You are on page 1of 1

Guia didàctica

Name: “Road safety for children”


Web address: http://roadsafetyforchildren2009.blogspot.com/

Introducció
Aquesta guia didàctica ha sigut dissenyada com a una ferramenta per a fer
servir com a recolzament a classe. D’una forma interactiva I amena, s’ha tractat
el tema de l’educació vial.

Objectius
• Identificar i esmentar els diferents edificis i elements de la ciutat.
• Ser capaç de donar i rebre instruccions per arribar a un lloc.
• Parlar sobre educació vial.
• Aprendre el significat dels senyals de tràfic més importants.
• Adquirir una bona pronunciació dels sons “sh” i “s”.
• Millorar l’habilitat amb l’ordinador.
• Adquirir unes pautes adequades de comportament al carrer.

Continguts
Vocabulari: The city: Bloc I, station, town hall, palm grove, river, church, bank,
bridge, fountain, cinema, park and square. The street: Bloc II, pavement, zebra
crossing, road and traffic lights.

Gramàtica: Fer preguntes començant amb l’interrogatiu “Where’s the...?”


Respondre a aquestes preguntes amb l’imperatiu: “turn on the left/right, go
past/through

Fonètica: Discriminar els sons “sh” i “s”. Pronunciar ambdós correctament.

Criteris d’avaluació
• Identificar i esmentar els diferents edificis i elements de la ciutat.
• Ser capaç de donar i rebre instruccions per arribar a un lloc.
• Aprendre el significat dels senyals de tràfic més importants.
• Adquirir una bona pronunciació dels sons “sh” i “s”.
• Millorar l’habilitat amb l’ordinador.
• Adquirir unes pautes adequades de comportament al carrer.