............16–17 Carpaţii Occidentali............................................................8–9 Grupa Centrală (Carpaţii Moldo-Transilvani) ........................31 Podişul Bârladului......................................................................................................................................................20–21 Subcarpaţii.......20 Grupa Apuseni . graniţele de stat şi suprafaţa ..........................................24–25 Subcarpaţii Getici ........................................ 29–31 Podişul Sucevei ..................2 Aşezarea geografică .............6–11 Grupa Nordică (Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei) .........................31 Câmpia Jijiei (Moldovei) ....................10–11 Carpaţii Meridionali .............................................................................. 14–15 Grupa Parâng ......................................11–17 Grupa Bucegi ............................................................................. 32–33 ....................................................18–20 Masivul Poiana Ruscă ......................................28 Zona de podiş (Podişul Transilvaniei) .......................................1 Graniţele de stat sau ţările vecine ..............28–29 Podişul Moldovei ................................................................9–10 Grupa Sudică sau Carpaţii Curburii ........................................2 Relieful .......23–24 Subcarpaţii Curburii ................................................................................17–21 Grupa Banatului .........................................14 Grupa Făgăraşi ...............................31 Podişul Dobrogei .....................................................................................................1–3 Aşezarea matematică ....................................................................22–25 Subcarpaţii Moldovei ............................6–21 Carpaţii Orientali .........................................................................................................................................................................................................Cuprins GEOGRAFIA ROMÂNIEI Poziţia geografică..........................25 Podişul Transilvaniei (Depresiune Colinară a Transilvaniei) ................................................4–44 Carpaţii Romăneşti ................................................................................................... 15–16 Grupa Retezat-Godeanu .......1–2 Suprafaţa României .................................................................................................... 26–29 Zona submontană .............................................................................

............................. 47–51 Dunărea .....................................................52–56 Câmpiile ...................................................................................................37 Dealurile Crasnei si Dealurile Silvanei (Sălajului) ...........................................................35–37 Delurile Banatului .....................................................................................................................................................................................Masivul Dobrogei de Nord .........................................................................................................................................49–50 Apele subterane .......................................................................................38–39 Câmpia Română ............................................................................................................37 Câmpia de Vest ................................................. 58–61 Satele ................50 Marea Neagră ...................................................................................................................................43 Delta Dunării .. 50–51 Corelaţii biopedoclimatice ........................42–43 Lunca Dunării şi luncile râurilor...................37 Dealurile Crişene .......42 Partea estică a Câmpiei Române .........................................................................47–49 Lacurile ............................42 Partea centrală a Câmpiei Române ..........33 Podişul Getic ......................................33 Podişul Dobrogei de Sud .............................................................................................................................................................................34 Podişul Mehedinţi................................................. 39–43 Câmpia Olteniei ..53 Dealuri şi podişuri înalte (500-800 m).................................33 Podişul Dobrogei Centrale ................................................................................53–54 Munţii cu altitudini joase (sub 800-1000 m) .................................. 59–61 .......................................................................... 45–47 Hidrografia .....................................................................57–62 Aşezările omeneşti .........................................54 Munţi cu altitudini mijlocii şi înalte (până la 1600 m în N Carpaţilor Orientali şi până la 1800 m în Carpaţii Meridionali) ......................................................................................56 Populaţia . 43–44 Clima ..........52 Dealuri şi podişuri joase (300-500 m) ................55 Munţi foarte înalţi (peste 1600-1800 m) ........35 Dealurile de Vest .................................................. 58–59 Oraşele ..............................................

.......................................................................................73–74 Transporturile navale .............65–66 Industria ... 66–72 Industria energetică şi industria energiei electrice ............................... 74–75 Transporturile aeriene.................76 Relaţii comerciale ................................................................................................................................................................................82–83 ...........................71 Industria chimică ........................................66–68 Industria metalurgică ................................................. 63–66 Cultura plantelor .................................................................................................................................................................................................................................82 Relief vulcanic......................................................................76 România şi relaţiile ei internaţionale ......................... 68–70 Extracţia materialelor de construcţii şi industria de prelucrare ...............70 Industria lemnului................................................64 Cultura viţei de vie (viticultura) ..........................................................................................................64 Legumele şi cartoful ..75 Alte căi de comunicaţie ..............63 Plante industriale...........................81 Relief glaciar montan actual (gheţari actuali) ............... 61–62 Agricultura ...................................................................................................71–72 Căile de comunicaţie şi transporturile ...77–79 Relieful major ................................................. 63–65 Cultura cerealelor..........................................................................75 România în organizaţiile internaţionale ........................81–88 Relief glaciar montan cuaternar ..........................................................................................................................76 GEOGRAFIA EUROPEI Spaţiul European ...................73–75 Transporturile terestre .......................................................81 Relief glaciar continental....................Organizarea administrativ teritorială ...........................80 Tipuri genetice de relief .81–82 Relief de modelare policiclică ..........................................................................................65 Creşterea animalelor .......................

... 97–98 ...................94 Temperat oceanic şi continental ........95 Temperat oceanic (şi zonele cu umiditate mai ridicată)..............................................................93–94 Zonele biopedoclimatice ....................85 Relief de pluviodenudare ............................. 88–90 Tipurile de climat .................................................................................83 Relief dezvoltat pe şisturi cristaline......................................................................86–87 Relief fluvial ........................87 Relief fluvio-maritim ....................................................................................................89–90 Hidrografie ...97 Structura geodemografică .............................................................................................................................................. pe granite.........84 Relief dezvoltat pe loess şi depozite loessoide..................................................................83–84 Relief dezvoltat pe nisipuri ..............................95–96 Temperat continental – Stepa .......................................................................................... 90–94 Apele curgătoare........................87–88 Relief submarin ..................95 Temperat continental – Silvostepa..88 Clima ..........................................................................................................................................................................................................................................................94 Temperat oceanic şi continental ..................................................................................................96 Populaţia şi caracteristicile ei geodemografice ......87 Relief litoral (maritim) ................................................................................94–96 Polar şi subpolar ...........84–85 Relief cutat ...............Relief petrografic ............................97–100 Evoluţia numerică a populaţiei ..84 Relief structural .86 Piemonturi .................................................................................................84–85 Relief în structură faliată .......................................................................................................................................... 90–92 Lacurile ........................................................................................85 Relief monoclinal.............................................................86 Glacisuri şi pedimente ...........................................................83 Relief dezvoltat pe conglomerate ........96 Mediteranean .......97 Densitatea populaţiei ...............................................................................................................................................................................83–84 Relief carstic .

.........................................105 Transporturi speciale .............. 99–100 Activităţile economice ........................................................................................102 Industria chimică ................................102 Industria constructoarelor de maşini....................................... 104–105 Caractere generale .................................104 Căile ferate şi transporturile feroviare ..................................................... 106–107 ........... 100–101 Cultura plantelor ..................................................................................................................................................99 Aglomeraţiile urbane ............................................. 105–106 Exporturi ............................ 98–99 Clasificarea oraşelor după funcţii....................... 100–101 Creşterea animalelor ............... 101–103 Resursele naturale...105 Schimburi comerciale ..........................106 Turismul ................................................................................................103 Industria uşoară ..........................................................................................................................................100 Agricultura......................................................................104 Sistemul transporturilor fluviale ...........................................................................................102 Industria siderurgică .......102 Industria lemnului......................................................................104 Căile rutiere şi transporturile rutiere ..........Sistemul de oraşe ................101 Industria energiei electrice ............................................................................... 106–107 Principale tipuri de turism practicate ..................................101 Industria .......................103 Căile de comunicaţie şi transporturile ............................................................................ 105–106 Importuri .....................................98–100 Oraşele ................................................................................................................................................................................................................103 Industria alimentară ......................................................105 Sistemul de transporturi aeriene ...................................103 Industria materialelor de construcţii ...........................102 Industria metalurgiei neferoase ..........................................................104 Sistemul transporturilor maritime .........................................................................

............. 136–138 Olanda ............................. Letonia.....................................109 Turismul ................. 150–151 Ţările baltice: Estonia..................................... 152–153 ............................................................. 107–108 Caracteristici geografice......................................................................................................................................................................................108 Populaţia.......................................................................... 130–131 Malta ................................................................................ 112–113 Cehia ............................... 134–136 Irlanda .................................................................................................... 128–130 Slovenia ............................ 107–109 Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene .............................................................................................. 121–123 Portugalia ............................................................................... 146–147 Suedia ............................................ 119–121 Spania ....... 124–126 Grecia ......................... 117–118 Italia ............ Lituania.........................................116 Austria ............................ 148–149 Finlanda ................................................... 140–141 Luxemburg ..................................................................................................................................................... 110–153 Germania .......................................................................................................................................................................................109 Statele continentului Europa ........................................................133 Marea Britanie .......... 113–114 Slovacia ..................................................................................................... 114–115 Ungaria ..................... politice şi economice actuale ale Uniunii Europene ........................ 143–146 Danemarca ..............................................................109 Economia...... 110–111 Polonia...............................Uniunea Europeană ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 126–128 Bulgaria ........................................ 138–140 Belgia ... 142–143 Franţa ......................................................................................................132 Cipru...................................

Este traversată de paralela de 45º. Este situată la distanţă aproape egală (2800-2900 de km) de Oceanul Arctic (N). Prut. Graniţele de stat: Lungimea totală a graniţelor de stat a României este 3149. Tisa.Geografia României Poziţia geografică. Oceanul Atlantic (V) şi Munţii Urali (E).  (E) Ucraina – vărsarea Prutului în Dunăre şi braţul Chilia. iar în longitudine între 20º 15' (Beba-Veche-v.3 km. latitudine nordică. Aşezarea pe Glob: România este situată pe emisfera nordică. Mureş). Graniţele de stat sau ţările vecine  (E) Republica Moldova – între localitatea Horodiştea până la vărsarea Prutului în Dunăre. 1 . peste 244 km graniţa maritimă. din care 1800 km graniţa fluvială (râurile Dunărea. moderat al climei ţării noastre. Aşezarea pe continentul Europei: România este situată în sudestul Europei-Centrale. graniţele de stat şi suprafaţa Aşezarea matematică Coordonate: România este situată între coordonatele: 43º 37' (Zimnicea) şi 48º 15' (Rădăuţi).) şi 29º 41' Sulina (E) longitudinea estică. Consecinţe: determină caracterul continental. latitudine nordică. dar mai aproape de Marea Mediterană (S) (1000 km). Consecinţe: România este situată în zona de climă temperată.

Prin resursele lor naturale Munţii Carpaţi au favorizat dezvoltarea social-economică a ţării. Limitează şi străbate ţara în 1075 km. Este ce-a de-a 12-a ţară. Suprafaţa României Suprafaţa României este 238. (S) Bulgaria – de la Vama Veche până la localitatea Pristol. Are o suprafaţă medie.  (SV) Serbia – de la localitatea Pristol. 2/3 din lanţul carpatic se găsesc pe teritoriul tării. care prezintă 38% din totalul lungimii.  (N) Ucraina – de la Halmeu până la Horodiştea. Aşezarea geografică România este o ţară carpatică pentru că ostatura tării o prezintă Carpaţii. Dunărea este principalul colector al râurilor din ţara noastră (98%).391 km².  (V) Ungaria – de la Beba Veche până la Halmeu. România este o ţară dunăreană. Inelul carpatic a influenţat geneza şi evoluţia celorlalte forme de relief. ca mărime. Dunărea reprezintă cel mai important fluviu din Europa. România este mărginită în sud-est de Marea Neagră. Ţărmul Mării Negre are o lungime de 244 de km 2 . Carpaţii influenţează traseul râurilor. până la localitatea Beba Veche.

3 .

Română. Teren arabil: suprafaţa de teren la care se pot cultiva plante iar solul este arat.) Relieful:  Câmpii: cultura cerealelor  Dealuri. Constanţa. Fondul funciar: reprezintă totalitatea suprafeţelor unui anumit teritoriu şi modul lor de utilizare.Agricultura Agricultura cuprinde:  cultura plantelor  creşterea animalelor Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii: a. C. Brăila. Cultura plantelor Cultura cerealelor Grâu. Industria morăritului şi panificaţiei: Bucureşti. Dobrogei. C.) Solurile (molisoluri. Pod. spodosoluri) Teren agricol: orice suprafaţă de teren pe care se poate practica o formă sau alta de activitate agricolă. orez. podişuri: cultura pomi-viticole  Munţi: creşterea animalelor b. Craiova. argiluvisoluri. Botoşani. Sibiu. Pod. 63 .) Clima c. Principale regiuni cerealiere sunt: C. ovăz. Moldovei. Oradea. Bacău. De Vest. cambisoluri. Iaşi. porumb. Transilvaniei.

 Rapiţa: Bărăgan. Oradea. Sere: Bucureşti. Industria zahărului: Paşcani. Carei. Dobrogei. De Vest. Se cultivă: Pod. Timişoara.  Soia: C.Plante industriale Plante uleioase: (floarea soarelui. Bărăgan. Someşului. Pod. Urziceni. Someşelor. C. Arad. Văile Jiului.  Ricinul: C. C. Teiuş. Dobrogea. Română. Română. Călăraşi. Legumele şi cartoful Cartoful: Pod. Depr. Botoşani. Depr. Română. Giurgiului. Dobrogea. Pod. C. Siretului. Depr. Română. Sucevei. Oradea. Filaturi şi ţesături: Gheorgheni. Târnavelor. rapiţa. Braşovului. Industria conservelor: Arad. Slobozia. Fălticeni. Bucureşti. Braşovului. Plante textile: inul. Depr. soia. Depr. Iaşi. Giurgeului. Sucevei. Craiova. C. 64 . Codlea. Tg. Culoarul. Arad. Ciucului. Constanţa.-Mureş. Dobrogea. Depr. Pod. De Vest. Ciucului. Pod.  Industria uleiului: Galaţi. Buzău.  Floarea soarelui este cea mai răspândită: C. Depr. C. Sighişoara. Colinară a Transilvaniei. Legumele: în jurul oraşelor mari. Sfecla de zahăr: Culoarul Siretului. Depr. Constanţa. Carei. Moldovei. ricinul). Oradea. Constanţa. Giurgiu. cânepa. Braşovului. Crişene.

Timişoara. combinate de vinificaţie:     Moldova: Panciu.Cultura viţei de vie (viticultura) Podgorii:  Subcarpaţii de Curbură:podgoriile: Panciu. Teleorman. Ostian Oltenia: Podgoria Drăgăşani Transilvania: pe Valea Târnavelor. Constanţa. Valea lui Mihai      Prelucrarea strugurilor. 65 . Română. Creşterea animalelor Bovinele. Muntenia: Valea Călugăreasca. Giurgiu. lânii: Braşov. Sibiu. Bucureşti. Dealu Mare Moldova: Podgoria Cotnari Dobrogea: Murfatlari. Porcinele: judeţe cu creştere foarte intensivă: Călăraşi. Sibiu. precum şi în regiuni montane şi submontane cu tradiţii: Braşov. Iaşi. Crişana: Podgoria Aradului. TgMureş. C. Suceava. de Vest. Odobeşti. Suceava. Braşov. Ialomiţa. Dobrogea: Murfatlar. laptelui: centre de tradiţie: Vatra Dornei. Păsări de curte: combinate avicole: Bucureşti. Sibiu. Ind. cărnii şi conservelor: Bucureşti. Odobeşti. Arad. Ind. Ovinele: sunt răspândite în regiuni joase: Dobrogea. Arad. Ind. Sibiu. Dolj. Transilvania: Jidvei (Alba). Podgoria Niculiţel. Timiş. Cotnari. C. Bihor. Olt. Braşov.

Limitele:     (N) Oceanul Arctic. Marea Baltică. (al 3-lea dintre continentele lumii). Poziţia geografică:  este situată în întregime în Emisfera Nordică. Populaţia: 700 milioane. Marea Norvegiei. şi longitudinal pe 6000 km. Marea Albă. (V) Oceanul Atlantic. (V) Capul Roca la 9°34’ longitudine vestică. (E) Munţii Ural la 67°30’ longitudine estică. fluvial Ural. (S) Capul Marroqui la 36° latitudine nordică. Mările aferente. M-ţii Caucazieni. Marea Caspică. împreună cu Asia. (S) Marea Mediterană. (E) M-ţii.17 milioane km2 (penultimul continent ca suprafaţă). Poate fi împărţită în Europa continentală şi Europa peninsulară. desfăşurându-se latitudinal pe circa 4000 km.  formează o singură masă continentală.Geografia Europei Spaţiul European Suprafaţa: 10. Marea Nordului. Punctele extreme:     (N) Capul Nord la 71°08’ latitudine nordică. care înconjoară Europa sunt:  (N) Marea Barents. 77 . Marea Mânecii. Ural.

Malta.  ţărmul dalmatic. Rhon. (S) Marea Mediterană (cu Marea Ligurică. limane: litorale joase. Riga. Iutlanda. Tibru. Bosfor. Marea Ionică. Insulele: Islanda. Arhipelagul Azore. Marea Egee) Marea Neagră. Arhipelagul Canare. Irlanda. Marea Tireniană.  cu deltă: deltele fluviilor Volga. Strâmtori: Gibraltar. Arhipelagul Britanic. Sena. Marea Adriatică. Dunăre.  cu estuare: cunoscute sunt estuarele fluviilor Tomisa. Cola. Apenină.  cu riass – Peninsula Bretagne. 78 . Marea Marmară.) ţărmuri joase  cu lagune. Peninsulele: Scandinavia. Baleare. Cipru. Botnic. Sardinia.ţărmul estic al Mării Adriatice b. Golfuri: Biscaya. Tipuri de ţărmuri: a. Sicilia. Elba. Dardanele. Iberică. Finic. Corsica. Creta. Balcanică. Marea Azov. Lion. Genova.) ţărmuri înalte  cu fiorduri – Peninsula Scandinavia.

79 .

M-ţii. Vezuviu. M-ţii. Europa aparţine plăcii Euroasiatice. Scoţieni. M-ţii. Caucaz. Grampian. Masivul Şistos Renan. M-ţii.  15% munţi şi dealuri înalte. Masivul Central Francez. în insula Islanda. Scutul Baltic în nord şi Platforma Est-Europeană în est.  Alpine: M-ţii. Pirinei. Balcani. Podişul Boemiei. Podişul Ardeni. Harz. Vosgi. Stromboli (Italia).  Hercenice: Podişul Meseta. Dinarici. principalele unităţi monostructurale fiind unităţi de platformă precambriene – reprezintă cel mai vechi nucleu continental. M-ţii. Apenini. M-ţii. Vulcani:  vulcanul Hekla. M-ţii. Din punct de vedere tectonic.Relieful major Altitudinea medie continentului Europei este de 340 m. Scandinaviei. Alpi. Apenini. (lanţul Alpino-Himalaian). M-ţii. M-ţii. M-ţii Carpaţi. Pindului. Pădurea Neagră. M-ţii Pădurea Turinghiei.  vulcanul Etna. 80 . Treptele de relief:  85% câmpii (sub 500 de m). M-ţii. M-ţii. Unităţi de orogen  Caledonică: cuprind M-ţii. Vârful cel mai înalt se află în munţii Caucaz vârful Elbrus 5642 m. M-ţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful