1.

Siti mejalankan

satu penyiasatan untuk menguji faktor yang mempengaruhi

penyejatan. Dia meletakkan 20 ml air di dalam bekas yang sama saiz dan jenis. Masa
yang diambil untuk air di dalam setiap bekas terkejat sepenuhnya ditunjukkan seperti
dibawah.

a) Apakah yang diubah ? ( pembolehubah manipulasi)

.................................................................................................................................

b) Apakah yang berubah? (pembolehubah bergerakbalas)

.......................................................................................................................

c) Apakah yang ditetapkan ? (pembolehubah malar)

........................................................................................................................

d) Nyatakan dua maklumat di atas.
i)

............................................................................................................

ii)

...........................................................................................................

....2..................................................... tiga pemberat yang berbeza berat digantung kepada tiga spring yang sama................................................................................................................................................ b) Berdasarkan penyiasatan di atas...................................................... ii) .................................................................................................................................. Dalam satu penyiasatan................. iii) Apakah yang sama? ............ nyatakan dua maklumat................. Rajah menunjukkan keputusan penyiasatan tersebut........ i) . .......................................................................... kenal pasti i) Apakah yang diubah? ..................... ii) Apakah yang diukur? ....................... a) Dalam penyiasatan ini....................

......................... ............................................................................. Vghyu6 b/ a) Dalam penyiasatan ini......... nyatakan i........... ii............................................................. iii................... Apakah yang dimalarkan ........3......... Apakah yang diubah ..................................................... Apakah yang diperhatikan ..................................... Rajah menunjukkan silinder penyukat yang setelah dimasukkan guli ke dalam air................

............................. .............. i) ...b) Nyatakan dua maklumat berdasarkan rajah di atas.... ii) ................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful