P. 1
Обяснителна записка допълнение 2012

Обяснителна записка допълнение 2012

|Views: 18|Likes:
Обяснителна записка допълнение 2012
Обяснителна записка допълнение 2012

More info:

Published by: Veronika Porozhanova-Kostova on Jul 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

1

Обяснителна записка

Обект: “Разширение и рехабилитация на канализационната и
водоснабдителна мрежа на гр.Монтана”
Част: В и К

Настоящата обяснителна записка се наложи поради направения нов
хидравличен модел на цялата канализационната система на гр. Монтана, което
наложи промяна в някои диаметри и части от клонове по първоначалния
проект, което е съществена промяна съгл. Чл.154 ал.2 т.8 от ЗУТ.

Новите изменения от първоначалния проект са със следните параметри:

1. Чертеж № 1-7– Ситуация. Коригирана ситуация №1 по хидравличния
модел. Този чертеж е основната ситуация и съдържа всички окончателни
промени на диаметри и участъци предвидени за подмяна, рехабилитация
и ново строителство, възникнали след окончателното преизчисление на
канализацията и водопровода по актуалния хидравличен модел.
2. Чертеж №2-7. Този чертеж допълва предходния чертеж №41 като го
променя в частта на ГКI по ул. „Извора“ , участъкът от РШ 31 до РШ33 с
дължина 103 м. е бил с диаметър DN500 – променя се целият с диаметър
DN800;
3. Чертеж №3-7. Този чертеж допълва чертеж №45 като го променя в частта
на ГКVI по улиците“Юрий Венелин“, „Неофит Рилски“ и „Св.Климент
Охридски“, участъкът от РШ13 до РШ21 с дължина 498 м. е бил с
диаметри DN315 – променя се от РШ13 до РШ 18 с DN500 с дължина
374м., и от РШ 18 до РШ 21 на DN 400 с дължина 124 м.;
4. Чертеж №4-7. Този чертеж допълва чертеж №52 като го променя в
частта на ГКII по ул. „Неофит Бозвели“ и ул.“П.Р.Славейков“ от РШ15
до РШ 19 с дължина 181 м е бил с диаметър DN400 – променя се целият
с диаметър DN500;
5. Чертеж №5-7. Този чертеж допълва предходния чертеж №41 като го
променя в участъкът от ОТПр.1 по ул. „Гоцо Митов“ от РШ1 до РШ6 с
дължина 670 м от D1200мм се променя целият на D1600мм;
6. Чертеж 6-7. Този чертеж допълва предходния чертеж №66 като променя
нПр.1П в кв.“Младост“ в участъка от РШ 8 на нГКМ до РШ 8 на нПр.1М
с дължина 424 м.от DN400 и DN315 се променя изцяло с DN500.;
2

7. Чертеж 7-7. Този чертеж е нов. Участъкът от Пр.58 не беше предвиден за
подмяна , но поради преизчислението по актуалния хидравличен модел
частта от Пр.58 по ул. „Неофит Бозвели“ участъкът от РШ18 на ГКII до
РШ 3 на Пр.58 с дължина 156 м.който не беше предвиден за подмяна се
изпълнява нов участък с DN 500 със същата дължина 156 м.;
8. Чертеж №13 – Частична ситуация – 12. ЦЕНТЪР : ГКI ; ГКII ; ГКIIa ;
ГКIII ; Пр.80 ; Пр.25 ; Пр.26 ; Пр.15 ; Пр.27 Пр.16 ; Пр.64; Пр.80; Пр.130
център : Пр.11 ; Пр.10 ; Пр.12 ; Пр.23а ; Пр.13 ; Пр.15а ; Пр.23 ;
Пр.75;Пр.67; Пр.78; Пр.79; Пр.83 ; Пр.82; Пр.29 ; Пр.8 ; Пр.9 ; Пр.84;
Пр.94; Пр.96 Пр.22 ВК42; ВК43; ВК44; ВК49. Този чертеж с №13 е
коригирана ситуация във връзка с промяна вида тръби в зоната на
преминаване на водопроводен клон ВК42 под открития канал на ул.
Извора. В първоначалното предвиждане преминаването бе решено с
тръби от пластичен чугун, което бе сравнително по-скъпо./;
9. Чертеж №22 - Частична ситуация – 23 - кв.Кошарник : ГК Кош.
Корекцията на чертеж №22 спрямо първоначалната ситуация е във връзка
с това, че към клона е добавена допълнителна ревизионна шахта РШ4а
на клон ГК Кош във връзка с безизкопното полагане на тръбата при
преминаване под ж.п.линията.;
10. Чертеж 63 - ГК Кош корекция. Този чертеж № 63 е коригиран спрямо
първоначалното решение поради наложило се незначително изместване
на трасето на оста на канала на ГК Кош в зоната от РШ4 да РШ7 за да не
се засегнат имоти.;
11. Чертеж №75 - Пр.8; Пр.8а; Пр.9 (към частични ситуации №№10,12 и 13) е
коригиран чертеж №75 спрямо първоналното решение, заради
преминаването на Пр.8а под открития канал, решено понастоящем по
безизкопна технология.


С тези корекции са направени промени и допълнения в чертежите, отразени
в описите им.

Тези корекции са залегнали и в преработената количествено-стойностна
сметка.

Всички сондажни /безизкопни/ преминавания ще се изпълнят със
стоманени обсадни тръби. Стоманените тръби ще се обработят с
антикорозионни покрития предварително. Вътрешният диаметър на обсадната
тръба ще бъде 1,5 пъти по-голям от външният диаметър на канализационната
преминаваща през нея. Монтажа ще се изпълни с плъзгачи по които
3

каналицзаионната /водпроводната/ тръба ще се плъзне и ще остане свободно.
Целта е тръба да остане свободна за евентуални последващи ремонти т.е.да
може да се изважда и подменя и т.н. Само в двата края пространството между
обсадната тръба и канализационната/водопроводното/ тръба ще се запълни с
водоплътен материал за да не се допусне влизане на подпочвени води по
обсадната тръба. Детайлите на технологията на безизкопното преминаване се
предлагат от строителя. Местата на тези преминавания са посочени в
чертежите. Количествата са отразени в количествените сметки.
Всички тръби са приети по външен диаметър DN OD както следва:
 от DN 315 до DN 800 ще са двуслойни гофрирани PEHD тръби с клас на
якост SN 8 (8kN/m2);
 тръбите с диаметри DN OD 800, 1000, 1200 и 1400 ще се изпълнят с
стъклопластови тръби GRP (стъклопластов армиран полиестер) с клас на
якост SN 10 (10 kN/м2). Засипването на тези тръби трябва да става с
материали с едрина не по-голяма от 25 мм.
Проектирани са нови детайли за сградните канализационни отклонения –
допълнени са основните детайли с необходимите връзки към колектора от
стъклопластови тръби с фабрично седло муфа преход монтирано залепено в
предварително изрязан с фреза отвор от ф200 на мястото където ще се свързва
СКО.
При съществуващите улични оттоци ще се подменят тръбите от тялото на
оттока до новия колектор с тръби PEHD DN OD 200. Общият брой на тези
оттоци е 180 бр. Като средната дължина на тръбата за подмяна за всеки отток е
4 м.
Дренажните тръби под канализационните клонове ще отвеждат
подпочвените води от изкопа по време на строителството в най ниската точка
на съответния клон по който се работи. В тази точка ще се изкопае дренажна
водосъбирателна яма от която с потопяема помпа ще се отвеждат водите в
съседна най-близка и по-ниска по ниво шахта. Така изкопа ще се запази
сравнително сух и удобен за работа.
Дренаж под водопроводните клонове не е предвиден да се изпълнява.
Всички ревизионни шахти ще се изпълнят от сглобяем стоманобетонни
пръстени с диаметър съответно за колектори до DN800 - 1.00м и за
колекторите от DN 1000 до DN 1400 – 1.20 м. Изготвени са детайли на РШ –
чертежи №№ 13,14 и 15/33.
4

Предвидени са в количествено стойностната сметка, електро заварени
муфи за връзките със съществуващи водопроводни клонове изпълнени с
полиетиленови тръби. Количествата са посочени в КСС за съотвентия клон.
Дължините на участъците от водопроводните и канализационните
клонове са закръглени към цяло число. В надлъжните профили дължините са
дадено осово от точка до точка по линията на промяна на наклони, диаметри,
шахти и т.н. При разлика в дължините на участъците и клоновете по чертежите
се приемат тези от количествените сметки. Точните дължини се установяват на
място по време на изпълнението им. При разлика в дължините на участъците.Съставил:……………………

Пр.80.линията. заради преминаването на Пр. 11. Този чертеж № 63 е коригиран спрямо първоначалното решение поради наложило се незначително изместване на трасето на оста на канала на ГК Кош в зоната от РШ4 да РШ7 за да не се засегнат имоти. Пр.8а.15 .Пр. Пр.58 с дължина 156 м.130 център : Пр. Извора. Пр.26 .67.23 . Пр.58 по ул.Чертеж 63 .. че към клона е добавена допълнителна ревизионна шахта РШ4а на клон ГК Кош във връзка с безизкопното полагане на тръбата при преминаване под ж.9 (към частични ситуации №№10. 9. Пр. Пр.11 .22 ВК42. В първоначалното предвиждане преминаването бе решено с тръби от пластичен чугун. Пр. Чертеж 7-7. което бе сравнително по-скъпо. Пр.64. Пр. Пр. ГКIII .16 .94.5 пъти по-голям от външният диаметър на канализационната преминаваща през нея.Пр.кв. Стоманените тръби ще се обработят с антикорозионни покрития предварително.Кошарник : ГК Кош. Пр.8.58 не беше предвиден за подмяна .8а под открития канал. Чертеж №22 . „Неофит Бозвели“ участъкът от РШ18 на ГКII до РШ 3 на Пр. ГКII . Този чертеж с №13 е коригирана ситуация във връзка с промяна вида тръби в зоната на преминаване на водопроводен клон ВК42 под открития канал на ул.. Пр. Тези корекции са залегнали и в преработената количествено-стойностна сметка.96 Пр. Монтажа ще се изпълни с плъзгачи по които 2 . Чертеж №13 – Частична ситуация – 12.. Пр. 10.25 .75. Пр.8 . Пр.който не беше предвиден за подмяна се изпълнява нов участък с DN 500 със същата дължина 156 м. Пр.82. Корекцията на чертеж №22 спрямо първоначалната ситуация е във връзка с това. Пр.29 . 8. Пр. С тези корекции са направени промени и допълнения в чертежите. Пр. Пр.13 . Пр.п. но поради преизчислението по актуалния хидравличен модел частта от Пр.80 . Участъкът от Пр.83 .12 и 13) е коригиран чертеж №75 спрямо първоналното решение. ВК44.79. Пр.9 .12 .27 Пр.ГК Кош корекция. решено понастоящем по безизкопна технология. Пр. ВК43.78.7./.84. ВК49. Пр.Частична ситуация – 23 .15а . отразени в описите им.Чертеж №75 . Всички сондажни /безизкопни/ преминавания ще се изпълнят със стоманени обсадни тръби.10 .23а . ГКIIa . Пр. ЦЕНТЪР : ГКI . Вътрешният диаметър на обсадната тръба ще бъде 1. Този чертеж е нов. Пр.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->