ใบงานวิชาเคมี 1

(Chemistry Worksheets)
เรือ่ ง
พันธะเคมี
(Chemical Bond)
ของ
________________________________________________
เลขที_่ ______ห้อง________
สอนโดย
ครูองั คาร์ เทพรัตนนันท์
ครูมลฤดี ศักดิเ์ พชร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
โรงเรียนสวนศรีวทิ ยา จังหวัดชุมพร
พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

1

Worksheet 1 (Naming Covalent Compounds)
1.

Name the following covalent compounds:
1.1 H2O……………………………………………

1.2 ClF ……………………………………………

1.3 OCl2……………………………………………

1.4 ClF5……………………………………………

1.5 ClF7……………………………………………

1.6 B2H4……………………………………………

1.7 B3N3……………………………………………

1.8 B4H8……………………………………………

1.9 B5H10……………………………………………

1.10 SiF4……………………………………………

1.11 N2S3……………………………………………

1.12 HBr……………………………………………

1.13 BBr3……………………………………………

1.14 C2I6……………………………………………

1.15 IO2……………………………………………

1.16 N2S3……………………………………………

1.17 P2O5……………………………………………

1.18 SO2……………………………………………

1.19 SO3……………………………………………

1.20 N2Se3……………………………………………

2. Write the formulas for the following covalent compounds:
2.1 diboron hexahydride

…………………

2.2 nitrogen tribromide

…………………

2.3 sulfur hexachloride

…………………

2.4 diphosphorus pentaoxide …………………

2.5 dinitrogen trioxide

…………………

2.6 tetrasulfur dinitride

2.7 silicon dioxide

…………………

2.8 tetraphosphorus triselenide…………………

2.9 disilicon hexabromide

…………………

2.10 diboron tetrabromide

…………………

2.11 carbon tetrachloride

…………………

2.12 nitrogen tribromide

…………………

2.13 nitrogen monoxide

…………………

2.14 Diphosphorus pentaoxide…………………

2.15 Phosphorus trihydride …………………

2.16 Dichlorine heptaoxide …………………

2.17 Boron trifluoride

…………………

2.18 Silicon tetrafluoride

…………………

2.19 Dicarbon dihydride

…………………

2.20 Dinitrogen monoxide

…………………

…………………

3. Write the formulas covalent compounds and Draw the structure.

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

2

Formula

Dot structure

Line structure

Lewis structure

1. As and H

2. Se and F

3. C and Br

4. B and I

5. C4H8

6. SO3

7. HClO4

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

3

Worksheet 2 (Bond Energy)
1. Calculate the ΔH for each of the following in 1 mol;
Give, C-H = 413, C-C = 348, C=C = 614, C≡ C = 839 kJ/mol
1.1 C4H8
1.2 C4H6

2. Using bond energies, calculate the ΔH for each of the following:
1) 2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g)

2O2 (g) →

2)

CH4 (g) +

3)

CCl4(g) + 2F2 (g) → CF4(g) + 2Cl2(g)

พันธะเคมี

CO2 (g)

+

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

2H2O (g)

4

4)

CH3OH(g) + F2(g) → FCH2OH(g) + HF(g)

5) OF2(g) → O(g) + 2F(g)
bond energy.

ΔH0= 368kJ. Calculate the average O-F

3. Give ΔH for each of the following
1)
1/2N2(g) + 1/2O2(g) → NO(g)
ΔH = +90 kJ
2)
NO(g) + 1/2O2(g)
→ NO2(g)
ΔH = -56 kJ
3)
2NO2(g) → N2O4(g)
ΔH = -58 kJ
Calculate the ΔH from this equation N2 + 2O2 → N2O4

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

5

Worksheet 3 (Molecular geometry and properties)
สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

HCN

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

SiF4

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

6

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

COCl2

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

H2 S

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

7

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

SF6

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

BeCl2

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

8

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

XeF2

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

ClF3

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

9

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

SF4

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

I3+

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

10

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง

IF5

# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

สาร
# เวเลนต์ēของอะตอมกลาง
# เวเลนต์ēของอะตอมข้างเคียง

รูปจริงๆ

SO32-

Name
รูปคร่าวๆ

# ēจากประจุ
# รวมเวเลนต์ēทั้งหมด-->วาดรูป
# อะตอมข้างเคียง
# คู่ ē คู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง
สูตรทั่วไป
รูปร่างโมเลกุล
มุมระหว่างพันธะ
พันธะมีขั้ว/ไม่มี
โมเลกุลมีขั้ว/ไม่มี
Hybrid Orbitals

พันธะเคมี

รูปจริงๆ

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

11

Worksheet 4 (Naming Ionic Compounds)
1. Complete the following chart of corresponding ion names and formulas.
Cation Name
Formula
Anion Name
(1) potassium ion
(11) nitrate ion
Fe3+

(2)
(3) ammonium ion

(12)

Formula
H2PO4-

(13) hydrogen carbonate or
bicarbonate ion
Ba2+

(4)
(5) silver ion

(7) zinc ion

(16)

(18) dichromate ion

(9) hydrogen ion

(19)

(10) chromium(III) ion

(20) sulfite ion

(11) hydroxide ion

(21) sulfate ion

2. Complete the following chart of corresponding compound names and formulas.
Compound Name
Formula
Compound Name
(1) silver nitrate
(11) sodium hydrogen
phosphate
(2)
Ni(CH3COO)2
(12)
(3) ammonium sulfate
(13) potassium permanganate
(4)
Al2O3
(14)
(5) sodium oxide
(15) cobalt(III) sulfate
(6)
NH4NO3
(16)
(7) calcium chloride
(17)
(8)
NaHCO3
(18) litium dihydrogen
phosphate
(9) iron(II) acetate
(19)
(10) vanadium(V) oxide
(20)

พันธะเคมี

S2-

(17) acetate ion
Co2+

(8)

MnO4-

(15) perchlorate ion
Cu2+

(6)

(14)

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

CO32-

Formula

TiO2
Al2S3
Ag2CrO4
SrF2

NH4OH
LiClO3

12

Anion
Cation

K+
Potassium

NO3Nitrate

ClChloride

CH3COOAcetate

OHHydroxide

PO43Phosphate

CrO42Chromate

KCl
Potassium
Chloride

Ca2+
Calcium
Pb2+
Lead (II)

(CH3COO)2Ca
Calcium Acetate
Pb3(PO4)2
Lead (II)
Phosphate

Fe3+
Iron(III)

Fe2(CrO4)3
Iron(III)
chromate

Fe2+
Iron (II)
AlCl3
Aluminum
chloride
CH3COOCu
Copper(I)
acetate
(NH4)3PO3
Ammonium
phosphate
พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

13

Worksheet 5 Name the following ionic compounds
1) NH4Cl ___________________________

2) Fe(NO3)3_____________________

3) TiBr3 __________________________

4) Cu3P _________________________

5) SnSe2 _________________________

6) GaAs ________________________

7) Pb(SO4)2 _______________________

8) Be(HCO3)2 _____________________

9) Mn2(SO3)3 _______________________

10) Al(CN)3_______________________

11) chromium (VI) phosphate _______________

12) vanadium (IV) carbonate ____________

13) tin (II) nitrite _________________________

14) cobalt (III) oxide ___________________

15) titanium (II) acetate ___________________

16) vanadium (V) sulfide ________________

17) chromium (III) hydroxide ________________

18) lithium iodide_____________________

19) lead (II) nitride ________________________

20) silver bromide _____________________

21) NaBr _______________________

22) Sc(OH)3 _____________________

23) V2(SO4)3 ____________________

24) NH4F ___________________

25) CaCO3 __________________

26) NiPO4 ______________________

27) Li2SO3 ____________________

28) Zn3P2 _______________________

29) Sr(C2H3O2)2 _______________________

30) Cu2O ______________________

31) Ag3PO4 __________________

32) YClO3 ____________________

33) SnS2 _______________________

34) Ti(CN)4 ___________________

35) KMnO4 ___________________

36) Pb3N2 ___________________

37) CoCO3 ____________________

38) CdSO3 _____________________

39) Cu(NO2)2 ________________

40) Fe(HCO3)2 ____________________

41) lithium acetate ______________________

42) iron (II) phosphate ______________

43) titanium (II) selenide ________________

44) calcium bromide _______________

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

14

45) gallium chloride ___________________

46) sodium hydride ________________

47) beryllium hydroxide __________________

48) zinc carbonate ________________

49) manganese (VII) arsenide ________________

50) copper (II) chlorate ________________

51) cobalt (III) chromate ____________________

52) ammonium oxide __________________

53) potassium hydroxide ___________________

54) lead (IV) sulfate ____________________

55) silver cyanide _________________________

56) vanadium (V) nitride ________________

57) strontium acetate _____________________

58) molybdenum sulfate _____________

59) platinum (II) sulfide ____________________

60) ammonium sulfate _________________

Mixed Ionic/Covalent Compound Naming
1) Na2CO3 ______________________

2) P2O5 ________________________

3) NH3 _________________________

4) FeSO4 ___________________________

5) SiO2 __________________________

6) GaCl3 __________________________

7) CoBr2 __________________________

8) B2H4 __________________________

9) CO _____________________________

10) P4 ________________________

11) dinitrogen trioxide __________________

12) nitrogen _____________________

13) methane __________________________

14) lithium acetate _________________

15) phosphorus trifluoride ________________

16) vanadium (V) oxide ________________

17) aluminum hydroxide _____________________

18) zinc sulfide ____________________

19) silicon tetrafluoride _______________________

20) silver phosphate ___________________

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

15

Worksheet 6

(Born-Haber cycles and Bond energies)

1. Use the following to calculate the ΔH0f MgF2 :
Mg(s)
Mg(g)
F2(g)
2F(g)
Mg(g)
Mg+(g) + eMg+(g)
Mg2+(g) + eF(g) + eF-(g)
Mg(s) + F2(g)
MgF2(s)

ΔH0 = 148 kJ/mol
ΔH0 = 159 kJ/mol
ΔH0 = 738 kJ/mol
ΔH0 = 1,450 kJ/mol
ΔH0= -328 kJ/mol
ΔH0 = -1,123 kJ/mol

Draw Born-Haber diagram

2. Write the equation and draw Born-Haber diagram of Al2O3
Step 1
Step 2
Step 3

Step 4
Step 5
Net Equation
พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

16

Draw Born-Haber diagram of Al2O3

3. Use a Born-Haber Cycle to calculate the missing ΔH (bold reaction) of the following:
a.
Be(g)
Be2+(g) + 2e
ΔH = +2660 kJ/mol
Be(s)
Be(g)
ΔH = +302 kJ/mol
1/2I2(s)
I(g)
ΔH = +107 kJ/mol
I(g) + e

b.

I–(g)

………..kJ/mol

Be2+(g) + 2I–(g)
Be(s) + I2(s)

BeI2(s)

ΔH = –2794 kJ/mol
ΔH = –208 kJ/mol

Mn(g)
Mn(s)
S(s)
S(g) + 2e

Mn2+(g) + 2e
Mn(g)
S(g)
S2–(g)

ΔH
ΔH
ΔH
ΔH

BeI2(s)

Mn2+(g) + S2–(g)

c.

ΔH =

MnS(s)

=
=
=
=

+2230 kJ/mol
224 kJ/mol
+264 kJ/mol
+246 kJ/mol

ΔH = …………kJ/mol

Mn(s) + S(s)

MnS(s)

ΔH = –212 kJ/mol

Li(g)

Li+(g) + e

ΔH = +540 kJ/mol

Li(s)
1/2O2(g)
O(g) + 2e
2Li+(g) + O2–(g)
2Li(s) + 1/2O2(g)

พันธะเคมี

ΔH = ……………… kJ/mol

Li(g)
O(g)
O2–(g)
Li2O(s)
Li2O(s)

ΔH
ΔH
ΔH
ΔH

=
=
=
=

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

+244 kJ/mol
+598 kJ/mol
–2800 kJ/mol
–554 kJ/mol
17

Worksheet 7
1. Underline ionic compound soluble in water.
NaBr

CaO

Li2S

MgBr2

Be(OH)2

AgNO3

Ca(CH3COO)2

PbS

K3N

CuOH

Sn(CO3)2

VO2

potassium iodide

magnesium oxide

calcium carbonate

sodium cyanide

magnesium acetate

cobalt (II) hydroxide

nickel (III) sulfide

silver acetate

ammonium phosphate

2. Write equation of ionic compound soluble in water.
1. LiCl(s)
พลังงานแลซทิซ :
พลังงานไฮเดรชัน :
สมการการละลาย :
2. CaF2(s)
Lattice Energy :
Hydration Energy :
Dissolution Equation :
3. Na2CO3(s)
Lattice Energy :
Hydration Energy :
Dissolution Equation :

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

18

4. (NH4)2SO3(s)
Lattice Energy :
Hydration Energy :
Dissolution Equation :
5. (CH3COO)3Al(s)
Dissolution Equation :
6. Mg(ClO4)2(s)
Dissolution Equation :

2. Write equation of ionic reaction.
1. KF กับ Pb(NO3)2
สมการเคมี

:

สมการไอออนิก

:

สมการไอออนิกสุทธิ

:

2. BaCl2 กับ K3PO4
Chemical Equation

:

Ionic Equation

:

Net Ionic Equaion

:

3. Ca(OH)2 กับ (NH4)SO4
Chemical Equation

:

Ionic Equation

:

Net Ionic Equaion

:

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

19

4. Na2S กับ MgBr2
Chemical Equation

:

Ionic Equation

:

Net Ionic Equaion

:

5. LiI กับ Hg(NO3)2
Chemical Equation

:

Ionic Equation

:

Net Ionic Equaion

:

6. AgClO3 กับ K2O
Chemical Equation

:

Ionic Equation

:

Net Ionic Equaion

:

7. Pb(CH3COO)2 กับ MgCl2
Precipitate is

:

Net Ionic Equaion

:

8. NaOH กับ CuSO4
Precipitate is

:

Net Ionic Equaion

:

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

20

Worksheet 8
Intramolecular Forces and Intermolecular Forces
จงระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุลของสารต่อไปนี้
สาร

Intramolecular Forces

Intermolecular Forces

CO2
NaCl
CH3OH
Na
S8
SO2
AgNO3
CH3NH2
Cu
HCl
H2
KCN
NF3
C8H18
Au

พันธะเคมี

ครูอังคาร์ เทพรัตนนันท์

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful