You are on page 1of 2

ζηλοτυπίας Τα άλλα αµαρτήµατα είναι

Η µυστικότητα της ζηλοτυπίας.


φανερά σ’ εκείνους οι οποίοι τα διαπράττουν. Π.χ. ο θυµώδης ότι
θυµώνει. Ο µέθυσος ότι µεθά. Ο κλέπτης ότι κλέπτει. Ο ζηλότυπος όµως
µπορεί να µη βλέπει τη ζηλοτυπία του. ∆ιότι µπορεί και να την θεωρεί
ως ζήλο υπέρ του νόµου του Θεού.
Θεού Όπως έπραξε ο αρχισυνάγωγος. Πώς
συµπεριφέρθηκε; Καθ’ ον χρόνο όλος ο λαός έχαιρε και δόξαζε το Θεό,
ο αρχισυνάγωγος πικραίνεται κατάκαρδα και αγανακτεί. Γιατί; ∆ιότι ο
Κύριος θεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα!
Το ίδιο εντοπίζουµε και στη συµπεριφορά των Φαρισαίων
απέναντι του εκ γενετής τυφλού.
τυφλού Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον εκ
ΛΟΓΟΣ 
 ΘΕΟΥ γενετής τυφλό, εκείνοι δυσανασχετούν κατά του Ιησού και του τυφλού.
Όχι διότι ενδιαφέρονταν για την τήρηση του Σαββάτου, αλλά
17 Μαΐου 2009 Σ 1137
1137
απλούστατα διότι κατατρώγονταν
τρώγονταν από τη ζηλοτυπία
ζηλοτυπίας Η ζηλοτυπία, είναι η
Η ολεθριότητα της ζηλοτυπίας.
   στενοχώρια την οποία δοκιµάζει στο βάθος της ψυχής του, όταν βλέπει
Η καθολικότητα της ζηλοτυπίας. Πρέπει να οµολογήσουµε πως τον άλλον να ευτυχεί.. Η ζηλοτυπία είναι έγκληµα και θανάσιµη
η ζηλοτυπία έχει διαστρέψει πολύ την ψυχή και γι’ αυτό υπάρχουν, ίσως αµαρτία, που σύρει δέσµιο τον άνθρωπο στο αδυσώπητο κριτήριο της
στα βάθη της ψυχής, πικρές ρίζες αυτής. Με τη ζηλοτυπία αναµιγνύεται οργής του Θεού. Γιατί; διότι η ζηλοτυπία
λοτυπία:
και ο ελεεινός εγωισµός και η φιλοδοξία και νοθεύεται η αγάπη. Εκείνος 1. Καταστρέφει την ευτυχία του πλησίον. Ναι, αυτό επιδιώκει ο
που έχει ζηλοτυπία λυπείται, όταν βλέπει τον άλλο να δρα, να ενεργεί ζηλότυπος. Και αυτό επιζητεί
επιζητεί. Αυτό εύχεται. Και αυτό ονειρεύεται. ∆εν
και να έχει επιτυχίες. Είναι σοφός ο στίχος ενός παλαιού χριστιανού ησυχάζει ποτέ. Και τι κάνει; ∆ιαβάλλει και συκοφαντεί. Για να βλάψει
ποιητή που λέει: «Το καλό να γίνεται και ας το κάνει άλλος
άλλος, εάν φθονών την υπόληψη του, να διασύρει το όνοµα του, να κλονίσει την
αντενεργώ, ζητώ να δοξασθώ εγώ κι εγκληµατώ µεγάλως
µεγάλως». εµπιστοσύνη προς εκείνον, να τον ρίψει από τη θέση του.
Στη συνέχεια αναφέρουµε γεγονότα που αποδεικνύουν πόσο 2. Καταστρέφει και τη δική του ευτυχία. Ποιανού δηλαδή; Του
εύκολα προσβάλλεται ο άνθρωπος από τη ζηλοτυπίαζηλοτυπία. Ζηλοτυπεί ο ζηλότυπου εαυτού του. Και πράγµατι!
πράγµατι Βρίσκει ησυχία ο ζηλότυπος;
αδελφός τον αδελφό, διότι ο ένας από αυτούς ευτύχησε στη ζωή και ο Ποτέ! ∆οκιµάζει χαρά στη ζωή του;του Καθόλου! Οι άλλοι τρώνε, πίνουν,
άλλος ατύχησε. Ζηλοτυπεί η αδελφή την αδελφή, διότι αποκαταστάθηκε διασκεδάζουν, εργάζονται ειρηνικά,
ειρηνικά κοιµώνται ήσυχα, είναι γελαστοί
η µία καλύτερα της άλλης. Ζηλοτυπεί ο σύζυγος τη σύζυγο, για τα στη ζωή τους, είναι ευτυχείς. Αυτός;
Αυτός Κατηφής, σκυθρωπός, χλωµός και
ιδιαίτερα φυσικά χαρίσµατα, και µπορεί κατά τη φαντασία του συζύγου κατακίτρινος, µε θολωµένα τα µάτια,µ µε κλειδωµένο το στόµα, δεν
να φανεί άπιστη προς αυτόν. Ζηλοτυπεί η πεθερά θερά τη νύφη, διότι η µπορεί να φάει, ούτε να κοιµηθεί,
κοιµηθεί ούτε να ησυχάσει. Γιατί; ∆ιότι κάνει
διοίκηση του οικονοµικού ξέφυγε από τα χέρια του υιού της, και καλύτερες δουλειές ο γείτονας του,
του διότι αποκατέστησε καλά τη κόρη
περιήλθε στα χέρια του µέχρι χθες ξένου προσώπου, τη ννύφη. Αλλά και του ο ξάδελφος του, διότι πήρε προαγωγή ο συµµαθητής του, διότι
η νύφη από ζηλοτυπία προς την πεθερά, η οποία θέλει και επιζητεί να άκουσε εγκώµια και επαίνους για τον φίλο του. Λιώνει από τη
κυβερνά τα ζητήµατα του σπιτιού, προ παντώς το οικονοµικό, ζηλοτυπία, όπως το κερί από τη φλόγα.
φλόγα Πληγώνεται κατάκαρδα από τις
αντιτίθεται προς την πεθερά. Ζηλοτυπεί ο φίλος τον φίλο
φίλο, διότι βλέπει, επιτυχίες των άλλων. Καταστρέφεται
ταστρέφεται, για να καταστρέψει. Όπως ο
ακούει το φίλο που προοδεύει και να επαινείται από τους άλλους σίδηρος γεννά τη σκωρία και η σκωρία τον κατατρώγει έτσι και η ψυχή
ανθρώπους, περισσότερο από ότι επαινείται ο ίδιος. Ζηλο
Ζηλοτυπεί η φίλη τη του φθονερού κατατρώγεται από τη ζηλοτυπία.
φίλη, διότι είναι πιο ωραία, διότι ντύνεται πιο εµφανίσιµα
εµφανίσιµα. Πράγµατι, Άρχιµ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Ν. ΛΥΡΑΚΗΣ
πολυποίκιλη είναι η µορφή της ζηλοτυπίας.
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ Από τον γέροντα Παΐσιο
Παΐ
Στις ηµέρες µας, παρά την καταπληκτική πρόοδο της ιατρικής
επιστήµης, οι άρρωστοι πληθαίνουν, και καινούργιες αρρώστιες Η αιτία των ψυχοσωµατικών ανωµαλιών των νέων
εµφανίζονται. Σχεδόν κάθε οικογένεια έχει περάσει ή περνά τον πόνο και -Η µαλθακότητα των σηµερινών νέων είναι µία από τις κύριες αιτίες των
την δοκιµασία της αρρώστιας. Είναι λοιπόν χρήσιµο να εξετάσουµε που ψυχοσωµατικών ανωµαλιών.
οφείλονται οι αρρώστιες, και πώς θα µπορέσουµε να τις αντιµετωπίσουµε
πνευµατικά, για να αποκοµίσουµε κάποιο όφελος στην ψυχή µας. Όπως θα Οι αντιλέγοντες έχουν γέροντα τον ∆ιάβολο
δούµε, η αρρώστια, είτε οφείλεται στην αµαρτία είτε σε κάποιον άλλο λόγο, -Γέροντα, πως γίνεται µερικοί σε κάθε λόγο να βρίσκουν αντίλογο;
είναι ένα µέσο θεραπείας και εξαγιασµού της ψυχής. -Ω, Είναι φοβερό να συζητάς µε έναν άνθρωπο που συνήθισε να
1. Τα αίτια των ασθενειών
δικαιολογείται! Είναι σαν να µιλάς µε έναν δαιµονισµένο! "Όσοι
α. Η αµαρτία.Όταν ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο και τον άνθρωπο, τα
δικαιολογούνται -ο Θεός να µε συγχωρέσει-
συγχωρέσει έχουν γέροντα το ∆ιάβολο.
έκαµε όλα καλά λίαν. Από πού λοιπόν προέρχονται οι ασθένειες και οι
σωµατικές αναπηρίες; Ποια Είναι ή αιτία πού ό άνθρωπος πολύ συχνά είναι
Είναι βασανισµένοι άνθρωποι. ∆εν έχουν µέσα τους ειρήνη. Το έχουν
άρρωστος; κάνει επιστήµη αυτό.
Ο µέγας Βασίλειος αναφερόµενος στο θέµα αυτό λέγει: «Η
ασθένεια δεν είναι δηµιούργηµα του Θεού. Ό άνθρωπος και όλα τα ζώα Να µη δίνουµε τον τουρβά µας σε άλλους
πλάσθηκαν µε την πρέπουσα κατασκευή, κατά φύσιν, και ο Θεός τα έφερε -Γέροντα, µερικές φορές, Όχι µόνο δυσκολεύοµαι να δεχθώ την αδικία,
στην ζωή πλήρη και αρτιµελή. Όταν όµως παρεκτράπηκαν από την φυσική αλλά µετατοπίζω την ευθύνη της πτώσεως µου σε άλλον.
τους κατάσταση, αρρώστησαν». Το ίδιο συµπεραίνει και ο άγιος Γρηγόριος -Εσύ, όχι µόνο δεν σηκώνεις από αγάπη τον τουρβά του άλλου, αλλά
ο Παλαµάς: «Οι αρρώστιες προέρχονται από την προγονική αµαρτία... θέλεις να δώσεις και τον δικό σου βαρύ τουρβά, όχι µόνο στον υγιή,
Εξαιτίας της ενδυθήκαµε αυτό το αρρωστιάρικο και θνητό και αλλά και στον φιλάσθενο. Χρειάζεται να αποκτήσεις πνευµατική
πολύπαθο σώµα... Η αρρώστια είναι, κατά κάποιο ποιο τρόπο, ένας παλικαριά, για να παίρνεις επάνω σου όλη την ευθύνη της αµαρτίας σου.
ανώµαλος και απότοµος δρόµος, στον όποιο η αµαρτία εισήγαγε το
ανθρώπινο γένος, και του οποίου ο τελευταίος σταθµός είναι ο Το ατέλειωτο εργόχειρο της µετάνοιας
θάνατος». -Η µετάνοια για τον αγωνιζόµενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει
Η προπατορική αµαρτία έφερε στον κόσµο την φθορά
φθορά, τις σωµατικές ποτέ. Τους πεθαµένους τους κλαίνε,
κλαίνε τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις
ασθένειες και τον ίδιο τον θάνατο. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι είµαστε αµαρτίες θα τις κλαίµε συνέχεια, µέχρι
µ να πεθάνουµε.
ευάλωτοι στην φθορά, στον πόνο και στις αρρώστιες, «οφείλεται
οφείλεται στην αµαρτία
των πρωτοπλάστων». Στην συνέχεια η αµαρτία πλήθυνε και οι ασθένειες
Τα καυσαέρια της υπερηφάνειας
πολλαπλασιάσθηκαν.
-Όποιος έχει πολλή υπερηφάνεια είναι σκοτισµένος. Το µυαλό του είναι
Οι ασθένειες πού µας βρίσκουν είναι συνήθως καρπός των αµαρτιών
µας. Αυτό το συµπέρασµα βγαίνει από τον λόγο πού είπε ο Χριστός στον ανταριασµένο, είναι σαν να έχει καυσαέρια.
κα
παράλυτο της Βηθεσδά, αφού τον θεράπευσε: "Πρόσεξε·
Πρόσεξε· έγινες υγιής, µην
αµαρτάνης πλέον". «Από αυτό µαθαίνουµε ότι το νόσηµα του ο παράλυτος Ο καλύτερος πολύτεκνος
το απέκτησε από τις αµαρτίες του». Την ίδια σηµασία έχει ο λόγος του -Ο µεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ό άνθρωπος που
Κυρίου και στον άλλο παράλυτο της Καπερναούµ: "Έχε Έχε θάρρος παιδί µου, αναγεννήθηκε πνευµατικά και βοηθάει για την πνευµατική αναγέννηση
σου συγχωρούνται οι αµαρτίες σου". Ο Κύριος, επειδή γνώριζε καλά ότι η των παιδιών όλου του κόσµου, για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον
ασθένεια του σώµατος ήταν συνέπεια της ασθένειας της ψυχής
ψυχής, δηλαδή της Παράδεισο.
αµαρτίας, θεράπευσε πρώτα την ψυχή του παραλύτου, δίδοντας την άφεση των
αµαρτιών του, για να ακολουθήση στην συνέχεια η θεραπεία του σώµατος.
(συνεχίζεται)
Ιεροµονάχου Γρηγορίου