P. 1
II r Gimnazije Pms Test i Resenje Rt 2004

II r Gimnazije Pms Test i Resenje Rt 2004

|Views: 3|Likes:
Published by Mihajlo Vasic
[p
[p

More info:

Published by: Mihajlo Vasic on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РС

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО
Т Е С Т И З Б И О Л О Г И Ј Е
за II разред гимназие !рир"дн"#ма$ема$и%&"г 'мера
Ре!()*и%&" $а&ми%е+е: 22.-23.мај 2004. Шифра ученика:_______________
,- За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) велики мозак код кичмењака је уздужном браздом подеен на две !еми"фере
б) "редњи мозак је добро развијен код нижи! кичмењака и "а"#оји "е из два
полулоп#а"#а и"пупчења
в) мали мозак је нарочи#о добро развијен код водозема$а и %мизава$а
%) ме&умозак обу!ва#а че#вр#у мождану комору "а видним брежу$има
2- За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) мождин"ки нерви "у ра"поре&ени "е%мен#ално и има и! колико и кичмени!
пр'енова око кичмене мождине
б) "ви мождани нерви полазе из продужене мождине
в) %мизав$и( п#и$е и "и"ари имају )* пари %лавени! нерава
%) влакна нерва ва%у"а ин!ибирају рад $рева док %а "импа#ичка влакна убрзавају
3- За"&р(.и НЕТА/АН "дг"0"р1
а) примарне чулне +елије "е "ре+у у ор%анима чула вида и мири"а
б) "екундарне чулне +елије "у при"у#не у ве+ини чула кичмењака
в) чулни ор%ани "у "е "пе$ијализовали за не"елек#иван пријем дражи
%) чулни ор%ани поред чулни! елемена#а "адрже и помо+не делове
4- У 'и'$ем( АБВГ за"&р(.и "дг"0ара(5е '*"0"1
,-инфундибуларни ор%ан ,-./-омо%у+ава орјен#а$ију и кре#ање кроз воду
--#ак#илни ор%ани ,-./-"ре+е "е код амфиок"у"а и риба
.-бочни ор%ани ,-./-налази "е на предњем делу %лаве
/-чуло мири"а ,-./-прима #емпера#урне дражи као и дражи бола
6- П"0е.и "дг"0ара(5е !"м"0е1
).беоњача а) пи!#ија"#а ма"а
2."удовњача б) "адржи чулне елемен#е о"е#иве на "ве#ло"#
3. мрежњача в) напред је и"пупчена и %ради рожњачу
4."#акла"#о #ело %) "преда прелази у пи%мен#и"ану дужи$у на којој је зени$а
7- За"&р(.и НЕТА/АН "дг"0"р1
а) код преживара желуда$ је подеен на че#ири дела
б) код п#и$а $ревни канал има преджелуда$
в) прави желуда$ код п#и$а зове "е ми'и+ни желуда$
%) п#и$е "е одликују при"у"#вом једно% "лепо% $рева
8- За0р9ни де" :ре0а 'и'ара нази0а 'е1
а) "лепо $рево б) право $рево в)#анко $рево %)дванае"#опалачно $рево
; -За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) плу+а "у "ме'#ена у %рудној дупи код %мизава$а
б) плу+а "у нај"ложеније %ра&ена код водозема$а
в) плу+а код змија имају два плу+на крила
%) плу+а воде порекло од предње% дела $ревно% канала
<- П"0е.и "дг"0ара(5е !"м"0е1
).рибе а)про$е" ме'ања ок"идоване и редуковане крви је по#пуно онемо%у+ен
2.ларве водозема$а б)пре%рада изме&у де"не и леве половине "р$а у ве+ини "лучајева није по#пуна
3.%мизав$и в) у "р$е до"пева "амо вен"ка крв
4.п#и$е и "и"ари %) комора је положена и"пред пре#коморе
--------------------------------------------------------------------------
,=- Нани.и '$е!ен '*".ен"'$и *им>ни? "ргана има(1
а) крајни$и б) "лезина в) #иму" %) лимфни чвори+и
,,- Мез"не>р"' >(н&:и"ни9е &"д1
а) колоу"#а( ларви риба и водозема$а
б) %мизава$а и п#и$а
в) "и"ара
%) одра"ли! риба и водозема$а
,2- П"0е.и "дг"0ара(5е !"м"0е1
).овипарија а) двополни ор%анизми
2.вивипарија б) јајни$и и "емени$и
3.%онаде в) разви+е ембриона уну#ар #ела женке
4.!ермафроди#и %) кичмења$и полажу јаја у "поа'њу "редину
--------------------------------------------------------
,3- У 'и'$ем( АБВГ за"&р(.и "дг"0ара(5е '*"0"1
,-!ипофоза ,-./-"#вара #ирок"ин и #ријод#иронин
--надбубрежне жлезде ,-./-!ормони ре%ули'у ниво 01 и 2 у крви
.-'#и#на жлезда ,-./-!ормони делују на рад дру%и! ендокрини!
жлезда( ре%ули'у ра"# ко"#ију( лучење млека
/-пара'#и#не жлезде ,-./-"#вара адреналин( норадреналин("#ероидне !ормоне
,4- За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) нај"#арији кичмења$и "у били па"ивни( риболики ор%анизми
б) имали "у уну#ра'њи !р"кавичави "келе#
в) мозак и чулни ор%ани налазили "у "е у за'#и+еној ко'#аној лобањи
%) у"#а "у им била једно"#аван о#вор "а вили$ама
,6- За"&р(.и НЕТА/АН "дг"0"р1
а) рибе оклопњаче "у у"пе'но долазиле до !ране јер "у имале вили$е
б) имале "у парне ек"#реми#е#е
в) #ело им је било за'#и+ено "нажним ко'#аним плочама
%) крајем девона од риба оклопњача на"#але "у две еволу#ивно ви'е %рупе риба
,7- Раз0р'$а на0едене 0р'$е ри)а @на :р$е (!и9и "дг"0ара(5е )р"е0еA1
).мор"ка мачка 2.кечи%а 3.%р%еч 4."му& *.моруна
3.модру 4.$рвенперка 5.деверика 6.човечја риби$а
р(9B"ри)е########9$и$"н"9е#########$0рд"!ер&е#######9аран"идне ри)е####
,8- За"&р(.и НЕТА/АН "дг"0"р1
а) плу+а водозема$а "у "лабо развијена
б) у пре#ежном делу #ела ар#еријама #ече ме'ови#а крв
в) ребра "у редукована и ни"у "појена "а %рудном ко"#и
%) удови ни"у пе#опр"но% #ипа
,;- К"а "д на0едени? .и0"$и+а има '$а*н( $ем!ера$(р( $е*а1
а) "ом б) плави ки# в) мрмоак %) али%а#ор
,<- К"д &"и? .и0"$и+а 'е 'ре5( ем)ри"на*ни "ргани1
а) пи#она и блавора б) "ове и %олуба в)"лона и жирафе
%) "ви! наведени! живо#иња
2=- К"а "д на0едени? .и0"$и+а има !*а:ен$(1
а) е!идна б) коала в) делфин %) кен%ур
2,- За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) корњаче "у задржале неке одлике прими#ивне морфоло'ке ор%аниза$ије водозема$а
б) крокодили "у у фило%ене#"ком по%леду најближи п#и$ама
в) ве+ина %мизава$а "у биоједи
%) нај"#арији фо"илни о"#а$и %мизава$а по#ичу из периода од око 300 милиона %одина
22- П"'е)н" д")ар 0ид има @за"&р(.иA1 ној( "врака( кондор( %олуб7 а д")р"
раз0иен" %(*" '*(?а има @за"&р(.иA1 киви( рода( па#ка( "ова.
23- Три '*(9не &"9%и:е ( 'ред+ем (?( има( @за"&р(.иA1
а) пин%вин б) 'арка в) %а#алинка %) ло"о" д)вевери$а &)фока
24-За"&р(.и ТА/АН "дг"0"р1
а) ред прима#а је један од нај"#арији! %рупа 8прави! "и"ара9
б) живо#ни $иклу" јединки прима#а је по правилу кра#ак
в) ек"#реми#е#и "е не мо%у покре#а#и у ви'е равни
26- Раз0р'$а на0едене 'и'аре1
)-"лепо куче 2-ла"и$а 3-но"оро% 4-ма%ара$ *-бизон
3-'акал 4-лемин% 5-жирафа
г*"дари########### з0ери########## &"!и$ари######### !а!&ари########
У&(!н" 6= !"ена
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РС
СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО
Р Е Ш Е C Е
#II разред гимназие##!рир"дн"#ма$ема$и%&и 'мер#
Пи$а+е О Д Г О В О Р Бр" !"ена
П" за?$е0( У & ( ! н "
). б) ) ! 2 2
2. а) ) ! 2 2
3. в) ) ! 2 2
4. .7 ,7 /7 - 4 ! 0(* 2
*. )-в( 2-%( 3-б( 4-а 4 ! 0(* 2
3. %) ) ! 2 2
4. б) ) ! 2 2
5. %) ) ! 2 2
6. )-%( 2-в( 3-б( 4-а 4 ! 0(* 2
)0. %) ) ! 2 2
)). %) ) ! 2 2
)2. )-%( 2-в( 3-б( 4-а 4 ! 0(* 2
)3. .7 /7 ,7 - 4 ! 0(* 2
)4. в) ) ! 2 2
)*. %) ) ! 2 2
)3. :у'орибе:)(37 '#и#оно'е:2(*7
#врдоперке: 3( 47 'араноидне рибе: 4( 5
5 ! 0(2* 2
)4. %) ) ! 2 2
)5. б) ) ! 2 2
)6. %) ) ! 2 2
20. в) ) ! 2 2
2). б) ) ! 2 2
22. кондор7 "ова 2 ! ) 2
23. д-вевери$а7 &-фока 2 ! ) 2
24. а) )! 2 2
2*. %лодари: )( 47 звери:2( 37 копи#ари: 3( 47
папкари: *( 5
5 ! 0(2* 2
У К У П Н О1 6=

ларви риба и водоземаца б) гмизаваца и птица в) сисара г) одраслих риба и водоземаца 12.овипарија а) двополни организми 2.стероидне хормоне 14. регулишу раст костију.хермафродити г) кичмењаци полажу јаја у спољашњу средину -------------------------------------------------------13. Повежи одговарајуће појмове: 1.птице и сисари г) комора је положена испред преткоморе -------------------------------------------------------------------------10.гмизавци в) у срце доспева само венска крв 4.ларве водоземаца б)преграда између десне и леве половине срца у већини случајева није потпуна 3.Заокружи ТАЧАН одговор: а) плућа су смештена у грудној дупљи код гмизаваца б) плућа су најсложеније грађена код водоземаца в) плућа код змија имају два плућна крила г) плућа воде порекло од предњег дела цревног канала г)дванаестопалачно црево 9. Заокружи ТАЧАН одговор: а) најстарији кичмењаци су били пасивни.гонаде в) развиће ембриона унутар тела женке 4. Мезонефрос функционише код: а) колоуста. Повежи одговарајуће појмове: 1.рибе а)процес мешања оксидоване и редуковане крви је потпуно онемогућен 2.вивипарија б) јајници и семеници 3. У систему АБВГ заокружи одговарајуће слово: А-хипофоза АБВГ-ствара тироксин и тријодтиронин Б-надбубрежне жлезде АБВГ-хормони регулишу ниво Ca и P у крви В-штитна жлезда АБВГ-хормони делују на рад других ендокриних жлезда. Завршни део црева сисара назива се: а) слепо црево б) право црево в)танко црево 8 . Заокружи НЕТАЧАН одговор: а) рибе оклопњаче су успешно долазиле до хране јер су имале вилице б) имале су парне екстремитете в) тело им је било заштићено снажним коштаним плочама г) крајем девона од риба оклопњача настале су две еволутивно више групе риба . Најнижи степен сложености лимфних органа имају: а) крајници б) слезина в) тимус г) лимфни чворићи 11.7. норадреналин. лучење млека Г-параштитне жлезде АБВГ-ствара адреналин. риболики организми б) имали су унутрашњи хрскавичави скелет в) мозак и чулни органи налазили су се у заштићеној коштаној лобањи г) уста су им била једноставан отвор са вилицама 15.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->