You are on page 1of 2

Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia

ALBRECHT RIECHERS (17.7.1939- 25.8.2012)

Odszed czowiek wielkiego serca, niezwyczajnej roztropnos ci i skutecznos ci dziaania. cym Mowa o wykadowcy i pedagogu Albrechcie Riechersie, wieloletnim przewodnicza du Federalnego TowaTowarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze i czonku Zarza rzystw Niemiecko-Polskich. By czowiekiem czynu, nieznuz onym w dziaaniu na rzecz dzypan porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego, w wymiarze mie stwowym, a przede dzy Dolna Saksonia i Wielkopolska . Gdy w 1979 r. zosta wybrany przewszystkim mie cym hanowersko-dolnosakson wodnicza skiego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, tchna z w nie penie ycia. adne z kilkunastu wo cych wczas na terenie o wczesnej Republiki Federalnej funkcjonuja Z Towarzystw Niemiecko-Polskich nie mogo w okresie od kon ca lat 70. do poowy 90. doro wnac aktywnos ci Towarzystwa Riechersa; tak okres lano bowiem kolokwialnie to ciusetosobowe towarzystwo, rza dzone roztropnie z siedziby na ulicy Hedwigponad pie wo strasse 1. Tam bowiem mies cio sie wczas mieszkanie rodziny Riechers, swoisty mostek kapitan ski do wyznaczania kursu dla udanych akcji, realizowanych na ro z ny sposo b na rzecz , z polskim spoeczen solidarnos ci z Polska stwem. W okresie przed wprowadzeniem stanu wojennego, a zwaszcza po jego wprowadzeniu, aktywnos c organizacyjna Albrechta Riecher na dziaalnos sa i jego najbliz szego zespou koncentrowaa sie ci informacyjno-os wiatowej na temat Polski oraz na organizowaniu i wspieraniu akcji charytatywnych. Dzis mo wi sie kumulatywnie o akcji Polenhilfe. pozyskac Towarzystwu udao sie wsparcie ze strony szko i ucznio w, kto re w okresie stanu wojennego przeprowadzay zbio rki na rzecz spoeczen stwa polskiego. Dziaalnos cia tpliwie strategiczna Towarzystwa byo skoncentrowane wieloletnie i systematyczne niewa w poznan wspieranie akcji ratowania z ycia dzieci chorych na leukemie skiej Akademii Medycznej. Na pytanie skierowane do zespou lekarzy, odpowiedzialnych za leczenie maych dne do nabycia leko pacjento w, o nakady niezbe w (w tym bardzo kosztownych cytostatyko w) pada dyplomatyczna odpowiedz : za zebrane w Hanowerze i przekazane klinice sumy zapewne zakupic daoby sie kilkanas cie mercedeso w wysokiej klasy 1. O tej i nie tylko tej dziaalnos ci Towarzystwa z Hanoweru napisa Albrecht Riechers w studium Pomoc dla Solidarnos ci, zaro wno w wydaniu niemieckim, jak i poszerzonym wydaniu polskim 2.
H. Orowski, Menschlichkeit, Zweckrationalitt, Dialog nr 2, 1992, s. 31. A. Ri echers, Pomoc dla Solidarnos ci. Przykady pomocy zachodnioniemieckiego spoeczen stwa i pan stwa w latach 1980-1982. Warszawa 2006, wyd. 2. poszerzone.
1 2

294

Wspomnienia

Albrecht Riechers, wielki przyjaciel Polski i znawca kwestii polsko-niemieckich, by z go tego w 1991 r. przez Towarzysjedna wnych postaci polsko-niemieckiego dialogu, podje two Niemiecko-Polskie w o wczesnej siedzibie Instytutu Zachodniego, w Paacu Dziayn skich na Starym Rynku w Poznaniu. Zainicjowa cykl Kongreso w Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich. Dyskutowano na temat utworzenia obywatelskiego cego polsko-niemiecka przyszos forum, buduja c na poziomie organizacji obywatelskich, dowych oraz samorza do pozarza w terytorialnych. Was nie w Poznaniu przygotowano I Kon w maju 1992 r. w Berlinie. Albrecht Riechers zabiega gres Niemiecko-Polski, kto ry odby sie dowych wadz Poznania o organizacje naste pnego spotkania w Poznaniu, co jednak u samorza ani z zainteresowaniem, ani z dobrym przyje ciem w poznan dzie. nie spotkao sie skim urze Podczas I Kongresu, wspo lnie z redaktorem Adamem Krzemin skim, prowadzi panel dyskusyjny pod tytuem: Dos wiadczenia i organizacja Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich, a podczas II Kongresu w Szczecinie w 1993 r. panel: Rola s rodko w przekazu i kultury w procesie porozumienia polsko-niemieckiego. Po przekazaniu przewodniczenia Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Hanowerze pcom i przejs zku Towarzystw Nieswoim naste ciu do dziaalnos ci w Federalnym Zwia dzy Towarzystwami miecko-Polskich, pozosta nadal kreatorem dobrych relacji pomie c w wielu projektach, seminariach i konferencjach. w Hanowerze i Poznaniu, uczestnicza W nocie od redakcji z okazji setnego numeru pisma Dialog (w 2012 r.) redaktor z trzech legendarnych naczelny Basil Kerski wymienia Albrechta Riechersa jako jedna postaci, prekursoro w polsko-niemieckiego pojednania i budowania wspo pracy na poziomie dzyludzkim i pomie dzy organizacjami pozarza dowymi obu naszych krajo mie w. cego Odejs cie Albrechta Riechersa, podobnie jak wczes niejsza s mierc przewodnicza cego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Wolfsburgu, Horsta Weissa oraz przewodnicza tek Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu prof. Jerzego Kozowskiego, to pocza z zmierzchu dzis juz historycznego okresu pre nej dziaalnos ci Towarzystw w Polsce i w Niemczech. Za zasugi Albrecht Riechers zosta uhonorowany wielokrotnie, m.in. Federalnym Krzyz em Zasugi. Hubert Orowski Hubert Owczarek