Clasificarea conturilor- Seminar 10 Cerinţa acestei lucrări se concretizează în contabilizarea operaţiunilor enunţate în continuare, pe categorii de conturi. I.

Conturi de Active (imobilizate şi circulante) şi conturi de Resurse (proprii şi străine) 1. Înfiinţarea unei societăţi comerciale (constituirea sau majorarea capitalului social) a). Pe baza prospectului de emisiune, se înregistrează emisiunea a 1000 de acţiuni (la care acţionarii subscriu), cu o valoare nominală de 120 Ron/acţiune, în vederea constituirii (majorării) capitalului social. b). Aporturile acţionarilor, în bani şi în natură, se depun imediat după subscriere şi sunt formate din: un teren 30.000 Ron; un utilaj - 25.000 Ron; materii prime - 3.000 Ron; materiale consumabile – 1.000 Ron; materiale de natura obiectelor de inventar – 8.000 Ron; numerar depus la casierie – 5.000 Ron; o sumă depusă în contul curent la bancă – 15.000 Ron; o sumă depusă în contul la bancă în valută - 10.000 USD * 3,3 Ron. Înregistrarea în contabilitate se face pe baza actelor care dovedesc provenienţa bunurilor şi valorilor şi a altor acte întocmite în cadrul întreprinderii (proces-verbal de recepţie, notă de intrare-recepţie, registru de casă etc). După depunerea aporturilor, se înregistrează şi transferul capitalului social nevărsat în cateogoria capital social vărsat. c). Se înregistrează cheltuielile cu emisiunea de acţiuni, efectuate în numerar, în valoare de 2.000 Ron, conform chitanţei. 2. Cumpărarea şi vânzarea de stocuri (materii prime, materiale consumabile, mărfuri etc.) a). Pe bază de factură şi notă de intrare-recepţie (NIR), se înregistrează achiziţionarea de materii prime la un cost de achiziţie de 20.000 Ron, T.V.A. 24%. După 15 zile se achită contravaloarea facturii din disponibilul aflat în contul curent la bancă, conform ordinului de plată. b). Se înregistrează cumpărarea de piese de schimb la un cost de achiziţie de 50.000 Ron, T.V.A. 24%. În momentul înregistrării în contabilitate, factura nu este primită, încât operaţiunea se consemnează pe baza avizului de însoţire. După 2 zile se primeşte şi factura. c). Se achiziţionează mărfuri la un cost de 124.000 Ron, inclusiv T.V.A., consemnat în factură. Jumătate din marfa cumpărată (fără T.V.A.), se vinde unui client la un preţ de vânzare mai mare cu 20% decât costul de achiziţie, T.V.A. 24%. Creanţa se încasează prin bancă. d). Se transferă la mărfuri, în vederea vânzării, materiale auxiliare în valoare de 10.000 Ron. Mărfurile se vând unui client la un preţ de vânzare de 12.000 Ron, T.V.A. 24%. În momentul livrării factura nu este întocmită, înregistrarea efectuându-se conform avizului de însoţire. În termen de trei zile se şi emite factura. Creanţa se încasează în casieria unităţii şi, ulterior, se depune la bancă. 3. Alte operaţiuni aferente stocurilor a). Se trimit la un terţ, în vederea depozitării, produse finite în valoare de 50.000 Ron, conform procesului verbal de predare-primire şi a avizului de însoţire. b). Din materiile prime depozitate la un terţ sunt aduse spre prelucrare bunuri în valoare de 25.000 Ron. Documentele sunt procesul verbal de predare-primire şi avizul de însoţire. 4. Cumpărarea şi vânzarea de imobilizări

a). Se înregistrează cumpărarea unui program informatic la un cost de achiziţie de 15.000 Ron, T.V.A. 24%, conform facturii şi procesului verbal de recepţie. b). Se cumpără un mijloc de transport care are un cost de achiziţie de 200.000 Ron, T.V.A. 24% conform facturii. Valoarea de intrare a bunului se recuperează în 10 ani (durata de amortizare a bunului este de 10 ani). După 5 ani se vinde mijlocul de transport la un preţ de vânzare negociat de 140.000 Ron, T.V.A. 24%, conform facturii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful