You are on page 1of 2

Naam: ………………………………………

Datum: ……………………………………

Identiteitskaart 1 Identiteitskaart 2

Naam: …………………………………… Naam: ……………………………………

Beschrijving: Beschrijving:

Mijn naam is een overkoepelende naam Ik beschik, tot mijn grote spijt, niet
voor schepen die olie, scheikundige over een eigen laad- en losinstallatie.
producten en vloeibare gassen Mijn grootste specialiteit is het
vervoeren. vervoeren van droge massagoederen
Qua bouw ben ik meestal lang en slank zoals steenkool, ertsen, graan, …
en ik kan in verschillende kleuren
voorkomen.

Identiteitskaart 3 Identiteitskaart 4

Naam: …………………………………… Naam: ……………………………………

Beschrijving: Beschrijving:

Door mijn enorme lengte ben ik alleen In mijn vrachtruimten is het niet zo
maar geschikt om op grote zeeën te aangenaam vertoeven omdat de
varen. temperatuur altijd laag wordt
Wanneer ik geladen ben, is de kans gehouden. Dit is nodig om ervoor te
groot dat je op mijn dek kisten, vaten, zorgen dat de goederen die ik vervoer
dozen, auto’s, … ziet staan. Dit worden vers blijven. Denk maar aan vis, vlees,
ook wel stukgoederen genoemd. boter, fruit, …
Naam: ………………………………………
Datum: ……………………………………

Identiteitskaart 5 Identiteitskaart 6

Naam: ………………………………… Naam: ……………………………………

Beschrijving: Beschrijving:

Wanneer ik geladen ben vind, je zowel Ik kan langs verschillende kanten


op mijn dek als in mijn ruim containers. geladen of gelost worden. Voornamelijk
Ik beschik over grote kranen om deze vraagt men mij wanneer er auto’s of
containers te lossen. Hier ben ik heel vrachtwagens met goederen vervoerd
fier op want wist je dat ik er zo’n 40 moeten worden. Dit doe ik dan ook met
per uur kan lossen of laden? Doe dat veel plezier!
maar eens na!

Identiteitskaart 7 Identiteitskaart 8

Naam: …………………………………… Naam: ……………………………………

Beschrijving: Beschrijving:

Mijn taak bestaat er voornamelijk uit Ik ben een overwegend klein schip in
om goederen of personen van de haven vergelijking met de anderen.
naar het hinterland, of ook wel Ik help grote vrachtschepen om de
achterland genaamd, te vervoeren. haven in te kunnen varen. Ik sleep ze
dankzij mijn hele krachtige motor als
het ware naar hun eindbestemming.

Related Interests