Lampian 4

KERTAS KERJA LATIN-IAN DALAM FERKHIDMATAN SCHOOL.BASED
NA[,1A SEKOLAH

FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TAJUK KURSI]S TARIKH KURSUS

KOS PERBELANJAAN KURSUS

AI\,1A

PENCERAMAH/FASILITATOR

1

PENCERAI\IAH/FASILITATOR 2

Disediakan olehl

(Setiausaha LDP)

(Pengetua / curu Besar)

Tarikh:
Cop Rasm 'Aenarainama pesefta dan nata ninta disenakarj.
:

r{ PPD/PENGETTJA/GURU BESAR "'Potons yans tidak be&enaan . PENGGUNMN PERUNTUKAN LDP BAKI JU]VLAH PERMOHONAN KELULUSAN Pennohonan sekolahtuan lniuk mengadakar Proqram LDP seperlitajuk diatas pada tadkh DILULUSITIDAK DILULUSKAN.BORANG PERIVIOHONAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCTIOO!.IAHIRAN /N]LAI DAN AMALAN FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TElrrlPAT JUIMLAH PESERTA PENCERAIVAH/ORGANISAS 1 2.B4SED NA1\4A SEKOLAH DAN KOD SEKOLAH PUSAT TANGGUNGJAWAB LDP KE TAJUK KURSUS PENGETAHUAN/KE]\.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.