INSTITUTUL PENTRU DEMOCRAŢIE

Bazele

Andrei
Borşevski
Andrei
Istrati

de contracarare
a corupţiei
Recomandări metodice

Основы

противодействия
коррупции

Методические рекомендации

SUMAR

CZU 343.352(049.3)=135.1=161.1
B 70

INTRODUCERE ......................................................................................... 4
Recomandate pentru editare de Senatul Institutului pentru Democraţie
Autori:
Borşevski Andrei, doctor, lector superior la facultatea de drept a
Universităţii de Stat din Comrat, cercetător ştiinţific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Istrati Andrei, inspector principal al Direcţiei de combatere a crimei
organizate din cadrul Departamentului serviciilor operative al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Recenzenţi:
Cervencov Nicolai, doctor habilitat, rector al Universităţii de Stat din
Taraclia
Custreabova Stepanida, doctor habilitat, profesor la Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
Sosna Boris, doctor, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie,
Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Coordonator al ediţiei:
Iachimov Serghei, director executiv al Institutului pentru Democraţie
Recomandările metodice „Bazele de contracarare a corupţiei”, editate
de către Institutul pentru Democraţie, sunt destinate pedagogilor din
Moldova în scopul informării lor despre principiile educaţiei tineretului
în spiritul anticorupţiei. În lucrare este dată caracteristica şi originea
istorică a corupţiei, este analizată clasificarea şi metodele corupţiei,
sunt cercetate cauzele şi consecinţele corupţiei, este descrisă lupta cu
corupţia în Republica Moldova şi în ţările de peste hotare.
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Borşevski, Andrei
Bazele de contracarare a corupţiei = Основы противодействия
коррупции: Recomandări metodice / Andrei Borşevski, Andrei Istrati;
Inst. pentru Democraţie. – Ch.: Pontos, 2008 (Tipogr. “Reclama”). – 192 p.
Text paral.: lb. rom., rusă. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-72-098-4

Tema 1
GENEZA ISTORICĂ A CORUPŢIEI.......................................................... 6
Tema 2
NOŢIUNEA ŞI ESENŢA CORUPŢIEI ..................................................... 17
Tema 3
CLASIFICAREA ŞI MODELE DE CORUPŢIE ....................................... 30
Tema 4
CAUZELE CORUPŢIEI ............................................................................ 36
Tema 5
CONSECINŢELE CORUPŢIEI ................................................................. 41
Tema 6
SUBIECTUL CORUPŢIEI ........................................................................ 46
Tema 7

OBIECTUL CORUPŢIEI .......................................................................... 52
Tema 8
PĂRŢILE SUBIECTIVE ŞI OBIECTIVE ALE CORUPŢIEI ..................... 57
Tema 9
COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA .................... 62

343.352(049.3)=135.1=161.1
Această carte este publicată cu suportul financiar al Agenţiei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi al Agenţiei Suedeze
pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă
neapărat punctele de vedere ale Fundaţiei Eurasia, USAID, Guvernului
American şi/sau Sida/Asdi.

Tema 10
LUPTA CU CORUPŢIA ÎN ŢĂRILE DE PESTE HOTARE ..................... 72

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................... 178

4

I ntroducere

INTRODUCERE
În condiţiile actuale de luptă împotriva corupţiei este necesar de a
acorda o atenţie deosebită educaţiei anticorupţie a tineretului ca una
din condiţiile de succes de contracarare a acestui fenomen negativ. În
Strategia Naţională de prevenire şi combatere a corupţiei în Republica
Moldova este menţionat rolul educaţiei civice a tineretului în instituţiile de învăţământ: „Educaţia civică, în deosebi în rândul tineretului,
reprezintă o latură importantă a prevenirii fenomenului corupţiei şi
impune derularea unor programe speciale în centrele de învăţământ,
în special în instituţiile de învăţământ preuniversitar general şi în cele
de învăţământ superior”.
Manifestarea specifică a naturii comportamentului corupţional se
explică prin faptul că mediul social poate stimula activ ori, dimpotrivă,
poate preveni comiterea infracţiunilor determinate de funcţia pe care o
are infractorul. În condiţiile actuale de dezvoltare a Moldovei, corupţia
prosperă în mediu al tolerării ei deschise de către societate. Astăzi
principiile morale ale populaţiei nu constituie o bază suficientă pentru
o politică efectivă, orientată împotriva abuzului persoanelor investite
cu posibilităţi ale puterii.
Pentru a contracara corupţia este necesar de a schimba mentalitatea societăţii. Sistemul de învăţământ trebuie să devină unul din
mecanismele principale în combaterea corupţiei. Doar după formarea
unor principii morale profunde, a unui spirit al dreptăţii nedenaturată,
putem vorbi despre rezultate stabile în lupta cu corupţia.
Corupţia poate fi contracarată de o societate care se bazează pe
valori de sine stătătoare şi legislaţie. În cadrul sistemului instituţional
are loc devenirea personalităţii, se formează orientările de viaţă ale
omului. Rolul instruirii constă în faptul că ea este capabilă să submineze temelia socială a corupţiei, şi nu urmăririle şi caracteristicile ei
exterioare.
Vom menţiona că eficacitatea acţiunilor de combatere a corupţiei
în sistemul învăţământului depinde direct de respectarea strictă şi riguroasă în cadrul său a supremaţiei legii. Cu regret, în însuşi sistemul
de învăţământ adesea se creează situaţii care favorizează formarea
la tinerii cetăţeni ai Moldovei a ideii despre necesitatea unei plăţi
suplimentare, într-o formă sau alta, unei sau altei persoane ori organizaţii de care, la momentul respectiv, depinde soluţionarea problemei.
Excursurile teoretice în problemele datoriei, dreptăţii, onestităţii,

I ntroducere

5

responsabilităţii civice vin în conflict cu realitatea nu numai în ţara în
întregime, dar şi în cadrul sistemului chemat să formeze directivele
conceptuale, fără de care combaterea corupţiei va fi nesemnificativă.
Anume în sistemul de învăţământ tineretul descoperă pentru prima
dată exemple de corupţie. Crescuţi într-un astfel de „mediu corupt”,
cetăţenii nu se vor jena să acţioneze în continuare prin analogie cu
modelele de comportament cunoscut. Formarea condiţiilor de contracarare a acestui fenomen este imposibil fără de lichidarea „mediului
corupt” în sistemul învăţământului.
Astfel, sistemul de învăţământ ocupă unul din poziţiile-cheie în
contracararea corupţiei: ce stereotipuri de comportament va forma el
elevilor, aşa va deveni şi viitoarea societate. Învăţământul este unicul
domeniu al societăţii care influenţează asupra tuturor sferelor, determinând perspectivele şi tendinţele lor de dezvoltare, aflându-se la
baza lor de formare. De aceea, rezultatele de combatere a corupţiei
depind direct de corectitudinea şi respectarea literei şi spiritului legii în
instituţiile de învăţământ. Educând şi creând valori, priorităţi şi standarde ale comportamentului, sistemul de învăţământ exercită o influenţă orientată spre dezvoltarea tuturor domeniilor societăţii, stimulând
sau, dimpotrivă, contracarând lăstarele corupţiei în mediu, reprimând
sau susţinând fenomenul corupţiei.
Sistemul învăţământului este capabil să joace un rol generator în
procesul formării societăţii civile, atât de necesar în calitate de apărare
de dispoziţiile corupte ale unor funcţionari de stat. Dacă sistemul de
învăţământ va forma activ spiritul de echitate morală la generaţia în
creştere şi va contribui la dezvoltarea deprinderilor responsabilităţii
şi comportamentului independent al tinerilor cetăţeni, formând baza
socială a societăţii civile, fenomenului corupţiei îi va fi aplicată o lovitură semnificativă.

А. Ахметова Г. Я. №10. 1999. 17. 114–124. Гуров А. Коррупция: истоки и пути преодоления. Сыдыкова Л. № 5. 14.. Алматы. 19–21. 2005. 2007. В.. Evul Mediu. Байболов К. Римское право. A argumenta cauzele schimbării atitudinii faţă de corupţie în diferite epoci istorice. Профессиональная преступность: прошлое и современность. 13. 1973. Mihaela V. № 3 (20)... 10. Коррупция в нефтедобывающих странах. Chişinău. Chişinău. Corupţia în Evul Mediu. 12. P. 1995. Описание Молдавии. P. С. Oare corupţiei şi protecţionismului li s-a declarat război juridic in Moldova? // Legea şi viaţa. Захаров А. СПб. Lapteacru V. М. 2002. // Право Беларуси. 2003. Institutul pentru Democraţie. Взяточничество. Государственное управление и коррупция: История вопроса // Правовая политика и правовая жизнь. 19–20 noiembrie 2004. 7. 2004. термины. В. Дмитриев О. 2. Кишинев. Iachimov S. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. 3. И. 2004. 2007. М. 9–11. 16. Коррупция. М. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI–XIX вв. 19–20 noiembrie 2004. Коррупция в Византии: Дело о подкупе „вселенских судей ромеев” // История государства и права. Коррупция. P. М. Нижнекамск. 23. Chişinău. 24–36. Жизнь без взяток. . Гыскэ В. 2002.. И. Cibotaru V.. Новополоцк. определения. în Epoca Contemporană şi cea Nouă. B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A dezvălui conţinutul noţiunii corupţie în diferite epoci istorice. 20. Борьба с коррупцией в России XVI–XX веков: Диалектика системного подхода. 2004. C) Izvoare şi literatură la temă 1. В. Сыдыков А.. № 18. 5. 2004.. Понятие. Ответственность (вопросы теории и практики).Борьба с коррупцией по законодательству Петра I // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. P. С. 18. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. Гаген С. Кантемир Д. Corupţia – istoricul. Козонов Э. Дрелинский В. 29–31. 21. С. 4. P. A) Problemele principale ale temei Corupţia în Antichitate. 2. Астанин В. С. Кишинев. Голованова Е. 9. Часть 1. 19–20 noiembrie 2004. 22. Postovan D.1999. Каращук Л. Stoianov S. 15. 2–3. evoluţia şi consecinţele ei la etapa actuală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Астанин В. Р. Lupaşcu Z. 1989...: Историко-правовое исследование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Бишкек. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău. 2004.. Noţiuni despre corupţie în Epoca Contemporană. 245–250. 250–257. Волженкин Б. 1991. 89–92.6 Geneza istorică a corupţiei Tema 1 GENEZA ISTORICĂ A CORUPŢIEI 1. Chişinău. В. М. 1998. В. В. 19-20 noiembrie 2004. Dezvoltarea legislaţiei de combatere a corupţiei la etapa actuală. 2007. Comrat. М. 3. 8. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Repu- Geneza istorică a corupţiei 7 blica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на постсоветском пространстве // История государства и права. Бартошек М. 19. 6. Chişinău. 11. С. Chişinău. Коррупция и взяточничество в России: исторические. криминологические и уголовно-правовые аспекты. Вербова О. Честный бизнес – ключ к успеху. 2005. 1996. 2004. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Кабанов П. 2006. A constata schimbarea noţiunii corupţie în antichitate. Кишинев. 4. Учебное пособие. Ю. 32–37. Chişinău.

26. Египет Рамсесов.m. 29. 63–70. După căderea în păcat a primului născut. În Evul Mediu nivelul corupţiei nu era mai mic. 30. М. С.Hr. căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschişi şi sucesc hotărârile celor drepţi” (Exodul 23:8. însuşită de către acei care administrează această proprietate”. se observă tendinţa de a reduce numărul funcţionarilor în provincie. № 6. Ч. D) Materiale pentru prelegere Prima menţiune despre corupţie în sistemul serviciului de stat. al XXIV-lea î. 1961. 2003. O îngrijorare deosebită a trezit coruperea judecătorului. Circa 500 de ani în urmă părinţii inchiziţiei. în actele legislative ale lui Iustinian I. И. făcând. № 4. Михайлов Л. coruperea judecătorilor: „Să nu primeşti daruri. deşi încercările de a o limita. 1. 149–158. 27. Corruptibilitas însemna trecerea omului. VI imperatorul Bizanţului Anastasie. Куракин А. mărirea numărului de pretexte pentru a fi pedepsiţi. La punctele de primire erau utilizate etaloane de măsură şi de cântărire. de asemenea. Прокопович Г. Ю.8 Geneza istorică a corupţiei 24. vezi. care şi-a găsit oglindire în unul din cele mai vechi monumente ale statalităţii – arhivele Babilonului Antic – se referă la a doua jumătate a sec. 28. canonică – ademenire. dacă ea se află pe vârful limbii tale. 2002. Монте П. seducere de către diavol. coruptă. Păcatul moştenit adesea era examinat drept cauză iniţială a tuturor păcatelor (Augustin cel Blajin. С. 35–48. В.d. una din cauzele căreia a fost şi schimbarea termenului katalysis (de la gr. Treptat. А. Activitatea anticorupţie a imperatorului Anastasie urmărea scopul de protecţie de furt a câtor mai multe resurse ale imperiului. Pentru unele categorii de funcţionari erau fixate lefuri. katalysis – distrugere. В. care continua de peste două mii de ani. С. № 3... În epoca sumerienilor şi a semiţilor Regele Urukaghina (Uruinimghina) din Lagaş (oraş-stat antic în Sumer) a reorganizat administraţia de stat în scopul de a pune capăt abuzurilor funcţionarilor şi judecătorilor săi. în Imperiu au fost ridicate cerinţele faţă de dările de seamă pe marginea activităţii demnitarilor de toate rangurile şi cinurile. Controlul era aproape unica metodă de a micşora abuzurile funcţionarilor în teritoriu. 1989. descompunere) cu latinescul corruptia. dar. În tratatul său Kautilya a făcut o concluzie pesimistă: „Averea împăratului nu poate să nu fie. În această perioadă noţiunea „corupţie” capătă doar însemnătate exclusiv bisericească. Избирательная коррупция в Англии XVIII в. În India. predispoziţia la distrugere şi nicidecum capacitatea lui de a lua şi a da mită. adică bună şi păcătoasă. deoarece ea conducea la redistribuirea nelegitimă a proprietăţii şi dorinţa Geneza istorică a corupţiei 9 de a soluţiona litigiul contrar legii. de asemenea. //Правоведение. acuză.Борьба с коррупцией в США. s-a dovedit a fi natura în care se nasc şi mor oamenii. dintre toate tipurile de corupţie. în primul rând. În sec. Kautilya. totuşi concluzia: „Este imposibil să nu încerci gustul mierii sau al otrăvii. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и государственная модернизация // Правоведение. Deuteronomul 16:19).a.. V î. pentru a lupta cu corupţia. de a reduce solicitările nelegitime de obţinere a recompenselor de la personalul templului de către administraţia regală. ca ei să nu poată să se îmbogăţească peste măsură din vistieria statului sau pe baza petiţionarilor din popor. Corupţia în teologia catolică a devenit manifestarea păcatului. înăsprirea controlului asupra îndeplinirii funcţiilor încredinţate. practica darea de seamă a funcţionarilor.Hr. С. Nu întâmplător religiile de frunte. „Nu vă însuşiţi nelegitim averea unul la altul şi nu cumpăraţi judecătorii. Ceva mai târziu. au contribuit la terminarea rapidă a luptei limbii latine cu rădăcinile sale greceşti. ca să vă însuşiţi intenţionat proprietatea altor oameni” (Koran 2:188) ş. 2001. tot aşa şi pentru funcţionarul de stat este cu neputinţă să nu rupă măcar puţin din veniturile regale”. 111–122. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Thoma De Aquino). pentru ca funcţionarii şi vameşii să nu poată micşora (sau mări) greutatea. Куракин А. М. a enumerat în tratatul „Arthasăstra” 40 de tipuri de însuşire a venitului de către funcţionarii de stat. С. В. История предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской империи // История государства и права. a . С. înfăptuirea schimbării cadrelor. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. № 9. ministrul principal al împăratului Ciandrapurta Mauria. cu metodele lor specifice. 2003. 1994. 1980. 9–15. 196–206. 25. Теория и история российской коррупции // Юридическая мысль. în sec. № 3. Косарев А. micşorarea şi reglementarea plăţilor pentru ceremonii. 80-е годы // Вопросы истории. cât de puţin. Саломатин А. 31. № 5.

pe lângă personalităţile oficiale. În Moldova se practica responsabilitatea pentru corupţia judiciară: „Dacă se va dovedi că boierul a luat o hotărâre nedreaptă. Au fost aplicate măsuri dure împotriva marilor proprietari de pământ şi mulţi reprezentanţi ai aristocraţiei bizantine au fost pedepsiţi cu moartea. Imperatorul Iustinian practica. iar pe timpul cârmuirii lui Petru I. erau limitate de interziceri şi ameninţări. în toate timpurile şi graţie diferitelor ispite. Geneza istorică a corupţiei 11 În Moldova medievală exista o regulă: „Dacă boierii îşi însuşeau ceva din vistieria statului în favoarea lor ori comiteau vreo fărădelege împotriva domnitorului. de aceea în morala acelor secole ele nu erau acuzate. în 1601. dacă observi la timp apariţia bolii. Thomas Hobbes menţiona în „Leviathan”: „Oamenii care se laudă cu averea lor. Aşa e şi cu corupţia în cadrul statului. spicherul Camerei Comunelor a subliniat că judecătorii de pace „pentru o jumătate de duzină de pui sunt gata să scuipe pe o duzină întreagă de legi penale”. parte din colegiul judecătoresc bizantin a fost acuzată de luare de mită. Corupţia a fost comparată de el. Judecătorii erau numiţi din oamenii oneşti şi incoruptibili. eficacitatea lor era foarte mică. în Bizanţ. ca rezultat. Doar în sec. este simplu s-o descoperi. În Rusia. Pravila sinodală din 1649 a mărit considerabil cercul faptelor ilicite şi a subiecţilor corupţi. a avut loc procesul judiciar împotriva soborului judecătoresc corupt. Punctul de vedere actual. corupând justiţia de stat ori vor fi iertaţi pentru bani ori pentru alte forme de recompensă”. el este supus pedepsei aspre”. Povara dărilor a fost uşurată şi colectorii de impozite lacomi erau supuşi pedepselor aspre. Dimitrie Cantemir nota că „regula simplă nu se baza pe o lege scrisă şi de aceea judecătorii necinstiţi se abăteau de la sensul ei adevărat. La aceştia el îi raporta şi pe acei care „aveau multe rude influente ori oameni „populari” care îndrăznesc să încalce legea în speranţa că vor reuşi să exercite presiune asupra puterii care execută legea. Pentru prima dată condamnarea la moarte ca pedeapsă pentru luarea de mită deosebit de mare a fost introdusă de către nepotul lui. putea să le ia viaţa sau averea”. în sec. pentru a-i face mai puţin accesibili mituirii. legislaţia. Se considera că denunţurile aveau un caracter voluntar şi aducea folos societăţii. Un impuls important pentru sesizarea corupţiei în sensul ei de azi ne dau lucrările lui Niccolo Machiavelli.10 Geneza istorică a corupţiei răsunat cererea „de a micşora numărul funcţionarilor neprevăzuţi în statele de personal. În anii 1960–1970 tema corupţiei era pe larg discutată în ţările slab dezvoltate. după Hobbes „este rădăcina din care derivă. prima menţiune despre mită ca recompensă nelegitimă pentru efectuarea unor atribuţii oficiale de stat a fost fixată în Gramota regulamentară Dvinsk din 1397–1398. Corupţia. care spune că corupţia afectează dezvoltarea. comit cu îndrăzneală crime în speranţa că vor putea evita pedeapsa. sfidarea tuturor legilor”. VI. În Anglia. influenţat de mită ori părtinire ori neştiind legea. La început este dificil s-o descoperi. în principiu. atunci el. dar e greu s-o tratezi. a plasat la subiecţii corupţi şi mijlocitorii. În Evul Mediu nivelul corupţiei era înalt şi în alte ţări. XX treptat se produc schimbări în atitudinea faţă de corupţie. dar e mai uşor s-o tratezi. ea fiind condamnată la exilare cu confiscarea averii. În 1337. A devenit foarte cunoscută reforma de combatere a corupţiei imperatorului Andronic. părtaşii. ce se întâmpla nu chiar atât de rar. Ulterior. accentul în înţelesul corupţiei a fost pus pe partea ei criminologică şi a dreptului penal. de exemplu. cu câteva decenii în urmă era considerat îndoielnic. odată cu constituirea statelor centralizate şi a sistemelor de drept existente şi azi. recompensa pentru denunţarea delapidatorilor de fonduri publice şi a celor care luau mită. atunci fiecare vede că nu mai ajută nici un leac. iniţiatorii şi tăinuitorii. Metodele de combatere a corupţiei din acea epocă erau destul de primitive – ele. dar nu s-a ajuns la o părere comună despre . În sistemul judiciar reducerea corupţiei în Rusia se manifestă în anii de guvernare a ţarului Ivan III. Ivan IV (Ivan cel Groaznic). nu este greu să te debarasezi de ea. dacă ea a fost neglijată. Esenţa actuală a corupţiei se afirmă la răscrucea Epocii Noi. cu oftica.” Luptei cu corupţia i se atribuia şi interzicerea de atunci de a cumula mai multe funcţii. dacă însă a fost delăsată. nesfătuindu-se cu boierii. creând prin aceasta condiţii pentru hotărâri nedrepte”. ceea ce-i dat doar cârmuitorilor înţelepţi. Leafa multor funcţionari din Imperiu a fost majorată.

15. decât acela care ia cu asalt sectorul de poliţie”. în baza analizei funcţionale a mecanismului politic al SUA. Convenţia Consiliului Europei despre responsabilitatea penală pentru corupţie (Strasbourg. Transparency International a alcătuit un raiting a 53 de ţări ale lumii. în sistem va fi introdusă tendinţa spre eficacitate”. în multe cazuri corupţia este funcţională pentru dezvoltarea societăţii. 9. 9 septembrie 1999). 5. 8. 2. 13. . XX este caracteristică adoptarea unui număr impunător de documente anticorupţie. Convenţia Consiliului Europei referitoare la spălarea. în care ea există. Majoritatea celor mai mari ziare ale lumii le-au retipărit cu comentariile lor. În 1993. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (adoptată prin rezoluţia Adunării Generale din 31 octombrie 2003). Conferinţa Internaţională luptă cu finanţarea terorismului (adoptată prin rezoluţia Adunării Generale din 9 decembrie 1999). la el au început să facă trimiteri partidele de opoziţie. 8 noiembrie 1990). 6. 14. Anchetând pe cei mai în vârstă şi mai cu experienţă conducători ai companiilor transnaţionale şi coordonând răspunsurile lor cu informaţii din alte izvoare. Nataniel Leff de la Universitatea din Columbia susţinea următoarele: „Corupţia poate introduce elementul concurenţei în industria monopolistă arhiînstărită şi. Piter Aidjen a creat organizaţia Transparency International (Transparenţa Internaţională) care.12 Geneza istorică a corupţiei faptul cum afectează ea dezvoltarea. Dar cea mai importantă consecinţă a constituit-o convingerea societăţii că a apărut posibilitatea comparării corupţiei unei sau altei ţări şi urmăririi creşterii corupţiei într-o ţară concretă. „Acel care dă mită poliţistului care deserveşte sistemul – este mai predispus să se identifice cu sistemul. în 1995. 25 noiembrie 1998). a editat primul catalog de percepere a corupţiei. el a fost supus criticii de către guverne. La sfârşitul anului 1964. Şi pentru sec. Între ele este necesar de remarcat: 1. Hantington menţiona că corupţia poate avea efect pozitiv. XX atitudinea faţă de corupţie a început să se schimbe. Convenţia despre colaborarea statelor participante la Comuniunea Statelor Independente în lupta cu criminalitatea (Moscova. 11. 10. a demonstrat că este imposibil să examinezi corupţia în afara unui context concret. Robert Merton. Codul Internaţional al comportamentului persoanelor oficiale de stat (aprobată prin rezoluţia Adunării Generale din 12 octombrie 1996). Planul de acţiuni pentru realizarea Declaraţiei de la Viena despre criminalitate şi justiţie: răspunsuri la provocările sec. XXI (aprobată prin rezoluţia Adunării Generale din 15 aprilie 2002). Astfel. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea criminalităţii organizate transnaţionale (aprobată prin rezoluţia Adunării Generale din 15 noiembrie 2000). Principiile de conducere pentru realizarea efectivă a Codului comportamentului persoanelor oficiale pentru susţinerea ordinei de drept (aprobată prin rezoluţia Consiliului Economic şi Social al ONU din 24 mai 1989). pe lângă altele. aşa cum ea micşorează nivelul violenţei şi. Măsurile cu privire la prevenirea şi spălarea banilor. depistarea. afirma Hantington. 12. astfel. reţinerea şi confiscarea produselor infracţiunii (Strasbourg. În anii ’90 ai sec. Geneza istorică a corupţiei 13 3. Codul model de comportament pentru funcţionarii de stat (aprobată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 11 mai 2000). Douăzeci de principii ale luptei cu corupţia (aprobate de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 6 noiembrie 1997). Declaraţia de la Paris cu privire la spălarea banilor (declaraţie de totalizare a conferinţei parlamentare a Uniunii Europene cu privire la combaterea spălării banilor din 8 februarie 2002). Convenţia Consiliului Europei despre responsabilitatea penală privind corupţia (Strasbourg. Declaraţia ONU despre lupta cu corupţia şi mita în operaţiile comerciale internaţionale (a fost aprobată prin rezoluţia Asambleii Generale din 16 decembrie 1996). Parte din savanţi considerau că corupţia poate fi chiar utilă dezvoltării societăţii. 7. Măsurile în lupta cu corupţia. Norme unice împotriva corupţiei la finanţarea partidelor politice şi companiilor de alegeri (aprobată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 8 aprilie 2003). 27 ianuarie 1999). 4. reprezintă unul din mecanismele adaptării la epoca contemporană şi are un caracter antirevoluţionr. În urma publicării indicelui corupţiei efectul a fost colosal.

comiterea faptelor ilicite de către persoana oficială (funcţionarul) în cazul exercitării obligaţiilor funcţionale (de serviciu) ori abuzând de poziţia sa. Legea-model „Despre bazele legislaţiei cu privire la politica anticorupţie” (aprobată la cea de-a XXII şedinţă plenară a Adunării Interparlamentare (AIP CSI) la 15 noiembrie 2003).14 Geneza istorică a corupţiei 16. statele asigură existenţa unui organ care să se ocupe de problemele politice anticorupţie. judecătorilor şi persoanelor oficiale ale judecătoriilor internaţionale. diferite forme de complicitate. folosirea atribuţiilor de serviciu în scopul obţinerii profitului: abuzul de influenţă în scopul obţinerii profitului. de asemenea. în particular. crima organizată şi crima economică. mituirea persoanelor publice străine şi persoanelor oficiale ale organizaţiilor publice internaţionale. În calitate de faptă pasabilă de pedeapsă Convenţia propune examinarea Geneza istorică a corupţiei 15 tentativei asupra comiterii actelor de corupţie. mituirea în sectorul privat. Conform art. inclusiv şi corupţia. Legea-model „Lupta cu corupţia” (aprobată la cea de-a XIII şedinţă plenară a AIP CSI la 3 aprilie 1999). Actul legislativ recomandat „Despre lupta cu crima organizată” (aprobat prin decizia AIP CSI din 2 noiembrie 1996). infracţiuni cu referire la operaţiile cu conturile: sustragerea bunurilor de către persoana publică. Un aspect important al Convenţiei este reglementarea pedepsei şi extrădării criminalilor. primirea şi darea mitei şi luarea unor măsuri legislative şi administrative de prevenire şi depistare a corupţiei în rândul funcţionarilor publici pentru asigurarea contracarării eficiente a corupţiei în baza standardelor unice. participarea şi tentativa la infracţiunile enumerate mai sus. pregătirea ei pentru săvârşire. ONU a recunoscut caracterul internaţional al problemei corupţiei şi încearcă să găsească forme şi metode unanim acceptate de reducere a acestui fenomen. Convenţia prevede următoarele componente ale actelor de corupţie: mituirea persoanelor oficiale naţionale. În Convenţie este menţionat legătura dintre corupţie şi alte forme ilicite. 19. defineşte noţiunea de corupţie penală sancţionată. de asemenea. spălarea veniturilor de la crime. reprezentanţilor sectorului privat. de asemenea. aduc prejudicii dezvoltării stabilităţii şi ordinei de drept. necesitatea de a criminaliza actele corupţiei. inclusiv spălarea mijloacelor băneşti. supravegherea şi coordonarea acestei politici. folosirea în scopuri ilicite a atribuţiilor de serviciu. a membrilor adunărilor naţionale de stat. Convenţia Consiliului Europei despre responsabilitatea penală pentru corupţie din 1999 acordă o atenţie deosebită măsurilor care sunt necesare de a le aproba la nivel naţional. Convenţia stabileşte 13 tipuri de infracţiuni de corupţie. sustragerea bunurilor în sectorul privat. Caracteristicile obligatorii ale componenţei corupţiei citate în convenţii sunt: intenţia. După semnarea în ianuarie 1999. Vom menţiona că pentru actele ilicite ale corupţiei nu e obligatoriu ca ele să aibă un caracter finalizat. În rândul infracţiunilor de acest fel Convenţia prevede. Astfel. a funcţionarilor de stat străini şi a membrilor adunărilor internaţionale. persoanelor oficiale ale organizaţiilor internaţionale. tăinuirea. Convenţia ONU împotriva corupţiei din 2003 exprimă îngrijorări serioase în legătură cu problemele şi pericolul generate de corupţie pentru stabilitatea şi securitatea societăţii. adică. Convenţia cuprinde un spectru larg de probleme. membrilor adunărilor parlamentare internaţionale. de . la comportamentul funcţionarilor publici naţionali. 17. spălarea veniturilor obţinute din acte de corupţie şi infracţiuni care se referă la operaţiile cu conturile. zece dintre care pot fi pe de-a-ntregul raportate la concretizarea a două manifestări tradiţionale ale mituirii-corupţie – primirea şi darea mitei. care subminează instituţiile şi valorile democratice. Concretizarea are loc cu referire la subiect. 6 al Convenţiei. Legea-model „Despre acţiunile antilegalizării (spălării) veniturilor obţinute ilicit” (aprobată la cea de-a XII şedinţă plenară a AIP CSI la 8 aprilie 1998). 18. Ea prevede. caracterul ilegal al faptei (activă sau pasivă) ori avantajul ilegal (pentru însuşi funcţionarul public ori pentru o terţă persoană). Acest organ trebuie să fie de sin stătător şi independent. îmbogăţirea ilicită. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea criminalităţii organizate din anul 2000 a fost un pas de răspuns globalizării criminalităţii şi corupţiei organizate.

3. 2008. În 1996. М. „fiecare Parte prevede în legislaţia sa naţională mijloace eficiente ale dreptului de apărare pentru persoanele care au suportat pagube în urma actelor de corupţie care să le permită să-şi apere drepturile şi interesele. Astfel. 1). С. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. № 103–105. A se defini noţiunea corupţie în legislaţia Republicii Moldova.16 Geneza istorică a corupţiei către un număr impunător de ţări europene. 3. în 2007 a fost ratificată Convenţia ONU împotriva corupţiei. 2000. . 2004. C) Izvoare şi literatură la temă 1. complică dezvoltarea economică şi pune în pericol funcţionarea corespunzătoare şi adevărată a economiei de piaţă. A dezvălui noţiunea corupţie în Convenţia ONU împotriva corupţiei. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. Noţiunea corupţiei în literatura ştiinţifică. compararea ei cu definiţiile din actele internaţionale. a Convenţiei despre responsabilitatea penală pentru corupţie. Caracteristica noţiunii corupţie în actele internaţionale. când lipsea acordul bilateral despre extrădare între ţări concrete. intereselor publice. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Овчинский В.. în 2004 Moldova a ratificat Convenţia Penală şi Civilă despre corupţie. № 128–129. pentru instituţii internaţionale. aprobată la Strasbourg la 15 mai 2003. a fost adoptată Legea despre lupta cu corupţia şi protecţionismul. asigurând apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei. 90 din 25. democraţiei şi drepturilor omului. securităţii naţionale şi înlăturarea consecinţelor actelor de corupţie (art. 2004. conform Convenţiei. persoanele care au săvârşit acte ilicite de corupţie nu vor mai putea să folosească teritoriul acestor ţări pentru a scăpa de urmărirea penală (cum se întâmpla anterior. М. Noţiunea şi esenţa corupţiei 17 Tema 2 NOŢIUNEA ŞI ESENŢA CORUPŢIEI A) Problemele principale ale temei 1. incluzând posibilitatea de recuperare a pierderilor” (art. aceasta nu înseamnă că ei nu vor alege ţara cu pedepse mai uşoare pentru comiterea actelor de corupţie. Codul Penal al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002.. iar în 2002 – Legea despre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Convenţia instituie normele dreptului civil şi procesual în sfera combaterii corupţiei. în Convenţia Consiliului Europei despre responsabilitatea penală privind corupţia. Este arătată importanta contribuţie a dreptului civil în combaterea corupţiei. În aprilie 2008 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei care stabileşte normele de combatere a corupţie. С. a fost ratificat Protocolul Suplimentar la Convenţia Penală despre corupţie. 4. în Moldova. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. A dezvălui esenţa actelor de corupţie. Sunt menţionate consecinţele financiare păgubitoare ale corupţiei pentru persoanele particulare. în Convenţia Consiliului Europei despre responsabilitatea de drept civil. 2. Reglementarea noţiunii corupţie în legislaţia Republicii Moldova B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A caracteriza noţiunea de corupţie în literatura ştiinţifică. În Convenţia despre responsabilitatea de drept civil pentru corupţie din 1999 este stipulat că: corupţia constituie un pericol serios pentru tronarea legii. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию // Овчинский В. companii şi state. Totuşi. 1 al Legii). 2. egalităţii şi dreptăţii sociale. М.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 5.04.

Гончаренко Г.. 27. № 3. 2003. Астанин В. 16. 70–79. 19–20 noiembrie 2004. С. № 2. С. Corupţia în Moldova // Legea şi viaţa. 2004. Богуш Г. 421 – XV din 16 decembrie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Corupţia este un catalizator al crimei organizate. Сыдыков А. 2004. Гараев Р. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия „коррупция” // Философия права. № 2. 7. Коррупция. . Chişinău. 25. 1990). Comrat.. 19–20 noiembrie 2004. 2004. Postovan D. 26. Existând în simbioză. Сыдыкова Л... № 2. Un mare pericol al corupţiei constă în faptul că ea degenerează aparatul de stat. P. 2004. P. 76–85. 21. Серия 11. 43–50. în rezoluţia „Corupţia în sferele administraţiei publice”. Понятие коррупции // Следователь. И. 20. Chişinău. А. В. 2007.К. Селихов. 1999. Mihaela V. P. С. Dobjanskaia L. Chişinău. Волгоград. 10. Коррупция: понятие. 53–56. Бишкек. Chişinău. Chişinău. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета. Волженкин Б. Заболоцкая А. P. Cibotaru V. Chişinău. 28. СПб. Chişinău. 19–20 noiembrie 2004. Chişinău. Мартыненко Г. И. Prevenirea corupţiei şi facilitarea dezvoltării voinţei politice // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 14.. 15. К. 2007. 2001. 13. СПб. Право. Богуш Г. С. 2005. Байболов К. № 1. 17–18. 45–59. Chişinău. Куракин А. Gravitatea infracţiunilor de corupţie după noul Cod Penal şi implicaţiile ei în prevenirea şi contracararea fenomenului // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. С. 2004. Marschall M. М. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. 11. Iachimov S. 2005. 1991. Sosna Al. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. Право. С. И. Е. В. Iachimov S.18 Noţiunea şi esenţa corupţiei 6. Chişinău. 59–60. 2006. 19–20 noiembrie 2004. Chişinău. Stoianov S. Коррупция. 22. Дворецкий И. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 15–27. Stoianov S. 19–20 noiembrie 2004. Chişinău. № 5. Мишин Г. aceste două fenomene reprezintă un pericol serios pentru stat şi societate. 2004. una din necesităţile ce o constituie. a menţionat că problemele corupţiei în administraţia publică poartă un caracter general şi influenţa lor păgubitoare se resimte în toată lumea. 2004. С. В. 17. меры ограничения. Corupţia are un înalt nivel de creştere latentă şi adesea se manifestă prin pagube extrem de mari. 1998. 2004. 23. Ghid anticorupţie pentru cetăteni. Noţiunea şi esenţa corupţiei 19 18. 2001. 24–36. Серия 11. 250–257 9. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник Московского университета. Bejan O. 8. P..Х. М. Кулагин Н.Коррупция и взяточничество.. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. сущность. Costurile corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Часть 1.В. К вопросу об определении понятия коррупции // Вопросы борьбы с преступностью. P. 22–39. 2000. 96–103.. 19. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea// Buletinul clinicilor juridice. P. № 13–16. 19–20 noiembrie 2004. P. Chişinău.. Возгрин И. Hawkins D. 2008. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. С. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Н.. 12. 2006. 114–124. 55–57. № 5. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. D) Material pentru prelegeri Congresul VIII al ONU de prevenire a criminalităţii şi comportamentul cu infractorii (Havana. 160–166. 1991. Ф. 24. Ростов-на-Дону. Bălan V.. Institutul pentru Democraţie. Латинско-русский словарь.

de asemenea. ocolind procedurile prevăzute de lege şi schimbându-le cu relaţii personale”. reieşind din conflictele dintre diferite grupuri cu valori diferite în societate. în al treilea rând. de acel care este capabil să acorde influenţă. a ademeni. ilicit ori . Noţiunea şi esenţa corupţiei 21 Juriştii definesc corupţia ca deviere de la normele de drept obligatorii. împuternicirile administrative de serviciu. în al doilea rând. a indispune. depravare (păreri. Dvoreţki. iar necesitatea de acumulare a „capitalului social” este foarte mare.20 Noţiunea şi esenţa corupţiei Pentru a lupta constructiv împotriva corupţiei este nevoie. Maksimov. în care corupţia este definită ca „fapte criminale ale persoanei publice. Vaniuşkin. aduce şi sensurile de ademenire. este schimbat prin norme dictate de acei care. Dolgova. ori cu relaţia „client-stăpân”. perversitate. V. Kuzminov. S. descompunerea. Mulţi sociologi analizează corupţia în contextul factorilor istorici. foloseşte funcţia ori activitatea sa pentru obţinerea unui venit pentru sine sau pentru o altă persoană. au influenţă. În criminologie este destul de răspândită noţiunea de corupţie ca „fenomen social caracterizat prin mituirea-coruperea funcţionarilor publici şi de alt tip şi în acest sens. dar în violarea unităţii (dezintegrarea. în primul rând. V. a intereselor coruptive. A. care. A. Maţkevici. tolerarea samovolniciei în cazul executării împuternicirilor şi utilizării nelegitime a resurselor publice. a conduce la declin. G. coruperea persoanelor publice şi a altor funcţionari. neprevăzute de lege. a falsifica. a destrăbăla. Aminov): „Folosirea împuternicirilor la îndeplinirea funcţiilor publice (ori raportate la ele) de către persoane conform statutului lor şi legătura cu ei a posibilităţilor de primire a unor bunuri materiale şi de alt tip. de asemenea. a dezonora. nelegitim ori contrar legii. inclusiv a puterii publice. Corupţia este definită cel mai des de către ei ca „acţiune a persoanei publice sau împuternicită care. folosirea în scop de profit. V. a perverti). Kabanov. O poziţie analogică este expusă în dicţionarul juridic al lui G. Kabanov înţelege prin corupţie primirea de către o persoană publică a mitei pentru săvârşirea actelor criminale la locul de muncă (însoţit sau neînsoţit de încălcarea îndatoririlor de serviciu) în interesul celui care dă. Mişin consideră că termenul latin „corruptio” provine de la două rădăcini: cor (inimă. iar legăturile interactive sunt profund personificate. Păreri asemănătoare cu privire la definirea corupţiei au şi un şir de criminologi (I. raţiune) şi ruptum (a strica. Borzenkov. Spre deosebire de majoritatea cercetătorilor. această traducere dă o idee generală despre esenţa corupţiei – degradarea ori coroziunea puterii pe calea mituirii ei. duh. care înseamnă literalmente „stricat”. decădere. Juriştii raportează corupţia în sfera aplicării dreptului economic. să determinăm ce înţelegem prin acest termen. cerând recompensă ori servicii cu caracter material sub ameninţarea cu violenţă. G. Unii cercetători definesc corupţia ca formă de „patrimonialism”. Ei constată faptul că în cazul conflictului dintre valori înfloreşte corupţia. acordarea acestora unor persoane fizice sau juridice”. cărora le lipseşte claritatea şi exactitatea juridică. Black. mai întâi de toate. A. care se manifestă plenar în asemenea societăţi unde comunitatea este mică. În principiu. în consecinţă. administrativ şi penal şi menţionează că corupţia influenţează distrugător asupra comportamentului de drept care. a nenoroci. Sociologii văd în corupţie „un raport social”. a seduce. P. a face de ruşine. Corupţia este definită de ei ca „aservire a relaţiilor sociale”. „mituit” (aceeaşi rădăcină o are şi cuvântul „coroziune”). S. I. a distruge. De aceea esenţa corupţiei nu constă în mită. sociali şi culturali. a distruge. sau a executării ei sau sub ameninţarea persecuţiei. Jeludkov. în cadrul cărora două sau mai multe persoane înfăptuiesc schimbarea raporturilor pe calea transformării cu succes a banilor sau puterii. autoritatea sau posibilităţile lui (G. suflet. de asemenea. a transfigura. Există numeroase definiţii. care se explică prin încălcarea normelor de comportament acceptat şi a bunăstării sociale în societate. a deteriora. poziţie). pe lângă explicaţiile date mai sus. dispoziţie rea. care este gata să plătească. La originea termenului corupţie se află cuvântul latin „corruptio”. Hohreakov. Ovcinski. pentru sine sau în favoarea unui grup mic. Mişin). a sustragerii bunurilor publice. a altor bunuri şi avantaje. acţionând împotriva intereselor şi drepturilor altora”. Komissarov. Dicţionarul latino-rus alcătuit de I. decăderea) unui sau altui obiect. P.

Codul internaţional de comportament al persoanelor oficiale. instituţii municipale. iar uneori şi politice şi alte privilegii. 31 octombrie 2003) defineşte corupţia subiectelor publice naţionale ca infracţiune a subiectului public. propu- . persoane oficiale (reprezentanţi ai puterii ori persoane împuternicite cu drepturi organizatorice şi de repartizare ori administrative) pe calea stimulării îndemnului spre acte ilicite. incluzând decăderea comportamentului de drept (folosirea în scopuri ilicite a funcţionarilor publici. promisiunilor ori stimulării ori primirea lor ilegală de fiecare dată când au loc asemenea activităţi ori inactivităţi. Specialiştii din sfera administrării statului definesc corupţia drept abuz al mijloacelor publice şi folosirea structurilor de stat în scopul obţinerii unui profit particular. luând în consideraţie limitările impuse persoanelor oficiale. G.22 Noţiunea şi esenţa corupţiei contrar legii. judecători. Ei menţionează că corupţia nu permite formarea şi realizarea politicii de stat. Convenţia ONU împotriva corupţiei (New York. câmpul larg de activitate. corupţia este înţeleasă ca „săvârşire sau nesăvârşire a unei anumite acţiuni. lucrători din organele de stat. Or. instituţii. folosind abuzul de serviciu de către persoanele oficiale publice pentru obţinerea în interes personal a unor profituri ori avantaje financiare pentru familiile lor. administrativă de decizie. ei consideră că această activitate poate cădea sub inci- Noţiunea şi esenţa corupţiei 23 denţă penală ori administrativă. constând în cererea sau primirea nemijlocit ori prin intermediere a profitului ilicit pentru sine sau pentru altă persoană cu scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii activităţii care face parte din obligaţiile sale de serviciu. Bagrii-Şahmatov înţelege prin corupţie „fenomen cu caracter antisocial şi politic care se exprimă prin înţelegerea între două sau mai multe părţi. atât pentru sine. se poate concluziona că alcătuitorii ei raportează la corupţie acordarea unei preferinţe ilegale unei grupe oarecare sau unei persoane aparte. legat de abuzul de serviciu pentru a obţine profit. În Codul comportării persoanelor oficiale de menţinere a ordinii de drept adoptat de Adunarea Generală a ONU la 17 decembrie 1979. rămânând ca fenomen antisocial. atât cu încălcarea instrucţiilor de serviciu. contrar normelor prevăzute. încălcărilor administrative. comercială şi alte funcţii. crimelor. Conform Convenţiei Civile privind corupţia (Strasbourg. proprietăţi. profită de situaţia sau statutul său în scopul primirii unor foloase ori avantaje pentru sine sau pentru altă persoană în scopuri opuse obligaţiilor şi drepturilor acestor persoane”. prin corupţie se înţelege „faptul solicitării. sistemul slab de control financiar. Alţi autori analizează corupţia din punct de vedere economic – ca tip ilegal de activitate. definiţia corupţiei. pentru realizarea activităţilor nelegate de funcţiile lor oficiale. este de acord să le primească ori le primeşte în schimbul îndeplinirii sau neîndeplinirii anumitor acţiuni legate de aceste funcţii. în scopul primirii ilicite de către prima parte a avantajelor materiale. Gorşenkov menţionează următoarele: corupţia este un fenomen social-politic negativ exprimat prin totalitatea acţiunilor amorale. de asemenea. în interesul aceluia care dă această recompensă. abuzul de situaţia sa anterioară după plecarea din funcţia oficială. aprobat de cea de-a 51 sesiune a Adunarii Generale a ONU (1996) nu conţine. Pentru mulţi dintre ei principalele cauze ale corupţiei se ascund în lipsa normelor democratice. iar cea de-a doua. de asemenea. organizaţii. însăşi fapta ilicită înfăptuită de persoane corupte. una dintre care oferă sau promite bunuri sau avantaje neprevăzute de lege. cât şi fără violarea lor”. Totuşi. a mijloacelor băneşti de stat. deşi recunosc că răspândirea corupţiei are loc şi în cazul regimurilor democratice. a faptelor disciplinare de drept civil. Cel de-al nouălea Congres al ONU a definit corupţia ca abuz al puterii publice pentru a primi profit în folos personal. dar poate fi şi neglijată. L. aflându-se în exerciţiul funcţiunii ori din cauza acestor obligaţii ca rezultat al pretinderii sau primirii cadourilor. lipsa culturii interioare şi a eticii funcţionarilor de stat. 4 noiembrie 1999). cât şi în interesul persoanelor terţe”. În documentele celei de-a 34 sesiuni a Adunarii Generale a ONU este stipulată următoarea definiţie a corupţiei: „Îndeplinirea de către o persoană oficială a unei anumite activităţi ori neîndeplinirea ei în sfera atribuţiilor ei funcţionale. servicii sau informaţii primite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. în principiu. deputaţi. aflându-se în serviciul public ori îndeplinind funcţii de putere – politică. Cauzele corupţiei sunt explicate prin nivelul scăzut de retribuire a muncii persoanelor oficiale de stat. în scopul remunerării sub orice formă. monopolul în oferirea serviciilor de larg consum.

direct sau indirect. colaboratorului privat. ai serviciilor vamale. oricare obiect care are valoare bănească. orice folos necuvenit. avocaţi ş. 3.a. Corupţia este luare de mită. a unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altă persoană sau acceptarea unei oferte ori promisiuni ale unui astfel de folos în scopul îndeplinirii ori neîndeplinirii acţiunii care intră în exerciţiul funcţiunii sale”. contrar intereselor legitime ale societăţii şi ale statului. pentru sine ori pentru altul.24 Noţiunea şi esenţa corupţiei nerii de a da sau acordul de a primi. direct sau indirect. notari. corupere şi orice alt comportament al persoanei împuternicite cu responsabilitate în sectorul public sau privat care încalcă obligaţiile sale ce reies din statutul său ca persoană publică. ori a unui folos necuvenit. a funcţiei sale pentru primirea unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană. deşi în actele legislative pot figura şi alţi subiecţi (de exemplu. propunerea sau oferirea unor asemenea obiecte ori avantaje. De cele mai multe ori subiecţii corupţiei sunt persoane cu statut public. persoane care acordă servicii publice. practic. A treia caracteristică a corupţiei constă în folosirea de către subiectul corupţiei a poziţiei sale. de către toţi. 2. Această caracteristică este recunoscută ori este menţionată. procurorii. corupţia este orice folosire ilegală de către o persoană cu statut public. ori alt profit în calitate de cadou. unui funcţionar public. alături de extorcarea ori primirea de către funcţionarii publici sau persoanele care exercită atribuţii de stat. Una din cele mai principale caracteristici ale corupţiei este subiectul. În acest caz subiectul actelor de corupţie poate fi nu numai persoană oficială. Definiţia de lucru a corupţiei grupei interdisciplinare a Consiliului Europei a dat o determinare şi mai largă corupţiei: corupţia înseamnă mituire şi oricare alt comportament al persoanelor cărora li s-a încredinţat executarea anumitor atribuţii în sectorul de stat sau cel privat şi care conduc la încălcarea atribuţiilor încredinţate prin statut persoanei publice. noţiunea de corupţie este fixată în Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei din 25 aprilie 2008. a reflectat problema corupţiei nu numai în administraţia de stat şi municipală. Convenţia Penală privind corupţia (Strasbourg. ori promisiunea unui folos necuvenit. ori promisiunea unui folos necuvenit” (art. aceste acte se referă la corupţie dacă ele sunt săvârşite de către funcţionari publici naţionali. străini. Conform acestui act legislativ. funcţionari internaţionali. experţii grupului multidisciplinar ale Consiliului Europei privind problemele corupţiei (Strasbourg. Sfera specifică de existenţă a acestui fenomen este administraţia de stat şi municipală. Legislaţia Republicii Moldova. Corupţia pasivă este „solicitarea ori primirea premeditată de către funcţionarul public. agentului independent ori altui tip de raporturi şi are scopul de a primi diferite foloase nelegale pentru sine şi pentru alţii. iar în calitate de subiecţi ai încălcărilor corupte a examinat chiar şi agenţii independenţi. ai serviciilor fiscale. împiedicând executării normale a îndeplinirii funcţiilor ori necesitatea unui astfel de comportament celui care a primit un profit ilicit. direct sau prin intermediar. ca angajat particular. 1995) au analizat problema corupţiei nu numai în sectorul de stat. Conform Convenţiei Penale. în schimbul îndeplinirii ori neîndepliniri. ci şi în cel privat. colaboratorii serviciilor diplomatice. Este adevărat. de asemenea.). a atribuţiilor de serviciu. Corupţia activă este promisiunea premeditată. de asemenea. 27 ianuarie 1999) determină corupţia reieşind din formele ei de săvârşire – activă ori pasivă. parlamentari naţionali ori străini şi ai adunărilor parlamentare internaţionale. propunerea ori transmiterea prin orice persoană. promisiuni ori priorităţi pentru sine ori pentru o oricare persoană fizică sau juridică. au numit corupţia. În Republica Moldova. în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii unui act care intră în obligaţiile lui de serviciu”. judecătorii. auditori. Analiza efectuată ne permite să evidenţiem principalele caracteristici ale corupţiei şi comportamentului corupţional: 1. semnată la 29 martie 1996 de către statele participante ale Organizaţiei Statelor Americane. precum şi de persoane care reprezintă organizaţii internaţionale. 2 al Convenţiei). agent independent ori oricare alt statut de acest tip şi orientat spre obţinerea unor avantaje ilicite de orice tip pentru sine sau pentru o altă persoană. Folosirea . aflându-se în exerciţiul funcţiunii sale de stat. ori acordarea ilegală a unor foloase materiale sau avantaje necuvenite unei alte persoane. Experţii Consiliului Europei au elaborat definiţia generală a corupţiei. a unui folos necuvenit sau oricare alt folos necuvenit. funcţionarii de stat. numite şi servicii. militarii. Subiectul corupţiei este înţeles neunivoc. Noţiunea şi esenţa corupţiei 25 Convenţia interamericană privind corupţia.

societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat ş. tărăgănarea acordării unei astfel de informaţii ori prezentarea intenţionată a unei informaţii eronate sau selective. Numeroasele puncte de vedere în definirea corupţiei confirmă complexitatea acestui fenomen şi necesită o studiere mai profundă şi multilaterală. Practic toţi autorii care cercetează problema corupţiei consideră. c) corupţia în sistemul politic. a. în prezent tipurile principale ale corupţiei sunt următoarele: a) corupţia în administraţia de stat. mai întâi. h) refuzul. 6. funcţionarilor de stat. Infracţiunile atribuite corupţiei. b) corupţia în cazul efectuării activismului de afaceri. instituţii şi organizaţii. într-un fel sau altul. în al doilea rând.): a) implicarea în activitatea unor alte organe. o recompensă materială. studierea influenţei corupţiei asupra vieţii economice. nu numai în favoarea acelor persoane. în calitate de caracteristică obligatorie a acestui fenomen. care conduce la conflict de interese. relaţiile de rudenie. f) folosirea ilicită. dar în favoarea oricăror altor persoane fizice sau juridice. Corupţia este un fenomen care dispune de un conţinut multistructural şi multidimensional. afacerilor interne. procurorilor. g) folosirea informaţiei recepţionate în exercitarea funcţiei în interes personal sau în interesul unor alte persoane în cazul în care această informaţie nu poate fi divulgată. Corupţiei trebuie să i se recunoască activitatea exercitată contrar intereselor statului. organelor securităţii statului. neprevăzut de actele normative.a. administrativ şi financiar. ori alt folos cu caracter material. studierea cauzelor apariţiei corupţiei şi factorilor care contribuie la dezvoltarea lor). b) participarea cu drept de vot sau de decizie la examinarea şi soluţionarea problemelor ce vizează interesele lor personale sau interesele persoanelor cu care se află în raporturi de rudenie.d. în activitatea de întreprinzător sau de alt gen privat sau calitatea de a fi însărcinat cu afaceri ale unor terţi în autoritatea administraţiei publice în care lucrează sau care li se subordonează. conducătorilor şi adjuncţilor din instituţiile publice de stat sau municipale. Noţiunea şi esenţa corupţiei 27 În legislaţia Republicii Moldova sunt fixate următoarele fapte de comportament corupţional al subiecţilor corupţi (persoanelor oficiale. indiferent de tipul de proprietate şi forma lor juridică de organizare. în cazul în care faptul acesta nu ţine de competenţa lor. de a acorda persoanelor fizice sau juridice informaţia permisă prin acte normative. . Ca interes personal este considerat carierismul. sociale şi politice a societăţii şi formarea sistemului de măsuri practice în contracararea acestui fenomen. aprofundarea nivelului teoretic al cunoaşterii corupţiei (formarea juridică clară a definiţiei.m. organelor de stat şi municipale. în volumul logic al căreia intră un complex de tipuri omogene de fapte ilicite.26 Noţiunea şi esenţa corupţiei atribuţiilor de serviciu poate fi înţeleasă atât în sens îngust – săvârşirea unor acţiuni care intră în cercul atribuţiilor sale de serviciu – cât şi în sens larg – folosirea autorităţii funcţiei pe care o deţine. Următoarea caracteristică a corupţiei – cui şi pentru cine se oferă folos şi avantaj. e) beneficierea de privilegii pentru a obţine pentru sine sau pentru alte persoane credite şi împrumuturi. c) acordarea de sprijin. Or. 4. în cadrul cărora activează subiectul. În conformitate cu rezultatele cercetărilor întreprinse de către organizaţii internaţionale. făcând uz de serviciu. procurarea hârtiilor de valoare. d) acordarea fără just temei a preferinţei unor persoane fizice sau juridice la elaborarea deciziei. în folosul organelor de stat. în interese proprii sau în interesul unor alte persoane. serviciilor vamale. sau a cărei activitate o controlează. ai serviciilor fiscale. cumătrismul ş. colaboratorilor serviciilor diplomatice. în destinul cărora el are interes material. prin câştig ilicit se înţelege tendinţa de a primi. interesul avantajos ori alt interes personal. a bunurilor imobiliare şi altor bunuri profitând de situaţia de serviciu. 5. societăţii. întreprinderi. a bunurilor publice puse la dispoziţie pentru exercitarea funcţiei. social periculoase. adică în mediul naţional şi internaţional al businessului. a posibilităţilor oferite de situaţia de serviciu. Se presupune că persoana publică coruptă poate oferi folos şi avantaj nu numai sie. în interes personal sau în interesul unor alte persoane.

includerea în componenţa consiliilor structurilor comerciale ori în calitate de cofondatori. oferirea de funcţii înalt plătite după eliberarea din aparatul de stat. în interes propriu sau în interesul unor alte persoane. include infracţiuni care se referă la tipuri diverse (diferite obiecte de gen). i) falsificarea rezultatelor votării. adesea atentează la interesele unui cerc nedeterminat (de persoane anonime). j) primirea de la orice persoană fizică sau juridică de cadouri sau beneficierea de alte foloase pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în virtutea stării lor sociale. . credite avantajoase. e) însuşirea de bunuri. d) împiedicarea înfăptuirii justiţiei. suvenirelor. de rând cu formele tradiţionale de mituire a persoanelor oficiale. în conformitate cu normele de protocol şi de curtoazie internaţională. contrar intereselor de serviciu ş. g) distrugerea sau deteriorarea de bunuri. oferirea diverselor servicii. administrativ. f) cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau prin abuz de încredere. a. b) corupere pasivă. Există numeroase acte concrete de corupţie: a) corupere activă. posedă un înalt grad de latenţă. Infracţiunile legate de corupţie includ: Noţiunea şi esenţa corupţiei 29 a) acte de corupţie săvârşite sub forma oferirii şi primirii unor bunuri materiale şi alte avantaje. 4. k) încălcarea altor restricţii stabilite de codurile deontologice şi de alte norme similare. de drept civil şi disciplinar. b) excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. c) legalizarea veniturilor obţinute din acte de corupţie. este strâns legată de crima organizată. d) luarea de mită. precum şi oferirea lor unor alţi funcţionari publici. sunt folosite şi altele noi: achitarea călătoriilor peste hotare. f) primirea de recompensă ilicită. La caracteristicile infracţiunilor corupţiei se referă şi faptul că ea: 1. 3. Aceste infracţiuni sunt diverse şi au un caracter de drept penal. h) protecţionismul.28 Noţiunea şi esenţa corupţiei i) gestionarea resurselor materiale şi financiare publice contrar destinaţiei lor. c) traficul de influenţă. În statele postsovietice. 2. Acte conexe actelor de corupţie sunt următoarele acţiuni săvârşite în legătură directă cu actele de corupţie: a) abuzul de putere sau abuzul de serviciu. e) darea de mită. cu excepţia semnelor de atenţie simbolice. b) acte de corupţie ce creează condiţii pentru corupţie şi asigură folosirea atribuţiilor de serviciu.

СПб. Коррупция. 20. Возгрин И. 32–39. Нижнекамск. Тюмень. Учебное пособие. Взяточничество. 11.Р. (Вопросы теории и практики). Бишкек. Climenco V. Chişinău. Коррупция. Коррупция. 2004. 24. Коррупция: понятие. Ю. P. М. 19. 2000.. Культура. CLASIFICAREA ŞI MODELE DE CORUPŢIE A) Probleme principale la temă 1. 2006. В. 5. Коррупция в России. Ответственность. . Сыдыков А. 19–20 noiembrie 2004. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива. Лассуэлл Г. 2004. 25. Багрий-Шахматов Л. B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A clasifica tipurile de corupţie. С. 2006. 1998. Каращук Л.30 31 C lasificarea şi modele de corupţie C lasificarea şi modele de corupţie Tema 3 8. Коррупция в правоохранительных органах как фактор развития организованной преступности // Следователь. меры ограничения. 2004. В. Калинин А. 17. Тимофеев Л. Impedimente juridice în relevarea şi cercetarea infracţiunilor de corupţie // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 2. Negrescu S. 21. Сыдыкова Л.. Chişinău.В. Tipurile de corupţie. 2000. Мартыненко Г. 4..К. М. 18. М. Коррупция в нефтедобывающих странах. 2001. 45–59. Cibotaru V. Социальноэкономические и правовые аспекты. P. Коррупция: истоки и пути преодоления. сущность. Кишинев. Я. 14. Дрелинский В. // Revista naţională de drept. 2003... 250–257. теневой экономики и борьбы с ними. Chişinău. 26. С. Коррупция в органах внутренних дел // Общество. № 6. Ахметова Г. криминологические и уголовно-правовые аспекты. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Власть. 9. 2006. Modelele de bază ale corupţiei. Головко С. Chişinău. учтённая и фактическая. Богданов И. Combaterea corupţiei în Republica Moldova sub aspectul combaterii crimei organizate // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Алматы. P. Chişinău. №8.. Ростов-на-Дону. Волженкин Б. СПб. №9. P. 2004. Рогоу А. 190–194. 13. Д. 179–183. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции. Лунеев В. Тезисы о коррупции.. 2001. Chişinău. Коррупция. Часть 1. Кабанов П. А. Байболов К. Жизнь без взяток. С. A dezvălui conţinutul unor tipuri de corupţie. 3. М. // Государство и право. Н. Коррупция и взяточничество в России: исторические.. Chişinău.. 2005.. 3. 2004.В. М. Одесса. современность и перспективы Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2000. 7. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 1999. Н. И. М. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. 29–31. 47–50. 1996. 2006. Ghid anti-corupţie pentru cetăteni.. Преступность: Выпуск 5. коррупция и честность. Саратов. Chişinău. 6. П. 2001.. М. А. Кишинев. А. А. 1991. 2003. Кузьминов Я. Варыгин А. 2002.. Timuş A.. Мишин Г. Modele de comportament corupţional. № 2. 78–90. A determina principalele modele ale corupţiei. Куракин А. 12. 2005. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Честный бизнес – ключ к успеху. Институциональная коррупция: Очерки теории. 16. 23. 19–20 noiembrie 2004. К. 2. 15–27. Козонов Э. 2003. 19–20 noiembrie 2004. С. Combaterea criminalităţii şi corupţiei nu admite amanare: aspecte sociologice. 22. 1995. Butnaru Gh. 15. C) Izvoare şi literatură la temă 1. Administrarea corporativă – premisă a transparenţei şi prevenirii corupţiei. 10. С. Сухаренко А. Гыскэ В.

posibilităţi de a se îmbogăţi ilegal. colosale pagube materiale. Există corupţie şi în organizaţiile nestatale. deoarece confirmă trecerea corupţiei de la etapa actelor dispersate la etapa înrădăcinării formelor organizate. în favoarea părţii a doua. Corupţia „elitară” se caracterizează printr-o situaţie socială înaltă a subiecţilor care o săvârşesc. să dispună de resurse care nu-i aparţin. activă a funcţionarilor. de asemenea. de asemenea. privilegii sau profit pentru efectuarea sau neefectuarea ori tărăgănarea sau grăbirea realizării acţiunii care intră în atribuţiile lui funcţionale. pentru legalizarea privilegiilor legislative (îndepărtarea de responsabilitatea prevăzută de lege. el are. după formă. a. Tipul asiat al corupţiei – fenomen obişnuit social-cultural acceptat şi economic legat de funcţionarea statului. Cercetătorii evidenţiază trei tipuri de dezvoltare a corupţiei. pieţelor de desfacere ori în soluţionarea favorabilă a problemelor. personal ori prin intermediul intermediarului. în egală măsură pentru sprijinul acordat în obţinerea de la stat a medaliilor. ale grupurilor (inclusiv ale formaţiunilor criminale organizate). corupţia „elitară” şi corupţia „de jos”. a. Aceasta este deosebit de periculoasă. funcţiilor. bunurilor ori a serviciilor. licenţiere ş. care au un „preţ înalt” – formularea legilor. Corupţia activă se caracterizează prin promisiuni. propuneri ori transmiterea funcţionarului public. încălcând atribuţiile lui funcţionale. Dezvoltarea corupţiei politice poate conduce în ţară la o situaţie politică ieşită de sub control şi constituie un pericol pentru instituţiile democratice şi echilibrul diverselor ramuri ale puterii. de obicei. De exemplu. este necesar să acordăm o atenţie deosebită clasificării ei. Tipurile respective descriu transformarea în fenomen-sistem.m. Colaboratorul organizaţiei poate. Tipul african – puterea este vândută la una din grupurile clanurilor economice principale care s-au înţeles între ele şi existenţa cărora este asigurată prin mijloace politice. Ultima este specifică pentru criminalitatea organizată. Corupţia pasivă înseamnă solicitarea ori primirea de către persoanele publice a bunurilor ori avantajului cu caracter de bun ori acordul de a primi servicii ilicite. În legislaţia penală corupţia. De obicei. iar „cumpărătorul” capătă posibilitatea de a folosi structura de stat ori de alt tip în scopurile sale pentru îmbogăţire. care. este clasificată în pasivă şi activă. adică ca parte integrantă a structurii politice şi a vieţii sociale în ansamblul ei. de regulă. Ea. În literatura ştiinţifică se deosebesc corupţia politică şi corupţia economică. Corupţia economică micşorează eficacitatea instituţiilor de piaţă. Puterea este antrenată în opoziţie dură şi directă cu criminalitatea care a format „stat în stat”. Tipul latino-american – tolerarea corupţiei dă posibilitate sectoarelor economice tenebre şi criminale să atingă putere comensurabilă cu cea de stat. în scopul îndeplinirii ori reţinerii de la îndeplinire a acţiunilor care fac parte din funcţiile de serviciu ale funcţionarului public. sunt considerate: a) acordul bilateral. schimbarea formelor de proprietate ş. b) coruperea întreprinzătoare.). Permanenta instabilitate politică măreşte şansele de instaurare a dictaturii pe valul luptei cu corupţia. de asemenea. aceasta este considerată tot corupţie.a.32 33 C lasificarea şi modele de corupţie C lasificarea şi modele de corupţie D) Materiale pentru prelegere Reieşind din manifestarea diversă a corupţiei. fizice şi morale (însoţite de luări de decizii.). atentat latent deosebit. de regulă. e numită „verticală”.). de controlul de stat ş. Acţiunile lor fiind caracterizate prin: rafinament intelectual al metodelor acţiunilor lor. care se alege din aceasta cu profitul său. el este obligat să respecte sarcinile prevăzute de statutul organizaţiei. ambele părţi cointeresate în afacerea coruptă aparţin unei şi aceleiaşi organizaţii de stat. conform căruia persoana aflată în serviciul statului ori în alt serviciu „vinde” nelegal atribuţiile sale de serviciu ori servicii bazate pe autoritatea funcţiei şi fiind legată de aceasta cu posibilităţile persoanelor fizice şi juridice. adesea concomitentă cu o puternică influenţă psihică asupra lor. ori pentru săvârşirea acţiunilor. apare ca un pod între corupţia de sus şi cea de jos. comenzilor de stat. cu ajutorul acţiunilor care contravin intereselor organizaţiei. . a profitului. Ca mecanism al corupţiei.d. Cel de-al doilea tip de corupţie este răspândit la nivelele mediu şi cel de jos şi este legat de relaţii permanente de rutină între funcţionar şi cetăţeni (amenzi. Se deosebeşte. când funcţionarul dă mită şefului său pentru că ultimul acoperă acţiunile corupte ale mituitorului. înregistrare.

numărul şi stricteţea interdicţiilor primirii serviciilor ilicite. atunci cumpărătorul corupt ar vrea să capete aceste servicii. Vom menţiona: comportamentul corupţional. în genere nu se manifestă. care poate fi exprimat prin identitatea: corupţia este egală cu zero. vrând-nevrând. care. dar cumpărătorul nu manifestă interes pentru procurarea serviciilor ilicite. În modelul nr. de numărul important de servicii corupte pentru cetăţeni de care ei. Spre deosebire de vânzătorii şi cumpărătorii mărfurilor şi serviciilor de pe piaţa legală. . Vânzătorul şi cumpărătorul serviciilor ilicite sunt cointeresaţi unul de altul. Nu există nici cerere. prin ameninţări directe sau indirecte. Vânzătorul serviciilor ilicite este cointeresat de cumpărătorul de servicii ilicite. depinde atât de preţul serviciilor corupte şi nivelul veniturilor persoanelor cointeresate în primirea serviciilor ilicite. 1. 3. vânzătorii şi cumpărătorii serviciilor corupte pe piaţa neagră contribuie la faptul ca asemenea servicii să se afle într-o stare influenţată de efecte suplimentare şi care denaturează caracterul relaţiilor simple de piaţă şi pentru care urmează să se creeze funcţii specifice de cerere şi propuneri ale serviciilor corupte. 1. Instruirea diferitelor genuri de licenţe. În acest caz cresc necompensat riscurile şi alte cheltuieli suplimentare pentru cumpărătorul de servicii ilicite. de regulă. În acest caz este vorba de şantaj din partea vânzătorului de servicii ilicite. Vânzătorul serviciilor ilicite nu este cointeresat de cumpărătorul serviciilor ilicite. a. Modelul de comportament a cumpărătorului corupt. dar cumpărătorul este cointeresat în procurarea serviciilor ilicite. analoage. Modelul nr. nu sunt cointeresaţi să-şi pricinuiască rău. 1. probabilitatea prinderii şi pedepsei pentru procurarea serviciilor ilicite. În acest sens se manifestă modelul cel mai simplu al relaţiilor corupte. Modelul nr. Vânzătorul şi cumpărătorul serviciilor ilicite nu sunt cointeresaţi unul de altul. Dacă vânzătorul corupt este cointeresat să-şi vândă serviciile cât mai scump. În al cincilea rând. nici propunere la serviciile ilicite. Mai latent este comportamentul conform modelului nr. are un grad înalt de latenţă. În rândul al şaselea. Ei săvârşesc un act ilicit în speranţa evitării pedepsei pentru asemenea comportament şi să tragă folos reciproc. au nevoie. 3 riscul pentru vânzătorul serviciilor ilicite creşte considerabil. prin forţă (de regulă. al serviciilor corupte se deosebeşte de modelul vânzătorului corupt. limitări. deoarece afacerea este de folos reciproc. prin funcţia scopului. interziceri creează teren fertil pentru creşterea numărului de servicii ilicite. dacă nu gratuit. Conform modelului nr. dacă el se desfăşoară conform modelelor nr. de cât de activ vânzătorii corupţi impun serviciile lor populaţiei. cât şi de oferirea acestor servicii. Cererile şi propunerile de servicii corupte depind de un şir de schimbări: mai întâi. deoarece în acest caz actul de corupţie este reciproc avantajos pentru participanţii ei. de exemplu.34 35 C lasificarea şi modele de corupţie C lasificarea şi modele de corupţie În literatura ştiinţifică sunt indicate numeroase tipuri de clasificare. În acest sens vânzătorul şi cumpărătorul. mai întâi de toate. 2. În rândul al treilea. Este binevenit să evidenţiem modele de cerere şi propuneri de servicii ilicite. Modelul nr. 3 şi 4. ori inactivitate intenţionată) încearcă să-l impună pe cumpărătorul potenţial să procure servicii ilicite. 4. În rândul al doilea. de regulă. iar încercarea de a primi plată suplimentară măreşte riscul. Modelul nr. atunci cu cheltuieli minime. formând cererea de servicii ilegale. În al patrulea rând. comportamentul corupţional. În acest caz între vânzătorul şi cumpărătorul de servicii ilicite acţionează relaţii relativ mutual avantajoase. simbolice ş. sunt evidenţiate tipurile: fizic. 2. de cât de activ cumpărătorii impun cererea lor vânzătorilor corupţi. Caracterul latent al acestei tranzacţii ilicite conform acestui model trebuie să fie cel mai înalt.

12. P. Chişinău. 11. Коррупция в России. Социальноэкономические и правовые аспекты. 2004. C auzele corupţiei 37 4. 4. Дрелинский В. Cauzele politice ale corupţiei. P. С. Байболов К. 6. Administrarea corporativa – premisa a transparenţei şi prevenirii corupţiei. Каращук Л. A dezvălui raportul diferitelor cauze ale corupţiei asupra nivelului ei. А. П. Chişinău. Закс В. 2004. Maimescu S. 2006. 5. C) Izvoare şi literatură la temă 1. 8. 19–20 noiembrie 2004.. 15. 3. Chişinău. 2004. Коррупция... Institutul pentru Democraţie. 1995. Нижнекамск. . 2007. Сыдыков А.. Алматы. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: Тематический сборник. М. C) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A caracteriza cauzele economice ale corupţiei. Corupţia în sistemul achiziţiilor publice şi consecinţele ei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Smochină A. 7. 2004. Гыскэ В. 2001. 2005. 1998. Жизнь без взяток. 1998. Коррупция в нефтедобывающих странах. Коррупция и взяточничество в России: исторические. М. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale puterii: condiţie obligatorie pentru reducerea corupţiei //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 10. Chişinău. М. 421 – XV din 16 decembrie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Iachimov S. A enumera cauzele de ordin legislativ ale corupţiei. // Государство и право. P. Cauzele instituţionale ale corupţiei. P. М. 3. Кабанов П. 19. 2004. 2004. 147–155. Stoianov S. 250–257 5. 16. В. 195–202. Cauzele sociale şi morale ale corupţiei.. Волженкин Б. Коррупция: истоки и пути преодоления. 19–20 noiembrie 2004. 19–20 noiembrie 2004. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Contrabanda în domeniul relaţiilor economice externe şi fenomenului corupţiei în Republica Moldova //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. A evidenţia cauzele instituţionale ale corupţiei. Козонов Э. P. Bantuş A. 20. криминологические и уголовно-правовые аспекты.36 C auzele corupţiei Tema 4 CAUZELE CORUPŢIEI 1. Тезисы о коррупции. Кишинев. Chişinău. P. Obreja E. A clasifica influenţa cauzelor sociale şi morale ale corupţiei asupra nivelului ei. Chişinău. 2. Честный бизнес – ключ к успеху. 52–55. Chişinău. Сыдыкова Л. 2002. 13. Социокультурные предпосылки коррупции. Я. 19–20 noiembrie 2004.. Chişinău. Взяточничество.. №5. Cibotaru V. 64–66. Ю. 14. Кишинев. A) Problemele principale la temă Cauzele economice ale corupţiei. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. 9. Chişinău. 17.. 1999. 2005. 18. Учебное пособие. А.. Коррупция. Ахметова Г. И. Р. a demonstra influenţa lor asupra nivelului corupţiei. Unele aspecte ale corupţiei şi democraţiei în administraţia publică locală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 2001 №4. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. a dezvălui influenţa lor asupra nivelului corupţiei. Chişinău. 2007. Калинин А. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea// Buletinul clinicilor juridice. №13–16. Comrat. Богданов И. Stoianov S. Ответственность (вопросы теории и практики). 19–20 noiembrie 2004. 2000. Chişinău. 17–18. Бишкек. Cauzele legislative ale corupţiei. 2004. 125–130.. 2. Кузьминов Я. СПб.

Причины. În majoritatea cazurilor mita „ajută” funcţionarului „să închidă ochii” la aceste încălcări.. организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2002. № 2. Лаптеакру В. esenţa căruia este determinată de diverse cauze economice. Понятие. prin combinarea cu nivelul scăzut de remunerare a muncii funcţionarilor de stat. Власть.. 2008. М. сущность. Максимов С. М. lipsa mecanismelor apărării de stat a drepturilor de proprietar şi a relaţiilor de drept care să se dezvolte în relaţiile de piaţă.. Коррупция и государство. care se manifestă prin faptul că după distrugerea sistemului nomenclaturist aşa şi nu apare un sistem contemporan de selectare şi avansare a funcţionarilor de stat. pauperizarea populaţiei. Рогоу А. când nu a fost finisată contopirea puterii cu economia şi organele administrative continuă să joace pe terenul economic conform regulilor pe care ei înşişi şi le instituie. în organele de drept. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 1991. multistructural şi multidimensional. de reglementare şi expeditive. logistice şi de tacticii eficiente. Ротару М. Lipsa încrederii în ziua de mâine generează necesitatea în realizarea acumulărilor care. este de necontrolat şi este însoţită de apariţia unor instrucţiuni neclare sau inaccesibile. indicare că se aduce cu totul alt tip de mărfuri care nu este supus accizelor şi impozitării. О.В. traficul de influenţa asupra mass-media şi a organelor . politice. Лунеев В. de ordin legal.38 C auzele corupţiei 21. 54–59. dar şi în imperfecţiunea întregului sistem de drept. lipsa de relaţii umane. следствия. D) Material pentru prelegere Corupţia este un fenomen complex. М. salarii joase ale funcţionarilor publici. 2001. Селихов И. 2000. 29. Коррупция: политические. 1996. Мартыненко Г. practic. 28. concurenţa politică neloială. 99–111. №4. №3. С. 2000. Ростов-на-Дону. Taxa înaltă a impozitelor conduce la faptul că agentul economic încearcă să folosească diverse căi de ocolire a achitării impozitelor: înţelegerea cu prestatorul de mărfuri şi introducerea ei cu indicarea în documentele însoţitoare a preţurilor reduse. А. коррупция и честность. Роуз-Аккерман С. 27. Закон. 26. în nefinisarea legilor care abundă în numeroase suplimente normative. Алякринского. 23. degradarea economiei. Кишинэу. libertatea excesivă acordată factorilor de decizie. Мишин Г. Cauzele economice ale corupţiei rezidă în costul ridicat al vieţii cu tendinţă de creştere continuă. posibilitatea redusă de demascare a persoanelor corupte. меры ограничения. Коррупция. 22. în urma cărora desăvârşirea reglementării legislative este trecută la acte de ordin legal al organelor puterii executive. în caracterul contradictoriu al legislaţiei. ineficacitatea puterii instituţionale. А.. с англ. elaborarea cărora.К. Д. instituţionale. В. sociale şi morale. 24. lipsa de transparenţă în activitatea administraţiei publice centrale şi locale. în neformarea integrală a sistemului de diviziune firească a muncii între instituţiile puterii şi agenţii liberi ai pieţii. Л. în trecerea lentă de la puterea ascunsă la cea incontrolabilă. 33–39. К. С. реформы // Пер. în existenţa unor factori interni şi externi care impun interesele de grup la luarea unor decizii. în lipsa unor proceduri legislative de instituire a elaborărilor şi abordărilor actelor normative. экономические. în neclaritatea procedurilor de ordin legal. 25. Cauzele politice ale corupţiei constau în lipsa de voinţă şi de responsabilitate politică. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. 2005. nesoluţionarea problemelor raioanelor de est. C auzele corupţiei 39 Cauzele instituţionale ale corupţiei cuprind politica defectuoasă de cadre. М. promovarea în posturi de răspundere a unor persoane incompetente şi corupte. înzestrarea insuficientă a organelor de drept cu mijloace tehnice. Причины и условия возникновения и бурного роста коррупции в современной России // Следователь. Cauzele de ordin legal ale corupţiei rezidă în lacunele existente în legislaţie. Коррупция: понятие.. Nedezvoltarea şi imperfecţiunea legislaţiei se manifestă nu numai în elaborarea slabă a legilor. Ответственность. причины. 2003. С. conduc la faptul că persoanele cu posturi de răspundere caută posibilităţi de primire a veniturilor suplimentare pe care le poate oferi situaţia pe care o au. Лассуэлл Г. introducerea în republică a mărfurilor în genere fără perfectarea documentelor necesare. de asemenea. Д. în lipsa unor mecanisme eficiente de executare a acesteia. erorile comise în procesul de realizare a reformelor economice şi sociale. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь.

5. Comrat. Chişinău. A demonstra consecinţele negative ale corupţiei asupra nivelului vieţii populaţiei. Neavând în aceste condiţii garanţii de autopăstrare... Expuneţi propria părere despre consecinţele corupţiei în Republica Moldova. Şuleanschi S. A dezvălui influenţa corupţiei asupra situaţiei economice din ţară.. Costurile corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Consecinţele sociale ale corupţiei 3. 2005. Consecinţele economice ale corupţiei 2. Iachimov S. Marschall M. 2004. Micul business şi corupţia. Gască V. C) Izvoare şi literatură la temă 1. Caraşciuc L. 3. №13–16. Politica instabilă formează sentimentul de neîncredere a funcţionarilor celor mai diverse nivele. Obreja E. erodarea valorilor etice. Institutul pentru Democraţie. de aceea este necesar de a se întreprinde eforturi susţinute în problema „înrădăcinării” tradiţiilor democratice. Chişinău. dependenţa mijloacelor de informare în masă. a optimizării culturii de drept şi politice a cetăţenilor.40 C auzele corupţiei de drept. polarizarea socială. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj. Caraşciuc L. 19–20 noiembrie 2004. . P. apatia şi pasivitatea civică. 421 – XV din 16 decembrie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.. Un stat democratic este capabil să-şi soluţioneze problemele doar în cooperare cu instituţiile societăţii civile. informarea insuficientă a societăţii civile. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. 4. mentalitate. 2007. C onsecinţele corupţiei 41 Tema 5 CONSECINŢELE CORUPŢIEI A) Problemele principale ale temei 1. Consecinţele politice ale corupţiei B) Formarea cunoştinţelor şi a deprinderilor A determina consecinţele principale ale corupţiei. Stoianov S. 2. 2007. Drelinski V. 2003. toleranţa publică. A argumenta consecinţele corupţiei politice.. Chişinău. Chişinău. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. 59–60. ei sunt mai uşor ademeniţi de corupţie. Cauzele sociale şi morale ale corupţiei ţin de cultură. tradiţii de activitate corupţională în organele puterii şi de drept şi constau în dezintegrarea şi demoralizarea societăţii şi detaşarea ei de putere.

2008. организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2004. Нижнекамск. în particular. М. Ответственность. Честный бизнес – ключ к успеху. 33–39. 11.. С. 2005. О. Postovan D. 16. меры ограничения.. Кишинэу.. Калинин А. Социальноэкономические и правовые аспекты. Максимов С.. Алматы. Toate acestea frânează dezvoltarea economică. Власихина В. înăbuşă iniţiativa economică a maselor şi conduce la apariţia capitalismului de nomenclatură cu dreptul la antreprenoriatul pentru cei aleşi. Каращук Л. aşa cum marii proprietari de capital cumpără aparatul de stat şi-l folosesc pentru înăbuşirea micilor concurenţi. Закон. криминологические и уголовно-правовые аспекты. М. А. 9. 2004. С. Максимовой С. P. Лаптеакру В. Кабанов П. 2000. Коррупция в России.. Взяточничество. Сыдыков А. Тезисы о коррупции.О социально-политических последствиях коррупции в России // Коррупция. 22. Dezechilibrarea mecanismelor economiei de piaţă. М. 21.. Проблемы борьбы с коррупцией / Под ред. Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale... 15. 1995. 328–333. Исмайловой Л. 27. Коррупция в нефтедобывающих странах. fapt ce conduce la micşorarea impozitelor încasate şi la slăbirea bugetului. 1996. Власть. 25. Причины.Д. М. 8.В. 13. Кишинев. în primul rând. Потери от коррупции // На пути к публичной политике. П. Рогоу А. К. С. экономические. Роуз-Аккерман С. . СПб. реформы / Пер. 2000. Ахметова Г. 1999.В. 14. 18. Corupţia împiedică libertăţii antreprenoriale. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Сыдыкова Л. Коррупция: понятие. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. Богданов И. apropiaţi de putere. În condiţiile corupţiei se dezvoltă greu antreprenoriatul mic care este unul din „locomotivele” dezvoltării economiei. Римский В. 2007.. deoarece mişcarea mărfurilor şi serviciilor pe piaţă. Жизнь без взяток. С. Apariţia la agenţii pieţii a îndoielii în capacitatea puterii de a stabili şi a respecta regulile cinstite ale jocului de piaţă: corupţia destabilizează climatul investiţional. М. 23... Chişinău. dar acel care are relaţii cu structurile puterii şi se bucură de susţinerea statului.42 C onsecinţele corupţiei 6. Ротару М. с англ. 24–36. СПб. 2001. 2003. Понятие. 2002. Corupţia împiedică dezvoltarea concurenţei oneste între întreprinzători: câştigă nu acel a cui marfă este mai calitativă. следствия. сущность. Коррупция.. 1998.. Д. Chişinău. 253–260. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. А. 1991. 7. Коррупция и государство. 2003. Р. Obreja E. Diminuarea utilizării eficiente a mijloacelor bugetare. 12. Кишинев. Chişinău. коррупция и честность. 10. 20. М. C) Material pentru prelegere Consecinţele economice ale corupţiei: Dezvoltarea economiei subterane în rezultatul căreia statul pierde pârghia gestionării economiei.К. №2.. mai ieftină şi care este mai necesară consumatorului. în cazul distribuirii comenzilor şi creditelor de stat. Рингеля С. 2001. Мишин Г. 1998. 2005.. Коррупция. Apariţia lentă a proprietarilor privaţi efectivi. 1996. fiindcă condiţiile pentru investiţii pe termen lung lipsesc. din cauza abuzului în cadrul privatizării. Волженкин Б. 17. Дрелинский В.. И. И.. 24. Л. Учебное пособие. 99–111. Бишкек. Коррупция и взяточничество в России: исторические. Коррупция: политические. 19. 19–20 noiembrie 2004. М. Коррупция. Кузьминов Я. Ростов-на-Дону. C onsecinţele corupţiei 43 26. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: Тематический сборник. 2002. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь. Ответственность (вопросы теории и практики). М. din cauza mitei. Лассуэлл Г. 2000. Гыскэ В. Алякринского. Мартыненко Г. în consecinţă businessului particular nu-i rămâne decât să tindă la obţinerea imediată a profitului în condiţii nepronosticate. причины. Байболов К. А. Я. М. diminuează eficacitatea pieţii şi în final discreditează însăşi ideea liberei concurenţe pe piaţă. Лунеев В. Фролова Л. №4.. Л.

Corupţia nu permite statului să realizeze sarcinile care stau în faţa lui. unificându-se cu grupele corupte de funcţionari şi întreprinzători. Diminuarea prestigiului ţării pe arena internaţională. subminează încrederea în ei şi. a concurenţei politice. Are loc discreditarea legii ca instrument principal de reglementare a activităţii vitale a statului: în conştiinţa socială se fixează ideea de neprotejare a cetăţeanului atât aflat în faţa criminalităţii. se acutizează pauperizarea celei mai mari părţi a populaţiei. ca rezultat. în eficacitatea instituţiilor societăţii civile. . contribuind la creşterea înstrăinării puterii de societate. micşorând capacitatea puterii de a soluţiona problemele sociale. ajungând la cunoştinţa publicului. Consecinţele sociale ale corupţiei: Mijloace colosale trec pe lângă dezvoltarea socială. Consecinţele politice ale creşterii nivelului corupţiei sunt următoarele: Corupţia în organele puterii. cât şi în faţa statului. creşterea pericolului izolării ei economice şi politice. ameninţă dezvoltarea eficientă a stabilităţii economice şi politice în ţară.44 C onsecinţele corupţiei Majorarea preţurilor la mărfuri şi servicii în baza „cheltuielilor de regie” corupte. deoarece are loc dezamăgirea cetăţenilor în valorile democraţiei. Corupţia creează pericol pentru democraţie. ceea ce lipseşte populaţia de stimulenţii morali de a participa la alegeri. fiindcă are posibilitatea să pătrundă în aparatul de stat. diminuând stimulenţii pentru activitate onestă. de aceea acţiunile lor adesea sunt neraţionale. Corupţia exercită o influenţă demoralizatoare asupra aparatului de conducere. Se intensifică tensiunea socială care. pune la îndoială legitimitatea lor. C onsecinţele corupţiei 45 Schimbarea scopurilor în politică de la dezvoltarea întregii naţiuni la cârmuirea unor grupări. Consecinţele corupţiei în economie pot fi apreciate ca fenomen de proporţii şi care măresc considerabil acele pierderi care sunt fixate în baza numărului neînsemnat de acte corupţionale depistate şi cercetări nefinalizate. Coruperea organelor de drept contribuie la întărirea activităţii crimei organizate care. deoarece redistribuirea mijloacelor în favoarea unor grupe mici are loc pe contul celei mai vulnerabile pături ale populaţiei. agravând criza bugetară. aparatul de stat corupt se formează nu pe bază de competenţă a lucrătorilor lui. în ultimă instanţă. sporeşte şi mai mult. mărind astfel libertatea propriilor acţiuni în procesul spălării banilor. Se adânceşte inegalitatea proprietăţii.

Уголовная ответственность за взяточничество. 23. № 103–105. A se determina particularităţile persoanei oficiale ca subiect principal al corupţiei. Сыдыков А. 1982. М. Лаптеакру В. № 1.. Кучерявый Н. М.. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. Кишинев. 27. Байболов К. 2008. Коррупция и взяточничество в России: исторические. В. Ответственность за взяточничество. Нижнекамск. . 2002. В. Лассуэлл Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. Квициния А. криминологические и уголовно-правовые аспекты.. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. Ответственность за должностные преступления. П. В.. Касым С. 2008. Баку. СПб. Тезисы республиканской научно-практической конференции. 5. 4. Здравомыслов Б. В. Д. A stabili alţi subiecţi ai corupţiei criminale. 1963. Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву. 2004.. Общее учение о должностных преступлениях.. Гончаренко Г. Коррупция. Кишинев. 2003. 1995. С. 1954. Власть. Характеристика пассивного коррумпирования и получения взятки // Закон и жизнь. Рогоу А. 1998. 10. М. 21. А. 15. 1996. 35–48. 8. 1991.М. Коррупция. Асланов Р.. М. Бишкек. Persoana oficială ca subiect principal al corupţiei. 421 – XV din 16 decembrie 2004// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. №6. А..46 S ubiectul corupţiei Tema 6 SUBIECTUL CORUPŢIEI A) Problemele principale la temă 1. Кириченко В. 26. Сыдыкова Л. Кирпичников А. С.. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. Гордейчик С.04.. Мельникова В. М. 2002. 25. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. К. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере исполнительной власти // Право и политика. Administratorul comercial ori al altei organizaţii ca subiect al corupţiei B) Formarea cunoştinţelor şi a deprinderilor A se dezvălui caracteristicile subiectului coruperii criminale. 1997. 12. Жизнь без взяток. 2005. Ответственность (вопросы теории и практики). Взяточничество и должностное преступление: уголовноправовая ответственность. 2005. 2006.. 24. М. S ubiectul corupţiei 47 7. Гельфанд И. 3.Ф. Д. С. С.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998. 53–56. Взятка и коррупция в России. Утевский Б. Касым С. С. М. Должностные лица в системе государственной службы и местного публичного управления // Укрепление местного самоуправления и повышение эффективности судебной власти в процессе демократического преобразования Молдовы. 16. 2008. Киев. Лицо. 1999. Кабанов П. № 13–16. Виды должностных преступлений. М. Кишинэу. Куракин А. А. 2. С. 34–39. 1959. Куракин А. 18. 1993. СПб. 2001. М. выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации. №9. №7. 1991.. 39–44. №12.. Взяточничество. С. №2. И. Яни П. Ф. 13. С. C) Izvoare şi literatură la temă 1.. Влах И. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. 45–59. 20. 1948. 11. 25–29. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия „коррупция” // Философия права. 14. 22. 6. коррупция и честность. 1992. 17. В.. Сосна А. Куракин А. Л. Сосна А. Густов Г. clasificarea funcţiilor persoanei oficiale. Должностные преступления. Квалификация взяточничества. 19. Волженкин Б. Криминалистическая характеристика преступлений. Е. 2. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. 90 din 25. 9. 9 ноября 2005 года. 2005..

ai organelor securităţii de stat. alegere sau în virtutea unei însărcinări anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. una din funcţiile menţionate mai sus. organizaţiei. prin numire. societăţi comerciale cu capital de stat majoritar. care îşi utilizează statutul contrar intereselor generale ale societăţii: persoane care deţin funcţii de demnitate publică. Funcţiile administrativ-economice cuprind gestionarea şi dispunerea de bunuri şi mijloace băneşti ale organizaţiilor şi întreprinderilor. ai serviciului fiscal. d. conducătorii şi adjuncţii instituţiilor publice. să ai anumite împuterniciri. 123 al Codului Penal al Republicii Moldova. organizarea muncii. judecători. de asemenea. conducerea unui sector de muncă. trebuie să dispui de ea – să fii numit într-o funcţie corespunzătoare în organele puterii de stat (autoadministrare locală). persoanele mandatate. prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia. salariului. ai organelor afacerilor interne. subsistemul oficial constituie camuflarea celui neoficial. instituţie. funcţionarii publici după expirarea mandatului. într-o întreprindere. prin stipularea legii. planificarea. În primul rând. Criteriile de includere a . ai întreprinderilor de stat sau municipale. a. notarii. determinarea ordinii păstrării lor ş. auditorii. obligatorii pentru executarea lor de către subalterni). funcţionari publici. Conform art. avocaţii şi reprezentanţii în instanţele judecătoreşti. persoanele cărora le sunt delegate. Conform art.48 S ubiectul corupţiei D) Material pentru prelegere Un indiciu important al corupţiei este subiectul ei. ofiţeri de urmărire penală. 4 al legii Republicii Moldova „Cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei” (subiectele actelor de corupţie sau ale faptelor de comportament corupţional) subiectul acestei crime sunt persoanele care dispun de statut public. a. conform actelor normative să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. colaboratori ai serviciului diplomatic. ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Executarea funcţiilor administrative de dispoziţie presupune posedarea de către persoana oficială a unui ansamblu de drepturi şi obligaţii în conducerea organului. militari. demisionaţi sau demişi. Subiectul corupţiei nu poate exista fără un subsistem oficial. m. ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri. ai serviciului vamal. Afară de acestea. emiterea ordinelor. exercitarea controlului de mişcare a valorilor marfă-materiale. organizaţie de stat sau administraţie publică locală ori într-o subdiviziune a lor. Realizarea acestor atribuţii presupune luarea deciziilor fixarea. subiectul acestei crime este persoana cu funcţii de răspundere. inclusiv în privinţa mijloacelor financiare. întreprinderii ori subdiviziunile lor şi constau în conducerea colectivelor de muncă (luarea deciziilor. susţinerea disciplinei ş. persoane a căror numire ori alegere este reglementată de Constituţia Republicii Moldova şi de legile organice. Subiectul corupţiei poate fi persoana oficială care se află în serviciu într-o instituţie publică ori locală. procurori. S ubiectul corupţiei 49 persoanele de încredere ale concurenţilor electorali. statutul oficial este folosit de el pentru eschivarea de la responsabilitatea prevăzută de lege. persoanele care prestează un serviciu public.). 324 al Codului Penal al Republicii Moldova (coruperea pasivă). a unei activităţi de serviciu ori a altei activităţi (selectarea şi repartizarea cadrelor. posibilităţi de a le folosi oficial. Alte persoane prevăzute de legislaţie. permanent sau temporar. i se acordă permanent sau provizoriu. subiectul corupţiei utilizează pentru realizarea scopurilor sale ilegale împuternicirile oferite de lege. Ultimul constituie pentru el premisa obligatorie de stabilire a relaţiilor corupte: pentru a putea profita de putere. determinând noţiunea de persoană cu funcţie de răspundere. În al doilea rând. reiese concomitent din două criterii: caracterul funcţiilor exercitate şi tipul instituţiei în care persoana îşi exercită serviciul de stat ori de administrare locală. în conformitate cu legislaţia în vigoare. precum şi persoana căreia persoana cu înaltă funcţie de răspundere i-a delegat împuternicirile sale. Legislaţia. Conform art.

În conformitate cu art. cooperative. organizaţiile necomerciale sunt recunoscute ca persoane fizice ce urmăresc alte scopuri. prin numire. fundaţiile. este necesar să menţionăm că acest tip de infracţiune este comis doar în organizaţii comerciale. obştească sau o altă organizaţie nestatală. 324 al CP al Republicii Moldova. 324 şi 333 ale CP al RM au un subiect special. instituţiile. 2 al art. societăţi cu răspundere limitată. Dacă în art. capabile să iniţieze. decât cele de obţinere a profiturilor. în organizaţia respectivă sau într-o subdiviziune a acesteia. să schimbe sau să întrerupă relaţiile de drept. apoi. permanent sau provizoriu. nefiind publice. Organizaţiile comerciale sunt recunoscute ca persoane juridice care urmăresc obţinerea venitului în calitate de scop principal al activităţii lor. Examinând subiectul acestei infracţiuni (luarea mitei). sau în virtutea unei însărcinări. sau în virtutea unei însărcinări speciale. Conform art. permanent sau provizoriu. 3. adică acţiuni cu caracter administrativ de dispoziţie. Conform p. organizaţii necomerciale sunt considerate asociaţiile. 4. capitolul II. pentru primirea unei recompense ilicite pentru îndeplinirea unor acţiuni (servicii) ce intră în obligaţiile lor de serviciu. Cărţile 2. 180 al CC al Republicii Moldova. 333 (luarea de mită) al Codului Penal al Republicii Moldova la categoria subiecţilor acestei infracţiuni sunt raportaţi: gestionarii organizaţiilor comerciale. compartimentul II ale Codului Civil al Republicii Moldova numesc tipurile organizaţiilor comerciale – asociaţii şi societăţi. prin persoana care gestionează o organizaţie comercială. 333 al CP al RM acest subiect este persoana care gestionează o organizaţie comercială. Luând în consideraţie faptul că aceste infracţiuni S ubiectul corupţiei 51 sunt foarte apropiate după componenţa lor juridică. i se acordă. indiferent de forma de proprietate. exercitând acţiuni administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau acţiunilor administrative ori organizatorico-economice. vom menţiona că principala deosebire a infracţiunii de mai sus o constituie subiectul lor. şi alte organizaţii necomerciale. Infracţiunile prevăzute în art. 330 care determină responsabilitatea funcţionarilor instituţiilor şi organizaţiilor de stat care nu sunt persoane cu funcţii de răspundere. întreprinderi de stat şi municipale. 124 al CP al Republicii Moldova. Codul Penal al Republicii Moldova conţine art. conform art. 180 al Codului Civil al Republicii Moldova. alegere. În corespundere cu art.50 S ubiectul corupţiei lucrătorilor instituţiilor publice sau locale în categoria persoanelor oficiale ca subiecţi ai corupţiei şi mituirii constituie deţinerea dreptului de a exercita în cadrul serviciului importante acţiuni juridice. societăţi pe acţiuni. . indiferent de forma de proprietate. subiectul infracţiunii este numaidecât persoană cu funcţii de răspundere. sociale ori ale organizaţiilor nestatale. obştească ori o altă organizaţie nestatală se înţelege persoana care.

Яни П. 9. П. 2005. interesele serviciului de stat şi ale serviciului în organele de administrare locală. Сыдыкова Л. 1999.. 2007.d. Сосна А. СПб. Afară de aceasta. Pericolul social al acestor acte constă în faptul că.. 57–62. О. Obiectul genetic al componenţei corupţiei este funcţionarea normală a puterii de stat. îi este inerent obiectul său direct. 3. Stabilirea corectă a obiectului infracţiunii este garanţia exercitării dreptăţii în conformitate cu legea. М. organele aparatului de stat sunt constituite din totalitatea unor zvenouri aparte care exercită funcţii . Алякринского. Касым С. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. Характеристика пассивного коррумпирования и получения взятки // Закон и жизнь. 421 – XV din 16 decembrie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Калинин А. Коррупция. Роуз-Аккерман С. Caracteristica obiectului corupţiei. С... Максимов С.В. Тезисы о коррупции. М. Ответственность. 90 din 25. fiecărui act concret de corupţie. 11. Закон. 2008. следствия. Асеев Р. 1998. Завидов Б. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr..Я. 1995. 6. Сосна А. 25–29.. Взятка и коррупция в России.. Кабанов П. И. Уголовно-правовой анализ получения взятки: Ст. Conform părerii lui V. C) Izvoare şi literatură la temă 1. 2002.В. în dependenţă de realizarea atribuţiilor de către persoanele mandatate cu funcţii administrative de stat.a. A determina principalele caracteristici ale obiectului corupţiei. 12. М. 7. îi oferă regulat informaţii. stabileşte legături constante cu o oarecare organizaţie comercială. Касым С. 13. Причины.. Коррупция. Байболов К. 39–44. Квалификация взяточничества. С. Кузьминов Я. Коррупция и государство. Л.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2. 290 УК РФ // Право и экономика. реформы / Пер. 2003. Здравомыслов Б. Noţiuni despre obiectul corupţiei. 1991. promovează interesele ei la creditare. de exemplu. 2008. Mai mulţi savanţi consideră că obiectul direct al corupţiei coincide cu obiectul „născut” de infracţiunile funcţionale. la participarea la tendere ş. 8. A dezvălui esenţa obiectului corupţiei. 10. inclusiv al corupţiei. А. И. 2002. B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A dezvălui noţiunea obiectului corupţiei. Кишинев. 16.. С. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. Ответственность (вопросы теории и практики).52 O biectul corupţiei Tema 7 OBIECTUL CORUPŢIEI A) Principalele probleme ale temei 1. Жизнь без взяток. 2008. Melnikov. dezvăluie conţinutul ei social şi pericolul social. de asemenea. Взяточничество и должностное преступление: уголовноправовая ответственность. 2. Д. 2000. С. №1. discreditând şi subminând autoritatea ei şi politica pe care o promovează. 4. Коррупция в России. Бишкек. 2001. М. А. 14. СПб.04. №6. №7. Acţiunile de felul acesta sunt îndreptate împotriva activităţii normale a organelor puterii de stat. 5. 1997. Социальноэкономические и правовые аспекты. 15. constituind caracteristica determinantă a fiecărui act criminal. Волженкин Б. с англ. №5. 2004. 24–26. № 103–105.. С. D) Material pentru prelegere Obiectul oricărei infracţiuni. persoana propusă în sistemul executiv al puterii de stat.m. Коррупция и взяточничество в России: исторические. М. Богданов И. Коррупция. 17. Разграничение взяточничества и коррупции//Закон и жизнь. Нижнекамск. №13–16. М.. Кирпичников А.. Сыдыков А. Взяточничество. O biectul corupţiei 53 криминологические и уголовно-правовые аспекты. 2002.

categoriilor ori altor distincţii ş. în vederea îndeplinirii sau neîndeplinirii unui act în exerciţiul funcţiunii.). înţelege obiectul nemijlocit al corupţiei prin „funcţionarea unor sau altor sfere ori sisteme administrative de stat ori organe obşteşti. Juriştii au expus trei puncte de vedere. 333 prevede primirea mitei în proporţii O biectul corupţiei 55 mari. acesta este un profit ilicit. dar funcţionarea corectă a acestui organism în întregime. a.M. a aparatului de stat.54 O biectul corupţiei cu privire la evidenţă. de fapt. principalele mărfuri şi obiecte ale mite sunt: 1) banii. Prin urmare.). art. pentru a înţelege în calitate de obiect al coruperii stabilirea ordineii de remunerare a muncii. Punctul 5 al Hotărârii Plenarei Judecătoriei Supreme a RM nr. adică asprimea pedepsei pentru primirea mitei este aplicată în funcţie de mărimea ei. Determinarea obiectului mitei este realizată de diferite acte normative de nivel naţional şi internaţional. obiectul nemijlocit al componenţei corupţiei coincide cu cel genetic.3. Or.). cât şi nemateriale (conferirea titlurilor. De soluţionarea exactă a acestei probleme depinde nu numai calificarea actelor criminale ale persoanelor vinovate. în întregime conţinutul activităţii ei. o importanţă deosebită pentru determinarea obiectului corupţiei îl joacă mita (care este unul din actele corupţiei). obiectul nemijlocit al corupţiei îl constituie funcţionarea corectă. atât materiale (transmiterea bunurilor materiale. Codul Penal al R. Această definiţie nu trezeşte obiecţii. Totuşi. că obiectul acestei infracţiuni este stabilirea normelor de remunerare a muncii (ori a activităţii de serviciu) persoanelor cu funcţii de răspundere. Zdravomâslov. în p. în interesul societăţii şi statului (iar prin intermediul slujirii societăţii – şi în interesul fiecărui membru al societăţii). a. hârtiile de valoare. Întrebarea despre faptul dacă este mita obiectul ori mijlocul infracţiunii nu a primit un răspuns univoc în literatura ştiinţifică. dar şi gradul responsabilităţii pentru crima comisă şi. inclusiv a prevenirii lor. 333 – în proporţii deosebit de mari. Conform stipulărilor din Convenţia Penală privind corupţia din 27 ianuarie 1999 (Republica Moldova este Parte a acestei Convenţii) mita/coruperea este oferirea directă ori indirectă a oricărui avantaj ilicit unei persoane cu funcţii de răspundere pentru sine sau pentru o altă persoană. 2) titlurile de valoare. când acesta este săvârşit intenţionat. De facto. de asemenea. În literatura ştiinţifică există şi alte puncte de vedere cu privire la obiectul corupţiei şi a mitei. în acest caz obiectul infracţiunii este afectat chiar într-o măsură mai mare decât în cazul primirii mitei pentru săvârşirea acţiunilor legale. Obiectul corupţiei şi mitei este cu mult mai important pentru viaţa normală a societăţii decât „ordinea de remunerare a muncii”. distribuire a administrării în sistemul activităţilor organizaţiilor de stat. de exemplu. Este dificil să fim de acord cu alt punct de vedere. acordarea ilegală a premiilor ş. Mita nu constituie remunerarea muncii ori a activităţii de serviciu. alte avantaje. realizarea funcţiilor concrete în aparatul puterii şi administrării determină. 3) alte bunuri. iar obiectul nemijlocit al corupţiei şi al luării de mită sunt direcţiile principale ale activităţii corecte a anumitor zvenouri ale aparatului de stat. obţinut de infractor reieşind din situaţia sa de serviciu. indiferent de care din zvenourile sale este supus crimei. lupta cu ele. control. în calitate de caracteristică a mitei. obiecte de preţ. de asemenea. Astfel. 324 (corupţie pasivă) şi 333 (luarea de mită) a Codului Penal al Republicii Moldova. a. art. B. 4) avantaje patrimoniale. se pare că legea penală asigură nu protecţia funcţionării unor sfere şi zvenouri aparte ale aparatului puterii publice. În conformitate cu art. dacă reieşim dintr-o astfel de caracteristică funcţională că activitatea oricărui zvenou al aparatului de stat constă în îndeplinirea sarcinilor atribuite lui. iar în p. acceptarea de servicii. activitatea corectă a zvenourilor ei ori a unor organizaţii şi întreprinderi aparte”. ceea ce şi determină pericolul acestei infracţiuni. Mita poate fi dată şi pentru acţiuni ilicite. procurarea gratuită a biletelor de tratament sanatoriale sau turistice. contrar intereselor de serviciu. Aceasta se explică prin faptul că mita constituie elementul necesar al componentei crimei corupţionale. Astfel.2.6 din 11 martie 1996 determină că obiectul mitei sub orice formă pot fi banii. a activităţii de serviciu a persoanei cu funcţii de răspundere există temei în legislaţie. acordarea ilicită a premiilor ş. Unii autori confirmă că mita serveşte ca mijloc de corupere a persoanei cu funcţii de răspun- .

Сыдыкова Л. Сыдыков А. С. Scopul crimei corupţionale 3. Бишкек. şi mijloc de săvârşire a infracţiunii. şi o atribuie părţii obiective a componenţii crimei. Взяточничество. Асланов Р. Гельфанд И. Байболов К. 90 din 25. Ответственность за должностные преступления. №1. 6. Уголовная ответственность за взяточничество. 53–56. Коррупция. 3. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. Caracteristica părţii obiective a corupţiei B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A determina noţiunea de parte subiectivă a corupţiei A stabili conţinutul motivului crimei corupţionale A identifica esenţa părţii obiective a crimei corupţionale A determina părţile subiective şi obiective ale corupţiei C) Izvoare şi literatură la temă 1.04. 2005. 2.. Волженкин Б. №103–105. СПб. Ответственность (вопросы теории и практики). 421 – XV din 16 decembrie 2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Коррупция. Гончаренко Г. fiind unealta săvârşirii infracţiunii. А. Alţi cercetători raportează obiectul mitei la obiectul crimei. 5.56 O biectul corupţiei dere. С. 1998. М. В. 2005. Motivul crimei corupţionale 2. Баку. . 1993. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. Cei de-ai treilea consideră că una şi aceeaşi valoare materială este în acelaşi timp şi obiect. 1999. №13–16. 1963 7.. 4. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия „коррупция” // Философия права.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008. Киев. P ărţile subiective şi obiective ale corupţiei 57 Tema 8 PĂRŢILE SUBIECTIVE ŞI OBIECTIVE ALE CORUPŢIEI A) Problemele principale ale temei 1.

de asemenea. Partea obiectivă a tuturor actelor de corupţie se caracterizează prin acţiuni (de exemplu. 35–48. Густов Г. a unui grup sau a unei persoane juridice.. Кирпичников А. Кучерявый Н. М. Deşi acest scop nu este indicat direct în articolul legii despre luarea mitei ca o caracteristică obligatorie. Кириченко В. Motivul poate fi numit cauza care a determinat pretextul acţiunii ilicite. С. 14. А.. 22. 24.В. inclusiv al acţiunii ilicite. криминологические и уголовно-правовые аспекты. Cu stabilirea intenţiei subiecţilor infracţiunii este legată problema dovedirii scopului şi a motivului. Взятка и коррупция в России. 2001. Рогоу А. D) Material pentru prelegere Componenţa corupţiei. 2003. П. acum... М. În legătură cu aceasta motivele coruptului sunt întotdeauna mai hrăpăreţe. profitabilă pentru subiecţii care l-au corupt. 1948. М. 34–39. 20.58 P ărţile subiective şi obiective ale corupţiei 8.. М. este mecanismul activităţii omului. doreşte aceasta. 1992. ea totuşi se subînţelege din conţinutul lui. 1996. Куракин А. № 12.. în viitorul apropiat ori cel îndepărtat. В. В. Утевский Б. 13. 17. este caracterizată prin vinovăţie în forma intenţiei directe şi scopului special. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. Ф. apoi scopul – spre ce este orientată acţiunea respectivă. №2. subiectiv. Мельникова В. 18. А. 1954. ea numaidecât ia decizia. Нижнекамск. 1995. Кишинэу. Криминалистическая характеристика преступлений. recompensa materială. Здравомыслов Б. 15. Д. 2002. 21. 45–59. Motivul constituie argumentul şi justificarea voinţei de activitate. Partea obiectivă a corupţiei. И. 11. Aceasta înseamnă că oricum ar acţiona persoana oficială ori administratorul organizaţiei în interesul unui cetăţean anume. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. Ответственность за взяточничество. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере исполнительной власти // Право и политика. К.. aşa cum anume de motiv depinde ce sens subiectiv are acţiunea concretă pentru individul respectiv. 1997. С. adică explică de ce subiectul acţiunii a acţionat anume aşa şi a atins anume acest scop. В. выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации. Кабанов П. Motivul joacă un rol important în aprecierea acţiunilor subiectului. eliberarea de la anumite cheltuieli. Расследование должностных хищений в торговле. Scopul este obiectul tendinţei. 9. 12. М. Е. de asemenea. М. 1991. Acesta. prin mijlocirea căruia persoana oficială primeşte obiectele.. Nu se poate să te îmbogăţeşti ilegal şi să nu urmăreşti scopul acestei îmbogăţiri. Л. Сосна А. Кишинев. 1991. În acest sens. Квициния А. С. anticiparea în conştiinţa omului a rezultatului spre care sunt orientate acţiunile. a rezultatului ilicit. Dacă motivul răspunde la întrebarea ce-l mişcă pe om. 1982. М. într-un fel.. Виды должностных преступлений. СПб. Гордейчик С. 23. Общее учение о должностных преступлениях. коррупция и честность.. №6. Лаптеакру В.. 19. Д. 16. Persoana cu funcţii de răspundere este conştientă de faptul că intră în legătură criminală statornică cu anumite persoane ori grupări şi. 1998. Corupţia este un avantaj ilicit. Жизнь без взяток. 39–44. Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву. 2008. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. 2004. iar scopul – îmbogăţirea ilicită. №9. 10. reieşind din propriul avantaj. folosind în acest scop situaţia de serviciu. С. banii şi. un şir de circumstanţe care caracteri- . indiferent de când va fi el obţinut. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. 1959.. Квалификация взяточничества. săvârşeşte acţiuni de serviciu ori respectă linia comportamentală. Лассуэлл Г. Motivul este analizat ca imbold conştient care determină acţiunea pentru satisfacerea unei oarecare necesităţi a omului. cauza legăturii între ei. Лицо. Коррупция и взяточничество в России: исторические. Куракин А. adică aceasta e ceea ce e de dorit de îndeplinit. А. executarea funcţiei celui împuternicit – persoana terţă) ori inactivitate (neîntocmirea protocolului cu privire la săvârşirea actului de corupţie). Касым С. Куракин А. 2005. М. Власть. P ărţile subiective şi obiective ale corupţiei 59 persoana oficială acţionează cu scopul de a primi bunuri materiale ori alte bunuri şi avantaje. Должностные преступления.

În lipsa celui de-al doilea element vorba poate fi doar despre o infracţiune nefinalizată. cât şi primirea mitei – primirea bunurilor materiale. În partea obiectivă a corupţiei nu intră acele acţiuni care caracterizează obiectul corupţiei. locul. şi se dă mită. ori participă în administrarea unei asemenea organizaţii direct ori printr-o persoană împuternicită.60 P ărţile subiective şi obiective ale corupţiei zează activitatea ori inactivitatea criminalului (metoda. Această parte obiectivă poate fi îndeplinită doar de însăşi persoana oficială. pentru care. care încă nu a fost înfăptuită. Partea obiectivă a unei asemenea infracţiuni corupţionale ca activitatea antreprenorială ilicită constă în fondarea de către o persoană împuternicită cu executarea funcţiilor de stat. Deoarece luarea de mită ca manifestare a voinţei intră în partea obiectivă. 4) procurarea (perfectarea) drepturilor care oferă o recompensă materială (de exemplu. lucruri. 3) folosirea de facto a serviciilor oferite şi alte bunuri materiale (de exemplu. ori o persoană egalată cu el. Pentru calificarea celor înfăptuite ca primirea mitei în final este de ajuns ca mita să fie primită pentru acele acţiuni şi nu are importanţă dacă au fost ori nu înfăptuite aceste acţiuni de facto. necerere de către creditori a datoriei la împlinirea termenului de plată. 2) căpătarea dreptului asupra bunurilor. iar creditorul îi iartă datoria. dacă persoana oficială nu poate din cauza posibilităţilor materiale să întoarcă datoria. Mita ca primire a bunurilor poate fi înfăptuită nu numai personal de către persoana oficială. motivând că aceasta este o recompensă pentru acţiuni săvârşite anterior în favoarea creditorului în timpul exercitării funcţiei – primirea mitei poate să nu aibă loc. adică ca tentativă de dare a mitei (aceasta este evidentă în cazul când cel ce dă mită contează pe faptul că obiectul mitei se află la cel ce dă mită). dar şi de altă persoană care acţionează din numele persoanei oficiale în interesele lui (primirea mitei prin intermediere). de exemplu. Luarea mitei în acest sens e manifestarea acordului persoanei oficiale de a primi un bun material ca mulţumire pentru deja înfăptuirea sau neînfăptuirea acţiunii (este egală protecţia generală ori tolerarea ei): în timpul obligaţiilor de serviciu ori în calitate de mituire pentru această activitate ori inactivitate (egalitatea protecţiei cu tolerarea ei) ce ţine de obligaţiile de serviciu. În lipsa primului element poate fi vorba doar despre o infracţiune nefinalizată. privilegii ori protecţie sub altă formă. pentru un şir de infracţiuni corupţionale este specific o astfel de caracteristică a părţii obiective ca modalitatea de săvârşire. cui acesta i-a încredinţat primirea din numele său a mitei concrete în calitate de activitate sistematică. în acest caz. de fapt. dacă aceste acte criminale sunt legate cu acordarea acestei organizaţii de înlesniri. . În acest caz infracţiunea va fi nominalizată din momentul transmiterii mitei mijlocitorului. atât primirea mitei – manifestarea voinţei. P ărţile subiective şi obiective ale corupţiei 61 Luarea mitei ca primire a bunurilor materiale poate fi exprimată astfel: 1) intrarea de facto în posesia obiectului mitei în formă de bani. Intermediarul în primirea mitei este complicele celui care ia mită. responsabilitatea penală. iertarea datoriilor). imobiliare ori asupra hârtiilor de valoare. Partea dreaptă a corupţiei şi primirea mitei constă din două elemente: luarea mitei de către persoana oficială ca manifestare a voinţei şi luarea mitei ca primire a bunurilor. Astfel. efectuarea unor munci în favoarea celui care ia mită. Luarea mitei de către persoanele oficiale ca manifestare a voinţei este conţinutul foarte important al părţii obiective a corupţiei. în pofida interdicţiei legii. unei organizaţii care realizează activitatea de antreprenoriat. Partea obiectivă a corupţiei şi luarea de mită presupune prezenţa ambelor ei elemente. Pe lângă acestea. asemenea manifestare a voinţei (cererea recompensei ilicite. dacă persoana oficială nu este de acord cu iertarea datoriei. hârtii de valoare. în genere se exclude. timpul şi mediul săvârşirii infracţiunii). exprimarea acordului de a o primi) chiar şi în lipsa unor acţiuni orientate la transmiterea obiectului mită este considerat corect de a fi calificată ca acţiune orientată nemijlocit la primirea mitei.

№91-94. 1519 din 29. 14.12. Chişinău. Legea Republicii Moldova cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.04. 4. №103–105. 17. Chişinău. A) Principalele probleme la temă Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova. 4. 7. 9. Munteanu P. 13. Corupţia şi accesul la justiţie în viziunea societăţii şi a experţilor. Legea Republicii Moldova serviciului public nr. 90 din 25.. Edificarea statului de drept. Chişinău. 5. Caraşciuc L.. 2004. Materialele conferenţei internaţionale ştiinţifico-practice. Codul Penal al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova privind combaterea corupţiei şi protecţionismului nr. Micul business şi corupţia. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.. 2. 2003. №56. 1996.62 Combaterea corupţiei în Republica Moldova Tema 9 COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 1.05. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. Obreja E. Stoianov S. №128–129. Cozonac C. Popovici T. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2006 nr. Codul Civil al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Combaterea corupţiei în Republica Moldova 63 3. Chişinău. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr. Caraşciuc L. № 61. 3. Chişinău. 2004.06. Administrarea corporativa – premisa a transparenţei şi prevenirii corupţiei.. Ghid practic pentru accesul la informaţiile officiale. 18. Iachimov S.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002. Comrat. .06. 12. №82–86. 2008. Şuleanschi S.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1995. 10. 1104 din 06.. 200 din 26. 2002. Obreja E. 2008. 2002. 443 din 04. №29. 2007.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 26–27 septembrie 2003. Ai Dreptul să ştii. 2003.. 16. Chişinău. Gască V. Strategia Naţională de prevenire şi combatere a corupţiei Activitatea anticorupţională a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Rolul societăţii civile în combaterea corupţiei Însemnătatea mijloacelor de informare în masă (MIM) în prevenirea şi combaterea corupţiei B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A dezvălui mecanismele de prevenire a corupţiei A stabili conţinutul luptei anticorupţie în Republica Moldova De caracterizat Strategia Naţională de prevenire şi combatere a corupţiei A dezvălui conţinutul activităţii anticorupţie a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei A argumenta însemnătatea societăţii civile în lupta cu corupţia A demonstra rolul mijloacelor de informare în masă în prevenirea şi combaterea corupţiei A-şi expune părerea despre eficienţa politicii anticorupţie în RM C) Izvoare şi literatură la temă 1.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Caraşciuc L. Guja I. 2005. 8. Drelinski V.. 900 din 27. 15. 2007. 6. 11. Mandru V. Institutul pentru Democraţie.02. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2007 nr. №13–16. 2006. Chişinău.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.. 2. 2003. 2007.. Ghid anticorupţie pentru cetăţeni. Monitoring the Access to Information in the Republic of Moldova. Chişinău. №8–10. 2002. 421 – XV din 16 decembrie 2004// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova..

Solop V. Комрат. Коррупция: мнение работников правоохранительных органов. Кишинев. Коррупция. Combaterea criminalităţii şi corupţiei nu admite amânare: aspecte sociologice // Revista naţională de drept. prevăzută pentru o perspectivă istorică îndelungată. СПб. înăsprirea controlului departamentelor de creare a normelor. Ротару М. №5. Уголовное право РМ. №3. Повышение роли СМИ в борьбе с коррупцией: доступ к информации. Timuş A. Лаптеакру В. Г. 35. Лаптеакру В. Назария С. 29–31. Мартынчик Е. С. Макарь И. 24. 2003. Кишинэу. 27. 33–34. Маршалл М. Кишинэу. lichidarea numeroaselor trimiteri normative în legile în vigoare. Социальная база организованной преступности и коррупции // Economie şi sociologie. 2001. Понятие.. Боршевский А. Сосна А. Кишинев. 2008. P. Climenco V. Д.. învăţământului. 2001. asigurarea transparenţei activităţii lor. ştiinţei. Коррупция: этимологический и социально-правовой аспекты. 17–18. locurilor albe. Lapteacru V.. Коррупция и организованная преступность – угроза национальной безопасности (на примере Республики Молдова и других стран-членов СНГ). 15–27. Combaterea corupţiei în Republica Moldova 65 39. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea // Buletinul clinicilor juridice. №5. 34. 23. Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale. Obreja E. 1994. 26–27. 2002. №2. Iachimov S. №12. Касым С. Честный бизнес – ключ к успеху. 1996. Гыскэ В. Sosna Al. 33. ocrotirii sănătăţii. №5. condiţiile generale de combatere a corupţiei sunt: limitarea maximală a puterii depline a funcţionarilor. Mărari S. Учебное пособие. С. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. №3. С. Д. Chişinău. D) Material pentru prelegere Lupta împotriva corupţiei trebuie să fie funcţia permanentă a statului şi preocuparea întregii societăţi. 1993. С. Pentru lupta efectivă cu corupţia este necesară elaborarea şi implementarea unui program anticorupţie complex care trebuie să se transforme într-un sistem de activitate permanentă de limitare a corupţiei. informaţii ideale despre funcţiile lor la formalităţile de înregistrare. 2008. P. М. №6. Combaterea infracţiunilor legate de corupţie. Жизнь без взяток.. 32. П. creşterea independenţei şi prestigiului judecătoriei. 30. înlăturarea contrazicerilor. 37. Возгрин И. №10. Лаптеакру В. direct ori indi- . 1994. formarea societăţii civile. 38. Кишинев. №2. 36. Stoianov S. Лаптеакру В. // Legea şi viaţa. culturii. Часть 1. 21. 1996. pentru că acestea creează posibilităţi pentru samovolnicie şi corupţie. trebuie să fie create bazele stabile naţionale ale limitării răspândirii şi reproducerii corupţiei. 22. С. Гражданское общество в борьбе с коррупцией // Коррупция. С. a eficacităţii controlului şi luptei împotriva ei. Elaborarea şi realizarea unui astfel de program trebuie să se bazeze pe înţelegerea firească a naturii corupţiei. 2007. executarea permanentă a expertizelor proiectelor legislative şi a altor acte normative în scopul neacceptării la ele a dispoziţiilor. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь. P.64 Combaterea corupţiei în Republica Moldova 19. 55–57. Бенюк В. 31. 81-89. 1997. 2007. Д. 12–15. 21–25. Особенная часть. Каращук Л. Мартынчик Е. // Закон и жизнь. 2008. Дрелинский В. 19–21. P. pe conştientizarea premiselor existente şi a limitărilor.. Руснак А. excepţiilor şi altor neajunsuri. P. 2005. 2004. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. Corupţia în Moldova // Legea şi viaţa. P. 39–44. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Cea mai mare parte a eforturilor trebuie concentrată în domeniul activităţii legislative. С. 28. Să extirpăm corupţia // Legea şi viaţa. 29. sporirea independenţei businessului şi personalităţilor. 26. 33–39.. 2007. 172–177. pe principii clare şi productive. 2000.. // Закон и жизнь. №6. Oare corupţiei şi protecţionismului li s-a declarat război juridic în Moldova? // Legea şi viaţa. 2004. причины. Dobjanskaia L.. А. 20. unde orientarea prioritară trebuie să fie munca de revizuire a legislaţiei în vigoare. existenţa unei voinţe politice reale în reducerea corupţiei. reducerea aparatului birocratic la toate nivelele... Международная научно-теоретическая конференция. 2004. 25. Reieşind din situaţia concretă a corupţiei. Кишинёв. Конституционное развитие Республики Молдова.. majorarea esenţială a salarizării muncii funcţionarilor concomitent cu creşterea responsabilităţii lor. limitarea drastică a drepturilor birocraţiei de „reglementare” a economiei..

organizarea de licitaţie ş. stimularea activităţii organizaţiilor civile care urmăresc cazurile. acţionare. totuşi. În legătură cu aceasta este necesară o nouă abordare a acestui fenomen. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei determină că garanţiile prevenirii corupţiei sunt politicile şi practicile din domeniul respectiv. e) participării societăţii civile şi accesului la informaţie în procesul decizional. care reprezintă un complex de măsuri legislative. îndreptate spre factorii criminogeni şi înlăturare a condiţiilor care generează corupţia. Crearea unei atmosfere de intoleranţă faţă de corupţie în toate manifestările ei. întreprinderilor mari în deciziile ramurilor puterii şi activitatea reprezentanţilor ei concreţi. cât şi prin depistarea nemijlocită a actelor de corupţie. a. Acţiunile anticorupţie constituie un proces îndelungat. care permite compararea regiunilor. De asemenea. pentru a nu împiedica dezvoltarea economică şi socială a ţării. Este necesar de a informa populaţia despre planurile. Posibilitatea populaţiei de a avea acces la informaţii. economice.a. aplicarea practică permanentă şi utilizarea în mijloacele de informare în masă a indexării nivelului de corupţie. practica şi metodologia de corupţiei în Moldova şi răspândesc informaţia primită de ele. adică. Un loc central în sistemul de prevenire a corupţie trebuie acordat învăţământului şi propagandei. în mijloacele de informare în masă. el. de organizat emisiuni radio şi TV ş. lupta. incluzând îmbinarea acţiunilor de prevenire a corupţiei cu cele de depistare. înrâurirea asupra cauzelor şi condiţiilor ei. prevăzut ca obligaţie a puterii şi sancţionării cu stricteţe pentru încălcarea acestor obligaţii. h) prevenirii legalizării veniturilor obţinute ilicit. cu mitul de predestinare a luptei cu corupţia. Direcţia principală a luptei cu corupţia trebuie să fie prevenirea ei. f) accesului la informaţia despre măsurile de prevenire a corupţiei şi rezultatele aplicării lor. cu ajutorul unui control riguros. poate şi trebuie micşorat atât prin măsurile de prevenire. i) activităţii politice şi procesului electoral. d) modului de formare şi de administrare a finanţelor publice. discutării publice a proiectelor elaborate. asigurat prin legislaţie. evaluării riscurilor instituţionale de corupţie. Acest fenomen nu poate fi stârpit total. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. este necesar de perfecţionat legislaţia impozitară în scopul micşorării zonelor economiei tenebre: majorarea salariilor funcţionarilor de stat cu includerea sistemului social de garanţii în vigoare. îndeosebi a celor economice şi a corupţiei. 421-XV din 16 decembrie 2004 a fost aprobată Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei. j) altor măsuri necesare pentru realizarea scopurilor prezentei legi.66 Combaterea corupţiei în Republica Moldova rect contribuie la comiterea crimelor. tragerea la răspundere juridică a vinovaţilor în temeiul legislaţiei. Este absolut necesară completarea măsurilor de preve- Combaterea corupţiei în Republica Moldova 67 nire şi contracarare cu acţiuni de educare a populaţiei în spiritul intoleranţei faţă de actele de corupţie şi de obţinerea sprijinului ei în compania anticorupţie promovată de autorităţile publice. Actualitatea Strategiei este determinată de conştientizarea imposibilităţii de a dezrădăcina corupţia doar prin aplicarea unor măsuri penal-restrictive. ramurilor. c) organizării expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului. Acest complex de măsuri trebuie să se realizeze în următoarele direcţii: popularizarea exemplelor de succes ale programelor anticorupţie în alte ţări. informarea permanentă a societăţii despre realizarea programelor anticorupţie (publicarea buletinelor. introducerea transparenţei în adoptarea unor decizii economice importante (despre privatizare. instituţionale. elaborarea. concomitent promovânduse mecanismele economiei de piaţă.) a persoanelor cu funcţii de răspundere. hotărârile în acţiunile puterii în scopul stabilirii controlului obştesc. b) conduitei funcţionarilor publici. a materialelor informaţionale. . Scopul Strategiei constă în reducerea corupţiei pentru a nu periclita statul de drept şi democraţia. sociale şi morale realizate prin reglementarea: a) organizării activităţii autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici. instrumentare şi sancţionare. g) sectorului privat al economiei naţionale.

iau canalele de difuzare a informaţiilor sub controlul lor şi prin intermediul acestora manipu- . respectarea principiului de separare a ramurilor puterii şi colaborarea acestora în strictă corespundere cu Constituţia şi legislaţia. oamenii se obişnuiesc cu privilegiile corupţilor şi ai acelor care se ocupă cu mituirea. f) Curtea de Conturi. O societatea civilă nedezvoltată nu poate susţine libertatea producţiei şi răspândirea informaţiei. Un rol important în lupta cu corupţia în legislaţia Moldovei este atribuit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. activizarea societăţii civile şi a sectorului privat în prevenirea corupţiei. a accesului la informaţie. În funcţiile Centrului intră: a) Parlamentul. Mai mult decât atât. investit să prevină şi să combată corupţia şi actele corupţiei ori cu comportamentul corupţional. părerea populaţiei poate fi ignorată de aparatul de stat. În anul 2007. perfecţionarea cadrului legal în conformitate cu cerinţele legislaţiei internaţionale. nu dispun de o susţinere suficientă şi nu se pot manifesta în calitate de forţă esenţială anticoruptă. În anul 2006. cât şi persoane de conducere. în principiu. c) Guvernul. crearea atmosferei intoleranţei faţă de acest fenomen. cointeresată în existenţa corupţiei. g) Alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale. adică se creează o situaţie când nu avem cu cine să-i înlocuim pe corupţi. Centrul a dezvăluit 687 de infracţiuni. O societatea civilă slab dezvoltată nu poate reproduce un număr suficient de oameni de elită care să opună concurenţă administratorilor corupţi care activează. Statul şi funcţionarii corupţi.68 Combaterea corupţiei în Republica Moldova Obiectivele Strategiei sunt: asigurarea supremaţiei legii. h) Societatea civilă. extinderea colaborării internaţionale. cereri de demisie a funcţionarilor corupţi. Partidele şi mişcările politice într-o astfel de societate sunt slab legate de populaţie. Activitatea de contracarare a corupţiei în domeniul medico-sanitar a condus la Combaterea corupţiei în Republica Moldova 69 depistarea a 31 de acte în care au fost atraşi atât medici de rând. în cazul unei societăţi civile nedezvoltate oamenii sunt convinşi că lupta cu corupţia – este doar problema organelor de drept. marii proprietari de capital. b) Preşedintele Republicii Moldova. aşa cum o societate civilă slabă nu conştientizează până la sfârşit paguba adusă de corupţie şi nu este în stare să se împotrivească minorităţii. promovarea standardelor etice. care realizează mituirea. Atitudinea de indiferenţă faţă de corupţie în societate generează slaba exprimare la oameni a sentimentului de demnitate. descoperirea actelor de corupţie nu trezeşte o reacţie furtunoasă a societăţii. asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în activitatea politică. Mijloacele de informare în masă independente nu găsesc suficientă susţinere materială şi morală în societate. Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei este constituit din 6 compartimente care. 308 din ele fiind legate de corupţie. diminuarea efectelor corupţiei asupra sectorului privat. Un rol esenţial în prevenirea şi combaterea corupţiei îi revine parteneriatului dintre Centru pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Alianţa Anticorupţie. includ 105 puncte. Înstrăinarea celei mai mari părţi a populaţiei de putere este apreciată ca factor politic principal al infracţiunii corupţionale. d) Procuratura. Un mecanism anticorupţional important este dezvoltarea societăţii civile. care este specializat. În domeniul învăţământului şi ştiinţei au fost fixate 44 de infracţiuni. asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor publice. dintre care 41 infracţiuni au fost atestate în diferite instituţii de învăţământ din ţară. tolerarea inegalităţii. aşa cum ea nu este susţinută de partide active în masă (mitinguri. e) Serviciul de Informaţii şi Securitate. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a reuşit să dezvăluie 312 infracţiuni legate de corupţie. Documentul prevede perfecţionarea cadrului legislativ şi asigurarea aplicării legislaţiei. demonstraţii). intensificarea cooperării instituţiilor publice cu societatea civilă. Societatea civilă slab dezvoltată este pasivă şi fără voinţă. 65% din infracţiunile identificate de Centru au fost comise de persoane care ocupau posturi de conducere în organele administrării publice.

asigurarea independenţei profesionale şi a responsabilităţii jurnaliştilor care activează în mijloacele de informare în masă de stat. totuşi. pentru a exclude posibilitatea folosirii lor în scopul presiunii asupra presei. Vor contribui la libertatea presei un şir de măsuri: respectarea legii despre dreptul la informaţie care permite cetăţenilor. lichidarea cenzurii în mijloacele de informare în masă. Funcţia de iluminare în lupta cu corupţia este semnificativă. realizează un proiect de combatere a corupţiei în universităţile Moldovei. încearcă să schimbe ceva. oraşului etc. . aparenţa luptei cu corupţia. încetând să perceapă corupţia ca ceva care nu-l priveşte pe el personal. a satului. fiind membru al Alianţei Anticorupţie din Moldova. Organizaţia obştească necomercială Institutul pentru Democraţie. subiecte video. Pentru aceasta este necesar de susţinut mijloacele de informare în masă. adică atitudinea faţă de corupţie iese din chenarul unei anumite personalităţi.70 Combaterea corupţiei în Republica Moldova lează conştiinţa socială: ascund proporţiile corupţiei şi acea mare pagubă pe care o aduce ea intereselor sociale. Vorbind despre rolul mijloacelor de informare în masă în combaterea corupţiei. să anunţe despre succesul lui. este preocupat de existenţa ei. notiţe. El percepe aceasta ca problemă a ţării lui. se formează conştiinţa colectivă ca atitudine faţă de fenomenul analizat. Prezenţa permanentă a acestei informaţii în mijloacele de informare în masă iniţial există în conştiinţa oamenilor doar ca strat informativ. Misiunea specială a MIM este de a asigurara dreptul fiecăruia la libertatea exprimării gândurilor şi dreptul societăţii la informaţii integrale şi veridice. rolul principal al mijloacelor de informare în masă în lupta cu corupţia este de a dezvălui societăţii fapte şi mecanisme tainice ale corupţiei prin intermediul cercetărilor jurnalistice. societatea civilă din Moldova începe să iniţieze acţiuni de anticorupţie. apărându-le legislativ. lichidarea discriminării a unor mijloacele de informare în masă din partea organelor puterii (de exemplu. Importanţa ei constă în faptul că anume ea formează poziţia civică în societate faţă de corupţie. Sarcina lor nu este doar de a informa societatea despre acte concrete de corupţie. suprimarea ori reexaminarea unor legi cu privire la clevetire şi jignirea personalităţii. a instituţiei de învăţământ. numindu-le de demascare şi de iluminare. emisiuni radio. prezentarea subiectelor video. instalarea cutiilor anonime anticorupţie şi alte măsuri. Un rol important în lupta cu corupţia aparţine mijloacelor de informare în masă (MIM). a contribui la formarea atitudinii negative faţă de corupţie. Şi toate acestea sunt urmări ale publicării în MIM a materialelor despre corupţie. publicarea unor recomandări metodice anticorupţie. profitând de situaţia de serviciu. Rezultatul acestor publicaţii – atragerea atenţiei societăţii. publicaţii pe sait-uri pot povesti despre ce este corupţia şi care pot fi manifestările ei. omul începe să gândească altfel. Prima funcţie presupune publicarea materialelor. intentarea proceselor penale etc. să înveţe pe cetăţeni deprinderi ale comportamentului anticorupţie. care sunt cauzele apariţiei şi consecinţele ei. Astfel. Diverse ca gen – articole. în scopuri de obţinere a profitului ori creând bariere administrative în cazul soluţionării vreunei probleme. dându-i societăţii speranţa că pedeapsa e de neocolit. demascând în corupţie reprezentanţii puterii de Combaterea corupţiei în Republica Moldova 71 stat ori alte persoane care. vom menţiona două funcţii pe care le îndeplinesc ele. Soluţionarea cardinală a problemei corupţiei este reală doar în cazul existenţei unei societăţi civile puternice. chiar dacă la un nivel mic – în cadrul întreprinderii sale. În cadrul proiectului este prevăzută organizarea unor seminare. să formeze noi forme ale moralei civice. ridicarea nivelului profesional al jurnalismului. Pentru o luptă integrală cu corupţia mijloacele de informare în masă trebuie să devină de sine stătătoare şi puternică – „puterea a patra”. inclusiv jurnaliştilor. Treptat. treptat ea îndeamnă la meditaţia despre aspectele negative ale corupţiei. Societatea civilă slabă nu susţine organul reprezentativ al puterii. creează în societate o atmosferă de calm. înlăturarea funcţionarilor din posturi. posibilitatea de a primi informaţii din structurile puterii. limitarea accesului la informaţii ori la posibilităţile plasării reclamei). dar şi să propage programul anticorupţie. Astfel. pot reflecta măsuri dedicate manifestărilor anticorupţie care au loc atât în ţară. cât şi peste hotare etc. lipsind-o de condiţii prielnice de dezvoltare. nu insistă să li se ofere împuterniciri reale de control organelor executive.

Противодействие коррупции в Финляндии // Международное право. Административно-правовые и организационные основы предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы зарубежных государств // Следователь. A) Principalele probleme la temă Caracteristica luptei cu corupţia în SUA Experienţa de combatere a corupţiei în Canada Lupta cu corupţia în Franţa Combaterea corupţiei în Olanda Metodele de luptă cu corupţia în Japonia B) Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor A se dezvălui conţinutul politicii anticorupţie în statele străine A evidenţia particularităţile generale şi specifice ale luptei cu corupţia în statele străine (SUA. Учебное пособие.. М. 4. П. А. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на постсоветском пространстве // История государства и права. 2004. 2–3. №5 С. . Назария С.72 L upta cu corupţia în ţările de peste hotare Tema 10 LUPTA CU CORUPŢIA ÎN ŢĂRILE DE PESTE HOTARE 1. №9. 58–84. 131–138. В. 2004. идеология. М. 44–55. Жизнь без взяток. В. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия коррупции. Japonia) Elaborarea propunerilor de folosire a experienţei de luptă anticoruptă în Republica Moldova C) Izvoare şi literatură la temă 1. С. Алматы. 13–15. 2002. 4. Кузнецов Ю. 2004. Международный опыт борьбы с коррупцией//Современное право. Canada. Захаров А... Хомутова А. Преступность в США. 167–172. 13. Коррупция в странах Центральной Азии и Урало-Сибирского региона России. 9. 2006. Руснак А. Часть 1. Куракин А. 1975. 18. Concepţii. Богданов И. // Право Беларуси. 97–101. Chişinău. 19. 7. P. политика.. №5. 19–29. 76–77. 16. 19–20 noiembrie 2004. 2. 1992. Ю. Анализ коррупции в различных странах // Следователь. С. Данилов С. Chişinău. Ю. Я. 2002. Коррупция в нефтедобывающих странах. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. P. Кишинёв. №4.. Chişinău. Gâscă V. P. Жужома М. 2006. 2006. 9–11.. 1999. Силинский Ю. Новополоцк. Карпов Н. 173–178. Р. Калинин А. 2004. Etica în sectorul public: mijloc de prevenire a corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 6. 5. Miculeţ L. Коррупция в России. 19–20 noiembrie 2004. В. Р. №10. Кларк Р. С. Савченко А. Ариас Санчес О. Кишинев. 10. с англ. 15. 2004. Privire generală asupra legislaţiei federale SUA despre conflictul de interese // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica L upta cu corupţia în ţările de peste hotare 73 Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 55–58. С. С. Противодействие коррупции в правоохранительных органах: Американский подход // Закон и жизнь. Chişinău. Бирюков П. 2007.. Franţa. 8. 17. 2002. 3.. С. Тарбагаева // Коррупция и экономические преступления. Ахметова Г. 5. М. №4. Obiective // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 2. Исабель ван Хирс. Бенюк В. №8. 2001. Коррупция и организованная преступность – угроза национальной безопасности (на примере Республики Молдова и других стран-членов СНГ). Chişinău. Evoluţie. А. Законодательные меры против парламентской коррупции (в Канаде) // США: экономика. Бишкек. Борьба с коррупцией в Бельгии / Пер. Вербова О. Н. 2002. С. 19–20 noiembrie 2004. 2000. Красноярск. 14. С. 2004. Chişinău. 11. Gandrabur Gh. 3. Aspectele deontologice de prevenire a corupţiei în poliţia ţărilor Uniunii Europene. Социальноэкономические и правовые аспекты. 12. В.. Olanda. Н.

. А. Prin această dispoziţie a prezidentului SUA funcţionarii de stat din eşaloanele înalte ale puterii erau impuşi. cu excepţia membrilor Senatului SUA. Au fost. Алякринского. Рогоу А. instituite departamente speciale. În 1989 Congresul a adoptat Legea despre reforma legii despre etică. primite de senat din alte izvoare (excluzând rudele) în perioada unui an calendaristic. Коррупция и государство. 24. 2001. în 1962. Congresul SUA. СПб. М. 2005. norme etice care să determine condiţiile de comportare L upta cu corupţia în ţările de peste hotare 75 a persoanelor oficiale în activitatea lor pentru îndeplinirea legală.. №9. în genere nu pot primi „nici un venit în decursul perioadei serviciului pentru servicii şi activităţi care ies din cadrul nemijlocit al obligaţiilor lor de serviciu. С. Această limitare se referă la persoanele oficiale ale celor trei ramuri ale puterii. onestă şi necesară a funcţiilor lor publice. Aceste limitări sunt extinse şi asupra membrilor familiei senatorului. В. Pentru o mai eficientă traducere în viaţă a acestor stipulări. Экономика зарубежных стран: Учебник. XX. с англ. periodic. С. fizice sau juridice. chemate să înfăptuiască controlul pentru respectarea normelor etice. Саломатин А. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / Отв. scopul căreia era „de a păstra onestitatea funcţionarilor de stat şi a instituţiilor şi a contribui la aceasta”. Funcţionarii numiţi de prezidentul SUA. care a extins stipulările legii despre etică asupra întregii ramuri a puterii federale – legislativă. succesul cărora ar putea fi influenţat prin luarea de către aceste persoane a deciziilor oficiale. în corespundere cu care organele puterii de stat trebuiau să stabilească standarde ale comportamentului. 27. mai cu seamă. La Congres s-a examinat. Д. Astfel. Congresul SUA a adoptat Legea despre etică în guvern. 2000. 23. 2003. С. de asemenea. care nu trebuie să depăşească 15% din plata funcţiei de bază. реформы / Пер. Власть. 149–158. С. executivă şi judiciară. 1994. следствия. США. Лаптеакру В. Вопросы использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-служебных отношений // Государство и право. 1994. în special.. М. ред. să aibă interese financiare în afaceri. Погорлецкий А. Куракин А. care pot fi cointeresate în aprobarea unei oarecare decizii sau legi. 80-е годы//Вопросы истории. D) Material pentru prelegere Necesitatea de a apăra organele puterii de stat de influenţa corupţiei a impus Guvernul SUA ca lupta cu corupţia să devină una din direcţiile prioritare ale politicii sale încă în sec. Михайлов Л. 196–206. Решетников. în 1965. №8. коррупция и честность. Коррупция: ответственность по законодательству Великобритании.74 L upta cu corupţia în ţările de peste hotare 20. 26. 21. Senatul a stabilit limita de trei zile (şi două nopţi) pentru călătoriile în interiorul ţării şi şapte zile (şi şase nopţi) pentru călătoriile peste hotare. Johnson a emis o dispoziţie. Dar eforturi susţinute în lupta cu corupţia SUA demonstrează pe la mijlocul sec. de asemenea. Лассуэлл Г. 34–37. Judecătoria Supremă a SUA a demonstrat că declararea de către persoanele oficiale despre starea lor financiară nu contravine drepturilor lor constituţionale şi constituie o metodă de formare a încrederii societăţii în Guvern şi avertizare a incorectitudinii. ca şi colaboratorii din aparatul său. 25.М. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и государственная модернизация // Правоведение. №5. inclusiv rudelor lor apropiate. În deciziile sale. 2003. №3. И. a examinat problema despre instituirea normelor comportamentale oficiale persoanelor oficiale alese.Борьба с коррупцией в США. a membrilor Palatului Congresului. Preţul cadourilor lor. О. Причины. 22. Роуз-Аккерман С. 1994. problema despre necesitatea interzicerii prin lege „persoanelor oficiale publice” din organele puterii executive. Мартынчик Е. În 1978. XIX. Ю. Legea despre etică pune limită pentru plătirea persoanelor particulare a cadourilor în formă de călătorii. nu trebuie să accepte cadouri de la persoane particulare. prezidentul SUA L... Ф. А.. să-şi dea darea de seamă organului de stat corespunzător despre starea intereselor lor financiare. funcţionarilor de stat.” Legislaţia despre etică reglementează faptul că senatorul SUA. 35–47. В. Codul comportamentului etic al Senatului Congresului SUA . Legislaţia SUA limitează esenţial drepturile funcţionarului de stat la câştiguri suplimentare (prin cumul). М. nu trebuie să depăşească în totalitate suma de 300 dolari. Италии // Закон и жизнь. a folosirii informaţiilor de care ei dispun în virtutea exercitării funcţiilor lor de serviciu.

76

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

din 1977 prevede că dacă senatorul ori funcţionarul a primit de la
un guvern străin, de la o organizaţie, reprezentanţi ai firmelor ori de
la o persoană particulară cadouri evaluate cu o sumă ce depăşeşte
100 dolari, atunci el este obligat să-l trimită, în decursul a 60 de
zile, la dispoziţia Secretarului Senatului. El trebuie să pregătească
o explicaţie în două exemplare pe marginea primirii cadoului. Un
exemplar este expediat Comitetului pentru etică a Senatului, iar
celălalt, împreună cu cadoul, Secretarului Senatului. Date analogice sunt prezentate în toate cazurile primirii cadourilor sub formă
de plată pentru cheltuielile de transport în călătoriile peste hotare şi
în interiorul ţării. O atenţie deosebită este acordată motivelor dăruirii şi sumei ei. Membrul Palatului reprezentanţilor Congresului SUA
are dreptul să primească cadouri în perioada unui an calendaristic
în sumă totală de circa 250 dolari dintr-un singur izvor. Asemenea
restricţii se referă şi la colaboratorii aparatului său. După fiecare
trei ani aceste restricţii sunt revăzute. În acest sens, fiecare cadou,
inclusiv şi cadourile oferite soţiilor persoanelor oficiale. „Preţul de
piaţă firesc”, care trece de 100 dolari trebuie declarat.
La 17 octombrie 1990 a fost semnat un ordin executiv al Prezidentului SUA nr.1273 care anunţa că „serviciul de stat trebuie privit
ca un aşa tip de activitate, din care este exclus oricare interese
personale ori financiare, care împiedică îndeplinirii conştiincioase a
datoriei. Funcţionarilor le este categoric interzis să încurajeze ori să
primească sub o formă oarecare cadouri de la oricare persoană ori
grup de persoane, care încearcă să obţină de la ei anumite acţiuni,
care au împreună cu ei afaceri comune ori activităţi în realizare,
reglementată de către organul în care activează aceşti funcţionari.
Nu se recomandă acceptarea cadourilor nici de la persoanele interesele cărora în mare măsură depind de îndeplinirea ori neîndeplinirea de către aceşti funcţionari a obligaţiile lor de serviciu.
Au fost fixate reguli ce reglementează condiţiile de primire a
cadourilor şi distincţiilor de la reprezentanţii statelor străine. Principalele condiţii care se conţin în aceste reguli se reduc la următoarele:
Funcţionarul de stat are dreptul să primească cadou de la reprezentantul statului străin în acel caz dacă acest cadou este oferit în
calitate de suvenir sau ca semn de respect şi nu depăşeşte „preţul

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

77

minimal”. Persoana oficială are dreptul să accepte cadoul care e
mai mare ca „preţul minimal” dacă asemenea cadou contribuie
dezvoltării legăturilor SUA în domeniile ştiinţei şi medicinii; refuzul
de a primi cadoul îl poate ofensa pe cel care dăruieşte şi prin acest
gest să influenţeze asupra colaborării cu SUA.
Legislaţia federală prevede limitarea activităţii de muncă/afaceri
a foştilor funcţionari de stat după plecarea din organele puterii de
stat. Astfel, dacă funcţionarul de stat, aflându-se la serviciu a participat „personal şi esenţial” în calitate de persoană oficială în soluţionarea unor probleme concrete, el nu are dreptul, după demisie,
oficial şi în orice formă să reprezinte interesele cuiva ca organele
puterii executive să soluţioneze asemenea probleme ulterior.
Această interdicţie este constantă şi se referă la acţiunile oricărui
departament, organ ori judecătorie, în legătură cu orice procedură,
solicitare, cerere de acordare ori altă precizare, contract, pretenţii,
litigiu, cercetări ori altă problemă.
În Canada, pentru combaterea corupţiei, în 1985 a fost aprobat
Codul care conţine norme ale comportamentului, care trebuie să le
respecte toţi funcţionarii de stat în caz de izbucnire a unui conflict
între obligaţiile lor de serviciu şi interesele lor personale. Scopul
normelor indicate – „mărirea încrederii societăţii în aparatul de stat
şi în onestitatea funcţionarilor lui.” Normele sunt orientate spre profilactica corupţiei, fixarea normelor de conduită clară a tuturor funcţionarilor de stat cu privire la conflictul intereselor, aflându-se în funcţiile de stat şi după demisie minimalizarea posibilităţilor de apariţie a
lor şi rezolvarea în cazul apariţiei lor, în interesul societăţii.
Respectivul Cod are patru părţi. În prima parte sunt formulate
principiile generale ale comportamentului pe care sunt obligaţi să le
respecte funcţionarii de stat. Astfel, funcţionarul de stat este obligat
să facă tot posibilul ca să excludă posibilitatea reală de iscare a
„conflictului intereselor”, aparenţa lui şi, de asemenea, crearea
condiţiilor pentru apariţia lui. Funcţionarii de stat sunt obligaţi să
îndeplinească funcţiile de serviciu şi să le soluţioneze problemele
particulare astfel ca să păstreze şi să întărească credinţa societăţii
în onestitatea, obiectivitatea şi nepărtinirea guvernului. Nici activitatea profesională, nici particulară nu trebuie să trezească societăţii nici un fel de îndoieli în legalitatea şi temeinicia ei. Funcţionarii

78

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

de stat nu au dreptul să primească diferite cadouri (să nu caute
să le obţină), atenţii, preţul cărora poate fi exprimat într-o sumă
de bani. După demisia din serviciul de stat, funcţionarii nu trebuie
să încerce să obţină anumite privilegii în baza funcţiei pe care au
avut-o anterior. Afară de aceasta, funcţionarii de stat sunt obligaţi,
o dată în an, să-şi controleze propriile afaceri din punctul de vedere
al corespunderii lor cu Codul, iar departamentele să organizeze
studierea lui de către personalul său.
Partea a doua a Codului conţine deziderate concrete raportate
activităţii zilnice a funcţionarului de stat. În conformitate cu acest
Cod, funcţionarul de stat, timp de 60 de zile după ce a fost numit în
serviciu, este obligat să prezinte persoanei oficiale, împuternicită
la aceasta, o dare de seamă amănunţită şi confidenţială despre
averea sa şi despre toate obligaţiile directe şi esenţiale capabile să
contrazică interesele sale funcţionale. La tipurile bunurilor indicate
şi a obligaţiilor lor se referă acţiunile care se vând liber şi obligaţiile corporaţiei, posesia acţiunilor ori controlul lor de către aceste
companii, ori diverse companii particulare, inclusiv acelea care
îndeplinesc comenzile de stat.
Una din metodele efective de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul serviciului de stat al Canadei este:
a) Aplicarea interdicţiilor ori limitărilor participării persoanelor
oficiale în acţiuni în cazul când aceste persoane au esenţiale interese financiare directe sau indirecte.
b) Aplicarea interdicţiilor ori limitărilor lor la participarea
persoanelor oficiale în afaceri care sunt obiectul interesului
lor financiar din partea persoanelor fizice sau juridice, cu
care aceste persoane oficiale întreţin convorbiri de angajare
la serviciu.
c) Aplicarea limitărilor la activitatea foştilor funcţionari de stat,
dacă ei reprezintă interese particulare ori personale, făcând
demersuri departamentului guvernului ori ministerului în care
ele au activat anterior. Asemenea limitări pot include interzicere la participarea acelor persoane oficiale în afacerile
pe care ei anterior le-au patronat, de asemenea interdicţie
în privinţa apărării de către ei a intereselor particulare pe
calea folosirii influenţei lui asupra departamentului ori minis-

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

79

terului guvernului în care ei au activat anterior, tot astfel ca
şi utilizarea informaţiei confidenţiale ori a informaţiei primite
în timpul exercitării funcţiilor oficiale la serviciul anterior în
organele puterii de stat.
d) Aplicarea interdicţiilor şi limitărilor primirii cadourilor şi a altor
bunuri.
e) Aplicarea limitărilor la folosirea, contrar legii, a bunurilor şi
resurselor de stat în interese particulare ş. a.
Partea a treia a Codului conţine reguli ce se referă la comportamentul funcţionarilor după încheierea serviciului lor de stat, scopul
cărora constă în reducerea la minimum a posibilităţilor apariţiei la
el, încă în cadrul serviciului de stat a unui conflict real, potenţial
ori evident al intereselor, având în vedere angajarea ulterioară la
muncă în afara serviciului public, obţinerea după concediere a unor
situaţii privilegiate ori posibilităţi, accesul în instituţii guvernamentale din numele organizaţiilor neguvernamentale, obţinerea avantajelor personale, reieşind din faptul că dispune de informaţii pe
care le cunoştea în calitate de funcţionar de stat, folosind funcţia sa
ca privilegiu incorect în căutările lui de a se angaja la muncă după
concedierea de la serviciul de stat.
Fostului funcţionar de stat i se interzice categoric să acţioneze
din numele oricărei persoane ori a organizaţiei nestatale cu referire la orice procedură, tranzacţie ori tratative în care o parte este
întreprindere guvernamentală, în acel caz dacă el, fost funcţionar
de stat, s-a manifestat în această problemă din numele întreprinderii de stat ori a acţionat în calitate de consilier al ei. Pe parcursul
anului, după eliberarea din funcţia de stat, fostul funcţionar de stat
nu are dreptul să accepte propunerea de angajare în organizaţia
cu care el, în decursul anului, înainte de concediere, „soluţiona
probleme din numele Departamentului de stat; să reprezinte pe
oricare persoană ori organizaţie în afaceri cu oricare altă instituţie
guvernamentală, dacă pe parcursul anului, înainte de concediere,
el a colaborat oficial cu această instituţie; să consulte în scopuri
comerciale, orice organizaţie care are afaceri cu instituţiile guvernamentale în care el anterior a activat ori cu instituţia în care a
avut interes de serviciu din numele organului guvernamental pe
parcursul anului, înainte de a se concedia de la serviciu.

80

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

În Canada măsurile legislative împotriva corupţiei parlamentare
sunt fixate de normele de drept penal şi constituţional. Ele se referă
la toţi membrii ambelor Palate ale Parlamentului, de asemenea, şi
la Guvern.
Codul Penal al Canadei raportează cea mai deschisă formă
a corupţiei parlamentare – mita – cu încălcarea Constituţiei şi
actului trădării de stat. Urmează să fie supus pedepsei penale atât
persoana care a primit mita, ca şi cea care a dat-o. În acest caz
parlamentarul riscă pedeapsa cu închisoarea pe un termen de
până la 14 ani, pe deasupra, el este privat automat de mandatul de
deputat din ziua recunoaşterii lui ca vinovat de către judecată.
Dreptul constituţional al Canadei (şi anume Actele despre Parlament şi Regulamentul Parlamentului) conţine un Cod de reguli şi
recomandări care se referă la comportamentul parlamentarilor în
cazul confruntărilor intereselor lor politice şi economice, reieşind
din ocupaţiile anterioare ale deputaţilor Parlamentului de tipuri diferite, activităţi diverse de antreprenoriat. Aceste reguli sunt îndreptate atât împotriva dependenţei Parlamentului de business, cât şi
împotriva folosirii de către deputat în interese meschine, a situaţiei
sale de serviciu.
Parlamentarii de rând oficial îşi păstrează dreptul de a avea şi
a dispune de hârtii de valoare, de a ocupa posturi în corporaţii, dar
permisiunea aceasta este urmată de un şir de condiţii reglementare. Toţi deputaţii sunt obligaţi să anunţe anual în formă scrisă
date amănunţite despre compania în care ei sunt directori, manageri ori funcţionari, de asemenea, despre corporaţii şi fonduri, hârtii
de valoare de care dispun ei: este necesar de a indica adresele
firmelor, caracterul general al activităţii lor, rulajul, venitul, participarea în contracte guvernamentale, export şi import.
Participarea în activitatea corporaţiei care are contract cu
Guvernul Canadei este permisă doar persoanelor care au fost
alese în parlament pentru prima dată, dar şi aceasta cu condiţia ca
preţul acestei munci să nu depăşească, conform acestor contracte,
suma de 1000 dolari anual. Deputaţii care activează în Parlament
timp de două şi mai multe termene nu au dreptul să aibă, sub nici o
formă, legătură cu realizarea contractelor guvernamentale.
Pentru membrii Guvernului există restricţii şi mai aspre. Toate
persoanele numite în componenţa lui trebuie imediat să părăsească

L upta cu corupţia în ţările de peste hotare

81

directoratul corporaţiei şi organele de conducere ale organizaţiei.
Dacă, de exemplu, ministrul nou numit este posesorul unui pachet
de acţiuni, legea prevede pentru el următoarele: plasarea acţiilor în
aşa-numitul „fond orb”, refuzul de a primi informaţii de la administrator despre operaţiile cu hârtiile lui de valoare, afară de date generale cu referire la preţurile lor în momentul respectiv, plasarea acţiilor
în „fondul îngheţat”, înregistrarea hârtiilor de valoare la ministerul
veniturilor naţionale, în plus, documentele îndeplinite în acest sens
rămân deschise şi de ele poate să ia cunoştinţă orice cetăţean al
Canadei. În acest caz ministrul poate vinde sau cumpăra hârtiile de
valoare, poate primi venit, dar sub supravegherea şi sfatul constant
al funcţionarilor ministrului respectiv. În practică, miniştrii canadieni
utilizează, în principiu, prima şi a doua variantă.
În Franţa, în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei, în sistemul
serviciului de stat în anii 60 ai sec. XX a fost adoptată hotărârea
de a-i obliga pe toţi funcţionarii de stat aleşi şi lucrătorii serviciilor
sociale, funcţiile cărora sunt supuse riscului corupţiei, deoarece
de ei depinde luarea deciziei să anunţe despre bunurile şi veniturile lor în instanţe independente. Pe lângă acestea, sunt create
baze de drept şi organizaţionale, care asigură o largă publicitate a
declaraţiilor despre veniturile şi bunurile lucrătorilor de rang înalt ai
aparatului de stat.
Sunt elaborate formele de prezentare a informaţiei maselor
largi despre înţelegerile semnate de instituţiile administrative ori
despre permisiunile acordate lor. Au fost puse interdicţii la achitarea
imediată a amenzilor pentru încălcarea regulilor de circulaţie.
În scopul măririi eficienţei controlului de stat ca mijloc de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul serviciului de stat a fost
adoptată hotărârea de a mări numărul şi a ridica calificarea lucrătorilor prefecturii, antrenaţi în serviciile de control pentru respectarea legii, de asemenea, de a acorda serviciilor prefecturii dreptul
de a prelungi actele, conţinutul cărora provoacă riscul corupţiei.
Guvernul Franţei a luat decizia să lărgească competenţa Palatei
de Conturi şi, de asemenea, să susţină tendinţa întreprinderilor de
a lua măsuri de control şi audit interior pentru protecţia lucrătorilor
lor de riscul corupţiei. Guvernul Franţei a adoptat hotărârea de a
crea în cadrul Ministerului Justiţiei Serviciul Central pentru lupta cu

întovărăşirii ori al întreprinderii de orice tip. . Funcţionarul de stat poartă personal responsabilitate pentru justeţea acţiunilor sale în executarea funcţiilor de serviciu. în consiliul de supraveghere ori într-un alt organ al societăţii. pe lângă serviciu. Centrul Anticorupţie nu cercetează procese penale. Dacă. funcţionarul de stat se ocupă de-o muncă care este legată cu activitatea lui de serviciu (în ultimii cinci ani înainte de terminarea serviciului). În Germania. pentru apartamentul lui Gaymard plăteau plătitorii de impozite. el trebuie să se adreseze şefului mai mare. în cazul expirării relaţiilor de serviciu. Guvernul Olandei. incluzând mita şi abuzul de serviciu. cu condiţia că aceasta nu contravine ordinei existente.82 L upta cu corupţia în ţările de peste hotare corupţia. sub presiunea opiniei publice şi a companiilor de presă din 2005 a fost nevoit să demisioneze ministrul economiei şi finanţelor Hervé Gaymard. îi este necesară permisiunea instanţei superioare de serviciu. serviciul securităţii naţionale a primit dreptul să efectueze controlul unor candidaţi în deputaţi ai Parlamentului cu referire la care existau bănuieli întemeiate de legături cu criminalitatea organizată. administrarea propriilor bunuri. Dacă dispoziţia rămâne în vigoare. Aceasta a fost dictată de faptul că în ultimii ani în ţară au fost descoperiţi un şir de politicieni şi activişti publici care foloseau atribuţiile lor de serviciu în interesele unor formaţiuni criminale organizate care se străduiau să ocupe poziţii mai stabile în organele puterii de stat. „îndeplinirea” liberei profesii. funcţionarul trebuie s-o execute. Activitatea lui de muncă poate fi interzisă dacă există temeri că el va aduce pagube intereselor de serviciu. Sistemul de luptă cu corupţia în Olanda include. Mai serioase şi mai complicate sunt acuzaţiile în corupţie îndreptate împotriva ex-prezidentului Franţei Sacques Chirak în timpul cât a fost primar al oraşului Paris (în anii ’80-’90 ai sec. el trebuie să anunţe despre aceasta la ultimul său loc de muncă. Plata pentru chirie era achitată din vistieria statului. pentru orice tip de muncă. În particular. controlul strict al activităţii persoanelor care se află în aceste puncte. funcţionarului de stat. Dacă şi acela confirmă dispoziţia. Funcţionarul de stat (conform Regulamentului dreptului disciplinar federal) se consideră că a comis o infracţiune de serviciu dacă el este vinovat în încălcarea exercitării obligaţiilor încredinţate lui. iar îndoielile nu au dispărut. este dată în scris. În 1993 a fost creat Centrul Francez Anticorupţie. Un rol important în lupta cu corupţia îl joacă presa franceză. XX). în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei. periculoase din punctul de vedere al corupţiei. Printre acuzaţii – nerespectarea transparenţei în cazul eliberării licenţelor constructorilor şi finanţarea călătoriilor din fondurile sociale. Funcţionarii de stat nu au dreptul să se ocupe de vreo activitate antreprenorială personal ori printr-o persoană de încredere ori să L upta cu corupţia în ţările de peste hotare 83 participe în activitate administrativă. activităţii legată de studii şi cercetări în instituţiile ştiinţifice şi în instituţii. el stabileşte mecanismele juridice ale corupţiei. În Germania. existând rugămintea. Sunt reglementate detaliat şi urmările neîndeplinirii ori îndeplinirii inadecvate a obligaţiilor încredinţate funcţionarului de stat. În scopul prevenirii şi combaterii corupţiei în sistemul serviciului de stat au fost elaborate un şir de măsuri. realizarea obligaţiilor conform testamentului. Aşa. Despre îndoielile sale referitor la justeţea indicaţiilor de serviciu funcţionarul de stat trebuie să anunţe imediat şefului său direct. a luat decizia de a înăspri sancţiunile Codului Penal în vigoare cu privire la funcţionarii de stat dovedit vinovat de comportament corupţional. funcţionarilor de stat li s-a impus obligaţia de a-şi îndeplini sarcinile imparţial şi corect pentru binele obştesc. următoarele măsuri de procedură şi instituţionale: sistemul monitoring al posibilelor puncte de apariţie a acţiunilor corupţionale în instituţiile de stat şi obşteşti. în particular. Cauza demisiei lui Gaymard a fost faptul că ziarul „Le Canard enchaine” a publicat un material care confirma că ministrul şi familia sa locuiau într-un apartament de serviciu cu o suprafaţă de 600m2. sistemul de selectare a persoanelor în funcţii. Permisiunea nu este necesară doar pentru asumarea tutelei. îngrijirea de bolnavi ori de neputincioşi. Confirmarea dispoziţiei în acest caz. Interdicţia este pronunţată de ultima instanţă de serviciu superioară a funcţionarului de stat şi îşi pierde puterea de drept după trecerea a cinci ani din momentul finalizării relaţiilor de serviciu. adică. În Franţa există un institut de anchetatori judiciari speciali anticorupţie. indiferent de funcţiile specifice concrete.

........................ fapt ce exclude interpretarea liberă a cerinţelor legii.................................. 117 Teмa 4 ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ ............. 163 БИБЛИОГРАФИЯ ......... a persoanelor juridice cu 50% capital de stat ori administrare locală.............................. una din principalele orientări a luptei cu corupţia o constituie politica cadrelor...... 89 Teмa 2 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ ............................. moral şi material......................................... a fost creat sistemul securităţii de stat al luptei cu corupţia. principala sancţiune este interzicerea de a lucra în instituţiile de stat şi pierderea tuturor înlesnirilor sociale pe care le oferea serviciul public........ Regulile cu caracter anticorupţional se conţin în multe legi naţionale................. sistemul de stimulare a acţiunilor pozitive ale persoanelor este orientat astfel ca funcţionarului să-i fie avantajos........ Legislaţia niponă acordă o mare atenţie comportamentului etic al politicienilor şi funcţionarilor...... Asigurarea libertăţilor civice (sistemul controlului social şi de drept juridic şi influenţa morală asupra politicienilor din partea societăţii civile).... în acest caz........ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ........... Legislaţia niponă califică ca acţiune penală acţiunile politicienilor care-şi croiesc drum pentru remunerare din partea persoanei cointeresate...... 145 Teмa 9 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА... În Japonia prioritate în domeniul luptei cu corupţia au devenit: 1......... Măsurile economiei politice (subordonarea conducerii politice........... şi normele etice ale funcţionarilor de stat aprobate prin decret guvernamental care dă o definire desfăşurată „persoanei cointeresate” şi o enumerare amănunţită a acţiunilor neetice.. 134 Teмa 7 ОБЪЕКТ КОРРУПЦИИ ................... 86 Tема 1 ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС КОРРУПЦИИ ...... Experienţa Japoniei în lupta cu corupţia demonstrează că lipsa unui act unic codificat îndreptat spre lupta cu corupţia nu împiedică soluţionării eficiente a problemei.......................................................................84 L upta cu corupţia în ţările de peste hotare sistemul de pedepse pentru acţiunile de corupţie.... pe calea influenţei funcţionarilor de stat şi municipali.................. a obţinerii unei decizii favorabile lui......... 2.... cu funcţii de stabilire a cazurilor de corupţie.... Din aprilie 2000 în ţară acţionează Legea „Despre comportamentul funcţionarilor de stat”..... să se comporte onest şi efectiv..... Reforma serviciilor de stat (retribuţia decentă a muncii............. 140 Teмa 8 СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА КОРРУПЦИИ ...... de asemenea.......... 3....... de asemenea............ În Japonia..... Funcţionarilor niponi le este garantată o remunerare decentă a muncii..... funcţionarii de stat şi municipali...................... reforma financiară a partidelor şi companiilor politice)...................................... Legislaţia niponă acordă o însemnătate deosebită interdicţiilor cu privire la politicieni................ 124 Teмa 5 ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ ... 102 Teмa 3 КЛАССИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИ КОРРУПЦИИ... 178 ............... 151 Teмa 10 БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ .................... 129 Teмa 6 СУБЪЕКТ КОРРУПЦИИ .......... sistemul de stimulări).............

Сегодня нравственные устои населения не являются достаточной основой для эффективной политики. формируя ценности. тем самым стимулируя или. что социальная среда может активно подталкивать или. а не по ее следствиям и внешним признакам. наоборот. граждане не будут смущаться в дальнейшем поступать по аналогии с привычными моделями поведения. Таким образом. Система образования должна стать одним из основных механизмов борьбы с коррупцией. Поэтому результаты борьбы с коррупцией напрямую зависят от чистоты. в том числе в системе высшего образования». столь необходимого в качестве заслона от коррупционных настроений . является важной стороной предупреждения коррупции. облеченных властными возможностями. что эффективность антикоррупционной работы системы образования напрямую зависит от строгого и неукоснительного соблюдения законности в ней самой. тенденции развития. нанести удар по природе и социальной основе коррупции. что оно способно подрубить устои. Формирование условий для борьбы с этим явлением невозможно без устранения «коррупционной среды» в системе образования. таким и станет будущее общества. свободы от всякого несоблюдения буквы и духа закона в учебных заведениях. только после формирования глубоких нравственных принципов. Система образования способна играть генерирующую роль в процессе формирования гражданского общества. которая способствует формированию у молодых граждан Молдовы представления о необходимости определенной дополнительной платы в той или иной форме. формируются жизненные ориентиры человека. что требует введения специальных программ в учебных центрах. в самой образовательной системе часто складывается ситуация. Спецификой проявления природы коррупционного поведения является то. В Национальной стратегии Республики Молдова по предупреждению коррупции и борьбе с ней отмечена роль гражданского воспитания молодежи в учебных заведениях: «Гражданское воспитание.86 В ведение ВВЕДЕНИЕ В современных условиях борьбы против коррупции необходимо обратить особое внимание на антикоррупционное воспитание молодежи как на одно из условий успешного противостояния этому негативному явлению. На современном этапе развития Молдовы коррупция процветает в условиях явного попустительства со стороны общества. Именно в системе образования молодежь впервые обнаруживает примеры коррупции. направленной против злоупотреблений лиц. К сожалению. Коррупции может устойчиво противостоять общество. Теоретические экскурсы в проблемы долга. В ведение 87 Отметим. которая влияет на все остальные сферы. в первую очередь молодежи. наоборот. Выросшие в такой «коррупционной среде». определяя их перспективы. которое базируется на ценностях самостоятельности и законности. от которых в данный момент зависит решение проблем. подавляя коррупционные ростки в социуме. связанных с должностным положением правонарушителя. Роль образования состоит в том. честности. Воспитывая. предостерегать от совершения преступлений. необходимо изменить нравственные устои общества. без которых борьба с коррупцией будет малоперспективной. тем или иным лицам или организациям. Чтобы победить коррупцию. угнетая или поддерживая природу коррупции. справедливости. система образования занимает одно из ключевых мест в борьбе с коррупцией: какие стереотипы поведения она сформирует в учащихся. призванной формировать мировоззренческие установки. В рамках системы образования происходит становление личности. находясь у истоков их формирования. Образование – это единственная сфера общества. приоритеты и стандарты поведения. система образования оказывает целенаправленное влияние на развитие всех сфер общества. но и в рамках системы. неискаженного правосознания можно говорить об устойчивости результатов борьбы с коррупционной преступностью. гражданской ответственности вступают в противоречие с реальной действительностью не только в стране в целом.

Сыдыкова Л. 7. Исторический генезис коррупции 89 Тема 1 ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС КОРРУПЦИИ 1. Байболов К. В. Астанин В. средневековый. М. новый и новейший периоды Обосновать причины изменения отношения к коррупции в различные исторические эпохи С) Источники и литература по теме 1. 2004. 4. 3. 2003. №18. . 245–250. В. 2002. М. Р. Коррупция. 29–31. 1989. Гаген С. С. Коррупция в нефтедобывающих странах. В. 1998.88 В ведение ряда государственных служащих. 9–11. С. 2007. Борьба с коррупцией по законодательству Петра I // Криминальная ситуация на рубеже веков в России. Коррупция. создавая социальную базу гражданского общества. 2.. Часть 1. Вербова О. 6. 5. В. А) Основные проблемы темы Коррупции в античной эпохе Коррупция в средневековую эпоху Понятие коррупции в Новое время Развитие антикоррупционного законодательства на современном этапе В) Формирование знаний и умений Раскрыть содержание понятия коррупции в различных исторических эпохах Установить изменения понятия коррупции в античный. Алматы. Коррупция в Византии: Дело о подкупе „вселенских судей ромеев” // История государства и права.. // Право Беларуси.. Астанин В. М. Если система образования будет активно формировать нравственное правосознание подрастающего поколения и способствовать развитию навыков ответственного и самостоятельного поведения молодых граждан. Бартошек М. С. Сыдыков А. Борьба с коррупцией в России XVI – XX веков: Диалектика системного подхода. Я. 3.1999. 4. 8. определения.. то по природе коррупции будет нанесен значимый удар. Римское право.. Ответственность (вопросы теории и практики). термины. Волженкин Б. Бишкек. Учебное пособие. Взяточничество. 1999. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. Ахметова Г. СПб. 2. Новополоцк. Понятие.

P. Mihaela V. В. №6. Куракин А. Государственное управление и коррупция: История вопроса // Правовая политика и правовая жизнь. Ю. Монте П. И. P. Chişinău. 149–158. №5. В Индии Каутилья. 1994. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 19–20 noiembrie 2004. 2007. 20. Postovan D. Избирательная коррупция в Англии XVIII в. Lapteacru V. нашедшее отражение в одном из древнейших памятников государственности – архивах Древнего Вавилона. evoluţia şi consecinţele ei la etapa actuală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Коррупция и взяточничество в России: исторические.. А. так же для правительственного чиновника невозможно не откусить хотя бы немного . 14. 1996. Chişinău. 2007.. Козонов Э. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. В. 21. 2006. Chişinău. Corupţia – istoricul.И. М. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. 2004. 19–20 noiembrie 2004. 1980. М.. Михайлов Л. 89–92. С. Stoianov S. В эпоху шумеров и семитов Царь Лагаша (древнего города – государства в Шумере) Урукагина (Уруинимгина) реформировал государственное управление с целью пресечения злоупотреблений своих чиновников и судей. Кантемир Д. В. Каращук Л. М. Жизнь без взяток. 2003. 2002. 114–124. 19–20 noiembrie 2004. Честный бизнес – ключ к успеху. но при этом заключил: «Как невозможно не попробовать вкус меда или отравы. Кишинев.э. Египет Рамсесов. №10. Профессиональная преступность: прошлое и современность. в IV в. Дмитриев О. 2001. №3. 35–48. 16. Косарев А. 22. главный министр императора Чандрапурта Маурия. Саломатин А. №9. до н. №3. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на постсоветском пространстве // История государства и права. 26. 30. С. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI–XIX вв: Историко-правовое исследование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Chişinău. 10. 28. 63–70. Oare corupţiei şi protecţionismului li s-a declarat război juridic in Moldova? // Legea şi viaţa. 2004. 29. М. С. М. 19–21. Дрелинский В.. 19. Chişinău. Теория и история российской коррупции // Юридическая мысль. 2005. Кабанов П. если они находятся у тебя на кончике языка. уменьшения и упорядочения платежей за обряды. 2004. // Правоведение. э. Прокопович Г. 2002. С. P. Ч. 15. Хрестоматия по истории Древнего Востока. D) Лекционный материал Первое упоминание о коррупции в системе государственной службы. P. криминологические и уголовно-правовые аспекты. Исторический генезис коррупции 91 27. 2–3.. Куракин А.Борьба с коррупцией в США. С. 18. 1991. №4. 23. 31. 1989... С. 17. С. 25. Коррупция: истоки и пути преодоления. История предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской империи // История государства и права. 196–206. 19–20 noiembrie 2004. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Нижнекамск. а также уменьшения вымогательства незаконных вознаграждений у храмового персонала со стороны царской администрации. 2004. 13. Comrat. 80-е годы // Вопросы истории. Iachimov S. 1.90 Исторический генезис коррупции 9. Chişinău. 24. Cibotaru V. 11. Chişinău. 1973. В. Ю. Захаров А. Голованова Е. Гыскэ В. до н. В. 1995. Кишинев. 1961. 9–15. 2004. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 12. 32–37.. А. 24-36. Chişinău. С. 111–122. Lupaşcu Z. 2003. P. 250–257. Гуров А. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и государственная модернизация // Правоведение. – относится ко второй половине XXIV в. №5. №3 (20). И. Кишинев. Описание Молдавии. перечислял трактате «Артхашастра» 40 видов присвоения чиновниками государственного дохода (хищение казенного имущества). 2005. Institutul pentru Democraţie.

в результате которого часть византийской судейской коллегии были обвинены во взятках и приговорены к конфискации имущества и изгнанию. соблазн дьявола. эффективность их была невысокой. Контроль был едва ли не единственным способом сократить злоупотребления чиновников на местах. Несколько позже. подверженность разрушению. в которой рождаются и живут люди. звучало требование «сократить число сверхнормативных адъюторов (внештатных чиновников) до законной величины». Податные тяготы были облегчены. В этот период понятие «коррупция» приобретает исключительно церковное. осуществление кадровых перестановок. В средневековую эпоху уровень коррупции был не менее высоким. Около 500 лет назад отцы инквизиции присущими ей методами способствовали быстрому завершению продолжавшейся более двух тысяч лет борьбе латинского языка с его греческими корнями. После первородного грехопадения коррумпированной. Коррупция в богословии католицизма стала проявлением греховности. Широкую известность получили антикоррупционые реформы императора Андроника. «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте судей. Не случайно ведущие религии из всех видов коррупции осуждают в первую очередь подкуп судей: «Даров не принимай. В VI веке император Византии Анастасий для борьбы с коррупцией практиковал отчетность чиновников. что доносы носят добровольный характер и приносят пользу обществу. увеличение количества поводов для их наказаний. Существовали установленные нормы жалования для некоторых категорий чиновников. В 1337 году в Византии состоялся судебный процесс против коррумпированных вселенских судей. поскольку она приводила к незаконному перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового поля. В Англии в 1601 г. Использовались эталоны мер и Исторический генезис коррупции 93 весов на приемных пунктах. Уровень коррупции в средневековую эпоху был высок и в других странах. чтобы они не могли безмерно обогащаться за счет казны или просителей из народа. Фома Аквинский). Судьями назначались честные и неподкупные люди. одним из следствий которого стала замена длительно использовавшегося термина «катализ» (от греч. каноническое значение – как обольщение. также Второзаконие 16:19). спикер палаты общин . и многие представители византийской аристократии были подвергнуты казни. и корыстные сборщики податей подвергались суровым наказаниям. что «имущество царя не может быть. ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых» (Исход 23:8. несмотря на попытки ее ограничения. Жалование многих чиновных лиц империи было повышено. см. то есть растленной и греховной оказалась природа. Против крупных землевладельцев принимались строгие меры. хотя бы в малости. в законодательных актах Юстина I прослеживается стремление ограничить количество чиновников в провинциях. д. чтобы сделать их менее доступными подкупу. Наследственная греховная порча нередко рассматривалась как первопричина всех грехов (Блаженный Августин. потому в морали тех веков не осуждались. Считалось. разложение. К борьбе с коррупцией относятся и тогдашние запреты совмещать должности в одном лице. katalysis – разрушение. Особую озабоченность вызывала продажность судей. Антикоррупционная деятельность императора Анастасия преследовала цель сберечь как можно больше ресурсов империи от расхищения. ужесточение контроля за выполнением возложенных обязанностей. Антикоррупционные меры той эпохи были довольно примитивными – они в основном ограничивались запретами и угрозами. не присвоено ведающими этим имуществом». чтобы намеренно присвоить часть собственности других людей» (Коран 2:188) и т. но отнюдь не его способность брать и давать взятки. чтобы чиновники и таможенники не могли занизить (или завысить) вес товара. Император Юстиниан в VI веке практиковал поощрения за доносительство на казнокрадов и вымогателей взяток.92 Исторический генезис коррупции от царских доходов». Corruptibilitas означало бренность человека. Постепенно в империи усиливались требования отчетов о деятельности чинов всех рангов и званий. В трактате Каутилья сделал пессимистичный вывод. уничтожение) на латинский «коррупция».

В России первое упоминание о посуле как незаконном вознаграждении за осуществление официальных властных полномочий зафиксировано в Двинской уставной грамоте 1397–1398 гг. что боярин вынес несправедливое решение под влиянием взятки или пристрастия или даже по незнанию законов. В Молдове практиковалась ответственность за судебную коррупцию: «если окажется. В последующем акцент в понимании коррупции был перенесен на ее криминологическую и уголовно-правовую стороны. утверждал Хантингтон. то избавиться от него нетрудно. что коррупцию невозможно рассматривать вне конкретного контекста. чем тот. что «коррупция может внести элемент . из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам». Вначале ее трудно распознать. если же она запущена. что коррупция может быть даже полезна для развития общества. значительно расширило круг коррупционных правонарушений и субъектов коррупции. чахоткой. смело совершают преступления в надежде. что мировые судьи «за полудюжину цыплят готовы наплевать на целую дюжину уголовных законов». В 1960-е и 1970-е годы широко обсуждалась тема коррупции в странах третьего мира. Коррупция по Гоббсу «есть корень. может сразу лишить их жизни или имущества». помимо должностных лиц. что коррупция может иметь положительный эффект. что «обычное право не опиралось на писаные законы и потому часто бесчестные судьи отклонялись от его истинного смысла и тем самым создавали условия для несправедливых решений». так и не удалось прийти. кто штурмует полицейский участок». но легче лечить. Дмитрий Кантемир отмечал. Хантингтон отмечал. В законодательном порядке ограничение коррупции в России происходит во времена царствования Ивана III. еще несколько десятилетий назад не считалась очевидной. В конце 1964 года Натаниэл Лефф из Колумбийского университета указывал. что всякому виден. которые осмеливаются нарушать законы в надежде. а в период правления Петра I законодательство. подстрекателей и недоносителей. исполняющую закон. Впервые смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках ввел его внук Иван IV (Грозный). Томас Гоббс отмечал в «Левиафане»: «люди. что им удастся оказать давление на власть. например. Соборное уложение 1649 г. так как она снижает уровень насилия. к субъектам коррупции стало относить посредников. в котором она существует. Коррупцию он сравнивал с болезнью. вдобавок представляет собой один из механизмов адаптации к современности и имеет антиреволюционный характер. В средневековой Молдове существовала норма. кто дает взятку полицейскому – служащему системы – более склонен идентифицировать себя с системой. «Тот. что им удастся избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения». что случается не так уж редко. завоевавших себе высокую репутацию». Так. то ее легко распознать. что дано лишь мудрым правителям. Современное понятие коррупции начинает складываться на рубеже Нового времени с началом образования централизованных государств и ныне существующих правовых систем. не посовещавшись с боярами. что «если бояре присвоят что-либо из государственной казны в свою пользу или совершат какое-нибудь беззаконие против господаря. то он. то никакое снадобье уже не поможет. Так же и коррупция в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся Исторический генезис коррупции 95 недуг. Лишь XX веке постепенно происходит изменение отношения к коррупции. Нынешняя точка зрения. К ним же он относил «имеющих много могущественных родственников или популярных людей. но излечить трудно. то он подвергается суровому наказанию». что коррупция вредит развитию. Важный импульс к осмыслению коррупции в нынешнем понимании дают труды Никколо Макиавелли. но к единому мнению о том. кичащиеся своим богатством. гласящая. как она влияет на развитие. Роберт Мертон на основе функционального анализа политического механизма США доказывал. пособников. Ряд ученых считали. если же он запущен так.94 Исторический генезис коррупции отметил. во многих случаях коррупция функциональна для развития общества.

). Меры по борьбе с отмыванием денег. 11) Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г. полученных незаконным путем» (Принят на ХII пленарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г. и.). 13) Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (приняты Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 г. на него начали ссылаться оппозиционные партии. 25 ноября 1998 г. 12) Конвенцию Совета Европы об отмывании.96 Исторический генезис коррупции конкуренции в самодостаточную монополистическую промышленность. Transparency International составила рейтинг 53 стран мира. В 90-е годы XX века отношение к коррупции стало меняться.). 9 сентября 1999 г.). Эффект от публикации индекса коррупции был огромным. изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург. 18) Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. 9) Конвенцию Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург. В 1993 г. 14) Парижскую декларацию против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г. Исторический генезис коррупции 97 6) Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.).). 3) Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.). таким образом. 8 ноября 1990 г. выявлении.). 15) Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва. внедрена тенденция к эффективности». XX век также характерен принятием большого количества антикоррупционных документов.). 27 января 1999 г. 2) Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. Но самым важным последствием стало убеждение общества в том.). 7) Меры по борьбе с коррупцией. . Опросив старших и опытных руководителей транснациональных компаний и согласовав их ответы с информацией из других источников. которая в 1995 году издала первый индекс восприятия коррупции. Питер Эйджен создал организацию Transparency International («Международная прозрачность»). 10) Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г. Среди них особо следует выделить: 1) Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г. 8) Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург.). в систему оказывается. Большинство крупнейших газет мира перепечатали его со своими комментариями.).). Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы ХХI века (Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 15 апреля 2002 года).). 5) Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г. 17) Модельный закон «О борьбе с коррупцией (Принят на ХIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г. он подвергся критике со стороны правительств. 4) Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.). 16) Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике» (принят на ХХII пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ 15 ноября 2003 г.).). что появилась возможность сравнить коррумпированность тех или иных стран и проследить рост коррупции в конкретной стране.

которые необходимо принять на национальном уровне. надзором и координацией такой политики. Таким образом. • участие и покушение на перечисленные выше преступления. неправомерность деяния (действия или бездействие) или неправомерность преимущества (для самого должностного лица или для третьего лица). Следует отметить. явилась ответным шагом мирового сообщества на глобализацию организованной преступности и коррупции. в частности организованной преступностью и экономической преступностью. судей и должностных лиц международных судов. 6 Конвенции государства-участники обеспечивают наличие органа. • незаконное обогащение. представителей частного сектора. Конвенция предусматривает следующие составы коррупционных преступлений: • подкуп национальных должностных лиц. то есть получение и передачу взятки. Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Этот орган должен быть самостоятельным и независимым. совершение деяния должностным лицом (служащим) при выполнении его должностных (служебных) обязанностей или с использованием служебного положения. В Конвенции отмечена связь между коррупцией и другими формами преступности.). • сокрытие. ООН признала международный характер проблемы коррупции и пытается найти общеприемлемые формы и методы ограничения этого явления. приготовление к его совершению. • хищение имущества публичным лицом. Конвенция определяет 13 видов коррупционных преступлений. что для криминализации деяние коррупции совсем не обязательно должно иметь законченный характер. В ней также предусмотрено требование криминализировать акты коррупции. В качестве уголовно наказуемого деяния Конвенция предлагает рассматривать покушение на совершение коррупцион- Исторический генезис коррупции 99 ного деяния. • использование служебного положения в корыстных целях. В соответствии со ст. членов национальных государственных собраний. Конкретизация происходит по субъекту. значительное внимание уделяет мерам. касающиеся операций со счетами. должностных лиц международных организаций. • хищение имущества в частном секторе. наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку. иностранных государственных должностных лиц и членов иностранных государственных собраний. а также любые формы соучастия. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.98 Исторический генезис коррупции 19) Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью» (Принят постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 г. и предпринять иные законодательные. десять из которых вполне могут быть сведены к конкретизации двух традиционных проявлений подкупа . • подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. Обязательными признаками приведенных в Конвенции составов коррупции являются умысел. Конвенция охватывает широкий спектр проблем. что подрывает демократические институты и ценности. административные меры для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией на основе единых стандартов. • преступления. даёт понятие уголовно-наказуемой коррупции. выражает озабоченность серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества. включая отмывание денежных средств. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. занимающегося вопросами политики противодействия коррупции. в том числе и коррупцию. • злоупотребление влиянием в корыстных целях. в отношении национальных государственных должностных лиц. • подкуп в частном секторе. В числе такого рода преступных деяний Конвенция предусматривает также исполь- . членов международных парламентских собраний.взяточничества: получения взятки и дачи взятки. • отмывание доходов от преступлений.

принятый в Страсбурге 15 мая 2003 года. уже не смогут использовать территорию этих стран для того. была ратифицирована Конвенция ООН против коррупции. включая возможность возмещения убытков» (ст. «каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве эффективные средства правовой защиты для лиц. подчеркнуто. 1 закона). связанных с коррупцией и преступления. касающиеся операций со счетами. в 2002 году – Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Конвенция устанавливает общие правила гражданско-правового и гражданско-процессуального характера в сфере борьбы с коррупцией. затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому функционированию рыночной экономики. В Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. . а также для международных институтов. В Молдове в 1996 году был принят Закон о борьбе с коррупцией и протекционизмом. совершившие коррупционные преступления. а также ликвидацию последствий актов коррупции (ст. В 2003 году Молдова ратифицировала Уголовную и Гражданскую конвенцию о коррупции. Важным аспектом конвенции является регламентация наказания и выдачи преступников. равенству и социальной справедливости. демократии и правам человека. Отмечены вредные финансовые последствия коррупции для частных лиц. общественных интересов. В апреле 2008 года Парламент РМ принял Закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней. Однако это не лишит их возможности выбирать страну с наиболее мягким наказанием за совершённые коррупционные правонарушения. позволяющие им защищать свои права и интересы. Исторический генезис коррупции 101 в 2007 г. Указана важность вклада гражданского права в борьбу с коррупцией. национальной безопасности. 1).100 Исторический генезис коррупции зование служебного положения в корыстных целях. отмывание доходов от преступлений. обеспечивая защиту прав и свобод лица. был ратифицирован Дополнительный протокол к Уголовной конвенции о коррупции. компаний и государств. понесших ущерб в результате актов коррупции. который устанавливает меры по пресечению коррупции. что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона. Так. После подписания в январе 1999 г. значительным числом европейских стран Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию лица. согласно Конвенции. чтобы избежать уголовного преследования (как это происходило при отсутствии двустороннего соглашения об экстрадиции между конкретными странами). в 2004 году утверждена Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней.

Закон Республики Молдова №90 от 25. 2008. 2005. Право. 6. А. М. Богуш Г. С. 2000.Х Латинско-русский словарь. 5. 2004. 1991. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве // Вестник Московского университета. С. К вопросу об определении понятия коррупции//Вопросы борьбы с преступностью. 2004. В. С. Мишин Г. И. 2001. С. С. 9.. Bejan O. Право. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию //Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. 10. Постановление Правительства РМ №421–XV от 16. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. К. 13. К. Волгоград. 22–39. №3. №103–105. С. Гараев Р. 45–59. 16. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия “коррупция” //Философия права.. №128–129.Коррупция и взяточничество. 2004. Мартыненко Г. 14. Гончаренко Г. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. М. Селихов. М. 103 Пoнятие и сущность коррупции А) Основные проблемы темы Понятие коррупции в научной литературе Характеристика понятия коррупции в международных актах Регламентация понятия коррупции в законодательстве Республики Молдова Характеристика коррупционных правонарушений В) Формирование знаний и умений Охарактеризовать понятие коррупции в научной литературе Раскрыть понятие коррупции в Конвенции ООН против коррупции. 7. 4.. сравнить его с определениями в международных актах Выявить сущность коррупционных правоотношений С) Источники и литература по теме 1. Астанин В. С. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Сыдыкова Л. Коррупция. Богуш Г.... меры ограничения... Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Овчинский В. Bălan V. 53–56. 2004. СПб. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Серия 11. 15–27. С. Волженкин Б. Часть 1. Е. 12. Бишкек.102 Пoнятие и сущность коррупции Тема 2 4. 2006. 17. Н. 2. №1. Ф. 2001. 1999. №2. В. Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Байболов К. 8. С. №2. И. 2. 96–103.04. Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию Определить понятие коррупции в законодательстве Республики Молдова. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. Gravitatea infracţiunilor de corupţie după noul Cod penal şi implicaţiile ei în prevenirea şi contracararea fenomenului // ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ 1. сущность. №13–16. 2005. В. Серия 11. СПб. Сыдыков А. 1991.12. Коррупция: понятие.2004 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней// Monitorul oficial al Republicii Moldova. М. 19. 3. 2002. Коррупция. М.. 76–85. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию // Овчинский В. 43–50. 2000. . 18. Куракин А. Дворецкий И. В. И. Возгрин И. 15. 1998. Заболоцкая А. Кулагин Н.2008 о предупреждении коррупции и борьбе с ней // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. С.. №2. Понятие коррупции. 2003. Ростов-на-Дону. 11.. 3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник Московского университета. Уголовный кодекс Республики Молдова // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. // Следователь.

160–166. составленный И. 20. Hawkins D.. считает. Chişinău.Х. 28. отличается причинением крупного ущерба. P. Chişinău. №5. Comrat. повреждать. а в нарушении единства (дезинтеграции. 2004. Dobjanskaia L. Marschall M. 17–18. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 1990) в своей резолюции «Коррупция в сфере государственного управления» отметил. 19–20 noiembrie 2004. Stoianov S. Chişinău. 2004. 19–20 noiembrie 2004. Коррупция высоколатентна. Социологи видят в коррупции «социальное отношение». или как отношение «клиент-хозяин». P. 2004. Sosna Al. Chişinău. часто . продажности публичных и иных служащих. 2006. Г. 24. эти два явления представляют серьезную опасность для государства и общества. но полной ясности и правовой точности нет. Ghid anti-corupţie pentru cetăteni. бесчестить». подкуп» (однокоренным в этом смысле является и слово «коррозия»).104 105 Пoнятие и сущность коррупции Пoнятие и сущность коррупции Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. распаде) того или иного объекта. Chişinău. Mihaela V. P. Costurile corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale.это катализатор организованной преступности. 70–79. губить. В основе термина «коррупция» лежит латинское слово «corruptio». 2008. Institutul pentru Democraţie. Латинско-русский словарь. извращение. упадок. означающее в буквальном переводе «порчу. что же понимать под этим термином. развращать). Corupţia în Moldova // Legea şi viaţa. превратность (мнения или взглядов). 23.. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. разложении. Поэтому суть коррупции не в подкупе. Chişinău. приводить в упадок. 19-20 noiembrie 2004. 27. P. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. в том числе государственной власти. развращать. 19–20 noiembrie 2004. кроме вышеуказанных значений приводит и такие значения. а также расстраивать. 21. 114–124. Особая опасность коррупции состоит в том. соблазнять. разрушать. где два или более лица совершают подмену отношений путем успешной трансформации денег или власти. дух. Для того чтобы успешно бороться с коррупцией. Chişinău. 2004. Дворецким. обольщать. 25. Stoianov S. прежде всего необходимо разобраться. Существует множество определений коррупции. что она перерождает государственный аппарат. Chişinău. В отличие от большинства исследователей. Chişinău. Коррупция определяется ими как «порабощение общественных отношений. 19–20 noiembrie 2004. 26. В целом этот перевод дает общее представление о сущности коррупции – порче или коррозии власти путем ее подкупа. Chişinău. Chişinău. Существуя в симбиозе. 2007. Коррупция . как «совращение. разрушать. 2007. искажать. 19–20 noiembrie 2004. D) Лекционный материал Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана. Cibotaru V. 24–36. P. что проблемы коррупции в государственной администрации носят всеобщий характер и их пагубное влияние ощущается во всем мире. одна из необходимых ее составляющих. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 22. 59–60. позорить. Iachimov S. Chişinău. 55–57. №5. Postovan D.. которое выражается в нарушении принятых в обществе норм обязательного поведения и социального благополучия. фальсифицировать. Prevenirea coruptiei si facilitarea dezvoltarii vointei politice // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. P. Iachimov S. рассудок) и ruptum (портить. обходя предусмотренные законом процедуры и подменяя их личными отношениями». P. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea // Buletinul clinicilor juridice. 2004. 2004. душа. Chişinău. 250–257. P. что латинский термин «corruptio» происходит от двух корневых слов cor (сердце. плохое состояние. Мишин А.

во-вторых. Г. потребность же в накоплении «социального капитала» велика. готов платить. кто. что коррупция оказывает разрушительное воздействие на нормы права. вымогательство вознаграждения или услуг материального характера под угрозой насилия или с применением такового. М.106 107 Пoнятие и сущность коррупции Пoнятие и сущность коррупции Некоторые исследователи определяют коррупцию как форму «патримониализма». Хохряков. В. Е. Максимов. А. корпоративных интересах официальных служебных полномочий. хозяйственнораспорядительные. а интерактивные связи глубоко персонифицированы. продиктованными теми. в-третьих. одна из которых предлагает или обещает не предусмотренные законом преимущества или блага. Комиссаров. которые в результате ее действия заменяются правилами. Н. Похожего мнения об определении коррупции придерживается еще ряд криминологов (Я. действуя против интересов и прав других». во-первых. соглашается их принять или принимает в обмен на выполнение или невыполнение определенных. который выражается в сговоре двух и более сторон. понимает под коррупцией получение должностным лицом взятки за совершение деяния по службе (сопряженное или не сопряженное с нарушением должностных обязанностей) в интересах дающего. Долгова. имеет влияние. а порой и политических выгод и преимуществ как самой лично. И. которое незаконно или неправомерно использует свое положение или действия по получению прибыли для себя или другого лица. административных правонарушений. Кузьминов. допускаемого произвола при осуществлении полномочий и незаконного использования государственных ресурсов. Коррупция чаще всего определяется ими как «действия официального или доверенного лица. социальных и культурных факторов. С. Л. Мацкевич. характеризующегося подкупом-продажностью государственных и иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных или узкогрупповых. выраженное совокупностью аморальных действий. В криминологии достаточно распространено (Г. вытекающих из конфликтов между различными группами и разными ценностями в обществе. В.А. а равно под угрозой притеснения. Горшенков отмечает. коммерческие и иные функции. Многие социологи рассматривают коррупцию в контексте исторических. а также противоправное предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами». что коррупция — это негативное социально-политическое явление. противоположных обязанностям и правам других лиц». дисциплинарных проступков. находящаяся на государственной службе или осуществляющая властно-политические. Борзенков. связанных с ними авторитета и возможностей». а другая. включающих в себя нравственно-правовое разложение (и использование в противоправных корыстных целях государственных служащих (штатных работников государственных . а также хищение государственного имущества. Ф. А. Эминов): «использование уполномоченными на выполнение государственных функций (или приравненных к ним) лицами своего статуса и связанных с ним возможностей для непре- дусмотренного законом получения материальных. где общины малы. Г. В. Г. способен оказывать влияние. Кабанов. иных благ и преимуществ. где коррупция определяется как «деяние должностного лица. В. А. Блэка. Аналогичная позиция изложена и в юридическом словаре Ж. гражданско-правовых. И. Овчинский. Желудков. В. В. С. преступлений. так и в интересах третьих лиц». Н. Юристы относят коррупцию к области применения экономического. Кабанов П. С. Багрий-Шахматов под коррупцией понимает «антисоциальный. что коррупция процветает при конфликте ценностей. Они констатируют тот факт. Ванюшкин. Юристы рассматривают коррупцию как отклонение от обязывающей правовой нормы. которое незаконно и неправомерно использует свое положение или статус для извлечения какого-либо преимущества для себя или другого лица в целях. Мишин) понимание коррупции как «социального явления. политического характера феномен. который ярко проявляется в тех обществах. П. связанных с этими функциями действий или бездействий в целях противоправного получения первой стороной материальных. административного и уголовного права и отмечают. К. С.

31 октября 2003 г. учитывая содержащиеся в нем ограничения. возлагаемые на должностных лиц. муниципальных органов). Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. организаций.) под коррупцией понимается «факт прошения. учреждений. обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз. отсутствием внутренней культуры и этических правил государственной службы. что коррупция не позволяет рационально сформировать и реализовать государственную политику.108 109 Пoнятие и сущность коррупции Пoнятие и сущность коррупции органов. услуг или информации. а также сама такие деяния. прямо или косвенно. так и без их нарушения».) определяет коррупцию национальных публичных субъектов как деяние публичного субъекта. Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк. депутатов. но оставаться антиобщественным явлением. полученной при исполнении своих служебных обязанностей. не связанной с выполнением ими официальных функций. Ряд авторов предлагают рассматривать коррупцию с экономической точки зрения – как незаконный вид деятельности. совершаемые коррумпированными лицами. В документах 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН содержится следующее определение коррупции: «Выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение. как с нарушением должностных инструкций. дачи или согласия принять. предложения. они отмечают. слабой системой финансового контроля. не содержит как такового определения коррупции. Объясняя причины коррупции недостаточным уровнем оплаты труда государственных должностных лиц. принятом Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года под коррупцией понимается «совершение или не совершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков. связанной с использованием служебного. Согласно Гражданской конвенции о коррупции (Страсбург. судей. входящего в его служебные обязанности. чрезмерным регулированием и избытком процедур. для осуществления деятельности. 4 ноября 1999г. состоящее в требовании или принятии. а может ими и не учитываться. использование государственными должностными лицами своего официального положения для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей.). непосредственно или опосредованно. При этом они считают. а также злоупотребление своим прежним служебным положением после ухода со своих официальных должностей. государственных денежных средств. хотя они при этом признают. наделенных организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными полномочиями) путем стимулирующего побуждения их к противоправным деяниям. монополией на предоставление услуг общего пользования. что к коррупции его составители относят оказание какого бы то ни было неправомерного предпочтения какой-либо группе лиц или отдельному лицу. Девятый конгресс ООН определил коррупцию как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». когда имеет место такое действие или бездействие». В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. принятый пятьдесят первой сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1996 г. можно сделать вывод о том. Специалисты в области управления государством определяют коррупцию как злоупотребление государственными ресурсами и использование государственных структур для достижения частной прибыли вопреки существующим нормам. большой свободой действий. собственности. Однако. должностного положения для получения дохода. что распространение коррупции имеет место и при демократических режимах. что эта деятельность может подпадать под действие норм уголовного или административного права. Для многих из них основные причины коррупции кроются в недостатке демократических правил. должностных лиц (представителей власти или лиц. . неполагающейся выгоды для себя или другого лица с целью выполнения или воздержания от выполнения действия.

имеющего денежную стоимость. возложенных на них по статусу государственного должностного лица. коррупция – это любое незаконное использование лицом. служащими международных парламентских собраний.) рассматривали проблему . Специфическая сфера существования данного явления – государственное и муниципальное управление. В данном случае субъектом коррупционных деяний может быть не только должностное лицо. В Республике Молдова понятие коррупции определено в Законе о предупреждении коррупции и борьбе с ней от 25 апреля 2008 года. названы и услуги. а также представителями международных организаций. любого предмета. национальными и иностранными парламентариями. частного наемного работника. Данный признак признается или отмечается практически всеми. Уголовная конвенция о коррупции (Страсбург. международными служащими. или иной выгоды в виде подарка. которое нарушает свои обязанности. любой неполагающейся выгоды государственному служащему для него или для другого лица в целях выполнения или воздержания от выполнения действия. предложение или передача любым лицом. Коррупция – это взяточничество. Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции. обладающим публичным статусом.110 111 Пoнятие и сущность коррупции Пoнятие и сущность коррупции незаконные комиссионные. Согласно данному законодательному акту. и нацелено на получение неправомерных преимуществ любого рода для себя или другого лица. подписанная 29 марта 1996 года государствами–участниками Организации Американских государств. а также предложение или предоставление таких предметов или выгод. Согласно Уголовной конвенции эти факты относятся к коррупции. наряду с вымогательством или получением правительственным чиновником или лицом. препятствующей нормальному исполнению обязанностей. или обещание такой непричитающейся выгоды» (статья 2 Конвенции).) определяет коррупцию исходя из форм ее совершения – активная и пассивная. входящего в его служебные обязанности». обещания или преимущества для себя или иного физического или юридического лица в обмен на любое действие или несовершение действия при исполнении им своих государственных обязанностей. входящих в его служебные обязанности». наделенного ответственностью в публичном или частном секторе. Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции Совета Европы дала еще более широкое опреде- ление: коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц. прямо или косвенно. Правда эксперты многодисциплинарной группы Совета Европы по проблемам коррупции (Страсбург. подкуп и любое другое поведение лица. своей должности для получения материальных благ или непричитающейся выгоды для себя или для другого лица вопреки законным интересам общества и государства либо незаконное предоставление другому лицу материальных благ или непричитающейся выгоды. Проведенный анализ позволяет выделить основные признаки коррупции и коррумпированного поведения: 1. которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению обязанностей. 1995 г. не полагающейся ему выгоды для себя или для другого лица либо принятие предложения или обещания такой выгоды в целях выполнения или воздержания от выполнения действий. или непричитающейся выгоды. 27 января 1999 г. или обещание такой непричитающейся выгоды. независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других. Активная коррупция – это «умышленное обещание. Межамериканская конвенция против коррупции. коррупцией. Пассивная коррупция – это «умышленное требование или получение государственным служащим. или любую другую непричитающуюся выгоду. частного сотрудника. которое выполняет государственные обязанности. если они совершены национальными и иностранными государственными служащими. или требуемое поведение получателя незаконных комиссионных. вытекающие из его публичного статуса как публичного лица. прямо либо через посредника. независимого агента или другого статуса подобного рода.

возможностей. Правонарушения. социальную и политическую жизнь общества и формирования системы практических мер по борьбе с этим явлением. аудиторы. кумовство и т. с) коррупция в политической. а в качестве субъектов коррупционных правонарушений рассматривали даже независимых агентов. т. в логический объем которого входит комплекс однородных видов общественно-опасных деяний. оказывающие публичные услуги. что коррумпированное должностное лицо может предоставлять выгоды и преимущества не только для себя.п. Практически все авторы. общества. но в пользу любых иных физических и юридических лиц. учреждений. во-вторых. 3. лица. государственного и муниципального органа. организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы с использова- . В законодательстве РМ зафиксированы следующие факты коррупционного поведения субъектов коррупции (должностных лиц. предоставляемых служебным положением. 4. углубления теоретического уровня познания коррупции (формирования четкого правового определения. в судьбе которых оно материально заинтересовано. е. Следующий признак коррупции – кому. Использование служебных полномочий может пониматься как в узком смысле – совершение действий. выгоду имущественного характера. Наиболее важным. Чаще всего субъектами коррупции является должностные лица. исследования причин возникновения коррупции и факторов. родственные отношения. Представляется. своих служебных полномочий. 2. государственных служащих. изучения влияния коррупции на экономическую. государственных или муниципальных предприятий. прокуроры. В соответствии с результатами исследований. в) коррупция при осуществлении деловой активности. руководителей и заместителей руководителей публичных учреждений. прокуроров. военнослужащие. Субъект коррупции понимается весьма неоднозначно. адвокаты и др. осуществляемую вопреки интересам государства.). коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом и др. в пользу государственных органов. государственные служащие. органов внутренних дел. так и в широком – использование авторитета занимаемой должности. 5. для кого предоставляются выгоды и преимущества. не только в пользу тех лиц. обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием. таможенной службы. в котором работает субъект. определяющим признаком коррупции является субъект. Коррупцией следует признавать деятельность. сотрудников дипломатической службы. способствующих ее развитию).): a) вмешательство в деятельность органов. в качестве обязательного признака данного явления считают корыстную или иную личную заинтересованность. таможенной службы. входящих в круг его служебных обязанностей. Многообразие точек зрения на определение коррупции свидетельствует о сложности этого явления и требует более глубокого и всестороннего его изучения – во-первых. сотрудники дипломатической службы. Третий признак коррупции заключается в использовании субъектом коррупции своего служебного положения.112 113 Пoнятие и сущность коррупции Пoнятие и сущность коррупции коррупции не только в государственном. нотариусы. Коррупция представляет собой явление. в среде национального и международного бизнеса. налоговой службы. предприятий. При этом под корыстной заинтересованностью понимается стремление получить тем или иным образом материальную выгоду. но и в частном секторе. органов государственной безопасности. относимые к коррупционным. 6. Под личной заинтересованностью понимается карьеризм. хотя в законодательных актах могут фигурировать и другие субъекты (например. основными видами коррупции в настоящее время являются: а) коррупция в государственном управлении. исследующие проблему коррупции. судьи. налоговой службы. административной и финансовой областях. Законодательство РМ также рассматривает проблематику коррупции не только в государственном и муниципальном управлении. проведенных международными организациями.

в личных интересах или в интересах других лиц. f) получение незаконного вознаграждения. наряду с традиционными формами подкупа должностных лиц. предоставление высокооплачиваемой должности после увольнения из государственного аппарата. сувениров согласно нормам протокола и международной вежливости. приобретении ценных бумаг. смежными с актами коррупции. с которыми они находятся в родственных отношениях. используются новые: оплата зарубежных поездок. включение в состав советов коммерческих структур или соучредителей. b) превышение власти или должностных обязанностей. использование в личных интересах или в интересах других лиц информации. i) фальсификация результатов голосования. установленных деонтологическими кодексами и другими аналогичными нормами. в котором они работают или который находится в их подчинении. В постсоветских государствах. g) уничтожение или повреждение имущества. что приводит к конфликту интересов. f) причинение материального вреда путем обмана или злоупотребления доверием. b) пассивное коррумпирование. если таковая не подлежит разглашению. необоснованное оказание предпочтения определенным физическим или юридическим лицам при подготовке и вынесении решения. e) присвоение имущества. полученных в результате совершения актов коррупции. c) извлечение выгоды из влияния. незаконное использование в личных интересах или в интересах других лиц публичного имущества. полученной при выполнении служебных обязанностей. касающихся личных интересов или интересов лиц. оказание различных услуг. совершенные в прямой взаимосвязи с ними: a) злоупотребление властью или служебным положением. либо деятельность которого они контролируют. Актами. являются следующие действия.114 b) c) d) e) f) g) h) i) Пoнятие и сущность коррупции нием служебного положения в случае. d) получение взятки. а также их предложение другим государственным служащим. связанные с коррупцией. включают: . задержка предоставления указанной информации либо намеренное представление недостоверной или выборочной информации. Правонарушения. распоряжение материальными и финансовыми публичными ресурсами не по назначению. разрешенной нормативными актами. k) нарушение других ограничений. недвижимого и иного имущества со злоупотреблением служебного положения. предоставление помощи. если это не входит в их компетенцию. использование привилегий при получении для себя или для других лиц кредитов и ссуд. c) легализация доходов. за исключением символических знаков внимания. d) препятствование осуществлению правосудия. не предусмотренной нормативными актами. Пoнятие и сущность коррупции 115 j) получение от любого физического или юридического лица подарков или других выгод за выполнение служебных обязанностей или за свой социальный статус. в предпринимательской или другой частной деятельности либо выполнение функций поверенного в делах третьих лиц в органе публичного управления. h) протекционизм. льготные кредиты. e) дача взятки. предоставленного в его распоряжение для выполнения служебных обязанностей. Существует множество конкретных актов коррупции: a) активное коррумпирование. участие с правом голоса или принятия решения при рассмотрении и разрешении вопросов. отказ в личных интересах или в интересах других лиц в предоставлении физическим или юридическим лицам информации.

Авто- . Коррупция в России. отнесенные к разным видам (разные родовые объекты).. Культура. Преступность: Выпуск 5. (вопросы теории и практики). Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции. А. теневой экономики и борьбы с ними.. 3) обладает высокой латентностью. П. иных благ и преимуществ. Коррупция. 4. Я. 4) тесно связана с организованной преступностью. 2) нередко посягает на интересы неопределенного круга лиц (анонимность жертвы). Ахметова Г. современность и перспективы. Сыдыкова Л. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива. Бишкек. Эти правонарушения многообразны. административный. 2.. Взяточничество. Головко С. 3. Богданов И. СПб. Возгрин И. Ответственность. Коррупция в нефтедобывающих странах. Байболов К.. 2001. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. что она: 1) включает преступления. СПб. п. Алматы. 1998.116 Пoнятие и сущность коррупции а) коррупционные правонарушения. Волженкин Б. М. Сыдыков А. 32–39. Виды коррупции 2. Варыгин А. Саратов. создающие условия для коррупции и обеспечивающие ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы и т. 5. 7. совершаемые в виде предоставления. гражданско-правовой и дисциплинарный характер.). Коррупция в органах внутренних дел // Общество. б) правонарушения. Коррупция. Н. Модели коррупционного поведения В) Формирование знаний и умений Классифицировать виды коррупции Раскрыть содержание отдельных видов коррупции Определить основные модели коррупции Выявить модели коррупционного поведения С) Источники и литература по теме 1. 1999. В. 8. 15–27 6. Часть 1. 2001. 2002. носят уголовно-правовой. Социальноэкономические и правовые аспекты. принятия материальных. Р. А. Учебное пособие. Одесса. 2003. 2001.. В. Коррупция. К характеристикам коррупционной преступности относится то. Багрий-Шахматов Л. С. Калинин А. Основные модели коррупции 3. С. Классификация и модели коррупции 117 Тема 3 КЛАССИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИ КОРРУПЦИИ А) Основные проблемы темы 1.

250–257. 2006. госзаказы. Нижнекамск. 2004. криминологические и уголовно-правовые аспекты. С. 25. В уголовном законодательстве по форме совершения коррупция классифицируется на пассивную и активную. Negrescu S. 190–194. Экономическая коррупция снижает эффективность рыночных институтов. п. Развитие политической коррупции может привести к неконтролируемой политической ситуации в стране и представляет угрозу демократическим институтам и балансу различных ветвей власти. 12.формулировка законов. №8. P. №6. Мартыненко Г. 24. имеющих «высокую цену» . Chişinău. Н. 2004. 1996. Chişinău. Коррупция: истоки и пути преодоления. 2004. 22. Ю. Дрелинский В. 18.. 23. Кишинев. Коррупция: понятие. 45–59. 1991. Тюмень. 179–183. Chişinău.. Тезисы о коррупции. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 2003. Коррупция и взяточничество в России: исторические.. Лунеев В. физическим и моральным ущербом (сопряжена с принятием решений. преимущества или выгоды за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия. исключи- . 21..К. Честный бизнес – ключ к успеху. 2004. 17. Administrarea corporativa – premisa a transparenţei şi prevenirii corupţiei. коррупция и честность. С. М. P. или за совершение действия в нарушение своих обязанностей. Ghid anti-corupţie pentru cetăteni. P. М. изощренно интеллектуальными способами их действий.. №9. 47–50. 78–90. огромным материальным. С. Институциональная коррупция: Очерки теории.. 19–20 noiembrie 2004. 2006. М. Мишин Г. М.. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа//Право и политика. 2005. 29–31. №2. 2006. Д. М. изменение форм собственности и т. Butnaru Gh. Тимофеев Л. предложение или передача должностному лицу лично или через посредника выгоды. // Revista naţională de drept.В. Коррупция в правоохранительных органах как фактор развития организованной преступности//Следователь. должностей. А. 20. 2005. Chişinău. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Combaterea corupţiei în Republica Moldova sub aspectul combaterii crimei organizate //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele confe- Классификация и модели коррупции 119 rinţei internaţionale. Кузьминов Я. Chişinău. Лассуэлл Г.118 Классификация и модели коррупции реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону. В научной литературе различают коррупцию политическую и экономическую. // Государство и право. 16. Каращук Л. 14. 19–20 noiembrie 2004. 11. Кабанов П.. Различаются также «элитарная» и «низовая» коррупция. 13.. Козонов Э. имущества или услуг в целях выполнения или воздержания от выполнения действия. Куракин А. учтённая и фактическая. 2006. Сухаренко А. Активное коррумпирование – это обещание. Коррупция. Chişinău. Climenco V. В. Кишинев. И. Cibotaru V. 26. «Элитарная» коррупция характеризуется: высоким социальным положением субъектов ее совершения. 19–20 noiembrie 2004. а равно за содействие в получении от властей наград. Combaterea criminalităţii şi corupţiei nu admite amanare: aspecte sociologice. 19. P. Жизнь без взяток. 2000. 2004. К. входящего в служебные обязанности должностного лица. 15. D) Лекционный материал С учетом разнообразия проявлений коррупции следует уделить особое внимание ее классификации. 2000. рынков сбыта или в благоприятном решении вопросов. Chişinău. 2000. 1995. входящего в его служебные обязанности. Рогоу А.). сущность. А. Гыскэ В. меры ограничения. Власть. Impedimente juridice în relevarea şi cercetarea infracţiunilor de corupţie // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. М. 10. Пассивное коррумпирование – это требование или получение должностным лицом имущества или выгоды имущественного характера либо согласие принять не полагающиеся ему услуги. Chişinău. 2003. 9. Timuş A.

выделяют физические. К механизмам коррупции. например. часто искажающие простой рыночный характер отношений. Власть оказывается втянутой в жесткое прямое противостояние с преступностью. образующей «государство в государстве». активный подкуп служащих. Сотрудник организации также может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами. а «покупатель» получает возможность использовать государственную либо иную структуру в своих целях: для обогащения. в) инициативный. социального контроля и т. находящееся на государственной или иной службе. то коррупционер-покупатель хотел бы взять эти услуги. для которых следует выводить специфические функции спроса и предложения на коррупционные услуги. на которое оказывают воздействие дополнительные эффекты. получающей от этого свои выгоды. основанные на авторитете должности и связанных с ним возможностях. договорившихся между собой. связанное с функционированием государства. Модель поведения коррупционера – покупателя коррупционных услуг отличается от модели поведения коррупционера-продавца. ограни- . В научной литературе приводятся многообразные классификации моделей. то с минимальными издержками. Азиатская модель: коррупция – привычное и общественноприемлемое культурное и экономическое явление. ухода от предусмотренной законом ответственности. соизмеримого с государственным. Спрос и предложение на коррупционные услуги зависит от ряда переменных: во-первых. законодательного оформления привилегий. п. Она. Последнее характерно для организованной преступности. Постоянная политическая нестабильность уве- Классификация и модели коррупции 121 личивает шансы установления диктатуры на волне борьбы с коррупцией. аналоговые. б) вымогательство служащим взятки. нередко с одновременным сильным психическим воздействием на них. Если коррупционер-продавец заинтересован продать свои услуги подороже. в пользу второй стороны. е. у него также есть возможность незаконного обогащения с помощью действий. нелегально «продает» свои служебные полномочия или услуги. поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии разрозненных актов в стадию укореняющихся организованных форм. в которых они вольно или невольно нуждаются. лицензирование и т. рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы. когда чиновник дает взятку своему начальнику за то. Это особенно опасно. которую обычно называют «вертикальной».). В отличие от продавцов и покупателей товаров и услуг на легальном рынке. он также обязан следовать уставным задачам организации. Африканская модель: власть продается группе основных экономических кланов. в неотъемлемую часть политического устройства и всей общественной жизни. Существует коррупция в негосударственных организациях. выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. и политическими средствами обеспечивает надежность их существования. как правило.. нарушающих интересы организации. числа значимых для граждан коррупционных услуг. дополнительного вознаграждения. если не даром. группам (в том числе организованным преступным формированиям). по целевой функции. символические и другие модели.120 Классификация и модели коррупции тельной латентностью посягательств. регистрация. прежде всего. что последний покрывает коррупционные действия взяткодателя – это также коррупция. Исследователями выделяются три модели развития коррупции. т. относят: а) двустороннюю сделку. п. продавцы и покупатели коррупционных услуг на черном рынке таких услуг находятся в состоянии. при которой лицо. Например. Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным. Данные модели описывают превращение коррупции в системное явление. как правило. физическим и юридическим лицам. Латиноамериканская модель: попустительство коррупции дает возможность теневым и криминализированным секторам экономики достигнуть могущества. Установление различного рода лицензий. Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одной государственной организации.

Продавец коррупционных услуг заинтересован в покупателе коррупционных услуг. По модели №2 коррупционное поведение обычно вообще не развивается. В данном случае имеет место простейшая модель коррупционных отношений. Продавец и покупатель коррупционных услуг заинтересованы друг в друге. а покупатель заинтересован в приобретении коррупционных услуг. от того. а попытка получить дополнительную плату за риск только повышает его. Наиболее латентно поведение в рамках модели №1. Продавец и покупатель коррупционных услуг не заинтересованы друг в друге. В модели №3 риски для продавца коррупционных услуг Классификация и модели коррупции 123 значительно возрастают. ни предложения на коррупционные услуги. В данном случае возрастают некомпенсируемые риски и другие дополнительные издержки для покупателя коррупционных услуг. Во-вторых. поскольку сделка является обоюдовыгодной. является высоко латентным. если оно развивается в рамках моделей №1. Модель №3. от того насколько активно коррупционеры продавцы навязывают свои услуги населению. запретов создает естественную почву для роста числа коррупционных услуг. так и предоставляющих коррупционные услуги. вероятности поимки и строгости наказания за приобретение коррупционных услуг. формируют спрос на коррупционные услуги. которую можно выразить тождеством: коррупция равна нулю. что коррупционное поведение. поскольку в данном случае коррупционная сделка является обоюдовыгодной для её участников. В-третьих.122 Классификация и модели коррупции чений. В-четвертых. насколько активно коррупционеры покупатели коррупционных услуг навязывают свой спрос коррупционерам продавцам. Продавец коррупционных услуг не заинтересован в покупателе коррупционных услуг. а покупатель не заинтересован в приобретении коррупционных услуг. который силой (обычно прямыми или косвенными угрозами. Следует отметить. В-пятых. №3 и №4. В-шестых. Модель №4. зависит от цены коррупционных услуг и уровня доходов лиц. В данном случае продавец и покупатель обычно не заинтересованы причинять друг другу вред. числа и строгости запретов на получение коррупционных услуг. Латентность противозаконных коррупционных сделок по данной модели должна быть наиболее высокой. . В данном случае действуют относительно взаимовыгодные отношения между продавцом и покупателем коррупционных услуг. Модель №1. Уместно выделить модели спроса и предложения коррупционных услуг. либо умышленным бездействием) пытается заставить потенциального покупателя приобрести коррупционные услуги. Нет ни спроса. как заинтересованных в получении коррупционных услуг. В данном случае речь идет о вымогательстве со стороны продавца коррупционных услуг. Они совершают противозаконную сделку в надежде уклониться от наказания за подобное поведение и извлечь обоюдную выгоду. Модель №2.

Закс В. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Селихов И.. доказать их влияние на уровень коррупции Классифицировать политические причины коррупции Аргументировать воздействие социальных и моральных причин коррупции на ее уровень Выявить соотношение различных причин коррупции на ее уровень С) Источники и литература по теме 1. Я. М. А. Максимов С.. Причины и условия возникновения и бурного роста коррупции в современной России // Следователь. Нижнекамск. 5. 1998. 22. Власть. 2000. С. Коррупция. Постановление Правительства РМ №421–XV от 16. следствия. . 19–20 noiembrie 2004. Коррупция: понятие. 11. сущность. Каращук Л. Коррупция. 4. Гыскэ В. Понятие. С. М. 2001. Богданов И. 4. 33–39. М. 20. Кабанов П. 125–130. Алматы. А. Ответственность. 18. СПб. 2001 №4. Волженкин Б..Л.. 2004. 2002. 3. Сыдыкова Л. Кишинев. 2003. 13. 12. Закон. 2006. О. 2004. Кузьминов Я. Ростов-на-Дону. Cibotaru V. Лаптеакру В. P. Алякринского. Рогоу А. Р. 2000. 21. А) Основные проблемы темы Экономические причины коррупции Институциональные причины коррупции Законодательные причины коррупции Политические причины коррупции Социальные и моральные причины коррупции В) Формирование знаний и умений Охарактеризовать экономические причины коррупции. 8. Д. 250–257. 1996. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Коррупция: истоки и пути преодоления. 2000. экономические. Лассуэлл Г. 2005. 2008. 54–59. С. Честный бизнес – ключ к успеху. С. 2005. Коррупция. 2005. Коррупция и государство.. Chişinău. №3. П. В. 52–55. Козонов Э. причины. 6. 2002. Бишкек. 2. // Государство и право. Ахметова Г. Лунеев В. Bantuş A. с англ.2004 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней // Monitorul oficial al Republicii Moldova. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: Тематический сборник. P. 19.12. В. 1999. Коррупция и взяточничество в России: исторические. Калинин А.. 14. Ротару М.. Мишин Г. 2004. Кишинев. № 4. М. Unele aspecte ale corupţiei şi democraţiei în administraţia publică locală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Байболов К. 1995.. М. 16. Дрелинский В. 1991. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь. Учебное пособие. Роуз-Аккерман С. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. Взяточничество. 24. 15. М. В. 19–20 noiembrie 2004. организационные и правовые проблемы // Государство и право. Социальноэкономические и правовые аспекты. 10. Chişinău. 2004.. Chişinău. М. Кишинэу. К. Ответственность (вопросы теории и практики). М. Ю. Социокультурные предпосылки коррупции. Сыдыков А. 9. №2. Тезисы о коррупции. Коррупция: политические. Chişinău. 23. 1998.. 99–111. 17. А. К. Коррупция в России. Коррупция в нефтедобывающих странах. 2. Жизнь без взяток. криминологические и уголовно-правовые аспекты.. Chişinău. раскрыть их влияние на уровень коррупции Выявить институциональные причины коррупции Перечислить законодательные причины коррупции.. меры ограничения. коррупция и честность. Причины. 2001.. реформы / Пер. Мартыненко Г. 7. Administrarea corporativă – premisa a transparenţei şi prevenirii corupţiei. Причины коррупции 125 5. А. И..124 Причины коррупции Тема 4 ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ 1. Д. 3. №13–16.

D) Лекционный материал Коррупция – это комплексное. 19–20 noiembrie 2004. P.126 Причины коррупции 25. Chişinău. низкие возможности по разоблачению коррумпированных лиц. предоставление чрезмерной свободы действия ответственным лицам. что ввозится совершенно другой вид товара. выдвижение на ответственные посты некомпетентных и коррумпированных лиц. материально-технических ресурсов и эффективной тактики. P. Chişinău. . Comrat. имеющей тенденцию к постоянному росту. неэффективность институтов власти. недостаток людских. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea // Buletinul clinicilor juridice. 2004. политического. №5. 2007. 2007. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. Chişinău. деградации экономики и обнищании в результате этого населения. Экономические причины коррупции заключаются в высокой стоимости жизни. 2004. что экономический агент пытается использовать различные пути ухода от налогообложения. 27. 64–66. социального и морального характера. Неразвитость и несовершенство законодательства проявляются не только в плохой подготовке законов. Institutul pentru Democraţie. 26. отсутствие эффективных механизмов государственной защиты права собственности и правоотношений. институционального. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне порождает потребность в реализации накоплений. Stoianov S. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale puterii: condiţie obligatorie pentru reducerea corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. подготовка которых практически неподконтрольна и сопровождается возникновением нечетких или плохо доступных инструкций. что должностные лица ищут возможности получения дополнительных доходов. в нечеткости законотворческих процедур. в отсутствии законодательно установленных процедур подготовки и принятия нормативных и иных регулирующих и распорядительных актов. развивающихся в условиях рынка. отсутствие гласности в деятельности органов центрального и местного публичного управления и правоохранительных органов. Stoianov S. 17–18. законодательного. Законодательные причины коррупции состоят в законодательных недоработках. Chişinău. ввезти товар в республику вообще без оформления документов. 147–155. Obreja E. не облагаемый акцизами и пошлинами. Chişinău. 2004. Chişinău. что в сочетании с низким уровнем оплаты труда государственных служащих приводит к тому. которые может дать им занимаемое положение. 28. 29. 19–20 noiembrie 2004. Smochină A. сущность которого обусловлена различными причинами экономического. в низких заработных платах государственных служащих. Contrabanda în domeniul relaţiilor economice externe şi fenomenului corupţiei în Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. но и в несовершенстве всей правовой системы. в результате чего довершение законодательного регулирования перекладывается на подзаконные акты органов исполнительной власти. указать. в незавершенности законов. 19–20 noiembrie 2004. 195–202. как-то: договориться с поставщиком и Причины коррупции 127 ввезти товар с заниженной ценой в сопроводительных документах. Corupţia în sistemul achiziţiilor publice şi consecinţele ei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. недостаточное оснащение правоохранительных органов техническими средствами. Maimescu S. Iachimov S. в противоречивости законодательства.. Высокие налоговые ставки приводят к тому. P. что после разрушения номенклатурной системы так и не появилась современная система отбора и продвижения государственных служащих. изобилующих многочисленными отсылочными нормами. P. многоструктурное и широкомасштабное явление. В большинстве случаев взятка «помогает» чиновнику закрыть глаза на эти правонарушения. Институциональные причины коррупции включают неправильную кадровую политику. которая подтверждается тем. а также в отсутствии эффективных механизмов исполнения законодательства.

. когда окончательно не преодолено слияние власти и экономики и административные органы продолжают играть на экономическом поле по тем правилам. в ошибках в ходе реализации экономических и социальных реформ. Калинин А. Р. Взяточничество. в медленном отходе от закрытости и неподконтрольности власти. в злоупотреблении властью в отношении средств массовой информации и правоохранительных органов. 3.. Коррупция в России. Коррупция в нефтедобывающих странах..128 Причины коррупции Политические причины коррупции заключаются в отсутствии политической воли и ответственности.. 6. №13–16. 2. Демократическое государство в состоянии решить свои проблемы только в кооперации с институтами гражданского общества. Ответственность (вопросы теории и практики). они легче поддаются соблазну коррупции. Богданов И. . Бишкек. М. в недобросовестной политической конкуренции. Ахметова Г. в не сформированной полностью системе естественного разделения труда между властными институтами и свободными агентами рынка. 2005.2004 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. менталитетом. Волженкин Б. П. СПб. деморализации общества и отрыве его от власти. Жизнь без взяток. которые сами для себя устанавливают. Коррупция. навязывающих групповые интересы при принятии решений. слабости и недостаточном информировании гражданского общества. Байболов К. гражданской апатии и пассивности. поэтому необходимо проводить большую работу по «укоренению» демократических традиций. по повышению правовой и политической культуры граждан. 1998. Пoследствия коррупции 129 Тема 5 ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ А) Основные проблемы темы 1. социальной поляризации. Коррупция. Политическая нестабильность формирует чувство неуверенности среди чиновников самого разного уровня. 4. в нерешенности проблем восточных районов. Политические последствия коррупции В) Формирование знаний и умений Определить основные последствия коррупции Выявить влияние коррупции на экономическую ситуацию в стране Доказать негативные последствия коррупции на уровень жизни населения Аргументировать политические последствия коррупции Высказать свое мнение о последствиях коррупции для Республики Молдова С) Источники и литература по теме 1. разрушении этических ценностей. 2001. в существовании некоторых внутренних и внешних факторов. 1999. Социальные последствия коррупции 3. Сыдыков А. зависимости средств массовой информации. 2004. Кишинев. Я. Сыдыкова Л. 5.12. Не имея в этих условиях никаких гарантий самосохранения. 2002. Экономические последствия коррупции 2. традициями коррупционной деятельности в органах власти и правоохранительных органах и выражаются в разобщении. Учебное пособие. В. общественной толерантности. Социальноэкономические и правовые аспекты. Социальные и моральные причины коррупции связаны с культурой. Алматы. Постановление Правительства РМ №421–XV от 16.

Chişinău. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь.. 2003.. Obreja E. 12. 2005. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. дискредитирует саму идею свободной рыночной конкуренции. И. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. 22. К.. 1996. коррупция и честность.. Ростов-на-Дону. 19–20 noiembrie 2004.130 Пoследствия коррупции 7. в результате частному бизнесу не остается ничего иного. 24–36. в конечном счете. 16. Фролова Л.. 2005.. которое является одним из „локомотивов” современного развития экономики. Micul business şi corupţia. 1996. Кишинев. Коррупция и государство. Chişinău. Мишин Г. причины. Ротару М. М. 19. Chişinău. О. А. Гыскэ В. Рингеля С. Кузьминов Я. 99–111. 19–20 noiembrie 2004. кто имеет связи с властными структурами и получает государственную поддержку. М. так как крупные собственники капитала подкупают государственный аппарат и используют его для подавления мелких конкурентов. Власихина В. Лассуэлл Г. Проблемы борьбы с коррупцией / Под ред. 24. 13. С. Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale. Caraşciuc L.. Понятие. Каращук Л.Л. А. Римский В. экономические. 10.. 2007. 26. Закон. Дрелинский В. криминологические и уголовно-правовые аспекты. следствием чего является потеря государством финансовых рычагов управления экономикой и приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета. 2000. 59–60. 2004. 2000.. 25. 14. Алякринского.. Мартыненко Г. Коррупция: политические. Лаптеакру В. Stoianov S. Коррупция препятствует развитию честной конкуренции между предпринимателями: выигрывает не тот. Лунеев В.О социально-политических последствиях коррупции в России // Коррупция. Исмайловой Л.. 1995. Л. Коррупция мешает свободе предпринимательства. В условиях коррупции плохо развивается мелкое предпринимательство.. • дисбаланс конкурентных механизмов рынка. Максимовой С.. Chişinău. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. 11. №4... С. Д. P. Кишинэу. Gască V. И. Institutul pentru Democraţie. 1998. 2004. Caraşciuc L. Коррупция: понятие. А. К. №2. Marschall M. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Iachimov S. Obreja E. Ответственность. поскольку продвижение товаров и услуг на рынок за счет подкупа снижает эффективность рынка и.. 2001. 1991. М. Пoследствия коррупции 131 27. 2003. М. М. 2007. Drelinski V. 20. Нижнекамск. Chişinău. Тезисы о коррупции. М. Роуз-Аккерман С. 2008. 328–333.. 2007. Все это тормозит экономическое развитие общества. организационные и правовые проблемы // Государство и право. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj. Şuleanschi S. с англ. В. Postovan D. 2002. Коррупция и взяточничество в России: исторические. 2003. Коррупция. чей товар качественней. Д. следствия. Рогоу А. дешевле и больше нужен потребителю.. 18. а тот.. М. М. Costurile corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Максимов С. как стремиться к получению скорой прибыли в непред- . 253–260. 15. 23. реформы / Пер. Comrat. Власть. приближенных к власти. 17. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: Тематический сборник. Chişinău. • появление сомнений у агентов рынка в способности власти установить и соблюдать честные правила рыночной игры: коррупция портит инвестиционный климат. С. Кабанов П. D) Лекционный материал Экономические последствия коррупции: • развитие теневой экономики. СПб. Честный бизнес – ключ к успеху. 8. Причины. 33–39. подавляет экономическую инициативу масс и приводит к возникновению номенклатурного капитализма с правом на предпринимательство для избранных. Chişinău. 21. сущность. Потери от коррупции //На пути к публичной политике. P. 9. 2000. меры ограничения. С.

Пoследствия коррупции 133 • усиливается социальная напряженность. • смещение целей в политике от общенационального развития к властвованию группировок. обостряется бедность большой части населения. увеличение угрозы ее экономической и политической изоляции». • коррупция не позволяет государству добиться осуществления стоящих перед ним задач. так как получает возможность проникновения в государственный аппарат. • снижение престижа страны на международной арене. • коррумпированность правоохранительных органов способствует закреплению деятельности организованной преступности. • коррупция оказывает разлагающее воздействие на управленческий аппарат. сращиваясь с коррумпированными группами чиновников и предпринимателей. • замедление появления эффективных частных собственников. обостряя бюджетный кризис. угрожает эффективному развитию экономики и политической стабильности в стране. в эффективности институтов гражданского общества. поскольку происходит разочарование граждан в ценностях демократии. так как условия для долгосрочного инвестирования отсутствуют. что. Экономические последствия коррупции можно оценить как явление масштабное и значительно превышающее те потери. так как перераспределение средств в пользу узких групп происходит за счет наиболее уязвимых слоев населения. что лишает население нравственных стимулов к участию в выборах. таким образом. а потому его действия часто нерациональны. свободу собственных действий в процессе отмывания денег.132 Пoследствия коррупции сказуемых условиях. • дискредитируется закон как основной инструмент регулирования жизнедеятельности государства: в общественном сознании закрепляется представление о беззащитности граждан как перед лицом преступности. • усугубляется имущественное неравенство. . еще больше усиливается. которая. Политическими последствиями роста коррупции являются: • коррупция в органах власти. • снижение эффективности использования бюджетных средств. ставит под сомнение их легитимность. коррумпированный государственный аппарат формируется не на основе компетентности его работников. в частности – при распределении государственных заказов и кредитов. снижая стимулы для честной работы. становясь достоянием гласности. в первую очередь – из-за нарушений в ходе приватизации. Социальные последствия коррупции: • колоссальные средства проходят мимо общественного развития. вследствие этого. политической конкуренции. увеличивая. способствует росту отчуждения власти от общества. в конечном счете. • повышение цен на товары и услуги за счет коррупционных «накладных расходов». • коррупция создает угрозу демократии. подрывает доверие к ним и. снижая способность власти решать социальные проблемы. которые удается зафиксировать на основе незначительного количества выявленных коррупционных актов и доведенных до конца расследований. так и перед лицом власти.

классифицировать функции должностного лица Установить другие субъекты коррупционного преступления С) Источники и литература по теме 1. Нижнекамск. Уголовная ответственность за взяточничество. 19. Кишинев. 11. М. Коррупция. 25–29. Тезисы республиканской научно-практической конференции.. Лицо. 8.04. Рогоу А. 2. 1948. Лаптеакру В. М.. Должностные лица в системе государственной службы и местного публичного управления // Укрепление местного самоуправления и повышение эффективности судебной власти в процессе демократического преобразования Молдовы. Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву. С. 2008. Д. Кучерявый Н. 1999. В. 1963. 23. 2004. Мельникова В. В. Утевский Б.2008 о предупреждении коррупции и борьбе с ней // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. С. Д. 1959. Взятка и коррупция в России. Ф. №6. М. 17. 1998. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия „коррупция” // Философия права. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. 2006. С. Ф. Яни П. 9 ноября 2005 года.. С. Коррупция. 1954. СПб. 6. Кишинэу. М. 1982. 2001. №12. 15.. Гельфанд И. Криминалистическая характеристика преступлений. Байболов К. Ответственность за взяточничество. Взяточничество и должностное преступление: уголовноправовая ответственность. 26. Жизнь без взяток. Густов Г. Здравомыслов Б. Виды должностных преступлений. А. криминологические и уголовно-правовые аспекты. 1993. Характеристика пассивного коррумпирования и получения взятки // Закон и жизнь. 2002. Кириченко В. 22. 2008. Должностные преступления. 9. В. 45–59. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. А. Асланов Р. 34–39. И. 10. Квициния А. А.. Взяточничество. С. М. 1998. М. . №2.. Ответственность за должностные преступления. 13. 16. 1991. Касым С. 1992. Л. №9. Куракин А.. М. Управляющий коммерческой или иной организации как субъект коррупции В) Формирование знаний и умений Выявить характеристику субъекта коррупционного преступления Определить признаки должностного лица как основного субъект коррупции. М. 1996. К. 53–56. №103–105. Власть. 25. 2005. Гончаренко Г. коррупция и честность. С. Лассуэлл Г. 1995. Куракин А. С убъект коррупции 135 7. 4.. Бишкек.134 С убъект коррупции Тема 6 СУБЪЕКТ КОРРУПЦИИ А) Основные проблемы темы 1. А. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. 2002... 3. Закон Республики Молдова №90 от 25. 20. 2005. Влах И. 35–48. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере исполнительной власти // Право и политика. 18. Должностное лицо как основной субъект коррупции 2. Волженкин Б. В.. СПб. Касым С. №7. Сосна А. Куракин А.. Квалификация взяточничества.. 12. 2008. М. Коррупция и взяточничество в России: исторические. П. №1. В. 21. Общее учение о должностных преступлениях. Расследование должностных хищений в торговле.. Гордейчик С. Кирпичников А. Ответственность (вопросы теории и практики). Киев. 24. Сыдыкова Л. выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации. М. Сосна А. 2003. Кабанов П. 14. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы.. Е. Баку. 1997. 1991. Кишинев.. Сыдыков А. 39–44. С. С. 5.

офицеры по уголовному преследованию. оказывающие публичные услуги. или которые имеют право распоряжаться таким имуществом. • лица. а также лица. Выполнение организационно-распорядительных функций предполагает наличие у должностного лица совокупности прав и обязанностей по управлению органом. налоговой службы. В соответствии со ст. находящегося в собственности государства или адми- С убъект коррупции 137 нистративно-территориальных единиц. • руководители и заместители руководителей публичных учреждений. учреждением или их структурным подразделением и состоит в руководстве трудовым коллективом (принятие решений. учреждении. • государственные служащие. иметь определенные полномочия. таможенной службы. военнослужащие. государственных или муниципальных предприятий. обладающие публичным статусом. возможность их официально использовать. Во-вторых. • лица. предусмотренные законодательством. Законодательство. порядок назначения или избрания которых регулируется Конституцией Республики Молдова и органическими законами. прокуроры. 123 УК РМ под должностным лицом понимается лицо. в силу закона. субъект коррупции для достижения своих противоправных целей использует предоставленные законом полномочия. отставки или освобождения от должности в соответствии с действующим законодательством. исходит одновременно из двух критериев: из характера выполняемых функций и вида органа. которые используют свой статус вопреки глобальным интересам общества: • лица. • нотариусы. официальный статус используется им для уклонения от предусмотренной законом ответственности. чтобы злоупотреблять властью. сотрудники дипломатической службы. по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностей по осуществлению функций публичной власти или действий административно-распорядительного либо организационнохозяйственного характера. • доверенные лица конкурентов на выборах. определяя понятие должностного лица. Согласно статье 324 УК РМ (пассивное коррумпированное) субъектом данного преступления является должностное лицо. которому указанное должностное лицо делегирует свои полномочия. в том числе в отношении финансовых средств. организации (их подразделении) органов местного публичного управления. Кроме того. Последняя является для него обязательной предпосылкой установления коррумпированных отношений: для того. дача .136 С убъект коррупции D) Лекционный материал Важным признаком коррупции является ее субъект. Субъект коррупции не может существовать без официальной подсистемы. официальная подсистема является прикрытием неофициальной. аудиторы. • государственные служащие после прекращения полномочий. коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом. по назначению. органов внутренних дел. Согласно статье 4 закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» (субъекты актов коррупции или фактов коррупционного поведения) субъектом данного преступления являются лица. Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. адвокаты и представители в судебных инстанциях. учреждении. в котором лицо несет государственную или местную службу. Во-первых. • судьи. организации (их подразделении) либо в предприятии. наделенное в государственном предприятии. уполномоченные в соответствии с нормативными актами принимать решения в отношении имущества. организацией. а также лицо. которым делегирована на постоянной или временной основе одна из вышеуказанных должностей. органов государственной безопасности. занимающие ответственные государственные должности. • другие лица. постоянно или временно. • лица. ею нужно обладать – быть назначенным на соответствующую должность в органах государственной власти (местного самоуправления).

по назначению. 4 главы II раздела II первой книги Гражданского кодекса Республики Молдова называют виды коммерческих организаций – хозяйственные товарищества и общества. Преступления. учреждения. обязательных для исполнения подчиненными). осуществление контроля за движением товарно-материальных ценностей. отметим. постоянно или временно. независимо от формы собственности. имеют специальный субъект. организаций и учреждений. Учитывая то. Коммерческими организациями признаются юридические лица. что данные преступления очень схожи по юридическому составу. премий. В соответствии со ст. Части 2. Административно-хозяйственные функции заключаются в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами органов. акционерные общества. преследующие иную цель. за получение незаконного вознаграждения за выполнение действий (услуг). что основным отличием вышеуказанных преступлений является их отличие по субъекту. служебной или иной деятельностью (подбор и расстановка кадров. которая определяет ответственность служащих государственных учреждений и организаций. Реализация таких полномочий предполагает принятие решений о начислении заработной платы. организация труда. временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно – распорядительные или административно – хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от форм собственности. С убъект коррупции 139 необходимо отметить. Согласно ч. фонды. не являющихся должностными лицами. Согласно статье 333 (получение взятки) УК РМ к субъектам данного преступления относятся: управляющие коммерческой. наделенное в указанной организации либо в ее подразделении. общества с ограниченной ответственностью. понимается лицо. Рассматривая субъект данного преступления (получение взятки). постоянно. общественной или иной негосударственной организацией. государственные и муниципальные предприятия. поддержание дисциплины и прочее). Критерием для отнесения работников государственных и местных учреждений к категории должностных лиц как субъектов коррупции и взяточничества является обладание правом совершать по службе юридически значимые действия. Уголовный кодекс РМ содержит статью 330. не являющейся государственным органом. входящих в его служебные обязанности. кооперативы. планирование. а также в коммерческой организации. государственным или муниципальным учреждением. в руководстве участком работы. и иных некоммерческих организациях не являющихся государственными. управляющим коммерческой. Субъектом коррупции может являться должностное лицо. способные порождать. 180 ГК РМ к их числу относят ассоциации. В соответствии со статьей 124 УК РМ под лицом. определение порядка их хранения и т. то в статье 324 УК РМ субъектом преступления является обязательно должностное лицо. находящееся на службе в государственном или местном учреждении. органом местного самоуправления. что вышеуказанный вид преступления совершается только в коммерческих. по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностями по осуществлению функций и действий административно – распорядительного характера либо организационно – хозяйственного характера. нежели извлечение прибыли. 3.138 С убъект коррупции указаний. то есть действия организационно-распорядительного характера. предусмотренные статьями 324 и 333 УК РМ. п. изменять или прекращать правовые отношения. преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. . 2 ст. общественной или иной негосударственной организацией. 180 ГК РМ некоммерческими организациями признаются юридические лица. Если в статье 333 УК РМ таким субъектом является лицо.

. Уголовно-правовой анализ получения взятки: Ст. управлению. СПб. распределению. Е. 2008. Такого рода действия направлены против нормальной деятельности органов государственной власти. М. продвигает его интересы при кредитовании. 2007. СПб. Касым С.. что лицо. 12.. Касым С. Сыдыкова Л. регулярно представляет ему информацию. №1. Коррупция и взяточничество в России: исторические. В. устанавливая устойчивую связь с каким-либо коммерческим учреждением. Тезисы о коррупции. а также интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Родовым объектом состава коррупции является нормальное функционирование государственной власти. Причины. органы государственного аппарата складываются из совокупности отдельных звеньев. осуществляющих функции по учету. 11. Кирпичников А. №7. Закон. 2002. что непосредственный объект коррумпирования совпадает с родовым объектом должностных преступлений.. М. Богданов И. 3. М. 9.. при участии в тендере и т. Ответственность (вопросы теории и практики). Максимов С. 15. каждому конкретному коррупционному правонарушению. 39–44. 290 УК РФ // Право и экономика. Квалификация взяточничества. Здравомыслов Б. С. Кроме того. 6. Я. D) Лекционный материал Объект любого преступления. О. 13. Общественная опасность данного деяния состоит в том. 24–26. реформы / Пер. Яни П. 57–62.. Коррупция. Коррупция в России. Ряд ученых считают. 7. Сыдыков А. 1991. являясь определяющим признаком каждого преступного деяния. в системе деятельности государственных организаций и непосредственным объектом коррупции и взяточни- . А. Асеев Р. 1998. Разграничение взяточничества и коррупции//Закон и жизнь. 2003. Сосна А. 2002. Правильное установление объекта преступления является гарантией осуществления правосудия в соответствии с законом. Сосна А. 2001. в системе исполнительной государственной власти. д. криминологические и уголовно-правовые аспекты. представленное. Взяточничество и должностное преступление: уголовноправовая ответственность. Социальноэкономические и правовые аспекты.... Характеристика объекта коррупции В) Формирование знаний и умений Раскрыть понятие объекта коррупции Выявить сущность объекта коррупции Определить основные характеристики объекта коррупции С) Источники и литература по теме 1. следствия. По мнению Мельникова В. 2. 10. Кишинев. Бишкек.. С. Нижнекамск. в том числе и коррупции.140 О бъект коррупции Тема 7 ОБЪЕКТ КОРРУПЦИИ А) Основные проблемы темы 1. А. 1995. 2008. Кузьминов Я. И.. Ответственность. Завидов Б. С. М. 1999. контролю. например. Алякринского. в зависимости от выполняемых уполномоченными на то лицами функций государственного управления. Кабанов П. присущ его непосредственный объект. Д. Волженкин Б. Байболов К. Взяточничество. П. 5. с англ. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. №6. О бъект коррупции 141 14. И. С. Понятие и сущность объекта коррупции 2. М.. 2004.Л. 8. Характеристика пассивного коррумпирования и получения взятки // Закон и жизнь. Коррупция. раскрывает его социальное содержание и общественную опасность. Коррупция и государство. дискредитируя и подрывая ее авторитет и ту политику. С. Жизнь без взяток. Взятка и коррупция в России. 4. Роуз-Аккерман С. Коррупция. М. Калинин А. 25–29. В. 2000. 2002. 1997. №5. которую она строит.

Дело в том. Таким образом. В соответствии со статьями 324 (пассивное коррумпирование) и 333 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Молдова. независимо от того. непосредственным объектом коррумпирования является правильное. что объектом этого преступления является установленный порядок оплаты труда (или служебной деятельности) должностных лиц. что уголовный закон охраняет не функционирование каких-либо отдельных сфер и звеньев аппарата публичной власти. 2) ценные бумаги. важное значение для определения объекта коррупции играет взятка (которая является одним из актов коррупции). правильную деятельность его звеньев либо отдельных организаций. как деятельность любого звена государственного аппарата по выполнению возложенных на него задач. Сложно согласиться с другой точкой зрения. прямо или косвенно. какое звено его поражается преступлением. например. когда это сделано преднамеренно. какого – либо неправомерного преимущества любому из государственных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица с тем.В. Данное определение не вызывает возражения. если исходить из такого функционального признака. учреждений». выполнение конкретных функций в аппарате власти и управлении в целом и определяет содержание его деятельности. Определение предмета взятки осуществляется разными нормативными актами национального и международного уровня. а в ч. а правильное функционирование этого аппарата в целом.142 О бъект коррупции чества являются основные направления правильной деятельности отдельных звеньев государственного аппарата. Пунктом 5 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Молдова №6 от 11 марта 1996 года определяется. Взятка не является оплатой труда или служебной деятельности. Взятка может даваться и за незаконные действия. Фактически непосредственный объект состава коррупции совпадает с родовым. В научной литературе существуют и иные точки зрения на объект коррупции и взяточничества. извлекаемая преступником из своего служебного положения вопреки интересам службы. а также борьба с ним. при этом объект преступления поражается даже в большей мере. Согласно положениям Уголовной Конвенции о коррупции от 27 января 1999 года (Республика Молдова является стороной данной конвенции) взятка/подкуп является передача. функционирование государственного аппарата. в том числе и предупреждение. Однако для понимания в качестве объекта взяточничества установ- О бъект коррупции 143 ленного порядка оплаты служебной деятельности должностного лица имеются основания в законодательстве. то есть строгость наказания за получение взятки ставится в зависимость от ее размера. что . чем „порядок оплаты труда”. Б. незаконная выдача премий. Это объясняется тем. но и объем ответственности за совершенное преступление. в интересах общества и государства (а посредством общественного служения – и в интересах отдельных членов общества). 3) иное имущество. От точного решения данного вопроса зависит не только квалификация деяний виновных лиц. это незаконная выгода. Объект коррупции и взяточничества куда более важен для нормальной жизни общества. что взятка является необходимым элементом состава коррупционного преступления. что и определяет высокую опасность этого преступления. Здравомыслов. в качестве непосредственного объекта понимал «функционирование тех или иных сфер или управленческих систем государственного или общественного аппарата. 2 ст. 3 ст. Однако представляется. 333 – в особо крупном размере в качестве квалифицирующего признака взяточничества. 333 предусматривает получение взятки в крупном размере. оказание услуг и др. чем в случае получения взятки за совершение правомерных действий. что УК РМ в ч. чтобы оно совершило действие или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. основными товарами и предметами взяток являются: 1) деньги. Следовательно. Таким образом.). 4) выгода имущественного характера (передача материальных ценностей.

. Характеристика объективной стороны коррупции В) Формирование знаний и умений Определить понятие субъективной стороны коррупции Установить содержание мотива коррупционного преступления Выявить цель коррупционного преступления Рассмотреть сущность объективной стороны коррупции Разграничить субъективную и объективную стороны коррупции С) Источники и литература по теме 1. Густов Г. 1998. является орудием совершения преступления и относят ее к объективной стороне состава преступления. так и средством совершения преступления. 2. 1993. Вопрос о том. Правоведами изложены три точки зрения. М. В. материальные ценности. Гончаренко Г. Мотив коррупционного преступления 2. выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации. Криминалистическая характеристика преступлений. Цель коррупционного преступления 3. Л. Сыдыков А. Коррупция. Третьи считают. незаконная выдача премий и др. Волженкин Б. Ответственность (вопросы теории и практики). А. а также другая выгода – как имущественного характера (передача материальных ценностей.). Коррупция. или иной награды и др. Уголовная ответственность за взяточничество.). С.144 О бъект коррупции предметом взятки в любой форме могут быть деньги. Гельфанд И.. Расследование должностных хищений в торговле. Киев. Одни авторы утверждают. является ли взятка предметом или средством преступления. Лицо. 5. Другие исследователи предмет взятки относят к объекту преступления. А. 2005. Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия „коррупция” // Философия права.. Ответственность за должностные преступления. 53–56. СПб. ценные бумаги. №1. 7. Гордейчик С. 1998. С. 6. 4. так и неимущественного характера (присвоение звания или степени. бесплатное приобретение санаторных и туристических путевок. 1991. 1999. Байболов К. 1963. 3. Сыдыкова Л. Взяточничество. что одна и та же материальная ценность является одновременно как предметом. не получил однозначного ответа в научной литературе. М. Бишкек.. что взятка служит средством подкупа должностного лица.. Асланов Р. Субъективная и объективная сторона коррупции 145 Тема 8 СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА КОРРУПЦИИ А) Основные проблемы темы 1. Баку.

Кабанов П. то цель – на что направлено данное действие. 21. поводом к преступному действию. 2003. в ближайшем или отдаленном будущем.. Утевский Б. Жизнь без взяток. 1996. 22. Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву. 1982. D) Лекционный материал С субъективной стороны состав коррупции характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной целью. С. М. 45–59. 1948. 2004. Нельзя незаконно обогатиться. не преследуя при этом цели такого обогащения. 13. Лаптеакру В. Здравомыслов Б. 35–48. 16. освобождения от каких-либо затрат. предвосхищение в сознании человека результата. №6.. Объективная сторона всех коррупционных правонарушений характеризуется действием (например. Если мотив отвечает на вопрос. 1997. Нижнекамск. используя при этом свое служебное положение. №9. 1991. желает этого. № 12. Взятка и коррупция в России. Кучерявый Н.. на достижение которого направлены действия. а целью является незаконное обогащение. С установлением умысла субъектов преступления связана проблема доказывания цели и мотива. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере исполнительной власти // Право и политика. Коррупция и взяточничество в России: исторические. При этом должностное лицо действует в целях получения материальных Субъективная и объективная сторона коррупции 147 или иных благ и преимуществ. Касым С. Кирпичников А. что движет человеком. 17. А.. 11. В. Это своего рода двигатель человеческой деятельности. то есть это то. 23. Общее учение о должностных преступлениях. Взяточничество и должностное преступление: уголовноправовая ответственность. Цель – это предмет стремления. М. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. Яни П. Мотив можно назвать побудительной причиной. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. Квалификация взяточничества. 34–39. что надо или желательно осуществить. что как бы ни действовало должностное лицо или управляющий организацией в интересах определенного гражданина. 2001.146 Субъективная и объективная сторона коррупции 8. Мотив играет важную роль в оценке действий субъекта. 2002. в том числе и противоправной. П. 15. Мотив является обоснованием и оправданием волевого действия. А. Объективная сторона коррупции. С. СПб. обуславливающее действие для удовлетворения какой-либо потребности человека. Е. Сосна А. 19. 39–44. так как именно от мотива зависит. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право. оно обязательно принимает решения. М. В. В связи с этим мотивы коррупционера всегда корыстные.... 14. Мотив рассматривается как осознанное побуждение. 1992. совершает служебные действия или придерживается выгодной для коррумпировавших его субъектов линии поведения исходя из собственной выгоды. 1959.. Квициния А. Куракин А. М. независимо от того. т. 2008. Лассуэлл Г. Д. В. Кириченко В.. Хотя эта цель прямо и не указана в диспозиции статьи закона о получении взятки как обязательный признак. Д. К. 1954. почему субъект действовал именно таким образом и добивался именно этой цели. Куракин А. 9. Кишинэу. М. 20. группы или юридического лица. Рогоу А. 12. С. Мельникова В. С. Коррупция является корыстным деянием. Виды должностных преступлений. Куракин А. объясняет. М. однако она подразумевается в содержании самой статьи. В. 2005. Должностные преступления. №2. 2002. криминологические и уголовно-правовые аспекты. е. М. Это означает. сейчас ли она будет извлечена. 10. М. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь. Кишинев. Власть. Должностное лицо сознает.. коррупция и честность. И. 18.. какой субъективный смысл имеет конкретное действие для данного индивида. Ф. Ответственность за взяточничество. что вступает в устойчивую преступную связь с отдельными лицами или группировками и. 1995. осуществление функций поверенного третьих . С.

Объективная сторона коррупции и получения взятки предполагает наличие обоих ее элементов: как принятия взятки – волеизъявления. причинной связи между ними. место. Для квалификации содеянного как оконченного получения взятки достаточно. собственно. неистребование кредитором долга при наступлении срока платежа). так и принятия взятки – получения имущественного блага. и дается взятка. а также рядом обстоятельств. Эта часть объективной стороны может быть выполнена только лично должностным лицом. но и иным лицом. Кроме того. Принятие взятки как получение имущественного блага может быть выполнено не только лично должностным лицом. 2) в приобретении имущественного права. на недвижимость или на ценные бумаги. как способ его совершения. Принятие взятки как получение имущественного блага может выразиться: 1) в фактическом завладении предметом взяточничества в виде денег. направленных на передачу предмета взятки. При отсутствии первого элемента уголовная ответственность вовсе исключается. выражение согласия его принять) даже при отсутствии каких-либо действий. посредством которого должностное лицо получает предметы. если должностное лицо не может ввиду несостоятельности вернуть долг.е. беспроцентного кредита) или освобождении от обязанностей (например. предоставляющего имущественную выгоду (например. чтобы взятка была получена за такие действия и не имеет значения. как покушение на дачу взятки (особенно это очевидно в случае. Так. непосредственно Субъективная и объективная сторона коррупции 149 направленные на получение взятки. прощение долга). когда взяткополучатель рассчитывает. вещей. мотивируя это благодарностью за ранее совершенные в пользу кредитора действия по службе – получения взятки не будет. В объективную сторону коррупции не входят те действия. ценных бумаг. для ряда коррупционных правонарушений характерен такой признак объективной стороны. Принятие взятки должностным лицом как волеизъявление является важным содержанием объективной стороны коррупции. выполнение работ в пользу взяткополучателя. характеризующих действие или бездействие преступника (способ. например. такое волеизъявление (требование незаконного вознаграждения. Поскольку принятие взятки как волеизъявление входит в объективную сторону. что предмет взятки находится у взяткодателя при себе). были или нет эти действия выполнены фактически. которому тот доверил получение от своего имени конкретной взятки или получение взяток в качестве систематической деятельности. а также выгоды материального характера. . преступного результата.148 Субъективная и объективная сторона коррупции лиц) либо бездействием (несоставление протокола о совершении коррупционного правонарушения). При отсутствии второго элемента речь может идти только о неоконченном преступлении. за совершение которых. 3) в фактическом пользовании предоставленными услугами и иными имущественными выгодами (например. а кредитор прощает долг. Посредник в получении взятки – это пособник взяткополучателя. 4) в приобретении (оформлении) права. которые характеризуют предмет коррупции. т. действующим от имени должностного лица и в его интересах (получение взятки через посредника). Объективная сторона коррупции и получения взятки состоит из двух элементов: принятие взятки должностным лицом как волеизъявление и принятие взятки как получение имущественного блага. если должностное лицо не соглашается с прощением долга. При этом преступление будет оконченным с момента передачи взятки посреднику в ее получении. деньги. время и обстановка совершения преступления). Принятие взятки в этом смысле – это активное или пассивное изъявление согласия должностного лица на получение имущественной выгоды в качестве благодарности за уже совершенное действие или бездействие (а равно общее покровительство или попустительство) по службе либо в качестве подкупа за такое действие или бездействие (а равно общее покровительство или попустительство) по службе. которое еще не совершено. представляется правильным квалифицировать как действия.

если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или покровительством в иной форме. организации. Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней Антикоррупционная деятельность Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией Значение СМИ в предупреждении и пресечении коррупции В) Формирование знаний и умений Выявить механизмы предупреждения коррупции Установить содержание антикоррупционной борьбы в Республике Молдова Охарактеризовать Национальную стратегию по предупреждению коррупции и борьбе с ней Выявить содержание антикоррупционной деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Аргументировать значение гражданского общества в борьбе с коррупцией Доказать роль СМИ в предотвращении коррупции и борьбе с ней Высказать свое мнение об эффективности антикоррупционной политики в Республике Молдова . как незаконная предпринимательская деятельность. либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету. заключается в учреждении лицом. осуществляющей предпринимательскую деятельность. А) Основные проблемы темы Предупреждение и противодействие коррупции в РМ. 3.150 Субъективная и объективная сторона коррупции Объективная сторона такого коррупционного преступления. Противодействие коррупции в Республике Молдова 151 Тема 9 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 1. 4. уполномоченным на выполнение государственных функций. либо приравненным к нему лицом. установленному законом. 2.

. Administrarea corporativă – premisă a transparenţei şi prevenirii corupţiei. 19. №10. Comrat. 21-25. 3. 2002.04. Сосна А.2004 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. 33. 31. Кишинев. Коррупция. 39–44. 5. Понятие. 26–27.. 2007. №128–129.. 2006. Monitoring the Access to Information in the Republic of Moldova. Повышение роли СМИ в борьбе с коррупцией: доступ к информации.. Şuleanschi S. 21. 1997. Drelinski V. Честный бизнес – ключ к успеху. Institutul pentru Democraţie. Gască V. Г. Часть 1. 4. Oare corupţiei şi protecţionismului li s-a declarat război juridic în Moldova? // Legea şi viaţa. 26. Лаптеакру В. 2007. Конституционное развитие Республики Молдова. Правовой анализ коррупции и взяточничества в Республике Молдова // Закон и жизнь.12.12. 2008. Закон Республики Молдова № 1104 от 06.2008 о предупреждении коррупции и борьбе с ней // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. 26–27 septembrie 2003. Д. Коррупция: этимологический и социально-правовой аспекты.06. 2002. Д. Возгрин И. Caraşciuc L. Руснак А.2007 о реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в 2007 году // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. Лаптеакру В. Iachimov S. 28. Бенюк В.152 Противодействие коррупции в Республике Молдова С) Источники и литература по теме 1. Кишинёв. 18. Chişinău. СПб. С. 2003. С. 2007.2002 о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией// Monitorul Оficial al Republicii Moldova 2002. 8. Макарь И. Lapteacru V. Corupţia şi accesul la justiţie în viziunea societăţii şi a experţilor.. Micul business şi corupţia. 6. 1994. 2005. 33–39.. Гыскэ В. 172–177. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. 30. № 82–86. 11. Cozonac C.. Mărari S. 2008. №13–16. 2008. 2001. 2008. 12–15. 2004. 9. 2002. Chişinău. №2.. 24. Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale..Д. Закон Республики Молдова №90 от 25. 7. Лаптеакру В. Obreja E. Ghid practic pentru accesul la informaţiile officiale. 16.. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Мартынчик Е. Obreja E. Коррупция: мнение работников правоохранительных органов. Международная научно-теоретическая конференция. 23. Учебное пособие. 2004. 25. Кишинев.. Materialele conferenţei internaţionale ştiinţifico-practice. 2005. 20. 81–89. Коррупция и организованная преступность – угроза национальной безопасности (на примере Республики Молдова и других стран-членов СНГ). Guja I. 1994. №5. Кишинэу. 2004. Противодействие коррупции в Республике Молдова 153 14. С. P. Chişinău.. С. 2003. 2007. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. Кишинэу. Chişinău. Ai Dreptul să ştii. №3.. 2004. последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь. Социальная база организованной преступности и коррупции // Economie şi sociologie. Popovici T.. Ротару М. 29. Уголовный кодекс Республики Молдова // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. №6. Să extirpăm corupţia // Legea şi viaţa.. С. 2004. №12. Лаптеакру В. 2003. Caraşciuc L. P. Постановление Правительства РМ №421–XV от 16. 15. №2. 17. 10. 34. 1996. Постановление Правительства РМ №1519 от 29.. Комрат. Касым С. причины. о государственной службе // Monitorul Оficial al Republicii Moldova 1995. С. 32. 2007. Chişinău. 22. №8–10. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj. Уголовное право РМ. Chişinău. Chişinău... 2002. П. Закон Республики Молдова № 443–XIII от 4 мая 1995 г. Маршалл М. 15–27. 2001. Munteanu P. Caraşciuc L. Мартынчик Е. С. Ghid anticorupţie pentru cetăţeni. М. Stoianov S. А. №103–105. Edificarea statului de drept. № 61. Жизнь без взяток. Назария С. 2. 27. 12. Боршевский А.. 19–21. Obreja E. // Закон и жизнь. Гражданское общество в борьбе с коррупцией// Коррупция. // Закон и жизнь. 1993. 1996. Каращук Л. №29. Кишинев. Особенная часть. №91–94. Постановление Правительства РМ №200 о внедрении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в 2006 году // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. 13. Дрелинский В. Mândru V. Гражданский кодекс РМ // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. Chişinău. . Chişinău.

жесткое ограничение прав бюрократии по «регулированию» экономики. Combaterea infracţiunilor legate de corupţie. поскольку все это создает возможность для произвола и коррупции. №5. прямо или косвенно способствующих совершению преступлений. общими условиями противодействия коррупции являются: максимальное ограничение полновластия чиновников. решениях и действиях властей с целью установления общественного контроля за ними. Dobjanskaia L. стимулирование деятельности общественных организаций. увеличить зарплаты государственным служащим с введением действующей системы социальных гарантий. формирование гражданского об- Противодействие коррупции в Республике Молдова 155 щества. 55–57. Основным направлением борьбы с коррупцией должно являться ее предупреждение. Разработка и реализация такой программы должна базироваться на точном понимании природы коррупции. эффективности контроля над ней и борьбы с ней. Sosna Al. 2003. Возможность населения получать информацию должны обеспечиваться законодательно предусмотренной обязанностью властей предоставлять эту информацию и неукоснительными санкциями за нарушение этих обязанностей. усиление независимости бизнеса и личности. 2000. отслеживающих случаи. 33–34. на ясных и продуктивных принципах. 17–18. осуществление постоянной экспертизы проектов законодательных и иных правовых актов в целях недопущения в них положений (пробелов. Corupţia în Moldova // Legea şi viaţa. на анализе причин неудач борьбы с ней.. акционировании. P. особенно экономических и коррупционных. 29–31. Stoianov S. культуры. проведении аукционов и др. 37. рассчитанные на длительную историческую перспективу. №5. исключений и иных недостатков). сведение в идеале их функций к формально-регистрационным. осознании существующих предпосылок и ограничений. образования. Необходимо информировать граждан о планах. Iachimov S. Solop V. D) Лекционный материал Борьба против коррупции должна являться постоянной функцией государства и заботой всего общества. Этот комплекс мер должен реализоваться по следующим направлениям: популяризация примеров успешных антикоррупционных программ в других странах. которая должна перерасти в постоянно действующую систему ограничения коррупции. где особым направлением должна стать работа по ревизии действующего законодательства: устранению противоречий в законодательстве. Большая часть усилий должна быть сосредоточена в области законотворческой деятельности.) государственными должностными лицами. борьба в средствах массовой информации с мифом обреченности борьбы с коррупцией. науки. повышение независимости и престижа суда. т. Особое место в системе предупреждения коррупции необходимо отвести образованию и пропаганде. Timuş A. № 6. существенное повышение оплаты труда чиновников при одновременном повышении их ответственности. Также необходимо совершенствовать налоговое законодательство с целью уменьшения теневой зоны экономики. здравоохранения. Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо разработать и запустить комплексную антикоррупционную программу. практику и методологию коррупции . 38. Combaterea criminalităţii şi corupţiei nu admite amânare: aspecte sociologice // Revista naţională de drept. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea // Buletinul clinicilor juridice. №3. 2008. наличие реальной политической воли по сокращению коррупции. Исходя из реального состояния коррупции. // Legea şi viaţa. P. внедрить открытость принятия экономически значимых решений (о приватизации.. P. воздействие на ее причины и условия. ужесточение контроля над ведомственным нормотворчеством.154 Противодействие коррупции в Республике Молдова 35. P. должны быть созданы стабильные общенациональные основы ограничения распространения и самовоспроизводства коррупции. ликвидация многочисленных отсылочных норм в действующих законах. обеспечение прозрачности их деятельности. 36. сокращение бюрократического аппарата на всех уровнях. 2007. Climenco V.. е.

b) поведения государственных служащих. План мер направленных на реализацию Cтратегии по предупреждению и борьбе с коррупцией состоит из шести разделов. решения ветвей власти и деятельность конкретных их представителей. i) политической деятельности и избирательного процесса. постоянное информирование общества о ходе реализации антикоррупционных программ (выпуск бюллетеней. В этой связи необходим новый подход к данному явлению. Своевременность Стратегии обусловлена осознанием того факта. порядка формирования публичных финансов и управления ими. доступа к информации. совершенствование законодательной базы в соответствии с требованиями международного законодательства.156 Противодействие коррупции в Республике Молдова в Молдове и распространяющих полученную ими информацию. постоянное практическое применение и использование в средствах массовой информации индексов уровня коррумпированности. реализуемых путем регламентирования: a) организации деятельности органов публичной власти и государственных служащих. Цель Стратегии заключается в снижении уровня коррупции для недопущения возникновения угрозы правовому и демократическому государству и препятствий в его экономическом и социальном развитии. представляющие собой комплекс законодательных. активизация усилий гражданского общества и частного сектора по предупреждению коррупции. направленных на криминогенные факторы и устранение способствующих коррупции условий. Закон РМ о предупреждении коррупции и борьбе с ней определяет.). информационных материалов. обеспечение гласности деятельности государственных учреждений. так и путем непосредственного выявления фактов коррупции с привлечением виновных к юридической ответственности на основании законодательства. позволяющих сравнивать между собой регионы. Противодействие коррупции является долгосрочным процессом. институциональных. социальных и нравственных мер. Задачами Стратегии являются: обеспечение главенства закона. c) организации антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов и проектов нормативных актов Правительства. п. официальному протоколированию и наказанию за нее. направленными на получение поддержки граждан в проводимой органами публичной власти антикоррупционной кампании. g) частного сектора национальной экономики. которые в общей сложности включают в себя 105 пунктов. а также мерами. создание атмосферы нетерпимости к этому явлению. создание атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях. включая сочетание мер по предупреждению коррупции с мерами по ее выявлению. что искоренить коррупцию только путем применения уголовно наказуемых мер невозможно. с одновременной поддержкой механизмов рыночной экономики. Постановлением Парламента Республики Молдова от 16 декабря 2004 года принята Национальная стратегия по предупреждению коррупции и борьбе с ней. однако оно посредством строгого контроля может и должно быть уменьшено как путем осуществления предупредительных мер. Противодействие коррупции в Республике Молдова 157 d) системой публичных закупок. теле и радиопередач и т. . Это явление невозможно искоренить полностью. крупные предприятия. Действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней необходимо дополнять мерами по воспитанию населения в духе нетерпимости к коррупции. h) предупреждения легализации незаконно полученных доходов. экономических. разработка. отрасли. публичного обсуждения разработанных проектов и оценки институциональных рисков коррупции. широкого этических стандартов. e) участия гражданского общества и доступа к информации в процессе принятия решений. f) доступа к информации о мерах по предупреждению коррупции и результатах их применения. что гарантиями предупреждения коррупции служат политика и практика в соответствующей области. соблюдение принципов разделения ветвей власти и их взаимодействия в строгом соответствии с Конституцией и законодательством.

заинтересованному в наличии коррупции. при неразвитом гражданском обществе люди уверены. c) осуществление деятельности по предупреждению коррупции. коммерческую и банковскую тайну. e) обеспечение защиты и сохранения информации. из них 308 по фактам коррупции. . выявлению и пресечению коррупции. Деятельность по пресечению коррупции в медико-санитарной сфере привела к выявлению 31 случая. антикоррупционное воспитание граждан. Важным антикоррупционным механизмом является развитое гражданское общество.158 Противодействие коррупции в Республике Молдова Документ предусматривает совершенствование законодательной базы. осуществление оперативно-розыскных мероприятий и уголовного преследования актов коррупции. усовершенствования и переподготовки кадров. расширение международного сотрудничества. d) обеспечение подготовки. которые стали известны при исполнении обязанностей. Противодействие коррупции в Республике Молдова 159 Центр в 2006 году выявил 687 преступлений. способствующих совершению незаконных действий. активное сотрудничество с гражданским обществом в целях массовой пропаганды антикоррупционной культуры. Безразличное отношение к коррупции в обществе порождается слабым выражением у людей чувства собственного достоинства. Важная роль в борьбе с коррупцией в законодательстве Молдовы отводится Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. вскрытие фактов коррупции не вызывает бурной общественной реакции. терпимостью к неравенству. уведомление компетентных органов о причинах и условиях. другие тайны. противодействие коррупции в частном секторе. В функции Центра входит: a) принятие мер по предупреждению. Отчуждение большей части населения от власти рассматривается как главный политический фактор коррупционной преступности. В области просвещения и науки выявлено 44 преступления. сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления. активизацию взаимодействий государственных учреждений с гражданским обществом. связанных с коррупцией. что борьба с коррупцией – это дело только правоохранительных органов. наделенным полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с актами коррупции или с фактами коррупционного поведения. В 2007 году Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией удалось выявить 312 преступлений. мнение населения может игнорироваться государственным аппаратом. так как оно не подкрепляется активными массовыми действиями протеста (митингами. в которые были вовлечены как рядовые врачи. Неразвитое гражданское общество безвольно и пассивно. люди свыкаются с привилегированностью коррупционеров и тех. который является специализированным органом. обеспечение прозрачности и ответственности в политической деятельности. занимавшими руководящие должности в органах публичного управления. g) выработка предложений по приведению нормативных актов в соответствие с международными положениями в данной области. кто занимается подкупом. выявленных Центром. из которых 41 преступление коррупции в разных учебных заведениях страны. составляющей государственную. Существенная роль в деле предотвращения коррупции и борьбе с ней принадлежит партнерству между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Антикоррупционным альянсом. охраняемые законом. b) сбор и анализ информации о фактах коррупционного поведения или об актах коррупции. были совершены лицами. f) развитие отношений с аналогичными зарубежными службами. требованиями отставки коррумпированных чиновников. 65% преступлений коррупционного характера. так как слабое гражданское общество не до конца осознает вред коррупции и не в состоянии противостоять меньшинству. Более того. так и руководящие лица. демонстрациями).

ликвидация цензуры в средствах массовой информации. то есть создается ситуация. не настаивает на предоставлении им реальных контрольных полномочий за исполнительными органами. Независимые средства массовой информации не находят достаточной материальной и моральной поддержки в обществе. являющаяся членом Антикоррупционного альянса Молдовы. что именно она формирует гражданскую позицию в обществе по отношению к коррупции. Свободе прессы будет способствовать целый ряд мер: соблюдение закона о доступе к информации. Различного рода статьи. Слабое гражданское общество не поддерживает представительные органы власти. Результат таких публикаций – привлечение внимания общественности. Важная роль в борьбе с коррупцией принадлежит средствам массовой информации (СМИ). Противодействие коррупции в Республике Молдова 161 сообщать об ее успехах. создают в обществе благодушную атмосферу. создание антикоррупционных анонимных ящиков. Первая функция предполагает публикацию материалов. заметки. . повышение профессионального уровня журналистики. радиопередачи. когда коррупционеров некем заменить.160 Противодействие коррупции в Республике Молдова Слабое гражданское общество не может воспроизвести достаточное количество элит. крупные собственники капитала. Ее ценность в том. Для этого необходимо поддержать средства массовой информации. ставят каналы распространения информации под свой контроль и через них манипулируют общественным сознанием: скрывают масштабы коррупции и тот огромный ущерб. но и пропагандировать антикоррупционную программу. возбуждение уголовного дела и т. Неразвитое гражданское общество не может поддерживать свободу производства и распространения информации. Государство и коррумпированные чиновники. Постепенно гражданское общество Молдовы начинает инициировать антикоррупционные действия. в том числе и журналистам. видеосюжеты. защитив их законодательно. касающихся клеветы и оскорбления личности. публикации на сайтах могут рассказывать о том. которые составили бы конкуренцию действующим коррумпированным управленцам. Для противодействия коррупции общественная некоммерческая организация Институт демократии. формировать новые нормы гражданской морали. работающих в государственных средствах массовой информации. Просветительская функция в борьбе с коррупцией является более значимой. осуществляет проект по борьбе с коррупцией в университетах Молдовы. Их задача – не только информировать общественность о конкретных случаях коррупции. дабы исключить возможности их использования в целях давления на прессу. Партии и политические движения в таком обществе слабо связаны с населением. ограничений на доступ к информации или на возможности размещения рекламы). публикация антикоррупционных методических рекомендаций. отстранение чиновников от должности. осуществляющие подкуп. видимость борьбы с коррупцией. возможность получать информацию из властных структур. отметим две выполняемые ими функции. другие мероприятия. ликвидация дискриминации отдельных средств массовой информации со стороны органов власти (например. открывающего гражданам. Кардинально решить проблему коррупции можно только на путях становления сильного гражданского общества. В рамках проекта предусмотрено проведение серии семинаров. который она наносит общественным интересам. д. не обладают достаточной поддержкой и не в состоянии выступить в качестве существенной антикоррупционой силы. учить граждан навыкам антикоррупционного поведения. уличающих в коррупции представителей органов власти или других лиц. посвященные выступлению против коррупции. отмена или пересмотр законов. обозначив их как обличительную и просветительскую. что такое коррупция и каковы могут быть ее проявления. обеспечение профессиональной независимости и ответственности журналистов. показ видеосюжетов. использующих служебное положение в корыстных целях или создающих административные барьеры при решении каких-либо вопросов. могут освещать мероприятия. какие причины ее возникновения и последствия. Говоря о роли СМИ в противостоянии коррупции.

так и за рубежом и т. пытается что-то изменить. лишая ее благоприятных условий развития. Ариас Санчес О. пусть на своем небольшом уровне – в пределах своего предприятия. С. М. что наказание неотвратимо. Назария С. д. 4. 3. Бирюков П. П. Учебное пособие. Особая миссия СМИ – обеспечение права каждого на свободу выражения мыслей и права общества на получение полной и достоверной информации. 58–84. однако постепенно она побуждает к размышлению о негативных аспектах коррупции. Алматы. 2001. Бенюк В. формируется коллективное сознание по отношению к рассматриваемому явлению. Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 163 Тема 10 БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 1. 55–58. 4. Ахметова Г. Постоянное присутствие такой информации в СМИ сначала существует в сознании людей просто как пласт информации. 2002. Коррупция и организованная преступность – угроза национальной безопасности (на примере Республики Молдова и других стран-членов СНГ). С. давать обществу надежду. города и т. Богданов И. №4. . А) Основные проблемы темы Характеристика борьбы с коррупцией в США Опыт противодействия коррупции в Канаде Борьба с коррупцией во Франции Противодействие коррупции в Нидерландах Методы борьбы с коррупцией в Японии В) Формирование знаний и умений Раскрыть содержание антикоррупционной политики в иностранных государствах Выявить общие и отличительные черты борьбы с коррупцией в зарубежных государствах (США..д. учебного заведения. Канада. 2006. 5. 5. Япония) Выработать предложения по использованию иностранного опыта борьбы с коррупцией в Республике Молдова С) Источники и литература по теме 1. Социальноэкономические и правовые аспекты. №10. Таким образом основная роль СМИ в борьбе с коррупцией – раскрывать обществу факты и тайные механизмы коррупции посредством журналистских расследований. 2006. Нидерланды. его лично не касающееся. Я. Для полноценной и всесторонней борьбы с коррупцией СМИ должны стать самостоятельной и сильной «четвертой властью».. Противодействие коррупции в Финляндии // Международное право. 2.. 2. Анализ коррупции в различных странах // Следователь. человек начинает мыслить по-другому. Калинин А. Таким образом. Франция. содействовать формированию негативного отношения к коррупции. учреждения. Н. Он воспринимает это как проблему своей страны. то есть отношение к коррупции выходит за рамки отдельной личности.. Р. 3.162 Противодействие коррупции в Республике Молдова происходящие как в нашей стране. И все это является следствием публикации в СМИ информационных материалов о коррупции. Руснак А. Кишинёв. переставая воспринимать коррупцию как нечто. Коррупция в России. Коррупция в нефтедобывающих странах. 2002. переживает наличие этой проблемы. села.

2006. 35–47. В. Жизнь без взяток. 2004. Gâscă V. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и государственная модернизация // Правоведение. С.Борьба с коррупцией в США. Тарбагаева // Коррупция и экономические преступления. В. Gandrabur Gh. 19–20 noiembrie 2004. Вопросы использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-служебных отношений // Государство и право.. М.. Evoluţie. Борьба с коррупцией в Бельгии / Пер. 2003. №9. С. Aspectele deontologice de prevenire a corupţiei în poliţia ţărilor Uniunii Europene. Ф. США. Куракин А. С. 26. Часть 1. Хомутова А. Президент США Л. Мартынчик Е. использование информации. Для более эффективного претворения в жизнь этих предписаний в 1965 г. Н. Коррупция в странах Центральной Азии и Урало-Сибирского региона России. М. Данилов С. Р. Жужома М. С. Obiective // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Куракин А.. Рогоу А. P. Chişinău.. иметь финансовую заинтересованность в делах. 25. М. Chişinău. P. 19–29. 15. 2007. 131–138. Chişinău. 13–15. №9..164 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 6. Административно-правовые и организационные основы предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы зарубежных государств // Следователь. 2001.. №5. 167–172. 2004. Лаптеакру В. Конгресс США в 1962 г. В. 13. 21. Роуз-Аккерман С. Ю. 44–55. 10. 19–20 noiembrie 2004. 2004. 2002. коррупция и честность. Погорлецкий А. Саломатин А. Противодействие коррупции в правоохранительных органах: Американский подход // Закон и жизнь. ред. идеология. 2000. включая их близких родственников. Преступность в США. С. 2005. А. 2004. Экономика зарубежных стран: Учебник. И. 2004. 2004. 14. С. Бишкек. 9–11. 8. 76–77. Международный опыт борьбы с коррупцией//Современное право. этические нормы. опреде- . В. Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 165 24. В. на успех которых они могут повлиять.. 1992.. 27. Miculeţ L. Ю. М. в частности членов Палат Конгресса. Privire generală asupra legislaţiei federale SUA despre conflictul de interese // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. 149–158. 1994. Джонсон издал распоряжение. Коррупция и государство. в частности государственным служащим. О. 1999. Кларк Р. // Право Беларуси. 2000. 19–20 noiembrie 2004. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на постсоветском пространстве // История государства и права. Михайлов Л. Власть. реформы / Пер. рассмотрел вопрос о создании официальных норм поведения выборных должностных лиц. 173–178. P. №8. которой они обладают вследствие исполнения своих служебных обязанностей. 2003. следствия. Захаров А. Италии // Закон и жизнь. принимаемые этими лицами официальные решения. С. 19. Лассуэлл Г. А. Савченко А. политика.. С. №5 С. Concepţii. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия коррупции. Ю. 16. №5. Кузнецов Ю. 22. 11. №3. А. 18. 23. 7. Но наиболее заметные усилия в борьбе с коррупцией США демонстрируют с середины XX в. Кишинев. С. D) Лекционный материал Необходимость защищать органы государственной власти от влияния коррупции заставила Правительство США сделать борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей государственной политики еще в XIX в. Законодательные меры против парламентской коррупции (в Канаде) // США: экономика. №4.. В. А. Исабель ван Хирс. М. №8. Карпов Н. 1975. Chişinău. Вербова О. 2002. 34–37. 12. в соответствии с которым государственные органы власти должны были установить стандарты поведения. М. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. Красноярск. Так. Силинский Ю. 80-е годы // Вопросы истории. 9. Коррупция: ответственность по законодательству Великобритании. В конгрессе рассматривался также вопрос о необходимости законодательно запретить «публичным должностным лицам» органов исполнительной власти. 17. Д. с англ. Причины. Новополоцк. Chişinău. с англ. Etica în sectorul public: mijloc de prevenire a corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. СПб.2–3. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / Отв. Chişinău. 1994. Решетников. 1994. Алякринского. 196–206. 97–101. 20. С.

Законодательство об этике регламентирует. Стоимость подарков. Были также созданы специальные ведомства. гласящий. Член Палаты представителей Конгресса США имеет право получать подарки в течение календарного года общей стоимостью не более 250 долларов из одного источника. но с личными целями. добивающихся от них совершения каких либо официальных действий. в котором работают эти .166 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах ляющие условия поведения должностных лиц в их деятельности для правомерного. включая подарки супругам должностных лиц. Он должен подготовить в двух экземплярах объяснения по поводу получения подарка. а также работающие с ним сотрудники его аппарата не должны принимать подарки от частных физических и юридических лиц. Чиновники. Кодекс этического поведения Сената Конгресса США 1977 года предусматривает. что сенатор США. то он обязан направить его в течение 60 дней в распоряжение Секретаря Сената. Аналогичные данные представляются во всех случаях получения подарков в виде оплаты транспортных расходов при поездках за рубеж или внутри страны. В 1989 г. вообще не могут получать «какой бы то ни было доход в течение всего срока службы за услуги и деятельность. за исключением членов Сената США. Конгресс принял Закон о реформе закона об этике. «справедливая рыночная цена» которого превышает 100 долларов. что если сенатор или служащий получил от иностранного правительства. Особое внимание обращается на мотивы дарения и его сумму. Служащим категорически запрещается в какой бы то ни было форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц. имеющих вместе с ними какие либо общие дела или осуществляющих деятельность. честного и должного выполнения ими публичных функций. получаемых сенатором из других источников (исключая родственников) в течение календарного года не должна превышать в совокупности 300 долларов. Законодательство США значительно ограничивает право государственного служащего на побочный (по совместительству) заработок. задачей которого было «сохранять честность государственных чиновников и учреждений и способствовать таковой». которые могут оказаться заинтересованными в одобрении какого-либо постановления или закона. Конгресс США принял Закон об этике в правительстве. что декларирование должностными лицами своего финансового состояния не противоречит их конституционным правам и является методом формирования доверия общества к Правительству и предупреждения непорядочности. регулируемую органом. должен декларироваться. В 1978 г. Один экземпляр направляется в специальный Комитет по этике Сената. Каждые три года этот лимит пересматривается. Это ограничение распространяется на должностных лиц всех трех ветвей власти. Сенат установил лимит три дня (и две ночи) для поездок внутри страны и в семь дней (и шесть ночей) для поездок за границу. препятствующие добросовестному выполнению долга». исполнительную и судебную. организации. При этом каждый подарок. выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей». Закон Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 167 об этике налагает ограничения на оплату частным лицам подарков в форме поездок. представителя фирмы или частного лица подарок. Данное распоряжение Президента США обязывало правительственных чиновников высшего уровня периодически докладывать соответствующему правительственному органу о состоянии своих финансовых интересов. Такое ограничение распространяется и на сотрудников его аппарата. который распространил положения закона об этике на все ветви федеральной власти – законодательную. что «государственную службу следует рассматривать как такую сферу деятельности. оцененный на сумму более 100 долларов. который не должен превышать 15% основной должностной оплаты. Эти ограничения распространяются также и на членов семей сенаторов. призванные осуществлять контроль за соблюдением этических норм. из которой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые интересы. назначаемые Президентом США. Верховный Суд США в своих решениях подтвердил. а другой вместе с самим подарком – Секретарю Сената. 17 октября 1990 года был подписан исполнительный приказ Президента США №12731.

Установлены правила. а также создания условий для его возникновения. «лично и существенно» участвовал в качестве правительственного должностного лица в разрешении конкретных проблем. претензии. органом или судом. В соответствии с Кодексом государственный служащий в течение 60 дней после назначения на службу обязан представить уполномоченному на то должностному лицу подробный конфиденциальный доклад о своем имуществе и обо всех прямых и существенных обязательствах. После оставления государственной службы служащие не должны пытаться извлечь какие-либо преимущества из факта предыдущего их пребывания на должности. государственный служащий обязан делать все необходимое. находясь на службе. которыми обязаны руководствоваться все государственные служащие в случае возникновения конфликта между их служебными обязанностями и личными интересами. содержащиеся в этих правилах сводятся к следующему. К перечисленным видам имущества и обязательствам относятся: свободно продающиеся акции и облигации корпораций. Не разрешается также принятие подарков и от лиц. Основные положения. в связи с любой процедурой. Вторая часть Кодекса содержит конкретные требования. интересы которых в значительной степени зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих должностных обязанностей. Правила направлены на профилактику коррупции. объективность и беспристрастность правительства. контракте. Этот запрет является постоянным и распространяется на действия перед любым ведомством. расследовании или ином вопросе. если: такой подарок способствует развитию связей США в сфере науки или медицины. просьбой о предоставлении или ином определении. . предъявляемые к повседневной деятельности государственного служащего. В Канаде для противодействия коррупции в 1985 г. отказ принять подарок может причинить обиду дарителю и тем самым повлиять на международные связи США. минимизации возможности их возникновения и разрешения в случае возникновения в интересах общества. способных противоречить его должностным интересам. В первой части сформулированы общие принципы поведения. подношения. ходатайством. Ни профессиональная. чтобы исключить реальную возможность возникновения „конфликта интересов”. а ведомства – организовывать его изучение персоналом. Цель указанных правил – «повышение доверия общества к государственному Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 169 аппарату и веры в честность его служащих». содержащий правила поведения. был принят Кодекс. Так. если этот подарок предлагается в качестве сувенира или в знак вежливости и не превышает «минимальной стоимости». чтобы сохранять и укреплять веру общественности в честность. которыми обязаны руководствоваться государственные служащие. если государственный служащий. установление четких норм поведения всех государственных служащих в части конфликта интересов на государственной службе и после ее оставления. Государственный служащий имеет право принять подарок от представителя иностранного государства в том случае. Государственные служащие обязаны выполнять должностные функции и вести частные дела таким образом. он не имеет права после выхода в отставку официально и в любой форме представлять чьи либо интересы для разрешения органами исполнительной власти таких же проблем в последующем. ни частная деятельность не должны вызывать у общественности никаких сомнений в ее законности и обоснованности. Принять подарок выше «минимальной стоимости» должностное лицо вправе. Федеральное законодательство предусматривает ограничения деловой деятельности бывших государственных служащих после их ухода из органов государственной власти. стоимость которых может быть выражена в денежной сумме. государственные служащие обязаны раз в год проверять свои частные дела с точки зрения их соответствия Кодексу. Так. регламентирующие условия получения подарков и наград от представителей иностранных государств. Государственные служащие не имеют права принимать различные подарки (добиваться их). правовом споре. Данный Кодекс состоит из четырех частей.168 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах служащие. Кроме того. его видимости.

в отношении которых у этих лиц имеется существенная прямая или косвенная финансовая заинтересованность. имея в виду его будущее трудоустройство за пределами государственной службы. Они распространяются на всех членов обеих Палат Парламента. с которой он в течение года перед увольнением вел дела от имени государственного ведомства. если в течение года перед увольнением он официально сотрудничал с этим учреждением. консультировать с коммерческой целью любую организацию. ведущую дела с правительственным учреждением. В Канаде законодательные меры против парламентской коррупции устанавливаются нормами уголовного и конституционного права. Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 171 цель которых – свести к минимуму возможности возникновения у него еще на государственной службе реального. равно как и на использование конфиденциальной информации или информации. будучи государственным служащим. ходатайствуя перед правительственным ведомством или министерством. в) наложение ограничений на деятельность бывших государственных служащих. Третья часть Кодекса содержит требования к поведению служащего после оставления им государственной службы. в том числе выполняющих государственные заказы. посредством неправомерного использования своего влияния на правительственное ведомство или министерство.170 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах владение акциями или контроль над ними этих компаний или различных частных компаний. д) установление ограничений на неправомерное использование государственного имущества и ресурсов в частных интересах и др. представлять любое лицо или организацию в делах с любым другим правительственным учреждением. если он. принимать предложения о трудоустройстве в организацию. Бывшему государственному служащему категорически запрещается выступать от имени любого лица либо негосударственной организации в отношении любой процедуры. В течение года после оставления государственной службы бывший государственный служащий не имеет права. в котором он ранее работал. ставшей ему известной как государственному служащему. являющихся предметом финансовой заинтересованности со стороны физических или юридических лиц. получаемой в ходе исполнения официальных функций на предыдущей работе в органах государственной власти. в котором они раньше работали. Уголовный кодекс Канады приравнивает наиболее откровенную форму парламентской коррупции – взяточничество – . Одним из эффективных методов предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Канады является: а) наложение запретов или ограничений на участие должностных лиц в официальных мероприятиях. либо с учреждением. с которым вел дела от имени правительственного органа в течение года перед увольнением со службы. сделки или переговоров. использование должности как несправедливого преимущества в поисках трудоустройства после оставления государственной службы. г) наложение запретов и ограничений на получение подарков и других благ. в том случае. в котором они раньше работали. в которых одна сторона – правительственное учреждение. с которыми эти должностные лица ведут переговоры о поступлении на работу. потенциального или явного конфликта интересов. которые они раньше лично курировали. если они представляют частные или личные интересы. а также запрет на защиту ими частных интересов. б) наложение запретов или ограничений на участие должностных лиц в мероприятиях. извлечения личных выгод из обладания информацией. Подобные ограничения могут включать запрет на участие таких должностных лиц в делах. получения после увольнения предпочтительного положения или возможности доступа в правительственные учреждения от имени негосударственной организации. а также на Правительство. выступал по этому делу от имени правительственного учреждения или действовал как его советник.

Во Франции в целях предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы в 60-х гг. впервые избранным в парламент. общий характер их деятельности. и то при условии. ценными бумагами которых они владеют: необходимо указывать адреса фирм. отказ получать сведения от управляющего об операциях с его ценными бумагами. Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 173 Если. а также предоставить службам префектур право отсрочки актов. В целях повышения эффективности государственного контроля как способа предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы было принято решение увеличить численность и повысить квалификацию работников префектур. обороты. содержание которых провоцирует риск . закон предусматривает для него следующие действия: полную продажу акций. эти положения запрещают слияние правительства и бизнеса. На практике канадские министры используют главным образом первый и второй вариант поведения. прибыльность. сообщать о своем имуществе и доходах в независимые инстанции. Еще более строгие ограничения существуют для членов Правительства. Тем самым. кроме общих данных относительно их стоимости в данный момент. Депутаты. выданных ими. помещение акций в так называемый „слепой фонд”. назначаемые в его состав. экспорте и импорте и т. так и против использования депутатами служебного положения в корыстных целях. имеющих контракты с Правительством Канады. причем заполненные при этом документы становятся открытыми и с ними вправе ознакомиться любой гражданин Канады. посты в корпорациях. Парламентарию в этом случае грозит тюремное заключение сроком до 14 лет. Разработаны формы подачи информации широкой общественности о соглашениях. Все лица. например. помещение акций в „замороженный фонд”. поскольку от них зависит принятие решений. Рядовые парламентарии официально сохраняют право владеть и распоряжаться ценными бумагами. функции которых подвержены риску коррупции. подписанных административными учреждениями или о разрешениях. Введены запреты на непосредственную оплату штрафа на месте за нарушение правил уличного движения. Уголовному наказанию подлежит как получившее взятку лицо. участие в правительственных контрактах. было принято решение обязать всех избранных государственных служащих и работников общественной службы. но данное разрешение обставлено целым рядом регламентирующих условий. XX в. Все депутаты обязаны ежегодно сообщать в письменном виде подробные данные о компаниях. обеспечивающие широкую гласность деклараций о доходах и имуществе высокопоставленных работников государственного аппарата. вытекающих из прежних занятий депутатов Парламента разными видами предпринимательской деятельности. менеджерами или служащими. заседающие в Парламенте в течение двух и более сроков. Данные нормы направлены как против зависимости Парламента от бизнеса. Конституционное право Канады (а именно Акты о Парламенте и Регламент Парламента) содержит свод правил и рекомендаций. причем он автоматически лишается депутатского мандата со дня признания его виновным в суде. что стоимость работ по таким контрактам не превышает 1000 долларов ежегодно. но под постоянным надзором и по совету чиновников указанного министерства. получать прибыль. В этом случае министр может продавать и покупать ценные бумаги. Помимо этого созданы правовые и организационные основы. так и давшее ее. разрешается лишь лицам. регистрацию ценных бумаг в министерстве национальных доходов. занятых в службах контроля за соблюдением законности. д. Участвовать в деятельности корпораций. не вправе иметь в какой-либо форме отношение к выполнению правительственных контрактов. в которых они являются директорами. занимать. касающихся поведения парламентариев при столкновении их политических и экономических интересов. вновь назначенный министр владеет пакетом акций. должны немедленно выйти из директоратов корпораций и руководящих органов организаций. а также о корпорациях или фондах.172 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах к нарушению Конституции и акту государственной измены.

он должен обратиться к вышестоящему начальнику. деятельности. что она наносит ущерб служебным интересам. а сомнения не устранены. наблюдательного совета или в ином органе общества. Госслужащий (согласно Уставу федерального дисциплинарного права) считается совершившим служебный проступок. направленные против бывшего Президента Франции Жак Ширака в бытность его мэром города Парижа (в 80-е–90-е годы XX века). Так. что это не противоречит установленному порядку. Его трудовая деятельность подлежит запрету. Если и тот Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 175 подтверждает распоряжение. товарищества или предприятия любой другой правовой формы. Серьезнее и сложнее выглядят обвинения в коррупции. В Германии госслужащему для всякой иной работы. В 1993 году был создан Всефранцузский антикоррупционный центр. управления собственным имуществом. включая взяточничество и злоупотребление служебным . Если по прекращении служебных правоотношений госслужащий занимается работой. Правительством Франции было принято решение расширить компетенцию Счетной палаты. Среди обвинений – нарушение прозрачности выдачи строительных лицензий и финансирование частных поездок из общественных фондов. Запрет выносится последней высшей служебной инстанцией госслужащего и теряет силу по истечении пяти лет с момента окончания служебных правоотношений. Если распоряжение остается в силе. ухода за больным или немощным. если он виновен в нарушении исполнения возложенных на него обязанностей. а также поддерживать стремление предприятий проводить внутренние аудиты и контрольные мероприятия для защиты от риска коррупции своих работников. Подтверждение распоряжения в этом случае при наличии просьбы должно быть дано в письменном виде. Госслужащий несет полную личную ответственность за правомерность своих действий по исполнению служебных обязанностей. то есть платили за квартиру Гимара налогоплательщики. которая связана с его служебной деятельностью (в последние пять лет перед окончанием службы). реализации обязанностей по исполнению завещания. требуется предварительное разрешение высшей служебной инстанции. он должен заявить об этом по месту последней службы. если есть опасения. Правительством Франции было принято решение создать в Министерстве юстиции Центральную службу для борьбы с коррупцией. Во Франции существуют институт специальных судебных антикоррупционных следователей. он определяет юридическо-правовые механизмы коррупции. Антикоррупционный центр не расследует уголовные дела. Причиной отставки Гимара стало то. „отправления” свободной профессии. В Германии независимо от конкретных специфических функций госслужащим вменено в обязанность исполнять свои задачи беспристрастно и справедливо для блага всего общества. то госслужащий должен его исполнить при условии.174 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах коррупции. Подробно регламентированы и последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения госслужащими возложенных на них обязанностей. в том числе участвовать в деятельности правления. под нажимом общественного мнения и кампании в печати в 2005 году вынужден был подать в отставку министр экономики и финансов Эрве Гимар. О сомнениях относительно правомерности служебных указаний (распоряжений) госслужащий должен немедленно сообщить своему непосредственному начальнику. уличенных в коррупционном поведении. Государственные служащие не вправе заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Разрешения не требуется лишь для: принятия опекунства. согласно которому министр и его семья жили в служебной квартире площадью в 600 квадратных метров. Важная роль в борьбе с коррупцией играет французская пресса. Квартирная плата отчислялась из государственной казны. Правительство Нидерландов в целях предупреждения и пресечения коррупции приняло решение ужесточить санкции действующего Уголовного Кодекса в отношении государственных служащих. помимо службы. связанной с обучением и исследованиями в научных институтах и учреждениях. что газета „Le Canard enchaine” опубликовала материал.

реформа финансирования политических партий и компаний). дается развернутое определение «заинтересованного лица» и подробный перечень неэтичных действий. – система подбора лиц на должности. – система поощрений позитивных действий должностных лиц. Японское законодательство квалифицирует как уголовное преступление действия политиков. 2) реформа государственной службы (достойная оплата труда. Это вызвано тем. не препятствует эффективному решению проблемы. Японским чиновникам гарантирована достойная оплата труда. государственных и муниципальных служащих. что исключает произвольное толкование требований закона. находящихся в этих точках. . С апреля 2000 года в стране действует Закон «Об этике государственных служащих». направленная на то. приоритетными в сфере борьбы с коррупцией стали: 1) меры политической экономии (подчиненность политического руководства. Японский опыт борьбы с коррупцией доказывает. Нормы антикоррупционного характера содержаться во многих национальных законах. что за последние годы в стране был выявлен целый ряд политиков и общественных деятелей. 3) Обеспечение гражданских свобод (система социальноправового контроля и морального воздействия на политиков со стороны гражданского общества). в частности. Система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает. при этом основной мерой является запрещение работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот. – создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией обладающая значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции. В Японии. использующих свое должностное или служебное положение в интересах организованных преступных формирований. которые предоставляет государственная служба. следующие ключевые процедурные и институциональные меры: – система мониторинга возможных точек возникновения коррупционных действий в государственных и общественных организациях. – система наказаний за коррупционные действия. что отсутствие единого кодифицированного акта. муниципальных служащих. а также служащих юридических лиц с 50%ным капиталом государства или местного самоуправления. пробивающих за вознаграждение от заинтересованного лица выгодное для него решение путем воздействия на государственных. Б орьба с коррупцией в зарубежных странах 177 Особое значение японское законодательство придает запретам в отношении политиков. опасные с точки зрения коррупции. система стимулов). В целях предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы выработан ряд мер. В частности служба национальной безопасности получила право осуществлять проверку отдельных кандидатов в депутаты Парламента страны. в отношении которых имеются обоснованные подозрения в связях с организованной преступностью. а также утвержденные правительственным указом этические правила государственного служащего. Большое внимание японское законодательство уделяет этичному поведению политиков и служащих. В Японии одним из главнейших направлений борьбы с коррупцией является кадровая политика. чтобы чиновнику было выгодно в материальном и в моральном плане вести себя честно и эффективно. направленного на борьбу с коррупцией. стремящихся занять более прочные позиции в органах государственной власти. строгого контроля за деятельностью лиц.176 Б орьба с коррупцией в зарубежных странах положением.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции // Овчинский В. 10. Агеев В. Меры по борьбе с коррупцией. Анализ коррупции в различных странах // Следователь. В. 7. В. 2008. М. № 10.С.. 5. 13. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei nr.. 96–103. С. 11. 5. Коррупция в нефтедобывающих странах. 2008. 2005. 2. Алексеев А. № 91-94. 9. К вопросу об определении понятия коррупции // Вопросы борьбы с преступностью.1999. Алматы. 3. Кулагин Н. теневой экономики и борьбы с ними. Астанин В.. 2000. 1996. Разграничение взяточничества и коррупции//Закон и жизнь. 24–26. 2004. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию// Овчинский В. Учебное пособие.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova..2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. 2008. Ответственность за должностные преступления. 1104 din 06. Борьба с коррупцией в контексте принципа равенства граждан перед законом //Российский юридический журнал. 11. 421 – XV din 16 decembrie 2004// Monitorul Oficial al Republicii Moldova. № 1. С. 6. Аслаханов А. 1993. № 1. 443 din 04.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2. Борьба с коррупцией в России XVI – XX веков: Диалектика системного подхода. 2004. 2007. М. 4. Ограничение основных конституционных прав государственных служащих как способ борьбы с коррупцией // Следователь. С.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1995. 2001. 3. Ахметова Г. № 56. Н. № 4.06. Legea Republicii Moldova cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr. 2006. 11–14. Codul penal al Republicii Moldova // Monitorul Оficial al Republicii Moldova.12. Асланов Р. Проблемы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством // Государство и право. 200 din 26. 10. № 2. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr. Заболоцкая А. 55–58. Legea Republicii Moldova serviciului public nr. Волгоград. 900 din 27. 2007. Одесса. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2006 nr.04. 9. 2–8. М. 8. С. В. М.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Багрий-Шахматов Л. 8. № 82-86. 2002.Борьба с коррупцией по законодательству Петра I //Криминальная ситуация на рубеже веков в России. . 2003. 1519 din 29. С.) // Овчинский В. № 4 С. 2008. М.М.02. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. 90 din 25. 1993. 155–156. 245–250.. Презумпции против коррупции//Законность. С. № 61. В. Астанин В. Баку. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сборник документов. Астанин В.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 апреля 2002 г..178 B ibliografie / Б иблиография BIBLIOGRAFIE / БИБЛИОГРАФИЯ Acte normative de drept / Нормативно-правовые акты 1.06. 2008. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Ариас Санчес О. Меры по борьбе с отмыванием денег. С. 2004.Р. 2002. 12. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции. И. 81–88. 2002. № 29. № 103-105.05. № 8-10.А. М.. 4. Codul civil al Republicii Moldova // Monitorul Оficial al Republicii Moldova. № 128-129 7.В. Literatura specială / Специальная литература 1. Асеев Р. Астанин В. 2004. Legea Republicii Moldova privind combaterea corupţiei şi protecţionismului nr. 6. B ibliografie / Б иблиография 179 12. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în anul 2007 nr. С. Е. № 13-16.

С. 2001. В. СПб.. 22. Густов Г. 2004. Должностные лица в системе государственной службы и местного публичного управления// Укрепление местного самоуправления и повышение эффективности судебной власти в процессе демократического преобразования Молдовы. Часть 1. 24.Д. 12–18. 20. 21. Н. 2007. 27. Профессиональная преступность: прошлое и современность. Новополоцк. № 1. №1. 41. термины. Влах И. политика. П. Водько Н. 2005. 2002. Chişinău. Ростов-на-Дону. Сыдыков А. Право.. Богуш Г... Бирюков П. 22–39. . 58–84. 43. И.Я. Гараев Р.. С. А. Боршевский А. Кишинёв. Chişinău. Тезисы республиканской научно-практической конференции. 9 ноября 2005 года. 1992. сущность и пути противодействия // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональной уровне. Понятие. В. Гончаренко Г. 19–20 noiembrie 2004. В. 2006.А. 25. В. Гордейчик С. Сыдыкова Л. 184–189. определения. 32. Криминалистическая характеристика преступлений. 34. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции //Вестник Московского университета. Богданов И. Богуш Г. № 4. А.А. 2008. 16. Большой юридический словарь / Под ред. В. 35. 33. 2006. Chişinău. Багрий-Шахматов Л. Комрат. 76–85. Калинин А. С. С. 15. С. Коррупция и проблемы. Римское право. 2008. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве //Вестник Московского университета. Варыгин А. 1991. Головко С. 2006. 2000. №2... И. Гончаренко Г. 37. 70–73. Культура. С. Бартошек М. 2004. Зорькина. Гаген С.. 32–39. Селихов Н. 2001. Коррупция. Саратов.Коррупция в органах внутренних дел //Общество. идеология. 2007.9–11. Назария С. 15–18. 14. 15–27 29. № 1. // Право Беларуси. С. Бенюк В. С.. Проблема борьбы с коррупцией в США в XIX в. М. Гуров А. М. Н. 2004.. Бишкек. Г. 26. 19–20 noiembrie 2004. Я. 19. 1963. Голованова Е. 1989. Повышение роли СМИ в борьбе с коррупцией: доступ к информации. М. Вербова О. Противодействие коррупции в Финляндии// Международное право. Крутских. А. 17. 1997. 43–50. Тюмень. Ответственность (вопросы теории и практики). Понятие и содержание коррупционного подкупа как части родового понятия “коррупция” // Философия права. С. 76–77. 2003. С. Основные виды коррупции с точки зрения правовых институтов//Юристъ-Правоведъ. Взяточничество. С. Коррумпированные общества. 39. Руснак А. № 2. Вельчев A.Ф. C. 2001. №18. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI–XIX вв: Историко-правовое исследование: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Коррупция в Византии: Дело о подкупе “вселенских судей ромеев” // История государства и права. СПб. Коррупция и организованная преступность – угроза национальной безопасности (на примере Республики Молдова и других стран-членов СНГ). Часть 1. И. 40.В. 42. 2002. С. 2008. Бондаренко С. 2004. Возгрин И. И. Chişinău. Теневая экономика и коррупция: Как разорвать замкнутый круг? // Следователь.. Без общественного контроля борьба с коррупцией не может быть успешной //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. С. 38. 2006. Гончаренко Г. современность и перспективы Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Сухарева.Е. Коррупция. М. Гырла Л. Серия 11. Байболов К. Понятие коррупции //Следователь. Расследование должностных хищений в торговле. № 3. 2002. выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации. 240–249. 53–56. Право.. М. Ф. Л. С. Преступность: Выпуск 5. Волженкин Б. Киев. 2008. 29–31. № 1. М.. № 5 С. П.. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие.. С. С. B ibliografie / Б иблиография 181 28.180 B ibliografie / Б иблиография 13. Гамза В. 36. 63–64. М. Уголовная ответственность за взяточничество. 30.Я. C. Законодательные меры против парламентской коррупции (в Канаде) // США: экономика. 23. 31. К вопросу о противодействии коррупции // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Противодействие коррупционной преступности в России: ретроспектива. Социальноэкономические и правовые аспекты. 18. Данилов С. 1999. Перспективы борьбы с коррупцией и организованной преступностью//Следователь. 1991. Кишинев. Гельфанд И. Коррупция в России.Ю. 1998. Лицо. Серия 11. Коррупция. 1998. порождающие ее // Философия права. № 2. 44.

Преступность в США. Социокультурные предпосылки коррупции // Государство и право. 68. 60. Закс В. 2004. Дрелинский В. 57. 67.теоретическая конференция. Взятка и коррупция в России.. Качушкин С. В. Кабанов П. 2002. Избирательная коррупция в Англии XVIII в. 49. 53.1997. М. Н. М. Р. В. 1998. № 5. С.. Кишинев. Исабель ван Хирс. Козлов В. Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: Тематический сборник. Основные причины существования политической коррупции в современной России // Следователь. 57–62. 66. 19–29. Кошелев И. 1995. № 2. Честный бизнес – ключ к успеху. 75. Я.2–3. №4 (48). Право на доступ к информации о деятельности судебных учреждений: история и современность // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. С. Государственная политика в сфере противодействия коррупции: Региональный аспект // Следователь. 47..Ф. № 1. С.И. 64. № 9. М. 2007. Квалификация взяточничества. Казанов А. В. Кириченко В. № 4. Развитие коррупции в 1990-е годы XX века на постсоветском пространстве // История государства и права.. 2001. 2008. 58. М. Красноярск. Актуальные вопросы борьбы с коррупцией на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России..И. А. Коррупция: истоки и пути преодоления. С. Козлов А. Жизнь без взяток. Tipografia Centrală. 14–17... Куракин А. Дворецким И. 2003. 75–76. Институт конфликта интересов и предотвращение коррупции на государственной гражданской службе // Государственная власть и местное самоуправление.В. Долговой М. // Правоведение. Ю. Д. Тарбагаева // Коррупция и экономические преступления. 51. 2008. № 1. № 4. С. Коррупция в странах Центральной Азии и Урало-Сибирского региона России. № 8. Дмитриев О.. С. 2001 № 4. С. Каращук Л. 2005. 34–39. Кантемир Д. 2002. Н. 65. С. М. Кишинев. Государственное управление и коррупция: История вопроса // Правовая политика и правовая жизнь. 290 УК РФ // Право и экономика. 2004. Виды должностных преступлений.. 837–840. 1999. 48. 1993. Проблемные вопросы государственной политики противодействия коррупции: Правовые аспекты // Следователь. 54. 15–40. 2008. 1959. 62. 9–19. В. С. А. Латинско-русский словарь. Кузьминов Я. Международная научно. С. Учебник для юридических вузов/Под общей редакцией А. В. 111–122. Противодействие коррупции в правоохранительных органах: Американский подход // Закон и жизнь. 97–101. 2002. 69. С.С. Нижнекамск. Кирпичников А. Долгова А. Куракин А. М. М. А. 2004. 46. Комиссаров В. Кишинев. С. 134–139. Административно-правовые аспекты пресечения коррупции в сфере исполнительной власти //Право и политика. М. № 12. Бишкек. Кишинев. Силинский Ю.. А. Боршевский А. 52–55. Жужома М. С. №2. В. 77. 81. М. 72. С. B ibliografie / Б иблиография 183 63. 78.182 B ibliografie / Б иблиография 45.. Дементьев А. 1991. 79. 2005. 2002.. 2008. 2000. № 4. № 3 (20). Захария С. СПб. 82. Описание Молдавии. 1991. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale. 2004. М. Криминология. 52. Куракин А. Хомутова А. 47–51. Должностные преступления. 2006. 28 ianuarie 2006. 13–15. 76. Завидов Б. Кларк Р. 61. Борьба с коррупцией в Бельгии / Пер. № 1. 31–34. 73. И. Карпов Н. Камынин И. Гыскэ В. Административный контроль в механизме противодействия коррупции в органах внутренних дел // Административное и муниципальное право. Здравомыслов Б. Захаров А. Конституционное развитие Республики Молдова. С. 2004. 32–37. Косарев А. Кузнецов Ю. В. 71.Х. 55.А.. 1975. Криминология. Обсуждение проблем борьбы с коррупцией // Государство и право. Казанцев С. 59. Коррупция и взяточничество в России: исторические.. Конвенция ООН против коррупции: Новые контуры международного сотрудничества // Российская юстиция. № 5. с англ. 74. С. М.. Козонов Э. 70. 72–75. Ю. С.. 2006. Тезисы о коррупции. В. Chişinău. Кабанов П. И. криминологические и уголовно-правовые аспекты. 56. 1961. 2006. Уголовно-правовой анализ получения взятки: Ст.. 1992. Р. Н. Квициния А. № 4. Международный опыт борьбы с коррупцией// Современное право. 2000. Савченко А.К. 1997. 1973. 80. 35–48. А. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия коррупции.. Административно-правовые и организационные основы предупреждения и пресечения коррупции в системе госу- . С. 50..И.Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы: История и современность // Государство и право.

1982. Борьба с коррупцией в США. М. С. 2005. № 2. 96. 94. 2000. 111. А. 2000. С. 105. Права человека. М. 106. Социальная база организованной преступности и коррупции // Economie şi sociologie. М. 173–177. Деятельность международных организаций по предупреждению и пресечению коррупции // Современное право. № 9. Вопросы использования зарубежного опыта борьбы с коррупцией в правовом регулировании государственно-служебных отношений // Государство и право. 64–68. Куракин А. 113. Макарь И.. Развитие гражданского общества – залог успеха в . С. Коррупция: мнение работников правоохранительных органов // Закон и жизнь. С. Михайлов Л. Ф. 2000. 2003. 2002. 84... меры ограничения. С. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / Отв.9–15. Г. Петровский А. Предупреждение коррупции. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы. Основы антикоррупционной политики современной России // Право и политика. 89. 78–90. А. 1994... № 3. организационные и правовые проблемы // Государство и право. 1954. 91. 107. Экономика зарубежных стран: Учебник. № 1. 45–52. В. 132–135. Административные нормативно-правовые акты как условия коррупции в Российской Федерации //Российский криминологический взгляд.. № 4. ред. № 1. 108. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию: Общая характеристика // Российская юстиция. 1994. Сочинения. Мартыненко Г. 86. 2001..Д. Куракин А. С. 104. 2000. Ростов-на-Дону. Сущность коррупции: Теоретико-правовой аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Кишинэу.Д. К. 1996. С. С. М. № 10. М. Я. 81–89. Куракин А. В. Маршалл М. Лаптеакру В. 87. №12.. 1994. 2008. С..Д. В. 1994. экономические. П. Л. организованная коррупция и институт соучастия в преступлении // Право и государство. 1989. Куракин А. В. Ростов. 1994. № 2. 2001. 85. Куракин А. учтённая и фактическая // Государство и право. Максимов С. СПб. Коррупция: этимологический и социально-правовой аспекты // Закон и жизнь. Административные запреты и ограничения как средство противодействия коррупции в системе государственной службы // Административное и муниципальное право. С. В. 95. 1996. Макиавелли Н.. Коррупция: ответственность по законодательству Великобритании. М. Подольный Н. Максимов С. 21–25. Мельниченко А. Особенная часть. Лаптеакру В. Кочубей М. Мельникова В. 100–104. 2002. 99. 109.В. Борьба со взяточничеством по советскому уголовному праву. 2004. B ibliografie / Б иблиография 185 97.. № 5. А. № 5. Малько А. 117. 2008. 2003. В. 1994. Е. 2003. 110–114. Египет Рамсесов. 22–24. С. История предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской империи // История государства и права. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право. 101. Мишин Г. Лунеев В. М. В. М. С. 1997. Куракин А. С. Уголовное право: Особенная часть. Радачинский С. Ответственность. М. 99–111. Гражданское общество в борьбе с коррупцией//Коррупция. Куракин А. Мартынчик Е. 25–35. 116. С. С. Монте П. 92. № 3. 149–158 110.. В. Кишинэу. Мартынчик Е. 35–47. М. Н. 88. Италии // Закон и жизнь. 34–37. № 3.. Мартынчик Е. Пекарев В. 112. 2002. 98.. № 9. № 4. Лунеев В. сущность. С. 103. 115. 2004. 2003.184 B ibliografie / Б иблиография дарственной службы зарубежных государств // Следователь. 1991. М. Панченко Н. В. 45–59. № 8.. Лаптеакру В. 2003. Ответственность за взяточничество. 12–15. Кучерявый Н. № 8. Лопашенко Н. С. М. №4. С. Лаптеакру В. 172–177. И. Погорлецкий А. Уголовная ответственность за коррупционные преступные деяния: Действующая нормативная база и предполагаемые изменения // Уголовное право в XXI веке. 83. 2001. 44–55. С.В. К. 80-е годы //Вопросы истории. 114. Б. Уголовное право РМ. 90. Коррупция. 27–28. 102. 1954. Коррупция: понятие. Лихолая В.. США. Концепция исследования административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы // Современное право. Закон. Коррупция: политические. С. Лаптеакру В. 100. С. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-служебных отношений Российской Федерации: Опыт теоретического анализа // Право и политика. 2008. № 2. П. Решетников. 93. Коррупция. Учебное пособие. Правовые аспекты борьбы с коррупцией на национальном и международном уровнях.

186

118.

119.
120.
121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.

131.
132.
133.
134.

B ibliografie / Б иблиография

борьбе со взяточничеством // Российская юстиция. 2003. № 11.
С. 37–38.
Полякова Т. А. Информационная открытость как один из факторов в борьбе с коррупцией при построении информационного
общества // Юридический мир. 2008. № 1. С. 18–22.
Проблемы борьбы с коррупцией / Под ред. Рингеля С., Власихина В., Исмайловой Л., Максимовой С. М., 1996.
Прокопович Г. А. Теория и история российской коррупции //Юридическая мысль. 2003. № 6. С. 63–70.
Ревякин М. Н. Борьба с коррупцией: Иллюзии или реальность? //
Юристъ-Правоведъ. 2004. № 1 (8). С. 70–73.
Редкоус В. М. Правовое регулирование противодействия коррупции в государствах-участниках СНГ в контексте обеспечения
национальной безопасности // Право и государство. 2008. № 5.
С. 87–93.
Римский В. Л. Потери от коррупции // На пути к публичной политике. СПб., 2003. С. 328–333
Рогоу А. А., Лассуэлл Г. Д. Власть, коррупция и честность. М.,
2005.
Ротару М. Понятие, причины, последствия и меры предупреждения коррупции // Закон и жизнь. 2008. № 2. С. 33–39.
Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия,
реформы / Пер. с англ. О. А. Алякринского. М., 2003.
Саломатин А. Ю. Борьба с коррупцией в США в XIX веке и
государственная модернизация // Правоведение. 2001. № 3.
С. 196–206.
Сатаров Г. А. Антикоррупционная политика. М., 2004.
Светлов А. Я., Лысов М. Д. Курс советского уголовного права.
М., 1970.
Селихов И. В. Причины и условия возникновения и бурного роста
коррупции в современной России//Следователь. 2001. № 3.
С. 54–59.
Сергиенко А. Надзор в сфере экономики и противодействия коррупции // Законность. 2008. № 2. С. 7–9.
Сосна А., Касым С. Правовой анализ коррупции и взяточничества
в Республике Молдова // Закон и жизнь. 2008. № 6. С. 39–44.
Сосна А., Касым С. Характеристика пассивного коррумпирования и получения взятки // Закон и жизнь. 2008. № 7. С. 25–29.
Сухаренко А. Н. Коррупция в правоохранительных органах как
фактор развития организованной преступности // Следователь.
2006. № 9. С. 47–50.

B ibliografie / Б иблиография

187

135. Суховарова Е. Л. Нестеров А. В. Трансформация коррупции в
условиях перехода к рынку // Коррупция в России: состояние и
проблемы. М.,1996.
136. Теория государства и права: Учебник. / Под ред. В. К. Бабаева.
М., 2003.
137. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция: Очерки теории.
М., 2000.
138. Утевский Б. Общее учение о должностных преступлениях. М.,
1948.
139. Шелухин С. И. Понимание коррупции в международном сообществе // Философия права . 2008. № 2. С. 7–12.
140. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980
141. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие
для высших учебных заведений / Под ред. В.Г. Стрекозова. М.,
1999.
142. Федотова Н., Маркова Е. Финансовый статистический учет и проблемы финансовой коррупции // Prevenirea şi combaterea corupţiei
în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele
conferinţei internaţionale. Chişinău, 19-20 noiembrie 2004. Chişinău,
2004.
143. Фролова Л. И.О социально-политических последствиях коррупции в России // Коррупция. М, 2001. С. 253–260.
144. Яковлев А. М. Социология экономической преступности М., 1988.
145. Яни П. В борьбе с коррупцией эффективны только репрессии //
Российская юстиция. 2001. №7. С. 58–59.
146. Яни П. С. Взяточничество и должностное преступление: уголовно-правовая ответственность. М., 2002.
147. Administrarea corporativa – premisa a transparenţei şi prevenirii
corupţiei. Chişinău, 2004.
148. Ai Dreptul să ştii. Ghid practic pentru accesul la informaţiile officiale.
Chişinău, 2003.
149. Bălan V., Bejan O. Gravitatea infracţiunilor de corupţie după noul Cod
Penal şi implicaţiile ei în prevenirea şi contracararea fenomenului //
Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 160–166.
150. Bantuş A. Unele aspecte ale corupţiei şi democraţiei în administraţia
publică locală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19-20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 125–130.
151. Brînză S. Dobandirea ilicită a foloaselor necuvenite: faptă contra
patrimoniului sau faptă de corupţie? // Prevenirea şi combaterea

188

152.

153.
154.
155.
156.

157.

158.
159.

160.
161.

162.

163.

B ibliografie / Б иблиография

corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004.
Chişinău, 2004. P. 107–113.
Butnaru Gh. Impedimente juridice în relevarea şi cercetarea infracţiunilor de corupţie // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei
internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004.
P. 190–194.
Caraşciuc L. Măsurăm corupţia: de la sondaj la sondaj. Chişinău,
2007.
Caraşciuc L., Gască V., Drelinski V., Obreja E., Şuleanschi S. Micul
business şi corupţia. Chişinău, 2003.
Caraşciuc L., Obreja E., Popovici T., Mandru V. Corupţia şi accesul la
justiţie în viziunea societăţii şi a experţilor. Chişinău, 2002.
Cibotaru V. Fenomenul corupţiei în percepţia opiniei publice din
Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei
internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004.
P. 250–257
Ciubotaru M. Reglementarea businessului şi corupţia // Prevenirea
şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice
şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20
noiembrie 2004. Chişinău, 2004.
Cozonac C., Guja I., Munteanu P. Monitoring the Access to Information in the Republic of Moldova. Chişinău, 2004.
Cuşnir V. Politica anticorupţională în Republica Moldova: aspecte
teoretico-normative // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei
internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004.
P. 45–51.
Diagnosis of Bribes in Business. Chişinău, 2005.
Gandrabur Gh. Aspectele deontologice de prevenire a corupţiei în
poliţia ţărilor Uniunii Europene. Evoluţie. Concepţii. Obiective //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 167–172.
Gâscă V. Etica în sectorul public: mijloc de prevenire a corupţiei //
Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 131–138.
Ghid anticorupţie pentru cetăteni. Chişinău, 2006.

B ibliografie / Б иблиография

189

164. Hawkins D. Prevenirea coruptiei şi facilitarea dezvoltarii voinţei
politice //Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova:
aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale.
Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 70–79.
165. Iachimov S., Stoianov S. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea. Comrat,
Institutul pentru Democraţie, 2007.
166. Lapteacru V. Oare corupţiei şi protecţionismului li s-a declarat război
juridic in Moldova? // Legea şi viaţa. 1996. №10. P. 19–21.
167. Lungu V. Unele probleme de combatere a corupţiei în lumina noului
Cod de procedură penală al Republicii Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie
2004. Chişinău, 2004. P. 156–159.
168. Lupaşcu Z. Corupţia – istoricul, evoluţia şi consecinţele ei la etapa
actuală // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova:
aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale.
Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 89–92.
169. Maimescu S. Contrabanda în domeniul relaţiilor economice externe
şi fenomenului corupţiei în Republica Moldova // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19-20 noiembrie
2004. Chişinău, 2004. P. 147–155.
170. Marschall M. Costurile corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei
în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău,
2004. P. 59–60.
171. Mărari S. Să extirpăm corupţia // Legea şi viaţa. 1993. №2. P. 26–27.
172. Miculeţ L. Privire generală asupra legislaţiei federale SUA despre
conflictul de interese // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei
internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004.
P. 173–178.
173. Mihaela V. Infracţiunile de corupţie în lumina legislaţiei naţionale şi
convenţiilor internaţionale // Prevenirea şi combaterea corupţiei în
Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19-20 noiembrie 2004. Chişinău,
2004. P. 114–124.
174. Negrescu S. Combaterea corupţiei în Republica Moldova sub aspectul combaterii crimei organizate //Prevenirea şi combaterea corupţiei
în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău,
2004. P. 179–183.

190

B ibliografie / Б иблиография

175. Obreja E. Corupţia în sistemul achiziţiilor publice şi consecinţele ei
// Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 195–202.
176. Obreja E. Prevenirea corupţiei politice prin reglementarea finanţării
partidelor politice şi campaniilor electorale. Chişinău, 2007.
177. Pînzari S. Implementarea principiilor administrării corporative – mijloc de prevenire a fraudelor, delapidărilor şi actelor de corupţie //
Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19-20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 211–226.
178. Popovici T. Asigurarea accesului la justiţie in vederea prevenirii
corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova:
aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale.
Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 80–88.
179. Postovan D. Fenomenul corupţiei: problemele prevenirii şi combaterii
// Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte
teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău,
19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 24–36.
180. Roşcovanu E. Corupţia pentru micul business este un factor de
supravieţuire // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 233–249.
181. Smochină A. Intercolaborarea propriu-zisă ale celor trei ramuri ale
puterii: condiţie obligatorie pentru reducerea corupţiei // Prevenirea
şi combaterea corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice
şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20
noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 64–66.
182. Solop V. Combaterea infracţiunilor legate de corupţie // Legea şi
viaţa. 2000. № 3. P. 33–34.
183. Sosna Al., Iachimov S., Dobjanskaia L. Corupţia în Moldova // Legea
şi viaţa. 2008. №5. P. 55–57.
184. Spinei I. Transparenţa şi dezvăluirea informaţiilor corporative – premisă a prevenirii şi combaterii corupţiei // Prevenirea şi combaterea
corupţiei în Republica Moldova: aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale. Chişinău, 19–20 noiembrie 2004.
Chişinău, 2004. P. 227–232.
185. Stoianov S. Corupţia în Moldova şi lupta cu ea // Buletinul clinicilor
juridice. 2007. № 5. P. 17–18.
186. Suveică T. Rolul şi locul Procuraturii în activitatea de combatere a
corupţiei // Prevenirea şi combaterea corupţiei în Republica Moldova:

B ibliografie / Б иблиография

191

aspecte teoretice şi practice: Materialele conferinţei internaţionale.
Chişinău, 19–20 noiembrie 2004. Chişinău, 2004. P. 139–146.
187. Timuş A., Climenco V. Combaterea criminalităţii şi corupţiei nu admite
amanare: aspecte sociologice // Revista naţională de drept. 2003.
№ 6. P. 29–31.
188. Urechean P. Dreptul constituţional al cetăţeanului la informaţie: între
proclamare şi realitate // Revista Naţională de Drept. 2008. № 6.
Р. 70–72.

com ISBN 978-9975-72-098-4 © Institutul pentru Democraţie. 180 MD-2004.Lector: Marcela Mardare Procesare computerizată: Maria Tataru Copertă: Ruxanda Romanciuc Tipar executat la Tipografia Reclama Chişinău. Chişinău. Alexandru cel Bun. 259 Editura Pontos Bd. tel.pontos@gmail. 111 Comanda nr. Ştefan cel Mare şi Sfânt. str.: 29 58 04 editura. 2008 .