:

: 4 À¸ÄÅý

: ¦ºùÅ¡ö

(09.04.2013)

: Á¾¢Âõ 12.15 - 1.15

: 24 Á¡½Å÷¸û
:“

Ò

:

.

:

1.9.2

.

´Õí¸¢¨½ôÒò ¾¢Èý

: 1.10 ¾ý ¸Õò¨¾ Өȡ¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ
ÜÚÅ÷
.
:

,

.

: «) Á¡½Å÷¸û þ¾üÌ Óý . : «) ÝÆÄ¢Âø ¬) ²¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø :i ii × : i) ii) iii) :i ii iv ¯Â÷¦Åñ½õ :i ii iii . : ¬) Á¡½Å÷¸û ºÃ¢Â¡É ¯îºÃ¢ôÒ ÁüÚõ ¦¾¡É¢Ô¼Ûõ Å¡º¢ò¾ø.À¡¼ §¿¡ì¸õ ô . ¬) «È¢Å¢Âø À¡¼õ ºõÀó¾Á¡É Ţﻡɢ¸¨Ç «È¢ó¾¢ÕôÀ¡÷¸û.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful