i

. :. -,Using Transliteration in Oriya
By
www.odia.org


A guide to learn and teach ODiA


ii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
Reference:

Odia transliteration chart

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. · · - :
a aa i ii u U R RRi e ai o au
. . - - c c - - ¯ · ÷
ka kha ga gha ~Na
. c .
cha chha ja jha ~na
- . . - -
Ta Tha Da Dha Na
c . . ·
ta tha da dha na
. · -
pa pha ba bha ma
: : - . .
Ya ra La ba sha Sha sa
c - - a c ·
ha xa ya la ksha
, . - .

ka kaa ki kii ku kuu kR ke kai
. . . . . . . . .
ko kau kra rka ka.n ka.N kna

. . . . . . .
kna kta tka kya kka (ka) ka: kaH ka?
. - . .· . . . . .
nka nkha nga ngha
- - - .
nca nchha nja jna jja

iii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
e , ÷ - .
TTa nTa nTha nDa nDha
- ÷ · ; ·
tta nta ntha nda ndha nna bda DDa dda
c · , - . -
mpa mba mbha mma nma bhbha gda bdha
. . ~ - ‘ •
ska skha stha tsa stra sta shcha
+ | — ¸ ·
ShNa Shpa ShTha Shta psa Shpha
| , ~
lka Lpa Lka
– - -


iv
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

Learn ODiA Alphabets
.
a anDA
.;
egg
.
aa ALu
.-

-
i iri
-c
iri river
-
ii ishwara
-ašc
God
c
u uShuma
cc.
warm
c
U


-
R RShi
-c

-
RRie eka
.
one
¯
ai aikya
¯.·
unity
·
o oTa
·c
camel
÷
au auShadha
÷c·
medicine
.
ka kaTaka
.c.
kataka town
c
kha khaTA
cc
sower

ga gadha
·
donkey
.
gha ghara
.c
home

~Na


-
cha chaka
-.
wheel
.
chha chhaka
..
intersection
.
ja jagata
.
universe
-
jha jharakA
-c.
window
-
~nav
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
c
Ta TamATo
c.c
tomato
.
Tha Thaka
..
cheat

Da Dara
c
fear
.
Dha Dhaga
.
funny poetry
·
Na kaNa

What

ta tarakArI
c.c
curry
.
tha thanDA
.;
cold

da dahi
,
yogurt
·
dha dhara
·c
catch
-
na nakha
-c
nail
:
pa paribA
:c-
vegetable
:
pha pharuA
:c .
small container
-
ba bahi
-,
book
.
bha bhArata
.c
India
.
ma makA
..
corn

Ya Yaa

Go
c
ra rabi
c-
Sun
-
La kaLa
.-
machine
-
ba bahi
-,
book
a
sha shagaDa
a
cart
c
Sha auShadha
÷c·
medicine
·
sa sara
·c
cream
,
ha hAlukA
,-.
light (not heavy)

vi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
.
xa xamA
..
pardon

ya nayana
--
eye
-
la kAli
.-
yesterday /tomorrow
.
ksha kshamA
..
pardon

Practice Words

akha araTa aTaka anaLa AI Asa AkaTa Amara
.c .cc .c. .-- .- .· ..c ..c
ichhA iTA Isha
-. -c -a
uDa upara uTha eiTA
c c:c c. -c

oTa oTha
·c ·.

auSadha
÷c·

kaTaka karata kamaLa kanaka khairI khabara kharacha khaDakhaDa
.c. .c ..- .-. cc c-c cc- cc
garaba garama gadha gamana ghara ghoDA ghaSa ghana
c- c. · .- .c . .c .-
chamaka chaka charaNa chahaTa chhaTaka chhaka chhapara chhanachhana
-.. -. -c· -,c .c. .. .:c .-.-
jaTa jarajara jahara japa jhaTaka jhara jhaDa jhasa
.c .c.c .,c .: -c. -c - -·
TakaTaka Tagara TapaTapa TahaTaha Thaka ThakaThaka
c.c. cc c:c: c,c, .. ....
Dara Dagara Dhaga Dhama DabaDaba
c c . .. --

paNavii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
gaNa
·

taratara tamara taba tabata tharathara thama
cc .c - - .c.c ..

dahaka dauDa damakaLa dahana dhara dhamaka dhakachaka dhapaTa
,. ..- ,- ·c ·.. ·.-. ·:c
nara naba naTa nakala
-c -- -c -.-

pahaDa paraba pakhYa pabana
:, :c- :c :--

phaLa phaDaphaDa phaTaphaTa pharaka
:- :: :c:c :c.

bakaLa bauLa bataka basana
-.- -- -. -·-

bharaNa bhaba bhakabhaka bharata
.c· .- .... .c

mana maraNa mahamaha mahama maTamaTa
.- .c· .,., .,. .c.c

jamaka
...

rakata rakha raha raDa
c. cc c, c

shata sharata shayana sharaNa
a ac a- ac·

sarasa sakaLa saja sahaja
·c· ·.- ·. ·,.

baraSa
-cc

haraNa hasa haDabaDa haTa
,c· ,· ,- ,c

khYama khYata khYaraNa

viii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
c. c c c·

lagana laTapaTa laDakhaDa
-- -c:c -c


mo ghara kaTaka sahara
. .c .c. ·,c

araTa
ANa

.cc


khabara paDha
c-c
:.

sakaLa mana saja sarasa
·.- .- ·. ·c·

chhapara ghara, bagara para
.:c .c -c :c


Practice the mixed letters -.c
~N + ka = nka panka shankA ankura sanketa


.

- :- a- .-c ·-

~N + kha = nkha shankha pankhA shRnkhaLA sankhuDi


c

- a- :- a-- ·-

~N + ga = nga sanga bhangA sangIta anguLi
- ·- .- ·- .--

~N + gha = ngha jangha sangha langhana janghiA


.

. .. ·. -.- ...
~n + cha = ncha mancha chanchaLa kAnchana sanchaya
-

-

e .e -e- .e- ·e

~n + chha = nchha bAnchhA pinchha chAnchhibA
-

.

, -, :, -,-

~n + ja = nja sanja khanjaNi jhAnja pinjarA

ix
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
-

.

÷ ·÷ c÷· -÷ : ÷c

~n + jha = njha panjha bAnjha
-

-

-- :-- ---

Na + Ta = nTa ghanTa kanTA jhunTiA
·

c

÷ .÷ .÷ -÷.

Na + Da = nDa munDA gunDuchi bhanDA
·; .; ;- .;

Na + Dha = nDha shunDha menDhA SanDha
·

.

· a· .· c·

na + ta = nta dAnta chintA santoSa
-· · -· ··c

na + tha = ntha kAntha manthana santha
-

.

, ., .,- ·,

na + da = nda manda Ananda sandeha
-. .- ·,

na + dha = ndha andha gandha sandhyA
-

·

. ··

ma + pha = mpha lampha gumphA bAmphI
.

:

.: -.: .: -.:

ma + ba = mba Amba sambAda chumbana
.

-

. .. ·. -.-

ma + bha = mbha kumbha stambha kumbhIra
.

.

. . . ·. . . c

ka + ka = kka cikkaNa kukkuTa dhikkAra
.

.

. -.· ..c ·.c

ka + ta = kta rakta shakti bibhakta
.- c- a- -.-

ka + sa = ksa bAksa riksA naksA
.

·

- c -

ja + ja = jja lajjA sajjana
.

.

. -. ·.-


x
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
ja + ~n = jnAna Yajna bijnyAnI AjnAn
.

-

-- - --·- .--


Ta + Ta = TTa aTTahAsya aTTALikA
c

c

- .-,·· .--.

Da + Da = DDa uDDIyamAna
- c-.-

ta + ka = tka utkaLa chitkAra utkanThA


.

. c.- -.c c.·

ta + ta = tta uttama uttApa uttara
c cc. cc: ccc

ta + pa = tpa bitpAta utpana


:

: -: c:-

ta + sa = tsa batsa sambatsara


·

— -— ·. —cSongs

pitA mAtA ThAru baDa debatA ke
: . .c - - .
saraga rAije nAhi.N
·c c-. -,
tAnkari AshiSa sAhA ekA sinA
-c .ac ·, . ·-
bipadu.N taribA pAi.N
-: c- :-
karttabya pALane Yasha-dhana labhe
.c-· :-- a·- -.
duniAre karmabIra
-.c ..-c
bhAgyaku Adari kApuruSa sinA
.·. .c .:cc ·-

xi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
duHkha bhoge bArambAra
c . -c.c
sAdhu sangatare sanga hele loka
·· ·-c ·- ,- -.
Ape sAdhu hoiYAe
.: ·· ,-
hIna-jana sange miLA-mishA kale
,-.- ·- .-.a .-
hIna buddi sinA pAe
,- - ·- :
para duHkha dekhi kAnde YA parANa
:c c c . :c·
mahata maNiSa sehi
., .·c ·,
para hita lAgi die Ye jIbana
:c , - .--
tA ThAru baDa ke nAhi.N
.c - . -,

bidyA mahA mita bidyA mahA-baLa
-· ., . -· .,--
bidyA aTe mahAdhana
-· .c .,·-
jagate bidwAna labhai sanmAna
. -š- -. ·--
mUrkha pAe apamAna
.c : .:.-


National Anthemxii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

jana-gaNa-mana adhi -nAyaka jaya he
.-·.- .·-. . ,
bhArata bhAgya-bidhAtA
.c .·-·
panjAba sindhu gujarATa marAThA
:÷- · .cc .c.
drAbiDa utkaLa banga
- c.- --
bindhya himAchaLa YamunA gangA
-· ,.-- .- -
utsaLa jaLadhi-taranga
c—- .-·c-
taba shubha nAme jAge,
- a. -. .
taba shubha AshiSa mAge,
- a. .ac .
gAe taba jaya gAthA
- . .
jana-gaNa-mangaLa-dAyaka jaya he
.-·.--. . ,
bhArata-bhAgya-bidhAtA
.c.·-·
jaya he, jaya he, jaya he, jaya jaya jaya jaya he
. , . , . , . . . . ,


prabhu he na dia mote bhulAi
:. , - . . .--

Tiki pilA boli Tikie kathAre, mun ta bhuliJibi nAhi.N |pada|

xiii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
c. :- -- c. ..c .- .--- -, :
kubera samAna mAgunAhin dhana
.-c ·.- .-,- ·-
mAgunAhin abA rAjasi.nhAsana
.-,- .- c.·,·-
ji.N rahithibi maNiSa pari mu.N, maNiSa goTie hoi |1|
. c,.- .·c :c . .·c c ,-
shikhAiba mote kahibAku sata
ac-- . .,-. ·
dekhAiba bATa dhari mora hAta
c-- -c ·c .c ,
Yeu'n bATe gale pAibi prabhu he, tuma darashana muhi.N |2|
c- -c - :-- :. , . ca- .,
xiv
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
Dictionary

abuse gALi debA, mAnasika o shArIrika AghAt debA

- - .-·. · acc. .. -

abduct apaharaNa, jabaradasta neiYibA

.:,c· .-c· ---

abstain nijaku durei rakhibA, asampRkta karibA

-.. c- cc- .·- .c-

act abhinaya karibA, kAma karibA

..- .c- .. .c-

add mishAibA, Yoga karibA

.a-- .c-

administer prayoga karibA

: .c-

agree rAji hebA

c. ,-

aim lakshya rakhibA

-.· cc-

analysis bishleSaNa karibA

-ac· .c-

annoy ragAibA

c--

apply darakhAsta debA, prayoga karibA

cc· - : .c-

approve swikRti debA

·š. -

aquaint parichita karAibA

:c- .c--

argue Yukti karibA

- .c-

arise udita hebA, unnati kari uparaku uThibA

c ,- c- .c c:c. c.-


xv
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
arrive pahanchibA

:,e-

attach Yukta karibA

- .c-

attempt cheSTA karibA

- .c-

attend joga debA

. -

awake jAgrata hebA

. ,-

beat piTibA

:c-

begin Arambha karibA

.c. .c-

believe bishwAsa karibA

-aš· .c-

blame nindA karibA

- .c-

bless AshIrbAda karibA

.a- .c-

blink dui Akhire Akhi mAribA

- .cc .c .c-

bloom phuTibA

:c-

bread beNI karibA

-· .c-

break bhAngi debA

.- -

bribe lAncha debA

-e -

bring ANibA

xvi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

.·-

build gaDhibA

.-

buy kiNibA

.·-

care Yatna nebA

--

check tanakhi dekhibA

-c c-

clean pariSkAra karibA, saphA karibA

:c.c .c- ·: .c-

close banda karibA, samApta karibA

- .c- ·., .c-

collect sa.ngraha karibA

·, .c-

color ranga debA

c- -

comb munDa kunDAibA

.; .;--

come AsibA

.·-

complete sampUrNa karibA

·· .c-

conceal luchAibA, gopana rakhibA

---- :- cc-

conclude sheSa mantabya debA

ac .·-· -

consider bibechanA karibA

---- .c-

construct gaDhibA

.-


xvii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
contact YogAYoga karibA

.c-

continue kArYya jArI rakhibA

.· .c cc-

cook rAndhibA, roSei karibA

c- cc-

correspond patra binimaya karibA, samparka binimaya karibA

: --. .c- ·. --. .c-

count gaNibA

·-

cover ghoDAi debA

.- -

create sruSTi karibA

· .c-

cry kAndibA

.-

cut kATibA

.c-

dance nAchibA

---

deceit ThakibA

..-

decorate sajAibA

·.--

depart durei JibA

c- --

deprive rahita kari rakhibA, banchita karAibA

c, .c cc- -e .c--

describe barNanA karibA

-·- .c-

desappear antardhAna hebA, luchi jibA, adrushya hebA

xviii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

.··- ,- --

desire ichhA karibA

-. .c-

destroy naSTa karibA

- .c-

dig khoLibA

c--

discipline shrunkhaLita karibA, shAsana karibA

a-- .c- a·- .c-

discover AbiSkAra karibA

.-.c .c-

dislike bhala na pAibA

.- - :--

discuss AlochanA karibA

.--- .c-

dissapoint nirAsha karibA

-ca .c-

divorce chhADapatra debA

.: -

draw AnkibA

.--

dream swapna dekhibA

·š: c-

drink pi.ibA

:--

drive chaLAibA

----

earn rojagAra karibA

c.c .c-

eat khAibA

c--


xix
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
elevate uttoLita karibA, TekibA

cc- .c- c.-

encourage utsAha debA

c—, -

end sheSa karibA

ac .c-

eradication utpATana

c:c-

erase libhAibA

-.--

establish sthApana karibA

|:- .c-

excuse kshamA karibA, mAph karibA

.. .c- .:.c-

exercise byAyAma karibA, abhyAsa karibA

-·. .c- ..·· .c-

expand bistAra karibA, prasArita karibA

-·c .c- :·c .c-

experience anubhaba karibA

.-.- .c-

express prakAsha karibA

:.a .c-

fabricate mana gaDhA michha kAhANI sruSTi karibA

.- . .. .,· · .c-

fall paDiYibA, patita hebA

:- : ,-

fast upabAsa karibA, nakhAibA

c:-· .c- -c--

favor upakAra karibA, anugraha karibA

c:.c .c- .-, .c-

feed khuAibA

xx
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

c.--

fill up pUraNa karibA

:c· .c-

filter chhANibA

.·-

finish sheSa karibA, samApta karibA

ac .c- ·., .c-

fix Thik karAibA

.. .c--

flow prabAhita hebA, bahibA

:-, ,- -,-

fly uDibA

c-

follow anusaraNa karibA

.-·c· .c-

force badhya karibA, baLa prayoga karibA

-·· .c- -- : .c-

found pAibA, mULaduA pakAibA

:-- .-. :.--

fry bhAjibA

..-

fulfill pUraNa karibA

:c· .c-

gasp khara nihshwAsa nebA

cc

gather sangraha karibA

·-, .c-

get up uThibA

c.-

give debA

-


xxi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
go JibA

--

groan kunthAibA

.,--

grow baDhibA, bruddhi pAibA

-.- -,

guard jagi rahibA, paharA debA

. c,- :,c -

hang TangeibA, phAsi debA, TangibA

c--- :· - c--

hanker lobha karibA, lolupa druSTi rakhibA

-. .c- --: cc-

hate ghruNA karibA

.· .c-

heat garama karibA

c. .c-

hesitate dwidhA

š·

hide luchAibA, gopana rakhibA

---- :- cc-

hit AghAta debA, mAribA

.. - .c-

hint ingita debA

-- -

hop eka sthAnare Dei.NbA

. |-c --

hope AshA karibA

.a .c-

hurt AghAta debA

.. -

identify chihnaTa karibA

xxii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

-,c .c-

imagine kaLpanA karibA

.-- .c-

indicate ingita debA

-- -

injectinsert pUrAibA

:c--

insist bArambAra bujhAibA

-c.c ----

inspire preraNA debA

:c· -

install sthApana karibA

|:- .c-

interfere upare paDi kahibA, upare paDi karibA

c:c : .,- c:c : .c-

introduce parichita karAibA, chihnAibA

:c- .c-- -,--

invent ud bhAbana karibA

c .-- .c-

invite nimantraNa karibA

-.· .c-

investigate anusandhAna karibA

.-·- .c-

involve mishAibA

.a--

irritate birakta karAibA

-c- .c--

jump Dei.NbA

--


xxiii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
kick goiThA mAribA, goDa dwArA AghAt debA

-. .c- šc .. -

kill mAridebA

.c-

knock khaTkhaT shabda karibA

cccc a. .c-

lead netRtwa nebA

-š --

laugh hasibA

,·-

leap goTie khepAre Dei.NbA

c c:c --

learn shikhibA

ac-

leave bidAya nebA, paLAibA, chAliYibA

- -- :--- ---

lift TekibA

c.-

like bhala pAibA

.- :--

limit sImita karAibA

·. .c--

live basabAsa karibA, banchi rahibA

-·-· .c- -e

lock chAbi dei banda karibA

-- - - .c-

look dekhibA

c-

love bhala pAibA

.-

mark chihna debA

xxiv
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

-, -

marry bibAha karibA

--, .c-

measure mApa karibA, mApibA

.: .c- .:-

meditate Yoga karibA

.c-

meet bheTibA

.c-

memorize mane rakhibA

.- cc-

mix mishAibA

.a--

motivate manaku utsAhita karibA

.-. c—, .c-

mow ghAsa kATibA

.· .c-

nod munDa halAi swikruti debA

.; ,-- ·š. -

offend apamAnita karibA

.:.- .c-

order Adesha debA

.a -

organize JojanA karibA

-.- .c-

pant dhakeibA

·.--

paint chitrare ranga debA

-c c- -

pee parisrA karibA

:c· .c-


xxv
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
persuade shikhAibA, mantraNA debA

ac-- .· -

pinch chimuTibA

-.c-

plan YojanA karibA

.- .c-

plant gachha lagAibA

. ---

play kheLibA, bajAibA
(instrument
playing)

c-- -.--

pluck toLibA, chhiDAibA

-- .--

plunder baLapUrbaka nebA, luTibA

--:-. -- -c-

poop maLa tyAga karibA

.- · .c-

pour ajADibA, iDibA

..- --

practice abhyAsa karibA

..·· .c-

prepare prastuta karibA

:· .c-

pretend chhaLanA karibA

.-- .c-

prevent nibArita karibA, bAdhA debA

--c .c- -· -

progress pragati karibA, unnati karibA

: .c- c- .c-

pull TANibA

c·-

publish prakAshita karibA

xxvi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

:.a .c-

punch bidhA mAribA

-· .c-

push ThelidebA, dhakkA mAribA, peli debA

.-- ·. .c- :- -

question prashna karibA, prashna pachAribA

:a .c- :a :-c-

quit chhADi debA

. -

quote udhRta karibA

c· .c-

raise TekibA

c.-

ransack lunThana karibA

-·- .c-

react pratikriyA prakaasha karibA

:. :.a .c-

read paDhibA

:.-

recognize chihnibA

-,-

record lipibaddha karibA

-:-, .c-

reflect pratiphaLita karibA

::- .c-

refute khanDita karibA

c; .c-

relate samparka sthApana karAibA

·. |:- .c--

remember mane pakAibA, smaraNa karibA

.- :.-- ·c· .c-


xxvii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
remove bAhAra karidebA

-,c .c-

respect sammAna debA, mAna debA

·~- - .- -

restrict sImita karAibA

·. .c--

retreat hAriYAi paLAibA

,c- :---

return pheribA, pheriAsibA leuTi AsibA

:c- :c.·- -cc .·-

roar garjana karibA

.- .c-

roll gaDibA

-

run dauDibA

-

sacrifice jaLAnjaLi debA

.-÷- -

satisfy santuSTa karAibA

·· .c--

scold gALidebA

--

search khojibA, sandhAna karibA

c.- ·- .c-

see dekhibA

c-

see dekhibA

c-

sequre nirApadare rakhibA

-c:c cc-

shake dohaliJibA

xxviii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

,---

shoot guLi mAribA

- .c-

shout baDa pATi karibA

- :c .c-

show dekhAibA

c--

serve sebA karibA

·- .c-

sign dastakhata karibA

·c .c-

signal ingita debA

-- -

sing gAibA

--

sit basibA

-·-

slander chuguli karibA, pachhare nindA karibA

-- .c- :.c - .c-

slap chApuDA mAribA

-: .c-

sleep shoibA

a--

smell sunghibA, AghrANa karibA

·.- ..· .c-

smile smita hasibA

·

smoke dhUmra pAna karibA

·.

solve samAdhAna karAibA

·.·- .c--


xxix
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
speak kahibA

.,-

spill DhALibA, iDibA

.-- --

sprint fast runningsquint Akhira kichhi samaya band karibA

.cc .. ·. - .c-

stab chhurI re AghAta karibA

.c c .. .c-

stamp chihna mAribA

-, .c-

stand chhiDA hebA

. ,-

start Arambha karibA

.c. .c-

startled chamaki paDibA

-.. :-

stay rahibA

c,-

steal chori karibA

-c .c-

stop banda karibA

- .c-

study paDhibA

:.-

subtract biyoga karibA

- .c-

supply YogAibA

--

support dAyitwa bahana karibA

xxx
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

š -,- .c-

survive banchibA

-e-

suspect sandeha karibA

·, .c-

swim paha.NribA

:,c-

take nebA

--

talk kahibA

.,-

taste chAkhibA

-c-

thank dhanyabAda debA

·-·- -

think bhAbibA

.--

throw phopADi debA

:: -

tear phADi debA, chhinDAibA

: - .;--

tighten bhiDibA

.-

to get
dressed poSAka pindhibA, jAmA pindhibA

:c. :- .. :-

torture YantraNA debA

· -

touch chhui.NbA, sparSa karibA

.-- c .c-

trade byabasAya karibA

xxxi
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com

-·-· .c-

trample kampibA

.-

translate anubAda karibA

.-- .c-

treat chikitsA karibA

-.— .c-

try cheSTA karibA

- .c-

turn over olaTAibA

·-c--

understand bujhibA

---

uniteviolate langhana karibA

-.- .c-

visit dekhA karibA, darshana karibA

c .c- a- .c-

walk chAlibA

---

wash dhoibA

·--

water pANi debA

:· -

weigh ojana karibA

·.- .c-

welcome swAgata karibA

·š .c-

whip chAbukare piTibA

--.c :c-


xxxii
Visit www.odia.org for updates
Send your comments to odiaorg@gmail.com
wink eka Akhire Akhi mAribA

. .cc .c .c-

wipe pochhi debA

:. -

wish ichhA karibA, manAsibA

-. .c- .-·-

work kAma karibA

.. .c-

worship pUjA karibA

:. .c-

write lekhibA

-c-


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful