ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ ΦΡΟΝΣΛΗΟΤΜΕ για τθν διόρκωςι των πακϊν. Για ςκεφκιτε τι άςχθμο πράγμα
είναι να βλζπθ κανείσ το ςπίτι του ςε κακι κατάςταςι και τουσ τοίχουσ ζτοιμουσ να
πζςουν, και αντί να το διορκϊςθ, κάκεται και καταςκευάηει αυλζσ και προαφλια. Ι να
είναι άρρωςτο το ςϊμα και αντί να φροντίηθ γι' αυτό, κάκεται και υφαίνει χρυςά
φορζματα.
Ζτςι γίνεται τϊρα. Ενϊ θ ψυχι μασ βρίςκεται ςε κακι και ακλία κατάςταςι˙ ενϊ
κυριεφεται από τον κυμό, από τθν κακολογία, από αιςχρζσ επικυμίεσ, από επίδειξι και
κενοδοξία, από ατίκαςεσ και επαναςτατικζσ κινιςεισ, ενϊ ςφρεται ςτο χϊμα και
ςπαράηεται από τόςα κθρία, αντί να κοιτάξουμε να τθν απαλλάξουμε από τα πάκθ,
αςχολοφμεκα με ςωματικζσ ανζςεισ και καλλωπιςμοφσ.
Όταν μία αρκοφδα ξεφφγθ από εκεί που τθν φυλάνε και γυρίηθ ελεφκερθ ςτουσ δρόμουσ,
κλείνουμε τα ςπίτια μασ και βαδίηουμε από ςτενά δρομάκια για να μθ πζςουμε επάνω ς'
αυτό το κθρίο. Και τϊρα που όχι ζνα κθρίο, αλλά πολλά ςπαράηουν τον ψυχικό μασ
κόςμο οφτε είδθςι παίρνουμε.
Για τθν αςφάλεια τθσ πόλεωσ φροντίηουμε πολφ και κλείνουμε τα κθρία ςε απόμερα
μζρθ και ςε ςιδερζνια κλουβιά. Και τα φυλάμε όχι κοντά ςτθν Βουλι οφτε ςτα
δικαςτιρια οφτε ςτα ανάκτορα, αλλά πολφ μακρυά. Απ’ εναντίασ όμωσ ςτθν ψυχι μασ

όπου υπάρχουν κάποια άλλθ βουλι και κάποια άλλα ανάκτορα και δικαςτιρια,
αφίνουμε τα κθρία να ανεβαίνουν μζχρι τον νου, δθλαδι τον κρόνο τον βαςιλικό, και να
ωρφωνται και να κορυβοφν.
Αυτι είναι θ αιτία που όλα γίνονται άνω-κάτω και όλα γεμίηουν από ταραχι και τα
εςωτερικά και τα εξωτερικά, και κακόλου δεν διαφζρουμε από πόλι που τθν
αναςτιλωςε βαρβαρικι επιδρομι. Και ομοιάηει θ κατάςταςισ ςαν να επετζκθ ζνασ
δράκοντασ ςε φωλιά με νεοςςοφσ, και οι νεοςςοί με φωνζσ τρόμου πετοφν
κατατρομαγμζνοι εδϊ κι' εκεί μθ ξζροντασ πωσ να απαλλαγοφν από τθν αγωνία τουσ.
Γι' αυτό ςασ παρακαλϊ, ασ φονεφςουμε τον δράκοντα, ασ δεςμεφςουμε τα κθρία, ασ τα
πνίξουμε, ασ τα ςφάξουμε. Κάκε πονθρία που υπάρχει μζςα ςτο νου μασ ασ τθν
εξοντϊςουμε με τθν «μάχαιραν του Πνεφματοσ».
Ζχουμε ν' αντιμετωπίςουμε κι' εμείσ λζοντεσ που ζχουν φοβερά δόντια και όποιοσ πζςει
ς' αυτά τον κομματιάηουν. Σζτοιοι λζοντεσ είναι ο κυμόσ, θ ςαρκικι επικυμία... Κοίταξε
λοιπόν να ομοιάςθσ με τον προφιτθ Δανιιλ και μθ επιτρζψθσ ς' αυτά τα πάκθ να
εμπιξουν τα δόντια τουσ μζςα ςτθν ψυχι ςου.
Μερικά άγρια κθρία, όταν είναι εφςωμα και καλοκρεμμζνα, νικοφν τουσ αντιπάλουσ
των. Όταν όμωσ τα υποβάλθ κανείσ ςε πείνα και τα αδυνατιςθ, τουσ εκοίμιςε το κυμό
και τουσ αφιρεςε τθν δφναμι, ϊςτε και ζνασ αςιμαντοσ αντίπαλοσ να τα βάηθ μαηί τουσ.

Όχι μόνο θ πορνεία ι θ μοιχεία μολφνει τουσ ανκρϊπουσ. αλλά και θ υπερθφάνεια και μάλιςτα πολφ περιςςότερο από αυτζσ. Κάποιοσ ςοφόσ ζλεγε: «Η αμαρτία ξεκινά από τθν υπερθφάνεια». τα κακιςτά υποχείρια ςτο λογικό. Όταν υπάρχθ μζςα μασ αυτι. ζχαςε το τόςο υψθλό αξίωμά του.Ζτςι ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τα πάκθ τθσ ψυχισ. άλλ' όμωσ ξεκινά από τθν αιτία τθσ επικυμίασ. 5).τιδιποτε άλλο. Αφοφ τον «εφοφςκωςε» με τθν υπόςχεςι πωσ κα γίνθ ίςοσ με τον Κεόν. όπωσ λζγει θ Γραφι. Δθλαδι θ υπερθφάνεια είναι ρίηα και πθγι και μθτζρα τθσ αμαρτίασ. Σίποτε δεν αποξενϊνει από τθν φιλανκρωπία του Κεοφ και τίποτε δεν παραδίνει ςτθν φωτιά τθσ κολάςεωσ. όλθ θ ηωι μασ είναι ακάκαρτθ. τθν ςκζφκθκε ενϊ επιχειροφςε να ρίξθ κάτω τον Αδάμ από τθν τιμθμζνθ κζςι του. με αποτζλεςμα να τα τρζμθ και να καταντιςθ δοφλοσ των για πάντα. Διότι. κακιςτά τθν πάλθ μαηί τουσ δυςκολϊτερθ. Γιατί. Εξ αιτίασ αυτισ ο πρωτόπλαςτοσ ζχαςε τθν μακαρία εκείνθ ηωι ςτον παράδειςο. Γνωρίηοντασ ο ακάκαρτοσ διάβολοσ ότι θ υπερθφάνεια μπορεί και από τον ουρανό να γκρεμίηθ. όςο το τυραννικό πάκοσ τθσ υπερθφάνειασ. ΢τθν αλαηονεία όμωσ δεν μπορείσ να βρθσ κάποια αιτία ι κάποια πρόφαςι. και ο διάβολοσ που τον εξθπάτθςε. ϊςτε να ζχθσ κάποιο ίχνοσ δικαιολογίασ και . Διότι θ ανθκικότθσ αν και είναι αςυγχϊρθτο κακό. Όποιοσ τα καλοτρζφει. τον ςυνζτριψε και τον κατζβαςε ςτα βάρακρα του άδθ. ιςτ'. Όποιοσ τα αδυνατίηει. ζςτω και αν διακζτουμε κακαρότθτα ι παρκενία ι νθςτεία ι ευχζσ ι ελεθμοςφνθ ι ο. «είναι ακάκαρτοσ ςτα μάτια του Κυρίου κάκε υψθλοκάρδιοσ» (Παροιμ.

ενϊ . Ποιοσ είναι ο καρπόσ τθσ. εκτόσ τοφ ότι δεν προςφζρει κζρδοσ. Είναι δθλαδι χειρότερθ και από κάκε τφραννο και από κάκε κθρίο. αυτοφσ που τθν περιφρονοφν και τθν απορρίπτουν. Δεν υπάρχει πιο ανόθτο πράγμα ςτον κόςμο από τον αλαηονικό άνκρωπο. ποιο πράγμα είναι πιο μθδαμινό. αν τουσ καλοπιάςθ και τουσ κωπεφςθ κανείσ. από τθν τιμι και τθν δόξα που προζρχεται από τουσ ανκρϊπουσ. Είναι πράγματι «δζςποινα» ςε όςουσ τθν ζχουν και όςο πιο πολφ κολακεφεται από τουσ δοφλουσ τθσ. πολλζσ φορζσ θμερεφουν. Αντικζτωσ. ΢ε ποιο χριςιμο αποτζλεςμα καταλιγει. δεν μπορεί κακόλου να τουσ αντιςτακι. Σίποτε άλλο δεν είναι αυτι. Σίποτε δεν διαφζρουν τα λαμπρά πράγματα του κόςμου από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ και από τθν ομορφιά των ανοιξιάτικων λουλουδιϊν. αναχωροφν. τόςο περιςςότερο ςθκϊνει το ανάςτθμά τθσ και τουσ βαςανίηει με ςκλθρότερεσ διαταγζσ. Διότι ο τφραννοσ και τα κθρία. Οι δόξεσ και οι λαμπρότθτεσ του κόςμου είναι αςτακείσ. Ποια θ ωφζλειά τθσ. Αλικεια.ςυγγνϊμθσ. Όποιοσ υπακοφει ς' αυτιν τθν τόςο ςκλθρι και άςχθμθ «δζςποινα». προξενεί και ηθμίεσ. Και είκε να ιταν μόνο αυτό το άςχθμο! Αλλά τϊρα. Αλλά και αν παραμείνουν λίγο καιρό. αμζςωσ υποκφπτουν ςτθν φκορά. παρά διαςτρζβλωςισ τθσ ψυχισ και αρρϊςτεια βαρφτατθ που δεν γεννάται από τίποτε άλλο παρά από τθν ανοθςία. είναι υποχρεοφμενοσ να υποφζρθ ςυνεχϊσ πολλά λυπθρά και επιβλαβι πράγματα. Πριν ακόμα εμφανιςκοφν.

Δθλαδι. που όχι λιγϊτερο από τθν ίδια καταςτρζφει και κατακρθμνίηει τθν ψυχι τοφ ανκρϊπου. όταν αντιλθφκοφμε πωσ υπάρχει κάποια άλλθ πολφ ανϊτερθ. Προζρχεται από τον ουρανό και ζχει ωσ εγκωμιαςτάσ όχι ανκρϊπουσ. ποτζ δεν κα μπορζςουν να ςε κυριεφςουν τα εδϊ ζνδοξα πράγματα˙ και οφτε όταν τα απολαμβάνθσ κα τα κεωρισ ςπουδαία οφτε όταν ςου λείπουν κα τα αναηθτισ. Επίςθσ περιφρονοφμε και τθν ίδια μασ τθν ηωι. θ πραγματικι δόξα. γεννά τθν «απόνοιαν». Ζχει και κάποια ςφμμαχο. Εάν λοιπόν ςτραφισ προσ εκείνθ τθν ομιγυρι. Πολλζσ φορζσ καταφρονοφμε τον υλικό πλοφτο. Θ δόξα τοφτου τοφ κόςμου είναι άδεια και άχρθςτθ και διατθρεί το όνομα χωρίσ περιεχόμενο. τίποτε δεν διςτάηει να τον διάταξθ. τόςο πιο πολφ αγριεφει. εάν κοιτάξθσ προσ τα χειροκροτιματα που υπάρχουν εκεί. όταν αντιλθφκοφμε πωσ υπάρχει κάποια άλλθ πολφ πιο ςπουδαία. που δεν ςφάλλουμε αν τθν ονομάςουμε κυγατζρα τθσ. εάν καταλάβθσ τι ςτεφάνια υπάρχουν εκεί. Ζτςι ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τθν δόξα. αλλά αγγζλουσ και αρχαγγζλουσ και τον Δεςπότθ των αρχαγγζλων. Πωσ λοιπόν κα μπορζςουμε να νικιςουμε το πάκοσ τθσ κενοδοξίασ. Μποροφμε να περιφρονιςουμε εντελϊσ τθν δόξα τοφτου τοφ κόςμου.αυτι όςο περιςςότερο πάμε με τα νερά τθσ. όταν ατενίςουμε προσ κάποιον άλλο πλοφτο. Θ άλλθ όμωσ δόξα είναι θ αλθκινι. όταν τραφι και αυξθκι και ριηϊςθ καλά μζςα μασ. Αν ςτθν μια δόξα αντιτάξουμε άλλθ δόξα. . Και όταν βρθ κάποιον που υποτάςςεται ςε όλα.

κα καταφρόνθςθσ τθν επίγεια δόξα. Όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει με τθν φιλία μιασ κακισ και . ΢φγκρινζ τθν με τα παρόντα. τθν ίδια μορφι. Μιπωσ αυτοί δεν ζχουν τθν ίδια ψυχι.Άλλωςτε και ςτα ανάκτορα κανείσ από τουσ δορυφόρουσ τοφ βαςιλζωσ δεν εγκαταλείπει τθν προςπάκεια να είναι αρεςτόσ ς' αυτόν που φορεί το ςτζμμα και κάκεται επάνω ςτον κρόνο. Εάν ποκισ δόξα. ΢κζψου τον Κεόν. ΢κζψου τθν δόξα τοφ ουρανοφ. να ποκισ τθν δόξα που προζρχεται από τον Κεόν. Πεσ μου γιατί δεν μπορείσ να νικιςθσ τον πειραςμό τθσ δόξασ. όχι από αςιμαντα. Σιμι πραγματικι είναι το να δοξάηεςαι από ςπουδαία πρόςωπα. να ποκισ τθν πραγματικι. τθν ίδια ηωι. και αντ' αυτοφ να περιεργάηεται τισ φωνζσ από τα ςαλιγγάρια ι τον βόμβο από τισ μυΐγεσ και τα κουνοφπια που πετοφν γφρω. Σι δόξα είναι αυτι που προξενεί ατιμίεσ. Πράγματι οι ζπαινοι των ανκρϊπων δεν είναι πολφ ςπουδαιότεροι από αυτά. Εάν λοιπόν αγαπάσ με πάκοσ τθν δόξα. τθν ςτιγμι που άλλοι άνκρωποι τον νικοφν.τι καλό ζχουμε ςτα αςφλθτα ταμεία τοφ ουρανοφ και ασ επιηθτοφμε τθν δόξα που είναι μόνιμθ και αμετακίνθτθ. και κα τθν ιδισ άτιμθ. το ίδιο ςϊμα. και γριγορα κα διϊξθσ μακρυά τθν επίγεια δόξα. Σι δόξα είναι αυτι που ςε αναγκάηει να επικυμισ αςιμαντεσ τιμζσ και να τισ κεωρισ απαραίτθτεσ. Ασ καταλάβουμε λοιπόν πόςο φτθνά είναι τα ανκρϊπινα και ασ ςυγκεντρϊνουμε ό. Εάν ςυμβι αυτό. οφτε κα κατανόθςθσ ότι θ εδϊ δόξα είναι αιςχρι και καταγζλαςτθ. Εάν όμωσ δεν αντικρφςθσ τθν δόξα τοφ Κεοφ.

Και αν αμφιβάλλετε. Σι κα είχαμε να ςυμβουλεφαμε ς' αυτό το ηιτθμα. Πωσ να καυμάηεςαι δίκαια ι άδικα. τθν επευφθμία αυτοφ που είναι Δεςπότθσ όλων μασ. Σι άλλο παρά να κοιτάμε προσ τον Κεόν.άςχθμθσ γυναίκασ. αλλά για κατθγορία και κολακεία και κατθγορία. ενεργεί όχι όπωσ κζλει ο ίδιοσ. αλλά καυμάηουν όςουσ τουσ εξυπθρετοφν ςτισ επικυμίεσ τουσ. κοιτάξτε αυτοφσ που αφιερϊνουν τα πράγματά τουσ και τα χριματά τουσ ςτισ ανικικεσ γυναίκεσ. . Δϊςε μου ζναν οριςμό τθσ. να πράττουμε όλα όςα Εκείνοσ υιοκετεί. Ζτςι γριγορα ξεφεφγει από τον δρόμο τθσ αρετισ. τον ζπαινο του Κεοφ. το να καυμάηεςαι από όλουσ. ασ φφγουμε μακρυά από το πάκοσ τθσ φιλοδοξίασ. τότε δεν πρόκειται για καυμαςμό. Εάν άδικα. Εάν δίκαια. Σι είναι θ δόξα. Εάν κάποιοσ πεκαίνθ για επαίνουσ. Για να γλυτϊςουμε από όλα αυτά. Ζτςι κα διανφςουμε ενάρετα τθν επίγεια ηωι μασ και κα αξιωκοφμε μαηί με όλουσ τουσ φίλουσ τοφ Κεοφ των μελλοντικϊν αγακϊν. Όςο κανείσ ςυνδζεται μαηί τθσ με πάκοσ. ςτουσ χορευτζσ. διότι το πάκοσ ςκοτίηει τθν ορκι κρίςι. κα ειπι κάποιοσ. Διότι οι άνκρωποι δεν κρίνουν ορκά. δεν μπορεί να ιδι τθν δυςμορφία τθσ. ςτουσ θνιόχουσ. αλλά ςφμφωνα με τθν όρεξι των άλλων. Και πάντοτε να κοιτάμε ζνα πράγμα. να εφαρμόηουμε το καλό και να μθ χάςκουμε προσ τα ανκρϊπινα πράγματα και τον ανκρϊπινο ζπαινο. τθν ιδικι Σου γνϊμθ. Είναι. Ο υπολογιςμόσ ςτον ανκρϊπινο ζπαινο φκείρει και τθν νθςτεία και τθν προςευχι και τθν ελεθμοςφνθ· και όλο μασ τον πνευματικό πλοφτο τον αδειάηει. τοφτο είναι κάτι αδφνατο.

πριν πάθ ςτρατιϊτθσ. ενϊ εκείνοσ που ζχει παραδοκι ςτο πρϊτο. με φόβουσ. αλλά κοιτοφν με μανία πωσ να ςυγκεντρϊςουν χριματα. με αναρίκμθτα άλλα. Και όταν εκείνο ιδι ότι γριγορα τοφ φζρνεισ τθν νφμφθ και ότι είναι ςφντομοσ ο χρόνοσ. Μόλισ το παιδί μεγαλϊςθ. Αν όμωσ ιδι ότι αμελείσ και αργείσ και περιμζνεισ πότε κα αυξθκι θ περιουςία. Σι ζχω να ςάσ ςυμβουλεφςω. κα απελπιςκι από το μακρό χρονικό διάςτθμα και κα γλυςτριςθ ςτθν ανθκικότθτα. Χάριν τοφ χρυςοφ παραγκωνίηονται όλα τα άλλα. οφτε ςε μοιχεία κα πζςθ. Αλλά αλλοίμονο! Και εδϊ ρίηα τοφ κακοφ θ φιλαργυρία! Κανζνασ δεν ενδιαφζρεται πωσ το παιδί κα αποκτιςθ ςεμνότθτα. ΢τουσ νζουσ είναι εξθμμζνεσ και ενοχλθτικζσ οι ςαρκικζσ επικυμίεσ. να τα παρακινιτε γριγορα για τον γάμο. Γι' αυτό ςτον προ του γάμου καιρό να τουσ ςυγκρατιτε με ςυμβουλζσ. Όταν όμωσ είναι καιρόσ γάμου.Εκείνοσ που ζχει μάκει να μθ πζφτθ ςε πορνεία. γριγορα κα κατάλθξθ και ςτο δεφτερο. Κα ςάσ ςυμβουλεφςω κάτι για να κόψουμε τισ ρίηεσ του κακοφ. κα μπόρεςθ να δαμάςθ τθν φλόγα. ςωφροςφνθ. να μθ αναβάλλετε να τουσ ςτεφανϊνετε. με υποςχζςεισ. πριν από τισ άλλεσ βιωτικζσ υποκζςεισ. Όςοι ζχετε νζα παιδιά και πρόκειται να τα οδθγιςετε ςτον κοςμικό βίο. με απειλζσ. . επιείκεια. φρόντιηε για τον γάμο του. ΢άσ παρακαλϊ λοιπόν να φροντίηετε πρϊτα για τισ ψυχζσ των παιδιϊν ςασ.

Αλλά ςου φαίνονται γλυκά τα κινιματα τθσ αμαρτωλισ γυναίκασ. Αμζςωσ κα επανζλκθ ςτθν προθγοφμενθ αςζλγεια. για να τον διδάςκθ να είναι ςεμνόσ και εγκρατισ. ο φόβοσ τοφ Κεοφ μεγαλφτεροσ και ο γάμοσ πραγματικά τίμιοσ. και ζπειτα το μζλι γίνεται πικρότερο από τθν χολι και ςφάηει περιςςότερο απ’ ό. ςτα αιςχρά λόγια. Θ ςοβαρι και αξιοπρεπισ γυναίκα του δεν εκκζτει τον εαυτό τθσ ςε τζτοιεσ απρζπειεσ. . για να μθ γευκισ εκείνο το μζλι.Αν το παιδί ςασ πλθςίαςθ αγνό τθ νφφθ. όχι για αςχθμίεσ και γζλια· για να παραμζνθ ςτο ςπίτι και να το τακτοποιι. να αποκτιςουν παιδιά. Διότι εδόκθκε ςτον άνδρα για να ηιςουν μαηί. που δεν μασ επιτρζπεται να τθν περιγράψουμε. Για αυτό ςου ομιλϊ ζτςι.τι το ακονιςμζνο δίκοπο μαχαίρι» (Παροιμ. ε'. τότε και όταν παντρευκι τα ίδια κα κάνθ. ςτα αςφδοτα και άςεμνα γζλια. διότι αμζςωσ μετατρζπεται ςε χολι. και τα παιδιά που κα γεννθκοφν κα είναι γεμάτα από πολλι ευλογία. Και αυτό το τονίηει θ Γραφι: «Αυτι θ γλυκφτθτα για λίγο ευχαριςτεί τον φάρυγγά ςου. 4). ε'. τότε θ χαρά κα είναι πιο ευλογθμζνθ. Σο ξζρω κι' εγϊ. Όταν όμωσ ο νζοσ αρχίηθ να διαπράττθ αςζλγειεσ και ςυνθκίςθ ςτθν ηωι τθσ ανθκικότθτοσ. 3). και μεταξφ τουσ οι ςφηυγοι κα ομονοοφν. Θ γυναίκα του τθν πρϊτθ και τθν δεφτερθ θμζρα κα τοφ φανι καλι και επαινετι. Σο διακθρφςςει και θ Γραφι: «Από τα χείλθ τθσ ανικικθσ γυναίκασ ςτάηει μζλι» (Παροιμ. αφοφ κα υποδζχεται ςϊματα κακαρά και αμόλυντα. ςτα ςχιματα και ςτισ κινιςεισ τθσ μαλκακότθτοσ και ς' όλθ τθν άλλθ απρζπεια.

διότι κα ζπρεπε τότε όλοι οι νζοι να είναι ανικικοι. και βλζπθσ αιςχρά πράγματα και ακοφσ λόγια αιςχρότερα. και κακόλου δεν φροντίηουμε γι' αυτά που ωφελοφν. Πωσ δεν κα χειροτζρευςθ θ αρρϊςτεια. . πωσ δεν κα αυξθκι θ ςιψισ.Είπα προσ τουσ πατζρεσ ςασ ότι πρζπει γριγορα να ςασ οδθγοφν ςτον γάμο. αλλά όμωσ και εςείσ οι νζοι δεν είςκε ανεφκυνοι. Και το βράδυ που κα κοιμθκισ κα τα ιδισ και ςτα όνειρά ςου. αλλά εςείσ οι ίδιοι ςπρϊχνετε τον εαυτό ςασ ςτθν φωτιά.τι ςκζπτεται και επικυμεί κατά τθν θμζρα.. διότι ςυνικωσ θ ψυχι φαντάηεται ςτα όνειρα ό. αρκεί να το κελιςθ. Όταν παρακολουκισ κεάματα και τραγοφδια που δεν ζχουν κανζνα άλλο κζμα παρά τον παράνομο ζρωτα. Αυτά τα διθγιματα. Όταν λοιπόν πθγαίνθσ ς' αυτά τα κεάματα.. πωσ κα μπόρεςθσ να δείξθσ ςωφροςφνθ και εγκράτεια. και τραυματίηεςαι. Δεν φταίει το νεαρό τθσ θλικίασ. Όταν λοιπόν επιςωρεφουμε επάνω μασ αυτά που βλάπτουν. Όταν πασ ςτο κζατρο και αφιςθσ τα μάτια ςου να χορταίνουν με τα άςεμνα και τα γυμνά. αλλά κατόπιν απεκόμιςεσ από εκεί πολλι ζξαψι και φλόγα. πωσ μπορεί να ζχουμε κάποια υγεία. αυτά τα κεάματα. Εφκολο είναι να αποκτιςθ κανείσ εγκράτεια και ςωφροςφνθ. αυτά τα τραγοφδια ςου κυρίευςαν τθν ψυχι. για λίγο αιςκάνκθκεσ θδονι. αρκεί να απομακρφνεται από τισ επιβλαβείσ αιτίεσ. χωρίσ ζπειτα να χρθςιμοποιισ φάρμακα.

Όπωσ θ ςυηευγμζνθ γυναίκα.Δεν υπάρχει πιο εφκολο πράγμα από το να περιπατι ο άνκρωποσ. ιβ'. Ο μοιχόσ δεν κα κλθρονομιςθ τθν βαςιλεία. Όταν κελιςουμε κάτι. δεν υπάρχει καμμιά δυςκολία. να αρκιται δθλαδι ο κακζνασ ςτθν ιδικι του γυναίκα και να μθ πθγαίνθ ςε άλλθ. δεν κα ςβιςθ» (Μαρκ. 45). Όποιοσ δεν αρκείται ςτθν ιδικι του. Εάν τόςοι . Εδϊ λζγοντασ αγιαςμό εννοεί τθν ςωφροςφνθ. τθσ ανζςεωσ και τθσ μαλκακότθτοσ. Αυτό είναι ακράτεια. Και όταν δεν το κελιςουμε. Από το εάν κζλουμε ι εάν δεν κζλουμε. γίνεται μοιχαλίδα. Εξ αιτίασ τθσ πορνείασ δεν πρόκειται να ειςζλκθ ςτθν βαςιλεία των ουρανϊν. από τθν ηωι τθσ χλιδισ. Αλλά δεν πρζπει αυτό να το ονομάςουμε πορνεία. και τον αγιαςμό. Καμμιά ςυγχϊρθςι δεν ζχει αυτόσ που ζχοντασ τόςθ ανάπαυςθ ςτθν γυναίκα του παρανομεί με άλλθ. κα το ονομάςουμε μοιχεία. Άκου τι λζγει γι' αυτοφσ ο Χριςτόσ: «Το ςκουλικι που κα τουσ τρϊγθ δεν κα πεκαίνθ. Και όμωσ και αυτό γίνεται κουραςτικό και δφςκολο ςε μερικζσ γυναίκεσ. κ'. Ο Παφλοσ γράφοντασ προσ τουσ Εβραίουσ ομιλεί και ςυμβουλεφει ωσ εξισ: «Να επιδιϊκετε τθν ειρινθ με όλουσ. αν πλθςιάηθ ςε άλλθ. αλλά και ςε άνδρεσ. Όλα εξαρτϊνται από εμάσ. ζτςι και ο ςυηευγμζνοσ με γυναίκα. διότι χωρίσ αυτόν κανείσ δεν κα ιδι το πρόςωπον τοφ Κυρίου» (Εβρ. γίνεται μοιχόσ. αλλά κα πζςθ ςτθν κόλαςι. 14). δεν υπάρχει καμμιά ευκολία. αλλά οπωςδιποτε κα απολεςκι. ζςτω κι' αν ζχθ αναρίκμθτα καλά ζργα. αν πάθ με άλλον άνδρα. και θ φωτιά που κα τουσ καίθ. δεν υπάρχει τρόποσ να ςωκι.

Κανείσ ασ μθ αφιςθ αυτό το νόςθμα ςτθν ψυχι του. όςο τον εαυτό του. Πωσ κα ενωκι με αυτόν που ζγινε μζλοσ τοφ ςϊματοσ τθσ πόρνθσ. Και πρόςεξε τι άλλο αναφζρει θ Γραφι: Αυτι που ζχει ςφηυγο ειδωλολάτρθ δεν είναι ακάκαρτθ.15). 32). κα γίνθ κατ' ανάγκθ ζνα ςϊμα μαηί τθσ. αν μία γυναίκα ζχθ ειδωλολάτρθ ςφηυγο και τον χωρίςθ παρά τθν κζλθςι του.άνδρεσ απζχουν και από τθν ιδικι τουσ γυναίκα. Πωσ λοιπόν θ ςεμνι ςφηυγόσ που είναι μζλοσ τοφ ςϊματοσ τοφ Χριςτοφ. η'. δεν επιτρζπεται να πλθςίαςθ άλλθ. δεν τιμωρείται. Ο άνδρασ που κα απομακρφνθ και κα διϊξθ τθν ιδικι του γυναίκα. κα τον δεχκι. αλλά ασ το ξερριηϊςθ αμζςωσ. Πόςθ φωτιά επιςωρεφει επάνω του. και αυτόσ ςυγκατανεφει να ςυγκατοικι μαηί τθσ. ε'. τθν κάνει να γίνθ μοιχαλίδα» (Ματκ. η'. γιατί αυτό αποτελεί μοιχεία. ασ μθ τον αφίνθ» (Α' Κορ. Ενϊ για τθν . Εκείνοσ που κα ςυνζλκθ με πόρνθ. τι να ειποφμε γι' αυτόν που οφτε ςτθν ιδικι του αρκείται. Γι' αυτό. όταν είναι καιρόσ νθςτείασ. Για ςκεφκιτε τϊρα τι αμάρτθμα είναι. να ζχθ κανείσ τθν ιδικι του και να ειςάγθ και άλλθ. «διότι ζχει αγιαςκι ο ςφηυγοσ δια τθσ γυναικόσ» (Α' Κορ. αλλά και άλλθ πλθςιάηει. Πρόκειται για πολφ βαρφ και αςυγχϊρθτο αμάρτθμα. Εάν όμωσ χωρίςθ αυτόν που τθν εξαπατά. «Εάν μια γυναίκα Χριςτιανι ζχθ άνδρα άπιςτο (ειδωλολάτρθ). Γιατί δεν ηθμιϊνει τόςο τθν γυναίκα του. θ Γραφι ομιλεί διαφορετικά: «Εάν κάποιοσ διϊξθ τθν γυναίκα του. χωρίσ να υπάρχθ λόγοσ πορνείασ. τιμωρείται από τον Κεόν. Όταν όμωσ ζχουμε ςτθν μζςθ πορνεία.14). όταν είναι καιρόσ προςευχισ.

πωσ κα το ανεχκισ να προςκολλάςαι ςε άλλθ γυναίκα. ειςάγεισ . Και πωσ δεν ντρζπεςαι. ςτ'. αγωνιϊδθ και ταλαίπωρθ. ο αγιαςμόσ παραμζνει και δεν απομακρφνεται. Φοβερό και πρόξενο ακανάτου κολάςεωσ. εςφ ζπειτα από τθν ιερι ςυμφωνία. παρ' όλο που το πράγμα δεν είναι κολάςιμο. από τον νόμιμο δεςμό. Γι' αυτό ςάσ παρακαλϊ. φροντίςτε να απαλλαγιτε από το νόςθμα αυτό. Αλλά και ς' αυτιν τθν ηωι επιφζρει αναρίκμθτα κακά. υποψιάηεται τουσ υπολοίπουσ. από τισ λαμπάδεσ τοφ γάμου.πόρνθ ομιλεί διαφορετικά: «Να πάρω λοιπόν τα μζλθ τοφ Χριςτοφ και να τα κάνω μζλθ πόρνθσ». ΢τθν πρϊτθ περίπτωςι. από τθν παιδοποιία. Εάν εςφ ζχθσ καταςτιςθ τον εαυτό ςου μζλοσ τθσ πόρνθσ. Αγνοείσ ότι πολλοί άνκρωποι καταδικάηουν και αυτοφσ που μετά τον κάνατο τθσ ςυηφγου των παίρνουν άλλθ. διότι αυτόσ που πορνεφει. Και αν ακόμθ δεν υπιρχε κόλαςισ. κατζχεται από υποψία. μζχρισ ότου κεραπευκοφν. Ασ μθ γίνουμε μζλθ τθσ πόρνθσ. για να μθ μολφνθσ τον τόπο. αναγκάηεται να κάνθ ηωι κουραςτικι. Σα γεμάτα ψϊρα πρόβατα δεν πρζπει να είναι μαηί με τα υγιι. Εςφ όμωσ. (Α' Κορ. παρά τθν ςυνοίκθςι με ειδωλολάτρθ. αλλά μακρυά. ηει μια ηωι που δεν είναι καλφτερθ από τθ ηωι των κολαςμζνων. μθ ςτζκεςαι ςτθν Εκκλθςία. Διαφορετικά μθ ειςζρχεςκε ςτον ιερό χϊρο τθσ Εκκλθςίασ. Μπαίνοντασ ςτο ξζνο ςπίτι. αλλά Εκκλθςία.15). υποψιάηεται τουσ υπθρζτεσ. Φοβερό λοιπόν αμάρτθμα θ πορνεία. Ζχουμε γίνει μζλθ τοφ Χριςτοφ. ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςι φεφγει. Πωσ δεν κοκκινίηεισ. από τον ςφνδεςμο. Εδϊ δεν είναι οίκθμα αμαρτίασ.

Τθν ακυμία και μελαγχολία τισ τοποκζτθςε ο Θεόσ μζςα ςτθν ανκρϊπινθ φφςι όχι για να τισ χρθςιμοποιοφμε αντικανονικά και απάνκρωπα και να καταςτρζφουμε τουσ εαυτοφσ μασ. Αν τφχθ όμωσ και μασ βλάψθ κανείσ ςτο παραμικρό. Εμείσ όμωσ αντιςτρζψαμε τουσ όρουσ και ενϊ διαπράττουμε τόςεσ κακίεσ δεν ςτενοχωροφμεκα κακόλου. πιο αποκρουςτικό. πιο φοβερό.45). Δεν υπάρχει τίποτε πιο αιςχρό. Καταςτρζφει το ςϊμα. Πιο βλαβερι από όλεσ τισ δαιμονικζσ ενζργειεσ είναι θ υπερβολικι ακυμία και μελαγχολία. αλλά τότε που βλάπτουμε εμείσ τουσ άλλουσ. ενϊ ακόμθ ηει θ ιδικι ςου! Αυτά όλα πόςθ ακράτεια και ςαρκικότθτα δείχνουν! Μάκε πωσ για όλα αυτά ζχει λεχκι: «Το ςκουλικι τουσ δεν πεκαίνει και θ φωτιά δεν ςβινει» (Μάρκ. πιο άτιμο. απογοθτευόμαςτε. Όταν τισ χρθςιμοποιοφμε τότε που πρζπει. Όποιουσ ο δαίμονασ ζχει δεμζνουσ με αυτζσ. δεν μπορεί να τουσ κάνθ κανζνα κακό. πιο βλαβερό από τον κυμό. Και πωσ μπορεί να ωφελοφμεκα. να πεκάνουμε. μασ πιάνει ίλιγγοσ. Όχι τότε που μασ βλάπτουν οι άλλοι. Αν .άλλθ γυναίκα. αλλά για να ωφελοφμεκα. Αν όμωσ απαγκιςτρωκοφν. Η εδϊ θδονι δεν ςυγκρίνεται με τθν εκεί κόλαςι. κυριαρχεί πλιρωσ επάνω τουσ. είμαςτε ζτοιμοι να αυτοκτονιςουμε. Ασ φρίξθσ τθν απειλι. κ'. ασ φοβθκισ τθν κόλαςι. Ο κυμόσ είναι φοβερι φωτιά που κατατρϊγει τα πάντα. τα παραδίνουμε όλα. Διαφκείρει και κάνει κακόμορφθ και αθδιαςτικι τθν ψυχι.

και ςτισ ςυηθτιςεισ μασ να δείχνουμε τθν ειλικρίνειά μασ όχι μόνο με τθν αποφυγι τθσ οργισ αλλά και τθσ κραυγισ. Πρζπει να φεφγουμε μακρυά από τθν οργι. κα βροφμε μια ςπουδαία και φιλοςοφθμζνθ αντιμετϊπιςι. Δεν υπάρχει τίποτε πιο άςχθμο από το ωργιςμζνο πρόςωπο.31). ο νουσ του καταποντίηεται.τι αν τα κτυποφςε το πιο δυνατό κραςί. τα μθνίγγια του κτυπϊνται από τθν οργι πολφ περιςςότερο απ’ ό.μποροφςε ο οργίλοσ να παρατθροφςε τον εαυτό του τθν ϊρα τθσ οργισ. Αν όμωσ ςυγκρατοφμε τον εαυτό μασ να μθ ξεςπά ςε κραυγζσ. θ γλϊςςα του τρζμει. και δεν πρόκειται να ανεβι προσ τα φψθ το κακό. Γιατί οπωςδιποτε δεν ςτζκει. Ασ δζςουμε το άλογο. και μπορεί με πολλι ευκολία να λθςτζψθ τισ ψυχζσ μασ. τα μάτια του αναταράηονται. Θ κραυγι είναι το υλικό τθσ οργισ. Θ οργι είναι μια μζκθ ι καλφτερα κάτι χειρότερο από τθν μζκθ και ακλιϊτερο από τον διάβολο. Γι' αυτό και ο Παφλοσ μαηί με τθν οργι απαγορεφει και τθν κραυγι: «Κάκε οργι και κραυγι ασ φφγθ μακρυά ςασ» (Εφες. το μυαλό του ςκοτεινιάηει. για να εξοντϊςουμε και τον καβαλάρθ. Ασ κόψουμε τα φτερά τοφ κυμοφ. τα μάτια του κοκκινίηουν. θ φωνι του τραχφνεται. Θ οργι ανικει ςτα πάκθ που χαρακτθρίηονται για ταχφτθτα και οξφτθτα. Και επικρατεί επάνω του τζτοια ηάλθ και αναταραχι και τρικυμία που χειρότερεσ δεν γίνονται. τα αυτιά του ακοφνε άλλα άντ' άλλων. δ'. τα μεν άγρια κθρία να . Γι' αυτό πρζπει από παντοφ να τθσ κλείνουμε τθν πόρτα. Εκείνοσ που καταλαμβάνεται από το πάκοσ τθσ οργισ είναι ςαν μεκυςμζνοσ. Σο πρόςωπο του φουςκϊνει. δεν κα χρειαηόταν άλλθ νουκεςία.

Μερικζσ φορζσ ο κυμόσ είναι χριςιμοσ. ενϊ τθν ψυχι μασ να τθν αφίνουμε ςε κατάςταςι αγριότθτοσ. Τι απολογία κα ζχουμε. Πότε. γιατί κα είναι χριςιμοσ ςαν άλλοσ ςκφλοσ που δεν κα γαυγίηθ τα πρόβατα ι τουσ ιδικοφσ μασ. Εάν όμωσ πρόκειται να τον κακολογιςθσ. Αντικζτωσ κα βλαβώ και κα ηθμιωκώ υπερβολικά». πεσ του: «Ζχεισ να επαινζςθσ και να εγκωμιάςθσ κάποιον. δεν τον παρατθρείσ και δεν τον ελζγχεισ για τθν πράξι του. ασ ενδιαφερκοφμε για τισ αμαρτίεσ μασ και τθν ενοχι μασ. Δεν δζχομαι κόπρο και βόρβορο. Ασ δείξουμε περιζργεια και φροντίδα για τθν ιδικι μασ ηωι. Όπωσ είναι αυκάδεια περνϊντασ να ςκφψουμε ς' ζνα ξζνο ςπίτι και να κοιτάμε μζςα.κατορκϊνουμε να τα εξθμερϊνουμε. τθν ςτιγμι που τα ιδικά μασ οφτε καν τα ςκεπτόμαςτε και αςχολοφμεκα με πάκοσ για τα ξζνα. Πεσ του: «Ασ κοιτάξουμε τα ιδικά μασ. κλείνω τθν είςοδο. Τι ωφζλεια κα ζχω εγώ. ανακατζψθ κάποιοσ βόρβορο. ζτςι ακριβϊσ είναι κατωτερότθσ να περιεργαηϊμεκα τθν ηωι τοφ άλλου». Αν. τουσ πειρατζσ. τον λιςταρχο (διάβολο). Τότε. τότε ςυντιρθςζ τον. για να δεχκώ τα αρώματα. ΢' εκείνον που αρχίηει να λζγθ για τουσ άλλουσ. ανοίγω τα αυτιά μου. Όταν επιτίκεται εναντίον των εχκρϊν μασ. τι ςυγχϊρθςι κα βροφμε. αλλά τουσ λφκουσ. . Αν μπόρεςεσ και κυριάρχθςεσ επάνω του. αν μάκω ότι ο τάδε είναι κακόσ. βαδίηοντασ ςτον δρόμο. Αυτό χρειάηεται να κάνουμε και ςε όςουσ κουτςομπολεφουν και κατθγοροφν τουσ άλλουσ.

όλο είναι πιαςμζνο και καταδικαςμζνο. Σι το όφελοσ αν δεν είςαι ανικικοσ. Και τίποτε δεν το ωφελοφν τα φτερά. Σο πουλί και αν δεν πιαςκι ολόκλθρο ςτθν παγίδα. όπωσ οι κάνκαροι. με ό. Σον άνκρωπο που κακολογεί όλοι τον αποςτρζφονται ςαν κάτι ςάπιο που αναδίδει δυςοςμία. Να μθ βάηθσ κόπρο ςτο ςτόμα ςου. αφοφ είναι πιαςμζνο από το πόδι. πολφ δε περιςςότερο για κάκε μασ φβρι και κακολογία. Μθ μου ειπισ ότι δεν κάνεισ ανικικεσ πράξεισ.Ο βόρβοροσ που κα ανακατευκι δεν χτυπάει ςτο κεφάλι με τθν δυςωδία του τόςο πολφ. Και δεν πρζπει να ξεχνοφμε ότι ςτθν θμζρα τθσ Κρίςεωσ κα δϊςουμε λόγο για κάκε μασ «αργόν λόγον» (Ματκ. Μθ κακολογισ. (Κάνκαροι είναι αυτοί που ομιλοφν άπρεπα. αλλά να πλζκθσ ςτεφάνια από τριαντάφυλλα και μενεξζδεσ και άλλα άνκθ.τι δθλαδι ακάκαρτο υπάρχει ςτουσ άλλουσ. ςαν τθν βδζλλα που πίνει αίμα και ςαν τον κάνκαρο που τρζφεται με κόπρο. Και γεφονται πρϊτοι τθν δυςωδία αυτοί οι ίδιοι). ιβ'. όςο λυποφν και βλάπτουν τθν ψυχι των ακροατϊν ακάκαρτεσ διθγιςεισ για τθν ηωι των άλλων. και ςε όλουσ να είςαι ευγενισ και γλυκομίλθτοσ. 36). Προςοχι ςτα λόγια ςου. Να μθ αναμειγνφθσ τον βόρβορο με τθν λάςπθ και τουσ πλίνκουσ. για να μθ μολφνθσ τον εαυτό ςου. αλλά μόνο από το ζνα του πόδι. Αλλά να πλθςιάηθσ το ςτόμα ςου ςτα άνκθ ςαν τισ μζλιςςεσ και να καταςκευάηθσ κθρφκρεσ όπωσ εκείνεσ. . αλλά είςαι φιλάργυροσ.

Σο μυαλό. τρζφουμε μζςα μασ ζνα κθρίο. εάν δεχκι ιςχυρό ιχο.τι μπορεί ι να αποκτιςθ περιςςότερο φωσ. όπωσ αντίκετα δυςκολεφεται πολφ με τουσ πτωχοφσ. Τποφζρει που δεν βγάηουν χρυςάφι αντί για ςτάχυα θ γθ και αντί για νερό οι βρφςεσ και αντί για πζτρεσ τα βουνά. μασ λείπουν πολλά. μασ δθμιουργεί αναςτάτωςι. ΢κζψου μάλιςτα να κελιςθ να αντικρφςθ δυνατϊτερο φωσ! Σο αυτί. φεφγετε μακρυά από τθν φιλοχρθματία. Ζτςι ςυμβαίνει και με το φαγθτό. Από που προζρχονται οι πόνοι ςτα πόδια.΢τον ψυχικό μασ κόςμο. οι τρομϊδεισ κινιςεισ. Γι' αυτό. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο. Γι' αυτό ο διάβολοσ δεν κουράηεται πολφ με τουσ πλουςίουσ. προξενεί ςτο ςϊμα αρρϊςτεια. ςαςτίηει και δεν κερδίηει τίποτε. Εξ αιτίασ τοφ πλοφτου μπορεί εφκολα και τουσ καταβάλλθ. βάηουμε τον εαυτό μασ ςε αναρίκμθτεσ φροντίδεσ. εάν ςκεφκι όςα υπερβαίνουν τθν δφναμί του. οπωςδιποτε αντί για καλό ηθμιϊκθκε. Εάν υπερβι το κανονικό όριο. Και τον εαυτό του βλάπτει και με όλο τον κόςμο και τθν κτίςι καταντά εχκρόσ. θ επικυμία και τα άλλα. προςφζρουμε ςτον διάβολο πολλζσ λαβζσ. Εάν ο οφκαλμόσ κελιςθ να καταλάβθ περιςςότερο χϊρο ςτο ςϊμα ι να ιδι περιςςότερο από ό. εάν ξεπεράςουν το όριό τουσ επιφζρουν φκορά. ςασ παρακαλϊ. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τον φιλάργυρο. χωρίσ να το καταλάβουμε. . ο κυμόσ. οι παραλυςίεσ. Σότε ζχουμε πολλά. Όταν κελιςουμε να αποκτιςουμε πολλά χριματα. παρά πλεονεξία.

΢ε κάκε καλι κατάςταςι. Οι φυςικζσ επικυμίεσ τοποκετικθκαν ςτον άνκρωπο από τθν δθμιουργία του. το φαγθτό. χ. ο φπνοσ. Κακϊσ πάλι ο απθλλαγμζνοσ από αυτό το πάκοσ είναι πιο αξιοηιλευτοσ από όλουσ τουσ φιλοςόφουσ. και τουσ φτωχοφσ και τουσ πλουςίουσ. αλλά ότι εκείνο που μασ τυραννεί είναι θ αμζλεια και θ ρακυμία μασ. μζχρι πολλοφ χρόνου ιταν εντελϊσ άγνωςτα. Θ ςαρκικι επικυμία είναι φυςικι. Κατά τθν γνϊμθ του όςα ζχουν οι άλλοι είναι ιδικά του. Γι' αυτό και με όλουσ διάκειται δυςμενϊσ. αλλά δεν είναι αναγκαία. εάν δεν ικανοποιθκοφν. Αναγκαίεσ είναι όςεσ επιφζρουν τον κάνατο. Χορταςμό δεν γνωρίηει. Εξ αρχισ. Σουσ πλουςίουσ γιατί δεν ζχει τα χριματά τουσ. Τπάρχουν επικυμίεσ αναγκαίεσ. ουδζτερεσ. Τπάρχουν άνκρωποι που οφτε καν γνωρίηουν τα χριματα. Αυτζσ είναι φυςικζσ και αναγκαίεσ. Όλουσ τουσ ανκρϊπουσ τουσ μιςεί. Αντίκετα υπομζνει τα πάντα. Πωσ λοιπόν εμφανίςκθκε ζντονθ θ φιλοχρθματία. Από υπερβολικι κενοδοξία και αμζλεια και ρακυμία. ςε κάκε κοινωφελι προςπάκεια παρουςιάηεται διςτακτικόσ και αντίκετοσ και διϊχνει κάκε τι που δεν πρόκειται να τοφ αποφζρθ χριματα. ςαν να τον ζχουν αδικιςει. Σουσ φτωχοφσ μθ τυχόν και τοφ ηθτιςουν χριματα. όπωσ λ. το ποτό. προκειμζνου να αποκτιςθ ζςτω και δφο δεκάρεσ. φυςικζσ. . Δεν πρόκειται για μία φυςικι επικυμία. απ’ όλουσ είναι ακλιϊτεροσ. Σο χρυςάφι όμωσ και το αςιμι. ικανοποίθςι δεν ξζρει. Ασ μθ ςκεπτϊμαςτε ότι είναι τυραννικό πάκοσ θ φιλοχρθματία.

διότι πολλοί τθν ενίκθςαν. Δθλαδι «όποιοσ μπορεί να νιϊςθ και να εφαρμόςθ τον λόγο περί παρκενίασ. ιδ'.9). Γι' αυτό από τθν κζλθςί μασ εξαρτάται αν κα υποκφψουμε ς' αυτιν. αλλά διαφορετικά: «Όποιοσ δεν απαρνθκι όλα τα υπάρχοντά του. χωρίσ να πάκουν τίποτε. πζφτουν μζςα ςε πειραςμοφσ» (Α' Σιμοκ. 33). το επρότεινε. αλλά περιττόσ. κη') που δεν επείςκθκαν. δεν μου είναι άξιοσ» (Λουκ. όταν μασ ειπι: «Με είδατε πειναςμζνο και δεν με εκρζψατε». ιβ'. είδατε τι κακό . το άφινε ςτθν εκλογι τοφ κακενόσ. ενϊ εκείνοσ που κα νικθκι από το μικρό. Θα Τοφ προβάλουμε τθν φτϊχεια μασ. Άκου τι λζγει ο Παφλοσ: «Όςοι επικυμοφν να πλουτιςουν. Εκείνο δθλαδι που ιταν εφκολο. Ασ πειςκοφμε λοιπόν ς' αυτόν.12). κε'. Ενϊ ο πόκοσ τθσ φιλοχρθματίασ οφτε φυςικόσ είναι οφτε αναγκαίοσ. Σι κα Σοφ απολογθκοφμε. Ο Χριςτόσ ομιλϊντασ για τθν παρκενία λζγει: «Ο δυνάμενοσ χωρείν χωρείτω» (Ματκ. ασ τον νιϊςθ και ασ τον εφαρμόςθ». (Ματκ. ςτ'.. Ασ προςζξουμε λοιπόν και ασ μθ καταςτιςουμε τουσ εαυτοφσ μασ αναπολόγθτουσ.35). κεφ. κα είναι αναπολόγθτοσ. Γιατί εκείνοσ που κα νικθκι από το ςκλθρότερο πάκοσ. Αλλά δεν πρόκειται να είμαςτε πιο φτωχοί από εκείνθ τθν χιρα που ζδωςε τουσ δφο οβολοφσ και τουσ ξεπζραςε όλουσ (Μαρκ. διότι και εκείνοι (οι ςυνταξιδιϊτεσ του από τθν Κριτθ ωσ τθν Μάλτα — Πράξ. Σι κα Σοφ απαντιςουμε τότε. ενϊ εκείνο που ιταν για λίγουσ.42). Ενϊ για τα χριματα δεν ωμίλθςε ζτςι. δεν κα τιμωρθκι πολφ. ικ'.

Δθλαδι από τα γζλια προζρχονται τα ευτράπελα. οι άρχοντεσ. Πεσ μου. και υπάρχουν άλλα που δεν είναι. ασ τα διϊξωμε από τθ διάνοιά μασ. Οπωςδιποτε χρειαηόμαςτε τθν βοικεια τοφ Κεοφ.ζπακαν. από τα αιςχρόλογα οι αιςχρζσ πράξεισ.. αλλά προκαλοφν. οι δίκαιοι. Τπάρχουν πράγματα που είναι αμαρτιματα. όταν κάποιοσ ζχθ ςτθν κατοχι του πολλά χριματα και δεν τα εξοδεφθ. Και ποιοσ κα μπόρεςθ να μασ ςπάςθ αυτά τα δεςμά. οι φφλακεσ. και από τισ . Μιπωσ νομίηεισ ότι οι αμαρτίεσ και τα πάκθ δεν είναι δεςμόσ βαρφσ και άςχθμοσ. Μερικά πράγματα που φαίνονται αδιάφορα. αυτόσ δεν δεςμεφεται με αδιάςπαςτα δεςμά και δεν καταντά χειρότεροσ από κάκε δζςμιο. Εάν πάλι παραδίνθ τον εαυτό του ςε ςαρκικζσ επικυμίεσ και ζρωτεσ. από τα ευτράπελα τα αιςχρόλογα. αλλά ολόκλθροσ ο άνκρωποσ. δεν παραδίνει τον εαυτό του ςε δεςμά. χ. τα γζλια δεν είναι κατ' ουςίαν αμαρτία. καταλιγουν.. 24). κη'. οι δζςμιοι. Εάν υπακοφςουμε ςτον Παφλο. δεν κα χακοφμε δζςμιοι. όπωσ ο Παφλοσ. αλλά όταν προχωριςουν πολφ. για να μπορζςουμε να τα ςπάςουμε. Προσ χάριν του ο Κεόσ κα μασ ςϊςθ κι' εμάσ (Πράξ. Εάν κάποιοσ άλλοσ πιςτεφθ ςτθν μοίρα. αλλά και κα απαλλαγοφμε από τα δεςμά. Ασ νομίηουμε ότι θ οικουμζνθ είναι ζνα πλοίο. Π. όπου υπάρχουν οι κακοφργοι και ελεεινοί. αλλά τα φυλάθ. πλθν όμωσ γεννοφν αμαρτίεσ. οι δεςμευμζνοι από τισ αμαρτίεσ. Γιατί ς' αυτιν τθν περίπτωςι δεν είναι μόνο τα χζρια δεμζνα.

Αλλά από το κοίταγμα δθμιουργοφνται ανικικεσ επικυμίεσ. από τισ επικυμίεσ ανικικεσ πράξεισ και από αυτζσ κόλαςισ και τιμωρία. Δεν βλζπετε τουσ θνιόχουσ με πόςθ ακρίβεια και εξάςκθςθ. ϊςτε να μθ καταβλθκοφν και πζςουν κάτω από τα άρματα. Και υπάρχουν ανδρείοι θνίοχοι που αντί για ζναν. δεν πρόκειται να φκάςουμε ποτζ ς' αυτά που είναι απθγορευμζνα. . Αναφζρεται ότι ςτθν Λνδία το μεγάλο και φοβερό κθρίο που λζγεται ελζφαντασ είναι δυνατόν να πεικαρχι φρόνιμα ακόμθ και ςε παιδί δεκαπζντε ετϊν. και όλθ ςου τθν οργι ασ τθν ςτρζψθσ εναντίον του. μθ κοιτάηθσ αυτόν.αιςχρζσ πράξεισ θ κόλαςισ και θ τιμωρία. και κοφραςι αγωνίηονται. Ο Χριςτόσ λζγει ότι το ψεφδοσ προζρχεται από τον διάβολο (Λωάν.44). αναλαμβάνουν δφο ίππουσ και τουσ θνιοχοφν με ευκολία. Πολφ περιςςότερο θ αναίτιοσ οργι. και πωσ εγκρατεφονται από φαγθτά και από όλα τα άλλα. Και γιατί τα είπα όλα αυτά. Βλζπεισ πόςθ τζχνθ χρειάηεται. αλλά τον δαίμονα ο οποίοσ τον ςπρϊχνει. Εξουδετζρωςε λοιπόν από τθν αρχι τθ ρίηα. Το να κοιτάξθ κανείσ γυναίκεσ φαίνεται ςτουσ πολλοφσ αδιάφορο. θ'. Όταν κάποιοσ ςε ταράηθ και ςε ενοχλι. Για να μάκουμε να φροντίηουμε όχι πωσ να δαμάηουμε τοφσ ελζφαντεσ και τουσ ίππουσ. Τον άνκρωπο που γίνεται όργανο τοφ δαίμονοσ λυπιςου τον και δείξε του ευςπλαγχνία. Εάν προφυλαςςϊμεκα από αυτά που είναι αδιάφορα. αλλά τα πάκθ που ζχουμε μζςα μασ. και ζτςι εξοντϊνεισ όλθ τθν αρρϊςτεια.

αυτό είναι αρκετό· όλα τα πάκθ κα ςβιςουν. Διότι ο Χριςτιανόσ ζχει εντολι να πενκι. γ'. δεν μασ αφίνει να ακοφςουμε τον λόγο για τθν ελεθμοςφνθ. Όταν εμφανιςκι επικυμία για χριματα. Όταν εμφανιςκι φκόνοσ. ςτ'. . δεν ζχει ανάγκθ από ξφλα και φωτιά και μαχαίρι. Και όταν παρουςιαςκι κάποιο άλλο πάκοσ. φζρνει νωκρότθτα ςτθν ακοι για κάκε καλι διδαςκαλία.τι κλειςτό υπάρχει ςτθν ακοι ςου. Αυτι θ κυςία δεν καταλιγει ςε ςτάχτθ. Ασ το κελιςουμε.Όταν κάποιοσ ςε περιγελά. και ακοφει τον Χριςτόν να τοφ λζγθ: «Αλλοίμονο ς' αυτοφσ που γελοφν» (Λουκ. ασ κανατϊςουμε τον φκόνο.5). Διότι τα πάκθ και οι αμαρτωλζσ επικυμίεσ φράηουν τθν είςοδο τοφ λόγου τοφ Κεοφ. ο απθλλαγμζνοσ από τα πάκθ. Εκείνοσ μόνο είναι ελεφκεροσ και εκείνοσ μόνο είναι άρχοντασ και πιο βαςιλικόσ από τουσ βαςιλείσ. Κόψε από τθν καρδιά ςου ό. δεν ςκορπίηεται ςε καπνό. Χρθςιμοποίθςε και ςυ αυτό το μαχαίρι και κάνε περιτομι τθσ καρδιάσ ςου. Ασ ςβιςουμε λοιπόν τθν κακι επικυμία. Για φωτιά και μαχαίρι ζχει το Άγιον Πνεφμα. αλλά να τον κρθνοφμε. Ασ φονεφςουμε λοιπόν τισ πονθρζσ επικυμίεσ. ιβ'. 25). Αυτό δεν προζρχεται από τουσ Χριςτιανοφσ. Αν το κελιςουμε. Αυτό ςθμαίνει «κυςία ηωντανι» (Ρωμ.1). εμποδίηει να ακοφςουμε διδαςκαλίεσ περί αγάπθσ. Εάν παρ' όλα αυτά ονειδίηθ και περιγελά και εξάπτεται. ςκζψου ότι ο διάβολοσ τον ςπρϊχνει.τι περιττό και ξζνο. Ο Απόςτολοσ ςυνιςτά: «Νεκρϊςατε τα μζλθ ςασ τα επί τθσ γθσ» (Κολ. ασ φονεφςουμε τον κυμό. εμείσ δεν πρζπει να τον περιγελοφμε. Άνοιξε και ό.

Όπωσ ακριβϊσ οι μυΐγεσ δεν τολμοφν να πζςουν μζςα ςτισ φλόγεσ. ζτςι και τα πάκθ δεν τολμοφν οφτε καν να πλθςιάςουν ς' ζναν τζτοιο άνκρωπο. Και ασ μθ νομίςουμε τίποτε πιο αξιομακάριςτο. Σόςο πολφ απζχει από τθν υποδοφλωςι ς' ζνα πάκοσ αυτόσ που αγαπά τον Χριςτόν.Αφοφ το γνωρίηουμε αυτό. αλλά φεφγουν μακρυά. οφτε τα μεγάλα αξιϊματα οφτε τα τυραννικά πλοφτθ. αλλά μόνο τθν αρετι. ασ επιηθτιςουμε τθν αλθκινι ελευκερία και ασ απαλλάξουμε τον εαυτό μασ από τθν κακι δουλεία. . όςο απζχει από το να δεχκι κθλίδεσ το κακαρό χρυςάφι που πυρακτϊνεται ςτθν φωτιά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful