You are on page 1of 1

Giaùo vieân Leâ Hoàng Sôn www.hsmath.

net
ðỀ THI THỬ TUYỂN SINH ðẠI HỌC, CAO ðẲNG- NĂM 2009
MÔN: TOÁN - KHỐI A ,B
Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao ñề)
ĐỀ SỐ 5
I. Phần chung
 2m  1 x  m2
Câu 1 (2đ). Cho hàm số: y  C 
x 1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  C  ứng với m  1 .
2. Tìm m để đồ thị hàm số  C  tiếp xúc với đường thẳng y  x .
Câu 2 (2đ).
1. Giải phương trình: 2  3 cos 2 x  sin2x  4cos 2 3x
 2 2 2 xy
x  y  x  y  1
2. Giải hệ phương trình: 
 x  y  x2  y

Câu 3 (1đ). 
2
sin xdx
Tính tích phân: I   3
0  sin x  cos x 

Câu 4 (1đ). Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. ABC có cạnh đáy 2a , AM    ABC  ,

  a 3 ( M là trung điểm của cạnh BC ).Tính thể tích khối đa diện ABABC .
AM
2
Câu 5 (1đ). Cho các số x, y là các số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
x2  y 2  4 y  4  x 2  y 2  4 y  4  x  4
II. Phần riêng (Thí sinh chỉ làm một trong hai phần).
A. THEO CHƯƠNG TR ÌNH CHUẨN.
Câu 6a (1đ).
1). Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz , cho 3 đi ểm
A  3;1;1 , B  7;3;9  , C  2;2;2  và mặt phẳng  P  có phương trình: x  y  z  3. Tìm trên  P 
  
điểm M sao cho MA  2 MB  3MC nhỏ nhất.
x2 y 2  0
2) Cho Elip có phương trình  E  :   1 . Tìm các điểm M   E  sao cho F 2  120
1 MF
100 25
( F1 , F2 là hai tiêu điểm của Elip)
Câu 7a (1đ). Gọi a1 , a2 ,..., a11 là các hệ số trong khai triển sau:
10
 x  1  x  2  x11  a1 x10  a2 x9  ...  a11 , tìm hệ số a5 .
B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO.
Câu 6b (1đ).
1) Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz , cho điểm M  2;1; 2  và đường thẳng
x2 y z 3
d  :   . Tìm trên  d  hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.
1 1 1 2 2
2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy , cho đường tròn  C  :  x  3   y  4   35
và điểm A  5;5  . Tìm trên đường tròn 2 điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
Câu 7b (1đ). Giải hệ phương trình:   2y 
log 2009  x   x  2 y
  
 3 3
 x  y  x2  y2
 xy
www.hsmath.net