! "#$%&'()!

*&
ǹȃǹȇȉǾȉǼǹ

ǹșȒvĮ,
9 - 7 - 2013
ǹȡȚș.ʌȡȦIJ.: 56926

ǼȁȁǾȃIȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉIǹ
ȊȆȅȊȇīǼIȅ ǻIȀǹIȅȈȊȃǾȈ,
ǻǿǹĭǹȃǼǿǹȈ Ȁǹǿ ǹȃĬȇȍȆǿȃȍȃ
ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
īǼȃ.ǻ/ȃȈǾ :ǻȚoȓțȘıȘȢ ǻȚțĮȚoıȪvȘȢ
ǻIǼȊĬȊȃȈǾ:ȁİȚIJoȣȡȖȓĮȢ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦv
& ǻȚțĮıIJȚțȫv ȁİȚIJoȣȡȖȫv
ȉȂǾȂǹ
:ȁİȚIJoȣȡȖȓĮȢ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦv
țĮȚ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ

:ȂİıoȖİȓȦv 96
:115 27
:77.67.208
77.67.204
ǼșvȚțȒ ȈȤoȜȒ ǻȚțĮıIJȫv:
ȀĮȜĮȝĮȡȚȐ ĬİııĮȜovȓțȘȢ
ȉȑȡȝĮ ĭoȓvȚțĮ
ȉ.Ĭ. 22 - ȉ.Ȁ. 55102
ȉȘȜȑijȦvĮ : (2310) 49.41.04
49.41.05
ȉĮȤ. ǻ/vıȘ
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ
ȉȘȜȑijȦvĮ

ĬǼȂǹ:

«ȆȡȠțȒȡȣȟȘ įȚĮȖȦvȚıȝoȪ ȖȚĮ IJȘv İȚıĮȖȦȖȒ ıʌȠȣįĮıIJȫȞ ıIJȘv ǼșȞȚțȒ
ȈȤȠȜȒ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ»

ǹȆȅĭǹȈǾ
ȅǿ ȊȆȅȊȇīȅǿ
ȅǿȀONOMIKȍȃ

ǻǿȀǹǿȅȈȊȃǾȈ, ǻǿǹĭǹȃǼǿǹȈ Ȁǹǿ
ǹȃĬȇȍȆǿȃȍȃ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ

DzȤovIJĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1) ȉȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ: Į) IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ 9, 10, 11, 12 țĮȚ 13 IJȠȣ v.3689/2008 «ǼșȞȚțȒ ȈȤȠȜȒ
ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ» (Aǯ 164), ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ
ĮȞIJȚțĮIJĮıIJĮșİȓ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ 8, 9, 10, 11 IJȠȣ Ȟ. 3910/2011 (ǹǯ 11) țĮȚ IJȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 108 ʌĮȡ. 4 IJȠȣ Ȟ. 4055/2012 (ĭǼȀ 51 ǹǯ)
.
ȕ) IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 IJȠȣ Ȟ.3242/04 «ȇȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ,
IJȘ įȚȠȚțȘIJȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ IJȠȣȢ ȅ.ȉ.ǹ» ( ǹǯ 102 ).
Ȗ) IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 IJȠȣ Ȟ.2362/1995 «ʌİȡȓ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȁȠȖȚıIJȚțȠȪ, İȜȑȖȤȠȣ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ IJȠȣ
ȀȡȐIJȠȣȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ» ( ǹǯ 247 ).
į) IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ 36, 37 țĮȚ 38 IJȠȣ «ȀȫįȚțĮ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ țĮȚ țĮIJȐıIJĮıȘȢ
ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ», ʌȠȣ țȣȡȫșȘțİ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ ʌȡȫIJȠ IJȠȣ Ȟ. 1756/1988 (ǹǯ35), ȩʌȦȢ
ȚıȤȪȠȣȞ.
İ) IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 90 IJȠȣ « ȀȫįȚțĮ ȃȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ IJĮ ȀȣȕİȡȞȘIJȚțȐ
ȩȡȖĮȞĮ», ʌȠȣ țȣȡȫșȘțİ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ ʌȡȫIJȠ IJȠȣ Ȇ.ǻ. 63/2005 (ǹǯ 98).
ıIJ) IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 61 IJȠȣ Ȟ.3900/2010 «ǼȟȠȡșȠȜ+ȠȖȚıȝȩȢ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ IJȘȢ
įȚȠȚțȘIJȚțȒȢ įȓțȘȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ» (ǹǯ213),ȩʌȦȢ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐșȘțİ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 66 IJȠȣ Ȟ.3994/2011 (ǹǯ165).

! "#$%&'()!*&
2) ȉȠ Ȇ.ǻ. 71/2012 «ǻȚȠȡȚıȝȩȢ ȊʌȠȣȡȖȫȞ» (ĭǼȀ 124 ǹǯ)
3) ȉȠ Ȇ.ǻ. 113/2010 «ǹȞȐȜȘȥȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ įȚĮIJȐțIJİȢ» (ǹǯ194)
4) ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. Ȋ 48/9-7-2012 ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȆȡȦșȣʌȠȣȡȖȠȪ «ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ǹȡȝȠįȚȠIJȒIJȦȞ IJȠȣ
ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȋȡȒıIJȠȣ ȈIJĮȧțȠȪȡĮ» (Ǻǯ2105)
5) ȉȘȞ ĮȞȐȖțȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ IJȦȞ țİȞȫȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ șȑıİȦȞ įȚțĮıIJȚțȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȫȞ, ȩʌȦȢ ĮȣIJȑȢ
ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ IJȘȡȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ.
6) ȉȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țȠȚȞȒȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚ
ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ įĮʌȐȞİȢ ıİ ȕȐȡȠȢ : Į) IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (ĭ.17- 210 țĮȚ 17-220
ȀǹǼ ȠȝȐįĮȢ 0200) ȖȚĮ IJȘȞ țȐȜȣȥȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ IJȦȞ įȚȠȡȚȗȠȝȑȞȦȞ ĮʌȠijȠȓIJȦȞ
IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ȪȥȠȣȢ 2.600.154 ǼȊȇȍ ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ IJȠ 2015 țĮȚ 5.200.308 ǼȊȇȍ ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ IJȠ
ȑIJȠȢ 2016 țĮȚ ȖȚĮ țĮșȑȞĮ Įʌȩ IJĮ İʌȩȝİȞĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑIJȘ. Ǿ ĮȞȦIJȑȡȦ įĮʌȐȞȘ șĮ țĮȜȣijșİȓ
Įʌȩ IJȚȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İȖȖȡȐijȠȞIJĮȚ ʌȡȠȢ IJȠȪIJȠ ıIJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȠȣ YʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ.
ȕ) IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȘȢ ǼșȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ: ʌȠıȠȪ 110.000
ǼȊȇȍ ʌİȡȓʌȠȣ țĮIJȐ IJȠ IJȡȑȤȠȞ ȑIJȠȢ , 3.116.773 EȊȇȍ ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ IJȠ ȑIJȠȢ 2014 țĮȚ
972.197 ǼȊȇȍ ʌİȡȓʌȠȣ ȖȚĮ IJȠ ȑIJȠȢ 2015 .
7) ȉĮ ȑȖȖȡĮijĮ ȝİ ĮȡȚșȝȠȪȢ 41/13-2-2013 țĮȚ 210/19-2-2013 IJȘȢ ǼșȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ
ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ țĮȚ IJȠ ȝİ ĮȡȚșȝȩ 47748/5-6-2013 ȑȖȖȡĮijȠ IJȠȣ Ȋʌ. ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ,
ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ, ʌİȡȓ ʌȡȩȕȜİȥȘȢ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ʌȚıIJȫıİȦȞ
8) ȉȠ ȝİ ĮȡȚșȝȩ 2/35045/30-4-2013 ȑȖȖȡĮijȠ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
9) ȉȘȞ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦIJ. ǻǿȆȆ/ĭ.ǼīȀȇ.9/83/9556/19-6-2013 ĮʌȩijĮıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ
IJȘȢ ȉȡȚȝİȜȠȪȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ʌĮȡ. 1 IJȘȢ Ȇ.Ȋ.Ȉ ĮȡȚș. 33/2006 (ĭǼȀ 280 ǹǯ), ȩʌȦȢ
ȚıȤȪİȚ, Ș ȚıȤȪȢ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌĮȡĮIJȐșȘțİ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ Ȇ.Ȋ.Ȉ 40/31-12-2012 (ĭǼȀ 255
ǹǯ).
10)ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. 275/2-7-2013 ȕİȕĮȓȦıȘ ʌİȡȓ įȑıȝİȣıȘ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ʌȓıIJȦıȘȢ
ǹʌoijĮıȓȗoȣȝİ
ȆȡȠțȘȡȪııȠȣȝİ įȚĮȖȦvȚıȝȩ ȖȚĮ IJȘv İȚıĮȖȦȖȒ ıIJȘv ǼșvȚțȒ ȈȤoȜȒ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ
ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ İțĮIJȩȞ İȟȒȞIJĮ (160) ıʌȠȣįĮıIJȫȞ. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦv İȚıĮțIJȑȦv țĮIJĮvȑȝİIJĮȚ ĮvȐ
țĮIJİȪșȣȞıȘ, ȦȢ ĮțoȜoȪșȦȢ:
ǹ.
ǻȚȠȚțȘIJȚțȒ ǻȚțĮȚoıȪvȘ, İțĮIJȩȞ įȑțĮ ʌȑȞIJİ ( 115 ) țĮȚ ĮȞĮȜȣIJȚțȐ, įİțĮʌȑȞIJİ (15)
șȑıİȚȢ įȠțȓȝȦȞ İȚıȘȖȘIJȫȞ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ IJȘȢ ǼʌȚțȡĮIJİȓĮȢ, IJȑııİȡȚȢ (4) șȑıİȚȢ įȠțȓȝȦȞ
İȚıȘȖȘIJȫȞ IJȠȣ ǼȜİȖțIJȚțȠȪ ȈȣȞİįȡȓȠȣ țĮȚ İȞİȞȒȞIJĮ ȑȟȚ (96)
șȑıİȚȢ įȠțȓȝȦȞ ʌĮȡȑįȡȦȞ
ʌȡȦIJȠįȚțİȓȠȣ IJȦȞ IJĮțIJȚțȫȞ įȚȠȚțȘIJȚțȫȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ .
Ǻ.
ȆȠȜȚIJȚțȒ țĮȚ ȆoȚvȚțȒ ǻȚțĮȚoıȪvȘ, IJȡȚȐȞIJĮ İʌIJȐ (37) șȑıİȚȢ įȠțȓȝȦȞ ʌĮȡȑįȡȦv
ʌȡȦIJoįȚțİȓoȣ.
ī.
ǼȚıĮȖȖİȜİȓȢ, ȠțIJȫ (8) șȑıİȚȢ įȠțȓȝȦȞ ʌĮȡȑįȡȦȞ İȚıĮȖȖİȜȓĮȢ.
ȉȠ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȩ ıIJȐįȚȠ IJȦȞ İȟİIJȐıİȦȞ șĮ įȚİȞİȡȖȘșİȓ ıIJȘ ĬİııĮȜȠȞȓțȘ țĮIJȐ IJȠ
įİȪIJİȡȠ țĮȚ IJȡȓIJȠ įİțĮȒȝİȡȠ IJȠȣ ȅțIJȦȕȡȓȠȣ, țĮȚ IJȠ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ șĮ įȚİȞİȡȖȘșİȓ ıIJȘȞ
ǹșȒȞĮ țĮIJȐ IJȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȃȠȑȝȕȡȚȠ-ǻİțȑȝȕȡȚȠ IJȠȣ IJȡȑȤȠȞIJȠȢ ȑIJȠȣȢ.
ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ, Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ, IJĮ İȟİIJĮıIJȚțȐ țȑȞIJȡĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ, Ƞ
ȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ İʌȚIJȘȡȘIJȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠȣȢ
ȣʌȠȥȘijȓȠȣȢ, ıIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ IJȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ, țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ
ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ İʌȚIJȡȠʌȒȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ. ȅȚ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȘȢ İʌȚIJȡȠʌȒȢ ĮȞĮȡIJȫȞIJĮȚ ıIJȠ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ ıIJȠ KĮIJȐıIJȘȝĮ IJȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ , įȘȝȠıȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ įİ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠȞ ʌȡȩıijȠȡȠ IJȡȩʌȠ.

1.

ǹ.ǻȚțĮȓȦȝĮ țĮȚ ĮȚIJȒıİȚȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ ȣʌȠȥȘijȓȦȞ
Į) ȈIJo įȚĮȖȦvȚıȝȩ ȖȓvovIJĮȚ įİțIJoȓ ȩıȠȚ : ĮĮ. ǯǼȤȠȣȞ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ǼȚȡȘȞȠįȓțȘ Ȓ

! "#$%&'()!*&
ȑȤȠȣȞ Ȓ İȓȤĮȞ įȚİIJȒ ȐıțȘıȘ įȚțȘȖȠȡȓĮȢ Ȓ İȓȞĮȚ țȐIJȠȤȠȚ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȪ įȚʌȜȫȝĮIJȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ
IJȝȒȝĮIJȠȢ, ȝİ ȝȠȞȠİIJȒ ȐıțȘıȘ įȚțȘȖȠȡȓĮȢ, Ȓ İȓȞĮȚ įȚțĮıIJȚțȠȓ ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ ȝİ ʌIJȣȤȓȠ ȞȠȝȚțȠȪ
IJȝȒȝĮIJȠȢ, ȞȠȝȚțȒȢ ıȤȠȜȒȢ țĮȚ ʌİȞIJĮİIJȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ıIJȘ șȑıȘ ĮȣIJȒ, ȕȕ. ȑȤȠȣȞ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ IJȠ
İȚțȠıIJȩ ȩȖįȠȠ (28Ƞ) țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌİȡȕİȓ IJȠ IJİııĮȡĮțȠıIJȩ ʌȑȝʌIJȠ (45Ƞ) ȑIJȠȢ IJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ
IJȠȣȢ IJȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ IJȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ . Ǿ ȘȜȚțȓĮ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ
ĮʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȀȫįȚțĮ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ țĮȚ
ȀĮIJȐıIJĮıȘȢ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ (ț.Ȟ. 1756/1988, ĭǼȀ 35 ǹǯ), ȖȖ. ȑȤȠȣȞ IJĮ ʌȡȠıȩȞIJĮ
ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ 1, 2 țĮȚ 3 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 36, țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ IJĮ țȦȜȪȝĮIJĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȐȡșȡĮ 37 țĮȚ 38 IJȠȣ ȀȫįȚțĮ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ țĮȚ ȀĮIJȐıIJĮıȘȢ
ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ, ȖȚĮ IJȠ įȚȠȡȚıȝȩ IJȠȣȢ ȦȢ įȚțĮıIJȚțȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȫȞ.
ȕ) ȉĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ ʌȡȠıȩȞIJĮ, İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠ ȩȡȚȠ ȘȜȚțȓĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞIJȡȑȤȠȣȞ țĮIJȐ
IJȠ ȤȡȩȞȠ ȑȞĮȡȟȘȢ IJȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ, ȒIJȠȚ IJȘȞ 10Ș ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 2013.ȉĮ țȦȜȪȝĮIJĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȝȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ IJȩıȠ țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ ȑȞĮȡȟȘȢ IJȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȩıȠ țĮȚ țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ İȖȖȡĮijȒȢ
ıIJȘ ȈȤȠȜȒ.
2 Į) ȅȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ ȠijİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĮȓIJȘıȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ ıIJȠ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ Įʌȩ
IJȘȞ 16Ș ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ ȑȦȢ țĮȚ IJȘȞ 30Ș ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ IJȠȣ IJȡȑȤȠȞIJȠȢ ȑIJȠȣȢ, ıIJȘ ȖȡĮȝȝĮIJİȓĮ IJȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ Ȓ ıIJȘ ȖȡĮȝȝĮIJİȓĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ įȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ. ȈIJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ,
ȠȚ ĮȚIJȒıİȚȢ įȚĮȕȚȕȐȗȠȞIJĮȚ ĮȝİȜȜȘIJȓ ıIJȘ ȖȡĮȝȝĮIJİȓĮ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ.
ȕ) Ȃİ IJȘȞ ĮȓIJȘıȘ ȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ įȘȜȫȞȠȣȞ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ
ıȣȝȝİIJȐıȤȠȣȞ. ǼʌȓıȘȢ įȘȜȫȞȠȣȞ ȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ IJȑııİȡȚȢ ȟȑȞİȢ ȖȜȫııİȢ (ĮȖȖȜȚțȒ, ȖĮȜȜȚțȒ
ȖİȡȝĮȞȚțȒ țĮȚ ȚIJĮȜȚțȒ), ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ İȟİIJĮıIJȠȪȞ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȐ, țĮșȫȢ țĮȚ ȝȓĮ
ȑȦȢ įȪȠ Įʌȩ IJȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȟȑȞİȢ ȖȜȫııİȢ, ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚșȣȝȠȪȞ, ʌȡȠĮȚȡİIJȚțȐ, ȞĮ
İȟİIJĮıIJȠȪȞ. ȈȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ įİ IJĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘIJȚțȐ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ IJȘ ıȣȞįȡȠȝȒ IJȦȞ
ʌȡȠıȩȞIJȦȞ țĮȚ IJȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ țȦȜȣȝȐIJȦȞ İțIJȩȢ IJȦȞ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȫȞ ıȦȝĮIJȚțȒȢ, ȥȣȤȚțȒȢ
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȒșȠȣȢ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȖȡĮȝȝĮIJİȓĮ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ IJȠ ȕȡĮįȪIJİȡȠ IJȘȞ 4Ș
ȅțIJȦȕȡȓȠȣ 2013. ȉĮ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐ ĮȣIJȐ İțįȓįȠȞIJĮȚ, IJȠ ȝİȞ IJȘȢ ıȦȝĮIJȚțȒȢ ȣȖİȓĮȢ Įʌȩ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ țĮIJȐ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚțȠȪȢ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪȢ
ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ, IJȠ įİ IJȘȢ ȥȣȤȚțȒȢ ȣȖİȓĮȢ Įʌȩ įȚİȣșȣȞIJȒ ȥȣȤȚĮIJȡȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢ țȡĮIJȚțȠȪ Ȓ
ʌĮȞİʌȚıIJȘȝȚĮțȠȪ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ.
Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įȚĮʌȓıIJȦıȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ijȣıȚțȫȞ ıȦȝĮIJȚțȫȞ įİȟȚȠIJȒIJȦȞ țȐʌȠȚȠȣ
ȣʌȠȥȘijȓȠȣ, İȟİIJȐȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞȦIJȑȡȦ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ, ĮȞ Ș ȑȜȜİȚȥȘ ĮȣIJȒ İȝʌȠįȓȗİȚ
Ȓ ȩȤȚ IJȘȞ ȐıțȘıȘ IJȦȞ įȚțĮıIJȚțȫȞ IJȠȣ țĮșȘțȩȞIJȦȞ. ǼijȩıȠȞ ʌȚıIJȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ İʌȚIJȡȠʌȒ Ș
ȣȖİȓĮ țĮȚ Ș ıȦȝĮIJȚțȒ țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJȐ IJȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȐıțȘıȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ țĮșȘțȩȞIJȦȞ,
ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȩȜĮ IJĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ IJȘȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ıIJȠȞ
İȚıĮȖȦȖȚțȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ. ȈIJĮ ȝȑIJȡĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ
ʌĮȡȐIJĮıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ İȟȑIJĮıȘȢ. Ǿ ʌĮȡȐIJĮıȘ ĮȣIJȒ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ
ȑȞĮ įİȪIJİȡȠ IJȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ İȟȑIJĮıȘȢ.
Ǻ.ǻȚİȟĮȖȦȖȒ-ıIJȐįȚĮ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
1. ȅ İȚıĮȖȦȖȚțȩȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȪȠ ıIJȐįȚĮ, ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȩ țĮȚ IJİȜȚțȩ.
2.ȀĮIJȐ IJȠ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȩ ıIJȐįȚȠ: Į) ȅȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ İȟİIJȐȗȠȞIJĮȚ ȖȡĮʌIJȐ, ȖȚĮ ȝİȞ IJȘȞ
țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ ǻȚȠȚțȘIJȚțȒȢ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ıİ șȑȝĮIJĮ: ĮĮ. ȖİȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ȕȕ. ıȣȞIJĮȖȝĮIJȚțȠȪ
įȚțĮȓȠȣ, ȖİȞȚțȠȪ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ įȚțĮȓȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȫȞ įȚĮijȠȡȫȞ țĮȚ ȖȖ.
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȖȚĮ įİ IJȚȢ țĮIJİȣșȪȞıİȚȢ IJȘȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ ȆȠȚȞȚțȒȢ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ țĮȚ
IJȦȞ ǼȚıĮȖȖİȜȑȦȞ ıİ șȑȝĮIJĮ: ĮĮ. ȖİȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ, ȕȕ. ĮıIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, İȝʌȠȡȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ
țĮȚ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ įȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȖȖ. ʌȠȚȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚțȠȞȠȝȓĮȢ. ȕ) Ǿ İȟȑIJĮıȘ ıIJĮ
șȑȝĮIJĮ ȖİȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ İȞȩȢ șȑȝĮIJȠȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ ıȪȖȤȡȠȞĮ
ȞȠȝȚțȐ, țȠȚȞȦȞȚțȐ, ʌȠȜȚIJȚțȐ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ țĮȚ ʌȠȜȚIJȚıIJȚțȐ ȗȘIJȒȝĮIJĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıȝȩ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ
șȑȝĮIJȠȢ țĮȚ İȡȦIJȒıİȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ. Ǽʌȓ IJȦȞ İȡȦIJȒıİȦȞ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ İʌȚȜȠȖȒȢ IJȠ
İȚįȚțȩ ȕȐȡȠȢ țȐșİ İȡȫIJȘıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘ įȣıțȠȜȓĮ IJȘȢ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ
ıIJȠ İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȩȖȚȠ. ȉȠ ȝȑȡȠȢ, ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȚȢ İȡȦIJȒıİȚȢ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ IJȠ 25% IJȠȣ

! "#$%&'()!*&
ıȣȞȩȜȠȣ IJȘȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ. Ȗ) Ǿ İȟȑIJĮıȘ ıIJĮ ȞȠȝȚțȐ ȝĮșȒȝĮIJĮ įȚİȞİȡȖİȓIJĮȚ ȝİ ıȣȞșİIJȚțȒ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ʌȡĮțIJȚțȠȪ șȑȝĮIJȠȢ ıIJȠȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ șİȝĮIJȚțȩ țȪțȜȠ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȓĮ,
İʌȚʌȜȑȠȞ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ, ȖȡĮʌIJȒ įȠțȚȝĮıȓĮ IJȦȞ ȣʌȠȥȘijȓȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ
ǻȚȠȚțȘIJȚțȒȢ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ıIJȠ șİȝĮIJȚțȩ țȪțȜȠ IJȠȣ ıȣȞIJĮȖȝĮIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, IJȠȣ ȖİȞȚțȠȪ
įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ IJȠȣ įȚțĮȓȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȫȞ įȚĮijȠȡȫȞ, ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȘȢ
ȆȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ ȆȠȚȞȚțȒȢ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ ıIJȠ șİȝĮIJȚțȩ țȪțȜȠ IJȠȣ ĮıIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, IJȠȣ İȝʌȠȡȚțȠȪ
įȚțĮȓȠȣ țĮȚ IJȘȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ įȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ IJȦȞ İȚıĮȖȖİȜȑȦȞ ıIJȠ șİȝĮIJȚțȩ
țȪțȜȠ IJȠȣ ʌȠȚȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, IJȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ IJȠȣ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ ʌȠȚȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ.
į)ȉĮ ȝȑȜȘ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ țĮIJĮȞȑȝȠȣȞ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ IJȘȞ İȟȑIJĮıȘ IJȦȞ ȝĮșȘȝȐIJȦȞ, ȑIJıȚ ȫıIJİ ıİ
țȐșİ ȝȐșȘȝĮ ȞĮ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ įȪȠ İȟİIJĮıIJȑȢ. ȅȚ İȟİIJĮıIJȑȢ ȠijİȓȜȠȣȞ ȞĮ ʌȡȠİIJȠȚȝȐıȠȣȞ Ƞ
țĮșȑȞĮȢ Įʌȩ įȪȠ șȑȝĮIJĮ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠȢ İȟȑIJĮıȘ ȝȐșȘȝĮ. ȉȘȞ ȘȝȑȡĮ IJȦȞ İȟİIJȐıİȦȞ ıȣȞȑȡȤİIJĮȚ
Ș İȟİIJĮıIJȚțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ, İȖțȡȓȞİȚ ȝİ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ įȪȠ Įʌȩ IJĮ șȑȝĮIJĮ ĮȣIJȐ țĮȚ, ȝİ țȜȒȡȦıȘ, Ș
ȠʌȠȓĮ įȚİȞİȡȖİȓIJĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ İʌȚIJȡȠʌȒȢ, İʌȚȜȑȖİȚ IJȠ ȑȞĮ șȑȝĮ ʌȠȣ șĮ IJİșİȓ
ıIJȚȢ İȟİIJȐıİȚȢ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȣIJȒ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ İȟȑIJĮıȘ IJȘȢ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒȢ
ȟȑȞȘȢ ȖȜȫııĮȢ. İ) ȅȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ țĮȚ IJȦȞ IJȡȚȫȞ țĮIJİȣșȪȞıİȦȞ İȟİIJȐȗȠȞIJĮȚ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȫȢ ıİ
ȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ IJȑııİȡȚȢ ȟȑȞİȢ ȖȜȫııİȢ: ĮȖȖȜȚțȒ, ȖĮȜȜȚțȒ, ȖİȡȝĮȞȚțȒ țĮȚ ȚIJĮȜȚțȒ. Ǿ
İȟȑIJĮıȘ ıIJȘȞ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ İȓȞĮȚ ȖȡĮʌIJȒ țĮȚ ıȣȞȓıIJĮIJĮȚ ıİ ȝİIJȐijȡĮıȘ
ȞȠȝȚțȠȪ țİȚȝȑȞȠȣ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ țĮȚ ĮȞIJȚıIJȡȩijȦȢ.
3.
ȀĮIJȐ IJȠ IJİȜȚțȩ ıIJȐįȚȠ, ıIJȠ ȠʌȠȓȠ ȝİIJȑȤȠȣȞ ȝȩȞȠȞ ȩıȠȚ ȑȤȠȣȞ İʌȚIJȪȤİȚ ıIJȠ
ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȩ, ȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ țȐșİ țĮIJİȪșȣȞıȘȢ İȟİIJȐȗȠȞIJĮȚ Į) ʌȡȠijȠȡȚțȐ țĮȚ įȘȝȠıȓȦȢ ıIJȘȞ
ȪȜȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ İȟİIJȐıİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȠȪ ıIJĮįȓȠȣ IJȘȢ ȓįȚĮȢ țĮIJİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ
ıİ șȑȝĮIJĮ İȣȡȦʌĮȧțȠȪ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ ȕ) ȖȡĮʌIJȐ ıIJȚȢ ȟȑȞİȢ ȖȜȫııİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȘȜȫıİȚ
ʌȡȠĮȚȡİIJȚțȐ (İțIJȩȢ IJȘȢ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒȢ) . Ǿ İȟȑIJĮıȘ įȚİȞİȡȖİȓIJĮȚ ȩʌȦȢ ıIJȘȞ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ȟȑȞȘ
ȖȜȫııĮ .
ī.ǺĮșȝȠȜȩȖȘıȘ ȣʌȠȥȘijȓȦȞ
1. Ǿ ȕĮșȝȠȜȠȖȚțȒ țȜȓȝĮțĮ IJȦȞ İȚıĮȖȦȖȚțȫȞ İȟİIJȐıİȦȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ
(ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȠȪ țĮȚ IJİȜȚțȠȪ ıIJĮįȓȠȣ) İțIJİȓȞİIJĮȚ Įʌȩ ȝȘįȑȞ ȑȦȢ įİțĮʌȑȞIJİ.
2. ȅ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ IJȦȞ ȕĮșȝȫȞ ıIJȚȢ ʌȑȞIJİ ȖȡĮʌIJȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ IJȠȣ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȠȪ
ıIJĮįȓȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ȕĮșȝȩ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ıIJȘȞ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ. ĬİȦȡȠȪȞIJĮȚ
İʌȚIJȣȤȩȞIJİȢ ıIJȠ ʌȡȠțȡȚȝĮIJȚțȩ ıIJȐįȚȠ ȩıȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ ȑȜĮȕĮȞ ȝȑıȠ ȩȡȠ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ıIJȚȢ
ʌȑȞIJİ ȖȡĮʌIJȑȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ ȠțIJȫ țĮȚ ıİ țĮȝȓĮ țȐIJȦ Įʌȩ ȑȟȚ.
3. Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ İʌȓįȠıȘȢ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ıIJȘȞ ʌȡȠijȠȡȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ ȖȓȞİIJĮȚ Įʌȩ
țȐșİ ȝȑȜȠȢ IJȘȢ İʌȚIJȡȠʌȒȢ, IJȠ ȠʌȠȓȠ, ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ İȟȑIJĮıȘȢ, ȕĮșȝȠȜȠȖİȓ ȚįȚĮȚIJȑȡȦȢ IJȘȞ
İʌȓįȠıȘ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ȝİ ȑȞĮ ȕĮșȝȩ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘȞ İȟİIJĮıIJȑĮ ȪȜȘ. ȅ ȝȑıȠȢ ȩȡȠȢ IJȦȞ
ʌȑȞIJİ ȕĮșȝȫȞ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ȕĮșȝȩ IJȠȣ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ıIJȘȞ ʌȡȠijȠȡȚțȒ įȠțȚȝĮıȓĮ.
4. Į) ȅ IJİȜȚțȩȢ ȕĮșȝȩȢ İʌȚIJȣȤȓĮȢ țȐșİ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȠȣ
ȝȑıȠȣ ȩȡȠȣ IJȘȢ ȖȡĮʌIJȒȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ , ȝİ ʌȠıȠıIJȩ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ 70% țĮȚ IJȠȣ ȝȑıȠȣ ȩȡȠȣ IJȘȢ
ʌȡȠijȠȡȚțȒȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ, ȝİ ʌȠıȠıIJȩ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ 30%.
ȕ) ȅ IJİȜȚțȩȢ ȕĮșȝȩȢ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİIJĮȚ țĮIJȐ ȝȚıȩ įȑțĮIJȠ (0,5/10) IJȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ
țȐșİ ʌȡȠĮȚȡİIJȚțȐ İȟİIJĮȗȩȝİȞȘ ȟȑȞȘ ȖȜȫııĮ, İijȩıȠȞ Ƞ ȕĮșȝȩȢ İʌȓįȠıȘȢ ıIJȘ ȟȑȞȘ ĮȣIJȒ
ȖȜȫııĮ İȓȞĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȑțĮ, țĮIJȐ ȑȞĮ įȑțĮIJȠ (1/10) IJȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ țȐșİ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩ
įȓʌȜȦȝĮ ıİ IJȠȝİȓȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ İʌȚıIJȒȝȘȢ ıȣȞĮijİȓȢ ȝİ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȜȑȟİȚ Ƞ
ȣʌȠȥȒijȚȠȢ țĮȚ țĮIJȐ IJȡȓĮ įȑțĮIJĮ (3/10) IJȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ įȚįĮțIJȠȡȚțȩ įȓʌȜȦȝĮ ȃȠȝȚțȠȪ
ȉȝȒȝĮIJȠȢ ȘȝİįĮʌȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ ʌĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ, ȠȝȠȓȦȢ ıİ IJȠȝİȓȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ İʌȚıIJȒȝȘȢ
ıȣȞĮijİȓȢ ȝİ IJȘȞ țĮIJİȪșȣȞıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȜȑȟİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒijȚȠȢ, ıIJĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ Ș
ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪ įȚʌȜȫȝĮIJȠȢ.
Ȗ) īȚĮ IJȘ ıȣȞȐijİȚĮ IJȠȣ ȝİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪ Ȓ įȚįĮțIJȠȡȚțȠȪ įȚʌȜȫȝĮIJȠȢ ĮʌȠijĮȓȞİIJĮȚ Ș
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ǻȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ.
5.ȈIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȚıIJȚțȫȞ ĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ țĮIJĮIJȐııȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠȞ ȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ, ȠȚ

! "#$%&'()!*&
ȠʌȠȓȠȚ ȑȜĮȕĮȞ IJİȜȚțȩ ȕĮșȝȩ İʌȚIJȣȤȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ʌİȡȓʌIJȦıȘȢ ȕǯ IJȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣ 4 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 IJȠȣ Ȟ. 3689/2008, ȩʌȦȢ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐșȘțİ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ 2
IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 11 IJȠȣ Ȟ. 3910/2011, IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȠțIJȫ. ȅ ʌȓȞĮțĮȢ țĮIJĮȡIJȓȗİIJĮȚ ȝİ ȕȐıȘ IJȠȞ
IJİȜȚțȩ ȕĮșȝȩ İʌȚIJȣȤȓĮȢ țȐșİ ȣʌȠȥȘijȓȠȣ, țȣȡȫȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İʌȚIJȡȠʌȒ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ,
ĮʌȠıIJȑȜȜİIJĮȚ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ,
ĮȞĮȡIJȐIJĮȚ ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ țĮȚ įȘȝȠıȚİȪİIJĮȚ ıIJȘȞ ǼijȘȝİȡȓįĮ IJȘȢ
ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ.
ǻ. ǼȖȖȡĮijȒ ǼțʌĮȚįİȣȠȝȑȞȦȞ
ȈIJȘ ȈȤȠȜȒ İȖȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌȓȞĮțĮ
ȠȡȚıIJȚțȫȞ ĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ țĮIJȐ ıİȚȡȐ İʌȚIJȣȤȓĮȢ, ȑȦȢ ȩIJȠȣ țĮȜȣijșİȓ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ IJȦȞ șȑıİȦȞ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȠțȒȡȣȟȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȚıȠȕĮșȝȓĮȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ
IJİȜİȣIJĮȓĮȢ șȑıȘȢ, ȠȚ ȣʌȠȥȒijȚȠȚ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȚıȠȕȐșȝȘıĮȞ, İȖȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȦȢ ȣʌİȡȐȡȚșȝȠȚ.
Ǿ ʌĮȡoȪıĮ ʌȡoțȒȡȣȟȘ Į) șĮ ĮvĮȡIJȘșİȓ ıIJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ IJȘȢ Ȁ.Ȋ.Ȋ.ǻ.ǻ&ǹ.ǻ., ıIJȘȞ
ǼșȞȚțȒ ȈȤȠȜȒ ǻȚțĮıIJȚțȫȞ ȁİȚIJȠȣȡȖȫȞ țĮȚ ıIJȚȢ ȚıIJȠıİȜȓįİȢ IJȠȣȢ, ıIJĮ țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ IJoȣ
ȈȣȝȕoȣȜȓoȣ IJȘȢ ǼʌȚțȡĮIJİȓĮȢ, IJȠȣ ǹȡİȓȠȣ ȆȐȖȠȣ, IJȠȣ ǼȜİȖțIJȚțȠȪ ȈȣȞİįȡȓȠȣ , ıIJĮ įȚțĮıIJȚțȐ
țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ ȩȜȦv IJȦv İijİIJİȓȦv țĮȚ ʌȡȦIJoįȚțİȓȦv IJȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝİ İʌȚȝȑȜİȚĮ IJȦv țĮIJȐ IJȩʌoȣȢ
ʌȡoȑįȡȦv İijİIJȫv, țĮșȫȢ țĮȚ ıIJĮ țĮIJĮıIJȒȝĮIJĮ ȩȜȦv IJȦv ǻȚțȘȖoȡȚțȫv ȈȣȜȜȩȖȦv, țĮȚ ȕ) șĮ
ĮʌȠıIJĮȜİȓ ıİ ʌİȡȓȜȘȥȘ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ İijȘȝİȡȓįİȢ țĮȚ ȡĮįȚȠIJȘȜİȠʌIJȚțȐ ȝȑıĮ ʌĮȞİȜȜĮįȚțȒȢ
İȝȕȑȜİȚĮȢ.
Ǿ ĮʌȩijĮıȘ ĮȣIJȒ ȞĮ įȘȝoıȚİȣșİȓ ıIJȘv ǼijȘȝİȡȓįĮ IJȘȢ ȀȣȕİȡvȒıİȦȢ (IJİȪȤoȢ īǯ).
ȅ ǹȃǹȆȁǾȇȍȉǾȈ ȊȆȅȊȇīȅȈ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

ȋȇǾȈȉȅȈ ȈȉǹȎȀȅȊȇǹȈ

ǹțȡȚȕȑȢ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ
Ǿ ȆȡȠȧıIJĮȝȑȞȘ IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ

ī.ȋȇȅȃȅȆȅȊȁȅȊ

ȅ ȊȆȅȊȇīȅȈ
ǻǿȀǹǿȅȈȊȃǾȈ, ǻǿǹĭǹȃǼǿǹȈ Ȁǹǿ
ǹȃĬȇȍȆǿȃȍȃ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
ȋǹȇǹȁǹȂȆȅȈ ǹĬǹȃǹȈǿȅȊ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful