P. 1
Reproductive Health Worker Gender Sensitisation Manual

Reproductive Health Worker Gender Sensitisation Manual

|Views: 14|Likes:
Published by rahul banerjee
A training manual in Hindi for gender sensitisation of Reproductive Health workers.
A training manual in Hindi for gender sensitisation of Reproductive Health workers.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: rahul banerjee on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

इस दस तावम ंप रस त


त त‍ ो व् य क त िवााोो े िए ू

्ण ूू स इसे र्ता ोाु


बैनमी उत तोदा ुै व् इसंप ी्ण ंप दिीण त राजमे स्स ाओ् ेक ेजज मम‍ ंदाोन नुन् ुै
Dhas Gramin Vikas Vendra

रमनन स वास ‍ ेाण ेताणओ् ेक मप डो स्व दनीएता ु त

रिीक् दस ताव म
िव् स


रस तावना ........................................................................................................................... 1
I. रं सत - िूत

सत ता ेक उत ूमतत, उसेा ारोत व् द

ष रभाव ......................................... 2
िूत

सत ता ेक उत ूमतत .................................................................................................... 2
िूत

सत ता े ारोत ......................................................................................................... 5
िूत

सत ता े द

ष रभाव ..................................................................................................... 7
मपडो आधारोत हु् सा ....................................................................................................... 9
रं सत े सं

ु ेाण ेा िव् ............................................................................... 11
II. हिवत सत - िवश व स तो ूो व् भाोत ंप ंहुएावादन आ्दजएन व् फएस वूू अ् तोाणष रन
व् ोाष रन स तो ूो ूारोत ंहुएाओ् े ूक ंप ोज््ाूत, ेान

न व् नतता् ................ 12
ंहुएा आ्दजएन ........................................................................................................... 12
ंहुएाओ् े ूक ंप अ् तोाणष रन स्हुता् व् ोाष रन ेान

न .......................................... 14
ंहुएा नतत ................................................................................................................ 19
मयदत सत े सं

ु ेाण ेा िव् ........................................................................... 20
III. त

त सत - ंदाणनग ेक अवधाो्ा, ू

र्ो े य वुाो ूरोवतण न व् ू

र्ो ेक रमनन
स वास ‍ संस ा् ........................................................................................................... 21
ंदाणनग ेक अवधाो्ा व् ू

र्ो े य वुाो ूरोवतण न .................................................. 21


र्ो ेक रमनन स वास ‍ संस ा् ............................................................................. 23


त सत े सं

ु ेाण ेा िव् .............................................................................. 23
IV. ात

ण सत - मपडो स्वदनीएता स ािूत ेोन ु तर्ो े य वुाो ूरोवतण न ेाण ्ं
ेा अिभेल ून (Design) व् ं

ल ा्ेन ............................................................................. 24
ात

ण सत े सं

ु ेाण ेा िव् ............................................................................... 24
रस त

तेताण ोाु

ए बैनमी, rahul.indauri@gmail.com, ंजबाइए ् +919425943023
74, े

ष ्जदनगो, खण डवा नाेा, इ्दौो - 452001, www. anarkali.blogspot.in
इस दस तावम ेक रस त

त ु ल बजम इ्िडा व् िफेजो ूाे

ो े ेाण ेताणओ् ेक भागदाोन
व् स

झावो स सं

द ुै ूो् त

इसंप ोु गज त

हिो े िए े वए रस त

ेताण उत तोदा ुै1
Dhas Gramin Vikas Kendra
रमनन स वास ‍ ेाण ेताणओ् ेक मप डो स्व दनीएता ु त

रिीक् दस ताव म
रस तावना
पम

ख रप से राष रीय माम्‍ ा ाा ् य िमन ेे हतह व ् यापे हर पर
अेे अन य सरेारी ैर र सरेारी ा ाा ् य पिरयजनां म पन ा ाा ् य
सेां ेज और ेारैर रप दे े ते ह

बड् सख या म नम्् ेायय ेहाय ं ेज
नयजजनह केया ैया तर । इ ेायय ेहायं ेज वने षेर पन ा ाा ् य व
आम हर पर साधार‍ ा ाा ् य पर पिन्षह केया नाहा तर । पन ा ाा ् य
ेज स

नजचिह ेरे म प

रषो ेी भाै्दारी बत

ह मतत रखहा तर । पर ह

समा या
यत तर के समान म ् याप ह प

रष पधाहा ेे ेार‍ पन ा ाा ् य ेी
जािनह म बेतहरी लाे म प

रषो ेी सतभागैहा तािसल ेरा म

जचेल तजहा तर ।
अेसर ा ाा ् य ेायय ेहायव भ् न डर ेी अधार‍ा व वपह

सत हा ेे ेार‍
समान व महतलां ेी जािनहयो पर पड रता ् यापे द

ष पभा ेे बारे म
सिे ह ती तजहे तर । अह: यत आच ये तर के नम्् ा ाा ् य ेायय ेहाय ं ेज
न डर सेदन्ल बाया नाव हाके पन ा ाा ् य सेाव और ेारैर तज।
इस् उदेच य से हय मा पिनष‍ दा हाे न ेज ताल ेे समय म वच भर म
न डर सेदन्लीेर‍ म केव ैव नजध नम्् ेायय ेे आधार पर हरयार
केया ैया तर । यत पिनष‍ िार सतो म आयजजनह केया नाा तर जनसम तर
सत म वषय पहय ेे पच िाह सम

त ििाय तजै् व अह म सम

तो दारा ििाय
ेे नष ेषो ेज पा ह

ह केया नावैा। यत िार सत नम ा

सार तर -
1. वपह

सत हा ेी उत पजतह, उसेा ििरत व द

ष पभा
2. वच ा हर पर व भारह म महतलाादी आदजल व उसेे ेार‍
अहरायष रीय व राष रीय ा हर पर पािरह महतलां ेे पष म
घजष‍ापत, ेा

व ्नहया
3. मदायै् ेी अधार‍ा व आदिमयो ेी पन ा ाा ् य समा याव
4. न डर सेदन्लहा ा िावपह ेरे ते हरषो ेे ् यतार पिरहय
ेायय कम ेा अिभेल प (Design) व म

ल याे2
Dhas Gramin Vikas Kendra
I. रं सत - िूत

सत ता ेक उत ूमतत, उसेा ारोत व् द

ष रभाव
िूत

सत ता ेक उत ूमतत
1. अमेन् भाषा म दज नब द तर से् स व न डर जनसम से पिम नब द से
आनय तर म

ष यो म ा त् प

रषो ेे ब्ि पाे

नहे नारीिरे वभे द से और

सरा नब द ेा आनय तर उससे उत पन त

व ा त् प

रषो ेे ब्ि सामाजने
वभेद से। े योके हत दी भाषा म हय मा म इ दजो उपयजै ेे िलव
ेे ल वे ती नब द तर - िल ै, इसिलव इ दजो अिो ेज ा पष ट ेरे ेे
िलव पाे

नहे िल ै व सामाजने िल ै ेा पयजै केया ना सेहा तर ।
पर ह

यत े

छ अटपटा तर व इसिलव स

वधा ते ह

सामाजने िल ै ेे
िलव अमेन् मप डो नब द ेा ती पयजै केया नावैा पाे

नहे िल ै ेे
िलव ेे ल िए् ग ेा पयजै केया नावैा।
2. हय मा म ा त् प

रषो ेे ब्ि सामाजने वभेद इस पेार तर के प

रष
जातयो ेी ह

ला म सामाजने, आगिय े व रान्नहे रप से अगधे
हाेहर तर व े ेई पेार से जातयो ेज े

हिह ेरहे तर । यान प

रषो
ेे पास सत हा तर जनसेा पयजै ेर े जातयो ेी जनदै् ेज नयरतह
ेरहे तर । ब्स् सदी म पतली बार प

रषो व जातयो ेे ब्ि ेी इस
सत हा असह

ल ेा ् यजािह अध यय महतलां आदजलेारी व
वषयो दारा केया ैया व इस् से महतलााद ेी अधार‍ा ेी


रआह त

ई जनसम प

रषो ेी सत हा ेे निरव महतलां ेी जनदै् ेा
नयत‍ ेज ि

ह् दी ैई। प

रषो ेे इस सत हा ेज महतलाादी गि हेो
दारा वपह

सत हा ाम हदया ैया तर । इस वपह

सत हा ेे ििरत व उसेा
िए् ग
राे

तते (Sex) सांाममे (Gender)
3
Dhas Gramin Vikas Kendra


ष पभा ेी वा ह

ह ििाय से पतले मा इनहतास म इसेी उत पजतह
ेर स् त

ई इसेा अध यय आच ये तर ।
3. आन ेे मा पनानह, जनसेा न्र जाने ाम तर तजमज सेवपयेन स
सेवपयेन स, ेरीब दज लाख षय प

य नरवे वेास ेी पककया म ारो से
उत पन त

व िे । उस ेाल ेज प

राह पाषा‍ य

ै ेता नाहा तर ् योके
इस समय मा नानह पत िरो से बे औनारो व तगियारो ेा
आवच ेार ेर िनेार ेरा स्खा िा। नल द ती माो ेी इस पनानह
वे साि झ

डो म िनेार ेर व फलम

ल वेरतह ेर अप् जनदै् ेज
पतले ेी ह

ला म और बेतहर ेरे म सषम तज ैव व दज ताि व
दज पर रो पर िले ेे बनाय सम प

‍य रप से ेे ल पर रो ेे बल स्धे खडे
तजेर िले लैे। औनारो ेे उपयजै नरसे बढहे ैया र से यत मा
पनानह अपा अै

िो ेज इ औनारो ेज और बेतहर ढ ै से पेडे ेे
िलव बाेी उ ैिलयो ेे सामे घ

माेर लाे म सषम तज ैव जनससे
उेी े

नलहा म

वि तज ैई। इ पिरहय ो ेे ेार‍ माो ेी यत
पनानह नयाडरिल नरसे अन य पनानहयो ेी ह

ला म अगधे नज्हनाली
तज ैई व आन से लैभै 20,000 षय पतले प

री द

नया म ेे ल यत
ती पनानह ने ष रता व अन य पनानह वल

प ह तज ैव।
4. स्धे खडे तजेर िले ेे ेार‍ माो ेे पेड

(Pelvis) ेी तडड्
उसेे ब्ि ेी नैत छजटी तज ैई जनसेे ेार‍ महतलां ेे ैभायनय
से यज्दार हे ेा अै सेड् तज ैई। साि ती माो दारा अगधे


वि ेे पयजै ेे ेार‍ उेा मजाहष े ेा माप भ् बढ ैया। इ
दजो पिरहय ो ेे फला रप माो ेे नाह िनन

ं ेे मजाहष े
उेे नन म ेे समय जनहा बडा तजा िाहतव िा उहा तजा ा म भ
ती िा ् योके सा तजे पर े ैभायनय से बातर ती ती आ पाहे ।
अहव माो ेे नाह िनन

छजटे मजाहष े लेेर नन म लेे लैे
जनसेी नत से े नन म ेे समय रबले

ल असताय तजहे तर व मा ेा4
Dhas Gramin Vikas Kendra

ध प्े ेे अलाा और े

छ भ् ेरे म अषम तजह तर प

री हरत से
दे खभाल पर नभय र रतहे तर । नन म ेे बाद वे साल हे िनन

ं ेा
मजाहष े ेा वेास उेे अन य अैो ेी ह

ला म और त िरह ैनह से
तजह् तर व उसेे बाद ती त े

छ तद हे सषम तजहे तर ।
5. मा इनहतास म यत मतत प

‍य पिरहय नब आया हब माो ेी
आय

अगधे से अगधे 30 से 35 षय त

आ ेरहा िा ् योके य यादा
ेाम, अपयायप ह व अनजचिह पजष‍ व ब्मािरयो ेे ेार‍ इससे
य यादा न्ा सम भ ती िा। से म िनन

ं ेा दे खभाल बत


मतत प

‍य तज ैया ् योके मा ससाध ती उस समय मा समान ेे
िलव सबसे बडा ससाध िा व जनस सम

त म अगधे सदा य िे त ती
न् ेे सघषो म सफल तज सेहे िे । इससे पतले िनेार व फलम


वेरतेर‍ ेे ेायय म महतलाव प

रषो ेे साि बराबर हता सा लेहे िे
् योके ैभय धार‍, पस व नाह िनन

ं ेा दे खभाल इहा म

जचेल
ेाम ती िा। पर ह

नब असताय िनन

नन म लेे लैे हब उेा
दे खभाल न

रआह् समय म महतलां ेज ती ेरा तजहा िा व इसिलव
े पतले नरसे प

रषो ेे साि िनेार व फलम

ल वेरतेर‍ म बराबरी
से भाै ती ले सेी। इसेे अलाा ेहि पस व दे खभाल ेे ेार‍
ेई बार महतलाव व नाह िनन

मर भ् नाहे िे और इसिलव
महतलां ेज अगधे ैभय धार‍ ेर् पडह् ि्। इस पेार मा नानह
ेे नर वे वेास से पिरजािनहया स् ब् ेी महतलां ेज िनन

ं ेे
पन दखभाल ेे ेायो म िसमटेर रत् पड्। प

रषो व
महतलां ेे दारा केव ना रते ेायो म वे सामाजने वभान तज
ैया पर ह

उस समय दजो ेे ब्ि सामाजने सत हा व अगधेारो म
ेजई पिरहय ती आया व दजो सामाजने बराबरी से ती न् रते िे।
6. ् योके प

रष अगधे माता म दडभाै व न ढजे ेा ेायय ेरे लैे
इसिलव े कमन: नारीिरे रप से महतलां से अगधे हाेहर तजहे5
Dhas Gramin Vikas Kendra
ैव, सम

तो ेे ब्ि सघषो म भ् े अगधे भाै लेे लैे व महतलां
व नाह िनन

ं ेज अन य सम

तो ेे प

रषो से स

रषा पदा ेरे ेा
ेायय भ् उन ती ेी जनम मेदारी तज ैई। इसेे अलाा मा ससाध
सबसे बडा ससाध तजे ेे ेार‍ वे सम

त ेे लजै नब अन य सम


पर लडाई म न्हहे िे हज े पराजनह सम

त ेे ा त् प

रषो ेज बधे
बाेर ले आहे िे। पर ह

उस समय सा ेल या मनब

ह रा स् नरस् ि्न
ती ि् व इसिलव बधेो ेज पेड रखा म

जचेल तजहा िा। अप्


ा हे ''ककयेन ऑफ पे हरयाेी'' (वपह

सत हा ेा सनय म महतलाादी
इनहतासेार ैेडाय लय र े अ

मा लैाया तर के लैभै 15,000 षय
पतले इस्िलव प

रषो े ब धे महतलां ेा लैाहार बलात ेार ेर उन त
ैभय ह् बाेर सम

त ेे सदा य बा ले े ेा हरीेा अपाया व इस
पेार प

रषो व महतलां ेे ब्ि सामाजने सत हा व अगधेारो म ैर र
बराबरी ेा िसलिसला पारम भ तज ैया। प

रषो ेा महतलां पर सामाजने
िय ा व वपह

सत हा ा िावपह तज ैया।
िूत

सत ता े ारोत
7. लैभै 10,000 षय पतले माो े पन

पाल व े

वष ेा आवच ेार
केया जनससे के वे ती नैत पर ा िाय् रप से बसातट सम भ तज
ैया व सम

तो ेे पास सम पजतह भ् वेरतह तजे लैा। इससे न्
ेी अनजचि हहा म ेाफी ेम् आई ् योके तर रजन िनेार पर या
फल म

ल वेरतह ेरे ती नाा पडहा िा। े

वष या पन

पाल ेा
ेायय समयबि रप से ेरा तजहा िा व इसिलव माो ेज सजिे व
नजध ेरे ेे िलव अगधे असर पाप ह त

व। इस मतत प

‍ पिरहय ेज
पाषा‍ का नह ेे रप म नाा नाहा तर ् या के इसेे ेार‍ े

छ ती
समय म वेरतह सम पजतह ेे सतारे प

न् नमाय ‍, उदयजै ् यापार ेे
वेास ेे िलहे नतर व राय य ् या िा े हिह सभ यहा ेा वेास तज
ैया। इस ेाल ेज पाषा‍ य

ै ेता नाहा तर । ् योके प

रष पतले से6
Dhas Gramin Vikas Kendra
ती सामाजने रप से हाेहर िे इसिलव े ती सम पजतह पर ेब ना
नमाया व महतलां ेज सम पजतह, सजि विार ेनल वेास ेे
षेतो से अलै ेर पम

ख रप से पन, िनन

ं व बैो ेी दे खभाल
व घरे ल

ेायो म ेर द ेर हदया। इस पेार पाषा‍ का नह ेे ेार‍


रषो दारा महतलां पर वपह

सत हात मे िय ा और अगधे तज ैया।
8. सम पजतह आे से ती प

रषो ेे िलव यत समा या खड् तज ैई के उेे
दतासा ेे बाद यत सम पजतह ेी उत हरागधेारी े तोै । प

राह
पाषा‍ य

ै म प

रष व महतलां ेे ब्ि म

् ह य सम ब ध तजहे िे
व यत ती पहा िलहा िा के स हा ेे वपहा े तर ् योके केस्
भ् महतला ेई प

रषो ेे साि य सम बध ेरह् ि्। पर ह

सम पजतह ेा
उत हरागधेारी हय ेरे ेे िलव प

रषो ेे िलव यत आच ये िा के े
अपे प

रष सहाो ेज पतिा सेे । इसिलव वात सा िा ेा नमाय‍


आ जनसेे हतह वे या अगधे महतला ेज ेे ल वे ती प

रष ेे साि
य सम ब ध ेरे हे स्िमह केया ैया हाके उेे सहाो ेे वपहा
े तर यत नधाय िरह केया ना सेे । इस पेार महतलं ेे यने
अगधेारो पर भ् अे

न लैा हदया ैया व उन त सम पजतह ेे अगधेार
से भ् गि ह ेर हदया ैया। इस अन यायप

‍य या िा ेज नजर
नबदय ा ह् से ेायम रखे ते हरष महतलां पर ेई पेार ेे हत सा
बरपाहे िे।
9. अह: वपह

सत हा ेे प

‍य ा रप हरयार तज ैया नज आन भ् ेायम तर व
जनसेे िार पम

ख घटे नम पेार तर -
 न डर आधािरह ेायय वभान जनसेे हतह महतलां ेज रबा ेजई
आगिय े मादे य सभ् दे खभाल व घरे ल

ेायय ेरा तजहा तर ।
 महतलां ेज सम पजतह पर ेजई अगधेार तजा व उेे आगिय े
उपानय ेे िलव ेायय ेरे पर रजे लैा। अैर आगिय े उपानय ेे7
Dhas Gramin Vikas Kendra
िलव ेायय ेरह् भ् तर हज अेसर समा ेायय ेे िलव महतलां ेज


रषो ेी ह

ला म ेम मादे य िमलहा तर ।
 महतलां ेे यने व पन अगधेार तजा जनसेी नत से
उन त अपे ख

द ेे नरीर पर ेजई नयत‍ ती तजहा तर । यान य
सबध ेब और केह् बार ा िावपह ेरा तर व ैभय धार‍ ेब और
केह् बार ेरा तर यत न‍य य प

‍ रप से प

रष लेहे तर । महतलाव
अैर पनहयो से य सम बध ेरे से इन ेार ेरह् तर हज उ पर यत
आरजप लैाया नाहा तर के त केस् और प

रष ेे साि सम ब ध ेर
रती तर व प

रष मार प्ट ेर उसेे साि नबदय ा ह् ेरहा तर ।
 महतलाव प

रषो दारा न डर आधािरह हत सा ेे िनेार तजहे तर ् योके
इस्ेे निरव प

रष महतलां पर अपा िय ा ेायम रखहे तर ।
 उपय

य ् ह घटेो ेे ेार‍ समान म प

रषो ेी ह

ला म महतलां ेा
दजयम दनाय लम बे समय से ा िावपह तज ैया तर व महतलां ेी यत
अध्ा ि भ

िमेा ेज अगधेान महतलाव ख

द आत मसाह ेर ली तर ।
िूत

सत ता े द

ष रभाव
10. पन ा ाा ् य पर वपह

सत हा ेे नज द

ष पभा तर त नम पेार तर -
 अस

र्षह माह

त - महतलां ेज बातरी ेायय ेे साि अगधे घरे ल

ेायय ेरा पडहा तर नबके उन त ेम व नम दनज ेा आतार
िमलहा तर । इसेे ेार‍ े नारीिरे रप से ेमनजर तज नाह् तर व
अेसर र् हाल पहा ेे िनेार तजह् तर । पर सो ेे अभा म उन त पस
ेे दरा व पसजपराह गिकेत सेीय स

वधाव ती िमलह् तर व
पस भ् अगधेहर अपिन्षह दाइयो ेे दारा ैदे ाहार‍ म
केया नाहा तर । इ समा यां ेे ेार‍ पस ेे दरा या ह

र ह
बाद माहां ेी मह ेी सम भाा पबल तर । यत इसिलव और
गि हाने तर ् योके हय मा म पाषा‍ ेाल नरसे अगधे सहा
पर दा ेरे ेी ेजई आच येहा ती तर बजले नसख या ेज ेम8
Dhas Gramin Vikas Kendra
ेरे ेे िलतान से ेम ैभय धार‍ ेरा िाहतव पर ह

वपह

सत हात मे
् या िा म प

रष स हा ेी िात ेे ेार‍ महतलां ेज अगधे
सहा पर दा ेर् पडह् तर ।
 मािसे सा ेे दरा साफ सफाई ेा अभा - अगधेहर महतलाव
मािसे सा ेे समय ेपडे ेा पयजै ेरह् तर । पर ह

हय मा म
महतलाव स

ह् ेे बदले टे रीेॉट या पॉिलयेा टर ेे ेपडे पतह् तर
इसिलव इन ती ेे ट

ेडो ेा पयजै ेरा तजहा तर यदयवप यत सती ढ ै
से मािसे सा ेज सजख ती पाह् तर । इसेे अलाा इ ेपडो ेज
िीे से धजेर बातर ध

प म स

खाे म भ् अडि तर ् योके
वपह

सत हात मे समान ् या िा म सा केया ती ना सेहा तर । साि
ती सेनटरी र पकेो ेा पयजै भ् आसा ती तर ् योके ेे ल
यत ेाफी मत ैे तजहे तर बजले उपयजै ेे िलव महतलां ेज िडड्
पता तजहा तर व बाद म इेज फै ेा तजहा तर नज दजो ती
वपह

सत हात मे समान ् या िा म समा या तर । फला रप मािसे
सा ेे समय ैदे ेपडो ेा पयजै ेे ेार‍ महतलां ेे पन
हत म ेई पेार ेी समा याव तजह् तर ।
 ा त् रजैो से प् ह डह तजा - र् हाल पहा, बार बार ैभय धार‍ ेरा व
अत यगधे ेायय ेरे ेे ेार‍ महतलाव अेे पेार ेे ा त् रजैो से
मा ह तज नाह् तर जनेे बारे म े े

छ बजल ती पाह् ् योके
वपह

सत हात मे समान ् या िा े इस वषय ेज वे ि

प प् ेी
सा े

नह ेे अदर ढ े रख् तर । इसेे अलाा प

रष ेई बार ् यापािरे
य ेायय ेरेाली औरहो ेे साि सम भजै पच िाह विभन
सकामे य रजै व वडस रजै से मा ह तज नाहे तर व अप्
पजतयो ेज भ् इससे सकािमह ेर दे हे तर । यत जािनह ेाफी
गि हाने तर ् योके पजतया अप् वपह

सत हात मे ेमनजरी ेे
ेार‍ इसेे वरि ेजई ेदम ती उिा सेह् तर ।9
Dhas Gramin Vikas Kendra
 तालाके राष रीय माम्‍ ा ाा ् य िमन ेे हतह स

र्षह माह

त ते ह


् यापे पाधा केव ैव तर पर ह

मािसे सा ेे दरा साफ सफाई
व ा त् रजैो ेी गिकेत सा ेे बारे म इस म ेजई पाधा ती तर
व ती पयायप ह स ख या म ा त् रजै वने षज व यने साो ेी
नाि ेी ् या िा नासेीय गिकेत सा े दो म उपलब ध तर । स 2002
म पािरह राष रीय ा ाा ् य ्नह म भ् महतला ा ाा ् य ेे िलव
ेे ल वे े डेा तर व उसम ा त् रजैो ेा ेजई जनक ती ती तर ।
इस पेार राय य ् या िा भ् वपह

सत हात मे विारधारा से ंहपजह
तजेर महतलां ेी नन् ा ाा ् य समा यां ेज नरअदान ेर
रती तर । इसेे ेार‍ बत

सख ये ैरीब महतलां ेी जािनह खराब तज
ैई तर ् योके नन् षेत म नतर ेे मत ैे अा पहाल ज्लनेो ेे
अलाा दे न म ेती भ् पिन्षह ा त् रजै वने षज उपलब ध ती तर
व नज झजलाछाप गिकेत से अन य रजैो ेा इलान ेरहे तर उन त ा त्
रजैो ेे बारे म े

छ भ् पहा ती तर ।
मप डो आधारोत हु् सा
11. महतलां ेे िलव हय मा म सबसे बड् समा या न डर आधािरह हत सा
तर ् योके यत हदजहद बढह् ना रती तर । नरसे नरसे महतलाव अगधे
सख या म तर षेत म प

रषो ेी बराबरी ेर रती तर र से र से दकेया

स्


रषो दारा उन त े

हिह ेरे ते ह

हत सा ेे पयजै म बढजत् तज रती तर ।
आगिय े समा यां ेे ेार‍ भ् ेई बार प

रष हा म रतहे तर व से
म े अप् भ‍ास उहारे ते ह

महतलां पर हत सा बरपाहे तर । न डर
आधािरह हत सा ेज राष र सघ दारा इस पेार पिरभावषह केया ैया तर -
''ु सावण मतने ा तनम मम्दग ंप ंहुएाओ् े िवरद वु हु् सा ुै
ममसे फएस वूू ंहुएाओ् ेज ीाोनरोे, ौतने व् ंानिसे ुातन ा
ूडा ू्ु

ात ुै ा ू् ु

ा सेत ुै व् ममसंप ऐस हु् सा ेक धंेक व्
बएू

वण े ंहुएाओ् ेक स वत्तता ूो ोजे एगाना ीािंए ुै ''10
Dhas Gramin Vikas Kendra
12. न डर आ धािरह हत सा ेे विभन आयामो ेज नम हािलेा म सषेप
म दनायया ैया तर -
क हत सा ेे पेार नन् जनदै् म साय नने जनदै् म
1. नारीिरे पम

ख रप से पनहयो या
अन य घरे लरषो दारा
महतलां व ेन यां ेे
साि मार प्ट व ेभ् ेभ्
तत या भ्। प

रषो दारा नराब
या अन य न्ली पदािो ेे
से पच िाह यत हत सा
अगधे तज नाह् तर ।
महतलां पर हे नाब फै ेे
ेी घटाव अगधे तज रती
तर व उेे साि मारप्ट
भ् तजह् तर । ताल ती म
उच िहम न यायालय े
हेनाब फै ेे ेी प

जतह ेज
रजेे ेे िलव नास ेज
ेई हदना नदज न हदव तर ।
2. यने महतला ेे मनी ेे रबा
अैर पनह य सबध ेरा
िातहा तर हज त भ् यने
हत सा तर व ताल ती
न यायाध्न माय सिमनह ेी
िरपजटय म इसे र ाहते
बलात ेार ेता ैया तर ।
बलात ेार व छे डछाड ेे
अलाा महतलां व
ेन यां ेा दे त ् यापार व
उन त ् यापािरे य ेायय
म धेे ल दे ा भ् वे बत


नमय ाे यने हत सा तर ।
ेायय ा ् ल पर महतलां ेा
य नजष‍ भ् उेे
खखलाफ यने हत सा तर ।
3. मािसे प

रषो दारा अप् पजतयो
ेज ैाली ैलि ेरा, हाा
ेसा व उेज लैाहार
तीभाा ेे िनेार बाा
मािसे हत सा ेतलाहा तर ।
ेायय ा िल पर महतलां पर
अन यायप

‍य दबा डाला
व उेी हर् ेी ेज
रजेा उेे वरि
मािसे हत सा तर ।
11
Dhas Gramin Vikas Kendra


ल िमलाेर इस स्षप ह वेिा से यत ा पष ट तर के वपह

सत हा ेे ेार‍ ती
महतलां ेज समान म दजयम दनाय पाप ह तर व यत ती नत तर के उन त


रषो से ेमनजर व ती माा नाहा तर । ताला के आन से लैभै 15,000
षय प

य ेी वने ष पिरजािनहयो म मा नानह ेा अजाहत ती महतलां ेज
बच िो ेे दे खभाल व घरे ल

ेायय म अगधे समय रबहाे पर नभय र िा पर ह


हय मा म इसेी ेजई आच येहा ती तर व प

रषो ेज भ् बच िो ेा पाल
पजष‍ व घरे ल

ेायय म यिा सम भ भाै्दारी नभा् िाहतव।
ातन ंहुएाओ् ेज ू

र्ो ेक त

एना ंप सांाममे तौो ूो ेंमजो संझन े
िए ेजज तािेण े ा त‍ गत आधाो न ेभ ोुा ुै औो न ुन वतण ंान ंप ुै
बमले ु गएत धाो् ऐततुािसे ेाो्ो स स ािूत ु

ज ुै औो सांाममे
रासो स इस स

धाोा मा सेता ुै

रं सत े सं

ु ेाण ेा िव्
पन ा ाा ् य ेायय कम ेे अहैय ह मािसे सा पबध म साफ सफाई व
ा त् रजैो ेे उपिार ेज नम्् व ्नहैह ा हर पर ेर से नािमल केया ना
सेहा तर इस पर विार ेर सम

तो ेज स

झा दे ा तजैा। इसेे दज पतल

तर -
् या ् या ेायय ेरे तोै व यत ेर से केव नावै यत दे खहे त

व के समान
व नास दजो ती वपह

सत हात मे विारधारा से पभावह तर व पिरहय ेे
इच छ

े ती तर ।


12
Dhas Gramin Vikas Kendra
II. हिवत सत - िवश व स तो ूो व् भाोत ंप ंहुएावादन आ्दजएन व् उसे
ेाो् अ्तोाणष रन व् ोाष रन स तो ूो ूारोत ंहुएाओ् े
ूक ंप ोज््ाूत, ेान

न व् नतता्
ंहुएा आ्दजएन
1. सतत् व अिारत् सदी म उदारादी लजेहारते विारधारां ेा
उदय त

आ व य

रजप ेे दे नो सय

् ह राय य अमरीेा म रानां ेे
नर े

न सत हा ेज खािरन ेर नहा ेे अगधेारो ेज स

र्षह ेरे
ाला समाहा, ा हतहा, भाईिारा व न याय पर आधािरह लजेहत ेी
ा िापा त

ई पर ह

इ जहदह लजेहारते राय य ् या िां म महतला
अगधेारो ेे ेजई पाधा ती िे।
2. स 1792 म इैलै ड म मेरी जल ा टजकाटट े ''व डेे न ऑफ द
राइटस ऑफ वमे'' (महतलां ेे अगधेारो ेी प

जषट प

ा हे पेािनह
ेर पतली बार अप् नरीर पर महतलां ेा नयत‍ व महदा व
आगिय े ेायय ेरे ेे अगधेारो ेी बाह रख्। इसेे पच िाह य

रजप व
अमरीेा म महतला अगधेारो ेे िलव वने षेर घरे ल

ेायो व सहाो
ेे पाल पजष‍ से म

ज्ह व आगिय े ेायो म प

रषो ेे साि समाहा
ते ह

कमन: आान उिे लै्।
3. भारह म भ् अमेनो ेे नास ेाल म ती उन ्स् सदी म सह् पिा
ेा रजेिाम, वधा वात व महतलं ेी िनाषा आहद ेे िलव
पाधा केव ैव िे । प डहा रामाबाई े वने षेर महतला ा ाा ् य ेी
बाह उिाई ि् व उन ती ेे पयासो ेे ेार‍ अमेन नासे स

र्षह
माह

त स

नजचिह ेरे व महतला िनषा ेे पसार ेे िलव ेदम उिाया
िा जनसेे हतह महतला गिकेत सेो ेज हर यार ेरा भ् नािमल िा।
4. ब्स् सदी ेे पारजमभे दनेो म भारह सहतह द

नयाभर म महतलाव
अपे अगधेारो ेे िलव सघषय ेरह् त

ई नर आई व इसेे ेार‍
उन त आगिय े ेायय ेरे व रान्नह म भाै लेे ेे असर पाप ह त

व।13
Dhas Gramin Vikas Kendra
ब्स् सदी म इगलै ड व अमरीेा दजज ती दे नो म समा ेायय ेे िलव
समा ेह, िनषा, ्यसाय और ेिरयो म महतलां ेे िलव
पजतसात, महतलां ेे खखलाफ तज रती बातरी व घरे ल

हत सा ेज रजेे
ते ह

ेा

व रान्नहे षेत म प

रषो ेे बराबर महागधेार व
रान्नहे हतासेदारी ेे िलव महतलां े आनदजल केव व यत सभ्


छ तािसल ेरे म सफल रते । रान्नह म महतलां ेी भाै्दारी बढ
िढ ेर तजे लै् और भारह म सरजन्् ायड

व य

रजप म रजजा
ल् सेमबैय नरसे ेहव।
5. पर ह

आध

ने महतलाादी वािारधारा ेा पनहपाद ेर वपह

सत हा ेे
सामाजने उत पजतह ेज पतली बार स 1949 ेे दने म फािसस्
लेखखेा िसमज हद ब यजार उेी प

ा हे ''द सेे ड से् स'' (हदह्य
िल ै म उनाैर ेी ि्। इसेे पच िाह य

रजप अमरीेा म वपह

सत हा
ेे द

ष पभाो, वने ष ेर इसेे ेार‍ हय तज रते प

रषो और महतलां
ेी सामाजने भ

िमेा म पैनहन्ल पिरहय लाे ेे िलव अे े
आदजल त

व तर नज आन भ् नारी तर ।
6. ताला केे हय मा म महतलााद ेे अे े धाराव तर बतरताल उपय

य ् ह
वच लेष‍ ेे आधार पर इसेे वे सामान य पिरभाषा इस पेार तर -
''महतलां ेे िलव प

रषो ेे बराबर सामाजने, आगिय े व रान्नहे
अगधेार पाप ह ेरा व नता ेती भ् े महतला ेल या‍ ेे िलव
बाधे तर , वपह

सत हात मे ् या िा ेे हतह प

रषो व महतलां ेे िलव
हय केव ैव भ

िमेां म पिरहय लाेर वे न डर समा समान
् या िा ेी ा िापा ेरा।''
7. ब्स् सदी ेे उत हराधय म वच भर म त

व महतला आदजलो ेे ेार‍
अहरायष रीय व राष रीय ा हर पर नास ् या िां पर पयाय प ह दबा
बा तर व े महतला अगधेारो व ेल या‍ ेे पष म नम ेदम
उिाव तर -14
Dhas Gramin Vikas Kendra
 पतला ेदम तर महतलां ेे पष म व उेी स

रषा व बेतहरी
ेे िलव ेा

व ्नह पािरह ेरा।
 द

सरा ेदम तर स् सािाव व ्यािाव निमय ह ेरा नज इ
ेा

ो व ्नहयो ेज अमल म ला सेे व महतलां म नाै

नह
फर ला सेे ।
 ह्सरा ेदम तर विभन ेलया‍ेारी यजनां ेा ककयानय
ेरा हाके महतलां ेी िनषा, ााा्य व आगिय े ाहर म


धार आ सेे ।
ंहुएाओ् े ूक ंप अ्तोाणष रन स् हुता् व् ोाष रन ेान


8. राष र सघ दारा स 1979 म '' महतलां ेे वरि सभ् पेार ेे
भेदभा उन म

ल सहतहा'' पािरह केया ैया िा जनसे उसेे अमेन्
स्षप ह रप म CEDAW (Convention for the Elimination of
Discrimination Against Women) ेे ाम से नाा नाहा तर । इसम
महतलां ेे वरि सभ् पेार ेे भेदभाो ेा उन म

ल ेी बाह ेी ैई
ि्। स 1982 म राष र सघ म वे सिमनह ेा ैि केया ैया िा नज
इस सहतहा ेे ककयान य पर नैरा् रखेै्। स 1992 म इस
सिमनह े वे नयम बाया के पत येे दे न ेज तर पाि षो म इसेे
पाधाो ेे ककयान य ेी िरपजटय दे ् पडे ै् व सरेारी िरपजटय ेे
साि साि वे ैरर सरेारी िरपजटय भ् तर दे न से िलया नावैा। इस
पेार भारह सरेार पर इस सहतहा ेे ककयान य ते ह

वे दबा बा
रतहा तर व इसेे ेार‍ दे र से ती सती महतलां ेे पष म ेई ेा

व ्नहया बे तर व उेा ेमजबेन ककयान य भ् तज रता तर ।
9. राष र सघ दारा स 1994 म नसख या व वेास पर अहरायष रीय
सम मेल (ICPD - International Conference on Population and
Development) ेा आयजन िमस ेे रानधा् ेायरज म आयजजनह
केया ैया िा नता पतली बार यत मान य केया ैया िा के महतलां15
Dhas Gramin Vikas Kendra
ेा यने व पन अगधेार तर व पिरार नयजन ेे न‍य य म
महतलां ेी अतम भाै्दारी तजै्। इसेे पच िाह स 1995 म
आयजजनह ि् ेे रानधा् ब्जनै म अहराय ष रीयमहतला सम मे ल म भ्
अन य अगधेारो ेे सहतह महतलां ेे यने व पन अगधेारो ेी


जषट ेी ैई ि् व वे ेायय यजना (Beijing Platform for Action)
बाई ैई ि् वच भर म यने व पन अगधेारो ेज CEDAW म
ख‍य ह अन य अगधेारो ेे साि लाै

ेरे व वने षेर नस ख या
नयत‍ व पिरार नयजन म महतलां ेी ा न‍य य ेी अतम

िमेा स

नजचिह ेरे।
10. भारह म सबसे पतला व मतत प

‍य ेा

् पाधा महतलां ेज
सम पजतह म अगधेार दे े ेज लेेर िा। आनादी ेे ह

र ह बाद डॉ
अम बे डेर भारह ेे सय पिम ेा

मत् ेे रप म महतलां ेज
सम पजतह म अगधेार दे े ते ह

वे ेा

बाा िातहे िे पर ह

यत
ससद म पािरह ती तज पाया व उन तोे इा ह्फा दे हदया। बाद म स
1956 म हत द

उत त रागधेार अगधनयम पािरह त

आ जनसम महतलां ेज
ेे ल पर रते हता से ेी सम पजतह म अगधेार हदया ैया पर ह

वपहां े
अप् सम पजतह अप् मह से पतले ती अपे बेटो ेे ाम ेर अप्
बेहटयो ेज गिह ेर दे हे िे। इसेे अलाा बे हटया हता से माैे ेी
हतम म ह ती ती ेरह् ि्। ताल ती म स 2004 म इस अगधनयम ेज
सनजगधह ेर बेहटयो ेज भ् उत हरागधेारी बाया ैया तर । पर ह
सलमाो, इसाईयो व अगधेहर आहदास् समानो म अभ् भ्
महतलां ेज सम पजतह म अगधेार ती तर ।
11. अमेनो ेे समय से िली आ रती भारह्य द ड सहतहा व द ड पककया
सहतहा म समय समय पर सनजध ेर बलात ेार से प्डह, हलाेन

दा,
पिरत य् हा व दते न पहाडा से प् ह डह महतलां ेी स

रषा व दजवषयो
ेज द डह ेरे ते ह

पाधा और बेतहर बाव ैव तर । न यायपािलेा16
Dhas Gramin Vikas Kendra
दारा न‍य य दे ेर भ् इ सभ् ेा

ो ेज और मनब

ह केया ैया तर ।
पर ह

स 1986 म वे मसलमा हलाेन

दा औरह, नात बाज, ेे पष
म उच िहम न यायालय दारा न‍य य दे े ेे पच िाह म

सलमा सम

दाय
म बत

ह वरजध तजे ेे ेार‍ वे वने ष ेा

पािरह ेर म

सलमा
हलाेन

दा महतलां ेज इ पाधाो से गिह रखा ैया तर ।
12. स 1956 म ती लडकेयो व महतलां ेा अर ध ् यापार नार‍ ते ह


ेा

पािरह केया ैया िा पर इसेा सती ढ ै से अमल ती तज पा
रता तर । फला रप महतलां दारा ् यापािरे य ेायय आन भ् वे
बड् समा या ेे रप म वदयमा तर व भारह्य द ड स हतहा ेे पाधाो
ेा इा हेमाल ेर येमी महतलां ेज प

िलस दारा परे ना केया
नाहा तर । राय य ् या िा ेी ंर से महतला येिमय यो ेे प

ायस व
महतलां व ेन यां ेे दे त ् यापार ेज रजेे ेे िलव े

छ खास ती
केया ना रता तर तालाके े िीय महतला व बाल वेास मतालय े वे
उय य ला ेायय कम िला रखा तर । वे अ

मा ेे अ

सार वच म
द्ष‍ विनया म सबसे अगधे दे त ् यापार तजहा तर व यता से महतलाव
व ेन याव प

रे वच भर म भे न् नाह् तर । ेे ल भारह म ती 30 लाख
महतलाव व ेन याव ् यापािरे य ेमय म नयजजनह तर । उल लेख्य तर
के सवधा ेे धारा 23(1, राष र सघ ेे स 1949 म पािरह सहतहा
व द्ष‍ विनया षे त्य सैि दारा पािरह सहतहा म भ् दे त ् यापार
ेे खखलाफ पाधा केव ैव तर पर ह

् योके बडे पर माे पर प

रष
आपास् अपे पिरारो ेज छजडेर ेायय ते ह

सरी नैतो पर लम बे
समय हे अेे ले रतहे तर इसिलव महतलां पर यत हत सा खत म ती तज
रता तर ।
13. इस् कम म स 1987 म महतलां ेे अच लील पदनय और पसार ेे
खखलाफ ेा

पािरह केया ैया िा नज साय नने ा िलो व पसार
माध यमो ेज महतलां ेज अच लील ढ ै से पा ह

ह ेरे से रजेहा तर ।17
Dhas Gramin Vikas Kendra
14. इस् पेार स 1961 म दते न नार‍ ेा

बाया ैया पर ह

इसेा
सती ढ ै से पाल ती तज पा रता तर । ताल ेे समय म ध

ं ेा दते न
उत प्ड व तत या वे बत

ह बड् समा या ेे रप म उभरी तर ।
15. महतलां ेे िलव वे पम

ख समा या तर प

रषो दारा ेायय ा िल पर
उेे साि द

् यय तार जनसम यने नजष‍ भ् नािमल तर । इसे रजेे ेे
िलव स 2012 म ेा

बा तर । इस सबध म स 1997 म वे
महतला, वनाखा, ेी िनेायह पर उच िहम न यायालय े वे मतत प

‍य
न‍य य हदया िा। न यायालय े माा िा के ् योके भारह सरेार े
CEDAW ेज ा ्े

नह पदा ेी तर इसिलव उसे उस सहतहा म
महतलां ेी ेायय ा िल पर स

रषा ते ह

केव ैव पाधाो ेज लाै

ेरा तजैा व इस ते ह

ेा

बाा तजैा। अहिरम म उच िहम
न यायालय दारा इ पाधाो ेज लाै

ेरे ते हछ हदना नदज न हदव
ैव िे । ताला के इस न‍य य ेे पित षय बाद यत ेा

पािरह त

आ तर
पर ह

आन भ् सभ् दटहरो म इसेा पाल ती तज रता तर ।
16. महतला आदजलो ेे दबा ेे ेार‍ भारह सरेार े स 2005 म
घरे ल

हत सा से महतलां ेज स

रषा पदा ेरे ते ह

ेा

पािरह केया
तर । घरे ल

हत सा महतलां ेी ा ािभमा व आनादी ेे िलव सबसे
पम

ख बाधा तर । प

रषो ेा िय ा आखखरेार महतलां ेज मार प्टेर
ती बरेरार रखा नाहा तर । पर ह

इसेे ककयान य ेे िलव अगधेहर


िलस िाो म आच ये वने ष महतला अगधेारी नय

् ह ती त

व तर
बजले केस् महतला आरष् ेज इस पद पर रबा ेजई खास पिनष‍ ेे
हराह ेर हदया ैया तर । इस पेार इसेे साि ती महतलां ेे सरष‍
ेे िलव ेरीब ेरीब प

रे पाधा तज ि

ेे तर ।
17. स 1990 म वे ेा

पािरह ेर राष रीय महतला आयजै ेा ैि
केया ैया िा यत माेर के राय य ् या िा ेे विभन अै सती ढ ै
से महतला उत प्ड ेी िनेायहो पर ेायय ाती ती ेर रते तर व इपर18
Dhas Gramin Vikas Kendra
नैरा् रखे ते ह

वे ा हत सा िा ेी नररह तर । बाद म राय यो म
भ् इस हरत ेे महतला आयजैो ेा ैि केया ैया तर व इेे
माध यम से महतला अगधेारो ेे िलव पभा् ेदम उिाा सम भ त


तर । यत वे तेीेह तर के ेई बार राय य ् या िा ेे ेमय िािरयो या
रानेहां दारा ती महतलां ेा सबसे य यादा उत प्ड तजहा तर व
से म महतला आयजै ेा ता हषेप ेारैर रता तर ।
18. स 1992 म 73 ा 74 ा स वधा सनजधो ेे दारा पिायह्
रान व ैरपािलेा ेे नायि म महतलां ेे िलव 33 पनहनह
आरष‍ नजचिह रप से महतलां ेे रानह्नहे सनज्हेर‍ ेी हदना
म वे पभा् ेदम रता तर । ेई राय यो म अभ् यत 50 पनहनह ेर
हदया ैया तर । इसेे ेार‍ लाखो ेी सख या म महतलाव घर से बातर
नेलेर रान्नह व ा िा्य पनास म भाै लेे लै् तर । पर ह


लम बे समय से वधा सभा व ससद म महतलां ेे िलव आरष‍ ते ह


लजमबह ेारषो ेे वरजध ेे ेार‍ पािरह ती तज रता तर ।
फला रप महतला ेज प

री हरत से रान्नहे नज्ह ती िमली तर ।
19. ताल ेे षो म वपह

सत हात मे समान ् या िा ेा वे वेराल रप
ेन या र

‍ तत या ेे रप म सामे आया तर व यती ेार‍ तर के प नाब,
तिरया‍ व हदल ली नरसे राय यो म िल ै अ

पाह गि हाने रप से घट
ैया तर । ैभाया िा म र

‍ ेा िल ै ेी गिकेत सेीय नाि व
हत पच िाह ैभय पाह ेराा ती इसेा वे पम

ख हरीेा तर । इसिलव स
1994 म गिकेत सेीय िल ै नाि ेा नयत‍ व नार‍ ेा

पािरह
केया ैया िा जनसे उसेा अमेन् स ्षप ह ाम PCPNDT Act से
नाा नाहा तर । इसेे बान

द ैरर ेा

् रप से स् नाि व ैभय पाह
तज रते तर । हय मा म नब से भयात ढ ै से घटहा िल ै अ

पाह ेे
आेडे सामे आव तर हब से इस मामले म े

छ य यादा सख ह् बरह्
नाे लै् तर व इस ेा

ेज बे तहर ढ ै से लाै

केया नाे लैा तर ।19
Dhas Gramin Vikas Kendra
ंहुएा नतत
उपय

य ् ह ेा

ो ेे ककयान य म तज रती लापराती व उसेे ेार‍
महतलां ेी जािनह पर ेारात मे पभा ेे मदेनर भारह सरेार दारा
स 2001 म वे राष रीय महतला ्नह पािरह केया ैया िा व इसेे पम


पाधा नम पेार तर -
 महतलां ेी षमहां ेा सम प

‍य वेास ते ह

राष र दारा उेे पष म
आगिय े व सामाजने ्नहया बाई नावै्।
 रान्नहे, आगिय े, सामाजने, साा े

नहे व ाैिरे अगधेारो ेे
सम प

‍य ेा

् व ाा हवे ककयान य प

रषो ेे बराबर महतलां ेे
िलव भ् तज।
 राष र ेे रान्नहे, सामाजने व आगिय े ैनहवगधयो म प

रषो ेे
साि समा ा हर पर महतलां ेे भ् भाै्दारी तज।
 ा ाा ् य सेां, े ह, रजनैार, ् यसानये सलात, उत े

ष ट िनषा,
सामाजने स

रषा, ् यसानये ा ाा ् य व स

रषा व साय नने पदो
हे महतलां ेा प

रषो ेे समा पत

ि तज।
 महतलां ेे वरि सभ् पेार ेे भेदभाो ेे उन म

ल ेे िलव ेा


ेी ककयान य ् या िा प

ख हा तज।
 महतलां ेे खखलाफ ब् सामाजने े

रीनहयो व साम

दानये नयमो
ेज महतला व प

रष ेे भाै्दारी से िमटाा।
 वेास ेी पककया म महतलां ेी बेतहरी ेी दजषटेज‍ ेज म

ख यधारा
म लाा।
 महतलां व बािलेां ेे पनह सभ् पेार ेे हत सा ेज समाप ह ेरा।
 महतला सैिो ेे साि िमलेर इ उपय

य ् ह सभ् ल् यो ेज प

रा
ेरा।20
Dhas Gramin Vikas Kendra
उल लेख्य तर के इस ्नह म तालाके सभ् पेार ेे हत सा समाप ह ेरे ेी
बाह ेी ैई तर पर ह

दे त ् यापार व ् यापािरे येायय ेे रजेिाम ेे बारे म


छ वने ष ती तर नबके इस पर अलै से ध या दे े ेी आच येहा तर ।
अह: वच भर और भारह म लम बे समय से िल रते महतला आदजलो ेे
दबा ेे ेार‍ ेा

् व ्नहैह हर पर भारह म आनादी ेे बाद
महतलां ेे पष म अच छे व पभा् ेदम उिाव ैव तर पर ह

इ ेा

ो व
्नहयो ेा ककयान य सती ढ ै से ती तज पा रता तर जनसेे फला रप
य यादाहर महतलाव आन भ् ेमनजर व अस

र्षह मतस

स ेरह् तर । इस
पेार भारह्य स वधा ेे पा हाा, म

लभ

ह अगधेार व ्नह नदज ने
िसिाहो व अहरायष रीय सहतहां व घजष‍ापतो म महतलां ेी ा हतहा,
समाहा, ख

द ेे हतह म न‍य य लेे ेे अगधेार, स

रषा व सनज्हेर‍ ते ह


नज पाधा केव ैव तर त प

री हरत से ककयाजनह ती तज पाव तर ् योके
समान म वपह

सत हा ेा द

ष पभा अभ् भ् पबल तर ।
मयदत सत े सं

ु ेाण ेा िव्
हय मा म भारह म महतलां ेे पष म नज ेारैर ेा

व ्नहया बे तर
उेे सती ककयान य ते ह

वे ेायय यजना बाव। विार वमषय ेे समय वे
बार कफर यत ध या म रख के समान व नास दजो ती वपह

सत हात मे
विारधारा से पभावह तर व पिरहय ेे इच छ

े ती तर ।
21
Dhas Gramin Vikas Kendra
III. त

त सत - ंदाण नग ेक अवधाो्ा, ू

र्ो े य वुाो ूरोवतण न व्


र्ो ेक रमनन स वास ‍ संस ा्
ंदाणनग ेक अवधाो्ा व् ू

र्ो े य वुाो ूरोवतण न
वपह

सत हात मे समान ् या िा म प

रषो ेे िलव े

छ भ

िमेा व ेायय हय
केव ैव व इ सब ेज िमलाेर प

रषो ेज ् यतार ेर स् ेर् िाहतव इस
बारे म नज अधार‍ा बह् तर उसे ंदाणनग ेता नाहा तर । प

रषो ेज
नज्हनाली तजा िाहतव, उन त म

स्बहो म रजा ती िाहतव, उन त घरे ल

ेायय
नरसे ेपडा धजा, बहय माना, खाा पेाा, बच िो और ब

ढो ेा दे खभाल
ेरा आहद ती ेरा िाहतव व महतलां ेज दबाेर रखे ेे िलव उ पर
नारीिरे, यने व मािसे हत सा बरह् िाहतव।
ा पष ट तर के मदायै् महतलां व समान ेे िलव वे तानेारे अधार‍
तर ् योके नसख या ेा आधा हता सा इसेे ेार‍ सामाजने व आगिय े रप
से े

नलहा ेे साि ेायय ेरे म अषम तजह् तर व इस नत से प

रे समान
और अिय ् या िा ेज

ेसा पत

िह् तर । प

रषो ेज ख

द मदाय ै् ेे बजझ व
उससे उत पन अनानह ेे ेार‍ हा और समा याव तजह् तर । वने षेर
पन ा ाा ् य ेे षेत म प

रषो ेी असतयजै ेे ेार‍ महतलाव व ैभय म
पल रते व नाह िनन

ं ेज अगधे समा याव तजह् तर जनसेे ेार‍
माह

त , मािसे सा म साफ सफाई व ा त् प

रषो ेे पन हत ेी
समा याव बढ नाह् तर व उेा समाधा भ् आसा ती तजहा तर ।
अह: मदायै् ेी अधार‍ा ेज खािरन ेर घरे ल

ेायय व पन ा ाा ् य
ेे ेायय कमो म प

रषो ेी भाै्दारी स

नजचिह ेरे व न डर आधािरह हत सा
ेज खत म ेरे ते हरषो ेा ् यतार पिरहय ेरा आच ये तर ् यो के
इससे नम पेार लाभ िमल ै -
 प

रषो ेज सती नाेारी िमलेै् जनससे के महतलां ेे साि िमलेर
े साझा न‍य य ले से ै ।22
Dhas Gramin Vikas Kendra
 प

रषो ेी भाै्दारी ेे ेार‍ महतलां ेज और आसा् से सती पन
ा ाा ् य स

वधाव िमलेै्।
 प

रषो ेी भाै्दारी ेे ेार‍ िनन

ं और बच िो ेा दे खभाल और सती
ढ ै से तज पावैा।
 ा त् - प

रष सम बन ध, वने षेर पिरार ेे भ्हर, वे ान

े सम बध तर
व इसम ् याप ह ैर र बराबरी ेज तर समय लडाई झैडे ेरेे पाटा ती
ना सेहा तर । इसिलव अैर प

रष ख

द ती मदायै् व अन य
वपह

सत हात मे े

रीनहयो ेे द

ष पभाो ेज समझेर न डर आधािरह हत सा
ेज ेम ेर न डर समाहा ा िावपह ेरे म हत पर तजहे तर हज समान ेे
िलव बेतहर तर । वने षेर हब नब े समान ेे न‍ायये पदो पर तर ।
 प

रषो ेे ख

द ेे यने व पन ा ाा ् य ेी नररह तर नज े
हय मा म ि

प प् ेी सा े

नह व मदायै् ेी अधार‍ ेे ेार‍


लेर ् य् ह ती ेर पा हे तर पर हले मातल उेे िलव यत सम भ
तज नावैा।
पन ा ाा ् य पब ध म बेतहरी लाे ते हरषो ेी उपय

य ् ह भ

िमेां ेज
स्षप ह रप म नम गित म दनायया ैया तर -पिरार म
सेदन्ल
सतयजै्
पन
ा ाा ् य
सेां ेे
माते

वपह

सत हात मे
समान ेे
पिरहय ेे
अिभेहाय23
Dhas Gramin Vikas Kendra


र्ो ेक रमनन स वास ‍ संस ा्


रषो दारा ेई पेार ेी पन ा ाा ् य समा याव झे ली नाह् तर जनम
वे पम

ख सम

त तर जनसे आम भाषा म ामदी ेता नाहा तर । यान िल ै ेा
खडा तजा, िल ै ेा बा ेा तजा, नल दी ्यय पाह तजा, ्द म ्यय पाह तजा,
्यय ेम या पहला तजा, य सबध ेी इच छा तजा आहद। वे अ

मा ेे


सार 10 पनहनह प

रषो ेज ेभ् ेभ् या लम बे समय से इस हरत ेी
िनेायह तर पर ह

ि

प प् ेी सा े

नह व मदायै् ेी अधार‍ ेे दबा ेे
ेार‍ प

रष इसेे बारे म ििाय ेर पाहे तर और ती सती इलान ढ

ढ पाहे
तर । अेसर प

रषो ेज झजलाछाप गिकेत सेो ेे पास नाा पडहा तर नज इसेा
सती इलान ती नाहे तर । ेई बार यत समा याव मािसे दबा ेे ेार‍
भ् तजहे तर व इसिलव ेे ल पमाख‍ह गिकेत से ती इ समा यां ेा सती
इलान ेर सेहे तर ।
इसेे अलाा अन य समा याव भ् तर नरसे िल ै से सा, िल ै म स

न, पेनाब
म नल, ताइडजिसल स, यने सकामे रजै आहद जनसेे इलान ेे िलव भ्
पयजैनाला म नाि व पमाख‍ह गिकेत से ेी सलात आच ये तर । नासेीय
गिकेत सा ् या िा म यत स

वधाव बडे अा पहालो म ती उपलब ध तर व नन्
पमाख‍ह गिकेत से व पयजैनालाव बत

ह य यादा फीस माैहे तर । इसिलव
अगधेहर प

रष इ समा यां ेज ि

पिाप झे ले ेज मनब

र तर । अह: मदायै्
ेी अधार‍ ेज खािरन ेर इ समा यां ेी अैर ख

लेर ििाय तजह् तर हज
इेे समाधा ेे िलव सा हे पमाख‍ह ेारैर उपाय भ् ढ

ढ ना सेहे तर ।


त सत े सं

ु ेाण ेा िव्
इस सत ेे सम

त ेायय दज भाैो म तजैा -
 सय पिम सम

तो ेज विार वमषय ेर यत हय ेरा तजैा के प

रषो ेज
े े से ेायय ेरा तजैा नज हय मा म मदायै् ेी अधार‍ ेे
ेार‍ े ती ेर रते तर हाके पन ा ाा ् य ेी जािनहया बे तहर तज।
 ् योके वपह

सत हात मे समान म मदायै् ेी अधार‍ा ेी ैतरी परि तर
इसिलव प

रषो ेे िलव इसे हजडा आसा ती तर । अह: समान व
पिरार ेे ा हर पर इसे हजडे ेी र‍्नह हरयार ेरा तजैा।24
Dhas Gramin Vikas Kendra
IV. ात

ण सत - मप डो स्वदनीएता स ािूत ेोन ु तर्ो े य वुाो
ूरोवतण न ेाण ्ं ेा अिभेल ून (Design) व् ं

ल ा् ेन
केस् भ् सामाजने वेास ेायय कम ेे अिभेल प म नम िर‍ तजहे तर -
 उस समा या ेा नधायर‍ जनसेे समाधा ते ह

ेायय कम ेज ककयाजनह
ेरा तर । इसम समा या ेे सामाजने, आगिय े, रान्नहे, भैजिले
व नहतािसे जािनहयो ेा वच लेष‍ (Situation Analysis) नािमल तर ।
 यत हय ेरा के ेायय कम ेे ल् य सम

त (Target Communities) े
तर व अन य हतहधारेो (Stakeholders) ेज भ् गिजनतह ेरा नज इस
ेायय कम ेज पभावह ेर सेहे तर ।
 ेायय कम ेे ् यापे ल् य हय ेरा
 ेायय कम ेे उदेच यो ेज हय ेरा नज उसे इस ल् य ेी ंर ले नावै
 केस् भ् वे वेास सरिा (development framework) ेज ि


जनसेे िसिाहो ेे अ

सार ेायय कम ेा ककयान य केया नावैा (नरसे
के अगधेार आधािरह (Rights Based), सेां ेा पदाय (Service
Delivery) आहद
 ेायय कम ेज ककयाजनह ेरे ते ह

र‍्नह व ेायय वगध हय ेरा
 नैरा् व म

ल याे ते ह

ेायय कम ेे ल् य व उदेच यो ेे ै

‍ात मे
व सख यात मे स

िेा े (Qualitative and Quantitative Indicators) हय
ेरा व इेे माप ेे िलव अपाव नाे ाले हरीेे साध
(Methodology and Tools of Measurement) हय ेरा
 ेायय कम ेे ककयान य म आे ाले सम भावह बाधां ेी यिा सम भ
पतिा ेरा व उेा असर ेम ेरे ेे िलव ेदम हय ेरा।
 उपय

य ् ह वच लेष‍ ेे आधार पर ेायय कम ेा वे हाकेय े पनहरप (Logic
Model) ेा नमाय‍ ेरा
 हाकेय े पनहरप ेे आधार पर ेायय कम ेे नैरा् व म

ल याे ेी
ेायय यजना बाा
ात

ण सत े सं

ु ेाण ेा िव्
उपय

य ् ह प‍ाली ेा अ

सर‍ ेर पन ा ाा ् य ेायय कम ेी मदद ते ह
रषो ेे ् यतार पिरहय ेायय कम ेा अिभेल प ेरा व उसेी नैरा्
व म

ल या े ेी यजना बाा।

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->