þ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©ÁÏ - 2

by

Ramesh
(radiantimpex@yahoo.com

ü§ÃÃþÁ ÁŸÁ :
€ÁÑ ¨Êúà £ÂœÁÆëÏ Ã ©É®ÃòÏžÃ. £Â©Â "¡Äìü÷ ŠÁѳ§à ¡Ëý œÃ¦Áê©Â úÁƳÂàþÁÅ
žÁÁÓ§ÁþÁÅÏ™Ã" €þà €™ÃÂþÁÅ. "¬Á§Ê" €þÂäžÁÅ £Â©Á. €ÁÑ ©ÁúÃÖ ¥Á®Ãò ÁƧÁÅÖÏžÃ. ¥É¨ìÂ
¥ÁŏÁÅÓ§Á¥ÁÅ ¬Ã¡÷ úʬÁÅàþÂä¥ÁÅ. €ÁÑ ©ÉþÁÃÑ ©Â¨Ã Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅϞà ©Ì®ÁÅò
©Ã§ÁÅúÁōÁÅÏýÆ. þÊþÁÅ ªÁÂ úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ. ¬Á™Éþ÷ Â £Â©Á úÊœÃ¨Í ³Í™Â £Íýè÷ ¥ÄžÁ
±Í¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. €¦ÉÂê ¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ €ÏýÆ €ÁÑ ¡Ëý œÄ¬Ã œÁþÁþà œÁÅ™ÁÅúÁōͩÁ™ÁÏ
¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ £Âë ©Ê¬ÁōͨʞÁÅ €ÁÑ. ÌžÃâÂ ýËý÷ £Îìü÷ ©Ê¬ÁōÁÅϞʥÉÂ,
¡ËþÁÅϙà £¦ÁýÃ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁäýÅìÂ „ÏžÃ. þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þÊþÁÅ "€ÂÑ.."
€þÂäþÁÅ
(‚Á úÁžÁ©ÁÏ™Ã...)
*************************************************************************************
¬Á™Éþ÷ Â þÊþÁÅ €¨Â ¡Ã¨©Á™ÁÏœÍ €ÁÑ ˆ¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅÏžÍ œÉ¨Å¬ÁōÁÅþà £Â©Á
úʜèÍþÁÅϙà ¡Ëý ¨ÂÁÅÑþà ¥ÄžÁ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÆ.."¥ÁþÁÏ £Â¨ÑþÄ¨Í „þÂä¥ÁÅ €þÃ
¥Á§ÃֱͦÁ §Â" €þà ¨Êúà þèÅÖþà "£É™ÁÆëÏ Ã ©É®Ââ¥ÁÅ ¡ÁžÁÏ™Ã" €þà ¥Á  ‚žÁâ§Ãþà €ÁÑ™Á
©ÁžÃ¨Ê¬Ã £É™ÁÆëÏ Ã ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.
€¡Áôå™ÁÅ £Â©Á þÁþÁÅä €™ÃÂ™ÁÅ "‡ÏžÁōÁÅ €¨Â ¡Ã¨Ãú©Áô ¬Á™Éþ÷ Â..?" €þÃ.
"þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ þÍýèÍþÁÅϙà €¨Â ©ÁúÊÖ¬ÃÏžÃ" €þÂäþÁÅ. "¬Á§Ê ¬Á§Ê" €ÏýÆ
£Â©Á ¥ÉÅœÁàÏ ¬Éý¡÷ þà ‚žÁâ§ÁÏ Á¨Ã¬Ã £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ ¥Á §ÂÖ¥ÁÅ.
¥Ê¥ÁÅ ©É®Êò¬Á§ÃÃ €ÁÑ £É™÷ ¥ÄžÁ ©ÉþÁōÁ žÃÏ™ÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅþÃ, Í™ÁÃ ú§Á£™Ã ÁƧÁÅÖþÃ
„ÏžÃ. ¥Ê¥ÁÅ ¬ÁÆÛ¨÷ þà £É™÷ ¡ÁÁÑþÊ ¡ÉýÂÛ¥ÁÅ. œÁ§ÂíœÁ £Â©Á £ÂœÁÆëÏ Ã ©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ
€ÁÑ™Ê „þÂäþÁÅ. €ÁÑ ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ. Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà „ÏžÃ. ¡Ëý ¬Á§ÃÂ
©Ê¬ÁōͨʞÁÅ. £Â©Á úÊœÃ¨Í þÁÅϙà ¨ÂÃ ©Ê¬ÁōÁÅϞʥÉÂ, €¨ÂþÊ „ÏžÃ. Á§ÉÁÅۏ §ÉÏ™ÁÅ
¬Á®Áò ¥ÁŸÁê ±Â¥ÁŨ „ÏžÃ. §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â §ÉÏ™ÁÅ ÌÏ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁ ±Â§ÁÅœÁÅþÁä

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

þÊþÁÅ ú¨ ýÉþ÷ «Áþ÷ Â úÁƬÁÅàþÂä €ÁÑ ¡ÁõÁÅ žÁ§ÁîþÁÏ Í¬ÁÏ. œÁþÁ úÊœÃþà €ÁÑ ¬Á®Áò ¥ÄžÁþÁÅϙà œÃ¬Ã úħÁ ÁÅúÃÖ®Áò ¥ÄžÁ ©Ê³Â™ÁÅ.. €ÁÑ ‚ύ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÊ „ÏžÃ.  ²ÍüÅ¨Í €ÁÑþà €¨Â úÁƬÁÅàÏýÊ €ÁÑ™Ê §Ê¡÷ úɦÁ Âê¨þà €þáÃÏúÊÏœÁ Á¬ÃÂ „ÏžÃ.pdffactory. œÁþÁ œÁ¨þà ¥É¨ÃìÂ ÃÏžÁÃ ©ÁÏúà £Îìü÷ ¥ÄžÁþÁÅÏ™Ê €ÁÑ ¬Á®Áòþà þÍýè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. §Á¥Ê«÷ ‚ÁÑ™Ê „þÂä™ÁÅ €þà ¥Á§ÃúñͦÁ §Â. PDF created with pdfFactory trial version www. §ÉÏ™Í úÉ¦ê ¥Á ÂœÁëÏ £Ì™ÁÅÝ ÃÏžÁ ÁÅúÃÖ®Áò ¥ÄžÁ „ÏžÃ. "ˆ¦÷. §ÉÏ™Á©Á úÉ¦ê £Â©Á ÃÏžÁ þÁÅϙà œÄ¬Ã ÁýÃۏ œÁþÁ ¬Á®ÁòÃ þ̍ÁÅэÁÅÏžÃ. €ÁÑ ±ÌýÛ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¥É¨ÃìÂ œÁþÁþà žÁÁÓ§ÁÃ œÄ¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ.. úÁƬà þʧÁÅ֍ÁÅÏý™ÁÅ. þÁÅ ©Â®ÃòžÁâ§ÃÃ ™Ãëύ÷ð ‚©Áí¥Áþà úɱÂå™ÁÅ. þÊþÁÅ ‚ύÁ £Â©Á ˆ¥Ã úʳÂà™Í €þà œÁëϏ úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ.. þÊþÁÅ €ÁÑ Â®Áò ©Ë¡Áô úÁÆ¡ÃÏúÂþÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í €ÁÑ ¬Á™Éþ÷ Â £Â©Á úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþÃ.. œÁþÁ úÊœÃ¨Í „þÁä Âì¬÷ þà þÁÅ €ÏžÃÏú™ÁÅ. þÊþÁÅ ‚žÁâ§Ã Âì¬ÁŨŠ§É™Ä úʬà £Â©Á úÊœÃ¨Í ¡ÉýÂÛþÁÅ. žÂþÍÜ͙ÁÅ €ÁÑ œÁþÁ ŠÁ úÊœÃþà ‡œÃà Á®Áò ¥ÄžÁ ¡ÉýÅۍÁÅϞà ¡Á™ÁōÁÅþÁäýÅìÂ. ‚ÏœÁ¨Í £Â©Á ÌÏúÉÏ €ÁÑ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÃ.?" €þà €™ÃÃÏžÃ. £Â©Á €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþÂä™ÁÅ. œÁþÁÅ ¨Êúà Âì¬÷ €ÏžÁōÁÅÏžÃ. ¨ÏÂœÍ Á¨Ã¡Ã úħÁþà ¥É¨ÃìÂ ¡ËÃ ü§Á¡Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í £Â©Á £ÂœÁÆëÏ þÁÅϙà ©ÁúÂÖ™ÁÅ." €ÏýÅ €ÁÑ ¨ÏÂþà ¥Á§ÃÌÏúÉÏ ¡ËÃ ü§Ã±Â™ÁÅ. £Â©Á þ ©Ë¡Áô úÁƳ™ÁÅ. £Â©Á úÊœÁŨŠ€ÁÑ ¥É®ÁÅò žÂýà œÌ™Á¨ ©Á§ÁÁÅ ©É®Âò¦. þÁÅþÁäÂ úÉ¦ê ©Ê¬Êà ü§ñ͜ÁÅϞ €þÁäýÅìÂ „þÂä¦ €ÁÑ Â®ÁÅò.  œÌ™Á¨Å úÁƬÁÅàÏýÊ €ÁÑ™Ê Ì§ÃÃ ¡Á™É¦Á Âê¨þà €þáÃÏúÃÏžÃ.¬É¨¦Ê§ÁŨ „ÏžÃ. €ÁÑ Áƙ œÁþÁ Âì¬÷ þà ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ £Â©Á œÁ¨ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬ÃÏžÃ.com . ˆ¥Ãýà úʬÁÅàþÂä§ÁÅ. þÊþÁÅ Âì¬÷ œÄ¬Áō͏ÂþÊ €ÁÑ §ÉÏ™Á©Á ¬ÁþÁÅä ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛ™ÁÅ. €Áэà Âì¬÷ ‚žÂâ¥Áþà €ÁÑ žÁÁÓ§ÁÃ ©É®Ãò œÁþÁ úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà €ÂÑ €ÏýÅ úÃþÁäÂ ¨ÂÂþÁÅ. Âþà ¥ÁþÁÃ €ÏœÁ ¬Äþ÷ ¨ÊžÁÅ €þà œÉ¨Å¬ÁÅ Â£ýÃÛ €¨Â úÁƬÁÆà „Ï™Ã±Í¦Á ÂþÁÅ. £Â©Á úÊœÁŨŠ¥É¨ÃìÂ ¡Áþà úɦÁê™ÁÏœÍ €ÁÑ œÉ¨ìýà Â®ÁÅò ¥É§Ã¬Ã ±ÍœÁÆ þÁÅ žÁ§ÁîþÁÏ ‚úÂÖ¦.. ©Á¬ÁÆàþÊ €Áэà §ÉÏ™Á©Á ©Ë¡Áô ©É®Ãò ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ. žÂþÍà £Â©Á "¡Á§Á©Â¨ÊžÁŨÊ.

"þÄ ¥Á™ÁÝ úÁÆ¡ÃÏúÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ. €žÃ úÁÆ™ÁÂþÉ þÁþÁÅä þÊþÁÅ ÁÏýÍë¨÷ úʬÁōͨʍÁ±Í¦Á ÂþÁÅ.pdffactory. Âþà £Â©Á "¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ ÁƧÍÖ" €þÂä™ÁÅ. "¬Á§Ê €¦œÊ úÁƬà ‡Ïü¦÷ úɦê" €ÏýÆ £Â©Á ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ œÁþÁ Â¨Ãþà £Â©Á ¥ÄžÁ ©Ê¬ÃÏžÃ.. ¬Á§ÁžÂ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. þÁþÁÅä ÌÏúÉÏ ¡ÁÁэà œÍ¬Ã €ÁÑþà ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™Áō͡ÉýÂÛ™ÁÅ.. €¬Á¨Ê úħÁ £ÂÂ ¡ËÃ ü§ÃÃÅÏžÃ.com .?" €þà €™ÃÂþÁÅ. £Â©Á €ÁÑ ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà. ¥Á®Ãò ÌÏúÉÏ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÃ ÁƧÁÅÖþÂä. þÍýÃþÁÅϙà ¥Á Âý¨Å §Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ €ÁÑþà úÁƬÁÅàÏýÉ.?" €þà €™ÃÃÏžÃ.."ü¬÷Û Â¬Ê¡Áô úÁƳÂà™ÁÅ¨É ÁŧÂë™ÁÅ ÁžÂ... €ÁÑ €¡ÁåýÃÊ £Â©Áþà œÁþÁ ¬Á®ÁòÊ¬Ã §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÅÏžÃ.ü¬÷Û ‚ύÌÏúÉÏ ¡ËÃ ü§ÃÃœÊ ¡ÁõÁÅ úÁƬà „ϙʩ™Ãþà Âþà €ÁÑ ú¨ ÁýÃۏ £Â©Á úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡ÃÏžÃ.. ¥É¨ÃìÂ ©ÁϏà €ÁÑ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛþÁÅ. þÊþÁÅ ¥Á§Ã Á¨ÊÁ "¡Äìü÷ €ÂÑ úÁÆ¡ÃÏúÁ©Â.. þ ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà "Š§Ê¦÷ þÁÅ©Áôí Â¬Ê¡Áô £¦ÁýÃ ©É®Áò§Â" €ÏžÃ. þÊþÁÅ €ÁÑ Â®Áò ¥ÁŸÁê¨ÍÃ ¡ÁõÁÅ Í¬ÁÏ úÁÆ™ÁýÏ €ÁÑ Á¥ÁþÃÏúà œÁþÁ úÊœÍà ¨ÏÂþà ÃÏžÁÃ ÌÏúÉÏ ü§Ã¡ÃÏžÃ. ŠÁ Â¨Å £Â©Á ¥ÄžÁ ©É¦Áê™ÁÏ œÍ  þÁ¨ìþà £ÌÁÑ Áƙ ÌÏúÉÏ ©ÃúÁÅ֍ÁÅþà ÁþáÃÏúÃÏžÃ.. £Â©ÁÃ €§ÁãÏ €¦ÏžÃ þÊþÁÅ €ÁÑ ¡Ã§Áë¨þà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛþÁÅ €þÃ. €£Âç. þÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊžÁÅ ÁžÁ¨ýÂþÍà ÂþÄ ¥Á®Äò ˆ¥ÁÏýÅÏžÍ €þà ¥É¨ÃìÂ ¨ÊúÂþÁÅ. €¡ÁåýÃÊ ¢Áô¨÷ PDF created with pdfFactory trial version www." €ÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÊþÁÅ úÁơóÂàþÁÅ. €ÏœÊ ©ÉÏýþÊ þÊþÁÅ €ÁÅÛ ÁÅþÁä ¨ÅÏÄ ¨ÂÃ ±Â§Ê¬Ã. €ÏœÁ þÁÅþÁäÂ „þÁä ¡Ã§Áë¨þà þ üÄ©ÃœÁÏ¨Í úÁÆ™Á¨ÉžÁÅ. þÊþÁÅ œÁ¨ …±ÂþÁÅ." €þÂä™ÁÅ. ŠÁ Â¨Å ÃÏžÁ „ÏžÃ. £Â©Á úÉ¦ê ¨Éë™Ä €ÁÑ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ „ÏžÃ. €Ï™Á§÷ ©Ê¦Á§÷ Áƙ œÄ¬Ã þèÅÖþÂä. €ÁÑ þ ©Ë¡Áô ŠÁ³Â§Ã úÁƬà "„Ïý©Â. žÂþÍà œÍ™ÁÅ ŠÁ Â¨Å ‡œÃà £Â©Á ¥ÄžÁ ¡ÉýÊÛ¬Á§ÃÃ þÁÅ ¡ÁõÁÅ ÁþáÃÏúÁÁ ±Í¦þ €ÁÑ ¡Ã§Áë¨Å žÁ§ÁîþÁÏ ‚úÂÖ¦.

þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ €ÁÑ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ ©Ê³ÂþÁÅ. žÂÏœÍ €ÁÑ ÿÁō÷ð §ÉÏ™ÁÅ ŠÊ³Â§Ã œÉÃ±Í¦Á ¦.. €¡ÁåýÃÊ ‡™Á¥Á ¬ÁþÁÅäþà £Â©Á £ÂÁ účà účà ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ. ýá÷ ¥ÄžÁ ÌÏúÉÏ œÁ™ÃœÁ™ÃÂ €¦ÏžÃ. „Ï™ÁÅ" €ÏýÅ þ ¥Á™ÁÝþà ©ÁžÃ¨Ã œÁþÁ £Îìü÷ ÿÁō÷ð ¥ÃÃ¨ÃþÁ©Ã œÄ¬ÃÏžÃ. £Â©Á œÁ¨ ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ €ÁÑ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁ ¬Éýè÷ €¦ÏžÃ. þÊþÁÅ ¥Á§Ã ‚Á ýËÏ ©Ê¬÷Û úɦÁê¨ÊžÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í £Â©Á ¬Á™Éþ÷ Â ÃÏžÁÃ ü§ÃÂ™ÁÅ.com . €¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ "ˆ¦÷ ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô. €¬Á¨Ê ÌÏúÉÏ ýËý÷ üÉý÷ ©Ê¬ÁōÁÅϞʥÉÂ.pdffactory.. ‚ÏœÁ¨Í €ÁÑ þ ¥Á™ÁÝþà ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ.. ü¬÷Û €ÁÑ ¥ÁÅŽÂþÍà ÌþÃä €ÏÁ٨ žÁƧÁÏ¨Í þ ¥Á™ÁÝ „Ϟà ‚¡Áôå™ÁÅ." €þà €ÁÑ ¡Ã¨ÃúÃÏžÃ. þÁÅ €žÃ úÁƙ¨þáÃÏúà ©ÉþÁÃÑ ÁžÁ¨£Í¦Á ÂþÁÅ. þÊþÁÅ ÃÏžÁ úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ" €þÂä™ÁÅ. £Â©ÁÃ ¢ÄëÂ „Ï™ÁýÂþÍà €ÁÑ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®Áòþà ÌÏúÉÏ ©É™Á¨Åå úʬÃÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ úÁƳÂþÁÅ €ÁÑ úÉ¦ê £Â©Á ¥Á™ÁÝþà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏžÃ. £Îìü÷ ÿÁō÷ð ©Ã¡Áå™ÂþÃÊ ©Ê³ÂþÁÅ ÂþÄ Á¨ÊÁ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áòþà ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÂþÁÅ. ¥Á§Ã ¬ÃÁÅÓ €þÁä ¥Á Âý ¨ÊÁÅϙ þ ¥Á™ÁÝþà ¥É¨ìÂ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ þèÅÖþÂä.§É™ÄÂ „Ϟà þ ¥Á™ÁÝ. "žÁÁÓ§ÁÁÅ §Â. PDF created with pdfFactory trial version www.  ¦Á ÂϏè÷ ¨Í þÁÅ £Îìü÷ ÿÁō÷ð ©Ã¡ÁåýÏ þÃüϏ ú¨ Á«ÁÛϏ „ÏžÃ. €ÏœÁ¨Í £Â©Á þ ©Ë¡Áô úÁƬà "¥ÁÅÏžÁÅ ¥Ä €ÁÑ £Îìü÷ ©Ã¡Ãå ¬Á®Áò ¬ÁϏÁœÃ úÁÆ™ÁÅ. €ÁÑ úÊœÃ¨Í þ ¥Á™ÁÝ „ÏžÃ. €ÏœÂ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ „Ϟà €ÁÑ™Á þáè÷ ÁþáìÁÅàÏžÃ. œÁþÁ úÉ¦ê ¡Á™ÁÂþÊ þ ¥Á™ÁÝ þÁ§Â¨Å œÉÃ±ÍœÂ¦Ê¥É €þÁäýÅìÂ ÁýÃۏ €¦ÏžÃ. £Â©Á ¨ÅϏĨÍþÁÅϙà ‡¡Áôå™ÁÅ £¦ÁýÃ œÄ¬ÃÏžÍ þÊþÁÅ úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ ÂþÄ €ÁÑ úÊœÃ¨Í £Â©Á ¥Á™ÁÝ úÁÆ™ÁÂþÊ þÊþÁÅ ¥Á§Ã ÌÏúÉÏ ¥ÁÅÏžÁōà ÁžÃ¨ÂþÁÅ. €ÁÑ ŠÁ ¡ÁÁÑ þ ¥Á™ÁÝ €ÏúÁÅ¨Í „þÁä œÁ™Ãþà ©Ê¨ÃœÍ §Â¬ÁÆà ™ÁōÁÅÏýÅÏžÃ. ˆ¥Á¦œÊ €žÃ €©ÁôœÁÅϞà €þà ÌÏúÉÏ ÁýÃۏ ¨ÂÂþÁÅ. þÊþÁÅ £É™÷  úéÁ§Á þÁÅϙà €ÁÑ œÁ¨ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©É®ÂòþÁÅ. þÊþÁÅ ÿÁō÷ð ©Ã¡Áå™ÂþÍà ýËë úʳÂþÁÅ Âþà §Â©ÁýÏ ¨ÊžÁÅ. žÂþÍà œÍ™ÁÅ ¥Á§Ã ÌÏúÉÏ ‡Ëðý÷ ¥ÉÏý÷ œÍ ¡É§ÃÃ „þÂä¦ Â£ýÃÛ þÊþÁÅ ÿÁō÷ð œÃ¦Áê¨ÊÁ±Í¦Á ÂþÁÅ.

" €þÂä™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í £Â©Á €ÁÑ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêþÁÅϙà £¦ÁýÃ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.. þÊþÁÅ ¥É¨ìÂ €ÁÑ úÉ©Ã žÁÁÓ§ÁÃ ü§ÃÃ "€ÂÑ. €¡ÁåýÃÊ £ÂÂ ¡ÁõÁÅ €ÏœÂ þà „þÂä™ÁÅ. €žÃ úÁƬà £Â©Á "ˆ¥Ãýà ¬ÁϏÁœÃ ¥Ä œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¬Á®ÁÅò £ÂÂ účÃþÁýÅì „þÂä™ÁÅ." €þÁä ¥ÁœÁÅàÂ ¥ÁƨÁýÏ ©ÃþáÃÏúÃÏžÃ.. €ÁÑ ¡ÁõÁÅ §Á³Â¨œÍ £Â©Á ¥ÉÅÿÁÏ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ „ÏžÃ. ¨Êúà œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ¥É®Áò ©Á§ÁÁÅ žÃÏúà „þÁä €Ï™Á§÷ ©Ê¦Á§÷ þà ¨ÂÃ ±Â§Ê¬Ã £É™÷ ¥ÄžÁ ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà €ÁÑþà œÁþÁ ¥ÄžÁÃ §Á¥ÁéþÂä™ÁÅ. £¨Ã¬ÃþÁ €ÁÑ ¬Á®ÁÅò ‡§ÁëÂ ÁϞñͦ „þÂä¦. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €ÁÑ þÍýèÍÏúà "€¥Á Âéé. PDF created with pdfFactory trial version www. €Áэà €§ÁãÏ €¦ÏžÃ þÊþÁÅ œÁþÁ £Îìü÷ þà œÃ¦Áê¥ÁÏýÅþÂäþÁÅ €þÃ. £É™÷ ÃÏžÁÃ žÃÃ œÁþÁ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ „þÁä úħÁ ©Ã¡Ãå ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™Ê¬ÃÏžÃ. €¡Áåýà ©Á§ÁÁÅ þÊþÁÅ ©ÁϏà €ÁÑ ¬Á®Áò ¡Áþà ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.. €ÁÑ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã œÁþÁ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÍÖ¥ÁþÁäýÅìÂ ¨ÂÃÏžÃ..œÉ¨ìþà €ÁÑ ¬Á®Áò ¥ÁŸÁê¨Í £ÅüÃØ £ÅüÃØ þáè÷ð úÁÆ™ÁÂþÊ þÊþÁÅ €þÄä ¥Á§ÃúñͦÁ ÂþÁÅ. ‚Á þÊþÁÅ ¥Á§Ã ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨþà ‡œÃà œÁþÁ üÅýÅÛ ¡ËÃ ¥Ářà ¡ÉýÃÛÏžÃ. 2/3 þåô¨¨ÍþÊ  §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÅò ‡§ÁëÂ ÁϞñͦÁ ¦ þ účÁřÍÃ. ‚ύÁ Á¨ÊþÁÅ" €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ £Â©Á ©Ë¡Áô úÁÆ™ÁýÏ úÁƬà œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ Â®Áòþà £Â©Á œÁ¨ úÁÅýÅÛ Âë¬÷ Â ©Ê¬Ã þ œÁ¨þà œÁþÁ ¬Á®ÁòÊ¬Ã ¨ÂÃÏžÃ." €þà ¥ÁƨŏÁÅœÁÆþÊ „ÏžÃ. ¡ÁÁÑþÁ „þÁä žÃÏ™ÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁ ©ÉþÁÁ þÁ™ÁÅÏ žÁÁÓ§Á ¡ÉýÅۍÁÅþà ¥Á®Äò ©ÉþÁÃÑ ©Â¨ÃÏžÃ. ƒ³Â§Ã £Â©ÁÃ ‚ύ ¢ÄëÂ „Ϟà €ÁÑ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê.pdffactory. ˆ¥Á¦ÏžÃ €ÏýÆ €ÁÑ ¨ÊúÃÏžÃ. €ÁÑ ŠÁ ¡ÁÁÑþÁ "€¥Á Âé.. þÊþÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ œÁþÁ £Îìü÷ þà ¡ÁÁэà ¨ÂÂþÁÅ. þÊþÁÅ ÁƧÁÅÖþà €ÁÑþà £É™÷ ¥ÄžÁ þÁÅϙà ÌúÉÏ ¥ÁÅÏžÁōà ÁƧÍÖ£ÉýÛýÂþÍà ¨ÂÂþÁÅ.com . €ÁÑ þÁþÁÅä ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅþà £Â©Á ¥ÄžÁÃ ‡ÁÑ™ÂþÍà ÁžÃ¨ÃÏžÃ. £ÃüÄ £Ãüď ¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ €ÁÑ ¬Á®Áòþà Á¬ÃÂ úÁ¡Áå§ÃÏúÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. Á¬ÃÂ ŠÁžÂþÃä þÍýè͍à œÄ¬ÁōÁÅþà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà §ÉÏ™Á©ÁžÂþÃä þÁ¨¡Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. €£Âç. ©ÉÏýþÊ œÁþÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ £Îìü÷ þà ©Ã¡Ãå ¡ÁÁÑþÁ ¡Á™Ê¬ÃÏžÃ.

ŠÁѳ§à €©ÁÂªÁÏ ‚©Áí©Â. ¥É¨ÃìÂ þ ¥Á™ÁÝþà œÁþÁ ¡ÉžÂ¨œÍ Á©Á§÷ úʬà účÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. þÊþÁÅ £É™÷ ¥ÄžÁ þèÅÖþÂä €ÁÑ þÍýà ¥ÁÅÏžÁÅ þ ¥Á™ÁÝþà ¡ÉýÂÛ. žÂþÃœÍ ÌÏúÉÏ œÁþÁ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ Áƙ ¡Á™Âݦ. €ÁÑ „Ãѧà £ÃÃѧà €¦êÏžÃ. £Â©Á §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ €ÁÑ ¡Ã§Áë¨þà ¡ÁýÅۍÁÅþà £ÂÂ žÁÁÓ§ÁÃ ¨ÂÁÅÑÏýÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ þÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. þÊþÁÅ þčÁÅ €ÁÑþà €þà ÁŧÁÅà „ÏžÂ. ‚ÏœÁ¨Í €ÁÑ Áƙ £Â©Á ¥ÄžÁ þÁÅϙà PDF created with pdfFactory trial version www. žÂþÃœÍ €¡ÁåýéÁ§ÁÁÅ ‚þÁÅ¡Á ¥ÁōÁѨ „þÁä þ ¥Á™ÁÝ Â¬Áà ©Ê™Ã úÁ¨Âì§Ã ¥ÉœÁࣙÃÏžÃ.. £É™÷ ¥ÄžÁÃ ‡ÃÑ £Â©Á œÁ¨ ÃÏžÁ žÃÏ™ÁÅ ¡ÉýÃÛ. ±Â¡ÁÏ ÁžÂ €þà ¡Ë ¡ËþÁ ¥ÁÅýÅۍÍþÃúÂÖþÁÅ €ÏœÊ ÂþÄ ¢Áô¨÷ Â ‡¨Â ‚³ÂàþÁÅ €þà €þÁōÁÅþÂä©Áô. €ÁÑ ¨ÏÂþà £Â©Á ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÄžÁ Á©Á§÷ úʬÃÏžÃ. ÌþÃä §Á³Â¨Å œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¡ÁÁÑ þÁÅϙà Â§ÁÅœÁÅþÂä¦.. §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â Â®ÁÅò ¡ÉýÃÛ £Â©Á ¥ÉÅöÁþÃä ¥Á®Äò œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÃ œÍ¬ÃÏžÃ." €þà €ÏýÆþÊ ©ÁÏýà ¥ÄžÁ Ê©Á¨Ï ¨ÏÂœÍ þÁ™Ãúà ©ÁúÃÖ. þÁÅ €žÊ ¥ÉÅžÁýà €þÁŤÁ©ÁÏ €©ÁýÏœÍþÁÆ.. €ÁÑ Áƙ ¥Á§Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÌ þ þÁ™ÁÅÏ ¡ÁýÅۍÁÅþà žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÃÏžÃ. þ ¥Á™ÁÝ ¬Á§ÃÂ œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂ֍Á œÁþÁ þ¨ōÁþà £¦Áý¡ÉýÃÛ ýá÷ ¥ÄžÁ §Â¬ÃÏžÃ. þÊþÁÅ Á¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂä. þÊþÁÅ ÌÏúÉÏ žÁÁÓ§ÁÃ ü§ÃÃ "€ÂÑ." €þà €þÂäþÁÅ.com . €¡ÁåýÃÊ ú¨ ¬Ê¡Áýà þÁÅϙà ¥Á™ÁÝ ¨Ê¡ÁôÁÅþà  €þÁŤÁ©ÁÏ Í¬ÁÏ ‡žÁŧÁÅ úÁƬÁÅàÏ™ÁýÏœÍ þÊþÁÅ ‡ÁÅÑ©Á ¬Ê¡Áô Á¨ÊÁ ŠÁѳ§Ï €ÁÑ þÍýÃ¨Í Â§ÊÖ³ÂþÁÅ. þ ¥Á™ÁÝþà £¦ÁýÃ œÄ¬Ê¬Ãþ Áƙ þÊþÁÅ Â§ÁÖ™ÁÏ ¡Á¨ÊžÁÅ." €þÂä™ÁÅ.þÊþÁÅ ¥Á™ÁÝ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÅ "£Â©Â þÁÅ©ÁíþÂä úÉ¡Áå©Â €ÁэÃ. žÂþÍà £Â©Á €ÁÑœÍ "±ÍþÄ þÍýÍìÃ œÄ¬ÁÅÍ ÁÆ™ÁžÂ ŠÁ³Â§Ã.pdffactory. ˆžÍ úÁƳÂàþÁÅ €ÏýÊ ¬Á§Ê €þÂäþÁÅ." €ÏýÆ €ÁÑ Â®ÁÅò ¡ÁýÅàÁÅþÂäþÁÅ. ÌÏœÁ ¥ÃϏʬÃÏžÃ. þÁþÁÅä £É™÷ ¥ÄžÁÃ ‡ÁÑ¥Áþà £Â©Á úɱÂå™ÁÅ... žÂþÍà £Â©Á ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Êå¨Í¡Á¨Ê €ÁÑ "‚ύ þÁ¦ÁÏ. Â©Â¨ÏýÊ þÊþÁÅ Áƙ þÄ ¡ÁõÁÅ þÁÅœÂþÁÅ..

þÊþÁÅ Á¬ÃÂ œÁþÁ ©ÉþÁÁ þÁÅϙà ÁýÃۏ ÎÃ¨ÃÏúÁōÁÅþÂäþÁÅ. "©ÁžÁÅâ üÅýÅÛ œÁ™Ãúñ͜ÁÅϞà " €ÏýÆ ©ÉþÁÃÑ ©É®Ãò œÁþÁ üÅýÅÛ ¥Ářà ŠÁ ³Â§Ã ©Ã¡Ãå ¥Á®Äò ÁýÅۍÁÅÏžÃ. £Â©Á "³ÂäþÁÏ úʬà §Â©Ê. ¥ÁŏÁÅÓ§Á¥ÁÅ Á¨Ã¬Ã £ÂœÁÆëÏ Ã ©É®Âò¥ÁÅ.ÃÏžÁÃ ÁžÃ¨ÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨Ã ©É®ÂòÁ þÊþÁÆ £Â©Â ¥ÁÅÏžÁÅ ¥Á  ¥Á™Áݨþà Á™ÁōÁÅÑþÂä¥ÁÅ. £Â©Á ¥Á™ÁÝþà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ¡ÁýÅۍÁÅþà "ˆ¥Ãýà ‚ύ §É™Ä €©Á¨ÊžÁÅ. "€ÂÑ «Á©Á§÷ þ÷ úɦÁêþÂ" €þà €™ÃÂþÁÅ. £ÂœÁÆëÏ ¨Í ¥Ê¥ÁÅ ‚žÁâ§Á¥Ê ¥ÃÃ¨Â¥ÁÅ. £Â©Á ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÉÅœÁàÏ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ §Á³Â¨œÍ œÁ™ÃúñͦϞà €¡ÁåýÍÊ. "¬Á§Ê¨Ê £ÂœÁÆëÏ Ã ©É®Ãò Á™ÁōÁÅÑþà ©ÁžÂâ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ £Â©Á." €ÏžÃ €ÁÑ. §Á¥Ê«÷ þÁÅ©Áôí ¥Ä €Áэà ¬Á£Åç §Â¬Ã.?" €ÏýÆ ¥Á™ÁÝ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛÏžÃ.. ©ÁžÁŨÅ" €ÏýÅ þÁþÁÅä ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅÏžÃ.. PDF created with pdfFactory trial version www. €¡Áôå™ÁÅ úÁƳ™ÁÅ œÁþÁ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ þ §Á³Â¨Å Â§ÁÅœÁÅÏ™ÁýÏ. "¨Ïü¨ÂÂ £ÂÂþÊ účÃþÁýÅìþÂä©Áô þÄ œÁ¥ÁÅé™Ã ¥Á™ÁÝþÃ" €þà €þÂä™ÁÅ.. ªÁÅ£ëϏ ³ÂäþÁÏ úʦÏúà œÄ¬ÁōÁŧÂ" €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ. €ÁÑ þÁÅþÁäþà ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ÌÏúÉÏ ÁýÃۏÂþÊ Ì§ÃÂþÁÅ.pdffactory. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÌ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®Áòþà ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ¥Á™ÁÝþà €ÁÑ ¨ÏÂ ¥ÄžÁþÁÅϙà ÁÅžÁâ¨Í ÁÅúÁÅÖœÁÅþÁäýÅìÂ ¡ÉýÂÛþÁÅ. "ˆ¦÷ ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô.. £Â©Á þÍýÃþÁÅϙà £ÆœÁŨŠþÊþÁÅ ©ÃþÁ™ÁÏ €žÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã. "„Ï™ÁÅ ŠÁ³Â§Ã £ÂœÁÆëÏ Ã ©É®Ãò ©Á³ÂàþÁÅ" €ÏýÅ £Â©Á €ÁÑþà ¡ÁÁэà ü§Ã±Â™ÁÅ. €ÁÑ Áƙ ¬Á®Áò ¥ÄžÁ þÄ®ÁÅò ±Í¬ÁōÁÅϞà Á™ÁōÍÑ©ÁýÂþÍÃ. "þͧÁÅ ¥ÁŦÁêÏ™Ã.com . €ÁÑ £ÂÂ ÃÏžÁÃ ü§ÃÃ £Â©Á œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖÏžÃ. £Â©Á œÌ™Á¨ ©Ë¡ÁôÂ.

. þÃüϏ ‚žÁϜ Á¨ ÂžÁÅ ÁžÂ. ‚ύÁ ÃÏžÁ ¬ÁϏÁœÃ úÁƙ¨à €þà €þÁōÁÅÏýÆ €ÁÑ ¥ÁÅÏžÁÅ þʨ ¥ÄžÁ ¥É®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà úÊœÃþÃϙ ¬Á£Åç ¡ÁýÃÛÏúà €ÁÑ ¨ÏÂ¨ÍþÁÅϙà ¨Í¡Á¨ úÉ¦ê ¡ÉýÂÛþÁÅ. ¬Á£Åç œÄ¬ÁōÁÅþà ¥É¨ÃìÂ €ÁÑ ©Ä¡Áô §ÁÅžÁâ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. œÁ§ÂíœÁ €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¡ËÃ ‡œÃà þèÅÖÏžÃ. "úÊœÁŨŠ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛ §Â¦" €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆþÊ. €ÁÑ þÁþÁÅä ©Ã™Ã¡ÃÏúÁōÁÅþà þ ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃÏžÃ. "¬Á§Ê þÄ ‚«ÁÛÏ Âþà œÁ¨ ¥Á ÂœÁëÏ œÁ™Á¡Á©ÁžÁÅâ" €ÏžÃ. ¥ÁÅÏžÁÅ ¥ÉÅÿÁÏ Á™ÁōÁÅÑÏžÃ. ¥Á÷ œÍ þÄ®ÁÅò œÄ¬ÁōÁÅþà €ÁÑ ¥ÄžÁ ±Í³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ Â©Â¨þÊ œÌ™Á¨ ©Á§ÁÁÅ ¬Á£Åç ³Â§Ã PDF created with pdfFactory trial version www. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äò ¥Á÷ œÍ þÄ®ÁÅò ±Í³ÂþÁÅ. ¬Á§Ê €þà ©ÁžÃ¨Ê³ÂþÁÅ.. ¥É¨ìÂ úÊœÁŨþà €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ úÁύÁ¨ ÃÏžÁþÁÅϙà ±ÍþÃúÃÖ €ÁÑ §ÉÏ™ÁÅ ¬Á®ÁÅò ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. þ úÊœÃœÍ ±ÂýÅ €ÁÑ ¨ÏÂ Áƙ ¡ËÃ ü§ÃÃÏžÃ. €¨Â ¨ÍúìÁÆàþÊ €ÁÑ ©Ä¡Áô €ÏœÂ ¬Á£Åç §Â³ÂþÁÅ. €¬Á¨Ê þÁÅþÁäÂ ü§ñ͜ÁÅþÁäýÅìÂ „Ï™Ê €ÁÑ œÌ™Á¨Å ¬Á£ÅçœÍ ¥Á§ÃÏœÁ Â ü§ñ͜ÁÅþÂä¦. ¥Á§Ã ¬Á£Åç §Â¦Á ¨à €þà ¥Á§Ãúñͦ ¥É¨ìÂ ©ÂýÃœÌ ™ÁōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. ±ÂžÂ¨ žÁÁÓ§Á þÁÅϙà ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛ ¥É¨ÃìÂ úÊœÁŨþà ¡ËÃ ü§Ã±ÂþÁÅ. "€þÃä ŠÊ³Â§Ã úÁƬÊà Ãë¨÷ ˆ¥Ã „ÏýÅÏžÃ.pdffactory. ¥ÉÅÿÁÏ ¥Á ÂœÁëÏ þÊþÊ Á™ÁōÁÅÑÏýÂþÁÅ €ÏžÃ €ÁÑ. ¥Á®Äò €ÁÑ ±ÌýÛ ¥ÄžÁ ¬Á£Åç §Â¬Ã §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨÃ Áƙ ¬Á£Åç §Â³ÂþÁÅ."£Â©Á þÁÅ úɱÂå™ÁÅ þčÁÅ ¬Á£Åç §Â¬Ã ³ÂäþÁÏ úɦêÏúÁ¥ÁþÃ" €þà €þÂä.com .?" €þà €™ÃÂ. "¬Á§Ê €¦œÊ þÄ ¨ÏÂ ©Ã¡ÁåþÂ. ‚ÏœÁ €ŸÁÅçœÁ¥ËþÁ €þÁŤÁ©ÁÏ þÁÅ €ÁÑœÍ ü§ÁŏÁÅœÁÅϞà €ÏýÊ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í „þÁäýÅìÂ „ÏžÃ. "¥Á§Ã ¬Á£Åç ‡¨Â §Â¦Á ¨Ã" €þà €™ÃÂþÁÅ. ÌÏúÉÏ ÌÏúÉÏ Â úÁÆžÁÅâ©ÁôÂþÃ¨Ê €žÃ €¨Â „Ï™ÁþéÁôí" €ÏžÃ.

¥ÃÁœÂ ˆ¥Ëþ úʬÁōÍþÄ. ¡ÁõÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‚©ÁíþÁÅ. þÃϙ œÁŨœÌ úÃþÁä ±ÌžÁ¨Â „ÏžÃ." €þà €þÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ ¬Á£Åç §Â¦ÁÁ ±Í¦þ €ÏœÂ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ „ÏžÃ. "±Â¡ÁÏ ÁžÂ. €ÏœÊ ¥Ářà …™Ã±Í¦ÏžÃ.. Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà þ ýú÷ þà ‡Ïü¦÷ úʬÁÅàþÁäýÅìÂ „ÏžÃ. þÊþÁÅ ‚ύ ¥Ä œÁ¥ÁÅé™ÃÃ £ÂœÁÆëÏ¨Í þÊ €þÃä §ÁÅúà úÁơìÁÅàþÂä©Ê¥É €þÁōÁÅþÂä...pdffactory. £Â©Á þÁýÏ ¡Áë¤Â©ÁÏ €þÁōÁÅÏý ¥ÁŸÁê¨Í þÁÅϙà úÃþÁä ŸÂ§Á¨Â §Á³Â¨Å Â§ÁÅœÁÅþÂä¦.. ‚ÏœÁ¨Í ¬Á™Éþ÷ Â £Â©Á ¨Í¡Á¨Ã ©ÁúÃÖ "‚ύ ³ÂäþÁ¥Ê úʬÁÅàþÂä§Â.." €þà £Â©Á €þÂä™ÁÅ. "€ÏýÊ. €ÁÑ úÉ¦ê ¬Á™Éþ÷ Â þ úÊœÃþà ¡ÁýÅۍÁÅþà ÁýÃۏ €ÁÑ™Á þ̍ÁÅÑœÁÆ ¡ËÄ ÃÏžÁÄ þ úÊœÃþà ÁžÃ¨ÃÏúÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. þ ¡ÁõÁÅ¨Í ©Â™Ã ¥Á™ÁÝ ¡ÉýÛþéÁíþÁÅ." €þÂä™ÁÅ £Â©Á. PDF created with pdfFactory trial version www.... "‚ύ þÁ¦ÁÏ ©Â™ÁÅ þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ. ÂÁ±ÍœÊ ¨ÏÂ €¡ÁåýÃÊ œÁ™Ãúà „Ï™ÁýÏœÍ ÃÏžÁÃ ü§Á¨ÊžÁÅ. úÊœÃþà ¥Á÷ ¨Í ¥ÁÅÏúà þÄ®ÁÅò œÄ¬ÁōÁÅþà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ±Í³ÂþÁÅ. þÊþÁÅ Áƙ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ œÁþÁÅ ‡¨Â úʬÁÅàÏýÊ €¨Â þ úÊœÃþà ÁžÃ¡Ã¬ÁÆà „þÂä..¥Á§Ã ¡ËÃ ü§Á¡ÁÁÅϙ ¥Á®Äò §ÉÏ™Á©Á Â¨Ãþà €¨ÂÊ úʳÂþÁÅ. ±ÍþÄ ŠÁѳ§à ‚©Áôí¨Ê. üÄ©ÃœÁÏ¨Í ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã €ÁÑ ¡ÁõÁÅþà €ÏœÁ žÁÁÓ§ÁÂ úÁÆ™ÁýÏ.€¡Áôå™ÁÅ €ÁÑ ¥ÉÅÿÁÏ úÁƳÂþÁÅ. úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ £¦ÁýÃ œÄ¬Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ €ÁÑ ¨ÏÂ ¥Ářà ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ¨ÂÂþÁÅ.com . ¥÷éé. úÊœÃœÍ ¥É¨ìÂ §ÁÅžÁâ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. "¥Ä ‚žÁâ§ÁÆ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅþÂä§Ê¥É €þÁōÁÅþÂä." €ÏžÃ. ‚¡Áô™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ Â®ÁòÃ œÌ™Á¨ ©Á§ÁÁÅ ¬Á£Åç §Â³ÂþÁÅ. €¨ÂÏý¡Áôå™ÁÅ ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÅ Áƙ §ÂþéÁíÁÆ™ÁžÁÅ. þÊþÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà ÃÏžÁÃ ¨ÂÂþÁÅ." €þà €ÁÑ €™ÃÃÏžÃ..

þ ©Ë¡Áô úÁƬÁÆà... PDF created with pdfFactory trial version www. ƒ¨Í¡Á¨ þ „ϏÁ§ÁÏ ©Ê¨Ãþà ¥É¨ÃìÂ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¨Í¡Á¨Ã ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ. €ÁÑžÁ ÍÿÃþÁƧ÷ ±ÂÉý÷ ÁþáÃÏúÃÏžÃ. ªÁÅ£ëϏ œÁþÁþà Á™ÃÃþÁ œÁ§ÂíœÁ „þÁä ŠÁÑ ý©Á¨÷ þà €ÁÑ þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ úÁÅýÅۍÁÅÏžÃ. ú¨ œÌÏžÁ§ÁÂ £Â©Á ¥Á™ÁÝ ¥ÉÅœÁàÏ €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¨Í¡Á¨Ã ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ. "ˆ¦÷. £Â©Á €¡ÁåýÃÊ £É™÷ ¥ÄžÁ ©É¨ìÃ¨Â ¥Á™ÁÝ §ÁÅžÁÅâÁÅÏýÆ ¡Á™ÁōÁÅþà „þÂä™ÁÅ.. œÁþÁÅ €¨Â …ÁýÏ ³ÂÛ§÷Û úɦÁêÂþÊ £Â©Á §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ€ÁÑ ÁÅžÁâþà §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â ¡ÁýÅàÁÅþà £ÂÂ ©Ã™ÁžÄ³Â™ÁÅ."žÂþÍà ¥Ã§Ê¥Ä úÉ¡ÁåÁѧÊìžÁÅ. þÊþà ©ÁÏýà ¥ÄžÁ ˆ¥Ä ¨ÊÁÅϙ €ÁÑ ý¡÷ ¨É¬÷ Â £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ þÁ™ÃúÂ¥ÁÅ. þÊþÁÅ þ ©Ê¨Ãþà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ œÁ¨ €™ÁÝϏ …±ÂþÁÅ. ‚žÃÍ ³ÂäþÁÏ €¦±Í©ÁúÃÖÏžÃ. žÂþÃä œÄ¬ÁÅÍ ¥ÁþÁäýÅìÂ ¬ËÁ úʳ™ÁÅ." €ÏýÅ úÃþÁäÂ þ œÁ¨ ¥ÄžÁ ŠÁÑýà ‚úÃÖÏžÃ. þ úÊœÃþà ¥É¨ìÂ £¦ÁýÃ ¨ÂÃÏžÃ. þÊþÁÅ žÃÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ. žÂþà ¡ÁÁÑþÊ ©Âü¨Ëþ÷ £Íýè÷ Áƙ „ÏžÃ. þÊþÁÅ ¥Á™ÁÝ §ÁÅžÁÅ⠍ÁÅÏýÅ úÁƬÁÅàþÂä. ¥Ä§ÁÅ §É™ÃÂ „Ï™Áϙà ©ÁúÊÖ¬ÁÅàþÂä" €ÏžÃ.. ¥É®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà ÌÏúÉÏ þÁ™ÁÅÏ ‡œÃà §ÉÏ™ÁÅ œÌ™Á¨Å ©É™Á¨ÅåÂ úʬà ¥É¨ÃìÂ £Â©Á ¥Á™ÁÝþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í žÁƧÃþÁýÅìÂ ¡ÉýÅۍÁÅþà ¥É¨ìÂ ¡Áõ§ÃàÂ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖÏžÃ. ŠÁÑ þåëÁÏ €ÁÑ ÁžÁ¨ÁÅϙ „ϙà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥É¨ÃìÂ ¡ËÄ ÃÏžÁÄ …Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. £Â©Á ‚ÏœÁ¨Í þ ©Ë¡Áô úÁƬà žÃÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô úÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ. þÊþÁÅ Áƙ ¬Á§Ê €þà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ ¥ÃžÁ ‚ύ ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¬Á£Åç §Â¬Ã þÄ®ÁÅò ±Í³ÂþÁÅ.com . €ÁÑ ©ÉÏýþÊ ¥Á§Ã ýËÏ ©Ê¬÷Û úɦÁêÁÅϙ £Â©Á œÌ™Á¨ ¥ÃžÁ ‡ÃÑÏžÃ. "Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖϞ þÊþÁÅ €¨Â €þÁäÏžÁōÁÅ. "‚ύÁ ³ÂäþÁÏ úʬÊà ¥ÁþÁÏ ÁžÃ¨ÍÃ ©É®Ãò±ÍžÂÏ" €ÏžÃ.?" €þà €™ÃÃÏžÃ. ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô. £Â©Á ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ. €©Ã ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í þÁÅ €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ ÂþÄ œÄ¬ÁōÁÅþÂäþÁÅ.pdffactory. ŠÁ §ÉÏ™ÁÅ þåô¨ ±ÂýÅ þ ©Ê¨Ãþà €ÁÑ ¡ÁõÁÅ¨Í ™ÃÏúÂþÁÅ.

€¡Áôå™ÁÅ þÁÅ ©É¨ÃÃÏžÃ.com . ¥Á§Ã þÊþÁÅ Á¨ÊžÁÅ.. €¡Áôå™ÁÅ €Áэà €§ÁãÏ €¦êϞà þÊþÁÅ œÁþÁ ÁÅžÁâþà žÉϏÁ£ÍœÁÅþÂäþÁÅ €þÃ.. €ÁÑ™Á §Â¦Á¥ÁþÁäýÅìÂ ¬ËÁ úʳ™ÁÅ.. £Â©Á ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ. ©Âü¨Ëþ÷ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ.?" €ÏýÅ €ÁÑ ¨Ê©Á£Í¦ÏžÃ. "€¥Á Âé. "ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä§ÁÅ ¥Ä ‚žÁâ§ÁÆ. " €ÏýÆ ÁýÃۏ €§ÃúÃÏžÃ..pdffactory. ÂþÄ £Â©Á ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍͩÁ™ÁÏœÌ ¨Ê©Á¨ÊÁ ±Í¦ÏžÃ.. €ÏœÊ. ©ÉÏýþÊ ÍÿÃþÁƧ÷ ±ÂÉý÷ ‹¡Éþ÷ úʬà þ ¥Á™Áݍà œÌ™ÁōÁÅÑþÂäþÁÅ. ( ‚ύ „ÏžÃ. þÊþÁÅ ÌÏúÉÏ œÄ¬Ã €ÁÑ ÁÅžÁ⠥ĞÁ ¡ÉýÂÛþÁÅ. žÂþÃœÍ §É™Ä Â „þÁä þ ¥Á™ÁÝ €ÁÑ ÁÅžÁâ¨Ì ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏžÃ.€¡Áôå™ÁÅ £Â©Á €ÁÑ œÍ "§Á¥Ê«÷ Ã ¡ÁõÁÅ ‚©ÁíþÁÅ €þà úɱÂå©Áô ÁžÂ ‚¡Áôå™ÁÅ þÄ ÁÅžÁâ žÉÏÃœÊ ˆ¥Ã úʳÂà©Áô. ©ÁžÁÅâ €ÏýÆ ÁžÁ¨£Í¦ÏžÃ Âþà £Â©Á ú¨ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍͩÁ™ÁÏœÍ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¥Á ÂœÁëÏ ÁžÃ¨ÃÏúÁ ¨ÊÁ±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÅ  €§ÁÅ¡Áôþà ¡ÁýÃÛÏúÁō͍ÁÅϙ €ÁÑ ¥ÄžÁ ¡Á™Ã ©ÉþÁōÁ þÁÅϙà ¬Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÅ ¡ÁýÅۍÁÅþà Á¬ÃÂ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ þáè÷ð þà þÁ¨Ã¡Ê¬ÁÆà Á¬Ã Á¬ÃÂ €ÁÑ ÁÅžÁâþà žÉϏÁýÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛþÁÅ. €¡ÁåýÃÊ €ÁÑ ÁÅžÁâþà £ÂÂ ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ ÁžÂ. þÊþÁÅ ¥Á§Ã €¨ªÁêÏ úɦÁêÁÅϙ €ÁÑ ÁÅžÁ⠨̍à ¬Á§ÃÂ Áŧà úÁƬà þ ¥Á™ÁÝþà ¡ÉýÂÛþÁÅ. €ÏœÊ £Â©Á žÂþÃä €ÁÑ ÁÅžÁâ þÃϙ §Â¬ÁÆà ©Ê¨ÃœÍ ÁÅžÁâ¨Í¡Á¨ §Â³Â™ÁÅ.?" €þà €™ÃÂ™ÁÅ. ŠÁѳ§à Â þ ¥Á™ÁÝþà €ÁÑ ÁÅžÁâ¨Í¡Á¨Ã Á¬ÃÂ £¨ÏÂ žÃÏúʳÂþÁÅ.) PDF created with pdfFactory trial version www..