ANEXA NR.

7

IPSSM Cod 07 – pentru lucrari de instalatii tehnicosanitare si incalzire si de montaj a echipamentelor si utilajelor tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;
Condiţii generale Art.1 IPSSM pentru instalatii de incalzie si sanitare precum si alte instalatii în construcţii cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. Art.2 Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare în muncă şi îmbolnăvire profesională existente în cadrul acestei activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant - sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă). Art.3 (1)Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic privind securitatea si sanatatea muncii la începerea lucrului; excepţie face personalul tehnicoadministrativ. (2)Instructajul zilnic se va face de către conducătorul direct al locului de muncă pentru toţi lucrătorii din formaţia sa, timp de 5-10 minute. (3)Instructajul zilnic va cuprinde măsurile privind securitatea si sanatatea muncii care trebuie respectate în desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, luându-se în considerare condiţiile concrete ale locului de muncă la momentul dat. (4) Verificarea efectuării şi însuşirii acestui instructaj se va face de către şefii ierarhici, prin sondaj, consemnându-se într-o notă constatările făcute şi măsurile ce se impun. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor Art.4 Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol. Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii şi lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie prevăzute cu balustrade şi ţinute în stare de curăţenie. Art.5 Pentru lucrări executate la înălţimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălţimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicaţiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi scândură de bord şi vor fi executate astfel încât să corespundă

sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub schele pe care se lucrează. Art.6 Personalul muncitor din şantiere va putea fi utilizat numai la lucrările şi în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul privind securitatea si sanatatea muncii corespunzător. Art.7 În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru, cât şi acolo unde este circulaţia mare, se va atrage atenţia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât şi noaptea. Art.8 Accesul către toate locurile de muncă se va asigura fără obstacole sau goluri neacoperite. Gropile şi puţurile de foraj de pe teritoriul şantierului se vor împrejmui. Art.9 Şantierul va fi împrejmuit pentru a se evita accesul persoanelor străine. Se vor îngrădi cu împrejmuiri continue, lucrările în curs de construcţie, situate de-a lungul drumurilor publice. În cazul în care împrejmuirea se execută la o distanţă mai mică de 10 m de o lucrare în curs de construcţie, care are o înălţime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevăzută cu copertină lată de cel puţin 1 m şi cu o rampă de 20 de grade spre partea opusă lucrării. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie făcută o bordură înaltă de 15 cm. Art.10 Maşinile şi utilajele de construcţii vor fi astfel instalate încât să se asigure stabilitatea şi imposibilitatea unor deplasări necomandate. Se interzice lăsarea pe şantier a maşinilor şi utilajelor de construcţii, precum şi a mijloacelor de transport în poziţii în care stabilitatea nu este asigurată sau în care e posibilă deplasarea lor necomandată. Art.11 Evacuarea molozului şi a deşeurilor de materiale din obiectele de construcţie şi schelele aferente, de la o înălţime mai mare de 4 m, trebuie făcută cu ajutorul jgheaburilor închise, în lăzi închise sau în containere. Capătul inferior al jgheabului trebuie să se afle la o înălţime de cel mult 1 m deasupra solului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, capătul inferior al jgheabului trebuie să se termine într-un buncăr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. Locurile în care se depozitează molozul şi deşeurile de materiale de construcţii evacuate de sus trebuie să fie îngrădite. Art.12 Toate golurile din pereţi, amplasate cu marginea de jos la o înălţime sub 0,70 m deasupra planşeului şi care comunică spre exteriorul construcţiilor sau dau spre locuri unde nu există un planşeu continuu, se vor îngrădi. De asemenea se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înălţime de cel puţin 1 m, golurile din planşeele clădirilor în

13 Se interzice executarea concomitentă de lucrări la două sau mai multe nivele diferite.a unei emanaţii de gaze vătămătoare sau inflamabile.în timpul lucrului . numai după oprirea completă a mijloacelor de ridicat. Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planşeu. În cazul apariţiei neaşteptate . Art. locul de sub încărcătură va fi împrejmuit şi se vor organiza posturi de pază pentru interzicerea pătrunderii personalului muncitor în zona respectivă. Art.16 Manipularea mecanizată pe orizontală şi verticală a diferitelor încărcături se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru în vigoare. se vor pune indicatoare de avertizare. lucrul va fi oprit şi personalul muncitor evacuat. aflate în puncte pe aceeaşi verticală.17 Dacă în timpul transportului se defectează utilajul sau una din prinderi cedează.19 Se interzice aplecarea personalului muncitor în afara construcţiei pentru a desprinde elementele din cârligul mijlocului de ridicat. dacă acest lucru nu e posibil. Art. Şantierele respective vor fi înzestrate cu un număr suficient de detectoare de gaze şi cu măşti izolante. elementul va fi coborât. până la înlăturarea defecţiunii. Art. Nu se admite poziţia oblică a dispozitivelor de prindere şi nici târârea încărcăturilor cu mijlocul de ridicat. Aceste măsuri vor fi sistate numai după reintrarea în normal. Pe tot timpul lucrului în zona periculoasă va trebui să existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat în cazul unui accident de muncă. personalul muncitor trebuie prevenit asupra pericolului şi instruit în privinţa măsurilor de protecţie. cu ajutorul mijloacelor de ridicare şi transport pe verticală şi orizontală. Art. până la luarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a muncii. golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol. Personalul muncitor va fi asigurat cu echipament de protecţie pentru lucrul la înălţime şi locuri periculoase. Apropierea încărcăturii se va face cu cârlige de tragere sau frânghii ajutătoare. fără dispozitive de protecţie a muncii corespunzătoare.14 Golurile de ferestre şi uşi unde nu s-a montat tâmplăria vor fi închise provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curenţii de aer. .20 Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticală. Art. Art.18 Primirea încărcăturilor pe construcţie se va face de către personalul muncitor. De asemenea.15 În cazul in care in timpul lucrului este posibilă o emanaţie de gaze toxice sau inflamabile.construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule. Art.

personalul muncitor va fi prevăzut cu centuri de siguranţă legate de puncte fixe ale construcţiei.lucrări de sudură la temperaturi interzise de prescripţiile tehnice pentru asemenea lucrări. . Art. Art24 În toate locurile de lucru.23 Executarea unor lucrări. Accesul către locurile de muncă trebuie amenajat fără obstacole sau goluri neacoperite. Măsurile enumerate nu sunt limitative şi pot fi completate în funcţie de condiţiile concrete. .vânt puternic peste 11 m/s. ninsori. se vor repartiza numai lucrători cu cunoştinţe şi aptitudini deosebite şi care nu au încălcat anterior disciplina tehnologică sau prevederile normelor de protecţie a muncii. Art..Art. Art. polei.iluminare locală cu lămpi portabile a zonelor de lucru. ca montări ale instalatiilor tehnico-sanitare etc.în exterior . De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical că e apt pentru lucru de noapte şi la lumină artificială. pe timp de noapte.vopsire a cârligului mijlocului de ridicat şi a cablurilor de legătură în culori reflectorizante. uneltelor şi a unor piese mărunte. genţi.21 Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioade de timp nefavorabil .iluminare separată a locurilor de depozitare a materialelor şi elementelor de construcţii ce se manipulează.iluminare corespunzătoare a căilor de acces . . . . La executarea lucrărilor la înălţime sau în alte zone periculoase. care se asigure o vizibi-litate perfectă pe întreaga suprafaţă a zonei de lucru.acţionare a dispozitivului de semnalizare acustică la orice mişcare a mijlocului de ridicat . a unor condiţii de muncă deosebite sau care se pot modifica în timp. . Art.dotare a personalului ce lucrează cu mijloacele de ridicat cu echipament de protecţie reflectorizant. precum şi cu truse.26 În cazul tehnologiilor complexe. se poate face cu luarea unor măsuri de : .dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat.25 Accesul în construcţii şi la locurile de muncă se face exclusiv pe scări definitive sau pe scări mobile. în locurile de lucru cu vizibilitate redusă etc.iluminat corespunzător.22 Nu este permis a se executa . lădiţe sau cutii pentru păstrarea sculelor. .. personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific pe care e obligat să-l poarte în tot timpul lucrului şi până la părăsirea teritoriului şantierului. .

d)dacă sculele. curăţare.27 Este interzisă utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare. diluanţi. e)in încăperile cu pericol de incendiu şi explozie se lucreaza numai în condiţiile impuse de normele SU în vigoare.sanitare şi de încălzire există persoane bolnave.29 Personalul muncitor care execută lucrări de instalaţii tehnico sanitare şi de încălzire este obligat: (1)să poarte echipamentul individual de protecţie cu care a fost dotat. carbid. (2)să nu folosească echipamentul individual de protecţie în alte scopuri decât cel pentru care i s-a acordat. obosite sau sub influenţa băuturilor alcoolice. f) daca în încăperile cu pericol de explozie este interzis accesul a tuturor persoanelor străine si pe uşile acestor încăperi este monta tăbliţa cu inscripţia "PERICOL DE EXPLOZIE".30 (1)Înainte de începerea lucrului conducătorul formaţiei de muncă este obligat să se asigure: a) dacă tuturor lucrătorilor li s-a făcut instructajul privind securitatea si sanatatea muncii specific meseriei şi lucrărilor ce urmează să le execute în conformitate cu reglementarile în vigoare. Art. (3)în cazul schimbării specificului activităţii să solicite echipament individual de protecţie adecvat. c) dacă toţi lucrătorii sunt dotaţi cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţilor ce le au de executat. Art. reparare şi verificare corespunzătoare.sanitare şi de încălzire.28 Persoana juridică care acordă echipament individual de protecţie este obligată: (1)să doteze lucrătorii cu echipament individual de protecţie adecvat naturii activităţii pe care aceştia o desfăşoară. bidoanelor cu combustibili lichizi. dispozitivele şi utilajele ce urmează a fi folosite sunt în bună stare. vopsele. cu excepţia celor special amenajate a: rezervoarelor. b) dacă printre personalul muncitor care urmează să execute lucrări de instalaţii tehnico . g)daca nu se păstreaza în încăperile de lucru. . Art. uleiuri şi a vaselor cu acizi.Art. (2)să întreţină echipamentul individual de protecţie în condiţii perfecte de utilizare şi siguranţă prin păstrare. d) să ia toate măsurile necesare asigurării condiţiilor normale şi sigure privind securitatea muncii pentru lucrătorii care efectuează activităţi la instalaţiile tehnico .

35 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura măsurile de prevenire necesare în conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. .38 Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare. În timpul ploilor însoţite de descărcări electrice va fi întrerupt lucrul.36 Lucrările de instalaţii tehnico .37 La lucrările de instalaţii care se execută în exteriorul clădirilor în apropierea unor mase metalice sau reţele electrice. Art. atrage automat obligativitatea neacceptării la lucru a persoanei respective.33 Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică şi la părţile componente ale instalaţiei electrice. Protecţia împotriva electrocutării Art. b. echipamente şi instalaţii în funcţiune (gaze. Art. în cazul în care se lucrează în condiţii normale.obligatoriu . Art. Art. c. abur. d.) se vor executa numai pe bază de fişă tehnologică de execuţie a lucrării care va cuprinde obligatoriu măsurile de securitate si sanatatea muncii ce urmează a fi adoptate. balustrade etc. (2)Existenţa unor situaţii neconforme cu punctele a.34 Repartizarea personalului muncitor pentru lucrări de instalaţii tehnico . apă supraîncălzită etc. sufocare.h) daca personalul muncitor executa numai lucrările încredinţate şi numai acelea pentru care este calificat şi autorizat. electrocutare. Art. pe mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi şi emanaţii de gaze. cădere de la înălţime etc. Art.sanitare şi de încălzire se va face ţinând cont de: a)calificarea profesională.tensiunea de 24 V.sanitare şi de încălzire care urmează să se efectueze în spaţii în care se află utilaje. b)modul de însuşire a prevederilor normelor specifice de securitate a muncii. vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare. a cărei rezistenţă va fi de cel mult 4 ohmi..31 Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza: . c)experienţă şi aptitudini conforme cerinţelor necesare exercitării meseriei. vor fi luate măsuri contra descărcărilor electrice.tensiunea de 12 V. .legate la instalaţia de punere la pământ. în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă. iar spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit faţă de zona înconjurătoare prin bariere. iar muncitorii se vor adăposti în locuri protejate. fără întreruperea circuitelor de alimentare şi legarea la pământ a instalaţiei. Art. mecanismele şi aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări trebuie .32 Utilajele.

decantoare. bioxid de carbon. puţuri. rezervoare etc.) şi numai după aceea va dispune intrarea lucrătorilor. Art. se vor utiliza scări mobile. culorile convenţionale ale conductelor şi cablurilor. subterane. platforme etc. puţuri.) pentru detectarea existenţei gazelor din cămine.cadru de acordare şi utilizare a echipamentului de protecţie şi numai după verificarea stării scărilor de acces. camere de vizitare. Art. pentru a fi oricând posibilă distingerea clară a inscripţiilor de pe cadranele aparatelor de măsură şi control. (2)Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la căminele situate în zona în care se lucrează. scările de acces. canale vizitabile. (2)În cazul în care construcţiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixe. camere de deversare. pasarele. .42 Suprafeţele de circulaţie şi zonele în care se află aparatele de înregistrare a diverşilor parametri vor fi iluminate. metan. (3)Conducătorul formaţiei de lucru este obligat să controleze dacă s-a făcut aerisirea spaţiilor de lucru. îndepărtându-se orice urmă de noroi sau grăsimi care ar putea provoca căderea prin alunecare a personalului muncitor. (4)Este interzisă folosirea flăcării deschise (hârtie. rezervoare etc. Art. sau în legătură directă cu spaţiile prin care circulă apele uzate se va face numai după aerisirea spaţiilor respective. capacele şi chepengurile. în vederea eliminării riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce în timpul lucrului sau din alte cauze.) vor fi în permanenţă menţinute în stare de curăţenie.40 Locurile de muncă de pe căile publice vor fi astfel amenajate încât să asigure circulaţia pietonilor şi vehiculelor în deplină siguranţă. precum şi de la căminele din amonte.39 Toate suprafeţele pe care se circulă (podeţe.45 (1)Intrarea în cămine. Art. hidrogen sulfurat etc. Art.41 Locurile de muncă vor fi iluminate corespunzător în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii şi după caz vor fi ventilate. lumânare. în puţuri.. cămine. tăbliţele avertizoare etc. canale. verificând cu aparatură adecvată lipsa substanţelor nocive (oxid de carbon. cu lungimi care să depăşească cu cel puţin 1 m adâncimea la care se coboară. chibrit etc. canale vizitabile şi alte construcţii anexe. bazine de aerare.Masuri generale de securitate si sanatatea muncii Art. se va face cu echipamentul de protecţie prevăzut în Normativul .44 (1)Accesul lucrătorilor în reţelele de canalizare sau de termoficare.43 Lămpile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de muncă vor fi alimentate la tensiune foarte joasă de maximum 24 V. Art.

manipularea şi aşezarea materialelor. între aceasta şi vehicul se va aşeza un podeţ de trecere.48 Este interzisă ridicarea cu mâna a capacelor de fontă ale căminelor.sanitare şi de încălzire se vor executa de personal specializat şi dotat cu echipament individual de protecţie corespunzător.52 (1)Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare a vehiculelor la rampă. transport si depozitare Art.47 Lucrătorii prevăzuţi la articolul precedent vor fi bine instruiţi în ceea ce priveşte aplicarea metodelor de salvare în caz de accident sau asfixiere. (3)Transportul sculelor de mână se va face în lădiţe sau truse speciale a căror masă nu va depăşi 20 kg. rezervoare de combustibil sau substanţe toxice etc. pentru preluarea denivelărilor existente. Acestea vor fi ridicate sau coborâte cu grijă pentru evitarea accidentelor. în stive sau stelaje. Art. când nu există o altă posibilitate. asigurate împotriva rostogolirii sau mişcărilor necontrolate. Art. răngi de fier sau târnăcoape. descărcarea. (2)Materialele se vor depozita pe sortimente. transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.sanitare şi de încălzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru manipularea.50 În operaţiile de manipulare. pasarele. utilajelor şi sculelor pentru lucrări de instalaţii tehnico .49 Se interzice circulaţia lucrătorilor pe conducte indiferent de diametrul acestora sau de înălţimea la care se află montate. Art. Manipulare. iar trecerea peste conducte. amenajate în punctele cu cel mai uşor acces şi prevăzute cu mână curentă. ceilalţi doi rămân la suprafaţă pentru a-l supraveghea sau scoate afară în caz de pericol. astfel încât să reziste la greutatea . Art. transport şi depozitare a materialelor. (2)Podeţele orizontale sau înclinate.46 Lucrările în puţuri. utilajelor şi a sculelor pentru instalaţii tehnico . (4)Se interzice aruncarea materialelor şi sculelor devenite disponibile în timpul lucrului şi în mod special a celor aflate în săpături adânci sau pe schele. Art. dintre care unul intră în interior fiind legat cu funie de centura de siguranţă. cămine adânci.Art. vor fi executate de echipe alcătuite din minimum trei persoane.. podeţe. În acest scop vor fi utilizate cârlige speciale. se va face cu scări duble fixe.51 (1)Încărcarea. destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport manual vor fi dimensionate.

Numai după luarea măsurilor de protecţie necesare se va putea continua lucrul.54 (1)Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare dintr-un mijloc de transport. în funcţie de felul mijlocului de transport. podeţele înclinate vor fi prevăzute cu şipci transversale la o distanţă de 300 . terasamente. fundaţii. Art. Art. de caracteristicile materialelor manipulate. nivelări şi consolidări de teren. puţurilor. care nu s-au cunoscut dinainte. precum şi altor activităţi specifice instalaţiilor tehnico sanitare şi de încălzire se vor executa numai pe bază de proiect şi fişă tehnologică de lucrare. se întrerup imediat lucrările şi se evacuează personalul muncitor până la identificarea instalaţiilor descoperite.60 În cazul când în timpul lucrului se descoperă construcţii şi instalaţii subterane. (2)Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare şi descărcare.59 Începerea executării lucrărilor de săpătură este permisă numai pe baza unui acord scris încheiat de executant cu unitatea căreia îi aparţin instalaţiile subterane. prin frânarea pe teren orizontal şi prin frânare şi saboţi de oprire pe teren în pantă. Art.400 mm între ele sau cu alte mijloace care să împiedice alunecarea lucrătorilor. Art.58 Înainte de începerea lucrărilor de săpătură se va urmări stabilirea existenţei şi naturii instalaţiilor subterane şi felul cum sunt amplasate în pământ. Art.56 Lucrările de săpătură necesare executării şanţurilor. de condiţiile terenului etc.55 Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport alăturate. . Sapaturi Art.57 La executarea lucrărilor de săpătură se vor respecta prescripţiile tehnice şi de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale cuprinse în Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrări geotehnice de excavaţii. acesta va fi asigurat contra deplasării necomandate. se va stabili de la caz la caz de către conducătorul lucrării. Art. căminelor.53 În cazul când operaţiile de încărcare şi descărcare a unor materiale se execută manual. Art.sarcinilor. astfel încât să fie exclusă posibilitatea de accidentare. Ele vor fi nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare sigure. canalelor. pentru evitarea deplasărilor în timpul lucrului. ce se încarcă sau descarcă simultan.

Art. Rectificarea fundului şanţului se va realiza începând săpătura de la partea superioară a şanţului. În acest caz se interzice folosirea răngilor. personalul muncitor va fi prevenit şi instruit special în privinţa măsurilor de protecţie. .62 În cazul în care este posibilă o eventuală emanaţie de gaze toxice sau inflamabile.69 La spargerea bolovanilor cu barosul şi dalta. lucrările se vor executa numai cu luarea de măsuri care să asigure securitatea lucrătorilor. iar în cazul şanţurilor adânci la o distanţă de minimum 1 m.65 Dacă îmbrăcămintea drumului sau şoselei este alcătuită din bolovani sau pietre pavele.Art. (2)Lucrările se vor relua numai după eliminarea completă a gazelor din zona săpăturilor şi numai după luarea unor măsuri sigure împotriva unor emanaţii ulterioare. Pământul va fi aşezat la o distanţă de minimum 0. din zona săpăturii. şanţurilor etc. muncitorii sunt obligaţi să poarte ochelari de protecţie. fără a se executa loviri bruşte şi numai sub supravegherea conducătorului formaţiei de lucru. puţurilor. dacă nu au fost scoase de sub tensiune. Art. În cazuri deosebite. Art. Art.64 (1)În cazul când se întâmpină dificultăţi la evacuarea completă a gazelor. (2)Se vor lua totodată toate măsurile necesare pentru prevenirea unor explozii sau incendii. Art. Săparea pământului în apropierea cablurilor electrice sub tensiune se va face cu deosebită atenţie.61 Se interzice executarea săpăturilor în apropierea cablurilor electrice subterane. Asfaltul decupat va fi aşezat în grămezi pe trotuare.63 (1)Se vor opri lucrările şi se va evacua personalul muncitor din zona săpăturilor. Art. personalul muncitor va fi dotat cu măşti de protecţie corespunzătoare.68 Sunt interzise săpăturile de rectificare la nivelul fundului şanţului.70 m de la marginea şanţului.67 Pământul rezultat din săpături sau îmbrăcămintea desfăcută va fi aşezat în partea opusă celei pe care vor fi aduse materialele. târnăcoapelor şi a penelor metalice. Art. acestea vor fi stivuite cu grijă pentru a nu se produce accidente prin căderea lor în şanţuri în timpul lucrului. atunci când se constată existenţa gazelor. când întreruperea curentului nu se poate face.

71 Prelucrarea ţevilor metalice în vederea executării "poziţiilor" sau a prefabricatelor.72 Prelucrarea ţevilor şi a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule. În astfel de cazuri se vor respecta prevederile standardelor în vigoare ce cuprind prescripţii privind protecţia împotriva electrocutării la utilajele şi echipamentele mobile sau fixe. Art. găurire. Se interzice executarea operaţiilor de prelucrare a ţevilor pe schelele de montaj. Art.73 Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrările de instalaţii tehnico . îndoirea. iar folosirea turnului va fi posibilă numai după ce în prealabil a fost verificat de către conducătorul formaţiei de lucru.ACTIVITĂŢI SPECIFICE LUCRARILOR DE INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE ÎNCĂLZIRE Operatii de prelucrare Art.75 La operaţia de îndoire a ţevilor la cald vor fi luate următoarele măsuri: 1) pentru ţevile lungi se vor întrebuinţa suporţi susţinători.sanitare şi de încălzire vor fi obligatoriu conectate la instalaţia de legare la pământ. Art. 5) este interzisă îndoirea ţevilor cu suprafaţa interioară umedă. iar în timpul iernii cu suprafaţa acoperită cu gheaţă sau zăpadă. în vederea definitivării poziţiei de montaj. Art. lipire şi sudare a ţevilor şi confecţiilor metalice.) vor fi executate pe bancul de lucru din atelierele de semifabricate. 2) răcirea cu apă a ţevilor încălzite va fi făcută de la distanţă cu ajutorul căuşilor cu mânere lungi. dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi se vor respecta normele specifice in vigoare. cu excepţia ajustării racordurilor între conducte. Art.74 La operaţia de îndoire la rece a ţevilor folosite în instalaţii vor fi respectate următoarele instrucţiuni: 1) umplerea ţevilor se va face numai cu nisip bine uscat. se vor efectua cu scule. . dispozitive şi utilaje în bună stare de funcţionare şi cu respectarea normelor specifice de securitate si sanatatea muncii privitoare la operaţiile respective. precum şi operaţiile de pilire. precum şi a IPSSM pentru utilizarea energiei electrice. 3) zona de lucru a turnului va fi îngrădită. 2) umplerea ţevilor cu nisip va fi făcută numai cu ajutorul unui turn special amenajat pe baza unui proiect. fasonarea etc. 4) ţevile vor fi uscate bine înainte de a fi umplute cu nisip.70 Operaţiile de prelucrare a ţevilor (tăierea.

5 m în ambele părţi ale şanţului care urmează a fi săpat pentru montarea conductelor şi armăturilor. . va fi făcută prin trecerea acestora din mână în mână. Montarea conductelor si armaturilor Art. Art. iar picioarele trepiedelor vor fi legate între ele pentru a împiedica şi limita deschiderea acestora. (5)este interzisă desfacerea arzătorului lămpii de benzină când rezervorul acesteia se află sub presiune.76 La utilizarea lămpii de benzină cu care se execută lipiturile se vor respecta următoarele: (1)umplerea cu benzină a rezervorului nu va depăşi trei sferturi din capacitatea acestuia. Dacă sunt totuşi necesare traversări pe sub drumurile sau şoselele ce au îmbrăcăminte executată. aceasta va fi desfăcută pe o lăţime de minimum 0.79 Este interzisă coborârea ţevilor. (4)este interzisă aprinderea lămpii de benzină cu buşonul rezervorului desfăcut sau incomplet înşurubat.77 Montarea conductelor şi armăturilor subterane. (2)este interzisă umplerea rezervorului. tuburilor sau a armăturilor în şanţ prin aruncare. demontarea şi montarea lămpii. în apropierea unei flăcări deschise. Art. (3)este interzisă introducerea benzinei prin arzător în scopul unei amorsări rapide a flăcării. În cazul depozitării ţevilor pe marginea şanţului vor fi luate măsuri pentru a împiedica rostogolirea acestora în şanţ. pe sub şosele şi drumuri se face pe cât posibil înainte de executarea îmbrăcămintei. desfacerea buşonului etc. Art.78 Este interzisă depozitarea ţevilor la distanţă mai mică de 0.75 m de marginea şanţului.81 Coborârea şi ridicarea în/şi din şanţuri a conductelor şi armăturilor cu o masă mai mare de 50 kg va fi făcută cu ajutorul macaralelor ce se pot mişca de-a lungul şanţurilor sau cu ajutorul scripeţilor fixaţi pe trepiede.82 Trepiedele vor fi aşezate pe podine de dulapi. Art.80 Coborârea sau ridicarea în/şi din şanţuri a conductelor şi armăturilor a căror masă nu depăşeşte 50 kg.Utilizarea lămpii de benzină Art. Art.

92 Este interzis a se face controlul cu mâna al coincidenţei orificiilor şuruburilor la îmbinarea ţevilor prin flanşe. fundaţii. Art. Art. după ce în prealabil picioarele acesteia au fost bine fixate în pământ.83 Este interzisă suspendarea palanelor şi macaralelor diferenţiale direct de bulonul din vârful trepiedului. Pentru împiedicarea răsturnării macaralei picioarele vor fi aşezate la 1200 . spaţii cu conducte în exploatare. Art. săli de cazane.90Coborârea ţevilor cu mufe în şanţuri va fi făcută numai cu mufa în sus. staţii de hidrofor. Art.89 Pentru coborârea tuburilor şi conductelor în şanţuri se poate folosi şi un plan înclinat.87 Aşezarea în şanţuri a tuburilor sau conductelor cu dimensiuni până la 200 mm se va face cu ajutorul chingilor cu lăţime de minimum 15 cm. Chinga va avea capetele libere. nivelări şi consolidări de teren.91 Este interzisă prezenţa lucrătorilor în şanţuri sau puţuri sub sarcina care coboară (armături sau conducte) . În acest caz se interzice muncitorilor să stea în faţa tuburilor ce se coboară. Art. Suspendarea acestora de trepiede va fi realizată cu ajutorul unui inel special. Art.85 Este interzisă scoaterea elementelor de susţinere a unui şanţ sprijinit pentru coborârea ţevilor în şanţ. ateliere.86 Coborârea conductelor în şanţuri va fi făcută o dată pe toată lungimea. Este interzisă înfăşurarea chingii după mână sau după corp. Art. Art.84 Este interzisă folosirea elementelor de sprijinire a pereţilor şanţurilor ca suport pentru tuburile ce urmează a fi instalate în şanţ. evitând înclinarea acestora. Dirijarea coborârii tuburilor se va face numai din poziţia laterală. În acest scop vor fi folosite dornurile sau şuruburile. de excavaţii.94 În secţii. Înainte de coborâre conducta va fi adusă până la marginea şanţului şi aşezată pe bile rotunde amplasate de-a curmezişul şanţului. Art. Pentru a nu se rupe lanţul în timpul manevrei se va face o verificare prealabilă a acestuia. vor fi afişate în locuri vizibile schemele instalaţiilor . În cazuri speciale este permis a se scoate o parte din piesele sprijinirii pe timpul coborârii ţevilor în şanţ numai pe baza unui proiect aprobat de persoana cu atribuţii conform funcţiei pe care o deţine.Art. terasamente. Art.88 Aşezarea în şanţ a tuburilor sau conductelor grele se va face cu ajutorul macaralei. Art.93 Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confecţionate din materiale incombustibile. cu respectarea prevederilor IPPSSM pentru lucrări geotehnice.

iluminat corespunzător. Art.97 (1)Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan înclinat se vor folosi obligatoriu două trolii.99 Schelele şi scările necesar a fi montate pe utilaje în scopul executării unor lucrări de îmbinări sau finisaj se vor monta înaintea ridicării lor. Art.îndepărtarea personalului muncitor din zona periculoasă. chiar pe ele. se vor lua măsuri de sprijinire a utilajelor tehnologice.asigurarea dispozitivelor de protecţie. 2) Frânarea numai cu ajutorul penelor este interzisă. . în mod obligatoriu se vor asigura următoarele condiţii: .95 Ventilele de închidere şi şuberele vor avea marcate în mod vizibil. astfel încât să se evite posibilitatea producerii unor accidente de muncă. Montarea echipamentelor şi utilajelor Art. recipienţi de hidrofor. Art. Art. . pompe. Art. schimbătoare de căldură.157 Este interzis să se lase echipamentele sau utilajele pe plan înclinat fără să se blocheze frâna troliului şi fără să se asigure stabilitatea cu suporţi şi opritori corespunzători. vase de expansiune etc. coborârea sau ridicarea acestora în vederea montajului se vor face sub supravegherea directă a conducătorului formaţiei de lucru.ungerea şi reglarea pieselor mobile ale utilajelor.102 Canalele şi golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice şi care rămân deschise se vor îngrădi şi acoperi cu podeţe rezistente. Dacă aceasta nu se poate face din considerente tehnologice se vor folosi schele suspendate conform detaliilor date prin proiectul de organizare. Art. sub utilajele tehnologice în curs de montare sau pe acestea.98 Pe timpul ridicării şi montării. Art.(conductelor) precum şi instrucţiunile de deservire a lor în condiţii normale de funcţionare.96 Transportul echipamentelor şi utilajelor pe şantier (cazane. unul de tracţiune şi unul de frânare. semne care să indice sensul de rotire al dispozitivului de închidere.) . .100Se interzice sprijinirea schelelor şi podestelor pe utilaje tehnologice.101 În cazul în care este necesar să se execute lucrări de montaj cu ajutorul unor scule mecanice. elementele în mişcare ale utilajelor se blochează. Art.103 Pentru încercarea utilajelor tehnologice la mers în gol sau sub sarcină. precum şi sensul de mişcare a fluidului în conductă. Art. Personalul muncitor ce lucrează pe acestea este obligat a folosi centuri de siguranţă legate de elementele solide ale construcţiei sau instalaţiei. . ca şi modul de procedură în situaţii de avarie.

Operatii de curatire. Se interzice accesul persoanelor străine la sectoarele instalaţiei care se încearcă.sanitare şi de încălzire se vor respecta IPSSM pentru activităţi de vopsire. instalaţiilor tehnico . (2)Pe utilaj se va afişa: "Utilaj în revizie".106 Lucrătorii care execută operaţii de curăţare mecanică a conductelor sunt obligaţi a purta mănuşi şi ochelari de protecţie. Art.110 La efectuarea operaţiilor de izolaţie şi protecţie în cadrul lucrărilor de instalaţii tehnico . Art. Art.108 La curăţarea chimică a ţevilor cu acizi. Art.avertizarea zonelor de lucru periculoase şi organizarea corespunzătoare a pazei la efectuarea probelor tehnologice. după pornirea de probă.104 Personalul muncitor ce ia parte la încercarea utilajelor va fi instruit în prealabil asupra modului lor de funcţionare. Art.111 Încercarea conductelor. măsură şi control prevăzute în proiecte.112 În general conductele se încearcă la presiune hidraulică. temperatura acestora nu va depăşi 40 0 C. . Art.sanitare şi de încălzire se vor respecta Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolaţii termice. utilajul trebuie deconectat de la reţeaua electrică sau altă sursă de energie. Art. vor fi echipaţi cu echipament de protecţie individual şi vor purta obligatoriu mănuşi de cauciuc şi măşti de gaze cu filtru pentru vapori şi acizi..existenţa şi buna stare de funcţionare a tuturor aparatelor de siguranţă. hidrofuge şi protecţie anticorozivă.sanitare şi de încălzire va fi executată sub supravegherea conducătorului lucrărilor sau a unui tehnician de specialitate. Probe si operatii conexe Art.105 (1)Înainte de revizia sau reparaţia ce se execută. . Se interzice punerea în funcţiune. Încercarea cu aer comprimat este admisă numai în cazuri excepţionale (iarna sau în lipsă de apă) şi va fi executată după instrucţiunile speciale prevăzute în prezentele norme. vopsire si izolatie Art.107 Lucrătorii ce execută operaţia de curăţare chimică a conductelor cu diferiţi acizi sau baze.109 La efectuarea operaţiilor de vopsire în cadrul lucrărilor de instalaţii tehnico .

119 Compresorul.116 Piesele fasonate şi armăturile conductelor care urmează a se monta sub căi de comunicaţie sau în locuri greu accesibile vor fi încercate la presiune înainte de montaj. Art. lungimea porţiunilor care se încearcă cu aer comprimat nu este limitată.118 (1)Încercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executată numai după aşezarea elementelor profilate şi a armăturilor care au fost în prealabil încercate hidraulic. Art. Art.3 m.117 (1)Lungimea porţiunilor conductelor care se încearcă cu ajutorul aerului comprimat nu va fi mai mare de 1.120 Conductele de legătură dintre compresor şi conducta care se încearcă vor fi verificate în prealabil prin presiune hidraulică. anexele lui şi aparatele de măsură utilizate la încercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10 m de conducta care se încearcă. f)procedeele de ciocănire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune. Art. Art.115 Lucrătorilor care participă la încercările de presiune a conductelor li se va face înaintea lucrului un instructaj în legătură cu: a)aşezarea armăturilor şi flanşelor oarbe.Art. e)presiunea maximă admisă de normele tehnice în vigoare. c)modul de mărire şi micşorare treptată a presiunii din instalaţii. (2)Dimensiunile specificate mai sus se pot mări numai dacă există o justificare corespunzătoare în proiect. b)metodele de evacuare a aerului din instalaţii.121 În timpul încercării cu aer comprimat sectoarele respective de conductă vor fi supravegheate de persoana cu atribuţii conform funcţiei pe care o deţine. Art. d)interzicerea executării de reparaţii într-o instalaţie care se găseşte sub presiune.113 Locurile de aşezare a flanşelor oarbe în timpul încercării hidraulice a conductelor vor fi prevăzute cu semne distinctive. g)interzicerea ciocănirii conductelor în locurile îmbinate prin ambutisare care se află sub presiune. . (2)Se interzice încercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate şi armături lângă marginea şanţului. Art.114 Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompă la instalaţia care se încearcă vor fi verificate hidraulic în prealabil. Art. (3)În cazul conductelor aşezate în şanţuri şi acoperite cu un strat de pământ de cel puţin 0.5 km în cazul în care sunt încercate în prealabil lângă marginea şanţului şi 5 km în cazul în care încercarea se face în şanţ deschis.

Examinarea conductei este permisă numai după instalarea presiunii de regim.126 Conductele vor fi fixate după caz pe elemente de susţinere ca: stelaje consolidate. Art..Art.123 Urmărirea conductei în timpul încercării cu aer comprimat este permisă numai de la o distanţă de cel puţin 5 m. ambele izolate termic împreună. manometre) . Art. sau se va prevedea un alt sistem de încălzire corespunzător. acestea vor fi montate cu o pantă continuă spre un punct de minimă înălţime care va fi .125 În timpul încercărilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane în apropierea conductelor în curs de încercare şi a instalaţiei de aer comprimat în funcţiune.128 Conductele prin care circulă fluide care din cauza temperaturii mediului ambiant sau din cauza variaţiilor de temperatură. în vederea executării lucrărilor de intervenţii. vor fi prevăzute cu sisteme de compensare calculate corespunzător pentru dilatare . PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRĂRILE DE INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE ÎNCĂLZIRE Prevederi generale.122 Se interzice examinarea conductei care se încearcă cu aer comprimat în timpul introducerii aerului comprimat. Art. cât şi etanşeitatea conductelor şi armăturilor . Se interzice coborârea muncitorilor în şanţuri sau puţuri. Art. congelare etc.contractare. (2)Înlăturarea defectelor observate în timpul încercării cu aer comprimat se va face după reducerea presiunii. Art.) vor fi însoţite de o altă conductă cu agent încălzitor. care să permită menţinerea acestor conducte în poziţia de pozare şi vor fi consolidate cu brăţări demontabile sau alte tipuri de elemente de susţinere. Art.129 Conductele prin care se transportă lichide sau aburi vor fi prevăzute cu pante şi posibilităţi de golire a conţinutului. care necesită un traseu lung sau unde nu este posibilă autocompensarea naturală.130 Pentru asigurarea posibilităţilor de golire a conductelor. Art. în funcţie de anotimp. Art.127 Conductele prin care se transportă fluide la temperaturi ridicate. console. revizii şi reparaţii. suporţi etc. se pot solidifica (îngheţare. precum şi ciocnirea conductelor în timpul încercării.124 (1)Înainte de încercarea cu aer comprimat se vor controla şi verifica atât aparatajul (regulatoare.

138 La traversarea drumurilor. iar la estacadele cu flux mare de conducte care prezintă caracteristici speciale (au flanşe. Art. controlul şi intervenţiile pe traseele estacadelor pentru care normele nu prevăd obligativitatea montării de pasarele şi scări de acces. Însoţitori cu abur. Se recomandă evitarea montării acestora la nivelul feţei operatorului.135 (1)Estacadele cu conducte aeriene montate la înălţime mai mare de 2. Este interzisă montarea unor asemenea flanşe deasupra locurilor de trecere.136 Pentru deservirea. în vederea prevenirii desprinderii şi lovirii personalului muncitor. sunt cauciucate etc.132 Flanşele conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi prin a căror scăpare se pot produce accidente. în afară de vopsirea în culori convenţionale şi marcare. (2)La nodurile de ramificaţie la toate tipurile de estacade se vor monta şi platforme cu balustrade şi bordură continuă pe toată lungimea acestora. eşapare etc. Art. Art. control şi intervenţie. Art.134 Atât conductele izolate termic cât şi cele neizolate vor fi vopsite la exterior cu vopsea de protecţie în culori convenţionale şi vor fi marcate. Art. la diferite armături de secţionare. străzilor şi şoselelor de către conducte suspendate. înălţimea de montaj a acestora va fi de minimum 4.131 Conductele prin care circulă fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care prin marea lor suprafaţă pot modifica microclimatul (temperatura) de la locul de muncă..137 Este interzisă montarea conductelor deasupra locurilor de trecere de orice fel la o înălţime mai mică de 2 m de la pardoseală sau platformă.prevăzut cu un robinet de golire. precum şi placarde cu schemele ramificaţiilor şi armăturilor.133 Flanşele oarbe de capăt (în special cele sudate) vor fi asigurate suplimentar.5 m vor fi prevăzute cu scări de acces la derivaţii. Art.139 La trecerea conductelor prin pereţi combustibili conductele vor fi izolate pe porţiunile de trecere cu un strat de izolaţie ignifugă.) se vor dispune scări de acces şi pasarele pentru deservire. indiferent de poziţia şi amplasarea lor. . De asemenea se va marca sensul de curgere a fluidului.5 m de la suprafaţa drumului până la nivelul inferior al izolaţiei conductei. conductele vor fi numerotate pentru a nu fi confundate la reparaţii şi intervenţii. Când pe estacade sau pe console sunt montate fascicule de conducte. vor fi izolate termic. Art. se vor prevedea platforme mobile confecţionate corespunzător. iar la punctul de maximă înălţime vor fi prevăzute racorduri de aerisire. acolo unde ele nu sunt contraindicate. Art. inclusiv scara de acces. purjare. Art. aerisire. vor fi prevăzute cu manşoane de protecţie (apărători) .

evacuarea acestuia în aer liber se va face numai cu asigurarea măsurilor de prevenire a accidentelor.148 (1)Se interzice funcţionarea oalelor de condens din instalaţii fără a fi racordate la o conductă de colectare a condensului. racordurile de control şi prizele de pe conducte. Art.. robinetele etc.140 Distanţele dintre conductele şi armăturile instalaţiilor tehnicosanitare şi de încălzire şi elementele instalaţiilor electrice vor fi cele prevăzute în Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V .142 Vanele şi celelalte armături şi accesorii montate pe conducte vor fi accesibile pentru deservire. Art.147 Se interzice funcţionarea oalelor de condens fără ventil de purjare prevăzut prin construcţie. În cazul oalelor de condens fără ventil de purjare din construcţie se va prevedea pe conducta de ocolire ventilul de purjare. atunci când se admite nerecuperarea condensului. (2)De asemenea se interzice evacuarea condensului în instalaţiile de canalizare fără răcire prealabilă. Art. Aparatele de măsură şi control vor fi însoţite de instrucţiuni de lucru cu scheme de montaj.145 Se interzice montarea robinetelor de orice fel pe conducte de presiune dacă acestea nu au fost construite şi aprobate pentru presiunea nominală corespunzătoare presiunii de regim din conducta respectivă. acestea neţinând loc de măsuri privind protecţia şi medicina muncii întocmite şi afişate conform prevederilor. Art.149 .143 Toate armăturile. Art. Ateliere(hale) de montaj Art. reparaţii şi control.144 Toate flanşele şi armăturile conductelor vor fi prevăzute cu garnituri corespunzătoare.I 7. Art. iar pentru instalaţiile exterioare. vor fi prevăzute cu robinete montate în poziţie orizontală. Art.141 Racordurile provizorii. Art. . Ele nu vor împiedica sau îngreuna mişcările în timpul procesului de muncă. în funcţie de presiune şi de caracteristicile fluidelor care circulă prin conductele respective. Iluminatul atelierelor de montaj va corespunde prevederilor normelor de securitate si sanatatea muncii in vigoare. în vederea folosirii lor nepericuloase. Art. vor fi vopsite cu aceeaşi culoare ca şi conductele pe care sunt montate şi în cazul fasciculelor de conducte vor fi de asemenea etichetate şi numerotate în acelaşi fel ca şi conductele respective.Art.150.146 Se recomandă montarea oalelor de condens pe conducte prin intercalare între două robinete şi cu conductă de ocolire (by-pass) .

157 . el trebuind să cunoască funcţionarea aparatelor de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de supraveghere automată. Amplasarea utilajelor din atelierele(halele) de montaj se va face conform prevederilor normelor si standardelor în vigoare. Operatorul care exploatează agregatele mobile de comprimare a aerului este instruit de către firma deţinătoare a acestor agregate Este verificat dacă şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipienţilor. . Art. -crăpături sau fisuri în pereţii recipientului. Art.160 Zilnic cel care răspunde de agregatul mobil de comprimare îl verifică şi îl opreşte imediat din funcţiune atunci când se constată: -deformări la pereţii recipientului. Art. Art. -reparaţiile în timpul funcţionării utilajelor. Art. întreţin agregatele de comprimare a aerului. cu respectarea măsurilor prescrise în instrucţiunile din Cartea tehnică a utilajului. Art.153 . -defecţiuni la aparatele de măsură şi control. Obligaţiile personalului care exploatează.Pentru iluminatul suplimentar. se vor folosi lămpi alimentate la tensiunea de 24 V. Este interzis de a accepta la lucru persoane în stare de ebrietate sau obosite.155 Utilajele se folosesc numai racordate la centura de împământare. Art. la locurile de muncă. Nu efectuează schimbarea sau reglarea supapelor de siguranţă deoarece acest lucru nu se poate face decât de persoanele autorizate ISCIR.151 . Toate echipamenele tehnice trebuie să aibă cerificate de conformitate în conformitate cu legislaţia în vigoare Art. precum şi la dispozitivele de siguranţă (supapa de siguranţă) -apariţia unui incendiu care ameninţă în mod direct recipientul sub presiune. -obligaţiile şi răspunderile şefului locului de muncă.154 Se vor respecta prevederile din prezentele instrucţiuni.158 . Reducerea presiunii se va face treptat. Toate atelierele(halele) de montaj vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare naturală sau mecanică.159 . Art.152 . Deschiderea recipientului sub presiune se va face după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune în recipient. şi din normele generale şi specifice acestei activităţi: -privind admiterea la lucru.156 . Art. -scăpări de aer la îmbinări.

164 Paturile de lucru vor fi aşezate în flux şi cât mai aproape de liniile de transport. Art. Art.166 Montarea instalaţiilor tehnico . nu este fixat corect pe şasiu. rezervorul de combustibil sau conductele aferente prezintă scurgeri de combustibil. . -dacă la cele antrenate de motor termic. Paturi de lucru Art. Art. acesta trebuie aşezat la o distanţă de cel putin 2 metri de marginea săpăturilor.162 Personalul care răspunde de exploatarea şi utilizarea agregatelor mobile de comprimare a aerului verifică şi le retrage imediat din exploatare dacă constată următoarele: -dacă şasiul prezintă fisuri sau dacă agregatul. respectiv motorul termic sau electric.165 Amplasarea paturilor de lucru şi a subansamblurilor ce se confecţionează se va face în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces sau trecerea de la un loc de muncă la altul. producând vibraţii suplimentare. respectându-se numărul de prinderi prin puncte de sudură.sanitare şi de încălzire se va face conform fişei procesului tehnologic.161 Este interzis personalului a fuma sau umbla cu flacără deschisă în apropierea rezervorului de combustibil al agregatului mobil de comprimare.167 Este interzisă folosirea dispozitivelor care prezintă defecte precum şi a celor improvizate. Montarea instalaţiilor tehnico – sanitare şi de încălzire Art.Art. coliere. Art. evitând fixarea forţată a elementelor. -dacă nu au suportul de sprijin în stare tehnică corespunzătoare.163 Dacă agregatul mobil de comprimare se utilizează pe şantiere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful