You are on page 1of 16

Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al

menos se puede formar a los niños para ser respetuosos


hacia las diferencias, que son lo único que nos permite
aprender.
Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos
nada unos a otros.
Por eso no debemos temernos, tener miedo nos vuelve
enemigos.
Nos ha de empujar la necesidad de realizar nuestros
sueños, que constituye el porqué de la vida.
No deberíamos estar gobernados por el miedo a cumplir
nuestras pesadillas .
MUSEANDO…

PROJECTE MUS-E

Xènia Caracuel
Mercè Salvador
Carla Vergés
Introducció

Per què?

Per a què?
Què?

Quan?

Qui?

Com?

Avaluació
PROJECTE MUS-E
• Creat per YEHUDI MENUHIN (1916 – 1999),
violinista i director d’orquestra, juntament amb
WEINER SCHIMMITT.
• Partien de la idea que “la música havia de formar
part de l’educació quotidiana i ser accessible a
tothom”.
• Es comença a desenvolupar a Suissa l’any 1994.
• Actualment es porta a terme en 443 escoles
dels 15 països d’Europa.
• Participen 892 artistes i més de 45.000 nens.
“Les arts són el centre i el vehicle de transformació
de les actituds insolidàries en actituds de respecte,
de les diferències en actituds de diàleg, ajudant a la
trobada i la inclusió.
Reforcen la construcció de la personalitat del nen al
potenciar l’intercanvi i la creativitat, possibilitant
d’aquesta manera ser persona amb tot el cos, amb el
coneixement i l’afecte.”
• Coordinació entre artistes, professors,
equips directius i professionals que
coordinen el Programa des del Ministeri
d’Educació i Cultura, les Conselleries
d’Educació de les diferents Comunitats
Autònomes i des de la Fundació Yehudi
Menuhin a Espanya.
PER QUÈ 
ANÀLISI DE NECESSITATS
Escoles amb:
• Índex alt d’immigració.
• Alumnes amb risc d’exclusió.
• On es treballa la integració física i psíquica
concretament.
PER A QUÈ?  OBJECTIUS
• Objectius generals:
- Afavorir la integració social, educativa i cultural dels
nens.
- Preveure la violència, el racisme i fomentar la
tolerància des del respecte i la diversitat.
- Afavorir el diàleg, el desenvolupament de la
creativitat i la imaginació
- Reforçar l’autoestima dels infants.

- Concretament a l’escola Elisenda de Montcada:


– Autoimatge
– Autoestima
– Respecte
QUÈ?  CONTINGUTS QUE
ES TREBALLEN
• Música
• Plàstica
• Teatre
• Dansa
• Educació Física

Cada escola tria els continguts que vol


treballar i les àrees depenent dels
artistes que els pertoca cada any.
QUAN?  SEQÜENCIACIÓ
• Durada de tres anys mínim10 anys en
aquesta escola
• Mínim 10% de l’horari escolar
• Es nomena un coordinador del programa
• Tres etapes:
- Implantació: comprensió i planificació
- Desenvolupament
- Consolidació: avaluació
QUI  AGENTS IMPLICATS

· Fundació Yehudi Menuhin


· Equip directiu
· Artistes, col·laboradors
· Docents
· Famílies
COM?  METODOLOGIA
LES ARTS
• L’artista i el professor dialoguen sobre les
especificitats de la classe.
• Docents i artistes han de participar d’una manera
activa en tot el projecte

Tallers de formació a Madrid.

Els cursos es basen en conferències, tallers, fòrums


de reflexió i avaluació de les diferents activitats.
Activitats
• Tallers impartits per artistes  música,
teatre, dansa, arts plàstiques i educació física
(depenent de cada cicle).
• Tallers d’una hora a la setmana.

• Activitats complementàries:
- Trobada de centres
- Dia MUS-E en cada centre escolar
- Espectacles artístics
PER A QUÈ? COM ? QUAN? 
AVALUACIÓ
• Al setembre  avaluació inicial i planificació.
Reunions de coordinació del centre, reunions de coordinació
autonòmica, fitxa de recollida de dades dels centres, un informe
inicial dels centres i un informe inicial dels artistes)

• De l’octubre al maig-juny  avaluació del procés.


Fitxes d’observació sistemàtica per sessió, reunions de
coordinació de centre, informes trimestrals dels centres i dels
artistes, reunions de seguiment i trobades i intercanvis de
formació.

• Maig- juny  avaluació final.


Qüestionaris d’avaluació, explotació de dades de les fitxes
d’observació, memòries anuals, reunions amb els equips de centres
i reunions de seguiment FYME /Coordinacions autonòmiques
DINÀMIQUES: l’espai de les mirades
(Dansa)
OBJECTIUS:

• Comunicar-se amb els altres a través de la


mirada.
• Prendre consciència del silenci.
• Ser conscient de la parcel·la de cadascú.
• Entendre les distàncies i l’espai que ens
envolta.
DINÀMIQUES: seqüència d’expressions
(Teatre)
OBJECTIUS:

• Ser receptiu a noves maneres de fer.


• Crear el sentit de grup.
• Desenvolupar el sentit de responsabilitat.
• Expressar emocions.
• Desenvolupar confiança en els altres i en un
mateix.