOR3 CONCOunS CU KEOA'.IE o s * u *

ÎNTREPRINDERILE

P r in ţu lu i
CIMENT PORTLAND VAR HYDRAULIC (NEGRU) VAR ALB GRAS

ţ#. B l & e s m
BUTOAIE DE LEMM p . AMBALAT CHERESTEA DE BRAD Şl FAG OBIŞNUITE $1 PENTRU SONDE

W J k l B K L IG X D E

E X P L O A T A M
PODURI DE FAG $1 BRAD LEMNE DE FOC

X 5E

CARIERE DE PIATRĂ CALCARÂ, MOZAIC, PAVAJ $1 DE ZIDĂRIE
T E L E F O N

DIHECŢIUNEA I-A COMARNIC

s:. s * .
:: □O lR jc IC T U J IS r ja A .

F a b r i c a d e C e r a m i c ă „ C H i T l L i i " C Ă R Ă M IZ I R E F R A C T A S E , V A S E Ş l O E IZ C T E DE G R E S IE , E X P L O A T Ă R I D E C A R IER E DE Q U A R T IT , H U M Ă Ş l C A O U N

C H IT IL A

- • " • r -------- -

-* -= r - v r -

FABRICA DE BERE AZUGA
SOCIETATE ANONIMĂ ROMÂNĂ PE ACŢIUNI
— FURNI ZORI I C U R Ţ I I R E G A L E = = = . i = . ..

l

i

P r o d u c e e x c e l e n t e l e b eri:

J 0E 0PQL“ (b lo n d ă ) şi „EXC£LSI 0R “ (b ru n e tă )
RĂSPÂNDITE PRETUTINDENI

Fabrici de MaJz. — Useâtorie sistematică de Borhot
T E L E F O N

=====-,--:= fldresa telegrafică = = = = =
-c

&

---------------------------------------------------------r

^

r

i

.

-

---------------------------------------------------------------

■*

BULOW. OTTEN & C?
9

CASĂ DE EXPEDITIUNI INTERNATIONALE
POTS DAMER STRASSE

s<^ r ,t BERLIN UuRiLin H. W. 3 9
139

Telegrame:

f l P

P

l

I fe l

la i

f l

Telefon:

(am POTSOAMER-PLATZ)

T r a n s p o r t u r i

Pe Mare, Sunare şi pe Uscat spre şi din
R O M A N I A
Chartare de vapoare pe mare, Asigurări contra tuturor pericolelor, Transbordare pe Dunăre, Vămuiri, Inmagasinări. -Avansuri pe mărfuri.
REPREZENTANT GENERAL PENTRU ROMÂNIA:

„UNIVERSALA"
Transporturi internaţionale, vămuiri
Bucureşti, Strada Blănari Na 1 4 . Etaj I I
T E L E F O N 5 7 /3 - 1

FILIALE Şl AGENŢII LA TOATE PUNCTELE VAMALE

ANUARUL „SOCEC
AL

R O M Â N IE I- M A R I
ANNUAIRE „SCCEC*'
DE LA £RA N D E-R0U M A N 1E

„SOCEC“ ADRESSBUCH
VON 6 R O S S - R O M Ă N IE N

„SOCEC" ANNUARY
OF TI*E 6 R E A T - R O 0M A N IA

ANNDARIO „S0CEC“ •
t»E LA 6RA N R E-RO M A N 1A

„SOCEC* NAGYROMANIAI CIMTARAS EVKONYVE

AflpecHHfi yKasaTejrB
B C E H - P y M H H IH

A 925
DIRECŢIUNEA:

N. MELBERT

VOLUMUL I — CAPITALA

EDITURA' „SOCEC * CO.“ SOC. ANON., BUCUREŞTI

A T M V l-R O M Â M
PL/\fi 01 QvSTfti&VKAICCVRILOQ.

L-OCVKiif Qnţftbc
C 1 *1 • •

D:or^»3VTiAtocuititoi*
C t u y i I. O l i iH tl l« u lw ţ Wm r# w .m

l 4|<
..

llu i» ! # : I|% )M ||IM < .« r > i* . x « i. i. : < !•••• : . i , l * r * ^ i . . * i » .* l ; r
l * n r t »l « < •* '« '« • Tr 4 l » l M

# lV

*> *> — ', * • .

c x m ".

.. « r»'#4 4. î l ^ i i i i «

ilW C V . « • < • * 115 fc'feTalt, ««««IMIM
£ l r l- j/ l

IN J

«*<► • :< J

t ta ir v u u

îv » 1 » i. B Mu II, „ , .1 1 . . . . • , 1. f c if t i . 1 , . :» % \ % M N l( M « il! tn v > . . * !
> « /•# ». ; . . .• »

ir«» a-f

I - l» 1 i) ?l

LM ilPJH < •
n»^ vv • > '» * • *

O D S C ilV A T iU M K ( i, f/ K m «,

B
ii

Iit« '4 l

» v ii l. 4 VU'4 i ( r . I. « V -i v, / J U 'il H

( • « i » ■ >> •;«» r î . . : i» i h (r i . i * v « 'i t . »!«*,>« . I « a.» W.MI r i . « . i r l.i.n u t . . . . . . «4.

ntU^«fiilul

M * 1» V t i

» T | I •» M l 4 r» r - S V l et N n . - i ^ l l W 4» l i l t l i f <•• « n i 4* A 4 *» *II4 IkU i t*+ r.

5S 044-

T e a tru l N a p o n a ! d in B u c u re ş ti
c a l e a V i c t o r i e i , te !- 3 - 1 3
INTRAREA LAiiALUWI

b u c u r e ş t i

s

u

s

la

,E

t a

j

Calea V ic to r ie i1 3

St

a tu e te
de

ARGMTĂR1 E
ilz J r l & r i

Bronz
Me
t a l

5E R Vi0 i_D tM ASft HOBILR FRPITES1 E Cămpi. Călimări PAR.FUTAERIE

V

PORTELAH f Bi s c u i t
F a ia n ţ a

M A RM O RA

£

V Jr

Trussl Portvizite A rticole pentru
Po m
de

JL I C A R i i
A
de r t ic o l e

P

M

C r ă c iu n

C o t i Li o re

C ă ru c io a re
pehtru

ARTICOLE d eVOIAJ
A
rt ic o le

C o p ii

. J S I ^ ^ ^ ^ C

a d o ij r i pentru

de Menaj ^ ^ 2E5^ ! KSS^qri ce ocaziuhi

III
PARTE — PÂRTIE — TEIL — PART — PARTE — RESZ — ’îAOTI,

CAPITALA BUCUREŞTI
COMERŢ, INDUSTRIE, FINANŢE, PROFESIUNI LIBERE Şl MESERII
CAPITALE BUCAREST HAUPTSTAOT BUKAREST

COMMERCE, INDUSTRIE, FJNANCES, PR0 FES3 I0 NS BT M^TIERS
CITY OF BUCAREST

HANDEL, INDUSTRIE, FINANZWBSEN, PROFESSIONEN UN DGEW ERBE
RESIDEHZA BUCAREST

COMMERCE, INDUSTEY, FJNANCES, PROFESSIONS AND ARTISANS
BUKAREST FOVÂROS

COMMBRCIO, INDUSTRIA, FINANZE, PROFESSI6 NI E ARTIGIANI

CTOJIWIţA ByXAPEC'TL
TbPrOBJIH, îl POM LI III JIEHFIOCTB, «MIHAHCU, CBOBO^HNH 3AH5ITIH II PEMECJIEHHOCTb

KERESKEDELEM, 1PAR, P^NZUGY, SZABAD FOGLALKOZÂSOK SZAKMÂNYOK

o a a a o o o a a a a i o s j g □ .ia 3 □ □ □ □ □ □ □ o o q o c d o o d o o d q o q q d o o
d

o a
O
Li

GUSTAV RIETZ S -sor
_
_ __________________________

D

D □ u

D . P . N IC U L E S C U
Bucureşti, Stracia Carol

g
1, 5 4
T e le fo n 3 -l/-to
o


C

„ L AS T E A G U LA L B “
* -----------------------

o

§ COLONIALE, D E L I C A T E S E , CONSERVE g
g o □
d

Indigene, franceze, engleze şi germane § Specialităţi dela: Da-idicolle & Gaudin, C. H. Knorr, Crosss & □ □ Blackwill, Kuntley & Pa!mers ş. a. □

g

C IO C O L A T E , C A C A O , B O N B O A N E , E T C

g

o

g

VINURI IN DI QE N E .Şl S T R Ă I N E , CîldttPrtQNE. S

COGNACUR1, L1CHEURUR1, ETC.

§

5

D

DROJDIE DE BERE COMPRIMATA „BRAGADIRU“ □ □
□□□□ o o Q D O O O O D D Q D D a o a u a r

O

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ ooD

O

TEATRUL
PLAN 0E'DISTRI8UŢIA LOCURILOR

MIC
BALCOANE

0
0
0 0

101 '01 0 0, @ 1

0
B

E i 0
0 0

EH ZEEEU hI
1//]W! >\M #l gil&lul \ ) A &

x

f@

\ n\ #W \ 4‘ M £1 [/ b\y\*\rţi [/\ sţ

/

ŞÎ9\St\3'\3Z\S3\&[jş\3C\&\*t\*9\M4>Va\£\

>

s; si

]1;* £

*{«•.* I ) îr JL * ) i® ]p ~ : :
|]|ssiir 8lj|jr s

'•î:[Ş;2- jf.iS -2 s jS ^ g V s -Pis :3 T[-?;T

I I I I f H ii i i * *: s!|*!

piSS® ^isilS Sl-te a l s i? © lfe » « jffiM i3*'!5î!şj|iira si 2 S -g M * îli?::ni

II
PARTE —PÂRTIE— TEIL - PART - PARTE — flE SZ — HAQTî

DIVERSE INSTITUŢIUNI DE STAT Şl PARTICULARE
INSTITUTIONS DIVEESES D ’fiTATJEÎT PRXv A e S DIVERS PUBLIC AND PRIVAT INSTITUTIES
 L L A M I '6 8 M A G  N IN T jfe Z M ftN y E K

VERSCHIEDBNE STA ATS- UND.-* PIÎÎ VAT-ANSTALTEN ‘ DIVERŞI INSTITUZIONI PUBLICI E PRIVAT!
PA3HLIH rOCy^APCTBEHHW fl 1 1 HACTHLM y ’ II’EîK^EHIH

C

f ia

m

p

a

g

n

e

M

o

t

t

BL/CAREST
Str. P nţncnăpfi-R ec#B 3-67

.o

S. P . B .
ÎNTREPRINDERILE
P r ir & ftâ J y i G , V » B ib e s c u

H0 « S COMCOURS-

î

i

CU MEDALIE DE AUR ii

F A B R IC I D K
CIMENT PORTLAND VAR HYDRAULIC (NEGRU) VAR ALB GRAS ' II II BUTOAIE DE LEMN p . AMBALAT CHERESTEA DE BRAD Şt FAG OBIŞNUITE $1 PENTRU SONDE

E X PLO A T A M
' PĂDURI DE FAG SI BRAD LEMNE DE FOCII ||

DE

CARIERE DE PIATRĂ CALCARĂ, MOZAIC, PAVAJ Şl DE ZIDĂRIE.

D IR E C Ţ I0H E A X A COMARNIC
T E L E F O N

-= —

I . . P

.

B

. .......... ....................

F a b r i c a d e C e r a m i c i „ C H IT IL A “ C Ă R Ă M IZ I R E F R A C T A R E , V A S E Şl O B IE C T E DE G R E S IE , E X P L O A T Ă R I DE C A R IE R E DE Q U A R T IT , H U M Ă Şl C A O L fN

D 1 R ÎE C T IU W E A

3-A

C H Z T Z L A

a=

FABRICA DE BERE AZUGA
SOCIETATE ANONIMĂ ROMÂNĂ PE ACŢIUNI
F U R N IZ O R II C U R Ţ II R E G A L E

P r o d u c e e x c e le n t e le t>eri;

„M O N O P O L 1 * (blondă) şi „E X C E LS IO R “ (brunetă)
RAS PANDITE PRETUTINDENI

Fabrică de Malz. — Dscătorie sistematica de Borhot
TELEFO N

■ ■ .■■■ aa— i ......... n r
t a

Adresa telegrafică------

;

B £ R E A Z U G A
■■■ . . . n -------- n ............................................... ...............................

OPERA ROMANAi» BDCDRESTI
C el cn o

VI !io lC o n

/"‘nu

Teatrul Regina Maria
Pasajul Comedia
PLAN DE DISTRIBUŢIA LOCURILOR

O A Ij C Q K i

V

? ■ - * <-*r < X l

/

I

ţM 71 -Jii

'•îo~!''7T l'a r "jo y n \ n'l

|y|ig:l •■i2\«g*lia<| ••a«lp » | -i-il :»!■>■

1<;<!_ • •

fş Ig,.^01

I1 '»! '■ l| -vi

|••■ < ! y f !'it |««i j - ['■ ';»!"*7l-g>ll3 ) ■ > ? i< > ;I It

i«i

^Ţân-ivr^ «*!■’»i *>i
7 1K '

sm 1*^*1

j C v .; Sj.[ '{ ■ • .\ 7°\ T2 î 7 +\

i£J «'|st j'itjTTl^ lL V z l7r]^7iry ţ ^'i>>iv"Lii
IwUo I.ZI « .uj QJig | >oi !••.$ . 1'> ‘>[•.‘>[*7 v-] u[> 8 | > 7] ) 3?j<ri jafrjsrif j

K»l <»\ «altoi2.;! 2- Im | :’>\2b J-a »1< • ? | o | -i ţft| z l*- K 13 j«g
[

l'-< 19 jy j ■ >j i ] ’ jAj

fO“OU'VRt

C

/

5 .

L

/

6

/

U

/ T ^itogi

£1

T,r*\ s i

fo ir g ilV ifo iT curam

i

i

m i
& s

’m «

i
"

s

i io

a
■ §
<
CC

i £ & £ S

*
-r


'N -

& n*
v NI

§

;;: • p• • * * -

• C i i?. £? f >• ► 2 2 Ji -■ w -o 3 i& m
,

i Ei jŞ

•= >

y. r^ .

5^ CV *N ,

fiuS
O W ft
- 1
' '< . £ o CO 'i

SJ T c T •» io •• r“ *

f «-.ii —<

M

£ 1
,— ca C N » a;
ir.

t10 w

|
£_ £d

ii
1? i r-. ro r-v îi £ •2 < = 3 § gŞ j 2J E .V » ? âs

S

3.5
h 2 (3 *

f

X

7 ^ % •C !;£ . £
r 1ir»

o

o ir o

■ ts »

@ 5 E E a

i M 1

a s

a i 0 0

f-v

5 o W ~ rw J N -

a § i^.

*5 n i'.^ S! ?u

22

X’ s 'V

C V *
•£ «V

— Q su
<v «*• cC l> J â

B ] P* îo ’ l în r.^ £ C w
«O IV J

2.
n • ; ‘
13-1 v n l 9 1

s

ffl r N > I « 1 £ £ I o 1 u

I e W •T » * > fc « "■ * > 2 2 rC ' â J G â C c-i !

s
s

MÎ|i-M‘ .Ml/|

| * Nj v V 1 y V v

TEATRUL.

MIC

PLAN DE DISTRIBUŢIA LOCURILOR P A R T E R

TABLA DE MATERU LA PARTEA I-a
Autorităţile din Bucureşti
r

..

P o u r Z acillter Ie s r^ c h e rc h e u a u x E tra n g e rs , v o lr la T able d e s Matl&res e n la n g u e fra n ^ a ls e e t a lle m a n d © a v e c tr a d u c lfo n r o u m a ln e , p ag e 8 e t 6. Z u r E r le ic b te n m g d e r A u ftin d u n g ftlr F re m d e , sle h e Inbalte-V erzetclm la IranztfslB ch-rum ăniscb u . d e u tsch - ru m a n lsc b , S e lte 8 u . 6.

A
A b ato ru l C om unal . . . . . . A d m in is tra ţia F in a n c ia r i a C a ­ p i t i i l c i ........................................ 42 47 | I B B u r s a ............................................. 70 | A d m in istra t iu F in a n c ia ră a ju ­ deţului I l î o v .................. .... A d m in is tra to rii Finan-c. d in ţară.

g*g4S 4*î

C
Camerele de Com erţ şi Industrie. C am era D e p u taţilo r. Ca.sa C entrală a Cooperaţiei ş îm p r o p r ie tă r ir ii Sătenilor, Cosa de Depuneri, Consem na ţiu ni şi Econom ie . . . » C asa de Econom ie, C redit şi A autor a C o rp u lu i D idactic, . Casa P ă d u r ilo r . . . . . . Casa R e g a l ă ...................... * C asa «Scoaleloc ş i a C u ltu r ii P o : p o ţ u l u i .................................... C entrala B ăncilo r P o pu lare . C entrala Cooperativelor de P r ductie ş i C o n s u m .................. 69 7
57

49
m
r.r.

‘‘ 3 101 108 107

Centrata G b ştiilo r Săteşti . . . C o n silie rii A gricoli .................. C onsiliu) S a n ita r Superior . . C o n siliu l S up erior a l M inelor . C onsiliul Technic Superior. . . C o rp ul 11 de A r m a tă .................. C orp ul C o n su la r S trein în R o ­ m â n ia .................................... C o rp u l D ip lo m a tic şi C onsular ■Român în S trăin ăta te . - : . C o rp u l D ip lo m a tic S tre in Sn Hom â n ia ........................................ C o rp u l P o r t ă r e ilo r ........................ C u rţile de A p e l ........................... C urtea cu J u r a ţ i ...........................

Gî l.i;î & 9 dH 14 18 76 74 76
12

D
D irecţiu n e a C adastru lu i (M in is­ te ru l de D o m e n ii) « . . ► . D ireoţlunea C re d itu lu i Jlipotecar • .4 ,. . ■ ■ • , * » » D irecţiunea C re d itu lu i Ju d e ­ ţean, C o m u n a l ş l V itico l. . . D irecţiunea G enerală a A pelor. 58 D ire c ţiu n e a Generală a Asistep-. ţei Sociale ..112 D ire cţiu n e a Generali» a C ă ilo r ■ Fer.* te R o m ân e ....................... 7HDirecţ-iunea Generală, a C onstruc­ ţiilo r de Cfii Ferate. . . . . -79 •‘ ‘ . . .t •'

4 S ) 07

2

TAHI.A I>K JIATEMT PARTEA I

Paf. D irecţiunea Generală a în c h iso ­ r ilo r ............................................... D irecţiunea Generală a M ăsuri lox* şi G r e u tă ţilo r '...................... D irecţiunea G enerala a O fic iu ­ lu i .National X, O. V . . . . . D irecţiu n ea Generală a O fic iu lu i S tă r ii C iv ile şi a S tatisticei C o m u n a l e .................................... D irecţiunea Generala, dc P o d u ri şi Şosele» S tu d ii ş i Con$tx*»icţH D irecţiu n ea Generală a Porturi. lo r şi a C ăilo r de C om u nicaţii pe A y S ........................................
ti

Pw. D irecţiunea Generală a Poştolor, • Telegrafelor ş i Telefoanelor . 91 D irecţiunea Generală a Servi­ c iu lu i S a n i t a r ........................... 110 Direcţiunea. Generală a V ă m ilo r 44 D ire cţiu n e a M o n ito ru lu i O ficial şl Im p rim e rie i S ta tu lu i . , . 34 D ire c ţiu n e a P o litiilo r şi Si«uvanfcc' G e n e r a le ........................... 32 D ire c ţiu n ile R egionale O. P. lî. DO-91 D ire c ţiu n e a S e rv ic iu lu i M a r i­ tim R o m â n ............................... 7S D o m e n iile Coroanei .................. 3

fifi 113 42
%

78

Fabrica de C h ib ritu ri ş i Timbre.

51

| I

F a m ilia R e g ală a R om âniei

In a ltn C urie în a lt a Curte Inspectoratele Inspectoratele

dc C asaţie de C o n turi. Comerciale M iniere .

. . . .

. . . .

. . . .

73 52
68 68

I | . •

In s titu tu l Geologic wl R o m ân iei In s titu tu l Medico-TjeKal .,Prof. D r. M in a M istovici”. . . . .

«i> 70

Ju d ecăto riile de Ocol

7r.
M

M nuufactura dc T u tu n Belve­ dere . . . . . . . . . « . M inisterul A facerilor Streine . M in is te ru l A p i c u l t u r ii şi D o­ m eniilor ................................... M in is te ru l dc C o m u n ic i;Iii. . . M in iste ru l C ultelor ş i Ai-teloi; . M in is te ru l de F in a n ţe .................. M in is te ru l In d u s trie ş i Comer­ ţ u lu i ............................................

51 24 52 77
.102

4» fiii <

M iniste ru l In s tru c ţiu n ii Publice, M in is te ru l dc Interne . . . . M in is te ru l de J u s tiţie . . . , . M in iste ru l L uevS rilor P ub lic*. . M in is te ru l M ancei, Cooperatiun ii şi A s ig u ră r ilo r Sociale . . M in iste ru l de R ă z b o i .................. M iniste ru l S ăn ătăţc i Pwblicc şi a l O crotirilor Sociale . . . . M in iş trii Secretari de S ta t . . .

99 26 72 05 104 114
110

4

O fic iu l Poşta! Central . . O fic iu l Telefonic Central

9» M

O fic iu l Telegrafic Central

. .

93

P arch e tul General al C u r ţ ii dc ApeE . . . . P iirchetnl T rib u n a iu lu i’ I l f o v . ’ Percepţiile Com unale . . . P o liţiile d in T ară . . . Prefectur.a Ju d e ţu lu i Ilfo v .

74 7 .'> 39 33 35
R

P refecturile de .ludcţe.................. Prefectura P o liţie i C apitalei. . Preşedenţia C o n siliu lu i de M i­ n iş trii . . * • . * • . . .■ P r im ă r ia C aj)ilalei . . . . . . P r im ă r iile C om unelor U rbane .

28 35 4 37 31

R egia M onopolurilor * S ta lu lu i .

50

|

R e g iu n ile In d u stria le

67

.. 47 A d m in is tra ţia F in a n c ia r ă a J u ­ 46 deţului r i f o ? .... .. C re d it si Aju to r a Coi*pului D id a c tic ...... 14 Casa C e ntrală a C ooperaţiei şi îm p r o p r ie tă r ir ii Sătenilor........ de C re d it ct Secours du Corp D idactique ......... 101 Casa de îîconoioie... ... ..............................a rg n o ......... A dm in istratio n F in a n c ia re ..... 101 Caisse d*Reonomie..................... ... ......................................... . Camerele ele C om erţ ş i In d u s trie C o n siliu l S u p e rio r a l M in e lo r ................... ................ 107 Cliauibres dc Commercc et dl’Ind u s t r i e ..................uple ....se C entrale de lu Cooperation ct de rim pi-opriation .... ..... Ilfo v ............ . 6 1 » Ohambre des .. C entrala Cooperativelor de P r o ­ ducţie ş i Consum ....... Conscmnatiu u i şi E c o n o m ie ........ ............... 46 A d m in is tra ţia F in a n c ia rii .......... ...... Serviciul de Jnspecţinni (M in is ­ te ru l do F in a n ţe )...... Consignatio n s et F p ......... 55 C entrala O b ştiilo r S ăte şti . 108 Centrale des Coop&ratives de P roduction et C o n so n m a tio n ... ..................... ....TABLA D E MATERII PAHTKA J — TAfcJ..... .. R .. 70 C Cais.......... .... . .......... 58 Certtrale des Banques Populaires . ..... 57 Caisse des ........ . .. 70 | B ursa ........... C o n siliu l teclm ic superior ... ........... .......................... iteg..Serviciul M ediaţii (D irecţia Ge neraJS C.... 102 Caisse des F o r S t s . 55 Centrale des Assoeiat.. .ion? Pnysannes ...................K » E MATTKRES I SU R PABTIK 3 Pa*....... ....... A b a tio ir C om m u n al .......................... ..............T)£p\ităs ......... . . C am era D e p u ta ţii oi1 .. Serviciul de Id e n tific a re de pp lâ n g ă Parei)etul Tx*ll>. 42 46 47 B Bourse f J . .... S e n a t u l .......Dep6 ts....... 98 Corps C ops uluire E tranger en R o um an ie ..... ....... A dm inislratouijs finanoiers du p a y s ............ 76 40 ........... C orp nl Consul a » strein în Romă58 308 107 _ 60 69 7 nia ■ « • • • • ♦ « » • » ♦ ... 7 Conseil teclm iquc supărieur ..... ........... 49 Caisse des Eeoles et dc lu Culture du Pe.. S erviciul S a n ita r al C a p ita le i S e rv ic iu l V eterinar a l C a p ita le i S p ita lu l M ilita r! „Regina-Elisa b e i* " ........ ) .... F..... ...... 57 Oasa dc D epuneri......... 4S C asa Şcoalelor ş i a C u lt u r ii P o ­ p o ru lu i .. C entrala Eiănciîor P o p u la re .......... ...... 85 41 42 m T 'l'rlbu n ah il Tlofv 74 i U Uzinele Com unale 4 1 1 I T able de Mati&res de la I-^re P â r tie Autorit6s de Buca rest (F r a n o a is -R o u m a in ) A Paga rog A b ato ru l C o m u n a l .. 69 Oonseil S u p e ri cur des M ines .. ............. .. 42 A d m in is tra to ri fin a n c ia r i d in ţa r ă .............. "A d m in is ira tio n F in a n e l^ e du « U tric t d ll f o v ..... ...... .... .. 102 Casa P ă d u r ilo r .... ........ a ) . .............. ..................

...... 32 70 74 315 D ireetion du Cada sire (M inist...... F a m ilia RegulS a R o m â n ie i...... ........... Telegrafelor şi T elefoa­ nelor . ...... S ..nes 1 4 D ireetion Generale des Chem ins de Fer K o u m a in s ............... C orp ul P o rtă re ilo r ........... O....... ... .... Direcţiunea S e rv ic iu lu i M a ritim D om eniile C o r o a n e i.... ...... 56 D ireetion Generale de rAssistance S o c ia le ........................... .. . ........................ .. 7i£ Direcţiunea C ada stru lu i (m inist.................... ............) . Dirceţiunea G enerală a Oficiuin i S tă r ii civile şi a Statististieyî C om unale ......................... D irecţiunea G enerală n Con­ stru c ţiilo r de căi JeraLc . . R o m â n . D irecţiunea Generală a P o rtu ri­ lo r şi a C&ilor de C om unicaţie pe apă ... R ... D ire cţiu n e a Generală a M a s u ri­ lo r şi ........ oi D irections Regional es des C ... .. des Douj.... F a m il i e R o y a le de R o n u u m ic ...........M ........ ........... ........ V.1...... 96 D ireetion Generale de î’Ok'ficc N a tio n a l T........... ...............90-9? D ireetion d u Service M a ritim e R o u m a i n .. .......... 82 D ireetio n Generale des P o n t? et Cbaussges.. .. 42 D ireetion Generale des E a n x ....... V ... C re d itu lu i HipolcD irecţiunea Generală a A sisten ţei Sociale .......................... C o rp u l D ip lo m a tic ş i C onsular R o m an d in streinătate . ........ Direcţiunea Generală a S e rv ic iu ­ l u i S a n i t a r .. ' ..... de D o m e n i i ) ............... (Invalide*?....... C o n silie rii A g ric o li ................ ........ orphelins et veuves tl..................... Ferate R o m â n e .... C o iijs ......u guevre) 113 D ire e tio n Generale des ’P o rls ct des voie? de C o m n u m ic alio u sui’ e&»>. Corps d H u i s s i e r s ............. 51 o ...................................... ... ... Direcţi n Jîile R egionale ale C... ................ i . 51 2 F a ln ic a dc c h ib ritu ri şi t im ­ bre .......... oS dos D o m a in e s ) . 55 49 56 112 79 44 79 42 9: 66 32 96 11S 7S 91 72 D ireetio n Generale du Service I S a n i t a i r e ....... C o m u n a l şi V itic o l ......) • .... P aga 61 18 133 12 g*g........ ............llumettcs et t îm bres (R.......<Js et M e s u r e s ........... ......................... ........... .C oiiim unal et Viticole. ......... .... ... ............... 97 D ireetio n Generale des Po.... Corps D iplonm tU iue ct Censulaire de R o itm an ie a l’Etx-angcr ........... ....... C o n siliu l S a n ita r S u p e rio r .......... .......... d ire c ţiu n e a C re d itu lu i Judeţean........ .......... < .... .......... D irecţiunea M o n ito ru lu i O fic ia l şi Im p rim e rie i S ta tu lu i . . ........ Direcţiunea G enerală a Poşte­ lor............ ........... 3 lin 34 no-9i 78 F a b ritjn e dV.. F .'Greutătilor..... 7B D ireetio n Generale des Postes................. .................. ...112 D ireetion Generale des Constrnolions de cbem in de fer ...... ........ 66 D ireetion de la P o li ce et dc la Sx'iroto G e n e r a l e : .. ei îs 113 76 74 117........ OonscH Sanit& ire Superieur .. * • . R» ... ..... 79 D irect ion Generale de TOffice d ’K t'it C iv il et de la S-tatisticjne C om m nnale ... ...... D ireetion d u C redit D 6pnrtcmental... F...... O......... C o rp u l I I de A rm a ta ....... D irecţiunea G enerală a în c h iso ­ r ilo r .................. 49 Direetion du C lă d it Hypothec a i r e ....... C orp d’Armec (IT-Sm?......... .... Diplomatici uc E tra n g e r ‘ cu R o u m a n le ...... 79 D irect îo m Generale............mes . . C u rte a de Apel ... Tclegvaphes et Telupb-. ... D irecţiunea Generală a O fic iu ­ lu i N aţional I.. ....... .......10 D ireetio n du Moaiiteuv O fficiel ct de IMmţM’imf-rie de l’Etafc ....... C o u r d ’A p p c l .. Direcţiunea Generală de P o d u ri şi Şosele .. Direcţiunea.... D irceţiunea G enerală a V ă m ilo r Direcţiunea Generată a Căilor.......... .................................................. D irecţiunea Generalii a Apelor....... C orp ul D ip lo m a tic strein în R o ­ m â n ia ......... V......DE MATIBRES I-EUE PÂRTIE Conseillers agricoles du Pays ... D ire cţiun e a P o liţiilo r şi S ig u ­ ranţei G e n e r a l e ...... 91 D ireetion Generale des P iisons. 7S D o m a ln e de la Couvonne .........

..... M in iste ru l In s tr u c ţiu n ii P u b lice -Ministerul de Tu terne ..... ...... d’llîo v ................ . Institui.. Parchetul T rib....... .... înalta Curte de Casaţie ... ...... . . ....... .............. .... M iniste ru l de F in a n ţe . M anufactnre du Tabac „Belve deV e*'........ ■n 37 3 5 1 24 52 102 M anuf..... Minist&re de P I nt cr ieu r ...ul < > e RîSzboi ..... ... M iiusler.......... ... 75 74 39 . M in a M in o v ic i” .... M in iste ru l M u n cii.. _ .stere des CuStes et de A r t s .... M in iste ru l In d u s trie i *5 Comev t u l u l ........ Inspcctorats M in ic rs .* beta'* .............. ... M iniste ru l Luciilrilo:.. ... + 74 Percepţiile Com unale . . ........ H auteCour de Coniptes .... I l f o v . M aison K o y a l e . ................ M iniste ru l A g r ic u ltu r ii şi Dom e­ n iilo r .......... ........... ..... ....... Casa lîcgală -...........ceptions Commauales d’A p p e l . M in iste ru l de Justitie.................... ... .... ............... de la Coo pex-ation et des Assnrancus So c i a l e s ....... .... .. M inistiVe de rin d u s trie et di C o n n n c r c e . .............. 31 37 3 53 24 52 102 P r im ă r iile com unale urbane . M inistere des C o m m u n ic atio n s M inistere des Fiuanees . .... OTfiee Telegraphirjue Central O ffice TelephoniCiue C entral ............ . ..... M inistere des A ffaires E trn n .... x ... .'u*lura de T u tu n ...... .......Publice M in iş tr ii Secretari de S ta t ........ M inistere du T ra v a il...... .... GS G f» 76 Ju stice (Cours.........Greolofţique de R o u m a 111*6 ■ « asm In s titu t Medico-Legal „P rof..Proi\ D j* .. Ju d e c ăto rii le de Ocol 73 76 M airies Cotnm uuales UrEjaines A iairie de la V iile de Bucarcst. 77 43 77 43 6’ 2 114 99 26 72 110 02 114 !)!) 26 72 110 101 95 •1 104 05 4 O ffice fie Poşte central .... 03 01 94 | j i O fic iu l Postai Central .......... M inisterul C u lte lo r şi AiLcîor M in iste ru l de C om u nicaţii ... ............. ... ..... . . Cooperatiu n ii ş i A s ig u ră rilo r Soeiîtie .... MinistAre de Jnstice. . M inistere de lu S ânte P u b lifjn et des Proteetions Soelalcs .. ........ ...... Prim ăria C a p it a le i...... .. .. ......... ....... Hopital xailitairc „Regina Eli-sabeta” ...... . ......... Inspectoratele M in ie re .......e .. .. . M inistere des T ra v a u x Publies M lnistres Sccr-etaiefcs d 'E ta t ...... M inistere de I A g ric u ltu rc et de D o m a i n e s ..... ....... M inistere dc la Guerr.. .. ... .............. In s titu tu l Geologic al Tiomân iei .. M inisterul A face rilo r streine ............................ ..... . Parn-nel General de la Cour Pey.................... . Ti:ibui«m>: Justiccs de p aix ) ..................... . ... Justîces dc 'Oii-con'scription et 73 70 H J u s t iţ ia (C urţi. ...... 39 .... P ag 72 52 Itfi Inspectorate dc Coium crce ....... .. .....33clve dere” ....... M i (ti....... . PAKT1E 5 Haute-Couţ de Cassatioo .... T rib u n a le ş i J u ­ de căto rii) . M in iste ru l SSm'UîUei P u b lice ş al O cro tirilo r Sociale . ............. . .. O fic iu l Telegrafic Central O fic iu l Telefonic......TABLE D E MATICHE3 H Face 73 52 11G I-fî'KF.. .... Oi M in a M in o v ic i” ..... Înalta Curte <le Conturi.... ..... In s titu tu l <Medieo-Le«ra) „.. 68 68 65 76 Inspectoratele Coinercinlc ........... Spitalul M ilitar „Regina Eiisa...... ....... ...75 P a rch e tu l G eneral al Curt-ii de A p e i ........ ........ M inistere de l ’Tnstanction P u b l k i u e ..............Central 93 n 9 4 Parquet du Trib........... . ....

.. Service V e t e ^ in a ir e ................. A p p e U a tio n s g e v ie M e .... J u d e c ă to r iile «le O c o l ...........vr SI ! .............. fag............ Service d’id e n tifie a tio n p res le P a rq u e t d M lf o v .................... P refecturile de J u d e ţ e ............. 7li 70 Îi6 ....... Ilfo v ........... ..... Sei'vîciul S a n ita r a l C a p ita le i ................1 <.... Service M edical (Direetion 6611 ..........se ( d i e ) ..... . Prefectura.. F........... ............................ R ) .............................................................................. C.. HO12 14 a M in is te ru l A g r ic u ltu r ii ş i D om e­ n iilo r ...... C orp ul 11 de A r m a tă ... K ......... 7* Uxiues C om m u na I e s .....cfceturos de District....................................... liL 74 12 14 32 B e z irk s g e rie h te ...... Service S an ita ire de la V iile ........ .........> 83 4i 76 4i T r ib u n a l 11 I ov ....... .... Rcj?ions In dustriei I e s .................TABLE D E MAT1&RES I £ R R -PÂRTIE — INHALTS.......... Serviciul de ln sp ccţiu n i (M inis­ te ru l de F i n a n ţ e ) .. Doiuanen-MiuisteEium ....... 52 Ta*....... Sirassenbau GcneryJd i r e c t i o n .... Pr............... 40 InJialts-V erzeichois des e rste n Teiles B e h o rd e » v o n B u k a re s t (D e u ts c Ii-r u m J m îs c h ) A Scite Ackerhau-u.................... e s ...... Briickea-n.. il-tes A)-mee-Korps....... 74 ! U ■ n i T rib u n a lu l ] f f o v .......................... P r im ă ria C a p i t a l e i ......% 1 | P o liţiile d i» ţ a r ă .................... B ursa .... •i 4 4..............«i» & 35 36 4 R Rejrie des M ouopoles de ri3t«t............................................................................ 30 67 S 6n a t ............. .... no 67 m 1 s R eg ia M o n o p o lu rilo r S ta tu lu i............ .................................................................................... C orpul C onuslar S trS in în R o m â n i a ..... Bargermcisteramfc dex: Flauptsta d t B u k a r e s t . BurgeVKieist-oramicr dor Stadtis e h e n ........................ S erviciul de id e ntificare de pe lângA Parchetul T»*ib............. C orpul D ip lo m a tic Sts.. Prtffecture d u D istrict rl’llfo v ....... C u rţile <3e A p e l ................................. ) ................ ............... ..... .................... 40 U zinele C om unale .......................... Pag* 83 28 35 ................ Boer.... ............. A usw ărtiges D ip lo m a ţiile K o rp s in R u m a n ie n . P refectura P o litie i C ap itale i ....... Prefectu re de Poli ce dc la C a­ pitale ....... 4 4'! 83 •11 78 ■ V i 1 S e n a t u l .... Service des lnspeettons (M inis­ tere des F ic a n c e s ). D irecţiunea Generală dc P o d u ii şi Şosele ...... 76 70 37 31 P r im ă r iile C om unelor U rbane ...............VERfcEICHNJS E-TE TKIL Polices du P a y s ..................... C o n silie ri A g r i c o l i ... C.................... ...............-» ...............................a e m e m d e n . Presidence du Conseil des Min t e t r ........................ Regiunile I n d u s t r i a l e .... F .. Serviciul M edical {Direcţiunea Gen. .................. ............ A usw ărtfees Kortsular-Korps iu R u m d n i e n .... Setvvâcinî V eterinar ..............ăm î» R o m â n ia .............. Ju d e ţu lu i Ilfo v .... Aekcrl>!iu-Ră £ e ....... Preşedinţia C onsiliulu dc M i­ n iş trii ...... ......... 6 ................

......... G eneraldirektiou fiii.......................î m e r i .. .................nl dc Finanţe) ..... A batorul C o m u n a l ........ în a lta CnrU* de C ontur... ........... ................ .... G oneraldircktion des SlAudosamIes nud elev (IcnuMudc-Statisf i k ... 72 7s > 42 39 40 05 74 .......... ............ . H oher -viinenXRatsvorsn m m h in g ............. 7< i j j 107 D irecţiunea Geneva iii a O......rsllnien Gen oi-jî.. . 4‘ J 7 40 2& 40 2S E Kisenbfdinen-Genevaldirektion . ... A d m in is tra ţia F înaneiarS a jn d .........sum Genossenschafts ZentraJe .... ..........m>ii:iJ u u g ...V i .................... 43 40 4? 314 M in is te ru l de F i n a n ţ e .. ................. .........................ekti o n ................. Consemnaţiu n i şi E c o n o m i e .......... Ilf o v .. «iffentL S p a a r k a s s a .......... .........• •_ « Serviciul de Tnspeet..40 In s titu tu l Geolo-gic.......................... Fim inzvG rw altnng dcv llauptstadt B u k a r e s t .... \ \ : ~ r‘* Direct-innea Generalii a O fic iu lu i RUlrix C iv ile $i a S t a t is t ic i C o m u n a l e ................ GeneraVStaatsam valsehai't A pp e U a tio n s h o fe s ..... 107 F Fiu............... . F . Erbaung: von Stadt..... ....... 41) 7 Dcpositen-Consignations» u....vpofcliekar K re d itc Dâreklimisvcrwî'ICunşjr ......................... lu sp e ktio nsajiît £l'Mna naraţi nisteriu m ) .........fîHIALTSJPERg& tCBNlS I TE TEtL 7 O Sritc V a g Casa do D epuneri................................... A d m in is tra to rii fin a n c ia ri d in t a r i i .......... . .. Gomcinde-Fabrikswerfce ................... IIo lic Teehtiisclie -Katvcrsainm lin jjf ................ .................................... A d m in is tra ţia F i n a n c i a l a C a ­ p ita l oi ................................. . .. W einbauKxetiite B ire k U o n sv e m a ltu n # ... n............ !)irect*»m*'n C re d ilu liu Hh>ot<M«tr .. Direcţiunea C re d itu lu i Judeţean... C o n siliu l S a n ita r S u p e rio r .. 7« < 5 7 45 S e rv ic iu l d«* Identificare pi* lângS P a ic h tftu l T rib..... ■ * * ........ ...... ...... 70 C e ntrala C ooperativelor dc P ro ducţic $i C onsum ............... In d u s trie Minrstc* n u m . H oher Oassat-ions-Hof ........ Camerele de C om erţ si închis trie ..... ■ P refecturile do i i u d e ţ .... ...... ....... ............... €5 T rib u n a lu l I l f o v ...................... 43 J0 li 47 G Gofsiuguisse-Genersildtreikl...... Deputtcrlen EUtmmev .....>*Pavke t Ilfo v . • • M inisterul de In d u s trie s i Co* în a lta C urte de C asaţie ..........hM» .. 39 Uzinele C o m u n a l e .... 42 Percepţiile C o m u n a l e ................................... R ... C onm nal şi V i t i c o l ........... ...... IToher Jîeehuungs-Hof .. I l f o v ....... Geoto^iselies-Instilut ............ .................... DistriktsG em eînden-u...... 68 ^0 Ş ? 7.. .......... ..... . R criel'tshof I l f o v ...l?at........ KrzeusunKS-u............ ............... C o n s iliu l S u p e rior al M iu e lo r ....... ........svois.iuni (Mină*tej.... R egiunile In d u s tria le .... 78 O S IW «2 D irecţiunea Generală.. C a m e ra D e p u t a ţ i l o r ............... .............. Handels«u. .... Inspecrioraleh* C om erciale ............. a P o rtu ­ rilo r ţ?t a C k îî oii de Comunicssţie ne A î> ît... ........ G e m e in d e 'S te u e ra m te .... . 74 42 Direcţiunea Generalii a în c h is o ­ rilor: . rS 9 m .....s-Tîiseubahnlinien Gemeinde-Scb Sacbthaus ...... D i stvlkts-Pjiafe k t u r e n ......... 7ţ} «• •!« > .......... .................................. Maudets-u.....4ii leu u„ Wassevverkel........... .. lloEicr S a n iia ts -...... ICon... Fin an-Averwaituug clcs 'Distriktea I l f o v ......................tnz-M lnisterium ......................... G e n e ra li a C on struc­ ? i< ţiilo r «Io C iti F e r a t e ... .................. MandeKs-lnspektorale . In d u s trie K a m m e rn ... Incluslrie-Bezîrke ..... Î2 Direcţiuuea...... ........... Fiiuciiîcverwalter dor LaiulesP rovînze n ...............Dir. 74 P archetul General a l C u r ţii de A p e l ...'2 SJ8 O H 08 H i» 8 IdcnlittzirJ-ungsaiut des Goricbthof e........ C o n s iliu l T cchnîc S u p e rio r ................

.....ln s p e k to ra te .... . Sicherheits P olizei ..... I l f o v ... fiii* Arbcitt-Geno.... M in iste ru l S ă n ă tă ţii..... M in iste ru l <lc Interne .. .......... M in iste ru l Cultelor. .. K u ltu s u........... D orfgem einschaften ............. C redit si Aju to r a C orp ului D idactic . M in iste ru l in s tr u c ţiu n ii P ublice 66 7(5 6S 24 2G 05 110 104 102 09 N N a tio n a la m t I. .. O effentlicber Sfcaats .............116 Inspectoratele M inie re ............. . ....... 68 M in i steri um des A eussem . ... o& M in is te ru l dc R ă z b o i .... O... D irecţiunea M o n ito ru lu i O ficial şi Im p rim e rie i S ta tu lu i . ............ .. M in is te ru l Afacerilor.. P o liţiile din ţa ră .. ............... Cooperaţiun ii şi A s ig u r ă r ilo r Sociale .......... ..ssensehaften u n d Soz-iale Yersic h e r u n g e u ..M in is te r iu m . ......... .. .......... Oîl D irecţiunea Generală a M ă s u ri­ lo r şi G r e u t ă ţ ilo r ............ . ....... Geivichte Ceneraldirek........ProF........ ...... 3 H Masse-u...................... 6u tio n M edîzi n-ger ichtliches In s titu t .... 7«i M ilita r sp ital „R e p in a E l «sa­ bota” ...... ... .. ..... . S p ita lu l M ilita u „R e g in a Elisabeta” ...... .... ...... ..... J u s t iz ... Y ... ......... P refectura P o liţie i C apitalei .....110 M inisterium ... 113 D irecţi unea G enerală a Oi’ic in lu i N a ţio n a l 1.. ............................... M in iste riu m der ocffentliehen G e s im d h e its p fle g e ...114 D om eniile C o r o a n e i ..... Generaldir e k t i o n ...... ............ 73 J u s tiţia (Curţi............. ........... Hauptstadt Bukarest..... In s titu tu l Medico-I...M în is te r iu m ..M iniste riu m ) ............ S tră in e ...... .. .... ..... 3 C entrala O b şliilo r Săteşti ...... ....P u b lic e şi al O crotirilor Sociale ...... D r...... ............. .......... ....... ...... .. .............. K rougyter-V envaltuns: .................. Polizeidienste der....... ... .....8 INHALTSVERZEICÎXNIS I-TE 'JjElL S<H o Pag.. H ilfskassn der didaktisclien K iirp e rsclm ît 5 1 2 34 102 Direcţiunea P o liţiilo r si S ig u ­ ranţei G e n e r a le .......... K ii îl s t e ...... Polizei-Prăfekhit* der.. 102 M iniste v iu m fiii* Untc-m chts .. ... ..... T rib u n a le u. M in is te ru l de J u s t i ţ i e ... Lundes-Provinzen ....... Ivorper^ubaft der GcrichtsvolJzicilCî* .. .... .. V ..egal „Prof.......... .. ... 32 34 102 P ark e tt des Gerichtsliofes Ilfo v .... şi A rtelor ....... ....... ..... . 58 58 111 *2 3 3 C o rp u l P o r t ă r e i l o r ........ 75 P archetul T rib.. ălî M in is te riu m der oeffentlSebeu 93 Ar bei t e n . 76 F a m ilia Regata a R o m â n ie i. Oekonomie-Kredît-u. . Di*...................... M in iste ru l M u n c ii.... * .... . ...... K r ie g s .A nezeiser Direktionsverwaltunşnr (M onito­ rul O f i c i a l ) .......... O.... • • « » 4 K o n ig lîch e Rum anisclse F a m ilie K bniglieher H o f ..10-1 M in iste riu m fur....... .. J n s tis (Tîofe... 2 Casa R e g a l ă ... .. 113 Obere Polizeibehbrde-u.......116 M in e n .. ...... M in a M in o v ic i”................... 24 M in iste riu m des Im ie rn ...................... M in a M in o v ic i1 ’ ............ K veis der..................... Casa de Econom ie. .... .. . ............ . .... Friedensjrcrichte) ..... M in is te ru l L u c ră rilo r P u b lic e . T ribunale şi Jw_ c i i t o r i i ) ..... ....... ..... * 75 33 36 33 U ...... «5 ?G D irecţiunea C a d a s tru lu i (M inis­ terul de D o m e n ii) ... ...... 73 72 K ICatasteil -D irektionsverw al lu n g <Domănen......

..T ie r a m i.. .. ... Post-Teleg:rapb-u. C e ntrala B u n e ilo r P o p u la re ....... D ire c ţiu n e a Generală a  sisten tei iSoeiale M in iş tr ii Secretari dc S ta t ..... . re le g ra fic Central. 110 m 41 4 112 4 •12 ăl Tabakfah rik „Belvedere*’ 5 .......... * i * ÎS Român60" SeSv ic iu lu i MaxMîtn Sanitiitsa mt..... .. 91 35 4 Direcţiunea. ...ssenHcbaf u n d Gviterzeugrnunff dev Bau ZollăintyL'-Gcneraldirektion .... Casa C entrală a C ooperaţiei .. .... P răfc b tu v des Disti:ikte$ Ilfo v .. ........... . "Biseabalnen 99-91 R um ănische D ip lo m atise h c u n d K onsular-Kbvpcrschaft in Au18 şlande ■» « ..........1 M derc^CtUra de Tuhm •’Bplvc' 51 Yerkebrs-Mini sterium Volksbanken-Zentralc fi 108 M in is te ru l c o m u n ic a ţiilo r .. < .. ........ F.. ....... 97 D irecţiunea Generală a A pelor ... Zentral-Teleg^aphaint ........ .. .... ...... 4 Sozialc-Beistunds Genecafdirektio n .. Casa Şcoaîelor S e n a tu l -. ... General# a ' Poşte­ lo r r a ^el ° r 9*....G eneţaldirektion 110 ^ iu i° S a n i^ a ^ enera^ a ®erviciu S a n ită ts a m t der H a u p ts ta d t .......INHALT3 VJ5RZEICn. X-T E-TEl£ 3«lt« 9 ?«..... R e g ia M o n o p o lu rilo r S ta tu lu i D ire c ţiu n ile R egionale C. ............. ...sse der.. 93 93 91 cru « ! « » « » « • . C asa P ă d u r i l o r .. .. ...... 93 93 91 57 44 ...... î)U 90-91 18 78 ^ ^ o m a t ie $â Consular S tră in ă ta te .... Zentijal-Telepho’n a m t ... Mî- 91 35 Regie der Staats-M onopole .... ..... Streichhblzer-u Stem pel m arken 51 fa b rik S e rv ic iu l S a n ita r al C apitaici.... ..... ... Telepbou Generaldir-ektion ........NI3 .......... .... ... • • • • Huttianisclie Seedlnst-Direction . .. 108 77 W W ă L d c r v c r w a lt u n g .... 112 S t a a t s m in is t e r ... .. .. . Rom an m ... ........ des M inistefirates .. ..S tiftu n g . .. 55 97 Z e n tr a l....... R.. . .. .... Geno....ş i I») proprugtâ r is ii S ă te n ilo r .. Psăsidium .... ..... 50 Regional-Direktionen der R u m .. ...... 57 4 1 Poştal C e n t r a l. . b e rv ic iu l V ete riîiar a l C apitale i F a b ric a dc C h ib r itu r i şi T im bre. D irecţiunea Generală a Vâmiloi*. ... 101 Senat ( d e r ) . W asserveinvalfungs General Dir e k t i o n .... .... 4 42 S la d ts .... .... Zentralka.... . Tojefoanep ip S llS îf n iş tr ii *îu deţuîui Ilfo v C o n s iliu lu i de .P o s t a m t...... O fic iu l Telefonic C entral ............ 41 Scitul b a u s e r .

.. t -linieri UoalWoi* nervoase si « ■ !< •< •• Irotcvapn* (Pac.....* * i d i­ verse . A sociaţia ............ pngc 14 e t 23....................... .............. *1. Ii.... B Biblioteci .. ........:... ......«..ociat':» „ l ’n »> •< •:»" (a M iraţilor) .. C entrala M o rarilo r din lîoaafijiin Corei' 1 'A v o c a ţ ilo r ........ de AlaelicinŞ) .... ii»1 M f d i r i m i i .... Cî.. Bisericile Oi «n«l«ixr Sircin**- iî 'l "i m c C r t m m u i i .... Asocia ţi m ii profesional* . . ............TABLA DE MATERII LA PARTEA Il-a In s titu ţîu n î d iv e rs e P o u r fa c lllte r Ies i*6cherclics uux E tra n g e rs. A sociaţia (îeneralu ii Pan siiaciţlilo r d 'n R o m a n ţ a ... . P.. de medieiu?i) ■ C linica Tl-a si 1 1 l-a c liiriîi^ ic jd ă (Fac. fîcreal â lîlila r :il O fiţe rilo r din ÎJîi •f r> 7 (in «4 I... «li* M e t l i ....... .......... . C .. ’m ”îj M i...... «Ic Ril Occidental llixeru-ile l*sr....... .......i n i i ) .v.....P »K - Acadontia de Iunite S-Uulii (îoincrciate şa fndw slriaic ... (îcncralâ a IVesei lîo- ......................... A oro 0!.... (b a c u ri d iv e r s e ................... Asociaţia (Jciieralfi :« ( Viucaeiauţi lor »li* Oerc.. A şe zăm ân tu l (...............li :» ! T iT .......de ilji* R om ânia ... ...... C atedrala P a t r i a r h i e i ........... deutsch-rujnitliiisch..... ..... (îeneralfi :» M«*dicil«>r .S prijin ii I" t................ Ahociaţin (rciwvailS :« C orpului D idactic Kvrcesc rlii> Iîncur C J j t * .........•meilor române.......:> ii •• II » • 4 i ■ i Hiscricih*: 1ai 1«•rană. . ............Lor eîiilor tu iii:<r«* (Fac..... .... .................................. ..H Iii) [ i * ! 1 i 1 1 I C linica lioale. C aiiliiv* ............ .. . A 1 ! Asociaţi:» lo r din Asociaţi:) A sociaţia 'jc u cru lâ a hijviiwrlKontania <A.......d v in îi *i A atflu-ianfi ... ..... Aî-......... ............. 23........... ....... A sociaţia O e ş tin S :: Pi*m«iUn*........ ... rţi. A hoeialia JJftîmilor Rom ane . .....seriellc C ato lic ».. Uisoriciltî Isr.... Asociaţia U n iv o rsilu lii Populare Alenonl R o m â n . C linica hoolelor înîufah* (î* j................. I!1 7 •V ) n *> :.......< . . A soeiatia (îcncralrt a Profesorilor Secundari d in R om ânia ... v o lr Ia T able dus Matifcres eu la n g u e fra n ţu is e e t allem H nde avec tr a d u c tio n r o u m a in c ..i U I •ii» .......Ril S p anio l t» r. l/isw ic ilo Ortodox»• Român»* .... ........ A zilu ri «liver^f ...............)........ Automobil-CUilj lî i^ a l Rom ân ................. ..... A zilu l „Hiena D oam na’* ............ J.. 1 7 17 1 7 17 .... CJcreui Med i c u l ... S c ite 14 u .....'nllitral „Ion (\ IJrî-tim n»**... A cadem ia R o m â n i t .. . Z u r K iie ic h te rtin g d e r A iiliiiiid un jj îtie F re m d e s îe h e Inlialls-V-crzeichnis (r>inx<isisch>rumftnlsulii u.. .il>ul lîesal al lîomftmtîi ........... ................i ‘ «..' .. . A sueiatf” CtenwnlK n Oliiiuiştilor clit> R o u i â n i n ...> * i 33 ’m »> i ....... ......

. $4 C luburi p o lit ic e .... In stitu tu l M aternitatea ......... ...... ... .... .« ...... de Medi‘clnă) ......... ............ ... ...... F acilitatea d c F ilo zofic i*i Jjiterv........ 60 C lu b u ri diverse ....... In s titu tu l dc d o m n ito are al Soc... 43 E fo r ia C o m u n ită ţii EvungJieliee................. .... ... .... In s titu tu l E conom ic Românesc ............. ...... v........ ..... F acultatea de F arm a c ie .......... .. de M edici uă) . Laborator! ile şi ( ’Jinieâle F acull...... F acultatea do M edicină .. ' 60 ’ C lubul S p ortiv .. ..... ... . ... ...... .Autorizaţi şi E xperţilor C o n ta b ili d in R o ­ m â n ia . Epfctropifi A şezăm intelor ttrândoveneşti .............................. ...... do M e­ 18 diei j j f i ) ......... In stitu tu l Meteorologic (V n fta l Pa cult... Facultatea de M e d icin ă V eteri­ n a ră ............. Tftd ... ... ........... In s titu tu l de B alneologie (P a ­ cul t.. ........................ ....... .... ......... .. . C lin ic a o fta lm o lo g ie i ............. In s titu tu l B o t a n i c ..... ...... In stitu tu l de P atolo gie ş i Baeteviologie (Fac...... Pedoratiuuea S ocietăţilor de Sp ort d in t t o m â n ia ........ 45 45 1 4 4 6 1 5 K pitropia A şezăm intelor „N ifon M itro p o litu l'1 .. ................................................. r .... ..... dc m e d ic in ă ) ......... 16 ÎS Iii 42 13 16 50 .................. Institutele şi L a b o r a to r iib Fa* c u liă ţii de M e d icin ă V e te rin a ră Institutele §i L aborator! iii* F ă ­ cu llă ţ ii di* Ş t i i n ţ e ........ 59 D irecţiunea G enerală :i A rhivelo r S t a t u l u i ............ ' s * * D t -ţi*...... 64 C om uuitatea E v re ilo r d in B u cu ­ roşii ..... C lin io â oţiru:rgicală ia fR n tllă şi • * • ortopedie (Fac.... ... 12 19 1 4 1 5 18 12 Facultatea de Teologie ........ de M e d i c i n ă ) .. ................. dc M e d icin ă .... .................... 26 G răd in ile de C opil ale Societătei O rtodoxă N aţionalii a Fo• meal-u* l î o i n â n e " ... Dispensarul „Gouttc de I... ... ...............u le s c n ..... ....a it ” ............................. 4 lr » 1 * 1 O T 51 IK 18 Institutele........ ........ ...................... 10 iîî Inspectoratul Şcolar al C apitalei In s titu tu l Ue A n a to m ie topo­ g r a fic ă şi cliiru rgtca !ă (Fac........ de Me» (licinS) ....... .. E fo r ia S p itale lo r C iv ile ... 46 Conservatorul dc M uzică şi A r tă S'2 D r a m a t i c ă . 60 C lu b u l •P e n sio n a rilo r C iv ili -şl M ii i t a r i .... .. E fo r ia K rc tz ..... 18 C lin ic a in f a n tilă (Fac..... ....... .............. ....... 17 C lin ic a obsfotricala (Fac.. de m e d i c i n ă ! ..... . ............ . .......... F u n d a ţia C u ltu rală „Principele C a r ol” .. C orpul C ontabililo r .... 20 „Principeic jM iltai” .. 11 şi I I I (Fac. ........... ........ ... do Ş t i i n ţ e ) ... G răd in i do C o p ii Urbane ..... . ............... In s titu tu l Eleutro-Tecftnic (FaAiilf ^ 6 ‘> ... .. E fo ria S p itale lo r C o m u n ită ţii E v r e e s t i .. ....... 11 ........... de M e d ic in ă ) . 18 C linioile medicale 1...... . ............. 17 C lin ic a ginecologică (Fac... (Pac..... :t8 de fete „Focşăneanu” 38 „Io n H eliude lîădn.. • ... ' 18 .... de M edicină) ...................... Externatul S o cie tăţii Ortodoxe „'/m v R o m n ic e u n u * ............ de M e­ dicinii ...... .. ........ 45 C om unitatea Israe l ită de R i t S p a n i o l ....... de M e d icin ă) •17 C lin ic a derm atologica el slfiUg r a flc ă (Fac.18 C linica terapeutică (Fac.. ... J S £ C lu b u l O fiţe rilo r do Bezervă ...... ..... ...... 45 37 Facultatea de D r e p t .... .......... F undaţia U niversitară „Carol I” II 61 51 ÎJ G im naziu) GininazUO G im n aziu l îcscu” G im n a ziu l de băe&i „C nltiuvi" ... ... Ortodoxe N a ţio n a lă a Fem eilor R o m â n o ...... Facultalca de J $ t i i n l e .. Inst M ulul Sncinl-Romancae l .

.... .. ... . Laboratorul de parazitologie şi.. ... . de Ş t iin ţ e ) . .. L aboratorul de fiziologic an i­ m a li (Fac.... de Farm acie) . .. inspecţia san itarii a alim ente­ lo r (Pac. .. .... P o lic lin ic a „Iubirea de Oameni*’ -2 4-t P o liclinica ... Laboratorul dc anatom ie si ombriol-ogie (Fac.. . ... M uzeul de E tn o g ra fie ......... .. Laboratorul de ch im ic biologică (Fac... .... . . .. .. Ştîiîîţe) .. .. de M e dicină) ............ ................ de Ş t i i n t c ) .. ... . de "Medicină) . ... P P atriav hîa B isericii Ortodoxe Rom âne ....... dc Ş tiinţe.... de Farm acie).. Laboratorul de m orfologie şi zoologie (Fac.... .. ......V o d ă " . ...... .......... dc M edicină Ve­ te rin ară)' .ăr” .. de Ş tiinţe) .. L aboratorul de botanică gene­ rală (Fac.. ...... de M e d i­ cină V eterinară) . L aboratorul de farm acodinam ic şi terapcntică (Fac. ..... de M e d icio ă V ete rin ară) .......... Intim.......... Liceul „Cantem ir-Vodă” ... Laboratorul dc m cd lcin ă opera­ toare ş i obstetrică (Fac. de S jt iin t e ) .. .. de M edicină V eterinara) . L aboratorul de hig ienă si m edi­ ei n ă experim entală (Fac............ . Liceul ............ L aboratorul de patologie gene­ ra lă (Fae. M uzeul N atio n al de A ntich ităti M uzeul S i m u ... de Ş tiin te ) .... de M e dicină) .. .. Laboratorul de paleontologie (Fac. dc Ş tiinţe) .... de M e d i c i n ă ) ... ..... Liceul .... .... .... de Ş tnn te )... L aboratorul de geolog-ie (Fac.. de M e d ic in ă ) .. . Liccnl „Sf.. de ^ fiin ţe ) ..... .... Laboratorul de chim ie agricola (Fac...... Liceul ... L aboratorul de m edicină legală (Fac...... . ......... ...... yU In te rn a tu l C o m u n a l de Fete Or­ fane „ B a d u . a .. .... L aboratorul de fizică (Fac.... . de Ş t i i n t c ) ........... .. .... Laboratorul «le acustică şi on­ tic» (Fac......... L aboratorul dc anatom ie patolo­ gică şi m icrobiologic (Fac........ ..... de M e d i c i n ă ) ........12 TABLA DK MATERII PARTEA II In s titu tu l S u ro rilo r de C aritate ... ...... Liceul „La/.......... . ... ..... ....R e g in a Htisabeta' Presa ........ ....... . .. Laboratorul de m edicină opc£atoar...... .. ...Gh... L aboratorul de zoologic m e d i­ cală (Fae............... de Ş tiinţe) . Laboratorul de chim ie organică (Fac. ..... Laboratorul de farm acie cl... L îita C u l t u r a l ă .. M uzeul A m a n ........... . .im icS şi galenică (Fac.. . ... dc Farm acie) ...... is ]i> v> r\ vf is u........... .R egina E lisabeta” ...Matei B asarab’") ...... L ab oratoru l dc liig ie n ă (Fac. .....3 Iih a : Viteazul*' .......... 3 :5 ii li 11 M uzeul de Tstoric îsfuturnlă ... Liceul „Spiru H aret'' .. Laboratorul de chim ie alim enta­ r ă (Pac..... L aboratorul de zooterdmie şi ex­ te rio ru l a n im a le lo r -(Fac.............. de M edicină V eteri­ n a ră ) ... î Labo^atoijul (le fizio lo g ie şi istologie (Fac... de Farm acie) ..... Muzee ş i coleetiuui particularo . ..... ... M M ica i l h t e r n i t a l e ...... ... L aboratorul dc anatom ic şi opti­ că (Fac... f in e a i” .......... de M edicină Veter... .... L aboratorul dc farm acologic (Fac*.. de M edicină V eterinara)..) .............. .... ... .... .. de M edicină V eterinară) ............ de Ş t i i n ţ e ) ....... ............ M uzeul K a l i n d e r u .... .. de M e dicină) ........... de M e d ic in ă ) ... . L aboratorul de anatom ie şi fizio­ logic vegetală (Fac....... ... Laboratorul de ch im ic an alitică (Fac.. Laboratorul de m edicină expe­ rim e n tală (Fac.... L aboratorul de patologie m edi­ cală (F ac de M edicină) ...... S a va” .......... Laboratorul de m ineralogie şi petrografîe (Fac... de M edicină) .... ................... . .. de M edicină-Veterinară) ... Laboratorul de ch im ie m edicală (Fac.. Liceul „L ihros” . L ab o rato ru l de c h im ie anorga­ nică (Fac....... Laboratorul de fizio lo g ie (Fac...... Laboratorul dc c h im ie tedmoloîiică (Fac... ... ......... .......e CFac....C lub . .. de M edicină V e t e r i n a r ă ) ...... ... 14 1$ 1 1 3 1$ 13 lf J li 1 1 J r.... ....... Laboratorul de fizică experi­ m entală (Fac...

.... fag....Sacvă” de în m o rm ân ta re .... Societatea S criito rilo r R o m ân i............... ......................... Şcoala ţie Conductori de Lu- „Culiura” ...... A ...................... > .................. ..... .. •Ift 61 •> 0 -/ % 51 •IS 61 51 53 59 53 •IN •1 3 42 41 43 42 43 42 i|3 43 r> 9 46 0 4 1 3 43 43 Scoalele Arhiepiscopale Catolice......... 53 61... ......7 9 47 r fc O 53 4$ 50 47 56 4S 9 52 47 56 56 G 1 32 43 43 r> 3 •1 7 55 47 Elisabeta” .. S fa tu l R a b i n i c .................... Scoală dc A rte Frum oase . ........ S p ita lu l M ilita r Central (vesti T abla de M aterie P a rte a f-a) S p ita lu l P a n t e l t m o n ........ ..... .. . S fa tu l N e g u s to r e s c ................ Societatea de S alv are si <îe p r i­ mele ajutoare în cazuri de accidente .. Societatea N um ism atică R o­ m ană .... . P.......................... S fâ n tu l S in o d «1 B ise ric ii A u to ­ cefalii Ortodoxe R o m â n e .... Societatea „Tinerimea R o m â n ă ” S p ita lu l Aşezam in lele Brâneov e n e ....... .......... Societatea p e n tru O crotirea O r ­ fa n ilo r d in R ă z b o i ...... Şcoala .. ................... Societatea „Crucea Roşie’’ d in R o m â n ia ” . Societatea C u ltu r a l» „MaeedoR o m â n ă ” ....... ...... ..................... Societăţi diverse de binefacere . S o c ie ta te G eneral» a Fitnction a rilo r C om erciali « .......... Ş co li in d u s tria le cu secţii comer­ ciale .................. .............. S in dicatul Central a l M ie ilor f lo r a r i din "Rom ânia ..... 1.............. ...... > Societatea A rh ite cţilo r R o m â n i... ... ...................... i ...Ro­ m â n ia . Societatea Istorie» R o m â n ă .............. Societatea C e n tra l» A p i c o l i i a P ro p rie ta rilo r si C u ltiv a to ri­ lo r din R o m â n i a ... Societatea piiutru În v ă ţă tu ra P o p o ru lu i R o m â n ......... ............. ■ î«f/>vioaru de M eserii ..... .... Z e r le n d i) . .. ş t i .. .. 2..... Societatea C u ltu ra lii „G raiul Rom ânesc” ... .................... ..................... Societatea O rtodox» N a ţio n a lă a F em eilor R o m â n e .............)............. S p ita lu l de C opii ........ .................... Societăţi C ulturale -diverse ..... ................... .. . R om ane... ................ £ . No..................... N o... 3... ........... . S p ita lu l C a i ' i t a s ...... .......... •... ..... Societatea de binefacere „Regina Pap 23 23 l 57 45 55 55 57 57 64 62 53 S Societatea „M ărS ştl’’ . ... Societatea A rh ite cţilo r d ip lo ­ m a ţi • ............. Societatea Scriitoareoi.. ... Societatea pe ntru P r o fila x ia T u ­ berculozei .. N o..... .. S p ita lu l < 3 e C opii „ F u n d a ţia Solotnon” .............. ..T A B tA r> T î: MATEIUJ PARTBA I| ta Seini m iru l Central S e m in a lu l „N ifo n M itro p o litu l''...... Societaten In s titu to rilo r si In s ti­ tutoarelor din R o m â n ia ............. .. S p ita lu l Z e r le n d i...... 40 27 33 33 33 .............. ............... Societatea „Principele M ircea” (pentru rjroteet..... Societatea de A sistenţii „M u n ca" Societatea A u to rilo r D ra m a tic i....... .......... ............. Societatea „C ultura şi A ju to r u l F em eii” ........ Scoli in d u s tria le de \iecniei ... ... S in d ic a tu l Z ia riş tilo r d in Bueuresti » • f « Soci etăţi de a ju to r m u tu a l ... .... ..... Societatea Izrae lită ... Societăţi M u z i c a l e ....... ...... S in d ic a tul A rtelor Frum oase S in d ic a tu l A rtiş tilo r D r a m a tic i şi L ir ic i din R o m â n ia .. Societatea N a ţio n a lă de A g ri­ cu ltură d in R o m â n ia ............ ............ ’........ S p ita lu l C entral al A s ig u r ă r i­ lor Sociale ........... « • Societatea „. Socoaleîe Congi-ejratlnnii A ngli­ cane .......... S pitalele ş i P o liclinice le C om u­ n ită ţilo r E vre ilor din B u cu ­ reşti .....................C om ercială de băeţi 40 32 38 40 00 Şcoalele Comunităţii Evanghe­ lice » ....... .......Obolul” ........... .......... S p ita lu l Central de boli m in tale şi n e r v o a s e .. Fcoaiele Elem entare de C om erţ No............... Societatea G enerală a F u n c ţio ­ n a rilo r P u b l i c i ........ Societatea R o m â n ă de Ştiinţe................. .... .............. S p ita lu l C o l e n t i n a ... 4 1 » * • • .......................... Societatea pentru P rotecţiunea A n im a le lo r (S.......... Societatea de binefacere „Tibişo iu l” ... .......... Societatea '„P olitechnica” ...................... .... ....... Societatea Izo la re a Tv>bercul ozei (Spit..iunea C o p iilo r în R o m â n i a ) .. ......................... Sidicatul D ro g h iştilo r d in .... 5... ( ......... 1.. Societatea Generală de Patro11agi u ....... Societatea R e g ală R o m â n a de G e o g r a f ie .................. ... S p ita lu l F ila n tr o p ia . Societăţi Sportive diverse .... ..... S p ita lu l C o l t e a .......... Societaten „L e agănul Sf-ta Eeaterina” .............. « • ..

.... Şcoala prolVîSionalS de fete . dc Lîazervii ............ sccumSarti de fote gi \ T E x te rn a t „Carm en Sylva*’ ...... si M .............. l „A .............. ... .. Şcoala S uperioara rlc Ş tiin ţe de Stat............ ... S f o li p rim a re dc l>îti*{... 30 A z itu l -Elena D o am n a” .. ............... ... Şcoala..... ............Elena Era • el ide * ' ... E v re ilor d in Bucureşti Şcoala p r im a m de fete a C o m u ­ n ii......... .. „ Şcoala norm ala a Societiitii )>.........> ......... P n iu n e a F rancezilor d in Bcmâi» 5 a ...................... U niunea Z ia riştilo r P ro fe sio ­ n işti ........ . a ......... 2 „Principesa E lisabeta” Şcoala p rofesională de fete gr......... . .. „G hcorghc C hiţu'1 * .... Şcoala S u p e rio a ră de C om erţ ....P r in c i­ pesa Elisabefca” Şcoli partifrularo divorsc .......... •... 2fi 21 1>.14 TABLA J>£ M ATERII PARJ'KA I I — ’J’ABLS 1JE MA'flKRKS ll.... . A silc .... . .. ........ reviste şi publicaiin»ii di­ verse.. Scoli p rim a re dc* fete dc S ia f ............. : . TI Ext ar nat No.....->im m i ta ţii E vre ilor din Bocni r e ş t i .. rle Arcbiteci u r a ......... ... .Eli­ n a M a te i B asarab" .... Vnimuca General?...... .......... .......... A cadcnaie Roum 0 5 n e ... ............ Şcoala Superioara......... (Tniversilatea Populara a CSmin îi lu i C u ltu ral U .... E........... Şcoala dc m enaj „Gli..... . . .... .'> H S4 1 5 2 :1 2 fi4 Table de Mati&res ăe> Ia îl-em e P ârtie Î J i s U t i î l i o i i s d t v e r s e s <le B u c a r e s i (Pranţaiîs-Rotim fiin) a P....... S 28 3 1 33 21 * > C 32 2« *22 ■ > 3 3 1 33 an su 3!i •II! ^eo-îda S u p e rioară de A s r ic u l­ tu ra ... . Ztarfi.. Pilipescu** .. iîi 3J Şc-oalu profesionalii de Jeie gr........Naţional \ u r n iu n e a Centra lît a S in d icate lor ^ A p ic o le ... Par.. 5? Aero-Clul>ul R e ^ a î al R o m ân ie i ........'5 8 9» W 31 4< ... .... Asiles D i v e r s ...........Academii» de Jn alte S tu d ii 0o5 » m erciale şi Industriale... lîobescn ’Şeoala p ro fe sio n a lă de Pete Nfo.... do S lai ...... F.. 2‘ J va 30 ............. fJco-ala 'secundarii de fete gr. ...................1 D •1 7 2a ............ ....... .. Ş ro li p rim a re de fete ale C om u­ n ită ţii E v re ilo r din B ucurcşii. ....lK VAHT1FÎ Fdc Ş coafci in f cri oa va de Mesevi i pentru fete . . ........ ..... ir MVatiui ...1 l i'u»uUţitt>ife& F iJip s i Raschela Foc*sSneunn.. r .... Şcoala de m e n a j . Tndus cri in i­ lor d in R o m â n i a .. I I X’o..... Scoli m i x t e .. 1 „ i î ^ i n n M ă ­ r ia ’’ . ..... ............... $ c o li prim are de băvţi alo Q.... Ti’ Jn io rn a t .. .....v Etudfts Commei'cuiles et TudustricUes...... ^coti practici' d<? Com erţ curs seral .... Scoală secundara de fete grr...... .... . .... Şcoala norm ala de C o n d u c to a ­ re de G ră d in i de C o p ii . Şcoala dc m e n a j externa .... ........./Evreilor "Români” ..i < Seoaîa de Topoinel v i e . f . ....... Şcoala P o lîteelm ică .................. ..... ..... r..... 5S m hS V niuncn Ofiţerilor....... ...K7.......... ............ ....... ........ Şcoala de Sericicultura........ E v re ilo r do Rit S p a n io l . Şcoala de n im e r ii „C iocani:)” .... fn v H tă tu i^ P o p o ru lu i Ronuln.. .... R.. .. îjn iu n fta ... Şcoala profesionalii dc fote ...îîl i yj :k) Gr............ Scoli speciale in d u stria le de b f i e ţ s .......... Şcoala Superioara de Arte si M e s e r i i ....... * ....................Elena D oam na’'’ .....w n A-oadenuie <lcs li«ud«...... 63 A z i l u r i ........... Seoala primai-a dc baeţi a C o m u ­ n iu n ii.......... ........ « ........ 1 7 A cadem ia Ro^nâuS . .. ........ . Aero-Club R o yal de Roum onio....... ... Universitatea din Bucureşti ........................ .. i'O K ..... I No...................... ...........:fnstrucţianea GoldFar5j” ...... ..

...pie grynof.......................TA35LE 03E WATlfiBKă lEBMfi................................a c h iru r g i­ cală (Pac.......... ......... ........ . .......... . m â n e . B IJih S lo th e n u o '* ............... C lin ic a in fa n tilă (Fac. ..... 61 A ssociation „ S p r ijin u l” (<les femW mes R o u m a i n e s ) ..... C lin ic a II..... B ib l io t e c i ........... A sociaţia B ăn c ilo r R om âne .....................d e e in e ). C atedrala P a triarh ie i ................... ... C liniq ne chirurgicale infantile... Cercle jn e d ie n d ...a gi III....... A sociaţia 'C reştină a Fem eilor.. ............... 57 m an le A ssoclation Generale du Corps D idaetique Israe lite < ](? Bucarest ... ............. G........ O linh iue in fa n tile (Fae....... 4 • » • • • ■ • • ♦ C lin ic a boaleloi* m in ta le (Fâc.............................. Cercul M e d i c a l ...... A sociaţia U n iv e rs ităţii P opulare A teneul R o m â n ....................... ............. G enerală a Com erci­ a n ţilo r de cereale <lln Romfinia............... O e rd c in ilita ire des O ffie ie rs de Buca v e s t .................. A sociaţia „U nirea” (a U tiftlilov)........ .. .. ...• tia n o ” .................oloftHiuo Fac................................ Mddie i n e ) ............... ........ C lin ic a ginecologică (Fac....... f> D A ssocintion 04n6raJe des CJhimifitos de R ir u m a u ie ...... C lin ic a derm atologică şi sifilig ra fic ă (Fac.......... Oercîe des A v o c a t e ..... Medi-cină) .. . M4(lo* c i n e ) ........ Asociaţia Generală a P rofeso­ rilo r secundari »Jin R o m â n ia .................... Mudecine) C llniquo devmatolosi<iuo et sip h iliş rn p liiq u e (Fac....... C lin ic a c h iru rg ic a lă in fa n tilg sji de ortopedie (Fac..... ............ M A şe zăm ân tu l C u ltu r a l „ Io n C ....... Asociaţia Generală a C o r n iş ti­ lo r clin R o m â n ia . / A sociaţia Generetlfi a M edicilor........ Autom obil-Club ltagal R ounm ... 34 Assoeiation Generale de* Corn* mexyants de C 6 r£ales de Roa.................... • C liniq ue des m a la d ie i menta* ........ A sociaţia G enerală a F a rm a ­ ciştilor d in R o m â n ia ........ Bfa. A tli£n 6e R o u m a i n ............ ..... ................ ... r> 9 Association Generale des logenieurs de B o u m an ie (A... ......... 55 Association de l’ljiijvevsito P o ­ -3 p u la ire ................. (Jantă n e s ..... . . 50 A ssaciatio» des Banques Ronuittinea ♦ ....... ....... 4 ........................... A sociatinn i Profesionale $1 D i ­ verse ..... A sociaţia General? a In g in e i^lo r d in R o m â n ia (A... îl Kl) M ■ « • ■ ■ < • 4 » > ^ Associntion Generale des M£declns .... PARTJBF lll Assise C u ltu rale „Je a n O.V fiîl 2 57 6(i w 60 W ) 17 17 1“ 18 1 »* C a n tin e ............................ ......... ................ .......... Centrale des ‘M inoticrs dc lîouinanie ........) ... C ercuri diverse . W ................ ........ A sociaţia Generală a Prjwei Ro.................. ........ 54 Association C h r 6 tionne desFernHlCH * * * i 4 i i » « • ...... A sociaţia G enerală a C o rp u lu i D idactic Rvreeflc tliu B ucu­ reşti .... Asociaţiunea .. < *1 d'uvt hopedic (Fac..... Cercul A v o c a ţ i l o r . Association „U n ire a1 ’ (........ C lin i au os chirurgicale* TI et I U (Fac. ..... 55 A dsociation Gdndrale de la Pr......................... ..... . ... ..... ... ................................des l i ­ tru») ........ ............................ A sociaţia........Sprijinul*’ a Fe­ meilor........ «le Medeeine) ............es* 64 se R o u m a i u e ... ......... .......... ^ ..... 50 Associations Professionnelles H d iv e r s e s .... ... CJiixi..... ...................... B r ă t i a u u * . a . de M e d icin ă) ........... R o m â n e ................................................. O..... . .... îw* < »» / * ............ Cereles d i v e r s .... ... < ................... ............. de M e d i­ ei nH) ......... X .......................... ............de M ed ici n l ) ............... Cathedj’nJo du Pat-riareAl: .. 55 Association Generale des Phavmaciens de Xtoumanie ............. M e d i­ c in ă )................ R ............ C entrala M o rarilo r «lin R o m â ­ nia ......... •• ........... A ssociation Generale dea Profc&senrs de 1 ’EnseÎKuemcnt se* con dai re de R o un tanie .... 9 Automobile-Club K w al m a i n . Cercul M ilita r n l O fiţe rilo r d in B ucureşti.....

... Clinique........IU table j >e m a t ie r e s iiem e p a r t iu .... .................... .... ................ Ecoles clementaire* de Ccm? merce No. Conseil des...... . .................. N o.... Ecole infdrieure de n iltie re pour fillcs ♦ ^ ... M&locjne) .. ......... D şi I I I (Fac........ ) U irectîon Generale des Arcliives de r a t a t ....................... ....................> 2 4n 8$ n.... ............. ... C liniquos des m aladics des voios u rin aiţes (Fac.C u l­ tu r a ’’ ..................... 17 17 17 ÎS 13 13 1 5 1 G 4 C 0 C U G ll 45 46 57 4....... C linica o fta lm o lo g ie i (Fac........ Ecoles industriellcs sp^ciales ......................... C lin iq u e obstetrăcalc (Fac..............................................» îirfă d r a m a t i c ă .............................. Ecole <le Commei^ce „ C u ltu ra" de gareous .... M edicină) .. Com nm naixte des ls r aelites de J3u<.. N o....... Ecoles de la C om m unaute Israelite de B n c a r e s t .......18 1$ 04 64 60 fy fl GO 4 T .... C lnhs p o li t iq u e s ............... ........ Med e e i x i e ) .. C o m nu m an te des îsraeltlos «le rite -espagnol.................................... Clinicele m edicale I.... ................ Medeeinct ..... Scoli industriale dc ucenici .... do Keserve......................... 2. Ocoalele Com nnifîU ei Evreilor d in B u c u r e ş t i .................................s 10 i!0 22 40 31 27 :î:î 3» 33 33 31 Şcoala de A rte Fiumon>.s de In C om m unaute des is­ rael ites de rite espagnol ............. ................ ....e ... C lu b des retraites oivils ct m i­ lita ires ....... 1..... C lin ic a obstetricală (Fac................. C onseil R a b b in ir in e ........... C lu b u ri p o l i t i c e . ..nM” .. 4.. ....... ....... . M e­ d ic in ă ) .................... Ecoles de la Com rm iaanle î']viiag e l i q n e .. .. C om unitatea Is ra e liţilo r dc rit s p a n i o l . ...........................x mcdieales I .... C linica hoalelor nervoase $1 elecţrotcrapic (Fac.....• C hil) des Offieferj......... .. Scoalele C o m u n ită ţii Evreilor de rit s p a n i o l ....... 3................i 32 11 43 «2 40 as oS 40 1 0 22 1 0 31 27 33 33 33 * > * > 31 30 ....... No....... 17 17 n 1$ ... Conserva toi re de niusiqne ol d’a rt d r a m a t i q u e ................. Clinique..... ....................... 11 4:s r» E Ecole des Beaux-Arts . Corps des Companiile* autoriseft et des Experte Com ptables de F e u m n n i e ............. C lin ic a terapeutică (Fac........... 11 ct 111 (Fac... . .......................... M ediei u ă ) . 4.... Scoli de m e n a j .... Scoală xtiferioai*ă dc meserii j^ent r u tete ............................... C lu b u l O fiţe rilo r de Rezervă .... S ta tu lu i • .. ...... S fa tu l N e g u s to r e s c ................................. rit............................. Ecole......... ............................ D irccţiunea Generrdă a A rh ive­ lor.. MeC lu b u ri d i v e r s e . No............... S fa tu l J î a b i n î e ........ Ecoles de Conducteurs dc Trav a u x Po bl i e s .. Ecoles de 3a Congregation A n ­ glicane ....... > ..... N a. Ecoles diverscs dc filles ..... Ocoalele Congregatunuâ AngliCAtîG • • • ■ » « » « • i Scoli diverse de f e t o . Ocoalele Arhiepiscopale Catolice Şcoala C om erciala de b^eţi . M edicină) ........... 2..... Ecole inferâeure de m etiers ........... S coli speciale in d u stria le dc bi(c(i Scoală in fe rio a ră <le m eserii ........ .......... ........ de Medecine).. 1...................... .. M e d e c in e l. dee m a la d ie i nerveuscs e t electrotherapic* (Fac......... Conservatorul de nnifcieă ţ..................... ..... a r e s t .. .. N o.... C lu b u l s p o r t i v ............ iC T i7 45 32 C linica boalclor căilor urinare (Fac............................ ................................ Mcdecine) ....... Dispensaire „Gontte de L a ît” .................................. C lubs divers . » ................... M e­ d ic in ă ) ............ ... Şcoala de Conductori do L ucrări P u b l i c e ............... Şcoli elementar. Ecoles industricllcs avec seetio ns commei'ciales ............ ... .... C om unitatea E v re ilo r d in Bucu­ reşti ................ Ecoles C a tlio liq u c s . Ecoles industrielles d'appventis... ..... .............. .. .......................... .. C lu b u l P e n s io n a rilo r c iv ili şi m i l i t a r i ... 3..... . Şcoli industriale cu sceţii co­ m erciale ...................... N 6£oeiants .... Clinlcinc therapm itique (Fac................................. de comei ţ No..... D ispensarul „G onite de f.. de g a r ţ o n s .............. C lin iq u e oftalm ologi cuie (Fac. C orpul C o n ta b ililo r a u to riza ţi şi E x p e rţilo r C o n ta b ili din Ro■ S ................ •Club S p o r t i v ........................ Scoalele C om nnitîltii I5\nngbelice ...

.... 29 Ecole secondai re de Filles I I gr. .. ...... . sa 30 39 37 81 £6 4U 27 85 34 Şcoli p rim a re de băeti de S ta t ........ ..... Şcoala de meserii „Ciocanul** ......... 21 20 32 -fi ”2 Şcoală................ ........... ■ Şcoala secundară de fete gr. ...... Şcoala R eală „P ro to p o p u l Tudor“ si O rfe lin a tu l „ M ă ria Tur* neseu" ............ Ecole P olyteeliniqne 2 1 1 Ecole professionnelle de filles „A ................ • 31 Ecole de ra&nage „E le n a Era81 clide” ........... Şcoli p articu lare diver9e ....... .. ......................... 30 Ecoles prim aires de gar«ţoti9 (de l’E ta t) ........... Filipeseu” .............. 39 Ecoles m i x t e s ...... Bisoricile catolice Bisericile israelite de r it Occi­ dental ... ... ............... .... ............ Scoli prim are israelite de băeţi ............ * ■Eglises israfelites de rite ăspag- d T t a t ...... ....... ...........Carmen S y lv a ” .* Şcoala de S ericicultură ......Gheorghc Chiti»1 ’ ....... Extenent ......... & v ® .. .......................... 31 Ecole norm ale de la S o d c te pour renseignem eut du peuple rour o a i n ......... Şcoala n o rm a lă a S o e ie tătii pen­ tru În v ă ţă tu ra P o p o ru lu i R o ­ m ul) ......I I No.... Ecole de metiers „C io can u l” . Şcoala secundară dc pete gr..... Şcoala superioară de Ş tiin ţe de S ta t ................................... 38 Ecole professiotmelle de filles ... 2 . ................. Şcoala norm ală de Con ducătoare de g r ă d in i de copii „Principe­ sa Elisabeta” ..................... Şcoala p rim a ră isr.. ........• ♦ ................................................ 40 Ecoles pratiques de Commerep (cours s d r a l ) ............... de m e n a j „Elena Erac l i d e * ...... 39 39 40 40 20 29 36 30 38 29 80 29 28 28 31 21 20 32 Ecole superieure d'A rhitecture . ......... ........ ............ . I No.. ........ Şcoala dft T o p o m e tr ie ... Şcoala superioară de A g r ic u l­ tu r ă ... ..................... 1 „K egiaa M a ­ na .. 3 „Gheorghe C h itu ” ................. 31 Ecole de mdnnge externe „Ele30 na M atei B a ă a r a b '" .. I I E x te rn a i No. Şcoala p rim a ră isr... 34 Ecoles prim aires israel Ite............. et M'....... ţ ... E x te rn a t N o...... 1 29 Ecole profc3sionnelle de filles ........ Ecole Mi)tfrieure -le Oommeo’ce ....... 28 Ecole de S6ricicultu»e .... Şcoala secundară de fete gr......................... . .... 2 ..... ......... ............. 1 . Ecole supdrleure de Sciences 26 22 6 6 7 Eeole iie T o p o m e tr ie .................. 30 colo secondaire de filles I gr.. . I E x te rn at „C arm en S y lv a ” ......... ■............... Ecole de m faiage „Q............... ....... 29 Ecoic R fiole „P rotopopul Tu dor’ ot O rp h c lin a t „M ar: a T urn es­ eu” ................... .......... ............. ... .............. .... .................primair<* isr...............dspngnol de fi JI e s ...... Şcoala profesională de fete „A. ........................ 39 Ecoles p rim aire s isradlites de g a t ţ ţ o n y .............. ..... Bisericile israelite de T it spaniol....... . Şcoaili. ‘Roheacn*' grr............ ............. F. ...... Scoli p rim a re de fete de S t a t ......... F...... şi M ............................................. 3 *......... Ecote p rim a ire isr.......... 27 Ecoles p rim a ire s de fillee (de l’E ta t) .■ Şcoala superioară dC * Architectu<*ă ... JPllipescu” .... Eglises c a th c liq u e s .......... I I No..P rin c ip e sa Elisabeta'” G r.. Şcoala superioară de A rte şi M eserii Şcoala superioară de C o m e ii ..... ...... Şco li m i x t e .......... 30 Ecole professionnelle de fâlles „Instmct«ut>ea O o lJfa r b " ................ 37 Ecole norm ale de Conductrices de ja rd in s d’e nfants „ P rin c ip e ­ sa Efisabeta” .... 1 „Regina Ma28 r ia ” Keoie secondai re de filles I I gr................................................ . .q de f i l l e s .......... ....... ..... Scoli prim are israelito dc fete .. Roheseu” er....... ............. Sco ală profesională de fete „Filip şi Rasehela Focşaneanu” Sco ală profesională de fete No....... T No.. Scoală de m enaj externă „E le n a iMatet B asarab” ........ spaniolă de fete .. (Inter n f i t ) ... Şcoală de m enaj „G.... ... ............. .... 3: Ecole -»up^rieure d ’A g rlcu ltu re ........ ..... ............ 39 FiCole......ol-ice Com erciale cuţs s e r a l ....... ................ espognol de 40 j? a r c o n s ............ .................. I I I n t e r n a t ..... . Şcoli pra....... .... p voicsională de fete „Principesa E lisab e ta” gr......... Ş co ala tPolitechnică ......... ..... 26 Ecoles particnlifcres diverses ...................TABLE OK MATIfcBES ir-ftMB parxCE • 1 7 y»r........ spaniolă de băeţi .. Ecole &vpj*rieure d’A rts et Metie r a ........In ­ strucţiunea G o ld farb ” ......F ilip & Rasehela Focşaneanu" 38 Ecole profcsaionnftlle de filles N-o.. Şcoala profesională de fete ........ Eglise'* israMites de rite oecid e n t a l ............

. 1 2 Hf6p5tal ÎVfjlitaire C entral (voialable de mati&re Ifcre p ârtie).....u " ..................se de filles „Foe$ăi:oa:»............ S p ita lu l Central do holî m intale şi nev'‘oas^ ................ ......................nfants „Fondation Sal om on’* ............... Facnltc: de P h a m ia e ie ..... SpitaluJ de C o p i i ... E p itro p ia Aşezam m ie l ui. ..'Nifon M itro p o litu l’1 ...... Facultatea dc M edicină Veftfri11u ril * « Facultatea de Farm acie ... Pedci-a tm nea Societăţilor de Spori............ Bisericile române ortodoxe d in B u c u r ......... It F acn lte de M e d e c in e ...... FacultatcO de Filozofie * ? i Litere Facultatea de M edicina ..... . S p ita lu l F i l a n t r o p i a ......... S p ita lu l C o l e n t i n a ................... ..... :W 2 »> 2 < > G in i nasuri O im naziul (tiivma/....... .. ........... ... Sociale ............Culfaira” .......... ...... E h p o rie des H op itau x C iv ils .............FocţSneaiur’ „T.. ............. Funda li.......................................... ......... P ’nLdaţi» c u ltu ra lă „Principale C a r ^ r .... .................. • ....... d in Komâeiia .......... O spiciul P a ' i f c l i m o n ...... E x te rnat de ht Socie-te Ovtlio*loxe........ e ş t i ....... ........................................• 18 li* 12 J1 (ii 51 i> Facultatea de D r e p t ..... v U niversitară .angeres .12 F a cu lte des Leltreş el.... .... i_ E p h w ie des H o p ita u x de Ja C o m m u n a a u te Israe l ite .......-icu” „Principele M iita i” ..................... 5 Jlftpital „C a rita s* "......... ................................... ........... • • * :i H o p ifa l „C entral de M aladie? M entales ct Nervevses” ..Zoe ’Roninieo... 4. .......... F a c u lte des S c ie n c e s ... ... 43 H o p ila î Central des A s s u r u u e ^ ............................. ..... U o p ita l „Coltzea” .... Epitroj^ie des Assises ....... Soci ales ... Brâtîeoveneşti .... 15 F a c u lle de Medecine Veterinaire... .. 45 45 «7 Fnculte de D r o i f .......... 12 14 1 5 1K l!l 32 1 1 (1 1 «:........... .... .. ......... î> G Eg-lises von m ai nes oriliodox-oîî de B u c a r e s t ...................ne...... . S p ita lu l de C opii „Fundaţinnea S a lo m c ....... ................... E p lio rie de la CominunauCc Evang-elifîue .. 4 :'i 4li 44 1 5 45 4* 37 45 ............Principele Carol*' F o n d a ţi ou 'UnivcrsUaivc „Carol l r ’. ....................... ........................ H â p ita l dfE n f a n t s .............. Ejşlises luthcriee....... .......Zoe Eom niceam »” ........ .....2 B o p ita l d’F........... Spitalul. ............ flymna... 41 42 43 42 Ilij 4î£ 4S ................ ............. .............. S p ita lu l Central a l A sigurărilor.......... ...... + H d p ita l „C oleathia” ..... Philosophie ................... E x ternatul societăţii Oţtliodoxe ............................... ll'î H rtpital .................. .............. ..... ..... S p ita lu l M ilita r C entral (vezi Tabla <le M aterie Partea 1 } ............. E fo ria S pitalelo r C ivile ........ ................. . ....... cal\in« et a n g l i c a n e .... 38 33 2U 2fi H o p ita l dos Âssiscs „Brancoveueasa” ......... Cfymuîase dc garson ........ ... E fo ria C o m u n ită ţii Evanghelice E fo ria S p ita le lo r C om im tfftţii Ev r e c ţ i i . F acultatea de S l i i t i t e ...... de fete . . 43 ITospice P antei în n m M ... (3 43 43 42 41 S p ita lu l C ari t a s ................... ... .. B p h o rie K r c t z u l e s c o ... .P3nlantropia” ...jg V a e le n u mati :s U-RMR PARrtîi ray...‘' l.......mu1 1 ' ........ 2 45 44 Bisericile ortodoxe streine ....lîrânc o v e n e a s u " .... F o n dat ion culturale .. H e liad e Rîidule...„ Z e r le n d i* .......Zcrleiuli” .. E pitropia Aşezăm intelor Brânc o v e a e ş t i ........ Bisericile lu te ra n ă.........P rincipele MiUaii" ....îyjnnasc „1.. Federatîon des Scciefes de S p o it <le î î o u m a n i e .....................inl G im u a ziiîl de băetl „C ultura” ........... c a lv in ă şi anglicasifi ..„Ca rol T C a t a i m i r i ............. r > 6 2 Bjylises orthodoxe^ etr........................Trifoii M itro p o litu l” ...... ™ H o p ita l ......... S p italu l C o l t z e a .... Facultatea do Teologie ........ ........ F o y e r s .................... ... 4îj S p italul Aşez. Hei5ado Rădulesr-u ‘ («ymnnsc .. F a c a îte de T h e o lo g ie ....... E p itro pie des Assises ........................ E fo ria Krelzulescu ...

.. Laboratoire dc zoolocrie medi­ cale (Fac....20 TABLE D E MAT)£KES Ptro II-fcM fc PÂRTIE Pa».. .. Me­ dicină V e t e r in a r ă ) . .. .... * Mudccine) Lahovatoire crhygitine et mode­ lăm: experimentale (Fac......... Laboratorul de parazitologie şi inspecţia snnltarîî a alimente­ lor (Fnc.. Medicină) . .. .......... Laboratoire de morphologie et zoologie fF«:c....... Laboratorul de chimie analitică (Fac........ Sciences) ..... . Mcdicină) .. ............ Medee.. .. M edecine).. Phurmaele) .... Laboratoire de zooteclmie et cxtiSrieur des anim aux (Fac. W d e c iu c ) ... ........... ........... ...... Vetcrinairăj ..) ..... .... .. Med.. de M e d ic in ă ) .. Laboratoire (le m&lecime opi’ratoirc (Fac. ......... Med............. Laboratorul do fnrmacodinnmie si terapeutică (Fac.■ • • Laboratoire de medecine expe­ rimentale (Pac. . de Ştiinţe) ..) . F a r m a c i e ) . Laboratorul de fiziologic anim a­ lă 'Fac.... Laboratorul de medicină opera­ toare (Fac............. . Laboratoire de pathologîe medi­ cale (Fac.. ........ . de Farmacie). .. . M c d i c i n ă ) ...... Lahoratoire de mineralogie o*.. Sciences) . Laboroiojre ele jdi.....Modcclne) .. Laboratorul dc liiffietiă (Fac.. V e t e r i n a r ă ) .......... .. Laboratoire de geologie (Fac. ........ ..................... Sciences). Lnbc-atoirc de physioloirie et istolofrie fFac.. Laboratorul dc farmacie chimică si gftlenieă (Fac. ................... Ştiinţe) ...... dc Medicină) .. .................. Med... '... .. .. de Ş t i i n ţ e ) ............. ... de Mcdicină) . Laboratorul dp........ ........(Fac. de M e d i c i n ă ) .. Laboratorul de geologie (Fac....... Ş t i i n ţ e ) ... de'.. . Laboratorul de zoologic medica­ lă (Fac..... Laboratorul dc zootcehnie şi ex­ teriorul animalelor (ITac... Labn-ratoire de chimie medicale (Fac...... ........ Laboratorul de elumic organici (Fac..................13 16 19 17 16 17 17 19 13 13 13 19 10 17 19 16 18 16 13 18 1» 13 17 19 52 19 17 16 17 17 19 18 13 13 1 9 16 17 19 16 18 . .. .............ădeeine).. .. Laboratorul dc medicină experi­ mentală (Fac. S c ie n ce s).. La boi-atorul de chimie medicală (Fac...... ...16 13 18 13 13 17 19 52 *S x .... Lahoratoire de pli arma cod inamie et theurapiHiflue (Fae........ paleontologie (Fac... . Laboratorul dc mineralogie şi petvografie (Pac....... ...limcnts (Fae.. ... Medicinîi) ........... . M..... Laboratoire de medecine op6ratoşre «»t ohKtelriqne fFac. Labw îitorol do fizîoloide (Fac. Sciences).. ..... de M e d e e în e )... M&oiine V c te rin a ire )..... / . Medeclne) . ..... Laboratoire dc paleonthohurie (Fac....de Ştiinţe) . Laboratoire de chimie technolog-iqiii* (Fac... Laboratoire d’hygienc (Fac..... Laboratorul de farmacologie (Faeult. . Laboxatoire de chimic anorganique (Fac...... .... Me­ dicină Veterinară).. •.. Laboratorul de patologie medi­ cală (Fac. M « k !e e in e ).... Vetcrln... de Medecine) . ....... Laboratorul de morfologic şi zoologic (Fnc..... Lahoratoire de physioloaie an3niale (Fac. legală (Fac....... de Medccioe) Lahoratoire dc medecinc legale (Fac.. M e d ic in ă ).....nbornioire dc pharmacologie (Fac. V6terinaîi*e) Lab-nratoirc de patliologic gene­ rale (Fac. ..........v^îologSc (Fac........... Laboratorul de medicinii.......... ...... M -6decine V6t£rinaire) .......... Laboratorul de fiziefi (Fac.. . de Ş t ii n ţ e ) ............ Laboratoire de phy’iiouo expe­ rimentale <F:îc .. Laboratorul de fizică experi­ m entală (Fac..... de Medeeine) .. Labovaloirc de chimie organioue (Fac. Laboratoire de pliysirpnft (Fac.. .... ... de Medicină) .. Laboratorul de fiziologie şi tetologric................ (ie Medecine Vet6rinaire) . ......... d e . dc Ş t i i n ţ e ) ..... ........ . V«t«*rin... ....... ................... Sciences) ... ......... .. Lahoratoire dc parasitologie et inspeefion sanitaire de? r. 19 ..... Laboratorul de chim ie auorgatiicfi' CFac.. Liga C u lt u r a lă ... Medicină V e t e r i n a r ă ) .. ... .. . petrografie (Fac. Lahoratoire de pharmneie chimS•"-Tine et gal timone 'Fac..... .. ........... . de Stiinte) .. Liprue C u l t u r a l e . Laboratorul de patologie gene­ rală (Fac.....1 3 1$ 1G 13 13 15 16 16 13 13 ... dc Piiarmacle) .... Medicină Veterinară...... Laboratorul de medicină opera­ toare şi obstetrici (Fac... Laboratoire de chimie b io lo g ic e (Fac. T. l‘ j 13 13 Laboxatolre de chimie nnalytiquc (Pac.. Stiintc) ..... .. des Science?) ....... ... des Sciences)...... Sciences) ... . ... .. Laboratoire de istologle (Fac.... Laboratorul de chimie biologică (Fac. Laboratorul de istologic (Fac.............. dc Ştiinţe) . l^thoraiorul dc liigienă şi medi­ cină experimentală (Fae. ... Ş t i i n ţ e ) ... Veterinară) .......... . .... Med...... M£deelne V £ t6 r in a iv c )....... . ...... Laboratorul de chim ie tcchnologică (Fac.. de Medicină) .... Med.......... ..... ....

.................. V e t e r in a ir c ) ...... roumainc Pctite M atesrnitc............ ...................Ic Istorie N aturala ............ . Med.M E part re Lycec Lycee Lyc<5e Lycec Lyoce Lycec Lvcee Lycec Cante:mir Vodă ..... ... Matei Basai'ab ... .......... .......... ...... Service de la elmi<iuc des maladics contasţicusRK (Pac................ Med..... Ecaterine*’ . ..... Muzeul National de A utichităti • Muzeul A.......... Presse (Jourtiaux. ............ ....... S-uint Synodc de rEffli......................... Societatea „Leagănul Sf..................... St.... Musce d’Ethnographie ....... ......... Socicte dc la ....... SochSttfs eulturales diverses ..... Serviciul clinicei hoaţelor conta­ gioase (Fac. ...............des Architeetox dipIGmes Societe.......................... Patria rcat de l|15glise orthodoxe .............. .. Service dc <lc clinique et pafcho* logie chirurgicale (Fae.......... S c ie n c e s ) ...... Societe <!e la „Criche St... Sociiti: Centrale Agricole des Froprietatres ct Cultivateurs de R o um a n ie ....... Societatea Centrală Agricolă a Proprietarilor :ji cuttîvaiorilor din România ........... Muzeul fie I^ tn o c r a fie . Soeietf........ VetcVinax *ă).........ul”.......... Soeietati culturale diverse ....... Muzeul ........ Presa (Ziare..... Service dc clini<jue ei patbolofie medicale (Pac......... Şocate culturale „Graiul R om â­ nesc” ....... .. . Med.. .................... ......... Seminaire C e n t r a l ........ Musee K a lir id e r u ..................... Societatea „Crucea Roşie’ din Rom ânia ............. Med..„Croix Rouge” Romnaine .........des * Architeetes Roumains......... .. Mtidee. .. Policlinica „Regina Elisabiita" . 1 8 Observatorul astronomic (Fuc................... I 23 ÎS 23 S fân tu l Siund al Bisericii A uto­ cefale OrSodoxe Române . SocicUUca culturală „G raiul Ro­ mânesc” ...... ...... Vctcr i i m i r e ) ..... . ......... . 2 1 4S 44 | U : 64 : P atriarhia Bisericei Ortodoxe R o m â n e ............ .... ..................... Saya ..... ii 11 11 11 11 1 3 Muzeu] A m a n .......... ..... Sprvkiiul dc clinică şi patologie «ncdJcală (Pate. Muzee $i Oolecţiuni particulare...... Revue> et Publâcations diverscs) .... .........s............ . P*M 24 26 24 2i 25 25 25 M Musec A u i a u .... Sincai .. Sem inarul C e n t r a i I .... ...... Musees et Collections privcs 11 Liceul Liceu! Liceul Liceul F-iooul Liceul Liceul Liceul Cantemlr Vodă Jjîtzăir ..... ....... Libros ............... ... V e te rin a ire ). . ................. M ica M îit e r n it a t e ............. .......... ... ................. Societatea Arhitecţilor Rom âni .... ......... Policlinica „Iubirea dc Oameni”... PoJicliuique „Iubirea do Oaninm” PolioHnique „Regina E lisabtla" .. Obscrvatoira astro n o m ice ţi'ac. ..................... Matei Ranarab rî ihzii Vitcaxul Sf.............. ... Muzeul K a lin d e r u .. Sem inarul „Nîfon M i tropul it. Reviste şi P ubli­ catiu ni diverse) ............ Med. .......sc Autocephale Ortbcdoxc Roum ainc ...................... Sineai ......... Scminaire „Nifon M itropolitul1 ’ . 1-ibro.......... Musec National (l'Antwiuit6s Musee A...... 18 53 53 55 56 48 46 61 51 ..... Spiru Haret . ... Veterinară)........ Ecat e r r n a " . <le Ş t ii n ţ e ) . Sa v a .......TABLE DE MATIERES JI-£.... ....... Musce d’Histoii-e jfaturelle ... M iliaî Viteazul ...... ..... Vete­ rinara) Socictatea Arhitecţilor D ip lo ­ maţi .. Sociale des A uteuis Pramatiquct......... S i m u .... Sfcmu..... . . ......... Serviciul de clinică şi patologie chirurgicală (F hc.. Spiru Haret ......................................... Socictatea Autorilor Dramatici.

.... Syndicat Contrai des petils minotîtrt-s de Ronmanie . •Socielaea pentru Profilaxia Tu bereulozei.. < > î 4D .. ...... ...... ..... Societatea „Cultura t?î Ajutorul Femeii’* ........... .. ... ... Societatea Num ism atici Ro­ mân? . Sucm te pouv riso le u ie u t de la Tuberculos» .. ... Societe „Tiliisoiiel” fluenfaisanccO • .. ...... .. .......se .. Societatea % binefacere na E lisab e ta "........ ........ Societatea Regală Română de G e o g r a f ie .. ... Societatea Institutorilor şi Insti­ tutoare? or din Rom ânia .... m o r ..... ... Soeiete R o uiuaine de Sciences Societe.......Cultnre ol Secam-s de la F em m e” ..........)ive3’....... A . ...... .. Societatea pentru ProsiecUunca Animalelor tS. „MacuUo-Rou* 53 •lî> ti] Societatea de culturii ..... Soeiete Regina ISlisabcta*’ (bien* '..............................)2 55 35 5 7 «J •l!) 5 * 2 35 35 37 57 S-yndktaf dos Journ&listes d« fiaenirost.. . ... ......Politeelmiea'’ ...3 ? » J7 •îl y< ... Societăţi Sportive diverse ^ ...s .............. Societatea dc Salvare şl dc prinK-le ajutoare îa cazuri de acci­ dente..M m ie a !’ (assistancaj Socictes Musieale.... .......... ....22 t a b l» : m M ATJUiKKS !(• JvMK 1 ’AKTIK P a jc Socrele culturale Societe „.. .. ...........Ro-yalc Rou m âin e de Soeiei& do Sanvetage ct des pre­ miera seeours cn cas d'aeeid e o t s ...Î. Societatea „Obolul” a copiilor săraci Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române .... » ... Soeietes Sportives diverses ..... - 52 0 47 Geoffraphîe 1 5 Al Societ«s ue secours îmduoi ..Mm»ea” Societăţi M u z ic a le . S«icioto pour 3a Protcetion des A nim uux (S.. S in d ic a t des Artiste* drama tiques et lyriques de Roumnnie .. ...... Societatea Generala a jFuneţ-ionarilor P u b li c i..... Sindicatul Artiştilor dramatici şi lirici din România .Mucedo« . Societe N aţio nale d'A grJcultiue de î l o m n a n i e ............. ....'ii) •is !J m Soctâte israelite „Sacra” d’ente rre m e n t Societe „Mârăşeşt-i” . Societe des In s titu te u rs et In s t i­ tu ir i ees de Rou. Societatea Naţională de Agricul­ tură din R o m â n ia ............ Soeiete pour la Proîectiou de* O rphelm s de gaerre .. V....societăţi de binefacere ........... . ....3 2 faisaaice) ........ .. * .....i 47 40 47 4 U . .................... .... Societe Generale de Patronase... Sindicatul DrogbişHlor din Ro­ mânia . .. Societatea pentru învăţătura...... . ............ ..............» îj •3 5 •IS < ) 3 5 » Societatea Scriitoarelor Romane Societatea Scriitorilor Români ......l 37 < > 4JI 4ti ........... m â s d a r e ............ Societe H is tc riq u e R o u m a ine .............. . . Siiulieaîul Artelor Frumoase Sindicatul Central al Micilor............ Societăţi dc aiutor mutual ... .......) ........ Societatea Generalii a l?unc(ionarilor C o m e r c ia li... * ......... ■^ f* Societatea „Tinerimea Rom ână” .....• • • • ■■• Soeiete Ortliodoxe Naţionale des Femmcs Koumaines .... m anie ...... ..... ......................Soeiete Nimiisiuafcique Rouiwaiue Societe „Obolul” (des cnfauts pauvres) ...................... .. Societatea Izolarea tuberculozei Societatea Israeldă Sacră dc T uSocietatea „Mărăştă” ..... Societatea dc Asistenta -...js 5 :..... ..... Român&” . ............. (»4 C il .. Soeiete des E c riv a in s Rouroaius Soeiete Generale des Fonctionnaires de C o m m c rc e ... . ... . ... ............ Societatea Română de Ştiinţe . yfi oti ......... Societatea pentru Ocrotirea Or­ fanilor din R ă z b o i....... .... .. oii 3(» .. .... Po­ porului R o m â n ....... Societatea Generală de PatronaŞflţl • • ■ > • • i • » ^ ^ » Societatea Istorică Româi’ă ..... din România . ..• Societe p o ur la Proplsilaxie de la Tuberculoze ........ » i ■ » ■ Societe „Tinerimea Română” .................... ............ Siadieatnl Kiarişlilm* din H......... ......... 53 48 tii n e s ...... .... Soci etos diverscs de bienfaisance SnciotS des JCcrivaines Roumai- mâine” ....... ....... Societe ... Societatea de binefacere „TdnSOUîl .... .... ... ....... ......... ...... ........ ... Soeiete p our l*EnseiţîUcracut du Pcupie R o um a in . ........ Jlorari. ...............Principele Mi»-cea’ (pentru protcetiu nea capiilor)..... ...... ................ Soeiete „Politeclurica” ....... ....... .......... ........... . .......... Societe Generale des f'onetîounaires P u b l i c i .... ........ iy •H 3 53 47 f...... Syudieev des Drognistes de Ronm a n i e .......... ......irftftt î .... . Syndicat des Beaux-Arts .......... ) ....................... .. A...... . ...... Societe „Principele Mu-eea (Pi-oîectio n dos c u la n t e ) ...... P . Societatea .................. nil iî< 5 4fv oi O l) JS 4" 47 4? 47 1 7 . Societatea ..........

... ..... 63 B u n d der Sporlgescllscbnften von R u m Hui e n .............. Uni verşi te Populahe da foyer cultural U. K..... A cadem ia R o m â n ă ... -. 52 B i b l i o t e c i ............. II-TEN T EÎţjiS' Pw» T | u T eatrul N a ţio n a l .. r«g............ .... A » r r i c o le s ..... î R o m ân B ... Inhalts-Verzeichnis des zweiten Tellee V e r s c h ie d e n e A n s t a lt c ii (D eulsch-ruinftnfsch) Swte A A cadem ia de în a lte S t u d ii C o ­ merciale ş i In d u s tria le . U n iun e a Francezilor din lîom â......... A z ilu l „E lena D o am n a’...... ....... Union des ferallites Ron «in ins................. ................. Union Centrale Union des Franţais de Rourtianie • Union Generale des Jnduxtriels de Roumanie . ......trbe K«m...... ........ .......... F ...........:iniscî)o Akademie . Hrătiatra” ....... ...' Mica M ate rn ita te ....45 vreeşti ....... 19 7 50 63 30 9 Akademie fur Holiere-Tlamlels wisscnscliaften and Gcv.... C............ ... .. EJ’oria Comunităţii Evanghelice/ 45 45 46 41 3$foria K r e tz u le s c u .. Rumamsdbes Athenaeam ........ 23.... i‘ 46............ ... ............... ....... * E fo ria Spitalelor.... A z i l u r i ................... . Uniunea Ofiţerilor de Rezervă . 19 50 63 30 9 B i b l i o i e k e n .. .... 43 I D ispensarul „Goutte de LaSt” .... R............. * * t « ........ *... C .......T ................... F ederaţia S o c ie tăţilo r S p ortiv e d in Iîo m â .... Union des Officiers de R&enro.............. ............ .....43' ........43 - E Epho-ren-Amt der Evangelischen Gem cin d e .......... Asyl fKinderbewaluianstnll) d „Elena Doamna” .................. ..... .\ ...... ...» » * » * • * * ..... Asyl^.... A şe zăm ân tu l C u ltu ra l „I.. C o m u n ită ţii 45 _ . ........ Universitâ dc Buca rest .. . L ig a C u ltu r a lă .• ---. Epboren-Amt der SpHalet der jiidisehe Gemeinde .... 63 61 52 D D ispensarium „Goutte de L a it” ....... . .... .. ..... Ephoren*Amt dev Kirehc „Kretzulescn” ..... Kultwreîle Anstalt ... ‘44...... . 58 Uniunea Ziariştilor Profesionişti % 64..... n ia * ■ ■ .............. . ...... i ......... ... A tenor.i _ 1 4 ............ ...... BrS tiauu” ..61 K u ltu re lle r B u n d ..................................................... * ............. ........T/lBLE D E MATIfiRE n £ M £ PÂRTIE — ENHALTS-VERZEl CHKIP......... 11 Universitatea Populară a C ăm i­ nului cultural U.................. Union des Jftwrnalistos Professicm nistcs.. des Syndlcats I 57 50 58 58 6 i> 58 1 1 23 U n iu n e a C entrala a S in d ic a te lo r A gricole . ... U n iu n e a G enerală a Industriaşilo ţ d in R o m â n i a .......... R...... Eforia Spitalelor Civile .......................... ....... ..... U n iu n e a E v re ilo r R o m a n i .... ........... -x 57 58.. ... ' .......n ia . ' 58 Universitatea din Bucureşti .. . ■ . Ephorîe der Zivilispîtălev ... ...

.......• • ......... ..... 15 14 19 11 ÎS 12 Faonît.... ........ ...M ircea” •zur Beschtttzung dor K in d e r in H a m ă i n e n ..... ....• • G eselkebnft „K ullur-u....... . ....der K r ie g s w a is e n ...• ........ Societatea (Spitalul Societatea tură din izolarea Tuberculozei Z e r le n d i) Naţională de Agricul­ R o m â n ia ffll) . .. .......... .... .. F a k u lta t der W issenscliaften .. . ......... • • Gesellschaft fur Kindcvi>n«*e „L eagănul S-ta Ecat-erina ...... Gesellscbaft fiir A ckcrbau in Ru^ m f i n i e i t . u nfcer’ stuteunp der F r â u " . 47 4F ................. C om unitatea Is ra elită d!e R it 45 S p a n io l..... ... .. Gesollschafl fiir Rettunjr und HMfe boi T 'nfallen ........ . F acultate a F acultatea de de de dc F ilo z o fic şi Litere... Societatea Centralii A gricola a P ro p ric ta r^o r şi C u ltiv a to rilo r d in R o m ânia ...... .. . Lctndwirte Ru­ m ân ... .. . ................... Geseîlschaft zur Bescînitzun** der Tiere ........ GcseJlsehaft dev rum ănisehe B a u m e is te r . F akuli& t der Tieravsjneikunst ..... F a k u lta t der Theol-ogie ... | 48 58 53 53 5 1 » 55 48 58 53 50 fiă •18 Ş7 18 50 53 4“ 46 56 56 40 •*" *J 8 â3 59 d e n t e ..... .. . ................... Gesellscfoat't zur Bescliatzung......... Fakult& t der P h arm azic ............. Gesellsehaft „M ărîlştî’ ...• ^ G-esellschaft der vum................ Gem einde der spanâsehcr..... ..... 4 ... • .... .. .• ... L i ­ terator........................... Societatea Scriitoarelor Române Societatea Israelitîl „Sacră" de Înmormântare ....... .M unca” .. GesellschaJ’t fiir A bsouderung der Tuberkulose C&erl-cndi-Spi- 45 46 56 4S 49 5? 47 C o m u nitate a E v re ilo r d in Bu­ cu rai ....... Gesellpcliaft der eopviiften Baitmeister . ...... fiir K itid cfp n e # * „O bolul” ...... Gesollsc^aft „Principele..... Societatea . ........ F arm a c ie .........24 INHAI/XS-VEftZEICH NIS 1I-TEN TE1LES Sei(c F a k u Jta t d ^ r M edezin .. ................atea de M e d icin ă F a c u lta te a F a cu ltate a F acuitatea F acu ltate a nară ... ...... . Ackerhau Zontralgoselscjiaft der Eigreoikămer-u...... Societatea „Mărăşti’1 Societatea de Salvare ş! de P ri­ mele Ajutoare în Caz de Acci» Societatea „Crucea Roşie" din Rom ânia” ............ ..... .......... 56 1 8 49 57 47 4S Societatea Generală de Patronaj.............. ssfcm tsteller . Geselî'îo..... .’ Gesellscbaft der rum ..... .. ■ * ........ GeselUcîhaft der oeffentl......... ... ..........• • • ■ Gesellschaft „Sacra” fb r BeerdUrun? der Israeliten • • 48 •1 8 58 Societatea dc Asistenţii „Munca” Societatea „Principele Mirco-n’’ pentru Protecţiunea Copiilor în Rom ânia Societatea pentru Ocrotirea Ortiilor din R ă z b o i Societatea General» a Funcţio­ narilor P u b li c i Societatea Arcliitecî :!or E a n ân i. ... Judeţ:... .... ................. * ... ..... . Societatea Are’ nitecţilor Diplo­ maţi Societatea pentru Protecl^’nca A n im a le lo r Soeicfaten Autorilor Dramatici...........l eagănul Si’ta Ecate r in a Societatea „Obolul" a Copiilor S ăraci Societatea „Cultura şi Ajutorul F e m e ii* ' Societatea Institutorilor şi In ­ stitutoarelor din România ......... .................. S c b m tstcllerinen .... Ges el 1 sulta f t fu r A rm cnhilfe .... • • • Gesellsenaft der Lehret u..... M edicinK Veteri- 15 14 19 11 1 *2 de D rept de St ii iţe ÎS 1*2 1 * 2 «iemeinde der Ju d c n v o n Bukareat ..... A llgem eine Gesellschaft £ar S c h u t z r e c h t ....... ...............• .... .......hart der dva ma tisciien D i c h t e r ............. ........ j .. ...... • • ........ Be­ am ten ...... ............. ................. F a k u lta t der Philosopbie-u....... 56 56 46 Societatea Scriitorilor "Români ........ ...l/Ohrerincn R u m ă n ie n s ....• Gesellsche ft des „Roten Krauses in Rumănicv: . Gesellschafl............... Teologic...... ... F a k id tă t dor Keeht .....

..... 5d 13 42 Institutul Maternitate:* .... de Ş t i S u ţ e ) ......... I i e i m e .... P r i n c i p e l e M i h a i " ..... ....... W ohltatîcjkcif s-Gesellsclia H ...................... ............................... Institut fiir Hădelehre (Medizin F a k u lt ......... G e«ellsjliaft der rum anische Fruuer» ........... ... WohUăfrferkeits ....... K u ltu rc lle Gesellschafton (-vers c h ie d e n e ) ...... 13 Institutul de Anatomie Topogra­ fici şi Chirurgical?! (Facult........... Zentrale der M iille r R u m ăm e n s .................... .............) .................... Sport-Gcsellschaften (verse hi ed c n e ' l ................ G y m nasium „O u ltu ra" fiir Knab e n . 52 53 Societatea pentru în v ă ţă tu r a P o ­ p o ru lu i R o m â n .......... . Bsj'kteriologie CMedizin-Facultat) ................. Gymnasium ...Rrg in a E lisabeta” ........ 16 dc M e d ic in ă ).................... • . . Anatomie (Medizin FacuitSt) ..... Institutul Surorilor de Caritate „RegitiU ............. .................... 34 ÎS 34 16 50 13 42 IC li* 16 JnstitnU......T r c c h n ie (F a ­ d e Ş t i i n ţ e ) .... ............. 6î.. ........ C ă m iu u r i............... 52 61 47 49 47 57 47 S o cieiăţi S p ortive (divers*»*' ......... . .INHALTS-V n-TEN TEn........... .. D iverse Societăţi de Binefacere... n S ” zu r F o rd e ru n g des TJnterr l c h t s ...... («im nuziu! de F rle „Fociăref-tiu'*. ............. M is a b c t a ” ....C ultura'’’ ...... Institui fiir Pathol 0£ie-u.... Ges-eUsohaft f u r den U nterricbt des rum ănidches V olkcs .... Rum anische Gesellscliaft fnr W is s e n s c h a fte n ...îonn IleHade Rădule<cu” ........... ............... • ............................... .................... G y m nasium „Fccşăneanu” f*ir Societatea „Tinerimea Rom ână”.... ......... * .... ............... . In s titu tu l c u lta te a E lc c tr o .... N um ism atiscJie Gesellsebafi Rnm a n i« Q B .........ES Stitc 25" w Gesellsehaft „Tinerim ea Rojn..................................il de Balneologie (Fa­ cultatea de Aledictnăj . .... Institut der barmhcv?îgen Scbvestern „Regina Elisabeta” ....... M a d c b f ............ Societatea pentru P r o fjla x ia T u ­ berculozei ...... ......... .....ul . 16 Institutul Botanic f Fa cult... ........................................ G im n a ziu l „Principele M ih a i”..................... Societatea Istorică R o m â n ă Societatea R o m â n ă ................ ..... .............-toan T Iel i a d e l':id«1 eseu” .................-u.. Institut fiir topogr.... K utturgesellschaft „G raiul Ro­ m ânesc” ...... Societatea N u m ism a tic ă P e m ân ă Societatea Politechnieil ..... de Medicină) . Musîksdischc Gesellsehaften ...................... n ..... Polytftcluiische G esellsdiaft ... Institut fiir Elect.............n» v.... • .. .............. Geographische GescMschaît ........... ......... C entrala M o ra rilo r d in R o m â n ia ■Gimnaziul do Ifâeti .................... ....... .............. Societăţi C u ltu rale diverse Societatea C u ltu ra lii „MaeedoR o m â n ă ” . chirurg....................... ...... ....... ............ Tnstitnt fiir Pflanzenkuude (Fafcultăt ftlr 'Wissenscha ften) ...... Societatea <le Biaxefaccre na ElisabcU i” . Gesellsehaft zu r V orlicu gu n g der Tuberkulose: ...... 47 57 38 3S 26 26 38 26 3 s > Gymnashtm .... GeseHschaften fur gegenscitige U n t e r s t i i t z u n g ..... S ocietăţi de A ju to r M u tu a l ....Geselîsclmften tv e r s e h ie d e n e ) ................................ ............................. K oenigl. N aţio nale orthod... . Institutul de Patologie şi Bac­ teriologic (Fac...................ro -Technik (Wis^e»! soba f ten FakulU ............................................................... Societăţi M uzicale..... i)f> 47 62 9 61* 47 62 9 61 5? 51 61 •1 9 ii 56 53 51 61 40 ţ) 56 0 9 52 6 1 de Ş tiinţe ............ Societatea Regală R o m ân ft de G & o g r a fie .. ■ Societatea Ortodoxă N aţio nală a Fem eilor R o m â n e ........................TiblşoluV* .......... ................... Inspectoratul Şcolar al Capitalei... Runtânische Iii&torise..... Kailturgcselîschaft „Makedo-Rum anisclin . •Gîii’ .......hc G esc-11Scba r‘t .... Institut fiir Entbindunsslehre ............â............. 63 T nspektorat dor Sclntîen der H a u p ts ta d t....... ..... R u m ân . Societatea C ulturala „G raiul Ro­ mânesc” .......... ....... WohIf8tigkeit«-Gesel!selfcflfl ............. Societatea de Binefacere „Tîbis o iu l .

..............................2l> l XHALTS-VER2EICHNIS Scite II-TKiV TEILES KuKureHes Instilut „T.........e l i e u ..................... C lin ic a oftul molo«ricâ (FaenU... Kireîie ..... Koeni^r)..... . Kinder jfârten der fîescllsclmft .... ........... itoinmunal Internat fiu: Wciisen* madchen „Radu Vodif* ... .. Institut ut) Meteorologic (Faisull.ieve .... C linica boalelos....................... Clinici' in fa n tilă (F acult..................... Klinik fiir Haut-xu SyphUîlischekranfcheiten (Medizin Fakult.... C linica ginecologiei» (Facult....\nto:Szat> si (Cxpertilor C ontabili din R o­ m â n ia .......... . Brii« tianu” . G ră d in ile de C o p ii Com unale ............ .. Autom obil-Club R e e al Rom ân ......-ktrische Heillamdc (Medizin F a k u lt â t ) . Conservatorul de M uzica si A r i8 D ram atica .... C atedrala P a t r i a r h i e i .............................................. Ortod Naţionalii a Fe­ meilor Române” ......K lu b .... .... d < M e d ^ e in f t).. C lin ic a obstetrica l« (Facult...C l u b ........ BrâMcteorc'Jogisches Institut (Fakultat fiir Wisaetischafl............. dramalisehe TCunst .... (nÎ l> U •iii ........ ............... K linik fur Geburtsliilfe (Medizin Fa k u i t a t ) . Institutul Social Român ..... Koenifcl................. C lu b u ri d i v e r s e .. C linieile medicale I..... ..... Aero-Clubnl Iîe g a i RouiTm .. ........... Cercul J lilr t a r al O file r iio r din B u c u r e ş t i .............. tV. .. C linica obaJelor nervoase ?i clectroterapie (Fac.. C lub:ii O fiţe rilo r (3e Rczervâ ................ Orâcîin»J© de C o p ii ale „Soc.... de M e dicină) .. X >ati wi-cliat der rum..........tud....... ICorperschaît der au torisier ten und Saeh versliindife*en Bucb1-alter in R um sinien............ N a ţio na la a Fem eilor R o­ m âne” ............ C lu b u l S p o rtiv .. M ilitârkasino der Bukaicstcr Of fia iei e ..... ........................ ..... C orpul C o n ta b ililo r ....................... Klinik fiir Fraueukrankliciten (Med i?..... O » . Klinik fiir Kinderîcrankheitcn (Medizin P a k u lt iil) ............... C. . Bisericile Orto-.............. C linica boidelor c ăilo r urinare (F acult.... IConppvvîitorinm fiir Musik-u... JCiinik fiir Augenkranklieiteu (Medizin F a k u lt â t ) .ftri) ................trjavehaJixche Katliedrale .loxe S u ă in e ........... de M e d ic in ă ) ............... K linik fiir Krankbeilcm der Ha*u Kanale (Medizin Fakultăt) .......... ........ .. o • 1 r m V 2 17 17 18 13 ÎS 17 17 17 18 17 17 «0 G O «u 5 1 ) W :> f) < 5 4 fiî 32 59 ..... Klub der Zivil-u..... .... Rumânischer Luffc Klub Poljtiker K lu b s ............................ Itatolische K îic lte n .. K a n l iu c .................................... . ..... ... dc Ş tiin ţe ) ......... C linica 11 si III......... Proteslantischc Kireben ........» r a C a n t i n e ..............a chirurgicală (F acult.........-orlliod..... C......... ........ titinUi ...................dc M c d i c i n â ) .. ... .......... C lubul P e n sio n a rilo r C iv ili si M i l i t a r i . ....... I n t i m ....... .. 50 13 50 «3 0 ............. WhlscJiartlichcs rumiimsciie In ­ stitut ...................... Internat»] Comunal de Pete Or­ fan? „Tiariu Vodă ’ ... I n t im ..... .. . de M edicinii) ................. .................... de Medicină.... ..... Chirurţpseh-e Kinderklirik mul Orfchopadie {Medizin FakvltUt)........... .......... ... de M edicină) .............. •Sozial rumanisclie Institut ...... .£... insU uiîul Economic Ram Aa .............. ......... Klinik fiir NfervenUriink heUeti und eb. ..... C linica deraiat ol oj?ic& şi sifilig r a iic ă (Facult...................... de M edicină) .... I I si I I I (F acu lt.... Bisericile Ortodoxe Komfiae ..... .....îcile C a t o l i c e ... ............................ Klub der Reservc Offi/....... .. de Med i e > n f t ) .n K Aşezământul Cultural .......... Oliirurgische Klinikei» I I u III (Medizin F a k u lt â t ) ..... B iseiieile P r o t e s ta n te ... C linic» C h iru rg ica lii In fa n tilii şi de Ortopedie (Fae.Soe.............. Vevsebiedenc K lu b s . .. .... .................... ...... ..... Klinik fiir Gcisteskrankenlteilen (Medizin F a k u lt â t ) . ........................... lf uUT fMedizin FakultSt) ........................ .................. C lu b u ri p o l i t i c e ......... M ilitar Pen­ sionare ............ de Medi­ ei n ă ) ................m in ta le (Fae.............................. Iiisr*:*.... .......... ............. P a tria r h ia Bâserie ii Ortodoxe R o m â n e ..... . .. K lub ulei* SportsmUmier . ........ Auslăndisehe ortodoxe Kîi................in F a k u lt â t ) .................. >îc Mcdie*ny) ....)..... Rum-iniscbftr Autoinob iU C lu b ........) Kliuikcn fiir Heiikuivde I............... ............... y<aerlt:sehe IC-mlcrgarten ..... . .................... ivumânische Ortliodoxe Kircben.

Laboratorium fiir AputbokeruriM sensch.. ....... ..imflnJfll 13 13 YJ 1 6 1 :J 1 0 3 S 1 3 I? * 1 6 lî> HI V .. K u m to ll der.. ... F a u l ­ tat) ..ÎNBAI/TS-VE RZJîlCHNJS • II-TEN TEILES 27 Kluderki^inkeitfiauB ........ FakuUăt) ........... ... • ... 43 Coreul M e d ic a l..... Laboratorium.. A n s ta lt „N i/o u M i­ tropolitul*^ ........ ........) Laboratorium fiir Allucrneinc Pathoîogie 'Medizin Fakultât)... 18 Laboratorul de nnatoinie si f i ­ ziologie vegetală (F acnlt. ...... ... ......... 46 43 43 4t 41 42 43 43 S p ita lu l M ilita r C entral (veni Tabla de M a te rii P a rte a l-a) .... Laboratorium fur Anatomie ir..... K rftîikcnhaus „Aşezăm......... de Farm acie) ...... Laboratorium fiir Anal^L Cliemie (Pharm........ ........ .... Optik (Tiei..... . Aerztlicber K r e i s ..... K rankenliaus „Zerlendi'' .......' ... 42 S p ita lu l de C o p ii „ F u n d a ţia nea Solom on” ..... S p ita lu l „A şezăm intelc Brâncaveneşti S p ita lu l „C aritas” ........... 42 S p ita lu l C entral al A s ig u ră rilo r S o c i a l e ........ 42 1 43 43 43 41 41 42 43 •1 3 116 42 43 60 60 64 45 45 S p ita lu l de C o p i i ........... K reis der Keehtâartwalte ................. de Ş t i i n ţ e ) . Uvnoi...... BrâncoveuestT ...... ........... ............. dc M edieinfi V e ­ terinară) ......... Fakultăt) * ...... ........... .. .... Laboratorul de m edicină ope­ ratoare ş i obstetrică (Facnlt... 10 Laboratorul de chim ie a n a litic a ( Facult........ ...... ..................... .... . 13 Lahorutorul de m edicină expe­ rim e ntală (Facnlt........ K u ra te ll der A nstalten „Brâneovennu” .................... Allyemeino Botanik (Pliai<raaKC*ut....... . . T Fiii......... Fakultăt) .... ............. M ilitai.... ...... K ran kenh aua „C olentina" ..... itra n k lic n h a u s „C aritas" ........... K inderkrankerthaus „Solomon„ S t if t u n * ” ... l ’p itro p ia A şezăm intelor Brâucoveneşti ...... Laboratorium fiir Anatomic u... Laboratorîum fiir chirurg... 13 Laborutornl de botanicii ge’nencrală (Facult.... mervose K x a n k e .. ' ........... ...ankeuhaus „Coltzea” .......... S p ita lu l „Coltea” S p ita lu l „ F ila n tro p ia ” ... ..... • • .. de M edicinii V e t e r i n a r ă * ..... ... 13 Laboratorul... Geburtshillo (Tierarzuei ( F a k u ltă t ) ...... ... Fakult......... Lwboratorium fur............ .... .... .. de M edicină) ..... .. Laboratorium fiir biolo^ifjcbe Chemie (Tievarzuei Fakultât).......... * 11G S p ita lu l C entral de B o li M in ta le şi N e r v o a s e ..... .. ftpitro-pia Aşezămintelor „Nifoii 45 45 Fpitropii ş l Eforii Diverse ..... ... 13 L aboratorul de acustică şi o p ­ tică tFacult. de Medicină)-........ ...... anorganische Cliemie (Wisscnsch... Medlzin u........... de M edicină) . Laboratorium fur...............ai*znei Fakultăt) Laboratoriu uî fiir Anatomie u Phyşîologieder Pl'lanzeu (Wissensch... FakuUăt) . lî) Laboratorul de patoloşie gene­ rală (F acult... .........60 Cercul A d v o c a ţ ilo r ..... (verschiedene) .... chemisohe Pharma-ceutik (Pharm............Z e n tr Al K ra n k e n h a u s Isieho In h a lts ver zeichn ia der ersten T e ile s ) ... de Fas’maoie) .... . de -chimie a n o rg a ­ nică (Facultv de Ştiinţe* ................... 13 L ab oratoru l dc farm acologie (Facult........... K rankenhaus „Pantei irn ou” .:»homtorul de fizie ă expert.... K urnlelle und Ephorien-Aemtcr............ .................... de M ediciu5 V eterinară) ...... Verschiedene l?rei9e (K lubs) . .. dc M e d ic in ă V e­ ri n a ră) ......... ........ Embiwologie (Tievarxjiei O ’jikultat) ... ..... F a k u lt ă t ) ...... S p ita lu l „ P a n te IS m o n ". • • » * ...... .... . ... . dc Ş t i i n t c ) .. îl) Laboratorul dc a n ato m ie yi cnibriologie (Facult..ckerbau-Chlmie (Wisscnsch........................... Zentralkrankenhaus der sovialc V e r ş ic h e r u n g e n ..... Zentî'alkraukenhaus fu r Geistosn... 16 T......... S p ita lu l „C olentlna” .Labora tor] um fur Akustik u... 44 Laborytorium fur A......... Optik (Wissensch. .. .... .......... 60 C ercuri d i v e r s e .... Kr.......... fiir....... de Ş tiin ţe ) ............... ... ... Laboratorium fiir Experimental Medizin {Medizin Facudtăt( ........... 18 L ab oratoiu l de farm acie c h im i­ că şi galenică (Facnlt. K raukenhaus „Filantropia*' .... ...... (Medizin Fakultăt) ..R4 M i t r o p o l i t u l ......i 1 6 L aboratorul de chim ic a gricolă (FaeuK...... d c F a r­ macie) ........................... S p ita lu l „Zerlendi” ................. ............ 16 Laboratorul de a n ato m ic şi o p ­ tică (Facult.. 16 L a b o ra to ru l de chim ie biolo­ gică (Facult..

... L aboratorium f u r Tlerisehe PhysioloRie (Wissensch......... Ş iu c a l” ...... ... F a k u ltâ t) . Laboratorul de chim ic m edicală (F acult.... . de Ş t ii n ţ e ) .... sanit. de M e d ic in ă ) ............ M nseam fiir Eth noKraphie M u stu m . Lyeu»m „Gh..... .28 INHALTS-VERZEICHNIS Xt-TEK TEILES Sella L a b o rato riu m fiir Geologie <WSssenscU. L azăr” . • Laboratorul de farmacodinam ie si terapeutică (Facult. .... .A m an M . ......de Medi-cină) .... 25 25 M M uşcau un private Sam m ulungev: ........... S a va” ... ...... ■• L a b o rato ru l de fiziologie f Fa­ cult..Stt.. de M edicină) .. L aboratorul <Je chim ie alm ien ta r ă (F acult.. Liceul „Cantcmir Vodă” .. FaI c u l t ă t ) ...... „Oh. Lyceum :. de M edicină) . ... .......... de Ştiinţe) .... LyMimn „Ccintemir V o d ă ” . ...17 13 15 19 17 Uî 13 Laboratorul d»î geologie (F a c u lt de Ş t i i n ţ e ) .. Lyceum „M ih a i V iteazul'’ ... ... „ S p iru H a r e t ....... inspecţia s a n ita ră a alim ente­ lo r (F acult... .. .. Lr boraforium fu r M edizmisehe îioolcf. ... ib o ra îo riu m fiir G crichlliche «Medizin (M edizin Fa& ullift) .. 17 .. de M e dicină) ........ ... de Ş t i i n ţ e ) ... LaboraLorul c3e fiziologie a n i­ mală (Pacul t de Ştiinţe) .. de Farm acie) . F a k u ltă t).. ......... ... F a k u ltât» . M u se «ci .... L abo rato riu m fiis' M edizinische I ’atlmjogie 'M edizin F a k u ltăt)..... ...... ... Laboratorul de zoologie medica­ lă (F acult... Lyceum „Libros” .. de M e d ic in ă ) ......... iboratorium fiir Hygriâue u................. L a b o ra to riu m fu r N alm m gsm ittel-Chemie (P harm .. L aboratorium fiir P h ysio log ie (M edizin F a k u l t ă t ) . L aboratorul dc chim ie organicii (F acult........ ... L aboratorul de H ig io n ă (Fac-ult. de Ştiinţe) L aboratorul dc m orfologie zoologie (F acu ll.. .......... Lyceam .............. L.... ...... F a k u lta t) .. .1 3 24 24 24 24 24 25 Laboratorul Je chimie techuologieă (Facnlt.............. ....... . ....u f' .. L a b o ra to riu m fiir technologische Chemie (Wissensch. .. T herapeuiik (Tierarz \ei F a k u i t & l ) .. 11 11 n ii ii M uzeul •■.. Laboratorul de higiena şi medic iuă experim entală (Facult........ Mu/>ee ş i C olccţiuni P articulare.......... F s k u ltîit).... .. ....... . • . . .. de M e d ic in ă Ve­ ri na ră> .... Faknltiit) ...:mie u.... .......... .............. de M edicină V eterinară) ...........£jtorium fiir M edizinal Cbeinie fM edizin F a k u ltâ t) . de M edicină) .. de M edicină V e­ te rin a ră ) . L a b o rato riu m fu r P a l îi ontologie (W isscnsch..... .. de Ş t i i n ţ e ) ............. y& 1“ 16 17 16 17 .........1!) 1« ia is 18 13 1 4 5 1« 1» 1^ 15 24 24 24 24 25 25 25 18 n ■ 1 8 13 .....M atei "Basarab” .... .. ..... m ikrobiologîsche A nato m ic (Tierarznei F a k u ltă t) . Ş in c a i” .. In sp e klio n der Lebensm ittel (Tierarzuei F a k u ltât) .Kalhider............ . Laboratorul de patologie m edi­ cală (fa c n lt.ic (M edizin F a k u ltă t).. L ab oratoru l de m ineralogic §i p e lro g ra fis (F acult........Spiru H aret” ...... ... .. .... L a h o ra io riu m fiir M orphologie v. L aboratorul de p a ra sitc lo g h • . . „M ib ai V iteazul ....M edicină V eterinară) ... Laboratorul de an ato m ic pato­ logică ş i m icrobiologic (Faunii... Laboratorul de fizică (Facnli.... ..... ..... Laboratorul de fiziologie si )xlologie (F acult....... L aboratorium fiir Pharm akodyn.... L a b o rato riu m fu r OpcraiionsM edizin (M edizin F a ku ltS f) L a b o raio riu m fiir orgauische < hernie (Wissensch.......... .......................... ........1 0 n 17 IR 1. Zoologie (Wissensch... .......... dc.. .. de Ş tiinţe )... L a b o rato riu m fiir pathologische u...... L « z ă r“ ..... .......... ... Lyeeann „Gh... Expe^imen talm edizin (Tierarzuei F a k u ltâ t) ...... .. la b o r a to r u l dc m e d icin ă opera­ toare (F acult. ......... L abo rato riu m fiir Hygriene (Me<Jizin T j’a k u lăt) . .... ... .. L abo rato rium fiir P hysik (W is­ sensch..... „Libros” .. „M ate i B asarab ^ ............ .. Labora-tcrium fiir P arasitolo gie w.. Sa v a ” ... Liceul Liccul Liceul Liceul Liceul Liceul Liceul „Gh.............. L a b o ra to riu m fiir M ineralog ie u........... .. Mu zeul E tn o g ra fic v Muzeul „ K alin d e rn ’* 1 1 11 11 .... F a k u ltăt)... de M e d icin ă V ete rin ară) . L a b >ra(oviun> fiir P hystologie un d "Histo logic (Tierarzuei Fak u l t f i t ) ... L y cernu ...... ..... ... F akultât). Laboratorul de paleontologie (F acu lt............. Ls»bor...S ft... .. Laboratorul «le m edicină leaială (Facult.... Sîteinlkunde (Wissens-ch.........Aman” . .. L...1 19 17 is 13 ... ..

'1b ora tor i u m fiir M ed i % i o i seb e P a th olog ie 'MecUssIn F a k uitat)... L aboratorul de mineralog'ie petrografjd (Facult... . L a '•i o ra i. ’l i Liiccut „S piru H f l r d : " .. jyp.... Laborator u i de m edicinii i egală {FacuN:. 3 j> Lieeitl r-Gb... ..)... ... ^ a t c l 'B as^i^b .T Cattt.....:. ■ ... Laboratorul do zoologic rfttjdicală (Facnlt. .. I..aborjtorni de fizică (Fscalt. de Mfidiciftfl... Museu..) ... 18 La bot-s tor ium f ■ u t P h a r *nakody u. .. dc M edicină Vcteri t i a r ă ) ... ..... 11 „KaU udc^u” ...Io L fibaratori^m fiir Phywioiogic fMedîwsn F a k u l t â t .. îrir. .. de M edicină) ... * L .. de M edicii!^) Laboi-atorul de bigiens.1 0 . Laboratorul d«ţ (Facnlt.. Kiimcntcl o r iPaea.... FakulUit) Laborator. . ... I j a bor îi 1o r in ra fii r N a b n i ti g sm i ţte-l-Obemie (Phaviis.....îoîogjo {Wifîsenseb. fii r O pe ra i i o n s M cdjzîn fMedtKin F a k u ltă t) . ........ ...Must 3 îi ges : .... 1^ LycfîSTYi „C aniem ir V odă” .......... ..... irt^peetia saiiita.m M uscat M usfum un private Sam oiiilun.. de M ediciiia) .... Kî Laboratorium fiir Tîerisehe Pbyf-. .....■ : JS T^iborfltorul de chim ic tccbnoîogica (F a c u lt dc ŞOlni-c) .. Muzeul.Etbtiog'rapbte .. FaI m i t a t ) ... l... .fil ('Fierar zuei Fakuitat) ...Si't.tcă (Faco-it. .■ 34 Liceul . .râ a......... 24 îdeeul.t dc M edicină) .. .... 35 L aboratorul fi.....c Fa rin ac ic) ....fGh. La bo r a t o r iu ni.. m ikrohioîogische A a atom ic (Tierarznci Fakultât} . de cM m ie org’a.S pin i Ha. ... .le (W.T .. .... de k^limţe) . l# 1 j. .L*! b orator In *n fib 1 Media hsa! Che­ m i r (M edizin FaknltfiO .enm .. Faknitat). . ■ ... . ... c ..rabrt ..... 25 r L/yceam „Gh..... -. VA ... . {Fa.Xp Orm i e n t al m ed i ai n ~ {Ti erar z oei F a k u ltâ t) . ...... Mu^ec şt.. d. ... de L ic cui ...edmttische >-ooloiUf' {M e d ian F ^ k u lta tî. 18 La b oral: o n u m fiir Phvsitţ (Wisseascfc..... Thcrapeutîk (Tferîtr7A e i F ak u i t a t . EhiogTafic^ M uzeul „Kalindera*3 11 11 1 1 U .......) .. ...edizirt (M odizia Faku. . i'i? Basa..Hat) .... ■ .î VA Laborafcornîiv. sch e C hem io (WissenscJi* Fakutiaf.. Ly ce o ....meîitaiti fFacvit.. ... ......... fj...b ■ > ra t or iu m fii v P h y s i o I o g i e ur/d Uîstolfigpf? (Tip rar m e i Fakalfcat) 1B I^ahcratorm m fu r technologisehe Cbeffi.... L ^b o r^to rim n fiir Gerîdhtliche M..a bora torul de H igie n ă {FaeuJt. ..... .... .... der LebensmUf.. .^p*?ri.le ont o1ogie (Faoulf... Lob orator vii de patologie m edi­ cală. ^ ...... . M ujîcuI ■........mie u. fiir Paraditoîog ic u.j^aborfitorul de fiziologie si b io ­ logic (Facult.o r ru ni f s ir o vga ». .. vi aî«Jiciuă. . ..' mie şi terapeutică. î"s Lyrf iun „Gh. . 18 Laboratorul do farmacodhni... 11 jV n u in ” ......u... ^4 Liceul „Libros” 24 Liceu) . L aboratorium fiir M ineralogie n. .... 1 de pa.. de Ştiinţe). .emir V odS...1 7 13 ± ?> 1....... .... Sa v a ” .... Şi«eai"' . 3 3 17 l(j 17 10 17 17 VA 17 16 17 17 .1 7 Laboratorul... . . .. Ifi I. FsskuHai).*3 Laboratorul de fiziologic roala (Facnlt. . .. F a k u ita t) ... î-îtcirfkuttde {W is^n se li....Laboratorul de m edicină optară­ ţioare (F ă c u i t.y 17 3 ....... ....... i■ ... de M edicină) . 11.... ‘>4 24 Lycf: ani „Libroij” . .......... La z a r " ...ihai V ^ea/aiî' .. F akaîtăt)........ ..28 FNHAI/ES-VERZEÎ01WÎ$ TI-TEN TEILES S e tţe _ L: iboratorium fiir Geologic <Wisseîweîi....... ) . . ... 24 Liceal .cnî.. h h or a tor 3 u m fiir P a 1 a o n to! ogie (Wi^scîiseh..... 'de $tîiiitfi) ...... ..i . Zoologie (Wissenscli....... .... .. Laboratorul de p&Ka&itoîojpf' .. .M.... .. ..Lah ora torul de chim ie m^dicidi? (Facă 1 1 :... ..) . 0 elecţiuni P artieularc.........turn fiir IMorphoîOjjîie r..La bor a to m i de chim it 1 ahus.... 13 La bor a toru . Fa "ku ita t) ........ 24 Lyceam.aboratorol do anatom ie pato­ logică si m icrobiologic (Faunii... Laboratorul <1 $ fiziologic -F'ac u lt dc M c d ic iu a ) .... dc isi Pag...... .. .Aman. ) . „ .e^: tară (Faeuit.r«tM.... ....e m orfologie & zoologie (Facvult.. .. ..ţs sen scit..(F a c n lt de M odicm ă V eterinară) .... e !< j M ed ic stiă V eterinara) . ^M îh ai V iteazul" . L&ziir" . . Inspeklion..... dc M etiicină Ve~ rinară... .. .. .. _ „ .... . . L a boratoriu m fur H yg’iene (Me­ diaţii Fa-kulat) ... ...H.. sanit... F a k u ltăt) ..... 19 l... dc M edicină Veterinara........... 19 Lal-ora+ori^m fiir p at ? 1ologi schc n. ^ Lyceatîî Sava” ..... . ........ La hor s ttoHun? fiir Hyarieue w . dc ^ t i i i i ţ t O .. Ia bora tor m m fiir M.. . dc ş t i i n ţ e ) ..

... P o lic lin ic a „Regina E lisabeta ” ............ Şcoala Inferioară de Meserii .......reşti ........................ tt -14 S fa tu l Rţibănie •15 E lem entar Gewerbeselnsle Pur Madeheu .... c lid .. .....dverke El<»memar...........{Vjiecivg'he C h iţn ” ..... .....................jiid...... .............Ciocanul” ....j ) Sooala In fe rio a ră de M eseH i pentru Pcir' .. 4 1 Polyldinic........ R o b e a u ”................................ 11 11 U P o ly k lin îk „Menscbenliebe” ..............VTSRZEieH'NIS U-TEN TŞIXES Soite :’9 ESZi... .......... Scoalfle Arhiepiscopale Catolice Extenu» tul Societăţei Ortodoxe ...... ... Oemischto S c b u le n ......... Gewerbeseliulc fiir Mădol>en ’N’v....... . 1 „A...... ............iuîl........ Exernaîbni><:lniUnn£sseltvde .......tsrsclniJe fu r ITai............... Gesellsebr... GewerbescbuU» fiir M iîdcben ... ........ Ooioeinde von B uV îiv e s t .... ..........................2 „Principesa Elisabeta”.............................. Şcoala Profesională de Fete gr..... P .......... ..... I No..Instracţiunea Goldfarb” ..... şi Maria Şcoala Superioară d e ... Şcoala Profesională de F<.... ...te isfo....... ............................................. .............. Şcoala Primară de Băeţi a Co­ m unităţii Evreilor de Kit Spamol .... Ş^oli Primare .................... 3 1 » 4i« 40 •t) ar 87 2'.................. Elem entarscbule f»5ir K tw bcn der ........ ..................... ^lenier................................Zoe Rom niceanu” .... M a ­ ri a F ilip e sc u ” ... Şcoala Profesională de Fete „Fundat iu nea F ilip şi Ra^ela Şcoala Focyăneanu” ..................7joe Romnicţeanu” ... Elcmentav^cînilen fiir Knaben der .................. Şcoala Primară de Fete a Co­ munităţii Evreilor de R it Spasiiol ...yflicbfc KrdoViselae Seimlen ...... . ...... »Tenr^rl)escîliule fiir Mtidchen I I Stufe NY....................... Gem einde von Riskavest .............) 30 37 ţ# 30 Şcoala de Menaj Externă „Slena Matei Basarab” ................... Şcoala de M eserii .......................... ..................... - 31 I 38 :j...... Sî) 30 „ C u ltu ra ” ......... Şcoala de Menaj Filipescu™ 3?l SI 21 20 Şcoala de Menaj „Gh. H ondw erksscim le „Ciocanul** . Scoli Primare de Fete aie Co­ munităţii Evreilor din Bucu.....INHAI/TS...) fiii' M it d c h c n ....................... Gewerbesclnilc fiir MSdclten ...................... .... T S tu fe ? s T r....... ................... 2 „P rireipesa E li sa­ bota ” . ........ 45 P o lic lin ic a „ iu b ire a de Oameni*’ Policliaiiea „R egina E lisab e ta” .......... ....der orthocl..V .......................... Scoli M i x t e ... ........ Gem einde von Rnk a v e s t .............Tnstrucliunea -Goldfarb” . HonslriUvnigsssehute „Gh............ K&li ere-A eker bauselmle lîbhere-Bauioeisterschnle ................Băeţi ale Co­ munităţii Evrtsii iv din Bucu­ reşti ...........Hi«l.. Elem entav*chnle fiir M adchen der .... ................sclnilen (S ffentO fiir K nabo n ............. Externatsebulie.ft . M uzeul N aţio nal de A n tic h ită ţi....... R egina Eli-saheia” ........................ ...........S tiftn n g F ilip p und Racbel Focş^neanu’* .... n............ 1 „A F....... Î I "Mo.... 64 & fîrbbinen-Rat ...... .... M u z e u l „ S iiim -’ .... 3 „G-heorgbe C M ţu ’* ........... Elevnentarsvhulen (offenfl..... Scoli P rim a re de Bfceti de Stat ?1 33 35 ri) | i 39 40 4(j 40 37 Scoli Prim ove d*' X'ete de Stat . ... E r 2bisch...... Robescu” ...................... * ..Ele­ na M atei Basara*'" ....... Scoală Profesională dte Fete . ! < • .... Ftaushr'Hnngsselmle „Elena ESraelide*’ . 44 Pres....iiid_ Qemeindo von Tlufcurest ...... .... t u r ă ........ ’ 81 3 1 1 21 20 „E!ena Agricul- Şcoala Superioară de Arhiteetură ........ Presa (Ziare........... e tej ............. 3 ...... N ational M useum der A ltorliim er U 11 11 M uzeul de Tstorăe N a tu ra lă ..-spân...... Gewerbescbule fiir Madcher...... .. Han-delsscbnle fiir K n a b c n .... Reviste........... . Museuro fiir Natuvgesch ichte < M useum „S inra” .......... oo 35 S8 38 2i» 3:? Comercială de Băeti Era- 3R st.... ........ .. .......’Span............ .se (Zeitungren-n... Cnltu r a ” .................. Elem eut» s’s c h »i en fii]’ M adchen der ............. Zeitschritt e n ) . Şcoala Profesională de Fete gr.....

.. Prsiktiselie KomoHiialseludt* (Abendktirsus). .. SynngQşren fler spaniselieu Jude .......... 2:' 2a Şcoala de Topometrie ...... .. ............. Priestcvsoniiiar „Ni fon Mitropo­ litul” ........... S. S la n tn l Sinod al Bisericii Auf<ieef:il«* Ortodox».dr ........ ...... ..Carol V Bisericile Israe lile de K il Occi­ dental .Central*’ ..... S y n d ik a t der Diojjuen-Tteindler E u m iin ie n s .. . ......... .. lyr...... ..Anplîlţnnîselieu Conjc re jra tio r.. nat „Cairmen S y lv a ”... ................. Scoală N o rm a lă de C onducătoa­ re de G r ă d in i de C o p ii „ P r in ­ cipesa E li sa bel a ° .. 83 33 27 37 2'I 27 27 22 32 1 0 Şcoala Superioara. ....... .. ... Scoalele Oonîrreg'atînnîi A n g li­ cane ........ . Sehullelu-er Seminar fiir Lelier von Kindovgarten „Principesa Elisabeta'” ...... Kulturelle Stiftuny „Principele Caro1 . ....... «Scoală Secundarii de Fete grr. Scliulen der ...........minar ....... Volkes”.. 2(» 31 ol y fi 7 53 67 Syndikat elev ........................ ]. ........... de Comerţ ................ . ..........nCviiri P u b l i c e .. .................. ‘....... . 1................. Holiere Miideliensckiule IT Stufe ISxternat Nr. Scol: P a rticu lare (diversa) .. Scoli de M e n a r l.. Prtiklische Komerzialsebiilon Nr........................ ........... % 3 U........ ........... ..................... ... Sconta Superioara de S liîn ie ele S ta t .... Fundaţia C ulfuvala „Pr...... industrie)le S c ltu k u inii... Seluile der sclioeuen rCunslc .. ............ ..... S in d ic a tu l C entral a? M ieilor M o ra ri din R o m ân ia ............. ....... . Re Im leu fiir spefcîelle Gewerho t’iiv Kualien ....................... . instituia* de Domnişoare . ....... K îin s lle r Rum itnicns ........... ....... S in d ic a tu l A rtiş tilo r D ram atici şi L iric i d in R o m â n ia ... ................................................ ....... .. ........... ................ ..... S in d ic a tu l D roghiştilo v din î*om â n U i .... ...okepbalen Kirche .. . F u n d aţia U niversitarii ........ ....1 .. 1 „Regrinsi Mua-ia'’ 1!rilaovo Scliule fiir Haiulelsvvissensebaft .inetjK-le Cavol” ...... ....vnafra^en cler deufxciien Juden................ ........... ..................................... Priesterse. ... ....... Ge\ ve r b e ....... Şcoli Speciale In d u s tria k.. .......... (îl * r >'i î> 7 ......... .......... Seoaîa de A rie Fruinoi'se ........... ScSmle î'îîv Lei tor von oeflfonil..... Scoli In d u stria le eu Se<*tii C o ­ merciale . ........... Seni i narnI S ...................... ... Hbteerc Sclude riir Staatswissenss e l i a f l e n ..... Aut.. Indnsti'ielle Sclnilen fiir Lchrl i n g e .....^ .......... ... O itodoxe N aţio nale a F e ­ m eilor 'Române” .. ...... . Scliule fiiv Seîdenkultur ... >«:bulleln-or Seminar der „Gesellsebafl fiir den Unt^rricht des rniniin....... Komer- 2 $ 28 2 < i Ş coala Secundara de Fete fix... Gemeimle ... Scoaleie Elem entare de Comerţ No. S in d ic a h il A rte lor Frumc a«e ..... .. A rbeiien ....... .. ................................ Holieie Scliule fur Kiinxte-u..... • - 'S i 33 22 4 1 1 40 30 Seliulen clor evan^-el...... ............. ............. S in d ic a lv l Z ia riş tilo r d in B u cu ­ reşti ... Ortli... ............ . ...... * .. n. ...........Soc... .... ..... Syndikat der solioeneu Kitnsie ...... ............ ...... Şcoala de Sericicultura .... . I I In te rn a t ...... 1 ^ E xternat „Carmen S y lv a * ....... Şcolt In d u striale de Ucenici .. H ohcrc Madc!»enscliule I i S tu fe JTohere MadchenscFmle T 29 Jnternat ............... Mîidchen Scliule der Gesellseliafi „Soc.......... ....... .....(ţ(j INIIAE/TS-Y1Î Stil* E > IF TBS TRFf-M S Stufe ........... Scoală \ : ovmală » „SecOc-lillii peutrn C a lin »a Popor*»l\ii 3 r C o m ân ... Şcoala Secundarii de Fete gr..............” ITaiivcrsitîWs-Siiftiniîr „Caro-l V’ ......... Scoaleti' OomnnSlîStii Kvan^lieî i e e .Tournalisten von B u k a re s t.... 1 ii.. 4 . Seoala P o lite e h n ie j!. Bisericile Israelile de R it S p a ­ niol ........... K oincrzi el le I5le ni en lu rseh o1 eu Nr........ P riv ate Selm lcn (vei-^cSiicdeiie) ....... Synodo der Bnmanifccb(>Hlio«l!......... S e m in a ru l „NîlVm ?sliivispoliui:'....Bxtei’....... I I Kxternat No..... Scliule fiir Topometrie .................. NaţionalS a Femei­ lor R o m â n e '.............. ...... 2 ........ 3 „Regina M aria" î 32 22 */ie 1 1 ea Abtcnlunjjen......... Pol ytecii nisclic Schulc .................. ....... 1 ........ 1 £i 2 ... ....... ...C e n tr r t!" ................ lîo iu ân e .. ............... Syndikat cler draieat....... ... ..... .... . Şcolile IVaetioo de Oimt^rt Nu...... Şcoala Superioara de A rte şi M e s e r i i ......... .. .. .. Zenfralsyndlkat cier kleineia M iri­ lor IRumaniens .d . ..... . Sclnilen fiir îfauslmltung.... .. Şcoala Pvnclieît Oom evcialk leurs seralJ ....... Scoală de Conductori d r I. ..... « ...... ............ ă A şi 4.... ........ . ....

..... Vo)ks>< iiir»l iol»e U n ive rsitar des K u lfu re lle n H e în i fler U..... Vereiii der R um ănisch cn Bank e n ... A scciafia Generală a C o rp u lu i D idactic I'îvieesc d in Bucureşti A sociaţia Generală a P ie se i Ron iH u c • A so c ia ţiu n j Profesionale şi D i ­ verse .1 • i !• » • ■■ * « ........... ► . U n iu n e a Generală a In d u s tria ­ ş ilo r d in R o m â n i a .. .. . Voikischer U n i verşi Iii ts Verein......... ... » • .... ....... ... Allgremeiner V erein der jiid...... ..... A ligeniuiaer V erein der Aerzte ....... Asociaţia „ S p r ijin u l” a Fem eilor R o m â n e .... 9 | T eatrul N a tio n a l U niversitiat von Bnkaresl ........................ A sociaţia „U nirea” a titra ţilo r ..... S fa tu l Netrustoresc U n iu n e a E v re ilo r R o m â n i . ....... A llgcm einer V e re in der Cliemikoi: R u m a n ie n s ......... ............. ..... ...... . m A sociaţia B ăncilo r R om âne ....ung-Vereîn der Rum ăn....... HandelsJ^ănner-Vexein ............ Asociaţia U n iv e rs ită ţii P o p u la re ...... Societatea Generală a Fimcţion a rilo r C o m e r c i a l i . Direcţiunea Generală a Arhive­ lor S f a t u l u i.... Verein der Standespersoncn „ lT n irca” ... ■ ■ U n iu n e a Z ia riş tilo r P i’ofesion iş li ......1 1 23 1 1 ..... E..... .........A llgem einer V erein der Tîutnani-sehen Tagrespresse ..................... .... A sociaţia G enerală a F a rm a c iş ti­ ......... « « ........ Verein der Frnnaiwen in Tîn n i ă n i e n . A sociaţia C re ştină a F em eilor .................. . ....................................... a Cămi­ nului Cultural U... .......... A llgem einer Verein der Getreidehiindler R uin ăuie n s .. ...INIÎALTS-VBR2EICHNIS II-TBK TEfLfiS SdU National Theater ..... Universitatea din Bucureşti ............ ... U nterstut’ /. ........... H.... BnrwfeiU.. X’ niunea C e n tra lă a S in d ic a te ­ lor A g r i c o l e ............... A sociaţia Generală a Prol'esorilor Secundari din îîo m n u ia ... . .......... Universitatea Populară.... ................... ... A sociaţia Geaerîdă a Inginerilor..... .......... * . ............. ....... . OnristIiel)e Vereinig...... AJljremeine Vereinicung.. verschiedene V erein ij r u n j r e t i .... Genoraidircetion dor Stnots-Urk i i o d c n ..der tndn stricilen R um an ien s ... ................................ ... .............. Alljrenioinc V ereiuig ung der H n n d l n n ? s £ e h i l f e n ... ICorper aus Bukarest . Allgem einer Verein der GymnasiuHchrer R um aniens ....... A)l«reineiiier V erein der Iiisenieure R n m iin ie n s ................ 55 55 54 57 59 59 58 5!i 59 61 fii 50 57 58 5" 50 64 58 54 4 1 ) 55 23 A sociaţia Generală a M edicilor ............... . din R o m â n ia .. . ..... P ra u e n „ S p rijin u l” ... ...... .. didakt... Verein der professionellcn Jom*n a l i s l o n ...................... V erein der Keserve OfTisîieie . ....... R. U n iu n e a Francezilor din Rom 5UijV . ..... ... E..... ......... U niunea O fiţe rilo r de Rezervă......... ...... ............. Zentrnl V erein der A ckcrban S y n d i c a t e ........ V erein aer jndisehen R u m ăn e n .. ......... .. ...... A sociaţia Generală a Com erci­ a n ţilo r de Cereale din RomăT I1 ... ......... lor d in R o m â n ia A sociaţia G enerală a C h im ic i­ lor d in R o m â n ia .ung der F r a n e n ........ . A llgem einer Vevein der Apothekov R u m ă t u c n s ....... ....

.

S. pouvoir legislatif. /uir ontre dc prinwgrn it.*oyau/nc < !> ■ Rntjqianfc.REGATUL ROMÂNIEI PROCLAMAT LA 14 (2 6 ) MARTIE 1081 R O Y A U M E D E R O U M A N IE M. et ă l ’e c e | mute.io c i clxmon perpetuele des femrn.vclusuinea perpetuă a fevicihrr xi eoborătorilnv lor. Puterea legislativn sc executa colectiv de către lJcgc. 7tf judeţe alv sale. j . Reprezcntaţiunea N aţională imparte in două adun ări: Senatul şi 'Adu­ narea Deputaţilor.nl par le ito i et p a r la Reprcsenta' tion Xiatiovnlcy laquellt.if. «i Reprezenta ţiunea Naţio­ nală. legitime dc S./ut ion nefo thi Roi ! sont hcrcdituirea dans la descendance d i­ • Roi. Deputcs.1/ /< . S . im srnd Etat bidivisihle. .es et de leurs dcsccntfantif : Le pom-oir lâjislatiJ' cui cxerce colectivcme. Ori ee lege cere învoirea câtor trclc ram uri ale pvlerei legiuiteare. arac SC9 76 d>strie. de mâle en 1 recte ct. }. R t G E L E FERDINAC^D I M.es pnuvfiim romii. T/»utc loi cvige Vasentiment des | (roia branrhe.s du. j . directă ft legitimă a jJfo/wMtef Snle Regelui din bărbat îh barba!. conul Unt' un singur xiut in d ir h ibiL Puterile constituţionale ale Rcgelid suni creditare în linie coborâtoare. > .e divise en denx itQseinhIecs' le Sruat et V Assemblce des . R £C JN A MARI A Regalul Ifamvniei cu C P .tst conuri fur. Le f. p rin ordinul de prbnogcnitură si cn c.

duc de Saxo'Cobuurg-Gotba. R. Duce do'Saxa-Coburg-Gotlia. A. M. frere ainc. heriiicr du trona de Roumanic.'decedată. R e g n a EKsabata-Charlota-IosefinaV ictoria. M . M A R I A. n 6 ic 18 Aoât 1903. R. Princesso do Grando-Bretagno ot d"Ir3anAof Duchcsse do Snxo-C** bonrg-Gotba. R . la 15 Octombrie 1S93. soeur do feu l ’-fimporenr de Knxsio Alfcxandre Ilf ALexandrovitcb. S. au chAloan rftyal do Pcio. nu Ic 15 Octobro î«93. Ja Pi'incosse i I 6lino. Au L L R.LE DE ROUMANIE M. nSscuW In Bucureşti. A. S. A. ^ 4 JDoclarat meţt. P rincipe sa Ile an a a R o m ân ie i. d’Irlande ot Impucatrie© d< )3 }ndosofc J o ia grandc duehonso Afarie-Aloxandro-vna. decodat. nîUcufc Ia Castelul Peleţ. A.Le Roi Charles Ier. S. M . le Prlnce M ih a l.: do e5fcre Corpurile Logi-uitoarc j par Ies Corp? IiVgislHtife. l a P rinressc Ile a n a . La 11 Octomlnio ISfM. nee ie 5 Janvier 1909. ia Sigmaringon. S. Pclnodo Roumanie. nec lo 3 M ai 189(? â Athen<»* ^ î f l . M. sora JmpSrfttnha Alexandro Al Ill-lca AloxandTOvici al Rusiei. flllodo •cu Koi Constantin do Grtcc. le P rin c a N ico las. 5. n 6 lo 3 1 Aoiit )8G5. R. :v la buito do la moxt do S. M . S. decodaţi. le P r ln c e C aro l. în Sinaia. : S. lî-. le Prinoe et la Princesse HsrltleTe S . dc lîohe)>2olloiDj. le Eo» Alexandra dc Jongoelavic. R. R. M. A . şi a Maroi Duccso Maria-Alexandvovna. M. Principelui şi principesei Moştenitoare A. la Reine Eiisabefh-Charlotte-Ios6phine-Vîctorîa-Alexandra.Tanvier 1893. M . prosunipfciv al Coroanei României* S . P rincipe le C a ro l a l R o m ân ie i. M Ă R IE .A lexandra. S. niîsout la Ovstelul Poloţ. R. Rogo a 1 României.* Ducesă do l Saxa. nXseuRi la Castelul Peleş. născut la 25 Oc­ tombrie 1021 la Castolul Polişor. Duchesso de Sase. Victor-Albert-M alm rad.-26 Marii* I8!sn. le Rol «t la Reine de Roumanie S.pj w ic 2tt Mors 1S89. năs­ c u t la :> Mai 180-G în Aton». socOnd ftls do foue la Reine Viirtoria do Grando-Brelagno.S. Proclamat Rog© j^IJijRomâniei în ziua do 13 Proclame Roi dc lîonmanio lo 11 Octobrc 1914 OctomVloj 1914. eXsutorUa la 27 Februarie 1921 er* M. 31 . 1:» 3 Ianuarie 1900. Viclor-Albert-Main r â d . Principesa Elonn rliea Regelui Constantin al Grccioi. 'Alex andrâ’. â Buearest (t'alaia Cotroccni). CSs&torît la Siginavingen la 10 Ianuarie 1803. fiUo de'fou ic Prtnco Alfrcd-Tvrnc^tAtbort. S. S . Dueasi» do Saxa.FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI FAMILIE ROYA. PolishoOio 25 Octob« . născut la 24 August 1365. & Bucar-Cst (Palais CotrocunO. R. do Hohen2o3lor».Indiei. Enfants de L. A. P rincipe le M ih a i. R. h£o ic s i OcK»bre 139 t :»uchât<Au roynl do Polosh » Sinaia.de fc« la R oi Cbarlcs Ier de Hon mau io ot dc la Princoaso Antonia-M»rie-Forna:nda dc Portugal. S. martce Jo 3 Junn 1922 a Î5. scc-Ond lî]s du Princo I/cepcdd-Etionno-Cbarlos-*Antoino de HohcnzoUerei. 'Prineipesi a Mnroi B ritanii Jiji a Irlan­ dei. marico la 2? Fevriar 1921 i S. Regete şi Regina României A . ML F E R D IN A N D 1. comto d'U’lster et do Kcnt.M.. ie l£> Octobro 1022 . S. mario i A thineî lo )0 Mar* 1921 S. căs-îtorttîl la 8 luiuo 1»22. n&seută la 20 Octombrie 1375. Copiii M. R . Rogdo George a l Greciei. S. ncc le 20 Octobns 1 S 75 . Ia R s ln c ftlarie. nS-sculS la Gotha. R e g in a M a rla . Prittclpsle Nicolae a l României. S. căsătorit în Atona 2» 10 Martîe 192L cu A. n«e ic 8 Janvior isioo a Gofcha.V icto ria. cu M. A.V icto riăpJîo ji’u T » Romitiiiei.. A. L. Roi do Roumanio. O Mario â Sigmaringen lo Ift . R . Enfants de L. M.!). la J.S August 1903. F E R D IN A N D l-iu. «6 1021 (C bateau. moş­ tenitor al Coroanei. ytcouronni i\Alba-Iulia întrunite' în iarna ’moiţii 31. A le x a n d ra. frniolo roai maro al) Rugului Carol a l României şi al Prinoiposot Antoni-a-Maria-For“ nanda a Portugaliei. la 5 Ia ­ nuarie 1909Copiii A. Declar-6 Prînvs horilier [>r&«omtif do liv Couronnc la.K. S. al doilea fiuj»! Roginei Victoria a ’Angîioi şi Împărăteasa.\ Regelui Caro! I şiinoorOnftt la Alba-Iuli» la 15 Octombrie 1922. â Sînaia. Conte do Ulstor *i do Konfc {decod-at). A. L L.decodat. L. S. fi5ea Principelui Alired-Ernest'Albort. Palatul Cofcroconi. le Roi Gcorgo* de Grece. ni II*lca fiu ai Principelui Lcopold-Sfiefan-Carol-Antou tic HohonzoUern. Regele Alexandru a l Jugoslavloi.

.maestru al vânătorilor regale-. contabil. T. directorul iutendenţej. Doam nă dc onoare. şeful Casei A. idirectorul reşedinţelor regiile. directorul contabilităţii. S. Mamulea T. str. V.. Im perială 4 Moraxiu loan. secretarul enncelarici maxcşalatului. Calea Victorie-} 10? Koslinski Gh. ad ju tan t al M. str. Palatul Cotroceni Dcnize Gaetaa. Regelui K S n fg H c h e r H o f Bi'olt Constantin.. CAmpincanu 28 D-ua Procopiu I rina. Aleea Regina Maria St&reca I.adjuţaut. Alecu Russo 7 * Casa A. şeful serv. Dumbrava Roşie 13 Cămărflşescu Tacit. j Mari nes eu Floriau. loeot. S. medie a! C urţii Regale.. inspector g-ral. B-dul I. Alexandri 15 Coste seu C. coloncl. A. str. Al. ţcful serv.. Ştirbcy Vodă 6 Peircscu Ştefan. str. Parcul Regele Fcrdinand. Pictor Andreescu. ofiţer de ordonanţă nJ M. director la C. R. S iinţii Voevozi 3 Pavelescu N-.RegviuL Palatului l B-dul X. directorul cancelariei Bfarcţalatului Kirileanu T. cantabil.. T. Regelui. S. Regelui. 3 — Str.. şeful oficiilor regale.. S . R. soful cance!:iria.. D.. loeot-eoltjoel.... Rodcseu ÎJ. regietrator-arhivar. <5-ral Praporgescu 10 % ■Strvbille aparţinând Casei Regala • ‘ A d m iu i$ l r a ( ia Butculeaeu X . str. gcneral-adjutant. S. iuspec-torul moşiilor regale. str.. Aurel Vlaicu 98 J^ambru Petre. casier.. ma­ reşalul C urţii Ilegale.. de siguranţa. Principelui Moştenitor. B-dul M aria 41 Orăşeanu AJ. Diouieie G Bassct L.. S.colonel. C:\mpinea3iu 30 D-ra Canterair Adolu.. o-fite-r «jc ordonanţa str. Doamna do onoare.. Doamnă dc ououre a A. str.. W ittiu g 35 Jîogals'<d Victor. dixcetor.. directorul Camerei petiţiilor la M. S. S. minisfcru al Casei Regale. S. str.. cflpituii-eomandor. secretarul particular al >1. Regele şi aJ bibliotecilor reg3 le.. maior . Palatul Colacobici 1.. str. C.C A S A R E G A L Ă S I P R IN C IA R A Casa Regală Malson Royale — Casa Civilă a M. Luterană G Domeniul Coroanei Domaltie de la C-ouronne — Kronguter Str.. W itting 31 D*na PJagino CoJette. mare maestru de oeremonji al Curţii Regale. Labovary 2. Cflmpineanu 22 Bolomey C. yeful cantabil. Sc... Regelui Popeacu Apostol. Pr'noipetui Moştenitor Condcescu N. Brătianu 16 Steiuebaeh L. F. şef de birou. Regelui. CftmCasa Militară a M. secretar particular al M.. str. Sturdsa 4 Skcletti E. Regelui.. Regelui. C. Zwiedinck E-. S. S. troccni Palatul Regal Jlusu Octaviaa. SR. Calea Dorobanţilor G Dr. medio al Curţii Regnle.. adjutant i»l M.. str. economistului. star.oi\ A . str.. Vlaicu 140 Mateescu W-lac. Regelui piaeanu 30 Augelcseu Paul.7 D-ua Latovary Siinona. str. Gemeni !> . Cftm* pincanu 2 G Drosso N-.. contabil Căanpi neamţ 30 şeful Casei M ilitare a M. Palatul Regal Perju I-. str. Enepcctor g-ral dc siguranţă. m inistru.Vodă No. sub-administratorul Caeoi Regale. str. Principesei Moştenitoare. admioistrator. colonel adjutant al t i . Labovary 7 Mocsony A. str. Drago? Vodă 9 Cbiriac C-tin. l’ atcul Filipeeeu Aagetescu Paul.. Cămpineanu 24 lonescu FiJip K. Reuei. BrH iunu IC 8 tan Alex. D.. colonel. str. mare.. Bosarabici G Bukmuu Eugen inspector g-ral P. R v detnţat Ia Cosa Regalii. G. adjutant ol M . S. 8.* General'adjutant Uallif Ernest O. Serviciul M araşalatuM Sfinţii Vcovozi 2S M ânu C.. maior. Botcanu 3 Dr Roiualo B.. A I. Reginei l>-na Mavrodi Elena. Ştirbe)'. DoumnS de onoare... Regelui. general de divizic-ftdjutant. Pictor Crîgorescu 20 ol M.. Arcului 10 Condiesc» N.. casier. mare Doamnă de onoare. Palatul Regal . str. Palo tu l Regi*) Serviciile a taşatţ pe lângă Curtea Regală Casa M. Im perială No. CAmpincauu 30 Rădulescu I. general d-e divJzie-ad jutant.S. S..adjutant. maior.

-izii _ j deţnl" (por. dc Interne. ’ Mcm br» Moldova.S c e rc ta ri de S ta t. drhei. C„ M inistrul «ie Finanţe. Hotel Excelsior j Lu-eia GJ». M inistrul Industriei şi Comcrluluij Alea Vtilpaob© 7 (turcul Filipcscuj MJrzeacu (!. D n n b Gourgc I —Buznii— Bitzîîu. alr. A. M inistrul Afacerilor Străine. str.. G h 20r"liQ—Tulcoa —Sulina. Silivestru 55 Cipu-ionn Gsorye.. 10 I Anton eseu Iulian D. Pitcurariu Ion —Bisteita-S. ]lotci J>mvre CpmcM jrîrtfrt rcaoj» Gh. Vrăjitoarei 2 bis C/*M'cw^Pfica N.iliu .B . Miui&t. Şef de cabinet. M inistrul Cultcl-or şi Artelor. FtogrCsului 13 Săv&MH y . Luscfcr Cuturgiu 5 Duca I . şef do birou. Popcseu-Breasia Gr. R om ani 03 Preşedinţia Consiliului de M iniştrii Pr6sfdenc& du C o n s e il des M in-stres— P r a e s id lu r a des M in iste rra'te s Brittianu Coastuufcin C. Romcmît 150 Diaiitriade V. Preşedinte Phorckydc Milsail— Ilfov—Bucuroţti. Ministrul dc Război. V«si'. Mini&txul Justiţiei. No.. Popcscu B. TIolcl Excelsior j viriu. Ghicu 10 Pleţoinnu î>lcfnn. M inistrul Lucrurile? Publice. Visarion 4 Vlniiide Mib-ftil. I. urina. Aurel Vlnicu 10 General VUitoianu A rlhur. şef de birou.’î»îu d — NSsSud. I R O U L îiâcnltBCu Simr. atr... " Erlm u Al. liotei uupţa D r.ttLŞ-Severin (circ. N ixior I w h . Victor Emuin:el I I I No. M in istm l Iu strucfiuoci P u ­ blice. H I„ Aurel Ylaieu G2 Cirlova Mircea.uţt—Cernăuţi.lincscu Alex. secretar general.lxO*SorekiGa»rgc— Vijnila-VasCa.. B«rz«a Nicoîao (protopop)— I>Vig:îraj (circ. Sonalor. str. Pomu Verde J-t Auloneseu Elc«a (. I. N-. Spiru—Neamţ— Piaira-Noamţ.t contabil. I.* 13 M in iş t r ii d e S ta t fă ră C0tt$J<»nJisicsci4 Tancrcu. Vasiliu D. sub-director. el. ci. str. Vlasca* . Cooperaţiei şi Asigurărilor Soci:ilo.r şef de fciro» princ. Lnfo j)— Lugoj.S e cr6 taire s d ’fetat— ţJn tc rs la iits s e k re tS rc * * Tâtărăscu Gh. .ţru Transilvania şi Bucovina.. el. Curol 57 C O R P U R I L E L E G IU IT O A R E ’ CORPS LEGISLATIFS — GESETZGEBENîIE KOERPER SEM ATU l LE S£NAT— DER SENAT N . Uoroş-Svbeţ)— Bue*i. Principe do Români» rcţrti. B-d Col.. Şef de cabinet. (^ţireot) — Do3j—Craiova. M inistrul Comuni­ caţiilor. RoEctti 1 1 bis. Jiiunj 8 Tomescu-Bftciu N . Hotel AtbGm'c Pnlace.Eug. Sccrdari Puicireanu ţon —Argc<—Fitcţii. M inistrul Agvicultarei şi Domeniilor.— S ous. 22 Popescu A urci iu. M.ioi domicilii:! real „circumscripţia cleeto. La*Cn Gbeor^Uc— Orlioi «Com. ..-al5 F. 73. S u b . Ministru do S ta t pentru Bucobia. T. Fagiraţ>— I'’âgXraş.A ra d (circ. Aleea Blank B. Carmenilor 1 Constav.alu O. Gr. Şoa. şef de birou princ. Preşedintele Consiliului de M iniştrii şi M inistru do Interne.. Tonaov Vasile— Ism ail—ismail. Ol-etiiri 2 General ifoQoiu 'frn iv » . A nyclacu G.. G. Paioo* logu 32. M aria Rosefcti 8 p o r to fo liu — M in is tr e s s i n s po rtc fe uiE le — M in is te r o h n e p o r te fe u ille Inculci M inistrul do S tat pentru Basara* ! D r.. str. Curaginl.—Duoa numole ficcSrui d. 8tr. Ministrul SâuâMţei Publice şl Ocrotirilor Sociale. G u 5«î Alexandru—Covurlui— G. C. alr. Popovici Gh. M inistrul Mancei.4 M IN IŞT R II SECRETAU! D E STAT. < 7 . Buwşti i»8.% cu Vicc-Prc«eâ»"«ţi Iliescia Tony— Vlmşca—Giurgiu. . BKrlopu Mure judi. M i n ist. şef «1*3 cabinct... Lapcdatu Ai. Grigore—Tuto va—Bârlad!..—Ialom iţa— Bucureşti.j AUola Sa R«gftl^ Carol. Muscel. St£to. Co=. R om ani 159 Tcodoreseu Elena. Dr— Gorj-Târgu-Ji. — CORPU RILE LEGIUITOARE Miniştrii Secretari de Stat M in is tre s S ecrtftaires d ’E t a t — S ta a ts m in ls te r B rătian u Joan I.. I. şof de serv.. de Domenii.. dtostori Belctti Alexandru— O lt—Slatina. Toan—T lM tt— Com. str. AloxnndroFCu 43 B rătiuuu V intiU t l .oLu N.ira Lcordoni jud . Hotel Ath 6n<e Palace. ! Moştenitor al Coroanei. dixcctor.(protopop)— O. itr .. str. Hasnaş N. t“ ) pa earc-1 reprezinţi» a. str. Mârga jud.

r P. P. str. Duniciiu D. l)i: :novcn Constantin—Timiş-Trirontal (cir-c. Axonto Tiboriu— Mohc dinţi —Turnn-Sovorin. Lupe»). V. Carul Nagy—Cluj.lt! Xesuifmt —Iaşi— l.C OBPU BILE LfeOIUITOABB. atr. jud.it diecoz. S. Alcoa Vulpucho î (Parcul F ilip o cu).. Bndna)— Rada» jud .nitrio—Ilfo v —Bucureşti. Mitropolitul greeo-catolic român al Alboi Iulioi ş* FAg^raş-ilni. Driguie. I. G . S. P. Arad.banosti. Crivăţ Panaît —Neamţ—Fiatra-Noamţ. P. S.(circ. jud. laşi. $ . Galiciu D im itric— CaraySovorin (circ. Episcopul Hotiitului. jud. DrSgli'ci Petre—Sibiu (circ. 8 . Buţurranu îficolao— Dorohoi— Dorohoi. S. QrXMtio} B-icnroşti. Ion— -laraail— Ismail.oi reformata a Clujului. CuvaWki Toivdur —Cutntu:i-Alhă —Com. Episcopul Colitei Allto-Istnail. Iusif Foronoz — Cluj. S . Cara-gialo 13. Fo­ toacului îji Clujului. Mitropolitul Tram ilranioi. Gliiaţn Ghoorghe— Alehâilinţi— Com.— Dâmbnviţa— Bucuroşti. Adam Gheorgho—Vaslui—'['. P. Timiş-Torontal. G-ral Teii 31. Al. Bacău. Dimitrio—lî. Conslautin—Dolj — UitCnroştr. Cosraa Pctrovi ci— Galaţi. Episcopul grouo-catolic român a l E/ugoşiilui. Episcopul orto lox-vomâu a l Oradiei-Aţari.iişinâu. S.ibiWioacn Ghcorgho—FXlciu— laţi. Ceac o r ij—Com. S. P. lii>ÎHO<ipul romano-catolic din Alba-Iuliff Gustar Carol M ajlath— Al ba-l ulîa. Pae. M ^rg hiti)—Com. Brad) Bucuroşii. Mitropolitul Bucovinţi.Flucdiu)— Cl»j. juH. Episcopul m ilitar d« Alba-Iuîia. P. Gabrioli-scu Consttutin— Br^Ma— Brîiila. C hirilor S. S. • Coinia G avril— iii bor (circ. Viaarion Puin— BSlţi. Hunodoara. R-ua. In liu Ko mu • Gherla. TI». S. P. Siipcrintctulcnt.Vlad:mircacu 15 bis. S. str.te. S. jud . Episcopul grceo-catolic român nlG ho'loi. Givulcscu Procopio—Arad (circ. Balaa ErnG—Tr-oi-Scaumo (circ. Eliaoi—Ho+in—Com. FMiipp Boia—Timsş-Torontal l csirc.SENATUL Sanctitatea. A ciu Alexandru — S-îlaj (circ.u. Constantmoiou Alosandru— BacXu— Buouro^ti. Cbi^inou)—Cont. Mehedinţi. Victoriei 2 1 ». Gurie—C'. Xicomeii. S. S. P iliţi T. 'J’rci*Scauno. ju d . Bihor. I) mş Lu-loc ic—C^tAtca-Albî— Chtţinuu. S. fîouoraJ —Hunedoara (circ. Di. S. Buzdugan V. Solnoc-Dobâca Bolausenco I icoh—Ca hui —Calmi. S. Tiburtiu 8 -romiaza—Satu-Maro. ArioraC^ti. Banatului ţi al ţinuturi lor ungureno locuito do Români. Bran E m ilian — «Silaj (circ. str. Episcopul do Argeş. P. Coixl. S. $. Episcopul romano-cAtolic din Satu-Maro. HoţiaBotnariuc Ştofaa— B âlţi— liSlţi. ■ P. Kpiseopul Ui^oriuii Ovan ghelica-luloran.iriu— Oradea-Mare-.ş)— Coin. Ghorla)—Com. Huiu.S. . . S. Baciiu Mitiail • Soluoc-Dubâca (circ. Nichita Duma— Curt«»do-ArgCŞ.ui—Tutova— Bârlad.Nicnloscu— Ijm^oş. — Cân)pulung-Gura*HumOrului — Com. S.sHcu Dim itrio—l*utiia —'l'irgovi.fi. Solrauc-D>>t>âca. P. Arţ'ircanu. Porfiri — Ciiisiniiu—Com. S. P. Condracho Constantin—Tucuci —Tecuci. Oarabiosebt N. Foleae. Falii (âli.iîanu llic (protopop) -Alba-do-Jos. Lascâr 98. jud. S. Suporintoiadcnt unitar din Cluj. Episcopul do B **5u.Sa Patriarhul Bo^nânioi Miroa Cbri$toa. Gheorgho. Calea Doro­ banţilor 18 . Rcţiţa)— hu^nj. lîomâneui. P . Roman Ciorog. atr. Arad. P. S. Episcopul ortodox-român al CaransoLeşului. P. Cânticuxim) Matei— Vnivorsitatoa din Inşi— la ţi. ■Costtclic-icu Nicolao—Clii-ţirilu— laşi. tîal*n Stef. Xăculau— Ilfov*—Bucuiroşti. jud. ZfilSo)— Comuna Dra» gomiroşti. P. juri. Gul'iţcanu Ion—T ighina—Tigliina. Episcopul do llu. Cuoiaj Constantin— Arad (ciro. VictOi/a acar» E. Episcopul Du n.(Bucovina) Caţert Nicola«—Orhci—Cl)iţin5.oena (circ. Arhiepiscopul ChişinSului. Siinleul-Silvanioâ) — S-ălaj. Abramul* de-Sus jn«l. P. D!a-i«sc/G. Episcopul do Roman. ErAeli. judeţul Soroca. Câmpulung. Ciicxdi-Oşorlioi)— Sf.S. Lipova— Bucureşti. S. jud. Mararauroţ.: dâli Sibiu. S. Cetaiua-Albu. Boviat Vaier— Hunedoara (circ.troi-Jc-Jos. Scbcşul-SasO$c) —Sibi». PLmen— Im î. Ar 3d )— Buouroşti. ■Const»ntinc>cu Tai»orc<l —Hunodoara tcirc. P. S.Nicolao— Bae&u— Bacîu. S. VasilcSuciu— Blaj. 3. Episcopul orto. S. I . S. Luţţşa. Episcopul Constanţei. jud . . Po­ lonii y. Niculoacu— Bu*5u.loa-Mare. Conatantincsou îî. Balţl. N ectam Cotlaroluo— Cernăuţi. jud . Boiuş. Botez .\ şi. Ilcantla-Mar©)— Com.l<K-rum-in ni Vadului. Noul*8 ovorin. Cropcix-tishi Constantin —Iaşi—Iaşi. B ilţ Aurel—Solhoc-Dakica (circ. Cea cu va. Genţ insof— Bihor (circ. Xicolao Iv a n —Cluj.8. P. jud. S. ' ' I. Chi^inoti. I. Mircea-— B uzîiu— Buz&u. S. Iiomanî» D3. Cîobruoij jud. 8 . D. S. —C«>.îdău ţi—Com. Badoscu-—Caransebeş. Episcopul do Rim nic. Ccajylic Efiniio—Soroca— Corn. S. P . liihi>r. Iacov Antonovici— Iluşi. Gh. Justiftian Tcculosc-u— Isniail. Episcopul grocO-catolic român al Oradiei* M ari. S. RXcSciuai jud. IJario/i’heodoroacn— Constanţa. Ciolan Iorgu— la ţi— Corn. Luohian Tritoanu— Roman. . P. S. Episcopul ortudox-roniiii al Aradului. Ti mişoara)—Tlmisnara. P. v CaisÂn Victor—Soroca— Soroca. S. Yartolomou StAncscu—Râmnicu-Vâlcca. S. S. P . Valoriu FronUin— Ora. Cipftiauu Gheorjlio -Tinaiş*Torontal (circ. Alba* lu lia )—Alba-lulia. S. str. Potroşoni)— Com. • Cfituucauu A . Booicăuţi. >f5C0la<j B ilan— Sibiu. Frî Icric Tcatselt —Sil>iu. ^hiţeaen G io «rghe— FXlticoiii— Fâlţiceni. Vaslui* Ardeleana Cori*ol—Arad («irc. Bianu Vasilo Dr. T. S. M itro p o lie i Moldoroi ţi Suoerei. Tr. S. & Boiarin. Goblese» lî. P. S. 8. P. luuif Tr. Constantin— Sibiu (Circ-Sibiu)— Buoureşti.

3j«pu Teofil— Sneoîiva-Sijrct—Suetava. Jîm. ju d . Pctreacu Ghiţă— Ylaşctv— Giurgiu. Genera]—Ilfo v —-Bucureşti.î— Vaslui. RiSşcan Gh.r. F ili|>CeCU »•).. B-dul Academic! ii bis. Muţcf Androi— ' aliaera— Uazaxgie. Popa Ion <protopop)—•Caraş-Sfcvorin (circ. A»irel Ylaieu 1«>1.—-Romanaţi—Caracal. ( t im ­ pului e s . Arraencască.y-Turda.(Bucovina). Hacman Mase— Universitatea din Cernăuţi. Hotin Stcrinpol D. str. O.îrbovăţ. Pauliuc Ion al Ini Gheorgho—Cotmani-JCasta-rna— Corn. St-roesi-u Vusil — Jlnrv. Preolescu Marin (preot)—Arge — Pite.lorltci)— Odorhei PanaiKCs^tu Ion— Hunedoara (circ.j ian 98. Ion—Satu-Maro (circ. Mogoici Aurelian— Prahova — Plouşti. Mireoa Ignat.— Bucureşti. MOllcr von K arl— Timiş-Torontai (cin-. Cotmani -(Bucovina) Folia Vespaţian— Maramureş (circ. Briconi.Caraţ-Severin. 'iVi-da.d:« A l. Porccc Pa voi— Storojinc. Vrăjitoarei *2 bis Melimot Fohmi Mustafa— Duiostor—Silistra. . Ion— lîom anali— Caraoal. St:nnbuliu Ghcsorglie— B . Popewu C.Cojuena)—Tg. „\ T :in<lr(!< •< . Xc-nopol o. (preot)— *011—Slatina.'— Muscel— Bucuroşti. Ki*=s Dometiu— P.Macavci Victor—Alba-do-Jos (circ. ja d .jt: Proeoptit Grigore—Valcea— B. Maramureş.— Universitatea din Cluj—Cluj.Gh.» Dr. Aloca Al<-xandrw 4 (Parcul Filipesy»') Nistor Aurel— Satu-MarC= (circ.Salonta-ilarcj— Bucureşti. Solrtoe-DobAca. Rcmus— Roman—Roman. Vlăjs»viţii-Sârbi.18. Vranceamt Potro D r. Sorsc-':.— Covurlui—Galaţi. Postolacbc Nicolae— Bălţi— Com. Lahovnri 1*2. Nieolaeseu I . * Predeseti N. Popcscu "T.cE. judPornind. slr. Riyu C — Prahova—I ’loeşti.-SKraţ "Mişu A lexandru— Prahova —PJoeşti. Mediaş)— Siiiiu. 3lîtrd-Te cu G. jud. jud. *Ur. N. Gropşi*)» . jud.COBPUItlLIv LEtîltJJTOARK.— Com. judTighina. Munte an n Alexandru (protopop)— Bihor ţCirc. Constantin— Dâmbovîţa— Buciiroşti. Micşa L iv iu — '-olnoe-Dobnea (circ.»tea-Albă— Bucureşti. Bihor.—Târna va-Mare (circ. Roman N. Noamţa Con stantîn— Dolj— Craiova. Rus» Nitwlac— G»h«l— Com.-V. IoncsCn To. Dimboviţa. Allja-<b-. Ionoaco N. General—iîohcdinti—Bucureşti. Ion— Brăila— Brăila. Prodrorn Ioan D. Toleo msn. Timiş-Torontal. Porees». Pangrati Bruni—Caliacra— Bucureşti. Craina-Put:«oi (Bu­ covina). jud. Vcs an Ion— Cojofna (virv. M ih a i— Botoşaui— Botoşani. A3. Aiud>—B la j jud. Cotircni. Vftlimăreauu Dazăr— Muscal— Câmpulung Vasilin I). str. Popox iei GJi.ilsor (circ. Ca­ ransebeş)— Caransebeş. evr. Sighişoara}— Bucureşti. B 3ia-Mare)— BaiaMaro. Sighct)—Bucu­ reşti. Dej..Pot1 riile.<tr. lîacotă ^îicolao—Tol«oimau— Bntiuresti. Orşova)— McUadîa. Satu-Marc)— Craiova. Mttlio T . Dumbrava Hoţie 1.-d«*lCaml :!0.-. General— Dolj— Craiova.zău— Bti'/!îu Ştopauov Grigore—Hoţi?— Com. TrîîseSu)— Turda. M in jir. str. Mironcscu A l. Tftrţia Ion— iMnraiîiure» {circ. GEieorghe— Uoman—Roman. Tiloagd)— Com. Or»viţ.l — Prahova— Ploeţti. Ora<lea-Mare)—OradeaMaro. 'IVandaliroscu Jîieola*—Cet. M ihati 'rcodor--Cojocua (circ.» nu 'l’udur—TcCoormasi— Com. Dicio-Sin* Mareim—Cluj.Uihai—Caias-Scverm (cure. Pop Ştofan— Purda-Aric* (circ. G -ia l Bertliclo* 2Îî. Hiotu Gheorgho—Teeuei— Tecuci. Careii-Mari)—• Satu-JIarc. Sa. X . 'Mineiuloseu Iordauhc—'Ilfov— Bucureşti. Pol icrat M ihail— D olj—Craiova PoJony A rtur— Braşov— lin ilo r. Tilcagil. *tr.. Ţigăneşti.ssu G. B-dul Laseăr Catargiu 1 bis. O. str. îjam bm Ti.trostor— l'urtucaia. jud.— Universitate» din. Nae— lînmniou-SîSrafc—R. Ioachiw \ r. Muroşan Iov ian—Turda-Arie* (circ. Obogoanu M .»lciîa.Hucua-oşti— str. Onein3 Constantin— Coriiănti (jndet)— Cernăuţi Pal Şlcian—Odorbci (circ. T ra .— Orhci— Orhfi. mii Bălti. Qroppa Alexandru— Chiţinăv— Clii<«»ău. . jud. S . str. }.— Tul cea—Tulics. C luj)—JXj. Muata Filarcfc (arltiorcn)— Carăţ-Severi» fpirc.Vasile (preot)—"Dâ-mboviţa— Corn. Irimcscu Petru— BoUisanâ—«Botoşani. MihaiL C. llacoviţă. Pctreacu C. AraduiNou)—Tinjişoara. Popescu-i'afljro Ion—-Ilfov— Bucureşti. Sceolcatm N. Solnoc-Dobâca. SBNA'ITL PaâOtt Ion— Timiş-Tojoriiaî (circ.— RStnnieu-Sfîrat—Râramcu-Sărat. E)*ii|—Ilfo v —Bucureşti. Srhullerns Adolf—Tâmava-Mare (oire. Siîcel.u-Micî't (circ. MitialCsCn M iţu -V âlcea —Drăgăşani. . jud. Trufin («an— EJorohui— Com. Saniclovâci loscf— CliiţinSu-—Cliişinău. Vi«oul-de-Jos)— Com. Woissolborgcr Salo— Ccrnâiiţi (ora^)— Cernăuţi. Ivano v ici Steiian— Tehorm an— Turnu-Măgtirck'. — Ialom iţa — Uucurcşti.-Mur^f-. Motaş Eduiud -• Vrxslv. Sciibula Vasile— Soroca—Com. D e j)—Com. G. Voieu T . Şdn-Nicolav/— Com.— Cer­ năuţi Hamora Roborfc—S»tu-Ma re (circ. lla n d i Dumitru—Târnav.fOs. Mândru Ion— Constanţa— Constanţa. Săwcn. Gonorai— Bihor (circ. P^poviei Kfttmio—Bitlţi— Biîlţi. V i tor»lui . Tatov iui Cornst ant in— Put na— Focşan i l ’codorcsen GheOrghc — D. Deva)— Bucu­ reşti. Ghceia-Româ»ă.—Suceava— priltiecni. Tiirgu-Mureş 1 —TArgu-Mu rej. Alosarnlrn— Falciu— Toc. Cahol Rnsu Şu-l’an (protopup)— M«reş-Ttirda (<sirc. Kieolae. jud. lfî.-t>) -T imi*oara.oitu Rartoloxncn— 'J’igitin a— Com. IIieşea D. str. îjupescu M.Ion— Cons-tan\a— Constanţa. jud.u V. Serbii)» Vodă 121. Brezoianu 12.

Figefc)— îianu 22 . Via. jad» Cojoena.eU r0. . Râsurilor 22 . Odobes.str. jud. P«trc~fIuiwdMara (circ. AJiuifitiOştianu Al. Ornnionfc A. Ctoipineanu 19 ! f V w l e .Hr.> cv. Episcopiei C Ovjcueuaru Aiex.— V..iUdus 21) Alex. JiaţD^.ij (circ. Stalil Henri H.Protcpop^sciiArgeş C.a. V. serv. A l. Şos. Maltopol 5 j Bibiri D iu titm ..s:lv. Vledimirescu 7 XI m o g ra fi : D um itru Alexe. (JkcAtori: FîircSsanu 1. .iţca—Giurgiu. 3lfov.-rcvizori : Secretar la comisia (Ic petiţiuni. Vâlcea.nia şi Bucovina) po caro-l roprezîntS.— Sxi... Sw »i«o«jiIu.s.-Vâlcovi.—■Vl. C. } Msrincscn Mi«u— Orhei— Orhoi.r. lavor *39 i i C A M ERA D E P U T A Ţ IL O R CHAMBRE DES DEPUTES — DIE KÂMMER N.nrion 4.. Zorilo-r 1 Arhivar g-ral şi bibliotecar. Prei. Huedin)—ComIcul-Silvanîeî.: Berzei 31 _ Secretar la comitetul delegaţilor.Jtaţcg)— reşfc».zo>» stenegraft : Sub-director dc sccţ-ie. SpfitaruluL 37 Sfetftocu îjsxtiun. NegreiCu Traian. Mo- Mitropoliei 7 j i Oîrtojlunea s e r.r«f.. Vluliuţ-it C i Bibcscu D-tru.EuSfcatiu D-trU’ 0EU ' j Steno<.CâzSnejti. 15 : Joueseu Icotîor. B I R O U L Preşedinte : Orio&nu Gh. Murgnlescu Vasile. Arniaşulu» I? " r^ ™ a £ .lor 828 Veteeseu C-tin. Gheorgho D r.in.fcrii Tri. JSaucloscu-Ssriiu^a E . Da»>î:in I<nin. . — CAM ERA DEPUTAŢI M>ll Serviciile Senatului deercior jpnenrl firaclidfe Cod6ta. l'nmzfiscu Em il. jiu l.1 -d3-. FăirCc. b'olon 17 Şeful cuncclariw. l’ânlea Ghvrman—Tighisna— •Cbişinîw. ju â . . Bi-itncoveonu lleliade Rîldiilftscu Lougin. CUieoş Gh. Adanioviui lîugen l<t.i „circ. silesc» 25 bis .— O lt— Bucureşti. ÎJnttCinu N-:ftC. Dorobanţilor 0S ! SJimiwii Mitiu. Direcţiunea $ 3ry.co-ntiJbil. Ecntcrina 2 . . Popa Soare 6 U 1 Sab-dEroctor. Mîitîtilcscu Ais^liel— Tecuci—1 Tecuci. t luca 1). legislativ Director. ««„„u ra flc ! Iiiţecfcor.. VxcC'Preţsrtinii: (îţirliovlcoaim Petre— Mehedinţi— Bucuroşii. S“ f. Audronic flo ra. Pri^ator Miroea— Ilfov— O luniţa j A lgiu Alexandru— Hr. Tolî Chrjaiiojs. lirăGârda. Sccrclavi: ( Alox.il.— Pralsov»— Plocşti. C in u lu io r in AliinSuoMiianu C. | âlorfirsn Aure-l Dr. Huedin.&.— 8uz5ic— Buyjla.—Omstan Ja— Constanţi. privitei 70 OiKdvcchi Şlefua. i Oi-leanit Gb.indrescn Mişu— ilfov— Con». Cuza 32 Dîrecjiunea. M B M Ii I U I Abdulaliini Sc-lim— Conutanţa— Constant».— Roman— Roman.t ŢiUîimş Soaru DopîtrăCeauu 3G fan.J0x (circ. Ttfuaee V w . Ione*cu-Q>titicu3 t. CesSrt-icu N-lue.'— StorojineJ (oraş)— Cernfotyi. Vidra. Clucerului: 20 Prr“ u?C14ar’ rC8’ j âtrat0r.—Caiaţ Severin fcîrc. i>n. C. jud .-Culoaiel— Cutaica-AlbS— Căi- ţinXu. Şerbjtn V oâ'i ' . Ioneseu-Muntc j 5 ? ^ ctrcE<?î Son. Tă^nad]l~-ŞimAndrei Alcxiiudru— Cojoen» (oirc.i»d. îSilfidclor 4 Sccrctar dc birou. Sîotae lorgu— Vâlcea—Com. . T. . Agdrbiccanu la n — Aib. Mihalţ— CovuriiiL— Galaţi. 1 I Aslnn Tsoîn. Tî-dul 1. . SiinioROSOU JS'.— Tuto va— IkirlaO. Trman 21 Secretari ds sccfic r 1 Triuudftfil Constantin. AnglielfcSCu C-Sin.îlcea—R. ap»: domiciliul ren!. ^ 3lJ0tul i 5. Pis-o PmiijH'tu— l-luueiltiara (circ. Aiiîd)— Cîaj. ctiest<»rcl i Director. Şi*?. I^ucîir S6 • Secreţii»-.ni Kiuii». Jloiei Splendid [ SlvnQ$tvfi-v&Iactori : . Guoa"lul-ds-Jo«) Com Brad. Labonţin Snul Dr. Com.i$os' (eire. Hunodoara. Huueiloar». Depnfcat urinează „judeţul" (ş. SSeolc/’—EueiiGârbo-vjucanti P. JC'Jpa uuinolv fioîs-'si tl.cel-MltrC 27 bis \ Zottu Anton. lorgu Glicor-jlie Toma — C&mjJidun^ (oraş} — Cer­ nuţi ţi. cleccora3â“ pw.SKPATUI. . "« o t“ * m m * * 0 m * m* Secretar la comitetul delegu^ilor. B-dtil I.ot.

Calea Victoriei’ )2«. Alcşd'— Cluj. Criltan Am on— BSIţi— ChişinXu.Polizu— Dâmboviţa— Bucurcşfci. Cristov. Y ::ui(a)— Bucu­ BrXtuşann P. îiir a j)—Târiru-M t»reş. Con-ciatu I . / Marc)—Tg.n Dr. jud . Dnigomii-escu C . BozQvici. Chialita. jud . D. . Dr»igîî B. Turda)—Turda.'uuic. lîe lin ţ)— Dclen Vietor Dr-— Sîilaj (circ. Timişoara^ Banu Constantin— Bihor (circ. Br&lianu C. BistrîţaA rchip Ioachim— Chisin2u~Com.—Bihor (circ. Aleea B ridic*?. sebeş)— Caransebeş. A. Batişte 3(*.— Caraş. Emculreşti.— Prahova— Plocşti. V iitorului “3. C.— TiiuiAntone*cu Emnnoil— Olt— Bucurcşn.i Aurel D r.I.— Tulcca—-Tu loea. EnSMorcitrea-CIue. (circ. Iîotcl Atlienec Palaee-. jud.«tr. ilcBerna dy 6 h. str. ju d . Cod lea)—«Sibiu. Co-'Ti:. Coşcrcanu D.C A M E R A DEP0TAŢ1L0. Bum boviţa. Med ia*. Cal»ul. Dun. îoan— Vâlcea— Bucureşti-. Cheeoli. Mcrcwrea-Ciuc) — Diaeonescii Giigore— BncSu— Bucureţti. Rom anS^S. cureşti. S-ft. Cojocna)— Bucnrcşti. Zalău)— Bucu­ Con«tantincscu. BXnescu î^icuîae—Bihor (circ.jud. ju d . Bogdan Şto’r.N. Cos4ine$c<i Ion D r. S-ftii Apostoli 69Athanasovici V ladim ir— SîUaj (circ. BîilSno-scu Romu 1us— Dorolio î— Dorohoi. soţii 9. Drsigomii eseu Petre— Iaşi— Iaşilîosetti 41. Cblobas Ion— Cahul—Bolgrad. Drago? -urel Dr. Bugnariu losif— Huncdo 3T a.— D olj —Craiova. Mediaş)— Dârlca Pctvol—A rad Ccirc.Bard»r. FTisăraş)—Bu­ Dobrescit iP h a i l —Tul cea— Tuloca. Aurel— Dolj'— Craiova. şili&U. Sulei man— Durostor—Turtucaia.Constantin—MTnsce)— Câmpulung Dobrcseu Alex. General—VJasea— Bucureşti. «tr.Severin (circ. Caran­ Eacaliuc Oh. Nouît^—Com Orţova. Codveanuîon— Sorow>— Com. Con north Pritz— Braşov (circ. Timişoa-ra. Cov a t î Vasile— Cal iac ra— Bazargio.. jud . Caraţ-Scverin. H. Drmescu Gh. Bursan Con*t. jud. Averescu Al. Cosma Const. iţi nîiu. . tholot 107.Hunedoara. N . X A«geIcaou C. Banu Victor Preot-Eeon. Alox.— CaMşrSevcrln (circ. Monteoru^ reşti. MarcJ— BaiaOIaro. Doijiecreiftii Constantin—FSlticeni— t'ălti ccni. ju d .— Ilfov—B ucu raţi.Orhci. Bujor P a*l— Iaşi—laţi. Djuvara Mircca— V ijnit* <circ. Bai»CnUstru M ihail— Hotin— FIoLin. . Conatanti: eseu-Bordenî >î.—Tnxda-Arieş (circ. Şimleul*Silvanio«)— Co>n.-SSrat— Iî-S5rat. Ocorgo— Ilfov— Com. Dumitru— Buzîîu—Bussfcu. Argetoianu Ccmst. Corncanu C o rn el D r. A-ndru Sever Dr. Antiptv E vang.xîîu—Com.» (Parcul Bonjp.-î?c*amţ.— Ciuc (circ. Vorcgeni. jud. Sibiu)—Sibiu D im ii rescu Grigore— Prabt>va—Bucureşti.— Bistrita-NîsSud (circ. lnigoş)— Bu­ tel Maj estic.—Putna— Focşani.— Hunedoarei— Bucureşti. Jneu.Laxeîîr Catarg» i i .jnd. Dr. B-dul Corbcscu M. Aurel Dobreseu Jîad. Dan Sever—Cojocna (eirc. Consţoara. Caznei i u V Jad im ir —Cb iţi n&u—Ci.— Roman—Borna n. n» MihaiI— Caroş-Sovcnn (circ. . C»tataa-AlbS. jud. .). Blaj)— BlajCrc»ngA Teodor— Tigliiua—Tighina. Tmaiş-TorontalCluj.-Chişiniii. jud.’— Ilfo v —Bucureşti.'m— BaciLu. dia->Jt»re. B illilnCî cu NiC-—Ylaşca— Giurgi-u. Ho­ Biberi» Victor— Caraş-Sevcrî» (circ. B-ârcî» G h. O.'Ou A —iMchcdinţi— Com.. J3ramUcJi Jtudolf— Sibiu (circ.— Cetatcuv^lbi»— Co>n. A* R°* Siugureanu Daniol Dr.— Alba-de-Jos (circ. Parfumului 3. Dio>ljh5i canu 20. str.Wcrcurcahcdinli.— PSlciu— Unşi. Arad. CbiS5 *ca3c i)—Biatrita. Duca Ob.— Ilfov— Bucureşti. Şt. Suc<av».— Putna— Focşani. I. Lipova. MoldovaKcgina M aria * . tantin 4.Soroca. BrStiaiiu Stavri Ion— Ddniboviţa— Bucureşti. SiUard)— OradlaChirvai Vaailo D r. I. «Ir.Ion— Ciuc (eirc.R ■ v Chirculcscu D. > curoşii.be! icou— Ismail— Ismail. Dr. Ineu)—Com. Bălnn loan Dr. Diaco-n— IaEomiţs— CfilSraşi. 'ţa-ul— Constanţa— Costatanfa.-M2gurelctejul-dc-Sua--. Constantincscu Plorinn— ATgcş—Bucureşti.— Celaica-Albîi— CbiţinS«.— Ccrnîînţi Br&tianu C .il— Is n a il. St»tu-Mare.' Ciornei Nîcolae— Cahuî— Com. Oaş-TIgoce»)— Buzdugan Ieri— BJUli— BSIţi. «tr. ZBeluţ)— Bucureşti. Roicriu îon Dr.—Timîş-Torontnl (eirc. Cujmir.— Buzău— Bucureşti.cova. Delcanu Gh. ArnSutesou Glieorghe— VasSui— Vaslui. V. • Con north Artur Dr. Callas Serbări— Du roşior— Silişi ra. Br&tinpit C. Crieiea M. Cazacllu Gt igorc—Soroca— Chişîn&u.1. PavcE— Mureş-Tnrda ţcire. str.— Orhei— Chîşinîiu. ^ AughcJcâCu AlanasC— Isma.-irJc). Stofan. Inginer— Covurlui— Galaţi Bocu Sever D r.-Mur*sjDobo« PiSarot— Suceava (eirc. Bivol Nicolac— Chişinau. lamail. str. Şton»nc^ti. Ion— Fftgăroţ (t-tre.— ChişinXu— CbisinXu. Bârcîl I . Binder W ilhelm —Tiîri»avr*-Mara' (circ. Doiccşti. lacob—li.— JJîbor (circ. Polonu 12.— Mureş-Turda (eirC. I. 1 BolOihotou Torcutic* Prot. V intila— Ar^eţ— Bxicureşti. Petroşcni)— CcrDrîîgbici Floron Preot—Teleorman—T. B-iibeanu P. Cubei. cltiUi VSeSrofCii 30. ’ Dobrcseu T. 0. Aleea Sutcr S2Via iuu 1 ^Doitescu Gh. anu Cri-stea— liac.bravA Teodor— Ismail— Com. nisie 57. Buziiu.— Timiş-Torontal (circ. Vasile— Orhei— Com. <ic Dcscşti—SStmar (circ. . Dau Emarioil— Ilfov— Bucureşti. Tulgbeş)— J?. G-ral Bi>rBcţianii Policarp— Hotin— TArgul Lipcani. Drjtgeş Tcofil D r. DrJîghici K. MarghHa)— Ora-' ■ Maro.—îfcaroţ— Piatra-Nearuţ.— Mchcdi»ţi—Tnrnu-Severi n.— SiUmftr (circ.Aslan Gh.' jud> Laac5r Cainrgiu 28 bis. Calvocărc^ci» I. Titias—Bn.

Hotel Athejieo Psbco.— VăsciUtţi (circ. Groza Ion Dr. Ştofan— FSttîceai— FSIticoniIoaCcţascti Dimitrie— Ilfov— BuCurOş-ti. Lemor Nathau— Ilatiu — Corn. Grigore— Ilfov—Bucureşti. .— Sotnoc-DobAca (circ.—Tulova— Bârlad. Sfţîi Apos­ toli 38. Matcoecu 1 ..Constantin— Constanţa— Constanta. jud . lîomanAţi. loaniţaaoa R. A ra d u l. . t/upaş Ion Dr. Mficfireacu V. jud . JEtwacu D. 74rncşti)— Braşov. Oraviţa)— Bu­ cureşti.— Sibiu ^circ. DevaJ— DovaGuţatoacu Nicolac—Roman— Bucureşti. Goldiş VasiIo—Arad (circ. jtad. Briconi. H ali pa Pan toii mun— Sorocit— CbiţinSu.— O lt—Slatina. Stirbev-Vodi < 55.—-Arad (cirir.nfuirnartin)— Hunedoara. M irie Gheorgflie—Turda-Aricş (circ. jud . Luac^r S rlunia n Grigo re— 11 foi— TArgu-J i u. Rom ani 1 . Orşova")—liuCnrCţjfi. Joneaou Lungu C. -r*Buztfu — Com. Dorohoi. Ţândârei. Cerniluţi-oraş)— Ca rnŞuţi. I . Parcul Coa-ne$eu str. T iu—V laţc*— Cora. GhiUisCu Sta i»—Toleornann —T. Arad. T f*?C J k . Mâutuleasa 33. Ioan_ Nieolae— Ialomiţa— Călăraşi. Mimoloft’ Chicii Dr. Io n ic i Ion— Braţov (circ. Marcu Vasile Dr. Ioncu Zinovie—Tigltina. Frumuşanu Nuroa —Gorj—TAxgu-Jiu. C. —Tjmiş.C & H E Ş jt DEPUTAŢILOR Ouraitrosoa-Firtcei -f. Gancea X. Hâncu Vasile D r —Tar na va-Mici (circ. Trftian—Teleorman— Alexandria. Flor-escu Th. Goorgoscu-Tuleea N \ — Tnlcoa— Tultioa.— Tighina. H idaj—Cluj. ju d . Iftirr. —Vaslui— Com. 9 / r •Ioncscn^AntOn g Pr. ’ Dămitreioa F. Stroeşli. f^ik-scu Traia»— Caraţ-Se verin Coirc. —Alba-de-Jos (. IlaandaMarc)1 —Coi». Ernyoy Arp»d D L — Ciuu (circ.— P. Culinojti. Mau 'L \ ?X Dr.circ.-Sevcrîn.Bălţi. Dici. ju d . G. Vin■fr)-*-Timiţoara. Hotin^ l^eşniuc: Dimitrie— Botoşani— Botoşani. Ioan_ C.—Argeş—Piteşti. GorjMateiu Ion D r. B*d Bonaparte 8 . Leanea Coatacbe— ISilţi— Com. Ia tom iţa. Soroca Lupaşcu 1).— Romanaţi— Com. Fi 1ipoacia J 8.(ara-dc-JoB)— Cluj. Mauu Dumitru Dr.^— Olt^*— Corni Coloneafci. .— Ditrostor— Sitiitra. strada Vospa-ţian 38. Atouasio— -Dolj— Crâiov» Gole Mihail L— Gorj— Tg. Pui)— Bucureşti.— Jlaramuroş (circ.-Jîu. — Clti^iniu — Bucureşti. Haţe-gan E m il— Cojocna (circ. Waniu lu liu Dr. Fioresou lo an— Dolj—Craiova. ' Olt.VA3 > li>Contal'2. atr. Joleascov D. ÎOncseu Alexjmdm— Tisaiţ-Torontel(circ. Gherla. V. hupn "Xicolae Dr. Marţiou Juetin Dr.—Tiraiş-Torontnl (circ. Aita-Maro)— Bacnivţti. judVaslui. Arad. Ghoorghe.— Ilfov— Buourefti. Lasoiir 67. X. E5a?. Ioaa Constantin Clipita«i—Tecuci—Tecuci.—li-SXrat—•ilâtnnLcu-SSrat.— Ilfov— tîucuroştij str.tînţ —T. Pion dor Nicolae— CernSuţi (circ. Salcnta-Mnre)— Bucureşti.Mauolescu N. str. B-Ocrcîcu 10. Jornc&eu C-— Romau—Kotnan Knusctu M ihail Dr.Mcu Florea— Putaa— Focşani. ~ OJortiL'i fcirc. Constantin— FilloLtu— tln^i. D .— Bihur (circ. loan—Ilfo v — Btucuresti. Kiss Gllfiza Dr.—Turda-Arie} (etre. Flow w u I.— Tiiniş-Torontal(oiro.— Mehe. Gro:&a Petru Dr. îîisporcni. Frannsovici Richard— Durostor— B ucuraţi. 15» Mavrodi Atox-—Cacaş-Severin (cire. Hedrieh Uans D r. Georgo3cn Constant. DrSguşeni. jw l. ‘ D am itriu ■ Dimitri©-—Ia s i—Iuţi. str. VSaciuţi)'— Cer­ n ău ţi. Daxvnsohi loan— Dorohoi —Com. ■GrMişteairu Ion— Braşov fcirij Briwşor-oraş)— Bu­ cureşti. Krăut-r Fran?.-—'Hunodoara (circ. Darabani. . BrXdeanu. Marmcliuc Dimitrie Dr. Noul— Timişoara. 8tr. Maramureş. LudOaul-deMuros)— Bucureşti. Gririţet 170. Lupaşcu Glieorgho-— Soroca— (?om. V.— Gorj— Cum. ‘ Filipescu N.i (circ.na}— Mediaş.Gheoc^he—"Neamţ. C. ŞimancLul-do-Jos)— Arad. Iftnculese» D. Silişte)— Cluj. Ion—isroait— Bolgrad. A lbivlulia)— City. . Brâncovoai. Gura-Honţuliii)—Com. M âri» Grigorc—BacRu^Baciu. Hotlvau A. Ţâu. Popa So arc 30. lacobescu Teodor— Ceta tcn-AI b i—<fct*tea-Al|>3. Floraan Ion—Ifunedoar» (<-3re. Dr.— Prahova— Ploeţti.— D im boviţa— Tâvjjovişle.— Arad (circ. Iteanu Alexandru— Tret-îjiSftuno (circ. .-' Ionesco-B riUca'nn A l. I. jud.— Mehedinţi— BudirC^tii CâmpinCauu 52. Giurculoscu Ion— Muscel—Câmpulung (Muscel. ■Mndgeant V irgil— Ilfi>\—•ISucura$tt.-Mitgurclc. . ^ MSgurîL Ion— Covurjui—Galaţi. Popa Rusu 15. Coie^i)— Cluj. ju d . Ig nat Constantin— Covuriui— Galaţi. ju d . Inouloţ Ion— Hotin —Chişinău. P&ncota)— Com Gal^a. BmSu. Jecu Potru— B riila —Brîtlla. ju d .l-<tC'SusJ jn<J. str. atr. GtwH>rghoni> —Sffc. Viţeu.— Corninţi (circ. . Jiann Ion Dr. Hole viei Vnsilo— Catiaera— Cavarn». Lîpova)— • Buoureţti. j a i . Ijfiscu Dcmotriu D r. Lapodat» Ion—î'Sla.—Târna va-lUieit Ccin*. M iM Ieţti. Labirint 32. Spe­ ranţei 43. Craann)— Sibiu. Grofţoream» lu liu — Aarad (circ. lyazXr Aurel D r.-Neamţ. Criutu r)~Odorboi. Istratc Ştefan—Ialomiţa-'Com. Sebeş. strPitar Moju '20. F u rtun i Horia—'Ilfov— Bucureşti. Mattezcanu Constantin— Calmi—Bucureşti. str.*Torontal (cir Bilcd)— Timişoara. Poeioa)— AradGolca G. Licarcţiu Paraschiv Dr. CuciurutMaro-)—Cernăuţi. lorga Nicolao—D o lj—Bucureşti. atr. Tinca)—Oradia-MaroLupodatu Alexandru— Cojiocna (circ. lam andi Victor— la ţi— Iaşi. Luj>u lîu tu am N T .. J / Eţeal QheorjJjg-fCliişiniu— Com.— Bilnor (cicc. V. Lupesc^ loan. ju d Solnoc-Dobâca. Cfciişiniu. Viş4 >ul-do-S«s)— Com. Irimc 3cu-Cândeţti Ion— Dâraboviţa—Tirgovîţto . str. loaniceseu N. 'jad. Batitjte 27 bis.

Soroca. Toregovft)— Ca­ ră n&cbc*. Pop M ihatl— Satu-Maro (circ. . G ârbîu)— Con:.-Muro-ş)— ‘J’ârgti-Mureş. Gherla)— MJhalacho I« n —Muscel— Com.pri Molimei— Călisem — Baîţorgic Racoviţa Rduard— Bncău— Bacă»».Pwtopopwcu (xb. jndeţul *' J5uc»rcşti. Popesc»! Spiridon— Cavurluf— Bucureşti.ttr sabatCom.— Alba-d&-Jo8 fcire. Moduş)— C/iu. Sân-Nî/&olaul-Mar©)—Timişoara.j\vgi»Bti» Br. str.Hoiword'— ClujMuctle-r Petru— Cctatca-AlWi— Com.tar. Argeş. Ilia» ju d . Pelivan Ion— B ăiţi—ChişinSu.Reşiţa)— Mrcjcriu Lcon— Noamţ.—Tuto\a— Corn. G ilău)— CJ»jj. ZÎStrO»». 6 .naţi— Bu curc$tF.— l’rahova— Plooştî.— Prahova— Ploeţid. str. itotica Gavril— Cernăuţi (eirc. Gheorgho. Idoldovanu Constantin— Hunedoara (circ. jud. Zoo lîi. Buc»»reşti. M o rarii Jon— Orheâ—Orhei. ju d . Abrud)— Parascliîvcscsj Jo«— B răila—Briiila. Sighi­ Paieu Aehil— Uiov — Bucureşti. Bcclean.— Tecuci-—Tceuci. Miceacu Istrfcto— Romr. SolnOc*Dob:îca.sc«i Ilio— Cara«-Sevenn (eixe. jud. Mircca Aurel—l)o lj—Cra-iova. atr. ju d . M orSw cu S lan—Prahova— Com. jiul.-. Rixftu Ai'jftl Dr. jMuntcanu Vî-ctur Dr.’ « î.T rcftianu 4iud. No. Ncgulcsen Aar-. Popescu Sebastăan—Mehedinţi—Ooro. Gropile. Ilia)— * Popescu Alei-u— Teleorman— Turn u-Măguvelc. Porieţeanu Ştefan — Brăila — Com. Timişoara.— Solatoc-Dobuca (circ. C:'m*pe>ii. <’oin. Alea Moşoiu Traîan General—Hunedoara (cin-. Niator lori D r . Pop C. Turda-Aricş.BoEan)—Cernăuţi. Tighina. ! Koit<" Emerie D j*. OhijinNU. Ora ştie. 3alon»i<a.— Timisj-ToroDtlal (-ciro. CJaclii* Pfloi'. N . Sntu-31ar<s)— SatuM ih aly Petru Dr. ju d . Săveanu N. str. Pa»cn Dim itrie—Trei-Seauno (eirc. Câîncni.—Tâirnavit-MicS (i-îiv. . Câiuneni)— Sassu P . Band»»I-de* Câmpie)—Tâ rgu--M«ir«ş.-»r. Rfişlnari)— Sibiu. Vicovul-dc-SuS)— Cernăuţi.-SSrat—R. Matei— BriSila—Brăila.— 3Iara mureş <e«rc. Moldovcanu I. ÎWOr 58.j.— Făgăraş (eirc.— -Iaşi— Jaş>. Popovici J ’aşffi Alinări— Rutoşani— Bucurc^li.-Neamţ. LăZalău)— Cluj. M iliaiaehc G h. C«sar— Ilfov— Bucuroşii.— Brăila— Brăihi. Pascu Th.— Bucureşti.— Putna— Tocuci. Cela. J>.—T itniş-Toromal <circ. Pru.•10 C AM ERA DEPUTĂŢIILOR Pelin V.— Sibiu (circ. rcşfci)— Bucuroşi.'Mâr«Mfctf>Gh. Dobre*ti.'Sf»r. Dragomi-. Plămădeală Grsgorc— Orliei— Orhei.— Târt. Brefcm. ju d . Simian Dinu— Vâlcea. popovici 1. ' Roeea Leon.pSirct tcirn. N. Ciachi-CjtrbSu. Osvald— laţi— laşi. Chozdi-Oşorhet) Sft. str. Radacovjci C. Tg. D. Rusu Abrudeium I oji— A lbii*de*Jas (eirc. Pistiner lacob Di-.— Cernăuţi (ora’ )— CccnSoţt. liăd»'. tova» Popp Ghu’orghe— SolnoC’Dobâca (circ. Popcsdi Adrian— Mtircş-Ttirda (circ. str* Salcâmilor 25.—G»ira-Hitmoruliti (circ. Hunedoara.fcut— Arg<$—Corn. Mehedinţi Moldovanu V ictor D r. CJuj.ş-TorOntal (circ. P ila t I. Mansburg. Racovîţă 6 .st. Jud. Răutu ASex.~ D o lj— -ratovn. Bi*. lo?if J>r. Pay^lca Oetavian Dr.tea-Al'bă. Laptelui & Timişoara. Jiliou)— Cluj. Solnoe*DobâcaP iu n M iliail— Hotîu—Hrtlin. ItTem» jud. Strct. B-dul Carol Piso Eugen D r. Vasi le— Vaslui— Bucureşti. Co»opgheml-Slnrmaţiei. • • MetCş Petro D r. Nemeş Simion Dr.— Tiusiş-Torontal (circ. NKsilud) ' Bacău.. Ihaţ. Nicolaeseu L Dcm.— Bistriţa-Năsăud (circ.— Fitlciu— Duşi. Cîfieovai Roşoa Marin i— lalomiţu— Bucurat».— P. lîo-th Ou-o Han s Dr.clînseh» Leon—Neamţ— Platra-Neamţ. judeţul j PlOCftt • Musccl.-—CojiK-na (c-ire. 1. — cu . Moruţiu Vasilo Dr. eloan)— Com.: Llarc. triţa)-B istriţa. ŢuPop Gcorgc— Sălaj (cJrc. Draiceni j»»dNemţeam» Luea— TighuiR— Com.— Bistriţa-Nusătid (eirc. Timiş-Toronta!. Vcepaeian— Maramureş (eirc. Gătaia.nva-Mare {"circ. Mustafa lir/iL Hi.— Solnoe-Dobâea (eirc. Ni<-olaid V irgil— D olj —CrainvaRenţ Romul D r. Pioiur Grig’oreso!! * 22.Lovrsn. lîeîiu)— lîalc K. Miţ!4 Alexandru—B&lţi— Chiţi nău.— So/nne-DcbSca (circ." Teawil—Cluj.— Turdn-AriCş fcire. Motaş Constantin Dr. M îcu V .ATail. Ştefan— Ara<î (cir*. jud. 2 1 ». Nicolac-— R. Pordcr. Ijnea Jon—I! fov— Ijuciuc^ti. — Tccuci— Tceuci.iHe Colonel—Bihor (circ.| poţioYÎei Miliail Di*.: Vâlcea ho va. ju d . Pindta A-ehile— Caliaora-—lîaznrsic. Vj*siJe— Ialomiţa—Cc/us. j jiuşul-ltomân)— Bucureşti. Ora<lift-»VaTe. lierului 5. Popa Lisscitint Gli. Şiret. Ncagu Daniel—Tighinit— Cont.— Caras-Scverin (cir<r.Guru-Hn* Niculcscu P. Lascăr Cataţiţe 2 ". j 1 OV<îsc«-503ireni I . jiu l. Şîria)— C<>m.— Mureş-Turda fcire.isţu Patrichie— Tiuij. D . <opol V.‘““. B-dul Laacăr Catargiu 1. mOruluiJ-r-Cc-vnuufi. Kioşam: B. loan— Dorohoi-—Dorohoi. Neguri* Milir»tl— Vartlui— Vaslut. BeSfeclă Petru— Soroca— Com. Kiisieeşt i. Arpa^ul-de-Jon) Mirto Edtiard—Teleorman—'l'urnu-aliîgurolo Mocanu Cuins.— Cojocna (uirc. R:»mn<*. Ate­ iloldovcanu ÎLconto—Brăila— Brăila. î Obodennu Pa vel Dr. Sf-ţit Apostoli şoara)— Sibiw. M<î2îh Valorăti Dr.— Com. Carmcnilor 1. CondârLimpa. Pleviioi 2 i).—Dorohoi— Dorohoi.— Bâmnicu-Vâlcerc.. S a«u V. Pji 8Ca Rcm»i« Dr. ju d .— B ălţi— Bălţi. Şendr-eşli. Pardos G.—Kiîdăuţt (circ. a*r. Si"hct)— Si. Biycrovca. No. Pora An-drej —Odorhoi (eirc. Sbirnea D . — V:">lce*— Com. Ighiu)— Cloj. Or/i. jud .

Joan— Siitii-31-uro («ir**. legiste-tiv Teodor. 'Aim a T iberin — A ra d Kjiro. P a la tu l Camcroi Direojlunca chesturei i I>iiecto-r. P a la tu l Camerei Sub. Cluj)— Cluj. X c n o p o l 2 [ H jh t Iic i Direcţiunea aclminlstraiivâ Florcaiiu T hoodni. -atr.Vrniiiiţi lovuţi)—C-ornSuti. Sf-ţii V o i­ vozi -ii Osisicr. OţOturi îi.vî tavna)—Corn. Argo*— Piteşti. P-ţa V ictorici (Paloitul So<-. ŞtoK-nescu ConstantinBntosa-ai— Bolus. TStSreacu Gheorgho—G orj—Tg. •ŞerbXnc3cn ri«rlir»n Gcorgâ. Sapientei 4. Dr.T u k c a --Tideixi. —Covurîui —«valaţi i l?. Spânăştoanu C. M tu io liu V asile. V u ia luliu-—Carus-S'cvci t» (i-îre. Spiliotî Gheorghe—Cot»tea»Ălb£—Catntoa-AIb$ 'Spincanu Cezar— Dândk> viţa— Bucureşti.-mi. a rh iv a r . str. iad. P tu n — \ E uae l —Com. c.rc v iz o ri .dna)— Buonroţti. PalaLid Camerei s 'lio v w u 2i.^endreu Ştefan— ISatt'm — iliu-nrvţtf. Ktt. tifin D i j f . F«uc* Popescu l)-tru.. ju d .« iD io liu Ei-eftorio— O rh ei— C liişinltu. Albft ll> loncscu A . Crist-cşti.'ir:i N<:bclidtf Klo-rin M il^ m m*1.CAMBRA. — Dolj— Craiova. •Suceava.— Cara«-Severin (care. •S tS neic u 1 'raiftii—'1'cJeoriunn—T. Ştefan Y. tSrSşeu) — Cluj.-Sitrat— B. . StSnt^Cu C. >c.* jSwb-<îircctor< P u p n d a t A u re l. jud. 'X ia m ln tiie s c u D .— B o to şan i —la ţî Sltai-onorica 'Tooftl— Bttd&uţi Voraţ)— C ernăuţi. Suta Ion D r .. P op a Soare 44 -Conatantincgca Vaeilc...Maramureş (nii-c. .—Satu-Maro (cir*. Dr. H u le lo r 7 H clin d c KîiduIcscn 7ir.-MSgtirok'.— Bucureşti. V. "Târnava-Maro.. N cgreaiiu Vosilc.. ju d . T ibil loan D r. ju d . . Zainfjroacu ). Buzeişti ©8 M e d io n u C-tin.ii il<* ciiivo b irie Sinii* 42 De[m1 «• [ ! ol. Iz v o r 139 P o ru m b u ru G. Viliovici Icwîf—< ^«»ţ«lirx n t ("« •îim . Toma G h. Polonă 10» * StOrn Adolfho Dr. CAroii-Marl) — Com. Ocna.ditcctov.Bneşa -Monlrtn3 i) — Cnrarsoboş.scu f)..’ Brad) Bucureşti. . Zastavna. S ta ld H o u ri. K m incscu 5 •Grigorc. >ir. Dragiiliitejic-u A r.lrc.d irH :lo ri • loneucu M . Calini. I^ v o r 112 bis S»iun Sc.i-Albiî— Cotatea-Albu. S ib iu lu i) — Sibiu■ S ^ â a u Oh.*!'-. K a to v e i 21 ţ io u a r ilo r P u b lic i) .—liibor (cire. P o m p iliu TOiade 5 bis Prim -sccrctar» : P a v lid ŞUîIntt.jti 1 . Soreanu O ii. ♦ TSn&eaaott Constantin —OdorheL (ciro“: OdcrtrJjej)— Cluj. Tonoscu N-lac. D. Cluj.— Cctate. Uena^torei I S u h . V iito r u lu i 37 Gabriloscu V ir p il. Oradca-Mare*— (iradea-Marc. Solo nonesou Constantin— Târntvva-Mare fcîro. VniculiMscn N.u p u H . N . C tn o rn l B e r tie lo t 92 P rim . C â m p u lu n g )— Sighctul-M arm aţiei. Tuni V .v^infc. sti*. 'i f t CtUflcn Adun. ’ ferffqu I o n — S ib iu (c i ra . 6tr. P . TSînRşoţti. S ft. 1. Tileagd)—Oradia-]J£are. Jufttiţtoi 41. Sf*. Arge^ VSitoianu Artur Goncral— Hunedoara fc. TfirSu Bihor (ciro. Stocno3ou 5litn— Dolj-—Craiova.N. Vasiteacu At.Vaeile— FSlticoni—Paşcani. lîiiUîoscu 44Sta fit-nosen A loxa nd ru-— Pralio vn— P l«>i-*ti.-Jiu Teodorcâeu V. Z . Ş te fa n 4 ft’certtlcrt dc sc-c/îe .iiişin£u)—Btuuiro*ti.. Romina-ţi. Strancbor ItounO Or. Sasca)— . <'. ServicijLe Adunării Deputaţilor ^ bofroiur ycucml P a l. Nula-liiUc D. N . VltUiuvacu Vasile. ju d . Coţinuni) -Cernituri. B-dul Col. judeţul Vlaşca. <Jujuţti. Consfantîn— Fălticeni—Com. StOonoscu Victor—Tulo va— Djirl nd . Vaida Voovoni Alex.— Satu-Mare (titre.v^i TomnUisCu Cristian— Arad (circ. VXInţit Ion— Chişinltu— Cki$ină«t Vastan a lui Ananîc Gcorga— Zastavna (circ.—-Cojcea»» (cica. Suljonul-Sucoscl— Sebo* şul-SSse. Alox.il& n d re a n u G r. Ma. G olcicu •! Popa OlrecJIunea serv. StoroConţit*ntin— Soroea.—3t.iăî1u—Arad <«irv. Vulcu Simiou—Sil>iu icirv. Vo!»»h Vasile— Căitul—Com.— F A lciu— H uşi. ii :So< joI Aurol Or. N o ^rcauu CM ii i . M.— Bornanaţi—-Caracal.StSuescu . U im m c ţc i 4.Arroonoase& 4-J. Cobilcescu G . rogistrntor.— Ilfov— Bucureşti.. Şomcuţ»-M»re)— Satu-Maro. E c a le r iu a 2 P atuclL i lo a n .it et« ii M .fuştin— Buză»—U uz-K u. P a la tu l Camerei Dlreojiunea stenografilor U im ito r ..Cîijdeiu)—Câr­ muiţi IJ n lc î»*an— . *ir. DEPUTAŢJLOK -■tiimioneBOu Ion D r. Cino-u-Maro..—Vlftşc»-— Com. a tr.itu l Bj-UHăuU. A ra d i— Arad. Cin* cul-Mare)— Com. Vrânceni. Tripon Gavril Dr-— Sâtmr»r (cir-c. —lîoeiînnJiţi —Cum. Muscel. Bal:j. GiWana. Toijoni. C-. G hew irlio) — C luj. Vorviifcanu <». Constantin—laşi—I.—(. G r a d in a Mcliade O p rcunu O vid iu.A rilo d )— Sahi-M. Stordza. str.— Roman aţi —Caracal. ju d . General B c rtb clo t 50 A r îo a C. aecretnr do cancelarie.-iro Ş and or loaof— -Tr-oi-Scaia no Ictrc. Suflory Coiiftt. I. l î r .irolfl<rm Mal linul— C h tţiiiiu —Chiţinitu l:ii"iiv«ann Vasilo— Slorojineţ (cirC. Ane­ xând rcacu 4 . i l i h a i l G b icn Sccretar-contubil.'SîîmlXigro jrieobc Dr.

Utere. consilier ie legaţie. B-duî C-'rol iS C. Carol 3$ Ioaain C. : Vasile LaseMr 34 LugaJ'anca Cermană Ch’. w iu iîic r do legaţie. T kfleretar de ieeaţ. ataşa* comercial. Ales. str.r de legaţie. trim is extraordinar s? mir.. i : Str. î. Wilf. ş»r Viexor £roantiel î t r Nc. HomanăL 34 Stenografi . Hotel Atheu^-e Paîăec cinţa la Varşovia). calea Griviţoi 26 . Caragiai'. JCerva Traian SS CORPUL DIPLOMATIC STRĂIN ÎN ROMÂNIA C orp sS ip lo m atiq E ie £trenger en Raumasie—D e s Auswasrtige D>iplomatîscheKorps in Ruxuartierî Legaţicmea Austriacă Str. Hotel AihOuC-e Pclace (cu reşe. secretar de legaţie el. IlI-lea Str. Colonel de stat-major Er. str. LiJkzureasau 3! bis ŞtcfăneKcu Vasile.rr < oji cu 8*rad» cerdinar. 7 Zdengk AY.ie. io Canioni-Ziayca.rico lîaffig i.e Lascîir 43 loscph iW nicek. six. consilier de lega*.ua'iie. saeretr-. CollOn. ataşat eoinurâul. i Uga^lunea Italiană ataşat m ilitar. Victor Eciauuei I I I No. 1 str. Victor Einanuel I I f No. Toamnei S i Gln-ţcsseu Dumitri: ! Ioncscu A. l\ o. ! Kconomu VirgiL • Scilrlălescu J. atr. secretar de josatie. str.12 CORPUL DIPLOM ATIC STRĂIN IN HOMANIa Slcnografi-revi&>n . atr. Legajiunea CehcsJavscă : Tirnest Sfasch. La. 7 i GiiiRcpiK Savonr-. GoUaş. seereîar de legaţie. L. . a ia ţa i do le. * Ţintit Gh. dc logaţie. Contele A ni or. ui potenţi ar. trim is extraordinar şi aaiatstrut " i plenipotenţiar. Hotel AtliC* n<5o Pal ace Lascitr Cat. atr. ser.-is A liîno ff. B-dul Pache Protopopescu 6 Luigi Cftazaviliiin 7 Em ile V rirakiv. ! Str.-co-lonel de stat-major Syivester Fcrăinand. prim sacreiar de legaţie. PasagUai ! ’ fa ro n u l A loisi. trim is extraordinar .ee Pa iace A rnsteăi Pclcr . trim is extraordinar şt j Lo«ot.d do Salis. .*i m i Lacului nistru plenipotenţiar. Prolopojwiwu 5 Vasi'. str.)..de f?aint M artin. Bc'. Şos. O ral i. . Vasile i 1 1 Vreytog. ealor. Rob \ w e de Schncidaicer.. trim is extraordinar ţi ministru . I I . Vasile Lasc3r 43 B-dul Pake Prcloiwpcscu 3 E m il OH. Hotel Athâi€e Pam ilitar. lă s ta r Cfttargi 13 A drian.asiovr. InsSrciisai dc afaceri.‘i$t o Qttcrdjiko-ff.* . al Zl-iea secroicr. • str. ataşat aeronautic pentru întreaga Pcnif-frina Balcanică. Craor Jî&liac 3 Stenografi-rcdavic?~i: Constantinescu loan. PrwtCiS'CO lacom oit. gatului m ilitar. Călăraşilor 243 Stenografi prinurcdaciori : Bnăchescu Sterie. . Str. al doiîea secretar de legaţie. . Wilson 0 Str. Hore! Atîid-n^e Palace .rgi 70 Xjt. Vasile Lascăr 41 i Z. B-dul \ Colonelul Lescarakis. . Vasila LascEr 34 1 . prim-secrctar de ambasadă.i^tru Victoriei scara S. str. Iordan Straiieff. j Contele de Jîilly . xcşediaţa în.fjcnthcl'. str.-coLonalul conte: Gaston d'T!umi<)res. Lsiliovary 34 flelgrftd Căpitanul lo u re n î Bcrnord. str. . atacat Str. Vic'torsw lr4 Lascăr 34 ‘ A o ii Tospke. ataşat comercial..“ P itar Mos 10 m ilitar. Jia n » 3G îace I Căpitanul dc corvetă conta Porter de ia Morava FrCă6ric A. trim is extraordinar şi wiaişu?a plcv/an Faun ISavclitc. aiasat m in i^ r u plenipotenţiar. prim-secretsr de legaţie. Vasile Laseăr 34 ftoger Sarrct.. ataşat m ilitar. . str. Iî-îea « tre ta r plenâpotesiţior. Hotel Legajiansa Dan?Lisarceî AtluSn. etaj I I Î plenipotenţiar. T-codoreoCii Js. trim is extraoidinar şi ^ai-istru .f.11 ! Sm anuol UT. Ficrlingcr. Cor_stttnti«CSCu Sabin. iiovary 4 Gcorges Kiossrivanojf-. Legaţiunsa Greacă pîeuip&teaţiar. . i . Hote: Athuii<-e Palaee Legajiunsa B«lgianâ | Contele JioHrguignon. Eotel Legattunsa Bulgari AthC-nGe Palaee. adjutantul ataA ndrâ Moi te. ataşat naval. O-. trimis extraordinar şi nai nistru plenipotenţiar.ie.Ho­ tel AthCnCe Palocc Lcgaţiunea Francez* Jc a ti Cnoblock. Hotel Atliânfa Palucc Hotei AtheîuCe Palaee S Căpitanul de Stat-mnjor Ucrger. Ale*. s-sceriar dc legaţie c:. Lftseîkr Cntargî 13 AUoys V ollgrubtr. Rottcr. Str. N. scercfcsr elf: legaţie. 3-dul P a k t TladimW Xosek.on 9 Gi'rard Japu. secrclftv de legaţie el. Strada Legatîunca ElvejianA Romană 17 a. Visarîyn 3 secretar do legaţie 3 . Victor £m aii«el I I I No. trimis extraordinar şi minis­ W ilson 0 tru plenipotenţiar. Wilson O I bouts J/tcijcîi.

LnscSr Catargi 23 bis. Kiselcif 37 Căpitanul de statonajor W itold Dzicrzykraylîaram ski. ataşat comercial. Orlando 10 B enjam in Reath Riggs. Spătarului 15 . Şos. Bo­ ţeau» 4 . consulatului general. //. secretarul nunţiaturei. Fru$. B-dul Lnseur Catargi 28 bis Colonelul Axei O. S. ataşat n a­ va]. ataşat m ilitar.unea Olandeză . ataşat m ilitar. T. Charles. Polonă 7 Ah A7:bar Khan Bdhman. trim is extraordinar şi m inistru plenipotenţiar. Jlotcard. Crişau3 24 V^clibor Pechiich. Paîeani. Boţea nu 4 Anfoine dc . Spătarului 1G Djevad Bctj. str. Cari Kinrir dc Wxrscn. O. Spă­ tarului 15 Lt-colonel de stat-inajor Reifcddin Bey. Str. D . J a n Storicics&i. trim is extraordinar şi m i­ nistru plenipotenţiar. consilier 'dc legaţie. K-lca secretar dc legaţie. Jay. 2S bis. Crişana 24 . Spătatarului 15 Dch&jct Chcţik Bei. Atona 25 Legafiunca U lo . «tnsjat naval. sediul la Roma R.ă Dobrossv AdamovHak. G-ipson. Kiscleîî 47 Legajiunea Suedeză B-dul Lascăr Ccitargi 23 bis. B-dul Lascăr Cat 3rgi No. Rutier. Gr. Cantacuzino 18 Nunţiatura SfSntutui-Scaun Str. trim is cx. Fa»» A?orma^i. Varşovia. ntaşat comercial. S/atcucci. Şos.l/oyyary. H o­ tel Boulevard Str. ataşat m ilitar. Ştirbev Vodă 55 Str. adjutantul ataşatului mi­ litar. O. Hotel Majestic Lejaţlunea Sârfco-Croato-Sloveană Caleu Dorobanţilor 34 bochko TcJiolak-AniUcft. Atona 25 Xobaru Ogaiot». calea. Hotol Atb^ofie Palaee ifila n Konstantiuoisilch. Loui$ f>. gală 21 otftj I I I şilor 101 legajiunea Persană Str. A . Hotel Atb^nfie Palaee Francisco Arnat y Torc#. 8. Generalul Votnc Tchola&Antitch. Re­ Ton Boom L. secretar dc legaţie. Căpitaj» Carol Ingvc. trim is extraordinar şi m inistru ple­ nipotenţiar. IL le a secretar comercial. nuuţîu apostolic. B-dul Lascăr Cat3 rgi 2S bisLegajiunea Turcă Josoph Wfolowieyski* trim is extraordinar şi m i­ nistru plenipotenţiar. Contrcrus.. arhiepiscop de Hiora polis. J . F . calea Dorobanţilor 34 Sttivan £ . Esculap 5 Monseniorul Charlc$ Scrctitt. Jules Micbelet 24 Colonelul S. Baronul J . sccrctar dc legaţio în serv.Kowalshi. U . Kiseleff 47 Dr. Aicea Blank A. B-dul Bwrowuî E . str. tri mis extraordinar şi ministrti pJewipoteaţiar. slr. IlI-lea secretar dc leHotel B=oulcvard camera 45-48 i gaţic. Legal lunea Marai-Britanii Str. efccretar dc legaţie. t i. Fojf. Spătarului 15 Lcgaţlunca Ungară Str.1 Thad4e Yîcrusz. Ho­ tel Ath{-u£c> Palaee Legaţ. IlI-lea secretar comercial.tnion. Jules Miclielet 24 Str Derbert Dcering. von Arbin. str. Gh. ataşat onorar. I secrctar do leguţie. Hotel Bovilevurd D r. II-lea secretar de legoţic. ataşat m ilitar. Str. Victor Bmaauel I I I No. ataşat de legaţie. Gcucritl Cbristîan TelJ 22 J). f secretar de legaţie. 73-duI Laseăr Calargi 10 Legajiunea Japoneză 13 Str. Esculap 5 < Lcgaţiunea Spaniolă Hotel AtWn^e Palnce /•’ . trimis extraordinar şi m inistru ple­ nipotenţiar. Do iVaycfC. str. trim is extraordinar ţ i ministru plenipotenţiar. Kisclcfî 37 LcgaJIunea Portugheză Hotel Maj estic Uort-ino do Tîrcdzrodc. Hoheri O'Donnel Iuitcklejf. trim is extraordinar şi m inistru plenipotenţiar. G. Orlando 10 Coloucluil Robert ff. TI. Hotel Atluiutfe Palaee [LegaJIunca Statelor-Unite ale Amerlcei Reşediuţa Ia Varţovia (Poloniu) 'M artin fruksa. Mo.. ataşat m ilitar. ataşat militar. Polonă 7 (cu reşcdiuţu !a Cairo) Legaţia cst« giraţii dc m inistrul Belgiei Lcgajiunea Polonă î?o3.VcJwmrtH Bey Mthcmcnly. însărcinat dc afaceri. O. B. C. Aleea M oirogan 6 (Parcul Filipcscu) V. str.linitr ţi Laseăr Catfirgi 50 ministru plenipotenţiar. ataşat de legaţie. str. însărcinat de «faceri-. ataşat de legaţie. Esculap 5 JIoDsouiorul Angc-dtaric Doici. Doruri. trim is extraordinar şi m i­ nistru plenipotenţiar. General Christian Teii 22 Baroid C. 29 D r. I secretar de legaţie. 8. secret? r de legaţie. Il-leu sccrctar coimcrcial. Atena 25 flisottasu Kano. II-lca secretar do lega­ ţie. Şos. II-lea secretar dc legaţie.CORPUL D IPLO M A TIC STBĂIN IN ROM ÂNIA Comandantul Pellegrino M. Hotel Atluînfe Palooc Comandantul R. I secretar dc legaţie. Spătarului 15 Koudret Bcg. Pnwlovitch. Episcopiei C Lraivrcnce Dejinis. Humpk rcys. Ortaudo 10 Petcr A . Bec?.

. eoasulavU : jud. SSlaj.i /•imvJii i'ici■ - A i\ C il3Jî aINA Consulatul genaral din Bucursşti SEr. Circ. consuî.. iflifct. Olt. ffu. t u n s u l |»eis«:. consulară : jr..u-i iia* Usorio l>utr«. SCcrke V. Botoşaai. Bom sin.* i Joscplî.. jîe b a v e t z J . vice-co:isul. Sturz» Oprişi o UiftardOj couau? • Pf-n-. K o n n iv . Covaxlui. C :<\ riuilu. S2. Gantuicu 30 Med! . Boinnnaţi $î Tei30 m r . consul Von Boy E.îi. . UowucaseA 112 e?u BJîlU. Orhei Vloir-nn Sorocft. Consulatul general din Bucureşti Str.uscîir 34 Consulatul din Bucureşii | BctroK Nutclbin. G cuum a 30 Lipg-art Bichaid. Mureş. Tecuci. 1)j:\ i5a. legaţia. Dorohoi.'swski 2 atr. xe « î Turda* A tiC ţ j 1. . Cojvv >s. cousularii : Întreaga Itomftnia BU LQ A B IA C. conSularfi : jud. Prahova Str.foliAixn. ?-iaxbC‘. itonsular»: latrcapi j:ti. consuS ti:n CernâuŞl T*r. consul onor. Pandurului 7 Andreescu 'fitus. vice consul Consulatul din Constanta Str. Neamţ.L Consulatul den Craiova Str. consularii : jud AH>«-de-^os. X)iiiibOvita. Bofceanu 4 Contele . cousni . ConsuJatuî din Brăila Piaţa Fortunei Giurescu Hihure.i «o l iv ia tsn. 3)..CHîoara şi Tji»>ş-Xos:ontsl. Ia şi. Argeş. B. Ş pî'alv îv i S Circ. C^r:)?-Si-vcrin. jv^i. BiîsT«'ţ*i. Mehedinţi. i-onşularS: «fud.rc. Botoanu 4 - li&lo..tr«»uureţ.11 ConsiiPatul i. Ciuargi 1 W$ Circ. consilier dc Ie* gaţde. C»nsular£: jud. Str. Avad. ceasul onotiţie Circ.a. Siftmui' ■ ••'linofi-TW iSp-t TtVi'nav».•!■ ?!.aînbert. Smceavu ţi Vaslui. Poiucuifi 10 Zaitarideî DoganE Basile. j?oitaUn 143 Augîus Mieheî. Văciîreşti 2’20 Oficiul consular din Bucurcjti Circ. Frtîeiu. Muscel.nins. Tuleeu !>i 7ntov.« Consulatul din Ctilşinilu Au STBIA Consulatul <Hn Bucurf&tr Str. Botea. 5ac&:. Carol 1C7 '/. cocsul Consulatul gsneraî din Cluj Consulatul din Boman Jauerntg Cusfcn' Acloh*.irol 23 fu&lessi Gcrasâisr. Victor Ma«r» 22 B ut ard Emile.w us V. B.ul Casca re?4i 1S7 Janaitite Oskar T. Vasile Laseăr 45 îji îegaţia Celoslovncîi s: Vlnţcw. . consul Circ. CEHOSLOVACIA Jaraotta L.i. consilier de Boteanu 4 Corpul Consular Străin în România C o rp s C o n s u la îr e f o r a n g e r ett R o u m a n le — D a s A a s w ă r t ig e K o n su lar. IUov. C<. ' CiK\ ee-i:3u!ară : jud. consul . StscCiVVO •< V a s lu i Caimfatisi Hr Salaj: T jiI©* Vlcs-ccrcsuîatul din Suîina 3tt. Filjpcscu 11 Goghitnani Pierr^ soGr&tar Cin-. F> | CkrW ofor. de jSfsoUirmoy..nu 4 Contele Bticnite Cddky.-Sîir?:. Vusiîe î. oonowl. Bi?ior. cousui Tnrda. *tr.K o rp s in R u m S n te n ALBANIA. ■ ■«îaju-^lnv'. vkc-couKul. B-dul L. Boieat>u 4 C ran îidiwtd. consular» : jud. consul general Fabrica de sahiîi s'^nua» Circ. .u CONSULAR STRĂIN IN BOMÂNJA Jc a n VvrnlCf I Secristar dc lcgaţse.foseph V'akâcs-Tolvay.1.suoctsi C i» .r..v Bjnigar «ecreţur Paitn::.^'U1 Mii.Nfoitud. via» eonsv. Dorolioi. îccwci # ■ . Binalelor 1! G a H a rd o K io a rd o . Consulatul din Bucureşti Consulatul din Timijoara î>r. Bu£us. fin a u l seucrftl ► Sf. TT-Icji fecrotar de legaţie. cont. oonsuîarS : ornşi:! s ‘>:i BBA31U A Vice-consulatui din Galaji £i.vvinB ţi j d.! •.i t. Consulatul tîln Bucureşti B ELGIA Str. Ho. fîiov Consulatul din Constanţa Z tiiit ll! str. Tutova Consulatul >î r C.UolcţanJ. • ■ ! .in G Jsir Str. Dolj.

< ■ intreaga Huo»vinii «t juă. Banatul. Tutova si X'iwlnî Consulatul din Brăila lugles&i* Dionyjiios-. Bucovina* JBa&tmi* bia. consularii : Moldova. t-onsuî fgi»:int) . consulari : Ardealul. <oh^iu C irc ccmsuli.oi. Consulatul general din Timişoara Str. consular?. Brăila." agent consular Agenţia consular?. Cine Oojoena.. Braţov. secrctar K AN [A Consulatul din Ciuj Monillo Gul>ri«l. Kovl. consul Kenuttd Erurle. conattl Proebâxka Fordinaud.Arifeţ Consulatul fltn Cernăuţi V. vicc-consui D AN lvitAH CA Consulatul general din Bucureşti Str. Dobrogea Brăila 15 si . Dorol'. cancelur Circ. Altied PI).. Cortului 2 Bosaufioa Pievre.CORPUL CONSULAR Consu'atul din Cluj •Str.i1 v:>ncel>is’iei. Ccvurlui. ^ibâu. Romulus 1 2>is D r. vi«c-w>usul Consulatul> din Galaţi Dalt'Orao AKons. Covur* lui. *i»«V'»svn«MicS Trei!> t ■ L ’urdft. din Cernăuţi Tlotiorat JuleSj agent consular Agenţia consulara din Chijinău Seguiuaud.iţ-5cvcrin. Mur«f*Tu]vJa.':tl Scidl Rcfwr(. Tecuci. agent consular Agenţia consulară din laşi Siby losopb. Neamţ-. cuu&ui Schwaynoch A l foni». SolaocDoUluu. Kaderahek Franvoîfcj consul Laeko Jlicliul. Neamţ. Ta?i. Tighîrm.farius JoscpU. T&rn&va-*Jare. Putu:*. fiăuriiu şi T. Ttoxnao. Caliacrn. Isnmil. oonsularX : Biisns-aliia 'Bucovina BrSila <i Covurlui F IN LA N D A Consulatul gensral Sin Bucureşti S lr. Odorhuâ. M > x V L ‘y Vodă 20 Consulatul din Braşov liotei Coroana J. V Consulatul oin Bucureşti Str.any. cancelar Circ. îc i. I-uigi Oazzavillaa 34 Dr: Dittimcx Hans.-Sfcrat.im$-ToroBtnl Consulatul din Bucureşti sti V:t-toj Rioaunot TÎI No. ItaMS August. consul Vice-consulatti! din Sulltta Kiriakid.s 2*»toî:»-. Ca. Dobrogca si jud. : jud. Hunedopra. Ailiasle-Jys. Brăila Agenţia consulară din Brăila Vucciuo Charles. Car. Mara mure?. lu liu Maniu 32 Jiras&k Jeau. consul (girant) Consulatul din Constanţa Sfer Carol SO Ad^undos P. cuiiaul general Ellu'anger Jakob. consulară l Moldova.genor:»l Kidmctnn. Bistriţîi-N»sSud. consul-ară: jud. Tulecit şi Cfutova. Criş&un şi Maramureşul ConsuiatuS tiln Saiaţi Ronx HonnovO î. consulari: jud . Fortunei 5 Daubrec Pierie. Ptstrovici 2 Borovek AOtoibe. l'o* man. FMciu. girantul agcutici consularc Agenţia consulară din Craiova Popp C-tiUj agent consular G liE C lA Consulatul gener? I din Bucureşti B-dul Pache Protopoiîeseu » Cao«if* owiu..ullou Picrro. FăgSraţ. P itar Moşu 10 !. Bacău. consul Circ. Baxcftu.iu<J. Succava.Vî. Ialomiţa. consul gcoeiaî G-irc. Tecuci. Putna. citacclar <io[muuu. cancclar Circ. consul Circ. str.» ia Eb'Ctiunît Consulatul din Galat» liyiaud Gottlîob» •consul Cir«. R.iiul. vicft-WMISul ELVEŢIA • Oficiu: consular (Un Bucureşti Str. <jmoelpr TKĂIN IN ROMÂN J A Agenţia consulară din Constanţa Magriu Anatole. consul gtn«. Domnească 105 Dr. consulară : jud . evtag. Bihor. consul general onorific DithuiCr Itogcr. Arad. consul . ngent consular • GJSIÎALaNiA Consulatul general din Galaţi LautUuuuu Felix. Constanţa. vicc-consul Circ. Celalca-Albîî. consul 'fjirant} Consulatul general din Galaţi Duj-sosj C-tin. Botoşani. caucclar Leckeact Gcorgcis. Buzilu. Vice-consulstul din Cernăuţi Str. agent CO-naular Agenţia consulară din Timişoara B<-. Scilftj. secretar Consulatul din Galaţi Slr. î Tkiiir Alcxauilcr.

G b. DosmeascS i S i MutUiescn E inar Andrea*. vicc-of'usul Circ. consularii : . . Praliovi». consular Agenţia consulară din Sulina Matcueci l. Teleorman. Ialomiţa. Caro» $ ] \ Mnr&haSl Bisbofi Georg. consul Ci ie. Mihtti Bravu 7 Sch’. M. Gorj. vice-conaul Consulat». . In$i. consulari: jud.Vloldov. s tr.T 3 Consulatul general din Galaţi Milnor Kobiuson î.-Sitrat şi Tuleeu Consulatul :!in Saiaţi Str.i. consul general Huges-LTuIlett î. consulară : jiul.i(.-fei "2 3 Gavioni OisiMonio. vtee-consul Vlcc-consulafu! din Sulina .16 C O fllT L COXSULAtf STRÂIX IX B O M A X JA Consulatul din Bucureşt. consul Giimore A. CtfciilaeuAitio 34 Fevrcro V K. viceconsul (giranţi OUATE MAL-A Consulatul general din Galaţi Slr. Vftlcco.. vic-a-eonstil onorific MiSXICO Consulatul din Bucureşti I Str Munteanu 5 îu g Tottu Scarl3t. Covurlui. «'unsul Vice-consulaîul din STăiîa Bor'ox* H V* .rt>am Suniii. Domuoustii 1SS Cerni Giuo. culea 0 5 luraşilor 24 Circ. Ilfov. caucel ar Circ.t..f consul general Laugevcld B.vub r'dunrd. Tulcea.ua. Olt. ţi Giurgiu Consulatul din Brăila Ser. Basarabia.igent consular JAPONIA. Buzău.. Jîn u u 14 Caval ii Angello. Durostor. Ifarzog OHo. i-onsul general Fauculdi Ar.*>tr. li . Ilfov Consulatul «lin Cliti Goodwiu. vite-consuj Consulatul din Srăila i Meudl Alired. vice-consul iîoodc. Arge$. Bsicău. vice-eonsul onorific Vice-consulatul din Timişoara Saamx Sigaiuad. viec^onsut Circ. Ro­ man. Fonsionutuhu 21 Mcndl AlfrcJ. consul general ITALIA Consulatul general din Bucureşti B-dul LuECÎir C. ll. Neamţ. Argeţ. TAlciu. DAmboviţa^ D olj Gorj. consulară : jud . ugc. Muscel. V.. comularX : Întreg Vîcgaîul : r Vicc*ci>nsuj3tul din Sulina Mcnglis. ronsvl | Ciic. BărR-ţ. agenfc consular Agenţia consulară din Constanta Str..1 » -Siivr. agci.'i : ii»Ucg Kegntnl LETONIA Consulatul din Bucureşti Cili ea Căluvaşil-or 24 Orgii idttil ’I'Li. vtce-oonsul Ci re. Calăacra. consul OLANDA Consulatul general din Bucureşti B-dld Doniniţci 4S Dozy CI*. Botoşani. Brăila.awrence. Dorohoi. Tuîeen. consul (girant) . Vlaşea j}i iuueaga Transilvanie Consulatul general din Galp.ortiiao. consulari : îutrepr Uegntul MA îî EA-BKITA N J. Boliutiueanu îS Gnkosne A«irhnu>. Tutun. lîouianaţs. Veronica Mitic 4 Nocfcutob lî'vongoîâ. Consulatul din Bucureşti ** Sbiun/u Tyeknm.cslie ClmrleSj viec-consul NORVEGIA Consulatul general din Bucureşti Str.. lîiiu-oviun. Suceava. consul Agenţia consulară din Plocşli Str. Tcl'-orman. Dolttogc» şr judeţul llrJfiln Ccnsuiatuî din Brăila Slr.i Giulio-Ceiare. Conulanta. consulara: ju d tirfuln Biuitu. consul Circ. eccsul Ci: c ton&nîar. Charles. consul Circ. Ialom iţa Ilfov. MolieiUnti».t coimsi. Tutovo şi Vaslui Coji3« latul din Sul ins Str. Mus<oi.! :îin Constanţa li-dul Ferdinand 1 Cdjm. Vâlcea şi V h^ra f:iru oraşele Brăila.iei ZS .ji . Caro! < 5 Marâîialt G. Jules Mi-ebslet 24 Gorst fc<imiu«l Julius.-ui Bott«. S-tr. consnl general ller/og AifrcJ. X-omanaţi. consulnrJi : j«d . consul general ✓ Oîivetlo Tlicodore. Mehedinţi. c o n s u la r iiÎn tr e g Jucatul LVXEMBUttG Consulatul din Bucureşti Slr.L cou^uler Agenţia eonsuiară din Timişoara CcdW'.

Buzău. Consulatul din Cernftuţl Stx. consul iCasziriska Zuiial-uun. CogSlmccanu 1 Popesci» Gh Î5-. Argc-ţ. Bistriţu-Nfl* săud şi Maramureş SU E D IA Consulatul din Galaţi Consulatul general din Bucureşti îiaven llichard B. viceconsul s t a t k lb u n iţi. Bre/oiaim 17 bis Palmer Ely K. B ălţi. Cnsta Viulă 53 Maeitîjowski Zdr. Prahova. \icc-Couaul I'KltS/A Consulatul -din Bucureşti Str. Dolj. Secretar Circ. secretar Consulatul din Galaţi S lr. Pupa T atu n* Clticzicvrski Fclijc.-Sărat. Vitli-cu. cancelar Circ. Braşov. Kise-leff 10 Socec Jeon I . G r Cnntacuzino 14 Viukovitcb luiico. Armenească •* Str.»3 K eitb. CetateaAlbă. Lapu^iicnnu 70 Vasfi Kc&oglou Mehmwî. consulară: jud . Bo­ j Sadlcr Everit Jay .sri J4 Bcnsanţon Fftlix.ihom ţi DAmbovila Consulatul din Ploeşti GoUIberj» . vicc-consul Consulatul din Brăila NTicolitcli Georgi* I-.. consul Vice*coi»sulalul din Brăila Str. consutavă : ju«l. consul Circ. Vlaţcu. consul Rozrayslowski Luis. Arad Bihor. Roman. Dnrostor. Neamţ. Oh. Goi-j. oo&Sulară * întreaga J>obro. Colonel Bayie 11 Scliraci'rer Lothar„ consul Consulatul din Constanţa 17 Circ. CovurUii.CORPUL CONSULAR STRAlN IN ROMÂNIA Consulatul din Galaţi Str. Constanţa. Allxj-dc-Jos. secretar Str. viceconsul Vice-consulatul din Sulina Str. Tirnuva-MicR. Grridiun Publieit 10 Topali Spjro. consularii: întreaga Bncoviun şi jud . Tutova şi Vas­ lui Consulatul din Chlşlsrău Str... Tccuci. C3hul.qalea Sebastiuu Uoim-ro. FiYlciu.ishis. ‘JlmdCo. vire-consul Str. Mihai VHertzul 17 Scherrer Victor. consul «onorai Brandt Qskar. consul Vice-oonsulaîul din Sulina Str. OLt. vfce*consul Frick Clarence. consul PO LO N IA Consulatul din Bucureşti S lr. Mureş-Turda. TArnava-Maxe./oseph. cancelar < Şea. Cnli. Odorhei. Sorowi ţi Tighina PORTUGALIA Consulatul din Brăila Wittaveen . A. viceconsul toşani. Oflml'nviţ». consul Bigepim Donahi F. Mehedinţi. Sălaj. Roactli 20 Du- SPÂN IA Consulatul din Galaţi Blaimaver Carol. consul Wolsch Adrdf. general din Bucureşti Str. c-nnCOlară Voa der Nouţ Kijensî:i.. Romanii . O riei. Sibiu. Tiniiş-Toront:i3. eaueet&r Vice-consulatul din Cou3tanţa I Lorcaiovicz Eustachc. Solnoc-Dohfica. vjce-coDsul Vice-consulatul din PJoejti Gruszceki Hypolilc.. Iaşi. consulară : Bacău. Masct-I. Cine. M. Lascăr Catftj. Cnraş-Severii». Iluuedoura. Colonel lioyle 11 Radi. Cojoena. Pntntij It. consul •IUGOSLAVIA Consulatul . Brăila. Buzău ţi lî. girant «le con­ sulat Bombas M-arjon. S at­ ina r. Tulcea. O.. Oaliacra. coiiSul Consulatul din Galaţi Fabric* „Asirii Bom&tuT” Dijkstra A. Tcleajeuului Circ.. V. C hişinău. Domnească 97 Do Scncnslre o Mcncxes Bento. vkc-consul Vico-consulatul din Co-nstanţa •Str. L.-Sftrat Consulatul din Chfşiniu Str. consulară: jud. vice consul. Ismail.t.. Tclt-or:m«.:c Consulatul din Câmpina Ossolinski BroUiislav. Ilfov. consul (girant) Circ. consulară : jiu l.torn şi roStor Scrivuuos Zvjcolas T.m e k ic e i Consulatul din Bucureşti !>lr. F8gărn. J\ .J consul Slunrt W . Ialomiţa. consul general Andritcl» Ivao. co-nsuiartf: jud. girant Circ. Hotin. lV . Brăil. consul Circ. a le a .ş. consulară : Întreg Kegfttul . Prahova RomaîialF. Trei-Sca«no si T«ldn*Ar ieş.. consul Circ. Dorohoi.

it Cristian.4. tvitnis extraordioivf vi aaiut* tru p!ani£M>tcnţ-icr el. i i i Demcirascn Nicoî?.: ât'inoiî ulitx» !tv P'opc.. Tuaart 3^ Dc Fiii îi? Paul. srraese 24-26 Neiîolcu Adrian. jud . ITT :îi‘. conaut Sorruys Auguste.ey Mehmol.-ttir. consul (girant) Vloe-eonsulatul din Brăila Str. C0U6UI Circ.in. cî. du Qnn. oot!«ul genev»! (onorific}.. eonsHÎorSi : pi*i<i. C. IV Bxucknersirassc 8 rapiraiu Eugen..r-:i Ignatieff uîit?.. «onaalnrijs Prow A'svci. Constanţa TURCIA CoRsuiaioî din Bucureşti Str.3 a bU LG A K IA LcoariuKt-a uin Sofia Grafi Tgnatieff ulitza lu Jtiltw e & jK t>r. vscc-ronsul Circ.-i pro». consul 2?auiaaî Eujgen.i Grâgoro.. a- iîocl: Georges. consr. director do caueclario. ît«i«*i:r Î5uge:> Consulatul din Galaţi Circ.MATIU s i CONSULAR KOM a N SN STilAlNĂTATE Consulatul din Galaţi Gr and Hotel Buchtly 1)07 Abrncd.. Cvlr. Grafi Jgnatiei: uîitza . trisuis c5ctr. Place dc Jleîr S Schei-. <. consul Corpul Diplomatic şi Consular Român în Străinătate Corps Diplomatîqus fct Cottsulaire de Roumanie â l’Etranger — D -as Raniănische uiplomatischc und Konsular-Korps im Auslaede A LBANIA Lcijaţiunea «in Tiran» nistru plenipotenţiar o!.ţt l’iUitai Nieoli:« M i! ta:).n CORPI J k l>U>f. «m edar ecnsuSaîa cie a if-a cafagerte Consulatul genere! din Anvsrs Kuc Neuve 44 A Meudt Gustav..'tră: oraşul Brăila Vice«con. Dorului 10. Lo£<&r 1-80 Agenţia consulară diit Cluj S tr.0 Traudafireseu Toaur eoAS-ilier ăe ]«galfc.}£ Consulatul d ir Cfiarteroi Mor.<s.jr-. ransîi general.sulatul din Constanţa ÎIn g rin i Clmrlcs. consul (provizor) U N G A R IA Consulatul generai din Bucureşti Str. Fj. G-ral Teii 10 Dfivid M idiei. dircctcr de crtncc-larie. caucelav ci. C-îrc.. . Ave nuc des Avts 7i) Beker Leot. consul Landau Louis.î. con&ul Cs?c. . eonstii <lc a U-a categorie (onora» J AUSTKJA Legaţiunca din Vlena Pclvcdcro{^s=e 3 1 . Lî . consul. atacat dc )>rosif.ţia HorcL Lndxvig. director de cancelarie.i. viceconsul (giranţiCirc. co-ns-. consularii : prov.IfriUsifCtt C atvl trîtnis extraordinar ţi m i­ nistru plenipotenţiar." . consi-ie-r uc logs'.ia iu a n ţ ( P&tnXţeoiti G-. 11 A llG E N T ttfA Consviatul generai din Buenos-Ayres • i Consulatul itfn Bruxelles ifândrcsvtt Siitisor. c!n Si-axeiiss fiu* W asbh^ton 87 A. Naiaur • Coiisuîiiui 2sh Osfsstiîa îîainet Ăi.IA Legfcjmtsea. secretar . viceconsul Consulatul «in Constante Stri T.coryc. s-acrc-iur ile legaţie el. n^aşac m ilitar . Consulatul din Bruges Vcrtneuleis Vauricc.wciir.*. yi H enri) tximjs extraordinar §i ministru pleu$)olenţ-iar el. I Culouel AQtonCfccu Jo. M. liant . consul Circ.ş: m: ■ i Wainvermans Paul. Borzei 143 Server Bcy Suleiiunn. consulari : oraşul ijs ux'rlt!--.asciir Cntargi 15 Haidax B. consul Cujvcr Î5»i:lv>. oontîul. II' fisercâitat si pentru L u­ xemburg) Juraşcii D-tru. vice-ronsuJ Pantnî. caacelsir est.iîar2: fv-iv ?tAn<trn .-onfui.>.iînv^ţlri o dâentc)& Consul atu» :Ud LiâgcîS w io sis Gcosjşpe». Boteanu 4 M«jszjtros Louis. Tunari 20 Binder Clsarles.an>o P a u l. ccitsu}.. Qucsi *?-*e A j i k .. V.iCi. Covurlui şi Tutceii Mondl Loni». Moţilor 3 I>!rectori: AxJiorn HieliUTd.t Gorisuîaîul in Karnur J’ jrso. LI.-. sw-y^Sar oiiorar Cii'e.ei-. cancelar Circ. Br. ilibUcseu VSdor Gr. i. Pensionatului 2t ilc n d l VhuHmir V. Mnnchcnn Fordinand. -rousnlară . A-. consul.scu Tend«J! C ca «celor . :. consular» : ţji s > \ . ‘IV-.s si Limbourg Consulatul Cin Gam! Do Slaerke August.« 10 Maior Jlazarini.cs .v.«. consularii: jud .

vice-cousul Circ..şi «iinistru plenipotenţiar Consulatul din Caen Xlnuîivc Em anutl. fcvîmis extraordinar . consulara : <lc|)av4ftiueutele Girondc. 13eruu şi Lucerna Consulatul din Geneva lîue -des Moulins 1 Moriaud Duvid. Neuctifttcl.ggaedsgadc ă .CORPUL D IPLO M A T IC .. c. J5.... oonsui general lveller D-. Grissons. aluşui de legaţic•Sorescu Sabin. I.ip»Tr!i(iac el. I I I CcmsulaVuJ > 3en-eral din Paris llue dc la Bauquu 4 i)jey£ua LouiS h .îjc]. secretar ile legaţie cl..ot. consularii : Algarin. 'fnaisia !?i Maroc cu Circ consttlarfi: întreaga Ha nemurea ! zona franceza ş« spaniolă EGIPT Consulatul d in Bordeaux Lega|c'un. vtec-cousul (onorific] Consulatul din Helsirtgfors îkoîmfttrom Axei. consul. B n y lg a d e 47 i Circ. coiful Duuge A.r consul general Consulate de a H-a caicgoric < ’irc.A vK-«-0oB£ut Iohop. coîtsul general K&uffipnu ilunLhe. H I Colonel Oprescu G.r. consul . A .cortftul (onorific! CCBA Cons'iiaiul din Havana i « .?ei:ernl Riliier . I Petala T in tiia. consul Pcir'Q Sw O om ntiu L . Lotj-gatftn 13 Salingve Werncr Gustav. ataşat m ilitar Papudot Fotacbo. cousulariî: can toanele Geneva. Scbwitz. Şuinla şi Varnc CEHOSLOVACIA Legaţiunea din Praga Crutasoa Radu.LVBŢ1A Consulatul din Souloflus-aur-Mcr Lcgajiunea din Berna Huft Viclor Hugo 0 fvapeJlcrisfcrassc 10 Le Bon Flysik*. vice-conaul Circ.. consul •Jd rg x ?a i"n C. L.ŞI CONSULAR iiOMÂK JX STltĂlN.Vr.leii».Srocdelund ltagnor. consularii: departajneatul ?eine. vicc-'. fefc 1$ Charentc ţ> i Cbarfenie iu i. cont-ul Fiaiscbmi&uu C. coiiBulnră: districtele Burgas. Corr&ze. Oisc. insitfcinat de «faceri XTiott D îdu. SL-Call. Schaffhau-:> sen. T ’.ii-bi consul .ou Capitani Stabc]. consul Circ..r. consul Consulatul general din Zurioh Consulatul din C:tnnss Babn-strassc (5 5 lî>te Montaigoe l l'Jviscuniu nn MioliC-I. Franciflc.'. Glaria.*) C-ioyetcbc A. I (cu rcşwîiaţa lu cxt-iaordincr $i ministru p)enipot«nţiiar cî. Uri. I I . trim is extraordinar şi mi­ nistru plcuipotonţ-iar el. Dordogne. consul c h im i Consulatul oin Sanfago JNfitoreanu C^tor. Z u g. consuJarS : cantouuele 2uricb. vicC-eo»$ul FRANŢA Logaţiunca din Paris Ilue Broncnticr l î fJium a’td i C.-orsal. Laîarge Gcnirxl Mariiu». Seine CftnsulaisiJ general ilin Kopenbaga & Oîse ţi Sc-ino Si Marne rcder ik sborggude 2 Ivoagored Olai. LanBlunk Alexie . I (CU reşedinţa Ia Stockhoîmj . Thurgovic. Tcasin.. sousul. 3'ribourg şi Valais FIN XA N D A Legaţiunca din Helsingfors P^ch'aKW ilih a il 31. . ^aîniaMu plenipotenţiar cl. cnucelnr Dr Stuc:* Consuiatu-l i|in Vaga co»isul 10 V.-iţia d îa Wngîutvgtott) D AN Ji MARCA Legajiunsa din Kopanhaga (’ă t i rdKJ» J Jilu u l jl. coucvîaţ(giraufc al Legaţiunei Romane) Circ.i. Y-V.tclivr cl. eaccclar ftxtânaanu fonn. 1 (acrcditat şi pentru Spania şi Portugalia) Cantacmino N-lao B. cclc 2 Appen. consul generalCirc.. trim is Consulatul din 3rno Henijcl. ministru plenipotenţiar al iîelgiei Uarlior Mmcel.ca din Cairo Rue Vaubau 2 Cl»ai:a Gameh-Cbarkas (Ta<Jros Mansiou. Varud. consul gene rol (onorar). ir-mi* extraordinar *i niifitbcru pk-!. UjiwiCo-Rsulatu* g?naral din Alger aiorcnsgfide l Ipcrtr D . sflcrctar «Ic 3 < “ g:itic ci. 0OD6uh\ră : întreaga Bulgarţe ţări* diatrictcJe Burgas. Lot & Garomne. sacnotar dc Icgiît-ic Buzdugan D .. Trandes. eelc 2 Uatcrwalden.vTE -Consulate de l-a oategorlc Consulatul general din Rusciuc Pitişteanu Kmanoil Sp. zel. Şumla ? i Voma Consulatul din Varna Metta Conrt. p i d c leş..

eon. consulară: prov.. seerctar de legaţie el. consul jyenerul Consulatul general din Hamburg Gultm an T. Cnlvados şi Manclte Consulatul din Lilte Mnrcovici Simon. consul Consulatul din Nisa B-«lul S-te..Sondersbau!:en ş: cele două Reuss Consulatul general din Kunohen Lcopold&trasse 7 fl V illa Liliana Jiacbmund Aquiliu. consulară: <dcp. Consulatul general din Brcslau Swioschcwcr Leo. vîce-consul (onorific) Cârc. consul Consulatul din Lyon Legajiunea din Berlin jVVitty ffonst. consul Consulatul din Marsilia Place de Ia Bourse 4 Fraissiuct Alfrcd. consul Circ. consulară : Bav. coustll. consulară: oraşul şi arondisxnentul Rouon Consulatul din Strasbour^ Bbrbad Roger. Consulară : prov.in'cs-Orlentnlea Consulatul din Nan tos şi Saint-Nazalre De Bouard R. Bassos-Pyrvn6cs ţi Pvr<. fir. Silezin Consulatul general din Colonia Braumann Max. Gors. -consul general Mokrauer Erich. Rue de 1» RodiCÎoueauld 15 Circ. consularii : orezul Duisburg şi renan Cgnsulatul din Regensburg G»>tl>eiin August. consul Vioeconsulatul din Brest Rnillftrd Atfolphe. eonsuî (onorific) Consulatul din Dresda Diimitrescu Tndor. I I I Isăcracu Aiexis. Nord.. Hnutc3-Alp«s şi BaSMS8‘Alpe« Consulatul din Oran (Algeria) Julio u Louia. viceconsul Circ. co-nsulară : Ssxonia (iără oraşul Dresda). consularS : oraşul Dresda Consulatul din Dulsburg Dobm Joseph. conBulară : dep. consulară : provincia Oran Consulatul din Rochefort sur Mer Arvand Victor. E u re. Sasa-Altenbuvg. consularii: dop. vica consulVice-consulatui din Montpellier Dc Maurellian Cassalis. viceconsul Circ. Turn. vicc-consul Vice-consu latul din Touloirse Catrexc Joseph. Saxa-Coburg şi Gotlia.Bsau.. coosul gcueral Consulatul general din Frsnkfurt/Maln Langcstr. vic«-consul Circ. ^cao. Somrao şi Pas-doCalftig Consulatul! din Hâvre 3îue Lessueur C Buchard Gustavc. Areyron. Vauclusa. consul. Sehwai-tKburg-RudoHstadt. consul Circ. afară de provinciiUcari a păr tiu dc consulatul d in Nttrnberg Consulatul din Aaciicn Von GUâpen Plans. Scb\vartzbnr^. consilier de legaţie Colonel Atbanascăcu Gh. consul "Robiony Francois. Bouchos du Rhfine. LozOxe. viceconsul Consulatul din Rouon Hunan Atidrd. Var. Brandenburg. Saxft-Meiaingua..Consulatul general din Lipsea lîue Cbaponnnv 3 Victor Alexandre.-Agfttho Contele Gauticr Albert-Joaepli. consul general Circ. vjce-cousuJ Agenţia consulară din Beyrouth (Siria) Haddctd Xbrahim G 'a g e n t consular Pxager O fcfco. ataşat m ilitar Cfipitan Mancaş. Alpes-Murit)mes. consulară: pxov. vicc-consui.. ajutor a. consuiară : oralul Beycualiwrg teritoriul . cousul general Circ. R u t de la Puix 12 Circ. K in d Robcrt. consul Cire. trim is extraordinar şi m in iB tn j plenjţiotcnţiar cl. Haute-Garonne. TTcssn. consulari: dcp. Hessa-Na. DrOmţ. Saxonia^ Braunschweig şi Anltalfc. AÎCe <ic la Roberison 32 Consulatul «lin Tunis Ipcar Emile. Seiue-inf-. consul general Vascoboinic Carol. consul general . viceconsul Froissinet. oousul Circ. Saxa-Weiuiiir. cousul general Simadcr Heiuricb.1 ataşatului m ilitar Crutzesctt Ch. I Aureliaa Gb. consul Circ. I I I Consulatul: general din Berlin RommenhiSler Carl-GnstaV. cancelar cl.50 CORPUL DIPLOM ATIC Ş l CONSULAR ROM ÂN IK STRĂINĂTATE Consulatul din Dunkerque G E R M A N IA o Buc U o n Gambetto 13 Coquello Eugene. vijeuonsul Vfcenîonsu latul «lin Sfax (Tunisia) Loîsscaux Emile Louia. scerctar de legoţie cl.isse 32 Brociner Mauxiciu.iria. Waldeck Şi B i rkonfeld-Oldenb u rg Consulatul general din Hanovra Dr. coobuI Fraissinet Albert.. consul nayertein Ado-lf.. I I I Bota Petru. viec-coasul Circ.

sccretur ile locaţie cl. consul Consulatul din Wiesbaden Uhryanovski R. Car rara. Velottri. consulară : Palermo. consul Andronico-Foîwino Bruno. Soadrio. vice-consul IT A L IA Circ. vice-consul ! Cârc. Reggio d i Calabria. Pexto-Sacx-Mauririo. Como. Civitaveccbio.. R&vona* Macerata. Sicna. consul Circ. Traai. Teranio. consulară : Florenţa Consulatul din tivorno V ia Ricasoli 26 î Chaycs Vittorio.eccc. consul Do Geoxgio Donato. ManJrcdonia. caucelar cl I I I Consulatul «lin Cefaloni» Metaxas Stavro B. Speziu ţi Sardinia Consulatul din Ancona ti 11)2C I A Leg*|iunea din Atena Rue Meri iu 5 J^nga-Rtişcaitu Con$t. cancelar cl. Salerno (cu golîul). Ascolj. Pioinbio/ Bologna. Pica. Otranto. secretar Circ.. Foggiu. Consul Circ. consul Consulatul din Sanlna Zivadich $3 Or. Girgenti şi Colonel Schclctti Mihai].. A i. T. vtac-coostil •Jacchini Enrico. Ctictişi Folîgno Consulatul din Bar! nistru plenipotenţiar Brabeţianu Victor. Trapani. consul Piceni Arrigo EOgardo. I I Circ. consul general ' Mjigni Giulio. Consulatul general din Genova Dr. consulară: Geneva. cocsul (girant) Via dci Vceciiictti 4 Bondi Camillo. vice-consul Consulatul din Florenţa Couslautincscu Spiru. consul general Consulatul general din Pireu Pcstemazoglu Stamate.. R im ini. consulari : Bîiri. oouSul general Andrîa Eduftrd. vioeccmaui Consulatul din Patras Ciclitiras Demo&thene. Legajiunca din Roma Aveliuo. consul Cerc..tr dc legaţie Vorduli Tatee. consul Knigge Kudolî. Tarantc. Froainoni şi Terni Vifcerbo. Cremona Piaeenza Consulatul din Napoli Kiono Anic Xco 45 Girardi Orcste. vicc-oousul Buraeu D-tru. consul Circ. consul Consulatul din Syra Lastic lîcnry. Barlota. Vasiinkc Nieokic. consulară: Roma. prim sccretar Crcţianu A l. scerctar Circ. şi Mcssiua Consulatul din Milano Via Cappueci© 21 Ricci dc Gui<lo AcUile. consul Circ. viceconsul (onorar) Circ. Pavm. trim is extraordinar vi m** Via Aurellio Safi 25 MarcheUi Virgilio Ciuseppc.. şi Galipoli Consulatul din Catania Via Sau Gaetuno 70 Napoli A llio.CORPUL DIPLOM ATIC ŞT CONSULAR ROMÂN IN STR a INATATE Consulatul d3n Konigsberg Consufatul general din Roma 21 Hellgardt WHliatn. I t Consulatul general din Atena Ruo Georgcs SUivros S Canaki Petre. Breşei». Aquila. censul i DebolinL Domenico. consulară : Ancona. consular 3i: Livomo. .. Brindisi... consul Zorvadachi C. trim is extraordinar şi îninÎB* : )-'lorio «i’Andes Ignacio. Milano. vxce*co»sul igirant) Consulatul din Volo Dcmetrios GS Papatlianasîou Alcibinde. Potcnza şi CaPiaza. Ma-ssa. Cairoîi 3 (Paluzzo Sant-a-Crocc) eerta Consulatul din Palermo L-ahovary E m . jI Pistoia şi Arrczo Consulatul din Messlna Marangolo Aciolfo Cîio. lim poli. Grosetto. Tomclliai Lonis» consul general SchirgrU Lco. consul tru plenipotenţiar el. PcsarO. Case»tu:. secret. consulară: Calanzano. consulară: îvapoli (ou golful). consul Consulatul din Zantc Carrer Spiru. Bergamo.. consul geuoral Consulatul general din Salonic B u c K aragadzi Via Argivo C9 Zonao <1! Doaato Francisco.' consulară: Prusia dc c<*£ şi vest Consulatul din Stettin Elisabctbslra&se 2t Finbbeinor Jobanaics. consulari». coueul 3Iarsala Bagna?co Cannclio. I Tesauro Francesco Paulo» vice-couEul Coastautinescu Barbu. at fisat m ilitar Caltariissctta . viceconsul Vice-ccnsulatul din Hiichst aicnoEd Carol.

consul D . '-Djnvaru Radu T.ii !. îîisa. Trfiviw* şi Tcento Vii.U!:«' cmumiî nis'. <..ons>il Consulatul din Kull Ohlson Erîck.oraşele TJdine şi jîclluno cu proviaciilfc lor Consulatul din Turln V :s\ V iitono Emanuelle 44 Ro38i Ivnrico. Vero. Ferrara. Opland.e-co*nsulatej| din Lucca Jf’uJiiijrmo Guido.' lîruxeiUus. consul Nasinj-Tesjna Giu-scpjx. consul C o n s u la t generai din Monaco Contele Gantier A î:>cct. A. vice-toutiul Codrara Visconti Pk-lro. I I MONACO }Jev. consul ’ . Ti. Aljm tuci. consul Co-nsulatul din Glasgow Paxton 'rhorr.. ASkcuhns.ru plenipalcviţiur .. consul i Circ.y. Nova**» şi Aksutindria Consulatul din Vânaţia Via San Stefano 2947 Bombaxdcîl» <:îamî>attety3 consul Circ.-i i!e legaţie cl. consul Consulatul din Kingston (Jamaioa) . Alogen». consul "o^aral •H. cui&iii .\ G. Printipat31 A1VKA-JîP. Padva. Kc££io.TiUST. sccrcwr Consulatul din Newcastie-ou-Tynă Jîcltsounio li->use Poin])Son Jack«oiî î^ubevl.iTA KI<- Consulatul din Malta SivcCta VaUeS-ta 141 Moore Edgar» co»X'. Villa Ai* 'nen C-înijTifr NOKVHGIA Legajiunsa din Gslo (Christiania) i P iicîiaitu M ih a il trim is extraordinar ş i rni! nistru idenipoleuţiav (un reşedinţa la St/>ckliolnO Consulatul gensral din Oslo Hosenkr:»ntz«atau iy i>«s • KariiCJn Petei.v : Voucl/u. au.:ll.iiş-.. ct«n colnr Consulatul Generai din aiontronl (Canada) Rue St. iljsn Nîcohle.wul=ir>. consul gencreil Consulatul general din Capatovvn Jcp(>* Ju liu . 0 « W d VeStfoW.w-'iofJtro Iaabata. tunsul gcuefal j Auiunds^n Axei.v v ir. Gorizia {Zum şi Fiuhtc) şi . Co'.l ţ<lcji..! : 1 nnri. Dcmetrio Antonio. consulara : «rasul Oslo Şi diBUrictele Kc* demarek. consulv. consul şeuc-ral Consulatul din Slrmlngham Kernc John Frank.\Ta TB Consulatul di» CardtfF şl Newport Excliange B u ilâ m ţ 08-69 German James.22 C U ItrU L D I1*1.r.^ :*..Syrelt Herbari.n *:ic m ilitar (sediul i Copolcy Oosipos 0 . conJ. Jîuskerud. sacretir de H-^aţie cl. i . CoDsulaiul di« Trinldad (CubaJ •Legaţitmea din Londra Konlrick 49 T ttuiew ti ÎVwol«c vrimio extraordiuar şi sniDl-. -jjîesvi.r4 Marcu. Istria. Pîi...AVlA ''oaîv oir-sie iio-^'irbo-Cro-alo -Slovenia LUXfîMBUlî-C Consutattd din luxonîburg Avcnuo ile PArsiinal 17 B aci» îosei.N . consui Consulatul diti Cork Saănt Pairicks Quay 37 F'itzputrick <)obn T .nl Consulatul din Glbralfar K in g Hejirv Ooî-eph. Parm o.Ui»! Consulatul din ShefFlaiii Wvsllîl'i'ollll 2 C î . consul GoldSCliUiiril !u:m3.i> Consulatul din Rlansitasler Ponlunu-Strccl 100 CiC»lâsckcQHtt Rich. ooiiăui. viec-conaul Circ. consulur.IAÎjON jLV Consulatul general U En Qsafca JniikeinjîicJii $t. wnsi..Is^iţJUHOa din Paris) Consulatul general dtn Londra i\ fîncing Linie 3 Goluri»» K . T ele-uijirk. vicc-consul C ite consularii: 7.ueea . Jacqucs 77 S:n>-.031ATIC ŞI CONSULAR ROMÂN IS STKj\IN. Osi-A^rdex si VeatI Agdev . 2 cltoine ix. Rovsgo. : tutr<‘gu. consul * Consulatul din Trlest E>i Dcmetrio Dean. consu* (c-uoriijc) Oi ir r-i-. «>rts»rj Bcarclaworth. c-dttcalar G iic.g J . v fc c t iut«iil Consulatul general din Liverpool 1 iiov-al Liv«r BuîMine Itutherund Liuvrence 15.’. Fernandcz Lonis P.* 1 . consulară: Trie»t. I j YOi.<î.. Cuneo.ii-iî« iu. <y>:isv. I Consulatul slitj MaaîiRorj •:Canada) Coioncl Anfconsscw Ici*.

f... atacat m ilitar Gnil iiî Trai an Gb. secretar de legaţie cl.-teh». ccinsa?airil : prov. consulară: «ei ^oriu: statului liber Punsig Consulatul dir* Po&uan (Pos?.oi aşiiI Amsterdam ţi prov..lul din Sartagcna Coridad 1 Pelegrin Lou'a. consulară : Norvegia dc vest. Sîdamanca. Gerona.ş "Dimitrie. ITl Ciomanilra Teodor. Trons » î Fiuznark Ol/A îil>A Lcgajiunca din Haga C o ta rii H enri. eoisularâ : prov. utaţat m ilitar ALanasiu ArLur.î:a«r *i m inistru plenipotenţiar c!. coufltil Legatiunea din Lisabona trim is extraordinar. Scu­ lând a şi Liiuibuvg Consulatul din Amsterdam Dcnrus^ttssa"* S Kcemaii Piele)1 . consul . : C'« reşedinţa !o Paris) Consulatul generat din Lisabona Santos Burtos Emesto.. I Mitilineii Milieil. viee-congul Consulatul din Setubal T)c CasteJlo-Branoo Mor chir. Circ. SM-Tr&ndeJeg. tfrabimtn] septentrionali. vice-eousul Circ. fi Cacsrcv Oor.. consnlorfi : prov. trim is extraordinar -ţi aiiuistrc plenijwteutiar cl. seexetar tio legaţie cl. trim is oMtvaor. oralul Bergen w Rega­ lând Consulatul din Trondbjeni Brnsv-eien ‘ 21 Posac W illioin. uOUbid genera* Faltavali Ju a n L-. Sogn. cou. secretar dc legaţie el. M5re. Otandci . consul SI-AMTUL-bOAU-N LegaţUmea de po lângă Vatican "Vin Ulliei doi Viuurio Pcnesvu D irfiiln c C. T J.. secrctur de legaţie cl.OMATtC ŞÎ CONSULAR ROMÂN IN STEA18FĂTATE Consulatul din Bsrgen Jacobsen Woldemar.«u? v oaoriiic) PORTCGALfA Dlamar-ăi C. 2& consul. Loiiuxa A-îrian M arti».:l ' sC & . viee-eonsul Consulatul din Faro Juri sec Fiallio Joao. Zaraeo»t. consul Circ. jîarCCloMa. I Florescu Radu A!. ţrimis extraordinar » ■ m i­ nistru plenipotenţiar cl. Soria. E. B ro?« îofto. llordaJaml. I Trtptcw C-t-iu if-. viee-consul Consulatul clin Zagreb r> 4 Draskoviceva 25 Miiici Milun. Ciuda. IE Colonel Motr. i»nkul general Circ. Znmora. consularii: prov. Padajo*. cunsul Circ. trim is extuior»linr»r si ministru plenipotenţiar el. I I (cu reţuâint» 1'» Bruxelles) Consulatui general pin Rottenlam Willemaplem 3 Verbcck R. cousai Circ. Lerida.l S P A N IA Leyajâmaa din Me«lrid J}fot>\nndi G . consul POLONIA. Nord-Trvn. Olnodei nierid ionuîc. secretar <lt îegatie c!.suiatul Jîcnftrs. U. Lci/riino. trim is CXtrnord’iiJU' ministru plenipotenţiar cJ.• CORPUL DU>S.wjti5î. Jîiseoya .septentrionala. coiwtzl N PALESTIN A Con$. Legaţiunea din Varşovia i Consulatul din Funchal (Madelra) Vioira de Castro Henrique.1 din Sai-c?îona Boaat Marcilloc Saîvadot.i Otavix eo«suls. Sccovie^ A vil a.uiatul din Ierusalim Gerassiino. eotisuJurîi : oru$nl RoltordaiDj prov.. jun. consul Consulatul din Porto Praga de Liberdade 34 Pinto d a Foutcsen Jo. Ot'oninguc.si:i Ştoîau. eonsui Consulalul din Grtaask (Danzlg) Grubski ŞLeinu. î ('•> « îi'ţod > j i/x la Paris 1 Coîi3îiialul general din Madrid Viej&ka tft Jacoixtky A l. consul w «ercl Oirc. consularii . eonfculftru: distric-telc Norvegiei dc Nord. Fiise si Drouthe Consulatul din Dordreoht West :> Van Kolkmun Willem. iîu r^os.„ consul Barreto Edmond J ob4. Tovncl si Onstelîou Consis5aluî din Sil ba» I ia U Mattuei M arii ne/. uuiifeul (onorUiş] Circ. viec-consiil Circ.n) Oral.‘-Refl!. Ta:ugona. G'Jai^lajara» O j eaen. SA R BO-CROa TO-SLOV BN IA 5-egatiunea din Belgrad Pojorisne 3t Kmnndi ThcoJor.şi ministru plenipotenţiar cl. consul general (onorific) Ferrcira dos Sun tos Silva Francise. Leoa. Vftlladolul. I I I Colonel Traudnîii-iificu C*tin. J4ilu*io Consulatul din Paimas (Insulele Canare) Snn Peuro 7 Hernandez Jimenox RafaeJ. Paieneia. Fijordanc. de BcIIhb JosC..

I I MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE M inistere des A ffaire s fetrangfcrcs — M in is te riu m des A eusscrn B-dul Bonaparte No. consul -(onoriiic) SU E D IA Legajiusiea clin Stockiiolm PâcUa/iu ilih a il 21. Tunari 37 Jju c a l . I. Adolt. J. secretar de legaţie Colonel Pastifr P. oonsularît : departamentele Goteborg. I I I M artin Dumitru. ministru pleni­ atr. ÎMibail CorDirecţiunea personalului. Michignn şi toate statele la vest dc Misitisipi Consulatul din Filadelfia Fairiaont Avenue 401 Marinii M ihail. protocolului şl cancolarla nea 61 ordinelor Dlreojlunea cabinetului Georgescu D . cancelar cl. Alicantc STATELE UNITE ALE A M ERIC E1 Lcgajienea din Washington JiibM cu A nto n A . I. I. secretar dc legaţie cl.. consul. Carngiale 13 Bălan D um itru îl. vicc-eonsul Suciu Cornel. eaucclnr cl.Aii. Coneeticut si X uiae Consiliatul din Chicago Nelson Morris Ira.ş a t m ilitar Vilijmărcscu C. -consulari» . cancelar cl. consul general •Circ. 31 ParaseliJveseu Grigore... W. Li. consul general ifonţ-io Aurel.no Y BcrnaMo de Qniros. consul •Circ. eoasul general Cotula Adam V. Malmi5hus şi Cliristian start T U RCIA Comisariatul guvernului la Constantfnopol Gk. Qnipuiucoa şi Navara Consulatul din Va-lcncia Toriu Mortorcll Mauuet. secretar Circ. a t. Indiana. Dionisie 54 Filodor secretar general. vioo-consal Consulatul general din New-York Tilescou Wells Thomas. cancelar (onorific) Consulatul din Maryland Bride W illiom W . I. i>rov. consul (onorific) Consulatul din Salnt-Paul H3 7 UUIU O. corisul Circ. General Berthelot 20 . miuistru plenipo Ivăucea»u Vinttlă. I. Bo3ius. str. Gr.-MINISTERUL A FA C ERILO R ST RĂ IN li Consulatul din Malaga Alamcda de Alîonso X I I I 22 "Vcjora. I I .. Grenada. consulară: statele Ntiv-Yorlc. Aloxandcescu 43 ipoT riîu Vasile G. I | Crcţu Constantin. rthector.. cancelar < •] . î. consul el.. str. 0 . consilier de legaţie Colonel Mărgări test n Polyhron.. str. Ncw-EngJnnd. B-dul Bonaparte \ nea Sft Consftantjnescu C.. secretar lonescu Petre. IDruţu Serbau. Wesier-GotltaVl.. Crişana 24 •Cantaeuzino C. Hotel A thlule Palaee "RoEsi Ernest. I. Virgin ia.ataţjat de legaţie . ministru. consul {onorinc) Fiireăitunu Paul. M ihail Cortcuţiar cl. secretar de legaţie o. Laliovary 42 potenţiar cl. IIT Consulatul yencral din Budapesta Trjfu Gli. I (acrcditat şi pentru Danemarca si Norvegia] Lecea Gcorge. consul general Palier Frode Clacssott Cftrl. II Pnpescu Emanuel.. consulară : prov. consul Popovici loan. Malaga.t director.]. viceconsul Consulatul din Smyrna Giraud Charlloa J . m inistru plenipotenţiar.. prim secretar do legaţie. trimis extraordinar ţ i m i­ nistru peaipotenţiar oi. I Popovâci Andrei A. consul cl. consul Circ. şei <Ie cabinet. I I t nistru plenipotenţiar ci. consul Circ. cousularfl : întreaga Suedia «fără de deparlamentele <wi depind de consulatul din Mulmoi1 Consulatul din MalmoB H rid Hcwvj-. Iilo r 1 cJ. KY>llan«l. consulară: statele Illinois. O. IT iNano Freddie. Valeaciu ţ. trimis extraordinar 51 m i­ Consulatul general din Constantin opol lonescu GJi-. Alese. viee-eonsw: D im itriu C. consul el.< trim î* extraordinar $i ministru plenipotenţiar I3eu D. Tresnea-Greceanu I. consul (onoriiic) U N G A R IA 1 Lcgaţiunca din Budapesta Hora u»ky-utC3Mi îo Stârccx T utidit. consul Circ. cancelar cl. Parcul Cornescu 5 cl... ministru plenipotenţiar Flondor C-tia. consulară : prov. secretar <le legraţio cl. consul general. Ncw-Jcrsey. ataşat m ilitar (cu reşedinţa la Sofia) Bibescu Vasile G. I I I Gonzaîes do Rivera Montoro Luis.. Jaen şi Almcria Consulatul din San-Scbastfan Consulatul general din Stockholm Skeppsbron 20 Horngren Cari. trim is extraordinar ş i ministru plenipotenţiar cl. cancelar Baltu Moisc..

. Şos.. N. I I I . arhivor cî IT.M IN ISTERU L A FA CERILOR STRĂINE Sccretari de legaţie cl. str. 121. CoiulurAebi loan. strada Toamnei î07 ^ Barcian Aehil. l Constantine «cu Or. Alecu Ru9so 23 Zaborovschi V. N. secretar dc legaţie cl I I I . . str.recţ. director. consilier do legaţi®. â» Eleitccescu Gh-. str. consul. N. Speranţei 42 Secretari de legaţie cl. consi­ lier do legaţie Floreăca Paul. lîeiltiţterei 3 Krupenschi Etn. ţeî de aerv. Cor ucu 45 3fîati$tm Georgcscn Alde::.. Alea Blanc A. str. director (delegat). V illa Vulpache Popescu loan. . Maltopol 7 Buriioanu C. Lipscani 65 j Teleitutqne A l. B-dul Dacia . C.. Hotel Boulevavd BJenclie M.. Şos. Luterană 37 lix C0 Vlădescu N-. Porumbari» 13 Secretari de legaţie ci. Jutas Miclielet 17 Vicliy Au«<:st. str. Alexandru Lahovary 4& Retraecis Nicolae str. I I Ko. Alexan­ dri 15 Direcţiunea afaocrllor politice Internaţionale Vasiliu Aurel I. Alea Blanc A. 2 S Constanţinoseu Rut-:ce. Scbitu \ ltonianescu Marcel. Vasile Lnscfir 13 Cristescu Mareea. I I I . prim secretar de legaţie. Amiibelor 3 Miroa Teodor. Em„ eotisiiicr de legaţie. : . I I . D. B&lceseu 1 M a ş a fi de lega [ic : Olffnesou Constantin. Dobroteasit 2 A ta şaţi de legaţie. Hotin 18 Secrctari de legaţie cl. director.. ataşat dc legaţie. lonescu Steliaa R. str. . prim sccretur de legaţie». calen Victoriei (Cercul M ilitari Scortescu Teodor. str. prim secrctar dc legaţie. . I I . '<di de serv. cousui general. Kiseloff 37 Proicca loan. Victor Bmanuel Titilosca C-tiu. Batiste 36 Poprscu Şt. Popa Tatu.. prim secretar de legaţia tului 4 Aleea Alexandru t i Stiinoscu îf. str. niinistctt plenipotenţiar. eîftunul Hagi Tudor. I. vice-ivons>ui. cou&ilier de legaţie. H o ­ Sccretari dc lega fie cl.. neosa.. «x>nsul general. dircctor. contai iii el.uiica execuiărll tratatetor \ Carp fon» P. A. V. secretar de legaţie cl. str.. Spl. str. str. U i. Jules Michelet 19 Consuli generali: Foritsen Gh. FeCiuntu Edmond. consul. Cotroceni 3$ Olrescjiunea fruntariilor Secretari dc legaţie cl.. G.. AtCUft 11 Popovici Andrei. ministru plenipo­ tenţiar. I I I . I U : tel Majcslic Solacolu N.. Jules Miehelct 17 Zănescu G-tin. secretar de legaţie el. General Anghclescu Ser-yic/fd regirtraturei Popesc» Şt.Hotei Athente Pulace Direcţiunea oonta-hilităţii Dianu Kicolao. secretar de legaţia cl. Or| lando 10 ‘ Prun-ficcrclari dc legaţie : j GurSucscu A l. str. consilicr de legaţie.. M::gheru 13 S d v ic iu l arhivelor Xftcinn Petre.. secretar de legaţie cl.iki B-dul Lascîir Catargiu 72 Oireojiunea presei Plcssia Toan.. î î .Hotel Kwelsior OHCCSU-Bestelei M. I I I . Principesa Ileana <3 .. ministru plenipotenţiar. Mavroeordat-Gbica T>. Felix 23 Dilianu Ioachim E. contabil cl I I . Parcul Filipescu.. V am oli 1 i De Fny losii. consul general. I. str. Moşilor 332 Ciuntu Toan. strsd i j Basarabia 3! 1 ^ahovarv N.. Viitorului S9 Personal -dcteş'. consul general. Cometa 57 .. pxim sorretar ile legaţie. Dr. amonit 7J Curtovici Hristu. Hotel Imperiul C onsuli.. Hotel Boulcvard Atunnsiu Vasile. str. secretar de legaţie cl. &tr. D r.Marineseu Eliade C . I. Gr. str. Alexandre Seu 95 Geblesot: Dau. . ?eî contabil cl. Polonă 4 Arion M ihail. str. M. comunu BnBossy Raul-Vasrlc.it la P re şe d in ţa C o n s iliu lu i dc isî&teeseu Nicolae. consilicr do legaţie. Cantaeu&ino 51 CSpitSneanu Gh.. I I : Solrenie Constantin. consilier da legaţie.. . Alecu Ruc-so Zamfireseu D uiliu Al-. 10 Dlrc-cţiunea afacerilor politice şi contenciosului Direcţiunea consulară Sfmioneseu Nicolae G. I.. B. director.. I I . Vasile Loscăv 13 Stănesca Mâhnii. Gr. L u ie ra u î C Arion îsicolae.. Dorobanţilor 3S Petala Vfntilfi. secretar de legaţie cl. T . Hotel Imperiul Mine» D. | Athi-uC-e Palaee ( vJudoumn I . consilier dc legaţie. str. s li. Duaibmvrt Roşie S lîabe-v Mircca.2 Anast3s:u A rtur Mitgureauu 2o Lucasiewscz Eug.. SiîCfC-tar de legaţie d . legaţie cl. Ataşat de legaţie.. /. Gh.* Grigoreea Vasile. Polonii 8 . . Stirbcy Vodă C9 Flondor Radu.* Bogdan Henri. Radw Voâft 15 Zarifopol Erai!. str.. M. str.. D r. secretar de.. consilier dc legaţie. Poe­ Lncnsicivicz Îvic-olîiv. director.. Brăileanu C. str. n r 27 Vasile Lupii io CSeorgeseu Ştefan I. se2rctar de legaţio el. director.

. Dc-pSr8(eanu Z < 5 Ştefăneseu Gb. consilier la înalta curte de casaţie j G refier. Lacului 1 . Popa Direcţiunea administratei generale. curţii dc apel Negreseu N.tatlsticei Mo<Iolea Petre.• l/e/i dc birou prin c. atr. Popa Chiţu 20 rina m ilitară Dc S aint Omer I. prcşeiL camerei ele Muziccscu Vaier ia comerţ din Gulaţi Detegajlunea în comiaianile europeană şi Inter­ R aportor. I .bic 21 Ifofi de birou ol. Emineseu 1 bis.. $cî de serv. calea Victoriei. Sturdza IO Nobilewîtt Diouisic.. Caragiale 7 Văraru M arin. Speranţei 10 ŞteîSncsen Bomnlus. P omoare '■ii Catargi 5 TUtărăscu Gh. Grand liotei B iro u l cidrului Stoicescu Şt. Popa Tatu 42 . aub-director cl. Cojfjeţcn Ioan. Ciacdru 3>icnitru. delegatul BomAnici în comisiunea euro­ G refier. cSpitanul Cancel P. preşed. prittJ-procuror la tribunalul Covurlui naţională a Dunărei Com isarul guvernului. b'nndiiţcanu Preda. cl. Romulu? 19 a) A d m in is tra ţia generală confcciosuf Deleanu Victor. comandor din m arina m ilitară I I .. Octavian 90 . advocat Curtea superioară de prize maritime din Bucureşti MINISTERUL DE INTERNE MINISTERE DE UINTEFUEUR — MINISTERIUM DES INNERN Str.. secretar. 6tr. L. D. Sălciilor 12 bi« B ră tia n u io a n l . locot..-eomandor.. director general cL I.'CSluşci 1 4 ] Gcorgeseu Pompilin. Gcorgcaca Pompiliu. redactor. I . str.. Pompiliu Elinde 1 Consiliul administrativ permanent Bogdan Emil Gh. prim-pre?ed. str. Popa Soare OS M incu ’Maria^ redaetor-şcE. Bîtrljuneanu Petre. comandor din m arina m ili­ Juăec& tor de in stru cţie . 9 M em brii : Papabagi NicoltlC. contra-amiral in retragere. comandor d ia macină m ilitară Teodorc3eU'Horczeana C. Niculeseu Oscar. cl. anb-sceretar de stat (minorităţi). supleant la tr i­ peană şi interuaţiomdă a DuniSrei (Bratislava. preşed. locot. Breaoianu 41 Frumuşcanu JBarbu N.. Pt credinţe. consilier la curtea Grnma Ioan. Dorobanţilor 62 a/embWi . d in m a­ C tm n a Atanasie.il.amfirCSC-u-Goungă N. căpitan e&maudor din marina Preşedinte.. Pasaerftv Urban_. I I ... Conţescu Constantin. Cnragiale 7 Şe/c dc cabinet : Grueff Boian.. I Atanaaiu TSlvirn. al curţii de apel Tribunalul maritim din Galajî «lin Galaţi Preşedinte.0 ■ Şe/i de birou pritic. superior. ministru. General Iîarulam. Discordiei 1 Teconţta V alcriu. prcîcdiulc. eăpitnn din marina m ilitară USlcsc» Constantin. contenDiosuloi şl s. Vasiliu Constantin. I I : Radu D*tru. director.. cotară nmndor din m arina m ilitară Balş Matei A-. Gr. Ooandă Ioan. inginer.* rin a m ilitară Semcncscu Ioan. Polonă 103 7. str. La&căr . Cefeuţ Badu 1 In te rp re ţi : Tribunalul de prtaei maritime din G aliji logu Gb. I. eoosiler la curte* M citnui Gh. director el.. str.21S iSarviduI interpreţilo r M INISTERUL D E XKTERN'E Vaailiu Aurel I. amiral din marina m ilitară Procuror. Purasebiv Parascbiv 3. Oomoedia 2 Popoviei Ioan 1>. Visariou 30 portului Galaţt Bnracu Tcoharie. I .. Popa Nan 35 Lungulescu Elena D.. Th. I. O. Popa Tatu 2 lturnu l>umitru. directorul afacerilor politice internaţionale din Minister Comisar. «Idedin'"6alaţi gat-ajutor în eomisiunea internaţională a Du­ nărei | j 3fcmfcm : Liciţi Ioan. locotenent comandor din m a­ Membru .şei dc birou Nan 25 * princ. consilâer dc legaţie. L . Aleft Blttttc A. la înalta m ilitară curte de casaţie ş i justiţie Constantin eseu Gh.... amiral. consilier la curtea de apel din Galaţi . Aloxattdroacn 10 de apel din GftJaţi Giiebap Gligoro.. bunalul Covurlui JKempelenov» uliţa*) Bouacbi Eugeniu. iî. consul ganer. Popa Cbiţu 2 ScrtJicittC presei Râuleţ Constantin. Popa So-are 52 Ciuntu Ioan M. profesor universitar dc apel din Galaţi Teodorescu AtagcJo. Bîtltăgeseu Al. Bis. Bcssifc Ncolae H-. ci. str.. cSpitan-coicaador.. lonescu Ioan IC. Foti Ioan. Ju vara Attrcd. Cfttnpineanu 39 Crăsnaru Al. ministru plenipotenţiar d . secretar general (delegat). consul general Ghica Scarlat. pas.. Silivestru 05 Crăsnaru Al.

al. Ş qs. şef de serv. Jl. atr. Moşilor 228 . I'ranonior. TI : Şc)i dc birou cl. K inoccrultti 4 Săveanu Dan. D. // . I : Dumitcescu 31>bail. Laboratorului 24 Şefi tic sere. Meteorilor 29 GEicrmOineseu Joan. dircctcr general cl.. Mihai Vo«lit 11 loncseu N. cl}.. rjnbiuelor < 3 9 Orântscu Canataufcin. Vitjiuilor 10 l)is ■ Marine3eu N. str. Izvor 137 . Sf-ţii Voivozi 4 Petrescu Chrîatu. I : \*oldoveanu Olt. Filipe. Grănicerilor 15 Pftrjo-lescu Paul.. şef dc birou el. 13uze$ti 04 Şefi tic birou jin?>e.. iSouro 6 Ş efi de birou el. dircctor general cl. *1 0 Pocnstru S t r ia t . Iiig. Şt-. Negu)es<u Ioan. «Mancelor cl. Ki&eleii parcu] Boerescu str.Po* povieâ 1 1 Pclci Duniitru. D irectori cî. cl. cL I . I : Dumi traseu Dumitru. Şos. Generjt) Lahovary 87 Paro^citnu Star ia. T. Colonel A lini 7 % Direcţiunea administraţiei judeţene Androueacu Dumitru. I I : Ori&tedcu Dumitru.Ife IgnStescu Chirii.. şef dc birou priuc. C'meordiej 10 5«b-<J*r<. I I : Popcsett C.. Vcrci 3 S-pireseu >faria. Senatului 20 Utidulcscu Ioan. str.. P utu cu A p ă Roci. Tocnanci 111 Dunca Carol.. Ploeţteanu 3S V«$ileseu Dum itru. „Moşilor 22L Şr/t de sere. şef de serv.. I I : . . T . cl.. I : Dumitroscu Pauliiia. Veisn Aurelio. I. Georgcscu-Hiilulieşti IX. 1: Artcnie Cl>. Costniftului 1 Zottu Eleua. Segmentului 9 Negufczi Ioan. Tî\ni])eiti>u G-t»n. sub-director <4. I I . c l. Ştsfi . Argeş 12 V rînţolii Victor. Luci iei 70 A Mânu Gb. Atena 1 1 Velceseu George D. N. Turcuîui 0 (■ . Caziîvjuei < 1 2 SeărliUcseu Ioan.Paris 10 Coatineacu P.uca. Meteorilor 1 5 0 Duvideicu Şt. Atelierului 26 Wogts Maria. Mitropolitul iosif 25 Mal ai J.. 11. str. Puţu tu A pă lleee 19 Popcscu-Tclega M-. Tmueilvauieî < »u Dtimian N. I I .. I. cl. şc-f do l)iro» cl. F . el. I : Constantijiescu V. Gri viţei 211 Petrescu lt.Id v o ra fi ol. Grivi* ţoi 43 Dlrccţlunea administraţiei comunale Popcscu Constantin. I : b) SlciftKficn Str. J î. L Caragiule 1!5 Directori cî. J : Audreiau Constantin. Tinnşaoa 7 Stiinescu Miltail. şef de birou priac. Buzeţti 71 0ir«cjiunea contabil itâjei MnaoJcseu Tritian. Tojimnfi 77 »Stoiw. Luoaci '• ■ O Ş efi de s-ero. 1 lausilvanici 02 V cri/icafori cl. cl. Duca Vodă S5r*b-dircefori el. / : Angelcscu Awrcl. I I ■ ' Augetohcu Al. Gbimpfiu D . I. G-ral Florcscu 7 M ilkăacstu Tr. ci. îl. Povernei 2 < J Kiculcscu loun. îî-dul Elisabeta. Popa îin ti 3G Nîicolawicu Ilîc. redactor ol.IC Spirescu Constantin. I : Giigorearu A!. Cili racilor 13 Culoiauti Constantin. Cahul 5 Driigiicseu Petre. I .MIN ISTISItU L D E ISTE112ÎE . PreL Polonă 01 Neeţulea N. Hotel Patria Şefi iTe birou priite. Sabinelor 73 Şefi de birou cî. cl.• Georgescu V.oaft 15 £tăaescu Atanasie. Fetiţelor 0 Pantellf A l. str. Genornl Dragalina. Moşilor 150 Ş efi de birou p rii ic. I I : Casieri priîic. Popu.. f : Stcrcacni Petre. I : Argcşnnu N-. şef de aerv. ijos... I. Principesa Ileana 16 1 Ş efi de fci'row jyrinc.-seu Teodor.ctori ci... CîUfiraţilor 22:1 Dutnîtrescu Dumitru I. Carol 19 Stoen&jcu Virgil.. 1£ Sej>* tembric 107 bis. Orbiri 53 Popa N. cl. cT. $ub-diroclor cl. V iitorului 01 Dumitrescu Gr.u-n 22 PIcsniJSi Conatantîu. Laptelui 15 Avram Dum itru. Profetului 12 Şaeliira Searlut. Tîădtflcscu "N. director gyocral el. Urauua I Stireciu Aurelia. I : j îîiculescu Kmuuuel. director cl.. ci. P îzojjc 16 Şefi dc birou cl. I . sir. I>. Eleaa Phcrekyde 18 b5s Şefi <fe birou princ. I. I . Viilor 7 A Brudiu Andrei. I. H-. In>pS«îreI 47 Ştel&nescu loau Gb.Ldvoi:aţi rj. Ţepe? VodS 123 Hfilîincscu D. redactor el. Şos. Plantelor 70 Totncsctt Elixn. secretar. cl. tjel de birou prsnc.. AriBtia 2G Morin Emanuel.. Panteiimon S4 bie V erificato ri j DnmitrcRcu N. Berzei 51 flicscu Pândele. Critciun 9 Şefi o!c serv. şef de lijrnn-v^rificjitnaie. I I . Kineleff parcul Boerrssc® str.. str. I. director cl. 2: Bucur Măria.dc sert.. ŞoS. Pietăţei 20 Marinc-scu N4<»ciu. B-dul Basarab âs Şefi dc birou pviuct cl. P o lo n i f«i leşanu Dumitru. I . cl. I..

(Oradca-Mare) D ircctort cl. Protopopcscu loan . Aurel Vlaicu 94 Şefi de birou ct. ARAD Prcfect. J/e iici . str. Dr. c). S i'ţii Voivozi 53 Ş efi rfc a«rv. I J : MINISTERUL. Miicelari S Fiîijvesci? Emnnoil.. l>r..Cometa 53 Dr. -str. Călăraşilor 6 Inspectori ycncroli Lvcăceseu Gr. 157 Fotin Dum itru. ei. axcbiWrt. Peter Iwlian. I I : Dragomircscu V.. Virgil iu 49 Dumitrescu Paul... str. str. Vă raru îla r in GrtgorMcu Al. Şcxban Vodă 202 Direcţiunea caselor şl fondurilor speciale Rupttireimu V. I : Cotlaru Cristu.«5-dtrccfo>i c l. I I ' TitnSscscu Eli?. ci. ÎS Scptombrio 68 Timoteseu Maria. I U : Daniclescu Gh. 1 i lonescu M ihail. Dr. DepîlrKţeanu 26 Serviciul archileclvrui SraSrSnHlaecu Paul. str. director general cl. I : DonieleEcu Petre. I. Bazitr Augustin BACAU Frcfcet. director general d . Doiciu loan Gh. şeî de birou princ. Scrgiu ÎS M ovilii Felicin. Velican CimiiL Sub-prcfect. Luterană 13 Dlividcs-cu Miron.28 Şefi de birou cl. Ţepeş V o d î 05 bis. Făinarâ 20 Ştclănescu Goorgo. Şos.. CosEincseu Mirea V irccior. I. (Turmi-Severiu) £f:&cfiVecr©rt cT. cl. I. (Craiova) $teî«nc$cu Etigcu. Trăiam 356 l>is. Cili?1ruşilor 222 Poraschivc-scu N. Modolea Petre C. rT. D Inspectori g e ne rali a d m in istrativ i : Baiuloscu Gh. i l : ilelidon Dumitru. V. cl. General Lahovary 33 Buga Lconida. V. şef do serv. (Alexandria) L ucgbcu AL. str. architect-şof. T. I i : P«ndeJo M ihail. c l. I . {Cruiovaj Nanian Paul li.. Lawîitr 49 Oprcscu C. c). Nisipuri 7 Petrescu A!. Conta 24 Nicolau lo an C.il Pcetaş 5 Stavri-ZfirncKcu Gh. Ţfîronu 4 Ş efi dc birou p tin c . cl. B-dul Scltitu M:1guro»uu 24 Şefi dc tir o u prhic. / Corneauu Criatea. 51. Geucr. Lcouida 21 S. (Oradca-Muxc) Ştcîăncsc'u AJ. I.-Jiu) Goirnv Paul. şol do birou cl. stradela Matei Voovad 1 ■Pciu loHiţă M-... Pftunescu G. {PloeşliJ Pictoxian M ihail. ... Hodor Victor. str.». str. Dro^oş Y o d î *4 S erviciu l rc g islrp lu re i Burghokn Viorira. V. Bnzeşti 103 llozeanu Gh. Ţurcanovici N ... Ccsminului 4 Ş efi dc birou■ princ.. Orleu 5 Dirccjlunea personalului şl controlului Marincscu Twxlor. D. Dopilrăţeanu 10 Marincscu loan. M ilitari 34 Petrescu Petro. Dumitrcscu Atanasie. JO Mese 6 A ju to ri do c aiic r : loan in Eugenul. C-t:il Naehc 43 Niculescu Savtt. Parîutuului 0 Şefi dc ie rv .eon Vodă 9 Şefi dc biro rt cî. Kisele iî Purcul Boercscu str.. I I : Nuţescu Marin. Cogilnicennu 43 Com isiunea pentru constatare-a naţio­ n a lită ţii roin&tie Membrii? D r. Şos. (Plocşti) Dr. M. s-ub-diroctor o!. Şefi dc Serv. I . I . DR 1NTEENE Şefi dv b iro u ct„ / : lonescu lo an G-. Hiidulescu Oscur. I . S-tr. Prefecturile de judeţe: ALBA-DE-d OS Prefect. Colonel Albu 7 Vasiloscu C-. I . General Cer­ n u t 11 bis. 14 Martie 40 C a m ri §cfi : lonescu-Darzău V irgil. str.. {'l'jgtiina) Dr. / : Todîraşcu Al. Dr. str. Tomcscu D-. Hotel lliyh-Lifa Butoi G. Dude şti ’ / V erificato ri : ! cl. Jfr'clorici 222 Gcorg«sc» loan C. Kiscleîf Parcul Baercscu str. (Braşov) Cantuuiari M ihail.. Gcorge$cu loan 8tib-prc(ecl. Corncscu ÎS Marincscu Sofia. V. Bfinoseu llonoriu JOirccto-r. dă rector cl. (Roman} Coccruu Şt.. I-. (Chîşiisîiuî Crudn Aurel V.. -Ciura Vasile ARGEŞ Prefect.

A. Alexandru Eremia Şt. Fftnt£nar:t Pot.C I O Prefect. F A l. Prcfcct.b-prcfcOt. Cnrtoj:. Ţauţu Vasile D irector. Mttreşftttti Septinuu Snb'p-rcfeet. Cutolli Etnanoil D irector. Comisar da ad-tie.TI Prcfcct. Vorv-oreanu Marin D ireclor. Dr. Demarat Pcrido Sub-prefect. Gh. D r. GheorgLe Dan M E H E D IN Ţ I Prefect. Tac» Gh. Teodor G U R A -H W O U U L U I Prefect. Dr. D. Iiivozeauu M. Maior Pavliu P . No?SC‘k Ersvin CÂM PULUNG Prefect. Golaescu loaa DAMBOV1ŢA Prcfcct.D ?.. Micoâin Ioan D irector. Dr. Scoitoscu . MUREŞ-TURDA Prefect. JJftljţa Simîon Sub-piefcet. D irector. Antonoscu Milusil IS M A IL Prefect. luLiu Floroa Sut>'prefect. VoitttSCu Envic D irector. Cfimpcatiu N . Director. ITuşanu M arin I . M ihail BISTRIŢA-NAS AUD Prefect. FAGAJ-CAŞ Prefect. Oorctsar de ed-fic. Mardon Trăia.MINISTERUL 1)E ISTBUNE BAT. Dubîeş Gh. Ornase Gh.a Erenliu. Ti roti N. Sremia. ' GORJ Prefect. Rongus C-tLn COVURLU I Prcfcct. Sbierea Alex. Ig n a t Ştefan BRAŞOV Prcfcct. D irector. Bel Iu Şt. Svb-pr efect. CAJIUL Prcfcct. D ORO H O I . V. Trocnu Gb. Rîîducanu Şcrban Director. Roşcuîeţ. Rcpczeanu V irgil B inO E. Maior Victor G. Dr. PăJăgcşS» Alcx. Director. Mnnfccanu Ioan JB. Prefect. D ircclor. Polanschi Fromoisc n o r in . Spftnn Ştefan HU NEDOARA Prefect. Roşea Petre . CH JŞIN A U Prcfcct. Sub-prcfcct. Ger in ara Gh. Tompelanu Desidcriu DOLJ Prcfcct. I liu ţ Dimitric Com isar dc ad-fie.)'. XDobay Cuvril CONSTANTA Prefect. Crişan Ti tu BOTOŞANI Prcfcct. Radovici C. Popovici Nieolac Sub-prefcct. Negtt!ew?« T. Lască-r Şt. Ciupe Gh. Popovici Constantin D irector. Condrca Vaier CERNĂUŢI Prcfcct. Stiîncescu Dumitru Director. D ircclo r. M iebitovid Gh. N. Radu COŢMANI Prcfcct. DUROSTOR j Prefect. Şt. Nenoveanu. Marinciu Constantin •ILFOV Prcfcct. D r. D irector. Goioiu Cliriatndio M A RA M U REŞ Prcfcct. Huiducescu E m il CAT/IACRA Prefect. N. M ihalyi Guvrtl Sv. IA Ş I Prcfcct. I. Doinaru Gb. Ispircscu N. Prefect. Director. ServfXtius Ludovic BUZĂU Prefect. Btrariu Mihat) CIUC Prefect. Vizaati Demostcoc* Director. S-ab-prcfvd. Puterea Taşc-u I D ircclor. Cornoanu Petro Sub-prcfect. Dr. ! D irector. Petrcscu Aurel . Petreacă Anton B R A IL A Prefect. Stronor Iguatie IA LO M IŢ A Prefect. D irector. D irector. SUiaescu Ioan FĂ LT IC E N I Prefect. D irector.COJOCNA Prefect. Nicnlcscn-Dorobimtu I. CETATEA-ALBA Prefect. SimConescu.contcs Constantin Comfeor de ad-iie. CARAŞ-SEVEJtIN Prefe-ct.rc D irector.

Gletca Vasile TUTOVA • Prcfcct. Cimpoocriu loati VASOAUTl Prefect^ Uaj Simioa Co)tttî-ar dc ait-fic. Stehlig Rudolî SOROCA Prcfcct. D r.30 M IN IS T E R U L D E IN T E R N E MUSCEL Prcfcct. Director. Andreinş Gh. Dornescu lortu V. ODOR] J S C I Prefect. DimUriu Gh. Mnticb Eugen SOLNOC-DOISACA Prefect. Costea Iui iu Sub-prcfect. Mihai Iov N. Bartoi Mihai R. B alint Sintion NEAMŢ Prcfcct.MANAŢI Prcfcct. lonn Adfim SUCEAVA Prcfcct. V A SLU I Prefect. Sorewu Spirea N. Cojocariu Dimitrie Com isar dc ad-fte. Dr. Turtureanu C-tin Director. D ircctor. RSdutescu l ’aul D irector. Prescură loan Sub-prcfcct. TELEORMAN Prcfcct.VT Prcfcct. Comitntlă Al. ORHKJ P refect. Crupen&ki Alex. I. Eejan Cornel iu TREI-SCAUNE Prcfcct. SA I/A J Prefect. Turtureaua Gh. Boiu AtannsieSub-prcfCct. Pol ea Emî) Uit b-prcfcct. Niehitovici Teofil Com isar dc od-ţic* Peudling A rtur . N.. Coimmiftri Mihai! Sub-prcfcct. Zntnfiroscu I. Eniancil C om isar de ccf-ftc. Popescu-Voevoiia A l. D irector. D ir. Cuftaugioglu C-tiu T AR N"A V A-JMIC A Prcfcct. D r. Popp lu liu SATMAR Prcfcct. Cwibol C-tia PRAHOVA Prcfcct. SchLipp loan ŞIRE T Prcfcct. ÎS. D r. Curoavsrhi. Gavriliu Gh. ŢigSu Constantin D ircctor . Dircclor. Banduluţiv Trainri Comisar ac ad-ţic. Zileriu lonn TECUCI Prcfcct. RO. BAJ>AX»T1 Prcfcct. D ircctor. Ri\ucoanu-Ttottea Vinoenţiu Snb-prcfcet. (vacant) TIMIŞ. Nosiian N. Director. VA IX . Ilicscu Petro Director. STOUOJINEŢ Prefect. Pillteneami Grigorc TULCEA Prefect. D r. TARNAV. D irector. Socolc-anu Alex. Pmtoscu M. Giugariu-Ncgrutz V. Dr.TORONTAL Prcfcct. Maior Popeseu Slavei ZASTAVNA Prefect. Alim5oi$teanu VasiJo D irector. Răţfcftnu Cîti. Frtimosu Florca X IG IIIN A Prefcct. D ircctor. ‘EA Prefcct„ Nîr-u twcu I. Sxabc* Gavril OLT P rcfcct. Tcotlorcscu A]. Tcodorc^ju i> C . D ire cto r. Moldo van Alex. Dr.. D. Sub-pr^fect. Ivlfam Petre Sitb-prefect. Yedraţfco C ti>Dircctor.ţ>AU. Tarangul Eugen VLAŞCA Prefect. Iva$Cu Tb. Bârzoteseu J>. T U R D A A R IE Ş Prefect.o r. Bocauce Clpmcmt Com isar dc od-ţic. VION IŢA P refect. Sîîr3t<anu En». Rozariu lonn M SJBIU P tcfcct. Nicoîau D . Calnwghi Dumitru ROMAN Prcfcct.VM ARE Prefect. 1 Oir'ector. Gh. Domşn Iulian Sub-prefect. Bitnccscu Emanoil Com isar de ad-[ie. Marincan» Virgil D ircctor. Dr. D. Vaailescu C-tiu PUTNA P rcfcci. Pxodaa loiUi Sub-prcfcct.

Costea Ni colac Caracal.Prahova. Biliari Nicolaa Câmp-utHug-Mvscrt. Cava Leor. Ortav S ilvic. P anciu. Mahaliusebi Iordan Ccr-nSuti. Cziple Paul Siohişoura.Bucovina. V&rgolici Al. Calapod D. V. Tomov Ioau I. A. C outo£um Gh. Tomu Constuntin C. Ştefan Şt.hclm Co»sft«»jfn. Pop Camil Baia-$prio. Moldovan Aurel Isaccea. Lnur Gh. Roşiorii-dc-Vcde. A. Pop Cornel Deva. Curtco-dc-A rgeş. Gobrcscni Ştei'nn Câmpulung. TSobu loan Habadag. Miloţoiu Constantin Dej. Stiuesc» <*. Filipcşli-dc-Turg. Cntrusca Tatu H uşi. Slobozia. Mareş Plutorch itp iiie ş li. S irehoia. Matefeseu Gh. Constautiucscu loan l. Leova. Barzca loan S-oroca. Suceava. KAngunu D. Fotescu Eugen Uărşova. ’Rj'Wuleseu Constantin Cofm tini. RoŞeuleţ Nkolac O. JLitaărcscu T). Ambraltevsct Bo-lesJav Hunedoara. Muntcnnu Teodor C hişinăn. Bacătt. Gheorgliiu D. Sacarcami Al. Ceotea-Albă. . Jsm ail. Gftmpeonu Mtlmil Tecuci. G alaţi. Dr. fialcia. la ş i.-O&ia. Balş. Colan Gh. Andree acu Nicolae Tq. V Cokut. CJiirsteodorcscu Gh. iStoîSncscu Gogx» Jtt. O-dobeşti. Stouzel luliu . P-opu$01. Turgovi^te. Androncse» VirgiL Corabia. Cofitinescu I. Mncovci Al.-Jiu. Dr. » S '» 5 ftci«f-Varma/ici. D r. P ite şti. lordăchescu 31. CRpitnn Niculcscn Gh. Bisllacov Milifcil Botoţani. Tg. Dr. Şerbilneseii Marin Făgăraş. BăuicS Panait M. Popcscn-Vedcn N. Por<oculS 1‘adu Braşov. K â d m i. UrăQfişani. PreJoscu M ihail î.v. Dobreanu V.'ghiutil-Xi'tsc-ieţ D r. Pilip lu liu B ăilepti. Gh.’ ou M arin V. Uiuiitriu Et.S ’Jotfno. Omdea-Mare. Sakellary Leon Baia-deAramă. lîurica Coriolan O răşlte. Pg. Ji-. C iur» Nicolue A djaS . M. . Poenaru Jorgu G. Craiova. DonasX N5<yjlae Focşani. Dandea lîrail Tg. Posad-ljaba. Ai&a. Gabrov Trifan M ahm udia. V aîiliu Ioau N . D r. Mor vay Andrei . teilrăşcşti.7uît<». D r. Lugoj. Cuzgnn. Dr. Taşcu Sbitu Tnrţia Aurel S inaia. Palladi Cicerone N. Corcan loan M. Veleft Mihai Piatra-N cam ţ. Amulev Gl. Mârzn N «(*ol(\ C Chilia-N ouă. O talon Oelavian So<«"3/arc.V cgidia. llorbny August D iciosânm arlin. BrUila. Pank Fricderich Carcii-H ari. Buintu Gh. Eontaş loan Bazargic. Preşedinţii Comisiunîlor Interimare A brud. Herbn Ale. Snucheu Carol tiolgrăd. Oprea Niooltic M ih ă ile iii. Orhei.-S&rat. EaBilenco Anton. D r. Oprea Alexc C luj. Radinn Consta»tiu O'cna-Sibiului. Chclleui Constantin A. Hartular Aristide K. llarnmbuaa loan M ticin. Pescal NieoIflC Gitru-flttmo rului. D r. S. C ăm pivn. Colonel Bră«?eu Al. Snnisonov Anticii S to ro jincţ. fferta. Pope. Toartil lo an P loeşli. O-dorhai3 Nega-uţiu Emil Oilcniţn-. Daniele?cu Hr. Fotcssr. RSdulcsca Al. naroîtoi. Schi'flbaunier Hugo R eni.-GheorgJtc. D r. ih a şfo lăv . D. Grigorcseu Gh.-n C. Muuca ‘oao P aşcani. Papahagi N. Corwjwcficji.oonard August Silistra.'Frum ov. Mirortosen V ir«iliu T p. Tulea Tcott! S’uKna.H o tin . Fercuţia Augustin Vebrşul-SrtsfisCj Ber^hczim Cctnvian Bfl. Flondor Nicolae Ccrnavodii. Negreseu Constantin V. Pop loan F ălticeni. Ilu rlă u . T. Tornuţict Vnsile O cnclc-ilari. Suvo Aurel A tcxiindrie. Rom an.'iiu rc ş .-V6lcca. Gorits Wi'. U. Baia-Masc. Citilid-Veckc. Buhuşi. Petriau Trainn M crcurca-Ciucului. Dr. Plăcintă Conitantin O»troi>. Schnell Carol Bucurcşti. Mieţa Victor G iurgiu. Ş iret.Stoiculeicu Marin C ălăraşi. Pop loan C avam a. Buzău. Florcseu Io a» Gli n a lt*. Burla-d. MîSnftstircmiu Lcon M iz ii. Bucalu Dumitru M ang alia. A rad. Tomescu I . Sarmanisti loan B istriţa. 1>. Pauliii<*-SurlS. Picn»(«. I>r. Haralcmibic F. Tomnzîn Gh. PatrSşouuu Dumitru A iud. N.M IN IST E R U L I>i2 IN l'E liN li Prim ăriile Comunale Urbane. BAIuajescu Const4iutin Y g .-Neamf. Cetatea. Dr.-Săcuicsc. G. M ediaş. Bituwîanu Tsidor S ib iu . Radu Nicoluc C alafat. lîoaciu Manolo . Circ-ş Gh. Gherla.

de indeviifîcarc $i fotografie Pctreacu Victor. I I : Floru D. Bvaxilor 7 Şefi dc eiroit cl. oficia» t inî-r Rondă 6 Dlreotiunea Poliţiilor Zgttrîadcscu C-. dircctor cl. I : Alimilnescu A. 13 Septembrie IC Con&tsntinCHCu Sicna. şef dc serv. şef de bîrcu piinc. I I . (Cluj) Serv... ţei de birou princ. Cercului 7 PetrcBcu G. Georgevici Lucian T ulcca. B-du3 Bonnparte 5 SmantAnescw C-. gr. 11. Cornen £3 I. sub-diwcor el. Comşa Alcx. cî. inspector general de si^uruntA cl. Direcţiunea Poliţiilor şi Siguranţei Generale D irc c tio n des P o lic e s e t de l a Srtret€ G6n6raJe-~Obere P o lizcib e h o e rd e ti. CiLJsa 21 B&rBftU Petre. X. 23 Ncgaîciţcu Eu” en. Popa Soare 52 Pelrcscu Nicoluc. 9 Cristescu Eugen... Bragalie Fordmftnd T im işoara. II.32 DIKBCŢIU2Î*A P O L IŢ IIL O R ŞI S IG U RA N Ţ E I GEXJSKa LE U rziecni. ţol ele birou princ. . str. Avram Ianeu 22 Stan Emanuel N. J.. cl. ltoseami George Turnti-Sevcri-n. I .. Sloiccscu N. Duzilor 16 Ş efi <fe b ir oh p riu c. A l. General Candisino Popescu 13 iJirscţîuasa Siguranţei Coniţft C. Cosmtnului 7 Serv. $cl dc serv-. Sicherhelts-PoHzei B-dul Carol I 9 < J Yoiuc&cu Romulus P. şef de birou priuc. I. Viitorului ÎS Inspectori generali d& po liţie cl.^cu C. f : Serv'chd de inforynaiiioii Spircauu N-.. s ig u ra n ţă cl l£ : Biroul numirilor statelor . controlvlvi străinilor Rilnzcscu Gh.director general. I B iro ul fişelor Ser vie Iul secretariatului Bena Teoiil. (Craiova) Sitb-in-ipcctori generali de siguranţă el. cl. V aslu i. Parfumu3ul 8 Serv... I B-uracu Theobarie. /-• Po-pescu Virgil. CocorKscu Constantin V xfniţo. fl»>rei 32 B iro u l arhivei S. I I : Mihftil M arin. 11 Iunio 34 Teodorescu Gh. BîUfilfui lonn. I. H îcodim. liotei Imperial Inspectori generali de. Niculcseu Dumitru . şe i‘ de birou ei. HuEculiu Grigorc T urda. I . cl. şef de birou t:î.. şei clo serv. 50 bia. V ălcov. I . sub-dircctor cl. loneecu Jîarabmote T ig h in a . . de sigv Du­ zilor 6 . I .. (Cnaiovai Sub-inspcttori generali ds p o lifie cl I : Kiidule&cu Virgil.. Timpului 5 PcUoşauu Gh. Diacon Zagordan N. cl. (Braşov) $u1j-inspcclori generali de sig u ra n ţă cl. Timpului 5 Bogdan Dumitru... I . şeî dc birou prsuc. cl. el. I. str. I s xSiroul dc CCrcettiri $i u r m ă rir i Serv. Luterană 6 Dobrescu Paul. I : CSlugărcanu Caton. Ţigăaeseu Constantin A. Curtea âtitropolici Niculcen Artur. . Tlfodulcscu Corneliu C .. {Chişinîiu) Zahiu Dumitru. cî.. d de frontieră M.■ ţO i de hirou princ. el. Grivi<ei liî3 Popescu Gh. D r. {ll. I. Cristea ZautcvnOj Zim ntce*. Teodora Miltiade B. ZttlUu. Cuzrnir Mihail V dicnii-dc-ilunic. Fetei ÎS lancovcseu Valeri an. insp. de inspecţie -îi control Inspectori generali de fig u r a n tă oi. I . do birou princ. şei dc birou princ. I I . B-duI Al. Isinail 34 R egistratura Gclcule-îcu Dumitru. Russo 0 I. sub-director ol. sef de serv. Ghicn. cl. T. şef de serv. IE. Biroul controlului f i tt*<teurifer disciplinare D im itriu GrigorC*. cl. translator şei. Fraacmaaonă Ko. 1. T urnu-ilăgurcle. Prcaupcţoi Noi 24 Angliei luliiUt Ioncseu ViHbslH SfctL-o viei C. general dc poliţie.-Vâlcoa} Kîiu IIio.tin V ăscăuţi. oficiant sap. ci. B-dul Coionel M. Dorobanţilor 62 Olăraşu Gb. cl. Vâlcov 2 S B iro ul atJtivci Huzur eseu Zahuria. T u rlu caia. Sf-ţii Voevozi 1 Cofttcscu C-. lîahovei 131 GrigorCSCU Tiliza. (CiUnpiauJ ŞtcIiSrio. Raiou 50 O ficiu) telegrafie ţ i telefonic IiiiOul presei Itusu îfscsolae. ţ-cf dc birou princ. Pn|>azol Coaatcr. Siguranţei Fam iliei Renale CămiiTîJfescia Tacit.de SfmVrn Ţanovici Gh. director c‘ .. I I .ţoi dc serv. Genţiu Iu liu * T urlaeJii. U rla ţi. FrftuennazoDic. cl. şef de serv. Orssari 3S Paaaitescu D um itru. VântuIui 2 1 Staraclc Victor Hugo.

Klen. Fălticiuenn».4 fŞefi c/e : r Servieiile exterioare Inspe ctaţi generaţi do sig. Zirr:» Al. C H IŞ tN A U Prcfcct. Bnncscu Gh. Miclcscu 2i. •Fcfytfj'oji. Miliăileseu Şt... Rjldulescu V. (Ploe-şti) Ouai Aure). Caiaua Anvel V . Ştoîu Gr. jDobrescu ŞL O R ADI A-MAI l Ii Frcfcol. D m n itnu C-tin JS M A IL Prcfcci. C o la ju l. X>rfignţcâc-u N. Citi firavi Iar 12$ P o litie P H E P E C Ţ l: A RA D Prefcct. Tcscoveanu Gh. Zamiirescu Th. Bfibiiu loan DaroJtoi. Bim-seii Mihai] C ER SA U Ţ I Pi cfccl.AKW P O L I I A Iî A brud. Miu Konmlus A d j ud. Dumitrescu D. Giwrca Ti tu Ccrocal. Huzifn. Antonescu £ . l^iloti Zamfir D ireclor. cl. (Or. Capşa Augustin B oigrad.MUREŞ Prcfcct. Vievu C-tiu CViW. bucureşti din {ară satumabe P rcfcct. TIG1IINA Prcfcct. Raia-Maro. (Cluj) Gungetianu Ştefan.. Director. c i. XSrSgliice. f : 3>avid Constantin. D irector. Yilngros 0 P arm onu Vasile. Cobilaiisehi Al. Niehifor Mihail Itd rlu d. PLO EŞTI Prcfcct. Citrlca-dc-Argc?.cu C-t-in D ircctor.'irî!es(*n Oh. Dumitrei. Xîîklulesen-Dobrogea N. Geovgescu C-tiu Di<sto. CoEoucl VasiJiu C-tin (delegat) Director. Director. Bolfa. Couaşa C-tin C£m pulung-Ii uco vin a.. A lba-Iu#o. Caranfil C-tin H is tr ia . I I : U.'iuu losut Itacău. Veros losi£ ftaia-Spric. I. Dcleann C-tiu Dircctor. Lin ba Vnleiiun D irector. Voiteseu loan Caransebeş. Cnriad. P icfect. Mii nescu Isidor D<Ycxi. LU GOJ Prcfcct.P O L IT IIL E D IN ŢA RĂ 33 Brigăzile ccntrale Vladimiresen D v aub-inspcctor general <le sig. Znhiu VjetonUorabio. SIBJ U Prcfcct. ConstantinesciL Th. J)irctcort .or. Teodorescn Ioau Î I . General Kicoieonu Ernt-lie Director. CETATEA-ALBA Prcfcct. Alearânduri. ŞtefiSuesc» N. (Tixniţoarn) Din>itresew D-. Director. Mintiei D. Popoviei S. Curcii-M ori. <Cbişîniiu) Su\>-in$$colori gene r i l i d>. CI-UJ Prcfcci..i Gh. liazarg ic. TeloguţĂ Romnlus C frnsvoda. Fnşca Şt. B ariţiu Gh.v. D irector. Caiwatn S Popa Sotir Sterio. Teodorescn N P rcfcci. T’atom ir Mihail iM lţi. Jfvicic. N. B otoşani. Pihişant GavriJ CciM nur. Aposfcoliu V. G rtta Oviiliu Dircctor. Bolot-an V. AndreeHeu P. Pas. G a la ţi J'refcct. Cristcscu Florinii U irector. Deva.Uirto Petre D ircctor. Murinescu Gh. şt/?. M untean» Liviu Prefcct. A n a l. TIMIŞO. . Coustantinesi'u A h C tilSraşi.‘s«5t3M«i7i?i. {CernCHiţf) S«&-{»sj>ec$or* generali dc s ig u rau fit ct. V»im loan CONSTANTA CJtAJOVA î Prcfcct..Xlâre) Bitociuleacu T J»-t Pontelimon 17 Ncnovoanu Spiridon. str. Teodor C. Dtunicrescu Anton Citilio-XOuă. Popoviei Ysitemi Dircctor. Puriceac-u Mihail . Gntter Turni D e j. Dragomir G. V. îvaatescu C. Ale. Cal iţa Th. G io m a n Ralia Director. Câm pulung-ifitşce!. Şoaroc C-tin -OirccJor. IAŞT Prefect. D irccto r. Lisiftvîcî V. Gh. J). Roşu C-tiu BRĂ ILA Prefect. TI : Biftuu Eugen.. Gh. Mateesru C. BRAŞOV Prcfcct. D ircctor. TC. Bfttîste 3. lonescu P au a il (tfm p in a . 13 Septembrie 28 Stvafcjlcscu Strato-. .

DavidcScu lomi M ediaş. T urda. Bo-ruzeicu X. Tuba» Gb. Horloa Liviu O rhci. .c» Zotoviceanu Eleun. i'tfltio cu i. GrigOrescu 1 > .3i DIlîîiOTIU NEA M ONITORULUI O F IC IA L Şl IM PRIM EH3KI STATULUI ite şii't.ritt c -ji H otlo ' Vaailiu loun Pefccu. .-Săyai. şef de Iiirou princ. . str. Gbcorghiu Miluiil Focşani. Jmpu 20 ţef dc birou princ-. translntonro.-VAIcca. N eam ţ. Sig^ehtl-H am tu^ici. >«£ <lo bir-ou. Poi»*Baldi > 7 Gherla-.%cu -Şt. sc. Petringcuar 2v. ţc î dc «Crv. Atannsiit G. Lu- U cy tslntl iwa ?cf d« liirou princ. Pifclca Teodor S in a ia . .. EnSclieseu ■ G -tîn Strei. A ntim 17 1 B iro ul e .nl serv. Srfitilţanu Trnin».. Tulcca. General Cas<ric. V. ITofîtrutn» Wilticlm Swccrtva. I. | director H ivrn . Labovary 3» fic re n i.-Jiu. . A l. Ortfştie. Focşani E m il ifărd p c şli. . «nodic-ţer. Starieni Petro Jhaşfaiău. Capacouuu M. $ti!i-d i sector.aţsoSr 51 Direcţiunea administrativă Tomcscu Tiaian.d c«. -diret-lo». Gheorghîu lord:i«*Jn.gc... Deftt )«i)iu I'iatra~ N ca»i{. l. Lupesc» V.î $’ corccturci . ilaferjj Moseu Nieolac tfotin-. I-iupcmui losiit Lupeni. O lteniţa. Pilişi Victor Direcţiunea Monitorului Oficial §î Imprimeriei Statului Direction du M oniteur Of fleici et dc rim prim exîe de l’£ ta t — D îrektio n des oeffentllcher Staats-Anzeiger 13-dul Klisabcta 27 Direcţiunea generali UMtoiamt Al. Tr/. 2agoîsiîs. Pctroviei Mih. Tg. P c tro şm i. Zamfir Petre Tg. Despot Vad* \ avQna»iCiZtC<Or şt f JmieMîu Nicolao D-. v. tcudos ltii4>nt 4. Servus Toau fţu lin a.sc*r Odobcşii. Oprcni>M N. T„ sub-d irertor gonoral. oe.t advocut.. 3Iai!io*lov N '/Ailttu. Hunedoara. atrtr-jyorn'U. Pinl^ji 'l'iiliNiig. loneăcu Gblueft Storojin-cl. Buebhoizcr 0.V '/ . Carp Avgltoa ft-. Stvoescu Donit If6riS.j Bucovina D»recfitt«iî« technică Gmlescu Auloii. -jef <Ie birou princ. Progresului 3 A rhiv a itoiuaţcu ConiiUnliii. Negru ! Ateliescle VodX ZG l lonesou Ioan... Tn-silin C-th> V. Gurgui C-tia Şim lcul-Silvan ici. Vasilc î.it. I Alo. ert^icr cofttral. Tulncii Io:in t'iteşf-i. P ic­ tor Lucii ian 14 J)r.aseu Tmmîot //<?«».subdirector. Duma ÎL . . Poleoloeu >0 Cîoorgeacu Constantin. Pctrcscu C-ti» Tr. ţol de bivon princ. Georgescu Ion» T. 22 1 yoneMu Viclo*". Sighişoara.<iirt4>idcior Nivoîftu Dumitru.. iMtl&i tţi. (iciîScC î N'oiui 20 Pavelcscu Petre. Muşat Ioan Gh. Miilea Ig m il Odorhei. .seerctai. H uşi. ţoiul ut ui icrelor. m louosen I m i. A. . Berlettnu Ioan G iurgiu.it / * îlt • Gh $. Guţiv Iftcoh Ghcorffhcni. AnatmUii 23 Itiln > i>li. . Dogaru C-tiii Tecuci. Eu eseu V'.ii.)oziint rf« m ateriala „ C.. .-Ghcorgkv.-Scciccsc. feft ! „ . director g-ral. Crăciun N. Cojocnrti N. .. . Popescu )«>aii O aut-Sibiiihit... I..NituAre-«<!» Jspas. Jl-dui Domnitei <lft Tcodo-rcsou X. NiţCicu Păunii T iirtncaia. Jl. ?el dc lurou pnno.-Sever in.l V-oslvi.. Bimi K o n an . ft-dul Eiiaabota 27 C'omlcscu Gh. C um Vodă 1ÎS Uannjirfc-Iîeyniond M:n«*oJlft. Brâtâsanu T . Tu rai Nicolae T<5rgovişlc. S-dul Ei«cibeta 27 . Sillciilor RumeourS r No. Mandrugiu C-tiu Soroca. Mei curea-Oivc. Lucescu Ih a T. Tftl8n. . Brânzoi-Motos D. . . Gri«0)C3CU I .o n taîtilităln şi o rd o nan fitrii . 2‘toliuri O. Seradiilupol A l. §<•( rle Idrou princ. Mai ia R o b iţi 1S Jmicsr-u lom» )3.. $e£ de birou princ. X ilis tra . CoîyJTiulgi C-tin Orşova.icoru Zalioria Sft. S la tin a . Tg-Ocnn.-Mtfgti rele.. CaziU-mei 70 j B iro ul i>'<bi. Ziueu O li. Toii Moşi 13 ! &c. t)c. DuinitrcSen Autou Roşiorii-dc-Vcdc.ct»liunilor M o nito rului t.. «ei de terv. S eicşulS itscw . ft<sjfhtnul‘Sff*<!$e. Gcneritl Angliclescu 7 Bit orii im /n i>ti‘ilc1or Huduk-sc-u Iiiii. ţeî d«* birou princ..j.

comuna litlne.. M.*ti Pctrescu Gh. comuna Măgurele Gălăţcanu S. comunii Greci iJucnrescu I. G-ra! Manii 9 B ir oui ad)\iinî&... incdic circ. comuna fie rb inţi Serviciul veterinar Xicitlescu-Marol)aif{n /... cota. Trăiau 69 Marincscu Oprea.. modic ci re. «omuna Fuudcni*i. medie cerc. medic cire. comuna Cranga-Fuudtdea Tfm &iescc V . Ui roii. comuna Bolintinudiu-Vale Moscovici B. agronom. Şos. comuna Ccrnrca Mingopol M-. udvoca&y B-dcit TudepeuciRiitei 1is Citirea C. 5... medie-primar veterinar. Com.. Castfrmci 2 Turfcuricu C-. G-. meJic circ. comuna Domneşti Zega A-. inginer-ţcf. comuna Pauteiiiumi Dan Cli. medie circ.. Şerbnit VodS (10 bis Iîe^iHftn Constantin. Fraiicmuzonfl 20 Ciocoiu Teodor. ŞCÎ de birou.şeî al cancelariei rovizoratului. Dioni*>îe 11 Sadoveanti A l. plasa Vidra J Marineseu Iu lian.. plaba Colontina Tudor îî. medie circ. 5>lasa Budcijti lonescu I<jau M. Plasa Fierbinţ i Florca M ariu.aafiiiwr Aianagin C. plasa Bolintin Sitvulcscu I-j plasa Buftea î Zorilil Dau.. I. 7. secretar. comuna Buftea Adlor I-. T Vladimirosuu £ci-*rfcî«j CO«flîMîiWK{»li Pojicscu V ’usilc. 17. Orturi u“ i Set viciul judeftitin •Stoica Şt. Ilfov 0 HaşegaDiti loan. metlic veterinar dc cire. comuna T&nc&bcşti Mibiiicscu D. Plcvnci 72 !< /■ ! tactici tvehitic •Jinuu S t. conmua Lămo* teşti Musceleanu Maria. lti. medic circ. comuna Chiselet Voiculesf-u N-.. medic veterinar la C.. Pandurilor ^liitiul Elena Doamna l*etreagil Cavp.. comuna VaSilaţi Teodora Şt. 2. comuna Iîrăneşti Pcntifr«ugrt. Grhi-ţa ^oreanit Dau. Curcnoi Uioft Ktttalia. prefcct. V am ali 5 Săvcscu Victor.. loio-tcnenfc. revi/or-şef . contabil-$cf. 9. atr. medic-prbnav. şef de.f comuna Miîgnrele Dumitroseu I-. w în m n Otopeui Surdari TI*-. advocat. comuna Joiţa 1 2ralau Gh-. S. medie circ. eonsilief-a^ronom. lomnua !5crî>aii-\ '<od. T. comnna Friîsinet Tcotlorescu I.. medic circ. Kiselcff 9 A yrouom i regionali : Georgesen O înatantin. Ditrufti N'itu I. preot. L .. nucdic circ. FLorilov i> eomutip. com.t«.1 a c i otvi u f...„ cfipîSan. plasa Bilncasa Theodorescu 2f. 19. medic circ.. medie circ. 12. î. Cameliei 7 Revigoratul şcolar Ilfov YoiCUloscu I. medic circ.M. R. com «na l'ruwuşarii Pitcştcariu Gb... Agricultori U 8 PSdenmi C Şt.„ plasa S£m lcşti | N’cdclci* Ioau.Ceres SOrvteiul tioiiUtlieliftilii Drose-scu Paul. 01tcuiţit lonescu Eustsiţiu. comuna M5u«stirca Petrcscu l . Şos. Cosmiattlni . accrotnr. fyci dc birou.P R E F E C T U lîA JU D .leniţa Nicule&cu Al. 10. Ernincscn 7 Dnmitrc3cu N-. ÎS. medie circ. comuna Urbăueştj Consilieratnl agricol Ilfov Iv. cuîW. Matei Voevoel 62 Eftimin C. rcviaor.inwcu Adnm.S. "runzî(iicşti Preda M.iBit GMoscu Jcnua. -comuna G riviţa Feldman Luiza. lo. Ilfov 5 C O N SILIU L JU D liŢ K A K C w x iliei'i : <INTKKIMAU) - Bala# Vascu. 1 1 ... medie circ.ra[iţi (/ctmfalo A 11lonescu M. medie veterinar dc circ. plasa Olteniţa . medie circ. Dr. conmna Cidureţii-Şcmoiu Popeau D. cormena Hagieşti Mftcelaru T.. comuna Slobozia-CHneeni Coniiranîa de jandarm i Ilfov Xlatci^ou .'{ lirilu Revizori de cl\'cit>wri}.. comuna Lipiri* Bojdani Dona Mircca. 4.îl jud. str. comuna Buftea Ctcorgcsen M-. 11.. Clucoridui 2 Megomircaau . Doniei 7 bî« BftWl I. ţomuiw O.. tiiflic veterinar de circ. conisiiidantul companiei. 13.So Antociescu Jena.. c o n tin u i PcUhaşti-Dragoniirfişli P re fe c tu ra Xegre«eii Alugdu. directorul prafecturei.. şef de cancelarie. coinima Turbaţi Driliiiieseu P. loco«caent. coimiun Ho­ tarele Ccstin N. comuna Greaca Dumilreseu Virgil. medic circ. a. arcltileot.. sef dc "birou. locotcneut. plasa Domneşti 1 loncseu-Paşcani D. comuna Stnlini-Dobreni G uriţă O-. IL F O V Prefectura Judeţu’ui îlîov Pr4ftct»re du District d'ljfov — Prefăktur de& Distriktes Ilfov Ser. Rabovei . Fierbinţi Lungu P.. comuna CreU**ti-Siu.iit: ■ Musccleuuu T . 8. medic circ. inginer.

M. contabil. advoeat-şcsf. Divizia controlului străinilor §1 biroul populaţiei Comandamentul corpului sergenţilor de orm B-dul Bonaparte S Zamlîrcscu Ioan maior. Teodora Şt. I. iuspcctof. Serviciul folonrafic C Losa Petre. I şef. isispoctor..ib 3.II. Hotel Astoria..eorgc$cu C-tin. Victoriei £ bis. B-dul Schitu .iv Vasilc. registrator.. loaiescu Ghinca.. Epicol 18. Trjia-n 168. I I I : Monopol liuzescu M iliail. Ş e fi de liro u cl. <. Ori viţei *230.B-d. Com isari ci. Grozăveşti '21. comisar cl. Mitropolitul. Serviciul medical DSmcfcrind N. Romană 2J. Aurel Vlaiea SS. sub-director. Lucact Tomcscu Ioan X-. V. Hociung Gb-. Asachi 1 4 . 13 Septembrie 77 bis.. Campoduci 68 Com isari ci. D-»f Folix i> .. Urscanu Traia». Bouaparte 6— Circ. Cezar Boliac 11. medic. VJadîmir Io$ifR. şef dc serv. şef do divizie. Gr ivi ţa. Vxânccami Stan. I . secretar. director. Zamficcscu Ioan. Prcdescu Ioan. şef dc divizie. Pruncseu Sevast ian. Şefi (le l/t'rou Cl I I : Neagu Ilie.M Sgureanu 43inspectoratul potrjiei comunale Constanţi nescu Gh-. Rîidukscu A l. Victoriei 1SS.. M. LaseSe ISA Serviciul telegrafic $i telefonic Teodorele» Gh. M arian C-tin. Tund. Călăraşilor 313Comisari III: Searlat Huralamb. Bârlogcanu Ilatin. Clucerului ÎS. Victoriei 60 (Pas. Serviciul eoni rolului hotelurilor şi Camerelor mobilate D ivizia administrativă Paladn Ştefan. inspector. inspector. Raion IG. Boxelor S Ştofilneseu Grigorc (secretar). Hoted Comisari cl. advocat. Panora Ioan. Dr. Gratnont 30 D ivizia contabilităţii şi casieriei OISraşu D-tru.f> . str.. I : Pasagiu 1 "Român Strocscu Atanasic P. Bolintineanu 27. V ic t ) Circ. Popescu Şt I. fiallct loftu C-. fotograf. prefect.Spl.Maeri C-tin. Fecioarei 10. ilKcclari S. Calom^ Matccscu Ioan Dragomireseu C-tiu. Sfctcu Petre 13... . O oi\ iişuri cl. Jonescu M. eo>ua»<laufcul corpului. corn. casicr. B-dul Lasc£r Cftturgiu 17 Manolcacu Gabriel.. poliţie Str. Cometa Om­ ilie Gh. comisar cl. Sp). comisar cl. D. I Jlaioreacu 48. C om isari ci. Matei Basar. Carol Davila 121. comisar cl. comişar cl. Şeoalei 32. Ghica 77 <■iusl. Dosoftci 76. Divizia de cercetări şi urmăriri Serviciul contencios Paraschi-v'cacu VintîlS. KogXlniccauu 37 Ajutori dc ccutandant: Ionesou Marin. JPalade 30. iusjwetor. G entilii3 . I I I .. Iîizeam i Al. G. Bratu ilih a il. lonescu Vasilc X. dc cnbiuet. medic.. Dogarilor &3. G-ral Cer nat 5.3G PREFECTURA P O L IŢ IE r C A PIT A LE I Prefectura Poliţiei Capitalei Pr6fecture de Ia Police — Polîzei-Prâfcktur Calea Yictoriei 17 General Xtcoleann E ra tic. KogJllniceanu 3 Dîamanclcscu N-. Col. I. Dr. i . I ( ■ ’ D ivizia \personalului• ?i controlului TontC3CU Petre. I. Şos. B-dul Col. D. Geand Hotel Cfrlvocor-oscu Epaminonda. Gluca 22. R ad« deln. D ivizia circulaţiei publice si biroul servitorilor Capeleauu JJ. KogKlniceanu 35. :*oenar« Anton. Ştcftîncscu Ioan Gh. M. I I : Gheorghiu Ioan. Spl.s inspector. inspector. „ „ III. Sitgeţci i». medic^şof. B-duL Bouaparte 3 c Pctres-cu Gh. J : Spl. I : Registratura nenm-ală Ta ea Petre. S E R V IC IU L E X T E R IO R Inspectoratele şt tircuniscripiiilv de Inspectoratul I. ■ CuBin Eugentu. Baci 1 bis.G *ralM agheru 1 4 . Victoriei 39Borănescu C-tin.. Bucur 38.I şef. B-dul Bouaparte 5. ingpcctor. Cătunc-anu 8. DragoanircsCM Aure). •Popcscti M iitail. medic.. Ş e fi de birou cl. //. Afumaţi 14. RondX 0. comi­ sa r o l. I. B-dul Brittiauu 32 * Niculcjcu V irgil. Aloxandrcacu Maria. Oazîîruici 81. G-ral Lccea 42..ÎL: Str. şef dc divizie.. ţe-f de birou e3. şef dc birou cl. Filitis.

C.. I şet\ MinataurnLui 1« — Circ. prejed.şef. I I I $ef> Paris 0 . X . comisar ol. str. loncsea Scârlat. co­ misar ul. comisar cl.. Sob&sfcian 51. comisar cl.. Şerban Vodft 130 —Circ. Maşina' clc Pâmc 50. I $of. comisar el. 111. str. comisar el.170 3Krc«leson Ilie. V . II şef. str. Piaţa Lahovary 5. co­ misar el. Eoreeanu M ihail. KnSchiţă VScSrCîCU 2 —■ Circ X X V I I . comisar ol. Costcacu 11. I I $cf. Dezideratu Umborto. Colentina.. comisar-cl. I I I şef. I nspeotoratul IV tnspeotoratol V . ScXrlStCSCto 18 — Circ. III şef. co­ misar ci. I sol' — Circ.Dorobanţilor 68. I I şef. I şef. Bcdiţcanu îoau.. V I jMn if . f^oa. prim vi<. Trestianu comisar cl. X X IV .. comisar cl. I I I gef. ing.. com. Rozelor 24— Circ. fîconom-u Grigore. I X . co­ misar cl. Jîliado Moşi 2— Circ. M ihai Bravu 210. X V .. Şcrban Vod^ 170.X I I .‘ MalamuCCanu loan Gh-. Banca N aţională. X X I X . V iitorului 0 — Circ. C ir c u m s c r ip ţ ii d e 7>olif-ie s p e c ia le : Circ■ A baior. A im c ij Boreea A l ..D-tru. D r. coiniaar cl. lonescu I. Hotel Monopol. LânSriei 64 — Circ. B&dSu.— Circ. Opresc» loan R. Br&tia-nu 32. str. M ihai Bravu 210 . Dinwloscu G h. primar al Capitalei. Duunfcresou Barbn. comisar cl. 15. Gh. 33. Hiescw Constantin. C'onstantincscu V .I I I şef.. CobSlceseu 4 — C irc . calea Văeîîreţti 2*7. I I ţof. Voronica Mici© ». Inspectoratul III Strada N. Mîtcclare 3. Tiraian 112— C irc. C irc X I . DrumSrcscu II ic comisar cl. Rommlua 1. . G a ra Oi>or. calea Victoriei 18S.— Ciro . G-ral PootA? 1. C. Cantomir 56— Circ. 1 V p e r if. comisar cl. Polon» $7 — C irc. I I şef. oomi. Rahovoi. Armenească 24.. Toma I. ţe f do serv. I I I şo£. lacobescu N-Iac P. Olim pului 23. Sinescu I. atr. Esplanade — C irc • Camera dc Comerţ. Udrioani 35. sub-comisar el.'»binei al d-lai Primar.PR IM A R I A ■fireşca 1 — C irc. inspector. ilarinesCu ‘N-. X X I. X V I. Parcul Bonapart© A . V I.. Izcacu N. I I I ţjcf.. I I I şef. Nogrc-’i ^lih ail.' ALdulesc-u C-tin. Aurora 13.. Palada 33 TSm^escn loan. 1 1 Innie 7. îî . Strada Popa Tatu 3$. B . prol. Atanasiu Şt. I I I şef. I I I «jef. II şof. X I V . Consfantinescu M ihail. Cfiluţei 23. Român 7. M. F iata. Fior eseu D-tra. comuna PantcUmon. sub-corai&ar cl. G-ral Cajtdiano Popescu 37. 1?. str. X i r t . PolonS 24. comisar cl.. ZancAl. V irgil Ploşoianu î». V I I I . Ghica 22. CSSlîîraşilor 185. Rcigulus— Circ. oomifftr cl. Niculrecu Atanasio.IU jcf. Carol D a rii» 34'7. str. Sfânt D r. I I -pzrif. Şos. Pas. Circ. Victoriei 212. Şos. I5-dul Mitrîlsegti 8. X V I I I . J. Nicules-Cu P. coraisJ^r cl. EnîlchiţX Vădîrcscu 32 Circ. comisar cl. Ştofftn-Ccl-Mato 86.comisar cl. ColomGrescu ?. Plantelor 8 . Inspeoteratul U v C A P IT A L E I 37 Strada D r. Carol DaviEa 147— C irc 1 p o rif. X X I I I . Matcescu Gh. VicC'prCfCdinti: Alc. comisar ol. LibertSţii 1 — G ira. I I I şef. Cnntcmir 58. II. I I ţef. X X . D. Primăria Capitalei Maisie de la Viile — i Str. inspector.X V 1 1 . Coculescu Mircea. comisar ol. I V . B-dul I. Frimv. îîogrcsCu. ^cf dc c. Colonel A lbu 2-1... Niculc3cn C-tin. Tonciulcscu C-tin.. Dorobanţilor . BHlcoscu 38 Panopol A l.» inspcctor. lonescu Gh. Ccttiiusscu Ie a n . X X V I. Malaxa C-tin* comisar el. Şos. Şerban Vodîi 104 — Circ. Onofrci D-tru» sub-comisar cl. A cart lî. Şos. inspector. Borozeseu Hrisiu. B-dnl TîîbScari 80. S. B*diil I. Sălciilor 33. RSdueanu Petro. V p z r if. co­ misar ol. I I I «et” . Roba» loan. lonescu loan. G-ral CandianO PopesCu 33—Circ. Strada Trfvirm 112. M . Şcrbun Vodfl 170— Circ X X X . I I I şef. I şefŞos. MărgSritcscu M. Izvor 107. Enescu Petro. comisar el. Emancipaţii 14.Colontina 25. 1 *of.. comisar cl.. comisar cl. Lucaci 4$ — Circ. Burijhcloa 2$. X X V . Avran» lancu 6. Vineri 21. ilalamuceami Gh.. comisar cl. Circ.— C irc. Pârâiann C-tin. Simione-îCn C-tin. I I I şef. comisar cl. I I I sef. Trifu C-tin comisar cl. comisar clasa I I I se?— C irc. Sft.— Cir. G ara dc N o rd. Alexnndrcsott Tet-mstoolo. S. P a la tu l dc Ju stiţie . comisar «I.— Circ. Siîbăreanu loan. Coi. M ihai Bravu.. V II. Mavrichi C-tin Ş . Lirei 17. FSinari 13- SeSrlătesou C-. Secretariatul general comisioi intorinaaro.— Circ. — C irc X I X i Şos. 11 sef. Fund. II. CSlinescu M ihail. I I I p e r if. cl. B-dul Basarab 202— Circ. îi. i i i $ef. Simionescu D-tru.— Circ. I şef. comisar cl. I I sjcf. X X I I .. comisar cl. . IIIşef. H aU t G rtv iţa. IU ţef. 3D Cart R. BrStia-uu 32 — Circ. G-ral Haralamb îi?. secrotar genoral.xandreacu N. I I I sof.. comisar cl. I i i . Bis. Cobioi A .. comisar cl.. Blftnari I I . Gara. Bftlceseu 38. Jla le lo r Centrale. G-ral Ceteiti# 14— C irc.il gof. V am a li 4i P5uncseu Al. Col. Vcrbiccanu D-tru I . Trăiau 1’12. AntonCSCu C-tin.. . în#. I I I..* comisar cl. str. I I $of. CXldSrari 2. comis^v cl. comisar el.. Viitorului 122. Perioţcanu A l. str.OS. inspector. P-sagiuL Victoriei scara A . Circ. SpXfcmit Preda.. — Circ. I . comisar cl.Brânsari I I . — C irc.e-proRodinte. Şerban Ilie. Dorobanţilor 28 — Cfire. Pupa loan C.. Gl». 51.-sarcl. A brud 39. Xieulesca Aurel. V am ali 4 î'râncuîcsCu loan 1). Dr.cUi Tasilc A.—-Ctrc. Inspectoratul Vl Strada Olim pulm 23. Popa Petre 36. G-ral Magîusru 43. Sos. I ?ef3 Dăaciulcseu 0 . comisar cl. Schitu Mâţaxcanu -13.. 31. K a la Obor. I. X X V I I I . Turda 14. fi. Spirldon-Tei C0— Circ. I I şef.» comisar cl. I *ct‘. comisar" cl. Tune» Gh. T ârgul dc vite Obor. Hotol. I I I şef. IIT.F ila re t. V iilo r 45 — C irc. Jianu 12. Gh.

[).5 l Direcţiunîa. diniCSOr.rlcl!cr şl asistenţei Jîoseanu M ihail. Drecţiunea serviciu'ui contanc'os Poli?. Luciei 141 Zamfir eseu D. Fi-Cţa V. t>tr. î^iculac Tui 100. Pilierului 32. di rec or jr-rnl. Geor-jeacu Ioan S. B*d ■ 1 Fw»'Jinund (!1) T-aeşeu Vasile.. J. Jorncfrcu I).. 1 Jantelor 61 Cor- Serv. lonCsm Pancdh Rildiţvi 1h. Viorele ÎS. B-dul I . Lu ei 2 Rasctti Florentina. Popeseu G h.. R u in tn i 131 Andrces«'U Ioan.ubric 80. //-• •Constantincscu Domjţian. cl. Salvator 17 Serv... Victoriei 2 o:> Serv.'. certifica telor $ e fi dc b\rou cl. Ştirbev VodS 142. in*. B-ilul Independenţei ’i Marin eseu Cir. Biroul trotuarelor şi comerţului Koaman Cîh. şef du serv. -verifleprei yi ordonau ţ^rei Sl&tineunu G li„ sub direot »r. director *i uitabil. Isidor Cri'tew. şef do hiiou. Roman£ 189 Şefi dc Zri>ou: BrXtianu D. datoriei publice Pctrescu Petro. Paiicul utisen C 17 Diracţii nsa contabilităţii gen’ raila Serv. I. Direcţunca şcoalelor.. ^criptelor şi depozitelor $ ‘ b-dirctlori: Serviciul asistenţei Georg-escu-Gooşti D. IXtriu Alox. I. “ fiefi de scrvxc '«: Arsone Ioan.. şef do xerv.. co/itahiti j/rin c ip a ti: Dumitre*cu Kcatciina. CluvCr> lui Glieor^hi. inupeciOr c»d. advocat. Bârbuleseu 1. I. Silivc^tru 7 Uitroiu Gh.. & 'fi dc birou : ambulant Teodorescu Stol ian. C«^ir Uoliae 4S ? Kimopol C.. Iosipc-scu Fotre. Bratianu 41. R!îdu£ O tin . şef do serv... Sft. S e r v . Fete* 13 î?iculc£cu Petre..-tiv. bls. Şefi dc bit ou: Duinifcrcfleu Gh. Bnrgholea 15. A. I .trSţe>Ctt O tin . M aidanului 2 Serviciul ordonanţârci S& fi rf& serv. Mânu 21 bis. director.. Aurel Vlaiou fl. şcoalelor. s-r. 1).rat tcuhnit-. Şo?. D. G r Mnnoli-'Cu 32 * fetc^cn Gh. Cnmţ?ta 29... Gh.. regia‘raiurei gancralc §1 arhivai centra & Ritdulcscu Şt-. Ş e fi de birou: D«-f<u!ea«u D. şef do birou. şof do birou. Kcr\ui Tr-rican JOS. gjneralâ fln’ nclarâ C-. şef de birou. Rihofcu Vod& 11. aprovizionării G«K*rgesfU Vasile..iau Carol. II...'i^Jirmei (î5 Marinewu Ma*oi D. Sîicolau Jvcoadari. C. Bub-dărector g-ral. l'ahovci 143. C. Vasilc seu V. Palade 31 . Uniroi »8 . inspector ad-tiv» Mir&>JSu 29. Sos.u I. Ionescu N-la«. Kiaeleff Iiineacti Traian. qef dc serv.. şef dc servii iu cî. in« eet-r gca. Cai-iau»mo fi.P R IM Ă R IA CAPITAI-EI S e r v . Cnaa.. l ic it a ţ iil o r Biroul bunurilor comunale Yelinţîi A l. director. Cornica 3. Rahovej . suli*director. şef dc hirou. dc verv.. Ro* m anî 131 SCâneacu O tin . dircctor.stanti»iosftu I. Aurel Vlaicu 2y JŞefi de sc/niciu : t BXteescu Parlni.. Macri Gh. Vcspas an 15. fi. Victoriei 156 A /lv o ca ti: Cristcseii T > . iî-duL Indepcndcm. M. Vic­ toriei 9 Casa do Depun» ri. şef do birou. şef de birou. Semicercului 3. ocoalelor ţi bisericilor leneşa» Ştefan. Dorobanţilor 77 Dobrcrtcu C-tira E-. C. Amzci < > . Ştefm-col-Marc 12(i G t*-O rjj<:s<*ii I. Glc. Şos. şef dc birou. Zat>lovs<ht 8f ‘J o fi de bir o-'? Con. dircctor. advocat.tchC5'-iîu Gh. dircctov el. Petrovici Gh. An^aLsăc Prvnu 14 Popa îi. hafelor. fitr.. V. 2. In " . Spl. advocat. ş«f de nerv. contabil princ. Direcţiunea personalului. şef de nerv. Co^inimdui 4 I<vrtl. Arionoaci 19. Plunielor > 0 Ilîacunoscii Aure) I . l ’nlomî U 5 Serv. bunurilor co­ munale $i comerţului ambulant Araono Ioan. Obiceiului A. advocat. Aurelitui 1 Seuceanu Adela. Ştirbey Vods» 181 CordOaun M ihail.. Intr. Dr. Toamnei 85 Serv. folţoi Vasdescu C.. ■Chiriţcsou C-. Direcţiunea administrativă a bunurilor comunale şi aprovizionării Construi ti neceu V... de c o n t r o l ş i in s p e c ţie Biroul pieţelor şi halelor Ioncscu TJicodor. Ştofan-eel îuarc 228 . agent tcehnk*. Epicul 5..kl7. Vântu Ioan. iîiculeseu Anton. Cireşilor 30 Ti«u5:«acu C. el J li.j. şef dc serv cl.. Serv. Ro:ctti 1 bis Mncenic Al. V in ilin 7. pieţelor. Con «tanti nescu Gh. bisericilor şi al certifieatclor Ghcorghiu Gh. M inoun ruIni 32 DehL'bio Orknido. RondX 6 Oraleau Zoe.. Unire' 48. aub-dirccto r. Radu d fla Afumaţi 42 P... «tr.oi 192J»ţ08c« Ion. Măcelari 32 Jatan V intilS . Cruţc8cu Alfrcd.. şef dc birou ol. cimitirelor Mujiu N-. 1* ik-pto. şef. Eininesen Itt Serv. Elena Cuaa 12 Serv.. Sntvr 26 CSlS oreaeii N. Izvor 3... Vodîî 20. V ir^iliu 10.C..

Traian 21 Pădurcanw Mnrin. şef dc serv. 13 Scptombrio 52 tţfcre Marin. str. şof deserv.rinescu Afannsio. sub-direetor. Popa Nan 32... verificării //estiunilor si dislrU bulrea materialelor de ycrcejyere conomu Gh.. şeful echipei do dSrâmSri.. K.n.... şef de biron. Sos Kiseloff 25 Costandachcloau ing.. str... 3f. M. Plovnei 72. Marcovici 5 iŞefi tic $6rv. 13 Septembrie 1 J-i o'losiu AL. şof dc serv. Justiţiei 2o ircscu C-tin. architeot. Toamnei 6 Conatantineson Bărbia porceptor-şef. TcoclorosCn Sfcclian. Fecioarei 'l bis naatasiu Şt. 4 inescu C. lî-dul Mă­ ria 2 II. ştofiinesaiE Şt.> şef «Ic serv. ţc f dt* sorv. sistematizărei Miculescu C.f contabil.venituri indirecte) farotinoanu-Teodor. spue.. «cf de serv.-Dinu < > :»rincscu Joa.. P ojmjscu Iulian. cadastrului Tolmidc J). ing. contabil. C A P IT A LE I 3»1 Serv. .PIU M A R I A. oasior ccntral. MihKilcami 36 ncscu Gb. ZR. Trifoiului 26 C onductori: Rahovoi 3 idraescn V. veri ficator princ. Secţia complcctărei planurilor A(fcn{i technici: >jan C-ti». conductor. . Spiru llaret 1.. Trifan 3 Percepţiile comunale * Oirc«»tSCri}>ţia T (v e nituri dirccic) i loncseu Gh. t .ilni 3 C ircum scripţia V Set'v. . in ". perccptor-şef.. <ml)-<Sirector... Crtahgii ÎS îtfdoro&Cu M-. rodă 321 ! Popcscu Theodor. Cezar Eoliac 31 Maiecscu D. contabil. Dr.. Justinian 0 ctor Ştefan. 14 Martie 82 ! lk>lomey Iîoger. conductor. lancu Glt. aub-diroptor gf-ral. Donîoi 7 Serpeseu Eufrosina ‘ şof dc birou. str. Secţia dărâm ărilor Ton^seu M ihail.oianovici Cr. Făinuri M •nesou Gh. fjerban î Rosa Ioauj arohitect.. Bibescu Vodă 2 mstantîneso» Stanciur Şc.. Vişinilor I(f CiiC\iut«criplia I I nstaneinesoa Radovici m iţă N. Jon Nou i Ş e fi dc birou: anovici C-tin. Călăra­ şilor 13. Şos. Secţia nomenclalurei $i numerotărei . Secţia. seb-easier. G-ral Al* Focşa Victor. 31.. şef dc biroi». contabil. Str. Fund... Hotel Luvru mov ici Gr. Striibnnît 4 Dlrecţiunsa taxelor şl coittrlbujlunllor Str. L. inspei-lor g-ral flnanoiar.Vrul<jBon Ioan. Cuntomir 34 Ş e fi de serviciu: C ircum scripţia V I (. Cavtian Violota.. Timpului 17 ândn Luca T. Latin» 32. : lîociu N. şof de serv. Cău2 fişi 7 Divizia autorizaţiilor -$i controlul construcţiilor şoreanu I. Alea TonoUa 10. Hram ului 20 •dulcscu Panait. Poincart 3 DJrocJfurea g&neralâ a casei lucrărilor ora§u!ui Sfinţesc» Cincinat. Elcua C um 15 Tofanovici Virginia. Jftnci. ţcf dc serr. director. contabil. Edn ard Grftnt 30. str. şef dc secţie. verificator princ... Zidurilor 5f> ] FarftsCliivcsCu Şt. şef do serv. G-ral Cor^hey.. 2... Elîxcu 29 Ca$:eria centrală Jîie-olau Traian P. Hcrcscu V. loerelar. Micşunelc 14. Serv. Rondă 2:j Borzei 25 N. l*rifan 26... Carol 19. conductor şef «Ie serv. Oblnc Alex. str. Silîvestru 3(i. de constatare Icxandroseu Osear. str.. Lucaci 6 inceanu Cristian. pexcoptor-aof. Serv. str. in«. cont3bil princ. Izvor 44.. Ui serica Enei 1 loncscu M ihail. Labirint 69 ilicoscu Ioan. pcrcepfcor-şcf. I>inci Ştefan 35 mesea Ştefan. Viitorului 124 S.. Romdîi 23 îscu îoan T.. Gh. G t. Michel) Toesou D. Oltua 14 (Pas. D r Vamal» l < i «tu Gh. Circum scripţia I V Calea Mo^lor 13? miîtcacu Entanoi'i percoptor-şof. contabil. Pund. ! Macincsea C-. Elena Custo* 15. I.. CiVcMJitscripJtVi 111 Str. Cluccrului A.» -ţef dc sorv. secretariatului şi ref/istraturci Constantinescn C. Ştcftncscu Sicii.. Chicerului lî. Sft. ‘îiccc Mosc " bis ■ oonoH C U C. casior*î»jntor.-şef.. Şos. str. perceptor-ş^f..alinierilor •Uuriuescn 1 3 . St. Manoleseu 33 fnspcclori fin a n c ia ri: Serv. Znliaria 0. I. contabili jir in c ip a li: lihftilcscu D... Gh.Cornca 70. T rinităţii 1? aacscu Teodor.. Horei P Controlori fi/ia n c in r i: Serv. şof de serv. Civnlacuwino 8 Serv. Meteor 5 bis eark AL. Ianeulni 3 bis:. Laboratorului 312 J neanu Ştefan. str. şof do sorv. G-ral Doda 4 '. verificator princ. Călăraşilor S > 3 flie. contabil.. secretariahclui Saclidario V.. secretar.şcf do sotv.. director.. Costucho Negri 17 Chiropol G h. Cîihuşoi 39. Parcului National Ioni J3-tru I*. Salvator 6.. Roman» 70 ucoveanu Petre GI». director tj-ral. Ca-ragialc 1» Direcţiunea arohitecturei ilescu Alex.

Spl. G-ral Ercmia Grigoresca 10. BrSUianu SS’vulescu T Jx* i ng. lucrărilor noi Evolccanu V . Concordiei 21. Esculup 2 Volescu I. şef dc birou cl. archifcect. ing-. suVdi rector. (sector I). II» şeful sector U f. Bolintincanu ■ } . Berzei 35. B-dul Maria 92 CLirştiuc N. Captarea Arcieăa Costa Samuel... Popovici M. contalnl.-şof. secretar. lucrărilor noi (le pavaje Ciornei Ştefan. Traian 7. Independenţei 2. agont twihnio. B-dul Pacho 12 1 bis. Verde 1 6 . conductor.-Smârdan 9. Spl. Serv.şef do sorv. aoerctftr. B-dul Carol 15 Serv. Iî-. A ltinovici C. Herîistriui 2. Serv. Dichiu- Biroul citirilor fi constatărilor pe teren Bratu Vasile. Toamnei 54 U. Serv. arohitoct. şef de serr.. Uoti. dircctor. I/-. ţjcf do s«rv. J. (sector. Şos. Şos.. conductor ord.’ Mâhni VodS15 bis. Berftn 21. şef do divizia. cl... act' do serv. Tjfthova-ry * 1 .. inginor. Niculcsc«. Berzei 21.. şeful garajului. Zuco I. conductor-ţof. Spl. C . Staţiunea dc încercat fi repurat. Mîiccl<J»ti"Dwdeşti 12. I I .. şof do scoţie. ing. Griviţoi 81. contabilîtăţei ' StiSticscw N. şef «Jc serv.. Papaianopol Nv secretar. Po[. B olintin (UzinS) Serv. «ub-^ofdodivi2 îe. conductor Ursacho V„ agent technic.. Serv. lonescu C.. do divisie. economatului general Bârsan Vasile. şot do serv. Armenească â. şef dc sorv. V. str.. petrol şi benzină Budu I ing.. Y.. secretar.. Direcţiunea cailor de comunicaţie Xnucoanu Anghel. P. şeful sector. şef de= serv. atelierelor si garajelor Str. Şos. Serv. E»g. cond-uctor. S. Inde' pendonţei 2. M arin Şerban. electricităţii Plesciî CoiiSt. Transilvania 22.. ' taxărei Cişmigiu Alex.» archiccot.Moroi M . inginer. şof de divizie. Citrolca Th. ord. Aurel Vlaicu 168. exterior Popescu N. cart‘graf. casieriei D” ise«)cscu X.. ŞcrhXuescu M ihail. Spl.a N a n 54 Birouî abonamentelor. şeful «ectorII. «2>«» f i electricitatc Niculoscit PSrv«) şef do birou. Motseseu M. secretar. II. Constantinescii M. Sf-ţii Apostoli S. ţaf do d ivizie.' N. sub-şef do aorr. atelierelor Dnn»<re*cu A). Trestia» Gh. Glierman N. Pascal Roiiiiilus.. şoful uzinei. IIJ. (sector VI). mecanic princ^ şof. cl. Antochi Aurel.. Moscu Mihai). Şos.. lonescu Vasile Gh.. sub-direOtor g-ral.. D-r Buicliu 4 St-robel I. secretar-aj ufor.. Sft. PLevnci 35. Sub-sta{iunilc electric-e şi serv. Indopondcnţoi 2 Serv. StXncseu Dolar 1. Direcţiunea generală B-dul X . administrativ Stănoseu C-tin. şef dc serv-. Independentei 2.. ing. 2. electricităţii si ilum inaJului Uzina electrică Grozăveşti Lolcacu Petre ing.'.întreţinerii $i controlul obstruc­ ţiilor şcofilor şi bisericilorSimionescu-. Burehi Al. Dragon-Vodă 67 D nnian I. I I .zinele comunale Secţia. Serv. Nieopolc 4. «of do serv. contabilităţii materialelor Niculesci» C. Acvila 3 Serv. Burzei < 5 1 . stradela A l. şef de serv. Berzoî 02 Bi loca T h . şef do birou. Antonoscn Se-. conductor ord. Pontelirnon 42.. Şineai 14 Tom^an C-. ş«f dc sorv... ing. V „ arohitoct.. (sector I I I t. (sector IV). canalizărei Glhcwo Iî.. S-erv. J. şef clc divizie. 'Uzina de avu Grozăveşti Aricescu Alex.. irig.. Berzei 21 (Grajdurile Comunale). Trifoi 25. Plantelor 07- Serv. întreţinerii pavajelor ila ro g a Vasile ing-. cl.. Apolodor lî»... B-dul Carol 15 Cnrâp Traian.il Gabroveni. Vâlceaxiu Gh. (sector V). I ’ilipwicii 25 Ilicscu Şt. eontabil'-lăţii PXsculescu i î . şef de serv.. Serv. Foulorici 9 . «of de birou. Mincu B-. Booreacu 1. şef d(s birou» Ceres 15.. BXdulesCu Iulian. Dragoş Al.. B-dul MărS-şeati 160. Zablovsohi o. Vcra Barbu. Dlrecjlunea salubrităţii Str. loanin Petre.. garajelor MSrşwlesCU V. Donose I). StSnCSCu Parasohiv. -Dragoslave 15. IT. agent teohnic. Du­ zilor 29. Elcftorîc 66.. şef dc serv. B-du| Pacho Protopopi-a cu 129.C. D ivizia contravenţiilor şi cazierelor ŞtofKnenou V. ing.P R IM A K IA C A P IT A L E I jDivizia întreţinerii bunurilor comunale Sătftionescu C. A getili M cJtnîci: Serv. Con$tantincsCu N-lac. Trainn 209. dircctor. reclamaiiumlor. chimist. ilum inatului public cu gaz aerian.Bo)mlin(UztnS) ' Serv.. şof de serv. şef de birou. II.. Ecoului Ofi... K. conductor prinC. şeful magaziei. conductor prine. Berzei Î25. şef de serv. distribuţiei apei Direcţiunea economatului.comorii dc < ijiiî Stoianov ici Alfex-. Ing. Popa Nan 64- Serv.. Serv. cl. cleetrician-şcf. casier. Vodft Ca ragea 19.I. Foigor 17. cl. Galica loan.

dul Independentei 29 ^ M edic. GhimpoţCarui Angola. D r. Canta- # jnescu Ilie. şef «ic serv. Berzei 41 5 dic. EnXchi^S Vâcltreseu 40 Circ. Dionisie S Pnndeleîcu O tin (oculist). Nicutae Solari 1 Conâtanfcin&scu Maria. «liM edie.. Polonii 127 lordSchvscu Zahivria. secretariatului. D r. Uranus 48 M odic. generală C irc. Dr.223 >r. Babovei 275 Circ.. Pârvu Kduard. D r. Gh. Franklin Bouillon 20 NiţesCu A . Dr. JLa-tinS 34. Duţescu Aneta. îjtlrboy VodK 18 Circ.. fcpcţ-VodS 24 15 . Poli*u 20 C irc. X I sir. Bogdanovlci Tadou.. V Ş 0 3 . . Dr. X I I B-dul IndopedenfC i 29 sdic. D r. loaniţcscu Gb. Dr. Paşcan D-tru.. X X I l î B-dul G-ral Cernat 2 M edie. M.Albulcscu O tin . Banu Gh. Moţilor 272 oaşc. 111 str. I X B-dul TSbScari 74 cdic. Buzcşti 78 M edici şcolari Conatantinesou G. Mânu C-tin. Cristeseu Maria. Zarubra M ihail. X X I £. Sf-^11 Apostoli 7$ foofU. CazSrinei 35. Dr. A zilul CanCacnzino). Frdncu 01#». Victoriei 2 fottjo. Ştirbey V od i 4 Dr. Vasîloscu Alexandrina. Sft. de dezinfectare « cdic . Dr. V I I str.. Paepolinscbi A . Vasileseu Alexandrina. Dr. Şfcirbey VodK 16 Circ. Vasilosou Alexandrina. Dr. boalelor venerice (Azilul de Noapte) . Asador Sofia. Staicovic* N. Oprweu Elena.P K IM a K IA OAPATAMfil Circ. M oaşe. Dc Dudum î Vasilc. Dragojescu Vnsilo. Progresului 3 Moaşe. D r. Banu Gb. seexetar. tlirecior. Moţilor 183 . Dr. V iian 16 a lic . Fisober Gh. Dr. Dr. Aurel Vlaica J8 Doieoacu N. Dr. Dr. Penescu Florca. str. sab-direotor g-ral. Progroaului 7 tasc> Davidosou Eugenia. Roman A *209 oafe. Fera r i 7 'cdic. Elena Pbcrckydo 37 (disp. Popa Potre 12 Moaşe.. Dr. 1: > C irc. X l l l siv. X V I I I Şos. Dr. lîahovei 136 Circ. Plantelor 81 Circ. Ism ail 28 Circ. DrDr. Dr.V odă {Zcrlcndi) M edic. Buzcţti 8G TortfC. Şorban Vodîi 82 Criatoaeu Voia Angola. Aureliw 15 Circ. LascXr 64 C irc. Trai»» 54 C irc. Bnrbu Catargt M oaşe. Filipeacu Ma#ia. Lipscanii Noi 14 Moaşe. CxîCciun 12 41 Serviciuf Sanitar Calea Victoriei 131 Dfreeţlunea.MihîLilesuu Virgil.. \ roiculo3eu V .. Dr. B-dul Maria 40 M oaşe. CSluşci 31 jnosoui M. I I A z ilu l dc N oapte falie. Marginoi 3 1 . 34 Moaşe. Davidc-seu Eugenia. Nor va. atr. Morilor 7 oase.. Turturele 2 cdic. Beat. Gorunoana Constanţii. Mecet 55 ouzino 1 5 . D t. Chotot Lucia.. Plevnei 3. Dr. Toodoroiu 2'> Grigoroscu Const:m{a. Georgcsou Elena. Nicopole 12 C irc. Pc trese. X V Şo». Dr.. D r. PoSizu 38 (disp.1 Calea V ictoriei 117 fedic. EnXchescu N-la o. modie-dirlgintc a l aerv. Miron Gb.. Dr. Cuza 13 bis (disp. Dr.u L. G-ral Dertholot 65 01«S!M>w9kî Edmond. D. Uranus 43 Serv. mcdic-şcf Al. Racoviţi* 18 b<t*c. Ştcfan-cd-M arc.M arc 223 cdic. KoraanS 530 reotor g-ral. medic-ajator. Ştirbey Vodă 4 (disp. X str. R5*van 31aria. director. Moroşano Elena Circ. Aleea Blanc B.G hcorghe Nou 0 Cir-c. CobSlcosca 0.. X X str. I. Kilijoacu 45 Circ.Circumscripţiile medicale Qirc. X X I I B-dul D-inicu Golescti 55 M edic. Nicolaescu 'J'h. (oculist).. F c ra ri 7 M edic. Gr.. Dr. Juatinian 10 bis 'oafe.. Dr. Dr. D . Griviţa). puericulturei . Şos. X X V dtr. X V T R a ia Obor M edie. Şlefttn-cel. Popovici Vasilo. B-dul A l. Va$ilcâcu Zoe: Stupinei ă l Circ. ' r. Dr. 2 V str. Moldoveanu Ana lu i de hiffienă $i registratura ^ kMnino Eracl io. Dr. N. Caludcxcu Maria.Circ. Constant) nc-scu Elena. Moaşe. Dr. G-ral Anghe* lMCu 47 Circ. fxibirine 81 Ltfbal A. Mih&iluscu Pa rasclii-va. Nicolacscu T.M anliu Ioan. Raliova). G-ral Cernut 2 [ cdic. moaţe.. str. lucrărilor consiliu­ Moaşe. str. Toma»iivn Ioan.. Paris 27 ■ )aşe. Bnzoţti 78 Serv. Zorlandi). V I H a la 'Obor cdic. X I X Calea JŞerban. Rab<*vei 107 (disp. Serv. A zilul do Noapte £ îneacă P. Ana$taaiu Şt. Cogîlniceanu 34 jrtfe. Marineseu Elena. Răduloscu O tin . Ştirbey VodS 18 C irc. V I I I Şos. Leonida Zoo D-.. Sft. la vor 44. Dr. Alaxandrese u C-tin. Bol vede re 14 Dr. T urturele 2 Medie. Uranus 43 cdic. Sf-ţii Apostoli 11 0hs»OW#Jci Al.. de deparazitare Serv. X V I I Str. Obor) Dr. Dr Cuglcr Grigoro. Scrioştcann-Lfimotos-u Teodora. Moaşe.. Colentina 70 )r. V ita» 16 M edic. Victoriei -117 Ş e fi de birou cl. M3ncscu-CSlSra*i I. Elena Phcrekyde 37 )€rv. Bâseove-mu Adola. Capitalei.Manicatidc— Vonert Elona. Drcuthel O . Moţilor 200 oafe.

: medie-vetorănar. CM m ifti'CxpavI i. Abatorului 25. Va silcâou. Călăraşilor 11". şef do birou. Spl. ii-dul Ferdinand 50 Pocnain loan J ) . V. Jiiro u l bibiiotecei. Dr.u C-tin.. Ber. chimist-oxperb şef. H i roul <lcchir«fiuniloy f i p u b licaţiu ailor fio C ăefaufw Pnpeseu C-lin I. do servieta: Str. J)r. Vă«ăre«i d5> Jiirv id cunatirriHor ş i divorţurH oi Or. Vaartulaş ftiisp&n&trKl / V tira d a B e n e i 4. Bu'/. ofiţer al stării civil* Vrrrm neascS 24 Conduraiti Kmi3. şef de birou. Clu-cerulu i B. anb-direct or. Spl. îCoi ii' Jiiro u l corospondcntet. Hlaşilcn 5. director jcesteral. Dr.^eii pinii trie. Şfâfi de birou: Angolmscu C-tin. stib'ţcf dc Jjiron edilitar şi culfcnraU Sahinclor “ Splaâul Abatorului 26 Dr. med ie-vot.1 Morarn M ihail. de trivhhioscopie şi laborator Dr. P. D r. inforrAŞtiim tilor. Ur.y«<Ut UmnuS 4$ ( f f 7I«fit VIiojD r. Călăraşilor 103 bis. Mu-jina de J^îcine Christoscu loan. (grajdurile comunale). Aloxamlrcacu 78. Dr.. arhivei.idmic' Abatorul comunal Cristescu L •:)'/!». lîellu IU*. De9])inaDf3M>i^ s! Serv.v S-. Dr. cu ltu ra l ş i e d ilit a r . 28 Dr.. Medic. 10 Dr. B iro u l rGgi$ tr(t turei Atfinasovici Potrc. CogălnicWinu fîî4 V irecim nea statisticei comt. Popa Păun D-. Birw ui lutricrilui' • Uflduleseu Thccdor L . Iî. induş” trial şi fin:i)»viar. Răsuri 10.<«Js. declaraţiilor. A . Haiţi Dina 1 0 . P. Bo/ianu 19 Dr. XsMşCsen D-trq. Or. documente­ lor.Cantacu»ii»<> 5. divorţurilor $i dcceselor B w iu Zamlir ’J‘. Mibni Bravii 34. t/stină M Stoeneseu Traian. Cedrilor 12. Jlv d ic i vetoyiuuri de co/itroi: DJiieSleseu Nieolac. Dcspim» Doamna >7 Direcţiunea oficiului slârîî civile Vârjo^hics Marin. GSitănari 25. şef de «erv. Bălăşaiui 15 A . dîrcctorh Ghiocei I- Direcţiunea generală a oficiului «tării civile ş i statisticei comunale Laboratorul de chimie comunal •Str. Laborator 72. GKonrijlic OS AloxaiulrcsfU X. Popp Alex. lonescu P. Rfalulescu Gh-. şef dc birou. V ir^iliu J22 Laboratorul bacteriologic comunal Str. publicaţiitor. şe do birou cl. Vrăjitoarei 8. Q xlw clc'or.. Popcscu Ion C-: *ftf do birou. Cr»rt:anu Pompiliu. B iro u l ar?tivci. an b-divirvior. (controlul laptelui). Palade 57 tficorgescu F ilip. modic. Clitţinria. Abatorului 25.l I I v(. (fabricelo d c mezeluri}. Dr.mifc Dr. Bis Popa Chiţu 7.Ci 2! StoeiH-. Carol Davila J^2. Clncorului 2. i VQterhuci’i de circuutae rip lie : PopMcu Dimitrie.1 Serv. Serv. şef dc S0W-. D idiţol 1 Constantinescii Eo»an. ţlivoelor. Domni ca Anrt$ta*s:i I I .: Com. Bădescn A . Spl.42 P R IM Ă M A CAPIT A LEI Dispensare comunale D ispensarul I str. G. documentelor ş i opiselor Serviciul veierinar Popcîcu Str»jescn Stan.r şef du scrv. Ştefânescu Gl»-. fîadu. director. z i dalelor re la tiv le (‘UilisHett şi populaţie- atr. Şos. Dr. 45. Dr. Dr. Kuhovei -iO. Znhlovsehi 71. şef do birou.f dc birou.Iîitdulesi-. *of de serv. Dr. director. III. «. A l. şef <lc birou... AriOnouoi 21. II Iunie 42. Or. ■ registraturii'. Dimd&s&u Y.j Popa Soare 02. extractelor si opiselor Eolisiarcscu Dimitrie.. ecanomic. Şft. llahovei 16 J. Haşdeu 5.'Căsăioriilor.ria Rr. medic veterinar-şef ai Capi­ talei. Bovianu 19..oil. Dr.veterinar. democraţie Custinescu Em il. Popescu Stan. Foişor 79. Ţ>ittpcn3<\ i-o. I. îîicbUa Gh.. Ini?. Î>k. Piroiopoposcu I>-tru. dela A fu­ maţi 17. şef do birou.setti 51.nca Enfrnsina. şef < t< s birou. Dr. Eustaţiu. Danulueseu Eugenia.D. sub-director. corespondenţei. Clucerului B. C ’ozărinci 71 AGemea loan Şr. Bijjoriea Udrieani 37 Direcţiunea generală Dr. T-avor 102. Dr. Icmescu Theodor.Ghcorjjhian N-lae. (veterinarul nboruiui). Dunritroscu Vîvyenăa. Ii.. Abatorului 25 Serv. P<*pGH0u Jriiisia. Parcul Coraescu str. Fftleoianu Mihail A. Şt. diroctor jr-ral. veri< 1 ciirc. AEaiei Voivod Jl5 Biroul deceselor Btlein C-tin.» Donici 2G. Bucur. Mr. Dr. • dfedivi-veterinari: Curliuuisk. Serv. G-ral Angolescu J-i Nieolau Ecaterina.. Dulndires-CU H^sub-dii/uetor. Ta fia n N-. 31. Constantinescii Joaiu şef dc birou el. arhivei si •corespv.(controlul laptelui). naşterilor.Răneasa. «cf de birou. Dumifcrescni V-. sub^of de i>iro-: comercial. Geer^cscu C-.

t tondurilor şi diro&Jiunea adm n. dinwtor cl. Opriţan V. Pre-l. şof dte biroit princsip. Plantelor 1 1 Nann Gh. Aurol V laicn 19 Ghoor^hin D.. secretar g-r»l. $ub-dir*-ctor cl. dirtcior cl... d<e război). I : Boliniincann SCatalia. Casior cwnt'al cl. I f : Tomesen Ti ta.mmiţa Au ut» 11 Şonţu Ale*. Tâultecscu C.Par­ cul lionapartc str. Antoitlu A«lolf.fi <lc birou d .a roişoâr. I f : G rcccanu N. CaMacuzino fii V) Serviciul regisiraturei generale îîicoroasm D. Fund.I : Antolii Ath. t l II. I : Tomuloscu I. o!. A. fi. I. şef «lo si*rv. Şilivostru 3 £> P«padoi<oi y . Toftumoi 87 Sub'casicri centrali cl. de rece**s&mântt contencios şi rediht rl Serv. S. PopcăLMi C. Dr.. I I I : Tomoscu Iw n S. sui.lin-s or cl. . M . Co­ meta Locuin^lo M i». 3 Io n ic ii Gh... Parewl CorniV. «ub-dircetor cl. cl. şef do serv*. T>...C. I. I U str.-f ile serv.. B-«lul Carol 43 Pen««vi«i N. d. P oI îkh 40 bisj Ştofăni>iMi N. 5. B-d 1 T. şof do cabi»"»et (dclogAfc).> Ş . Sorgii» 20 bis Ş e fi de birou cl. I: IX) Serv. director cl. I. Aurel Via-cu 16.. M. I. Esculiip 1 Roşoga G. CaiCa Rahovei tVum. dc Finanţe Bogditnvsuu Ştefan. jitib-. Marcări car < * C asieri princ.$traj«3i financiaro Circ^eanu C-. i..icu Iordan. I I I . dir»ciwr cl. str.. Parcul Rm»apartc str. ijcf dc birou princăp. Gr. I i i . II.e«i str..-si-i: G li . B aiiu "Manta 60 Cuntacnzino C. R.."şcf «lo birou princip.îbricari 3a. Decari lor 3 1 Mateoscu 0.10 PîsCwrcann G.. Dorob&niilor 50 Florian C. Elena Foriehtde J . d ir cotor şr-raJ «•!. t ă ţ i j Generala a Statului Conta- loanovici N. I Serv. vcnUfr'-!o/ al cen tra liză rii con tu rilor -jen îturitor S$rXd«anu A l. cî. I.. !. cl. S. cl. 11. str. S« gmcntolui 7 Stoic» Gh.-direct r el. I. SpStamkii li^ Zîîneseu C-.na T. şef do aerv. sub-dirci-tor el. / . »nb-director cl I . str. I. Moţilor 3*U Sub-maieri centrali cl. 1IV RornmS 106 A nanas iu C. Bnzojti 85 Ş e fi dc birou ci. sub-dirocior g-ml cl. Buzc^ti 04 Umn-trcsfu Io»><.. sub-d«recioi‘ «1. I : AIatco<cn Basil. Trăiau 200 IocOmi Gl». el. I. 8 Cart. do Finanţe Budn Eugen. Toamnoi 18 ŞtofSuo. G-ral Borihalot li*l Ş e fi <?c birou princ. CoUimbclor $.. I I Cuz:^-VoJS 12 Mo"fio<ci» N. Coli«n»l>olor B Marian V. Parcul Cor* nescu htr.re c ţîu n e a finanţelor Publice şi a b J . ol.. «.rtcjiun. B No. Sergiu 44 B iro u l JÎrchZvei . Polizu 2 StSnciuleseu N. C ttiicri cl.... I I I .MINISTERUL D E FIN A N Ţ E MINISTERUL DE FINANŢE MINISTERE DES FINANCES— FINANZ-MINISTERIUM Caloa Victorioi 103 B riîiia n u V in til» <?. I. If. I : Nicoiaescu C‘M D.. Siniion. CantaCuzino C i Rom. smb-divcetcir. U n u i “O bis To. Gh.. Fund.. t : ^rinOSCu Anrel. casier contrai g-ral cl.... ch eltu elilor si îtw h e 'crii cont-ur i l c r dc cheltucli f y f dc nerv. şef do birou princ. contribuţiilor constatate $0 ' i <lc birou rf. ţef dc serr. Antonică l-l f?cfi dc icrvtc ic Castriţ G. str. Pa* lado 41 C isieria centrală a teziuru'ui public D . BÂdulcscu M. Bami >f:i nta 2< * I i i ) Serv. VrAbioacu Ch. ţ«f dc serviciu cl. I...• 1 ju lo t i wtxicri cl. Ca hui 20 Serv. 8ub*d. direetor g-ral cl. 33 Cart. Vir-jilm 4o. *• b-director g-ral cl. JII.» Iiitrepuzcto).. îrfi'puner'tcr perceijuic direct ■ IV ) S e r v îc 'u i ordonantărci I'ipftsiu M.. Oliiţ-'i Vasi. (detaşat 1» Dir. ('«siu ri p rin c . S. A loxandrosCu 104 D ir e c ţ ia is a genaraiJt a c o o tr iim ţiu n ilo r UviUescvi Zamfir. Viitorului 53 Păeolo Gh-.. 0 LSafirescn 1.ltuil Conica 02 Ser v.leiaşat Ia Ca­ sieria Goitora-â). d sy't". I .DuroiCrescti Siitiim . M.. II (. Victorî-i 1«6 Bărhuleţoo IîO'n«m. llaieriilor 2 PAuno^cu Flortan.. I£ No. Prol. Vl*-iIc 3 Floro-scii C. Cometa Loeuinţolc Jlin . G. 3lonot5rici 10 bi* I> oona-ru-Ho dea :M. -cl. St'ţii Voav«z-i 35 b-is I) Dlre-îjiunea contabilităţii ei întocmirii bugetului St-at-olui. Earbit C a ti rgi 4 CarJlpC \ .rei-tor «1 .. cl. k { dc serv. cl..»n<> Tib-r*»i. R.. taxelor succesorale . III. sjef dc serv. Dr. IC > »tcl A sioria Atanxs. cl. cL U : Nicolnu Romeo. mi nistru. ({«manii 17£> bia PopOscw V. şof «lo sorv. $|>Uinl Ciurul Mironoscu I. L?i?:nr«-anti ÎS Popcscn Gl» . Gr.. I I I . Gh.Mcu 15 Sub-cavitri centrali cl. I D ra cţ'u iaa contrifcuţli'or direc-te Pictoi-ian Eloitertn. D-trio Ra«<»vi{i! 1$ Dragonescu Tttus.... II: Mjhăîlfcr\nu Şt. Fluorului 11 Şwţu G. I I . Pomul Verile .

Cuţitul dc A rgint 43 Şefi d c w r tfc iu : Ghcorghii.D.” KahoYOi’ l92 lonescu G. I. G t ..str. c=l. I I : Missir I .. sof do birou princ. Aurel Vlaion 57 Serv. II. Francmasoni 7 Ş e fi dc birou . şof do birou princ. *cf do serv.ntcmir. cl... sul>-dircctor cl. 1. Blana Phorokydc 12 loncsou I. 'spectacolelor DragomirCsCu N... director g-ial cl. cl. I I I . I : Marincscu C-tin.. Principesa IltAn» 23 Ioncsou Ştefan. sub-director cl. str. director. Bahovei 192 Gîosan Ilio. I. M . Fclix 25 PopesCii-BaltS Const. I I . D r.j At.. Bctorid i 30 Vîilcnmi I. Costachc Negri Buncseu Ilic.. ţ« f dc vămii priue.cl. S. Vlîîdoianu 6 A dvocaţi-şefi: Ş e fi <lc birou priite . Şt. şef dc serv. ătr. Prinoi patclo ţjnito ÎS Stoiccscu C*tin. 42 BSdulCsCu P. Austrului JO I i i Direcţiunea oontribujlllor indirfictc Constancinescu Tr.17 bis Eftimesoni Al.13 Sopteiubric S4 Controlori p riu c . PolonS 50 Controlori priite. LScureanu G. personalului si con­ tabil Ităjii A drian P. Alcxandrcscu 110 1 Acanasiu T. c l I : Teodorescu Slihiul.II . Făinari 39 bis Ş efi de birau p rin c . infom uitivn'lor si controlului Conslantiuescu X . G-ral Bcrthelot 52 „idyottiţt : Iiitdulosc» Eleftcric..şofdo birou princ. snb-direc60r. Donici 17 Palooloyu M ihail. tarifare şi convenţiilor de cornerJ Constantiniu D-.. Arestift ÎS Serv. cl. Prceupoţli Noi 1Î5 Vama Bucuresti-Postă Guraliva.. I I . cl.. Vic­ toriei 190 Todor D-tru Serv. Plaurilor 1J X-J*mfircscu Matoi. I : Serv. şef dc birou princ.1: Serv. cl. lîatişto 20 Bur<& loan. Al. cl I Bîtdulcscu I-. B-dul Tilisabcta 09 Christu loan.» şef dc birou c i. sef <lo vam& cl. II. I. controlor priue.M IN IS T E R U L D E F IN A N Ţ E . V ultur 49 î l Qlrecjiunea tarifelor vamale. sub-dircctor cl. convenţiilor <îe cornerL coniisiunH de experţi si ■volutei X iea N. 01*1C r t. cl. Conta 1" Ottulosau A l.. 111. director cl.. Vespasian 31 Iîiga Nicolae. 131. Traian 114 JIanoleicu N. Elena Cuza 102 Coalcscn C . cl.. Arionoaei 23 Ga-vrilescu I . îmqyunerilor ye lux si cifra de afaceri Serebrino G. stcr&te si 'personal Şerbltncscn 31. şef do birou princip. Paloologu 5 E u staţia Victor.Mîrea lo^n. şof do birou princip. I.Obor Ca luda ^lihaiU ţefuî vSmeâ/Varaa Oi)or Vamn Bucureşti-Gara fie N ord Serviciul administraţieiYasilescu Oetav. şef de vămii princ. 3. şef clc birou cl.» Olari ÎS Grigoriu C. Parcul Bunaparto Nieolaeacu Victor.. I .. II Dlreojiu nea contenciosului Livianu V.. sub-(lir«ctor cl. el. Marginei 39 x Petru I. cl. Victoriei 89 GotUsolori cl. AtoJierului 10 PanaiCCseu A l. tarifelor..I I I . chimist pxinc.. II. băuturilor spirtoase lonescu Roman..» subdirector ei. Co^Ulniccanu 35 Spivescu D. Cart. cl. Gli.. Popa Savu ăfi Fam* Bucureşti. II. I I Elofcorio 36 A lgiu Gh. de material. Iu l ia Uajdcu S Ş e fi do birou ci. şefu! viîmoi. / / : StoL'm Tr-. cl. I.. nef do l>irou princ. !B*dul Coi. II.. I . Luoaci 45 Andronache N-. M. ţef do vnmîl ci. Coşbuc 23 L.ivi»nnM ircea. Grarnont 24 Teodorosou A l. c l... şef do birou princip-. Stirljcy-Vo-dîi 41 JoucsCu ’J'raian..S ft. studiilor tor < fure. V. ol. G-ral A nglidescu G9 . Cum pul ui 10 Predoscu I. Mccefc 35 I Direcţiunea administraţiei. Agriculiori 1)0 lonescu N. I I . SftControlori c l. Arionoaci 63 Serv. I.. I. Elofiorcscu 31 Trandafivescu Gh. B-dul Elisabeta 70 Dmnitrescu Ca. I. şeful vîiinci . I. I.cl. lî. s-tr.. sitb-<lirceîor cl.j şef de birou princ. II.. şof dc hirou princ. I I I. controlor princ. Geneva! Comat 42 Jiiroid controlului vamal Controlori p rin c . direotor cl.. director cl. Austrului S Serv. Constantin 1 4 Serv. studiilor . zahărului si petrolului S ianciu P-. cl. Popa Nan ii Serv.. Miliiîcscu 19 Toianu N. MonctSriei 10 GJicor^biu Paul.. subdirector el.. Berzei GS Hogi Ilie Const. 7.. Turda 20 Pestreanu D. personalului şi contabilztătei snb-dircetor cl. Al.Senatului f< Direcţiunea gBnerală a vămilor * liuesCu. ţcful v5mo».M. Dorobanţilor 47 Du mitrescu-Mugur A i. Turcului 33 Sărbu loan V. P-. ţof dc birou princ. Sabinelor 23 IV Direojiuuea timbrului Detrcscu Gcorgc.. ilaUopol MihSiloscu Dumitru. 31. str. I I I .. dircctor cl. contravenţiilor Ko&taolie Paul N. I . I : Nioniescu Radu. Datorii lor 43 Georgoscu P. (detaşat Vama întvepraite^. ?of de w y . B-dnl Coza 7’ i Vama Bvcureşti-Inirepozite LacnsieYici Paul.

• Codreanu N. Poradim 11 j Macavei A. Olimpuluâ 48 Serv. SUivesiru 15.. director g-ral ol.. Gliîc» 2” Hauciu Ioan. Eetrcanu M. Gb. G-ral AnDuo» Oscar. I I : Serviciul administrativ Serv. şef de sorv.(R o m a n ) Con$tA«tin05Cu fom-. TeodoServiciul Hchidărei roîu 27 Teodorwcu I . (Timiş-Toront^l şi Caraş-Sevcriu) Gheorghiu E «i. Maltopol 7 FiHposCu I. 51.I. AL. Şefi dc 6»>oh. primiret $i verificărel titlurilor $i : i cupoanelor . snb-diroctor g-ral cl. R. II. Toamnei 79 oianu 12 Popescu GH. conduc. Petrecu P . 7 . B-dul M a n a î ___ ■■. I I . sub-di rector cl. I. Luîgi Cazzavillan 36 IlicsOu Al. şef dc. LSzăresc!» Iu liu Inspectori finaci-ari: Angolcscu P I. Moşilor 804 ! Petresc^i Petr-e.. S. do lucrări cl. cl. cl-1. I. conduc. OJt şi Argeş) Proeoptu C. sub-director c). Şos. 111. şef dd sorv. 11 Iunio 1 . cl.„ CrXcîun 7 iŞ efi dc serviciu . I I I . Gbcorgbiu V.contabilităţii Casa de economie» eredit şl ajutor a Ministerului de Finanţe. I. Radu dala Afumaţi 2p Gamei» Eugon arob. Aurel Viaicu 140. CantacuzinO 9.. Inlomiţa' şi Durastor)[ Pavelescu V.i. I. g-ial. $«ib-dircctor el.. Dfreo|Iunea datoriei publice I l>ecalescu ‘Andrei. cl. M ihai Vodu 11 Nccţuloscu G h. Gorj şi Arad) Stereaeu A..serv. Ştefan 22 Doeoi C.Rt»nana 306 bi$ Nişulcscu’ C. şef <îe birou princip-. el.. cl. Forări 20 Sub-dircctor i : Pctreseu Al. cl. E. achitatei $i Hchidărei titlurilor si cupoanelor Oroz I.-Sfirat. I I . Salcâmi lor2&. Mitropolitul losif 55 Paye] eseu P.. dîrocfor g-ral ct. Biwoşti 6 biă Dumitrcscu Gh. I I Str.serv. I.. (Britj... R E G IU N E A IV | I nspcclor g-rol.. Serv. Inspcctori fin a n c ia ri: Gjuan‘ E m il. DJrecJiuiiea arohitccţurei şl întrejtaerl! localuri}#.pireojiunfca pensiilor M IN IS T E R U L D E : FIN A N ŢE 4 45 Ionc3Cn. şef d * sorv.. I . ordonwiţărei Ioncscu V. B. Catarge 3 ■ Bondariu G. sub-diroctor cl. el. Panioti»tnon 12. EmenosC» 14 Buicliu lacfrb. Ganca D-tru. Bre-. J. şef da’ birou. in sp ectori fin a n c ia ri: Corn&ţeanu N. Calea Victorioi 178. Câortan State nrchitect. M ihai VodS 38. Manoloscu S8 Vxana Vasilc.. III. -cl. direct. $ul>-dSreetor ol. AteJiCraloi No.. Muşcel şi VTnşra) R E G IU N E A I I I /îis^eoior g-ral. cl. (MelnKlinti. Gri viţei 2 0 Direcţiunea statisticei generale Cha-istcodorcsau D. Gr. I. I I I . 8ub-<iireator cl.. Sft. (Sibiu. II. T)r. LSzureanu 11 Serv. Gr. I> str. Serviciul contabilităţii [ Damitrescu C-ti». If.I. (BuzSu. opoziţilor ş i tragerii la sorti X3$fcft8c Cl. şof de birou cl..bis. I : Mihîiiloacu Ioan areb. Grivţei 20 Ş e fi «ic iiri»« p r in c ip a li : . I. N. . ol. li-dnl Elisaljofa 81. D. &ub-director cl. E-d«l Basarab 80 Economu 115c. I.. V am a Foştoi Goni Carol. Nedclescu Panait A. şef da serv.. şof do serv. B-dul Col. St. cl. I. PolonS 83. I I r Hampol Al.(Tclcormari. cl. Dorobanţilor )5. Fund.. cl.. el. I. I. J. diveutor ol. I . şof do 6orv. Coustanta şi Covurui) | Blirileaoiu C.Ioan. TSl Ghica 21 Postelnicii L 31. (Calia-ra.. şaf de birou cl. Victoriei 178. Liroi 13 Şefi do s e rv ic ii c l.» director ol. şef dc ’aorv.. Dolad^cima I>-. GbiţS Vasiloaou 7 Ţîîruşanu. ă l. T. 0 . I. Griviţfri 143. Paulina 4 Direcţiunea dwpiigublrilor de râ 2boi Merîşeacu G.. director g-ml cl.. I I I .'. I . Po-vemoi 15 gelescsu S. Coz a-Vodă JOS lojtescu M. Ciobotea L.. CobSlccâOu 26 Pop K . IioinaaiS 191 Serv.. de inspecţîunî R E G IU N E A £ In ^p C d o r g-ral. Miiiculcscu D. diroct-or. I t VAleov 42 Robitu Gb. Ioneseu D ... Teian-u C.. r Crepusculului 20 1 ftfifi d« birou cl. Ioncscu C. ol.. (Dolj" şi Romanftţi) Duroitrcscai G. el. Georgcscu Măria.-Uoxfrndroscu C. ID. inspector ol. Oliinpului -43’ V w il* Gh. I.. L. şi Ilfov) . Hunedoara şi Arad> R E G IU N E A I I 1 /nttpcolor y-ral. ol. Gtugiuc Gb.. Basnrftbici 3» Dociulcaeu B. I .. G-ral Angboloscu 6 Ş e fi do birou p r in c ip a li : StSnescu A T . B-dul CoJ. Ş e fi dc birou : Ghinesci» V. I. F oii* 4 ■ 3>anielovol Gabriol. Spătarului 41 GiurgineS Petre. COAmboviţji. I I I . desenaior cl.. 1 i i Serv. Parcul BonaBaloşin State architccb. administraţiei $i emisiunilor . Apostoliadc C.. M. ■ Şefi d a inroit Serv.. şof do nerv. contabil. II. Ocolului 28 Ş e fi de birou p r ir c ip a li : GoorgeBcu Paraschiv.de lucrări cl.. II "psrte atr. D.. dircclor cl. Stirboy-VodX 74 Yiroesca M. Gh. III. flef d c . Gâţei S.. şef de sorv. Eo»t. M îhai VodX I I . Soft dc birou cl. aub-di rcctor.

V. 111 Aricş) BRAŞOV MiliîiilcQiiu C. c3. ad-tor fiu. aid tor fin. I I I C1UC Goficeomi O-. 11J CALIAORA • Naumesen O-. IN cgrCrSC-u Şt. — NienlC3ftn C. II CONSTANŢA Teodorii >1. DmnitrcMîU Chv. cl. al-tor îin.. nd-tor fin. Parligras T>. Pompîlian JT. Militoami Calon şi Adame&cu . ad-tor fiu.. cl. IUI CETATEA-AL3ÎA Casaieineu Gr. fCernSuti» RiidSiuţi. Staniati Şt. exterior Adm inistratorii financiari din ţa ră ALBA-DE-JOS Semen V. I I I Cost-in Al. Dorolioi şi F5ltic cai) R E G IU N E A In$j>evtor g-ral.. {Bălti) i «at«rennu 1. Petrcscu N. I xnsKud) BUZĂU R E G IU N E A V I I I ălariiMKiau I. Sutu-Marc si Maramureş) : Florian P (Solnoc-DoMcn. cl. Dorua şi R liG IU N iSA X (Capital») h>dfh-clor tl-ral. cJidtuclilor) Ataaiasosou V.. Ghcorgliiu N .: Chivulescu C. nd-tor fin. ud-tor iin. I DOLJ J’ccberu Io:in.■ 1 G ♦ Inajiectori fin a n c ia ri: M INISTERUL 1 'E FIN A N ŢE 9 Olteuuu At. (Timbru) Tonoscu 1. I I I COVOR L I '1 Viieilcscu G-.! CogălnittJtmu 31. el. ad-tor fin. <Hihor. (Ctilatea-Aiutf şi Tichinn) REG IU N EA Inspector u-ral Probei 1. fcvrv.h» i. Botoşani. ad-tor fin. Braşov şi Fugitv.otil)' IX Inspecioi-i fin a n c ia ri: G. Sftlaj şi Bistriţ oPojwsftu Dumitru. Putnn ţ i Cabul) Antoncseu G. I . el.. si Orhei) Oonetnntineseu Or. Pctrescu Ilic.. . cl. cl. ad-tor fin.. In&pcclori fin a n c ia ri: Popcseu Anton. cl. ARGEŞ Vasilin M. adt-orl (in. cl. IU A RA D Mărgiucaiiju ’T itn. Vaslui. Tftrnavn-MieS şi Odor hei} HE1G1UNEA V In${/color g-ral.. ad-lor fin. cl. cl. Vasilescu FI. (Iaşi. (Tutova. I Teodorescn N. ÎL COJOCNA D um itri u Victor. nd-tor fin. G.I. I I I B fST RIŢA-NASAUD ' NicolcauM Amilcar.. I BIH O R Vasilescu J. (Neamţ. cl. ad-tor fin. cl.(Praliova. cl..: Duţuleacu N . nd-tor fm. (Cojoeoa. Atîumscsen )). Tulceo. Inspectori financiari deSaS0. I I I JiOTOŞANI Nicoleacu Vaşilc N. Inspectori f t«o>ivia ri : V II BRĂILA Vclteanu C. D. Ciuc şi Murcş-Turda) Nc-âtor M. M. Inspe cto ri f wiaMciftf»: Nitiolacscu A l. I I I CARAŞ-SEVERIN Florcscu Ilîe. cl. el. IIC CHIŞINAU-o O DE‘1 Volisavi C-. a«l-tor iin. ftd-lor iin . (Casieria centralii) fn$j>C(liiyr ţinaticiu ri -delegaţi p c n h n fa(>)ici/c dc s p u i *i alte le : Alo-xandrescu £. cl. I I Mih&escu P. I I I in*)H'ctoy g-ral. Scracv. Igtiov Vaier.IŢA Marniehcsc» C. Inspectori fin a n c ia ri: Serv. editor fin. ad-tor fin. administratori ii». cl.. (Covnpt. J l l DAMBOV. CA JIUL InSjicvtori financiari": Ionesc« S. Al. Alba-dc-Jos şi Turda. (Tarnava-Mar«i. l3j«i»il şi Tecuci) ! Simionescu î. cl.Criiiniccaivu Gr. CrUincsc» A . Roman şi BncXu) BAC AU KEG1UNEA V I Insjtcctor g-ral. (la difcpoxiţia JUiaiaterului) i>t$pi :<. cl. A.g-ral: ^eftrlStosfu (}:. (Fâlciu.-işJ Tărcaau V. cl.. IU CHIŞTNAUORAS Siîvesca Al-.. 111 C E R îM U Ţ l Sorftfin D. fl. (Cluşinftu.: îid-tor fin.(Twi-ScaKue. Al . C . :id-tor fin. ad-tor fin.fi în Minister: h'Spcch». cl. ad-tor fin. I I I BĂUŢI Turturcnnu L...

fin. I PRAHOVA Costostu D. I MEHTCDTNŢI fot-rate I. Cî. Hotel JMajeauc. I ROMAN AŢI Sfetescu P. cl. cl. Românit 30'2. cL I I ■MUREŞ-TUR DA N'edeianu N . Coa/)’oîo>*i foutncîi. I I 1 R. cl. L. cl. nd-tor iin . ad-tor iin. ol. nd-tor iiu. 111 CORJ Racoviţil O. (spectacole) .„ ad-tor iin. ud-tor fin. I I I ROMAN Scripeţi L. Slr. ad-tor fin.. cl. ol. I I I MUSCEL Ciupngea ad-tor fin. £1 : RWuloacu X. ol. J J I .. [ TUTOVA Filimon Iordan. 111 VLAŞCA Titutu C.MJCA Contau Gh. :u!-tOr /in. «îl.. I V A SLU I Bunică Petre.. ol. Adalbert» nd-tor fiu. ad-tor fin.. I TAIÎNAVA. Tcodoru M ihail. ud-tor iin .j ad-tor iin. ad-tor fiu.iri cl.. Dinconu C. «d-ior fin. nd-tor fin. I I I SOLNOC-ttOBĂCA Toma T. I W A IlA ilO lîE Ş Teoâoru Emit. 1\ . ad»tor lin. ol. I I I SUCEAVA Sofroce. cl. I S IB IU Tftbăcariu Vaier. nd-to-r fin.ul*tor fin. ad-4or fin..1. ej. I I I rU T N A St^reauu D. cl. T X TREI-SCAUNE •Stoioeauu Olt-. iul-tor fiu. ad-Lor linmiciar. Palatul Justiţiei 2. UT Administraţia Financiară a Capitalei. I: j Gheorghiu E m il fapcctaeolo). cl. ad-tor {im cl. I I I TARNAVA-MARE Gost-in Oct. cl.D O R O IlO r BaltfL I. (suc-cesiună). nd-tor fiu. ftd-tor fin. I ILFO V Caval iu Şt. ud-tor fin... str. 1 (îeteo Vaier.sen N. lliramuluă S Controlori fin a n c ia ri c l I I : G&lieeanu O. I I I TECUCI •Sobiescki Luea. Andrian Corvin.. I I I SOROCA Pivniccru A . cl. el. Tanazi C-tin. ct. Glt. II O R II El i. nd-tor fin. I I I V A LC EA •Prcdcsti» Vusiîc. el. .. cî.M IN IST ERU L D E FINANŢE DORNA Negulţficn ’ D . ail-tor. V. I I 1 IS M A IL TigaiSUi D. ad-tor fin. XXI TIMIŞ-TOlîONTAL Crăugu G. nd-tor fin. IIT DUROSTOR Mungiurca DrSgltjci. I T13IJCOICMAN Vasilin P. ad-tor fin.\LU<K Stavrat Diraătrie. J Nemet. cl. I I TULCJvA Staruatis C.. Sulr-inspectoi'i cl. V-. ad-tor fiu. U I RĂDĂUŢI Alznex (ohil. cl. cl. î l l HU N EDO A RA Gf-otgescu Tonta. cl. nd-tor fin. I I I HOTIN Popule» Apoloil.. G-ral Caiutiftiio Popcacu 13. U I ODOIUIEI Anustnsiu Cî.. iul-lor fiu. ($pcck»0olc): V ultur 65. Lân^rio: î !-• Gheorghăn I . tV IA Ş I KirilfS I„ a<l-tor fin c). cl. I.. ci. cl. aub-ad-tor Trai ah 28. ad-tor fiu.j ad-tor fin.ristcacn C.-SARAT Kftpennu D.ul-tor fin. I FAGARAŞ Zl&tescu SlftiO. ad-tor îi))..... ci. I t l NEAMŢ Georgcscu Jln rin . cl. ad-tor fiu. Radu dela Afumaţi 32.. ad-tor îin . ud-tov iin. cl. T M SATir. Voinicului. 1 IA LO M IŢ A Ţutuinmt Şt.. sub-inspcctor financiar.. cl I I TUKDA-ABIEŞ Cltiţitniii Lcontc P.. cl. cl. nd-tor fin. ad-tor iin. IU SALAJ N ita Dim itric. ci. ad-tor fin .. ad-tor fiu. «. ud-tor fin. cl.. cl. IU OLT Steviu N. cl. cl. cl. nd-tor fiu. 111 FĂLCI U Baleleaau A . M. | Voiculescu C-tin (spectacole). ] Ioan Cwar P. ud-lov fin. . G . ct. I T1G11INA Coroiu A l. cl. cl.

-Ştofan-eel-. Diont«:scu D .. Bateriilor 4S Baloteanit Antinogen. Trruan 38 -Stoicescu-Pila N. Prcl.. contabil. Hutel Bratu Gardo GJi-. contabil. Y . Popa Nan 33 Zim C. Ci3itdiu 6 Vardala Leon contabil.. Alecu. Parfumului 9 C ircuinscripliu l".. Vospasian H J. IJisliJKme-Luthfcr !. controlor-şof. Atelierului 26. Sto-ncscu V. ad-tor financiar.Mitropolitul Grigore 27 Ctrcu)ns-criplJ<c IX. MiliSescu Paul. Minotaurului $ 1 C ontrolori: PetresCu Dumitru.. Gh.Cometa Ş e fi dc ser viciu. Silivesfcrn 30 Voicnlescu Ilio. fu n d .Sirenelor PA ZSnes-cu I. 11: D ic>nitr&si.. Gcorgoscu GJi. (succesiuni). G.. controlor-ţof. ILFO V Controlori f is c a li cl.. (sjKictacote). Anton Pan 3 C ontrolori: Dociu C. B3U5*Oann 35. Pa«tlina .. G-rnl Alex.. Lanţului O bisGeorgescu I . contabil. MKcclart 3. cupoanelor). Portiîrescu G.percoptor-şcf. (constatare). percept0rs< f^ lîontZa 6 RSdulcscu Petro 0.-str. Iom'sc-u N. contabil. I>ra^Oin iresuu C. PoJirib R. Vcrdo 34. sub-inspeotor. X .: Gltifculcacu N.R osclti 26 Anastasia M. Polonie 27 îoncsci. contabil. Toamnei 63 Dumitriu C. Pantelimon 15u Vnsilescu X. I.. Dcccbal 8.ccu Al. SeSrlîttoRCii 15. contabil. BuzOţti 22. porcoptoi-ţof. contabil.>nţ Şt... Olteni 31 Ş e fi de secţie p r in c ip a li: CircumScvipl-ia V£y str. Popa Tatu 4 •Controlori Cristctscu I. Atij-hol V. (verif. A batorul Comunal Alcsandrcsctt C. Oprau El iad (casier). T . ArjneneaacS 1 Stîinescu loan S.. Vircux»ucripţiu II\ str.. Aristuu # Ifiidulescu P.. contabil. CobSlcescu 26... C hilia 33 C ircum scripţia I I I ./ : Controlori: Casaseviei I (tax-e militare). (timbru). SI./icuioii Al-... Şerban-Vodă 122. Molilor 373 Percepţiile fiscale (lin Capitală Circum scripţia /.şeful conca|>ili(Kţ3a>. {casier ccnfcrad).. Vvspari 2(». .. VlSiloianu 28 C ircum scripţia V il. X. ’l'apo> VodS l^:i Circum scripţia X . Parol. porcoptor-Mif. sul»-aci-tor financiar. Armasnlni 11 Popeseu. controlor-^of... str. Xioulcscu N \ (casier). Hfov Str. slr. AloAnastaftescu O . XEcnleen» 24. Şos. Y a*ile iM&Citr 188 M-atccsen M.*<su Clic. A l. slr. perceptor-şef. BelÎKarie 20.i-S A D 'Ţ i \ F IN A N C IA L ! A C A P IT A L II — AD-Ţ1A F IN A N C fA B l A JIT1>. LaOn Vodi» 4. Tftm&duiauu. P-. Alexandri 12 C ircum scripţia V E 1I. Giuan Paul (castor cupoane). Colcntina 61. Vodîi 5 t> înachi Vecliiulcscu X . Tunari :ît Poposcu Et. lî-dul Basarab 5S . G. Xisipari Să Oeincfcrcscu Au ton. N . Ş c fi de secţie cl. poreep<oî-ţof. Palatul Justiţiei 2 Popeseti C. Olteni 40 ! Xiculescju X.. Hotel Bratu V»rdala C. Sabinelor 28 3Iaiic. Barierei 20. DXgSnescu C. Drag-o. Emancipata 20 . (şeful personalului).. fStîinescu A l. str. «(toi M oşilor 100 ÎSieulesCn D. pcreeptoi— şof. Macri P. B-dul Banar'ab 103 Niculiisttu Iancu. sub-inspector. (spirtoase şi fond comunal). L u te ran ă 37.. îoncscm I. (roeursiirij. L a b irin t 216 ‘ Zamfircşcu N.. Coaniinului 13 xandrcscu 12 î.... (casior). Constantinescii 15 A. Udcanu Marin (casier) Ş e fi d<i se etic c l. VSe&rcscu I 24 C ircum scripţia IV . Gr. Alcoa Sutcr IU Dumitroscu N. Carol JJavila J4. pwceptor-jjcf. Labirint 513 IouCsCu V. I>udeşti ’ llfl. GhiţS Koiangiu 32 Ignîltcscu P.u G.. (venituri). V. Viitorului 107 Cojocaxu N. G-ral Labova ry 23 Patulca X-he. Ştotaiaescu V. X. (registratura). A. Str. O. sub-ingpcetor. lîa<tovici 4 P&noiu Ilio. V.. B-dul Basiirab 105 Covrig«anu 1. Al. Berzei 33 Controlori: BStânoscu I . V iclor iei 103 Comarncscu A. V iitorului 197. Vultur 153 Manoleu Cl». Elena Cuxa 14 Birbnlescu 1.. Controlori: Conssia nfc:ne. Mieilor J$ C ircum scripţia X I. (constatare). (.. sub-înspeetor. (administraţia si ordonau taro). j Contrcdori: Oprişan C-tin (coivstatarc). Arionoaci 3*iIonescu V. Duz-ilor 11 Atanasin I..M.. I . iH>ccoptor-§cif Cîtisows«liy loan. Controlori: C ontrolori: Aiiastaseacu C s Şos. contabil.. Dintre t/ârje 4 Bitdulescu îş".. Ivaneseti I. Şos.. E.: po rcaptor-ţOf. c al. (cifra do Afaceri) SXnduleseu X. C. Bălfiscanu 45 Firan C-. Rfidulosou Zamfir (timbcu şi succesiuni). Ş e fi (le serviciu: Gagiulo-scu L. Alcxandrescu 27. Arionoaoi G7. aub-iusp^ctor. Cril i. Gr. Cornelia 10 Ţilcnski C.. «ub-inspeetor.'irc 38 Gliitescu Aurel.j iiun dru I. B-dul ÎMiirJişeşti :» StoenOSCu G li. Cnza Vodu 99 Administraţia Financiară a Jud. P rincipatele Unite 2S. Xficuloscu î. p^rceptor-aef..j controlor»^of. D. G-ral Borihelot OS. Claudiu S Bl-o. 3Ii3!ăe5CU Şt-. SSvuloscu Şt. « Ir.

31. EcaC. Soitei j u I. com. Schitu . sub-dtrector g-ral.... Hotin 38.. C. c a s ie r ie i e c o n o m iilo r Pctrc-seu N.. Spătarului 20 Ionc«ji. Sabinelor ot> Jsroveanu C*tin. S e r v . Şos. controlor-şct‘.. Contencios Cassa de Depuneri. Consemnaţtum şt Economie Caisse d^ D6p6ts. Antoitoscu Ioan P.. str. Suvonir 4 j Dumilroscu Cantcmir. Caaiirmci t'I C ontrolori: Bra.sub-dLrccior g-ral..chc ProtopopMen S3 Cristca 31. A l.. Mihăescu 20.. preţul iute. Kahox'ci 227. Piscului 2:5 ŞtcfKacscu Cr. Comunal şi Viticol Direction du Credit dSparierafcntal. Fierbinţi Ilara in D.. Prol. sub-inspector financiar. lî-dul Col. Yirgiltu 1 7 Şcjnescu D.» director. . Dr.. Scr^iu 29 GswlCscu C-tin A. 3 V L Ghica 17 Serv. Vasilcacu G-. C O . I. s-cf dc birou. C-. sub-castfîr Central.. (Olteniţa) Serviciul de control Gafcncu C. Dorobanţilor 20J Sub-dircclori: Ghiţcscu Gh. Călăraşilor 7$ Gauca. V.. Yăcărcscu I I Xo. P» lad-0 76 Matscsuu D-tm. D. Turcului 23 Caravia Gh.. G riviţei 6S. Aurelii: 20 C.. lîondA 40 Panaifescu O tin . . A Lahovarv 33 Vlftdoacu Gr. Hotel . Afinoraviriilui t). Ş e fi dc birou: . sub-casicr centra. ţef do #crv. Nisipari 21 JnSjtcclori: Vulceanu Alox. contabilităţii depunerilor Mosc» D. Colontina Constaniinoţcu D... Cjistescu I.. liondX 40 Miclescu Al. inspector g-ral. lîozolor 5. advocat.. director. Şorban Vodîl 118. Jul. (^pi£ăn<5şti-Tol«. c-asior i n t r a i . Bateriilor âl) Z-encanw Andronic.1. Serv..Maicolor 1 Direcţiunea Creditului Judeţean. Miicolatâ 1..S... Şorban Vodîî 121. î5«p >leon Aii». director ţy-ral.M UN'AL Sjl V T f lC ljL — C ASA D K D lv P U S E R I Ş efi dc secţifi principul* BorgOTanu IS'.. *2 2 Morusan Vasilc. Schitu Maicolor 7 Gltcorghiu I. B-dul Pa..'isior centrml.. inspector financiar. şef do birou. Lahovary 1(• A Rîidulescu Tudor P . str.k a se a Calea Victoriei 9 Consiliul dc administraţie: Vilacroso I. (Ploe^tt) Mândroccanu Teodor. Visarion 2 Tcodorcscu O . Logofătul ISSut IO Hajiescu V. l»or*ci 9. Teodoroiu 10 Icanorici Ioan. O vidi« 0 Doncscn Aurel. CSlăraţilor 127 Cluvu Cli. Lungu. Ştirboy YoilS 181 Şefi dc serviciu .. ÎS Snpteraibrio -llî. G-ral CcrJce» 8. Dr.. .» com. communal «t viticole — Direktions-Verwalt-ung der DJstrikis-Gemeinden-und Weinbau-Kredite Calea Victoriei 9 Ad-tia C entrată: : Quinlescn Ioan. Victorioi 0 Christcscu Eugon.'» Ş e fi d c birou prind^m U : • VlSdcsau Ilic. str. A-. D irc clo rt: | Koraaiieseu Ştefaiu Lnscitr ■ < > ] Stooncscu-Dun$re P. MiUai Rravu 82<5 Dunxreuuu N. O rjhidan C. Hotel Union Direotiunea generală Dimopol Ccz»r. S p u ar..orimm) Motss Edua-rd.. Prcl.NJ^cropid Cerfcez Şt. Sunonidc 20 Ş e fi dc zcrviciit: TraMroscn J„ JConoturioi S. şef de serv. Răsmcrtţrv C. Austrului 10 L3tz£rescu Siiithn. G. Aurel Vlaicu 150 Radu Alcx. director g-ral. Pop Era. I..C R E D IT U L J U 0 G Ţ 1 A X . Popovici Al.. P»r<iul Bonapartc • tir. Stunciulcscu P .. Cllivu cona.. sub-c. OipecjEunea economiilor Koco I... Abrud 02. secretariatului Ooiwtanlincscu D.. Vespari 45..jbeanu Gh. Diociu N. Lupu 1î» 3[c>nbrii: Asf i dc birou: Arcautcscu Gh. Conslgnations et £pargne — Depositen-Conslgnalions-und o e fîe t!.. C.» oaLcn Griviţei : Siib'dirccJori <j-rali: Şlţman Alcx-. ilicţunele 10. Iludeşti Cliiritvacu Gr. PlotăţoS 2 Dociu. Viitorului 141 Ş e fi dc iccţia: Moldovcanu Alox.Tnles Micticlet < > Serv. Poloni •* . Zidaru Petre. Grivtţei 4 AtanaScscu V.. V. I. Şlefiîncscn J. Antim 3 b Cou$tancEne&cu Titus. Căţclu 28 Ifarara Victor. sub-dircctor.

. | MihSilfetcu G.. R. Elcftcrescu 21 Ş e fi < ! ■ ■ : birou cf. şef de birou cJ.. I. lV-păr£ţeanu ‘ Ju Nicolaovici Ioain. Principatclo Unite “ făPop&sou Al. Dogiuilor 3 ’> Maoolicxcu I. Cerc** Hi Str.. Vasilcscu Al-. Birtegii “0 Lalescu Trai an. Popa Soaro 30. Olimpulut TS Pnrapcaru. ei. Aurel Vlaicu '23 : Golcs Vasilc. Arhanghot 8. Anliin 54 bis..t do Fmanţe). G. A Nn. bir Ou. d i Chibrituri Direcţiunea administraţiei şi monopolului Ş e fi de birou: ICnoscu I). S- . in^pcctor. Canlacuzino 00 Direcţiunea culturei ■Noiciulescu 31. Toam­ nei 72 Iii eseu îC-lftC. I. Ş e fi dc birou cl. utr. ctircetov g-ral.. casieriei Anton Stau. No. sub-din-ctor g-ral.. Kiselcff. *cf dc serv-.. Schitu Magureanu t7. Popcscu N. Vasilescu Cli. Urantis '1 Fctcn J>-tro.. S. i> %imfiropol G. Sft. dircctor.. Regia Monopolurilor Statului Regie des Monopotes de l’£ta t — Regie des Staals-Monopole C ak» Victoriei 1J5 Consiliul de administraţie Serv. R. I 19 Cart.. «iti*.. Pa Iade 7-j Membrii: <î*ral Lambru t>-. lamandi Ed. ei. C. ^cf dc wrv. şof dc serv. contenciosului i Pctrcsca I. Lascăr J < (> Olreoţlunia conbbUităJ’i Calea Viei«>tiei I ll i Nosfor O tin . Lue-neî 20 44 Cart. cl.ItR G lA i^ N O l'O L U lU L O lt STATI7LUJ NioulosQu 31. advocat.P. III. Parcul Boaiaparie âtr. Hotel Excclsior Nicul eseu H-. Spiridon-Tei 47.. Harjou 1. 3Lnrino<cu V . Măria Ro»cUi â» Ş e fi da birou -j)fincijJnli\ ‘ Moisiia G.lî.. Snb-w sieri centrali: Serv.j V iilo r 7 a Cart Fab*-. etr.» Şcrban Vodi 63. ScîirlXteîcu 13 Serv. Şos. Ş e fi dc ff<jru»ci«î Alimitncscu AL. cl.2 MihiîoscM P„ dirccto-r princ. Marincsou Au roi. Cart. E . Veronicib Mii-lc < 1 Vulc&ncseu 31.. cl. şef rlc. Aloca Iîl»3icA. ştofiinescu D. str. sub-dircctor cl. G-ral Râmniceami T. r>0 bis. XlStosc-u N. str. M. S... ordonunţărei Popcscu Tiberin. . Şcoala Centralii < îi} (Agricultură •Oancicov T. log.. iiisjicctor. LascSr Catargiu 2 Vîcolaide C. Moţilor 2GU.f advocat. Viilor 7 a Cart. I. Fabrdo Chibrituri Ş e fi dc serv. Miron Cost in ÎS Diimitrcseu G„ şef dc Idrou princ... Fabr do Chibrituri Ionescii Boiuan. 11 Cart. Atoliorului iîSi ro>n(s*cu C. -Manufactura Beivolliescu Apostol. R. I I : 31iu Radu C. SV. M . Austrului J0 "Sandu-Aldca 0. Barierei 22. 31. S.. str. Şos. I. R. I: Ş a fi de birou fn inc.. *aC de berou princ. Emancipaţii '2 .....Vlad iniiresci: 14 : (iâdei Alexandrina. sub-dirootor. sub-dircctor g-ral. 3JiU tari 32. 31. C..T . No. Toamnei 0 Manca* Al. Ştofa» 1if Dragon) i icicn Tom a. duplicatelor vi împrumuturilor Koteauu T. M.. Radu dclu Afumaţi 71 loachimesou A. str. cosior g-ral.. Popa Soare 10 R3dula*cn G..j Sft Elcftcric Vochi 42. T«><:nlui 7 Aloxujidrcscu A. C'Sratucca Fior-:» D. sjof dc birou princ... T. M S. R. preşedinte.I. (Jnirci d dero lonccovici Teodor I.n Aşrcipa. cl. I . Dor-obonţilor (Cartion:l Mins. §o?.. str. inspcctor financiar. director. V. Sft... I . Bom-scu 10 Hubcr I . I : Wagnvr Tereîta.. Ghcorghin T . A Cart. Sf. Alexamliese» 93 lori-R I. M. cj. V. «wb-director. G-ral Angholeacu V Angelcso. Popa Tatu 1 ‘09 | Ripcanu Gh. A. Ş efi dc birou : Gberman L.H Cart. Şo. Oiiv-u 'S Sen*. N<îrv. Hotel Union Constantincscu-Ok Gb... F. Troian SU loacîiinicscu A . 10 Cart. casier. Oojoeareanu V. T .. Crîşana 42 Hubcr A l. depunerilor. Stoian ţ i Bărbi: 7. SPopcscu G.. B*dul Bonapartc 10 Direojhmea generală Popes<. Gh. Protopopcscu Otton. î>.2ft C arieri p r in c ip a li : Cernoscu D. ţef dc *frx. 4o Cart... ci.il Iulian. Aicea Independenţei 10. Pantoliinoj* 16 Ş efi de s o v . str. Pantasoglu Al.. G.. Prl. Vorncaou N. I : Mi ţiîti Jescn K. Popa Tatu î>C. Fracmazonîi .M.S. Gr...i Şefi dc *cn>. ţcf dc birou cl. R. A-. I: Traian 134 llioscu M. V iilor 7 a Cart.treseu D. V. Poptscu l. A No. 31. li-dul A. Jimionceon Chr. Hotel Continentul ? VISdoianu D. GJ>. s-ub-director. . aub-dirCctor. III.

str. R. «tr. atr. 3t. con-luctor princ. Dlrccjlunea t2C*inloă. c l. D. 34. 31. I i ': STATULUI Ş e fi dc birou . Depozitul central de *utanem brute DuraitrOaC’i Apostol» Stirbay Vodă 1”0.16 Stroescu Lougin. TcOdoroscu Emil. Ri-Csou A ural. Fabrice» Ripan C.. Romană 10. A . 1. Victoriei 3B. PlotjBu Augustin. Nr. Braţului 6. S. Cart. G.. F u rtun i I. ~Şcfi dc. Nr.00. Pilip«-cn G. el. Bojjisu^oţ Alex.. S ub d ire cto ri: StrXteacu A l. c l.. . Şcoaloi »2.serviciu . • Nr. S .. aj\itor. StiinOfCu N-. A l. Dumitroicu lî. Viilor 7 A. S.-şof. şeful dopoxitului. Cart. DireoJIunea vânrSrilor Con-atauriucscu-Comann. de inspioţl* In sp ectori p rin cip a li? •Grunau CM B iin l rordinand 32. 3 Cari. Cluccrului 10. şeful depozituLui contrai do tutu­ nuri bruta. ajutor.. Kub-director. de Chibrituri.. Tflniacscu O. Fabr. R. ing. Gboorgliin Al.. M. Maramureş IC. &. aer. Ş e fi de birou p rin c . conduc. <le Chibrituri 22 Anesfci» Slaria. şof de depozit princ. B. atr. cl. Atanasâu G. Rahovei 66 Milcowanu N. B-dul C.. M. M ihail Cornea 24 Kanufactura dâ iutun r Belvedere" B-dul Bstorab (Lutter) Aloxandrcseu Tho-nis Ioa>u. D epozitul de nare Obor (gara Obor) ConalAntinescu I.. P. şo ui depozitului do fermentare. 2. B erzei 03 BSic<*mnu AL.c3si«»v prino. techuic.birou princ. Serv. II. Yorla». Ma­ Sfâjioecu C-. G-ral Anjjelescu 42. Cart. Laptelui 25-. C'<dea C ălăra şilo r o f Popesou Mtrtwl. Jw Cart. 33 Cnrb. VeitoruNii 171. 1' Cart. .I. str. Xţariiv Roiotti 61.. /- 51 ‘Costoaau ^oxandcin». I : Dnmitr-escu C. Pr*doscu M ihail. Ana.. 1 . Aurol Vlaicu 176. A Nr. M .. I I I . -cl. lacohescu Gabriol... D epozitul tfo. ?tr. Cart.şOiful depozitul ui. Nicolau 12m... A.î?r. II. JNtanuf. şeful serv. Dreptului I I No. do Chibrituri. str. I .El. Potr-OaOU Engen. Ilic-ci» Gh. casierul oaselor spaciale. do Chi­ brituri. Culitu do Argint 0. Mxn-ifnctura BolTedcro Ott Al. Fnbr. Dumitrescu C. şef dc serv. duţitic de A r//in: 0 Apoaiolcioa Ilie BobeicS Alo*..cl. şo^ful coniabilităţii. Raţiu 2. Cftu-taf. InspccOrri: Matowciu C. ijof dc birou. Minotaurului 32 StănCMCU C. cL. M. li. H Preotm Gr. Pctr«<cn I.T 0. 2.. Sonaca 1. COntabil-şef cl.. Ştefane seu Emil. 7 R M. ş-cnil cconomat.ijyful fabricaţiei. Cart. str. N. nufactura BolYOClere Zahia P > conductor cl. R. cl.RUG IA M ONOPOLURILOR Ş e fi dc birou p rin c . Gh.Manufactura. M. contabil-şef> S um a P o m pilm 10. S.!l8tr. Fabr. str. Raiiovet 203. casiorul mArtufacturci. Fund.cl..jprinc. Elona Doamna 76 Constantin^cu V ".. D. AL Lahovary 75.uziuo 4. Cart. str. li. Belvedere Corbu Docflbal. I U : Marti ncscit D-tru. H a"iu N-lao. sef de. Butnaru L. M. str. Popcscu Cristian. Fabr. atr. S. Aurel Vlaicu D. şeful fabri­ caţiei. [ CAroiu I. R. D epozitul No..> Transilvaniei 51. D epozitul dc ictre F flarct. Braţului 3.Verdo 19. M.. DJrecJîonîa cxploatărei $ub‘dire ctori e i. ^ofisl dop©2itului> Buzcţtî 90. şeful depozitului. 60ful oxpediţici. C Conatantinescu Olimpia. A. dircctor.. Fabr. Fabrica da chibrituri j i timbre Filaret . I>. Prccupeţii Noi 33. Isjvoranvi 11. 5 Cart. B . S. Bolvcdcto. "R. I. atr. M.'. Manufactura Ş e fi dc birou cl.. Fabricei . I. R.. Ş t f i dc birou p rin c ip a li: flaxn N . dircctor. Cart.. iujc. cl. 6.n G. Ş e fi de SCr». 2 Cart. str. j Şerbăn»9cu M. In«. conductor princ. Fabricai Gheuţi Ioau C. S. Teodwrn Radu. Fabricai Pompilian Gti. R . şeful depozitului. 11. F. Teidoru (Pilarot). Viilor 7 A.» slr. S.l ^(iful<iosK>zit. ing. Marinoscu Auro!. ajutor.. Nr. i i . ol.. G. Cart. D.. lono^cu I.. Fabricai Potreseu Oprea. P. princ. Manufactura Belvedere.S. ilurjreacu D-tru.S. Manufactura Balvcdcrc Ionescw V. L. Cart. Str. director. Cart. ■ D epozitul 3. Octavian Nes*or. Şou.» inapCCtOr. 3 Cart. S. Manufactura Brener A. str. iM. Fierari 11. ^lanufactnra Belvedorc M iniolu Claudiu injj. î?o. atr. M . Vergrv p.-^ef. I I . Malcoci C.. chimÎ9tj»rinfi. Cabul 38. Gr. Tio)vedere. FrancmazoniS 6. Cuza Vutlîl 3. Brătişanu I. J)r. c<»ntaljil-ţef cl. dc Chibrituri Filarot. Nr. R.. I. liom an& 10 Pruşan C. Care. sub-dircefor. R . SCosmulesc-i Ilie. Stupinei 5 Mihalaohc Şt. şof-mecanic.. Topolovcanu Ilie . I: Bclvodere Albi net?. str. Gh-.. s-nb-director.. I I : Stroliccacw N-lao.> Manufactura Belvedere. 1 R.*j03. cantabil-^ef princ. oontabil-şef. Car*. S. Marin >scu C.. jElofcorCsCu (5 Port-ca Atifc»a$ie. M.

diroctor g-ral cl. B-d Basarab 120 Vasitcacu I. Administraţia centrală Inspcctor! generali cl.. Putu d c. B d Baţarab 200 Vnsileseu Şt. Armenească 52 Stefescu P. G-ral Cernat 8 PftraxeJiiv I. substitut de procuror. I I : Bodnîîrcscu Arist. Cob3!ccscw 4. I : lîalSnescu Ifosetti N. Direcţiunea generală a contabilităţii §i personalului Cip-Xiami G-. director cL J. 77/: BriSneanu Jlie... C.» Viitorului 16'J Ccrnat N. MINISTERUL AGRICULTURI! SI DOMENIILOR MJNISrtRE DE L’AGRICULTURE £T DES DOMA1NES — ACKERBAU-U. Cvnştuntinencv Al-r miniştri:. C-tin JMoroin 9 bis Seteanu M. Fund. sub-dircctor el. I II . Pândei eseu Gb. du-. V-Io Jîatlitnc-scu Gr.. II. I'oloscu Lconida.. 31.. Victoriei 214 loueaen Guiţau N... I : de servU iu cl. Gara Chitila Pcfcrcscu Chr.. Fraţii Boreoni 4. Ur^inus 6S. ItalianS 24.. I. Precupeţii Noi 29 0 "broja Gh. lîâm ni ccanu P. Bisorica Alexc 22. (Galaţi). V irgil. RondS 5.Bani* Mania 1 $ Voinov 0. OOMÂNENP^lNlSTERIUiVJ. . Borzei 70 G r o f ie ri: I.'l c o v o îc u BSnica Gh. procuror. Victorioi 110 R cfe rcnd an. j Scirbn Grigore. str. 'J’omes«îu Gb. I I : Boantă. . director g-ral cl. Caragiale 13. Ş e fi dc serviciu c l I I I : Uianu G. Bucium 1 1. .PiiUrîî 8.Protopopcscu 101 A rh iv a ri cl.. G-ral Dodft 12 bis Popp Fabiau. Dorobanţi IOT Georgcscu Eni.. I : JLnga N-lae. SpL Ciurel G A rh iv a ri cî. I I I : Vasiloscn V. T. ! Jjerbîinosou I)i»mandS. j Ncdolceanu Ioan D. Bîncseu N-.i G-ral Anghelescu. G-ral Budiţteanu 20 EnigăTOseu I.. Victor Eruanue] (> IacoY««cn N.. 23 Ile fe re n d ari cl.V.Rerussi Paul... Culmoi 8. Farra Ioan. Ecat. I Şefi dc 4'crt7('oiţi c l I I : | loncacii Stcrian.. Sft. Puţu de Pifttril 5 Stoicovici I. Cahul 30 D im in C . Oziris S "bis Stoica AL. Şerban Votîfi 68.. Moşilor 202 Lucind i C. Bncium *.njttlD ri: ăloraitc Gh.52 IN A T /F A CURTE DE CONTURI — M IN IS T E B U L A G RICU LT U RI] Ş I D O M E N IILO R înalta Curte de Conturi Haute-Cour de Comptes — Hoher Rechhimgs-Hof Calea Gri vitei 4 Grec&SCu Olir. Victoriei 15G I vaşcu I .. Costache Negri 2G ftobrcscu D îm itrkî.. Tiînaso Va$ilesen 35. Ţcptş VodR 1 2 . Ş e fi de birou princ. Izvor 12 bis Todirnşcu Gli. Toamnei 2 lîudiţteauu 3?. I Grigorescu Aloxandria.. Augheloscu 09. In sy cc lo ri cl. set* de cabinot.. N-. Slaidanului 3 1 . sccrcfar-g-val. Victoriei 203 Ţine E m il. şef dc cabinet. Moţilor 234. Traîan 1GS Voinosou R . Ştnca-i 9 (frefieri. B-d Pacbt.. Cb-rculcseu Deni. j Casariovm Victor. Prel. G-ral Poctîiş 12 Oamian N. I . T raia» 190 ArţSrcami Pciidcriu Mi hai l. Plantelor 64.cî. I : Troian O tin . Romanii 3)3.. G-ral Glt.... Ştofiinoscii 0->in. D. g-ral cl. Fu rid. Cometa 1 H efercm lari cl. Vladimircacn 7 Xn3#cctori generali cl. Romnnîl 1 1 S . I. Şincai 4-i.. Stuncseu Ilic. A"emogl«t Aurel. Canraom no I.. ■ Boanihu M ibaîl. Teodoroiit S Cbnft'iiert: Angclcm i î-i Argeş « Caracaş T.. Gr ivitei i 5 Pomoies-cu J ) O l i m jm lo i 30 So|itville Cexor. Popa Tatu 433... Eleftcrcsen 13. preşedinte. I I : C>n:na«t Gr. EiiScbesttu Afibail. MibSilcsCu Şfc. Boo.4 2 .t Toamnei $0 Refcrondciri c l I I : AL. I : Bosiaiau C. IjuonegCi» Mireca. OJ*. ■ > M ediei: l>r.' Inspectori gancraii c l. Victoriei 102. Corne» 20 Ignat Enaclie. ÎI. Şlefui» I Ivt*scu P. Ar maţul u i 7. sub-scerctar do st-at..safi: H-fîncscu Poinpilian. î l Iunie 20. (Enziîu}.. Palaa 1 Popp Txaiun I. Bule vadul Carol I.M ibai Bravu 10“ .. • MihăcâCu Duţai. Lasoir 98... h .

I mpîioSroi 52.Niculcscu D. Davîdcscu Elena.v 97. Auro]iu 23. A. Gheiraso 13. Parcul Carol 1. / Inspectori controlori cl. Ciurel 31. Socolescu 23. I : Ptlipesou D.. Uranus 47.. 1 3Ş e fi do birou cl. Lipcani 1. Don etreseu N. Dorobanţi 107. I I : | Popovîci Anastasia. Ş e fi dc birou c l. Voseanova L. I I I • Nanu Aurol. Varala O t»n. In s p e c to ri cl. Drugcânu J>. Speranţei 47. j icul a o G.. Agronom i inspectori rjcnerali: I Popa Valoriu. Siirboy Vod.. I..j. . Alexandru Anton.. $ub-dircCtor g-ral. (CltisinSu). fjox. J : Seca. B-dul Basurah 9U. CantaciTîino 3i>. Mincu I No.. Agronom i ct. Orchidnn C. 7: Macedon fth. GantilS 4. Viei 0 Boern M. I I : Năstase V.. I.. Fab«n Toniu.. CoLSlcescu 4. Crepusculului 3. Caza Vodă 104Ş c fi dc birou cl. Teodorcscu Gh. Agricultori 7 Î> . . GrîgOrft Pleşoianu y. «tr.vGh. (Chişinîîu). Pcrcep-toru N. . Staţiunea Agronomicii-. Coseiuc Aurol. str. (ChiţinXu).I I : Panaitesou A l. X. director g-ral cl. Calea i^loreasca 28 bis D ire cto ri: I Gorciu V.M IN IS T E R U L ... Moşilor *245. Progresului 12. Buztetî 10). Buciumului Al. Povernei 35. Cahul l>.9. A. Sft... Uranus 28. Ş e f de birou p r in c ip a li cl.. Wiuătoru P. Knoehtol W ilhclrn.ţiu. Nicolau N. Transilvaniei 70.. PopC-sCu-Vilcoa I.joiajju 7. (Clriţinfîu). Avram IftiiCu *2 4 Ş e fi (Ic birou p rin c ip a li cl.Cl.il 37.. Prol. Cobulccccu 4. Ştofai» (J. Ş e fi (lo birou princ. Georgian lî.. I I - i Domldci C. j Horvat I. Inspectori agronom i: Said«C'Iv Parcul Carol J. BKrdescu-Colentina.. Cluj. Agrononti cl. Bucovinei 40.re. | l)<*8cSlcscu N...s Paroml CaroJ I. A quila 21. lî-dul Fcrdinand S i. . H ârjou li. A G R IC U I/T U IU I §1 D O M E N IIL O R Potroscu P'ctre. l i : Pclroifcnu V . Anrtrone. Pnpeseu Gr. Svitcanu Gh. Şefi dc serviciu cl. Andrecşeanu D-tiu. lonescu VasiJc... Gariviţ«i 242. I: TiinSseacu G r. (Poptniara Igltiu). Profetului 24. Şefi de serviciu cl. Elena Cuza 1 6 . Sutr inspector f: Secări N.. Alexandrcscu M „ G-ral Lahovary (10. I: Bucurcscu Gr.inu Elena. Ş efi de birou cl. I : AuiXrîtscu I ’l. Ing. ŞtofSnescu D. Iu]ia Uctşdeu -i... 1 Cloeoccanu Rug. Dr. Şincai 2... li. Cratofil Eugenia. DlrjicJiunea generală a fermelor ş i vitlcultorei Cîruntu D. (Cliişinîlu). Paulesou 34. (Cluj). j lîosiadă Petro. In spe ctori cl... Ticliamis Gh. Diacon eseu C. Lciaiccanu Vaailo. agrono­ mic.. 'T I: 53: _ Şefi agronomi cT. Negmţiu E m il. Romulus S. (Blaj). Gabrieloscu Hora. (Cluj). I- Lupan Horia N. Eliza 11. Esculap S. D ire ctori agronomi inspectori generali: Inspectori ci.. UahtalovsdUi. Boambă Margareta. Popovici Csrchcz D. Giurgea N . OirecJiKnea generală a îndrumărilor agricole loncscu-Siseşti Gh. J)r. • Dociloscu I .. ElefteresoM I. Lutudopol C-tin.. Georgoseu Victor Sul-dircctori agronom i insjicctori cl. Gh. Traian â... G-ral Lahovar. director g-ral al cons. (Vaslui). GhoOrghiu C-tin. Doamna Ghica S. ... ! Lupu V irgil. Rond!» 28.ţcu D-. Parcul Cairo! I.. J : Niculoscu Potro. Jvjinescu O. Inapcetoratul agr. Falix 61.. Bîiţilft G. j Ouatn C-. Ctomoo I. Macedonia 1 » . | X iehila C. (Cornîuţi). Gr.. BurghcJc» 12.. (Chiîjinuu).. (CSiiţinSn). Inspectori generali cl. .. I. loncscu L <C . InSpOCtori (f-r<tli ctgro»0m i : Stoian C. Viei 7.. I I : Wruţu D . RXduloscu Ilio. j Grintcacu Erncst. StegSreaeo P. (CUiţin&u)... . Polihroniaâi N. ■ Anania I. Bratu Ilie A. Aurel Vlaicu 31. Agricultori 5. Cîilincscu N. SXndulescii C-. 11: Songhin Nutu. Penovici 19. Traian 180.. G-ral Cerchoz 25. Cameliei 12. (ChîşinSu).. A. I : AtUoncţcu M. Ban» Manta 41. Ghiocei 5. Costcschi 31. T. Dr.. Georgesau V-. Macxi Floirica. Inspoctoratul agr. J -Guzun Gh. Craiova... Ştoflâoosou N. PJe.

'5 t

MINMTJBRTJI# A O H IC U J/i'C K lI Ş I D O M E N IIL O R
Xnşpcctori generali cl. ITL:

Varonoa Aurel
Agronc/ni inspectori cf. / : ' Cocîq E m il, Şos. V iilor 13.

/Şefi de serviciu e l. { f/z l>uinitrescu C-. Mccot 57 . Ş e fi de birou cl. 7: Si/ojescţi Ortanşa. Carol 3 8
Ş e fi de birou cl. I i :

Goancea Ş t . N-live FiliinOn $. PopGsCU Crttciftim G ., Sft. Constantin 24.. Teodorexcu J., B*d»l D. Golescu 21.
Agrontomi inspectori cl. Z I:

Goorgescu Eugenia Mateesen Boben, 13 Sepie di brio 32:!
Direcţiunea gen3rftfă a în'junătiJirH or funciare

MibXilcseu C.; Iuspcctomtul Cliişiiian. Rati» Ootavian UihHUscu I.
Agronom i inspectori- cî. J J J :

Nicnlescu Diam undi, Aleea Sutor 2 1
A^reaiom i inspectări a d m in istrativ i:

Scocjicsou U-torw, Insp. agr. Cluj.
Agronomi şe fi c l. I :

Pctrcscu D-fcru, G ri viţei 15. SXvvulescii Ilio, Insp. agr. Cluj. Iconoxuu Mircca, X-lao I3ftlce*c-u 41. .PîltrSş-canu C. N.
B illc » n A n ibrosic

Calea Victoriei 102 Gcor^osco N. 3., ing- insp. g-ral, dircclor jj-ral al aerv., G. I). Palade 35 ttoco M îhail, ing. insp. g-ral. G-ral Angheleseu 08 Tcodoreanu Ioan, ins.% şef ol. IF, Mau» Cava fu 35 Lîizaroscu A. A-, advocat» V. LaacSr 25 Pnntela P., şef de serv., V iitorului 53 Constantine3CU D.. şof dc birou |>rinc., Rădulescu Asaan 21 Alexandroseu Maria. şef d« birou, Desj>i:ia Doamn» 12
Oirecjiunca generală a pescăriilor

Hogaş C.
Agronomi ş e fi cl. / 1: ChristosGU V o ic u , E c o u lu i ;>•). Ghisdiiveaon X., Mine» T No. 1?. Agronomi cî- I :

PopCSOa-Daia 1’., director g-ral cl. I, Silfidelor 5 GAlca Spira, sub-dircctor general cl. I. Buşeşti 90 bis StXncseu Ion> sul>*dir«jtor el. I , M oşîîot $»$> Policbroniado Şt., insp. g-ral cl. II B o t A - I., inspector cl. I
Ş e fi de birou p r in c ip a li cl. f :

PaxiuO Octavia», Fund. Smftrdan 7. Dodu C., Dr.,i"otuir«ştii«(Lin*Valc.
Agronomi cl. I I :

Urhegî Cavoi
Ş e fi dc dirou p r in c ip a li cf. I :

Pârvu l., B-dwl Basarat» 119 Nicolau N-Ine, V ityiliu 43 Pârvnleacu Dem.» Principesa Elena 3-a
Ş efi dc b*fr»( p rin c ip a li cl. 11:

Creţu Elena, ‘Ihiuari 37.
Ş e fi do birou p r in c ip a li cl. 71:

Sinuoncscu Şt.,, lî-dul Pache *.0 Conataiitincacu Al.. Forări 10
Ş efi de birou cl. J :

Angole-sou D-, Tăhlacari 3. Şute» Alcx., Popa Tatu S". Stamat-e C-tin, A na Davila 31.
Ş e fi dc birou ei. I :

Pojpcscu Miltail, Bor/ot 40 Clonaru Dionisto, eoni. M ilitari
Ş e fi dc birou- cl. I I :

îoniisou C-tiu, Lfcsureanu 31. Uusciuc Atannse, ferata llorSsfcrîîn. Potroaca Haralamb, Alcx. I. Cuza 23. C orb lai itinescu Eracle, B-dul Eiisabct-a 43.
Direcţiunea is la z u rilo r ş i a în v o e lilo r agricole D ire cto ri generali cl. 1.1: Niculeso» Lcopold, Schitu Larvari X.

Zoniade Ispasia, Alea lîlanlc A. 7 Popesc» M ila C-, Principesa Elena 10

Serviciul hidrografic
Calea Victoriei 102 Vidraţcu Ion Gh., Eng. insp. g-ral, Şorban Vodă D c* Chmiolow*ki Casi nir, conduct-or princ. cl. I, IvrbăritSi 1
Direcţiunea gsnsrală zootcchniCĂ

Grigorescu Constantin, f/ltanreann 7
I>t$)>cc(ori generali cî. I I f i

Mihai ConstasUin, Polizu 42
Agronomi inspectori cl. ÎT :

Scl-asfcian Gh
Inspectori cl. l i

Toncscn-Erăila Gh.; director g-ral cl. I. Popa Rusu 24 Furtună Şt. I., consilier leclmic, Labirint 82 Dincscu Sî-laCj dircctor zootechnic cl. I , consilier tcclinic. Toamnei 99 Pajiazoln C., director sanitar votevinarcl I, consilier tCChnie, Bateriilor 3 *5
Inspectori generaţi iootechnici cl. I :

Oragomircscu C. C r , Dr. Ciru Ilsescn 7
Agronomi f e f i cL / :

lsrcdcseu D-tvn, Fuatd- în fo cării 5
Ş efi <ic Serviciu cl. /.•

Cbipor Vnsile. Caroii na 18

^lanoloscii Gb., Polonii âO Piepteanu Scb., Iepurilor ! S ConBtantmoîcu Ah l, Domnita Floxica C i Taraza Petre, Parcul Cornoscn A. 27 Cilineseu I., Brfiila

M IN IS T E R U L AGK1CULTURII Ş I D O M E N IIL O R
In$p$6t0ri ycnvr(di veterinari cl- "X: Neaga A l., Facultatea do Mcdicină YetorinftrX' Băcl&şoanu A l., (Conatant») Vivjjlo Ion, ^5h, Dopîlrtfţiaiut 14 •. Inspectori generali agronomii: ŢânţăioaDn C-tin, In;j. /Sabloaeh» 16 Corbii C. L, Buzc^ti 33 „ Sulrdircctori: Contecscu D., subdirector zoOtcchnic- cl. I, Pnc»3tatca do Medicină Veterinară* DanSreanu C-tin, sub-dircctor «ooteehnic cl. 3, Carol Davila « T im uţ Vasilo, sub-dircctor ?anitar veterinar cl. I , B*dul Maria 42 Agronomi ş e fi: Coateseu ÎN F/i-recl, agr. $ef «1.’ 1, StaţVunea zooteh­ nică Dotnuiţa-Păacu-Epura?, ■ R.-Sîirat Ş e fi dc Scrriciu: lonescu Nc»<or, ţo f dc sorv. cl. III; ■Cosminulni L9

'

'55-.

Priboiami Gh-, ţef de sorv. cl. I I , Principate!»' Unite 42' Constantiniu M&rift, şof de birou princ. cl. II*. Ştirbcy Voţlit JOS

Şefi ile birou cl. I :
Popoacu A. Gh., Şincai 12 Chorciulcscn Victoria, Labirint 162 ŞCcfitnCaeu N., B-duH Pachc l i 0 bis Vclicu Elena, Alea Independenţei 10
Ş e fi tic

birou cl. I I :

LŞzărescu Daniol, G-ral Budiştoftnv 2t» Serviciul cerealelor ' GrigOriu Gh„ director cl. IIj I. L . Caragiule 1 Popescu Ilie, snb.-dircctov cl. II, Zaharîft 3C
J Inspectori generali cl- ('■

Ş efi <le birou principali; Scipionc V,,. Toamnoi 100 Adani Sovaslia, OMimpului 48 lonescu P C-tin, Precupeţii Vechi 20 Chiriac Victor, Depozitul do armăsari SlobiwiaXalomiţa. Ş e fi de birou cl. I : Angolcsc-» T. Ol»., Rondă 20 Ş e fi dc birou cl. I I : Bujor îî-Iao, str. ^orneecii 29 4 Calvooorcscu Zoe, 10 Mese 2 Jiann. Elena, Hidul Bas arab 129 Gcorgoscu liug.. Maramureş ÎS ŞtcfSnoscu Soli'a, "Vcrdo 3*i M ihail Ecutorina, Twdor Autftn 21
Dfro-Bjlunca vânătoarei

Vot'noscu D., Dr.'igo-f Vodă. 68 Petrovic» C., (Galaţi) Boian 2?., Gr. Aloxa-ndresau 90 Episcojvcscu 55., Profetului. 20 Şovliilît C-tin, com. Breaza-dc-Jo* Prahov» Racoviţ?» Erncat, Occident 3
fjtspcclori generali c l. f i :

Rnsescu Gh., Traian JyS Pojx>vtCi C., (Vaslui) l>uruitresc\«. I>. Al., (Buzuu) Ţintă N., (Ba cîlu) Porşunxru Al-, G-ral Dr3"alina 17 fihenadîu Richard, ^BacS«)
Ş efi dc scrvici/.t cL I :

MihSih'sc» Gb., Elca»» Ph«veUydc 2$ Drosc Gh., Julos ilicholet 9 XiţcfuuE Ion, Prol. Dorobanţi 175 .

Ş efi de birou principali ci. f:
Dumitresfcu 13ic, MScelari S StStoscn Gh., B-dul Fordînand 1 0 1

Silnic seu N ., director g-ral c). II, M aidanului S Ciorogariu i l u z i i , insp. cl. IF
Şo/i dc serviciu cl. I :

Pârjolescu M ihail, Despot Vodă 24 Ilîeacu Ilio, Aquila I
Ş efi Ac birou p rin c . cl., I :

Şefi dc birou cl. 1;
IordîtcJicseu C-tin. Co7.a Vodîv 3» Lupii Virgil, Buciumului V "

Pavlov Vartolom-ou, Toamnei 118 Ş e fi dc birou principali cl. I I ■ AngLoleami. Gh. I., str. Lizeanu Tcodoroseu Gh.. Dragoţ-Vodă 12 Ş e fi dc birou cf. I : Vnicolescu şi-, Traian 127 Bădospn Teodor, Prciîn|>cţii-Vechi 28 Ş e fi de b-irou cl. I I : loneacn loan. Btl. Elisabeta 82 Gorciu Ema, Leonida 1
Serviciul arehitecturei

Casa pâ durilor
Opran O., ad»nîiiisuator: Cillilraşilor 115

tstralo-ri:
Tcoiloreâcu I. V., Spî. Bolintineanu 27 bl$ Comanici 1., Victoriei 102 Anaslaseacu O. D., str. MătKsari 14

C onsiliul de adm inistratie
Culoglii A l., preţodănto, Pitar Moţa 2 Rutesca O-, viec-preţedinto, Alea Zoc (parcul ICtselcff)

Nencauloscu. 2?., architeet şef, B-dnl Elisabeta 6 Architccli p rincipali cl. I I : Puiraacu C., italiana 26 îfenhauer C-, Lşvor fc9 Conductori principali cl. I I : ■ ConătanfctncsCv Gh., Elîxcn P2 Coraeştcanu C., Olimpii lui 82 bis
Direcţiunea, contenciosului

Memhriî:

Gonoral G&rleştoanit L, C. A. Rosetli 9 Glogov«anu £• an, G-ral Angekscu 18 Papiniftn D-trn, Tn>»arilor 34 P illat loan, Eomnnît 6 OtCtelişanu Al-, Borzoi 14

C onsiliul technic
M em brii:

GcorgCSd\ Ion, diroutor g ral CÎ. I, Aureliu v ZlStcacu Dobre, sub-dircctor g-ral cl. I, Avram lăncii 1 4 - bis Fratoţtiţearm D., sub«d irCctov cl. I I I , Stupinei

Tcodor-cSCu I- V., Spl, Bclinlinoanu 27 b Tanîîscscu Al., B-duî Carol 41 Anastascscu 1)., MStăsari 1 1 C ’>guloi:Cu G., Pol)2u lâ

56

M IN IS T E R U L A G R IC U L T U R II Ş I D O M E N IIL O R
Comitetul Agrar

• "Comanioi î., Victorioi 102 . ?Sav& Goiu C., Yiotoriei 101 Sonii JConofon, Zefirului 42 '"Timoo I.

'

Persotdul Administraţiei centrale a Casei Pădurilor
■ .OuraitxesOtt I., diroctor t«ohnic, 11 Iunie 35 -Pos3iacov Iulian, sub-dlrector do sor viciu el- II, .Fund. Fenix 9
Tn$i>ectcri generali s ilv ic i:

Uoeriu Virgil, Victoriei 102 ■Georgoscu C. P-, Scîirlătescu 38
Inspectori s ilv ie i:

Balgăroanu A l., Calea C&IHraşilor •Cratoro O vidiu, Mccot 35 •Danielopol J> , Povernei 10 Drficoa M., Paroul Cornescu D- 6 JDmnitr«scu Aurel, str. Olari .Eloftorcacu îî., Puţu cu Apî* Rece 2 b it Penai I,, Victorioi 102 Prâncu N., (Ploestij # Gogulaaeu G-r Polis* u 15 H o ri» Laiftr, Porumbari: 51 ATa3*im Lens P., Deniei 5 NSstăâoseu Gb., Franklin 6 Kobîtnoseu D., A lei» Blaitk B. 1 Stinghie V., Parcul Cornescu D. 8 - bis ToronţS D., O^iris 2 Yasilm Leon, Popft Petro 13
Ş e fi de birou pine. cl. 21:

Consiftutincscu Al,, ministru, preşedinţi, î. L>. Caragialc 13. Nieolatfscu I. C., senator, preţodinto do vârstX, Aleea Alexandru d (parcul FilipCseu) Membrii: Cipâianu Gh., snb-secrct»r do Stnt, RoinixnS 93 Busuioeaseu I). Dr-, Puţu de PiatrS 11. Mnghern. Titu, consitior la Curtea dc Casaţie, Su­ rorilor 9. CrSciuncscu C.j consilier l» CurKia do Casaţie, Bu­ covinei 23. Mandieewsky Ernst, consilier la Curtoa de Casaţie Buzeşta 60. ’ M lc Ic s c u Emaiaoil. pr/5ţcd. .secţiei I Casaţie, B-dul Carol 18 Ganea Al., procuror la Curtea de C*s3ţie, SK 1ciilor «5 . Nodxci Gh., consilier la Curtea do Caaaţie, P-ţa Principesa Maria 1. Groza Petru Dr., foat ministru. Urlăţonna §U> «onsilicr In Curtea do Casaţie. Bi­ serica TJdricani 33. Constantinoscu MitiţS, secret. g-ralh B*dPachei 9 bi#.

Sect. Vechiului Reaat $i a Bucovinei
Linde Gh., soful i^ccţiei, Parcul Comcscu str. C. 11.

Secţiunea Transilvaniei
Costea NEoohe, ţoful secţioi

Serviciul coordonărilor moşiilor.
Mibuescu Aurel, ţoful «orvicinlui (dckgat).
Jdegislraltira generală şi arhivtct

B-SISnoLu I., Ecoului 76 Aloxoauu M ir cea, RomnnS 14 MlîrgSrcWBCu, Lirei 20 Man61o3c» A L, 11 Iunie 30 A. 'Tiltaru Gr,, InpKcXrii 25Ş e fi dc birou ci. Ll\

Flnturo N . G., ţoful serviciului, Vaailo Laseitr 03.

Serv. împroprietăririi şi informaţiilor
Colosco Sobastian, şeful serviciului, Tnd-or Vladinairescu 7. • Petrovici Flftrian, şeful serviciulua, Moşilor 67.
Serviciul statlstfcei

D£ncscu Atanase, SpStarului 27. Petrovici Sotir, CazSrmci 58. Ştafitncscu V., «tr. M îtSsari Osoianu Paul, Agricultori 30lordăcheseu (x., Opriş 2 1 . Vasilovachi Yaloniin, I. L . Ctiraj'iale 20. Ioncaeu C., Justiţiei 64» îîiculeâcu Eft., Bahovei 13. Dobrescu Maria
D irccţiu nea am enajărilor

Serviciul exproprwrei

Ros-iadi P-, dircotor, Sft, Ştefan 6 Lupan Horia, sub-dircctor, Lîpseatiă 1 Pop-escu D., inspector agr.. Plantelor 07 MihitUcscii G-, şef dc serv., str. C-tia Naekc 24 bis Angp>le$cu D.J şei de birou, lî-dul TiSbSEcari 3
Direcţiunea Creditului Ipotecar

Calea Victorioi 102. :Seceleanu I., iaig. suVinap. silvic, Melodiei &. ŞteKnesCu-Suhăţeanu M., ing. şof silvic, Spăta­ rului 39. Zn^i?ier4 silv ic i; Bondcacu E m il, G-ra-l Coriiat 26. Xiculesou EouL Arcului S. M»rcu O tin , Bd. MSrJişCşti 78. Martincscu Gh., Orfou 3. Mo^audrei G h., B-dul Carol 11. Na^cu N., Orfeu 3. Paladiait I., Bucium 3S. Câlugîlrcanu T., str. Clucerului
In g in e ri hotărnici:

F ru n zî C., P uţ» eu ApS Rcco 52.
fifcfi de birou cl. Li

Vesolovsky V., Epurilor 16 bis.

Str. G-ral Lahovary 27 Euataţiu 3. C., dircctor g-ral cl. I . G-ral Latovari 03 Bădulescu P., agr. iusp. g-rul cl. I , sub-dircctor Ritdulescu Al. T-, ţcful serv. Ardealului, Bateriilor 17 Ceauşoiîcu Gh., şeful sorv. e-xpropricroi, stradela Bucoviuoi 5 Boicsaeu Dem., şeiul serv. avansurilor, Toamnei 0 'lonescu D*m., şeful serv. expr. (vccbiuE regat), Buşeşti 7 Modreatui Deni., şeful serv, urhivei> şi •re£istrafcurci, P uţul cu A pă ICCCe 7 Piticoscu Ştefan, şeful serv. ioturilor, Ardeleui 0 Ştcfănescu Fftni, şeful sorv. EasnralcteiiRoTnanii 22 Nicolalu C., şeful serv. scriptelor şi reeipisclor, str. Elena Foreeliido 17 Niculcseu N . Al., şeful serv. personalului sji ordo­ nanţă cei, Profetului ă6

CASA CENTRALA A C O O P E R A Ţ IE I‘Ş I ÎM P R O P R IE T Ă R IR E ! SĂTENILOR

-

57

Casa Centrală a Cooperaţiei şi Improprietărirei Sătenilor
Str. Sf. Daraitru 2.
Olreoţlonea generală

Nftsta Al., director jî-raL ci. I , Romanii 1)3. Duiculesen Ion, director g-ral cl. II, Maramureş 14.
Sub-direetori cl. I:

Lindo <3h., sub-direclor cl. I, Parcul Corncacu 9tr. C- No. 11.
Ş efi do serv. cl. I :

Anton eseu Ştefan, Paris 1. Anastasiu Ion, Verde 8. MihSescu Aurel, M aria Rosetti 0.

Alojcandreseu M., Ing. ZaWovaehi < 30. H alchini AL, Borzei 71.
•Şefi de serviciu cl. I I :

Şefi de SCrv. c i I:
Pădureanu Anton, Eroului 7. Ocoscu C., Colonei Albu 19. MiliSeacu A l., Gramont 7. Dragon Ion

Socu Ion, 13 Septootbrio 150.
Ş e fi de serviciu ci. I I I :

Oprescu Anton
Ş e fi de birou jyrinc. cl. I :

Medici:
D-r PSnciuLescu V., şof de sorv.. Gri vitei 13.
In sp c fto ri g-rali cl: I :

Uistreanu Ion, Isvor 135.
Inspectori generali:

Ilieseu D . H., Griviţoi '20. Georgosca C., Plovnoi 180. Niculetieu D..3., str. Sorg. Niistase Pan fii 20. Mateescu Jî., Popa Potrc *13 bis. Bou Nicolac, lo vita 2.
Ş efi dc birau ci- I :

Poposcu-Pcr-a I., (Sibiu) SpStaru St. !>., RomuniJ 53. Popcacu-Grcuca I-, (Botoşani) Rotaru Max, (Arad). Ptor Evtihio, \Cl«j). RrAncoveji im V lad, ^ asile Latţeilr 137Af/rononti inspcclori generali:

Mano] in Z„ Ştefan Miliailoanu 30 A.
Ş e fi d c birou cl. I I :

Ispas I. N., Honţig 76. OrSsoanai C. A.> Viitorului 4. Boicescu P. 31., Plexnei 20. An^olesou Lucreţia, B-dul Paclio 30.
Direcţiunea bunurilor

Medianii Eremia
Agronomi inspectori ci. I :

Xone*cn Toma, dircctor cL Ij B-dul Maria 2.
Ş efi de serv. cl. I :

Moroi ana C-, (Cca-iova) Trandnburn T. Velico»n V., (Craiova) Motrescu Eugen, (Cernăuţi) Savin G. I.» Vordc 0. StrăulesCu Gh., O rfana 18. Nieolftîde C-: Dimitrio Racoviţft 23 Zamârescu C. C., Vnstlo fwiscSr 10Teodorcsou I. Popoviei JMax. L, MXrgXritar 3. Ifrdca V., (laşi) Popesou Ilie, (Chişinău).

' j.

Pandcloscu Gr., Ncrva Traian 4 1. Petrcscu C., Aurel Vlaicu 113. Taraţi Xisu, Sirenelor 02.
Ş e fi de sere. ei. I I :

A gronom i infrjţector* cl. I I :

PcahS T uliu, B-d«l Carol 11.
In/ţineri kotam ic i :

Saţabo Şlofan, (Arad,}.
A rhitccţi-şcfi:

iCorody Anton, (Arad).
Ş e fi dc birou p rin c . cl. I :

Ş e fi <T c biroti p rin c . cl. 1 :

Ionoscu P., Virgil Plcşoianu 5. Alcxandrescn Cezar. Răspântiilor I I . Lenor Gh , Fecioarei l-L
< Ş efi dc birou c l. I :

Dumitrcseu N., Ion Creangă, 1 5. lonoseu V., Chiristigii 26. Pascu D., Paris 10Comşa P. Ts., Gri-viţei 282.
Ş e fi dc birou cl. I I :

Şorbîmoscu D., Plevrei 73. Giuan Ştefan, Arionoaoi 54. Niculescu Cr. P., Alecu Ruaso 2 - bis. Brudiu Emil, Griviţoi 235. Bulandra AL, Despot VodX 11. Jnkobffy Ştefan, Mircea VodX 6. Popescu C., J-upitor 10.
Ş e fi dc birov. princ- cl. I I :

lonoscu Constanţa, Biserica Popa Chiţu 5. Casamova .Teana, JBisorir-a Alexc 22, Jvîînoscu C.„ Dorobanţilor 15. Direcţiunea funciară Dr. Busuioccscu D ., director g-ral spccial, Puţi; do PiatrS. 11. Sache-larid© C., dircetor g-ral, V iitorului 37. Fianu I., inspector g-ral ol. J, Puţu. do Pîatriî Î L Chiţoă» D. <*., dircclor <1. I, Banatului 32.

Manoliu C > Voiniewlul 1. ŞorbXnesen C. N., Vacile lLa*cîvr 213Poposoa-Creţoţti I., Toamnei 117.
Ş e fi de biuroit el. I :

Grorea Ion, Toamnc-i 01. CalvocSroscu D., Popa Soare 25.
Ş e fi de birou cl. I I :

Constantino3Cu Alexandrina, Văcăreşti 148. Popp losif, Comota 96. SubOtin Lucreţin, Buzc^ti 30.

C.ASA C E N lllA L A A C G G P E K A Ţ iE Î Ş t IX P R O 1 > R I1 ÎT A K 1H E 1 Centrala obştiilor Creditul Ipotecar-

M ândru T li., director, agronom însp. g-rftl ol. I , \ Kustaţiu I. O., dircctor j-r»| ci. I, G -nl L-»bovary 03. Com. Poriş. JWscKIos&u N., agronom iu«p. «-ral cl. I, Tund. BuJandra. T-, sub-director, «gr. insp, g-ral cl. I. Atelierului 1 5 . Ifcîdulesou A l. IX» advo<;nt, şef dc servicii* cl._ J, Ing. HArje-u 2 bis. Ş e fi tic seri:, cl. I :
A dvoc*tli:

lonescu Ef., B-dul Carol 52. Fotino Al.. M ondSrici 10Păunoscu t., Profetului *-0.
Ş e fi dc serv. c i I :

JÎXdulosou Al. F., Cazîhmii 5S. Ccnuşcscu G., stradela Ducovi-ei 5. Boiccscu Dera.,. Toamnei 0. lonescu Dcm., Dr. Felix 11».
Ş e fi dc serv. ct. I I :

HaluhiD» A i.f Borzei Î I . •Calciu Radu, B-dul Pnclie 105.
Ş e fi de fîc s i* « > . cî. I I :

ţ Piticefsou Şt., Ardeleni G . [ Modroanu D., Putu cu Apîe licee 7. j Ilicacn C., Griviţci 90.
Ş efi de birou priite. cl. J:

Enachescu V., Salcâmi 27.
Ş efi de o'O i'v- d . I I I :

Piticesen M. I., Ardeleni 0.
Ş e fi dc birou princ. cî. I :

Ditmitfwou O. N., -Olari 3. Niculoscu 2v.3 Uranus 30. Toncsca Iulian, Chirisfigii 26. Io«e«c:i Victor, A atii» 3T.
Ş o fi dc b ir o/l prin c. Cl. l i :

Niciilescu N- M-, Profetului 20. ■ lonescu Gb.. Parcul Carol r ; Vasiloscu T.j Loc. Noi C- F . R. s-tr, G.,N*>. 2: Consfantinesan D., Aurel Vlaicu 82 A. Ş e fi (ie birait cl. t : Dio^licnUlc Te*ncred, VScîii-e^ti 350, i GoOrge-îCu Iacob, str. Pcnopol (Belul. Nicnlescu Luciu, Profetului 26.
Ş e fi dc birou el. F I:

tfrig»riu N.,

c o jii.

llîne&sa.

Sie.fi dc birou ct- 1:

Aurelian A., Episcopul lîa lu 27. Darie 3f., Trifan 5. PI lotca nu D., RahoTci J:5.
Ş efi dc biveu cl. I I :

Mihîulcscu Gr., Dr. Felix 28. FântAncanu Elonn, Aurel Vlaicu -07. Nicaloscu lorda.ii, Toamnei 43. StfCnculesCu T., Hote! Monnpol. Direcţiunea Cadastrului.
ftispectori ţy re li cl. I:

l-Viu&Uesftu O-. Viespiiri 2M. Poposcu Şt.. Verde ăi>. Apostolcscu C., Maica Domnului 6. Tahmigi Victoria, lîubovai 45. Marincscu Valeriu, lî'dul Pacho OJ.
Agronom i invpcciori <j-ruli:

Ştefiînceu-Gnnn

Alex. IJonici I bis

Inspectori g 'ru ti ct. T I:

[ Clitriţescw Tb.» Sfinţilor 5S.
Ţnspcetori y-raii cl. I I I :

Berechet Marin
^Lgrono/jii iaspccitiri cl. / :

I3urad& Lconida, C-impului 2<). .l^roiiont i itiS])?clor> -ci. / / : Constantincscu Gh., Roman» 20Affronewi inspectori cl. I f F :

| StSnculcscu FI., Clucerului 1). No. î).
S idfd ire elo ri </. IT :

i Jîiiruia«5_n.. Timişana 9.
fiitb-dirccturi cl. I I I : ■ Ştofanescu Paraschiv, B*dul Basarab 174.

Scobai Al., Sf. Vocvozi 21-28. Adani Al., BcpSriîţeanu > 1 .

; Coatu Anibal, Victor Tîmaanel I I I 23.

i Inspectori (tichiiecli Ci. I: Agronomi snb-inspeeAo vi cl. 1 : i llcrj-ot !>•• Călăraşilor 25.1. Serv. exterior I Int>'padini i c i. I : 'Aiulrccscu D. M. — CîîlEi* Gh. — CSlugnru I. N. — Twninn T. — O noi Gb. — Pţ>pc<<cu Ş t.— Tocila I. B. ! Roman X ., Cercs 6. Nicnlcscu Ştofan, (detaşat Miii. de Agr. şi Diun.) Agronomi şub-in&pectovi d . I I : lomcscu Paul,' Olari 19, Serv. exterior lîrefccami Gh., (dotaţat Min. dc Ajjr. ş t Dom.) Constantine*»« Cezar. r—PiJSpescu I). — Filotti A. Insjoedori agrO w uii ci- IT: 0 . — Voiculcicu Gli, Corne»nu ( îr , Transilvaniei 5f.
Agronomi svJj'insjpCClOri d . I I I : Serv. exterior Inspcclori cl. I i :

Panta O.

itraghina J). — ComănesCu A. — • ConstantineBCu B. M ihail Tb., str. G-ral Canilinno Popc-sun 57. — Dumitrcscu l).— Eliad I). Loeu^teanu D . — j Dumitresau Macins, Popa Nan 15. Nova Iov Al. ! lîcngliu Orodel, str. Ing. Zablorschi f> .

C A Ş ft'C E N T O Â L Ă A C O O P E R A Ţ IE I Ş I 1 NP3 R O P K IE T A IW R E I '.'In sp e cto ri cl. I IL : , • ■ < > Dimitriovioi P .,’(detaşat llin . de'Agr. ţi Dom.). Dumiiroacu Gli. GJi.,‘ B-dul B»«trAb*l76. loncscia D., V3ăelor .04. . f ' ' Oporafori-iopometrii cl. I-

Krâţochhril Anton, HfctuOr 6 bis. CSpşuncaau CM Trainn î l .
Ş e fi dc Zirou j>rinc. el. I I s

Niculcseu V. Ş., Fluoralux 30. JonoRcu N. A-, Bahi.voii851 bis.

.

' ,

Enesca Gh., Muxelor 2»Ivauov I., str. G-ral M ânu 20. MSlăcacu Gh,, Toamnei 114P o p ic a Iordan, Tim pului 10.
A ju to ri opCrutori topom etrii cî. I :

Şefi de birou princ. «Jf. I I ?
•SiamatOpOl I., M. Eminescu 21. Radoslavcscu C-, Aleea Blank B. No. îiG. J>inuIoscu C., Sutcr 1,

Drago-mirescu L h m , SârboascS 10. * loncica I, A ., Griviţoi 105. Popes-cu Barbu, Domniţfc AnCuţa 7.
A ju to ri operatori topom etrii cl. I I :

Ş o fi dc birou. cl. /.*
Vaailcsou Virginia, Vâleov 12 . Castriş Gh., Calea Floreasca. 36. Nioulcscu Andrei, Hotel Monopol. StSnescu Margareta, str. Ifacoviţ-S Grant 0. BSno-scn Ana, Bn*oş*i 38. '

Nicolacscn Al.» Sft. Elefteric 30 A.
A jutori-oparatori topom etrii vl. I U :

Ş e fi dc birou ci. f i :
Panait Hiralarabio, Uf. Euunescu 8. Paoaifc IonT ăl. Emincsca 8. GavrileHou I., Lâiiîîrcat 07. Stnpcanu Victor, Alox. Orîîscu 28. PrtrcCÎdfori ci. /.• ‘ Cornîiianu Emil, Crcţulescn 2.
Desenatori cl." f :

Busuiocese» I.. 13 Septembrie 89. Nioulescn N., Izvor 108 Voi nov D.j Sf-ţit Voivozi 36.
Ş e fi do lu c rări p rin c . cl. I :

Simionc*cu Toma, MitropolituE Doao-ftei 85. flaralarab M., LuteranX S. Iofcin lvgcii Gh. Ionoacu Ohiriţîi Polonic Pamfilie, Griviţoi 180. Rcus Aloi*, Sos. Kiseloff 45. Ionesca P., Broţtani 27. Pnpeacu T . 2?., GrKnicorî 15.
Ş o fi dc lu c rări cl. I :

Gcorgcseu Aivouşol, Hotel Pal ace Pope^-cu-Andronache, Sirenei 60. Stavri N., 13-<iul Ea*arah l!<2. Popfcscu Stere, SfC. Spiridon-Tei 40.
Ş e fi de lu c ră ri cl. I I :

Gocorando N.h Dr. Foii* ;*»7 . Ioncscu I. D ., Bitorido 11. Dutniirlu Maria, Matei Voovod 1. Vaailewiu Constanţa, str. T. Vasilc-ţcu 27. Manolescu GJ»., >ntor A. îvo. 6. Stoice* Tudor, P. S- Auralian 32, Hagiu Anton, str. Popexco aO. Niculescu Elena, Epnri 31 bis.

Serviciile exterioare
- Inspectoratul geodezic V Aiud

Balontc Ovidiu, Gr. Aloxandrwscu 40. BSnicJl I.. 5>ft. .Ştefan 1. ConBtantinescu N., Bi«20ţti 74 bisBojianu M.„ Bclizarie L-uter 24. Popov I , ExalitTiţii v7 bis. Goorgescti Marcel, I j» icac> 05Constantinele» N- D,, B-dul Mara^eţti 66. Popcsen V. Gh., str. In ^. Zablovsuhi 57.
Ş efi dc lucrări CÎ- I I I : Rcpanovici Victor, 31. Einincieu 38. îlihăilc*cn *î., Tnrda 20. PUmădcalS Leonida, V irgiliu 59 bis. MJnculcscu Lucian, Vasolor 30.

.Madoc-s Ştefan, inspector g-ral cl. III. ICalmaaczholvi Ludovic, inspector el. U L
Sub-înşpectori cl. I :

I/A un6 Ofcto— Fock Prancisc— Kdvatx Desidoriu — Stau losif.
O peratori'topom Ctrii cl.

fi:

KOnkzei Alcx.
Inspectoratul V Bârlad.

Drânccanu Siraon, inspccfccr cl, HI.
Inspectoratul geodezic VI "Bistriţa.

j4rf»oco{i cl. I I : Parasahives-cu C A ju to ri sefi da lu c ră ri cl. 1:

Andrioviotu Petre, în$pector ol. IIJ. Varyi W ilbotm , opsrator-topom. cl. I. Ponjody Arpâd, operator-topom. el. II.
Operatori topom etrii cl. I I I :

Nicnlescu X . A. Mih&ilcscu Tibemi, str- Gh, Constantineseu 5.
A ju to ri şe fi de lu c ră ri ci. I I : -Mardaro Ştefan, Şes. P’antclirnon, Şcoala pri do bSeţi No. 86A ju to ri şe fi <Ze luCr-ări cl. I I I ;

( Dcncs Io3Î{ — M a k s j Ştefan.
Inspectoratul IV Buzău.

Pt;truhftn Ioan, inspcctor ol. I.
Irspctoratul fleneral Cernăuţi-

Popascu Trandafir, Pisoului 20. Manolcsou Valcnl in», l 1 Iunie 30 A . Vellada P.,. B-dul Dreptului 45.

Graraatovioi 3)., inspcctOr cl. J. Schoioider Carol, inspector cl. T. Koiaoli Emil, Sub-iaspectOr cl. î.

GO

CASA C E N T R A L A A C O O P E R A Ţ IE I Ş I IN P R O P IU K T A R IJÎE L S Ă T EN ILO R Serv, trlang. Cluj

Fis£sh3>Aeli Edm., oporatov-topoun. cl. J. LOw«nberg Eerdinand, oporator-topon». el. II Stup Aroi», şef dc birou principal c!. II.
Inspectoratul general Chl§lnău.

I'arago Pavel, ing. ord. cl. I IClinger Josif, ing. ord. cl. II
Ojpcrutori-topo m etrii el. I -

Tcodoru Gh., sub-dircctor cl. III. K irilav Şerban, inspector general cL II.

llfavacsek Bela — Vojnar loan . Operatori-topoM etrii cl. I I : (rriibl Gustar — Varga Gb.
Operatori-lopOMctrii ol. U I :

Sub-inspcctori cl. I i
Aşvitz loan — I3ci.x«n Gri^oro — Golovanov Grjgorc— Osmolovschi Eugen — Prcdescu Vasile.

Ad vocali:
Pop Victor,

A mbruş Emarcoil — Pop Gh.
,Ş efi d c Utcrltri el. f i :

Opcraiofv'tojiQMclfii cl. I i
lînian.ovîci Alex.— Ceaieavscht Alex.— Coaplea Vladim îr— Hmcltmeli i Vl.vlislav —h-iimţa D-fcru — Neimiţ Modest—Stirbu Eorrn—Trcgubov Grigore— VârjieovschE Grigoro

lTeidl lu liu
Inspectoratul I Craiova

ililrculoacn Vasile, iusp. g-ral cJ. I Manoilescn Em ., insp. cl. I I I
Inspectoratul VI laşi

Opentlori-topoinclrii cl. I 1 :
Erdochimov N-Inc

Operufori-iopamclrii cl. I I I :
Ruriacevsohi Alex, — Nichitovici loan — Olcinc Gr. —Solovei Dionisie— Stigkr P au l—Subutovîei Gr, —XSdnoproanu Alex.

Lascaracho Vasile, insp. cl. II D ’Alhon- Gh., sub-iusp. cl. II Agricol» Edmond, şef dc lucrări cl i
Inspectoratul geodezic II Oradea-Mare

Ş e fi tic birou princ. cl. I I :
Sulmtovioi Ştefan
Inspeotoratul general Cluj

GOrcs Petre, insp. cl. II 3Ianu lu liu , iusp. cl, liF Pallos Ştefan, insp. cl. H I G ali Alex., sub-iusp- cl. )
0)/cratori-topi»Metrii cl. I :

Muntean» Alexiu, insp, g-ral cl. I Iiigetti Carol. insp. y-rrtL cl. I î f'ogaraschcv W ilhcbn, insp. cL I

Haber lu liu —Kardos M illai — Lorinc* l'rancyse— Szabo JJola
O pcratori’topom elrii cl. t i -

Ş e fi dc lucrări cl. I :
Kias Zoltan — Szekely loan

K .\ v-is» Ernesfc
OpCratori-topometrii el. I I I :

Ş e fi dc lucruri ci. l [ :
ll<>na K-lao— ,\ I«w;y Victor—Pop N icolau— Tuske Pivtncisa

Cacou lo 'ch b n
inspectoratul II Pltcjti

OJiibiui N-lae, insp. el. I
Inspectoratul fleneral Satu-Mare

•Şfe/t dc birou, princ. cl- H :
G<'ii:t!i</S ( uliii

Barbul Ioftn, însp- g-ral cl- Î I
Inspectoratul geodezic III Satu-Mare

Ş e fi dc birou princ. cl. I I :
P a li Arp;iil— Tobati VasiIu
Q'jK-rutorHopo-mCtri cl. I I I :

Rnnludi Anton, insp- cl. I I
Inspectori < •/. I U : Biro Acaţtu— Csomor Elentc-r — Kardos Ludovic— Orosz Iosif loo Andrei, sub-insp. cl. I Pop Aureli ing- ord. cl. IC Opcralori-toporactrii cl. f i

David Adam-—Mautosiiu luliu
Inspeotoratul cadastral Cluj

Dr. Cţatt O lîriu, insp. cl. I

i'mpcclori cl. I I :
Htriţyol L.opold—Tosa Vnsilc

Papp Franoi^e. — Roţxa Iosif
Opcrateri-lopoMCtrii cl. I I :

Ş e fi de «cri?, c l, J f f :
Dr. Butica Aladar — Dr. Radu Eugen
Inspectoratul geodezie I Cluj

Pnpp Tbcodor — Szabo Ştefan
Operatori-topom etrii el. I I I N ngyi Bcla Inspectoratul s«odezic IV Timişoara

Schulz Petre, insp. cl. II Bodnax Bela, insp. cl. I I I •Moian Gh., aub-insp. cl. I Urbanc4« Carol, oporatoMopCin. cl. I I lîusu Traian, operafor-topom- cl. U I
Serv. cartografic Cluj

Kcindl Gh., insp. cl. I ■ Buriau Tosif, sub-iusp. cl. 1
O pcrutori-topoiuclrii el. I :

î^oilariu loan, însp. el. I

liter G lu— Dutka Coloman—-lClo-iz Ioai>— Holumann Valeriu

£

2
» -3 © A
I »

S.S
s > w 2 XI d X '•** « 8
-

o

tm

O

ie _ y w « 3* î g 2 ? l - ş f j â g .,1 « o s , 5 0 f# îtf lO*> s .- c « S .. u V» ® w o „r « 3 .4 k * — i ffl ifl - o v. ^ J g * £ « S i a a e s - ' y ’b §*>g i l >î 2 £•§ rs ' « o R o «a o ~ § w «..3-5 •J?,2 < P i t «* & £ r M - ^ i T ^ g o s an â 3 „*>•& v> „ E O 40 “ ’o o *& ** -2 0 e ^ 2 ÎS r O = K c -S s "S S f i i - M n <s5 i ^ g - r ^ . « . 7 ^ g g .3 w , a o I * * _ri & o . _ W (J ^ .2 « r . • « T3 « r S a - ^ O r^î C r1" ^ r a _.n " 2 . ." o d « O V *■ *« V n ? Ş>5< S *3 ^5 2 3 3'S - "* 5 S _ « ~ _ * o „ .H | o s I 2 ' £ 2 î Z S <> « .2 g -S < 3* « •• > < y> — a ,
i,

.î S -5 w « <! ^ i ' i m

£r

a ift

J5 C O

p -

l

C 5 g M t* r* \Z* * 2 .5 ţ> + 1 L. £ » O ^ 5 ®O »

If
w

2
0

&1 g
’o' Q ? î
^ ^

«

< 9 wi T* M^ O ° * e î^ * « » . *a . » ' « - S "« ^ * ’C

rt ‘ [Ş
o 4 ^ ** Of

1
«

^ ■?)> ^ o
3 2

o "2 i:

rf
■ -

1 3 » .1 M !

2

P H ii
s p g > | | |

I W

f s l

,| 3S‘

t i . cr î* * ? 5 si " * P.5? li c S‘ .S S 5 fl «•- * ^ jZ ' Ş ' S <c £ -3 £ . is .2 B
-

l ? V)

£

fK |

J 5 îT | si $ . 5 * 3
- i '8

, j

 o
'5

'î.s lg

w9 a — r

- • -P o ^ tn m .

£ P C

g c ^ Ş w ?

i i ' a »
* - £ 4 .2


5

£

8 ă S q P ,a ®

<S . • g « » , | Pr § ^ >5 0 s K S o
. rK S

im $ % iw
c 2 xl ».â * -

i* _

<i C

a .

" “ o 5 ^ - s rJ?
■ o ^ Q *

g?5

i^ c

'“ ? ' 3 * - .2 p o !3 v ■± » r l .

® P s c » 3 s s -£_r

â

! 5 !< 5 - g . s h 2 o « B

.2 * «. * « c

•“

~‘ tf fc r ^ ^

•f S § 5 1 I r $

1 x* 3 •;? 2 & *v I O - ,Î - -j ^ a» • ? ”3

^ r l s -Ss » C Q O > o -i

o a < a 4 « tto o ? :- H - fa o

« •j 1 rt i 1 l l S = s l '* c c â Cu to ^ >» .5 £ <O C « S — — ■>... *T /S *? !» >« ■»» Q ^ i » K . < S — Q

V £ « tM^

«

a ? w O 3-^ « . s i ^ a la t ”a o S V g | 0 *^ 3 8â|8g ■ s ll'p > 2 2# S^ g o g

0 S

0 5 ^ * 1 H C

. s ._ :a
o

^^•§gr

«S

^ v > ^ a£<3 .< 3 ^ 5 > S « 3

lo l 3 !. S {* !O
Q H o e e

s

O o

3

0
■ * *5,

^

• s ^ ’ •*• i 2

S € 0
o

•«

O *v>

rt
s .

e a

§ S
» "3

v '2 s 1 % < »# c £ | o o s o

a

E « ^ » o . Trz O VS

o
a o •** L 3
a V_l

o

'3 3

«: O i.

o 2
C D ►-!

p

1 •i i
H '- S3 5

3

5

l1 1
; g

>

pi n

l.

c

3
r/J-

M «

r

V)

N ? - |! Ş! 5 1 îl & .5
ra
rt

*5 â

6 l o
%. «

_ i

t S
o
•2

15 î f*
^

^

»

ţp tî 3 i. ^ 2 fei e o «o o & 3 2 o O l ^§* K ^ ă. O 5 Fă 72 'o >. a " cL ^■3 e î 1 = 1 »C P ^ *§ o -~ —

K O £

a

%s

3-

1 $

U !I 3 la ' II
5 " °

2 « >5 • o

J

'I* v
e

SM â g CO * • o

I 11
§
?

*•*

2 K <

5 s 1 i « O
* A

a

S

0

•S* i
».

5-S. § 5-2 5
~

S «
°> ~ 5

f 8t
A S M V >

■S.-2'

t§ |
e

& -i % l I I
e* o
0

•§ S.
£ ®
%

c 5

iu o °-

P

^ ş

n

î * îi> o

•m â

"> i •3 ©

, &
•3-,
/ * 8

1 * '^ 4 5 r-t
£ ’C 3 rr<

S B
e

,

v> V

ÎS

S

c. Y>

5 o

5
C

« © r. « « «i

a

» G tt 0

Ic; Ǥ
J=

& 4 O

s t-.
M

J3 e «a

J? o

1

» o _o ’S, C O ■ tJ e

5
j=

O

*

$
.%

o o
• i 3 . ~ O

fi

ÎO r3
2 V>

rt » •t. ■» 73

s

x* C

•S b J3 V K

n .

■ V Q

§

M J N ls T IttU X IN D U S T R IE I Ş l U O U fiK T U L U I

MINISTERUL INDUSTRIEI SI CCWEFTULUI
MINISTERE DE L’ INOUSTRIE ET OU COMMSRCE. MINISTERIUM OES HANDELS UND INDUSTRIE Cale» Vrcto ioi Ji> < Coustant:nescu T.nerGtl, ministru. AIcji Vulpachc 5 Dînecjîunsa secretariatului "şi consiliul superior al 7 (Parcul Filipcscii) econom.cl na ionala i)r- Angclcscn I. N-, secret«r jy-MÎ, Ookmb « Ifârjescn (V u r. < 1 5 ector cl. I, G-ral O r n a t SG p Turbure Nicol&e. ţcf de cabinet, Batiştc 3d

S tbdirc/'ţîa ^eretariaiitlui

WnUer Io n , s«i!>-d.rev^nr cl. 1, Victoriei & 7 Manoliu l>., sof do *<srv. cl. I I , G*r..l liromia GriChieoş St., con*, toclinie, dircctor g-mt «I. I. Par- ; jţore*cu 1? cui Carnl # : M artiuian Hiena, ţcf dc serv. cl. 111, Şt. Scjţole*c» 2 0 Direojia anchetelor, studiilor s5 Icglf. economice U*Kian Gli., $of dc birou. Prel. Popa Nan 12 bie Stamntc'XU C-tin. referent tcrerinic, director cl. I. • Târnşcanu Radu, şof de birou cl. 11, ! l Iunie 8 Buciumului 12 a f Consiliul superior al economici n'il»on«lc Sediu- industrială Tn»nescu Ni*t«>r, *cf d « > birou, G ml Hcrehelnt 9b în ". Şcibulosan Alex., ref. toehnic, director el. 1. ! Casa^ovivi Virgil, «ci «le biren cl. I. Alo» Suit r 14 Francmasonii 10
KCfCT*'.nti iccfotiei, (H r'clOi i <3. 111:

Direcţiunea generală 3 studiilor şi le g ife ră rii econo-mice

•Serv. arhivei

Hossclmau Jinţca, Parcul (‘or« 1eseu str. li Xuntcnnu lîiiMC. Prx*cupcţSi Noi 2i>
Ş e fi de birou rl. 1:

DnmitresiMt Pascal, svf iio msiv, cl. II, Parcul c '< »rnc*c» str. lî. 5 Pontau Henri, «i-f dc birou el. 11, Basarabie» :J4 Defecţiunea ţjenjralA a industriei Popcscu Cezar, dirochir g-raî ei. 1, fttmdeU Ale*. Laltovarv £
Oir^cffunaa industriei mari

l >răgul,*sCu Mihai*, Basarnbiei * 2 2
Ş e fi tic birou :

i

ştofănescu C-tin. ICpur: 20

Ing. Petrica Potie, « r.;ct<‘r cl. ZI, Transilvaniei 22 P.crescu C-tin. dircctor el. IU, PJevnvi 2M Vcntur« C-tin, refurent ieclinie, subdirector cl. I. ! luif. ScUvom* C lin, n^p el. !. Victoriei 16$ X, F iii pese « 34 lacovaehe S .. s«f dc aer\. vi. I, Vişini 14 ■ Serv. evidenţierii şi controlul indu­

Secita - cornerciută

Sact-ia minieră

liSlăcc^cn Comclin, sub- director cl. I. Miltai Voriiî 50 j I ‘nesen l'li., *ef <le ser . *•(. II. liomnnS 270 a Carabei la D-tru A ., sub dircctor cl. II. So-vasto* j {falruen Eludia, ş-f ile i»irou cl. f, Dorobanţib*r 7S pol 2t Serv, evidenţierii $î controlul indu­ >>achcl»rc<cu An "hol, desenator, <cf dc birou cl. striei chimice si alimentare I, loan JJotcaiîtorul 3 Tomescu Alex., ««f <l« serv- cl. I I , M coinlc U (-•receauu Alex., şef di* birou el. II, Fecioarei 14 Pcne.-Cu Alexandrina, şef oc birou cl. 11, C?.luServiciul studiilor Materialelor «.eîlor 10

striei metitlurţfice tfi centralelor electrice

industriale

Va»îliu .Mihail, iii". in*})- cl. I ii , Popt Nan SS Opicscu Alexiindr 2na, şef de birou ci. I I , Mo­ şi lor î ♦ ’ >"

Serv, evidenţierii şi controlul indu­ striei lonutndui. hârtiei şi al mater lelor dc construcţii

S’Sn^scu HoraţSu, şef d < - »civ. el. ii, P«»pa Su»re Direcţiunea informaţiilor, pu*>iicaj;»lor şi propagandei 1 A b c j M:«ria; şef da birou ci. 11. 13-dul 13%ţieconomica rab t ■ ! Urban Iui», «cirector Î I. Paris 10

Secfia propagandei economice
Cm todulo Gli., sub-di eetvr, G-r»»l \ng>-lcscu SS Maxim Oetav, şef tîi* sorv. el. II I , Mw>ilur lî>8

Serv.. evidenţierii si controlul indu­ striei textile, tăbăcărie fi diverse

Roşea nu Jon, sub-d>T««tur, cl. I, Fam* li mun 3

Scolia publicaţiilor

I.u u rian Marru», ref. technic, fsub-dircctOr cl. I , i Victorioi t Pli l>o«nctrOM:u A., TScrii 2 D um itriu V irg il, şef dc serv. cl. II, AimcnCfrseK 4v- \CoălejCu M.iria, Tnnur) If)

Serv. aplicării leg ii de încurajare si acordării avantajelor industriale Şefi tic birou cf. F/: Serviciul comisiunei industriale

Secţia informaţiilor
W inter Ion L., director ol. I I I , U-did Baaarab 97 Vasiliu Mari«, şef de birou cl. I, Aurel Vlaicu Iâ4
Biblioteca In " . <îro*3ti- Vi»irn

Şorhrmescii Pftre, 8i*f <lc bir>iu, Riiit<nul i 170 PAtiiiCfcn M., ţ^*f do birou cl. II. Aurel Vlaicut 1Î2
Dîreejiunea proprietăţi Industriale

banţi 27

1., şef «le serv. cl. II, Doro- : Intr. Iar a C., «lircctor cl. I I I , Luterana Sn " j Vajsilescu Gh.» şe dc serv. cl. I, Zaharia 27

M IN IS T E R U L IN D U S T R IE I Şf COMERŢULUI
t

fjg

B iro u i exam inării corcriior dc ircveSe

Serv. tarifelor vamale şi de transport
Moldovoanu Laurenţiu, ftul)*di rector ol. I , Aurel Vlaica 59 RSdnleacu Stan, ş t f do sorv. ol. II, Nor vru Traian 4 fi

Kmilian Io n, şef de birou, Dogari 2S
B iro u l mttrcilor <?o fa b r ic i m odclcde u iilita tv Moldovean» I., «of dc birou, V irg illu 47 Biroul- arhivei

Popoacu ijtofari, şaf do birou cl. II, Pandelo D inu 16 Oireojlunea InJustrld oasnloe şl a me82rl»or Ing. IoantyiM Gh., director cl. I I I , R o m an i 276 .A Animoifcnu' C-tin, suh-direetor, stradela Bi». Manea Brutaru 4-<i Georgc^cn Margareta. şof ile "birou, G-ral Bortlie* lot 104 •

Serv. conveultimilor comerciale
Wotsch Adolf, şef rlo oirem, Gr. Alo*a.ndrcscu 105
B iro ui a p lic ă rii regim ului dc im port şi export

It&tKccanu Corne)iu, sub-director-, Mibai Vodft 50
B iroul inspectorilor ,jî ataşaţilor com erciali l’ oposcn M ibail, şof de birou cl. I I , IjânSriol 14 B iro u l p re ţu rilo r

Serv. atelierelor de Industrie casnică
fin jr, B iroul m eseriilor

-Vngheloscu l)-tru, «.of de birou cl. I I , tyaborator 56
B iro u l arhivei

Cadar Victo", ţof d© serv. cl- UI, Branduri 18 AnpoIoecQ Clemenţa, şef de birou el I, Miton Cos-

Carri Victor, ţof do birou, Mecot 38 Direcţiunea gensralâ a minelor hi*. Bala.jnovîci Etigou, dircctor "-ral cl. I, Luigî Ca2fta.villau 9
C'Ovpu< de inspecţie Şt control Dr. Zamfircsisn C.f director cl. I , Salclimi I I Inspectori el. /, ingineri ord. ci. J f / :

Sapfttino P&ulina, şef de birou cl. I I , Miîtitsari 22
\

Serv, (irchivct
Baltazar Şt*f»n, *ub»dircctor, Solon 10 Verzoa I. Gh., şof do serv. cl. U I, Ioan W » 12 .Mih«-

Serviciul evidenţierii xi verificării cheltuelilor
(Â-rjiSvodcanu Alex.,âiib-(lu-cc{«r cl. I , Poj>a sjavn 2 îjtcfăne^cu Gl>., şof do birou, Romană 103 (’crnS vodoanu Latira, ^ef dc birou cl. I. Popa Sav« 2 Direcţiunea generală a comerţului Uninitreseu Ioan Gr., dircclor g-ral cl. I I , R-ilsil Blisabcta H O Cristodoresc.il, Gh-, tiub-director g-ral cl. I , Toam­ nei t]2
fnSpCclori cvmerciitli, d irecto ri ct. I I I '.

Androcscii Miieca, (Ploeştft Gaicu N-lne, tOravîţa) ^•licorghui Adrian, ţPloeşti) PopOvic» Traian
Consiliul f/ifiertor <tI w iuclvr

Isiy. Sloiau Gh., sccrotar g-rsl :il cont. mtiiolor. Institutul Geolojjic (îheorghiade V., <Tirector i*l. H I. secretar al con­ siliului, Ion Crvangîl 2 i>lianovicl Potro, şof de liirun rl. II, «tr. Sloian si llarbu 17 * Direcţiunea aplloării legilor şl reflulamentelor miniere
Cărbune, petrol, gm e $ i întreprinderi anexe

Tacit N-lao, Parcul Carol Zablofichi Mthail, G-ral Z. Petxescu G Pr^to popesen Ioan, Şcrban V o d i 65
In8j>CCl«ri com oraiali, »uK-directori cl. 7:

Pnpovici Vjrgll Djrecjiunoa comerţului interior Arprhir N-lao, dircctvr cl. I, OctAvisn 22 VlSdoianu Sic., ^ f dc *crv. cJ. I, i l a tei Yoovoil SI
B iro u l cuDicrilor ■ dc comcr{

Conâtantincucu P.: ingr- ord. ol. 11, sub-dircctor cl. 1, Salvator lâ lf c Spuric5 Marin, şT t‘ Jc w rv . cl. 1, Costnoho Negri 1
M etale, mchthirijir,, siderurgic j i întreprinderi «noxe

loncsou C-fcin, şef dc birou cl. I, Văcăreşti 29.r «
B iro ul bursetor ** târg u rilo r P«»pj* Iii on a-1 şef dc -birou cl. II, DepitrSţoaim 31

lSmlai Krncsl, in*r. şof el- I, dircclor cl. IU , Buzesli S NTegrencu Traian, i«g. ord. cl. 111, rof- teclmic, .•jub-diroctor cl. I, ijerban VodS 104 BRduIcseu Ipsilarite, ing. ord. cl. III, Gr. Alexandresen
T u rtâ, curier*?, ape minerale f i între prin d eri auexe (.atftianţu Co-rnoliu, rof. tcohnie, director cl. I, Rclfîarie 13 Pitdcanu Ra h i, sub-direcdor ol. I, Donicl 7 Cerchez Alexandru, şof dc birou ol. I, Rom ani !:► B iro ul do înregistrare a 2,r<J-pco{iu)ulcr exploată­ rilor, conccâiv.nilor de (’-zploature si v a lid ă rilo r

Serv. societăţilor de asifjurttrc $i so­ cietăţilor străine
Umescn W>aj>,sub-director cl. I I , G-ral Ucrfcholot 08
B iro u l so-cictafilor uatiw ialii-alc j» persoanelor .Man«liu Aal&n E a.t şef do birou cl. I, Sft. Ionicii 14 B iroul evidenţierii firm elor y î fişe lo r

lotnrccu D. I., şef de birou, AurOra 25 Direcţiunea comerţului exterior TSltnCu Anton, diroctor cl, I, Drago* Voda 4

%amfîroscu Gh., ref. ju rid ic {advocat- pledând cl. J), Cometa 26 C'ătuncanu Radu, rof. ju rid ic (advocat pledant cU II;, Bontei *22

64

M IN IST ERU L IN D U S T R IE I Ş I COM ERŢULUI Dlreojluneâ energiei Rarince»cu Ion, ing. ord. cl. I I , director cl. II, Af£ntulua$& 1 > Ing. FundSţeanu Ion. director cl. II, B-dul Pache Protopopeacu 43
S ‘tb-dirt:ctori cl. I :

do i i Atic cl. I: Seiopon L i vin, Prol. Dorobanţi 163 îjteftnoscu N-Iae, C5l5iaşllor 110
Ş efi dc hirou cl. I /•“ X^ogadî Petre;, Lmgl Cazuivillan 5 »

Serv. ocoalelor miniere, a controlului personalului exploatărilor miniere $i industriilor anexe şi a scutirilor de vamă
C&praru loan, sub-director cl. 1, Buzaţii Ul Dometecscu Florian, In". ord. cl. III, (liXîcoi)

Ing. Brîltîîşca»»i Pani, Pop» Soar© 7 Ing. lonescu E m il P., Buwjqti 98
Sub-directori cl. I I :

Diimitrcseu-Butnbcşti Adrian, Griviţei 2$
H cfcrcnH tcchnici, snb-dircctori cl. I I t i

Serv. cadastral al planurilor şi al statisticei
Jlcllu C-tii», ing. *cf ti. K, director cl. II, Ber7.0) ‘ 28 Garocscu C-tin, $ub-direclor, Bateriilor 35 Diaconoseu Ştefan, dctCaator, sub-dircctor, Camgea Todîi 30 Ardelean» Ilie, şof de serv. cl. 11. C£l5ro$ilor "7 Antoniu G., şef do serv. cl. IU , Muzvlor i* Desenatori, x vfi dc birou: ÎS! cotau C*tlr». Gogi» Zantfircscu 'J0 Stoicescu f no conţin, Elena Cosa. 20 Ş e fi dc birou ct. / ; Petrcs&u Angola, Banu Manta I* ■Constantinescii Elena, Viei â
Direcţiunea de supraveghere si control al drepturilo- itilniero. a oaselor dc ajutoare ş i pans uni, a urmăririi veniturilor şl verificării cheitoalilor

Danielcscu Paul, Puţu cu l'lopi 12
Ş e fi dc nerv. ct. f i i

Popoacu M ihail, Fotei 18
Ş e fi do birou:

Carcall Florica. Str. Agricultori Magdov Gb., Huzeşti 1 2 Pc<roşanu X., M ilitari 2 *2 PiticosCu AnrcI, Ardeleni iS Direcţiunea exploatăr 1 în regie a bunurilor statului, evidenţierii §1 valorificării produselor j i a impozi* telor şl rcitevet-Jelor Ing . Stoi-ca I)., director cl. I, Gr. Atcxandrcscu 7x P»»(>c$cii Glt., director cl. 131, Miron Co tin 40 Gkorman Tco<l«»r. si(l>-dirCctor el. I, Polonii 4S Diimitrcsou Na*, sub-dircCtor cl. I I . Popa Savu 77 Ionesuii Grigorc, sub-dircctor cl. II, Uratului !2S
Ş efi < r< ; sefv. ct. I :

fonoscu Ales-. sub-directos- cl. I. Ghiucoi 1 2 =

Serv. taxelor, impogilelor şi redevenie lor miniere, contabilitate« lor si a ca­ selor de ajutoare ş i pensiuni
Oobrota C-fcii», sub-di rector cl. III, VitcSri^vu 1 31 Popc#cu Par&sctaîv, «cf do birou cl. I, ParculCori»esc« .str. "D. C

IoncACu Aurel Corkez Jîugeu 3ng.
Ş i;fi de nerv. cl- / / :

Sîlnduleflou Gh., Oziriis 3
■'^efi d<z gcr\ >. et. I I I :

J’opovjci E«igci>, liolizario-L/Uther J7
C onhthili ct- I ' ■

Serv. verificării cUeltuelilor
1‘tmkax.opol Miroc», şof d« sorv. cl. J, Nicni ac F i­ ii mo n 3

Murculcscu

Dr. Varnalî 21
Ş e fi de birvii:

Serviciul personaiului

Cocoţau Atanasic, *ox ’ de serv*. cl I, B-dul Drep­ tului 11 12 fsahncia C-tin, şof tic serv. cl. 111, Dorobanţilor 7£ JîicoJau Lucrai ia, sof de birou el. I, B-dul DroptwluS II 12 ’ Dobrosfcaiui .'Iarin, şef do birou, lî-dul M&rfşcşti 2

Crîhtca Kliza, liss-'ira^io 33 Dvunitrcscu Atan:ise, G-ral Radovici 1
Ş e fi <ic hirou cl. J '■ Dujnitrcscu P-, G-ral Radovici 1 bis Grigoroscu V., Semicercului 17 Sotiroscu Ş t, Gole«tî 0 Stsfovscu N.. G-ral Tîorlbclot 70 A o fi de biruii cl. I I :

Serv. arhivei
Puiroscu A l., sub-etirector cl. I, Văcilrcscu 1 10 Soarcc Petro, şef de birou cl. I , Lupoaudt Nou?* 33 Bratu Gb., svf dc li tron cl. II, -G-ral Stan Poctuş 0
Dlreojiunea generalJ a valorificării bunurilor statului şi a energiei

TJitaru lilcna, Potrir Kar»-ş 28 Mnzilu Gli-j Iug. Zatiluvsl:L 51
D irecţiunea generala a c o n ta b i'ltă ţl), personatulur şl a d m in is tra ţie i

Ing. lîuruîaiiă loan, director g-ral cl. I, Polipi 2 < > Ing , Andrea Ion. insp. g-ral (ocltnic cl. I , Pop» Soaro fi Suh-dircctori cl. 11: Fotino Al., Dr. Falix 20 l*oliz» Al., î l Iunie J7

Vnsîliu Pascal, director g-ral cl. I, Moţilor 234 Direcţiunea onlonanţ irii şi veniturilor Oi-hina Gr., director cl. I, A l. Laliovary 17 ifuWw-tfeţ itmea verif'iciiriior ordon an ţărilor TcoJorescu Tootlor, «ub-director el. I, Yirgilâu 13
B iro u l v e rific ărilo r

Şefi dc #er t?. Iliticca Ion, Grivitei 13* Tlcatnis Victor, "Victoriei 30

cl. II:

VsiDilesen Gh.» .{o f do k t v . cl. U I, Sergent N2staso Pantil 24

M IN IS E B R U L I K D W f l t r e i S I COMERŢULUI
.fe t ito t » el. t l i

65 #
c i.. f l

tocaţi

Gataianţu a « o r ^ t a ,s JSolizArie 18 Mlţoltiu -Bofî.%, Alcx. XAhorarj- 44
J iir e u l wcrdpieler f i W f C -Urii fondurilor GaiMslatţxt C-ţa, ţaftdo birou ol. I, Beil&aric 13

Gerota C. T>„ Llenrg 1 Rurlnce-cu M . Gb„ M»ni<ilba$A J& Gheorghiade C., (Vaslui)
A dvocaţi ytafanţi c i. I I ‘ . Spânu Şerban N., ee-crotar, Clopotarii Yecbi 31 SlSncscu Pan& C ’tin, Rumeoarfc 3

Serv. controlului chelUctlilor
Vwilcecu Byiridon, *of do serv. < s l III» Braţului 5 Miuoa Radu, şof do ’birou «1, I , Cexar Bolinc 6 bl»,

Serv. par tizilor de personal $i verifi­ cării drepturilor
Dumi traseu Dragomlr, ţc f do «Crv. cl. I, Lirol 7
B iroul v e rific ării ser v iciilo r contraic

-tiAi’ocqJi' jrfedanfi cl. I U Calin» Eujţau, Sf*ţit Voevazi ltî E-imtaţiu Em il, Ba’tişte 20 Petreaou Tune, Crep-ueeululoi 5 , Se&nesou N. N., Spătarului 3

.

Domitrescu Matei, ţof <ţe birou, Aquila 23 Dami traseu .lanota, «of de birou cl. I) , E puri 45 bis
B iro u l v e rific ă rii serviciilor exterioare

B iro ul arhivei f i regi& traiura Kiţoscu Ştefan O., ţof dc birou cl. II, Rom ană 136

Direcţiunea lichidării mărfurilor
£ub- /iircco ri cl. ) ! '

PopCaou Ioan, §of do birou, Abrud 32 Doneacu Mari», ţef do birou el. II, Borzei 98 Su^-AVeofia veniturilor s t g a ran ţiilo r Ghorinan Lanrian., *ub-fUroctor cl. II, Vrăjitoarei < î
B troul v iit u r ilo r ş i Qnrn*r{txlor

GhimbXiţcanu Romulus, S*-va«topol 3 bi* Ionesou Emil, JJlefâne3cu*'rel 40 Obedenaru Petre, îjorbai» Vodfc 132
Ş e fi rle serv. e l 11

Nlcolau Mnria, %of do barou cl. I, Romanţ» J 14
B troul v e rificK n lo r ş i eoitlunior

Bacanu C., C.ihul 23 M ibail Petre, Moţilor 201 Direcţiunea generală a Statisticei Str. Mihal Vodă i i b>s r Tc<>ilo«isi:a Ioan, director g-ral c.l I. Cîrlviloi 217

Dumttreucu C-tin, «ef d<* lnron el. II. Serban VrtdS 118= Direcţiunea personalului Bobeş C-t5n, director cl. I, Lruniă 8 tfu6-r.îiree[i« pcr&onahtUti Dumttrlu C-tin, director cl. U f, Avcdtc 21 Georgian D-ltu, ţef du birou «]. II, CKI(Sraţ ilor 227 -Birouî p o p ririlo r, $Cchcstrelor şi curnetefor do
identitate

Serv. statisticei industriale vi miniere
Georgian tlio, director cl. 1, G-x.il Labovary 40 lonc««-u Mihaif, t-uli-dircetr-r cl. II, Uorvi 20 Pan^5te»icu Zoc, ţcf do birou princ. cl.. II, Parcul Bonaparto str. J 1

Serv. statisticei comerciale
Goorgobcu llarion, ţof do sorv. <rl. U I. Justiţiei 65 Jip a ^îbulao, şef dc birou cl I, VăcSrcscu I 35 bis
Direcţiune* centralizării statfetfoel şl secretariatului

Theodercscu Anait,\*.i.i AimcS 17

«< f dc b iro u cl. I, Piaia

B iro u l registrelor tfe per&onal f i al fo ilo r califiealxvc

GiurgcA lingon, dlroolor cl. I , Hlntă&arl 5

Niculoscu Smaranda, ţof do birou cl. II, Hotiu 0 Direcţiunea administrativă Stăncm u O-tin, director cl. IF, Rf-ţil Voovo&i 3? b
B iroul liciiatiilot- şi a l tiialeruilclor

Scrţ\ centralizării statisticilor, schim­ bul de publicaţii si corespondenta cu străinătatea
JDinCfCu Eiigeu, ţot* dc serv. cl IM Zcftiulcu 20 WSnklcr G ti, ţef dc birou cl. I I , Şos Colanţi n» 51

Toncovid Atanasc, «ef de birou cl. I , Serbau Vndî» 118
B iro ul invcnţium lor #» adm inistraţiei

Serv. publicaţiei Anuarului Statistic al României si a fivlefinului Statistic
Chiriaelitiie G b , ţof do birou princ. cl. J , Polonii 102 F o c a Aurel, -j-f do birou principal cl. I, PrCtoriemior 10 Bulentca M., ţel da birou cl If, Fierari 20

Nicuîoneu V.,eub-<of do birou cl.I,Şarban Vodă 141
JtC g îttralu ra generala

Sto ce«cu C-tin, ţef dc s:rr. t1 . I, Apolorlcr 13 Grijorescu Teodo-r, ţef do birou, Aurel Ylaicu 20 Mlh£iU*tieu Alexandrii, «cf do birou cl. I, Sabine­ lor 07

Serv. secretariatului* arhivei si materialelor
Mieu losif, ţc f do birou princ ol II. Matei Voi­ vod < 17 ComJrc» Ioan Gh., şi*f do birou cl. I, Efaionului 62
Institutul Geologic al României Sos Kli-eleff 2

Serv. arhivei
Ioneacu Ion, ţef dc serv cl. II, Francinftzouâ
Dlreeţiunca contenciosului

Colintinoiinii Coi noliu, a-lvoeat, jjctf al contencio­ sului, Moţilor 30x

l*rof Mrazck f.udovlc, dlrvclor g'-ral, îjw». Kl»«loff 2 l>r. Popov cMljţeg:, sub-dlroctornl înmitutulni, B-dul 1 C Britianu 10

•W

-

MINISTERUL H7D.USTRIEI i fiI QOXERŢUKlîl
» Dlreoţlmiea generala a M ă w lt o f , flre n lâtllw «I

< Geologi~$cf% cl* l : Dr. Afcanasiu Sav», Episcopul Rada 17 Dr. Macovei M. Qh-, Plovnei O?
Gcologi-şefi cl. I I :

Metalelor PreJtoeUe.
Str- Romana.28

•....
>

Serviciul central

■. ’

Dr. Canhini&rl Şt. N., Gh. Şlncal 6 Dr. Szadoaok Ioan, Bis. Grecea.$e3L 7 Cluj
Qeolo.fi cl, I :

Stiteaou Copitantin, director g y a l cl. Is Diouiţie 21 lo-nescu Gheorghe, sub-dircctor K-i»l o l H, îlib a t Corne*..,74 : ...
Direcţiunea tectinloă a ” varIftc&rllor *'

Dr. Grorescn HO'ia, Romană 144 Dr. Jekaliue Erich,. Livada Posloi 12 Etaj I I Brftţox Dr. P-roteacu Otto, Dr. V am ali 7 Dr. Roman David, C. A . Rose4ti 2rt
Geologi cl. I i :

Wititelu Grigoro, director <jL IIJH Cluc&rului "B. 23

Mctrologişti cl. I:
Co«»t»ntinoxiML Gheorjho, ■ComOtn 11 Mocinloehi Ghoorgha, Comota 11
,1

Atanaaiu Ioan 5., Episcopul Ra'lu 17
Geologi cl. I / I : K r outnor Teodor, ijo». Kisoloff 2

Direcţiunea «le control şl aplicaţie

Vasiloflcti V. Potroj director ct. IEI, Şerban Vodă 6

ŞtcfilaoBCU l> tru , U ni vor «itn tea. Btlcuroşti
Geologi a siste n ţi: Codarcaa Alox., Sovastopol 5 Radu PascUj inginor-ins-pactor g-ral cl. I I , Ecatarina 42 Braşov

MTclralogiţti \
Stinculenon losn, Mihail Cornca 21 Popovici Miha-i, Cahul 37

Serviciul contabilităţii, j)er.tonalvl?ti şi administraţiei
StStcacu C-tin. şof do serv. cl. I I I , Polonit 62 Anghclitacîio C-tin,-ţof do birou princ. cl- I, Jus­ tiţiei J 2 Andronic Nicanor, ţof do birou trl. l,Zal>aria 1 bl# IOnOscn Gh. T., «of do birou cl. I, (talul Basarab 208 Bt»boc Eugen iu, «of do birou ct. II, Tuuari i2

Secţia affro-fjeolofjică
Goologi-ncfi cl. I :

D r, Ploxov N., M uwul JCaţirwal, ChiţjinSu
Gc&logi'xefi ct. I I :

D r. Euculcscu P., Şos. Mi hai Bravu .334 Protopopaseu Palco Emil, Piftţa Rosctti
C h im ifti-fcfi cl. I :

Serviciul marcării ohiectclor fabricate din Tnelalc preţioase
Cardaş Xicolao, ţof do wrviciu <•]. 1. lavor (25 Iroacu laru Nicolao, aub-ţef <le x&rviciu cL I, TriTutiîţii 66

Gano Gh., Parcul Bouaparlc Dr. Sa-idyl P., Şcoala do Agricultură
Ghimiţţtâ cl. l\

Verificatori cl. IT I\
Coustai»ii»08Cu Zoc, chimiste, Romană ^2W Iorgulescu Victoria, chiiuiatS, Co1>ăleesCu 2t>

D ioiitriu V., Şc. Comerciali gr. I, Trăiau 1&7 Petresou P,, Grivi(«î 2 1 1 5 Zamfiroscu R. L., Salcâmi 11
O Jtim işlî cl. I I :

Corpul initjiccivritor motrotogvţfi:
A nania Gheorglto, ijinpoctor mctrolojyist-, Şos. Bonaparla 48

Mat ta Jî., Buxcţti 94 Moscuna Aughola, Zorilor 1 Isi^inicri-in*/;. g *ra li cl. I". TSnSn&scu Ioan, Hotol Jiuyal Polaco ylil'srcrîjt; Popcscu A., Alcx. Lfthovary 6
Şefi dc birou ci. I I :

Serviciul exterior Biroul dv MiiSuri ai GrcutA/i tla Ilfov (Ctijritala)
Siaiiojirsou Vaailo, verilkatw ţof, inil^inspcctoT cl. IX[, Justiniai» 10 lordiinotc-u Dumitru, voritlc». «Of cl. III, Voniamin Cosiacho 16

lrcrifica tori-xefi cl II:
Ioan Pofcre, Sft. Nicolao Toi 5 Poposea Nicolai*, llirnm ului 20

Olteana C-tin Gh., str. GLiiţîl Boiangiu

Biroul cartografic
SchCn Ricliar-d, cartograf, Şos. Kisoloff 2 Vachnig Fredi R., tVosonator-cnrtograf, Silivoitru 31

Verificatori'vefi cl. H i:
iMili3ilc8<m Potro, Moşilor 89 Ioneâcu Ioan S., O lin p 30 Bucur Radu, C l«j 10

Biblioteca
Motful luliu, şef do birou cl. I. Romană 12

Colectiuni
Murgoana Gli.» gcolog-asiatont, Virgitiu 17

Birourile de măsuri $i Greutăţi din judeţe Verificatori *cft:
.Alba-de-Jos: G»t» Nicolnc A ra d : I oockcu Radu Argct?: Bttrbulcscii Ounntru Bacilu: Proftriu N . Ghowrghc B ălti: Ncdorcwncu Elizeu Bihor: Knfftil Ştefan

Serv. administrativ $i secretariatul
Potrescu Gh., şef do serviciu cl. II, Liei 3 Brâuloto Alcx-, ţof«lo birou cl. I, G-ral Lahovary 56 Nîculescu Gh. T., ţo f do l>irou ol. II, Mânu 8

m in x s x b b u a

in d u s t r ie i

» şi

com erţului

67

Botoşani: Xone-8Cu Vasile B răila; lonescu Ghcorgbc Braşov: Slreteimu Alexandru Buzău: Costeâcu GJiC=orgliC Cftîiftcras A lexandrei» Teodor Cnraţ-Severin: Neuman Aladar ' Cetatea A lbă: Ceaalovschi Enric C ernăuţii Gnbroviecki Eduard Châşinăur Bnlosftcbi ilarii} Constanta: Hatnangiu Constantin Cojacna: Valter Constantin Covurluit Niţc-gcu PtWW Dttmboviţa: Venelopol Nioolae D olj : Gheorgliiu Eugeniu Dorohoi : Postultiehe loan Duroston Ione-anu Nicolac Făgăraş : Gheorgliiu Grigoj-e Fălciu : ■Gheorghfu Ştefan D Fălticenii IgnStescu Alexandru Gorj : Moldovean» D um itru H otin : M anoliu Spiridon Hunicdoara : Coproş Eduard Ialom iţa s Cnsapu Ioa» Ia şi : Anastasesc» Dohre lăm âii: Vlădeacu Marin Maramureş : Feyer Ştefan Mehedinţi : Dm nitriu Petre Mu reşvfuxdn : Honre™ V Gheorghe

Muscel : l>nniclescu Dumitru Neaiof : Stino Victor Olt : Popesc» Ghoorghe Orhei : Radovici loun Prahova : Dragornir Stoian Putna : V dvnric Constantin R ădăuţi: Kriegsfcld E- de Renotiere Koman: Herăseu Dumitru Korrmuaţi : Ciocan Nicolno R,-Sărnt: Popescu Şteîsm S(tiu*'Maro: Arîstîde Ştefan S ă la j: Ariatide Ştefan Sibiu: Schacfer Alfred Solnac-Dobftca: PopCScu C. Gheorgbe Soroca : Gros» Jrum Storoijincţ: Giurumiu lazon Suceava : Rutkovrsclii loan Târnava-Mnrc: Gcorgescu Alexandru Tecuci : Georgcscu Constantin Teleorman: Itiescu Dumitru Tigbiua: Vasileseu Constantin Tirni^-Torontal: lonescu Gh. Vasile Trei-Scuune;: Mihăilesca Petre N. Tulcea: Kăducănescu Stsivri Tuto va: lonescu l. Ştefan VAlcoa: Melinte Pavel Vuslui: Bârcă Mihail Vlaşca: lonescu C . loan

fte g îim ile Industriale
Rtgiunca I Craiova Str. Modestiei 2

Cuprinde jud. Aregefr, Dâniboviţ», D olj, Gorj, Mehedinţi. Muscel. Olt. Bomanaţi, Teleorman şi V&lcea Ing. Mojoju P., şfcfnl rcgiuuei
Regiunea 11 Bucureşti

Regiunea VII Cernăuţi Palatul Administrativ Cuprinde intreaşi* Bucovina ÎU£. Eoeanceji Oetaviau. şciul regiunei
Regiunea Vili Timişoara

Str. Sft. Nieolac Şelari G Cuprinde jud. Buzău. Illov, Prahova şi Vloştu. Ing Pupp Aurel, ţoiul r?ginuei
Regiunea II! 6 a la }i

Piafa Plevnci JA Cuprinde jud. Caraţ-Severi» Tiun>-Toronttil. Ijig. Paur Liviu, şeful ro^iunei Regiunea IX Cluj Palatul Camerfti de Comerţ. Cujiruide ju<!. Bihor, Bisf.riţa* Năsăud, Cojocna, M ;iranm re^, Sîilaj, Sutmar, Sol»ci;-l>obăca îji Turdo-Avieşi Ing. Petrovici Const. şeful regiune! Bcglunea X Braşov Str. Eeaturinei ÎS Cuprinde jud. Uraşov, Ciuc, Mwrcj-Turda, Oilorhci $i Troi-Scaune lug . Peirovier Const, şeful regiiinei Regiunea XI Arad Palatul Comunal Cuprinde jiul. Arad şi Hunedoara Ing . Trîmbiţione Traian. ţeful regittnci Regiunea XII Sibiu Piftia Rogclc Ferdinand 14. Cuprinde jud. Alljn-de Jos, Făgăraş, Sibiu, Târnuva-ifîiro şi Tslrciiivn-MioCS. Ing. Crilciunaş Silviu, şeiul regiuuei

Str. l'cutnlui l.r > 7 Cuprinde jud. Brăila, Caii acra, Cctntea-AlbS, Constanţii- CovuvJui OnroStox, Ialomiţa. Istmul si Tnleeii. I u " rvăsturaş N . *eful :<-£sunei
Regiunea IV Bacău

Str. Bacii» Pceţani 5fi Cupisnde jud. liiieiîu. Neamţ, Put na. I i -Sitrat, Tţo«tt;i ii, Suceava Tceuci * J)r. fînoscu Gh., şeful regiunui
RlegHinea V laşi

Str. M. Kmiueîcu i» Cuprinde jud. Jîo1«Ş:mi. Doxohni. Pălciu, Tutovsi şi Vaslui Ing T«rn f.eonul a. «ehsl regiuuei
Regiunea V I Chijinftu
>'tr. B u c u re ş ti I ot 9.r>

Cii|»rindc jud. jliirli. CaUul Chsginău. Orhei. Soroca şi Tiiihimi Ing. Ştefanov D.. ţeful regiunei

Tîotin.

68

M IN IST E R U L IN D U S T R IE I Ş i COMERŢULUI

Inspectoratele C om erciale
Inspectoratul I Craiova Inspectoratul Vil Braşov

Pulutu] Cmnorci tio - Comerţ , , Palatul Camerei do Comerţ Cuprinde jiul. Argeş Uoij, Gorj. Mehedinţi. j Cuprinde jtid. BruŞov, K.tj'Firaş, Sibiu şi TArMuscel. Olt. Roman aţi, ’lVloovrtîftu ?i Vflleca uov’a-Mure. (depinde dc inspectoratul V II I Cluj)
Inspeotoratul II BucureşJi

Ministerul tio TuiUistric şi Comerţ Cuprinde jud. Buzftli, iV-mhovitn. Ialomiţa, IIIov, Prahova şi Ylnţfin Tacit N. iuspector Sub-l'lţSpCriOJKfrt/ Ptocşti Znblopkr M-, sub-inspector
Inspectoratul UI Brăila

Inspectoratul. Vltt Cluj

Pătatul Camerei de Corner», Cuprinde jud . Albu-dc-jo3, Ristrita-NăsXud. Ciuc, Cejocnn, Mureş-Turda. 0<I orl>ei, Sălci j, Soliicio-Cobâva, Tfiriiftvn-Muiî. Trei-Scaune şi T«rd:«Arioş
M u z z u c h i A u t '- i«W|HSctor

Palatul Camerei de Comerţ. Cuprinde jud. llrîtihi, Oo'ii rli*s HUciu. Pu(n;i. R.-Siirat, Tecuci şi Tutova Protopopescu 1. insper-tov
Inspectoratul IV Constanţa

Inspectoratul IX Oradaa-Mare

Palutul Camerei do Ccmort Cuprinde jud. Bihor, M nrntmire? şi Sutmar. I>wlu Al. M., inspector
Inspectoratul X Cernăuţi

l'ftlntuC Ciim^rei do Contorţ Palatul Adn'ini.striitiv Cuprimli: jiul. Calu\n-:i f’o n^antii. l>ut<rxlor ?i I Cuprinde latreagu. Bucovina Tnlcen. ; Prud an iuc I., inspector VKleanu i»K|i4>ct<u
Inspectoratul V laşi

Inspectoratul X I Chi-şlnău

Pulului Csirwrei .le Couic-t'l Cupiin:lv jud. J;ucr««. iSoioşnni, Dorohoi, Ftfliieoui, luşi. NcimH. Itomnn vi Vaslui Rncoviţă N., inspeet-jiInspectoratul VI Timişoara

Palatul Camerei de Comerţ. Cuprinde jud. UCîlti, fllriţîriîn». Hotin. Orhei ţi Soroca. (depinde de ln»pixtoratul V Tuşii
Inspectoratul XII Cetatea-Albâ

Palntnl Cnmorei <le Corner*. Cuprinde jud. A iad. Cataş.Sevorin. Uuncdoarn Si Tittliş-Toi'ojital Popnviei V . in*pretor

Palntnl Camerei dc Comerţ Cuprinde jud. CuliuL CVtatea-Albil, lumnii ş« rijţhina {depinde do I nspcctnraful V Iaşi)

Inspectoratele H im ere
inspectoratul General al Minelor din Ardeal Petrojenl

Jug.

Imicu

losif,

inspeelo»

gemn-rtl. Pclroţoui

Torgovtyic: Tlt;;. I.:i»t;.uu li>nn, Mili-iasjieou»:re le g a; Tug. Olieor^hiu Adrian, siib-inspeetcr M orcni: Ing. Atidr«:i*s<:u Miroc-.. Mih-iahncc-tor Inspectoratul IV Petroşen» (juil. Hunedoara)

Subreţeilinţe la Cv;iiovn şi Abrud * i i i la Ccrattu'.i şi Cliiţinîîn Cuprinde jud . Alba-dc-jos, Dolj, Cnrj. ItuuoCuprinde 'jud. Eacuu, B ălţi. Boto«aui, Cahul, j Chişinitu. Dorohoi. Fălcii». P ftltim ». Hotin, laş;, • clo4ira, ltoiuansiţi. Sibiu şi VAUhmi. N ’C:imţ. Orhei, lîomau. Soroc.! Tigliinu, Tutova. j rc tro şe u i: Icifţ- Grîfgert&ik C<*/.a. inspector C raiova: Ing. Popeau Nîcolne Mib-mapCfte»Vaslui şi fntronga Bucuviun. iArrui; Infj. Harmau Victor, auli-î»»j>CCtor C nm ilneţli; Ing. Krupensdn Vlcx.,. inspcctor Tng. Ciîriluş Alcihinrie. aub-inspcetoi t InspeDtoratul V Oravija (jud. Caraş-Severln) Ch(ş\)ittu: Ing. UJiniei Vîciop. suh-inspeetot Cuprinde jud . Caraş-Severin, Mehedinţi şi TIInspectoratul II Buzău , miij-Toro'ntal. Ing . Pibiansfci Cotom.iii. h .«jh-<(*ii Cuprinde jud. Brăila, J5u/;1u Caliacra, Cetatea- i Inspectoratul Vl H atna (jud. Alba-de-Jos) Albit. Con&Unta, Covurlui, Durostor, Ialom iţa. ! tsmftil, Putini. It.-Silrnt, Tocitei şi Tailecn Cuprinde jiul. A nu l, Bihor. Cojftcna, MuroşIu;:. lîomanowai C-tin. ânapeetor Turdm Odor hei, TAriumeAhiru. Tflrnnva-Mioîî ţi Tu rdii-Arieş Inspectoratul III Ploejti Tnjt. Schsvoigor J3u«en. iu^^ctov Sub-reşedinţe la Tflrgoviştc. Tologu şi M oroii '• Inspectoratul VH 8aia*Hare (jud. Sfttmar) Cuprinde jud. Argeş, Brnşnv. OAmljoviţai. FA- i Cuprinde jud. lîistriţu-Nilsfmd. Maramureş. garnş, Ilfov, Olt. Prahova, teleorman Tivi- \ Scauno şi VIrşcîi. SRÎaj. Sfitmar şi Piolnac.OfdjîXcn Inj;. Nfuiitonnu Iniilor, ins|n'rtor Ploe-şti: Iag. Serihnti Nirolac, inspector

inspectoratul I Comănejti (8aoftu)

C AM ERELE D E .O O M E B Ţ Ş I INDUSTRIE.
• * ■ C ow lliul 8operf»r a l minelor •

(W

B-du i D om nie i 1 Mici oseu Ern., proşedint® li'' înalta Curte do Ca..saţie,. B-dul Carol 18 Â Botoa N., senator, Dionieie 1 Alimâuiştcanu V., inginer, Potcovarî 4 bia Athana#5u S., profo*or, Jîpîsco ul Radu l? Blasianu V., inginer, directorul Soc. Reţiţ», Po­ vernei 2 iJnşilît C-tîn D., inginer, Matei M illo 'î OrSciunescu C., eon^ilicr I» Innlta Curte de Oa*aţio, Bucovinei 23 Dirultriu C. D., vice-prc-şcdinto a] Senatului, Pas. Victoriei Scara Z DlrmtresCu Gr., profesor, director la Banca Rom»* neaacX, Aicea Ro.;ina Maria O Parcul Dona pari o Ficşincscu T.. inginer, diroctor genera? al Soc. Colombia, Rom ani 72 Iliescu Ton_y, Tico-preKedinlo al Senatului. B-dul Kiisabcta 40 Inc» D., deputat, Drinnn! la Tei 21 Lupa» A., inglnor. xub-dlroctor la Soc. Reşiţa, Povernei 2 Mrazek L., dircctornl Institutului Geologie, Sos. K iw loff 2 Orghidan C-, inginer, director general al Soc. Kl;$5ţa, Prtvorpoi 2 Oromolu Milu-til, guvernatorii] BSncîj ÎCttţionnk*, Lipscani 1 OaicCanu C-tin, inginer, directorul g-ral ni Soc. Steaua-Români? Alea Modrogan 2 (Parcul FiJipn>enj Ottnlcscu A3., advocat, G-ral Berthelot 52 BSduleseuA., profe>or, consilier la Curtea do Alici. Latin ît 30 Saligny A., inginer, Basarabiei 10 Sulomon I. <SJ>., consider la Cnrtea do Apel, Vic­ toriei 31 Tfinăse*cu I., inginer, Hotel lioval Palace Theodorcscu N-, inginor, directorul genoral al Soc. Petro«»»i, Aurel Vlaicu 2 i Stoiara Gh., inginnr sccretar general, Luigt Cazavillau 9 <iJ»eorgblad<- V.. ..iNTistar, 1. Cn-ungS. 2
Comisfanea pentm controlul societăţilor naţionalizate

Marius, referent juridic — Jon©#ou Gh.,* re/etent «atiatlc — Giurgea Eugen* rofwrent— GheOrghUdi V., referent — Gtticoş Ştefan — Ing. Balasinovicl Eug. — CrUtodorOBcn Gh — Vaejliu' Pn$eal— PoP '’scu C«2ar — Georgian T.—Stiieaeu C. — Dumitrescu Ioan — Iurţ;* Gh. — Dr. Pisosclii T.— Ing. Stoian Gli.
Ş e fi tic birou:

BrAuloto A. — Condrea Ion — Opulzan 1).
Coralslun&a înfiinţării de Silozuri §1 stabilirea tipurilor de grâu românesc M e n ir ii:

ştefSuescu N-— Chlriaccseu Osenr—Pretorian Şt.— Vardala Ioan— Popovftte Petre — Ierl>lueanu L.— Carp Gfct.—Demotriad P.— Teodorii Pavel — F iliti N .— Mani-^ftlian A.— Corehfcz Şt.— Budescu V irg il— G<orgesfi« G li.— Branoovâci Eugen — Ionescu-Siseşti G h .— Axontio Titu — Corool C-tin — Gheron Neta— Dr. Anglieloacu N.— Dumitroscu G r.—Chico* Ştefan — Popendt Croar—Caracostea Gb-— Iaim rnli Ion— Gologan N.— ilâr.i«cu Cezar, secretar
Coral alunea permanentă pentru infrâtar^a şl reprimarea speculei

IDîrjcsCu Ce/aT, secretar •— Tacit K., înupeetor -Dirnitrcxcn Ion, director g-ral al otleiialui—Topliceanu A., roforent todm ic — Stogărc.scn D-er«J>tuiStrîi> Ion
C om punea ind'jatrialâ

Dr. Cerchez Şt.> vice-prcţc<linte
Mcmb >i i :

Dr. Toudorescu I., secrctar-g ral— Arghîr N., se­ cretar — D r. BungSţcanu C.» eonsillur-technio— rtîllicoiîon -C ., referent L-oiuenelal — Laurtan A.

A le.xai id rc«; u Gr.— -W olff E. — •Gcorgescu-Fne re*— Sialeovlci Christ. — BrJitianu C. — Ing. Pop;>vici Mediii— Mraxck Ludovic— Dumitriu A l.— Wcis<ngrQnn ? î — Constant in eseu T,'— Dr. R âul— Dr. Pi«oschi Ilie — Fug. Siu-wa Sîgi.nnind — P a n i Jjiefan C-tuneanu Radu — Directorul g*ral s < L vSmilor — Directorul g-ral »1 C. F. l î — Directorul g-ral aJ IririttHtriel, membru con*«]atÎT— Diroctorul g-ral aL Comerţului — Directorul g-ral al Studiilor — Dlreutnrul g-r.tl al M.>«nril>.ir iji G ren t i ţî lor— Direc­ torul lm lu'trirl M ari-Dircvtorul Comerţului oxtorior — Sub-directoru I Imlti ntrlui Mari — Vajîleicu (ch., secretar.

Cam erele de Com erţ ş.i Industrie
Cam era'de Com-erţ şl Industrie din Buouroştl |

Str. I3nn>ei 4 Dr. LVrkftv. Şt., preşedinte, A ntim 3(1 Fîrnnnnviei Em il. Vicc-pro?edinte. Lucaci 31 Al<*xaadr«ftcu 'JTemititoclo, Col. Cofltcaai Bădescu F. A., ingiucr, Oltlri 15 Bediteanu Ioan, Zefirului 3 Cor nu Al., B-dul Pache 12 bis Crivda Carol. Pawig. Roman Dobrepcu Trmm. Ştirbcy Vodă 146 tl | .j

Fili[iC8Cu Ş l., llalelor 31 Goldfctein Adolf, Avrom Inncu 1 Kandel Asc-her, Deeehal 8— 10 Micbalson Friederie, Poetului 34 Mircca Const. inginer, Romuln»= 31 Mnniasaliaa. A_ Roniuiue < i“ Nicolou G. C., Victoriei 2S Nicolnu Tbeodor, Stelea 11 Ijîh Niculescu Luca P., Sft. Ion Nou 9 Niculescu D. P., IRadu delji Afuuiftţ-i 50 Pcncscu Kortuch Cb.. inginer, Şos. Jia n u ÎS Pruger M. S.. Victoriei T V

70

CAM ERELE DE COMEBT Şl IN l> r$ T R IE Pcncaeu A. Br., -comisurul guvernului, Traiar, eolţ> cu Biserica Pantclimou M ijlocitori tic Schimb ki Kfoctc BSdărftu Tli., Bursei i . Căbitşuuu Cornel. Pit^ugiul Vilagro^ 3e. £ . Curtovici Aurel 1., l ’arîs 4 bis Damelopol N.. Smărdnn îl Focţauer I-, Linscani 10 Haritonovici II.. II. Poincaro 1 Jipcscu I-, Bursei A Lccea Mirecn I., Paris 10 (etnj 1) Maxim Ion, Eugoniu Ca ruda 2 iluutconu Al. A l.. Paris 27 Potrulius Mircea. Bursei 2 Popescu-Racova i)., Pa«ag. ălacca 4 Rimniceanu Sf. M.. R. Poineari’ : 2 Samuelli Jivwpics, Bursei 2 Şaruga Achilc, Pusagiul îfucea I. B. Stăncsi-u-Teodorii D-, Stavrojioleos li> Stoica N. N . B r., Bursei 1 Teodoru G. N., IÎ. Poincartf l
M ijlocitori ii c M ierfu r i •'»' Jiellea C. C., Atelierului 0 Cocorifscu J). I.. l>r. Vuraali 13 Damalidi Chr. C: . Bur.sci •• -.,i,

S&vceeu I., Bnnca RomUneimcft Secelcantr » N-, Armenească Jfl Stifnoiu G. M-, Franklin BotliJlon 20 Voriculcscai Iancu, P iaţa Bibescu ‘Vodi Weis8Qngri3n St., Gb. Gr. Cantacuzino 41 Ne^aeacu Ioan, Giurgiu Popescu Eildoi Ioan» Giurgiu Pcjieacu îlin c u I., Giurgiu VftrbfiucsMJu Petre, Giurgiu Ioacscu Aurel I&uc, Că tura şi Casftru Ilie E,, Câilitraşi Moţoi Gh. 11.. CXlXraşi Stoicovici Chr. D,, secretar general. BurEci 4 Pctreseu Ştefnu. secretarul Bursei, B-dul M aria 77

Contabilitatea
Nitulcseu D- director, SilivCâtru 5 Po|>oviei N. S-, ?ef dc serv., Fi la ret 02 PirvulcMU Victor, şef «Ic birou princ., EDanîî 69 Rc-

Bztrxa
Dumitrescu Ioan, şef do birou princ., Rcgalîi 21 Iliescu I., $ef de biro» princ-, Burbu Catarpiu 15 SSnduleseu Maria ?ef «lc birou, Lirei 17 MCNSîcbcu I . controlor, Ciurel 5

lienistraivra
Thcodorcxeu Tiini;), MiUlirCCtor M Martie .'> 1

Provincia
A RAB Cuprinde ]nd. Arad Preşedinte. {voeanL) V icepreşedinte, Sler^ewald Aloi^ PriH i'Svcrctar, Ziinn T. ftrcrci(rr, Beldiir Ludovic Sc<ii-4:(ir/- d . t i t Falus Ludovic BACĂU Cuprinde jud. Bacitu. Neamţ R'una r. Vrvşcdintc, Florcstn Gh. Vt’C i,7 J?,C{(Cditi7(jJ 11•' rşcovici Oaia.s Sccrclar (delegat), Dum itriu I.orgn C. BART/AB Cuprinde jud . Fiileiu Tutnva jl’rcşctliutt:. (vacant)
‘h irte .
(v :i« 'ji:iJ

h iformaţiuni
Dniruilidi ţol le serv. IM r ic llucoviţă :î9 Arulroncscu Silvia. şoîde serv., B-dul Klisabcla 5 Gcorge.se u şef dc birou princ., CrBeiun 12 Niculoseu C-ons-t.. ţcf dc serv., Mi Iutii Conicii VutcSneseu Tiu, şef dc birou, Echinoxului 33 Currtbin Elena, i-ci dc birou, T rinităţii < > 2 Iconornu P., consilier teclmic, Buciumului 4S Disţcseu M., inspector. F.lena Cuzn 1 > StSnesciL ii., bibliotecar, G-ral Angelesen Bitcanu î l , inginerul Uzinei. Troian Brugan N'iroliae, intendent.. Sf-ţii Apostoli o l
Comitetul Bursei

Secrefaria Iul

,

Blniik Al., di'lojj Sn« iii titluri cot J»-.«= * .1 DioaNie fJ Bocru M. N.r siml>'!il Bursei, Palatul S u w i S l n w i <j. t* deb1 " . J.î.lm-ii' 3C:itti»iMl«, Maria
ÎJoKfSl.i -{•'

('cor.v.'i-u M. A <l-!ÎO" Sih;. <i« tuliţi i cutate la Lijw aiii 10 ITiîluceatm C. deleg. Corporaţiei BiU’SO», B.«lul F.lisabeta 4D Duniilrcsen C r i.. deleg. Ministerului dc Tn. ihiNtrie s ? i O uucrţ, B-dul Elisubeta CO Iimeseu l’ c i dclcţ,. f'or|K>t;iti«;i Itar-ui, Itomtilns < 5 7 M:“ it;is:ini (î inginer, dolcjx Oorimratiei Bursei, B-dul Cai ol 5 Pilitli deleg Cnrpnrattiji Buisei, B-dul Ca­ rol 22 bis P-ominm Km. ]>.. deiep sioi-ţiei agricultorilor, •str. Oii m |»iu ea nu c-oil, <u V. Mârilciiiennu Sîivcxeu 1- deleg. Camei*!: de Coniciţ, Popi: .Soare »9 Ţcinuit C- N-: deleg. .Ministerului dc Finanţe, Basarabiei 3.7 TîiiiăseM-u li. comis-arul guvem rlui, Aquila 28

BO I OS?AM Cuprinde jud. Bofoţani. Boiohoi ? ş .i Ffilticortî J ’n-yvtlinlc, Labin Simiou Vite-/» eşt dinte., I.oreric $L-:ulat eţet ,(;lur-t:<ix;cr, Tln'.nlor Ltizîir lî i a i L A Cuprinde jud- Brăila ţ: R -Siîrar. l ’te.fcdinic, Kasu Ioan 0LVemili J<«in JSirt.yctor ;i-ral, Giiginlescu Const 1. JJHAŞOV Cuprinde jud. Braşov, F î^ r a ş , yibii. ţi Tâniava-Marv Prr-jfi.r|jt(c. Paul Wilhe'.m Vur-ptCţedhilt', Scherg WiJliebn Secnlur-g-fal, Binder ICruesl i)‘"-ret'ir cl. Jf. B r. Tan<Slcr Rinil b i .:c c i : i :$t i Cuprinde jm l. Ilfov, Ialomiţa ţ i V]aţi-a P r e ş a t Cercîieji Ştefan < :?< •«/«ntc. t'raneoviei F.iiul ticvrclur ft-H'ij 5>l.:sii'Ovieri Chr. 1) X e a v t 'ir , IVIresiu Şt

CAMERELE- D E C0A1EBŢ ŞI IN D U STRIE CERNĂUŢI Cuprinde jud. Câmpulung, Cern&uţf, Coţinanî, Gura-Huaaorului, Rădăuţi, Şiret» Storojineţ, Suceava, Vfi&căuţi, V ijn ita şi‘ Zastavna Preşedinte, Vihovăci loaif Vtce-prejciinte,.Pxocopovici Taraia» Secretar-g-ral, Decker Friederi-eh Erceat CETATEA-ALBĂ Cuprinde jud. Cetâtea-Albi Preşedinte, (vacaat) Vice-prcşedinte, (vacant) ,.: i ; C H IŞ IN A U Ouprindo jud. CbişinSu, Hotin, Orhei Preşedinte, Saniclcvici Io$if Vice-p'reşedi-nte, Sinadino PanteJtmon jSecrctor-cosjer, CotfMtautluescu. N. D . Tigbina
Vice-preşedinte, Lupu Emanoil Sccrefar-ctwier, Mir&uţă Or. L

71

* IS M A IL Cuprinde jud. (5ahul ţ i lam&ll Pre^edirtfe, Aslan Vaaile Vice-preşedinte, Tele-a George „ .• Secretar, M andea Const. Gh. Oii ADIA-M ARE Cuprinde jad. Bihor, Maramureş ş i‘ Siltmar Preşedinte, Romul Barbu ' Vice-preşedinţi: Gitcr Iosif, Seh-arckor FraneiftC Prim-sccretar, Dr. Olah BCla Secrcfor cl. J, Dr. Papp L PIT E Ş T I Cuprinde jud . Argeş, Munccl. OU şi Teleonnapt rrc ţc d in te , Mruzec Ilugo Vice-preşedinte, Ioncseu E ftim ie E. Sccrcior-casicr, M&mulea Kicolao I. PLOEŞTI Cuprinde jud. BuzSu, Damboriţn şi Prahova Preşedinte, (vacant) Vice-preşedinte, Papp Gabriel N. Secretar-casier, Papina Stelian SIL IS T R A Cuprinde jud. Durostor Preşedinte, Sideri Isidor Viee-preşcdinte, Petraşincu V. Secretar* casier, Georgeacu Radu I. TG--MUREŞ C u p ria d o ^u d . Ciuc, Mureş-Turdn, Odorhci şi Trei-Scaune Preşedinte, Burgcr A dulteri Vicc-preşedintc, Patrubauy Nicolao Secrctar g-ral, Biro IostC Sceretar, Verc$a Eugen T IM IŞO A R A Cuprinde jud. Caroş-Scvcrin ş i Tiraiş-Toroatal Preşedinţie, Oprea Ioau V'tcc-prcjcdinfi: Deutsch RezsCi, Kreme-r Iosif Secretar g-ral, Loudway Eugen TULCEA Cuprinde jud. Tulcea Preşedinte, Pop E m il Vice-prepcdml c, Lupu O. S"«cr<;tar-c<i3icr, Fulga loan V A SL U I Cuprinde jud. Vaslui Preşedinte. D um itriu Alex. VicC-preşedinţi: Leibovlci. I . S., Ing . CouşUuit tinescu C. j Secretar- castor, IfiăcOficu Alex. C.

C LU J Cuprinde jud. Bistriţa-Năsăud, Cojocna, SitlaJ, Solnoc-Do-bftca, Tftrnava-Micît şi Turda-Arieş Preşedinte, Ing. Negruţiu I. V icep reşed in ţi: Pop Sever. Ifcvessi Iosif Secretar g-ral, Balasz lu liu S ecretari: D r, Kiss Adalberfc, CSciulît Nicolao CONSTANŢA Cuprinde jud. Cttliacra şi Constanta Preşedinte, Georgescu Gcorge I. Vice-preşedinte, Petrescu loan. E!. fiecreior-wsier, laueseu loan N. CRAIOVA Cuprinde jud. Dolj. Gorj, Mehedinţi, Romana^i şi Vftlcsa Preşedinte, Colonel Gaicu D. Vice-preşedinte, Meudcl fîerman Becrelar-coeier, Suita Ştefan G. DEVA ' Cuprinde jud. Alba -de-Jos ţi Hunedoara Preşedinte, Vulcu lonn Vtcc-jpreşedinţi: Kobn Franeiec, Albcscu Virgil FOCŞANI Cuprinde jud. Putim ţi Tceuci Preşedinte, Antonesou V. C. V icepreşedinte, Ştaiitnescu Spiridon Seeretar-casier, Ewandi Alex. GALAŢI Cuprinde jud. Covurlui Preşedinte, Popovici I. D. Vice-j^ejcrfinfc, (vacant) Soare lar-g-ral, Panaitescu D. N. SecreXor, Dencu Gr. IA Ş I Cuprinde jud. Iaşi, M t ţ i şi Soroca Preşedinte, Ştefan iu N. V.

72

MINISTERUJTj U E JU S T IŢ IE

MINISTERUL DE JUSTITIE
MINISTERE DE JUSTiCE — JUSTIZ-MIN ISTEFlIUM

Str. Iîurrtol l Mârzcscu George G,, ministru, Hnto* Cap;?* lonescu-:'oljlo.'in, advocat, socrdar general, strada Vasile LsscSr c !J> Zarlfopol loan, ş&f do cabinet, Hotel Splendid
Direcţiunea generală a personalului

Circ. Curţii de Apel la$i
Antonese» Victor, consilier Uercea A dani, consilier

Circ. Curţii de Aycl Oradca-Mare
f'ltcţoanti Sini ion, consilicr Stambnleanu -Clirislmcho, consilier

Tacu D. Al.» director g-ral, B-dul Elisabeta G l Duca Gh. Ii-, sub-dircctor f!-ral «I. 11, Ciîl;1ra*llor 138 PanaitOHcn loan D., dircctor cl I, Moşilor 217 D im itriu D., şef <le servi, in, DragOfVodsi 24
Ş efi (te birou:

Circ. Curţii de Apel T<j.-Murc$
Drimba Gh.. consilicr

Chirtrxcoscu loan, Sft. Ştefan ft Constanţinesen Teodor, lî-clitl Uonapaito 20 Docft 1. Al., Schitu Mâgiiroanti 9 ţTuidmlO'CU loan, Ghioccî 15 Mltuloscu VoliCu, Aleea Snter J«> Pârvuh&cu O-tîn, Popa Nan 23 Petrescu Mftrîn, Agricultorj 30 Tiieanu M ihail, Ghiocel 15
Zu&jwcioi-i:

Circ. Curţii de Ave! Timişoara
Atdan-Ceaitr Ernc-t, consilier Panţu Tnan, consilier ,

Pxe^ţiunca generală judiciară

Ispasiu Dumitru, dirocor ţ-ral. Siliv&sfrn 3G Iliescti A l., director cl, I, lî-dul Carol 33 Gonea Marin, dircctor cl. I, Amzol 2
Ş efi de Ziroit:

r>Hioiti-«ţcu N-lac, Călăraşilor 77 MJndovCanra Ştefan, consilier la Înalta. Curte 'le ! Elicosen Kmilla, JîncluinoEui 24 Casaţie, inspector al Curţilor de Apoi. B-dul Lconte Iordan, str. 2 s \ Filipcscu Domniţei 51 ! Marines-eu Gh-, str. 14 Martki 47 Inspectorii tribunalelor, judecătoriilor ] Maiccseu Tvli/ji M., 14 Martie 47 Moisiv. Gh., Lacului JO de ocol $i serviciilor auxiliare lor Pnnaloilov C-tin; Monctârtei 10 AtiroSsiişîcann Chirii, consilier. Şerbnii-VodS. If»&hîs Pejresen Ştefan, str- Ţinuse Vasiloscn « > bis Brozeamt Barbn, consilicr, Sălciilor i>

Circ. Curţii de Apel Cernăuţi
Gheurijhhii» Corneli o, consilier

Circ. Curţii de Apel Chişinău
CrivJWx Cornellu N., consilier Netlcl«ovii*i Gh. (*., consilier
Soptolioi-Herţcteu N., consilier

Dlrecjitinca generală a contabilităţii GaraiSCu A«rcl. dircctor ţ-ral, Materiilor .'îfi larca C., snh-dîreeior (fralcl- IJ, iilona Plier#kyde2‘ .!’ Puni/e Eni.'0n* dircctor ci. I, lîomanS 27lî bi**
Ş efi t(e birou:

Circ. Curţii dc Apel Cluj
Iîalasin Paul, consilier Zaharia E m il, consilier

Circ. Curţii dc Apel Constanta
T’t.-.cu Petre (t.. consilier

l$r»ri)i<k-6ou Oh., lianu Manta < î] lîriîtulescu Petro. Carol. M S Crcţcseu Al.. 3îâisrea.?m :i Dnrnitro-cu N-lac I., lî-disj Al. i. Ciiza 24 Mili3«‘Cii loan 1)., Toamnei J In Pr\nnîort«v D*lrn, Del ca Vcchc 4îî VJiîd«»5i; l. Gh-, ^o,. Tancului î*l hi» Oirecţiutioa statisticei jiudiclarc Str. MlIni-YodîS 11 Ik-ciKarit Eii"i*ni«. diivclor, Schitu M«"uruano> .to
Ş efi ile birou:

Circ. Curţii da Apel Craiova
proeopin Alex. 1)., consilier Şteftinemu Vasile, consHiier

Circ. Curţii de Apel Galaţi
To'ititla ilîniitrie, consilier Vcrncscu Ni«o]ae. consilicr

Mircscii C-tin, B-dul Col. Ikf. Ghlea :fx Pctro«i-i: Aurel, « r Cl-noral Ocrnat V A

Direcţiunea Generală a Închisorilor
CernaCC-tin, diroetoi-«-ral, IJ-iluJ Lnsr?!rCatar"iii 1'£ ' Serviciul personalului Ziuxu Henri:, sub-dîroetor ţj-rsil cl. f, G-ral J,uRoşiams Ioau, «iiivctnr. Polon.5 ! lîC i hovixry «S lonCsen-Puljja JJcnoni, şef ele hirou, Mnntulost^ 12 I i i moi CO anu >lih»il, insp. cl. 3. Prceupeţii-Vcchi 10 Gu*si ViniiK», inspeutor cl. I, Coiumb 5 Serviciul contabilităţii Feikirca A., inspuetor cl. II. Cluj Dr. Floru Tcodur, înspCtftor-'ianitar. Dionişie 2fi Gri^orescu Gh-, *cî du fer\ -,, V.-îniîicscii 1 24

Ilnt« I Cu»tin«'itial IMţăyuscu \ r. diiâctor.»ragea Vodîi 7 li •«nea Siolluii. Ale».. " fie r i: Hurci» «»li— priin-jcrcficr (ţinuşi I ior). k*C dc» birou. tfrcvho IU St. Labirint 215 Marinwcu Gb. Amicei ti I’hjm s*.«m. contabil Serviciul economatulxti Antonoscu Eiuanoil. I*oj>a Nn» 17 | Ghwrgliiu G h .. Al. PojiA Iîmhh i* Ma^horu T. Gh. Piaţa iVlncij-wa . I» E ’aladu 23 O. Udricnni 30 Pop Andrei. D. li-d»tl Caro! 18 C oncilieri: ŞtofSnoscu Gr.( DomnLţa Anastasia. rcjpnirutor. Victoriei ‘ JOS lt:tdusoH'l&>şi-ki} N-.mtacu'/. 12-dnl Klinabutu 37 Puşcariu Kiti. O . Alea ’ /oo 10 (Parcul Pilipcscu)Proooplu A.«*r V. Surorilor S I Şan. 14 Murti« 47 Serviciul identificării (statistica) Niculweu Simion. lî-tlul Pachc 62 II..lno 24 ACnuleaiiu S.atwla 8rt Nniuacn-Doţj I-. Tribunale şi Judecătorii. Alea Coatinonou 17 Ş efi <lc birou: Serviciul refjistraturei j MSciiiconnu luan.riîi 12 Momlicovsclii lî. Datoriilor S iVuwrdc» N-. SSlcilU»r i» P. A.). Ctrm...-Hn 4 Gnuo X.(14 Grefier Cuiscli^'i <«. Trifăn 2 Marinoeau Titu. C. I . Bucovinei 2!J Ncilivt 4îl».M!diiil«:. Moţilor 11!) Krliii'oanu V.'itiilă N. JZoiuIft u Nteulwcu Secjia II |>iv>v«lincc. O rcficrt-a jttlo ri: Bal} Matei. priiii-j»ri. str...U:iru V. Hloftcrio Vociii 2» bit). Uumvoeir» 3 T.. lîomanS.. T R IB U N A L E Ş l JUDECAT A R II Ş e fi de biroul Ş e fi da birou : 73 Con«i»otinc«oa I. ŞorbănoHou l.. Aman l» Uoinanu Cunslamiii A.. C. lHs.» Pclro. K. Emigratului i Mladovcaim Şt. V<sn<.. UnUd Palmii* lî. Văcâraţti 295 Serviciul architecturei Ctdlnri Ioan. Gr.. EnricitiUi VăeivrcatK HI . P..tl:1rji%i 31)7 Pas'id. Ni Ion i i lti>..f Fund. cl. U B»lcanu O .. C.» Pantiodor Dumitru. proţcilinlo.. «iJroc-ior.CURŢI. Don Ici 22 LMciţoa un Şc. Vasilc buncăr ».. arhitaet.-iii" iu C .. Th.. Sălciilur H ISriiilobi T . Cprcţcd iute clo Trib. Itejjalit 18 Sărfcţcanu U. G. Salvator 37 H roţ Oi'. ţof do sorv. C. Exo«dap ti Floroocu 1). Spl. C. ŞtirlxJV Vod5 IM S ecţia I Plopu G. diroctorul pt-oiitonciarnlui GavrUescu Gr. lîndu d«l:v Aftiawţi V ] Pa|Kidopul Victor. 1. Iwnr 88 li'itcncu C. (ULlraţilfir i î»r StâiicNdi I.*h»raşilor 124 •Mido-svu Km. preşedinte. grolicr Goor^cscu C. Anr. Fraţii liorconl i I Economu ICugcitiâ.-liu.i 1.ni. In tr ă r ii Nordului 2 1 1•» < c x . Sft. Eloina Doamna < 5 4 I Penitenciarul Văcăreşti Mihail Gh.. Avram l...1. B-dnl Domniţei i>l Tijtei S.. Pon<ui»»ji tulul l iio ntfllicti: A loxaiidivsiiii Ar. ţi< sf <lo birou. Itiicuviiii'i 4 S Poposi» 8m5i. Mftl- Serviciul materialelor NoguJoaot C-tin.. A luxând rosi-u 44 Aloaaiu A l. ^J^vrupulco* 5 lucia Al. Fr. <i.t* Ifcidu T iu.li. (».»ncu 12 Canxiti l'ri: MiliSiIt-scu t'ili)). şof do eorv.).uiujl.. Chiltcdtrin l>-. Timpului 3 J U S T I Ţ I A Curţi. Oiiwuu 17 Vajjncr Ion. t l'rlm-prcţcdiiitc do irJl».. 18.Maria I A i»lom *şL-u Ivf-... gix'fivr •priui-pru^odiiitodo tribunal). (Priui*pr^M24liuto do trib. înalta Curte de Casaţie Buzdugan C/j. N. pn^'dlnCv. ISiStiAnu II.uicinaronă 17 Gaorg-sa«u E m il.. (v-ral Cftirdiano Popeşti 15 Statui: Filip !).uiiuiu-son C-... 13Otel Impuriul G ’ Cfier-. atr.'bcii N r. V.îi>ai>u I». Gr. Matei Voavod 50 A. lî-dul Elis. G-. lonoscu Tudor. I>ol0ft v^ceho 46 Stfinicoftnu Dumitru. topol & cl.. hcf do sity.}.-rctx A l . Pol iau 42 SecJ’a III T:1zl. (i efj'icfi-(*Jt<tori : I..

pivMutiitU*. Ciinstlliitiu 10 loanid M. CftlSRi^i 53 J. secretar-ajutor...ţ. procuror ^uerril fttaloiratl. Eduard <3rant 31 Căxarti^cu P. Franklin 1 1 Rad 0 van Sa va... îîlona Doamna 32 G refier i-ajut&r i : Curtea d e Apel Iorda nemi Şt.' Poţxiscu Ilio..jiirisconsuli. v ic iilo r 3 Danictri'soti Cmnil. arhivar. Agriculturi f> 7 Geo-rgescu Soare. 1 5 -dul Iriiwiir Cala ry iu iit» Ktef&nvsCM Lm-iLin. str. Kpiscopul lîadu <i0 Pojtcâtu Vaţiilo A l. (nujdcanl). TunnEui 1. (l-ral 1^ahovreri W K C him 1 ..:iscîîir | 1I îl»l-j>!i-ţi-|jlillv.74 C U R Ţ I.. Şt-.Moşilor 220 j Şorhiini^c-u \ ‘ic!or. Uli. KnmonaiJi 1 lladovici K. preţinl iute.‘-tius dvk*£:it lîăgdad < \ l>. Justiţiei 74 Mladovoatni l)-trn. Gr. Fsvyr Secjia III-a May ii ii f>. Kcgiiln-s . IJiîleesfio l< > Secţia H-a Mânu i.»l AndiVfSCii Radu. A k# Alexandru 1 C o nsilie ri: Mncri Constantin (>.<cu A l. Lfinuroaim 12 Parchetul general al Ctirjii de Apel DuO:i I. Yivlnrioi 31 l^'ragcu Aure). Cnutacimno 3:t PisSu C-ti«.ul%p 20 Consilieri.. Sft. Ilahovci 2U4 Ros ioni Alex. preşedinte. Alcx?inctiCsuu 3î> Vasihssc. JRynauhiH 3. Dorului 2 O preseu P . Jiiistijici 74 / ’/ i M'gTvfwr lonescu Şt. T U I BU N A L E G roficri-afufari'. Ralmvoi 10 ScripoSC-tiii.a Phorekyde -Gr. Hotel Mctropnl Solomon Iacul».. Poetului 2 Protopopescui C-tin I.lll I. de punere sub acuzare Coaiulî* Ioau..og-a N. Uniuus :$4 G reficri-tijutori: Aloxandreucu M . j^riziirciitiu l:î Popesuu Put re P. Miimtaurnlui 57 Coxtin Aloy-.1 Vi(loi. Popa Nnu 47 Binosca P . Esc.. Sălciilor 20 <V >N «flH 5K t’ : Vifore» nu C-tin. str.24 Constamioe. eo-<Hili(*rf Tiimii-oari* îiDuiui-trexcn O tm il.M-a. Sorgin 31 Cnpţa A 3 C-ttn Moroi ii 1? pop'C om ei. Dr. LKxureanii 2 Gbcţu S. prini-grcfivr.'ostairlic..t Tims. prim’& c<irc<ai-. « ■ Niculweu C-tiu. A le«i CositînMCii I Stîiuesc’n-lîuKSu loan.._. xcc-m-liu... Al.. Zcnobic... i l l’Y-biiuniu I I l>i* fW m /icn': Antoniad» {... Catinca < . pri*fMi«ti\ INminn» j MitiltiU'anii ŞU-lan. 1 3 iti(t> *w *e i iii :*7 Privi-grrj Ser Tribunalul Ilfov I). E u ". G-r«l Ri»r4hel<»t 101 MîtrgArid'Sftia R . Sft.. Riieimnuliii 10 Itudulc>v-i.'il C rv /u : Po]Xi>«H Diniftriis I. Aron F lo riul 5 Lasou KinSl. . Colonel AJlm 1 1 G rcj'ici i-ttjuioi i : l’a vtdiu V-. «eurctar. Toatiinvl I G refier j. strodcla Sf. Cili.. N.. aînri* R o b iţi .. Giiviti*i 217 Secjia l-a olvllo*corecJionaia Stâr^'a I. Miron Cosi iu . G .. JîuiOii î!l (r reftet i-nji/turi • . Al. ^linotaum hil 38 Spiridoo (.t Pop Silviu.III. Râurcanu & Gr-aficr Mosgo* Ms Mih-ail. pntfadiiiU*.. [ia^arahiui .u A l.. Latinît 30 Popoucu fîpiridon. Ş IJU D E C A T A IU I Scojla IV. Sălciilor ’ 2 < » Secţia t-a llagiopol Petre. Atlicna ÎS loiioxcu T. prim-pMşfldinto. Dcspi.C -tin N:icho4 $ ■ iH fo iil jw-nt«vi 11tultircfvti rtine Nădijilo S.. S-ţii ApOAloli 33 IioU>z tona 3sv 111 30 filt'fu 'l > Georg^f '1 loan. II Reliinaiii* J ii P iim -jfteffci Stoi num ivi l>.str. Gh.. . A kcu Anastnsiu 23 Dimcincea I". procuror g-ral..«jn /o n ŞtetTmewu: Şt-. Graţioasă 11 RÎUlulostu Andrei... Dorobanţilor 4 Kog&lnîccsinu Şvrban. Ionică f> llarit-on Nicolao D. Crăciun ? lonescu Ion X.. diri'flor . Slligvami I. Miron CoBtin 3 Parchetul Curjll de Casare Stamlmlotfou S. Vasile f/nsciir 141 Hossici C-fciit C . ral jiaialuiuld<.. Mnuu Cava fu 3 < S Durriltresen Th.> Potreacu loan G. Spiriclon !£ Slittinuanu G. Viitorului 97 Stffiînoscn 15.icn>fu.. prvfţidinto. N. consilier... Svhîfeu Mîîfijurf'.r«it««r cl.'utu 3 I'siti ii yori Hagîopol Petro. P rocurori: Coandiî I. l)4«aut:ia t’liiajnu . ti.lu Diututrcsi'u T. V'ilţ(«>rîi>l 1< *“ lliilta^esuu I\ 'tr<-.. C)ins«u 25 Stâinsi-o I.( Colnmb 10 Zodio N-. Juntiţiui 32 S&iidukRcu î. X.t Vwl5 23 Camera. Gr. priiif^rcficr.» Holul -Splcmlid StSnescu-iJuaau H.

Comica i> Popa*cu-Râmnic î*. R. IîuSebUrv Vucăroecu 22 bta Tcodoroseu M. 20 Ilic«ou Stan. str. fin eai 4 Straja» N-. Agricultorilor 118 Dimltrtndo I. Romană 241 Ju de căto ri: Ro«*t>vnnu 1. str.... Komauă 95 Danto T ulllu...ttl O RAdii)c*cu Silviu. Rrvdu dola Afumaţi !5 Zătreanu C. Sârlicască 24 HMulo^ci» A. preşedinte. prci-odinU*.... Rom ani 1 Pnpcivîcl-Mavrodln I.> »tr.. Albă 6 Judee& tori: Cornăţianu I... Boz.. proţodinto. <8uploant). preşedinte..*» Vodă 22 G rcficri-njittori TV>»ce#ou G..’i>Oi»cui»u 11-tTU . Va8ilv. Orăacu 13 < 9rcfivri-ajutori: Mifcrulcscn M ibail.. Alwr* Blanlc B.Torcea.. Bibescu Vodă O Corban G. K. l^iiscăr 43 Popiţloann I. B-dul Carol 11 lontiscu Gii. M. pruxtdinte. Foişor 30 Secţia iV-a clvjlo-c&recjionalâ Eîusfcfcţiii li.. «Ir... Ştlrbey Vodă 108 ' Juăcc& tori: Donîci Eugon. Am cl Vkii«-n 79 j G refier j Nicolaltic M.G-ral Corko» 9 Iîaltazair J„ A ureli» 4 Conetantiiu-scu Th. str. Piaţa Amzol r > Poptscu Cî.... str.OUAŢI.. G-ral Praporgesuu 9 Ştofăno*cu Codln. Arionoaoi 10 Paloş 1. Lurntnci 11 JwlccittorZ: Vencukwiou N. Marginoi 18 Pctroicii Gh. 'J'h. Măcoltxri 30 Gcorgcscu P.. B4Ufi«oa»H 10 Secţia Jl-a comercială Cr ist®seu N. I hvor 5S G ridiţteanu M . Triumfului 42 W p o l I.. 7»! G re fie ri' aju (o ri: Mibăoscu îjtofan.Poinearc 3ii PotrosCu Ioan.Traian 11 Mibăcsc-u A. Brutari 23 Dumîtrescu C. T RIB U N A LE ŞI.s Victorioi 31 Strolice-scu A l. Antăm O U bis Zamfiroscu Henri (snplojuit). Clucoruhii ii* lordăm-ecu Gb... B-<tul JJinku Golftycu 70 Niculwsu I).. (i-ral Caitdiuuo Popeacu 01 Cataim C. N.. Ii*dul Carol 1 1 Antoniado N. Lirei 22 bi< > Goorgoflcu G. B-dul Carol 3 Prim -grefier Orloanu Traian.. Acpiiîa Polizu P-. Negustor) 4 Prim-ffrefier j !. Jules Michi-lol 12 Judtzcîtlori lîordviiui» V'.. Matol Voovod 50 Săruloşteanu I . P-ţa Hos\ . Culmoî 14 V rocurori: Cernvscu !>• 1>. Calc» Victorioi Ju d c tiitiiri Bniuitit Al. Elona Pborokydo 18 Secţia l-a comercială i PIXiaifu Th. Şt-.. I.. Rutneoară 0 Secţia II l-a civllo'corecţlonală I*ori«jţea.. I). Al. G-ral Budiştoam» 12 . Al. Hotel Union GeorgeAn N. P rin d patoto Unito 18 Dum» G. Bălccacu 3» Stroo I.Mibail tW nea 2P Sec}la de NotarJat Coi»at»ntinwacn I.. A«un» 3î> Grefier Cblovca-nn F... N. '.. C. (s u p lin i). prim*procuror. p-r&jedinto. Griviţei 20 Tftodorescu (ih.. str.nu-Bu:c?ii« V.. Brczoianu 20 bl» Nogooscu Coman..tijulari Poposcu N. Vonor oi 32 Brfilloiu Anton. Povomoi 15 Proda-n C. Luminoi 1 Duniitnjscu Procop Al.wnu 13 Ponoscu M-. LJ-dul Kl««ibvta 54 C^tuiioaitii C.. Griviţoî 301 PSduru C-tîn. VSrgilSn 41 Boboc Aurel. (... Toarunoi J18 Carag-oni 1). loglu 2 G refier 1). Eseu la p 14 bis Dobroscu I. Gftnoral Donn..supleant)..t Miracolului 4 G rcficri. Leonija 10 Petrescu II-..V.JU D E C A T A R II Seojla ll*a civllo-coreoţlonală Llclu Al. Baturlilur ? Sălccanu V. Abrud 01 Lambrulescu X. Puinoairâ 10 G refier Buîclîu Ştefan.. Mitropolitul Io»if 57 îficulosisu P.. Grivji&l 141 Mihăoscu A l. B-d»l Domniţei 49 Prim-grefi-er Ionescu I). C u/... 1 Prodcsuu A. Zorilor 1 C ’onstan iincscu Ghmca. («uploane).. M««ct 1 0 Demctrcscu Dan. Maltopol 22 Parchetai Tribunalului Ilfov R-icovieoanu N. Graţioa-aă 11 J I\linc«leocu Al.. Belea. '|‘opcş Vodă 118 Miltiado . Yiurele 0 Teodorencu-Ţincu V. st>....Yccbo 13 Orefie ri-a ju to ri: Eteft&rescu Al.. Lahiritie 190 (xreficri-ajutari: P o p^O t N. lmpăeftrci 5H Hurmu^oMCu C. <tr.

lorguleacu N.n şir. Mrra«)au 7 Pupo-eu V . 'JV ^nsilra Cabinetele de insirucjie Cabiraetut 1 Negro» Coruoliu. registrator-arhivar.j G co rira cu G h .lefial -Dr. AI<:U<-ru- l . Vii-lor.m elicc.. Eo. Ţepcţ Vndit T i A lb u Alex. Gri viţei 24tf C abinetul I I I Vulcscit A lc x îim lin .. D r . Ma'or Hne 7 Dr. tari I O Frangopol N T .staul i i i .. Arjwtoa-ci 4!j Cabinetul II Ionc<en-Pa<ii «ition I 1 . M înavîe.iric a S l Brtt. «of do birou.r a lo l^ lono*cu-P»padi>nul A . Spl.-« Sft. mecAnîc>§cf. prc<cilint<-.). c ap u l portăreilor. Ioneaca Gl».jrefii-r. grefier. U>an. sacrelar.. jurtoMiiatruCtur (conailwrj. aecrelar.lai Gh. Şo. nsMent.ajuto rj B m u i M a n t » 2 ÎS' Poţwscu loan.cu N... N iio n 10 1'cpeţ. T raia n 204 S e rv .Miu. Izvor f»l Dr. fltr.. V iisilo :M GsJjnolo-cu ltarb u. Jud»-in«. Z ftlia iia 8 Dr. T r u m ifiiju i ’ J 'i ^tr. l'r.. Virţrî lin 20 M lh & H c m t lîr i lu C. V icto rio i 107 lîwer Urm an le-an.. Ţvpoş Vo<tă T A Pofcscu Maria. .'ignmin-. P a m lu ri 1 1 '* / i Jiiroxd <Ie control Porliiriii do nrmiti'irc I7C j Gtfor^c-'lSll V.. diroutor jî. grosier.. a lr "Vasile D u m itrcsc u 11 1‘in e s c ti Va*i3e. X . eccrc la r.. .. <Vniz.i.u <îl>. îotograf* 01 tar ului’ h Corpul P o rtă re ilo r j D r . Gramunt lllî Jtulccittovt-njulofi: J Cri'to>icti f>. jmlcciitor.u ■)\îiţi-ann Con. grelior. Slm ieloi ] I hi« C abinetul IV Stâmjăcu O h. Sos.. Alea Bitu-oiann i! Rrflzosinn <î|i. M ilitari 23 Vi col Vludlmlr. Ilfo v Rişoftjui A l.in. şofnl ulei 12 serviciului. aftisit-nt. Al Lahovary 3 Dr.. SIo.î fti o/C-^h. T R IB U N A L E Ş t JUDECĂTORII Floretiau. C ăuza^i 7 LăzXrecu G h.xbu S. slr.. P a la tu l iţio’ Judecătoriile de Ocol Ju d e c ă to ria ocolului I | Grvfir/si: Str. -Mlha Vmla 3 {Salvari.rrofî«*r.birou.tuu-t 7 Rusnea loan.iţi H Dr.tw I.1 pcl D iunltreacu Panai».. Bmiroviuul 5 . Siiulxjlitlut lfl Rarjn<*e»eu Paul. P a la tu l Justm i-l G w rgeseii V . grofilor. prcfedijiiu. V iril P.. PA rnlul 8 S erv. c o r o la r . Ii>U*jitloait. dc. jiida*iuslriK-*ur.. ‘ţrcfii'r. Iic* vtili»rw 1 Juan A l. A g ric u lto rilo r 1 2 Stnona«cu i-jlefau.. R aho vo l 13>t Ştefiinescit (îli.i N-la--.ructar. M.t i«ilr-iitatriu:tor (prestrd.-.. I.-st) C urţii di. jndo-innlructor. i 21 Mmulea S. «tr.. ls-il-1 E*iciptHnari IL IW U trcii TtVt. O licr»sitn D. . jude-instructor.«l «r^şi lor 10i* fon* *i'n C ri*la«hu.. \ ~nl«ri>. I>. C oaiailte N e " r l 8 < # Curtea cu juraţi D a v id o jţlu L.\e. NiAm 1 * 2 C abinetul V il Portftrvii Trib. Dionîsio . Stoononvi N-lfce. a rh iv a r. fanx... C. «ub-ilircitior ^-ral. Rj-*<>rica J'îuai C<»'(lopol C .|l Gorgo-a Al. jjiulo-hfcstruelor. Fc-Jix 2S Goorgc.legist. Avram Iaticu 14 bis C abinetul V l ’m / îktr. cliiintet-lrstafc şfcf.g re licr. chîmişt. A-. lîi1ihil<-SCu lo an . grefier. A rhitecturel Dr. a r h ic e i. Miu«\u*5 . P a n (etimon 122 MihSllcfrCii Gh-. de id e n tific a re de pe lâ n g ă P a rc h e tu l T rib .70 CURŢI. Şos.-icn P. Viitorului TiinSsCsc» Gîr. Mina M in o vici' P o rlătC ii Trih. g-ral Bertholot 81 Boom N. Iî-<tnl Pacbe I*r< * lopc*po*eu 1 7 Sîinione.-inov fo n ii..S»v» Va-lentlit.. V u ltu r !J7 V3i‘\mţ)t Trai:«n. £’. SpîL lîrâiv «■ ovonovC Dr. l><'p%r?îiejiuu IK Dr. Julcs ALîchelct O Stra tu.«» lits titutu l. Rotii anii I > S > le» 2 1 ) Dnruitrosiiu I).. (preşedinte). mo«iic:*cxperI. SpiritUm M Grigofesim I •. » JPclrescu C il.. >trAiloJ. io-ne»Cu Al.cbI. Duuuu»F l. I> naiiinci 16 Ilie a c u G .. M in o ta u ru lu i I>rînt(vri<iai <îewr. Rrilci-*cu 33 O rc fa M SU ano A dtria n .isi Dr.. N . Teodor.-clor 18 [ A rhivnr A iijî'cIcîscu M. de Conmrl Ori-lcscu I."* Cabinetul V I J ’orU'îrcii C urţii • dc IJumt-i. V p d o M iu t. \'or«d 10 Nicol. Va. îjcrlKin-VodS 130 j Rt«>iaiiovîci G.. /«vergin Mih:ii.. airistunt... ST-ţii A[w»s(oli G Nîcoloacii-Bol iuti n Ol». U ft Spiridort tiG«îorjr.scu I). Zr*haria . jirlm -aocrolar. C *tinr «ecrotar. Ralm voi I.a juto r. Vsntllejcu J.

Plantelor 2 '' G refieri: . — VERKEHRS'MINISTEFSIUM B-dul Elisabofa 17 General VăltOlami Artur. mtnisCru.. Şosetei 28 Paaoa N. LujpcascS 00 Judecătoria ocolului rural Slr. 1 > ii nitresou (îTijOre. judecător. Zablovslbi 34 KomanOv G.j Dumitrii* Mirrot. secretariatului şi contenciosului Baţtuicscu Alcx.. Mîrco&*V<ul& 6 G refieri. judecător. Tim pului ÎS I*traty N-l<«* C.. judecător. I.j udoe?tor-aj»tor. Griviţei iî0 G^orgosou Carpen C... Caramea VodS O Dadonici Urc. *ecr«*tar go. jud^cStor.. Direcţiunea personalului. Xisipari 10 G re fieri: BnRcemu V. lî. ). lng.. |iri. Traian 1&2 Qrcjicr Dlntfen I. preşedinte. GrivlttJt 19 Nestor I.' . Brutari 3 Elllad AtanasieT. S .. A. proţodinto. 6 * » l Z.ntamona C-t>n. Parcul’ Hiiumpartc str. Sft. Profetului ^ 8 i M[oroeai»u Le«>n. lorctiamu 47 bl* vary 42 * ' j M n^teaou Al. şof do cabinet ....ihnv-et )20 GrC.. I : Oltîriac C-t>n. Plantelor 75 Hanou Titu I>. Vicl<jr Emajiuel I I I lt) bis M edici-. Fund. Clnudin 12 Judecătoria ocolu'nl V « L«cc:i < ■ . Anakătasiu Ştefan. H-<lnl Mirjlţ&şti 71 JuilccXtori-ajutari: PasktoTici Mariu* C. Buxianu fi AtlvvCttii: [ ]>0garu Y alerin. C. Malor-recu C MINISTERUL DE COMUNICAŢII « 2 MINISTERE DES COMMUNICATIONS. atr.. judecXtoi-. Palado V J Arfiivxr Pilipîdose» L. atr.. C.. Dlonislo 46 Zftjr. £0 Mai «3 Judecătoria ocolirlâi IV Str. str. preşedinte.. Locuinţei» C.. M inotaurului 3 6 . F ..\ judeci! tor. (»-rnl Liiliu-j Gcorgeacu M-.. Ciiliîraşi 248 Pl.. 13 Septembrie 1& J ‘ Arftfatr CSrbunescu N. B. A. D. Jîanu 8 norat. Htr. lt&hovei 69 Judecătoria ocolului III . in*p..Jixf. Parfumului 2 Kolx*>cu Gh. Şo. <P<Ii!ik. Sfta Ecaterin» 1 Demetrcmiu Detn. judecător. prOjcdinte. Hotel Pal avo G refieri: Heliu J«an.flrescu I.'i: Grama I. N. Dr.PetrcAcn 3 G refieri: UuinitraMjn Turna. Yîaarlon 2& Ghirgiu Marcul. îng-. Argeş 0 SSmloncacu-Anastasii* 1. preşedinte.. J. Viitorului 7J Str..: Caraeostea G-. Fetei Jl Judcc&lori-ajul&ri: Calinic (i«nrjfO.* m in is t e r u l d e c o m u n ic a ţ ii 77 Judecătoria.. SilLvcitru 37 ArAivar lVumîtrcHCu Hio.f Ptlaw l 40 A rh ivar Milmlc&i 1. Oh.. Com-eta liX Judecătoria ocolului VII Str. Crl»tcscu Mlliail C. 10 M»i 2 Nica Aurel T. Ştirl>e>-VT o<l!t 113 Cloflau VJruM.. Sf-ţli Apostoli 10 Nestorescu Vawlc. preşedinte. ooolulul tl •Str.Vlsario»i ' Judccfilori-<iju(ori: Innesou-Zanc 1). Victoriei 8n Slama. Num» Pomplliu 24 Miliak-e«\i Paul. Progresului 7 . str. Gl>. IzviVt 131 Jw le ciilcri-ajutor i Alevra D-tnu Ni fon 4 Morţiu» Vintilfi. 10 Arhivar Mitrcnlescu M. Ştefan Mtltliilennu bl Inspectori generali de control fii. Judâcători'& jutort: Cercel C. Oţetari tt 1 $»/* <fc «wrtWn. Lueaci 147 Judeoătorla ocolului VI Str. Dcupot-Yoilîî i Julkcfttori-ajuiori: Foişoraftnu F. g-ral el. ştefan 7 Ana*ta*iade Gh.<. Bucur îi Popescu Gli.. P*ţanca Cade?». director.

0 oj) Gabricrloacu J v n „ în » .i Potoraţu Tvoiior. Zabiiria :12 Şefi <ie 1 ‘iw u <7. 1. inginer. Aprodul Purice 13 Şefi dc birou principali <1. /.. m?nc>tal el.n X. CriiHcicii/. «nb-xef do sorv.. «lîrectfir. |. I. 1.. cl. C.-şof cî. 1uslitotul Moilii'-i-Militnr 2 Slib'şf. mtli’diroctor. (i'lnji Dobroanu V. 'I'oaiimui 12«» «. Alea . u ăis Dâniboiu V. t. 1. C autem ir !' OdobeiWii Xicolae. Nisijiari * 2 '. sub-stjf de serv.V » Toneanu Ioan.Uitl3«oanu If* ş > fi dc birou: Opler Alexandrii. îiikj». Eloiin $$ Şefi ih ' hirun : Ro-jcscu D-tm. G-ral I. 1 Contabili: KâduloHcu Ioan.II.u Ioan.'uldoi li^ Ş r fi dc r#e{ie: DuniilrMCu Lucian.. 1. Gbica 2 «> Şefi dc scrviciu: Mnnoliu Ghcorgltfr.>! a-raL Diiu ineţei I .MSrgineaim lih..t\ila 'J~ ft e»in>^-ri: Uiv..li:I M^r/iţ«. Sirenelor 12 Clii rit îi Ioan.x. I ] I : Aiiastasin C-tiji. Şo*. Da.oi'.-tUogln 2-1 S o fi d < '. dirucUtr de serviciu. iM . Bursei 03 Andrcoacu Niculati. Gli. I.jl Ardeleann Carol Iî-. el. l ’as. cub-din^tor. iiig -*ot. Comuna Sjurban-Vodi» 'l‘oo«". ganoral. Şacltini Mihaî. g-ral. Elcftcrici Verhl i>l Simionescu X. ilirwlor..arii fVtin. ailvneai.P 1 ^ Conslanlineseu Cm i»t. PiLiiturl -18 Jlndroncscu M ibail. I. lî. Piaţa G-ral K.nu C*tin. •«ubdir&ctor special.sri:m-L d e c o m u n ic a ţ ii |u* Durai :r03cu D-lni. Coreului 14 lîudeaim Jlio. ing.„ TiaH>ilv:iuii-i . Jîahovoi 174 Buicliu Al-. Carul l>. iii” . Itomiln seara 7 Mii»ii Ioan î<'. lî. cl.iu. Se» aslopol II IV » reniitoisn loaii.. inir. Vitinjr 2« Koăclus^u Gh.. Gogoşilor 18 I»» Direcţiunea teohnlcă şi a. Olim piilui 2:1 ^loiajeovic. Alea XAtUfr HeSeii A l<»iMW. M on<sJ?îriei ii liudoscit Ştefan. inspector < l«^ niaţii»î.l. S«\:«<lup>»l 2" Ciocilteu Ştefan. <J-r.< •< ■ :» ‘\ Ş efi tir..’ispantiibii •Collar Tiberiu. Carol !)»• vila 1d7 Gliica Io mi l> .t V.iar»bicL lu Ş e fi <le aerviciui OhiricHlîî Anton.< ■ OrSese-n l'ruanuzaelie. ing. CăliiKvicti Nicolac. inur. Prinţul E). Şi rusii Xi Oacb I/adisl. Mutîisari » J]fiiini u A cb il. ing.»n Direcţiunea genorală a porturilor şi a căilor ile comunicaţie pe apă* 1ifinii/j < rf îtt cciflniIti Vnnlftlii lu:«ii. Arionoaei Salangaci O tin . aub-di rccui r. căilor ferate partioulare Umilea. principal.-»i-f. G-ral CVi nai •! Ş 'f i dtviz** c'trtro'ii'ii tîrigore. iii". Haaar. <lir<-ei. iî*dul liliăabola S7 l)iadi<ti>n3iu Petro. Core* 2 Duml re3>:u Alos . ^t-lu. Ale* Alexc Marii» Coiiovîci Iulian. Vaselor lîî Şefi <ic birou i:l. I’ssttolui ls Corniu Kicolac. OrAson P<vpe^<!n Teodor.. dircclor spe­ cial. principat el.Griviţui (Sfiala jjn maift a <J. el. birou r.> di: şe rv iriif l-'loroicu C.f>ir«n: Mocanii Victor. Drago* Vodiî :!1> Pala Gh-> Pas. Comoedi:» srara V Tooitu Niculac. Jfolizario 17. J i GJicorjîhiu (5 1îii. I. lynatiii 34 Direcţiunea serviciului hidraulic Uoşu Yfesilo. i^Cluj) Conductori: Pelrescn Oprea. insp.o-Biijjila C-iio.. ing.*oto«nian Virgi. Grant atr.78 Şt'J t <lei birou: P sraschivc^n Alcr.itio . Fetfcţolor 2U StSneucu C-tin. el...Matc«3cii ioan. Miliai Voriî» 30 Prcdeecu Gh. N. in^. '1 ‘iiniţjoaivi 2~ Direcţiunea Serviciului Maritim Român Comandor . Lîixuroanu 44 Jip a Mibail. Krancmazoi»r» OB S»ligny M ibail. Jîtniaiescu 7 Murg*acu llaralainb. lt-ilul Dorani^i lî* A lo ^ a n d m c it luau C. :• I'ikiicu N icolae. îîsculap fi Co»»t»ntîiie<i<ai Miliai 1. (r-ia) |>n«(n 2 in*pis. Grivilei î»f» loncsisu Ioan V.t Kvlîn«''Cit Xicolao. director. A l. (C’l»»j> Mosgos Pelri*.ni.. Popa IV*tio !" Ş i:fi dc m i Viciu: Slanei ii Xicolae. Poinearc JK V Itădul-cscu ioan >S. Vâleov 47 MSnoău GbDirecţiunea co n ta b ilităţii j i ordonanţârii Răilnlc. ii»H |> ..»l 1pitIc-si-u 10 . L:i|d>’liti :î. Cart.-şi-f cl. Aurel VI a im m iKT.. A lux. Şine»! Ji> 'suviu Ioan.g-ral cl. Buciumului 24 Şefi th birou principali • Alexandri Ioan.î ^ o n c r a l . Cătuncunn 25 Mincoleseu D-trn. ing. inginer. Sft. inup. f : Obeduaieu Vagilo. ŞU-faii-oel-Man* . inginer. JW/.ei «2 Criatcacn Ion». CazXrmci 16 Tom&scu Jtonuilua...> /i CrOzOscu FI circa.S *i vav top»l ‘ -W Sinm Ioan 1> .

diroctornl Soe. E ’ol^nît 33 . ing. ing. . cSp. Vemile Laac£r 60 Iova Maxîraili»n. dircctor gcnoral. in". delegata! Minietoralui Afacerilor Streine Balş IM. ing. Secretarul Comisiunoi Oirccjlunca servioiului Porturilor Maritime ifQ fi <io îiroic principali:'. «lirootoa-.r director spceial.-şaf. ing..D IR E C Ţ IU N E A G EN ERALA A C. gonoral cL I. Tr*iisi|vannei 40 MereuţX Cwr»r. Ştofan-col-Maro 10i3 F ili:ti Anton.-şef. ord. Potro Paul.inmci Scutaru G. Spl. Lăn^rici 34 ŞtefXncaon C-tin. sub-dircctor gonornl. Gh. RacovitS-Grant 39 Georgescu G h. ing. I I Februarie 2: Gheorghiu I-. ^Ecrcşeanu Sylla.. Sirenelor 62 Petreacu Aurotiu.. Viespari 3 loneecu Al. g-iral. Ş efi dc acrulcin: Scrtea Teodor.do port pr inoipal B-dul Schitu MSguroanu 47 Direcţiunea g&nerală a construcţiilor de căi ferate Direcţiunea Generală B-dul Schitu M&gureanu 47 Baiuleacu Rornulua. inapcctor gron®raL Comandor Gcorgoacu Pompiliu. C&lfiraji 122 > ■ Costeacu C-tijia B-dul. Inginer Inspector ‘G-ral. R.. (Buzîtu) Serviciul personalului Marino-scu Al. ing. Colţci 1 Sutr-xefi dc set viciu: F ilip Dumitru I.Boiangiu 1 Andr#05cu loan. Tudoea State 23 Toodorcscu C-tin. director loneBaa Amcdeu D .. Gh. îng. ing.Gr?vi ţoi 2f> Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române CiUca Victorioi 122 Pretorian Şt. au^-diroctor g-ra. Ghîţit Boiangiu 31 lonescu C-tin T.. Dioniaio 94 Ş fifi de divizieMateeacu M»ri*u> M ihail Cornea 27 Popeacu M ihail.. ConaiUor In Înalta Curte de Casaţie Pantazzi B. contenciosului.-şflf. G r.7. diroctor Inspectoratul general al Navlgajlunel ş l al Porturltor Contra-amirnl lonevcu Zaharia..rei 9 Şfcoftnoscu Victori arhitect. Inginer. şef de sorviclu. Pctreeoo. Inginer.-^cf. Berzei 70 Jfcfi dc secţie: J>an Iosif. inep. GhiţS. «Aleoo Rnaâc 4 L ahovar î Scarlat. Grivjţoi 153 Codroanu-Boaie N.. Maior Eno 2 Buţianu loan N. «ub-director ganeral.i*ub-dirOOt. GtiiţîL Boiangiu 10 Conatanfcinescu N. (Timişoara.-şof. s-ub-dircotpr Comlalunoa Superioară do Navlgajltine OlXnOspu C-.. 7B* .. Sft. «ub-director SBrvIolul doourilor B răila Dometrlad Pani. Alo» Blank A ii Ottulemcu Mârcoj>. _ Ş e fi de birou: lonescu C-tin I. (Craio-ra) V£leanu Ghonrghe. Duzilrtr 8 Serv. genoral. diroctor Serviciul doourilor GalaJI Ionesou Cor noi in. Om andor. Dlrcojlanea MavIgaJIun&i Fluviale Româno Carp Gheorgho. *oful Statului Major a l Marinei Philippidc XL. delegatul Arma-torilor Vardala I. diroctor Dlreoţlunea Şantierului de C onstrucjlunl Navale Turnih-Severin Bedreag Ştefan. . Radu de la Afumaţi 9 Creţuloncn C-tin. lifteno Marin.> Transilvaniei 2:t DeaauUori principali'.. director Gheorghiu Cloanţe. „S. Parcul Bonapartc #tr.. ol. m«b*dtrector. To. Orsari 3 his Petroneu AL. diroctor G-ral al Forturilor şi Căilor do Comun icaţio pe ApSChiricuţfi A l..-$ef ui. RomanS 7£ Perotr. Ionicii 7 Vauilinn Mihail t desenator principal.) RădulesLîU N. sub-dircctor. Maltopol 13 Direcţiunea cons{naţiunilor : Arbore loan.. I. Fundătura Banu Manta 43 Desenatori p rincipali: Teclu Corneliu Grigoreecu H»ralam5>ie. ţef de serv. Casieri: Răduiesnu Voicu.. diroctor apecial.1. Şos. director. Comat» 20 ŞrefSncflou Paul. Tudoao State 33 Dlreoţlunea teofmlcă Criateacu V. director special. Domniţa M aria 1 Bolinca losn. I. (Chiţinîîu) inspectori generali dc contreT: Vuia AL. Insp. şef dc divizie. diroctor g-cnoral.. Mircc». B-dul Bonaparto & Bonzi Pio. Miniatru Plenipotenţiar. B-dul BasArab 55 Patriciu. a<Cvocnt. Vţ-2-jitoa.Rabovei 3:9 Direcţiunea adm in istrativă şi contabilita te a Direcţiunea studiilor Pefcculeacu N. F. R. G-r»! Munu 18 Ş efi dc birou r Nionlcseu C-lin. Cantacni&ino 3 Bujoiu Elio. Victoriei 1C9 Saegiu Krnil.Baaairab 222 A loxandrcacu Gh.. G-ral BortlioloiîO Directori regionali: Cratero M aximilian.

cl. Negustori' 20 Stanţate AL.Manjj Qxtiilm iori: Rădulo<cn C-tin.L I I : Bărz-Oscu N. Lo(. Macodoniui 11 Ortenbo g lîugotiiu.. Cum . atr. General Bcrtlndot lfî 'rilfirantt Traian. ţof «l*s liiroii princ. Vochi f-tîn. 5 * Ş sfi tic hirott r. lî Desen A l. SA. Sti*a«ia-str. Maidanului 21 Secretariatul. R_ Graut atr. .ji*nii:i Ţ.. cl. F Ii. B-dnl D-inicu •Gole. I.. Vcspasian 14 Biroul 'personalului I CP. L IO Potreaen Marin.. II. G-l Bu«liştcam» 1 1 . Vosj^sian 4’2 KCiliăilc<!<-u loitji. I ) ____ & L . aub-diroiîtor special. .. . *i. i < } >r. dircctor spccial.v. Popa Pere 21 Petraeiiu VtTşil. «tr. Aiul . de biiuu *pcci:il. Mann C-ivaf'i iu PetrcsAii Vat*il«.) N csocbcu C tiu.. I I ) .ivn 8 Brăiloîu N r.* Crompida Carol. Dr.xin Gh-.. lo . li. ţ« f do birou principal cl. Cartierul i I'-'ndeîo Pfin:. II.. V. Ii. EminWcia 6 Biroul cabinetului PopuHCi» D-tru. .ut! : liirtm i dc expediţie > StJl-nbnlcanu Dumitru Au a*Ui«in Gh-. do birou apoc-lnl. Domniţa Ancuţa 13 Fâmânouiui Ion. ţof « 1 « > birou apCiîial. Ş e fi dc birou jiv iiicipali cl.t Gh.. l Puremlca Matei. ICIeftor^cu J1 > l'jirasidiiV Anton. Cart. Lahovnry £5 9 Ş efi do biroul Arahoju XjOc. Suvoleanu St<iicc»c»i Paaulclc. <*. Suărl&ie^uu 17 DumitrosCu loan G . «of de sorv.. Biwoţti “ ?•> ]']couoitiu Ioau G.ţctii D-tru.seu 57 ' Tino Vcitcriu.-nlielo-i 78 . 1‘opa Nan 20 J’opouse:!! D-tru.. Şiol':u»-i-ol-. f . Mihail Gliica 8 . al._ Xurel \ Uueu «tcaua lîomÂnă »tr. I : M%uroami Petre.. Frunc uazonă A» . Străbună I i Ş e fi dc birou princij. Loc. Maramureş l Petroacu Gb.m Vudă ] bia Starnuto l>*tru. D/iitciuleseu I 6 danului 1 *2 Alo. *ub-*«f do «cr-v. Cnrinazin Leopold. Vmculosi>-u lo. II. Caloa . I I I . Eloftorio 34 bis Uiyltir Anton Sub-şefi dc icrvicin'. General licrthelot 8 Tăn8xiii»i Victor. “ pOciaL Labirint IS'J • Pitirari Petit-. P. I’ luoruliii l ’uj> e . Haf ile < 8 iviziâ cl. Scraiu 11 • GiujrşţC'Cu i'-an.Moldovjm loan. EI. L«»c. Granit A 2 5i IlArnlninbio Tudor. J. H» Jii/oul arhitttti Xofi da hi>»u speciali: Papnzvl Gb.. cl. Calmi -î!' Potrc-neit . Miliwi Br. Gara • lV»pp la-cob i Economii C-tin. cl IE. B-dul Crinanty Dimitrio. D.ă a contabi litAJeî lî. Ghcorirhju Pantelimon. Aurol j B irbulc-vu Juni» I lioeb Lcctpolil. Camolioi U Oir&cjfiinea speoiiati a serviciului comercial Str.. I. P. iei.f dc birou . G ri viţei 88 Andronoscu N.Miliaîl. B-culap 15 Asoi'ţ* M ircu. sjt*f dc In rou upeeial. //. casior c<miral.tiu-. VloxAndru-iM*l-Bu!» 32 Ş tfi tic bi'Ort principuliz \p Pnno< t. .. A l. Elu/iorio 32 Conatantiufesisu Andrei..I . «of <lo birou. Zaharia.-icu M ihail Str. Parfumului it Şefi do serviciu: Econom u V. u.iu Serv. Sleania «tr. G-ral 1lloTtliclot 13. O riviţci lîi» Illto id rcgivlrafuroi Popo»cii N. B.d ^onorai. D. I I . şof do birou cl. Filarot Dnmi trosc» OU. şef tio birou princ. Popa K:«n 3 i Şefi do divizie: • T«nec<ou A ml roi. Toamnei < > H Nicxlcsei) Gabr««l. Uranus 2b. şof <ic liiroai princ. Ouua^SI w m i It' !• 11 T •. aub-ţef do eorr. ţc-f ile d»vizii-. îî. Cctbalccacu 27 j Virajy lîtijf**i»iH CotiiruFori principali ■ Oirecjiunea genera'.-uinţeli> C. şef da birou princ < •!. Si»». Inj. 31.il«scu.ore Manolcscn 0 i^ir/i dc birou ci. U-d ol Col. C. aw • ___ I — / I .II.a li om ân i «tr.of do si-rs’ . I. Mihail (?<»r»oa 18 Fiirovl \ l\ diciUuv S/di‘ infpcclori: Dragam t nuc u N. j Oniţiu Valorii» Biroul de informaţiuni FrunaBnescu loan. Banat # . Hâi i«*« f? "Velicu Anri-b.ni. şef do liiro i »>rinei|>al.m. Steaua str «’ riy I’AnUt ncanu Glt. MaiHtiînoucu Marin. «ef dc birou cl. Gr»:.Jacob. Griviţci |75f Vlaicu 147 Arnokl . > > < •T dc <«rv..»n Vodă " 2 B ir o u l p e r s o n a lu lu i I I ( P .«n«ior la-nrr. lî. J Jt5 AK'xaiuln'si'u Torn*. Stft.:r f 33. .. j Sy-O n<lr<* Mauri i. F. I► « * . . Orant «tr. C iîurotta Jinyoiiia. Folix ă& Carol IB DrSjjitlinCocit Ioau. F J0 ! Pop^bh S.t<*r do «c-rv.. Molculiei ] 1 Aloxaiulre^Cn Al. Stii. Vod* 1 Uumitroscu loan. atr.. dirfti-. tivtcl Poradim 33.. sir. Comata 30 Antoneicu lo»n Al. O.80 DIUECTIUNEA genekala a c. (î-l li. Luterană 2tî î l'ul^a I jx /Xr. Constantin j N «ca Niod:io M ina 0 i B i. Plevnai 354 Protopopescu Al. ■ dc in s p e c fh tn e Inspectori: I’îiitor losef Cristoa Albcrt. « if do divizie cl.

Rjccrik Al. C<wtachc Xi-jjri •«> î l ’rc^lo't-n ntaiiAn!. Olim pii lui î»I Sutr*efi dc scvh'c. 59 Diddelico Virgil. T«rne>n. C. G-ral ltertliolvt 8 j T eo do w ni P. Cart. Abrud 35 Serviciul statisticei Gqjan Ki«olao. Lao. a Filarot Con«t. lî.. A. O tin .. G*rnl Bortlielot 75 Ghiţeacn D-tru. Gn\ni »tr. li. D-tru. ‘-Ioan. 1 2 . Banatului 12 Uoltu Gh. ZabloveWi -»7 Cri8to»c« l.F.. Blofccrexou 37 Uncu ro* cu Eliz*. Ion Maioroaon 6 Lnvezeanu Io:*n.. Aurel V'laiijn 172 Grccj-.Sieaiia utr. [Si^c-jti 34 VasiU . Spl. lieraeî 323 Ş a fi tic suc v ic iu : . Am an 17 Tiinfauscu C-tin.ţti 5? Hojea Nic»l. Loc. Ing. R Grant «tr.‘U 9 Orctioovici Victor. str. Viorica 1 f > t! Serviciul permiselor Scnly f/.'«l [jahovary Şefi dc tccţic: j lJineni-ii C-tin. la b irin t 142 Şefi <fc birou FrunaS Caton. Erb&rioi 25 Direcţiunea economatulul Ca.. ţof de divistiu. Grant str li . Elena Cuza 2 A Gtripiwu Gli. Vnupavian 23 81 Serv. Carol Davila 139 Dumitroscu liugonia. biletelor $i abonamentelor Şefi tic birou p rin c ip a li: Teodore*cu Al. F. D. s. 7. C. lilona Fericbido 2ft Lt>ka«* I<i»of Kov. Popa Tatu 33 Srubr* Al. D-lru. Gr. C. M<jcot W | MicuIom. Aleea BSicuianu 13 Popescu Stelian Koinpf Victor S&ntlialwou Ioan Iile Carol Ş efi tic birou p rin c ip a li: ŞtefXnc«Cu Fr.. 1 0 Ciuclimcnco Jncob. Ing. Gr. diroctor spo i d. N-.. Toamnei fi 7 Snb-wfi de serviciu : Puseu Ioan. Borruwrd Emorio Popcucu T. N. lliteo^inaî 18. Mitrescu Ioan. Pieliţei. Turda 110 Gilbunoa V-. Semicercului 68. Vacile La3c. R . DapărAţeanu 1 Glodcanu Ioan. l)p. Atoxaud re«cn J2l Controlori s/iccutli: BXI&^escn Gh.u Atannso. Gri viţei 06 NoguUsCii Eu"fciiiu.„ Dorobanţilor 35 !>umitre«cu S.intiiicncu Al.. VăeSrescu 29 Dircciori dc serviciu: Şefi fi< 5 birou ’ j Stoii*» Victor. 01*icorii lui A... Dorubanţilor 21 j Dumiiropcn r»»an. 13 BSIRno cu Athanuso. F. Sonoi-a 4 j ÎSissii Arini ido I Suioncscu Ioan.Ca ol D. .(r.Mibat. a'radola Th. B-dul Bonaparle -li Lascăr Mibail. 2.^tca-Veche 21 Constructori iechnici: Vâlcoftiiov Şt. A.iO. iftdiilcxcit iH in .1 Jo:i»i. F. Jîerzoi D d c birou: Floare.DIRECŢ IU N EA fxENEBALA A C.şut* do birou princ. strada G-ral l^ihovary CSminul | C. llo» in 24 Hor<»vici M îitch.. Oar<. ftrîv iţo i 16 ^ Crcţe-iou N. C. 43 inspectori p rin c ip ali: Ş efi >lo birou «pcciali: Itodu Fntaehe. P.m latica 26 Demotrind Al . Carul D aviia 141 5il3v«4tm < lU it-n. Povornoi 28 Ş efi Afat/attorutri'fqfi principali: Mechianu C-tin. Bun..\Cj De#iderin Bo‘ . R.'irt. Viorica lti Ş efi dc tiivisict: lonesou Al-. Hotel Bratu Ş efi tic birouz IWdulosru Ioan. JJ-dul lJonaj»arto lf* Pa-itoti C-tin. C. Fund5:ura Su-covoi 12 B&cuiHchj Gh. Graşii str. F.ir 159 lotiw c: Mihail. C«'olix 30 !> •« # Eneucu Ioan. C.%vila 12 j Citim V. •Şof* rfc birou: Marjnoscu C-tin. Târgovî.'hin Carol «JoIoăcu Nicolae.. Cahul 31 Z-ornOr Rudolf. Grant n*r. Micropolitnl losil 68 Dlreojlunea specială a întreţlnerei Str. . N. R. R. B *tzan Manolo. Dr. director special) Polonă 13 Malhi:»v Morifcr.cn T. Turcului 10 bi* ll:tdu . sub-ţof d«> w rr. $cf <lo serv. Dionixia 13 Toplfcwcu Ciochina.. Depozit njatcrialc PaUw Ionesi-u C-tin^ Magw. 29 Borivoosca Gh. Gri viţei 250 Bouroanu Anania. N ii-^i» luaii. 28 lam andi Tor*n. F. 3laior Şonţn 7 Stf i tic birou principali: ! Cltirculescu O tin . F. M*wilnr 190 | Uălficoann Ioan. Clucerului A. Radu -dola Afumaşi 22 bis Mărci «loj Traian Soreanu An:«nirv Ione»ou T&ikasO. sub-dircctor Mpccial. C. Avrn.lwrin. A. G-r. (V»rt. Crsiranu C-tm. C.ib î Io. Btib-dirâutur »pcci:il. G-ral Lah*«vary G9 Ştf i tic birou *pCCi«li-' Mîculesi.loa Victorioi 10“ Linlepcu Sav». (Plu«{ii) Grijjor«»suu A l.. PiiumMeti Traian. Ifârjuu 5 Ingineri: Hirfreb Gustav. ţof do birou i-pocinl.

Profesorilor e X ef ‘ir St-rniriir: IîoiK>*i7.. Frantz.a Clucerului îi1 Slorian Oh. Dr. ŞiH.Constantin. Miron C«stin> 1 Filipesc. •Şefi <îc birOtt principali? Grilla. ]?.an Gh v Sfi LvWlcriii 27 iV t f i t!c Ijiinit jp i'c ia li : Bolta loan. T . Sfi..m 4 } . Ca roii ii :» îU. C. PundîMura Ciclopi 28 . Şcrhcssci* Florea. t'art. tracJJunei Gri viţei 5Î? Vormjm-u Toodor.wcig Avihiii. i in s p veto ri p r i nei/u c/c: Orzosi-u C-tin. (Constanţa) Tomoacii Tnan ing. . F. «liroctor apvcial. Mincu I 3" /Hijoiari-ataMtli: Ivjvnov N. Cernea 00 Ghuorghiu I«>an. K.. G-ral Borthalot fii» PţinaitOpOl C5h. (Giurgiu') iŞ e fi de liroic prin cipali: Tom a loan. Arcului 16 Matoi Virgil.. Mi liai-Hras u ’ J Popescu iî. ţCoriia-V'udS) PcipovieE Tcod ur. lt. C£i»|)ineanu 32 Bnrlan loan. Pclm lîaro* lo SiVtea Toudor. t. Begulns J0 Goreseu Ş t. llrczoinnu 2» Burchi Victor in". Pandurilor 33 Teodoreseu Hadu. ijos. (Plowti) Direcţiunea serviciului mişcare Vîctorîoî 321 llnss A ltxanilru. ing. Dimo»«n Mihail scraikl:* G-ral Budj. lîahovoi 170 Flori.V . Alea Klank A. Dr Folia 3 Potrcrtcii C-ti». T.. Oraţiu 4 his Ş e fi dc birou dpcC*tUi: lînrdoa l>uun. Uuşitrabiei t» S^inţo>:cu Tibcriii. Cilîirwşi 00 BănicS Petro. Ic»iiîo. lieifio atr. C. Str. Al»>S 12 Ş e fii staliioiilai dc pompart.. M. Gri viţei Hi» Sid>”dir(ielnri ape viaţi: Busuioc C-tiu. Cart C. (Plofcfti) I)<diros<!ii GenrjiCta. Cnreiea . F. .. Gu^u 0>n&tnn tinexeu | Şefi iii! biruit tCcbnici: K w i A l. Şt. gnb-<lirector xpccîal. Cart. Sav. (Pi«iOfti> Coildiechiri Zcehvici: 20.. (Bilico»» Soearici Floreii.. MariiL. TimUmia y Glieoriţh iu Anton. diroctor sjsccinl. M ilitari) jŞefi dc birou: AJcsandroscu ■Cliiriavhiţa. Gliiţulescn X. (Buicoi) Nvgoescu «li. M ilitari 2 ii Sir bştfi I fi: * • < > t cilii. nub-dir<ictor *j>cciiil.iîie<>i>o! 'iii Vasilesew Al. ?:{ Dire&Jitmea specială a conducielor tfe petrol Str.s Rloftoroacn 1 0 ftşfi 'le birou prinC'fxtli: Pantei iuioiuvâuu. Cartiorul C.F. slr. Controlori -principali ateliere: Braieoviccanu M ihail.. 1 0 7( Cornut V. O. sul>'iliroe.Ş e fi dc divizia < idtniniatrativX: Budukftou loan.: NegnHweii Marân.G-r. l!S Earbescu Valonii. >[ihăil<5anu 51 bis Şiib-iiiapeelori: DuinitrOscu C-tin.iu N.... C-lin.. Itâiainicoanu 34 Bftşeanu Al. Justiţiei 18 Ş e fi (le âCClio: ŞtafSnoscu Şt. F. H. director di. lî. A na Cularida 2 (eo»n. IPoUhiu 32 Dăncsen C-tin. Cuat...■ . (Pleoşti) Jiăduk'âcn N.1)Ij<KCS'flUNJsA G EN ER A LA A C..serviciu. Hotol Liric JSSub-şcfi du secţic: B îllcw u. R. diroctor special. Hisori-va PO|>-'1 Chiţii 17 Nicol. sir. B-dul Al. Alecu Kmsxu 16 Ionele»! G..suS>-<tiri!isL«ir d« şei v. Hol in 48 Ionoscu Dumitrn. G-ral I/ahovivry H O Z/ixpccIori: Jîoboscu A l. Eîcftoroacn 3 0 Bjvhcovoauu loan. VasiJo Lupu 2 W? M ielosoit loan X. Sovastopol 30 Toroccanu Cor noi.F. M. ing. F.il lîorthelot 8 SanciaH Tra-ian. Dorobanţilor 80 Noigu Teodor. Nicolao in^.. F. Cornerv 3 :> Pavap-eanu O lin . inijpefttor principal* fî-dnl Fcrdinand 6 :» Inginer {-««tdrtti: Angoleseu Traian. slr. 1i<»ti»i 2 ? > Mimui Andrei.ii> Cîilinoscu Gr.ştcntiu •> i /ii iiirîjMtli: Moramhm-aeii loan..it Ilio. . Ciiwt 7 t> Nîculoseu C-lin. (Giurgiu) JîrXtianu Dumitru ing. Hotel Splendid Pavoloscii îî.icu :] SfirXţoanu M ihail. flîiKtîtn) DxSgancscu l. Clucerului A. VSvărcsscu I 30 T u lc e n ii Al. G ri viţa fnşpeetorl p rin c ip a li: Euncscii Şt. CPIooşt-i) tnxpectori: Vorgotti C-tin ing. Precupeţii Noi 33 A CristCBvu Jf. :W Dlr<C}lunea speoială a. B-dial MSrîlşeşti 71.M . Direcţiunea întreţinere! Lc.’. str.iil:tra Caramea* \ «»dil 28 Ş efi dc birou: Vid 0 *5 » Maria... {(îiitrgin) Hîiţturoscit I/avsSr.. (Bti2 âu) H^nard Clovia ing.tOr spixial.

If.. Popa 'Jatn 71 Sajo I/adîslau... Arcului 25 fnupcvfori! Kromia Gh. Gara Filarct Sub’i/efi serviciu: Apoatolesou.. Calmi 1 Ing. ... Klr. Atoliorelo G riviţa Snb-diye. ^1-ilmil Curnoa 09 Mâr*»c Ioan. Ing. U.iţchievicl Ioan. Ing. Transilvaniei 23 PopCseu LnHa. Atoliorelo Bucuircşt-ii-Noi Ioanid Gr. V am ali 7 Ing. Parcul Bonaparto B. Grant <tr. M ihail Curuoa 7 t> liiiduloscii Gh. Mecot U I MalhasOvici Gr. (CexnXuţi) Cusulîl ILoria.. C.ctorl speciali: Ing. Şinoai 30 Atanusoaeu T. Buzoţjti ÎM Ş e fi tic «ccţic: I« " . PJpitreann-Boldur \ . Plantelor 74 Nieolno Ivsif. Gh. lta<>arabioi 23 Aloxaixdroicu Vîrgil.. Transilvan iui M Gamulca Teodor. lhidr». Laseăr Caltirgiu Colmlinfami Paraiuhiv. A. Vornic 51 Gâleâ Toma. Vasila Lupii 12 Ş efi ‘Ic divizie: Ionoacu X. N. Luigi Caziivilan » HaI|>urn Marcol. Popovici G.Mihailc.. G*ral Laliovary ii0 Volccscu Ioil. Esuulap 10 Alaxandroscu T. G-ral Lalmvary Gfl Potrcseu 1). Şhtcai Botoz Engenin. (Re^i^a) l>»g. Antim IH B&iatu D. Gr ivi Ivi <>8 •Şefi dc xcrviciu: Ottoti*!U!ii Pricit«ri«h. S..riefo Oscar. Ing. Cart. Balinschi Ioan..rvicin: U tîsM cu Marin.Nord Ing. Cart. 4ă Ifiuesou D-tru. A.i p v t'. *tr. Ioan. lioiţtu str. . tChi-ţinuu) DirecJ an«a specială ateliere Gftrn de. Ing. Teodorii 1). Popescu Th. F. R. C... Dr. Griviţei 32 Carâp Valori».. Tunari 1 Turcu V inii lă. Dinicn Golcacn 23 Ion osen Dan. Ioan ing. ŞerbiSn&nu Toma Ing. R. lug. Steaua <lr. Leonida 27 f lug.. Calomfinoac lug. Carituniari Ioan.. G-ral Augalt-âcu 77 Leonoseu Şi. J5. Pilierului 24 Grigorescu Al. Haln>v«. Pasonţin Traian. rfcnno 14 Bruchor Ioan Em il. P. Andrei Şt. F .. Pranemazona 10 Iun oscii P. Zabluvxki st Waroi. Ioan. Ioan. O LĂz'ărcjcu Al.. Ing. Atoliorelo Griviţa Vi<lraţcu I<tan G. Oc^rliţoJiiiti 4 bin lug. Ing. Al. OdobC&vu Anilroi. Filar&t (î:i Aloxandreseu P. Ion . Zablovskl 27 l)irc*'U>ti < l< " tttefier: Ing. l«m. Ing. Trancn. Sovaatopol 12 Sub-direflori Un «crviriu: Ing. DSnCuileseu II 14 Minculescu 1 > N. lug.lQ r i : Ing.. P .. Ing. L & Pctroscu Gh. li Crriviş» ln^.f Nicolao lîolowu 14 fn$pccti>r\ priiteipitii: Ing .iîroscu N. lia<ln Ioan P.Mihail (. dircctor spocia . 80 Gheorghiu V . Cart. . Gri viţei 43 Gramatiocucu N.burg Uatil. C ..) Jineutaucu Ioan. Iiă. Ing. CrSoiun 18 Harsaghi Eduard. 30 iţnlr'dircctori rîe ntoiicr: lug. Directori tic serviriv.V ? Stdt-f/iij'i tic gt'. (Braţov) Iapa? I. Cart. lug. P. Ing . G h . Carol bCnapp» ]i):t Paulnaan Buric.. Ccauţoglu Vie lor..Mihail.. Steaua Woinâtul Arghtreseu . Ing. Jug. Triumfului 10 ŢintA V. G. K. Isvoranu (•. Jllg. C. Spătarului 2 5 Tavcrni A. Bnzi^ti 1 2 hi» Negul ici N.<pâtiliiîor fii tfonlrolOri: Chalapa Kd. P. Banu Manta . Popa Tatu 103 lordXchoncu Ioanx Transilvaniei 44 Goran N.. Atoliorolv Griviţa . Stoaun K. Pop-Lemony Gavril. Crihan C-tin. siv. CSLugSreauu Atli. Ing. ZahJovski 7 !> Şefi do birou p rin c ip a lii lonoaou Tcoclor. Ioan.lotaţat V tona Murguloţ A l.. Ing. advocat. C-tin. Miha.it Cnrnea 35» Bu 2 0 scu Gh. C. Potrescu Siolian.i 34ii Ş efi dc xtirvi<iu: Ocuuvi (Sli. M. O. Căluşei «I D. (CIiim năn) •Şefi tir birou: Gheorghiu Nteolao. Cart. Grant str. Grivăţoi 82 H alchiui Marian. E > ' lt. (Vii.. lug. Inspectori: Ghinvuţ C-tin.nnânîî Stroaacu Victor.. Duo* Vodă 1 Aşadar C-tin. Pilnrian Andrei.. ( Plodit) Costinivcu T rahn.. Sovastopol 1 1 0 liaicovici M . Aurolin...'«meu 73 OdSgt-scn Ioan. str. Mihail Cornua < ». Pol iau C-tin. It. VasiEfl LastiSr 7ii Gpnrgcucu Ş4.«ou Ni^olao Sitb'inspcclori: Verulcâcu Gh. Transilvaniei 75 Anton iu Ioan. C. Arad Jug. B-dul Basarab 2 5 Soroseu Pompiliu. F. Timişana 20 Con trolori princ ip a li: Vortos Al.DIRECŢ IU N EA G EN ERA LA A C.. Ioan. Ils lţ Teodor. Vasilc Laacar 70 Constanti ne. Gara distila Preotu IJaralainh IVijMjacit Ioan A . Ing. fdelasac M.>fltT \ clio Nvgri 22 Ing. Macedonia 12 Vasiloacu I. Gara Pilarot Manoloîcu M ihail. G-ral Lahoxary «U Vasilcftcu N-. Cart.scu 6 N ’ojgulcscu M. Cari O. Şorban Voii» 83 Lîîv. li. (Pite«tt) Radu Gh. ing. Ilif.Malac I.

. Crişana 4 Bnjcniţu loan. G-r*l C ’erehea 7 iŞcfi. Aristia 3 4 Colţescw M. Văcărcîeu I 34 Al-‘Xft>idroscu Al. Uieolnpol Aural.d ir e c ţ iu n e a . Griviţei 208 Sandulian Era a. Francmason A * 2 7 Marincscu M . FilipC'scu 38 CrSstea C-tm. 11. Raţiu 7 Ijîx lonescu Gh. *ef. înjj.d*: birou pfincifxtli: DrSg<il5nocCn N-.F.. director special. g e n e r a l a a c .. ’i Ing. G-ral Comat J0 lonescu Şt. Cart.Şefi do divis io: Nicolacscu Vasil*1 . C.. loan.*n. Zablovskî 70 Nicoleaeu I. Dare. (. Ştirbcy-Vocla lfi(» Foaie icscu To:«n. Fundătura B-dul Cuza Orfctcu i l. clircetor. Vittîng 28 bia Sfetcu Şt. lî. Folix 8 8 .-a 75 Poycsew R. B. ii. g-ral. MaretiţS Ynlerjn. Clucerului 1 3 . (Galaţi) 'fârncacu Aurel. Ateliorvlo Griviţa Direcţiunea sp e cială a co n stru o flilo r. Tiraişuna. Pfisto:i>lui 1G $t’b-*efi dc feefte: Stratilescu Jo. Viitorului 13 Porioteanu Victor. 35 •’ori.. Steaua str.. G ri viţei 92 Ghiţceou N.. G-ral Budişteanu 14 j Bruckner £ m . Avlait Ş't. F. Atelierele Nord Sticotan V ie or. B«>nc*cu 4 Petrovici A l. B-dnl Basarab «10 Tepenaanu G.. A . Pa aton r tî Georgescu Ana-da^ie. Eleftereacu 87 SA-teaeu Matei. Ing. Zablovski 75 Capol-oanu P. I*\ li.nli(i< Ve^pasian 17 bis Conductori p rincipali: Georgescu Leonida.. In ". Griviţei 307 ln jin c r i ataşaţi: Fotându N r. Dr. Carol Davila 130 Vasilost-u Siioion ■Chiriţă O tin . G ri vi ţoi 50 Florcacu N. Gri viţei J45 Aalan Gabriel.ca V„ Şinwxi 16 Ş efi dc birou: Miroea V..51 Popeam» loan.. ionn. Clucerului 16 Dumitroscu D-tru. Vespaaian ÎS bia Mtlea C-tin. •>! Tricop O tin . sub-d'txcetor.-vJ Do»» 2l Ş e fi dc secţie: Injf. A l.GrivLţa Mitrqa 3.. Vasele LascTtr 179 Ş efi dc birou speciali: Vasilasou N. Si'b-«cfi dc Serviciu: C-on»itftntineseii D. Clucerului 2 8 PopOseu Gr. Vasilo Alexandri 1 0 Vaidoauu Aurel.. Cari. Muşilor 2i!8 P o jfm n Stoeneseo... Atei orele Nord Ciriae Iîobert.. G ri viţei 00 lonescu V. loan Constantinescii G-. 40 ! • I j I . Granî str. C. Pantolimon 31 Şefi <te birou p rincipali.. Vasile Lupu 7 Petrcscu C-tin.. Griviţci 237 Ş e fi de birou: Ploeatcanu GÎS-. Princij>clo Ghioa 26 PfiunCiCu Z'-an. Suvenir.Tu»tinian 17 Poixponiu Gh. G-rd Angclescu 22 LazXr !>. AriOnoMi 18 Flore-scu Titu. Maramureş 4 Voicu Tiselor. Ing.Cernăuţi) Lucasiovici loan. Ion.. 32 Direcţiunea oantcnDiosulul ' 6 ■ 44 B-dul Eliteibet» -88 Manea loan. Viitorului 1* 2 7 ficorgoscu C. «tr.. D. Granl Ş efi dc birou speciali: Aloxandrcsisu llih ^ il... Cart-. Victor. Ing.. Palado î t .. Gemeni 3 Vasitascu Teodor. G -r. Alea G ram str. Gri viţei 271 CoJirf«efori tccltnici: SJovonte Teodor. C. Silivestru 1 2 Popescu Stavri.ona 82 Econom u Ioa i. Clucerului 41 Ş efSucseu N.. N. Darzalo IU Liceanu G. D. Cact. 11 USdescu N-. Jyopa Tatu Aitaţtaseseu N.. Monc târfei 2 Argentoianu Şt. Atelierele Griviţa Boseu M ihail. lîevici UVofil. Pan Jele D inu 58 VnlcXnCieu O. Cari. insp. Steaua str. . Ştir'uej- Vodn loo j Dolinski Lud-vig.al o 40 Ivanovici C-tin. StrîibutiS 23 Pihler A llrcd. Ş&a. Zinca «ok<cu ÎS CiJpijnneatm C. I» £ . BTilccscu 41 lînjoreanu N. Şlirbey-Vodi 15-i Casieri: lonescu Teodor. Atclicrolo Nord Ciolan M. >1 C «*r«<. F.aii.. M. loan. Niculcea M Zaharia loan. Chiţuleseu loan. Câmpul Moşilor 25 Ş-tcfâne$cu Gr. D r. arhitect. N. Franen»a?.şi podurilor Sir.f CazKrinci 08 Nicolau Stelinn. . Javov 4G Lfiudatu C-tin. Aloliorolc G ri vi ţa Ş e fi dc birou tcchnici: Jng. Felix 8 Pustia C-tin. ing. Vonorei 19 Lupea Ton. Strat Louis. Victiug 25 bis DobrOtincanu G. Cotrovcni 13 Buşilă loan. (Ploeşti) Butucesc» C-tin.-»n P... F. R H. Malto pol 8 Dumitrcucu I.. Atelierele Grîviţai Cega B. 1?. G-ral Lalio-vary 69 Cosminski Mi .. Aloliorele. C. Ing. Grt viţei 286 bis» Detaila Iorgu. B-dnl Basarab 146 FrSţilo^cu G. Ţepcş VodS 45 Dat»ian Gr. Dr. D&pSrSţvnmi 10 Roşia nn I<nvn. Şincfti' 2 ” Avramesco G . Vasile Lascîîr 22 Dami.. Sten na fir . B-dnl Ba «arab * 1 9 Popescii Mr D.. C.

Griviţoi Parcul C. Ş e fi tic oC. '6 line. Drairoş Vod.Weaoly OiCnr. c in 1 . Anastasiu M ihail.l«irtl> Dimiii-ic.sarrvUEfi 42. D -d-.fi » Nitoscn N.. Albulescsii Sever. ţof do serviciu. Pandoloscu C-tin. ci/c. CUiccruhii 4 Dn:uitrc3 ru X* A l. Pictor GngO-rcscu 50 Anjelesew D. circ. directorul serviciului. 2 0. X. Popovici Max V in iiiă.. Gr. Plantelor 23. Parcul Bouaparic 3 tr.r.il Gli. Va'ilescii'Popescu -C . Itâdtilcgcu Al. Filipescu T Balaşiti Teodor.. advocat. Er:ei 30 Dr.fn-scu Tîtu. LV/i eoni : Dr. Mediei fie cîiTA-:n$Crip!\'j: Dr.. 28. circ.«u IM. circ. Buzcşfci 5. TcodorC-cu Ştefan. Marguliu* Jlftrccl.. 11 ajr. G-ral Jîcrthcloî 117 Dr. Povernei 7.*. Plocştt Dr. Aurolcu 12 Dr. Dr. anlj-di rectorul scrvîciutui. Agomog-la A ukjI... Gri viţei fi.16 aiut. 27. circ.. Dr.se. circ. Dionisio 2f!. I. Vasilcscu C-tin> I3Qw. GcOrgOscu An>ilcîir. Ban va >f.otfctt C-ti>:. G-ral IJertlielot îiB: Dr.fi. 23 lîuc. Bţisargic Ur.'iiist S* «Troftiorwiiui C-tin. circ.?0 tliv iz iv : M ediei do circum scripţia: Dr.ei •l<l. Co -stanţa . Dr. N. CîtrislOi'iftn Dsmitric. Maşina do Pâini. Dr. Luiirî Ca^avilan 0 Berindei 2». Mâaiiuivasa K ‘ Dr. irc. circ 15. D. circ. Ele feerieVechi 21 Dr. G-rnsl Lahovar.. Tisigovişte Dr. circ.vnd:vfilaiii Ag-.ft#eanu Octav. If. Maearyvîci Aspasîa. str. 158. Gr.i)l RECŢE UNEA GENJDRALA A O.. cir'. circ. Romanii 73 Bobcseu Ioan. I 5 . 3Ioşilor HJ3.'i?iona. iî Jîncnro-jti ajut. ŞteiV. Scliiiţ. Popa Tatu 7 < » A d v o c a ţi c o n c ilie ri: > IiljfpCCM r i &<tniUiri: Dr.| Miecseit Dimitri. CobSleeacu 14 Dr. Oisloanu Corndin. G-ral Jjtâ w a ry 69. Slobozia Serviciul medical j Dr.. 25. j T)r.. Griviţoi ! “ 0 Dr.lîî Buc. circ. $ub-*liicc(vri <lc se rv ic iu : Chirici\HMi M ihnil. a d *a «it. sub-sef do servieiu. Va^ilo Ijascftr Calea Gr îyî ifii ftO • Dr. Eleftcrio H».cit '1 Dumitriu Al.v < * ( ■ Bedros Şt. Ş efi do divizie: Gcorg-cscn Micohc. X . AlcxamlTCicu C id..13 Buc. Airmaş 7 Dr. Giurgiu Di'.l aomeculnj. Popfticu PetrOj.. Mixrinovici Mihail. lî-ilul Schitu Mflgurvanu 32..i 1 Maria 27Dr. Bopezeann Gli. l i n e i 35 !»Js SitfrŞCji !iV serviciu : Guini[ioua. G r. Dr. Cometa < > P.. Iiis.. M. G~r. G-ral Poctss 7 Mami AL. G ri viţei 170 Xancov TVodor. Ş efi lîc bîroit s p e c ia li: Trî.*Gr:\iţei Parcul C. 20. Sovoriu G tin. Mărgărit. M edgidi? Kamat M ihail. 30. Olteniţa Dr. Sinaia . Gri viţei SI Pop eseu C-ti».. H. U-dnl PâL'(HnM)<t 5 Sonori» Io:m. Tppeş-VodS OS Lijexnu V *.' t)r. Gh. G-ral Angoiese.. Popescn Jîieolac. S:am$iav. \ J>r. ! Dr. Fihpi*s<i« 50. T>r. circ. c ir c IC. circ. circ. j J>r. M.hali. 18. CSdcrc Nicolae. Fabrica dc Tutun Dr. Popiştca-nu Juliau. CorstavodJ* Dr. Dr. «-irc. Piîeţti Dr. Oic*nUie^ Dr. Dî-nisii? 23 Crăciun Bugon.r Kîcna P h w k y d e 4 StoEceseu St. eire-. circ. » * Dr. atr. îînban Kicolaea circ. Dr.17. Dr. p. Mihail Ioan. 12.. io Buc. fNiva C-Sin.. ţotr. F'ctcţti. Paladfi «4 Gcoroceann Romnl’-s.-cauu ’. 0|>rcscu Victor. Caniacuzino Dr. BncOviiicsi 1 Chirifcaou. Pctrcscu Vacile.t. Sfc’ea * 2 Pretoria n G. i) lîuc. circ.Vitloanu Virgil.. G -r»l Bcrth-iofc S5 V .. Ealaban circ 3 lîuc.snbcta j>3. 7 Duc. F. Isvor 0. Dr.l5 S Ş< ’ .. ciro. Con^tan^a j f)r. Mancaş C-tin. Filîpescu '15. St-rC Glicorglic.» 15ne. Woiss 0«fiar. loni’sCu Anton. Constantin 20 N’ftsior Koituis.35 tlariton Ioan. ^-î. Apostolesfiu Vtr^il. P.i|w<Jat V irgil. .. circ. Câmpulung Br. 3^0Ct<ir Emil. Luzii reanu 41J ie jjio n a la I B u c u r e ş ti Dr. Sîl. Eli.irvari ■ { . 11 Giurgiu Dr. 4 lîuc. H a mat Sîicolao.. Filftrct.. CsVmpin» Dionis:« I". NegOfi^cw Al. Dr. $pl. K. Kojffilnicoanu 8 $ BurcSncscn C fc n. circ. Cantacuviino 2«5 Dr. G-rw! BerihoSoi 50 Itisehinsfii... LîlseSrejcn Ioan. Coitacho îtesri 24 A*{vocali: Triundafil Al.mn Mireni. SpSlftritlui 21. ÎCtiri Mishinfit. circ. ciro.. Dr. Victoriei 1*5. F > ’î::j. Florescu Petre. Lifr anu V . S lîuc. CrisopoL loa». Al*x»n<lrei. : !Dr. circ. PoptsCu îlarsus. circ. IlieâCu M ihail. Pitejts Parcul C. Preţ. Atilisul Răd uicscu Mircoâ. Iîrtniaşeanu Sarchis. Eîir/SnCîscu Gh. | Dr. circ 27.. Gri viţei 06. Puterea Poricîe. M edici dc circuM scripUc . KogXIrncv.. Gh. 19. F. M ihail. U. Sft. F lo ri Teodor. Pa ludo 55 Bâi-*»n-Dinescu I. Hojnanfs Dr. 21. 22. !iji>-. Sft. Dr.'zawschi Ed moiut.ou p s in d p o li: 47 Cost inesen Ci.. F. ±5^ Li te» un V. Al. Metzaer Maxim Natalia.il <terlltuk»t o1 Sadovoann (?. lfctdulfi. Sft. Nordului â. G-ral fcerthclot 47 Antonia Sn^cn. Cbiistanfcincficii I. Traian 2 0 . i Dr. 7-S>Jii»fi. Titu Directiu nea scrviciuln i i Dr. ŢSntlîîroi J D-r PantolEinon Ioan. Sfinţilor 5S Culi.. «ire.. eirc. 6 Buc. K. circ. Pisca Alexandru. Transilvaniei 4S Ua<Enle<Cii Petro. Codru D-riîgiiKan Kmil. 1 5 fc * MoLdoveainu Dcin. Gcorgeseu Dumitru.. ajut. L ch ian C-tin. ■ OSlîtrn ţfii Dr.. 01 i. KojrS ni. suo-xcf ile serviciu. Aloxandrcsou 78 Dr.

Sf-ţii Ajpostoli )4 Costiftiu Alex. Bu*Su Pnntcly Ştefan. Vasile LaacSr 33 Crister* Vasilo. Viîcărc3cii I 34 Vardala O tin . ElcMtcrcscu 3$.eşti 90 Vfilcescu R. Dr. lî.-SSrat Maori Constantin. E Iii Str. ajutoare $i orfani Nîculesc. Popovici o. D rnm ul Ia Tei 27. Pa Iade 11 . 07 Serviciul de studii şi construcţii <Şefi de serviciu: Ing. Mavrodin Ştefan. Ceauş Radu < 5 Ş e fi dc i>irou: Hercht Mari». Dr. Cart. B-<lul Pachc 120 Ş efi dc birou principali: NieoJau C-tin N. Gj-ivila xtr.. Dr. şef desurv-. Malcoci Elena. Pawigiul Pclca 5. 37. personalului Botez TeoOor. O. str. in apoctor scoîar. Sf-ţii Apostoli 34. F. PLerokvdo 5 Fam ac »'«$»: Dâmboviccanu Jeanrc. Dr. farmacist AiriginCo. George»Cu Gr. circ. Kollo C-tin. P. Dr. BrXila. Dr. Horoi 30 Casieri regionali. Viitor 31 Daraban Em il. Dr.Felix 55 Şty î de birou: Anastasiu O tin . Dr. R.scu O tin . 33. «îircctor de sees'i-in. li-dul Elisabeta 71 BolcingSţeanu Liourg. Labirint 40 BXheanu îficolae. Victorioi 170. D r. R. PloCşti Teiţanu Nicolao. sub-şef do serviciu. Biişlup Ion. Elena Phurokvdc 5 -Uaghcni . G-ral Dona 21 D r. Serviciul ■personalului H secreta­ riatului Muşefeanu Ştafan. Jonn. BrXtianu 3C. SnnSrSn desen D-tru. M. Dr. circ. Grivita str. Cantaeuzino . Vftsilcsfru Vasilo. sutv-sef <lc sorviciu.. P. V iilor 15? Mnnoilescu C-tin. H. Popa Tatu 90 Serv. K. Drunml la Tei 0 Pi7?tc4tHica O.. dircctorde sorv. Sîicol&sou O tin . Şos. Ccrculuî 3 Nicalao UtC. medie inspector sanitar. Dr.jti i£0 GLirgiu. controlor principal. Gara do Nord Direcţiunea Georgoscu A u rd in . Cobîllccscu 0 Predosou Rion.* circ 35. Lascăr Catnrgiu PJ Irinou Maria. Gh. . circ 31. C. Antirn (» Conductori ordinari: Mâniţor Honoria L. Rojan loan. A l.Aloxnndrn. Laboratorul Cantasuzino PopoYici Elena. Prol. Gr. sub-dircclor de serviciu. Dr. P. B-dnl Dinicu G«>l09cu 57 Mâniaor # Leonid». Domniţa Floriea I I Ploru Cliristofor. B-dul I. Dr. Buz£n Sonanoa Oprea. Dobrttinu Gabriel. B-dul Carol 23 Mateoscu Ploren. C. dircct.. Dr. r . do serviciu. D r. Coătiniu Aloxandru.’ VasilcsCu M ihail. Dx. Ciocâltou Ştefan. Maltopol 24 bis Avram Dum itru. Direcţiunea Casei Muncii C. Polonîv 40 Cotoscu Maria. Dr. Marincscu Aspnsia. Şerban V-odă 4’ î Condrca Petre.> Săve. . Călăraşilor 32 Căciulii Radu.. Polon» 38 3/ed ici specialişti'. circ. Cart.86 d ir e c ţ iu n e a g e n e r a l a a c .. Brozoian» 5 D r. Pon»poniu-Plor (3-. Cart. StoEcoscu Dumitru.ov. Săgeţei 5. Cocoa Erncut. Lednnca GbeorgJjc. C?îlSr»«Uor 103 ArchUccti aux iliari: Abramovici Sava.. circ. E l. B-dul Carol 15 Serv?ciul contabilităţii şi casieriei Şutr-şcfi dc ucrviciu: Boreita Gheorgho. Dr.scu Vasile. Ştef&ncscu-ZitnOj»gct M. ' L&nSriei 13*7 Casieri (j-r<ili: lîăltitroţu Gheorgho. 32. $nb-xef do serviei». Euze. Clucerului 33 Ş e fi dc birou p rincipali.u Miron. Caragiala 2 1 Dr.fiWmac-tftf: Stooncscu Maria. Granfc C. Buţlup Ştefan. Rizcscu Elconora. Ursului 15 Şefi de birou p rin c ip ttii. 3. Plocşti Gorîlficu C-tin. eire. F.3<» Brîiila OrXţanu Gh.. Dorobanţi J6 H Sub-şicfi dc secţiei lug. Dr. 33. Filipeseu 51. Pc!i\‘ 5 *> Şefi d$ biro u.Emincaeu 22 Archit. regional. sub-dircctor regional. f . Dr. Alexandrescu C*Un. R. Aloxi^mlrcscu 7 Desenatori principali : Tcoi-loresca Stan. LiănXriei 13" Conductori fcchntci au x ilia ri: Goangea Ohuorghie. Dr. Muntcanu ii. M ediei dc circum scripţie : Dr. Sfţi Voivoxî 51 Dr. Dr. Romană 35 D r. C. Bu*/. Cilîlraţilor 180 /Şefi dc birou p rin c ip a li: lonescu Vasilo. $of d c birou principal. Bateriilor "2 :3 Natmle.. Lah. Dr. Griviţei 32 Pxovino-anu Maxiroilian. Crişana 12. Monotîriei l-t . Doruotriadc Nicoiae. Focşani îîcg-rim loan. Ba-rbu Catargeu 1$.-vry ci9 Xu^oliei loan. N. c>ro 30. M ihail.a ju to ri: MăUlărescu O tin . Poosponin O tin . Dr. Direcţia nea I regională Bucureşti Serviciul de asistenţă medicală D r. sub-dircotor «lo serviciu. DrDx. G r.li. FrancmazonX 19 Serviciul de pensi-uni.

Timişâna. Bucovinei 23.. Porumbar^ 5fi. I I (Serv-. -materialelor)..inu 21 Controlori p rin c ip a li: . ing. Vespasian 13 ' ’ Foulquicr Eugot. inspector principal. Fetei !> Dumitr**»!** Epaminonda. B-ul A L I. Giula<ti 0 Cartîan Victor.. Eloftorio Vcchi...23 ’ / .. Schontzcl Ignat. Aloxandrescu. G-ral Angolescu 38 Caăicri regionali4 .'■ ) . C. ing. Jgnatiu‘26Anastpsiu Artur. Sîtb-şcfi.. şof tio birou» B-dul Rasatab 5Î . 0prişa.. F. ! Bîllîisciscn Io-sif. Griviţoi 182 Augu 8 *m Ra-du...dc serviciu : • * ’ " I/îneerescu A l. I (Ser-v. sub-inspectot'. Yor<Lo 9 Biroitl T.: •' PXltineanu C. G. l)r. Gr. Şefi dc -birou... V ittin " 34 Ciirpiniscanu Ioan. p rin c ip a li: Niauleseu Siimon. ' Şefi dc divizie t Teodoru Pompiliu.7..blov. 'Steaua str.ţo. Aurora 21 Simtoncscu Petra. sub-inapector» Buzc^ti 4fi Ingineri ataşaţi: AniOncsdi K. Şincai. inspector. B-dul Cotcacu o lonescn N. r» ^ ■ i. Ştofiineaeu 3>. P. sub-şef deRoeftio. F. Ertuitescn Şefi de birou: Vilag M.79 . Coiucsta 20 Nicalascu Iordan. Austrului 16 loncscu Cristea. personalului si sccretariatul-ui) • ■ 'V Drogoanu Atoman.: : . Cart. Ijig.. sef d'O serviciu. N. Cameliei 15 ZiSlre. R .n Ştefan. FrancniazonS 31 Poposcu Gusta v. Ing .• Negulici M ihail. F. Clucerului A.F . 7 Alcxandriiscu Eugon. Marin Bragagiu 16 lonosea D.. ş«f do ljirou principal . R. Vespasian 57 Ş e fi de birou speciali: Vasilescu Ioan. Antonk'5 13 ŞerbSnCsen Al. Franouiaxonit 25 Gra«coa> V . Eloftercscu 7 1 • • • .-Sft. B-dul Cuza 1 9 BrîitesCu I>.Za.. Crisana 36 Negule30u Pândele. Costaehc ioan Ş efi de Hrox . tecknic) . Alovaridrcscti 34 Niculescu Gh. Bucovina 19 Biroul T.-I4 . Gara F ilaroi Torr.Cantaniari ÎS ’ . I I I (Serv.asia» Garabet.. Ignatiu 47 ... str. Cart/ C. C.... Polizu 24 Ş efi dc birou p rin c ip a li: Bnnjov A l^ GhiţX Tone 6 .. Dodoni Gh. Aurel Vlaicu 6 i LSzSreacu Marin.. C . Artei 20 .2favr«scu Trnian. Românit 26>6 MartinesCu Ioan.ol K lad ni Se^rlat. .hu! 20 .. Fccio3 roi 13 Crîsan Ioan. Rad» dela Afumaţi 61 bis Paraipan Ioan.-L..' Macedon A l.ţpccialh: Semicercului 5 Ş efi dc birou p r in c ip a li : Petrescu Ioan. Ca. C. ' .... inspector. 2s. DopîirS. DepîîrSţcanu 32 Blujdca Al. Romanii £70 Kchaia D-. C^rt.. Sorosca M ihail. Costaeho Negri 16 Popoecu Marin. ... IV (Serv. Steaua Rom âni P« trese» C-tin. Cart.'ţjtţ Popeacu C-tin. Cart. Carol Knappc 32 Jîavrojcu A drian. .. Citita < 5 4 Popescu C-tin. Vultur 61 Lconida G-h. Cuţarida 82’ biş. O. Mnrcu D-tr«. Aleea Independoncei 12 ■Şefi dc birOu:.. B-dul Dinfou Golcacu 37 ' ■ Stib-qefx. Cuza'87 Oproscu Angliei. MinOtft-urolui 40 .dc derpfciu : ' " igltice&ou Florea..R.R str... Pomul Verde 27 ■SXruleanu N. Biroul T. RSdulescu C-ti»» Maior Şonţu 4 Ş e fi dc birou p r in c ip ii 9$eciali: Ncgroacu Mihail. Marginci 7 6 • • Inspectoratul de traclhine Bucureşti . Gheorghiu P>. director. CălSraşi 157 Cha-borBQhi Casimir. S Poiîzn O tin . Via di mirese» 23 Controlori: Mihal&chescw Gh. ' . G-ral Lahovnry 69 Şefi tio birou: Potrovici D-tru. Pândele Dinu 12 • Berea C-iii». Griviţoi 195 Ş e fi dc birou p rin c ijm li: JDimuleaou Ioan.F. Vcspaaia» 42 Marincsou Ioan. T..sp e dati: Con sfanţi negau A l:. P. 35' bis. controlor princij)»!. 22 Biroul T. 61 Jfogulosca 3>ţru. lî . r/ Serviciul central 'de tracţiune'(*£). Pilim o» 2 7 Popovici Petro. . Rcrzoi' 6 8 Dumitreseu C-ti)». str. Miciora Celestin. tractiwiei' $i •' vrimelor) ■'/ -*• Şefi <fc ttrow: Costesou Gh-. C.. serviciu: s O h. Şo?. Folix -IV ! ZSnosan Aurel. Şefi de. M . I. M ihail Cornoa 70 Bnbuloa Gh. Steaua.. Crişana. B.'om Stelian. R. Gr.■ V . sub’drtcctor. R .. Fecioarei . B-dul Ba«arab H i Dio^honido Harcfc. Cillîraşî 126 . Steaua str. ■ Ncstorcscu Oprea. LasfcJîr Cafcargiu^ 30 Calig» Panait.D IR E C Ţ IU N E A 1G E K E R A JW C fcj> F . M ihail. . inspector principal.. Alea Blank A 15Aitici Bioniaio. 14 SîlSgcann Anrol. Elofcerescu 10 lonosan M ihail P. sub-inapcctor. Xaharia 81 • • Serviciul contabilităţii■ : Sfind«tlosCu >î.Graut str.. Şineai 1 2 AngelcsOn Ioan. B-dul A l.sclu 73 Grocescu Teodor. sjcf do aorviciu. (JobSleciacu 33 lOBinsky C-tiu. B-dul l>in:je« GolcscU 26 MihiSilvscu Duţu. Cart. Ioan.

B-dnl A . Z«blovsk: î f Mi h/ti t«seu A!. Miliari Cociiea i ‘2 Patin M ihail. sng. II. (Cărapina) Niculoscu V. Cuza 50 Cirisi RoniuUis. G. (Ciropit-LitnjP EUIir.. iPiicşti) Nicnli-. »nî>-eii»peisfci>p Voruntia Şt. (Plofcţti) 10 Biroul M. Parcul Pilipescu Alea Xoc ifotocscu D. B-dul A l. P„ CFoteţti) Ionoscu Mihail.. {Buzău) Şlştov«?»mi Gr. (lîavKirgiVj Inspecţic1 <fe tracţiune Piteşti Brntosin Moiso. Aleea I3!a::k A. C.) Controlori p rin c ip a li: Butoexcu Mihai. Ciurel 3 Bîîrititanu Gli-.t str. lîliat Petre. Gr-<nt str. V. Steaua str... 3 Inspectoratul de tracţiune Buzău Scamat^scu Gli. lî. Schitu Maicilor JD Şefi de divizie: Luca Teodor. lî..»nu C . Biroul M. lînai n w i: 3 1 PAtraţci: Glt. lo:mul loan.. (Constanţa) Ş c/i de de... P.90 11 : Jonoscu Gb. Cart..S8 D IR E C Ţ IU N E A G KN ERALA A C. (Piteşii) Şefi fîc -sccfic: Lschenrtorf T--oopol<l. (Călăraşi) Jvisnor Bruno.R. L. F. Şefi du depou prin cip ali: Macorici T > . Camxsliui 5 Serviciul dc mişcare CM) Şa f i rbî ileptiu principat*: Voliţm dfihrtîl. Vurdo 13 Rozo3CU C. j Bucur Al. C.. m ilitari 3 Ş e fi di} birou p rin c ip a li: Pora Jordan.t G-ral Bertholot $ 0 Şefi dc birou: ) Ştcfrtnoseii IlÎQi B-dul lîa^irîib 17<J <iais N-. Arisii» 11 Teodoraseu Hm tacho. (Focijani) ServSoiul rie întreţinere (L) Inspectori prin cip ali: Stîrbcy N. F. III. FrajiCtuazonX F ti [ Stfiiuseu A .'ynb'scfi dc i-CK{iC'. Oinctu !< ’scn 3 27 8 v . II— iiui MKr&oşti 77 Ytnwiitrese» Victor. C. Labirint ltj Biroul 2f. lonescu loa». Poliza »J Dumitri v Gh. <Co«'tan<a) D-i'nailrOsdw C. ('Piteşti) Ogas=anu D.iîan. C. Ş e fi dc birou 2 >:r*'‘CtjwU': | lîize^eu Şt. P. C.indclc Driui o [{raizuloscu \ ). in g .. (Titu} * Ştctancscu Miliari.. Stoaisa str. ing. Cart. lî. Caiita-i'. R.<xaua slr.r (GSISnaşi) TJnţS Y . Paudalc Dinu 72 . . V iiting 17 Stomntin Gh.1 !1 j ’ ] : Şefi dc biroul Limihît Aifrod. C F. Cornca 4ti | NisipCaun Matei. inspector. (Constanţa) Hagîeseu îoan. DepKxjţ&inu JSIXnam Ion.» slr... (Focşani) Vasilescit G:»-* Brăila) K-tschborger A . F. Vere< •m ii Pstr*. (Giurgiu) Mieori N. Ing. Domnita Ancn^a 5 Ş efi dc birou p rin c ip a li: j Ganca Gh. (lîr&tla) IXanciu Yoieu.. (Bazarăţi.. (dirijarea vagoanelor) j StunfiOrfCU Teodor. Milăiari i 5 > i$ Sttrdu Emil.. (Titu) VSSduţ Ilio.nzmo 5 Bob-rea»» D..ic serviciu: Xîcola««cu*Balş îo*n..F. C. M ihail Cornoa 90 Antoncfcu An toci. G-ral s î o u a 15 Furî<lăC:. Cart. I. 15 liri-rnia Mihai. Ş 'f i de birou spetiaii: . Dţpfix&ţc&nn :3 (» Consta t\c:nc$cu X. Don « c u loan.—Moş torit Mihail Ş efi dc depou principali: Ponciu Potro. Duitiitrescii N. Cart. I. P u ţu lu i 4 bis Şefi de biyo/i: i SîlrXţeanu Andrei. MriCcJari 5 j Milea Tr. G-ral Anghelcseu 95 Inspectori: Zamfirescu P<*tre.. B-ii.n Vasilo.in—Stavrido Gh. ing-.hcit C-. lî..ibet. F. R Grar... Curii C. M. 15ari»-rei 13 bis Dcvcehi Loopuld...i! Paelie Protopupo^cu 43 Pompenin IC. 3 0 . inspector Controlori: Nicoliwisca Io.. 11.n Cart. sub-inspector Şefe ‘. {B ik& u) Muntean» Lazîlr. sub-iuap«etor Controlori p rin c ip a li: Ştofonoacii ioan -MSrSeinoanu Controlori: Po 3 tolnicu G h.. (Brăila) Borcan Tinasv. M. O.. dircctor do serviciu. 1 Sringho Mtroco. Bunici 47 Şteianopol C-. C. (Focşani) Controlori'.. Gracc str. Cuxa 83 Şeii de birou princijxiliŞlirlicv1 C. P* lî. Olodjtdia) Jîulofesou Joftis. ■ Birl/uliwcn N. art. (Sinaia) Negriţi Gar. A 31 Ardoltfami &t. S4 . Igmetîu (î. I. ing. sub-înspeetor. (3nzftu) Ş efi dc scrvici’ x. Darzald lfi Oonlroli*ri principiali: \ Crotca Şt. Irichtig W ilh o lm . loan Mihfiicscu f. ( P it iţ i) Dănciulotu Simon.

C a r t. A t'C lo n i C . I î . C. D o m n iţ a A n a s ta s ia 0 K a n g a l Io n T . Tndoso Stato 17 Stupeauu . P . Holin 85 Voinc-a M a r in . P l o d i i M a io o sc u P etre. 2 s f. C o m a t 31 so f tio b ir o u p r in c ip a l. GranL 4 J t Bir. str. C lu c e r u lu i A.. f .ral A D y h e le a c u 57 Ş ttfi do birou p r in c ip a li: T codorcscu V .. Ş tirb o y V o d S 170 Stclosou N . (BiiaîtM) Goorg'cscit M.. V (materiale. ţâf do birou ape<-ial. C a rt. 8nb-ina| octor.. B-dt)l Basurab Sufyinspectori: MihSilcsOu Ioan. S ta ţia B . şo.tin 12 B firb u lo s c u A n d r e i. R„ S te a u a s tr G . Bordei 61 Protopopeacn T h ..‘.. rc$l<tur»nte): C h ir iţ îi M ă r g S r it . Pivtor Luchian 2 Popeacn ‘V. Timiş} ana 41 Scatacu Şt. F u n d . ic . T o c ilra c u 20 Şâft tIc birou spcciali: A le v r a E m il . I3*du1 Jîasarab 80 Criatoncn R.M ir o n C o . IV (controla caselor) Alinesan Etu.F . G a r a O b o r T r a n o v ie i A l. 4 Ş e fi dc 4<>rV>CÎu: . ţ o f d o d iv ă a io .. C. C rS ctun 5 S a v u A l .» CA rt.ou G h . F . Francmasoni 06 Ş e fi do hirou speciali: P5tîtrl%ia«u S«. A q u i l a 24 G e o rg c s ^ u M a r in . V i r g i l i u 23 Diac-onescu M a r in . Oraţiu 16 Şefi de birou: V a silc se a I o n . A ic e a A 11 Controlori: Bratis N.. Dobroteasa 18 Stănoţcii X \ . Şt. K . IX a (controlul venitului din traficul locul si internaţional de călători si bagaje) Mitru G r . P a u lo s u u M ih a il. . Cr. V IS d n ia n n 14 S n o iu O .. C om eta 32 StîineBcu D . l i. G . Cluc*xnlui A .. V a m a l i 20 ■Biroul M. F.«. 2 S c fi d-a b iro u sp e c ia li: SCamatiiăcu C .rlat. U re ch e 8 M anoiloBCu Io a n . V a m a l i 13 R a n u G h . C a r t... C a rt. (Petro* cui) O prosc» N-. in g . ţc*f dc divizir. V III (restituiri de suprataxe) Lupu Ion. In~. O rfana 13 Controlori: A n în e n e a J lic C ... V II (taxe creditate) iŞefi dc birou p rin c ip a li: Iv S n o sc n N . C.. F . C a lm i 48 j iX^ăluroanu V-. 31. R .M Goorgcscn Eean. P ite ş ti lo n c se a D .. G... J î. T u r d a 107 Iîa d u i î . R ân an ic u . Plocţj*i B S d ic o a n u I o n G. C om arnic.-joaia) Şefi tio birtul p rin c ip a li: Ciiţarăda Ioan. Tănasc \asilcsscii 3 Şefi ilc birou: lacsic» M ihail. G *ral Ş e fi de b iro u : M a r tac V . G . F rano inazon. R . S a b in e lo r 34 . str. (Olteniţa) Scăruşanu Ion..si)f de divixio..f. G h ic » & S a n d u le sc u Eon. D r.. B ... P itc ţ t i Biroul M. ţof do birou. F . Căit. 51. X ( r e c la m a t iu n i) C a r a g io ff Io a n ..5 73 B iroul M. C . C a rt.. S to a u » str. Z a b lo v s lri î>î Serviciul cxploatărel fnspcctori p r in c ip a li: Voinosc-u Io n . Banu Mania 51 Orgiiidan Ioan..S ărat Şefi tIc birou Speciali: Patriciu Ioan. C. V ..d u l C o lo n e l M . Zr»blovsL:i 2» FoeţSneanu Şt. IX b (controlul mărfurilor) P e t r e c u C . B u *5 n Teodoroseu R ic b a r d . S in a ia itu> e scu Io a n . F .. Pitc-ţti C o n s< a n ti»c»«u M . do divizie. C. D r V a m a li 22 1 nnoaon P . Iulian 29 Şefi dc birou: MiUdăroscu Gli. . 2 EuO sen G h .. G . P ito şl* M îtn îîiU s c a N . F e lix 31 Ş e fi do b iro u : P a n to a I o n . M o ş ilo r 124 Controlori principali: Ioanid F ilip .. ComKuesCu G h . P o liz u 2 2 bis C ontrolori p r in c ip a li: Ri«dulc. Caritii*nilor 3 bis Savopol Ş*. 2 G h e o r ^ h iu P a u l. V iţ o ia tiu . T r a n s ilv a n ie i 2] Srtb-inspcct vr i : A n d roi Io n C . G r a n t str. Grant str.. Bn/λu l a r t a Io a n <?.îoron. R . D cpS rS ftianu 2 3 Rn<os». GH-. M a te i V o o v c d " 2 ? bis M ărculfcscu A l . 2 Cont rotor!. Paşnic o D inu 50 Biroul if.ral B c r th o lo t 06 T S n fo e s«u N . M ihail E>n. BuaKu Şefi dc birou: Mih&ilescu N... D r.urc|ti O p r iţ e a n M ih a il. C o m u n a P ariş Bădile-jcu G r . c o ntrolox . B o g d a n Y o d & J 3 Ionescw V .. D r. Lupoa«c* 49 Anftstasescu Ioftn. (Mogo. Vo-pasian 03 Nionlescu Sotir.» C o n sta n ţa S iritin u u u ii V . F . 15. Fitnd. Pit»*ţti Io r d ă c h c s c u M . M ir o n C « s tin 10 lilU lu lc s c u C .d ir e c ţ iu n e a g e n e u a l a a c .: A h . A n tre p o x ito lo Buv. CtiK» Vodit 161 l 0 rg«il«cu C... l i ... Biroul M. C . Piteşti. A . 16 4 $6 Biroul M. D o m n ita A n c u ţ a 8 B u r d u lo iu D .

Cluj — Hojo> Martin. Sil>iu— Kloin BonO. Euziiu' Şofi de birou spcciaii: Nieolau Savu. Cluj — Mody lu liu . Cluj — W o lf V i utor. Aiud — Lehoexky Adalhert. lîuzXu Şefi dc î»>ou: Lipitcv K. Morcureu-Ciuc Inspectori: TXnaao V. Cluj 2. Eugon.. ‘ Satu-Marc— Keis» Em ilia». Cluj — Simon Alexiu. Oradia-Maro— Saiovici Francisc. — Mun. Mediaş Habor Martin. Oradia-M»ro — Brmmann I-oan. ing-insj>. Dţsidcriu. director regional To^tlcscu A i. Oradia-Marc — fAndenbaum ^Eaxim.ndrescu D-tru — N'icolau Vasiro — Dan MEhail — Siadbey Gh. — Orban.— Nuţâo I. — . Cluj — Szalai Coloman. Oirscjiunoa Y regională Arad-TImişoara Popu Octavîan. Cluj ~~ Simko Gh*-orghc. 3ng. Satu-Maro—Prosolcr Ernoat.. C luj — Al* Augnsti n. Dej — Kovacs Lu­ dovic. T&rgu-Mucoş— Ro’ves* Ge/a.9 0 IIuso» Petro. MSrcuij V. Sucuicni — Bnro Ştefan. ing. — Dr. Prtwjeacu Ioau— Hubcr Otto— Mîirgineanu C-t5n— GălXşoscu Ioa>» Ş efi do . Cluj — Mersa Joan. C luj — A<lam. casier regional. — ŞtcfXnoaoii D S . 1 J ej — Kaer. ing.-şof. oanîor general.kovici Aladar. BuzSu Manolescu Şk. T>cj Inspcctori p rin c ip a li: Mslndresou Pa vel. Pandelo D inu 5L Ştefan G. Advocaţi (Ghi*inHxi) Vedeam Şt. Cluj — Moesfconyi Sigiamuud. Ţinea— Huszar Brirtol<*meu.. ing.— E ^ign ian A d o lf— Marinescu Eugeniu — Parlik Maximilian Ing ineri-inspcctori: Paulini Carul.» Aloxandru. Satuiîare — Nemothy Francise.}(:< . Oradia-Mare — Siuaon Armii». — Oanft Vnstlo Dr. — Honcing îî". Buzxu.. director do serviciu Carp Basile. FilţySraş KunOviU R dolf. Dej— Gu<K*r Vasîla. Cluj — Doimncoviei AJ. C lu j — Fertig Solomon.. Oradia Maro Ing ineri->n$j>cclort: Szcl Ludovic. Piteşti IOncscu Ion C f Piteşti D IR E C Ţ IU N E A G EN ERALA A C. ChişiniSu Advoca {i ( Taxi) Alexandroacu V. — CopSeeanu "Martin A dvo aiti: Dr. ing. Iî« 2 îu EncsCu loan. Stan Vasile— NiţOsCu J’ctu 1 — Dr» Orjlsloanu lo an—Poacscu C-iin— Ccpcscu Şt. swWUrector regional jngineri-iirrycctori p rin c ip a li: G^llnor Arpad. ing. irig. Cluj — Poez Carol. director do serviciu I)\/jincrîrînf!p<!ctori jfrinQiqxdi ■ Eipw inu Traian — Naum D im itrie — Zaritopol Al. — Bulgara Valoriti — NicoEan V ir g il— Negulici Petre — Pascali Petro— lonoseu-Râninsccanu N. C lu j— Csato lîlastiw. Dej — TOrofc G avril.-^of. director regional Stan Aurei. — T»ltacs f c ’oi-diiuind . C luj — Dnucaşiu Huric^ $atu-. Dicîosinmartin Advocaţi: Scorţeamt C-tin — Manolescu Victor Dlreojlunea lV-a regionali C lu j' IIo 3 »u loan. Petrira luncii. 'Jargu-Mures — Budu loan.Mare — Jonaşcu loan. ing.. Oradia-Mare — Molnar luliu. Orudia Marc— Pop Kicolne.. Chaj — Petrovan Şc . C-tin. Iaşi Laiarido D-lrie.. N". ing. Antrepozitele Bucureşti KicuUseu N „ Filarot Diracţiunea II regională faşi îviţeseu B-iiil. — Igiroşeasiu S. Gliorman A l.olaC Casieri lift tei Gh. Ludoşul-de-Mureş — iCovucs Mor. Cluj — Hage-Jorn Ioan3 Tileagd — Maxton A vrei.. Sibiu — Mcvhan N. — Şt«fancsc« loan — Criv&t Nic.. Dej — Meszaro3 LuzXr. Bej — Pal ŞtefanCluj — Zoltan Alboi-t. SatuMaro — Kalman Jo 3 if.. sub-dircctor regional Vui. — An£rcloBeu Gh. inspector general de cont roi Şefi dc birou p rin c ip tili: Costacho I oasi. OrjKlia-Mnre— Molnar Albort.Icanti Victor — Marincscu Eugen —• Poni A l.Sim-ioncscu C-tin Inspectori Alova.Dr. Sotir C-tiu— Dr. Cluj— llosner Gustav. Baia-3Mare — Nagy Carol. CJuj — Sipos. Sighişoara Mc2 0 l Ed:nu ixt. — Radu Al."j f y f i de fi}rvioiu : t ' ■ ComXnescu Corneliu. Dej — Egycd A<i'albort. Cluj — Cscgoay Martin. C luj — Steigcr Adalberb. direutor dc serviciu Paraschiveaau Badea. C luj— Kondoroay Cornel. isub-diroi-tor regional Piiimiscu C-tin. g ral. — Bragîi C-tin— Stclea C-tin— BXştucescu Trasan — Pitduraru Teodor Direcţiunea III regională Braşov Frâncu D-tru. — FoLnbCrg laidor ~ MSrculcscu loan Iitspcclori p rincipali: Giorocoanu D-tru — . I V K. Cluj — Saşi Nagi Va*ile. Cluj — Karabasi Alberc. C luj Ş o fi dc 3-orvicixtlfi Dragoş Pompei. Aiud — Poîdcs» lîiiîhard. N. . Satn-Marc— Pastor Josof. Gîterla — G alfly Francise.fie: Pfatz E m il inîr.ţ— Moiaş Gh. aub-direetor de serviciu htgineri-irtspcclori p rin c ip a li: Orendî Ilorman— Popoviei Al. — Xegu Iescn Gh.. director regional JSurgho’c Th. Sng. Oradia-Maro—’ Vas Honric. Dicioîiîninartiu AmhruS . ing. director regional Criatea Silviu. Tudoso Stnto 23 Marinoacu loan. Inspcctori:\ Caekmo loan... Cluj — Radu Andrei.T o*<sf Jîippcr Bruno. Framcinc — CeoTgescu Petre — Mina Alex.

iîoşcft d | F ilip Dragomir.— SjWisJimary AdaLbert— Szanto Ad&lbort— Dorccekey 4>irol— Kanyo Iu liu — Horovitz Tibori.os Arnoid— Vasâliu I. g-ra) cl. şirp.u— ilosz los&f ArffOC«(t: Cioflo* Victor—Dr. ToScpîton Gcacratdlroktioa Calea Victoriei 14 Cercfia N-htC. MSncann. Z: Negnjanu D-tru. iusp-uctor regional. itiu. diroctor do sorviciu Parascbivcscu Eadea3 ing.. personajului O fitiitn li superiori pr. I I : Constantin Gh. sub-clircctor regional Oănciule-scu G h. Pan nar Si m ion Şefi de acetici ingineri: Er<l$s Samoil—Thcmak Eduaxd— Roti» A rthur— Varga Ludovic— Rali Geza—-Farcus Ludvic Elc=mer—ErdOs Eugon— Bour In i iu —M unk lîudolf— Sonilo lulâu— Mcsiuiros Iuliu.Caz“ irtr ei 3 i3 Rusf-sou P-tsru.» diroctor do serviciu Joncseu Joan.Roşea M ihail. I . şeful serviciului. sub-dircetor regional MioksCii Ioan. Telegrafelor şi Telefoanelor Dlrcctloa GiiaCralc des Postcs.— TcodoreaCu C-tin— . RSduieţcu Oelavian— Colcrearcu Petro— Mihăileanu GhDlrccţiuitca YHI-a region-ală Cernăuţi Tamovjţchi Cornel. Cosa A rthur— Fîndoio>Cu Ladislau— Dr. g-ral. I. Tclcgrnphes et Tc5-6pho«es — Post-Telcgraph-u. Ciinipului 11 bis .nu M ihail —Olaru I’etro— Ştci ianCaCu Io»— Dehicro Augel— Haas Gcza— SculIoa» FnSpectori: Sooolov Pavel Ş e fi de serviciu: Ilicscu A ndrei—Carîanopol Ioitn Sub-yc/i de serviciu: Scjiduncn Gh-— Atannsiu Petre sidvocttli: . ini'. A q «ila 47 Bogdan Ioan. Ilariu. Mi­ notaurului <5S bis O ficianţi superiori yr.D IRE CŢ IU N E A G-LĂ A POŞTELOR. B-dul TSbJicari 30 bia Sorcseu M ihail.— Ispravnicii. Nicoaru Ootavian Şeful serviciului mcdical Dr. «tf. insp. ing.— Suchanos V. pers. snb-dirwstor g-raj.liu — Loitncr Oolonmn— Tincaak Adnlbcrt— S »<slos Andrei—Erdtfs Barlolomou—lîado A rlur— Grosa W ilia m — Friecl Edmond— Tano-.. jjub-dixecior syoiîial Inspcclori p r in c ip ii (tracţiune): Rampei Loon—Schueobanm Al>r. aab-dlroctor de serviciu Inspectori p rin c ip a li: Nîcolau Ioan— Sh‘a. gr. T ELEG RA FELO R RI T ELEFOAN ELOR Ingineri inspectori p rin c ip a li: W eil Josef— Varueky Gc/a—Staiciu Ioan— S-obostyon Ioan— Kurjatko Rudolf Ingineri iyisjir. FostS Ioan— Popescu Saliin— I ’olicrat M ih a il— i Ivtdv. Roinanâ 22 j Popa Vnsilo l î . of. W ittncr Max Direcţiunea IX-a regională Craleva CalolesoLi Gr. Motiu Eugen Ş efi do SOrviciv {Mişcare): Bumbacu Sever Advocaţi: Struja Radu— Mleşniţ» Traian— Or. pors.— Dr. JîtenaCnza 1l i Oficianţi Superiori gr. şofnl dur.Ştefan..— Stern Tobiss Inspectori principali ( intrcline/c): Goldacfcmid Hcinrich— Deutseh Samwel Tn&pectari (»>t ireftuere): 91 D iam ant Oscar— Gatfaloi B .sup. şet\ »l biroului. RwsfivCu Ioan— SăsiStesou G h. Gh.*— W intor Stanislau — Vcaciuc Leoa — ŞerbXncscu Florea— Ciuta« Ioan— Lichtcnborgor Friderich — Stupeanci Şt. insp. Vânători i Serv. Fund. dircclor g-ral. I I I : Pavliu . Xnnji/eclori: B5hm Al-— Gttuihor Pavod—Caroly Iu liu —Kdcinosi G<vvr/1— Binder Koloman—Rcrnstosn D&vid— V id a E m a n o d — Varosi Koloman—Kovacs Ioan— Jnrca C-tin— Lascăr C-tin—Carvait Gh. şeful d iv . Şondrc» Eugou— Dr. Plantelor 41 etaj ...Gh.—Go-ldeubarg Jacob • Inspcctori (:mişatre) : Calmuţchi Vasilc— ComSncsou G h. sub-diroclur g-ral. Anton Pan “ 2:: B iroul Stntis'licci.— Philimoa Ioan— Szekely Carol— Buczo Fricdrich— Noacu Vnsile— Timko Lu<lvic—Buckcr Adalborfc—K roi!ing A ntoni*—Bogdan Aurel— "Notcny Ioan— Gas-par Traian— Tonteseu D-trio Ş e fi dc serviciu: ila lita a Al.lcscu Marin Direcţiunea Generală a Poştelor. i)ig. Izvor î)7 Arfionescu Anrelin-i.ciori: Fabian Iuliu— Biro loacf—Kclcm an Sotomon— Felcdi M asim ilian—Bngel Carol—Romeniyk Ladislau — Tlorrnati Vonţol— Zclna&n Erncat— Hoinrich Iu. Şefi do SCrVidri (întreţinere): Podhorsohi Ludovic Ş e fi da serviciu (contencios): Dr. Rfisuri oi Marin eseu D-ins.

hiiileanu 40 Rado'viai C-tiu L Olari 29 Gherasien Şerban.mpariori gr.UI. gr. sup. lll„ Salvator 64 Biroul conservării Umbrelor Stninfiloscu Io n. colelonescu Atanasc. *up. of.. şoful reclam. sup. h 2 ouCscu Br*tu. I. snp. sup. şeful depozitului. gr. Biroul de control 14 Marti o J 8 O ficianţi Superiori gr. regional. şeful biroului. of.xIngineri: m b ia 2 1 Advocaţi: . gr. şef‘>l baroului. Somicorculai 6 comunlcajlllor Rcntiao Gh. Palat»! PoţNicolacscu Abram . J : Chipcriu S ir ia n . of. g-ral.Goncral L. Şorban Vodi* 1J6 Antonoscu Lte«Sr.il Valcriu.. Popa Soare 38 Biroul ordonaniării Iiotiirodc. *o*nl serviciului. of. sup. II.ahovary26 Athannsiu Polibron. I. inginer insp. Teodor. of. II. advocat. gr.of. gr. inspector. of. contabil gr. R:is.Dcimitrcacn-Iiulmşi Gr. ş€t‘do div „ Timpu­ lui 4 O /iciitnţi . JI. snp. şeful biroului. of.. Iordan P an ait/o f.. şrf gr. Viitorului 115 Tccncâanu Pompiliu. I. advocat. R-dul Col. S&bînolor Serviciul de economat 6 «î Itefjislratura generală •Chri«t<'^ Grigore.rojti 2)9 ! Stăneson. Aitrcliu 2 8 Nîco^opot <ih. eefnl reclam. contabil gr. Timişana 19 Biroul centralizării veniturilor Banu loan. of. LSxnreanw 56 Ttljbaşa loan. telor tfasilescu GJ>. ” J‘. G iităn a ri 2 bi* . «eful sorviciuGliilescu N-lae. sup. Aleea Costino. ViţinS 11 §t$ii«9!U'U D-tru. Georgeseu l>iniitrlc î. I.-92 D IRE C Ţ IU N E A « E N E K a LA.. Sirenelor 43 Mihftilescu Alox.Cometa fi Cristesou Ci-istea. of. sup. lîoşca 4 Mracok Arfcur» contabil gr. T ELEG RA FELO R Ş I TELEFOANELOR O ficianţi inj'oriorZ gr. I . 1. Dinoscu Toodor.R. insp.. I. 13 Soptombric C4 Zefirului 17 Popesc» Luca. A . of. şeful biroului. I I f : D ivizia liniilor Duniilroaiu Gh. telefonice §1 a radioGeorgeseu loan V I. soful «livizioi. Francmasoni» 0 1 Lnufor Horuhard. I I . JH. FSgăraş 11 Moruxi C-t>n TrcstiOrcanu D*tru.gr. lîoşea 3 T&odoroscu Justin. g r. gr. I.. su|>. Bcgina. Gngn jîomfireactt 1$ Oîclu) Mihail loan D . Elisat»eta 10 Direcţiunea contabilil-ăţii Ioau ne Atb. gr. 111: Ad»tn C-tin. Mctoor 45 bis Oficianţi supariori gr. Vardabv Alexandru. gr. f : UrSluJcscu D-tru. Franzelari 26 MarintoCu D-Cru. Iîâuroanu 3 D ivizia ex ploatării te le grafice . II. ţcful diviziei. 111. Dorobanţi 93 O ficianţi Superior t gr. gr. VXcSresCu I 1 2 Marincscu Aloxandrn.. sup. colotelor Domitrcsc» C-tin.$cu 22 lui. Fund. gr. str. I. I. Labirint 16" GIuşcX Dimitrie. Iflf. AI. 11: PoposC'i loan X IL Vaitom lui 101 Biroul permiseloi' T codw *cuPaulina. Răsuri 6 •flcorg-oscu Niebitaj inspeotor g-rwl. Zefirului 30 Duinitr©*ctt N-lac. ing. G riviţei !t>7 O f ic ia ţ i inferiori gr. S-pl. gr. şeful biroului. e. î. sup.. Casa dc Credit P. ţ$r. IEI. Ştefan M.. Puişor 2» Biroul lichidărilor Surteseu Ion. Sfinţilor 64 bărbuk'sc-ii Marin. şeful serviciului. of. sup. Profetului i2 Târnovcanu M ihail. g-ral. of. Cftrt.. gr. I . sup. asistent Popescu N-lae IV . contabil princ. Parfumului 16 talo. ing. gr. gr. gr. IT lr Apostolonnu Diogon. S. şeful sorviciuiui. Sândulcscu Gh. gr. Duzilor S Ptoîcaru D-tru. T. Vasile. of.. MStSsari 5 tolor intorne. gr. gr. Ghica SI Stavrcscu Raionului 50 Contabili: Popesuu M ibail. M . 11 . II. I I I . însp. sup. Si>ir« Gheorghiu32 Popa Nan 1? Nicuiescu Aurelia. I. insp. 11: Pătraţou Const. of. I: D v lz ia te ch n icâ Gregorian N-lae. yr. lîotol Excolsior Epure Vasile. gr. Sftnatu ui 23 Dumifcreiîen 2J-lac. S-ţii VoO-voai 4 1 5 Divizia contenciosului O ficianţi superiori gr.. Tndor Vladimircscu 12 Costacea Octav. of. şeful divkioi. of.. sup. of. ing. /. J. sup. S-ţii Vocvoai 35 Dumitrcflcu Marin. sup. aup. U i: D ivizia ex ploatării po§tale J an inii Eliseu. Popa Soarc= «2 ŞtefîvnesCu Ccnast.r. Toamnei 24 Traian 12a Zahn-reBCO M it». Salvator G4 JRoţca Alh-0 . I. II. poş­ tale externe. a POŞTELOR. sup. I . I t lunio J*4‘ O ficianţi superiori gr. Jîsculap 11 O ficianţi superiori qt. şofai tarifolor poşIonosou Iosif. gr. g-ral. of. Rrânxjiri 32 Samoil George. Griviţoi 43 Depozitul de timbre Goci» Alex. extoruc-. of. iug. Uranus 52 Garabet Gr gore. Epari 17 O ficianţi superiori gr. ing. Sironclor 20 DragOf tf-lno. O ficianţi sup. V ă c5. şoful rodam .

Siliveatru 53 Yineţ I. Casieria generală Zahftreseu l l i c M . ( Î I : B ^ d u lo a c u Io n T&nîlaoacu D . C lu ju lu i 3 2 P. 11 Iun*© 34 S c ra b a M ib a i l. Uot in S 1 O fic ia n ţi s u p e rio ri g r. 1 S & n le 'c u P e tre .-*«ip. Tî&urcanu 3 S. I . C a n t c m îr 7 E ă d u le ? « u l l i c . R o z e lo r 16 To.. casie r. N c g o e scu A l . S c h itu M a ic il o r 14 Ofiti<m{* superiori gr. g r. g r . g r . MijL'Ct 3 H iir îlo n o v ic â G r . 1 : U u m itre sc u Io n . C o l. i 1 1 : Ionesen Io n . I I I : NicuU-'scu V a s lle . S p S ta r u B o rc ca 12 G a l in T itu s .. of. L a c u l u i 10 b « Oficiul telegrafic central Ştcfiînoacu M ih a il.. A la x . g r . C o co şulu i îi O fic ia n ţi s u p e rio ri y r . S toenaacu G . ( C ă l i r ă ^ . g r. (C onsta » ţ» ) A q u i l a 2rî P o p a T . Cnaa d c C r e d it P. CoBtacliC M a rin e s c u 18 RSduIcs-Cu I o n . B a ic u lu i \ G eorgoscu Ş t. O r iv iţ e i Ioneacu Io a n T z . X II: Io n w eu Paeasdiiv-. g r . of. 7: M il ia n AL. « u p . I : P opescu Ş lo fa n I .1. C o n $ t. J : J b w 'n ş ju V a s ilo . gr. . n u b . I I . B5lSşO«cu 8 C o r n o ii u G eorgo. of.. ţTârgoriştc) O ficianţi $u2 >criori gr. E ro w lu i loneaou P o m p iliu . I.tu =80 ( G iu r g iu ) 03 O ficianţi inferiori gr. jw ţp . 13 S op lerabrio &5 Servfoiol inspectoratul ul 1 P. U n n o ţ . of.. ftu b . I . of. şc-ful biur o o lu i p c rso n a U iiu i. s c c ro ta r. T ir M ih a il D u m it r a . $ u p . 11: P â r v u le s c u G b . I . S a b in o lo c 8 Siiim:G8CU Io n . V S cS restî 14ii C h i^ u îS'-lac.. B a n u M a n t a H5 C o m in o v ic i Io n . C a l o Ş erban V o d ă L a z a r o v ic i L « c a .u». . I I . in g . B . sap. a n p . 13 -Septembrie 70 0 /iciV irj(t H Xdescu-Surdu v itîi 42 i K ^ r j 'o r t gr.I . P lo v n c i 2 i C O n& tanlincscu G l«. şo-fnl b ir o u lu i O fic ia n ţi s u p e rio ri g r . Im p r iin o r ic i 28 A lc x a n d re s c u A le x c I . I. Mih-ai B r a v ii 2<H bis Divizia controlei m andatelor O fic ia n ţi s u p e rio ri g r.. A u r o r a 71 D ivizia controle! te le g ra fic e şi telefonice M a c o v a i L a z a r n .g r . Sos. o f.*n. V a n îîtu ri "20 O ficianţi superiori gr. i* rnn<‘ . o f. g r. P ic to r L u c h t a n 2 (S h e o rg iiiu Io n . eup. M o r o iu 28 O fic U tn li in fe r io r i g r.. Puno- O fic ia n ţi su p e rio ri <jr.d irig in te .I '.u R u sso 23 V o ite i Pofcro. N io o la u G h . o f. Î1 I. 13 Septembrie 103 bis Iatiato P.-tpadoyol T a in a . Moşilor 238 Duimtroscu D. I I . Ton. s u p . B-dol P a c h e 16 Popcacn P a t r ic iu . S tu p in e i 10 O fi taraţi superiori gr. of.. g r . G h . T. Vojfdcţci 3 C irc a Cezrir. I I I .d irig in te . gr.aaacJl 45 S la b u liu s o . P o p a Soare 12 P op osea Io n . d ir ig iu lo . P o p a C h iilu 13 Sifinascu Ş tofu n. d ir ig in t e le o fi­ c iu lu i. 1: P a ă la r u V a s ilc . Ele-na D o a m n a 4<> O fic ia n ţi in fe r io r i cjr. M a to i V o e v o d 10 0 /« c j« n J» in fe r io r i gr.d u l ilS riS ş o ş ti 2»! O fk iin d i suţrcriori gr. ş e fu l d iv iz ie i. M5- COîarî .. I . Cumnin u lu i 10 O ficianţi superiori gr. S iro n o lo r 5 3 In s p tC lO ri re g io n a li: Botez N. T ELEG RA FELO R Ş I TELEFOANELOR O fic ia n ţi /fupttriori g r . I I I . o f. Aleo. s u p . smp. C X luşei 40 X ia u le s e u CojiSt. M a io r E n o 4 ScitiK’seu M a r in . I f : M o ţo t Ioan. a tr. S iliv c s trn 31 R S d n le s c u R a d u . I I I : ro g ie i. D ogftri l I)Îk T c odositi I>ls-u. atr. T . A rm en. S-ţii A p o s to li 73 B u ţ a n M ih a il. aup-. Cezar B o l ia c t i SacliolarosCu M i h a i l . I f . I . I .D IRECŢ ' E A G EN ER A LA A POŞTELOR. A lb a 4 Eîadu Gl>-. şeful Tatu 22 biroului itînerarii. Z o fîn d w i 14 M a r in o io u T i ranftoi. o f . şo fu l b ir o u lu i c o n tra c tu a le . Popa Goorgeacu N-lae V . şefuC d îv iw o i..imarian C-tîn.» ţ o f u l b ir o u lu i c o n ta b ilită ţii. Doloa W c h C i 13 O fic ia n ţi in fe r io r i g r. I I : yfc(<^cu M i h a i l . of. g-ral.. U I : A n to c c a n u A n d r o n ic . M a to i Y oovod 94 T u fe » n u M ih a il . s-up. H o tin 39 NichitO-vici E m a a o ii. ţo f u l b ir o u lu i g a r a n ţ iilo r . I : A n a s ta s in Gh-. Şo-hau V o d ă J-U Oficiul poştal central Ştoftoteseu l ’^trC. in$p-.-jolul d iv izie i. Alee» CoatinCsen 2 2 O ficianţi superiori gr. C o rbu I o n . Col. J I . Io n S lajo re so u 6 Divizia Poştelor RuralB D urn itresou Y a s il© l V . g r .. H o tin 8 C rcţu Io a n . c a s ie r g-ra.. P a p a ^ o l 57 P o ir c îc u 1.mazo>t& 1^ Cojocarii N-lac. 62 Inspectoratul teclmic a l Capitalei Serviciul teehnlc telefonic Constantinoacu.. 13 S o p to m b rie 30 Popescu G r. sup. C a ­ r o l D a v il a 135» RStlialesim Ş tef. T . I I : ŞtefSnOai'u I. r i: Stoico«cu 7>-tru I I .

KogftJnicoanii 35 Ghcorghiu D-tru I I . Pfercuî Kahova Stimate Chiriae.. sup. de Interne) Lupnlcscu Pa^cl. f . Niculcc» •!•} Oficuotti Superiori g r. T. sup. Şos.. diriginte OfiCiut Bucureştî-Clomcnta Str.gr.arc>/ti-F(trcket Palate. Prol. de Finanţe) Căpîescu Goorge. sup. E. 13 Septombrio 32 Dmnitrescii C-itin V III .ii3 30 Floreaeu Gh. Gara Obor Oficianţi superiori g r . G-ral Corehca 2 t> Glsoorgbo Petro. Labirint colt Parfumului Mândru Traian. diriginte O/icitti Bueuresli‘ Vamîl Str. Georgeseu Eli 0 Cristoviei Al. ŞtirbeyVodă ISO Oficianţi superiori < jr. Mihai-Vodii (Vama. L diriginte.Universul Str. inf. D-trio RacoviţS 3 O/tcîrtJiJi Oficiul Bucureşti-Moşi Şoseaua Ştofan-col-Maro 111 Arghir^seu Constantin. str.3 Septembrie 7 1 t> i» 3 (Toi) Ursu Elena. dirigintă . Ocolului 31) MiliSo^cu V/»stilo. T. II: Corlă tcscu Atanaiio. Poincart 23 ZamflrcsCu Safta. II?. Florilor 10 Eujoroanu GL .Ileana iC Jlicscu Ka<iu. ot. Romană 1 1 AloxandiOSCU D.’ IrimeBcu Niculao. Gheorgho Şerban Ghoraairnescu Const. Ghiţe&wi Ovidiu. G-ral Ccrclio» 24 Sfctculescu Tb. diriginte . diriginte Papazolu Vasilo. Popa Nan 2 Stooncseu N. of. diriginte Alevra C-tin T. Y itan 3 1 Bălan Yasilo I. gr. Mihai l Cornca 14 . dirigintă O ficiul Bucurofii-Camerd Palatul Camerei Deputaţilor lonescu M aximillan. diriginte O f icitel Bucurcfti-JfiUirci Gara Filarefc Vasilcicu Ştefan. Suter 30 TachioYie» Teodor. I I : Costescu D. Darzalo 20 Aloxandrescu T«odor.. Pandolo Dinu 10 Boevu Victor. 2. Apolodor 80 Poucscu Bencdiet. dirigtnio O fic iu l Bucurcfii-Ixterna Str. diriginte O ficiu l B»c u n»ati-Labirint Inspectoratul I Tectonic Măne5cu Alexandru. I[l\ Antoneucu N . I I I : Btssuioe N-lao. Bursei •! (Palatul Camerei «Ic Comerţ) Georgcscu Eliza.. Poştei) Chiru VifitOr. Şo-«. Oficiile Poştale din Capitală O ficiul Bucureşti-Acadcmioi f Sardev) Str. T ELEG RA FELO R Ş I TELEFOAN ELOR Superiori gr. C. C-tin. Cotroeoni i o Ştefiînesc:» D-tru II. diriginte Oficiul JSucureşli. B-dul Basarab 134 Constanfcinoscu şt. I: Amdreevici Albcrt. M . Ş oţ.. dirigintă O ficiul Bucurcqli-Ji clvedcxc Str. Erbîîriol 1 Pârv\doscu Potre.. Pantelâmon 162 Niciiloîcu D*tru I. Zidurilor 26 Grigorescu Vasile.. A. Vişini 11 Oficiul Buourcţti-Scnat Palatul Universităţii (Senat) Nicolau HriatodOr. şeful d£vizitii. J. I I : Adaroinde Matei. Brezoianu II (Ziarul „Universul®) Goruno3nu Vasile. Turcului 15 Patica Vietov. Miroti Costân 35 Calcaş 3î-. E . M ihail Coruoa C7 Ionoseu Pascal 1. Popa Nan 56 O ficianţi ftcjMrtoi-t gr. î.. Oficiul telefonic ceniral adm inistrativ Str.» I«jn. Mjroit Coatiu 2S Folcoţesca lorm. diriginte O ficiul Bucurcţti-jlrlcrn-c Divizia curseEor poştale Oficianţi Superiori gr. Princip.. diriginte Oficiul HuCurcşti$iffU T «nt& B-dnl Pacho Oi (Siguranţa Generală) Pctrescu Gh. Belvedere 1 (Judec. I U : Aloxandroscu M ihail. Pasteur 9 Gavrilaacu D-tru I . s-tr. dirigin-te O ficîitl BuCurexti-'GrivHn ■ G aradeN ord Damian Torna. Griviţei 8 1 lonescu X Al. Casa dc Credit P.1 Tribunalului X Jleâcu Vasile... Sf-ţEi Apostoli '23 ■Votcănermu Teodor. Joreeanu 61 Tom escu.. of..94 D IRE C Ţ IU N E A G EN ERALA A POŞTELOR. gr. Rosotti JS (Judec. gr. Oficiul K uc. oi*. Ocolului I) Ţenoseu Polixenia. inspeertor. Poincare: 34 (Min. diriginte. dirigintă O ficiul Bucureşti-BursiS Str. Miron Coatiu 18 bis Serviciul ambulanţelor poştale Oficianţi superiori gr. Polon S «1 O ficianţi inferiori gr. 13 Septembrie 130 bix Cornoveţeanw Radu. dc S xtv-rne. CaroJtna ÎL bis B-Jul Bonaparte 1 (Palatul Mintsl. str. diriginte O ficiul Bucurcşti-JFintmt# Calea Victorioi (Alin. str.

şofut sorv. ' . Francmasonii 39 Crlslescu Mihail. Carntcnilor l. Ştefan Mihaileanu l-£. arhătocfc. Georgcsou C-. Itieaou Mihail 0. cont rolei poştale ţi telefonice.. regional. Mihail Cornoa 25 lorga M ihail. II. dlrcctor. B-dul Indopondcnţei 19 StoSccscu D-tru. ing. Rnhovol 10S Ghoorghiu Ion. II.. g-ral. sup. Tonutnoi 68 Adamoscu Teodor. }rr.. III. Borzei 11. I.>$cf dc sorv-. 111. şof. ţcf do «ocţic. Gh. of. Gh. Victoriei 208 Strocscu Margareta. Batişio ‘i PoirosCa D-tru I>... 8 0 rv.. of. director. insp. T . T... T.. isig. Brutari 20 Constanţino<c« loait. gr. contabil \ ţe . of. Biserica Aloxo G Xicolaescu Gh.. Ţopoş-Vodî 40 Udrea Ştefan. ŞorJxin-Vodîî 54 Tcodoslu Aiaeia»o. Carol DiiYÎla 17 Luccscu Victor. g i . Conse.. inspector p. Dr. advocat. Fund. Vasllladv Vasllo. Hotel Astouia. Moscu V irgiliu. M.I I I . Safi dc wcifo? Ştef&oescu Eugeniu N. Pascal 5 6. contabil gr. sup. sup. Oficiul Telefonic Contabilitate ‘CrXcjnnc*cu O.. AlcxandrOEvu 90. şef do serv. Popcscu D.g r. Biserjcit Sft. I I . sup. ing.Xicol»c-Şo- Serviciul contenciosului Paraponim» Spim C.. CantacuzlnO 36. N. snb-director. arhitect dosonatOr. III. A quil > d. gr. sul>*directox. contai»). PIcvjio» 62. I.. of. Ylndimirfcsett 2â Luca *Th. sup. Cornoa Ioan. strada Badit dola Afumaţi 62 * Coliba? Ioan.inf. I I I . Ş«rb»n 1 (Tel{ Biroul roclamaţiilor •. eootaliil yr. director g-ral. Grigorcsfu Vasilc/şof do nerv. sub şeful serviciu-lui. Poi>o<cu Al.. Obodonaru 1 Popescu Ghcorgho II. Victoriei SOS. G-ral Borthclot 51 Popcscu loasi Gr... ! Francovlcl N. PiotSţoi 3. ISpurilo-r 32. gosiiuni. sup.şală 12. of. Panaiedor N . Gr. gr.. Stoicuscu Vasito. sourctar. lîolharie-Luter 23 bis Marlaioscu Censt.g-r. arhitect gr. Virgiliu 15.. şef hi r. Moroin î** Serviciul construcţiilor noi RSduIcscu O. gr...ţeu Adela. G t. Gh. Serviciul bibliotecii f i statisticei Dnmitrcscu-Crctu C. carnetelor şi permiselor Briţcu Gr-. of. Vdlcov 31 EconomuConst. . gr. Albu 6 Serviciul secretariatului. insp. II. Cârupineanu 56 Leautey Maurtoe.. ArxnoneaSCÎi 31.. Col. I. condu Clor pr inc. şef do sorv. M ihail Corner» 73 -Duinitrlu C. şef iliî lari.. inf. I f . Popescu C. Dr. sub-dircctor ge­ neral. of. modic. "-ral. şoful biroului Regiei. gr. of. . Diroojiunea de rieoep|le f i lichidare Advocaţii lîorcea Gh-. G-ral Bcrtlielot 93 P ila t Ncron. director.. Micilor 1 Ştefânescu D-tru. dirigiato-contabil. sup. conu.. of. Isvor 92 bis. G îiW nari < > SvorgOvscky A l. ţof dc serv. Vasilc ■Conta 6. Griviţci I i i Protopopescu A»*»ij .sir. Strada Sf.M IN IS T E R U L L U C R Ă R IL O R PU B LIC E 95 . Siminoc 10 A Oficiul centralizator Ilfov Varl&m Ştefan. gr.. S. II. «asior. sub-dirretor.-sef. şef <lc eablnct. Aloxandrcscu 63 AJexandroscu YintilS. Răsuri 3 llio.«iy .. Eiivincsc-u 33 GavriloiCu D. insp. prin-e-. secretariatului jl contenc. Dragoş-VodS îî'î).. şeful biroului statoior. Brutari 3S» DAm bovicoanu C-tin.o f. Direcţiunea co n tab ilităjlf Serviciul personalului si materialelor. Slo/uneanu Ioan. 11: ÎS'cdescu îT-lno. mknîstru. casior. Maior EnO '2 Antonoscu D . G-ral Lahovary 80 Piune-vcu Srnaranda. D um itru 3 (onosci* Tactic. I. BuşHS» Ioan. Credit ş i A jutor P. U I : . Gălcieol 31. .. Dr&cjiunea personalului. contabil £r. Vasilc LascSr 196 MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE MINISTERE OES TRAVAUX PU8LICS— MINISTERIUM DER CEFENTL1CHEN ARBEITEN B-dul Elisahota 1Woşolu Traian. Gcorgoscu A l.. osului Belex Ioan A. Ghîocoi 0 Dimitriu Ion I. advocat. sup. Brozoinnu 'ii loncscn liug. sccrctar g-ral. inf. lîo. contabilităţii. Pu^u cu Ap5 Reco 13 Vitou C-tin N. Gr. sub-di rector.. castor. Esenlap G bi*. Serviciul reaistraturei Deinctrindo Gh. of. L. Radu dola Afumaţi 17 O ficianţi «upcriori gr. Rahovel H 6 Casa de Economie. G-ral Cerchez 12. /: Miulescu Dum itru If. gr. şof-contobi).. Direcţiunea generală fcechnică Ştefîtacţcu Eugcniu N. sup.•* ■ • O ficianţi superiori ţ/r. Puţu cu Apă fieco 5 ŞlefSnoscu Georgo G.. Vasilc Conta 6 Opreanu Aurel R. arhitect gr.. ] Popescu I'lorkin. Sf-ţll Voovoaî 1. şoful biroului vorificărll a>tolor. ing.. in-r. .-şof. Vicfiroşci l«'î. of. II. of. II. -director g-ral. şef arhivar. 31. Vasolor 61 O ficianţi inferiori gr..Ellnosuu M o.

insp. Caragcale î *fri f i dc biroxi: Teodosiu Nieoino. GorjJ FLoveţteruiu D. Scrvici ul verificărilor. Servtiâiul scriptelor $i ■mişcării fondurilor Stoicesc-u loan.. 11 Februarie 6 Oţcloanu L io Sda. Viitorului ll. Mehedinţi) hujiYieri-scfi cL I I : Marian M ihail I. G. 08 d) Biroul materialelor #i sUdi-iticci Şoroagîi Gheorgho. ZablovskS 14}VW ’ LSz&ro?ca Dumitru. şeful acetici. dircctor. TeodoreSeu M. (jud. 'ju d . si>1wiîroctor.' Savu Ion. şeful biroului. Frunxei 37. T..-^cf.mfiro'i-cu Raruiro. I : AmgholCifCu V irgil in A-..8tr. şef d>» *ecţie. insp. injj.. Lasear 51. Sicopnlo B Serviciul contabilităţii $i ordoitanţărci Iviinescu loan.. Salcâmi S o) Sccţîn contai Hitiî Iii Grigoriu Vasele. cl.00 M IN IS T E R U L L U C R Ă R ILO R PU B LIC E Maro* Teculor. sub-dixockir. Spfitarului 41 Căciutescu Jon.. sub-diroctoa1 g-ral. Câmpinean-u 40 Nicolan M ih a il. loan Nou 41. Direcţiune* (idininislralivti: Lupeseu Auroliu. şef de birou. Arîonoalei 58. Câmpul Moţilor 22 e) B iroul Cartografic Marcn Moldoveanu. Va>ile.. şef de birou. Frâne inazonsi 18Patz Ludovic. Vasile Lascîir I S2 o) Biroul iichidtcrîlov Buclmer Eugenio. ă) Scctin ttduiiiti-ittratîvă: loncscu Ştefan.Tcleo-rman) Dumitre-^cii N ". Inspeelor jr-ral.. M ilitari 20Conihicton (detaşaţi): Leiea M ihail. scful secţiei statisticei. şeful secţiei. eub-diractor. şofut secţiei. ţof do secţie.. Yladimirescu i* Popovici Grigore. director.Vâlvei») Za. ing. ing.ic. i ng. V iu ing 34 a) B iroul techtiic lladu Nireca E. Cjud Argej) Ingineri cl. (jud. sub-dircctor Inginer >-xeji: Angclcsco Ilie. Şoa. inpi-cr. şef da torr. StănCscn Al. Vcep»' cian 5t> Popeicu-Naua ^laria. Direcţiunea icchnicil Co«ta«ho CVLln» Ing. Xngincri-xefîr Paşcanu FlorOa» RomanX S2 Poncacu Al. director general . P-anaitescu Em il. SfC. Meteori 3. Ing. Cobîilcoaci» 15 Ş efi de i-iroit: Cil «tocea Jo» R .f ing. R. AntOni<'5 1 1 5 ■Marioţcanu T... FHip Sinjion. ing.-orghe.-ţof. IpScXu C-iin. Ing.-şcl'.? ing. conductor ptlnoipal... şef de birou3 Comaia.. Maior Eaic 2 Servicii!8 exterioare Direcţiunea l-a Craiova Tîtiipârdca O tin . OlimpuluJ 34. Ştirboy-Yodî* 109. <jud.hn. MihXiIcanu 14 l>) 6'ccJici ^dritenuiaîu». dircctor Inţ/incri-zcfi cl. Vultur 8 &'/* r t’o îm Vou : Ana«tasescu Ion.. g-ral. (jud..o Domctrcijeu I«>an.-îef. conductor principal. Encxcu A tastase. Ntima Pomptliu 2U Furtîi Nicol. Gh. RSdulc^cw Ilî®. I. N-.-şef. (jud. director. Buzeşti 21 P o g ana Po>w:i Ilutaiberto.M. ing. şof de serv. ing.) N uni Vanjjhelo Gr. Popa Petre 14.j£ nr/iitr-i^ iîiculeseu Mihotil ŞU. D oi. V iilo r 1 5 3 Antoneseu Nicolac-. Eroului 15 HuşilS loan. CorCţea-m» D. Olteni 47. Albii 5 Dircctiuncu <Jc sludii coiW<rirc{»£ StăJUfc'cn T. Niculoacu 1. şef do aocţ'to. conductor. şeful sceţlci tasiofiei. Ciud. g-ral. V. Tatu 24 Cui cor Radu. dirc» tor Xieolau 3Iihail T. arbitei-fc.. bn. Vitaa 32 Rusu D-tru. inginer. fngiitvri: Froda A l. Esculap G bi». inginer. Administraţia centrală Arhitecţi: Popovici Petru. Ba nai 11 FacşănCanu Con8(ant»n. 2*: I^treicu Vasile. ingiacj^şof. Juatiţiui lti Ilicscu Stcrie.. şef do sorr. jng.-<e. Ciluşcilor lu.i. studii şi construcţii Dircc{i<mc<t geticr<tt& Băneacu I).p. (Comarnic}. Griviţei 265Cosăceseu C. ing. Radu dela Afum aţi 1 ConsfcmtiaieBcu Conat-..-ţef. G-ral lîcrihelot fii Răditlescu Const. Gr. Ştîr|>oy-VA>dS.. g-ral. inginer şef. şeful contabîHcSţji. agent. Popa. ing-iner. insp. Gh. şeful scuiiei materialelor. Traj»»iIvaniei 34 cl) Ser(to rcgislratvrci . Plcvnoi 80 Chiţu T m îa». Semiinnuj 5. Şt. Direcţiunea g-lă de poduri ş i şosele. (jud. Drago» Voclit 7 1 b) Ifîro u l verificărilor Antofiloiu Alex. Câmpcanu Victor. eub-direetor g-ral. M.-xef. Şos. ŢopCfi-VodS 12. Cantcmir 03 Alexatidrcacu Gln. dircctor. 3. Colonel Orero 12. Povfrnei 30 Enea J)-cru. jlfov) .nn naţi) Peneaai Gr. g-rftl. D im o Petre. conductor.-te. OU) Dlrccjiunea ll-a Eucareşti Sntântiine$cu Aurel..

director lagincri-*efi: î Ghersebel Norbert.. jng. (jud. (jud.. <jud.. Hunedoara) Vamos Dc9idcr5u.. (jud. Sug. (jud.ş) Ingineri: Boc-flkor Ernost.. iug. CojiiMjta) DIrccJrjnea X-a Cernăuţi J ilihalaclic I&sui C. Cotroceni 15 Atasolin Erneat. direclor Direcţiunea generală a Apelor Personalul tcchn-ic Oproan Rcdoîf. (jud. Soroc. Dâmboviţ») Potroscu P. (jud. Esculap 2 lacoYacha Ioa«. ing. director i In g i n cri. (jud. (jud. R. I. Tulcca) Direojiunea IV-a laşi T%mt%u Ioan G. Cluj. Dorohoi) Luiscacn I«... prtnfijia. Cocusam) Ingineri: Dworz&k Otto.CnlSra. RSdiuţi) Jonoscu D .. ing. LS'Mtrcanu 2C^testu Petre. (jud. 6ub-diwi<:tor Inyineri-şefi: tihircoia* Victor. ing. cl... ord-Cl. BUtri-ţa-NSss'uid) InginCri: j lorjjtilciscu N . ijud. g-ral. Conglxnţa. iiijr. (jud. Mureş-Turd-1 » . ing. dircctor Jngiucri-sefî: I PV*j«r Iosif. (jud. Fălticeni) Gfîgoriu C-tin N-.. (jud.R. (jud.-r-ef.ord.E. (jud. genoral. (jud. (jitd. c:ond. (jud. (jud. Oâraş-Sovorin) Direcţiunea IX-a. <jud. (jud. (jad.cl.sc. diroctoi Oltonudii ioan D . Eoiin) Siropulo D. (jnd.u Viclor L Direcţiunea UI*a 6alaţi Radu Gh. (jud.Iaşi) Direcţiunea V-a Constanţa Ciumein Slorio G. (jud. (jud.-Lung' j Schiue/gol J a coli.-Sărat) Ghoorgbiu Ioan C-. Şt. Vaslui). (jud. 'J'id-ScMuntj) Siabo Al. in^. (jud..-ţof. ing. II. (jud.tofi: Iloru lancu. Tijjhiua) OlreotluR&a "Vll-a Braşov Tîlen Eugonâu. (jud. ing.. ţofcL I. (jud.d. S&tmar) Kctoxicn Gerasim.. (jud. (jud.Vijnîta) FrSukcî Jacoii.MU») Mibiilcscu -D. (jud. Duroştor) Ispire.a> Sjtofanov N-. Târnara-Mică) Lukacu Aladar.-şof. Timiş-Tb-rontaljl Radoainv iosif. f: Haret Eumeho J-. Solnoc-Dobâca) behCinpflug Victor. (jud CahuH Nioolac Şt. Botoşani > hrginerii Racoviţă Kafail..M IN IST E R U L LU C R Ă R ILO R PU B LIC E L'lvineĂnu Kogeniu. Sibiu) Wenfc August In. Fălciu) Tudor Icnit. Buzăn? ingineri cl. (jud. (judi.'mic^l u Mtlu'iil. şef cl. ord. director Tousaaint Albertj ing. ord. Braşov) losza P. I . 1.'ip.. general cl.OdorheE) Szanto Albctrt. Arad) Mahjor Jgnwlz. insp.. (jud..-ţc-f. /: GlmdSvesou Aurolia» Th. I. Rutneoarli a lîudu Filtru. ingâuer. (jud C. (jud. I I . i Diawnoviei Aurel. I. (jud.’ Savo<<. Suceava) 5>lcntzot Rudcilf.-ijGf. Sălaj) H o lcm lu lin . Caii&cra) Negoeecu Gh. Chişinăn) Rosdol AI-. ing. (jud.. Alb» de . (jud. vi.scu Geo?gc.. Vlaşc») patrcacu Ioan A. Tui oca) Direcţiunea Vl-a Chişiaău Cristoduto Şt. şef cl.jud. Putna) Vorneacu D. Orhei) Mironeacu Aure!. 5ng-*inap... UrSila) Goilav Crii^Utfi. Cine) Direcţiunea V lll-a Timişoara. şef dc divizie.. cond. (jud. (jud. Roman) Nico-loscu-IDacu Gh.(jud. (jud.Tos) Grigoresou Aureli an (jud. Ialomiţa) Ing ineri: M5r5cî:io O-tîs». insp. director Ingineri-şcfi: Fior inoscti Paul. i /. eocid. ic»d0 *cu Zono Aurel. (jud. director Ingi*icri'*ef\: Inginer Korelrfts Adalbert. V iitorului f} < > I Pacinrea Ioan. Ism aill Ingineri: M:inn^li0vic5 Ifrîm . (jud. i. Neamţ) Pair» do Şt. ord.in. (jud.) cl. (jud.-şef. p u d Turdu-Aricţ) ■ rialgo De^idariu. (jud. jMu*cei) Petrescu Ioan FL . I I . Justinian 20 Btmcanu Androî. g-ral.. ing. (. Maramureş) I \ . Grîviţci 21 .Covurlui) Ing ineri: DumitrcsCU Al. ing. Cetatea-A tbiv) strobal Alartiji. PitilSţvi Goorgesc-u Petre. (jud. (jud. G. (jud.%(jud.II. fjud. SpStaruîui ZS Jonoacu Ioan. Bihor) Ingineri: Radiglovitx Franc5. M. Buciu) Ingineri ci.'i Pop Romul. (jud. ing. Prahova) Inginori cl. ci.-inap. P. diree-tor g-ral Cealcovschi Eugen. tloivOscu S. FagXra. Bi«orîca Popa-Chitti2 i G«orgescu Mircea. ing.şailor 170 Sianioncacu Nlcolae.. î'ollianu îoivn ĂL. CcnsSuţi) KOnig Frie4Îr'ieh. Tutov») Lel-ourneur CharlO*.-x-ef. Târnava-Mniu) Ohwţa P.

şof cl. ing. ing.-insp g-^al. Ju.scăr IGl bis General Panaitescsu Şt. director. g-ral K a'kai Boia.%cu loaa — Urechi* Nostor Vidrighiu Stan. însp. g-ra!. Gri viţei 2. insp. inginer. CLoeâlteu Petra.1. soc ci. ing.şefdesociie.. Poposcu Gh. (OradU-Mfire) Ka-Ona Alexaimru. i AUssohn Ernost. V o d î t. CSI&raş-lor 170. g-ral. M ihai Apelor (delegat). T. Schindler Eclgard.}. g-ral Consiliul superior al Apelor iSuţilâ O tin I). insp. i Po-poscn CandicU şef de serviciu. Sfe. m g. Zayzon Gcxa.-insp. Vasila î. insp. archito t-^ef.. I .ofiine>c«v Eugcniu X.. \Sat>nar) Bruckner Vici-or Em.. g-ral. delegatul Con­ la-rea titlurilo r Onancte dela ttcolilc tcckniee din siliului Superior al Economiei N'aţionaio. g-ral. -ord cl I. C h ilu 2 do d iv iz ie . insp. I . g-ral. Laborator 101 bi* JRucbo loan. şof cl. D im in e ţi i Wftlbaum Ludovic. Matei Voovotî 51. şof dc serviciu.. Roşea Gh. g-ral.>o. Moţilor : j l j . G. şef cl.-insp. cl.-insp. g-ral. Mândru Teodor. ing. I. administratorul Casei Pădurilor.. inap. Vardal» loan. ing. (IJ. :ng. I. Dimincţei ■ !. Spl.. D „ sef dc divizie. ansp. ing-. şef cl. insp. şef cl 1. ing. I I I .-insp.n. ing. Străiniiiate... ing. Spătarului 33. Tăn3sc. conductor orinc-. Carage a Yod& 6 Scsich.j conductor. (Cluj) îacuziitO 3 Caracostcja Gh. Matei Yoevod 51 Coitoscu Petre K. Sfc. Ciarotlid C-t-in. pre^odinio eolcCasinsir Gr. tng-snep. ing. Ia e o v a c h o Jo a n . ing.. (Cltişînâu) Vasik-scis-Karpen N. g-ral Augelcscu 'îi Zaharia Const. Popa Pciro 1A Buchen Bcrnard. ing. ing.-sef. 1. I. g-ral. ing. Feiix 9 i ltadu EU». ş*sf dc serv. ing. I . ©ici. — Gutzu Victor — Srr&tiloacu O r . (Tini.scu D. g-ral. f>.-Popa Georgcan Constantin. g-ral. Bis. (Ccmfniţâ) BSne.rc c jlu n 8 a c o nsiiiu lu : fochulc superior Coloraţilor Î I 6. director g-rai al lntj iîoşitnu Gh. BuşilS C-tin D. turilor. P.. ing... insp. g-ral. Inginer. ing. delegatul Marelui Stat Bnciu K r.-insp. I I . (laşi) liteehi'ieit Bucureşti Kobbi> Hermann. ing. *cf cl. ing. B . ing. Constantin 10 Groscl> Dosideriu. conductor pi isic. personalul adm inistrativ : Pa cin rea loan. şef cl.iu Marcu. Aloxc. ing. Constantin 10 Goorgescu N. «<sf el.. şef cl. Tssmana (! Major. jnjr-. delegatul Centralei Cooperativelor Coiai<ti»nea. . şof cl. ing-insp. Dr. ing. g-ral. CanBrutsi Ladislau» ing. G-ralAngolcseu 7 1 Elefioccscu Emanoîl.«ra) Cioeâlteu Puiri. conductor.» A lbii Js» M em brii: Ş e fii clc > ‘Oi/ionele ale apelor din tarii CarealechS Sergiu. Şcoala PoM iiiiUorf Iosif. Vsiţile Şiolovan Nieolae. g-ral. 1. Escnhip 2.-şef. SillO Bela. (Arad) Ccrkez W. ing.ru. Pop&seu Candid. Panduri 1 0 ! BiLdu Petre. Şcoala Poi’tcchmcâ din Bucuroşii pentru echifmŞief&uescu 2T .f cl. ing. g-T»l.-insp g-ral. Palade 35. I . (Braşov) Co-nstantsuoscii Tancrcd. (Bueâu) Nagy Bela. ing. juriseoimiit. advocat. arcliilCct. ş'.*. LSxurOauu 27 A vi nai !2o 1 IsieulcsCu C-tin.[ Simionosvu X.tcfm) V:»rdala loan. Matei Millo 2 bis.— Buşîla C-tin I). ing. insp. director g-ral al Antoneseu Petre. Oprau C-tin. Jîuco. insp. ing. Ş e fi (hi birou: | Elcfterescn Emanoîl. el. insp. Speranţei 4 < (. g-ral.. . cl. jn*p. ing. (fcfidauli) Oprean lîo<lolf3 ing. ing. Clopotar:t Vechi 3 Oprea o R udolf. ing. g-ral. M . ing. VoicuLescu Constantin. Gf. (Craiova) lonescu Ion. Ioanid M ihaik arehiiect. $ef desarv. I. Ş. 1. inginer. (Piteşti) pactie 7. ing. Viitorului 149 bis CJiiriac Krucsl. sef ct. ii g. I. (Aiiid) Baiislescu Komulus. EJucovinci 2 . Douici 30. delegatul Unninci Sindicatelor AgrâVasîleifCu-Jvarpen N. ing. g-rai. II. GcorgesciJ Petre.. ii>g. şei cl» I. Bucium H Consiliu! iechnic superior Neamţ» Bncm-. Sirenelor l i bis Triftt 'Nicolao..scinian ÎS.de profesori instituită pe U ingS& Agricole. X.-insp. Aleea VnlZahaiîaş La<hslau. Gli. '^Bucureşti) Conta 0. precedinia. ing.gg JJC$cn*ttori: M lNtSTKKUL L U C K A IU L O IÎ P U B L IC E I Ntawleseu Sima. director a l Por­ Poposcu Gn. Mawi M illo '2 D m . l> ’:lipescu US il«nn Alots. g-ra!. general. Mficclaei 31 hmsScâcirilor Funeiaro.

Griviţci 86 Tonteucu G. Mircca 30 H aliţa S-. (Craiova) Longineaeu N. sub-director. G-ral Jîcrthelot 15 Gorclla Al. iuspector tH-cundar. Lăsuircanu 27 A .Şefi de birou: S<amatiu A. proL universitar... str. M. Emincscu 26 Hogea Km. T.. Crişaua 33 S«ndulescu Gh. strada Pro­ gresului 12 I ojicscu Gb..$Mii-djVc<.’ Cmţescu Tr. Viitorului D irecţiunea Î n v ă ţă m â n tu lu i S e c u n d a r Pentru scolii agricolă: Curuiitu D. I. (Ia$i) Hazu G l>-.. XL. Lipejmului 1 Sjcb-dircctiri: Angclescu C. şef de serv. şef de birou cl. Schitu M8guroann 31 M itru S. Romanfc 250 D ire c jiu n s a C o n ta b ilită ţii ş l a Con-trolului F in an ciar Ghiţescu 1% director. N. Hacet 4 Inxfeetori generali: Beiu-Palade Gb. sub-director g-ral cl. TosironeL 20 V-aloriu A l.. G-h (lixv. sub-director el. I. Matei 3£illo 2 Ioaeacu Ioan jug. Hotel Metrojpol / nspcciorî generali p rim ari: Costcscu Gl»./i dc serviciu: Lstzilrcsuu N. Cor nea S2 /n. I.. /V. D r. Rozelor ă DJrceţ unea ln v ă jă in â n lu lu i S u p erio r Membrii: Drouhet Ch-. prim ar şi normal). Architccţilor 6 G-eorgcscti Victoria. sub-director . (înv. A.. primar şi normalii. Dimitrie Racoviţjţ 32 Popescu Petre. 13 Septembrie 101 Popescu I. şef do birou cî. Alcxandrcscu 99 Sachelnrescu D...... (Iaşi) Păcălit V. I : loneseu P. Şi'fi dc s<wvfci«. director . Coltea ?i. Cuzu 03 A&sador L. Şefi de birort princ. V am ali t7 Seitrliiteâcu I. Barbu Cntargiu 7 3 V 1ilescu Elena. 31..... I . Scmilunei 4 lA-fleriu Gh. Coraea 48 DlrecJiunEa învăţământului Particular l)un. Şcoala Sup. Dr. (înv. (Iaşi) Stoencscu Gh.M IN IS T E R U L IN S T R U C Ţ IU N II P U B L IC E 00 MINISTERUL INSTRUCŢIUNII PUBLICE M IN IST ER E D E L'IN ST R U C T IO N P U B U Q U E — UNTERRlCHTS-M IN ISTERIU M S tr . Bitltoscu 25 Buriieanu D. 1)„. secundar) Şcoala dc fete.. Ilayicu 4 Sandu-Aldca C. lî-dul A l. (Cluj) Ptcancu . sub-director cl.. str. Popa Soaro f»5 ANesto-r lîemus... Elizeu 7 OJtrislcscu A . dircctor.. particulari.. Cuza 5Ş S u b . sub-director cl. c .r CXUiraşilor 262 Angelcscu Gh. Gb-.d iw .. Gr. Cîlmpineauu 34 D im iu 1). Dr. director g-ral. director.. M. (înv. Zablovsehi 85 Diracţioftea In v . (ordonantaro!. (Cluj) VIitdescu E. Polizu 21 For muc Şt.. G-ral Angeloscu 69 Tcodorescu D. M olilor 167 Fund. Buzeşti 67 Sub-dircolori: Han u tu Sp. (tnv..SpOclOri-eontcrbiCi.. Spiru. Sergiu 18 ărihnJescu Maria şec de birou < * 1 . I'arniaxcia Spit. G-ral Angclescu 8 Şefi de birou: Coiistautineseu L... Stupinc-i 41 . lulia.. B-dul Carol 7 P^U ru secft'a industriaiă Buşilst C. mtaisferv. Ardeleui lâ • . normal-primar).. Dumbrava Roşie 1 "J’iţeiea Gh. M. M. i^crcîur g-ral.lo ri: $«b~<ltrcctori: Alexctudreseu Al... (meserii)}. E m in c ^u Siî Bsiiănescu Gh. Darvari G . Aicea Rigmnslt 3 Aiarinescu P-.' Şefi dv scrvic-iu: Nicolaidc N. (bunuri)..!onal Purcnru Uie C. 11 Iu nie 2lî L i viu Filip. cl.‘Carol 57 Teodorescu 3P . şei de cabinet.... Doniut i bis Niclufor Gh. secundar). TePe? Vadă 03 Iliescu Puiu. Tim iţaua 8 Popescu 3. Griviţoi 225 Ivaşcu A. Lascfir 164 Stratitoscu Petre S. secundar). secundar). lug . str. calea Floreaaea Niculeacu V. (3nv. Str. Cuza 26 .J<iri generali: Chimeseu M. secundar. B-dul A l... (înv. Angcloscu C. N . V. (înv. I I . S p ir a H a r o t S Or.itresi:u S.-'ii-. s tr. Cornoa 18 Strelicovsky I... Vamali 15 bis D im jiunca Învăţământului PrJraar §1 Normal Pr. Stoiccscu A l. N. ŞtirbCyVodS 101 Teodora L. Al.. stradela Matei Voevod 14 Vasilescu T3tv Grâviţei 214 bis Cluucscu N. dircCCot clasa I. 3. şef clc birou princ. B*dul A L I. prof. C ilu lu i 2 3 - Pentru scoţia comercialii: Butcu-lescu N. do Agriculturii Consiliul Inspectorilor Gcnurali Steloriaa G3*. primar şi nottnal). sub-dirccior < •> . proî... G-ral Bertbelut 25 Spireacui ŞL. M.. (tnv. B-dul Elisabeta Popescu O.. I I .. (tnv.» str.m ar Kiriţcseu C..^ Jă m â n tu U t Profes. G-ral Aughclescu 34 loncscu-Bujor I-... iug. Concordiei 2 (Piteşti) GUcatil I.. secundar).. Dionisie 8 2Ştcfaxi Ioan. Popa Rus-u •Georgeiieu C-tiu. EleîterCScu 3 Apostol Iuliu. universitar. str. B-dul Elisabeta 40 Consiliul Permanent jtfărgineauu I. şef «Ic cabinet. lîosecti bia T âlaorl Iu liu . I. 33ucovinei lît MSleniUL N.. Sf-ţ-ii Apostoli 84 Lupu-Antoacscu A .

dircctor gr-ral. şef df. Profetului I I Ş tfi dc birou: Cruceanu Irina-.Serviciului Contencios Inspectori şcol-ari primari: Intpeclorot'Ul T Timişoara Niculcscoi V... Str. str. Ila liîin ă 35 N-egulescu Ştefan. Ai'^ej. C.’cf'prsfirJ X I G alaţi Gheorpbiu Teodor.-f«.. Znbaria 33 Popcseu 1). N.. şef de birou. VJanga N. Cezar Holnus 3â Popcs eu-Nwrşr'. Soroea ^i Chişinău S:ichclare. D r. Buciumului 33 Invăjilmântul norm Rl-|irim ar In s t e 'In r t g . Galvani 15 Conductori. Stan C. Olt $i Duro&tor GhoaţS loan. în v ă ţă m â n tu lu i S la te lo r Personale §i Arhivelor învăţământul primar Inspectori fj-redi primarir Keginnea I Tir/tişoara Cuprinde I»tr«g Ardealul $i Banatul StoAnesCu Gh. M. Roadă 47 Nedelcacu R . J « p i ^ r S Danie lopol "N. Vlnşoa. FSlciu. IfiSTcrtOiftlu1 .. I : Alexciiim G]i.. Aristia 10 Direcţiunea 6enerală a S ta tis tic e i. Dorohoi. Troajfilvanici $ Advocaţi <1. G-ral Bcrtb'dot 2C (Casa Şeoalelor) Alexaudroseu P. str. Rosii'-Uţ.-. Niculeea 19 Arhitc-cţi-şcfi: AndrCCSCU V. (control). /Hsp'. Costin Gh. DAmboviţa.. Olinij-nlui 47 Stacoîito AI-.cpf. J l .-Sîirut.1.. Traiauewu N-.ore). Ialom iţa. Furare 7 NiouieSCu M. Hotin. Fund.Muscel.. Cruţe$<ni Şt. G iivjţci 04 Totolici V. Ştirbo? VodX 142 VoinoKcw N.f Dr.. RrSila.p rh n a ri. . 13 Septembrie 1S I-nspectoralu) f. I.. G-ral Bertlidot 0 2 Takle-r I-.. Dragomire&fu I. (Bucuroşti) Iccgiutwa I I I P iteşti Cuprinde jud.. Constîinta. V am ali 15 b5« (Bucureşti) Regiunea V htş-i Cuprinde Bucovina .| StăaeMu N. Concordie-i 2 (Piteşti) ftc... Constantinesev Gli-. P o p a Pc-fare M IN IS T E R U L IN S T R U C Ţ IU N II PU B LIC E Sub-inspcetori: 12 MihîSlceăCU F. Gr. R.. Ti^'bina şi Cetaten-AlbJî. Tutova. Inspectoratul I I I C luj Stocucscni Gb. Vaslui. Carnea 95 Dan JR... I»spe.. Franklin 7 * de serneiu: Mnriuencu Oh. Advncvţi-ţcfi: Atanasin T.100 Jouosctt I.. Bsinescu G . Cometa C Şefi <te lij/ori . P«tna. Radu ciclu AtumoţE 37 Toţi Al..<lorotttI .ieu D . BuiMifcti 53 Mihftlcca M. D. Orbei.giu nea IV liiizHu Cuprinde jud. (or<Eonanţ.X V Chiffirtflu Cunip^n ici Put re... (owloiianţarii). B-dul ElUaheîa IC Gcorgescu V. serviciu: Ccorg-e?cu T>. Raltovei 50 Jova I.. Aioxandrcscu 99.r(d i n o r n ta ii.jti A]. Kcgittnvti l — V P5V .. Şo<. Toodoru 1. C t.. Olari 2 5 f)Cfi dc Acn>j<. Covurlti Isroai).?i j« J . Ştirbey V od l IfiS Dlreojiunca Serviciului Teolmic Str. Cftba Augu&tin.. Dr. I Iiwpi-Clorotul V II I’ itcţti Protopopoficu Victor Inspeclorytul V I1 J Ii»enre-fti Str...Y/V Ccrnilufi Dumitraşen 1. Mihail X ourrInspectoratul X II Bacău Gl>eorgkin Al. -Schitu Maicilor oO Dumitreficii I r 1. profesor la Şcoala Co* nicrciaîă Sui«>rioaril din Salonic Cutitairu D-. Mihs!ileanu 3 K5dule»cu C. Vie tor ici 173 Desena iari-şc fi: Săudulescu P-.. Pra~ •bova. Şerban Vodîi 37 Marincscu Cantoriohi. Vapor»] Assan 43 Direcţiunea..Y Tiitzitu Volonescu Panuit In.. ■ Filip Al.. Oahu). »3jiCău. Şmcai g. Rom uliu 40 Paxino I. Bonn Mauta 58 Direcţiune Serviciului Macedoniei Marcu P. Pnndnri dl Niculeseu C. Chirilit Lasrîtr rnspecl-ortttul IV Potrcseii P. InsjKctcrotul X I I I ia$i F-opovicâ-FoduţeTi N. Tecuci. Moldovaim Iosif Inspectoratul H Oradea-31ar? Tulbure Gb. Victoriei 152 Onişor Tiberiu.. Inspcctoralut VI Cr'itovit fsEinlhereanu S. (Iâşi) In s p e c to ra te le Ş c o la re Theodoru O]».. Sapientei iJ bis Pompilian 3.. Orleu 3 Pctrcscu T. Botcţani. (pnrtizi). Ilfov. Fălticeni. Tulcea ?i Cnlifa-rii. Pîpvnoi 127 Ştefătioseu C.. Tokorm a». Vairnali 17 lonescu Gb. Barbu Ca*ar/jlu 7 $ic/t df. Iu«i.ctorottil X Con^foHfa Şnrdine^cu P-.... serv.. . Co3tcacu Gb. (Citmetft). Pralwft Jou». suh-dîrector.. Bsll^i..V (Cluj) . Şt.. BuaSw. N. Popa CJiifU 3 Con irolori eonia b ili. Voinesc» S. G*rn! Bertlialot 105 Şefi dc birou: Niciilcseu X . P. Neamţ-. Ştirbey-Vodti* 101 j (Bucureşti) Regiunea J l Ifucnreşti Cuprinde 03tenia şi jud..

VII ţ i V II) Botez P. inspector Uegin. str. X IV şî X V i Pricop P.. f. ?cî d f oîrc-u. Rusu N .. general ş«ohiT Pop Şt. G-ral Eertholot ” »G AlcEScauu Tb... X lr. dc Meserii. feciorul. insnector înv*Sţ$m secundai pentru m in o rităţi afui'5 de l»v«> 0. inspector Jtlviîţ... Sava... inspci-tor-ş^i Regiunea X I i l /aşi Jcţcc. şcoala Slip.:tnfî 31 Danuauovici C-tici. (Taşi) învăţământul sccundar Gcorgoseu Corist. X ţi X I Nicohm V.U a îiu I^ a s ^r. inspector / nspCfiXotfriî • Adelsberg Cliarlotte. cl.. Şcoala de n-i ali al şcoalelor comerciale lla zu Gli.. str. R ign ault 3 Ptcancu Al. CUişiTiitu Bolea G-.. Alcxandrescu SS Biroul ordononţării Dumitrescu Pascal. Neagoe.. Alexaudrescu H. B-dul Col. Tomeseu A.: inspcctor-ţcf J?c0{t<Ni!a X Constanţa Mironescu Oiiomt. G-ral I-eCC U . Scîiitu Mftgureunit 31 S peranţia Tbcodor D . proic^or la liceal Sft.Vfjtrinescu P v inspector general.. G. Sijva Sliiziceacu N. inspector şei (delgat) Regiunea IV Bratu Ioan. ?ei de serv. Sava Stclorinn Glt. Vomea D. aub-dirctlor M:n.f iiispeeio-r Cir?.\ l IN'IS'FEKCLr IN S T R U C Ţ IU N I I P U B L IC E 101 Jtegiuwca VI— X I I ?i l>ngitu-si-u îv.» Hole-I Metro pol Regiunea 1 fin i işottra Peirovici Ioan înspcutor-sjef Eviiţjan Sal>în. Gliica IU Apostol-eanu Elena. SSvcscu V.. X I I I . inspei-tor pentru şcolile m ino­ ritare Rogi mica V I Praiovo Po$ule«cu Gh. inspwtor-*eî.v 5 (oneseu-Rujor I. A . Iomiţcscu G-. iuspcctor al şcoalclor-H-Cundare’ particulare. proşvdirite Steloriuu Gl».. jaspcctor foto Popa Iîusu « a lt « l i . Aleea.. £> f\ is Apost-oli ci Rfi/filtllCo X ll f i i XV M itr» 5». loucscu />. sjcf dc birou BuîîOîli 7^ Biroul co-nlrohdui financiar Sub-direciiunea administrativă a fundaţiilor Cristca V. ntspeclor £itvii(iîm. profesor la lieaul S îf... IV .1. ndmiuialrutov.. Gr. inspector învăţ.re.Eniftttoel.A. Direcţiunea Contabllită|ii Frisieesun: V.au Xilolae... ? » Vlangali I. G-ral Angekscu 3S Sicriun Ioan. ine<lic-prLififtr Spitalul Colţea Dr. 3.. -fuimovn} Lnpu Antoiiescu A.. secundar Regiunea X IV Cernăuţi IJiuţ.> '. Publice Flavian I. inspector. in. profesor la liceal S it. II.I I Oradr'i-Mttrc Gocan Sun ton. secuiul ar Regiunea.umserij>!io U I (Regiunile IU .. .. inspector şcoli minoritare Regiunea XV W tişijida Holban C-tiu Al. D r. I i i VSieanu Al. inspcctor-ifef -îxsoiii: Gh. inspectoi-şeî Regiunea V IU Văicăreşti S tr 1 1jiî. str. Cezar B olile ÎS. Văeiîrescu I 17 învăJăm âm tuE particular Insneet. str. i:ispccfcui-şe{ Rcyiuitca X U Hnc4. V II I . sub-diroclor M i». V irg iliu 39 Serv.. Gr. iiispucto r-?ei Hoinic Gb-.. subdirector ol. inspoctor-şof Regiunea X I Oa}rt{i «siiarîa Alex. secundar în văţăm ân tu l profesional Inspcctori nenerali: Beiu-Palade Olt. Savopol 1 Pubrcscu Maria. Mirfcn :. •dîrcctwrul iîc<*altii do Uăcţi Jvo. inspector al şcoalelor secundare pavticulnrc Comisiunea pentru verificarea titluriior profesorilor din terltoriiSe alipite Georgoscu C-tin.ji şcoli oomercijile superioare Regiunea I I I C luj Regma» Nieolae. Publ. Instr. I I . mspcctor-şof Bobeica Al. iuspeetor a! Învutaniîlatuhu tecucidar (Ploeţti) Regiunea IX iJnvifu iîî'Sşcaau Gl>. iiispector-şof Stlsigbi Corbii Ioan. Buxeşti Tocame Gb. insp&ctor-ţet Orghidan Nieolac. I. iosp.-tor M«n Instr. ArmcncoscX 10 îu îiiin snl>-sw!ininsLcator.ispectoii.. Publice Dr. Instr. sub-dirc. Polizu Circumscripţiile fcoatclor de meserii Cire-u)nsori2>(ia I (Regiunile I . şeî de birou. A vedic Popescu Tereza. directorul liceului S it Sava Macovet I-. siib-dircetOf ol... Căpitan. sccuudar Tcaeiuc Nicolae. -veniturilor al serialelor lnnnd»tiei 12. Irvor 12 -Orăţftuu Cr. Comisiunea Mctlloală C entrală Prof.. medic comunal Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului Sir. g-rali ui şeoalelor dc meserii: Scoalele yrofesiomle dc iele Ocoalele de me-naj . inspector Cireumtieiî'Hiij FI (Regiunile V. inspector-şef fti'tjUtMu VI I 1'iU’fU Batist AJex-.. IX . tnvSiţăm.

şcî a l muzeului KomanS 12 ILodoij A l... Cezor lîoliac 34 IBuneiu I. I. lî-dul Pachc Protopopescu 72 Alesscnmt G. P itnr Moş S Nieolescu I.. şef de birou pxinc. şef de birou el.. advOcat-Şcf. Şcoala Colentina C»nzo ri: Dragu 3Xf profesor. secretar £-a*«î a! Min. Ş a ju n a 3 Serv. Hotel îjnvPu Diomnn<leseu îlih n iU Mirosi Costiu 2 Ispir Vasile A!.l/cmiirri.. B um itrocu M. Pubi.. G-ral.\ da Iwprii ToJiCSCO "Victor.. director el. I .. 2i:str.^lîlrnşiîo-r 126 Bibliotecari: »ftn«3ru Alb..Dnrnitrtticu Florea. I. Elefterio j Georgescu-TcoLogu Gh... MargJnei 7 director . Gheorghîu Sub. L. I I . VjTgilin 1 Direcţiunea genera'ă a Cultelor i b) Serviciul cultului unit P t c u c s c u I). G-ral iierthelot 34 Popovici-liiîznoşianu A. sub-dircctor cî. reicvemlar. VaJaovî luiiu. Uraniu* 12 . Griviţei 109 DumitteKcu V-. I I . şef de serv. vi. Schitu Mîîgu* reanu 31 Uimo D. Surorilor 7 CUerein G. Direcţiunea cuIleEor minoritare Oetavian 24 Păelişaiî Zenobie. S ît. revizor şcolar. 11 luoie 104 'personalului Popeam uîc. A. I I I . B-dul Carol 51 Arhiva vi registratura Secţia vedaffot/i-că Nieolacscu N. consilier pedagogie. Gândului 14 Antoaesen G. 3.. cl. Cuţitul uc orgint 22 Şef dc servieiti: Iacoboscu G. secretar g-raî. profesor. I I . şc£ de birou. Sft.. Şt. Victor Entacmci I I I îl Serv.. 22. el... Romanii 221 Marincscu Petre. eoutabil-şi'f.. avocat. S.N. comitetelor şcolare Consiantiuescu P au l -şef do >. Sir. Buze:-*ti 10:5 J)5 c> o r I. lîahovei 154 Kiculcseu Antiut.. Salvator <4 MINISTERUL CULTELOR $1 ARTELOR PA. directorul «ocaiics primare de băeţi No. G-raj Eremia Grigoreseu 4 lonescu I.. O.. coti ailier lirerar Ştirbev Vodă 70 JiEoisil I-. Străbunii 2S Şefi da birou : TăuşaD Gr. director el.TS — KULTOS-UNO KU. Ursului ÎS Eloftcrcscu Eug. Bertlielot 26 Şeii de birou princ. G-rul Bertbelot 20 Laboratorul de ştiinţe naturale Casa de E c o n o m ie . institutor.... sub-director cl. Spîrcscu Elena. C re d it şi A ju to r a C o rp u lu i b ld a c tic R-dv 1 iitişriboca 32 Consiliul de administraţia . N. m acitră de ţosîttorie. Popa Nan 3 Moşoiu . c?. cl. Şos.. str. sub-dircctor. O. d e p o z ite lo r Bulnndra D.Alfred. Dr. Zaharia 2S Brădi eteanu Stanca. I. Victor Emanuel . Inspcctor şcolar. cnsicx. de inspecţie ţi control Ssixm I-. Ceauş Ratiu 0 Secţia laboratoarelor şi a atelierului j S e rv . l r Lapcdatu Al. Bena parte "G Dasciîltt Gh-. G-ral Bcrtbolot 56 popescu Al.'Cjiunsa cults! r nxţienale Rădulcscu-Niger .. şef de nerv. I: rina Tco<loroiu 3 llio niu Gh. şei dc serv...1 1 1 11 Consilieri pedagogici: Ludwsg lî. swriici 5» profesor. arhivar.NSTMINISTERIUM str. director g-ral cl. Labirint 184 Ditî-jna N.■102 M IN IS T E R U L CULTELOR Ş t ARTEE-OR Direcţiunea Generală a Culturii Poporului- Constant inesm» Oh. şsf de biicu.t profesor..Orv.. Popa Soaro 53 A .INISTcRE DES CULTES ET DES AR.. Fiuac* max-onă S Şefi dc In C firi: StCOpol T . director > Sft.sc=uw 95 Dirscjîunea J.. el. I I ! . Eleflerie Gheorghiu Gb.. I. ţcf al depozitelor. culturii poporului Pret-orian Al-. Ionică 13 Pop fosif. Tudose State 30 Cojnşa Gh. Splaiului 4 . I I . xtr.'itioasi 3 Serv. Şef de Cabinet.. B-dul Eiisabet:: 32 lonescu Ag. ministru. B-dul XHisabeUi 32 Palada Or. Ca ragea Vodit 14 Coeliino Kcateriun. L ab irint 130 a) Serviciul cultului ortodox $i al G(Spleseu N.. O r. Sft. inspector al dexterităţilor şi lucrului m a­ nual.'uds EeateSuh'dirccloii cJ. profesoi. Eleîtcrîc di 42 bis | Marincstii N.eoea D. CaZttrmei Si Stancov D-. Brczoi&uu 22 bis Dîr. profesor.

director clft. Puţu cu Ap& Rcce 66 Direcţiunea contabilităţii Popescu Ştefan. director cl. arhitcct şof cl..aţină. V irguiu 35 Serviciul de inspecţia control a ) C u lte Jn$pCCtari ff'fa îi cl. şef dc birou cl.'nariel . sub-director g-ral cl. Moşilor 362 Ioan Ioan T. V ultur 13 CULTELOR Ş I ARTELOR.. I. 2 \ reguleacu 1 Şefi dc ser». cl. Dr. I f . arhitcct (R. str. I r Vlădesew N. Sergiu ■ > Versonalnl technic al monumentelor Gh>ca*Budeşti N-.Şt. Polizu 18 Direcţiunea Cultelor Cernăufl M u rala Simcou. Carolina23 PumitrtSctt O-. arhitecMeî. M ihal Brav» 70 fjeft dc nerv. Monetarici 10 Stocnescu C-tin. secretar.. II. secretar. a teatrelor Moldoveanu. Con»? Radu S Morirtescu Io n T. (Cluj) E ffcimescu Ştefan. arhitect.. I. Prelungirea ’banţi 163 D ircclori d . Griviţei 226 Constantine/seu Taeob El. I.IdvoM /ir Voinescu Steliau. iuspectoaie . I. Virgilvu 1 Direcţ unaa Artelor Minulcscu Toan. I. Papnzoglu 2 Staxnbulcscu Aut. Şos. Sft. «alea Doro­ banţilor 2. I I .-col. I : lenciu Moisc. Moisescu V.. (Orcsdca-Mare) Registratura $i Arhiva VclcescLi Ulisc. Zefirului 34 ‘ . Ştirbev Vodă 184 Braiulc-scu V.mănăstirile de maici Niculcsicu Eeateriim D-. Dr. pielor. insp. ţ-ef do son-. str. arhitcct ţcf cl. (R. insp. D r Reli>: 41 Delegaţia pentru atelierele de industrie casnică de p e ia. F-clix 41 Mihail I-.. 9 Codrcanu Mihail. Vasilc Lascăr 153 Gabi iei eseu A drian. Ştncai 30 Popescu Gb. Cimonicrul Bunea 26 Ioan. 24 ..* b) A r te M urnu Gb.cultura'e lonescu Petec. J0 Partenie Petre i'reot. g-ritl cl. I.. B-dul Datarăb 93 Inspectori cl. Cantacuzluo 50 AdvnMli-şefi: Davtdcscu !N. arhitcct..-VîLlcea) loaniţcscu GSi-. I .. Călăraşi 183 Russo-Crutcscu K . Komanîi 235 Gcorgcscu N . Cor)toliu. (Cluj) Milrcnş Ştefan. I» B-dul Alcx. str. g-ral el. I . Costcseu Cbiru.-Vâlcea) Popp Teodor. Aleea B lank A. cl.ovici Antoneia. I. şeful serviciului. eiib-dircc-tor. Visariou 22 Popa. sculptor. <3irector general cl. Dr. Flucru3ui 13 Popp Gb. fa b ric a dc Chibrituri 8 I^efereadaru A. şef de birou Serviciul contenciosului Rosetti D-tric R . Darzale 46 Direcţiunea generală. Rabovei 174 Tndo-se Atanaac. eisclator. Sf>. Berzei 20 Doro- a) Serviciul $cm. el. Elefterie 21 Carp lo m . director cl. b) S e r v ic iu l a c t iv it ă ţ ii c u ltu r a le Eleftereaeu Eugen. Povernei 28 lorgulcscu Alexandrina. T: Isac Emil. I . Scrgio 5 Şefi dc birou. Lt. conductor deseuator. Timişana 27 Broştcanu Maria.. Rom ăn 19 Viucescu Vasilc. Cuza 61 Broşleami Vasilc. I I . dircctor cl. Toamnei 1 Serviciul technic Vulcan îoanîd.. sub-director drva I. Ionicii 17 Dumitrcscu Ioan. Paaag. Regele Fcrdinaind 70 (Plocţti) M iM eîeu Ana.' Popa Anton. B-dul MSrîSşcştt 73 Ccptwreunu Romulus. H c îiin c u Niîsiurel 10 Rosiann Petre.. cl. Griviţei 25 Gura» C-tiu. g-ral cl.. 1. StirbcvYodit 110 * Cioca N-. orbitcct şef cl. îîeguîeseu 46 Bilciu Anghcl. insp. socrctară-ajutoare ad-ţje. cl I . Turda 22 Comisiunea monumentelor istorico a) Secretariatul şi colecţiile DrSghioeanu Virgil. Coataehe Negri 30 Mugur Gl». (Iaşi) <i) T e atre Ca&taldi Alîons. Duca D-tru. advocat.1. T. Zabarin 25) SuJj-iii'oetoK.. Basarabiei 37 Stan«U Marin. I.. controlor x'crifreator D am iau Mibail. Adrian. T.. Crepusculul 20 Inspectori g-rali cl. Rotari 6 Şefi <lc birou: Bacicu M aria str. cl. Golcscu 14 Ataansiu D-. 1: Anastascscu C-tin» N. (Chişinău) Sayin loft». 103 Condw i ori. şof dc birou princ. Negulescu 1 PopeflCU'Brîîncşti Gb.7 M oriui Eug.M IN IS T E R U L Direcţiunea învăţământului religios şi a activităţii. I : Negocscu C-tin Popescu Stoian. şof dc serv. I. şef dc birou cl. Senatului 0 Dutc'ulofceu Zamfir. I I I : Posesi Victor. I I I lîis p e cfo ri cl. director cl. Crişaua. Ştef. Griviţei 259 Pusa Ioan. secretar-ajutor Colecţii. director g-ral cl.su I. I I . Şt. cl. dircctor Direcţiunea Cultelor Chişlnău Suscalov C-tin. I. Scvastopol 10 Demetrcscn Petre. cl. ţof de serv. 9<r. director. Duzilor 22 Popescu Toiin.j Popa Tatu 57 Pcneseu A-.

Porunabarit 30 Dumitriu Octav. B-dul Baxarab 53 Sub-discclori cl. sub-djroctcw. Gh. Viatorioi 208 Şefi Ac fciVou jir inc.ţc<loru Srgfriod. dircctor cl. Transilvaniei 29 llristcscu LazSr. Roman» 190 PopnsCu Petre. Românit 101 Prejbeatm N. cl T AlbinîE G.Dr. Tainiţa»» 30 FSrcXşaaut N-Iac. Progresului 13 Buduresca Niculxc. Emanicipati» ltî Manliu I. Şos... Străbunii ăy lacovachc A l. Gr. Ciurel 31 Mc. cl. i l : Ceauţoglu Athanasc. D. D. (arlitvar).. X. D.s Tudor Vladimi... Rasurilor 6 Polichroniadc I. G-ral Angulesau l t Otinoftaim Gh.ii}u 2 5 GorKscu N. Rozelor 17 Ştef^ncsftu A L Gh. Dr. M. str. G E N O S S E N S C H AFTEM UND GESELLSCH AFTLÎCH E V E RSIC H ER U N G EN Stradela s-ral Labovary 7 Chfrculesau N. I I : Ciocan Atanasie. d. HerSsCrSu 30'2 Moliati AL. Despot VodS 26 Noijoodcu I. I U Cavadia A.. Maici Voovod 9t Furducacn Alexandrina. B-iluj MSrSşcşfci 7 Vasilcseu Vasîlica... cl. Puţu cu Plopi 13 l>i< Suşiu V. Ciurel 31 1 Direcţiunea g-rală a Casei Centrale a A&igurărilor Sociale Str.. / : Praporgcseu X.. Leojiida 1 Şefi dc biruit cl. B-dul Carol ii 2 Dlrccjiutica g-rală a contabilităţii. Dr. Gh. roiieUtru. (arhivar)... Puişor 7 Gcorgrcacu O tin .. Maica Domnului i> Matcoscu C. SlrSl>*in5 22 Şefi dc nerv. -Iniei Michelet 0 Sub-dîrectori cl.. I I : Anfoniu J). Cireşilor S Şefi dc S C rv. AH B EIT ER. COOPERAŢI U N II Ş I A S IG U R Ă R IL O R SOCIALE MINISTERUL MUNCII. Timpului 1 1 lonescu Con st. CobaLccsott 56 Dobrescu Achil.104 M IN IST E R U L M l'N C ir. V&lcov ]I5 Marinoscti P-. Ar. I I I : Tomoscu CrScitm. Şos. Mcccfc 31 ConstantiJtcscu Const. Buciumului 33 bi« Erncscii C-tin. Hărtanoaoi 1 VnsiJcscu P . cl.. X. Nerv» Traian 15 Şefi de birou princ.. COOPERATiUNII $1 ASIGURĂRILOR SOCIALE M IN IST ER E O U T RAV A U . 31. Comuta H O Gcotîcscii X. director cl. Căluşei 51 Domctrian C. G-ral Praporgesou 12 Şefi dlJ ţ{<îru. Victorioi SOS Ionnk Gh. Eelix S9 Uircctori cl.j G-ral Haralambio 3 »> StSnescu I.. Citit.. S. Dorobanţi 43 Oorodeann Traian.. Cl. I : CoiuSnOvici A. Slatiu Cavafn 3 1 RăduIcsCti Traian. I I : Nc<tclc. stradela G-ral Lahovari 7 Riişcanu C««»r. 13 Septembrie 144 Tom«s<su L.. CâlSraşi 51 Carpofc ArifltotoL Dr..* 38 Snlt-diraclori cl. Kaneuloscu Parasdiiva.. latropol 17 Cătuncanu D. CSliîratji 1S5 Isvoranu Gk..Marcovici « Dumitrcscu O. cl. Pic m oi i Stiîncscu Ion C.u Crăciun. Şos. N. Ştefan col Marc lîipnn Nat alia. Piswţa Amzoi 1 Enescu M .. Pala<l«i 67 Coaneiă Gh. Pasa». stradela Matei Vocvod 3 Şoiaulcscu S cariat. I. G-rat Cernut *2 5 Pctroanu D-. I I I : Botez Cozar C. I). dircctor j-ral cl. Mfarginei 12 Dragoş E!«jna. Ir CSlincsC» Irina. D. Puiţor 9 Stancîcu Gh. M aidanului lf> liîdutoao. Cortului 7 Xiculoţcn Şt. Şcrbati Vodîl '.... ScXrL’îtcscu 4 Gataianţu C-. I I : B ia»u N. Dr.. SputaruUti 27 îs'utroţoanu P „ Maior Şonţu 31 Opran M.. P. I. Dr.. Filjmon 30 Audrcoscu Maria. Mi-oşunclc 4 Ştcfivncscu Şt.. B-dul Basarab 53 Subdirectori cl... Angholovici Al.. Mânu Carafa 43 Topor Const. I3-dnl Basarab 53 Ciocan Atenanse. M. I : Nicolescu D. Prelung. Z. Paleş 3 Ş e fi < i<t *ertf cl.îcu P. C. Bardului 9 . Puiţor 9 Stilncscu G h.rc. Viitor C 9 > Dircctori cl. Dr. I I : Aloxandrcii-r. II: Alexandresuu Ilie. B-dul Colomnl M . I I I : AIcscandrcBCii T rai'n X . Bălcescu 43 Gcort^escu C-tJn. Toamnei 40 J/i«su loan.. I : Mihailescu GJ«. Margtnci 33 bis Şefi dc birou cl.... — M IN IST ERIU M F U R G G W E R 8 E . D r.. Luminci 9 bis PuţcsCu C. Arnionoasci» a RTiduloscn I. şef <lc cabinet. Tunase Vasiiescu 10 Vasihvjcu I. Radu dola Afumaţi 8 Popa Marin. personalului şl materialelor Pirnitriu M .25 Ş :fi dc birou jirinc. advocat. L. Schitu Maicilor 2S Enescu Şt. cl. !>. X. Bct/ei 6Z ■ Consta ntinasen D-. Nisipari la •S'tifi (Ic serv... VarnalS IV Cri&tea ALexaiutru A. HcrSstrSu M iMara Aurel.. Atoxandrcscu 03 Argeţoauu snl>-dtrec tor g-ral cl.. ci. DELA C O O P E R A T IO N ET O ES A S S U R A N C E S SO CIA LES. I. lîâsboiciu 2 Str»noin Dan. BSlccscu 43 Şefi dc birou princ. Şos. Zoe Grant 5 MihXilcscu Gb.. Griviţei $ Dumifcrcscu D.. Matei Yoovod 2l> SŞefi dc serv. secretar g-ral.

A T . II. Puţn c« Plopi 10 RSdnloscu Florca... loncsou I.. Komana 172 bis HyHol Smaranda. (Caracal) Nieulescu Ioait. Victorioi 39 Gcorgcscu-Vâlcoa C.. Sft... COOPEKAŢITJNII Ş l A S IG U R Ă R IL O R SO C IA LE Dobrcscu o . I. Dr. (Bmău) Jurasou D ..... I I : BrSeseu Maria. Ş»8. Paris 10 Popovici C. (P. (Pucioasei) 1 Vasiliu C. Bilccscu 24 Tcodorescu 1. (ChLşinXu) Miirgineanu Victor StoJorian C. G-ral Anglioleseu 11 Şoptilici llio Dr.. N-. cl./ I .XKino8cu Cristoa. Pictor Grigorescu 10 bis OprişSnoaon Octav... Roumlns Cl MSn&ilS. director cl.-Noamţ) DSscălesou P. G-ral Haralatubie 10 Pavel-cscu Ioan. Dr. (Piteşti) InspCClori centrali cl.. Victor Emanucl I I I 12 Inspectori cl. Dragos Vodîî 1 0 Personalul tie inspecţie al A sigurărilor Scclalc 105 H ’ub'tnspcclJiri cl... Raionului 54 Otincoanu Mart».. I. Enîî-chiţă VScXrosca J4 . Grivjţoi 66 Şefi dc birou cl.G. (Timişoara) Joloa E m il Ţ.Suvcriu) Gheorghiu E m il Dr. cl. uzai 11 Mitrca AL Dr. 10 Mai 17 Ş t f i dc birou princ. I I I : Cluriac C. >1.and 10 Şefi dc serv. (CJiiţinSu) W ilskcr Iacol>. (Galaţi) Sub-inspccicfri cl. Dr„ (T. Enoi 5 Şefi dc birou cl. II. Moţilor 114 Inspectori centrali cl. D. (Constanţa) Protopopescu I. G-ral Candiano Popescu 35 SEihîiilcscu C. Flucrului 6 bia NeniţesCu Adrian EL.M IN IST E R U L M U N C II. V. B-dui Iîaaarab lâ7 Roiban P. L. Ia.. 1: Borheci I* Dr. Cogîîîniceami 27 Gratzosolu Şt. C. B-dul Marin 27 Tahor Bnllazar. Cristache. Vespasian 17 bi« Ş4of:»nopo» E ugenia. V am ali 9 Gbreja Gr. Elofterie 21 Doaescu. I. director cl. M ihail Corcea 61 Cavadia Ana.» Viitor 186 Panaite C. Dr. CSluşoi . Tuflt Ecl«ar4> (Brăila) Inspcctori contr<ili c2. cl. Virjjiliii 45 Şefi dc Ciroit p r in c. (laţi) Luca M. Progresului 13 Vâsliiu N. I. (Cluj) Dupont I. I. (Bârlad) ŞvrbSneacu D. (lî. (R... sub-dircvtor g-ral el. R o m u lu s 32 Şefi dc birou cl. G-ral Poota^7bj» Buţuroastn Valoriu G. I i i : Bascovici Şorhan.. FIorcnsca 83 lonfcseu N-.. I. Popa Nan S7 Slanu VintilS.. Timpului 11 Ghenu Ştefania. director cl. B-dul Pcrdin.51 Tutuioa Stola.. B-dul Col. Romanii 74 SLinOl&sca Const. (Craiova) Inspectori cl. I : Angolescu Ion Carabatcscu N. IntrurCa Amzei 3 Ignat Al. U : Boţan C.. cl... Oraauu 0 Purcîîxcanu Victor. i t : Folcseu Euridâce Gli. şc* dc serv. Popa. ţo f de sorv. I : Clineeanu Gh. aub-diroctor <1.* Românit 27 Inspcctori ccntrali cl.-Vâlcea) ItXscauu SI. (Botoşani) Sctlaeelc I... str. SpXtamluî 17 Isailoviet Dnscifm Dr. I : Alias tasiu Eugenia. I I . Izvor 39 C-uncucv Sfcavri. Gl. CSIftraşi 1 5 < > CornX-teseu Gr. 13 Suptembrio 137 S.. Victoriei 208 Şefi tio birou cl. MiUai-Bravu 107 Puceroa P. Dr. îf. C. I I I : Corbnrcanu C. I I : Alesa-ndrescu N.. I I : l’auaitoâcu Aurellu M... Conatantincscn D. (^BţieSu) • .. U I : JMitreacu A . 13 Soptembric 148 Serafim Stolian. el. Vişinilor Iti Tcodorn Eugenia. Prcl.9 (Ploeţii) Dineăca 1*.. (Iaşi) Inspectori cl..ndr«sou Basâl. I : Damaşcan M. Ghiea 42 Moldovoanu I. Sabinelor 54 Vasiliu Râul.. G. M ihail Coruca 70 Georgian M. director g-ral cl. Plcvnoi 65 StXnescu Const. Fund. Phmtolor 17 Grigoxin Gr-. Pomul Verde 8 M ihail N... G-ral Pootas Cil Sfânoscu Grigore.. Virgiliu 33 CălSrîişttftnu-JMncorna P . (Tarutino) Direcţiunea Generală a Muncii Jnspcetori g-rali cl. Laptelui 24 Popovici Vixginia.. (Piteşti) Puţureanu C. (C--Lung) Suh-inepectori cl.t A k x . Polix 37 Personalul de inspecţie a l Muncii Inspectori centrali cJ.. Viit-or 187 Chirilă Ion. I I : Ioanid C-.. I : Alexa. Progresului 3 Spalolc Aurelia. Magoaru A l.-SSrat) Dumitrcseu Sabin. Laswtr 03 Andrcmeseu Elena. I I : Constant > nes cu Paul. D..Tunari 29 Mateoacu Nicolao. Ckrolina 24 Goa"S Gh.. Seiirlătcaou 9 bis Vişoianu C-tin.. I : Botox G. I : Georgescu Ho etanşa. Matoi Voevod 06 Georgesou Pornpiliu. Latinii 20 Popescu Tom a. Nan $7 C-uţonictt Ion^ sub-director cl. Iamail ft2 Popescu D. I I . Dr..

(Ia*i) Glii ui ca I.'. (IV. Bclinţan D-tru. (T.. (Satu-Maro) Sul:» Petre. Gh..I I : Ciorolu Gli M. Bogdan I. (ChişlnXu) Caligari V. (Bălţi) Xieolau P. (Iaşi) Meroganu C. Doica-Veche 12 Viuresciu Lcon J. (Cerniiuţi) Drîtgnlcscu Eugen I„ (Constanţa) Duwi trofeu Alex.-Murcs) Comlari Mari» Parsonalul oflci'lor de plasare din ta ră Advocaţi. advocat. (Si>:hct) Valosi» I. Şt». Iosef. Cortului 8 Şefi dc serv. (Cluj) Şefi dc birou cl. (Tighina) Vite/. (Braşov) PopcSCu Kant.. princ..f <I3r. (Constanţa) îîeai ftu I. (T". dirccor el. Ionaţcu V. I : Alexandroscu Alex. D. (ttae&u) Chcfneux R-... A. 0.... (Cciatea-AlbS) . I i i Iofcin Ş-tefan Gcorgcscu Soc rate.. (Timişoara) Ycrncscu C. I-. G h. (Oradosi*Mare) Hanc* Traian.Marincscu Vicior. cl.Matei Vocvod OC Volien I>. lC.-Lung. F. Direc^anes.. I. (Braşov) Grhcorghiu Gh. (Satu-Maro) Popovici Cvîslian. Poetului ‘ . Ceţbuc 1 5 ^l^vecrtji ■tafi dc t*roi< priue. TSna>o Yasîlcscu 42 Şefi fie birou cl. Teodor.1iJs) Viinlci-ic X-.I f l : Dobrotesuo G. C OO P E R A Ţ IU N II Ş I A SIG U R A R IL O R SOCIALE. tZa ian) S:isu Gh.. I I I : lîala’ nan Aureltu 2C. (Sibiu) Niţulcscai Al.. fAnul) B nsuioc Gli.. ICrai ova) V hs lcovan T-.ivoleann 1 Gr.-Mureş) Davldoscu N . (Târgovişte) ’ Pe treanu Conte. M.nrîar Em. Arisfcla 5s Şefi de serv.. Ensincscu 31 Va-jea. I (nsirri. < Plouşli) Popea N. /. (Plucţti) Sub-inspectori c r.tsnclosalui A(oxan<trwcu B. Popeecu Eugen G r . (Arad) MnnUtsnu P. Em. I : Gtvvrilescu X . (Craiova) Miln»ilc*cu 3». Dragoslave 1 Şefi de serv. I: Antoni ado A-. Eomamv i 20S Bolgin lî. dircctor cl.. cl. (Oradea-Maro) Inspectaţi cl. [Timişoara) Sef i dc birou princ. (Arad) Mudttra Ion. l i : NJeulcscu loan. (Sibîw) Fnepeclor* cl. cPitcşti) j Vasiu Xicolac.. iCliişinîîu) Mi Iov au Traian. Victoriei 155 Şefi dc fiirou yrinC. M.CH PcCro. cl. şef de serv. i Albînctss Alex.... I : Boa.. (Oradea-Marc) Crişan Vaieriu. B erzei $!3 * Şefi dc birou princ.a Olga. (Ploeţti) Lcsviod-ax Alex..f (ŢArgovîşto) P.-Miireţ) Jlihailescu D-.' Budişfeanu Adam.. Viitorului & 3 Şefi ele birou cl. cl... (Aiud) ZemOnfcseu Horia. (Timişoara) Cărţan Vlatlimir. (Chi=dn5n) Sul/~inspcctori cl.. I I : Bosinccanu M.. C. IBedicoanu Vasile B-. (Lugoj) Rupte Gh. (Constanţa) Şefi dv birou cl.şefi da serv. I : AvramCSCU Slave. (Bacău) Sul» Petre. (Bucureşti) . B*te» M. I... I i : JliescM Th. (Bucurcjti) Sturx.l>r. D. (Tg. Arionoacs J3 Stojptcscu Petro. U i..IU .-Murc$) Perieţcanu Pani Foi-sonalul tîe birou al inspasiGraceior j lîusescu N. (Brăila) Ciurca O.. sub-director cl. (Brîîila) Şefi <lc IrirQti cl.0 Şefi de bir Olt 2>r*nc’ ^ ' StamboalS Ai. (Doya) Teodorescn V „ i Botoşani) Pârm cu Gh. (A vad) Stroja I..-Severi n) OirertUmea construcţiilor M'tkiiu Ion. I : Bneîu Alex.I.. director el. el. (Cluj) Mân&atu Anton Micle*cu Const. / : Crifcti Constantin. G.400 M IN ISTERU L M U N CII.’ . princ.... (Galaţi) Dancoanu G h .. 1: A-derca Traian. (Cernăuţi) Toanfcckt Stadnicov. D. SărbeascX 0 Ioncscu X.n I. I I I : NiculcsCu loan. cl. B-dui Col. Utninescu 12 PopCj.j (Brăila) Sub-insjtcctori cJ. Gândului " lacovache-Vinca Maria. (Dmsov) y Nariy G h . (Cernăuţi) Şefi dc birou princ cl.. ţ Baxargie) Cailu(n:'î. Ghicii 4S loncscu-Koua Şt. D. I : Popovici Nicolao JlcSu Traian. cl. (CernŞuji) Voileann M. cl. cl. (Timişoara) 5poialov Teodor. eor. A ntim A. Bejau Const-. cl. (lîîîdSuţO VArvoreaisi: T>. Toamnei 1 laeoveicu Gh. (Chişiniiu) Şefi dc birou. (Tg. Ga ne» I.. (Cluj) SCînescu M.. I I : B lajin Stinion. Mieilor 1 Personalul direcţiunii Popesc» Emanoi).. M.

cooperaţiei din Basarabia. I I I : Agnlotti Etnii T. ţof silvic ol. CliişinSu rnspectvri g-rali cL I I l i Agapieseu D. Roninn*» 326 ViisilCiCu LnzXr. Insp. Gh.. Crepusculului 20 ŞicfSne.u. el.... / / : Goni. scinda. 1 Şefi dc birou princ. G-ral Angholcscu 71 Gheaţă Sever. I. Ştirboy-Vodă 200 Nicolnescu Ovid. Plcvnei 78 Popescu Elioilor. Gh.Marineseu I. I . D-. 1. cl. I. I I Gi.. g-ral cl. G-ral Praporgoaou 13 lovit» D. 1.. Polonît 68 Biroul vcrsonalului si materialului Pilip«scU Poiaipiliu. P«{u eu Apîl Rece 31 Serviciul forestier Turncn»u Gh. GriviUji 230 bis Popeseva Pop» I-..* Camclioi 9 Minea 1. ci. Luigi Cazzavillan 9 Tatoâ loau. M. şef do birou cl.. U I. fccOului 51 Personalul dc inspecţlc §1 control Panaitoscu Alcx.. M artirului 5 Serviciul controlului ŞorWlnoscu Ioa. H I. silvic cl. Victoriei 31 Şefi dc birou cl. director el. I. I . I I .. I : Nicolau M ibail. T. Cameliei 17 IBalamacc Epaniinonda. şef do birou cl. I I : Consta ti nescu Ilia . 1„ şef do sen-. /: Economia C. C. inspector g-ral el. Vorilo 31 • Dumond Gh. II. §of do birou princ. T. Bnzeşti 1 * 2 Deleariu Şt. şef do birou -cl. I : Dumătrescu Gh. J : Bancov Gr. *of dc sorv. el. cl.I-. I. I . sub-director clasa I. Gh.I. Băncscu Pclro.. F-."* Soaipatru. G-ral Anghelojcu 17 Advocaţi cl. Scărlateieu 2S. Mântuleasa 31 SSttoiu 1. in». I I j Agricultori 143 Trisci V. Eogrdun-Vodîî 16 DrăgîSncscu D . şof do birou principal cl. I. şef do sorv. Şineaj 9 Serviciul contenciosului Mladonut» Gromoslav. I I : Focşănenna. I I I . cl. g-ral cl.*orgoseu N. Sf-ţii • Apostoli 73 Serviciul co ntabilităţii Biroul ordonavf-ărei Siiuioneseu Gh.. şef do sorv. Avram Iancu 20 Biroul registralurei ?i arhivei Roţoanu D. dircctor g-ral ol. Despot-Vodă 5 Hckseh H. B-d«l Al.-ieu N-.. Oct. I I : Manolescu N. C ălirăţi 62 PălXnceaim Potrc. VAlcov 31 Poleacof N-.... insp. R-dul Hasara-b 192 Stăneseu Mjreca. l’levne-i 34 bis . Aloca Scvastopol 29 Scrviclul adm inistrativ Secţia comercială Durnîtrcacu I. Popa Tatu 60 Serviciul ccrcalclor Şefi dc «crv.... *tf clo serviciu ol. (Curbuneşti-Gorj) Vâruolîci Gh-. sub-director el. Eroului 33 sub-Uircctor Secţia exploatărci văduvilor Spiroscu Th. Şefi < lo birou princ. Jnsp. BfOToiam» 17 Coreei Const-. P. G.. I I I Constantinescu Sobastjan. ^of de sorv. Mitropolitul losif 13 bis Alcxandrcsou P. sfef de sorv. G-ral Doda !2 Grigoro Al..M IN IST E R U L M UNCI*.bis Advocaţi c l i / : Diidoscu I.organizării şi îndrumării N»un> Io». sc-f do sorv.. Oborul Nou 19 Şefi do birou princ. Gh. JlaxtirnUii 11 MarXşescu Alexandrina. Teodorcicu N.. cl.. Sf-ţii Apostoli 73 Cristescu A na.sub-dirvetor cl. B-duli Domniţei 15 Secţia.. Zec« Meso 2T Stănciulc-scu Alexandru. B-duL Basarab l2 Cujb.ivirtn IU Scrviclul organizărei. Clucerului 25 Goor^escu I.. 11.r B u//:şlî 20 Enoscu 01.. C 00P E R A Ţ IU N 1I Ş I A SIG U RA Ţ ILO R SOCIALE IOT Centrala Cooperativelor de Producţie şi Consum Str..ia studiilor $i statisticei Balabim M iliaîl. şef de birou cl. I. I.3 şef do birou el. şef dc birou cl. Pred. Toamnei 120 E left crescu Li viu.. stu d iilo r şi statisticei Şefi <io Serv. Plovnei 73 Serviciul m ărfurilor Serv. Kmincscu 9 Soaro Mircn.. cl. Griviţoi 84 Pcourarn Ajtlon. G-ral Augleelcscu 11 . şof do birou principial clasa I I F ra n c m a s o n ă 53 Bradu Gr. Zaharia 3 lin ret losif Gh.. Coinaritlc-PaVroTa) Done Iordan. II I . -cl. advocat cl. intlrumărei.. "inginer silvie.. insp.. (Galnţi) Inspectori "l. (con».v Surgiu.Cuza 96 Ioncscn-Paşcani T. II I . Griviţoi IS1 Advocaţi pledanţi Advocuţi cl. inspector cl. G. Miron Costin 27. Ţopcş-Vodă 49 Secf. ing. cl.J. cl. Aurel VEaien 120 Biroul Diaoonu Gb. (Vaslui) Stănescu Titu. Berzei 98 Oliva Trftin». D. cl. (Buzău) Vasiltu Gh. I. Şorban-Vodă 37 InSpcclori cl. $fcr. g-ral ci. strada Toamnei 106 Şcf-i dc birou ct.

comercial Paraschiv D.. ţ« î de birou princ. Corlat I.. Toamnei 126 Serv.. O rzaii $ Măruţă loan. Ostrov Bftdt-a P. (Conştiinţa) Calmuc Gh. Lugoj? Cojocaru D. Serv. Calmi 2 2 Ruşean I.» sub-dircctor. Polonă lOfi Vaşiloiu V. (com. Brosteni-Mchcdinţi) lîoicenco Vlad.. (Chiţinău) loncscu Justiiiian. sub-iuspcctor..ugoş ButuligS I. lîU7X:Şti 105 Şcoli: Iiuipvctcr gotct'ai. UT: ■Cioatii Barbu.s de birou princ... Chicvului • (Chişinilui Prunescu Emil. Popeseu Adr. a d m in is tr a tiv Demctrcscu Era. N. P.. personalului Găiuteanu U. (Cern fiu ţi) WUeaanu Eugen. şef de birou princ. dispoziţia Direcţiunei Generale hi*)K‘:tori gvnsjtvli: Gitdei C. I X sub-dircctor. IC. Darzolc * ■ ) Aslau loan Şt-. Vespnsiiiti 29 Serv. Salcâmi i l faispcctor. (T. Plevnei 33 bis c) S ta tis tic a îoanovici Gri.. subdirector. Calomfiroaeu 11 Predcţeanu Gh. (Tg. B-dul Col..-Sărac) S u b 'tit^ p e c lO T i ct..-Scvcrin) Caraxan Vlad... de birou. 13 Septembrie 103 bis Koe. Chişinîtu Controlor.. V. Lugoj? Ţii-anu P. (Brăila) Pavel Aurel 1. Plevnei tî2 INiculescu V irgil... Luca Paul... s?cf <le serv. (Giurgiu) Dumitrcscu I. I I I : Chîrîcesct: P a n t. Plevnei Lî Mih&ilcscu A. M. (com. (Craiova) Popctiou CaxtUn I.. (com. sub-director. casieriei $i ordonaniării -dlîi:o<-<l>r.. (Galaţi) Ciorobâtcâ D-3 (CXlriraşi) Oliehici y ia d . Lndoţwl de Mure? T ighiliu C. (Chişinfui’ } Centrala Băncilor Populare Str.. O. (R. Meteorilor 1 5 Constaufcincscu Alo. B-dul Uasnrab 10$ a ) S e rv . dircelorgc-ncral. Cr. Traian 111 Serv. Seaca dc PSdute-Dolj) Carp Zamfir.. Dr Pelix GS VaS-îlui I. Berze: Personalul de Inspecţie § i ConSrol Si Nitu Gh.M IN IST ERU L M U N CII. sub-dircctor. Ginea 17 bis Pienescu Mircea. şei de birou princ. contenciosului îlişeacu N-. Crd puseul ului i îi . co n tabilităţii La. Ecoului 3. şef do serv. Pilone 3 Serv.. Antonică $ Serv. Vasile Liscîîr Oprt-a Th. liTulc^ti-Dolj. (BacSn) Stoianovici I). şef de bixou... şef dc birou prinţ-. ?cf de serv.. PietaU» l t ■Diftconescu loan şef do birou princ. Bft. şef de birou.' Aguleiti Victor. Toamnei 126 Aud roit eseu Chr-.. sef dc serv. Cantonului 27 Falco cum T>-tru.ielio Marii». (wm. Clucorutui 2$ Popeseu Marin. Alecu Russo t t Encseu V.-Vivlcca) Sub'inzpcclori cl. (T. (Iî.' ICogSlniceanu Gh. M. Salvator ÎS Drîigocscu T. Tiuiişauii 30 a) C a s ie r ia Seorţca C onst.*. C O O P E R A Ţ lU iîII Ş I A S IG U R Ă R IL O R SO CIA LE Inspectori <. (Bârlad) En.?:iri Attgcla._ slr. Răspântiilor 31 ../.... ( Vaslui) Pccuraru I. calea Victoriei b) O rd o n a n tu r e a Ghcdoanu Ernest.. str.. controlul şi sta tistic a Popovici Gh. Ing . 1: î FranzS Sergiu..-!MăgureIc) lticman I.. Aman 3 l " •ipestori : SlSueseu D.. Buşeşti i* 2 Hogea C-.-Tin) Stoian Gr.Măndriccl D-.. Aleea CostitiCâOii i l •'Bobcica Dem... (Cltişinăiz) Constantinescii Gh.je C. I. S ilvestru 15 Foca C-tiu. <^udoşul de Murcf C ontrolori: Con*tandinoscu Al.. I. A „ inspector. Orleşiî-VAleea) -Sainc-iuc Nislor. ş»... Fund. I. C hişiuiu Sub-ins-jţcctor Davidescu V. ţel do birou princ.\xen*ic Titu.Z..biciu-Romanaţi) Roşea loan. (Ilârlad) Tzorn Tb. (Chişinîîu) Costcscu Gh. Vcspasîan 2}' Ionoacu E m il.. sef de birou. Carolina 10 Cristofor Ovid. adm inistrativ. ţi*i do birou.. sub-dircctor. Niculcea $8 "b) C o n tr o lu l lonescu Alex. (laţi) Ncgoescu J... Ari&tifi o loan D. Uerzei 77 Serv.. str. Cuza 0 Petrescn Gcigore.. I I : Suh-in8pecfori cl. (Chîriinuu) Uu. I. B-dnl Al. (com. D o­ robanţi 27 ŞteKncscw Aurel. str. director.. Th. depozitului Georgescu D-tru. lircx-oianu iT . Griviţei 230 bis lirîîganc-sen Gh.

str. Badaslon R . Inspector. (Bucureşti) Hub-in$pector. Ion (diurnist) Inspector.. Lucan M.f Şo$.. I. Tuiova. Gara Bnlca— Putnu. Şos. VcJeanu Paul Cojitroîor.. Pavcletcu A. flo rilo r I I (Iaşi) Covurlui: Sub-insi>ccior.. vHb-inxjxctor. Controlorr Popovici Gh. D o lj: 8ub-Ci\$peclor. RSdulescu If.. Snb-in&pector. Rîtdăşanu Gh. Pilcandrit Gb. Bistriţa-Năsăud. B-dul Baaarab 190 . Fr3. D. Popescu Gh. Pantazin OU. Becheo.. Lilzărescu N. Ia$ i: Vl<işc<l: Hotin: Controlori: Coste&cu Iî-. Controlor.. Inspector. S. Sava Gh. . Popescu M. Arad. G v r j: Snb-cnspcctor.C ontrolori: Ungureanu V. Glienea DControlor. Bihor. Ludoşul dc Mure? Personalul de control repartizat pe judeţe . Elena Cuza Sub-j'nzpecCor. Controlor. divrni$t. teattU Soerate < 1 0 bănci Argeş. M ihai Brava "26 (lîuovrcşti) Ialomiţa : Constanţa: Controlori: AngelCSCu C. V. I. Brăila: Controlor. Tulc-ea: Controlor. (diurnist) jVeamţ: Controlori: Arjoea Gb. 10a bîlncî Judeţ Tolconna n Teleorman: Olt: Controlor. şi BuCuuoiu I. T.. Alovru C. Inspector. Bâmbo viţa: Prahova: Buzău: Soro ca: Sub-inspcctor.M IN IST ERU l» M O îîC II. diurnist. Romanati: Tighina: Puina: Sub-inspcdors Ritter E. Hunedoara: . Federala Twrnu-Severi n Vâlcea: Argeş: Bacău: (Sub~in$]}CCtorr Vidcanu CControlor.. Inspector.. io a i Controlor. Gr. O dorhei. P. Mehedinţi. Na-idinescu C. Colentina 4*.. Roţjca Codreuma. B itgăoanu I. Maramureş: jntpcolor. . JMihai Bravu libis. str. Controlor. Turda-Arieş. G«*>rgcscu Spiridou Conrrolor. Ludoşul dc Mureş Controlor. Cahxd: Controlor. Gobjilît Vhul Inspector. I . FălrtUy Vaslui: Controlori: Lozbă N.»dov V. F. Dimitreecu V. Mihfiileseu I . Ciureecu CL. R.-Sârat: Durostor. Controlor. (diurnist) Controlor. C. Oonfroîor. Timiş-Torontal. StSnciuhseu D. N. C-tincsou ( î . Y»no"r. Munteanu A m tid e Ismail: ConJrolor. Ciucuri ţii Tercate. Robu Sozont (Bucureşti) Ilfov: Rub-inspcclor. Lugoş Revizor Cont. (diurnist) Controlor.. Sub-inspcctor. Caliacra: • Controlor. Crifttoscu D. Roşea I. Coatu Th. Chira gi-Con stanţa-. 103 bsluci Argeş. Lupescu 'IX. Sub'insjteetor. Im pcctor. Pertanu N.» Coin. Tomescu L. lonescu A. Constaotiucseu Eng-. Moi&cev Yiaceslev Sub-inspcetorh Bodmnscht Olt.GSISţeamt V.. Braşovcanu C. Tfirnava-Mare. Petrescu C. Roman: Muscel Fălticeni: Controlor. loue-seu Ion B.ttaru Tom a I .. Controlor.. VISdescu Gh. Andreescu G. ^ Tecuci: Sub-inapcclar. (Bucureşti). Cetatea-Albă: . MureşTurdo\ Sălaj. Bolizaric M. C O O P E R A T IV II ş i A S IG U R Ă R IL O R SOCIALE Revizor Cotit. Dumitroscu I. Yoicukscti I . Raietu Alcx. Târnava-Mică.. Satu-Mare. 40 Teleorman Controlor1 . Brânzîl Gh* Controlor. G-rs« Eremia^ Griporeouu 3 (Bucurefiti). Zn$pcctor . Inspector. Manolache Gb. Cojocna. E. 'J’igXtnla G.. Botoşani: Sub-inspector. Inspector. Zuvoidn&chi C. Şo». Dragomirescu C. Moldovami N. Solnoc-Dobăcu-.3 (B/irlod) Mehedinţi: Chxşitiău: Orhci: Cara$-$everin. ŢighilLu 0. Tabu lac Gh. 16 Bulii: Controlor. Alba-Infe­ rioară. Dorohoi: Inspector. Remws 1 (Bucureşti) Sub-inepector. Poteraţ N. 8ub-in$pector. Ttenescu Ştef»» Bucovina: Sttb'inspector.

. s<r. scriptelcr şi liberelor practice Popovici Gh.Mateescu Teodor.. Jlotel ElyaCs» PiiBaoî Serv.. lîoadi» 45 Direcţlunsa TeclmlcS \ > \ » Cos22 Co.aliovnry 11$ Constantiucscu Eugenia. inspector g-ral. dircctor g-ral. personalului .Păunesen Paraachtv. Verde 1 !) . sub-dircctor. Tănaso Vusil«$cu 44 Direcţiunea S tatistî=o«. stradela Bucovinei î Camner Conrad. dircctor. N. contenciosului Str. desenator. sub-şei. 33 Spirescu Gb. SlStinenau Alex. MAwtuleJiia 33 Pretoriu» A i. arhitect. V ituog 10 Serv. de studii Dinulcscu lo ajî. Dorobanţilor 103 Aiigcle.seu C. controlor. ad vocafc. Şef ele cabinet-. CJirfouneseu V. Vicol N-loc. Kaminscki Alex. B-dul Col.Briîdcscu lo-an. şei <le serv... Pordca L . 34 Inspectoratul Balneo-Climatcrlc Serv. str. Olt arului 7 Şurcwlcgeu Petre...vor 1 > Ştefiiaescu Ştefan. şef de birou. inginer -mocninc. M ilitari 23 Euescn K . Lconida 21 Vicol J>. slr. şef do serv. Basarabiei 39 lonescu C-tin. W .. YivgiJm 17 Direcjionea Contabilităţii. şef de sorv. Sf-ţii Voivozi 2.. controlului •Giulcseu Victor. Poloa£ G G Şc/t dc birou: Florosc» Marina. Calmi 27 Serv. de centralizare Neaga Petro S. SANATAT1I PU B L IC E Ş l &f. Sergent Panifil Nfi-stusc 29 Serv. Ororo 4 Dujnitroscu «C-tin. atr. Cobitlcoscu 16 Serv. Tunari 2 1 Serv. desenatei". ex-te>'ior A rhitC-Cfi: Care^cki Anlon. luliu. şef tic birou.. A l. ndvcx:at«$ef. conductor. . şei «le birou. ministru. r>5 louwcu -C-tin. d-na. G-ral î. s«f do W:rv... Sf-ţii Voivozi 3 Dr. Popa Tain IM Adt'-oc»// : Alexandre?cu Sever. (laşi) inginer i'ttrhilccti: Iva-iCu Tosef. Uranus 47 Dr. Itaîiovei 4i Serv. Mftntuleflsa StokrCSCU Ioait B. G-ral iJortlictot 67 Viecclîi Angelo.i Serv. M aidanului 2 1 Direcţiunea personajului şi secretariatului’J Buci» Gh-.J)ijn:triu N... (Brsxşov) Conductori: Prie<lerich Eugen.. sub-dircctor. s u b lim :to r . Vasile LaseSr 174 CftlugXre-anu loan. cazierelor. )>r.. Farcul Coniescu 10 Direcţiunaa Generală a Serv. arhitect.rol. secretariatului dc bn ok : Antenov Marin. Dr. Spiru Al. M a rin e i 1 8 . Marin Rose Iii S Prof. inspcctor g*ral.. (Craiova) Grosn Eugen. (Cluj) Ncugebo-ren ÎL.uptes Eugv». sub-dirce»or. (le întreţinere Biliargiu îi. urhltCCi.. Tunari 1 Dr. Col. Hotel Uuioa Marino Gh. Tv. str. Steliaa $ i Barbu 2 Serv. RSspftntiei 31 iŞe/i < T c bir ou: l.ral. Grtne Ti tu. Luigi CazzaviJna 11 G-ral J>r. S anitar î>r.U<J M IN IST E K U I. Filipescu 1 5 Serv. sub-dircctor. SCCxetar ". G liesnw m loan. incite Marinescu .. Si-ţii Apostoli 29 IrtCOVOSCU M ihail.v Serv.. Cortnim 5 Şvfi dc birou principali: l'lttviH’scn Anibal.lr Cfttnrgeu 10 Niculescu N-Jae. Sft. Luroinci 11 Săveanu Radu.. dircctor* Timpului 1 Şefi dc serviciu: Demctrcscu Marin.. sub-director g. de inspectorat .. soi dc serviciu. remstra turei . Martiaescu Gb... L:ise. Labovarv 16 A. Jâinail 25 Serv. O CJiO T U tlLO ll SOCIA LE MINISTERUL SÂNĂTÂTII PUBLICE §1 AL OCROTIRILOR SOCIALE M IN IST ERE DE LA SÂN TE P U B L IQ U E ET D ES P R O T E C T IO N S SO CIA LES M IN IST ERIU M F U R O EFFEM T LlCH E G E SU N D H E lT SP FLE G E lî-dul Crirol IC Săveanu N. Hajdău 2 •Constantinescii Marin. Italian ă 12 Popovici Paul. arhitect. director. Clucerului B. şef (le serv. Mihail Chica 42 PotrOaiu Soriu Al.. Tunari.6 Serv. de instalatiuni Opran N-lae. Vaseior 5S i)csv/wU>ri: Pavel Diain. contabilităţii şi ordo nanţdrii BegneHeu Brntus. E-dul Pachc* Protopopescu 37 htspcctoj-i g-rali sanitari: Or. Sul) director.ii delis Afumaţi Ştehl&csou Aurelia. Ariait Paul..Murgcanu Gii. tanti» 16 Bourcanu Eugen. i:ig. CoSCaclii Negri 5 | Pnntelli l ’loria». ltiul. arhltcct-şei. ŞtErt-cv VodR 111 bc&. str. şei do serv. Dr. Salcâmilor 12 A dm inistraţia ccntraid Emescu Ion» D . veniturilor Siniionescu C-tiu..

cJ. Plov-nei l i bis. E r o u lu i S Baldovia Mariu. insjHî<. sah-dixctor.. şef de serv. Popp C-tin. V ă d ir ă ţ i 14$ Bargbelea Vasilc. Tudor Vladim irom i 1 j Dr. I . D.'-tor el.. VficSrescu r > Mnrgiîu Ioan. G ri viţei 291 Bunescu C-fcin. insp. I-. M oscuna-Sion d-ua. NeguTesco. sub-director. I . Lahovaiy 16 A. şef de ser?. I : Constantinc?cu D-tru. cl." Jîalxjş Aurelia. Sibianu Traian S. str.. M . g-ral sanitar. (cconomat) Popescu N. Ursului 24 Murgccau Gcorgeta. de radiografie C luj Z-roL Dr. Mărcuta intre Vii (Azilul „Rr-gina Elisitbeta. P iaţa Amzei 17 Petrescu Stclian D . Elen» Cuza 85 Laboratorul dc analizit chimicii Spl. lîordca Ioan. Rinocer 4 Toaehitnsseu loaeUim. g-riil sanitar el. Popa Tatu 1 9 Popcscu V îrg in j^ lgnaţiu 14 h'c/i dc birou prins. director Noguteseu Io a n Th-. R. şei de bîrcu. Dcculoseai Chr-. Carol D aviU Zlotoscu N-lac. directorul institutului. directoare. I. director. Laugier Charles.Vutor 43 Direcţiunea Economatului P iaţa An»zei 17 Vorussi Al. A lux. VAleov 39 Direcţiunea Asistentei Mcdicalc Dr. 21 Y'&descu Constanţii. Vasilc Lascfcr 147 bilitate). sub-director el. I. /. sub-director cl... I : Mihttl<. D r. I I (economai)Şefi dc birou -princ. S. Contabilitate) $ cfi dc birou princ. I i Vasilindl I. director.tor el. I. I : loanid Elifcft. cl. Viitorului 141 T-codorescu Pândele. I (contabilitate). Rotuci 1$ Riidulcseu Gh-. Turda 14 Regiunea lll-a sanitară Bucureşti i Str. şef de serv. Dx. dircctor Apostolcst'U Maxim... şef de birou. Ca ragea Ştefan. şei do birou. str. -str.. VişoSanu Petre. *tr. g-rol sanitar cl. I : lunculescu I. EaSohiţiţ. Ciurca Constanţa. Once&cu Victoria. Popit Soare $5 .. I. atelierelor •Georgoseu Petre. şef dc serv. N r Jiitlcescu 21 Chhni^ti-e. 31 (eeonomat) Corf:ura Macedon.. MătdSari 15 Şefi do birou. Mirccscu Floriea. Sa-. Tilibaşa N-lae. i»3)'. Nicolae Filimol» ÎS Dirccjiunca Farmaciilor şi Drogheriilor Origo reseu Blvir. secretar Direcţiunea higiaosi şi medicinii preventive D r. II Şe/i dc serv. cl. g-ral sanitar ci. şef dc serv. aprovizionării st di$ tribufiei -materialelor Ataunsiu C-tin..xycrfi: Angelcsen E u g e n . DincScu C-tin.. Sft. I Şc/i <?c sct'w. J3-dul Teodorescu Gh.u Pictor. T'îodoreWiU M_ Serv. Tiidor. I Motaş C. Popescu Viorcl. -şeful depozi­ Pake 104 tului. I (contabilEtate) Şefi d'i birou yrino. Mibordcu Mibail.. Sf-ţii Voevozi 2i] Faym acivli-vcrificatori. I. (contabilitate:) Serafim M ihail. Şt-efan Ştefan V iito­ Reghtnea Vl-a sanitară Bacău D r. Laljovcry IU A. director . insp. Şticboy Vodtt 10 Regiunea l-a sanitarii Craiova. Jermescu Victoria. insp. C«î»nt««î moaşelM' rurala D r. ct.Lahov&rj 3 (xjoala Con­ tra Iii «o Fetei NicuLestu Silvia. insp. str. Hîicoviţit 8 Christodulo JI. şeful atcliorcior.M INISTERUL SĂNĂTĂŢII PU B L IC E Ş I AL OCROTIRILOR SOCIALE 111 Serv. Fior Potre. PlcvnCi 7ii Dales-cu Zoo. Şthlicy Vodă l-ft Popa Marin..j Depozitul dc medicament?. Negru D-tru. Glineanu Domitift». Cart. A .-tor general Toporeanu I. sub-director cl. p . director.i>3tu Ştefan.. sub-director el. sub-director el. ci. Al. I : Andronesc-u loftn T-. insp. Dr. Str. I : Cristescu Lucia Regiunea V-a sanitară Galaţi D r. O. director.. Petru-Tci 47 Serv. -Ştefan MinXilcumi 1 1 f\ t0CG. cl. -(conta­ Ghica Matilda. cl.. 3ub-dirc<. Rjidovici S 1)?l>oztt\cl central dc ccouomat Stcfanescu Petre. director. Larabescu Gb. Al.Spitalul Filuntropifl Popovici-Lupa. cî. g-ral sanitar cl. sub-ili rector. . rului 30 Chimişti-şcfi. f arinaclisfc-ţeî. I. Moşilor 152 Protopopescu C-tin. {coononiaLj Şefi dc Jtlrou jnm c. Piitftrlîtgeami Elena. lerbilrici 3t Şefi dc scrtîciu: Ioncscu Cristian. j dircctor. -Mihiiileuuu Eliza. cl. Eliwi. dircL-tor Andeiatle Huralarob. Virgtliu 17 Regiunea IV-a sanitară lirasov )Jr. Manoloscu-Mladian N.. Dr. g-cal sanitar cl. Felix51 Roscoberg Lucia. inspector general a! farmaciilor ?i clrogue riilor din ţarii . Dogari 41 ■ iansLCi Elt-nu. Splaiul Brâncovcnes^ Lfro-ahi$ ?i • ren ficat ori. sub-dirc.I I .. Ifiicscu l>cin.iri Zalmriu $vfi dc birou cl.. Valislav Matei Regiunea ll-a sanitară Piteşti Dr. I. Matccscn Alexandrina.H*n Oprtşnn. dircctor Neaga Alcx. şei do sorv. Punait Eftimic.. cl. Iorclac-he Tudor.

dircctor g-ral. Oazacu director Petre-. Vere? Aglai*. 2 Î- Şefi de serviciu: Gbiţeana Ioau. Economul c Epamiraondn. D-. inspector g-ral. cî. . (şeful cancelariei! Şefi dc biroic princ. Tîinăsescn loan Şefi de t>iroit cl. Preluo gtrea Polonă 12 B. Şefi dc birou: Blanciort Eugenia. tilor 4 Elias Gustav.» GLiţulescu Victoria. şef de birou. direetor. Constantinei cu 3 lam audi I-. {şeful cancelariei) Kir. (cconomat) i Vaite r Nicolao P-. Ghiţ& Boiangiu 4 Gcorgescu V. 11 Şef* dc $crt>. Filipescu 4& Constatîncscu Aurel D. Popa Tatu 21 Jîoerescu Neu«u. I I : Ploren N-Iae. (cconomat) V:isilievîci Nicolac. Popa Son re 64 u) Iiii oul -aWn'tv i Vietor Iosif. (cantabilitate) Costieseu Anibal. liiirbnoeanu S. Burchi C-tin. insp. str.. Dr. Sfilceanst Aure­ lia. lonescu Titu. C. I : Gal Elemer. C. Gcorgescu Marin.112 M IN IS T E R U L SĂNĂTĂŢII PU B L IC E Ş I AL O C R O tlltlL O S SO CIALE Şefi dc serv. Psatta O-tin Şefi dc birou ei. Rndovan Elena Şefi dc birou ci. cosier. el. Snsau Dum itru. director «3. Vasile LiuSfiftr 119 Vlildescu Alex-. 13 Septembrie 137 loan. I : BMJituiSC U Marin.. dircctor. I . /-• Ioanoviet Dumitru Şafi dc serviri» ' Polic-bron Toun. (eoonoimn) Şefi d< biron princ. Sandu Nicolae. ănspectur contrai. linsp. director.. insp.Vibai Bravu 26& . Damiwt Aurel. / . (contaomtate) Trmbcv Teocîor.iec(orafjr/ ceW rvl Botez —«gen. (economul) Şefi dp hiroii princ. Idiroctor Şefi dc ser». lonescu An "el a M. N. sub-dircctor g-ral. si rad a Polonii a ) S e rv . v e n it u r ilo r v i c o n t a b ilit ă ţ ii PcipovicL A. el. Muuteanu Gli... RotuanS. ţcî de "birou. Muzelor 11 F ilitti Alexandrina. g-ral sanitar < * 1 . Pas. sub-dircctor. I . dircctor cL. dircctor. ţ)eî de serv-. cJ.. I: Fotincecu Ştefani fc. i : CioarS Gli-. I : Direcţiunea 1 1 Vagabondaj Putiş D-trn. Maidanului oC . lonescu-Barţcm Apostol. 152 Bl3ncfort Al.1ly Eduard. inspector g-ral.. I I Şefi dc sero. şei de birou. Moroiu. î?tiri)e>* V ’odj 21 Şefi dr birou: Agapiade Miluiil. G3iv ^ef dc serv. Thott Marin Regiunea Vill-a sanitară Cernăuţi Dr.. cl.* Şefi dc birou princ.. Vioi 17 Glieorghiu N. OeoluEui 4 Băltit Angelu.cl. Şef dc $crv. Radovici 3 D irccjiunea III Autorizare şl Control Gal an Atanasie. Aleea Grant 1 8 Reoiunea fX-a sanitară Chişinău lonescu O. I : Răcoriţi? Dim itrie Şefi de birou: Duinian Victor. vl t : Dim itriu Vasile. (contabili la le' Scfi dc serv cl. (contabilitate) Maior Ludovic. I: lonescu • Nieolae.. I : Dogaru Coraieliu. Zefirului ÎS Dario a Petre. Ma­ tei v©evoci u d M ihail N. I I : fiinţase Alex. Mitiu Pascu -xntoneUX. inspector central. (cconomut) Şefi dc birou pnne. (contabilitate) Popovici Iosif. Carol ina 12 Dr. (şef ele ennccli*rie)i Ş efi dc serv.. Plcşa Ioaa.. Vişinilor . Murilşcanu Pom­ pei. (contabilitate) Tsluta loan. Lipcaniulni 3 GrigorC&CU Gh. cl. general sanitar cl. C. Regiunea Vll~a sanitară Iaşi Dr. Domnita Ruxandra 4 Costea Aurel. Folouă G6 Popovici Eug. ^os. Cluj Dr-. cl. Juraeoni loan. i g-ral sanitar dircctor Dr. Ic. I : lonescu M. (ccotiomai. I : Thott Curo). f : lîreHuiceann Gh. l'eudctaf Emil.. Polonii 97 Chjriaccscu C-tin.. ci. G-ral Laliovary U 3 Constnntiaeseu C-... LSztfrcscu Vasile Pirecţiunea generală a asistenţei sociale Administraţia Centrală Dr. director Şefi dc serv. sccrctaruL comitetului centrul. U iiam uhu 1fi Direcţiunea IV Administraţia Fondului de Asistenţă: Petrescu Anghcl. Pascal Vârf.. Dorobar. Ghiocei 2 />iî. S ili vostru 80 Oălciurescu f-tin. Pasca Septimie b) Serv. NicoUlu Joscfin». Cobulcesc». Despot Vodît 21 Reeiunea X-a sanitară -Arad Dr. şef de nerv. J. Cosma D-tr». cl. al. ţef de serv.. contravenţiilor c) S e rv . inspector central. g-ral sanitar cl. iuspc^tc-r agro-tiom. Jî-dul Paclie Protopopesett 30 Direcţiunea I Ocrotire Ccrkez Emil. G. Clemcnceau ft Vidraţcu Petre. ci. insp. Romftn 23 Regiunea Xl-a sanitară. Şefi de serviciu: Vilei QSclii Alfrcc! flicscu T). o r d o n a n ţ ă r ii ş i c a s ie rie i Popcseu V. (sex <lc cancelarie) Yoinoseu Ctaudîu..22 cl.) Şefi Ac birou princ. suh-direcLor.

Dftviln 4 Dirccţlunea Asistenţei Sanitare Z-lotoscti X . d iw lo r . . D r.. Dr. D r.i Prelorinn A l. di:«-tor gnneral Schitu ! Prof. Ixvor M Peteulesou Qh. d e c o n tro l Dr. Timpului U D nm itriu N v sccretnr. liordea T. D r. raportor. LascJtr 82 J/c m b u i: L ‘ vo(. Popovici !N. 'diirorg. Dionisie 02 j Prof. B-dul Lasdtr | Cntargiu « 0 Comisia Chimico-Farma-ceutică H otiuauu Gh. Cernica 13 D ire c ţiu n e a Generală. sanitar. D i. . ud votat. Minoviei Mina. Oiouisk* 3$ Şefi dş birou ■ Prof. Daniel C-tin.. Viitorului 30 Dr. Cortului 5 Şcorţerinu Marin.r In. Lascilr Ca. Prof. Spl. tnrgiu Dr. larnmciiii. -linuii . GhoorgliiH S. Aron Ploriau 4 Bacin Gb. Nicbitu Maria..1.. Mcut hyiî : G-ral Dr.. Cnu/Jişi 3 Prof. Moşilor 10 1 m onbru consultunt. Tiitbcş V. mcriic-şcf «1 serv. legist.in. farmnc'&l. fxvoi 14 zouă 21 I D im ii»ut X . preşedinte. 1 ACurgilu T . Al. Căiuznşi 3 l. membru lon. Dionisie 20 Consiliul de tflglenă Industrială L5r. K cjiem & u Gli.-. [ preşedinte. şof <le aer**. li-sini Domniţei 25 Controlari-fivuuda ri fonia b> l> Guriţ-it Ionii. Dr. secretar.il i<le M .. B-dul Perdinaiid < > 3 Prof. I'iiim on lft Consiliu! Sanitar Superior Dr. Popişfe-anu f . preşedinte. inginer.! ui sie 3K Purf.sullanl. Motnş C-. Glicorgltiu K . Dr. (Sibiuj Alecn Toi iota D r. Diotiisi« 27 A lexandm cu lucoU.. ^Basarabia 25 D r.rantt A. Mcsinccscu. Dionisie 98 D r.iteraniii 23 D r. ş V. Inginer».. Daiviln *l J{i1<îul<!M... Davilo 8 Darvari A Ur. Aughelovici M. veterinar. | Dr. N Filipescu 14 *j Dr. Luteranii 2 :5 Prof. Căuzaşi 3 N aţio n al I. farmacist.7 Prof.o iţ s o c i a l e 113 Prof Dr. D r M anolw m D. sccretar. D. ebtiuist.. (Sibiu) Pretor:a I» A l.. a O ficiului Prof. Manîcatîde M. Dr. oculist.. Da. Spl. dc chimic ftiio u l cttynclcTor <fc indcntitatc k'rof. Imctc-riolog. Gri vi toi DC Solomon C-tin. seeretnr. Dr. (Inşi) I< ■ 'spet toi i fin anciari: Pretoria» Al . (Cluj) NTiculescu CoiiHljis. Kegulil 21 fuic-it C-n». TArguG-ml Dr. N>*ipiui 20 Prof. Dr. Direotluaea Administrativă v 'preşedinte. (Un:ci»r j.?i st«li8trw i Prof. 1> ■ Vinlih>s.. Vicol N. I>i. fuimacist.. D couV m u Cl«r. Marin 1toceli: 37 l*i> Dr.u Alex. Daoriisie fi? Prof. G-rnI Bilrttulfsco Ştefan dbvetoi. higienise. Dr.. Domnita BSliuja. Polîzu 1 1 Pruf. IJnnoseii C'. chirurg gy«ecolog.şef do biiou. Obreja Al. Alcoa Izvo. Daniel C-tin. chimist.-rul ni serv... Babeş ^■ .. Dv. Omie Tifcu. SAN’ĂTAŢII PU BLIC E ş i a i.U lX IS T E K 'Jf.. Lnltovary 1(5 A. sauitar al Capitalei higieahi. Aleea RigM cm hrii: nftiiît.. Co-rtului 5 5794-1 S . Dio. Frnnt-imt. advocat. 0. Minoviei Minn. (inşi) G-ral Dr. iitnirolo*. laeoboviei lacol».asistent» Sii inislieniS. bnelerialog.. directorul Spitalului do Copii. Dr. Mav. inspector g-ral al arma­ I tei. Zalnaria A .i l." Cami:iul Studenţi­ ■ lor în Fitrmnrit! Comisia Mcdico-LegalĂ ffironl ncroln u . D i. |>3eşo«lintc. B-dul Domniţei 10 Administraţia Centrată Prof.. Cilmpiilui 22 . Î5:i :k. niamoş.. Dr. delegatul consiliului sanitar supei îor. Oroio 1 S e r v . Mnnic. Siaicovi-ci X. Dogarilor 15 Comfslunca Administrativă şi Disciplinară Prof... Spl D r. Staieovici N. int-eruist. dircctor general ni serv. internist. in^icc-tot centra1 . *«rf <îo biiou. (Anul) Prof Dr. im-iiuK'isC. Racovitil N. Şumulcnuu C. Boteanu 3 Bcleut J%fiiil. V.r f. D r. Boivlca I . Obrcja Alcx. •! Prof. Antonul l!Sc. H-dul LusoSr Catargiu «0 Bfide&cu Gh . advocat. şef de *er\ . 1).alu Socrat. Spl.st. 4 : M em brii: Alirccn V . CsmfftCUJsino I . ^i*f tle huo». Nvoiviarif. Dr Danielopol D . Dr. Minoviei Mina. Spl. 1>j..oli^-n D.Amz:i. Col. Uoilea. sanitar.J vilii. Dr. Ceniseu 11 Meheg Xata lin.ouol -citoin-! BriCcwu Gh. Stradeiti Bucovinei 5 Iui lin I • Dr. Cobîilcsficti C Prof Dr.'. B-dul Domn itoi !0 Jlcm l/ri: Prof. *ceretai.:. fnrminîtKl. Puşca) iu Emil. Iz­ vor 14 Grigoriu Victor. E b u a l ’hcrckydo 2 0 Mctxucr Natalin... D r l. V. Dr. ^Izi-fi) Atntifisindc \iuc)>u. Spiftarolui S Prof. o n u u r iia i. X. membru consultant.. Anjtkt'tovici M . Kiili.. Al b»hovary 16 A . 'Aron Flori an 4 Ptot.

era.L! î • j. 31 Marele S ta t Major General do divizie T. No. S î Voevozi No.I.Aon Davibt No. 30 General de brigadă. Aleea iîîank A. l1 olc«v. No. $ef de Stai-niajor.ii.npescu Alexandru. dircctor smpes ’ior. ţcf de r?tai-major. inspector tech«ie. Dori.. inspector general al aeronauticei Xocot. G e\ Alexandre seu No. 12ot>uoimi Virgt]. 2S S ta tu l Major Regal General do D iv m o Adj. Cl Direcţia IU Artilerie Colonel Ciea T.ci No. S General dc divizii. 2 Casa M ilitară a Alteţei Sale Regale Principele Moştenitor Ceueral de brigadă Adj. * 2 bi* Xjt.or No. 125 Inspectoratul Technic al Geniului General do divizie R azu Arîstidc.. A na D a v ih No„ «9 D ire c ţiu n e a S u p e rio a ră a Aeronaikticei Inspactoratul IU Armată G e n e ra l rlc brigada” TTentzcseu V a s ile . I* Inspectoratul Tcohnlc şi Uirocţia Superioară a Domeniilor Militare General de divisde M ihail Ştefan. «eîut 11a* relui-Stnt-Major.. lîvgchn. şof do cabinet. inspector («chitic» liotei Palaee Comunelor Pantnzi şef dc Slat-naajor. 16 Inspectoratul Technic Sanitar Medie inspector general Po-tftrcn laeob.. ser. 3 Secretariatul General Geuorftl do brigadîi MunU-atui Alexandru. RcrzCi 38 Colonel Popcsc« Ioau. 71 Inspectoratul Technic al Intendenţei Intendent. direc tor.l de brigada Botez Mîrecn..j {ier iov Ritneusa ncral de anuat&. P u i.1 D. General dc brigada Z"Uu S rictor. Gb'mcseu îoan. 51 General dc i>rigad3 Nieclae. Doroban­ ţilor C7 Inspectoratul Technîc: al Artileriei General de divr/io Refcren-daro Alex. Direcţia II Cavalerie CUonel Jîottescn Toan. M ili­ tari No.0 Direcţia l infanterie Colonel Coii. Ftdix No. ftirlicy Voiisî î *. ţcFul serviciului secîclsriatuln» iron. inspector io cli­ nic. director. dircctor. 25 Inspscioratul Technic al Remontei OiMieiv.-Colonel Teodorescn P. şef dc -Stat-major. ScMtu Miiguve. Niculcseo Risca. -li (r oueiul do flivizic.*. Inspectoratul Tcchnlc şi Direcţia Superioară a Armamenîului şl Muniţîunli General de brigada Lucesr» Thigcuiu inspcctor technic Ana Davila.D E BAZ1ÎOI MINISTERUL General dc divizie M ărdăr«scu Gei>rge_.'iri No. inspector Cech»iic. G-ral IJ. Coslache Negri No.1ţ Cftuspiticanu No.stauubiolic Grigorc. No.e«. d ir e c to r su* Geuerul de divizie Petala Nicolao inspector ge. Voevozi No. inspcctor technic. Ana D aviia N-o. sccrcfcar "enui’. snspcclor iecliuic. Principele Caro!.crflu'lot.iu MINISTERUL. S R. Arcului No. Ei noecr N'>. * 1 7 Inspectoratul Technic al Cavaleriei Geaor^l dc divizie Sinescu N f inspector technic. 2$ Inspectoratul Tcchnlc al Infanteriei General dc divizie* Popesc» loan . 30 Colonel Pîîliiaeann Aim tase. inspector tcehnic.Direcţia IV Geniu.ims No.Panaiti-^uu Şsefan. Vritjitoa. No V. AngeScscn Paul» ţofoJ Casei tnilita«c a M S. IO . sef de Stat major.nată General do divizie Popoviei Torsn iof-peetor gene­ ral de amia«. *eî î<: Stat major. 2 Inspectoratul Tcchnlc şi Direcţia Superioară a învăţământului Militar General «io Divizie R njînsk i N . îu lia TEaşdeu No. Parcul llonapiiitr ţ-tuula B. 5 Inspectoratul General al Aeronauticei A.ro» 2 1>îb Colonel Corrin Al-. Ana S)j i vjla 14 Cabinetul Ministrului Colonel CiuporeS Nicolao. i. «cf dc Siai-major. No. Stc'i-a Nu. Aurel Vlaicu No.genere 1 de sirnj»t&. îO Biroul Decoraţiilor Colonel Adjutant 'Riîdc»ru Nicolao. A na Davilsi No.-colonel îvîiliî-til Alexandru. Cem tî M ilitar Inspectoratul II Armată Gor. P. str Popovici No. Dr.«vcul Ijonaiparto str. Spitalul m ilitar „lîeyina tiltentict»8 ^'olonel Opran Nicolao. :>5 General dc brigud* Constantinescii >.1 do divizie Strstiicscu Dum itru. Condccsscu NicolaC. Xnluvsiri No. «ub-i-cful Marelui-Stat-Mnjor. Sf. 4 . Sf Apostoli No. director. jnîntstvu. inspeeW. Sapicistei il t • ^. Al. DE RÂ Z B O I Piaţa Yaltos* MSrJicineamt atr.m l. lî Principele Moşteni­ tor. 11 Inspectoratul Technîc al Marinei Contra-amîrai. Moştenitorul Tronului. ţci d > * Stat-mujor. 22 Inspectoratul 1 Ar. ţeîuî biroului.General MTartae Ion. ţeiul Casei m ilitare A S. ţeî de Direoţlunea Superioară Technlcă Slai-majoi.

Int. LoOnida 1T Colonol Partonie Ilic . sob-şcful soi. t '. X/Gcot. «aiul serviciului. ' ' . Mihaâl Cor nea No. 62 Direcţia VIU Armament şl Manlţtunl Colouol Prcsbiteriap Constantin.i Eretici. S Dlrscţta X I Tcchrioă Serviciul Contencios Genoral Negrei Gabriel. şeful Biuroului I I I. B-<l«l Fer clinand. Ştirboi-Vo»IS ]84 Mator Valeeseu Matei. .. ÎS. şeful servi. 40 _ Scrviclul C ontabilităţi lutondant geneTaî de brigadă Martac Ioan. şaful Biuroului I .Bazeşti No. Plovnai 236. Sl Direcţia VII Intendenţă Intondaut «oloncl ■ Florescu Constautin. 40 . Dumbrava Roşie 18..l3oa N. şe­ ful serviciului. Ştirbei Yoclă SI ■Glonoral dc divizie Holban Ştefan. nescu No. ? i bis vioiului/ Vroţorici 144 Serviciul Personalului Servlolul Remontei Colonel îve^r-eanu N. Austrului No. $tr. '< 0 bis str. G-ral G h. Stirbei-Yodîi 146 Colonel Mari «osca Gl».. sic. Alexandru OrXscu No.Sanitară Medie colonel Dirai triu D um itru.-Colonel PoenwruGcorso. L t. Tur. vV •' /DJraoţja'V Marină ' . Coriusacu) Str. Micleîcu 1(curie. Temişana No. Buzeşti No. Xaeovaebe lacob. Sâr­ bească No. •Comandor. dircctor. 2 lutondant colonel Ne da M ibail. ' : •• . Polonă (Parc. Vicol Alcx. director. şefut aerviciâlui. 25 Ser violul Geografic al Armatei Ceneral de divizie Toroceanu Hadu.. C tip itani: J. G-rtil PrctjŢeorgesc»! No. Victoriei 'Colonel Petroviol \A1cxanclni.Izbă§e?cy I. Mircca Vodă. . Ştirboy Vodă SI •Generai Stângacii' Ion. 3B Iuicadattt colonel Nancoviui E m ilîan. inelul QenoraL do brigadă Pavelcscu Ion. director. Med.istSsca4iu K Mielcscu Râul. 22 Corpul II Armată Str. . şeful secţiei. Sf.• Sccţla Lichidărilor eiului. sub-şeiul servi­ ciului. 34 Sedjla laatiJlel Direoţla VI. Aleea Cogîtlui> . Generftl GrigorcsCu Alex-. ajutor.. Angholeaau 101. B-dul Lasciir Cjitargin 33. Rmneoară 17. jl/rtior»: Lovranticv M ihail. A}>ostoli !No. ţoful serviciului.ocolcncnli-coloneii: Toodoscu Ioan. ‘ Seoţia Recratărel Colonel Tari Nicolae. ‘ •• ' t Col. Vospasian 2G.. A na Davila No. i> Direoţla IX învăţământul Militar ■General dc brigadS Cerkez Leon. Crassu. strada G-ral Ljxlicivuri No. ţelul serviciului. Şti rboi-Vod& 1 8 * Int. Scrviclul Controlului Intondant ^cnaral de brigadă M andrini Petra. str. Sevactopol 1 4 . ceams No. şof do diviziune. G rivijoi No. Maior David Potre. ţeful serviciului. Locoto\c)t[î: CorastantiaicaCu Ioan. 5 Direoţla XII Domenii Militare -j Intendenţa Stabilimentelor Centrale •Colonel Sion Gabrăd. strada Tudor Vlaclimi nîacu 30. sn Sî. sub-soful « o fic iu lu i. Ştofan No. director. Berzei No. GrJ▼iţoi 48 . şeful Statului Major. Ko»io Eduard. B-dul Elisalbeta (3 0 Orleami I^an. A na Davil'a No. A na D avila No. I Maior Pwrvulesen Gb-.t--colo»cl Bcroniade Constantin.. .tntul Pjeţii. eomaudaut. Dobrotcafft o. Dr. B. 103. 2 bis. director. . B-dul Elisabota No. ajutor. director.'. sub-aeful scrvtcinlui. director. şef do diviziuno. şef da diviziune. Gonor.=115 M IN IST ERU X DE RĂZBOI — CORPUL ir . No. 34 L. . Sfiîntul Constantin F t> Comenduîrea JPîeţîi Bucureşti Str.Ă B M A X A ’— COMENiDCJUlEA : 1 . Colonel Maco\ ’escu D um itru.. sfr. G ândului 1 i Intcndant colo-nel Ivanovici Alexandru. Prelnng. 38 Int«ndftnt colonel Aloxandroscni A l. 0 Direoţla X Aeronautioă Colonel. Colonel TVUaru Ghcorjjbe. str.-»! Constantina seu Ilio. director. şeful Biwroulni II. Protopopcacu îîîh n iL şeful şccfioi. CoMnand.

medic cS-pitan. VJicSroscu I No. Crişnua 2j>. şeful 'serviciului. Sctliu dc filiOtCruptC G in rea Gheorgho.. medie căpitan. farmacist căpitan. Serviciul rjenito-it. secundar IV . comandantul trupei. Bucovinei 3. medic colonel. secundar I. şeful servi«iului. medie -căpitan. G-ral Angokseu 3$. La spital. medic colonel rezervi. secundar I. M ulgnnd Marsing. medic căpitan.căpitan. str. medie Lt. eu aprorizinnnrOt. medii. Serviciii-t da Imale contagiouiv Gdrăscu Constantin. Longhin Scarlat. secundar I . şeful soCfiei lî-dul Jilisaljcta 30. «ecumiar II. farmacist snb. medic It. i-fnmic Lcrbulcscu Constantin. medic co’onel. Obogoanu lîugCniit. mrdit: eo'onol. administra lor cSpitan. Bagdasar Dumitru. modic cSpitan. fjloian Constantin. modic Căpitan. Calea Victoriei 1 1 5 0 S frv ic iu l titomtttolof/tc operativ ConstiintiiiesQii Xicolac. şeful serviciului. Dr. Zaharia loan. . stagiar. necundur I I I . Serviciul O culiitic Dinalascu Vasile.Mihail.-colonel. secundar 1. secundar. Rodor Sami. Dumitroscu C-cin. ad-ior lt. şeful serviciului. I I . sccundar II.Fr. str. B-dnl Schitu M$gurcAuu 43 bis. Apolodor JG.lpilan. Ncţtcanu Siii»ion. str. Serviciul / / (.. secundar I. str. lîadovicî 12. locotonent. s«f<:3 serviciului. secundar II. medic coloncl. Panailescu Vasile. strada MaKopol Î L BordcsCu Constantin. farma«i«t căpitan. secundar II. A quila 11. sccund. str. se­ cundar If. Constantin. La spital. lîacovwmu Virgilîu.11G' S P IT A L U L 3XFMTAK Spitalul M ilitar Central „Regina Elisabeta'1 Slr. La spitiil. mediu căpitan. G-ral An-ţclvscu 143. str.. Cobălccscu 43 bis. lî-dti] Domniţei 7. La ftţiital. medic c*pi<an. sccnnd. . modic maior. Plavnei CO. Splaiul G-ral Mngheru 16. modic coionol. Gilortoanu Ion. Ana D avila 20. str. şeful sorviciului. inteudan* colo noi. medie căpitan. medic colonel. Popesc» Constantin. sir. Coreul Militai* Corpul JII. str. La Spital. P itar Mo* 15. Stăncscu D. Văcăreseu I No. mediu maior. Constantin. med ic colonel. IST Popa M. Clucomlni 35. Bucovinei ÎS. Simiui D-tru3 incilic It. medie căpitan. MihSilCscu C-tin. «cfal *crviciului. G-ral Angelescu 98. secundar I . Florcseu Alexandru.. Scrviciul medical II. şeful servi­ ciului. slr. medio maior. Serviciul dc boule vencricc S&idao loan. secundar I. Stcooscu Petre.tr II. =»tr. La spital. modic colonel. str. Piţcu C^ioni^iL‘. La spital. lonoscn V irg ilin. ad-tor <?tl». str. Bordei >17. B-dul Pac ho 29 lît. Ana l)a vi ia 20. str. casier. ofiţer eu t-axarmarea. căpitan ofiţer. Tiifoul in lriîrii şt (Xţirci bolnavilor Oblu M. ssr.tborutnrtd centrul dc haclcriologie fi tuifltomie patologică. medie căpitan. Piciorul Origorescu i>. ser. T rifu Vn»ile. administrator snb. Colonol Albw 9. Ilio Dum itrii. secundar.MaltopOl I I bis. D r. Bibest-u Joan. Pastenr 43. ■Seruici'ttî dermato-xifiHtic Hiescu P.. secundar Jabnvat» anatomii» patologică. Panaiofc îf-lae. strada îjtirbey V o i5 In. str.-colonel. raE. i>ui r Cristian Eujj-cnlu. juciindar ]i. medic căpitan. Angliei loan. lofml spitalului. ajutor d« casier.-colonel. medic căpitan. secundar II. Brătoscu V ifgiliu. secundar 1.ltc culuncl. Serviciul oiorvioltiringelogic. G-ral Angolomi 103. •Serpiciicf lonlelor i>ercO« S C îîoica D-tru. Lidiortitorul tic. Teodoreseu Dan. C-tin. contabil în materii. ad-tor locot..-lt. medic-ci? pita». BrîltSşianu Gh. Niculcca 21Andrceţcti . ţcfiil laboratorului. medie căpitan. ionoscu Teodor. L-.Liuitru^ in<Hi<s căpitan. Serviciul medicul . V ii­ torului 91. medic căpitan. medic colonel. modic c. Sfinţii Voevofci 12. medic căpitan. Plcvsaoi ISft. M ihail Cogiilniceanu 43.nmmftzonă 4r> Serviciul I cldrurţjicut JJutoittnu M ih ail medic « . modic It. Popa Tatu it0 .-lt. medie căpitan.-colonc-î. Mitran Alox. Itotaru Constantin. secundar.1. Constantinejcn 1). Serviciul nlO»i(Ct>lo<)îc htcltnic StaicOvici Evlo^hie.» r li. şeful bi­ roului. sccundar I. Bistriccan lircmic. G riviţei 121. şeful serviciului. strada An rol Vlaicu 3 i. nui. slr. Serviciul admiri isl ra fi< : Luaăncscn loan. FijrJitcicrVi 9pic alui ni Gboorghcvici Petre. ţeful sOrvieiuUii. strada G-ral Angolegcu £ > ■ !. şeful servi­ ciului. farnir<ctsi maior.-hirurgiial Kotez Ghoorghe. Ştirbev Vodă 111. S. La spital.gestionarul farma­ ciei. mc<lie colonel. Conse. Popa Rusa 28. ţoful ser­ viciului. secundar II. şeful servi­ ciului.-lt. medie căpitan. secundar I . Moşilurtfl. secundar. secundar. ArsmS Octavian. Clucerului ?. şeful far­ maciei: str Temisaua 4S. Trupa spitaluiui Dumitrescu D-tru. laeobcscu Einiliati.

Putu cu Ipă-Bece 53-57 .Iil H lIACTHl>Ift Y-MPE/K^EHIH ÂLLAMI fiS MAOANJNT^ZÎIfcNYEK Cfiompagne M ott BUCAREST Str.DIVERŞI INSTXTUZIONI• PUBLICI E PRIVAŢI PASHHH rOCy^APCTBEHHÎ. DICTAT ET PRIYtiES DIVERS PUBLIC AND PRIVAT INSTITUTIES * * * VERSCHIEDENE lSTA ATS. DIVERSE INSTITUŢIUNf DE STAT Şl PARTICULARE • INSTITUTIONS DIVERSES.— PART — PARTE — R E S Z — ^ e ţ ţ .UND PRIVAT-ANSTALTEN • • .ii PARTE — PÂRTIE — TEIL'.

' : CASĂ DE EXPEDiTIUNI INTERNATIONALE •rs s r ifb n liin W. Vămuiri. Inmagasinări. OTTEN TWejrame: n E H IT I I I 171 II &C i* Tel9f0. vămuiri Bucureşti» Strada Blănari No. 9 “ n r r 139 (am POTSDAWEB-PLATZ) POTSDAMERSTRASSE T ransporturl Pb la n . Etaj II FILIALEj[ŞI AGENTU LA TOATE PUNCTELE VAMALE . TELEFON 5781 A A . -Avansuri pe mărfuri. REPREZENTANT GENERAL PENTRU ROMÂNIA: „UNIVERSALA" Transporturi internaţionale.i din R O M Â N I A Chartare de vapoare pe mare. Asigurări contra tuturor pericolelor.BULOW. Transbordare pe Dunăre. Dunăre şi pe Uscat spre .

LLES — DE CWARI7C. bibliotecar. — ECOLES. ■ Moificsa» Constanţi». Rom an Ciorogariii P. lî. SîixhJ Ieromonahul Cftlist lîădwleacu. Cristache Staucu. M itropolitul Ardealului. sub-director. P. S. P . Cioc*un î* M arin Proţescu î» D r.— CEfiCLES ET Ct-USS CULTUL — CU LTE — CULTUS Sfântul Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române. — S-OCltTtS OIVERSES. Vadului şi Felec«n u lu i. Visarjon P itiu . Pimcn Gcorgescu I. M itropolitul Jiucovinci.t«Jonouici ii f> ? » i» Arabului. Arhiereul Evyhcnie PUcşteauti „ Tcofil RUjnniCCarţu ii i i îj F. Ja s tin ia n Tccitlesat . loxdfine&cu M P . Vasilc Tatno^sebi Cancelaria Sfântului 5inod X*. ■i i> n îf ArgesuJui. Th. — OFfEMTUCHE. Har ic Te&dorctc-u „ „ „ . — CULTURELLE. Gh < ■ »(«{ic Ţficulcsc» f> rt r » ? ? Hr. S. — CLU8S DIVERSES INSTITUTIONS RELIGIEUSES.olici 7 1 I . S. S. S. — CERCURI $1 CLUBURI VERSCHIEDENE ANSTALTEN P. Episcopul Caransebeşului. DLmitrio Daft Preot Gb. Negoiţă !* Şt.PRESSE. Xioltilo Duma Dunărei rle jos. — DE CARITATE. — ASSISTANCE PUBLIQUE. Cuv. Antim) : Si-tu Sinod (Bis. Joşi/ Rii<lcscn „ „ „ y . — HdPITAUX.S. V£rg. Ip v lit TurJiovsclii 7 » D r.-Vâlcea P. Episcopul lîflrnniciiliit st X oului Severeu.DIVERSE INSTITUTIUIMI RELIGIOASE. Or. Polfttul (Bis. Yariolom-cu SttXncutu. Aiamcseu rr îi ilc'lhisedec îlâ r z a •* IJ ^ic-ment Bontca . Ep-iscopu. S. Ceorgeseu » > > 1 D . — LA PRESSE. f* A ntou Stefăncscu a C . Meotarie Cotlarciuc J. M itropolitul Moldovei $ i Succed. Arhiepiscopul Chiţinăului.colac Tvan 1’. S. Simcdrea. — WOHLTETlGKElTf. Antim) Pr. S. Str. 31unteanu !) I . S. . „ Cctâtei-Altje. Luchiun Tritcamt Buzilului.HILFS LEISTL'NG. Oratiici-Muri. S. — SPITALE. Miron Cristca 7. Armatei. — ŞCOLI.. Curtea Biscmei itr. Cosm-i Pej’ h o v id P. — SP-ITAELER . A ’t'. ’> P . Savin . GAC')"0)14)C #iîî$fre«7>N P. Episcopul ITotLuului. Popeacu-Moţoai a Şt. — CUL7URE. — ASISTENŢA PUBLICĂ. S. S. P..$i]or. Episcopul Clujului. Guric P.VERSCHIEOEPJE VERElNE.A ntim (Curtea Bisericii Antim) Sanctitatea Sa Patriarhul Dr. — CULTURALE. P. Episcopul CODdtAîitei. dircctor. — SOCIETĂŢI DIVERSE. Icoaomul Constantin Nazarie D . Or. * V S. I poli t lltid# u{cantt „ „ G riţ/oric Itotoşăncanu „ m Tlarion Ifitcăoanu i. Dr. $.1 RonianuJvii. Arhiereul V alcrian Craioveanu > t » > ?l»ton Pfocşlcan» • > u Dionisie Isrnailcanu v > i. Suudru Dr. Manca Brutaru A ‘ A ntim 1 . Nicolac BĂIan J. S. S. — PRESSA. S. S. $. S. S. P . — S-CHULEN. impiegat. Palatul Sf*tu. Cuv. S. S. intendent. lacoo . Arhim andritul J k Uu Soribatt Dionisie S im o ne m t „ Ghcnadic Carasa V. Vusiliu I .EUGlOCSE.

ajutori !iis.ahovnry SO llSduleseu N-lac. Parohia Popa Chitu Bis. Curtea Catedralei Patriarhiei I o u c s i m i liobort. I I I . AdoiwirCc Mair. prsot-paroh. Sub-dircctor aswor. t-ei de serviciu cl. Smcdrca. str. Curtea Catedralei Pa­ triarhiei D irigintele Corului Cucu Gb. Curtea Catedralei Patriarhiei Pr. Antiopa. L'couom Xegulescu Gh. Cbiriac. Curtea Ca­ tedralei Patriarhiei Icrodiacon Vioaie Andon. Palatul S i. I. A niim ) Arhiin. Subitul Darvari lonescu Deoictic— Bînescu P.. preot-paroli. Si-tu Nieolnc Tabaci Popescu C-tin.PA T RIA M IT A B lS E R IC E I ORTODOXE — B IS E R IC IL E ORTODOXE ROMÂNE Patriarhia Bisericeî Ortodoxe Române îjanetilatea Sa Patriarhul Bis-oricei Ort. — Orgbidau Ev­ ghenie {Curtea Catedralei Patriarhiei) Bisenceie române ortodoxe din Bucureşti P&rohia Pitee ffics Bis. Ploeştcanu. Adormirea 2fă lc ii D om nului str. Sfântv Treime (str. Cowlun Galaetion preot. Filarct. Silivcstru IS Bidoiauu G. loan. Boroiauu. Bis. Curtea. D . preot-paroh flts. diacon Paroiiia Popa Tatu Bis. Tni rar ca în BiscricU (S fin ţilo r) filia lă Ptşeulescu Gr. I . I I .-mia&chin.'Osiia 3!tivcstr« Bis. Adormirea M a'cti Do-tuiului Str. şef de birou cl. misionar. Bilrbuîoscu Eugen. Pailatul Patriarhiei P. Pisculeaeu Grigore. I I. protop. S. sub-ţcî dc birou cl. cânt. Curtea Catedralei Patriarhiei Cântăreţi Ieromonahul lonescu Tcofil. P lă ţii de 3US. c&ut. str. Ioau. eelesiarh. preot-ajutor Parohia Krejulescu J3is. JH$.. preot-paroh— Popescu O. preot-pa-voh Parohia Icoana Bis. Mihalţ Cornea 1 4 Stănculescn Ilie. Adormirea M aicii Domnului Str. Ba ti ? te Pr. PISţii de jos. Bătrbulescu I. Miron Cristca.. cl. Arhiereul Platon C. — Znmfircscu Nieodirn. Adormirea 31vicii D em nului str. director nsesw.. Vintilescu Trăiau. N. Gt’orgcacu. G-ral T. Curtea. Bobaikseu C-iift. sub-şci dc birou cl. Bis. Bis. protop. preot. şct de birou cl. I I registrator. Sf-fii fviptirvfi (C im itir) filia la Str. suplcaoi Parohia Tirchilejii Bis. I I biblio* tecar. Popcseu Ilie C-.. str. Curtea Cate­ dralei Patriarhiei Pr.I. Adormirea . Sf-tu Silivostru Pr. Bis. Gcorgcscu Grigore. Popo. Ecou.. I I caligrai. preoţ-i-ajutori. Curteu Cate­ dralei Patriarhiei Soare Alex. Joeu S. Curtea Catedralei Patriarhiei CaHOHurJti Protcsirighelul Popescu D... Cartea Catedralei Patriarhiei A rbim . Const-. Gh. »i»p. Parohia Oţetari Bis. Bit. Adormirea M aicii Dom nului * str. I I arluvar.. Firmjltan M ari».sub-şci dc birou cl. Adormire<t M aicii Domnului str. Sinod (Bis. Catedralei Patriarhiei Icrodiacotii: Naiescu Antonie. Gh.. Ecou... M aria Rosetti Popescu-Moşoaiu T). Zebrului 14 Popcscu N-Jac. Nan Pr. revizor eparhial.iî Dom nului (Scaltnc) filia lii Si$. Ai'himan. prcot-pwoli . Eugcuiu. Romilne Dr. ajutor. Gibescu G. Tb. G-ral Lahovnry 12 Dnmitrescu Const-. G-ral Berthelot 53 Şerban D. preot-i>aroh—-Ionoscu M ihail.Vaieţi JOonvnultii Calea Victoriei 47 Avrameacu 2£. I I .— Georgescu G. Popa !Ru9u) filialii Pa. Bis. Plasa dc sus. Ca­ tedralei Patriarhiei Ieromonahul E)inc& Atunasio. Botcanu 10 Bocancca Ak-xandim. Palatul Catedralei Patriarhiei BrumS Gh. Bia. Otetari 1 Popescu T i. Si-ta Vineri Nou gub-protocrci P r. drît-locotenent Cancelaria Patriarhia» Dr. Cuţitu de A rgint CATEDRALA PATRIARHIEI Pr. Slobozia Pr. Ncgns-tori 1!) Pr.. Sabine­ lor 16 bis Prot&crCii Capitalei Pr. preot. Adormirea H ateii Domnului str. Matcescu 7o«i. Plaăa dc jos. pieot-paroh — Vuîpescu M arin.

preot-paroh Parohia Cărămidarii-de-Sus Sfi. ţ Bis.. Popescu../filia la ) Str. preot-paroh Bis.jp fs .. preot-paroh— loneseu Pofutlţiu. Sf-tu Xicolac c a lfo Victoriei 124 Taci&n i£. . Sf-tv D um itra Georgescu Şt. preot-paroh Jîis. Chiţu 2 Xeguleseu Gh.. preot B is.preot . Sf-tu Nicolae Str. preot-paroh— Georgescu Gh. . Mi*Wivescu' C. " \ Parohia Mavroghenl 1 ■ Bis. Sf-tu W colae Str. Sf. preot-paroh— lonescu V.ţ. Gh.. Bis.. Sf-tu 2ficoÎ06 Str. Sf-tu Visario-n B-dul Schitu Wăgurcwxw Vcdâi Ioan. Buna. MonetjCriei 4 . G-ral Budişteanu 4 Stancu Cr. preot Parohia Ensi Bis. diacon Parohia Kalinderu ^t. Intrarea î« Bitactică (Doamnei) JP-opi-seu Anton. loftn.Palatului 2 ‘ . preot Bis.. SI. preot-paroh CI tivuleacu Tra-ian. Apolodor 2 Bis. Academiei 22 P. Andrei. Nicolae Şelari 2 Arutohic' Th.. filia lă Fetrescia Ioan. Si-ţ£i Apostoli 39 MusoeJcanu Ov. B is. preot-paroh Orgbidan lîugcniu.■ • . Str. Sf-tu Ioan B otezătorul' calea Moşilor 387" loneseu Toina. preot-paroh Bis. JIarin. Sf-tu XicOl ae Str.. Nicolae-Şelari . Sf-tu Ohcoryhe Nou. preot-paroli Parohia Sft. filia lii Sf-tu D um itru . preot Bis.' preot Parohia A lb ă P o stăvari - Bis. Sf-tu Ili-e (Greci) Str. iero. în ă lţă ri# Bis! S f.' .. Sf-tu Nicolae \ Str. v • v. preot-paroh— Busuioc C. preotParohia A lb ă iP ojjă Darvaşi) Bis. . .•?' b is e r ic il e . ta A n» . Sf-tu Ioan-Moldoveni (filia lă). preot B is. ierodiacon Parohia S ft.j preot-paroh ’ . Grozifcvcşti ‘ Muşeteanu O. Ule-Gor_<jan1 Biserica Sf-tu IIic Ser. Izvorul Tăm ăduirci Popescu Gh. . KcJUană 203 JPopianu '. Laseăr Catnrgiu Mihiiileseu Ioan. Silfidelor •* Hibăilescu Gh. Sf'U t Eleflcrie Sir.. F lo m cu J.' Buna Vestire (filia lă ) 'S c h itu Maitoior ăi Parohia Am za I). Dum inica Tuturor S finţilor Str. Ioan. IonicA 13 Parohia Buzesti . preot ' Parohia Francmazonă Bis. /t.] • •: . Mfilfteşti I-. D-tris.Nicolae. preot P aroh ia S ft. Dobre. Eleft-erie Bis.Bis. Precupcţii-Noi 12 Floreseu Antipa. Sf-tu Gheorghc (B radul Botcanu) Str. preoţi . Adormirea M aicii Dom nului Str.adulcscu Marin. . Bis. Pllişor 47 Popescu Petre. : f . jjarohiclff Uf-iii Constantin ş i Elena Grigoriu Colus.' J ■ 1 . Buzeţti 65 Gcor"escn D-.. preot-paroh— Col iu V. FrancmaxonS MiM ilcscu N. preot-paroh Parohia Precapeţii-Noi Parohia l 2 Vorul T ă m ă d u ir ii. Sf-tu Spiridon-Vechi (filia lă ) Str. Paris ÎS Seriban Iuliu. preot-paroh— Alexaudreseu J).-6r ţ o x )Ox e rom axe .. loait-M ojr Bis.'ta B liSaict». Bf-ttt Ghcorghc Str.f preot-paroh:—Răduleseu Gh. *’ ' Parohia Stejarul. • Leontespu Teodor. Sf-tu Eleftcrie Vechi 42 Enescu DobreJ preot-paroh Parohia S ft. preot Parohia Manea B ru ta ru Bis.Vestire Şos. Adormirea M acii Dom nului (B-ăsvan) filio h i Bis. preot .f prtot-puroh Parohia Mihai Vodă ■• . proot-paroh— Nieohui B. . preot-paroh B is. Nicislae. Sf-tu yicoiaC (filia lă ) Str. filia lă (Capela A zilul Hiena D oam nă) ' Ecoa. Pqrohla Colentiiia Bis. Sf-tu Nicolae Str. preot' Bis. preot-paroh Parohia Precejp.eJii-Vcchi Bis. Bateriilor 43 lonoficu Şt. Euei 13 bis Popesc» M. preot i . Str. preot-paroh—Teodorcscu Bis.. Izvorul THmăduîrci • Str. C ru c i • f v ' Str. preot-paroti Parohia Splrca-Nouă Bis. Sf-ţii Apostoli (filia lă ) Str. Bana Vestire (C m tea Vechii) filia lii StJtncsc» Coustv. Adormirea Sf.. preot Parohia S ft. ParohlavCotroceril > . Carol lx Paraschivescu Auastase. Visări on Bis. P.. Parohia 2lătari Bis.■’ ■ ’.

Sf-tu Ilie Calea Raliovei 21 Popescru X. loan. preot-poroh— Bu 3ena. Mnriu. Mihai Bravu 1 1 Siindules-cu C. Hruraul la Tei 85 MuşSţeanu D-. Nicolae din Sârb! Bl&. proot-pftroli Parohia S M a Vineri Nouă (Gara de Nord) Bis. preot Parohia S f.. Adormirea M aicii Domnului B-dul Pache Protopopescu 11S Paroh ia Olari Bis. Piscului 9 I. Bis..uu.. Sf. preot-puroh Paro-hla Brezoianu Parohia AlBxe S lr. preot-paroh Bis... preoţi Parohia Bârbăteacu-Veohi ' Bis.. preot Parohia Foişor Bis. preot-paroh Parohia C«ibu-cu-Barză : Bis. OborU'Yeehi.rob Parohia C olje a Hndnra" V. G-. Gibeseu I . Bostu Boiu. C-tin Bis. Brezoăaau 24 G-oorgescu Parnsehiv. Simion. 1 preot-paroh—-Calana Pa rolila Tabacu Bis. preot-paroh • — Opran S. preot-paroh Bis.-tu Ghcorghe str. preot-parob Parohia Câmpul Teiolul Bis. preot Parohia 0lt«rti Bis*. Lcori Vodă 3 Creţcscu T eilor.. Sf-fii faachim f i A na (filia lă ) Str. Vitnn 64 Micşuflfcscu D-. preol-paroh— Niculau B. înălţarea D om nului (Târeă) filialii Şos.roh— Năescu C-tin. preoţi Parohia Isvarul-Nou (Dintre Vii) Bis. Sf-ta: Treime calea 13 Septembrie £21 Vasilescu !>. Buna-Vestire str. Sf.. Sf-tu Ghvorglte Calea Şcrbau Vo<lă 133 Grigoriu Petre. Traian 11G Par«hia lancu-Vi^ohi Pope-scu T.oli Paroiiia Spirea Veche Bis. Gh. Sf-to Treime. Str. Intrarea in Biserică (B ra in Staicu) str. Popii Nan 39 Qeorgc$cu loJti. Aâort>\irca J/aici» Domnului Str. preot Bis. Colţ-Ci 30 Opream» P. preot Vis. pr<.-tu Gheorghc Şos. Adormirea MoioU Dom n»!»: calea Moşilor 104 Popesc» Petre. GeorgCS-eu Gr-. Izvorul T ăm ăduirii Şos. Sf-fii Trei-Ierarhi Stx. Sf-tu Kicolac Calea Ral»ovei 230 Zainfirescu Gh. Ştirbey Vodă 01 lonescu C. A dor m irca M aicii Dom nului Str. preot-paroh . Popescu Manc-u. Trniaw 1CS Pascal Gb. prCol-patob Parohia Dobroteasa Bis. preot-paroh Bis.. Sf-tu Spiridon ealea 13 Septembrie 45 lonescu loan. preot PSunesc» preot Parohia Clrămidarll-de-Jos Bis.. preot Parohia Dolea-Nouâ Bis. preot-paroh Parohia Capra Bis.4 B3SEUICILE ROMAN*' ORTODOXE Parohia Popa Nan • Bis. Bradului 32 Rîidulcscu Petre. Oltenj 33 Georgeseu Teodor. jDelea Nouă. preot Bis. Paaiteliraon 150 îonn.ru Paroiiia Rahov« V-lc. Ilie. preot-paroh — Eftinue. Doiroteasa 1 Gbeorjjbiu Gh. preot-paroh— Eunescu A . Sf-itt Nicolae (SQrbii de Sus) Calea Văcăreşta IOC Popeccu St. Roboivei 1 Voîcu Gh. Sf-tu tficoldc culca Vlctorâci 104 Eobnlcscu C-tiu. înălţarea Domnului calea.. Cuvioasa PurascMva Calea Gri vitei 199 Vintilescu Tr3i. preot-pa. preot-paroh—Georgescu S. Adormirea M aicii Domnului str. Buna-Vcetire 3 tr. Constantinescu Ion. Sfom. Ilie. Sf-fii irn p ărafi (A postoli) filia lă Calea Viîcîire$t. psreot-parob— Codreanu Eadu. Sf-tu Ştefan Str.. preot-paroh—Popeseu Gb. preot-pa. preoţi Xiculcseu Parohia Doamna Bălaşa Bis. preot Parohia Hagiu Bis. Sf-ta Treime Str. Foişor 107 Luca Alexandru. preot Parohia Slobozia Bis. X a ţle rta M aicii Dom nului str. Faurei. Naşterea M aicii Dom nului str. Preot-parob Parohia Ghencea Bis.i 209 Georgescu Şt.

S i. filiald' Sf-ţiC Vacvozi (iiăn tu U a sa ) Marincscu N.a Bro-^tenl CONt-'SllîKJLOR STRĂINE* Bis. Sf-tu X'icolac Str. preot-paroh Bis. preot-paroh— Alexianu Gh. diacou Parthia Filaret-Bărbătescu-Nou (CuJItu de Argint) Bis. preot Parohia Lucaoi Bis. preot-paroh Parohia Obcrul-Nou BiO. preoţi — Viutilescu N. Schimbarea ta fa fd Str. Sf.(o Treime S tr. Zefirului 7 Crâvcauu Gr-.Vi'coloc Betreag Pfinait. Sf-tu Ilie culca Rahoveî 21 Cernesc» C liriţă. Carol 11 Popescu-Pietrele G-. Naşterea 2faicii Dom nului Prel. preot-puroh Radu. Dorobanţilor 53 Andrccscu Lupaşcu. loan. Runceauu Js. Vinexi-Herasca Bi. j . preot Biserica paro-hiată Sf-tu Qheorghe-Vechi Calea Moşilor 36 Popescu M ihail. Sf-iu Nicolae B-dul M arja 4S Poposeai iîa r iu . preot-paroh Parohia S f. Sf-ta Treime Caleo Dudcţii 115 Pope&cu N. preşedinte Mclidou Arduşcs.. casier Mcmîirit. preot-paroh Parohia Crăcea de Piatră Bi$... preot-paroh P arohia Ceau§ Radu Bis. Al. Sf-ta Treime Str. pccot paroh — Burcft loan. Cristescn foan. preot-paroh Parohia Grand-Caracaş Bis. Cuza Vodft 69 Pope3Cu Gli. paroli Parohia V3ădioft din Prund Bis.B IS E R IC IL E ORTODOXE KOJCANE — B IS E R IC IL E Paroh . Sf-tu Nicolae Btr. Vineri 25 lonescu Stoica. Culmea 2souit 3 Constnotinese» V. ILie. Cometa 9 Petrcscu D .. Sf-tu . preot Bisericile Ortodoxe Streine Biserica Bulgară . preot-paroh Parohia lancu Nou Parohia Delea-Veche Bis. Earagbian Agop. Oetavian Aram.-iu Nicolao (l-dricvnî) filia lă StiSooiu Dam ian.-tu Dumitru Vergu ' • Bis. preot-paroh Parohia Neg-ustori Bis. Lucaoi 31 Jlomanescu Pantclirnon. preot-paroh — IordăchCSCU Ioau. Olim pului 21 E avid eseu Gb. preot-puroh Parohia S f t Ionică (6ura Piejei) Bis. Vasile Calca Victoriei ‘220 Popescu Ş t. preot-paroh Biserica p a ro h ia li Sf-tu VisarionStr. Madgiftroff Ath..c. Sf-tu Nicolae Str. Sf-tu Ionicft 15 Nicolcseu. fcccretar Aritonovici Antou... preot Bis. preot Biserica parohial^ S ft.-fii Voevozi Culca Griviţei 58 Pocitnn Vasile. preot-paroh — Zaxniirescu D. Cuvioasa ParascTiiva Str. paroh Popov M ihail. preot Răduîescu !>. diacon Biserica parohialii Sf-tu Ştefan Calea CKIj'iraşilor 87 . preot Parohia. preot Parohia Popa-Soare Bis.. Lelea Vcche 31 Diaconescii C. Munu Cav «fu 1 Dumitrc*cu IordaeJie. Sf-tu loan Str. Ceauş Rndu 8 loiaescu loan. Popa LaitjSr 2 Popescu T. Danilcan Tcvenie. Sf-tu Vasile Str.. loan. preot-paroh—Slătescu Ilie. Cuţita dc A rgint 3— 7 Po-pe-scu C. Bursei 7 Clerul: Canevschi Ignatie. Bis. Sf-tu Nicolac Str. Zamfir. preot-paroh — Glteorghiu Ioau. preot Biserica Armenească lî-dul Carol 27 E piiro pia: Mibiiilescu Guvril. preot Biserioa Russascâ Str.. Popescu Ataimsio. preot Biserica 'parohiald Sf-tu Spiridon-Nou Calea Şerban Vodit 19 Oprescu I. preot-paroh Parohia Floreasca Bis. Sf. Flămânda (Săraca) Bis. preot P arohia Sf. Calca CiilSraşilor 12 Clerul.. Sf-tu yîcolac Str. Sf-tu D um itru (Vergu) Str. Tînftsescu Ş t.. preot-puroh — Popeucu Şt.. preot-paroh — Marincscu preot Parohia Mânu Cavafa Bi$. preot-paroh Biserica parohiala Sf... Schim lorca la faţfl Slr.

episcop general Clerul: Nagy S. D r. sef rabin. i l . K am ilcnrj. controlor . «lUtor-supleant Davidoviei Bftrueb. Weber I-. Eseulap 5 I . dirigintele corului W o iî S. S. Zentler M. preşedinte Berkowitz. I-. Chovopoan Nevcses D ivaniau Anania • Biserica Grecească B-dul Pache Protopopescu 1 Evangheliile Thlnioîc. Vian* yădy BC-ln. efor1 .cu. Woixshar. (î-rol Bortiteiot 50 Capela InsHt-Mislui' Sf-).. Rosot'steja Icncst.Unirea Sfântă1 1 Str. JiCR)«u3ari 14 Com-itd»!: K fa in ik Îgnaîz. C..f va'yin 51 prcilicator Wccasie r Z. intendent Sinagoga Marc Str. Hccter L . vâce-preţedinte [ Kandcl Aţfer.piuîul i^iobenusinii A i beri. Chiţ» 5 Rev. S. SI. Gh. losif Str. Angeto 3L Doică Parohia Catedralei ST. 3?r Polonii 4S Paroh: P. D&nilft Cenzori.e Ros&u A. D ro h t 33. Cisnr. Luteranii S SpitYOpia: Tothffiiosiy Vfiroly. s. cai. casier Davidescu A. B-ilui I . preş<>dince dc «noarc . pveol-parcli~-T«ves Errto. lîendler Sinio». episcop Prco(i. ajutor-cantor Feigcnbavim H-.. XtalBiias ÎL. Anton ilan lic a . C lerul: Dr. Posnmntir I . Ji-dui Pnche Protopopcscu 90 iiiw ric v S ft „ ifw niattor iChiesa Nssssionule Ita ­ liana) Rector: P. Josif.6 - B IS E R IC IL E C ON FE SIU N IL O R STRĂINE — B IS E R IC IL E IS IÎA E LIT E Cenzori: Bercovici Barul». Niosnerowcr I. Pinter loscî. .. If-loa cantor Wecfcer A.l/e'Kr«-it llc oboare: Hcrşcovici ^lorltz. Rjwxlis prrm-s-amor lt:i:er i L . fcoc-'eiar i/c m l m cotmitteri: FaStrer I»L. jMiscbonzniky Natli. BXritţiei ZZ Parol». Xovancîli Stanislag Trainn » Capela Institutu lui S/f. Frointovici Eerî. preoţi Biserica Anglicană Str. Alperin llcinricb. F:î«?dnian Bel. i::g.t }!. orînepiscop Nun(5«0 Apostolic. Exc.i>p. pieşedinte Weintraub jj'ont/. ÎUi'jcas ^îanriciu..lies 15. preot-parclt Bisericile Catoîice Arhiepiscopia Catolici Str.a M ăria. ÂîSinulari 3 C 'm ile tu l. Clerul: Zo&rat>£f»n Husig. vjce-preşodinto T hiliîr Henncai. pr:*n-rabin Kabinovici Dftvid. Sinagoga l i Comî tetu l: Vjţeann C»i. P. Wcinblww ?•!.:: tcir. ps'vdieat'or Dr. Dr... Stern Aclolf. cnsier Givttwau W illi. I. Sf-ta Vineri 15 Com itetul: Dr.. niSeudeut TsMpial ?ratema Str.a preşedinte JacowsoJm Isidor. Wisnor Em il 1C lcrul.. BrStiswi 3ti$trica rotntinfrum tâ. î&.<Jbel Boris.. maestru de «>r JJdolştein Ncuman. . Ştewart C. secrctar Membrii consilieri: Eeischcr I-.. StoiRÎxsrg 51. CilI-iifaşi 10 Copdn: In s titu tu lu i x 'ohc Du>uc dc Bion. Csou$c/$ky Sveter. Dr. vicc-prc?«linte Berkcwit» Adolf. prim-cantor. vk'0 -prcţ?«în. S. str. paroli Petri Hau s B iserica Calvină Str.. V/cclisler Jean.. Calvină şi Angli-casiă Biserica Luterană Str.Margr. Elv. Oî-rai Berfcîielot 15 Canonicul Carol Auner. svexctar Baca» Manuel.v Seloniovăci 3îeixnsi:i.. Pitar Moş <3 . ajistor-cautor Perhnon Siunoil. Eicriel J. lia t a P. Beck ‘A . Steiuncrgr R. str.1 /cei kt"ii w . ltectov: Canonicul Ioan Ivsossa'îlu Capela F raţilor culelor Croxtine. prim-cantor lacobson D. Luteranii 50 Prcoţî: Houigberşor Rtnloif.. Mgr. intendent Tcmplui . v:ce-preşedinte Goidstein Miciiel. Lcistn^r Jaenues. vicar general Parohia Bisericii Bftrtţia (SM a Maria) Str. Grllnfcld Idcîr lîoscuthal Carol Clerul. . intendent Bisericile Luterană. Brever A . RciUcr -Je-an.( cantor Rosenbeck D.1mîor.n Adolt". Bisericile Israelite-da R it O-ccidental Templul Coral Str.s ilic r î: Jiiczales Moritz. cariei . Alexandra Tft. dirigeniisl coralul Iiubcr Carol. 3iei‘'v'B >. ţ»rini*caa1or 3.i. şi predicator R-uvinsky lînfail..eibovic: Isidor Clerul: Dr.

Moşilor 70 Towpîa* Voinţa. (Bucurcfti)— Rous E . Mircea. B. (Bucureştij— Agărlnceamr Io n. Almosnino Jo$6. Ororo 3 0 - Bisericile is-raelîte de Rit Spania! Comitetul seefimei Templelor E$ken«sy Coeiu A. (Loyda) — Aatonoriei Episeopul Iaoov. iB-ucnveşti) — FonGlVSfcave. Atins Heinricb.. Şoim ului 14 Sinagoga Ilie E isig. Cristen Mirosi P itria rli. (Paris) — Goldiş Va­ sile.Cajal Santiapo 'Roman. Olteni 84 Sinagoga A z ilu lu i pentru B ătrâni. dovei. (Paris) — Arrltenius Sva»te A-. O.. Bally Benjamin Co-nsilicri. G'. A-. B.oiulral— Repta.t (Londraj-— Sir Kenyou FredeFler?. (Berlin)— {Paris) — D im a Glieorgîte. ScvîUîft Isuc Templul mic o tr. Vv.endway dr. str.:) — Ciorogariu Borna. fCerrius Con rad. L a b irin t 10 ■Sinagoga „C ultura”. (Sibiul— Tsktin R.» (Bucuraţi} Ettore... L. Almosuino Iaeob B. Em igratului 10 Sinagoga Chcsscd-şcl-Erac. (Dubosarji-Voeliiî — Duparc Lonia. Eskenasy Aurel Sfcom-r Emunucl. (Vale)— dr. (Bucureşti) — lîay]cif!it Lord 1. (Paris) Paul. (Paris) — Klein Folix. lâue.. Parfumului 15 Sihapoga Rabin SîconfeTd. (Paris) Bafielou Krnefit. Albert. (Torino) Eertlicdot Daniel. M itro­ — Millet Gabriel. preşedinte E fo ri: ÎS ’ alimics Efraini.<dc1c. Argeş 10 Sinagoga „g o a le lo r U nite’'. iBuCii reşti) — Gore Paul. Dudcşti 61 Sinagoga Rusească Beth E l. fund. Fftrchy S. (Ciujl — DoraasVoltorra Vitto. A. general. Roberfc. S. ckhcdm) — Averescu A l. (Clnjl-— Biirbutosca . (Tandra)— S ir Bamsay WHliam. M uropnlitj {Blaj)—-îeutseh Fri-îîîryppolyfce.rtc Bol nuci •fGotlia!— Pimea Gcorgesen. Ferdlnand 1 .th. fliufParis)— Sclilumberger G. Aîmuly Israel.'Paris)— Piek Bebrend. Eliude 1 Sinagoga. Protector «1 lingeri) — Kleiim-tfchfer Pricdricli. (Paiisl — Bjaorkmnn— Picard Euiik-. Vbulimir -. (Cnmyridgeî -Toii» VS'ill Strntt.cli«s<iue Henri. secretar Templul mare Str.r (Ber­ zewski Aîfxcd do. Cotită 7 Sinagoga Şcoalei Maria.. str. Epuroauit 17 Sinagoga licschit D aath. (Viena) . Regele României. Col. Victor Emanuel lîl. (Gut•M . (Pt. {Paris) — Dclabuya Vasile dr. (Paris) — I. (Hoiddbiiir"} — Donici Nilin)— Wila«iosvifz-Moclk*ndor/i. rJr..? (Pari?. i und. CMrich de.B IS E R IC IL E IS R A E LIT E — A C A D E M IA ROMANA 'Ten: piui Podul dfogoşoaei. Principe al Ro mâhiei (Paris) — Jjorenz Auton llendrik. Mîfnmlari 19 Sinagoga Iiiisească. Atena 0 te m p lul Daron (T c Uir&ch. Legislator ului G Sinagoga CismarUor._. Bravilor 2 Sinagoga R abin Sobor. Membrii cores^ondDiiJJ lPariul — Gilîicron J . (Oradea-Mnre)— O laik Charles Upson Eosettt Teodor. (Ge­ (Berlin)— Zavnu M^ifodin. Carol. Farohy Şamul «ş. (BuciireşCi)— Episcop. Sticlari 10 Sinagoga K abin Slalbirn..) — Rudier Josoph. Foradim Sinagoga T inichigiilor.. Sticlari 1 T Sinagogi A . (Chişinilu)' — i Secţiunea Literară Guiilaome Baron. (Paris! — Froehncr Wilhelm. Homolie Toopbfle. (Paris) — Mayer Lucbke W. (Neupolc)— De Watson R. »Paris) — Rcad Barclay. fund. (Paris!—Seton eureşti) — Crooc BencdoUo. (Sto— îlwillel.. D. clriek dr.Cernunti) — Jugit. L. (l^aris) — Ilurmuxaobe (Cluj)—• Bane-scu Xicolae. X>. (Galaţi) — Appel Maniu Tuliu. Spaniolii 17 ACADEMIA ROMÂNĂ Calea Victorioi 135 C-tiu. I> x«ţ€<Unto Onorar — Kondakov N . .t (Paris) — Laucianî Roilolfo. (l.. fund. Vânători 0 Sinagoga Achdcs Isr aci. S. M itropolitul Mol­ Princip?.. neva) — Encscu Georgc.iyaj — Lacour-Gayot M.. i Madrid) — Cichocavaler de. A ut ini 3 Sinagoga T. rik.. (I. (Bucureştii — Bury 1. Dudvşti 42 Sinagoga I'oalc '/. dr. A l­ Rom Cmr: biri. S. (Srcsla. îsosru Vodîi 32 Sinagoga Rabin IlaH pern. colac*. (Paris) — Boi răstim Ettgon.Vatroslnv. • dr. (Basarabia)— Suciu De 3a Cronciere Charles. R. nita) — Nicodem Arbicpiscop. Faladc 50— 3$ Sinagoga Gaster. (Sibiul — Brittiauu sţan C-tin g-rat. (Lon­ (Paris) — De Sauctis GaeSuno. JFalbim. (Bruxelles) — ITaller.. (Praga). Maria» Regina Roratunioi G. Moşilor 301 Sinagoga Croitorilor Patroni. Mirccft Vodit 01 7 Sinagoga Şcaalei Instrucţiunea. (Huşii — Paris (Paris} — Bor mit I. (Iaşi)—Pirrenne ]leuri> (Gtxnd)— Pre— Sranişic Valeriu dr. Negru Vodit 10 C lorul: Alberto Delta Pergola. A. (Torino) — dra)— Stroescu Vasile. (Romiil St. Voda '20 Sinagoga Şeoaîci Ec\steîn. S.» nSuţi)— Romuiceaiiu Victor. fStockliolmj — Bonapr.Şcoalci Comerciale „Cultura*'. .ondra) — Adameseu Gb. fund. Cautemjr 10 Sinagoga ilaf-miah Eşic. dr.. (Cernitut-i) Academiei Româno. W . (Roma)— Perroucito Eduard. Goran. (Bbij) — Mărie Pier re. Crucscit dc Piatră 4 Bcth llam idraseh Vechi. (Rotea)— Waklever. Scvftstopol I I Sinagoga Şcoalci îaoob ş i Cvrolina Locbel. (Paris) — Biela» N. fosf: M itropolit al Bucovinei. (Bucureşti. cantor Caxtori-ajutoris David B. (Miiniiatirea Cer­ — Baltiiziu'd W. Rcgeio Italici Laverjui Cb. T. (Bruxelles) — Dîehl Charles. (Paris)— 3Tironeseu Atunapolit. Eskcnasy îMordCfcliai.. Sticlari Sinagoga lia b in Spielman. (Bo)ognu' sie fost M itropolit Primut. Zisa». (Viena) Membrii Onorari: — Janofc Paul. /Paris)— De Martonaie Emanuel. (Sibiu) — Baldaoci Antonio.— (Fnuikfurt a Mu in) — 3/cj iulîI 3i.

C-.eon dr. (laşi)— Doc&n N... Asesori (V \ jk preşedinţi): Sect-iunca Literară. (Cluj). A l. (Cernăuţi)— Rădule-:-.A. bibliotecar. (Paris)— Moldoveanu I..... (Taşi)— Kilrjau Secţiunea Ştiinţifică C... |Biictfreşti)— Sperauţin Teodor. Bubois J. (la ţi)— Basorabescu I. (Lipsea) — Z&uner Ad. (Graz)... (Bucureşti — SiBastcra ■Roman <le. C. Gr. (Bu­ let 1 1 — Thodor Avram. (Bucureşti)— Lupaş I.. (iSucuieşti)— Secretar. (B u c u ­ Bibliotecari a ju to ri: reşti)— lo-nescu Ioan. (Vieaa)—-Toanm Trangot. 41. (Bucu­ îic s c u Al-. (Cluj)— Ort»* Eainirr..j directorul general al admînigtra+jci. (Bucureşti)-. dv. C-. Secţiunea Ştiinţifică Sackclarie 1. X . Memb: r<: Bogdan-Duică C. şinău)— Murinescu G. (Lugoj) — BufcSo Psroostonc. (Belgrad)— Strxygowskâ 3o-.» (Cluj) — Ciobanii St. (Madrid) — Focillon Henri. fClujr— Mehedinţi S... P.. (CMţinSn) — fToăoş Enea.... Iorga. • (Cbişân&u)— GhiWtaescu Gh. (Bu­ cureşti)— Dragomir Silviu dr. (Bucurc^ti — Vitc-v*re(Bucureşti)— Meteş Ştefan preot — Moisil şedinţe. (Con­ stanţa)— Cuza A . A le x and rinii * 1 1 — lonescu Copciu B. (Bucureşti) Cră-iniceanu Cr. BuC. B-dul Ba— Ştefăncscu Subbfi. (Bucu­ Antipa Gr. (Bucureşti)— Climescu &'crt. «"Pogonoanu Ion. (Bucureşti)— Secretar. — Guşti B. Baiculescu G-. (Ciucea) — ^lurnu CJ.. Olori 4 2 Francisca •(Baltimorc Maryland) — P ittard Eugene. arhivar. (Iaşi] rin:». eef. {Bucureşti}— ■ Sutzu 1I. (Cluj) — Sa. dr. (Coiistaatmopol) (Bucureşti). Şos. (Cernăuţi)— Călugăream» D .. Victoriei 123 Moisil Cabinetul îtsouismatic Coust-. Grand A .Rădulescu-Motm C. (Bucureşti)—■ Athiuiasiu Sava... gcriiu.tcii(i bibhofccci I. (Silisfcra)— Procopovici AJcxe. Pârvuu V. (Bucurcşfci)— Nistor I. Zenwc-i Preot. i. (Copenhaga)— Weîgand Custav dr. îtm n b rii: Balş G.. ( I ji ? : ) . (Balthnore M aryland)— Kelly 6'onJcitcieisîu Howavd dr„ (Baltimorc Maryland) — Nicholas Stuvdza Eugen. (Bucureşti). reşti)— Pâclişcanu. (Bu­ cureşti)— Dîlq Dimitric. Străin i : Bar toii Mateo'. (Iaşi) — Gcrota D. dr.(Inşi) — VasiJescu Karj>cn N„ (Lyou)— Gbcdcou Emanuel. (Bucureşti). (Cernîluţi)— Pftrvan V.Bucureşti) — Popovici M em brii: Gh. (Cluj) — CantacuKjno I .. X. directorul contabilităţii. (Londra)— Botez Eugen P. (Bucurcşti)— Ncgulcseii 1 ’. iBucurcşti).. bibliotecar. — G-ouillounrd Ix>uis Vicant. advocat. Secţiunea Literariu . (Bucureşti)— J??gr«2 «i 1... Popa Tnţu 2 — Obedeanu Al. ((Cluj) — Gorovoi Artur. (Paris) •-Sandsold Jcnsen Kr. (Bucureşti). {Bucureşti. 30 — C*idnş G.. liiun>i I. (Cluj)— Gliibu Onis-iîor. (Bucureşti — Paeovitfi Emil dr.. •/Fălticeni)— Jlaiij>a Pantei ieoon. (Londra)— Binnu I. Amzei 1S1 Sulgcrescu I. MaltoRomâni: pol tS —■Cosi. corector. (Bruxelles)— Cancelaria Acad&mlei Române Badonic Iovan.. mioneseu J. reşti)— Hurmuzcscu Bragomir **df. CfUfiroşilor 1!2 P-ţa . (laşi)— Pugcariu Scxtil. — Vîcc-pres*diute. (Bucureşti) — Mra{Cluj) — Zotta Sever.. N e g ru ^i I .. (CaCn — Ivad* lcc K arl. locţiitor dc «jirecto-r. (Cluj) — zeşti 19 ’— Tuducescu L ... Preşedinte. (Bucureşti)— Philippido Alcx.i >!. IWdidcseu A. Pom ană 181 bis — Lupu I-. Ţi. (Bucureşti)— Xevadittî Cbcbap G. Bucureşti) — Secretar.. Secţiunea Istorică Română: R om âni: Bogreii Vasilc. Brătesou-Voincşl. C. Secţiunea Istorică Preşedinte. (Bucureşti)— Longinescu Ştefan. (. C.. dr-.. Den-:.. Budoli 5. Şteiaii cureşti)— -liorcea Ioan. Brirtescu-Voineşti î .. (Bucureşti....l»env Augiiol.. (Iaşi)— Botezat Euccl ila re 102". Babeş V... Jules Micbciitanasiu 1. Eileftercscu 51 — Băcila L. Victoriei 125 Serviciul. Popescu Pr.. 1 I I. Traiaiu 40 — NicohtPanaitescu Searlat g-ral. (Plocşti)— Be 2 tt îla rc » . (Bucureşti — L'rsu loau. g-ral.. Preşedinte.teica <5.* Aleea Blunc B. (Bucureşti)— Inculetz I. Secretar general. dr. (C lu j)— Brăfescu C-tin. Turcului 9 Şteian N. (Cluj)— . dr. N.8 A C A D E M IA ROMANA Secţiunile Tlio. i bucureşti) ~ Paipabagi Poriclo. dr.)— Herzog Eugen.:ia»»i O .icureşti). C. casicr-şeî. G uşti B. C-tin. (Fraakfurt a Main.oseu B... (Praga)— Nys Ernest.. (Tttrin)— Friedwagner MV H. :U. (Iaşi)— Constantinescu Gogu. Ţiţcică G. P. (Bucureşti) — V âban C 3 . (Bucureşti)— Thcodosarab 10S — Popovici Tr„ G-ral Pona 15 — res<*u Em. ajutor-ensier. (Genova) — Guiard Julea. -(Bucureşti)— •Vic-c-preşodintc. — Sadi-IoCasmovici Leon. (Bucureşti)— FxSţinmn Justin. (Lyon) CoHlabilitulca şi Calieria Delegajiunea Preşedintele Academiei Române. numismat.. zcc Ludovic.Taşi). (Chi— Slavici Ioiui. şei dc serviciu KornAnă 121 Grccescu I-. (CcrnShiti) Bognes Mar io.. (Bucureşti)— Sadoveanu Af. Secţiunea Ştiinţifică. (Bucureşti) — Pomiasa G. Victoriei 125. (Cluj)—-FiJitti I. B ian» ? . Secţiunea Istoriei. Sfrdtni. (Bucureşti) — Popa L îSj CODU Gh.. Lapcdatu.. (Bucureşti)— Biegler Ejn. VJadimirescu P.. dr. S lrtiîiti.cancelarici III. (Chiţinău)— Goga Octavlan. iCem ăuţi)— Drăgan Nicolt<c. '{Bucureşti}— Sixnionescu-Pâmniceriau Ton.

B-dul EEisahefa 40 Poenaru-Câpîeacu C. Gorc G. S ăli de expoziţie pentru pictură. Fund. către Preşedintele Co-nailiuSui « Jc * M iniştrii şi recunoscută. Aleea RegnauSt 3 Antonestu Petre arhitect.IN S T IT U Ţ II/N I C U L T U R A L E I.?.. loanlţescu-Sucftclftrie D. M ihail Cornea 28 George Al. ^M. al Bucovinei şi al Basarabiei.. C. praf. sccrctar g-ral. Vaaîle Laseăr 40 Drajyu C. vicc-prcscdi»te.. prof. str. Prof.ci 22 Pctre3cu G. Cărora Ic acordK şi burse clc Studii.. AJeeu Regnault 3 . membru al Ateneului ?t ad-tor delegat. dr. M-. Mrazec L-.. Vâlsan G... str. Serveşte drept bibliotecă studenţilor univer­ sitari.... Iooniţascu* Sachclftrie D. A .. Sc-vereanu G. Constantin eseu Toncred.. pre­ cum şi ajutoare peatru tipărirea tezelor. M aie 6aLă de conferinţe şi de produc£iuui ar­ tistice.. 'Wilson 1 „ în fiin ţa tă în am intirea serWrei de 25 ani de Domnie prin scrisoarea M. Mihail Coinea 28 MAndru A. B-dul Pache 63 Mieulesou C.. ca persoană juridică prin legea dela 0 Iulie 1$9J. viee-pre?cd>nte. David D .. Panaitescu Sc. I/ahovary 8$ Zamfirescu C. secretară. director. M ihai Vodă C A dm inistraţia Bobescu T. S. loan.. Elena Donrona 47 A. S.ntipa Gr. Emanucl Kreţuleseii * Societatea Numismatică Română B-dul Academici (Muzeul dc Antichităţi) Sutzu M. biblioteear. David D. Dr. Com itetul: Angeleacu C. bibliotecar. «lela 3 Mn. Tunari 27 FloVian îîircea. J>. Vasiie Lascăr 10 JPubUcoţiuni. preşedinte. 51 Direcţiunea ZSÎoldoveanu Corneli».. str. preş^d.12 fost S Antonescu Lupu. G. Dr. S£-tu Ionică 17 PloiJeanu Gh. • vice-preşedinte. str... arhivele Statului Seulescu M. Pinacoteca Wirea G.. D.. str. C... bibliotecar. M i­ hail Ghica 2 Ciuctoi Eugen. CAmpiucaua 24 Moisil Constontin. dr. Regelui Carol I. Rom ană S D r. Iîosetti 11 bia Ştefan lo a n C-. Mihail Conuri 2S Burg Elena. Davila 1 Sculeseu M „ Al. D . Manolescu M. BuzGŞţt 2o •Ciuchi Mnria. preşedinte. contabil Popescu Apostol. Calea Griviţai 22 Antoneseu Petre.. şef dc cabinet. Mironeacn Criatoi. Tzigara Samurcaş Al. Inaugurată la 24 Martie 2S95. Spl. 15 Iunie 3876 de Donmitorul Carol I .. N iion 32 Anotoii'jscu Lup-u. de redacţie al Buletinului 'Arghirescu G . V alsa» O. A obţinut medalia de aur la Expoziţiei U niversali din Paris 1900. Bale? V.. Brătescu C. Ateneul Român Calea Victoriei 106 (gră-dina Episcopiei) F o n d a t în 1SS6 p r in gubEcripţie publică. Preşedinte.. comit. Wilson î Societatea Regală Română de Geografie Sediul Palatul Ateneului Fondată In. Imnnescu G-. Secţiuneu urlistică îlire a D. bibliotecar Jacobescu Sp. bibliotecar. protector: M. Nifon 32 Adaăieseu G. Comitetul dc redacţie al Buletinului: Mehedinţi Simco». I.. Griviţ. str. B.... ?i a publicat Marele Dicţionar Geografie ni Romftniei şi dicţionarele geografice pentru fiecare judeţ. CApiueaxm 3 Grîgoriuu-Ioaescu M. Comica 11 •Vcm-bm. aub'dircctvr .TEATRUL NATIONAL Fundaţlunea Universitară „Carol 1“ Str.. casier ţi directorul cancelariei Sfem hrii: A. Sft. Elcltcrio 27 bis Lazăr Gh. Principele Carol al României Comitetul: General Coundă C. Sala de conferinţe pentru 500 auditori. intendont. Fîormuzcscu Dragomir. D avila 4 Secţia socioî-filosofice Sculcseu M. Regele Ferdinand I Preşedinte de onoare: M.A.. vicc-preşedinte Mehedinţi Simeon.. Pinacotecă. Palodc 55 bis Societatea Istorică Româna Calea Vjctorjei 43 Preşedinte. Haret M . director. Toroceanu R . dr. pieşcdint-e. D. Victor Emanuel 20 M em brii: Cutculcscu K .. director Teatrul National Calea Victoriei.. Al. Otctelcşanu E. preşedinte MihSilescu VintilS Jlem brii: Arghirescu Brătascu C.... Oromolu M „ Popovici* Hatzeg V. vice-preşedinte Vlîideseu M. secretar general.. B-dul Cot. Lahovnry 3S Secţiunea literară Drugomirescu M . bibliotecară ajutoare. preşedinte. str.. Reglflfl Maria Membru do onoare: . M eritau V. sculp­ tură.. Gh. a fost recunoscută ca persoană raotală şi Juridicii şi instituţie de utilitate publicX prin legea din 20 Februarie 1897.. preşedinte... dârector. Wilsou ! Burg Iot»». Societatea publică regulat bulcfciocle salo ajiuale. Gorciu O-. R.. D .' Alex.. bibliotecar. „ Cronic» M«r)iîs)»atrC(J î i orcheologkX” Moisil Constontin. Mcrutiu V. Prof. Spuiul Mihai Vodă C Sccfia ftu'njtficd Baboş V. S. Cezar Boliitc. preşedinte. G riviţei 22 • Dragomirescu M . etc. Gheorghiu N.. Spătarului 3 Sjtoranţ-îa Th. lacncscu G. S.» 1891. Dr. B-dul Carol 5 Obreja A l.ţcf. Gorciu G.. Labovary 38 Mirea Gh.

Costacbo Negri . B^kescu î A rtiş ti $i<?(/ieri: Meiişanu Gr.. calea Dorobanţilor Toncşan Grigore. intendent. Bliiuk B... Aurel Vlaieii Prc«tfv 3. B-dul Brătiam» 26 Potrescn Z iz i E. O vid iu 1 Ciprian G. G-ral Angelescu 37 Donescu Toto. JP. A... Timişana 9 Msrculeficu Grigore. G. Emînesou 3 ftrozau-u Ioan. Ilajdeu 3 Constantinescn Ana M-. Ţăranu Olga.. G-ral Angelcseai 9 Pcirescu Ioan. Cilmpineanu 10 Afarîa Aatoncscu V. Izvor 37 Dc-metriud Arjstidc. A l.. str. Viitorului 82 Gozoue O-. UdrScam 16 Basarabcauu N. Orăscu 24 Gusty Paul. C. Zorilor 1 Comitetul de iac tu ră. ile Eforiei) Miiuikseu Ion». şef-controlor bilete.... 13 Septembrie Eund. Ionică 3 Lucft Ana. M. casieră bilete. pietor-ilecorator. C'iJipescu < 0 7 Sturdza Petre. Ni-sipari 6 dc adm inistraţie: Dr. Y „ «ef-controlor băiete. Alcoa B lank B.. D. Cozftr Bol iac 33 M idinnu A priliana. Ştefan 22 Popovici L illy. inspector. Regală 9 • Brătcseu-Voîucşt» I. Aleea. C im piucanu 3 Bogdan Tarifczi. Popa P«. OviOiu x CiueurG5Cu Eugeni». snUer If. Principesa Xleuna 7 VSlejmu Tantzî.. Cuza Vodă 01 Salughian I. N. Aicea Mitropoliei (Pa­ latul Camerei) Prof. str. Silfidelor C M ânu Ioan. Căiapineauu 3 Tacă P. sef-t&mplar. B-dul Brătuum 72 . Parcul lbihovcî 143 Jonesru V.»... Arionoaiei 54 Morţua I. D om niţa Buxandra 12 Ahnajan Elena. Sîtlciiîor 33 Sorccmu N . Piis. lîlona Cuza 36 S4i1nesca A. Victoriei 139 Naumcscu Ecaterina.. Nisipari G Elena Parixianu N.. Alcx.M . şef-contabil. Nistru 11 StSucCBcn C-tin. Hotot Episcopia M ânu Iacob.. bibliotecar. Alcx. G. Sloboxia.t arhivar.. C rinului 29 Vlădiccseu C. sufler IV. Sft. S Muşcau >Taria G.. Cainuttn S Niculcseu i l i a . D. Traian 159 Valcntineaun V. str. Hotel AthvOce P al (left Nottara C-tiu. Labirint 5 Personalul lechnic Cornescu. Calomfiresc»» i i Pompiliu-Lliade Cbris-liBft. primarul Capitalei. Matei Millo 0 Luuceseu Angela. Cui roca Nouă S Chioos Marga. Berzei 61 fcis Pellu ‘Mireoa.. Nottara C-tin. Atelierului Toneaiui Vosile.Coâtinejicu I. EîlntAnachc 5 RSdulcscu B. Isvor 112 Îiurnbeşti-Dumitrescu V. Zorilor 1 Eftijn»»t. Aleea Eiticoianu (Bă. Enei 10 T itina Oprişor P. Maria.. Anouoaiei 54 Cîiurgca.ulescţi. Sălciilor Uarheîîan A-. Câtnpineanu 3 Tiriano G h. . Numa Pompiliu 20 Cluceru Souia. îeS-recujtifcor. Grîvîţei 38 Nerimamt M aria S. Grivite» 115 JctulfiusTcy R. RegalSi 9 Directori dc sce»&: Petrcscu Constantin. Bitoiivabici 42 Zimnicoanu Mar:. societar. Berzei SI Şerbiinese» Petre. C&atcmir 60 Vasilescu I. casier centrul.. Polonă 13 Criveteanu Bcatrlce. Sut orilor 15 Zimuicearm Ecateiîna. şef-tapiţer. D. Orăwcu 24 Livescu Joau. DepSrătearm 34 îîebrcsnu Pnny.. Polonă 13 Kiulovici îVnrcHa. C&mpineanu 36 Filotti Maria. Orăsc»» L 5 îîotnano V. Arcului 19 Nataţu-Chtrovic» Alexandra. 11 Februarie 15 bis Bujigan Ana. P ita r Mo? 13 Morlcscu Victoria. G-r«l Angeleseu Solemnou Dida. sufkr I . Mecet 20 Suvu M ihail.. M aria Eoeotti 21 bis Mohor M aria.trc 1 bis Gusty Alexandrina 1\ . N. Cflmpinoonu 3 Negrea N-. Chivistigii 32 Vasiliu Petre.Fund. N»»ma Pompiliu 19 Afann Florict'. Cămpineanu 3 ' Dircctiunca de scenă Print-dircdoyi dc scenă: Gusty Paul. «ef-eteetri-eian. G-ral ChrisMan Toii 3 5 loriftscn M aria Puia. 3S Den»et>e$c« Emilia.10 TEATRUL NATIONAL A rtiş ti socictori: Nottara C-tin. Culmei S Constantinei eu Mielu. ţef-mafinist.Macri A. AkxandreSeo C Slloiineanu M ai Lucia. suîler 113. Ijuprimeriei 53 Jjteiănescu Ketty. Tm»i?ana G Eilimon £>. G ra! Pcrthelot 90 Ceruăţoanu Cleo Pan.. Dragomireseu M ibail. Aleea Blauk B 3S Eîlim on Jeau.. CAmpineanu 33 Streit 1‘ercza. C. Pnlode 4 Karnbach-Poppn Getta. Victoriei 69 Prim-rcg isori : Botez I. N. str.Bece 29 Athanasescu A. str. Ct'bnl i2 Qrendy C-tiu. oroito r-şef.> lliescu Marjoara. str. 25 Sârbul Ioan. Putu cu Apă. Jon Maiorcsau < 5 5 Personalul Artistic Arltelc secti'tvre: Dcmetrlnd Constanţa... Imprimeriei Personalul administrativ Serafim Tf. 5tr. Slo'noziei 9 A rtiste alcffiaye: Buzescu Ana.». Hotel Episcopiei Demctrescu Dorina.. Vama Antrepozite D«ţ. priro-director de scenă.' Ttniacu director tochnic. MarginoL NicukscuOîaterio O . contabil ajutor.. Soare. Gr. Zorilor I Ciueureseu-Bnlfinsky Marja. Snlc&uu' 13 K irilift N F. î^egru Vcxlă 21 Brodi cr Charloltc. Orăecu 13 Critico A l. M ilitari G B anii Petro. registrator. Regală 9 Soreauu N-. Gh. SK. Fund.. Bauu M «ntn 4 Cirioloauu Elorica. Al. I 64 Grigorescn Gh. Cotnoedia Scara C-. Bitlcescu 40 îJnlulescu C3t-. Arhivelor 1 bis Zai'-arta Eugenia. -str. L uterani 4 Soare Z. str.'rje Au. Cantac-uzino 45 Dumitrescu L . Zorilor A Enescu Vasilc. Gr. .

I I : VSrtoscl Em il. Victor Rmasutel ITl Olfizevski G... B-dul I . puiiioJogha_ şi istoria dogmelor. sccrctar Todicescu.. str..ă/nittIs tra{i<i îloroianu X>.. Jeau. Georgescu Mihail. decanul îacul(tH»i de medici» S-ve­ to rinarX Plaatara G. EnXcbiţai VăcYtrescu 11 Arbore V. Gri viţei 38 Sircteauu !>.. Mu«. Carol DavUa 143Chiriocsew C. lo a n . Arhivelor 4 Stăucescu Mihail..terei 2 Muzee şi colecţiuni particulare Sainfc-Georges Al.. Cfimpineanu liiîlcscu N. G. calea Victoriei But<»)e$cu N-. dccanul facultăţii dc ştiinţe Droahet Ch„ decanul facultăţii do filosofic şi litere ’Boroiami D. din. M. atr. omiletieii. B-dul Uaşcar Catargi lb‘ Cftpşa Ştefan. Cezar Jîulme 33 Polizu Haralamb....I facialtCiţii do modieiuîi Dr. Sturdza S Bunescu Marină. A atip ’ â G r. director. Sl-ţii Vocvozi 50 Ffiuzeul Naţionai de Antichităţi.» Cartier CT I\ l î . Studenţilor) Wuzeul KaJinderu Str. din partea Tacultiiţii <ic iilosoflo s> litere . îtBdruniilri misionare.. Rouaşlcrei 2 Sreriadi Al. I. Rcrnu* î •Caîborcanu Gb. I'rftncuauzouS 15 BRltaţeaatt K. enciclopedia şi metc<EoIogia studiilor biblice. din partea facultăţii*do tcologio J)r. C.. Sf-ţii Vocvozt 50 Constantinescu C. din partea fjeuttSţiS do farmacie Udriski G. clacau. S/-ţ:5i Voivozi (Căm in.. str. director... vocliiul testament. Catcelielicii» predici. dcesm Lofter Ştofaa. Griviţei 05 Constantinescu Eroii.-VICZI3E — DIRECŢ IUNEA A R H IV B L O K STATULUI — IK Y Â T iJIÂ jS T U L SU PERIO R SKvulcscu N. dccanul facultăţii do far­ macie Motîiş C-t*«. fsE-tii Voevozi : “0 A rhivari-ajuiori cl.' Vracca Gh. Carol 3B ■ < <5eorgKscu .Coadeioscu N. Sî-tii Voevozî 60 Şvinţiu T..nlerrină 23 FintKÎ Alese. dm parti*a lacultăţH de medictu54 Dr. Obr^jx Al. I>.Petre. pastoralii ţi liturgică. Ne> gustori 10 P r. Pr. exegeza vecinului testa­ ment. Popescu C. I.^ Dragoslavc* i bis Grigo-riu !>. Solacolu T. ajutor-bibliote^ar. G-. Kiseleff 1 Pr.. G-ral Aagelescu 05 A rh iv ari: Tudocescu lu liu .lor 2 1 Ispir Vasile G. drept bisericesc... S Boddovin G3». . partea fcusilticţi: dc drept Hurtniîwscu DragOinir. Dr. Ro.. Rectorul Universităţii. BrStiann 37 Tiiivnu Iou. Traian Jl> • Dobrescu C. E. N‘u»ia JPoropiSiu 26 Ftntcţtoaau loan. fcstoria bisoriceascu uni­ versală. Şos Niseleîî £ Muzeul de Etnografie Calea Griviţei 8 Tzigarfc-Sarnureas Al. C... d i» partea facultăţii do şt-ilnţe Orti» lîanjiro.. bibliotecar. Arhivelor 4 Moisil Const. A . accrctar genera) Olmîmi. lintV>a ebraică. ItalisioK 30 Demc-trescu ])rago*air. copist-jwlcograt. aecretar Arghtrtado N. A.5 dcemiol facultăţii dc drept MiculeEcu C. Hotel Capţa • Direcţiunea G-lă a Arhivelor S tatului Str. gramatica idiomului grrec şi terminoutlca noului testament-. Bradului 31 Opresor* Petro.. Ştirbc-v-Vodfi 30 Şevercaiiu D r. pictor.. Reua“.arhivar Facultatea de Teologie Pul ivtul Universităţii A. I.. M ihai Vodă 5S Marţi na*Pop A . Simu Str. Hote! Continental Muzeu! de Istorie Naturală . M itropolitul lo s » 34 Popescul M iliniî. Şos. dh'ocJor.. custode Profesori: Boroisuu 1>... director g^ticrul... director. Sf-ţii ^cevozi 50 tlrJiivari-ajiilori cl. Hos-C'tx 8 • "Teişanu Mihai). G-ral Lupu 20 Amig-dalis I>„ Sjmonide Musenn Gh . director. Sî-ţii Voevozi 50 /?cj/is<ralwra.. Preşe­ dintele Senatului Universitar Jfcm brii: Mironesen G. decanul facuitiitii do teologic Dr. G.. Labirint . Po'pescu-MftJiioşti T . B-âul Academiei l Universitate) Pftrvan V.. A. Minotaurului 80 Mateescu M ihail. C. S it. Popesou-MSliteşti I.. pictor. arheologia biblică. Pelix i09 Cornelie Gh. Pangrati Crinii. copist-paleogiaF.. jpictor. A le e a R ig is a v lt 0 il Muzeul A. Î31efteric 4ă bis . Ione?eu Thoma. Mihail Chica 2 B-dul Colonel Muzeul Aman Str.«otti 8 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR UNIVERSITATEA DIN B U C U R E Ş T I Senatul Universitar 3r. din partea iacultitţii de me^ieinâvcterîaarî Cancelaria im ivursit&ţii Clxolaru G.1S7 .

drept administrativ si jurisstautiu 15 prudenţial. chimia anorganicii. B-dul Pache S Voi nov D-trie N. ConTeodorescn Anibal. £f-ti: Ajw?posloli 84 toii S4 Miculestu C-tin. Dacia 1£ n itu l Teologia Facultatea de Ştiinţe Preot Popescu X". teoria funcţiunilor Cnragca Cexbau G-. botanica.onginescu G. L-ahovary 39 Popovici-îîilznoşeanu A . drept comercial comparativ şi ma­ Doccnii: ritim. sccretar administrativ P iaţa Aim ei S Mocnesc u Virgil. paleontologia. CosEîcli-e Negri 11 targiu 2 I ’ erctz Io n. dircctor Protopopeseu A. drept roman. finanţe Şi stfttistkîi îonoECU Stau. drept civil.. st r. scorotnr Cocul eseu N. aplicaţiile cSIdurii şi eDiinitrcseu Gr.. chimia organic5. A l. geometria descriptiva şi persMi«sir Petre. economie politica.» istoria biseri-cei române. politică. Bueuircştii-Noi L'mmanuel David. Pitar petrografia. G-ra! SpuIcscu M ihail. A. Institutul Botanic ferenţiari. mecanica raţionalii şi ex­ Negulescu Dum itru. Simonidc.-Po>ncsir<i JO Vodă 7 D im itriu Vasile. K iă d e iî 22 Muscclcann Ct-istache.getalS. geometria analiticii. economist. petrografi» generală. Profesori: M artirului 7 Antonescu Em.uiescu Traian. drept public. drept civil. gravitate. Fonteriei l î Dimitxe?Cu Barbn. A dm iH irtiatia: Internatul Facultăţii de Teologie ' ■ Miculescu C-tiu. fix ic a e x ix jriro e n ta lă Victoriei 144 .. Dorobanţilor 32 Al. arh ivar-registrator Profesori: Facultatea de Drept Atan. drept civil. T..tin. Inter. drept civil. lettrietfiHii. chimia organică Stoicescu C-tiu C . Şorbăncsou A. fizica molecularii. chimia fiziologicil. Cara. chimia. G-. calcul ditercnţitxl şi iutegral. D-trîc t?acoBasilcscu Aristide X. str. 'Al. Columb 13 Demctrcscn G-. K isc left 2 Mo$ 5 Pangrati Ermil. astronomia şi mecaaiea oereasclt. perimentalii. Constantin 31 Rarince&eu C-. B-dul tfonaTeodorCSCVJ Em. Şoa. morfologia gencrnlit.. Radu Vasile. Sft. drfcpfc constituţional. drept iutariKiţâonal privat. J ia n u 11 Craifeleanu A .. C.algebra supenoarS ?i teoria miDisscseu C-tin. iS.. Dionisic $2 Paşcaow Mihfcil. preot spiritual Cruceanu A. dcenn tricitate).. sub-secrctar Pr.. Şos. proceduia dreptului civil. N'. ŞagnnS •> Nogules-cu Paul. Popa Rusn 30 blic. B-dul M aria 46 Negri 30 Djuvara Mircca. Şos.j Finţcsvu I. Moşilor 1^2 Basilcscu N. drepi natural .idreptului public şi privat.1 Conferenţiari: Radian Simio>t. morfologia \r. fiziologia vegetală. G. RoRarin«cseu M ihail G.. agrară Co nferen-ţiori: şi m inieră. îîazario loan C... G-ral ilaSipsom C. secretar Economul îîazarâe J. nuanţe ?i statistică.tsiu loan. Econom. Costache Pnrtbeniu Cezar.... drept comercial JsnpDiuitor. drept roman (paudecte). M. Fiviţă 32 Iipescu 12 Onicescu Octav.. CaraBisericii Am zei giule 1 2 bis.... mineralogia şi '/iPironescti G.. registratur-arhîvar Davidoglu Anton. cristalografia. C-tln. industrială. C. Tc-odoro. Palatul Universităţii B-dul I. Institutu l Botanic Piastaro G.. drept civil. Dionisic 10 Roman David. drept comercial Hurmuzcscn Dragomrr. str.. B-dul Carol "> 5 lauculescu M ihail. Consfcauti» 4 Dilnăilă Nejroitu. elec­ Mironescu G. chimia generalii. B-dul Marin 82 nteicii G-. .i iutenifcţional pu­ Minovici St. enciclopedia dreptului. căldură.. Prel. drept roman. decan. V. drept administrativ şi istoria Ştefifne£C»t Sabbu. ţ Corodcanu Nieolae. I. con­ Vla-dcscu M. cSldu rft şi elec­ tricitate. geologia. agricoli.. drept civil. fiziologia generală şi comparaţii. drept constituţional şi adminis­ merilor.. (gravitate. Spătarului 3 Biserica Ra<lu VodS Dinescu S. Moşilor 300 Tilulescu N-... Cosma IC giale 29 l. I. Sf-ţii ALonginescu Şt.12 7XVATAMANXUL SUP E RIO U Mihălcescu Ion. calea S tă tc s e u C . enciclopedia dreptului. Episcopii Rad» 17 A dm inistrat h Bnngeţiann D-.. matematici g-ralc. Clopotarii Vechi 25 Guorgescu-Severiu C.. Bd. teologi» morali». Briîtiauu 27 Athanasiu Sa va. geometria descriptivă. < Palatul Universităţii Eotcauu S.. A. MAntuleasa 13 sctti 23 Otetelcşouu Alex. drept josnan. str. drept şi procedura penalii. C. D-tric. Valter Mărăcineanu fi Mraxec Ludovic. Lasear ÎS gheru 2 Tom a Stclian. teologia dogiaaticS şi simbolicii. Tj. fizica.. SpSt arului S Mcituni G-. Boerescu 10 trativ. Sfi. ICtfcclem S Mihailescu >f. drept civil. G. xoologia. economia politicii. Victoriei 21$ l..ttLahovaTy 27 liovaiy 8$ Zaharia Al.. S ît. chirniit teehnoJogîcă. V. istoria dreptului roinau. Orascu 32 $ 0 8 . anatomia şi fiziologia veşeparte C2 tnlS. Dorobanţi 7 Teodorescu Gb-. B-dul L. Spl. Berzei > t Nâchiior Gb.îo» Iulian. G. poctivăt Bvezoăaim 12 Polon 5 3:i Pompeiu D . drept civil. astronomia O’aşcă G. R. mecanicii.

motori termici lug. Dr. Gheorghiu I. şef de lucrări Voinov Victoria d-na. legislaţia industrialii Şc/i de lucrări: procopiu Şt .. astrouon«*asis. Dftnîiilii Negoitii. Germuui D. BSrbulescu C.. BrStianu 27 Niculescu S.. Şofi.. Nioolue Maxim Laboratorul de chimie anorganică Pr. naecanie-Rutograt In s titu tu l meteorologic Şos.. prcparutoorc n cursului laeovcscu P-.. utilizarea energiei electrice Ing . preparator .. asistent Observatorul asironotmlD LongiuMcu G. şef de lucriiri Ponţu Zahuria C. Şos. Kiealeff 2 Botnau David. Moţcc D. Nai» Ceornn. director Prc)Hjrrc}ori: B ărbulcscu N .. director. Mircea Şt. TeodorO scu Em. Cotroconi Vlfidescu M... A. director.. director. C . fîf. asistent Laboratorul de fizică experim entală Dr. .. Sfnrsa 1 1 Dr. Asrstea#: Cliucscu Stuvri. subdt. director. şeS de lucrSri Dr.. şct dc culturii L aboratorul de a cu stică şi op tică Str.. şef de lucriiri Ştcfsînesca D. C. Xtoeelti 23 Dr. 11 Iu nie Oteteleşcmi E.Laboratorul de mineralogie §1 petrjgrafie ÎJXliuescu Olga. comunicaţii radio -clcctrieo Ing. director. Vcncov Ştefan Laboratorul de fizioă B-dul I . Toşdl G-. secrotax-contabil Bîlfinescu N.-ţij Apostoli 84 ffffi de lucrări: . T./ director. Moşilor 142 Velculescu AureC.. asistent .. C. Str.. director. G. Sterian I.. Chaborskî Gubrielft Teodosiu C-tin N... Popcseu Ş t . Hurmuzos-eu Drîigomir. G-ral Maghern 2 Minoviei Ştefan. Co&ma 18 Conferenţiari: Tng. hidraulica şi mccanica Ing . preparator Laboratorul de geologie Buagcţiimu D ... Popa Tîusu 30 ■ Floreseu. construcţii industriale Iiig.... chintist-expert Asistenţi: Dumitrescu D. asistent Laboratorul tle fiziologie a n im a lă Miculeseu C. Lacului Institutului Demctrescu G. C. Bal? G„ fracţiune cle^tiicft Ing. G-ral Magheru 12 ManoJe V. Scurtu Aurora JlarâneEcu Neda * Laboratorul de chimie agrioolă Spl. preparator loncseu I-. Preda David II. rezistenţa materialelor la g . Usistcutfc Effciuiiu P a o c n p re p a ra to r a l ie rb aru lu i (localul Dr. Sft. S. conservator Snehelario Florie». şef «te lucrări Siilccftnu O. şef de Lucriiri.•isiXca^i. şet de lucrttri A sistenii: PTotopopcsfu C. B-dul Lascăr Cutitrgiu 2 Ştelâtnoscu G. Atanaaiu Sava. director. I şi couservulor de instrumente Nieulescu G. Popescu M. Nicolau C. Rosetti 23 JfaziJu Ni-colae. Spl. Mrnzec Ludovic.ÎNVĂŢĂMÂNTUL SXJPERTOlî 13 1 Institutele şl Laboratorilte Facultăţii de Şiiăn-ţe In s titu tu l clcetroteohnic Str. dircctor. 11 Iunie (Filftrctl Coculeseu M„ dircctor.tcnt Vlahide Spiridon. astronojci Tcohftri D-ra. Atauasiu I. Cosma 18 Dr. asistent Laboratorul de anatom ie §1 fiziologie ve ge ta lă Şo3. director. asistentă Laboratorul de paleontologie Georgcscu Aurel L aboratorul de cEiimie organioă Spl. . Stâncsc» Paul. Dr. Ştefănescu Subba. ZaltarJa Al-. L aboratorul de chimie technologloă Moşilor 142 Dr. BrK-ctamt 27 Dr. Institutul botanic Budescu Margareta Nieulescu Viorica .' Pctreseu Eufrosina . Co-natautiu 31 Jlusceleunu Christuche. A . Cotroccai Institutului). G-ral Maghoru 1 1 . G-ral Laltovarv 27 Stcopoc Ioan.. tochnologia şi elemente dc muşini In g . Spătarului 3 Maglicru D.' director. A . dircctor. O. aatrou-om Teodosiu A . asistent Codîircoa Alex. preparator Laboratorul de m orfologie şi zoologic Stitfe3cu C-. A. director.. Institutul Bo­ tanic PopeSOU C. m aşini electrice Jng. calculator cl. director ' ' . D . Ştefănescu R. Şos.. desen iuduâtriul Ataunsiu Gh. Persu A. ţcf de lucifoi Zahariu N.şef de luerarj. G-. Xoăaid I . B-dul I. Luercţia. Episcopul Radu 17 Dr.. şef clo lucrări A sistenţi: Popescu I. .. director. Voi nov D.

Bis. Den suşianu Ovid Conferenţiar. sub-director şi profesor de limba. Ortiz Ramiro Semlnarn? tîe arlscokgle Dircclor. ianteniatic. pwhigogia teoreticii. şi enciclopedia flozoîiefc. gimnasticii.41. istoria evului mediu şi modern. A. SI. Dr-ouhet Charles Seminarul de limba ş: literatura germană Director. f runzei to bis D-ra Lucasievici Constanţa.. T.. 21 Rusu X. Eaei 10 Seminarul de psdasogie teoretică D freci or. Biaim loun Conferenţiari: Caraeosiea D . muzica. lim ba tji literator» latină E m ilia Grigorescu 70 Guşti D.. 9 Xcgulvscu Petre. Raliere: 45 Pr. Evolcenmi D inul vie Docent. limba şi literatura germană.li 1X VAŢA. Literatura strSmoţcascS poporani.U A -VI UL SU PERIOR Facultatea de Filozofie şi Litere Pcîatu! Universităţii Ajdm inisfrcfio: Drouhet Ch„ ««<*. latină îi caligrafie. j. istoria. Piaţa Anwoi 6 * Tzigava-Sanvurcaş Al. Ureche o Perieţeav. lucru manual Dr. literatura şi limba greacă* B»zeşti 67 Carnal ?. geografia şi dreptul. Semi. Aleea Blanc B. custode Profesori: Antouescu Gb. B-dul Ferdinand 53 Bifduloscu-Pogoneanu I .... Niiou 32 Drouhot Charles. limba «ngle^al. Seminarul dc e tică.. H o­ tel Boule v.. nsisteui la catedra de j>edagogie practicii D-ra Simonidc îl .. B-dul Carol 23 . strada Muzelor 21' Petrcseu Em.u Mircca. Aleea B lănii E. Sîtn-Georgiu Ioan Seminarul de limba şi literatura Italiană Director. secretar îiiţescu I. Viiloanu V.. cstclica. Cueu Gb. Seminarul dc psihologic experimentali Director. 42 Pfirvan Vasilc. Colţci 2-t Dragomiccscu. limba france*». Rahovei 130 Stamatescu Ion. Palatul Metropoliei D. dircctor. A. seeretar-ajiiior. itr. desen artistic. B-dul Basţarrtb 200 iîicruleseu St. Q. religiu. istoria artelor (supLinitor) lorga Nicolne. istoria rovnilnilor.. ea Rahovei -ifi R&Sukseu •Pogoti'> :i)iu I. PJlrvan Vsisilc Seminarul de istorie meâie şj moderită Dircctor. limlu» şs literatura italianiî. limbile slavice-. Petrcseu X . Aleea Blanc A.. Mehedinţi Sim w » Seminarul dfc istqrie antică şl epigrafîe Dircctor. istori-a lit«r«<Mveâ romăue.. Mîindresc-n Siuieon Conferenţiar-. IonMCU Marin. bibliotecar S c b ik m Gr. \ . lîacoviţft 12 M urau G. arhivar Georgiade C-tiu.. estetică şi sociologie Papazonol P.. istoria litesfaturii vecii5 Seminarul dc literatura română Director. Columbelor 9 Audrieşcsc-u Ion. Conferenţiar. etica şi sociologia. BăJulescu-Motru C-tin Conferenţiar. G-ial Bexfcbelot 1 $ Mibail Ram. Visarion 30 Dcnsusiami Ovj<!. Mibail. Murim <r Seminarul dc <jeoigrafi6 Director. Popa îvan 3 Bianu Ioan. Plorian Mircea Sem inarul de istoria si enciolopedia filozofiei Sem inarul psdagogic universitar Cr. arheologia. Rahovei 48 Kueso Dcffiostene. lisuba latină. Enîleltiţă Vitciireacu 3^ Gbcorgbiţă Io n. medicul •îcoalei. bmbs romîXnă şi germanii. geografia. lirubn romană. B-dul Boaaparler S Mftndrescu Simeo»... dircctor îji profesor de iilo&oKe. lir. filologia romanică cu privire Speciali* la filologia ront&uiS.. Guşti D... A. literatura r^mânS. lonescu K. Spcranţia Th. Viitorului 7 Ursu Ioan. ISlizeu 3 D-na BeteîugiHeanu -V. pedagogia şi istoria pedagogie». B-. Candrea J . istoria antică şi epigraf ia. Miliail Cor nea 5 0 Po[>p Traian.nu 39 D-na Bădukscu-Pogoneanu Eleaţi. Autonescu Gb.Or. Seminarul de istoria literaturii române AVcctOK. matematica.. Aleea Biank B :> u Hanes Petre V. Parcul Bouaparte str. G-ral ISertbclot JS llionKa Plorea. Jorga Nicolae Director.. Felix 2 Br&nzit !Em. iilolo-gis bizanţ ir.. T rinităţii 5 .jsaitrcsen C. Dumbrava Roşie 1 Evolcc-ami Dtniitrâe. logice şi teoria cuno&tinţei.reacă Director. "Nogulescu Petre Confercuţior.’ M. B-dul Schitu M3giîiea.iba gcimnaă. G*rnl Laiiovury S7 Ţinu Ovicliu. M ihail Cernea 1S * Cbeorgbia N.urd Rădulcscu-Motru C-tin. filologia torti parată limbilor gi-oco-Jrttiuc. dr. îtt Mehedinţi Simcon. Mariuescu 1..'sibologia.111 A rginteam I». Drugomirescu Minail Hoccnt-.1 .. limba italian» vi franceză. deseu liniar. Seminarul dc Limba Latini Dircctor.. ştiinţe naturale. Doamna Chiajna 34 Lazăr Ohcorglie. lim ba fran­ ceză. istoria Uteratnrii modcrjie şi foM or Oartoian N-. limba şi literatura francezii. Calea Victoriei (Academia Ramilnă) B urikam i D. istoria. ştiinţele fizico-chimice.narul de filologic romanică D ircclor . Cc*ar Bol iac 12 fosfc $ S&mlnarul <le limba si «iteratara franceză Director. Popa Soare 55 A. B-dul Elisnbeta 41 lonescn Dom. aauzicn. Burileanu ]>. istoria ?i limba la tin i. D. matematicii. Spmlnarul de limba g.ascâr 204 V akoi'i Iu liu . Butesoa D . Spiru îla rt’t 2 Ortiz Rnmiro. A. Mecet 2S . V.

For­ tunei 3 Dr.. rncdicina experimentală. Gb. St rom înger L.. Plcvnei 10 D r. Popa Soare 24 Dr. Maivîcafcide M. oftalmologia.. Las căr Catargiu 60 Dr. clinica I medicală* B dul Lascăr Cafargiu 4 Dr.?. Daniel C. Eălcescu 12 D r. I. Mladoveanu C. patologia genorală. lonescu Nicolnc B-. slr. Polonă 9 D r. N Bălcescu 0 Dr. Pitar Moş 30 D r... Babeş Victor. Numa Pompiliu i 6 D r. Sălciilor 2f« Dr. Mctianu N. cestoscopia şi nrcatoscopio. farroaeognozia. Simici D-trie. Manicatidc-Venert Elena. ŞtirbeyVodă 134 D r. giuecoioi'is. Bcsnca Şt. Alcxaudreseu Dersca C. JIozincMCu D-.f clinica ginecologica. Radovici D r. Mareea Vodă 7 D r. Batişte o D r. D avi la 4 D r. Minovici M ina. lonescu D. Griviţei 11 Dr. D. Pilipescu 32 D r. ToincScu Toma. A .. Noi ca D. B-dul Independentei (Fa­ cultate) D r. ltomană 42 D r. G-ral Budişteanu 14 Dr. şi cleetroternpie. patologia şi clinica iu fa utilă. Jio n u I. patologia şi terapia boalelor infecţioase. Iiotoanu 0 Dr. X. Gr.. Obrcja A l . T^tligi Cazavillan 15 D r. decnn. Costiniu AL. Eizioîogia şi fizica biolo­ gicii. G-ral Don» 21 l)r. Cosma 28 D r. Proca George. Tsvor 61 D ocenţi: D r. tcchnicft clinică scmeiologică. Manolc-scu D. Paulian Km. serneiologin. Filipescu 3 *1 Dr. D r. Şutzu A l. Calomiirefcu 15 . I. ofco-rhinalavingologia. Constantîncscu Ilio.' 1 Dr. A rmenea-îcR 20 Facullatea de Medicină B-dul Independentei S (Cotroceni) Admit tist raţia Dr. şi technic» Săgcţei 5 D r... Luterană 23 Dr. Crilciunescu N. Lascăr 40 D r. anatomia descriptivă. Ttăxvnn N. N.. chimia «tO-rinolaringologică Itomană 35 D r. 4 Dr. CîLiupinconu 52 D r. Spl. Rainor Fr. farmacologia. patologia medicală. C. Duma N . Dumbrava Roşie l Săuecarm G-.. B-dul Domnitei 10 Dr. Polonă 11 D r. Sevcrcanu G. Davilu. Colm-Igniîtescu M .. clinica boalolor căilor urinare.. V . Griviţei 70 D r. boli do dinţi şi gură. chirurgia. Gh. Dumbrava Soţie 1 Dr. Atanft&cscu Nicolao. suediei na operatoate. Pauiescu Nicolae. Mihititescu C-tin. Gbeorghin N-. C.. clinica XI medicali. Ursu loan Sem inarul de limbii© slavice P ir cotor. Rabovei 19 D r. TătTişesen D. istolo "ia ş i istogeneza.. str. clinica IIT medicalii. lifo ’. oîtalrnologiu. clinica mcdicală. Nieulescu D.. D r. boli nervoase şi clcetroterapie.sociale. Diouisie 08 Dr. Ho­ tel Majestic Dr. Bubcş A. bibliotecar lonescu Marin. Floru Fornponiu. Mironescu Th.. Sf-fii A* postoii 73 D r. anatomia topografică.H clinica I I chirurgicalii.. Bălăcescu I. scmeiologia chirurgicală *i chirurgia experimentalii. clinica chirurgicalii in fa n tilă 3i ortopedia..Cantacuzitto I. registrator-arhivnr Profesori: Dr. A .. N. B-dul LascBr Caturgiu 5 Dr.. chimia sifiligraficS..ÎNVĂŢĂMÂNTUL Sem inarul de istoria rom ânilor SUPSHIOfe 15 Director. Juvara Ernest. accidentele muncii şi asi­ gurării . D. I o n e la Tomu. clinica nicdicală. Gcrota D. Cernica 31 Dr. Cantacuziiio 17 Dr. Căuzaşi 0 Institutul Medieo-Legal) Dr. obstetrieă. Angclescu C. .. clinic-a IIT chirurgicalii. clinica terapeutică. jSJanu Mnscei L. Lucaoi 18 Dr. Abilul Elena Doamna D r. clinica ţi patologia boalelor nervoase. Baoovicoanu N. A. Dudumi Vasile. ckiiurgiu ortopedicii. Zamiirescu C. mcdieală. Nico­ lae Filipescn 50 Dr. D r. higiena. ttoseu loan.. deontologia medicală fci teehnica nxcdico-lcgală. D. B-dul Laacilr Catargiu 11 Dr. Russo Uemostene D r. Nisipari 20 Dr. medicină operatoare. scmeiologia şi electr oterapia siste­ mului nervos. A Sem inarul de filo lo g ia bizantină Director. Spl. naedicalii. Iroalclo căilor urinare.. anatomia patologicii generali».. Cnntucuzino 45 Dr. Dona I. Dionisie 30 Dr.. chimia. clinica I chirurgicalii şi naatontift topograficii.. Nicolau St-.. semeiologiu chirurgi­ cală. Teohari Anibal. anatomia descriptivi şi embriologiă. Rosctti 1 1 Dr. lonescu Toma. Cosma 5 Dr. secretar. Stocncscu N-. IB-dnl Domnitei 49 D r. Gonatantinescu C-. clinica dermatologicii ţ i sifiîopnticiţ. anatomia patologicii ş£ bactoriologia.. Cancel P. clinica mentală D r Christcanu C. clinica medicală. Danielopol D. semiologica oculară. clinica psihiatricii. Demetriadc N-lae I-. radiologia. Giulamila I. medicina legalii. JTianu Ani?. Sturzu 5 Dr.. B-dul Losc3r Catargiu 2 D r. clinica şi teoria obstetricii. teoria oî>sîttrîcală. Poenarn Căpleseu. Pitar Moş 15 D r. D r. secrctar-ajutor Tctuenschi Dum itru. Goldîtein M . fi/icft şi chimiu biologică.. Lalu Socrate.. patologia medicalii elementarii. A. Marinescn Gb. clinica boalelor nervoase. Victo­ riei 203 Conferenţiari: far.

.. lonescu Thoma. B*duJ Elisabeta. D r. Ciuc3 M-. Al. D avila 4 D r. K nuim im n O. str. Iosif Aurelia. *1 0 Drd. Laboratorul de farmacologie D r. Gr. Si-fii A. FilipoSCU 32 D r.Justiţiei 10 D r. D r. B-dul Do:nD r. C. Preparatori. şei de lucrări. Oancea Nicolae Dc. asistent P ro ^ra lo rir Dr. Georgescu Gr. louescu-MihiScşti. (ehirurgiic experimentală). stomatologie. str.. Tacu Gh. Olari ÎS D t. clinica terapeutică.D r. ginecologia. Me?-inccseu D. îlainer Fr. Marbc M. chirurgie generală. Spl.l i Dr. medicină interni». Columb 10 Babeş Sever. Poen3ru Adrian. Nasta îlarius. proparator. Dr. Dr. Ciucii A. (anatomie. Salvator 32 (In acest Institut se iaoc tratamentul auti* rabic).. Condrca Petre G. Po-lonă 3 Dr. Dumbrava Roşie 1 ►?«/» lucrări: D r.. Du vil a 4 BuţiHt VJadiuiir. Aogelcscu P. şef de lucrări Auitstasrseu C-tiu.. Spl. lancovescu N. Traian 3S D r. ilârw i G.. laboratoriile şi clinicele D&mboviceanu Maria. Oainolîoi 10 Laboratorul de medicină experimentală Spl. dircctor. clinica Sx>alclor nervoase şi D r. Polonă 3 Dr.ru.. D r. Fortunei 3 Dr. chimia unnlifeică aplicată D r. director. gonito-urinarc Laboratorul dc anatomie şi embriologie Dr. genito-u rinare. V>. Azilul Elona D-na D r. A. Splaiul C. Comuna BSncasa Brcaoianu S l Dr. LascXr Babeş A.. aaiate’it Dumitrcscu Gh. B-dul Carol 25 Di*. Dr. VasiSc Lnf. sarion 4 Davila 4 D r M a r i a n Ion. Hotel Palaee Dr. Davila 4 A sistenţi: Dr. lî. Spl. clinica terapeutică. lorgulencu N. Stanca Constantin. Dr. preparator-technic institutul de anatomie topografică şl ctiirurgleală Dr. director.. asistent D r. Lupească 118 Marîucscu-SIatina D. Cautacuziuo I. Nieuleseu Petre.cclnurl Dr. N. Nicolau P-. N . PoincarO 2 Dr. LaLo. Prof. Consta» ti nescu Spi. Vasile Conta 3 postoli 34 D r. Marincscu G.topograficii. chirurgia generala cliaieă. DaniiX P.. Spitalului Dr. director. Olinescu Radv». director. Grîcdinesiiu Ar. . Tomescu Petre.ieHCti D -. Magheru Gb. G.D r.. Justiţiei 10 Dr...D. Cobălcescu 5 Dr.D r. Coml..16 ÎNVĂŢĂMÂNTUL S U P E R 1011 Preparatori: D r. medicină internă.. Icoanei 19 D r. D r. V. ?cî de lucraţi. Duimtroseu-AIante D-... Comb-iescu D-.. Ju stitic i iO îică. chirurgie infantilii şi orlopeŞefi dc secfie . asistent CorneIsohn D-.. îîozelor 7 D r.. Dr. Dumitrcscu G. Spl. Dr. Cluculescu IMaria. Paladc. B-dul l. lonescu V. Proea G.. Hamafc Si. R.. Laboratorul de hlgienă Dr. Depăriiţcaun 1“ Preparatori: D r. Cbristinu Eugeu.. ginecologia D r. căi m inare. GoreEcu C-. Popa Gr-. Marcu loan D r. Felix 51 A sistn iţi: D r. Paulcsma N. veterinar.. Crăciun Emil. Hristide Epaminonila. sef de lucrări. Atbanascs:cn Nicolae. Delea Ver-iic 10 Victoriei 200 Dr. Alexaudtescu 25 D r.. Pr. N-lae Şefi dc laborvlor: Filipescu ot D r. PannjtesCu V.. PaJadC 1! bis D r. Laboratorul de chimie medicală Dr. Magheru Gli. Pilipcscu 10 Dr.. Diouisie 2 D r. Dumitrcscn C-tiu. lonescu Teodor. Magheru Alc. director. Lalu SocrutO. Băltăccanu Gcorge. Boerescu 12 Dr. Carol 19 Dr. Nasta Maxius. Iguătesca Mihail. psichiatrîa. ŞorbitnGscu Duda.v. Oblu loan Laboratorul de fiziologie D r. C. Poincaro 2 olectrotorapie. Laboratorul de patologia generală Dr.. Davila 4 Dr. O. Dămboviceanu A . Băisoi D. Moşilor 20t niţei 7 D r. Davila i Pr. Davila 4 Dr.. Bejun Ion. Ana Davila vary 3 D i. P-la Lahovary 2 D r. Dr. Marabc Max. Dr. director. Dr.D r. Txiiu V. Rvistide E.. Spl. Popescu Amza Cornelia. Daniel Al. diroctor.). director. Spl. Armenească 6 Institutul dc seruri şl va. Ana Davila 5 bis Institutele. Davila 4 Dr. Radovici Al. preparator Dr. sţr. Babe? V-. D r.căr 5 Dr. Cosma 5 D r.. sub-ilirector. cal. Davila 4 Şefi dc lucrări: Bft!«ş Aurel. Cant-aeozino I-. dircctor. ajutoare de anatomie Facultăţii de Medicină Institutul de patologie şi bacteriologic Sj>l. anatomia topogrft.. D r.»: Dr. Tonos^u Miliăileşti C-. Dx. lonescu Al. Griviţei 4t‘ Dr. ntediciou legală. Ţupft Al... Brăliauu 15 D r. Piafa Lahovarv 2 Şefi de tucr&ri: Dr. Dumitrescu Nistor. sub-dircctor. CaxiUmci 21 . G. Ci*lomfirC3CU 15 D r. diu. Victoriei 222 D r! Albulescn Petre.

Juvara K. D r. profesor. Ghimuş D ... Badescu Ilie N. Nicolftu Şt. şef de lucrări A sistenţi: Dr. Dr. Ciocălteu Viutiht A sistenţi: D r. Laioratorul de medicină legală Minoviei M ina. Popa Soare 24 Dr. şef de lucrări. Dr. director. . Obrcja Alex-. profesor. Sadovici Al. D r.. Preparatori. Nisipari 20 Dr. * D r. şef de lucrări.. Preparatori: Xioolau C. Preparatori: Dr. ■ 1 Brătianu Şcrl>an Răileanu D inu D r. Poppcr M. Dr. D r.. Pavel Ioan D r. director Clinica boalelor m intala • Dr. Baweu C-tin Laboratorul de patologie mcdlcală Dr. B-dul Laacăr Ca­ targ»» 4 Şefi de lucrări: Dr. Bazgun I. Cociănescu V. Popescu Coama Dr.INVATAMANTCJIi Laboratorul de istologie X»r. Besnea ŞL. Popescu Şt. Moiso3cu Vasilc Gr. Constantiiicscu C. Saragea Teodor D r. B-dul La?c5r Cataxgiu 41 D r. Eocseu I. D r. Preparatori: Dr. Victoriei 208 Dr. Dr. D r. profesor. Floru E»tgc» j 2 . Mihăilescu-Ciocillteu Cornelia Preparatori: lonescu Dumitru Clinica ll-a medloală Dr. Bu/ou Gh. Popa Rusa 17 AsfcJenfi.I. Clinioa lll-a chirurgicală D r. Căuzaşi 0 Stoenescu şef <Ie lucrări Adisfeuf*' Sava Valentin Zsivcrgiu-Teodoru Î L I. Fompoanu' Fior. asistent Dr. Popea Aurel D r. Clinica lll-a medicală D r.*'Dr.. PopeECU A . Cernica 11 Şefi <fe lucrări: Dr. director. S U PE R IO R '■ 17 Clinica ll-a chirurgicală Dr. Preparatori: Dc.. jNicuIescu I. Marian I . Cosăcescu A l. dircctor. Revici Fenanucl D r. Hristide E. Litarezeck D r. technic} Clinica boalelor nervoase j i eleotroterapla Dr. profesor. Crttciun Emil Dr. D r. Tătara R . G. Numa Pom' piliu 21 A sistettji: Dr. Mftrincscu Gb-. jNicuJeseu M. Dr. Zotta Gh. Daaielopol D.. Dr. profesor. AsialfitfC. V. Sulei iJor 29 Şefi dc In tră ri: Dr. Preparatori: Stereacu Constanta G’corgescu Violeta Clinica dermatologică şl sifiligrafici D r. P3deanu Gabricl Niculeseu G. D r. Duioitriu C.. Toâtcl Bcrnard Preparatori: D r. j Clinica boalelor oăilor urinare Dr. Tj5zărc3cu Grigore Clinica l*a medicală D r. Preparatori: D r. Dumitrescu-JCante.. Popovici M as V intilă Dr. A. profesor. Sttirza 5 D r! Iliescu. D r. Petre3cu A..' Angelescit C. D. Giugariu D. Cousfcantinescu I. director. Constautincscu SchmitîCr losif Virgil Laboratorul de medlolnă operatoare Dr. Dr. şei de lucrări A sistenţi: D r. sub-director. (prep. Georgescu Amîlcar D r. Botcanu 0 D ’r. Ştcfăacscu Th. B-dul LascSr Catargiu 5 D r. Dr. Preparatori: Popt-scu î î . profesor. . Eltimcscu Gr-. Lăreanu E. Tomoscu P. Slarine3cu G i. Ciuciilcscu M. Hotel Majeattc Dr. Dr. Fog-ca P. Jia u u Atozaj profesor. Dr.f preparator Clinica ohirurgloală Infantilă şi ortopedie D r. Sărăţcanu FI. Îvanu-Muscel I . BSlăccscn I-. şef de lucrări Laboratorul de zoologie medicalăDr. Pefccu G. i i i na I . Bcsnea Gh.. Banciu A. D r. Rosctti 11 . Th. şef <le lucrări A sistenţi: . Dr. Dr. i 4«'8îcn/»: D r.. Toi tieseu Toma. Ionescu N. C. A . Tuliu Aurel Dr. G-ral Anghclcscu 74 . Dr£g5uescu State Asistenţi: Dr. profesor. C<5ustautine*cu Virgil D r. lonescu D.j profesor.A si$ lcn (i: Dr. D r.

Moţa? C-tin S-. .Med. dc Med. de Mediem 5 Veterinar*! Dr.. diriginte. C. Postelnicii El.. }>>cparalori: Cliineseu Fii za Clinica ginecologică D r. farmacodhjamia şi terapeutică. M aria RosctU 52 Vechiu AL. B-dnl I. dc Medicină Veterinarii Dr.j proiesor. Mo sen Dr. Băltăceanu O. Ciucă Al. Luterană 2 Î> A sistenţi: D r. Serv*. clinica şi patologia chirurgicală-.. Ritgler 1‘aul. Veterinară Dr. Licbcr Alia... 3>r.. decan. profesor. D r. medicina operatoare si obstretiea. C. 3>r. >7. Teohari A nibal. Coeiaşu Eugen.. Mctaş C-tin S.. şef dc lucrări Asistenţi: D r.is Clinica obstetricală INVATAM ANTUL SU P E R IO R Profesori: Dr. Lambrn Alex.î de Med. Vlădc-scu Radu.. director.. dc elinică şi patologia Medicală Facilitatea de Medicină Veterinară Spl. Facultatea de McdVcterinară D-ra Puricoscu Olimpiu. Polizu A . -Isf'sicMit. Atbanasii. Fălco-ianu M. Poonaru Ion». clinica şi pato3ogia modicslăM aria lîonctU 52 Dr.. Gh<M>rghiu N. Bancheri» *Chicoţ Lucia D r. Slavu Gr. Veterinară Dr.i Ioau. Diouisie 30 Şefi dc lucriiri: Dr. anatomia comparată şi to­ pografică. lîopile Dumitru Vasiliu Elena Dr. Facult. Slavu Gr. Vludeseu Radu. Powiaiu foan.. Popescu-Gheorgiau I. Ciurea t. de clin ică şi patologie chirurgical ă Dr. Facnltatcx dicină Veterinară Apostolcauu Ruge». igiena şi me&iîina expcrimentală. Miliăilescu M. profes-or. fiziologia şi istologîa. L. Facult. B-dul Dojnuiţec 10 D r. sub-dirişinte. Facult.. ProtopoJMîscu Elena Dr. BiEişoiu Dumitru D r. Prcjxcratori: Dr. Facult. lonescu Margareta D r. Niculeseu P-. B&lcescu 12 Asistenţi: Dr.ef «Sc lucrări de Me­ Dr. do medicină. Fncultatea de Medicină Veterinară Dr. Ciinîea iu fa n iilă D r. director. Dr.. director. Nieulcscis Gh. Roiiaauă 201 Kiklos K . Fatuitatea do me­ dicină’ Veterinară . Niculcf.u C-tin... şof de lucrări Laboratorul de chimie biologică D r. D r. P itar Moş IO Jir.. Şoim am A!. şef dc lucrări A sistenţi. MaJsarovitsch a . D r. dij(*«1i>r. Riegler Paiul. Faeultatc. Teohari A nibal. director. Brţltianu 27 Dr. <le Medicină Veterinară Dr.. profesor. In s titu iu l de balneologie Institutele ş l laboratoriile Facultăţii de Medicină Veterinară Institutul de sero-vaccinurl „Paste*»!** Spitftîul Brâncovc-nesc D r. RSsvan N.. D r. şei de lucrări Serv. anatomia patologicii şi mierobiologia.cu Medea Prc^uroifOrt: D t. Clinica terapeutloă ' D r. şti (ie lucrăre L aboratorul de fiziologie ş i Istoionie Serv. FaCult. clinica şi patologia boalelor contagioase. Veterinară Dr.. XJdrsski C -ib. Lascăr Catargiu 60 D r. Brtttcscu A. Dr.( pnrazitologia ş\inspecţia sanitară. director. B-c. Motaş C-tin S. MaCccscu-Xonescii Eugenia D r. profesor.bcş Aurel D r. Facult.. asistent d c . vacuitatea de Medicină Veterinară Petrescu Alex. Gavrilexcu C-. asistent Laboratorul de anatom ie patolonlcă si microbiologic. Facult. asistont Dr. asistent Xagliel Aurel.. Veterinară Codarcea J. Atlsonassu loan. conferenţiar. director. preparator Clinica o fta lm o lo g ie i Dr. Gîtiea I. sei dc iwerări Laboratorul de farmacodlnamie şi terapeutică D r. secretar Dr. Saehelarie V. J}r. K . a alimentelor. G-ral Magheru A thnitusdţ: ţin: Molaş C-tiu S. A. Gavrilc^'. D r. Con^tantiuescu Gb. chimia biologica. preparator . 3>r. Crăinice-auu Alex. Strcc A. Riegler Paul. Veterinari» Dr. Daniel C-. Săvulescu D. de Medicină Veterinară D r. clinicei boalelor contagioase Dr. Brătiauu 2 " D răgoiu I. Rom ană '201 Dr. T. Ma-mcntido M. Baroncea S. s<rf de i-îteritri Popovici A. -de Med. P itar Moş 10 D r. director. D r. dc Medicină Veterinarii Laboratorul dc anatomie comparată D r. B-dul I.Udris3ci Gb. îvir-olou I . Nk'olftu Alex. asistent Stcopoe Alex. zooteclinife şi exteriorul animalelor. Sander E . Facultatea de Mcdî cână Veterinară Dr. profesor. Facultatea. Garoiu Tona D r. Manolescu D. Boziauu 19 Dr. Facult.

.. LascSr 3 D r. Arghiroscu G-. Gr. T. G-ral BerBăUcanu IC. Dorobanţilor 1 fjiKivig Alex. Dcpftrăţeaittt ÎS lonescu T. geografia economică.. asistent Florescu Al. Solacolu Th-. Brutari 23 Madgeara Virgil. Oleacscu R. director. Spitalul Brancovenesc Ă s is la tfi: Bibescu Ioan lîăşcauu Dora Academia de înalte Studii Comerciale şî Industriale Calea Vieiioriei 1 0 2 Isc» V . S ît. Roman D. Depărăţc-aim ÎS Dr. ZBrăad2 ft M. pedagogia. higieua3 bacteriologic şi paranitologia. Gr.denta comercială franceză.-ibîlitatca publică. iechuicâ. studiul lemnului. gului 2 D r. ră k o ia m i M ihail A . StStescu C-. L-atină 30 Braiicovici Em„ studiai cerealelor. Am a» 3ft * . Graţioasă 15 Dan I. Traian 151 Angelcaeu 3. Vintileseu X. L u dv ig Exişen.. Capşa 6 Laboratorul de m edicină operatoare §1 obstetrica D r. farm âna chimică şi galcnică. Deleanu N. D r. 'fcodoreanu 2î. Georg^scu >i.. l.ucacl 21 SlănCSOU Ştefan.. ^ G-ral... corcspor. chimia alimenta fă. asigurări. direetc-r.. Purtcniu Cezar..f botanica farmaceutică. dircctor. Chitilo Calea Dorobanţilor 4 Bavidoglu A.. Laboratorul dc ohîmie a lim e n ta ră Conferenţiari: Dr. Arirm'işescu Al. director.. Spit. Capsa G. Verbului 2 Biltz M.. şef ut lucrăţi D r.. Berfiiclot 26 (. UtrKtiunva^Inst Eungeţeauu C... şc£ dc lucrări.. botanica generală..tnftă si tizic-ală..Casa Şcoaleîor) Dr. fizica exjKîrimcntală.. lonescu Al. Ge-orgescu M. Georgian N. Maltopol . şef de lucrări. Facultatea de Medicină j Veterinară Dr] Ciucă Al. economia naţtonnlă. vice-rector. Maltopol 24 bis . Kollo C. Precupeţit Noi 27 r.. studiul petrolului.. tehnologia industrial*.. chimia* G-ral Eevthc3ot 21 Sioieov-cl D. Coata 12 Profesori... B-dul AntonCiCU E îi. toxicologia şi ehtmia l>iologîcă. N. secretar genca]. trativ.Graţioasă 15 Dr. iarmacoguoîiia.. Popa Nan 3 Porn Eugen. C.-n. N. ştiinţa ş: legislaţia financiară. drej>t constituţional ?i adminis­ An^descu I. M artirului 7 Taşeă Gh. Puţu cu A pă Economic lîece 12 Stoicovici V. MftnCuleosa 33 Th.. dreptul iriternaţionol.. V. B dul Carol 37 Dmnitv’ eîcu I. studiul mărfurilor. Kollo C. Facultatea de ilcd io ină Vcterinată Laboratoriile Facultăţii de Farmacie L aboratorul de zootehnie şl exteriorul anim alelor Laboratorul de farm acie chim ică şi galenâcă Dr. Dcleanu 2f. Călăraşi 28 la b o r a to r u l de parazitologic şf inspecţia s a n ita ră D r. corespondenta oomcrcinlă italiană. econom iu politică. director...sk* 21 Dr. dirc-etor. Călă­ raşi 2S ‘2 Dr. Cnntaouzpno 4$ D r. Moşilor 317 Dr.. conic rţ cxtvi'ior. Bogdan Şt-. industrii şi meserii. Dr..A.. cuciclopedia comercială. T.24 bis Angclestu B. Rosetii 23 ‘ a alim entelor i D r. Boaianu 19 D r.. -Coastaaţine?cu Cri». secretar.. Ci'urca I. director. Fapultatea de Medicină Veterinară D r. Brăncovencsc B-dul Carol 32 D r. Iteanu A l . sistema­ tică şi horborizaţic. Georgcscu M ihail.. deontologia şi legisla­ ţia farmaceutică.. chimia org.. An velin 4 Pach-c $ Aatonoscu G. chimia aunliticî* Dr. I». strada Plantelor 75 D r. Preparatori: Teodoresc» Ecaterina Angola Zoe Laboratorul de botanică generali D r. Spjrescu Elena Preparatori: >îistor Tr. Cozar VJoli. coni.oiliotT H. secrctar-ajutor Profesori: D r. Bd-1.. Boicot X. Gh. eliimia minerală. Dr. . B-dul Elisabeca (5 0 Conferenţiare : latcitţeveu Sp. dreptul civil. tcchnSca băncilor* Aleea \ rulpaeho !(> Alesseanu H. B-dul M aria 4(1 Volumb Nou ti Paşcanu M. Mihalovîci Acistide. 3 4 TîădulCSCU A. dccan.‘tau I. C. Măhalovici Aristide.. str. secretar. ccimptal>i!iti:tea. Graţioasît 15 D r. Columl> No» 6 Ludvig Eugen. FilLpuscu S thclo-t 2 1 Fanaitesou A.IN VAŢAM A 2ÎT W / SU PERIO K Laboratorul de igienă ş i medicină e x pe rim e n tală • 19 D r. Ioani(eseu IX R. Vintileseu I.. dreptul com-ereial şi maritim. statisticii. X.. farmacia dum ică şi galcnică. str. Ccrccl Al. wrcsjjondenta comercială engleză..... preparator Laboratorul dc chimie a n a litic ă Facultatea de Farmacie B-dul Carol ?2 •ddromiSlrajia: Dr. Ver. V. mineralogia. Con­ Fetiţelor 7 stantin 20 îiăduc. Dioni. SoIacoH) Th.

T roteanu VtrgiK u. Chastel A. cbim îa. B -d u l F e rd in a n d 13 M irca Ş te fa n . Golcscw 10 Tcodoru Io n . R e g a lă 9 ©hoţit Toc D-na-. co ^ str. P a n g r o tti E ran il A . funiculare. se c re ta r. s t r . înguste. 46 G ap şa Rheorglie. s t r . RomanX 101 Eriai^ner El io. a ju to r secretar. Sevnstopol 10 H e rje u D u m itru . dir-ector. B rezoienu 12 G h ik a-B u d e ştt N. N . calculul d iie r. devize şi o rg a n iz a ţia d e ş a n ­ tie r. F n n d . B u­ ze? ti 7fi lonescu Ic n . medic Profesori. I . A urel Vlaicu 76 F inţcsca 2f. Toam nei 50 .. ex p lo atări m iniere. T ransilvaniei 14 TăaîteeEcu Ion. Pojioviei 11 j / D ragoş V odă ft B usuioc S y lv ia . Bd. E. -Mihai V odă 6 1 B u n g cU c an u D -tru . e x p lo atarea C. ş-ei do a telier. ex­ p lo a tă ri. oraşelor. In g .*Ţa MANTUL SUPERIOR' Rogals&hi V. Don ici 30 • B uşilă C o n stan tin . P ro g re su lu i 4 R ia n n V . geom etria an alitică şi aplicaţii g«omotrico ale calculului diferenţial şi in te ­ g ral. s a lu b rita ie ţ i fizicii ap îieatu . Vodă. B rezoinnu j 2 j-ld»u'nt®<rofio. Îm b u n ă tăţiri f-j»u-iare. in g -^ c f^ u b -d ire -c to r. In u n d a ţie i S . c e n trate electrice. B ise ric a E a e i 6 N ieu lcscu Gh. tra n s p o r­ tu l d istrib u ţia şi În tre b u in ţa re a energiei elec­ trice. geologia aplicaţii. F . com . corespondenţa comercială . nietalicc. geologia şi paleontologi n. Mute» Millo 2 bia B ian u Vasile.20 IN*V. G riviţoi 132 C-tfcnosou M aria. s ta tic a ?i g ra fic a . căi ferate po şosele. (Pasntgiu) V ic to ria fo st Im o b ilia ra Sc. corespondenţa comercială germană. lo rz ii. in sp . V . B rîC tianu'51 A.c3ori: A ntonesd» P ccre.. ş e i dc a te lie r (secţia co nductori const ru c ţiu n i ag rico le ş i in d u s tria le ) O la ri 5 Io tz n C o n sta n tin . A lea Lahov-ary 33 Ş c o a la P o litec h n ic ă C alea G riv iţe i 132 D irec ţiv n ea : V asilescu -K arp cn N . com pt abilitatea. Spl. şi integral. g e o m e tria d esc rip tiv ă . s t r . Rom ulus 31 R adu Elic. franceză.. m aşini hidraulice. c o n s tru c ţii m etalice ş i b eto n a r ­ m at. C lucerului 1 Popescu Ştefan. G riviţei 1*2 Comănepcu Em anoil. co resp o n d en ţa com ercială f r a n c e z i. V . Luto ra n ă 13 T ra ja u e ă c u I . isto ria arhitecUurci ro m ân eşti.. stra d a . g erm an ii i > SCOLI SUPERIOARE Ş c o a la S u p e rio a ră de A r h ite c tu r ă S tr a d a B reroiaiiu. geom etria d e s c rip tiv i eu aplica­ ţii.’ A rap u Io». B-dul I . a s ig u ră ri.. bibliotecar. PtC Iătii Em anucl D avid. A u re l V laicu < 1 I. C h itik i Cerfcez G rig o rc.iîzS reseu E ra d ic . Poliza 7 Dr.. economia politică. Daci» II S o re a u Al. D. B -dul S ch itu M ăg u rean u <13 P o m p ilia n Io n . şof do biroti. h id ra u lic a şi instalaţiile h i­ draulice.. B re-2oiai»u 12 P eteu lcsc u S c a rla t. Con­ s t a n t i n 31 B u rc u ş Ş te fa n . technologia m ecanica şi elec­ tric ă . R o m an ă ly-2 M icltăescu N. contabil. zîJcSţninte. T r î n i t ă ţ e i 50 3 TaşcS G h . Ş in cai 34 şi ş e f dc a te lie r. a ju to r secretar. ŞtirUwy VodS 154 Ştefănescu R adu I.e p ia tră 7 Davidescu A lexandru. Gh. Precupeţii Noi 27 F e tite lo r 7 'P e r u s i C aro l. K iseleff 25 S m ă răa d eseu P a u l.. Puţu d. M ihai V odă O S fin ţe sc u C in cin at. cliiruia organici* şi aplicatiuoile ei. mecanica raţionalii. is to r ia a rliîte c tu rc i. G riv iţe i 132 A d m in is tr a ţia : PopeaCw I. K. G riviţei 132 (Şcoala P o ­ li techuică) • Severin Em . a rh iv a r. P lcvnci 82 M ircea C onstantin R. Don ici 30 ŞtcfSnescu Eugen X-. S ft.. G h . Boerescu 19 Macovei Gh. G riv iţe i 1S2 îfic o la u T . s ta tis tic a gtnfică. b ib lio tecar. Stachlî» P a u l. elem e n te d c a r h ite c tu r ă şi tco rh i um brelor. şosele. gef dc a te lie r. E c a te rin a Tcod o riu 14 C io rta n S ta te Gh. V icto riei "il T u tu c I. d ire o to r. C„ m ecanica. rez iste n ţa m aterialelor.. a r t a d ec o ra tiv ă şi de3cm n o rn a m e n ta l. A ju t o r i âc c n r ş : . procedeuri generaie d e constr... I.stere o tom Ea. ita lia n ă . C.Elena... CXpl. G utzu V ictor. g e n e ra l. drep t comercial si m aritim . B i s e r ia t E n ei 6 P ro . [K>duri. io raje. CSluşei 22 Laleacu T ra ia n . core-ţp. Cometa 49 Ic-aehimcscu A ndrei G . maşiaii m iniere. c o n stru c ţia . p re p a ra re a m in e reu rilo r l a miiul. C o n ta 0 S tm tilc seu G rigore. prospcctSri. matematica financiară.. c o re sp o n d e n ţa «-omeroială. D im o F . C aragea 7 Filipeseu Em anoil G.. citi îe ra ic norm ale.. ţo f s e c re ta r... G riviţei 142 Busuiocoanu D . stră z i.•S pi roscu . organe de m uşini..‘economia n aţională/ B-dul Carol 07 ' M a 2>lcsou M n rln . fizica in d u stria la . P olizu 46 V asilescu-K arpen electricitatea şi electroteehnicR. teehnologiu ţ i c h im ia siplkatfi. şi ed i­ lita te . Labirint 54 P o r n EH za. chimEa.. sub-dircC tor. congtr.. Şos. fisieft. te o ria a rh ite e tn re i. T o a m n e i 34 C io rtan . «orespondeail-» com ercial a en g lez ă.. bftton atm aţ^ F a ­ b ric a d e ch ib ritu ri Urechi!! Nes tor.) 19 M a rin F ilip desexnn o rn a m e n ta l şi m odelagiu.. A lea B la n c £ .. S pl.R-. 12 D ire c ţiu n e a : P a n g r a tt i E rm il A -. m a te m a tic i. pe­ tro lu lu i. generală. V asile X ascăr 212 G erm ani D ionisie. u rb a n ism . D o ro b a n ţilo r 5 0 P X tr5şc»nu V. G riviţei 132 Dr.

beto n a r m a t. P a n te lim o n 34 " C oosttm tineiicu I. B u zeşti 03 bis S an d u -A ld ea C-. P u tu cu A pă R ece l&A tan aS iu 1. D ... d ru m u ri ş i to p o g ra tic .. m ecau ieă ra tioualS .. 3. RotQulUa 5M iiior G. P .. G-rrtl P rap o rg es< u 27 V id raşcu T. Gl».c o n V odă 5 N edici G b. m e ta lu rg ia g en eralii şi m a şin i m e ­ ta lu rg ic e . c o n s tru c ţii civ ile.V:. fo ra je -ş i m a şin i m in ie re . s tr .cţia o ra ş e lo r.V'asclor 2 2 Z aharescu \'a le r iu . citi fe ra te . loco-motive şi v ag o an e dc C. de -A gricultură H e ră s tră u D u m itrescu N... V ic to rie i 197 S tiu g lio V intilK . • 2t A n to n o scu Pe.. î. C o n sta n tin 31 B uşilS Gh. P a rfu m u lu i 27 M eleneoviei A lcx-.• lo n escu -Ş işesti G-. G -ra l B e rth e lo t U i M u rg u leţ A lex-. fizica. G riv jţe i 132 (Şcoala P o litec b n ic ă) P ro fe s o ri iu s d r c in a fi: P a u ta z i Gh.. ele c tric itu te şi electo-toebuică. m ecanica n atio n a iîi.. B -dul D om ­ n ite i 17 Tome-3cu Io n Ş t. n a v ig e ţia ii» to r n a ţio n a lii şi m a ritim ă . D o g a rilo r 34. e le c tric ita te şi olectrotechnicăt. P o v ern e i 3S P opescu C. d ire c to r M nccdou N . B erzei 45 C a u tu n ia ri î î . in g in e rii c o n s tru c to ri d e m iu c şi in d u s tria li. calcul d ife re n ţia l ţ i in te g ra l. a g r ie u ltu ja specialii. B -dul Citrol 37 P ro fe s o ri a n /ja fa ţi: Stu'fthcliu P a u l’ ch im ia an o rg u u lcit a p lic a tă ş i eIcctro eh im ia. . G. B aboinm t I. Ş tir b e y Yodiî 154 % C o n ftre n -iia ri în s ă r tf n a li: A lcx ian u Gli. C lu ecru lu i 18 A s is te n ţi s u p lin ito r i: D avidescu A l.. higiena. a n a to m ia şi fiziologia v e g e ta lă . to p o g rafic şi d ru m u ri.. F a b r .INVA'ŢAMANrUJj SUPERIOR S e e J [ a . IR ăsuri I I b is G ru u a u A . c o n s tru c ţia ş i în c e rc ă ­ r ile n m şin clo r electrice. c«krs general d e m a şin i p . h ig ie n a in d u s tr ia lă şi p rim e a ju to a r e în caz dc accidente.. h id r a u lic i. c o n ta b ilita te .... M oşilor 100 N icolau G .. c o n s tru c tii. B asarab iei Drose^cu Io n . P a r c u l Bon a p u r tc SC C o n fe r e n ţia r i s u p lin ito r i: I A s is te n ţi titu la r i d e f in itiv i: Beleş A u re l.. m ine. C-. C. G . m nşini frig o rife re . desen ş i g eo m etrie d o scrip tiv jt S tu p in e i 0 G a w i (opcu R am iro. Ş coala S up. Kcat.s itv lţu l tu r c I :. A . v e n tila to a re ş i corapresonre. G riv jţe i 132 Cassut-ovici I-. B asarab iei 10 C o n fe r e n ţia r i titu la r i p r o v iz o r ii: B u lin sk i I. pod uri. iizică. M ilU nri 20 N ieo liu i L .. C e z a r B o lia c 34 C o n d u ratu G r. m o to ri term ici.!.iţcu G„ lim b a g*srman3. R a-lu. beto n a r m a t. zootechnisi g -ra lă şi sp ecial K. I . b eto n a rm a l. in d u s trii te x tile . ch im ia a n a litic ă .. R egalii f 2 B clcş lo ri..... cazan e şi locoinitive. a g r ic u ltu r a g*ra3ă. tr a c ţiu n e elec­ tric ii. F u n d .' G -ral D o n a 6 IncoieSfU î\'.. P ia ţ a C . econom ia politicii. P ro g re s u lu i 4 D roscscu I . B -dul L a s riir C a ta rg u l 76 S a lig n v A n g h ot.. Ş tirb e y V odă 45 R ad u E . p o d u ri. P a rc u l B on a p a r te 80 P r o f e s o r i su p lin ito r i. c o n ­ s tr u c ţii m etalice.C om eta D8 S aid cl T .' guna 4 B ornennu Gh... c u rs g en e ral d e c o n s tru c ţii p. P lc /iie i <02 .. n a v ig a ţie . Lucuci 91 bis ■DrScea' i l a r i i ! . 11 R flrlflt A lcx. D io n isie 01 O râşeanu C ezar. C. d ese n in d u s tria l... M aio r E u e 10 V id r. ch iin ja g e n e ra lă .. m a lu r i electrice. în n şiai P ro to p o p escu P a l:e E m il. M iro n C o n ţin 4 Budi-an» C onst.a T a t u 55 I f tţc il Gh. a m e lio ra re a p la n te lo r ag ric o le. A leea B iu a k 0 p ă rb u lc s o u . chim ia. m aşin i.. F a b ric a C eram ică C h iti ia I>r. to p o g ra fia ş i geodezia mioieriS P rn fc x o ri o n o r ific i: C orkez G r..' Jîalb arcu I. m aşin i. .. ch im ia g -r:d ă ş i meteorologi{u. geologia şi m in e ra lo ­ g ia ..N . llo m u n ă 24fi F o tin o S c n rla t.. Sem ilu u e i 6 Tlieodoreseu P .. F .tro. R osetti S to ia u Gb-. S em îlu n ei 5. •constrv. C olum b 5 Saegiie N . G ri viţei J 76 G h co rg h iu S... to p o e ra ria şi geodezia.. m u şin i de rnnnevr. l'^ b ric a deT u6un B elvw lere Nicoluu M ih ail. in g ia c r ii m ecanici dc m in e şi in d u s tria li. Escjilaj» R bia C hitulescu I. m o ri. geologia ş i u*ireralogia. G ri v iţe i 33 Ş c o a la S u p e rio a ră de A g ric u ltu ră H e r ă s tr ă u D ir e c ţiu n e a : S tra tile s e u G r. m a c in i. S ft. g e o m e tria d e s c rip tiv ă . e d ilita te . B r e z o ia n u 32 Z ăueseu A u rel. A n to n P a n 41 M iclescu C. Rontanff 227 P r o fe s o r i titu la r i ţio i'iz O r ii: M ircea E . căi fe ra te . m u şin i agricole^ v eu tilatoflre ş i com preaoare.ţa P rineipcF it M a r ia 1 P opovici G.. T ro te a n u V . «Ott&trucţii c iv ile . Mircfea. C alea C ă lă ra şilo r Ssndu-A M ea. tochnologia m a te ria le lo r dc con­ stru c ţia . s ta tis tic a grufieft... Şa.. e le c tric ita te ^i clre tro tech n icil. ag rico le. b is J lititu lu C lnudiu. s e :rc tu r P r o f eso r j . ch im ia ş i ch im ia n p lic u tă .. d re p t şi le g is la ţie m in ie ră . d ru m u ri. P o f. Şerfcan V odă 83 C a n tu u iu ri I. CoiiSt» M oroiu 2$ D im itrju D -.T codoroiu M ironescui M. cura g e n e ra l d e m a şin i v p c u tru in g in e rii c o n s tru c to ri de m iae şi in d u s tria li. m a ş in i eu a b u ri. C oncordie. I . s tr. desenul.. a tA tiitie d G ra fică . A lea L a h o v a ry 33: G beorghiu M ih ail S. A . P oposea G hcorghc. calculul. Colu m b G C apşa G r-. Ju fltin ia n 18 A ngeleseu Tordnebe.. ele c tro te c h n io a şi e le c tric ita te a . economici socială. E p isco p u l R a d u 17 . tu rb in e cu ab u ri. de x a h ă r C h itii» B ă ia tu M. d re p t ®i le g isla ţie a d m in is tra tiv ă ?i in d u s­ t r i a l i .. R e g a lă 12 A siste n ft p ro iiis o n V A b a so n E m e s t. I .

P u tu de P i a t r ă 11 b is P a p a d a t V irg il Al.. de M edicină *V e te rin a ra C o n fe re n ţia ri: K ăd u lescu C -tin îC. -M aghem F a c u lt.. d r e p t civ il anul I. co in p tab ilstatea p u b lică. d r e p t coJnercial.. Po* Io n i J05 Biisuiocescu D u m itru . A leea A lex a n ­ d ru 7 loncscu-D olj lo a n . şi ad-tiv. de -A gricultură B ungcscu G-. d ire c to r H ag io u u s N-. f m . dc Masori» Iv a sta A l. R in o ceru lu i ■ £ S acholaride C..a I n g . Ahswon B rn e s t. C liiţu 2 V asile LaSCăr OS P r o fe s o r i: l ) r . anatom ia. T ran ailv a n ie i S Barauch. d re p t civil. C ezar Bol ia c $•! W» Î) t . N. sociologie.t m ed icin a legală.p a r te a I ka C o rn e a n u G rigorc. to p o g rafia. C a ra g ia le 7 „D u. s e e rc ta r Profesot-i: A tan a scscu T eodor M.. ş i fiziologia v eg e ta la.11 L. a g r ic u ltu r a goneralî* şi special㪠co ala S u p .. G -ral A ngelescu 30 Z n tta G. S tr g iu 2f> Ş c o a ia d e C onductori de L u c ră ri Publice C ulca V icto rie i 107 D irect in im i-’ U re ch ia N e sto r. Ş co ala S up. lu c ră ri de parcele Ş te fă n e sc u D . B ise ric a E n e i 12 c u ltu ra . topom etrie. dc A g ricu ltu rii Popeaeu Ş t. s tra d e la M ircea 1 P liia ta rn GhcorgUe.M ihai B ra v u * 3 4 .. fizica ş i cltinsia D em etrcseu Joan. d r u m u r i şi to p o g ra fia Ş c o a la de Topom etrie s t r . H nbun dtut-iri fu n c ia re şi co u stru c ţi uni ru ra le . tech n o lo g ia şi poduri S tin g h e B u jo r K .. ftzico-chim ice. Ş co ala S u p . Stoonescu N . m ecanica şi îm b u n ă tă ţiri fu n c ia re . P o in ear6 16 Cxisitea J fih a il. m te n m tic i se c ţia I şi I l . desenul to p o g rafie.. d r e p t c o n s titu ţio n a l. căi fo ra te cu n o ţiu n i d e h id ra u lic ii şi n a v ig a ţie D r. d r e p t a d m in is tr a tiv a n u l I . D r. d re p t io te ro a ţio n a l p n b îie şi p r iv a t. C om una B itneasa I n s titu tu l i C x ăsn n ru A le x a n d ru . b o ta n ic a d e s c rip tiv ă fito p atică.U>r Parascbivc& cu Gb-.. an a to m ia şi îi-zioiogia nnisuată f i m ed icin a v e te rin a ră . . Enibunăfc'iţiri fu n c ia re la se c t'« T-a (a n u l I I ) $5 n p lic a tiu n i la to p o m e trie şi S m b u u iltăţiri fu n c ia re B u r u ia n ă 1).. v itic u ltu r a şi ocnologi». G-.a Ş lefS n escn -G n n ă Gb. 0. S f-ln D u m itru 2 P r o fe s o r i: EnC ulcscn P . o p tică. C a n ta c u z in o '1 P a p a d a t V irgil Al-. îa t i s tă . L a tin ă 30 C ostin Alex. B a s a r a b ia C B ăsccatiu A . c o n stit. B iserica P o n a lo n escu -D o lj I..t grCUlina botanicii. Spl.. C ulca D o ro b a n ţilo r L o cu in ţele Nom ... d ire c to r. ca sie r.22 TSVAŢAMAXXUL bUPEUIOK P r o f e so ri •sup! in ito r i: N o g u le 3 C U Ilie . M oşilor 3 A C ilioski C onst-. c o n s tru c ţiu u i civ ile ş i e d ilita r e T o roceauu C ornel iu. lu c ră ri g ra iic e Nicol ou M ihai! T . P a r c u l B ona p arte -V ila R o scn tb al A m lroneseu C.... P ie tiiţe i t SLiebiauu D u m itru I . B-dnl L o se ă r C a ta rg i 17 M ibailfescu 31. îio rtic u ltu ra . C ă lă ra ş ilo r 295 Gcorgcscn" M . c o m p ta b ilita te a co m ercială. a n a to m ia h ig ien a. 'fco:lorcseu I-.. procedurii c iv ilă . tuerflrâ g ra fice G eorgescu M iroaa I. sta tistic ii.... geologi:! şi agregeoJogii». d re p t ş i p ro ced u ră »ienală_ V a ­ sile E a s c ă r CS C erb a n A lex a n d ru . M areo. evuiiom ia socială. îs v o r 51 J-Ciriaceacu O skar. Şos.. Ito m a n ă 95 bis StăncKCtt Ş t . anecouică. ag rico lă. desen T eodor î l e u r i G. g eo m etria d is c rip tiv ă sji ap lic a ţiu u ile sale S a lig n y M ihail A . g e o m e tria p la n ii şi s p a ţiu cu n o ţiu n i de c o n ta b ilita te şi legi uzuale Z o ssiina D. B -dul D acia 11 T ra u c u -Ia ş t G r. m atem atici sccţia I 1’-g. p isc ic u ltu ra . P u ţu dc. m e c a n i c a e n n o ţ i u n i d e r e z i s t e n ţ a m a t e r i a l e l o r fi ma-şini c u u t i l a j u l lo r S ăvuteseu J?r.. B o g d an Şt.. .P ia t r ă 11 P o p o v iei-L u p a N .*.* D u u ittriu D ... d r e p t civ il I I . se c re ta r. G -ral B c rth c lo t 50 D rîlcea M-. Multop ol 23 bis Tacoh M ih aiî. c o m p ta b ilita te a publică. F ra n c m a s o n ă 23 A tliauaseseu. c o n ta b ilita te » . P o lo n i 7f> A ndroncscu Tonn £ . c h im ia ag ric o lă şi technolegică. d re p t a d m in is tra tiv a n u l I I . ş tiin ţe ţ?i le g islaţia fin a n c ia ră . ec o n o m ia r u m î ă si ro tim . leg u m ic u ltu ra ş i pom i­ S tr .. B*uul M or ia :î 2 F m ţo ă cu Io a u X. V iito ru lu i 37 X nm fircâcu-G oaogă N. Şos. m a te m a tic i.. dc A g ric u ltu rii ŞtefăttCSCU M-. V u ltu r 2 (Bacău} Ş c o a la S u p e rio a ră d e Ştiinţe de S t a t H a ţe g a u n I . d re p t şi leg islaţie referEtoarc în lu c ră rile <!c m ă s u ră to a re şi d e lim ită ri Asî< te « fi.. ccoiicm ia p olitică. le g is la ţia m u n cito rea scă ş i ooope. Ş coala S u p . F o rtu n e i 'i Storia . silv ic u ltu ra .. entom ologia. R . S. ş tiin ţe gi legislaţii» fin a n c ia ră . lîo m u lu s 33 bis A lesscau u Gb-. d re p t civ il a n u l IEI... . sub-dirc<. K ise le îi 8 D ire c ţiu n e a : Arion. econom ia n a ţio n a lii şi p o litic a a g r a r ă . alg eb ra şi m ecanic» ap lic a tă F undfiţc-ftmi JT aralanibie. O niceseu O ctav. b o ta n ic a d e sc rip tiv ă . P . m in eralo g ia. G -ral Berth-elofc 50 P ă d u le s c u A n d re i. Bililc H ertu lu u c i-la ta m o n a C onst. OriSşanu C ezar.o m a a ă î)5 Bu*uiocc«eu D. su b -d irc cto r. S p n ta ru lu i 20 V ă ra ru M a riu . ţ i m a şin i agrhcolc. a m e lio ra re a p la n te lo r agricoli. P . P rel. s e c ţia I şi I I S ta n A . to p o m e trie p a rte a I t . T oam nei 4S bis V o iu escu N icolae. astro n o m ic şi n o ţiu n i de geodezie N-egcescu I..

A lea Svt-er 22 # N iculcscu-Slave C .. is to ria . A le a D r . P o p a N a n 3 B unu C o n s t. ş tiin ţe religioase. B-«Jul M ftria 7 9 (S e­ m in a r) ' Ecou. C a u ta e u z in o 4$ S toenescu E m il.. a stro n o m ie . Pantelifcrtoa 79 Ru$u N . lim b a germ au S . ş tiin ţe rcligioaikî P x e o t E co n . lim ba fran ceză şi la tin ă .. C u za V odă 12$ E con. B -ilul M a r ia 7 9 Profesori: E con. C hirice3eu C onst... sociologia D r. B-dwl M a ria 79 (S em inar) S p ir itu a li: S e m in a ru l r . m u zica vocală.n p 6 P re o t E co n . lim b a fran-'ezS. lim b a roinflnă..u a b 6 A n a s ta s iu V ictor... A g ap ie G h erasim .. E..( g im n a s tic a C ncu Gli.. ş tiin ţe le llgricoJo. filozofie D r F iscbgold. s e c re ta r P r o fe so r i: * C o n fe r e n ţia r i: D r. 99 3>ugoşiunu O. s t r .. s t r J u s tiţie i G aroescu A u re l. C o stjueseit PreoţesM i GJj . M usceleanu O vidiu. E lizeu 3 Ştcfăeu>.. g e o g ra fia . lim b a fran ce aă W oll B-> lim b a engleză M itv an y D. c a lig ra fia ş i desenul. stu d ii tcologicc. B -dul C ă lă ra ş ilo r 93 Dr. B a tc rjilo r ÎS D r. ln n b a clin 3 . E -rătian u 41 C o m ite tu l dc d ir e c ţie : M axim X.t ş tiin ţe le n a tu ra le .. P opescu C onst. M oşi­ lo r 246 GAvlx>vicermu P .. ş tiin ţe relig io ase. lim b a l a tin ă . d irec to r. G b e lc rto r L . s tu d ii teologice.. 1 ! I u n ie 2: P r o f e s o r i: A rh im .. B -dul MnrEa 79 (S em inar) A d m in is tr a f i a : K tam escu Io a n (Setninctr> V). C a z ă rm e i 35 V eleseu Consta D . 11 Iu n ie 2 P r e o t D r. C a ­ p r i n e i 35 E con Io rd ăch escu I. BocSc A-. C. p ra c tic a litu rg ic ă . lim b a ro m a n ă . lim b a rom iinS A n d rieşescu I . S crib an l-. M itropo liei D iacon Para& chîvescu. B -d u l Bom ipftrto 7C . linnba fran cezii T b a u b y F . fizica.. iiio so lia ţ i pedagogi». G ibescu Gh. m u jic a bisericească. ş tiin ţe relig io ase. in te n d e n t. biologie T codorescu Io n .. G b. B -dul S ch itu M ăg u ream i 37 D x S k u p ie v sk y Lucâan. P o p a S o are 55 Antone?Cu G h. M a r^ in e i 2:5 G orciu G.. B-dul I. liiViIja la tin ă .P v io lin a.. C ozărm ei 35 . f-?os. P o e tu lu i 11 D in n u I .-t-n E e a te rin u 3 G albenu M-f is to ria ." lim b a fran ceză P a v e a $ . P opescu Jîicolfl'Vj d ire c to r. B -du l M ariaj Seminare. M irc c a VodH 20 D irc c fiu n c a : S te in b e rg H e n ry . g eo g rafia. lim b a rom ftnit. m a te m a tic a . ste n o g ra fia A s o c ia ţia U niversităţii Populare B -dul I . G -ral C h r i s t T ell 17 G eorgeseu-G ouşti C.. I . s e c re ta r . M utei B u s. R om anescu P .. limbii ra w lln ă .politi-cîi D r. CazXrroci 30 D r. P a rfu m u lu i 3 A rg lu re sc n G h.. V. ţ t ii u ţ o n a tu ra le . is to ria E v re ilo r L iiziîreaim B a rb u . I. B -dul F e rd inand 2<5 C iu p ag ca E r. m edicina. (U niutrea E v r e i lo r R om âni) S tr.'>eu Iu lia n . m a te m a tic a . s t r .. lim b a germ an. Popescu-PasRx-e» Io3U. inedipina. m uzica bisercccnscS. d ire c to r. s tu d ii icologicc. C aro l 12$ D obrescu R . F u n d . Epicol 20 R o it F . Ai. lu c ru l m an u al. O li’ ..' în v ă ţ ă m â n t u l secu nd a r şi \ p r o f e s io n a l 23 U n iv e rs ita te a P o p u la ră a Căminului C u ltu ra l U. O lirop ului 6 G hcorghiu l\f. V iilo r 9 G anen Io a n . Coste-a-G r. S tc in b u rg H en ry. s t tul ii teologice. C. h ig ie n a . O răacu 32 Sonl. filozofia. F u n d ... D r. Licee.u C onst. C a n ta c u z in o 57 M a rin A n d rei. B ră tiu n u 41 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PUBLIC SECUNDAR SI PROFESIONAL C ris tc a G r.. D r. l i t e r a t u r a rom Anîl P ă r in te le G a la G alactio n . KT. B -dul M a r ia 79 (S em inar) E n e Ilie . lu c a c i 35 Ionculescu M ih ail. S tt. B -dnl M a r ia 79 (S«vsninar) * Tcodorescu D . C o n s ta n tin 29 C o u s ta n tin e sc u D. I t a ­ lia n ă 30 ^Vnlctori Iu liu . C ohl S igism und. lim b a englezii D-nn S talil. A te lie ru lu i 5 M ari nes cu G h. B -dul M nyja 79 (S em in ar) C av to jan u N .C ^ rn ica 3 Econ.. Ş erbâuescu C hr. B -dul S ch itu M ă g u rc a n u 32 Cociu E m il. 79 (S em in ar) Sem inarul Central B -dul M aria 79 D ire c ţiu n e a : Ţ5nou I . econom ia.. D o a m n a C b ia jn a M aior G h. B erlcow itz lo s e p t. m ate m a tic a . M îM ilo seu V. fm co-chim iee. E u a e ş ti. Gimnazii (b ăe{i) E con. Gb. lu cru m an u al lo n escu D. lim b a latiafx şi in s tr u c ţia -civică.. lu^-ru m a u u a l . ş tiin ţe le fizico-ehiim ce. O prcscn V icto r... G en eral L u p u 7 P opcscu-Paailrea I . lim ba elinS .. B ise ric a L ucuci A rhiju.. c o n fe riu ţc ş tiin ţific e N egrcouu-M . R oinanescu P . P o p escu C onst-. I . Sf. g im n a stic a . Şos.. ş tiin ţa re lig i­ oase. istorii». P r e o t E co n .. m u zica vovalS..Nifon M itrapoliluI“ S trad a.il. ş tiin ţe ag ric o le. M itropoliei P r e o t B-Srbulcscu E u g en iu . D-ran<l K a n n e r W a lte r.

lim b a g e rm a n ă . L ac u lu i 9 S u tc u V asilc. lim ba rom ânit M aritiescu A n g h e l. Cobălcescu 27 P ap ah a^ji T achc.. M u fe lo r 26 C ostespn Io a n . 3 lo n e sc u N-.lacob M ihail... P a rc u l B o u a p a rte M ari. I-. C ezar Roli::c 3 L c b ru n F ra u c isc .. Vifcing 35 U Sşcaim 1.. D.. is to ria şi g eo g rafia. lim ba franceză.e n n lin a le . P ro ieao rj 4 C :iraco3tea D im . L e o n id a S C h elaru G.... niustien. m atem atici.. m atem atici. O ra tiu S D in u A u re l. g im n astiw i. geologia. O. d ire c to r. re lig ia. co m u n a M ilita r i Oornan Oh. A n to n P a n -42 C iiU ldian Al. d esca ş i c a lig rafie. desen şi c a lig ra fie ... P a rc u l B oărescu s tr. B -d u l P a k e 63 C lin ciu Io n . SECUNDAR Ş l PROFESIONAL Liceul C a r te m ir Vodă S tr . G . 2 — 4 P rofesori-' M au g ăru Bsulca. lim ba francezii. G h ica 09 Io a n Ş t. re lig ia . P aşcan ii D . S u ro rilo r 7 lo n escu E nache.n a tu ra le . P ic to r G rigorescu 10 b is D im itrc sc u C. iizico-chiîiiiw .. G -ral P o ctd ş 22 lo n escu C o n st.. C otncia 70 H iescu A r-. m a te m a tic a . B-iîul C olonel IC. re lig ia . lim b a fra n c e z ă E conom Cr«H» £l>-. G -ral i. lim b a g e rm a n ă . Ol. I n te r n a tu l L icculu i L a z ă r N iţu le se u A n d re i. A g ric u lto ri 130 Dx... A le a lila n k B . P ro fe so ri 6 ?. nut te m a tic i.. is to rin . d ire c to r... B -dul Paelsc P ro to p o pcscu r P r o f e s o r i: B o m aa I o a n ‘ 1. P ocâtan S e.Keiu. lim b a la tin ă . Bozînma 10 P o p a B u rc ă 1 . lim ba rom ânii. S tr. Vccmopiic 6 A u d ro a ic i A l. C otroceni 20 T ru ţe a c n C onst. D... P a ta d c 2 i Ş n te u V aaile. lim b a irau c eză .. L a b ir in t 54 A ndroeseu V asile. lim b a rom&nit.cscn S te rie ... limb:» francezii. B -dul B o n a p a rtc 16 P opescu Sparidon.Cirone3«u C rist. filosofic ş i d r e p t. fizica.2-i JNV AŢA T>tANTUT. lim b a g e rm a n ă .in. lim ba ro m an ă . g e o g ra iia .. Bibescu 7 O tescu Io. lim ba rom ftuit. lim ba fran ce ză. O siris 1 D inu A u rel. desen lin ia r . lim b a g e r m a n i i . G ri v iţe i 200 N ieulescu G r. şti5nt. M ccet l'S ’ G eorgcseu Tli. F c lix fS P e tre s c u E m . deson. C om eta SS D im itriu -B a rla d E. Pfilado 21 P r o fe s o r i: Liceul Matei B asa ra b S tr .. g im n astic a.. is to rin . P o ţia Ncn» 71 D cein E u g en . m uzica. M oşilor 152 Vasilcscw P e tre . g eo g rafia.. G rivâţei 46 Ş tc fă n e sc u I .. G reviţei 33 Ş tefanoT ici I . Jim b a fran ce ză. h ig ic n ă . P lc v n e i <06 . D . isto rie. 34 la c o b M ib ail. g eografie. B-dul C aro l 5 C iu p n g ea E . M atei B a sa ra b 6 D im o D .lim b a g e rm a n ii. Tim ­ pului 10 b is D in u C onst. B-dul E lîsa b e ta 30 F i sobor C aro l. H o tin 20 B otez M arcel. is to ria . lim ba rom&n. F cuis: 2 P r o f e s o r i i K jjlini to r : : T o ad er A . ştiinţe. lim b a gcrrnanSi. G. se c re ta r. ş tiin ţe le n a tu ra le . ş tiin ţe le n o lu ra lc şi liigicua. R o m an ă 310 T u lu e Io n . m a te m a tic i. lim b a fra n c e z ă . re lig ia S fin ţii Voevozi i îla u e ş P . S p l. A z ilu l d e n o a p te 12 B ulcse» DittU. deaeu lin ia r. B -du l F e rd iu an d 3G L a z ă r G h . m u zica vocală.D. C olici 31 ÎMotaş Ş t.. C o n sta n tin N ae. P o p a-R u su J1 ŞcrbănO scu C h r. m atem atici R u s s u R. D.. d ire c to r. m a te m a tic i.jcseu A nghcl. lim ba engleză. G. C illiira^i 03 B ra u d z S M. B -dul F c rd in a n d 2C B a d ia n S itnion. ş tiin ţe le iizieo-chim ice.Floi-ium D u m itru . M atei E a « i™ b 4 C o n sta u tiuexcci D. isto rie D ftncscn G r. lim b a la tin ă Stoice-scu 3 L G-. A telieru lu i 5 P opcsuu G h corgke. desen B ru n N icolae. is to ria . P i t a r Moş 13 D ra g ii G.. desem n ş i c a lig rafie. M atei B asarab 2 — 1 F oneaca I-. fizic a. G ri viţe: 107 Liceuf L a z ă r B-riul E lâsabctu 30 lo u e se u G. D.. C. Ş te fa n M ili& ileanu 7 C om ănescu I. Im p rim e rie i 55 M arf»escu Mihail. muzica^ P ro g re su lu i 4 . Sfcr.a h o v a ry 147 b is M ihăileseu V in tilîf. g im n a stic a . P u ţ u c u 'A p ă B ece 73 M avinescu P e tr e . liîrtba la tin ă şi ro m ă n ă . E l i b e r a 3-0 P r o fe so r i: LiCBul Mihai Viteazul B -dul P sc h e Pvofopopcscu Tîoman lo a u I. 33 S*ănescu D. T ra n s ilv a n ie i 25 B ucovinoann T. a tr . C o n s ta u tio . Iu Ie rn a tu l Liceului M atei B asarab T ălici (r.. D r.liruba francezii. P a la te 21 G hcrghct II ie. ş i frftuccză.. B -dui P ach e P ro topo])escu P r . C-. c a lig ra fic . lim b a la tin ii. Isv o r 67 lo n escu D im itrie .. lim ba JatinK şi rom ftnît. ş tiin ţe n a tu r a le . ş tiin ţe le n a tu ra le . ş tiin ţe le iizico-cliim ice. C ezar B oiiac 35 S to en csen E m il. m atem atica.. G riv iţe l 67 M ariu escu Iu lia n .. Lucuci 33 V e lc eicu C. C oncordiei S M a g ia ri G r. M atei E a s a ru b 6 T ilici G h. C oncordiei 11 P n la d i G.L G -ra l A nglietescu 23 Enăch. lim b a la tin ii.. V. W ite iu g 31 G hem ifincseu M ihail.. m a te m a tic i. B-d. d ire c to r. m a te m a tic i. 13 S e p ­ te m b rie 9 'N icu lcseu -B ri'u liţo su u Ş te fa n . S c h itu M iîgure a n u 31 A n a s ta s ia V icto r. G riv iţe i 60 F o r ţ u Gr-. 'l'e m işo a ra I C ' M a te st C aro l. m uzica. C lu ceru lu i B . n u tta m a tic i. ş tiin ţe le fizico-chim ice .. lim ba lutinR. C . Jî-dul B usarab 210 . lim ba ro m ilaă şi filozofia. K a u n e r B eaed iet. liauba ronjAnii. m a te m u tie i.. Rom u lu s 21 T ău ştm u G r. F u n d . g im n astic ă.. M oşilor 254 T .. M o lilo r 57 C o n sta n tiu e sc u D. Potladc 40 S tăn o scu M arin o ca. is to ria . M atei BasacnV. V.ofteriu G h. Lucuci 6‘ J G olcîcu D. M o ţilo r 22S P a u d o le a N . lim b a ro m â n ă ... C om eta 47 D j .. ş tiiu ţc le fizico-ehim ice. lim ba franccză.

'G-T31 C ex n at 26 G avrilft laco b .. J . D octor FelSx 27 B anciu I. C ăm p in can u 40M u g iu ri Grigojre. NBcolae F ilip e se u 25 T apadopol^D -. S crg iu 40 TănXscscu M ili. L a lio v a ry '13. B ondoscu C onst. H otel K oyal P a la e e D oneseu Tnebe. F ecio arei 15 F o tin o M atciu .*. su b -d irc cto r G en eral C e rn u t 2-C 1 » B ercscu I-.. se c re ta r. C a ro lin a B ădescu N .ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR Ş I PROCESIONAL . R a d u d e la A fu m a ţi 19 P r e o t S ilv e s tru G eorgescu. S pl. S ilve& truO X a u u l Ş t. G e n eral B e rtb e lo t 23 P ro f. V . J u s tiţie i 6-7 N ăd ejd e D im itrie . B -d n l Bo. is to ria . la v o r 41 T opciu T ra ia n . A rh iv e lo r 4 U rzicean u Co-rist. d e s e m n ' lin ia r. C o n sta n tin 14 B ondescu C onst.. lim b a la tin ă . V ic to r E m a n o il c. C ază rm ci 30 P r e o t P o c ita n V . A urel V Jaicu 17 JBădulcscu V . C aro l 123G răd in escu Ari&tido. lim b a fra n c e z ă ş i la tin ă .ţ g im n a stic a . H o tel B ra tu S teriopol I . lim b a fra n c e z ă . ş tiin ţe le fixico-cbitnicc.. C-.. R o şea 2 î/iş c u M u rin . Ş fliucanu C oust. g e o g ra fia . iilo z o fia ţ i lim b a ro m an ă. m atem atica» V ic to r E m an o il 311. li m l a engleză.. lim b a g e rm a n ă ^ is to ria .... P a la d e 18 E o ia n Gh-. îim b a ita lia n ă şă g erm a n ă. desem n f i calig rafic. B u co v in a 30 Vasile&CU G . Ş t i r bcy V o d ă 33 Nficuîescu S lav e C. Niootae. m uziea. desen lin ia r. P la n te lo r 8 F ro llo Hosif. « a p a rte 70P e r ia u u R a d u . B -dul B rătia u u 42 • Olmuzu M . N ane? Gb. re lig ia.«lim ba cnglc?4. G*ral B tr th e lo t 23 . s u p lin ito r îim b a la tin ă . S ft. Secretar. lim b a la tin ă şi filosojfia. F ilip w e u 32 P ro fe so ri: P r e o t M usccleunu O vidiu. E len a D oam n a 2S lo n escu -S an g ei. Sp. P a la s 2 P a p a d o p o l D . Ş tirb e y V odă 33 ProfCJiOri: B ădescu N eculae Sp. lim b a rom A nă M ircea V odît 30Xeodore3CU Io a u . iim bn g reacă. Sf-ţH V'oevo/. lim b a g e rm a n ă . g e o g ru fia. lim b a fra n c e z ă .L -1 AdaoiCSCU G hcorglie. g eo g rafia. lim b a g e rm a n ă . Dom­ n iţa M a ria 7 F o u cseu I. 14 M a rtie 27 H a n e ş V. P re lu n g . Ş te fa n M ih ăilcan u 23S olovcanu V . T ra n s ilv a n ie i 23 M iroue-scu G irsto fo r. m u zica vocală. AJex.. lim b a la tin ă . G riv iţe i 104 D obrescu S t... S a v a : S tr. O lari 12 Niculescu-Severin. g e o g r a f i i . lim ba iran e eză . ist-oria. ştiin ţe le n a tu ra le . P ara scb iv cscu G rigore. lim b a ro m ă u ă ş i d re p t. G -ral tfc rth e lo t 23 P ro f. I-. -ştiinţele n a tu r a le şi l u i c o chim ice. g im n a stic a . G rig .. G riv iţe i 158 l'la v ia n E m il. R u d u d e la A fu m a ţi 25 % Liceul Spiru H a re t S tr . V o itin o v ici A .. m ate m a tic a . 5 îso p eseu C. H O rjcu 2 U rzicean u O. is to ria . Gr. P o lo n ă 28 A. L ucaci 95 F o cşa D.. lim b a ita lia n ă D obrcseu I. E r a te r in a T cd o riu 10 Cerc-hez. limbic la tin ă . re lig ia . Iz \'o r 41 P r o f e s o r i: Liceul Şincai S tr. i-om. lim b a g erm a n ă.. lim b a rom Ană. P o p a S o a re 3 0 . A lex a n d resc u dO L ugoşiariu Octav. I. lim b a francezo. F r a n k l i n 2 Ciofu V. m a te m a tic i. BfSneasu M uticcseu N io o lac G. A u re l V laicu 3 t L o cu stcn n u A d. P o p a N a n 73 P ic to ru l Z nm firo p o l D oll. O lim pii lui 11 T acorift» Ş te fa n . C a n ta c u z in o 54 . m uzica. A u re l "V'laicu 115 Panaitc-Hcu lo a n . is to r ia P rin c ip a le le Us>itc 65 P c ric ţe a n u M ircea. K irin zid e V icto r A. m ate m a tic a . G e n eral Poet-aş 22 Com au GhcorgLe. d iro c to r. lo n escu P ân d ele. s t r .. lim b a la tin ii şi ro m ă u ă . L a s c ă r C a ta rg iu 10 V ludcseu Va&ilC.. C a le a Ş ecb au Vcd& 70 D r. B ibescu \odîC 7 N ed io g lu G ueorghe. ro m ân ă . L . ş tiin ţe le fizic o-chim icc. s i r .„ desen lin ia r. desen ţ i c a lig ra fic . A icea R ig n a n lt 11 V intilescu A u rel. lim b a g e rm a n ă . D r. lim b a fran ce ză ş i d re p t. lim ba ro m ă n ă j B -dul E lis a ­ b e ta 49 Pop Ştcfaw. g e o g ra fia şi is to ria . C olceag N icolae R...C.. G u ten b erg O Slăvceseu Tor na. lim b a ro m ân ă s i la tin ă . lim b a la tin ii ş i ro m â n ă . re lig ia .. Ş te fa n P o p .. geografie. s u p lin ito r ftlosofie. fizico-chim icc.. S i..nd H o tel P r . Iiinb3 ro m an ă . B-dul P rin c ip e le M ircea 0 G orciu G lieorghe..l I I I . ş tiin ţe le n a tu ra le ş i h ig ie n a G a v rilS I. A lex an drcscu 96 G ra m 3 Io n 3 lim b a la tin ă . ' ■ Liceul S f. . re lig ia şi lim b a.. C alea M o­ şilo r 254 N iculeseu C-. g im n a stic a . T u n a ri 1*1 bisş te fă n e se u -G a la ţi urlt. c a lig r a iia şi desenul. ’limb-a fran ceză. Spl. O rig . m a te m u tic a . m atem atieu .. is to ria . 17 A. n a tu ra le . lim b a la tin ii X ovincscu E ugeniu. P r e l u n g P olonă M oisil C. re lig ia . F u n d .. P e lix 27 F lo rii lo u S. A n tim 30 N iculeseu N iculae.. ş t . J u s t i ­ ţiei 57 D in u A u re l. S e n a tu lu i 20 M artin escu I. C o n sta n tin c scu -L u c aci I. d ire c to r. Ş tîrb e y V o d ă 33 N edioglu G heorghe.P c tre s e u G h. N . d ire c to r.. m ate m a tic a . B -dul S c h itu • M ăg u rean u 39 S tă n c sa u M arincca....f ş tiin ţe le n atu rale-. m ujica. dcse« ţ i c a lig ra fie . m u zica. P ro tc sc u SI. G ra n d -H o tel C hirescu lo a n . V esp a ri 15 B o ţea Gbeorglie. P o p a P e tr e 2L T an o v ie can u C. lim b a gexman-1. 17 P o p p T ra ia n ... S £ . V .. p r e p a r a to r de la b o ra to r. D ionisic l t D cm etrescu S eartu f. C olea V ic to rio i 200 D r. m uzica. c a lig ra fia şi desenul.ţa V in e ri 23 C o n atan tin eae u V asile.. g im n a stic a . lim b a la tin a . Gl». d r e p t şi h ig icn ă. fiz io -c fiim ic e . H o tin 20 S tro c sc u P e t r e . I n g . M ih ail C o rn e a 87 P o p o v ici-M in u r C. V ic to rie i 90 P avelescn Const. . P a rc u l B o u ap arte&fcr. B ucovinci 1 lo n escu -B o ten i I . m a te m a tic a . C onat. 3)r. B -dul E a s a ra b 200 Dcioetrcseu. m a te m a tic i. C.ţii Voevo-ii 53 \ G corgescu V irg il. P rin c ip e s a Ile a n a 8 M arcn A lex.

V . se c re ta r. L ic. m a te m a tic a . P a la d e 72 K lu u g C b„ lim ba franceză.. G-. L a b o ra to r 5 T eire scn I. şt. B u z e şti *J5 G oroiu... I n s titu tu l M augftru îoaia A . m a te m a tic a . L . s t r .) V asilcscu T. F c n ix N o. Is to ria . D . L .. G a ra F ila re t JxjugiîiCfteu G... L ic.26 în v ă ţ ă m â n t u l secundar ş i p r o f e s io n a l Liceul E ta tiz a t Em. L ice u l.. d ărecto r.. s tr . Viei 10 S ta m b le r. m u jic a . D. B ise ric a O la ri D u m itre sc u A .. M inoiarulvii 35 . şi desem il.. M. desonuf lin e a r . P o e tu lu i o P r o fe s o r i: Gimnaziul „Principele Miliai4 -' C alea G riv iţe i 199 R o m an I. g eo g rafia. G.. I .. m atem atici. lu c ru m a n u a l.-cbim ice. sec rctîir. Liceul M iluii V itenzu M o taş Ş t. M . M a rtiru lu i 2 DissCSCu C„. L . L .. s l r . . g e o g ra fia . m uzicnw s tr . P . lîp io o l A. c a lig ra fia . V. C uza V odă 13S F ă r â m ă C. G ilrboviceanu P . B -dul P a k e 58 I o a u C-. ş tiin ţe n a tu ra le .» îîm b. s tr a d a D ionisic 7S B yck F r .. is to ria L. P o p a P e tro 21 •Vîihăilcscn V. Vulpe-scu M .. 'M a r­ tir u lu i 2 M uxiccscu V. istor-ia. S i-ţii V oivozi 55 M a rlo v a Iiie . S ft. Ş ia cai T&niLseseu M icit..<lagog:ia. Culc» V icto riei 43 Jia s tu ro s c u L a u ra . Poeitftu V asile. d re p tu l.P o p a N a n 10 In g . g im n a s tic a .. T u n s u lu i 10 P c tre s c a G-. B -dul B oaiuitC i 37 37 . B rătesc u G-j g e rm a n a şi ojiglo/. B -dul P ach c P rotoiiopcscu (Liceul Milini V.. m a te m a tic a . d r . B -dul Vacl»e P r o t o ­ pop eseu {Liceul M. P e tre C iobanii 23 O teseu I . I s t r n t i 7 M auoilescu C. fizie o -n atn ra lc .. A r is tiu 10 BucovineutUi L .. şt-iinte n a tu r a le ş i b ig ie ia .. d re p tu l şi econom ia politicii. re lig ia . s tr. P opa P e t r e 21 B-obrcscu R a d u . P re lu n g . M V. lim b a ro m an ă . C-. i l . La* lio v ary 43 P re o ţe sc u OL-. M in o ­ ta u ru lu i 35 Stilnescu. L . V iolina. P re o tu l B uuescu Ilie . ţ-tiin te n a tu ra le .. (detaşat) p ed ag o g ia. Mat* B a s a ra b N itu lcsen A n d rei. lim b a rom flnă şi latin ii. ..) Profesori: P r. g im n a stic a . s tr ... G riv iţe i 109 P r . E p u r ilo r 40 C refu N .S. re lig ia . liu ib a englezi». lim ba romîUlil. Cocorusiîu 6 P r o fe s o r i: Gimnaziul „Ion Hei iade Răduf&scuK Ca­ B -d u l P a c h e P ro lo p o p eseu I quu C o n s t. C o n sta n tin e so u V asile. A n tim 2 bis P r o f e s o r i: S tr.) ş tiin ţe fizi-ee. 6 . ş l g e rm a n ă . R iiduleseu O. M in o ta u ru lu i 35 C re{u G .. ş t. la tin a . M osa M . (supl. (titu3ar) in. V.. C obălcescu 1. p . s t i . de S e ricic u ltu ră ) la c o b M . re lig ia .. desem n . Bis. V. V . d ire c to r. M ih ail C oruen 15 G rigorEau Mib.j m atem atici. Z efirului 4 Sfilceauu C onst-. B lum I . M. s t r . E purC anu 10 M a r iu A. A lex. C iip.. iizico-cliim ice. Gh. L . B -dul L a s c a r C a ta rg iu *10 In g . relăgiîi. B -dul B a sa ra b 210 lv e la A. S ft. M irodescu F . E c a te r in a 2 C îirboviccanu P . Stoicoscu M. Ş coala p rim a ră d e fe te lAngii R egie T eodorescu io n . fizico-tm turale. s e c re ta r.. Ş in cai L e fte r iu Gcoi’ge. V. se*:retar. d ire c to r. L iseu l L a z ă r Ronciu E .. b ig ic n a . . la tin ă ş i is to ria . ig ie n a şt m ed icin a p o p u lară .. M. is-toriu fran ce za.Ş incai U rziceam i C. P popescu Ş to fn n . Oolţ-ii 31 C laudittn A l-. A urel V laicu 5 P r . Şos. B it. S . lim ba rom&niî.i romftnCl ş i dxeptul. B.I-. ... C arol 125 F a c o ru m Şt. E c fttc rio a 2 Costescu C. B e ro d ia d c i 0 S an ielev ici E w . (ii)spe<:tor gcn cral a l înrSţRmsUituJui» S f-ţii ApOs<€>li 84 T codosiu D . V. B*dul F e rd ia a n d 2 fi C eorgescu A .'D nuzica. M ircea V o d i 20 E m il. G rozăveşti 30 TJlnăscscu M .. Nicolao d iu B -d n l M aria C iuclti E u g .. s tr. B -d u l’ D om uitci T ă c u GUcorghe. T otolici V asile. s t r . lim b a ro m ân ii ş i fran ce ză. M .. C lu ceru lu i Si3 l5corgesc*u ]). m a te m a tic i. L . S£-ta E eate rin a 2 C h elaru G. L a b o ra to r 3 CosfeseiL I. Coco răscu fi VoiUCSCU C. L ă n ă rio i 57 P r . P a u tc lim o n 7î> C luudiuu Zo<\ lim b a frân ced ă. V 'întilă 11 U rz icea n u C. desem n lin ia r. g e o g ra fia . fran ce za. a g ric u ltu ra -. c a lig ra fie . lim b a rom ânii. d irec to r. S IV . lim b a xoxuftafi. re lig ia . C ăp . L iceu l M ihfti V . S f4 . la c o b H. g im n a s tic a ..j m a te m a tic a şi g eo g rafia. m uzica. lim b a rom îlna. B-<Sul B rîftian u -12 (Ş c. desem n. R o m an ă 21$ Ş c o a la N orm ală a S c c .. C-î.7 N iculescu-S cverj» I. s tr . I n s t i t u i M ungfiru P lo ritm !>... 2 Şcoli comerciale Ş c o a la S u p e r io a r ă d e C om erţ B -d u l D om niţei 29 P-nşcan EuseU iu. c a lig rafie. lim b a g e r m au ii şi g eo g rafia. Ilie s c u A ris tid e . 'Iruţo-scu C-. g e rm a n a . la tiu ă . fctiinte n u tu ro le. C retule^eu. g im u astîcS . F. L . ALea S u te r 2 2 A a a sta sâ u V . m u zica ReSt F r .. G r ifdi n a B ot:iuicS C otroc«ni S tr a t u l a t i v I-. E c a te rin a 2 Toncscu ]>. B p u rilo r 34 T ac o riait Ş t-. N . -Str. L ibros S an ielo v ici L ascăr ta r g iu 4(> B y e k I. Ş o s. B -dul S p irc r M . G eorgcscu Ic. C ăp . m a te m a tic i. m u zica. M a r ia R os e t t i 21 B y c k J . P ro fe so rilo r 4 lo n e sc u Al-.. su b -d irc cto r. s tr . m a te m a tic a ş i îiz. C ocorăsi:« 6 -Segall A. d ircc to r. lim b a g e rm a n ă . c a lig ra fia şi desenul.. fran ce za. re lig ia. în v ă ţă tu r a Poporului Român S tr .. Sf. Enîlchitit VScRrescu 5 l>r. G.

S lu tii Mviguveanu Voivod 33 No. d r e p t. s e c re ta r. is to ria . V ic to r E m aa u el a l I lI . s e a r a B. 1 J): "»rasilescu A l-.. birou3. c u lta G riv iţe i (19 P k-vnei 4S î î r f s e a n u F io n u n . se c re ta r. s w r e ia r .oe. I. C ar«l 110 C o n sta » tia e s c u Ton A . lim b a ro m ib iu . l>. c o n ta b ilita te a .. 12 h o v a ry 5 n . lim b ă ira u c w fi. g e o g ra fia 1.. ccononue p o litic ii. s t r . F iin d . G ri "iţf'3 2Î7 Vus51c3eu Nicolae.TNVAŢ. ^Lncai 35 U n ite No. lim b a engleza. S cititu M a g u re a m i N-o.. e a îig ra îia . s'.na ?. is to ria . lin>ba rom fuiă. calea S toencsen E m il. d ire c to r fjteîân escu C ris tu . ])-n a Tcodorcpeu V a îe ria .n a B ^ tu le s c u EleoM ora. P re lu n g . . lim b a ro m a n ă ţ i st. t'ohnri M..ucaci n ite i 57 A lex a n d resc u V irg iî. ’ M in eu C on& tautia. O la ru lu i No. M ibilîu te ia l3rae!. P. C re p u se u t 5 .coniert şi lim ba roinJlnă CîhcorgSiiu Gl». 1 S t r . Belizare-JOutcr 10 Pm iaitescu D.ilr g e n e ra l L.roriiJlua. Ja v o r 10 Buşcaum I-. p ro d u cto lcg ia. P a s ag. m:*rxur. I-. s t r . s u p lin ii p rin M artin csc u Ia n .. a ritm e tic a . B ulvedere N o .usa lo rg u lc sc a M ibail. isfcoriu. C e a ta N . B&x-.. s t r . SpEiaîul C olţei > Carincseu G beorghe. lirnba ro m â n ă . g e o g ra fia . 2 S t r. JîumanDi 2'î' S t roescit 7.. g eo g rafia. d e ta ş a t la şcoala co m e rc ia lă d i» S alonic M ihililescu Florieai. Gcniâtit 17 Tiinîiscscu A lex a n d ru . N . istoriR . d ire c to r. T ra ia n 157 Bitrbiilescu Ton. V i Ingres. lim ba geoviunR. P o p a N a n S-O Ş c o a la E lem en tară do C om erţ fto. Ş c o a la E le m e n ta ra de C o m e rţ No. 43 A le x a u d rc s w V irg i). 1G bia P r o f e s o r i: ( < M ib ail D em etru . J3-dui D o m ­ * C îiraea f’ R cm us. c a lig r a fia . produ-ctologia P etrcse u 'A. rvfallopol 11 b is P . lim b a ro)na«8. m firfn ri.r a E la a te rid e G«oi’g et. Bfileescu -27 D iniiu D in iitrie . g eografia. B iîlcescu 27 Ţenov Ş te fa n . s tr . 12 p rin fjjos. d ire c to r. liuibn germ anii X iţu lescu D. S -n u l B u su ra b 250 2?otu E liza. T ra n s ilv a n ie i 3S M urtinescu Io a n . -13 Şte>îlinescu C o n s ta n tin .. A ngela. C ezar -B ol. D .ud. Bifneosa Ion K . c o n ta b ilita te a StiînceKcu c a lig ra fia d .. arUM tetiea.’ lim b a g e rm a n ii. £ c e io a m / i rta r c u S u z a n a .lc a 15 D -n a P ro to p « ‘vescu Vsvle«tiua. 4 S tr .Tareu S nxanu.. econom ie poIitîc-5. ş tiin ţe îijî.t c a lig ra fia . B D um itreseu M ihail. P rin c ip a te le Soresett A le x a n d ru . A . P i a ţ a Ro. !îtr. a ritm e tic a . Is'o. îirobu. T r a ia n 15* Btfrbufcscu Ion. B -dul BitSarub 2 )0 Ghcorghiu M. A rg e ş 7 T eo d o m T.r. is to ria . s t r .. S u tb o r A. JPlcvneî 78 Demctreseu. -n r. A -.. B -dul F e rd in a n d 3 Cordeseu M ib ail. Jimbu vomfinX.. e o . s tr . se c re ta r . B -duî B r ă tia n u 42 BrXtil& M ih ail. lim b a rom:1 nil. a ritm e tic a lo a e h im v . B elvedere N o . D o g a rilo r 34 N ieulesi-u-Severin I . sirnba romfin>l. iimb:< ror.'. s t r . s tr. C cttcval PoaP a n te li C ris tia n . d ire c to r. P rin c ip a te le B itltesn u E liz ă . c a le a G riv iţe i 109 Di«e«<JU E « p o n j« . C aro l 110 B uohelin fS:o. M atoi Ktroeseu Zoe.. Tfltiuse V asilescu .UIANTUL. n v itm e tic s. T r a ia n 157 D am E irju V usiie.25 bis 'le o d o ru T . S.itn b i'ita te a . liiubu gonii-.. cino-oici. M iin tu lea sa 7 (Şeoala P r im a r ii Mrmtuleasyx) Ş tefiinescu N . s t r .-'Ctt: S D u n n trju Vusiie.t. C rjv ite i 60 D -ra W m ixrisi E lix a. co m erţu lu i P op o v ici N . g e o g ra fia .-cbittiico-nuC. lim b a rotnftiMt.. p re p a ra to r la h iljo ra to r. Ş tir. lim b a rotcimik. lim b a rom anii.om :m 4 237 Ş c o li p r a c tic e Comercial» (C urs S e ra l) Ş c o a la p ra c tic ă Comerciară. bcv V c d ă 1 l-t 3>-aâ F2oresctt J rin u . 27 A lesse ao u G b eo rg n e c o n ta b ilita te . m 5 rf u rile .»atu. M . C ave! 110 P r o fe s o r i: Profesori: M arin eseu G eorgc. ŞSeian cel M aro M irodescu P e tr e N . c o n ta b ilita te a XftCit N . g co g rn îjn . S t. s tr . Lucuci 00 P â n d e le A lex a n d ru .ae 3 i C «orge3eu Io:e T. lim b a g o rm aa ît Ş co ala P ra c tic ă d e C om erţ No.. A rgeş 7 P r o fe s o r i: Ş c o a la E lem en tară de Comerţ No.. C olum belor 9 P a ş c a n EuivObiu. lim b a r o m a n ţ M o şilo r 206 b is lo n escu Nicolac-. lim b a fraiseexJ. lim ita rom ?.Conte G. P o p a N an SC» j^r. N. c a lig ra fia . S tr G j «viţei. lim b a francezii. m atem atici. P re c u p e ţii • U n ite 15 * N Noi No. Biîlcescu 27 S ta n c iu P . a ritm e tic a . Ron\:»nS 2 ‘* '■ M iliîtteseu T 'îo rica. C aro : 1 10/ i K in d iliâ e s G beorghe... P ro d n c to îo g ia . s t r . c o n ta b ilita te a . P la n te lo r S T eodor» E rai] X . S p la iu l R osecti 3 JNIelcticovicE A ld x a n d n j. N. P re lu n g .iâu». aritm etica. I I I M ilnlilescu SI. g eo g rafie. B ă a e a sa tu lo ss» 3 0 . Cfrm m noîm u G© M irodcscu P e tr e N „ g eo g rafia.ta ş N o. 15 • N iculeseu B lan che. d irec to r. 20 . 3 S tr . Z e iir 30. 1 Sfcr.. s tu d iu l com erţ ului ş i cozrtabiJitnto a .SF. S f-ţii V cevozi î-1 Zcittu Ş te ia n . lim ba fra n c c xii. contab)ÎUaitc-. contaabslitaC en. C lucerului 20 C arab e. ArgC-J 7 F io r ia n Z a h a iia .. m atem atici. Cat.. SECUNDAR ŞI PROFESIONAL P r o fe so r i: 27 Ş c o a la E lem e n ta ră d e C om erţ No. (C urs S era l) Gantera d e Com erţ S^tr. B elvedere No. P e te c C iobanii 23 G rund TopcEu T ra ia n . c a lig rafie. InipS citrei 5 Profesori: D im in D im itrie .. 8 D . avocat.9 Lefterii» Gîicorglie.

V . lu cru .. lim b » ro m â n a . gim naEticS D -ra D u u n C. B ncuiuntului 29 D . Ş tirlie v Vorl. s t r . m atc m a tic a . g im n a stic a /■ '‘crsomifKÎ arfmtntstKrtliti. d c s e c r e ta r i.<Mi 6 P r. 1 S tr. P a ­ la t N o. M ilita ri 23 f l o r i i A lc x a u d . G en eral LfcUovary 3—5 D c la v ra n c c a B arb u M aria. s t r E u ­ g e n StSt*3f. G.... î i l . F u m o asil 52 C eorgcscu Vasilicu-.. D. M o rilo r 1 J l>js N:<o1hu 'lli. Jî-ilul P a c k e 07 D -r» E leutlicrisidc.. B-dul P aclic 39 P r tr e s e u Zoft. Inj». Pc ire sc it Je n n . n a tu ra le . «eeretnrii. G -ral L nliovory 3 B a d c tty A nielia.. is to ria $ î is to r ia a rte lo r. A le a S e m s to p o l 29 Muc. I n g . A u re l V laicu -1 ■RKdulescu E len a .28 Profesori. s t r . G -ral E a b o v a ry (il D -» a GliftU* Z. Vus ilc Ijis c îir ‘ -O i D -n n N icliifor EMsa. ped. lu cru l.. V&silcaOL AL Şcoli secundare d e fete Ş c o a la se c u n d a ră dB f a t e gr.. G -ral Laliov a ry 3 P ro fe so a re : P r .. lim ba englezii. lim ba rom ănă.'c-.. d re p t. g im n a stic a .. lim b a i’om flnu.. K ernbafrb C-. Jin ai» S D -n a lo u ă ţc s c u .. m atem atici. Moţoim.. ÎT-dul Elisabctu. l.Popovici L u cia . Lu-onidn 1 1 . T u­ n a ri 1 1 bis D -ra C o m S n iţă M. m u zica. m ititica. D o ro b a n ţilo r S0 P r . G eorgcscu E e. isto rie..D -ra JjtcM nescu E ug-. ta c o b H „ A laurcr G eorg. P re c u p e ţii vechi 3 C lia rlic r Jcu im e. lhaiba g e rm a n ă . d ic ţiu n e a francezi*. g o sp o d ă ria . cdttc. 32 D-r.în eu sci. M oşilor 247 M issir. P sim îtv crci 44 A n d reescu V .. iizico-diim ice. A vrei V laicu 115 M antuLcscu S a b in a . s t r . d irc c to r M arines-cu M. lim ba g em u i ci3. d r . lu c ru . is to ria . V asile îm$e îir jî3 D -ia M osebnna. ^ l i l i t a r j 23 D -sa E . C ezar Roliuc.A n g cla. îizico-ebim ico. L ascîtr C a­ t ă rg iu 20 U ris te s c u S n zette. m a te m a tic a . Ş ie K îifs c u N . c a lig rafie. Şirit-iii 35 b is D -n » S abo E-. 11 Iu n ie 13 P opesc» E u g en ia . p e d a g o g i. P o lo n ă $3 M a la x a E l. V asile Lascitx t8.zonă 79 D -n a C o n sta n tin c scu E u Ir. R uscseu 2C.. go sp o d ăria. g im n a s tic a .. E u g en S tîl.. Cin* Ilicscu J t (Ş coala „ C u ltu ra " ) B lu m cu fek l S. Cobălcescu 29 S lo v c m M a rg a re ta .I . G -ral Ijiilio v a ry 47 Jv aşcu E lconora. g e o g ra­ fia . lim b a fra»cezfît -ntr. re lig ia . T c o d o rc su i F ilo fte ia . O. P te tă te i 13 •Qliiucio iu V icto ria. s t r . IJetved e re 0 D -n a A ndrccscu V alC ria. lim b a fran ceza. isto ria .D -na A sla n P a u lin a . II (I n te r n a t) S tr. fran ce za. C lu ceru lu i 40 D -ra Ş tefău eso u E le n a .VVATAMAXTUIj s e c u n d a r şi p r o f e s io n a l . M ttn te an u I . M o?ilor 3:30 P ro feso a re: D r.. s t r . h ig ie n a . V asile C onta •Golescu V irg in i» . Em ânescu 4 Dogari» C o ria a . s t r . C M itraţilo r Ifiii S ere scn S m a ra n d a . c a lig ra fie .-i H agicscu Zoe. r&ligia. M aid an u lu i 27 u is D -n a Cantuniaivi M.. T ra n s ilv a n ie i -1$ P e rso n a l a fh n im s tr a iiv . P a u li cui.*> D -n a M arin c scu . lu cru .35 D -n a A ra p u G rig o reseu E l. ist-oria. S te rn M. cviine a ţia .. B is. îim ba la tin ă . M an ca B r u ta r u 2 ‘ 2 P o p p a E tratcrina. pedagogii.. lim b a p c n r n n îi. litribu g e rm a n a . d e se n . F ilo re a u u Al. m n tcin aticih s tr . su b -d irccto r P r o f e s o r i: S c o a lă s e c u n d a ră de f e te g r. H o tin 28 C a ra tn 6 Zoe. iixica. isto ria ..xb o v a ry :> N iculcscu L u e re ţia . N a n u l S t. m uzica. desen ?i c a lig ra fia . secretarii^ L eonida 11 D -ra A s la n J r in a . s t .. S*t. lim b a romftwu. B u şe şti D -na K o sta k c M . B otez în ch in i.. Ş co ala P ra c tic ă de Com erţ No. g eo g rafie. lim b a engîeziS. lu c ru . lim ba ro m an a . tesuu 6 D -ra M icovici T-. > tr. Tcm işanci 5 D -ra Ş S in e a u u S telly .. oho v ar y 13 B â rs a n P a ra s e b iv a . L ahoV ary < 5 . lim ba g erm . s t r . d ire c to a re . F ran cm r. fizico-ebiruiee. doseu. D im itrie K aeovitz?. geogrnfic. 2 •Crisfcxlulo O ctavia. AureLiu 12 W ood M ary. C clil I. lim ba fran ce ză. fîolvcdere 3 D -ra V oinescu. M. s t r . Ş coala C in tr u K E so leo n tiu C o n s ta n ţi.uee.. ro m ân it.. G ral P o rto ? 11 D -ru D r.. T u m r i fi •O rghidnn O lim pia. Diaco-nescu C. G -ral I. g o s p o d ă ria . B u zcşU 8 (i D -n a C o n sta n tin eseu A u r . dese». g eo g rafia.r a D in u P op-J-.’!. c a u to .. re lig ia. s t r . îi Turo. i s t a rte lo r. J Ic ite r O.Str. C alea D o ro b a n ţilo r £07 D -rn O llttncscu. G -ra l P ra p o rg c sc u 17 Denculcsou M a rg a re ta .r « la te m a tic i...u A u ro ra^ lim b a l a tin ă . V arruiH 13 . V iito ru lu i 55 D -na P ila t V. a ju t. B lum l . -A ntonîn D. lim ba francezii.. s tr . B -dul EH-^alietii 4t) D -na C arp L u cr. romună-. G -ra l Laliov a ry 3 . g eo g rafia.. d re p t peim g. Diniine(<îi 7 D -rn P e tre s c u A l. d irecto are. d esen .. is lo riu . P o p a T a tu S4 -Consfcautinoscu Z ac.... n e ta ro iv . s t r . 2 .. lim ba france/:. lim ba ro m an ă . bibliotecarii. P o p a R u s u 11 T om escu A. lim br.! 107 D -ra CrLstescn C ecilia. P opa S avn ÎS D -na B u rn e a S t. A rm a? 10 V Jădostu F-. A leea l u l i a H a ţdeu 11 bis D -ra P opescu E ug. V işoianu C . D r . K a m in sk v E rm . -sub-dărectourc. A lp c rin I I . S alcflint 11 D -ra S tra tilo sc » E l. CJtlurn^ilor 131 D -n a E a ig ă re s c n . II e x t e r n a t No.- ■Georgescu. g im n a stic a . enloa M oşilor 202 T)r. Ş os.. f lo r ilo r 11 b is Tftbuş A u g u s ta . lim b a JrancOzB. Flo-rescu lo a n . S tntabJcr A lb c rt. L a c u lu i 0 O -na M arcu. D r. l t Iu n ie 34 D-tra T re tiu c se u . sub-ilireH orerc. B yek t v D -na B yek F ra n c isc a . Gli. ţ-Siiuţclp n a tu ra le . lim b a francezii. G -ral I. Ş te ja r s t r . lim b a rontîinit. P ic o U ch n ia A rm a te i D -n n Toncscn Ofc. D. rom Ana. F e te i 2S D -r a S fin ţcseu El. 37 D -ra Lcon«da K a t« lin .. E u g en S tă te se u C D -na A slan P a u lin a . s tr .. s e c re ta ră . N.V in e ri 35 îo n cscu S o fia.

gospodărie. lim ba fra n c e z ă . m u zica. iilo&ofie. B fflccicu 44 Do»a Rîfşccmu Ii.. D ud eşti 215 P a lia V irg . lim b a ro m ă n :t $i francezS . d irc c to n rc . B -dul E lis a b e ta 45 D -na Ionăţ-escu lu cru . C otroceni D iu esc u V ict. s t r . cro ito ric. ru fă rie ..- .. i No-. B is. ŞtL ibey V o d ă 12 -D -na Grecu E . T lteodor A m a» 17 D -na P a n ta * ! A-". c ro ito rie . i t r . pedagogă Şcoli profesionale de fete Ş c o a la pro fesion ală de f e te g r. Jim ba S ran c eai.. a rte lo r. S p ă t a r i 42 . m a te m a tic a . b ro d e rie a r ti s t i c i .. flo ri. g im n a s tic ă . M a e stre : Chicos E le n a . N cdioglu M . c ro ito ric . O lim pnlui 19 P ă v ă ia n u O lim pia. s t r . m uzica. c ro ito rie . G. m uzica.. g -r a l An* ghelescu 6 C ris tia n Alisti. Şos. c ro ito rie .. P 33. J4 S fa r tic 23 G b e n o v itz E le n a . G en eral E re m ia Grigorescu 19 P opescu Terezii.. s u p r. M „ Cog ăln icean u 33 D-H3 B o tez C. s tr. Ştirl>cy V o d ă 12 D -ra P ersu V. R um c o a ră 3 D -n a . is to ria .. d e ta ş a tă la Ia $ i). c ro ito ric . calea G ri v iţe i 15* T ia o M aria . ru filrie.. O lim pului 3S A p o sto lean u E l. F. S ft. gospodărie. calea D o ro ­ b a n ţilo r 80 D -ra P e rie ţe a n u D. E m iacsesi 5 P a s c a l A dela m ode.. A v ra m la n c u 26 lo n escu Felieiia. G -ral Aughclcscu 5 Iîo z e a a u L.. A m zei $ ’ D rag o m irescu A na. B ucium ului 29 D -n a Z am iiro l SE.. 6tr. relig ie. 2 „ P rin c ip e sa E lisa b e ta " C olea R abovej 30 D -n a P e re i? C onsuella. m ode. d e ta ş a tă l a B ritila D -n a T eodoru O. J u s tiţie i 48 G rc cea au M a rg a re ta . P o v e rn e i $ D -ra M oşoiu E . F r u ­ m o asă 44 D -na Şeţef&chi A . (izico-chSmice. s tr a d a ş tir b e ? Voclft 'ZO D -n a P a n a ite s c u E. Ş tirb c y Vodă. Crei«useuliii :> P o p a V . R om fta s c a ra 7 D obrescu Sim. 1 B ucu­ r e ş ti.. c ro ito rie . m a te*ria le .. su b -d irecto are P ro fc so a re : ' D iaconul R iiduleacu. franceză.. m u zică ..B ung-eţcam t E . lim b a g e rm a u ii. V a sile L a s c ă r 53 D -na Oltoţai 55. S u v e n ir 9 A lex an d rescu V irg iu ia c ro ito rie . S f-ţii V oevozi 21 P e r s o n a l a d m in is tr a tiv : ‘ J'e to ian u E le n a . c ro ito rie .. ist.. A q u illa 10 A p o sto l T.. a ju t.. îCiculae F ilin io n 0 B ogdanoviei SI-. B -dul M aria -M itro p o lio ■ T u g u re a n u C .. I . lim b a la tiu 4 şi rom fiaă. l u s t . M ntta. locul d -nci P u p a c o stc a . lim bu rom ftnă. ş t i in ţ e n a tu ra le . O colului 13 P â n d e le E le n a . lim ba g erm a n ă. R e g a lă 8 D -n a G hcorghiu CI-. J/ah o v arjr 5 l>-»a N eculeca V . s t r . „A. P ie t ă ţii 2 D -ra S cobai li. m a te m a tic a .u p u 3 A c h c ia rliu TI». T oam nei 4 G h corghiu E len a . C o n s ta n tin 31 D -n a D im an eca ţf . 8 P r o fe s o a r e : 1 P re c u ­ D -n a P c ro tz C onsuclla.. C obăleescu 2& P e rsa n a l A<lm in ist r a i i v : P e trc s e u E le n a sccrctarS . «ontabtlR . d e o rd in e. G -ral B c rth o lo t 12 D iaeonescu E le n a . ilo r i R o m an ă 2 4 4 bi» M ihftlopol P o lih im i. a te lie r p r tc tic . *-ft. a r itm e tic a şt c o m p ta b ilita te i. Robescu* S tr. M. D -ra V ăile anu V . M ihail Ghicit 10 P la v ia n E c a t.IKV&TAHANTU h SECUNDAR Ş I PROFESIONAL 20 Ş c o a f a s e c u n d a ră d e f e t e g r.. d ire c to a re .. s t r . c ro ito rie . P re c u p e ţii Noi 3 3-ecca TT. a tr . Ş tirb e y V o d ă 33 D -n a Cou& tautiuescii E l. c ro ito rie . c ro ito rie . îv o rilo r 9 L eu V . Vocvoxi 60 D -n a D avidescu S I. lim b a engleză'. T e ilo r 155 îvienlescu Sf.. S ft..-s c c re ta ră D -ra B lcuui* M .. P re c u p e ţii V echi 26 FîigiSrăşoanu S a b in a g im n a stic ii. -C lopotarii >Joi 13 StCoftoI V. V .. desea ş i c a lig ra fie . ru îă r ie . a t r . c ro ito rie . limtva roraftnit d e ta ş a tă d e la B rR ila f în locul d-nei G hcorghiu) D»ra T rc tin c scu A . desen ş i c a lig rafic. C ă lă ra ş ilo r i> (3 C ucu I . F r a a siclari D*aa G holu K„ desen $i c a lig ra fie .. se c re ta rii D -ra B ăn ică FI. L u c a c i 43 D -na Şcrbănescn A. (la .1 3tr. A te lie ru lu i 7 M a e s tr e : M oschuna P a u lin a . S ft. is to ria . N . s tr.. «le'^tn ş i caligrafii*. lim ba fra n c e z a . c ro ito rie . ţe s u t. mode.. m ode. N icu lcea 19 G ălccscii FI.. m a tem a tic ă . (e c sîto rie .. C ulca R a ­ hovei 39 K rollo M ia.. E c o u b ti 23 LuţKDjCu V io rica h a in e de copii. &tr. G -ra t "Laliovary 33 P a p a g o g a E c jit. cro ito rie . s tr . lu c ru .. g eo g rafie şi ro m ln ă .. c ro ito rie . lim b a ro m ftn ă. S pirxdoa D -ra P u n cu E . limbo. Tuliţi H a şd e u 3 lo n escu C ris tin a . A le ­ x a n d ri l t D -ra N iţescu C-..^ c ro ito rie . R nhovei 39 P r o fe s o a r e : D -ra P lcto sn O. E x te r n a tu l „C arm en S y l v a “ S tr a d a Ş tirb c y V odă 12 D -n a D im ajicea H . lim ba fraucexă. lt No. M o te a a u C onst a u tin e sc u S ilv ia . G -ral P c r tb e lo t J2 Ş c o a la p ro fesio n ală d e f e te g r.. s tr .. Cob&leescu 21> V erulescu J e a u a . D a r i il e 19 B is triţe a n u E c a t. P re c u p e ţii Noi 8 E leftc rescu K l. G -ral l. g eo g rafie. R o m a n ă 95 D-na. P le v a e i 33 P ia ta m o n a L . s tr . P opa P e tre J u r c ă M aria . V irg iliu 1 K egulescu M-. m odo ş i flori. <lesen ş j calig rafie. ru filrie.. d is tr. R n h o v ei 101 P a n a itc s c u M ariu ... d e ta ş a tă dela Ş coala P ro fe sio n a la No. C a z ă r­ m ii 29 lo n e sc u E len a . s t r . M ihail C o rn ea 2$ C laos Ec. Ş tir b c y V o d ă 107 D -na P o p cscu -C h iriţcscu S v g im n a s tic a . C c n c ra l B e rth e lo t 12 D -na M oschuna P a u lin a .. C o rtu lu i 3 B usuioc M . d ire c to a re . B -dul C ol. s tr .. fixioo-chianice. C S p ita u Savojxil 7 X icolau A lex-. c ro ito rie . lim b a fran ce ză. s tr . M ih ail C o gălniceanu 19 D im itrie v ic i E l. s tr.. m a te m a tic a R u m e o a ră 15 D -ua M unroe E . F ă g ă r a ş 38 . p e ţii N oi. ru îd rie . C o n s ta n tin 1*1 C ălinescu M aria . A lex.. lim b a ro m ân ă .

lim ba rr^ n ^ n ă. G -ra l L a k o v a ry 94 M iuculescu P a u lin a . R abovfti 31 î î a v i i M aria .il E le n a . S ft. fran ce za ţ i pedagogia. p ra l . E len a . limba roman?. B rezo iau u 2 0 M a e stre : M oldoveanu A n a . P ie v n e i 22â A n d re e sc u A n e . g im n a stic ă . econom ia.lestrr. Şos. P ro c a A dela. lu c ră ri a r tis tic e . desen.20 M a e stre : C răc iu n e s e u -E le n a . relig ie. clirceuvaro. diret-toarc. A lbu 5 M aicscu R uxsm dra. ru să rie . mode. ţesut. Toodor A m an 3 D -ra Popesc» i î a r i a . relig ie.. C ă lă ra ş ilo r 1« P opescu A n a . c ro ito rie . R o m an ă cu lt V iito r ului M a rin c sc u Be-ina. P o p a P e tre 31 R ab o v ici M a ria .. 'C illA râR ilor 13 D im itriu C e rn e lia . m atem atică Parascbivesci*. B o n a p a rte . lim ba Irâncezii.il.1raşi 69 D -n a S tă n escu . n tfC ric. c ro ito rie . S c h itu Măg n re n n u 39 D -n a S aeg iu M a ria . A m an 2 0 rănăse3CU Mibd. lim b a rom ânit. C otroceni 15D -ra P e rş i ceaun A n a . B -dul L id ep a u d en ţel 31 D ru g iin işte a n u O lga. CSlKraşi 103 D -ra C lau z Eli za. iia ia e d e copii. g o sp o d ărie . Pope. Ş exban V o i a I3S M a r ţia n T eo d o ra. C^Sfircşi 13 U rşe an u P a u lin a . raode. Olimpwlui 38 N m im escu A u relio . isto ric. s e c re ta ră . m uzica. ru fftrie. c o n ta b ilă A raneneuscă 4 M ircsc u V icto ria. O ccident 3 P e r s o n a l a d m in is tr a tiv : G iienţulescu E le n a . G -ral Leoca 27 P legenik Sih-ia. R u d o li 2 P i l a t S ie lia n a . desen şi a r t ă d e c o ra tiv ă . P o p a P etre Sl S tro e s c u SevastFa. s tr a d a ' lîo m a n ît 25S D -r a Z ab a rsa Ivîarla. g im n a stic ă . A urel V Jaîcu 02 D -n a D einetrescu 31. J> ab iriu t 43 D -r a M urgoci lo u e s c u M nri-i. V icto ria. 10 S eptem brie C o stescu V oicbiţa. Vasile L nseltr IS5 C iieo rg b iu S ofia. VifcSrescu l A pcstoJenuu E îc a a . L ucia. ţesu tu l Z am fireseu E liza. g o sp o d ărie . M ilita r i 7 Ş c o a la B eală . C ă lă ra şilo r 13 P ro fe so a re : Ş c o a la proîssionaHă d s fe te fto. cor-fete. m uzică. A-rhivele S ta tu lu i 7 > u m itriu T eo d o ra. c ro ito rie . pedagoga. S „ G h e o rs te Ci»iţu“ S tr. Cer n i e a «• D -n a ' M ftntufeseu. B ra ţu lu i 7 N o id iu tS cu C onst.S tro escu S ev astia. c ro ito rie s tr . A. J$vo>r 107 P e tre s c u M arin . r a îă r ie . co rsete. R ondă 13 2>ine*cu. Tx'aiau 178 D iacone9cu -lean a. d ire c to a re . C ă lă ra ş ilo r )3 Şcoli de menaj Ş c o a la de menaj e x te rn ă '„E len a ?flatei B a $ a ra b “ S tr. rufS vic. gospodărie.. s tr. Gfcica 38 M iîiiîcscu M aria . P o p o v ic i M a ria . C ăJ2raşilo r 13 M ovU eano E len a . su b -tlire tto a rc . h ig ie n a ţ i p u e ric u ltu ra . A u re l V laicu 23 D -n a B uh u n ca A n a . m odoîe . C M Sraşilor i5 L u casiev ici C o n s ta n ta . F -d u l E lis a b e ta 41 1 D -n a P e tre sc n G ab riela.Protopopâ! T u d o r” şi O rfelinatul frîaria Turiiescu C 'ilea C SU Irafilor 13 C onstsm tinescu 'E len a. a ritm e tic ă . Col.. lim b a fra n c e z ă AtanaeSu Nntftlio. dasitele. P arc. E e a te rin a }?acoviţ4i E le n a . ' M oisescu A leiin u d ra . V laicu 23 M a e s tr e : lîaatf E le n a . L u te ru n ă 4 D -u a D e m e triad e E m ilia . ru iă rie . desen. d r. g im n astic ii. Q lim pului 20 S tă n c s c u E le n a . P o p a P e tre 31 L a b i- Azilul „ E le n a Doamna* Cotroc. In u n d a ţie i 1 P e tro v ic i C onstantina. cro ito rie . rnE ărie. ruiScio. S e rg iu 1$ D -ra G abrieleseu U a ric lia . M a io r E ne 2 P e tro s c u E len a. flori. corsete. B-dttl GbLca 69 D -n a P opovici M a ria . E lc u a . P e tro 3* Geamie A n d rea. iio ri. Diodele. S f-ţii Voevoai . G uttenb erg 6 N icolaeseu E iiza. ru fă ric . c ro ito rie . fîo ri. lim b a frnncexfl. c ro ito rie . des eu şi c a lig rafie. relig ie. c u r te a M itro p o liei D -n a Ve. C. P o p a P e tr e *>l P r o fe s o a r e : . R o m a n ă 294 l>rogoş N atal ic. r i u t 43 P ro fe so a ra : M o ld o v ean a Zoc. M â n u C avufu 31 T ro fin B entrice. C om etei Sft lo n escu E liz a . E c& terina Teod o ro iu P azon cl a d m in is tr a tiv : D -n a C ritescu A n a . s t r .i. lim b a g e rm a n ă . Foi iţe lo r 2. R ozelor S A ju to a r e dc m ite strc : S ă te a n u 3 far?a. Albii 3 K u im itrf-cu A n a . ru îd rio 8e2oi3ou 20 D -n a E n eseu N a ta lir. s-tr. S p e ra n ţe i 33 D em etrsscu E e a te r ia a . rttfîSvie. t u f Arie. c ro ito rie .siliu V io rica . B-<lul In d e jw n d eatei 31 B tizescu E liz.. Ş îe fa a cel lu a r e CoastautiLiesi. u:sy.-eni D -n a d r . Poca P etre A ngeleaeu F.. G u te n b e rg 0 K iculescu Zot-. m uzică... l a b i r i n t 30 D -u a D o in e tm c ii Jf. IoocS'ju S to ic a. Col. S p irid o n 14 C o m ău ean n E len a. D a v ila 27" C o n sta n tin e sc ii E u fro s iu a . G rtfd iu a B o ta n ic i D -n a E nftebescu A les. contabilii. B-dul Col. Smoala N o rm a lă S ft. m uzicii. m a te m a tic i. ru îă r ie . C o le n tin a 1 D -r a B ălănescu C o riu a. r u f ă rie . g eografic Jsm a il 32 C iitpagea A ngebi. cro ito rie . P r . A u s tr u lu i.m L u casiev ici CousS. tncc.30 J VAŢAMAXTUL SECUNDAR S I PROFESIONAL D .U :j. g .a ia a s tic i. B erzei 70 D -n n L n p a şc u A lex. Th. Cui. A u re l V laicu 15 G b e o rg b iu Aglno. s e c re ta r ^ P o p a P e tr e 3 î D u m itre sc u M arin ..şcoală P r o f e s o r i y i p ro fe so a re : Scoţia profesională ■ P r e o t G ibescu. c ro ito rie . s tr .. lim b a fra n c e z i. lu c ră ri a rtis tic e . C ă p ita n S avopol X V o g t A tia a . T ra u s ilv a n ie i 13 D -r« P lo r u S a n d a . c o m u ta b ilita tc . E le n a . te o ria c u lin a ră . d ire c ro a re l a şcoală JD-ra Botez Zeuobia.’ s tr a d a B erzei £ > D -ra M anoleseu. P o p a T a tu 7"2 . su b -d ire cto are la . C ă lă ra şilo r 13 X iculescu L an. B -dul E lisa b e ta P opescu S ofia. A rio u o a io i 42 Gogti A lin a . flori. fjzivo-cbim ice.

a ju t. Ş c rb a n V odă 22 D -ra S tu rg u re s c u V. B rX tian u 42 D -ra Plut^m iou N u ta lia . g im n a stic a . do m estică. Şos.. 1 Ş c o a la de menaj. lu cru . bucStiîrie. a ju t. s c e re tn d i.' ]>-ra D om ctrescu lîc u te rin a . ŞerbîM Vcxlă 22 Ş c o a la In fe rio a ră de Meserii p e n tru f e t e C alea Ş erbun Vot!A 203 bis (Ş coala a r c p a t r u « cc ţiu n i. M a ria .tii Voevoz. b u că tă ric D -ra C octstantiuescu A g laia. M ilioeseu E c-aterina. Elena Eraclide'*' S t r . Bctdu V o d ă 27 Pftvlo Cc-ral ia.. fizica. ţe s u t. ţe s u t. econ. v o p sito rift ţ i stu d ii) M ălăccanu-U ncăr M arin. fran ceza D -r a N iculcscu. S p ita lu l MiDitar P cdoyogc: D -n a S itndulescu A . Ş crb a n V o d ă 22 B ogdăucscu E le n a .. B -dul 1. m a e s tn l de c ro ito rie lo n escu E u g en ia. B rSdianu -52 M a e stre : Vtraoceatiu E c a to rin a . sccro taru D -ra N cdelcu Zoe. SJ-erbnn V odă 22 Om» A n a sta sia . T e ilo r S D -a a B ăduk-scu El. K jse le îf . c a lig ra fia D -r a P opovici O lga R e a . Şcoala . C . m a e a tră de v o p sito ric D-na î>-ra D -ra D -ra P ro lopoposcu M . c ro ito rie D -r a Cotcs. G. m a te m a tic a . B a rb n C a ta r g i 3 P r o fe s o a r e : P£ir. V ic to rie i 140 Popa V aJeria. c h im ia M a e s tr e : M ih ail L ica. S i. C. lu cru . D r. re lig ia C io rta n Dom. ţe s u t.. cura m e d ita to r D enietrcscu Z inobia Ştci-ăncsctt L eo n ttm t P r. ţe su t P opescu C ccilia. M aran n treş S 6‘0 >t/crot(i«rc:. c r o ito ria <\c dam « .. g o sp o d ărie . D . M anea B rnt-vru 21 D -n a S lăvescu S. fran ceza. d e stu d ii. C lo p o tarăi V echi 51 . cal. E u g . su b -d irccto arc. aiilit. V ic to ric i 149 •CLucu Jj. d e cducaţie fizică D -na V oiculesctl E l. rom floa. B u z e ţti 31— 3 6 D -ra M oseun» D o ra . V odă Io n . V ic to rie i 149 D -»a Io a n Afin. D oica V ecltc 31 C iliu c sc u I r in a . pedagogia. B ucovinei 18 D -na P e tre se » E ng. F ra:nc»iazouă 55.. co v o ire . econom ie şi c o n ta b ilita te . V ic to rie i 140 31ie . N ediogl» Dr-. B . gospodiărie Ş c o a la Normală de C o n d u că to a re de Grădini de Copii. B ră tia n u 42 S tă u eu lesc u D.. eotopl. „ P rincipesa E lisa b e ta * Cale:» Ş crb a n V o d ă 2 2 F lorescu F lo ric a . s e ric ic u ltu ră şi teohnologic. dircctoartLj*ărc5«o O lga.. P .. G riv iţc i 43 J) u a B u jeu itS . M ih ail C ogălniceanu 30 D -r a G corgescu F lo r ie i. ]>r. pedagogia. g e o g ra fia . c tiltu r a d u d u lu i. 1 4 M a r tie 27 D -ra F io r eseu F lo ric a . 43 D -na N icu lesc u -F tu n z ean u E len a . B obulcscu C . s t r . s tr .bis Săvescu lîlis a . s tr. cal. a n a to m ia D -a a C om poU ca. b u c ă tă rie Ş c o a la de menaj „G... p e d a g o g i TăuSsesfeu M. cal.i SI G ilofeantt I . a ju L m aestru «Ic tes i»t.. B ise ric a S cb itu M iig u rean u D ota Ş tcfiîneseu-G alaţi. m ecanic. h ig ie n ă ţi »n:ito>uic. B a rb u C u ta rg i 3 D obrescic M arin . dom esticii. Ş erh a n VoclJt 22 P opescu E lizu .d n l co l.. m uzica D -r a B ă lte a n u E lise . econ. ş tiin ţe le u a tu ra lo D-na. filat. g im n astic a. B-cltr] T ă W c o ri 60 P ro fe so a re : D -r a C iu re a V ic to ria . fra n c e z ă ţ i romflwă. fizico-cltim fae.. Ş o rh aa Voiiit 22 D -n a H ancţ. sp ă lă to rie . cal. V iito r 5 J>-ra Gogn.. A 14 D -ra M untoanu F o lic ia . scc relară. C a ro l D a v ila 74 D -ra P e trc se u E c a te riu a . Ş c rb a n V odă 22 Ouu M a tiţu . A u». P o la d c 2 0 i f a e s tr e : D -na P euovici E le n a . ţo-stit S im ionescu I f . cal. T ra ia n 173 D -ua SolomoH C aliopi. V ic to rie i 140 M inoi M . re lig ia M ihiîilcseu N icuiitm . C. dorocstieS K u d iţia n E n g . lucru FrCOţCSen O lim p. B -d u l J. d irc c to a rc şi nin estrit M ani a ri V irginii». gospodărie. V ictorie) 149 D-na Bu liane». h ig ien a. cîU cătorie. A n a s ta s ia . n ritm .. P a rc u l C orneseu S tr .» D -na Batiu. a ju t.. g im n a stic a D -r a C lau s. -cal. sp ălăto rie . C re ţu l eseu. covnpl. lia g c rie . C arp L u c re ţia . p u e ric u ltu ra .INVAŢAMASTUL SECUNDAR Ş I PROFESIONAL M a e s tr e : P ro fe so a re : 31 D -n a C o n stau tiaescu . ero ito iic . desen şi c a lig ra fie D -ra Popescu E h z a . V ic to rie i 141* B uescu A u ro ra ... S f-tu l E le fte rio No.. O ahul 35 D -n a P r . V icto rie i 140 D-na Corapotce-a M.. cil lolttorie D ănescu L u c re ţia . Fiii pescir‘! Calea V icto rie i 149 D o ta S tituescu M a ria . V ic to rie i 140 Buiugiu M areei a . dirccto u rc. m uzicii P c tre sc u G ab„ g im n a stic ă M a e stre . A n n u . m u zica.. E . te o ria c u lin a ră . ro m ă » a *i i s ­ to ria . m uzica.. i l il t a i l G b iea 0:5 P opovici E le n a . a ritm . re lig ia .. V icto rio i 140 P r o fe s o a r e : P r.i l ?'c »jn lo a r c : Ş c o a la de S e ric ic u ltu ră ‘ B -d u l I. G corgescu Ec. B ră tia n u 42 N iculescu-F ruuzC nuu E len a. p ro fe so a ră de s tu d ii lo n escu M aria. B -d u l I . fe săto ria. gospodărie. a ju to a re iu ţe s u t.stră d c lu cru M uuoluche A n a. bucăfcăric D -r a E l i z e u J „ econ. d irc c to a rc .. teo ria cu lin arii S p c r a n ţia M urg-.( a ju t. V icto riei 1-10 Dowolrcscu A. C âm poducelu i 9 bis D-na Kocnbacit C.. s c c rc ta ră . C . cal. şi N I. d irec to are. că lc ăto r ie D -rn Io u e scu M . V icto rie i 149 Scoli diverse de fete •# Internatul comunal de f e te o rfan e „Radu Vodă“ S tr. mr«i?.

G riv iţc i 22 T eodor M a rin . g ra v u rii. B u şeşti 04 T>imitrescu C. C o n s ta n tin . P o liz u 11 . dc-scu in d u s tria l. V asilacbe I . tro m p e tă -tim p a n e . P o liz u l t P r o f e s o r i: A u g h el C. covoare. 12 Sals. (Vramă-eomed ie. C alom fircscu 13 P-opes«t A rtiu rn . P o liz u 11 B ră g ă n e sc u Ş te fa n . O rfe tin a tu l N egru V odă D -ra C offeru E ca t. P a la d e 10 P r o fe s o r i: Irig. oboi. a r h itc c t ş i p ro t. teoric-solfegii. dram il-com odie. « e c rc ta r-a ju t. is t. V . D . c o n ta b il. d c perspectivii. p ian o . T u n a ri 2$ E lin escu Pistre. E ro u lu i 25 G eorgeseu Io n . P a r is IS B r . s tr.. V icto r. F ila n tr o p ia 4S. c o re p e tito r. JiuU em atîci. AJcea B lan c A . Ş tirb c y V odă 37 N iţn lescu Petre-. şi m uzicii tio c a ­ m eră. D ra m a tic ă S tr . C-. c s te tic a şi is to ria a r te lo r . i .B . G -ral L a b o v a ry SS G h corghiu L . m im ică. P a sa g in i V ic to ria ( io s t Tm r. G riv iţc i 22 jtfire a 13. p ia n o. J u s tiţie i. P o liz u 11 G n g u ian u I. M ario.. R ahovei 26S D -ra C riste sc u F i lotca. F u n d . arm o n ie e le m e n ta ră şi bv biiotCu. P leşo ian u O.. d irc c to r. Ii»g. F ecioara) 1 b is F ilo tti M ar]a. B-dul B ră tia n u 51 E t a j IV C io n ea-P ip o ş A u re lia . F ă g ă r a ş 11 B in icn B im itrie . se c re ta r. p ictu rii... B o ro b a n ţilo r 25 O tescu N o n n a Io n . . o p eră. m uzică. fizica. tu b ă. C o stin . su b -d ire cto r. m uzicei. c a n to . fîerzei SI Connilil Elodie.J S V A T IM A S T U L s e c u n d a i. fizicii şi' m ecanicit. R e g a lă 0 N o tta r a C. L ah o v a ri 10 M assin i E gizy. Boziauu.ro m a n ă Iz v o r GJieorglviii C . iln u t. j F ila n tr o p ia 2 P a c iu re a B . v o p sit...biliara) B ră ilo iu C onst-. d o cto ra n d . G eneral C e rn u t 31 Şcoli speciale Ş c o a la <Je A r te Frum oase C alea G riv iţe i 32 21 ire a G.. o rg a n e de m aşin i ş i technologie. A urel V la ic n SS D-oft M inulescu C lau d ia. V ulcăuescu G r. a r t ă d ec o rativ ă. C u rte a P a tr ia r h ie i C iom ac-G erm ani M uza. can to . Fili{>CSCU 13 N ieole^ca Fausfc. D. s c u lp tu ri.u 11 P e trc s e u N. C . tile n a . StoSanoviei I.. A cv ila 15 D -ra S lo ra ru E len » . X . Is v o r 37 L u p u C eailia. şi e s t. cftuto. V icto riei 205 1 /o cra tli Ila n s .. M u zeu l A m ân F ilio n esc u Ton. p rim a ră P o povici-B eyrenth B . V a silc A le x a n d ri 10 D -» a C uţescn-S torek. dram it-com edie. A lcx. Ş tir b e y V odă 37 C ristescu Oetav. desen. S citrlăteseu 22 So-rcanu Niou.. C. Oeoîuiui 4 V oinescu Alico. OrăSCU 2-1 Teeufîcam) V asile. v io h a ă . B . M ihail. g eo m etrie. e a n to . dese». c a u to . Vae-iluclie I. C ercs 1G K iria c — D im itrie . c la rin e t. c u să tu ri...ir. c o re p e tito r. incciiuiea şi to^huologie C ostaebc N e ^ ri 22 . covoare. Io n ic ă •> Folcacu G hcorgbe. G ri" .. canto. m ecanic.. h a rp ă .. s t r .. P e trc s e u 1. P a rc u l B o n a p a rto „ P e trc se u S te lia u . P o ş ta Vcche 11 T ?ig a ra -S a m u rc a ? A lcx..2-1-1 S e ra fim B . A leea M itropoliei 7 A ssan M arin . a ju t. ş i p r o f e s io n a l B -ş o a m A ngelcseu E c a te rin a .. co re p e tito r-o p e ră . V icto rie i 2X4 B ulau. desen. p ian e. o rc h e s tră ş i sirxnOUÎC. p ic tu rii. C. a r t ă d ec o rativ ii.io. m u şin i « g ric o lc şi t Cclmol Ogia. e o re p e tito r c a n to . P o liz n 11 . 'pedagog-sscf.t.. P a n a itc s c u P . P oJizu 11 M anolescu C. s e c re ta r . P o l iau 11 D irc c ţiu n c a : C onservatorul de Muzică şi Artă. Z ablovschi 11 Bus.. s c u lp tu ra . P o m a n ă 8 B u lfin sk i Poiiftld. Voevoxi 57 L ivescu Io n . a ju to a re .. M oţiîoi. A u rel. Şo. 13 P a n a ite s c u B -tru . B r ă tia n u 42 D -ra L ă z ă re se u Q lga. CB ră tia n u *12 D ’iia P opovici M aria . P o p a T atu 3 ..dnu-Sturdzft L u c ia .. ca sie r. violoncel in fe rio r. C -jrol B av ila 35 Po-pcscu îjte fan . violoncel su p . desen o rn a m e n ta l. geom etrie In g .. co n tra b a s... ScJiatănescu C„ m atem atici. "Vasilc Contai 2 C osm a L u cia .. eh im ic ş i iiig icu ă . CouS tan tin escu 3 P opescu P e tre . Spcruuţci. t. C ă lă ra şilo r 1S3 Şcoli de Meserii (băeţi) Ş c o a la s u p e r io a r ă de A r te şi Meserii S t r . Vasilc A lex a u d ri 16 A rta c b in o D . d irc c lo r.. A u re liu 23 CC a sta ld i A lfonso. P c liz u 11 V asilesen M .. lianha fran ce ză. P o lizu l t Irtg . A . v io lin ă. c a le a V icto ric i 197 S im ioncscu D a n . can to . P o liz u 11 B eldie C o n st. p ic tu ra . şi compoz. S p e­ ra n ţe i 7 Eliud-e I. Ş tirb e y V o d ă 37 G îtkttaucr A lfred . desen in d u s tria l. A lc x a n d re stu 101 P opescu G ab riel. p lano. cor. c o n tra p u n t ş i tubă* C âm p in o an u 46 Cucu Ghnorglie. viol in fi. D o ro b a n ţi 27 Tlicscii Caliops. electro-tecbnîcă. s tr. c u s ă tu r i. M uziecseu F lo ric u piu. iag<r. G hcorglic. d o cto ra n d . B -dul JBonaportc 10 P casionc U m b reto . P im itr iu B ira itria . V iito ru lu i 99 E nacovici G h . s t r .uioc C . dram ^-com edie. Polix.o rg b e." M irc a G.. limbii. B-dwl î. $ £ . m ag azio n eră. te-oricsolfvgii. dram u-com cdie. V isa rio n 4 OtesciL N o u a a Io n . A lexaudrCS-CU 7S A ta n a s iu B . s e ric ic u ltu ra . coralii bisericea­ scă . S u tv r 15 N o tta r a C o n s ta u ti» . c o n tra p u n t. 4 B in ic u I). arm onie. is to ria lite r a t m ei d ram atice. G ri" . f ila t d c m ânS . G. dcSen. co rn . lilisc u 5 M iirtiu I. O vidiu 1 C a ra v ia N ieu . £5f. C a ra g ia lc 10 K to rck F r itz . I I C a rtie ru l Hcgiei D -r a M aroti M aria. pian o . se c rc tu r Profesori. ca le a M ogitor . H aşdcu 2 S aeg iu E m ilia. B ră tto n u 72 şi O p e ra C luj P risn u e r losef. V uleăucscu G r-.no. B -dul B o u a p a rte 10 N icu lcscu -F au st. d irc c to r. tco ric -so lîc g ii.

28 „Ghencect? lonescu A l. . d ire c to r T ^ontescu. A. m a e stru s c u lp to r. lim b a ro m ân ă . Ş erbitu V odit 1 G rigor«$ Ş tcrah .tSt' deccrtativâ.... >îo. V. slr.■ slr. 14) G beorgliiftdc E lena. M. a c te d e c o ra tiv e . A lex o u d reseu Ţcm is. Fabrica de tutun „Belvedere* Car­ tier al Grand Ing. iikf.-m odelaj. tu rn ă to rie . L eo ntcscu. 15.. P le ş o ia a u O. fie ră rie . ŢJnitc la ?c. 4. 3 O)1 ] P ctrese u X .’• /• . A. ar.. IXo&tuşîtrie.. P . Poiic'brotijjKie N . s e c re ta ră 3 B ăeţi No. b) F e te . Foi&or 1 N icltitcecn T. prim ară d-a băeti No. OhitiC B o ia n g iu 26 M a e ş tr i: ' * No. lo n a ş c u Ş to ia n .. d ire c to r No.l l ' T om u A lex. TiosetH N iculeseu G av ril.. Şoseaua Viilor 125 (Ş coala p rim a ră ) D ragom ireseu P .oplastâe. s t r .. str. d ire c to a re D ian itriu V. • • • ' • -IN V A Ţ A ilA ^T T U L PROFESTO^-A-L • * • * '*■ '= ! S d im id t lo a n . Sos. p rim ară. S.ra l C e rn u t 2-| • Mac-o vei î? . No. P rin c ip a te le U n ite fl C b itic a riu C onst-.l\ B-dul Maria 28 P o b re sc u C. m a e s tru fie r a r. T u d o r V lad im irc. s c u lp tu ra .. R usescu P . V erde 13 lo n escu A l. d ire c to r . dos. ~ $cfi r• Afe 7‘ p. d ire c to r (Ş coala .Calea Griviţei 199 (Şcoala p rim a rii D r. d ire c to a re S etcu u u E e a te rin a . Rotari 2 . d irec to are D -n a X ic b ita . 5.. P a t r i ­ ciii C o n st. d irec to are Ş o o a la In fe rio a ră d8 Meserii * s tr . Teodoreseu N. sc u lp tu ra . d ire c to r A rte Grafice.Ş c o li Industriale de u c e n ic i No.v seu C P a s c a lu l)» m itru . d ire c to r No. 2. d ire c to r P ro fe s o r i. str. d ire c to r Academia de croitorie. de M eserii Moţ. d irec to are ■ No. C . cazan g erie. 24 P o trescu S iru io n . tâ n ip lâ rie . P o liz u 11 BSdwlescu lacob-. m a e stru tin ic h ig iu . m a e stru lă c ă tu ş . d irc c to r No. V asile G h e rt'h c l 2 S M oţOt N icolne.. P . iS cătuşeri*. cale* G riv iţe i 2CJ M a rin T h . . loan Moşi 15 N o 5. A. P e u ţa P . slr. Hosetti (Ş coala prim . Crcanftu (Şc. H e re sc u V. E lcEtorescu CR Bucesou E m il. ro tă rie .. Im p ă c ă re i Georgoscn N. tin ic h ig e rie . s t r .. A zilul dc Noapte P a tric iii C. Polizai 11 M a s im G b.Eforiei 14 B ra u d a b u r Cons-t. ‘ . 2. cism ărio. Fcliîc 40 P a seu G h. 13 Septembrie (Şc. techttologi'ft le m n u lu i. desen lin ia r. d ire c to r No.. A. str... G -ral ElorCSCu 7 O p rea A lex. d u lg J im e .. S. p rim . d ire c to r „Piccoti”. seu D . io. d ire c to r V n siliu D . B a rie re i 15 ( 'Dumitrc&cu C aro l. a ju s tâ j. fielciugăţeanu. Nc-grea* nu I .. G eneral Leca 34 No.C hiticariu S o fia. Fm păcăreî 6 D u m itrescu hT. Vfllcov 23 M arin cscu Const*... S tr.. M arcavici) E nS ceanu C. Stîrbe?r Vodă 43 N eagoc N.. d ire c to r Ş c o li In d u striale c u secuii com ercial® * Şcoala industriala No.. S tăneseu lu lia ft. Brozoiami 20 .. P rin c ip a te le U n ite A Siraionescu Io a u . de băeţi No. B otez. slr.. Dănciw* • lescu I. O inescu S.. G eorge. a ju s ta j. sw iretar. S p a rta li B. d ire c to r -tic a te lie r e : . M irc e a jL ucia V . I g n a tiu 2 • P u iţe l L . l l r Şc. p rim ... MaoedoKCE-cu Gb.. 4.*PoK »n t l • 'T r a n d a f i r V-le. I." se c re ta r P ro fe so ri: O cjuotcr Iosef.. str. A tex iu Ş te fa n ..irecfia Poştelor Costacen O ctav. calea Grivi tei 2TÎ (G ră d in a d e C opii) V asifescu E u g e n ia . M oro ian u P . l slr. forje. tâm pl& ric No. v o p sito rfe. Velculescu A. Principatele Unite a) C h itic a riu C -tin . galvan. P . sccrcU iră Aro. I.p rim a ră d-e b ăe ţi) lo n escu D. i n s titu to r .. P rin c ip . R ădulescu E lv ira . d e fete N o. P . C lu ceru lu i a : 12 • .. „C )ejsicnţa” > C ristc sc n SevjLsta. P o p o v ici-L u p a L u cia . V asiliu >No. P o liz u .. P r . C... (4 ... -director 2557i> D. P o jja N icolae 2 0 . se c re ta r P ro fe so ri: I>r.Gh. c ro ito rie . d irec to r.. Zoe Gravd (Şc. m aestru tâ m p la r. E le îte re sc u 65 Oescu D. 12. ... 13 S ep tem b rie 7 7 . K iseleff (S e. autom obile. L n b ir i n t 177 B uh ancă Gb. 14) G rigorcea R om ul. . st*'. Şcoli speciale ind ustriale ( b ă e ţ i ) „ Constructor'. P e n ţ a P . Ş te fa n c-el M are Ş crb itaescu C-. 3. P o iiz u 11 (Hudescu G b. tA m plăric. Sf. *J5ftl»î»riu 36 C oivstantincscu A tam isie. E lefte rcscu 44 B usuioc I-ulius. 27) M ircea V asile... primară No. „ \ \ M » g .

A. I n s titu to a r e : C o n sta n tin e sc u A u re lia . 20. (V aaile A le x a n d ri) P o p escu D. Şinwxi”) P lo re sc u Io n . A n a sta a iu A n a. IC. E lin e s c u P a u lin a . li. Z am firescu S a v a .Xicolîu. Vaselor 80 (Io a n îla io re sc u ) B r ă tia n u R .. Izvor 73 Stjtnculfescu V-lOj d irc c to r I n s t i t u to r .58 No. M oisil E l. 12. M(htlulcasa 7 (I o n iţ^ P op) Ştc{îîncscu N -lae. I n s t i t u t o r i : T eodosiu G rigore. io. Mainoileseu E le n a C . S pîtniştean u C -tia No. R nd u leseu P o lix c n ia . D u ra itre a f j H e ra c lia No. Inum an) teseu D. N atad ia. lo n c s c u l i . str. slr. se c re ta r (D im u n o B o liu tm ea u u ) H aris. Aurel-.. E ilrbulcseu E l. A:i«. Is p a s iu E s te ra . C-. Io a n C.. A slr. C ondurăţe-anu C . IJiî-canu Gh-. (G . Ş tcfăn escu M a rg a re ta . D a u iil E len a . I \ In s titu to a re ? T re stia m i A . dirceeor I n s titu to a r e : C o n statttîu cscu E lizu. A n a to siu V ic to ria . D u m itriu D. L cc a V io rica. str. Isacacl 28 I n s t i t u to r i: A n a sta sie M ib ail. d ire c to r I n s titu to r . sub*inspector P op escu Ş te fa n C „ sec retar Sinod rea T h co d cr. str. liosetti -2S N îc u lc s tu Q a v ril. lo n c sc u G. P araschirC 3eu No. Ş o arec M aria.. M S gureanu E u g e ­ n ia . C o ^tafo ru ) M anoliu V ic to r. E m ilia . C. . iu â p c c to r şco lar A naatâSua M ihail. No.. D ra gom irescu P . V n siliu D . D a v id E caterin a . G eorgeseu L u c re ţia . Justiţiei 27 C erncscu C o n s ta n tin . A . slr. I n s titu to a r e : V oiucscu E len a.I r in a . 4. Calea 13 Septembrie 85 M aria. Vi sarion 2i („G . 9. G eorgeseu I o n I n s t i t u to a r e : A ntoncscu F lo riea. str. d ire c to r No. N egulescu Ş t. M orJircscu 3fnria . C o n s ta n tin Ciosan . S. • M oldovean» A n a sta sie . R itdulcscu E liza. A rjo c a E u g en ia. E lia d e ItăduloSCU) G eorgescu Io n . I n s titu to a r e : P ap u u iib alo p o l E u g e n ia . O lt I n s titu to a r e : B răe seu A na. C. T. E . str. Spl. Bolintineanu 19 Şcoli p rim are de băeţi No. P o m p o n in D. VereBcu M atild a . I n s t i t u to a r e : A n o st asiu V irg in ia . ( I . C o n sta n tin e ^ ju E c a t. No. d ire c to r I n s t i t u t o r i : S im io n Gh. d irc c to r I n s t i t u to a r e : A n a sta siu E u g en ia. B rîitia n u G e o rg eta (P rin c ip e le F crclinand) Io ?eseu D -tru . No. E u f. E îtim e sc u G. Pova Nan 39 No. G h erasim A I n s t i t u t o r i : J u a r c z M ovilii. P ir c id a b u E len a.. d irc c to r In stitu to tL re : G corgegcu l'ilo tte ia . H a g iu A le x a n d rin a No. d ire c to r n No. P opescu E u g e n ia No... D e m e tria d e C le­ m e n ţa . Elotia. P arfum ului 25 (G en eral A drum ) Iones«u D. 1$. 3tf. No. Co n sta n lin e sc u H. Vulcfiucs&cu Iu liu . d ire c to r I n s titu to a r e : M ax tin eseu S te la . Homină H i P lrc iU a b u Gb. L u p u I. 10. str. I n s titu to a r e : B riitia n u P a n lin a . 3. D im itre sc u E le n a No. E liz u . Şerban Vodă 70 D iţu lescu F lo re a . d ire c to r I n s t i t u to r i: M ihăilescu Ion. lo n escu I . E len a . 15. 6. B-dul Pache Protopo-pescu. 5.w cu E le n a . Icao h îw esc» V irg . d irc c to r I n s t i t u to r . nescu S te lin a C ondurii ţe a u u C -tin. Francmasonă O S bis M arineseu M a rin . C ru ţescu I o a n T.. P ă u n e sc u Vacile. M o ra riu E le n a . -director I n s t i t u to r .. S tr. 13. C o n sta n tin S u z a n a I. 0. C azaeiue M a ria . d irc c to r I n s t i t u t o r i : C o n sta n tin M . d ire c to r I n s t i t u to r . No. T z ig a ra E le n a No. lonesc»! Gb.. P o p E le n a No. Slirhcy Vodă 09 bis No. T eodoru I .tr u .. Str.-Azilul de noapte I n s titu to r . str. E cat. ' P e tro v ic i V irg il I n s t i t u to a r e : B o ltu ş A c b ilin a . B ib e r I o a n a I. D a v id Io n . P a ra se b iv c sc u K. Calea GrlvUei 56 B iijc u a ru Popescu Io n . S in n o I n s titu to a r e : S tefan o p o l E le n a . 21. D. d ire c to r I n s titu to a r e : Z am tirescu E le n a . li. I n s titu to a r e : N icolaescu E lona. Oltarnlui 11 No. Treb. 2. G rig o rcea 3Î. d ire c to r I n s t i t u to a r e . P om poiu lo n n . Slr. A v jo ea S p irid o a . str. V ilisu Zoe. In s titu to a re -: B a stu re sc u O ctavia. d ire c to r I n s t i t u to r i: Ilâescu T eo d o r. T. S aeb elarie E m ilia . Iu s titn to 3 r c : C o n sta n tin e sc u E liza. D u m itm e u C. E . d ire c to r InsfcitutoaTC: E x a e u M arin . d ire c to r I n s t i t u t o r i : B ib er Io n . Fund. Deleanu.. 17. n a s ta s ia . Io v a n o v ic i A ngliei. str. CLi(Aug. Viitorului 52 No. Zoo. d irc c to r I n s t i t u t o r : Clxiri'ţcsc» Ş te fan I n s t i t u to a r e : •Ştaiăn. str. P o m p o n iu .34 în v ă ţ ă m â n t u l pu bu c p r im a r ÎNVĂŢĂMÂNTUL PUBLIC PRIMAR In specto ratu l ş c o l a r al Capitalei C h erciu G b. C-ojao Gb. E couom u E leonora. C ern cscu Conetantiucscu P etridt. Z oicaru E catarin a . PopesCu . Io a n . G rîgorescu K om ulus. Rotari 2 .. lio lg iu E le n a . d irc c to r I n s t i t u t o r i : P ’opesen E m . C ow ioneauu E le n a .

d irc e tu r I n s t i t u to r i: B ru d a n » C -tiu . 22 . Prelung. B usuioc E leo n o ra. I n s titu to a r e : D ra g o itiire seu M a ria .. D clcanu P a u liu a . M i. d ire c to r I n s t i t u t o r i : Dnmit-rescu Vasile-. N o. Roselli 32 E le a a . ila n o liu Zoe. 2i.’ . Cglea Dudeşfi lâ'l^ I. 4. MorBreiscu S tau I n s titu to a r e : M u g u r D. d irc c to r I n s t i t u t o r i : Popescu H-. G ilo ste a n u Ma' ria . E ftim ie A n a . d irec to are l n i ti t c i t o a r e : Ch’ţcbcu E H za. ’ gu lescu M aria» P e tro v E le n a No. $tefănc3CU Vns i)k a . Topftrceaaxi S u lta n a . S cfirlătescu V croscu M a ria I . Şoseua K iseleff 5 P e tre se u K icolae. d irc c to r I n s t i t u to r i: A m brozie V dc. lo u escu Elcuo^ M aeliedon i l a r i u . P opesc» K . Ş to fă ncscu M a rin . Slr. P e tre s e u C . sjupl. L»u*gu E lcua.tor I n s titu to r . M an o h u A n a . Str. P o peacu A n a . d irecto are I n s titu to a r e : Iu lia n M ariu. Crivinenl No. y „ JNo. No. F ric d e sc u A u g ela M ircea V asile. S tro escu V . Moisesscu Zoe. T eodorescn V a le n ­ tin a . Str. d ire c to r I n s t i t u to r i: P e tre se u Gh..ă55Src-j. strada Şi>rbey-Vodă. i£ou C . A sla u E u g e n ia (Pctruclit* P oenarti) B uzineu Ton. Dorobanţilor No.D-.B ratu I InsCituortro: A n a s ta s ia A dela. M 5hăescu M aria . 34. 50 E b . 13 Septembrie 219 S coli prim are d e fe ta David E c a te riu a . T im iş G h. 2. Sf. R o ttin a n M uriţi. I I . No. 35.i^ V a ţ a m a n t u l p u b l ic p r im a r 3S LCaliSt A rhiereu]) D u rn itrc scu E loroa. B ră tc s c u E ca. if a r ie s e u M a iilin a .to rin a. ( m i x t ă ) M a i c a D o m m d u i . O lim pia 30. Mihai Vodă.m I n s titu to a r e * B ote* A lice. B-dul Pake ' Protopovescu 120 ■ N c- No. Trinitălii 53 . M agctescu A n a ita sia . V asilescu R . d ire c to r I n s t i t u to a r e : Lfez-ărcseu E len a. 28. dircctortre I n s t i t u to a r e : D inceseu I-u v in ia . Şoseaua Pantelimon No. I n s t i t u to a r e : E ocrcseu M a ria . . e t r . d ire c to r In s titu to r i. B uzineu C o riu a.. Voieulescu D onica („I. În v ă ţă to r cl. 3.. Popesc*» M aria. P e tro . ] N T anulescu P o lix e n isi. 8. d ire c to r I n s titu to r ? : G rig o riu n M ih ail. Iliescu Ilio I n s t i t u to a r e : P o p it S. Str.D u m itra ş c u P . Slr. <3ireo. Labirint 18i S p ir e a o u M ihail. 26.. V a le ris No. S to ia n E len a. a t r . M anolcscu C o n sta n ţa . d ire c to a re I n s titu to a r e : Grigrorescu A ris tia .S lr. S f-t* E e a te rin a 2 No. B oainnu) N iciilesc» P ara scliiv a .. 9. Antone. Lânărici 71 No. D obrescu F lo r ic a . a irectourc J n s titu to a r e r C ristcscn S eva S ta. V asilcscu C. P e tre se u G. . N iculeseu Io a u I n s titu to a r e : A ltcu liiu i A n a . I n s titu to a r e : D aroitrencii Muri:». 33. Lucaci 2S No. Manoîe&cu A u a . FU 'ipescu ÎN T -lac. I n s titu to a r e : Ciorăn-escu E catC riua. 27» Slr. Calea Griviţei 199 No.T e î V asile S. I U . B-dnl Ferdin/itid 27 32. d ire c to r I n s titu to a r e : M erişan u M a ria . d:rfrCtoure I n s titu to a r e : A le x ia F lo ric a L . C ătăncacu Elena.. T eodorescn M a ria .. ..'cu Soiiav. E e a te rin a .: N iculescu C o n sta n tin .. V in ti Iii S e v a sta D. R u su E len a . P e tre s e u Floriei» V uxtilă D in u . CflmpineiKin” ) IPopa Şeri>an. P opescu A u ro ra . I n s titu to a r e : G rigoreseu M a ria . tnviftnCor d . B arto lo m eu E le n a • E -rătăşo u u V ictoria. E len o . C ostcscu S o v astia. luli-an E ilo ftca. d ire c to r In s titu to a re . 29. C im povici M ary EnS-eeanu C. M u rd a ri MarEft N o . S tr. G rig o reseu F lo rc a . N iculeseu Aspasia. Z<re Grand No. R fim nicoanu V ictoria. d ire c to a re T u s titu to a re : Chinoviei M aria. A. V cx clb erg cr îd a . d ire c to r I n s t i t u t o r : A rte n ie Em il I n s titu to a r e : C oadă E lena. T«K>dorc&cu Nicolae I n s titu to a r e : M ircea L ucin. 28.. (D 'im stru J^ircu) N iculeseu L az S r. a^ No. Str. B rtltia n u ) B cgu I-. L u cia .Stunescu V ic to ri» . A le x a n d rin a . b u s u io c Io n . C. d irecto are In s titu to a r e : A u u stasiu i l a t i l d a . hX ileanu E lv ira . I-. E ea terÎD a 2 K u ie a ru N T. Ig n iîtescu A d ela. A le x n n d rin a . w No.. 2 Jiţă C -tin I>. d e d ire c to r I n s t i t u t o r i : Is a c V-lc. tOî No. I. le o u o s iu G r. M clan in . . A ngbelescu G r. Şoseaua Măfjurele Şcoala primară de aplicaţie a SoC-ieKiţii pontrci InY& t^tura P o p o ru lu i lîo m â n S tr . Mih-ail Conica S t 0cj:c£cu E liz a . P 3 ic» raru M agda. \ I>uea D o rin a . V asilescu C o u stu n tiu . C ovăceauu Mariu.I. 25. G avrilcscu Zoe. Str. Calca. P a t r i c i i C -tin. Paleologia C tcilia . T ulbureanu Ilie. EU-nft. 32... Maţi?. OUarului 11 No. IV . V asilo lo . P a n tn z i D -tr u . Popa R u m No. d ire c to r I n s t i t u to r i: Ilio a^a C -tin . S toenescu E u ­ g e n ia . N iculcscu Sin.t a E cate riu a 2 P c ţu ric a T m ia ii. A lS ea N atalii». 7. S f . V av ian L. Slr. S a v in A u re lia . ilă n e s c u E caţcrin ft. Str. V lasio V iorica . M a ria .onghi n V asile.?»» 1. P o ­ pesc» T>. B ălăcesc» Ş tcfsinie. Ele­ na. d treci o r I n s t i t u to r . P opcscu Olim pia. a de. . P a p a costoa A lexandrin:». 36. 5. I. (C. O jiriţe s c u GeoxgeEeu V. G heorghiu M a ria ..pâine D um itrescu 10. XUiduLeecu S ofia. M are? M ibaela. Mec-et 13i No. d irecto are I n s titu to a r e : F o te seu E e a te rin a . Şteîlefcnu Zoe. L o n g lu a A lex an ­ d r in a . l.

Z o d ie M a ria G rig o ria n E le n a . E tie n n e E u iro sia»rts llie s e u C ecilia. loneaeu M a ria . • D orfinţacu. D u m itre sc u M a ria . d irec to are I n s titu to a r e : B u n g eţean u A n a . Bărbâieucu Vechi P opovici L u c rc ţia . B orliier A le x a n d rin a . 31 Profana. 32. d irec to are In s titu to a re :" A d re ia n C le o p a tra . C ostem u E c a te rin a .. JH aris P a u lin a . 20. d ire c to a re I n s titu to a r e : BfSjenaru L u c re ţio . P lc şo ia n u E le n a . Mihffiilescu O lga. Str. No. 25. 13. S id e ri E lena. d ire c to a re ' ' • I n s titu to a r e : D u m itri» E lena. O presc» S m a ia n d a . Pantcli-mon 200 C o n s ta n tin id o M aria . S tu n cio v ici D acia. Str. 12 . Creannft 2 Grheorghiadc E le n a . 10. H a v id A n a . No. G biţescu M ari». 26. C îy h u re a n u A n a . C a n te m ir A u re lia . d ire c to a re I n s titu to a r e : A rta c lo n a E len o . OISneaeu A lex a n d rin a. V aailcscu N . Ştafă-ncseu P a u lin a . Pracvyetfi Noul 12. X>rHgSnosc» LuMeţ. 27.sa. Maşina (le Pâine No.. V asilcseu-U rezeanu. Şoseaua Viitor . U aeJtm a» El-. Bolbocea. B-dul'Ţăbăca. lo n escu E le n a V aleri. D rag o in irescu E le n a . ÎAibhint 13S ^Carmoin S y lv a “ P «trescu E le n a T h . Calea Plevnei 232 No. A d re ian E len a. Cryţesc». Sos. d ire c to a re I n s titu to a r e : C am eniţ-t E le n a . C k iricea n u M a­ ria . I lio a s a Florida» M elissiwau Ma. M a rinescu F la v ia . P o p escn D u ru itra şcu A le s . Dorobanţilor 185 No. C an d iao i V o ick iţă. K iricceacu E le n a . C c iv ă t V icto ria. E liad e E u g en ia. d irecto are I n s titu to a r e : L upeseu A ris tia . No. d ire c to a re in s titu to a r e : B eldi E len a. C aracudovici M a ria . Ş tc in lia m e r E u g e n ia . T ionlescu M a ria . Sore3cu M a ria . P e ria u » E lena. Şoseaua Jianu l i No. No. Ioan Afo$i 15 Ş ctean u E c a te rin a . Suohcam i T i t u L » creţia.ÎNVĂŢĂMÂNTUL P tfB . P e tro v ic i Eeatctrina. 22. Calea Serban Vodă. Str. Str. M u n te a n » M a ria . d irc c to a re L kS titutoarC : B oldescu M a ria .ia. P c trc sc u EJ. E icon. Poli'zit No. DiMnbccmu S tela.uu yA n a. No. Tunari U5 B elian C ris tin a . Lelia. d ire c to a re I n s t i t u to a r e : C apxescu M a ria .1ciuftsc» M a ria . 231. Toana No. P ăltîu e au u . M ironescu ' M a ţ in. Isv o r 92 Ş tcfăn escu V iorica. B e ja n E le n a . P aso u E lena. P re o tu M a ria .. nescu D onicah D iaconescu E c a te rin a . S te rio V irg in ia . g i ­ nesc» M arin. (E leftcreacn 12) P Ş ltiu e a n u A le x a n d rin a . CioeArlie M aria . rin a . lo n e sc u L u c re ţia . S c o rţe a n u 1 M aria No. C ălincseu Elena. . Coco? Felicit». Str. F lo ricu . P a trie i» O rta n s a .x.p n n ie lo |K>1 M aria . d irecto are I n s titu to a r e : ’ A ld a n E le n a .Zoe. d ire c to a re in s t it u t o a r e : B u d u M a ria . N iculescu Elena. No.a. S ft: Elefterie 42 _ v No. d irecto are In s titu to u r e : C om şa S m a ra n d a . IoncSCU E c a te rin a . d irec to are I n s titu to u r e : J i p a Sofia’j Mflr. Săveana E . EoU or A r.70 . 29. D-ovechi M aria.. C 5plescu C alio p i. d ire c to a re I n s titu to a r e : A dam M ari». D ritgocscu F lo rica. T a fla n E cat cri na. 16. Gîlrl>ca Florico». "Niculescu E c a te rin a . Teodoroscu O rtar. Ilicsw» E „ M oga A le x a n d rin a . li. M ihăileacu T. losiescu S telian u . P o n ic i E liz a . 10 A lcx a n d resc u E liz a . D um itreB cu . G ră d in a B otanicii D -ra V oiucscu E le n a . Georgescu Luc re ţia . V iito ru lu i Z . i . Str. Calm 13 Septembrie 100 No. d -ra ’ C crno7odoanu El-ena. 3Râ“c a tm C o rin a. C onst-nntinescu E liza. P ara seln v cseu M aria-. G beorgbi» E liz a . B u n ca M a r ia . Târno* v eanu E lvirc. Calea G riv'tei 232 No.. E vdochin. î^egrileseu E lena. d ireo to aro In a titu to ftre : E o ţ« scu G aliopi. S n ch clarie E u fro s. B o ­ t e z E c a te rin a . rin . 17. Greoescu E liz u . M ihScscu E le n a .Iauc»lescu-R euss E u g en ia . No. Calea Dtide$ti 160 • C ulca N n talia. Grozăveşti No. ta l ia. P n rco ru A le x a n d rin a . | D -n a G abriclescu L u c re ţia . V aleriu Nn. Sos. d irecto are S e c jl a p r i m a r i a Azilului Hiena D oam na P ro fe so a re : > -> . M arin A u re lia .A lex a n ­ d rin a . Aleea Grant - P o p escu I. S tad n ich iev ici E len a. M ard& re V irg in ia. liia s e u C -ta. M aria . B-dul Maria f6 T im u ţ V . 28. G heorghi» S ro arau d a. Ne* g o esc u E len a .. M anoleseu M aria. Str. Dnm xtM Sca M ariaj D ragom irescu E rn c s tjn o . Si. v * . N iculcscu E le n a . 2 t. d ire c to n re I n s titu to a r e : B ibescu M ari a . lo n e sc u M aria .P a rf e n ic Io a n a . No. T isescu M a rin . Ig u u tcsc» l u c r e ţ i a . G eorgeae» d o r i n ţ a . ŞtefJInescu A le x a n d rin a . Sand:« M uriu. ■ 11.. d ire c to a re I n s titu to a r e : Ana&tasîu S e v a sta . s Aro 75. Popov E liz3. M aria. d ire c to a re In stitu to a re* : Buci» M aria . 24. Sft. No. R a d u lian E c a te rin a V nsiliu Zoe. B-dul Fardînand' . B-dul Pache Protovonescii n i v No.ri 77. Slr. U iescu E cate. P opescu E cat. d ire c to a re I n s titu to a r e : A n a sta sia P elicia. 3o. C o rn ea E liza. d irec to are I n s titu to a r e : C onaraclic Z am fira. Patr-CSCH L u c rc tia .N a t. d ire c to a re I n s titu to a r e : C h d u r u E liza. P o m p ilia n V ixginia. d irecto are In e titu to a re -: A lexaudveacu M aria. G hcorgho A n g c la . "Roni 0 ]g a .tiC PRIM AR No. 18. . Slăvesc» L e tiţia . C o n sta n ti-. S loene^cu E «îit.. N. S u b atn cl K cn teri na. Str. No.. F ilip escu N. M artin eso u F ilo îte ia .

Calea. Dudeştî Oi ■ 3 Ia rin eşc« E u g en ia . _ No. -Laborator 59 No. M itropoliei D -ra Ju g u rerm u A . Calea Dndeşti’ 191 % : No. ' S tr . d irecto are «Ic s tu d ii. co n d u căto are . Mo. Etişe’nio. D -ra Ccrehex. B o lizarîe 10 D -ra jrarinoac-u B . «tiinţolo n a tu ra le .. G hiocei 3 Gibcorgh-iu M. C u ţitu l d e A r g i n t Ud C o n s ta n ţa P op escn. 18.. C al. P e tre s e u Olga. isto ria. Dnm îtreflCu V a ­ ie r ia. Btfănzarl 32 bis No. Şcoada p rim a ră M u n ta icasa D -ra B eilor L . Şos. D -r. . Mirăşlău 0 No. co n d u căto are No. 10. condueătoaro L ascu 321iza. p ro fe so r dc re lig ie •C onatantineacu V irg in ia . Cnr. g eografia si isto ria.. Aleea. Z id a ru lu i 5 P r o f e s o r i . co n d u căto are ÎNVĂŢĂMÂNTUL p a r t i c u l a r E x te r n a tu l S o c l e t i ţ e t O r to d o x e „ Z q& R om niceanu“ (owrs sccu n d ar ţ i p rianar) C ai.. T o p ă rc o a n u S u l­ ta n a . 1 . c o n d w ă to a re P a n a ite s c n E lv ira .. P o d n ru D -tru . N iehitescu I . C rosâu V .» V o d ă 2 C oristnntincseu N.. g erm ană. 7.. * *• liortiftiiescu.Llena.* . ’ •’ No. a . M oşilor 15S. A aftgnostojyol C o rin a. P aleologu 8 D anielopol J î. 5.. B ise ric a S -ta V in e ri H o ­ rească D -ra F erzo liu A-. co n d u căto are ■. B a d u . F ra ncm azonă D -n a N iculeseu lî. E fs ta tiiid c Ma«“ ia _ .y e ru e s c u L-. Oltarului No. institutoare-. 2. co n d u căto are No. d ire c to r d e s tu d ii P e ria n u R E len a. 6. lu c ru con*ereialh V irg iliu 53 D -ra L a z ă r A . C.a m uaica. . S . Ş coala dc educfttoare Popescu E len a.. No. f e t e „S tlrb e y -D o a m n a * IN V A Ţ A M A N T U L P A R T IC U L A R . 3.. I n s t i t u to a r e : A ilto » ui C o n s ta n ta . Porumbarii 62 . O ă lu ţei 55D -n a Ocor"i>3cu. V iito ru ' . co n d u căto are D uinitvescu (D ichiu) L iv ia n M a titd a. sub-directo^re S ucîu F to ric a ._ B o m . V asile C onta In stitu tu l do D omnişoare a l S o a i e tâ ţii O rtodoxa N aţion ale a fe m e ilor r o m â n e ’ S tr.IN V A Ţ A îlA N T U I/' P U B L IC PB T M A R Ş c o a la . co n d u c ăto are ‘ No. / . V in tilescu . N'o. . 14 P e tre se u iî a r h u d ire c to a re » InS tit\> tor. 2. re lig ia . co n ducătoare _ . co n d u c ăto are # iVo. Fund. P o m p e iu Y erom ca. tu cru .m aefitră de m uzică E co /i. * I n s t i t u t o a r e : A rg ln rio d e -A te n a .iican A ngola^ lim b a franeeză Cocoş F a lic ia . Sos.jclo r 158 D -ra P ctresau M. ohim in. d ire c to r I n s titu to r . Fund. J u s tiţie i N o. co n d u c ăto are f A : No.. 4 .P rin c ip a te ie U n ito 63 P e ria n u I. co n d u căto are C m tc s c u L u c re ţia . 1 Biserica Ofiencea T eodorcscu C o n sta n ţa . lim b a rom ână . P ara scliiv a . S i r . B iboscu V odă 7 D -ra S aeb clarie F I. «nigleiă. . B ra ţu lu i Ciacu G. Me3<U Co-tmcmţft. co n d u c ăto are . -gospodăria. fizica. co n d u c ăto are BsirbuJescu Zoe. • . Grozăveşti D ra g o m irescu . co n tab ilii» tea. B elvedere 8 D -n a M ironeseu EU . e d u c a ţia . co n d u căto are Grădina de fe te ’ (lâ n g ă ţcciflla îî o . Grădini de copii urbane D u iu itriu S e v a sta . sec retară. Vasilcscu E u g en ia.. No$ 19. • • Şcoli m ix te . C al. sC eretară Secţia ^rimară: I n s titu to a r e : i B . .: prlm a^â da. M oşilor 158 D -ra A tan a şiu Î I .. •%Str. 17.. Şos. ro m ân ă . Calea Griviţei ŞIC Dlicit Adela. .. F u n d . d ire c to a re . 1 tio fete» S ăv o iu A u re lia . A ngelescu O rta n sn . P r . str. 11. la tin ă . Ştci’an -cel-M arc 10 D -na Marou g eo g rafia. 12. d ire e to a re -a d a tin istra to a ro L ecca L ucrezi». ■Călin L atura. d ire c to a re I n s titu to a r e : S tă n cu lesc u Zoe. d irec to are I n s t i t u to a r e : fcoiiis S m a fa n Jft.lui 131. M atei Yoe\*od 33 D -na ULubeanu S. fra n c e z i. c o n d u c ă to r ? No. .. S p l. F o llx 89 D -na B răn ean u F I.-Bctrlătescit Vechi 10 > ' - ^ D cm etrescu D e m e tra. Sti\ Gâitânan ■ & . . Tunari • No. 35 ' ^ D ire c to a re :.. Ştefan cel Mare ÎS G radina R.. C onducătoare No.şi P rofen oarC . V e$p»ri 15 D -ua Tcodotrescu E l... S tr..fto 9. N iculeseu t t L. conduciU oarc jVo.. Str. g im n a stic a . lim ba 'fra n c e z ă G hcorglia A ngola. n\a-tem atica. P â g ă r a ţ 38 D -n a P reeo p ic A. Slr. 16.\37 " .. S tr. 3. « . c ilig ra f in . H otel P alaco D iacon Răduloacu D-. T aim pănariu P a* « rnnehiva. I n s titu to a r e : N ită Io a n a C . desen. .E m il Costineacn 4 DoneiCii D. G -ra l P o e ta ş 12 D -ra C iullej" A-.

B -d u l M aria 4f> D-na. istoria M old o v an n M itiail. g im n astic ă. Zntcaci $6 D -u a F ăftarăşeftnu S ab in a.B-dul . g o sp o d ăria M an o lo V asilc. g im n a stic a . g erm a n a. ZwClfer B ctty. geografia C o n atan tin esau M aria. fizioo-chimico JM arinescu A n a . ţc . lim b a ro m an ă U lu b c a n u lim b » fra n c c z ă ' W c îss Ludovic-a. L u c a c i 7 5 D -l A . is to ria .38 ÎNVĂŢĂMÂNTUL p a u t i c u l a r D -n:« B aîn g lass H e n rie ttc . fisticii şi ştiin ţe n a tu ra le ZUăncsCu C orina... d-ra P om or»nU L ouisa. A n to n Fim. A n to n P a n 42 P ro fe so a re : D-na K a n n e r E le n a B-. c) Curs Profesional Ş c o a l a p r o f e s io n a li de f e t e F u n d a jiu n e a Filip şi R a ş e l a ::F o c 5 Rneaiiu“ S ♦c o alele Comunîtătii » E v reilor din B ucureşti T a) Gura Secundar Gimnaziul U e b&cţî „Cultura* D -r K a n n er B enedict. Jî-d u l Mură. 15m.. L u ca ci 36D -n a FJlgărîiseanu S ab in a. isto ria şi istorii* artolor R ad o v ici F lo ric a . c ro ito ria şi b ro d e ria . U d ric a n i 2. D obrote.ba g erm ană V in tik * c u N . rom ă nit. lim b a r o w â n î. P o p a X *n 13S ta m b lc r A lb. lim b a rom ânii şi isto ria Curs Comercial Ş c o a la comerciali* de b ăeţi nC u itura ~ Str. " o rn ian îî. franeczîi. lim b a germanii.Anton. m uaîc» TJdrcscu A lex a n d rin » . lim b» ro m ân ă U d ro sc u L u cia. D -r» C uzincr M ina. C ahul 35 D*ra B a in g la ss M aria. C ălăraşilo r 112 M a u ro r G. CahuL 35 D -ra B a in g la ss M a ria . V icsp»H 53 D -ra Nicoloscre L u creţia. A n to n P an . 11. d -n a K !în g e r ’o tty. b ro d eria. c o n ta b ilita te . a ritm e tic a . ş tiin ţe n a tu ra le . c a lig ra fia . M ib ail X*. ir.Mîîrîîşc. C uz»-V odă D . fiatco chim ice.. P ro fe so ri 0 D -r B a in g la ss $. su b -d îrc cto r. is-toria ţ i geografia V oinoscn O leopatr». CnlSraşălor 112 M au rer G. Iaco b H crm an . 40 D -n a K aim ex E le n a B. eb raica. naturii Ic... lvaniacr B enedict. m u»ica: V iei 10 D -n a îîicolcscu E len » . lim b a ro m â n ă . L conida -1 D -n a îîicolcsC n E len a. A n to n P a n 42 D -na M ates R cbcca. A te lie ru lu i 7 D -l IvcLa A. german?».. L ânS rici 9-3 D-sra H crşco v ici Marina. lu c ru d c m an ă. m utom aliea F lo re sc u S. . e d u c a ţia . ro m â n a . C oncordiei $ Gcorgescei D . P re lu n g . (fOsiS S b o ru lu i) D -r K a n n er B enedict. T fa îa n 2-*J D -ra CoEion F lo ric a . V ie s p a ri 53 D -n » B ujoniţă E liz a .. caligrafia P e ria n u lîa d u . A-. sto n o -d actilo g raii» . g im n a stic a Ştcfănescu L u c re ţia . lim b » germ anii CŞl'mcscu Irin a .» L& nărici 98 IlicsCu A ris t. B a in g la ss H e n ric tte . D iac. lu cru dc m ânii. ro m â n i ţ i franccxă. g o sp o d ă ria . lim b a germ anii. sec retară. C iru Ilio seu No. isto ria. .ţti 75 D -r BecW A bram . desen T h e o h a ri» M arja.r a H crşco v ici 31arift. c a lig r. la tin » Ociciu E le n » . L . M ăcelari 13 J*r0fC 90ri‘ . c o n ta b ilita te . A nton P a n -12 In g . ste n o d a c tilo g ra ­ fia. deacn-. V intîlK î l P etresc u Je a n . descn-ealiga-afie. D -na P a tro v ic i N a ta lia . D . S -fta V in eri 32 D -n a S o fia L cibovicî. IJudeţfci 55 D -ra P etrescu M aria .. relig ie Oeorgoscu C o n sta n ţa . lim b a ro m â n i M arin cscu Iu lia n . ro lig ia. ş tiin ţe n a tu ra le îv a s c u Eicon ora. nniracîi C rasu V asilc. A nton P an 12 A lp o rin H . gim nastica. C alea D udeşti 05 D -r» Potrcscu M a ria . Iv o la . re lig ia V13de-5cu E le n a . N iţu lo scu Asiast. Gimnaziul dc f e t e „ F o c şâ n c a n u " S tr. A n to n P a n 4 2 D -n a K a n n e r E le n a li. g erm a n ă. D r. A nton P an 42 D -na M elbere Rene. fizico-chimi-ec R em etrcscu E c a te rin a . d îreclo arc P ro fe so a re : D -ra C uzincr M in a. d irecto are. A n to n P a n 4 2 P ro fe so a re : D -n a Alo-tos R ebeea. lu c ru ConStantinostm V acile. «ub-dicector.. isto ria. lu c ru d c mâsifî.. m atem atica.. educaţia D o b rean u B lona. A ntou P a n 42 M a u re r G. V âlco v 34 D r. ebraicii.. D -r K a n n e r IJcnodiefc.r A lp erin IL . D -r» S tc m h ard D ebora. Cuza-VodS 91».. si lim b a en g lez ă. E lia d e 1. A l el ie ru lu i 7 D -n a L cib o v ici S ofia. E p u rilo r 3» In g . d irec to r.4 2 M au rer G . p ro d u e to lo g ia. lim b a rom ânit şi isto ria ■perianu E le n a . c ro ito ria .isa 10 D -ra S chor A n a .. D obroteasa 10 D -ya S ch o r A n n a . şt.. matern. M ăcelari 34 P r o f e s o r i. m atem atica T in o M aria» calig rafi» TSpfnftr J-Otte.. 3Iotîc t'Luri.«e*fci 75 S tr . P a n -12 D. secretarii. lucru 2Cjcnlcîtcu BLancbe. L ănfirioi 93 Ş c o a la P r o f e s io n a lă tis fe te „ t n s t r u c j l u n e a C o ld farb u S tr.ru fS rîa . .uzio» V ie i 10 D -n a B u jen ifa E lisa h goxp<nlaria. g e o g ra fia . d ire c to a re . cro ito ri» . m uzica. franceza. desen. L ă iiiîrie i9 8 D -n a K a n n e r E le n a 13. d ire c to r. m atem atica .. M îîcelari iS S ogall I. lim b » englezii Papcicostca V ictor. sţîin ţo .. B lum Is. T ra ia n 26 D. Lttfcaoi 75 D -ra B rocm anit R egina. K a n n e r Roned. d -n a L o d u c M-. R om ană 21S W cissm an H . filozofia N auincscu A u re lia . p reo t. re lig ia . români».. lim ba fran ceză ş i lu cru l m a n u a l. F u n d . re lig ia Curs secundar P r o fe s o r i: J îa la b a n S m a ran d a .N cgru-V odă 7 D -r» Coben F lo rica. lim b a francozfi G răd in o scu A ristid o .. L â n a ric i 98 b) lo n c s c u Orfcansa. P etrescu J e a n . rom ânîî. re lig ia . c a lig ra fie ... d -r» S tem laardt U c ttv . lim b » g e rm a n ă P re o t lo n c sc u I. isto ria. desen C ristescu O m ilia. Alsieclar» 34 S cgall I . franceză. eb raică.

.. lim b a e b r a ic ă .D.. g im n astic a. Ş c o a l a p r i m a r ă da b ă e j l .3 lim b a ro m â n ă . O ronstoin F -. Epwreanu. T olodo A v ra m . dlreo*oaro In stitu to a re . direeto aro r its titu t’oaro: * D -n a B sc o v ta c u A n». m u zica. mccnixica. d -n a G oldytcin R osa.. s tr .. lim b » g e rm a n ă . lim b a ro m ân ă ţ i lu c ru m anual. In g J lo z is A. d -ra S to in lia rt D cbora.. Hm ba germ ană. m uzica. lim b a ro ­ m â n ă . M oscovici P . lim b a ro­ m ână . s tr. Sf. D*ra Bevk 2?. Ş to in h a rd t Şae.. . lăeă ■tuşoria.. I v e l i A . d iro c to r I n s titu to r i: W a g sch al M . d -n a K lin g o r J e t t y . lim b a g e rm a n ă . G. lim b a g e rm a n ă şi lucru m a n u a l. d-E G oldstoin $. d -l R abinsoltn lim b a obraieS . m uzicS.lim b a rom âni».. Ing» A u rc s c u P ..E ugenia. gim ­ n a s tic ă . D -ra K lein L . lim ba r o m in ă . lim b a ro m â n ă . lim b a e b raică.. lim b a e b r a ic ă . a tr . Sftgall E. C olonal O rero 30 •Gross Lcon. A m im 3 "W agscbal 31... L . d-xn G îtorson JBvolina. is to ria ev re i tor. lim b a garw ană. m o c a n ie a . d-niv H o in o ^ F ru c h to r .r a S cb w a rtz S . Ş c o a la p r im a r ă de băeţi „M oria1 1 . . d -ra S aid m an E . lim b a ebraicS. lim b a ro m ân ă şi lucru m arm a l. su b -dircctor I n s titu to r i r J îă d lo r L. D -ra Adl-or M in a. lim b a ro m ân ă şi o b ra ic ă .. . d . la c o b a o lm ^ D a v id ... d irc c to r o n o rific _ îîS d lc r L . iîm b a g erm a n ă.la c o b U . I im ba ro m ân ă .mba e b ra ic ă : S chnoider BarneU. L im ba rom fotă. d-sra P o rao ran ta L n is a . A lp o rm E t. M ircoa V odă 20 D r. E o v ic i'T . d -n a S cbultzo I I . tin ic h ig o iia . d -ra • . K o ritso r S. d -n a W o is k o p f L lim ba e b ra ic ă .( ro m ân ii.„ d iw c io r .. d-l S e ra li Xoscf. d -ra P en cu 3>. d ire c to a re [ I n s titu to a r e : i D -ra Groas lîo za. d -n a S to rn borg 5V . Iv o la A. d . K jinner B . «. liml>a ro m â n ă . Iv c rn m a­ n u a l . lim b a r o ­ m a n ţ . . lim ba {rormanîî. S a n d u lo v ic i P .. d ire c to r a tr.. le ş u rlm “ • sfcc. direetoaro I n s titu to r i. lim b a g erm a n ă | d -ra Ztiasm an V .. d ...r a . V in eri 13 D -n a Silbor$loin D obora. I i. T . d -n a F S g iirişa n u ... lim b a ro m â n ă . lim b a ro m â n ă . lim b a ro m â n ă . li.P a la d e 56-58 b) fele S o o a la p r i m a r ă d o f e t e „ F r a t e r n i t a t e a 2 i o n “ . •■ol«otricîtal<i. lim b a ro m â n ă .f tld Z elda. Mâes BdnOţt. lim b a ro m â n ă . d -n a S crea E m y . d-n?i S to rn b crg Ana. Ing:. lim b a g e rm a n ă . lim b a ro m â n ă . Iv o la A .r a W ein6ra\ib C h a rl..nyână..n a . D -ra L a s A-. lim b a obraicK. lim b a ro m ăn Ş . rm m e a . d . B cck A. .otte. A b ram ovicî I .. Şcoli de rneseru: G r a s Lcon. S-coala p r i m a r ă dc b ă c ţ l „ C u l t u r a " . ( A d o lf . 17 ‘ D -n a Silbcr-sfcein D obora. N Ş c o a la p r i m a r ă mixtă. E lia d c 1 D*ra C w tinor M ina. -d-na Jn g tirc a n u C alipso. P etreseu E-. S ogall L .Salom on) Calea D u d c şti 145 lo g . « tr.r a Ş tc in b a rt-E s to ra . d-1 Iv o la A r.icfl. C azărm ii 2 0 D -n a Baeoves«ju A n a . lira b a gocm ană ^ . g im n a stic ă . olcctTO-technica. lim ba e b ra ic ă şi lim b » g e rm a n ă . lim b» ro m ân ă ţ i lucru m a n u a l. G rădina de „oopll laldei. G răd in a de copii» scoa-la p r i m a r ă f i de f e t e Jn stru cjiu n ea-G o ld farb * . . lim b a rom iînă. lim b a român?!. D -ra. Ş la rjn escu P . d -n a G ol-d e n b e rg M .. W e id e n . •e) Ş c o li p rim a re a ) bâefi K o r te e r S. ŞcoaFa p r im a r ă d e f e t e „ P r o g r e s u l Culturii*' str. P o ri lu lia .. S c o a te le Unite** str. s tr u n g ă r ia .. nu m ită „A. d. G a 3 te r “.r a R a b in o v ic l S. director iMsti-iuior». lim b a g erm an ii.. P ro fe so ri ' . d-na G oldstoin S. Ş c o a la p rim ară d:e b ăc jl „lac o b şi C a ro lh a Loeb8l“ s tr . lim b a ro m ân ă . d ire c to r InsM -ufort... d . d -l iT o la A . «Voinţa" «tr. d) I n s titu to r i.. :ţnor. A n a sta sie P a n u 4 | D -ra Gros» Ro-za. lim b a ro-miînrv. d -n a G o rard V . d -n » G oldonborg 31. Ş c o a l a p r i m a r ă de b ă e ţ i ST . d iro cto r 'I n s titu to r i: D r. 13ock A .. S cliw artz S.. m a io m a tic a : D r. limb-A ^ e b r a i c ă .. W alblra“ Ş c o a l a d e m eserii „ C iocanu l". lim ba rom fm ă.. L . lim b a g e rm a n ă ţ i e b raică. d -n a P ăg 5 irăţea« u S. % . E .norirv C arp. L. Sclnvnrtî! J o a » a . d l. Ja«ob E lia s..r a Ilicscu S ilv ia . fizica. D r. Ş c o a la p r im a r ă de b ă e jf „ R o n e tti Rom an" D -ra C a a in e r M ina. lim b a e b r a i c ă A . g im n a s­ t ic a . lim b a e b r a ic ă .e o n ta b itity te . A d m in is tr a to r . obrwicS. lim b a rovndnă »i lu c ru m a n u a l.. d . lim b a r o m â n i. cotxd ucătoaxea g rS dinei do c o p ii.-ra P cncu R asola. d*na S ch w artzen b erg R. . P o n ta I .i s t o r i a -o v re ilo r. S n cliăr A . lim b a ro m â n ă .B eld n cr E t n l i m b a ro m ân it. d -n a -J u g u re a n u ’ C alipso. tcchnologifr» lvoata fgerm anfi !gi d o sen . lim b a eu g l e & i D r.. n u m ită „M ax Aslel“ .• „-ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTIQULAR 'C a lif-L j. d-:t\a L cib o v ici P a tty 4 U raba rom â)>5... P o m e ran tz Louiso. lim b a o b ra ie ă şi rom âni». d-ra. lim b a ro m ân ă. d -ra R abin o v ie i E ta . d ..r a Tîţ<Sâ I „ In c ru l do. lim b a ro m ân ii.. d -n a lîo in c r-P rticM er E u g o n ia .. K loin I. lim b a ro m â n ă . A ureacu P. Jf(w>?<rîi: Clemomfc Iiicd m ttllo r. 39 ' . Sovîistopol 11 B o ld n o r Ecn.

lim b a ro m â n ii. C olica G rădina dc copii Florie:». sapursoarfi. Str. L S zu rc an a 33. titu tu l in tu r n a td e baeţi V asilo C onta 1 — uO î iei jy . lî. E sk e n a sy M . d ire c to r S c o a lă superioară -de f e te str. m n s ic a . L u tera n ii 12 B in d er Ş tefan.»l)movi ui S. p reşo d in ta G ră d in ilo r d o co p ii. Şos. G -ra l Jîerthelofc jiî. N egel 17 . <l*na i T b ciss E lse. lim b a ebraicît. Floreusca N eculaidc E le n a .. L u te ra n a 10 Ila n 8 Z ikcît. S tr. lim b a ro m â n ii. d ire c to r In tern atu l de fo te s tr. lu c ru m a n u a l. lim b a ro m â n ii. di­ re c to r. F r. str.ro m â n a . E skenasy V ida. J u a d - . d irec to are S c o a le le Comunităţii EvreiLor des Rit Spaniol din B ucu reşti Ş c o a la prim arii de bSell s tr. Ş coala p rim a ră dc f e te str.SpirM Haroc î T cutsch B o rtb a. In te rn a tu l de bâcji Ser. 7 . o. co nducătoare. Grădinile de copii a le s o c ie tă ţii S o c ie ta te a O rto d o x ă N aţio n ală a Femeilor Române*' D-na A na g en e ral FlorosCu. A .Spiru H a re t 7 B endel H erm ine. C apcsins lîe rn h a rd . Iv e la A . In s titu tu l .. lim b a rom ânii şi srtim c tic ia . C a lîlra şilo r 10. Scoli P a r t i c u l a r e D iverse ♦ Ş c o li (le Wt«Ji (c u rs accu u d ar ş i p rim a r) : Ş coalele Congregaţiunii Anglicane C u rs p rim a r. L . d irc c to a rc . lim ba g erm a n ii. Cal. F r. B -d u l Pache! P rotopopcsou 90. V ictorioi 201 — N. co nducătoare. N e­ g u sto ri t>*$. F a rc lii R achel. F r. P a n te - jYo. lim o n 107 co nducătoare. d irecto are Ş co ala elem entară dc bă-cţl s tr . con du căto are.w în v ă ţă m â n tu l p a r ti c u la r Grădina dc copil .. G -ral B o rtb eto t f» < 5 . g im n a s tic » . su­ peri oariî.A nglican* d c fete.. G -ral B o rih clo i 17. Ş coalelc A rhiepiscopale Catolice -a) B â e f i L ice u l „T om ia*. Sos. P i t a r M oş 13. A nton D u rk o w itsc li. G-raL. conducătoare.Jia n n No. L u te ra n ă 10 D r. Bo-iau G-. re lig ia şi s tr . A... E p u re a n u JO S e ra li $. O lteni 5 " L ice u l „Sft. . 0 . M aica C elestina Se tim id Şcoala p rim arii d e fete. L t. 2. 2$. lim b a g erm an ii. su p erio a ră. L u tera n » 30 Obzongki F ra n z . S peranţa*. su p erio ară. 4 . L . com iucritoace. V c ro n k » . AWre E v a n g e liste In s titu tu l Juternafc de fete. M aihes lî-. s tr . re lig ia şi r i t u a l u l E s k c n a s y M . d i' rcct<*r. D r.. A rg e ş 10 Ş c o a le le C am unilăţii EvangheliceGimnaziul R eal dc fe te : atr.-gho1 1 . E le n a Cu»» l l i No. P it a r M oş 13. Si'liw arxenfeerg Roza. A leea Floreaacîl iîO . M aica C olctta Dcgenm jm n Ş coala p rim a ra d e fete. S'egall-B ejarano Kozit S . C a lS ra ştlo r 30 d ire c to r. S tr. co n d u căto are. >[atci Seikel Ş co ala p rim arii d c hacţi. lim b a eb raicii. P anlelbnon j T n lb u rc a n u M a tild a. lim ba rom anţă.. S p iru H a re t 7 B en d el H erm ine. P n iu cu P3op» S r i t u a l u l . N egru-V oda 7 D -na M elb ert Iîenii. m u jic ii..\o . lu liu E rc /e r Ş co ala prim a r& dc bacţt. „S chevit» T h ie rin . M aica C elestina S c h m id Ş co ala p rim a ra d c fete. d ire c to r Ş coala su p e rio a ră de C om erţ s tr . F ăg ăt Kşanu. W e isk o p f S itlly . -Matei Soikel S e m in a ru l liceal. co nducătoare. dircctor. S tr. D e a l u l S p i r e i Pom pei I . S e v ilia Isa c. d ire c to a re f u s titu lo a r c : M olbijr 1?. C anonic Ş co ala secu n d ara d e bacţi. c a lig r a fia ţ i desen. S tr. S9 Văcăreşti Kuscscu Clemen tina. C a r o l 1 C o tr a c e n i V asiliu O rta n sa . Bitrii^iei <53> directoare^ M aica Irinengarda. d irecto r. F r . K a lm an ÎL . gim nastica. JSliada I Grădina d e copii „Sam uel E ckstelnu str. limba. W ondrafc M . sec u n d a r ţ i cotwercial Şcoala A n g lic a n i d c fete. lu liu B reve r b ) Fele Ş co ala s e c u n d a ri d c feto.Instruojiunsa* str. M aica C elestina S eh m k t Ş co ala secu n d ara d o fote. Ivola A .. V irg il PScşoianu i> -Vo. L ueaci 11.. Pleşoianu. I. M anolescv M aria.. L ugoşanu". rolijjia ş i r itu a lu l. iJertkiciot 17. Ghco. su p eri­ o a ra . Sutcr Cotentfna R uguski Sabina.Vo..N o . M aica C oletta D egeiunaun I n s titu tu l dc fete SJotr* Uam o doSioiij. d ircc to r I n s titu to r i: S cg all S.. lim ba romAitâ \ Eloa-yem I sracl. F ilip c sc n 22 — Ins­ -P rin c ip c le Carol'*. s u p e rio a ră . d ire c to r Ş c o a la elem en tară dc fe te s tr . P i t a r Mo* 13. Tisrfcucnia 05 j Vo .

m edio se c u n d a r.. d r .. A ro n P lo ria n 4 M illia u 0 sc 3 r d r v m edie secu n d ar.C ă lă ra şilo r t l Ş c o li d e m uzica A c a d e m ia d o m u z ic i..Nogo<i8cii“ . <lr. s tr . d r . m odic p rim a r. s tr. C ălăra şi '«9 Serviciul chirurgical J ia n u Ion. P ia ţa Am?. m odic secundar. secu n d ar. str. V a aiie Co»ua 18 — „M otcan'u". sten o g raf io). A. s tr . Z ig u ra“ . „Sal»' I/iodortafoi-*. de boli ntrooase D rSgSneîim St. d r. G -ral A ngholescu 37 -Şcoala d e ed u cato are p e n tru c re şto rc a copiilor . Vie* to rio î ItfO — . şeful la b o ra to ru lu i.. d r. d r . (fra n c e z i. — MftCrt C -tin. m edie s e c u n d a r Serviciul chirurgical II Ang-clescu C. P o in c a ro 2 0 — G ujde S om brciul. a d m in is tra to r < la S p ita l A lo x a u d rc ic u E ugon. sul>-adm in.S in d ic a tu lu i Z ia riştilo r. ^ A v â n tu l C u itu r a l“ rt-iuv E u fr. d r.prof. V -l ei L a s c ă r 7 0 — B e rlitz (lîm b i modern©. <lr. <!r.s tr .5 bis Administraţia spinalului • liu cae io v ici C. R -dul E lisab o ta 30 Ş c o li d e da n s . m ed io se c u n d a r. D u m ­ b ra v a R oş io 1 Jîiironeo» Ş tefan d r . Ş erban Vodst— Şcoala .i»trator [ * Serviciul chirurgical I < ■ lo n cscu T om a. s t r . A natii». Lwsgi Ca. d r. C olţei 30 Serciciui de radiografie ş i radioterapie S overoanu G ... P re lu n g . dom ioll.) Sîlrind a r 1 6 — D up lo v an I. M o ţilo r „162 — „C risţo d u lo T a m a ra “ .. Is v o r 139. D u m b ra v a R okîo 1'2 R adoslfiv C. S c o li p r im a r e m ix te „ Ş c o a la C o m u n ităţii Armon<s“ . d r. p ro f. prof..R ah o v ei Y ineş Y . „ în a in te " . R. str... d r . Cohîtlccacu 0 'Farmacia L o fta rin A d in a . VasOo Com a 11 ŞCol i (le yi>im astic& Şcâftlft' de g itm m tie it şi tr a g e r e l a ă«m u „ T iru l" S pl. CS. m edic pr"imar. Cal. C S lăraşilo r 1*2 Ş coli s p e c ia la A c h im . —S PITA LE Ş c o li . francezii ?i sten o ­ g ra fie). 1« — Ş c o a li elem en ­ ta r ă de m enaj a Soc.J ja n u — „C hoisi M « n g âru ‘f. S f t. „O cro tiro a O rfan ilo r ds lî-Szboiu". N Lsipari 20 E noscu C o n stan tin .— D -n a H enriotte Ş ta h l («ConOgrafie ţi daetalogrA fie). P lo v n ei 50 — „ P o m p ilia n " . m odic p rim a r. A rm eneasca C Serviciul de boli'nercouse. med ic p rim a r. prof. s tr .. C an tacuzino 16 Serviciul dermatologic N ico lau St.lîîraşi!or 22 — C onaervatoruE do irtim eă. £ -r a l P ra p orgespu 17 Seroiciitl boalelor venerice ' A n p lielo v ici M. C . „ S a la . G r. d r.27 Serviciul căii urinare Jfian u Am an. H otel Im p o ria l Spitalul Coldntina Şo30aun Ş tefan Col M are Serviciul medical U rlS ţcan u I. g i m n a s t ic i a soc. la S p ita l . .s t r . şa n u . <t-toare p ro p r. s tr. m edic sec o n<!ar.3 ş e f a l la b o ra to ru lu i... Sm ar a n d a S. (lim ba. „R eg in a M a rg h e rita " . d r. str.. M o­ ş ilo r 20.... A postoli 14 (su p lin ito r) P o p w eu Ş tofan d r.. B o crcseu 3. sten o g ra fia ţ i dacfcilO£r»rîe> Rogalfc 10..— El-cctricitate Laboratorul $ero.. G h.f e t e (Our-# se c u n d a r ţ i ’ p rim a r) . I n t r a r e a Zalotnifc 6 — S im îon. str. o rfan i. R om ulus 20 S ăl­ Consultaţii gratuite chiru rgicaie M orinescu Gh. d r. m ed ic p rim a t. T e a tr u l Cent r a l “. C âm pincau u 52 îlie sc u M ih ail. C om eta 7 3>is Serciciui boalelor contagioase M ironascu T h . R ah o v ei CO. Boso tti 11 biâ S ăv cscu V .. m ed ic p r im a r . C u rsu ri divera-c: •Şcoala do o leatric ita to kî moc-anică p rin co respon­ d e n ţă (a u to riz ată dc atat) afcr. I I Iu.. p ro f. c iilo r 29 SagOr O. dr. gât. S f. atr. dr. B -d u l C aro l 27 — „Ş-coala Com maituţii E lcn o u. profl. d r. S tr. d r . str.©i 15 l>i» Seroiciul oftalmologie M anolescu D.C â m p in ea n » 25 Serviciul medical N a n u M uscel Io n . „ S a la A m iciţia**. S m ărd an 2 7 — T îieh ard E m jl S chnoider. m odic se c u n d a r. m e d ic p rim a r.. str. d ao tilo g rafio .. m edio p rim a r. Z in g rila r» ...zzavillan 28 — „Şcoala C o m u n ităţii B u lg a ro ". şi urechi C o alin iu A l.... Io n Nou . P o p a N an 1 4 — -„ B o lin tin â an u 4'. m ed ie p rim a r.d e . Spitale şi Policlinici Spitalul C o lţe a . d irc c to r ' ' f ila rîn e s c u A buliei. s tr . p ro f. B -d u l L » $ ear C a ta rg iu 4 S to ieh iţîl N fe u lao d r. farm aciat şef.. modic.ÎNVĂŢĂ MÂNTUI/ PA RT fCULAR. L u c a c i 41 — Şcoala Italian a . B-<3ul D o m n iţei 10 ■Hristu C -tin .. m edio sec u n d ar.. d r. N iculao T o i — „ D r. d r. Şos. P Ş c o li p r i m are d e f e l e *' 41 profesional sub d ire c ţiu n e a A-noi M a ria TSrcS.?i a te lie ru l A n d ro i C. C lu c e ru lu i B. d r . D ionisio S i Serviciul de boli nervoase Marin03CU G h. -Cal. s t r . (lim b i m odorne... Mihfti Vodfi 10 „Ş coala d o .nie IO . d r. m ed ic secu n d ar. cal.. m odic p rim a r. < 1 omicil» în S p ita l Consultaţii de nas .* m odic i>rim»r3 str. Sft. m edie p rim a r. .„U niuiioa '■Profesoarelor* (o rfe lin a t). m ediu p rim a r. d r . m edie prin»ar. m edi< p rin a a r G raviţei 70 la g n o v S in u o n d r. B o to an v 6 C onotantinesc» E rm it. B ra d u lu i 4 0 Consulfaţii gratuite medicale •C răciuneanu A u re l.u B -d u l C arol 7.

a l)jrm i 35 Consultaţii de ochi P andoloscu C.. dom âeilnt Sa S p ita l Consultaţii chirurgical# S nvejcu V -lc d r..r . dornicii.. Ş tirb . profesor. Io n ic ă 1“ Farmacia Şpiroscu E lis a b e ta . P . prof. m edie se c u n d a r..B u zcşti X o. t iEuUescu Ion. prof. la SpitaL Ş c o a la de Moaşe de pe lân g ă Institutul M atern itate G h corghiu X . Sp italu l C entral de Boli Wîintale şi Nervoase Ş o s. str. d r.42 SPITALE Seroiciul de prosectură P rib o ia n u D. Dionssio 52 Farmacia llic sc u M avia. G riv iţc i 03 Moiscseu V -îe. Brcxola-nu 5 Farmacia M arinescu lieuirjetta.. B a tiste i 23 Laboratorul spitalului D ă n ilă P e tre il-r. U w n u s M Spitalul F ilan tro p ia Jî-dul Col.. d r.m e d ie pr> m ar. D. DrF olix 51 Serviciul chirurgical Georj-Cscu Gxi^oro d r.. P opescu d r . m edie.ti« lo t 55 Seroiciul boalelor confagiuase Mârincst-it 31 iii aii d -r. d .Paris. m e d ie p rim a r. 1 Consultaţi uni rjynecologic-e şi oftalmologice gratuite O ancca N icu lae <ir. <Atmpin can u C Seroiciul ăe co n su lta ţii gratuite C io câltcu Ş t. p ro f..d-r. p re p a ra to r.r m e d ic sc c u n d a r. a d m in is tra to r. Dimii sio 17 m edio p rim a r. prof. m oaşă p rim a ră .s tr. sec retar Sem en Iu lia n . prosector.iuni chirurgicale gratuite C'osKecscv A. ţcf. S tu rz a 0 Paşc-anu Oecxvsan d r.r. s tr . s tr. dr-. la S p ita l Spitalul d e Copii B -d u l B onaparto 12 Administraţia spitalului C a v rilc sc u J>im. d r. d -r. la S p ital Zaboraiorul medical: G alaţcso n P e tre d -r. M ă rim d -r. d -r . m edic p rim a r. m ed ic p rim a r. m edic p rim a r. C ern ica 11 bis D r. m edie se c u n d a r. B -dul B ră ­ tia n u 51 a NicoUm I. G -ra i ttcr. su b -a d m in istrato r.dr. la S p ita l Laboratorul de chimic D răg ăn escu A d ela d -u a dr-. s tr. s tr. tir. m ed ie p rim ar. S p ita lu l C olcutina Deposxtul Central de alimente şi economii P c t m c i i I..rntiv. s t r .. d -r. M ib ail GbLea G heorghiui I.. su b -a d m in istra to r ■ < C ortazi J îd m u n d .D r. proot.. la boratorului. atr. m edie p rim a r. s t r .. asisten t. m£«lic proscctor Consultaf ii medicale: V asilcseu C. G iu rgeanu. secu n d ar. şeful farm aciei.L u te ­ ra n a 2 3 S cîiitler A lcx. f AlessinS Ghcorjye.. profifcţoi*.. m edic se c u n d a r. B -dul B o n ap arto lonescu V . dom ic. C arag iu le M. m odic p rim a r. N ... su b -ad m in iscrato r l Serviciul medical M ani ea t id e 31.. *". m edie se c u n d a r. B -d u l Col. I. str. dornicii ]n S p ital Depozitul de medicamente linesou A u re lia . sub-diroctO r.. str. dornicii. D io - Consuli aţiuni medicale gratuite G freorghian I. .. d ire c to r tech u ic ş i me­ die p iim a r. V o d ă 18 O pro seu I-. d r-. str.. B ălcescu 9. ţo lu l dfipOidtului. profesoară.. d r. D jonisio 52 B ră tia n u C onstanţa.. str. S p ă ta ru ­ lui 5-1 P o p o v ic i-L u p a M ircea. O brogia A lex a n d ru . d irc c to r t la S pital" D aniel O. m edic p rim a r. M ih ail G hica 5 Serviciul medical I D aiiielopolu D. T r a ­ ia n IC 5 Serviciul medical II Tonesc>» D im itrio tir . d . m edâc p rim a r. B -d u l L ascar Cata rg iu •C O M oschuna.r . d r-. Rom anii 62 Z ahriroîcu K a ram an n ts ie 42 JS. . V icto rio i ÎS ! C onstaratincscu G... D ionisie 3-0 F iu m u şa n u T ache d r. m ediu p rim a r. soful la b o ra to ru lu i. m edie s e c u n d a r.. d irc c to r a<la»iust. d r . s tr. str.. m ed ie p rim a r. „ secu n d ar.. B -d u l Mă ră sc iti Sercici-ul chirurgical B£lfice$c« I.. «Ir.rdoal. C âm p in csn u 20 T a c u G h-.str. d r„ p r e p a r a to a r e SC.D ionisio ÎS Seroiciul mixt M am u len I. < la Spiţa! D u d escu C. B u c u ro şii—B creoni l>r. m ed ic p rim a r. d r . F E erari 21 B ritiiaisu JJcrban..vil»sub-adm iii!8trntor. l a S p ita l Serviciul de gynecoloffie Scruiciul d c p ro sectu ră Administraţia spitalului 'l’h eo d o ru Gr. m edie p rim a r.. m edic p rim a r..L aacar C a ta rg iu 5 bis Ha gri P a ra se liiv A. n sc c u n d a r. su b -ad -to r. p ro f. S fiu ţcsev SoptSmiu.27 A dministraţia spitalul ui C hristcscu M Sh. dx. dornicii. d r.. Central de anticanceroşi şi Laboratorul da radiografie şi radioscopie Ştefănoseu ZXmtajjii -str. p ro f. m odic p ro se eto r. m edic p rim a r. Popescu S . s t r .. şof fa rm a c ist. S f-ţiiA postoli Js-1 . str. str.. d irecto r. s tr. X -lao lîă lc e se u 3$ D u m itriu F lo re n ţa d -r. str. A. medio. s tr. «Ir-. c a l. Sf. C onstanţa. Sion I> « crcţiii. Institutul M a te rn ita te a . B -d u l I-asear C atarijiu <>0 Georgoscu. / ia S p ita l U ia n c h i M ih ail.ţa Jîosctti 2 S avy M a ria . D irc cto r. s tra d a S iliv c stru 0 Con$ultaf. Isv o r 25 P rotopopascu P ach c Icisefina. aoftil lab o ra to ru lu i. m edic p rim a r. m edic sec u n d ar. xcjful la b o ra to ru lu i. a d m in is tra to r. str. s tr . Consultafii dc căi urinare pi sifilitice Consultaţii obstetricale •Popescu C osm a d r .

grat. Ja i p i t a l I 8 ?at-J-)0ale ua>f. L a tiiu i 34 M e d ic i s e c u n d a ri: Consult grat. D o ro b a n ţi 6 D r. C a ja l M. P o p a Tacu 6t5 iMedic scc u n d ar. B ră tia n u S t C«*a MedicalA Centrală a. R osm an S im a.. m edic p rim a r. i D r. B -d«l T. Rom a n ă 70 Consult. R om ulo Ed-. a d m in is tra to r... Socmic P e tre s e u D . m edic.l — D r. J u v a r a E rn c s t. V icto rie i 102 Domet.SPITALE—POLICLINICI M edici ţ r i m c r i ţ i f i d e s e r v ic iu : Vi D r. Gh.. de boalc de ochi D r. inccjidout. A leea A lo xc . Agenţi Fizic': D r.-. Odohesc» Gr.. sub-iirteirfdkt. 1:> Spitr.. şeful D iviziei. a ju to r. G-osnoiu V icto r. *tr.. V ictoriei 200 Seroiciul âe constdlajiu/n chirurgicala şi rjinccologice D -o» D r. <lr. B onr. 1? S plcal BriiFcB«u Ş te fa n . modic > ■ -» * « ‘î. G-ral Chr. şeful serv ic iu lu i. AFuincatide V c n e rt l. D r. Ch+rurffie D r. g r a i .Mari n IL e o n te C. d r. Consult grat. Chirurgie Slr.u o riu s 'U odoroseu . T u d o r V lndiinireacu 1 » — D r. T r a ia n ÎS D r.. S c a u n e 45 D r. P ra-nklin B vuillcm 20 Divizia V. xatcdic p rim a r.uedical T u rb « r« E m . fa rm . -vicctoar® . B -d u l I.Divizia I I I . L ah o v a r y : I 3 — Di-. la S p ita l. m odic sp e c ia list. S p. „ Farmacia lo a n I?. V in e ri $ Divizia IV. Doniâtre«cu .lo n a . S p l. P alas i- Divizia VI. rncdic pnlnftr. A rm e n easc ă 21» — D r. C ris tid c E .grat. D iiau treseu -M an te. la S p ita l B udao G b co rghu.. m ed ic d irig in ta . C onstannnescu D r. A lex. Boule Interne D r. C .V edem C o n su lta iiu n ilo -r O ra zn iic : . 2a S piral R ăşcan u D . P olonlî 8 Divizia II. m edie..so fntenden(a Spitalului Cos-tin M ih ail ’1 h. Diiiiulfcjcu V ital. BrJitia n u 75 ^(tiiiiiaiVimtiM sp ita lu lu i p red ic D ire c to r: D r. B ru te u u u M ircea. B erzei 65 V ic îc r D im itriu . Paatâa C.. P a n d e lc sc u C o n st. C.Aucovcnc. xucdic <le cou a u lta ţi i. Panteiimon Spitalul C e n tra l a l A sig u ră rilo r S oaiale Serviciul . s tr . Boalc Interne Dispensarul „G outte de L a i t \ Consult grat. m edic sec u n d ar. fa rm acistă.. P r o m uţea nu T acJit. P ituleacu _ Consult. U raru is — Dr. D o m n ita tis te 21* — D r. D r. _ .C. N a sla T ra ia n ... BiUtficcnnu Gli-. P a ra sc ln v c sc u S le ia ..şefu l serviciului . P ita r Moş 17 Serviciul Medical D r.. vintue-scu I. inetîie secu n d ar.. solvii d iv iziei. B raşc u Ş te fan . Bonlfi Interne D r. C o n ta 11 bis Şeroicîid oftalmologie D r Lob ol A-. O lari 15 Consult grat. Mos<. S p ita l — Dx. boule dc vielc P e tro . Brîîth m u 75 C ftlea G riv iţe i 2S2 D r.. N icuieseu P e tru .. C h em e Surafina* m edio.. Tom eseu P o tre .«'~ E m ilia . « îfu l d iv jx h i. P a u lin a J D r.r a l Tîudiţţ''*. B. — D r . S d u ic b m an M-. D u d o sti 20 . S audor U ni.. D om niţa lîîiln şa * 1 Medicii Spitalului C en tral: (c o n su lta tîu n i g r a tu ite p e n tru to a te boa>oîe) M edie <lircet*)r. Maternitate D r. Ba­ D r. Sanatorii’ . d r . m edic şei. V exlor A l-.™* D -ra A belea N atal ia. a ju to r.chi V icto r. boalc gunilo-vrinare S tr. P ax tia C. m edic sec n n d ar. la. B rcz o ia im 20 D r.u 1. Sf.. D r. «ci d e la b o ra to r. s u b -u d a ih n g tra to r Spitalul A şezăm intelor B râncovoneşti S pl. B-dnl D om niţei Spitalele şi Policlinicele Comunitâţei Evreilor din Bucureşti Spii?. Gcorge. a d m in is tra to r N iculeseu V. A n to n P a n 3S Ur. Ş tirb c y Vodft S2 D r.ru lîna.T oii 17 D r. dornicii la S pital Mica M ate rn itate D iv'zia l. P u ţu dc P ic ^ t r t t 12 71. Poliîîu 52— 34 Serviciul d e Chinrrgie M edic prim a-r.. Ş tirb e y VodX SS Laboratorul de analize medicale şi bacterio­ logice al spitalul td. so b -şef d o b iro a la S pital Spitalul „Zerlendi* ( iz o la r e a tu b e rc u lo ze i) C alea Şerljsm VodS 109 D r... de boalc de avnccclopic Dr. găt $i urechi J„ A d m in is tr a tiu : P a ra sc a iv e se u C. so cr« ta r-c o n ta b il. S e u p e v ţc lu L u c ia n . S tc le a 20 D r. m odic prim ar. V ilio u 12 N oica D. D r. B-Uul I. *pfnl diviziei P isar Aios io D r. calea P lc v n ei 10 Serviciul chirurgical Serviciul toatelor -nervoase Administraţia ospiciuiut S tr. S p ita lu l B rftueow nesc D -ra A n d re i C ornelia. la S fita l B iz u c lo an . ţo iu l diviziei.A s ig . P o lo n ă 9 Consult . 11 F e b ru a rie t» D r. Ia Spieal Ospiciu!. «iîhIîc tc c u n d a r.. B ă la ş a 1 T o m o v îci N iculac. O rascii C lir. V.Prâisikol B .. S p ita lu l Bn\ncovorcC*c iT itn n a cia : !{3dulcscu S.!ul C a r ite s C al. iu tc ra S . C aiu m ta !> .. snedifc p riin u r. C n tcn d en l: B usouleacu A lex. ?c* uan V odă 19» D -ra d r . V&avimi •! D r.. T e o b u ri A.. C anfm aa X-. /ari:». şefu l la b o ra to ru lu i. m edie sccu n d ar. D io n isie *15lo a n . ilem ielsohra B. m ed ic p riin a r. B ra d u lu i 57 Di. Eu«t a ţin G ccrge. Spitalul de copil „ F u n d a ţia Salomon'* Laboratorul de anatomie si bacteriologic Dr. de boalc interne de copii D r . P e tre se u Z. T a tu şe sc u D . B aronco:î. P a ş ti a C.

ş e f d e birou III. D r. Io 'ia î^on 27 D r. V ere* A . d irc c to r. 315 B abeanu A lox. Jîern ca L . C an lacuzino I. boule <lc piti. houîe c h iru rg ic a le $5 de fesiei. R udcvici A.e«n. L a b irin t 15 D r. vice-preşedinto. Ş ţiriie y VodS 7 ))r.. B -dul C arol 23 D r. l>o:ilo d e fentşj. S i. P u ţn d t P ja trS 5 ]>-ra D r. B -dul P ao h e 1-14 Ioani«l fjt.j bo>lft <lc co p ii şi a s is te n ţa su ­ g a rilo r. hoaic de n e rv i. D -a c lo :ln g . A lccu B nsso -12 Goorgcscu P an cu. II.lliînw ilor 32 D r. ţ|7 D r.boale şi opt-raţii ele n a s . G lieorghe N ou 29 D r. SR rin«tar 1-1 2>r. G k clcrtcr L .fiitm 'n : D o c e u t D r. Wu:gn«*r îo scl. B a tiste 2-* S o c ie ta te a ş i Policlinica „Iubirea de Oameni* D r. SJ. sifilis. Ş tirb c y Vodă. G ra u r Grig<ire. G riv iţc i t07 . T ro iee lo r 15 C e n zo r i: . M arg u ltu s L. V iorelelo r a Efori: D r. C ostinvscu A diue. B -dul Pa«îhe 130 . D r. IahoratoruL de nnatj*c. N -la s F iii pesou 45 D r . B d . D r. Bfilan. boule dc femei. L a b i r i n t 15 D ocent d r .-. G ra u r G rigore. g .. V crca. PopjK-r T o n v . M. B -dul E lisn b e ta 57 D r.. Ş v la r: 0 W einsm an S. D r. Paodew scu C onst.. Popa lîusu iT 3>r. a d v o c a t. B d. R ad u C ostineflcu fittec. LCibil S.> A loca L aliovari 2 Ing.. s tr. E d g a r Q u in e t 6 C o rn ilctu l: D r.. Dr. C aic I--. T ak o Toncscn. A leD r. d irec to r j* r» l.. L ieb rciyh E „ B a tiş te 2-t C o m ite lu i d e do«>rî-»c. S tro e M . G ro sam au n I. L a b irin t 15 Epîtropii şi Eforii Diverse Eforia Spitalelor Civile B -d u l E lisabecn 5 V asilo^cu F lo ric â . BSde-cu Ilio . . M o ­ lilo r 90 D r. C ioei A u g u sta. Friedn>un-C (linpiua. F is c h c r A n to in c tw . G oilav L o u iC olonel B e rin d c y Jc n n n c . 7 D r. ooale şi o p e r a ţii g ea ito u rin a re . . d ire c to ru l sp italelo r. S tro e L. Do. G oilav J . S ft. ş e f do b iro u I I .. cal.. D -ta A n a sta sia S D r._. ed ea B ahovci 5 D r. D iscscu A ristift. n . L o m p art-fiu H.ir>icc. viec-preşedinte. casier. G ro ss Solom ou. s tr . A lee* B ia n k B. G riv iţc i 53 D r. B ru n o C h e ln e r F . X ifo» 21 P ctrcscu T k . M ânu C avafu b M ih a il ^ ra rg aro ta . P a e h e 71 J D r.. Io a n . G îieorghe X ou 20 M e m b ri: Policlinica Regina Ellsati&ta B u le v a rd u l F e rd în a n d 4 l C o m itetu l P o lic lin ic e i: P re ş e d in te . Ifcixagm D-. R ahovei 5 . S tu p in ei 4 M ollona G kv ^ e f do serv iciu cl. Io rg o lcscu . G riv iţc i 107. ş e f do b iro a cl. A rm oneasciî 29 Or.Mn>xT#ohi3 I. G -ral L aliovari 12 I o jic s c u Serviciul personalvÂui: fjcrbaii. s p it.. O liszcw skv JCdtnoud. F rie d m a u C iu u p iu a I-. I. D r. C al.G h ih a J e a n .. O itu z 5 D r. hcftJe in te rn e .. I>a<'ia J2 D r. S î. M aleescu F io r ia n . X issin i L-. s t r .... D r.Ştefan 31 . ş e f do b iro u I3 T eodor A m au 21 V işinoiu G heorghe. D r. Lttbcl S. Ivoale in io rn e.\t şi u rech i. M n v ro co rd at.'O .u Policlinici SPITALE — POLICLINICI l o g .confim . D incrsiauix A lice. N icolae F iiip cscu *J3 D r. V asilc A le x a n d ri fi C t'ncori s u p le a n ţi: Ing. A rc u lu i 3 x a u d rc sc u 38 S a riclc v ic i D-odcl. boalc chirurgical»» (V foniei... boule d c ochi.. F r itz . V iito ru lu i 32 3/etffcir P o lic lin ic e i: D r. D r . boule d c copii. P u u lia n D-. \ioalc in te rn e . ţo f do serv iciu .r -ţcf dc birou L Colonel Orero 21 Serviciul casieriei D an iclo icu M ih ail. Iw a in c r H . str. TUi biiiStein A . S c h a p ira Ă U icrt.L „ boule d c p ie p t ţ i a s is te n ţa tu b e r. LicbrcieJ» E. boule dc piele.uin A le x a n d ru . p re şed in te . d ire c to r. D r. cal. G eneral N icoleanu îîr D oam nele: D r. boalc nervoase. 19 C a ta rg u l Lftscar. Sfegroponto. R adovici T . G h e le rtv r L. C r. D -r F clix 52 Serviciul spitalelor: lîriiilftnnu G rjţo re . S tro m in g e r L. boalc g onito-urbtaro.n ţ. n a s şi urechi. boalc ş i o p e ra ţii g e u ito -u rin are.. CrS. A rc u lu i 3 D r. R o ş­ e a N au ie. ăub-<Iircctor depoul do m e d i­ cam en te. AquiLa :J0' Ser oiciul con tabilitâţii : GLiţoseu Gh-. I I I . S fiu tilo r 6:5 1 D r. R adovici A . G raSS»tin. C oslineseu T . DoecntD r. Popesc» S tc lia n . s e c re ta r g -ra l.\{cdi*i: D irecto r.Advocat Chef a e r F ih p . Seligm an boalc dc g a t. ch iru rg !:. D r. F n lg a . gfcr. G rossiwann î. boale in terne. G riv iţci 53 D irecţiu n ea P o liclin ic ei: i D ire cto r.. d e n tis tle a . ^ tr. B crk o w itiî lo sef. D r . as-istenţn sociftlfi. G h elcrtcr L.: boalc ş i o p eraţii dc ochi.*>o»le «lc stom ac. M ircea Voiisi 7 D r. C olentina P ctrcscu Nicolao. cu lo rilo r.m u. F raiscm aw>na 5 8 bis CiSUmiescu S im ion. G en eral N icole. P rin c ip e le B&rbu S tirboy M c m b rii: D r. cal.» şi $5filis D ionisie S D r. S tro m in g e r L -. D o m n ita A n a sta s ia 0 . boalc in te r n e . G oilav I-. n as şi u rech i. Viccorici. L c n ip a rt E n ric . S tr.lc iu. boule dc giet.j B -dul C arol 23. P ro co p iu . t r i a j u l b o ln a v ilo r. Strom iusgar ValSy. D r. M ircea V odă 7. N issim L . ş e f d e birou I . l w a i n e r >1. D r.ri şi fl. M arbfi 31ax. Cj11:“ ra cilo r 20 M ed ie i D r. D r.. f?rnijrdan tîl D r. Weeli&ler S. U d riernii 31 D o ceu t d r. p ro f. J a g n o v S. Bit km . B oiler AdoU. d irc c to r.UJ.M .

Tîttij I fciiidet C ari. M in. Ş erban VoUit 203 rtt. B a te riilo r 36 K endeck F r . s t r . a d v o c at. E . F u n d ă tu r a Ita b o v e i 7 T lioiss G ustav A dolf. E m il.. dc materiale cancelarie şi personal liisp ecU n .. p re şe d in te le ăccţiei cu ltu lu i. Corcnn. şef ra b in . E m . S ît. FiU krinaiL W . v ice-p reşed in te.. p re şed in te le scc ţie i ad m in ist r f liv e . B rittiiin u 30 Schw eig M. s e c re ta r I I . D u d e şli 60 S te rn b a c h L . S p iru H a r e t 5 lih c in O tto. . preo t.. P u ţu eu P lo p i 0 E ongeveld B sistian. G. şof dc b iio u «1. P opa P etre '20 Alox. Technic Karircpia A şezăm intelor „Nifon Mitropolitul** S tr. Cosma 5 S e r c ic iu l c o n te n c io s E fo ria Comunităţii Evanghelice S tr . P o p a S u $ n H £5c!imidts E r n s t. ca sie r. sţtr. C apesius lîe rn îia rd . T om oîtw S te re . Porecliirie M ih ail Serviciul arhitecturci Mog-a V-Ifi. 1. S p ita lu l Colţoi P otrcscu A t. V ictoriei 121 P ru d e n ţe i î» D irc c to r. s tr. II . A u re lia n . c a sie r XI. ¥‘. V itin g :î CCwljsnmnn V icto r. E u te r a n ă 10 O licrliinder Ja k o b .. ş e f do se rv ic iu ct. A p o sto li IC >\. d ire e to r.Sf. II s ta tistic a . V icto rie i îăS D -n a S ta u h M a rg o t. p re o t. C. s tr P ic ta ţii 14 D ica M. p re şe d in te . C . c o n ta b il. C om etei 2<* Lftzîîrescu E m il. s tr . PotVhorsky Al. L s2iovary 33 A f i i i f r . V iito ­ ru lu i a T r. P a r is 23. A p o sto li 40— 42 D r. lîitieseu D .. d ire c to r. vice-preş-c<linte. s e c re ta r g e n e ra l. D r. P o in c a rc lt» ROiCtti C. T ttu u ri 42 E la im a y o r C aro l. E lcftcro scu 9 E fo ria K retzurescu C alea V ictoriei 57 E f o r is s K rotzulescu E m . Ciilitrftsi 70 bis G oldm an JIa rc c l. calc-a 13 S ep tem b rie 100 D r. E le n a D oam na •£” ■<vf clc sc r v ic iu . su b -d irc c to r. L ip scan i 12 S c lu v a rtz A dolf. I. F r a n k A dolf. r e g is tre to r-a r liiv a r .* ITorni». B -dul M a r ia 41 1 SzîiHH'Sen A l. M oşilor 154 S to rci: C ari. I. X icopoli 5 ione3«u Grigovc. sub ş-ef de s e rv ic iu . ş e f de serv iciu . C lcm euceau S Ifom gbergc-r lî. îv. lo n escu G re g o ria n A . II. ÎS S ep tcn tr brie 201 S rm tn o rtit M fo u P r. A loca S u te r •! L jiu re n z y F ric d ric h .ral L u p u n Şef d a sc rv ic iu .. A iw a telizn F ilip c s c u 1 P rin c ip e le S tirb e y B a rb u . lo a n .. şof d o se rv ic iu . farm acist. şef d e b iro u cl.. I n " . A. 5 fiîch<iekerl<5 lo so f. s e c re ta r I. G avrilescu D im itrio. II. I. M uzelor J bis JjteiOU V icto ria . »tr. A rm en easca IC Conseantin-escw lo a n . vice-prevC dinte. a d v o c a t A n to n ia d e M ibail.ca Vodit -lb S e d iu l: S tr. Sf. str. P rin c ip a te le U n ite 42 Ş teiăn cscu A lex.cncasca 20 Sjcferfc E .. S p laiu l Şc f rfc se r v iv iu .andaftrcaeu C -tin . K o sc lti 20 I'. lonescu M ariu P .A rir. D o m n iţa B fO aşa 4 A dm inistraţia t a n t r a l ă Ji-ş*Cropi: P rin c ip e le B r& ucoveanu B asarab C-.. l i Iu n ie 2 M iugopol G r.f s c c rc ta r g e u e ra l. Ulieodor A m an ‘ 25 D r.*î d e serv iciu .. S p la iu l D o m rn n iţa Buîsişa 4 Serv.. V ic to rie i 53 W a p p n e r I. G rc c ia o u G rig o re h s p c c tty r g w c r a l . I . p re şe d in te le s e îţic i Cul­ tu ra le ."» D r .B P lT R O P lI Ş I EFO R II DIVERSE P o p p A u re l.ţii Apoătoili > < 0 B e rk o w itz A dolf. p re şe d in te le secţiei C ltev ra Kcdoşa. T o a m n e i $ 45 Serviciul pădurilor: iiesoivn^» C -tin .. P rin c ip a te le U n ite 42 W a lte r I. N îem irow cr I-. su b -d ire ^ to r c l.reuiN itfrfer Hei»triclit B -dnl lîa s n ra b 112 D -n a D a v id -Mina. F ra n c utazonfC 14 DurmtrcsOii Ol». A n to n P a n 12 . v ila B răucovennn. Al. G-rtut L ahovari 7 S e re ic iu l d o m a n ittl ii& K cnistratorf. I. S p la ­ iul D o m n ita liu lu şu 4 Serv. R Sur«auu..> $tr. N ieopoli â şi 11 Serviciul R egistraturii PntittQ anu M a rin .acide) A sclier. „ s t r . E e. sef dc sc rv ic iu c l. Hesrzci S'3 M e m b rii C o n silie ri • D ecker \V.scofcioi A siste n ţa Socialîi. C arol 57 S f a t u l Rabinic Gogn A le x a n d ru .. şe f do b iro u <it. N iem iro w er X.. 1. A uritul şi Silvic Serv. p re şe d in te . d ire c to r A tan u sie D ineu. N ieopoli 3 In sp e cto r a l S p ita lu lu i C e n tra l.. p re ş a lin t ele . s t r . şof do sc rv ic iu cl. P o liz u 2 A şezăm intele B râncoveticfti S p l. Gibcsfiu GJt-. S p irit. A zilul dc N o a p te 4 2 'ra n z loltrinri^ L ingi C ax zav illan 21 K riegeir G corge. vice-preşedinte^ D ccebal S B c rn lia rd A dolf.. s tr . L ut ei unit 10 M iîller Osfcjir. c a sie r T. D o m n iţa B S laşa 4 H e rţa lo u .tt0SCu Al«X. A n to n P a n 12 D r .. s tr. e l. F elix 10. S i.B -dul B o n a p a rie 11 bis W arlum V irg il. A lbişoaril (I Solom on Al. A rh. co n tab il. R adu d e la A fu m aţi 29 T ab a i lo a n . I. V acile A le x a n d ri 7 Stoonescu C -tin . C ed rilo r 10 D -n a D u n u trcacn S ilic a . A vedic 17 S c h u s te r E m il. L u te r a n ă 10 P e tr i l î a n s . î l Iuniu 2 E p itr o p i- ÎJerfcow itz E ly . ş e f dc birou ct. d ire c to r. G -ra l L u p u & Ş e fi tic b ir o u : Şervetul Contencios Com unitatea E yreifor din B ucu reşti S>Hii A poăloli 4 0 — 42 C o m ita tu l C o m u n i l ă ţ i i Servi ci ui contabilităţii lonescu V asile. C o n s ta n tin 1 Priboi nun G h. a d v o c at.. .. str. CiîKircişi tff I>r. s tr. lo a n . Kanfrraan O sias. d ire c to r. ţ c i ra ltin . . advocat. ş e f <1° s d 'v .

E .. E cr. C o m is ia d c a p r o v iz io n a r e B rStiai'M C. ca sie r. X. Gliiu’aim la D. Dr. L ip scan i 12 D r. D -n a M oxtun C ornelia.n a G b iea E c a tc rin a .. (Infirm iere şi spitale) Jittrileatu i Iv o n a . M cller O sear. D r.S. P R O F E S IO N A L E . d r.. M u n te a u u E lia s . D -n a Glogovenm i M arin . D r..lcua^ D -n a Stuvdz. A rie . B iî^ tia n u C. A. S. RoEenfeld M aree! lîu pVictoî Haîioi».sanu G r . lo sc î.j S tern b ach T.. CAZCiCU. se­ -G aster A . L-obol A . S tc in R« D r. D-cia G rîirautîcescu E m ilia . p re şe d in te V itc-p rcşc< lin {i B enzal D . tacn z in o (o u .. preşed in te H u n d ei A scher. K a n n e r B encdict. D -n:i B rS tia u a L in . Poancaro 20 Comitelui Centrul: D . M a/. D r. E fra im M oritz. C o n sta n tin e sc u Al. Ing-... B alş O h. D -n a S tu rd z a F.> 112 — G u ttin o n . L . C o n silie ri : S o c ie ta te a Isr... C io ra n u C.Jacq . G -ral G â rle ţt/îa a n To*if. ASpern OsUnr.. C alef A . Kîm'IiucI S. îfe g rn Vodii 31 — K a tz I. N egrit Vodi* 7 XfCiti f/y ii dc o?ioo So- Comunitaî&a Isra e liţilo r de r i t Spaniol M anolo $ . D r.? D -n a B aiu lescu M.. C oatinescu I*. d r. CoM. C^litra. G -rai JîosCtti iî.. Comitelui: A tin s S. Obrcjcrt A U D .. G binla tn ila D.i«eseu I. ProilMCSCU F -.. R . G o te Pavo! D r. T u d o r Vlu- d itn ireseu 19 V ice-fpm şedui ţ i : D r ..Taefi*'(•«. d r. L a b ir in t 7 — P x . S firiu tean u C*tin. M o Ido van I. Pr<wb . M oritz^ E s k e n a s y A Co?iu. D -u a BuriU-auu Io a n a . E f o r ia S p ita le lo r C om un ităţii E v rc e şti E p itr a p i: N a ta n so n Noe^ K îlstenbaunt A<îoU. vioc-prescdinte. D -n a G au tacu zin o C o îîsto n ta.40 J ia iin t : rP IT K O P II Ş I EFO R II — SOCIETĂŢI DR ASISTENŢA G oldm an M arcel. Iaeob. A lc a la y Aic-x. lin rm u zache* A l. P r . E thel. L u to ran S 2-7 Bal? Gb-. Dee&bal 8 C a n s ilio i: B erk o w itz A dolf. A lm o sn in o îC. D r.liacli G-abriel. &ky H e rm in a . I. D -ua S tu r d x a î l a r i * Ir iiia D r. C incil M. EskenaB y P a u -12 X«©n C . D -n a R cm n ieea u u Zoe.s. D -n a ICaminO brcgia A l. X eg ru Vodîi 32 B e rg e r N. D -n a S lă tin c a n u L ia . M eadelsohn B. S u r ă ^ a n u C. de o n o are... D -n a GSiica E c a te rin a . A du» ia S. S te m b a e b T.. D-na S isitineauu L in .. K a m in s k y H .. Frojnioscu J?. F u m t.. D -u a îia n u Lia. C U L T U R A L E . S S rilţe a ru C Secţia de prowayandă D -n a B aiu lescu M a ria . B «ze?ti 100 V ic c -p re ? e d i tite ■\i!"elest*u I.. ^ tirL e y Bisrbu. C ăm poduei 26 — S o fru n I I .. B lunk. N 'ip o k o n . D u: d eşte -Î7 — D r.ţ B -dul M a ria 4 5 — T)r. *nil. $TI1N TIFIC E.. D r.. V ... D oam n n^P ant'izzj J5-lnd. M iron C ristca.. ’le o â o re s c u N. Teodoresen N. D-na BrSC u u ta c u m io Cojiscauţa. D -na C estinescu I . B erzei 72 — K abinovici K ..An. DE A JU T O R M UTUAL. D r. S P O R T IV E . Sar:»'!'. lîsilfon E n tr o p ia : D r. îîa lîo n . Dr.Galis&sr I. D -n a F i l i t t î A na. C E R C U R I Ş l C LU BU RI. P atriarb . D -u a Romjiicenun Zoe.j D -na BriituaiUi E liz a . D r. Voine?cu Bomuhi. D r. G nlicnir L .. d r. scc ro tar general S O C IE T Ă Ţ I OE A S IS T E N T Ă . Beck A. G cvota D. l?rof. s e c r e ta r osorific:. M arânescu P . L. d r. C onstA ntiucacu A l... D r. Ş u ţu V. A n to n j j ■ilisvlay S . D r. k o iv it» I. C ostincscn I.eon. c re ta r. A ip eri» H . M issir P e ­ tr e . Invob.. H . D r. . G -ral R o se tti E . M ircea V cdă 2 i ConltetuE secţiunei d e recensăm ânt şi ad m in istraţie B c rk o v iiz B ly . M issir P e tre .. BrStiliEUi C. G-cnzori $uf/lea>iti: S o c ie ta te a „Crucea Roşia" din.. A R T IS T IC E . D r .'G h îu ln m ila D. prc*... B3cdescu N. P e rc tz .. — P R E S A : ZIA RE.. F lu eh s G.Ari6. C nleî I. Ba&sa Igm itz. D -n a Costinosws A d ia a ..... D -na M irea B .. D r.. S d ia c h m a n 31. Feynfi 1-omon C a n n e r lă a e L -.. România F o n d a tît in anul LS76 — S tr. G eu eraî G ilrle ţte a n n I.a I r i a a M a d a . i i . G en eral M avrocordc^t T. Aleea Eiizft 3 (P a rc u l F iliîmîscu) J/cw fcj'tî. D -n a S tnnlz:i M a r ia I r in a . R E V IS T E $1 PUBLICAT1UNI DIVERSE A s is te n ta îvnsuim . B -dul Ivii sab o ta 1 6 (H otel P al ace} D -na Sturjwv E leu a . «V>i"oW * C icran u C.tes. R oilor Ig u n fo . T r a ia n JS — L n n d m a n n S.. S f-la V in e ri 31 — L an d ail E fra im . D-nsi F a a ta a z i (P r iz o n ie r i) S e c ţiu n e a .M itr a n i E . C o m ite tu l dc d irc c D -na B riitiu n u E lise. Ciu c ă M. C e n zo ri: S choitfctd D. D r.*!.n a P o p p Ş tefan îîiilş G b. Secl-ivnca.ţliftI o e c u € .. Groo. D r. C azărm ii 6... P ro eli Jaoque3 . L. Bărdesc-u N-. A lcx a u d rcicu Gr.. Cfimftrîişc3cu I. se c re la r-c o a ta b il S tr . S a c r ă de în m o rm ân tare S tr. L e v y L . C an . 13-. K ellor31cm b rii consiliat i : iiinn S-ainuel. C ristescu V. A lscheck I. B eielter B. viec-aroţedinto* C & lSraşilor 1$ D r. D r..

D r.E le n a . Sub î n a l t a P reşed in ţie a . N egrescu I. D r..1/. P rim a ru l C a p ita le i. M a riu . D r.e-prcţedmic* „ D r. D r. M a ria . I. vice.. I ci­ neaşti C . E fo rie i S p ita le lo r C i­ vile. Ş tirb e v V o d ă SO . B arb u S tirb e y ... Comitetul de direcţi#: P ro f.-ieu A rîs tia .. In g in e r B alş Gh. M a n a B o se tti 10 — P r in cipesa Gbica. D r . G -ral S au . ge». C e n zo ri S uplinitori.. G -ra l BerChelol. SW weulconu I .. B la n k M . M oldova» lu l iu (T ra n silv a n ia ). p re ş e d in tă M e m b re : Comitelui lic 'patronaj. JS... H io ttu N . P re jb c a u u £.m edic şef. C orkea Gr. V ic to rie i 183 — Grcecan u P a u l E lisa . C ostiuescu I. M u n cito ’ r e ş ti) . C asei Sf. s c c re ta r g -ral D r. B ote» E u . C r5 su a ru V era Cliii u V aloria. Gl».. C en zo ri: D -n d c : A slatl Sofia. S.. v ice-p reşed in te A d v o c a t BoSCQtal S . B iserica ni. N . Io n . s e c re ta r g cn cro l M e m b rii ci«: d r e p i: D ir. C o m o r i. A ngctesiw C -. B osic O lim piu. T>r. P o rtio a ri E . w e re ia ră -c a s ie ră . D r. B o setti CojuitOiîtfH. O b rcg ia Al. A u re l V laicu 152 -— Ifa lîo n E s th e re . g e a .SOCIETĂŢI DE ASISTENŢA D>na D im anoca H o rta u s a . C . m edic şef.Gr. P. E fro n in a . m edic *ef. D ra c e a {B ucovina). C a n ta e u z in o L . p re şed in te „ D r. R-egina M arfa a României p re ş e d in tă de o n o are Cor. g -r a l a l Serv. Cenzori $tip!cânţi. P otoli» G D -n a J a r k a Sc. G rcccanu JEliza. A leea B la n k I I 25 D-aia B utculescu I. casier D -n ii: P r i m a r «I C a p italei. cpjţc-op a l C o n sta n ţei: D -n ii d r. D-Wu P a n ta a z i E th e l. vjee-prcşcdiata» s t r . D r . D r. ircedic-dircetor P a n ta z s i EnianoiJ. Ij:nigjer C b. D irc cto r G -ral a l S e rv ic iu lu i S a n ita r. P ro c a Gb. S to in n o v ici A. v icc-p rcşcd m tă P ro f. Ion N ou 27 — "Marian A n n a . P ro c a Gli-. Iln rniH zesea A gi. M e m b rii a le ş i. C ostincseu I . p re şe d in te — P ro f. D*ra H agi M oscu M aria- S o c i e t a t e a de b in e fa ce re * Regina E lisa b e ta " if e m b r ii. V Jăhuţii P o p (C raiova) — D -re)o: Bxag a d iru S o fia. S im u A n astase. D jin itx ie S tu r z i 4 — IfloreScu E e a te rin a . «tefffjMMCii N. C an taeu zin o S a b in a . f D -n a Sadoveacui Isab ela.B atcn lescu N. G anocvici C . G rfidişteanu C. d iro c to r g e n e ra l G -ral F ilittE G. D r... t r a l e a M eseriilor. D -n a K a in in sk y HoriliLuc. P o l i ţ i e i Ca­ p italei. S a n ita r ol Aranfttoi P re ş e d in te le A so cia ţiu u ii M edicilor. Siinrlulcscu C. (C a sa C e n tr. d ir e c to r ad -liv D -n a d r. C. .. C antacirzino I. StoenefiCU N . C ra io v a ). Irim e s c u Ş te fan . Hoyutoistl PyiJU'iuC 20 M. S a n a to r ii în tr e l/m v ie dc s o c ie ta te Sa nat» P ila r e t. D obrovjci B eatrico. S o cietatea N a ţio n a lii do C ru cea B oşie. proş«dlntS D -n a C ostinescn li.. vir-. Metfaxa N . p . P lo g in o Colfetta. M in istru <lc: P îix b o iu . Io a c sc u N. C n n taeu z in o C. A le x a n d rid i A l. D r. a Asis-. p re şed in ţii M cm b rv. C o n sta n tin S e c r e ta r ş i c a sie r. S p irid o n d in In ş i. A dino. C asei C en. 47 S e c ţiu n e a T in c r im e l S o c ie ta te a do S a lv a re ş i de Prîmefe A ju to a re în c az u ri de a ccid en te S p laiu l M iltai Vodît 3 D -n a Balaoeam u E le n a . Bă m o va.si lini do adminis'ra ţie P ro f. P r c E w . D r. A lim itu iştcu n » Sar* m iza.. Golescu 'Z o e. s c c re ta r g en e ral — D ire c to ru l G e­ n e ra l al S erv iciu lu i S a n ita r — I>r. A. K a u e tti C- D -ncle C crkez N.. M itro p o litu l "Moldovei — D-nelc. I r iu a . M inovici >5. {Banca B o m ăn eascrg . S. Bal* Gh. D -n a F iîi t t i A an o . C îtp k seu P o e n a m . F u rn ic ii D . D r . A lim ăni. Popcscu A postol C o m ite tu l M r ig in te o l d o a m n e lo r p a tr o n e z e : Direcţiunea : D r.. Georgesci: G b. Deleg.. G cossn. G a n ta cu zin o I. Corneea 2 4 D -n a G -ral B e rin d e i M a ria . v k e . N-. M id e so u E m nnoil. A d v o c a t B oantbil I- S o c ie ta te a de A s is te n ţă „M unca" S tr . jV A lîorso.ru de In tern eM in istru ile In d u s trie si C om erţ. D u d u m i xri»sile. S p ita lu lu i BrAncovonasc. B o m a ie e a n u G r. T. P c trin î-G ala ţ. M avrooovdat M aria . -Adina. S. vioe-pxegalinW . m odic şef. D r. Baiulesew M aria (B raşov). D -nclc: G-raL C briatcscu. C a n ta e u z in o 02 D -u a Ş ufu E frosi na. P rof. D r. D r. S turdza. Edg a r Q u in e t S2 — T ria u d a iil B liz a .. B cittia u u L ia. S. TcodorcSCu Ila rie . Consiliul societăţii S o c i e t a t e a pen tru P ro fila x ia Tuberculozei S ir. (d ire c to ru l A sisten tei S ociale). T o ria . psrcşcdintii D -na Dise. p re şed in ţii. X. D uca G ab rio ln ~~ "D-nii: P rin c . (In sp . Dole". C o stin cscu lo a n . A. Ep-it. B u teulcâCu X. S o c ie ta te a „O boiuh a copiilor săraci S tr . B a lş M a ­ ria Gh. D r.’ D r. S ft. — In g ..ştcanu S arm iza . •. u l S erv . <lr. S a n ita r . iŞutu V. S a b in a . Ştir-: bcy Bai-bi^. M o ria.. In s p . D -« a Z ă trc o n u J e a n n .preijedm to „ D r. Regina M aria. Ş u ţu M . 3 [iclcscu E len a’ . 7 — D obrcscu D. ABghclovcci Gb . X is to r (B ra ­ şo v ). Irin iesc ti Ş te fa n . P e trin i-G a la ţi. R e g in a M a rin « României D -n ii: M in istru dej F in a n ţe . D r. Deleg. Zoe. S . C ostlnescu I. Med ic-Şef #a l C a p italei. l>rcsnj» O iţa . VJfldescu N. 3 fin ist. D r. V îirz a ru (B a sa ra b ia !.. Trim ese» Şt. B o s e tti 33 M e m b re : Ş tettiaescu P e tre .!. D r. Deleg..

p re ş e d in tă dc o n o are C o m ite tu l.46- • 1 SOClRTAŢf DE-A SISTENTA Ş iiţ« D: Zoe. P a ri» 27— D uniitre s c u P ro so p . Is v o r 51 P r e ş e d in ţi dc s e c ţiu n i: Oclobescu E len o .. s tr . S ălciilo r 33 D -n a G liica E .. O ri undo’ fi. 1 scoală do în g rijito a ro -n io aşe ru ra le . 3 le a g ă n e . M ihăilescti G. Şconlei ’ 8 — O lăuescu C . ..a a B uteuleacu N. s tr . vicc-preşedintă. D r .D a v ila 1 2 ^ . B -d u l Coîţoi— C ern eseu E len a. . Pber-echidi E eataxiiiu.. C an tae azin o 32 D -n a C o stin escu A d in a . ca sie ră .' s tr . S o c io ta tc a g e n e ra lă de p n tro n a g iu cu p rin d e duuft s c c tiu u i:^ «} Secţiunea** copiilor n b au d o n a ti m o ralm en te b) Se^ţLunea lib e ra ţilo r d in închisori In tre ţiD e o şc o a lă ‘p rim a rii eu p ro g ra m u l com ­ p le c t a l c u ra u rilo r şcoalelox S ta tu lu i ş i u n >itoli&r d e cisrnăree $i C roitorie. S . I I . r e g i u n i ) Colea. M inis1en. C o n siliu l de a d in in ist-ix ţie : S o c i e t a t e a p e n tru o c r o tir e a • . — C a ta rg i O lga — G receanu P . A. S p la iu l D . prof « o r l a şc. A. A c ţi u n e a copiilor ab a n d o n a ti rn. R o je tti 33 M e m b re: S o c i e t a t e a „ L e a g ă n u l-S f. P . ş i a lto ie . . v ice-p reţed in tă. R om ulus. A leea C arm en S y l? a ' 4—i • P h c r e iy d e ' M. casicr M em bre: Zam. A le x a n d rin a . • O îa ri 20 — J lu rg u lte s L a z ă r. E e n te riu a . Oitisz 19 — D r.ălcseu N . v ice-p resc d m tă . T ria n d a fil E liza. Lis-etta. î î . E c a te r in a fc fiub în a ltu l p a tr o n a j o l M . p rc$edinl5. G beo rg liian G b-. — A u re l V laicu 72 — M o n teo ru G r. N iculcea. B atiste. V asile L as c a r GS — la ro ^ la v ic i H . C osm a 2<î — T ră sn e a G receanu.. C. d r . d irc c to r. Ş tirb e y V oJfl TU P ro f. S uperioari* de com erţ. preced. M em b re a c tiv e : A lexandrescu G rig o re. R ahovei 151 — lo n eaeu D olj I .fi rescu I. B oîiutiu e a n u . S caune 39 — D isescu A r is tis .12 Voiucscu P .oralmen. S lilcilor 33 — C vztn A le x a n d ru . 67 d isp e n sa re Sn toată ţa ra . S . p o n tru copii d c p rim a v â râ tă . L o tiţia . JRosefcti 33 A s s a a F lo ric a . C o?tittcscu Io n . C aro l D a v ila 1 23. D r. R e g in a Ş oseaua K is e lc ii S ocietate p e n tru -creşterea co p iilo r s&xoci.m u M a ria .. V icto riei 21S P rin c ip e s a S U trza O lg a SI.na'ear C a ta rg i ÎS B utculescu. 1 la O radea-M aro ţ i 2 la B u cu reşti s tr . B -dul D acia o — O teteleşanu 151cna. . . A . E c a te rin a . V ic to rie i 213 — Daeloeemaa Elena.. s u p e rio a ra d-e co­ m e rţ N e g ru ti N . B-dul C oltei 47— D r. f r â u l lîlisa b e tă 5 9 — . H o tel B o ulcvard — V la sto E le n a . — C SinărSşesea T. % D -nele A s s a n G. H o sc tti 33 S ă rS tc a n u C o n sta n tin . d r .. E c a t . . P i a ţ a L aJio v ary Pproca G r. C arol D j v i l a 123 ş i calca YăcKr&sti 17 fo st 67 . A lisnănişbeanu-B ilcefcu S a rw jz a . M n ria.. G logovc. E c a te rin a . dela n a ş te re p i n ă la e ta te a de 2 a n i Jn in s titu tu l p ro ­ p r i u al so cietă ţii d in şos. E lena. C rea n g ă G h* P le v n ei 3 — F o c ş a 1). P ro g re su lu i S — D r. E c a t. C. C . Postig. SCcrăfoauu C o n sta n tin i'.25 — Mo r u r a l Sm. P i a ţ a L ah o v a ry 8 — Odobcscu E le n a — P o u lie lf C. p ro fe s o r la ?c-. K iselefi. A u re l V laicu 19 O p ere: D -n ele: A lim ă n işte a n u S a n n iz a . d irc c to r. V ic to ria S c a ra A — P rim a ru l C apitidei — P re fe c ­ t u l P o litic i C a p ita le i — D ire c to ru l g c u e ra l al . D e ru ssi Stefa n ia . — B al? A le x a n d rin a —B ia n u A le x a n d r in i — C a ta rg i H .tc). D io n isie S2 D ir e c ţia (fcn crattl: D-emetrescn C-. a_ c in s te i şi a iu ­ b ite i de uuinc-ăp • • • . p re şed in te . D iiaau c ca. 1907. s tr . P a r i s 27 C u tcu lescu Irim a. M e m b rii:. S p ă ta ru lu i 54 — N c n iţesc u D. G -ral EutoEanu M ih ail. R . K a m ia s k i. leg i?t S toenescu îvicolao. A . B-dwl T. s c c rc ta r g en eral. T udor V ladi m irese u 19 D -n a C a ra g e a C. C alea V S că rcştî 17 foat 5 7 . B ocrescu. răsboi orfan ilo r din (c-u n o n a . T oam nei 4& [>£» V ic & p r e ş e d in fi: P ro f. $ * irl« y V odă 24 — N iculcscu R ietz D. D r . S c o p u l s o c ie tă ţii e s te : A i n f i l tr a î n S u fletu l copiilor a b a n d o n a ţi lo o rn h n e n te n o ţiu n e a binelui. V icto riei 115 — IMjrinoseu M. G h. la B u c u re ţti. F I. P a ­ ri» '27 — A s* an F lo rica . Tlicodor.. g e ­ n e ra l a l S ig u ra n ţe i S ta tu lu i D r.leg ea p u b lic a tă l a „M o­ n ito ru l O licial” No. C an tcrtiir AL E le n a . 3 fe » ib re fo n d a to a r e : S o c i e t a t e a ^Principele M irc ea tf p e n tr u v ro te c ţiu n c a c o p iilo r î n iîoni-nttia S ed iu l Sociotăţoi str.t a L n b o v a ri 6— A tluian so v ici M a ria . Iîe g . s tr. R^cnSxoBeută ca p e rs o a n ă m o ra lă prin. C e n z o r i: D .E len a . Ţ iţa ic ă G . El-. d ir. ad m in ia tra to r-d e lc g a t. S ev o rean u M aria . ca sie r. Ia ş i R e g io n a la H -a Bucttve% li: -T raricu-Iaşi G r. - D -ncle: D r. »tr. » A read u ce l a o b iceiu rile uneE v ie ţi m o rale pe fcei cS ^liţi sub rig o a re a le g ilo r p e n a le si p e n tru c a r i a u se p o a te co n sid era ca p ie rd u tă orice s p e r a n ţă d e în d re p ta re .. î? .. î r i n a . S o c i e t a t e a g en erală de p atro n a g iu F o n d a tă l a 10 N o'cm brie. P u ţu d c P i a t r ă ă — P lin e i* p esa -Ghien N. P rin cipesa.. Carol.. P . B rA neoveanu $ 1 ţcoal» d o infîrriiiore-viK itatoaro ( p e a tin oraşo) la B u c u ro ş i. D -n a C a ta rg i E . N e g u sto ri — Maft\s* ş a l ia n A . Gr.D r. 2 m a te r n ită ţi • u n a Ia O radcaM ar* şi « n a la B u cu re şti. p re ş e d in tă g e n e ra lă .il dc E x te rn e .* S plu iu l B o lin tin e a n u 12. v ice-p reşe d in tă .a B ucureşti S o c ie ta te a C ultura ş i a ju to ru l Femeii • _ C alea V icto riei *34 A lim fm işteah u S arm iza. 2$7/1908.. D cto.. în c h is o rilo r. E sc u la p 0 C e n zo ri: D -iiii: B u teu lcscu îsTicu. (se cţiu n e a lib e ra ţilo r d ip în c h is o ri)..

*:.p re şed in ţii.i M o d ro g m 2 (P a rcul FilipCBCll) — D r. 13 S ep tem b rie ÎS — D nm itroseu Ionj>. — D -na T im u ş M aria S&c(iii>ifia s w e t a r i a l u l u i D -na G legoveanu M a ria I. C o rn el in C alipso. casier.! generalii D n a G logovcanu M arin T . G r.. casierii.. C ostine^cu M itrg n rcta. N egrii F lo rio ^ P a e le a n u . Izo larea tuberculozei Cî>pit. D r. V ictoriei 224 C om itetul: D -na C an taeu zin o A le x a n d rin a G r . U lu b e a n n S o fia. A rh im a n d r it S c rib a u I .u tu li» . — RosetCi 3îuinJiCSCU Zoe —• . D iotiisieO . E len a. ArwoneascES 37 S lem h rii -perm a n en ţi: A sociatiu n ea Femeilor C o m itelu i: Române „Sprijinul4 * S tr. S t.. E len a . G eorgescu — Is p ir. S. Piuţu. A leea A lex a n d ra l — Holo-ridy O lga. Zerlendi) Consiliul de a d -ţie Biiieoîonu C onst. S ft. B -dul lîlisa lie ta -10 — B la n k Jian* ric iu .ra Qi. S .— 15. S t-ţii A postoli 10 — P re o t D. M iro n C riste a I. A u rel V laieu 115 — Z issu F. M aria. V A ntnlui SS — D -na TătH rtfscn Aureli*». P asu lui 3 — D r. L a tin a ->4 — D rnjru CJ.i E lo n a —Buicoiastn C o n s ta n ţa — B rSlianu A dina — Zi*?» A le x a n d rin a — C hiru V a ie r i a — D -ra E îragadiru. Ş u ţii E le n a .\fa ria . DLonisie 00 — Seuleseu M . R om anii 95 bis F lore^cu Al. A l. S e c ţiu n e a f i n w v ' i n r f l D -n a R om niceoiui Zoe G r. A ris tia .. G -rid B e rth e lo t 47 — Voinescu R om ulus. Băblne-suti X . A leea N Sslfi.i. — ll<>mniZoe G r. D eleanu T. D um a Saclia. Mciria. vice>pn>şedintA M e m b re: S o c ie ta te a O rtodoxă N a ţio n a li a Femeilor Române M e m b rii tic o n o a re : S a n c tita te a S a P a t r i a r h u l d r. C£l&ra*ilor 71 — Z isu A lex. J*:»tişlei 15 — P lo rescu Ano g e n e ra l. v ic e p re şe d in ţii 15-na B :an u A lex.: R osoU i-B SliU iew i Zoe. D -»a B rătiainu Lâa V.Lahovari 1 D -n a D r. Io a » id .TorguU-. — E uS ţescu S o c . Dr.scn M iuţă. B ră tlo iu M agd. -S pStnrului 54 Ito at b rii: A darnescu G h . R n setti f*l b is K irinecscu O scar.. B . st* . L asco r C atn rg iu î> —. B erzei 1*1 — J P ro fc ^ r C araeo îto n . S $ . Şos. L ibcrtA ţit 0 . BurileaEiu O ctav.. Alcr-. v i« -p rc ţc d i« te . T a tfire sc u A re ty . Ana. B-dul M a r ia -12— M ânu E lis a b e ta L-. D io n lsie $ 4 — D ai? M aria . Sos. Baho\*ei 15S. p re şed in ţii 15-n a A rgctoisinu V uJeutiiia. A urel VlftitH 1D 'D r . E li'fccrie -12 b is — O tetelcşeuuv A lex. A lex an d resc» V irg in ia . Luli-ovari 3$ — Tim u$ M a ria V. 4~ . Marii* Kosel ti 31 l>i'— Ţiţeic-a F lorence. R utnoonrîi 3 — D -ra Oilolwsen E lena.)[ u m bre: D -n ii: M in is tru a l SSniitAţii s i O c ro tirilo r Sociale — D iroi-lor g e n e ra l al A siste n te i Sociale — P r im a r a l C a p italei — P re fc c t a l P o litic i C a ­ p ita le i ■ — D ire c to r g -ra î a l S erv iciu lu i S a n ita r ..uiii K iisabeta I. S ft. R o ta ri 7 —■ Poposeu T u d o r ad v o cat.. preşedinţi* «wîvX. P i a ţ a Amzei S — D -m B rag .M.. J i a n u 28 — D isescu C . P u r . P . . '> g r ă d i n i l o r d c m p ii D -nclc: G -ral P loresen Ana. Ş te fa n ccl M aro 27(i . O revim ituL îo:in. V ic to rie i 132 25575. Bfidulescu ’ A ce. — Ţ in u iş M arin — B ote» Ca— C ostandaclie E u f r o ^ n a — D -ra OdoE lena S e c {iu i)M i n s p e c ţ i i l o r şcolare. p n -şed in til. M itilineu. A rh im a n d r it Si. S f. h r s p c d jjn tile fin n n r i/i e C o n ta b ili: Io n c seu Nr. C-îltZOli. A lcxandrese-u O r. D-jiu C antaeuzino Sabisi:i.E le n a . ?ecretarft. P .M c m b r îi C o o p lo ţi' . D u m b ra v a R oşie IU —O sio ca au C o n s ta n tin . C ara c o ste a — S. Bnzes-ti 100 —: F Jo ru A lex an d rin a. vice-pre$cdint»1. vioe-pre^d-inte D -na K o m ajcean u Zoe G r.n a M archiză do Bello y . . G en eral B ertlielol *17 — Grccottim P .i. B arb u C a ta r " i 10 D n a B eld im an Emana. $. — F lorcseu A lex a n d ru — Bfcieoinnn C o n s ta n tin — K iriac cscu Osc. C e n zo ri: D oam n ele: B ra g a d iru A u re lia . G nssy. s e c re ta rii gene­ ralii. P itc ş te a n u C M iclescu M . A le x a n ­ dro seu 24 S o c ie ta te a de b in efacere „Tibisciur* C om itfttu l: D -nn B rS iloin A. £ r c [ >ittf r/i c o n re r in itd o r D -na P e r tîc a r i E lc u a — P ro f.tC urg 10 l>.->{ Bilicoaami C o n s ta n tin a ..M itropolitul M oldovei. Ecaverinn — Ne* guloscu Ş te fan .id iru S ofia. C a r n i ţ i 3 D -n ii: GArboviceanu P e tre .. E piscopul The-odosie. L ah o v n ri 3S P S. M irin escu M-. P n s a g . V a sile.. C ostincscu A dina. C o n s ta n tin 22 D -n a A lex a n d m olie M im i. P op o v ici B . C onioedia — O riisiiiiiu A lex a n d ru .. vice-prosedintii. A l..SOC rE T Ă Ţ I D E A S IS T E N Ţ A C o m itc tu t: 49 3rt. p re ţe d in tS M em bre: D -nolo: P ie tra ru EHk s —A lim iînestianu S arm iza — Miculeso-. D. V ic to rie i 2J$ — P o rtic u ri E len a . A u re l V laicu 7 — D -na lin h o v u ri S iinona. Regina M aria. G -ra l Anghelcscu 1$ J [cm b re: rO-nelo. R om alo F rid . D u m b ra v a H o ţie 4 — P ro to p o p escu Sf. P u ie » lo g u 4 b is — D -n a O -rol P e r t i c a r î E len».. D u m b ra v a Boş ic 4 — D r M anicatidc-W 'enort.rib:. B aliove: !. B ossy O îga. D -ra Odolieseu E le n a C. P . A u re l V laicu 1C2 — C o n stn o d ach e E n fro siu a colonel. S e c fiu n '. te ^ u t D -na D r C an tae u zin o J. v ic e p re ş e d in tă .D-nele: B erin d ci Io a n a . M issir. B ru ta ri 2 l — B ote/. A to n a 20 — S c u l / lo g o tlic ti L con. B erincloi F lo ric a . C o m u iu n e a d i r i g u i C'X a i n s i i t u f e t o r d i ti C v p ila U i D -nelc: ceanu ljpso l»cscii C antaeuzino A le x a n d rin a G r.lv. s t r . I. DeSCtta.n cre ţia . tîlena.. G h v k a STatalia.jnilia. B-dul P aolie P rotopojie^-u Os — C om lesc» I.

p re şe d in te . S . A lcx an d rescu GrLg o r e . C . P a tr ia r h u l D r . ÎJitropr-H hil M oldovei. d r. A rh iep isco p ei M itro p o lit a l A lb ci-Iu liei şi F ă g ă ra ş u lu i j I . Stoiccscu G-. îv ectaric C o tla rciu c... U îuşilă C on-iţautin. M iron C ris tc a D r. vico-preşedinte. P a r is S J'uqed. se c rc ta r — L iiv re» casier. L a p e d a tu A le x .. D irecto r. D u c a I. P . P a tr ia r h u l D r.. P.n Ir. N ieolne I v a n . 2-i — B o te z M aria. R o setti 33 — G airdjara. S. B renoiadu 20 Comitetul * . D -ra F aleoiacio A. Cosm a 16 — MicleSCU S uziiune. v icc-prcşadinto — D a n ra t. A. Zc. m ijloacele de docutnentarc 0 .ort S O C IE T Ă Ţ I P E A S IS T E N T A — SOC.. W. JCistor I o a n . S R e g in a M aria . Sub în a ltu l p a tr o n a j ţ i p re şe d in ţia d e o n o a re a 3/. P ru d e n te i 5 — F lo ru . Jlr<r/. S. S ft. A. ^ CowiiefM? (Ic A d m in is tr a u ? : •S. S.S ch e stiu n ile sociwle. S . A so c ia ţia C reştină a F e m e ilo r (Y.oian u 16 Culturale: A şezăm ântul C u ltu ral J o n C. S . c o n silie r la î n a l t a C u rte de C asaţie. S . B ră tia n u " Slr.ar-u. vice-preşedinte. s e e rc la ră .. R om ulus 3 5 bisE n e E rc ie st casier. sc e re ta r g u n eral. I . P . îo s o f BAdeseu. A rc d e scop. cui Bounpart'C A icea G. M itro p o litu l Bstcovin c i.: GnV clişteoim Io a n . V a ia o ri Iu liu . D n a B u tcu lcscn I r in o N .. S . S f-ţii A postoli \(> — VoincsCU A lice. K iriţe s c u C. c u n o ştin ţe lo r în tocite. B -dul Ind-cpeudentoi IC — D ohrescu A agela. D-wn C an fa cu zin o S a b in a . I n s t i t u tu l a re ?i un sa n a to riu p e n tru boli in te rn e . I n c u le t I o a n . C ă lă ra ş ilo r 1S5 — R om niceanu Zoe. C o n s ta n tin . cl*r#t&ndu-se omoeiirei ?*iforinde. B ră tia n u V jn tjlă . G vedis V . 3. D aşeovici X. S P im e n .. p ro p u n e ri practic*' ueccsare p e n tm In filp tu irc a operei Q« reform ă socială îu R oinftuia M are. 4 In stitu tu l S u r o r ilo r de C a rita te „Regina E IIs a b e ta H B-<îul O S . D o ro b a u ţu -K iculescu I. l>r. S. Augeloscu C „ A tîia n a s iu I o a n : Brii* tia n u T. P . S e a d m it hi i n s t it u t fctfcle şi văduvele c a ri Iţi sim t v o caţiu nea pentru: în g r ijir e a bolnavilor... P r . 3o:»n A tb o a o a in : B r ă tia n u C . R om an ă ÎS — P asiiaza j. D . R om u lu s 31 M em b re: Comitelui* G -ral C oandS C-. p reşed in te. S ă lc iilo r 17 C ăinio.. P ro to p o p P opovici G . C o eiaşu C. cu e x c lu d e rea o rică rei pre»jeupă ri de p o litică nţil ita a tă . V iito ru lu i 33 —• lln m n iz e s c u . P la g in o G .. P a r .. cl} kS c o n trib n e l a ră& păndire* cunoştin{ek>rj-oeialc. Comitetcil dc r iir c c ţle : S . N. R e g in ei M aria a R o m â n ie i S o c ie ta te a pen tru P ro te c ţiu n e a Animatelor ( S . p reşed in tă. C . D oameni Alim'Su işteanw Sa-rmizo : A lim ă n is tra n u A le x a n d ru . 'f iţe ic a G. T. S-.. S tr. C U j T U E A P E K L’Union d e s F r a n p a is de Roumanie P -ţa. M ih. R o s e tti 33 D -ra Perietz«îanu-BlM5ău E liza. P a t r j a r h aJ lvomftuiei. firu lu i ÎS — Rcinuilo F r a i .G. B ălăcescu I o a n : B rătescu-V oi u eşt i I o a n . P a n g ra ti E . Io rg u N ico lae . D r. p re ş e d in te —■IM arquis do B o ilo r. N ie h ita R o m an u l. D u c a T. D -n ii C ociaţu C . C -: M oxim S?. S tr. C aro) ÎS A. d ire c to r s l B ăneci E lv eţiaao* R o m an ă. Jo n ică 5 Recunoscut!* ca gversoauii m o ra lă . M iron C risteii Consi’îul e u 'l u r a i : D -n e lc: BuCeulescu I r in a . I n g .9.. "b) s ă fiică. B -dul F o rd iasin d o l . Sipîscop al 0 ra d ie i M a r i: P . E piscop a l V ad u lu i.cn A na. pc baza s tu d iilo r. G . P o m u l Cior«a. S. C lu ju lu i $L F e le a e u lu î: P . P opescu Stcliani. C . P e r ia n u E . C. C azaban A lcx . D r. M a te i Millo 2 bis C ostin A lex.) S tr . B -dul lad ep e u d e n ţe i 16 — Tomes. . D iss c sw C o n st-. S. su p erio a ră. F ilip escu 26 — D -m M ircea F lo ric a . Angftlcseu C-. Ş teiitnescu A le v . i G oga O c ta v in » .. . S ecretar. D -n a •'Cautftcnzjno S a b in ii. in s a n a to r ii. vice­ p reşed in ţi.I. D -ra F ilip escu M a ria . G -ral B crth elo t _ ■ — D -l p rim a r r. S ... fnndktH d c R e g in a E lisu b c ta în 1$~18 O lăuescu C. D o ro b a n ţilo r 4 — G bica B u d e ş ti. A . I .: B ro g ad irn D. C obălcescu 2:9 In stitu tu l S o c ia l Românesc C alea V icto riei 102 lu i ii i n ţ a t p rin tra n s f o rm a re a A sociaţiei p e n ­ t r u stu d iu l şi re fo rm a socială” . S . L P . I . N icolae B ă la n . S . E p isc o p al C a ra n se b e şu lu i: P . S . S to îcescu C . . A. D ju v a r a M irc e a . m) să •cerceteze problem ele « liin tc lo r sociale ia special pe acelea p riv ito a re l a s ta r e a isociali a 'Rom finiei M a r i.iil G h im 39 P r im a şc o a lă d c in f ir m ie r e .. A icea Scva<jLopol 29 — G rccenuu Eîieo. M nxiri! N ic.l C api­ ta le i — D -l p ro iec t al " P o litie i C a p ita le i. pe Ia casele lor şi a r ă n iţilo r în c a z dc ră zb o i. s tr.. B -du! L aaovr CaU r g iu 39 D -n a A liraă itişteam : S-. S. A . D -n a Canfcacuzino S a b in a . T. B r . sec retarii. Coeiaşu O. N ieulescu L u c a I . N eq ro p o lite O -. M isiune:! s u ro rilo r d e c a r ita te este în g r ijir e a bol­ n a v ilo r In s p ita le . S . S .. C..) S o c ie ta te '<îc p r e v e d e r e M cin iă ? i d e în d ru m a re m o ra lso c ia lG o tin e re tu lu i jc m c n in S u b î n a l t u l P a tr o n a j al 3f„ S.dom eniile socialo.. P . * D -l G u şti D ini. . Sevasto[K>l 10 D -rc)c: Mielescw L u cia. O ro ntolu MComitetul dc d ir e c jic : E s te s u b p re şe d e n tia 31. lîpigcop al C u rţii do •Argeş. C .: O rom olu -M-. Reffin*i M arin. P ari* 27 — B la n k Aris lid e . c a sie ră . G . D u ru itrc scu O r . V acile S uciu. B ră tia n u C . M iron C ristca. P-ţn: Amzoi 5 Miclesou E m an o il. U n iv .: P o p C icio Ş t . A u re l "Vinicol 1 lo — P in e a a D inna. L a b o v a ry S In g in e r D aseo ta Osciar. T eo h ari A n ib a l. M itro p o litu l A rd e a lu ­ lu i. c) să p ro c u re m em brilor ţă i prccnm ^i tu tu r o r iiersoanelor pe cari îo intorcseaz. prof.

se c re ta ru l g e n e ra l al C a m e re i de C o m erţ d in B u c u re ş ti In g . do Comerţ. p e n tru r> s ă n ă to a s i în d ru m a re a lor.. d irc c to ru l b ib lio te c ii X. R . D-. Ioncscu-S iseşti G. p re ţe tl..D. p ro f. u n iv e rs itu r. adm inistra*t o r dulcgat im ' • § I n g . p reşed in te. d ire c to ru l c u ltu rii p o p u lare C a re io v a I .. S . din B u ­ c u re ş ti. s u b s e c re ta r de s t a t l a m in is te ru l d c D om enii I n g . Slăvescu V . p rin a c tiv ita te a sa. d ire c to r la B an ca d e S c o n t a R o m ln ie i C & n zo ri-su p lea n ţi: B u e u ţa E i». F . Ş tir b e y V o d ă 55P o tre s c u N icolao. p ro feso r u n iv e r s ita r I n g . p ro f. p ro f.. d ire c to ru l M uzeului e tn o g ra fic al A rd ealu lu i lu g . . S a s u N . in d u s tria ş B rX tianu V in tilă .. GoLdiş V . Ba a u G heorghe. D -. C erke» S t. C alypso. io s t -m inistru f u g ..u c a X. B e rk o w itz E ly.. V ic­ to rie i X20 . Gbico.. Cor­ tu lu i S Bote?.. P a ria 8 C om itetul c e n tr a l: S a n c tita te a S a D r. G heron N e tta . E re tn ia T-. d ire c to r g e n e ra l N ic h ifo r C rain ic. M iron C ristea.j G -ra l A oghclcscu 15 Şk-rbescu •S cbnstian. d ire c to ru l g e a e ra l a l eoc.. P ro f.D r. B ilc iu ie sc u G h.." C ip ă ia n u Gh. I n s t i t u tu l a r e dc scop s i dea •sp rijin u l siîu p e n tru re z o lv a re a c h e stiu n ilo r dc In te re s g e n e ra l a l d ife rite lo r ra m u r i de ac tiv i­ t a t e d in econom ia naţionalii. dc î n a l t e s tu d ii C om erciale ş i in d u s tria le D r. secţiei cu ltu ralo .. M.. p rin •etudii cu c a ra c te r g e n e ra l.. R uh-secretar de S ta t. advocat. Io n . Colescu L . sec­ ţie i p e n tr u s tu d ii fem inine..f (se cţia s tu d ii). d e p u ta t. d ire c to ru l I n s t it u tu l u i A<fmuw'siTo(ori. p a tr ia r h a l R om an iei .• ' • •" TDr. D r. s e c re ta r g e n e ra l a l M in is ­ t e r u l u i .‘ d ire c to ru l Soci e tă ţii N a ţio n a le ţie C re d it I u d u s tr ia l S o c io ia ie a C u ltu ra lă „G raiul R om ânesc* S t r . a d m in is tr a to r d eleg at In g . u n iv e rs ita r. F ondat in anul i0 2 t S c o p u l: Sft cu'utc. p ro î.. p ro feso ară . advocat. u n iv . d irc c to ru l i n s titu tu lu i dc studii 'ş i oduenţie a r t i s t i c i C eo rg escu G corge. d ire c to ru l g-ral al Soc. univ. „I. s i îulesn e a sc ă tu tu r o r în tr e p r in d e r ilo r ro m a n e şti. P . s tu d e n tă la U niver». l a A cadem ii. B -dul C aro l G5 D -n a B o le a C .. . C u ş ti D. prof.. M&ntulcSÎsn 23 * ^ ■ . preşe­ d in te le sec ţie i dc p o litică C xtarnă P o p e sc u B u c u ţi E m . L a tin a 1(> M u g u r Gh. N. mombxu c o resp o n d en t a l A cad. D u m itre sc u G r. M arin e scu I.. fo st m in is tru D r . N iculeseu. N . P i l a t Coa. dnRpector g en e ral S a d in C .. B u n g eţcam i C-. Ro* m ftne.. D . profesor la şco ala P o lite c h n ic i R a tfo n R . d ire c to ru l Im p rim e rie i v N edelcu C-. d ire c to r B a n c a E lv cţian ă-R o - m ani L co u te G-.. u n iv e rs ita r C a t s o r i: 'Toni V . B ăico ian u C . P re lu n g . V liţJcseu N . d ire c to ru l c u ltu rii g e n e ra le şi at p ro p a g an d ei C u lc a A p . in sp e c to r g e n e ra l in s p e c to r i: I>r. Rom Au ici B ra g a d ir u D.. Moldovo»nu G-. u n iv . L ip sc a n i 7 5Rădulescu M o tru C . N . u n iv . î n u ti fiitu lu i Geologic .. T>. ad v o cat. a d m in is tio to r d e le g a t al C r*dit u lu i T ech n ic • G b co rg h iu D. vîce-prc şedinţe. d irc c to ru l g e n e ra l a l B ă n c ii R o m ău eşti W olff E rh a rd . E u c E rn c s t. C osassovici C . I-. p reşed . d ir. A ngelescu I. Z a h a ria A l.. u a iv . R om anX 93 F undaţia C u ltu ra lă „Principele C aro I“ S tr . a d m in is tr a to r Ia B a n c a -C b risso v elo n i D r. P ro f. P re şe d in te le I o ş titSoi-ial R o m an D r M arcu V asile.. co n silier la î n a l t a C u rte d c Ca­ saţie^ R um eoarfc 3 C ip ă ia n u G h. la şco ala s u p e rio a ră d c A g ric u ltu ră Ş te îă n e ic u A l.5 1 ilcm b rii: F i l i t t i I . P o lo n i 12 • i D ju v a r a .ţsia n * P a u lin a . la Acad. „ S te a u a R o m ân it” S ta ico v iei C hr. preşedintele •secţiei A g ra re ... E ugen S tă tc s c u 6 • C ium cti P lo ricn . Ş te fă n e sc u N. D r..Banca N a ţio n a li a României.SOCIETĂŢI CULTURALE ^ C e n z o ri. B -dul F e r d ia a n d 53 T codorcscu A n ib al. d irc c to r la M in iste ru l J fu n c ii.. M in is tru p le n ip o te n ţia r. fu n c ţio n a r aup erio x la B a n c a N a ţio n a li a R om âniei D r.f JRcfcrcnţi: G ala-G ^ilaction. cal..M a d g e o ru V . d ire c to ru l la b o ra to a re lo r ci­ n em ato g rafice B ira itro s e u N . P . sec­ ţie i com erciale. M in is tr u d e F in a n ţe D r. I I „ R e g in a M a ria 5 '. N a ţi onală jM razcc JLudovic. R . p re şed . d irc c to r a d m in is tra tiv Ş te fă n e sc u I. m arc in d u s tria ş D r. F o c a 2 Comitetul dc direcţie: K iriu o csc u Q scar. d ire c to a re a şeoalei s e c u n d a ră de fete e x t e r n a t g r. se c re ta r g cîiern l a l M in iste ru lu i <Je F in a n ţe G iu rg e a "E. c u n o ş tin ţa co n d iţiu u ilo r in te r n e şi m o n d iale. C. C re a n g ă G. p re şed in te le U u iu n e i lu d u s tria * ţ i l o r ş i al C am erei de C o m erţ d in B u c u re ş ti In g . ad v o cat. J3-. banclicr Gole 3 cu G r. p ro f. D r . C ornel iu. „Jnati'tatul Economic Românesc'* Sediul-.. d ir c c to r I 3 Banca. d ircc to ru l F ila rm o n ic e i IDr. C o n sta n ţi n e 3cu M . O siccanu. D o ro b a n ţilo r 1 T â ţc ă G h corghe.. V a sile C o n ta 12 •Orom olu M iLail. fo 3 t d ire c to r l a B a n c a N a ţio ­ n a lă a R om anici D r. d ir e c to r la B a n c a N a ţio n a li 3.prof. g u v e rn a to ru l B ăn ce i N a ţio n ale . secim dnr. B u şilă C. p ro f.. de I n d u s tr ie şi C om erţ D l. R o m u lu s.. Ş ţi ta n R . (se cţia s ta tis tic e i). prof. p ro f. d ire c to ru l g e n e ra l a l B ăn cii R e g io n a le d in C e rn ă u ţi I .

' ru lM . N ieuleseu S t.noşeaiLU A. M creu ţS C e z a r. cu„M ucedo-R om ănă”. u n iv e rs ita r... M inoviei Ş te fa n . L eo n te S ta te . 17 . d e p u ta t. N an u l S t... u n iv e r s ita r . M itro p o ­ D ir e c to r u l clu b u lu i. N icliifor £»„ p ro ie so r ţ i in sp ecto r T o roceauu Ita d u . p re şed in te yeşti. s t r . A icea B la n k A. C. 1 ! Iu n ie ÎS S o c ie ta te a „T inerim ea R om ână“ D u m itre seu Nicolae. M a ria . In s p . S f-ţii A p o sto li 22 A. v ice-p re^ed in ţi Dinculescu N icolae. p re şed in te B -dul B o n a p a rle S D -n a B crin d ei I. nrof.. P ro f. P u tu de P ia trK 7 F lo r ia » Z a h a ria D-. B -dul Bona* P a r t e co lţ Aicea E A rdeleanu I lie Al. arh ite c t. casier C en zori:- A n tonescu G ..52 SOCIETĂŢI CULTURALE C cnzori-Stt p ic a n ţi. C o rtu lu i S culcscu O-. D u raitrcscu N icolae. P om peiu E>. al societ. p ro ie so r u n iv e r s ita r : AutvneSCu G.. p e n tru o b ib lio tecă naţionali* p u b lică. C ftlfir3şilor 77 &crab3 V. vice-preşcdinte. P o jn u n iv . 'l o r g a N icolae. O . D iiu an ee a H o rta n s a . . viec-p reşcd in tă. R -.. p ro feso r la U . prof.3 secr-ctar g e n e ra l Tiu tz a r ia N icolae. « t» d e p o z it MfludrCâCU S im ion. s tu d e n tă la U n iv ers. B u cu reşti A n to n esc u G. c a s ie r c e n tra l. N a x arie. sc riito r. la Univers-. G e n e ra l P e ta la Nicolae. m em bru co resp o n d en t N is to r Ion. F lo ric n .T in erim ea R om anii». d ire c to ru l liceului C antem irTiţcic=ii Gheorjrlie. in sp . I. d ir c c to r la C asa d e c r e d it ţ i e N a ţio » a ie . î> p e i D. S tr. de c ă r ţi... P o N oi 20 poviei -Băxnoşennu A . gencrstl de div izie. B ră tia c iu Llga C u lturală V aluori Iu liu . I n te r n a tu lu i teologie ??i p ro i. d r . V asilcscu-K arpen. C asele N a ­ m a re p e n tru u n m u zeu ii.. B anu M ărăcin e 3 In s tru c ţiu uci P ublice Com itetul d c d ire c ţie : Com itetu l e x e c u tiv c e n t r a l S a n c tita te a S a D r. prof. N.. S ever in E-. g -ra l litu l A n d re i Ş u g u n a 3 tic c r c ta r i: Zlotcscu N .. p re şe d in te P jl l a t M a ria I..C fin ta ie a R o m â n ie i'1 . prof. sccro tar. g-ral de divizie.. . F ... sub d ire c to r g e n e ra l d ire c ţia g e n e ­ m eriei 50 rală C . dc d o rm it p e n tru m em brii d in p ro v in c ie . L a le sc u T ra ia n . P r o i .. p ro feso r sec-midar m esen. p re ş e d in te de oiioaxc Nfăndrcscu S im io n . d ire c to r gen. din Bnr-uP ro i. C e n tra lă ). z ia r is t.C .. in te n d e n t g e n e ra l. lorichiD ia m a n d i S te rio . G -ra! ToToccana D e la v ran e ea B . d ire c to ru l M u ra u G eorge. d irec t. >fereuţic conojnie u co rp u lu i didactic. o s a lă de c o n s u m a ţie . P ro f. D r. R om ană C D ir e c to r u l b ib lio te c ii. g e n e ra l Mii». P opovici-B ăznoG -ral P re3 an . G eneral P a v e le sc n . d ire c to a re a şi-oaiei sec u n ­ Ruclu. a d v o c a t Popoviei-Ba/. MiM uncii. a s i s t e n t In U n iv e rs ita te a d in Buc. G r. P ccu p eţii P ro f. C a n ta c u z in o 36 G -ral S ta te L couto. inspecO rom oî» M ibail. P o p o v ic i B ta n o şcan u A . o s a lă G -ra l M unolcscu Io » . preşodintit n so c ie tă ţii «•o-ale . Alec-u B la n k A. G-.şconlei *ccnn<lare dc B ro s te a n u E m e s t. o s a lă ţio n a le " . FurnnizC3Cu. M u ra u fete f^r.. s t r . A rte lo r. s e c re ta r g en eral.. P o p a N a n Z ' Prof. Gb. V icto riei 44 cam ere p e n tru u n m ic că m in s tu d e n ţe sc . in sp ect. d a re d c tete gr. Ecou. z ia x ist 11 Iu n ie 24 Pfcc-prcjtftffjtfi. M iro n C ristc a p a tr ia r h a l R o ­ m anic*. s e c re ta r gen. prof. P xof.l la U n iv e rs ita te a din B u cu re şti. a d ju ta n t. s t r . profesor. d e p u ta t. Î I in te r n a t (Şc. O rouiolu M ihail. B u cu ţ a Enmn-oil.. d ire c to ru l I n s titu tu lu i de a ftorn iln iej. RuSSu I. ete. g -ra l a l A rte lo r. P clavraneen. Ş te ­ linu I-.. z ia r is t. in g . L u p u A n to n esc u A . Lipscan? 25 f o s t 7 c h im ic . d irec to ru l ia b r ir a i de fu l se rv ic iu lu i g e o g ra fic ol A rm a te i.> S p e tu n ţc i 47 G ră d iţte a n u I. C o m itetu l. In . I n g . p re şe d in te le C aselor T ă u şa n G rig o re.. profesor. u n iv ... -General B e rtlie lo t CT M in iste ru l In s tru c ţiu n ii M o ra W iliail ad vocat. P il l a t Ion. u n iv .. Ilort-ansft. s e c ro ta r g e n e ra l D aviâcscu L eii a. C. D inculesou N icolae. g en e ralissim a l a rm a te i ro m ân e sea n u A.. B ftnescu ]>. C a sier. I I e x t e r n a t „C arm en S y lv a ” C eorge. L>-ta A u o s ta s ie 11 . d ire c to r 1:» M in iste ru l I n ­ p e n tru C u ltu ra N a ţio n a lă a P o p o ru lu i Rom An s tru c ţiu n ii publice. A ndoncscu I. x M ia.' P ă r . u n iv e rsita r. ivers. d i» Bue. In g . Co-nstunt in 1 B -dul S c h itu M S gureanu G x ăd işten n u C . P rcşc d . I . o t a l5 m a re d c fo stiv itatţi. Ţ iţoiea G b. C u ltu ra l I . fa n cel M are 02 Col. M in istr-il B u covinei H o ­ a l A cadem iei Rom iine tel AthCuCe Paliice D ire c to ru l r e v is te i. G -ra l D iniuncea. M e m b rii: s t r . M arin.' D u vid eseu Lei ia . . p reş.. V. P ro f. P u tu de P ia ­ O tip o g ra fie . ing. p re ş e d in tă la Ligii N aS o c ie ta te a Română d s Ş tiinţe ţionalX a F em eilo r R o m an e'' Sediul F acu S tatea dc Ş tiin ţe . prof. d ire c to r fa s tr . B a lz a rin N icolae. B a n c a t r ă 17 „T in c rim e i lîo rn ă » e “ . 'D um itce^cn S . Aşt-z. din Buc.. Jfavr<x!i A le x a n d ru d ire c to ru l z ia ru lu i „V i:to cam eri. R adovici 10 M e m b rii: B ro ţte a n » E ru e s t.rtioDal şc o la r. n ro f. P ro f. Z a b a ria . p re şe d in te la . C olonel ^Minoviţ-L P . V a lu o ri Iuliu P il la t M a ria X. ing-. d ire c to r. u n iv . Gh... p ro f. ţ o .. a l soci e tă ţii de c u ltu ră D isp u n e de p n la t p ro p riu n o u c o n s tru it. S it. u n iv e rs ita r . P ro f. M anoleseu.. F . p rc ţe d .. P o n ip i-Şoîmescu Ş te fa n . R. su b -d irc u to r g en e ral n l C. G ân d u lu i 1 l i l r t i e i Ş u ţe u V. L ah o v n ri . stud->i. R o m an ă 1 prijszăud u rm ă to a re le sec ţiu n i: S ta te L eo n te. g u v e rn a to ru l Btfneei N a ţio n a le Eor g en e ral a l tn v ăţăm A n tu lu i sec u n d ar. M in iste ru l N e g u iţă D. şe­ hcoI'Ut Lenjaida Ş-erban. Im p ri­ C ezar. B..

D jn i- P ap in Jan D . ..31 — P op Şt-t a r .. sch io tu K . G hiulaU iilu.' V asile L tiscăr . .tB al»m aco E p.... V fc ţo a ia tc . a tr . A rg h jr N . a.a : P ilip e s c u . O itu » 30 — M o c io rn iţă D . C arol 57 e t a j I I . C o m ita tu l d ir ig u ito r : ’ P re şe d in te . C e n zo ri. P o p a T a tu 2 4 _ P ro f. Cantnc-uxino 28 C a sie r d e le g a t: Cost eseu JD." •* S tr. R u-j ■jinschi.. R ecu n o sc u tă ' ca p e rs o a n ă • mOralB 4i ju rid ică. M ilita r i 2 C p T om e3cu lo a n .. I n t. 5 JBerlndey I . B u re u ţ S t. v ice-p reşed in te D em etrescu P . B a tz a ria N .f B -dul ITerdSnftnd 50 Ş o n ţu C. S f-tu ] Ş te fa n 1 B ădulescu 2 1 o ttu C.f C lu ceru lu i S o c ie ta te a . 13 Septe-mbriu 18 C e n zo ri. L ice u l S f . .J I I . I . P ro g re s u lu i ÎS K ănescu A u re l. A R o se tti 0 A tan aso v iei V ladim ir. Jîcrin tlo i L . B a tiţie i 39 B o ro ian u D ..Itadovici. — M ăreţ T îio o d o r — îîicola-u M ih ail — S m ântânescu a u r e l — 'Fom escu Io a u Sfc.. B-dul E lis a b e ta 47 Membrii Consiliului de A cim iniatrajia a ) Preşedinţii celor patru sedii: 5fic(to J. P opovici M ihail. D r. — MoisiE I. G r. vioc-preşedinte. casicr Buifc N.B a tz a r ia N . C aro l 10 - S o c i e t a t e a p e n trn în v ă ţă tu r a Paporului Român S t r .a : S a lljjn y Anţ. j.• G -ra l 'M an o lescu I. s tr. Consiliul de Adprinistratie A so c ia ţia G e n e ra lă a Inginerilor din .. V asilescu S im iou. V asile L ase S r S t B ăduloscu T udor P . c a sie r 3 /c m in .> S tr .v$ind d e * sc o p re c o n stru ire a s a tu lu i şi câm p u ­ lu i is to ric do Ja M ăxăşeşti. E m .« : . s tr . B rcz o ia n u 12 S e c r e ta r . Ş ova D -n a Siidoveanu Izab ela. o şco ală norm ală. G u şti D . P ro fe s o r Pompei-^ In g . s e c re ta r.d in fondurilci te n ta te ş i d o n a te ace stc i in stitu 'tiu iii.f D o u eau d E .GlTI/TUfeA^E’ ^ ‘ X fcm bri: SOCIETĂŢI. C o m ite tu l s ta ţiu n ii J îu o u re şti P o p Ştef. p re ş e d in te dc o n o a re .. C ara g eala 3 V ic e -p r e ş e d in ţi: Sisfiu A r. a tr. Gh. — D-»ia P opescu E u fro s iu a — Sfcoerieseu-'fraian. C a n ta e u z in o 40— S tîlnescu i î .’ D em ctrescu N . s t r VFi-arîon 2 S ăv ean u I?. G rig o rc A lexandreficu 30 N eguiescu S t. D r. > J-1 V ic e-p re -şe d in li. M a ria B o H t ti S S c c r e ta r (rc n c ra l: P opovici L u p a îC.L am b ru . C otroee»i. G -ra l ilă rg iia e a u u AL -3 [$ m b rii: D r. str. R . dc xoai n aulţi b u n i ro m an i. S f-ţii A p o s to li 22 A . casier. s tr . .. vice-pre^cdiute. [M uzeul SimiP) „Societatea arhitecţilor diplomaţi" S ft. ' —. K ico lau Gr.. a tr.3stflse. s c c re ta r g e n e iu l Lab-ovarj 7 N îcolau ÎNrihail. E piscopiei 2 . 0 .-. p reşed in te.. Cenzori.V sO CiB TXŢÎ. S o c ie ta te a se a d m in is tre a z ă d e u n co n siliu de A d m in is tra ţie su b c o n tro lu l S tn tu lu i.. 3tfcnciul«cu -N. sc c rc ta r.. A teen M itropoliei: ■ 33— d u d u le seu V .a : N iîsturaş D n m i-tru — xS'ccfici IV'C t: P r « *• .intiue*>cu A le x a n d ru . S a v a — G -ral M anolescu I. B-dul P e rd in o u d Î 2 M e m b ri: V aJaori I . 10 — G -ral A na& tasiu A l.. . . p re şed in te A n to n ese u P -.. Z. directo-rul L iceului SI.. E sc u la p 2 tvicolau G beorgbc. V icto rio i 149 — G eorgescu N. R K şeanu. se c rc ta r M cn*bri: B 3? C io rta n S ta te . N . g e n e ra li: -M a rta c .. G. v icc-p reşed in te G h ik a N. . se c re ta r. Ş ep co ri 10 D r. C om eta 11 S e c r e ta r i: Tnliau T .r C. Gb..' Ionelii C o n stan d acb e şi V oicu lescu j A-dvocafc îo&efacbe. BirezoiaBiu 30 M ihăescu Ş te ta n . B ise ric a E n e i C C o m itetu l. 3! i r o n G riste a P a tria rh o i R o m â n ie i. A ng eîcscu C .. Thom a.. P opescu S te lin n . Ciumetfci S te rie . P ru d e n te i o M e m b rii: Biroul : S tra tile s c u G rig o rc . — C âstcscu Gr. Cioc M âliail — P loreacu M . C. N icolac Ş e lari. a tr. s t r .V S raă răn d e se u P a u l. I t a l i a n ă 2$ Lani»>ru S t-. Popte T a tu 50 — S im otft G h. p reşed in te. M itulescu I . da c u ltu ră „Macedo-Rowâni!^ C alea Rahov<si 29 S. C illăraşilo r 77 .. S u sk iu d II. v ic e -p re ş e d in ti. — M ihâescu Ş tefan — S e c ţia I I I . ţia I V . 0oost. A z ilu l E le n a D oam n» A rdelennu Jlie A l.. Z n h ari* .. — Z efiri. T ra ia n e s c u i . C lu c e ru lu i B 3 C a sie r. L S zărescu E r_ M arcu D uiliu. G en eral J o w s c u G.. S L E e a te rin a în tre ţin e . P r .u : E rcrnio T ib a riu — Sec. lu m in a re a su telo r). B. o scoală p rim a ră d e b ă e ţi ş i 1 ţcoftlfi frn«jaetianft (g ră d in a d c co p iii. C o n tab il.. P o e tu lu i 5 C ioeiU eu P etro — D om atreîcu lo an — Georgescu C. Gb..a : A lb an a scscu T h e o d o r — B udu P e tru — B ă n ic ă G. R ă ile a n u şi M aio r T ă tă re sc » . p r e z i n t e a c tiv R izoscu I. D r . Calea V icto rie i 258 — N an escu C. G.p e n tru în v ă ţă to ri (p. A leea B la n k B .' P rcşc& in tc. C o m itetul: G ră d iş te a u u C.. Ş tirb e y V o d ă 54B u d » P e tr u .. lo a n .. — FurnEcu D . P ..u: R a d u E-lie — S k c ţta / 7 . — S ec­ ţia / / .. bO Deleoatii secţiilor: S e c i ia i. I . ŞI'AŞOCIAŢTONX PR O FESIO N ALE' 53- - S o c ie ia ţe a „ M a r2 s ti“ - ' L a ra b n i Ş i. L u m in ei 11 H agi T eodorachi D -tric .. N e g u sto ri 10Cocia? C onst. C o . G e n e ra li: A lim ănoscu. România (A . .. St& nculcscu F lo re a .3icl A lex«ndrcscu G rigorc. C ilp itan B aiduc Io n Societăţi şî Asociaţiuni Profesionale S o c i e i a t e a A rh fie c ţilo r Români S tr..

P . M ititolu I. c o n silie r B ancit C e n tra la . B a n c a A lb in a .mea dc S cout.. de chim ie a l D îre etitm ci G e n erale S a n ita re D r. C luj •— Seinei S-. co n silier B a n c a A g ra rii. <lircctor B anca C hrissovclons. dela S o lid aritatea-. C ra io v a — N ctt-i G berou. P u stia D u m itru . N. f i C om ercialii. d eleg a tu l co reu lu i reg» „Iftţi* M ak su y A ro n „ „ „ „C luj* G an tţclii Io a n „ „ „C hiţi nitu C o p r e ş e d in ţi: d ) Aie$i de adunările ne nerale: A ra p u Ioan — BaLş G hcorgho — BufiilK C onstantin — M alcoci C onstantin — N ie o b u S h eo rg h o — R ăilcan u C o n stantin — S terian Io a n — S tr a tiloscu G rig o re — Zănescu A u re l C enzori'. B u c u re şti — M arcu V asile. p r e ş e d i n t a D r. S a lig n y A ngîtcl V iec 'p rejed in tc. P ra* ger E m il. Ge­ n e ra lii a Ţ ă r ii Kom:lnt. c o n silic r B a n c a A g rico lu . S ecretar. «>nfiilier B anca. Sm&ntaH eseu A u re l.. Sibiu C e n zo ri s u p le a n ţi: In g . Bsn. A l. N... F lo re s c a M. I r a b t r u ţ G lieotghe. C ern iiu ţi — M ih ail Th. T im iş o a ra — \ :nsnlopol P .. d ire c to r Baucn.. Georgescu C....r. d i r . B lan k & Co. C lu j. 3Sremio T ib e riu V ico -p ro ţed in to . B uşii» C o n sta n tin . C hişin ău — A x e n te T itu . d ire c ­ t o r g e n e ra l B a n c a R oroaneascii.. R. Grig-oroscu Consl-. C lu j 'ia c u D . Mareg Thco* dor» N ico lau M ih a il. A g ra rii. S nidel T h .. Jia n c a Econom icii.V a « iiiu E. consilicr B an ca A rd e lc u n i I a d . P . In g . C lu j — M anoilescu M. c o n s ilie r B a n c a A g ra ră . co n silier B an ca Mchcd ia ţu lu i. ban ch er. I. Craiovfc Ş e ita n ÎL . g e n e ra l B -ea M urm orosch.. J . C o n sta n tiu e s c a S t. d ire c to r B a n c a Ta-şilor. F lo rc sc u 31. Zlot eseu N .a (in y in e ri a n tre p re n o ri s a u in d u s tr ia ş i B ir o u l: P re şe d in te . . M e m b rii în Comitet: Costincscu Nicolae» E rem io T ib eriu . V iticolii. d ir . B u d u F e tru .. B raşo v — Cojnşa. Banc-a P o p u la ra . B u c u re şti — K iria cckcu O scar. C !u j^ X earn ţu C. D r. M ihăcscu S t... d ire c to r g e n e ra l al Casei dc E co n .. P. S a lig n y A nghol.. B u c u re şti — GoleEcu Gx\. F ilip c sc u Gli.. MEhilescu Ş tefan . p re şed in te .-Moireş — B otez I. c o n silie r B a n e a C etn tca. la şi T fita r Iniilor. d ire c to r g e n e ia i T im işjjin a — Po* ru ţiu P -. Strrvtilcsco G. D icio sin n ia r tin — lu tu fn aatiu O scar. S ib iu — B erK ow itz Fi. Fl-oroscu M.£opope-3ou D .»lş G hcorghc Secretar. Iouclainscscu A n d re i. Zănesou A.. C arau sebeş Dr. consilier B a n c a R egionalii.. B u cu reşti C e n zo ri . B a n c a C e n tra lă . T oroccanu V irg iî A ntonesf-u C. ilfcm firit in c o m ite t: Cioc M iiia il. B u cu reşti V iităşan î . A so c ia ţia G enerală a Chimiştilor din România S t r . viee-p rcşcd iu te. B ucureşti — G y a ria s E . d ire c to r B a u e a N a ţio n a lii a Kom Aniei. PiXrvuloflcu Potr«. N& sturaş OLmitrio S ecţia T V -a ( in g in e r i lib e r i p r o f e s io n iş ti) B ir o u l: P reşed in te. d irc c to r g e n e ra l. M arcş T3t. Totneyeu Ioan M e m b rii tn c o m ite t : A th an ascscu Teodor. Buctire şti — G eorgescn A. B u c u re şti — K lo U A dam . B u cu re şti — î î a t i u T>ominie.-$t). . B u cu re şti — V laicu V usiie. V icc-prcşedintc. G rigoriu A u re l. C om itetul <te re d acţie a l buletinului A. G rig o rescu C.. G ubrilcscu E . d irc c to r g e n e ra l B a n c a T im işo rsam t.. B u c u re ş ti — SSzana S. d in în tr e p r in d e r ile p a r tic u la r e ) B iro u l: P reşe d in te. C io câltea P etre. T om cscu Io an S e c ţia I I a (in g . Tg. B a n c a U n iu n e a . Mi h a l o u l C . S ibiu — Ş4ef5nescw P .. B. lîa d u lilic V ic e p re ş e d in te . 6 . lo n cscu V irgil S ecretar.. B a n c a O lteniei. Teodoreanw Al. B a n c a dc Scont. B u cu re şti — B odor P a u l. laborafc. B u cu re şti S co p u l: Sil re p re z in te ş i sii a p e re d re p tu rile ş i in tere se le co>«uue alo Bău-. ?. D csilă. d ire c to r I n s t i t u t de C re­ d it P o n ei a r.. B u s ilî C. p ro fe io r la şcoala de A griculturi» . F ilip csc u G h . E n c M ihail. C e n zo ri S u p le a n ţi: L co n ld a D . G corgeseu N. Puşca-riu V alcriu. C e n tra lă . F ..'i lor Consiliul General O rom olu I I .. co n silier J{. I. d ire c to ru l B ăncilor P o p u ­ la re . p reşed in tele B ăncci A lb in a... la F a ­ c u l t a t e a de F arm n eie D r. eonsi* lie r C re d itu l -In d u stria l. J. S e c r e ta r g en era t. JRSileanu C onstantin S e c re ta ri: N ico lau M ih ail. lonescu V irg il. Comitetele Secţiun ilor Sccţiunert I-u (in g in e re i d in s e r v ic iile p u b lice) B ir o u l: B3ank INÎauriciu.f d irc c to r B a n c a B o sara liiei. F ie ro îu G rig o rc .. B ucur e ş ti — O prea D r. d ire c to r g-r«l B an ca de C re d it R om ait.. R tctanescu R a d u I. B ruyuv-S chuilcrus F . S cc{ia I l I .SOCIE-TAŢI S I A S O C IA Ţ IE I PROFESIONALE c) Delegaţii cercurilor regionale: T zin fe u Ioftn. V iea-preşcilinte. d ir. confer.. Eni. So­ lid a rii aton. I.. G corgcseu N. d irec to r B nnea C e n tra lă Şvîtbeiiscil — L a p e u a tu I. B u c u re şti — B eu Ilio d r. d ire c to r B n a e a F iau eo -U o m a n ă . C luj — P ro . N e tta G hcron M e m b r i: P reşe d in te.. Ba)^ G hcorghc. D cm otrescu Io an . T u ru u -S e v crm — O p ra u AugusU d ire c to r BnncA. D r. B u cu reşti ŞteffSnescu N . C o n silier B a n c a RoniftneascS. I u ţi — B m liee am i Cnius. . C lu j — D obrescu D . lo n escu A l. g u v e rn a to ru l Bitncei N a ţio n a le nt Rom ftniei.. G en eral ain g h ex u 2 C om itetul de fcondicoerc: A so ciatiun ea B ăncilor Române S e d iu l: B u u ca N a ţi o n a l i a K oniîlniel. P ra g c r E m il M e m b rii î a c o m ite t: A lisnSniştcanu C onstantin.. B a n c a C om erţului.

. S to r i a Gh..-D r. G o ttiric d M. F a i t M . s e c re ta r g e n e ra l. vice-preşedinte. d e onoare)* S f. v ic c -p re ş e d in te Membri da onoare: Membri în comitet: R o b rean n L iv iu •r. C luj . A v. Petrc-seu . d irc c to r. — 'D r. C ritico. Ţ ineu Ion.. A so c ia ţia g en erală a F a rm a c iş tilo r din România S tr. R o m a n ă 214 V ic c 'p r c ş e d tn }t: A r a ţi J . F ild c rm a n W . Sf. L eo u (Iu lie 1925).— D r.. G a la ţi. A d v o c a t B a e ra m E d.SOCIETĂŢI ŞI ASOCIAŢTiJNI PR O FESIO N A L D r. K ra m E leirtfr. .. ŞtcfXuescu C. F h lo r lo sc f. (Iu n ie i92r»>. 2v.. Djv V arn rd i 0 D r. sccrc-tar. Ş a g u n a 5 A r h ite c t S onnenfeld M . . . ' S lR tinoauu A.-'B uU luvT b.. B itlţi D r. We-xner C .. casi4*r M ihăile3eu C o rd cliu . P a t r i e i 14 3 /e m ir ii. seo rciu r g e n e ra l \fe > n W ti- D -na G reccanu 01ga> J a l e a Io n . C obilnnschi L . „ S o c ie t a te a A u to rilo r D ra m a tic i4* P ersoană m o ra lă şl ju d ic ia ră S e d u il: T e a tru l N a ţio n a l B ucureşti în fiin ţa ţii la 19 O ctom brie 1919.U u £ \ersiU iten d in B u ­ c u reşti P c tro v ic i G. C lu j — D r. B. A lex. . p re şe d in te i J c w b r î c o n silie ri.. S ecretar de ş e d in ţa . -C aim atei 9 • I n g . su b -d irc c to r la lio ra to ru l com u­ n a l B u cu reşti E n escu l-.V icto riei S c. s c c re ta r do . t'ost m in iştrii a l Cultelor. L eiboviei P . A l. T a ţ i . M o­ ş ilo r 97 D r. F orm escn P . D em cter C. e a s ic r. TomSsescu C.. Is v o r 16 Prof. vice-p reşcd in tc C hirovici G hcogrhe. C lu j. Ti*rgu-M urc$: P ic to ri ait. P o in e a r^ I Comitetul pe 1 9 2 5 —1928': P re şe d in te . Ion&scu B e re c h e t C. si eh im isl^-M in istcrid d e R ăzboi .. S a tm k ry A lex a n ­ d ru . K o tu rîtu u Gh-. s tr. vice-preşcdinte S to ria d i A l. C-uraeaş G r. .. B xezoianu .. P . c h im is t G . a r o do npărarC » incercselor p ro fesio n ale • scop. s e c re ta r d e şed in ţit... A .... B ra d u lu i 42 b is In g . lo n escu M iticii.» bifciliotccnr. C o m isia dc v c r ific a r e : A r h ite c t A rn e t. Iacob-oviet I . D ittescu ' Scarlafc.P a rh o n C_.. vice-p reşed in te. c a s i e r . V itr^ a r î . Enci 30 D r.— D r. P fttrH şeauu N-. C„ C ra io v a ... M anolcscu D -. ip reşed . M in elo r M in ist. d irc c to r D ir. Ia ş i— D r.. Da ho va ci 33 — Dx. (M artie 1925). O s ^ a th ' C aro l.«edint?. B ilngcu. Cluj. . 00» fer. ş i a l A rte lo r ..11 bis M u x im ilian V . dc ch im ic Ia ? i Reni-CCOM» A!. C an d e» A u re l. (M ai 152C). Z şh arcseu V al. C h işin S u . B -dul Col.C o n s ta n ţa . '. T o n iş o a ra D r. Iu$i — D r. . p reşed in te. d e ch im ie B u c u re şti D u lad ire scu H-. s e c re ta ru l F a c u ltă ţii d e Ş tiin ţe M em brii. s p ita lu l c e n tr a l de boli m in ­ t a l e şi n ervoase '— D r.Muacă. B -d u l D om nitei 10 — D r.. P aleac u M . C ip ria n G-. (F e b ru a rie 1923). Gabox L i t iu . M olrtovan I-.. c h im ist M in iste ru l d o -F in a n ţe " . p re ţe d in le P e tra ş e u Gcorge. P r e ş e d in ţi d o Inntî: A so c ia ţia g en erală a Medicilor! S tr. M ih ail G hica 57 B ib lio te c a r i: T laeodorian C aton. o rb u l M ih ail . Lăzăro-iu I. F o rtu n e i 3. V in e ri S D r.. C. vicc-preecdiute... F r a n z e la r i 23 D r. N -lae F ilip escu 45—P x o î.W urgiucaau C .Cluj D r.. R ahovei 5 C o n stan tin B an u . pxcşedinlo VAsileţCu-V'aljoan..In g .ţii A postoli 16 Sindicatul A rte lo r F ru m o a s e S t r . d ire c to r I n s tit. Dx. Lozâiica I „ G riv iţe i 104. M ay crso h n L. C ulm ea N ou ii 4 P a s c a l iL . r C hişiaS u —r D r. (îîo e m b rie 10*25). P o d u l lloaei J (e m Z rt: D r. Iaco'-KJviei I.. R. E pure a n « 7 D r. • D r. H o b n K. D io n isie 17. s e c re ta r g e n e ra l... d ire c to r S ta ţiu n e a A şrouom iefi M ihSilcscu M-.. V râbieacu R .. (O ctom brie 1925).-. Ş ir a to F ra n e isc . Filipi^scvt 14 Or. C o lo a tin a 4 1 .ţ a L a h o v a ri 2 — D r. P nndele3cu O . C iuporeeacu V ... (A u g u st 1925).. C lu j. C arol 9 7 —D r. M oldova» T„ C lu j. Isv o 'r 44 S e c r e ia r g e n e ra l. V filennu V irg il. P a s a g V il a g r o« D r . C olonel O rero 1 1 1 Tng.. Sindicatul A rtiş tilo r d ra m a tic i şi lirici dm România S tr . d r.. P a ţia 2 1 C ttsicr N iculeseu O vidiu. •■ ţn g . C o a stn n tin e sc u I. C l u j t • Ioouom u 3. B cn d er C. (Ia n u a rie 1926). C n n tacu a in o I.. (S ep tem b rie 1925)^. M ţzinccacuD . B rflila .t . /. C iiliiraşi S e c r e ta ri: IBS C o m ite tu l: B endorf A. A so c ia ţia t i t r a ţ i l o r „U nirea“ P asag . .... s t r . B uzenchi E m .. E re m ia G rk 'o rc sc u 7 B unescii M ariu s.? (A pxilie 1925). . C ar>«cnilor 1 bis.. Ş tirb e y V odă 111 — D r. Ia şi.‘ A]lic seu G h. C odcartu M ... de I n d u s trie ‘ A r h iv a r : .. şef c h im is i S te a u a Ronniinîl -Cilmpîna O a s s u V . Belcot E. « liim ist şcoala P o litec h n ic it Zflrofircscu C-. T eodoru I . e x p e r t I n s tit. se c rc ta r. P itu lesc u P . N iculeseu C ham eJ.’ : ■' C lu j. H u şi-. B rutenom M -... C cvniiuţi D r M itro a D.s e c re ta r.. I. S to rc k F rit« . B is. M ihSlooau I . Je le u T h . J c a n .. M ondolsohn B . C ^ jiă u ţi. b ib lio tecar. D r. G old cn b erg I. Tim işoara. V asile L a s c a r 82 A tfn iiw tstrafo r: lo n escu Gh. B -d ul F e rd ia u n d G3. p ro f... P ro f.. O rien t. (D ecejnbrie 1925'.. M îinoilîl. d r. I. O rhei D r.. C luj — D r. I.. D. V asilesou P . W o x ler Al. N c g rcao u S-.

. ✓ . Şos.. ■Gluca Şerb a n .P a s . : A sla n .A r h ip Ticur L ucaei 17 M ânu 9 Secretar. S n ta ra . Ia şi 3 . (P a ro a ) lo a n id ) jŞ te îă n e s c u ’ N . '. D o ro b a n ţilo r 2" -£>3lş G h.. la u c u le sc u de R eu ss E u g en ia . Al.P o p e sc u Ion. secretar.. G -ral N eg rii N a ta lic .. B -dul Carol 22 b is ^X icU îfor Lucie.U ndescu F I. s tr ..a s tr .. N edejdc C o rn e lia ( L u d a M a n tii). strad ela. D ire c to a re a M uzeului. P o v e rn e i 12 < . T e«noi)ilo . C:ilea V icto riei A leea AlexandrCSCU 26 — M cceu ţu P . .. C rep u scu lu i 20 B ertJiclo t 70-^-^Orghîdau O. C ornS uti S tr. Ga v r ii eseu M a r ia d r. casier. Roset-ti 5 „ Bac«IS>uşa JLaurentifij s e c re ta ră „ C asv an S a rin a -P a s.preşediufce. V asile Lasca»* 212 M iller-V erg h i M a r g a re ta (C asa A rte i). Jllăduloscu M ircea. Iaşi. Buc'O lă n escu C. . Jî-dul C aro l 2 2 bis — P re to ria h M iolate S i)« a tu E u g en ie (R odica)j s tr . S m id t 9. BJCnescu S3 C o n sta n ţa s tr .. Cftvnpj. 31ilian Claudift. R o ti» M a ria . P o v e ru e r 30 V ăm pe L aura^ B d u l M ă ră şe şti 37 S o c l a t a t e a S c r iito a r e lo r Române V oronoe N ie n liţa E len a. ( M agazin Lica) G o u e ral B e rth e lc t 70 — M ircea S t. B ră ila C o m ite tu l de re d a c ţie a l B u le tin u lu i: P uludo E o n i S fa ria . T crţ^t Mi.B a lş' T b . So-vastos E len». B -dul C aro l 5 •. P a p o d a t-P c u g e sc u i l o r ta n s a . C. C.— • T codoru Olimpii».. S ev astopol >2 — B ă d e s m F I. C răcu in -'fo S tin o A le x a n d rin e . A u re l V laicu 115 s C o m ite h tl: G avriloseu A lex a n d ra. C o rn elia d r. S ta te i M ii Io K a r n a b a t t L u e re tiu . C h işio ă u liuSsu-Ş irinn u V ia tilă .1. S ev astcp o l 12 L e p a