You are on page 1of 2

“²æà «zÁågÀvÁßPÀgÀwÃxÀðgÀÄ”

(ªÁå¸ÀgÁdªÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ)
DgÁzsÀ£À ¢£À ªÉʱÁR §ºÀļÀ £ÀªÀ«Ä
Araadhana Day – Vaishaka Bahula Navami
Vrundavana – Sosale (s¸ÉÆøÀ¯É)

zÀĪÁð¢ªÀÄvÀÛ£ÁUÉÃAzÀæ«zÁgÀtªÀÄÈUÁ¢ü¥À: |
«zÁågÀvÁßPÀgÀUÀÄgÀÄ:¸À¤ßzsÀvÁÛA ¸ÀzÁ ºÀÈ¢ ||
SÒuÉÉïÌSqɨÉlÉÉaÉåÇSìÌuÉSÉUhÉqÉ×aÉÉÍkÉmÉ: |
ÌuɱÉU¦ÉÉMüUaÉÑÂ: xÉͳÉkɨÉÉÇ xÉSÉ WØûÌS ||
Period - PÁ® 1906-1915

Poorvashrama name - Ahobilachaaryaru


¥ÀǪÁð±ÀæªÀÄ £ÁªÀÄ - CºÉÆé¯ÁZÁAiÀÄðgÀÄ
Ashrama gurugaLu - shrI vidyaasamudratIrtharu
Ashrama shiShyaru - shrI vidyaavaaridhitIrtharu
D±ÀæªÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ - ²æà «zÁå¸ÀªÀÄÄzÀæwÃxÀðgÀÄ
D±ÀæªÀÄ ²µÀågÀÄ - ²æà «zÁåªÁj¢üwÃxÀðgÀÄ

 Sri Hariyappaachaaryaswamigalu of Sri Sripadaraja Mutt had


honoured him with title “paralokabandhu”. (¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀ§AzsÀÄ)

 During his period only “Srimaddashapramathi darshana


prakashini” (²æêÀÄzÀݱÀ¥ÀæªÀÄwzÀ±Àð£À¥ÀæPÁ²¤) vidvatsabha was started in
Bangalore.

 Rathanakara Theertharu was a renowned vidwan in Sahitya,


Sangeetha, and siddantha.

 He has written -
a. Hariguru Mangalashtaka,
b. Vyasaraja Stotra,
c. Sheshachandrika Stotra,
d. Narasimha Suprabhata,
e. Madhvavijayasaarasangraha.

 Sri Vidyarathnakara theertha breathed his last in Rakshasa


Samvatsara Vaishaka Bahula navami, (1915) when Sri Lakshmi
Narasimhaachaarya was doing Bhashya Paarayana.

Collection by Narahari Sumadhwa (9916904341)


EMAIL ID : NARAHARISUMADHWA@YAHOO.IN
for WWW.SUMADHWASEVA.COM