CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ TS.

VŨ THỊ MINH HƯƠNG Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước BAN BIÊN SOẠN ThS. VŨ XUÂN HƯỞNG Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III ThS. NGUYỄN MINH SƠN Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III ThS. PHẠM THỊ BÍCH HẢI Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trưởng ban Phó ban Phó ban

CÁC THÀNH VIÊN ThS. NGUYÊN THỊ NGỌC DIỆP CN. DƯƠNG VIỆT ĐỨC LÊ THỊ LÝ PHẠM NGỌC THẮNG TẠ VĂN THUẬN Thư ký

Trang 2

LỜI NÓI ĐẦU Tháng 8 năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945. Đây là Chính phủ đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới chế độ dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho việc xây dựng một chế độ xã hội mới - chế độ của dân, do dân và vì dân. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Chính phủ lâm thời đã thể hiện được vai trò của mình, là cơ quan Nhà nước, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của đất nước. Trong quá trình hoạt động của Chính phủ từ tháng 8/1945 đến 12/1945, một khối lượng văn bản quan trọng đã được sản sinh, tiêu biểu là những Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước 1911 - 2011, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức biên soạn Sưu tập “Sắc lệnh của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945”. Sưu tập được biên tập theo trình tự thời gian ra đời của các Sắc lệnh, là những tài liệu lưu trữ quý hiếm hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là di sản của dân tộc đã và đang được gìn giữ. Sưu tập Sắc lệnh là sự thể hiện chính sách, biện pháp của Chính phủ Lâm thời nhằm củng cố và xây dựng chính quyền, kinh tế, văn hóa, tổ chức Nhà nước... ngay sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào và là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 88 Sắc lệnh được scan trên giấy ảnh, công bố dưới dạng toàn văn và phần phụ lục minh họa một số tài liệu ảnh, Biên bản Họp Hội đồng Chính phủ, Sưu tập Sắc lệnh là một món quà giá trị, ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Trung tâm hy vọng góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta tiếp nối truyền thống cha anh phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, độc giả sẽ hài lòng khi tìm được những thông tin cần thiết và bổ ích từ sưu tập này./.
Trang 3

Sắc lệnh số 01-SL ngày 30/8/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Hoàng Minh Giám làm Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 01

Trang 4

Sắc lệnh số 03-SL ngày 01/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết quân luật ở Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 02

Trang 5

Sắc lệnh số 04-SL ngày 04/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc Lập

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 03

Trang 6

Sắc lệnh số 04-SL ngày 04.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc Lập

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 04

Trang 7

Sắc lệnh số 05-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 05

Trang 8

Phụ lục Sắc lệnh số 05-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 06

Trang 9

Sắc lệnh số 06-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cấm nhân dân Việt Nam không được đi lính, bán thực phẩm, dẫn đường liên lạc, làm tay sai cho quân đội Pháp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 08

Trang 10

Sắc lệnh 07-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ các thể lệ về sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo từ trước tới nay và cho phép buôn bán và chuyên chở thóc gạo tự do trong toàn quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 09

Trang 11

Sắc lệnh số 08-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v giải tán "Đại Việt Quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng"

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 10

Trang 12

Sắc lệnh số 09-SL ngày 06/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v trưng dụng ở các tư gia hay tư sở những vật liệu cần thiết khi Chính phủ cần

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 11

Trang 13

Sắc lệnh số 10-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v để ông Vũ Văn Huyên, Chánh án tòa án Hải Phòng ra ngoài ngạch và để tuỳ quyền ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ dụng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 12

Trang 14

Sắc lệnh số 11-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH quy định về chế độ thuế khóa

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 13

Trang 15

Sắc lệnh số 12-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v uỷ nhiệm cho Nha Khoáng chất và kỹ nghệ Việt Nam tổ chức và trông coi công việc sản xuất binh khí và đạn dược

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 14

Trang 16

Sắc lệnh số 13-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v sát nhập Trường Viễn đông Bác cổ, các nhà bảo tàng, thư viện công, các học viện vào Bộ Quốc gia Giáo dục do ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục điều khiển

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 15 Trang 17

Sắc lệnh số 14-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thời hạn và thể lệ cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dânại hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 16

Trang 18

Sắc lệnh số 15-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Đỗ Đức Dục làm Đổng lý Văn phòng và ông Phạm Lợi làm chánh Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 17

Trang 19

Sắc lệnh số 16-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt ra trong toàn cõi Việt Nam ngạch Thanh tra học vụ và cử ông Đặng Thai Mai và ông Nguyễn Hữu Tảo làm Tổng thanh tra học vụ bậc trung học và tiểu học

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 18

Trang 20

Sắc lệnh số 17-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt ra một Bình dân học vụ trong toàn cõi Việt Nam và cử ông Nguyễn Công Mỹ làm Giám đốc Bình dân học vụ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 19

Trang 21

Sắc lệnh số 18-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ ngạch học quan do thực dân Pháp đặt ra

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 20

Trang 22

Sắc lệnh số 19-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập những lớp học bình dân, học buổi tối cho nông dân và thợ thuyền

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 21

Trang 23

Sắc lệnh số 20-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bắt buộc học chữ quốc ngữ và không mất tiền đối với tất cả mọi người

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 22

Trang 24

Sắc lệnh số 21-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Ngô Đình Nhu làm giám đốc nha Lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 23

Trang 25

Sắc lệnh số 22-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ việc thiết quân luật ở Thủ đô Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 24

Trang 26

Sắc lệnh số 23-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Vĩnh Thụy làm cố vấn Chính phủ Lâm thời Dân chủ Cộng hòa

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 25

Trang 27

Sắc lệnh số 24-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v trợ cấp cho Quỹ Bắc bộ Việt Nam để chi tiêu về Bảo an binh

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 26

Trang 28

Sắc lệnh số 25-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc Bộ Tài chính lấy tiền ở kho bạc mỗi khi có việc cấp bách

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 27

Trang 29

Sắc lệnh số 25-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc Bộ Tài chính lấy tiền ở kho bạc mỗi khi có việc cấp bách

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 28

Trang 30

Sắc lệnh số 26-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v những luật lệ mà Sở Tổng thanh tra muối và thuốc phiện và các Sở Thương chính Bắc, Trung và Nam Bộ hiện đang thi hành, nay tạm được giữ để thi hành trong toàn quốc Việt Nam cho đến khi có lệnh mới

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 30 Trang 31

Sắc lệnh số 27-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt ra Sở Thuế quan và Thuế gián thu

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 31

Trang 32

Sắc lệnh số 28-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Trịnh Văn Bính làm giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 32

Trang 33

Sắc lệnh số 29-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ hai đạo nghị định của thực dân Pháp về quyền sai áp hành chính các tài sản của tư nhân và pháp nhân thuộc quốc tịch các nước ngoài và viên giám đốc Nha Trước bạ Việt Nam không phải thi hành quyền đó

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 33 Trang 34

Sắc lệnh số 29B-SL ngày 10/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v trả lại ngạch quan lại cho các ông Lê Đình Trân, Hoàng Gia Đức, Đặng Trinh Kỳ, ông Phan Cao Đoán được về nghỉ việc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 34

Trang 35

Sắc lệnh số 30-SL ngày 12.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v giải tán Việt Nam Hưng quốc Thanh niên Hội và Việt Nam Thanh niên ái quốc Hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 35

Trang 36

Sắc lệnh số 31-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v phải khai trình trước khi biểu tình hai mươi bốn giờ với các Ủy ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 36

Trang 37

Sắc lệnh số 32-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ hai ngạch quan hành chính và quan tư pháp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 37

Trang 38

Sắc lệnh số 33-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử bác sỹ Hoàng Tích Trí giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 38

Trang 39

Sắc lệnh số 33a-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bắt những người có nguy hiểm cho nền Dân chủ Cộng hoà Việt Nam để đưa đi an trí

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 39

Trang 40

Sắc lệnh số 33b-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thủ tục và thẩm quyền giải quyết khi Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát bắt người

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 40

Trang 41

Sắc lệnh số 33c-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thành lập toà án quân sự ở một số tỉnh thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 41

Trang 42

Sắc lệnh số 33c-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thành lập toà án quân sự ở một số tỉnh thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 42

Trang 43

Sắc lệnh số 33c-SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thành lập toà án quân sự ở một số tỉnh thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 43 Trang 44

Sắc lệnh số 33d-SL ngày 19/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v phóng thích cho các tội nhân bị kết án trước ngày 19/8/1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 45

Trang 45

Sắc lệnh số 34-SL ngày 20/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thành lập một Uỷ ban Dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản hiến pháp cho Việt nam Dân chủ Cộng hòa

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 44

Trang 46

Sắc lệnh số 35-SL ngày 20/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v việc tôn trọng đền, chùa, lăng tẩm và các nơi có tính cách tôn giáo

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 47 Trang 47

Sắc lệnh số 36-SL ngày 22/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ một số nghiệp đoàn trong toàn cõi Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 48

Trang 48

Sắc lệnh số 37-SL ngày 26/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thẩm quyền của các toà án Quân sự địa phương

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 49

Trang 49

Sắc lệnh số 38-SL ngày 17/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ các hạng môn bài chính tăng dưới 50.000đ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 50

Trang 50

Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập một Ủy ban Dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 51

Trang 51

Sắc lệnh số 40-SL ngày 29/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt thêm một Toà án Quân sự ở Nha Trang

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 52

Trang 52

Sắc lệnh số 41-SL ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc phủ toàn quyền Đông Dương hoặc các nơi khác thuộc địa hạt Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nước Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 53 Trang 53

Sắc lệnh số 41-SL ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc phủ toàn quyền Đông Dương hoặc các nơi khác thuộc địa hạt Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nước Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 54 Trang 54

Sắc lệnh số 41-SL ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc phủ toàn quyền Đông Dương hoặc các nơi khác thuộc địa hạt Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nước Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 55 Trang 55

Sắc lệnh số 41-SL ngày 03/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc phủ toàn quyền Đông Dương hoặc các nơi khác thuộc địa hạt Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nước Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 56 Trang 56

Sắc lệnh số 42-SL ngày 4/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định cách tính thuế vào các thứ tiền lãi

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 57

Trang 57

Sắc lệnh số 43-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập một Qũy Tự trị cho trường Đại học Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 58

Trang 58

Sắc lệnh số 44-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập một Hội đồng Cố vấn học chính

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 59

Trang 59

Sắc lệnh số 45-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập một ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 60

Trang 60

Sắc lệnh số 46-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cách tổ chức các đoàn thể luật sư của nước Việt Nam DCCH

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 61 Trang 61

Sắc lệnh số 46-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cách tổ chức các đoàn thể luật sư của nước Việt Nam DCCH

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 62 Trang 62

Sắc lệnh số 47-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tạm thời giữ nguyên như cũ những Bộ Luật pháp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 63

Trang 63

Sắc lệnh số 47-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tạm thời giữ nguyên như cũ những Bộ Luật pháp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 64

Trang 64

Sắc lệnh số 47-SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tạm thời dữ nguyên như cũ những Bộ Luật pháp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 65

Trang 65

Sắc lệnh số 48-SL ngày 09/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cho phép các Công ty và các hãng ngoại quốc hiện có vẫn được phép tiếp tục công việc doanh nghiệp như cũ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 66

Trang 66

Sắc lệnh số 49-SL ngày 12/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bắt buộc các công văn, đơn từ, báo chí…phải có tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất"

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 67 Trang 67

Sắc lệnh số 50-SL ngày 09/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cấm hẳn việc xuất cảng ra ngoại quốc thóc, gạo, ngô, đỗ, hoặc các chế phẩm từ ngũ cốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 68

Trang 68

Sắc lệnh số 51bis ngày 12/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cho phép Giám đốc ngân khố TW được lấy số tiền 1.335.772$34 quỹ của AFIC để mua trữ gạo

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 69

Trang 69

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 70 Trang 70

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 71 Trang 71

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 72 Trang 72

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 73 Trang 73

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 74

Trang 74

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 75 Trang 75

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 76 Trang 76

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 77 Trang 77

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 78 Trang 78

Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 79

Trang 79

Bảng về số đại biểu từng tỉnh và thành phố định theo Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 80 Trang 80

Bảng về số đại biểu từng tỉnh và thành phố định theo Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 81

Trang 81

Bảng về số đại biểu từng tỉnh và thành phố định theo Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày bầu cử và thể lệ bầu cử Quốc hội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 82

Trang 82

Sắc lệnh số 52-SL ngày 20/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v xá tội cho các phạm nhân của thời Pháp thuộc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 83

Trang 83

Sắc lệnh số 52-SL ngày 20/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v xá tội cho các phạm nhân của thời Pháp thuộc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 84 Trang 84

Sắc lệnh số 53-SL ngày 20/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v quy định về quốc tịch Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 85

Trang 85

Sắc lệnh số 53-SL ngày 20/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v quy định về quốc tịch Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 86

Trang 86

Sắc lệnh số 54-SL ngày 03/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định những điều kiện cho công chức nghỉ hưu

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 87 Trang 87

Sắc lệnh số 55-SL ngày 03/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thành phần Hội đồng kỷ luật

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 88

Trang 88

Sắc lệnh số 56-SL ngày 07/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ Hội đồng giấy của sở Tổng thanh tra khoáng chất và kỹ nghệ cũ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 89 Trang 89

Sắc lệnh số 57-SL ngày 10/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cấm không được tàng trữ, sản xuất tiêu thụ và mua nhiều hay ít rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 90 Trang 90

Sắc lệnh số 57-SL ngày 10/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cấm không được tàng trữ, sản xuất tiêu thụ và mua nhiều hay ít rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 90a Trang 91

Sắc lệnh số 58-SL ngày 10/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cho phép công chức có thể xin nghỉ gia hạn không lương

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 91

Trang 92

Sắc lệnh số 59-SL ngày 15/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định quyền thị thực các giấy tờ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 92 Trang 93

Sắc lệnh số 59-SL ngày 15/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định quyền thị thực các giấy tờ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 93 Trang 94

Sắc lệnh số 60-SL ngày 16/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh ngày 10.10.1945, tạm thời giữ các luật lệ hiện hành ở Bắc - Trung - Nam Bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 94

Trang 95

Sắc lệnh số 61-SL ngày 21/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt Sở Vô tuyến điện Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 95 Trang 96

Sắc lệnh số 62-SL ngày 20/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ sở "Office Colonial des Mutiles Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation"

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 96 Trang 97

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 97 Trang 98

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 98

Trang 99

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 99

Trang 100

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 100

Trang 101

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 101

Trang 102

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 102

Trang 103

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 103

Trang 104

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 104

Trang 105

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 105

Trang 106

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 106

Trang 107

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 107

Trang 108

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 108

Trang 109

Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc tổ chức cơ quan Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 109

Trang 110

Sắc lệnh số 64-SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập một Ban Thanh tra đặc biệt

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 110

Trang 111

Sắc lệnh số 64-SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết lập một Ban Thanh tra đặc biệt

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 111

Trang 112

Sắc lệnh số 65-SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định nhiệm vụ của Đông phương Bác cổ học viện

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 112

Trang 113

Sắc lệnh số 66-SL ngày 24/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thể lệ việc trưng dụng các y sỹ và dược sỹ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 113

Trang 114

Sắc lệnh số 67-SL ngày 28/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử một Ủy ban tối cao về tiếp tế và cứu tế

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 114 Trang 115

Sắc lệnh số 68-SL ngày 30/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc trưng dụng bất động sản, trưng dụng và trưng thu động sản, trưng tập người

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 115 Trang 116

Sắc lệnh số 68-SL ngày 30/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc trưng dụng bất động sản, trưng dụng và trưng thu động sản, trưng tập người

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 116

Trang 117

Sắc lệnh số 68-SL ngày 30/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định việc trưng dụng bất động sản, trưng dụng và trưng thu động sản, trưng tập người

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 117

Trang 118

Sắc lệnh số 69-SL ngày 01/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v sát nhập tất cả các cơ quan canh nông, thú y, mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng vào Bộ Canh nông

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 118

Trang 119

Sắc lệnh số 70-SL ngày 01/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Lê Văn Hiến Bộ trưởng Bộ Lao động làm đặc phái viên của Chính phủ ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 119

Trang 120

Sắc lệnh số 71-SL ngày 02/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bổ khuyết điều thứ 11 Sắc lệnh ngày 17/10/1945 về thể lệ tổng tuyển cử

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 120 Trang 121

Sắc lệnh số 72-SL ngày 02/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bổ khuyết số đại biểu của từng tỉnh và thành phố định theo Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 về cuộc tổng tuyển cử

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 121

Trang 122

Sắc lệnh số 73-SL ngày 07/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v quy định điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam của những người ngoại quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 122 Trang 123

Sắc lệnh số 74 NV/CC ngày 17/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v quy định chế độ lương bổng đối với những viên chức nghỉ dài hạn do mắc bệnh lao hay bệnh phong

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 123

Trang 124

Sắc lệnh số 75 NV/CC ngày 17/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v trưng tập tất cả các viên chức trong thời kỳ kháng chiến

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 124

Trang 125

Sắc lệnh số 76-SL ngày 18/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định ngày tổng tuyển cử trong toàn cõi Việt Nam chuyển từ ngày 23.12.1945 hoãn lại đến ngày chủ nhật 06/01/1946

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 125

Trang 126

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 126 Trang 127

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 127

Trang 128

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 128 Trang 129

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 129

Trang 130

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 130 Trang 131

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 131

Trang 132

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 132

Trang 133

Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 133

Trang 134

Sắc lệnh số 77b-SL ngày 24/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v chủ tịch Chính phủ Lâm thời uỷ quyền ân giảm cho Ban Thường vụ của UBND Nam Bộ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 134

Trang 135

Sắc lệnh số 77c-SL ngày 28/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt thêm một Toà án quân sự tại tỉnh Phan Thiết

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 135 Trang 136

Sắc lệnh số 78-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập một Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 136

Trang 137

Sắc lệnh số 78-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập một Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 137

Trang 138

Sắc lệnh số 79-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v chia Quỹ bình dân ngân quỹ Tổng cục thành 2 quỹ mới

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 138 Trang 139

Sắc lệnh số 80-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 139

Trang 140

Sắc lệnh số 81-SL ngày 31/12/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v quy định các khoản chi trong năm 1946 tạm theo các số dự chi trong các ngân sách năm 1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 140 Trang 141

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 09/10/1945 về tình hình quân sự, y tế, lao động, cứu tế, giáo dục, kinh tế...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 29

Trang 142

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 09/10/1945 về tình hình quân sự, y tế, lao động, cứu tế, giáo dục, kinh tế...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 29a

Trang 143

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 09/10/1945 về tình hình quân sự, y tế, lao động, cứu tế, giáo dục, kinh tế...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 30

Trang 144

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 09/10/1945 về tình hình quân sự, y tế, lao động, cứu tế, giáo dục, kinh tế...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 30a Trang 145

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 09/10/1945 về tình hình quân sự, y tế, lao động, cứu tế, giáo dục, kinh tế...

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 31

Trang 146

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 29/11/1945 về việc kỷ niệm ba tháng Độc lập, kế hoạch tổng tuyển cử và một số vấn đề khác

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 94

Trang 147

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 30/11/1945 về việc kỷ niệm ba tháng Độc lập, kế hoạch tổng tuyển cử và một số vấn đề khác

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 94a

Trang 148

Biên bản họp Hội đồng Chính phủ ngày 30/11/1945 về việc kỷ niệm ba tháng Độc lập, kế hoạch tổng tuyển cử và một số vấn đề khác

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 49, tờ 95

Trang 149

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, ngày 02/9/1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu sưu tầm, Tcb 09

Trang 150

Đội Tuyên truyền Giải phóng quân do đồng chí Đàm Quang Trung dẫn đầu, ngày 02/9/1945 tại Hà Nội

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 83-960

Trang 151

Họp chính quyền Dân chủ nhân dân Việt Nam năm 1945

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 101 – 12

Trang 152

Lớp bình dân học vụ ở thôn Liễu Viên dùng đèn bằng đĩa dầu lạc hưởng ứng phong trào diệt giặc dốt, tháng 9/1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 109-B22

Trang 153

Các em thiếu nhi đi vận động ngày cứu đói 11/10/1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 119-C4

Trang 154

Các đại biểu dân tộc về Bắc Bộ Phủ, Hà Nội, ngày 23/9/1945

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 121-218

Trang 155

Đoàn thể phụ nữ Hà Nội diều hành trong ngày Độc lập 02/9/1945

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 108-1163

Trang 156

Nhân dân Thủ đô hăng hái đến góp vàng ủng hộ Quỹ Độc lập tại Nhà Hát lớn ngày 17/9/1945.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 111 - B21, 1155

Trang 157

Nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi tăng gia sản xuất cứu đói của Hồ Chủ tịch, ngày 28/9/1945

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 113 – 68, B23

Trang 158

Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc “Tuần lễ văn hoá” ủng hộ kháng chiến Nam Bộ ở 15 Lê Thái Tổ, ngày 07/10/1945.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 133 – C85+73+74

Trang 159

Tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần gạo của mình vào «Quỹ Cứu đói», ngày 11/10/1945.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 116 – 3007

Trang 160

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khai mạc “Tuần lễ vàng” ngày 17/9-24/9/1945 tại Nhà Hát lớn (từ trái qua: cụ Nguyễn Văn Tố mặc áo dài đen, cố vấn Mỹ, Bảo Đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 112 - 218

Trang 161

MỤC LỤC ........................................ ....................................... ....................................... .......................................

Trang 162

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful