You are on page 1of 76

ANNUAL REPOR T

BO CO THNG NIN 2 0 1 0

w w w.anphucor p.com.vn

Cng ty C phn An Ph

N i dung

Th ng ca Ch tch Hi ng Qun tr

Phn 1: Lch s hnh thnh v pht trin ca Cng ty


1.1 Qu trnh hot ng v pht trin
1.2 Mc tiu pht trin

6
8
9

Phn 2: Bo co ca Hi ng Qun tr
2.1 Tng quan v th trng bt ng sn nm 2010
2.2 Tnh hnh hot ng ca cng ty nm 2010
2.3 Trin vng v k hoch trong nhng nm ti

10
12
14
16

Phn 3: Bo co ca Ban Gim c


3.1 Bo co tnh hnh ti chnh
3.2 Bo co kt qu sn xut kinh doanh
3.3 Nhng tin b cng ty t c
3.4 Mt s mc tiu trng tm trong nm 2011
3.5 Gii thiu cc d n

18
20
22
23
24
26

Phn 4: Bo co ti chnh

30

Phn 5: Gii trnh bo co ti chnh v bo co kim ton

40

Phn 6: Cc cng ty c lin quan

60

Phn 7: T chc nhn s

64

Phn 8: Thng tin C ng, thnh vin gp vn vQun tr Cng ty

70

Bo co thng nin 2010

w w w.anphucor p.com.vn

ng V Thnh Hng
Ch tch Hi ng Qun tr

Th ng ca
Ch tch Hi ng Qun tr
Tha Qu C ng!
Thay mt Hi ng Qun tr v Ban Gim c Cng ty C phn An Ph, ti xin
gi n Qu C ng li chc sc khe, hnh phc v thnh cng.
Nh Qu C ng bit, nm 2010 vn l mt nm kh khn i vi th trng
bt ng sn do tip tc chu nh hng ca cuc khng hong ti chnh ton
cu. Kinh t v m vn cn thiu s n nh, rt nhiu thay i v chnh sch
i vi th trng ti chnh v th trng bt ng sn din ra trong nm ti
chnh. Th trng tip tc trm lng, cc sn phm mi phn khc u kh
tiu th mc d gi c nm trong xu hng gim. Trong khi , tt c cc yu
t chi ph u vo u tng cao do nh hng ca lm pht. Chnh sch tht
cht tin t, kim ch lm pht dn n h qu l li sut ngn hng tng cao,
cng gy ra nhiu kh khn cho cc doanh nghip. ng trc nhng kh khn
v thch thc , Ban lnh o Cng ty C phn An Ph n lc tm cc gii
php qun tr, iu hnh ph hp i vi hot ng sn xut kinh doanh. Cc
mc tiu t ra, v vy, cng mc khim tn theo nguyn tc thn trng,
bo ton vn, to cho cc bc pht trin tip theo ca Cng ty.
i vi cc d n bt ng sn, do th trng khng thun li, lnh o Cng ty
thc hin nh gi k tng d n, cn nhc thi im trin khai ph hp
trnh tnh trng tn ng vn, tng d n ngn hng v nguy c l. Ring d n
Khu th An Ph Hng, mt d n quy m ln v mang tnh trng yu trong qu

Cng ty C phn An Ph

Th ng
ca Ch tch Hi ng Qun Tr

trnh pht trin ca Cng ty, trong nm ti chnh 2011, Cng ty tp trung gii quyt
cc th tc php l, chun b cho u t v t c nhng kt qu kh quan.
i vi hot ng thng mi, doanh thu ca hot ng ny nm ti chnh 2010 chim
mt t trng ln trong tng doanh thu ca Cng ty. Trong bi cnh th trng bt ng
sn cn trm lng, Cng ty ch trng tip tc pht trin hot ng thng mi to
ngun thu n nh, tch ly ngun lc cho lnh vc bt ng sn.
Ngoi vic duy tr hot ng kinh doanh, tho g tng bc cc kh khn trc mt,
Cng ty ch trng vo vic kin ton cht lng lao ng, n nh i ng nhn s c
chuyn mn v giu tm huyt, sp xp li danh mc u t, tng cng cng tc qun
tr ti chnh doanh nghip v chun b ngun lc cho nhng nm ti. Cng ty n lc
r sot v ct gim cc chi ph khng hp l, nghin cu cc hng kinh doanh mi, pht
trin thng hiu v xy dng vn ha cng ty. Tt c u v mc tiu quan trng nht l
gia tng gi tr cho c ng, nng cao thu nhp cho ngi lao ng v hon thnh ngha
v np ngn sch nh nc.
i vi th trng bt ng sn nm 2011, Hi ng Qun tr Cng ty nhn nh y vn
l nm cn kh khn v n cha nhiu ri ro. Do , mc tiu ca Cng ty vn l duy tr
hp l hot ng, bo ton vn, ng thi tp trung kinh doanh v qun l tt nhng d
n ang u t c th hon thnh k hoch doanh thu v li nhun t ra, to c s
vng chc cho s pht trin trong nhng nm sau.
Chng ti tin rng vi chin lc pht trin bn vng, vi k hoch v chng trnh hnh
ng ph hp cho tng giai on hng ti mc tiu ny, Cng ty C phn An Ph s
tng bc vt qua kh khn t c nhng thnh tu ln hn, tr thnh mt Cng
ty bt ng sn c uy tn, c thng hiu mnh v thnh cng.
Thay mt Hi ng Qun tr, ti xin gi li cm n chn thnh n cc khch hng v i
tc v s hp tc trong sut thi gian qua; cm n i ng cn b nhn vin n lc lm
vic, cng Cng ty vt qua kh khn; cm n Qu C ng lun quan tm, tin tng
v st cnh cng chng ti.

Trn trng knh cho!


Ch tch Hi ng Qun tr

V Thnh Hng

Bo co thng nin 2010

w w w.anphucor p.com.vn

Cng ty C phn An Ph

LCH S HNH THNH


V PHT TRIN CA CNG TY

Bo co thng nin 2010

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 1:
LCH S HNH THNH V PHT TRIN CA CNG TY
1.1 QU TRNH HOT NG V PHT TRIN
Cc mc quan trng:
- Nm 2004: Cng ty C phn An Ph c thnh lp theo Giy chng nhn ng k
kinh doanh s 0303481045 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp
ngy 20/8/2004 vi ngnh ngh chnh l kinh doanh bt ng sn v kinh doanh
xut nhp khu.
- Thng 8/2007: Cng ty C phn An Ph tr thnh Cng ty c phn i
chng. y l ct mc quan trng trong qu trnh pht trin ca Cng ty.
Ngnh ngh kinh doanh:
Theo Giy chng nhn ng k kinh doanh (ng k thay i ln th 7), ngy
07 thng 12 nm 2009, ngnh ngh kinh doanh ca Cng ty bao gm:
- Xy dng c s h tng, cng trnh dn dng, giao thng, cp thot nc, cng
trnh in (sau in k), khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao, khu
dn c, khu du lch.
- San lp mt bng, khai thc ct, .
- Mua bn nng hi sn (khng hot ng ti tr s), dng c nhn v gia
nh (tr sng n th thao), nguyn vt liu phc v sn xut, ha cht (tr
ha cht c tnh c hi mnh), vt t, trang thit b y t, dng c y t, my
mc, thit b v ph tng ngnh cng-nng nghip-xy dng, xe t, xe gn
my, ph tng xe, vt liu xy dng, hng trang tr ni tht, my mc thit b
vn phng (khng hot ng kinh doanh xut nhp khu thit b ngnh in), vn
phng phm.
- Kinh doanh nh.
- Cho thu kho.
- Cho thu cn h, vn phng.
1200
- Kinh doanh khu du lch sinh thi
1000
(khng hot ng ti tr s).
- Sn giao dch bt ng sn.
Qu trnh hot ng v pht trin
T khi thnh lp, chin lc u t
ca Cng ty l tp trung vo cc
d n trung hn v coi trng cht
lng cng trnh nh mt li cam
kt, to lp nim tin i vi khch
hng, ng thi tch ly ngun lc
chun b cho nhng d n quy
m ln, to tc ng mnh ti th
trng bt ng sn cng nh lm
gia tng gi tr cng ty.

Cng ty C phn An Ph

800
600
400
200
0

2004

01/2006

05/2007

03/2007 02/2011(*)

S vn iu l ca cng ty
(*) Vn iu l c iu chnh gim theo s vn thc gp

LCH S HNH THNH


V PHT TRIN CA CNG T Y

p ng nhu cu ca s pht trin, Cng ty C phn An Ph nhiu


ln tng vn iu l. T s vn iu l 20 t ng khi thnh lp, n nay
vn iu l ca Cng ty l 820.474.830.000 ng, vi hn 600 c ng l t
chc v c nhn.

1.2 MC TIU PHT TRIN


Mc tiu ch yu ca cng ty

Phn u tr thnh mt trong nhng doanh nghip c thng hiu uy tn trong lnh vc
u t pht trin bt ng sn v c s h tng Vit Nam.
- T chc
Hon thin v pht trin c cu t chc theo m hnh qun tr hin i v c th
ngnh ngh sn sng cho bc pht trin di hn ca Cng ty.
- Nhn s
An Ph lun khng nh ngun nhn lc l ti sn gi tr nht ca Cng ty, l ng lc cho s
pht trin ca An Ph. Do , Cng ty lun hng n mc tiu l mang n s thnh cng
v thnh vng cho tt c nhn vin ng thi c chin lc thu ht nhng ngi c ti v
mong mun gn b lu di vi Cng ty.
- u t
Vi chin lc u t l n nh v lu di, Cng ty tp trung u t vo th trng bt
ng sn Thnh ph H Ch Minh, vi mong mun ng gp mt phn vo qu trnh
th ha ca Thnh ph.
- Sn phm dch v
a dng ha sn phm theo nhu cu ca th trng vi cht lng sn phm c xem
l li th cnh tranh ca Cng ty. An Ph cam kt mang ti cuc sng thnh vng cho
cng ng dn c vi cht lng sn phm v nhng dch v, tin ch i km.
Gi tr ct li
- Tin cy
Hot ng ca Cng ty da trn cht lng v s minh bch nn to ra
thng hiu An Ph a ch tin cy i vi khch hng v nh u t.
- Thnh vng
An Ph lun xc nh rng s pht trin ca Cng ty phi gn lin vi s
gia tng li ch x hi. Do vy, cng vi mt tp th y tm huyt v nhit
thnh, Cng ty cam kt s khng ngng n lc to ra gi tr thng d cho c
ng, nh u t, li ch cho khch hng v cuc sng sung tc cho ngi
lao ng.
- Bn vng v n nh
An Ph lun cam kt vi mi i tc: Nhng n lc hm nay v s pht
trin ca ngy mai

Bo co thng nin 2010

w w w.anphucor p.com.vn

10

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA HI NG QUN TR

Bo co thng nin 2010

11

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 2: BO CO CA HI NG QUN TR
2.1 TNG QUAN V TH TRNG BT NG SN NM 2010
2.1.1 Tnh hnh kinh t v m nm 2010
Tng trng GDP v lm pht
Nn k inh t Vit Nam trong nm 2010 tip tc hi phc v tng trng
sau k hng hong. Tc tng trng GDP t 6,78% cao hn gn 0,3%
so vi k hoch, vi tng sn phm quc ni (GDP) t 1,98 tr iu t ng
tng ng k hong 104,6 t USD, nhiu hn so vi nm 2009 k hong
13 t USD. Tuy nhin, nn k inh t vn phi i mt vi nhiu sc p: lm
pht cao (n 11,75%), thm ht cn cn thng mi ln, v li sut ngn
hng tng t bin.
Chnh sch ca Nh nc v bt ng sn
Trong nm 2010, nhiu chnh sch iu tit th trng bt ng sn c p dng
c c hiu lc v c tc ng khng nh n th trng bt ng sn:
+ Ngh nh 69/2009/N-CP ca Chnh ph quy nh n gi n b theo
gi th trng s lm tng chi ph gii phng mt bng v gim qu t sch
ca cc cng ty bt ng sn. Do , cc cng ty ang c sn qu t sch
s c li th trn th trng.
+ Ngh nh 71 ca Chnh ph ban hnh ngy 23 thng 6 nm 2010 quy nh
ch u t ch c php huy ng vn vi lng huy ng i a 20% tng
lng sn phm nh khi gii phng xong mt bng, c phn chia ti a
khng qu 20% s lng nh trong mi d n. Ngh nh ny cng quy nh,
cc nh u t khng c php chuyn nhng khi cha xy xong phn
mng, hn ch nh u t tham gia vo th trng nh th cp.
+ Thng t s 13/2010/T T-NHNN ngy 20 thng 5 nm 2010 ca Ngn hng
Nh nc quy nh v cc t l bo m an ton hot ng cc t chc tn
dng gy ra nhiu kh khn ln v ngun vn cho th trng bt ng
sn cui nm.
Di tc ng ca cc chnh sch trn, kh nng mua nh ca i a s ngi dn
s gim do kh tip cn ngun vn ngn hng, ng thi do gi thnh bt ng
sn trong tng lai s tng. Nh u t c nhn b hn ch u t bt ng sn
bn li s dn n tnh trng trm lng ko di trong giao dch bt ng sn.
2.1.2 Tng quan th trng bt ng sn Thnh ph H Ch Minh nm 2010
Nm 2010, th trng bt ng sn Thnh ph H Ch Minh chng kin s
st gim mnh v giao dch v chng li ca gi nh t cc phn khc.
- Vn phng cho thu:
Gi cho thu vn phng trong nm 2010 tip tc gim. Trong qu IV nm
2010, gi cho thu bnh qun ca vn phng hng A l 35,06USD/m 2 v
hng B l 19,55USD/m 2 nhng din tch thc thu vn rt khim tn. Kh
khn ch yu l do mt cn i cung cu. Tng ngun cung vn phng ti

12

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA HI NG QUN TR

Thnh ph H Ch Minh nm 2010 l 1.253.298 m 2 , trong khi din tch thu


thc t c nm ch c 226.970 m 2 .
- Cn h bn:
Cui nm 2010, tng ngun cung ca khu cn h ti Thnh ph H Ch Minh
c khong 41.000 cn vi khong 9.000 cn h hon thnh vo nm 2010.
Ngun cung mi ny bt u vt hn so vi nhu cu. V th trong qu
IV nm 2010, khch hng t tm hiu v nhng d n cn h cao cp c
gi trung bnh t 1.700 n 5.000 USD/m 2 . Ngc li, s lng giao dch cc
cn h c gi bn t 500 n 1.000 USD/m 2 c tn hiu tng nh vo qu
IV nm 2010.
Cn h cao cp l dng sn phm ni bt trong giai on bng n th
trng bt ng sn 3 nm trc. Tuy nhin, trong 8 thng u nm ch c
14% s cn h c gi t 2.350 USD/m 2 tr ln bn c. Gi bn cng ln
lt gim t 10 n 15% trong qu II nm 2010 so vi u nm 2010 v gim
2% trong qu III so vi qu II.
Trong nm 2010, th trng thuc v phn khc cn h gi thp (di 20
triu ng/m 2 ). Hng lot d n i vo phn khc ny c khi cng
v cho bn ra th trng. Tuy nhin, do nh hng ca Ngh nh 71, t gi
USD v c bit l li sut ngn hng, phn khc ny vn cha tht s thu
ht dng tin ca gii u t.
Cc nh u t c nhn c xu hng chuyn dng tin u t vo sn phm t
nn cc tnh gn Thnh ph H Ch Minh nh Bnh Dng, ng Nai, Long
An v u t vo phn khc ny m bo an ton vn hn u t vo cn h.
- Mt bng bn l:
Tnh n qu III nm 2010 cc trung tm thng mi khu vc trung tm vn
c t l lp y trn 95%. Gi thu tng 7,1% ln mc trung bnh 132,70 USD/
m 2 /thng. Gi thu trung tm thng mi tng hp kh n nh.
iu ny cho thy Thnh ph H Ch Minh cng nh Vit Nam tip tc chng
kin mc chi tiu dng tng vt. V th, cc nh bn l lun tch cc tm thu
nhng mt bng tt nht qung b thng hiu. Tuy nhin, iu ny khng
phi xy ra tt c cc trung tm thng mi. T l lp y cc trung tm
thng mi bn ngoi khu trung tm vn kh thp v buc phi gim gi.
- Cn h dch v cho thu:
Trong nm 2010, cn h dch v cho thu khu vc qun trung tm c t l thu
v gi thu u tng. Gi cho thu trong qu IV nm 2010 ca hng A tng
4,1% so vi qu trc ln 32,42USD/m 2 /thng, hng B tng 1,6% ln 26,64USD/
m 2 /thng v hng C gim nh 0,5% cn 18,54USD/m 2 /thng. Th phn cn h
dch v ti qun trung tm (Qun 1 v 3) vn chim ch yu vi 61%.
- Bt ng sn ngh dng:
S bit th ngh dng n qu III nm 2010 khong 11.000 cn tng gp
5 ln so vi cui nm 2009, s lng cn h khong 10.000 cn tng gp 3
ln so vi cui nm 2009. Trong khi th trng bt ng sn kh trm lng,
nhng bit th ngh dng ven bin c v tr p vi gi ln ti hng triu

Bo co thng nin 2010

13

w w w.anphucor p.com.vn

la M vn t hng. Nhng ngi Vit Nam giu


c l i tng khch hng chnh ca cc d n
bit th v cn h ti Nng, Nha Trang, Mi N,
B Ra - Vng Tu. Lng khch mua H Ni chim
t l cao nht, gn 80%, Thnh ph H Ch Minh
ch chim khong 13%, cn li l ngi nc ngoi
v tnh khc.
2.1.3 D bo th trng nm 2011
Nm 2011 vn s l nm kh khn ca vn phng
cho thu v lng cung nhiu hn cu. Gi cho
thu s khng tng hoc gim nh v th trng
s c s chuyn dch t nhm vn phng t ti
nh ring l vo cc ta nh vn phng c nhiu
tin ch, dch v qun l chuyn nghip vi gi thu hp l hn.
Cc d n cn h, bit th siu cao cp vn c gii u t c tim lc ti
chnh mnh quan tm. Bn cnh , xu hng u t vo bt ng sn c
t s tng cao vi t trng 70% so vi 30% u t vo cn h.
Nhiu d n nh bnh dn s c pht trin ti vng ven Thnh ph H
Ch Minh, Long An, ng Nai v Bnh Dng. Nhiu ch u t nc ngoi
c kinh nghim pht trin th v tim lc ti chnh s hng vo cc khu
vc ny do gi t r hn khu vc trung tm.
Phn khc bt ng sn ngh dng c khuyn co cn phi thn trng
khi u t do mang li dng tin chm v tnh thanh khon thp. Th trng
cn h trong nm 2011 d kin s c thm 13.847 cn h cao cp, 17.228
cn h trung bnh v 9.546 cn h bnh dn c cho bn ti Thnh ph
H Ch Minh. Tng cng c 79 d n vi 40.621 cn h cc loi. Trong khi
mc cu d bo c th ln n 75.000 cn h. Cc cn h c gi bn di
15 triu ng/m2 s duy tr c sc mua trn th trng.
Th trng bt ng sn s khi ng chm vo hai qu u nm 2011 v
d bo s khi sc t qu III nm 2011 nu nh mc tiu kim ch lm pht
ca Chnh ph pht huy hiu qu.

2.2 TNH HNH HOT NG CA CNG TY NM 2010


Th trng bt ng sn nm 2010 vi nhng kh khn v sc mua v ngun
vn nh hng su sc n hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip
trong ngnh. Vic tht cht tn dng bt ng sn cng vi bin ng t
gi ngoi t v li sut cho vay tng cao lm chm tin ca nhiu d
n. Mt khc, cc nh u t, bao gm c nhng khch hng c nhu cu
thc s cng ngy cng thn trng trc khi quyt nh mua nh. Chnh v
vy, khi lng sn phm bt ng sn tiu th ngy cng gim. Cng ty C
phn An Ph, vi hot ng kinh doanh chnh l bt ng sn v xut nhp
khu khng trnh khi nh hng ca tnh hnh ny.
Trong nm qua, hot ng kinh doanh thng mi gip mang li ngun

14

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA HI NG QUN TR

doanh thu ch yu cho Cng ty trong khi doanh thu bt ng sn khng


ng k. Ngoi d n An Ph Plaza ang tip tc c trin khai, Cng ty
ch cn sn phm bit th ti d n Sea Links. Tuy nhin, sc mua i vi
d n ny rt yu. D n An Ph Plaza ch c th hch ton doanh thu v li
nhun khi hon thnh a vo s dng cui nm 2011, u nm 2012. Mt
khc, vi tnh hnh th trng kh khn nh hin nay, lm pht cao, li sut
tng mnh, tn dng cho bt ng sn b sit cht, chi ph u vo cng gia
tng trong khi kh nng tiu th rt yu, Cng ty buc phi gin tin
trin khai nhiu d n nhm trnh nguy c l, bo ton ngun vn v gim
ri ro tn dng. Thc t trn th trng hin nay, rt nhiu Cng ty bt ng
sn ang trong tnh trng tn kho sn phm qu nhiu cng vi n n hn
phi tr cao gy nn p lc phi thanh l sn phm. p lc ny cng gia tng
khi tm l ca khch hng ch i gi bt ng sn s gim su hn. y
cng l kh khn ln nht ca th trng trong thi gian qua.
Do tnh hnh th trng c nhiu din bin phc tp, Cng ty rt thn
trng trong vic nh gi cc c hi kinh doanh, la chn i tc gim
thiu ri ro. Cng ty tin hnh r sot li chi ph v iu chnh li danh
mc u t, quyt nh hon vic trin khai xy dng cc d n ti Ly Bn
Bch (qun Tn Ph) v d n Bnh Thi (qun 11) do chi ph u vo tng
cao trong khi gi bn cn h trn th trng gim v hu nh khng c giao
dch. Nu trin khai d n nh k hoch, trong iu kin th trng hin ti,
Cng ty c th phi chu l v nhng ri ro kh lng trc. Trong bi cnh
, Cng ty khng th hon thnh k hoch kinh doanh nm 2010
c i hi c ng thng qua.
Theo Bo co ti chnh nm 2010, tng ti sn ca Cng ty ti thi im
31/12/2010 t 1.219 t ng, trong ti sn ngn hn 568 t ng, ti sn
di hn 650 t ng, tng ngun vn ch s hu l 868 t ng. V kt qu
hot ng kinh doanh, tng doanh thu t hot ng kinh doanh v cung
cp dch v ca cng ty l 506 t ng, t 84,3% k hoch; li nhun sau
thu 9,1 t ng, t 30,3% k hoch.
Trong nm 2010, Cng ty cng c thay i quan trng trong c cu t
chc nhn s l vic b nhim mi Tng Gim c v Ph Tng Gim c

Bo co thng nin 2010

15

w w w.anphucor p.com.vn

ph trch Cng trnh. Vic phn nh r vai tr ca Ban Kim sot v Hi


ng Qun tr nhm to iu kin p dng c ch qun tr, iu hnh linh
hot v chuyn nghip.
- Mt s s kin ni bt ca An Ph trong nm 2010:
(1) D n An Ph Plaza: cng trnh hon thnh phn th, m bo yu cu v
cht lng. D kin s hon thnh vo thng 2 nm 2012.
(2) D n An Ph 2: t tha thun vi Ngn hng Qun i ti tr vn cho
d n. Hin ti, Cng ty ang hon tt th tc xin giy php xy dng v s
khi cng d n vo thng 8 nm 2011;
(3) D n An Ph Hng: Cng ty t c cc bc tin quan trng trong
vic chuyn i ch u t d n, c bn hon thnh vic k bin ti d
n phc v cho cng tc n b v gii phng mt bng.

2.3 TRIN VNG V K HOCH TRONG NM TI


Th trng bt ng sn nm 2011 c d on s cn tip tc kh khn.
Ngn hng Nh nc t mc tiu tng trng tn dng trong nm ch
20%, i vi ngnh phi sn xut l di 16%. iu ny s tip tc gy ra
nhng kh khn ng k cho hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip
bt ng sn. Mt khc, vo khong gia nm, khi n thi gian o hn n
ca ngn hng, s c nhiu ch u t phi gim gi sn phm thu hi
vn v tr n, c th gy p lc ln ngun cung ca th trng. Trc tnh
hnh ny, Hi ng qun tr Cng ty C phn An Ph t ra mc tiu cho
nm ti chnh 2011 nh sau:
Duy tr hot ng n nh, bo ton ngun vn.
Vi trch nhim mang li li ch ti a cho cc c ng, Hi ng Qun tr v
Ban Gim c Cng ty xc nh mc tiu quan trng l tm kim v tn dng
hiu qu cc c hi u t, p dng c ch qun tr iu hnh hiu qu
nhm to ra ngun li nhun. Trong bi cnh hin ti, khi tnh hnh kinh t
vn cn n cha nhiu kh khn, thiu n nh, cc hot ng kinh doanh
u t ca Cng ty s da trn c s cn trng v linh hot, bo ton ngun
vn nhng cng phi to ra c nhng c s, nhng iu kin thun li
cho s pht trin lu di ca cng ty.

16

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA HI NG QUN TR

Nm 2011, khi cc d n bt ng sn cn ang trong qu trnh trin khai,


c dng tin nhng cha th hch ton doanh thu v li nhun, Cng ty xc
nh s tp trung vo nng cao cht lng qun l cng trnh v cng tc
bn hng. ng thi, Cng ty s tip tc trin khai hot ng kinh doanh
thng mi nhm to ngun doanh thu v thu nhp, ng thi s dng hn
mc tn dng c cp.
Phn u t c nhng bc tin c bn i vi d n Khu th An Ph Hng.
y l mt d n c Hi ng Qun tr xc nh mang tm chin lc
trong qu trnh pht trin ca Cng ty. Nhiu th tc php l phi thc hin,
ng thi quy m ca d n kh ln, v vy Hi ng Qun tr xc nh mc
tiu hon thnh cc th tc php l d n trong nm 2011, hon thnh cng
tc k bin v n gi n b, ng thi hon thnh vic xy dng phng
n trin khai, u t d n. Theo , Cng ty s tm kim i tc ph hp l
cc nh ch ti chnh ngn hng, cc cng ty bt ng sn c nng lc ti
chnh v nng lc kinh nghim cng hp tc u t vo d n.
Xy dng hnh nh v thng hiu.
Vic xy dng v qung b thng hiu
tin trin khai d n v hot ng sn
dn khng nh thng hiu bt ng sn
trng tm l gi vng v nng cao uy tn
tc v c ng.

s c thc hin ph hp vi
xut kinh doanh ca Cng ty
An Ph trn th trng. Mc tiu
cng ty i vi khch hng, i

o to ngun nhn lc.


Ngun nhn lc gi vai tr ht sc quan trng trong s thnh cng ca
Cng ty, v th bn cnh vic tip tc tuyn dng cc nhn vin c nng
lc v trnh chuyn mn, Cng ty cn phi tp trung vo cng tc o
to nng cao nng lc v k nng lm vic ca cc nhn vin trong ton
cng ty. B phn nhn s tng bc hon thin chin lc pht trin ngun
lc, xy dng vn ha doanh nghip a Cng ty thnh mt t chc kinh
doanh vi tc phong chuyn nghip, c vn ha ring v mi trng lm
vic nng ng, sng to.

Bo co thng nin 2010

17

w w w.anphucor p.com.vn

18

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA BAN GIM C

Bo co thng nin 2010

19

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 3: BO CO CA BAN GIM C


3.1 BO CO TNH HNH TI CHNH
Cc ch tiu ti chnh c bn nm 2010:
ng trc nhng kh khn chung ca th trng bt ng sn trong nm
2010 v nhng kh khn xut pht t c th ring ca Cng ty, kt qu
hot ng kinh doanh nm 2010 ca Cng ty cha c kh quan. Mt s
ch tiu ti chnh c bn nm 2010 ca Cng ty nh sau:
N
V
TNH

NM 2010

NM 2009

Ti sn di hn/Tng ti sn

53.40

49.41

Ti sn ngn hn/Tng ti sn

46.60

50.59

N phi tr/Tng ngun vn

28.81

29.27

Vn ch s hu/Tng ngun vn

71.19

70.73

Kh nng thanh ton nhanh

Ln

0.01

0.12

Kh nng thanh ton hin hnh

Ln

1.96

1.80

Li nhun sau thu/Tng ti sn

0.74

1.88

Li nhun sau thu/Doanh thu thun

1.79

4.18

Li nhun sau thu/Vn ch s hu

1.05

2.66

CH TIU
1. C CU TI SN

2. C CU NGUN VN

3. KH NNG THANH TON

4. T SUT LI NHUN

20

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA BAN GIM C

Gi tr s sch ca cng ty thi im 31/12/2010:


- Tng gi tr s sch: 867.499.820.339 ng
( Tng gi tr s sch = Ngun vn ch s hu Qu khen thng, phc li)
- Gi tr s sch tnh trn 1 c phiu: 10.577,32 ng/c phiu
(Gi tr s sch tnh trn 1 c phiu = Tng gi tr s sch/(S c phn
pht hnh C phiu qu)
Tng s c phiu theo tng loi:
- Tng s c phiu ph thng: 82.047.483 c phiu
- Tng s c phiu u i:
0
c phiu

C cu c ng ca cng ty (tnh n ngy 31/12/2010):

STT

C NG

A CH

S CMND/
KKD

SLNG
C PHN

Lm Trc Nh

85 Thch Th Thanh
Phng Tn nh, Qun 1
Thnh ph H Ch Minh

022164468

24.800.000 30.23%

Cng ty C phn
Hip Phc

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002312 16.750.000

20.42%

Cng ty C phn
Tn Hip

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002267 15.410.000

18.78%

Cng ty TNHH
mt thnh vin
An Ph

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002604

C ng khc
Tng cng

T L

9.157.247 11.16%
15.930.236

19.42%

82.047.483

100.00%

Bo co thng nin 2010

21

w w w.anphucor p.com.vn

3.2 BO CO KT QU SN XUT KINH DOANH


Bo co kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty C phn An
Ph nm 2010 c lp v kim ton theo ng chun mc k ton v
cc quy nh hin hnh:
n v tnh: ng
CH TIU
1.Doanh thu bn hng v cung cp dch v

NM 2010

NM 2009

506.101.012.703

558.305.175.507

3.Doanh thu thun v bn hng v cung cp dch


v

506.101.012.703

558.305.175.507

4.Gi vn hng bn

475.515.157.119

524.199.480.912

5.Li nhun gp v bn hng v cung cp dch v

30.585.855.584

34.105.694.595

6.Doanh thu hot ng ti chnh

36.144.231.520

19.750.844.618

7.Chi ph ti chnh

38.825.703.008

15.275.409.800

28.244.425.385

13.884.421.456

3.271.653.814

3.917.902.794

9.Chi ph qun l doanh nghip

12.470.754.158

6.572.791.613

10.Li nhun thun t hot ng kinh doanh

12.161.976.124

28.090.435.006

647.679.169

179.323.196

31.158.970

647.679.169

148.164.226

12.809.655.293

28.238.599.232

3.736.835.901

4.923.232.916

9.072.819.392

23.315.366.316

2.Cc khon gim tr doanh thu

- Trong : Chi ph li vay


8.Chi ph bn hng

11.Thu nhp khc


12.Chi ph khc
13.Li nhun khc
14.Tng li nhun k ton trc thu
15.Chi ph thu TNDN hin hnh
16.Chi ph thu TNDN hon li
Chi ph thu TNDN hon li phi tr
17.Li nhun sau thu TNDN

22

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA BAN GIM C

So snh mt s ch tiu c bn gia nm 2009 v nm 2010


n v tnh: ng
CH TIU

Doanh thu thun


Li nhun gp v bn hng
v cung cp dch v
Li nhun thun t hot
ng kinh doanh
Li nhun trc thu
Li nhun sau thu

NM 2010

NM 2009

TNG/GIM
(%)

506.101.012.703

558.305.175.507

-9.35

30.585.855.584

34.105.694.595

-10.32

12.161.976.124

28.090.435.006

-56.70

12.809.655.293

28.238.599.232

-54.64

9.072.819.392

23.315.366.316

-61.08%

3.3 NHNG TIN B CNG T Y T C:


Ti c cu v kin ton b my nhn s hot ng hiu qu hn:
Trong nm 2010, cng ty tin hnh nhng ci cch quan trng v c
cu t chc, chnh sch v qun l nhm tng cng b my qun l v y
mnh hot ng kinh doanh. C th l, vic b nhim Tng Gim c, Ph
Tng Gim c Cng trnh, Trng phng Ti chnh v u t; Gim c
Kinh doanh Tip th; Gim c Sn giao dch Bt ng sn.
S lng nhn s Cng ty trong nm qua gim t 55 nhn vin xung
cn 39 nhn vin. y l mt bin php tm thi nhm duy tr b my Cng
ty hot ng hiu qu trong thi k kh khn. Vi mc tiu kin ton ngun
nhn lc, Cng ty C phn An Ph ci tin cc quy ch qun l v chnh
sch lng, thng, phc li. Cc ch bo him x hi, bo him y t,
bo him tht nghip c Cng ty thc hin theo ng quy nh. Ban
Gim c cng ch trng n i sng vt cht, tinh thn ca cn b
nhn vin, y mnh cc hot ng tp th nhm to s on kt v khng
nh vn ha doanh nghip. Thng qua t chc Chi b ng v Cng on,
Cng ty to c mi trng giao tip, gn kt, khuyn khch ng vin
cn b nhn vin pht huy nng lc, tng cng sc mnh on kt tp th.
Gim thiu ri ro trong bi cnh kh khn chung ca th trng:
Trong nm ti chnh 2011, mc d kt qu hot ng sn xut kinh doanh
cn khim tn, cha hon thnh k hoch ra nhng Cng ty cng n
lc trnh nhng ri ro t nhng bin ng trn th trng bt ng sn v
th trng ti chnh.
i vi cc d n bt ng sn, trong iu kin th trng m m v tiu
th, cc yu t u vo li tng cao, ban lnh o Cng ty nh gi li
chi tit tng d n cn nhc thi im u t ph hp, trnh nguy c,
sn phm hon thnh nhng khng tiu th c, tn ng vn, chu li
sut ngn hng trong bi cnh li sut tng cao dn n l...
i vi hot ng thng mi, 2 yu t c nh hng ln n hiu qu ca
hot ng ny l t gi v li sut u c nhng bin ng ln trong
nm qua. Trong bi cnh bin ng ny, Cng ty ch trng thc hin hot
Bo co thng nin 2010

23

w w w.anphucor p.com.vn

ng thng mi theo hnh thc mua bn ni a


l ch yu v quay vng vn nhanh, nhp khu ch
chim mt t trng rt nh. V vy, d li nhun
thp nhng an ton vn c m bo, khng b
ri ro v li sut v t gi.
Nhng ci tin trong hot ng kim sot:
thc v cng tc qun tr ri ro v bo v gi tr
ca doanh nghip c tp trung qun trit t
Hi ng Qun tr, Ban Kim sot, Ban Gim c
n tng phng ban nghip v.
nng cao cht lng cng tc kim sot ti
chnh, kim sot cht lng dch v v qun tr
ri ro hot ng, Ban Lnh o Cng ty ch
ng trin khai ng thi vic chun ha cc quy
trnh, quy ch qun tr vi vic tng cng kim
tra, gim st vic thc thi cc quy trnh quy ch
ny trong cc mt hot ng ca Cng ty. Mt khc, b phn Php ch ca
Cng ty c tng cng thm nhn lc, chun ha cc quy trnh hot
ng, tng cng o to nghip v. y l nhng bin php hu hiu em
li kt qu trong vic gim st hot ng ca Cng ty, kp thi pht hin v
khc phc cc im yu, to cho vic pht trin bn vng, m bo cn
i hi ha li ch ca Cng ty, ca c ng v i tc, cng nh quyn li
ca ngi lao ng.
Trong tng hot ng nghip v (k ton, u t d n, qun l nhn s,
gim st ti chnh...), quy trnh lm vic tng bc c hon thin. Vic
phn nh r trch nhim ca tng b phn, c nhn c Cng ty nh gi
l mt trong nhng nhim v quan trng v c trin khai nghim tc.

3.4 MT S MC TIU TRNG TM TRONG NM 2011


V trin khai d n:
Mt im thun li ca Cng ty l c cc sn phm bt ng sn a dng:
cn h trung bnh, cn h cao cp, vn phng, thng mi v bit th ngh
dng. Tuy nhin, vic cn nhc thi im u t trong giai on ny l iu
c bit quan trng nhm trnh ri ro, trnh nguy c l.
Trong nm 2011, Cng ty tip tc trin khai thi cng d n An Ph Plaza,
ch yu l cng tc hon thin, chun b i vo hot ng chnh thc vo
u nm 2012. ng thi cng ty s tip tc y mnh cng tc bn hng
ti d n Bit th Sea Links, phn u bn c 30% sn phm ca d n
ny trong nm 2011.
V k hoch trin khai d n mi, do tnh hnh th trng bt ng sn cn
nhiu kh khn, trong nm 2011, Cng ty s ch trin khai mt d n mi l
d n Khu cn h An Ph giai on 2 (s 961 Hu Giang, qun 6).
i vi D n Khu th An Ph Hng: Cng ty t c bc tin quan
trng trong vic chuyn i ch u t. Mc tiu trng tm i vi d n

24

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA BAN GIM C

ny trong nm 2011 l hon thnh cc th tc php l d n, ng thi


chun b xong phng n u t d n v tm i tc ph hp cng trin
khai u t.
V c cu ngun vn v ti chnh d n:
Ngoi ngun vn ch s hu, Cng ty s phi thu xp ngun vn vay ngn
hng trin khai thc hin cc d n. Phng n vay vn nm 2011 d
kin cho cc d n nh sau:
- D n An Ph 2: vay 200 t ng (gii ngn trong 2 nm, trong nm 2011
s gii ngn 48 t ng).
- Ty thuc vo tin ca d n An Ph Hng, Cng ty s pht hnh c
phiu v tri phiu doanh nghip cng vi cc ngun vn khc phc v
cho cng tc n b v gii phng mt bng vi chi tit nh sau:
o Pht hnh tri phiu doanh nghip: gi tr 500 t ng
o Pht hnh c phiu: gi tr 1.000 t ng.
V kinh doanh:
Kin ton nhn s b phn kinh doanh tip th y mnh cng tc tip
th- bn hng ti d n Sea Links v cc d n ang v sp trin khai ca
Cng ty, bao gm d n An Ph Plaza v d n Khu chung c An Ph giai
on 2. Vi sn giao dch bt ng sn, ch trng ca Cng ty l pht
trin kinh doanh cc dch v bt ng sn ti sn nhm tng doanh thu, li
nhun v gp phn qung b thng hiu An Ph trn th trng.
V hot ng kinh doanh thng mi, mt thun li ca Cng ty l c Ngn
hng Thng mi C phn Ngoi thng Vit nam, chi nhnh Thnh ph H
Ch Minh cp hn mc tn dng hn 500 t ng mi nm. Vi li th ny, Cng
ty ch trng tip tc pht trin cc c hi kinh doanh thng mi trong nm
2011 trn nguyn tc m bo an ton vn. Mc tiu ny hon ton khng tri
vi nh hng tp trung pht trin bt ng sn m cn l mt tr lc tt cho
hot ng u t bt ng sn trong giai on th trng trm lng, gip mang
li ngun thu v gp phn duy tr hot ng ca Cng ty.
Bo co thng nin 2010

25

w w w.anphucor p.com.vn

GII THIU CC D N
AN PH PLAZA
D n An Ph Plaza ta lc ti 117-119 L Chnh Thng,
phng 7, qun 3, trn din tch khu t l 2.031m 2 . D n
c trin khai vi quy m 18 tng gm 11 tng vn phng
v 7 tng cn h (54 cn). D n hin c thi cng xong
phn th v d kin s hon thnh, i vo hot ng t
thng 02/2012. y l d n c trin khai theo hnh thc
hp ng hp tc kinh doanh ng kim sot gia Cng ty
C phn An Ph v Cng ty Trch nhim hu hn Mt thnh
vin An Ph do Ngn hng Thng mi C phn Ngoi
thng Vit Nam, chi nhnh Thnh ph H Ch Minh ( Vietcombank) ti tr vn. Nh thu chnh ca d n l Cng ty
C phn xy dng s 1 (COFICO), phn mng cc c thi
cng bi nh thu Bachy Soletanche Vit Nam. D n c
t vn qun l v gim st cng trnh bi Cng ty TNHH t
vn xy dng Meinhardt Vit Nam. Vic qun l ta nh do
Cng ty TNHH Knight Frank Vit Nam thc hin.

KHU CN H AN PH 2
D n ta lc ti 961 Hu Giang, phng 11, qun 6, Thnh ph
H Ch Minh Sau khi trin khai giai on 1, din tch t cn li
giai on 2 l 4.202 m 2. D n c thc hin vi quy m 25
tng, gm 2 tng thng mi v 23 tng cn h (279 cn).
Hin d n c p cc th v ang hon tt cc th
tc xin giy php xy dng.
Mc d vic cho vay i vi cc doanh nghip bt ng sn
ang b hn ch, Cng ty nhn c s chp thun v
nguyn tc ca Ngn hng Qun i v vic cho vay 200 t
ng thc hin d n. Vic gii ngn c th c tin
hnh ngay khi Cng ty trin khai d n. V vy, Cng ty s
khng gp kh khn v ngun vn i vi d n ny.
Cng ty ch ng gin tin thc hin d n sang qu
3/2011, giai on c nh gi l c s bnh n i vi
cc ch tiu kinh t v m v th trng bt ng sn i
vo giai on hi phc. Mc tiu ca Cng ty l t c
hiu qu kinh doanh cao nht i vi d n.

26

An Phu
Estates
Investment
Cng
ty Real
C phn
An &Ph

BO CO
CA BAN GIM C

REGENCY PARK
D n ta lc ti Lin tnh l 25B phng An Ph, Qun
2, Thnh ph H Ch Minh trn din tch 15.541,3 m 2 . D
n Regency Park c thc hin vi quy m l 4 khi nh
cao 25 tng, vi y tin ch nh: h bi, cu lc b,
sn tennis, phng tp th dc y l d n c u
t theo hnh thc lin doanh gia Cng ty C phn u
t xy dng Ph M An (mt Cng ty lin kt ca Cng
ty C phn An Ph) vi Cng ty Allgreen, Singapore v
c cp giy php u t vo thng 11 nm 2007 vi
tng mc u t l 106 triu USD. D n c thi cng
phn mng v d kin tip tc trin khai vo u qu 3
nm 2011.

KHU CN H TIN PHONG LY BN BCH


D n ta lc ti 64/7 Ly Bn Bch, qun Tn Ph, Thnh
ph H Ch Minh trn din tch 3.209,9 m 2 vi quy m 18
tng. Vi thc t th trng bt ng sn trong giai on
va qua, vic trin khai d n c th mang li nhng ri
ro v ti chnh. V vy, Cng ty quyt nh tm ngng vic
trin khai d n ny cho n mt thi im thun li hn
ca th trng.

Bo co thng nin 2010

27

w w w.anphucor p.com.vn

KHU BIT TH SN GOLF SEA LINKS


Cng ty C phn An Ph mua li 25 cn bit th ti khu
vc sn golf Sea Links ca ch u t l Cng ty C phn
Rng ng. D n ta lc ti Mi N, Thnh ph Phan
Thit, tnh Bnh Thun. Hin nay, Cng ty ang tp trung
cho cng tc tip th v bn hng i vi d n ny, phn
u bn c 30% sn phm trong nm 2011.

KHU CN H CAO CP BNH THI


D n ta lc ti 220 Bnh Thi, qun 11, Thnh ph H
Ch Minh trn din tch 8.930 m 2 . Cng ty C phn An Ph
d kin u t xy dng mt khu cn h cao cp 26 tng.
Quyn s dng t d n thuc Cng ty C phn bt ng
sn Ph Vinh, mt cng ty con ca Cng ty C phn An Ph.
D n ny d kin trin khai trong nm 2010. Tuy nhin,
Hi ng qun tr Cng ty ch ng tm dng do vic
u t xy dng d n ny i hi ngun vn ln. Trong
iu kin th trng ti chnh v th trng bt ng sn
khng thun li nh giai on va qua, vic thu xp ti
chnh cho d n l rt kh khn. Bn cnh , phn khc
cn h cao cp ang trong tnh trng cung vt qu cu.
Do , vic trin khai d n c th mang li ri ro.
Trong thi gian ti, ty thuc vo tnh hnh th trng,
Cng ty s c phng n thch hp trin khai hoc
chuyn nhng d n.

28

Cng ty C phn An Ph

BO CO
CA BAN GIM C

KHU TH AN PH HNG
Ta lc ti cc x Tn Hip v Tn Thi Nh, huyn Hc
Mn (cch trung tm Thnh ph H Ch Minh 20 km) vi
din tch 664,5950 ha. D n c u t vi quy m chc
nng l Khu th dch v v cm cng nghip sch.
Tng chi ph u t d kin : 8.496.466.243.000 VND
o Chi ph n b gii ta

: 4.407.374.712.000 VND

o Chi ph xy dng h tng : 4.089.091.531.000 VND


Phng thc u t: Trin khai n b gii ta i cng
vi cng tc u t xy dng h tng. Phi hp vi cc
nh u t c nng lc cng trin khai d n.
Cc hng mc cng vic thc hin:
o Cng ty k tho thun s b vi Cng ty chng khon
Thng Long v phng n pht hnh tri phiu doanh
nghip vi gi tr 500 t ng chun b cho cng tc
n b gii to cng vi vn vay t Ngn hng Thng
mi C phn Ngoi thng Vit Nam.
o Cng ty p ng c yu cu v vn ch s hu
thc hin d n (ti thiu phi l 20% tng chi ph u t,
khong 820 t ng).
o Quy hoch 1/2000 ca d n c S Quy hoch
Kin trc thng qua, trnh y ban nhn dn Thnh ph
ph duyt.
o Tp on quy hoch HOK gi xut chi tit cho
phn vic trin khai quy hoch chi tit 1/500 cho d n.
o c y ban nhn dn Thnh ph chp thun v
nguyn tc vic chuyn i ch u t ca d n sang
Cng ty C phn An Ph.
o hon thnh c bn cng tc k bin t, nh ca v
ti sn thuc din n b ti d n.

Bo co thng nin 2010

29

w w w.anphucor p.com.vn

30

Cng ty C phn An Ph

BO CO TI CHNH
KIM TON

Bo co thng nin 2010

31

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 4: BO CO TI CHNH
BNG CN I K TON
Ti ngy 31 thng 12 nm 2010
n v tnh: VND
CH TIU

M
S

THUYT
MINH

31/12/2010

01/01/2010

TI SN

32

A . TI SN NGN HN (100 = 110 +


120 + 130 + 140 + 150)

100

567.854.213.775

626.874.860.247

I. Tin v cc khon tng ng tin

110

1.005.661.105

2.391.331.082

1. Tin

111

1.005.661.105

2.391.331.082

2. Cc khon tng ng tin

112

II. Cc khon u t ti chnh ngn hn

120

1. u t ngn hn

121

2. D phng gim gi u t ngn hn (*)

129

(1.893.443.194)

(1.632.344.050)

III. Cc khon phi thu

130

254.218.781.178

407.288.800.805

1. Phi thu ca khch hng

131

231.296.012.107

303.961.848.933

2. Tr trc cho ngi bn

132

1.858.276.152

349.536.240

3. Phi thu ni b ngn hn

133

4. Phi thu theo tin k hoch


hp ng xy dng

134

5. Cc khon phi thu khc

138

6. D phng cc khon phi thu


ngn hn kh i (*)

139

IV. Hng tn kho

140

300.766.882.843

177.067.707.099

1. Hng tn kho

141

300.766.882.843

177.067.707.099

2. D phng gim gi hng tn kho (*)

149

V. Ti sn ngn hn khc

150

9.926.033.249

2.089.458.561

03

04

05

06

1.936.855.400

38.037.562.700

3.830.298.594

39.669.906.750

21.064.492.919

102.977.415.632

1. Chi ph tr trc ngn hn

151

431.039.438

109.558.015

2. Thu GTGT c khu tr

152

7.282.387.476

18.870.458

3. Thu v cc khon khc phi thu


Nh nc

154

32.266.000

4. Ti sn ngn hn khc

158

2.212.606.335

1.928.764.088

Cng ty C phn An Ph

07

BO CO TI CHNH
KIM TON

n v tnh: VND
CH TIU

M THUYT
S
MINH

31/12/2010

01/01/2010

B. TI SN DI HN (200 = 210
+ 220 +240 +250 +260)

200

650.648.374.953

612.254.726.863

I. Cc khon phi thu di hn

210

39.210.000.000

1. Phi thu di hn ca khch


hng

211

2. Vn kinh doanh cc n v
212
trc thuc

3. Phi thu di hn ni b

213

4. Phi thu di hn khc

218

39.210.000.000

5.D phng phi thu di hn


kh i (*)

219

II. Ti sn c nh

220

887.050.813

830.661.429

1. Ti sn c nh hu hnh

221

511.818.522

830.661.429

08

09

- Nguyn gi

222

2.095.914.320

2.095.914.320

- Gi tr hao mn lu k (*)

223

(1.584.095.798)

(1.265.252.891)

2. Ti sn c nh thu ti chnh 224

- Nguyn gi

225

- Gi tr hao mn lu k (*)

226

3. Ti sn c nh v hnh

227

10

375.232.291

- Nguyn gi

228

578.605.160

29.052.360

- Gi tr hao mn lu k (*)

229

(203.372.869)

(29.052.360)

4. Chi ph xy dng c bn d dang

230

III. Bt ng sn u t

240

- Nguyn gi

241

- Gi tr hao mn lu k (*)

242

IV. Cc khon u t ti chnh


di hn

250

610.551.324.140

610.551.324.140

1. u t vo cng ty con

251

300.051.324.140

300.051.324.140

2. u t vo cng ty lin kt,


lin doanh

252

310.500.000.000

310.500.000.000

3. u t di hn khc

258

4. D phng gim gi u t
di hn (*)

259

V. Ti sn di hn khc

260

872.741.294

1. Chi ph tr trc di hn

261

872.741.294

2. Ti sn thu thu nhp hon li

262

3. Ti sn di hn khc

268

TNG CNG TI SN
(270 = 100 + 200)

270

11

1.218.502.588.728 1.239.129.587.110

Bo co thng nin 2010

33

w w w.anphucor p.com.vn

n v tnh: VND
CH TIU

M
S

THUYT
MINH

31/12/2010

01/01/2010

NGUN VN

34

A . N PHI TR
(300 = 310 + 320)

300

351.002.768.389

362.677.949.569

I. N ngn hn

310

289.535.995.601

348.324.599.249

1. Vay v n ngn hn

311

214.842.670.980

291.409.741.912

2. Phi tr cho ngi bn

312

3. Ngi mua tr tin trc

313

4.042.803.790

4. Thu v cc khon phi


np Nh nc

314

3.566.221.605

4.444.535.852

5. Phi tr ngi lao ng

315

467.902.000

6. Chi ph phi tr

316

12

13

7. Phi tr ni b

317

8. Phi tr theo tin k


hoch hp ng xy dng

318

9. Cc khon phi tr, phi


np khc ngn hn

319

10. D phng phi tr ngn hn

320

14

70.584.829.837

48.278.316.356

11. Qu khen thng v phc li

323

74.371.179

149.201.339

II. N di hn

330

61.466.772.788

14.353.350.320

1. Phi tr di hn ngi bn

331

2. Phi tr di hn ni b

332

3. Phi tr di hn khc

333

4. Vay v n di hn

334

5. Thu thu nhp hon li


phi tr

61.466.772.788

14.353.350.320

335

6. D phng tr cp mt vic lm

336

7. D phng phi tr di hn

337

8. Doanh thu cha thc hin

338

9. Qu pht trin khoa hc v


cng ngh

339

Cng ty C phn An Ph

15

BO CO TI CHNH
KIM TON

n v tnh: VND
CH TIU

M
S

THUYT
MINH

31/12/2010

01/01/2010

867.499.820.339

876.451.637.541

867.499.820.339

876.451.637.541

B . VN CH S HU
(400 = 410 +430)

400

I. Vn ch s hu

410

1. Vn u t ca ch s hu

411

820.474.830.000

820.474.830.000

2. Thng d vn c phn

412

27.625.000.000

27.625.000.000

3. Vn khc ca ch s hu

413

4. C phiu qu

414

5. Chnh lch nh gi li ti
sn

415

16

6. Chnh lch t gi hi oi

416

(688.415)

(791.051.821)

7. Qu u t pht trin

417

3.987.910.082

3.987.910.082

8. Qu d phng ti chnh

418

6.339.582.964

3.795.029.830

9. Qu khc thuc vn ch
s hu

419

10. Li nhun cha phn phi

420

9.073.185.708

11. Ngun vn u t xy
dng c bn

421

II. Ngun kinh ph, qu khc

430

1. Ngun kinh ph

432

2. Ngun kinh ph hnh


thnh TSC

433

TNG CNG NGUN VN


(440 = 300 + 400)

440

1.218.502.588.728

1.239.129.587.110

21.359.919.450

Bo co thng nin 2010

35

w w w.anphucor p.com.vn

CC CH TIU NGOI BNG CN I K TON


n v tnh: VND
CH TIU

THUYT
MINH

31/12/2010

01/01/2010

1. Ti sn thu ngoi

2. Vt t, hng ha nhn gi h,
nhn gia cng

3. Hng ha nhn bn h, nhn


k gi

4. N kh i x l

5. Ngoi t cc loi
USD

1.217.09

EUR
JPY
6. D ton chi hot ng

36

Cng ty C phn An Ph

BO CO TI CHNH
KIM TON

BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH NM 2010


n v tnh: VND
M
S

THUYT
MINH

1. Doanh thu bn hng v


cung cp dch v

01

16

2. Cc khon gim tr doanh thu

03

17

3. Doanh thu thun v bn hng


v cung cp dch v (10 = 01 - 02)

10

18

506.101.012.703 558.305.175.507

4. Gi vn hng bn

11

19

475.515.157.119 524.199.480.912

5. Li nhun gp v bn hng v
cung cp dch v (20 =10 - 11)

20

CH TIU

31/12/2010

01/01/2010

506.101.012.703 558.305.175.507
-

30.585.855.584

34.105.694.595

6. Doanh thu hot ng ti chnh

21

20

36.144.231.520

19.750.844.618

7. Chi ph ti chnh

22

21

38.825.703.008

15.275.409.800

Trong : Chi ph li vay

23

28.244.425.385

13.884.421.456

8. Chi ph bn hng

24

3.271.653.814

3.917.902.794

9. Chi ph qun l doanh nghip

25

12.470.754.158

6.572.791.613

10. Li nhun thun t hot


ng kinh doanh {30 = 20 +
(21 - 22) - (24 +25)}

30

12.161.976.124

28.090.435.006

11. Thu nhp khc

31

647.679.169

179.323.196

12. Chi ph khc

32

31,158,970

13. Li nhun khc (40 = 31 - 32)

40

647.679.169

148.164.226

14. Tng li nhun k ton


trc thu (50 = 30 + 40)

50

12.809.655.293

28.238.599.232

15. Chi ph thu thu nhp


doanh nghip hin hnh

51

3.736.835.901

4.923.232.916

16. Chi ph thu thu nhp


hon li

52

17. Li nhun sau thu thu


nhp doanh nghip (60 = 50
- 51 -52)

60

9.072.819.392

23.315.366.316

18. Li c bn trn c phiu (*)

70

111

284

22

Bo co thng nin 2010

37

w w w.anphucor p.com.vn

BO CO LU CHUYN TIN T
( Theo phng php trc tip)
Nm 2010
n v tnh: VND
Ch tiu

M
s

Nm 2010

Nm 2009

I. Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh


1. Tin thu t bn hng, cung cp
dch v v doanh thu khc

01

670.044.973.964

410.789.122.508

2. Tin chi tr cho ngi cung cp


hng ha v dch v

02

(65.841.006.698)

(23.224.976.031)

3. Tin chi tr cho ngi lao ng

03

(1.778.629.450)

(4.155.562.458)

4. Tin chi tr li vay

04

(27.805.660.336)

(12.688.866.713)

5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip 05

(5.699.828.338)

(4.275.794.780)

06

16.342.378473

15.998.097.485

7.Tin chi khc cho hot ng kinh doanh 07

(102.844.567.106)

(157.746.597.234)

482.417.660.509

224.695.422.777

6. Tin thu khc t hot ng kinh doanh

Lu chuyn tin thun t hot ng


kinh doanh

20

II. Lu chuyn tin t hot ng u t

38

1. Tin chi mua sm, xy dng


TSC v cc TS di hn khc

21

2. Tin thu t thanh l nhng bn


TSC v cc TS di hn khc

22

6.950.000

61.000.000

3. Tin chi cho vay, mua cc cng n


ca n v khc

23

(7.770.000.000)

(11.500.000.000)

4. Tin thu hi cho vay, bn li cc


cng c n ca n v khc

24

2.938.136.630

21.177.862.000

5. Tin chi u t gp vn vo n
v khc.

25

6. Tin thu hi u t u t gp
vn vo n v khc.

26

7. Tin thu li cho vay, c tc v li


nhun c chia

27

146.759.304

236.443.969

Lu chuyn tin thun t hot ng


u t

30

(4.678.154.066)

9.868.530.486

Cng ty C phn An Ph

(56.775.483)

(50.000.000)

BO CO TI CHNH
KIM TON

BO CO LU CHUYN TIN T
( Theo phng php trc tip)
Nm 2010
n v tnh: VND
Ch tiu

M
s

Nm 2010

Nm 2009

III. Lu chuyn tin t hot ng ti chnh


1. Tin thu t pht hnh c phiu,
nhn vn gp ca ch s hu

31

2. Tin chi tr vn gp cho cc ch


s hu, mua li c phiu ca doanh
nghip pht hnh

32

3. Tin vay ngn hn, di hn nhn c 33

59.049.830.000

66.626.342.220

24.410.778.078

(527.608.419.720)

(316.738.049.540)

4. Tin chi tr n gc vay

34

5. Tin chi tr n thu ti chnh

35

6. C tc, li nhun tr cho ch


s hu

36

Lu chuyn tin thun t hot ng


ti chnh

40

Lu chuyn tin thun trong k

50

(1.385.632.617)

1.286.511.801

Tin v tng ng tin u k

60

2.391.331.082

1.104.819.281

nh hng ca thay i t gi hi
oi quy i ngoi t

61

(37.360)

Tin v tng ng tin cui k

70

1.005.661.105

2.391.331.082

(18.143.061.560)
(479.125.139.060) (233.277.441.462)

Bo co thng nin 2010

39

w w w.anphucor p.com.vn

40

Cng ty C phn An Ph

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

Bo co thng nin 2010

41

w w w.anphucor p.com.vn

BN THUYT MINH BO CO TI CHNH


NM 2010
1. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP
Hnh thc s hu vn
Cng ty C phn An Ph c thnh lp theo Giy chng nhn ng k kinh
doanh Cng ty C phn s 4103002604, ng k kinh doanh ln u ngy 20
thng 08 nm 2004 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch Minh cp
vi tn gi ban u l Cng ty C phn Dch v Sn xut An Ph. Theo Giy
chng nhn ng k kinh doanh ng k thay i ln th 3 ngy 19 thng
01 nm 2006, Cng ty i tn thnh Cng ty C phn An Ph (vit tt l An
Phu Corp.). Theo Giy chng nhn ng k kinh doanh v ng k thu s
0303481045 thay i ln th 7 ngy 07 thng 12 nm 2009, Cng ty c vn
iu l l 1.000.000.000.000 (Mt nghn t ng).
Tr s chnh:
Phng 1403 Lu 14 Ta nh Centec , 72-74 Nguyn Th Minh Khai - Phng 6 Qun 3 - Thnh ph H Ch Minh
Lnh vc kinh doanh:
Lnh vc kinh doanh ca Cng ty l kinh doanh thng mi, dch v.
Ngnh ngh kinh doanh ca Cng Ty gm:
- Xy dng c s h tng, cng tr nh dn dng, giao thng, cp thot
nc, cng trnh in (sau in k), khu cng nghip, khu ch xut, khu
cng ngh cao, khu dn c, khu du lch;
- San lp mt bng, khai thc ;
- Mua bn nng hi sn, dng c nhn v gia nh(tr sng n th thao),
nguyn vt liu phc v sn xut, ha cht (tr ha cht c tnh c hi mnh),
vt t, trang thit b y t, dng c y t, my mc thit b v ph tng ngnh
cng nng nghip - xy dng, xe t, xe gn my, ph tng xe, vt liu xy
dng, hng trang tr ni tht, my mc thit b vn phng (khng hot ng
xut nhp khu thit b ngnh in), vn phng phm;
- Kinh doanh nh, cho thu kho.
- Kinh doanh khu du lch sinh thi (khng hot ng ti tr s).
- Sn giao dch bt ng sn

2. CH V CHNH SCH K TON P DNG TI CNG T Y


K k ton, n v tin t s dng trong k ton
K k ton nm ca Cng ty bt u t ngy 01 thng 01 v kt thc vo
ngy 31 thng 12 hng nm. n v tin t s dng trong ghi chp k ton
l ng Vit Nam ( VND).

42

Cng ty C phn An Ph

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

Chun mc v Ch k ton p dng


Ch k ton p dng:
Cng ty p dng ch k ton Vit Nam ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/
Q-BTC ngy 20 thng 03 nm 2006, v Thng t s 244/2009/TT-BTC ngy 31
thng 12 nm 2009 hng dn sa i, b sung ch k ton doanh nghip.
Tuyn b v vic tun th Chun mc k ton v Ch k ton
Cng ty p dng cc Chun mc k ton Vit Nam v cc vn bn hng
dn Chun mc do Nh nc ban hnh. Cc bo co ti chnh c lp
v trnh by theo ng mi quy nh ca tng chun mc, thng t hng
dn thc hin chun mc v Ch k ton hin hnh ang p dng.
Hnh thc k ton p dng
Cng ty p dng hnh thc k ton trn my vi tnh
Nguyn tc ghi nhn cc khon tin v cc khon tng ng tin
Cc nghip v kinh t pht sinh bng ngoi t c quy i ra ng Vit
Nam theo t gi giao dch thc t ti thi im pht sinh nghip v. Ti thi
im cui nm cc khon mc tin t c gc ngoi t c quy i theo t
gi bnh qun lin ngn hng do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b vo
ngy kt thc nin k ton l 18.932 VND/USD.
Theo thng t 201/2009/T T-BTC ngy 15/10/2009, chnh lch t gi thc t
pht sinh trong k c kt chuyn vo doanh thu hoc chi ph ti chnh
trong nm ti chnh. Chnh lch t gi do nh gi li s d cc khon mc
tin t, cc khon n ngn hn (1 nm tr xung) c gc ngoi t ti thi
im cui nm th khng hch ton vo chi ph hoc thu nhp m s d
trn bo co ti chnh, u nm sau ghi bt ton ngc li xo s d.
Cc khon u t ngn hn khng qu 3 thng c kh nng chuyn i d
dng thnh tin v khng c nhiu ri ro trong chuyn i thnh tin k t
ngy mua khon u t ti thi im bo co.
Nguyn tc ghi nhn hng tn kho
Hng tn kho c tnh theo gi gc. Trng hp gi tr thun c th thc
hin c thp hn gi gc th phi tnh theo gi tr thun c th thc hin
c. Gi gc hng tn kho bao gm chi ph mua, chi ph ch bin v cc
chi ph lin quan trc tip khc pht sinh c c hng tn kho a
im v trng thi hin ti.
Gi tr hng tn kho c xc nh theo phng php thc t ch danh.
Hng tn kho c hch ton theo phng php k khai thng xuyn.
D phng gim gi hng tn kho c lp vo thi im cui nm l s chnh lch
gia gi gc ca hng tn kho ln hn gi tr thun c th thc hin c ca chng.
Nguyn tc ghi nhn v khu hao ti sn c nh (TSC):
Ti sn c nh hu hnh, ti sn c nh v hnh c ghi nhn theo gi
gc. Trong qu trnh s dng, ti sn c nh hu hnh, ti sn c nh v
hnh c ghi nhn theo nguyn gi, hao mn lu k v gi tr cn li.
Bo co thng nin 2010

43

w w w.anphucor p.com.vn

Khu hao c trch theo phng php ng thng. Thi gian khu hao
c c tnh nh sau:
-

Nh ca, vt kin trc


My mc, thit b
Phng tin vn ti
Thit b, dng c qun l
Phn mm qun l
Quyn s dng t v thi hn

06 - 13 nm
06 nm
06 nm
05 nm
05 nm
Khng tnh khu hao

Nguyn tc ghi nhn cc khon u t ti chnh


Khon u t vo Cng ty lin kt c k ton theo phng php gi gc.
Li nhun thun c chia t cng ty lin kt pht sinh sau ngy u t
c ghi nhn vo Bo co Kt qu hot ng kinh doanh. Cc khon c
chia khc (ngoi li nhun thun) c coi l phn thu hi cc khon u t
v c ghi nhn l khon gim tr gi gc u t.
Cc khon u t chng khon ti thi im bo co, nu:
- C thi hn thu hi hoc o hn khng qu 3 thng k t ngy mua khon
u t c coi l tng ng tin;
- C thi hn thu hi vn di 1 nm hoc trong 1 chu k kinh doanh c
phn loi l ti sn ngn hn;
- C thi hn thu hi vn trn 1 nm hoc hn 1 chu k kinh doanh c
phn loi l ti sn di hn.
D phng gim gi u t c lp vo thi im cui nm l s chnh lch gia
gi gc ca cc khon u t c hch ton trn s k ton ln hn gi tr th
trng ca chng ti thi im lp d phng.
Nguyn tc ghi nhn v vn ha cc khon chi ph i vay
Chi ph i vay c ghi nhn vo chi ph sn xut, kinh doanh trong k khi pht
sinh, tr chi ph i vay lin quan trc tip n vic u t xy dng hoc sn
xut ti sn d dang c tnh vo gi tr ca ti sn (c vn ha) khi c
cc iu kin quy nh trong Chun mc K ton Vit Nam s 16 Chi ph i vay.
Chi ph i vay lin quan trc tip n vic u t xy dng hoc sn xut ti sn
d dang c tnh vo gi tr ca ti sn (c vn ha), bao gm cc khon
li tin vay, phn b cc khon chit khu hoc ph tri khi pht hnh tri
phiu, cc khon chi ph ph pht sinh lin quan ti qu trnh lm th tc vay.
Nguyn tc ghi nhn v phn b chi ph tr trc
Cc chi ph tr trc chi lin quan n chi ph sn xut kinh doanh nm ti
chnh hin ti c ghi nhn l chi ph tr trc ngn hn v c tnh vo
chi ph sn xut kinh doanh trong nm ti chnh.
Vic tnh v phn b chi ph tr trc di hn vo chi ph sn xut kinh
doanh tng k hch ton c cn c vo tnh cht, mc tng loi chi ph

44

Cng ty C phn An Ph

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

chn phng php v tiu thc phn


b hp l. Chi ph tr trc c phn
b dn vo chi ph sn xut kinh doanh
theo phng php ng thng.
Nguyn tc ghi nhn vn ch s hu
Vn u t ca ch s hu c ghi nhn
theo s vn thc gp ca ch s hu.
Thng d vn c phn c ghi nhn
theo s chnh lch ln hn/ hoc nh
hn gia gi thc t pht hnh v mnh
gi c phiu khi pht hnh c phiu ln
u, pht hnh b sung hoc ti pht
hnh c phiu qu.
Li nhun sau thu thu nhp doanh
nghip sau khi c Hi ng qun tr
ph duyt c trch lp cc qu theo
iu l Cng ty v cc quy nh php l
hin hnh, s phn chia cho cc bn da trn t l vn gp.
Nguyn tc v phng php ghi nhn doanh thu
+ Doanh thu bn hng
Doanh thu bn hng c ghi nhn khi ng thi tha mn cc iu kin sau:
-Phn ln ri ro v li ch gn lin vi quyn s hu sn phm hoc hng
ha c chuyn giao cho ngi mua;
-Cng ty khng cn nm gi quyn qun l hng ha nh ngi s hu
hng ha hoc quyn kim sot hng ha;
- Doanh thu c xc nh tng i chc chn;
- Cng ty thu c hoc s thu c li ch kinh t t giao dch bn hng;
- Xc nh c chi ph lin quan n giao dch bn hng.
+ Doanh thu cung cp dch v
Doanh thu cung cp dch v c ghi nhn khi kt qu ca giao dch c
xc nh mt cch ng tin cy. Trng hp vic cung cp dch v lin quan
n nhiu k th doanh thu c ghi nhn trong k theo kt qu phn cng
vic hon thnh vo ngy lp Bng Cn i k ton ca k . Kt qu ca
giao dch cung cp dch v c xc nh khi tha mn cc iu kin sau:
- Doanh thu c xc nh tng i chc chn;
- C kh nng thu c li ch kinh t t giao dch cung cp dch v ;
- Xc nh c phn cng vic hon thnh vo ngy lp Bng cn i k ton;
- Xc nh c chi ph pht sinh cho giao dch v chi ph hon thnh
giao dch cung cp dch v .
Phn cng vic cung cp dch v hon thnh c xc nh theo phng
php nh gi cng vic hon thnh.
Bo co thng nin 2010

45

w w w.anphucor p.com.vn

+ Doanh thu hot ng ti chnh


Doanh thu pht sinh t tin li, tin bn
quyn, c tc, li nhun c chia v cc
khon doanh thu hot ng ti chnh khc
c ghi nhn khi tha mn ng thi hai (2)
iu kin sau:
- C kh nng thu c li ch kinh t t giao
dch ;
- Doanh thu c xc nh tng i chc chn.
Nguyn tc v phng php ghi nhn chi
ph ti chnh
Cc khon chi ph c ghi nhn vo chi ph
ti chnh gm: chi ph ti chnh, chi ph chnh
lch l t gi hi oi c ghi nhn khi thc
t c pht sinh v c hch ton vo chi ph
ti chnh trong k.
Nguyn tc v phng php ghi nhn chi ph thu thu nhp doanh
nghip hin hnh
Chi ph thu thu nhp doanh nghip hin hnh c xc nh trn c s thu
nhp chu thu v thu sut thu TNDN trong nm hin hnh 25%.

3. TIN
n v tnh: VND
31/12/2010

01/01/2010

Tin mt

97.351.342

35.685.000

Tin mt VND

97.351.342

35.685.000

Tin gi ngn hng

908.309.763

2.355.646.082

Tin gi VND

885.267.815

2.355.646.082

420.682

3.147.469

Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam Chi nhnh Thnh ph H Ch Minh

651.339.481

1.191.238.836

Ngn hng Si Gn Thng Tn

210.895.964

323.327.730

22.611.688

837.932.047

23.041.948

Tin mt ngoi t -USD

Ngn hng Thng mi C Phn Xut


Nhp khu Thnh ph H Ch Minh

Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam Chi nhnh Bnh Ty


Tin gi ngoi t
Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam Chi nhnh Thnh ph H Ch Minh
Tin ang chuyn
Cng

46

Cng ty C phn An Ph

23.041.948
-

1.005.661.105

2.391.331.082

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

4. CC KHON U T TI CHNH NGN HN


n v tnh: VND
31/12/2010
Chng khon u t ngn hn

01/01/2010

3.830.298.594

u t ngn hn khc
D phng gim gi u t ngn hn (*)
Cng

4.729.906.750

34.940.000.000

(1.893.443.194)

(1.632.344.050)

1.936.855.400

38.037.562.700

5. CC KHON PHI THU NGN HN KHC


n v tnh: VND
31/12/2010

01/01/2010

Phi thu v c phn ho


Phi thu v c tc v li nhun c chia

Phi thu ngi lao ng

21.064.492.919

102.977.415.632

21.064.492.919

102.977.415.632

Phi thu khc


Cng

6. HNG TN KHO

n v tnh: VND
31/12/2010

01/01/2010

Hng mua ang i ng

Nguyn liu, vt liu

Cng c, dng c

300.291.700.297

176.592.524.553

475.182.546

475.182.546

Hng gi i bn

Hng ha kho bo thu

Chi ph sn xut, kinh doanh d dang


Thnh phm
Hng ha

Hng ha bt ng sn
Cng gi gc hng tn kho

300.766.882.843

177.067.707.099

7. THU V CC KHON PHI THU NH NC

n v tnh: VND

31/12/2010

01/01/2010

Thu thu GTGT hng nhp khu

Thu xut nhp khu np tha

Cc khon khc phi thu Nh nc

32.266.000

Cng

32.266.000

8. PHI THU DI HN KHC

n v tnh: VND
31/12/2010

Cng ty CP T XD Ph M An

39.210.000.000

Cng

39.210.000.000

01/01/2010

Bo co thng nin 2010

47

48

Cng ty C phn An Ph
-

S tng trong nm

- Mua trong nm

- Tng khc

S gim trong nm

- Thanh l, nhng bn

- Gim khc

S d cui nm

S tng trong nm

S gim trong nm

- Thanh l, nhng bn

- Gim khc

S d cui nm
-

1. Ti ngy u nm

2. Ti ngy cui nm

Gi tr cn li ca TSC hu hnh

- Tng khc

- Khu hao trong nm

S d u nm

Gi tr hao mn lu k

NH CA
VT KIN
TRC

S d u nm

Nguyn gi TSC hu hnh

CH TIU

MY MC
THIT B

311.035.830

493.773.189

941.462.624

182.737.359

182.737.359

758.725.265

1.252.498.454

1.252.498.454

PHNG TIN
VN TI

200.782.692

336.888.240

642.633.174

136.105.548

136.105.548

506.527.626

843.415.866

843.415.866

THIT B
QUN L

TI SN
C NH
KHC

511.818.522

830.661.429

1.584.095.798

318.842.907

318.842.907

1.265.252.891

2.095.914.320

2.095.914.320

TNG CNG

n v tnh: VND

w w w.anphucor p.com.vn

9. TNG, GIM TI SN C NH HU HNH

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

10. TNG, GIM TI SN C NH V HNH


n v tnh: VND
CH TIU

QUYN S
DNG T

PHN MM
QUN L

TNG CNG

I. Nguyn gi ti sn c nh v
hnh
S d u nm

29.052.360

29.052.360

S tng trong nm

549.552.800

549.552.800

Mua trong nm

549.552.800

549.552.800

578.605.160

578.605.160

29.052.360

29.052.360

174.320.509

174.320.509

S gim trong nm
Thanh l, nhng bn
S d cui nm
II. Gi tr hao mn lu k
S d u nm
Khu hao trong nm
Gim trong k

S d cui nm

203.372.869

203.372.869

Ti ngy u nm

Ti ngy cui nm

375.232.291

375.232.291

III. Gi tr cn li ca ti sn c
nh v hnh

11. CC KHON U T TI CHNH DI HN


n v tnh: VND
31/12/2010

01/01/2010

u t vo cng ty con (Cng ty C


phn Bt ng sn Ph Vinh) (*)

300.051.324.140

300.051.324.140

u t vo cng ty lin kt

310.500.000.000

310.500.000.000

62.500.000.000

62.500.000.000

Cng ty C phn Ph An Thnh (**)

149.000.000.000

149.000.000.000

Cng ty C phn ng Phng Hng (***)

99.000.000.000

99.000.000.000

610.551.324.140

610.551.324.140

Cng ty C phn u t xy dng


Ph M An

D phng gim gi u t di hn
Cng

(*): Theo hp ng chuyn nhng s 224/08 ngy 21 thng 11 nm 2008


gia Cng ty C phn An Ph v ng V Hong Cng, Cng ty mua li
11.512.830 c phn ca ng V Hong Cng ti Cng ty C phn Bt ng
sn Ph Vinh vi gi l 300.001.324.140 ng. Trong nm 2009, n v b
sung vn gp vi s tin l 50.000.000 .

Bo co thng nin 2010

49

w w w.anphucor p.com.vn


(**): Theo Bin bn hp Hi ng qun tr s 36/09/HQT/BB ngy 22
thng 09 nm 2009 chp thun cho Cng ty C phn Hip Phc gp
vn thm vo Cng ty C phn An Ph vi gi tr vn gp tng thm l
149.000.000.000 ng vi hnh thc gp bng 149.000 c phiu ca Cng ty
C phn Ph An Thnh vi mnh gi l 1.000.000 /c phiu.

(***): Theo Bin bn hp Hi ng qun tr s 34/09/HQT/BB ngy 21 thng
09 nm 2009 chp thun cho Cng ty C phn Tn Hip gp vn thm
vo Cng ty C phn An Ph vi gi tr vn gp tng thm l 99.000.000.000
ng vi hnh thc gp bng 99.000 c phiu ca Cng ty C phn ng
Phng Hng vi mnh gi l 1.000.000 /c phiu.

12. VAY V N NGN HN


n v tnh: VND
31/12/2010
Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam - Chi
nhnh Thnh Ph H Ch Minh

01/01/2010

188.937.692.980

244.766.490.845

VND

188.937.692.980

101.105.017.878

USD

143.661.472.967

23.804.978.000

46.643.251.067

VND

23.804.978.000

45.212.901.613

USD

1.430.349.454

Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam - Chi


nhnh Bnh Ty

Cng ty trch nhim hu hn thng


mi v dch v i Minh
Cng

2.100.000.000
214.842.670.980

291.409.741.912

13. THU V CC KHON PHI NP NH NC


n v tnh: VND
31/12/2010

Thu gi tr gia tng


Thu tiu th c bit
Thu xut, nhp khu
Thu thu nhp doanh nghip
Thu thu nhp c nhn
Cng

01/01/2010

106.766.182
1.073.502.943
2.261.489.750
124.462.730
3.566.221.605

4.413.563.852
30.972.000
4.444.535.852

Quyt ton thu ca Cng ty s chu s kim tra ca c quan thu. Do vic p
dng lut v cc quy nh v thu i vi nhiu loi giao dch khc nhau c th
c gii thch theo nhiu cch khc nhau, s thu c trnh by trn Bo co
ti chnh c th b thay i theo quyt nh ca c quan thu.

50

Cng ty C phn An Ph

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

14. CC KHON PHI TR, PHI NP NGN HN KHC


n v tnh: VND
31/12/2010

01/01/2010

Ti sn tha ch x l
Kinh ph cng on
Bo him x hi

63.763.010

56.231.938

7.040.071

5.693.749

500.328

70.514.026.756

48.215.890.341

70.584.829.837

48.278.316.356

Bo him y t
Bo him tht nghip
Phi tr v c phn ha
Nhn k qu, k cc ngn hn
Cc khon phi tr, phi np khc
Cng

15. VAY V N DI HN
n v tnh: VND
Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam Chi nhnh Thnh ph H Ch M inh
Cng

31/12/2010

01/01/2010

61.466.772.788

14.353.350.320

61.466.772.788

14.353.350.320

Bo co thng nin 2010

51

w w w.anphucor p.com.vn

16. VN CH S HU
a. Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu

S d u nm trc
Tng vn trong nm trc

VN U T CA
CH S HU

THNG D VN
C PHN

VN KHC
CA CH
S HU

513.425.000.000

27.625.000.000

307.049.830.000

820.474.830.000

27.625.000.000

27.625.000.000

Li trong nm trc
Tng do trch t li nhun
Tng khc
Gim vn trong nm trc
L trong nm trc
Chia c tc, trch qu
Trch lp qu
Gim khc
S d cui nm trc
Tng vn trong nm nay

Li trong nm nay
Tng do trch t li nhun
Tng khc
Gim vn trong nm nay
L trong nm nay
Chia c tc
Trch lp qu
Gim khc
S d cui nm nay

52

Cng ty C phn An Ph

820.474.830.000

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

CHNH LCH
T GI HI
OI

QU KHC
THUC VN
CH S HU
-

LI NHUN
CHA PHN
PHI

QU U T
PHT TRIN
-

QU D PHNG
TI CHNH

3.987.910.082

3.795.029.830

3.987.910.082

3.795.029.830

23.315.366.316

(500.000.000)
(791.051.821)
(791.051.821)

(1.455.446.866)
-

21.359.919.450
9.072.819.392

791.051.821

1.455.446.866

(1.455.446.866)

(18.362.811.160)

4.000.000.000

(4.452.188.840)
(688.415)
(688.415)

9.073.185.708

3.987.910.082

6.339.582.964

Bo co thng nin 2010

53

w w w.anphucor p.com.vn

b) Chi tit vn u t ca ch s hu
CUI NM
Vn gp ca Nh nc

U NM

91.572.470.000

11.16%

91.572.470.000

11.16%

728.902.360.000

88.84%

728.902.360.000

88.84%

- Do php nhn nm gi

569.600.000.000

69.42%

569.600.000.000

69.42%

- Do th nhn nm gi

159.302.360.000

19.42%

159.302.360.000

19.42%

Cng

820.474.830.000

100%

820.474.830.000

100%

Vn gp ca cc i
tng khc
Trong :

c) Cc giao dch v vn vi cc ch s hu v phn phi c tc, chia li nhun


NM NAY

NM TRC

- Vn u t ca ch s hu
+Vn gp u nm

820.474.830.000

513.425.000.000

307.049.830.000

820.474.830.000

820.474.830.000

+Vn gp tng trong nm


+Vn gp gim trong nm
+Vn gp cui nm
-C tc, li nhun chia

d) C tc
C tc cng b sau ngy kt thc k k ton nm: 7.084.350.000
- C tc cng b trn c phiu ph thng: 7.084.350.000
- C tc cng b trn c phiu u i:
C tc ca c phiu u i ly k cha c ghi nhn:
e) C phiu
CUI NM

U NM

S lng c phiu ng k pht hnh


S lng c phiu bn ra cng chng

82.047.483

82.047.483

- C phiu ph thng

82.047.483

82.047.483

S lng c phiu ang lu hnh

82.047.483

82.047.483

- C phiu ph thng

82.047.483

82.047.483

- C phiu u i
S lng c phiu c mua li
- C phiu ph thng
- C phiu u i

- C phiu u i
Mnh gi c phiu ang lu hnh: 10.000/CP

f ) Cc qu ca cng ty:
CUI NM

U NM

- Qu u t pht trin

3.987.910.082

3.987.910.082

- Qu d phng ti chnh

6.339.582.964

3.795.029.830

10.327.493.046

7.782.939.912

- Qu khc thuc vn ch s hu
Cng:

54

Cng ty C phn An Ph

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

17. TNG DOANH THU BN HNG V CUNG CP DCH V


NM 2010
Doanh thu bn hng

NM 2009

447.218.159.162

509.775.543.558

Doanh thu cung cp dch v

5.988.720.966

3.383.548.396

Doanh thu kinh doanh a c

52.894.132.575

45.146.083.553

506.101.012.703

558.305.175.507

Cng

18. CC KHON GIM TR DOANH THU


NM 2010

NM 2009

Chit khu thng mi

Gim gi hng bn

Thu gi tr gia tng phi np


(phng php trc tip)

Thu tiu th c bit

Thu xut khu

Cng

Hng bn b tr li

19. DOANH THU THUN V BN HNG V CUNG CP DCH V


NM 2010
Doanh thu thun sn phm, hng ha
Doanh thu thun dch v
Doanh thu kinh doanh a c
Cng

NM 2009

447.218.159.162

509.775.543.558

5.988.720.966

3.383.548.396

52.894.132.575

45.146.083.553

506.101.012.703

558.305.175.507

20. GI VN HNG BN
NM 2010
Gi vn ca hng ha bn
Gi vn ca thnh phm, dch v
cung cp
Chi ph kinh doanh bt ng sn u t

433.061.281.905

NM 2009
501.826.743.496

1.583.296.821
40.870.578.393

22.372.737.416

475.515.157.119

524.199.480.912

Hao ht, mt mt hng tn kho


Cc khon chi ph vt mc bnh thng
D phng gim gi hng tn kho
Cng

Bo co thng nin 2010

55

w w w.anphucor p.com.vn

21. DOANH THU HOT NG TI CHNH


NM 2010

NM 2009

- Li tin gi, tin cho vay

6.322.457.878

5.226.964.292

- Hot ng u t ti chnh (mua bn


chng khon)

1.421.407.080

199.956.670

- C tc, li nhun c chia

105.839.711

- Li bn ngoi t

- Li chnh lch t gi thc hin

1.233.380

13.615.568

28.399.133.182

14.204.468.377

36.144.231.520

19.750.844.618

NM 2010

NM 2009

28.244.425.385

13.884.421.456

65.256

2.304.279.130

7.169.202

17.327.716

10.312.944.021

2.111.692.006

261.099.144

(3.042.369.930)

59.422

38.825.703.008

15.275.409.800

- Li chnh lch t gi cha thc hin


- Li bn hng tr chm
- Doanh thu hot ng ti chnh khc
Cng

22. CHI PH TI CHNH

- Li tin vay
- Chit khu thanh ton, li bn hng tr chm
- L do thanh l cc khon u t
ngn hn, di hn
- Ph mi gii mua bn chng khon
- L chnh lch t gi
- L chnh lch t gi cha thc hin
- D phng gim gi cc khon u t
- Chi ph ti chnh khc
Cng

23. CHI PH THU THU NHP DOANH NGHIP HIN HNH


NM 2010
- Chi ph thu thu nhp doanh nghip tnh
trn thu nhp chu thu nm hin hnh

3.060.231.737

- iu chnh chi ph thu thu nhp


doanh nghip ca cc nm trc vo chi
ph thu thu nhp hin hnh nm nay

676.604.164

Cng

56

Cng ty C phn An Ph

3.736.835.901

NM 2009
4.923.232.916

4.923.232.916

GII TRNH BO CO TI CHNH


V BO CO KIM TON

24. NHNG THNG TIN KHC


Vn iu l
Theo Giy chng nhn ng k kinh doanh v ng k thu s 0303481045
thay i ln th 7 ngy 07 thng 12 nm 2009, Cng ty c vn iu l l
1.000 t ng. Tnh n ngy 31 thng 12 nm 2010, cn mt s c ng
cha np vn gp theo Giy chng nhn ng k kinh doanh.
TN CC C NG

VN IU L THEO GIY
NG K KINH DOANH

- Cng ty C phn Tn Hip

350.000.000.000

253.100.000.000

- Cng ty C phn Hip Phc

355.000.000.000

316.500.000.000

- Cng ty trch nhim hu hn Mt


thnh vin An Ph

100.000.000.000

91.572.470.000

- Cc c ng khc

195.000.000.000

159.302.360.000

1.000.000.000.000

820.474.830.000

Tng cng

VN GP VO
CNG T Y

S liu so snh
S liu so snh l s liu trn Bo co ti chnh cho nm ti chnh kt thc
ngy 31 thng 12 nm 2009 ca Cng ty C phn An Ph iu chnh theo
kt qu kim ton ca Cng ty TNHH Dch v T vn Ti chnh K ton v
Kim ton Pha Nam (AASCS). S liu ny c phn loi li cho ph hp
so snh vi s liu nm nay.

Bo co thng nin 2010

57

w w w.anphucor p.com.vn

BO CO KIM TON
V BO CO TI CHNH NM 2010 KT THC NGY 31 THNG 12 NM 2010
CA CNG T Y C PHN AN PH
Knh gi: - Hi ng Qun tr v Ban Tng Gim c

- Cng ty C phn An Ph
Chng ti kim ton bo co ti chnh ca Cng ty C phn An Ph c
lp ngy 15 thng 02 nm 2011 gm bng cn i k ton ti ngy 31 thng
12 nm 2010, bo co kt qu hot ng kinh doanh, bo co lu chuyn
tin t v thuyt minh bo co ti chnh cho nm ti chnh kt thc ngy 31
thng 12 nm 2010 c trnh by t trang 04 n trang 23 km theo.
Vic lp v trnh by bo co ti chnh ny thuc trch nhim ca Ban Tng
Gim c Cng ty. Trch nhim ca chng ti l a ra kin v cc bo co
ny cn c trn kt qu kim ton ca chng ti.
C s kin:
Chng ti thc hin cng vic kim ton theo cc chun mc kim ton
Vit Nam. Cc chun mc ny yu cu cng vic kim ton lp k hoch v
thc hin c s m bo hp l rng cc bo co ti chnh khng cn
cha ng cc sai st trng yu. Chng ti thc hin vic kim tra theo
phng php chn mu v p dng cc th nghim cn thit, cc bng
chng xc minh nhng thng tin trong bo co ti chnh; nh gi vic tun
th cc chun mc v ch k ton hin hnh, cc nguyn tc v phng
php k ton c p dng, cc c tnh v xt on quan trng ca Ban
Tng Gim c cng nh cch trnh by tng qut cc bo co ti chnh.
Chng ti cho rng cng vic kim ton ca chng ti a ra nhng c
s hp l lm cn c cho kin ca chng ti.
kin ca kim ton vin:
Theo kin ca chng ti, Bo co ti chnh phn nh trung thc v hp
l trn cc kha cnh trng yu tnh hnh ti chnh ca Cng ty C phn An
Ph ti ngy 31 thng 12 nm 2010, cng nh kt qu kinh doanh v cc
lung lu chuyn tin t trong nm ti chnh kt thc ti ngy 31 thng 12
nm 2010, ph hp vi chun mc v ch k ton Vit Nam hin hnh v
cc quy nh php l c lin quan.
Thnh ph H Ch Minh, ngy 15 thng 03 nm 2011

58

Cng ty C phn An Ph

Bo co thng nin 2010

59

w w w.anphucor p.com.vn

60

An Phu Real Estates & Investment

CC CNG TY C LIN QUAN

Bo co thng nin 2010

61

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 6: CC CNG TY C LIN QUAN


Tnh n thi im 31/12/2010, Cng ty C phn An Ph u t vo
01cng ty con l Cng ty C phn Bt ng sn Ph Vinh, v gp vn vo
3 cng ty lin kt l Cng ty C phn u t Xy dng Ph M An, Cng ty
C phn Ph An Thnh v Cng ty C phn ng Phng Hng vi t l s
hu nh sau:

CNG TY

VN U T
(NG)

T L S HU
(%)

Cng ty con
Cng ty C phn Bt ng sn Ph Vinh 300.051.324.140

90.00

Cng ty lin kt
Cng ty C phn u t Xy dng Ph M An
Cng ty C phn Ph An Thnh
Cng ty C phn ng Phng Hng

62

Cng ty C phn An Ph

62.500.000.000

41.67

149.000.000.000

29.80

99.000.000.000

24.75

CC CNG T Y C LIN QUAN

Cng ty C phn Bt ng sn Ph Vinh


Cng ty C phn Bt ng sn Ph Vinh c thnh lp theo Giy chng
nhn ng k kinh doanh s 4103009261 do S K hoch v u t Thnh
ph H Ch Minh cp ngy 29/01/2008. Ngnh ngh kinh doanh chnh ca
Cng ty l kinh doanh bt ng sn. Cng ty Ph Vinh c thnh lp
trin khai d n Khu cn h Bnh Thi (ta lc ti s 220 Bnh Thi, phng
14, qun 11, Thnh ph H Ch Minh). n thi im 31/12/2010, vn iu
l ca Ph Vinh l 400 t ng.

Cng ty C phn Ph M An
Cng ty C phn u t Xy dng Ph M An c thnh lp vo thng
12 nm 2006 vi vn iu l 150 t ng theo Giy chng nhn ng k
kinh doanh s 4103005802 ngy 27/12/2006. Hot ng kinh doanh chnh
ca Cng ty l xy dng c s h tng v u t kinh doanh bt ng sn.
Cng ty c thnh lp vi mc ch hp tc u t vi Cng ty Allgreen
(Singapore) trin khai d n khu cn h Regency Park ti phng An Ph,
qun 2, Thnh ph H Ch Minh. Hin ti, Cng ty vn ang tip tc thc
hin cng tc xy dng d n ny.

Cng ty C phn Ph An Thnh


Cng ty C phn Ph An Thnh c thnh lp theo Giy chng nhn ng
k kinh doanh s 4103005667 do S K hoch v u t Thnh ph H Ch
Minh cp ngy 26/12/2006. Ngnh ngh kinh doanh chnh ca Cng ty l
u t xy dng kinh doanh h tng khu cng nghip, xy dng cng trnh
cng nghip, dn dng, cu ng, mi gii nh t, kinh doanh bt ng
sn. Cng ty C phn Ph An Thnh hin ang u t xy dng khu cng
nghip Bc An Thnh c quy m 692,23 ha ti huyn Bn Lc, tnh Long An.
Hin nay, Cng ty c vn iu l l 500 t ng.

Cng ty C phn ng Phng Hng


Cng ty C phn ng Phng Hng c thnh lp theo Giy chng nhn
ng k kinh doanh s 4103001883 do S K hoch v u t Thnh ph H
Ch Minh cp ngy 23/10/2003. Ngnh ngh kinh doanh chnh ca Cng ty l
u t xy dng v kinh doanh nh vi s vn iu l l 400 t ng. Cng ty
C phn ng Phng Hng hin ang trin khai d n Golf View Residence
(hay cn gi l d n Khu dn c 7/5) c quy m 32,4 ha ti phng Long M,
qun 9, Thnh ph H Ch Minh v d n Khu dn c Thun Hng - Bnh in
c quy m 2,2ha ti x An Ph Ty, huyn Bnh Chnh, Thnh ph H Ch Minh.

Bo co thng nin 2010

63

w w w.anphucor p.com.vn

64

Cng ty C phn An Ph

T CHC NHN S

Bo co thng nin 2010

65

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 7: T CHC NHN S


S T CHC:

I HI NG C NG

HI NG QUN TR

Ban Kim Sot,

TNG GIM C

Nguyn Anh Tun,


on Thy Hng
Trn Th Thanh Chu

Nguyn Ngc Thng

PH TNG GIM C
Kim sot Ti chnh

PH TNG GIM C
D n & Cng trnh

Dng Xun Quc

Phm Ph Hiu Nhn

PHNG K TON
Trn B Vinh

BAN QUN L
CHUNG C AN PH
L Vn Ha

66

Cng ty C phn An Ph

Phng Kinh Doanh


& Tip Th,
V nh Bo Chnh

Phng Hnh chnh


Nhn s,
L Vn Ha

Ban Bi Thng
Gii phng mt bng
D n An Ph Hng,
Trn Vn Mn

Phng Ti chnh
& u t,
on Thy Hng

PHNG CNG TRNH

T CHC NHN S

BAN GIM C IU HNH


1.ng Nguyn Ngc Thng
Tng Gim c
Ngy sinh :

13/07/1969

S CMND :

025208806

a ch thng tr :

F 8, C x Lam Sn ,ng Nguyn Oanh,


phng 17, qun G Vp,
Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn : Thc s Ti chnh


(i hc Quc gia Australia ANU)

2. ng Dng Xun Quc


Ph Tng Gim c
Ngy sinh :

21/09/1946

S CMND :

020014659

a ch thng tr :

S 40A Trn Qu Cp, phng 11,


qun Bnh Thnh, Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn : C nhn Kinh t

3. ng Phm Ph Hiu Nhn


Ph Tng Gim c
Ngy sinh :

17/07/1971

S CMND :

022457041

a ch thng tr :

49/1 Chung c H Biu Chnh, phng 12,


qun Ph Nhun, Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn : Thc s chuyn ngnh K t cu cng


trnh (i hc Bch k hoa - i hc
Quc gia Thnh ph H Ch M inh).

Bo co thng nin 2010

67

w w w.anphucor p.com.vn

THNG TIN V S HU C PHIU CA BAN GIM C IU HNH:

68

S C PHN T L S HU
NM GI
C PHN

STT

H V TN

CHC V

Nguyn Ngc Thng

Tng Gim c

128.000

0.16%

Dng Xun Quc

Ph Tng Gim c

40.000

0.05%

Phm Ph Hiu Nhn

Ph Tng Gim c

30.000

0.04%

Cng ty C phn An Ph

T CHC NHN S

Bo co thng nin 2010

69

w w w.anphucor p.com.vn

70

Cng ty C phn An Ph

THNG TIN C NG,


THNH VIN GP VN V
QUN TR CNG TY

Bo co thng nin 2010

71

w w w.anphucor p.com.vn

PHN 8: THNG TIN C NG, THNH VIN GP


VN V QUN TR CNG TY.
HI NG QUN TR V BAN KIM SOT
Thnh vin v c cu ca Hi ng Qun tr:
1.ng V Thnh Hng
Ch tch Hi ng Qun tr
Ngy sinh:

09/06/1953

S CMND:

020413372

a ch thng tr:

97/6 Trn No, phng Bnh An, qun 2 ,Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn:

Thc s Ton L (i hc Tng hp Minsk, Lin X c),


Thc s Qun tr kinh doanh (Vin quntr Cnam, Paris, Php)

2.ng Trng Quc Dng


Thnh vin Hi ng Qun tr

(i din phn vn gp ca Cng ty TNHH mt thnh vin An Ph).

Ngy sinh:

28/08/1953

S CMND:

020259407

a ch thng tr:

97 Trn Quc Ton, phng 7, qun 3, Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn:

C nhn Vt l (i hc Tng hp Budapest, Hungary),


C nhn Kinh t Ngoi thng (i hc Kinh t Thnh
ph H Ch Minh)

3.ng Nguyn Hng H


Thnh vin Hi ng Qun tr

(i din phn vn gp ca Cng ty C phn Tn Hip).

Ngy sinh:

03/11/1957

S CMND:

022643373

a ch thng tr:

S 80 Phm Ngc Thch, phng 6, qun 3, Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn:

C nhn Kinh t

4. ng Lm Trc Nh
Thnh vin Hi ng Qun tr

(i din phn vn gp ca Cng ty C phn Hip Phc).

72

Ngy sinh:

10/10/1960

S CMND:

022164468

a ch thng tr:

S 85ThchThThanh, phngTn nh, qun 1,Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn:

C nhn Qun tr doanh nghip

Cng ty C phn An Ph

THNG TIN C NG,


THNH VIN GP VN V
QUN TR CNG T Y.

Ban kim sot


1. ng Nguyn Anh Tun
Trng Ban kim sot
Ngy sinh:

14/11/1967

S CMND:

024776768

a ch thng tr:

p Bn Mng, x An N hn Ty, huyn C Chi,


Thnh ph H Ch M inh

Trnh chuyn mn:

C nhn Qun tr kinh doanh

2. C on Thy Hng
Thnh vin Ban kim sot
Ngy sinh:

02/01/1984

S CMND:

025240019

a ch thng tr:

29/7A Trn Thi Tng, phng 15,qun Tn Bnh,


Thnh ph H Ch Minh

Trnh chuyn mn:

C nhn Ti chnh Ngn hng (hin c Hng ang theo


hc chng trnh Thc s Ti chnh ti trng i hc
Kinh t Thnh ph H Ch Minh)

3. B Trn Th Thanh Chu


Thnh vin Ban kim sot
Ngy sinh:

03/05/1960

S CMND:

021575613

a ch thng tr:

31A L T Trng, phng Bn Ngh, qun 1,


Thnh ph H Ch M inh

Trnh chuyn mn:

C nhn Kinh t, chuyn ngnh Kinh t Ngoi thng.

Bo co thng nin 2010

73

w w w.anphucor p.com.vn

C CU C NG CA CNG T Y
Thng tin v c ng ln

Tng s c phn: 82.047.483


STT

C NG

A CH

S CMND/
KKD

SLNG
C PHN

Cng ty c phn
Hip Phc

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002312

16.750.000 20.42%

Cng ty c phn
Tn Hip

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002267

15.410.000

18.78%

Cng ty TNHH
MTV An Ph

606 Trn Hng o


Phng 2, Qun 5,
Thnh ph H Ch Minh

4103002604

9.157.247

11.16%

Lm Trc Nh

85 Thch Th Thanh
phng Tn nh, Qun 1
Thnh ph H Ch Minh

022164468

24.800.000 30.23%

Tng cng

66.117.247

T L

80.59%

C cu c ng

43%
57%
Thnh ph H Ch Minh, ngy 25 thng 03 nm 2011
TM. Hi ng Qun tr
Ch tch

V Thnh Hng

74

Cng ty C phn An Ph

Bo co thng nin 2010

75

w w w.anphucor p.com.vn

Cng t y C ph n An P h
Ph n g 1 4 0 3 , Lu 1 4 , T a n h Centec , 72-74 Nguyn Th M i nh K ha i ,
Ph n g 6 , Q un 3 , Th nh ph H C h M i nh, Vi t Na m
Te l: (8 4 - 8 ) 3 8 2 3 7481 - Fa x: (84-8) 3823 7635

w w w.anphucor p.com.vn
76

Cng ty C phn An Ph