You are on page 1of 4

Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Nueva Ecija District of Palayan City SINGGALAT ELEMENTARY

SCHOOL TABLE OF SPECIFICATION SCIENCE AND HEALTH 5 Kinalalagyan ng Aytem (Item Placement) K
Identify the ways of producing Static Electricity

Layunin/Kasanayan (Objectives/Skills) C 1 5

Araw ng Pagtuturo (# of Days Taught)

# ng Aytem % ng Aytem (No. of Items) (% of Items)

AP

AN 36
42

S

E 4 5 4 3 2 3 3 2 2 3 3 5 5 5 3 3 8 2 1 50 4.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 6.00% 6.00% 10.00% 10.00% 10.00% 6.00% 6.00% 16.00% 4.00% 2.00% 100%

Identify the parts of an electric ciruits Describe the function of the parts of 6,7 an electric circuit Compare series and parallel circuit Tell the effects of connecting dry cell in series and in parallel

43 37

4

2 3 20 31,32
29,30 23

5 3 2 2 2 4

Enumerate some uses of dry and 21,22 wet cell Identify the main parts of dry and 8 wet cell state the relationship between the electricity and magnetism observe that electricty can produce light Describe how electromagnet works use electricity safely and properly enumerate and discuss the importance and uses of electricity

44

19 17,18 26 24,25 9, 16 46 38 33,34,35

27,28

45, 47
39,40

4 3 6 2 1

describe how simple machines work 10, 11, 37, 40, 41 12, 13, 14, 15 use simple machines properly 48 49 keep simple machines in proper order

50 21 15 9 5 Prepared by:

KABUUAN (TOTAL)

50

ARMANDO V. TECSON Teacher III

00% 8.38 8 7 21 4 5 28 5 36.20 18.00% 4.30 4.37 6 9 13 27 5 3 4 5 5 41-45 46-50 5 5 50 Describe different kinds of rocks Enunumerate safety during typhoons Describe soil erosion Differentiate weather and climate Enumerate safety precautions during earthquake Explain the four types of philippine climate precautions 11 34.00% 4.35 10 14 12 25 26 16 13 KABUUAN (TOTAL) 8 1 10 Prepared by: ARMANDO V.33 3 22.00% 12.24 29.00% 12. Define diastropism Describe volcanoes Compare volcanoes active and inactive 23.17. TECSON Teacher III .00% 100% Enumerate instruments geologists 2.00% 4.00% 8.00% 12.00% 12.00% 8. of Items) (% of Items) AP 39 AN S E 4 5 6 6 4 4 6 4 2 2 2 6 6 50 5000.31 use.Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Nueva Ecija District of Palayan City SINGGALAT ELEMENTARY SCHOOL TABLE OF SPECIFICATION SCIENCE AND HEALTH 6 Kinalalagyan ng Aytem (Item Placement) K Identify the layers of the earth 1.32 Layunin/Kasanayan (Objectives/Skills) C 16.19 Araw ng Pagtuturo (# of Days Taught) # ng Aytem % ng Aytem (No.

Naiisa-isa ang mga uri ng kasuotan.3 8 40. 9. Natutukoy ang mga gawaing pangkamay sa 12.00% 32. KABUUAN (TOTAL) Sanggunian (Legend) K –Knowledge (Inaalala) AP – Application (Inaaplay) S – Synthesis (Nagtataya) 6 5 10.5 15.35 22 41-45 5 4 8% 1 6 12. 4.13 20.19 3 2 6% 3 4. TECSON Teacher III . C Kinalalagyan ng Aytem (Item Placement) AP AN S E 45-50 Araw ng Pagtuturo (# of Days Taught) 3 # ng Aytem (No. 3.00% 6. 11.31.37 39. 17.3 3 7 2 2 6 6% 4% 12% 6.Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Nueva Ecija District of Palayan City SINGGALAT ELEMENTARY SCHOOL IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP V TABLE OF SPECIFICATION (Talaan ng Espisipikasyon) Layunin/Kasanayan (Objectives/Skills) K 1.8 kagamitan sa pagtatanim.23 24 7 6 12% 8. salapi at lakas sa paggawa.29 17 5 4 8% 8 14 C – Comprehension (Inuunawa) AN – Analysis (Nagsusuri) E – Evaluation ( Lumilikha) 1 10 50 50 100% Prepared by: ARMANDO V. of Items) 7 % ng Aytem (% of Items) 14% 11. 5. 2.16. mura at sapat na pagkain para sa mag-anak.00% 25 1 1 2.33 34. 6 5 10.7.00% 26.21.10 7. Nakikilala ang mga 1. Nauunawaan ang kahalagahan ng paghahayupan 12. 9.18 pagluluto. Nauunawaan ang wastong paraan ng paghahanda at pagdudulot ng masustansiya. Natutukoy ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahayupan. Napapahalagahan ang oras.27 28.2 kagamitan sa pananahi. Natutukoy ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagaani. Natutukoy ang mga 14. Naisasagawa ang mga hakbang sa pagtatanim. Nasusunod ang mga gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahalaman. 10. Nauunawaan ang mga Gawain ukol sa pagnanarseri. 30 36.

16.7.00% 8% 8 14 C – Comprehension (Inuunawa) AN – Analysis (Nagsusuri) E – Evaluation ( Lumilikha) 1 10 50 50 100% Sanggunian (Legend) K –Knowledge (Inaalala) AP – Application (Inaaplay) S – Synthesis (Nagtataya) Prepared by: ARMANDO V. of Items) 2 % ng Aytem (% of Items) 4% 11.35 Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa pagpaparami ng halamang kahoy Nakakapagplano ng isang narseri Naisasagawa ang maka.2 sa paggawang pasiya ukol sa maparaan at matipid ng pangangasiwa ng pinagkukunan Nakakapagbigay ng pasiya tungo sa paglutas ng mga suliranin ukol sa pangangasiwa ng pinagkukunan.3 8 40.13 20.00% 5 4 8% 22 41-45 1 6 12.00% 6.29 pagnanarseri KABUUAN (TOTAL) 17 25 3 2 6% 4.33 pamamahala ng inani 34. Natutukoy ang mga kasangkapang panghalili upang may magamit sa paghahalaman Nailalapat ang mga kaalaman 14.31.19 41-50 9 12 18% 12.Republic of the Philippines Department of Education Region III Division of Nueva Ecija District of Palayan City SINGGALAT ELEMENTARY SCHOOL IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA EPP V TABLE OF SPECIFICATION (Talaan ng Espisipikasyon) Layunin/Kasanayan (Objectives/Skills) K Natatalakay ang mga paraan sa paggawa sa tahanan at ang mga pinagkukunan ng kailangan Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak Kinalalagyan ng Aytem (Item Placement) C AP AN S E Araw ng Pagtuturo (# of Days Taught) 3 # ng Aytem (No.8 at kasanayan sa pagtatanim 9.37 39.23 24 Nakakasusunod sa wastong 32. TECSON Teacher III . 17.26.21.27 agham ng pamamaraan ng 28. 30 7 6 12% 6 5 10.00% 1 5 1 4 2.3 1 6 12% 6 5 10.18 Natutukoy ang mga hakbang 1.5 3 2 4% 15.10 Nailalapat ang iba't-ibang paraan ng pangangalaga ng lupa at ng halaman natutukay ang paraan ng pag-aani wastong 36.