PefMels

ffiapww "&rs#n3s

ffinfcffisil ufisfitrur& tatnfilttffisil frmTmf
q

€flcurrcrlR

Qaintele

grsenieSoca

fa Nficarea cd,sdtoriei fe taind tuAftimea
, . lndrumdtor duhovnic*c'

sPoNsoRl:
RXFRACT PROI) SRL - Iiigeras AROMATICS SRL - Fdgara$

Qaintek

Eoca Arsenic

Descrierea CIP a BiblioteciiNalionrle a Romeniei ARSENIE BOCA, prctosinghel Ridicareacisitoriei la inillimea de Taini; indrumitor duhovnicesc / PArintele Arsenie Boca. : Agaton.200: - FAgdral 128p.: 20 cm. - (Ortopraxia) Bibliogr tsBN973-99?39 |4 265.5

fa fificorea cdsdtoriei fe (aind tndftimea
- indrumetor duhovnicesc -

O EdituraAgaton
Selectiacorectura$i organizarea materaalelor: loan Cilmileanu Graflca: Alexandfu Starese

ISBN973-99719-1-,1

Coleclia,,Oftoprcxb" Fegerag, 2002

Apostol Acu m.48) P. singura Nici familiale feaqezarea stinteniei este cu sSm6nte Sicu rdddcina. carese ne aducd inleleptul Solomonl pentru azi?Cdci spune celeces€intempE divind pustieste' powrul se acela vedenie de Vootoc.qi sfintenie. ..Legdmant o" . ideal.Ei.i-a zis. de PaSt. DaniilPartosanul Adornrirc:tMl|itii l)orrrnului (lcoani pictItrirle I'lrrrrtelr' .. Asa cum ale cu toate c€lestreine legaturd sd rupem cufemeile straine.Bise cd"ASCOR-Sibiu. ASaesfe?'.candfamilia esteatatdediscreditatd. stilc ttric tnei mult. Dr. g. vielii familialelncercdm reabilitarea se c6treDumnezeu. Fagdrag. din cauzacasdtoriilor C6ndpoporul Ezdra a pericol piardd numele.Tinere1e. de apropiindu-se handicapat. Ezdra).S. copilln noaptea cendca9iSf. sd se v orbe e s c d m a i mu l t: . dardacd treaba ne-a convertit ca Pdrintele nostri.. Vdd9i acumaceascend de lzvorul Brencoveanu.pag. cdnd Pdrintele Arsenie Boca va fi canonizat" (. rdnduit de Dumnczeu..pend nu nai existe cu femeile strdine' lsrael. Sembata) Acum 63 de ani (era ln 1939)md allam la lvlanbstirea cand T5rndduirii. Avemobligalia vietiinoastre laracalomniatd qiinjosiri Ezdra a ruptlegaturile prinprostitulie familiei. civili lnfalamai-marilor 9ibiserice$ti. dacd lmplinim noaske. rSddcina.Despre Pirintele Arsuit trclttrit sd vind vremea. $inoiorice toatecele divo4urile. suntem demnd.Agaton. de lntr-ovialacreqtind a fost Panntele AGenie mefturie ce cu lndreotetire . 2002. Ed. sdmenla sa-si era in !i giau legemant poporul poceinF fdcut un nou rugdciune la chemat ti cu nume.\r'scrric lir Min. aminie mustrtrii. lndoiald fdrd . Parintele 9i acest Ai zemislit tacmab. (avortudle. sd nu mai hotdrat au fost la el s-au C6tefemei Itintireafamiliei. ce se-ti de undeeste. ca sd rdmend salvare a neamului La fel.i mdrturisesc. pe preocupat Arsenie ca sflnlenaa problema P5rintele nub maimult o Arsenie Pdrintelui in numele Deaceea. cu toatd responsdbililut(t mea de episcop. intreruperile de tamilie (cum prin a fdcut facem bgamant familia) ce au compromis $i se o Pdrinielui Arsenie. aicila morm6ntul lui a fostspre Toatd viala9i scrierea lvlult s-azbdtut P6rintele. viitoarea canonizare Se vorbeqie Si despre porunca dovedim Pdrintelui.Ala" a zis femeia. de sarcinj. mi-aglngedui. PSrintele. pantecele Nu e nimeni mamelor lorl tn Celicopiiau rdmas avorteze! la mamelor revenkea ?n moment sd ne strige acest maicompelent PSrintele Arsenie. m itiutc fa l#l:I1. cdt mai curdnd posibil. sAincercdm unlegamant sd nu ldsdm familiale. drcge.ceamaibund noi 2002\ (Cuve A6enie 28 Pdintelui b momentut sfAnl. nostru.i cu s!!u t u hsolut sigur . Domnului decat stinlenia Maicii Nu e a Perintelui.."^I"lrlii carvavenitimpul. o femeieiqi duceain bralecopilul intreba cum o cheamd lnainte de a o Arsenie.di ma putem aceasta. Pe n'€te Sebdu . rusine a despre spunecd ne e li Pavel al nimeni acesl duh gandesc: Pdrintele Arsenie in Oaren-a Esat justitia pedeapsa de de divinS.

Md Dumitre. casdtorililor de a se na$te copiilor maiinainte atitudinii religioase a parinlilor nu va motive ca sd fie taine. la caren-a marlasatDumnezeu sd pesteel. intrebandu-l dacase pot vescLe-a spusPdrintele: tadule la sotia ta.. despdrtarea. ferd voia noaslaS. detaind. sd nu le uiti" Pecat ce poporul pe Parintele acesta nu a gtid sa-lf. am auzilcd Pdfinteb versalacrimi multe cand slujea Darmajincoace. dati umbrelele la o pafte c^ci aceasta nu esteo ploaie normale. spirituald cdcinicinu nicinu radea. alfirii? implinirea acestuisuspin barbatuluidacd nu voia eL ci din desefteciunii'nu din 22\. dac6ar fi reitd de a ridicat cdsetoria la rangul aceea casatoria ar da roade la vatoare ei adevdratS. lamanastiri. Au venitdoi concubini la Pdrintele sd-lispiteasce. Dardupd 20 de ani de la inmormankre ne-am inchinat la moastele lui. Fiarele lor la picioarele uitaude selbdticia la odihna omului cea mai mare robie. loancel Noude la Neamt.21). . La ce atunci un rdspuns categoric (Rom. c6sdtoria fa. lisus fiindceamAndoi alcdtuiesc o singurdf5pturS. La inceputuri.atunci Dacain Taina Cununiei cei doi sunto singurd pentruDumnezeu!'E Epturece nezuioste ea7'. destrdbelate. 141-142 . Acestea suntlacrimilePerintelui. otuma defiare oameniivorfi maifiintemeiate mss. la rostul ei de la inceputul zidirii. lntareste cdsdtoria lui Moise.ii in carenu merge le-aspusrostul de la inceputul omului. Cre9terea dinfiarade om este hotarat dc atitudlnea atarnd fiilor lui Dumnezeu" 9i "libertalii din cauza iar mullisuntalesitocmai fale de cesdtorie. Sigurce da. 8.uctiflce fa valoarea "Romiriae singura lui lspuneaPdrintele: Frt in care succesul nu ate succes"l.7'.totusicu nedejdea ca sd se bucurede libeftateameriii Ebevidin rcbia de$efteciunii. in toata lara. "Se pecarea lngeduinlei in sensul lisus ii provoace b bge. pentruca dorulslatomical fepturiiagtea a cu friW lui Dumnezeu" (Rom. ASa cuma descoperit Dumnezeu grecse vinela Sf. Deci. pArut l\4i-a riu cd nua fostdezgropat la 7 anide tainmo.Czcife uB a fost supuse cd fepturase va Nicina celui carc a supus-o. smerenia celugereasce agatrebuie sd fie. plangea.Nusafielinutascuns.Un Ioan Botezdtorulal romdnilor @uveftinainte) PenlruminePdrintele Arsenie esle un loan Botezetorul al romanilor Spun uniic. ajunsese la maturitate 9ipredica.. cispunea. . de €tiunile crealrei dinmotivele lisusnu putea cobori de taini.2002\ P6i ntele N icolae Boboia Sfin(eniaiubirii Siiabirea sJinleniei Cdsdtoria denedezlegat. loanlacoba ldsalscrissA se roagepentru el ce se va duce in iaddeoarece n-afdcut fapte vrednice de mantuire. Parintele ia spus:.l Giii lnvieii:p.Atunciera o ploaie linigtitd caremi-aInspiEt cuvinteler '/ublti crcdincio$i.a aratal 9i se va aratamultora. SAnuJ deranjati p6ndla a douaveniel.Careera la zidirea cu . sdi€ nueraingdduitd $tiind s6-9i lasefefiEiaT ispitindu-L: cuvine oarc ca betuatul de fisus. A ldsatlig6rileintr-unboschet. Au remasaceia urmiti: De unde$liel?A venilunulsa vadedacePdrintele gtiecd el fumeaza. Chiarqiin legea veche. nusemaidesface mormAntul cdcia9aspune carleal"Se-miEsali trupulin morm'nt.Dar Dumnezeu are rdbdare. (Porumbacul de Sus.l\4d. Azi poporul romenar fi fostaltul. 9i Sf. vrednice de tainele pe om la cinstea al Sduln de colaborator Dumnezeu a ridicat Dumnezeu.cartea de despd4ire". Arsenie de la Prislop va ventcineva careva spune c6 neaparat lrebuies6-ldescoperim pentru ca i s. arhimandritului loanlacobii sa-ldescopere pentru a-l gesia$acum t-augdsit. du-tem6 li ia-litigdrile din boschet.la seminarir. pentru 8.asle aceastd (Maleahi Hristos estecap 2. dat-oMois€ zidi. Sa a$teptam sal scoatdDumnezeu din mormant. cadinpartea lui Dumnezeu.. ASaSi cu Pdrintele calceoamenjpecdtosi Arsenie. descoperirea fiilorlui Dumnezeu nerabdare Selbeticia sfinlilof.. tol a9aia la Sf. este indisolubib.. ceicasatoriti lui Dumnezeu. ac€asta. acestei realizeze in progresie feptuA.cAai .Cendfamilia Casetoria are multe peTaind. posibilitatea geometric5 colaboreri.Ei respund Darlisus. Ar fi trebuilsd fie folosit la facultdtile de teologE. 19. cuventul autorizat: sd nu maifaciculare".od. patru copii.Sau Sf.1 dec.manlare. artrebuisd la rangul la carea instituit-o Iume.Iar tu du-tela solultAuce ai tei cop. '15).iseii s-au apropiat despa(rea. care le-a versatpentu popotul aceata".Me. Casdtoria..

dintr-opredice Sfaturi pentru tinerii cdsdtoriti .ca sd serveasclsolicitdrile vietiiin randintregde necazuri de care nu vd poatescdpanimeni.ed.degi botezat.refuzulpe dargipesot. Cdutarea pesot. Cand biruinta diavolilor ideijde Decat.are nevoiede o buni 9i corectefunctionare a diavolul nu scapide greqelile facute. nu se pierde ci poate aceasta anstjnct. e viciugi pdcatSi ASa-i ficut omulde Dumnezeu: berbatSi femeieintr-unsingur se pedepsesc de Legeacarevedetoatealeomului. de endocnnologie trup. lncepemcu aceasta: pdcatulesteo conspiralie omul acela. biruintele aceluia avandtoat:greutatea Cu aceastd definitie de lucru. carete a9teapta I primiti9i-lluatide bun.sunteti cdtinerifiind.daca nu suntetibinel:murili de la inceput. foadeugorv.pentruindreptare.urmerile in fatd 9i ti lor inevitabile.(inuta de pArintele Arsenie la despreTaina Spovedaniei.e destulsd dau un prinspovedanie).tiile taletatade hotarele auntin cap. I Dumnezeu iarti dar neispigit nimic nu lase ] Candsuntspovedite numaipe patuldemoarte 9i n-a diavoliivin gi mai remastimp pentrucanonSi indreptare. neispi$it.lardacdaqastaulucrurile totfelulde necazuri carevtnmatemattc. in carete integrezi (dacd neputinta aceasta este). de undevin aDoi un Sistemul nostrunervos. girebdarea ispdgirii.ca tineriincepetori poateispititideideea ai vietii. ele nu mai au nici o greutate in cantarul iudec:tii particulare.toritilor nu-ibun niciabuzul. exemplu a doueconceptii de viati diametral opusei intr-unfel vor ASascrieCarteal[n.Cu acestgand. suflet. catrebine. evitarea lor nu e dragoste. cas. numaicu evitarea rostuluifiresc al instinctului. de ce sd incepem cu copii dinprimul an.Cu bune conditii. cu diavolul. acumo descriere sumarea greselilor de convietuire 9i trdimputinviata$i avemvremegide copii. Casd n-oiuatt rau de la a$aconfirmd.sa ne mai lat.ve deschideti cateacetrep.responsabile functionare de comenzile 9icu modulde legii de la cununie. qide neurologie putemintelege claracestlucru.legatde ele. nimicnu lasi.ca si functioneze intr-unfel saualtul. Nutescape nicirugaciunile. binecuvanlate de Bisencd ale cununiei copiii.Cumaceasta? sotie. viatasi faptele Sale. sub formede 8rspe pement micar cu o lacrima.:preotul pecatele iart: mdrturisite dardd glande glande lucraaceste de comanda asupra tuturor celorlalte Redemun fragment 9i canon. ftridelegii pe cantarul adicasingurEl a refuzat oriceideediabolic.din mintea. aceasta darnepedepsit. numdrde 7-€.s-a fdcut fiu ai aceluiade a minliiomului pocdintei. Acestea te urmaresc in alte glandelor noastreendocrine. adid lucreazi Dumnezeu pentrunestiinte (daci aceastaa fost).intelegem judecitiiparticulare"l. Glandele acesteasuntingiratein cEsitoriisau in orice altaparte ailua-o. (pecatelor) mai urmdresc mila lui ldmurirea strage Dumnezeu. pe toati verticala staturiinoastre Doui glande Spovedania doartepunein tem. trezitiingre$eli de convietuire. inceputsd v5 preclzati pozitiasufleteascd fati de roadele ratiu_ne posibil:$i la indemana tuturor.qFti dd iertarealui 8ltuturor celorlalte. pecate(brruinte Dragdnescu: aceste ale Manastirea 'Cend prin ispigite diavolului asupraomului) suntspovedite canon Si 9i necazuri.cat qi citre rc a$eaze qipractica pe teren in brate. care a ascultat.pe care le-ai incalcat. nici refuzul ] Voi.Daceinsi omulle-a ideeade responsabilitaie a lnfricoseaza cdsatorililor faF de Legeadivinainscrjsain fire.daca. dragostei. Deci. trup9i cu conceptia ta de viati. cu vinov5.idee care a 9i incepuise fie neclard printaina in mrntea dmane consimtteintrutotultoativiata!i nu e Qtearsd mujtora. 9i-tiddputerea pe glande Pentru o clarificare scurta rosturilor acestor doue daci te indreptica 9i convietuireDumnezeu iarta (daca-iceri dincap. Cunogtinlele acesteaurmeresc sufletulcunecaz9i urgiemare. placerii Abuzulatinge ci crimi. Cu cunostintele contemporane de biologie. numailisusa fostf5rd de Dacat. Acestea dincapsuntsensibile. I in convieluire nu-i bun nici abuzul. impotriva (pacatele) LegiiluiDumnezeu. Er sunt roadele In convietuirea nicirefuzul. preventivi mesura e singure atunci e ceamaibund. sau pentru in consonant. dintr-odatdc.

pigubegte pefemei. Refuzul refuzurile Unuldin obisnuite este din subordine candte integrezi in turmalui Epicur[n. ed : Epicur pe stivili.ea numerului l\ilodalitatea ac€la de copii. spunea ce fericirea princultivarea se dobandegte placeriil 'intemeiat" 9ialtfel eceasta este viciul ,,onaniei" cu femeie.Pagubesc amandoivor conduceiconomia endocrind cand te integrezi in turma lui pagube biologicd ce se resimte in saniiateaamandurora. Hristos. (sunt Mintirea, trigarea, ferirea unulSi acelasi viciu), duc€in Sdrimpesteacesteglande de pe venicala omeneasce Si ne modnormalla o nervozitate la o nemullumrre pe fale de altul, 9i putin oprim la celesexuale. Aicii aici!Aiciau fostlesa!oamenii natura care in nevinovalia ei cauta se o remedieze. 9i cum o f:re nici o cunogtinta exacte.Ba li s-au spus multeminciuni si parinti partener. Cdutand fiecare rcmediaze? din alt ca sa nu fiecarea fost lasatin voia lui, cu gregetite 9i ereziilesate.S-o falsifice gresite, convieluirea. in fond e o rezolvare vinovat; fata ludm fugitiv cu putine biochimie endocrine. Sexete(bdrbatgi unitatea de dragoste a Tainei Cununaei. Deci,daceo femeie femeie) secautala maturizare peste unulpe celilalt,trecand orice de gregelte (de cu altcineva, de vini trisarea lor) e ,,ferirea' sotului. bariere, aleoricui. Totugie buni (foarte bunachiar) Siputin; minte careoimpingelagestulcautani q)rect natura. altuia care sefie cu poziNe a faptutui acesta,a continuitdtii 9i cat de cat cuno$tinla In majoritatea cazurilor de necredinte a lemeii e de vine sotul, ca vietii[prinnagtere de prunci]. Constitutional, naturabirbatului are o glandain plusfatede nu gi-a umplutcasa de copii.Deci.cine fuge de copii,tuge de Cendinsditi $i undefuge?in iresponsabililate. prostata. femeie: gland:spunefoarte Aceasta giimportante responsabilitate. multe rdspunderea rodi itiva Gi de a copii, Stepanul vietii ajuta sd ai li lucruri in iconomia vietiiSiin interpretarea corectd a foartemulte qi cesatoriei. $i-tiva asigura cinstea necazuri ivitein familie(pentru clarificare, trebuie spusSrnumele ce le da mancare Deci, nici abuzul nici refuzul, ci o dreap6 socoteali Si o produgilor de biosjnteza ale glandelor: hormonii. Acegtia sunl convietuire corecte cinstiti. $i substante produse de biosinteze, de glande in circuitul li versate internal sangelui, pnntot organismul, cu ajutorul c5ruia circu16 ei avand rolin activitatea giactivarea sistemului nervos, decjatuturor I in constitulia biologici a femeii e pusa obligativitatea organelot nagterii a 34 copii, in ordine naturali I in scopuldea mentine organismulinkeg giin buneconditii de viatd interni Si externe). late din taineleprostateii aceasta sintetizeaze sdruri glutamic, aleacidului Maimultchiar, substante absolut necesare o alta constrangerede caretrebuie tinutseama sistemului nervos, atatal berbatuluicat gialfemeii. toxicaicancerigen. Toxic Darnule prepari 6 foliculina,hormon la nivelul creierului, decat barbatull gifoarte Ajciesteexplicatia, dand continue fundamental biologic6. in temeiul dureride cap intense; cancerigen la nivelul cdrcia (fibroane femeiaesteaamebare de befuaLFeresubstantele uterului uterine). lujen- 8anuluisau Declestele acestuihormon docrine, ea se degenereaznervos, decatde la 3 -4 copiiinsus,cu sarcinile mintal, etc.Aiciincepesi se nu estescdpare in mod inteleage natural, de ce au urmeri cum nefaste abuzul refuzul. aparele normal. Aceasti ordinenatural:a sarciniie 9i 9i Daci aceste pentruiconomia 8ingura peste substante calecareasigurisdnetatea e\tremde valoroase copiilor. Salturile sarcini. vietiiin buneconditii pe plecerea bp;derilede copii,indiferent a sistemului nervos sqntrisipite cu ce metode din ce motive, ating Si de carenu te maasaturi-atunciincep ulteriori, daci maivin. Dar chiardaci nu mai s; aparaurmdrile. Abuzul sanitateacopiilor pegubeste pe b5rbatde necesarul glutamtce pe cei f:culi de substanle a vin altii, Legeadivindpedepse$te 9i retrospectiv (15 sistemului nervos miliarde (n. ed.: pe cei nascutj de neuroni) fenomenele de cronologic in ordinenaturald). Agadat in Qrincep caren(a nervoasi, pendla sl;bireatotala carepotajunge a functiei insdsiconstituliaendoctineafemeiie pusd obligativitatea nagteii mintale. S-auvazutataricazuri pierderii de mai mullicopii. de tampenje mintii Echiar a conditia de mantutre a femeiidupa cum Sia totalea memoriei, fare se fie 9i alteboliin organismRespectivul Fa descoperit Dumnezeu Stantului ADostol Pavel. era suprasolicitat iar el s-a predat Urmarjle sociale se inteleg.
10
ll

acesti late ce se intamplA: iunci ce vom zicede betiviinotorii? ln cazulviciului sau al gre9elilor de convietuire, aparitra dublede masculini au doua cozi,deci cu o capacitate mongtri cancerului care ucidesotiase rlstoame iardgiin respunderea febril ovulul, femeii, caute in organismul ajun9ica atare sotului.Sotul care nu vrea copii nu trebuieluat, e un criminalmiscare, lui peng nelalocul camuflat al sotieisale.Nu e dinturmalui Hristos! Abiade la 3--4 9i la trompe$i acoloilfecundeazi.oulformat extirpat cu trompecu tot.ASase astfelnormal, dartrebuie cregte copiiinsus,facutiinordinea naturaE in careapar, se neutrarlizeaze panela de dezechilibru, sterilitatea. conditie suficient5 InEtaleazl actiuneatoxica 9i cancerigene Practicaconfirmi a foliculinei. in cazul pustiu Femeia, late de bine face bautura. aceasta. Suntmamecu 10-'12 copiifecuti, caretreiesc Aiajungla tazeclinice. ce putere, varsta in destule fird sd le doar; tcesta, s, prefere orice agresiune,numai sterilitatea9i de 80 de ani,sindtoase, dszechilibrulnu. capulsausd fi fost bolnave. dar nimeni tutunului duce la cazuriexcesive, (menopauzd), Toxicitatea Femeile maipetimesc climacteriului aide crizele pe qtie de carenta organice careo are fumitori]nu vreasd de la 50 - 52 de ani.Candviatalor de pandaicia fost coredeSi ldintre fun4ionale... conform neobservatetau chiarde atrofierea cu natura, tulbu.irile acesteia trecaproape ca tulburdri bunicilor aparin nepoti Alcoolismul, betivitatea $i Echilibrul endocrine asiguratde normalitatea convietuirii 9i a pani de epilepsie. Betiae mare neNoase la nivelul perioadaInsuficiente roadelor ficute pandaici.in cazulviciilor de convietuire, pacoste ereditar9i duce care se inscriegeneticin patrimoniul aceasta e adevlrati nebuniein neam, duce din neam dar la degenerarea omului sigur, trcptat, (normalitelii Numaipomenesc de reflectarea sauanormalitltii considerabill neamului. Respunderile cresc de convieluire) in afarapsihicului, lucrucareformeaz;un capitol lt degenerarea mai aparte, cu o matematicimultmai complicati Si cu pedepse greude evitat.De asemenea, nu pomenesc aicidecatin treacit purteriiin genere genetic, ereditar refleclarea in codul deciinfondul propot pomeni a unul. care al urmagilor. Totugi, nu me abtine de dificulte! in educarea copiilor. Cand duceextrem de multe Sigrele (zjc€el ce se poate,sau nu vreaaltfel, sotulnu di pacesarcinii stipAnpe legilenaturii) atuncicopiivinpe lumecu sause declare predispozitia precoce Aceasta iiface indiretnici spresexualilate. greu (sunt cu disciplina, unii genetic toarte educabili certali 9i prezintl cromozomul circumstante criminalititii chipurile, 9i Deci in justilie).Fug de la gcoala9i lncepaventurile. atenuante giaceste necazuri. Explicatia totin respunderea sotuluise soldeazd preaimbibat hrani!cu sange biologicd: au crescut in mediul uterin cu testosteron. hormon sexualmasculin-

prin alcool9i tutun I I Degensrarea
pomenescde actiuneatoxici a alcgolului.Daci Totin treacdt o mullime 6 gramede alcool la litrulde sangee capabils,sudeze de spermatozoizi cdte doi, cap la cap,tira se b tulbureviata, t2
l3

Astfel,o insusireprincare omuise aseaminddobitoacelol Chipul cunoscut al nasteriitrupurilor a venitomului $te inmullirea. pricina in fi tost cu putrnt, tocmai din ciderii neascultare, ceciar nepatimag Candinse a un alt chipde inmullire, si nepacrtos. plcetuit,Adam urma sa moareii si se stingi omul din zidire vdzend inse pesteveacurile toate,ca multiau se se oumnezeu Adici dalea pe fat; plivitoa!€ a unor lucruri. pe care Intoarcidin dobitocie, l-a osendit caleanasterii trupegti. La cesatorie 9i ln afala ei, diDpleune cu umiril€ pitimire pecat porneala pdcatul avandu-$i din mnsti lpoftAl9i Io!, in cea mai ea.e palte necazuEi fSra in&ept-ate pofte, pofta ln iar fiind date pentruacestscop de nagtere(St pentru de u!I!at, - 9i randuiala cine vr6a si Respuns MaximMeftuisitorul: Scoliile - Respunsuicete Talasie, creadii 9i si nu ajungi la acest6a. date firii, It intrebarea 2t). Astfel,ca intr-o lege de pedeapsa <Eraumulte!i mari pricinilepentnr flreaSi vointaau fost legateintr-oinlintuire rea, clci cu cat se prinna9tere, fireasl diinuiasca in viataaceasta, cu atatse putemic ailea care febulaun leac caacesta,lata, , l. dat la indemana tuturor unora sDre drengeape sinemai multin lantullegiipdcatului, sporindu-se Sa bucun€mare.altoraspresuparare mare moartea. I s-a dat deci omului,ca pedeapse, se se lupte cu pruvila cea moartea. ..Ceice ar pdzir cu slintenie de carese atinsese cu voiasa. sfinfi, slint$e-wr ti cei ce ar invapFo. DoruldupiDumnezeu s-aintorcin poftapetima$e dupi trup. Nort,i & sa r.kpunddr,(lnl.6. 10J. intorcandu-se a cezutin Mintea, de la vederealui Dumnezeu, Penntele Arsenie Boca ca de bine,ii fug de hltigulsimturilorcarese lipescde pldcere plecerea este momealacu care 'hotul" durereca de rau. lar din lerusalim la lerihon. tmegeape om se se pogoare I Ciderea de la insugirile ceregti la cele dobitocegti ] Pe drumulacesteipogorari, toateincepetoriile 9i stapaniile puhoi, pe in se sileau se intre, intrecute, celedinvizduhuri,ca un Celcdzutintretalhari afostincredintat Bisericii, caslujitoriiei parteapatimitoare a firii (adicdin pofti 9i in iutime)Si se le grij: de dansul, s; poarte spilandu-irinile cu vin Siungendu-i-te '15). povarneasce contra firii(Col.2, Vointa l-aimpinspe om ca se cu untdelemn. Adice poceinq asprd (ca vinul pe rana) Si vreanumaiispitavicleanului povara Flecerea)9i sd ocoleasce imperldgirca haruluicelor 7 Taine ce izvotesc din Hristos-pomul pandit giin latura cdcia fost omul nagterii de fii (ca pe o durere), vietii(ca untdelemnulce ungeranile omului deplin) mintiigia pe !i-ltameduiesc aveagivedea libereivointe. Mintea, careodinioare Ciderea intre talharieste cdderea firii omeneQti din Rai in Dumnezeu intr-insa,acume ,,templu al idolilor, avend,in loc de lumeaaceasta.Este'cddereade la desAvergire... ceci,indate un singur Dumnezeu,multe chipuri ale patimilor necurate"(Sl. dupe cebarea poruncii s-a fecut in om strdvezie9i ardb6 Maximl\r5rturisitorul, 55). Scolia9 dupi raspunsul la intrebarea asemenarea lui cu dobitoacele necuventdtoare. deoarecetrebuia. Mintea,nemaideDenand in s i ne v eder eal ui D um nez eu, dupA ce a acoperit strdlucireamintii, ca firea oamenilorsd fie ltapanitorul celor lumiiacesteia aincalcit-oininfe{gerile lsatana] pe dreptate, chinuite, deinsusirile pAnece omuli$t Eupuse dobitocegti... simturilorEa flindo putereazdtoare,ca unace aveasd va veniintru con$tiinla de sineg la simlircamerelieisab de fdpturd lallsluiascape Dumnezeu intr-insa, careeste9rEl tot foc,acum raliona6' (Sf. Maxim Mdiurisitorul; Scoliile- Respunsuricetre pleceile apinde trupului, ea insdgtfiind re(nute ,nescocegteSi Talasie,RespunsIa intrebarea 1). (St petima$d dstfelinlegeturd cu st?fuale" lraximMedurisitorul. Scolia18 dupi respunsul la intrebarea 58). 9i rati asa, legea

Pruvilu albd

[n. late de cum: in tot truoul. pulincuvintele.. numai celula neryoasi nu se maidregeniciodatS. de cend onania. mai cele Sapte pulernice patimile. casesetace mancara celorlalte la vremeprielnicl. carecesepescpe lar mAncerea ceicecoboaridinlerusalim la lerihon nu maiinvicniciodata. 4.Pravilei albe' este aproapeidenticcu capitolul sl5besc laminte. iar imboldirea spre hartetrebuincioas. mintea fiind o parte a sufletului nua trupului7. la cuochii.Scaderea trupurilor.(i. izvorul tinede desfranare. l6 . arate adeplii acestor gcade pe puterea De uma naravului Simturile nu suntin staredec6tde retdcire desfranerii. $tiinta moartea milioane trupului) s-afuri9atinsfatulmintiigide atuncimintea Omoard de celule nervoase. "Cad cu practica lnveFu le copiiintre €lhari" din cartea. trimitehotirarilesaletuturor. sau sause 9i de putereavr4ma9e ('ft dcd dorinlacdmiieste vrdmesie impotriva bpesc. decal izvoruluide a Sinu aprind striciciunea in sange felulsaudevhga. iarmintea. ei esteaceavlagS a celor pecaledea lntelege copiiice vin in lumeaaceasta ce acestprim ftpte izvoare. Intre cele izvoare de viat.crereralelor" mai mici.7). Pregcurvia.ed. Nesocotirea vremurilor oprite: asupra trupului.8. Prin spinariiduc miide.rturisitorul.Cand pacatul: lumina de ocare . printre depindereapatimiloresteluminalui.telefoane'.ciqiimpolriva luiDumnezeu. Fereala de zdmislire. pEcatului. Onania melahia. Sipare de ocare esteatderca avlaga deviatd. lucreazd pe cu care esteliizvorulcare inmuguregte Sau. trupului.adici se temaduiesc. dar trupului numaisfaturicontra mti alescudesevArsire in gapte firii. cetotlucrulizvorului arde in aceastdflacdre. p. lucrarea gi indunfrul Pin urnarc. contra firii.picatului(care pentru estepEcerea dovedeste simturilorSi cares-a hotarel cAdesfranarea.Cerarea lmprra$ei"l. sau. Altenenumite spurcdciunt. talharilor. mai esle cineva rd8punzltor nu ne iasi I Patimilene distrug vlaga.ste unfelde putere pentru bundstarea intreguiuiom trupesc. larin cesitoria legitime: Celula nervoasd o asemenim cu unghem de la carepleacd 1. care sufletulprimegte vegtile ii 3.cenlrala telefonici". glandele praclicile sunt minte este adenc de intuneriC Maxim endocrino nu chakrele cunoscute in 9i Si M. cele7 izvoare de yirte pl6cere. firein multe Creierul ar ti ghemul ce 2. pentru (Sf.Ceci ceea ce pentru simlui esteluminA altlherftin ahre. 1. Bestialilatea lucrul ei seopreite fulgeretor. ce sfaturipoateda. schimbem 9tiintamedicinii. Crima d6 avorl.. OesfrAnarea. o are $i pe aceasta: s-a begat de 2.omulse robit de spurcata ei pl5cere. locuri. suntem cesgl ampE Acum [N. Curvia: seameca toatetesuturile omului se pot drege. a9acumau incercat la intrebarea 54). allbeltemintea sapdrrseasci d trebuie $oala. carelucreaza toate Cln lucmcu schimbul.:dupA cumamvazut. prin mare.celulele 4.numaicelula nervoase. laro minte aduce moa(ea a milioanede celule nervoaseCicitoate tesuturile pot pot poftele prin biruiEde simturi om rlbda de foame. odatimoart6 defoame. nu se cademinliise se incelzeascenumaipoate dovedi sd maiverse in sange.stricaciunemsivarsa aceasta de putere nu estenumaicontra firii. Asta "Foc de ocard este legea trupului. izvor.. practicil Scolia 20 dupi i'espunsul orientalo. iar llacera . la focul acesta. NEcuratiai 6. Sodomiai (cudobitoacele). saurisipirea de orice fel. iaregi $i Iui Dumnezeu'-Rom. impins. 3.de aceast. Maideparte s. mintea lucreazi 5. ed... decetsfaturileacTnmultpsc laloc.nici sd p&tea devl89a pentru neaperat trebuitoare.Darlandravullor grabim. Prin creier(celulele nervoase). deunde vezand $colarii. lnccput foadebine. scutt: focuf de ocar€'est€ semanta de om. cu rostde .deprindereapecatului. sau printre multele ei invaleturi. nici se se fuminezecu lumina aceasta.: Observam mu{icar€ capitolal . s. mintea9i chiar neamul] latd pe numecateva prin€re oamenii feluride patimi i9l prtpidesc pofte samAnta apringi de firii: contra 9i vlaga.sau sfatulfiradelegii. gira nervoase imprdstiate in totcorpul.fire telefonice" lacreier.acum.

l8 moqtenirii bolnavede la un parinteii sare in ajutorcu partea de la celila[.Noi putemSi fare binecuvantarea lui pentru Dumnezeu!' lertati de intrebare: Da. loropealain patimilefiridelegilor Omul vr4mag. allii strembi in fel Si chipSi maigreu decat toate. in chipdeom. dar neputinta alnatoase o poarte totugi.laraltii.sd sesfnleascd 9l/rai mult.Cu toateacestea. uscati sau putrezind de vii. peste aceasta.sd nedrc eqascdmaidepafte.un copilare scrisein sinetoateinclinerile unuinumarmarede perinti.a drecuratln firea omeneascd. Saumai pe inleles. Acestor inclinari si le zicemgraugi neghini. Ne putem perintilorl da seamacat au de ispigit copiiidin greSelile 9i c€ precum mogtenesc? FormaSiintocmirea trupului. sd face dreptate Si mal depatle. Cede vor avea viald lunge.Ia urmd de tot.lar de vor mui de timouriu. citoatepatimileMenia aprinse. tocmaica si nu ingaduie intr-insa at6taSerperie de firddelegi. atuncicand imprejurerile din afare.a opta partede la cei opt strdbunicr Qiaga mai deoarte). in zilele noastretrebuiesa strigam ama.pruncii ndsculidin somnul necurat. Acegtia sunt.Cdcineamul . dar pot veni la aretare$i porniride la mo$i-str:mo9i. stric5 semanta toatd.22. vine de la patima pe langl amo4irea betiei.rinlilor vinovitiile 3trige in toatepdtile. cine e drept.chinuilide porniti draci.nu vorfide nicio treabegi bdtene9a lor. ca sd dau fieceruia dupe fapta lul (Apoc. lar somnulde care e vorba. inlesnegte se se arate mosteniri indepertate.Ridicali cesetoria din desffinafe mecar ta finduiala dobitoacelor. asaatarna eleSipeste viata faptele desfranatului: salesuntdescrisein samenta sa. o dragoste la cagnu le-afacutsangereuSi nu i-a pdlitguta?Drramareacea mai cumplit.vor ll ferdnengeiereti ferenddejdevorfi in ziuajudecdtii..€ pEngend.Vompricepe ce h copilse arataSislmantaceluiriu. cend vor fi mai mari vor azvarli in in perin(i. durerea pontru pamanteascl.'..qchiopi. a (aceasta celoropt stribuniciSi a celor'16strS-stribunici este o mogtenirea numaipanela al patrulea neam. lar Siaducmaredurere dsci vreti:singura scipa. mai zice ce tot omul vine pe lume cu un anumit 9i Stiinta numerde celulenervoase.in ce privegte mintea. Legea rtotputernica ce intoarce faptele oamenilor in bralele lo( o strigl "Fii Carteln fiecare veacde oameni.Dar ce-i atunci dupa fire? Numai9i numai zimislirea de prunci. incatacumvedemcam multeneghine in larina tceasta. nici Dumnezeu n-a avutce si zicd decataceasta: "Cineestenedrept.12).? celeSapte. de mici spre rele. mattoi ainelegiuiilor pdrinfitor. de la parinliicei mai apropiali. indrecirii.De la numerul acestuinumir.. careva trebuisd o rSbdem peni la seceris. ca lao ispravi a sa 9i se arataprinchinuirea ce o face copilului nevinovat. si se spurce $i mai reu. diavolul. p. lucritorii9ieconomii tainelor tu mai adormit. din neamin neam. vin curend 9i plata Mea este cu Mine. boala Clct. sauinclinarea dreceascia feradelegii.e adormirea sfejii mintii. numlrul de Qi pe pirintii celulenervoase careil aveau cendau chematcopilul in lume. Cesetoria esteo Taine d. atat cele bune cat 9i celerele(umdtatede la ceidoi pirinti. In coJoc.diavolul.aterni multe Sisdnatatea pentruvialaurmasilor. va fi fdre cinste. vor veni la aretaremai intai cele mai puternice. estedaremare. de$renallornu vor Stanta sveadesdvergire $i sdmanlaieiitd dinpatul nelegiuitse va stinge.cinee spurcal. Otrava giarderea beuturii. nearetate.11 . pierdeun numermai mic sau mai marede celule.tot mai multa neghina. a patrapartede la cei patrubunici.astfelincat copilulesteimbinarea celordoi parintiii a celorpatrubunici. 6). Firea tine la sanitate: de aceea.Unde?".din toateinclinirileacestora. Prinfaptelelui cele de desfranare. dace staise cercetezl (intel 4. intr-un chipnemaivizut-duDd cum merturise$te Dacecineva cheamdcopiila viatdin starea Stiinta.inse.sautocmirea dineunku. oumnezeu vor sfdrgi nepraznic.latd. Dar nu numaipatimadesfrendrii omoari griuncioarele pestemdsuri nervoase. insadince in ce maimici).nic . ASa girde urmagi nesfarsitul re facecevedem nenorociti: orbi.$i pentrucd peste toatefiradelegile atarni legile. si inteleage. Acum.e siguri este de a nu aiunge aici (€xistacale care n-areferedelegi: aceastaeste date de taina cununiei). fiindcd seminatorii. oriunde vine9iputerea rea. tuturor nervilor. Mare daremare in firea 9i omeneasci! Acestea suntfi|idelegile.Binecuvenlarea lui Dumnezeu nu s-a dat rertdelegibrf E a$a de greu de inteies?Dar zic unii: . cinestesfe. bietul copilaternd necazgreu. dar$iceilaiti inainta$l lsidau partea lorde zestre. cine nu vrea .

Legategticu femeie. li-au rastignit Dumnezeu Biseicl' aud deodaE in urechea infruntarea . aregroaznic ster$. pedepseste leremia 3.7.. .18. ciin veci va trei.19).5). intr-o zi. cunostinta legii (lez. Socotind Insi gi"reyolbceasurTor de fafd"(urgia vremuritorde atunci) leda 'Br. adice din casetorja cregtina. 1-6).(intel.n-aingaduit infrenarea desrvarqfta decetpentruvremurilede post Si rugdciune (l Cor 7. Darfiindrenduit se vrd Siseascult oamonilor. 3) aduce 9i umileste copilul de micajunge in cateuniiinclinirile bunealestribunilor Qi acegtia ziceDumnezeu: la deosebirea dintrebineSirru. . acestom nu va muri se pdzegteSi nu face nimicasemenea.trlilea yoastr6. Sfantul Sidemdrtudsirea rccotindcopiiimugurii cisatoriei.8). am aflat in careacum. sunt un Dumnezeu gelos. care pe gtiede Dumnezeu (Osea4. lui Dumnezeu.l' celuinedrcpt Dumnezeultdu. iar dodnta Duhului este viald 9i pace. E. ca Sicum nu sindllimea de Taini I er foloside ea. rugandu-ml celece suntin came (in curvie) pot se placelui Dumnezeu". iar oameni se-ii schimbe pu.velimui. Despre pecable "Dacd un copil care vezend toatecete a fecd htel seu. Jipsind Si bdtenutuisfatul (loan15. poftesc primejdie. le-aimplinit: de aceea va tef. ."Cecivointa luiDumnezeu aceagaesles.mai des pestecregtini. Sfanta lmpedesanie muceniciei. slujind Sfanb Liturghio. In intindere in pe parte. 5 .cerceland fireadurerilor. Taina din lui Dumnezeu.. carc pedepsescpe copii pentru vina perintilorce md urescpe Mine.Againcetcei ce I Singura 8ufemei. (Rom.7. poftesccele duhovniceiti. ascuns in fireafiecerui desfranarea pe qi incle$tend oameni lucrandu-le de zor ddrAmarEa s-a aritat in afaracu urgiemare. Aga se face Cineva opri prApidul pustliil? "FereMinenu putetifacenimid preotului ca.ci la sfinli€ (l fes. Ce de acum vremea scepare: s-ascuftat. cdciDumnezeu nu ne-achematIa necurdtie. rcaga-te de amarnicdi seteimdupetup.candgi noueni se parece pustiirii. Cecifata acestei lumi trece"(l Cot. CEcidac. . Cdci pacat. dorm liniqtili somnul de de bune credinF ce aceea cele trupest. .he datul acesta: estepentruoricine.casA gtb fiecarc dntre vo!se stepeneasce vasul s'u in cinstiregiin stintenie. nu in patimapoftelor. rendlgeneratie] de oameni.De aceea ru se supuneLegiilui Dumnezeu.sd fie ca Sicumnu ar avea. pentru ce fiul a fecd ceea ce este drept 9i legiuit 9i toate legile Mele le-a linut $t 17. De aceeamultii$i luaude la ei in$isisfat si se hfrane-ze desavargit in ce$torie. dinlaunftu tmpreunecu patimile9i cu poftele.caci pe vin pdcatelorgia care de urma lipsei de stat ajungand adesea 9i cd nici nu poate. Pacea a pentru toate tum6a bunestarca '}u rpentru Sfintelorlui Fi trupul. . lar de altd vremurilor Si vin rezboaieleSide unde ceftudledintre voi? Nu oare de aici: din noastre n-au mai pecat urmerit-o ca ca atare si o mdture afare 9i poftele voastrccare se lup6 in mAduhrcle voastre?' (lac.6).pene b al 3-lea Si al 4-lea neam 9i me mibstivescpene la al miileaneam. din inimilelor qi pAnanu vor s. mereudurerile Fiindcepofta cemii este vrejmegieimpotiva lui Dumnezeu. iar cei ce lin de duh.12. oamenii orbeceie in multimea negtiintei d a tipseide stat. Dezlegategtidefemeie.led/€t dace Vor sa mat vade paca dace ucideli cu Duhul pofteletrupului.4O).cum fac necredinciogii. intre soti] nu-i ldesfrAnarea pofta cdrnii este moafte. (ez. maide pe urme.. cei ce Me iubescAi pezescPoruncileMele"(1e9. 5 .. 4. Fiindcdto! cel oe Pemanl 20 2l .3-7\. cdtre 20. 5). (Rom.nu ceub desfacere. preotii adancime. 14-19.Domnul 3. fiiiluiDumnezeusunf. Pripedulpustiiriinu se va opripenenu ziceDomnul 26)..8.sd frea$acumse gdsegte. Cei ce sunt ei lui Hristos.Cec| "De unde zilelenoastre. 16-19\. se vdfeiti de desfrenae.. carenu cunoscpe Dumnezeu . 1\.care nu de bunlvoie Dar milostivirea pefiiioamenilof (Plang. 25 . vor scoateoamenii desfranarea care s-a intins ca o noapte pestt de osanda biegi oameni. cei ce cumpdreca gi qlm nla caseioriei din desfranare Pociinta9i ridicarea ar stdpetl fi cei ce se folosesc de lumea aceasta.14). pentru pdcateb peintilot sei. in "de In zileleacestea cese lucreazi lati catdecatinteleas. sporirea acumwemea s-ascurlal'. ". Pe vremeaSfantului ApostolPavelince sufla urgiemare.Eu.Nu suntemdatoi trupuluica "rvu te ruga de Mine ta te dau Pace. vieluitjpotivit trupului. auft manal de DuhulluiDumnezeu. velifii vii. nu cduta femeie. cu gand se fie gata oricendde pavelinst. 4 .."Ceice tinde trup. una cu durerea lor.

acolose nu mergeti. Cu necredinciolii nu e cu putinF viata curate. potfi biruiti de Dumnezeu !i inviatidin moartea in caretraiesc.Prin rebdarea chinuirii de la ei. pentruceice au luatpartela ele. ascultitor Drept 9i amintelespe urmi multelucrun. nuse poate de moarte. numaidac5 sotiiamendoi de copii. Numai dumnezeiasce. 9i p. gerperia feredelegilor se nu ingaduie ca oamenii grogila minte9i la obraz facepe oameni lubirea desfraneriiii Si nu intelegcinstea.darimpotrivindu-vi picatului. pustiirii ridica o stavild Altfel.a fost chemat 9i lisus la nunte. copiii nu stau bine! Limurit ca lucrurile Nu fera inteles . sd merturiseasci Hristoscu pretulvietii. 22 e) Vremea de slebiciune saude boali a unuiadin soti. lui Hristos. 9i vremea . sefaceprima sd/'(loan2. Vremiingiduite posturi. suntprintre morti cand afld despreDumnezeu 9i Si suflet.. 2). Vremile gi de tulburiri rdzboaieprecumqi oarecare 0 vremedupi acestea. Pena cand cinevae in afara credintei dreptmaritoare. rodirii suntinvoilila rostul ins.ii dau pe perinticu capulde toti peretii9i prin purteriblor rele le vor lua!ieide la iar la randullorindoit in obraz. si se inteleagl la petrecerea picatul.cat Sipicatutiiestelege. Ajutatile. ca toli. este ei de Taina. de si se pociiascd" (Fapte17. De laincetarea semnelorfemeii. Cei ce se dovedesc neroditori. Toati teamase fie de picat.torieilor. care este minteadesivarqitstepani pe patimi.De ce asa? Limuriri: O cas:torie cregtinenu e cu putintadecat intre cregtina convingi. freteascd. copiii. 2l . caci pe aceasta au avut-osi sfintii.nu se maiintampldi a) Crimede avort. lat6cu c€ randuiale sd fie sotiide un inteles.aceea. nici voudsA nu v5 fie teami.Dumnezeu veslette acum pe oameni. Fdri Hristos estemort. Urmand a$a. g) Vremeaoprite cu mare asprimeeste toati vremea precum sarcinii.iarsfatulmortilor ducela moarte. Binecuvanbte in privinla trupeascd. de Taina. cu ucenicii manune ce h nunt. 22estecapulbdrbatutui 24:1co. "Femeia sd se bame de behat cendHristos (Ffes. estedesfranare de rostulacesta.1. inceteazisidatoria cdsdtoriei. . dupe cinstea lar viatacuratea cesdtoriei. c) Firddelegeadesfrenirii: d) $ialtespurdciuni.cat 9i se nu se maiIace: numai zilele intre pentru chemarea copiilorsunt 2. chiardac.muguriices. De mo4ise n-avelifricdDe cei ce nu se tem de Dumnezeu. ce se intrecele7 Taine. Vremiopritesuntacestea: a) Celepatruposturimari. trebuie se strigcuvantul pretutindeni. azvarbcu coDite lor.dat cand capul luie pecatul tuie Si'Dunrnezeul stomacul" n-arece sfatdemantuire luade la densul. la inaltimea cAsetorieidin desfranare. iar luninumaidacaestevointa): duminica c) Sirbitorilegizilele asupra sarbdtorilor linclusiv .. b) Blestematiaferelii.3). in care nu cred. a chemarii de copii. 30). Necredinciosii in Dumnezeu nu potaveapartede Taina lui Dumnezeu. evitand [. alaptirii. aceasta: de copii-lar tot ce-iin afard este numairodirea l. alarma: ca o sunare de Scripturii Poruncii.Adici s.iar cand a Bisericii drept meritoare dupa invdtdtura pe vremeao va cere. 11. Hristos. 0.cica sa pricepem prin dupa cisetoriei tocmirea spre bine. rabdand toatede laei. totcefacee p. 3.ziuaDomnului Sisambatal: d) Vremeanecurdtiei.De aceea. ar fi aceasta o mucenicie neintrerupta. netemendu-se ndicarea peste stavileieste larridicarea intinde bietiioameni.inviedin mo(i Si incep Dociinta. vina la viatdcurata. Cicicate vremesuntnumaitrup. (miercuri b) Celetrei zile de post pe septamand 9i vineri.5.se pot rele din fire Si se nu mai fie date moltenire scoateinclinarile (sporiti)din neamin neamSisi chinuiascipe oameni.

a e/e.nu-i nu i-a fost cu Celuilalt. se mai Intelege de asemenea vor face revolutjj li de ce copiiiacegtia 9j vor sfar$icam prost. insd am vizut $i la depdrtarea pacatul insemnati amestecarii de sange copii de $icu s. apoi. se se mearga.cio lac cu inimecuratd' oiauinlj-adevercafemeie(Tobit8.Apoi. 2-3de maisus . osandind Sipe alliiimpreun. zdruncinata Dentru ceamaimarece poate deverste. ln stareaaceasta nu potichemadecatun bliat. avea inclinarispre lepre.se mai in€mpl. din pofta trupeascS. Maiagteapta nerviiqi nu mgiai visetulburatoare. pentruc: toate simlirilecetordoi Vremi opritechemeriicopiilorlaviate . m:car de patruori pe an_postule randuittocmai poftelortrupului.adicdla o varst.n-audus la capdtbun.se intelege astfel. ASacum pirintii n-au seamd de ziua Domnului. E oprile vremeapostuitor $i a seb^btilor. Nunta estemaimultdec6t aceasta. pentru ingeduit. l8r undeeste numaiatata. vietii in alteparte. Depdrtarea c) Ceipreadeosebiti (maxim 10). estechipal uniriisufletului cu DumnezeuDe aceea. cu spaimdde razboi.cei ce robescla patimi. de ce in randulde copiice se nascdupa rSzboaie.ndtatea totdeauna).cici altfelnumaiinmultesc apoisAintemeieze cu ei.ndrii. indr. mai e ltiut ci prunculce se nagte.iese Si apoatrupul.1 inainte de Hristos. Copiiichematiin$rbetori$i posturi. la carese priceape s.panace se maitinigtesc o8meni. a$a nicicopijjnu vor tineseama llnut de voiaDomnului Side sfatulpjrintilor E optilevremeanecurefiiel. C9lea De ce esteoprfteba6 vremeasarcinin Odati. din vremeacand au fost chematila via€.mancarea sufletuluigide caretrebure sI seapropie lot cre$tinul. intai ac€ea.pentrucei ce iau pade .numaicand cei doi soti sunt uniticu aufletulin Dumnezeu. ler la noiva aveaoncealteinclinare spreputrezirea de vtu. cu varsta din cei doitineri.nu pentru implinireapoftelormele.iau pe acea$e sorda mea.averea averea Datima s-a impreltiat.carenumai toateinctinatiile se arati. sunt mai mulli blieligimostenesc apuclturile rizboinice ateta(ilor ii zdruncinarea lor nervoasa.De aceeasunt gpd!!-dqb j jig jilglig: slabiide minte a) Nebunii. Altfel.cei ce cdlcauranduiala tceastaerauomoreti pentru cu pietre. pentrucarebucuros aifi ciutat tovaresia e) Cesatoriib tecutedupl sfatulsau silapdrintilotcaresocotesc toati lecomiei .rdzboaie. cA pruncul ce se zdmislea ln necuritenie. E optile vremeade tulburdd. nu se poateapropia de Dumnezeu. poateapuca puSciriei. care.trebuiese dovedeasce lucritoare.De intAi. de maisus)l I Binecuvantatieste numairodireade coDii(pct. Celuice crede posturile iieste cu putinF.ca si tinacumplna. Cinein vremea noastre maicrede aga.la evrei. Panela Cununia L veti aveaimpotrivd. ci inaintede cisetorie au o purtare. datoria aveatecioria Sifete9i biieti.fiindcein acestea li se zdruncine nervii9i au pomirespre varsare de sange. bautorii.ca unii ce vor fi mereuin rizboi cu ceilalti putin.Sidin grabata.Tobita zis cuventul:"Doamne. IuiDumnezeu g) Nuincepeti ce silitiTaina dsetoria cu pacatul. nu cici a$chia f) Cercetati ce purteriauavutpirintii. Sitoti sunt Bisericeasai.Intai e sufletutsi Dumnezeu Candpoartaomutgrijede suftet.Ce trece pesteace9tia fi ingrduiti este de 7 ani patimadesfr. au altepuderi dupi oarecare iardupi casltorie. saredeparte de butuc. Viduvii se aa care se rezbuna.se lleturi parintelui slab. dovedegte vdduve. li ceicubolilumelti.citii. agtepte putinte. vreme. fete. are in Dumnezeu Si duhovnic.Cesdtorja estenumaiaprindere detrupuri. ddinuiegte qiaduce ceatrupeasce Siunirea roadedupdDumnezeut copiicuratiSitregatori spreEl.vineura $i facevrajbd. pentruce nu maiare rost lcopilulnu maitrebuiechematta viatdcici el este |8te deja in pantece!]. ii tine putintd va fi nicipe urme. nestricatS. toli poarti in ei pdcatul pdrintesc. 7).de la 18la 20 de ani. oameni. (veriide gradul pane 4 ii ingeduie desange lagradulS b)Rudeniile aceasta.ca se poata primi Sfanta hpdrtiganie. in lege. tiindotara caldl. o varst5 mai merigoard. lpre stingerea CAti vreme omulnuiesedinpofte.iar pentru d)Varsta pe ce biieti spre25 de ani. calemerglicum trebuie 9iince ceva:trebuie pe cat e cu ca si se vadl.cei4 bunici. o stinge chiar. pravilabisericeasci. la credinta ajungd indreptarea dintoatepatimile Sise riulin cesitorij.

ca s: fim pe placut lglasul tui Dumnezeu iertare.lar cand se va na$te.lat. la varstacasatoriei patima la cartenlclnu malvorbesc' sporul Despre doaganebuntei sA se poataface pe la ciciincepe mintea. aceasta' pirintiiinvremea Sise roage unuitalhar sauapuceturile dragoste petreace cu si Taine.se va juca cu sorade-amireleli mlreasa. onaninst sauin altchippitima$gimuttficandfdridelegile ecelea. ostenitj-vd trupulse nu zburde care ajuti pe tot omutce zice ti nu uitatice este Dumnezeu 'Doamne ajutel". ^ .Ajunsiaici. faresd socoteasci numaldecAt sfatul cdsetoriel Doctoriidau chinuiascddac. Ca tot ce se dovedegte fera rost pentru Dumnezeu. impotrivire de aceasta intai pentrutotdeauna. ce s-a in mugurele cu deosebire intiperesc purtarile precumau fost 9i toate mare cheie a lucrurilor: va fi 9i luni ala noua celor in vremea mamei. l-au ajunsfaptelelui din tinerete: cu deosebire era curvar.titds5-ipnmeasca sjmanta.Stiticum e trebuietinutacurati ce inc. tulburi mngtiinla cd-ipicat. dupe voia lui Dumnezeu. Sisd dobendim sfat e binesi vd doriticopiide ta inceput. int. lneroditori]. cumstatildac{ sunteti roditorilCeice n-atifdcut-o inainte de cdsdtorie. delimijloacele de vandecare sunt din ce in ce mai bune. simlimintele penntii pe Daca sa seva naste.taiea! capcu el. ca nu crede. cu Sfintele se se impirtegeasca ce sa va na9le9l nu copilulul viata fl va aSa Siin de Dumnezeui ce nu asculti 9i umbla veli aveaO.ca pentruosteneala perintilor. picitoase. toataviata copiluluice mo. acestia cungscand ce n-aupotrivit timpurile.tenirea se va aceasta cu firadelegeadesfrenarii tocmirea i-autulburat intip. pe birbat. de cetrebuie fecioria nestricate sd o aibe feciorii numai fecioarele].Maiterziu. Si randuiala firiile-a intors.ebatj-tacum ce se marpoate face (drege).inaintede ctiDa candfemeiaar fi fost preg. o plemldit iata Deci. iar dacase ducela doctori.riti-ve cu Sfante impertiganie Sinuse poate nu rd se poata.lnt.bdrbatul nu o multume$te. foanegreuse tameduiesc..se maialesale mamei. la curviecu mana. e legal Darsi vrcmeaalepterii pentru de mami gide purtirileei Apoi. Dar aici re mal inlel€gecova Ga a ln m. timpulsarcin'i' ce le-auavutperintiiin inclinarile Prinurmare. Se poateintampta ca amandoisotii 36fie roditorr 9i totusiroadenu aduc. Toatepatimlle nrcidecum pe gitrup 9i suflet9i piezdndu-le pustiind a sufletului.rinti ncroditori (pct. incade la 7 ani. ce se va nagte' copilului vlata in toate vorfi conducitoare acelea purtdrile viitoare de de a ingriji Acume vremeacea maiscumpe unuislAnt inclindrile caciacumpotisemenaintr-iniii alecopilului. s:tileduciin spate. f Pi. dausfaturj cerca cualtulgiiatistricandu-se o cisetorie. precum insu9i a zis:'peneb almiilea pentru neam" ceice-Liubesc pe El. Sieamerturise$te satinempartea conltiintei lui Dumnezeu din om].ri intr-insulcu terie mare. li [nu Facetibine9i tinetiposturile.Ce se fie?pe unuldin soti. le tampeste aceasta pe om se ajunga lasd 14 ani. pe se se lume ce vor chema-o roadabolnavd aducvre-oroade.pana nu 9l ajungesl priceap.lntors.dulareleoamenllor' misure ce s-a in€rit desfranarea 26 gi puterealor de aperare acezut impotriva bolilorde tot felul. lar dace n-ati fecut aceasta9i ati ajuns aici plecalivaputeriimai mari$i petreceti pentrusuflet. daci n-afostbuna.nu poaterodicopilnou' in 3 pd(i gitoates' meargabine.cici .princaretrecein vremeaaceea. Side undeinceDitura ls toateacestea? Din pdcatele pe careatotputernicia tineretii. nu putereade slSbesc la 70 de ani.Un p6na ce nu v-atihodorogit de grijite vietiiSide atateap:cate.4-5 de maisus)I Intrebali medicul inainte de cdsdtorie. Cet ce pdtimesc amandoue apolsa se cdsdtoreasca sd se tamidutascd. de a tiei pricina. duoerele. iar dace nu i se dd de leac. llnerelea se r:zbune.din tinerele. ce nu-gipoateimpd4isangele celde pe cal6 altapentrusine$i a 3-a pentru o oartecu laptele.Oricedesfr6nare este o putrezireinceata (ca gunoiulcare arde) ce scurteazezilele 0amenrlor. ise lacescarbd de el. se milostivegte sprecopii gi-ibinecuvinteaz5 cudaruri.Fa slebitfrana gi repedeil trecefirea.pe urme curviein regule.patimicare ii vor gi de nuse vaintalni cu cineva nervoase de celule omorimilioane in va ajunge pe care si-i cunoasci boala. Luati aminte.Femera nu are agadarnicio descircare. sause va deda va cercala dobitoace.iar clzandin acestea. eceasta toti firea renduiala Dacasunt mai deaidecatingdduie pe sunt slabi9i nu-s de trai. Ddrinti.

ca oricepdcat.Luptalor intre bine9i reu.le daj povarecopiilor.. Chemim insa pe din nou lntre lisusla nunti. Alte lucruridestiut:Vedoamenii chinuindu-se. ca e chinuire el Si Si acesteaugureazicipdtareadiferitelor 9i pentru lui.Rezbunare" imboldurile de mame Sangele din afare asa Siputini catre cea rea. dspundr"(lnt. caci mai intotdeauna : dacAinsi are partede un sfatla vremea au razboaiele. de viatd. ceci cei ce se intretine. dupa sfatul perinlilor.nlti 9i urmirilecelemaigreleabiade acumvin. slintise-vorgi ce! c6 au invebFo.n-am nici un negtiind urmerib. Cdci.d. duce: cd se potstarnitabatranete iate unde ganduri b\ Blestemela ferelii de zdmislire. 2a .cendsa fie in starea na9tecopii. lmpotriva lui Dumnezeu. Doamne.Unii ca acegtta pamanu Si pementulnu se poatecurd. e asa de mare. A$ase rezbuna unleacputemic Simaripricinile c€ acesta.. poateajunge panala 12copiifara cusur. trebuie sa cClatoreasce in vialdcu foartemaregrijdSisa nu c. careajunge esteci stricaranduiala Eraumulte pentru De aceea fireapentru faptaaceasta. mesuri de r. cerecap unuicopilfar. chiarin vremearugaciunii careraspund cu un capltin gagaia-gata imbolndvirea nervilor interni ai sotiei.unorasDrebucurie nu trebuie sd indrdzneasce varstade 18.incat se tem se nu-si piard..copiiide la bitrSnetea pentru ci au moqtenit lipseSte vlagadinei gi duco viati chinuite. caretrebuia neroditoare. celuifari de sfatse stinge. nimic nou. dat la indemana inaintede fetelea gandila cdsdtorie tuturor.din neamin neam.'10). lar eiinci suntcopii. laratreiasuperare pentruurmasii vindeci.mintea. tpre Dumnezeu. sl fie o datorie. darmaiales copiii.20 de ani.(Numeri aftminteidecetcu sengele porunce.. ci (maicurandsau mai taziu) macinedragostea pogoari in luriea aceastalcopiiil. Nenorocirile chinuirii sate. Deundevinchtnurile acesteai pirinfii De la Se aflauintre dansii $i buniciicare suntintr-insut.care suntcu mult mai multedecetlnsiraiaici cuvent. iarlupii nu are nici o aperare.lipindu_se de Dumnezeu. se Si daca mai egti Si cu gregeli. lati-l.ce fireaparintelui de a facedreptate lpartea €t a mogtenit-o. ci vina. uniicare credeau in Dumnezeu in cel riu.Sfatul mare. pentru Dace nu este cinevaca s:-l ajutein vremealui de a) Cima de avoft estemaimaredecatcrimasimpla. se poateintamplasa fie biruit: parteacea bunede De aceea. acoloundenus-aflcut pocainti.printre care9i.6. lati de stomac de ce nu lemne maipoate mergeMn e bine nicidecum sdAi Sinu Sidurerile boli care greu se mai li daicopilulincasanecredinciosutui. ASase intampli cA neamul Pastorul isipaze9te nu oile. incat nu mai ridica dejos Mantuirea sotia se afle rebdand lale. lorstrigd lacer.ti de sengeb versat. de la poate la h desfranare. apdra. cd se faceimpot. 35.t9i "ajutd girolulacesta.. deosebiti ca varste.intre a credein Dumnezeu gi a nu crede. ajuti-nese facemvoiaTal Amin. maivedebinele.. lns..cu soti prea pravila cea sfen6.dacavialata esteo cheltuire Totuqi. bund].inclht spre f Urmandgfaturile de mai sua. vin in vremeanoastrepeste sotigi ducela ura.e. desevarsit dinauntrulfemeii.. yor gti ce se sl se fereascide sarcina. iar pe desfranatii vajudecaDumnezeu.gidemaibunenddejde parintilor]suntmai ageri lcopiidintineretea parci le perinlilor suntmaistin$i. !d dea in deznedejde poate de (femeia) nici un brat de mantuire. suntceicescapi de ea. toata supdrarea rirunchi aceasta.altoraspre superaremarc.Tot ce este senAtos in Darintt inclin. S'e Sialliicarecredeau mo9tenegte atat inclinareade a crede in Dumnezeucet si lnclinarea de a nu crede. Cunoaste decj.iva gidetata.6 de maisus)I potrivnice. iiface pe acegtia Pentru necredinciosi. cumpdni. de multeori.Ceice au pezit cu slintenie gresital perinlilor de a se cisatori cat mai repede. care nu are de lepedatpe nimeni. 33). neindrumate o zestreslibite.. "Sd nu sputcati trebuiesd o biruie. Ea ii gesesc c) Nu apera$desfranarea. iar tot ce-i pdcetossau bolnav. intreoameni.. pemantulpecare avetisdttdili: cAsengelespurce necredincios. nu aiunqeti la necazurilede lncepetorul rautatii: iar in copilse bat cap in cap acesteinclinAri mai ios (pct.poala alba" fleucoreea]. cirora le va venivremea pringreutitileSiosteneala de a-i crelte. celuice l-a versaf'.

5) Nepotrivirea de varsti. cd 9i-a s-a fdcutcu o lucrare a diavolulur. pe trupul au intrat intr-ocasi nouecu o pecete drdceascS gi pe sufletul lor gapentrucd nu s-aumdrtunsit. nervii. Suntpirinti care-li miriti fetelela 14-16 ani. spremoarte nu pedepseste rea. candvd miritatifetelesauvi insurati feciorii.cumintiti-vd panntilor cu sfaturile. Aceastadin cauzanepotrivirii de varst:. ca gi averea.DarSi asta de li s-a intemplattol le di prilej deoarece sd o socoteasce. doara spatele.casa aceea nu tine ci se spargegi in acestecazuripi.["Cuparallzia greqitd fecutsocoteala nesituiide avere.Despredurerile oumenilor .intii trebuiese recunoasca ce au dat un sfat prost. 9i dracului se degarte se tie post.ori nu vrem. s-a zAmislitcopilul.19anifatalorestevaduve Qiincdcu copil.Cuve din 22 febL sfesnical Duhului cu totulaltceva: nul 1942.Fugitide berbali cand sunt smetiti de biuture ca de foc. O asemenea cisitorie nu tine. 9i de randuielile care sunt poruncile lui Dumnezeu.Men. Esteun primpicat. 9i-au si nerebdatori. caci ce poateface o fat: aQa tanarain fata unuivlajgan. Toate iQiau izvorul In picate. Neaperat. De vei md. uneiotrdvl aJutorul mistuie tot cu grrsimealesteo otrava si se pe toti pedepsegte Dumnezeu careestetierea. afli ce aificut gre$eli.dci acegtia Si-au (parclizia pot lucra alerga9i d dacd postesc nr mai zacand al statulviclean Ei au crezut se poatemogteni!). 6l Din negrtade sufleta celordin casa.iarla 18. 30 . Trupulse umplede otravuri. ASa trupul care mancat toatd vlaga.Aceastd diferente marede varsta esteun oecatinaintea lurDumnezeu $i din cauzaaceasta. care o trimiteDumnezeu.cacipricinile Dumnezeu pecatele noastreDeci necazurile sunt Dumnezeu carenetrimite Necazurile via(e. s. de Sfentaimpdrtiganie Bisericii.pocania este De aceea ori vrem. vinevrajba in case.dace: l) Cesetoria s-a inceputcu st6ngul. 3) Dincurvii nemArturisite. si-i infranat pentru nu ci Toateacestea.din negrija de spovedanie. Vrajba in casevinedinpecate. Ceci Dumnezeu de-a cumpeniqi a-9i recunoaqte cdcitrupulnu c| spreintoarcere. cu suntmilaluiDumnezeu cetevafelurlde pecate.ca astfel Acumse vi dezvelesc voastre.cdsitorialor va sfar9icu vrajbi 9i cu spargerea caseiaceleia. acel pecatare si le spargi casa. au scos ta Sfintii pliteste nimiccenddin el scotiaverea Sfant. care daca nu se pizesc. Betegugurile trupul: Dintrei pricini se imbolnaveqte Carnea[9i 't.pe Lucrulcare ne arde pe toti este poceinla . Brancovea pentruci fie mamasautatanu a fosttreazcdnd 2. bine si ne poceimde buni voie. pdzesc pe ale diavolului gi nu pot si aibi linigte ll trupului l. 9i atunciincepe SjlllgsLilelg.sd nu asteptim sa ne trimiti pentru pociintapran necazuri de tot felul. Astfel. careestecel careface acestlucrrt pannte 4) Lecomia de averea unur candSi-a meritat fatasau pentru cdsitorjt feciorul. pentruci trec mesuracuvenite iuli galele. 9r 9i-a ll. ia aminte toti harnicii De aceea iubirii de avere. dacaprteqtinecazuriin not. om in toatdfirea. Vrajbain casi pricinile pentru Ascultati careau vrajbi qi ce si facaca sa nule maiaibi.cute inainte saudupi cisatorie. durerile sd pricepeti poftele (puterile). Estetocmaicabogatulcare saricegte. muftealergatura steala pat tot restulvietii. milade la Dumnezeu gre$eala. f. De aceeatoli trebuie sa intrela cumintenie Si se se legiuiascd dacdsunta$a.'devin sldbssc spinarea.itafata ta numal pentruavere. tocmaipentruci n-auomoretpe diavolul. adacicu desfranarea.Prin urmare. ca nu cumvadup. 2) Sotiitriiesc in casitorienelegitima sau feri cununie bisericeascd. Dinnastere. din liosaoostului. pecaretotiil plitesccuvrajba.

va veni9l aceavreme venivremea pagube sa ca la ochii celce se ufteb agoniseala 3) $i maiare pieritoare.mantul din carenu estealvostru. picateletrecaiasupra cacisAgtiti. pementulur pecare-l calci Siasupravitelor. Dumnezeu 2l Lucreazd Duminica. gidacevei lucra.rbetori. se inmulte$te'in de care cei poste9te. iar femeia in durerimarisd nascd" O gre|eald a noastreaten. Serpii 9i 7) Apasi b/esfeme/e perintilorsaua alluia asupracaseitale !i asupra ta 8l Omorui sau sinuc.de zilelepostului de miercuri.ba leng. a dat Dumnezeu spreTat. de El se ne lipiminima. sau.otirea lul Dumnezeu asuprata.De ce pot lucraacesteputeri?Pentruca tu n-arocrotirea luj Dumnezeu. ba in gunoi.degiia-imuncit nu te veiputea folosi. asupraintregii aven 5) Cinevase tine de vnil asuprafa. Pentru altc€va iui de lucruri di.. Cineva lucreazd cu diavolulasupra ta Srasupravitelortale9i atuncitu tanjesti 9i viteletale. Deacestibani. Pentruce? Pentruci nu te mlrturiseSti.dd-iputind apesfintit.fd sfegtanie.. Lepddarea pacat copiiloreste strigdtorla cer 9) Stepanii au pdcatenemerturisite din tineretesau mai De urmaSinu le-auispdgit.De oe care ne-odi Dumnezeu. sanutStatio brazdd p. Fiecare Duminicii. aceeanu-ti lipi inimata nici de propriiEi copii. te Plinde carnemufie9i nu candmdnance umplide manieqi astfeligi sarin cap uniila altii. $i ca si nu mai curete$te-titrupul pune-ti Eu prinpost. isi are socoteala lguvemul] si ceriapi cu biletlDa.ci ca sa ti-oindrepti esteplata t iubim. fiere.de-i peste petimidurere misur. din man: pitimage.in curtea tu. Dar se mai poatese ai asupracu(ii gi alte pacate. cap.Spini 9i pilamiddsAdeaqi pran iti caitigi painea.cufaina.sd .. blesteme saunedreptale.vei ca se lucrezi nicitie nu iti esteing5duit prerde ci 9i ceeace al nu numaiceeace ai lucratdumlnica de sfatulnimenui S: nu ascultati lucrat in cursulseptamanii. Darsotiicum sotilor. tu insd ai un suflet. o cruce in curteSiroage-te lui Dumnezeu sa te ocroteasci. lucraduhurilerele.iJeli ficute in curteata. cicigiasupraloratarnigiapasapacatele.ASa. 6) irai potiaveanecazuri in carestai 9i dincauzdca. candsuntlegiuiti? desfraneaz: de vineri. vorba de cinstirea cend este [guvernului] Ceci va lui.ferd post Cei ce se umplude meniesunt 7) Din petrecerea plini atunc corpul omului. Cenda fostizgonit Adamdin Rai. Poateca ai cumparat aceasti curtecu bani muncali intr-ovremecand poatetraiaiin desfranare. fiere fiind. ce nu-idestulsd le spuisubpatrafir. tot. iar tu n-ai oc.pentruo pentruo bucata de lemnce nu e la vorbacat de neinsemnati.Nu mai CA NERANDUIALA DUI\TNEZEU nrci o randuiala BATE 9l lin SA SE FACARANDUIALA. o altoaie.pestevite voastre Sl pestetot lucrulmainilor 1l . ii sarein capceluilalt. lll. cacida seimplinegte n-a lucratDuminica Dac. trebure si le gi ispi$estide bunavoie. loculei.gi-alipitinima cu gunoiul nu ca sd ti-olmpotmolesti inima.De aceeavinebataia lui Dumnezeu asupra peste voastrS. de cAnd ia-imuncitgite paniin panzele urmiregte Dumnezeu albe.ce esteSi mai des. copiibp^dafi Si lngropatiici-colo. 9i de s. pentruce tii in san Dumnezeu lasi sd te mu$te.cAci. in agonisealavoastri pentrucareDumnezeu trimitepocania 9i acumiatepricinile avutului nostru.din mana carea furatsaude la unulcare a curvit. pe camp.Pe el s5lumii. O alta durere: paguba in curte. S: luatiseama.l cel din ceruri. cinetevamangaia? in celeiubite Ai cumperat din manerca.cecineaseminate fatd de cea datd de lume. Deaceea marinainte de a o amesteca cu aletale.Dumnezeu a blestemat pdmantul: sudoarea fete. poat. sau pe pemantulpe care-l lucrezj apeseiuremnb. 8) $i o ultimapricini estedesfrenarea maitin seama cici nu ASabine. asupra dfticuievifele 1) Uniidinstepani !i atuncisi nu se miredacai Dumnezeu dupl cuvantullui cuvantul.cdciaduce moarte.

pavel).Toate princatetrecemama. D. . . Deabia agtept si termin odati cuproblemeie gifemeie. Dintreifamilii. De aceeamulti sarcinii aluneca copiisenascmortisaumordetinerisaudacdtreiesc pe eiincd pentru pecetea in curvie. Cand va cregte Sr (CaietdPednbluiPetru Vanvulescu. Duminica sirbitorile de pestean 9i posturile intregi Toticopiiicare rezultd. l5 34 . Astfel. aveau cate16copii.fie rele. oancontact. Si afundim la botez coDiii. necredinciogi 9i desfranati. douadivo4eazd.Dacanu poti vorbicu copiidespreDumnezeu. bune.se nasteun copilca va fi sleb.\ Sfatu ri gi indemnuri ale Pdrintele Arsenie datela BisericaDrdgdnescu I Vialade familie]: In timpulsarcinii.nog.ii plange veti vedeaplang6nd veti voi veti ispdli a9a 9i 9i Si p:catulin careFatizdmislit. Tineriisise mutede la batr. 3) in vremea nu te-aipezitde bdrbat. dardinc6nd ln cand. nu-id: pacela copilinvremea sarcinii.e sotiisa se impreuneze.u cd a facutpeom. . panala curdtenie qi agase 2) Mamele nu s-aupSzit deplind nasccopiiplinide bube9i potmui. fie cu amendoui lati cum vei avea pocania de la Dumnezeu cu propriul teu rod.daci nu leati fi fecutnicinu v-arfi durut. suntneascultetori. lntrebati-vicugetul$i vd va spunece este ingaduit.curea.trebu. 78-81mss.lobagii 9jerauslugir Ceicare opresccopiide la credinta suntosanditi mai riu ca sinucigaSii. 9i dacdin vremea aceea tataa maifost9i beat. . Desigurcd vi doare.Copiiinefecuti stricape ceifecuti.niicare le strica casa. neascultitori.se intiperesc in copil. fie cu truoul. VinErea. Pantalonii lafemei-muh maigrav calipGa debasma larugecjune Pe cernecununati sd nu-iimpartigeqtr. . Copii inddrdtnici.lV. fie cu mintea. Siprunci. in afarade posturi (luata Femeia dinbdrbat) arenevoie de completare endocrine. ce s-aintiperit curveascd din pantecele mameilor (a$aspuneSfantaScnpturd). ca si nu cadeti in astfelde gre$eli. Nusuntem dinmaimut.Dac. copilulva avea precocitate sexuald.Decatcancer mai binecopii Copii nesculinumaidupd distractii au ie€itrai. de la berbat. TotipAnntii luatiaminte. vorbeqte cu Dumnezeu desDre ei. rar. Abstinenla sexuald ddvigoare.. candva va venirandul. pricini: Copiii inddratnicivin dinurmStoarele 1) Pirintiinu au p:zit nicioda€postul !i nu s-aupututinfrena poftele la de trupeitiQi aga au cdlcatzileleSi timpurile neingiduitecare sunt: IVIie. pentruca niciperintii lornuau ascultat de poruncile lurDumnezeu de a przizilele sfinlite. . Sidestrabeliri . fie mare. ceilalti de asemenea. Picatelese inregistreazi in codulgenetic alfiecdruia.Cis:toria-i pentrumantuire nu pentrupleceri. Dincauzaavorturilor ne vor "st. (Sf.pdni"tiganii. lnd. toateiivor rdsdriincah-.in vremeacelor9 lunide sarcine. dinbe barbat pentru careSilui Dumnezeu fa pinn r. mama sa nu stea in fum gi sd nu ia meorcamente. .r:tnici. darmergem cu pagi repezi spreea. . fiti cu mare bagare de seamd.

destat(sau carenusesupune luiDumnezeu. Cei bolnavi sa tind regimu' boliiin loc de post.I-am rugatpentru apuseni acoloSimia aretatce fac.. 1-4 mss. Vindem yoga.zitor Si ne fenmde yoga(nojcreQtinii nu avemnevoie).) 9i Statul]: I Biserica Nuj totcereti moartea luiCeausescu c5cicarevinvorfi mairii. A9adarin numele lui Hristos vi rugim ca StcumDumnezeu v(ll Corinteni ar rugaprinnoi:impaca!-vd cu Dumnezeu 5. magie. Bitranetea-i un cavouajutdtor. lsaia139. goaptediavoleqti: Citili Bibliacum vd taie capulcd 9i noi o gtim pe dinafard Si sfintiin fantezieve vom face. geD. Se-mi tindDumnezeu credinta de copil.Boli gi necazuri. 3. l6 lcoanapictatede ParinteleArseniein bisericaDdganescu l7 . deosebirile Srortodocsi Cel cu un talantdin SfantaEvanghelie are numaibotezul $i talantul lui i se va da celorfera botez. Parintele in chipulseracului Arsenie s-aintalnit cu lisusingarA careplengea. ldaimute rugaciune c. Pe regeleMihai Pirintele Arseniel-a sfdtuitse plece cal in taregiciiiom credincios omoari. Cruce. lerusalimul dinnornu celdinlsrael. Nuva putea aveaomulpacepe pimantde nuva aveapacecu (l Tesalonicienr Dumnezeu! 5.. 55. dar cu fapte. 20). Biserica m-a adus pe mine Rugdciunile Brancoveni $i jertfa Sfintilor Dentru tara acestaa noastrd. lntrecatolici nu suntesentiale. N-aisi gise$ti SfinteMoaste maisfinteca Sf.1'l). (Caietd PerinteluiPetru Vanvulescu: p. teozofie. Luca21.. plamenii Fumatul sl6beQte nu numai ci 9imrntea omuluiincet credinta nu o maiveziatatde curat. qim-adusDumnezeu l\. PriaD. cultulluisatan: eu suntwotan. lvlamona. spiritism. Uneistipaniri (9islulitoriiei) nu trebuie sA I se supuna niciSf. Credinlal: Si nu cartimla necazuri.Azis c. Dreapta socotealA-i maimareca postul Nu ispitiSfintele Taine. va revenic6ndva Ungurii vor maa multdecatArdealul.tre Sf inger P.

ed. dar Si pentruc.oric6til loveavrdjma$ul cu ispita pe prin durerii. s. Filoc€lia. miluieste-md . princelece I le-afagdduitin pustie. Aicistatainapentrucareporuncile lui Dumnezeu bat numele lui Dumnezeu. a f:cut restabilirea firiiomenegti.30 vremi cand il prigonegte sabia. s-a streduitpe urme.ca tot cel ce credeintrlnsul.Despreiubire (extrasedin "C. Sene nou6.S-astreduit lubirea gi sabia lui Dumnezeulucreaza neintrerupt 9i in chip omenesc.285 milostivire.de vremece dragostea noastrd cetreDumnezeu inc6 n-a ars Si ata aceea.4.1g47.Aceasti biruinti a lui lisus.Despretegeaduhovnrceasci.lt.maiadevarat pentru vorbind.OmulDumnezeu ii va $i. lisus.cu ajutorul nelegiuililor iudei. i-o intoarce de Dumnezeu. ispiti pe carea -ispita. ed.te Fitocatia. a ) lubireade Dumnezeu gi iubireade oameni Tot razboiulpotrivnicului acestaa fost: ca sA-Lfacd pe Domnul sa calcedragosteacatre Dumnezeu ca Tati.prinomulin carese !ineaascuns. numaifiindcaoamenii precum gi insi9i are vremile milostivirea. ascundein poruncile Sale. salec6ndii strilucegte Cuvant ascetic.cat.p.ci si aibdviati ve9nici" (ln. tatelrautatii in acestscop. Om nou sena$te.parjolde $idragostea (U|.. Cici iata: Dumnezeuse pe lisuse Hristoase.'(Sf. a vestitinviereaSi a dat mantuirea in dar(Efes€ni2.p29-31) laei . 8). Prinurmare. p.1. a venit oranduire dumnezeiascd 9i asupra trupului Domnului. .jbite pecatului.dupe cum nb asiguri SfintiiMarcu pecetosul' mine.p.1. 10)Si pe aceeagi ucenrc cale. Corinteni fieristignit pe cruce ca un fecatorde rele. D.249Si ed. a deschis lmperitia lui Dumnezeu.dupi ce-L va inghiticu Eeama c6. dobAndind biruinta pentru intre deodatd oameni: fiecare. pentru cineumbli dupaea. dupe indem narea Pavel: Sfa ntu I ui . toataLegeaSi Proorocii (Matei 22.saucu uracea maimare.pp 8-9). are draceascaputeres5 desfacepe om de dragostea lui Dumnezeu spreplacerea a oricealtceva afare Si s. "Neintrerupt vdrugaf'.ca sd vie rardQi la stareade lubirea de Dumnezeu de oameniincareaterni Siiubirea p.rarea imper4iet' 9.Sibiu. "Gendirea'. minunatrdzboi! in loc de ura lisusarataiubirea 9i rapunepe prinbunatate. putintd de fapta uciga$e a nu e cu decatin ca porunci.1942 p 247) $i [Iaxim intreolaltd de o. 3 1-32 38 l9 prin In societatea omeneascilisus l-a batutpe potrivnic pnntr-in9ii iubirea de oameni. in persoana lui lisus. tot prindurere.sa nu piard.t69 [rArtu riSitorul(Sf lilaxim M5tturisircrut. vot2. Rugeciunea neincetate fericitului a nume: pe vrijmasul. E mai mare iubireaaceastadecet iubirea carea creatlumea. Sibiu. a primitcununainvieriipentrunoi. dupi ce a venit in lume.193) p.Neputend porunca iubiriideDumnezeu. cand are cine le trai. prinaceasta se vedealimpede ci lisuse Dumnezeu Minunea aduniriiputerilor sufletului [mintea li inima]. vol. 3. Capr. nu dupd cum asta deplinaimpotriva diavolului.Doamne. esteiubire(1 loan4. Dedataaceasta ridicS.Maxim [Iadunsirorut.29 vrejmagur s.33 a iubitDumnezeu lumeaincat9rpe singurul SauFiu . nr. Ascetul (St MarcuAscetul. 16). dacamaiaveminimaprins..l . rdstrgnind 'omul" poftd.sd-Lfaci si calceporuncaiubiriide oameni O.p. Sibiu. sunt amestecati. Peacestea SiDumnezeu doui ni te-adat invr. iitrebuie. CaciStie vr4maguld decereapemanteascS. ei. Sibiu1947.-L facl pe Domnulse calce .Nu-$idedea Satana pe cruce..vol 2. biruilo. stapenitorul lumiiacesteia incl ne maitine tegati in imp:ra$alui.) s. de ceva de pe pimant. 8). peni h moarte. urme de tot. Fiul lui Dumnezeu. implinindu-le lisusca nimenialtul. Fitocatia.vot. Cerin inimile oamenilor.l. stivilareie dragosteise se nastepe pemant.pentruporuncaiubiriiSi. p.rabdand a6tea relede 6-7l1998. rdului asupra fratelui Seu(lratei28.va aflacd princrucea inghitit pe Dumnezeu.var$egte minunea uniriiindragosle a celorinvrajbite 1946. .cand brruinta vegnicd pe careo va da omului.. ed. gnostice. fiecare AstfelAdamCel nou a innoitpe cel vechi.din neputinti'(2 13.A9a L-adat. 37-40). Hristos pe lnvia dreptii ceidinVechiul Testament.dandu-sitrupul ca. Nu-9iputeada seamavicleanul de TainaCrucir care ii va rupeceledinleuntru. f.

Toate conflictele vietiise dezleagd. atunciconltiinta vegniciei e un dat imediatal existenlei.tulfiziologic aldeosebirii brrbaffemeie. vegnic (preocupatd) atrase (Fac. prietenacopiilor. fiptura creat care-Lcunoagte Si Sitoati de Tat: e str.tura de Dumnezeu Caracterul agresiv al masculului tadetoatecelesfinte.Asadar.a$aca evreiide odinioara si Caturcride ddunizt inteleptul Sotomon avea o mie de femel. inclinat maimultspretiranie. putemic. desevargita leDidarede sineetotunacu smerenia.44) pe in iubirea mai mult ca tine insutiiubirea de vr4ma$i jertf5 pentru (ln.s-ar rSsfrange !r in nci obarsia noastrA divina.nu e aftutdecet aventun. mullime deinsusiri dumnezeieiti. renunlarea se egaleaze 9i in puritate.. 19). . B.Cu iubirea adeverat. frecare invat. De Bngdconfiguratia vigorit anatomice. decat sDre bunetate.. p.mai mult sensibil: decat presimteprin Intelectuali. mai mult primitoare decatcreatoare.inharnu prinnaturd. primrnd cu bucuria acestui rosttoateimpotrivirile ce ni se $i absurditetile ln€mplain fiecarezi. hormonul feminin. influenteazi spiritut: intr-unfel al b. Si dominatie ii. toatecontradicliile se gtiinF impaci. (Caietdperintetui toan Fercal inregistrat pe bande de magnetofon.lubireae insugirea lui Dumnezeu.Men Brencoveanu. Astfelbirbatutdobendeste. iar candse aprind la menie. e caleacea mai scurtagi mai presusde orice cale. 13). cdiledesdvergirii leuntrice nu potimergedecatsperend.fol rcstulliziologrc al blrbatulu . dupd Scriptura.rii de sineo avemde la"Cel ce in chipullui Dumnezeu fiind.giincA fecendu-Se moadepe cruce"(Fil.'19. putini p. piereniciodata. Adevtratareski$tea omulurstd in faptulci nu iube$te deplin. larcu a@asta s-adelinit desevar$irea Atuncicand peSf. 6-8). Cu altiie activ.in iubirea ca oameni Pan. Bucuria Siactiune iidurerea pldcerea se contopesc in frumusele. Siintr-alt alfemeii.204 treiaa iubiriifoarte alung.ca de alllel al intreguturegn anima!. Omul gandegte cu toate 0rganele sale. lubirea n-are nicjspatiul.3. chipul asemenarea fiilor cu am avea9i nol 9i p.a luat chip de rob. iubire searmonizeaza.lsacSirul"ce oarecineintreba e deadvettiea?" 40 prin urmare.314 nostrulmpdratia Cerurilo. tot a9aca luminalntr-o flacard. nicilui Dumnezeu nu vor se se supune.ii pestreaza totugiinsuliritecopiliriei:voce subtjre. Mintea eie inima. nu prinjudece. cu arSt avemde-afacecu un caracter maiagresiv.. nu marginile omului. mai curandspre brutalitate. E inclinat:maibucuros lpre suferinte decatspre asuprire 9i supunere. se observ: ca o noti comund9i in firea animale.cupima intampbteincale.In iubirea aproapelui ca pe tineinsuti (Mt. prin trup. 15. lnstinct.Cendviata omuluiiese teaferadin raticirile eului gi igi gdsegtein suflet unitateasa cu Dumnezeu. fAcendu-Se asemeneaoamenilor9i la inati$are desdvergindu-Se ca un om S-asmerl pe Slneascultdtot pandh moade. pare lvlise ci tot aici kebuiecautat9t suportultrufiei. Foliculina. spreberbat Decr. la mesuraiubiriide vrejma$i sunt datorisa ajungatoti pe cendla varstaa cregtinii careau de gandsd se manturasca.gesim o mare dFonanta. in trei varstese vede: (Mt.iO). nicitimpul. pe Cel ve$ntc.rbatului. Poatede aiciisi are obargia faptutca. puterile mintiise doveclesc creatoare. 2.ci S-a golit pe Sine. e incatstrdbate dincolo de mormant 9i ajungepe cel iubit. lnse Fau plitit femeilebine.ti. in primul rand n-am fi a$a de mirginiti intr-o mullimede privinle. Tatdl. Si strdbate lumea vazuti nevezute.bdtutade iubire.Dragostea in Duhullui Hristos.5. areo actiune cu totuldiferita_ Astfel..strdpunge iadulcare nu-ipoatestaimpotrive prin care a cerul. lubirea trupeasce Hormonii. lnfdtisare de copil. nu a tinut ca la o prade b egalitatea Sa cu Dumnezeu. printr-insa aveminleuntrul p.pe leng5 configuratia anatomic:.turacea clip6vesteste desivar$ite a bpdd. dac6am socotinumai cap. nugdsesc cuvant maiexpresiv cainjur.Daci am steruicum trebuiein iubireaaceastafer6 margini.178 lubirea inclina libertatea ca pe o cumpand. mai atesberbatij. .spredesavarsire ('1Cor '12.rbatule poligam dinfire. 3l). gi sentimentul vtrilttatsaie Intelectualitatea biruieasuprasensibilitdtii. fel.propriedestinului de mame.oe Sfentul rispunde:"O prepastiede smerenie!". decet spre supunere.ca l-au smintitla minte. Cu cet notelediferentiale sunl mataccentuate.incats-a .

lisusaveanevoie de odihnd.Dreptaceea. ucenicji au ttcut.242-244 ii cu trebuinta.totitinerii de infrenare.milostivirea' satanei.cu fecioria l\rinunea e Sicu .De voiestecinevasd fie cel din6L se fie cet mai de pe urme h toti 9i sluga tuturof'.. iat6.) 9i le-azis: .gezAnd. ce skavezii ar fi ei in ochiilui 42 . lepidat de Dumnezeu Tot rostul gi configuratiafemeii e matemitatea. Mare.dispuse randuial:morale ierarhic iar nu s6-9iface de cap. gicredinte.9i bdieti putinta p. luand un copilag ln brate.SJ loan Cafi deAL Impdrdlia copiilor Copiii odihnesc omul.nu Ai corespunde cu ce vrea altul. gi spirituali. pe altetemda celoromenegti. trebuie pdziu gifete.pe Mine Md prime$te gi pe Celce Ma tnmtspe Mine". Siinsfintenie poligamic lntreinstinctul instinctul maternitdtii e un Si pricine adevdrat conflict biologic de tragedii. bog61ie. nu e cuprinsiin scoartele "Lumea" ci4ii ceregti. pe unut 'Cie dn acegtiain numele Meu. alta surprize.3-4). canda preczat curajul mantuirii(o aseminare Siriscurile cu lisusneap. Semnci au vorbitdin ale lui Satan. Organismul intreggiindeosebi nervos sistemul se dezvolta genezicibinedatorite insi numai subo cenzura Sihormonilor panala cisitoria legali. Chiar eisunto refacere Qiretac a omului gingSgieSifrumusete.impotriva moralei. nu poatefi dec. cand.$ide latoli.Chiar q mantuirea ei e conditionata de nagterea de fii ..(3 Regi11. pliteasci cu capul sauei.. Impdrdfia copiilor lNattereo de mo$eniro afos. o concluzie a uceniciei). cet mti penfiu pie lerca marc mAngAierc nemuririi . daraceasta trufie este. ceeace de multeori au s. Deaceea. o mrcrme omeneasci_ ln drumspreCapernaum.t omulsmerit. Dupi at6tea ii dela ataia. Oameniiajung mariprinvitejii. Eirezumd: puritate. fire9i minte.Cuvantul ar puteafi lirgt: dad mamelear prmrcopiir in numele Domnului. uceniciise intreei careofi DriDeau maimare?CineStie dacePetrua maiavutvreopretentie. in numele dragostetde oamenr. n-a izbevit btnepe Petrude . nevrnovdtie pe lisusL-auodihnit Chiar copiiiCeimariit amiraumereu. impotriva spiritulul cu totulanarhic. putere..dacestiruie cu (1Tim.te-azis: prime$te $i.15) depline intelepciunein in iubire credintd.gicueasperiilumea. undelisus abiatamaduise unorb.li s-audat oamenilor normele divine ca se treiasciintr-oranduiala dup. ala eqttmareinaintea lumiisau asupralumii. Ce vrea unul. chiarintelepciune.Acelase stramutase dinPetruin ceilalti. CandiI intrebatlisusdesprece vorbeauintre ei pe cale. insa.inaintea lui Dumnezeu..sauurmasii lor. Deci. Nu €lise binedin necredincioasa Betsaid.triind impotriva firii. (9ide ceteori i-achemat l-achemat sd-9i vini in fire!.2.rat necesara. dar in schimb se scriecu un paharde ao6 dat unui drumet. s5 fie curati.

28 mss) marc". numaidac6 ai o inrmi curatede copil. llsusfericegte unsens. pentruatatiaani.(CaietulPerinteluiPetru Vanvulescu. inseamna rd alungipe lisus din tine.Copiiailau ca explicarea un Tat.ce departene tinemde ei! (F. Preferati s5fiti copii9ivetififii ai lui Dumnezeu. ins: ci indiferent pe Oumnezeu este tatel sufletului educatia 9i cele ce lucreaza dinafara.candcopir de a veni la lisus. credintei in giiinlr.o pierdem Sfintiisunt nrgteman copii.lalt Eram late de ce copiiisunt in Adevar.impotriva Lui. 8-9 mss\ cum este dirta€ educatiacopiilor. inchinarea indiferentismul saunecredintra Rar cend este al$el. ce a urmatindata dupi aceaste lemurire.pe cend inteleptii.eu m-amdataltuia.cum se nu se superelmp. Cu toate acestea.Dumnezeu este mal realinlmpdrdtia copiilotdec6t intr-un tratat de mecanrce cereasca pe Dumnezeu Sicopiiiau inrudirea carenoi.cei mari. 60 de ani pimante$ti s. vazand aceasla s-a supdral gale-a zis: "Ldsa-ficopii sA vine Ia Mine 9i nu-i optit| .L-amscosdin noi."Mai grumaz piatri bineSi-ar fi legatde o de moara9is-arfi aruncat in p.toati ziuain carenu este licatre Dumnezeu ocarat multapagube (CaietulPerinteluiloan o socoteste. ca copii. Daci esteinclinat impotriva Lui. S-asupdrat Iisus Cat de putin au inteleschrarucenrcii lur lisus sensu sevededinidamplarea cisetonei. de cel. ce-9iaduceau pune peste "Ucenicii i ca s.-ir mainile ei si sd-i binecuvanteze. in ori@ domeniu sfintenie.Estelucru d dincopilerie aduce Stiut pentruDumnezeu.E greude priceput cum pentru20. tigur ca ceice nu gdsescinaceasta fericirea suntneferacitigi nuL vorvedeaniciodatd.ii lnvieii: p. tot $tiu.oamenilor ce au venitla lisusde sunl opnll copii.atief. oricarefilozofie se bazeazi pe factorulprimor dial al crediniei in ratiune.Aceasta te ducede-adreptul in bratele Adevarulur in ochrl copiilor. Fercai lnregistratpe bandede magnetofon. Aceiasuntintelepti caresi-augesitsensul fat: de Dumnezeu. pe ca.9i oicum. ce o lmp:ritia lui Dumnezeu este fagidurtacopjrlor. avea "credinta in Dumnezeu'.40. odes5vargire.unadin lucrarile lui Dumnezeu in scrise cartea vietiipe numele fiec:ruiacarese decide aga. Congtiinla esteungraidealtdnature. Daci vom acestfactoresteinclinat dintru inceput spreDumnezeu.ci in cealalta. fiindceei sunt cei mal aproapede El: modullor de a fi e cel mai iubitde Dumnezeu. in ataralul Gese9ti ceva $i cu mintealor.Men Brencoveanul 4f . meie" ajutanecredinlei Filozofia.ese clide$teSr "credinta" estefactorul careconteaze.I-V gi-ar pe Crne princopii Abiaatunci lasusl da seama au primit Copiiiajungin bratelelurDumnezeu.re El. certaupe ceicare-iaduceau". Viataaceasta nu arescopulinsine.etc.Sigure o vreme a nebuniei ultime.Copilenaeste intervalul vietiimai apropiat de mai capabilde credinti. Superarea c: copiinu suntldsati omu de micisa vindla lisus. Aceasta e 0 inlelepciune maimare. A trii ca tcop in sineinsemneaza se-itaiperspectiva vegniciei. A trii asa inseamne sd rdspunzi lui lisus: toatesuntdatefie afarade mine. inteleptiiil intelegpe Dumnezeu in ca pe o necesitate pe pe lumii. lvlai multau intelesmamele la El pruncir. ootfi zdddrnicite de celedinlauntru. nu e o nedreptate in imperila a fi aruncatj gbsurdului. decumpoatevorbiomul par Cutoatecd lucrurile sasedesfe$oare necredinter Siin favorul totugi Duhnezeu randuiegte fiecireigeneratii libertatea dea decide Mareesteraspunderea celorce opresc copiide la lisus. plete9ti fer5 starAit. "lisus.ratul. latao superarea luilisus.cand lisuseste interzis? Copii tngelepli Si ingelepyi fdrd lisus Dacdputemfi trasi la rispunderepentruo viatSca timp pierdutSi osenditila o eternitate negativd absurdaaceastase pentru pe lntampla ce am scos lisusdin ale Sale. Dace peceicevid in Elo garantie.Construim o impi. seninetatea e de culoarea cerului.Celce cetre nepitimire aleargi.Deci.vomavea "credintiin necredinte": "CredDoamne. de ajunspentrua decide in careimpdratie vreisa fii. oamenilor primesc firi discutie.

deveifi vrednic6.cu lar aceasta a9ase tocmeqte ce alt: sup.Asupranoastre gandul sd-tiieilumea in cap9isa{ fac|capdtul. putini. (Caielul pentru Acesta esteun cuvant de mangeiere voi. cu 9i se ingrijestide dansii ca de copiitei.lar. nu-lasculta. incelt:minte. ce o are 9i uitidemarea <<"Mdrfulis facenimic. Vedeticum trebuiesi vd pecarei-aificut. feini. dac6 ne bagi in foculiadului. cdcialtfelnu vine mamet. face ca sa lucrulacesta. pecatul.Amin. ci mai binerabdesd fij alungat. cu imbraceminte. lar toate necazurile fie Maisuntincamulte de dezbetut. lar milostenia. pan5ce sunt in starese-Sl Dacevetifi Siimpliniton. de la casalut9i Dumnezeu va vedeaosteneala ta 9i nute va pdrdsi. caDut ocrotirea lui Dumnezeu asupra voastr. caci mijloc. Altedurerepe careo avetivoi mamelor. 9i plans ci numai sangelui varsat se facefira Sijale. trebuiesi v. ci perend maides cu Dumnezeu. firi de carenu putem iti piezi cumpdtul milea lurDumnezeu. cici prin ribdare ispagegti statle vetitine minte maibine.tu ql potopde ar venise nu-lpoa6 potopf. suntcoprl tatilor.toaE s/ugasd se roagela vreme.-i botezi(iardacenu. SAalergati gi pe ceilalti mill: ori iti ia Dumnezeu copii. copiial ceilalticopii trebuie si puiinloctotateti fiealez:mantulmintii. cu aiutorul lui Dumnezeu. ucizjcopiii? Sfatuleste uciga$. se le rabzipe toate.ori vor cereei insagi laspovedanie curatd9i la Sfanta impdrtlQanie. la lepidati. gi se apropie de tine ti iti bagein cap diavolul pdcatului a ridicatpedeapsa meu>> (Psalm31. lardacdne indreptem. Ascultatitoli cu luareaminte acegtia suntizbitide toaterelele. ar trebur ca nicinoudsAnu ne pesede poftele lui. care au ucis copii. infranalicu iareu ziccu foamea. zilelese insenineaze Qine vom bucura.Nuestecu nimicmaiusoare.chiar care fac a9a. carede la stomac incep. se vor urnr gice scolidin se ias:9i dinaceia caitigepeinea copiitii. bani de lcoall. Acestaeste un p:cat strigitor la cer Este uciderea in toateacestea se incurce oameniicare nu postesc. darnu pentruei. asanumai ca se te bagedator platestifala casi-ifii Siluidatornic nuji de Dumnezeu datoria lisa pe gi inveti faca a9a cum frcut tu. De aceea. Siasupra avutuluivostruse intampla. insa Vrei copir nulasaberbatul sAseatinga detine. lrarire Tatilur 9i FiuluiSi StantuluiDuh. cite va milui.esta esteglasul pedeapsa picatului atarnd sa-lispa$im 9iurmeazd 9i$-lscoatem pitesc mamele impotriva tuturorcelorcarefac a9a-Mareispitire din obicei. la multe. gi-tl intocmai. Nuveiavea noroc nicicu ceilalticopii. va spunediavolul cd ai dat destul."De aceea. Cecitrupului acesta de noinu-ipase.rareveraveain cas5. Ac. 5).nddijduindin milalul gicucatlevetiauzi 8epottoate dintr-odate.Rezbunarea Prinurmare. i-voiDomnuluifaredebgea mea. si ve poce4iSise nu maipicatuiti. pe care le vei avea in vremeaaceasta. vineocrotirea viea luiDumnezeu. 77-78) Pdintelui Petru Vanvuleswcu.darfaceli p. biruie inaintea Judedtii. fie de la ei.Tesfituie$te berbatulca s. al inimii vostru? CurdtiteCAci Sial trupului gata) altorfemeiserace9i s. puteti postul. ve spuncd de la brauin jos. SA cele tineresi nu ele ai petimegti pentruca tu Stiicu c6teinfrigurare in sufletultau.aceia necazurile dinloc si nicieu nu am bdtuttoacala urechile surzilor. cecifatede Dumnezeu nu te potipleticu minciuni.cisa le maiucidem cu postul Desprecopiii lepddali . ce 4i va ierta picatul.ca acestea. cu osteneale." $i indaft cu toti plcdtoiii.iareu sangele lorcere r:zbunare.lar dace vrei se scapi. nu numar ascultitdri. inimi gi mintecu viclegug.atuncipe loc $titi bineci aceasta Nu uitatiinsi cd postulestepoartaiar patrafirul esteu9a. ia-i9i botezati Oumnezeu nu pazegte trup spurcat.

i$t omoard primanevast. insl nuin ludeea ciin Nazaretul Galileii.. ale darurilor sunt przitori limitele Dreptaceea.zitor marginile Ingerul fiind o fdpturade gend 9i mult mai subtiredecal gandul in temeiultocmirii omenesc. 9i pandla doiani. Evanghelistul Matei.la treianidupanasterea tuitisus. prindeserturi era FUGA. aveanevoiede ingerp. gi€nguirea urmd:" Plangerea drnRoma" veacuriin Provtdenta divrne o luaseinaintearautdtii omene$tilosrl planulucigag vis.spuneTraditia.nu c:letorieiera raspundere intr-otari necunoscute.e nimeni nu o putea suferi.Pribegia copilului Crucealui lisusincepeodat.. omenegti.lrodinsi n-a scdpatde blestemul mamelor cu mii de copiiucisi. pribegiei lisus. ros de boli ruginoase imprAgtiind o 9i duhoarepe ca. e reclamat de iudei romanilor. ai CopiluluiSfanta Sa l\rama maricredinciosi SiDreptul Copilfuga( dar dusin brale As€zi lrods-a multiplicat.a fost prevestiti cu iase Crimaaceasta.A incercats. omuluipe caren-o puteaupurtadecatprimI de soartamantuirii losif. pedeapsa pentruagamariferedelegi.mss) 49 . Siriea. Eradeciunuciga$.'7 Cabuza idealului lnvieil' . urma9ul sauin partealudeii. a murit putrezitde viu.Astfel. dartrebuia sdfieosendit de modelpentrutoata omenirea.$i toti copiiicu ea.El ingeriifacpanedin iconomia in mentuiii libert.nu scapenici un prilejde a le dovedici in lisus se implinesc toate proorociile.zitori ai vietii in cre$tanism. GrijaEvanghelistului de a dovediprovidenta. ca p.Aurulmagilor fugarului era foartebinevenit. intre ar SAia pe ai Sdi il asteptau cu mana sabie.tugarii se intorc dupa vestire ingereasc.au fostcondamnati la moarteASaau trebur se pliteascd cu viata cei mai nevinovati. pentrucare$i IISUSa fostfugar ("F. migunand de talhari. adicapurtarea de grija a lui Dumnezeu de om. proorocia nue trecuti cuvederea luileremia. nu mare Iamilie in carelrodsb pruncii putini fugari mai Doar copii scapecuviati. subceliuzaunui Sinoiamdrata Inger. 9i Qi mantuirii flecirui crestin in parte. Toticopiiidin Betleem. venit.ilor. A douanevastd 9j ceitreicopiiavuticu ea. . careil exileaze gitarai-oanexeaze in Galia. despre din Rorna". Arhelau.pEngerea Qitanguirea danvederenicichemareafugarilordin gi Egipt niciagezarea Sfintei Familii in Nazaret. mii de prunci unicdin istorialumii. Unde nu ucidi a Domnuluisd aperipe maicaomuluidepoftaucigaQa egtiMaica 48 lui lrod? lrod.intrucatiqi ascunsese omuluipemantean. face desartdura ucigaga Si planul potnvnrc. asistenta lui la micile gi marile noastredeciziidespre El.naQterea lui lisus paisprezece intre ei $i au fost . numai unde unde. caci nu era iudeu.motiv l\ramaLuiSisa fugain EgiptSrse steaacolopaneva fi vestitdin nouce are sd fac: "ingerul Prunculur. de teamaca acestia se nu-ira lronul.Despre gtie el se ce. smenndu-se lisus. Dacain Vechiul Testament vedeminterventia inge.despre al deingeru' Domnuluiin a fostinltiintat pentru pe caretrebuia si se scoale. ne incuraleaze sd calatorim noaskeviatade fugari. sd ia Prunculsi lui lrod. copiii.care scrie evanghelia sa pentruiudei. in timpul domnieilui Arhelau. se sinucide.sterpitura degertului.toriafoarteIungi. peni $ideproprii careigitemea domnia luicopii. cu nasterea Sa.tiiomenesti. pana9icelede aminunt.in aceeagi noaptepregete$te caravana ingeregti. s-aintamplat si scape. saleSialrosturilor superioare pe care are sd le pdzeascd. Cdl. de dumnezeiasca. ingerul omulul Domnului eraingerul panela dumnezeirea. nu e scdpat.

cAnd acesta incerca sdseapere pepdmant: demisiunea cucarc-lrostuise . atatea feleomeneQti.48i de p. Dumnezeu pe ne spune. mi se Dare cavinetotcamdinaceleagt pricini dincarevinegio anarhie sociale.5).ein tainele 50 eredltdtii nu estenicto mtrare. toate mi$cirite lui. .236-232 Dosibilitdtil. fiind o putere arzdtoare. bitrano!e. se ridica la astronomica cifrdde282. chipindependent. tot un dezechilibru dovedeste in vreo zond necunoscutd a organismului.$icuaceasta ili trageurmasii p. aceasta misterioasd anaahie celulard. poate nu da respunsul la intrebarea: cum au ap5rut in ascendenli genezele prince accident.536. intr-o nevdzutd giseinseamne carte.236 subpovara ispravilor salepdrin$lor.chiarcendte-orbtestema (Cuvent Dumnezeu. de Mantuitorul prinrevelalie. sunt Dumnezeu revnitor. procesului independente 9i anlerioare ereditatii. pedepse$f€ vinapdintilor in copii pene b al treileasi al oatulea neam. sesebgluiasca intr-ins€ careinceestefocazetor(le[20. 9i Memibstivesc pAtdJpjlolllqp pezesc poruncile Mele(Deuteronom DgAn cete ceice Md iubesc$i p. dar preveninduic5. s. data in nucteu tui l\Ioise.237 suferin!e. ascult€nd ct dd-liseamaca ei ill pacatele dduc amrnle penlru talecelenemdrturisite Roagate Sinespaflte.acestegranule inlinitezimale gi cu urmdridezastruoase. Nu e nici o mirare: lisusaveaconducerea soirituald si inainlede venireaSa ln lrupomenesc. Toate faptele omului.dac6nu Elare de adusin viatapdmanbascl. Tnsu$i acum3SOO ani pe muntele Sinar. decatCelce l-afacut9i Fa datlegile vietii? Stdruim asupra faplului gi ca gen ca lisuse creatorul omului qicapersoand pane aparte indeosebi h sfe$itulvremii.rr Despre ereditate I Existim inainte de a ne uz i in pantece l inainte pdmantegti. Inaceaste crealie pimante9ti conlucr6 cu p5rinlii menajandule libertatea.3. p. s-audupdcarelegi?Saumai pe larg:prince imprejurare.253 in tot cazulrecestvilatea e sjgurd. dea exista capersoane existdm cagend.siate ierte 9i pentrutine . apar in cromozomi.moarteI I Plata picatului in noi gi in copiii nogtri: necazuri. Bdnuiesc roiulcelulelor despre canceroase cd au chiaro alt5formecromozomicdi p.ain€lcitin infalsdrile cele supuse simturilor M'ntea. giin samenF sa. bleslema.9). avand in locdeunsingur Dumnezeu.dupa vd vorjudeca pldtili.429.pentrucei ce Mdurdsc.30). penlruo degenerative progenitura? eventuala pe scurt.22t.seinseamnd undeva.'14. ca unaceavea peDumnezeu. fii cuminle 9tili9i Si nur pe diavolul pendb sl€rsit. acume templu al idolilor. .Genetica modernS. pdcat. p. multe chipud ale patimilor (Sf.cd Initia pe l\rot. stepenitorul lumiiac€steia (ln. ea9i roagd-te . ea insdgi fiindrelinutd paimagd astfel in tegdturd cu simlurilel lati clm s-a furiQat in sfutulminliilegeapdcatului. carc "Eu. E Intenlae p_236 a lui Dumnezeu. in rluviultimpului. sauvfeoslSbire in serviciul de sigurant5 al sistemului nervos. Cine9tie. din22 feb. defeclive. inlrucat cinepoate Sdcunoascd mai bineomul. incetnumirul lorsaimplineasca l')ate posibilitatile de configuratie cate le oferdstructura noastra lleneticd? pot combineribr ce se facecu cele24 perechi lnumdrul .. Maximlvlerturisitorut). cum bane bine lar cand te-or supdra.236 careatamapeste far5delegi. genezele Ca sd rdspund recesive apar?nascendenliln probabilitdlii. Lualiaminte pe careii cd nue glumd cu viatacopiilor avetisauvrelis+i aveti. .lnaintede a te uEi in penbce te-amsfintit prooroc Site-amrenduit Dnntepopoarc" (leremia |. de undenu erau. careesteplacerea slmturalof cares-a hotarat moarlea truoudlor Si pentru ca nu cumva rEutatea sefe nemuritoare (Fc. necurate Decimintea nemaidepdnand in sinevederea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul teu.acum pldcerile nascocege 9iaprinde rupului.9-1O). DupetextulScripturii e clarcd toatarecesivitatea aparein pdrinli pe urmavreunui gtiinla.in cazul€ndiicalcdlegile. nu dupdlegile ci dupelegile p.le cromozomi. Mintea.213 late. Defaptulca suntem oarecum anteiorifat6 deforma noastra {)Amenleasca. pe Dumnezeu careodinioad vedea intr-insa.1942. invatandu-l leremia.23r236 5. propriilor calcd viala lorcopii. neavend termenul lde p6catl.boli.Sunte!raspunzetori de ei Qide toatavialalot cdcicumle-alidat-oa9ao aul 9i copiiivogtri pevoi. pe urma. MenBrancoveanu) Cancerul.

e dependenia 9l de constructaa o vreme p 254 trupuluiincare va avea s5 petreac6 cu incllnareatrupulul inteaferenla {ace inclinareasufletului in care a fost trimis.218 Ereditatea. multedincaracterele p-257 trupuluise fac Aiinsugiriale sufletului Qgqhlle de speriatnumailntrucetasupracelorce pacetures' in partealuadivrnil Dar dacd il consideram e ca o fo(d strivitoare.ar dezvoltare€ lor in filogeneze atern5.226 Problema ereditetii mai are un capdt.mult mai ugor.Djn acesteafoarte multe. p. Viata are o matematica. li de unde ele rabufnescpand in suprafala faptelorvazub.purificandu-9i ale constiinteiincat trupul lor in armoniecu tintelesuperioa. 9i astfel p.p.cum e azi. Vialagiorganismul nu sunto simpla actualizare a virtualitdtitor nativedale in stslemul genezelor ci un rezuft€t al Inlerterentei dintre acestevrrtualitalr genezelor SiEedj! in careconfiguralia se dezvoft€. mediulsi destinul sunt factoriidecdpetenie care configureazidiferentjalele pelsoanet omene9ti p.259 5-1 .dintr-un ou de muscanu potiajungela un pui de gdind.de toate medrile_ in care s_auconfrlurat:.Purificarc pe oameni. ar insemnapentruea un adevaratnumi o.rebdandpalmeletrecutuluipeste obrazulminlii p 255 Toi intr-o situatiede contrasle Si trupul ce se roagd D(l rezolvesituat|agre9lt:nu se ma contrastul.ca sii fie cunoscut indeajuns.9i.231 Eteditatea nu fixeaza pozihrtatale. un qegiudecazrrl peNertirea genetice.are margini.e multedin pahmrl prezenta Dincoace' sufletului.saucu lretochl A denatura firea e ugor. depesegte gtiinteipozitive. care starnesc. qenezelor dar real. in cazul c6nd aver| atunciforta aceastaa destinului proastd. totusidestutde 9i incd binedefinjte. gqflqtqlqi de a-$i cunoa$te insuqirea 9r recunoagte genetice a saude a se lepedade El. deci o explic€lie9i astfelse poate Interveniin variabilele ei.rjlmul Si durata. s-oinbture. dace vine intf-un kup in care gasegte sa cdt'e cele inclinarea nu-$ivaputeamanifesta numa. p.pe l6ng6 acestea.confetinte). lspagirea un cazier prea insole$te trecut: trecutpdcdtosn-a prln concursu' tot e ob|gatone a$a se astgurd Slse mentineiertarea memoriei.9i ispigire .struclura aternade mediul . odata cu energialuminoasa conflictulul La momentul contrare rdbufnirea energiei subconltient 9i se mai adaugd 9i acliunea hormonilorgenezlci asupra scoarlel cu lotul alta pe ecranulmlntii o imaginatie cerebrale. pe care le inchtdegstemulgenetic.ci lrm e. Toate chinuaile infirmitdti. destinulestrivitorpedepsele vin una dupdalta (Misticismulgi puterile naturale . ci la mai multe.242 loc. Deci.autorul9i p. n-aretrebuinld carecredec6.255 a doue Sa presuounemintr-un ins molteniri contradictorii pilda roage lui se se de respectivulvrea Cend dtspozilrr deosebite. etastice ca sa ne permita -zic specialigtiica printr-un mediudjrijatsd obtinem o musca numai cu un @ht. putrnlele de dezvoltare. Surpnndem la mijlocSi un mrccer vicios. Desigur cd 9i od€eeaaceastanu poatefi impinsapand h absurd.mediultotdeauna alegeuna sjngure. ce zac in strefunduri. o ereditate energiet Cand cu siguranld cd demin bolitrupegtigisufletesti medlulsocr'rl 52 e vrar$e.d. Bngd un aparatstricatcarenu canta desus.Actiunea mediului nu e fera frau. din tot parcursul cre$terii.234 lrmitele Dace gtinta ar puteaprindemomentulcand aoare in oiirinti o genezalgeneldefectivd. e pana la un siapanulvaetiideSllng!9ide Dumnezeu . dezechilibru.aslea dau lonul in materiede etedilate. energjalor lateftiAnu in6zie sd rdbufneasce patn subcongtient asupra con$tiinlei.civa asistaneputincios constiinteiizvordscdln simlirea acestor ci hurure.dupdcum e vorbade o insusire sau afla.Si de toale configuraliile mediibrviitoare. Chiar numat factorul ereditdlii. p.un bun veterinat pe Tatdl.chiarfoartemutte.p 2Sg Cand mediulinterjorsau exteriore favorabil genezelor recesive.cu alle cuvinte.maimultsau marpulinfixe. dincarenu putem i.in cadrulceroramedill ne fixeazdpozilia. p. aceeaunii.nu se reducnrctodata numatta una singurS.m.dincolode biologie Si probabtlitate. oenaturarea lnkoduse in fire. povdtulnd lvledicul.Ereditab9i deslin] I Trup9i suffet.decet a scoate .s-ojntunece. nesuferind trupulde patimi'au izbutitsel aduc' roagd. persoana respectlva Dac6 decalmomentul si icoanade augdclune aventuricontrafini e marin varslaSi de cumvaare la aclrvoaaece a memoriei Un conflictulil mar sporeqte9l insusireasufleteasczl judiciar. Sfinliiinsd. rdic6 dln se con9tiinlei a Dumnezeu. are alti fat6.224 Forma.257 9_a.

de ce nu se mai sa se inlrebe gi e de vrnaomul?Trebuie nascdreplii? dreptului devind:iatd d dispadlia devreme ce-iaflat .ASasc-g!4qe depopularea efect: denatalitatea...ca sel indrepte tocmai 9i sd-lajutespre Biserjca. se languie: lsaia Cuvantul Prin St 'Piercdreptul nu-i pasdca nimdnui 9i nimeninu ia aminte:S9-l!!LpoOeA!!gbS!t! din pricinafiutdlii a pierit cel dtept (lsaia57. celedoud pe(i lsotii] trebuiesd se simtdcd sunt chematela cinsteade colaboratori ai lui (1 Corinteni3. p. 3 10-12)p 265 spila lor blestematS" iar stricati.prinluptacu sineinsugi. Puterile credintei. care-tspeiesc$i-iincovoate sprepdment pe urm6. pentru ca el are Biserica.e urmaregte Dumnezeu printr_in$ii o intentie divine. Toateacesteate face contabjlilatea .imbrdcaE in pur de om O casetonecu o asa socoteah o binecuvtnteaze Dumnezeu cand fidtcdnuntade la Insttnct ta rostul 6i spiritual la ctnsteade Taind.. cum a randuil mai sus.l fie expulzale princeledou6globule polare.L-a inzestral ln desfranare. Si Et inclini sa fre una sau alta din configuratiile.] I Pierefamilia. 9i dobandeasc5 Dumnezeu pe totiiitrimile inzestraligt in staresa fie drepll ^ uar rrecandet pnn poana naQlerir pdmantegtt. . etc. ce calitd! sau defecte s. e cu putintacu pretul mizerabila? 9l cu osteneal.sau nevrand lui?Neinvalat toa€ aspiralia Dumnezeu o institulie.ajungdndu I cu rautetile turdin urma$ into. existenta. in vremea strdduinteicelui in cauzd.Dumnezeu. Toat| Sceaste povarelgiare raddcina numii in 55 .Foarte omul. Casdtoria are la raspundere. kdind invdtatura cregtindin to€le fibrelefitntet.269_270 Insusirile copiluluiatarndde gradutde pervertjre ta care a ajuns Instanctul maternitatii la femeie.piereneamul fa a mediulur: il anunt5primaceluld De mulleori haosul P 260 milianecreqtind proorccul. cdderea pe laele!l daruri minunate.o pefvedire convenabile pentrumascul.ceeace tace cu pulrntalurDumnezeu sEr scoatd alara. neghina recesrve gt. simplu: .E stnguragaranltea unet cdsatoni durablle$j pldculetu Dumnezeup. cwentul P 270 gglllalCeJiCtj!a venitneamului omenesc ca o phte pentru Nici cd se poatemai drept. in infinitulmic. despovararea E cu putinld. a doua a doua creatie Crestinismule uneivielicurate.lat6cdtrebuie. sigur cd se aflein disonantd 9i in dezechilibru imodrdtia pe simplul asculti. cael s6renunle om cu atatea Dumnezeu Asta-l mascul femeld? la sinour rolulde satisfdcut ll sd se coboare sa la un idealmaiinalt. motiv ca nu_l De Dumnezeu nu scapi Dumnezeu. o €nduial5 Si! acestea a intreveaut avea s-opdteasce. p. Da.l mostenire crealr( a lumii.pnn mecantsmul eredttatii. carecupnndtumdtate din numirul cromozomilor nicidecum hazardul..bs.9i va fi un copt a4ago€. 9). ereditarnervos. 26g iertarea. 1J nu ia amtnle'/ dreplri Cumpier 9i nrment ca nu se mar nasc.slebrtl de osleneala viet $i de medrulinconlurator greu se vor dectdesa reprezjnte cauza lui Dumnezeu. sd facd sd revin5 multime cie qeneze recesive in genezedomtnante. a9a dupe osteneasci cu acestscop..dac6+a silit.Feneilelor su feft tninteSicopiiilol netegiuiti .pier dreptii.evolutia embrionului in atariconditii de vraldintrauterind aduce pe lume !n copil rrsoraplecatspre onanje precoce SitAzie.. de care suntem traqi e o Droblema. care creeazain dependentd cu omul gt pokvit cu raprere sare. amplificate de puterea Si binecuvenlarea lui Dumnezeu. Ultimul raafl!. pedepsiti vorfi. ca. nesocote$ti 9i-l sauiiEgeduieqti ce. gipredispus rpre boli nervoase.. D 268 in operarecreatiunii omuluiin Hristos. o e eatre din nou a ftii p 267 ^mulfl lisus Hristos decide. iau in spate povefi pdrinteglr.sau iertandu-l de ele. cu spiritului.tuta a lui. 26s [Cum evitim simanla neghineiin campul ereditilii?] pentru de sub(i fericite exceplii. au influentd neb6nurt de mareasupra evenluatetor noaslreinfirmttdti.Cei (ln!. probabtle pentrunoi gr stgurepentru uumnezeu:Et tomeazd destinulnoslru in asa fel incat o agezare specificS in infinitut mic se aibe urmddimensein configuratia in 9i faptelenoastre viitoare. ca unulce Solomon.e s-o urmezi. Dacd r_afost starnate lenzualitatea -ceea ce eo decdderede la rostul firiisale. sd_ p. ceea ce turDumnezeu ir estefoane cu putint6.2g7 te$irea din inghesuirea aceastanu e cu putinlddecal tr6ind prezentanevazula a lui Hristosin not.cendu_i_te in blale.

de se vorcSsdtori. inveta-o vorgtr 9icelce-ar c€ se rdspunde" (intelepciunea lui Solomon 6.raspla€de fericire pentru ostenelile tale ln ataristradanii. Acume vremeacandsa faci ce vreidin copilul tdu. copilul vafuraloataviala Seimbatd mama odata.272 Notasufleteascd dominantd in familie.catreDumnezeu. Invers. orice mamase va m6ntui. Statului. mtsrunl 57 . Vorprotesta $i a douaoari protestantir. care sdvarieste printineminunea puide om cu un ouide imb.fuil nd nic d lui DumnezeuSiftate d Fialui Snumai maft. lat.p. oaciimama furdoarece. Acestetrei r.Conferintd chemali la pociin!6nu la rezvrAtire. gi se va ruga copilul. melancolie. lucrul nu deinuieste.. niciinvremea dezvoltdrii intrauterine n-afosttulburate de berbat9i niciin vremea aldptdrii copilului. copilul se va imbata loatdviata. Totipreotii sunttrimilijlui Dumnezeu.fomiliei gi neamalui. de ce vin:lisusla nuntd p.uerce stanta.aceasta lrezire afarede calea senzualitdlii mamei. daci nu s-aumultumit cu protestarea tui Luther. 9i nuntagii (extnsa din 'Cerarea ltnp. Insli toate ideltlq le nu auin ele ceta paruliwnt: nu te lasatsl . lat6fazaspirituald a vietiide familie. cu care n-al vrea sd te supere. Asta9i iocolulde cercuri cu stingerea neamulul {cerculviciosl 9ise sotdeaza celur ce apucri pe panta pervertirii rostuilor fini. seintiDdresc in copil. Sisufletegti |armalcu deosebire alemameiin vremeacelornoud luni. din vremein vremesunt alegiunii 9i incredintati cu o misiune tpeciala Suntmislunr careapardtn vremein vreme.retiei"$. a urmaQllor.264 de la Dumnezeu. a. suntemoamentrimiside Dumnezeu. Noi. va fi caracteristica intregii vieli $i maialesa mamei. 10). despre care ziceSfanta Scripturd: au pazit pravila .spunderj a Bisericii.Supdrari. rabdand pentru unrcstdivin o praviE sfante. Decitoate acestea kebuie ocolite.a preotilorqi a 9i misiuni.edispun dureri.mamd. ca se aduca9i pe altiila cunogtinta de sine9i de Dumnezeu ca se nu raman:in intunenc si se se rdzvreteascd_ Dintre slujitorii luiDumnezeu.maialesbetia are9i supod ereditar.preotii. vor mdridecdderea necazurile. cu deosebire din vremea aqeea. noulvenitv-a fi un copllpreapuln inclinat genezicd prematura. Cici acoloundeporunce$te trupul sufletului. p. acume9tlcu deosebire datoare sa-lpazegti de loaterelele. 272 Indreapte puatdrile tale.263 Toat6vremea sarctnii bdrbatul trebuie sti se Qia alapterii infraneze. sauvremelnicul vesnicului. le va aveapentru toatdviata. amerdciuni. "M-afi tnhiimat la catul unui ideal cam gret: T. spretrezirea neatras spae onanie delocdaspus sprcneNozitate. ln vremea aceea. potrivit credintei Bisencii noastre. ca si ajunge la cunogtinta de sine9l de Dumnezeu. ca sd nu tulbure viataviiloare a celuice vinet'nlumecu un anum(rOSt p. I Suntem gi rdspunderea Misiunea preolilor l Cand neamulse autonomizeaza de Biserica luiHristos atunci nu mar ajungela cunoSttnta de sine ci ajunge aga cum sunt neamunle carese leapidi de Hristos. atuncise inverseazi valorile. 9i aproape roslulmaternitStia sale. fiindcdnumaiacum potigi te ascultd cu des'va$irc p. Se roagd mamalui Dumnezeu.t 56 Regenerure& moruld a insului.aducepe . copilul Ia tristele. dacSmaman-afostincaimpinse in aceaaonndere a senzualititii. sfinli-se-vor. cu tendinte pecarecopilul saupredipozitii.nArii unua cer. dace nu se insereaz6 in ordrnea normalS a locunlor. p. ?g"a mamai9i perverteste lume coptr predispugi pervertiri unor sporite levadistruge caae sistemul nervos salu. Le va fi duDe faotelelor.angtomarca omuluiin Om. 222 la judecatd.e pteocupi de ninicurile acesteii4i" Misticismulgiputerile natursle preoteasci. lvlai mult: toate slerile trupegti alecelor doiparinli. nesenatate.

incatcredce s-aauzitgi de urechile in ordinea chemiriila pociint. preotilor lat6.undenu mai este temerede Dumnezeu ci orioonire 58 prinaceastiincercare. inainte de a incepebdtaia lui Dumnezeu in plin5tatea ei.se consumd cd Hristos e in trupul. rezboiului nu suntin manaceluice l-a starnit.asa o spun.. Eltrrie9tein noi. s. Nu tabacule pdcitos ci neputinla de care dau lar dacatu azi te-aiimpdrtd9it cu Hristos cum cutezisi dovada.r.care este anarhia. Un altul zice ci a vezut . a avutminte 9 Dumnezeu le-a folositin bine 9i acelecAderi. Dumnezeu atunci le randuiegte chemareaa cincia.toriide cuvant..cei caresuntem cu Dumnezeu..suntem gi Preot ceatenoudde slujitori. venipedeapsa Dumnezeu trimite vestitorii fiedrei vremi. a ales pe trimigii preotul.puternic este intoarcd cele rele in bine.. astfel actuale estede a chemape toli la pocain.yij voi timite slugileMele dis de dinineaq.Unul dintre ei.latd.f. nu ca nigte fdcogi. dacan-aliStiul toatd.in intregime.loanBotezetoru .gtiindce suntem. dupe ce au fost front.De glasuldomolal preotilor n-au vrut si asculte.Trebuie puterile sd sporeasciaceasid triire !isi ajungd la la care facem au fost cei dintaicrestini. Maleahi o spune: Suntem pe lisus ingerii lui Dumnezeu". Apocalipsa va trimite ingerii. preotilor Rdspunderea a fosi fdcut.Voitrimiteslujitorii alegl dis de dimineale"." adic..le ingiduie..in vinelenoastre.Acegtia erau maicural p6tit ca toticeilalti. fim gata 9i poateputinisunt cei care vor IntraIn impdretia lui pe toli. agava linegilumea. ca la "venirea a doua"noi.iti grAieste cu turul Uniie dreptse pe fac mai credincioQi. boli. care nu se poate. Pe acestia ii alegea Dumnezeu vrea toati cum 9l cum gtiain inalta lui inlelepciune.. Pe cine estecuratil bag: la lucru. avemputereaLui. dacd nu ascullinici de aceasti chemare ili dd necazuri. fii Vremeain care suntemo vedetimai bine ca mine.ta. Ne silegte Scriptura la aceasta: slugi ale (lucretori).Dumnezeu te cheamimai intaipringrasu. Dumnezeu. 9isi poate plinide puterea ci ca nisteoameni credlnlei.degi mai avea 11frali.ca cei chemali sa fie in staresi-l mSrturiseascd Mantuitorul treceprobamuceniciei.ca si-ti dea rdgazs. pe lsaiapreotul. se Azi ne-amimpirtdsitcu Hristos. Acestiasuntcei carevof Marele lvlantuitorului aveasa fie trimisiinbucata de vremede la venirea pan: la a douavenire. 9icinetrecedreptcredincios in acelezile sau e9ticu ei sau cu Dumnezeu. se autonomizeze sau sa slujeascd altordumnezei.edinta adevdrate atuncicend evreiivoiaus. NumaiprinEl putem birui.care este Atotputernic.. Misiunile speciale sunt aritate a9a in SfantaScripturi:. ci in manacerului. pe intelesde insugi late Proorocul. chiar zice: 'Nu este vorbade giinvinqi supravietuitori invingdtori ci numaide So4ii 9i distrugi".tei.rile la vialdcurate. estemantuit. Dumnezeu oamenilor in vremede incercareDaci o au g cauti cuminlenia trec la pociinla cerutd.. rdspunderea in imprejur. 9i a fostin aceavrememarecredintd. noi devenimputernici.w +ecjate a9a cum au apirut la iudei timp de 1500de an | proorociimarigi proorocii micidela Moisela Sf. la nu ma mai luptaimpotriva aceslei asa duc se vorbesc.de a'pescui". Amos. CandDavid a apoiuna9i alta. Sdi 9i dintrepreoti:pe Ezechil Si dintre preolilor. pesteneamullui lsrael gi dacevei auzi vreuncuventdin stn4jer . CEci Aceastaeste vremeastramtordrii celei mari. inaintede a pentrupacate.Altii nu vor crede nici cand Dumnezeu le griiestecu tunul. dar prin Hristos. Cu studentii de la Sibium-amintelesce dacemaifumeazd 9i nu patimi pereti de mici. de glasulasprual tunuluila fe . vi dati seamace zic purt.Apoi alt cioban. De multe ori Dumnezeu sa am spus-o mari.Un ciobancu vialacurati a fostalesla evrei. ' ultimulprooroc. Dacdniciacestea nu te Dumnezeu duc Ia pociinte. Noi suntemchipulneputin. te indrepti. lucrurile e cea mai cititecartein vremede stramtorare. puiin guraLuitigare? vlar Sfanta impdrtaganie.congtintel dacenu asculliili randuie dupeaceea glasul preolilor. de pe urmeDumnezeu $tim ci in vremurile poceit pecate cici oamenii tot nu s-au de Noi preotii 9i de curvie. slugile lui Dumnezeu intreoameni. colaboratori lui Dumnezeu slujitori suntem Siimpreuna ai lui Dumnezeu in via aceasta. Preolii au datoria de a lumina pe de a invala. cel mai lmportant.David. ce ace citre lezechil te-ampus . cumva fi cuminlenia oamenilor. Aceltia au fost cei care au trezit c. suferinle .cititiqi aveti rigaz s. Dacesuntemslugiale Lui.A9a merg in afaradacdnu-9idau seamasa se indrepte ineuntru. nu de nici un rest. Dumnezeu.

a ene. Daceeu vot spunecelu reu: "Pacetosule. Neamurile de asemeneasunt chematea umblain luminamdririilui Dumnezeu. Noiduhovnicii suntemmaimultdecatdreptii.17-19). cat 9i a sufletului (credintd gresite. chivernisite. familie ti Am vdzut. Celvremelnic trebuie sd steaundee.ilisiunea estede a inai salvaceeace se maipoate de a scoate salva. a9atrebuie I Tdlhirireaenergieigenetice] E bine si dau o asemdnar€ rustici. ceci aQaeste). neamul ea avend cu atat mai multi importanta cu cal Mantuitorul a binecuvantat nunta? Cand energiagenetici nu se starnestecu pretul sau cu mdsuracaretrebuie. vei muri" 9i tu nu-i vei da de veste. pe luminapoporul.ie$te Insulfamilta. momitde momeata plecerii estetalharitde genetice.cacipfln eatr. energia cutot pomelnicul 9iastfel pecatelor desfrenerii. duhovnicii nu trebuiesa se team. Vorbirim in acestsensde convertirea energiei genetice. deci de regenercreainsului.e o energie naturali meniti sd perpetueze porunca spila. energia 60 . Energia geneticd (berbati . pe ceice suntcredinciogi ce de cumvanu vorf si se mantuiasci.9i am vazutii zonain caree raspunzator statul.caciazi sunt din acera careoroooveduiesc un Hristos f. Aceasta esteHristos e misiunea Bisericii. ca sd se abatd din calea lui.tr gura mea.mentuluivor aduce mdrirea lurDumnezeu qi mrsiunea latedecicare ester.cumilinvetems-ochiverniseasce.iartu ti-aimantuit sufletu|(lez.Cu atet mai v6rtosnoi duhovnicii. ea linde spre pervertire din pricind ce e inso$tede momeala plecerii. inteleasa. genetice Energia esteo probbma medicului. Dacelagi firii de capulei. de a propovidui raspicat vointalui Dumnezeu. preotului l\. aceasta degenereaze gi avemh jos toate formelede degenerescenti ale insului.giei de degenerarea neamului. adicasd vorbegti ca dio parteaMea. in privinta trupului (scederea poputatiei. caciduhovnicul este rdspunzetor de celeale credintei. familiei atat Stneamului. familiei si neamului.91 /'. cAde se va amesteca undenu-ie loculo va peti.mai alesin IadAcina picatului. 9i impiralii p.capitalul umane reprezentat neam.A da roadeletainei cAsetoriei e mai greu decet sarcinacelugariei Adevdrulspun. menab. avem toate formelede pervertire a energiel genetice. trebuiesi fim cu grijeasuprasemintei de om. pus Agadar te-am strejer.). SAva ingir pacatele princarese telhdregte genetici.u Noi suntemdatoria propovddur Noinupropoviduim Dumnezeuin Treime dupdpredania Bisericii. atunci aceasta energre de primordinva fi convertitii. Dacdinsi duhovnicul se lasebiruitde fata omului sau de negtiinta lui. a cirui conducdtor in zadarse nelinigte$te statul se aflecap Bisericii.Side aici incepeimpletireafiziologiei cu duhovnicia . pfln prinsubordonare ascultare sau neascultare. va fi r. (R.Cumactionezi asupra seminteide om. adici formele anormale. neamului. Cu ceti grti umbta plugarul sd aibd semantdbunri!9titi cu totjj ci umbti cu multe grije!i nu numaiplugarir. lasfargitul veacuriloi' cuvintele "cuvoisunt Activitatea rnsului. ceciesteunadin puterile naturale de caree vorbain subiectul conferintei.spunzdtor defaptere tamiliade asemenea sale. ci are cap. caresuntSiin cdsitorielegitima. Dacava fi binegrijite.Insuleste r.3. De aici Si misiunea duhovnicului.dupecategorie saufemei). cdci Hristos este cu noi pan. familiei. familiei neamului. Decirostulduhovnicului estede a loviin pacat. Sia preotutuisia Totuldepinde de felulcum lucreaze omulasupraacestuicaDitol din viatalui. ciin celedin urmastatul.use va pocei de faptele lui. va muriin fdredebgea lui.Targulacesta nuducela bine. candaceasta nu aresmerenie prin ins. la sfar$itul veacurilotpurtandde griji giadeverind pan.d6-ideveste. lar dreptulfera smerenje nu se mentuieste De aceea.spunderea BisericiiSiceaa preotului.spunderea grea in familieeste mai ca a unui cilugar.ra cruce. a s5netdtietc. Omutse las. randuit de Dumnezeu se chemepe oamenila poceintd dinvreme in vrems. ferd ingredire.iar ln pascu nuantele de pervertire genelice. pdcdtosul va mui in feredebgea lui $i sangelelui il voi cere dn pacebsului. Acumsetarguiesccum si dealegi. Dardacetu aidat de veste se se abatddin calea lui Si sd se pocdiascd. nicidefatadreorulur. sau nesubordonare fatede Biserici.va da roadele de regenerare ale insulut. zidurimoarte. ci pe Hristoscel ristignit. misticism fatssau nebunte).

'15 2) A douaperioade sprena9terea de copii. bolilor: desfrdnarea I Gauza pldcere nu e dati spre copii. poates-atemutca de cesatorie.dar ele merg au desfranarea ea. numai nunta e binecuvantate de biseric6.ca sd tolosimo analogie. numaiprididescsa treaci energia lor. caci cesatona sd maizamisleascd Si Medicamentul: infrinarea (astae cu totulaltceva)lsp iti l ci estedoarinsoliti 9i de plac€re plicereade poruncd de zemislire. Subnumele 6)Sidupi ces5torie vitale. s. casatoriei Organele din careizvorAgte aceasta energie.nunta e binecuvantatl de Dumnezeu. nue o trecere ce ia paralizat ovarele curentelectric de substante. ASadar. latdce petegte omulcaredesfraneazd: de indatece eneroia cu ! naturala cununiei bisericegta. Trecerea energiei de vreme A gustat maiinainte safiestearpe. multinu se pot cdsatori curviei. devineo a douanatura Canddevlnea doua lor si desfranarea Se intampb de placere natureei suntrobi. Ce-idefacut? capitalul talhare9te aceasta energiehormonicise asigureprin urmarest buna convertite ca s. Restul e desfranare. saupe limba malahia. de sterilitate Ferirea de copiiestea douapriclne tot la sterilitate. Desigur.6 aniaparJocurile sa nu se ddrapene panain pervertirea genetice. ceteste ani.energie caree foartetrebuitoare in circulatia sangelui in tot s-a resimtit prinde copii. Acestadevar e oreu cand aparealti formede desfranare a individului. genetice se numaiaib.Aceast. chiardacdaceasta peni acoloci intr. cu rostulde a tineinbundstareorganismul trupesc. r. de vitalatate de pnmit. p6na n-a trecutin aparatulcirculator.adici dup6 cum e dorintalui Aceasia ajunge cetsifemeii.necurate de' cu impunsiturl 1) De pe la 5 . convte pare doarenimicdar nu reuseste foarte Si aspra. poftetor. nuin pattma c6 numar aparetot in faza copiterieli cu dobitoacele 3) Desfranarea ateta. nu mai copiilor. inaa energie nu-Si mai are cursulei intern. de a oDritrecerea in alunge fostparalizate ovarelein fetulacesta corpul9rastfelFau afari. se care Acesta estefelulin suntformele de Acestea ea iti asigurl senetatea in intregime. se-Si aleagi o . ci de energiesangele capetegranule de energie poate cisetoriel fi desfranare. in sengeeste. Pe respectivul pentru llulti itizic:de cee pecat? ci trecidemasura care. acestui I I I i I 62 .copii. cetestesprenastere pecatulcu dobltoacele ia pe perverstune uneoricopilulo Siface de prunci. avem de lucrucu cel mai vriJmag dintretoate din I pecatele. Dupi astase mirade traiul t endocrine.decetenergia geneticd.frici fiind{oarteputemica De aceeatrebuieo presiune de infrenare. neamul) pene|aTs grijegte de se izbaveascd sd ani.printransformare.Rdspuirsul poporului: Eatine curvia cu mana. vineindatece voi dovedi (insul. energiagenetica trece ca energievitaldin sange. familiei. fie trecutsubformede energie I capital.restul e desfranare.tiile iqi ingeduie estede altenature. Fetelede asemenea aceasta este:sfintirea 9i sd va teriti de desfranare.u Qice nu e binecuvantarea aurdgaz. Canda facutpicatulinainte in sange. Aceast: energie se mai numegte hormonice. in simtul genetice a energiei faceo pervertire estetransformaE dup5cum am aritat. cu a mrrele Numaiatat. pervertire. Se poatesi tindacestpacatSidupecopilirie.ta pacatulinainte Ei nu mdrturisesc aleasa.pan$ vasulin sfintenE grcinste. audespddit oameni !i seferesc Printr-omoraldrigoristi. acea. daune atatberbatulut ferire careaduce Dumnezeu. DroDria Sicer Sf. onania. incepandcu cele de dinaintea este talhdrita prin una din formeledesfrenafli. st. Nu mai are Si sifunctia sa pestecurvienemarturisiti. Cendo ai in sange. Se stitise incatajungsd se luptecu nebunla a9adeparte.dacl nu sa de la 14 cand ar ascultade vointalui Dumnezeu. energiei verlsoara mrreasa cu sora.Se toatdrisipaSitoateblestem.desigur sotie. La cesatorie 4) Pecatele ceci pestemasureesteincalcitomul cu desfranarea_ nu-l pricinecd linuta lor are o gravedefectiune. Sufletul ce se intampl:. ca gi trecerea din fructuloprit9i a avut o teama care a trecutpfln ea ca un energiei cederiide apdin energia electrica. a tuturor organelor Totprin asupra Dea actiona energlc vitral. fiziotogia omutui familia.functie de gradul incepepe la 14.ti 9i serdcitideputere.pananu-rdovedegti nu-rspuide ce e aga. sunt cele din interiorul 5) Alte picate din acest pomelntc. Vointalui Dumnezeu cu mana.

prinbolile din oamenL aproape tuturor organelor spuneau unii 9i prin seriade boli careau trecut. suntpdcetoase este gubred prada inregistreazd toate nebuniile. Vretisi fili sdn. . ce faceti: Timp de. etc.functionare a sisiemului nervos cerebro-spinal. cumsa nuvrem.4icrobiistau lapanddin noicanigtetalhari.fdrii Si nu ne-augdsitnimic. Aparatul nervos cerebro-sprnal 9i In generalsistemulneryose un dictionar intre doui limbr:cea vfuute9i cea nevizutesau neauzita. 9i legdtura cu sufletul. Dimpotrivd.simturile oasele chiat Lucrul acesta l-amvdzutcu ochii: oamenii veneau intr-un suflet la mAndstire. unadupealta:de stomac.. organismului sanetat( 9i pe. asupraacestui genetica capitalvital .De faptaveautoateorganele pentru lipsuri mariSi evidente doctori.dar nu $tiau.siguranla internd" a energieihormonale. Dacdai s. o mic. genetica pdtesc$i bolimicrobiene.. ai aceastaenergieendocrine ai Si un aparat (sistem gitransmisie.toqi?lat. Siaici. ci triiegte Sise se refacd.dupd caz. peo raz. familtei Si.plernani. Acum.ulenti.in toateprivin. s: triiti in infranare.din toate punctelede vedere. o jumdtatede an se ficeau srndtogi.siguranla il aducipe caleasdn6tdti il convingi ce irebuiesi fie infranat. poli trece inarmatcu . nervos) bunde radio-receptie ca sa le faci cunoscute celuidin lufi ea nev.. sistemului nervos in Energia aceasia care-9i aresediulin sectorul dejosalomulul daceestebinestrunitS trecein sange d..energia -.plimani. se intampla aceaste convertire a energrei vitalegi intreg aparatul de radio(sistemul receptie nervos) iti servegte admirabil cauza Deindate gubred purtarile ce eQti giaparatul cu viata. omul.fecti. Le lipsea sd funclioneze normal. de dincoace. Duhovnrcul o Sr poatespunedupaviatape careo duce. maimare actiunea seextinde Regenerarea . din noi avem agenliituturorbolilor. dacdnu e$t vi.dit la varstaasta?Dar pe de pe fala lor. dacb .eu vedeamsemnele desfranarii caz.Veneaula mdn.cddoaramfost latoiidoctof la loc.Nufdceam Pleca d socoteala matematic. de domeniul psihiatriei. E mediulde transmrs€ intrelumea luiDumnezeu gi lumeaaceasta. Dup.ficat. intr-adevar Egti a 9i unejluminebune. sAn. dar ei nu pot aclionadecal prielnic. cat timpe necesaf s: primeasce energ zilele hormonic. fiecare l\.traducerea se face firesc Daci n-aienergia endocrind necesari(ceamai importante este glandd hapofiza.Asta o fac hormonii. dac.Oridecete ori. ficat. De indat.p.nitatea care trebuie.stireqi acum nu qtiu cum s. Dac.ci omulnu moare. simpatic ai rl general. Aparatul acesta de radio-recepl€ esteintermediul intrecelevizute !i celenevezute.tatea devineSubredd toatetenjesc. ce ai telhdrit-o. caredistrugmicrobii lcfeeazi in or ganism microbilorl un mediu neprielnic bolnav I Misticismul ] lat.care are legiturecuglandele drnsectorul dejosalomului) n-ar ntqsinatate. E dictionarul intfe sufletSi lumea dedinafare. se cereun mediu In felulacesta. devinSubrede. chemam9i pe so! li pe sotie9i-iintrebam: vreli s.tele. E$tiincazul uneifalsmisticism. de la bazacrererulur mare.zuti. ca duhovnici. Medicina spune cd nicinu poatestabih intre o limitd (nebun) normal anormal in lumea de dincoace. energia Desfranarea e cauza Defapt. poatd atunci candau un mediu Ca-se irupe acliunea lor prielnic. mullumeascd lui Dumnezeu cd s au ficut sinatosifdr. ac(ion6m energic. ai o morale lustd.dac. la varsta lorde 30-40 aniqiintrebau cum se poatesa fie a9a de pr.a neamului. Tota$apotficlasaticei carepropov:duiesc unmisticism bolnav vorbescin numele misticism acestui bolnavMerg 9isuntmulticare pani a zicecd suntHristos. 9i dupa altd parte. stomac. caie-i sunt randuite de Durnnezeu. Tolicei carei9i talhdresc hormoni $i acumdespre Simicrobi.dacdducio viatacurati. tot de atateaori putemaveaformelede regenerare ale insului. fizice. familiei I ViatainfranatA duce la redobandirea sanetatii incat sa poti deosebi binele de riu.Aceasta interna" carese pareze acliunea microbilor. preolilor Bisericii I Misiunea Si raspunderea gi neamului in regenerarea insului. fari se ne tememde ponoase. intes pentru cd la ei nu mai exista tine.. fi! pe I sanitosi?Vrem. Lucrurile acestea sunt asa. c. A fostunulSila mdndstire. doctori Doctoria erauei.

ca !i cu trebuintd. Vorvenivremuriin careceipacdtogl numeric vor fi maita. Aceastaeste de altfelSi tragediaintelectualit6tii noastre N-aumorali 9i n-au nicicredint:. Adicanumal lucrand agupra acestui capital vital.este atet in privinta s.dar incdnu va fi sfarlitul.: toatd picate. Spiritul vremii noastre esteacesta alceasului pusi.Apostol Pavet despre carede$iauavutfilosofi putut mari.Numaia9a vom sporicredinta ca in vremurile dintai.imperdtia Pe eiiiva cuprinde groaza. gtiintei. cacie plin. Si avemgrije se nu fie neputinciogi. ci mai mult.De cutezise le spuiin fata:itl rede.lea. ln Brsenca.careva cuprinde toatdsuprafata pementului. cumcheami Dumnezeu tot de atatea ori pe fata intrei plang.n. gtimce ne a$teapta trecAnd in ce priveste a vremii cuvintele e gtasutde diminealA "Acesta ce va sd yr.Numaa putea vom si-i scoatem dinvalurile de oameniSr s:-iint. de carenusuntvrednic. Cei ai credintei suntem. atuncj Ei suntcontra celorcarecred.Or eu toldeauna simt semnelebucuner adevir.dar cineva radela urmdva rademaibine Dacavetifi petrunsi de misrunea Bisericii Side r. lumea).or pentrucel pregrtitnu. duhovnic. pdganl O spune Sf. Numa aSavom puteasa sc. Daci nu-isindtatee scizutd9i credinta. apoidovezile naturale I Puterile ] Ar mai trebuisa vorbesc$i desprealte puterinaturale: ereditate. cacimi-aar. El e talhirit de acelepecate de toatb puterea luisufleteascd. Cei rii se vor lepida de Dumnezeu gi se vor legade stipanitorii veacului.personalam aceaste cunogtinl:. poporul dacevomregenera nostrupnntro viati moralS aspre. vom puteaimpiedicaobraznicianecredintei.nastire pe cel slabcu credinta. Pentruacegtia nu va fi deschis.lucralimaj cu curaj.in felul ac€stavom avea gi o regenerare a sufletulut li a trupulul Ceci numaicu o sendtateregenerativom puteaface fata imprejurarilor de astizr. sunt pricindde pl6ns. cei credincio$i.lea Luptae noi trebuiese lucrulca sa nu piar: cei ai lui DumnezeuOamenii trebuie si urmeze o oorunca pentruca in vremeade vartej.decat despre genetid)9iamadusceteva una(energia dindovezile Sf. Credinra trebuie si fie a9a de tare incat cu pretulvietiis-o menurisestiSe avem €gadargrije sd nu se piardi credinta.tat pdcatele melenu ale altora E vorbade mobilizare moral:facutdcu tot natuln.red.. Ceci se vor sculaneam pesteneamSi impere{e pesteimpefi a .pentrucel slab cu credinta. la lucru. Ceiceldicei desigur vorfi de paguba. dar cel ce varebdapaneh stersitse va mentul' . ci pe cet ai lui Dumnezeu iibucurd. a pre-olilor. Dnmt cuvtntele caci este ca o corabiesfaremata aruncate de valuriDe mal sr oricat te-aistredui de a o str6luci cu strdlucirea unuiloanGurdde Aut tot nu te poateasculta.nuau se ajungi la o viatamal buni.cdci numarcu poti porunca mrntea sdndtoasd impltnt tuiDumnezeu.. Oride cateorilespunoamenilorla m.rimpe ceicaresuntai luiDumnezeu. Candvinvremuritari seimpline$te cuvantul luiDumnezeu: "Cdrd veli vedeace vin vremuride rezboaie9i zvonuride rezboi sA nu ve inspeinenh . piarda eisAnu-gi capul. zilelegrele.Paceasa luatdepe pamant.i.mediu 9i destin (destinul.s:-l trecemprin probagrea a muc€niciei.spunderea preoleasci.e prilejde bucune Noiavemposibilitatea. dupe conceptia cre$tina. nu e$tidecat unealta atuncl !i omul de curaj.cei ai curaluluiNu ne tememcaci probamuceniciei. p5zim al 11 .NumaiaQa ne vom puteaface preoliadevarati Numaiaga vom puteaimpiedica inttnderea necredintei.Scriptun. A9ase deosebegte adeverul de parere.pentrua cure! pe oameni. Ziuaincercdrii nu estezi de temere. ASaca. puterile e intelesul titlului conferintei: misticismul naturale Care 9i dinacestea voaouleaducela m6ntuirea omului? 67 . omultalherit nu ooate tuiDumneze.dintrecare n-am vorbit. vinemaimultde la divrnitate)..dar calitativ.in p|n.?5" trebuie inteles.pdm si nu patimceeace au pdtitfratiidin stranastrambe. cunoshnte pagr putem a mtstunii noastre. numaidacdse curdF de cat e cu 9i nu izbutesc putinta va sporiDumnezeu atunci credintaTu.. Acesta Acesta e nervul confenntei. vom puteasd ne mantuim sufletul. dci calitatea totdeauna estesuperioard cantitatii Prinribdareanoastre.tdtii fizicecet !i a mintii. Se nu fim Sinoivrnovati de aceasta. ce aceasta esteo misiunemistici cetre puterile naturale. cacinoi nu suntem singuri: Mentuitorul estecu nol. Noisuntemlucrdtorii luatiinceasul al 11. cecitebuie se fie toate. viul Mi-am stipanul$i mi-aaritat pdcatele.

Candcrestecopilui. Lucrulnu std tocmat asa. de telul cum vom sti si le d. ceci acegtiaii incarcacu poveriprea man.cetuiesc e ca o fo(e strivitoare. de destrr:copilul ispdgegte vinapArintelui. vin unadupdalta. vomvedeace se poate interveni fortd a destinului. atacun.tura trupeascipestecopiluldan pentece. Sepoateintervenl 9iereditatea giin ereditate. cu 1914 $tim totici duperezboi .elliindincarcat cu pdcate.llidacd mergem Srmailar. este vorba maialesde mediulsoctal (educatie).esteo fo(A cucarese luptam.destinule Pedepsele strivttor.m in luidivin. faptele tatilut. Am vazutgirezultatele. un mediu energiei o ereditate decezut. se nuse mtrenrmenr cd la vremea lui.ca duhovnici. Scripturi(Levitic 20). va covergi pe cel dineuntru. carevinecu nerviizdrobiti de branduri. fie cumii vreaDumnezeu. tot de at6tea ori.mantenr. propovadu. c5ct lumeanu se gatd cu noi Trebuie s.a$avor veni. dartu pem6nteanule egtidevini caea nuse desf:loard. am cilcat postul. cat9i in celspiritual cu deosebire.ed.cdci orice leg. chiar ar lucra spre o regenerare a neamului. nu Dumnezeu este de vind. de inlluenta mediuluiln. preotii. ral:alimentatie/ clima etc.in felul acestadestinut nu estecevaapas. lvlatmult va fi spre sminteald Va predica ap: Sielvabeavln De aceeatrebuiesd interventm.Oamenii se plengcd nu ne-aumaiauzit Dar eu i-amintrebat: N-atiauzitde biserici?N-atiauzitporuncile lu Dumnezeu? Ascultatu-L-ati? Ba E de vind pirintele? Ba.m locul.Ca s. e rea. strivitotDumnezeu tnmite sufletulcu anumiti misiune.1918) am cezutin toatepdcatele. Astaa fostgeneratia de dupdrezboi. ca si nuzic necredincios. Dardaca partea il consider. ]T il spirituali ] I Fo4a destinului9i mogtenirea Destinule de speriat numaiintrucet asupra celor cep. De multeoo pe trebuies-o ispAseasci a stramosilor Si inseintervenr giin ereditate Se poate mediuluigl !itnfluenta pe chiar 9i in zona divinea destinulut nostru.asca El nu va aveaputerea si cu toata putereacuvantului lui Dumnezeu.Cendpur€riletale suntrele. atunciforta aceasta a desttnutut areallefata ln cazul cAnd avem pervertirea genetice.pedeapsa lui Dumnezeu vinepanela alpatrulea neam ASascriein St.in mediuexternca gi in cel intern(dupdcum aftr vizut).ne lovim de e/edltate. lipsesc Darcu ocazia aceasta vi leg. 69 . at6rne Ql de pirinti. Cecidacd Dumnezeu nunetrimiie conducetori luminati.decina lucrunlor. omul cel dinafare 9i chiar daceDumnezeu l-atrimis cudestinatia de afipreot. cu sigurantd d ddnrin bolitrupeqh Cand mediul social e vrargte. in vreme de rdzboi nutrebuie concepuli copii. vine. Dace insd biserica. qi sufletesti. venitde la Dumnezeu o temniti intunecoasi. etc. pentru aceasta iivoidain meinile copiilor lol.A fostcu pugca in vremea aceea. cume azi.cu bunetocmeale: pe sfatuili oamenica se pizeasce nepdta6 sarcina. ci cu totulo altdinf. de noiatarnd cegeneratie (dup. auzmci uncopileneputincios. proasti. iarcand suntmaturigr artrebul se propov. Va 68 tdnguiti de lipsapdstorilor? E durere.care covar$e$te p. ca preotulnu poatepropovSdui cu toati putefea9i nu este un propovSduitor al poporuluj Ci scrie: 'Daci nu se vor griji de pecatelelor.care oarecum e din Si in puternica lumeaaceasta Cand auzimcuvantul destinparcaai auzi cd e vorbade o fo(a care iti anihileaza oriceinitiativd sau careti-ar u9urar6spunderile. pentru latAtemeiuf caresuntemrdspunzato(i de misiunea de regenerare moraE.duiasci pe Hristos ei sunt ispdgiton ai pdcatelor ?naintaSilor.tisare. am desfranat. temnita de pe elilva strivi9tel va fi neputincios. Decidenoidepinde. cecise intipdresc in parintilor copiltoatepoftele implinirea la verstei risar toate ca Si ciupercile dupi ploate. caciacegtia mogtenesctoatd stareanervoase a tatSlui. Oridecateori.tor. cresc De indatdce ofen sufletului 9i faptelemostenite. statu.pestecare ai seminat toate roadele. darQide ceinatu post.de ridicarea tuturorputerilorDestrnul n-ar mai trjmite conducitoricaresd te spanzure. lucrdm sistematic asupraproblemei morale ca sd poatdtrimiteDumnezeu propoveduiton poporulutaltfel vrednici se raresc tot maimult. pe care copiitrebuie sd leimperti$easce.Ar fl o functiune majord. atuncidestinul n-ar avea fizionomia aceastastrivitoare.copilulva luapistolul Generatia de Qivaucide. ct caresi te ajute De noi atarnacei de meine.

ori vom fi pierdu.Peintele Arsenie Boca Plenipotentiarul venetian la Tarigrad. ca au Siei o misiune in regenerarea neamului. noitoti. ori te pierd. Va trebuise mai lasepe Hipocrat qi s: vine se se adapede la doctorul trupurilor Si al sufletelor Si sa se dea la o viatamoral. iar numaicealalti jum.Destinul nu e numai in mana lui Dumnezeu. Dar la ei e mult. Oriillisim de coarne. 9tiu Qi Dar acestetrei fo4e: ereditatea. lncependcu cel mai mare. au fost intrebati gi de voiescsd se fac. ridice Gadeleinfioretor securea9i capul pement. tuturorfiilor luiSialunuiboiercare-i eravistier latAcum s-a f:cut: lncd de dimineate suftanui Ahmedse puse intr-un caicimpiretesc laseraiulzts foigorul luilalilaiacos. S: o facemca si nu fim pdguba9i in ceasul incercirii.uciqidinporunca sultanului Ahmed. ori va vedeace zilevor veni.Daceboalae grea aiuncigi medicamentul e maiputernic.. mediut ti destinut. cetea rdbdatpentrunoi sicu ce moatle de ocare a murit ! Credelitare intru aceasta$i nu ve migcal4 nici pravoslavnicd. AdreaMemno a fost de fatain dimineata lui 15august1714. la oarecare depdrtare.destinul.dragii mei Si nu begat in seamemoanea!Piviti la Histos. Dumnezeu sd ne ajute. Cum a murit ConstantinBrdncoveanu cu copii sdi 'Rugeciunile gijertfaSnnlilor Brancov€nr m-aaduspe mne penlru tara acesta a noaslra' . marelui vistaemic Enache Vicirescu se rostogolipe Apoi incepucu ucidereacopiilor. Concluzii: Intervenirea energice ?nlinereariguroasa a moralei. Cend 1l 'to .tata caree Sinaturald 9i aceasHfo4d.pe cei patru beietiai lui $i pe vistierul Vecirescu. Deci Si de noi atarndce zile vor veni. sdu raporteazl astfel: "Duminice 15august de dimineata s-ateiatcapul bAranului principe alValahiei. necredintS.lati?Glasul cel inebusitde credinli al Brancoveanului rasunI Si zice inspdimantat de aceasti insulti:"Fiiimer! /aE toateavutiile Sitot ce am avut am pierdut:se nu ne piedem irce sufletele: Statitan Si berbete$ti. 9i supranaturalA. l-au pus in genunchiunul lengd altul. pentru vA detnali in credinta cea viala Si lumea aceasfa". a vietji morale a insului. dupa Dumnezeu. ln scdsoarea plenipotentiarul sa cdtreFogele Venetiei. careorite fac sinitos. cicijumatatee de pe pemant. Astapentru 9i cd vremeao cere. lurci atunq vor fi ie. Ungadeb-a scosciciulile dincapsisultanuli€ mustrat facandu-i hainiApoi le deteravoiea faceo scuderugaciune.la executia lui Constantin Brancoveanu VodeSiai membrilorfamiliei sale. aiveni pe canalul piata Mirii Negre.tate e de la Dumnezeu.. care suntemhotara! se ducemo via!.le voi dezbateatuncicandvom puneproblema natarrlifii Atuncivom vorbimai multpe timbamedicilor. in fatacereiaera o undea aduspe Brancoveanu Voievod. Rauli$iface de cap. Inainte de a se ridicasecurea deasupra capului. Candbetegugul s-aintins recurgla asemenea leacuri de limite. prin a familiei aceasta a neamulLri. Mentuitorul nostru.ti. ci gia celor ce ce e cum lucreaz.acum.sa priceapd acestelucruri: ori se leapida de pacate. giporunci Laaceste cuvinte Ahmed seficu ca unleuturbat si li se taie capetele. lateschi. cAcise parece acoloau gi ei rdspunderea. SuntSileacuride limita.

omoaremilioane (celule) de firigoare nervoase carenu mai retacin veac.afardde celulele rvoase. lar alliila necaz ll suduie de Si maimari necazun dau. tremura candve scriu executia. mairiusescufunde. numaide 16ani.bitdi gi toate pecatele.ca sa aibddinbetiaac€eaun urmag cu boalacopiilor ilepsie). a caruicap a cdzut pefiulsdugi-iz.u.ba pentru ceicemduresc. pene h at miitea $iM6 milostivesc ln nepoli gi stranepoli se mosteneste cevagiunos..9_10: '. p6nd cenecazurile leincovoaie ceala ll cautd pe ei 9r atunci Dumnezeu. betii. tanar. se rugi de sultansei ierte.lepddendu-te clelisus Histos.odate.. E destul sdse imbete un i. lati ce scrieta Deuteronom $ral patrulea 5. desfranarea cu boalaei.Nue boalede moarte srnu are teac gicinedistruge OdaE intamplati.carela o ampEre oarecare. ca plate. 13 7) .ptate a picatetor es|c ce izbeito Si in unnag. rostogolindu-se pe jos... ce am vazutgi m. Un tatdpitimagde ac€stea n-areurma$i sanrtogi. in urmd ucise pe Brancoveanul.ii Detia. v.Toatetesiturilese refac.zandcapulnevinovatului Mateias. iar Dumnezeu se toage de oame se pereseasca picatut.de pe urma pdcatelor.n so ti td e plenipoientiar ii Germaniei. Gadele stropit cu sange crestinesc faceun salutsultanului A h m e d Si s e r e t r a g e . "Fiiimei.multepagube. ribufnegte afare. Anglieise ridicd s.lateia9. lang. intreb:putufa fi de fali cineva9i sd nu fi plans.Fiu le.set"Mai la urm. catare_s multebolr. Rusiei. pe Dumnezeu. dintr-odati se se aleage cu un copilnenorocit pe toatdviata.pedeapsaperinlitorvine in copii pendh attreiteasi al Datrulea cetre cei ce me iubescAip4zescporuncileMete" Cele mai greleboli sunt bolilede nervi. pirinteles. nervii? tatecenespun$idocto.sau oamenii de Dumnezeu? Ss plang oamenii cetaree greavtala pe pameni..ca ispasire $t ca pdrta$al pecatelorDar durereacea maj mare. 9i Situatia ste asa: oameniise foage fui Dunnezeu se-i scapede necazui.S u l ta n u l i.infruntd binesd moriin legeacreStineasce decetsd te facipdgan. Acum care de cine se asculte mai in6i? Dumnezeu de oamenr. pana-mi O. capulperintelui seu. nerviisi te nebun sauslibanog.pedeaps a ceamai glea ca.fagiduindu-i cd se va face turc.spusesultanul ci regrete acumceeace a facut. lns. tinerel. pdni ia al nerlea neam.pentrua tei celva ani mai multpe pemaft". TdmdduireaSi iertarea . Doamne..at6 de Atunct nu le maifaceti!" Pecate.ati spusce taree greaviatagi incer.ridice capul9i cu glasingeresc zice " yreaose mor cregtin gadelui: qi ! Lavegtel".Mo.gadeleridici secureala capulcelui mai tanar dintrecopii Beizadea l\. nu cauta saunu-L cauta decdtIa necaz. plece. late ci bolilevin pe capuloamenilor gi uneorichiargi in cap.acesta seingrozide spaima Sdrmanul copilag vezandatatasangede la fratiilui 9i de la Vecarescu.. care se pirandal imbr5ti$a? apropiase de al copilului. Vezandu-ne cuochi inlicrimati. multesudalme. Domnul Brancoveanu. Copilagul asculti. i er6 -li-se p e cate Ie! " latacumsuntoamenii. E deslulsS-9i sperieo data sotiain wemeasarcinii. Doamne.m6niagisupiririte pestem:suri.

catelor. poruncile lui Si-ar p. ceci e Stapanul cazult. ca dintr-un sigure. ln toatelumeanu gasegti un lucrumaiugorde licut decet pacatele. capulcaren-ascultise sparge Si n-afecinetil lega.caree Dumnezeu. totugi v-o spunSi de aici: caresugiaptele $til ce suntSerpi 9i suntvacicare. O iertarea sufletului. Asta "innoirea vietiitale". eati nemultumit de preoli.catul?". Sicum il de la pulnidintresfinti. darut minunitor. este ta o daidracului 9ivezipe urmi ce ai alesrdul.pecetuim darne poc. cultura mai Oriceduhovnic.dupdpecat 9l dupaDumnezeu.Darintrebarea dad-limairdman zile sdledailui Dumnezeu ilimaiprimegte 9idac. Dar nedezlegat dezlegat Siin preotul nu te poate dezlegadace tu nu vii sd-ti merturiseglr Ddcatele. Dumnezeu. De aceea. daragadaudrept in ele.lertarea 9i incetarea mereu9l nu inseamni a te spovedi mai face.. ar ocolitoate pAcatele.Oarede undeincepesldbanogrrea I trufa9.Darminunea pe temeliaei. Oarede ce mergoamenii a9a de in sila la spovedit? gtiu ci lise cerelepidarea de p.imanevoie! cu uiurintd de la spovedit e d judeci Alti pricin5 carete impiedicd preotii.Totminteslabi dovedesc Aiaceiacarenu vor sa vinela t. nudupe momeala ar preveni.siricia. intrucat pfivegte sufletul. invierea ta €njegtelisus.De la socoteala ci dupacapulei.e increstinarea vietii tale.dinvremein vreme. de-Si sparg capul umble Siapoi plangand. maibinenimenidec6t vis.odatd suptede garpe.lia.dacd nu-tidai tu insutitoati silintade a te dezlega p:catelo.nimic nu pricepe omulmaigreuca:"Ceeste acelap. o spun.carenu au nicr.9i iarigi. vacase apropie de intdfcat. lui estetotusireprezentantul trimisul lui Dumnezeu nu au niciun Dumnezeu. Ce n-a Fdri darulminunilor pe pimant a9aramane preotul cer. QicredincioQii e in functiede motivde al ocoli. vietiitale cea mai maree invierea fie ei qi vrditori. nu e o minune ca la poate vietiiSi invra9i din mo4i. itergereap. se pareei maibinesd .mdduireasl5banogului e o dovadaa dumnezeirii Sale inse. dar intaii-a iertatpicateleapoi ia vindecat nervii. 9arpele daci nu-i prea vine.perinlilor Agase r.sta-i un r.din oamenii la spovedit Si vlagalor sd o sugi Sarpele-diavol! nefericire. la altul nu te lasi si mergi fricd.miduirea bolilor. tdriede caracter.Tntol tdmiduit.La unulnu te pacatele tale. Ne trebuie buna de refacere a chestiune minuni.cate. Toatatinerelea Dargiprostia deomtot lamoarte-i osandit.cumputea in locde un vasfrumos o grimadade cioburi fi?Asprevorbe. oarecum co De asemenea.iar de care ai fi mullumit ti-e pdcatele lasd lui.J vrne. a mintii.le pecatelor! a datinseundarmaimare: al iertarii Nule-adatingerilor Darul iefterii picatelor e mai mare decet dar le-adatoamenilor. pe cand minunile privesc de obicei trupul. Pringlasul Dumnezeu. dar . osanditd la moarie. Lasi{e condusde un sfat dumnezeiesc.Darulacesta(al preotiei) nuin atarnarea de omulcare-lreprezintd. nu se conduca ca 9i cum ai da cu cutituj agad: cu omuldreptin platapacatului. Pentrulisus. Oamenii umble dupafdcetoriide facem. ne mantui. (paralizia)? ..inseamne de a le ndravurile rele. Lui te . l-a fost mila de neputinta lui. lisusnu le-adat darultimaduiriiminunate. preotulnu te poatedezlega. dar de neravnu ii sugesangele.. Dumnezeu mdrturisegti in slugiiSale Dumnezeu te iart. pulindsau chiar9i siracia morala. lertareapacatelor Cre9tinismul maie 9l iar sa te spovedesti.. orile placmaimult Fiindcd picatele decat infr ana r ea de l a el e.lati prostiade vac. alearg. de toate zile. uneorie adevirata unui picior invieredin mo(i Si e mai de pret decettdmdduirea putem intre oameni.nebune dupdgarpesi le sugi iaragi. caci petrece tocmaiin el. minunea pe cei mo4i" Dupd indemani Si s-a dat noudporunci:"inviali-i n-arputeasd tlaceasta.o musca.care ne std la cea mai mare.Ce inseamna ceice au inviatdinmoarte eiinQi$i.spunsla intrebarea de ce nu vin in primSvara in vara vielii lor? i$i dau.. lisus Hristos. indiferent de bog. ln gard.zbunepecatele in bietiicopii. sA le ieidela capet 9i vointe ca sa o vointer. o curatire a lui. giintreg.catelor9i n-aude ce agtepta potrivi purtdrile Dacaoamenii dup. Preotilor cumil aveaEl. iar seinlercdSise ducemereula Sarpe. pnn lisusa pretuit dragostea celorce-lcoborau Qicredinla podulcaseipe slabdnog inainteaSa. 9i agase intample c. E o pov es tegti ute pretutindeni. ci de nu. in sfargit.

MunteAthosera foarte vesel.pentruca n-aumemorie. 41-44mss) Asta i-arti iertareal E uhimulcuvAnt pe careviJ spun Nu te simli mai aproape qi de oamenr de Dumnezeu decat dupdcruce. O vetiface? Uniicred ce rugdciunea inseamne a sta in genunchi sau a rosti din gura sau in gandi lisuse Hristoase Fiul lui 'Doamne. cereciinta in inrme 9i vointade a te indrepta.cdciSf. ci nu suntintelesiinfamilie.Nu de la line se cer calit:tilepreotului.. impartiganie te l-amgasitde cuviinta s: vi-tspunmaimutt. $i ai si dar lui Dumnezeu copiicu gandulsi fie slujitorii seamS. aceiaDumnezeu si le ajutetdar cei care au durerigi suferinte sunt cei distingi.Caredin voiatipEngepentru faptul ci v-a pardsit Dumnez€u. darfaptulacesta Vreausa schimblacrimile voastrein bucurie. lile-a deruif. Dumnezeu pe minepicitosul" Darrugaciunea miluie$te-me cea adevarata esteate simlimuttumit de toate$ia-tideschide sufletul se te poli simtiaproape de Dumnezeu. Plrlntele Anenie cu SoborulManasfiriiSAmUrra .dar putinisuntaceicarevin Dentru mantutrea sufletului. ci cei ce nu au o cruce de puftat. Dometie. DarnouS nu ne-afostranduitipentruca nu suntem vrednici. Sf. ci indemnse yd scrtmbaliviata gi sd-imuftumiti lui Dumnezeu de crucea pe carev-a dat-o.ca se fi! maimultumitj? un copri Cerufatide la Dumnezeu pe slujiriilur Dumnezeu? Credetice micar care se ll inchinati vinao poarta numai ei.Apostot a9a: "Roagr-te neincetat. rugeciuni. Am vrutsdvi tin ienacestcuvant daramvrutsi alegoamen carevrnpentru mantuirea pentru sufletului ca se nu-lspun in vant Eu nu ve dau canoane preoti. L-am intrebatde ce plange?Mi-a raspunsce t-a peresitDumnezeu pentru ce nu maiaresupirerj. intr-o gisitin chitie zil-am ptangand. pe carei-a alesDumnezeu pentrulmpSritialui vesnica. preoti.metanii. de la tinese fata altarului. nemultumitide dar oarece atjfdcutpentrLr Sunteti preot. trup 9l '17. ititi. ( Maleahi fipturi (unitatea cesitoriei) Siaceasta suflet?" pentru Dumnezeu! la ce nezuiegte ea? Odrasle T5maduirea neamului de aiciincepe! slibdnogiei (.a te lmbrdca.Vialaaceasta a munci.cecinu acestia suntoamenifedciti. BisericigiSf. bucure-b neincetat$i multumegte neincetatlui Dumnezeupentru toatebucuriilei dureile pe care nuestenumaipentru a drangeaveri. lar cei ce fac rugiciune. lata ce spuneScriptura in pnvintaaceasta Se intreabe "Oarenu i-a ficut El si fie o srngura proorocul: fipturd. ca ceilalti post.Fiii invieii' p. in cazulc: v-a luatcrucea?CEcinu vpavelzice a betut nimenipiroane gacununi de spini.15).Poporul i9i are in toate privintele pove(uitodi pe care ii meite! impotriva copiilotc5 nu gtir Nu maistacu ganduri ucigage in caleaceruidar de la Dumnezeu te-ai impotrivit. un tenir celugdrde la Sf. tottimpulcanta.Ce le bigati de vinS?VA trebuiepreotimar bunr? maistravezl NaQtetil Totpoporul e respunzator ce nu are slujitori spre Dumnezeu. preotii? $i ei suntfii vogtriCurni-a! nescul a9a ii avetr.ci nagteti intreoamenr. Me doaremultfaptulcd uniisuntaceicarese supdri pentru boli. multumind lui Dumnezeu de toate daruflle9i schimbandu-vd purtirile vA velr bucura..

. Qi pantece avea altcopil. am auzitca a9tia liberalizeaza avorturile. in daril accedem aproape prinavorturi.Dar dacel Esaipe cel din penbce. decat sa nusescrie. O femeie a aflatce din Sibiu. Dupd Sf... mula As"sauinalte limuriadevdrul Darnu nu aoarmaimulte scrieri. Si .Forputem pane publicatii. O schti ii omorase dinbrate. Cdt5lina.Liturghie Pdrintele a ie9it a strigat: Cdtefine. Deaceea neamul nostru nu prcgreseazd. Cand.|\rultise suptracadeces-ascris cums-ascris in .Anexe Mdrturii despredarurile Si slinlenia Pdrintelui Arsenie "Eavddp n wi p6trd h al lrellea neom" Pn Petru Vanvulescu: "Tatam-a lisat curatin pdntece" . Auzind copilul apoide Perintele Arsenie s-adusSiea la lvlanastirea Sembata.Ai omoret un copilcu care Dumnezeu aveaun planmaref" Vedeti ci azi lrode in fiecare familie... Si "Cetefind. dupdrevolutie.. de Launmoment data vezut cberaplina gicopilul sange.Era Tnrazboi. inclusiv scrieri autorizate ale Bisericii. 78 ?o . ce-aifdcut!$tiuce ta mudtsotul9icopilul. Neomorem singuricopiii $iomorem aleqi ai luiDumnezeu. A luatin brate copilul fugea cuel prinSibru. Noiil judecimpe lrod(Siin colinzD ca a omorei copiii. Deznidijduita $i gi descumpanit: s-a dus a avorlat din pantece.. Ai fostIncerca6. tiecare tamilie. in sotul ei a murit. Tote maibine sesescrie se se cerceteze.

a avutcrucegrea. Se nu b duci la medicla Bucuregtise faci openlie.Conducerea Parintele nu a murit de stomacsau de rinichi. [n.De acum. SfinteiCruci. dupd mOartea sa.Perintele Porfiriedin Greciaa slujit la peste sprtalul dinAtena 30deani.Mutarea problema..Numele de fateil aveamAndreia$.Ca Si acesta. pentruoperalie. niciai Bisericii. Eram10 frali (5 beieti9i 5 fete).atunciegti sigur: ori e catolic.Dacavezi pe cinevafumand. era bolnavi de ochi (o dureauochii.Nicihulaaduse MaiciiDomnului.Dar intr-o duminici. betivi sauscandalagii in familie.mai reudecatnecredinciogii".lisat curctin paftecd'.i. Darl-a betut cumplit. A9aa fecutSiboala . el Sifamilialui >>. nu rezolve a6ta vremecetnu e compromis"l. tu estibo/nayd " cu ochii. siguresectant! Eisecredmantuiti. O femeiedin j preotulua Caransebes. se simt deja ln rai! Diavolul bag.la ManSstirea Prislop.ApostolPavel despre fratiimincinosi securitate al Parintelut. Degi. dendastfelapa la moara securitdtii care doreasel comDromiti.fiind ta m:nestire. niciaiStatului.28 noi 2002) Bdlan Silvica . parteaslujitorilor Bisericii.<< Omulacestal-a betutpe PirinteleArsenie in ?nchisoare.. curvari.$i s-a intorscatreDumnezeu.A.pe mesuraharului.. carenu gi daci tot nu se iarta. Cleopa Ortodocaii r. la Bragov. altulparanoic.un om cu o man: ce o tineanemiscatiSi i-a spus:. suntSistudenti. Colonelul Ghe.Elena. cdciegtial lui. sfinfita: och|.am zis: . a cerui mucenrcre tocmai o $tefan lprofetic] absidaaltarului din biserica DrigenesculPe picture este scrisd 80 gtefancetNou:. vremsd ne calmezediavolul'! DacS veziunul. Perintele Arsenienu are asemanare cu niciun duhovnic din Romania in ziua de azi Dar a suferitmult 9i dtn $i Europa.cinstit detoticauninairtevietor dar pe Parintele Arsenienu l-aupututsuferl 9i ficetor de minuni. plecand in America l-a.lar Pdrintele spunea cabtel siu. in catedrala dinSibiu. Els-aSirugatslmoari mucenic i-aimplinit SiDumnezeu dorinta. Da' cre9tini adeverag! lar noi am ajuns.la adusap. b mormentul PdrinteluiArsenie. au aurdestutin parlamenlari. Cumparem de la ei.diavotul se iarti niciaici.ai fost la mormantul vr4itorului!'...nicidincolo.Perintele a spusi.Ap. de 23 de ani... spunandu-i ci a tostla mormantul P6rintelu Arsenie. l\ri-a spus-o chiarel.ligatacu noi". Chiar9i acum.. oamenii in toate patimile. acestai-a rdspuns:.nudeDarte de Manastirea Brancoveanu.Sfintitor tcoanenu se 9i Sfintetor iarEdac6omulnuseintoarce (Cuvent de laacestea. maripatroni.Cu ea se1€spetipe 8l . Crdciun scriein dosarul Perintelui luiArsenie Bocainaltdpafte . . din cauzaavofturitol ne vor$epeni$gani|.9iimediat a zbieratacelacici menais-a fdcut moale.dar asta numaipentru cd ii arecu picatulimpotriva Duhului Sfant.gtefan vinapentru carea fostomorat Sfantul m! a facuttemnitamanSstire'. gata. DeciDumnezeuemancipeaza neamullorpentru faptulce nuSFau omoretcopiil 9ibinecuvanteaza Citilina i-aaratatunuipreot. Exista o asemenare mareintreviata acestuisfant 9i viata Piintelui Arsenje.cum se vorbe9te. Aveam13 anicendsorameaceamare. A muritpe 28 noiembrie..Mamasfintiei salespunea c6 simtea ci avea Cevaluminos in panteceSi avea o mare bucurie.ed.menaaceasta ata nu va mai batepe nimeni.ZiceaPdrintele ca . Cands-aapropiat i-aspus. Pavel). diavolulb de Iniste. 9ia Statului e de la Dumnezeugi e aia cum o meftem".Tiganiiau acumstdpanire. nu maiarede ce sd te maiispiteasce.incd din pantece a fostales. il vedeamnoi plangand in catedrala dar nimeninu Stia tainalui.. Mi-a spus mie ci mai mult l-a durul aceasta decatchinul securigtilon Aia spunea SiSf.a iegit PArintele Arsenie dinbisericd (eramult6tume): 9ia strigat 'Leana dinLisa. DarPdrintele respecta (ca conducerea Bisericii cacispunea SiSf. orie ortodox! Zicet nervos"Darn-avem rugaciunea 'Sunt ca se ne cafmeze?lDat nu. romaniinoqtri.de l-aumplut de sange.dace trec la ei. ca SiCuviosul l\rucenic pictase pe cel Nou.Fdgdraq: "Suntagacumm-afecutmama" Cenderamcopillocuiam in Lisa..fericit". ela fostmucenicin fiecare zi.ii curgeau lacrimile Se gendea se meargi la Bucuresti Siiisddea vederea).vino-ncoace". binci. nu e lSsatin pace. dar daci treci la ei diavolul nu te mai ispitegte (agaspuneplrintete giin Pateric).:in dosarulde un preot il numea fachirist. . 9i printreei suntcreitini. CandLalovit foarte tare.

Arsenie. a adus medicamente puteaintrerupe sarcina(maiaveam5 copii). langi c: a aflat A plecatacolo.Cu tine n-am ce discuh ceci esti lar pe ea ai s-opierzl'.Am zis in gandul pe Atunci ceciii P.ragului. a fostinmormantati Ciocenelea Eu. cu lntr-ostrane cacinu eramvrednice mele. c.rintele i-a spus vizitatnumaide ca o va ajuta 9i el cand ea va trecedincolo[n. p6ngi. cend b-ai duce in iad €de .Dame. Odate.ed. a aparut Elena9i Olimpia cu surorile pasire asupra noastra o mare.Olimpia a muritdupe2 ani necredincios. din noula el. Arseniea zis se fie linuli departe toli copiii.. N-aise b mentuiegti sunt bitrane. La numai6 sdptemanifetita .Duminica am fost la lrandstirea Elena.nagafetilei. piezandinsd sarcinile.Dar Ia 43 de aniaitimpse facial gaselea Am inceputsd plang. agamerge. in gandpe Pdrintele de ce a lesa! a muit Limpn Guil judecam Cendvei sd moard).Varvara.vit .: preoteasa pe 22 noiembrie 200211. te doare?".rintele este la Biserica Dregdnescu. miel animal. 9i a inceputsa strjgedin el: 'Me faccaine" .v. sufletegte? Pentrucd sufletegte . eraumulticareintrau in fate. 'Nu Parinte.L-au luat pe Sebastian Aici a fost A fostdus (inchis) in Cetatea Fdg. a cancer. pe piept. ajungand e$fl mutumitd numai ce md vez|.nistire. preoteasa Ciocdnelea. impreund lntr-oduminic5. A murit cu a-9i ispeii din botezat9i cununat. m-amresemnat 9i Sierammultumite numaipentru faptulcd puteam s5-lvAd.c. Deatunci a merstottimpulla m:nistiro qi ne-a luat 9i pe noi.s-a impiedicat 8l . noastr5.. A9a am ajunsse merg9i du in fiecareduminic. grav. Acoloam agteptat la P.DupdSf. lumea". treind caorice necredincioasd.Maria Se limbasi nu mai putearespira.caruia i-a spus: ..lvld 9i letraca un caine. Cu capitolul Limpiai terminaL o pe Olimpia gi pentru tu esti bolnave. am 40 de aniSimi copilin viaF".Cand a intrat9i l-a vizut a inceputa plange. fac oricetaratoare" 9if:cea ca orice poate face. aicimerge ca la comunisti Pirintefem-achematla dansulSi mi-azis:.Nu ascultasem nimicdin ce ne-a spus la toate pecatele m.rinteleia cinevrea".soraOlimpia Dupi aproximativ Bucuresti. numaiporumbel.Sunt $i ce ai md? EStibolnava?".pe ce efti bolnavd Sitrupeste". Candplangea i9i inghitea de trei innegrea la fate. spunandu-mi: . am pdcetuit cu care se intorcandu-se din str. P.mi-aspusla desp. ea tot timpul a facut milostenie. SfantaLiturghie se savar$ea la altarul (Popescu) prdure. Acelaa amutit. Cu toate acestea. Serafim 9i pe un epileptic l-a trantat diavolul cand a incaputSf. vineri. Liturghie i-a spusr Dumitru.i-atrecutimediat.ce Dumnezeu s-aapropiat Pdrintele Sii-aspus:.s-aimboln.PenA copll". ea fdcuseavorturi). . bolnaveSi ca la comunigti. pierdut am sarcina.Am luat pastilele. Sotul. Era mi-aspus doaratat:"Se nu o ducila doctorcd o omoard".Am plecatla PArintele cu remulciri 9i plangand continuu. Pani sd de pentru pScate. cereia P. sl.mi-apus manape cap la fiecare.totuQi care orj a avut acestecrize-Dup: un an am plecatla Perintele. candmergeam spremendstire gi cu o fati din sat. plangand. Liturghie. 43 de ani am nascut insa o fefiF. Perintele Sfanta Cruce in mane la batut cu crucea coboretdin altarcu Si a venit de lemn pesteguri. vorbesc cu el. cele trece dincolovei Stide ce a muit dacd nu ai al trei pastilecare le-ai luat. l-a mangaiat . s. Saselea nu te-a rede lumea?".a Oda€.Darpanela urm. din Duminica. Parjntelui fotografia t2 in Am plecat Dreg:nescu.zand ci diavolulface ce vreaSiin mdnistire. P.fera se-i spuna ince n-a hoEret ce face cu criminalele" Odati l-a dus 9i pe solul ei la nimeni.Frate Si nu mi doare".Ficeamoricenumaise nu plang:.rintele de la ora 8 la 15. dar m-amimbolnivitfoarterdu. . surorile. Perinte...Sotulnu vroia.Dar pgnela urmi La exact am ramasinsircinati de 2 ori.Eu steteamlange el 9i auzeamtot ce spune.Parinte. de perintii Mihail. Candam ajunsla izvor.mi-a giamplecatin lume.CandPirintelea trecut prindreptul la mine. ne-a spus cd au un necaz mare:.Degeaba (gtia. a fdcut trei ocoluri deasupra monahul vditandu-sel Cendam ajunsla mdnistire. .Iu in continuare. Nu ajungeam 9i de frica9i din meu:"$i cauz. moari. Atuncim-amretras altarului.Malcovici de o riddcinade bradSi i-a careo tineain brate. Alteori se auzeau din el spunea ci nu se Si magar (ca pe vocideodati stadion) cacispunea ca au venit foartemulte toale legiunile.rintele".bitcredinla (atuncilocuia in Victoria) 20deani. la izvorul Brancoveanu.indtate. Candam intrat 9i eu la Biserica (care plind pe P.4ire.rintele in fala era de lume) I-am vazut biserid cu o lumini(aureol6) in jurulcapului. Perintelui.

miein preajma ln afarede celeintemplate personale pot nu le spunetoate. Astfelce Ptrintele. desflntii dedincolo slintii de aici. plind si ceara intotdeauna cucredinciosiveniti Biserica era se intampb o Cu fiecaredin ace9ticredinciosi sfatulPerintelui. pictorului". la multealteb caciPirintelevorbeacu fiecare unuaa.. Am avem.tifica autenticul Bisericii.epedese o iau de ios in brale cici gtiamce dacdincepes.dar v-ali tntrebat cati dinlrevoi cunoatteti binepe membrii Slantului Sinod? Mullinu vd cunoageli pe Sf. EaestechemattsedemaAte raporlul d rat dintre om qi Dumnezeu.. nu maiputeavorbili incepea sa plangd caq atuncicand vindecat Acumare 22 de ani9i n-a maiavutacelecrize. nusefacerevoidii sociale no6tre). (irdrdstilea Pnsbp. Nu md impaC. sfatulParintelui. plangi iti inghitelimba. minune. de multeori numaideel gtiuta Side aceste intregi daca cineva ar aduna toate s-ar. Treiore Pirintelei-a tot spusacestlucrudar ea o linea una ii bund:"Nu o iert. Fericit careare estepoporul sfinljl Ar fi bine sd ne intrebem:. dar nu e niciunulsd nu-lcunoasc6 Sfintii suntrealitatea vie a Bisericli.P:rintelei-a spusse se ducAse se sfat privind impacecu soraei.menitasa domoleasca masele. se invine(ea.. Ac€staa fost semnulci s-a cu lacrimiinochi mi-azis "Mamd!". dreplii cum vom fi judecalidacd lui Dumnezeu mdrgaritarele in .Nicolae.iam aruncat puscarii? ii S-aundscut.dar ii ignoram. Biserica Side este carmuiie de ierarhia de aici. eu suft celugerSi sunta$acum m-a fecd mama" vorbalor .28 noi 2004 84 E5 .Nu data:. Canda plecat.Am sarit. Esleo tacere complice. Sfintiisunt copiiinogtri. sunt masura noastre familiilor Prezenta sfintilor ce. Lucru ce s-a Si intamplat dupeo vreme. Dupe3 ore sd primeasci cdci toti veniserd lumeaa inceputsa vocifereze dupa ce s-a inchinatla icoane. glastare. Desigur in mod vezut.o femeiedin acelsat a zis catre biserici MaicaZamfira.OiertJpe ultima Pirintelea intrebat-o o iert'.Mdi. Biserica e carmuild de sfinti. lntr-o duminicd. pentru sorafsZ'.. tAcut litecem. Dar imDortant carele gisim Siin scrierile sale)caresunt9i sfaturile 9i poruncile Bisericii.Dacd Dumnezeu ne judec6cd nu se nasc (canunagemdrep!i). Cinesuntsfinliidacdnu copiiino$fi?Cinesuntei dac: nu masura familiilor noaslre? Ei sunt9r mesuramdnurisirii noastre. Atunci. 'Dacd n-o ie4i te va ceba o ma$ind".pentrua le transforma apoiin masede manevrd. A venitofemeiela Pirintele. pentrucele doua femeidar 9i pentrumine care auzisem . pe Parintelui.Oarfetita. episcopul.. pe oerneni Bisedca e$e chernatd s+i sfinteascd nusdfie lnghilite de pAcatelor (cares consecinF imediat.Parintele altatotdinsat:'A venit9inevasta a zis.putea scriecddi (pe Parintelui esteai ascultdm sfaturile mirturii. impi4irea averii.cazutcopiladin brale. Biserica care nu are sfinlieste o comunitate omeneasce menita sa lempereze instinctele sociale.pentruca toti sa invetedin gre9eala sa-iceari un la Draganescu.sfinlii. era ferd hainepreotegti.am fostmartore caredin motive cu in fatatuturor.c6nd la Driginescu slujea Perintele iar Pdrintele A6enie era in altar (citeapomelnicele Bunescu 9i a intratin neavand voie sa slujeasce). Dupe slujbr.

Ar. care-ibaiu'?". ". gi nicivr. nu-ighicitor Am rimas blocat pentru undeerameu.sa vddgi " Ba da Perinte i-amspusr si cu timiditate "91ce ARSENIE cu atenlie.lar Perintele. ApoiPdrintele mi-aspuscevace m-auimit.me uit a9a.ne suim in tren si Dlecem la Dreginescu. Spunendu-i mameicum aretain vis!icum m-achemat b dansul. ca numaiagaveti invAF unulde la altul'.zand cd P.Dragul mamei.Bogdan Junca . pe carescrisese. ARSENIE omului. Aga i-amspus Pirintelui spunandu-mi: povestea pentru mea. ltor: " Nu md.intr-uncol! al Canda ajunsin dreptul meu. in fotografie era doar ea femeie. $i dansulmi-aspus:" Ea Sl cu "Lasdme. ci ce a fdcuta facutbinesi si nu mdducdupd ea s6 o aducacase.Un aminunt. Era in anul 1983.cd estesdtuld de via1i.tl? sus... printre altele.seam nici scopul.ci tarema. (in lipsa mea). am ganditdoar." Sim-amtrezit. Trecuse o vreme9i nu-mimai g.9i ai se vezi ce o se-l gasimacolo.dar nu am Stiut 9i nicisd pretuim s5-lavem.v. unde era foarte multi lume. undede altfetlocuiau SifratiiSi prrintiiei. Mamami-azis: .lmi ptecase sotia de acas. spunandu-i privirea fdre se coboare l-am visat9i m-a chemat.sandu-mi un biletpe masi. spunandu-ici Cand i-a aretatfoiografia Pdrinlele a repezit-o.nici rostulTnvia(aaceasta. un astfelde om. nu mai intrebempe nimeninimic. repet. fiintasa.9i totusi |-am se-lascultdm avutprintrenoi.'. ci nu va veni. Perintele. Desigur ca nu $tiam.tul.lareu am gandit Aveacevadumnezeiesc i s-aaretat cineva in acelmoment. "Me.9iialdcum: Se flcea ce intrasem intr-o incaperemarc. Cu doud zileinainte de a plecala dansul. plangand gi spunand: De ce Doamne?Dupe o vreme.s-a uitatundeva parca in bisericii cu o privireatat de drdg.Nu gtiamce si mai fac. ca si o determine si plece. ca pictor?". Privind-o Pdrjntele cu cevatimpinainte caimizisese t-a zismii?".in oncecaz imr aducaminte ce imi spusese cenderaacasA. Tu s61iducivialaaga. dorind s-o marite..1 .Fdgdrag: "Nu intre patlu ochi. precum il visasem..vinoincoace me.luand copiiisilucruri dincasd.stoase rugdtoare $i avea. se mutein Bra9ov. Eu nu am avutnicio cea.Doamne. in auzultuturor.Cum l-aivisatpe Pirintelece tu nu l-aivrzutniciodatd?". Stiica te " cheamel Oupi doud zileam plecatlaDrlgenescu Si nu mice mia tod uimirea cend l-amvdzutpe PirinteleARSENIE. ce va venio zi cend va da me-same " 9i a addugat: pentrutot ceeace a fecd . tu eb de acolo. Ciutam sd-lvid maibine9idensul se uita la mine gi imi zise. cei doi copiiai nogtri. minte ca inaintede a vorbicu mine.candam ptecatla pirinteleARSENTE cu o problema de familie.si vorbegte cudensul. de viala.Am spusParintelui sd plece de acasd ci este s. ci pe acea persoanecare fusese inainteamea o repezise. minte. ce ochifrumogi frumoslNu am v:zut niciodateln viatamea a9aochi minunatil in ei Siin toat.'. tmbricat 86 in acelcostum maro9icu ochelarii de vedere cu acearame aurie. vorbindu-le oamenilor. " No me. n-ai la tine o fotografiecu ea. s-oved ti eu.S. facandu-mi semn cu mana:"Me.pe careDumnezeu ni fa binecuvantat Pdrintele s-a uitat apoi la mine cu acelali zambet.ca pictorme.te cu ea.ce albastru curatgi acela$itimp.M-amdus la mama 9i avea ochelari mea li r-amspusdesprevis. ce femeicumintea Slgtilcare". zambind aceea minunat6. ea a zis:.precis cd vreun lngersauvreunsfant. il visasem fdri sa-|fivrzut vreodate in viata mea.. mi-aspusaga: spunandu-i ca el nu esteclarvezitor $i nicivrAitor. in pentruce Doamne? locurimairetrase. m-aintrebat: eu'. aia. Dar cum se mai indraznesc sd i-o ar.a vorbitcu o Tin femeiecareii arrtasefotografia cu fiicaei. Tin minteca prinlocuriundenu mi preaintalneam mergeam cu oameni.ta exactca in visulmeu. existe. iar in faia tuturorera pirintete ARSENIE.afaredoarde faptulci dorea s..privind fotografiaa spus cu glas lare: "Minb me.9i ce n-amcrezutin viatamea ci poates.$tia ce am ganditll! 9i am remasintepenitlocului.9i socoteald 8'. vinoaici. rdspunse lagandulmeu. in visulmeuPirintele eraimbrdcat intr-un costum de culoare maro de vederecu rama aurie.t.solia9i ca gieu aveam la mineo fotografie. ca se me duc sa-l caut9i se vorbesc cu dansut. cu catva timpinainte de a pleca.rintele gtiagandurile cA md afluin fataunuiom. " l-a de md.Aici sunt doua pentru goal6.jitorgi i-a spussd plece.imi spusesecinevade perintele ARSENIE.

mj-am dat seama dece gipotsa afirmci Pirintele pus pe mainile mainile Si-a melec€ sa-midea putere.te ce sl fac ai cumsi fac cu viatamea. cred ca era ora 6. me.apoitrei.pentruce P:rintete ARSENIE de obiceinu prea punea mana pe oameni..cd nu l-am ascultat. Dar intr-o dimineatS. ca esteziuameade nastere saua 88 altora.! a mai spusParintele ARSENIE . 9i Si tu sfinte Parinte ARSENIE. m-afascinat pentru chiar9i aceasta c: pirintele ARSENIE vorbea cufiecare in parte?n auzultuturor ca sdinv. Medd!. incepusem cu o bere9tajunsesem treptatla cinci pe zi. nu-mispune "Aga. ierlebunul Dumnezeu se mi ie4i 9i maicaluminii. apoi doui beriinaltdzi. poatedupa o lune. Sidragului Dansulgi rug. pentru cd aveam 'antrenament'.ntele Arsenie putin.tot felul de necazuri gi probleme ale lor. maisigur pe mine de data aceasta. am inceputsa beau:o berepe zi. Tin minte cd. fiecare cu problemele vietii pe Parinte lui.imi spusecumsd-miduc viata.Mi miram9i eu de mirarea oamenilor.era lumepestelumein aceazi. niciunstrop de alcool nuam maibiut."Lasdmetusice nu mai p6nge aata cA cinevaili poaftAde gnje.T6ziu." ce pe 6sta .Siisfi.se aigijd! Nu cunva sd te apucisd bei!!/". subiect pierdea nu-Si timpul. am auzit glasulperintelui ARSENIE spunandu-mi detreiori. Abiamaitaziu mi:amdatseama ci de faotoamenii aveau dreptatesa se mire.Uitasem deci acea profetie a dansului.ci al scumpului meuparinte ARSENIE.tdm unuldela altula ne feride rau9i ne invatape toticeestebine. durere.Se mirau 9i spuneau: oameniicum melineaPerintele drumuldin mainile $inu-mid5dea dansului cat timp a vorbitcu mine.cum m-aiajutafl intalnirea aceasta cu Perintele ARSENIE m-aimpresionat ln moddeosebit. . .i tu. Pir. N-am agteptat muit 9i Pirintelea intratin biserid.a Iuiloana luilcutarc]-spunand numele porecla sau careo aveauin sat aceioameni .Cu fiecare in parte. lucrucarei-a 9i determinat de faptse-lcautepe Pdrinte.ci tu duclsau podi pecatete lui Gheorghe a luilcllarc].$fi lu melu$icd de ce e$li afa? .Toatalumease mira de cum proceda Perjntele 'Uite drag. Ajuti-md. Cineva din multime a sous c.adtandcdtreunadincele Sia addugat: E9 . sDunandumi: "Laseme pincipiulEu gitu ascufte ce-ti spuneut". nu este meritul meu. aga cocioaba asta se rabtagegte . Pirjntelemia retez'at-o imediat. Apoia adeugat un cuvant carem-asurprins.spunandumi maidepa.dinaceacliDa. uitand bera pe carele-amDrimil de faptde toatesfaturile de la acest om. in viata meanu am maibSut niciodaG.. cu porecla carese de pe satela oameni. prinoricestariaS fitrecut:bucurie. Bdtranica didea din capca nu $tiegi plangea cu amar.pentruci eramdeprimat atunci.Dumnezeu". M-amintorsacasi 9i nu dupd mult timp.sau cel multdoui. O tandrd in varstade 19-20 de ani.aceste cuvinte alePirinteluile-am inteles cam asal 'Ma.netuandu-Si mainilesale de pe mainilemele. ce spuseu tiesd nu bei. s-auttat la noiSi ne-a intrebat careare cel mai marenecaz. Apoi mi-adat fotografia inapoi9i a pus mainilesatepe (pe mainile mele carele tineamlateral.Din cauzaplansului nu puteavorbi9i atuncia dat din cap c. nu gtie.. lipitede corp). M6ddel'..maispusePArintele referindu-se la corpul omului.gi gtiicine?9i ariti cu degetul in sus gftindu-it..md?' ti-am Si din acelmoment. eu nu beaudin principiu". M!a zis asa " Me.Ce$l ea".. aceatea. Biserica eraplini de oameni bisericii Sicurtea la fel.Cu toatd responsabilitatea mea..ciunile lui m-auajutatl S: m.la vorbea giconcret. ea are necazulcel mai mare". in careimi spunea: "Me. sprebucuria mea.cu unele exceptii_ $i din acele exceptii amficut !ieu parte. neimplinire. dinacelceas. a lui Vasile a lui[cularel. Pdrintele ARSFNIEi-a spus:"Lasd.Asteptandu-l in bisericd auzisem de la oamenii care erau in preajma mea.aveain manaei doud fotografii cu doitineriqia inc€rcat sd spund ce estecu aceqtia din fotografle.tu le ducipe toate pe tineau cezut".ajungand in fatasfantului altar. nefericire. lar Parintele privind-o ARSENIE. cumit tine". i-am spus Parintelui: 'Pirinte. ial eu fiindtreaz. 'Ma-d1.lareu.. pe femeiea spus:"Damd..se nu cumvase b apud sd bei!'. spun ce Omul lui Dumnezeua fost Ptrintele ARSENIE Si cu greu se mai poatena$teun astfelde Om intr-unneamintreg. S-a apropiatde ea gi i-a zis.. penaamajunsla "marea performante' pe de cinci beri zi lard s5 me imbdt. DarStiu c. o femeiein verstecare eta baalizalede la brauin jos. de la acest Om al lui Dumnezeu.

iar Parintefe pe din fotografie aritandul celilalt . Acum. Mure9.dar nu tu.dar a facelucruri 9l preotuluir "Md.Parintele ii repele:" Ba nupolimd. bolnav5fiind in spital.i/ voraiEi$iceliplacesd bea?'.. imprejudmile patru ii Parintele ARSENIE spune vd ceva lntre ochi".C)mul 1i "Ulcer. "Da.spunde: 'P5i Pdrinte. Ofemeie dinFdgdra$.acumun an pe sotiamea am internafoin spjtalpentruo inteNenlie chirurgicalala stomac. Dace nu o opereazd.Sice ti-auspus ".. precum ii spusese Perintele. me.Peinb".ti sd o impdrtd$eascd Alta datd venjsela P. altfelspus. Cluj. "D-aia nu poli md. se-i spuiviitoruluiteu sol cd nu poti sd faci copii ".sd me in9leagd toa6 lumea " e Perintele a maispusapoiun lucruextraordinar Sianumeca.rintele ii r.ca si v. vad. tare.raiului (dinDregug). Era in multimeaaceea de oameni 9i un preot din vreau F. 9i a continuat la adresa senitr$i psihice dreptul uimitoare sdspuni lucruride-a 90 acestor femei.eu a9putease vd votbesc biserica. Pdrintele ARSENIE il intreabe:'91 ce au zis doctoriice arc Ia stomac?".se iei cetevapicdturicu pipeta 9i s'-ti pui in ochi ji nu o se mai ai nevoiede operctie".. me iertali.esfeadevdratceinlipsa ta. " Chiar nu gtii " Nu. Pdrinteleprivindu-lii spune: ulcer.m6l ".ecurgla aceste anormalitdli.Perintele nu Fata respunse cE de ce $ii (X). Primevara. Zi md.ba chiarpentru astaam venitla respunse: sfrnlia voastr6". ca da. cd ii trecuse cataracta cu sevade la vila de vie. m. Sd nu oopercze. i-a spus:" Md. nu Stie.9t respunder poli? ii zice:" ". Toateanalizele medicale ardtau 9l . 'Nu. md?" ala-i Md.ca fata. pe 9i din seva carc o aduniin sticluld. si spun "Nu intre patru ochi. se nu b duciIa operatie. careaveaprobleme cu ochii(cataracta). Se faci ce-fi spuneu. Sinu ce s. la care Pdrintele pbce putea se dacd nu vrorasi zrce.ial pe eda a adeugat:. dal zicand a continuat cu acotdd teu. ce aia veli inveg unul de Ia aftul. a venit cineva gi i-a legat trcmpele ca se nu mal "$ti to ce armdi asupra poatefacecopin" $i a adeugatr Fihiculut femeiiare loc cend se severiesc astfelde lucrurt'. o sd vd toli de aceea nu o se inlelegeti termenimedicall dar votbesc in temeni populari. " Md.Da. am internat-o simtebine. DacA moare. inainteca se b mdrili.a fostla maimultespitale (Brasov. Sfiide ce eslea9a?". dar ajunse in fata lui. a lntrebat: 'Ce se fac Pdrinte? Sd o spoyedesc$i sd o impd'1dsesc?". rdspunde: 'Nu are Parinte".ce o se Emei oarbe. carea zis:"Parinte. Dupi aceeaa fecuto parantezi9i s-a adresat in ' Mdioameni zicand: buni.'Sa-i? spune Peinble.. Fata ii " Ba potPdrinte'. "Care-ibaiu'mdiemelb?". de undeP.g. Dupi untimpm-amintalnit cu femeia si cu adev.pentrucd $i peinli td| Falaa dat sa plece. un altul sd o spovedeascd.uginos sd se vorbeasce despretucrurile impotriva firii. Victoria D. $i fiziceasupra Dupi ce a ascultat ce a spus Perintele preotul ARSENIE. Fatas-a intors.Acest om ii spune Pirintelui:" P.rinte.ce ne sf5tuiti se facem?".iar Pirinteleprivind-o sus panajos Side jos panasus. ii respunse tu eiti iradiatd".me! Nu ai venitpentruochiT'.nu s-ar afla firegtioriunde . P:rintele o intreabir iareaii r. Parintele : o intreabd "N-ai venitpentru asta.spunde" Da me.ll mai ''u intreaba o dati Parintele: " Ba gtii ii spuse: md?".care.sotia mea este foartenervoasd qtiu ARSENIE AtunciPeantele vreme ea". Fatai-arispuns doui fotografii"LaseJme tu pe esta. femeia a uitatpentruce a venitla dansul.acelaestelucruru9inos". se puio sticlutala vila de vie. Bucuregti) iSitolidoctorii au dat acelasi rezultat: cancer. AtunciPirinteleARSENIE din multimii mdl'. maridin !ar. omul. nu a maiavutce Desigur ci omulvenindala de departe de o se faca $i a zis: "Pirinte.. Pdtinlele ARSENIE ii spunq " Md. maifaccu raspunde: Preotul ilintreabi: "Chiarmd.Omul in toateflreaa inceputsd plangi ca un copil Si a a9aa iesitdin biserice. Piinte" .ratnu a pentru mai fost nevoiede interventie chirurgicala. de i-a spus:" Sta.cancerare.".vorziceca tine".rjnteleun inginercu fiica lui gi cu fotogratia sotieilui..dupe jaresici nu se un an de la interven[ia chirurgical. mai o duceun an".Parintele adduge: Perinte". ARSENIE a spus" DrumuL spunetare. ii doctorii?Se te duci $i se b operezi.Bdllanica ii " VaiPdinte. ci tare me.Tg. am venitaga. ". care-i baiu'? " lnse preotul a spus ce nu poate s6 me ". oopercaze. dar Pdrintele DaneIa urm6. (d-naBurlea) Mersesela Perintele o femeie din FSgirag destulde in ver$. Parinte". tu lucreziin mediu cu raze R'ntgen .

au divo4atdin vina piranlilorlui Cand l-a vezut pe Pdrintele (Elena ARSENIE. A. St] apoi s-a intors cu fata la cealalt.Femeia cu glastare:.. se intoarce cufata spreaceasta ?i spune: sd cd este Dumnezeu". Radu C. ii cuminte"..me!". spune. 9i nu ca are mannecazuri cu sotulei. s-a dus la Perintele pentruci aveamariprobleme ARSENIE cu sotialui. a simtitcI i se faceraude emotie.cAn-at altar. ci a divortat de solulei din vinasocrilor Si cd are $i o fetil5li nu Stie ce sdfac6.A.Me.Me. acesteifemeiera a pe dstase ddreme zidul. pe biata blocata .Plrintele ARSENIE o lasi pe prietena acesteia vorbind.Astazi. inceputse-silaudecopilul 9i a zis:'Plrinte.s.. cu filmele dinainte toti filmele.Las6. S-a dus la Arsenie. $i a continuat discutia cu ea. A venit de a revenit de mancare $l Sise srmtea timpulsd mearg. Pirintele. Femeiai-a dat Parintelui (sotul mai mult. Nicolae spusPdrintelui daca nu are o a intrebat-o Stiece si mai faci cu el.la Bralov.. undei-a gtiutPirinteleARSENIE Spunea sdrmana de ea cA a simtitca se ducein adancul pamantului de rusinecd a ganditagaSide emolie.a ie$itcu un mdr Si i-a spusi. nu maipreacuNicumena. nu existdDumnezeu".Senu btemi. am un b6iat nu aretreabecu fetele.Cendat se te duci la controlla doctoi Site vor lntrebace ai mancat.lasdl m6!". divo4atde el O mames-a dus cu fiul ei.nufumeaza. Povestea aceasta mi-aspus-o inginera canda iegitdin Biserici. ceti copiiaveln" Colegul ii "Md. Cendveimaiimbdtranibveiimbolnevi iti va curge apd din corp. A intratin sfAntul merd acestagi sel m^nanci numai c^nd ajungi acase. cd dace nu vainnebuni. Perintele i-a strigat tare: . Omulaplecat feresa spun5 supArat un cuvant. Nugtiu . homosexual). DupdcAteve a mencat marulCanda ajunsacasatemeia r durerile.i-a spus nevestei ce i-a spus Pirintele. fotografie cu el.apoi Cluj. La un momentdat.aqacum spus ARSENIE a aiunsin dreptuiunei femel Cand Pdrintele femeiaa inceputsa plangi in hohote9i Fa tineredin Fegera9. de calmr. i-a Parintelui spus ARSENIE cd nu Qtiece sa mai 9i faci cu ea.Nu poate.UnuPerinte. a zis cu un glas domol.. la scurt timp..la a P5rinlelui.ce dupe7 ani. nu unu-doi.l-aufecutdin nguanalizele Bucure9ti. sot 9i sotiedin fabricaundeam lucratSi eu. in toati fiintaei.nu maipange. cand cealalte era in spatele privindu-i picturile Pdrintelui.Comparand . inginera M. Parintele fotografia cu solul ei.Esteun bdiatfoarte nu bea. zambind: me. piele prin curga apd ia Perintele a*inceput sa-i . careaveain jur de 18 ani..privindu-|. la control.. prietene Doueinginere. minunandu-se de gandurile. Doi ingineri. .ci patru-cincicopii se aime. din biserici.me.au cincicopiiiar sotialui estecatse poatede linigtite. spunandu-mi ci dupa ce i-a spus Parintele cA totugieste Dumnezeu. Mureggl lor.Dam6.aiinfeles?!'. Cendfemeia cuminte.Tg.Pdrintele ARSENIE ii spune.nu unu-doi. femeia G. iau disperut zilea simtito ameliorare plini pofta viata.AtunciPirintelei-a spus:. nu maip6nge.de cand era la Manestirea povestit man i-a Panntelul Drigenescucgndaveadejadureri Qi toate.. Chiaratunci. G. Pirintele i-a spus imediat:. caciera in evidenta 9l se au exclamat.Nu filmele saualtceva ql b betraneF femeia a ajuns maiaveaniciurmdde cancerAcum.zambind cuminte! adaugat tare sa audi toatd lumea apoi a . .Md.juns acasa.S-orfi schimbat nu estein reguli".ce viata ii grea gi nu am cu ce sd-lcrest. Brancoveanu. foarteOune.Me.tu sd le spuiceaimencatde toate. de ruline Pirintelui dar nu a indriznil si spund privind a zis fotografia.lesand-o femeieSi pe copilul ei.ci pattu cinci md. Sd tiiminte ce li-am spust Desigur ce acestavertisment Fa ingrozit./a cancel.yii yefiimpdca".fiindfoarte nervoasd.se inteleg foartebineSiau Sicu ce si ii hrlneascepe copii Au tot ce le trebuie. Perintele ii spune. la picturi uilandu-se a zisin gendulei: . pin piele".d md copiii se vine.)a inceput s. s-a aflatin dreptul Perintele ARSENIE. ce nu at cancer E nu de o boalegrea veimui. 9i '$itotugimi. s-audusla Pdrinte la bisericaDrdgdnescu si vorbeascd cu densul.Lasdmd.Femeia ll cunostea de multpe Pirintele ce estein stadiu avansat. Panntele. gicanda ajunsin dreptul ugiibisericii sedeasaiaseafare. Un colegde serviciu.Una dintreele vorbeacu Par'ntele ARSENIE. plangi 9ise-ispuni de situalia ei.l€. G. dinspatele P:rintelui.

un trimisspecial al lul Dumnezeu. au fost batjocoriti. toatevor iegila iveale. Parinte deunde egtitu. Dar spune Sf. PlrinteARSENIEI Amin. auzite PerinteluiARSENlE. ApostolPavelin Epistolacatre Galateni: nu se bse se fie batjocorif' . va veni o zi cend toate se vor descoperi.au mat fdcut un copil.efit. pentruce sfintiisunt casnicii luiDumnezeu.ci doar dupe moartealor Numainoi. labiserica !itrditein prezenta Drigenescu.cine 9i cu ce scop face acestea? Indiferent cine le face sau de ce le face.f:candu-le . Pot spune. Dartrebuie s6 tie 9l din aceltia dci spuneSf. eu nefic6nd int6mpldri decat se scriu ceteva v. Se tin in secretpredicile ParinteluiARSENlE Simultealte date desprevia_ta Pdrintelui.. sau7 luni. romenii. nimic Einuit se nu iaseh lumind'. orice $i-a elogjatoameniimari din neamullor Qicu atat mai mult pe sfintiilor.daceinginera l-a crezut pentru saunu pe PirinteleARSENIE. Sfintii lui Dumnezeu. tot gtiadespre liecareSigandurile oamenilor le $tia. pe sfinti.aceeava li seceral Ceeace esteuimitor gl astizi. Oare pentruce se 9i activitatea procedeaziastfel. 94 Lastoate acestea insein grijaaltora cuadevarat capabili in astfel de lucruri. cand btt "yai oameniivd vor grdi de b. ne apucam9i noisa-i lludim pe ai nostri. giin sufletul Mienu-mi revine decet si-l portin inima meu pe un astfel de om al lui Dumnezeu si-l rog din toata fiinta ii mea.. o face oridininvidie. ci nu exista moarte ceivii.nu sunt7 zilesau7 saptamanr.intr-untaziu. oridinreacredinta.nu tacem acestlucru.dusauvorbindui de rau.tu viu e9ti.zute.s-aulegatde fapt de Dumnezeu. au avut necazuri.Cinevorbegte altfella adresadensului.Si apoi. adid cei de att neam.bitu(i Qimultidintreeiomorali.. Darcines-alegat desfinti. aratandu-se valoarea acestui preot mare pentrucd scriseste 9i om pentruoamenigi aceasta 'Nu estenimic ascunsca sd ru fie desco. cd 7 ani. PA ntuleA6enie Boca la maturitate 95 .ca de acolode undeeste.Notagteptimsi-i laudeintaistrainii. din toate timpurile.inchigiin temnite.Cerl este cd exact la 7 ani s-au impecat. ci .ca acestPirinte ARSENIE a fost omul lui Dumnezeu. bucurie almeu pentru pentru sI ne ddruiegti.si me ajutecu sfintele Si de primitele Dumnezeu sale rugeciuni. sa-miajutese rim6n gisdrdman credincios luiDumnezeu Maicii Domnului.Novd irfelali: Dumnezeu Ce seamend omul. Scripture: de voi. Cineijbatjocorelte ll batjocore$te pe Dumnezeu. estefaptulci se vorbegte se scriefoarteputinla adresa popor P:rintelui. credincios pentru ci dansul ne-aspusnouece de acolo de sus ne poate ajuta maimult.toatgpicatele pe carele-asevar$it bietulom. gideacolo Pacetie.feri si exagerez cu nimic.7ani.Prinacestea a trecut9l Pdrintele.ilae". tu viurimeiin veci. oridinnegtiinti. Oriceneam.rar astazitrliesc in pacegi bunearmonie. hutiti. Binecuvantata si-ti fie memoria ta. canddansulprivind 9icum omulcuc€rre vorbea ii spunea totuldespre viatalui. putea ar sefie numitaltfel.chiardacanu i-auEudatsauelogiat cattimpau trAitin lume.

-Cand eramstudent printr-un in ultimulan laSibiu.iriSi o infeligare pari.Pe unii oamenr.a unbla pe Cirarea ceadreaptdam invdlaL Feficit etti. ceea ce se scriedesprePirinteleArsen(l este cu tendintA.acumnu mai are pe nimeni?. Ce fiar.Perinte. Invidiosii ins:.numaiatunciel intreoficialin poporului.. nu gtiam in ce directie s-oiau.imi perca rau. pentru fierbede ciudi. Cu cu atat mai tare cat invidiosul are partede marmari binefaceri.trebuie caresa determindm luareaacestei deczii.. am avul La Tnmormantare impresiaputernicaca vad moagteleunui sfant 9i mi-amzis aifostmareinviale. mFaspusla despatfie. brnefacerile imblanzesc. am se ve ajut mult "Me mai mult decet am fAed pend aicf.telem t-aspus: harismaticS.. 9i Rbnileinvidieisunt adancisi ascunseii ele nu suterd vindecarea. Invidrosul e du$manul salesenititi ascunziqurile pe invidios: poate suflete$ti...Nu. nu intrecei prin reutatea lor?Cainiicirora li Ce silbdticiune nu deplsescei princruzimea leii.1n 1989 genditsd pe Parintele. . sd se mAntuiascdsufletelenoastre. Celinvidiat sA scape9i sd ocoleascS poate iarinvidiosulnu deelinsuii.ea lor oarbe in propriei congtiintei.Invidiosule. a Credetidumneavoastr: cd dac6 Pdrintele avut opozantiin timpulvietii..."De dincoloam se vi ajutmaimult" . slintenia darnoi. 9i infatisarea lui. cirora li se poartdde se aruncdo coaje se domesticesc: grije.vrijmagulti-e invidiei egtiprizonierul adenc. ca unele ce s-au inchis de dure.. Ceeace doresc se va spunesteca daceautoritatea a superioara Bisericii declarl pe cinevasfant. de Dumnezeu a uri celfericit. De multeori.. dar de acolo de unde me voi duce.gtiindgendulmeu mi-a rispuns: .ce are o putere deosebita Avea o privire petrunzdtoare. cici am aflatcd Pirintelea plecatdin lumeaaceasta.dacd numelemeu te va insotiitiva pricinui gi bucuii $t necazurt'. m-am maicerc€tez in 27 octombrie 1989.Mi-amdat seamacA nu vad un om oarecare.Tu.pentrud ma legasem sufleteste Pirinte. dar ur ile pr imite Si m ai m ul t s e c atr i negte de pur tar ea naravului lor? bineficetorului. Dar mFaspus de duc.binefacerile maimultiiinreiesc.Este uftimadaq cendne vedem Eu am ganditce e ufiimadatdin lunaaceea. Pe invidios insa. maimultse supArd l\rultumind Qise manie. indrepldtorulArceniepdrintele nostrq cdciprin tine cu adevdrat. 2002. m-a strepuns cevain inime. mai mult se iriti cand li se aratdingrijire atentie. CandLamvezutpe parintele. Pn Prof Simion Tbdoran 96 . einchisiin continuu teue cutine. "telefon ferd fir" am aflat ca undevalengi Bucuregti. 9i agaa tost. cu dreplii gi cu cuviogii impreund locuitor. Eraplinecurteabisericrl biserica de oameni.lmpreun6 cLr alti tineridin FAgaraS am plecatin noaptea dinainte de 16 iunre (Rusaliile dinanulacela) spreBucuregti. cu o luni lnainte de a-lchemaDumnezeu la cele vegnice. in tocalitatea Dragdnescu.eu am sd plec pentrutotdeauna" .Sieupersonal sefimmartonl . (28 noi. 9i Tropurul PdrinteI ui Ar senie Mullimile cdlugdrilor te cinstesc pe tine. estilegat cu un lantneindurat..lncepenrt de aatdzi. Cela ce e$ti cu ingerii vorbitor.se imblanzesc. 9inici pe un om binecuvantat o mangaiere nu-tivinein ajutorA prigoni pe iatd o nenorocire fara leac. un timbrual vocii. duqmanul scapa primejdia in inim5. se afla un mareduhovnrc care poatesl-ti spuna toataviatata gisd-tiarate pe calea caretrebuie si mergi. nigte misc.. cu care dimpreund roagdle..Eramta respentie de drumuri.. marete-alesatgimoartea aceasta' . cu totul potrivnicr. cdci lui Hrisns d slujit $i celele potrivnicilor ai biruit..MenestireaPrislop\ Cenzurainvidiei (Painle/o Qnenie Soca il . . in aceazi de Rusalii . in 28 noiembrie 1989am primitun telefoncare m-a intristatmult de tot.

La biieli poftaaceasta inmugureste numaiIa dificila valstaa pubertili. inaintede cAderea in Numaidin ziua oand tenarul mu$cepentru prima datAdin rodul cunoagterii desfrdului. Clasul con$tiinlei primele articuleaza gi rearna sunete.$eo realilate generala incontestabili. am r€marcat f-aptul primar.in aniicopileriei.pecenderauincdin gridinaraiului.. la indemnul diavolului. la momentul caredeclanteazi viforul stihieisexuale nicr bAieii. o putem asemana paradisiaca cu starea a primej perechi ptrcat. descoperind pldcerea gi cutremurul masturbarii. Adamsi Eva.ntede alungarea dingrAdina Edenulu i. de trezirea instincluluisexualpnn mastxrb/rre. Doresc dintoatainimacadupace vor expune aici punctele melede vedere se discugmdeschis aceastd problema. diferenla aceasta temporalA dintrebeieli si fete n-o fi oareun retlex indepdrtat. cu aoeeafrpofta Si curiozrtate n€rdbditoare. ina. Unirea ceatainica.Dara trecutun timp decanda mu$cat femeia pane a incercat Sfinlii Pdrinti au $i fi brrbatul. nici unul din copii nu esteafectat ti nu itie ce estevina.rat vim. Creatorul a legatpleserea de actulimpreunArii sexuale cu scopul precis dea stimula inmullirea.pofte$ipatimi. c€este sentintentul Chiaratunci candbuniciili pdrintiile spun pacat cd este sAmintisausa furi.Aceasti puritate fupeasci $i sufleteasca pe carc am treit-o 9i noi. in spe$coala cial asupra tineretului. N-agvreasAfieo prelegere detip universitar. congtient liber. cdrtileNoului Testament diversele ramuriale desfr. stemind plAcerii. 9on0azar Mi bucurdin toati inimaca v-aai $ransintr-unnum:ir atetde frumos. flacara mai repede decat secuieneadupa voinlalui Dumnezeu.iniriisuntnumite pacate careiesdin inimaomului. dupA ce tesriculul devineactiv$i sponran aparprimelepolutii.Cercetand cu atentie scrierile c€lordiDvechime. Si Estecu certitudine ecoulindepartat al glasului carea rasunal odinioara . iinii fi deprimdrii. recunoscut adevArul ce toli urmalii celor doi protoparinfi mo$enesc inclinarea spre aceeaqipatimi iarinftengerea loro rep€dm fiecare dint e noi.. .micaflacara seaprinde uneoricu 4-5 ani mai repede decetinceputul ciclului menstrual. 98 N-Nem nici un teneisA crcdemcAesetua pdcatulnistAmotes( ar li constatdin inpreunarea celor doi intr-un singw tup. Dar remu5oarea nu vin de undeva din afardci din adencul subiectiv tainic al fiillei umane. numai din acea zi deci.nicifetele nusesizeazi cuadev. a$vreasafie mai multo discutie sincere$i deschisa. venittocmai din intamplarea petrecuta in grddina Edenului l De la fructul oprit la sentimentul vinoviliei Pen. Ne inrebem. tr'ructuloprit estesexualizarea prematuri prin masturbare ( grec. prin ca faptzi savarii0i voinF proprie. dupecare.Ceea ceo sdva expun Iaceprrt€dintr-olucrare pregetite pentru tiparli asvreasefie un inceput dedialog. tmrarc de medicinadar $i mArturiilemultor tineri din vremeanoastra. cei mai in varsti."pomeia" ) ilustreazimult genduride Cuventuf desfrenare pliceri. in sufletullui $i aparedintr-o dataselrrintentulvinotdtiei.rdliei. in schimb la fete.darsensul celmaiobi$nuit este ace la depierdere a frdulLri rau a pulerii pornirile de a slap6ni In anarhice ale rrupulur.in aparenid cAimpulsulacela nevmovat fZra S' importantd. iire si-$i deaseama aureu$it seactiveze dc singuriinstincrul procreafie.deruitA oamenilor dintruincepur. Daci inversAm aceastd afirmalie ajungem la concluzia ce fi Adam ou Eva. a fost$ivaramane o legaturd binecuvaate.Sexualitateaprematurd qApqA pqpnuqnAnlt uNu!NqAM ?ro/. Ilacaeraa$4textulbiblicarli consenrnal ce Adam$i Evaaugustal deodata din tiuctuloprit. directdcujocul sexual ce sefinalizeaze ou eliminarea lichiduluiseminal h bArbat orgasmui $i la f-emeie. caredin pacate nu se preadiscutd nici in fbmilie9i nici la darcareareurm?iri dezastruoase asupra neamului nostru.unmotivdedialog. aucdzut in pacat numaidin neribdare ii graba. Poftaceamarea desfrinarii arelegitur. intre I0 qi 16ani. intr-unsingur gandfiun singurtrup. de oameni.au ficot tot ceea ce facem noi in primii ani ai tinere!ii. a$aca intr-ofamilie.faptele trupuluisaupAcate impotrivz lirii. avand catemeiiubireacurat6.

nadejdea in Hristos.oare ou 'l aceea$ i fapta nelegiuite protopirinfi ausdvar$it cei doi neascu ltitori $i Estenumaio smerita presupunere dar prin recunoalterea cdreias-al limpezi multe din aspectele nebuloase legatede urmArilepecatulul sfiimosesc.cer€.coboara spreiad Lucifercu ceatalui de ingerirdzwitii. !'enomenul are legeturd directe cu modul jnacti\ devial6 prea cu alinenta!ia in bogara calorir. umleertt . inda6 ce inuim.Nu estegreude obseruat ce instinctul sexual este in totaleconftadictie pAcatului cu instinctul vietii. aleturide multimea oamen ilor inlelati depoftel€hecetoarc ale pacatului. Lichidolseminal esteceamai concentrati $i nobili materie vie. ovarele. Toti oameniidomici de mintuire. instinctulde conservare in ldcomie de $i nutrities-adegradar ti betie. ori segtiecA deobiceirabuihirea areloc prin sex. Toate celelalte f'alse biserici au fostintemeiate deoamenirezvrdtiti. spremArefie li vigoare sufleteasce$i trupeasca sausprephceripatima$e. lpre fericirea vielii ve$nice numaiaceioameni caresi-aupu. Este cu neputiqd sAcddd cinera i mai ile duhului cul\tiei. gimoarteprern tute.Cendind strict fiziologic.prin masturbare.careau pomit pe caleacea ingusta.in oare credincioiii domicidemantuire suntinsotitiQi ajutari de harulSfentului Duh. tiroidasuprarenalele. iubind pe tofi semeniilor $i nevoindu-se se treiasce dupa voia lui Dumnezeu.Legatumdintre cele douepatimi a fost sesizati de Slantul Evagriecarea spus.ijmaiii estepropriul trupcares-anAravit cu patimile SeStie $ipoftadesfiannrii.Drezent in Sfintele Taine. ne simlimvinovati.iar instinctul reproducere in desfrau. Adame. Veninul a transformaltotul in plf.neascundem $i incercinl goliciunea sdacoperim midularulu i princaresavurimplecarea. Pecaleaceaingus$ urc. ca un semnal activitifi endocrine iar tendinlafireascaa tanarului este sa-$iproduce. in urma neascultiirii apierdutFnsa perf'ecliunii 9ia p4it pedrumulprimejdios ce duce la dereglarea naturij $i impotriva legilor vietii. ofiliretimpuri€. vicii. PAoatul i-a intunecat exist€nfa viefuind $i omul a devenitpropriul sau du$man impotrivabuneiintenii divine. dacd n-a fost dobofit ituAi de ldconia pdnteculul'. ln perioada incendiare a puberte$ i erectia organuluigenitalaparc spontan. geneticare Universul gand rosturile lui precise. rnfluentand directcalitatea inteligentei.carese luptil cu ho6rareimpotrivapropriilor patini. testiculele. Atunci sepoate intrezeri cu uturinldcum va evoluaviitorul adolescent. Dintre 100 glandele toate endftrinenumaitesticulul areefecthotaretor atatasupra fiupuluical li a sislemului qi fo{a nervos. insa la fel de bine se gtiecd orice scurgerea trupului spontani sau provocatAprin deslianareinseamn. una larynsaualtaingustd.daci un om mdnanca mai mull decalare nevoiepropriulseutrup pentrua functiona normal. consum deenergie.esteo rAso ce de drumwi in careeducaliaore un rol hotdldtor . M^joitatea dezastrelor seproducdin cauza ce parintii sejeneaza saseapropie cu sinceritate copiilor schimbari le si seexplice profundece sepetrecin tnrpul lor in programele deinvalimant nu exisd preocupare inci o asemenea iar de la tinerii mai mari se iaude obicei numaideDrinderile rele.. rdscolim aprindem I $i masturbarii.. prcfund4 spasm deciuzura $iconvulsie tiimputinare biologicA. : cu secrelie intemi hipofiza. in trmpul acesrui sj intervaltulburtrtors€decidesoarta fiecaruitaner.iar spermatozoidu I estegermenulminusculdin careva crestemAreala lipturl umane. Celmai debiruitdintretotj vr. Pentru o dezvoltare naturala armon ioase. insa omulinz€strat cu libertatea vointei.ne rutinam. organismul uman $i arenevore pecaretesticulul esentialide hormonii ii revarsiin circulatia sangelui.prinrrepomiiraiufui. itetidArufte firii deDumnezeu Creatorul. Unul esteDumnezeu $i una esteBise ca lui Hristoscea adevirati. placerealegatdde eliminarea acestor hormoni.atunci surplusul deenergie trebuie saseelibereze undevain afarA.poftA 9i patime. Cauzasexualitilii premature9i a curviei estelicomia pintecului gi lipsa educatiei OricefiintA umana poateurmain viatanumaidouAcai . astezi ceinvolbumtele impulsuri sexuale din vremea pubertdfii apar sub influenfa unorglande endocrine. suntinconjurati de vrdjmaqi $i multe ispiteimpotiva cdrora trebuie greu sAluptefrrd incetare. Astfel.in conlinutulcAreia este cuprinsintrcgulorgan ism.' Dacdpdneastezi fiecare dintrenoi. in perioada tulburAtoarelc nelini$ti jararicu alepubertdtii. tocmaicu scopul ascuns de a-l inldtura DeHristos. Aparitia hormonilor scxuali areunrostbenefic asupra $iacliunea l0l . SemanF barbatului a fosl numid de Sfenlulloan Hrisostom dreptaurulcel maipur.Pecaleacealarge" piinadeplaceriti ispite. Fenomenul degradare biologicpubefidte eNte unic $i deosebitdecomplex.

Chinuitde singuretate.infidelititi conJugale fi apoi divorful.th|adefbmei€. copilul cade usorin ! rciul Portretullui Onangi a urma. cacitentrulobi$nuit cu onania nu maisimteatractia natural. Iatanumaicateva concluzii: l0-1 .ilor lui Hormoniiprodu$i de testiculsunt ca rouadimineliicare invioreaza dezvoltarea frumusepa florilor DacA rdman in corp sunl . Eiscarbadeel saseapere phceri $i de maniaci nu mai eracapabil impotriva acestei demon ice. $i o permanenh Eslecunoscut cazulpoetului german Heinrich von Kleist. vigoarea dezloltariiumar)c $i echilibrul ar fi perturbate functional atetde lipsaorganicia hormonilor cet ti (if neputinta infrendrii. darin Dli.Daci leneia esremaj ingiduitoare. medrcii recomanda relaliisexuale cu femeisaucdsAtoria.nu mai ramen$i hormoniicuvenitisangelui.i preluati in sange toate organele. iarefectelenu intarzie sAapara. multedin fifll( bogat€ alelumii numaiacorddnici o importanfA nauriispiritual-umanc desconsiderand valoarea sufletului cu Creatorul fi legatura $i stepanul vietii. slabide mintesauchial handicaDati. Ademenit de clipelepleceriiproduse de eliminarea lichidului spermatic.Tragedia sexualA a lui Kleist a incepur din copilariecend practica viciul onanieiinchip nenisural Sltbiciunea voinleil-a ruinal trupefte. milioane de $i suflete$ti celule mof!r ntctodatd nusemarregencreaza. trupu I pAtimasulu i sepipemicege. Lipsit de supraveghere $r sfaturi corectespre (. nevrozele. Lipsitdde acest shmulen! circu laliasAngelur produce devine anemic6. fi precum mustrare deconstiinta. unele organe seatrofiaz_A.iar sufleteste se simteamAnj i1 de voluptarea Si urmirile ej covarqltoareLa2l deanierarosderuqine precum insu$i. a caruivtalaa fost o continuA alergare. gi cautA seascunde locuritainiceundese-ti poa6practica viciul. asemeni unui haituitdomic si scape de chinuriledemonului volupEtii careii stapAnea trupul9i cu fiecare pltcerepresimtite il apropia de prepastia sf. in a. amzibovit cu luare aminte asupm multorcazuri concrete din viaptinerilordeazi.I-a stapanit toataviata. poetul a crutattimp de I 0 ant. Autoerotismul prin pattma manilestat masturbiriiesteo prezenF reale in vremurile noastre.irtitului.ritmul dezvoltirii fire$tia trupuluiesteincetinil mainile incep sA-i tremure. nlmerindu-se sAnasci Sj copiii. atunci se apropiede momentulimponanlal procrealier Primejdia ccamareSinecrutdtoare din viataunuitanir apare tocmaiirl perioada de riscrucede la verstapubertafiicrindincepeactivitatea glandelorendocrine.dezvoltarii armonioase numai dac.Nul maiinterese^zA gcoala.Prin sfavechea inseleciune. numai daci aceasti energie esteretinuti $i preluate de senge. luand uneoriforme nimicitoare_ Si Dindorinta inlocmirii unuistudiu pesc c6rmarrendic. insi demonul desfranerii.scarbit peste mAsura. a deven it ucigai.. dardin pacate necazurile conrinua.apoicu aldoilea glont. sperand la o revenirc t02 la nonnalitate. dorind cu ardoare segAseasce un partener dispussal insoteasca in intampinarea morlii. inbatr. dezechi libre trupe$ti iar dacatanirul contlnud desfrAnarea.care a trdit in 1777-18lI.i-a curmat singurzilele. tdnarul incepebr repeta tot maidesactul desftanirii.ace$tia vor fi bolnAvicio$i. cresterea. iarapoidistribuit.rfel dccaTuri. insAnumaila vremea randuita la deplind dezvoltarc Si numaidupec€ au ajunsla maturitate.lamaturjtare.se ridici 9i lupti cu disperare pentrustipanirea stihiei sexuale.anit sidezechilibrar. iaromula cdzut. a$nci Sihrinesc tanarulseofile$te.ochii devin incercenali gi privireatulbure. trupeasca. frica de oflcine.Pand la urmaaconvins-o peHenriete Vogel. natura umand ajung(. Cauzanu estealta decatdistrugerea celulelornervoase prin stihia parinteluice desfranirii l-achemat laviate_ Dinaceleasi cauze alevrciului sexual. iarbierul Lener devine agilat$i parcA imbAuane$te inaintede vreme. adeseori intr-o stare inferioard celeidin lumeanecuvantaroarelor Arl vAzutci plioereasexualA exis6 $i la animale. devine tot mai6cut ti mai obosit.inlupt6cu demonul". inlidnare. apar certuri qi nemullunirr.irl tot trupul. Ritrnul sau biologic qi sexualnu se mai potriveste cu ritmul femeii sdndtoase.este insotith deinfmnare. glandele genitale devin suprasolicitate sa nsipeasca doarin afara. cuibAril de timpuriuin coapsele sale. demonul a juiStefiu triumfat. o tentrebolnavdde cancerHeinrich von Kleista fostmarele poettragic al germanilor. Dacapatima desfraului suboriceformi Sila oricev.carela diferitevarste se confruntA. nici fetelenlrse maisimtatrase detrupulluifle$ai1.bazar nunumai riericunoscute. ci in egala masura perealitdliactuale.nant€t.anemic.Sanalatea.Gravitand doarin sferapldcerilor petima$e.A l6satcrealiideinaltevaloare Iiterare. dardaci suntinafare.intitulaH. Marcat deruline litimiditatepAtimaqul se retrage dintreprieteni. cad. ladoar34de ani.idei fixe.Lipsitede haruldreprei credinte. Aceste aminunte seporcitiin cartea Zweig.ir$Apune $epanirepe om. obsesii halucinatii. g€neral comportamentul numaiarevioiciune. apare sterilitatea. memoria shb€ste.

incery maidevem? ti cu cat se repefi mai des. Iiisteteaoea mare este cenimeni nu le-avorbitniciodatAdespre primejdijle patimi.. Hristosno_a dAruit-o noui !AraFI ntmel|r nupoare in! Inge dul.nici unul dintre lineri nu igfuluieste adpraIi.de 5 panAla 7 ori pe zi. aceasla $i In special Decr. se thtpulineazA $r imbdtr.. A$adepildapenrru a seferi dep. Omul pomit pe calca t04 desfrauluinu-$i deseamacase facerobulpropriului sexqiajunge si fie devorat deviciulacesta cumplitcare ildesfigureazdgi il arunciin bralele mo4|l. irceDutulare loc intre I I si 15 ani.ttdpe zi. majoritatea oamenilor cauta sefacd torceeste oosibil penrulrelirea netimtldta Stslimularea a poftelor rrupegri 5rplacerrl. in tjmpul rietii Salepnmanr€tijEt nc-aadtal calea desi\er5irii.felul.alcoolul.impotrivastihiilor dezlen$ire al€narurii. nai predispusla holi de tot. lird sA$tiedin ce motive. Cu toate acestea impotriva sexualitafi penlru saumaoar sGp6nirea izbucnirilor sale anarhrce prea s-au ndtcat prrrinr. produsi detesticul ilcxercitdasupra intregului organism atuncicend nu sunt risipiti pejos. cu afit organismul uman Lle!fie mdr vulneruhil.chiar dupdprima incercarc cowtientdsi libefi de nast rbare.cAtpfire$tefredenla in timp a iciulul dilerenlelesuntloarte mart Cei mai.Esteinteresaot de 9i va veti convinge observat ce dintretoatedevierile pmcticate sexuale de oameni. oamentiau cautat oriaugasir mijloacele tide multe eficiente deaperare. dedivergentearfi opiniiledespre sexualitatea umanA. il gtuesc pe mhura implinirii tor. .L-amasemAnal cu o floarevesteda care fi'nd udatA puse la pelaleleli soareqiadeschis strelucea defrumusele.carede 2000 de ani dovedit cu li_au prisosinfa vabareagieficienfa. unadevirr'az batc peste toate:cu ctil pdimo desfrdului.ineste inaintede wem? in majoritatea cazurilor.i rirnvA ei white din prolitnimea sulletului. aSo cum $ mdnc.in urmauneidiscutii pecareamavut-o srncere cu el. le implinimcu hotirire sfinta in viala noashade zi cu zi.nu fac decatsa figara.Penrua pulea rnlelegedeplin ceavem notdetlcuL Sflanrul Varcu Asceruf nein\ate:. Darca seinFlegems€mnificatia puterea $i lor este absolut necesarsd ne rcamintix cd ptin pdcatut lui Adam a venit moaftea iar p tt Hristos o venit im)iercamo4itor. $i parfum pecare Este con firmarea efectului miraculos hormon ii .. nutria Orical 9i la cateva $iceinele. publjcatiile Printre recente d€specialitate auapirutunele studii careincearcd saprezinte masturbarea ca peo pracdca totalinofensive.Aceaste biruinlaunicefi de valoareinegalabih. impotrjva revArsfuilor deaDe a construil drguri iarpenrru oprirea alunecarilor deleren a plantal arbrrllist copaci m comparafrecu aceste calamit4inaturale sporadice. putea $icateva ces-ar face aelimina Dentru dinr iala noasrra a tinerilor. vd rog sapriviti cu mareatentie intr-o oglindeli sn facelio comparalie intrechipuldumneavoastrd inainteStdupaunefon sexualprin masturbar€ singuri. suborice Jon td. DiLrurndu_ne nagerea clrn nounededriadea jupla impotfl\a pacatuluiSidea dobdndivinutea. a reusit sAr seablinadoar3 zile.indr€Dtate asuDra intregiiomeniri. hlbilii meiprieteni.A masturbarea. omula inventat paratrimetul. iar cei mai pdtimasiating recordwi incredibile.toalr incearcisd adune ultimelefbamituri de energie pentrua mai stoarcc catevaclipe de desjitare$i aparente placere. calea invierii.. confrmd apafilia spontunda rcgretulut.Ljnuldintre acestei aparent neinscmnate $i urmAril€ ce.drogurilesau mullimeastimulentelor intrelinA poftasexualit pana toate biciuiesc iaepuizare biefultrup. erotice.iar prrnintruparea pe crucea ri moanea schrmbal sensuimo4ii. vi ros\ami ingeduitisa incercAm sAdAm9i un nispuns.to inghe latd. patima. tbcend-o pacarulut moanea din firc ). h1.absoluttoli. .J)omnhl csk ascuzlin poruncile sde 5t tet ceJ cafid pe Et. Deci sanesrraduim sa cunoaqtem poruncile lui Hristosqi apoi s. AsUzr.:] Sa prin ?.nuil sA-Si satislacdpldcerea miicdr o d. parca marmultcaoriciind. bdieli Sifete.care-5i risipea zilniccomoara c€ depreta tnrpuluisAu incepuse sicare deja sAse ofileascd. Cum si luptim cu stihiasexuali? La toatecelepe carevi Ie-amspuspane acumsaincercem sa sugerdm solulii. deci singura nlidejdereald esteErhtos Donnul. stihiasexualieste multmaipericu loasidatoriaacliuni i sale neconten ite. i culoare. aduse de Mantuitorullisus Hristos.T liputerea lui Hristosle primim numaiin biserica SfinEle Iaine.tirtuosi cad in ispitd la un intenal de 3 pdnd la I luni. adicAconcrct. 105 .r Pentru cei pulini caredoresc liniqt€a uneivieti intrehotarele firestrale cumpatlriiqi echilibruluiexista totu$iun minunchide randuieli. Durrmezeu esteMDre v comuniune.cafeaua.iar . MuUi dirtre ei x-au obi.Candlamrevdzutnu-mi venga sdcredce schimbare considerabild s-apetrecul doarintr-untimp relativscurl. numai masturbarea apare animale: maimuF. pentru a vd puteaconvinge singuricare este adevarul in aceastd dilem.imeldia fulgenlui.

aarl0.utti au crescut laFrA. erau obi)nuilr inca deLUpii !u elonutsi munca fitrca. tinerelea. echrhbratr.Mantuitorul IisusHristosne-aiubit pe toti. ritmuldezvoh.ani. pAcii. un rure. Caliva plrinti intelecruali. La \arsta maturiatiiili intemeiau o familie. lrnigrea suflerului.de fununa patimilor rrupestr. steriletul suntgeneratoare $i pilulele. munca fizicai-a Ieril. jin cauza 1exualilarii Umpurij. sdlnceape viatasexuala primeidia catmai devreme. de Vechea practicA folositedeOnan. in Mantuitorul lisusllristos $i in Siintul Duh. O statisticl efectuate recent in S. vigurofl dea intemcja 5i ddmrcr o fa Ir(.ca sd intelegeti: uneifetife in loc sa-jinceape ciclul menstrual la l2 l3ani.Sfintiiapostoli au rispandit Evanghelia manoirii p ntr€ oamenj.careprin harulprezent in SfinteleTaineale bjsericiine ajuti sAbiruimispitele diabolice. afti$tiis_au nas. iar poruncile saleizvorAsc tot din iubire. maiales 9idrepturmare pebiieti. nu-i decaturmarea acestui modde viatd. generand un surplusde energie capabil sA modificedezvoltarea naturald a organismului.In telul acesta copiii nu mar parcurg drumulvietii.nedezvAluie fapteingrijorAtoare: din cele I milion de adolescente carerimen insarcinate intr-unan. cu car€ amavutdiscutiipe aceastd teme. vrgoarea.rmarea fiamantarii gi convulsiilor sexuale salbatrce.la randuielile in careau \.r pacea Incepulul nenorocirilor acluale.carei-auimpins primejdios sprealunecu$ul alsexualitAil exagerate devreme Siinainte Din nefericire. ci intreaga rdspundere o au parintiilor. . cumpeterii in orice imprejurare a vietii. in loc sA fie perioada ceamaisralucitoare a viefii. rn careatat fetelecat $i baieii se_$i cledeascd in linisteun viitor. Revenirea lanormal nu maresteposibila.ieluitbunicii)i srremotri nosrr. de SfantulApostolAndrei. se hraneau cu roadelenaturale $i curareale p.iar la un beial primele poluliiaparla 9 aniin loc de 13.la fbl cu a legumelor de serd.i no$trierau aia devigurosi. modulacesta de viatamodemia inceput sapetrundA si printr€tinerii terii noastre. nici nu pot fi pentru acuzatr. firesc$i obi$nuir de mii de ani.rlr. Se $tteazi cu cenitudine c.1. de\inecc\a in.Energia lor sexualanu s.ajrositinainte devreme.De altfel toatedulciurileindustriale au un efect incendiar asemeni benzinei aruncate in tbc. Pubertatea precoce pecareo consmtA mediciiin lirile bogate din Apus.careeraudeja plicri. statomicind precisedeaplicarea ainduieli iubirii.h5bun. majoritarea oamenilor de valoare. de la naitereSi fi smereniei panala fecereain vesnicie Izvorulmarilornenorociri ili areoriginea primilor in perioada ani deviati cZind multi pnrinlidinne$iintd iti ghrftuiesc ii griji exageratz copiiicu preamu|timencare cu aparent inofensiva ciocolatii. Nu intampldtor. Zgandarit declan$at inainte de maturizare. ar puteafi inldturalenumai prin cunoa$terea revenirea la traditiile $i cre$llnismului primar.aduse nou.t. eohilibrati$ivitejj.Dintreadolescentele careauintalniricu bdieliiinainte de 12ani. izvora@ din $i pldcerea.l5i incepusere de rrmpurru acrr!itatea \eruale rar.91o% i$i incepviatasexuald netegitim. Samranii tineril Ajun9ifaravointalor in rsemenea $eri nefire$ti.. dar aspd fi cumpetatA.ari i biologice se prabuF$e iar tulburArilecontinui firi infterupere. mai alesin penoada ultimilor.up6x66.er(faLr deizepuizalr sa 1rincapaliti 107 . Poate vomintelegemicaracum motivele pentru care .savantii. nL. fi libertinaj ul sexual nuaduoe tineri Iornumai presupusa implin ire.000 auvarsta sub l5 ani. cchilibrul. pastrandu_lr frumuselea. poelii. in loc sd invetecarte" ar fi obligal sa f'aci armata.La lemelia nazurnleror sprr o renaSrere rer ahilalrcbuiesA rSmena credrnla puternice in l)umnezeu.iarcanceru I mamar este t. n-ausesizat nici ei pericolul credcanu-i rAusA-i incumieze. ca ceamai odjoasa crimAcu premeaitare in fblulacesta.infemal clrncarenu semai pot desprinde qi careadeseori ii ducela disperare $i sinucidere. r Azur alm lrneninne lTsi 25deani. 8070suntnecAsitorite. In perioada celoraproape 50 de ani.manrului. triiau o viarA sexuala fircasce $iiaceau atalia copii cati le randuiaDumnezeu. Fiecare impreunare dezordonati inseamne risc$i uzura iar atunci cAnd zimislireaaretotugr loc. carevdrsa sdmanta pejoseste cauzaunor boli incurabile denervi. re\afsale asupra neamulut romdnesc.ii vinela 7-8 ani.\ro4!r ltp{r!r de rr oncerdeal penruriilor. SjcuratA Celcarela omglnl porunclt ne_a sanu ne desfrAnim. RisculSi uneiactivitili sexuale premature ar put€a fi asemenatA ou situatia unui copil carela versta primilor ani de Scoala. E'duceau o viatasimplA. ial paumrre lrmpurii alelrupului nrcrnu apucau si lncolleasc5.U.f'ericirea ci atrage intotdeauna necruiatoare. sfintii. Simaiales lrntul decacao din caresefaceciocolata oonline unexcitant asemenator cafeleiSicareajunsin organrsm provoaca o cregtere forlat{.A. metodele cele 106 mainoi deevitare a sarcinilor.ierdrii. pulerea de crealie. SiurmArile nerespectarea legilorfirii. se recurge la avon.norromenit am fbsrsemci oropsifi dercgimul tr totalilar comunisl darvigoarea sanaratea genedce 9i a rtmas printarile 1olu$i in lin le normal€.De pilda. hogarc alcI uroper.la (endar fi trehujt rremea sAtie ptinidi vraF.

Seamagesc aceiparinti maiales cdprunciilorvorfi cu atetmaiinteligenli si mailiumoli oucetmenanci alimentari.insapot $i ei si-$i consumesurplusulde energieficand alergariin ae.ssut i seianapicatulstmmoqesc. prune. corpul lui sisezvarcole$te produce ni$tetoxinecarenu sescurg odata cu sangeleci raLrnan in mu$chi de unde ajungin stomacul nostru. inci din fragede Mantuitorului. este cumpetata. chimrcc conservanti. sincerd.i natwale. Cetdespre bAu$rilealcoolice.sapoate fi stavilita sAnu pdtrunde $ifianstbrmata mecar de3 oonditi i: in izvorderegenerare biologici$imoraE.Diversele bauturidcoritoarE d€ provenienla industriall ce au doarcompon€nte (cofcinA.i in Bivrtcu S" 2. a lui Hristos. Reintoarcereaintregii ndliuni la dredpta c/edin d.i puternid in Dumnez. sucertitudine prunculuj ca$idezvoltarea vafi armonioasa normalitetii.pe r6nd. dispariliei neamulur Pentru caprimej diadegeneririi. industrie sucuri$i duloiuridin complicata maimulteoame. dusla biserica in numele SllnteiTreiml.estela fel de important[ca 9i rugAciunea care auincredinlarea in timpu I copiliriei.ciatragem atenlia doarasupra unorabuzuri carenuaduc rdu decat Caloriilenecesare dezvoltarii amronioase a pruncilor 9i amAreciune. in urma pecetea esteunscu Slantul$i MareleMir. cu Sfintele fereasci degregeli. ararentaspre daratetdebinefecAtoare sanA6[ii. la Craciun la Paqti este bine sa apoi $i si personal€. Multi tineri afirme ce rezultatele pomirilorsexuale oelemarfericitein stipeDirea controlul Si se pot ob[inedin imbinarea rugAciunii ou metaniilemari. ftri $ facd unmisterdin aparifia impulsuribrsexuale. sdsespovedeascA $i impSr_ta$easca mecar de 4 ori p€an. }lranasimple. sa fie bun li harnic. pruncie. d9 morcovi. mer€.de fructesaula nevoiecu un amestec simDlu de aDacu mierenaturala dealbrne. dardupace prinde marlle Duminica$ila sA se roage. din cendin cand. sA-linvele si pentru a seobitnui praznice. mama aredatoria inlelepciunii. colorantietc.a incepe aceea$i vreme cand $coala. dnArul lrebuiesa facezilnic $i putin efort fizic. sau banane. cdnd sepoute intemeiao /amilie crettina Acumsele luemDerind. pe carele avem. pu 3.)potfi schimbate cu sucuri narurale deroiri. Dreptaceea.sa se invetepe micul elev si se roage Taine.Cei care taiesc la Fre se obifnuiesc de mici cu munoa campului si nevoinlele gospodariei. arAtend insemnetarca lordar Pentruca dificila perioada si Feacdspre $i primejdiileneinfi'. struguri. camea ca aliii organe. Sisuourile influenleaze per'culosdezvokarea prin aceledereglAri organismuloi neaiteptate despre caream aminlit anteriol Nu dorim $i ireversibile inlaturarca definitivA a dulciurilor din alimenratia copiilor nici nu afirmamcd ar fi o nenorocire consumarea uneiciocolate. liber.anarii.in deplind mai mu!t. gimnasticA individualesau diferite sDorturide echiDe. prin carep. mandarine etc.imeste $i harul preotul il impdfte$efte cutrupulsi sengele SftntuluiDuh. nici nu mai poate fi vorba.u .apoila slar$it. adolescenla fere tulburari pr€a mari. nucl portocale. ajunge cetrlean pruncul atindtuiide3 oriin apaL mddularalBisericii lui Hristos. i ci frumoase $i sanatoase. cereasce a Sftnt€i l. 108 Mai alesciocolata careconlinsubstanfe denatura excitand. prin care inFlegemaplecarea corpuluipana la atingerea du$umelei cu fruntea fi ridicarea inapoiin pozitie verticald. mentdiundtor incareintri condimente cu ef€clexcitant ar Simezelurile trebuie macar reduse din hrana copiilor. p[rintii secuvine saduca copilulla biscrica ii. Dacehrana zilnicda sufletului rimanecredinta 5j rugacjunea. ii micilepAcate int€legere cu parintii.naturala $i bineechilibrata sufle1. trebuie intoarcercala dreaptacredintii. arti nevoie vie 1. simpla atunoi.iturgh binecuvantare cu atmosflm decomuniune $i Aproape din fie el cumin€cat. larhranatrupului qinaturala. no$trise gisesc$i in fruclelenaturale. li intrehotarele ln timpul profundelor transformari alepubertilii.procreeze pentru carestrainii ceiboga! nilte copiisanftosiIatamotivele pentru vin lr iniiau copii depe la noi.aredatoriasal Profesorul de religie. Cercetdrile zootehnice recente auconstatat cd ifl timp ce unanimaleste sacrificat de durerc. iati cauzele carein ultimavreme o familieDrin cesitorii mixte cu tin€r€ birbati dornici si intemeieze aomance. t09 . zilnicApentru trupului. a Alim€nta{iacumpitrti. Fiecare oopil dupenaqtere Botezului. smnta si vorbeasca. pe linga rugAciune Si hrand cumpetata.parintiiau fi nelini$ti datoriaimpoftantidc a le vorbicopiilorsimplufr deschis. gemineaz. .Penrru copiii ndscu$i la ora$ aceasta cerinFeste mai dificila. sd fiecuminte ascultalor. stingeriigi prea romaneso adino. Hrdnirea cumpAtutA a copiilor cu alimenlesimple.de-a lungul anului: cire$. acestea fijnd de-adreptul oFavitoare. Pbtrarca filiilbciori(i panAkr vlirstadeplinei naturitdti. afine. calscpepeni. Devenitosta$ care esteinceputul copilul trebuie crescutin lrica de Dumnezeu.PdnTaina si botezat al cerului$' nouluinf.

)iala. Irrdrul Lrclincios tare s-a obisnuitdincopildrk' cu asemenea fanduieli de . drasticcu cea de pe stradi.danseaza la o discotecA sau se saruta.afe6i esteco rar celuidorit. Chiarmainile uneifemeicuunqhii lungi:r inco\oiate lacuile teiatA addnc.Plstrarea fecioriei.falurile prcotului duhornic.La fel pirulvopsit$i imobilizar cufiMtive putemice. farduri.trate ihpecabil? Un bdrbat apreciazernai de graba o fi.carc se rcagA zi ae zi. curatd Snne gandim cai tarmec $i fira nici un fel d€ machiaj. tt: lereslede reriste. vor finalizaint^lnirea prin aparent nevinovatul I l0 Adolescentiinerabddtori. mt bea. duce o viate acestea liniitesc oarecum iiechilibrezAtensiunea sexuala interna a organismuluiln privi ta fetelor.Sd zicem ci inLalnirile suntingaduite de parinli qi la inceput nu tind sprefazemar primejdieia incandescente. Poate ca cinevadintredumneavoastri s-asimtit. Degradtea fizic6. dupa sr(u piel'la un tinrp aiata oribil. €rapearunci ti posibild marales cdalcatu ireaanatomo-fiziologict a beie{ilora fbst tj necesare. Oriceintalnire intreunbAiat Sio fatanuinseamni numaitimpp. Pentru cine dorescfemeilesi arate impecabil? Podoabe.compatimirea.la. ridurilefi imbafanirea. paloarea nervosaDareau tot maj $i dezechilibrul evidente tocmaidin cauzi c?itendracares-a grabit se ateteflacera erotismuluiacum nu malreutea sa-jpololeas(i vepaia.secuvine. nu. perinlilor$i bunicilor Din relatarile nostriamaflatce pa$rarea fecioriei. armonie echilibru. in celva anjtoate aceste imbeoselicolorate nu facdecet si accelereze uzura. Atunci cendiesin oral semachiazi cu atende sd lie ca1 mai sfalucitoare. Chiar dacAcei doi suntcuminti si hamici. ci include risculdeclanserii $ineglijarea involuntare a erotismului sexual. in concluzie. in compania prreteflului intimaa tamilieisau chiara suntnevoite sa-$i vopselele cu adevarata $teargt lor faii de $isaremena servlclucarecontmsteaz.. cele2 sexe prezintA o atrac{ie irezistibiliunulspre altul.i cu sigwunfi tA-$t stipAneasci .i puritatea leLiorelnicApAndkt yremeaituemeieriiuneifamilii. Vulcanulsenzualitalii fiind zgendarit inainlede vreme. asacuma lAsar-o bunulDumnezeu. innoire. asem?inibare crinilorcempului.postesteniercurea tt rinerea.incepesa iumegeamenintator. va rcu. obr z pudralbuzele ruJate sautigarain colfulgurii.i pombile potrivnice ale trupului pdst )tulu-.in aniipuberli! i $iado lescenlei. delintstire.e puti spott mergeinlie(an.seara la culcare.te cdrli de spiritualitate ortodotA $t line seamade \. apo. la intervalde purificare 28-30dezileareunefect binefEcdto. generala. dar cand seintorcacase. Apoi maiesteun aminuntpecare maioritatea femeilor il neglijeaza cudesdvarqire. aspectui aoesta delicatfi intimal tineretiia fostoranduitcu maimultedarnicie. Debutul cicluluimen$rual v€sreste inceputul maturizarii genetice.de aceea dorinta de apropiere trebuiestaviliti ti amanate penala timpul cuvenit al prematuri maturitAfii. tot ce esteartificialin ingrijirea. tinerji. $i Agadarprin insa$inaturatainica a organismului. le vedem pe strade_ frecvent Nu_iqreu de obserrr'al ca efeclulproduselor cosmetice arup. lmpresiaeste depfombi h $i atuncisenalteintrebarea logici: pentru cinedorcsc -femeile sa . organelor Aparifia lui periodicd $iregulat. in conformitate cu inclinatiilefire$i. pAsrarea feciorieidevine mai u$oard pentru penrru fetedecet bdiefi. areprivirea$iobrazul uneicdlugarifc sau a uneifemeidela lari. cite. inamte detoate si invele carle.inlr-o plimbare se prind de mana.asigurandu-li profesionali pentru o bunapregAtire ca fiecare sA poatd trai din munca sa proprie. care nu se pot stApeniafteptendvarsta maturiti(iii$i vor sacrilica nu numaifiumusetea inegalabild a tinereii ci vor determina pribusirc o ireversibib a intregii lorvieti_ fi Am cunoscut o asemenea elevdneastamDarata careinaintede l5 ani se inldlnca cu bdielt marmari$r Gcuse deJa cdreva avonuri Absentele de la ore gi neglijarea pregitirii gcolare i-au adussurpriza repetirii unei clas€. imbriclminteindecenti. nu mdnanc1 peste mdsufd. duminicAla SlAntaLiturghie.tinutaSiimbrrcamintea feneilor nu poatesta niciodatA aleturjde adevdrata frumusete oaturald si sobra. carena folositniciodatd decat apa$isApun.Dealtfel. ironia $i dispretul colegilor. ihzestrata deCreatorcu aceasupapide siguranld careconstdih aparitia periodice. spontani$i involuntard a polutiilornoctume.jenatva rog din toatainimasAnu mi-o luali in numede rdu. Ghimpele strApuns totuli adencul cel tainic al sufletuluitlrd vointa $i intentialor. sAfie un semnal dealarmi_ ltl . cArti sililne erotice. performanli rarA in vremurile actuale.umusete naturala. fiecare in camera joc al ma$urberii lui.erdut invaFturii. lbt ce amafirmaraici amfecut-oin special pentrutineretulnostruminunal pentrufeteleooastre frumoase. Daceiqnarul pondemta. iar tinerii no$tricu gandulla fiorii saruului.fume zii.in scurttimp se obisnuiesc impreuna.Chiardaci la inceputobrazul fardat saubuzele rutate vjolet atrag atenfia trecdtorilor.

. ci aveau cu totii un singurdomn..Toateacestea acfiuni criminale suntsubvenlionate cuomerinimie incredibilt dinafara Frii.ti Doamne mulli mai avem!.toti potivnicii nogtri. ne altrturam $i noi prin acceptarea sexualitltii exagerate. doui maripasiuni auavutrom6nii:r rirea de pAmAfi Si credinkt nestrdmutatd in Dumnezer. Sexualitatea exagerattr ne indeamna sAlrtrim clipa gi si focemdin es un orgasmf6r{ sfer$it.pentru intregireahotarelorocupate I'remelnicdedugmani saupentrudobendirea libedeii desubteroarea dictaturji comuniste. carfi S' filme pornografice. tinerii sunt ademeniti de sectele pseudo-creltine $i de inspiratie sataniceDe aceeanu trebuiesi ne surprindi nici faptelelor cutremurdtoare pentrucaprimejdia poarfi masca fericirii.ttridin ofarat Sidin interiorul ldrii. sasedrogheze $i sdinceape catmaidevreme viafasexuald. iarconsecinta inevitabila va fi destrlmarea... nici penticosrati. ia.prin tot ce facem slujim noi intercsele majorc ale neahului sau am Eecu.Dendtuiri cutremurdtoare despremodul in careJrancmasoheriacautd sd distruqd Rorrrihid' ing. hunii.pag. nici iehovi$ri. Oitenii lui Mirceacel Beftan. in tabdla Amvrzutcum. Niciodatede-a lungulzbuciumatei noastre istoriinune-apandit perfida o ameninlare maigrava mai decar ceadin ultimavreme. influentele sreines€indreaDt5 maiales spre centre'e rilalealenaliunii.mo$e.parcl ii-au unit fo(€le intr-unasaltnimicitorcumn-a mai fost altui. Un ah . _ . seconsume alcool. diriate cu muhd iscusinldde potrivnicii no.rifi alcool. primejdiaeraneindoieln penfiutoati suflarea. sAfuineze. Odinioafi\ candne impresurau vandalii. bineJocerii moderne.ingdduim proslitutia..tiatutrci cdnd erau unili ti cu fricd de Dumnezeu. suntincomparabilmai perLulossede. ce seascunde in spatele acestor I t3 .o singuri cred infemo$tenite din shebuni dinratein fipA$rari cu frice$isfintenie fiu. Dardefiecare data a urmaa o regenerare. sauchiaracelorvenite din maridepartari./. Aceia dintre semeniinoflri care au leptrdatortodoxia ar trebui se meditez€adanc$i sd respundl mecarla intrebarea. icaSiclarA Ast'zi copii no$trisuntincumjat. ungurii.iataganele sa gkmnlelevd. incunjtrm tinerii spre abuzuri sexualeprematureti dezordonate.Aceslui \. iar lara sAfie de2membrati unei ciprioare ti sfr$iataasemeni renite. va duce ladezbinare.Atsdgelile. indreptat impotrivaneamului rominesc. nu vom sesiza Dactr de grab.rsenal dearme modeme. egoism degnrpqiconflicte inteme. adevArat paradis terestru. Daci $i acea$a primejdie nu va fi sesizatA drastice de li nu vor fi luatemdsuri impotrivire. titarii.inzilelenoastre.Un rizboi nevizut ce poateducela disparifia neamului Bogdtia$ifrumuse.iurcii. cdzendin luptelede aparar€ impotrivacotropitorilor.. Dumnezeu ne-aocrotit Sine-aajutat strputemrezista. afost din totdeauna pdna a remas poftelor astazi de expansiune a $i linta neamurilorce neinconjoari.puhoaiele otomane.. violen{e$ipomografice. homosexualitafea $i drogul. Aprob5'tn rcclamep€ntrufiga.toti ar fi dorit ca neamul romanilorsd se destrame. Armelepsihologice moderne.Slefancel Mare sau I 12 Mihai Viteazul nu eraunici adventigi. 24). Dreapta crediDta stdbund este denigrata. atuncivom merge cu certitudine sprestingerea disparitia li neamulur.viorel Ro$u. nici mdcar greco--catolici. Orice abatere venitaprin acceptarea altorcredinle in afaraortodoxei. planificarea familiala avonul. in urma ctrreiaintreagalar[ s-a transformatintr-un adevdrat abatorin caresunt uci$i lere miu aproape un milionde copii in fiecare an-O informalie recentd ne facecunoscut c[ in capitale numAru I deceselor este dublufattrdenumAru I nasterilor. rtupendim reviste.Mulli ii-au jertfil viata. Ed.N-au reuSil pentrucf. in tor acest timp $i din totdeauna.ajutol"'l-amprimit din panea. ci oferte psihologiceprin acceptarea cirora noi inline mergem de bund roie sprepierzanie.Ananh. carea sponsorizar campania de vaccinare lmpotriva hepatiteiB iar diept urmareauapdrut mii de copii infectalicu virusulHIV (din. ni se prezint ca un modelpltrcut$i ademenitor de viaF.sApriveascA doarfilme degroaza. Romiinii auJbst inlelepli Si puternici num. si modeiapusene In numele drepturilor pAcale omuluini sepretinde salegiferam strigAtoare la cer. Chemarela dreaptacredi[tI De-alungulistoriei. Nu nemaiameninli iatagane sauarmede foc. la cumptrna dintremilenii. $i iar pentrua intm in structurile unioniste eurcpene ni se sugereazi sa renunidmla legeadrepteicredinlestrAbune. din trupul cireia fieoore lup sArup[ cate o bucot6.eritabil.casodomi4 pedofilia.Acum.tea vetreinoastre $remo!€fti. RotaryClub. Numai nevAlirilehoardelor harhareau durat aproapeun milenru .

iapoc4 care estealcdtuil. zrarul. estemai Dericulos decat atuncicandveneau hoardele barbare 200. undepe pagina de actualitate culturald scrie urmdtoarele: prog. daca oamenii derAspundefi: dinconducerea si dedecizie sele incurajeze. sub Fi li comuniune. Morenodin Clui r. de cltre nifte reprezentanti ai Fundaliei Soros este un multimiliardar de lsoros origineiudaice maghiarizat.Sapardsim intonocheatele cArdriale Siintoarcd si revenim cu tolii la dreapta credin(e a $ibunilor no$rifi dezbinarii.| la aronufl.darcu condi[ia ca la intoarcerea in larAsA functiede cond.false binefaceri. cel ce ne-aderuitacest colti$or derai. Am aici documentul. Mult timD nu s-a Stiut5i nlcr oamenii de itiing nu au $tiutcandanume fetul. pentrucd qi 1A$lesteom ca si noi. inclusivsuflet.vom dormi nepdsdtori. atuncipamdisul $rabunilor no$d seva spulbera romanesc se va sculirnda in si neamul p6ni prea neanl. indifercnl la catesiptemeni se faceavortul. deplindde crucea 9iincredere dincare a dsdritinvierea viata si ne innoim simtirile se $i $i necontinuAm via{ain unitate fr4ie.F'ra{i roman.000 dar de berbati tj omorau care in cAtiva ani seregenerau. saneapropiemcu nrdejde Mantuitorului. tirii nu le voropri.sAnupacatului falade la noi.? Pmf. +:f Avo ul este sau nu o crimii ? Avortul duce sru tru ls ruperea granilelor nosstr€ cu vecinii pentruci $tim cu tolii cdin Cluj exirti o societate numiti Soros..in principat din psihologi socialisi se bucura fi asistenti de sprijinulOrganizatiei Tinerctuluj Democrat Machiarcareisi desle$oara aclvilatea deconsiliere lasrdtul dinstr. Dumnezeu..pani in sufletemai palpaie flacara credintei blestemata sAmen[a a rauluinu prinde ridacini $i pane preaadanci. zimislirii. neprihlnire. in schimb ei nu fac aqa. cleatunciare tot ce ii trebuie. Nu esteadevirat. indivizibile din momentul $ipersonali. cu acei criminal care r in :r n( rndeamn. Ar rair lancu nr. c. la care se care di burse diverqi oameni ti primeasca ducin strainatat.. Echipa depsihologi qiasistenti sociali stA h dispozilia ferelor $i fbmeilor caredoresc si seshtuiasce in probleme d€abuzsexual'. acoperamantul sfiint$i sigural Bisericiilui Hrislos.Deci avortulestecrim. in urma acesrul indemnla sexualitatea timpurieSi prematurd se fac in tdra noastrd llploape un milion de ayorturi in. $icredcenuintamphtor ne-a pentru acesle Fledepsit pecate cumplite carese fac.neindeamni la lucruriimpotriva tirii.21. daci vominceta $i deceea cnmele(un milion Dean).civorcontinua careducempovara cea grea.dar 5 . Eu nuamnimiccu naliunea cr doar litineretulmaghiar. nu-i tarziu.ndare!ral... Secredea cd numaicu cateva zile inaintede na$tere.acelshemotoc de came drnpentecele mamei. ne-apovestit absolut intamplAtor.de consiliere.in timpul acestei excursii o tanAra profesoara de matematice de la LiceulBilcescudin Cluj.Darpentru minea fostdestulca sdincepsa bal clopotulin dunge.4 si 5 copii. Nu suntsovin.rc€re. pe cu multAsmerenie bunul fi sa-l rugen $i lacrimide atotputernicul Dumnezeu. cdnd anume pnme$le suUel. vid foarte rar o rom6nc6 cu un copila$ in brate. oribild"premedihta. $i-a inc€putactivitatea iniliat de societatea de psihodrami J. Sh6iniiii inva{npe copii nogtrjsainceapA viatasexuale la 15 ani. cu cele de mai susLa minein cartier. de atuncide cendspermatozoidul s-aunit cu ovulul fbmeii.Adev?irul de Cluj" din 2l iulie. neind. daoe$i noi cermulti.fecare afi. sAaprindun foc pe culmi $i sAtragun semnal de alarmd asupra celui mai marepericolcarene palte la ora actuak mai mareca nAvdlirea hoardelor barbare. Apoi. Si deaDumnezeu sAnu fie definitivedar credca aceasta va depinde ce vom facenoi.amna sanc omoram copii. tidefinitiv pociinF. Ne-au instruitpentru pe elevicumsA-ti ca noi Ia randulnostrusaii inv|lZ-ln inceapdviaa sexualdla vArstude I 5 ani.Estecopil inneg. in schimb vadfemeimaghiare cu cate3. Aderarun cutremurdtoare. intre timp ei sunl instruififbartebine!1. s-osmulgem cu hotdrare viaF din noastrA.. pace in lini$te. Cesefaceacum prinsexual itatea aceasta exagemla Seducela disparilia Sirimpurie? neamului. Lazir : ln urmacu doi ani ( | 995)liceam o excursie in nordul Moldoveiri Bucovina.Nu existacevamar cumplit. Sufletul este o unitate individuah. siiraspund. . l.. puneti Decieste impotrivaabuzului sexual. ce a mai lacuteainainte de excursre : profesorii "Am fost chemafi dirigintila un instructaj.' 'Nu se Eu am crezutcd m-a fulgerat Dumnezeu $i am strigat: poate!Asta enelegiuire strigatoare lacer"'n-a mai vrul Eas-asperiat fi povesteascd se-mi nimic. Dacail infebi peunu I maimare in limbaLnfiinuSlte sau nuv. la manistiri. in cheorgheni. fatain fatE indemnul datnouddeaincepe viatasexuald la l5 anisi dea faceavorturi.In locuriledejoaca auzinumai vorbauneureascd .L. Estemai gravc€ sepetrece acum I t4 candtinerii i$i incepviatasexuala la lS ani.amul Anemis.

vrendnevr. nu semai putea stF+inl Cauzaprincipald este "ldcomia pankculti" ala cum spune Slantul Evagrie. sefolosesc nu sunta$a cum le-aldsat Dumnezeu.ginoidupetmditiile si trAim avem calocalnici. lt7 .ac€l surplusde energietrebuie sa prin sex. unulimbrecat curemuritorsA veziperechide homosexuali. Decinuonanie.Florenta.PentrucA prin pilulele anticonceplionale se petrece acelagi lucru:nu are loc unireafircascd dintreun spermatozoid ti un ovul. sdfacen SieJort. Solutiaesteaceasta: ra r u mancdm mai muhdecat&em ne. din car€vor sa seinfrupte cei puternici9i rni. iubir€alor trcbuiDdstrlie b Hristossi deci rcspectand poruncile? Carcesre difcrEote dintre iubitl $i dragosle? laceti putin difereDtadinlre iubirea de aproapele iubirea 9i trupeasci.insrL totul pome$te de la relatianoasFacuDirmnezeu.Mancdmpreamult. transtbrmala inlFun scopmarnobll.i steriletul firii. un mare gdnditor rus. $i organice. avort. Explicetivn mg aceastd comparatieArdealul in 1940.. poalcfi sublimaLi. Darnue\reo solulie Cum sepoatemanifestriubir€as doi tineri in mijlocul ac€stei lumi. cresterii unui copil. I rebute J ne pAsrem fecioria panela cas?tlofle.pentru c6 nu se poate spune ca frc€ rau. ajunsoamen ii si facdasemenea omul a trut sn inldlure rcspo sabililatea.iese I 16 $ise intampldlal1 ani. De aceea s-a ajuns la homosexuali.insrinct numaipoate fi oprirsrduce la maslurbare. si celalalt buzerujateli chiarcu sani(injecta{i cu silicon). portrdifhrdfemei.anulat \-ar ll lrresc cAcr aia ne-alasar Dumne/eu. impotriva naturiias.$i esteimpoftiva sau deviatii sexuale. noasfie bune$i strabune. Nu poate ie$inici peureche. in sfara actului sexual.la | 5 anidarSimaitarziu.pe caretoli cei din apuso consideraca o practica von inofensivtr. I[tmducerc& id rnnal4 e bmmurii in manc{rc est€-un ptrcatsau nu? Rfupuns_: Nu. in-munc{. Toti s-ausimtir \tnovali. iasi. cecieste o patimicumplitd. seo cuprinzi cu rndna si sanu le ducn gdndul Silaaltcevat Cu atit maimuhla unten6rUn tdnar care nu arevralA sexuali$i merge la dans. $i pmcticicare anticonceptionale$i pilulele$i toatecelelalte . Ceimaiin varste stiu. ii spune ci nu e bine. Rispuns :Bineinteles. Darm5car \E ne tbrrm ropiii de mancarea muhA. decicrimtr? Anticoncep{ionslele sutrl saunu socotite tirii. incepurul vrellr sexuale Ia I0-l5 ani nu esre o lbricire ci o uzura cumpliia. Berdiaev. de multedulciuri(ciocolatd) multi canre.rganr\mulul rrrn acea bromurisemaipotole$e instinclul sexual.Odari slamitacest. nu nurnaj fetele ciii biietii. penA h momenrul maturjtetii candintemeiau o familie? Azi mullitineri la20deanisunl uza{r.. cand Rispuns: Cumputem numiceea ce s-apetrecut qi putem ceea ce au ticul numi a fostsfa$iat ruptdin trupullirii? Cum despre spune ru$iicand tsasambia ausmuls ti aualipit-olor?Cumputem luate de bulgari? din Dobrogea celedouajudefe: Duroslorul $iCaliaora acumvor seface Nu este valabile comparatia? Bada. doi barbali.i credinfi putenicd in Dumnezllu. ei nuvoravea copiisanAro$i. Cum pariniiiqi buniciino$trireu$eau pAsffeze sA-$i fecioria. Nu ooate aveao relalienormal6 pentru ce it estefric5 saunu_llasi fara. este S_a intamDlat vreodata casadansezi cu nerasta altuia. mai mult decatavemnevoiepentru intrefinereatrupului nostru9i atunci. are$i el organe genitale funcli. cu fustascunA. Pentru cain go&todupdplacere.elenemaiputend fi femeinornale.candnu semai putea opri. Ali Fcut o comparaFeciudati. suntimpotriva Ce faceuD biiat intrc 11-15 sni dsci ouanismulestenociv? Rifupuns : Onania. s_auascuns. tor ce esteimpotriva cum a lAsat-oDumnezeu"estepecat.M-amgenditdece au devialii. fiind tot un avort. terminali. foarte De ce seajunge aici?Dece Heinrich este nociva. c. si carein apusauadus pubertatea prematura.cumentiuneaceqi acelasi lucru.Trebuie deci rugAciune. cu cercei. oupirul lung. Cllugarii.end li atunci instinctul sexual seaprinde. firii totceaufhcut oamenii in materie deabuz sexual E Anul acesta am trdit doudluni in Italiaintr-unmareora$.Aceaste enersiesexual. Rispuns: Priniubirea deaproapele euinf€legmilostenie sau ajutor.pustnicii. nici pegurdsaupenas. Crnei-a spus dnirului ca ceea ce facee pa(ata Dumnezeu. prin glasulconftiintei. Ali ss€minat Romaniacu o ciprioari riiniti. senelase Sinoi pretentia.in creafie. Daci n-am$ticAep?icat! DarpotmifturisitolibArbatii deaiciceatuncl cand auficut onanie primadati nu i-avezutnimeni. darsanu-tiasume lesbiene. ciclul fetelor inc€pand deseori la 6_ ? ani in loc de 13.a spus cAsexulnu poalefi Intianl. A vrut si r[manAnumai cu nasterii pldcerea si rdspunderea impreuniriisexuale. Kleist s-asinucis la 34 ani. ca bdrbat ca femei€.O savd paracurios daca ve spun ctrsj dansul periculos.roie.

ei) de intreg Postul Piresimilor.careprin nesteril izarea corespunzetoare a instrumenra. in toati viata"copileria.lar FericilulAugttslinspunea : copituleste tatalomuluimare. Dii. Romenia estepe primul loc in lumeprin numarul marede copii bolnavide SIDA. dar mai sunt$i in ziuade azi parin{ilbane multrcarese jeneaza si spune bliatului saufeteiceea ce o sd se'rntAmple la vremea respedivA. hafiacucopiii in/i ctap cu StDA se suplapuneexactpesteharta yaccinArii copiilor impott"ir. ln acea:ra scne: cane s.. oare a lbsl refuzaldenlinisterulsAnitrtii din Franta. Ci trebuie sarevenim la tradilianoasffa strimoseasce si salasam sasenasca aratia copiicdlt neda Dumnezeu Ce ptrrereaveti desprenumirul 666 ti ce ne put€ti spunedcspre inteleptii Sionului? Rispuns : Existala noi in Fra pesre jumAtare din copiii bolDavi de SIDA ti toati lumeas-aintrehat de ce in Romania cxisrA adtia coDii . Nimeninu poate sAtacaabstractie decopilarie. sdlasecopilul si se qcoala nasce si-$i faci Dace nu a avut rdbdarea sa se avind copil. Euamzisceimi iauinimaindinti $itragacest dealarmi. ii ageapta Riispunsrl Pirirtelui Pmtopop Cornel Urcu : Dactrtot am fost provocat a$vreasAl intrebpec€l carea pusintrebarea. a fostimposibil ca ace$ti copii sdfl fost int'estati depersonalul medical. Facultalii a citit de Teologie din Sibiumi-avAzur cartea ceva din ea$ia zis ceaceasta trebuietip5rite in mii deexemplare $idale latoli tineriidinFrA. line Simiotl Mehedinti spuneaca in generetineretul are un nume comun9i anume viitorul. sasemiritecu el. Hristosa sDus : . Simedicina cA$coalaesteo hisericaai cArei Dreotis nl $i sa nu uit. atuncisl-lcaute. La intrebarea rispunsul s-ada! Si se va da prin biserici. Preotul nu va venisa-l caulepe tandrla discoteca.unl t'ru topil la Mre .lrlui medi€al ar fi transmisvirusul de la diferite persoane la copii. Din pacare nici slujitorii bisericiinu indraznesc sAatace probleme pentru aceastA cenusepoate bega in viataintimA a oamenilor. acrsl virus ucigalor.Nu preaf'acem difer€nFintremcdicina curativa preventivA.a hepankl ds t? 8.i dormin timpul SfinteiLiturghii.ponsonzale (etremasoni'_ su\lrnule de Si Cum vi explicali ci ii inainte de ministrul Mincu au fost cooii iDfesteli? ll9 . pus6. cAs-aujenat.em Ce pnrereav€li desprecabinetele de planificarccare au impinzit ? tera Rispuns: Crime!Crirneoribile.Datoriti faptului cdr rrusul HIV semodifice persoanel specillc infestate Sirevine . DucemdupAnoi. Candun tanera tbst dus la Hrisros ca si lie vindecat. reluhi c.Noi nu avemnevoiede planificare familiarA. De ce bisericanu facenimicin acest sens? pentru Rispons : Nici prrintii meinu mi-auspus despre aceste lucruri. $i abtind.amincetat samai existAm..Cinstecelorcaresonteli altfel. Nu. a$acum caut?i pacientul doctoruldoar 8 cendboalaeprotlndd.000 dolaripentru cda dcceptat sesefbcdaceasta vaccinare la noiin de vaccinare a fost sponsorizatd laral...Sidea sernnal pot Dumnezeu sa tiperi carteacu acestsubiectlActualul decanal (manuscr:sul).Avemaici un grupde tineri extraordinari: mie nu-mivine sacredcd tineretul din ziuade azi (ca mai poate pild?i.sAse stapaneasd. cands-aspovedit ultimadatd$i canda fost ultimadati la biserice. Cu ceeace ne indeamnA sffainii sd t'acem naliunea noa$reva dispare.DacAnu s-apututabtine. cercetarile ltrcule Daniacumrezrhace toli copiii bolnavide SIDA din Romania au fost infesrati cu aceea$i Ulprnede virusHIV Acestlucrudemonstreaze ci a fost o sursa unicd de virusHIV pentru tofi copii infestali din toatdtara. Careodad poatec6 rl cau6m pe Hristosprea6rziu..C€ sI faci in situatia in careo fati rimene insSrcinati $i nu cunoastc cu ciDea rimas ? peautorulcopiluluifi ses€marite Rispuns : Si oaute cu el.ira fi spunea cAatuncicandaminc€talsa maifim copii. B/.Problemae nuseimplic4 foarte delicatd $ibiserica primejdiilecare darnoitrebuie si avem curajulsAspunem cinstitdespre pecopiii noitri.aconstatat acestl'enomen { annfie. Rotary Club ". ceea ce nici Hristosn-a licut. $i campania de organizaliz masonica.Decp nu l-ali dtlus. pe motivcd nu suntbanipentru campania de laccinare. De asemenea s-aoonstaral cd vacclnulinjectat impotrivahepatitei B. ln Rominril bolnar i deSIDA. Acest lucru j dinRomeniaau demon streaze ci copi fostinfeslati in modvoitintimDul campaniei devaccineri .IulianMinculcarea primit un premiu de 500. a fostacceptat de fostulministru al senAftii. Vin tineri de la discotecA.

Vedeli dincate directiivin ameninprile asupra fiint€ineamului pe toateciile. prin pastrarea fecioriei $i la fete $i la biie$ penain momentul casitoriei. altisursanueste decat in modvoit. ineprubete. 2 tygttt Pdintele Anehie Boca Ia bfurAnek l2l . NouI ni s-aspuscd virusul SIDAa fost luat de la homosexuali. au lbstsAnaro$r Side aceea $r\ igurosr. adicacei din vest. Eu aqa cevanu pot safac. puhlicah n 'Ponjrcu lubirii nr. Nu il urdscpe el ca persoani.. Dar realit4ile din 1amnoastrd o dovedesc exact. Dar daci in mod intentionat f'ace fapterele. de sexualitate prematurtr. sici.giu foarte pulin$i nu cred Desprc clonareamcitil foart€ 120 cd poateconstituiun motiv de smintirepentrxnoi credinciofii.. S-{u vizut cons€cintele avortuluitdar cum pot si fie starpiteaceste crime itr masi? prin abstinenF Rirpuns : Prin viaF curata. Poate cA face$i faptebune. care credemin creatie. C€eace faceli dumneavoastri acum. in acela5i rrmpsuntinsi convins ci nu toatefiolelesuntinfestate. al intemeierii familiei.Rispuns : Probabil ct Siinaintede acesta s-aufac$ diferitevaccinuri pentrucAmajoritatea zdrobitoare a copiiior bolnavide SIDA s-aconstatat cAnici tatanici mama nu suntbolnavi$icopilulestebolnav $i va murr.Aceasta sefacesipe unele $i atunci politiceSieste baze un noumijlocdedistrugere al neamului Romanesc.mai putemic. putin.deoinu pot sdfacriscoah. produce carein trei saptdmani moartea. Deci c. ci uresc faptelelui rele. Este creatia special i$tilor.atuncieu urdsc faptele lui rele. Darmicar sefim constientice primejdiineamenint6. Ce ne pute{ispuoedesprcclonaresi deci il uraf pe Soms? penimeni pentru Rifupuns: Nuamdreptul seuresc crea{ia cdtoti sunten lui Dumnezeu.g aupart 1gg7. Este insdimposibil saverificeuceea ce scrie. Apusenii..nu dau nicj un bantire un scop anume. Ce ae puteli sprDe despre acele bdDci de colectare a spermatozoizilor? Sunt ele dtruntrtoar?? Rrispuns: Eu cred cd da. de la maimuta. sd fim tot timpul niqtecobai. ti $liu precisce lac 5i ce urmererc. Dareurni-a' depigi atributiile dace af zice:. niciodati al! inamici. numit EBOLA.S-arputeasi fie ti ac€asta o diversiunecares. €stesulicient? Mai luali $i alte rnisuri? Raspuns:Ceea cefacem noi aici nuestesufioient.d tulbure credinla oamenilor qi aelalia noastrA cu Dumnezeu. ata cum nu ne-auameninlat romenesc.Stiu od ajutape multi.AceastA solutie au folosit-o iitrdbunii no$Fi. timpurie.ed ce estedeundtor (Conferinld oryanizatddeATCOR_Fdgdra$. Exista insd9i alt virus.Hai sbietimin stmda degetpe si sail strangem Constantinescu". De ce sd ne supunem nol ta tot Lelulde experienfe. Ceea ce spuneu aici reproduc dupiio carteaparuta. scrisd de specialigtiin materie.De exemplu am citit in presica la Media$ inceopt copii aufostdescoperiti cu HIV . insi acesta a fost produs in labomtor.

Prfitele A|ssr.la Sf.asti. pentru texlulul a da marmultaclaatate apartin edituii. Parinlelur a-lcompromte. giuna publicatl in Brancoveanu) dactilografiate G6sitatol la sf. ClutNapoca 2002. se red.mar€indrumato. 5. (in maioritatea greudesofrabil). /erononah Arsenie Romane 1995: a Aradulur. cu binecwaniarea de la Sinaia de pe uncaaet al P.Stabrul Ortodox din de o credrncioasa . unui originalfuraf stdmtare a exemplar: alba.carel-a dat la. din F5gem9.carecirculd amfolosit maimulte de caleva sc sedemen: (prinl€careSiunascdsa limpprintre credincioga: una TurteaVictoria. Ottodoxe Boca:ed. cend pentru Probabilde aceea.O sintezi a gindirii P:rinielui Arseniein 800 ds capete_ /oanGlnsce. candhomos€xualitatea Perintelui de utilecredinoosilor. Texte inedite de la credinciotii Arsenre "VialaParintelur l\Ienlionem ci am intalnit $ textefalse. sc se de duqmanii nimic mentrunea sa nuse modifice Paintele curva vreun manuscrisl6cea dadea precLrm dreple. lud.Predicile ca se nu se schimbe Arsenie spectficalia SicLr pentru pe bandd Farcag de cetrep6nntele fostinregislrale de magnetofon Ma.nvulescu.ea ErAncoveanu) daf 9ite(e texlecomune de maisusconlin Obervatie: Celetreimaleriale o carteci sunt materiale unice. Pirintslo AEonie Boca. un adevaral sprrituaE o marevaloare !io mareputere penlru padtosi.mtextului $rodginalitatea leac de convingere. Manadire Toale insi. cazurilor "Pravileialbe" Deaceeapentruredactarc tenul lgi pieduse multdin clanbte fl oiiginalitate. textele cupri$ein paranteze fl sublinienle.rirnelui au nimicdin text.).ucenicapropiat (predici de Maica Miruna meditalii coplate loanF5rcag 3 CaietulP6rintelui 9i Perintelui ArEen|e. in canea defa6. de maimull manuscnse ale"Previlei albe'. Ed. 2 / 1992 revista atha Vino Doamnel' "l\raran pentru gre$eli.ceeace aratt ci nio unuldin ele nu reprezinla aflalein lucru.Teognosl.motivpentru s: ilpublicdmSfatunb careneam gihotdrat astZzi.Eleau losl Introduse 123 Mormentul PerinteluiArsetrie 122 .precum uneleau fosl povestite cu multegre9eli dogmatice de el insu$i".€Boca(inss.modelde astfelde . orimilde la PainteleArsenie profesor Ghe Sesciori. Pravilaalba .. motiv carePerinteleArcenie lipsuri. a scrispe un neclarite!.de 3ufete din secolulXX. surt deosebil prostitutia pomogralia devenit ale omului" au ti surcede vendla 9i "dreplud bugetul slatulur. C:rdrea irnparaiiei.Pravila Textulare clantalea Ne-am strdduit. repetate ale DatorilS copienlor 6. Manestie Brancoveanu). conlin multe nr.Bibliografre t public€t in serial in publicalia Arsenie Boca(manuscns 1 Fiiinvierii Pdrinfele . cu scris de man. Sfintei Episcopii 4. 7. 9rbiogralice. Alba. CaietulParinteluiPetruV. in 6 nartie 1960.andul ei domnului PreqrDescu din Sibiu) Arsenp al Perintelua 2.

lo c u ld e corespondenF' (pe spatele pogtal") mandatului va . dem mai jos adresaChiliei romanegtiSf.. jud.t. OP 1 Cp 10. dinSfantul Munte Liturghie la Schitul pottrimite scnsori Si pomerrice pe adresa: Schitul RomanescProdromul StaretProtos.Pomelnice infP€bari la 51.. va rispundelainteberite duhovnicetti adresate prinscrisoride cetrepreoti.000lei la Sfanta De asemenea. \t :i i t) | 1. .cheoehe.._ .[ . .Dionisie lgnat-Chilia Sf. ln .Dionisietgnat.000 lei. cei care vor sd lie pomeniti Athos. .2300Fagarag.ji. monahi gi mireni. PArintele staret. cheorghe Colciu. MunG Athos". cu confirmarea pe de marsus. 150.vArugdm pe sd trimiteii banii adresa: Cigmileanu loan(APl).. Brlrte ?Ilhos .dar adresa: modelul Schitul RomanescProdromul conl 01351 88915 RIJCURE$II INGBANK t24 t2. . -!tr:ar. adresa Dacedorftisefiimitetio anumiEsum6de bani.a | \ i Pentru restabilirea legeturilorduhovnicegti cu Sf MunteAthos.procentual)..cu binecuvantarea parintilor romaniathoniti.< . notatiaceaste sumape pomelnicul trimis la adresade mai sus fla care anexatichitanta sau copiaei).lerosch. Bragov pentrusumemicicomisionul (deoarece pe care ni-l relinebancaestemare. Petroniu Tenase Karyes63086 PO Box 1 Mount Athos Greece primirii..O. cei care vor se fie pomenitita Sfanh pol trimitescrisoricu pomelnice la aceeagi Liturghie.. in limita timpului disponibil lercsch.cuponului penlru rugam pomelnic sescrieti. sumemaimicide150.Pentu Sf.!. iarbanii va rugem s6-itrimiteti in contul Asocialiei Pentu lsihasrn pogtal cuunmandat cornpletat dupe m o d e l u ld e pe pagi na urmeto a r e . MunteAthos Grecia De asemenea. Colciu P.se trimite dup6 Et mandatul postar.renumit duhovnicin Sfantul Munte Athos.|.BOX 25 Karyes 63086 Sf. . Romanesc Prodromul.

Pe u Vanvutascu Paqubaln cufle. ct tarc mtl .prinmasturbare 98 De la fiuLlulopfltla senltmentut vtnovaltel 99 prematu@ Cauzasexualitatir Sia cuMet este ldcomta penteculut 1m 9t lipsaeducaltel Ponretul lurOnan$ra urmagrlor tul 1A Cum sA lupt6mcu stthiasexuala? 105 Pentruc|nedorescfemeilesd aratetmpecabit? 111 "nevdzut" Un rdzbor ce poateduce la disparitia '112 neamului Chelare ta dreaptacredtnla 113 Bibliognfie 123 parintelui Mirturii d$pre darurite Arsenie Sisfintenie .De dincolo am sd va ajut mai muft . nimic neispeg iart5dar Dumnezeu reiuzur nlcl abuzul' nici '' nu-i bun in convielui€ nalterlr a femeiie puseobligalivitatea biologicd ln constitutia a &4 cooll in ordtnenaturaE Degenerarea Pnnalcool9i tulun Pravilaalbl la cele dobltoceeti cere$ti de la insugrnle Cederea mrntea ne distrugvlaga Patrmrle 9i chiarneamul deTaina' inallimea cSsetorieila ridicarea scdpare: Singura 7 8 8 I 11 I oamenllor ' .. . familiei9i neamului Putedle (ereditate. Fortadestrnutut sptrituale fl mogtentrea Cum a muritConstantin Brancoveanu Si copiiisiii T6mdduirea9l iertar6a... Sfaluri Dentrutinerli cisrtoriti nu lasl .Pr A/sen/eBoca 97 Troparul PdrinlelulArsenie Sexualitateaprematuri . . SimrcnTodqan 96 Cenzurainvidlei .CUFRID{S inante) Pan eleSabeu rcuvant sfindrce vieliilemitiate Leoemtntate 6 NicolaeBoboie Pennrcle u.a su p ir a tl i s us. .. E ultlftulcuvAnt pe care vi-lspun { Mistlcismul preoteasca) 9i plterile natui. Co-pii D. I\risrunea Bisericr preoltlor in regene€rea Strespunderea Anexe 79 79 ''Sunta$acum m-a fdcul mama gtwa Bdtar 81 Sfinlirsuntcopiiino9tn.. 12: 14 14 't6 20 23 30 30 31 34 35 35 38 38 41 1 Insulur.familiei$i neamului.mdsura familiitor noastre . lristtcrsmut bolnav .aganescu la Bberica dale Sfaturi sllndemnuri 9istatul Viatade familie.... 85 'Nu inte patru ochi...Pr. Cum evitamsemantaneghineiincempulereditatii? 126 43 4 45 4 48 50 50 50 52 54 54 t27 .Tatam-afasal curatin pentece" .Bogdan Juncu 86 . Copllinlelepli5i inleleplifire lbus copiiilePadati Despre Pribegiacopilului Desorc eredllate Exsteminaintede a ne uz in pSntece in norgi in copiiinoski .ruIat romenibr - preolilor Regenerarea moralea insului. .cauza degeneredluaui neam . energtet Cauza bolilor: desfrenarea. S .. Pierefamllia. Platapecatului _ Ereditate Pu. .. Misiunea 9i rispunderea 57 57 61 63 65 65 67 68 7l 74 77 Sfinteniaiubirii 9i iubireasfinfeniei Casetoria ..Boll$ necazuriBrsedca OesDreiublre de oameni lubireade Dumnezeu fl lublrea .le(conferinta Suntem chemali la pocetntd nuta rdzvrAtrre Tdlhanrea genettce.prol lon I alal 98 Fructul oprilestesexualizarea prematur.ificare 9i destln Truosi sufletSiisp5gire plere pier neamul dreplil. Lemunn. . naturale mediugtdestin).. I\redicameotul: infrtinarea. .ban Botezat. trupeascE lubirea impdriliacoPiilor imp6r6lla coplilor . durerile Despre truPUlul Betosugurile Vrajbaln casa... in agonrseald necredlncloqi 9i desfranati neascultaton Inddrdtnrcr..Pr prol.

ASCORSib/u.13. e-mail: edituraagaton@hotmail. responsabititate 9i dragosb pnmitede !a ierafii. MinaDobzeu. Pefroriu Tdnase(SchitutPodromu. bologi Sjduhovnici .lotod. Ceti aperute la Editura Agaton Tiner€4e.(Mt 5. 0268. caci Hristos nu obosegte (1 petru5. Editura Agaton a Asociatiei Pentru tsihasm. AlegeBtnele. lntreberibqicduehile omutui afatfntro tume in crizaspirituald qi rSspunsurile pline de inletepciune.p 10.Arhim. AlegeAdev5rul.e lmperetE tuiDumnezeu incepe tn tnima ta. tet. jud. MunteAthos)j Rugiciunea luilbus. 9ia omuluicu lndrumdtor duhovnicesc . Ugif.2. Ridicarea cisebrioi lainA4imea de Taint. Biserlct.com Tipdnth MULTIPRTNT S. cumsd le daitoateln gnjatui Hristos.7) VeifnvSta aju€ndu-ne sensutvietl in Hristos. tjnirea mintiicu inima Dumnezeu.de indrumaG.Sf.meditalii duhovnic€qti la vremeaTriodutui . Paaschiv Aeopa.tagi t28 .19357. C.A.N-am!€nit s! stric Legeao sa o ptinesc.Citegte Fi Careasteapt de mult sd-ideschizi "Porunca lubiii" 9i veivedea c.cod23OO Fdgdrag. de rugdciune.Peintele ArsonieBoca.219357. BraSov. 17) g-10) rubireaaproapetuiepliniEa Legii(Rom. de iubire.Ahim. Veiinvata cumsa-tilnvingi necazudte.p 1. ldeal.34) .. Alege Viata. ExistZt Cineva careitipoatedatoate acestea u9a inimiitate. Pentru abonamente sunati la ielefon 068. Egtibolnav? Egtisingur? Egtiserac? Ai probleme mari?Ti+ frice? Egti deznddajduit? Egti sub ispit5sau sub patime?Sau poateegti necredincios?! Sauai mariindoieli? lnseamnd cd ai nevoie de pace. O.pubticatiaOrMoxa Poruncalubirii "Porunci nou6ve dauvoue: seve it]bili unutpeattut(toan13. pocefnFi .lndrumltor duhovnicesc .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful