You are on page 1of 16

T.C.

MILLI EGITIM BAKANLIGI


Erkek Teknik Ögretim Genel Müdürlügü

MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI


(2008-2012)

Temmuz 2008
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

YAPiSAL DÜZENLEME
ISBIRLI(;I
Daireleri YAPILACAK
Kanun Erkek
KurumlanTeknikGenel •• Yatirimlar
STK
Bakanliklar ve Tesisler Dairesi
SORUNALANi • Mesleki
Strateji veYAPaACAK
SORUMLU
Gelistirme
5580
imkan
teknikEYLEM
bunlara
Teknik.
Teknik BIRIM
sayiliÇÖZÜM
egitim
vergi
Egitim
degisikligi MüdürlügÜ
Baskanligi
Kanunda
verecek sekilde
okul
Ozel
Ögretim özel
veGenel
Ogretim
indirimi,
Ögretim sektörün
degisiklik
kurumlan
uzun Hazine
düsükveMüstesarligi
mesleki
yapilmasi,
açmasina
vadeli ve Baskanligi
URULUSLAR indiri.minden
getirilmesi
yönetimlerinin
•Organize
yapilmasi,·
okullkurum yararlandirilmasi.
konusunda
Sanayi
bu tesvik edilmesi.
Bölgesi,
konuda
Hazine Müstesarligi
yapma yasal
ilgili düzenleme
Turizm
bölge
zorunlulugunun Bölgesi,

1
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

YAPiSAL DÜZENLEME

ISBIRLIGI ve meslek bastaliklan"na


YAPllACAK Müdürlügü karsi Daireleri
sigortalanmasi.
Kanununda
Ögretim Genel
yapilarak,
degisiklik •• Hukuk
Strateji
Talim ve
SORUMLU
Mesleki ve Kanun
Mevzuat
YAPILACAK
Terbiye
Yaygin
5510
Teknik
GelistirmeEYLEM
yönelik
bölgenin
çesitliligine
(Yaygin BIRIM
sayili
Egitim
degisikligi
Sigortasi
Müsavirligi
ögrencilerin
Erkek
Baskanligi
veÇÖZÜM
Kurulu
mesleki
Sosyal
Egitimde
ve Teknik
yapilandirilmasi,
Kiz
Genel
Baskanligi
ve
Teknik
teknik
Müdürlügü
Ögretim
sektörün Ogretim
gerektiginde
10. A, egitim
Sigortalar
durumuna
B, C
siniftan tipi ve
ihtisas
gibi) •• Daireleri
Genel
göre MYK
Bakanligi
kurumlarinin,
Hukuk
Saglik
okullarina
program
Mesleki ve Teknik Egitim Ögretim • Maliye
Müsavirligi ÇalismaBakanligi
ve Sosyal Güvenlik
SORUNALANI ve laboratuvardaki egitimitibaren
süresinceokuldaki
"is atölye
Bakanligi
kazalan
RULUSLAR • Çalisma ve Sosyal Güvenlik

3) Mesleki ve teknik egitimde Ulke

2
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

YAPiSAL DÜZENLEME
ISBIRLIGI YAPILACAK YAPILACAK
SORUNALANI ÇÖZÜM SORUMLU BIRIM
BIRIM/KURUM/ KURULUSLAR EYLEM
4) Mesleki ve teknik egitimin Genelliselerin bos kapasitelerinin mesleki ve Ortaögretim Genel - Talim Terbiye Kurulu Baskanligi Mevzuat
ortaögretim içindeki payinin 2012 teknik egitim amaciyla ortak kullanima açilmasi, MüdürlügÜ - Mesleki ve Teknik egitim Ögretim dCfgisikligi
yili sonuna kadar % 38'den Ortak sinif olan 9'uncu siniflarin okul ayrimi Daireleri
%50'ye çikartilmasi 60.Hükümet gözetmeksizin birlikte egitim vermeleri, -EARGED
Programi Eylem Planinda yer uygulamali meslek derslerinin mesleki ve teknik - Yatmmlar ve Tesisler Dairesi
almistir. egitim okul ve kurumlarinda, ortak dersler ile Baskanligi
teorik derslerde ise lise binalarinda egitim ögretim
Birçok yerlesim biriminde mesleki yapilmasi planlanmali,
Genelliselerden uygun olanlarin kademeli olarak
ve teknik egitim okul ve
ve ek atölye binalari yapilarak mesleki ve teknik
kurumlarina talep olmasina ragmen
egitim okul/kurum1arina dönüstürülmesi,
derslik yetersizligi nedeniyle
Mesleki ve teknik liselere dönüstürülen ve mesleki
yeterli sayida ögrenci kaydi
ve teknik egitim programlari uygulanan okul ve
yapilamamaktadir. kurumlarin da kapsamina alinmasi,
Tam gün-tam yil egitim uygulamasi kapsamina
Diger taraftan bir ortaögretim alinan okul yöneticilerine, tesvik amaciyla ilave ek
kurumuna kayit yaptiran ders ücretiverilmesi, kademeli olarak mesleki ve
ögrencinin okulunu benimsedigi ve teknik egitim okullkurumlarina dönüstürülen
ortak 9 uncu sinif sonrasinda liselerde yönetim degisikligine gidilmeden mevcut
okulunu degistirmeye istekli yöneticilerin konuyu sahiplenmelerinin
olmadigi gözlenmektedir. saglanmasi,
Ilkögretim mezunu ögrencilerin, tüm okul türlerini
ve kontenjanlarini kapsayan ortak bir kilavuz
hazirlanarak SBS sinavlari sonucunda e-kayit yolu
ile mesleki ve teknik egitime yönelmelerinin
saglanmasi, (20 tercih gibi)
SBS sinavina girmeyen ilkögretim mezunu
ögrencilerin istekleri de göz önüne alinarak
mesleki ve teknik egitime yöneltilmesi,
Tüm bu çalismalar sonunda, uzun vadede; genel
liselerin kontenjanlarinin sinirlandirilarak, mesleki
ve teknik egitim okul ve kurumlarinin
kontenjanlarinin artirilmasi yoluna gidilmesi

3
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
IYILESTIRME
ISBlRLIGI YAPILACAK YAPILACAK
SORUNALANi ÇÖZÜM SORUMLU BIRIM BIRIMIKURUMJ EYLEM
KURULUSLAR
I) Mesleki ve teknik egitimin 3308 sayili Mesleki Egitim Kanununun 32 Erkek Teknik Ogretim - Talim ve Terbiye Kurulu Kanun
[inansman kaynagi sikintisi nci maddesi geregince kurulan Fon, 4684 Genel MüdürlügÜ Baskanligi degisikligi
bulunmaktadir. sayili Kanun ile kaldirilmistir. Fon - Strateji Gelistirme Baskanligi
kaynaklari arasinda yer alan Gelir ve - Hukuk Müsavirligi
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden alman - Mesleki ve Teknik Egitim
mesleki egitim payinin bir kanun Ögretim Daireleri
degisikligi ile yeniden mesleki ve teknik - Çiraklik Mesleki ve Teknik
egitim gelirleri arasina dahil edilmesi Egitimi Gel. ve Yay. Dai.
Bsk.
Merkezi Yönetim Bütçesinden mesleki ve -Bakanliklar
teknik egitime ayrilan bütçe ödeneginin - STK
artirilmasi

Meslek odalbirliklerinin gelirlerinden ve sans


oyunlanndan mesleki ve teknik egitimin
gelistirilmesi için payayrilmasi
2) Mesleki ve teknik egitim okul ve Okul ve kurumlann bina, tesis, uygulama Egitim Araçlari ve - Strateji Gelistirme Baskanligi Bütçe ve özel
kurumlannda bulunan atölye ve birimi, atölye, laboratuvariann donatimi için Donatim Dairesi - Mesleki ve Teknik Egitim- sektör destegi
laboratuarlar araç-gereç, makine- genel bütçeden yeterli kaynagin ayrilmasi Baskanligi Ögretim Daireleri
teçhizat yönünden istenilen düzeyde - Projeler Koordinasyon
degildir. Donatim konusunda özel sektör katkisinin Merkezi Baskanligi
saglanmasi -Bakanliklar
-STK
3) Mesleki ve teknik egitim okul ve Okul ve kurumlann bina, tesis, uygulama Isletmeler Dairesi - Strateji Gelistirme Baskanligi Genelge
kurumlannda bulunan bina, tesis, birimi, atölye ve laboratuvarlannin özel Baskanligi - Mesleki ve Teknik Egitim-
uygulama birimi, atölye ve sektörle egitim-üretim faaliyetlerinde ortak Ögretim Daireleri
laboratuvariardan özel sektör yeterli kullanilm9sina islerlik kazandirilmasina -Bakanliklar
düzeyde yararlanmamaktadir. yönelik tedbirlerin alinmasi -STK

Döner sermayesi olmayan okullarda, Okul-


Aile Birligiyle mevzuatina uygun sözlesme
imzalamak suretiyle ortak kullanimin
saglanmasi

4
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

IYILESTIRME
4) Zorunlu ilkögretim disina çikan Yasi itibariyla zorunlu ögrenim çagi disina Erkek Teknik Ogretim • Talim ve Terbiye Kurulu Mesleki Egitim
ancak ilkögretimini tamamlayama- çikan gençlerden 2841 sayili kanun uyarinca Genel Müdürlügü Baskanligi Kurulu Karari
yanlar mesleki egitim (çiraklik II. kademe okuma yazma belgesine sahip • Hukuk Müsavirligi
egitimi) imkanlarindan olanlarin Açik ilkögretim okuluna kayit • Ilkögretim Genel Müdürlügü 3308 sayili
yararlanarnamaktadir. yaptirmak sartiyla çiraklik egitimine • Mesleki ve Teknik Egitim- Kanunda
baslayabilmelerine imkan saglanmasi, Açik Ögretim Daireleri degisiklik
ilkögretim okulunu bitirmedikçe kalfalik • Egitim Teknolojileri Genel
belgesi verilmemesi Müdürlügü

5) Çiraklik egitim süresi mesleklerin 3308 sayili kanunda degisiklik yapilarak Erkek Teknik Ogretim • Talim ve Terbiye Kurulu Mesleki Egitim
özelligine göre 2-4 yil arasinda çiraklik egitiminin alt limitinin 1 yila Genel Müdürlügü Baskanligi Kurulu Karari
degismektedir. Bazi meslek çekilmesi • Mesleki ve Teknik Egitim
alanlarinda sürenin uzunlugu Ögretim Daireleri 3308 sayili
çiraklarin mesleki egitime ·EARGED Kanunda
katilmasini engellemektedir. • STK degisiklik
6) AB Ülkelerindeki mesleki egitim • Mesleki ve teknik egitim EARGED • Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmelik
okul ve kurumlariyla ülkemizdeki okullkurumlarindan alinan belge ve Baskanligi degisikligi
okul ve kurumlardan verilen belge ve sertifikalarin uluslar arasi geçerliliginin • Mesleki ve TeknIk.Egitim
sertifika1arin denkligi ile ilgili sorun saglanmasi Ögretim Daireleri
yasanmaktadir. • Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ve Mesleki • Egitim Teknolojileri Genel
Egitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi- Müdürlügü
ECVET konularinin uygulamalarimiza • MYK.
yansitilmasi
• Modüllerin her birinin meslek seviyeleri
içerisinde agirligina göre kredilendirilmesi
• Mesleki ve teknik egitimi tamamlayan
veya herhangi bir kademesinden
ayrilanlarin aldiklari modüller ile mesleki
yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sistem
içinde degerlendirilmesi
• Mesleki bilgi beceri ölçüm merkezlerinin
kurulmasi ve yayginlastirilmasi konusunda
proj e hazirlanmasi ve Mesleki Yeterlilik
Kurumu ile isbirligi yapilarak bu konuda
girisimde bulunan kurumIkuruluslara
destek verilmesi.

5
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
---~-- --- ~-- -TRT
- STK.
Meslekleri
TRT4
Mesleki
Izlenme tanitacak
kanalinda
ve teknik
orani vedizilerin
Haziran
egitim
yüksek - sevdirecek
ayinda
okullkurumlari
yapilan
arasina
Protokol,
Strateji ileBaskanligi
Mesleki
Gelistirme
Genelgetoplumda ve teknik
Egitim
Genel egitimin önemi
Teknolojileri
farkindalik
Müdürlügü
yaratmak konusunda
-EARGED
amaciyla; Ogretim Daireleri
7) Mesleki ve teknik egitim ~esleki ve Teknik Egitim Danisma
--MYK
Özel
-ISKUR Hizmetleri
Egitim
Müdürlügü Genel
Rehberlik ve
ayrilmasi
kisminin
yayinlanmasinin
afislerde
program,
meslek
tanitici
basarili lisesi
programlar rol
mesleki
almalarinin
mezunu,
alanlarinin
senaryolara
ünlülerle
yapilmasi.
konularinda filin, saglanmasi,
ve
yapilmasi,
reklam teknik
kariyer
söylesi ve
tanitilmasi
yerfilmi egitime
bunlarin
bunlarin
senaristlerleverilmesi
ve sahibi,
benzeri isinde
hazirlanmasi,
amaciyla
reklam
isbirligi
meslekler ile mesleki ve teknik egitimi ve
-
~

6
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
IYILESTIRME
llkögretim ögrencilerine mesleklerin Kiz Teknik ügretim • Mesleki ve Teknik Egitim Genelge
tanitiminin; sektör ve meslek odalan Genel Müdürlügü Ögretim Daireleri
temsilcileri, ögretmenler ve meslek lisesi son • Strateji Gelistirme Baskanligi
sinif ögrencileri tarafindan yapilmasi • Özel Egitim Rehberlik ve
Danisma Hizmetleri Genel
Mesleki ve teknik egitimin tanitimi amaciyla Müdürlügü
afis, slogan ve benzeri yansmalarin ·EARGED
düzenlenmesi, ürünlerin okul panolarinda ve
sehir içindeki reklam panolarinda
sergilenmesi

Ulusal ve uluslar arasi mesleki yansmalara


katilan ögrencilere TÜBtr AK tarafindan
destek saglanmasi
Halk egitim merkezlerinde açilan okuma Çiraklik ve Yaygin • Mesleki ve Teknik Egitim Genelge
yazma, meslek ve sosyal kültürel kurslara Egitim Genel Ögretim Daireleri
katilan vatandaslara (kursiyer), bir program Müdürlügü
dahilinde her türdeki mesleki egitimin
öneminin anlatilmasi

26/10/2004 tarihli "Mesleki Bilgi Rehberlik üzel Egitim Rehberlik • Mesleki ve Teknik Egitim Veri tabani
ve Danismalik Hizmetleri Isbirligi ve Danisma Hizmetleri Ögretim Daireleri olusturulmasi
Protokolü" kapsamindaki çalismalarin Genel Müdürlügü • Egitim Teknolojileri Genel
kamuoyu ile paylasilmasi, mesleki rehberlik Müdürlügü
ve kariyer rehbertigi konularinda toplumun • EARGED
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi • ISKUR

Hayat boyu ögrenme ilkesinin aktifhale


gelmesi için okul öncesinden baslayip
üniversite süreci ve sonrasini da kapsayan bir
rehberlik ve danismanlik (kariyer) sistemi
olu turulmasi
8) Hayat boyu egitim ügrencilerin kariyer gelisimleri için Web Çiraklik ve Yaygin • ilkögretim Genel Müdürlügü Veri tabani
uygulamalarindan yeterli düzeyde ortaminda okul öncesinden emeklilik Egitim Genel • Mesleki ve Teknik Egitim hazirlanmasi
yararlanilmamaktadir. sonrasina kadar kazanilan tüm yeterliliklerin Müdürlügü Ögretim Daireleri
izlenecegi bir mesleki rehberlik ve kariyer • Egitim Teknolojileri Genel
sistemi olusturulmasi Müdürlügü

7
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
-------- ---~---
Ogretim
- ~esleki ve
Hayat
n
düzenleme
Yönetmelikte
Daireleri
teknik Personel
koordinatör
yöneticilerinden
okul müdürleri,
Mesleki
ögretmenlerden
ve ilçe ve müdür
teknik
milli enGenel
teknik
yardimcisinin
alaniylaazmüdürlükleri
atanmasibirinin
müdür
egitim
egitim ilgili
alanlbölümlatölyel1aboratuvar
Teknik egitim
MüdürlügÜ
kurumlarinda
Egitim
boyu ögrenme
alanindan,
etkin ve okul mesleki
egitim
öncelikle
verimli yardimcisi
ve mesleki
sefligi
bir
amaciyla sürekli egitim
ve ve
almis ve
yapmis
yönetim
-ISKUR için yapilmasi
-EARGED
ndaki
atanmasi
olumsuz
mmesleki veokul saiUanmasi
ögretmenler
merkezlerinin
bakilmaksizin
mesleginde
meslek
destekleyecek,
kurumlarinda,
konusunda
programlarinda
isbirligi arasindan
edinme,olusturulmasi,
gelisme
ilgi
projemeslek
ve
kisilerin
hayat atanmasi
imkani
istekleri
degistirme
saglanmasi
boyuyasina
hazirlanmasi
devamlilik
yapilmasi dogrultusunda
ve ve
ve ögrenimine
ögrenmeyi ISKUR ile
ve bütünlük
m okul ve Her
Örgüntürdeki mesleki
ve yaygin ve teknik
egitimde egitim okul
uygulanan ve
ögretim

8
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
-----.y ------ sinavla ve sinavsiz ögrenci alan ortaögretim Ögretim Daireleri
Damsma Hizmetleri Genel
Müdürlügü Talim
MeslekiTTK.
- Baskan1igi
Yöneltme
veve
Ilkögretim
Okul
Müdürlügü
Ögretim Karari
Terbiye
protokolleri
Oncesi
ilkögretimde
Isbirligi
egitim
Daireleri
Degisiklik
hizmetGenel
Teknik
programlari
Yönergesinde Erkek
tamamlayincaya
Genel
ve
Kurulu
Rehberlik
ilkögretim
Egitimi
içi ve
Müdürlügü
Egitim Teknik
ilkögretim
Ozel Müdürlügü
Müdürlügü
Genel
ve kadar
4.Damsma
Egitim
yöneltme
siniftan Ogretim
Genel
sürdürülmesi,
Hizmetleri
Rehberlik
ortaögretimi
çalismalannin -ISKUR
Baskan1igi
Damsma
Ogretim
--EARGED
Mesleki
Özel Hizmetleri
Daireleri
Egitim
~esleki ve Teknik Genel
Egitim
Rehberlik ve Müdürlügü
i 10) Mesleki ve teknik egitime Müdürlügü
Hizmetiçi
Ilkögretim kurumlarinda; ilkögretim sonrasi Teknolojileri
- Egitim Egitim Dairesi
Genel
-EARGED
modülünün
Baskan1igi
- yapilmasi
-Egitim
Hizmetiçi eklenmesi,
ögretmen/ögrenci/veli
hizmetiçi
Müdürlügü egitimle
Teknolojileri
Egitim seminerlerinin
yetistirilmesi,
Genel
Dairesi
Ortaögretim
e-Okul sistemikurumlannin ortak 9 uncu
içerisine e-Yöneltme

9
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

EARGEDve Genel
TIkögretim
~esleki •Ögretim
• •Mesleki
Teknik Egitim Mesleki
DergiYönerge
ve Uzun
kurulmasi
Yönetmelik
veTeknik
çikarilmasi
Müdürlügü Okullarda
Daireleri
Çalismasi vadede,
iuygulamalann
stihdam,
Teknik
Isletmelerde
artirilmasi,
uygun
öngörülen
bu EARGED
Genel
Egitim
Erkek
çalismalarda rehber
mesleki
kayit-kabul,
Yayimlar
isletmelere
Egitim
isletmelerce
degisikligi amaca Teknik
ögretim
mesleki
en ögretmen
Müdürlügü
%
kariyer
denetim
Baskanligi uygun
az mezunlari
Ogretim
Dairesi
ögrenci ve danisma
programlannda
egitimin
ögrencilerin 80'inin
•• STK.
yetistiren
•öngörülen
izleme,
çalistirilmasi,
etkinliginin
gönderilmesi,
niteligin Özel
birimi
yapilmasina
programlarda Egitim
Ogretim
yapilan
Ögretim Rehberlik ve
Daireleri
Daireleri Danisma Hizmetleri Genel
lerce egitim
ögrenciler
amaktadir.
• edilmesi
artirilmasi
veMerkezi
Müdürlügü
rehberlik
ihtisas
• yükümlü
Müdürlügü
Projeler
Egitim
yüksek
kurmalanna Baskanligi
derslerine
alani olusturulmasi
Teknolojileri
Koordinasyon
Yüksekögretim
ögretim
isletmelerin
islerlik daha
Genel
Kuruluyla fazla
programlannda için
yer
isbirligi
kazandirilmasi
egitim verilmesi
mesleki
birimi yapilmasi
ve tesvik
Bilim
En az ve 10 Aklin Aydinliginda
ögrenciye Egitimvermekle
mesleki egitim

10
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

IYILESTIRME
Ticaret
ÖgretimiveGenel
MüdürlügÜ Turizm -STK
-MYK
13) Mesleki egitimde is gücü esaslannin
düzenleme
belirlenmesi
Yasal
ihtiyaç
- Baskanligi
Strateji
yapilmasi
~esleki isbirligi Genel
olusturulmasi
veMesleki
mesleki
Gelistirme egitimde
Kiz
is
ve gücü
ve yapilarak
protokolüyapilabilmesi
Isbirligidüzeyde
Il istihdam
Teknik ve
Egitim MüdürlügÜ
Teknik
teknikihtiyaç
içinil,
is
mesleki bölgesel
Ogretim
egitim
gücü
iSKUR analizi
ve ve
okul -MYK
--STK
-TÜIK
-EARGED
-KOSGEB
Egitim
veça1ismalannin
bilgi
egitim ulusal
sisteminin
TÜIK
kurullannca,
ile ve Teknolojileri
Ögretim
kurumlari
ISKUR
-iSKUR
Mesleki Daireleri Genel MüdürlügÜ
Ogretim Daireleri
Dersi konulmasi
hazirlanmasi
Uygulama Mesleki
destegi
isini ve
kurmak teknik egitim
saglanmasi,
isteyenler mezun1anndan
için proje ve kredikendi ve Teknik Egitim
itim okul ve son siniflanna haftada (1) saatlik Girisimcilik
Mesleki ve teknik
Girisimcilik ortaögretim
konusunda rehber kurumlarinin
kitap

11
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
- Ogretim Daireleri
YOKile
YOKkarari
- Baskanligi
Strateji
isbirligi
~esleki mezunlarinin
veMesleki
Gelistirme
Ulusal
Meslek
ve ve
teknik
yüksek
diger EARGED
ve
Yüksekalanlanndaki
teknik
Müdürlügü
uygulamasina
puan uluslar
yapilandirilmasi
verilmesi
uygulanmasi
devamlilik
dereceye ve
giren
fakültelere
Teknik
. Egitimson
yüksekokuluOgretim
ortaögretim
ögretim ortaögretim
arasi
verilmesi,
OSS'deki
saglayacak
ögrencilerin, mühendislik
Genel
mesleki kurumlari
düsük
sekilde
programlarinin -EARGED
katsayi
alanlariyla
ekyeniden
programlariyla
programlanna
.~irislerinde puan ve ek Ögretim
--MYK
-YÖK
Ogretim
yarismalarda
ilgili
mesleki
geçislerinde
Yüksek Daireleri
Müdürlügü
~esleki ve Genel
Teknik Egitim -ISKUR
:

a gelmesine yararlanilmasi
--YÖK
hazirlanan
Hakkinda
isbirligi
çikarilan
Kanunlarda
Gelistirme Istihdam
Kanunun
yayginlastirilmasi
sermayesi
sektörünü
isteyenlere
Projeler
Merkezi de
sisteminin
faizsiz
Koordinasyon
Baskanligi
5763 içine
yapilmasi Paketi
kredi
alacak
sayili Girisimciligin
getirdigi
konulannda
devreye
Is
Degisiklik
16) MeslekiMerkezlerinin kapsaminda
imkanlardan
KOSGEB
saglanmasi
sekilde
Kanunu sokulmasi,
Yapilmasive ve
Bazi tesvik
risk
hizmetlerile tarim
ve teknik ortaögretim ile
Is edilmesi, is kurmak
etime geçis
Bu konudaki çalismalarda Hükfunetimizce

12
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)

IYILESTIRME
17) Egitim yatinmlannin - Mesleki ve Teknik Egitim Planlama
planlanmasinda, insaasi ve geçilmesi,veözellikle
Mesleki hizli nüfus
teknik egitimde artisi sistemine
kampus yasanan IStrateji
Baskanligi
Gelistirme Ögretim Daireleri
koordinasyonunda yetersizlik ve sanayilesen bölgelerde yapilacak - Yatinmlar ve Tesisler
bulunmakta, bu durum kaynak yatinmlarin bu dogrultuda planlanmasi Dairesi Baskanligi
israfina neden olmaktadir.
Küçük yerlesim birimlerinde çok sayida okul
yapilmasi yerine ilçe merkezleri veya nüfusu
10.000'den fazla olan yerlesim birimlerine
pansiyonlu okullar yapilmasi
18) Meslek dersleri ögretmenleri Meslek dersi ögretmenlerinin ise aliminda Ticaret ve Turizm - Talim ve Terbiye Kurulu Yasal
gelisen ve güncellenen teknoloji sektör deneyiminin tercih nedeni olmasi Ögretimi Genel Baskanligi düzenleme
karsisinda yetersiz kalmakta, Müdürlügü - Hukuk Müsavirligi
ögretmenlere yeterli sayida ve Hizmetiçi egitim için daha fazla kaynak - Mesleki ve Teknik Egitim
düzeyde hizmetiçi egitim imkani aynlmasi Ögretim Daireleri
saglanamamaktadir. - Personel Genel Müdürlügü
Alanla ilgili hizmet içi egitimin, ihtiyaca -EARGED
yönelik ve güncel teknolojiye uygun
- Hizmetiçi Egitim Dairesi
isletmelerde gerçeklestirilmesi, hizmetiçi
Baskanligi
egitimin öncelikle il düzeyinde planlanmasi -STK
ve uygulanmasi, ögretmenlerin belli
periyotlarda hizmet içi egitime kati1imlannin
zorunlu olmasi, konuyla ilgili hukuki
düzenlemelerin yapilmasi
Ögretmenlerin sürekli kendilerini Egitim Teknolojileri - Hukuk Müsavirligi Yasal
yenilemelerine imkan saglamak üzere Genel Müdürlügü - Mesleki ve Teknik Egitim düzenleme
uzaktan egitim yönteminden yararlanilmasi Ögretim Daireleri
için gerekli altyapinin olusturulmasi - Personel Genel Müdürlügü
-EARGED
Tüm ögretmenlerin egitim ihtiyaçlarina göre
- Hizmetiçi Egitim Dairesi
hizmet içi egitime erisimlerinin saglanmasi, Baskanligi
yeni teknolojik gelismelere göre ögretmen -STK
bilgi not1annin hazirlanmasi ve web
ortaminda kullanima sunulmasi,
Ögretmenlerin alanlarina göre hizmetiçi
egitim ihtiyaçlannin web ortaminda
belirlenmesi ve her yil bilgilerin
gÜncellenmesi
13
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
MLESTlRME

19) Meslek lisesi mezunlanmn Yabanci dil bilen nitelikli is gücünün i EARGED • Talim ve Terbiye Kurulu Programlarda
yabanci dil sorunu bulunmaktadir. yetistirilmesini saglamak amaciyla, ilgili Baskanligi ve haftalik ders
sektörün yapisi ve beklentileri dogrultusunda • Hukuk Müsavirligi çizelgelerinde
mesleki ve teknik ortaögretim kurumlannin • Mesleki ve Teknik Egitim düzenleme
yabanci dil dersi haftalik ders saatlerinin Ögretim Daireleri
artin1masi, mesleki yabanci dil dersinin • Personel Genel Müdürlügü
zorunlu olmasi

20) Program gelistirme ve modül Mesleki ve teknik egitimde Avrupa Birligi i EARGED • Talim ve Terbiye Kurulu Planlama
yazma çalismalan görevli standartlarinda ve belgelendinne düzenine Baskanligi
ögretmenlerce kisa süreli egitimler uygun ögretim programlarini gelistirecek, • Mesleki ve Teknik Egitim
verilerek gerçeklestirilmektedir. Bu meslek standartlan ile bilimsel ve teknolojik Ögretim Daireleri
durum sistemin sürekliligini olumsuz gelismeleri sektörle isbirligi içinde • Personel Genel Müdürlügü
etkilemektedir. programlara yansitabilecek insan gücünün • Projeler Koordinasyon
yetistirilmesi ve istihdam edilmesi, Merkezi Baskanligi
Programlarla ilgili çalismalarin EARGED
bünyesindeki METARGEM tarafindan alan
uzmanlarinca yürütülmesi,
Bakanligin belirledigi ilke ve politikalara göre
ögretim programlanmn içeriginin
belirlenmesinde sektörün sorumlulugunun
artirilmasi
Mesleki ve teknik ögretimde ögrenim gören
ögrencilerin iyi bir matematik ve fen
bilgilerine (fizik, kimya, biyoloji) sahip
olmasi, mesleki matematik dersinin konulmasi

14
MESLEKI VE TEKNIK EGITIM EYLEM PLANI (2008-2012)
IYILESTIRME

ii) 3308 sayili Kanunun 30 uncu - Strateji Gelistirme Uygulamaya


maddesine göre, isletmelerde 3308 sayili
Kanunun Kanunun
5763 30 uncu degisik
sayili Kanunla ve 485785sayili
inci i Egitim
ÇiraklikGenel
ve Yaygin
Müdürlügü Baskanligi iliskin
alaninda mesleki egitim almis ve 105 inci maddeleri de dikkate alinarak; - Hukuk Müsavirligi mevzuatta
olanlarin istihdam edilmesi gerektigi - Mesleki ve Teknik Egitim düzenleme
halde isletmelerce bu hüküm - Kamu ve özel sektörce, mesleki egitim Ögretim Daireleri
yeterince uygulanmamaktadir. almis olanlarin istihdaminin saglanmasi, -DPT
-DPB
- Halen çalisanlardan isin özelligine göre - Çalisma ve Sosyal Güvenlik
belirlenecek mesleki yeterliliklere sahip Bakanligi
olmayanlarin belirlenecek bir süre -iSKUR
içerisinde egitime alinmasi, -MYK.
- Ücretlerin mesleki yeterlilik seviyesine
göre belirlenmesi,

- Mesleki egitim almis olanlari istihdam


edenlerin sigorta primlerinin bir kisminin
sübvanse edilmesi

22) Bakanligimizca merkez ve tasra 1/12/2006- tarihli ve 2006/11350 sayili Personel Genel - Strateji Gelistirme Bakanlar
teskilatinda çesitli hizmetleri yerine Bakanlar Kurulu Karan eki Milli Egitim Müdürlügü Baskanligi Kurulu Karari
getirmek amaciyla görevlendirilen Bakanligi Yönetici ve Ögretmenlerinin - Hukuk Müsavirligi
yönetici ve ögretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine lliskin - Mesleki ve Teknik Egitim
emsallerine göre ek ders, özel hizmet Ögretim Daireleri
Karar' da degisiklik yapilarak görevli
tazminati, denge tazminati gibi ücret - Maliye Bakanligi
ögretmenlerin emsali ögretmenler kadar
kayiplarinin olmasi, bu hizmetler için
nitelikli eleman görevlendirilmesine ek ders ücreti alabilmelerinin saglanmasi
imkan vermemektedir.
Görevli ögretmenlerin, okuldaki emsalleri
kadar özel hizmet tazminati, denge
tazininati gibi ek ödemelerden
yararlandirilmalan,

15