You are on page 1of 3

ACTIVIDADE “FOL” – 3ª AVALIACIÓN

“Seguridade e Hixiene”

1.- Busca a norma mais importante en materia de riscos laborais en España, indica
a data do B.O.E. no que se publicou e a páxina web onde a atopaches.

2.- Como se define “risco laboral”.

3.- Onde aparecen regulados os dereitos e obrigas de empresarios e traballadores


fronte aos riscos laborais.

4.- Sinala cales das seguintes afirmacións corresponden a obrigas do empresario e


cales a dereitos e obrigas dos traballadores, e xustifica por que:

• Avisar que unha instalación está en mal en estado.

• Poñer o casco na obra.

• Organizar un curso de primeros auxilios.

• Elaborar un plan de evacuación e comunicalo.

• Informar de cómo se usa unha nova máquina.

• Avaliar o risco existente nun novo posto de traballo nun almacén de


madeiras.

• Facilitar unha revisión médica aos traballadores dunha industria química.

• Eximir a unha traballadora embarazada de levantar cargas pesadas.


5.- Concepto de saúde según a Organización Mundial da Saúde (OMS).

6.- ¿Cales son os danos derivados do traballo?.

7.- Define accidente laboral e enfermidade profesional.

8.- Cales son as condicións de traballo ou factores de risco que poden xerar riscos
para a saúde.

9.- Clasifica os seguintes casos segundo o grupo de factores de risco ao que


pertenzan:

• esforzo de levantar unha caixa do chan.

• Un pintor enriba dunha escada.

• Manexo dunha serra circular para cortar.

• Traballo dun vixiante nocturno.

• Manexo dunha carretilla elevadora por parte dun menor de idade sen
experiencia.

• Uso de ácido corrosivo nun laboratorio.


10.- Enumera e describe a secuencia de accións para levar a cabo unha avaliación
das condicións de traballo nunha empresa.