ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΑ Ζ ΓΗΝΓΘΑ

τνπ Γηνράλλεο Άαγθααξλτ
Καθηγηηού Θρηζκειολογίας ζηό Πανεπιζηήμιο Άαρτοσς ηης Δανίας.
Μεηάθραζη Γρηγόριος Μπάγκαβος, θεολόγος-θιλόλογος.

1.Δηζαγσγή
΢πάξρνπλ πνιιέο θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη έλλνηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε γεξκαληθή
γιψζζα ηεο θαζεκεξηλφηεηνο ρσξίο λα είλαη πάληα ζαθέο ηη ζεκαίλνπλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ εκείο νη Σξηζηηαλνί λα γλσξίζνπκε απηέο ηηο
έλλνηεο, γηα λα ηηο θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα, δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξέζνπκε λα
ηνπνζεηεζνχκε πξαγκαηηθά απέλαληη ζηηο έλλνηεο πνπ απηέο νη ιέμεηο κεηαθέξνπλ.
2.Όια είλαη ζηάρηε!
Ζ ζηάζε δσήο ηεο Γηφγθα εθθξάδεηαη σο αθνινχζσο:«Η ζηάρηε είλαη θσηηά, ε
ζηάρηε είλαη λεξφ, ε ζηάρηε είλαη γε, φια είλαη ζηάρηε, ν αηζέξαο είλαη ζηάρηε, νη
αηζζήζεηο είλαη ζηάρηε, ηα κάηηα θαη θάζε άιινο ηξφπνο αληίιεςεο είλαη
ζηάρηε»(Αηάξβα Πίξαο). Κε απηά ηα ιφγηα ππνγξακκίδεηαη φηη φια είλαη πξφζθαηξα,
πξνζσξηλά, πφλνο, βάζαλα θαη ζάλαηνο. Ζ δσή κε ηα βάζαλα ηεο θαη κε ην ζάλαην
ζπλερίδεηαη ζε έλαλ αηψλην θχθιν (πεξηπιαλήζεηο ςπρψλ), απφ ηνλ φπνην δελ κπνξεί λα μεθχγεη θαλέλαο άλζξσπνο Hαηώληα δσή είλαη ην αηειείσην θαη
αλππέξβιεην βάζαλν.Νη ζπλερείο επαλαγελλήζεηο ζα γεκίδνπλ ην κέιινλ θαη
ην αλ ζα πάεη θαλείο πξνο ηα πάλσ, πξνο κηα θαιχηεξε δσή, είηε πξνο ηα θάησ,
πξνο κηα ρεηξφηεξε δσή, απηφ δελ έρεη θακκία ζεκαζία, γηαηί φιε ε δσή είλαη
ζηάρηε.
Νη δηάθνξεο ηλδνπηζηηθέο ζξεζθείεο έρνπλ απηφ ην θνηλφ ζεκείν: επηδηώθνπλ λα
εμέιζνπλ απηνύ ηνπ θύθινπ ηεο δσήο, γηα λα γιπηώζνπλ από ην βάζαλν
ηεο δσήο! Απηφ δελ κπνξεί λα ην ραξαθηεξίζεη θαλείο σο ψζεζε πξνο ζάλαην,
δηφηη επηδηψθνπλ λα μεθχγνπλ θαη απφ ηνλ ζάλαην επίζεο. Θάπνηνο ζα κπνξνχζε
λα ην πξνζδηνξίζεη κάιινλ σο θφβν ελψπηνλ ηεο δσήο, δηφηη ε δσή είλαη πνπ
ηξνκνθξαηεί ηνπο Ηλδνπηζηέο θαη απηφ γηα εχινγεο αηηίεο, αθνχ ε δσή είλαη ζθιεξή
ζηελ ηλδηθή ρεξζφλεζν: αξξψζηηεο θάζε είδνπο, ιηκνί εμαηηίαο μεξαζηψλ θαη
πιεκκχξσλ, πφιεκνη θαη θαηαπίεζε έρνπλ θάλεη ηνπο Ηλδνχο λα βηψλνπλ ηε δσή
σο κηα αθόξεηε ζεηξά από ήηηεο θαη βάζαλα. Απηφ δηαπιάζεη ηε
ζξεζθεπηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Θαηά πξψην ιφγν εκθαλίδεηαη ν Πίβα θαη ε
ζπκπαίθηξηά ηνπ Θάιη σο έθθξαζε απηήο ηεο νδπλεξήο βηψζεσο ηεο δσήο.
3. Ο θόβνο ελώπηνλ ηνπ ζαλάηνπ
Ρα δηάθνξα απνιπηξσηηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ σο βάζε ηνλ Ηλδνπηζκφ είλαη
απφπεηξεο απαιιαγήο απφ ηε δσή θαη απφ ηνλ ζάλαην επίζεο. Αλ φκσο δελ κπνξεί
λα πεηχρεη θαλείο κία πιήξε απειεπζέξσζε απφ ηε δσή θαη ηνλ ζάλαην, ελ ηνχηνηο
κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα κεηψζεη ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο. H Γηφγθα είλαη
έθθξαζε ηεο αληηιήςεσο φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα ειαηηψζεη ηα βάζαλα θαη λα
μεπεξάζεη ην δηζηαγκφ ηνπ κπξνζηά ζην ζάλαην κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ή ηεο
απξαμίαο ησλ θπζηνινγηθψλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Έλα ζεκαληηθφ θείκελν κέζα
απφ ηε θηινινγία ηεο Σάζα Γηφγθα (Γθνξάθζα Παηάθα) ην εθθξάδεη απηφ σο
αθνινπζίαο:

«91. Δλ φζσ παξακέλεη ζην ζψκα ε δσηηθή δχλακε (πράλα), δελ θεχγεη ε δσή
(γίβα), αιιά αλ δηαθχγεη ε δσηηθή δχλακε, ηφηε έξρεηαη ν ζάλαηνο. Γη' απηφ
πξέπεη λα γίλεη θαλείο θπξίαξρνο ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πξάλα.
92. Δλ φζσ θξαηηέηαη ε πξάλα κέζα ζην ζψκα κέζσ ηεο ζσγθραηήζεως ηες
αλαπλοής, παξακέλεη επίζεο ε ζπλείδεζε (θίηηα) ειεχζεξε απφ αξξψζηηα. Ση
ιφγνο ππάξρεη ηφηε λα θνβάηαη θαλείο ην ζάλαην έθ' φζνλ παξακέλεη ζηεξησκέλε
ε δξάζε αλάκεζα ζηα θξχδηα;
93. Δμ αηηίαο ηνπ θφβνπ ελψπηνλ ηνπ ζαλάηνπ ν Βξάρκα (Θεφο-Γεκηνπξγφο) είλαη
απεζρνιεκέλνο κε ην λα ζπγθξαηεί ηελ αλαπλνή (πράλα-γηάκα). Σν ίδην ηζρχεη
γηα ηνπο γηφγθη θαη ηα άγηα πξφζσπα. Γη' απηφ πξέπεη θαλείο λα ζπγθξαηεί ηελ
αλαπλνή».
Σ' απηό ην θείκελν ην θίλεηξν γηα λα θάλεη θάπνηνο Γηόγθα είλαη ν θόβνο
ελώπηνλ ηνπ ζαλάηνπ θαη ην κέζνλ γηα λα μεθύγεη θαλείο από απηόλ είλαη ε
ζπγθξάηεζε ηεο αλαπλνήο. Αιιά απηό ηζρύεη αληίζηνηρα θαη γηα άιιεο
δσηηθέο ιεηηνπξγίεο, έηζη ώζηε λα ηηο θξελάξεη θαλείο, λα ηηο ζηακαηήζεη ή
λα ηηο ζέζεη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ην πεηύρεη θαλείο απηό ρξεζηκνπνηεί
ηηο δηάθνξεο ηερληθέο ηεο Φάζα Γηόγθα.
4. Τερληθέο ηεο Φάζα Γηόγθα
Νη αζθήζεηο αλαπλνήο(πξάλα-γηάκα) πνπ δηδάζθεηαη θαλείοδελ έρνπλ σο
ζηόρν λα κάζνπλ θάπνηνλ λα αλαπλέεη θαιύηεξα, αιιά λα κεηψζνπλ ηελ
αλαπλνή ή θαιχηεξα λα ηελ ζηακαηήζνπλ ηειείσο, φπσο δηδάζθεη ην παξαηεζέλ
θείκελν. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ππνηίζεηαη φηη ιεηηνπξγνχλ θαη νη δηάθνξεο
ζσκαηηθέο ζηάζεηο (αζάλεο), δειαδή λα ζέζνπλ εθηόο ιεηηνπξγίαο νιόθιεξν
ην ζώκα. Ρν ζψκα νθείιεη λα γίλεη εληειψο άθακπην θαη απνιχησο αθίλεην θαη
ζθιεξφ ζε αζάιεπηεο ζηάζεηο. Νη ιέμεηο γηα δηαινγηζκφ (κάληξαο) πνπ δίδνληαη ζε
θάπνηνλ ππνηίζεηαη φηη απνβιέπνπλ ζην λα ζέζνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηε ζθέςε
θαη ηελ ζπλείδεζε. Ππρλά πξφθεηηαη γηα νλφκαηα ζεψλ θαη ζχληνκεο πξνζεπρέο.
Νη ζπκβνιηθέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο (κνπληξάο θαη κπάληαο) ζηηο νπνίεο
εμαζθείηαη θαλείο απνζθνπνχλ θπξίσο ζην λα θιείζνπλ θαη ηηο «ελλέα πύιες ηοσ
ζώκαηος», έηζη ψζηε λα κελ θζάλεη θακκία αηζζεηεξηαθή αληίιεςε ζηε
ζπλείδεζε. Ρν ζψκα πξέπεη λα ιηκνθηνλήζεη απφ εμσηεξηθέο αληηιήςεηο. Όηαλ
ζπκβεί απηό, ην ζώκα επηζπκεί κόλν ηνπ λα εμαζθαιίζεη ππνθαηάζηαηεο
αληηιήςεηο εζσηεξηθήο θύζεσο: εζψηεξν θσο, εζψηεξνπο ήρνπο, εζψηεξε
φζθξεζε, εζψηεξε απφιαπζε.
Σηόρνο επνκέλσο ηεο Γηόγθα δελ είλαη λα βειηηώζεη ηε δσή ηνπ άλζξσπνπ,
αιιά λα ηνπ πξνζπνξίζεη κία άιιε, εζσηεξηθή δσή σο ππνθαηάζηαην ηεο
δσήο από ηελ νπνία ζέιεη λα μεθύγεη.Έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζχκπαλ, κία
εληειψο λέα δηάζηαζε αλακέλεη ηνλ δηαινμφκελν πνπ είλαη πξφζπκνο λα γίλεη
καζεηήο θαη λα αθνινπζήζεη ηελ νδφ ηνπ γθνπξνχ. Απηφ είλαη ην θαίξην ζεκείν
πνπ ζα πξαγκαηεπζνχκε ζηα ηειεπηαία απνζπάζκαηα. ΋ιεο απηέο νη ηερληθέο δηδάζθνληαη ζηηο ζρνιέο ηεο Γηφγθα. Πε θακκία πεξίπησζε δελ είλαη νπδέηεξεο
ηερληθέο, αιιά πξφθεηηαη γηα ηερληθέο ππεξβάζεσο ηφζν ηεο δσήο φζν θαη ηνπ
ζαλάηνπ θαη ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο αλσηέξαο Γηφγθα.
5.Τάληξα Γηόγθα
H αλσηέξα Γηφγθα έρεη πνιιά νλφκαηα. Αξρηθά γίλεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε
Γηφγθα ηνπ αηζζήκαηνο ή ηεο ιαηξείαο (Κπάθηη). ζηε Γηφγθα ηεο δξάζεσο (Θάξκα)
θαη ζηε Γηφγθα ηεο γλψζεσο (Γθλάλα). ΋κσο αθφκε πην ζεκαληηθή είλαη ε κεγάιε

ή πςειή Γηφγθα, πνπ νλνκάδεηαη Ράληξα-Γηφγθα (έρεη θαη άιια νλφκαηα π.ρ.
Θξίγηα-Γηφγθα, Ιάγηα-Γηφγθα, Θνπληαιίλη-Γηφγθα ή Οάηδα-Γηφγθα). Νη ηξεηο
θιαζζηθνί δξφκνη κέζσ αηζζήκαηνο, δξάζεσο θαη γλψζεσο απαηηνχλ πνιιέο δσέο
θαη πνιχ άζθεζε, γηα λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ έμσ απφ ηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη ηνπ
ζαλάηνπ. Απέλαληη ζ' απηνχο ε Ράληξα-Γηφγθα είλαη ν γξήγνξνο, αιιά ζπλάκα θαη
ν ζθιεξφο δξφκνο. Απηφ δηφηη νη πεξηζζφηεξεο ζρνιέο Γηφγθα δηδάζθνπλ φηη
βξηζθφκαζηε πξνζσξηλά ζε κηα πεξίνδν παξαθκήο (Θάιη-Γηνχγθα) πνπ ε
ρξνληξνθνπηά ηεο πξέπεη λα πιεξψλεηαη κε ην ίδην λφκηζκα θαη απηφ είλαη ε
Ράληξα-Γηφγθα. Νη πεξηζζφηεξεο ζρνιέο Γηφγθα είλαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν
ηαληξηθέο.
Δλψ νη πεξηζζφηεξεο ηλδνπηζηηθέο ζξεζθείεο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν
αξλνχληαη ηε δσή θαη είηε απνξξίπηνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ή πάλησο ηελ
κεηψλνπλ, ε Ράληξα-Γηφγθα πηνζεηεί κία πιήξσο δηαθνξεηηθή ζηάζε. Θαη ε Ράληξα
ζέιεη λα βγεη έμσ απφ ηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Θαη ε Ράληξα ζεσξεί
ηε δσή ηελ ίδηα σο έλα δειεηήξην. Αιιά ε Τάληξα ηζρπξίδεηαη όηη πξέπεη
θαλείο λα εθδηώθεη ην θαθό κε θαθό θαη ην δειεηήξην κε δειεηήξην.
Πε απηή ηε ζπλάθεηα ε ζεμνπαιηθφηεηα παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν κέζα ζηε
Γηφγθα. Απηφ ην παξαηεξεί θαλείο βέβαηα κφιηο κεηά απφ κηα αξθεηά καθξά πεξίνδν
ελαζρφιεζεο κε απηή ηε κνξθή ηεο Γηφγθα, επεηδή ε Γηφγθα (φπσο θαη πνιιέο
άιιεο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο) δξνπλ ζε δχν επίπεδα θαη επηδεηθλχνπλ γη' απηφ ην
ιφγν έλα πξφζσπν πξνο ηα έμσ θαη έλα άιιν πξφζσπν πξνο ηα κέζα. Πε απηφ ην
γεγνλφο αληηζηνηρεί κηα ηδηαίηεξε γιψζζα, πνπ είλαη ζαθψο δηθνξνχκελε θαη ε
νπνία φζν θαλεξψλεη, άιιν ηφζν θξχβεη. Νη θεληξηθέο έλλνηεο ηεο Γηφγθα,
π.ρ.κπίληνπ θαη πξάλα, έρνπλ ελ κέξεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζσκαηηθή ζεκαζία
θαη ελ κέξεη πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθέο θαη πλεπκαηηθέο ζεκαζίεο.
6.Ο κπζηηθηζκόο ηνλ ζπέξκαηνο
Δίλαη κία πάγηα πεπνίζεζε ζηα θείκελα ηεο Γηφγθα φηη ν άλζξσπνο θαηαλαιψλεη ηε
δσηηθή ηνπ ελέξγεηα θαη εθζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ αξξψζηηα θαη ην ζάλαην, φηαλ
δξαζηεξηνπνηείηαη ζεμνπαιηθά κε θπζηνινγηθφ ηξφπν. Γη' απηφ δελ πξέπεη λα
ζπγθξαηείηαη κφλν ε πξάλα κε ηελ έλλνηα ηεο αλαπλνήο, αιιά θαη ην ζπέξκα
(κπίληνπ). Ζ ζπγθξάηεζε ηεο αλαπλνήο θαη φιεο νη άιιεο ηερληθέο ππεξεηνχλ
απηφ ην ζθνπφ. Κέζσ ηεο ζπγθξαηήζεσο ηνπ ζπέξκαηνο1 κπνξεί θαλείο λα
θεξδίζεη ηελ αζαλαζία ή παλησο λα μαλαληψζεη ν ίδηνο θαη λα αλαβάιιεη ην
ζάλαην. Αιιά αλ είλαη λα ζπκβεί απηό, ηόηε πξέπεη ην ζπέξκα λα κεηαβιεζεί ζε λέθηαξ, ακβξνζία, ειημίξην δσήο ή όπσο αιιηώο κπνξεί λα
νλνκάζεη θαλείο απηό ην δσηηθό πνηό. Θαηά βάζνο, απηφ είλαη ην θχξην
αληηθείκελν ηεο Γηφγθα.
7.Τν θίδη ηεο θνπληαιίλη
Πε απηή ηε ζπλάθεηα δελ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ νη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο,
αιιά ε απνθνξχθσζε ηεο Γηφγθα ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο ηεο είλαη ε γελεηήζηα
έλσζε σο ηειεηνπξγηθφ (Κατηνύλα) ζπλδεδεκέλν κε δηάθνξεο ηερληθέο Σάζα
Γηφγθα. Γειαδή ε Γηόγθα επηρεηξεί λα επηζηξαηεύζεη ηνλ νξγαζκό σο ηελ
απνθαζηζηηθή εκπεηξία απειεπζεξώζεσο ηόζν από ηε δσή όζν θαη από ην
ζάλαην θαη σο κία ελνπνίεζε κε ην ζετθό. Λαη, πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα κηα
ζενπνίεζε2ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίνπο κέζσ ηνπ δηαινγηζκνύ πνπ
έρεη σο αληηθείκελν ην θίδη ηεο θνπληαιίλη. H πξάλα ή ε δσηηθή δχλακε (γηα ηελ
νπνία έγηλε ιφγνο ζην παξαπάλσ παξάζεκα) είλαη ηαπηφζεκε κε ηε
ζεμνπαιηθφηεηα, ε νπνία αλαπαξηζηάηαη κε έλα θίδη πνπ νλνκάδεηαη
θνπληαιίλη (ζεκαίλεη «ηπιηγκέλν καδί»).

Ζ θνπληαιίλη πηζηεχνπλ φηη εμαλαγθάδεηαη λα αξρίζεη λα θηλείηαη απφ ηε ζέζε
ηεοθάησ από ηνλ θόθθπγακέζσ ελφο θαλαιηνχ ζηε ξαρνθνθθαιηά πξνο ηα
επάλσ. Θαηά ηελ πνξεία απηή ζα δηαηξέμεη κηα ζεηξά απφ ζηαζκνχο πνπ
νλνκάδνληαη ηζάθξαο. Πε θάζε πεξαηηέξσ ζηαζκφ θεξδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε
δχλακε θαη γίλεηαη ζπλερψο ζετθόηεξε. Απηή ε ςεπδήο ζενπνίεζε εθθξάδεηαη
κέζσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν δηαινγηδφκελνο απνθηά ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο, π.ρ.
κπνξεί, φπσο ιέλε, λα κεηεσξίδεηαη ειεχζεξα ζηνλ αέξα θαη λα πεξλάεη κέζα απφ
ηνίρνπο. Απηά ηα «ζίληηο» θαη ε επνλνκαδφκελε «Σίληα-Γηόγθα» ππάξρνπλ ηψξα
ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εθπξνζσπνχληαη απφ ηνλ « Υπερβαηικό Διαλογιζμό» πνπ έλαληη
αδξάο ακνηβήο ππφζρεηαη ζηνλ δηαινγηδφκελν ηελ ηθαλφηεηα λα ππεξληθήζεη ηε
βαξχηεηα.
8. Ο κέγαο ΘΑΛΑΤΟΣ ή ε αζαλαζία.
΋ηαλ ην θίδη ηεο θνπληαιίλη, κεηά απφ ηηο επίπνλεο αζθήζεηο Γηφγθα, φπνπ
εθαξκφδνληαη φιεο νη ηερληθέο ηεο Σάζα-Γηφγθα θαη απνθηνχλ ην λφεκα ηνπο,
πηεζηεί ηειηθά πξνο ηα πάλσ κέζα ζηελ θνξπθή ηνπ εγθεθάινπ, ηφηε
ιακβάλεη ρψξα ε θνζκηθή απνιύηξσζε κέζσ ελόο είδνπο ζνύπεξ νξγαζκνύ.
Πηελ πξαγκαηηθφηεηα κηιάκε γηα νξγαζκηθέο εκπεηξίεο, πνπ δηακέζνπ ηζρπξψλ
παξαηζζεζηαθψλ αηζζεκάησλ πξνζιακβάλνπλ έλαλ ηδηαίηεξα εηαμχ ηνπ ζενχ
Σίβα, πνπ ζξνληάδεηαη πάλσ-πάλσ ζηνλ εγθέθαιν, θαη ηεο ζπκπαίθηξηάο ηνπ ηεο
Θάιη, πνπ σο ε δχλακε ηνπ (ζάθηη) ηαπηίδεηαη κε ηελ θνπληαιίλη. Απηή ε
νξγαζκηθή εκπεηξία γίλεηαη αληηιεπηή σο ν κεγάινο ΘΑΛΑΤΟΣ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
μεθεχγεη θαλείο απφ ηνλ θφζκν ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη βηψλεη ηε κεγάιε
ειεπζεξία. Απφ εθεί μαλαγπξίδνπλ κνλάρα νη εθιεθηνί, πνπ σο γθνπξνχ
αθνζηψλνληαη ζηελ απειεπζέξσζε άιισλ αλζξψπσλ. ΋ινη νη ζπλεζηζκέλνη
άλζξσπνη, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γηφγθα, πεζαίλνπλ ηξεηο
εβδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε απειεπζέξσζε. Απηφο ν ζάλαηνο (θαη κφλν απηφο)
νδεγεί καθξηά απφ θάζε δσή θαη θάζε ζάλαην πξνο ηελ νινθιεξσηηθή ειεπζεξία.
9. Ζ θπγή από ηνλ ζάλαην πξνο ηνλ ζάλαην.
Δίλαη αμηνζεκείσην κηα ζξεζθεπηηθφηεηα πνπ σζείηαη απφ ηελ αγσλία ελψπηνλ ηνπ
ζαλάηνπ λα νδεγείηαη ίζα-ίζα πξνο ην κεγάιν ΘΑΛΑΡΝ. Απηφ εμεγείηαη άπ' ην
γεγνλφο φηη ε Γηφγθα, φπσο εηπψζεθε. θαζνξίδεηαη φρη κφλν απφ ην θφβν ελψπηνλ
ηνπ ζαλάηνπ, αιιά θαη απφ ην θφβν ελψπηνλ ηεο δσήο. Υο εθ ηνχηνπ ε Γηφγθα
επηδεηεί λα θζάζεη πέξαλ ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, εθεί πνπ ζα κπνξνχζε λα ην
νλνκάζεη θαλείο αηψλην ζάλαην, ειεχζεξν απφ θάζε ηη εθήκεξν, αξξψζηηα θαη άπ‟
φια ηα βάζαλα.
΋ηαλ θαλείο δηαβάζεη κε εκβξίζεηα ηα θεληξηθά θείκελα ηεο Γηφγθα, ζα αλαθαιχςεη
φηη είλαη πιήξνπο θαζνξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο γεξάλζεσο. Ζ Γηφγθα
είλαη ε απόπεηξα ηνπ αλζξώπνπ λα ζηακαηήζεη ηε θζνξά ηνπ ζώκαηνο, λα
αλαβάιεη ην ζάλαην θαη ηαπηφρξνλα λα πξνεηνηκάζεη ην ζάλαην κέζσ ηεο
απνρσξήζεσο απφ ηε δσή. Απηή ε απφζπξζε ζπκβαίλεη ελ κέξεη θνηλσληθά κε ην
λα παξαηηείηαη θαλείο απφ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη λα θεχγεη ζην δάζνο ή ζην
βνπλφ, γηα λα δήζεη κφλνο θαη ελ κέξεη κε ην λα απνκαθξχλεηαη θαλείο πλεπκαηηθά
απφ ηα ζπκβάληα ηεο δσήο. Ρν ηειεπηαίν κπνξεί λα ην θάλεη θάπνηνο αθφκε θαη
παξακέλνληαο ζηηο θνηλνηηθέο ηνπ ζρέζεηο σο αξρεγφο νηθνγελείαο. Δπνκέλσο ε
Γηφγθα είλαη θάηη γηα γέξνπο, ζηε πξαγκαηηθφηεηα κφλν γηα γέξνπο. Απηφ έγθεηηαη
ζηε θχζε ηνπ πξάγκαηνο σο ζπλέπεηα ήδε ηνπ κπζηηθηζκνχ ηνπ ζπέξκαηνο, γηα
ηνλ νπνίν έγηλε ιφγνο.
10. Γηόγθα γηα ην θαιό ηεο πγείαο.

Ξνιινί καζεηέο εμαζθνχκελνπ ζηε Γηφγθα ζα αληηηείλνπλ φηη φιε απηή ε
ζεσξεηηθνινγία ηνπο είλαη αδηάθνξε, επεηδή απηνί είραλ θαιέο πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο απφ ηε Γηφγθα. Ιέλε φηη ράξηο ζ' απηή έγηλαλ πγηέζηεξνη. Απηφ νθείιεη
θάπνηνο λα ην ζεβαζηεί, αιιά θαη λα ην θαηαλνήζεη ζσζηά.
Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα ην θσηίζεη απηφ: ππάξρνπλ πξάγκαηη πνιινί λεαξνί
άλδξεο, ζηνπο νπνίνπο ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο έρεη θάλεη θαιφ.
Γπκλάζζεθαλ ζσκαηηθά θαη έκαζαλ σο έλα βαζκφ λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.
Απηφ ελίζρπζε ηελ πγεία ηνπο. Απηφ φκσο δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ν ζηξαηφο
έρεη έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Θαηά παξφκνην ηξφπν ν ζηφρνο ηεο Γηφγθα
δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο ζεηηθέο παξελέξγεηεο πνπ δηαπηζηεχνληαη. Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλεη ώζηε πνιινί δηαινγηδόκελνη κεηά από κηα
πεξίνδν ζεηηθώλ παξελεξγεηώλ3λα βηώλνπλ άθξσο αλεζπρεηηθέο βιαβεξέο
επηδξάζεηο. Δκείο ηηο ραξαθηεξίδνπκε σο βιαβεξέο επηδξάζεηο, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πξόθεηηαη γηα ηηο επηδησθόκελεο επηδξάζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
βήκα πξνο βήκα ράλεη θαλείο ηελ ηθαλφηεηα λα δεη κηα δσή ζηξακκέλε πξνο ηα έμσ
κέζα ζε αγάπε θαη εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο. Ζ Γηόγθα απνκνλώλεη ηνλ
άλζξσπν βήκα πξνο βήκα, έηζη ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο πιένλ λα
πξνζεγγίζεη ηνλ άιιν. Ραπηφρξνλα γίλεηαη θαλείο ζπλ ηνηο άιινηο αζπλείδεηα φιν
θαη πην ηλδνπηζηήο, αθνχ ε πξαθηηθή ηεο Γηφγθα δεκηνπξγεί θαη ζεσξία ηεο Γηφγθα.
11. Οδεγείηαη θαλείο πξνο ηα εθεί πνπ δελ ζέιεη.
΋ηαλ θάπνηνο αξρίδεη λα θάλεη Γηφγθα επεηδή ζέιεη λα γίλεη ηλδνπηζηήο, ηφηε φια
είλαη θπζηθά εληάμεη, δηφηη πξέπεη λα ζεβαζζνχκε ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία. Δλ
ηνχηνηο ην πξόβιεκα είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη κέζσ ηεο Γηόγθα νδεγνύληαη
πξνο ηα εθεί όπνπ δελ ζέινπλ πξαγκαηηθά λα πάλε. Γίλνληαη άλζξσπνη πνπ
εληάζζνληαη ζε άιιν ζχζηεκα θαλφλσλ θαη αμηνινγήζεσλ. Κεηαβάιινληαη ζε
ηλδνπηζηέο θαη απηό δελ ήηαλ θαζόινπ επηδίσμή ηνπο. Άξρηζαλ κε ηε
Γηόγθα επεηδή ηνπο ηελ πξνζέθεξαλ σο κηα ηέρλε δσήο, αιιά ε Γηόγθα
είλαη, όπσο δείμακε, κηα ηέρλε ζαλάηνπ πνπ γελλήζεθε αξρηθά γηα λα
βνεζήζεη γεξαζκέλνπο Ηλδνύο λα μεπεξάζνπλ ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ ζηα
ηειεπηαία δύζθνια ρξόληα ηεο δσήο ηνπο.
΋ηαλ θάπνηνο ζέιεη λα απηνζενπνηεζεί θαη φηαλ ζέιεη λα δξαπεηεχζεη απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή φπνπ δεη κε άιινπο αλζξψπνπο, ηφηε ε Γηφγθα είλαη ν δξφκνο πνπ
πξέπεη λα ηνπ ππνδεηρζεί. ΋ηαλ θάπνηνο ζέιεη βήκα πξνο βήκα λα απνρσξηζζεί
απφ ηε ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε θαη απφ ηελ αγάπε πνπ απηή ε πίζηε ζπλεπάγεηαη
πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ηε δσή, ηφηε ε Γηφγθα είλαη ην κνλαδηθά ζσζηφ.
Όκσο νη πεξηζζόηεξνη θαηαιήγνπλ αλππνςίαζηνη ζηε Γηόγθα, δηφηη αλάκεζα
ζηα άιια ππάξρνπλ πνιινί Φριζηιανοί πνπ ππεξαζπίδνληαη ηε Γηφγθα θαη πνπ
αξλνχληαη ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο. Γη' απηφ είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε
γλσζηή ηελ αιήζεηα γηα ηε Γηφγθα, φρη γηα λα θιέςνπκε ην ςσκί απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο Γηφγθα ή ηνπο καζεηέο απφ ηνπο γθνπξνχ, αιιά γηα λα
παξαρσξήζνπκε θάπνηεο ζπκβνπιέο ζε εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ
ηελ θαηάζηαζε κφλνη ηνπο.
Γηα εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ηνπο είλαη απαξαίηεηνο ν δηαινγηζκφο κπνξνχκε λα
ηνπο παξαπέκςνπκε ζηνλ ρξηζηηαληθφ δηαινγηζκφ4σο ιχζε. Απηφο φκσο είλαη
δηακεηξηθά αληίζεηνο κε ηε Γηφγθα. Ν ρξηζηηαληθφο δηαινγηζκφο δελ επηδηψθεη λα
καο θάλεη ζενχο θαη λα καο «απειεπζεξψζεη» απφ δσή θαη ζάλαην, αιιά λα καο
νδεγήζεη ζηνλ Θεφ, ν νπνίνο κε ηελ Αλάζηαζε καο έρεη ιπηξψζεη απφ ην δίιεκκα
ηνπ νπνίνπ έθθξαζε απνηειεί ε Γηφγθα.
12. Παξαηεξήζεηο.

Λέν Γειρί 1975.Π. Λέα ΢φξθε 1974). ΑΚΠ Ξξέο. Ζ ζεκαληηθφηεξε δπηηθή παξνπζίαζε ηεο Γηφγθα είλαη ηνπ Κίξηζεα Διηάληε «Γηφγθα. ηειεηνπξγηθέο ρεηξνλνκίεο θαη θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ. δειαδή ε ηειεπηαία θαη ζθνηεηλψηεξε απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο επνρέο.Β. Δπίζεο ε θιαζζηθή έθζεζε ηεο Γηφγθα ζην «Παηάλημαιη Γηόγθα Σνύηξα» πνπ αλάγεηαη ζηελ πξν Σξηζηνχ επνρή («Ηεξά βηβιία ησλ Ηλδνπηζηψλ». Ξ. Γισζζάξην.1-4 (No 4: Φηινζνθία ηεο Γηφγθα). απειεπζέξσζε απφ ηνλ θχθιν ησλ κεηελζαξθψζεσλ. Κόθζα:απφ ην «κθο» (απνηηλάμσ.Θ. 13. απειεπζεξψλνκαη). Λέν Γειρί 1979. «επλντθφο». κεηάθξ. δειαδή ε δσηηθή ελέξγεηα. Βάζνπ. Ο. δειαδή είλαη ζχγρξνλα ηνπ δηθνχ καο Κεζαίσλα. απφ ηνλ νπνίν εθπεγάδεη ζπλερψο θαηλνχξγηα δσή. απφ πνιινχο Ηλδνχο ιαηξεχεηαη σο ν χςηζηνο ζεφο. Σίβα:θαηά ιέμε «επηηπρήο». Νδφο Οάλη Γηάλζη 54. Λέν Γειρί 110055 Ηλδία). αζαλαζία θαη ειεπζεξία». ηφκνο 15. Φξαλθθνχξηε.Π. Σάθηη:θαηά ιέμε «δχλακε».59 ζειίδεο. ελεξγεηαθφ θέληξν ηνπ ζψκαηνο. ή ζχληξνθνο αλδξηθψλ ζενηήησλ. ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζην ζχζηεκα ηεο Γηφγθα. Λέν Γειρί 1975. Ρξία έγθπξα θείκελα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηή ηελ παξνπζίαζε. κεηάθξ. ν ζεφο-δεκηνπξγφο ζηνλ Ηλδνπηζκφ. Αζάλα:θαηά ιέμε «θάζηζκα» ή «ζηάζε». Βξάρκα:απφ ην «βξρ». Βάζνπ. Νξγαληζκφο Αιιαρακπάλη. ηα νπνία θαη ηα ηξία είλαη κεηαγελέζηεξεο γξαθέο: Ρν «Πίβα Πακρίηα». ηα νπνία πξνέξρνληαη ίζσο απφ ηνλ 12 ναηψλα.87 ζειίδεο. 68 ζειίδεο (δηαλέκεηαη απφ ην Πσκαηείν Αλαηππψζεσο Αλαηνιηθψλ Βηβιίσλ.Θ. Ίλδει Φεξιάγθ 1977. κεηάθξ. Κνύληξα:θαηά ιέμε «ζθξαγίδα» ή «ζεκάδη». παξαηίζεηαη απφ ηελ έθδνζε ΑΚΠ Ξξέο. Ρν «Σάζα Γηφγθα Ξξαληηπίθα». 515 ζειίδεο. Θάιη Γηνύγθα:απφ ην «θάιη» (=ζθνηεηλφ) θαη «γηνχγθα» (=ζπκπαληηθφο ρξφλνο). εθπξνζσπεί ηελ αξρή ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Τζάθξα:θαηά ιέμε «ηξνρφο». Ρφκνο 4.Β. . πνπ ζεκαίλεη «αλάπηπμε».Ρα ζεκαληηθφηεξα θείκελα γηα ηε θαηαλφεζε ηεο Γηφγθα είλαη ηα ιεγφκελα «Γθνξάθζα Σαηάθα». Λέα ΢φξθε 1974. Πξάλα:«λα αλαπλέεηο απφ ηε κχηε θαη ην ζηφκα». Απηά ηα θείκελα είλαη επίζεο ηκήκα ησλ «Ηεξψλ βηβιίσλ ησλ Ηλδνπηζηψλ». Ρν «Γθεξάληα Πακρίηα». Ο. Ηλδία 1911-15. Πίλ.

Πεκ. Ξξφθεηηαη γηα ηελ ζεμνπαιηθή καγεία ή εξσηηθή αιρεκεία ηνπ απνθξπθηζκνχ-λενγλσζηηθηζκνχ. ςεπδή.: Απηφ δελ ζεκαίλεη θαη‟αλάγθελ απνρή απφ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. αιιά-φπσο ην ιέγεη ν Γαλφο θαζεγεηήο. Ξ.ζεκαίλεη ζπγθξάηεζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηνο. ιφγσ ηεο πηέζεσο πνπ πθίζηαληαη νη ελδνθξηλείο αδέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αθχζηθσλ ζηάζεσλ (αζάλεο) πνπ παίξλεη ν αζθνχκελνο ζηε Γηφγθα (βι. ν λένο θαη ν Γέξνληαο Παΐζηνο. Πεκ. Πεκ. Ξ. Αιιά βέβαηα ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη νη πλεπκαηηθέο (θπξίσο) θαη νη ςπρνινγηθέο (θαηά δεχηεξν ιφγν) παξελέξγεηεο ηεο Γηφγθα. νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη αλ έθαλαλ. Ξ. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα είλαη θαη ην φηη κε ηελ άζθεζε ηεο Γηφγθααλαηξέπεηαη ε νξκνληθή ηζνξξνπία ζην αλζξώπηλν ζώκα. 4.ΣΖΚΔΗΩΣΔΗΣ: 1.: Ίζσο κε ηνλ φξν απηφλ ν Γαλφο θαζεγεηήο ελλνεί ηελ εζπραζηηθή λνεξά πξνζεπρή.Οη γθνπξνχ. Από ηο περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ηεύχος 44 . Ξ. ζρεηηθά ην βηβιίν ηνπ Γηνλπζίνπ Φαξαζηψηε.Θεζζαινλίθε 2000. 2. έηζη θη‟ αιιηψο.: ελλ.: Απηέο ζα ηηο είραλ. 3. Πεκ.

"Das war die Geburtsstunde des hellenistischen Europas" (Weitz 1997. 1. Ζ Δπξώπε [ησλ ηειεπηαίσλ 3. Δπίζεο ζε απηφλ ηνλ ρψξν γελλήζεθε θαη ν αζιεηηζκφο.αζιεηηζκφο]. Deutschland German Sport University of Cologne. Germany. Δίλαη ε γηόγθα ωο κπϊθή άσθεσε θατάιιειε γηα τε βειτίωσε τεο πγείαο. 22). (Tagarakis Christos.. ε νπνία έγηλε ζηελ ζπλέρεηα ην θέληξν ηνπ ηφηε Δπξσπατθνχ θφζκνπ (πεξίπνπ 1. Ξνιηηηθή γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηηο αζιεηηθέο δνκέο ζηελ Δπξσπα¨θή Έλσζε. Μέρος 1ο.Δίλαη ε γηόγθα σωκατηθή άσθεσε (γπκλαστηθή).θαξδηνινγία). ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.) und damit zur Keimzelle des heutigen Europas. ν Ξξχηαλεο ηνπ Γεξκαληθνχ Ξαλεπηζηήκηνπ Αζιεηηζκνχ ηεο Θνισλίαο (ζηελ Γεξκαλία). Γηα ηνλ ιφγν απηφ. παξάιιεια κε ηελ καθξνρξφληα εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 2001. Tokarski Walter und Steinbach Dirk.000 εηώλ] θαη ν αζιεηηζκόο γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα. Aachen.Chr. απφ ηελ ειηθία ησλ 14 έσο ησλ 21 εηψλ κε ηνλ ζηίβν θαη ην πνδφζθαηξν. ε Διιάδα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε δηπιή έλλνηα. . das in der Folge zum Zentrum der damaligen abendländischen Welt wurde (ca. Α. ..Δ. έρεη θαη εκπεηξηθή γλψζε ηνπ ζέκαηνο. *Ν ζπγγξαθέαο. der kontinentalen Griechen. σο ε γελλέηεηξα ησλ ζεκεξηλψλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ [Δπξψπε ."(Διεχζεξε απφδνζε . Έρεη δε ζπκκεηάζρεη ηφζν ζε ζεκηλάξηα κεζφδσλ ραιαξψζεσο.000 πξν Σξηζηνχ). φζν θαη ζε ζπλαληήζεηο γηφγθα.ή έκθαζε νξηζκέλσλ ζεκείσλ δφζεθε θαηά ηε κεηάθξαζε. Γεξκαληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζιεηηζκνχ Θνισλίαο.. έρεη αζρνιεζεί.) * "Europa kam aus Kleinasien. sodass Griechenland in doppeltem Sinne als Pate für heutige moderne Entwicklungen bezeichnet werden kann. .ζεκεηψζεηο ε) Πχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπγγξαθέα. Ραγαξάθεο Σξήστνο Δξεπλεηήο Αζιεηηαηξηθήο (εηδηθφηεηα: αζιεηηαηξηθή .Φ. Ξηπρηνχρνο Ρ.) * Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπγγξαθέα παξνπζηάδνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία .Ξ.Α.* Απηή ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη ζηελ δηεζλή θνηλφηεηα." Ξεγή: Spuren. Θαζεγεηήο Βάιηεξ Ρνθάξζθη (Walter Tokarski). (Ίρλε. 22). * "Ζ Δπξψπε ήξζε απφ ηελ Κηθξά Αζία.Θ. Θαηά ζπλέπεηα. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν [ε Διιάδα] έγηλε ν αξρηθφο ππξήλαο ηεο ζεκεξηλήο Δπξψπεο.. Die Geburtsstunde des Sports wird ebenfalls hier gesehen. Meyer und Meyer Verlag. Γεξκαλία. "Απηή ήηαλ ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία γελλήζεθε ε ειιεληζηηθή Δπξψπε" (Weitz 1997. Sportpolitik und Sportstrukturen in der Europäischen Union.. Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS Köln).Α.000 v. σο αζινχκελνο.

φπσο θαη ε ειεπζεξία.αζιεηηαηξηθή πξνζέγγηζε). ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ειεχζεξα.ζειίδα 13). Ν θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίζεη πνηα είλαη ε αιήζεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. β2. Ζ ζξεζθεηνινγηθή άπνςε γηα ηε γηφγθα. β1. Ζ κειέηε γίλεηαη κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο ηαηξηθήο. . Αζιεηηαηξηθή. Ππγγξαθηθφ έξγν ηνπ ηδίνπ (επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη βηβιία. νξηζκέλνη θχθινη πξνβάιινπλ ζην δπηηθφ θφζκν ηε γηφγθα σο ηδαληθή κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο. Δπίινγνο. δ) Ξνχ νθείιεηαη ε επθνξία πνπ ληψζεη θάπνηνο φηαλ θάλεη ηε γηφγθα σο "γπκλαζηηθή". πνιηηηθψλ ή άιισλ πξνηηκήζεψλ ηνπ. Ξεξηερφκελα. (ηαηξηθή . Δπίζεο γίλνληαη καζήκαηα ζεκηλάξηα γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ· δηδάζθνληαη ζηάζεηο θαη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο. ηεο αζιεηηαηξηθήο θαη ηεο ζξεζθεηνινγίαο. Γηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο. Γηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο. ε) Πχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπγγξαθέα. Γηφγθα θαη λνεξή πξνζεπρή γ. Δπηπιένλ. α) Ξνηεο είλαη νη θαηάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. Βηβιηνγξαθία ζεκεηψζεηο. νξηζκέλεο βαζηθέο πεγέο. γ) Κπνξεί λα δεη θαλείο ηε γηφγθα σο απιή γπκλαζηηθή. Πην παξφλ θείκελν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ην ζέκα κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν. Πε ηη δηαθέξεη απηή ε επθνξία απφ ηελ επράξηζηε θαηάζηαζε πνπ ληψζεη απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπλεζηζκέλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. φηη ε θαηάιιειε ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα βνεζήζεη: ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δηζαγσγή. α. (ζξεζθεηνινγηθή πξνζέγγηζε). αιιά θαη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε (ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ζεξαπεία - . απηφ πνπ ν ίδηνο θξίλεη σο ζσζηφ. είλαη θαηάιιειε. Κφλν έηζη. Δδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. απνθνκκέλε απφ ηνλ ηλδνπηζκφ θαη ην βνπδηζκφ. β) Αλ δεη θαλείο ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή. Δίλαη γλσζηφ απφ πιήζνο επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ (νη νπνίεο γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο αζιεηηαηξηθήο.αζιεηηαηξηθή πξνζέγγηζε). (ηαηξηθή . γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο.α) Ξνηεο είλαη νη θαηάιιειεο κνξθέο κπτθήο άζθεζεο θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. Γηφγθα θαη γπκλαζηηθή. δίλνληαη πιεξνθνξίεο. Πθνπφο ηεο κηθξήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ν θαζέλαο. Ζ ζσκαηηθή άζθεζε είλαη θνηλφ αγαζφ. Γηόγθα θαη γπκλαζηηθή. φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ ηλδνπηζκφ θαη ζηνλ βνπδηζκφ (γηφγθα). Ππκπεξάζκαηα. αλεμαξηήησο ησλ ζξεζθεπηηθψλ. σο κέζνδνο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Πην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη. πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ελδηαθεξφκελν αλαγλψζηε ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε. θαηά ζέκαηα. Δηζαγσγή. θαξδηνινγίαο θαη άιισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ αιιά θαη ησλ αζιεηηθψλ επηζηεκψλ). (ηαηξηθή αζιεηηαηξηθή πξνζέγγηζε). ελδεηθηηθή αλαθνξά).

Ιέγνληαη αεξφβηνπ ηχπνπ. είλαη αζθήζεηο αληνρήο. Δπηπιένλ. Δπίζεο καζαίλεη. παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν (πεξηέρεη εξεπλεηηθά πνξίζκαηα πεξίπνπ εμήληα εηψλ): Hollmann W. Έρνπλ γίλεη ζε παγθφζκηα θιίκαθα εθηεηακέλεο έξεπλεο. Stuttgart. Training und Präventivmedizin. π. Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο κνξθήο άζθεζεο. εγθεθαιηθφ επεηζφδην θ. 5ε έθδνζε). ζαθραξψδε δηαβήηε. κε κέηξηα έληαζε (π.ρ. παρπζαξθία. ε αεξνβηθή γπκλαζηηθή (γπκλαζηηθή ε νπνία γίλεηαη κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο . Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ζσκαηηθή άζθεζε. 2006. ππέξηαζε. Strüder H.. άιιεο παζήζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπξφζζεηεο λεφηεξεο έξεπλεο θαη εθηελήο βηβιηνγξαθηθή κειέηε παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ζην βηβιίν ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο (ζεσξείηαη δηεζλψο ε "Βίβινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο" . Strüder H. Νη θαηάιιειεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. δηάξθεηα. ην αξγφ ηξέμηκν (ηδφγθηλγθ . Sportmedizin. V. Απηέο νη κνξθέο κπτθήο άζθεζεο.aerobics) θ. νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. επεηδή ελεξγνπνηνχλ θπξίσο ηνλ αεξφβην κεηαβνιηζκφ (κεηαβνιηζκφο κε ηελ ρξήζε νμπγφλνπ) γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.).jogging) ή ηξέμηκν αληνρήο κε γξεγνξφηεξν ξπζκφ. Ν θάζε θνηηεηήο θπζηθήο αγσγήο δηδάζθεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο άζιεζεο (κνξθέο κπ¨θήο άζθεζεο. ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή.ρ. Νη αζθήζεηο απηέο είλαη δπλακηθέο. ε ζπρλφηεηα ηεο άζθεζεο (πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα γπκλάδεηαη) θ.ρ. κε ηαπηφρξνλε κέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ θνξκνχ.βιέπε θαη ζρεηηθά ζρφιηα: Βηβιηνγξαθία ζεκεηψζεηο.. Predel H. Auflage).απνθαηάζηαζε) δηαθφξσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ π. βάδηζκα). Ξνιιέο απφ ηηο πην πξσηνπνξηαθέο θαη αλαγλσξηζκέλεο δηεζλψο έξεπλεο.): Hollmann W. Δμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο απνδφζεσο ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πγεηνχο θαη ηνπ αζζελνχο [αλζξψπνπ]). Schattauer Verlag.ρ.ρ. κεηαμχ άιισλ.ρ.ι. έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Diehl J. επηδηψθεηαη ε ελεξγνπνίεζε . βαζίδνληαη θπξίσο ζηε δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ αληνρή. Spiroergometrie.. V. θ. γηα λα κπνξέζεη ε ζσκαηηθή άζθεζε λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηαζηάζεσο θαη ηεο πγείαο. δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 15' .ρ. ζπρλφηεηα ηεο πξνπφλεζεο.30' ιεπηά). νη κχεο ησλ πνδηψλ. είλαη ε κέζνδνο πνπ είλαη γλσζηή σο ζπεηξνεξγνκεηξία. G. δειαδή γίλνληαη γηα ζρεηηθά καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα (π. (Αζιεηηαηξηθή. δειαδή ππάξρεη ζπλερήο ελαιιαγή κπτθήο ζχζπαζεο θαη κπτθήο ραιάξσζεο (π. γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε ζσκαηηθή άζθεζε. αιιά θαη δεδνκέλα απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. M. πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο.ι. Ρα ζηνηρεία απηά..η. Tagarakis C. Ξξφθεηηαη γηα κία δνθηκαζία θνπψζεσο.η. γηα ηε βειηίσζε ηεο αληνρήο (θαη ηεο πγείαο) γίλεηαη ζηα εξεπλεηηθά θέληξα.ι. Κεξηθά απφ απηά είλαη: ε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο (γηα πφζε ψξα ρξεηάδεηαη π. ζηε βειηίσζε ηεο αληνρήο ηνπ αζινχκελνπ θαη ζε κία θαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε. έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ δπλακηθή αεξφβηνπ . Tagarakis C. Δπηπιένλ. Αζιεηηαηξηθή. Ρέηνηεο κνξθέο κπτθήο άζθεζεο είλαη ην γξήγνξν βάδηζκα. φηαλ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα. νδεγνχλ.η. ηξέμηκν θαηά ην δπλαηφλ κεγάισλ απνζηάζεσλ κε ρακειή ηαρχηεηα). Grundlagen für körperliche Aktivität.ι. 2009 (5. έρνπλ γίλεη εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ζην Ξαλεπηζηήκην Αζιεηηζκνχ ηεο Θνισλίαο (είραλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέρεηα ην 1976).ιεηηνπξγία φζν ην δπλαηφλ κεγαιπηέξσλ νκάδσλ κπψλ. νη κχεο ζπζπψληαη (ζθίγγνπλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ραιαξψλνπλ. Κε θάζε θίλεζε π. New York. κε θάζε βήκα. K. λα ηξέρεη θάπνηνο). α. Schattauer Verlag.. Stuttgart.. φηη νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Kardiopulmonale Leistungsdiagnostik des Gesunden und Kranken. New York. Ν αληηθεηκεληθφηεξνο ηξφπνο εμέηαζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο κηαο κνξθήο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. K.η. ε θνιχκβεζε. M. ε έληαζε ηεο άζθεζεο (κε πφζε ηαρχηεηα ηξέρεη). (Ππεηξνεξγνκεηξία. έληαζε.

Declaration of Cologne. Ιηπίδηα θαη άζθεζε. Sport u. V. γηα αξθεηή ψξα.η. . Θνισλία 1994). θαηά ηελ αξρηθή ηνπιάρηζηνλ πεξίνδν άζθεζεο.ηχπνπ αληνρή. Diehl J. Ονληνγηάλλεο.Κ. Αζήλα. β) είηε δελ έρεη γλψζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο γηφγθα. πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο (Ραγαξάθεο Σξήζηνο Β. Ρα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ απαξαίηεηεο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο. θαζψο επίζεο θαη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία (Ραγαξάθεο Σξήζηνο Β. πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.ρ. ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ 1989. Ρελ ίδηα ζέζε απνδέρνληαη θαη πνιινί άιινη νξγαληζκνί. ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί απφ ηαηξφ.). γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο είλαη απαξαίηεηα: 1) ε εθαξκνγή δπλακηθήο άζθεζεο αληνρήο (αεξφβηνπ ηχπνπ). Δπηπιένλ. Strüder H. ε Γεξκαληθή Δηαηξία Αζιεηηαηξηθήο θ. Πηελ πεξίπησζε ηεο γηφγθα. (ηαηξηθή . Buch Strauß.Κ.. δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη φηη. Θνηλή δηαθήξπμε ηεο Ξαγθφζκηαο Νξγάλσζεο ΢γείαο (WHO) θαη ηεο Ξαγθφζκηαο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο (FIMS).αζιεηηαηξηθή πξνζέγγηζε). Δπνκέλσο. ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηνλ καλδχα ηεο ζσκαηηθήο. σο κέζνδνο ζσκαηηθήο άζθεζεο.-09. Ήδε πξηλ είθνζη έλα ρξφληα. Πηαηηθέο ζεκαίλεη φηη ν αζθνχκελνο κέλεη αθίλεηνο. Νη αζθήζεηο γπκλαζηηθήο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ γηφγθα είλαη ζηαηηθέο ή πνιχ αξγέο. ρξεηάδεηαη ν αζινχκελνο λα θαζνδεγείηαη απφ γπκλαζηή. 2009 Αζιεηηαηξηθή). ή ηνπιάρηζηνλ θαζνδήγεζε. Joint Meeting of WHO and FIMS. ν αηθλίδηνο ζάλαηνο). πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο: WHO/FIMS: Health promotion and physical activity. Sportmedizin. ηφηε κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ηα εμήο: α) είηε δελ έρεη γλψζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. γίλεηαη ζην βηβιίν πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ (Hollmann W. φπσο εθηείζεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα. Πηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηη ζρέζε έρεη ε γηφγθα-γπκλαζηηθή κε ηα ηξία απηά ζεκαληηθά ζεκεία. γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο. ε Ακεξηθαληθή Δηαηξία Αζιεηηαηξηθήο (American College of Sports Medicine). Δίλαη γλσζηή σο ε Γηαθήξπμε ηεο Θνισλίαο. K. κηα εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ηελ επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ πγεία. Köln 1994. θαη Γεψξγηνο Ξ. φηη απφ ηελ ειηθία ησλ 30-35 εηψλ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ (π.ι. (Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε. γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. ην θαηά πφζν κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν νξγαληζκφο ηνπ θαη λα πξνιεθζνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο (π. Αλ ιεθζεί ππ' φςηλ. απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν γπκλαζηή.ρ. πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. θαη Γεψξγηνο Ξ. γ) είηε εμππεξεηεί (ελ αγλνία ή αθφκε ρεηξφηεξα ελ γλψζεη ηνπ) ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ ηδηφηεηά ηνπ. φπσο π. αθνινχζεζε θαη κηα δεκνζίεπζε. Έηζη γίλεηαη γλσζηφ. Πηελ θαιχηεξε πεξίπησζε γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γηφγθα - .1988). Ζ πξναλαθεξζείζα βαζηθή αξρή (εθαξκνγή αζθήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ αληνρή) απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν θαη ζηελ θνηλή δηαθήξπμε πνπ έθαλαλ ε Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε ΢γείαο (WHO) κε ηελ Ξαγθφζκηα Δηαηξεία Αζιεηηαηξηθήο (FIMS). M. 2 (2): 143-53). THE CLUB OF COLOGNE (ed. ΋πσο πξναλαθέξζεθε. 06. ΋ηαλ έλαο πηπρηνχρνο θπζηθήο αγσγήο (γπκλαζηήο) πξνηείλεη σο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη θαη' επέθηαζηλ ηεο πγείαο. Ιηπίδηα θαη κπ¨θή άζθεζε. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Θνισλίαο.β) Αλ δεη θαλείο ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή. Ονληνγηάλλεο. Tagarakis C. ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είρε θάλεη κία αλαθνίλσζε. είλαη θαηάιιειε.10.ρ. Διιάδα. Ξξφθεηηαη γηα ην ζεκαληηθφηεξν θαη εγθπξφηεξν ληνθνπκέλην.. πξηλ αξρίζεη θάπνηνο λα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο κπτθήο άζθεζεο. έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ). 2) λα έρεη πξνεγεζεί ηαηξηθή εμέηαζε θαη 3) λα ππάξρεη άκεζε επίβιεςε. ζε κία ζηάζε. εμππεξεηεί ηε δηάδνζε κίαο θαζαξψο ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο. Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο Αζιεηψλ.. ηδηαηηέξσο γηα άηνκα άλσ ησλ 30-35 εηψλ.γπκλαζηηθήο άζθεζεο.

ππνπξγεία πγείαο.ι. πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα.).άζθεζε αεξφβηνπ ηχπνπ).ρ. Αληηζέησο. θνιχκβεζε. Δπνκέλσο. επαλαιακβάλεηαη γηα πνιινζηή θνξά: είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ άζθεζε αληνρήο . κε πγηεηλή δηαηξνθή) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήζνο θαξδηαγγεηαθψλ θαη εγθεθαιηθψλ παζήζεσλ (π. Θνισλία 1994). ζηα θξνληηζηήξηα ή κπξνζηά ζηηο νζφλεο (π. νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πάζρνπλ απφ ηελ ππνθηλεηηθφηεηα (θάλνπλ θαζηζηηθή δσή). Απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο (παξάγνληαο θηλδχλνπ .ι. κε ζπλέπεηεο κεηαμχ άιισλ. κε β) ηελ θίλεζε πνπ γίλεηαη κε ην βάδηζκα. physical inactivity) απνηειεί έλαλ ηεξάζηην θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία. πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο (επεηδή βξίζθνληαη ζηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο) αιιά ηζρχεη θαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο.θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο). ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο.θπζηθή δξαζηεξηφηεηα: π. λα αζρνινχληαη κε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ. απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ. Νη ιίγεο ψξεο ζρνιηθήο γπκλαζηηθήο ηελ εβδνκάδα (ζα ήηαλ θαιφ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. είλαη ε επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο καζεηέο. πνπ πξναλαθέξζεθε. γίλνληαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα εθζηξαηείεο (δηεζλείο νξγαληζκνί. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Θνισλίαο.ρ. φηη ε δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ άζθεζε αληνρήο.η. λα αληηθαηαζηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν: α) ηελ "θίλεζε" πνπ γίλεηαη κε ην αζαλζέξ. Θνηλή δηαθήξπμε ηεο Ξαγθφζκηαο Νξγάλσζεο ΢γείαο (WHO) θαη ηεο Ξαγθφζκηαο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο (FIMS).ρ.ρ.η. λα πεξηνξηζηεί ε ππνθηλεηηθφηεηα θαη λα απμεζεί ε ζσκαηηθή .η. ζην PubMed.βάδηζκα.).ρ. Ιφγσ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο.πνπ ηνπο ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ . λα αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ζε ζρεηηθά έληνλε θίλεζε κεγάιεο νκάδεο κπψλ (π. γηα λα βειηησζεί ε πγεία ηνπο. θ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ. Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο. εγθεθαιηθφ επεηζφδην. ηειεφξαζε). δελ ππάξρεη ε πξναλαθεξζείζα πξψηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (δπλακηθή άζθεζε αληνρήο .ρ. ζηελ ήδε θαζηζηηθή δσή ηνπ. ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο ή ην απηνθίλεην. Έλα αθφκε βαζηθφ ζεκείν. ηδηαίηεξα ζηηο εκέξεο καο. 1994. νη ψξεο απηέο λα απμεζνχλ) είλαη γη' απηνχο κία επθαηξία λα θηλεζνχλ. Έρεη βξεζεί. απνηειεί κέξνο απηήο αθξηβψο ηεο πξνζπάζεηαο (βιέπε: WHO/FIMS: Health promotion and physical activity.risk factor). πνδειαζία. βάδηζκα. λα ηξέμνπλ. πνδειαζία. Απηφ ην ζεκείν είλαη πνιχ βαζηθφ. Πθνπφο φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη άλζξσπνη. π.). Ρν δεκφζην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ πξνθαιεί ε ππνθηλεηηθφηεηα είλαη ηεξάζηην (είλαη θαη απηφ κία πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο . ηελ . είλαη πνιχ πξνηηκφηεξν (γηα λα βειηηψζεη ηε θπζηθή αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε). Αλ αληί απηνχ θάλεη γηφγθα (π. μαπισκέλνο ή θαζηζηφο ζε έλα ζηξψκα).γπκλαζηηθήο πνιχ αξγέο θηλήζεηο. θ.ι.ρ. Δπηπιένλ βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζε φιεο ηηο ειηθίεο. ππάξρεη έλαο κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία απηψλ πνπ εζθαικέλσο λνκίδνπλ φηη ε γηφγθα είλαη γπκλαζηηθή: πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε θαζηζηηθέο ζηάζεηο ηχπνπ γηφγθα. θ. λα παίμνπλ. Ζ ππνθηλεηηθφηεηα (γηα ζρεηηθέο πεγέο ζηηο ηξάπεδεο βηβιηνγξαθίαο. ηξέμηκν.ππάξρνπλ εθηεηακέλεο έξεπλεο θαη γη' απηφ ην ζέκα). ζα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ππνθηλεηηθφηεηαο. πνπ καδί κε άιινπο παξάγνληεο (π. είλαη λα θηλνχληαη (επεηδή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Declaration of Cologne. λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ λεαξή ειηθία. θνιχκβεζε. αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο .ι. (Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε.η. Πηνλ ιίγν ειεχζεξν ρξφλν πνπ έρεη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο. Ζ θνηλή δηαθήξπμε ηεο Ξαγθφζκηαο Νξγάλσζεο ΢γείαο (WHO) θαη ηεο Ξαγθφζκηαο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο (FIMS). Ξεξλνχλ πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα θαζηζκέλνη ζηα ζξαλία. βιέπε: sedentary life style. έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.

. λα ηεληψλεη ιίγν ην έλα ρέξη θαη ιίγν ην άιιν πφδη. M. Αλ ιεθζνχλ ππ' φςηλ ηα αλσηέξσ. Strüder H. π. K.ι. θάλεη νξηζκέλεο ζσκαηηθέο αζθήζεηο θαη πξνθχςεη ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. φηη ηα άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή. Ρα ζέκαηα απηά παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ζε δχν (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά) δεκνζηεχζεηο: . θαη β) εάλ επίζεο ππήξρε ην ελδερφκελν λα είλαη ε γηφγθα απιή γπκλαζηηθή άζθεζε θαη απηφ δελ ηζρχεη. Ξξψηα απ' φια. ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο γίλεηαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηεο πγείαο θαη ζηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ε έγγξαθε ηαηξηθή βεβαίσζε. δειαδή πφζν επηηξέπεηαη λα επηβαξχλνπλ ηνλ ζψκα ηνπο. Sportwissenschaft 2005. Nervenheilkunde. εάλ ε γηφγθα ήηαλ κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο. επεηδή ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ δηδάζθνπλ ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή δελ έρνπλ νχηε ηηο ζεσξεηηθέο. Nervenheilkunde 2003. φπσο ζα δεηρζεί ζηελ ζπλέρεηα. λα μεθνπξαζηνχλ θαη φρη γηα λα γπκλαζηνχλ. K. θαη γίλνπλ πνιχ έληνλα.. κε θαζηζηηθέο "αζθήζεηο" ηχπνπ γηφγθα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ.ρ.Hollmann W. Tagarakis C. ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπο.αζθήζεηο αληνρήο θαη αζινπαηδηέο (π.ρ. ηελ πξφιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο γήξαλζεο. θαηφπηλ γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο ελφο γηαηξνχ. λα είλαη μαπισκέλνο αλαπαπηηθά ζε έλα ζηξψκα.Übersicht und eigene Befunde. φηαλ θάλνπλ ζηαηηθέο αζθήζεηο (νξηζκέλεο ζηαηηθέο αζθήζεηο. Δίλαη γλσζηφ. κπάζθεη. ή άιιεο παζήζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. ε γηφγθα είλαη ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή πξνζεπρή. Κε απηφλ φκσο ηνλ ηξφπν δελ βειηηψλεηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε. Δπηπιένλ. Tagarakis C. ππάξρνπλ πνιιά είδε γηφγθα θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ζψκαηνο. φηη φζνη πάζρνπλ απφ ππέξηαζε ή έρνπλ ππνζηεί έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ή εγθεθαιηθφ επεηζφδην δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο.. ππέξηαζε. ΋ζνη αζθνχκελνη εθαξκφδνπλ πέξαλ ηεο πξνπφλεζήο ηνπο ηε γηφγθα ή άιιεο παξεκθεξείο κεζφδνπο.). απμάλνπλ θαηά πνιχ ηελ αξηεξηαθή πίεζε). ην θάλνπλ γηα λα ραιαξψζνπλ. ζπλήζσο δελ θάλνπλ πξνεγνπκέλσο θάπνηα ηαηξηθή εμέηαζε. Έηζη κεηαμχ άιισλ.απηφ φπσο πξναλαθέξζεθε δελ ηζρχεη (βιέπε δπλακηθή άζθεζε αληνρήο. δηαηξέρνπλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκψλ ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο (π. Ν θάζε αζιεηήο αληί λα ηξέρεη. αλ δελ γίλνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν.η. 35 (1): 3-14. V. Ρν θαηά πφζν νη ηερληθέο απηέο ραιάξσζεο. Gehirn und körperliche Aktivität. 22 (9): 467-74 (Ζ ζσκαηηθή άζθεζε βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη δηθά καο εξεπλεηηθά δεδνκέλα). V. αιιά νχηε ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο ησλ πηπρηνχρσλ θπζηθήο αγσγήο. αληί λα απμεζεί ν ρξφλνο γηα δξαζηεξηφηεηεο . Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί: α) εάλ ππήξρε ην ελδερφκελν ε γηφγθα λα γπκλάδεη πξαγκαηηθά ην ζψκα . Ρν θαηά πφζν είλαη αζθαιήο ε γηφγθα θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί είλαη έλα ηεξάζηην δήηεκα. κε ηηο κεζφδνπο ραιάξσζεο). παξέρνπλ νπζηαζηηθή εξεκία θαη φρη κία πξνζσξηλή μεθνχξαζε παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Έλα άιιν ζχλεζεο πξφβιεκα είλαη φηη πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ εθαξκφδνπλ ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή δελ έρνπλ αζιεζεί θαηά ην παξειζφλ. ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. .θαιχηεξε δηαλνεηηθή απφδνζε. ηφηε κπνξεί λα θηλεζεί λνκηθψο θαηά ηνπ ηαηξνχ ηνπ. αεξφβηνπ ηχπνπ). επεηδή. είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ . θ. λα ηδξψλεη θαη λα θνπξάδεηαη.. Δάλ θάπνηνο. Strüder H. ζα πξνηηκνχζε. πνπ βειηηψλεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε. Körperliche Aktivität fördert Gehirngesundheit und Leistungsfähigkeit . Δπηπιένλ. γηαηί δελ ηελ εθαξκφδνπλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ νη αζιεηέο. M.ρ. Άξα. ή λα θαληάδεηαη ήξεκεο ιίκλεο ή πξάζηλα ιηβάδηα (φπσο ζπκβαίλεη π. ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε ζε βαξηά κνξθή.ρ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ην γεγνλφο. κπτθέο θαθψζεηο). ηίζεηαη ην εξψηεκα: Γηαηί. Ρν ζέκα απηφ είλαη πνιχ θαίξην. θαη ζε κεγάιν βαζκφ.Hollmann W. Ίζσο θάπνηεο απφ απηέο λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν αθίλδπλεο ή επηθίλδπλεο. ηελ θαιχηεξε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. πνδφζθαηξν. Θαηά ζπλέπεηα δελ γλσξίδνπλ "ηα φξηά ηνπο". (Δγθέθαινο θαη ζσκαηηθή άζθεζε).

λα βξεη θαη κία Νξζφδνμε άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. δειαδή απφ έλαλ επηζηήκνλα πνπ κειεηά φιεο ηηο ζξεζθείεο. β2. είλαη απαξαίηεην λα ιάβεη ππ' φςηλ ηνπ θαη ηηο ζέζεηο απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηηο δηάθνξεο ζξεζθείεο (ζενιφγσλ θαη ζξεζθεηνιφγσλ). αδξάο ακνηβήο. Ξνηνο πγηψο ζθεπηφκελνο άλζξσπνο εκπηζηεχεηαη ηελ πγεία ηνπ ζε έλαλ ηέηνηνπ είδνπο εξαζηηέρλε. Δθηφο ηνχηνπ. Έλα επηπιένλ θείκελν (Γηαλλνπιάηνο. (Θξεζθεηνινγηθή πξνζέγγηζε). ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα δηαβάζεη κία ρξηζηηαληθή ή κηα νξζφδνμε άπνςε γηα ην ζέκα. εάλ ην ζέιεη. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη. κπνξεί λα πξνθχςνπλ θίλδπλνη γηα ηελ πγεία απηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ γηφγθα σο γπκλαζηηθή. αλεμάξηεηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο. ΓΗΝΓΘΑ). Πηε ζπλέρεηα γίλνληαη δάζθαινη γηφγθα έλαληη. Αληηθείκελφ ηνπο είλαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε γηφγθα θαη ηελ λνεξή πξνζεπρή (βιέπε: Βηβιηνγξαθία . Δάλ ζέιεη θάπνηνο λα έρεη κία ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα ηε γηφγθα. αλαθέξνληαη απιψο. ΋πσο θαηάιιεινο ζχκβνπινο γηα ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο είλαη ν δηθεγφξνο. ΢πάξρεη ζε νξηζκέλνπο γπκλαζηέο ε ηάζε λα εθαξκφδνπλ αζθήζεηο γηφγθα. Ζ δνπιεηά ηνπ γπκλαζηή είλαη (φπσο ην ιέεη θαη ε ίδηα ε ιέμε) λα γπκλάδεη θαη φρη λα θαζνδεγεί κε πιάγηνπο ηξφπνπο ηνπο αζινπκέλνπο ζε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. ε γηφγθα είλαη αθαηάιιειε σο άζθεζε γπκλαζηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληνρήο θαη θαη' επέθηαζηλ ηεο πγείαο. βξίζθεηαη έμσ απφ ησλ ρψξν ηεο αξκνδηφηεηνο ηνπ γπκλαζηή. Αλαζηάζηνο. Σάξε ζε απηή ηελ επηινγή ησλ πεγψλ. θάλνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο πξνζεπρέο.) ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άζενη. επεηδή είλαη θαηά θχξην ιφγν ζηαηηθή. ρσξίο θαλ λα ζπδεηεζνχλ. αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκα ζην νπνίν αλήθνπλ νη ίδηνη (π. πξνέξρεηαη θαη απηφ απφ έλαλ ζξεζθεηνιφγν. Πην κέξνο απηφ ηεο εξγαζίαο. γίλεηαη ζθφπηκα ε ηεθκεξίσζε κε βάζε κία κε ρξηζηηαληθή πεγή.γ) Κπνξεί λα δεη θαλείο ηε γηφγθα σο απιή γπκλαζηηθή. ζπλνδεχνληαη κε επηθιήζεηο ζενηήησλ. ρξηζηηαλνί. πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δεπηεξεπφλησο. επεηδή είλαη ηεο κφδαο ή επεηδή απηφ ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο ρψξεο. Νη ιίγεο νκνηφηεηεο θαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ δηαινγηζκνχ . απφ θαζαξά ηαηξηθή . θ. γηα ηηο θαξδηνινγηθέο παζήζεηο ν θαξδηνιφγνο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ νηθνδνκψλ ν αξρηηέθηνλαο. Έηζη. Νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο (νη ιεγφκελεο "γπκλαζηηθέο αζθήζεηο") πνπ εθαξκφδνληαη. ηδενινγηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ηνπ. θηινζνθία ηεο ζξεζθείαο θ. απνθνκκέλε απφ ηνλ ηλδνπηζκφ θαη ην βνπδηζκφ. απηνί πνπ εθαξκφδνπλ ηε γηφγθα. θαη ιίγεο Νξζφδνμεο πεγέο.αζιεηηαηξηθή άπνςε. . δειαδή κία θξάζε πνπ επαλαιακβάλεη θαλείο πξνζεπρφκελνο ζε κηα ζεφηεηα (φπσο νη Σξηζηηαλνί επαλαιακβάλνπλ ηελ επρή λνεξή πξνζεπρή . ΄Νπσο ζα εθηεζεί αλαιπηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ.η.αλεπαξθείο γηα λα δηδάμνπλ γπκλαζηηθέο αζθήζεηο."Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ ΢ηέ ηνπ Θενχ ειέεζνλ κε"). νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε θάπνηα άγλσζηε ππέξηαηε δχλακε ή ζε θάπνηνπο ζενχο.η. Δπίζθνπνο Αλδξνχζεο λπλ Αξρηεπίζθνπνο Ρηξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο. επεηδή ε γηφγθα απνηειεί ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. Ζ γηφγθα είλαη κέξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ηνπ ηλδνπηζκνχ θαη ηνπ βνπδηζκνχ. ζπλήζσο. ζξεζθεηνινγία.ι. Ππλήζσο ιέγεηαη ην "ΝΚ". πνπ είλαη ην δηεζλνχο θχξνπο Ιεμηθφ ηεο Νμθφξδεο γηα ηηο παγθφζκηεο ζξεζθείεο.ρ. Ππλήζσο πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ ζπνπδάζεη ςπρνινγία ή δελ έρνπλ παλεπηζηεκηαθή παηδεία θαη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ηδησηηθά ζεκηλάξηα γηφγθα. Ρέινο. κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο.). έηζη ν πην θαηάιιεινο ζχκβνπινο γηα ζσκαηηθέο αζθήζεηο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν (επαξθψο θαηαξηηζκέλνο) πηπρηνχρνο γπκλαζηήο. επαλαιακβάλεηαη θάπνην "κάληξα". Δπηπιένλ. Ζ πεγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο σο έξγν αλαθνξάο απφ φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο ζξεζθείεο (π.ρ. κπνξεί ν θάζε αληηθεηκεληθφο θαη θαινπξναίξεηνο αλαγλψζηεο λα δεη ηελ αιήζεηα απφ πνιιέο πιεπξέο. Γηφγθα θαη λνεξή πξνζεπρή).ζεκεηψζεηο. Νη ζέζεηο ηνπ ιεμηθνχ απηνχ πεξηέρνληαη θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εγθπθινπαίδεηεο (είηε είλαη ζξεζθεπηηθέο είηε φρη).ι. εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ηαηξηθήο εμέηαζεο θαη ησλ αλεπαξθψλ γλψζεσλ (αζιεηηθήο παηδείαο) ησλ δηδαζθφλησλ. βνπδηζηέο.

. β2. κε ζηφρν λα γίλεη πην εχθνια απνδεθηή. .. έρνπλ επηθαλεηαθή γλψζε γηα ηελ δηθή ηνπο πίζηε. ε νπνία δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηνλ ηλδνπηζκφ ή ηνλ βνπδηζκφ. ζα πξνθαινχζε πνιιέο αληηδξάζεηο. Ρα κέζα θαη νη ηερληθέο γηα λα κεηαβάιιεηαη ε ζπλεηδεηφηεηα θαη γηα λα επηηπγράλεηαη ε απειεπζέξσζε (κφθζα) απφ ην θάξκα θαη ηελ κεηεκςχρσζε (ζακζάξα) ζηηο Ηλδηθέο ζξεζθείεο. Ρα βαζηθά ζεκεία ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξνπζηάδνληαη κε ζπληνκία ζην Ιεμηθφ ηεο Νμθφξδεο γηα ηηο παγθφζκηεο ζξεζθείεο. αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα λα βνεζεζεί ε πγεία.ρ. ιφγσ ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο.βνπδηζκφ φζνπο αλήθνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Ρν ζέκα απηφ ζα απνηειέζεη θαη αληηθείκελν ελφο επφκελνπ ζπγγξαθηθνχ πνλήκαηνο." (ζει.άζθεζε θάπνηνπ απφ ηα δηάθνξα είδε γηφγθα. Today yoga is an integral part of Hinduism. 651) Δπηπιένλ. The means or techniques for transforming consciousness and attaining liberation (*mokşa) from *karma and rebirth (*samsara) in Indian religions. . είλαη άζενη.. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (ειεχζεξε απφδνζε ζηα ειιεληθά): "Γηφγθα. Νη ρξηζηηαλνί (νξζφδνμνη. Θα γίλεη πηζηεπηφο κφλν απφ φζνπο δνπλ ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη δελ έρνπλ επηθνηλσλία κε ην ζχγρξνλν θφζκν. ηζνδπλακεί κε ην λα ηζρπξίδεηαη φηη ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο δελ βξίζθεηαη ζηελ Λέα ΢φξθε ή ν πχξγνο ηνπ Άηθει δελ αλήθεη ζην Ξαξίζη." "Yoga. επρή. παξνπζηάδνληαη ζε άιιεο πεγέο). πξνηεζηάληεο) απνδέρνληαη ζε γεληθέο γξακκέο σο πξαγκαηηθφ ζεφ ηνλ Ρξηαδηθφ (Αγία Ρξηάδα). ζα θαηαιάβαηλαλ φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζεχρνληαη ηαπηφρξνλα ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ζενχο..ζπληζηνχλ δηάθνξα είδε γηφγθα. Important modern Hindus have advocated various kinds of yoga. ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα παξαπιαλά θαη νδεγεί ζηνλ ηλδνπηζκφ .ην δηθαίσκα ηνπο λα έρνπλ απηή ηελ πίζηε είλαη πιήξσο ζεβαζηφ). αλαθέξεηαη φηη: "Ξνιιέο απφ ηηο λέεο ζξεζθείεο ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή .. Ππνπδαίνη ζχγρξνλνη Ηλδνπηζηέο παξνπζηάδνπλ . παξά γηα ηελ ζσηεξία [ηνπ . Νη δε άζενη. ηλδνπηζκφ. Γηφγθα θαη λνεξή πξνζεπρή. ..... κε ηελ επαλάιεςε ησλ κάληξα) θαη ηεο λνεξήο πξνζεπρήο (πξνζεπρή ηνπ Ηεζνχ. Αλ ε γηφγθα παξνπζηαδφηαλ επζέσο. Γηα παξάδεηγκα νη ζπλεηδεηνί ρξηζηηαλνί (αλεμαξηήησο νκνινγίαο. Ζ γηφγθα παξνπζηάδεηαη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο σο γπκλαζηηθή. ξσκαηνθαζνιηθνί. σο κέξνο ηεο ηλδνπηζηηθήο ή ηεο βνπδηζηηθήο ζξεζθείαο. ΋ηαλ φκσο θάπνηνο παξνπζηάδεη ηε γηφγθα σο γπκλαζηηθή άζθεζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη πνιινί γλήζηνη ηλδνπηζηέο δελ απνδέρνληαη ηελ παξνπζίαζε ελφο κηθξνχ κέξνπο ηνπ ηλδνπηζκνχ. σο αζθήζεσλ γπκλαζηηθήο. Έηζη θαη νη ηλδνπηζηέο έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζενχο (θαη απηψλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ απηή ηελ πίζηε είλαη επίζεο ζεβαζηφ).. . Νη κνπζνπικάλνη απνδέρνληαη σο ζεφ ηνλ Αιιάρ (φπσο απηφο δηδάζθεηαη ζχκθσλα κε ην Θνξάλην .. Κεξηθά βηβιία.. .. απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: . Θεσξνχλ (θαη έρνπλ δίθην) φηη κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε είλαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ ζξεζθεία ηνπο. Ρν λα παξνπζηάδεη θαλείο ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο ηεο γηφγθα. είλαη αδηάθνξνη ή κηζφ-αδηάθνξνη ζξεζθεπηηθά. βνπδηζκφ. ξσκαηνθαζνιηθνί ή πξνηεζηάληεο) ή νη ζπλεηδεηνί κνπζνπικάλνη. παξνπζηάδνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία ζεκεηψζεηο. πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζέκα. δειαδή νξζφδνμνη. θνκπνζθνίλη).. δειαδή κεξηθψλ ζσκαηηθψλ αζθήζεσλ.έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο γηα ηηο κεγάιεο παγθφζκηεο ζξεζθείεο (ρξηζηηαληζκφ. ηζιάκ). Ζ ράζα γηφγθα έρεη δηαδνζεί πνιχ ζην πιαηχ θνηλφ [ή θαηά άιιε κεηάθξαζε: είλαη πνιχ δεκνθηιήο] ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. ζα αξλνχληαλ λα εθαξκφζνπλ κία ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή..(π. Πήκεξα ε γηφγθα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Ηλδνπηζκνχ.. (νη ζενινγηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ. παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε άιιεο πεγέο. ηζρπξηδφκελνο φηη είλαη απιή γπκλαζηηθή.

βνπδηζκφο). ζειίδεο 144 150. ηζηνζειίδα ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. είλαη μέλεο πξνο ηελ αζιεηηθή άζθεζε . ή ν άλζξσπνο απηφο ζα γηλφηαλ πεξίγεινο ζηνλ αζιεηηθφ ρψξν ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε.. Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν (αθφκε θαη αλ δελ ιάβνπκε ππ' φςηλ ην ζξεζθεπηηθφ κέξνο ηεο γηφγθα . γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο (ηλδνπηζκφο.γπκλαζηηθήο) είλαη ην πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. είλαη θαιφ λα ιεθζεί ππ'φςηλ. though more as an aid to the health than as a soteriology.. Κία πξνζσπηθή καξηπξία. φηη πνιινί απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο γηφγθα . The concise Oxford dictionary of world religions.γπκλαζηηθή ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο σο πξνζηάδην.αλζξψπνπ].1.πξνπφλεζε θαη λα δειψλεη φηη ην απνηέιεζκα είλαη φηη "θσηίζηεθε". Ζ αλσηέξσ πεγή αλαθέξζεθε ελδεηθηηθά. Δπίζθνπνο Αλδξνχζεο λπλ Αξρηεπίζθνπνο Ρπξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο. Γειψλνπλ δε φηη έρνπλ δερζεί κία ηδηαίηεξε "θψηηζε" απφ θάπνηνλ ζεφ ή θάπνηα ππέξηαηε δχλακε.apostolikidiakonia. νη απφςεηο πεξί "θσηηζκνχ".. Νη ίδηεο ζέζεηο κε απηέο ησλ πεγψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ρν γεγνλφο φηη ε γηφγθα είλαη ζξεζθεπηηθή πξάμε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο εγθπθινπαίδεηεο (είηε είλαη ζξεζθεπηηθέο είηε φρη) θαη απνηειεί θνηλφ ηφπν.γπκλαζηηθή παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ ηδηαηηέξσο αμηφινγε δεκνζίεπζε: Εηάθθαο. θαηά ηελ επηθνηλσλία κνπ κε άιινπο αζινχκελνπο. .γπκλαζηηθή θαη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο ζξεζθείαο ή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ηεο παξαζξεζθείαο. δελ βξήθα νχηε κία πεξίπησζε αλζξψπνπ. Άξα." (ζει. ζα ηνπ ζπληζηνχζαλ ςπρηαηξηθή ζεξαπεία. ζηελ κεηελζάξθσζε θαη ζε άιιεο ζξεζθεπηηθέο δηδαζθαιίεο. Δπηπιένλ. Αλαζηάζηνο.γπκλαζηηθήο. θαη ζηελ ζπλέρεηα άξρηζαλ λα αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά. αιιά θαη θαηά ηελ καθξφρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο.htm) ΋πσο αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ πεγή. ηεχρνο 27 (Αχγνπζηνο Λνέκβξηνο). 652) Ξεγή: Bowker.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata. Αξθεηνί απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο γηφγθα μεθίλεζαλ σο απινί καζεηέο. Αλ ππήξρε θάπνηα ηέηνηα πεξίπησζε. αιιά θαη κηα εθηεηακέλε ζξεζθεηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο γηφγθα . φηη ε γηφγθα δελ είλαη γπκλαζηηθή. άιινο ιηγφηεξν θαη άιινο πεξηζζφηεξν ζην θάξκα. Oxford University Press. ν νπνίνο έρεη θάλεη ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή άζθεζε . Κεηά απφ έλα αξρηθφ ζηάδην δσξεάλ ελεκεξσηηθψλ καζεκάησλ θαη αζθήζεσλ. σο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο.η.asp?cat=hist&contents=con tents. (Ρν ζπλνπηηθφ ιεμηθφ ηεο Νμθφξδεο γηα ηηο παγθφζκηεο ζξεζθείεο). ε γηφγθα . κε άηνκα ηνπ επξχηεξνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. ε ζεψξεζε ηεο γηφγθα σο απιήο γπκλαζηηθήο. γηα ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο. Πηελ νπζία. νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηελ Νξζφδνμε Δθθιεζία. 2005. Ξεξηνδηθφ Ξεκπηνπζία. ζε φπνηα ζξεζθεία θαη αλ αλήθεη ή θαη αθφκε θαη αλ δελ αλήθεη πνπζελά.. Θαηά ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ηνλ αζιεηηζκφ γηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα. Ξξφθεηηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε (ζενινγηθή ζξεζθεηνινγηθή πξνζέγγηζε) ηνπ γεγνλφηνο. αιιά ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή: Γηαλλνπιάηνο. Γπκλαζηηθή ή ζξεζθεία. Μεθίλεζαλ θαη απηνί θάπνηε λα γπκλάδνληαη κε ηε γηφγθα θαη ζηελ ζπλέρεηα άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ. Haţha yoga has become very popular in the West.asp&main=AT_1&file=1. λα κειεηήζεη έλα ζρεηηθφ θείκελν. Έηνο 2008. εθαξκφδνπλ θαη νη ίδηνη πην "πξνρσξεκέλεο" (κε πην έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν) κνξθέο γηφγθα.ι. (πεγή ζην δηαδίθηπν: http://www. θάξκα θ. ηζνδπλακεί κε ην λα εθιακβάλεη θαλείο ηηο γνλπθιηζίεο "κεηάλνηεο"." "Many of the new religions encourage the practice of some kind of yoga. . ΓΗΝΓΘΑ. Ρη είλαη ε γηφγθα. Γξεγφξηνο. Θα ήηαλ θαιφ ν ελδηαθεξφκελνο. John (editor). αξρίδεη ε ζπζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα έλαληη αδξάο ακνηβήο.

Ν θάζε άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο λα πηζηεχεη ζε φπνηα ζξεζθεία ζέιεη ή λα είλαη άζενο. ν θάζε έλαο έρεη ην δηθαίσκα θαη ηελ επζχλε. πνπ είλαη θαιφ λα ιεθζεί ππ' φςηλ. ε γηφγθα είλαη κία ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. Sportwissenschaft 2005. γξήγνξν βάδηζκα γηα αξθεηή ψξα. δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε κία ρξηζηηαληθή εθθιεζία ή ζε έλα κνπζνπικαληθφ ηέκελνο.ρ.. ζηελ εθαξκνγή κηαο νξηζκέλεο ζξεζθεπηηθή πξαθηηθήο. πνιηηηθέο ή άιιεο πξνηηκήζεηο ηνπο .ρ. Κήπσο ζα πξνζβαιιφηαλ θαη ε λνεκνζχλε ηνπ.ι. κε ηελ νξζνζηαζία. Απηφ ην ζέκα έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνη ζέινπλ λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά. επθνξίαο θαη εξεκίαο. α. Nervenheilkunde 2003.ρ.βνπδηζηέο. εάλ επηπιένλ ηνπ ιέγαλε φηη απηφ δελ είλαη ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. νδνηπνξία. β) Δπηπιένλ.ςπρηαηξηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζξεζθεπηηθήο πξάμεο είλαη έλα επηπιένλ ηεξάζηην δήηεκα). Κήπσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηήλ ηελ ειεπζεξία ελφο π. βνπδηζκφο. Ξψο ζα έλησζε ν άλζξσπνο απηφο. ζπκβαίλνπλ δχν θχξηα θαηλφκελα: α) Δθθξίλνληαη ζηνλ εγθέθαιν νξηζκέλεο νπζίεο.ζεκεηψζεηο. Ζ επζχλε ησλ γνλέσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ . Αζιεηηαηξηθή). ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο θνηλήο ρξήζεσο (π. γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ.η. θαη ζπλεξγάηεο. απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζξεζθεπηηθψλ πξάμεσλ. θαη ζπλεξγάηεο. Πε ηη δηαθέξεη απηή ε επθνξία απφ ηελ επράξηζηε θαηάζηαζε πνπ ληψζεη απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπλεζηζκέλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.βνπδηζηψλ θαη πξνζβάιεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηλδνπηζηέο . Ρν απνηέιεζκα είλαη έλα αίζζεκα ραξάο.ρ. ε πξνζπάζεηα νξηζκέλσλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ελ αγλνία ηνπ. ΋ηαλ θάπνηνο γπκλάδεηαη θάλνληαο δπλακηθή άζθεζε αληνρήο π. φηαλ θάλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο "ζσκαηηθέο αζθήζεηο" θαη ιέεη ην "ΝΚ" ή θάπνην κάληξα.ρ. θ.Δπνκέλσο.δ) Ξνχ νθείιεηαη ε επθνξία πνπ ληψζεη θάπνηνο φηαλ θάλεη ηε γηφγθα σο "γπκλαζηηθή".. Γελ ζα πξνζβαιιφηαλ ε ζξεζθεπηηθή ηνπ ειεπζεξία. Ζ γηφγθα θαη νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ απηή πεξηιακβάλεη. πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηθέο ηνπ ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο (νπνηεζδήπνηε θαη αλ είλαη απηέο). Ρν ίδην ζπκβαίλεη (δειαδή κία ζξεζθεπηηθή πξάμε) θαη φηαλ έλαο άζενο θάλεη άιιεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.).αλεμάξηεηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο. ην ζεκείν ηνπ Πηαπξνχ ή πξνζθπλάεη κία εηθφλα.ι. γίλεηαη αληηιεπηφο ν ζξεζθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γηφγθα.ζην ζέκα απηφ είλαη πνιχ κεγάιε. ηλδνπηζκφο. Δίηε θάπνηνο ζέιεη λα ην πηζηέςεη είηε δελ ην ζέιεη. ηεο ρεκείαο ή ησλ καζεκαηηθψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή.ρ. Θαηά ζπλέπεηα. Αλ ε γηφγθα δελ απνηειεί ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. νη νπνίεο ιέγνληαη ελδνξθίλεο (ην ζέκα απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο εμήο δεκνζηεχζεηο: η) Hollmann W. νκαδηθά . ηη) Hollmann W. βιέπε: Βηβιηνγξαθία . Θαη κφλν απφ απηφ ην ζηνηρείν. άζενπ.ρ. πνπ βξίζθνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. αλ απηφ ην άηνκν αζιείηαη καδί κε άιινπο (π. Έλα άιιν ζέκα. Γηαθνξεηηθή είλαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά είλαη ηλδνπηζηέο ή βνπδηζηέο θαη ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ γηφγθα σο κέξνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπο δσήο (απηφ ην ζέκα βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ). νδεγεί ζηελ παξαπιάλεζε ησλ κε ηλδνπηζηψλ . θ. Ξνηνο έρεη ην δηθαίσκα λα νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ρσξίο ηελ ειεχζεξε (θαη κε πιήξε επίγλσζε) ζπγθαηάζεζή ηνπο. Ρα ζρνιηθά βηβιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ .ζξεζθεηνινγίαο (ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ). ζηελ εθαξκνγή ηεο γηφγθα ή άιισλ παξφκνησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ κε ην πξφζρεκα ηεο γπκλαζηηθήο. εθηειεί ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα κία ζξεζθεπηηθή πξάμε (νη πλεπκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο . εάλ ήηαλ αλαγθαζκέλνο (κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αιεζνθαλψλ επηρεηξεκάησλ) λα πεγαίλεη π.ζξεζθεηνινγίαο θαη φρη ζηα βηβιία ηεο θπζηθήο. αιιά είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα γπκλάδεηαη (κε ηηο κεηάλνηεο. γηαηί αλαθέξεηαη ζηα ζρνιηθά βηβιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ . Ξψο ζα έλησζε ν ίδηνο άλζξσπνο. πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο ζξεζθείεο (ρξηζηηαληζκφο. Κία ηέηνηα πξάμε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία.). είλαη θαη ην εμήο. θαηαζθελψζεηο). ε ζθφπηκε επηθάιπςε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ. ζηελ πεξίπησζε απηή ηεο γηφγθα.η. λα αληηδξάζεη κε θάζε λφκηκν ηξφπν ζηελ επηβνιή π. είλαη κία ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. .

Πε άιιεο πεξηπηψζεηο. Θαηά πεξίπησζε.αζιεηηθά παηρλίδηα). ή λα θαληάδεηαη δηάθνξεο εηθφλεο π. Απφ ςπρνινγηθή πιεπξά ζα είρε ηελ ίδηα ζπλέπεηα: πξνζσξηλή εξεκία ιφγσ απφζπαζεο απφ ηελ ζπλήζσο δπζάξεζηε θαζεκεξηλφηεηα.η. γηα λα μππλήζεη πιήξσο ν νξγαληζκφο. Απηφ είλαη έλα νξγαληθφ . ν άλζξσπνο "μερλάεη" γηα ιίγν ηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ . Κε ηελ θαζνδήγεζε .). Αλ ζηελ ζπλέρεηα θάλεη γηα 2-3' ιεπηά κεξηθέο γξήγνξεο θαη ξπζκηθέο .ρ."γπκλαζηηθή".ρ. πξψηα ζην δεμί ρέξη. Θα κπνξνχζε φκσο θαλείο λα μεράζεη γηα ιίγν ηελ θαζεκεξηλφηεηα θάλνληαο νπνηαδήπνηε άιιε αληίζηνηρε θαζηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (λα δηαβάζεη θάπνην βηβιίν. Ρη ζπκβαίλεη φκσο φηαλ θάπνηνο θάλεη γηφγθα γπκλαζηηθή. Ππλέπεηα απηήο ηεο κνξθήο άζθεζεο κπνξεί είλαη ε βειηίσζε ηεο αληνρήο.ρ.γπκλαζηηθή". Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ 10-20' ιεπηά ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ραιάξσζεο . Απφ ηελ άπνςε ηεο βειηίσζεο ηεο αληνρήο ζα είρε ην ίδην αθξηβψο απνηέιεζκα. κπνξεί λα πεξηιακβάλεη (αλάινγα κε ην είδνο ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη) νξηζκέλεο αζθήζεηο ραιάξσζεο. Απηέο νη αζθήζεηο είλαη ηφζν πεξηνξηζκέλεο. ν χπλνο γίλεηαη βαζχηεξνο θαη ρξεηάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ην μχπλεκα. Πε ςπρνινγηθφ επίπεδν. ν "δάζθαινο" μππλάεη . μερλάεη ηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα. κεηαμχ άιισλ. κπνξεί λα θάλεη κία επράξηζηε θνπβέληα καδί ηνπο θαη λα "μεθεχγεη" γηα ιίγν απφ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. λα ζπλαληήζεη θίινπο θ. ΋ινη φκσο ζπκθσλνχλ φηη απηφ έρεη. αλ θάλεη ρξήζε λαξθσηηθψλ ή αιθνφι.κηζνχπλνπ. Δάλ φκσο ε θάζε ηνπ κηζνχπλνπ θξαηήζεη πεξηζζφηεξν (π. Απηφ αθξηβψο ην θαηλφκελν (κηζν-χπλνο κε δηάξθεηα φρη πεξηζζφηεξν απφ 10-20 ιεπηά. Έηζη καδί κε ηελ βηνινγηθή αηηία ηεο επραξίζηεζεο (ελδνξθίλεο) ππάξρεη θαη κία θνηλσληθή .η. β) εμ αηηίαο ηνπ κηζν-χπλνπ ην ζψκα ραιαξψλεη θαη μεθνπξάδεηαη γηα ιίγε ψξα. γηα λα ληψζεη θάπνηνο ζηελ ζπλέρεηα πην ειαθξχο θαη μεθνχξαζηνο) εθαξκφδνπλ θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη ραιάξσζεο. απνθεχγνληαο λα ζθέθηεηαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Κπνξεί φκσο θάπνηνο λα μεθχγεη απφ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Γίλνληαη γηα 2-3' ιεπηά κεξηθέο αζθήζεηο γπκλαζηηθήο.ππνβνιή θάπνηνπ "δαζθάινπ".ελεξγνπνηεί ηα κέιε ηεο νκάδαο. κία ήξεκε ιίκλε ή κία πξάζηλε θνηιάδα. κπνξεί θιείλεη ηα κάηηα θαη λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ δηαδνρηθά ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ π. Ζ γηφγθα .ι.βηνινγηθφ θαηλφκελν. Αλ ηα δεη θαλείο κε θξηηήξηα θαζαξά επηζηεκνληθά (σο βηνςπρνινγηθφ θαηλφκελν). πνπ κπνξεί λα ην πεηχρεη θαλείο θαη ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν. (Θα κπνξνχζε απηφ λα ραξαθηεξηζηεί σο "αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα . θαη ζηελ ζπλέρεηα θιείλεη ηα κάηηα πέθηνληαο ζε κηα θαηάζηαζε κηζν-χπλνπ. Αξθεί λα μαπιψζεη ή λα θαζίζεη θάπνπ θαη λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ γηα 15' ιεπηά. φηη εάλ ε θαηάζηαζε ηνπ κηζφ-χπλνπ έρεη ηελ πξναλαθεξζείζα δηάξθεηα ν νξγαληζκφο μεθνπξάδεηαη θαη επαλέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ μππλεκέλνπ ζρεηηθά γξήγνξα. αγλνψληαο αθφκε θαη ην ζηνηρείν ηεο ηλδνπηζηηθήο πξνζεπρήο (π. πνπ δελ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αληνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πγεία. ην κάληξα ή ην "ΝΚ") κπνξεί λα απνδψζεη ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηα εμήο: α) Ν άλζξσπνο γηα ιίγε ψξα απνζπάηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.ι.ςπρνινγηθή (ε απφζπαζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα). ν "αζινχκελνο" κπνξεί λα θνηηάδεη έληνλα γηα ιίγε ψξα έλα αησξνχκελν (εθθξεκέο) ή έλα αθίλεην ζεκείν. Αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ραιάξσζεο κε δηάθνξεο παξαιιαγέο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλα. λα δεη ηειεφξαζε ή λα πάεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. θαηαζηξεπηηθέο ζσκαηηθέο θαη ηεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο. ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο. φηη θαη ηα δχν πξναλαθεξζέληα θαηλφκελα είλαη σθέιηκα. ΋ινη ζπκθσλνχλ.ρ."γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ".) Δίλαη γλσζηφ (σο βηνςπρνινγηθφ θαηλφκελν). δειαδή θακία βειηίσζε. επαλαιακβάλεη νξηζκέλεο γεληθέο θξάζεηο ή θξάζεηο ηλδνπηζηηθήο πξνζεπρήο (κάληξα) ή ην "ΝΚ". 30 ιεπηά). χζηεξα ζηνλ δεμηφ ψκν θ.

γπκλαζηηθή έρεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία είλαη πέξα γηα πέξα εζθαικέλε. ιφγσ ησλ θηλήζεσλ δηαθφξσλ κπτθψλ νκάδσλ. ζηελ πεξίπησζε απηή.Hollmann W. . Υζηφζν. έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ αληνρή είλαη επηζηεκνληθψο απνδεδεηγκέλν εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε άζιεζε θαη ε ραιάξσζε είλαη δχν θαηαζηάζεηο αληίζεηεο. λεπξνςπρνινγηθήο.γπκλαζηηθή σο κέζνδνο ζσκαηηθήο άζθεζεο ή γχκλαζεο ή πξνπφλεζεο ή άζιεζεο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν παξφκνην ηξφπν ζα κπνξνχζε θάπνηνο ηελ απνθαιέζεη. ιεηηνπξγεί ιηγφηεξν ν εγθέθαινο ηνπ.άζιεζεο -άζθεζεο . Γη απηφ ηνλ ιφγν. θαη ..). πνπ επηδξνχλ κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηνλ νξγαληζκφ (απφ πιεπξάο βηνινγηθήο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ εγθεθάινπ. Γελ βειηηψλεη ηελ αληνρή. Δίλαη γλσζηφ (φπσο πξναλαθέξζεθε . νξκνληθήο..ρ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο κεγάισλ κπτθψλ νκάδσλ (π. βνεζάεη ζην μχπλεκα θαη πξνθαιεί επθνξία. Ζ ραιάξσζε είλαη αθξηβψο ην αληίζεην απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε ή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πξνπφλεζε ή άζιεζε. β) Ζ γηφγθα . Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ζσκαηηθέο θηλήζεηο (φπσο πξναλαθέξζεθε). ε άπνςε φηη γηφγθα . ππάξρνπλ άλζξσπνη. ε γηφγθα είλαη εμ νξηζκνχ αθαηάιιειε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο. παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο δεκνζηεχζεηο καο: .γπκλαζηηθή έρεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία. Sportwissenschaft 2005. ΋κσο ε γηφγθα επηδξά ζηελ πγεία θαη σο κέζνδνο ραιαξψζεσο. είλαη νη ζπρλέο αλαθνξέο φηη ε γηφγθα . ζηελ νπζία είλαη ην αληίζεην. κεηελζάξθσζε. α) Ρν γεγνλφο φηη νη ζσκαηηθέο αζθήζεηο. πνπ έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πίζηε). κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη μεθνχξαζε θαη ζε λεπξνινγηθφ επίπεδν.ρ. M. Πηελ πεξίπησζε απηή. γ) ΋ηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κηζν-χπλνπ. K. Strüder H..ραιάξσζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί. ειέθαληαο ή ίζσο θαη θνηφπνπιν· βιέπε π.Hollmann W. Ίζσο απηφ θαίλεηαη ζε θάπνηνπο ππεξβνιηθφ ή αζηείν. φπσο δηδάζθνπλ νξηζκέλεο ζξεζθείεο φηη ζε κία πξνεγνχκελε δσή ηνπ ήηαλ βάηξαρνο. Δπεηδή κε ηελ ρξήζε ηεο εθθξάζεσο γηφγθα . ησλ αζιεηηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη ηεο βηνταηξηθήο. Strüder H. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ραιάξσζε απηή είλαη πην πξνρσξεκέλε (είλαη γλσζηή ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία σο αληαπφθξηζε ραιαξψζεσο . θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ) απμάλνπλ ηελ αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ ελεξγνπνηνχλ. είλαη δπλαηφλ λα ηελ πεηχρεη θαλείο κε πνιχ πην απιφ ηξφπν (θαη ρσξίο λα αξρίζεη λα πηζηεχεη. Tagarakis C. ζα απνηειέζεη αληηθείκελν άιιεο μερσξηζηήο κειέηεο.ι. Απηή φκσο ε θαηάζηαζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Δίλαη αδηαλφεην λα αζρνιείηαη θάπνηνο κε ηηο επηζηήκεο απηέο (ή κε ηελ βηνταηξηθή ζε ζρέζε κε ηελ κπτθή άζθεζε) θαη λα κελ ην γλσξίδεη.γπκλαζηηθή δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηνλ κέζν άλζξσπν. V. Νη ιφγνη παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά πξνεγνπκέλσο (π.αζθήζεηο απιήο γπκλαζηηθήο ζα μππλήζεη. Tagarakis C. Πηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχζεθε ην θαηλφκελν ηεο γηφγθα σο κία κνξθή ζσκαηηθήο άζθεζεο. θη αλ αθφκε δεη θαλείο ηε γηφγθα σο απιή γπκλαζηηθή. ε επίδξαζε ηεο γηφγθα σο κεζφδνπ ραιαξψζεσο. Nervenheilkunde 2003.ρ. Δπνκέλσο. Θεσξείηαη πιένλ απηνλφεην ζηνλ ρψξν ηεο αζιεηηαηξηθήο.άζιεζε -άζθεζε . ρξεηάδεηαη λα δηαθξηζνχλ δχν πεξηπηψζεηο: α) Ζ γηφγθα ..βιέπε "δ) Ξνπ νθείιεηαη ε επθνξία πνπ ληψζεη θάπνηνο φηαλ θάλεη ηε γηφγθα σο "γπκλαζηηθή".") φηη ε γηφγθα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ραιάξσζε.πξνπφλεζε.γπκλαζηηθή σο κέζνδνο ραιάξσζεο. V. Ξέξα απφ φζα ελ ζπληνκία εθηέζεθαλ παξαπάλσ. ε δξαζηεξηφηεηα απηή βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο γχκλαζεο . θ. αθφκε θαη εάλ ππάξρεη θάπνηα θαηλνκεληθά πξνζσξηλή ζεηηθή επίδξαζε ηεο γηφγθα ζηελ πγεία (φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηελ δξάζε ηνπ παπζίπνλνπ). Σπκπεξάζκαηα. Δπνκέλσο. Έλα επηπιένλ ζέκα πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηεζεί. απφ ηελ γχκλαζε .η. ελψ ηελ μεθνχξαζε . πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο.πξνπφλεζεο.relaxation response). K. ηφζν απφ βηνινγηθήο φζν θαη απφ ςπρνινγηθήο ςπρηαηξηθήο απφςεσο. απηή δελ είλαη απαξαίηεηε. πεξηέρεη πνιχ αξγέο θηλήζεηο ή πιήξε αθηλεζία). M.

ν Ηππνθξάηεο. ν Ξιάησλαο. Köln 1994. πνπ δελ είλαη εηδηθφο ζε ζέκαηα αζιεηηαηξηθήο.η. ή ηα νκαδηθά αζιεηηθά παηρλίδηα (π. ηελ θνιχκβεζε. Sport u. ν Κέγαο Αιέμαλδξνο θαη άιινη). α. Ίρλε. ν Θνπθπδίδεο. ν Πσθξάηεο.ζεκεηψζεηο. πνδφζθαηξν. είλαη αθαηάιιειε γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο (κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο). κπάζθεη) θ. πεγέο: . πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν ζπγγξαθέαο θαη έγηλε ζχληνκνο ζρνιηαζκφο ησλ πεγψλ. Απηφο πνπ ζέιεη λα ηελ εθαξκφζεη. Δπίινγνο. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο. Ξεγή: Spuren. λα θάλεη θάπνηνο κηα θαζαξά ζξεζθεπηηθή πξάμε (γηφγθα) θαη λα θαληάδεηαη φηη γπκλάδεηαη "αζιείηαη". ηφηε (ιφγσ ηεο ππνθηλεηηθφηεηαο) κπνξεί λα πξνθχςεη κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ. πξσηνπφξεζαλ άλζξσπνη πςειήο δηαλφεζεο θαη πνιηηηζκνχ κε παγθφζκηα αθηηλνβνιία (φπσο ν Αξηζηνηέιεο. Αο αλαξσηεζεί ν θάζε έλαο: . λα αζρνιεζεί κε ην βάδηζκα. δ) Ζ επράξηζηε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ληψζεη θάπνηνο. ε) Δάλ θάπνηνο αληί λα θηλείηαη. έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ δπλακηθή αεξφβηνπ ηχπνπ αληνρή. επηιέρζεθε βηβιηνγξαθία. ζηνλ ηφπν φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη Νιπκπηαθνί Αγψλεο. πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. πνπ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη νη ζσκαηηθέο αζθήζεηο. ην αξγφ ηξέμηκν (άζθεζε αληνρήο). αιιά ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή (ηλδνπηζκφο βνπδηζκφο). Declaration of Cologne.είλαη δπλαηφλ ζηνλ ηφπν πνπ γέλλεζε ηελ Δπξψπε θαη ηνλ αζιεηηζκφ*. (Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε. Νη πεγέο απηέο ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο ηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ Γηαθήξπμε . Αζιεηηαηξηθή.ε πξνζπάζεηα λα επη-βιεζεί ή λα ππν-βιεζεί ζηνπο άιινπο απηή ε ςεπδαίζζεζε. THE CLUB OF COLOGNE (ed. Meyer und Meyer Verlag. έλα πξνζσξηλφ παπζίπνλν.β) Αλ ζεσξεζεί ε γηφγθα ζσκαηηθή άζθεζε. είλαη (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε) έλα απιφ βηνςπρνινγηθφ θαηλφκελν. είλαη πνιχ πξνηηκφηεξν. Aachen. Απηφ ζπκβαίλεη απεηδή πεξηιακβάλεη ζηαηηθέο αζθήζεηο (ππνθηλεηηθφηεηα). πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν κε εηδηθφο αλαγλψζηεο. 2001. φηαλ θάλεη γηφγθα.ρ. Sportpolitik und Sportstrukturen in der Europäischen Union. ΢πάξρεη θαη θάηη αθφκε πην αδηαλφεην θαη ππνηηκεηηθφ γηα ηελ αλζξψπηλε λνεκνζχλε (ήδε εθαξκφδεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο): . φζν θαη ηελ καθξφρξνλε εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα. ζειίδα 13. Δπηπιένλ.) Βηβιηνγξαθία . Πηελ παξνχζα εξγαζία. * (βιέπε ζηελ αξρηθή ζειίδα: Ζ ζεκεξηλή Δπξψπε θαη ν αζιεηηζκφο γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα. πεξλά ην ειεχζεξν ρξφλν ηνπ κε θαζηζηηθέο ζηάζεηο ηχπνπ γηφγθα. ηφζν ην πςειφ επηζηεκνληθφ επίπεδν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Tokarski Walter und Steinbach Dirk.). ηδηαηηέξσο αμηφινγεο.ι. γ) Ζ γηφγθα δελ είλαη ζσκαηηθή άζθεζε (γπκλαζηηθή). Buch Strauß. είηε ην παξαδέρεηαη είηε φρη. ηελ πνδειαζία. Ν ζθνπφο είλαη λα αληηιεθζεί ν αλαγλψζηεο. Joint Meeting of WHO and FIMS. απηφο πνπ ζέιεη λα δηαζέζεη ιίγν ρξφλν γηα λα γπκλαζηεί (γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ). Ξνιηηηθή γηα ηνλ αζιεηηζκφ θαη αζιεηηθέο δνκέο ζηελ Δπξσπα¨θή Έλσζε. έγηλε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξφο αξηζκφο πεγψλ. εθαξκφδεη κηα ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. ΢πάξρεη ηεξάζηηνο φγθνο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ.WHO/FIMS: Health promotion and physical activity.

ηεο Θνισλίαο. θαζψο επίζεο θαη ηεο Γεξκαληθήο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο. ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη πιήζνο άιισλ πεγψλ.nlm. obesity. I. ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Exercise for Health. stroke. πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ άζθεζε αληνρήο. δηάξθεηα. ππάξρνπλ θαη ζηα ειιεληθά αξθεηά βηβιία αζιεηηαηξηθήο. Dt. V. H. BLAIR. (΢γεία θαη ζσκαηηθή άζθεζε (Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε ΢γείαο (WHO) θαη Ξαγθφζκηα Δηαηξεία Αζιεηηαηξηθήο (FIMS)). Schattauer Verlag. ζπρλφηεηα. (Αζιεηηαηξηθή. .WHO/ FIMS-Committee on Physical Activity for Health.nih. rehabilitation θ. MESTER. J. 73: 135.). heart. Ξέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο βηβιηνγξαθίαο ζηα αγγιηθά θαη ζηα γεξκαληθά. ζην θαξδηαγγεηαθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζξεζθεηνινγηθή άπνςε γηα ηε γηφγθα. Θνισλία 1994). (ε θχξηα γιψζζα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ηα αγγιηθά). W. Ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ (Ραγαξάθεο Σξήζηνο). cardiovascular disease. GYRFAS. (Ξαγθφζκηα Νξγάλσζε ΢γείαο (WHO) / Ξαγθφζκηα Δηαηξεία Αζιεηηαηξηθήο (FIMS): Δπηηξνπή γηα ηελ Πσκαηηθή άζθεζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πγείαο. Training und Präventivmedizin. ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή Wildor Hollmann θαη ζηελ ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ. BOUCHARD. Ρν ίδην θείκελν είλαη δεκνζηεπκέλν θαη ζηηο εμήο πεγέο: . health.. S. sedentary life style. ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε θαξδηαγγεηαθψλ θαη εγθεθαιηθψλ παζήζεσλ. hypertension. Απηφ γίλεηαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ν αλαγλψζηεο ζηελ αλαδήηεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. W. K. 2009 (5. physical exercise. GYÁRFÁS. θ. Θνηλή δηαθήξπμε ηεο Ξαγθφζκηαο Νξγάλσζεο ΢γείαο (WHO) θαη ηεο Ξαγθφζκηαο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο (FIMS). 1994. New York. 5ε έθδνζε). . G. Θαη ηα δχν εξεπλεηηθά θέληξα (ηλζηηηνχηα) είλαη παγθνζκίσο γλσζηά. Πε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ αλαθέξνληαη ιέμεηο .M.ι. aerobic exercise.. physical fitness.ρ.N. risk factors. KNUTTGEN.) Δθηεηακέλε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο (βαζηθέο αξρέο αζιεηηθήο πξνπφλεζεο (πξνπνλεηηθή) . δψζεη ζηελ ηξάπεδα βηβιηνγξαθίαο PubMed (ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www. Diehl J. J. Δπηπιένλ. εξγνθπζηνινγίαο θαη πξνπνλεηηθήο. endurance exercise. diabetes. Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ζσκαηηθή άζθεζε.Hollmann W.θιεηδηά (ζηα αγγιηθά).gov/pubmed/) κεξηθέο απφ ηηο εμήο ιέμεηο θιεηδηά: physical activity.η. ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο (έληαζε.. myocardial infarction. brain. Tagarakis C. H:G. γηα δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο. αλήθεη. Sportmedizin.Wildor Hollmann) είλαη επίηηκνο πξφεδξνο ηεο Ξαγθφζκηαο Δηαηξείαο Αζιεηηαηξηθήο. heart failure..πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο κνξθέο κπτθήο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη πσο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη) γίλεηαη θαη ζην εγθπξφηεξν βηβιίν αζιεηηαηξηθήο πνπ ππάξρεη ζηνλ δηεζλή ρψξν (πξνζθάησο θπθινθφξεζε ε 5ε έθδνζε): . Δπηπιένλ. immobilization. είλαη ηδξπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζιεηηαηξηθήο ηνπ Γεξκαληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζιεηηζκνχ Θνισλίαο θαη ηδξπηήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βηνρεκείαο ηνπ ηδίνπ παλεπηζηεκίνπ. Gesundheit und körperliche Aktivität (WHO und FIMS). ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Ρν Ηλζηηηνχην Αζιεηηαηξηθήο γηα ηηο πξσηνπνξηαθέο έξεπλέο ηνπ (κεγάιν κέξνο απφ απηέο έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ηεο κπτθήο άζθεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο) θαη ην Ηλζηηηνχην Βηνρεκείαο γηα ηνπο ειέγρνπο αληηληφπηλγθ. I. Stuttgart. cerebrovascular disease. Strüder H. Auflage). Άζθεζε γηα ηελ πγεία. World Health Organization 1995. Ärztebl.HOLLMANN. Ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηα θεθάιαηα. physical inactivity.ι.η. C. Ν πξψηνο ζπγγξαθέαο ηνπ αλσηέξσ βηβιίνπ (Βίιληνξ Σφικαλ . 91 (50): 3511. MORRIS Bull.ncbi.. HOLLMANN. M. εάλ π. IWANE. prevention. LÜSCHEN. Grundlagen für körperliche Aktivität. β1.

Αζήλα 1997. Weidner W. . π. Γξεγφξηνο. In: Schill W. Κεηξ. Νη γθνπξνχ. Nervenheilkunde. αιιά ζξεζθεπηηθή πξαθηηθή. 2005.. Tagarakis C. (Hrsg. Δθδ. .männliches und weibliches Gehirn. Δπίζθνπνο Αλδξνχζεο λπλ Αξρηεπίζθνπνο Ρπξάλσλ θαη πάζεο Αιβαλίαο.Hollmann W. . ζσηεξία. Z. Strüder H. Sportmed..1.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.. . 341-55. ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www. Ληθνπφιεσο. ηεχρνο 27 (Αχγνπζηνο . 2005. Nervenheilkunde 2003. M. Αληψληνο. M.Hollmann W. 57 (9): 1 (Θαξδηά θαη εγθέθαινο παζνθπζηνινγηθέο ζρέζεηο). Ξεξηνδηθφ Ξεκπηνπζία.) MännerMedizin in der allgemeinmedizinischen und internistischen Praxis. Jena: Elsevier. β2. K. K. K.Hollmann W. Γηαινγηζκφο ή Ξξνζεπρή. Tagarakis C. Δθδ. V. V. Αληψληνο.έλαο παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ηελ αζιεηηθή απφδνζε θαηά ηελ άζθεζε αληνρήο). Das Gehirn .έλα απνηέιεζκα ηεο εππιαζηφηεηνο ηνπ εγθεθάινπ. . Ζ Νξζνδνμία θαη ε ζξεζθεία ηνπ κέιινληνο. ζειίδεο 144 . 57 (6): 155-60 (Ν εγθέθαινο . 2006. Tagarakis C... Δθδφζεηο Δγξήγνξζε. Strüder H.. Urban & Fischer. απηνπξαγκάησζε. K. ελδεηθηηθή αλαθνξά). ΓΗΝΓΘΑ. Η..apostolikidiakonia. . M. G. Γπκλαζηηθή ή ζξεζθεία. Herz und Gehirn . John (editor). Strüder H.Bowker..asp?cat=hist&contents=con tents. (Λνεηηθή ιεηηνπξγία . V. Sportmed.Übersicht und eigene Befunde. .Οφνπδ. Strüder H.).[ε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία] ηνπ εγθεθάινπ ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο. (Δγθέθαινο θαη ζσκαηηθή άζθεζε).Φαξαζηψηεο.150. . B. The concise Oxford dictionary of world religions. Έηνο 2008. Übertraining . Strüder H. Bretzel R. Θεζζαινλίθε 2002. Tagarakis C. Sportwissenschaft 2005.Hollmann W. ν λένο θαη ν γέξνληαο Ξαΐζηνο.Hollmann W. Kognition .. V.gr. Γηάινγνο.asp&main=AT_1&file=1.Αιεβηδφπνπινο. Dtsch. Αζήλα 1991. M. . Γηνλχζηνο. Κία πνιχ αμηφινγε ηεθκεξίσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε γηφγθα δελ είλαη γπκλαζηηθή. Απηνγλσζία. München. Ηεξνκφλαρνο. (Ρν ζπλνπηηθφ ιεμηθφ ηεο Νμθφξδεο γηα ηηο παγθφζκηεο ζξεζθείεο). Körperliche Aktivität fördert Gehirngesundheit und Leistungsfähigkeit . ..ein Resultat der Hirnplastizität? Dtsch. Gehirn und körperliche Aktivität. K. παξνπζηάδεηαη ζηα θείκελα: .pathophysiologische Beziehungen. 2003. V. K. Oxford University Press. Med. . . M..der leistungsbegrenzende Faktor bei Ausdauerbelastung.Hollmann W.. Θεθάιαην ζην βηβιίν: Ζ αλδξνινγία θαηά ηελ εμάζθεζε ηεο γεληθήο ηαηξηθήο θαη ηεο παζνινγίαο). γ. Ππγγξαθηθφ έξγν ηνπ ηδίνπ (επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη βηβιία. M. Z.Εηάθθαο.Αιεβηδφπνπινο. 54 (1): 25-6 (΢πεξπξνπφλεζε .Γηαλλνπιάηνο. Αζήλα 2000.. π.unborn. Γηφγθα θαη λνεξή πξνζεπρή. 22 (9): 467-74 (Ζ ζσκαηηθή άζθεζε βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηελ απφδνζή ηνπ Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη δηθά καο εξεπλεηηθά δεδνκέλα).htm. Strüder H. Tagarakis C. Welt 2006. Πεξαθείκ. 35 (1): 3-14. Tagarakis C. V. Αλαζηάζηνο. Ξεγή ζην δηαδίθηπν: http://www...Λνέκβξηνο). Ρη είλαη ε γηφγθα.

ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή.Ραγαξάθεο Σξήζηνο Β.Κ. .V. .. Athens. Training und Präventivmedizin. Bloch. Ιηπίδηα θαη άζθεζε. M. ε) Πχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ζπγγξαθέα.. Addicks K..-09. Hollmann W. Ονληνγηάλλεο. FIMS World Congress of Sports Medicine. ζηελ Γεξκαλία. V. Stuttgart. Tagarakis C.. New York. Auflage). θαη Γεψξγηνο Ξ. Ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη εξεπλεηήο αζιεηηαηξηθήο (εηδηθφηεηα: αζιεηηαηξηθή . M. (Αζιεηηαηξηθή. .. 32 (5): 946-53 (Ζ ηεζηνζηεξφλε θαηαζηξέθεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο ζηελ κπτθή άζθεζε [δειαδή θαηαζηξέθεη ηα ηξηρνεηδή αγγεία ηεο θαξδηάο]). ην ζηξεο. Βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ζσκαηηθή άζθεζε.. 2000). Διιάδα.. Addicks. Αζιεηηαηξηθή: Tagarakis C. ΗΞΞΝΘΟΑΡΖΠ 1989. Ιηπίδηα θαη κπ¨θή άζθεζε. 5ε έθδνζε). M. ηελ ππεξπξνπφλεζε . Greece. Addicks K. Hartmann G. Med. Hartmann G. Sports Med.Tagarakis C.Hollmann W. Tagarakis C. Έρεη βξαβεπζεί ζην Ξαγθφζκην Ππλέδξην Αζιεηηαηξηθήο (έγηλε ζηελ Αζήλα .M. ηελ νπνία πξνθαιεί ε κπτθή άζθεζε). Anabolic steroids impair the exercise-induced growth of the cardiac capillary bed. Kardiopulmonale Leistungsdiagnostik des Gesunden und Kranken. C. ηνλ εγθέθαιν. Grundlagen für körperliche Aktivität. Bloch W.10. Schattauer Verlag. 06. V. V. Sci.1988). Spiroergometrie..Διιάδα. πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ησλ αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ ζηα ηξηρνεηδή αγγεία ηνπ κπνθαξδίνπ: Detrimental effects of anabolic steroids on the capillary bed of the myocardium. θαη Γεψξγηνο Ξ..Ραγαξάθεο Σξήζηνο Β. J. W..θαξδηνινγία). Hollmann and K. 1994. G.M. 21 (6): 412-8 (Ζ ηεζηνζηεξφλε θαηαζηξέθεη ηελ αχμεζε ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο. Diehl J. New York. Testosterone-propionate impairs the response of the cardiac capillary bed to exercise. . Schattauer Verlag. Tagarakis.Κ. Ονληνγηάλλεο. Hartmann. πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ζέκα. Hollmann W.. 2000. Strüder H. Int.. Δίλαη νη κνλαδηθέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Sportmedizin.. . β) Νη παξελέξγεηεο ησλ αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ ζηελ πγεία (ηδηαηηέξσο ησλ αζινπκέλσλ).ππεξθφπσζε ησλ αζιεηψλ.Hollmann W. 2009 (5. ηελ ηξίηε ειηθία. Γεξκαληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζιεηηζκνχ Θνισλίαο.. V. θαη ζπλεξγάηεο. . Δμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο απνδφζεσο ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πγεηνχο θαη ηνπ αζζελνχο [αλζξψπνπ]). Ρνκείο έξεπλαο ηνπ ζπγγξαθέα: α) Ζ κπ¨θή άζθεζε ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα. Bloch W. K. Strüder H. έρνπλ ηχρεη επξείαο απνδνρήο ζηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Sports Exerc. W. K.ζεκεηψζεηο . Ξαλειιήλην Ππλέδξην Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο Αζιεηψλ (Αζήλα.V.Tagarakis C. G. 2000. Predel H.α. M. Νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο (βιέπε: Βηβιηνγξαθία . 2006 (Ππεηξνεξγνκεηξία... 2 (2): 143-53. ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1994) γηα ηηο έξεπλέο ηνπ. Stuttgart.

210). ζε λφκηκα πιαίζηα.gr/article/611. εθδφζεηο Γηάινγνο. αιιά ζηα ζαλζθξηηηθά ζεκαίλεη θαη «αζπίδα» (ιαηηληθά: jugum). “Ρν αιθάβεην ηνπ απνθξπθηζκνχ”. αιιά λα πιεξνθνξήζνπλ γηα εθείλα πνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ νη αζθνχκελνη θαη ΓΔΛ ΡΝ΢Π ΡΑ ΔΣΝ΢Λ ΞΔΗ.Ζ ΓΗΝΓΘΑ ΘΑΗ Ν ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΡΝ ΦΩΠ ΡΖΠ ΝΟΘΝΓΝΜΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ Μιταήλ Χούλη. Θεολόγοσ Ρα φζα ζα εθηεζνχλ παξαθάησ δελ έρνπλ ζθνπφ λα θνβίζνπλ ηνπο ιάηξεηο ηεο γηφγθα θαη ηνπ δηαινγηζκνχ (ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πηζηεχεη θαη πξάηηεη. λα ελψζεη ηνλ άλζξσπν κε ην ζείν . θαη απφwww. ζηελ Γεξκαλία]. “Kurt E. Πηεξέσκα. δειαδή αλαδήηεζε πξνζηαηεπηηθήο δχλακεο (βι. Αθφκε ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλα αζψν παηρλίδη ραιάξσζεο θαη δελ ζπκίδνπλ νη επηδφζεηο ησλ γηφγθη αζινπαηδηέο. Koch. αιιά πξφθεηηαη γηα κεγάια νλφκαηα δηδαζθάισλ ηεο άπσ αλαηνιήο θαη απφ ζπγγξαθείο πνπ ζπαηάιεζαλ πνιιά ρξφληα απφ ηε δσή ηνπο ζηε κειέηε ηεο ηλδνπηζηηθήο θηινζνθίαο. ζην Γεξκαληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζιεηηζκνχ Θνισλίαο. ηνπ απνθξπθηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. φπσο επηζεκαίλνπλ εηδηθνί κειεηεηέο ζην ρψξν ηεο αζιεηηαηξηθήο [βιέπε Σξήζηνπ Ραγαξάθε: «Δίλαη ε γηφγθα ζσκαηηθή άζθεζε-γπκλαζηηθή.». Έρεη ζθνπφ. αιιά έρεη λα θάλεη κε ζξεζθεία θαη κεηαθπζηθφ ρψξν θαη ΠΔ ΘΑΚΗΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΓΔΛ ΞΟΝΘΔΗΡΑΗ ΓΗΑ Γ΢ΚΛΑΠΡΗΘΖ. απηφ πνπ λνκίδεη ζσζηφ). κε δηάθνξεο ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλεη. Γηφγθα ζεκαίλεη ινηπφλ «έλσζε».antibaro. εθδ. 2010. ΋πσο ζα δηαπηζηψζνπλ κάιηζηα νη αλαγλψζηεο. 1993. ζει. νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληινχκε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπκε δελ είλαη ηπραίεο. Αζ. Ν ζπγγξαθέαο είλαη βξαβεπζείο εξεπλεηήο αζιεηηαηξηθήο.

ή αθφινπζνη άιισλ ζξεζθεηψλ. Παββάιαο. Έηζη. 39). Πεξαθείκ Οφνπδ. ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ φηη εηζέξρνληαη έηζη ζε ζεσξία θαη πξαθηηθή δηαθνξεηηθήο απφ ηε δηθή ηνπο ζξεζθεπηηθήο θηινζνθίαο. Πθνπφο ηεο γηφγθα είλαη ε απειεπζέξσζε θάζε ςπρήο απφ ηα δεζκά ηεο. ην πεξηερφκελφ ηεο δηαθέξεη πιήξσο απφ εθείλν ηνπ Σξηζηηαληζκνχ. εθδ.ε. πξάγκαηη. 2003. δειαδή απφ ην ζψκα (πνπ ην ζεσξνχλ δεπηεξεχνλ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ) θαη απφ ηελ κεηεκςχρσζε. Α΢ΡΝ ΝΚΥΠ ΔΛΡΔΣΛΑ Π΢ΣΛΑ ΑΞΝΠΗΥΞΑΡΑΗ απφ επαγγεικαηίεο θαζνδεγεηέο.. . γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. “Γηφγθα”. παξαδέρνληαη φηη απηά ηα ζπζηήκαηα επηθέξνπλ. Ζ Γηφγθα θαη ν δηαινγηζκφο. απ‟ φπνπ μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο» (Πνπάκη Βηβεθαλάληα. ηα ρξψκαηα πνπ βιέπεη θ. Αζήλα 1992). πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη νχηε θαλ γλήζηνη ηλδνπηζηέο. ζει. ζει.α. ηελ νπνία ελδερνκέλσο δελ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ. πνπ ηνλίδνπλ φηη μεθίλεζαλ ηελ θαξηέξα ηνπο φηαλ αζθήζεθαλ ζην δηαινγηζκφ (βι. ηνπο «πάκπνιινπο ζηνπο αηψλεο θχθινπο γελλήζεσλ θαη ζαλάησλ. Νη ίδηνη νη λενεπνρίηεο.ζαλ γπκλαζηηθέο αζθήζεηο πγείαο. φπσο παξνπζηάδεηαη ζθφπηκα ζηε Γχζε -γηα λα κελ γίλεη αληηιεπηή σο ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη. «ν άλζξσπνο εθείλνο πνπ αλαθάιπςε θαη έκαζε λα ρεηξίδεηαη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο. εθδ. Νδεγεί κάιηζηα ηνλ άλζξσπν ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηνλ απνθξπθηζκφ. ηλδνπηζηηθά εξκελεπηηθά ζξεζθεπηηθά θείκελα ην πξψην θαη κεγάιεο αμίαο ηεξφ γηα ηνλ Ηλδνπηζκφ βηβιίν ην δεχηεξν. Νη πηζηνί ρξηζηηαλνί επνκέλσο. “Θξεζθεπηηθά Β΄Ιπθείνπ”. ζει.). π. ηζρπξίδεηαη ν Βηβεθαλάληα ζηε „Γηφγθα‟ ηνπ (ζει. ή αθφκε θαη κνπζνπικάλνη.Απηφ γίλεηαη. ηα πξναηζζήκαηα.είλαη θαη δπλάκεηο ηεο καγείαο. πνπ σο “Κάληξα” είλαη φκσο επίθιεζε ηλδνπηζηηθψλ ζενηήησλ θαη επαλαιακβάλεηαη κε ηε κνξθή ζπλήζσο κηαο ηεξήο ζπιιαβήο. Βνπινχθνπ. ελψ ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή παξνπζηάδεηαη θαηλνκεληθά κε ηε κνξθή ηερληθψλ αλαπλνήο θαη γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ. Γεκ. Ξεηξηιηψηε. ζχκθσλα κε ηνπο ηλδνπηζηέο. Πηελ Ηλδία. ε φξαζε απφ απφζηαζε. Θεσξνχλ έηζη νη δάζθαινη ηεο γηφγθα φηη νδεγνχληαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλείδεζεο θαη ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ έλσζε κε ην ΢πέξηαην Νλ. κπνξεί λα ζέζεη φιε ηε θχζε θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ». Νη αξρέο ηεο γηφγθα αλεπξίζθνληαη ζηηο Νππαληζάδεο θαη ηελ Κπαγθαβάη-Γθηηά. Έηζη φκσο. Henry Reed. επεμίαο. αθνχ πξφθεηηαη γηα αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Ηλδνπηζκνχ θαη ηνπ Βνπδηζκνχ. Έρεη θαζαξά δειαδή ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν ε γηφγθα θαη δελ λνείηαη. “Ζ ςπρή κεηά ηνλ ζάλαην”. εθδ. Γίβξεο. δχλακεο θαη ραιάξσζεο. πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηε γηφγθα θαη ηνλ δηαινγηζκφ. Αζ. ε έμνδνο ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα. αθνχ νη λέεο δπλάκεηο πνπ απνθηά θαλείο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα -φπσο είλαη ε αηψξεζε. εθδ.ζηνηρείν πνπ ππάξρεη κέζα ηνπ. “Έληγθαξ Θέπζε. ππνδνπιψλεη θαη πάιη ζην εγσηζηηθφ θαη πιηθφ λφεκα ηνλ άλζξσπν. ην Θεφ. ζε αλψηεξν επίπεδν. ζπλδπάδεηαη παξάιιεια κε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα ζεκείν θαη απαγγειία ηνπ “Υκ”. κε ηειηθφ πξννξηζκφ λα γπξίζεη θαη λα ελσζεί κε ηνλ Υθεαλφ ηνπ Απείξνπ. Ζ δηνρέηεπζε ηνπ αλψηεξνπ εαπηνχ”. φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε. 211). 1998. γηαηί κε ην δηαινγηζκφ αλνίγνπκε ηνπο εαπηνχο καο κε ηε ζέιεζή καο. ΢πάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο κέληηνπκ. Κπξηφβηβινο. Ζ γηφγθα δελ δέρεηαη Ρξηαδηθφ Θεφ θαη έρεη φπσο πξνείπακε ζαλ θχξηα δηδαζθαιία ηε κεηελζάξθσζε. 21). θαη ράλεη ηνλ πςειφ ζηφρν ηεο απειεπζέξσζεο (βι.. Έρεη επνκέλσο ε γηφγθα απσαλαηνιίηηθε πξνέιεπζε θαη. Ph D. “αφξαηεο επηξξνέο”. Αζ. γηα επεμία θαη ςπρνινγηθή εθηφλσζε. 1983. εθ πξνζέζεσο (βι. ζηελ ελδνθνζκηθή επηζπκία ηνπ πνπ απηήλ πξνζπαζεί λα απνθχγεη. ζεσξνχλ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ην λα παξνπζηάδνπλ ζηε Γχζε νξηζκέλνη επηηήδεηνη ηελ γηφγθα θαη ην δηαινγηζκφ σο γπκλαζηηθέο κφλν αζθήζεηο. 172 θ.

αιιά ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Αζηαηηθψλ Κειεηψλ θαη ηνπ Δζληθνχ Θνιιεγίνπ ηνπ Ξαλ/κίνπ ηεο Βνκβάεο θαη ηνπ Καληξάο.α.κε θάηη πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ αηψληα αγλφ θαη ηέιεην. «ν αιεζηλά αθνζησκέλνο ζ‟ αλαγλσξίζεη φηη Δθείλνο. ελψ αληίζεηα θίλεζε ππάξρεη ι. 71. θαη «ην πην θνηλφ αίζζεκα πνπ δνθηκάδεη ν θσηηδφκελνο είλαη φηη έρεη ζρεδφλ ηέιεηα γλψζε φισλ ησλ πξαγκάησλ. Θαη: «Πηελ απιή Ξξαλαγηάκα ππάξρεη ηδξψηαο. ηελ θαιή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο γήξαλζεο θαη φρη νη θαζηζηηθέο αζθήζεηο ηχπνπ γηφγθα (βι. κε φια ηα νλφκαηα. θαη απηά δελ είλαη δηθέο καο εθηηκήζεηο.. παξνπζηάδνληαη ππεξθπζηθά θαηλφκελα. Ηδξεία.202). Γηα θάπνηνπο επνκέλσο πνπ δελ αζινχληαη θαη δηάγνπλ θαζηζηηθή δσή. 96. . ην νπνίν. Απηφ γηαηί δελ πεξηιακβάλεη αεξφβηα πξνζπάζεηα -φπσο δέρεηαη γηα ηελ πγεία ε βηνταηξηθή θαη ε αζιεηηαηξηθή. ηα αζιεηηθά παηρλίδηα. 210-215) (γ) ΘΟΖΠΘΔ΢ΡΗΘΖ Π΢ΓΣ΢ΠΖ: Νη ηδξπηέο ζξεζθεηψλ (Κσάκεζ. απ‟ φια ηα δφγκαηα.) ππήξμαλ απιά κεγάινη γηφγθηλ. βφκβνη» θαη ηχθισζε.15). ελψ αληίζεηα κπνξεί λα απνβεί επηδήκηα αλ παξαηαζεί λνκίδνληαο φηη έηζη γπκλάδνληαη. (βι. Δίλαη κάιηζηα γλσζηφ φηη ηελ γηφγθα ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΕΔΗ Ζ ΢ΞΝΘΗΛΖΡΗΘΝΡΖΡΑ. ζει. 1967. θαζεγεηή Έξλεζη Γνπλη (Ernest Wood. Κάιηζηα θαη ν Σξηζηφο δελ αληηκεησπίδεηαη σο Θεφο. ιαηξεχεηαη ζε φια ηα ηδαληθά. θαη κέζα απ‟ φιεο ηηο κνξθέο» (Βηβεθαλάληα. αιιά κφλν ζηαηηθέο αζθήζεηο. ηειεθίλεζε. πνπ δηδάζθνπλ ηελ χπλσζε. 36 θαη 58). ζην βάδηζκα. ειεγρφκελε ηειεπάζεηα. αιιά θαη ζηνλ ηξίην θαη ηέηαξην ηδηαίηεξα βαζκφ ελαζρφιεζεο κε ηε γηφγθα. Θαη θάπνηε ζα ην απνβάιιεηε». ζα έξζνπλ ζηελ πξνζηαγή ζνπ.ιπ. ηα βιέπεη ζε έλα άιιν είδνο δηαζηήκαηνο πνπ ιέγεηαη Ρζηηηά-θάζα. πνπ είλαη πξνζσξηλφ θαη φρη πξαγκαηηθφ…. Έηζη. (β) ΚΑΓΔΗΑ: «΋ηαλ ν Γηφγθη γίλεη ηέιεηνο. Πηελ Hatha γηφγθα. ζει. εθδ. δελ ζα είλαη πηα δπζηπρηζκέλνο».γηα βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. Αλ δηαηάμεηο ηνπο ζενχο ή ηηο ςπρέο πνπ έθπγαλ λα έξζνπλ. 109). φπσο παξαηεξνχληαη θαη ζηνπο Θηβεηηαλνχο γηφγθη. 97. ζει. “Γηφγθα”. ΋ιεο νη δπλάκεηο ηεο θχζεσο ζα ηνλ ππαθνχνπλ ζαλ ζθιάβνη ηνπ». ζει. αιιά ζαλ απιφο άλζξσπνο φπσο εκείο. 62). ζει. ζει. κνπδηάζκαηα. ηελ πνδειαζία. έμνδν ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα θ. ηελ θνιχκβεζε θ. ζηε κεζαία ηξεκνχιηαζκα ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ χςηζηε αηψξεζε ηνπ ζψκαηνο» (Βηβεθαλάληα. φπνπ αλσηέξσ. φπσο δέρεηαη ν Σξηζηηαληζκφο: «ΔΠΔΗΠ είζηε ε ςπρή θαη ην ζψκα είλαη έλα θνκκάηη ζαο. «Ν εαπηφο ζαο είλαη π λ ε χ κ α θαη φρη ην ζψκα ζαο. (δ) ΘΔΥΟΖΠΖ ΡΝ΢ ΑΛΘΟΥΞΝ΢ ΚΝΛΝ ΥΠ Τ΢ΣΖΠ θαη φρη σο ςπρνζσκαηηθήο χπαξμεο. αλχςσζε. 57. πνπ ήηαλ ην ηδεψδεο ηνπ ζηε δσή. πνπ έθηαζε φκσο θαη θέξδηζε ηελ ππεξζπλεηδεζία. ζει. Αζ. Σξήζηνπ Ραγαξάθε. φηη επέηπρε δειαδή ηελ Ξαληνγλσζία». “Δηζαγσγή θαη Αλάιπζε ζηελ Δπηζηήκε ηεο Γηφγθα”. εθδ. ζρεδφλ παληνγλψζηεο» (Βηβεθαλάληα. Ζ αεξφβηνπ ηχπνπ δπλακηθή άζθεζε είλαη άιισζηε πνπ επηδξά ζηελ θαιή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. 103). φζν θη αλ είλαη έλα ρξήζηκν θαη βνιηθφ πεξίβιεκα. 14. Ν Γηφγθη πνπ έρεη κάζεη λα ειέγρεη ηελ Ξξάλα (ηηο δπλάκεηο ηνπ ζχκπαληνο) «γίλεηαη ζρεδφλ παληνδχλακνο. ε γηφγθα δελ ζα σθειήζεη ζηελ πγεία ηνπο. δηδάζθνπλ νη δηδάζθαινί ηνπο. θαη αθφκε: «΋ηαλ έλαο Γηφγθη δηαβάδεη ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ ή βιέπεη ππεξζπλεηδεηά αληηθείκελα. ηίπνηε δελ ζα ππάξρεη ζηε θχζε πνπ λα κε είλαη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. ζει. 158). δαιάδεο. Ζ Γηόγθα παξέρεη εμάιινπ ηηο εμήο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν: α) Α΢ΡΝΔΗΓΥΙΝΙΑΡΟΗΑ ΘΑΗ Α΢ΡΝΘΔΥΠΖ: «΋ηαλ ν άλζξσπνο έξρεηαη πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηελ αλάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κπαινχ ηνπ. Koch. 201. δελ απνηειεί θαη κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ Δ α π η ν χ ζαο» (Ramacharaka. Kurt E.ιπ.Έρνπλ άιισζηε παξαηεξεζεί ζηνπο αζθνχκελνπο «ηξεκνχιεο. ελλνείηαη απφ κφλνο ηνπ (Ramacharaka. ….ρ. 1977. ην δηαλνεηηθφ δηάζηεκα». Ξχξηλνο Θφζκνο. Σξηζηφο θ.

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή.Άξα. δελ ππάξρεη γέλλεζε θαη ζάλαηνο. νη ζεσξίεο πεξί “ξνήο ελέξγεηαο” ζηνλ νξγαληζκφ. άδηθνη. –Γηφγθα ζεκαίλεη ζχλζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ κεηαθπζηθνχ ζχκπαληνο θ. χιεο θαη πλεχκαηνο. άξξσζηνη. Ν Ζζπραζκφο αληίζεηα είλαη άζθεζε θαη πξνζεπρή κε ζθνπφ ηελ θαηά ράξηλ έλσζε ηνπ λνεξψο πξνζεπρφκελνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ.νδεγνχλ ζηαδηαθά ηνλ αζθνχκελν ζηελ ηλδνπηζηηθή θαη βνπδηζηηθή θηινζνθία. Δμάιινπ. ίζσο αζπλείδεηα ζηελ αξρή. ελψ ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο ζηελ νπζία ζψδεηαη απφ κφλνο ηνπ. γηα λα επηζηξέςεη. ζηγά-ζηγά ν αζθνχκελνο κπείηαη ζηελ απσαλαηνιίηηθε θηινζνθία θαη απνκαθξχλεηαη.ιπ. Ζ γηφγθα πεξηιακβάλεη αληίζεζε κεηαμχ ζψκαηνο θαη ςπρήο.εθφζνλ εθείλνο γελλήζεθε γηα λα εγείηαη θαη νη ππφινηπνη γηα λα εμηιεσζνχλ απφ εγθιήκαηα πξνεγνπκέλσλ κεηελζαξθψζεσλ. θαη δελ αζρνινχκαζηε κε ηελ ζεσξεηηθή θηινζνθία ηεο”. Θνηλσλίαο. Ηεξάο Κεηξνπφιεσο Πχξνπ. Απφ παξαπιεξνθφξεζε αθφκε. ελψ πηζηεχνπλ φηη ε ςπρή ηαμηδεχεη θαη δεη επηπρηζκέλα απφ κεξηθά ρξφληα κέρξη ρηιηάδεο ρξφληα κεηά ζάλαηνλ. ηνλ δηαβεβαηψλεη: «ΠΖΚΔΟΑ ζα είζαη καδί κνπ ζηνλ Ξαξάδεηζν»(Ινπθ. Ρξηαδνινγηθφ θαη θνηλσληθφ-αγαπεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο θαη κπζηεξηαθήο δσήο.α. Koch. απφ ηελ Δθθιεζία. Kurt E. νη ηεξέο ζπιιαβέο πνπ δίδνληαη θαηά ην δηαινγηζκφ. -Ξαξάδεηζνο θαη θφιαζε δελ είλαη παξά πξντφληα ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο. «Ξεξίκελε θαη ζε κεξηθέο ρηιηάδεο γελλήζεηο θαη ζαλάηνπο ζα είκαζηε θαη πάιη καδί» (βι. απεπζπλφκελνο ζηνλ δεμηφ ιεζηή πάλσ απφ ην ζηαπξφ. ρακέλε ζηνλ απξφζσπν σθεαλφ ηεο Ληξβάλα. 77-80/ 8489). ελψ ν Σξηζηφο. ε απηνβχζηζε. θπζηθά. ζε θάπνην θπηφ. Νη άλζξσπνη. ζει. Γηαθέξνπλ φκσο νη έλλνηεο απηέο ξηδηθά. Νη εζθαικέλεο απηέο δηδαζθαιίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ εθκεδέληζε ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο.23) θαη δελ ηνπ ιέεη. γηα λέεο θαηαθηήζεηο θ. εθκεηαιιεπηέο θ. γελληνχληαη θησρνί. γηα επαλάζηαζε. κέζσ ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ γηφγθα.ιπ. δσξεά ηνπ Θενχ δηα Ηεζνχ Σξηζηνχ. ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. -πνπ είλαη θαη θαζαξά αληηρξηζηηαληθέο δηδαζθαιίεο. γηαηί ζε πξνεγνχκελε δσή ηνπο ππήξμαλ θαθνί. ε θαηάιιειε αηκφζθαηξα ζην θσο ησλ θεξηψλ. θαη Κηραήι Σνχιε. θαη φρη απηνθαηάθηεζε. ή θαη ζθφπηκα. Πηελ ρξηζηηαληθή δσή εμάιινπ ν Σξηζηφο είλαη ην Α θαη ην Υ. θάπνηνη παξνπζηάδνπλ ηνλ Ζζπραζκφ ηεο Νξζνδφμνπ Δθθιεζίαο σο ρξηζηηαληθή γηφγθα. φπσο: -Ρν αλψηεξν εγψ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ππεξβαηηθφ ρσξίο αξρή θαη ηέινο. φπσο κέρξη ζήκεξα έρεη θαλεί εκπεηξηθά.(ε) ΑΛΡΗΣΟΗΠΡΗΑΛΗΘΖ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ. Θαη αθνινπζεί θαλείο ην κνηξαίν θαη ην ηέικα ρσξίο αληίξξεζε. ζην πεξηζψξην θ. Θάπνηνη βέβαηα κπνξεί λα ξσηήζνπλ: “Ρη ζρέζε έρνπλ φια απηά κε εκάο. (βι. Πην Σξηζηηαληζκφ ε ζσηεξία είλαη αληίζεηα ράξε.27). 23. ν απ. νη ηερληθέο αλαπλνήο. ελψ ν πηζηφο ζρεηίδεηαη κ‟ Απηφλ κέζσ ηεο Θ. απφ ηελ πίζηε ζηνλ Ηεζνχ Σξηζηφ σο κνλαδηθφ Κεζζία θαη ΢ηφ ηνπ Θενχ. ζηε ζπλέρεηα.α. απφ ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη δσή.ην Σξηζηνινγηθφ. ν αγψλαο γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Έηζη βέβαηα παξαιχεηαη εμαηηίαο εζθαικέλσλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ε αλάγθε γηα αιιαγή.ιπ. ηεο . ψζηε κεηά απφ „άπεηξεο‟ αλαγελλήζεηο λα ζσζεί ε ςπρή. αιιηψο ε ζηαπξηθή ζπζία ηνπ Θπξίνπ ζα ήηαλ άρξεζηε. Ξαχινο μεθαζαξίδεη:«Νη άλζξσπνη κηα θνξά πεζαίλνπλ θαη χζηεξα έξρεηαη θξίζε» (Δβξ. Ζ απάληεζε. πνιηηηθφ. Ρν εκίθσο. “Πχγρξνλεο αηξέζεηο θαη παξαζξεζθεπηηθέο ιαηξείεο ζηελ Διιάδα”. Δκείο ελδηαθεξφκαζηε κφλν γηα ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο γηφγθα. ζει. αλνίγκαηνο θέληξσλ “ηζάθξα”. νη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο ζψκαηνο. πνπ πφξξσ απέρνπλ απφ ηε ρξηζηηαληθή Απνθάιπςε. Ζ ζεσξία ηεο κεηεκςχρσζεο ΓΗΘΑΗΥΛΔΗ ΑΘΝΚΖ ΡΖΛ ΑΞΑΛΘΟΥΞΖ ΒΗΑ θαη θάζε δηθηάηνξα. δχλακε ηεο “θνπληαιίλη” θ. -Ξηζηεχεη αθφκε ε γηφγθα ζηνλ ζθιεξφ θαη απξφζσπν λφκν ηνπ ΘΑΟΚΑ (ζπζζψξεπζεο έξγσλ) θαη ζηελ ΚΔΡΔΛΠΑΟΘΥΠΖ. απνξξίπηνπλ ηελ αλάζηαζε θαη ηνλ Ρξηαδηθφ Θεφ. ρσξίο λα ράλεηαη ε ζπλείδεζε. είλαη ε εμήο: Έρεη παξαηεξεζεί φηη. θνηλσληθφ ή ζξεζθεπηηθφ. Πχξνο 2002. πξέπεη λα δερζνχλ ηελ άζρεκε θαηάζηαζή ηνπο γηα λα εμηιεσζνχλ ζε επφκελε δσή. 211). 9. δψν ή άλζξσπν. ηελ ραιάξσζε θαη απνθφξηηζε πνπ παξέρεη. θαη ελψ εμαθνινπζεί λα βηψλεη -θαη λα παξακέλεη ν πηζηφο.

ελψ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ρξηζηηαλνχο. ηα απνηειέζκαηα ζηε δσή ηνπο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη πξαγκαηηθά ζα βίσλαλ ειπίδα. είλαη έλα ηλδνπηζηηθφ θηινζνθηθφζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα. γλψζηεο ησλ αδπλακηψλ καο θαη ηεο ζχγρπζεο πνπ απεηιεί θαζεκεξηλά ηελ αλζξσπφηεηα. Θη απηφ γηαηί . «επίγεην ζεφ» ηνπο). πξνεηδνπνηεί: «Ν Σξηζηφο κάο απειεπζέξσζε γηα λα είκαζηε ειεχζεξνη. πνχ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ έλσζε κε ην ΢πέξηαην Νλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ απνιχηνπ Δλφο. ηλδνπηζηηθή θαζνδήγεζε θαη mantras θαη αζηαηηθφ δηαινγηζκφ γηα λα εξεκήζνπλ θαη λα ραιαξψζνπλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε νξηζκέλνπο ηξφπνπο ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο άζθεζεο. Θα απειεπζεξσζεί δήζελ ε ςπρή απφ ηελ άγλνηα ηνπ εαπηνχ ηεο. ΞΑΟΑΚΔΗΛΔΡΔ ΙΝΗΞΝΛ ΠΡΑΘΔΟΝΗ ΠΡΖΛ ΔΙΔ΢ΘΔΟΗΑ ΘΑΗ ΚΖΛ ΜΑΛΑΚΞΑΗΛΔΡΔ ΘΑΡΥ ΑΞΝ Ε΢ΓΝ ΓΝ΢ΙΔΗΑΠ» (Γαι. πίζηε θαη ραξά ζε κεγάιν βαζκφ. Ρέινο.ηαπείλσζεο θαη ησλ έξγσλ αγάπεο (βι. ηε βνήζεηα ηνπ Σξηζηνχ κέζσ ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο θαη ηε δχλακε ηεο πξνζεπρήο. 138-139).1). ηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη πψο. θαη Ληθφιανπ Λεπξάθε: “Σξηζηηαληζκφο θαη Θξεζθεχκαηα”. πνπ είλαη παληειψο αζπκβίβαζηε κε ηνλ Σξηζηηαληζκφ. Ρίπνηε δελ γλσξίδνπλ απφ κειέηε ηεο Αγίαο Γξαθήο. ραιάξσζε θαη γαιήλε. ν απφζηνινο Ξαχινο. λα ζπκβεί ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη πσο. ηελ απσ αλαηνιίηηθε θηινζνθία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο κεηελζάξθσζεο. γηαηί αιήζεηα ρξεηάδνληαη θάπνηνη. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αζθήζεηο ηεο γηόγθα δελ κπνξνύλ λα απνζπλδεζνύλ από ηνλ Ηλδνπηζκό. αλ αθνινπζήζεη ν κπεκέλνο. 1999. Αλ θαη πξνζθέξεηαη ε γηφγθα θαη ν δηαινγηζκφο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή ζαλ κέζνδνο ζσκαηηθψλ αζθήζεσλ πνπ παξέρνπλ επεμία. απφ ηε θαληαζίσζε ηνπ θφζκνπ θαη ηειηθά απφ ηνλ θχθιν ησλ κεηεκςπρψζεσλ. Ζ ΓΗΝΓΘΑ ΘΑΗ Ν ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΗΛΑΗ ΑΠ΢ΚΒΗΒΑΠΡΑ ΚΔ ΡΖΛ ΝΟΘΝΓΝΜΖ ΔΘΘΙΖΠΗΑ. Ζ γηφγθα πξάγκαηη είλαη κηα πιήξεο θαη νξγαλσκέλε ζξεζθεία πνχ βξίζθεηαη ζε ξηδηθή αληίζεζεκε ην επαγγειηθφ θαη ζσηήξην κήλπκα ηνπ Σξηζηηαληζκνχ. ζει. τελ πξνσεπρή θαη γεληθότεξα κε τελ ρξηστηαληθή δωή Κηραήι Σνύιεο Θενιόγνο θαζεγετήο H γηφγθα. ππνηαζζφκελνο πιήξσο ζε έλαλ γθνπξνχ (Ηλδνπηζηή θαζνδεγεηή κνλαρφ. γηα λα πξνζεπρεζνχλ ζεξκά ζην Θεφ. Αζ. αλ δελ πξνζέμνπλ. ιέμε πνχ ζεκαίλεη έλσζε. Αο ζπκίζνπκε φηη ε ππνδνχισζε ζε αζθπθηηθέο πλεπκαηηθά δπλάκεηο δελ είλαη δχζθνιν. 5. ζα αλέβεη κέρξη ηα αλψηαηα επίπεδα ηειεηνπνίεζεο. Αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ψξεο πνπ δαπαλνχλ ζην δηαινγηζκφ.

εθδ. Κέζα απφ ηε ζεψξεζε απηή θαίλεηαη ε πιαλεκέλε λννηξνπία ησλ θηλήζεσλ απηψλ(βι. είλαηε εμνηθείσζε κε ηελ αλαηνιηθή κεηαθπζηθή εηο βάξνο ηεο ρξηζηηαληθήοπξνζεπρήο θαη ηεο ιαηξείαο. Ν δε απφζηνινο Ξαχινο. γηα ηε γηφγθα ζεσξείηαη απαξάδεθην. 23. ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ χςηζηεο εθδειψζεηο ηνπ Θείνπ θαη ηνπο ιαηξεχνπλ. ΢. παληνηηλά ηέιεηνο. παληαρνχ παξψλ'. ζπζηαπξνχκελν πάλσ ζην Γνιγνζά.Πηε δφμα ηνπ Θενχ δελ κεηέρεη κφλν ε ςπρή. Ζ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ απφ κφλε ηεο δελ είλαη φκσο νιφθιεξνο ν άλζξσπνο.Πχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο γηφγθα θαη ηνπ δηαινγηζκνχ. 80). άλεπ ησλ νπνίσλ δελ λνείηαη πξφνδνο ζηε ρξηζηηαληθή δσή.Μάθξε. Ζ ζεκαληηθφηεξε δεκηά. „Δίλαη εηο Θεφο πεξηπαηψλ επί ηεο γεο'. νύηε ν Υηόο ηνπ Θενύ ζα ζαξθσλόηαλ επί ηεο γεο.Ν απηνυπλσηηζκφο κάιηζηα θαηά ηνλ δηαινγηζκφ. ηφκνο 1νο. Ν ηέιεηνο γηφγθη δελ έρεη αλάγθε απφ έλαλ Θεφ.168). παληνδχλακνο. ‘Θενί Δζκέλ. Κφζκνο ελ Κνζκψ'. Γηφηη φρη κφλν αξλείηαη ν Ηλδνπηζκόο ηελ αλάζηαζε ηνπ Ηεζνύ Φξηζηνύ. 9. ν Φξηζηόο δελ ζεσξείηαη σο ν κνλαδηθόο Θεόο.αιιά ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα ζέζε κε ηνλ Οάκα. ηελ νπνία αζπάδεηαη ε κεηαθπζηθή ηνπ Ηλδνπηζκνχ θαη Βνπδηζκνχ.23). έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ αλάζηαζε ηνπ Ηεζνχ Σξηζηνχ θαη ηε δηδαζθαιία Ρνπ. ηηο δηαδνρηθέο δειαδή ελζαξθψζεηο ηνπ Ηζβάξα ζηνλ θφζκν. Ν Σξηζηφο φκσο ζηνλ δεμηφ. Αξ. γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο γηφγθα. αιιά θαη ην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ. Μεηξ. βξνληνθσλάδεη: «Οη άλζξσπνη κηα θνξά πεζαίλνπλ θαη ύζηεξα έξρεηαη ε θξίζε»(Δβξ.Ζ αλακνλή "αλάζηαζεο λεθξψλ" (κε ηα ζψκαηά καο) θαη (ςπρνζσκαηηθήο) "δσήο ηνπ κέιινληνο αηψλνο". Ναππάθηνπ Ιεξνζένπ Βιάρνπ.Γίλεηαη λαφο ηνπ αγίνπ Ξλεχκαηνο. αλαθνηλψλεη φηη ηελ ίδηα κέξα ζα βξηζθφηαλ καδί Ρνπ ζηνλ παξάδεηζν (Ινπθ.Σηνλ Ηλδνπηζκό. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίθιεζε ησλ κάληξα (νλφκαηα εηδσινιαηξηθψλ ζενηήησλ). φπσο δέρεηαη ε γηφγθα. ηνπ Θπξίνπ Ηεζνχ. αθνχ ζεφο είλαη ν ίδηνο. νύηε ζα πέζαηλε επί ηνπ Σηαπξνύ. φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην Πχκβνιν ηεο Ξίζηεσο καο.27). Παπαζηαχξνπ. παξνδηθφ θαη φρη κφληκν(βι. 1992.ρνξεγεί αξρηθά ππνζπλείδεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλεηδεηά ζην κπνχκελν πξνυπνζέζεηο α-ρξηζηηαληθέο ή θαη αληη-ρξηζηηαληθέο. 74. θαλεξψλνπλ φηη ην αλζξψπηλν ζψκα δελ έρεη θαηψηεξε ζέζε απφ ηελ ςπρή ζηνλ άλζξσπν.αιιά αγηαζκόο θαη θαηά ράξε ζέσζε πνχ πξαγκαηνπνηείηαη.Ζ ζσηεξία όκσο γηα ηνλ Φξηζηηαληζκό δελ είλαη απηνζσηεξία θαη απηνζέσζε . ε Κεηακφξθσζε ηνπ Σξηζηνχ. έλεθα ηεο . . εδψ ζεσξνχληαηαπηνθαηάθηεζε. θαη φρη κεηά απφ αξθεηέο κεηελζαξθψζεηο. ε Αλάζηαζε θαη ε Αλάιεςε Ρνπ. ΩΡΙΩΝ. ζει. . Ζ κνλαδηθή ζηελ Ηζηνξία ελζάξθσζε ηνπ ΢ηνχ ηνπ Θενχ. ζει. 121. αθνχ έηζη θαη αιιηψο ζα ζσδφληνπζαλ φινη θάπνηε κεηά απφ πνιιέο ελζαξθψζεηο ηεο ςπρήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζψκαηα. ρσξίο ηε Θεία βνήζεηα("Αλεμήγεην". „ηξηζκαθάξηζηνο'(βι. εθφζνλ ηνλ ζηξέθεη θαηεπζείαλ ζηελ αζηαηηθή ζξεζθεπηηθφηεηα. Ζ Δλζάξθσζε.Δηδηθφηεξα ε κεηελζάξθσζε. ζει. Γηφγθα. ιεζηή.75). Οη ζεκαληηθόηεξεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ Φξηζηηαληζκνύ θαη ησλ ζξεζθεηώλ ηεο Άπσ Αλαηνιήο είλαη νη εμήο: . αιιά ζεσξεί ην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ επηειέο πιηθό. επηθέξεη ελδερνκέλσο πλεπκαηηθέο αιινηψζεηο θαη άξλεζε ηνπ ζσηήξηνπ αλαζηάζηκνπ κελχκαηνο ηνπ Σξηζηνχ. απνθιεηζηηθά. Ππλ ησ ρξφλσ ν γηφγθη ζπλεηδεηνπνηεί φηη ιαηξεχεη ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε αληί ηνπ ζενχ ή κάιινλ ηηο απξφζσπεο δπλάκεηο ηεο θχζεο(Βηβεθαλάληα. 1959). Ξλεχκαηνο. αληηθαζίζηαηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο γηφγθα απφ ηνπο Αβαηάξαο. ηνπ ΢νπάκη Βηβεθαλάληα. έθδ. . δελ ζα ρξεηαδόηαλ νύηε Θεόο γηα λα καο ζώζεη.Ρα ραξίζκαηα ηνπ Αγ. ν άλζξσπνο θηάλεη κφλνο ζηελ αιήζεηα. ηνλ Θξίζλα θαη ηνλ Βνχδα. "Καηξφο ηνπ πνηήζαη"). Αλ ίζρπε ε κεηελζάξθσζε. Γηφηη κε ην δηαινγηζκφ λνηψζεη „κφλνο.

. ζηαζήηε ζηαζεροί. ΢ηεξέσκα).. καο ιέλε. εθδ. δηδάζθνπλ ηελ χπλσζε. θαη λα ηξέρεη ζε παξαζξεζθεπηηθά θέληξα ή αιιφηξηεο ζπλαγσγέο. Ζ αγία Νξζφδνμε Δθθιεζία είλαη ςπρνζσκαηηθφ λνζνθνκείν.. θαη Kurt E. 77). εθδ. ζει. Δπνκέλσο ε γηόγθα αληί λα απειεπζεξώλεη πλεπκαηηθά θαίλεηαη όηη ππνηάζζεη.1)(βι. πνπ είλαη γλσζηέο ζηνλ απνθξπθηζκφ θαη ηε καγεία.Ξαξαηεξνχκε κηα ηαχηηζε ηνπ Θενχ κε ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ.Ρν λα αθήλεη θαλείο αλεθκεηάιιεπηε κία ηέηνηα ρξπζή επθαηξία.Koch. ΋ζν αλεβαίλεη θάπνηνο ηηο θάζεηο ηεο γηφγθα ζπλαληά κεηαθπζηθέο δπλάκεηο.Ν Θεφο γηα ηνπο γηφγθη είλαη ην „γεληθνπνηεκέλν θαη ε αθεξεκέλε θνζκηθή νιφηεηα' (Γηφγθα. .ελαλζξψπεζεο. Δζλ.Ζ άπνςε απηή «Έλαο Θεόο . ππνηίζεηαη.Πνιιέο Θξεζθείεο» είλαη πβξηζηηθή γηα ηελ Αγία Τξηάδα(βι.Βνπδδηζκνχ». θαη φιεο ηηο ηέρλεο ηεο αβχζζνπ. αιιά ζηα πνλεξά πλεύκαηα. αιιά αζθήζεηο πνπ θαηεπζχλνπλ πξνο άιινλ Θχξην θαη πξνο νδφλ απσιείαο. Οξζνδφμνπ Κπςέιεο. . 1994. . Νη αζθήζεηο γηφγθα θαη δηαινγηζκνχ δελ είλαη απιέο αζθήζεηο ραιάξσζεο. δερφκαζηε φκσο φηη ν Ηεζνχο Σξηζηφο είλαη ν κφλνο ελζαξθσκέλνο Θεφο θαη ε Δθθιεζία απνηειεί ην έλα ζψκα Ρνπ. νχηε νη ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθνχληαη ζηελ Άπσ Αλαηνιή έρνπλ θάηη θνηλφ κε ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή. ζηα πςειόηεξα ζηάδηα ηνπ δηαινγηζκνύ. 1993).. λα δηαηάδεη „ζενχο θαη ςπρέο' θαη λα ππαθνχνπλ. ε γηόγθα είλαη θαζαξόο απνθξπθηζκόο. ηνπο αζρνινύκελνπο κε απηήλ όρη ζην Άγην Πλεύκα. ηελ έμνδν ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα. αληί ζσηεξίαο! Ζ Αγία Γξαθή δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ θνζκνζεσξία ηεο γηφγθα. . ηζνδπλακεί κε πλεπκαηηθή πιάλε. επηζθφπνπ Αλδξνχζεο Αλαζηαζίνπ Γηαλλνπιάηνπ. 57). φζεο ειθπζηηθέο κνξθέο θη αλ ρξεζηκνπνηεί. Παλ/κίνπ Αζελψλ. . Αζ. κέζα απ` ηα αγηαζηηθά κπζηήξηα ηεο νπνίαο ζψδεηαη ν εζεινληηθά πξνζεξρφκελνο πηζηφο. λα επηζθέπηεηαη ηελ νηθία ηεο ςπρήο καο. ησλ ζσηήξησλ παζψλ θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ Θεαλζξψπνπ Σξηζηνχ θαη φρη κε ηηο δηθέο καο "ππεξθπζηθέο".Σαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζξεζθείαο ηεο γηφγθα είλαη νζπγθξεηηζηηθφο νηθνπκεληζκφο. έθδνζε Α'. Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο. Σεκαίλεη ηελ δηάιπζε ηεο αηνκηθόηεηαο ζηελ εληαία ζεία νπζία(βι. πνπ παξέρεη ε Σάξε ηνπ Θενχ θαη κάιηζηα δσξεάλ. 1985. Ζ ζσηεξία ζηνλ Ηλδνπηζκφ δελ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε πξνζψπσλ.ρ.). δπλάκεηο. νη ζξεζθείεο θαη νη "ζενί" είλαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ελφο θαη κφλν Θπξίνπ. Πεξί ησλ Δηδψλ ηεο Μαγείαο. 5. αιιά ελίνηε θαη ηελ άξλεζε ελφο πξνζσπηθνχ.. ζει. Αο έρνπκε ζην λνπ καο ηελ νπζηαζηηθή πξνηξνπή ηνπ απνζηφινπ Ξαχινπ :«Σηελ ειεσζερία. ππέξηαηνπ Θενχ.Τέινο. έθδ. γηα λα δέρεηαη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αλζξψπνπο πνχ πάζρνπλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη λα ηνπο ζεξαπεχεη κε ηα άγηα κπζηήξηα(βι. Ρα δφγκαηα. θαη κελ σποηατζείηε πάιη ζε δσγό δοσιείας»(Γαι.. ‘Καηαζηξνθηθέο Λαηξείεο'. Νη Θηβεηηαλνί γηφγθη π. Οζίνπ Νηθφδεκνπ ηνπ Αγηνξείηνπ. ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. «Σν Αιθάβεην ηνπ Απνθξπθηζκνχ». «Όςεηο Ιλδνπηζκνχ . αθφκα θαη ηα ζψκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ. θαη γεληθάλα ηνλ ππαθνύνπλ ζαλ ζθιάβνη ηνπ όιεο νη δπλάκεηο ηεο θύζεο(Βηβεθαλάληα.Πηνλ Σξηζηηαληζκφ ελψ ζεβφκαζηε θάζε ζξεζθεία. Θεζ.Γηαηί ν ζθνπφο ηνπ γηφγθη είλαη λα ππνηάμεη ηα πάληα „θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ'. ζει. ηελ ηειεθηλεζία. δεκία θαη εηδσινιαηξία. λα εμνπζηάδεη θάζε ηη ζην ζχκπαλ. Νη ρξηζηηαλνί νθείινπκε λα δηάγνπκε ελ εγξεγφξζεη θαη λα κελ επηηξέπνπκε ζηνλ ζχγρξνλν απνθξπθηζκφ. Καη Καπνδ. 29). γηα ηελ οποίο ο Χρηζηός κας ειεσζέρωζε. ηελ αηψξεζε.

ζπλνδεχεη ηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ ζηελ Θφιαζε. ππξσκέλα ζίδεξα. πνπ έρεη απαρζεί απφ ηνπο δαίκνλεο. θι. απφ δαίκνλεο ε ςπρέο λεθξψλ. . λα επηρεηξεί ηαμίδηα εθζηαηηθά (αλαδεηάεη ηελ ςπρή ηνπ αξξψζηνπ. θ. Ρν ηδαληθφ ηνπ ζακάλνπ είλαη ε εμνπζίαζε απηψλ ησλ πλεπκάησλ φρη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζηελ "θαηνρή" ηνπο. 2νληελ ηθαλφηεηα ηνπ ζακάλνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη ςπρνκπνκπνχ.). ηελ αηρκαισηίδεη θαη ηελ επαλαθέξεη ζην ζψκα. ην ζπκβνιηθφ ζάλαην θαη αλάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ: κεηαμχ ησλ άιισλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θάζνδν ζηε Θφιαζε θαη ηελ άλνδν ζηνπο Νπξαλνχο. βαδίδεη πάλσ ζε θαπηά θάξβνπλα.) θαη λα γίλεηαη αφξαηνο. γηαηί ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ζακάλνπ είλαη λα εγθαηαιείςεη ην ζψκα ηνπ θαη λα αλέβεη ζηνλ νπξαλφ ε λα θαηέβα ζηελ Θφιαζε θαη φρη λα αθεζεί λα "θαηέρεηαη" απφ βνεζεηηθά πλεχκαηα. Γεφργίοσ Κσυέλης (Απομαγνηηοθωνημένες ομιλίες ηοσ μακαριζηού γέρονηα από ηα πνεσμαηικά ηοσ παιδιά) Απφ ηα εηδηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζακαληζκνχ αο ζπγθξαηήζνπκε: 1νλκηα κχεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην δηακειηζκφ.π.π. Αιιά ην θχξην θαη εηδηθφ ζηνηρείν ηνπ ζακαληζκνχ είλαη ε έθζηαζε: ν ζακάλνο είλαη γλψζηεο ηνπ "ηεξνχ" θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εγθαηαιείπεη ην ζψκα ηνπ θαη λα επηρεηξεί "κε ην πλεχκα ηνπ" (ζε έθζηαζε) θνζκηθά ηαμίδηα.ι.π. Ζ "δαηκνλνιεςία" δελ απνηειεί πξσηαξρηθφ θαη νπζηψδεο ζηνηρείν.ι. 4νληελ ηθαλφηεηα ηνπ ζακάλνπ λα παίξλεη κνξθή δώσλ(πεηάεη ζαλ ηα πνπιηά. 3νλ ηελ θπξηαξρία πάλσ ζηε θσηηά (ν ζακάλνο αγγίδεη ρσξίο ζπλέπεηεο.ΓΗΝΓΘΑ ΘΑΗ ΠΑΚΑΛΗΠΚΝΠ + Γηνλύσηνο Ηεξνκόλαρνο Ιερός Ναός Αγ. θ.).

Αιιά θαη νξηζκέλνη γηνγθίλ επηδεηθλχνπλ παξφκνηα θαηνξζψκαηα. ηελ "άλνδν ζηνλ νπξαλφ". είλαη κεξηθέο απφ ηηο καγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ν βνπδηζκφο θαη ν ηλδνπηζκφο απνδίδνπλ ζηνπο αξράη θαη ηνπο κάγνπο. νη κάγνη. θαλεξψλεη έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ππέξβαζεο ηνπ ζλεηνχ θφζκνπ θαη πξφζβαζεο ζην θφζκν ησλ ζεψλ. δει. ηε ιχηξσζε ηεο ςπρήο. Κηα άιιε άζθεζε ζπλίζηαηαη ζηελ απηνελαηέληζε ζαλ"ιεπθνχ. Ρν "καγηθφ πέηαγκα" παίξλεη ηελ αμία κηαο "εμφδνπ απφ ην ζψκα". αλ ην γηνγθηθφ "ζαχκα ηνπ ζρνηληνχ" απνθαιχπηεη κεξηθά ζηνηρεία ηνπ ζακαληθνχ κπεηηθνχ ζρήκαηνο. νη γηνγθίλ θαη νη θάζε είδνπο εθζηαηηθνί. Αιιά. Κηα άιιε ζακαληθή ηέρλε είλαη: "ε θπξηαξρία ηεο θσηηάο" θαη ε "καγηθή ζεξκόηεηα". βαδίδνπλ πάλσ ζηε θσηηά. πξαγκαηνπνηνχλ εδψ θάησ θαη φζεο θνξέο ην ζειήζνπλ ηελ "έμνδν απφ ην ζψκα". Ρππνινγηθά. ε δηάζρηζε ηεξαζηίσλ απνζηάζεσλ ζε ρξφλν θεξαπλνχ.2). φηαλ εγθαηαιείπνπλ ην ζψκα ηνπο θαη πεηάλε ζηνπο αηζέξεο. Ρα βνπδηθά θείκελα κηιάλε γηα ηέζζεξα είδε καγηθψλ ηθαλνηήησλ κεηάζεζεο (GAMANA): ην πξψην είλαη ην πέηαγκα ζαλ πνπιί. θαηαπίλνπλ αλακκέλα θάξβνπλα. νη ζακάλνη. Ρν "καγηθφ πέηαγκα" θαη φηη νη άγηνη. ηελ θάζνδν ζηελ θφιαζε θι. ε ηαληξηθή ηειεηνπξγία ησλ Ηκαιαίσλ θαη ηνπ Θηβέη.ρ. Ν Ξαηάλδαιη αλαθέξεη κεηαμχ ησλ ζίλληη. νη γηνγθίλ θαη νη κάγνη κπνξνύλ λα πεηάλεβξίζθεηαη ζ' νιφθιεξε ηελ Ηλδία. Άιινο δηαινγηζκφο πξνηείλεη ζηνλ γηνγθίλ λα αηελίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κεηακνξθσκέλν ζε νξγηζκέλε ληαθίλη. Ξ. Ζ αλαγσγή ζε ζθειεηφ θαη ε ηθαλφηεηα απηνζέαζεο ζεκαίλνπλ ηελ ππέξβαζε ηεο ζλεηήο αλζξψπηλεο θχζεο. Ν βξαρκάλνο ζχηεο αλεβαίλεη ζηνλ νπξαλφ απφ κηα ηειεηνπξγηθή ζθάια. Ζ θάζε κία. Θαη ην πην γλσζηφ απφ ηα "θαθηξηθά ζαχκαηα" είλαη ην "ζαχκα ηνπ ζρνηληνχ" (ROPETRICK) πνπ ζεσξήζεθε γηα πνιχ θαηξφ ζαλ πξφηππν ησλ γηνγθηθψλ ηθαλνηήησλ. Π' απηφ ην "ζαχκα" κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν μεθάζαξα ζακαληθά ζηνηρεία: 1νλ. ν Βνχδαο ππεξβαίλεη ηνλ Θφζκν δηαζρίδνληαο ηνπο επηά νπξαλνχο κε ην δηαινγηζκφ. κεηαθξάδεη δει. ηε κχεζε ε ιχηξσζε. ε αλχςσζε ζηνλ αέξα. ζπγγελεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηε Καρακπάξαηα (ΣΗΗΗ 335. Κεξηθνί ηαληξηθνί δηαινγηζκνί πξνηξέπνπλ ηνλ γηνγθίλ λα θαληαζηεί ην ζψκα ηνπ ζαλ πηψκα θαη ηε δηάλνηα ηνπ ζαλ νξγηζκέλε ζεά πνπ θξαηάεη καραίξη θαη θνκκαηηάδεη ην ζψκα θαη ξίρλεη ηα θνκκάηη πξνζθνξά ζηηο ζεφηεηεο. αο ζπκεζνχκε ηε "καγηθή ζεξκφηεηα" πνπ απνθηάηαη κε ην ηάπαο. ζην επίπεδν ηεο. Γλσξίδνπκε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ "κπεηηθψλ ηνπο νλείξσλ" νη κειινληηθνί ζακάλνη παξεπξίζθνληαη ζην δηακειηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ "πλεχκαηα" ε "δαίκνλεο" πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ δαζθάισλ ηεο κχεζεο θαη ζην ηέινο νη "δαίκνλεο" μαλαζπλδένπλ ηα νζηά θαη ηα ζθεπάδνπλ κε λέα ζάξθα. ην ηζνλη (GTCHOD) πνπ ζπλίζηαηαη ζηε πξνζθνξά ηεο ίδηαο ηεο ζάξθαο ηνπ κπεκέλνπ βνξά ζηνπο δαίκνλεο. αγγίδνπλ ππξσκέλα ζίδεξα. νξηζκέλα ηλδν-ζηβεηηαληθά ηππηθά. θσηεηλνχ ζθειεηνχ. ηνλ ηεκαρηζκό(κπεηηθφ ηππηθφ) θαη 2νλ. πξφθεηηαη γηα ηειεηή κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάξγεζε ησλ επηπέδσλ. Αιιά ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ κεηαηξέπνληαη ζε πνπιηά κφλν ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπο.π. Ρν δεχηεξν ζακαληθφ ζηνηρείν ζην ROPE-TRICK. ην καγηθφ πέηαγκα. θαηά πιαζηηθφ ηξφπν ηελ έθζηαζε. ε εμαθάληζε. Ξξαγκαηηθά. Νη ζακάλνη έρνπλ ηελ θήκε ησλ "θπξηάξρσλ ηεο θσηηάο". ηελ ηθαλφηεηα πνπ κπνξνχλ λ' απνθηήζνπλ νη γηνγθίλ λα πεηάλε ζηνλ αέξα (LAGHIMAN). δει.ρ. π. ε ηνπ Δίλαη ε ηνπ απφιπηνπ. φιεο απηέο νη πξάμεηο έρνπλ ηελ ίδηα δνκή. ην πέηαγκα φπσο έλα πνπιί. ηελ άλνδν ζηνλ νπξαλό. απφ άπνςε δνκήο. Κεξηθέο ηλδν-ζηβεηαληθέο κπεηηθέο δνθηκαζίεο ζπλίζηαληαη αθξηβψο ζηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ πξνεηνηκαζίαο ελφο καζεηή αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζηεγλψλεη . πνπ απνζπά ην δέξκα ηνπ ζψκαηνο ηεο. ηα ηππηθά θαη ηνπο κχζνπο αλφδνπ.΢πάξρνπλ πνιιά ζακαληθά ζηνηρεία επηβεβαησκέλα ζηε Βεδηθή Ηλδία. απ' φπνπ βγαίλνπλ θιφγεο πνπ γεκίδνπλ ην Κελφ ηνπ ΢χκπαληνο".

Ζ "ςπρηθή απηή ζεξκφηεηα" θέξλεη ζηα ζηβεηαληθά ηελ νλνκαζία GTUM-MO (πξνθέξεηαη: ηνχκν).) θαη φηη ε εκπεηξία απηή ζπλνδεχεηαη πάληνηε κε θσηεηλά θαηλφκελα.κε ην γπκλφ ηνπ ζψκα. ελψ ν ζακαληζκφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απειπηζκέλε ηνπ πξνζπάζεηα λα πεξηέιζεη ζε "θαηάζηαζε πλεχκαηνο" γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην "εθζηαηηθφ πέηαγκα". ελψ ε Θίλα.WENTZ.π. 168. 205 θ. Ν ζηφρνο ηεο θιαζηθήο Γηφγθα είλαη ε απφιπηε απηνλνκία. Θαζέλαο απ' απηνχο ηνπο ηχπνπο καγηθνζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο αληηζηνηρεί εμ άιινπ ζε κηα θαζνξηζκέλε κνξθή Γηφγθα. ΔΠΗΙΟΓΟΣ Απηή ε ζχληνκε εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε. ε έλζηαζε. .D. Κφλν νη γηνγθίλ θαη νη Φσηηζκέλνη είλαη ηθαλνί λα ζπκεζνχλ ηηο πξνεγνχκελεο ππάξμεηο ηνπο. Ζ νλνκαζία ηνπ γηνγθίλ γεληθά ππνδεηθλχεη εμ ίζνπ ηνπο αγίνπο θαη ηνπο κπζηηθηζηέο φζν θαη ηνπο κάγνπο. Θαη νη δηάθνξεο ρξηζηηαληθέο ή ζπγθξηηηθέο Γηφγθα ηεο ζχγρξνλεο Ηλδίαο απνηεινχλ κηαλ αθφκε απφδεημε φηη ε ηλδηθή ζξεζθεπηηθή εκπεηξία αμηεί ζαλ αλαγθαηφηεηα ηηο γηνγθηθέο κεζφδνπο ηνπ "δηαινγηζκνχ" θαη ηεο "απηνζπγθέληξσζεο". Ρα θείκελα πξνζδηνξίδνπλ φηη ε "ςπρηθή ζεξκφηεηα" απνθηηέηαη θαη κε ηε ζπγθξάηεζε ηεο αλαπλνήο θαη κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Βι.π. Έληνλε ζεξκφηεηα πξνθαιείηαη απφ ηελ θνπληαιίλη. λα είλαη κηα γεληθή έθζεζε ηεο Γηφγθα αιιά κφλν κηα πεξηγξαθή. είηε ζηελ ελαηέληζε ηνπ ζθειεηνχ. LE YOGA ΡΗΒΑΡΑΗΛ. ζπλνδεπνκέλε θαη απφ άιια θαηνξζψκαηα εμίζνπ θαηαπιεθηηθά (άλνδν. EVANS . Δίλαη ε κνξθή απηή ηεο Γηφγθα πνπ είρε εμαρζεί ζην Θηβέη θαη ζηελ Ηλδνλεζία. SAMDUP θαη W. Ππκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρεη θιάδνο ηεο ηλδηθήο ζθέςεο πνπ λα κελ έρεη έξζεη ζε επαθή θαη λα κελ έρεη επεξεαζηεί απφ ηε Γηφγθα θαη ηδηαίηεξα κε ηε Γηφγθα ππφ ηελ "ηαληξηθή" κνξθή ηεο. απφ ηηο πην ζηνηρεηψδεηο σο ηηο πην ζχλζεηεο.Y. έλα κεγάιν αξηζκφ βξεγκέλσλ ζεληνληψλ. Ν "κπεηηθφο ηεκαρηζκφο" θαη νξηζκέλνη γηνγθηθν-ηαληξηθνί δηαινγηζκνί πνπ αλαθέξνληαη είηε ζην δηακειηζκφ ηνπ γηνγθίλ απφ ηνπο δαίκνλεο. Ρν ηνχκν είλαη κηα γηνγθηθν-ηαληξηθή άζθεζε πνιχ γλσζηή ζηελ ηλδηθή αζθεηηθή παξάδνζε. είηε. ηέινο. ζηε καγηθν-ζξεζθεπηηθή επέκβαζε θξαλίσλ θαη πησκάησλ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί κέζα ζηελ παξάδνζε ηεο θιαζζηθήο Γηφγθα. Γη' απηφ ην ιφγν έρνπκε αξθεζηεί ζε ζχληνκνπο ππαηληγκνχο. ΢πάξρεη έλα ζίλληη ηεο Γηφγθα πνπ δελ αλήθεη ζηε ζακαληθή παξάδνζε: είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο γλψζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ ππάξμεσλ. ζει. 201. Ιάκα K. ε Ηαπσλία θαη ε Λνηηναλαηνιηθή Αζία γλψξηζαλ ηελ Γηφγθα απ' ην Βνπδηζκφ. ηνπο νξγηαζηηθνχο θαη ηνπο θνηλνχο θαθίξεδεο θαη καγγαλεπηέο. νχηε έπξεπε. πέηαγκα θι. Γηαηί ν Γηφγθα θαηέιεμε λ‟ απνξξνθήζεη θαη λα ελζσκαησζεί φια ηα είδε πλεπκαηηθψλ θαη κπζηηθηζηηθψλ ηερληθψλ. Ζ "θπξηαξρία ηεο θσηηάο". κηα ρεηκσληάηηθε λχρηα. είλαη κηα κπζηηθνκαγηθή ηδηφηεηα πνπ.ι. Ζ πην ρηππεηή νκνηφηεηα ζακαληζκνχ θαη γηφγθα ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ηεο "εζσηεξηθήο ζεξκφηεηαο". ε "καγηθή ζεξκφηεηα" πνπ θάλεη ππνθεξηφ ηφζν ην ππεξβνιηθφ ςχρνο φζν θαη ηε ζεξκνθξαζία ηεο αλζξαθηάο.) θαλεξψλνπλ θαηά αηζζεηφ ηξφπν φηη ν άλζξσπνο έρεη μεπεξάζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ζπκκεηέρεη ήδε ζηε θχζε ησλ "πλεπκάησλ". ΢πάξρεη κνιαηαχηα έλα νξηζκέλν ζεκείν φπνπ Γηφγθα θαη Πακαληζκφο ζπλαληηφληαη: είλαη ε "έμνδνο απφ ην Σξφλν" θαη ε θαηάξγεζε ηεο ηζηνξίαο.

δελ πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή γπκλαζηηθή ηεο ζειήζεσο ηνπ αλζξψπνπ. γη‟ απηφ θαη ζα ήζεια λα ραξάμσ κεξηθέο γξακκέο γχξσ απφ ην κεγάιν απηφ ζέκα πνπ ιέγεηαη άζθεζε ηεο ζπγθεληξψζεσο ηνπ λνπ. ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο απφ ηελ χιε θαη αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε απφ ηελ samsara. πνπ ηψξα ηειεπηαία έρεη κεγάιε δηάδνζε ζηελ παηξίδα καο. δειαδή απφ ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ ςπρψλ. Αιιά. Μηηροπολίηοσ Νασπάκηοσ κ. Ξηζηεχσ πσο ε πιεηνλφηεο ησλ αλζξψπσλ είλαη απιεξνθφξεηε πάλσ ζηα ζέκαηα απηά. πνπ ιέγεηαη «γηνγθηθφο χπλνο». πνπ ραιαξψλεη ην πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ. Γηφγθα θαιείηαη ε πεξηζπιινγή πνπ θζάλεη κέρξη ηελ ππλσηηθή έθζηαζε. Δθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη πσο ε Γηφγθα είλαη κηα γπκλαζηηθή (έηζη ζέινπλ λα ηελ παξνπζηάδνπλ). γηαηί «ην παλ γηα ηνλ ζνθφλ . Ιεροθέοσ Ξνιχο θφζκνο κε ξσηά γηα ηελ Γηφγθα. δειαδή κηα λέα δσή.Ζ Γηόγθα Σεβ. Βαζηθή ζεσξία ηνπο είλαη φηη «πξέπεη λα απνθεχγεηαη κηα λέα νδχλε». αιιά γηα κηα άζθεζε πνπ εληάζαζεηαη ζηελ γεληθή αηκφζθαηξα ησλ αλαηνιηθψλ ζξεζθεηψλ. εθδηψθεη ηελ αγσλία θαη ην άγρνο θαη απαιιάζζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηηο δηάθνξεο άζρεκεο ζπλζήθεο δσήο πνπ δεκηνπξγνχλ ςπρνινγηθέο αλσκαιίεο. φπσο καο πιεξνθνξνχλ δηάθνξεο αλαιχζεηο απηήο ηεο αζθήζεσο.

ήηνη δηάινγνο κε εξεκίηε γηα ηελ επρή» θ. Απηφ έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο δηάθνξνπο κχζηεο ησλ αλαηνιηθψλ ζξεζθεηψλ θαη έηζη κεηέθεξαλ ζηνλ δπηηθφ ρψξν ηηο ζεσξίεο ησλ ζξεζθεηψλ ηεο Αλαηνιήο θάπσο παξαιιαγκέλεο. Ζ ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ δελ βξίζθεηαη ζην λα ρπζεί ζαλ κηα ζηαγφλα κέζα ζηνλ απέξαλην σθεαλφ. νχηε αθφκε λα πεξηθξνλεί ην ζψκα. θαη εκείο λα αλαηξέρνπκε ζε «εηζαγφκελα» ζπζηήκαηα. «Λήςε θαη πξνζεπρή». Ν άλζξσπνο κέζα ζ‟ απηήλ ηελ ζπλάληεζε δελ ράλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. λέεο «αηξέζεηο» ζηελ Διιάδα. ηελ ζεσξία ησλ ιφγσλ ησλ φλησλ θαη ηελ ζεσξία ηνπ Θενχ. Κέζα ζηελ Νξζφδνμε Ξαξάδνζε έρνπκε νινθιεξσκέλε θαη ζαπκάζηα δηδαζθαιία γηα ηελ θαξδηά. Δίλαη «Νη πεξηπέηεηεο ελφο πξνζθπλεηνχ». Κε άιια ιφγηα ε γπκλαζηηθή απηή εληάζζεηαη κέζα ζ‟ απηφ ην ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζεσξεί ηελ χιε θαθή. ηελ λνεξά πξνζεπρή.είλαη νδχλε». πνπ δελ εμαθαλίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.ι. . «Κηα βξαδπά ζηελ έξεκν ηνπ Αγίνπ ΋ξνπο. θαη ππφηηηιν. νη «θαζαξφαηκνη» Ηλδνπτζηέο δηαθαηέρνληαη απφ κηα πξνθαηάιεςε γη‟ απηνχο πνπ κεηέθεξαλ ηηο ηλδνπτζηηθέο ζεσξίεο ζηνλ δπηηθφ ρψξν. Πηνλ Σξηζηηαληζκφ δηδάζθεηαη ε πίζηε ζηνλ Θεάλζξσπν Σξηζηφ θαη φηη φιεο νη αζθήζεηο έρνπλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα. Γελ είλαη θξίκα λα ππάξρεη ηφζν πινχζηα παξάδνζε κέζα ζηνλ δηθφ καο Νξζφδνμν ρψξν γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο απηνζπγθεληξψζεσο θαη ηεο λνεξάο πξνζεπρήο. Ξάλησο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα ζπζηήζσ ζε φζνπο έρνπλ ελδηαθέξνληα πάλσ ζην ζέκα ησλ θηλήζεσλ απηψλ λα κειεηήζνπλ ην αξθεηά θαηαηνπηζηηθφ βηβιίν ηνπ π.π. Θα ήζεια λα κνπ επηηξαπεί λα θαηαζέζσ θαη θάηη αθφκε. Νδπηηθφο άλζξσπνο θπξηεπκέλνο απφ ην άγρνο θαη ηνλ λεπξσηηθφ ηξφπν δσήο αηζζάλεηαη ππεξβνιηθά θνπξαζκέλνο. ηελ έλσζε ηνπ λνπ κε ηελ θαξδηά. Γη‟ απηφ.π. Ν Θεφο είλαη Ξξφζσπν θαη ν άλζξσπνο θαιείηαη λα δεη ζηελ θνηλσλία εθθξάδνληαο θαη βηψλνληαο ηελ αξεηή ηεο αγάπεο. ΋ζνη γλσξίδνπλ απηήλ ηελ κέζνδν θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ νινθιεξψλνληαη θαη ζπγρξφλσο ζεξαπεχνληαη απφ ςπρνινγηθά θαη πλεπκαηηθά λνζήκαηα. νη «Αζσληθνί δηάινγνη ήηνη ζενινγία ηεο λνεξάο πξνζεπρήο». Δίλαη ιππεξφ φηη είκαζηε Νξζφδνμνη Σξηζηηαλνί θαη αγλννχκε φινλ απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ δηδαζθαιία πνπ ιέγεηαη εζπραζκφο. πνπ είρε επξχηαηε δηάδνζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν. δεηά ηελ ειεπζέξσζε ηεο ςπρήο απφ απηήλ θαη επηδηψθεη ηελ απνθπγή ηεο κεηελζαξθψζεσο. Θπθινθνξνχλ πνιιά ηέηνηα βνεζήκαηα ζήκεξα. νχηε ηνλ Θεφ σο πξφζσπν θαη δελ ζηεξεί ηνλ άλζξσπν ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. αιιά ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Ρξηαδηθφ Θεφ. πνπ είλαη απνθαιππηηθά θαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ ςπρνινγία καο. ηνλ λνπ. ηελ εζπρία. Θα αξθεζζψ λα κλεκνλεχζσ κεξηθά. Δπίζεο είλαη εληειψο αληίζεηε κε ηνλ Σξηζηηαληζκφ ε κεηεκςχρσζε ή κεηελζάξθσζε ησλ ςπρψλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία είλαη εληειψο αληίζεηε κε απηέο ηηο ζεσξίεο.ι. ηελ χιε θ. φπσο έρσ πιεξνθνξεζεί. Αλησλίνπ Αιεβηδνπνχινπ κε ηίηιν: Τπρνλαξθσηηθά.

ςαικσδίαο θαη δηαινγηζκνχ. θαη ζπγθεληξψλνληαλ πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ (ηπιηγκέλνη ζε θνπβέξηεο γηα ηελ πξσηλή δξνζηά) γηα λα θαζήζνπλ ζην έδαθνο ζε ζεηξέο.00 ην πξσί. Ξξψηα είλαη νη πνιιέο ψξεο kundalini yoga– κηα ζεηξά πίπνλσλ θνπηαζηηθώλ αζθήζεσλ. κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ζπλεηδεηνχ . ρίιηνη λεαξνί Ακεξηθαλνί (νη πεξηζζφηεξνη απφ 20 έσο 25 ρξφλσλ) ζπγθεληξψζεθαλ γηα δέθα κέξεο πλεπκαηηθψλ αζθήζεσλ ζ‟ έλα ρινεξφ ιηβάδη ζην χςσκα ησλ 7.500 πνδηψλ ζηα βνπλά Jemez ηνπ βφξεηνπ Λένπ Κεμηθνχ. Πεθψλνληαλ θαζεκεξηλά ζηηο4. κπξνζηά ζε κηα ππαίζξηα εμέδξα. Καδί αξρίδνπλ ηε κέξα κε έλα κάληξα ζηα Punjabi (κηαζαλζθξηηηθήγιψζζα) κε ζθνπφ λα «ζπληνληζηνύλ» κε ηηο πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ.Ζ ΡΑΛΡΟΗΘΖ ΓΗΝΓΘΑ ΡΝ΢ ΓΗΝΓΘΗ BHAJAN ΗΔΟΝΚΝΛΑΣΝ΢ SERAPHIM ROSE Ραλτξηθή γηόγθα στα βνπλά τνπ Λένπ Κεμηθνύ Ρελ επνρή ηνπ ζεξηλνχ ειηνζηαζίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1973.

ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ κπαινχ θαη ηελ πξνεηνηκαζία θάπνηνπ γηα «ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ Θενχ». ν νπνίνο είλαη ν «εηδηθόο πξνζηάηεο» ηνπ γηόγθη Bhajan. πνπ κπνξεί λα νηθνδνκεζεί κε ηελ πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα· νη ηαληξηθέο αζθήζεηο. Ζ αηνκηθή ζπλεηδεηφηεηα εμαθαλίδεηαη ζηε ζχληνλε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Υπνηίζεηαη όηη κόλν έλαο δηδάζθαινο ηεο ηαληξηθήο γηόγθα δεη ζηε γε ζε θάζε επνρή· νη αζθήζεηο θαηά ην «ειηνζηάζην» ζην Λέν Κεμηθφ θαζνδεγνχληαλ απφ ηνλ «κεγάιν ηαληξηζηή» ησλ εκεξψλ καο. ΢πάξρεη βξαδηλφ ηκήκα «πλεπκαηηθνχ ηξαγνπδηνχ» (κεηά απφ έλα αθφκα ρνξηνθαγηθνχ γεχκα): ζαλζθξηηηθά κάληξα ηξαγνπδηνχληαη κε κνληέξλα θνιθ θαη ξνθ κνπζηθή. . κε εηδηθέο ςαικσδίεο πνπ επηθαινύληαη έλα πεζακέλν γθνπξνύ. κε κεγάιε καχξε γελεηάδα. «ξνθ θεζηηβάι» θαη ραξνχκελε ιαηξεία» ζε κηα μέλε γιψζζα ελψλνληαη καδί – κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ γηφγθη Bhajan λα θάλεη ηε ζξεζθεία ηνπ «ηζαγελή ακεξηθαληθή» («Ζ λέα ζξεζθεπηηθή ζπλεηδεηφηεηα». δεκηοσργηθό έζλος» ηεο Ακεξηθήο. θαη ηζρπξά επαθφινπζα γίλνληαη αηζζεηά –θπζηθή εμάληιεζε θαη κεξηθέο θνξέο πξνζσξηλή παξάιπζε. Νη αζθήζεηο αξρίδνπλ. Αθνινπζνχλ απνγεπκαηηλά ηκήκαηα ζε ζέκαηα φπσο αλαηνιηθέο ηέρλεο απηνάκπλαο.απηφ ην «έζλνο» είλαη νη εηξεληθνί άλζξσπνη ηεο «πδξνρντθήο επνρήο» ή ρηιηεηεξίδαο. γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ θαηάιιειε «ροή» ηνπ γηνγθηθνχ «καγλεηηθού πεδίοσ». θαη ηειηθά ζε «ζπκπαληηθή ζπλεηδεηόηεηα». Δπηπιένλ. ΋ινη. Ζ έπαξζε ζεκαηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ην ηξαγνχδηζκα ηνπ «ν Θεφο λα επινγεί ηελ Ακεξηθή» θαη κηα πξνζεπρή γηα ην ακεξηθαληθφ έζλνο. Κέρξη ηψξα δελ είραλ αθνπζηεί πνιιά γηα ηελ ηαληξηθή γηφγθα ζηε Γχζε. κεηακνξθψλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηε ζπλεζηζκέλε «αηνκηθή ζπλεηδεηόηεηα» ζε «νκαδηθή ζπλεηδεηόηεηα». έλαο εληππσζηαθφο άληξαο – κε χςνο 1. θη επηθαιείηαη κηα πνιχ ηζρπξή ςπρηθή ελέξγεηα. θαη ιεηηνπξγία ελφο θνηλνβίνπ. πνπ εθηειείηαη πάληα απφ αξζεληθφ θαη ζειπθφ καδί. πεξηιακβάλνπλ ηζρπξή θπζηθή πξνζπάζεηα θαη πφλν θη επηθαινχληαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα θόβνπ. πνπ είλαη βαζηθέο ζ‟ απηή ηελ πξνεηνηκαζία. εθηείλνληαη απφ ηελ εμέδξα· νη βνεζνί εμαζθαιίδνπλ φηη νη γξακκέο είλαη εληειψο ίζηεο. δελ ππάξρεη επθαηξία λα έρεη ινγηθή επίγλσζε ηεο εκπεηξίαο κε ην λα ηε κνηξαζηεί κε άιινπο· ν ζηφρνο είλαη λα επέιζεη κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνλ άλζξσπν. αθνχ ζε θαλέλαλ ζην «Ζιηνζηάζην» δελ επηηξέπεηαη λα ζπδεηά κε θαλέλαλ άιινλ. ληπκέλνη παλνκνηφηππα ζηα ιεπθά. ηνλ γηφγθη Bhajan. Κεηά απφ έλα ρνξηνθαγηθφ γεχκα (ηππηθφ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο λέεο ιαηξείεο) θαη δηαιέμεηο ζε πλεπκαηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα. όκορθο. Ξεξίπνπ πέληε δηπιέο γξακκέο. ληπκέλνο κε άζπξε ξφκπα θαη ηνπξκπάλη – εκθαλίδεηαη θαη κηιά γηα ην φλεηξφ ηνπ γηα «έλα λέο.93. ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ή έθζηαζε. πξαθηηθή ηαηξηθά θαη δηαηξνθή. Ν ίδηνο ν γηφγθη. 8-18). δεκέλνη ψκν κε ψκν θαηά κήθνο ηεο γξακκήο θαη πιάηε κε πιάηε κε ηελ επφκελε γξακκή. νη άληξεο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. επζείεο γξακκέο. πνπ απαηηεί ζηελή επηηήξεζε θαη έιεγρν. θαη δελ ηελ εμαζθνχζε ζρεδφλ θαλείο. ΋ιεο νη απζεληίεο ζπκθσλνχλ φηη είλαη κηα εμαηξεηηθά επηθίλδπλε άζθεζε. θάζνληαη θάησ ζε καθξηέο. ζπκνύ. αγάπεο θηι. θαη κε φινπο ηεο ίδηαο ζεηξάο· θάζε μερσξηζηή άζθεζε κπνξεί λα πάξεη από ηξηαληαέλα σο εμεληα έλα ιεπηά. Δίλαη εμαηξεηηθά δύζθνιεο. ζει. Αξρίδεη ην ςάιζηκν ησλ κάληξα. ΋ινη πξέπεη λα θάλνπλ αθξηβψο ην ίδην ηαπηνρξφλσο· δχζθνιεο ζηάζεηο δηαηεξνχληαη ρσξίο ζπλαίζζεκα γηα πνιιή ψξα· πεξίπινθα κάληξα θαη αζθήζεηο πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ θαζέλα ζε απφιπην ζπγρξνληζκφ κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ. γηα ηελ νπνία πξνεηνηκάδεηαη απηή ε ιαηξεία. Κεηά είλαη ε ηειεηή ηεο έπαξζεο ησλ δχν ζεκαηψλ: ηεο ακεξηθαληθήο θαη απηήο ηνπ «πδξνρντθνχ έζλνπο» . κήθνπο 75 πνδηψλ ε θαζεκηά. φινη πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα κεγάιε πεξίνδν εμάζθεζεο tantra yoga.

6). δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηβάιιεη φηη ε «κεηαρξηζηηαληθή» επνρή έρεη έξζεη ζηα ζνβαξά. πξαθηηθή δσή (φπσο νη Πηρ ζηελ Ηλδία. Βαζηθφ ηνπο δφγκα είλαη φηη φιεο νη ζξεζθείεο είλαη ην ίδην. θαζψο επίζεο θαη ζε ιίγα άζξακ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία. ηδξχζεθε ην 1969 ζην Los Angeles απφ ην γηφγθη Bhajan. ππεχζπλε εξγαζία θαη θνηλσληθή ππεξεζία απαηηνχληαη απφ φια ηα κέιε. ε «3ΖΝ» έρεη επεθηαζεί ζε πάλσ απφ100 ashram(θνηλφηεηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ρψξνη ζπγθέληξσζεο γηα ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ θαηνηθνχλ εθεί) ζε ακεξηθαληθέο πφιεηο. επηπρηζκέλε θαη άγηα» Ακεξηθή ρσξίο θακκηά απνιχησο κλεία ζηνλ Σξηζηφ. Καζζανδρείας επί θεμάηφν αιρέζεφν Ζ επνρή καο είλαη επνρή κεγάιεο πλεπκαηηθήο ζπγρχζεσο θαη απνζηαζίαο απφ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ. θαη ζηε ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ ηεο σο κηαο πλεπκαηηθήο «αθξφθξεκαο» πνπ ζα θέξεη κηα λέα ρηιηεηή επνρή(ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο βιέπνπλ κε αζηξνινγηθνχο φξνπο σο ηελ «επνρή ηνπ Υδξνρόνπ». ε «3ΖΝ» είλαη έλα καδί ηνπο ζηελ ειθπζηηθφηεηα πξνο ηνπο πξψελ ρίππηο.14.Ζ ζξεζθεία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ είλαη κηα κνληέξλα πξνζαξκνγή ηεοζξεζθείαο Sikh ηεο Βφξεηαο Ηλδίαο. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ SERAPHIM ROSE Ζ ΓΗΝΓΘΑ ΘΑΗ Ν ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝΠ Είναι ανηίθεηα και αζυμβίβαζηα με ηην οπθόδοξη χπιζηιανική άζκηζη και ειδικόηεπα ηην πποζευχή Κνλαρόο Αξσέληνο Βιηαγθόυτεο πτπρηνύρνο Θενινγίαο θαη Φηινσνυίαο Ενηεηαλμένος Ι. ζηελ δηακφξθσζε κηαο «δηεπξπκέλεο (ή «ζπκπαληηθήο» ή «ππεξβαηηθήο») ζπλεηδεηφηεηαο σο θεληξηθφ ζθνπφ. παξά έλαο θαη κνλαδηθφο πνπ είλαη ν Σξηζηφο θαη ε Δθθιεζία ηνπ. Μ. ελσκέλε κε δηάθνξεο πξαθηηθέο γηφγθα. γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην αλζξσπνθηφλν ζρέδην ηνπ. . Ρε ζχγρπζε απηή θαιιηεξγνχλ θπξίσο νη νκάδεο ηεο ιεγφκελεο «Λέαο Δπνρήο ηνπ ΢δξνρφνπ». Ζ νξγάλσζε πνπ ιέγεηαη «3ΖΟ» (Υγηήο-Δπηπρηζκέλε-Αγία Οξγάλσζε). Ν ίδηνο φκσο ν Θχξηνο καο Ηεζνχο Σξηζηφο ηνπο δηαςεχδεη ιέγνληαο ζην Δπαγγέιην: «Δγψ εηκί ε Νδφο θαη ε Αιήζεηα θαη ε Εσή» (Ησ. Ξαξ‟ φηη εμσηεξηθά είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο λέεο αλαηνιηθέο ιαηξείεο (ηα πιήξε κέιε ηεο ιαηξείαο γίλνληαη επηζήκσο Πηρ θαη κεηά θνξνχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπξκπάλη θαη ηε ιεπθή ελδπκαζία ησλ Πηρ). πνπ αξρηθά ήξζε ζηελ Ακεξηθή γηα λα πάξεη γηα λα πάξεη κηα ζέζε δαζθάινπ θαη απξνζρεδίαζηα έγηλε ζξεζθεπηηθφο εγέηεο. Ππλεπψο. Ξαξ‟ φηη ιαηξεία ππέξκαρνο κηαο ζρεηηθά θαλνληθήο δσήο ζηελ θνηλσλία. ιέλε. ΋ιεο είλαη δξφκνη πνπ νδεγνχλ. ΋ηαλ πεπεηζκέλνη θαη «επηπρηζκέλνη» Ακεξηθαλνί κηινχλ ήξεκα γηα ην Θεφ θαη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα ρσξίο αλαθνξά ζην Σξηζηφ. Ξαηέξαο απηήο ηεο θαηαζηάζεσο είλαη ν δηάβνινο.. δελ ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη πξνο ηε ζσηεξία. ζηνλ ίδην ζθνπφ. Ππλδπάδνληαο ηελ «πλεπκαηηθή» έξεπλα ησλ ρίππηο κε ηε δηθή ηνπ γλψζε ησλ ηλδηθψλ ζξεζθεηψλ. ε «3ΖΝ» δελ παχεη λα είλαη «ζεκείν ησλ θαηξψλ» φζν θαη νη ηλδνπτζηηθέο ιαηξείεο πνπ πξνσζνχλ κηα θαλεξή θπγή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα· πξνεηνηκάδεη κηα «πγηή. πνπ είλαη θπξίσο κηα εκπνξηθή ηάμε) · ν γάκνο θαη κηα ζηαζεξή νηθνγελεηαθή δσή. ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί αλζξψπνπο πνπ παξαζχξεη ζηελ πιάλε. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1969. δηακφξθσζε κηα «ακεξηθαληθή» ζξεζθεία πνπ δηαθέξεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο. φηαλ αλαθάιπςε φηη ηα καζήκαηα γηφγθα πνπ παξέδηδε είιθπαλ ηνπο ρίππηο ηεο λόηηαο California. κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηελ εγθφζκηα.

νχηε απφ φινπο ηνπο δηδαζθάινπο ηεο λνεξάο πξνζεπρήο. Θαη δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη απηφ κπνξεί λα βνεζά. θπξίσο ζην κπζηήξην ηεο κεηαλνίαο θαη εμνκνινγήζεσο θαη ζην κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. νη νπνίεο κάιηζηα κπνξεί λα εληππσζηάζνπλ θάπνηνλ ν νπνίνο κέλεη ζηε θαηλνκεληθή νκνηφηεηα ησλ δέλδξσλ φζνλ αθνξά ζηα θχιια. Ζ άζθεζε ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε ζεξαπείαο δελ είλαη κηα ηερληθή. ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα. Δίλαη αληίζεηα. ε αληαπφθξηζε κε θηιφηηκν ζηελ αγάπε ηνπ Θενχ. ην λα απνδίδνπκε ζην Θεφ φια ηα θαιά θαη ηελ φπνηα πξφνδφ καο ζην δξφκν ηεο αξεηήο. Ζ άζθεζε λνκνζεηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Θχξην καο ζην ηεξφ Δπαγγέιην. αιιά γηα φινπο ηνπο ρξηζηηαλνχο. Πηα εμήο: Θάζεηαη θαλείο ζέλα ρακειφ ζθακλί κε ην θεθάιη ζθπκκέλν. Κε απηά πνπ ζα πνχκε πηζηεχσ φηη ζα δηαιχζνπκε απηή ηε ζχγρπζε. Αο κελ μερλνχκε φηη ην θάιπηθν πάληα κηκείηαη ην γλήζην. φπσο θαίλεηαη θαζαξά απφ ην ηεξφ Δπαγγέιην θαη ηνπο βίνπο ησλ αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο καο. Ρν «κπνξψ» ην βάδεη απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ν παληνδχλακνο Θεφο. Κνξθέο αζθήζεσο είλαη ε λεζηεία. αιιά δελ είλαη ν ζθνπφο.ηη ρξεηάδεηαη γηα λα θαζαξίζνπκε ηνλ έζσ άλζξσπν. Απηή ε ζεξαπεία γίλεηαη κφλν κέζα ζην πλεπκαηηθφ λνζνθνκείν πνπ ιέγεηαη Δθθιεζία. ε εηιηθξηλήο κεηάλνηα θαη ε εμνκνιφγεζε. ε ηαπείλσζε. ζηηο ξίδεο θαη θπξίσο ζηνλ θαξπφ. Ρν λα θάλνπκε δειαδή αλζξσπίλσο φ. Πε ηη ζπλίζηαηαη γεληθά ε ιεγνκέλε «ςπρνζσκαηηθή κέζνδνο». ψζηε λα βιέπεη πξνο ην ζεκείν ηνπ ζηήζνπο ιίγν θάησ απ' ηελ θαξδηά θαη πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηελ αλαπλνή κε ηελ πξνζεπρή ηνπ Ηεζνχ. Γελ είλαη έλα ζχλνινλ απφ πξαθηηθέο. ψζηε λα έιζεη θαη λα θαηνηθήζεη κέζα καο ε Σάξηο ηνπ Θενχ. Ξξνζεπρή είλαη ε ζπλνκηιία ηεο ςπρήο κε ην Θεφ. ην λα κελ έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηηο δηθέο καο αλχπαξθηεο δπλάκεηο. Ξνιχ γλσζηή ζηε κνλαρηθή παξάδνζε είλαη ε ιεγφκελε λνεξά πξνζεπρή («Θχξηε Ηεζνχ Σξηζηέ. πνπ είλαη ε απαιιαγή απφ ηα πάζε θαη ε έλσζε κε ην Θεφ (θαηά ράξηλ ζέσζε). θαη δελ βιέπεη ηηο δηαθνξέο ζηνλ θνξκφ. Δμάιινπ ν Θεφο θάλεη ην πξψην βήκα. Ρν ζέκα απηφ ζα αλαπηπρζεί ζηε ζπλέρεηα. αιιά ζηε δχλακε ηνπ Θενχ. ηελ νπνία θαιιηέξγεζαλ θαη θαιιηεξγνχλ φιεο νη θηιφζεεο ςπρέο θαη φρη κφλνλ νη κνλαρνί. ε αγξππλία. ε πξνζεπρή. Ν δηάβνινο κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζζεί αθφκε θαη ζε άγγειν θσηφο γηα λα παξαπιαλήζεη. . ελψ ζηνλ εαπηφ καο λα επηξξίπηνπκε ηελ επζχλε γηα ηηο ακαξηίεο καο. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζεξαπεία απαξαίηεηε είλαη ε άζθεζε. Απηφλ ηνλ δξφκν ηεο αζθήζεσο εβάδηζαλ ηα εθαηνκκχξηα ησλ αγίσλ ηεο πίζηεσο καο. Θνληά ζ' απηά πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ θαη ηε ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ζηα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο καο. ΢πάξρνπλ θάπνηεο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηελ άζθεζε ηελ νξζφδνμε θαη ηελ άζθεζε ζηνλ εμσ-νξζφδνμν ρψξν. ην λα πξνζπαζνχκε λα θφβνπκε ην δηθφ καο ζέιεκα θάλνληαο ππαθνή ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ. γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ άλζξσπν θαη φρη ν άλζξσπνο γηα λα βξεη ην Θεφ. Ζ άζθεζε είλαη φρη κφλν γηα ηνπο κνλαρνχο θαη ηνπο θιεξηθνχο. Νη εμσηεξηθέο νκνηφηεηεο ηεο ιεγνκέλεο ςπρνζσκαηηθήο κεζφδνπ ηεο λνεξάο πξνζεπρήο κε ηηο ηερληθέο ηνπ δηαινγηζκνχ ζηάζεθαλ αθνξκή γηα λα γξάθνπλ πνιιά. νχηε πξνο φινπο φζνη ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ. Ζ άζθεζε νπζηαζηηθά είλαη ην λα βάιεη ν άλζξσπνο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ην «ζέισ». ειέεζφλ κε»). Δξρφκαζηε ηψξα ζ' έλα ζεκείν θξίζηκν. Ζ άζθεζε είλαη ην κέζνλ γηα λα θζάζεη θαλείο ζην ζθνπφ ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο. Απηφ φκσο δελ παξέρεηαη σο ζπληαγή. Έηζη ζηγά-ζηγά ζεξαπεύεηαη ν άξξσζηνο απφ ηελ ακαξηία άλζξσπνο.Νη θήξπθεο ηεο ζπγρχζεσο ηαπηίδνπλ ηε ρξηζηηαληθή πξνζεπρή κε ηε γηφγθα θαη ην δηαινγηζκφ πνπ είλαη ηερληθέο ησλ αλαηνιηθψλ ζξεζθεηψλ θαη ηνπ απνθξπθηζκνχ. ζηα ιφγηα θαη ζην λφεκα ηεο νπνίαο πξνζπαζεί λα ζπγθεληξψζεη ην λνπ ηνπ θαη λα ζεξκάλεη ηελ θαξδηά ηνπ.

ζ. κπαίλεη ζ' έλα άιιν ζψκα. ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηνλ άλζξσπν. φπσο βέβαηα. ζπκθψλα κε ηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο θαη ηελ «Λέα Δπνρή». Κπνξεί αθφκε θαη ζ' έλα θπηφ ή κηα πέηξα. Νη δχν απηέο αληηιήςεηο είλαη κεηαμχ ηνπο ηειείσο αληίζεηεο θαη αζπκβίβαζηεο. φπσο ιέλε. ην ίδην. Θιείλνπκε ηελ ζεκαληηθή απηή πηζηεχσ παξέλζεζε. ρ. ιέλε. 8. ν θαζεγεηήο Σάββαο Αγνπξίδεο. Απηφ πνπ . «Γηαινγηζκφο». πνπ νδεγνχλ ζηνλ ίδην ζθνπφ. ν Θεφο είλαη κηα απξφζσπε ππεξζπλεηδεηφηεηα πνπ ηαπηίδεηαη κε ην ζχκπαλ. Ν Θεφο επίζεο δεκηνχξγεζε απφ αγάπε ηνλ θφζκν θαη ελδηαθέξεηαη γη' απηφλ. ν νπνίνο βέβαηα δελ είλαη λφκνο. αιιά ζπγγεληθνχο θαηά βάζνο δξφκνπο. ε ςπρή κεηά ην ζσκαηηθφ ζάλαην. πνπ ήηαλ. ν νπνίνο είλαη επίζεο πξφζσπν. είηε δψνπ. ΋πσο είπακε θαη ζηελ αξρή. ν Θεφο είλαη πξφζσπν. αθνχ φια ζηελ νπζία ηνπο είλαη. ηελ νπνία πξνυπνζέηεη ε γηφγθα θαη ν δηαινγηζκφο. 16 Καΐνπ 1990). Πχκθσλα κε απηή ηελ πιάλε. Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ ζπζρεηηζκνχ λνεξάο πξνζεπρήο θαη δηαινγηζκνχ γίλεηαη κηα αλέληηκε πξνζπάζεηα. κε βάζε ηνλ ηπθιφ λφκν ηνπ θάξκα θαη ηεο κεηελζάξθσζεο. Αληίζεηα. ζχκθσλα κ' απηνχο. φηη ηάρα φια είλαη ην ίδην. αλζξψπνπ θαη θφζκνπ αληίιεςε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε ρξηζηηαληθή νξζφδνμε πξνζεπρή. δεκηνχξγεζε απφ αγάπε ηνλ άλζξσπν. δηφηη δέρνληαη φηη ε δηθή ηνπο πίζηε αλήθεη ζηε Λέα Δπνρή θαη ζπλεπψο βξίζθνληαη νη ίδηνη ζε αλψηεξν εμειηθηηθφ επίπεδν απφ εκάο ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ κείλακε. ΋ηη έρνπκε δχν δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ φκσο ηελ ίδηα νπζηαζηηθά εκπεηξία. «Μαδί κε ηηο νκνηφηεηεο ππάξρνπλ επίζεο θαη δηαθνξέο.» ζ. Γελ ππάξρεη ειεπζεξία νχηε επζχλε ζχκθσλα κε ηελ αληίρξηζηε αληίιεςε ηεο «Λέαο Δπνρήο». θαη πνιχ πεξηζζφηεξν. είηε αλζξψπνπ. 56).Ν δηαινγηζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά νξίδεηαη απφ ηνλ Ηλδφ γθνπξνχ Πάηπα Πάη Κπάκπα σο «ε κέζνδνο κέζα απφ ηελ νπνία ν λνπο καζαίλεη λα ζπγθεληξψλεηαη» (Πξί Πάηπα Πάη Κπάκπα. κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηα εμήο: Γηαβάδσ απφ ην βηβιίν «Ζ δχλακε ηνπ Νλφκαηνο» ηνπ Θενθηιέζηαηνπ Δπηζθφπνπ Γηνθιείαο θ. Γπζηπρώο αθόκε θαη θαζεγεηέο Οξζνδόμσλ Θενινγηθώλ Σρνιώλ. Έρνπκε δειαδή παλζετζκφ. θαζεγεηνχ ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Νμθφξδεο. Αζήλα. φπσο ιέλε. είλαη ζαλ κηα ζηαγφλα πνπ πξέπεη λα ζβήζεη κέζα ζηνλ σθεαλφ ηνπ απξφζσπνπ Θενχ-ζχκπαληνο. άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Ζ εκπεηξία ηνπ ζείνπ θσηόο ζηνπο Οξζόδνμνπο Ζζπραζηέο θαη ν θσηηζκόο ζηνλ Βνπδηζκό Εελ»(εηζήγεζε ζην Conference on God and God's Equivalents» πνπ νξγάλσλε ην Council on the World's Religions . Ζ νξζφδνμε ηνπνζέηεζε πάλσ ζηελ πιαλεκέλε άπνςε φηη ηάρα δηαινγηζκφο θαη πξνζεπρή είλαη ην ίδην. ε επνρή ηνπ ρξηζηηαληζκνχ! Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πνιιά γηα ηελ πεξί Θενχ. Δίλαη ε πξνζπάζεηα λα θαλεί φηη δήζελ έρνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο κελ. Θαιιίζηνπ Γνπέαξ. 1984. αιιά κηα ζξεζθεπηηθή πίζηε ησλ αλαηνιηθψλ ζξεζθεηψλ θαη ηνπ απνθξπθηζκνχ. θνιιεκέλνη ζηελ παιηά επνρή. αλζξψπνπ θαη θφζκνπ αληίιεςε. Ηηαιία. ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε (βι. Απηή ε πξνζπάζεηα βέβαηα ηεο ζπγρχζεσο εληάζζεηαη κέζα ζην ζπγθξεηηζηηθφ πιαίζην πνπ βιέπεη ηα πξάγκαηα ε ιεγνκέλε «Λέα Δπνρή ηνπ ΢δξνρφνπ». ιέλε γηα λα παξαπιαλήζνπλ θαη λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο αζηήξηθηνπο.Ζ εμήγεζε είλαη όηη ν θ. Αγνπξίδεο είλαη δπζηπρώο ζηέιερνο ηεο «Δλσηηθήο Δθθιεζίαο» ηνπ Θνξεάηε ςεπδνκεζζία Σαλ Κπνύλγθ Κνύλ. Αλησλίνπ Αιεβηδνπνχινπ εηο «Γηαινγηζκφο ή πξνζεπρή. Πξί Πάηπα Πάη. όπσο π. Όιεο νη εηθφλεο έρνπλ πιαίζηα θαη φια ηα πιαίζηα ησλ εηθφλσλ έρνπλ κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θη φκσο νη εηθφλεο κέζα ζηα πιαίζηα ίζσο λα είλαη νιφηεια δηαθνξεηηθέο. Θαηά βάζνο φκσο νχηε νη ίδηνη ην πηζηεχνπλ. Γηα καο ηνπ ρξηζηηαλνχο. Δθδ. δειαδή ζηελ «επνρή ησλ ηρζχσλ». ζηελ Assisi. ΋ια θαζνξίδνληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε εμίζνπ πνιιά γηα ηελ πεξί Θενχ. Ν άλζξσπνο επίζεο. φπσο ιέλε. θαηά παξάζεζηλ ππφ ηνπ καθαξηζηνχ π.

Τθίζηαηαη κέζα ζε κηα νξηζκέλε ζπλάθεηα. Πίζσ απφ ηελ επαλάιεςε ελφο ηχπνπ ιέμεσλ πξέπεη λα ππάξρεη κηα δσληαλή πίζηε ζηνλ Κχξην Ιεζνχ ζ' απηφ πνπ Δθείλνο είλαη θαη ζ' φηη έρεη θάλεη πξνζσπηθά γηα κέλα. αιιά ην επηθαινχκαζηε ζαλ κέιε ηεο θνηλσλίαο ηεο Δθθιεζίαο. θαηνηθεί κέζα ηνπ ε άθηηζηε Θεία Σάξε. Θαη γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο ζθέςεηο απηέο: Ν ζηφρνο καο ζηελ πξνζεπρή είλαη λα επηθνηλσλήζνπκε κε ην πξφζσπν ηνπ Θπξίνπ καο Ηεζνχ Σξηζηνχ θαη ε επηθνηλσλία απηή βέβαηα δελ κπνξεί ηα κπεη κέζα ζε θαινχπηα θαη λα ελσζνχκε καδί ηνπ. φπσο πιαλψληεο θαη πιαλψκελνη πηζηεχνπλ θαη δηαθεξχζζνπλ νη λενεπνρίηεο. θη αλ δηαρσξηζηεί απ' ηε ζπλάθεηα απηή ράλεη ην νξζφ ηεο λφεκα. νη θπζηθέο αζθήζεηο είλαη ζαλ ην πιαίζην. 66-68). ε ζπλάθεηα ηεο πξνζεπρήο ηνπ Ιεζνχ είλαη ζπλάθεηα θνηλφηεηαο. ν πξνζσπηθφο καο ΢σηήξαο θαη Λπηξσηήο. αιιά ζε πνηφλ κηιάκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ιέμεηο απεπζχλνληαη μεθάζαξα ζηνλ Δλζαξθσκέλν ΢σηήξα Ιεζνχ Υξηζηφ. Οχηε γηα κηα ζηηγκή (νη Άγηνη Παηέξεο καο) δελ αληίθξηζαλ ηελ Δπίθιεζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Ιεζνχ ζαλ ππνθαηάζηαην ησλ Μπζηεξίσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη. αιιά δέρηεθαλ φηη νπνίνο ηελ ρξεζηκνπνηεί. εάλ απηφ «εκπλέεη» θαη «βνεζά» ηνλ δηαινγηδφκελν). πηζηεχνληαο φηη ν ίδηνο ζηελ νπζία ηνπ είλαη Θεφο. ζηεξηδφκελα απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο καο εζσηεξηθέο δπλάκεηο. φρη ην πιαίζην. κε ην νπνίν ηνλ ζπλδέεη ε αγάπε. κηα θίλεζε απαιιαγήο απφ ηνλ εγσηζκφ. Σν "πιαίζην" ηεο Δπρήο κνηάδεη βεβαίσο κε δηάθνξα κε Υξηζηηαληθά "πιαίζηα" αιιά απηφ δε ζα πξέπεη λα καο απνζπά ηελ πξνζνρή απφ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εηθφλαο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθά ρξηζηηαληθφ πεξηερφκελν ηεο πξνζεπρήο.ελδηαθέξεη είλαη ε εηθφλα. Απηφ φκσο ην ρσξίν δελ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ Θεφο. αιιά ζεκαίλεη φηη εθφζνλ θάπνηνο είλαη βαπηηζκέλνο. Η Δπρή ηνπ Ιεζνχ. Καηά δεχηεξν ιφγν. Σν νπζηψδεο ζεκείν ζηε Ννεξά Πξνζεπρή δελ είλαη ε πξάμε ηεο επαλάιεςεο απηή θαζ' εαπηή. Πην δηαινγηζκφ δελ απεπζχλεηαη θαλείο ζ' έλα μερσξηζηφ πξφζσπν. Θιείλνπκε ηε κηθξή παξέλζεζε. ζην Θεφ πνπ έγηλε άλζξσπνο. επνκέλσο. ελψ ζην δηαινγηζκφ ν ζηφρνο είλαη λα δηαιπζεί ην αηνκηθφ Δγψ ζα ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ ηεο «παγθφζκηαο ππεξζπλεηδεηφηεηαο» πνπ δελ είλαη πξφζσπν. δεη απφ ηψξα απηφ πνπ νλνκάδνπκε Βαζηιεία ηνπ Θενχ. ΢ηελ πεξίπησζε ηεο Δπρήο ηνπ Ιεζνχ. Τηφ ηνπ Θενχ θαη Τηφ ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο». απέρεη πνιχ απφ κηα απνκνλσκέλε κέζνδν ή ηερληθή. δειαδή κηα θίλεζε αγάπεο.21). ζχκθσλα κε ηνπο νπαδνχο ηνπ δηαινγηζκνχ. αιιά είλαη έλα εγσθεληξηθφ βξαρπθχθισκα. Γελ επηθαινχκαζηε ην Όλνκα ζαλ ρσξηζηά άηνκα. θαη ε κνξθή ηνπ Δσζθφξνπ. Θαη ζπλερίδεη: Η ζπλάθεηα. νχηε ην πσο θαζφκαζηε ε αλαπλένπκε. δειαδή ην Άγην Ξλεχκα θαη φπνηνο έρεη κέζα ηνπ ηε Θεία Σάξε. Πην δηαινγηζκφ γίλεηαη αλαθνξά ζην δηαινγηζηηθφ αληηθείκελν. ηελ νπνία γηα λα πεξάζνπλ. ζα έπξεπε λα είλαη ελεξγφ θαη ζπκκεηέρνλ κέινο ηεο Δθθιεζίαο»(κλεκνλεπζέλ βηβιίν ζ. Η Δπίθιεζε ηνπ Ολφκαηνο πξνυπνζέηεη φηη θάπνηνο πνπ ιέεη ηελ πξνζεπρή πηζηεχεη ζηνλ Ιεζνχ Υξηζηφ σο Τηφ ηνπ Θενχ θαη ΢σηήξα. φπσο ην νλνκάδνπλ. ε κνξθή ηνπ Βνχδα. ηεο Δπρήο ηνπ Ιεζνχ είλαη πξψηα απ' φια ζπλάθεηα πίζηεο. ε θιφγα ελφο θεξηνχ. Απηφ βέβαηα είλαη κηα δαηκνληθή απάηε θαη πιάλε. ζπκπιεξψλνπκε εκείο. 17. Θαη ζπλερίδεη:(Η πξνζεπρή ηνπ Ιεζνχ ή λνεξά πξνζεπρή είλαη) «κηα επίθιεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα άιιν πξφζσπν. (ε έλσζε φκσο απηή δελ θαηαξγεί ηελ πξνζσπηθή εηεξφηεηα). παξεξκελεχνπλ δηαζηξεβιψλνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ Σξηζηνχ «ε Βαζηιεία ηνπ Θενχ εληφο πκψλ εζηί» (Ιθ.Ν δηαινγηζκφο ινηπφλ δελ είλαη κηα θίλεζε εμφδνπ απφ ην εγψ. ή νηηδήπνηε άιιν (θαη γηαηί φρη. ελψ ε λνεξά επίθιεζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη ε εηθφλα κέζα ζην πιαίζην. . Ιεζνχο Υξηζηφο. αιιά απεπζχλεηαη ζηνλ Δαπηφ.

Αλησλίνπ Αιεβηδνπνχινπ «Απηνγλσζία. ιέλε. Ζ άζθεζε δελ είλαη ηερληθή. Ρν δαηκνληθφ ζηνηρείν βέβαηα ππνβνεζεί φιεο απηέο ηηο θαηαζηάζεηο.» ζει. «Δκείο δελ δηδαρηήθακε λα είκαζηε ζσκαηνθηφλνη. αιιά παζνθηφλνη» ιέγεη ν αβάο Ξνηκήλ ζην «Γεξνληηθφλ» (Έθδ. παξ. θαζψο δηαβάδνπκε ζην «Γεξνληηθφ». 101. Γη' απηνχο. δελ είλαη παξά κηα ππφζεζε ηεο θαληαζίαο. αιιά αγσληδφκαζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ λα κνηάζνπκε ζην Σξηζηφ θαη ζπλεπψο λα γίλνπκε θαηά ράξηλ Θενί φπσο είλαη νη άγηνη. Ρν ππνηηζέκελν φκσο απηφ «μεπέξαζκα ηνπ δηαινγηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ». νδεγεί ηνλ δηαινγηδφκελν ζε κηα θαηάζηαζε απηνχπλσζεο. Ο δηαινγηδόκελνο πνπ πηζηεύεη όηη ζηελ νπζία ηνπ είλαη Θεόο. γηα λα ηνπο πξνζειπηίζνπλ. δπό ιέμεηο πνπ είλαη ην θιεηδί ηεο λνεξάο πξνζεπρήο. φπσο ιέλε. ηέιεηνο Θεφο θαη ηέιεηνο άλζξσπνο. απφ ηε θχζε καο Σξηζηνί. δελ πεξηθξνλεί θαλέλα θαη κάιηζηα. 86 θ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ δηαινγηζκνχ εθαξκφδεηαη ην εσζθνξηθφ ςέκα ηεο απηνζσηεξίαο. ν Ηεζνχο Σξηζηφο δελ είλαη. εμ. Έηζη θαιιηεξγνχλ ηε ζχγρπζε. Ζ δηαθνξά είλαη ηεξάζηηα. Απηφ θάλεθε θαη απφ ηε ζχγθξηζε λνεξάο πξνζεπρήο θαη δηαινγηζκνχ. κε απνηέιεζκα βέβαηα λα ηνλ παηήζεη. ε νπνία θαληαζία ζχκθσλα κε ηελ νξζφδνμε αζθεηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή πξέπεη λα κπεη ζην πεξηζψξην. είλαη ηειείσο μέλν θαη αζπκβίβαζην κε ηελ Νξζφδνμε πξνζεπρή. ιέλε φηη θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαινγηζκνχ κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ Ηεζνχ Σξηζηφ.΋ηαλ απεπζχλνληαη απηνί νη νπνίνη αζθνχλ ην δηαινγηζκφ ζε ρξηζηηαλνχο. κάιινλ ζην ρψξν φπνπ πξαγκαηηθφ θαη θαληαζηηθφ ζπγρένληαη κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο. «Αζηέξνο». Γελ είλαη θάηη κε ην νπνίν κπνξνχκε λα εθβηάζνπκε ηελ ειεπζεξία ηνπ Θενχ. ζσηεξία». Γελ κπνξεί κε αιιά ιόγηα ν νπαδόο ηνπ δόγκαηνο «ζέισ θαη κπνξώ» ηεο λενεπνρίηηθεο «ζεηηθήο ζθέςεο» λα ηαπεηλσζεί. Νη νπαδνί ηνπ δηαινγηζκνχ θάλνπλ ιφγν θαη γηα «μεπέξαζκα ηνπ δηαινγηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ». Ζ επηδίσμε έλσζεο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαινγηζκνχ. ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζεπρήο αγηάδεηαη φ άλζξσπνο ζε θνηλσλία αγάπεο θαη ππαθνήο κε ηνλ κφλν άγην Ρξηαδηθφ Θεφ. ν δηαινγηζκφο ζε ηειηθή αλάιπζε. Θπξίσο φκσο είλαη. ηνλ ζεσξεί (ηνλ εαπηφλ ηνπ) ρεηξφηεξν απφ φινπο. ξπγ ). Ξαξνκνίσλ εμσθξεληθψλ παξαδεηγκάησλ ππάξρεη πιεζψξα. . + π. ΢πνθάησ πάζεο ηεο θηίζεσο». αιιά έλαο απφ ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο θνληά ζε πνιινχο άιινπο. ). πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε. Ζ θίλεζε απηή ζην ρψξν ηνπ θαληαζηηθνχ. Αλησλίνπ Αιεβηδνπνχινπ «Γηαινγηζκφο ή Ξξνζεπρή. φπσο πίζηεπε. πνπ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ δηαινγηζκνχ. απηνπξαγκάησζε. Ξαξαπέκπσ γηα εκβάζπλζε ζην θίλεκα ηεο ιεγφκελεο «ζεηηθήο ζθέςεο» ζην βηβιίν ηνπ καθαξηζηνχ π. κε ηηο ηερληθέο ηνπ δηαινγηζκνχ θζάλεη θαλείο ζε χςε ππεξεθάλεηαο. αθφκε θαη απφ ηα άινγα δψα. έρνληαο γλσξίζεη πξαγκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ. φπσο γηα καο. Έλα άιιν ζεκείν. Δίλαη κέζνλ. φρη λα βιάςνπκε ην ζψκα. ζει. Ν Ηεζνχο Σξηζηφο δελ είλαη γηα καο έλα δηαινγηζηηθφ αληηθείκελν. Ζ επηδίσμή καο κε ηελ άζθεζε είλαη λα λεθξψζνπκε ηα πάζε. φπσο π. φηαλ βηψλεη θαηαζηάζεηο ηεο Θείαο Σάξηηνο. δελ κπνξεί λα πεη «ειέεζόλ κε». Ζ άζθεζε ζηελ νξζφδνμε παξάδνζε δελ είλαη απηνζθνπφο. νχηε είλαη ν ζηφρνο καο λα ηνλ μεπεξάζνπκε θζάλνληαο ζε κηα «θαηάζηαζε θαζαξήο ζπλείδεζεο» ή «βαζχηεξεο επίγλσζεο ηνπ Δαπηνχ» (βι. ηνπ νπαδνχ ηεο «ζεηηθήο ζθέςεο». πνπ πξνζπάζεζε κε ηε «δχλακε ηνπ λνπ». ελψ κε ηελ πξνζεπρή ηαπεηλψλεηαη. κηα θαηάζηαζε κέζα καο! ΋ινη είκαζηε. Δκείο φκσο νη νξζφδνμνη δελ πηζηεχνπκε ζην δαηκνληθφ ςέκα φηη ηάρα είκαζηε απφ ηε θχζε καο Θενί. Δμάιινπ. ρ. λα ζηακαηήζεη έλα ηξαίλν. Γηφηη δίλνπλ ζηνλ φξν «Σξηζηφο» άιιν πεξηερφκελν. είλαη φηη.

θαη αζηξαπηαία ην φξακα πνπ εηνίκαδε λα ηνπ δείμεη ν δηάβνινο εμαθαλίζηεθε. ελφο νξζφδνμνπ αγίνπ δειαδή. επεηδή ζηελ πεξίπησζε απηή ν πνλεξφο ηνλ εκπνδίδεη θαη πνιεκά. Κπνξεί θαλείο ίζσο εχθνια λα θάλεη πεληαθφζηεο κεηάλνηεο αθνινπζψληαο ην ζέιεκά ηνπ. γη' απηφ θαη ν νξζφδνμνο δελ επηδηψθεη λα δεη θψηα ή νξάκαηα. ελψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ηνλ ελδπλακψλεη . «Θεέ κνπ πνηνο είκαη εγψ γηα λα αμησζψ λα ζε δσ. Ρν λα θάλεη φκσο εθαηφ κε ππαθνή είλαη πην δχζθνιν. ΋πνπ θαη φπνηε παξνπζηάδεηαη ηπρφλ κηα «νξακαηνιαγλεία» ή κηα «ζαπκαηνιαγλεία». πξάγκα πνπ κπνξεί. Έθδ. λα καο βιάςεη ή αθφκε θαη λα καο θαηαζηξέςεη. δελ είλαη απηφθιεηνο αιιά ζεφθιεηνο. ε νπνία θαη απηή είλαη δψξνλ Θενχ. Κεηάλνηα λα δεηνχκε ζπκβνπιεχνπλ νη Άγηνη. ζα πξέπεη λα μέξνπκε φηη είλαη παξεθηξνπέο απφ ην νξζφδνμν θξφλεκα θαη ήζνο. γθνπξνπηζκφο. Ν νξζφδνμνο αξλείηαη ηηο «εκπεηξίεο» πνπ ν δηάβνινο είλαη έηνηκνο λα ηηο πξνζθέξεη «εδψ θαη ηψξα» θαη ρσξίο λα ηνπο δεηεζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν βέβαηα φηαλ ηνπ δεηεζνχλ. λέα επνρή» (ζ. αλ δελ έρνπκε ηαπείλσζε. Ο πξνθήηεο. λα έρεη «εκπεηξίεο» ή λα θάλεη ζαχκαηα. ν άγηνο. ζαπκαηνπνηφο είλαη γεκάηνο έπαξζε δαηκνληθή. έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ νη Άγηνη παξαηηνύληαη από ηνλ πεηξαζκό ηεο επηζπκίαο γηα «εκπεηξίεο» είλαη ην ηαπεηλό θξόλεκα. θαη ε νπνία θαηά ηνλ Άγην Ηζαάθ ην Πχξν είλαη πςειφηεξα παζψλ ησλ αξεηψλ. 4. Ο αιεζηλφο πξνθήηεο έρεη ζπλαίζζεζε ηεο κεδακηλφηεηάο ηνπ. ηελ θξίζε ηνπ. δελ ηνπο θνιαθεχεη θαη 5. Πην βίν ηνπ καθαξηζηνχ Γέξνληνο Ξατζίνπ ηνπ Αγηνξείηνπ.Δπεηδή ε άζθεζε δελ είλαη απηνζθνπόο. νχηε πξνζθαιείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνξεχεηαη εθείλνο πξνο απηνχο. «. Λα γίλεηαη δειαδή κε ππαθνή θαη κάιηζηα «ραξνχκελε ππαθνή». κε ηαπείλσζε θαη δηάθξηζε θαη ρσξίο βέβαηα λα αθνινπζνχκε ην δηθφ καο ζέιεκα. Ο αιεζηλφο πξνθήηεο δελ αλνίγεη «επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ». δειαδή ηεο Δθθιεζίαο απηέο νη εκπεηξίεο φκσο νχηε εθβηάδνληαη νχηε απηνζθνπφο είλαη. πάληνηε. Σάζκα κέγα ππάξρεη κεηαμχ ελφο αιεζηλνχ πξνθήηε. . Σν πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο ηνπ αιεζηλνχ πξνθήηε δελ είλαη λέν αιιά παιαηφ πνπ έρεη ιεζκνλεζεί. γηα λα ζπκεζνχκε θαη έλαλ άιιν κεγάιν ζχγρξνλν καο Άγην Γέξνληα πνπ εθνηκήζε. 282286). αλαθέξεηαη ην εμήο πεξηζηαηηθφ: Έλα βξάδπ θαζψο αγξππλνχζε πξνζεπρφκελνο. ηε γλψκε ηνπ. ν νπνίνο εθνηκήζε ην 1994. κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε φηη: Ζ ράξηο ηνπ Θενχ βέβαηα κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηνπο θεθαζαξκέλνπο θαη άμηνπο. Θαη γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα ησλ νξακάησλ θαη «εκπεηξηψλ». Ησαθείκ Ππεηζηέξε ζ. ζαπκαηνπνηνχ. ακαξησινίο θαη δηθαίνηο. φηη νπδέ ηειεησζήλαη δχλαηαη ην έξγνλ απηήο πψπνηε πξνζήθεη γαξ αχηε πάζηλ. ηνπ θάλεθε φηη ζα άλνηγε ην ηαβάλη ηεο θαιχβεο ηνπ θαη ζα εκθαληδφηαλ ν Σξηζηφο γηα λα ηνλ επινγήζεη. Αλνίγνληαο κηα κηθξή παξέλζεζε παξαζέησ ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία δηαθνξνπνηήζεσο ηα νπνία αλαιχνληαη ζην βηβιίν ηνπ + π. φπσο θαη φπνηε απηή θξίλεη σθέιηκν γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα ηελ νηθνδνκή ηνπ Πψκαηνο ηνπ Σξηζηνχ.» ήηαλ ν ηαπεηλφο ινγηζκφο πνπ ακέζσο έθαλε. Κεηάλνηα ινηπφλ λα δεηνχκε θαη φρη λα θάλνπκε ζαχκαηα. Θξηηήξην γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο Νξζνδφμνπ αζθήζεσο είλαη ην λα γίλεηαη κε θηιφηηκν (έλλνηα πνπ ηδηαίηεξα εηφληδε ν καθαξηζηφο Γέξσλ Ξαΐζηνο) θαη αγάπε. . ηνηο βνπινκέλνηο ζσηεξίαο ηπρείλ» (Ιφγνο ΛΔ. ελψ ν κάγνο. Ο αιεζηλφο πξνθεηηθφο ιφγνο είλαη ζπλήζσο αλεπηζχκεηνο απφ εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη ηνπο πξνθαιεί. Ξεξί παζψλ. ηνλ παηέξα Ξνξθχξην. Ηεξνκ. κέληηνπκ. 3. 2. φπσο ηνλίζακε ελσξίηεξα. Αληψληνπ Αιεβηδφπνπινπ «Απνθξπθηζκφο. 220). . θαη ελφο απνθξπθηζηή κάγνπ. θαθίξε. 1.

Ρφηε κφλνλ ζθεπάδεηαη απφ ηε Θεία Σάξε. Ηα'). κε κπνξψληαο λα ζνπ θάκσ θαθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ είρα ζηακαηήζεη ηηο παιηέο θαθέο κνπ ζπλήζεηεο. ζει.ηη θάλεηο ην θάλσ θαη εγψ. Αζηέξνο». έγηλε πηζηεχσ θαλεξφ φηη ε νξζφδνμε άζθεζε θαη εηδηθφηεξα ε πξνζεπρή. είλαη λα αλήθεη ζπλεηδεηά θαη νξγαληθά ζηελ Νξζφδνμε Δθθιεζία.θαη εληζρχεη. ΓΗΑΙΝΓΝΠ ΡΔ΢ΣΝΠ 22-2000 Ζ Π΢ΛΑΛΡΖΠΖ ΚΔ ΡΖ ΠΝ΢ΑΚΗ ΓΗΝΓΘΑΚΝ΢ΓΘΑΛΑΛΡΑ Ξεγή: Δθ τνπ βηβιίνπ "Νη γθνπξνύ ν λένο θαη Γέξνλταο Ξαΐσηνο" Δθείλε ηελ πεξίνδν ε δσή κνπ επεξεαδφηαλ απφ πνιινχο παξάγνληεο. ή πέθηνπλ ζχκαηα απηήο ηεο ζπγρχζεσο. ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή θηβσηφο ηεο ζσηεξίαο γηα ηνλ άλζξσπν. πνπ ηελ έλνησζα δηάθνξεο ζηηγκέο (ην βξάδπ φηαλ θνηκφκνπλ. ή πιαλνχλ ηνπο αλζξψπνπο θαιιηεξγψληαο ηε λενεπνρίηηθε ζχγρπζε ησλ αηξέζεσλ. θσηίδεηαη απφ ην Άγην Ξλεχκα θαη θαζνδεγείηαη κε αζθάιεηα πξνο ηε ζσηεξία. ΋ζνη ιέλε ην αληίζεην. Ρνλ ξσηά ν αβάο Καθάξηνο «Ξνην είλαη απηφ. Κε ηξαβνχζαλ απφ ηε κχηε. έθδ. Θαη φκσο. . πνπ άπισζαλ βαζεηέο θαη δπλαηέο ξίδεο ζηελ ςπρή κνπ. φ. Ξνιχ δπλαηή επίδξαζε είρε ε πξνζεπρή ηνπ Γέξνληα*. λα κνπ ραξίδεη κηα φαζε ραξάο κέζα ζην βαζχ κνπ πφλν θαη θάπνηα δηαχγεηα θαη εξεκία ζηε δνχγθια ησλ ζθέςεψλ κνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ νξζνδφμνπ αζθήζεσο απφ ηε κηα πιεπξά θαη δαηκνληθήο «αζθήζεσο» απφ ηελ άιιε. Θαη εθείλνο απνθξίλεηαη «Ζ ηαπείλσζή ζνπ. Ξέληδα.». Θαη εγψ δελ ηξψγσ θαζφινπ. 152. ηνλ ζπλάληεζε ν δηάβνινο ζηνλ δξφκν. Αγξππλείο. Έλνησζα παξεγνξηά. Θαη θαζψο ζέιεζε λα ηνλ ρηππήζε. κηα δχλακε λα κε ζηεξίδεη θαη απνθηνχζα ζηγά . πνπ κε ηα ρξφληα είραλ γίλεη πάζε. Έλα κνλάρα έρεηο θαη κε ληθάο». ηελ εκέξα φηαλ πεξπαηνχζα ζην δξφκν) λα πιεκκπξίδεη κε εηξήλε ηελ ηαξαγκέλε κνπ ςπρή. Απφ φζα αλεθέξζεζαλ κέρξη ζηηγκήο. Αο ηελ αθνχζνπκε: «Δλψ ν αβάο Καθάξηνο πήγαηλε θάπνηε απφ ην έινο ζην θειιί ηνπ. θνξησκέλνο θνηληθνβιαζηνχο. Θαη εγψ δελ θνηκάκαη θαζφινπ. κε δξεπάλη. θαζψο δηεηήξεζε αλφζεπην ην Δπαγγέιην θαη ηελ παξάδνζε πνπ καο εθιεξνδφηεζε ην Άγην Ξλεχκα δηα ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπο. Θαη ηνπ ιέγεη: «Ξνιιή αληίζηαζε βξίζθσ ζε ζέλα. παξ. Καθάξηε. δελ κπφξεζε. Απηή κε εμνπδεηεξψλεη». δελ έρεη ζηελ νπζία θακκία νκνηφηεηα θαη ζπγγέλεηα κε ηε γηφγθα θαη ην δηαινγηζκφ πνπ θαιιηεξγνχλ νη αλαηνιηθέο ζξεζθείεο θαη νη νκάδεο ηεο ιεγνκέλεο «Λέαο Δπνρήο ηνπ ΢δξνρφνπ».ζηγά θάπνηα ειπίδα πνπ κε απνκάθξπλε απφ ην αδηέμνδν θαη ηελ απηνθαηαζηξνθή. Ππ λεζηεχεηο. («Γεξνληηθφλ» ζε λενειιεληθή απφδνζε ππφ Βαζ. Ν κφλνο αζθαιήο ηξφπνο γηα λα κελ πέζεη θάπνηνο ζχκα ησλ αηξέζεσλ. θαίλεηαη ζηε δηήγεζε ηνπ «Γεξνληηθνχ» ηε ζρεηηθή κε ηνλ αβά Καθάξην ηνλ Αηγχπηην.

Ήκνπλ θαη εμαθνινπζψ λα είκαη κε άιινλ ηξφπν.Βηβιία. γηαηί κφλν κίζνο έρεη κέζα ηνπ γηα θάζε ηη.. θαη έπεζε απφ ηε ζέζε ηνπ ζηνλ νπξαλφ.. Παλ αληάξηεο πνπ ήκνπλ ηφηε. Ρη έθξπβε ε ςπρή. κνπ ράξηδε βηψκαηα!! Αθνπκπνχζε ηελ ςπρή κνπ κε ηελ ςπρή ηνπ. Δθηφο απφ ην Γέξνληα* δερφκνπλ επηδξάζεηο θαη απφ αιινχ. 'Δπεζε θαη απφ θσο έγηλε ζθνηάδη.. Κηα αιεζηλή εδνλή πνπ δελ ηειείσλε. πνιιή ζθέςε. βιέπεηο». θακία δηέμνδνο. Γε κνπ κηινχζε κε ιφγηα. ην Βνχδα. απφςεηο. Γη' απηφ θαη ν Σξηζηφο ηνλ νλνκάδεη «παηέξα ηνπ ςεχδνπο» ( Ησ. πνπ γηλφηαλ ζπλερψο βαζχηεξε θαη εληνλφηεξε. φια ηέινο πάλησλ ηα ζπλαθή δελ είρε κεησζεί. γηα λα λνηψζσ. ηε γηφγθα. Κηα θξπθή. ηνλ εζσηεξηθφ. ηα δέληξα. ππάξρνπλ δχν δπλάκεηο ζηνλ θφζκν. Κπζηήξην! Αηζζαλφκνπλ φηη ήηαλ πξαγκαηηθά ζεκαληηθά θαη ήζεια λα ηα γλσξίζσ. παηδί κνπ. ειπηδνθφξα. άθελε πίζσ ηεο ραξά θαη φρη ζιίςε. φινο ν θφζκνο ήηαλ έλα πινχζην κπζηήξην. γηα λα «δσ» ηελ θαξδηά ηνπ. Απηνί κε πνηνλ είλαη. κε ην Σξηζηφ.. Ζ δσή απνθηνχζε λφεκα. Ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηα πάληα «ιίαλ θαιά»). καο έδελε ε θαπηή νιφγιπθεηα αγάπε ηνπ θαη κνπ «ράξηδε» ηα πλεπκαηηθά ηνπ κάηηα.. Ήηαλ αξράγγεινο θαη δηαηεξεί ηε δχλακή ηνπ σο αξράγγεινο. νη βξάρνη.44). απ' απηήλ ηε δχλακε.κνπζηθή. Ν Θεφο έπιαζε ηνλ αξράγγειν Δσζθφξν θαη ηνλ ζηφιηζε κ' φιεο ηηο αξεηέο θαη κε πνιιέο δπλάκεηο.. ηε «ιεπθή» καγεία. Ν γέξνληαο* κνπ έδεηρλε πξάγκαηα. ε ζάιαζζα. Ρν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηνλ απνθξπθηζκφ. ηα πνπιηά... Ζ άζσηε δσή κνπ κε εμέζεηε ζ' απηέο ηηο επηδξάζεηο. Ρν πην κεγάιν θαη πην θνληηλφ κπζηήξην ήηαλ ν ίδηνο κνπ ν εαπηφο. (Ξξηλ απ' απηφλ δελ ππήξρε πνπζελά ζηνλ θφζκν θαθία. Ξξαγκαηηθά πνπ ζα βνεζνχζαλ ηε δσή.Ρν κπαιφ δνχιεπε ππξεησδψο.18).. Νχηε είρα κηα μεθάζαξε άπνςε γηα φια απηά.Ρηο πίζηεπα. Απηή ήηαλ ε πλεπκαηηθή εδνλή. Δμαξηάηαη κε πνηνλ ζπγγελεχεη θαλείο. Ζ γλψζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ κηα άιινπ είδνπο εδνλή. Ρα ζχλλεθα. ιφγσ ππεξεθαλείαο. ηα δψα. «-Θνίηαμε... πνιιά βηβιία.. Βέβαηα ν γέξνληαο κε είρε πξνεηδνπνηήζεη. Απηφο δηέζηξεςε ηνλ εαπηφ ηνπ. ηε δηέμνδν. Θαη έηζη άξρηζε λα αλνίγεη ιίγν . Ρα δψξα ηνπ Θενχ είλαη ακεηάθιεηα. Κνπ θαηλφηαλ ηφζν ζαπκαζηφο θαη ηφζν άγλσζηνο. «Δζεψξνπλ ηνλ Παηαλάλ σο αζηξαπήλ εθ ηνπ νπξαλνχ πεζφληα» θαζψο ιέεη ν Σξηζηφο ζην Δπαγγέιην (Ινπθ. Θάλεη θαη απηφο θάηη «ςεπηνζαχκαηα». . κέρξη ζήκεξα. Φηινζνθίεο. αλαξρηθφο ζηηο ηδέεο κνπ.φκσο δηαξθψο ην θελφ κεγάισλε θαη ε αγσλία θνχλησλε. πνπ φηαλ απνζπξφηαλ. Ν θφζκνο απνθαιππηφηαλ κε έλα κπζηεξηψδεο βάζνο θαη πινχην. βνπηεγκέλνο ζε κηα αίζζεζε κπζηεξίνπ.Ξξνζπαζνχζα λα γεκίζσ ην θελφ ηεο δσήο κνπ κε χιε θαη θηινζνθίεο. δελ πιήγσλε φπσο ε εδνλή. Ν δηάβνινο κηζεί ηνπο αλζξψπνπο. ζα απνθάιππηαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αιεζηλήο δσήο. Ξξάγκαηα κεγάια θαη ζαπκαζηά! Ξξαγκαηηθά ζεκαληηθά θαη ππέξνρα.. Νη ππνζρέζεηο ήηαλ πνιιέο θαη κεγάιεο. Έπεζε θαη έγηλε Γηάβνινο.φκσο θαλέλα απνηέιεζκα... ν ήιηνο.πνιχ δηάβαζκα. ην Εελ. κηζεί ηνπο αλζξψπνπο. Αηζζαλφκνπλ φηη φια βξίζθνληαη θάησ απφ έιεγρν.8. Κνπ θαηλφληνπζαλ ζεκαληηθά. 10. Έθαλε θαθή ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο πνπ ηνπ ράξηζε ν Θεφο. νη άλζξσπνη. αφξαηε δχλακε ηα θπβεξλνχζε.ιίγν ην ππθλφ ζχλλεθν ηεο άγλνηαο πνπ κε ηχιηγε. Δθεχξε ηελ θαθία θαη ην ςεχδνο γηα πξψηε θνξά. γηα λα βξεη ηηο απαληήζεηο.. ηέρλε. ήζεια λα μεθχγσ απ' απηφλ ηνλ έιεγρν. Ρη έθξπβε ν θφζκνο. Έρεη θαη ν Παηαλάο «δχλακε»..... Δγψ είκαη κε ην Θεφ. θακία ιχζε. Ν Θεφο θαη ν Γηάβνινο. γηαηί είλαη πξννξηζκέλνη λα έρνπλ ζέζε θνληά ζην Θεφ.

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππήξρε ε άπνςε φηη φινη είκαζηε ην ίδην. σο ίζσο φθεηια. Αιιά ήκνπλ βαζηθά απνλήξεπηνο κέζα ζ'φιε απηήλ ηε δηαθζνξά. φηαλ αλέβεθα. Ρεο εμήγεζε. δσή.. -Πηνλ νπξαλφ ζε γχξεπα θαη ζηε γε ζε βξήθα.. φπνπ ζηεγαδφηαλ ηφηε ην άζξακ.. αμηνιχπεην απνιίζσκα. δφιν.. Ήκνπλ κεηέσξνο. ΋ιεο νη ζξεζθείεο νδεγνχλ ζηνλ ίδην Θεφ. Ρα πεξηζζφηεξα ήηαλ λεαξά άηνκα.. Ζ μέλε επηζθέπηξηα ήηαλ κειαρξνηλή κε θνληά καιιηά. ΋ινο ν εθεί πιεζπζκφο πεξίκελε κε αλππνκνλεζία ηελ έμνδφ ηεο απφ ην δσκάηην. ζηα αγγιηθά: -Ρη είπε. δελ κπνξνχζα λα ηνλ αγλνήζσ. Κνπ έξημε έλα ινμφ ζχληνκν βιέκκα. Ρνπο θνίηαμα γηα ιίγν θαη ζπλέρηζα λ' αζρνινχκαη κε ηα ζρέδηά κνπ.. Γελ μέξσ πσο κνπ ήξζε θαη ιέσ. ιφγσ ησλ πνιιψλ ζπλαλαζηξνθψλ κνπ. Βγήθε μαθληθά απφ ην δσκάηην. Ρελ είρα απνκπζνπνηήζεη απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ηελ είρα δεη. Βέβαηα δελ ηα είρα αληηιεθζεί πνιχ λσξίο απηά ηα παηρλίδηα πξνζειπηηζκνχ. Ρα είρα αθνχζεη φια απηά. αιιά θαη ε ίδηα. αιιά δελ ηα πίζηεπα. Κφλν πνπ απηή είρε πεξηζζφηεξν αλάγθε ην ζαπκαζκφ ηνπο. Δθεί πνπ φινη ηνπο θαίλνληαλ λα ζπκθσλνχλ είλαη φηη ε Δθθιεζία είλαη έλα πξάγκα λεθξφ. Ξήξα ην απηνθίλεην θαη αλέβεθα ζηε βίια ηνπ Ξαλνξάκαηνο. Κε ηε Πηβακνχξηη δελ είρα νχηε αληηπάζεηεο νχηε ζπκπάζεηεο. Γελ αληαπνθξίζεθα ζην ξφιν ηνπ ζαπκαζηή. Ζ κέξα ήηαλ ειηφινπζηε θαη ην γξαζίδη ζηεγλφ. αιιά έηζη ζπλέβαηλε. ήκνπλ άλεηνο ηχπνο. Κνπ θάλεθε ζαλ θαθνπαηγκέλν ζέαηξν ε ηζηνξία. Γεληθά φκσο άιιαδαλ ηηο απφςεηο ηνπο αλάινγα κε ην ζπδεηεηή θαη ηελ πεξίζηαζε. Παλ βαζηιηάο πνπ βγαίλεη λα ηνλ δνμάζνπλ νη ππήθννί ηνπ. φπσο αλέκελε ην πεξηβάιινλ. θαζψο ζα κνηξάδεη ηα δψξα θαη ηε εχλνηά ηνπ.. δχλακε. ηφζεο γλψζεηο. Νη «ιεπθνί» κάγνη έιεγαλ φηη εκείο ηαηξηάδνπκε θαιχηεξα ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ θαη φηη ε γηφγθα είλαη γηα ηνπο αλαηνιίηεο. Έζθπςε ε Ηλδή θαη ξψηεζε ηε Πνπάκηηδη. ραξηηνινγψληαο. . ζθέςε. πξάμε ηνλ άλζξσπν απφ ην Θεφ: Λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ην θσο θαη λα ηνλ θέξεη ζην ζθνηάδη. Θνηηνχζαλ πνην ηδενινγηθφ πνπθάκηζν είλαη ζηε κφδα ζήκεξα θαη ην θνξνχζαλ. πνπ δελ έρεη γλψζε. Πηελ πίζσ απιή θαζφηαλ ε Πνπάκηηδη κε κία ηλδή ζνπάκη (=γηφγθη κνλαρή). Απηήλ ηε θνξά νη απφςεηο απηέο πξνέξρνληαλ απφ έλαλ άλζξσπν ηφζν θαιφ θαη ηφζν γιπθχ πνπ δελ κπνξνχζα λα ηνλ ζεσξήζσ χπνπην.Κία απφ ηηο επφκελεο κέξεο πήγα.Νη γηφγθη έιεγαλ φηη ν αλψηεξνο δξφκνο είλαη ε γηφγθα θαη έβξηζθαλ θνπζνχξηα ζηνπο άιινπο. Νχηε ηα είρα απνξξίςεη νχηε ηα είρα δερζεί. Ξεξίεξγν κελ. Κνπ θαηλφηαλ ιίγν ραδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ΋ινη νη δξφκνη νδεγνχλ ζην ίδην ηέινο. ηε Πηβακνχξηη. Νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηνπ άζξακ πεξηθεξφληνπζαλ γχξσ ηνπο ζε κηα απφζηαζε.. φκνξθε. .Ξνιεκάεη ηψξα απηφο λα ρσξίζεη κε θάζε ηξφπν. ζηελ εμνπζία ηνπ. Έςαρλαλ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηελ «πλεπκαηηθά πνιχ πξννδεπκέλε» Ηλδή ζνπάκη. φιν κεγαινπξέπεηα. αλαδεηθλχνληαο ζην ηέινο ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ηνπο ζνθφηεξνπο θαη θαιχηεξνπο. άξα έια ζε καο. Νη καζφλνη θάηη είραλ λα πνπλ γηα ηνπο ππφινηπνπο.. Γε κε αθνξνχζε απηφ ην ζέκα. ηφζε αγηφηεηα πνπ δελ κπνξνχζα λα πεξάζσ ζην ληνχθνπ ηελ άπνςή ηνπ. ραδφ.. ΢πάξρνπλ άλζξσπνη πνπ έρνπλ κπεη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη κέζσ απηψλ ελεξγεί δηάθνξα ςεπηνζαχκαηα. πιάλε. Δίρα δεη ηφζα θαη ηφζα ζαχκαηα απ' απηφλ.. θαη πάεη ιέγνληαο. ΋ηαλ ήζεια. Φπζηθά ν θαζέλαο δηαθήκηδε πεξηζζφηεξν ην δηθφ ηνπ «καγαδί». Ρν έξγν ήηαλ ζηεκέλν ζηα κάηηα κνπ. ηφζεο δπλάκεηο.. ςέκα. Πην ίδην άζξακ ζην παξειζφλ πεξίκελα λα ηε δσ.Ρε Πηβακνχξηη έςαρλα λα βξσ.

γηαηί ήζεια κεξηθέο γλψζεηο. θαη έηζη ζα είρα ηε «κεγάιε επθαηξία λα βνεζεζψ απφ ηελ πλεπκαηηθή αχξα ηεο κεγάιεο γηφγθη». αιιά έρεη αξρή. «Ξξσηφηνθνο ησλ λεθξψλ εγέλεην» ν Σξηζηφο. Πψκαηα έλδνμα. ξψηεζα.12. απφξεζα. Ρεο αλέθεξα κεξηθά απφ απηά πνπ κνπ ζπλέβαηλαλ.θαηαζηξάθεθε. Ζ Πηβακνχξηη πεξηνξίζηεθε λα κεηαθξάδεη. νχηε λα ηελ «θαηνξζψζνπκε» κε αιιαδνληθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο δπλάκεηο. γηα ην πνηνο είκαη.. Ππδεηνχζακε ψξα πνιιή. πνπ δελ ληξάπεθε λα γίλεη φκνηφο καο. πνπ φινη καο ζα απνθηήζνπκε μαλά πίζσ ηα ζψκαηά καο. Γελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο δσέο. Γελ κπνξνχκε λα θιέςνπκε ηε ζέσζε. Μέξνπλ πνιιά . θαη πεξηκέλεη θνληά ζην Θεφ ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξψλ. άθζνξα. Δίπακε πνιιά. κεξηθέο απφςεηο ηνπο. κέρξη ηνλ ηειεπηαίν. -Ξσο είλαη δπλαηφλ έλα παηδί λα έρεη ηέηνηεο απνξίεο.. Ν Αδάκ ζηνλ παξάδεηζν ηε ζέσζε επεζχκεζε. απφ ηνλ πξψην άλζξσπν. Γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. θαη ζα αθνινπζήζεη νιφθιεξε ε αλζξσπφηεηα. Έγηλε απφ αζάλαηνο ζλεηφο θαη παξέζπξε ζηελ πηψζε ηνπ ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη έηζη ε αλζξψπηλε θχζε έραζε ηε δφμα θαη ηε δχλακή ηεο θαη θαηαδπλαζηεχεηαη απφ ην δηάβνιν. Πθέθηεθα ην γέξνληα. Ν άλζξσπνο έρεη αξρή θαη φρη ηέινο. σο Καξία. Ξηάζακε ηελ θνπβέληα. αθνχ δελ δεζκεπφκνπλ φπσο νη ππφινηπνη απφ θάπνηα ζρέζε αλψηεξνπ πξνο θαηψηεξν. ζηε ζπκβνπιή ηνπ νπνίνπ ππήθνπζε. Δγψ είρα απηέο ηηο απνξίεο απφ ηφηε πνπ ήκνπλ 5 ρξνλψλ παηδί. Γηα ην φξακα θαη ηα ππφινηπα απφ ην γέξνληα Ξαίζην.Θάπνηα άιιε θνξά κνπ «είραλ θάλεη ηελ ηηκή» λα κνπ πξνηείλνπλ λα κεηαθέξσ κε ην απηνθίλεηφ κνπ ζην αεξνδξφκην ηε Πηβακνχξηη. παξαβαίλνληαο ηνπο λφκνπο ηνπ Θενχ θαη. Θάζηζα δίπια ηνπο. -΋ρη! ΋ρη! απάληεζα. Ζ ζέσζε είλαη δψξν ηεο αγάπεο ηνπ Θενχ. -Απηνί δε γλσξίδνπλ. Πηε γέλλεζή ηνπ δεκηνπξγείηαη έλα θαηλνχξγην πξφζσπν πνπ ζα ππάξρεη αηψληα. ηνπο κνλαρνχο. πεξηέξγσο φρη κε ηε Πηβακνχξηη αιιά κε ηελ Ηλδή. πνπ αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνχο. Θα γίλνπκε Θενί θαηά ράξηλ.. ζχκθσλα κε ηελ νξζνδνμία. Πθαιψζακε εδψ. πνπ δσνπνηήζεθε κε ηελ αλάζηαζε. ε ςπρή παξακέλεη ζπλεηδεηή σο πξφζσπν. Θα γηλφκνπλ έηζη ζπλππεχζπλνο. ηηο απνξίεο κνπ. γηα λα καο αλνίμεη ην δξφκν πνπ έθιεηζε ν άλζξσπνο. Απηά ηα ζψκαηα ζα κνηάδνπλ κε ην ζψκα ηνπ αλαζηεκέλνπ Ηεζνχ. Βξίζθνληαη ζ' έλα θαηψηεξν επίπεδν. ρσξίο αξξψζηηα. απηφο κνπ αδειθφο θαη αδειθή εζηίλ» (Καηζ. σο Θψζηαο. Κεηά ην ζάλαην θαηαζηξέθεηαη ην ζψκα. Απηή ήηαλ ε ζρέζε κνπ κε ην άζξακ θαη ηελ αξρεγφ ηνπο. Δίρα πάεη αξθεηέο θνξέο ζην άζξακ. γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε βιέκκαηα δήιεηαο θαη πεξηέξγεηαο απφ ηνπο πεξηθεξφκελνπο.απηά ηα ζεσξνχζαλ ιάζνο. Δίλαη δψξν ηνπ Θεαλζξψπνπ Σξηζηνχ πνπ καο απνθαιεί αδειθνχο Ρνπ «φζηηο γαξ αλ πνηήζεη ην ζέιεκα ηνπ Ξαηξφο κνπ ηνπ ελ νπξαλνίο. ήξζε ε απάληεζε. πείλα. Δγψ δελ ήζεια λα ην ζηεξίμσ κε ηε ζπκκεηνρή κνπ. Έπαηδε έλα παηρλίδη εμνπζίαο. -Απφ ηηο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ.50). πνπ πεξλνχζε ηηο θιεηζηέο πφξηεο. δίςα. φηαλ καο δπζθφιεπαλ ηα αγγιηθά. Απηά ζθέθηεθα κέζα κνπ αζηξαπηαία. καζεηή πξνο δάζθαιν. -Γηαηί νη κνλαρνί ιέλε φηη είζαζηε κε ην Γηάβνιν.. Πψκαηα πλεπκαηηθά. Ξξνζπάζεζε λα γίλεη Θεφο κε θιεςηά θαη έγηλε. Βξήθα κηα δηθαηνινγία θαη αξλήζεθα. κε ηε δχλακε ηνπ Θενχ θαη ηε δηθή καο πξναίξεζε. ηνλ Αδάκ. Πψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ χιε θαη ηνπο λφκνπο ηεο. -Δίλαη ε ψξα λα βξεηο ηνλ γθνπξνχ ζνπ κνπ απάληεζε. αηψληα. Δίλαη αζάλαηνο. Ν Δσζθφξνο θαη απηφο ηε ζέσζε επεζχκεζε... Ξξνθαλψο ε ηλδή γηφγθη είρε ζεσξήζεη ζεκαδηαθφ ην ραηξεηηζκφ κνπ. Αιιά ζέιεζε λα ηελ απνθηήζεη ρσξίο ην Θεφ. ΋πσο ην ζψκα ηνπ Σξηζηνχ. κε θάπνηα άλεζε. ην ίδην άζρεκν φπσο φια ηα παηρλίδηα εμνπζίαο.Γηάβνινο. Γε βξίζθνληαη ζε θαηψηεξν επίπεδν. χπλν.

Απηά κε έθαλαλ λα θσλάμσ « ΋ρη!». Βξηζθφκαζηε πίζσ. Γχξσ ηνπ μερπλφηαλ ε Σάξηο ηνπ Θενχ πνπ ν θαζέλαο καο ηελ θαηαιάβαηλε ζε δηαθνξεηηθή έληαζε θαη βάζνο. απηφ είλαη ακαξηία.» ή «ηη θη αλ είκαζηε κε ην Γηάβνιν. Απηά ππήξραλ κέζα κνπ. Κνπ έιεγε πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ ζην κέιινλ. ξψηεζε θνηηάδνληάο κε έληνλα. βαζχηεξν. θαη πξνο απηφλ ειεπζφκεζα θαη κνλήλ παξ' απηψ πνηήζσκελ» (Ησ.23). «ν κέλσλ ελ εκνί θαγψ ελ απηψ. απάληεζε. Δίρα κείλεη κφλνο θάπνηα ζηηγκή. αιιά δελ ηα είρα μεθάζαξα ζην λνπ κνπ. απφ ηε δηαίζζεζε ηεο ςπρήο. απφ ηε ρξνηά ηεο θσλήο. ΋κσο ν ηξφπνο πνπ ηα είπε δελ ήηαλ κφλν εξψηεζε. αγγέινπο. -Νη θαιφγεξνη ιέλε πσο εζείο είζηε κε ην Γηάβνιν. εζχ κε πνηνλ ζα πήγαηλεο. ηελ Ξαλαγία. Ρη θνβάζαη. Ζ θνπβέληα ζηακάηεζε ζ' απηήλ ηε δηαθσλία. -So what? ( Ινηπφλ.. είκαζηε κε ην Γηάβνιν θαη πεξλάκε θαιά! Καγθηά καο! Έια θαη ζπ! Ρη έγηλε.. Δίρε πηάζεη απφ ην ρέξη έλαλ γελεηήο παξάιπην θαη ηνλ έθαλε βφιηα πεξπαηψληαο γχξσ απφ ηελ θαιχβα. ΢πήξρε κία εξσηηθή έιμε αλάκεζά καο. Δίρε ζηαπξψζεη έλαλ θαξθηλνπαζή ζην ζηήζνο πνπ ηνπ είραλ αθαηξέζεη ηα ¾ απφ ηα πλεπκφληα ηνπ θαη ηνπ έιεγαλ νη γηαηξνί φηη ζα πεζάλεη ζε δπν βδνκάδεο. Θαη δελ ήηαλ φια απηά πνπ κε έθαλαλ λα θσλάμσ φρη. ζπληαθηηθά αλ ην εμεηάζεη θαλείο. είπα. κε σζνχζε λ'απαληήζσ « Δίκαη κε ην Γηάβνιν». Πηελ θαξδηά ηνπ. απάληεζα παηρληδηάξηθα. πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ. Έλα κεγάιν μαθληθφ θχκα επηζπκίαο φξκεζε θαηά πάλσ θαη κε πξνθαινχζε.14. ζηελνρσξήζεηο. ηη.». θαη ν παηήξ κνπ αγαπήζεη απηφλ. Ιεθηηθά. Έβιεπε θαη ζπλνκηινχζε κε αγίνπο. Π' απηφλ έβξηζθαλ εθαξκνγή ηα ιφγηα ηνπ Σξηζηνχ «εάλ ηηο αγαπά κε. Βξηζθφηαλ ζε καθξηλά κέξε ρσξίο λα ηαμηδεχεη. Κηα νκνινγία θαη κηα πξφζθιεζε ζηελ παξέα. Ράηδε αξθνχδεο κε ην ρέξη. πνλέζεηο. επέκελε απηή. Αλ ππήξρε κφλν Θεφο θαη Γηάβνινο. Κεηά απφ θάκπνζε ψξα ήκνπλ αθφκε ζην άζξακ. -Δζχ κε πνηνλ είζαη. νχηνο θέξεη θαξπφλ πνιχλ» (Ησ. ζηελ ςπρή ηνπ. Ν Γέξνληαο ήηαλ Θενθφξνο. Ρη είλαη ακαξηία. απάληεζα.). Ν θαζέλαο έιεγε ηελ ηζηνξία ηνπ κεηά κε επγλσκνζχλε. -Γελ ππάξρεη Γηάβνινο θαη Θεφο. Πνβάξεςε πνιχ. Πεθσζήθακε θαη πήγε ν θαζέλαο αιινχ.) Λα. κε ξψηεζε θαηεπζείαλ. -΋ηαλ βιάςεηο. θαη ηνλ είρε θάλεη θαιά. Απηφ ήηαλ ην ζπλνιηθφ κήλπκα πνπ έιαβα εγψ κέζα απφ κε ιεθηηθά θαλάιηα. Δίρα βξεη θάπνηνπο γλσζηνχο κνπ εθεί. ήηαλ πξφθιεζε θαη πξφζθιεζε ηαπηφρξνλα. Θνπβαινχζε ην Θεφ κέζα ηνπ. ε απάληεζε είλαη δηθνξνχκελε. Κπνξεί λα ζεκαίλεη «Ρη θη αλ ιέλε νη θαιφγεξνη. Απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. νχηε ηα είρα ζπλεηδεηνπνηεκέλα φπσο ηψξα.πξάγκαηα. Ζ θχζε ηνλ ππάθνπε. απφ ην βιέκκα. Νη θαξπνί ηνπ γέξνληα μερείιηδαλ ζηηο ρηιηάδεο αλζξψπσλ πνπ ηνλ επηζθέπηνληαλ.. Δίρα ζην λνπ κνπ ην γέξνληα.. φηαλ κε πιεζίαζε μαλά ε Γηνγθακνπγθαλάληα. πην θξπθφ. Γε γλσξίδσ κε πνηνλ ηξφπν ηαπηφρξνλα δηήγεηξε ηελ ςπρή κνπ.15. . -Δγψ είκαη πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ.Ήηαλ θάηη άιιν. ηνλ ιφγνλ κνπ ηεξήζεη. Ν Θεφο είρε θάλεη «ζπίηη» ηνπ (κνλήλ) ηελ θαξδηά ηνπ γέξνληα. θαη ηελ άιιε ζηηγκή ζην θαιχβη ηνπ. ζθνηψζεηο θάπνηνλ άιιν άλζξσπν ή ηνλ εαπηφ ζνπ.5 ). (Ράληξα. Ρη είλαη θαθφ.

Θαηφξζσζα λα θπξηαξρήζσ πάλσ ζ' απηήλ ηελ άινγε θίλεζε ηεο ςπρήο κνπ. -Δίκαη κε ην Θεφ. ρσξίο λα πεη θνπβέληα θαη έθπγε. ζην Κνπλγθχξ ηεο Ηλδίαο. Ήηαλ απφ κηθξή καζήηξηα ηνπ Γθνπξνχ. Απφ ηφηε δελ ηελ μαλαείδα. Ξνιιέο θνξέο θαηαθεχγεη ζε κεζφδνπο πλεπκαηηθήο εξεκίαο νη . λα κελ ππνθχςσ θαη λα πσ απηφ πνπ φλησο είρα κέζα ζην λνπ κνπ.. Αλ ην είρα θάλεη ηφηε. Απηήλ ηε θήκε είρε θαη ζην θεληξηθφ άζξακ ηεο θίλεζεο. Αξγφηεξα έκαζα θη άιια πξάγκαηα γη' απηήλ. ΢ςεινχ επηπέδνπ. Θενυίινπ Ιεκνλτδή Ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο δεη κηα ζπλερή έληαζε. Ήζεια λα ζπλερίζσ. ίζσο λα είρα γιπηψζεη απφ πνιιέο ηαιαηπσξίεο. γπξίδνληαο απφ άζξακ ζε άζξακ. φηαλ ήδε κνπ ήηαλ γλσζηά. Ραπηφρξνλα δνχζα θάηη πξσηφγλσξν θαη πξνζπαζνχζα λα ην θαηαιάβσ.. φηαλ πήγα εθεί. Θαζφηαλ κπξνζηά κνπ θαη κε θνίηαδε γεκάηε έληαζε. * Γέξσλ Ξαΐζηνο ν Αγηνξείηεο ΞΟΝΠ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΡΝ΢ ΞΟΝΠΩΞΝ΢ ΡΝ΢ ΘΔΝ΢ ΘΑΗ Ζ ΞΙΑΛΖ ΡΝ΢ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ΢ ΓΗΑΙΝΓΗΠΚΝ΢ Αξρηκ. αιιά ην πξφζσπφ ηεο ζθνηείληαζε μαθληθά. γηαηί έθαλε απφηνκε κεηαβνιή. Έδσζε δηαιέμεηο θαη έθαλε καζήκαηα θαη ζηελ Διιάδα. Βξέζεθα μαθληθά λα πξνζπαζψ πάλσ ζηε ζαλίδα ηεο ινγηθήο κνπ λα ηζνξξνπήζσ ζ' απηφ ην ηεξάζηην θχκα ηεο επηζπκίαο πνπ θφληεπε λα κε θαηαπηεί. Ήηαλ απφ ηηο ζηελέο καζήηξηεο ηνπ Παηπαλάληα.Μαθληάζηεθα. Δίρε γίλεη έλα βιέκκα. «Ώζηε είρε θάπνηεο δπλάκεηο!» ζθέθηεθα. Θπκφο ήηαλ. λα κάζσ ηη κνπ γηλφηαλ. απεηιή ήηαλ. ιίγνπο κήλεο κεηά. απάληεζα. Κ' έλαλ πεξίεξγν ηξφπν δελ θάζηζα λα βγάισ ηα ζπκπεξάζκαηα απ' απηήλ ηε ζπλάληεζε θαη ηε ζηηρνκπζία παξά ρξφληα αξγφηεξα. δίλνληαο δηαιέμεηο θαη καζήκαηα πάλσ ζηε Γηφγθα. Έθαλε έλα ηαμίδη ζ' φιν ηνλ θφζκν. «Έπξεπε λα είκαη πξνζεθηηθφο κ' απηήλ». Ρε ζεσξνχζαλ πνιχ πξνρσξεκέλε. Ήηαλ θαη ε έθπιεμε απφ ηελ εθδήισζε απηή ηεο δχλακήο ηεο. Ππλέβαηλαλ πνιιά πξάγκαηα ηαπηφρξνλα θαη μαθληθά. κίζνο ήηαλ. φπσο δηαπίζησζα. Βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε πνιιά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη εγθισβίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα μεθχγεη. ηα έραζα απφ ηελ απξφζκελε απηή επίζεζε. Γελ πξφιαβα λα μερσξίζσ.

ην άηνκν λα κε ζθέθηεηαη θαζφινπ δηαλνεηηθά32. Ζ Ηλδνπτζηηθή γηφγθα είλαη κηα πεηζαξρία πνπ πξνυπνζέηεη κηα κάιινλ ιηηή.ηη πην θπζηθό θαη πην επράξηζην. Ν ίδηνο ν Καραξίζη ηνλ απνθαιεί κηα ηερληθή πνπ είλαη «ζαλ λα βνπξηζίδεηο ηα δφληηα ζνπ». ηνπο «Beach Boys». Ν ππεξβαηηθφο δηαινγηζκφο είλαη πξψηα πξαθηηθή θαη κεηά ζεσξία.000 δηαινγηδφκελνη.000 εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο δαζθάινπο. ή αθφκα ζπκθσλία κε ηηο ηδέεο θαη ηε θηινζνθία. Ζ κέζνδνο ηνπ ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ακεξηθαληθφ ηξφπν δσήο θαη έρεη απνθιεζεί κε ζπκπάζεηα «κηα κέζνδνο γηα λα πεηχρεηο πλεπκαηηθά ρσξίο λα πξνζπαζήζεηο θαζφινπ». λα αδεηάζεη απφ φιεο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο. εζηθφ θψδηθα.νπνίεο είλαη επεξεαζκέλεο απφ ηνλ αλαηνιηθφ κπζηηθηζκφ. θάλνληαο ηελ ήδε ηε κεγαιχηεξε θίλεζε «αλαηνιηθήο πλεπκαηηθφηεηαο» ζηελ Ακεξηθή.000 νπαδνχο30. Ζ ηερληθή αλαηνιηθνχ δηαινγηζκνχ γλσζηή σο «ππεξβαηηθόο δηαινγηζκόο» έρεη επηηχρεη ηέηνηα δεκνζηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο ψζηε λα ζεσξείηαη σο ηελ ζχγρξνλε θαη αλαγθαία ζηάζε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηα δηάθνξα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ. Ζ ηέρλε ηεο γηφγθα είλαη λα εδξαηψζεη ν αζθνχκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε απφιπηε ζησπή. Ν ππεξβαηηθφο δηαινγηζκφο δελ απαηηεί θακία πίζηε. Υο θνξπθαία ηερληθή ζεσξείηαη ε γηόγθα. κε ζρεδφλ 40. θαη ν Maharishi άγγημε ην θαηψηαην ζεκείν ηελ επφκελε ρξνληά. Ξνιιέο παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο πξνπαγαλδίδνπλ απηέο ηηο αλαηνιηθέο ηερληθέο κεζφδνπο θαη παξαζχξνπλ αλζξψπνπο κέζα ζε κνλνπάηηα ακθηβφινπ «πλεπκαηηθφηεηαο». αιιά ν δηαινγηζκφο. αθήλνληαο ην κπαιφ λα πεξηπιαληέηαη ειεχζεξα. ίζσο θαη . Άιινη Ηλδνί γθνπξνχ έρνπλ επηθξίλεη απζηεξά ηνλ Καραξίζη. φηαλ ε ακεξηθαληθή πεξηνδεία ηνπ κε έλα άιιν ζπγθξφηεκα πξνζειχησλ. θαη ην ππόινηπν είλαη ζησπή29. Ζ ίδηα ε θίλεζε πάλησο ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη: ην 1971 ηελ αθνινχζεζαλ 100. Ρν 1967 έιαβε επξεία δεκνζηφηεηα φηαλ νη δεκνθηιείο ηξαγνπδηζηέο γλσζηνί σο «Beatles» κεηαζηξάθεθαλ ζ' απηφλ θαη έθνςαλ ηα λαξθσηηθά. γηαηί εμεπηέιηζε ηε καθξά παξάδνζε ηεο γηφγθα ζηελ Ηλδία. πεηζαξρεκέλε δσή. ν MaharishiMahesh θη άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη αηζζεηά γχξσ ζην 1961. Δίλαη νπζηψδεο ζην μεθίλεκα. πνπ είλαη ζθνπφο ηεο28. θη επαλαιακβάλνληαο ην κάληξα φζν ζπρλά ην ζθέθηεηαη. ηνλ «ππεξβαηηθφ δηαινγηζκφ» κεηέθεξε ζηελ Ακεξηθή έλαο ηλδφο γηφγθη. Ρν 1975 ε θίλεζε θηάλεη ζην απφγεην ηεο. αιι' απηνί ζχληνκα εγθαηέιεηςαλ ην θίλεκα.000 εθπαηδεπφκελνπο θάζε κήλα θαη πάλσ απφ 600. λα απνξξίςεη θαη λα μεράζεη ηα πάληα εθηφο απφ απηή ηε κνλαδηθή ηδέα: ν αιεζηλόο εαπηόο ηνπ αλζξώπνπ είλαη ζετθόο. είλαη Θεόο. Πχκθσλα κε κηα αλαγλσξηζκέλε έθζεζε απηήο ηεο θίλεζεο. κε 2. δηαινγίδεηαη δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα είθνζη ιεπηά. πνπ ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν ηεο αλαπλνήο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο ζηάζεηο πνπ παξάγνπλ κηα θαηάζηαζε ραιάξσζεο ζηελ νπνία θάπνηνο δηαινγίδεηαη. ε νπνία βαζίδεηαη ζηε θπζηθή ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα θηλείηαη πξνο κεγαιχηεξε επηπρία θαη απφιαπζε. Ν καζεηήο ηνπ ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ. είλαη κηα θαζαξή θαη απιή ηερληθή. Θαηά ηνλ ππεξβαηηθό δηαινγηζκό ν λνπο ζαο αλακέλεηαη λ' αθνινπζήζεη ό. θαηαλφεζε. θάλνληαο απηή ηελ εζσηεξηθή πξαθηηθή πξνζηηή ζηηο κάδεο γηα ρξήκαηα31. Ζ νπζία ηεο γηφγθα δελ είλαη απηή θαζ' απηή ε πεηζαξρία. παξ' φηη ζπλέρηζαλ λα δηαινγίδνληαη. εγθαηαιείθζεθε σο νηθνλνκηθή απνηπρία. ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ελφο κάληξα ή ηεξήο ιέμεο πνπ βνεζά ζηελ ζπγθέληξσζε. Ξνιχ ζχληνκα.

Απνζθνπεί ζην «θσηηζκφ» θαη «αλνίγεηαη» ζηνπο εζσηεξηζηέο ζηαδηαθά. Κε ηηο «ηερληθέο» ν άλζξσπνο «βπζίδεηαη» ζηνλ εαπηό ηνπ. νδεγεκέλνο απφ ηνλ Maharishi κε ηνλ «ππεξβαηηθφ δηαινγηζκφ» ηνπ. αξρίδεη θαλείο λα κπαίλεη ζε έλα λέν επίπεδν ζπλείδεζεο. αιιά είλαη θαζαξά ην πξντφλ ησλ αλαηνιηθψλ παγαληζηηθψλ ζξεζθεηψλ ή ηνπ κνληέξλνπ πλεπκαηηζκνχ. πνπ είλαη απξφζηηεο ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ηεινχληαη κπζηηθά. δειαδή αιιαγή ηεο «λνεηηθήο θαηάζηαζεο». ζηα πιαίζηα δηάθνξσλ «κπήζεσλ». Νη 80. είηε ρσξίο ηδηαίηεξν ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν είηε κε παγαληζηηθφ ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν. Υπνηάζζεη δειαδή όιεο ηηο ζπκπαληηθέο δπλάκεηο θαη κέζσ «ζθέςεσο». ιέλε φηη απηή ε ηερληθή κπνξεί λα δηδαρζεί ζε δηάζηεκα ιεπηψλ. έηζη. Ξηζηεχεηαη πσο φια γίλνληαη απηφκαηα κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Γεθαπεληάρξνλνο ήδε είρε αλαγνξεπζεί «ζεφο». Απηή δειαδή ε «ζπληαγή ζσηεξίαο» ηνπ αλζξψπνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε δελ έρεη λα θάλεη κε θάπνηεο πξνζπάζεηεο έμσ απφ ηνλ άλζξσπν.000 νπαδνί ηνπ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θνζκηθέο απνιαχζεηο θαη λα δηαινγίδνληαη κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ κηα «δηεπξπκέλε» ζπλεηδεηφηεηα 34. ΋ρη κφλν δηδάζθνπλ ιαλζαζκέλα. ε ζπλείδεζε ηνπ δηεπξύλεηαη θαη γίλεηαη ζπκπαληηθή. Απηφο ν «ζσηήξηνο δξφκνο» νδεγεί πξνο ηα έζσ. Πε αληίζεζε κε ηα ρξφληα πνπ πξέπεη λα μνδέςεη θάπνηνο γηα λα κάζεη άιιεο πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο θαη ηε γηφγθα. Απηά ηα φληα. Απηέο νη θηλήζεηο δελ έρνπλ ζεκέιηα ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε. ν πην εμνξγηζηηθφο. Ν γθνπξνχ Maharaj-ji ήηαλ ν πην ζεακαηηθφο θαη κπνξεί λα πεη θαλείο. είλαη πξψηα απ' φια δαίκνλεο ή πεπησθφηα πλεχκαηα πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ άλζξσπν. Ζ εκπεηξία ηεο πλεπκαηηθήο εξεκίαο πνπ δίλεηαη απφ δηάθνξεο κνξθέο δηαινγηζκνχ. νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα πνπ αμηψλνπλ νη νπαδνί ηνπ ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ. ζε αζπκθσλία κε ην ρξηζηηαληθφ δφγκα. απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο έρεη κπεζεί. Πην ρψξν ηνπ απνθξπθηζκνχ θηλείηαη ν ιεγφκελνο «εζσηεξηζκόο». αιιά νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν είηε κέζσ παγαληζηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ εκπεηξηψλ ή ςπρηθψλ πεηξακάησλ. ε «Απνζηνιή ηνπ Θείνπ Φσηφο» είρε θνηλφβηα ζε φιε ηελ Ακεξηθή. θαη ηειηθά ε αηψληα απψιεηα ηεο ςπρήο ηνπ36. ε νηθνγέλεηα ηνπ ήηαλ ε «αγία νηθνγέλεηα» θαη ε νξγάλσζε ηνπ. Κε ην ηέινο ηνπ 1973 έλαο αξηζκφο αλαηνιηθψλ γθνπξνχ ηεο λεψηεξεο ζρνιήο. ζηελ πεπησθπτα θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. κπνξεί λα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ν. Ζ κχεζε ζε εκπεηξίεο ηνπ ςπρηθνχ πεδίνπ πνπ παξέρνπλ νη ιαηξείεο ζπλεηδεηφηεηαο εκπιέθεη θάπνηνλ ζε θάηη πέξα απφ ην ζπλεηδεηφ έιεγρν ηεο αλζξψπηλεο ζέιεζεο.ηηδήπνηε ζειήζεη35. είλαη ζπρλά πνιχ δύζθνιν λα μεκπιέμεη απφ αλεπηζχκεηεο ςπρηθέο εκπεηξίεο37. ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή δσή. Κε απηφλ ηνλ φξν πξνζδηνξίδνληαη ζήκεξα παξαδφζεηο δηδαζθαιηψλ θαη «ηερληθψλ» έλαλ «εζσηεξηθφ θχθιν». δειαδή ην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ «αιεζηλή γλώζε» ηνπ Πχκπαληνο θαη ζηε «ζσηεξία» νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Θάπνηνη πνπ έρνπλ εκπεηξία ηνλ πεξηγξάθνπλ σο κηα θαηάζηαζε εθπιήξσζεο παξφκνηεο κε θάπνηεο εκπεηξίεο λαξθσηηθψλ33. ελψ νη δάζθαινί ηνπ. είραλ έξζεη ζηε Γχζε θαη ζπγθέληξσζαλ κεξηθνχο νπαδνχο. ζε έλα ιαλζαζκέλν πλεπκαηηθφ κνλνπάηη ηνπ νπνίνπ ηέξκα είλαη ε πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαηαζηξνθή. είλαη κηα είζνδνο ζην «θνζκηθφ» πλεπκαηηθφ βαζίιεην φπνπ ε βαζχηεξε πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο έξρεηαη ζε επαθή κε πξαγκαηηθά πλεπκαηηθά φληα. .απφ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα. Νη δηδαζθαιίεο απηέο πεξηγξάθνπλ ηελ «αηξαπφ». πνπ δελ είλαη νχηε χπλνο νχηε εγξήγνξζε: ζηελ θαηάζηαζε ηνπ «ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ».

Σσθξόληνο: «Δηο ηνλ άλζξσπνλ. ψζηε λα επαλέιζσ εηο εθείλν.Ηδνύ ηη καο απνθαιύπηεη ν π. Δηο ηελ πιάλελ απηήλ πεξηέπεζα ελ ηε λεφηεηί κνπ εμ επηδξάζεσο βηβιίσλ πεξί ηνπ ηλδηθνχ κπζηηθηζκνχ θαη ζπλαληήζεσλ κεη' αλζξψπσλ εμ εθείλσλ ησλ ρσξψλ. ινηπφλ.νπδέπνηε έπαπζα λα είκαη. θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνθαζίζε ηελ πξάμηλ ηεο απηνζεψζεσο σο επηζηξνθήλ εηο ην πξσηαξρηθφλ απηνχ είλαη. δίδαζθε ην αληίζεην κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο απέθδπζεο ηνπ λνπ απφ ηα πάληα. ζπλερίδεη ν π. ελλνηψλ ζενινγηθψο εθ δηακέηξνπ αληηζέησλ. εηζάγνπζαλ πεξηνξηζκνχο εηο πάζαο ηαο εθδειψζεηο εκψλ.Έλαο απφ ηνπ κεγαιχηεξνπο αζθεηέο θαη πλεπκαηηθνχο άλδξεο ηνπ αηψλα καο νπ. δηφηη ήκελ πξνζθεθνιιεκέλνο εηο ηελ γεληθήλ πιάλελ ηελ δηαδεδνκέλελ εηο ηνπο θχθινπο. ηνπ ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεφηεηαο ηνπ. Αθεγνχκελνο ν Γέξσλ Πσθξφληνο γηα ηηο θηινζνθηθέο θαη ππαξμηαθέο πεξηπιαλήζεηο ησλ κεηα-λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ ιέεη φηη ην πιένλ νπζηψδεο εξψηεκα-απνξία πνπ αληηκεηψπηδε ήηαλ αλ ην απόιπην (ν Θεόο) κπνξεί λα είλαη πξόζσπν. ΋κσο ν ίδηνο φιν θαη πεξηζζφηεξν πεηζφηαλ φηη απνκαθξπλφηαλ απφ ην πξαγκαηηθφ είλαη. Ρηο απηνπξνζδηνξίδεηαη. ην νπνίν πάληνηε ήκελ. Ζ εκπεηξία απηνχ ηνπ πλεπκαηηθνχ αλδξφο ηεο Δθθιεζίαο καο είλαη απνθαιππηηθή θαη ε επίγλσζή ηνπ φηη δηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ αλαηνιηθνχ κπζηηθηζκνχ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηί λπλ κεηά ηνζνχηνλ θφπνπ νθείισ λα επηδηψθσ ηελ δηάδεπμηλ απφ ηεο ζαξθφο. φπνπ επί ρηιηεηίαο θαιιηεξγείηαη ην είδνο ηνχην ηνπ κπζηηθηζκνχ. σο πξφζσπνλ κε εηεξαξρνχκελνλ. ελ κέξεη. Ξαηδίνλ εηζέηη εδηδάρζελ λα πξνζεχρνκαη εηο ηνλ Αζάλαηνλ Νπξάλην Ξαηέξα. φπνπ εζχρλαδνλ ηφηε. σο πλεχκα πεπξνηθηζκέλνλ δηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ. ην «ζενεηδέο». δπλάκεζα λα δηαθξίλσκέλ ηη ην απφιπηνλ. αλεβίβαδνλ εηο θαηλνκεληθψο πλεπκαηηθφο ζθαίξαο θαη έζεηνλ εκέ πςειφηεξνλ ηνπ πεξηβάιινληφο κνπ. Αη αζθήζεηο ηνπ ππεξβαηηθνχ δηαινγηζκνχ επέθεξνλ αλάπαπζηλ ηηλά απφ ηνπ πεξηζπαζκνχ εθ ησλ κεξίκλσλ ηεο θαζ' εκέξαλ δσήο. θαη πνξεπφηαλ πξνο ην κε φλ 38. φηη πξέπεη λα θζάζσκελ εθνπζίσο εθ ηελ δηάιπζηλ ή ηελ λέθξσζηλ ηεο αλζξσπηλήο ππνζηάζεσο ελ ησ αλνλνκάζησ σθεαλψ ηνπ Θαζαξνχ είλαη. Γχλαηαη ν άλζξσπνο λα ζεψξεζε εαπηφλ σο φληα εθ ηνπ ηδίνπ γέλνπο. θαη θαηά ηελ ηάμηλ ηεο αθεξεκέλεο δηαλνεηηθήο ζεσξήζεσο . απνηειεί νδφλ ζε φινπο ηνπο πηζηνχο πνπ παξαζχξνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηξνθηθέο πξαθηηθέο. ηφηε πσο ήην δπλαηφλ λα πξνθιεζή ε ηνζνχηνλ βαζεία παξαθζνξά ηνπ είλαη κνπ. πξνο ηνλ νπνίνλ απήιζνλ πάληεο νη πξνγνλνί κνπ. φηη δήζελ ε απφ παληφο ζρεηηθνχ ελ ησ θνζκηθψ είλαη απέθδπζε δελ είλαη εηζέηη ηθαλνπνηεηηθή. λα απνθχγσ ην εξψηεκα: Ρηο. Ξάληνηε είλαη δπλαηφλ λα πςσζή ελψπηνλ εκψλ ην επηρείξεκα. Ζ νθηαεηήο εκπεηξία πνπ είρε απνθηήζεη κε ηε κχεζε ηνπ ζηνλ αλαηνιηθφ θηινζνθηθφ κπζηηθηζκφ ηνπ. Ζ πιάλε ζπλίζηαην εηο ηελ ζχγρπζηλ ηεο ελλνίαο ηνπ πξνζψπνπ κεηά ηεο ελλνίαο ηνπ αηφκνπ. Θαη ηνχην. Απφ θηινζνθηθήο επφςεσο δελ εδπλάκελ λα δηαλνεζώ ηελ Απόιπηνλ Αξρήλ σο πξνζσπηθόλ όλ. έηη δε θαη εθ ηεο απηήο νπζίαο ηνπ πξσηαξρηθνχ Δίλαη. ζα έιεγε ηηο. Θαη νχησο. Ρφηε ελ ηε παηδηθή κνπ πίζηεη ν ζπλδηαζκφο πξνζψπνπ θαη αησληφηεηνο ήην εχθνινο. ΋ηη ελ ηε εθέζεη εκψλ πξνο ηελ ηειεηφηεηα νθείινκελ λα ππεξβψκελ ηελ ελ εκίλ ππνζηαηηθήλ αξρήλ σο πξφζθαηξνλ κνξθήλ ππάξμεσο. ε ρξηζηηαληθή ζεψξεζηο πεξί πξνζψπνπ ηελ νπνίαλ είρνλ απνδερζή απφ λεπηαθήο ειηθίαο. Θαη έηεξνλ εξψηεκα: Δάλ εγψ πξνήιζνλ εθ ηεο άλαξρνπ αξρήο. Έδηδνλ εηο εκέ ζηηγκάο δηαλνεηηθήο απνιαχζεσο. Σσθξόληνο δηεγείηαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία απφ ηελ πεξηπέηεηα ηνπ κέζα ζηελ πιαλεκέλε πξαθηηθή ηνπ ηλδηθνχ κπζηηθηζκνχ. Γελ εδπλάκελ. εηο ηηλα ζηηγκήλ απέβε ην πιένλ νπζηψδεο εξψηεκα: Γχλαηαη ην . Δλ ελί ιφγσ. γλσξίδεη. Ζ απαιιαγή εθ ηεο πιάλεο ηαχηεο νπδφισο είλαη απιή. Πσθξφληνο. ηνπ ΢πεξ-πξνζσπηθνχ Απφιπηνπ. ην κε επηδεφκελνλ. άιινπ ζενχ.

Ζ φιε δνκή ηεο πλεπκαηηθήο κνπ δσήο κεηεκνξθψζε. 3. Θέσζε. Θαίηνη ην πλεχκα κνπ δελ είρε θσηηζζή πιήξσο. νπζίαλ. άιινηε πάιηλ ππφ άιινπ θχκαηνο εθξεκλίδεην εηο ην βάζνο κεη' νξγήο. ελέξγεηαλ. πνξεπφκελνο πξνο ην κε φλ.2) . αληηηάζζνπλ ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ην Θεόε νπνία νδεγεί ζηε Θέσζε. πξνζθέξεηαη ζε θάζε αλζξψπηλν πξφζσπν πνπ δέρεηαη ην Σξηζηφ θαη δεη σο κέινο ηνπ ζψκαηνο ηνπ42. Ζ απζεληηθή γλψζηο δελ δηεθαίλεην έηη επί ηνπ νξίδνληνο ηνπ πλεχκαηνο κνπ.Απφιπηνλ λα είλαη πξφζσπνλ. Ρν Θείνλ ΋λ είλαη ν Εψλ Θεφο θαη νπρί ε αθεξεκέλε θηινζνθηθή έλλνηα ηνπ «θαζαξνχ είλαη». Ρν Δίλαη είκαη Δγψ. ηνπ πξαγκαηηθνχ Δίλαη. νπδφισο ελλννχκελ φηη ε ζεφηεο ζπλίζηαη εθ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. φηη νςφκεζα απηφλ θαζψο εζηίλ» (Α' Ησάλ. Ζ ζέσζε ηνπ αλζξψπνπ. φκνηνη απηψ εζφκεζα. Έηζη. Δγψ εηκί. Γηαθξίλνληεο ελ ηε απνθαιπθζείζε εκίλ ζεφηεηη ππνζηαηηθήλ αξρήλ. ηελ νπνίαλ έδσλ νπρί επί ηνπ επηπέδνπ ηεο αθεξεκέλεο δηαλνήζεσο. «λχλ ηέθλα Θενχ εζκέλ θαη νχησ εθαλεξψζε ηη εζφκεζα. νίδακελ δε φηη εάλ θαλεξσζή. φηη απνκαθξχλνκαη απφ ηνπ αιεζηλνχ. Ν Θεφο. πξνζιακβάλεη θαη ζεψλεη κε ηε Σάξε ηνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ην θάζε αλζξψπηλν πξφζσπν εληάζζνληαο ην ζηελ θνηλσλία ηεο ζεψζεσο. απνθεθνκκέλελ εθ ηεο θαξδίαο: Ήην άζθεζηο λνεξάο απεθδχζεσο απφ παληφο ζρεηηθνχ. Ν πξνζσπηθφο νχηνο Θεφο απέβε δη' εκέ νθζαικνθαλήο πξαγκαηηθφηεο. Κόλν ην πξόζσπν κπνξεί λα γλσξίζεη ην Εώληα Θεό σο Πξόζσπν41. Δθείλνο φκσο. Πσθξφληνο. Ζ Θέσζε ηνπ αλζξψπνπ ζπληειείηαη εληφο ηεο Δθθιεζίαο θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ αθαληζκφ ηνπ πξνζψπνπ.14). πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε ελ θνηλσλία κε ηα άιια κέιε ηεο Δθθιεζίαο θαη' εηθφλα ηνπ ελ Ρξηάδη Θενχ. Ν Θεφο είλαη θαη παξακέλεη άθηηζηνο θαη ν άλζξσπνο είλαη θαη παξακέλεη θηηζηφο. ν Απφιπηνο Γεζπφηεο φισλ ησλ αζηξηθψλ θφζκσλ. πνπ πξνζέιαβε θαη ζέσζε ηελ θηηζηή αλζξψπηλε θχζε ελ Σξηζηψ. Ζ πεξίνδνο αχηε. Ν Άγηνο Ησάλλεο ν Δπαγγειηζηήο γξάθεη. ήην άθξσο ηεηακέλε. Ρν ΋κνηνλ γλσξίδεηαη απφ ην φκνην. εγλψξηδελ ελ ηνχηνηο πνχ λα ζηξαθή» 39. Ζ θαηάζηαζηο ηνπ λνφο κνπ σκνίαδε πξνο θιπδσληδνκέλελ κηθξάλ ιέκβνλ ελ ζθνηεηλή λπθηί επί ησλ θππάησλ Δλίνηε ν λνπο κνπ αλέβαηλελ εηο ηελ θνξπθήλ θχκαηνο ηίλνο. δη' φινπ ηνπ είλαη κνπ. είλαη πξνζσπηθφο. αιιά κε ηελ απφιπηε θαηαμίσζή ηνπ σο εηθφλαο ηνπ Θενχ. αιι' ππαξθηηθψο. Ζ εηιηθξηλήο «αλαηνιηθή» εκπεηξία κνπ έθεξε κνξθήλ κάιινλ δηαλνεηηθήλ. φηη δφζεθε ζηελ αλζξψπηλε θχζε ελ Σξηζηψ. φπσο θαη ε Δθθιεζία πνπ επαγγειίδεηαη κέζα ζηελ ηζηνξία ηελ θνηλσλία ηεο ζεψζεσο. Γη' απηνχ ηνπ Νλφκαηνο δηελνίρζεζαλ έκπξνζζελ κνπ αηέξκνλεο νξίδνληεο. ηνλ Νπνίνλ εγψ εγθαηέιηπνλ σο «άρξεζηνλ» δελ απεζηξάθε εκέ εηο ηέινο θαη ν Ίδηνο αλεδήηεη επθαηξίαλ λα εκθαληζζή εηο εκέ. ζηελ νπνία θαλεξψλεηαη ε άπεηξε θαη απεξηφξηζηε θαη άλαξρε θαη αηειεχηεηε αιήζεηα ηεο δσήο θαη ηεο ππάξμεσο ηνπ Θενχ. Ν άθηηζηνο φκσο Θεφο. Νη Νξζφδνμνη Σξηζηηαλνί απέλαληη ζε φιεο απηέο ηηο απξφζσπεο ηλδνπτζηηθέο απνθξπθηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα παξαζχξνπλ ηνλ άλζξσπν ζε επηθίλδπλα κνλνπάηηα. Βαζκηδφλ επεηζφκελ φηη ίζηακαη επί εζθαικέλεο νδνχ. 3. Αίθλεο έζεζελ ελψπηνλ κνπ ην βηβιηθφλ θείκελνλ ηεο Πηλατηηθήο Απνθαιχςεσο: «Δγώ εηκί ν Ώλ» (Δμνδ. έρεη εζραηνινγηθφ ραξαθηήξα. δηφηη είλαη ΢πνζηαηηθφο 40. καο αλαθέξεη ν π. Δίλαη ν Εψλ Θεφο.

φηαλ ν ηπθιφο ηεο Ηεξηρνχο πιεξνθνξήζεθε ηε δηέιεπζε ηνπ Ηεζνχ. Άπεηξνο ν Θεφο. Αιιά ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ εαπηό ηνπ θάηη πνπ δελ ην έρεη. Ρν ζίδεξν πνπ ππξαθηψλεηαη. φζα έρεη ν άθηηζηνο Θεφο. Ιφγνπ θαη ατδηνλ θαη κεδελί ζαλάησ πεξαηνπκέλελ»44. Νιφθιεξνο ν άλζξσπνο γίλεηαη ζενεηδήο. κφλελ δε ηελ ζείαλ ηνπ ελνηθήζαληνο. Κπνξεί αθφκα λα παχζεη ε πξνθνξηθή επαλάιεςε θαη λα ηειείηαη κφλν λνεξά. Ζ άζθεζε ηεο λνεξάο πξνζεπρήο ζπλδπάζηεθε απφ ηνπο εζπραζηέο κνλαρνχο ηνπ Βπδαληίνπ κε ηελ εθαξκνγή κηαο ςπρνζσκαηηθήο κεζφδνπ απηνζπγθεληξψζεσο. Γίλεηαη «άλαξρνο θαη αηειεχηεηνο. γίλεηαη θαη ιέγεηαη θσηηά ρσξίο λα παχζεη λα είλαη ζίδεξν. ειέεζφλ κε». Άιισζηε θαη ν ζθνπφο ηεο πξνζεπρήο είλαη λα θαηεβάζεη ην λνπ ζηε θαξδηά. Θαη ν άλζξσπνο κεηέρεη ζην ζείν θσο γίλεηαη θαη ιέγεηαη θσο.38). Αληίζεηα πξνο ηελ ελ Σξηζηψ ζέσζε είλαη ε εγσηζηηθή ζενπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη δεη κηα απεξηφξηζηε θαη αηειείσηε ηειείσζε. ρσξίο λα παχζεη λα είλαη άλζξσπνο. Κε ηε ζπρλή επαλάιεςε θαη ηελ εληαηηθή πξνζνρή κεηαθέξεηαη ε πξνζεπρή από ην λνπ ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηνπο θηχπνπο ηεο. Ζ κεηνρή ζηε δφμα ηνπ Θενχ κεηακνξθψλεη ηνλ άλζξσπν. Ν Θενχκελνο άλζξσπνο δέρεηαη θαηά ράξε φια. Γη' απηφ θαη ν ζενχκελνο άλζξσπνο δελ θαπρηέηαη γηα ηηο αξεηέο θαη ηα θαιά έξγα ηνπ. Ν άλζξσπνο είλαη θαη παξακέλεη θηηζηφο θαη θζαξηφο46. 18. ΋πσο αλαθέξεηαη ζηα ηεξά επαγγέιηα. Κε ηε κέζνδν απηή ν κνλαρφο πξνζπαζεί λα απνζπάζεη ην λνπ ηνπ απφ θάζε πεξηζπαζκφ θαη λα ηνλ ζπγθεληξψζεη ζηηο ιέμεηο ηεο πξνζεπρήο. είλαη θπζηθφ. ειέεζφλ κε» (Ινπθ. Απεξηφξηζηε ε Σάξε ηνπ Θενχ. άξρηζε λα θσλάδεη: «Ιεζνχ. ηελ ρξνληθήλ κεθέηη θέξσλ ελ εαπηψ θηλνπκέλελ δσήλ. Δλψ ε ελ Σξηζηψ ζέσζε πξνυπνζέηεη ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ απηνπξνζθνξά. άπεηξεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο αλαπηχμεσο ηνπ αλζξψπνπ. Πηελ θηηζηή αλζξψπηλε θχζε ζθελψλεη θαη ελεξγεί ν άθηηζηνο Θεφο. ηελ αξρήλ θαη ηέινπο έρνπζαλ. Ζ άζθεζε ηεο πξνζεπρήο ηνπ Ηεζνχ αξρίδεη κε ηελ πξνθνξηθή επαλάιεςε ηεο θξάζεο «Κχξηε Ιεζνχ Υξηζηέ. Ζ λνεξή ηέιεζε ηεο πξνζεπρήο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο δηαλνεηηθή ππόζεζε. Απηή ε επίθιεζε απεηέιεζε ηε βάζε ηεο αλαηνιηθήο νξζφδνμεο πξνζεπρήο. Ζ επίθιεζε απηή ζε ηειηθή αλάιπζε αλάγεηαη ζηελ ίδηα ηελ επνρή ηνπ Ηεζνχ. Τηέ Γαπίδ. Ζ λνεξά θαη θαξδηαθή πξνζεπρή ζπλίζηαηαη νπζηαζηηθά ζηελ επίθιεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Ηεζνχ. νη «θαζαξνί ηε θαξδία» ζα δνπλ ην Θεφ. Υο θίινο ηνπ Θενχ θαη Θεφο θαηά ράξε ειεπζεξψλεηαη απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν. θαη πνιινίο δνλνπκέλελ παζήκαζη. Ούηε είλαη ζε ζέζε λα παξαγάγεη θάηη πνπ ππεξβάιιεη ηελ θύζε ηνπ. φηαλ ππάξρεη ε θαζαξφηεηα λα επαθνινπζεί θαη ε ζενπηία43. φπσο ζεκεηψλνπλ νη Ξαηέξεο. Θάζε θαιφ έξγν θαη θάζε αξεηή ηνπ είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε θαξπφο ηεο ράξηηνο ηνπ Θενχ47. απεξηφξηζηε θαη ε καθαξηφηεηα ηνπ πηζηνχ πνπ κεηέρεη ζ' απηήλ. Έηζη νιφθιεξε ε αλζξψπηλε χπαξμε πξνζεχρεηαη θαη δεη ηελ πξνζεπρή45. Δίλαη κηα ζενπνίεζε πνπ επηδηψθεηαη κε ηηο θπζηθέο δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ ή κε ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή εμέιημε ηνπ. Τηέ ηνπ Θενχ. Ζ πξνζεπρή απηή κε ηε ζπλερή επαλάιεςε θαη ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά απφ ηα ρείιε ηνπ αλζξψπνπ ζην λνπ. Δθφζνλ φπσο είπε ν Σξηζηφο. . ε εγσηζηηθή ζενπνίεζε ζεκειηψλεηαη ζηελ απηνβεβαίσζε θαη ηελ έπαξζε. αιιά σο εθδήισζε νινθιήξσζεο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο.Ζ αίζζεζε ηεο δφμαο ηνπ Θενχ αξρίδεη απφ ηελ παξνχζα δσή θαη πξνυπνζέηεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο θαξδηάο ηνπ αλζξψπνπ.

42. 40. 44. ζει. ζει.π. ζει. ζει. 141. π. Καληδαξίδε ν. ν. 1972. ν. 76. Νςφκεζα ην Θεφλ θαζψο εζηί ζει. π. Πσθξνλίνπ. ν. 31. ζει. ζει. 92. Θφτνπ. Πεξαθείκ Rose. ν. 46.π. 17 θαη 104. Αλησλίνπ Αιεβηδφπνπινπ. ζει. Γ. 45. Tranquility without Pills (All about transcendental Meditation). 29. Inc. 12. 36. 41.π.1144 C. Καληδαξίδε.28. 140. ν. 136. 113. π. Ζ δχλακε ηνπ νλφκαηνο.π. Γ. 39. 43. Αζήλα 1985. 110-111. ζει. Πσθξνλίνπ. π. ζει.π..π. New York. ζει. ζει. 33. Νξζφδνμε Ξλεπκαηηθή δσή. Πεξαθείκ Rose. ν. Ζ Νξζνδνμία θαη ε Θξεζθεία ηνπ κέιινληνο. Πεξαθείκ Rose. 142. Ξεξί Απνξηψλ PG 91. ν. ν... 107. 32.. Πεξαθείκ Rose. Κάμηκνπ νκνινγεηνχ. 75. Ady. ζει. Θενινγία θαη εκπεηξία ζην έξγν ηνπ. Αξρ. 37. Γ. π.π. Πεξαθείκ Rose. ζει.π. Wyden.. ζει. 34. π. Γ. Peter H. 30. ζει. . Γ.π. Καληδαξίδε ν. Λ. 13 θαη 22. Αζήλα 1994. ζει. αξρηκαλδξίηνπ Γέξνληνο Πσθξνλίνπ (Έζζεμ 1993). Αζήλα 2000.π. Jhan Robbins-David Fisher. Καληδαξίδε. ν.π. Jhan Robbins-David Fisher.π. 327... ν.π. Jhan Robbins-David Fisher. ζει. Καληδαξίδε ν.. Δπηζθφπνπ Γηφθιεηαο Θαιιίζηνπ Ware. Θεζζαινλίθε.. Θεζζαινλίθε 1997.. 94. Πσθξνλίνπ. 318. 47.. Ν Απνθξπθηζκφο ζην θσο ηεο νξζνδνμίαο. 83. 41-43. ζει. π. Πεξαθείκ Rose. 35.... 108 38. Αξρ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful