ပါတီဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ

၁။ ရဲေဘာ္ ေအာင္မိုးေဇာ္ ၂။ ရဲေဘာ္ ယဥ္ေထြး ၃။ ရဲေဘာ္ ေငြလင္း ၄။ ရဲေဘာ္ မင္း လြင္ ဥကၠ႒

ဒုတိယဥကၠ႒

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

၅။ ရဲေဘာ္ ထြဋ္ဦးလႈိင္

ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ (လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္) ဗဟုိစည္း ႐ုံး ေရးေကာ္မတီဝင္ (လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္)

၆။ ရဲေဘာ္ ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း ၇။ ရဲေဘာ္ တိုးတိုးထြန္း ၈။ ရဲေဘာ္ မင္း မင္းဦး

၉။ ရဲေဘာ္ ေအာင္ေက်ာ္စုိး ၁၀။ ရဲေဘာ္ ေအာင္ကုိ ၁၁။ ရဲေဘာ္ မင္းႏုိင္ ၁၂။ ရဲေဘာ္ တင္ေအး ၁၄။ ရဲေဘာ္ေမဇြန္

၁၃။ ရဲေဘာ္ ႏုိး ႏုိးထက္စံ ၁၅။ ရဲေဘာ္ ေမဘယ္လထ ္ ူး ၁၆။ ရဲေဘာ္ ေနမင္း

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေသာ ပါတီဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္သည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful