Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 18 iulie 2013 Probă scrisă Profesori documentarişti VARIANTA 3 • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Educaţia pentru societatea cunoaşterii presupune a acorda importanţa cuvenită formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare, curiozităţii intelectuale, gândirii critice, abilităţilor de a accesa, analiza şi utiliza adecvat informaţii. Centrul de Documentare şi Informare (CDI) desfăşoară o serie de activităţi de educare-formare în conformitate cu standardele europene. În acest context, analizaţi, în trei-patru pagini, activităţile desfăşurate în CDI, având în vedere următoarele aspecte: - menţionarea unui act normativ prin care se reglementează domeniul info-documentar - prezentarea a trei dintre activităţile specifice CDI - explicarea rolului pe care activităţile desfăşurate în CDI le au în formarea şi dezvoltarea competenţelor culturale ale elevilor - prezentarea modului de realizare a unei activităţi de iniţiere/ formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară - argumentarea necesităţii implicării profesorului documentarist în activitatea şcolară Notă: Se punctează coerenţa textului redactat (1 punct) şi încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată (1 punct). SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Una dintre competenţele specifice ale profesorului documentarist este comunicarea eficientă cu celelalte cadre didactice şi cu beneficiarii direcţi şi indirecţi ai CDI. A. Explicaţi conceptul de comunicare profesională. 5 puncte B. Prezentaţi două tipuri de comunicare utilizate în CDI. 6 puncte C. Analizaţi trei funcţii ale comunicării. 9 puncte D. Argumentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul profesorului documentarist în formarea competenţelor info-documentare ale elevilor. 10 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare.

Pagina 1 din 1 Probă scrisă profesori documentarişti Varianta 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful