P. 1
என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே

என்னைக் கொண்டாடப் பிறந்தவளே

4.48

|Views: 24,544|Likes:
Published by Tamil Madhura
Tamil novel bu Tamil Madhura
Tamil novel bu Tamil Madhura

More info:

Published by: Tamil Madhura on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/16/2015

All rights reserved to the author

1
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எனைனக
ெகாணடாடப
பிறநதவேள
- தமிழமதரா

All rights reserved to the author

2
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

1.எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

வி எனற இைரசசலடன அநத அலமினியப பறைவ, ரனேவயில ஓட
ஆரமபிததத. சககரஙகள ெமலல எழமபம தரணம ெபரமபாலானவகள
கணைண மடத திறநதன. எததைன மைற விமானததில பயணம
ெசயதாலம அதன சககரஙகள தைரைய விடட வானததில எழம வினாட
எழபத சதவிகிதததிறகம அதிகமானவகளகக ஒர சிற கலககம ேதானறி
மைறவத வாடகைக. காறைறக கிழிததக ெகாணட வானததில உயநதத
அநதப பறைவ. ஏ ேஹாஸடஸ ெசாலபட சீட ெபலைடக கடடக ெகாணட
அைனவரம அமநதிரநதன. காைத அைடபபைதத தடககம ெபாரடட
சிற கழநைதகளம , சில ெபrயவகளம கட மிடடாைய ெமனறபட
சறறம மறறம பாததன. அவவளவ உயரததில இரநத பாககம ேபாத
லணடன நகரேம மிக அழகாகத ெதrநதத. ேதமஸ நதியம, வrைசயாகக
கடடபபடட சிதெதரமப வ டகளம, இைடயிைடேய ெதrநத பசைச
பஙகாககளம அழககக அழக ேசததன. இத எைதயம ரசிககம நிைலயில
அவனிலைல. ெவளிேய மடடமினறி அவனத மனம மழதம கட ேமகக
கடடம இைடெவளியினறி நிைறநதிரநதத. அவன மனதில எனன
நிைனககிறான எனபைத அவன மன ேமகதைத விலககி விடடப பாததால
ெதrயம. ஆனால அதறக அவனககப ெபாறைமயம இலைல. மிக
மககியமாக அவன அைத விரமபவம இலைல.

அவனரகில வலதபறம அமநதிரநதவ ஒர ெபrயவ. ைபயன வ டடகக
வநத ெசலகிறா ேபால இரககிறத. ெவளிநாடடல எததைன மாதம நம ஊ
மகதைதக காணாமல காயநத ேபாய இரநதாேரா ெதrயவிலைல. மதலில
ெகாஞசம தயககமாய அவைனப பாததவ.

“ஆ ய டமில?”
All rights reserved to the author

3
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஆமாம எனபைதப ேபால தைலயைசததான.

“அபபாட, உஙக ஆறட உயரம, தஙகக கல, அதவம மீைச ேவற இலைலயா
அதான பாதததம பஞசாபிேயானன ெநனசசடேடன தமபி. நான ேமல
பககம. தமபிகக எநத ஊர?”

“ெமடராஸ” சரககமாகச ெசானனான.

“ெமடராஸல எநத இடம?”

“திரெவறறிய”

“அட வடவைடயமமன ேகாவில இரககற இடம. எஙக ெசாநதககாரஙக
அஙக இரநதாஙக. ெரணட தடைவ வநதிரகேகன. இஙக எநத
ஹாஸபிடடல ேவைல பாககறிஙக?”

“ஹாஸபிடடல ேவைல பாககல”

“அபபறம ெடனடஸடடா? பிைரேவட பராகடசா?”

தான மரததவ எனற மடவ கடடக ெகாணட ேபசியவrடம மதன
மைறயாக எrசசல ேதானறியத “நான டாகட இலல”

இத அவரத ஆவதைதக ெகாஞசம கைறததத.
All rights reserved to the author

4
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அபப சாபடேவரா? இநத சி, ஜாவா அபபட இபபடனன ெசாலலிகிறாஙகேள.
தமபி அதேவா?”

“இலல”

“அபப எனன ேவைல பாககறிஙக?”

இபபடததான சில, பககததில அமபவகள தாஙகள ேகடகம
ேகளவிகெகலலாம பதில ெசாலல ேவணடம எனற எதி பாகிறாகள.
ேமேல ேமேல ேகளவி ேகடட ெதானெதானககம அவrடம இரநத எபபட
தபபிபபத எனற ெதrயாமல ேயாசிததான. மகததில அடததாறேபால ேபசி
விடலாம, ஆனால அத அவைரக கஷடபபடததம. இனனம ஆேறழ மணி
ேநரம உடன பயணம ெசயய ேவணடம. ஏதாவத ேபசப ேபாய இநதப
பயணம அவனககம அவரககம ெநரஞசி மளளில அமரம
தமசஙகடதைத உரவாககி விட ேவணடாம எனற நிைனததான.

“அக...” அவைன மழவதமாக மடககக கட விடவிலைல அவ.

“அககவனடணடா? ெநனசேசன நமம ஊரல கட நலல மrயாைத. எனன
சி. ஏ பாசாகறத தான கஷடம. என ைபயன இஙக ஆபிஎஸ பாஙகல
ேவைல பாககறான. ஆமா உஙக ஆபிஸ எஙக இரகக?”

“ஹ தர பககததல... ”. அகெகௗனடடனட ஆபிஸ ஒனறில ேவைல
பாககிேறனன ெசாலலிக கட அவன மடககவிலைல அதறகள அவ
பதலளிதத விடடா. அடததவ ேபசவைத மழைமயாக கட ேகடகப
All rights reserved to the author

5
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெபாறைமயினறி எலலாேம ெதrநதத ேபால ேபசம இவrன ேபாககிேலேய
விடடவிடலாம எனற மடவ ெசயத விடடான அவன.

“அபப பைளட பிடகக ெசௗrயமதான. என ேப விேவகானநதன. நான ஒர
வியாபாr. மாெகடல மணட வசசிரகேகன. எனகக நால பிளைளஙக.
ெரணட ெபாணண ெரணட ைபயன. ெபாணணஙகள பககததைலேய
ெகாடததடேடன” ேகடகாமேலேய விவரம ெசாலலிக ெகாணட வநதா.
பின நிைனவ வநதவராக “ உஙக ேப எனன தமபி. நானம அபைபல
இரநத தமபி தமபினன கபபிடடடட இரகேகன”

“அரவிநத”

“ஆள மாதிrேய ேபரம அழகா இரகக”

இரவரம ேபசம ேபாத இைடமறிதத ஸராவனி “அபபா பாதரம” என
ெசாலல
“பாவம வயபகக ேவைல ேபால இரகக, அதனாலதான வரைலயா ” எனற
ெசாலலிக கடமபதைதப பறறி கணடறிய மயனறவைரக கணட
ெகாளளாமல கழநைதைய வாஷரமகக கடடக ெகாணட ேபாய விடட
விடட ெமதவாகேவ வநதான.

இைடேய உணவ வநதவிட, இடத பறம திரமபிக ெகாணட உணைவ
ஸராவனிகக ஊடட விடடபடேய தானம தனகக அளிககபபட சணடவிசைச
சாபபிடட மடததான. எபபடேயா ஒர அைரமணி ேநரம அவைரத
தவிததான. அவரம இைடயில ேவற யாேரா ஒரவrடம ேபச
ஆரமபிததிரநதா.
All rights reserved to the author

6
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
காலியான தடடககைளயம, பழரசம தநத டமளகைளயம விமானப
பணிபெபண வசம தநத பின, மீணடம ெபrயவ மறபடயம கடமப
விவரம பறறிக ேகடக,
“ெகாஞசம கழநைதைய பாததகேகாஙக நான வாஷரம ேபாயிடட
வநதடேறன” எனற ெசாலலி ெசனறான. அவன திரமபி வநதேபாத
ஸராவனியடன ேபசிகெகாணடரநத அவரத பாைவயில ஒர பrதாபம
வநதிரநதத. அவனிடம ஸராவணிைய ஒபபவிததபின கால மரதத
விடடதால எழநத ஒர நைட நடநத வரவதாகச ெசாலலி ெசனறா.
அவ ெசனறதம தனத ெசலல மகளிடம ேகடடான அரவிநத “ ஸராவணி
அவர எனனமமா ேகடடார?”
ெமதவாக ெசானனத கழநைத “அநதத தாததா உஙக அமமா வரலியானன
ேகடடார. நான அமமா இலைல சாமி கிடட ேபாயடடாஙகனன
ெசானேனன”
அவரத பாைவயில ெதrநத பrதாபததின அததம பrநதத அரவிநதகக.

அவனகக அவ மனதில எனன நிைனததிரபபா எனற
ஆராயவைதவிடவம ஏராளமான ேவைலகள இரநதன. இபபட திடதிபெபன
கிளமபி வரவதறகாக அலவலகததில ஏறகனேவ இரநத விடமைற
பததாமல, சமபளப பிடபபடன ேவற விடமைற எடகக ேவணடயதாகி
விடடத. இரககம lவில பாதிகக ேமல ேபான மைற ஸராவனிககக
காயசசல வநதேபாத பாததக ெகாளள எடதத விடடான. மறபடயம
விடமைற எனற வநத நினறவனிடம சறற சணஙகிக ெகாணேடதான
சமமதிததன அவனத ஆபிசில. அவன lவ வாஙகவதறகக கஷடபபடடைத
விட அதிகம கஷடபபடடத ஸராவனிகக lவ வாஙகததான. ஸராவனியின
பளளி தைலைம ஆசிrைய கணடபபாக இரவாரஙகளகக ேமல
விடமைறைய நடடககககடாத எனற ெசாலலி அவன சடம அடதத
சததியம ெசயயாத கைறயாக உறதிெமாழி தநதபின தான சr எனத
தைலயாடடனா.
All rights reserved to the author

7
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நானக நாடகள ேவைல அவனகக ெபணெடடதத விடடத. மாைலயில
அவைளப பளளியிலிரநத கடடக ெகாணட வநத பாததக ெகாளளம
rமாவிடம இரணட வாரம வர ேவணடாம எனற ெசாலலிவிடடான. மதல
நாள வ டடறக வநதேபாத, வ டடல ேவைலகள அமபாரமாய கவிநதிரநதன.
கனறாயக கவிநதிரநத ஸராவனியின யனிபாம மறறம அவனத
தணிகைள லானடேராேமடடல ெகாணட ேபாய தைவததக
ெகாணடவநதான. அதைன மடதத ைவகக மைலபபாய இரநததால
அபபடேய ஒர மைலயில ேபாடடான. பாததிரஙகைளக கழவிக
கவிழததான. பசியில இரநத ஸராவனிகக ஒர கிrன ஆபபிைளக
ெகாடததவிடட, ‘காைலயில இரநத காபிைய மடடம கடதத எனைன
வாடடகிறாேய எனைனயம ெகாஞசம கவனி’ எனற சததம ேபாடட தனத
வயறறககம ஒர ஆபபிைளக ெகாடதத சமாதானப படததினான.
அரவிநதகக காபி இரநதால ேபாதம, அைதக கடதத விடேட ஒர நாள
மழவதம கட இரநத விடவான.
அவன உடன ேவைல ெசயயம ஐவனின “எனன ேமன, சாபபிடாமல
சிககனம ெசயகிறாயா?”, எனற ேகளவிகக பனனைகேய பrசாகக
ெகாடபபான.

ைரஸ கககrல அrசிையக கைளநத ைவததான. ஸராவனிகக
கிேரயாைனக ெகாடதத படம வைரய ெசாலலி விடடத தானம தனத
ஆபிஸ ேவைளயில ஆழநத விடடான.

சறற ேநரததில அபபாவம ெபணணம சாதததகக ெகாஞசம தயிைரயம
உரைளக கிழஙக சிபைசயம ெதாடடக ெகாணட சாபபிடட மடததாகள.
அவனககம ஆைச தான தன ெபணணகக விதவிதமாக சாபபாட தர
ேவணடம எனற. ஆனால தினமம ஒர சாதம ஒர கழமப ைவபபதறகள
விழி பிதஙகி விடகிறத. அவனத ெபணேணா தநைத தரம கைழநத
சாததைதயம, தாளிககாத பரபைபயம, சைமகக மடயாத நாளில அவன
தரம பசைச ெலடடஸ அடஙகிய அைரகைற சானடவிசைசயம கட
All rights reserved to the author

8
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேவணடாம எனற ெசாலலாமல ேவகமாக சாபபிடட மடபபாள. பாதி
ைவததிரநதாள எனறாள ஏேதா உடமப சrயிலைல இலைல சாபபாட
பிடககவிலைல எனற ெதrநத ெகாளளலாம. அதிகம ேபசாத கழநைத.
ஆனால அவளதான அவனின உயி. ஸராவனிையத தஙக ைவததபின
மீதம இரநத ேவைலகைள மடதத விடட, டாகெமனடைச தனத உடன
ேவைல ெசயயம ஐவனகக ெமயில ெசயத மடகக நானக
மணியாகிவிடடத. பினன ேவணடய தணிகைள அைறகைறயாக எடதத
ைவதத விடட, மனற மணி ேநரம கட மழவதமாக உறஙகவிலைல.
காைலயில எழநத கிளமபி, ஸராவநிையயம கிளபபிக ெகாணட வநத
விமான நிைலயததிறக வநத ேசநதிரநதான. நானக நாடகளாக அவனத
அைலசசல அதிகமாக இரநததால ஸராவனிையத தடடக ெகாடததக
ெகாணேட அவனம உறஙகி விடடான.

விேவகானநதன கிராமதத மனித. கிராமததில அககம பககதத வ டகளில
ஒணண மணணாயப பழகியவ அவ. அவரால ேசாற தணணி கட
இலலாமல இரகக மடயம ஆனால ேபசாமல இரகக மடயாத. ஒர
நைடயடன தமிழ ெதrநத எலலாrடமம ஒர ரவணட ேபசிவிடட
வநதிரநத விேவகானநதன அசதியில தனத மகளின ேதாளின ேமல
ைகையப ேபாடடபட இறககிக ெகாணட தஙகம அரவிநதைதப பாததா.

அழகான இைளஞன. ெசதககி ைவததாறேபால இரககம மகமம,
அைமதியான சபாவமமாய இரககிறான. இவன நிசசயம ெகடடவனாக
இரகக மடயாத. தககததில கட இறகி இரநத அவனத உதடகள
நான அழததமானவனாககம எனைன விடட எடடேய நில எனறத.
அவைனேய உrதத ைவததிரககம மகள. சினன சீனாெபாமைம ேபால
இரககிறாள. வ டடல ஒர ெபண இலலாமல இரவரம ஒர இயநதிரமாய
யாrடமம ஒடடாமல இரநதத ேபால ேதானறியத அவரகக.

All rights reserved to the author

9
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இநதக காலததப பசஙக விளகேகறற ஒர ெபண ேவணடம எனறால,
‘வ டட விளககா, ஒர சவிடைசத தடடனால அத தானாக எrதத விடடப
ேபாகிறத’ எனற கிணடல ெசயகிறாகள. ஒரவனின சநததிைய அவேனாட
அழிநத விடாமல தனனைடய உயிராகிய விளககால அவனத வாrசின
மலம ஏறறித தைழகக ைவபபவள அலலவா மைனவி. வாழகைக
விளகேகறற அலலவா ஒர கடமப விளகைகத ேதடகிறாகள. ஒர ஆணின
வாழகைககக அததம கிைடபபத இனபததிலம தனபததிலம கட வரம
ஒர இனிைமயான இைணயால அலலவா? இவனத வாழவ இபபடேய
உயிபப இலலாமல ெதாடநதால, இவனம ஒர இயநதிரமாகி தனத சினன
மகைளயம அவவாேற ஆககிவிடவான.அவரகக பrதாபம சரததத.

‘கடவேள, இநதப ைபயனகக வாழகைகயில ஒர பிடபைபத தா.
தனிெயார அனறிலாய தவம இரககம இவனகக ஒர ேஜாடப
பறைவையத தா’ இைறவைனத ததிததா.

நமகக சமமநதேம இலலாதவகள நம நனைம ேவணட ெசயயம
ேவணடதல கணடபபாகப பலிககம எனபாகள.
ெபண அனறில வரவாளா?
அவவாரனறில வராமேல ேபாய விடவாளா?All rights reserved to the author

10
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
2. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

தககம எனபத ஒர வரபரசாதம. எவன ஒரததன படததவடன எநத
நிைனவம மனைத அைலககளிககாமல கடைட ேபாலத தஙககிறாேனா
அவன தான மிகப ெபrய பணககாரன எனைனப ெபாரததவைர. சிற
கழநைதகைளப பாரஙகள. நனறாக விைளயாடவாகள, சணைட ேபாடட
அட படடக ெகாணட வரவாகள, ஏன ெராமப ேசடைட பணணமேபாத
அமமா அபபாவிடம ெமாதத கட வாஙகவத உணட, இரநதாலம
படகைகயில படதத அமமாவிடம கைத ேகடடக ெகாணேட நிமிடததில
தஙகி விடவாகள.
‘மகேன எதிகாலததில இநதத தககததகக நாய படாத பாட படப ேபாற
பார அதனால இபபேய அனபவிசசகேகா’ எனற கடவள பrதாபப படட
அநத வரதைத சினன வயதில தரவா ேபாலிரககிறத.

நம கதாநாயகன மடடம இதறக விதிவிலககா எனன? ஏராளமான
நிைனவகள தரதத, அைரகைறயாகத தஙகி, விடயம ெபாழத
ெசனைனகக வநத ேசநதான. ஒர ெபrய கயவில நினற ஏேபாடடல
வழககமான சமபிரதாயஙகைள மடதத விடட, ஸராவணிைய அைழததக
ெகாணட ெவளிேய வநதான . அவைன வரேவறக அவனத மதத அககா
மறறம இைளய அககாவின கணவகள மைறேய நாதனம, கதிேவலவம
வநதிரநதன.

“வாபபா பிரயாணம நலலா படயா இரநததா?” எனற ேகடட படேய கதி
ஒர ெபடடைய எடததக ெகாணடா. அதனால கட வநத நாதனம
மறெறார ெபடடைய எடததக ெகாளள ேவணடயதாயிறற.

All rights reserved to the author

11
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனன அரவிநத... மீைச இலலாம அபபடேய ஹிநதி நடகனாடடம இரகக”
எனற மசசானின அழைகப பாராடடனா கதி.

“ ந ேவற கதி, அவனகக மீைச நைரகக ஆரமபிசச இரககம
அதனாலதான வசசககமாடடஙகிறான. அபபடதானடா.... ஆனா
நமகெகலலாம மீைச நிைறசசாலம ஆைச நிைறககாதடா மாபிளள” எனற
ெசாலலிவிடட இட இட என சிrததா நாதன.

இநத சமபாஷைனயின மலேம இநத இரவrன கணதைதப பறறியம
ஓரளவ ஊகிததிரபபீ கள. ெகடட விஷயமாகேவ இரநதாலம கட அதில
ஏதாவத ஒர சினன நலலத இரககிறதா எனற ேதடப பாபபவ கதி.
ேதவேலாக அமிததைதேய தநதால கட ‘ைகயக கழவிடட தாேன அமிதப
பாைனையத ெதாடட?’, ‘இத உணைமயிைலேய அமிதம தான
அபபடஙகிறதகெகனன ஆதாரம?’ எனற ெகாணட வநதவைன ஆயிரதெதடட
கைற ெசாலபவ நாதன.

சகைலயின அடட ேஜாகககக பதிலகக சிrககாமல ஸராவநியிடம
திரமபிய கதி, “ கடட எபபட இரககீஙக? இநத மாமாைவ நியாபகம
இரககா? மாமா கிடட வாஙக ெசலலம” எனற விைளயாடயபட அவைளத
தககிக ெகாணட காரகக ெசலல ஆரமபிததா.

கதி சறற மனேன ெசனற விடடதால, ேவறவழியிலலாமல நாதனிடம
வினவினான அரவிநத “அமமாவகக இபப உடமப எபபட இரகக?”

“அங.... நலலா கததககலலாடடம இரககாஙக” ெசாலலிக ெகாணேட
நடநதா நாதன

All rights reserved to the author

12
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிததம விடவிலைல “இபப எஙக இரககாஙக. ஹாஸபிடடலலயா
இலல வ டடைலயா?”

“வ டடலதான” எனற ெசாலலி விடட விடவிடெவன நடகக ஆரமபிததா

ேமேல விவரம ேகடக அரவிநதககத தயககமாக இரநதத. நாதன ஒர
கணககனற, மனப ஒர மைற ஆஸதமா அதிகமாகி அமமாைவ
மரததவமைனயில ேசததிரநத ெபாழத மனத தடகக அவrடம ேகளவி
ேமல ேகளவி ேகடட விடடான அதறக

“ ஏன இஙக நாெனலலாம பாததகக இலல. உஙக அமமாைவ அபபடேய
அநாைதயா சாகவிடடடேவாமா? அவவளவ அககைற இரககறவஙக
அமமாவ இடபபில மடஞச லணடனககத தககிடடப ேபாக
ேவணடயததாேன” எனற அவனிடம ேகடட விடடா.

இனற காைலயில இநதியா வநதவடேனேய இநத மாதிr
அரளெமாழிகைளக ேகடக அவன பிrயப படவிலைல. அதனால வாைய
மடக ெகாணடான.

நாதனகக இவெனலலாம ெவளிநாடடககப ேபாய லடசம லடசமா
சமபாrசச, இபப நாம இவனககப ெபடடையத தகக ேவணடயதாகி
விடடேத எனற எrசசல. ேமலம தனத தஙைகைய அவனககத திரமணம
ெசயதைவகக ெராமப நாளாக மயறசி ெசயத அத மடயாமல ேபான
ஆதஙகம.

All rights reserved to the author

13
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மாபபிளைள ஏதாவத ெசானனால அனசrதத ேபாகேவணடம எனற சடடம
நமம ஊல ெபாணண ெபததவஙக வ டடல அமலல இரககறைத
உபேயாகப படததிடட நறக நறககனன அபபபப ேபசவா. அவ வநத
நால நாள இரநதானாக கட அரவிநத வ டடல எலலாரம அவ
ெசாலலகக ஏததபட பரத நாடடயம ஆடணம.

“எனன அரவிநதா நான ேகடடத எலலாம எநத ெபடடல இரகக?” சறற
பினதஙகிய சினன அககா சஙகீதாவின கணவ கதி காைதக கடததா.

கதி ஒர ேசாமபாணப பிrய. அவன ெவளி நாடடல இரநத வரமேபாத
வாஙகி வரச ெசாலலி ரகசியமாகச ெசாலலவா. ஒர வாரம அவரகக
ஜாலிேலா ஜிமகானாதான. வ டடல அவரககம அவரத மைனவி
சஙகீதாவககம ஒர எழதபபடாத ஒபபநதம இரககிறத. அதனபட மாதம
ஒர நாள அவ ேசாமபானம பரகலாம. அைத கரவி தானியம ேசபபைதப
ேபால ஒவெவார நாைளயம ேசதத ைவததக ெகாணட அரவிநத
வரமேபாத உபேயாகப படததிக ெகாளவா, நாம நமத வரட
விடமைறைய ேசதத ைவதத எடததக ெகாளவைதப ேபால. இநத ஒர
கைறையத தவிர மததபட வ டடன ஒரவரககம பிரசசைன தராத
மாபபிளைள அவ. அவrன அறிவைர அவனகக நிைறய உதவி இரககிறத.
அவ ேமல அரவிநதனககத தனி பிrயம உணட.

கதிதான ெபரம பாடபடட அரவிநதைத இநத மடவகக சமமதிகக
ைவததா. இதனால எவவளேவா பிரசசைனகள வரம எனற அவரகக
நனறாகத ெதrயம. அவ மைனவி சஙகீதா கட

“ஏஙக உஙகளகக இநத வமப? ேவலில ேபாற ஓணான எடதத ேதாளல
ேபாடடககப ேபாற ஙக. ஏதாவத ெசஞச ெநாநத ேபாய இரககற தமபிய
இனனமம கஷடபபடதிடாதிஙக ” எனற ெசானனாள.
All rights reserved to the author

14
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ேபாடப ேபா, ெகாதிககற உைலகக பயபபடற அrசி, அrசியாேவ இரகக
ேவணடயததான. அத பசிையத தககற அனனமா மாறணமன பாட
படணமட. நாைளகக உன தமபி வாழகைகல ஒர நலலத நடககறபப
எனைனயப பாராடட எனகக கனனததல எலலாம தர ேவணடாம, மாசம
ஒர நாள தர ேகாடடாவ இனகrெமனட தநத ெரணட நாளாகக. அத
ேபாதம”எனற ெசானனவதான இநதக கதி.

“இநத சிவபப ெபடடல தான மாமா வசசிரகேகன” எனற அரவிநதின
கரலில நிகழகாலததிறக வநதா.

ெபரமசச விடடவ, “அபபாட எஙக அநத சிட மஞசி நாதன ைகல
மாடடககிசேசானன பயநதடேடன. அவனகக எநதக ெகடட பழககமேம
இலைலயாமடா. அவன டேடாடடலாராமடா எனைனப பககததல
வசசகிடேட எலலா கிடடயம பீ ததிகிடட இரககறான. இவன இநத
வாதைத ெசாலலறபப எலலாம உஙக அககா எனைனப பாதத
மைறககறா. வ டடல யாரககம ெதrயாம சதாடறவஙக எலலாைரயம
ெசாலலறதகக ஏதாவத இஙகிlஷ வாதைத இரநதா ெசாலேலன நானம
அவனப பாதத ெசாலலேறன”

“சrயாத ெதrயல மாமா அபபறமா ேயாசிசச ெசாலலேறன” ஜகா
வாஙகினான அரவிநத.

ெகாணட வநத ெபடடகைள காrல வாகாக அடககி ைவததக
ெகாணடரககம ேபாத

“தமபி அரவிநதன” எனற கரல ேகடட நிமிநதான.
All rights reserved to the author

15
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

விேவகானநதன நினறக ெகாணடரநதா. அவ ஏேதா ேபச நிைனபபத
அவனககப பrநதத. கதிrடம ஸராவநிையப பாததக ெகாளள
ெசாலலிவிடட அவrடம ெசனறான.

விேவகானநதன ஆரமபிததா “உஙகளகக இரநதிரநதா அதிக படசம
மபபத வயசகக ேமல இரககாதனன நிைனககிேறன”

“இரவெதானபத” எனறான அரவிநத.

“ நான சrயா ெசானேனன பாரஙக. என கைடசி பிளைளய விட
உஙகளகக வயச கமமி. இநத சினன வயசல மைனவிய இழநதிரககிறத
ெபrய ேசாதைன. இபபக கட ைவராககியமா இரநதடலாம. நமகக
வயசாகறபபததான ஒர தைணககாக மனச ஏஙகம.

உஙக கிடட ெசாலலறதகெகனன, என சமசாரம உயிேராட இரநதபப நான
அவள ஒர மனஷியா ெநனசச பாததேத இலல. ஒர ேகாவில சினிமா
கடடடட ேபானதிலல. வ டம மாடம தான கதியா நிபபா. நான உணட என
ேவைல உணடனன அைலஞசடட இரபேபன. அவ ேபாய இததன
வரஷததகக அபபறம என உடமபகக ஒணணனனா பதறத. ேபசசத
தைணககக கட ஆள இலல. எனகக ேநரமிலலாதபப அவ இரநதா. இபபக
ெகாளைளயா ேநரம இரகக அவ கட இலைல.
தனியா பாடட இரநதாக கட ேபரபபிளைளஙக lவகக வ டடகக
வரவாஙக. ஒணடக கிழவனால அவஙகள கவனிசசகக மடயாதனன
நிைனசச யாரம வரதிலல. எனைனயத தனியா வடடடட ேபாய பழி
வாஙகிடடேயட பாதகததினன என ெபாணடாடட படததப பாதத திடடடட
இரபேபன. தனிைமையப ேபாகக உளநாட ஆற மாசம ெவளிநாட ஆற
All rights reserved to the author

16
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மாசமன கழிசசிடட இரககற எனேனாட அனபவம ெசாலலதனன
வசசகேகாஙகேளன. சீககிரமா ஒர கலயாணம பணணிகஙக. எலலா சிததிக
காrஙகளம ெகாடைமககாrஙக இலல தமபி. உஙக அதிஷடததகக
ராஜாததியாடடம ஒர ெபாணண வநத உஙகைளயம, கடடப
ெபாணைணயம தஙகத தாமபாளததல வசச தாஙகிடடப ேபாறா. உஙக
தனிபபடட விஷயததல தைலயிடறதா நிைனககாதிஙக. அடதத மைற
ஊரகக வரமேபாத நான உஙகள ேஜாடேயாட பாககணம ”

கட கடெவன ெசாலலிவிடடக ைகயில அவரத மகனின லணடன
விலாசதைதத திணிதத விடடக கிளமபிவிடடா.

அவரககக ெகாஞசம பயம. அளநத அளநத ேபசம அரவிநததத தமபி “ந
யாரயயா எனகக அடைவஸ பணண” எனற சணைடகக வநத விடடால
எனன ெசயவத எனற.

கழபபததடன இரநத அரவிநதகக விேவகானநதனின வாகக அசிrrயாய
ஒலிததத.

இர வாரஙகளாய அவன மனைத வாடடய பிரசசைனகக கடவேள பதில
ெசாலலியதாய நிைனததான. கடவள மனித உரவில தாேன வரவா.
இனிேமல நடபபத நடககடடம எனற மடவ அவனத மனதில உதிததத.
எவவளேவா தனபஙகைள அவனககத தநத கடவள இனியம ேசாதிகக
மாடடா எனற நமபிகைக பிறநதத. லணடனில இரநத கிளமபமேபாத
அவன மனம அஙகிரநத வானிைலையப ேபாலேவ ேமகமடடமாய
இரநதத. இபேபாத ெசனைன வானம ேபால ெதளிவாகி விடடத. சிறிதாகப
பனனைகததான.

All rights reserved to the author

17
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
விேவகானநதன ெசானனத ஏன அவனககத ெதளிைவத தர ேவணடம
எனற உஙகளகக ஆசசிrயம ேதானறலாம. ஏெனனறால இபெபாழத
அரவிநத வநதிரபபேத அவன கலயாணததககதாேன.
3. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

நாதனம கதிரம விடயம மனேப கிளமபி ஏேபாட வநதிரநததால
இபேபாத அவகளககத தககம கணைண சழடட ஆரமபிகக, காrேல
உறஙக ஆரமபிததிரநதன. அரவிநதககத தககம கைலநதிரநததால
ஜனனல வழிேய ேவடகைக பாகக ஆரமபிததிரநதான.

கடறகைர ேராடடல கா நைழநதத. அநதக காைல ேவைளயிலம
சிஙகாரச ெசனைனயில பரபரபப அதிகமாகத ெதrநதத. கலலr பஸகள
மாணவகைள ஏறறிக ெகாணட பறநதன. இநத ேவைளயில இநதப
பிளைளகள எனன சாபபிடட இரககம? கானடனல ேபாய கலடrஙகஸ, ட
All rights reserved to the author

18
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கடசச வயததக ெகடததககவாஙக எனைனய மாதிr. காேலஜ ேகணடனல
அநதநத சீசனல கிைடககற பழஙகைள சாபபிட வசசா நலலா இரககம.
நிைனததக ெகாணேட வநதான. அவன மடயில அசதியில ஸராவணி
தஙகிக ெகாணடரநதாள. அவளத ேநரபபட இபேபாத நளளிரவ. இதறகள
வ டம வநத ேசநதிரநதத.

வ டடேல அவனத வரைவ எதிபாதத அைனவரம காததக
ெகாணடரநதன. ெவளைள நிறததில வாடாமலலி நிற பாட ேபாடட
படைவயம வாடாமலலி நிற ஜாகெகடடம அணிநதிரநதா சமிதரா.
அபபடேய அரவிநதைத உrதத ைவததிரநதா. அநத அழகான மகததிறக
ேமலம அழக ேசககம கஙகமதைதத தனேனாட எடததக ெகாணட
அரவிநதின அபபா நாராயணன மைறநத ஒர மாமாஙகததகக ேமலாகி
விடடத.

அமமா சமிதராவககப பககததில அவனத மதத அககா சதாவம இைளய
அககா சஙகீதாவம நினற ெகாணடரநதாகள. அமமாவின ேதாளில
ெதாஙகிக ெகாணட ‘வாணணா வாணணா’ எனற கததி வரேவறறாள
பதிதாகக கலயாணம ஆன கைடக கடட சாrகா. சிறவயதில இளமபிளைள
வாதததால பாதிககபடட, ெசயல இழநத காைல ைவததக ெகாணட
ெமதவாக வநதா மனறாவத அககா சதயா. ஏேதா ேவைல இரபபைதப
ேபால சறற ேநரம கழிதத வநத பினனால நினறாள மதல தஙைக சாநதா.
அவைளப பாதததம அரவிநதகக சிறித ேகாவம எடடப பாததத.
மகததிறேக அநதக ேகாவம எடடாமல தைட ேபாடட அைடததான.’கறறம
பாககில சறறம இலைல’. இவைள நமபிேனேன அததான நான ெசயத
மதல தவற. இனிேமல அநத மாதிr தவற நடககாமல பாததக ெகாளள
ேவணடயத தான.

All rights reserved to the author

19
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அைனவrடமம ஒனறிரணட வாதைதகள விசாrததான. மனறாவத அககா
சதயாவிடம கடதலாக இரணட அனப வாதைதகள ேபசினான. இதறகள
ஸராவனியம விழிதத விடடரகக, அைழததக ெகாணட ேபாய பல விளககி
விடடவிடட, சாrகாவிடம ெகாஞசம பாைலக ெகாணட வர ெசானனான.
மறறவகள தாஙகள ெசயகிேறாம எனற ெசாலலியம ேகடகவிலைல. தான
சாபபிடமேபாேத மடயில அமரைவதத, கழநைத காரம எனற ெசானனதால
இடலிைய சககைரத ெதாடட சாபபிட ைவததான.

“ஏணணா தினமம ந தாேன ஸராவனிகக சாபபாட ஊடட விடடடட
இரககற. இனைனகக நாஙக ெசயயேறாேம. எஙகைள நமப மாடடயா?”
ஆதஙகப படடாள சாrகா.

“நமபி நமபி படடக கஷடம ேபாதமமா. இனிேமல யாைரயம நமபி
கஷடபபட நான தயாrலல” மனதில இரநதத படெடன அரவிநத வாயில
வநத விடடத.

கடததில ஒர சஙகடமான அைமதி நிலவியத. சைமயல அைறயில சாநதா
விசமபம சததம ேகடடத. சைமயல அைறயின ஒர மைலயில உடகாநத
கீைர ஆயநத ெகாணடரநத இரநத சதயா ெசானனாள.

“ேபாதமட நலிக கணண வடககாேத. அரவிநத ஒர வாதைத ெசானனத
உனகக வரததம வநதடசசாககம. நான மடடம அவன நிலைமல
இரநேதன உனைன ெவடடப ேபாடடரபேபன”

நாராயணன திரசசி பககம லாலாபேபடைடைய ேசநதவ. கணணகக
களிசசியாக இரபபா. அவரத அபபாவகக காவிrப பாசனததில பதத
ஏகக நிலமம, ஒர மளிைகக கைடயம இரநதத. ஐநத ஏககrல ெநல
All rights reserved to the author

20
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபாடடரநதன. மண ேபாக விைளசசலில கடமபேம கவைல இலலாமல
சாபபிடடத. மீதி இரநத நிலததில வாைழயம, ெதனைனயம
ேபாடடரநதன. வ டடககத ேதைவயான மளிைக கைடயில இரநத வநத
விடம. அதனால ெபrதாகக கவைல எதவம இலலாமல வளநதா. பளளிப
படபைப மடததவிடட அபபாவகக உதவியாக இரநதவரககப ெபண
பாகக ஆரமபிததன. ஆனால வரடம தான ஓட ேபாயிறேற தவிர
நாராயணணகேகா ஒர ெபணைணயம பிடககவிலைல.

ஒர காைல ேவைளயில விறகடபபில இடடலி பாைனயில மாைவ ஊறறி
ைவதத விடட, மணகக மணகக டகாசன கலநத காபிைய மகனககத
தநதபடேய அவ அமமா ேகடடா.

“ஏணடா அநத மனனாகட ெபாணண ஏன ேவணாமன ெசானன? அநதப
ெபாணணகக ேபான வாரம கலயாணம. நமம காரவ டடகாரமமா
கலயாணததககப ேபாயிரநதாஙகளாம. ெபாணணகக சீதனமா ெரணட
ஏககரா நிலம தநதிரபபாஙக ேபாலிரகக. இைதவிட நமம தகதிகக எஙகடா
ெபாணண கிைடககம. இபபட ெபாைழககத ெதrயாதவனா இரககிேயடா”
எனற மகைனக கடநதக ெகாணடவ
“உனகக எபபடதான ெபாணண ேவணமன ெசாலல”

நாராயணன அமமாவிடம ேகடடத ஒனேற ஒனறதான ெபாணண பாகக
ல......டசணமாக இரகக ேவணடம.

“லடசணமனா உன மதத அணணி, அநத தைறயகாr லடசணம
ேபாதமா? ”

“லடசணம ேபாதம. ஆனா அவஙக கல பததாத”
All rights reserved to the author

21
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ லடசணம ேவணம, கலரம ேவணமனா நமம ேமாகனாமபாள
பதமினியதாணடா ேபாய ெபாணண ேகடகணம” அவரகக பதமினி தான
உலக அழகி.

“அமமா நாடடயப ேபெராளி பதமினிகக கலயாணம ஆகி எபபேவா
அெமrககா ேபாயாசச”

“ அபப அநத சநதபபமம ேபாயிடசசா. இனி எஙக ேபாய உனகக ெபாணண
ேதடேவன” ெவநதிரநத இடடலிைய எடதத தடடல அடககிக ெகாணேட
மகனிடம அலததக ெகாணடா.

நாராயணன அபேபாததான தனத மனம திறநத அவன அமமாவகக பrயம
விதததில ெசானனா. அவரத மைனவி, சாமி ரமில ஏறறி ைவததிரககம
மடடபபால ஊதபததியின பைகையப ேபால, இடலி பாைனையத
திறநதவடன வரம ந ராவிையப ேபால, பாைனயின உளேள ேவகம
இடடலிையப ேபால ெவளைளயாக இரகக ேவணடம. படபப, வசதி
எலலாம நானகாம ஐநதாம படசம தான. இபபட ஒர ெபண கிைடததால
கலயாணம பணணிக ெகாளவாராம இலைல எனறால தனிககடைடயாகேவ
இரநதவிடவாராம. யா யாரகேகா எனெனனனேவா ஆைச நமம
அரவிநதின அபபா நாராயணனின ஆைச இபபட இரநதத.

தனத ஓவிய மகனககப ெபண பாகக ஊதபததிைய எடததக ெகாணட ஊ
ஊராகத ேதட நாராயணனின மபபததி மனறாவத வயதில கணட
பிடததாகள அவரத ெபறேறா. அபபடக கணடபிடதத ெபணதான சமிதரா.
ஊ சிரகமணி. அபபா உளளrல விறகக கைட ைவததிரநதா.
அெதலலாம யா பாததாகள, சமிதரா ெவததைல ேபாடட விழஙகினால
ெவறறிைல சாற ெதாணைட வழிேய இறஙகவத ெதrநதத. அததாேன
All rights reserved to the author

22
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மககியம. ேகாலாகலமாய நடநதத கலயாணம. ேதவேலாக நஙைகயம
கநதவனம மணநத ெகாணடாகேளா எனற நிைனககமபட இரநதாகள
ெபணணம மாபபிளைளயம. லாலாபேபடைடயில ெகாஞசம
வயசானவகைளப ேபாய ேகளஙகள இனனமம அநதக கலயாணதைத
நிைனவ ைவததிரககிறாகள.

மகனின கலயாணம மடநத ைகேயாட ெபறறவகள இரவரம ேபாய ேசர,
தனத பாகதைத வாஙகிக ெகாணட திரசசியில தனககத ெதrநத மளிைகக
கைடத ெதாழிைல ஆரமபிததா நாராயணன. ெதாழில ெபரகியேதா
இலைலேயா அவrன கடமபம பலகிப ெபரகியத. அநத காலததல கடமபக
கடடபபாட திடடததல பிரசசாரம ெசஞசவஙக நமம நாராயணன கட இரநத
ெதரைவ மடடம மறநதாபபல விடடடடாஙக ேபால இரகக. நாராயணன
சமிதரா தமபதியினரகக மதல மண ெபாணணஙக. சதா, சஙகீதா, சதயா
அபபறம நமம அரவிநத, அபபறம மண ெபாணணஙகைளக கைரேசகக
அரவிநதகக தைணயா இனெனார ைபயன இரநதா நலலா இரககமன
அவ ேபாடட கணகக தபபத தாளமாய ேபானதில வநதவகள தான
சாநதாவம, சாrகாவம. சாrகாவடன சமிததிராவின உடல நிைலைம
சாrககா எனற ெசாலலி விடடதால அைர டசன வாrசகேளாட பல ஸடாப
விழநத விடடத.

மதத ெபண சதாைவ தலலாகளததில ஹாடேவ கைட ைவதத
இரககம நாதனககக கடடத தநதன. நஙக உடேன கமபயடட கைடேயா
எனற நினசசககாதிஙக இத அநத காலதத ஹாடேவ அதாவத கழாய,
இரமப கமபி இத மாதிr ெபாரடகைள விறகம கைட. மதத மரமகேன
ேபாதமான அளவ தனத வாதைதகளால அைனவரத காதகைளயம பதம
பாதததால, இரணடாவத ெபணைண பாலககைரயில இரககம தனத
அககா மகனகேக ெகாடதத விடடா நாராயணன. மாமனா
தாயமாமனாகவம ேபாய விடடதால இரணடாவத மரமகன கதி அவகள
கடமபததில ஒரவராகேவ நடநத ெகாளவா. ெவளியில இரநத
All rights reserved to the author

23
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வரபவகள கதி உஙக மதல ைபயனா எனற ேகடகம அளவகக
அனசrததப ேபாய விடவா.

ேபாலிேயாவால பாதிககப படட, இடத கால மழவதமாய ெசயலிழநத,
வலத கால அைரகைறயாக ேவைல ெசயய, எபபடேயா ெதாைல தரக
கலவி மலம படககம சதயாவககக கலயாணம எனபைத யாரேம
கனவில கட நிைனபபதிலைல அரவிநதைதத தவிர. அவன தைல
எடதததம தான ெகாஞச நாடகளாக கதிrன உதவியடன மாபபிளைள
பாகிறாகள இரநதாலம நலல வரன அைமயவிலைல. சதயாவின
வ டடனேர அவளத ஊனதைத ெசாலலிததான விளிபபாகள. அரவிநதகக
சறற விவரம ெதrநதம சதயாைவ அககா எனற அைழகக ஆரமபிததான.
காதில ேதன வநதப பாயநதாறேபால மகிழநதாள சதயா. கதி, சஙகீதாவடன
கலயாணம ஆனதம ேபாடட மதல காணடஷன, வ டடன அைடெமாழி
எலலாவறைறயம எடதத விடட சதயா எனற மடடம அைழகக ேவணடம
எனபததான.
கதிரககக கலயாணம ஆன பதிதில, “ஏணட உன தஙகசசி பரஷன
சதயாவகக இநத வககாலதத வாஙகறான. சrயா நடகக
மடயைலனனாலம அழகா இரககா, அரசாஙக ேவைல கிைடகக வாயபப
இரகக, உதவிதெதாைக ேவற வரத அபபடனன ெநனசச
ெரணடாஙகலயாணம பணணிகக ேபாறாணட” எனற தனத மைனவி
சதாவிடம வயதெதrசசைலக காடடவா நாதன.

“நஙக ெசாலலிததான சதயாவகக இவவளவ பிளஸ பாயிணட இரககறேத
எனககத ெதrயத. கதிரகக அநத எணணம இரககேதா இலைலேயா
உஙகளகக வநதிடாம பாததகேகாஙக” எனறாள சதா.

“ இஙக பாரட நான கலியக ராமன. ஒர நாள இலலனனா ஒர நாள
சஙகீதாவம சதயாவம ஒேர வ டடல வாழப ேபாறாஙக. அநத மாதிr எதவம
All rights reserved to the author

24
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நடநததனனா உஙக வ டட உறைவேய ெவடட விடடடேவன, நான
மானஸதணட”, எனற ஆரடம ெசாலலி மைனவிைய கதறவா நாதன.

இரணட கலயாணம மடததவிடட ெதமபில கடைமையத ெதாடர தன சிற
மகனககக கடடைளயிடட விடட பரமபததைத அைடநதா நாராயணன.
பளளிப படபைப மடதத அரவிநத, ேநஷனல கலலrயில எம. காம
மடததான. ேமறபடபபககாக லணடன ெசனறான. காலசசககரததின
சழறசியில வரடஙகள உரணேடாட, நாளகக நாள ஏறி இறஙகம ேஷ
மாெகட கிராப ேபால அரவிநதினத வாழைக கராபம ஏகபபடட ஏறற
இறககஙகைள சநதிததத. தனத தஙைககளககக கலயாணம பணணி
ைவதத விடடான. சதயாவிறகம வரன ேதடக ெகாணேட இரககிறான.
கடமபததின மீத மிகநத பறறதல ெகாணட அரவிநத இபெபாழத
திரமணம ெசயதக ெகாளளப ேபாவதம கடமபததிறகாகததான.

ராததிr சாபபாடக கைட மடநதிரகக, நாதன ெதாணைடையக
கைனததக ெகாணேட ஆரமபிததா நாதன
“அரவிநதா உனகக ஆனாலம அழததம அதிகம. ெபாணண பததின
விவரம ஏதாவத ேகடேபனன எதிபாதத ஏமாநத ேபாயிடேடன.
இரநதாலம ெசாலலேறன. ஏனனா தகபபன இலலாத இநத வ டடல மதத
மாபபிளைளனன ஒர கடைம எனகக இரகக” பலமான பீ டைகயடன
ஆரமபிததவ

“ெபாணண ேப சிததாரா. ெமடராஸகாரஙகதான. ெபாணணகக அமமா
அபபா இலைல. சினன வயசலேய தவறிடடாஙக. பாடட மடடமதான
தைண. ெபாணண எமெமஸசி படசசிரகக ......”

All rights reserved to the author

25
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெசாலலிக ெகாணேட வநதா, அரவிநதகக ஒனேற ஒனற தான மனதில
படடத
சிததாரா ேப ெராமப அழகா இரகக. கணததிைலயம சிதா இைச ேபால
ெமனைமயா இரநதா நலலா இரககம. இலேலனனா இரககற பாரததகக
ேமல அவைளயம ேசதத சமகக ேவணட இரககம. எனைனயப பததி
கவைல இலல என ெபாணைண மடடம ெகாடைம படததிடக கடாத.
அதறக ேமல அநத அனபத தகபபனகக ேவற ஒனறம கலயாணக
கனவகள பககவிலைல.

பைவகக மனதில எததைன ப பததேதா எனகக அத பறறி விவரஙகள
வநத ேசரவிலைல. சீககிரம உஙகைள அஙேக அைழதத ெசலகிேறன.
நஙகேள பாததத ெதrநத ெகாளளஙகள.


4. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அரவிநதம ஸராவனியம ஊரகக வநத இரணட நாடகளாகி விடடத.
திரசசி எனறால ெதrநதவகள இரபபாகள. இஙக யாைரயம ெதrயாத.
அதவம ஸராவணிைய வ டடல விடட விடடப ேபாகவம அவனகக
மனமிலைல. ஏேதா ெதனாலிராமன பைன வளதத கைத ேபால
ஆகிவிடடத. அதனால வ டடனளேள அைடநத கிடநதான. வ டைட
ெகாஞசம ஆராயநதான.

பாதி நாள கரணட இரபபதிலைல. சில சிலெவன காறற வரம ஒர ேவபப
மரம கட கணணககத ெதrயவிலைல. எஙக பாததாலம மனிதகளம,
கானகிrட வ டகளம தான. இநத வ ட கட ஒர படகைகயைறயடன தான
All rights reserved to the author

26
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இரககிறத. உளேள நைழததவடன திணைண ேபானற இடம. அதில ஒர
ஆள நனறாக ேச ேபாடட உடகாரலாம. அமநத ெவளிேய ேவடகைக
பாககலாம. அதில தான சதயா வ டடல இரககம ெபரனபானைமயான
ேநரம வாசம ெசயவாள. அதன ஒர மைலயில பைழய ேபபப மறறம
ெசரபபகள ைவகக ஒர சிறிய ஷூ ராக . தினைனையக கடநதவடன ஒர
விசாலமான கடம. அதில ேபாடவதறக மடகக நாறகாலிகள. அதைன
எடதத ஓரமாக மடதத ைவததிரநதாகள. ஹால ந ளததிறக ஏறற அளவ
அதறக வலத பறம இரநத இடதைத இரணடாகத தடதத படகைக
அைறயாகவம, சைமயல அைறயாகவம கடட இரநதாகள.

ஹாலின வலதபறததில ஒர படகைக அைற. ஹாலின பாதி அளவ
இரநதத. அதில ஒர மைலயில பீ ேராவம, இர சவஅலமாrகளம
இரநதத. எலலா தணிகளம அடககிக ெகாளள வாகாக இரநதத.
பீ ேராவககம சவரககம இைடேய இரநத இைடெவளியில பததமைடப
பாயகளம, தைலயாைனகளம இரநதத. அநத அைறயில ஸராவணி
தனத அதைதக கழநைதகளடன விைளயாடக ெகாணடரநதாள.
அவகளம அவைள “வாைழபழம ெசாலல, தமிழ ெசாலல” எனற ெசாலலி
அவளின மழைலைய ரசிததன. மகளின மகிழசசிையப பாகக பாகக
சநேதாஷமாக இரநதத அரவிநததகக.

சைமயல அைற ேமைடயடன , சிஙக கடடபபடட பழைமயம பதைமயம
கலநத இரநதத. இநத வ டைடக கடட இரபதைதநத வரடஙகள இரககம
ேபாலிரககிறத. சமீபததில தான பதபிததிரககிராகள.

ெசனைனயில ைகயளவ நிலதைதக கட விடட ைவபபதிலைல. ஆனால
இநத வ டடன பினேன ஒர இரணட ெசனட இடம சமமாேவ இரநதத.
அதில தைவபபதறக ஒர கல, களியல அைற, கழிவைற மறறம
காபேரஷன அடபமப ஒனறம இரநதத. இரணட மனற நாைளகக ஒர
All rights reserved to the author

27
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மைற தணணி வரமாம. சைமகக, கடகக பிடததக ெகாளவாகளாம.
அமமா ெசாலலி இரநதாகள. இதில மிசசம மீதி இரககம இடததில
ெகாஞசம ெசட ெகாடகள வளககககடாத? ஏககம ேதானறியத அரவிநதின
மனதில.

மாடயில கட ஒர கடமபம வசிககம ேபாலிரககிறத. ஆனால ெரணட
நாடகளாக நடமாடடம ஒனறம இலைல. ஊரககப ேபாயிரபபாகள
ேபாலிரககிறத. கீழிரநத பாததால மாடயில அஸெபஸடாஸ கைர
ேவயநத ஒர கடடடம ெதrநதத. அவகள வ டடன பாதி அளேவ அத
இரககம ேபாலிரககிறத. மாடயில தான அமமா தணி காயபேபாடட
வரவாகள. மிசசம மீதி இரககம இடததில வ ட கடட இரநதால அத
எவவளவ சினனதாக இரககம. இநத வ டடேலேய அனல தாஙக
மடயவிலைல. ேமேல எபபடததான இரககிறாகேளா ெதrயவிலைல.
மிகநத ெபாறைமசாலிகள தான. இநத மாதிr ஐநத வ டடைன திரசசியில
இரநத அவகளத ெசாநத வ டடல அைடதத விடலாம அவவளவ ெபrச.
ஆக ெமாததம இநத மதராச படடனததல மககள பறாக கணடல வாழப
பழகிக ெகாணடாகள அவைனப ேபாலவம அவன கடமபததின ேபாலவம.

காறறாட வனமிலைல
கால நைனகக நதியிலைல
நாறறாடம வயலிலைல

அவனகக ஆடப ெபரககில, அறபதமாய வைளவகேளாட, மரஙகள அழைக
ஆராதைன ெசயத காணிகைகயாகத தநத பககைள ேமலாைடயாக
அணிததக ெகாணட, காணபவகள கணகைள ஆசசிrயததால விrய
ைவதத, அவகளின பாைவ தநத ெவடகததால நாணிகேகாணி ஓடம
காவிrப ெபண நிைனவிறக வநதாள. அவள தநத சிலிபபம அனபம இனற
All rights reserved to the author

28
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபால இரககிறத. இனிேமல எபேபாத அவைள சநதிபேபேனா
ெதrயவிலைல. அவனகக உசசி பிளைளயாரம, ரஙகனம, திரவாைனககா
ேகாவிலம, ெமயினகாட ேகட ைமேகல ஐஸகிrமம ஏககதைதக
ெகாடததத. தைலவாைழ இைல ேபாடட, சாமபாரம, ெநயயம, காநதி
மாகெகடடல வாஙகி வநத வாைழபப கடடம, வாைழககாய வறவலம,
ஜானகிராம வடகமம, நாததஙகாய ஊறகாயம சாபபிடட எவவளவ
நாளாகி விடடத. இநத ெசனைனயில கறிகாய கட ரசியாக இலைல.
வழககம ேபால ஆைசைய வாயவிடட ெசாலலாமல மனதினளேள அடககிக
ெகாணடான நம அமமாஞசி.

திரசசியில இரநத கடமபம இபேபாத சதயாவின ேவைல காரணமாக
ெசனைனககக கட பகநதிரநதத. நாராயணனின மைறவககப பின
அவகளத மளிைகக கைடைய நடததவத சறற சிரமமாகேவ இரநதத.
அரவிநதேதா சிறவன.உலகம ெதrயாதவன. உதவிகக எனற வநத கதிைர
தடதத விடட தாேன மாமனாrன கடமப பாரதைத சமககப ேபாவதாக
அறிவிததா நாதன. அவரகக அவரத ெதாழிேல ததஙகினேதாம. இதில
ெதrயாத மளிைகத ெதாழிைல எபபட நடததவா? அதைன ஒததக ெகாளள
அவரத ஈேகா இடம தரவிலைல. பளளிப படபைப மடததிரநத அரவிநதைத
பி. காம ேசதததம அவேர.

காேலஜ அபளிேகஷனில பி.எஸ.சி ேமதஸ எனற நிரபபி, காடயன எனற
ேபாடடரநத இடததில ைகெயழதத வாஙக வநத நினற மசசினைனப
பாததா நாதன

“எனனடா?”

“ைசன ேவணம மாமா”
All rights reserved to the author

29
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ெசயினட ேஜாசப காேலஜ அபளிேகஷனில கதி ைகெயழதத ேபாடட விட,
ைதயா தககா எனற நாதன கதிததத நிைனவில இரநதத அரவிநத
கடமபததினரகக.

“ஏனடா திரசசிககம மதைரககம அலஞச நாய படாதபாட படட இநதக
கடமபதைதத தாஙகிடட இரகேகன. ந எனனடானனா காடயனா அநதக
கடகாரேனாட ைகெயழதைத வாஙகி இரகக. நனறி இலலாத கடமபமடா
உஙகளத. இனைனேயாட உஙக கடமப உறைவ மடசசககிேறன. உன
அககாவ இனைனகேக இஙக அனபபி விடடடேறன. நான ெசததாக கட என
மஞசில உஙக கடமபம மழிககக கடாத” எனற அவ ேபாடட
ேபயாடடததில பயநத ேபாய அடதத மைற அவrடம வநத நினறான
அரவிநத.

சறற திரததஙகள ெசயதா நாதன. பின ைகெயழதத ேபாடடக ெகாடததா.

“மாமா இதல பி.காமன ேபாடட இரககிஙக . நான மாதஸ அணட சயினஸ
கரப”

“ெதrயணடா. ந பி.காேம பட . நான கட அததான படசேசன. இபப பார
கணகக வழகெகலலாம எனகக அததபபட. ஒரததன எனன ஏமாதத
மடயாத”

ெசானனத மடடமினறி அவேர கலலrககம வநத ேசதத விடடா.
கலலrயில கட ேகளவி ேகடடன.

All rights reserved to the author

30
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“நலல மாக. ேபசாம ெகமிஸடr படககலாேம”

“இெதலலாம ஒர மாககா. ெதாளளாயிரம எடதத இரககான. நலலா
படசசிரநதா எனஜினிய, டாகட ஆகி இரகக மாடடான? மததத படசச
கஷடபபடறதகக பி.காம படசசிடட ேபஙகல ேவைல டைர பணணலாமல”

அவனகக இடம கிைடதத விடடத. ஆனால அடபபைட இலலாமல
ெராமபேவ கஷடபபடட விடடான. மதல ெசமல மாக சறற கைறய,
மிகவம வரததப படடான. நாதனிடம திடட வாஙகினாலம பரவாயிலைல
எனற வநத வ டடல சமிதராவிடம அரவிநதின எணணதைத ெசானனா
கதி .

சமிததிராவம தயஙகியபட நாதனிடம “ மாபபிளள, அரவிததகக படகக
ெராமப கஷடமா இரககாம. பி.எஸ. சி படசசாக கட ேபஙக பrசைச
எழதலாமாம. அடதத வரஷம பி.எஸ. சி படககேறனன ெசாலலறான”

“எனகக ேதாேள வலிககத. எதனாலனன ெதrயமா? உஙக கடமப
பாரதைத சமநததான. நான இரககற ைதrயததலதான உஙக ைபயன
அடதத வரஷம மறபடயம பி.எஸ. சி ேசநத படககேறனன
ெசாலலறான. நான ேபாயிடேடனன வசசகேகாஙக அபபறம யார பீ ஸ
கடடவாஙகனன பாககேறன” காடடமாகப ேபசினா.

அரவிநதின ெகஞசல சமிதராைவ உரககி இரநததால ேமலம ெசானனா
“இலல கதி மாபபிளளதான நான பாததககேறனன ெசானனார மாபபிளள”

All rights reserved to the author

31
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எஙேக பதவி பறி ேபாய விடேமா எனற பயததில ெகாஞசம தணிநத
ேபாவத எனற மடவ ெசயதா நாதன “கதிரகக எனனதத ெதrயம?
சrயான கடகாரன. பால யாராவத ெசாலலறததான அவனகக
ேவதவாகக. நான அரவிநதைத சி. ஏ படகக ைவககணமன ெநனசச
இரகேகன. எனகக ெதrஞச ஒர ேபமஸ ஆடடட இரககா ஸதன ேபர.
எஙக ஊரல எலலா பிசினஸ மககளககம அவதான ஆஸதான
ஆடடடனா பாததகேகாஙகேளன. அவ ஆபிஸல மடடம ஒர அமபத ேப
ேவைல பாபபாஙக. அவ கிடட ேவைலகக ெசாலலி இரகேகன. அரவிநத
எபபடயாவத அஙக ேசததடணமன பாததகிடட இரகேகன. அவன
சினனப ைபயன உலக விவரம பrயாதவன. நஙக தான நலலத எடதத
ெசாலலணம. இநேநரம மாமா உயிேராட இரநதிரநதானா கட பி.காம
தான படகக ெசாலலி இரபபா”

இத ேபாதாதா சமிதராவகக. மகைன பிைரன வாஷ ெசயத படபைபத
ெதாடர ைவததா. சமிதரா தனத மதத மரமகன நாதனிடம ஒர ேகளவி
ேகடட இரககலாம.

“மாபபிளைள ஆடடட ஸதைர உஙகளககத ெதrயம, ஸதரகக உஙகைளத
ெதrயமா?”

இபபடெயலலாம கறகக விசாரைண பணணத ெதrயாத மாமியா
எனபதால நாதன அனற தபபிததா.

படபைபப பறறி எதவம ெபrதாக பrசசியம இலலாத அநதக கடமபததில
மதன மதலில மதகைலப படடம ெபறறவன அரவிநத தான. அவன
பிகாம மடபபதறகள அநதக கைடயில இரநத வநத வரமானதைத விடக
கடன அதிகமாக இரநதத. அவன எம. காம மடபபதறகள கைட கடனில
All rights reserved to the author

32
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மழகி காணாமேல ேபாயவிடடத. கைடயில பிரசசைனைய வர ஆரமபிதத
உடேன நாதன வ டடறக வரவைத நிறததி விடடா. அரவிநத இதைன
ஓரளவ எதிபாததிரநதான.

அரவிநதகக ேவைல ெசயதாக ேவணடய கடடாயம. உளளrேலேய ஒர
அலவலகததில ேவைல பாதத வநதான. இரணடாயிரம சமபளம
தநதாகள. அநத வரமானம அவகளகக ஆைன வாயில ேபான
கரமபாயிறற. சதயாவம ெதாைல தரக கலவியில படததக
ெகாணடரநதாள. ஒவெவார மைறயம அவள ேதவ எழத அரவிநதேதா
அலலத கதிேரா ஆடேடாவில ைகததாஙகலாக ைவதத அைழதத
ெசலவாகள. தஙைககள இரவரம பளளி ெசலலம சிறமிகள. கதிரால
உதவி கிைடததாலம நாதன வழககம ேபால அைனவைரயம ஒர பாட அழ
ைவததா. அமமாேவா உலகம அறியாத ெபணமணி. இதனால கடமபக
கவைல அைனதைதயம சறற ெபாறபேபாட இரநத அரவிநதிடேம
ஒபபைடதத விடடன. கதி ஓரளவ உதவி ெசயதாலம எவவளவதான
அவrடம எதிபாபபத? அதனால அவனம சதயாவம கதிரடன கலநத
ேபசி வ டைட விறற பாககி கடைன அைடததாகள. வ டைட விறற
பணததிலம ஒர பஙக வாஙகிக ெகாணடதான நாதன விடடா. தனத
கணவனின ெசயலகக தாய வ டடல மனனிபப ேகடடாள சதா. ஆனால
அவளால எனன ெசயய மடயம? சதாவின நிலைம ெதrநததால கவைலப
படாமல இரககமாற கறி அனபபினா அவளத தாய சமிதரா. கதி தனகக
பஙக கணடபபாக ேவணடாம எனற ெசாலலி விடடா. கடனககம,
நாதனின பஙகககம தநதத ேபாக ைகயில பதத லடசம மிஞசியத.
அதைன வஙகியில ேபாடட விடட, வயலrல ஒர வாடைக வ டடல
கடேயறின. ெசாநத வ டைட விறறவிடட ெசலலமேபாத சமிதரா கதறி
அழதா

“ேடய அரவிநதா நான ெபாறநததில இரநத கஷடபபடேடணடா. இேத
திரசசிகக நலல ேசைல கட கடடாம வநதிரகேகன. இேத ஊரல உஙக
All rights reserved to the author

33
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அபபா எனைன ராணி மாதிr வசசிரநதா. ெசாநத வ ட, கழதத நிைறய
நைகனன. இபப அவேராட என சநேதாஷெமலலாம ேபாயிடசச.உஙகபபாவப
ெபாறபபிலலாம இரநதவரனன சதா வ டடககார திடடறபப எலலாம காத
ேகடகாத மாதிr இரபேபன. உஙக ஆற ேபரயம தாஙகி, படகக வசச
ெபாணணஙகளக கலயாணம பணணி தநத, சதா வ டடககாரரககம
தணடம அழத இபபட எலலாமம ெசஞசம ஒர தடைவ மகம
சளிசசிரபபாரா உஙகபபா? இபப அவர ேபாய ஆற வரஷததல கைடய
விதத, வ டட விதத எனைனய வாடைக வ டடல உடகார வசசடட. எனன
இரநதாலம அவர சாமததியம உனககக கிைடயதடா” கதறி அழம தன
அமமாைவ ேதறற வாதைத இலலாமல தடமாறினான அரவிநத.

அவைன சமாதானப படததி ெவளிேய அைழததக ெகாணட ேபானா கதி.
இரவரம மைலகேகாடைடகக ெசனற பிளைளயாைர தrசனம ெசயதன.
சவாமி தrசனம ெசயத விடட மரததினடயில அமநதபட ேகடடான
அரவிநத
“மாமா தபப ெசஞசடேடனா? வ டைட விககாம இரநதிரககலாேமா?”

சில சிலெவன அடககம காறைற அனபவிததபட ெசானனா கதி
“ந ெசஞசத சr அரவிநதா. இபப ந வ டட விதததனாலதான ைகயல பணம
மிஞசசச. இனனம ெகாஞசம ேலட பணணி இரநத அதவம இலலாம
ேபாயிரககம. உஙகமமாவககத ெதrயல உஙக அபபா ெகாஞசம சதாrபபா
இலலாம இரநததால தான, கடன அதிகமாகி இநத நிைலைமகக தான
வநதிரகேகாமன. அவராவத அபபபப வ டட நிலைமய உஙகளகக எடதத
ெசாலலி இரககலாம. உஙக அமமாவ கவைலப பட விட ேவணடாமன
ெநனசசார ேபாலிரகக. நாதனம கைடயப பததி ெதrஞசிரநதம அைத சr
ெசயய எநத ஏறபாடம ெசயயல. உஙக அமமாகிடட ஒர நாள, கைடய
மடடம ைக மாததி விடடடலாமன எடதத ெசானேனன. அபப அபபட
ெசஞசிரநதா வ ட தபபிசசிரககம. அவஙகளகக மதத மாபபிளைள கிடட
All rights reserved to the author

34
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபசேவ பயம. அதனால ேவணடாமன ெசாலலிடடாஙக. நான ஒரததன
மடடம நாதைன எதிததடட எனன ெசயய மடயம?”

கதிrன பதிலால சறற சமாதானமைடநதவன “அடlஸட அநத
ெதரவலயாவத சினனதா விைலகக வ ட பாததிரககலாம. ெதrஞசவஙக
இரநதிரபபாஙக அமமாவகக ெகாஞசம ஆறதலா இரநதிரககம”

“மடடாள அதனாலதாணடா ேவணாமன ெசானேனன. அவவளவ ெபrய
வ டடல இரநதடட அஙேகேய சினன வ டடல அவஙகளால இரகக
மடயமா? அநத அளவ மனபபககவம அவஙகளகக இரககா? ெதrஞசவஙக
தினமம பழம ெபரைமையப ேபசிப ேபசி அவஙக மனப பணைணக கீறி
விடடகிடேட இரபபாஙக. இபப கட அதைத ேபசற வாதைதகள எலலாம
அவஙக கிடட அடததவஙக ெசானனததான”

அரவிநதககம அவ ெசானனத சrயாகப படடத. வ டடறக கிளமபினாகள.
நிைனவ வநதவராக கதி ெசானனா

“நாதன இபப சணைட ேபாடட பணம வாஙகினதம நலலதககத தானன
ெநனசசகேகா. இனனம ெகாஞச நாள உஙக வ டடகேக வர மாடடான.
அதககளேள சதாrசசடட வ டடல ெசயய ேவணடய ேவைல எலலாம
ெசஞச மடசசட. அவன இரநதா எலலாததிைலயம தைலயிடட கழபபி
விடடடவான. நானம உன ேவைலகக பல இடஙகளல ெசாலலி
வசசிரகேகன. உன சமபளதத வசச மாச ெசலவகக பாததகேகா. சதயா
டயஷன வரமானம மதத ெசலவகக வசசகேகாஙக. தவிர வ டட வாடைகய
நான தநதிடேறன. பிகசட டபாசிடைட மடடம எநதக காரணம ெகாணடம
எடததிடாேத”

All rights reserved to the author

35
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சr மாமா” தைலயாடடனான. பாவம அநதப பணதைத விைரவிேல அவேன
எடககப ேபாகிறான எனபைத அவகள அறியவிலைல. ஆனால அநத உசசி
பிளைளயாரககத ெதrநததால அவ ேலசாக பனனைக பrநதா.

அவன ஒர வரடம திரசசியில ேவைல பாதத பின, கதிrன
மயறசியால ேஹாசrல ஒர பகழ ெபறற கமெபனியில அகெகௗனடஸ
பிrவில ேவைல கிைடததத. அஙகதான அவன வாழகைகேய மாறியத.

அவனத அமமா சமிதராவகக ஏகபபடட கலயாண ேவைலகள. அவனடன
நினற ேபச ஒர நிமிடம கட இலைல அவரகக. இதில தனத மைனவிகக
எடதத படடப படைவ ஜrைக சrயிலைல எனற சணைட ேபாடட
நாதனககம அவரத ெசாநதககாரகளககம ஜவளி எடகக காஞசீபரம
ெசனற இரநதாகள. நாதனககக கலயாணம ஆகி இவவளவ நாடகளாகி
இரநதாலம ஏன இபபட நடநத ெகாளகிறா எனற ேகாவம பிறநதத
அரவிநதகக. வயதககம மதிசசிககம ஒர ெதாடபம இலைல எனற
நாதைனப பாககம ேபாத ஏறபடம எணணதைதத தடகக மடயவிலைல
அவனால.

ஊரகக வநத நானக நாடகள மடநத விடடத. மதல தஙைக சாநதாவின
கணவைன மரததவமைனயில ெசனற பாதத விடட வநதான அரவிநத.
சாநதாவின கணவனகக அரவிநைத ஏறிடடப பாககக கட ைதrயம
இலைல. இரணடாவத தஙைக சாrகா பிறநத வ ட பகநத வ ட எனற
அைலநத ெகாணடரநதாள. மனறாவத அககா சதயா நானக நாடகள
மடடம விடமைற எடததிரநதாள. நாைளயில இரநத தான அவளத
விடமைற ஆரமபிககிறத. இனற அைனவரம ேவைலகைள மடதத விடட
வ டடகக வநத விடவாகள.
ஏகபபடட மலரம நிைனவகளடன பாயில பரணடக ெகாணடரநதவைன
ஒர கரல தடட எழபபியத
All rights reserved to the author

36
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“பதத ரபாயகக மண கடட தரதா இரநதா தா இலைலனா ேபாயககிேன
இர”

“கடடாதமமா. மதலகேக ேமாசமா படம கணண. ெரணட கடடததான
வரம”

இனிைமயான காைலயில அபஸவரமாய சணைட இரகக ஜனனல வழிேய
எடடப பாததான. மாட வ டடக காரகள ஊrல இரநத வநதிரபபாகள
ேபாலிரககிறத. ேராஜா நிறததில ந லநிறக கைர ேபாடட ஒர மழப
பாவாைட, அட நலததில பப ைக ைவதத சடைட, கநதைல இழததப
ேபாடபபடட ஒர ெகாணைட. அநதப ெபணணின மகம ெதrயவிலைல. ஒர
கீைர கடடகக சணைட ேபாடம அநதப ெபண எrசசல அளிததாள.
லிபஸடக, ஐபேரா ெசானன விைல ெகாடதத வாைய மடக ெகாணட
வாஙகி வரம ெபணகள , ப, காயகறி வாஙக ஏன இவவளவ ேபரம
ேபசகிறாகள? சினன வ டடல இரநத இரநத இநதப ெபணணின மனதம
கறகி விடடத ேபாலம. அவன எணணததகக வல ேசககம விதமாக
மீணடம அநதப ெபண ேபசினாள.

“ேதா பாரடா ேதரடயாணட மடடம உனககக கடடம இஙக வநதா
கடடாதா. இனன எஙக காலனி இளிசசவாய காலனியா. மண கடட எடதத
வசசடட எடததக காலி பணண”

“உனனணட ேபச மடயமா? இநதா மண கடட எடததடட விட”

All rights reserved to the author

37
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சr சr ெகாரல எனனா ெமாளளமா வரத. நாஷடா தனனைலயா? ந
வடடககப ேபாக மணி பததாவேம, ஆயாவணட ெசாலலிக ெகாஞசம காபி
கடசசிடட ேபா”

“சrதானேம கட இஙகனேய ெகடககடடம” எனறபட அநத கீைரகாr மாட
ஏறினாள.

இபேபாததான ஒர கடடகக சணைட ேபாடடாள. அபபறம கீைரகாrைய
காபி கடதத விடட ேபாகச ெசாலகிறாள. அநத காபி விைலேய மண
ரபாய இரககம. இவ ேகரகடேர பrயைலேய எனற ேயாசைனயடன
பாததான.

அநதப ெபண சறறம மறறம பாததபடேய திரமபினாள. கணகைளக கசச
ெசயயம பள ெவணைம நிறம இலைல இரநதாலம மநதிrப பழ மககம,
ெசணபகப ப விழியம, பனன பவின மலசசியமாக இரநதாள. இததைனக
காைலயில ஒர ஆடவைன அவள அஙக எதி பாககவிலைல
ேபாலிரககிறத. ஒர விநாட திைகததவள பினன சதாrததாள. ஸைடலாக
மாடக ைகபபிடயில சாயநத ெகாணடாள. சினனஞசிறவகைள கிணடல
ெசயவத ேபால உதடகைள கவிதத ஒர பாடைட விசிலடததாள. அநதப
பாடட அரவிநததகக நனறாகத ெதrநத பாடட

“வாஙக மசசான வாஙக
வநத வழியப பாதத ேபாஙக
ஏஙகி ஏஙகி ந ஙக
ஏன இபபடப பாககற ஙக?”

All rights reserved to the author

38
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அநத ரவடப ெபணைணப பாதத பயநத ேபான அரவிநத உடேன உளேள
ெசனற விடடான. நாத ெமடராஸல ெரௗடஙக ஜாஸதினன ேகளவி படடத
உணைமதான ேபாலிரகேக. அைமதியம அடககமமாய எஸ.ஆ.சி கலலr
ெசலலம தன ஊ ெபணகள நிைனவகக வநதாகள அவனகக.

‘ேடய அரவிநத ந ஒர மைற மணமானவன. ஒர கழநைதயின தகபபன.
இனனம சில நாடகளில இனெனார திரமணம ெசயத ெகாளள ேபாகிறாய.
அத ேமல வ டடல இரககம அவளககத ெதrயாமல இரககமா? பாவாைட
சடைட ேபாடட ஒர சினன ெபணைணப ேபாய வாையப பிளநத
பாததாேய. அநதப ெபண உனைனப பறறி எனன நிைனபபாள? காலிப
பயலன காr தபபப ேபாகிறாள’ கணடததத அவனத மனசாடசி .

“சிததாரா, அஙக எனன காைலலேய சணைட, ேமல வநத காபி கடசசடடப
ேபா ” எனற மாடயில இரநத வயதானவ யாேரா அைழககம கரல
ேகடடத.

“ந ேவற ஆயா, அத ெசாமமா எனகிடட வமபளககத, அநதக
கயநதபபளளயப ேபாய திடடகின” கீைரகாr சமாதானப படததிக ெகாணட
இரநதாள.
“வநதடேடன பாடட. இஙக ஒர காககா மைறசச பாததசச அததான நலல
பததி ெசாலலி அனபபி வசசடட வநேதன”, ெகாலச அதிர நடநத ேபானாள
அநதப ெபண.

“அட இவதான அமமா ெசானன அநத சிததாராவா. மாட வ டடல இவளா
இரககா?” ஆசசிrயபபடடான அரவிநத. இதில அவைனக காககா எனற
அவள ெசானனத அவனகக சிrபபததான வநதத.

All rights reserved to the author

39
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவேன விரமபாமல அவன மனம நிைனததத ‘ரவடயா இரநதாலம
ரசிககமபடதான இரககா’ அவனகேக பிடககாமல தனனால அவன வாய
மணமணததத.

தககி நிறததி ைவதத ெகாணைடயாள – மனம
தளளி விைளயாடம விழிக ெகணைடயாள – ெநஞைசத
தாககி மறெநாடயில தவிட ெபாடயாககம சணைடயாள
ெவளளித தணைடயாள


5.எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

மதியம அைனவரம உணவ உணடக ெகாணடரநதன. கடமபததின
திரமணததிறக வநதிரநத உறவினகள அைனவரம கடததில இரநதன.
தைல வாைழ இைலயில உணவ பrமாறி இரகக, அரவிநத, மதல ெபண
சதாவின கணவன நாதன, இரணடாவத மகள சஙகீதாவின கணவன கதி,
பதிதாக திரமணம ஆகி இரநத கைடசி மகள சாrகாவின கணவன மரளி,
சில வயதான ெபrய தைலகள அைனவரம உைரயாடயபடேய உணவ
அரநதிக ெகாணடரநதன. ெபணகள சில கழநைதகளகக சாமபா சாதம
ெநய விடட ஊடடக ெகாணடரநதன. சமிதரா தனத மகனககப
பிடததெதலலாம பாதத பாதத சைமததிரநதா. அவrன ஒேர மகன வாய
திறநத தனகக ேவணடயைதக ேகடக மாடடான எனற ெதrநதவ அவ.
அதனால தன இரணடாவத மகள சஙகீதாவிடமம அவள கணவ
கதிrடமம ெசாலலி திரசசியில இரநத வரமேபாத காநதி மாகெகடடல
வாைழத தணடம, அவைரயம, படைலயம வாஙகி வர ெசாலலி இரநதா.

All rights reserved to the author

40
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கதிrன அமமாவிறக சறற உடல நிைல சrயிலலாமல இரநதத. அதனால
அவரம சஙகீதாவம இரணட நாள மனன திரசசி ெசனறிரநதன.
அஙகிரநத கிளமபம அவசரததிலம தனத மசசினனககாக காயகறிகைளப
பாதத பாதத வாஙகி வநதிரநதா கதி .

மதத மாபபிளைள நாதன வழககம ேபாலக ைகைய வ சிக ெகாணட
வநதிரநதா. அவைரப ெபாரததவைர மாமியா வ ட எனபத தனகக
ேவணடயைதக ெகாடபபதறக ெகாடபபதறக ெகாடபபதறக மடடேம.
அதறக வககிலலாதவகள ெபணைண வ டடேல ைவததக ெகாளள
ேவணடயததாேன. ஆனால சதா கணவரககத ெதrயாமல இரணட கிேலா
கமமாக கததிrககாைய தனத தணிப ைபயில வாஙகி வநதிரநதாள.
“அமமா உன மாபபிளைள வ டட ெசலவககத தற காசில இததானமா
எனனால வாஙக மடஞசத. இதவம என மாமியாரககம இவரககம
ெதrயாம வாஙகிடட வர நான படடப பாட. உஷ அபபாடா..... ேபசாம நான
சதயாவாவம சதயா நானாவம ெபாறநத இரநதிரககலாமமா. நிமமதியா
உஙக கடவாவத இரநதிரபேபன”

கைட பினனிக ெகாணடரநத சதயா சிrததக ெகாணேட ெசானனாள
“ சதா, உனகக நான எனன ெகடதலட ெசஞேசன, இநத மாதிr ஒர
எணணம வநததகக. உனககத ெதrயமா? நானதான மதலல ெபாறநதிரகக
ேவணடயத. அநத பிரமமா கிடட இநத நாதன மாதிr ஒர ஆள கட
எனனால கபைப ெகாடட மடயாத. அதனால பள ஸ பிரமமா பதிலகக ஏன
காைல ேவணமனாலம எடததகேகா அபபடனன ெகஞசி கததாட
மணாவத பிறநத நிமமதியா இரகேகன. அதல மணணளளிப
ேபாடடறாதமமா. ஆமா உஙக வ டடல பணபபழககம ஜாஸதி ஆயிடசச
ேபாலிரகேக. ெரணட கிேலா கததிrககா வாஙகற அளவ உனகக
பணமிரநதா ந எவவளவ ெபrய பணககாr சதா”

All rights reserved to the author

41
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தஙகளத தனபதைதக கடக ேகலியம கிணடலமாகப ேபசிக ெகாணடரநத
மகளகைளப பாததா சமிதரா.

“ சதா உன வ டைடப பததி எனககத ெதrயாதா? இநத மாதிr எலலாம
வாஙகிடடததான அமமா வ டடகக வரணமா? ந இநத மாதிr ஒளிசச வசச
வாஙகிடட வர மாடேடஙகற ைதrயததலதான உனேனாட ைபைய ேசாதன
பணணாம இரககா உன வ டடககார. அைதயம ெகடததககாேத. இபப
ெரணட வாய சாபபிடடடட வநத ேபசஙக”

கததிrககாய கழமைப ரசி பாதத நாதன “எனன இரநதாலம ெசாலலஙக.
கததிrககாயனனா எஙக ஊர கமமாக கததிrககாய தான. அேதாட ரசி
ேவற எநத காயககம வராத. இநதக கததிrககாயப பாரஙக கசநதகிடட.
வாயில ைவகக ெவளஙகல”

அவைரத தவிர அஙக சாபபிடம கடமப உறபபினகளகக அத அவ ஊ
கததிrககாய எனற ெதrயம. இரநதாலம வாைய சாபபிடததவிர ேவற
எதறகம யாரம திறககவிலைல. அரவிநதிறக மடடம ெமலிதாக சிrபப
வநதத. கதி அவைனக கணணாேலேய அடககினா. அவகளத ெகடட
ேநரம நாதன அவகைள கவனிதத விடடா. ஏேதா இரவரம தனைனப
பறறி ெசாலகிறாகள எனற மடடம ெதrநதத. சாபபாடடக காரம அவரத
மனதில ஏற ஆரமபிததத. ‘எனைனயாடா கிணடல பணணற உனைனய
கவனிசசககேறன’ எனற மனதனள கரவியவ

“அரவிநதா, உனகக எனனடா எலலாேம விதயாசமா நடககத. இபபப பார
எனகெகலலாம அேரஞட ேமேரஜ, கதி தனனத அேரஞட ேமேரஜன
ெசாலலிகிடடாலம அதல எனககக ெகாஞசம கட நமபிகைக இலல.
நலலா சமபாதிககிறவன யாராவத ஒணணேம ேவணடாமன ெசாலலி,
எனனதான ெசாநதககாரஙகளா இரநதாலம கட வசதி இலலாத
All rights reserved to the author

42
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கடமபததப ெபாணணக கலயாணம பணணிககவானா? அபபட ெசயயறவன
கணடபபா அநத ெபாணணக காதலிசச ஊ சததி ேவற வழியிலலாம
எதிைலேயா மாடடகிடட கலயாணம பணணி இரககணம. ந உன மதல
ெபாணடாடடையக கலயாணம பணணிகிடேடேய அத மாதிr. ெசாலல
வநதத மறநதடேடன பார. உனகக மதல ெபாணடாடட காதல கலயாணம
ெரணடாவத கலயாணேமா அேரஞட ேமேரஜ. ேவடகைகயா இலல”
ெசாலலிவிடட விஷமமாக சிrததா.

பதிதாகக கலயாணம ஆன சாrகாவின பகநத வ டடனரகக இத பதிய
அவல. அதைனப பறறி சலசலகக ஆரமபிததன. எபெபாழதேம மனிதனகக
அடததவகள விஷயததில அலாதியான ஆவம உணட. நமகக அநத
ஆவம கைறநதால கிசகிச பகதிையேய பததிrகைகககாரகள மட விட
ேவணடயததான. நம மககளம சில சமயம சைப நாகrகம கரதி அைமதி
காபபாகள. ஆனால நமம நாதன மாதிr ஆரமபிதத ைவகக சில ேப
இரநதால, எவவளவ ேநரமதான நலலவன மாதிrேய நடககறத?
அவகளத வாய படட தானாகேவ கழணட விடம.

“மததாள காதல கலயாணமா?
அநதப ெபாணண எபபட தவறிப ேபாசச ஏதாவத விபததா?
நமம இனம இலைலயா?
எநத ஊர?
ெவளளககாrயா?
எபபடப பழககம?
உஙக மதத மாபபிளைள ெசாலலறதப பாததா கலயாணததகக
மனனாடேய கழநைத ெபாறநதடசசா?
All rights reserved to the author

43
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இரணடாவத கலயாணம பணணிககப ேபாறிஙகேள கலயாணப ெபாணணகக
இதப பததி ெதrயமா?
அநதப ெபாணணககாவத இத ெமாதக கலயாணமா? இலல அதககம
ெரணடாவதா?”

ெசாநதக காரகள மததியில இலலாத பரளி ஒனைற கிளபபி விடடவிடட,
இரணடாவத திரமணம பறறி இடததக காடட விடட திரபதிேயாட
சாபபிட ஆரமபிததா நாதன.

“இபப எனன நாதன என கலயாணம காதல கலயாணமன சநேதகப
படறிஙக. அவவளவதாேன. என கலயாணம காதல கலயாணம தான. என
மாமா ெபாணண சஙகீதா ெபாறககறதகக மனனாடேய அவள லவ
பணண ஆரமபிசசடேடன ேபாதமா? அபபாட ஆயிரதெதாராவத தடைவயா
நாதேனாட இநதக ேகளவிகக விளககம ெசாலலிடேடன” எனற ெசாலலி
சழநிைலைய சறற திைச திரபபினா கதி.

ெதாணைடயில மள சிககிக ெகாணட உணவடன கழமப சாதததடன
இைலைய மட ைவதத விடட எழநத ைக கழவினான அரவிநத. கதிரம
அவவாேற ெசயதா. சமிதராவகக கணண மடடக ெகாணட வநதத.

‘ஊரல இரநத வநத பிளைளகக ஒர வாய நலல சாபபாட சாபபிடக கடக
ெகாடபபிைன இலல’ வரதததேதாட சதாைவப பாததா.
அவேளா அவளத கணவைன அடககம வழி ெதrயாத திைகததப ேபாய
நினற ெகாணடரநதாள. இவள ஏதாவத மறததப ேபசினாள எனறாள அைத
சாககாக ைவதத அவளத கடமபதைதப பததி இனனம இலலாதத
ெபாலலாதத ெசாலவா எனபத அவளககத ெதrயம. அதனால வழககம
ேபால இனறம கணடம காணாதத ேபால தககதைத விழஙகிக ெகாணட
All rights reserved to the author

44
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அைனவரம எழநத ெசனறன. கலயாணததகக மதல நாள மகிழேவாட
உணடரகக ேவணடய மதிய உணவ, மககியமானவகள ைக படாமேலேய
கபைபககப ேபானத.

அேத ேநரம மாடயில சாபபாடைட மைறததக ெகாணட உடகாநதிரநதாள
சிததாரா. பததம பதிதாய ெதாடககபபடட ேராஜாமாைலையப ேபால
இரநதாள. கணடம இலைல ஒலலியம இலைல நடததரமான உடலவாக,
நலல மைலதேதைன எடததக கறநத பாலில கலநதால ஒர நிறம வரேம,
அநத நிறம. நளவடட மகம, சிறிய மகக, சிறிய ெசதககிய இதழகள,
கறமப ெகாபபளிககம சிrபப, சிrககம ேபாத கனனததில சளிததக
ெகாணட விழம கழி, பாலில மிதககம கரநதிராடைசயாய கணகள. பிைற
ெநறறி, அதில சிற திலக வடவப ெபாடட. காதகளில சிறிய மதத
ஜிமிககி. சராசr தமிழ ெபணகள உயரம. அவளத மல மகததில சிறித
கலககம.

“உனகக எனனட ஆசச. சீககிரம சாபபிடட மடேயன” ராஜம ேபததியிடம
ேகடடா.

“எனகக ஒணணம ேவணடாம ேபா” மகதைதத திரபபிக ெகாணடாள
சிததாரா.

“ராததிr ஊரல இரநத எலலாரம வநதிடவாஙக. அபபறம உனன எனனால
கவனிகக மடயாத. சாயநதரம உனககப பிடசச பால ெகாழககடைட
ெசயயடடமா. சீககிரம பதில ெசானேனனனா அrசி ஊறப ேபாடடடேவன ”

தடைட சாபபாடடடன சைமயல அைறயில ெகாணட ேபாய ைவதத விடட
வநத சிததாரா ேகாவமாக வநத நாறகாலியில உடகாநதக ெகாணடாள.
All rights reserved to the author

45
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“கலயாணப ெபாணண சிrசசகிடேட இரககனமடயமமா. மதயானம
எம.ஜி.ஆ நடசச எஙக வ டடப பிளைள படம ெஜயா டவில ேபாடறாஙக
நாம பாககலாமா?”

“அககா ஏன பாடடய கஷடபபடததற. அவஙக எவவளவ நலலவஙக
ெதrயமா?” மறகக சாபபிடடக ெகாணேட rயாஸ ெசானனான. எதிதத
வ டட வஹிதா அககாவின மகன. ஐநதாவத படககிறான. சிததாராவின ஒேர
பாய பிெரணட. அவனத அபபா நபீ ஸ ேதரடயில கைட ைவததிரககிறா.

டவிைய உைடதத rயாஸின கிrகெகட பாைல ஒர மைற ராஜம பாடட
எடதத ைவததக ெகாளள

“ஏ கிழவி, இநத பாலாைலேய ஒர நாள உன மணைடய உைடககல என
ேப rயாஸ இலல” எனற சபதம ெசயதத சிதாராவின நிைனவகக வர
“ேடய rயாஸ இநத வசனெமலலாம ந ேபசலடா, உன வாயில இரககற
மறகக ேபசத”

“அககா நானம அததாவம ேநதத மாபபிளைளயப பாதேதாம. ைமதா மாவ
மாதிr கல. எனைனய விட சிவபபாம அததா ெசானனாஙக”

“நலலா ெசாலல rயாஸ ைபயா. உஙக அககாவகக அபபயாவத பததி
வரடடம. ெவளிநாடடல இரககார, அவளவ மாபபிளள அழக வாயல ஈ
ேபாறத கடத ெதrயாம பாததடட இரகாளஙக. உஙக அககாவகக
எனனடானனா வலிககத. அைமதி, அடககமான ைபயன. மாபபிளைள ேமல
என கணேண படடடம ேபால இரகக”
All rights reserved to the author

46
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

சிதாரவககம ேதானறியத நிஜமதான எனற. இரநதாலம உடேன
பாடடயிடம ஒததக ெகாளள மடயமா? “அபப நேய கலயாணம பணணிகக
ேவணடயததாேன” எனற மணமணததவள

‘எனன அஙக மண மணனன” எனற பாடட ேகடகவம “ேபாடா ேபா பலலி
கட அநதாள விடக கலதான. அதககாக உஙக பாடட பலலிகக எனனக
கலயாணம பணணி வசசடவாஙகளா? இநத மாதிr ெரணடாநதாரமா
ேபாறதகக பலலி எவவளேவா ேதவலாம. அவஙக சீககிரம யாரனன
மடவ பணணி ெசானனாஙகனனா நமம ெரணட ேபரம ேபாய நமகக
பிடசச மாதிr பலலியா பிடசசக ெகாணட வநதடலாம ” எனறாள
rயாஸிடம.

“ேபாககா பலலி எலலாம ைகல படடாேல விஷமாம அதனால ந rஸக
எடககாம அநதப ைபயைனேய கலயாணம பணணிகேகா. அபபததான நான
லணடன வரபப உன வ டடலேய வநத தஙகிககலாம . அபபறம நமம
பாடடயத திடடாேத அவஙக ெராமப நலலவஙக. இநதப படததல வற
எம.ஜி.ஆ மாதிr நிைறய ெஹலப பணணவாஙகனன எஙகமமா அபபா
கிடட ெசானனாஙக.”

“ேடய rயாஸ கணணா சாயநதரம மறககாம பால ெகாழககடைட
வாஙகிடட வ டடககப ேபா” ராஜம கரல ெகாடததா.

“ேடய rயாஸ , ெபrய ஐஸ பார தககி அநத வயசானவஙக தைலல
ைவககிறிேய அவஙக தாஙகவாஙகளா? ஒணண ெதrஞசககடா, உஙக பாடட
ஊரகெகலலாம எமஜிஆ ஆனா எனகக மடடம நமபியா”

All rights reserved to the author

47
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளத வசனதைதக ேகடடக ெகாணேட வநத ராஜம “நமபியாரனன
ெசானனாலம சநேதாஷமதான படேவன. அவர மாதிr ஒர நலல
மனஷைனப பாககறேத கஷடம”

“ெசாலலவ ெசாலலவ அநத தடயன அரண லவ ெலடட கடததபப
சrனன ெசாலலி ஓடப ேபாய கலயாணம பணணி இரககணம. உனன
மதிசச இரநேதன பார அததான இபப எனகக ஒர ெசகணட ஹாணட
மாபபிளைளயா பாதத இரககற”

“யார அநத வாடசேமன ைபயைனயா ெசாலலற? அவன உனகக மடடமா
லவ ெலடட தநதான. இநதத ெதரவல ஒரதத பாககி இலலாம
தநதிரககான. மாபபிளைள எனன டவியா இலல பிrடஜா பஸட ஹாணட
ெசகணட ஹாணடன ெசாலலிடட. உனகக ெதrயத அநதப ைபயனகக
இத ெரணடாம கலயாணமன. நிைறய ேப வ டடககார தனகக
எததனாவத ஹாணட அபபடனன ெதrயாைமேய வாழநதடட இரககாஙக”

“கணடபபா மாபபிளைள எலலாம டவி பிrடஜ மாதிr தான. ஏனனா அத
எலலாதைதயம நாம விைல ெகாடதததான வாஙகணம” ெவடகெகன
ெசாலலி விடட எழநத ெசனற விடடாள. .

சிதாராவகக பயஙகரக ேகாவம வநதத.
‘கீழ வ டடலதான அநத ெவளளக காககா இரகக. ஒர தடைவயாவத
எனகிடட வநத
இஙக பார சிததாரா உனகக இநதக கலயாணததகக சமமதமா?
All rights reserved to the author

48
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அபபடனன ஒர வாதைத ேகடகக கடாத. அபபடக ேகடடா படடனன
ெசாலலி இரபேபேன உனைனக கலயாணம பணணிகக எனகக இஷடம
இலலனன’
மனதககள நறநறததாள சிததாரா
6. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அரவிநதகக உறவினகளின ேகளவி காதில விழநததம திைகபப.
கலயாணததகக மனேன ஸராவணி பிறநத விடடாளா? எனற ேகளவிதான
அநதத திைகபபககக காரணம. யாைரப பாதத இநத வாதைத ேகடட
விடடாகள. நானா? மனற அககா இரணட தஙைககள இரககம நானா
தாலி கடடம மனப ஒர ெபணணிடம மைற தவறி நடநதக ெகாளேவன?

ேவணடம எனேற அநத மாதிr ெபாரள வரமபட ேபசிய நாதனின ேமல
ேகாவம இரநதாலம ெவளிபபைடயாகக காணபிகக மடயாத. ேகாவததின
வடகாலாக தைலயைணைய ஓஙகிக கததினான. கதி மாமாைவ
வாதைதகக வாதைத கடகாரன எனற நாதன ெசாலலிக
காடடவதிலைலயா? மாதததிறக ஒர மைற மத அரநதவைதக கட
மைனவியிடமம மறறவrடமம இததான எனத வ கெநஸ எனற
ைதrயமாகச ெசாலலம கதிைர நிைனததான. தனனைடய பலவ னம இத
எனற ஒததக ெகாளவதறக அசாததிய ைதrயம ேவணடம. எனனிடம அத
இலைல. மடநதால கதி மாமாவிடம ெகாஞசம ைதrயதைதக கடன
வாஙகிக ெகாளள ேவணடம.

All rights reserved to the author

49
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிததாரா ைதrயமானவளா? பாததால அபபடததான ெதrகிறத. ெகாஞசம
கறமபததனமம இரககிறத. தனைன பாதத அவள விசிலடதத பாடைல
நிைனததான. தான மணமகன எனற அவள ெதrநததான பாடனாளா?
இலைல ஏேதா கிணடல ெசயய ேவணடம எனற நிைனததப பாடனாளா?
ெதrயவிலைல. கிராமததில கல ெதயவம ேகாவிலகக ேவணடதல
ெசலதத ெசனறிரநதவள இபேபாததான வநதிரககிறாள. ெசயதி உபயம
சாrகா. சதயாவிடம ஏதாவத விவரம ேகடகலாம எனறால வ ட மழவதம
விரநதாளிகள. அவகள மனேன ேகடபதறகத தயககமாக இரககிறத.
இஙக மாடயில தான சிததாரா இரககிறாள ஆனால அவைள ேநறற
காைலயில பாததேதாட சr. அவளடன ேபச ேவணடம, அவள
சமமததைதக ேகடக எனற விரமபினான. ஆனால அவனத வ டடல
அனமதி மறககபபடடத. அமமாவிடம ேகடடதறக சிதாராவகக சமமதம
எனபத ேபாலததான ெசானனா.

நாதன ெசாலலி விடடா “இஙக பாரஙகதத ேபான தடைவ தான யாேரா
ஒரததிய இழததகிடட வநத நினனான. கடமபப ெபயேர ெகடடப ேபாசச.
அவன தநத ைதrயமதான சாநதாவம ஓடப ேபானா. எஙக அமமாவா
இரநதா தககல ெதாஙகி இரபபாஙக. நஙகளா இரககறதனால ெரணட
ஒடகாலிப பிளைளஙகைளப ெபததம ைதrயமா இரநதிஙக”

ெகாஞசம இைடெவளி விடடா. மதத மாபபிளைள நான ஏன அரவிநத
காதல கலயாணம பணணிகிடடபபேய தககல ெதாஙகலனன திடடறாரா?
வ டடல மண ெபாணணஙகள வசசககிடட எபபட ெபாறபபிலலாம தககல
ெதாஙக மடயம. எனற கழபபததடன பாதத மாமியாrடம ெதாடநதா.

“ இவன ெசஞச காrயதனாலதான பததி வரடடமன ெகாஞச நாள உஙக
கடமபதத உறைவ ெவடட விடேடன. அபபறம சாநதா ஓட ேபானபபவம
All rights reserved to the author

50
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அேத மாதிr ெசஞேசன. இபப இநதக கலயாணம என ெசாலபட நடககல
மறபடயம உஙக கடமபததக கட ேபாககவரதத நிறததிடேவன”

“மதலல ெவடட விடற பிசினச இனஸடாலெமனடல ெசயயாம நிரநதரமா
ெசயடா ராசா. நாஙக நலலா இரபேபாம” எனற திணைணயில தனத
மைனவியிடம கிசகிசததா கதி.

“ ெபாணண தான உஙக இஷடபபட பாதத மடவ ெசஞசடடஙக. சr
பரவாயிலல அரவிநத உடேன வரச ெசாலலஙக வநத உடேனேய
கலயாணதத நடததி வசசடலாம” ெபrய மனத பணணி அனமதி அளிததா.

அமமாவகக உடமப சrயிலலாமல மரததவமைனயில ேசதத
இரபபதாகவம அவன திரமணததகக சமமதம ெசானனால மடடேம
அவரால எழநத நடமாட மடயம எனற தகவலடன அரவிநத அவசர
அவசரமாக வரவைழககப படடான.

“‘சr மாபபிளள அரவிநத ஞாயததக கிழைம வறான. சிததாரா வ டடல
ேகாவிலககப ேபாயிடடப பதன கிழைம வநதிடவாஙக வியாழன
அரவிநதக கடடடட ேபாய சிதாராவப பாததடட வநதடலாம. அபபறம.....”
எனற ெதாடநத சமிததிராைவ இைடமறிததவ.

“எனன ெபாணண பாககறதா? அெதலலாம ஒணணம ேதைவ இலைல.
நாெனலலாம வ டடகக வநத ெபாணணா பாதேதன.
கலயாணததனைனககததான சதாைவப பாதேதன. அத தான நமப வழககம.
ேபசாம அரவிநதககம அபபடேய ெசஞசடலாம. வியாழக கிழைம எதககப
ேபாய பாககணம, ெவளளிக கிழைமதான கலயாணேம நடககப ேபாகேத
All rights reserved to the author

51
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அபப பாததகிடடா ேபாசச” எனற ெசாலலி அநத ேபசசகக மடவ
கடடனா.

கதி சஙகீதாவிடம திடடனா. “இநத நாதன மடடம ெபாணண பாகக
வநதிரநதா அனைனகேக உஙக அககா பாழம கிணததல விழாம காபபாததி
இரககலாம. எனன ெசயயறத விதி வலியத”

இதனால அரவிநத சிததாரா சநதிபபகக மதலிேலேய ேவடட ைவககப
படடத நமம நாதனால. சிததாராவின பாடட சமிததிராவிடம தநத அவளத
ேபாடேடாைவயம தாேன வாஙகி ைவததக ெகாணட அைத அரவிநதிடம
காடடக கட மடயாத அளவ நாதன பயஙகர பிஸியாக இரநதா.
ஏெனனறால அநத ேபாடேடாவின பினபறம சிததாரா தனத ெமாைபல நமப
எழதித தநதிரநதாள. ஒர ேவைள இரணட ேபரம ேபசி விடடால.
அதறெகனேற கண ெகாததிப பாமபாக வநத மாமியா வ டடேலேய அமநத
விடடா. அரவிநதிறக அனற அதிகாைல சிததாராவின தrசனம மடடம
கிடட இராவிடடால இவள தான மணபெபண எனற ெதrயாமேலேய
ேபாயிரககம.

அரவிநத பைழய பததகதைத பரடடம எணணததடன மதன மதலில
ைசலஜாைவ சநதிததைத நிைனவ படததிப பாததான. அவனகக எனற
சநதிதேதாம என வைரயறததக கறேவ மடயவிலைல.

அவனத நிைனவகள தஙகளத ஆடடதைதத தவஙகின. அதறக ஜதி
ேபாடவத ேபால சன மியசிககில பாடட ஒலிகக ஆரமபிததத
‘கணட ெகாணேடன கணட ெகாணேடன
காதல மகம கணட ெகாணேடன’
All rights reserved to the author

52
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிநதைத நிைனககம ேபாெதலலாம அவளகக இநதப பாடல தான
நிைனவகக வரமாம. ைசலஜாதான ெசாலவாள. அபபட அவள ெசாலலம
ேபாத காதலில அவள கணகள மினனம. இநத சிதாரைவப ேபால ரவடப
பாைவ பாகக மாடடாள. கணடபபாக ஆணகைள கிணடல ெசயத
விசிலடகக மாடடாள. அவைனத தவிர ேவற எஙகம பாககேவ மாடடாள.
ஒர ெவடகம, மானின மிரடசி இபபட எனனனேவா பாவம ேதானறம அவள
மகததில.

எம.காம மடதத விடட திரசசியிேல ஒர சிற கமெபனியில ேவைல
பாததக ெகாணடரநத அரவிநைத, ேஹாசrல தனத நணப ேவைல
ெசயத நிறவனததிறக விணணபபிககச ெசானனா கதி. இணடவிய
நனறாகச ெசயததால அவனகக அஙேக ேவைல கிைடதத விடடத. ேவைல
கிைடததவடன ரமில ேசததவிடட ெசனறா. இநத கமெபனியில
ஆறாயிரம சமபளம தநதாகள. பதத மாதம டைரனிங மடநததம
எழாயிரைதநற தரேவன எனறாகள. எமபிஏ படகக அரவிநதகக ஆைச.
இனனம இரணட வரடம கழிதத பாரதிதாசன யனிவசிடடயில ேசர
ேவணடம எனற நிைனததிரநதான.

அரவிநததடன அைறயில தஙகியவன தான பாப. ெபாறபபகள நிைறநத
அரவிநதகக மாறாக இநத காலதத இைளஞகளின பிரதிபலிபப பாப.
அரவிநதைத விட சறற அதிகம வயதிரககம. பைரேவட ஸேபஸ நிைறய
எதிபாபபவன. அரவிநத அவனத விஷயததில அவவளவாகத
தைலயிடாததால இரவரககம ஒர மாதிr ஒததப ேபாய விடடத.

அரவிநத ஒர வாழகைக மைறைய வகததக ெகாணட வாழத ெதாடஙகி
இரநதான. தினமம காைலயில கடவாளம ேபாடட கதிைர ேபால
அஙகமிஙகம திரமபாமல அலவலகம ெசலவான, ேவைல மடநதவடன
ரம, மாைல தணிகைளத தைவதத காயப ேபாடட விடட ஒர மணி ேநரம
All rights reserved to the author

53
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பாபவின அனமதியடன அவனத ஹிநத ேபபபைர வாஙகி, ைகயில
டககனr ஒனைற ைவததக ெகாணட படபபான. பrயாதைத ஆஙகில
மீடயம படதத பாபவிடம ேகடடத ெதrநதக ெகாளவான. இரணட மனற
மாதததில அததஙகைள டககனr பாககாமேலேய படகக ஆரமபிதத
விடடான.

அனாவசியமாய காபி ட கிைடயாத, சாபபாட கட இரணட ேவைளதான
சாபபிடவான. சீஸனில கிைடககம பழஙகைள வாஙகி காைலயில இலைல
மதியம சாபபிடடக ெகாளவான. ரைம தாேன சததம ெசயத விடவான.
பாப கீேழ ேபாடடச ெசலலம சிகெரட தணடகைளக கட ெவடகம
பாககாமல எடதத கபைபயில எறிநத விடவான. விடமைற நாடகளில
நலகம, நலல மீலஸ, வாரம ஒர மைற தனத வ டடனரடன பததில
ெசனற ேபசவத, இநத காலததிலம வாரம இரமைற அககா
தஙைககளகக கடதம எழதவத, மாதம ஒர மைற சமபளம
வாஙகியவடன திரசசி பயணம எனற இரநத அரவிநத ெவக
விைரவிேலேய பாபைவக கவநத விடடதில வியபபிலைல.

“எனனடா அரவிநத இபபட சாமியா மாதிr இரகக?” எனற பாபேவ கிணடல
ெசயயம அளவகக ெநரஙகி விடடான. ெமதவாக அரவிநத பறறி ேகடடத
ெதrநதக ெகாணடான பாப. இநத வயதில அவனகக இததைனப ெபாறபபா
எனற வியநதான.

“ஏணடா அரவிநத, ந இபபட ைவததக கடட வாயக கடட ேசதத உனேனாட
ெரணட தஙகசசிகளககம, ஒர அககாவககம கலயாணம பணணிடட ந
ேநரா அறவதாஙகலயாணம பணணிகக ேவணடயத தான”

“எனககக கலயாணேம ேவணடாம. எனேனாட அககா தஙகசசிஙகளகக
காலாகாலததல கலயாணம பணணி வசசா ேபாதம”
All rights reserved to the author

54
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“உனகக ேவணடாணடா ஆனா உன பினனாட எததன பிகரஙக சததி கிடட
இரககத ெதrயமா? உன ஆபிஸ எதிததாபல இரககற கைடல ேவைல
ெசயயற ெபாணணஙக எலலாம உனனப பாததாேல பலலrசச
ேபாயடவாஙகளாேம, நிஜமமாவா?”
அரவிநத ேவைல ெசலலம அலவலகததின எதிததா ேபால இரநத
ெடலிேபான பத + டடபி + ெசராகஸ இபபட பல ேதைவகைள பததி
ெசயயம கைட ஒனற இரககிறத. அதில நிைறய ெபணகள ேவைல
ெசயகிறாகள எனற நிைனவ. ஆனாலம அரவிநத அவகைள
கவனிதததிலைல.

“சததியமா இலைலஙக பாப யாேரா ெபாய ெசாலலி இரககாஙக”

“சr உனகக பரவ பணணேறன. இனைனகக வ டடகக அஙக ேபாய ேபான
பணணற”

“நான ெவளளிக கிழைமேய ேபசிடேடன. அதனால அடதத வாரம
பாககலாம”

“அெதலலாம கிைடயாத இனைனகக ேபசற. பணம நான ேப பணணேறன.
அடதத மாசம தா ேபாதம”

“இலல எனகிடடேய பணம இரகக”

‘இநத பாபவகக விவஸைதேய இலல. இவன மாதிrேய எலலாரம ெநனசச
உடேன ெசலவ பணணா மடயமா? எபபடயம பதத ரபாயகளள ேபசி
All rights reserved to the author

55
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மடசசிடனம’ எனற எணணிக ெகாணட எஸடட பததில பளட பிரஷ
ேபால எகிறிக ெகாணடரநத பிலைலப பாததபடேய ேபசி மடததான.

அைறகக வநதவடன தான பாப ெசானனான. “அநதக கைடல அஞச
ெபாணணஙக ேவைல பாககதஙக. அதல நால ெபாணணஙக ந வநத
உடேன பரபரபபா உனைனேய பாதத கிடட இரநதாஙக. ஒேர ஒர
ெபாணண தான அநதக கைடகக இனசாஜ ேபாலிரகக. கடைமேய
கணணா இரககா. உனைனய திரமபிக கடப பாககல. மககியமான
விஷயம அவ ெராமப அழக”

அநதப ெபணணின நிைனவில ரசைனயாக ெவணகழல வததியின பைகைய
ஊதியவன ெசானனான “ அரவிநத உனகக எமபிஏ படகக ஆைச தாேன”

தனககப பிடதத விஷயம எனறவடன பிரகாசமான அரவிநத “ஆமாஙக பாப.
உஙகளகக எபபட ெதrயம?”

“ேபபபல வநத எமபிஏ விளமபரதைத எலலாம கட பணணி எடதத
வசசிரககிேய அைதப பாதேதன. ஆைச இரநதா படகக ேவணடயததாேன”

அடததவrடம எதறக வ டட நிைலைம எனற நிைனததவன “நான தமிழ
மீடயம தான படசேசன அதனாலதான படகக ஆரமபிககிறதகக மனனாட
ெகாஞசம இஙகிlஷ இமபரவ பணணிககலாமன தினமம ேபபப
படககிேறன”

வியநத ேபாய அவைனப பாதத பாப “ நிஜமாவா, மதலல இநத ந ஙக
வாஙகவ விட. பாபேன கபபிட. நானம பrேப பணணிடடதான இரகேகன.
All rights reserved to the author

56
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஆனா ெவளிநாடடல படககணமன ஆைச. ெபஙகளல வ க எணட
ேகாசசிங கிளாஸ ெசநதிரகேகன. ேபசாம நயம என கட ஜ அஈ, ேடாபல
எகஸாமஸகக பrேப பணேணன. பகஸ எலலாம நான தேரன”

மிரணட ேபான அரவிநத “அத சr படட வராத பாப. நான கெரஸலதான
படககலாமன இரகேகன. ெவளிநாடடல படகக நிைறய ெசலவாகம. அககா
தஙகசிகெகலலாம ேவற கலயாணம பணணி ைவககணம. இபப படககற
அளவகக எனகக வசதியிலல ”

“ேடய, ந மாசாமாசம ஆயிரம ரபாவா ேசதத வசச உஙக வ டடல
எலலாரககம நாபபத வயசகக ேமலதான கலயாணம பணணி ைவகக
மடயம. ஒர சவரன எவவளவ விைலனன உனககத ெதrயமா?”

ெதrயாத எனற தைலயாடட பrதாபமாக சிற ைபயன ேபால விழிதத
அரவிநைதப பாதத நைகததான பாப. இநத சிற ைபயைன இவவளவ
பாரம சமகக விடடவிடட அவவளவ அவசரமாக ெபாறபபிலலாமல
கடவளிடம ேபாய ேசர ேவணடமா? அரவிநதின அபபா ேமல பாபவகக
எrசசல வநதத.

“ெவளிநாடடல ேபாய சமபாrசச அஞேச வரஷததல உஙக வ டட கஷடதத
தததடலாம. ேடய அரவிநத நான யா கிடடயம இநத அளவ கேளாஸ
கிைடயாதடா. எனனேமா உனைனயப பாததா என கடப பிறநதவன மாதிr
பீ ல பணணேறன. இதவைரககம நான யாரககம ெபரசா நலலத எதவம
ெசஞசத கிைடயாத. ெகடடதம ெசஞசத இலல. கடமபப ெபாறபப நிைறய
இரககற உனகக ஏதாவத ைகட பணணலாமன ேதாணசச. அததான
ெசானேனன. ந ேகாசசிங கிளாஸ எதககம ெசலவ பணண ேவணடாம.
தினமம எனகட பட. ஆற மாசம கழிசச வர எகஸாமககக கட நாேன
உனககம பீ ஸ கடடடேறன. பாஸ பணணா மடடம எனகக காைச திரமபிக
All rights reserved to the author

57
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கட ேபாதம. அதவம டாலல இலல பவணடல திரபபி வாஙகிககேறன
ேபாதமா”

அைரமனசடன தைலயாடடனான அரவிநத.

ஒர ஸேநஹமான பனனைக ஒனைற உதிதத பாப ெசானனான “அபபறம
இனெனார விஷயம அரவிநத உஙக ஆபிஸ எததத கைடல ேவைல
ெசயயற அழகி ேபர ைஷலஜா”

தனத வாழகைகேய அநதப ெபண திைச திரபபப ேபாவைத ெதrயாமல
அபபடயா எனற தைலயைசததக ேகடடக ெகாணடான அரவிநத.
7. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அரவிநதின வாழகைக மைற சறற மாறியத. தனனடன படகக ஒர நலல
தைண கிைடததத பாபவகக மிகவம திரபதி. பாப அலவலகம ெசலல
அரவிநதின அலவலகதைதக கடநத தான ெசலல ேவணடம. அதனால
தினமம காைலயில அரவிநைத அலவலகததில விடடவிடட, மாைல
அரவிநதின அலவலகததிறக எதிததாறேபால இரநத கைடயில
காததிரநத தனத ைபககில விடதிகக அைழததச ெசனறான பாப. ேநரதைத
வ ணாககாமல இரவரம இரவரம ெதனறல உறஙகிய ேபாதம திஙகள
உறஙகிய ேபாதம கணகள உறஙகாமல கடைமேய கணணாக ஆயின.
அரவிநத இர மடஙக உைழகக ஆரமபிததான.
All rights reserved to the author

58
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

வார நாடகளில கைறநதத ஐநத மணி ேநரம இரவரம படபபாகள. வார
இறதி நாடகளில ேகாசசிங கிளாசககாக ெபஙகள ெசனற விடவான பாப.
ெவளளி இரவ கிளமபபவன திஙகடகிழைம காைலயில தான வரவான.
அநத இர நாடகளில பாப வாரநாடகளில ெகாடதத பாடஙகைளப படபபத
மடடமினறி அரவிநத தனத தணி தைவககம ேவைல, வ டடறகக கடதம
ேபாடம ேவைல, திரசசிககப ேபாய வரம ேவைல மதலியவறைற
மடததக ெகாளவான. வ டடறகப ேபான ேபசம ேவைலைய மாைல
அலவலகம மடநத வரமேபாத ெசயத விடவான.

பாப தனத கலகலபபான ேபசசால ைசலஜாைவ அவனடன இரணெடார
வாதைதகள ேபச ைவததிரநதான. அரவிநத அத எதறகம
மயறசிககவிலைல. ைசலஜா இபேபாத அரவிநைத நிமிநத பாகக
ஆரமபிததிரநதாள. ஆனால உடேன கனிநதக ெகாளவாள. இநதக கைடயில
இரககம ெபஞச, ேச ேபால நயம ஒர ெபாரள எனபைதப ேபால
இரககம. பாப வர ேலட ஆனால அநதக கைடயில அமநத தினமணிையப
படததபடேய ேவடகைக பாததக ெகாணடரபபான. ெதrயாததனமாய
நிமிநத ைசலஜாைவப பாதத விடடாள பனனைகபபாள. இபபடேய
அவனத வாழகைக ெசனற ெகாணடரநதத.

அவைளப பாபாதறெகனேற அவனத அலவலகததில உளள ஆணகள
அடககட அநதக கைடகக ெசலவாகள. எைதயாவத ேதைவ இலலாதைத
வாஙகிக ெகாணட அவளிடமம இரணட வாதைதகள ேபசி ெசலவாகள.

“ைஷலஜா ேலடடஸட பாமிலி பிளான பததி ெசாலலஙக” விஷயம ேகடபத
ேபால விஷம கககவாகள

All rights reserved to the author

59
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவகைள ேநரகக ேந பாததக ேகடபாள “சாr சா நஙக ேகடகற
ேகளவி எனகக பrயல. ெகாஞசம ெதளிவா ெசாலலrஙகளா?”

“அததானமா இபப வநதிரககற டாடடா ெமாைபல பாமிலி பிளான”

“அபபட பrயற மாதிr ெசாலலஙக. எலலாதைதயம ெதளிவா எழதி உஙக
கணண மனனாடேய இஙக ஒடட வசசிரகேகாம . நஙகேள படசசித
ெதrஞசகேகாஙக. உஙகளககத தமிழ படககத ெதrயம இலைலயா? இலல
நான படசச ெசாலலனமா?”

அவளம அவகளிடம சிrதத மகம மாறாமல பதில ெசாலலி அனபபவாள.
ஆனால அநத சிrபபிறகப பினனால இரககம ேசாகம அவனககத தாேன
ெதrயம. அவனடன பிறநதவகள ஐநத ேபரம ெபணகள. தனத அககா
தஙைகயிடம யாராவத இபபடப ேபசினால எவவளவ ேகாவம வரேமா
அவவளவ ேகாவம வரம அவகள ேமேல. வசதி கைறெவனற ெபண
எனறால இநத ஆணகளககத தான எவவளவ இளபபம.

ஒனற மடடம அபேபாத அவனகக விளஙகாமல இரநதத. அவன அநதக
கைடககள நைழயம ேபாெதலலாம ேகடகம பாடட
கணட ெகாணேடன கணட ெகாணேடன
காதல மகம கணட ெகாணேடன
எனபததான. எனனடா இத இநதக கைடயில இநதப பாடைலத தவிர ேவற
ஒனறம இலைலயா எனற அரவிநேத பல தடைவ ேயாசிதத இரககிறான.
அபேபாேத இனனம ெகாஞசம நனறாக ேயாசிதத ைசலஜாவின
நாடடதைதப பறறிப பrநதிரநதால அவைளக கபபிடட தனத கடமப
நிைலைய விளககி பததி ெசாலலி இரபபான, பினன அநதக கைட பககேம
All rights reserved to the author

60
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
திரமபி இரகக மாடடான. பாபவிடம நான பஸசில வநத விடகிேறன
எனற மடவாக ெசாலலி இரபபான.
அத ஒர ேவைள நடநதிரககம படசததில இனற மலரம நிைனவகள
வராமல அவனத மனதில சிததாரா பறறி இனிய கனவகள வநதிரகக
வாயபபிரககிறத. சிதாராவம இபபட ெசகணட ஹாணட மாபபிளைள எனற
அவைன நிைனதத நிைனதத ஆததிரப படடக ெகாணடரககமாடடாள.

அரவிநதகக ைசலஜாைவப பாககம ேபாெதலலாம அழகான ெபாமைம
ஒனைறப பாபபத ேபாலிரககம. ெநறறியில விழம கறைற கழைலக
காறற வநத ேமாதிக கைலபபைதயம அதைன அவள ஒதககி
விடவைதயம பாககேவ அவனத நணபகள ஆைசப படவாகள. அவளத
சிவநத கனனஙகளில சில இடஙகளில பரககள வநத மைறநத தடம
பவளம ேபால மினனம. கணகளில அளவாய வைரநத ைம இரணட
ெகணைட மீனகள தளளி விைளயாடகிறேதா எனற ஐயம ெகாளளச
ெசயயம. கசசிதமாய சடதா ேபாடட கழதைத சறறி தபபடடாைவ பின
ெசயத இரபபாள. ேவற எநத இளவயத ஆணிடம ேபசமேபாத தைல
கனிநத தான ேபசவாள. தைலைய கனியம தாமைரைய நிைனவ
படததவாள. அரவிநைத அவள ெபய ெசாலலி அைழததேத இலைல.
திரமனதிறகப பின தான அவைள வறபறததி ெபய ெசாலலிக கபபிட
ெசாலவான. ‘அவிநத’ எனற ெமனைமயாக எஙேக அவனத ெபயைர
அழததி உசசrததால அவனகக வலிககப ேபாகிறேதா எனபத ேபால
உசசrபபாள.

திரமணததிறக மன அவளடன அவன எஙகம ெசனறதிலைல.
திரமணததிறகப பின தான இரவரம ேசநத ெவளிேய ெசலல
ஆரமபிததன.

ேஹாடடலகக ெசனறால “உனகக எனன பிடககம ைஷல?”
All rights reserved to the author

61
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“உஙகளககப பிடசசததான எனககம பிடககம . அதனால உஙகளககப
பிடசசேத ஆட பணணஙக”

“எபபவேம நான தாேன எனககப பிடசசேத ஆட பணணேறன. இனைனகக
ந தான ஆட பணணற. நாம ெரணட ேபரம உனககப பிடசசத சாபபிடப
ேபாேறாம”

கறஞசிrபபடன அவைனப பாபபவள ெநட ேநரம கழிதத சவrடம
ஆட பணணவாள “ெரணட பேளட இடலி, ெரணட மசால ேதாைச”

சிrபபான அரவிநத “எனன ைஷல, எனகக பிடசசேத மறபடயம ஆட
பணணி இரகக? உனகக எனனதான பிடககம”

ெவடகதேதாட தைல கனியம ைஷலஜா ெசாலவாள “ எனகக
உஙகைளததான பிடககம”
‘ைஹேயா ந ேகனிபலன ெதrயாம ேபாயிடசேச”

“அபபடனனா”

“நரமாமிசம சாபபிடறவஙகனன அததம”

“சேச எனனஙக இபபட ெசாலலிடடஙக?” கண கலஙகி விடம ைசலஜாவகக.

All rights reserved to the author

62
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இவவளவ ெமனைமயாக அனிசச மல ேபால ஒர ெசாலலகேக
மகமவாடம ெபணணா எனற வியநத பினன அவைள சமாதானப படததி
சாபபிட ைவபபதறகள அரவிநதககப ேபாதம ேபாதம எனறாகி விடம.

ைஷலஜா ஆைசப படட வாஙகவத ேமகஅப சாதனஙகைளததான.
“ேலாrயல வாஙகடடமா? அதல பதசா லிகவிட லிபஸடக வநதிரககாம.
விைல அதிகமனா ேவணடாம” தயஙகியபடேய அவனிடம ேகடபாள.

மதன மதலில திரமணம மடநதவடன இரவரம ெபஙகளrல இரநத
கிளமபமேபாத ைசலஜாவகக ஏதாவத வாஙகிக ெகாடககலாம எனற
எணணி கைடயில வாஙகிக ெகாளள ெசாலலிவிடட, பாைவயாேலேய
அஙக இரககம ெபாரடகைள ஆராயநதக ெகாணடரநதான. பின
கவனடடrல பில கடடம ேபாத ெதாைகையப பாதத அதிநத
ேபாயவிடடான.

“ேமடம இத கணடபபா எஙக பிலலா இரககாத. இதல ஆயிரைதநற
ேபாடட இரகக. நாஙக ெவறம லிபஸடக, ஐபேரா அபபறம ேஹேபணட
தான வாஙகிேனாம. அதகக இவவளவ வற சானேச இலல”
அவைனப பrதாபமாகப பாதத பில கவனடட ெபண “சா இெதலலாம
ெவளிநாடட ெபாரள. இவவளவ விைலதான வரம. பில ேபாடடடவா சா”

ைஷலஜாவிறகம இத ெதrயாத ேபாலம. ைகையப பிைசநதக ெகாணட
அவைன பயப பாைவ பாததாள. பினன எனகக ேவணடாம எனற
தைலயாடடனாள. ஆனால அரவிநதகக மதன மதலாக அவளகக
வாஙகித தர எனற அைழதத வநத விடட ஏமாறற மனமிலைல. பில கடட
வாஙகினான.

All rights reserved to the author

63
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சாrஙக இவவளவ விைல இரககமன எனககத ெதrயாத”

இநதப பணம இரநதிரநதால நமம வ டடகக ஒர மாசம மளிைக சாமான
வாஙகிப ேபாடடரககலாேம எனற கணககப ேபாடடக ெகாணடரநத
அரவிநதின மனம மைனவியின கவைலயால மலநத ேபாயிறற.

“எனகிடட ந தயஙகேவ ேவணடாம ைசலஜா. உனகக எனன ேவணேமா
ேகடகலாம”

அழகாக சிrபபாள ைசலஜா. அவைள ரசிபபான அரவிநத. தனத அககா
தஙைக அமமா உறவினகள எனற மடடேம வாழநதிரநத அரவிநதகக
ைசலஜா ஒர பத உலகதைதக காடடனாள. அவள அவனகக சகமான
சைமயாக இரநதாள.

“எனனஙக, இபபட பாககறிஙக?”

“இலல ைஷல, இநத லேவணட ேசைல கடடடட மகம சிவககற உனன
பாததா கஙகமபப நிைனவகக வரத”

“பrயைலேய”

“கஙகமப ப லேவணட நிறமதான அதல நடவல இரககற சிவநத
தெரைடத தான நாம கஙகமபபனன ெசாலலிடட இரகேகாம. உனைன
பாககம ேபாத அநதப ப நிைனவதான வரத”

All rights reserved to the author

64
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ைசலஜாவடன வாழநத காலம கைறெவனினம அத விடடச ெசனற
நிைனவகள பலப பல. அதில மககியமானத ஸராவணி. ஸராவணிைய
மதன மதலில பாததேபாத கழநைத சதத கைறபாடடால கைறநத
எைடயடன இரநதாலம பனியில நைனநத ேராஜாைவப ேபால இரநதாள.
இவள என ரததம, இனி என வாழவின பிடபப இவளதான எனற எணணி
எணணிப பrததான. ஸராவணிைய வ டடல ெபண தைணயிலலாமல இநத
அளவ ெகாணட வரவதறகள அவன படாத பாட படட விடடான. இநத
சிததாராைவப பாததால ெகாஞசம விைளயாடடப ெபண ேபாலத ெதrகிறத.
ஆனால கீைரக காrயக கட கrசனமாக கவனிததக ெகாளகிறாள, அதனால
ஸராவணிையயம வயிற காயப ேபாடாமல கவனிததக ெகாளவாள.

அரவிநத ேயாசைனயடன அமநதிரபபைதக கணட அவனத அமமா சமிதரா
“எனனடா ேயாசைன?” எனறா.

அவனத கைடசி தஙைக சாrகா ெசானனாள “அமமா அவன சிததாரா கட
டயட பாடடட இரபபான. நேயனமா கைலககிற/”

“பச.... ேபாஙகமமா. எனகேக இநதக கலயாணம அவசியமானன ேதாணத?”

ைகைய கழவி விடட அவனரேக வநத சமிதரா “ ேடய அரவிநத
நாைளககக கலயாணதத வசசடட, எனனடா இபபட ஒர கணடத தககிப
ேபாடற. ஏறகனேவ நான ெநாநத ேபாய இரகேகன. ந ேவற ஏன தைலல
இனெனார தடைவக கலலத தககிப ேபாடடடாதடா. சாrகா ேபாய
அணணனகக ஒர காபி ேபாடட எடததடட வா”

மகைள அனபபி விடடவள “எனனடா உனகக மனச கவைல”

All rights reserved to the author

65
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“இலலமமா இபப ஏேதா நானம ஸராவனியம நிமமதியா இரகேகாம.
இரககற கடனகக வடட கடடடட மிசசம மீதி சமபளததல வாழகைக
ஓடடட இரகக. இபப ஒர கலயாணதைதப பணணி, அவ மனச சநேதாஷப
படதத அநதப ெபாணணகக பிடசச மாதிr எனைன மாததிடட, நிைனககேவ
மைலபபா இரககமமா. இநத சிததாராவப பாததா ெகாஞசம கறாரான
ெபானனாத ெதrயத. அவ பாடடகக ஸராவனிய ஹாஸெடலல ேசரஙக
அபபட இபபடனன ெசாலலிடவாேளானன பயமமா இரககமமா. அவகிடட
எலலாதைதயம ெதளிவா ெசாலலிடடஙகலல?” தனத தாயிடம கவைலையக
ெகாடட விடடான.

சிதாராைவ அரவிநத பாதத விடடான எனற ெதrநததம சமிதராவகக
நிமமதி. இரநதாலம நாதன பாததிரபபாேரா எனற நிைனததப பதறி
விடடா.
“சிதாரவ ந பாததத, நமம சதா வ டடககாரரககத..... “

“கவைலப படாேதமமா அவரககத ெதrயாத. நலலா தஙகிடட இரநதா.
நானம ஒர ெசகணட தாமமா பாதேதன. அநதப ெபாணண மாடேல ஏறிப
ேபாயிடட இரநதா” அவள தனைனக கிணடல ெசயதைத அவன
ெசாலலவிலைல.

நிமமதிப ெபரமசச விடடா சமிதரா. பின மகனகக விளககம ெசாலலத
ெதாடஙகினா.

“ேபாடா ைபததியம. இநத சிததாராைவ ஒர வரஷததகக ேமல எனககத
ெதrயம. நசr ஸகலல ேவைல பாககறா. இநத ெதர வாணடஙக
எலலாம அவ வ டடலதான கட இரககஙக. ந ெசானன மாதிr கறாரா
ெதrயம ஆனா ெராமப கறமபககாr, ெபாறபபளள ெபாணண. தினமம
All rights reserved to the author

66
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சாயநதரம காேலஜ விடட வநததம டயஷன எடபபா. எலலாைரயம உரடட
மிரடட படகக வசசடவா. பாட ைடம எஙேகேயா ேவைல ெசயதடட
இரககா. இபப கலயாணம ஆகப ேபாகதனன நிறததி வசசரககா. நமம
ஸராவனிய ெராமப நலலா பாததககவா கவைலப படாேத. சிததாரா பாடட
ராஜம நமம லாலாேபடைட தான. அவஙக கடமபேம நமகக
உறவககாரஙகதான. என கலயாணததல எனகக அலஙகாரம ெசஞச
விடடேத சிததாரா பாடடதானனா பாததகேகாேயன. அவஙகளகக ெரணட
ைபயன. மதல ைபயன கலகததாவல இரககா. இரணடாவததான சிததாரா
அபபா ஜனாததனன, தன கட ேவைல ெசஞச ெபாணணக காதல
கலயாணம பணணிகிடடா. அதனால ெகாஞசநாள ேபாகக வரதத இலலாம
இரநதத. ராஜம லாலாேபடைடைலேய இரநதாஙக. அபபறம
சிததாராேவாட தாததா மைறவகக பிறக அவேளாட அமமா அபபா கட
வநத இரகக ெசாலலி எவவளேவா வறபறததி கபபிடடப பாததாஙக
ஆனா வர மாடேடனன ராஜம ெசாலலிடடாஙக”

சறற ஆசவாசப படததிக ெகாணடா சமிதரா “விபததல அமமா அபபா
இறநதபப சிததாரவகக ெரணட வயசதான. அதககபபறம ராஜம அவஙக
ேபததிய வளகக இஙேகேய வநதடடாஙக” அவனத ேகளவிகக பதில
ெசாலவைத கவனமாகத தவிததிரநதா சமிதரா.

அமமா ேபசகிறாகேள எனற ேவற வழியிலலாமல ேகடடக ெகாணடரநத
அரவிநதைத சமிதராவினத கைடசி வாசகம அைசதத விடடத.
ஸராவணிைய விட ஒர வயத கைறவாக இரககம ேபாேத தாய
தநைதைய இழநதவளா சிததாரா. என மகளககாவத நான இரககிேறன.
நலல ேவைள ராஜம பாடட உன கட வநத இரநதாஙக. இலைலனா
உறவககாரஙக தைண இலலாம எவவளவ கஷடபபடடரபபா.

All rights reserved to the author

67
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ராஜம பாடடயன ேமல அனபம, அநத ரவடப ெபண சிததாராவின ேமல
இரககமம தனத மனதில சரபபைத உணநதான அரவிநத.

சமிதராவககம சிதாராவகக இநதக கலயாணததில அவவளவாக விரபபம
இலைல எனபத ேபாலததான மனதில படடத. நாராயணைன பாபபதறக
மன தனைன விட பதிைனநத வயத மததவைர எபபட கலயாணம
ெசயவத எனற மனதிறகள கலககம அைடநதவ தான சமிதரா. ஆனால
இபேபாத அவைரத தவிர ேவற யாைர மணநதிரநதாலம இநத அளவ
நிைறவான வாழகைக வாழநதிரபபாரா எனபத சநேதகம தான.

இர மனமம காதல ெகாணட அதறகப பின தான திரமணம எனற
இரநதால நம நாடடல பாதி ேபரககத திரமணேம நடககாத எனற
நிதசனம பrயம அநத ஆற கழநைதகள ெபறற தாயகக. அவரகக இபபட
அவசர அவசரமாக ெபாய ெசாலலி மகைன வரவைழததத திரமணம
ெசயத ைவகக இஷடமிலைலதான. ஆனால ேவற வழியிலைல இத
நடநேத ஆக ேவணடய திரமணம. இபேபாைதகக அவகள கடமபததிறக
ேவணடம வரம தர சிததாரா எனம ேதவைதயால மடடேம மடயம.
அதனால தான அவளத தயககதைத அவ ெபாரடபடததாத சயநலமாய
அநத மடைவ எடததா. மகனின தைலையக ேகாதி விடடபட மனதககள
ெசானனா

‘அரவிநத அமமாவ மனனிசசடடா. ஆயிரம ெபாய ெசாலலிததான இநதக
கலயாணம நடககத. இதல ேவற உன மனச இபப ைசலஜாவககம
சிததாரவககம நடவல ஊஞசலாடடட இரகக. ஸராவணி நிலைமய
ெநனசச சடபடட பைன மாதிr தவிககிற. ந தவிககிறத நான கணடம
காணாம இரகேகன. சிததாராவப பாதேதனன ந ெசானனபப உன கணண
ஓரததல ஒர ெபாய ெதrஞசத. அைத நான பாதேதன. உன உள
All rights reserved to the author

68
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மனசகக சிததாராவப பிடசசடசசனன எனகக பrஞசிடசச . எனகக
பrஞசத சீககிரம உனககம பrயம.

உன மனசகக பிடசச மாதிr சிததாரா நடநதககவாளானன ேகளவி
ேகடகாம அவளககப பிடசச மாதிr நான எனைன மாததிககேறனன
ெசானன பார, இநத அளவ அனசரைணயான ஒர கணவன கிைடசசா எநத
கல மனச ெபாணணம மாறிடவாடா. சிததாராவகக இபேபாைதகக உன
ேமல ஈபப இலலாம இரககலாம. ஏனனா இநதக கலயாணம நடககற
சழநிைல அபபட. எனகக நமபிகைக இரகக அவ கணடபபா ஏன
ைபயைனப பrஞசடட ெகாணடாடப ேபாறா. கடவேள எனேனாட மகனகக
ெரணட மனச தா. ைசலஜாைவ சததமா மறகக ஒணண , சிததாராைவ
மழமனேசாட ேநசிகக இரணடாவத’


8. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அத ஒர ெபான மாைலப ெபாழத. இரவ உைட அணியம மன வான
மகளின மகம நாணததால சிவநதத. காைலயில திரமணம . கனவில
மிதககாமல அரவிநத ேயாசைனயில இரநதான. அவனகக இனற மிகப
ெபrய கவைல. திரமணம ெசயய சமமதிததைத விட ஒர கடனமான
காrயம அவன கண மனேன ேதானறி அசசறததியத. இத தளளிப ேபாட
மடயாத விஷயம. ஸராவநியிடம தஙகளத வ டடறக வரவிரககம பத
வரைவப பறறி அறிவிபபத தான அத.

மனற வயத கழநைதகக அைத எபபட எடதத ெசாலவத? அவளகக அத
எவவளவ தரம பrயம? இபேபாத சr. விவரம ெதrயம பரவததில,
ெபணகள எலலாரம ஒறைற ஆளாய மேனா திடததடன கழநைதைய
All rights reserved to the author

69
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வளககம இநத உலகில, அபபா தனத கடமப வாழகைகேய கறிகேகாளாய
மறமணம ெசயத ெகாணடா எனற அவனத மகள அவைனப பறறிக
ேகவலமாய நிைனதத விடடால அவன உயிைரேய விடட விடவான.

இநத மாதிr இககடடான நிைலயில தனைனத தளளி விடட
உறவினகளின ேமல ஆததிரம வநதத. அவகளகெகனன இநதத
திரமணம அவகைளப ெபாரததவைர ஒர கடைம, ஒர சாதைன. ஆனால
இதில வரம வரதததைதயம சஙகடதைதயம தான தாேன அனபவிகக
ேவணடம.

வ டட வாசலில நாதனின சததம ேகடடத. “சதா, ஏய சதா ெகாஞசம காபி
ெகாணட வாட. சடா இரககடடம. பத டகாஷனா இரககடடம. உஙக வ டட
ஆளஙக மாதிr கழனித தணணி காபி எனனால கடகக மடயாத. அபபாடா,
இநத வ டட ேவைலெயலலாம ஒதத ஆளா ெசஞச தைலவலி மணைடயப
பிளககத”

கழனித தணணி எனற ெசாலலியத உைரகக, திணைணயில அமநதிரநத
சதயா தடககாக “ ஏன ஒதத ஆளா கஷடபபடனம? வ டடல ஆளஙகளககா
பஞசம? ஆளகக ஒர ேவைலயா பிrசச ெசயய ேவணடயததாேன”

எrசசலானா நாதன. ‘யாைர யா ேகளவி ேகடபத? ேவைலகக ேபாக
ஆரமபிதததம இநத சதயாவகக வாய வளநத விடடத. நிலல உன வாேய
திறகக மடயாதபட ெசயகிேறன’.

மனதககள கரவிக ெகாணடவ கிணடலாக “யார நமபி ேவைலயத தர
ெசாலலற. கடசசிடட நிதானமிலலாம ேராடடல ெநாணடகிடட வற
ஆளகிடடயா?” அழததி ெசானனா.
All rights reserved to the author

70
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

சதயாவகக அவரத கததிக காடடல பrயாமல இரநதாலதான அதிசயம.
“அபபட எனன ேவைல ெசஞசீஙக? சாபபாட ெசாலலியாசச. தணி மணி
உஙகளககம ேசதத வாஙகியாசச. ஏேதா மசசினன மைறல நிககேறனன
ெசாலலிடட இரநதிஙக அைதயம உஙகளகக வ ண சிரமமன எதகக
ேவணடாமன ெசாலலியாசச. காைலல ேகாவிலககக கிளமபி ேபாயிடட
வறதகக ேவன மதறெகாணட ஏறபாட பணணியாசச. இைதத தவிர ேவற
எனன ேவைல மணைடயப பிளககற அளவகக”


“இத மடடம ேபாதமா? ப பஷபம எலலாம யார வாஙகறத? அயயர
சrயான ேநரததகக வர ெசாலலி நியாபகப படததிடட, ைபயனகக இத
இரணடாநதாரமாசேச, ெபாணணககம இத கிடடததடட ெரணடாவத மாதிr
தான அதனால ேவற எனன சாஙகியம ெசயயணமன விவரம ேகடகணம,
ேஹாெடலல ேபாய மறபடயம சாபபாட ெமன சr பாததடட சrயான
ேநரததகக வர ெசாலலணம. தடட ைவககறதகக மாெகடல பழம,
கலகணட, ெவததைல பாகக இதயாதி எலலாம பாதத பாதத வாஙகிடட
வரணம. இநத ேவைலெயலலாம மதத மாபபிளைள இநத இளிசசவாய
ெசயவானன ஏன தைலல கடடடட உஙக அபபா நிமமதியா ேபாய
ேசநதடடார.

சதயா ‘எஙகபபாவ ஏன இதல இழககறிஙக? உனன ேபசச தாஙக
மடயாமததான எஙக அபபா சீககிரேம ேபாய ேசநதடடா. நஙக மடடம
எஙக வ டடகக வராம இரநதிரநதா இனனம பதத வரஷமாவத
கடதலா உயிேராட இரநதிரபபா’ எனற ெசாலல வாய திறநதாள.அதறகள
ேவகமாக காபியடன வநத சமிதரா ெதாணைடையக கைனதத அவைள
அடககினா.

All rights reserved to the author

71
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“மாபபிளைள இநதாஙக காபி. சதா சீ தடடல பழதைத எலலாம எடதத
வசசடட இரககா. பழம, கலகணட, ப எலலாம நிைறவா வாஙகிடட
வநதிரககிஙக. ெராமப நனறி மாபபிளைள நஙக இலலாடட திணறி
ேபாயிரபேபாம” ெகாஞசம பகழநத அவைர தறகாலிகமாக அடககினா.

ெபரைமயாக பனனைகததக ெகாணட நாதன “ நஙகளாவத எனேனாட
அரைம பrஞசரககிஙகேள, பழம எலலாம நாேன ேகாயமேபட ேபாய தரம
பாதத வாஙகிடட வநேதன. நாைளகக தடைடப பாதத எலலாரம அசநத
ேபாகணம. யா இநத அளவ நிைறவா ெசஞசதனன ஏன ெசாநதககாரஙக
கணடபபா ேகடக மாடடாஙக. அவஙகளகக ெதrயம இநத அளவ ேநததியா
ெசஞசா அத இநத நாதனாததான இரககமன. அபபறம தடடகக ஐநற
ஆசச அைத நஙக நாைளகக சாயநதரததகளளத தநதா ேபாதம”

ஒறைறக காலில ெநாணட அடததபட வ டடகக வநத ெகாணடரநத கதி
“ ஐநற தாேன நான இபபேவ தேறன” எனறா.

பின திணைணயில இரநத சதயாவிடம “சதயா ஊகக இரநதா தா. வரபப
ெசரபப பிஞசடசச அதனால ைதகக கடததடட ெவறம காலல நடநத
வநேதன. காலல மளள கததிடசச. எடககணம”

மள கததி ெநாணட அடததக ெகாணட வநதவைர எபபட வாயில
வநதெதலலாம ேபசினா இநத நாதன எனற நாதைனப பாதத சதயா
மைறகக, நாதேனா அவைள சடைட ெசயயாமல “ ஐநற ந தrயா? இலல
ேவணடாம. நான ெமாததமா அரவிநத கிடேடேய வாஙகிககேறன” எனறா.

“அரவிநதகிடடததான நமம ஏகபபடடத வாஙகிககேறாேம. இநத ெசலவ
கலயாணததகக நான ெசஞசதா இரககடடம. இநதாஙக ஐநற ரபா”
All rights reserved to the author

72
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எனறா கதி. அபபாடா ஒர தடைவ நாதைனக கததி காணபிசசடேடாம
எனற நிமமதி அவரகக.

கதி ெகாடதத ஐநற ரபாைய வாஙகாமல நாதன “எனன ரபாயா? நான
ஐநற பவணடடலல ெசானேனன. எஙக வ டடல எலலாரம பாrனா,
அதனால இபெபலலாம பவணட இலல டாலல ெசாலலிேய பழகிடசச.
நான அரவிநதகிடேட வாஙகிககேறன” எனற கறி அைனவைரயம திைககக
ைவததா. பின உளேள ெசனற விடடா.

நாதன ெசனற திைசையேய திைகபேபாட பாதத கதி “ சதயா, ஐநற
பவணட, இனைனய ேரட ஒர பவணட எணபத ரபாய. கிடடததடட
நாபபதாயிரததகக அபபட எனனதான வாஙகிடட வநதான?” எனறா.

கிணடல சிrபபடன சதயா “பவம, பஷபமம” எனறாள.

எஙகமமா உனககதாணட மாமியார..!
ந இலலாஙகாடட ஆயிடேவன சாமியார..!
நான உமேமல வசசிரகேகன ஆைச நற..!
நாம கலயாணம பணணிகிடடா ெராமப ேஜார..!
நமம வாழகைக ெராமப ேஜார..!


தாளம ேபாடட பாடக ெகாணடரநத இைளஞகளின நாத ெமடராஸ கானா
பாடைடக ேகடட ரசிததபடேய கடறகைரயில அமநதிரநதா கதி. அரவிநத
ஸராவநிையயம கதிைரயம அைழததக ெகாணட வநதிரநதான.
ஸராவநியிடம தனத திரமணதைதப பறறி தன வாயால ெசாலல ேவணடம
எனற நிைனததான. அவனககத தைணயாக கதி வநதிரநதா.

All rights reserved to the author

73
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

மாைலயில நடநத கலாடடாைவப பறறி கதிrடம விசாrததான அரவிநத. “ந
பவணட கணகக ேபாடறிேயா இலைலேயா நாதன நலலா ேபாடறான.
ேகடடா நாஙக லணடனகாரஙகனன பீ ததிககறதல ஒணணம கைறசசல
இலல. ஆமா அவன தஙகசசி வ ட உன வ டட பககததைலயா இரகக? ந
அவளப ேபாய பாததியா?”

“இலல மாமா. ெகாஞசம தரம தான. ஆனா நான இனனம ேபாய பாககல.”
எனறான தயஙகியபடேய.

“நலலததான தபபித தவறி கட அவ இரககற பககம ேபாயிடாேத” எனறா.

நாதனின தஙைக ெசலவிகக அரவிநத ேமல ஒர மயககம. அரவிநத
காேலஜ படககம சமயததில அவன சதாைவப பாகக ெசனறேபாத
அவனகக இரணட மனற காதல கடதம கட தநதிரககிறாள. அரவிநத
ேவற யாrடமம ெசாலல தயஙகி கதிrடம வநத ஒபபிகக, அவ ைநசாக
அதறகப பின அரவிநைத சதா வ டடகக அனபபாமல பாததக ெகாணடா.
கதி, சமிதரா மதத மாபபிளைளகக மrயாைத ெகாடதத அரவிநதிறக
ெசலவிையத திரமணம ெசயத ைவதத விடடால எனன ெசயவத.
அவவளவதான அவன தைல எழதேத மாறி விடம எனற எணணி அசசப
படடா. அவகள யாரககம அநத ேவைலையத தராமல ஒரநாள அரவிநத
ைசலஜாைவ திரமணம ெசயத ெகாணடான . இத ெசலவிகக பயஙகர
அதிசசி.


அரவிநத தனைன ஏறகனேவ காதலிததான எனற பரளி கிளபபலாம எனற
பாததால அவன அவள லவ ெலடட ெகாடததவடன பயநதக ெகாணட
All rights reserved to the author

74
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தன அககாைவப பாகக வரவைதக கட நிறததி விடடான. இதில அவளத
அணணன நாதன ேவற அவகளத வ டைட விறற பணததில பஙக வாஙகிக
ெகாணட மாமியா வ டடடன ேபசச வாதைதைய வழககம ேபால நிறததி
விடடரநதா. படதத விடட திரசசியில ேவைல பாகக ஆரமபிததிரககம
இரவததி மனற வயேத ஆன அரவிநத எஙேக ேபாய விடப ேபாகிறான
எபபடயம தன அணணன தனத வாய சவடலால தனகக அவைனத தாலி
கடட ைவதத விடவான எனற சறற கவனக கைறவாக இரநத விடடாள
ெசலவி. அரவிநத எனனடாெவனறால தனத அககா தஙைககள பறறி
ெபாறபேப இலலாமல யாேரா ஒரததிைய இழததக ெகாணட வநத
நிறகிறான.

பினன ைசலஜா மைறவ பறறி சதா மலமாகத ெதrய வநத பினபம அவள
அரவிநைத விடவிலைல. இநத மைற அவன தனைன மணநத
ெகாளளாவிடடால தான தறெகாைல ெசயத ெகாளளப ேபாவதாக
மிரடடனாள. அரவிநத மறதத விடடான. தனத கணததில அணணைன
கேளான ெசயதத ேபால இரககம அவைள மணகக அரவிநதின வ டடல
யாரககம விரபபம இலலாததால அவைன ேமலம வறபறததவிலைல.

அரவிநதின கடமபததின இநத மறபபகக நாதன ைவதத அபராதம தான
அதிகம. ஒனற அரவிநத ஸராவணிைய சமிதராவிடம வளகக விடடவிடட
தன தஙைக ெசலவிைய மணகக ேவணடம இலைல எனறால இபேபாத
ெசலவிகக தான பாததிரககம லணடன மாபிளைளகக மணம மடததத
தரம ெசலைவ ஏறறக ெகாளள ேவணடம. இைவ நடககாவிடடால தனத
மைனவி சதா தன அமமா வ டேடாட இரநத ெகாளள ேவணடயததான.

இைதக ேகடட திைகதத ேபானவகளிடம, ஸராவநிையத தனனால
கணடபபாக பிrய மடயாத, இனெனார நாதனின வரைவ தஙகளால
தாஙக மடயாத எனற ேதறறி, அதனால அநதக கலயாண ெசலவில பாதி
All rights reserved to the author

75
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஏறறக ெகாளவதாக ெசாலலி ஆற லடசம கடன வாஙகி பணம
அனபபினான அரவிநத. இெதலலாம நிைனவகக வநதத கதிரகக.

கதிrடம விவரம ேகடடான அரவிநத “அத எனன மாமா மசசினன மைற?”

சிrதத கதி “இநத நாதன ெசஞச ேவைலதான. அநத ெபாணண
சிததாரவகக பாடட மடடம தான, அதனால ெபrய மனச பணணி தான
சிதாரவகக அணணன மைறயா இரககறதாவம, நாம ெசயய ேவணடய
மசசினன ேமாதிரம மைறய தாேன எதககறதாவம உதா விடடடட
இரநதான. இவனகக பயநதடட உஙக அமமாவம அவஙக வ டடல
ெசானனாஙக.
அதகக அவ அவளகக சினன வயசல இரநத அணணனனா எதி வ டட
நபீ ஸ தான. ேவணமனா அவ அவளகக ெசயய ேவணடய மைற
ெசயவான ெசானனா. அதகக நாதன சமமதிககல. சிததாரா உடேன ெபrய
மனச பணணி எனைனய தஙைகயா ஏததகிடட நஙக சிரமப பட ேவணடாம.
ெவறம வாயளவல இரககற உறவ ஒடடாத. மனசல தஙைக நலலா
இரககணமன நிைனககற அணணனா எனகக நபீ ஸாததான இரகக
மடயம. அதனால அநத மாதிr சாஙகியம எலலாம ேவணடாமன
படடனன ெசாலலிடடா. அவனகக மகததல கr பசின மாதிr ஆயிடசச”

அரவிநதிகக சிrபப. “மஞசில அடசச மாதிr ேநலேய ெசாலலிடடாளா?”

கதி அவனத சிrபபில கலநதக ெகாணடா “ஏனடா, உன மைனவியா
வரபேபாறவ உஙக வ டட மாபபிளைள மஞசில அடககற மாதிr ேபசினா
உனகக சநேதாஷமா?”
“ சேச அபபட இலல மாமா. நாம ெசயய மடயாதைத மததவஙக ெசயய
மடஞசா வற அலப சநேதாஷம தான. சிததாரா மடடமிலல ேவற யா
All rights reserved to the author

76
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இைத ெசஞசிரநதாலம நான சநேதாஷப படடரபேபன. நாதன மாமா
மதன மைறயா நமம கடமபததல இரநத ஒர மறபைப பாததிரககா.
ஆனா இைத மனசல வசசடட சிதாராைவ பழிவாஙகாம இரககணம”

அவனககத ெதrயவிலைல நாதன மறபைப சலபமாக ஏறறக ெகாளகிறவ
இலைல. பழி வாஙகவதறகான ஏறபாடகைள ஸராவனியின மலம
ஏறகனேவ ஆரமபிதத விடடா எனற.

மணல வ ட கடட விைளயாடக ெகாணடரநத ஸராவணிைய அரேக
அைழததவன, ேயாசிதத ேயாசிதத ேபசினான “ ஸராவணி கடட. நமம
வ டடகக ஒர பத ெகஸட வராஙக..... அவஙக இனிேம நமம கட ரம
ேஷ பணணிபபாஙக. நயம நானம பாக ேபானா, மால ேபானா, டஸனி
காடடன பாததா, அபபறம உன பிெரணடஸ ெபதேட பாடட இநத
மாதிr நயம நானம எஙக ேபானாலம நமம கட வரவாஙக. அவஙக
ேப....”

“சிததாரா....” எனற ெசாலலி அரவிநைதயம கதிைரயம திைககக ைவததாள
ஸராவணி.

“அவஙக தான என சிததியாம. அவஙக ஸினடரலலா மாதிr எனைன வ டட
ேவைல ெசயய ைவபபாஙகளாம. நான ேவைல ெசயயேலனனா சட
ேபாடவாஙகளாம. அநத ஸெடப மத எனைன ஸேநாபாலல வ டைட விடட
விரடட விடடடவாஙகளாம. அபபறம சாபபாட ேபாட மாடடாஙககளாம.
அபபறம நான ஒவெவார காரா தடடத தடட பிசைச எடககணமாம”

அவள ெசாலல ெசாலல அரவிநதின மகம ேகாவததில சிவகக ஆரமபிததத.
கணகள ெநரபபத தணடஙகளாய எrநதன. அவளத வாையப ெபாததியவன
All rights reserved to the author

77
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ெசாலலாதமமா, அபபட எதவம ெசாலலாத. நமகக யாரம ேவணடாம.
இபபேய ஊரககக கிளமபலாம. எபேபாதேம நமம ெரணட ேப மடடம
இரககலாம. எனகக ந, உனகக நான. ேவற யாரம ேவணடாம....” ெசாலலி
மடபபதறகள உைடநத ேபாய அவனத கணகளில கணண ெபரக
ஆரமபிததத.

அைமதியான ஸராவனியின ேபசைசக ேகடட திைகதத உடகாநதிரநத
கதி இபேபாத ேபசினா “ஸரவனி கடட இபபட எலலாம உனகிடட
ெசானனத யாரமமா?”

“ஆதி ெசானனான.எனகக பிஸகட தநதடட, இனிேம சினனமமா கிடட ந
பிஸகடடகக பிசைச தான எடககணமன நாதன மாமாவம ெசானனா.”

கடபபானா கதி “ ஆதிதயா ெசானனானா? ஓ.... அபபனம மகனம
ெசானனாஙகளா? விைத ஒணண ேபாடடா சைர ஒணணா மைளககம.
ஏணடா அரவிநத பிளைளயாவத உஙக அககாைளக ெகாணட பிறநதிரககக
கடாத? சதா அபபடேய அநத நாதேனாட கணததல பிளைள ெபதத
வசசரககா. எபபட சினன கழநைத மனசல விஷதைதக கலநதிரககான
பார இநத நாதன” ேகாவமாகப ேபசியவ ஸராவாணியின கணகளில
ெதrநத பயதைதப பாதத நிறததினா.

கனிவாக கரைல மாறறிக ெகாணடவ ஸராவநியிடம
“கணணா சிததாரா ெராமப நலல ெபாணண. அவளகக அமமா அபபா
யாரம இலைல. பாடட மடடமதான. எதி வ டட rயாஸ இரககான
இலைலயா அவேனாட கேளாஸ பிெரணட. சிததாரா ஏதாவத ேசடைட
பணணா அபபா கிடட ெசாலல, மாமா உனகட ேபசமேபாத ெசாலல. நாஙக
கணடககேறாம. உனகக இநத மாமாவப பிடககம இலைலயா? உனகக
All rights reserved to the author

78
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவள பிடககேலனனா நான திரசசில என வ டடககக கடடடட
ேபாயடேவன. அஙக சஙகீதா அதைத, ஹஷா அததான, பrயா அததாசசி
எலலாரம இரகேகாம. நமம எலலாரம ஜாலியா இரககலாம”

ஸராவணிைய சமாதானப படததவத ேபால அரவிநதிறக பிரசசைனயாய
இரநதால ெபணைண தனனிடம விடட விடமாற சசகமாக ெசானனா.

இதறகள ஒர ெதளிவிறக வநதிரநதான அரவிநத.
“ஸராவணி இபப வ டடகக வறத சிததி இலலடா உனேனாட அமமா.
அவஙகளகக நமம கட அடஜஸட பணணிகக ெகாஞச நாள ஆகம.
அதவைர ைடம தரலாம. நாமளம அவஙககிடட ெகாஞசம அடஜஸட
பணணிககலாம. ஆனா ஒணண மடடம உன கிடட நான பராமிஸ
பணணேறன. உனேனாட அமமா மடடமதான நமம கட வாழ மடயம.
வறத சிததியா இரநதா அவ நமம வ டட விடட ெவளிேய ேபாயட
ேவணடயததான” தனத ெபாணணககத ெதளிவாக ஆனால உறதியாக
ெசானனான.


சிற கழநைத எனற அவைள பறககணிதத விடாமல, அவைள சமாதானப
படததிய விதம அவரககப பிடததிரநதத. அவ நிைனததிரநதைத விட
அரவிநத பககவபபடட விடடான. மபபத வயதககள அரவிநத சநதிதத
ேசாதைனகைளயம அத அவனககத தநதிரககம பககவதைதயம பாதத
ஒர பிரமிபப அவரகக வநதத.


ஒனற மடடம நிசசயமாக கதிரககப பrநதத. அரவிநத ஆயிரம படட
ைவதத காறற கட பக மடயாமல இறககமாகப படட இரககம அவனத
All rights reserved to the author

79
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இதயததிறகள சிததாரா வர ேவணடெமனறால அதறக ஸராவனியின ேமல
அவள ைவககம அனப எனற ஒறைற சாவியாேல மடடமதான மடயம.
9. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

கடறகைரயில இரநத வ டடறகத திரமபிய அரவிநதின மனதில
இனனமம அதிகக கழபபேம ந டததத. யாரம இலலாத தவிறக
ஸராவநியடன ெசனற விடலாமா எனற விரகதி ேதானறியத.
ேயாசைனயடன ஆடேடாவில அமநதிரநத அரவிநைத ெதாநதரவ
ெசயயாமல வநதா கதி. கழபபமான ேநரததில மனதககத தனிைமையத
தர ேவணடம அநதத தனிைமயில எணணஙகள ஒனற கவிநத சீககிரம
ஒர மடவகக வநத விடலாம. அரவிநதிறக இநதத தனிைமக காலததின
ஆயள இனனம சில மணி ேநரம தான. அதன பின அவன அவனககம
ஸராவநிககம மடடமினறி சிதாராவககம ேசதத மடவ எடகக ேவணடம.

வ டடறக வநத ெபாழத அரவிநதின தாய சமிதரா அவைனக கடநதக
ெகாணடா.
“எஙேகடா ேபாயிடட வற? சஙகீதா வ டடககார கட ெவளிேய ேபானத
ெதrயாம நாஙக உனைனத ேதட கிடட இரகேகாம. இனிேமல எஙக
ேபானாலம சதயாேவாட ேபான எடததடட ேபா. உனைனப பாககணமன
எதி வ டட நபீ ஸ ெசாலலி கிடட இரநதா. டரஸ இபப மாததிடாேத அவ
கட ேபசிடட மாததிகேகா. ஸராவனிகக படடப பாவாைட சடைட ைதசச
வநதடசச. ேபாடட அளவ பாககணம. ந அவைளயம கடடடட ேபாயிடட.
இபப சடைட அளவ ெபரசா இரநதா ஆலட பணணம. ைடல கைடய
All rights reserved to the author

80
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
படடடட ேபாயிடடானனா எனன பணணறத? ஸராவணி ந ேபாய சதயா
அதைத கிடட டரஸ ேபாடட பார”

எலலாைரயம விரடடனா. அவ பயநதத ேபாலேவ, இயலபாகேவ பஞைச
உடமபாக இரநத ஸராவனிகக அநதப பாவாைட நளமாகவம, சடைட
ெபrதாகவம இரநதத. எனேவ கதிrன மகன ஹஷாவிடம ைதயல கைட
திறநத இரககிறதா எனற பாதத வரமபட ஏவினா. அவகளின ெகடட
ேநரமாக ைதயல கைடயம மட விடடத. மறநாள திரமணததிறக
ஸராவனிகக ேவற ஏதாவத நலல உைட இரககிறதா எனற பாககமபட
ெசானனா சதயாவிடம.

நபீ ஸ அரவிநைதப பாகக வநதிரநதா. காதல திரமணம ெசயதக
ெகாணட சிதாராவின தாய தநைதய நபீ சின வ டடறக மாடயில இரககம
ஒறைற அைறயிலதான தஙகள தனிக கடததனதைதத ெதாடஙகின.
சிததாரவின தாயாரககப பிரசவம பாததேத நபீ சின தாயதான. தஙகசசி
ேவணம எனற ேகடடக ெகாணடரநத அவகளத இைளய மகன நபீ சிடம
சிததாரா பிறநததம. இததாணடா உன தஙகசசி பாபபா எனற அவரத தாயா
ெசாலலிவிட, ெராமப சநேதாஷம அவரகக. அவகள வ டடறக எதிபறம
இரநத பைழய வ டைட விைலகக வாஙகினாகள சிதாரவின ெபறேறா.
அதைன பதபபிததக கடேயறினாகள.

சிற வயதில நபீ ஸ சிதாராைவத தககிக ெகாணட கைடகக ெசலவா.
கணடக கனனமம ெகாளைள அழகமாய இரககம அவள யாெரனற
ேகடடால “எனேனாட தஙகசசி” எனற ெபரைமயாக ெசாலவா.

சிதாராவின ெபறேறாகளின எதிபாராத விபததிறகப பினப நபீ ஸ
கடமபததின உதவியடன இஙேக வநத தஙகி விடடா ராஜம. அவகள
All rights reserved to the author

81
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மரணததிறகக கிைடதத இழபபீ டைடக ெகாணட வ டடக கடைன அைடதத,
வ டைட வாடைககக விடட விடட, மதல மாடயில சிற ஆஸெபஸடாஸ
கைர ேவயநத கடடடதிறகக கட ேபானாகள ராஜமம சிதாராவம.
வாடைக பணம இரவரம மானதேதாட பிைழகக வழி ெசயய, படததக
ெகாணடரககம ேபாேத டயஷன எடதத சமபாrகக ஆரமபிததாள சிததாரா.

எமஎஸசி மாைல ேநரக கலலrயில ேசநதக ெகாணட காைலயில ஒர
நசr பளளியில ேவைல பாததாள. பாடடயம ேபததியம கரவி ேபால
இநதக கலயாணததிறகப பணம ேசததிரநதன. அவகளகக பாதகாபபாக
நபீ சின கடமபம இரநததால தனியாக இரககம ெபணகள எனற
விைளயாட நிைனககம ெபாறககிகளின ெதாலைல அறேவ இலைல
எனலாம.

நபீ சின திரமணதிறகப பினபம அவரத மைனவி வஹிதாவின பrதலால
அநதக கடமபததின நடப ெதாடநதத. அவரத ைபயன rயாசகக சிததாரா
தான அககா, அதைத, சிததி எலலாம. நானக ெதரேவ ெகாணட அநத சிற
காலனியில மககள அைனவரம அநத அளவ நடப பாராடட வநதாகள.
சிதாராவின கடமபததிறக உறவினகைள விட அவகள தான ெசாநதம
பநதம எலலாம. இபேபாத அவளத திரமணதிறகக கட அவகளதான
மிகநத ஒததாைச.

நாதன ெவடகெகனற நபீ ைச பல மைற ேபசிய ேபாதம அைத மனதில
ைவததக ெகாளளாமல தன தஙைக கணவன எனற எணணததடன
அரவிநதிகக உைட வாஙகி வநதிரநதா நபீ ஸ.

All rights reserved to the author

82
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனகக லணடன ஸைடல எலலாம ெதrயாத தமபி. எனகக ெதrஞச
அளவ வாஙகிடட வநதிரகேகன. பிடககேலனனா தயஙகாம மாததிகேகாஙக.
சவrயமா இரககடடமன பில வசசரகேகன” எனறா தயககததடன.

வானஹுைசனில வாஙகிய உைடகள அதன விைலைய அரவிநதககப
பைற சாறறின. இத தன ேமல ெகாணட அபிமானததால எனற நமபவதறக
அரவிநத ஒனறம மடடாளலல. அவன ெசாநத அககா கணவ ப
வாஙகியதறக பில தரகிறா. யாேரா ஒரவ. சிதாராவின ேமல ெகாணட
அனபால அவனககப பத உைட எடததத தரகிறா. தஙைக எனற
உதடடளவில ெசாலவத ேவற, இவ ெசயலால நிரபிககிறா. சிததாரா
ெசானனைதப ேபால இவதான அவளகக உணைமயான அணணன.

“நஙக ஊரககப ேபாறதகக மனனாட ஒர நாள வ டடகக விரநதகக
வரணம” எனற அைழபப விடததா. அககம பககம ேவற யாரம அரகில
இலைல எனற உறதிப படததிக ெகாணட ெமதவாக

“ வநத தமபி.... சிததாரா தாய தகபபன இலலாத ெபாணண. நலல
ெபாணணதான இரநதாலம மனசல படறத படடனன ேபசிடவா. அவ
ஏதாவத ேபசிடடா மனசல வசசககாதிஙக. ஆனா ஒரதத ேமல பிrயம
வசசடடா அவஙகளககாக எதவம ெசயவா. இபப பாடடய விடடடட
ஊரககப ேபாறத ெநனசசக ெகாஞசம கவைலயா இரககா. நாஙகளம
அவள விடடடட நாஙக எபபட இரககப ேபாேறாமன ெதrயல” ஏேதா
ெசாலல நிைனதத எைத எைத எைதேயா ேபசி மடததா.

அஙக ெபாமைம ேபால நடநதக ெகாணடரநத ஸராவணிைய தககிக
ெகாணடவ சிததாரா வ டடகக ெசனறா.

All rights reserved to the author

83
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவ ேபசியைத ேயாசிதத அரவிநதகக சிதாராவிகக இநதத திரமணததில
ெகாஞசம தயககம இரககிறத எனற எணணம ஊஜிதமானத. அவனத
மதத அககா சதா கலயாணததிறக பின பத இடததிறகப ேபாவைத
நிைனதத பலமபித தளளி விடடாள. அநத பயம நம ெபணகள நிைறய
ேபரகக உணட. இரணடாவத அககா சஙகீதா தன அதைத மகன கதிைரேய
கலயாணம பணணிக ெகாணடதால ெபrதாக அலடடக ெகாளளவிலைல.

இபேபாத சிதாரவின தயககததககக காரணம எதவாக ேவணடமானாலம
இரககலாம. பாடடைய விடடப பிrவதால இரககலாம, பத நாடடகக
வரவதால இரககலாம, கலயாணம மடவான சழநிைல கட இரககலாம.
இலைல நிைனபபதறகக கஷடமாக இரநதாலம ெரடேமட கடமபம
ஒனறில தனைன இைணததக ெகாளவதால கட இரககலாம. எதெவனற
ெதrநத அவளத தயககதைதக கைளய மயல ேவணடம. இெதலலாம
ேயாசிதத அரவிநத தனைனப பிடககாமல கட இரககலாம எனற தவறிக
கட நிைனககவிலைல .
அரவிநத ஆனாலம உனகக உனேமல ஓவ கானபிடனஸ தான.
மாடயில வஹிதா சிதாராவிடம கைற படடக ெகாணடரநதா
“ ஏய சிததாரா, நான தான கலயாணததகக மதல நாள ெமகநதி ேபாடட
விடேறனன ெசாலலி இரநேதனல எனனட இபபட உஙக பாடட ஸைடலல
விரலககத ெதாபபி ேபாடட இரகக”

பைழய ஸைடலில விரலகளில ெதாபபி, உளளஙைகயில ெபrய வடடம
சறறிலம கடட கடட வடடஙகளடன இரநத அவளத ைககைளப பாதத
ஆதஙகபபடடா.

All rights reserved to the author

84
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ ேகான எலலாம ேவஸட. நாைளகக உன ைகையப பாதத எனன இபபட
பைழய பஞசாஙகமா இரககனன நிைனககப ேபாறார மாபபிளைள. ஏணட
நான ேகடட கிடேட இரகேகன வாயத திறநத ஏதாவத ெசாலேலன”

யாrடேமா ேபசகிறாகள எனபத ேபால எப எம ேரடேயாைவத திரகிக
ெகாணடரநத சிததாரா “எலலாம அநத மஞசிகக இதேவ அதிகம”

“யார மஞசிகக அதிகம” எனற ேகடடக ெகாணேட மாட ஏறி வநதா
நபீ ஸ.

சபதம எழாமல கணவைரப பாதத “ அரவிநத” எனற வாயைசததா
வஹிதா. பின சததமாக “பாரஙக உஙக தஙகமான தஙகசசியால இநதக
ேகான எலலாம ேவஸட ஆயிடசச” எனற பகா கறினா.

ெமதவாக அவளிடம நபீ ஸ “ஏணட அவ மரதாணி வசசககிடடேத ெபrய
விஷயம. ந ேவற அவ ேகாவதத கிளபபிடாத” எனறவ சததமாக
“ஏன ேவஸட ஆகத இநத கடடகக ேபாடட விட” எனற ைகயில தககிக
ெகாணட வநதிரநத ஸராவநிைய அவளிடம தநதா
.
“ ேபாடடககறியா பாபபா” எனறவ அவள சr எனற தைலயைசததம அமர
ைவதத ேபாடட விட ஆயததமானா.

“ேபாடாதிஙக அககா” எனற தடதத சிதாராைவ பயததடன பாததாள
ஸராவணி.

All rights reserved to the author

85
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளின பயதைதப ேபாகக அனபாக அவளத கனனஙகைளத தடடக
ெகாடதத ஒர மததம ைவதத சிததாரா
“ படட பாவாைடல கைர படடடசசனனா ேபாகாத. ேவற டரஸ
ேபாடடடலாம” கட வநதிரநத சிற ெபணணிடம கீேழ ேபாய ேவற உைட
வாஙகி வரமபட ெசானன சிததாரா ைகேயாட ஸராவனிகக அநத உைடைய
மாறறி விடடாள.

அநத பாவாைட சடைட ஸராவனிகக லசாக இரபபைதப பாததவள எஙக
பிடகக ேவணடம எனற அளவ எடததக ெகாணட வஹிதா அவளத
ைகயில ெமஹநதி ேபாடட மடபபதறகள உலகததில அததான
மககியமான ேவைல ேபால ைதயல ெமஷினின மன அமநத சடதியில
ஸராவனிகக ஏறற அளவில தணிைய ஆலட ெசயத மடததாள.

தனனைடய திரமணதைதப பறறி அவள ேபச விரமப விலைல எனற
சிததாரா மைறமகமாக ெசானனாள. தஙகநைக கட பைழய விைலயில
வநதால வாஙக விரமபாதவள சிததாரா. யாேரா ேபாடட நைகய நாம ஏன
ேபாடடககணம எனற நிைனபபாள. இபேபாத கணவேன ெசகணட ஹாணட
எனற மனதினள பழஙகிக ெகாணடரககிறாள. இத வஹிதாவககம
பrநதத. காலம இபபடததான சில சமயஙகளில மடசச ேபாடட விடகிறத.
ஆலட ெசயத ஸராவனியின தணிைய ஒர ைபயில ேபாடட வ டடல தநத
விடமாற ெசானனாள. மறபடயம ஒர மததம ெகாடதத அவைள வ டடகக
அனபபி ைவததாள.

அவளகக பததி ெசாலல ேவணடம எனற நிைனதத நபீ ஸ ஒனறம
ெசாலலத ேதானறாமல . அவள ெசயயம ேவைலகைள பாததக
ெகாணடரநதா.

All rights reserved to the author

86
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சிததாரா, அநதக கடட ெபாணண ஸராவணி, அரவிநேதாட ெபாணண.
அதாவத நாைளகக காைலல இரநத உனேனாட மதத ெபாணண”

நடநதக ெகாணடரநத அவள காலகள ஒர வினாட மடடேம தயஙகியத.
அத இபேபாததான அவள ஸராவணிைய மதல மைறயாகப பாககிறாள
எனற அைனவரககம ெசானனத.

“அதனால எனனணணா, எனகக ேகாவம ெபrயவஙக ேமலதான. இநதக
கடடப ெபாணண எனன ெசயயம பாவம”

“பாவபபடறேதாட நிறததிககாம ஸராவணிைய உன ெபாணணா
நிைனககணம”

“மயறசி பணணேறன அணணா” வினாடயம தயஙகாமல படெடன சிததாரா
வாயில இரநத வாதைதகள ெதறிததன.

மததவஙக மாதிr இநத நிமிஷததல இரநத இவ என மதத ெபாணண
அபபடனன வாய வாதைதயாகக கட ெசாலலாம, ஸராவனிய ெபாணணா
நிைனகக மயறசி பணணேறனன ெசாலலறாேள. இனனமம
இரணடாநதாரம, ெசதத ேபான மதத தாரதைதக கடவளா கமபிடவம,
மததாள பிளைளஙகைள தஙகேளாட பிளைளகளா நிைனககவம
ெசயயணமன தாேன எலலாரம எதி பாககறாஙக. இவ இபபட ேபாய
அரவிநத கிடட ெசானனா அவனகக இவ ேமல ேகாவம வராத? கவைலப
ெபரமசச விடடாகள வஹிதாவம நபீ சம.

10. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள
All rights reserved to the author

87
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ேபா மடநத கைளபபடன, ெபரகம கரதிையப ெபாரடபடததாத, அநதப
பாைலவனததில ஒர தளி தணண ரககாக அைலகிறான அரவிநத. அவன
பாககம ேபாத தரததில ெதrயம ந அரேக ெசனறதம கானல நராக
மாறகிறத.

ெவக ெதாைலவில ெவளளித தாமபாளததில ைவககப படட தஙகக
கவைள அவனத கழகக கணகளககத ெதrகிறத. நடககக கட மடயாத
கைளபபடன தவழநத அதன அரேக ெசனறான. ஆமாம அதில நதான
இரநதத. ஆவலடன ைகைய ெகாணட ெசனறான. அரகில ெசனறதம
அதறகாகேவ காததிரநதா ேபால அநதக கவைளயின ேமல படம எடதத
நினற நாகம தனத ெபாலலா விஷதைதக கவைளயில கககியத.

எபபடயம தாகததால மரணம உணட அத இநத விஷததால வரடடேம
எனற மனைதத ேதறறிக ெகாணடான. ஆனால பலமிழநத அவனத
ைககளால அநத விஷக கவைளையக கட ஒழஙகாகப பறற
மடயவிலைல. ேசாநத அவனத ைககளில இரநத அநதக கவைள
தைரயில விழநதத. அதில இரநத நைர அவைன விட ஆயிரம மடஙக
தாகததில வாடக ெகாணடரநத பமிததாய பரகிவிடடாள.

“ஐேயா ைககக எடடயததில ஒர தளியாவத வாயகக எடடக கடாதா?
ெதயவேம அபபட நான எனனதான பாவம ெசயேதன” எனற கதறியவனின
கணகள இரடட ஆரமபிததத. தைரயில மயஙகி வ ழநதான.

எவவளவ மணிககற அபபடேய கிடநதான எனேற கணிகக மடயாத
மணணில கிடநதவனின உதடகளில சில தளி ந படடத. ஆவலாக
அவனத இதழகள திறநதன. அவனத வறணட உதடகைள நைனதத,
All rights reserved to the author

88
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெதாணைட வழியாக இனபமாக இறஙகியத. அநதக களிநத ந சிறிதளவ
தநத பததணசசியினால விழிகைளத திறநதான. அவன மனேன ஒர
ெவளளைட அணிநத ேதவைத ஒரததி ைககளில நரடன நினறிரநதாள.
அவளத உைட மழவதம ஈரமாக இரநதத. கநதலில இரநத கட
தணண ெசாடடயத. அவள ைகயால வாஙகிப பரகிய ந அவனத உடல
மனம இரணைடயம நிைறததத.

“ந தான மைழ ேதவைதயா?” வியபபடன ேகடடான.

அவள பதில ெசாலலவிலைல. அவள மகதைத ேதடனான. அவனகேகா
கணகள மடடேம அதில பதிநதன. அைத உறறப பாததான. வானளவ
விrநதன அநதக கணகள. அதன உளேள அவன தான ெதrநதான. அவளத
ைககைள இறகப பறறிக ெகாணடவன

“ேஹ ஏஞெசல, இபபடேய இர. எனைன விடட ேபாயிடாேத பள ஸ”

திைகததன அநதக கணகள. எஙேக அவள தனைன விடட ெசனற
விடவாேளா எனெறணணி பயநதான.

“ேநா உனைன நான ேபாக விடமாடேடன. ந எனைன விடடடட எஙேகயம
ேபாகக கடாத” எனற ெசாலலியபடேய வாr அைணததக ெகாணடான.
அவனத மனதில அளவிலா நிமமதி பரவியத. சறற தயஙகிய ேதவைதயம
பனனைகயில தனத சமமததைதத ெதrவிததாள. மாயம ெசயதத ேபால
அநதப பாைலவனேம பததக கலஙகம ேசாைலவனமாக மாறியத.

All rights reserved to the author

89
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பனசிrபபடன விழிததான அரவிநத. இதவைர பல மைற இநதக கனவ
வநதிரககிறத. ஆனால பாைலவனததில தணண ரககத தவிபபதடன
மடநத விடம இனற எனனடாெவனறால ேதவைத அத இதெவன சினிமா
மாதிr வநதவிடடத. நலல ேவைள கனவிலாவத ஹாபபி எணடங வநதேத
எனற நிைனததபட களிதத விடட வநதான. வ ட கலயாணப பரபரபபில
இரநதத. சமிதரா அவனகக ெவணபடட ேவஷட சடைட எடதத
ைவததிரநதா. திைகபேபாட பாததான.

‘ஓ கலயாண மாபபிளைள படட ேவஷட சடைட தாேன ேபாடணம. நமகக
எஙக அத ெதrயம. மதனமைற ைசலஜாவடன ேபாடட சடைடயடன
அவசரக ேகாலததில கலயாணம நடநதத. பின அதைனப பதிவ ெசயத
விடட லணடன ேபாகததான சrயாக இரநதத’ மதல கலயாண
நிைனவகளில இரநதவைன கிளமப ெசாலலி விரடடனா சமிதரா. ஆலடட
ெசயத பாவாைட சடைடயடன தைல கைலநத அமநதிரநத ஸராவனிகக
தைலைய ஒதககி தான வழககமாக ேபாடம ேஹடபாணட ேபாடட
விடடான அரவிநத. ‘ஸராவனிகக தைலமட நிைறய வளநத விடடத.
ஊரககப ேபாகம மனப இஙேக பககததில உளள பியடட பால ஒனறில
பாப ெவடட வரச ெசாலலி அமமாவிடம ெசாலல ேவணடம’ எனற
நிைனததக ெகாணடான.

“வனிமா டரஸ ஆலடட பணணியாசசா? யா பணணி விடடத”

“சிததபபா. நான சிததவப ேபாய பாததடட வரடடமா”

“சrமமா பாதத ேபாயிடட வா. பாவாைட எலலாம உனககப
பழககமிலைல. தடட விடடடப ேபாகத” ெபாறபபான அபபாவாக மாறி பதில
ெசானனான.
All rights reserved to the author

90
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
யா அநத சிதத எனற ேயாசிககவிலைல அரவிநத. தனத அககா
பிளைளகள தனத மறற சேகாதrகைள சிததி எனற அைழபபைதத தான
இவள சிதத எனற ெசாலகிறாள ேபாலிரககிறத எனற ஊகிததக
ெகாணடான.

மாடககச ெசனற கழநைத ேபாய சிததாரா மனப நிறக, சிததாரா கணட
ெகாளளாமல இரககலாமா எனற நிைனததாள. ஆனால அவளகக
இயலபாகேவ இரநத ஈரமான மனத அவைளக ேகாவமாக நடககக கட
விடவிலைல.

அநதக கடடக கழநைதயின ஆவமான மகம அவளத மனைதத
தாககியத. ஸராவணிைய உறற ேநாககினாள. அவளகக ஏேனாதாேனா
எனற ேபாடபபடடரநத ேஹபானட மறறம ெவறைமயான மகம
பrதாபதைதத தணடயத. இஙேக வா எனபத ேபால தைலயைசததாள.
அதறகாகேவ காததிரநதா ேபால ஓட வநதாள ஸராவணி.

சீபபிைன எடதத ஸராவனியின தைலைய வாr விடடவள நளமாக இரநத
மடயில ஒர உசசிக கடமி ேபாடடாள. அதைன சறறிலம மலலிைக
சடடனாள தனனிடம இரநத பாணடஸ பவட ெகாஞசம ேபாடட விடட,
கண ைம தடட, ெசஞசாநதப ெபாடட ைவதத அதைன சறறிலம மஞசள
நிற சாநதால ஓ வடடம ேபாடடாள. மனதைதக ெகாளைள ெகாளவத
ேபால இரநத அநதக கழநைதககக கனனததில ஒர சிறிய திரஷடப
ெபாடடடடாள. யேசாைத கணணனகக ரசிதத ரசிதத ெசயயம அலஙகாரம
ேபால ஸராவனிகக சிததாரா ெசயவைதப பாதத மனதள மகிழநதாகள
ராஜம பாடடயம வஹ தாவம.

All rights reserved to the author

91
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அககா ெபண கழநைதககத தான இநத மாதிr அலஙகாரம ெசஞச அழக
பாககலாம. நஙக மதலல ெபாணண ெபததிரநதா நான எவவளவ
அலஙகாரம ெசஞச பாததிரபேபன ெதrயமா?”

“ ந இனிேம தினமம இநதப பாபபாவகக ெசஞச அழக பார. இபப சீககிரம
உன அலஙகாரதைத மடசசடட ெபாணணா லடசணமா கிளமப.
பியடடசியன கட ேவணாமன ெசாலலிடடா.சr சr ெரணடாம
கலயாணததகக இநத அழக ேபாதமன ஆரமபிககாேத”

“கணடபபா ெசாலலேவன. பாரஙகககா இநதப பாபபா எவவளவ ஒலலியா
இரககனன. சாபபாட எலலாதைதயம இவளககத தராம இவஙக
அபபாேவ சாபபிடடடவார ேபால இரகக”

“இலல இலல எனககத தநதடடத தான அபபா சாபபிடவார. பாதி நாள
ஒணணேம சாபபிட மாடடா” எனறாள ஸராவணி.

உச ெகாடடனாகள ராஜமம வஹிதாவம.
“ெராமப உசச ெகாடடாதிஙக. பககதத வ ட ைடக அைதததான
கபிடrஙகனன ெநனசச ஓட வநதடப ேபாகத. சாபபிடாம இரநதா
பாவமா? எலலாம டயடடஙகா இரககம. அமல ேபபி மாதிr இரககற
உடமைபக கைறககணமலல” ெசாலலிக ெகாணேட ேசைல மாறறக
கிளமபினாள சிததாரா.

“பாடட அநத மஞசி, பலலி, காககா எலலாம மாறி இபப அரவிநத அமல
ேபபி மாதிrயாம. எலலாம இநதக கடட வநத ேவைளதான ” ஸராவணிைய
ெசலலமாகக கிளளியபட கிச கிசபபாய ெசானனாள வஹிதா.
All rights reserved to the author

92
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ெமதவா ேபச. மறபடயம ேவதாளம மரஙக மரததல ஏறிககப ேபாகத”
எசசrததா ராஜம.

அைனவரம வடபழனி ெசனறாகள. மதல காrல அரவிநத ெசலல , சறற
ேநரம கழிததக கிளமபிய இரணடாவத காrல கிளமபினாள சிததாரா.

அரவிநத தனத மகளகக யாேரா சிதத ெசயத விடட அலஙகாரதைதப
பாதத சநேதாஷப படடபடேய திரெவறறியrல இரநத வடபழநிககப
பயணமாக, பசைச நிறப படடப படைவயில ேகாவில சிைல ேபால
பாநதமாக இரநத சிததாராேவா

‘நமம ராசியப பார கலயாணம கட வளளி, ெதயவாைனேயாட இரககற
மரக ேகாவிலல தானா அைமயனம. இநத ராம இலைலனனா
ஆஞசேநய, பிளைளயா ேகாவிலல வசசரககக கடாத?’ எனற ஆதஙகப
படடபடேய ேகாவிலககச ெசனறாள.

இவகள மனதில ேபசியத எைதயம காதில வாஙகாமல மரகப ெபரமான
காrயேம கணணாகக கலயாணதைத நடததி விடடா. ஆம ெசாநத
பநதஙகள பைட சழ, மபபததி மகேகாட ேதவகள சாடசியாக, அவனத
உயிரான ஸராவனியின சமமதப பனனைகைய ஏறறக ெகாணட
சிததாராவின கழததில மனற மடசச ேபாடடத தனனைடயவளாக ஆககிக
ெகாணடான அரவிநத.All rights reserved to the author

93
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
11. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

திரமணம மடநததம அரகில இரநத சரவணபவனில அைனவரககம
காைல உணவ ஏறபாட ெசயயபபடடரநதத. இரணட வைக ஸவ ட, வைட
ெபாஙகல, பr, இடலி எனற பலமான சாபபாட. ேதைவயானைத மடடம
வாஙகி உணடாள சிததாரா. அரவிநைத பாதி இனிபப சாபபிட ெசாலலிவிடட
மீதிைய சிததாரா இைலயில ைவததன. அதைன மறநதம கட ெதாடடப
பாககவிலைல அவள. மறறவகள கவனிககாவிடடாலம ஒர ேஜாட
கணகள இதைன மனதள கறிததக ெகாணடன.

திரமணம பதிவ ெசயதவடன அைனவரம திரெவறறிய திரமபின.
தனிததனியாக வநத அரவிநதம சிதாராவம ஒேர காrல ேஜாடயாக வர
அவகளடன ஸராவணி, கதி மறறம நாதனின மகன ஆதி ஆகியவகள
வநதன. ஸராவனியின கழததில இரநத ெசயிைனப பாததவன,
“வனிமா நைக உனகக யார ேபாடட விடடத”
“சிததபபா”
“ஆதிககதாமா சிததி உனகக அதைத. வ டடகக ேபானதம கழடட அதைத
கிடட பததிரமா தநதடணம எனன?”
பrயாமல விழிதத கழநைத “சிதத. ெசயின ேவணடாம. அபபாகக பிடககல”
எனற கழறறி சிதாராவிடம தநதத.
சிதத எனறால சிததாராவா. இவளா பாவாைட ஆலட ெசயதத?
ஸராவணிகக அலஙகாரம ெசயத விடடத? வியபேபாட அவைள
ேநாககினான. அவன தனைன உரதத பாபபைதப பாததவள நாகைகத
தரததி பழிபப காடடனாள.
இதறகள ஆதி ெபrய மனஷ ேதாரைணயில
All rights reserved to the author

94
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“தஙகமா இரககாத மாமா. அதான அவஙக வ டடல நைக எலலாம களவ
ேபாயடசேச . இத கணடபபா கவrங தான. சிததாராதத இபப நஙக
ேபாடடரககற நைக கட ேராலட ேகாலட தாேன? ”

அடபபாவி இவன வாய மடடட சமமா வரக கடாத எனற கதிரம
அரவிநதம திரமணம நடததி ைவதத மரகப ெபரமாைன ேவணட,
மகதைத ஆசசிrயமாக ைவததக ெகாணட சிததாரா

“ைஹேயா எனன அறிவ! எனன அறிவ! உஙக அபபா ேபர கணடபபா
நாதனாததான இரககணம” எனறாள.

கஷியானான ஆதி “ஆமாம அதைத எஙகபபா ேபர நாதன தான. உஙகளகக
ேஜாசியம ெதrயமா?” எனற உறசாகதேதாட வினவ

“ஆமாம எனகக ேஜாசியம, வாஸத எலலாம ெதrயம. இனெனார
ேஜாசியம ெசாலலடடமா? இநத மாதிr அதிகப பிரசஙகிததனமா ேபசி ந
சீககிரம யார கிடடேயா அட வாஙகப ேபாற”

வாைய மடக ெகாணடான ஆதி. அரவிநதகக சிrபப, ஜனனல பககமாகத
திரமபி சிrததக ெகாணடான. கதி சததம ேபாடட சிrததா

“நலலா ெசானனமமா. இேத மாதிr இவன அபபாவககம ஏதாவத ைக ேரைக
பலன ெசானனா நலலா இரககம”

All rights reserved to the author

95
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மதிய உணவகக நபீ ஸ ஏறபாட ெசயதிரநதா. யா ெசாலலியம ேகடகாத
அடஙகா பிளைளையப ேபால பகல ஓடயத , மாைல மஙகி இரவம
வநதத. இரவ உணைவ மடதத சிறவகைள தஙக ைவததன. மாடயில
சிததாரவின வ டடல இரவ விேசஷதைத ைவததிரநதன.

அரவிநதிறக தனத மதல திரமணததிறக பினப தான ைசலஜாவிடம
ெசானனத நிைனவகக வநதத.
“இஙக பாரஙக ைசலஜா. இநதக கலயாணம எதிபாராம நடநதடசச. எனகக
கட பிறநத அககா தஙைககள இனனம கலயாணம ஆகாம இரககறபப
எனனால உஙக கட சநேதாஷமா கடமபம நடதத இபேபாைதகக மடயாத.
அதவைரககம காததிரககறதா இரநதா எனகட லணடன வாஙக. இலைல
எனேனாட கடைமகள மடயற வைர இநதியால இரஙக. எஙக வ டடல
ெகஞசி ேகடட விடடடட ேபாேறன. ஆரமபததல பிடககைலனனாலம
அபபறம சமமதிபபாஙக”

கணண ரடன அவைனப பாதத ைசலஜா “அரவிநத நஙக தநத இநதத
தாலிேய ேபாதம. நான சநேதாஷமா உயிைர விடடடேவன. ஆனா
இனிேமல உஙகைள விடடடட எனனால இரகக மடயாத. உஙகைள எநத
விதததிலம ெதாநதரவ ெசயய மாடேடன. எனைன உஙக கட கடடடடப
ேபாஙக பள ஸ ”

இரவரம உறதிேயாடதான கிளமபினாகள இரநதாலம அவகளின
இளைம ஸராவனியின வரவகக வழி வகதத விடடத.

காைலயம மதியமம சிததாரா- அவன இைலயில இரநத அமமா எடதத
ைவதத இனிபைப மடடம விடடவிடட சாபபிடடைதப பாததான. அதேவ
அவனகக கறிபபாக எைதேயா உணததவதாக நிைனததான. இனற
All rights reserved to the author

96
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவைளத தனியாக சநதிககப ேபாவத ஏேதா சிஙகததின கைககக
ெசலவைதப ேபால இரநதத.
அழகாக மஸடட நிறததில பசைசக கைர ைவதத ைமச சிலக ேசைல,
பசைச பதககம, பசைசக கல ேதாட, ைககளில பசைச நிற வைளயலகளகக
இரபறமம கைரையப ேபால மஞசள நிறததில தஙக வைளயலகள மினன,
கணகளில அளவாக ைமயம, மகததில ேபாடடேத ெதrயாத வணணம
ேபாடடரநத பவடரம சிதாராைவப ேபரழகியாகக காடடயத.

உறவினகள அைனவரம கீேழ தஙகிவிட, மாடயில அலஙகாரதைத ெசயத
விடடன வஹிதாவம, சஙகீதாவம. சஙகீதா அரவிநைத கபபிட கீேழ
ெசனறவிட, சிதாராவகக பததி மதி ெசாலல ஆரமபிததா ராஜம .

“சிதத இவவளவ நாள மாபபிளள தமபிய ந மrயாைத இலலாம ேபசினைத
நாஙக ெபாரடபடததல. ஆனா இனிேம ந எலலா மனனாடயம அவரகக
மrயாைத தரைலனனா உனைன வளதத விதம சrயிலைலனன
எனைனததான திடடவாஙக. இனெனார மககியமான விஷயம. இனைனகக
ந வாைய இழதத வசச தசசககணம. உனகக அரவிநத ேமல எவவளவ
ேகாவம இரநதாலம ெகாஞச நாள வாயத திறககாேத. கணடபபா உனகக
இநதக கலயாணததல எநத அளவ விரபபம இரககனன ெதrஞசகக
நிைறய ேகளவி ேகடபா. ந எதாவத ஏடாகடமா ேபசி வசசடாேத.
வாழகைக சினிமா இலைல. ஒர ெபண தனேனாட காதைல நிராகrசசா
சலபமா ஏததககற பல ஆணகளால கட மதலிரவல தனேனாட
மைனவிேயாட பறககணிபைபத தாஙக மடயாத. ந அனப காடடேலனனா
கட பரவயிலல, அவன ேமல ெவறபைப காடடடாேத. இத நான உன கிடட
ேகடகற பிசைச”

கணடபபாக ேபச ஆரமபிதத ராஜம உரககமாக மடததா.
All rights reserved to the author

97
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எனனனேவா ேபச திடடம ேபாடடக ெகாணடரநத சிததாராவகக இத ஒர
ெபrய எேமாஷனல பளாகெமயிலாகி விடடத. சr எனற தைலைய
அைசததவள ஒனறம சாபபிடட இரககவிலைல.

இநத அரவிநத எபபட இரபபான? பாகக அைமதியாகததான ெதrயறான.
ஆமபிளைளஙகளள நததகக ெதானனதஞச ேப அேயாககியஙகதான.
மிசசம இரககற அஞச ெபெசனட நலலவஙகளள நால ெபெசனட ேப
கலயாணேம பணணிககறதிலல. அதனால இவைனயம நமபக கடாத
எனற மடவ ெசயதாள.

இநதக கலயாணம நடககக காரணேம ஒர மதெகலமபிலலாத ேகாைழ
தான.
சிதாராவகக மதலில திரமணம ஏறபாடானத மகநதனடன தான.
சிததாராவின ெபrயபபா பாதத மடவ ெசயத மாபபிளைள. அவளத
ெபrயமமாவின அணணன மகன தான அவன. மகநதன மணலியில ஒர
ெகமிககல பாகடrயில ேமேனஜராக இரநதான.

ெபண பாகக வநதேபாத வஹிதாவம சமிதராவம வநத உதவின. மபபத
பவன நைகயடன கலயாணம நிசசயமானத. வ டடறக வநத சமிதரா
அஙகலாயததக ெகாணடா “இநத அரவிநதகக மடடம பததி ெகடடப
ேபாகாம இரநதிரநதா நமம ஆளஙகைலேய பாதத இநத மாதிr அழகான
அறிவான ெபாணைண கலயாணம பணணி வசசிரநதரககலாம. நமம
கடதத வசசத அவவளவதான சதயா” இத சதயாவின மனதில ஒர
எணணதைதத ேதாறறவிததத.

கலயாண மணடபம மடவ ெசயத, திரமணததிறக இர வாரஙகளகக
மன நிசசயதாததம நடககவிரநதத. அபேபாததான அத நடநதத.
All rights reserved to the author

98
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
திரமணததிறக ேதைவயான நைககைள வ டடல வநத ைவததிரகக,
அதைன எபபடேயா ேதடைட ேபாடட ெசனறத திரடடக கமபல. மறநாள
நிசசயததிறக வநத மாபபிளைள வ டடன விஷயமrதத ஆறதல
ெசாலலாவிடடாலம பரவாயிலைல, இதயதைத இனனம ெகாஞசம ரணப
படததின.

“கடடன படைவேயாட ெபாணைண கடடடட ேபாற அளவகக நாஙக பரநத
மனச இரககறவஙக இலலமமா. ேபசாம இநத வ டைட ஏன ைபயனகக
எழதி வசசரஙக. ெரஜிஸட பனனவடேன கலயாணத ேததி வசசககலாம”

இரககமிலலால அவகள வாயில வநத வாதைதகைளக ேகடட ெகாதிதத
ேபானாள சிததாரா.
“உஙகளகக வ டட எழதி வசசடட எஙக பாடட எஙக ேபாவாஙக”
“ அெதலலாம கவைலபபடாேதமமா. உஙக பாடடய இஙக ஏதாவத
மதிேயா இலலததல ேசதத விடடடலாம” ஆறதல ெசானனா
ெபrயமமா.
ெபrயனைனயின வாதைதகள அவளகக எறியம ெநரபபில ெபடேரால
ஊறறியத “கடயிரககற வ டைட உஙக ைபயன ேபரல எழதி வசசடட
எஙக பாடட ேபாய மதிேயா இலலததல தஙகிககனமா? எநத நமபிகைகல
இவவளவ நாள எனைன வளதத பாடடய நடடாததல விடடடட ெசாதத
ெசாகதைத எலலாம தநத உஙக ைபயன கலயாணம பணணிககனமன
நிைனககறிஙக”

“ ஒர ேமேனஜரகக இனைனகக மாெகடல எனன ேரடடனன ெதrயமா?
எஙக ைபயனகக இனைனகக ராஜபாைளயததல இரநத நற பவன
நைகேயாட ெபாணண ெரடயா இரகக. நாஙக தான நமம வசதிகக
கமமியான வ டனனா ெபாணண ைககக அடககமா இரககம, ெசானன
All rights reserved to the author

99
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபசைசக ேகடகமன ெநனசேசாம. இத எனன இபபட வாயாடத.
எஙகளகக இநத ெபாணண ேவணடாமபா”

“ ேசா, மாெகட ேரட நற பவனனன ேபசி உஙக ைபயைன விறக
பாககறிஙக. அபப மாகெகடல காயகறி வாஙக வநத கஸடம மாதிrேய
நானம ேபசேறன. இநத விைல எஙகளககக கடடாத. இவவளவ விைல
ேபாடட உஙக மகைன வாஙகவம நான தயாrலைல”

ேகாவததடன கதியாடடம ேபாடட ெபrயமமாைவயம ெபrயபபாைவயம
மாபபிளைள வ டடனைரயம தசசமாகப பாததாள.

“அமமா அபபா இலலாத அனாைதயாசேச ஏேதா நலல சமமநதமா மடசச
ைவககலாமன பாததா எஙக மஞசில கr பசிடடலல. உனகக எபபட
கலயாணம நடககதனன பாததிரேறாமட இனிேம இநத வ டட வாசல படய
மிதிகக மாடேடாம” அைனவரம ெசனற விடடன.

சிதாரா உள அைறயில அமநதிரகக, வஹிதா-நபீ ஸ, ராஜததககத
தைணயாய வ டடல இரநதன.
“என ேபததி கலயாணததகக நாேன தைடயாயிடேடேன” எனற
கவைலபபடட ராஜததகக ஆறதலாய ேபசினா சமிதரா.
“கவைலபபாடாதிஙகமமா. நைக திரடடப ேபானதல இவஙக உணைமயான
கணம ெதrஞசடசச. இநதக கலயாணம நடநதிரநதாலம இநத வ டைட
எபபடயாவத எழதி வாஙகி இரபபாஙக. நமம சிததாராேவாட அழகககம
கணததககம ராஜா மாதிr ஒரததன வரவான. இநத சாrகா ைபயனா
ெபாறநதிரநதா நான சிததவ ெவளில விடடரகக மாடேடன. எஙக
வ டடகேக மரமகளா கடடடட ேபாயிரபேபன.”
All rights reserved to the author

100
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ராஜமம பலமபினா “ மகராசி நஙக ஒர வாதைத ெசாலலியிரநதா,
சிதாராைவ தககிடட ேபாக ெசாலலி இரபேபன. உஙக வ டடல ைபயன
இலலாதத சிததாரா தரதிஷடம”

கஷடபபடட மாட ஏறி வநதிரநத சதயாவகக அபேபாத ேதானறியத. ஏன
சிதாராைவக கலயாணம பணணிகக என தமபி அரவிநதகக எனன தகதி
கமமியா எனற.

“அமமா சமமா கணடபட ேபசாதிஙகமமா. ெசாநதககாரஙக நமம
அரவிநதககத தான சிததாராவக ேகடகறதா தபபா நிைனககப ேபாறாஙக”
ெமதவாய சமிதரா காைதக கடததாள. சதயா ேகாட தான ேபாடடாள,
சமிதரா பrநத ெகாணடா. சிததாரா அரவிநத ேஜாடப ெபாரதததைத
மனககணணிேல கணட மகிழசசி அைடநதா.

“அமமா நான ேகடககேறனன தபபா நிைனககாதிஙக. எனேனாட ைபயன
அரவிநத பததி உஙகளககத ெதrயம, அவனகக ெபாணண பாககறதா
இரகேகாம. என ைபயன ெராமப நலலவன. மதல கலயாணமம
கழநைதயம ஒர விபதத மாதிr அவன வாழகைகல ேவகமா வநத
மடஞசடசச. உஙகளகக பதத தணி தரததான ஆைசபபடேறன. ஆனா
எனகிடட பழம படடபபடைவையத தவிர ேவற எதவமிலல. சிததாராைவ
என மகனககக கலயாணம பணணித தர மடயமா? நான கணணககளள
வசச அவைளப பாததககேறன. என மகனம அவைளக கணகலஙகாம
பாததககவான”

கரல கமமி ேபசிய தஙகளத ஊ ெபrய வ டடமமாைவ வியபபடன
பாததா ராஜம. அவ எனன ெசாலலப ேபாகிறா எனற அைனவரம எதி
பாகக
All rights reserved to the author

101
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சிததாரா இஙக வா” எனற அைழததவ “வநத உன மாமியா காலல
விழநத ஆசீவாதம வாஙகிகேகா. உஙக மரமக உஙக ைபயேனாட நற
வரஷம சநேதாஷமா இரககணமன ெநனசச அவ ெநததில கஙகமம
ைவஙகமமா” எனற மைறமகமாய தனத சமமததைத தநதா ராஜம.

ஒர சிறிய ெபனசில ரபப விஷயததில கட பைழயத பிடககாத தானா
இரணடாநதாரமாய ேபாவத எனற திைகபபடன நினற சிததாராைவ
“சிததாரா, பாடட ெராமப நாைளகக நலல படயா இரககணமன ெநனசசா
ேபாய ஆசீவாதம வாஙக” எனற அவளகக மடடம ேகடகமபட காதரேக
ேபாய ெசானனா ராஜம.

சமிதராவின காலில விழநத வணஙகினாள சிததாரா. சிறித ேநரம மனப
வைர அமளி தமளி படட இடம இபேபாத கலயாணக கைள கடடறற.

அதன பினப கதிரககத தகவல ெசாலலி, இரவரம அரவிநதிடம அமமா
இககடடான சழநிைலயில வாகக தநத விடடதால கணடபபாக வநத
திரமணம ெசயத ெகாளள ேவணடம என வறபறததி ஒர வழியாக
திரமணம நடநத மடநதத.

நடநதத அைனதைதயம அைசேபாடடபடேய அைமதியாக
அமநதிரநதவளகக ேதானறியத ஒனேற ஒனற தான அைதததான
அரவிநத அைறககள வநதேபாத ெசயத ெகாணடரநதாள.
மாடயில இரநத சிததாரா வ டடககத தயககததடன நைழநதான அரவிநத.
மன அைறயில அவள இலைல. உள அைறயில நலல சபபளம ேபாடட
அமநத தடடல இரநத பலகாரஙகைளக காலி பணணிக
ெகாணடரநதாள.அரவிநத இநதைன சததியமாக எதிபாககவிலைல.
All rights reserved to the author

102
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேவகமாக சாபபிடடதில விககல எடகக, பககததில ஜககில இரநத
தணண ைர ஒர கிளாசில ஊறறி ைவததான. எடததப பரகியவள

" அரவிநத உனகக ஸவ ட ேவணமனா எடதத சாபபிட. நான சாபபிடறத
பாதத கணண ேபாடாேத, உன கணண படட விககிடசச பார " எனறாள

இவ ேபசறத பதசா கலயாணம ஆன ெபாணண ேபசற மாதிrயா இரகக,
எனற எணணியவன

"எனகக ேவணடாம" எனற பதவிசாக உைரததான.

சிதாராவம அதறக ேமல அவைன வறபறததவிலைல. ெமதவாக ரசிதத
சாபபிடடவள , வ டடறகள ெசனற ைக கழவி சறற ேநரம கழிதத வநதாள.
வரமேபாத ேவற உைட மாறறி இரநதாள. அரகக நிறததில மஞசள கைர
ேபாடட பாவைடயம , ஆரஞச நிறததில அரகக கைர ேபாடட லசான
சடைடயம அணிநதிரநதாள. மதன மதலில பாதத ேபாதம இேத ேபால
பாவாைட சடைட தான ேபாடடரநதாள. இநத உைடதான இவளககப
பிடககம ேபாலிரககிறத எனற அரவிநதககத ேதானறியத. ைகயில ஒர
தமள இரநதத. அதைன அரவிநத பககததில ைவதத விடட, தைரயில
வலத காைல மடதத, இடத காைல ந டட சவகrயமாக அமநத
காைலயில வநத பததிrைகையப படததபடேய தன பககததில இரநத
கிளாைச ைகயில எடததக ெகாணடாள . படததபடேய தமளrல இரநத
பாைல எடதத பரகத ெதாடஙகினாள. அரவிநத அவளத ெசயைககைள
ஓரக கணணால பாததக ெகாணடரநதான.

நிமிநத பாததவள
All rights reserved to the author

103
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"எனன அரவிநத கடககல? எனகக ேவஸட பணணா பிடககாத" எனற
டசச சிற ைபயைன அதடடவத ேபால ெசாலல, கட கடெவன கிளாசில
இரநதைதப பரகிவிடட ைவததான அவன.

இநத ரவட இனைனககததான கலயாணம ஆனா மாதிrயா நடநதககறா?
இநத சணட ராணிகிடட ேபசேவ நடககமாததான இரகக. சr பரவாயிலல
ஒர நாள ேபசிதாேன ஆகணம அத இனைனககா இரககடடம எனற
நிைனததவன

"ககம.... சிததாரா உன கட ேபசணம?"

டகெகன எழநத ஒர பாைய விrதத தைரயில படததக ெகாணடாள

"எனககத தககம வநதடசச"

‘ஒர தடட நிைறயா ஸவ ட எடதத வசசககிடட யாரககம தராம
ெமாததமா மழஙகனா அபபடததான’ எனெறணணியபட " எனகக ெரணட
மண ேகளவி இரகக அதகக ஆமா இலலனன மடடம பதில ெசாலல
ேபாதம"

எபபட இதைன தடபபத. இவனிடம ெபாய ெசாலலவம பிடககவிலைல
எனற நிைனததவள "இனைனகக நான ெமௗன விரதம"

" எனனத?????? ெமௗன விரதமா?..... எதககாக?"
All rights reserved to the author

104
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
திரமபி அவைன ேநரகக ேந பாததவள, " என பாடடேயாட ேவணடதல.
உனன மாதிr ஒர சபப பிகர நான கலயாணம பணணதககாக. அதனால ந
ேகககற ேகளவிகக கணடபபா பதில ெசாலல மாடேடன"

கழபபமாக பாததவன "இனனம ஒர சநேதகம. வழககமா ெமௗன
விரதமனா ேபச மாடடாஙகேள?"

கிணடலாக அவைனப பாததவள "ஹாங.... நான இவவளவ கமமியா
உனகட ேபசறேத ெமௗன விரதம மாதிrதான"

"சr இனனம ஒர சநேதகததகக மடடம பதில ெசாலலிேடன. எபப உன
ெமௗன விரதம மடயம?"

" சததியமா இபேபாைதகக இலல" எனறவள
“அடககட ேகளவி ேகடகாேத அரவிநத நான ஒர சமயம மாதிr இனெனார
சமயம இரகக மாடேடன” எனற எசசrகைக விடதத விடட படகெகன
கணைண மடக ெகாணடாள

பத இடம தககம எபபட வரபேபாகேதா, ஸராவணி நமமள விடடடட
எபபட தஙகவாேளா எனற நிைனததபடேய இரநதவன அவைனயம
அறியாமல தஙகிப ேபானான.
All rights reserved to the author

105
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
12. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

மறநாள காைல அரவிநத விழிததேபாத ெபாழத நனறாகப பலநதிரநதத.
ெவளிசசததில நனறாக விழிததப பாததான. அநத வ டடல, ெராமப
நாடகளகக மனப மாடயில ஒர அைற கடட இரபபாகள
ேபாலிரககிறத. அதைன சறற ெபrதாககி ஒர வ டாககம மயறசியில
ஆஸெபஸடாஸ ேபாடட சைமயல அைற மறறம பாதரம
இைணநதிரநதத.

அத சறற விசாலமான அைற. மைலயில பீ ேரா ஒனற இரநதத.அதைன
ேவற இடததில இரநத அஙக நகததி இரபபாகள ேபாலிரககிறத.
ஏெனனறால மறெறார இடததில ெராமப நாள பீ ேரா இரநத அைடயாளம
ெதrநதத. அநத பீ ேராவில இரநததான திரடட ேபாயிரககம
ேபாலிரககிறத. இபேபாத அதைன சr படததி பதிதாகப ெபயிணட அடதத
ைவததிரநதன. பைழய கடடலில பதிதாக ெமதைத, தைலயாைன
வாஙகிப ேபாடடரநதன. இரணட மனற இடததில ஆளயர விஜய
ேபாஸட. ஒ, இவளகக விஜயதான பிடககமா? சறற ேமேல பாகக மணி
ஏழ எனற சவrல மாடடயிரநத கடகாரம ெசானனத. பதறிப ேபாய
எழநதான. இவவளவ ேநரமா அடததப ேபாடடா ேபால உறஙகி
இரககிேறன.
“ேடய பாப இஙக வாடா” எனற யாேரா அைழககம சததம தரததில எஙேகா
ேகடடத. அரவிநதிறக மனதில கடலின இைரசசல ேகடக ஆரமபிததத.

ேஹாசரககப ேபானதால வாழகைகயில திரபபம வநதத. ஆனால அதகக
நான ெகாடதத விைல மிக அதிகம. பாப ஏன உனைனப பாதேதன? எனற
உளளம ேகடகம வழககமான ேகளவிகக பதில ெசாலல மடயாமல
தவிததான.

All rights reserved to the author

106
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பாப ஒர சராசrயான இைளஞன. எனனதான அவன அரவிநதிறக
உதவினாலம மறற எலலாவறைறயம விட பாபவகக அவனத நலம
மிகவம மககியம. அரவிநத தினமம தனககாக வநத காததிரகக
ேவணடாம எனற ெசாலலியம பாப தான ஆபிஸிலிரநத வரம வழிதாேன
எனற ெசாலலிேய அவைன சமாதானப படததி விடடான. அரவிநத
அலவலகததில இரநத வரம ெபாழத ெபரமபாலம ைசலஜா ேவைல
ெசயயம கைடயிலதான அமநதிரபபான. அதவம ைசலஜாைவ
அளெவடததவாேற. சில சமயம அவளம அவேனாட ேபசவாள.

பாப ைசலஜா உைரயாடலில கவனிததவைர அரவிநதகக நிைனவிரநதத
“பாப ெசாலலிடடஙகளா?” எனற ெசாலதான.

திரமணததிறகப பின அரவிநத ேகடகாமேலேய ைசலஜா ெசானனத-
தினமம ஐமபத நற ரபாயகக ெவடடயாய ெபாரள வாஙகம கஸடம
ஒரவ ேகளவி ேகடடால பதில ெசாலலாமல இரகக மடயமா?

அரவிநத, பாப ைசலஜாைவப பாககம பாைவயில இரநத விதயாசதைதக
கணட இரணெடார வாதைத அவனிடம ெசானனான “பாப அநதப
ெபாணண மிடல கிளாஸ பாமிலி ேபால இரகக. அனாவசியக
கறபைனகைள வளதத விடடடாதிஙக” எனற.

அவைனப பாதத திைகதத பாப பினன சிrகக ஆரமபிதத விடடான.
“ைசலஜாைவ ெசாலலறியா? உனகக அவைளப பததி எனன ேதாணத
ெசாலல?” எனறான

All rights reserved to the author

107
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“நலல ெபாணண பாவம பணக கஷடததககாக ேவைலகக வநதிரகக
ேபாலிரகக. அநதப ெபாணண மததவஙக நடததற விததைதப பாதத நான
என தஙகசசிஙகள ேவைலககப ேபாக ேவணடாமன ெசாலலிடேடன”

சிrததவன “ைசலஜாவ ந நலல ெபாணணனன ெசாலலற. அேத மாதிr
அநதப ெபாணணம ந நலலவனன ெசாலலத ” எனற கணணடததான.
”எனன விஷயம அரவிநத?”.

அரவிநதிறக யாராவத ெபணகைளப பறறி ேபசினாேல அலஜியாகி விடம.
“ஹயேயா பாப எனைன விடடடஙக. அநதப ெபாணணப பததி இனிேம ேபசப
ேபாறதிலல”

“நான ைசலஜா பததி உன கிடட ஒர மககியமான விஷயம ேபசணம
அரவிநத” எனறைரதத விடட சறற ேயாசிதத பாப “சr எகஸாம
நலலபடயா மடயடடம அபபறம சாவகாசமா ேபசலாம” எனற ெசாலலி
விடடான.
அநத சாவகாசமான நாள வராமேல ேபாய விடடத அவனத தரதிஷடம.

அரவிநதகக அரகில இரநத ேடபிளில காபி ஒனற ஆறிப ேபாய ஏட
படநதிரநதத. யாேரா மாட ஏறி வரம சததம ேகடடத. ஸராவனியின கரல
கிணகிணிநாதம ேபால அவன காதில ஒலிததத. ஸராவநியடன சிrததபடேய
மாட ஏறி வநத சிததாரா, அரவிநத விழிததிரபபைதப பாததாள.

“எனன அரவிநத காபி கடககல. உனகக பிலட காபினா ெராமப பிடககமன
உஙக அமமா ெசானனாஙக”
All rights reserved to the author

108
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

காைலல எழநததேம இவகிடட ஏன சணைட எனற எணணியபடேய ஆறிப
ேபாயிரநத காபிைய கட கடெவன கடததான. அவன கடதத ேவகதைதப
பாதத சிததாராவகக ஆசசிrயம.
“அைத ஏன அரவிநத கடசச? அத காைலல ஆற மணிகக வசசத. இபப
பதசா சடா ேபாடட எடததடட வநதிரகேகாம” எனறாள

அபபாடா எனறிரநதத அரவிநதகக. காைலயில அவனகக சடாகக காபி
ேவணடம.

“சr சr ந தான காபி கடசசிடடேய, இத ேவஸட ஆகாம நான
கடசசககேறன” எனறபட வாசம பிடதத விடட கிளாைச உதடடல படாமல
ஒர வாய பரகினாள.

“பரவயிலல உஙகமமா பஸட டகாஷன எடதத ஸெபஷல காபி ேபாடட
தநதிரககாஙக. எனககத தநத காபி சமாராததான இரநதசச. அரவிநத
ஒணண ெசய, தினமம காைலல உனககத தர காபபிய வாஙகி எனகிடடத
தநதட. சrயா?”

“சrஙக ேமடம”

“கடபாய இபப ேபாய களிசசிடட சாபபிட வா. இனைனகக நான தான
சடனி அைரசசத, ெகாஞசம அபபட இபபட இரநதாலம”

All rights reserved to the author

109
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“கவைலபபடாேத அடஜஸட பணணி சாபபிடடககேறன” அவள ெசாலலி
மடககம மனேப மநதிrகெகாடடாய மாறி உறதி அளிததான.

ஏேனா அத சிததாராைவக கவரவிலைல. “பச அத உன தைலவிதி ந
அடஜஸட பணணிததான ஆகணம. மததவஙக ேகககறபப ெவr ேடஸட,
ெவாணடபல அபபடனன ெசாலலற. ஓேக?”

அவன ெசாலல ேவணடய பதிைலயம அழததம திரததமாய ெசாலலிவிடட,
“சிதத எனகக” எனற ேகடட ஸராவனிகக ெரணட மனற வாய காபி
கடதத விடட
“அவவளவதான வனி, சினன பிளைளஙக காபி கடககக கடாத. உனகக
ேவணமனா பஸட ேபாடடத தேரன” அவளடன ேபசிகெகாணேட ஸராவணி
சாபபிடட எசசில கிளாசிேல சிதாராவம கடகக ஆரமபிததாள.

‘பாதகததி எனைன பசசததணணிய கடககவசசடட இவ மடடம ரசிசச
சாபபிடறதப பாேரன’ எனற மதலில கடபபான அரவிநதிறக அவளத
ெசயைக மனைத நிைறததத.

“சிதத எனகக பள ேராஸ வாஙகிதrஙகளா?” எனற ஸராவணி ேகடக,
அவளகக கம சிரதைதயாகப பதில ெசாலல ஆரமபிததிரநதாள சிததாரா.

‘சிததனன கபபிடாேத’, எனற ெசாலல நிைனததான அரவிநத ஆனால
சிதத ேவணடாம எனறாள அவைள சிததி எனற கபபிட ெசாலல ேவணடம
ஸராவணி அவவாற சிததாராைவ அைழபபைத அவன விரமபவிலைல.
சிதத எனறாள மrயாைத சறற கைறவாகததான இரககம. ஆனா இவ
மடடம ந வா னன ெராமப மrயாைதயா எனகிடட ேபசறா பார அவ
மrயாைத பததி கவைலபபட எனற சமாதனப படததிக ெகாணடான.
All rights reserved to the author

110
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

இபப பிரசசைன ஸராவணி சிதத எனற கபபிடவதாலா இலைல ஸராவணி
சிததி எனற சிததாராைவ அைழபபைத விரமபாததாலா அரவிநதககப
பrயவிலைல.

சிததாராவம அரவிநதம விசாவிறக விணணபபிதத விடட வநதன.
திரசசிகக ெசனற மககியமான உறவினகைள பாதத விடட வ டடறகத
திரமபின அதிேல மனற நாடகள ஓடன. வ டடல இரபபவகைளத தவிர
விரநதின அைனவரம தஙகள வ டடககச ெசனறிரகக, கிடடததடட
சிததாரா அரவிநதின வாழகைக மனேனாடடம ஆரமபிததத எனலாம.

சில டாகெமனடஸ ெசராகஸ ெசயத வரகிேறன எனற ெசாலலிவிடட
ெவளிேய கிளமபினான அரவிநத.

“மாமா பககததல ஒர கைடயம சrயிலல நான உஙகளகக நலல
கைடையக காணபிககேறன” எனற ெசாலலிக கட வநத எதி வ டடக
rயாைசயம அைழததக ெகாணடான.

“எனனபபா கைடகக நடநதகிடேட இரகேகாம” ெபரகி வழிநத
வியைவையத தைடததபடேய ேகடடான.

“இநதா வநதடசச மாமா” எனற ெசாலலிக ெகாணேட ஒர கைடயில
நைழநதவன “அததா நமப கைடகக ஒர பத கஸடம” எனறான.

All rights reserved to the author

111
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
‘அடபபாவி எனைன இநத ேவகாத ெவயிலல ெரணட கிேலா மீடட நடகக
வசசத அவன கைடகக கஸடம பிடககவா? இனிேம இநதப பயல
எஙேகயம கபபிடக கடாத’ எனற பததிக ெகாளமதல ெசயத ெகாணடான.
“ஐ நமம பல டாகட”எனற rயாஸ அஙக ைபக பககததில நினறக
ெகாணடரநத மறெறார வாலிபைனப பாதத “எனன டாகட சா நலலா
இரககிஙகளா? எனன இநதப பககம?” எனறான.

“வாடா ெரடடவால. நான எஙகடா இனிேம நலலா இரககறத. உஙக
அககாவகக கலயாணம ேவற ஆயிடசசாேம. அவள நமபிததான இநத
ஏrயாவல கிளினிக ேபாடேடன. இனிேம இழதத மடட ேவணடயததான.
உஙக அததாகிடட கைடல ேவைல ஏதாவத இரககமானன ேகடடடட
ேபாக வநேதன.வரடடா?” எனற ேகடடபட ைபகைக ஒடட ெசனற விட,
அரவிநதகக மனதில பகமபம.

இவேனாட அககா நிஜமாேவ சிதததானா? சிததவககம இநத ஆளககம
எனன சமபநதம? இநதப பல டாகட ேவற அவளககப பிடசச விஜய
மாதிrேய இரககான. இவனப பததிக rயாஸ கிடட ேகககாடட நமம
மணைடேய ெவடசசடேம, எபபட rயாஸ வாயல இரநத விஷயதத
வரவைழககறத எனற நிைனததவன

“ஏனடா உஙக அககாவகக மைள மடடம தான இலைலனன ெநனசேசன
பலல ேவற இலைலயா? நாலஞச பலதான இலைலயா இலல சததமா ஒர
பலல கட இலைலயா?”

இத ேபாதமானதாக இரநதத அவனகக “எனன மாமா இபபட
ெசாலலிடடஙக? எஙக அககாவகக பலல எவவளவ அழகா இரககம
ெதrயமா? அதல ஒர பல கடப டபளிகட இலல. சிதத அககா ஒர
ைபயன அடசசசசில, அவனகக ெரணட பலலம விழநதடசச. அபப நானம
All rights reserved to the author

112
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அததாவம இநத டாகடகிடடததான அநதப ைபயனக கடடடடப
ேபாேனாம. டாகட அவனகக ெரணட பல கடடனா”
அரவிநத மகம ேபான ேபாகைகப பாதத விடட “கவைலப படாதிஙக
மாமா, நமகக பல டாகட, பதத கடட இதகெகலலாம ெசலவ ெசயய
மடயாத. இனிேம அடககறதா இரநதா ஊைமக காயம வர மாதிr
அடனன அததா சிதத கிடட கணடபபா ெசாலலிடடாஙக. ஆமா லணடனல
பல டாகட, கண டாகட எலலாம நிைறய ேப இரககாஙகளா?” எனற
ேகடட அவன வயிறைற இனனமம கலஙக ைவததான.

வ டடறகத திரமபினான அரவிநத. சிததாராைவப பாகக யாேரா ஒர ேதாழி
வநதிரநதாள. அவளடன சிrததப ேபசிக ெகாணடரநதத அரவிநதின
கணகளில படடத.

‘பார எபபட சிrககிறா? பலைலப பார ேதஙகா பவாடடம. இவளகக
மடடம அழகா பலல இரககணம மததவஙக ெபாகைக வாேயாட சததணம
எனன ஒர நலெலணணம’ எனற திடடனான மனதககள தான.

வ டடறகத திரமபிய அரவிநதகக சிதத ேமல பயபகதி ஜாஸதியாகி
விடடத. இரவ அைறகக வநதவன ஒர வாதைத கட ேபசாமல
ெபானனியின ெசலவன பததகதைத ைவததக ெகாணட உடகாநத
விடடான. மாைலேய திரவலலிேகனியில பததகக கைடகக ேபான ெசயத
சிவகாமியின சபதம, கடல பறா, யவன ராணி, மனேம rலாகஸ பள ஸ
பததகஙகைள எடதத ைவகக ெசாலலி விடடான. ஊரகக எடததக
ெகாணட ேபாவதறக.

எனன இவவளவ அைமதியா இரககான, இவன இனைனகக ெமௗன விரதம
ேபாலிரகக. நமககம நலலததான எனற மனதிறகள ெசானனபட
உறஙகிவிடடாள சிததாரா.
All rights reserved to the author

113
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


13. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அரவிநத ெபானனியின ெசலவன காலவாசி பததகதைத படதத மடதத
ேபாத கிடடததடட நளளிரவாகி விடடத. ஒேர இடததில அைசயாமல
இரநதத அவன காைல மரதத ேபாக ைவததிரநதத. அவன ேமல இரநத
பிஞசக காைல எடதத ஒர தைலயாைனயின ேமல ைவததவிடட,
ஸராவணிையத ெதாநதரவ படததா வணணம ெமதவாகக கடடைலவிடட
எழநதான. வனியம அவனம கடடலில படததறஙக சிததாரா வழககம
ேபால தைரயில பாய விrதத படதத தஙகிக ெகாணடரநதாள.

ஸராவணி சமிதராவடன அவன வ டடல தான இரநதாள. வனிையத தஙக
ைவதத விடடததான அவன மாடகக வரவான. திடெரன மநதாநாள இரவ
அவள அபபா ேவணடம எனற அழ சததம ேகடட சிததாரா ஸராவநிையத
தககிக ெகாணட வநத அரவிநதின அரகில படகக ைவதத விடடாள.
காைலயில விழிதெதழநத அரவிநதிறகக ஸராவநிையப பாதத ஒேர
ஆசசிrயம. அரவிநதிறகக காபியம, ஸராவனிகக பஸடம எடதத வநத
சிததாரா அவைன சமாதானப படததினாள

“பாவம வனி, தினமம ந தஙக ைவககற, நடவல எழநத ந பககததல
இலைலனவடேன அழ ஆரமபிசசடடா. இனிேம நமம கடேவ வனி
தஙகடடம அரவிநத”

மிகநத கவைலயடன அரவிநத “இலல சிததாரா இதவைரககம ஸராவணி
அழறபப நான இநத மாதிr ெபாறபபிலலாம தஙகனதிலல. ேநதத ஏன
இபபடத தஙகிேனனன ெதrயல”
All rights reserved to the author

114
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அவைன ஒர வினாட பrதாபமாகப பாதத சிததாரா, “ ந ஏன அரவிநத இபப
ஒணணமிலலாததகக பீ ல பணணற? ந கடடடட வநதா எனன, இலல
நான கடடடட வநதா எனன? ஸராவணி இஙக வநத நலலா தஙகினா.
அததாேன மககியம” எனற ெசாலலியவாேற ஸரவநிையத அைழததக
ெகாணட அவளககப பல ேதயதத விடக கிளமபினாள.

அரவிநத அதைன நிைனததக ெகாணட வ டடறக ெவளிேய வநதான.
ெமடராஸல காைலல ெவயில ெகாளததனாலம சாயநதிரமானா
கடறகைரக காறற சில சிலனன அடககதபபா எனற நிைனததக ெகாணேட
அநத காறறின களைமைய அனபவிததான.

“ேடய அரவிநத இெதலலாம ெதயவததகேக அடககாதடா, ெரணட வாரம
மனனாட வைர கானகிrட பாைலவனம, காறறாட வனமிலைல, கால
நைனகக நதியிலைலனன ெசனைனேயாட கைறகைள அடககினவன இபப
மாமியா ஊரனதம சிமலா ேரஞசககத தககி வசச ேபசறிேய” எனற
மனசாடசிைய
‘விடறா மசசான, கலயாண வாழகைகல இெதலலாம ஜகஜமடா. நான
மடடமா ெசயயேறன. ஆமபைளஙக யாரவத அவஙக மாமியா ஊைரப பததி
கைற ெசாலலிட மடயமா? ெசாலலிடட சநேதாஷமா வாழநதிட மடயமா?’
எனற ெசாலலி அடககினான.

கீேழ அவனத வ டடலிரநத ேபசச சததம ேகடடத. மறநாள சதயாைவப
ெபண பாகக மாபபிளைள வ டடா வர இரபபதால வ டடல மறபடயம
உறவினகள வரைக கைள கடட ஆரமபிததத. அைனவரம சாபபிடட
மடதத பினனால இரககம காலி இடததில ேச ேபாடட அமநத ேபசிக
ெகாணடரநதன. அைமதியான அநத இரவில அவகள ேபசியத அவன
காதில தானாக வநத விழநதத.
All rights reserved to the author

115
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“எனன சதா, எஙக உன வ டடககார கணணலேய படறதிலல” எனறா கதி.

கதி சதாைவ விட மனற மாதேம சிறியவ. இரவரம பாலவாடயில
இரநத ஒேர பளளியில படததவகள.ஆறாவத வநதவடன கதி ஈ.ஆ
பளளியிலம, சதா எஸ.ஆ.சிககம இடம ெபயநதாகள. ெசாநதககாரகள
எனபைதவிட இரவரம ெநரஙகிய நணபகள. நாதனகக இரககம ஒேர
நலல கணம இரவ நடைபயம சநேதகபபடடதிலைல அவ. மைனவி
ேமல அவவளவ நமபிகைக.

“இபெபலலாம யாேரா நாகராஜனன ஒர ஆள கட பத சிேநகிதம பிடசசிடட
சததறா. அநத நாகராஜ ெசனைனல எஙேகேயா தஙகி இரககாராம. அவரப
பாததடட கணட ேநரததகக வ டடகக வறா”

“இனைனகக எததன மணிகக வ டடகக வறா?”

“வநதகிடேட இரகேகனன இபபததான ேபான பணணி ெசானனா”

“சr அதைத ஏன இவவளவ வரததமா இரககாஙக?” அடதத ேகளவிைய
ேகடடா.

“ மநதாநாள ஸராவணி கிடட ேபாய சாநதா படததகிடடா, நடராததிr
மழிசசப பாதத வனி பயஙகரமா அழ ஆரமபிசசடடா, அபபறம சிததாரா
வநத மாடககத தககிடடப ேபானா, அணணன மடடமிலல அநதப பசைச
All rights reserved to the author

116
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பிளைள கட எனைன ெவறததடசசனன சாநதாவம ஒேர அழைக,
அமமாவகக அததான வரததம இலலமமா” எனற ேகடடாள சதயா

மறபபாக தைலயாடடனா சமிதரா, “ சாநதா விஷயததல வரததபபடட
வரததபபடட மனேச மரதத ேபாசச. நமம யாைரயம மதிககாம அவேள
ேதநெதடதத கிடட வாழகைக இத. எனைனகக நமம பாதத ைவசச
மாபபிளைளககத தைலயாடடட மறநாேள அநத ஆடேடாககாரேனாட ஓடப
ேபானாேளா அனைனல இரநத அதல வற இனப தனபஙகைள எலலாம
அவதான தாஙகிககணம. இபப என ேவணடதல எலலாம அவ பேவாைடயம
ெபாடேடாைடயம நணட காலம இரககணமன தான.

இநத அரவிநத விஷயம தான இபப மனைச அrககத. அவன நலலா
இரககடடமனன ெநனசச கலயாணம பணணி வசசா அவனம சநேதாஷமா
இலைல சஙகீதா. மநதாநாள ராததிr பனனணட மணிகக சிததாரா
ஸராவநிய மாடககத தககிடட ேபானா. பாததா இனனமம
கலயாணததகக மனனாட எபபட இரநதாேளா அபபடேயதான இரககா.
ஒர பதக கலயாணம பணணிகிடடவஙகேளாட அனனிேயானயம அவஙக
கிடட இலைலேய” ெபரமசச விடடபட ெசாலலி மடததா சமிதரா.

கதிைர அவ ேவறற ஆளாக நிைனபபதிலைல எனபத அவரத ேபசசிேல
ெதrநதத. கதிரம அவரகக ஆறதல ெசானனா “ எனனதத இனனமம
பைழய காலததைலேய இரககிஙக. இநதக கலயாணம ெபாணண
மாபபிளைள ெரணட ேபரககம ேயாசிககக கட அவகாசம இலலாம
மடவானத. அவஙகளகக இநதக கலயாண அதிசசி மைறயடடம. ஒரதர
ஒரதத பrஞசகடடம. அரவிநேதாட மதல கலயாண வாழகைக தான
மினனல மாதிr மினனிடட ேபாசச. இநதக கலயானமாவத ஆல ேபால
தைழசச இரககடடம” நளமாகப ேபசி மடததா.


All rights reserved to the author

117
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“இனெனானன பாததிஙகளா, வனி விஷயததல நமபைளக கட நமபி
விடடடட ேபாகாத அரவிநத சிதத கிடட நமபிகைகயா வனிய விடடடட
ேபாறான. அபப அவன அவைள ஏததககிடடதா தாேன அததம. அவளம
வனிய நலலா கவனிசசககறா. பாதரம கடடடட ேபாறத, உடமபகக
ஊததறத, வனி தணிையயம ேசதத தைவககறத உடபட.

வனி கட சிததகிடட சாபபாட கட, பவட ேபாடட விடனன உrைமயா
ேகடகறா. எனகக இதேவ மனச நிமமதியா இரகக. இனைனகக வணிய
பாததககறவ நாைளகக நமம அரவிநைதயம பாததகக மாடடாளானன
ஒர நமபிகைக தான ” எனற சஙகீதா ெசாலல அைனவரம ஆேமாதிததன.

அரவிநதிறக ஒேர ஆசசிrயம. தனைன அறியாமேலேய தன மனத
சிதாராைவ ஏறறக ெகாளள ஆரமபிதத விடடதா எனற. அவனத
சிநதைனயில கறககிடடத கதிrன கரல

“சதா இைத உன கண கணட ெதயவததகிடட ெசாலலிடாேத. அநதத
ெதயவம ெசஞச காrயம ெதrஞசா அரவிநத எனன ெசாலலப
ேபாறாேனானன ெதrயல. எனன இரநதாலம அதைத ந ஙக நாதன
கணதைதப பததி நலலா ெதrஞசம அவன சிததாரா வ டடகக கடடடட
ேபாயிரககக கடாத?”

“ஆமா நான ெபrய தபப ெசஞசடேடன. கலயாணம மடவானதம அரவிநத
கிடட ெசாலலரதககம மதத விஷயஙகைளப ேபசவம தான உஙகைளயம
ெபrய மாபிளைளையயம ேபான பணணி வர ெசானேனன. அவ மறநாேள
வநதடடா. அவசர அவசரமா அவஙக கிடட ேபாய ேபசியம மடசசடடா.
எனகேக மழ விவரமம ெதrயாத. நஙக இரநதிரநதா இநத மாதிr
நடககாம தடததரபபிஙக. ஆனா பாவம உஙகளால அனைனகக வர
மடயாத சழநிைல”
All rights reserved to the author

118
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ஆமாம அதைத அமமாைவ ஹாஸபிடலல ேசதத இரநததால
அனைனகக எனனால வர மடயல. சr எலலாேம நலலா படயா நடககமன
நமபேவாம”

எனன விஷயமா இரககம? நாதன மாமா எனன கழபபம ெசஞசிரபபா?
எனற ெநறறியில பரவஙகள மடசசிட ேயாசிததான அரவிநத. கீேழ
இனனமம ேபசச ெதாடநதத.

“சதா எபபடததான இநத நாதன கட இவவளவ நாள கபைப ெகாடடேறனன
எனகக பrயேவ இலைல”

சதாவம சைளககாமல பதிலளிததா “ ெராமபக கஷடப படட அநத
பாமலாைவ கணட பிடசேசன. ெகாஞசம அமமாவககம ஹிணடஸ தநத
இரகேகன. பார நமபாம சிrககற. சr சிதாராவப பததி என ஹஸபனட
எணணம எனனவா இரககமன ெநைனகற”

“சிததாரா ேமல நாதனகக ெசம ேகாவம. அவேளாட அணணன மைறயா
நிகக ேவணடாமன ெசாலலிடடானன அவைள ஏதாவத கததம
ெசாலலிகிடேட இரபபான. வரததமான விஷயம எனனனா ஸராவணி
மனசிலயம சிததாரா ெகாடைமககார சிததினன ெசாலலி வசசரககாஙக
உனேனாட அரைம பரஷனம, பிளைளயம” எனற ெசாலலி
திரமணததிறக மதல நாள தஙகளிடம ஸராவணி ெசாலலியைத
ெசானனா. அைனவரககம ஆததிரம.

“ஸராவணி சிதாரா கட நலலா பழகி அவ நலலவனன பrஞசகிரததான
நமகக மதல கவைல. சிததாரா அரவிநத அனனிேயானயம கட
All rights reserved to the author

119
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெரணடாவத கவைலதான. மஞசள கயிற ேமஜிக ேபாடடடமன எனகக
நமபிகைக இரகக” எனறா சஙகீதா.

“ கவைலப படாேத கதி இபபததான எனகக இநத விஷயம ெதrயம. நான
ஆதிைய கணடசச ைவககிேறன. என வ டடககாரைர கணடககறத எனனால
மடயாத விஷயம மனனிசசிட. ஆனா இனைனகக அவ வநதவடேன அவ
வாயாைலேய சிததாராைவ நலல ெபாணணனன ெசாலல ைவககிேறன
பாேரன. ஆனா நான எனன ெசானனாலம நஙக எலலாரம ஆமாம சாமி
ேபாடணம சrயா” எனற சதா ெசாலலி மடபபதறகம

“சதா. பரஷன கைளசச ேபாய வநதத கட ெதrயாம எனனட இஙக
மாநாட ” எனற அைழததக ெகாணேட நாதன வரவதறகம சrயாக
இரநதத.

நாதன ேபசியைதக கவனிககாதத மாதிr சதா தவிரமாகப ேபசிக
ெகாணடரநதா “ஆமா கதி ெசாநதக காரஙக எலலாரம வாய வலிகக
ெசாலலிடடாஙக. சிததாரா என தமபி கட பாககம ேபாத கல கமமிதான.
எஙக கடமபதேதாட பாகறபப தனியா ெதrயராளாம. உயரம கட
இனனம ஒர பிட இரநதிரநதா நலலா இரநதிரககம. எனன ெசயயறத
அரவிநத கடதத வசசத அவவளவதான ” எனற அலததக ெகாணடாள.

நாதன ெகாதிதத விடடா “எனனட எஙக கடமபம. இத ெபrய சபப
கடமபம. அநதப ெபாணண அபபடேய ேதசச வசச ெவஙகலக கதத
விளககாடடம மினனறா. மகம எவவளவ லடசணமா லகிமி கடாடசமா
இரகக. உஙக வ டடல உனைனயம ேசதத யாரககாவத அநத லடசணம
இரககாட? ெமடராஸல, ெசாநத வ டேடாட, உன தமபிகக... அதவம
ெரணடாநதாரமா வாழகைக படடரகக. அவனவன இைத ெநனசேச வயதத
வலில தடககறான. இவ எனனேமா ெபரசா ேபசறா.
All rights reserved to the author

120
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

உன தமபிகக எனன தகதிட இரகக, ஏேதா தடட தடமாறி ெவளிநாட
ேபாயடடான. ெகாஞசம ெவளைள ேதால. அவவளவ தான. மததபட ஊர
சததிக கடன, அககா தஙைகனன ஏகபபடட படஙகல. கடயிரகக ெசாநத
வ ட கட இலல. பிrடஜ வாஙகினா ஸடபிைலச பr அபபடனனற மாதிr
உன தமபிையக கலயாணம பணணி கிடடா அவன ெபாணண ஸராவணி
பrயா கட வநதடவா. இெதலலாம ேவணடாமன தான என தஙகசசி
ெசலவியக கட இவனக கலயாணம பணணிகக ெராமப கமெபல
பணணல. அரவிநைத ெசலவிகக கலயாணம பணணி வசசிரகக எனனால
மடயாதா? இநதப ெபாணண பாவம கலயாணம நினனத சாககா வசச உஙக
கடமபததல விலலததனம பணணி வைளசச ேபாடடடஙக. இலைலனா
அரவிநதகக இநத மாதிr ெபாணண கிைடககமா?” எனற கடகாய
ெபாrநத மடததா.

கதி சதாைவப பாததா ‘ஒ இபபடததான சமாளிககிறியா ந ?’ எனற
அததம ெதrநதத அநதப பாைவயில.

சைப அததடன கைலய அரவிநதம வ டடல நைழநதான. தைரயில பாய
விrததப படததிரநதாள சிததாரா. அவனகக சதா அவைளப பறறி
ெசானனத நிைனவ வர ஓரக கணணால அவைளப பாததான. வலத
ைகையத தைலகக ைவததக ெகாணட ஆழநத உறககததில இரநதாள
சிததாரா. காைலயில இரநத அவள ஓrடததில நிறகாமல ேவைல
எைதயாவத ெசயத ெகாணடரபபைத கவனிததிரககிறான அரவிநத.

‘ெராமப கைளபபா இரககா பாவம’ எனற நிைனததக ெகாணடான. இவளம
நானம ெபாரததமாக இரககிேறாமா? எனற ஒர சநேதகம அவனத
மனதில பதிதாய மைளகக,

All rights reserved to the author

121
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
‘சேச ஒர கலயாண ேபாடேடா கட இஙக இலல. காைலல எைதேயா ெசக
பணணற மாதிr ேபாய பீ ேராைவ கைடயனம. அத வைரககம இநத
ேகளவி நமமள தஙகக கட விடாம பாட படததி எடததிடேம’ எனற
ேயாசிததவனகக, அஙேக மாடட இரநத சிறிய கணணாட கணணில படடத.

அதைன எடதத ைகயில ைவததக ெகாணட சிததாராவின மகம நனறாக
ெதrயம இடததில நினறவன நனறாக அவளத மகதைதப பாததான. பின
தரததில ெதrநத அவள மகம அரேக தனத மகதைத ைவததக
கணணாடயில பாததான. ‘ெரணட ேபரம ெபாரததமாகத தான இரகேகாம’.
எனற சநேதாஷப படடக ெகாணடான.

‘சதா அககா ெசாலலறதப ேபால ஒணணம நிறம கமமி இலல. ெமடராஸ
ெவயிலகக ெவளில அைலயறபப கல கமமியாகம. லணடனல இவவளவ
ெவயில கிைடயாத. இவவளவ நாள ஆணகக ஆணா கஷடபபடடரககா.
இனிேம நாேன அவளககத ேதைவயானைத பாதத பாதத ெசயயணம’.

கணணாடயில ெதrநத சிததாராவிடம ேகளவி ேகடடான “நான உனககாக
ஏதாவத ெசஞசா உனகக பிடககமா சிததாரா? ந எனைன ேகடடடடா
வனிகக ேவணஙகறத ெசயயற, அத மாதிr நானம உனகக ேவணடயைதப
பாதத பாதத ெசயேவன”, எனறவன ெகாஞசம ைதrயம அைடநத தனத
மைனவிைய ெவளியில இரநத ஜனனலின வழிேய வநத மின விளகக
ெவளிசசததின தைணயடன ஆராயத ெதாடஙகினான

‘அழகான பரவம, ெசதககிய நாசி, சைதப பறறான கனனஙகள, ஆரஞச
சைளகளாய உதடகள, கணடபைபக காடடம கணகள. இநதக கணகள
காதலடன எனைனப பாததால எபபட இரககம, இநத இதழகள...’ எனற
எணணியவன பினன தைலையக கலககிக ெகாணடான.

All rights reserved to the author

122
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
‘இபபட நான ெநனசசத ெதrஞசா அவவளவதான’ எனற ஒர மனம
ெசாலல ‘எனெகனன உrைமயா இலல. இவ எனேனாட மைனவிதாேன’
எனற மறெறார மனம சமாதானம ெசயதத. இதகக ேமல ேவணடாம
எனற கணணாடைய சவறறில மறபடயம மாடடனான.

அவள அவனிடம மதல நாள ேபசியத நிைனவில வர, மனதினள
சிதாராைவ நிறததி “எனன சிதத நமம ெரணட ேபரல யா வனியக
கடடடட வநத எனனவா? அபப நமம ெரணட ேபரம அவவளவ கேளாஸா”
எனற ேகடடான.

அவன ேநரம, சிததவககக கறபைனயில கட சடடப ேபாடடாலம ெவடகம
வரவிலைல. இவள ெவடகதைதக ேகடடாள எனன தரவாள? எனற
ேகடடான உடேன டப ேபால ஓட வநத அவனத மனசாடசி

“ ெவடகதைத ேகடடா மனனாட இரககம பலைல உைடசச உன ைகல
தரவா. பதப பலல அவேளாட ஆஸதான பல டாகட கிடட ேபாய
கடடககலாம. ஒேகயா அரவிநத” எனற கிணடலாகக ேகடடத.

‘இவன ேவற எனேனாட ெபாணடாடடயக கறபைனல கட ெநரஙக
விடமாடடான’ எனற மனசாடசிையத திடடக ெகாணேட படககச ெசனறான.

ேடபிளில அவன கடகக ைவததிரநத பால ெகடடப ேபாயிரகக, ‘இவ
ேவஸட பணணா பிடககாதனன நியாயம ேவற ேபசவாேள, சr நமமேல
கீழ ெகாடடடட கழவி வசசடலாம’ எனற எணணியவாேற சைமயலைற
ேநாககி ெசனறான அஙக தனகக ஒர அதிசசி காததிரபபைத அறியாமல.

All rights reserved to the author

123
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எஙேகா ஓrடததில இரநத சநதரபாபவின பாடல எபஎமமில
ஒலிததத

‘மஙகாத இனபேம மைனவியினாேல
மாமியா வ ட ெசாககதைதப ேபாேல
ஆணககப ெபணணம ெபணணகக ஆணம
ேவணம கடடாயம வாழவிேல.
....................
உலலாசமாகேவ உலகததில வாழேவ
மாபபிளைளயாகி ஆனநதமாக மணமாைல சடடம
கலயாணம கலயாணம கலயாணம’

14. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

வழககததகக மாறாக அனற காைல சிததாரா எழநதேபாத அரவிநத
எழநத ெசனற விடடரநதான.

‘இவனகக எனன வநதத? நான வநத காபி ெகாடதத, வனி அவன ேமல
ெரணட கதி கதிசசாததாேன எழநதிரபபான’ எனற எணணிக ெகாணேட
வனிையத தககம கைலயாமல கீழவ டடறகத தககிக ெகாணட வநதாள.

All rights reserved to the author

124
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
திரமணததிறக மறநாேள அரவிநைத எபபட எழபபவத எனற
ேயாசிததபடேய ஸராவணிைய மாடகக அைழதத வநதவள, அபபாைவ
விடடத தளளி நினற ெபணணிடம
“வனி ேபா ேபாய உஙக அபபாவ ெரணட அட ேபாடட எழபபி விட” எனற
ஊககப படததியவேள அவளதான..

பஞசப ெபாதி ஒனற ேமேல விழவைதப ேபானற உணவில திடககிடட
எழநதவன ஸராவனியின இநத ெசயைலக கணட திைகததான.

“வனி கடட, தவறி விழநதிடடயா?” பதடடமாகக ேகடடான

“இலலபபா நாேன தான விழநேதன. தஙக மஞசி அபபாைவ எழபபி விட
விழநேதன ” எனற களககிச சிrததாள ஸராவணி.

“ஏன அரவிநத வலிககதா?” தன பினேன வநத ஒளிநதக ெகாணட
ஸராவநிையத தககிக ெகாணட வினவினாள சிததாரா.

“இநத மாதிr எலலாம ஸராவணி என கிடட விைளயாணடேத இலல
சிததாரா. இபபட மனச விடட சிrசசதம இலல. அததான..... பரஷ
பணணிடட வநத எடததககேறன ” எனற ெசாலலிக ெகாணேட அவசரமாக
மகதைதத திரபபிக ெகாணடான.

அவன எவவளவ தான மயனறாலம அவனத கலஙகிய கணகைள சிததாரா
கவனிதத விடடாள. கழநைத ெசயயம சிற சிற ேசடைடகள கட ெசயயாத
All rights reserved to the author

125
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவனத ெபணணம, ெசயயமாடடாளா எனற ஏஙகம தநைதயம அவளத
மனதில இரநத பிடவாததைத ெகாஞசம அைசததப பாததன.

அனற நடநதைத நிைனததக ெகாணேட ேவகமாக இறஙகினாள சிததாரா.
ெமதவாக கீேழ அவைள மறற கழநைதகளிடம படகக ைவதத விடட,
தனத ேவைலகைளப பாககத ெதாடஙகினாள.

அனற மாைல சதயாைவப ெபண பாகக மாபபிளைள வ டடன வரவதாக
இரநததால அைனவரககம ேவைலகள இரநதன. ைபயன
விளாததிகளததில பலசரகக கைட ைவததிரககிறானாம. சதயா ெபrதாய
ஒனறம ஆவம காடட விலைல. மதியம விடமைற எடதத வரவதாக
ெசாலலி அலவலகததிறகக கிளமபிச ெசனறாள. சமிதராவகக அதில மிகக
ேகாவம.

“அமமா ேபசாம இர. அவளகக இநத வரன வரேத அவேளாட ேவைலையக
காரணமா வசசத தான. இநதப பதத வரஷததல எவவளேவா ேப
அவைளப பாததடடப ேபாயிரககாஙக. ஒவெவார தடைவயம யாராவத
ெபண பாகக வநதா ந கதிககற கதியம. இநத தடைவயாவத மாபபிளைள
அைமயனமன ெசாலலி ெதயவததகக ேவணடதல ைவககிறதம. வரன
தைகயேலனனா அதிஷடகடைடயா பிறநத சதயாைவப பாதத பலமபி
அழறதம. தாஙக மடயல. சீrயல பாககற மாதிr இரகக. இைத எலலாம
மடைட கடட வசசகேகா. இநத வரன ேவற என வ டடககாரரககத தரதத
ெசாநதம. அதனால நலலா விசாrசசிடட ஒர மடவகக வரலாம” தாயிடம
எசசrததா சதா.

“ஆமாமமா சதா ெசாலலறத சrதான. நாதேனாட ெசாநதககாரஙகனனா
ெகாஞசம ஜாககிரைதயாத தான இரககணம. ந எஙகயிரநததான இநத
மாதிr வரைனப பாககிறிேயா” கட கடததாள சஙகீதா.
All rights reserved to the author

126
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ நான எஙகட பாதேதன. சதா வ டடககார தான அரவிநத கலயாணம
ேபசனமன வநதபப இநத மாதிr வரனப பததி ெசாலலி, ெபாணண பாகக
வர ெசாலலிடடதா ெசானனா. உஙகபபா இலலாததால நான நலல
காrயதைத ஆரமபிககக கடாதனன ெசாலலிடடா. அதனாலதான அவேர
மாபபிளைள வ டடல ேபசி வர ெசாலலிடடாராம”

பாததிரம விளககிக ெகாணடரநத சிததாராவகக சைமயலைறப ேபசசககள
காதில விழநதத. ‘இநத மாதிr ெசாதைதக காரணம ெசாலலிததான நாதன
நமம வ டடலயம வநத தாேன ேபசி இரபபாேரா? இவஙகளாவத ேகடட
இரககலாமல ேபாய ேபசறத சிததாரா பாடட கிடடததான, அவஙகளம
எனைன மாதிr தாேன அவஙக கிடட மடடம நலலா காrயம ேபசறத
எபபட சr வரமன’ நிைனததக ெகாணேட பாததிரம விளககி மடததாள.

“சிததாரா உனகக காபி வசசிரகேகன எடததகேகாமமா” எனற ெசாலலி
அடபபட ேமைட ேமல ைவததா சமிதரா.

“சrதத” எனற ெசாலலிக ைகையத தைடதத விடட வநதாள.

சிதாராவகக சமிதராவிடம பிடககாத விஷயஙகள இரநதன. சமிதராவகக
ஒர நிைனபப, உைழதத சமபாதிககம வ டட ஆணகளககத தான மதல
டகாஷன ேபாடட காபி தரவா. ெபணகளகக அேத தளில இறஙகம
இரணடாவத டகாஷன காபிதான. சிதாராவகக மடடமலல இைதததான
அவரத ெபணகளககம தரவா. அதவம காலி எனறால அவ தனகக
மனறாவத டகாஷன எடததத தணணிக காபி ேபாடடக ெகாளவா. இதகக
இவஙக சடதணணிேய கடககலாம எனற சிதாராவககத ேதானறம.

All rights reserved to the author

127
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சாபபிடம ேபாத பrமாறவதம அபபடேய. ஆணகளகக சடான ெநய
ேதாைச, ேதஙகாய சடனி. ெபணகளகக ெமாததமாய ஊததபபம, மிளகாய
சடனி. சாதததிறக இரணட கரணட ெபாறியல ஆணகளகக. ெபணகளகக
மிசசம இரநதால கால கரணட ெபாறியல, மதல நாள மிஞசிய கழமப,
ெகாததவைர வததல, ேமா மிளகாய, உபபில ேபாடட ஊறகாய, ரசம
இபபட. இநதக கலயாணம மடவாவதறக மனேப இதைன அவள
கவனிததிரககிறாள. இநத பாரபடசததாேல அவகள வ ட ெகாஞசம அலஜி
அவளகக.

வஹிதாவிடம இதைனப பல மைற ெசாலலி இரககிறாள.
“ ஏனகா அவஙக வ டடல ஆமபிளைளஙகளகக மடடம தான நாகக
இரககா? ெபாணணஙகளகக வயிற மடடம தான இரககா? எைதேயா
ேபாடட அைடககறாஙக. இநதமமாேவாட ைபயன மடடம எபபட இரபபான?
அவன ெபாணடாடடய இபபடததான ெகாடைம பணணி இரபபானன
நிைனககேறன. அததான அநதப ெபாணண சீககிரமா ேபாய ேசநதடசச”

“ஏணட ெடனஷன ஆகற? அநதமமா கிராமததகாரஙக. இபபடததான
நடநதபபாஙக. இத தபபனன கட அவஙக மைளகக உைரககாத”
“ எனன உைரககாத? நான மடடம இநத அமமாேவாட மரமகளா
இரநதிரநேதன இநதமமா ைபயனகக இநதக கழனித தணணி காபியம,
ரசம சாதம, தாளிககாத ஊறகாய ேபாடட கடமபததகேக உைரகக
வசசிரபேபன ”

அவள அபேபாத ேபசியத நிைனவகக வர ெமலிதான பனனைகயடன
காபிைய எடததக ெகாணடாள. காைல ேவைளயில ஏேதா சடான பானம.
அவவளவதான.

All rights reserved to the author

128
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அமமா நான மாெகட ேபாயிடட வநதிடேறன” ெசாலலிக ெகாணேட
சைமயலைறககள நைழநதான அவளத நிைனவகளின நாயகன.

“ஏனடா ந அைலயற? சதா வ டடககார மாபபிளைள வ டடககாரஙகைள பஸ
ஸடானடல இரநத கடடடட வநத ரமல தஙக வசசடட பதத மணிகக
வநதடறதா ெசாலலி இரககா. அபபறம ேபாய ேதைவயானைத
வாஙகிககறாராம”

“அமமா அவரக கைடகக அனபபினா ப பழம வாஙகிேனனன ெசாலலி
பததாயிரம இரவதாயிரம வாஙகிடட ேபாயிடவா. என ேபஙக பாலனஸ
தாஙகாத. அதனால அவ வ டடகக வரதககளள நான மினனல ேவகததல
ேபாய வாஙகிடட வநதடேறன. எததத வ டட நபீ ஸ கிடட ைபக வாஙகி
வசசடேடன” எனறவன ெமதவாகத திரமபி சைமயல அைறயில இரநத
சிததாராைவப பாதத பனனைகததான.

அவளத ைகயில இரநத காபி கிளாைச படெடன வாஙகியவன “அமமா என
காபபிய சிததவககக ெகாடததட. நான அவேளாட காபபிய எடததககேறன ”
எனற ெசாலலியபட சிதாராைவ ஓரககணணால பாததபடேய பரக
ஆரமபிததான.

“அத எசசில” எனற ெசாலல வநதவள அவன பரக ஆரமபிதத விடடைதப
பாதத அைனவrன மனபம ெசாலல மடயாத தயஙகி நினறாள.

சைமயல அைறயில இரநத மறற ெபணகளககம சறற திைகபப பினன
அவகள மகம மலநத விடடத. ேவற ேவைலகள ெசயவத ேபால
கனிநத சிrததக ெகாணடன.

All rights reserved to the author

129
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனனமமா இத, காபிததள பழசா? நலலாேவ இலல” மகதைத சளிததான
அரவிநத. இரநதாலம காபி கடபபைத நிறததவிலைல.

தன மைனவியடன ெநரககமாக இலைலேய எனற கவைலப படட தாயகக
ஆறதல தரம விதமாகத தான சிததாராவின கிளாைச பிடஙகி அவன
பரகியத. அவனத தாய மடடமினறி அவனத சேகாதrகளம அவன
அவைள ஏறறக ெகாணடைதப பrநதக ெகாளள ேவணடம எனற
நிைனததான. அத பலிதத விடடத அவனகக சநேதாஷம. ஒேர கலலில
இரணட மாஙகாயாக சிததாரவிடம சிறித ெநரஙகவதறக அட
ைவததாேபாலவம ஆகி விடடத. தனியாக இரககம ேபாத இநத ராடஷசி
அவைனப பககததில வர விடடரபபாளா? ைக காைல உைடததிரபபாள.
இபேபாத எலலாரம அரகில இரககம ைதrயததில பககததில வநத
அவள கடதத எசசில கிளாைசப பிடஙகிக கடககிேறன. எனன ெசயகிறாள
எனற பாபேபாம? ைகையப பிைசநதபட அவள நினறிரநதைதப பாததபட
பரகினான. அவன மனத சில சிலெவன இரநதத.

சிததாரா காபி சமாதான எனற ெசானன ேபாத அவள ேகலி
ெசயவதாகேவ நிைனததிரநதான. நிஜமாகேவ சடான சககைரத தணணி
ேபாலததான அவனககத ெதrநதத. எனன அவள கடததத ேவற இனனம
ெகாஞசம இனிபப சைவைய அதிகப படததி விடடாறேபால ெதrநதத.
இவள ெசாலவைத இனிேமல விைளயாடட என ெசாலலி அலடசியப
படததக கடாத எனற மடவ கடடக ெகாணடான.

சதாrததக ெகாணட சமிதரா ெசானனா “இலலடா இத ெரணடாவத
டகாஷன, நாஙக கடககறதகக ேபாடடத. உனகக மதல டகாஷனல
ேபாடடத தேரன”

இைத அரவிநத இதவைர கவனிததத இலைல. அவனத வ டடல ஆணகள
சைமயலைறககள நைழவேத அதிசயம. கடததில ஆணகளகக உணவ
All rights reserved to the author

130
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பrமாrயபின ெபணகள அைனவரம ேபசிக ெகாணேட சைமயலைறயில
அமநத உணவ அரநதவாகள. பினன அவனத வ டடப ெபணகள எனன
சாபபிடவாகள எனற அவனகக எபபடத ெதrயம?

“ ஏன உஙகளகக மடடம ெரணடாவத டகாஷன? நஙக காபி கடககறதல
கட கஞசததனம பணணற அளவகக நமம நிலைம இனனம ேமாசம
இலலமமா. இனிேம நான யாேராட காபபிய ேவணமனாலம வாஙகிக
கடபேபன. எலலாரககம ஒேர மாதிr ேபாடஙக”.

அைறயில இரநத சதா “ேபாதமடா, இனிேம உனககம உன
ெபாணடாடடககம ஒேர மாதிr ெசயயேறாம. மபபத வரஷததகக ேமல
இேத மாதிr காபபிததான கடசசிடட இரகேகாம. ஒர நாள நாஙக எனன
சாபபிடேறாமன வநத பாதிரபபியா?” சநேதாஷமாக அலததக ெகாணடாள.

“சாr சதாககா இதவைர கவனிககாதத எனேனாட தபபததான. இனிேம உஙக
எலலா கடயம உடகாநததான நான சாபபிடப ேபாேறன. அமமா இனிேம
எலலாரககம ஒேர மாதிr தான சாபபாட இரககணம. இபப கைடகக
ேபாயிடட வேரன” எனற ெசாலலிக கிளமபினான. தான சிததாராவின மனக
கதைவ மதல மதலாய தடட விடடைதத ெதrயாமல.

அரவிநதிறக அத ெதrயாதத கட தபபிலைல. நம சிததவம இதைன
உணராமல ‘இவனகக எனன ைதrயம இரநதா என காபபியப படஙகிக
கடபபான’ எனற ெபாரமினாள.

அவளத மனம “ அடஙக சிதத, ந அவேனாட அமமா ேபாடட காபி நலலா
இலலனன ெசானனத உணைமயா ெபாயயானன ெசக பணணறதககாக
உன டமளரப பிடஙகி கடசசிரககான. உனைன சீணட விடற அளவகக
All rights reserved to the author

131
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ைதrயம எலலாம அவனககக கிைடயாத. ந தபபா நிைனககாேத” எனற
அவனககப பrநத வாதாடயத.

மனத ெசானனைத அஙகீகrததபடேய ஸராவனிகக பஸட கலககத
ெதாடஙகினாள.

15. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

சதயா ஆடேடாைவ ெசலததிக ெகாணடரககம பனன ைர ஓரக கணணால
பாததபடேய பயணம ெசயத ெகாணடரநதாள. அவள ெசனைனயில
ேவைலகக ேசநத மனற வரடஙகளம பனன rன ஆடேடாவில தான
காைலயிலம மாைலயிலம ெசனற வரகிறாள. பனன ரகக யாரம
இலைல. எஙேகா பிறநத, வளநத அநதப பகதியில அடயாளாகத
திrநதவனகக வாழகைகயில எைதேயா இழநதெகாணேட இரபபதாக
எணணம வர. எலலாவறைறயம விடட விடட ஆடேடா ஓடடப பிைழகக
ஆரமபிததான. இவைனப பாபபவகள ஆேறழ வரடஙகளகக மன அவன
இநத ஏrயாவில ஒர ெபrய சணடப பிரசணடன எனற ெசானனால நமபக
கட மடயாத.

சராசr உயரம, திரததமான மகம, கடைட மீைச, நலலா ஆஜானபாகான
உடல, அவன ைகையத ெதாடட கண ைம இடடக ெகாளளலாம அவவளவ
நிறம. சில மாதஙகளாக சதயாவகக கரபபதான பிடசச கலர. அவனககத
தனைன பிடககமா எனற எணணி எணணி கழமபினாள. தனகக மடடம
இநதக கைற இலலாமல இரநதிரநதால தன மனைதத திறநத ெசாலலி
இரககலாம எனெறணணி தனத நடகக மடயாத காைலப பாதத
ெபரமசச விடடாள.

All rights reserved to the author

132
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளத ெபரமசச பனன rன காதில விழ “எனன சதயாமமா ெவயில
ஜாஸதியா இரககா. இனனம அஞச நிமிஷததல ஆபிஸல ெகாணட ேபாய
விடடடேறன” தனத வrைசப பறகைளக காடட சிrததபட ெசானனான.

“அெதலலாம இலல பனன இனைனகக மதயானம வ டடகக ேபாகணம
சீககிரம வநதடஙக”

“தமபி ஊரகக ேபாகதா சதயாமமா. அததான கவைலயா இரககிஙகளா?”
சதயா மகம வாடனால தாஙகாத அவனகக.

சதயா தனத மனதைதக கலலாககிக ெகாணட தனத கைடசி அஸதிரதைத
ஏவத தயாரானாள. இதககம இவன அசரவிலைல எனறாள அதன பின
கடவள விடட வழிதான

“இலல பனன . இனைனகக சாயநதிரம எனைன ெபாணண பாகக
மாபபிளைள வ டடககாரஙக வராஙக. ஏன தமபி இனனம ெரணட நாளல
ஊரகக ேபாறானல அதககளள எனகக யாைரயாவத நிசசயம
பணணிடனமன பாககறான. மாபபிளைள வ டடல காைலல வநதடடாஙக
நமம lலா ேஹாடடலல தஙக வசசரககான”

எதிபாராத இநத ெசயதியால பனன rன மகம இரணடத “அத...... ககாக
கலயாணம எலலாம இபபட அவசர அவசரமாவா மடவ பணணறத.
உஙகமமாவகக அவசரக கலயாணம நிசசயம பணணறேத ேவைலயாப
ேபாசச. சr மாபபிளைள lலாலதான தஙகி இரககார நான ேபாய அவ
எபபட இரககாரனன பாககேறன”

All rights reserved to the author

133
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேமலம சில விவரஙகள ேகடடவன, பககததில இரநத ெபடடக கைடயில
கிஙகஸ ஒனைற வாஙகிப பைகததபடேய சதயா ெமதவாக நடநத
ஆபிசககப ேபாகம வைர அவைளப பாததக ெகாணேட நினறிரநதான.
இவைள உrைமேயாட கடடச ெசனற அலவலகததில விட ேவணடம
எனற ஆைச. இநத அனாைதப பயலகக யா ெபாணண தரவா? ஊரறிநத
காலிையக கடடக ெகாளள சதயா கட ஆைசப பட மாடடாள. ைகைய
சிகிெரட சட அவசர அவசரமாக கீேழ ேபாடட மிதிததான.

கனதத இதயதேதாட நணபைனக கபபிடடவன “கபாலி தணைடயா ேபடட
சவாrய ந பாததகேகா... எனகக ஒர மககியமான ேவைல இரககடா ...
எனனவா..... சனாமியத தடகக சவர கடடப ேபாறாஙகளாம நான சிததாள
ேவைலகக ேபாயிடட இரகேகன... மககியமான ேவைலனனா
பrஞசககவியா.... “ ஆடேடாைவ கிளபபியவன ேபயாயப பறநதான.

அரவிநதம கதிரம காைல ேவைள பரபபரபபடன மாகெகடடல தஙகளகக
ேவணடயைத வாஙகின. கதி ஒர மடேவாட வநதிரநதைதப ேபால
அரவிநைத ஓடடத தளளி விடடா.

“மாமா ெகாஞசம விைல அதிகமா இரகக ேபால இரகேக” எனறால

“ஏனடா உன கலயாணததகக நாபபதாயிரததகக ப பஷபம வாஙகவ,
சதயாவகக மடடம கணகக பாககற பாததியா?” எனறா.

தாகததகக மினரல வாடட வாஙகிப பரகின. “எனன மாமா இநதத
தணணி ஒர மாதிrயா இரகக?” எனற அரவிநத மகம சளிததால,

All rights reserved to the author

134
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ஏன சிததாரா கடசசிடட தநத காபி அளவகக ேடஸட இலைலயா?”
எனறா.

“மாமா?” எனற ெவடகததால மகம சிவநதான அரவிநத

“நியஸ எலலாம எனகக சட சட வநதடசசடா, நடதத நடதத” எனறா.
“மாமா..... மாமா.....” எனற சினன பிளைள ேபால தயஙகினான.

“இலல மாமா ேநதத நஙக எலலாரம ேபசிககிடடரநதத காதல விழநதத.
நானம சிதாராவம ெநரககமா இலைலனன அமமா கவைலபபடறாஙக.
அதனாலதான”

“நமபிடேடணடா. அதனாலதானன நமபிடேடன”

அவனத ேதாளில ஆதரவாகத தடடயவ “ இதல எனனடா இரகக. உன
வயப கடசச காபிைய ந பிடஙகிக கடசச அவவளவதாேன. இதல
ெகாஞசமாவத நிஜக காதல இரநதா சநேதாஷமா இரககம”

“எனகக ெதrயல மாமா. எனகக சிததாரா ேமல நலலா அபிபபிராயம
இரகக. ஆனா அத காதலானன ெதrயல. ைசலஜாவக கலயாணம
பணணி ஒர கழநைதகக அபபாவான பிறக எபபட மாமா பதத நாள
மனன அறிமகமான ஒர ெபாணணக காதலிகக மடயம”

All rights reserved to the author

135
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அரவிநத, ைசலஜாவகக ேவணமனா உன கட நடநதத காதல கலயாணமா
இரநதிரககலாம உனைனப ெபாரததவைர அத ஒர விபதத ஆமாம ந
தவிததிரககேவ மடயாத விபதத” எனற ெசாலலிய கதிரகக மனதில
அநதக கலயாணம நடநத சழநிைல படம ேபால ஓடாத ெதாடஙகியத.

நானக வரடஙகளகக மனப, ‘அரவிநத ஏேதா பrடைசககப
படககிேறனன ெசாலலிரககான’ எனபத தான அவனத சமிதராவின
எணணம. காச ெசலவிலலாம ெபாழத ேபாகககக ஏேதா ெசயயறான எனற
கணட ெகாளளாமல இரநதா. அவரத அரைம மகேனா ேதவ ெபறற
லணடன ெமடேராபாலிடன யனிவசிடடயில பாஙகிங அணட ைபநானஸ
ேமறபடபபகக இடததடன வநத நினறான. வயலrல இரநத
பாலககைரயில இரககம தனத இைளய மரமகைன உடேன வரமாற
ெசாலலி அனபபினா சமிதரா . கதிரம அரவிநதிடம விவரஙகைளக
ேகடடறிநதா.

“எம.பி.ஏ படககணமன தான மாமா பாதேதன. ஆனா இடம கிைடககல.
எதககம இரககடடமன இதககம அபைள ெசஞச வசேசன. இதல இடம
கிைடசசிடசச. ேபாக ேவணடாமன தான ெநனசேசன. பாப நலல காேலஜ
ேபாய ேசர அஙேகேய ேவைல கிைடகக வாயபப இரககனன
ெசாலலறான. அவனகக யஎஸல இடம கிைடசசிரகக” எலலா
விவரஙகைளயம கதிrடம ெசானனான.

வ டடன அைனவரம கலநத ேபசி ஒர மனதாக அவைன அனபபி
ைவபபத எனற தமானிததாகள. மதல தவைணப பணமாக பாஙகில
இரநததில எடததக கடடனாகள. கதி ேலானகக ஏறபாட ெசயவதாகச
ெசானனா. ேஹாசrல தான ேவைல பாததக ெகாணடரநத கமபனிகக
ெதாைல ேபசி வாயிலாக ேவைலைய ராஜினாமா ெசயவதாகக கறிய
அரவிநத பினன ஒர கடதமம எழதிப ேபாடடான. பாபவம அவனத
ேவைலகளில பிஸியாக இரநததால அரவிநதால பாபவிடம ேபச
All rights reserved to the author

136
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மடயவிலைல. ேஹாசrல அைறையக காலி ெசயத வரவதறகாகக
கிளமபினான அரவிநத.

ேஹாசரகக வநத எலலாவறைறயம ேபக ெசயத விடட அலவலகததில
விைட ெபறற வர இரவாகி விடடத. அரவிநதால பாபைவ ெதாடப
ெகாளளேவ மடயவிலைல. இவவளவ நாளாய பழகியம பாபைவப பறறி
அரவிநத ேகடடதிலைல. பாப அவைனப பறறி விசாrபபவகளிடம “ெதrஞச
எனன பணணப ேபாற?” எனற ெதனாவடடாய ேகடபைதப பாததிரககிறான.
அதனால ெபrதாக ஒனறம அரவிநதம ேகடடக ெகாளவதிலைல. ஆனால
அரவிநைதப பறறி பாபவககத ெதrயாதத எதவமிலைல.

இரவ ஷிபட மடநத காைலயில வரம பாபவின நணபன ஒரவைனப
பாதத அவைனப பறறி ெதrநத ெகாளள ேவணடம. பாபவின விலாசம
வாஙகி அவனககத தர ேவணடய பணதைத அனபப ேவணடம எனற
நிைனததிரநதான. இவவளவ நாள அஙகம இஙகம அைலநத கைளபப
அதிகமாக இரககேவ அைறயில படததத தஙகி விடடக காைலயில
கிளமபலாம எனெறணணி தஙகி விடடான. அனறடன அவனத அைமதி
ேபாகப ேபாகிறத எனற அநத அழகான இைளஞனககத ெதrயவிலைல.

காைல அரவிநத தஙகிக ெகாணடரநதேபாத அைறயின கதைவத தடட
எழபபிய விடதியில ேவைல ெசயயம சிறவன.

“சா உஙகளகக கால, ெபஙகள ட.ஆ ஹாஸபிடலல இரநத. அவசரமா
வர ெசானனாஙக. ைசலஜானன யாைரேயா ஆபததான நிைலல ெபடல
ேசதத இரககாஙகளாம”

All rights reserved to the author

137
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவசர அவசரமாகக கிளமபி ஓடனான அரவிநத. பாபவம ைஷலஜாவம
ெதrநதவகள எனபத அரவிநதிககத ெதrயம. மரததவமைனயில
இரககிறாள எனறால ஏதாவத விபததாக இரககம. அதனால பாபைவ
அைழததிரககிறாள. ஆபததகக உதவலாம எனெறணணி ஓடப ேபானான.

அநதச சிறிய மரததவமைனயின வரேவறபைறயில விசாrததக ெகாணட
ைசலஜாவின அைறகக ெசனறவனகக பலமான அதிசசி காததிரநதத.
அநத அைறயில ஒர ெபண ேபாlஸ அதிகாr அமநதிரநதா.
ெகாசைசததமிழில ேபசினா.
“வாடா ந தானா அவன. இநதப ெபாணணகக ஆச காணபிசசிடட இபப
ெவளிநாடடககத தபபிசச ஓடப பாககறியா? உனைனெயலலாம ஸேடஷன
கடடடட ேபாய மடடகக மடட தடடணம”

பrயாமல விழிததான அரவிநத “ ேமடம நஙக தபபா நிைனககிறிஙக. நான
அநத மாதிr கடமபதைத ேசநதவன இலல. இநதப ெபாணண கட நான
ேபசினத கட இலல”

“எவணடா தபப பணேணனன ஒததககறிஙக? உன ேமல ேகஸ ேபாடட
ெவளிநாடடககக கிளமப மடயாம பணணேறன பார”

இதவைர நடநதைத அளவிட மடயாத ேசாகததடன பாததக ெகாணடரநத
ைசலஜா வாய திறநதாள “ேமடம அபபட எதவம ெசஞசடாதிஙக. அவரகக
அககா தஙகசசினன ஏகபபடட ெபாறபப இரகக. அதனாலதான தயஙகறா.
கவைலப படாதிஙக அரவிநத நான பாப கிடட ெசாலலி விடட மாதிrேய
காலம மழவதம உஙகளககாகக காததிரபேபன”

All rights reserved to the author

138
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிநதின தைலேய சறற ஆரமபிததத. “எனன பாப? எனன ெசாலலி
விடடஙக? இஙக எனன நடககத? எனகக ஒணணேம பrயைலேய”

அதிநத ேபாய அவைனப பாததாள ைசலஜா “எனன அரவிநத
ெசாலலறிஙக. பாப கிடட நான ெசாலலி விடடத உஙகளககத ெதrயமா
ெதrயாதா?” சறற சதாrததவள

“சr அரவிநத ந ஙக சநேதாஷமா ஊரககப ேபாயிடட வாஙக. ஆனால
உஙகைள விடடடட நான எபபட இரககப ேபாேறனன தான ெதrயல.
எனைனப பததி ஏதாவத தககமான விஷயம ேகளவிபபடடா எனககாக ஒர
ெசாடட கணண விடஙக அத ேபாதம எனகக” தளதளததக கரலில
ெசாலலி மடததாள.

“ஏணட சாகிற நிைலைமகக ேபாயமா உனகக பததி வரல. இனனமமா
இநதக காதல உன கணைண மைறககத. பாவி ைபயன, பால மாதிr இரநத
என ெபாணண மனச விஷமாககிடடாேன” ைசலஜாவின ஜாைடயில இரநத
அவளத அமமா அவள மதகில நால ெமாதத ெமாததினாள. அஙகிரநத
மறறவகள அவைள விலககி விடடன. ஏறகனேவ மகம ெவளதத
ேபாயிரநத ைசலஜா இனனமம ேசாநத ேபானாள.

“ந எனனமமா இவன கிடட ேபாய ெகஞசிகிடட. அைத எடததடட
வாஙகமமா” எனற அவ கரல ெகாடகக இனெனார ேபாlஸ அவ
ைகயில ஒர திரமாஙகலயதைதக ெகாடகக அைத அரவிநதின ைகயில
திணிததவ

“ அநதப ெபாணண உனனப பிrஞச இரகக மடயாம உயிைரேய விடத
தணிஞசிடடா. உனகக இநத மாதிr ஒர ெபாணைண கலயாணம பணணிகக
All rights reserved to the author

139
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வலிககதா? தறெகாைலகக தணட விடடதா காரணம காடட உன ைககக
விலஙக ேபாடட ெதரத ெதரவா இழததடட ேபாகனமா? கடடடா தாலிய”

இதறகள அைறயில கடயிரநத ஒர இரவத மபபத ேப அவைன
மிரடட, அரவிநதிறகப ேபசக கட சநதபபம கிைடககவிலைல.
ைசலஜாவின மகதைதப பாகக, அவளத கணகள கணண ரடன
இைறஞசியத. மரததவமைனயின அநத அைறயில அைனவrன
கசசலகளகக இைடேய அரவிநத ைசலஜாவின கழததில தாலி கடட
மடததான. கட இரநத கடடமம கைலநத ெசனறத. இறதியாக
ைசலஜாவின தாய கடமப மானதைதக காறறில பறகக விடட ைசலஜாைவ
வ டடல அைனவரம தைல மழகி விடடதாக அறிவிததா. இனி அவளத
கால தஙகள வ டடல படக கடாத எனற சளைரதத ெசலல அரவிநதம
ைஷலஜாவம தனிதத விடபபடடன.

“ைசலஜா இஙக எனன நடககத? உஙகைளப பததி எனகக ஒணணேம
ெதrயாத. உஙக கிடட நான ேபசினத கட இலைல. ஏன இபபட என
தைலல பழி சமததனிஙக?”

அரவிநதின ேகளவி ைசலஜாவின மகததில பலதத அதிசசிைய
உரவாககியத. அவள கணகளில ஆறாகக கணண வழிய

“எனன அரவிநத இபபட ெசாலலிடடஙக. பாப உஙக கிடட ஒணணேம
ெசானனத இலைலயா?”

இலைல எனற தைலயாடடனான அரவிநத. அதன பினன ைசலஜாவின
வாயிலாக அவனகக விஷயஙகள ெதrய வநதத.கலகலபபான சபாவமளள
பாபைவ ைசலஜாவின பணப கவர, தனத காதைல அவளிடம ெசானனான.
All rights reserved to the author

140
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஆனால ைசலஜாவகேகா அரவிநதின ேமல ெகாளைள ெகாளைளயாய
ஆைச. தனனிடம காதல ெசானனவனிடம தனத காதலனடன ேசதத
ைவககம பட ெசாலலி இரககிறாள.

மதலில சறற அதிசசியைடநத பாப பினன சமமதிததான. அரவிநதிறகக
கடமபப ெபாறபபகள அதிகம எனவம தான ெமதவாக அவனிடம ெசாலலி
ைசலஜாைவ அவனடன ேசதத ைவபபதாகவம. அதறக மனன அநத
வாலிபனிடம ஏதாவத ெசாலலி அவனத கறிகேகாைளக கைலகக
ேவணடாம எனறம ேகடடக ெகாணடான. ைசலஜாவிககம அத
நியாயமாகப படேவ சமமதிததிரககிறாள. பாபவம ததவ ேவைல
பாததிரககிறான. அதாவத அரவிநதிடம அவள ேபசியைத ெசாலலி
விடடதாகவம அதறக அரவிநதின பதில இததான எனறம கைத
விடடரககிறான. இறதியில ஒர நாள அரவிநத உனைன மறததவிடட
ஊரககப ேபாகிறான அவைன மறநத விட ேவணடெமனறால நான உனகக
வாழவளிககிேறன எனற பாபவிடம இரநத ெசயதி வர கலஙகி ேபான
ைசலஜா ேவற வழியினறி நாடயத மீளாத தயிைல அைடவதறகான
வழிைய . கைடசி ேநரததில அவைளக காபபாறறி ெகாணட வநத
மரததவமைனயில ேசததிரககிறாகள

அவள ெசானன ெசயதியால கழமபி இரநத அரவிநதிடம “இனனமம என
கிடட நமபிகைக வரைலயா அரவிநத. நஙக பிளஸ டல வாஙகின மாக
ெதாளளாயிரம. உஙக அககா சதயானனா உஙகளகக ெராமபப பிடககம.
உஙக கதி மாமா உஙகளகக ெராமப ெநரககம. நாதன மாமாைவக
கணடாேல பயம” ேமலம சில விஷயஙகைள ெசானனாள.

“இவவளவ விஷயமம உஙக ேமல இரநத அககைறயால நான பாப கிடட
ேகடடத ெதrஞசகிடடத. கைடசியா ஒணண இபப நஙக ேபாடடரககற
சடைட உஙகளகக நான வாஙகித தநதத. இேத மாதிr தனககம
ேவணமன பாபவம ஒணண எடதத கிடடா”

All rights reserved to the author

141
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தான தஙகளகக ஒேர மாதிr எடதத வநததாக ெசாலலி பாப இர
சடைடகள தநதிரநதான. அரவிநதிறக சநேதகம ேபாய விடடத. பாப ெசயத
தேராகதைத அவனால ஜ ரணிகக மடயவிலைல. சில மைறகள
ைசலஜாைவப பறறி பாப தனனிடம ேபச ேவணடம எனற ெசானனத
நிைனவகக வநததத. மனனேர தனனிடம ெசாலலி இரநதால
ைசலஜாவின ஆைசைய வளர விடடரகக மாடேடேன. இபபட மைறசச
வசச எனைனப பழி வாஙகிடடாேன எனற வரநதினான அரவிநத.

வழககம ேபால இதில இரநத தனைனக காபபாறற கதிைர
உதவிககைழததான. ைசலஜாவின கடமபததின அவைளக ைக கழவி விட,
கலயாண விஷயம ெதrநததம சமிதராவின உடல நிைல ேமாசமாகி
மரததவமைனயில ேசகக , ைசலஜாைவ அவளத ேதாழி வ டடல
பாதகாபபாக விடட விடட வ டடறகக கிளமபினான. அரவிநத நிைனததத
ேபாலினறி ைசலஜாைவப பாககக கட அவனத கடமபததின தயாராக
இலைல.
கடடய ேசைலயடன வநத ைசலஜாவகக அரவிநதின நிழேல பிரதானமாகத
ெதrய அைத கதிrடம ெசாலலித தனைனயம அரவிநதடன அனபபி
ைவககமாற ெகஞசினாள.

“ என கட பிறககாத அணணனா உஙகைள நிைனககிேறன. இவவளவ நாள
அரவிநைதப பாததடேட வாழநதடேடன. அவைர விடட பிrஞச இனிேம
எனனால இரகக மடயாத. தயவ ெசயத அவ கட நான ேபாக ஏறபாட
ெசயயஙக. அஙக ேபாய நாஙக ெரணட ேபர ேவைலகக ேபாய
அரவிநேதாட அககாவககம தஙைககளககம கலயாணம ெசஞச
ைவககிேறாம. நஙக ெசானனா அரவிநத தடட மாடடார. இநத விஷயததல
நஙகதாணணா எனகக உதவனம”

ைசலஜாவின நியாயமான ேவணடேகாைள ஏறற கதி தனத ைகயில
இரககம பணதைத ேபாடட ைசலஜாைவயம அவனடன அனபப ஏறபாட
ெசயதா.
All rights reserved to the author

142
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

இபபட அைனவrன சாபததாலம வரததததாலம ஆரமபிதத அவனத மதல
திரமண வாழகைக கரகிப ேபானதில வியபெபனன?
16. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

சிததாரா ஸராவணிைய நனறாக கவனிததக ெகாளவத தனகக
மகிழவளிபபதாக கதி ெசானனா.

“ஸராவணிைய அவள ஏததகக ஆரமபிசசடடானனா உனைனயம
அவளககப பிடகக ஆரமபிசசாசசனன நிைனககிேறன அரவிநத”

“இலல மாமா அவசரப படாதிஙக. சிததாரா சினன வயசில தாைய இழநதவ.
அதனால அவைள மாதிrேய சினன வயசில தாேயாட அரவைணபபிலலாம
இரககற வனிையப பாதத ஒர இரககம. இைத வசச எனைன அவளகக
பிடசசரககனேனா இலைல எனைன சிததாரா ஏததகக
ஆரமபிசசிடடானேனா ஒர மடவகக வர மடயாத மாமா” எனறவன

“ஏன மாமா, எஙகேளாட கலயாணதபப பண விஷயமா நாதன மாமா ஏதாவத
கலாடடா பணணாரா? ேநதத நஙக ேபசினபப காதல விழநதத”

All rights reserved to the author

143
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சறற தயஙகிய கதி “எனகக எதவம சrயா ெதrயாத அரவிநத. இநத
விஷயம சிததாரா உனகிடட ெசாலலைலனன ெதrயத. இைதப பததி
ேபசி சிததாரா உனகிடட சணைட ேபாடட இரநதா கட நாஙக
சநேதாஷபபடடரபேபாம.”

சிததாரா எனகிடட சணைட ேபாடடா இவ சநேதாஷப படடரபபாரா?
பrயாமல விழிததான அரவிநத.
“ சிததாரா உனகிடட சணைட ேபாடறதம, உனைன உrைமேயாட
ேகாபிசசககறதம உனைன ஒர மணாவத மனஷன நிைலல இரநத
விலககி ெநரககமா உணர ஆரமபிசசடடானன அததம ” மசசினனககத
ெதளிவாக எடததைரததா கதி.

ேபசிகெகாணட இரககம ேபாேத கதிரகக ஒர ேபான வர மிகவம சீrயசாக
அதறக உம ெகாடட ஆரமபிததா.

“ஒர நிமிஷம இர” எனற மறமைனயில இரககம நபrடம அனமதி
வாஙகியவ அரவிநதிடம திரமபி

“அரவிநத எனகக ஒர அவசரமான ேவைல இரகக. ந இைத எலலாம
எடததடட ஆடேடால வ டடககப ேபா. நான ைபகைக எடததடட
வநதடேறன” எனற ெசானனா

அவரத மகததில ெதrநத தவிரதைதப பாததவன “எனேனாட உதவி
ஏதாவத ேவணமா மாமா?” எனற ேகடடான.

All rights reserved to the author

144
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“கணடபபா. ந வ டடககப ேபாய என தஙகசசியக கடடடட கைடகக
ேபாயிடட வநதட. ஊரககப ேபாக ெபாரடகைள எலலாம வாஙகணமிலல.
அைத இனைனகேக மடசசிட”

“மாமா.. சதயாவப ெபாணண....” எனற தயஙகியவனிடம

“யாரடா ந நிலைம ெதrயாம. ெபாணணதான பாகக வராஙக. அதவம
நாதேனாட ெசாநதககாரஙகதான? நாஙக பாததககேறாம ந ேபாய
சிததாராவக கடடடட ட.நக ேபாயிடட வநதட”

“சr மாமா” எனற ெசாலலிவிடட ஆடேடா பிடதத வ டடகக வநதான.
வ டடல ஆளாளகக ேவைலயாக இரகக, சதா ேபான ேபசவதில கவனமாக
இரகக, சr சிததாராைவக கிளமப ெசாலலலாம எனற ஆவலடன
அவைளத ேதடயவனின காதில விழநதத கழநைதகளின விைளயாடடச
சததம.

‘சr. வானரஙகள கனி ெகாடதத மநதிேயாட தாேன ெகாஞசம, இநத சிதத
அஙகதான இரபபாள’ எனெறணணி சததம ேகடட இடததகக ெசனறான.
அவனத கறற ெபாயககவிலைல. வானரம மறற மநதிகேளாட ேசநத
தான கிrெகட அமபயராக ஆகட ெகாடததக ெகாணடரநதத. சிததாரைவ
அைழதத விவரம ெசானனான.

சிதத “ஓேக அரவிநத எஙக ேபாகணம? எனன வாஙகணம? டரஸ
யாராரகக எடககணம? எவவளவ படெஜட? இெதலலாம ெதளிவா ெசாலல.
ேபபபல எழதிடடக கிளமபலாம”

All rights reserved to the author

145
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவள எைதயம கரடடாம ேபாககில ெசயயாத திடடமிடட வாழபவள
எனற அரவிநதிறகப பrநதத. அதைன வாய விடேட ெசாலலிவிடடான

“ஆமா அரவிநத நானம பாடடயம ெராமப ேயாசிசச தான ெசலவ
ெசயேவாம. கீழ வ டட வாடைக பணதத மழசா என கலயாணததககாக
பாடட ேபஙகல ேபாடடடவாஙக”

அபபறம தினசr ெசலவகக எனன ெசயவாஙக எனற ேகளவியடன
பாததான அரவிநத .

“அபப சாபபாடடகக எனன ெசயேவாமன தான பாககற. அஙக பரணல
இரககற ெபrய ெபrய பாததிரதைத பார. நபீ சணணன அபபா ஒர
பலகாரக கைட ஏெஜனடைட அறிமகப படததி ைவசசா. பாடட,
நபீ சணணன அமமா அபபறம இனனம ெரணட மண ேப ேசநத
ரவாலாட, மறகக, ேபாளி இநத மாதிr ெசஞச கைடகளகக பாகெகட
ேபாடடத தரவாஙக. அபபறம காயகறி கைடககாரஙக கிடட காய வாஙகி
ெவடட சாமபா காய, ெபாறியல காய, ஆயஞச கீைர எலலாம தனிததனி
பாகெகட ேபாடடத தரவாஙக. ஸேடஷன கிடட இரககற கைடகளல
ேபாடடடடா, சாயநதரம ேவைலகக ேபாயிடட வர ெபணகள இைத
வாஙகிடடப ேபாவாஙக. நான ேவைலககப ேபானதம இைத எலலாம
நிறதத ெசாலலிடேடன. பாவமல எஙக பாடட, எவவளவ ேவைலதான
ெசயவாஙக”

அவளத கைதையக ேகடடபட திைகதத அமநதிரநதான அரவிநத.
‘அடபபாவிகளா இபபட ெரணட ெபாணணஙக வயதைதககடட வாயககடட
இரவத வரஷம உைழசச ேசதத பணதைதயா ெகாளைளயடசசிடடப
ேபானாஙக. இவனஙக எலலாம உரபபடேவ மாடடாஙக’ எனற
திரடகைளத திடடயபட
All rights reserved to the author

146
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ ஆமா சிதத ெராமபப பாவமதான உஙக பாடட” எனறான.

யாரைடய தைணையயம நமபாமல இரககற ெசாதைதக கடடக காதத,
தனத ெசாநத உைழபபால அனனமிடட, படகக ைவதத , ேபததிையயம
நனறாக வளததிரககம ராஜம ேபால சில மனிதகளால தான மைழ
ெபயகிறத. இநதத தஙகமான பாடடயின வாதைதையத தடட மடயாமல
தான சிததாரா தனைன மணகக சமமதிதத இரககிறாள எனற அரவிநதிறக
உளளஙைக ெநலலிக கனி ேபால ெதrநதத.
சிததாரா சடதியில ஒர சடதாைரப ேபாடடக ெகாணட கிளமபினாள.
சமிதரா தான கண இைமககாமல வநிையப பாததக ெகாளவதாகவம,
ெவயிலில அநதப பசைசக கழநைதைய அைலயவிடாமல அவகள மடடம
ெசனற வரலாம எனறம ெசாலல. இரவரம ஒர வழியாகக கிளமபின.
ஸராவநிையப பாததக ெகாளள ஆயிரம மைற ெசாலலிவிடட தனத
மதத இர அககாககளககம இனனம இரணடாயிரம மைற
ெசாலலிவிடடக கிளமபினான அரவிநத. அவகள மவரம பனனைக
மாறாமல ேகடடக ெகாளள, சிததாராவகேக ஆததிரம வர ஆரமபிததத.

“எனனஙக நஙக, அவஙக எலலாரம பிளைளேய பாதததிலைலயா? ஏன
இபபட ஆயிரம தடைவ ெசாலலறிஙக?”

சடெடன திரமபி ேகாவமாக சிததாரைவ மைறதத அரவிநத “சிததாரா
இதல ந தைலயிடாேத” எனற ெசாலலிவிட அஙேக ஒர கனதத ெமௗனம
நிலவியத.

ட.நக ேபாக ஆடேடாவில ஏறினாகள. பாrஸ வரம வைர ேபசாமல
சிததாரா வர, அரவிநதகக அவளத அைமதி மிகவம கவைல அளிததத.
All rights reserved to the author

147
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
‘இவ ெரணட திடட திடடனா கட நலலா இரககம இநத ெமௗனம ெராமப
வலிைமயான ஆயதம’

இதறக ேமல ெபாறககாமல மனனிபபக ேகடட விடடான “சிதத ெவr ெவr
சாrடா. நான உனைன காயப படததனமன ெசாலலல. சில
விஷயஙகைளப பததி எனனால ேபசேவ மடயாத. ஒர ெமணடல
பிளாகனன வசசகேகாேயன. எனேனாட மதல கலயாணம, ஸராவநிேயாட
பாதகாபப இபபட சிலத. ஆனா ஸராவணி விஷயததல மடடம நான
இபபடததான ெராமப சீககிரம ெடனஷன ஆயிடேவன”

“என கிடட ந ஒர தடைவ கட இநத மாதிr ெசானனதிலைல அரவிநத.
உஙகமமா எனன நிைனபபாஙக நான ஏதாவத ெசாலலிடேடனன
நிைனபபாஙகலல” தனத கவைலையப பகிநத ெகாணடாள.

“அபபடலலாம நிைனகக மாடடாஙக. ஆனா ந ெசானனத சrதான. உனகிடட
ஒர தடைவ கட அநத மாதிr ெசானனதிலைலல. அததான ஏனன
ெதrயல சிதத. உனகிடட வனி இரககம ேபாத எனககக ெகாஞசம கட
அவநமபிகைக இலல. நான இநத ெரணட வரஷமா அபபட இரநதத
கிைடயாத. ஸரவனிய நலலா பாததககறதககாகேவ என சகதிகக மீறி
ஒர ெபrய கானெவனடல எககசசககமா பீ ஸ கடட படகக வசசகிடட
இரகேகன. வ டடல அவைளப பாததகக rனாஙகற நானிய அஞச மாசம
ெதாடநத கணகாணிசச, திரபதி ஆனபபறம தான, ெரணட மடஙக பணம
தநத ஏறபாட ெசஞேசன. என பாதகாபபல ஸராவணி இரககறபப
கிைடககற நிமமதிய ந பாததகிறபபவம உணரேறன”. அரவிநத நளமாகப
ேபசி மடததான.

சிததாரா அைமதியாக இரகக, அவளத படடக கரஙகளின ேமல தனத
கரஙகைள வலிைமயான கரஙகைள ைவதத அழததியவன.
All rights reserved to the author

148
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“நிஜம தான சிதத எனைன நமப பள ஸ”

அவனத கணகைளப பாததாள சிததாரா. அதில உணைம இரநதத. அவள
உதடகள அவைனப பாதத மணமணததன “தாஙகஸ அரவிநத”

“எதகக உனைனத திடடனதககா?” கறமபடன ேகடடான அரவிநத.

“என ேமல ந வசச நமபிகைககக”, அவன தைலயில ஒர ெகாடட ைவதத
“இத மததவஙக மனனாட எனைனத திடடனதகக. இனிேம திடடறதனனா
நமம ரமல திடட. சr இபப வா ஷாபபிங ேவைலையப பாககலாம”
இரவரம பனகலபாககில இறஙகின.

“சிதத நபீ ஸ வ டடககம ேசதத தணி எடததட. நாைளகக அவஙக வ டடல
விரநதகக ேபாறபப தநதடணம”
சr எனற பனனைகதத ெசனற மதலில அவள எடததத ஸராவனிககான
உைடகைள.

அரவிநதகக மைட திறநத பாயநத ெவளளம ேபால சிrபப, மகிழசசி
சிததாரா ெதrயாமல ெசாலகிற வாதைதகேள அவளத மனம சிறித
சிறிதாக மாற ஆரமபிதத இரபபைத அவனககத ெதளெளனக காடடன.
அவனத ேபசைச மறநத உrைமேயாட தைலயில ெகாடடயதறக, நமம
ரமல திடட எனற ெசானனத.

All rights reserved to the author

149
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிததாரா எணணி எணணி தணி வாஙகிய பாஙக அவன மனைதத ெதாடடத.
படைவ ெசகனில பபிள கலrல சிமபிள ஜrைக, கடட கடட தஙகநல
ேவைலபபாட ெசயத ேசைல ஒனைற சிததாரவககப பrசாகத தர
அவளககத ெதrயாமல வாஙகிக ெகாணடான. மனதிேல அநத ேசைலைய
அவளககக கடடப பாதத விடட. “ெபாரததமாததான இரகக இநத ராஙகி
ரஙகநாயகிகக” எனற தனத ேதவகக தாேன ஒர சபாஷ ேபாடடக
ெகாணடான. இவகிடட எபப இைதக ெகாடககறத எனற எணணியபட
சிததாராைவ ைசட அடததக ெகாணட இரநதான.

அவனத மனதிறகத தகநதாறேபால பாடட ஒலிகக. ெமதவாக அவனம
கட ேசநத பாடக ெகாணடரநதான. அவைன அடககட அடககட திரமபிப
பாதத மைறததபடேய வ டடன அைனவரககம தணிமணிகைள
வாஙகினாள சிததாரா. இவ ஏன மைறககறா எனற நிைனததவனகக
அதறக தான பாடய பாடேட காரணம எனற ெதrயவிலைல. ஏெனனறால
அவன மணமணததக ெகாணடரநத பாடட
“அவள அபபட ஒனறம அழகிலைல அவளகக யாரம நிகrலைல
அவள அபபட ஒனறம கலrலைல ஆனால அத ஒனறம கைறயிலைல
அவள ெபrதாய ஒனறம படககவிலைல அவைளப படதேத
மடககவிலைல
அவள உடததம உைடகள பிடககவிலைல இரநதம கவனிகக
மறககவிலைல
அவள திடடமேபாதம வலிககவிலைல அநத அககைற ேபாேல ேவற
இலைல”
ஏெதத இனைனகக அரவிநதகக மணடகப பட உணட ேபால இரகேக.

All rights reserved to the author

150
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிநதிறக ைசலஜாவின நிைனவ வநதத. அவளகக சிததாரா மாதிr
கணகக ேபாடட ெசலவ ெசயவத எனபத அறேவ பிடககாத மடடமலல
வராத விஷயமம கட.

ஒரநாள பத மைழக ேகாடட ஒனைற வாஙகி வநத ைசலஜா
அைசனெமனட ெசயத ெகாணடரநத அரவிநதின மன அைதப ேபாடடக
ெகாணட வநத இபபடயம அபபடயம நைட பயினறாள.

அரவிநத லணடனில கலலrகக ெசலல ஆரமபிதத இரநதான. கலலr
மடநதவடன மாைல பகதி ேநர ேவைலகக ெசலவான. ஒர ெபrய வ டடல
ஒர அைற மடடம வாடைககக எடததத தஙகி இரநதன. அநத வ டடல
இரபவகளகக ஒேர சைமயலைற தான. நேரம பாதத பகிநத சைமதத
ெகாளவாகள. அரவிநத வ டடறக வநததம அவன படகக ேவணடம.
பாடஙகள கடைமயாகேவ இரநதத. ஏேனா தாேனா எனற ேபரககாக இஙக
ேவைல ெசயய மடயாத. அவன சபமிட ெசயயம ஒவெவார ேபபபைரயம
வrகக வr படததப பாதத திரததம ேபராசிrயகள அவனகக
வியபபளிததன. தஙகம ேநரம ஒர நாளகக ஐநத மணி ேநரமாகக
கைறநதத. ைசலஜாவககம ேசதத அவனகக சமபாதிகக ேவணட
இரநதத. இபேபாைதகக மணவாழவ கிைடயாத எனற இரவரம மடவ
ெசயததால ேவற ஒர பிரசசைனயம இலைல.

“இபப எதகக ைஷல பத ேகாட. ஏறகனேவ உனகிடட மண இரகேக”

“ஒணண ஸேநாபால சமயததல ேபாட, ஒணண ைலட களிரககப ேபாட,
ஒணண ெகாஞசம காதத ஜாஸதி அடசசா, இத மைழகக ேபாட”

சிrததவன “எனன ைஷல உனேனாட பளாக ேகாட மைழககம தாஙகேம”
All rights reserved to the author

151
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அவனிடம மனனிபப ேகடகம ேதாரைணயில “இநத நிறததல என கிடட
இலல அரவிநத. அதவம கீழ வ டடல இரககற ெவணணிலா கட
கைடககப ேபாேனன. அவ நான எதவம வாஙகைலனன ேகவலமா பாததா
அதனாலதான வாஙகிேனன.”

அவளத மகதைதப பாததவன, கணடபபாக “நமகக எனன ேவணேமா
அைதததான வாஙகணம. மததவஙகளககாக வாஙகறத மடடாளததனம. ந
மடடாள இலைலனன நமபேறன”

“எனன அரவிநத ஒர ஐமபத பவணட விஷயம. அதகக ஆைசப படடத
தபபா?”

“தபபததான ைசலஜா. இத மதல தடைவ இலல. ந நிைறய மைற இபபட
ெசயதிரகக. ஆைசபபடறைத எலலாம வாஙகற வசதி நமகக இனனமம
இலைல. ெவணணிலா ஏறகனேவ வசதியான ெபாணண. அவளம
ேவைலககப ேபாறா. அதனால வாஙகறா. அநத ஐமபத பவணட எனகக
ஒர நாள சமபளம. என வரமானம நமம ெரணட ேப வாழகைக
நடததறதகேக பததல. அமமாவகக பணம அனபபி நால மாசம
ஆசச.வ டடல ெசலவகக எனன ெசயறாஙகனன ெதrயல. ஊரல பாஙகல
இரநத பணதைத ேவற எடதத இரகேகன. கதி மாமா உனைன இஙக
கடடடட வரதகக ஏகபபடட ெசலவ ெசஞசிரககா. அைதத திரபபித
தரணம. உனைன ெபாறபபான ெபாணணனன ெநனசேசன. ேஹாசல
உனைனப பாதததககம இஙக பாகரதககம நிைறய விதயாசம இரகக
ைசலஜா” கவைலேயாட ேபசிக ெகாணேட ெசனறான.

அவன ேபசப ேபச ைசலஜா அநத அைறயின திைரசசிைலகைள இழதத
விடட இரடடாககிக ெகாணேட வநதாள.
All rights reserved to the author

152
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“அரவிநத, அரவிநத எபப பாததாலம பலமபறைத விடடடட எனைனப
பாேரன. உன வயப எவவளவ அழகனன பாேரன. இநத ேராசி லிபஸ கயட
சீகஸ எலலாம உனகக பிடககைலயா? எபபட பதசா கலயாணம ஆன,
அதவம அழகான மைனவிய விடடடட படபப ேவைலனன உனனால சதத
மடயத? ”

அவளத கிசகிசபபான கரல அவைன எனனேவா ெசயய, நிமிநத
பாததவன அபபடேய உைறநத ேபானான.

அநதக ேகாடைடக கழடட இரநதாள. உடேலாட ஒடடக ெகாணட அவள
நிறததிேல இரநத அநத சீதர உைட அவன உணவகைளத தணட
விடடத. ைகயில இரநத ேககைக அவன மனேன ைவததவள

“ஹாபபி டெவனட பிபத ெபதேட அரவிநத. இநத ெபதேடகக உனகக கிபட
இநத ைசலஜாதான” அவன காதரேக ெசானனாள. ேகககில இரநத
ெமழகவததிைய அைணததான அரவிநத. அவைன அைணததாள ைசலஜா.

ைசலஜாவின அஙகம மழதம ெபாஙகம இளைம இதம பதமாயத ேதானற,
தனைன மறநத, மணணில விழநத, இளைம மலrன மீத கணைண
இழநத வணடானான.

அநத அழகான தரணேம ஸராவணி உதிககக காரணமாய ஆனத.

All rights reserved to the author

153
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

17. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

வ டடனரகக ஜவளிகைள எடதத பின, பககததில இரநத கைடகக
அைழதத ெசனற சிததாராவகக அவள மறகக மறகக ஜ னஸ எடததத
தநதான அரவிநத.

“எனகக ஜ னஸ எலலாம பழககமிலைல அரவிநத. பள ஸ ேவணடாம. நான
ேவணமனா சடதா ேபாடடகிேறன”

மறபபாக தைலயைசதத அரவிநத “இலல சிதத, இபப அஙக களி
ஆரமபிசச இரககம. ஜ ன தான களைரத தாஙகம. ெவயில வநதவடேன
சடதா ேபாடடகேகா.”


எஙேக அவள மறததவிடவாேளா எனற பயநத அநத விறபைனப ெபண
“எனன ேமடம? பதத வரஷததகக மனனாட இரநத சிமரன மாதிr இடபப
வசசடட ஜ னஸ ேபாட மாடேடனன ெசாலலறிஙக. இநத கரபப ஜ ன,
ராயல பள டாப உஙகளகக சபபரா இரகக. இலல சா?” எனற ேகளவி
ேகடட அரவிநைதயம தைணககைழததக ெகாணடாள.
All rights reserved to the author

154
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


பணிபெபண கறியபட இரநத சிததாராவின சிமரன இடபப இபேபாததான
அரவிநதின கணணிறகத தடடப படடத.

“ஆமா ஆமா சபப” எனற எைதப பறறி ெசாலகிறான எனற சிததாரா
கணட பிடககாத வணணம ஜாககிரைதயாக ெசானனான. அதறகள
அவனகக ேவததக ெகாடட விடடத.

சிததாரா ெசாலல ெசாலல ேகடகாமல அவளகக மனற ஜ னசம ஆேறழ
கததியம வாஙகினான.

“ஏன அரவிநத இபபட ெசலவ ெசயயற?” எனற சிததாரா கடநதக
ெகாணடாள.

ைசலஜா இபபட எலலாம வரததப படடேத இலைல. அவளகக எததைன
எடததத தநதாலம ஆைச அடஙகாத. அவளத ஆைசகளகக ஒர
எலைலேய இலைலயா எனற எணணி அரவிநத சில சமயம ெநாநத
ேபாயிரககிறான. ஒரததி அபபட இனெனாரததி இபபட. பனனைகததக
ெகாணடான.

“சிதத அதயாவசிய ெசலவகைள ெசயயக கஞசததனப படககடாத. இபப
வாஙகினத நமகக ேதைவயானத தான. சr ேபாய ெதமலஸ வாஙக”
எனற ெசானனான.

அவனககம அவளத விரபபபபட டஷடஸ வாஙகினாள சிததாரா.
All rights reserved to the author

155
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“சிதத ெதலஙக படம ெராமபப பிடககமா உனகக?” அவள ெசலகட ெசயத
மலகள வாr இைறதத கடைட சடைட , பதத பாகெகட ைவதத
பாணடடகள, கததிrபப , கிழஙக மஞசள, தபபாககி பிrணட எனற
பலவாrயான டைசன ெகாணட டஷடகைளக ைகயில எநதியவாேற
பrதாபமாகக ேகடடான.

“ஆமா அரவிநத நாக படமனா கைறஞசத பதத தடைவ பாபேபன”

“யாரத நாக”

“நாகாஜுனா. கிங பட ஹ ேரா உனககத ெதrயாதா?”

“அமலா வ டடககாரரா? ெதrயம ெதrயம ” எனற தைலயாடடய
அரவிநைதப பாதத மைறததாள.

‘மைறபெபாணணடடம மைறககிறைதப பார. இவ மடடம அஙகிள
நாகஜுனாைவப பாதத ெஜாளள விடலாம. நான ஆனடட அமலா ேபைரக
கட ெசாலலக கடாத. இத எநத ஊர நியாயம? இரநதாலம நான மதத
ெபாணணஙக ேபைர ெசானனாக கட உனககக ேகாவம வரதா? இநத
வாதத இெதலலாம என ேமல வநத உrைமலனன எபப பrஞசககப
ேபாகத?’ எனற எணணியபட

“இஙக பார சிதத சில சமயம ந வா ேபானன மrயாைதயா கபபிடற.
திடரனன நஙக வாஙகனன ெசாலலற. ந எனைனத தான ெசாலலறனன
பrஞசககேவ எனகக ேநரமாகத”
All rights reserved to the author

156
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“உஙக வ டட ஆளஙக மனனாட நஙக வாஙகனன கபபிடேவன அரவிநத.
இலைலனனா பாடட திடடவாஙக. அதனால இனிேம காைலல
மழிசசமாதிr திர திரனன மழிககாேத”

மrயாைத கட பாடடயால தான எனககக கிைடககத. ‘வாழக ராஜம பாடட’
மனதில வாழததினான

“சrமமா”.

ைசலஜா அவைன மிகவம மrயாைதயாகத தான கபபிடவாள சில காலம
வைர. அதன பின அவளம அரவிநத எனற தான அைழபபாள. உனகக இநத
ெஜனமததல மrயாைத தராத மைனவிகளதான எனெறணணி பனனைகததக
ெகாணடான.

அவனத காதல உணவகளககத தைட ேபாடம விதமாக அவனத ைகைய
பிடததக கிளளிய சிததாரா அநதக கைடயில அவகளின பாைவகக
மைறவாக நினறிரநத ேசலஸ ேகைளக காணபிததாள. அத அவனத
தஙைக சாநதா. அரவிநதிறக மனப இரநத கதகலமான மனநிைல மாறி
விடடத. அைமதியாக இரவரம அநதக கைடைய விடட
ெவளிேயறினாகள. சிததாரா அவனகக எடதத உைடகளககத தாேன பணம
கடடனாள. அதைனத தடககம மனநிைலயில கட அவன இலைல.

கைடைய விடட சறற தரம ெசனற பின சிததாரா ேகடடாள “அரவிநத,
சாநதா எனன அபபட ெபrய தபப பணணிடடாஙக ? எதககாக இநத அளவ
ெவறபைப அவ ேமல உஙகக கடமபம காமிககத. அவேளாட கணவனகக
All rights reserved to the author

157
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கிடனி ெபயிலிய ஆகி நடநத ஆபேரஷனல உஙக கடைமைய ெசஞசடட
அதாவத பணம மடடம தநதடட ஒதஙகிடடஙக. அவ காதலிசசத ஒர
ெபrய தபபா? அபபட பாததா உன மதல கலயாணம கட காதல
கலயாணமன தான ேகளவிப படேடன. லவ ேமேரஜ ெசயதகிடட ைபயன
உஙக வ டடகக ேவணம ஆனா அேத தபைப ெசயத ெபாணண ேவணாமா?
ெராமபததான ஓரவஞசைன உஙக அமமாவகக” ேகாவததடன ேகடடாள
சிததாரா.

“வாைய மட சிததாரா. எதவம ெதrயாம உளறக கடாத” மனதில எழநத
ேகாவதைத அடகக தனத உளளஙைககைள இறககிக ேகாததக
ெகாணடான.

இரணட மனற நிமிடஙகளில ேகாவம சறற மடடபபடடத. பாவம இவள
எனன ெசயவாள. நம கடமபததிறேக பதமகமான இவளகக எனன
ெதrயம? இவள இததைன தரம அவனிடம ேபசவேத அவன ேமல
இரககம உrைமயால அலலவா. அைத ஆரமபததிேல கரகவிடலாமா?
அவளத மகதைதப பாததான. இநத மாதிr திடைட அவள
எதிபாககாததால மகேம கைள இழநதிரநதத.

“சிதத மறபடயம சாrடா. இஙக பார காைலல நான ெசானேனனல சில
விஷயஙகைளப பததி ேபச எனககப பிடககாதனன. அதல இைதயம
ேசததககலாம. எனகக அவவளவ சீககிரம ேகாபம வராதமமா. ஆனா
இனைனகக ெரணடாவத தடைவ உனகிடட ெவடககனன ேபசிடேடன.
எனைன எனன ெசயயறதனன ெதrயல” வரததமாகத தான ெசானனான
ஆனால அத சிததாராைவ சமாதானப படததவிலைல. ெமளனமாக நடநதக
ெகாணடரநதாள.

All rights reserved to the author

158
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சிததாரா” எனற யாேரா அைழககம கரல ேகடடத திரமபினாள. அஙேக
ஒர நடததர வயத ெபணமணி நினற ெகாணடரநதா.
“நலலா இரககிஙகளா ேமடம” பனனைகயடன ேகடடாள

“ைபன. இவதான உன கணவரா. ெபாரததமா இரககிஙக. பrடைச நலலா
ெசயதறிககியா? rசலட வாஙக வரவியா?”

“இலல ேமடம ஊரககக கிளமபி ேபாேறன. அதனால ேவற யாரவத தான
டகிr ெசடடபிேகடைட வாஙகி அனபபனம. எனன பாமாலிடடனன
ெதrயல”

“கவைலப படாேத நான வாஙகி அனபபேறன. எனகக அவவளவ ெபrய
உதவி ெசஞசிரகக. எ ]ன ைபயன இநத வரஷம நலல மாகஸ வாஙகி
இரககான. ெபாறபபா இரககான. உனேமல அனாவசியமா ேகாவப
படடடேடன மனனிசசகேகா”

“எனன ேமடம ெபrய வாதைத எலலாம ேபசிடட”

“ வயசல சினனவளா இரநதாலம ந எனகேக பாடம ெசாலலிடடமமா. அஙக
ேவைலகக ேபானா, காேலஜல இரநத ெரபெரனஸ ேகடபாஙக. என ேபரத
தா. அடதத மைற வ டடகக கணடபபா வரணம ” அைழபப
விடததவிடடக கிளமபினா.

கழபபமாகப பாததான அரவிநத “ந எம.எஸ.சி படசசிரககனன
ெசானனாஙக. இபபதான எகஸாம எழதி இரககியா?”

All rights reserved to the author

159
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பதில ேபசாமல அவைன அலடசியமாக ஒர லக விடடவள “ நலலா கவனி
அரவிநத, படசேசனன தான ெசாலலி இரபபாஙக. படசச மடசசடேடனன
யாரம ெசாலலி இரகக மாடடாஙக. இபப தான மிசசம மீதி ேபபபஸ
எழதி மடசேசன”

பயபளள எனனமா வாயாடத பார “அrய எகஸாமா?”

“அதல எனன அபபட ஒர அதிசசி, ஆசசிrயம உனகக? அrய இலலா
மனிதன அைர மனிதன ேகளவிபபடடதிலைலயா. கிளாஸல மதல ெபஞச
ஆளா ந ? சr உனேனாட ெவளிேய வநதா ஒர கல டrஙகஸ கட
வாஙகித தரமாடடயா?”

இரவரககம பிரசசைனைய ெபrதபடதத நிைனககாத மனநிலைம
இரநததால அதவம வநத இடம ெதrயாமல ஓடப ேபாய ஒளிநத
ெகாணடத. அரகில இரநத வடஇநதிய உணவகததகக ெசனறாகள.

அஙேக உணவகததில அமநதிரநத இைளஞைன பாதத வினாட நினறவள
“அரவிநத உன ைகையத தாேயன”, எனற ைககளடன ைக ேகாததக
ெகாணட நடநதாள. ேடபிளில அரவிநத பககததில இரநத நாறகாலியில
அவைன ெநரககிக ெகாணட அமநதாள.

‘இவ சாதாரணமா இபபட எலலாம நடகக மாடடாேள. அநத ஆள தான
இவளகக மனனாட நிசசயம ெசஞச மகநதனா இரககேமா அதனாலதான
அவைன ெவறபேபதத இபபட ெசயயறாேளா எதவா ேவணமனாலம
இரககடடம இவ ைகையக ேகாததகிடட இபபட ெநரககமா இரநதா
நலலாததான இரகக’

All rights reserved to the author

160
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவள ேமல இரநத வநத மலலிைக வாசைனையயம, விகேகா டமrக
வாசைனையயம அனபவிததபட அமநதிரநதான. தளளி அமநதாள
சிததாரா.

“எனன ஆசச சிதத?” ஏமாறறமாய ேகடடான.

ெவளிேயறிக ெகாணடரநத அநத ைபயைன சடடக காடடயவள,

“அஙக ேபாகேத அத தினமம எனைன பாதத ‘சசாதவின கா சாநத
ஹூ’னன பாடடட பினனாடேய வரம. லவ பணணேறனன ெசானனான
திடட அனபபி விடேடன. எனைனய விடடா எநத எரைமயம உனைனக
கடடககாத அபபடனன சவால விடடடடப ேபானான”

எரைம பறறிய டாபிகைக ேபச விரமபவிலைல அரவிநத
“சசாதவின கா சாநத ஹூ - அபபடனனா எனன சிதத?”

“ந மழ நிலாவா இலல சrயனா இத எத கடவம உனைன ஒபபிட
மடயாதனன அததம” கணகள விrய பதில ெசானனாள சிததாரா.

‘அபபடயா ெசானனான இநதக கேபாதி. உணைமையத தான ெசாலலி
இரககான இரநதாலம சிததவ ெசாலலற உrைம எனகக மடடம தான
உணட’ மனதில எணணிக ெகாணட

“அவன சமமாவா விடட” கட கடததான அரவிநத. அத அவைன எரைமகக
ஒபபிடட ேபசியதால எனபத நமககத ெதrயாதா எனன.
All rights reserved to the author

161
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ ேகாவப படாேத அரவிநத. அபபறம ெபாழத ேபாகணேம. எஙகள
பாதகாபபா வ டடல இரநத காேலஜ வைர விடடடட ேபாவான. சாயநதரம
மறபடயம காேலஜல இரநத வ டடகக. அவன கரல நலலா இரககம
அரவிநத. அதனால ரசிசச ேகடேபாம”.

‘ஊரககப ேபானதம ரனபீ கிடட இநதப பாடட லிஙக வாஙகிக
கததககணம. அரவிநத ந சினன வயசல கதத கிடட சரளி , ஜணைட
எலலாதைதயம தச தடட. இநத விஷயததல அவனா நானானன ஒர
ைக பாததடலாம’ அவனத மனத உசபபிவிடடத.

அவன அரகில இரநத கயில கவிக ெகாணடரநதத. தனத
ேயாசைனகைளத தளளி ைவதத விடட கானக கயில சிததாராவின
ேபசசகக ெசவி மடததான.

“நான அபபட ஒணணம அழகிலைலயா? பாடடப பாட கிணடல பணணற.
எனன ைதrயம உனகக இபபட ெசாலலறதகக. ந எனனேமா மனமத ராசா
மாதிrயம, நாஙக ேகாகேகாலா கல கரவாசசி மாதிrயம ந மடடமிலல
உஙக வ டடலயம ஓடடககிடட இரககிஙக. ஜாககிரைதயா இரகக ெசாலல.

எனேனாட வாலய பததி உனககத ெதrயாத அரவிநத, உனேனாட
தஙகசசிஙக ெரணட ேபரம படசசத நான யஜி படசச பாரதி காேலஜ தான.
அவஙக கிடட எனைன பததி ேகடடகேகா. ஏேதா நான ெபரைமயா ெவளிய
ெசாலலிககிறத கிைடயாத. ஒர சில பாயிணட ெசாலலேறன ேகடடகேகா
எனற அவள ெசானனதின சாராமசம இததான

“ நிததம நிததம நநதனம காேலஜ, கிறிஸடயன காேலஜ, லேயாலா காேலஜ
All rights reserved to the author

162
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பகதியடன சறறி வரம அணணாமைல நானதாேன

அபபடேய கிளபபிக ெகாணட ேபாய கடததல மனனகள கடததப பாககற
அஞச வைக ெபானனால பணணக கணணான சிைல நானதாேன

பீ ச ட தாமபரம வைரககம எெலகடrக டெரயினல எனேனாட வரம
பாசணஜர எலலாரம ெதாழம எலேலாரா சிைல நானதாேன”

உஙக வ டடல நஙகளா பாதத அடஙகிடஙக இலல நான அடககிடேவன.
இபேபாைதகக இத ேபாதம. அபபறம சமயம கிைடககறபப மததத
ெசாலலேறன. ெராமப ைடயடா இரகக இநதக கைடல ஒர ஸவ ட
லஸஸி ெசாலல”

அநதப பஞசாபி கைடயில லஸஸி ஒர ேலாடடாவில ெகாணட வநத
ெகாடததான. எபபடயம ஒர லிடடரககக கைறயாத. இைதக கடததால
மதியம உணைவ மறநத விட ேவணடயததான. சிததாரா கவைலேய
படாமல வைளததக கடடக ெகாணடரநதாள.

“உனகக ஸவ டடனனா ெராமப பிடககமா சிதத?”

“ேச ேச ஸவ ட அவவளவா பிடககாத அதனால தான கமமியா
சாபபிடேறன”

All rights reserved to the author

163
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிநதகக மயககம வராத கைற. பிடககாதா?????? பிடககாதேத இநதக
கடட கடடறாேள இவளககத தனி ேபாடணமனா ெரணட ஷிபட ேவைல
பாககணம ேபால இரகேக.

தமபதிகளின மகிழசசியான மனநிைல வ டடறக வநததம அபபடேய
மாறியத.

வ டடல அவகள வரவகெகனேற காததிரநதத மாதிr அழத ெகாணேட
வநத ஸராவணி அரவிநதின காைலக கடடக ெகாணடாள.

“அபபா சிதத எனகக ஊரககப ேபானதம சட ைவபபாஙகளாம, ெரணட
ேபரம எனைன வ டைட விடட ெவளிேய அனபபிடவிஙகளாம ஆதி
ெசாலலறான. ஆ........”

“கணணமமா.... அபபட எலலாம அபபா ெசயய மாடேடணடா. சிதத உனகக
பிெரணட இலைலயா. அபபட ெசயவாஙகளா? ஆதி சமமா ெசாலலறான”

சததம ேபாடட அழதத ேதமபிய வனிைய அடகக வழி ெதrயாமல திணற,
சிததாராவின மகததில ேகாவம ெகாதிகக ஆரமபிததத.

“ேடய ஆதி இஙக வாடா” சிததாராவின கரல ேகடட நாதன கட ஹாலகக
வநத விடடா.

“எனனதத” நிலைம ெதrயாமல திமிராய ஆதி ெமதவாக எழநதபட ெசாலல.

All rights reserved to the author

164
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“பாபபா கிடட எனனடா ெசானன?”

“உணைமய ெசானேனன. இஙக எஙகளகக பயநதகிடட இபபட இரககிஙக.
ஊரககப ேபானதம எனனலலாம ெகாடைம படததப ேபாறிஙகனன
ெசானேனன”.

அவன அபபா மதல நாள யாrடேமா ெசானனைதக ேகடட அபபடேய
ெசானனான.

‘பளா’ சததம தான வநதத.

ஆதியின கணகளில பசசி பறகக ஆரமபிததத. நலல ேவைள அவன
பலலகெகானறம ஆபததிலைல. அபபறம நாதன தஙகப பல கடடச
ெசாலலிக ேகடடாலம ேகடபா.

“ உனைன ஏறகனேவ வயசககத தகநத மாதிr ேபசச ெசாலலி
இரகேகன. இநத மாதிr வாயில வநதத லசத தனமா ேபசின, ந ெசாலலற
ெகாடைம எலலாம உனககத தான பணணேவன. எலலாரம
ேகடடகேகாஙக. ஸராவனிய எபபட பாததககனமன எனககத ெதrயம.
நஙக யாரம ேஜாசியம ெசாலல ேவணடாம. அபபடத தான ேபசேவனன
வ மப ேபசினா இபபடததான வாஙகிக கடடககணம”

“அமமா..... அதைத அடசசிடடாஙக” எனற அழதக ெகாணேட சதாவிடம
ஓடனான ஆதி.

All rights reserved to the author

165
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அதிசசியிலிரநத சதாrதத சமிதரா “எனனமமா, சினன ைபயன ெதrயாம
ெசாலலிடடான.... “

“இலலதத இவன ஏறகனேவ எனகிடட இபபடப ேபசி இரககான. நாேன
கபபிடட கணடசச இரகேகன. இபப பசசக கழநைத கிடட ேபாய ெசாலலி
இரககாேன. இவன வாைய அைடகக ேவற வழி ெதrயல” ஸராவநிையத
தககிக ெகாணட மாடகக ெசனற விடடாள.

மனதில எழநத ேகாவதைத நாதன எபபட அடககினா எனபத அவரகேக
பrயாத பதி. அவரைடய உறவினகள வநத சதயாைவப ேபசி
மடககடடம. அதன பின இரகக இநத சிததாராவகக. கலயாண ெசலைவ
அவ வ டடககாரன மழி பிதஙகற அளவ இழதத விடேறன. கரவிக
ெகாணேட சமாதானமானா.


ஆனால பிரசசைன இநத மைற சதாவிடம இரநத வநதத.

“ஏனடா ஆதி ெசஞச தபைப ெசானனா நான கணடகக மாடேடனா? ெபததவ
கணண மனனாட ைபயன அடககறா. ந பாததடட ஊைமக ேகாடடான
மாதிr நிககற. ஒர வாதைத அவைளக ேகடக மாடடயா? கலயாணம ஆகி
ஒர வாரததல உனைன மநதாைனல மடஞச வசசககிடடாளா? இனிேம
எனகக எஙக அமமா வ ட? அமமா வ ட தமபி ெபாணடாடட வ டாயிடசேச ”
எனற ேகாவப படட சதாைவ சமாதானப படததவதறகள திணறி விடடான
அரவிநத.


All rights reserved to the author

166
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சதா சமாதானமாகவிலைல. அவளத ேகாவதைத மறெறார ரபததில ெவக
விைரவில காடடனாள.

18. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

சதாைவ சமாதானபபடததி விடட ஸராவநிையயம சிததாராைவயம பாகக
ெசனறான அரவிநத.

இதறகள ஆதியின அழைக மைறநதிரகக, “மாமா மாடககா ேபாறிஙக.
நானம விைளயாட வேரன. ஆனா அதைத அடககாம நஙகதான
பாததககணம” எனற ெசாலலியபட ஓடவநதான.

சதா அரவிநைத ஒர அதததேதாட பாததாள. கழநைதகள இத தபப
கறறம எனேற ெதrயாமல ெசயகிறவகள. அவகைளத திரததப
பாககேவணடம. தணடைனைய உடனடயாகத தரககடாத எனற
ெசாலலவத ேபால இரநதத. சிததாரா இனற ெகாஞசம கடைமயாகேவ
நடநதக ெகாணடாள. அவளிடம இதைன ெசாலலேவணடம அதறகக இவன
ஒர கால மணி கழிதத வநதால நனறாக இரககம எனற எணணிக
ெகாணட
“ஆதி ந ேபாய உன பிெரணடஸயம கடடடட வா” எனறான.

ராஜம பாடட சிததாராவிடம பததி ெசாலலிக ெகாணடரநதாகள.
“ சிதத ந இனனம சினன பிளைள மாதிrேய நடநதககற. சதா கழநைதைய
அடகக ந யாரட? ெபதத பிளைளையக கணமனனாட அடசசா எநத
ெபாணணம பாததடட ைகையக கடடடட இரகக மாடடா. உன ேமடம
All rights reserved to the author

167
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எதனால உனைன பrசைச எழத விடலனன நிைனவ படததி பார. அவஙக
ைபயன எகேகட ேகடட ேபானா உனகெகனன. அவன பலைல உைடசச.
அநதமமா உன காேலஜல ேவைல பாககற தகதிய வசச உனைன பrசச
எழத விடாம ெசஞசடடா ”
“சமமா கததாத பாடட. அநதப ைபயன பனனணடாவத படககறபப, பாடட
பாட பததாவத படககற ெபாணண ைகயப பிடசச இழததிரககான. அதான
இழதத ைகைய மறிசச, பலலத தடடக ைகல ெகாடதேதன. இபப நலலா
படககறானாம. இனைனகக கைடல பாததபப அநதமமா ெசானனாஙக ”


“அநதமமா பாவமட வ டட ேவைல, ஆபிஸ ேவைல பாததடட பிளைளய
கவனிகக மடயல. சதாவம அபபடததான. அவ பரஷன சமாளிககிறேத
அவளகக ெபrய ேவைல”


“பாடட ந தாேன பாடவ பிளைளயப ெபதத விடடா ேபாதமா, ேபணி வளக
ேவணம ெதrயமானன. இநத அமமாககள வ டடககாரைரயம மாமனா
மாமியா மனம ேகாணாம நடநதககறதலயம காடடற கவனதைத
கழநைதகைளக கணகானிபபதல காடடனா நலலத. ந ெசானன ெரணட
அமமாககளம இனிேம தஙகேளாட பிளைளஙகேளாட மதிபெபணணல
மடடமிலல நடவடகைககளிலம கவனம ெசலததவாஙக. எனன, நானதான
விலலியா நிபேபன பரவாயிலல”

அழகம திரததமாக மகமம, பாததாேல தளி கட சைதப பிடபபினறி
இரநத ஸராவனியம சிததாராவின காைலக கடடக ெகாணடாள.

“அநதப பாடட எனன பாடடமமா பாேடன”
All rights reserved to the author

168
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

திைகதத ேபானாள சிததாரா “வனி எனைன எனனனன கபபிடட?”
“நமம வ டடகக வரபேபாறத உன அமமானன அபபா ெசானனாஙக. சிததி
தாேன சட ேபாடவாஙக. எஙகமமா நலலவஙக. எனைன அவஙகளகக
ெராமபப பிடககம. அபபா மாதிrேய எனகக சாபபாட ஊடட விடற, தைல
சீவி விடற, ெகாஞசற, அபப நதான என அமமா?” சிதத இலைல எனற
ெசாலலிவிடக கடாேத எனற ஏககதேதாட அவளத கணகைளப பாததாள
ஸராவணி.

அநதச சினன மகமம, ேதன சிநதம மழைலயின ேகளவியம சிததாராவின
இதயதைத உரககின.

“ஆமா தஙகம நான தான உன அமமா” கலஙகிய கணகளடன வனிையக
கடடக ெகாணடாள சிததாரா.

“மம பாடட’ எனற காrயததிேல கணணாகக ேகடடாள ஸராவணி.

“தினன உனகக சீ னி மிடடாய வாஙகித தரணமா?
சிலகக சடைட சீ னா ெபாமைம பலன ேவணமா?
கணணாமசசி ஆடடம உனகக ெசாலலித தரணமா? அபேபா
கலகலனன சிrசசகிடட எனனப பாரமமா”
எனற ெசாலலி ஸராவணிையக கிசசகிசச மடட சிrகக ைவததாள
சிததாரா.

All rights reserved to the author

169
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளத பாடட அவைளப பாததப பாடம பாடேய சிததாரா தான ெபறாமல
ெபறற மகளககப பாடனாள. ராஜததின உளளம கசிநதத. சிததாராவின
கரல ஒனறம பிரமாதம இலைல. இரநதாலம அநதக கரலில இரநத
அனப அைனவைரயம கடடப ேபாடடத. வாசலில நினற அரவிநைதப
பாததவளத சிrதத மகம உடேன கடனமாக மாறியத.

“பாடட.... ஆதிய அடசசத பததி, எனேனாட அrய பததி இபபட சிலத
யார ேபசினாலம எனகக பிடககாத. ஒர மாதிr ெமணடல பிளாகனன
ைவசசகேகாேயன. அதனால இைதபபததி ேபசாேத ஒேகயா?” எனற ேகடக
அரவிநதிறக சிrபப வநத விடடத. அரவிநத சிததாராவிடம ெசானன
வாதைதகைளேய அவள திரபபி அவனகக ெசானனத ெதrயாமல

“நானா ெமணடல.....” எனற ேபததியிடம ெசலல சணைடயிடத தவஙகினா
ராஜம பாடட.

மாைல ஸராவனிகக சிற திலகம ைவதத, வாஙகி வநத பதிய உைடைய
அணிவிதத அழக பாததாள சிததாரா.

“பாரடா கடட எனகக ேபாடடயா இனெனார நிலா வநதிரகேகனன எடட
பாககத பா” எனற மழமதிையக காடடனாள.

“ஒர நிலா இலல ெரணட நிலா இரகேகனன பாககதடா” எனற ெசாலலி
சிrததான அரவிநத. மகததின சிவபைப பரவம தடடவத ேபால திரமபி
மைறததக ெகாணடாள சிததாரா.

All rights reserved to the author

170
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஸராவணி அவைள வாதைதகக பதத அமமா ேபாடட கபபிடடாள.
ஸராவணியிடம அமைதப ெபாழியம இநத நிலவ எபேபாத எனைன
பாககப ேபாகிறத. சிததாராவின இதய வாசல எனகக எபேபாத திறககப
ேபாகிறத. ெபரமசச விடடான அரவிநத . சீககிரம திறககாவிடடால களளச
சாவி தயா ெசயய ேவணடயததான மடேவ ெசயத விடடான.

கீேழ அைனவரம பரபரபபாக இயஙக, மாபபிளைள வ டடன இறஙகின.
ைபயைனத தவிர அைனவரம வநதிரநதன. அைனவைரயம வரேவறற
அமர ைவததன. மாபபிளைள அவசரமாக ேவைல வநத விடடதால
ஊரகக ெசனறிரககிறா எனற தகவைல ெசானனா நாதன.

“அவன காலல சககரம கடடடட அைலவான. கஷடபபடட இஙக கடடடட
வநேதன. ஆனா பாரஙக,அதககளள ேவைல வநதடசச” எனற ெசாலலி
விடட ேகனததனமாக சிrததா நாதன. ஏேதா தபபாக நடபபைதப ேபால
சிததாராவககத ேதானறியத. அதறக ேமலம பலம ேசபபத ேபால
அவகள நடநதன.

“ெபாணணகக நாஙக ெநனசசத விட நிைலைம ேமாசம ேபால இரகேக.
கணநாதன தமபி ேலசா விநதி விநதி தான நடககமன ெசானனசச. ஏமமா
உன ேவைலகைள ந ெசஞசககவியா? இலல யாராவத உதவி ெசயயணமா”

சதயாவிடம அவகள ேகடட ேகளவியில, மகம சிவநதத சிததாராவகக “
எலலா ேவைலகைளயம ெசயவாஙக. அவஙக அரசாஙக ேவைல
பாககறாஙக” .

All rights reserved to the author

171
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிததாராவின ேகாவதைதக கணட நாதனகக உளளம மகிழசசியில
தளளியத. இநதக கலயாணதைத எபபடயாவத மடவ ெசயதவிட
ேவணடம எனற எணணதைத அத பலமாககியத.

அவைள ேபசாமலிரககமாற ைசைக காடடய கதி. “ஊரல ஆயிரம ேப
ஆயிரம விதமா ெசாலலவாஙக. நஙகதான ேநலேய பாததடடஙகேள. உஙக
அபிபபிராயம எனன?” ேநராக விஷயததகக வநதா.

“எஙகளகக ெபாணண பிடசசிரகக இரநதாலம” எனற இழததன.

“ேமறெகாணட எனன நிைனககிறிஙகனன ெசாலலஙக” சமிதரா சடெடன
தைலயிடட அவகளின எதிபாபைபக கணடறிய மயறசிததா.
எபபடயாவத சதயாவகக கலயாணம எனற ஒனற ஆனால சr எனற
ஆதஙகம அதில இரநதத.

“எனன ெசாலலறத. ைபயன மளிைக கைடைய விrவபடததனமன
நிைனககிறான. அதகக ஒர அஞச லசசம ைகல தநதடஙக...... “ எனற
படடயலிடடக ெகாணடரகக

“ஏனனா சதயாணணி ெசயயாத தபபகக இத அபராதமா? கலயாணமனாேல
இநத மாதிr வியாபாரதைதப பாதத ெவறதத ேபாசச” எனற ெமலலிய
கரலில கதிrடம சிததாரா ெசாலல


“ ஆடேடாகார அணேண, இததான.... ெபாணண வ டா......... சபபப ” எனற
ஸைடல பாணட வடேவல கணககா ஒர பாடட ஆடேடாவில இரநத
All rights reserved to the author

172
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இறஙகியத. அவன இறஙகி ஒர நிமிடம கழிததததான அவன ேவடட
இறஙகியத.

ஆடேடா ஓடட வநத பனன rடம ரகசியமாக கதி கணணடததா. பனன ஓ
ஓரமாக ஆடேடாைவ நிறததி விடட நடபபைத ேவடகைக பாகக
ஆரமபிததா.

வாசலகக அரேக இரநத சிததாராைவப பாதத ஸைடல பாணட “இதான
ெபாணணா. எஙக ஊல கரகாடடககாr தனபாககியம தான லடசசணம. ந
அவள விட அழகா இரகக. எமமா..... ெபாணண ெராமப சபபப....
நாைளகேக கலயாணம வசசககலாம. இநதா கடட, மாமனகக ஒர
கமபாவல நராகாரம ெகாணடா.” எனற கடடைளயிட, அரவிநத ேகாவமாக
சிததாராைவ இழததத தனககப பினேன நிறததிக ெகாணடான.

‘காைச ெகாடதத பஸ எததிவிடேடேன, இவன எஙேக இஙக வநதான’, எனற
பதறிய நாதன ேவகமாக வநத அவைன இழததப ேபாய அரகில அமர
ைவததக ெகாணடா.

“அணேண ந தான தாலிய மடடம கடடடட ஊரகக வநதட அபபறம மாசா
மாசம அவ சமபளத ேததி அனைனகக அவ கிடட சமபளம வாஙக வநதா
ேபாதமன ெசானன. அெதலலாம ேவணடாம. கலயாணம பணணிடட
கடடடட ேபாயடலாம. ெபாணண சீேதவியாடடம இரககணேண” ெரணடம
ெகடடானாகப ேபசினான. அவன ேமல இரநத வநத வாைட ேநராக அவன
டாஸமாககில இரநத வரகிறான எனற ெசானனத.

All rights reserved to the author

173
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நாதனின ேநாககதைத அவனத உடன பிறவா தமபிேய ேபாடடைடததான.
ெபண வ டடககாரகள ேகாவததில ெகாநதளிகக மாபபிளைள வ டடககாரகள
சஙகடததில ெநளிநதாகள.

நாதன சr ெசயய மயறசிததா “ ைபயனனா கலயாணததகக மனன
அபபட இபபட இரககறததான. அெதலலாம அவஙகளககம ெதrயம.
கதிரம கட இவன மாதிrதான” எனற ெசாலல சநகீதாவககக ேகாவம
வநதத.

“இஙக பாரஙக இநத கடகாரப ெபாறமேபாகக கட என வ டடககாரைர
ஒபபிடட ேபசாதிஙக. அபபறம எனகக ெகடட ேகாவம வரம”

ஸைடல பாணட “யாரட ெபாறமேபாகக? ந ெபாறமேபாகக, உன பரசன
ெபாறமேபாகக, உன வ ட ெபாறமேபாகக. ந யார ெபாணணகக
அககாககாrயா? கலயாணததகக மனனாடேய உன உறைவ கட
பணணியாசச. ந கலயாணததகக வரக கடாத, வநதா உன கால
ெவடடேவன. இத ேசாகக எலலாமிலல. நிஜமாேவ நான ரவட. நான ஊர
விடட இஙகன வநததம ெரணட நாளா எஙக ஊ ேபாlஸகாரஙகலலாம
ேவைல இலேலனன ேலாேலானன அைலயறாஙகலாம” எனற ெசாலலி
தான நாதனின தமபி எனபைத நிரபிததான.

“எணேண ஆடேடாகாரனேன பஸல நான பணணா சலமபலப பாதத பயநத
ேபாய இறககி விடடடடாஙக. இநதணேணதான எனன இஙகன கடடடட
வநதசச. எனனப பததி ெகாஞசம ெசாலலஙகணேண” எனறான பனன ைரப
பாதத.


All rights reserved to the author

174
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நாதனகக சகலமம பrநத விடடத. ‘இவன வழககம ேபால பஸசில
கலாடடா பணண, வழியிேலேய இறககி விடடரககிறாகள. அபப ேபாய
இநத ஆடேடாககாரன கணணல படடரககான. இநதப பனன ேவற இநத
ஊரல சணடயன மதயானம தான கதி ெசானனான. பததாததகக அவன
ைகய உடசசவன ேவற காணபிசசான. நமம வாயத திறககப ேபாக ைகய
கால உடசசடடானா?’

மனேன வநத சதா “ந சதயாைவ ேவைலககக கடடடடப ேபாற பனன
தாேன. ந எபபட இஙக வநத. மாபிளைளகக சாராயம வாஙகிக ெகாடதத
கலாடடா பணண மயறசி பணணறியா?”

பனன ரகக ேகாவததால கணகள சிவநதத “நாகைக அடககி ேபசஙக. ஏமமா
காைலல இரநத சாயநதரம வைர சாராயக கைடேய கதினன இரபபான
ேபாலிரகக இவைன ஒர மாபபிளளனன ந யம உன வ டடககாரரம
சதயாகக பாததடட, என ேமல பாயறிேய?”

“இஙக பார இத எஙக வ டட விஷயம இதல ந தைலயிடாேத. ஆமா
ெதrயாமததான ேகககேறன. உன ஆடேடால வர ெபாணணஙகளகக
பாததரககற மாபபிளைளகல எலலாம இபபடததான ேவவ பாபபியா?
இலல சதயா மடடம ஸெபஷலா”

பனன ேகாவமாக வாையத திறகக, கதி மனேன வநதா “ஆமா சதா
பனன ர நானதான மாபிளைளயப பததி விசாrகக ெசானேனன. அவன
எனககத தமபி ேபாதமா?”

“எனன தமபியா ? ஏேதத விடடா சதயாைவ அவனகேக கலயாணம ெசஞச
ெகாடததடவ ேபாலிரகேக”
All rights reserved to the author

175
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ஆமா ெகாடததடேவன. இவன மாதிr தஙகமான மாபபிளைள
கிைடககணேம. அதைத, பனன அமமா அபபா இலலாதவ, ெசாநதமா
மண ஆடேடா வசசிரககா. ஒர ெகடட பழகக வழககமம இலலாதவ.
அரவிநத ந ெசாலல சதயாைவ இவரககக கலயாணம ெசயத ெகாடகக
உஙகளகக சமமதமா?”

“அவஙகளக ேகடகறதகக மனனாட நான என மடைவ ெசாலலேறன. என
வ டடககார ெகாணட வநத மாபபிளைளைய மறததடட ந ஙக ேவற
மாபபிளைள பாகறதல எனகக சமமதமிலல. இநதக கலயாணம நடநதா.
நானம என வ டடககாரரம வரமாடேடாம”

அரவிநதம சமிதராவம திைகதத நிறக “கதி அணணா, என கணவரம
மாமியாரம ெகாஞசம அதிசசியா இரககாஙக. நான அவஙகளகக பதிலா
மடவ ெசாலலேறன. எஙக வ டடகக மனபபவமான சமமதம” உறதியாக
ெசானனாள சிததாரா.

சதயாவகக இதில சமமதமா எனற ேகளவியடன சமிதராவம அரவிநதம
சதயாைவப பாகக, சதயாவின விழிகேளா இைமககவம மறநத பனன ைர
ேநாககிக ெகாணடரகக, பனன ேரா விழஙகி விடபவைனப ேபால
சதயாைவப பாததக ெகாணடரநதான.

தடட மாறற வநத கதிrடம அரவிநதின ைககள தானாக நணடன. ெபடட
படகைககைள எடததக ெகாணட சதா நாதனடன வ டைட விடடக
கிளமபினாள.


All rights reserved to the author

176
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


19. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

நடநத சமபவஙகள சிலரகக மகிழைவயம, சிலரகக வரதததைதயம
தநதத. சதயாவம பனன ரம தஙகளத மண வாழகைகையப பறறி ஆயிரம
கைத ேபச ஆரமபிகக, சமிதரா சதயாவகக கலயாணம நிசசயமானைதப
பறறி மகிழவதா இலைல ேகாவிததக ெகாணட ேபான மதல மகள
சதாைவப பறறிக கவைலப படவதா எனற பrயாமல கலஙகிப ேபானா.
தஙகைள மநதிக ெகாணட பதிலளிதத மரமகள ேமலம, தடாலடயாக அநத
மடவககத தணடய கதி ேமலம சிறித எrசசல கட வநதத.


ேதன எனற ெசால எனறம ேதனகேமா? அததான நாதன பாதத
மாபபிளைள . த எனற ெசானனாலம அத வாைய சடடவிடமா? அததான
சதாவின ேகாவம. இதைனப பrயாமல சமிதரா வரததப பட,
ஐநத அககா தஙைககேளாட ேதானறி, ெபணேணாட வாழநதம, ெபண
மனத எனனெவனற பrயாமல கழமபினான அரவிநத.


"இரநதாலம நாம அவசரப படட தடட மாததி இரகக ேவணாமடா.
சதாேவாட சமமதம இரநதிரநதா இனனம நலலா இரநதிரககம. ெபrய
மாபிளைள ேவற ேகாவககார. இநதக கலயாணம கதிராததகக சதாைவ
எனன பாட படததப ேபாறாேரா?" ஆதஙகப படடா சமிதரா.


"அெதலலாம பாடபடதத மாடடா. அவரகக சபேபாட பணணறாபபல தான
ேபசிடட சதாணணி கடடடட ேபாயிரககாஙக" அடககினாள சிததாரா.


"இரநதாலம சதாேவாட சமமதம..."


" எனனதத இபபட கழநைத பிளைளயா இரககீஙக. சதாணணி திடடப
படதான எலலாம நடககத. இத கடவா உஙகளககப பrயல? அவஙக
All rights reserved to the author

177
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வ டடககாரரால இநதக கலயாணததல கலடடா நடநதடக கடாதனன தான
ேவணமேன சணைட ேபாடட கடடடட ேபாயிரககாஙக. இலேலனனா அநத
கடகார மாபபிளைளையப பததி, அநத ஆள பஸ ஏறின விவரம பததி எலலாம
நமகக எபபட ெதrயம. சதாணணி எபபடேயா விவரதைத கணட பிடசச
ெசாலலி இரககாஙக. நான ெநனசசத சrனனா இநத திடடததப பததி
சதயணணிககம கடத ெதrயம. சநேதகமா இரநதா சதயாணணி ைகல
ேபாடட இரககற சதாணணிேயாட கல வைளயைலப பாரஙக. பிளான
ேபாடடத சதாணணி. நடததி வசசத கதி அணணன. சrயா, " படடாசாய
அவகளத ரகசியத திடடதைதப படட படட ைவததாள சிததாரா.சr எனற தைலயாடடனா கதி. தானம சதாவம ேசநத
ேபாடட திடடதைத அைமதியாக கிரகிதத, சrயான ேநரததில தடாலடயாக
மடெவடதத சிததாரைவ வியககாமல இரகக மடயவிலைல அவரால.

" அரவிநத உனேனாட மைளையயம ேசதத கடவள என தஙகசசிகேக வசச
அனபபிடடாரடா" எனற ெசாலல

சமிதராவின மகம ெகாஞசம ெகாஞசமாய இயலபககத திரமபியத.

'ஓ! இதனாலதான இனைனகக எனன நடநதாலம, ஒர பயேல அடசசாக கட
கலஙகாம, நான எனன ெசஞசாலம தைலயாடடனமன கதி மாமா
ெசானனாரா?' எனற எணணி அரவிநத கதிைரப பாகக. 'ஆமாம' எனற
தைலயாடடனா கதி.


பககதத அைறயில ேபசிக ெகாணடரநதன சதயாவம பனன ரம.

"இபபடததான ெவடகணட ேபாடறதா சதயா. என இதயேம வலிககத பார"
பனன கடநதக ெகாளள


"சதாதான உன ஆள ஒர வாதத, இநத மாதிr தடாலட ஸடப எடததாததான
காதைல ெசாலலவார. இலல தினமம ெபடடக கைட மனனாட நினன
ைசட அடசசகிடேட தான இரபபா. உஙகளகக அறவதாங கலயாணம கட
நடகக வாயபபிலைலனன இநத மாதிr பளான பணணா"


All rights reserved to the author

178
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"நான கட உஙகககாைவ எனனேமா ெநனசேசன. இபபட விலலி ேரஞசகக
பளான பணணி நமம காதல கலயாணததல ெகாணட ேபாய
மடசசிரககாஙக. ஆனாலம அவஙகளககாகததான அநத நாதன விடேறன.
ெவளககமாததகக படட கஞசலமன ேப வசச மாதிr, இநத ஆளககப
ேபாய கணநாதனன ேப வசசரககாஙகேள அவஙகள ெசாலலணம"


"பனன , எஙக சதாககா பாவம. நாதன மாமாவகக தைலயாடட தைலயாடட
ெபாமைம மாதிr ஆயிடடா. அவ எஙக வ டடகக வரபபத தான
ெகாஞசமாவத சநேதாஷமா இரபபா, இபப நமம கலயாணம மடவானதல
அவேளாட அநத ெகாஞச நஞச சநேதாஷமம நாசமாயிடசச",
ெசாலலிவிடட சதயா கணகலஙக


ெபாறககாத பனன "அழாேத சதயா, இநத நாதன நான கவனிசசககிேறன.
எனகக நலலத ெசஞச உஙக அககா வாழகைகைய சநேதாஷமா மாததறத
என ெபாறபப. சrயா" எனற பாலிலம ெவணைமயாக இரநத
சதயாவின ைககைளப பறறி உறதியளிததா.


பஸசில சதாைவ சமாதானப படததிக ெகாணடரநதன நாதனம அவரத
உறவினகளம.

" அமமாகிடட ேகாவமா ேபசிடட வநதத ெநனசச கவைலப படாேதமமா .
நரடசச ந விலகிடமா? இவேனாட பழகக வழககததகக இநத ெஜனமததல
கலயாணம நடககமா? இநதக கரவாயனககாக உன அமமா வ டடத தககி
எறிஞசிடைடேய" எனற ஒர வயதான ெபணமணி உணைமயாக
வரததப பட


"ஏய கிழவி கமமன கிட. மயனி, ந தான மயனி பததினித ெதயவம.
அணணன மதிககாததககாக நமம விசயகமாr மரைதய எrசச மாதிr
எலலாைரயம எrசசிடைடேய. இனிேம ந ஒர கலல காமிசச இததாணடா
நாேய உனகக ெபாணடாடடனன ெசாலல, வாய மடகிடட அதககத
தாலியக கடடபபடேறன" எனற ஸைடல பாணட உரகினான.


All rights reserved to the author

179
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"ந ஙக அெதலலாம ெசயய ேவணடாம தமபி. நஙக உஙக
பழககதைத மாததிகிடட ேவைலல கரததா இரஙக. நலல ெபாணண
தனனால வரம"

'ெபrய இவ, இநத தடத தாணடவராயனகக பததி ெசாலலறா', எனற
ேகாவதேதாட மைறதத நாதன கணகளில ெமாடைடயாக இரநத சதாவின
ைககள படடத

"சதா உன கலல வைளயல எஙகட?" எனற ேகடக

பதில ெசாலல மடயாமல திணறினாள சதா. இநதக கலயாணததிறக
வரவதறகாகப பணம பரடட, பஜனலால ேசடடக கைடயில ஹிநதி
படததக ெகாணடரநத வைளயைல மீடடரநதா நாதன. கணடபபாக அத
சதாவின பிறநத வ டட சீதனம தான. அைத சதா யாரககம ெதrயாமல
கலயாணப பrசாக காைலயிேல சதயாவின ைககளில மாடட விடடரநதாள.
இனனம ெரணட மனற நாள கழிததத தான நாதன ேகடபா அபேபாத
ஏதாவத ெசாலலி சமாளிததக ெகாளளலாம எனற நிைனததிரநதாள,
அவளத ேநரம உடேன மாடடக ெகாணடாள.


அவளகக ேயாசிககம ேவைலையக கட ைவககாமல தாேன ேயாசிதத
ஒர ஊகததகக வநத நாதன "களிககறபப கழடட ைவககாதனன எததைன
தடைவ ெசாலலறத? ேகடடா எணெணய இறஙகிடம, பாலிஷ ேபாயடமன
ஆயிரம காரணம ெசாலல. அடதத ஸடாபல இறஙகி, உஙக அமமா
வ டடககப ேபாய எடததடட வா. அபபடேய அவஙகள சமாதானப படததி
இநதக கலயாணததகக சமமதிகக ைவ"நாதன கடபபாக இரநதா. ெகாஞசம அனசrததப ேபாய காrயதைத
மடககலாம எனற நிைனததால, இநத சதாவகக திடெரனற ேகாவம வநத
விடடத. சதாவின ேகாவம நிஜமா எனற ஒர சிறிய சநேதகம இரநதத
அதவம ஆதிையப பாதததம மைறநத விடடத. மதல நாேள சிததாரவிடம
ஆதிைய அவள அடதததறகாக சணைட ேபாடடத நிைனவகக வநதத,
அபபடயானால இநத சணைடககான ெபாறி மனனேர உரவாகி விடடத.
இநத சதா சணைடககான சநதபபதைத எதிபாததக
All rights reserved to the author

180
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெகாணடரநதிரககிறாள. நாதைன அவமதிககவம அவளககக ேகாவம
ெபாததக ெகாணட வநத விடடத.


சதா அபபடததான ெசலவி திரமணம மடநததம, அவளம
அவளத கணவனம ேசநத ஏதாவத படததினாலம, சதாவககத தாஙக
மடயாத "இஙக பார ெசலவி, உன வ டட ஆளஙகைள ஜாககிரைதயா
இரகக ெசாலல. ஏன வ டடககார ஒதத ஆள எவவளவதான உனகக
ெசயவா" எனற திடட விடவாள.


ெசலவியம விட மாடடாள. "இஙக பார மதனி, எஙகணணன ஒவெவார
கிளாஸலயம எடட கடடக கரணம ேபாடட டகிr மடசசத. அதகேக உஙக
வ டடல எவவளவ ெசஞசிஙக. எஙக வ டடககாரர அபபடயா. ெவளிநாடடல
படசசிடட அடவானஸ சிஸடம ெடவலபெமனட அணட
அடமினிஸடடேரஷன கமபனில ேவைல பாககறார. அவரகக ஏதத மாதிr
நஙக ெசயயணம இலைலயா. ஏறகனேவ வசதி கமமியான கடமபததல
சமபநதம பணணிடடதா அவஙக ெசாநதககாரஙக ெசாலலிகிறாஙக"


அவள ேபசவைதக ேகடட ரததம ெகாதிககம நாதனகக. இவள
அரவிநைதத தனககக கலயாணம ெசயத ைவககாவிடடால தறெகாைல
ெசயதக ெகாளவதாக மிரடடயெதனன. அவளின அரவிநத ைபததியதைதத
ெதளிவிதத, நாய படாத பாடபடட அவ இநத சமபநததைதப ேபசி
மடததா. அநதப பாடைட அநதக களளழகதான அறிவா. அநத நனறி
ெகாஞசமம இலலாதவள ெசலவி. இநத ெசலவி வ டடககாரன இரககாேன
அவன பணணற அலமப அதககம ேமல. வ டடல கடககறதகக மினரல
வாடட வாஙகி வசசா அதல களிசசிடட வநத நிககறான.


"மாபபிளள அத மினரல வாடட. கடககறதகக வாஙகி வசசத" உசசி
மணைடயில செரனற ஏறிய ேகாவதைத அடககியபட ெசானனா நாதன.


"எனன மசசான விைளயாடறிஙகளா? பாததாேல கலஙகலா இரகக அைதப
ேபாய நான கடசசால நாைளகேக காலரா வநதடம. அதனால நஙக எனன
ெசயயறிஙக, மாடடததாவணி ேபாற ஙக. அஙக எனககத ெதrஞச கைடல
All rights reserved to the author

181
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அகவாபினா ெரணட லிடட பாடடல பதத எடதத ைவகக ெசாலலி
இரகேகன வாஙகிடட வநதடஙக" எனற மகாராஜா கடடைளயிடவான.


ெலாஙக ெலாஙெகனற ஓடப ேபாய வாஙகி வரவா நாதன. அைதக
கடபபதறக மடடம ைவததக ெகாணடால பரவாயிலைல. நாதனின கண
எதிககேவ சாபபிடட விடட தடடல அநதத தணணியில ைக கழவவான.
ேகாவததடன ெசலவிையப பாததால அவேளா தனத கணவனகக ைக
தைடகக டவல தநத ெகாணடரபபாள. ேபசாம இநத அரவிநதத
மிரடடயாவத ெசலவியக கலயாணம பணணி வசசிரககலாம. ஆனா அவனக
கலயாணம ெசஞச வசசாலம இநத ெசலவிேயாட ஆடடம தாஙக மடயாத.


எலலாrன ேமல இரநத ேகாவதைத எலலாம திரடட சதாவிடம காடடனா.
"ஏணட ெகாஞசம அனசrசச ேபாயிரககக கடாத? நான என கடெனலலாம
ததத இரபேபனலல. இநதக கலயாணததகக வற பணதைத நமபி
ேபாடடத திடடெமலலாம உனனால வ ணாப ேபாசசட. எனைனப பிடசச
ெஜனம சனிட ந "தனத தஙைகயின வாழகைகையக ெகடதத அதில வரம பணததில மஞசள
களிகக எனனம தனத கணவrன ேமல அடஙகாத ஆததிரம வநதத
சதாவகக. இரநதாலம அதைனக காடட இத சமயம அலல எனெறணணி
அடககிக ெகாணடா.


"ந ஙக திடடம ேபாடடெதலலாம ெதrயம. சிததாரா வ டடல திரடடப ேபான
நைககக ஈடா ேபாலிஸ ஸேடஷனல கடதத பணதைத வாஙகி
வசசடடஙகளாேம. அைதத தவிர ராஜம பாடட கிடட ெரணட லடசம
ெராககமா ேவற பணம வாஙகி இரககீஙக. சrயா"எதிபாககாத ேகளவி எதிபாககாத ஆளிடம இரநத வநததால திைகததா
நாதன "அத.... அத வநத வ டடககத தாணட ெசலவ ெசஞேசன"All rights reserved to the author

182
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"கிழிசசிஙக. கழததலயம காதைலயம ெபாறகடததல ஒர கிராம நைக
வாஙகி ேபாடடககிடட விேசஷததகக ேபாயிடட வநதடட இரகேகன.
இபபட லடசம லடசமா வாஙகிடடப ேபாய சதாடடட வrஙகனன ேகளவிப
படேடன.""இஙக பார சதா ஆமபிளைளக ஆயிரதெதார இடததல பணதைதப
ேபாடடப பரடடேவாம. அதல எலலாம ந தைலயிடாேத. உனகக மண
ேவைள சாபபாடடககக கைற வசசிரகேகனா? இலல தணி மணி
வாஙகிததராம இரகேகனா"

எனனேவா அத இரணடககம வழி இலலாமல தான சதாைவத திரமணம
ெசயதக ெகாடததத ேபாலப ேபசினா.

பலைலக கடதத மனைத அடககிய சதா ெபாறைமயாகேவ பதில
ெசானனா
"அதல தைலயிடல. ஆனா நஙக வாஙகிடட வநத பணததகக என தமபி
ெபாணடாடட கணகக ேகககறா. பணதைத எணணி ைவகக ெசாலலறா.
நான எனன ெசயய. அமமா வ டடகக ேபாகாம இரகக ேவணடயததான"

"அவ யாரட உனைன கணகக ேகடக? உன அமமா வ டடல
உனகக எலலா உrைமயம இரககட. மணணாதைதயாடடம
நிககாம அவகிடட அைத அடசச ெசாலல""அயயா..... எஙகமமா வ டடல தான எனகக உrைமயிரகக.
அரவிநத அவளகக தாலி கடடறதகக மனனாடேய அவைன
ேபரம ேபசி நஙக வாஙகின பணததககம இதககம ஒர சமபநதமிலைல.
அதனால நஙக சீககிரம அநதப பணதைதக கடககற வழிையப பாரஙக"ெவகணடா நாதன " தேரணட ஒர ைபசா பாககி இலலாம தேரன. எனைன
யாரனன ெநனசச|? இனனம மேண மாசம அபபறம உனைன தஙகததால
இைழககேறணட"


All rights reserved to the author

183
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அனற இரவ வழககம ேபால ஸராவனிகக பஸட தநத விடட அரவிநத
ைகயிலம பால டமபளைர தநதாள சிததாரா.

அழகாகக கததrககப படடரநத ஸராவனியின மடயிைன அனபாக வரட
விடடவள,

"பார அரவிநத வனிேயாட மகதைதேய மாததிடேடன" எனறாள உறசாகமாக.


" வனிய மாததின சr, ஏன எனைன ஏமாததின?" எனறான.


"நான உனைன ஏமாததிேனனா? எனன ெசாலலற அரவிநத? நான ெடனத
பளஸடல ஸேடட ேரஙக, எமஎஸசில ேகாலட ெமடலிஸட
அபபடனெனலலாம உனகிடட ெசாலலேவ இலைலேய!" எனறாள
பrதாபமாக மகதைத ைவததக ெகாணட.


"ந ெசானனா மடடம நான நமபிறப ேபாேறனா?" எனற ெசாலலிவிடட
நிமிடததிறக நிமிடம மாறி மாறி விதைத காடடம அவளத ேகாழிக கணட
கணகைளேய பாததக ெகாணடரநத அரவிநத தாஙகமாடடாமல
ெபrதாக சிrககத தவஙகினான. இவனகக எனன ஆசச?
எனற ேகளவியடன அவைனப பாததாள சிததாரா.

ஒர வழியாக சிrதத மடததவன
"ஆமா சிதத, இநத பாலல எததைன தகக மாததிைர ேபாடட?"
ெகனற நமடடச சிrபபடன வினவ, ஆட திரடய களளன ேபால
திர திரெவன விழிததாள சிததாரா.


"ஒணண.... இலல, எனகக ஒணண பததாதிலைல, ஒர ெரணட, மண, நால?"
எனற ெசாலலிக ெகாணேட ேபாக

"அவவளெவலலாம இலல அரவிநத ெரணட மடடம தான" எனறாள
பதவிசாக.

"உனகக எஙேகரநத தகக மாததிைர கிைடசசத?"

"பாடட சில சமயம ேபாடடககவாஙக"
All rights reserved to the author

184
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

" அவஙக மாததிைரய திரடடடயா?"

" அெதலலாம இலல, அவஙகளககத ெதrயாம எடததகிடேடன"

"அைதததான சிதத மதத எலலாரம திரடறதனன ெசாலலவாஙக. சr
அைத விட. ெரணடா ேபாடட, அத சr என தகக மாததிைர ேபாடட தினமம
எனைன தஙக ைவககற?"

எனன பதில ெசாலவத எனற பrயாமல விழிததாள.

"எனைனயக கிடடததடட விலலன மாதிr ெநனசச ராததிr பாலல தகக
மாததிைர ேபாடட தஙக வசசிரகக. நானம ஸராவணி அழறத கட
காதல விழாம அடசச ேபாடடத மாதிr தஙகி இரகேகன"


கறற உணசசியடன தைல கனிநத மைனவிையக கணட இளகியத
அரவிநதின மனம. இரநதாலம மனதைதக கலலாககிக ெகாணட
ேகடடான " ேவற யாைரயாவத விரமபனியா சிததாரா. எனைன உன
பிெரணட மாதிr ெநனசசடட ெசாலல"

தைலைய மரஙெகாததிப பறைவையப ேபால ஒர பககமாக சாயததக
ெகாணட அவைனப பாததாள.


அளளி அைணததக ெகாளளலாம ேபாலிரநதாத அரவிநதகக. இரநதாலம
யாரமிலைல எனற வாதைத அவள வாயில இரநத வராமல விட
மடயாேத " உனகக..... உனகக ெசாலல தயககமா இரநதா எழதி காமி.
இலல ைடr மாதிr எதலயாவத எழதி இரககியா?"


"டயrயா" எனற ேயாசிததவள உளேள ெசனறாள. திரமபி வரமேபாத
அவள ைகயில ஒர டசன டயrகள.


"இத எனன சிதத?" எனறான அதிநத ேபாய.


அவனிடம தனககிரககம ஒர தைலயாய பிரசசைனகக தவ ேகடபத ேபால
"நான எனன ெசயயறத அரவிநத? என கிடட வரஷததகக ஒணணனன
All rights reserved to the author

185
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நிைறய டயr இரகேக. நேய நலல ைபயனா ெசலகட பணணி எனகட
ேசதத ைவ" எனறாள.


இெதனனடா வமபா ேபாசச எனற பயததடன ஒவெவார பததகமாகப
பிrததான. நலலேவைள ெபrய கணட எதவம இலைல. அத மழவதம
ராஜம பாடட வ டட ெசலவக கணகக எழத உபேயாகப படததி இரநதத.
அபபாடா எனறிரநதத அரவிநதிறக. சறற ேநரததில மனஷைனப பதற
ைவதத விடடாேள இவைள எனற ெசலலக ேகாவததடன சிததாராைவப
பாகக சிததாரா அவன மகததேய பாததக ெகாணடரநதாள. ஸராவணி
அவள மடயில படதத தஙகி விடடரநதாள."இபப உணைமயான காரணதைத ெசாலல சிதத. எனைன உனகக
பிடககைலயா?"


அவன கரலில ெதrநத கவைல அவள மனைத உலககிறற.
ஸராவணிையக கடடலில படககைவதத விடட மினவிசிறியின ேவகதைத
ெகாஞசம அதிகப படததினாள.


"காேலஜல ெபாணணஙகளகக மாக ேபாடவியா அரவிநத"
இெதனன சமபநதா சமபநதமிலலாம எனறபட அவைளப பாததான அரவிநத."நாஙக பசஙகளககப ேபாடேவாமபா. அதனால ைதrயமா ெசாலல"


பதில ெசாலலாமல அவைளேய பாததான.


"இநத ெமௗனதைத சமமதமன எடததககேறன. சr எனகக எவவளவ மாக
ேபாடவ உணைமய ெசாலல"


"பரவலல ைதrயமா ெசாலல" ைதrயம ெகாடததாள.


All rights reserved to the author

186
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"பதத"


"பததகக பததா? ஓவரா எனகக ஐஸ ைவககாேத அரவிநத. உணைமைய
மடடம ெசாலல"


'உணைமதான சிதத, நததகக பதத' எனற ெசாலலி அவளடன விைளயாட
ஆைச எழநதத. ஆனால அவள மகததில இரநத தவிரதைதப பாதத
மனைத மாறறிக ெகாணடான.


" ஒர ஒனபத... மைறககாத ஒர ெசெவன பாயிணட ைபவ"


"ஓேக ெகாஞசம கமமி தானனாலம அடஜஸட பணணிககேறன. ஆள
சமாரா இரகேகன. படசசிரகேகன. ேவைலகக ேபாய ெகௗரவமான சமபளம
வாஙகேறன. கட இரகக ெசனைனல ஒர நலல வ ட இரகக. பாடடயால
உதவிதாேன தவிர உபததிரவம இலல"


‘ஏன இபபட அடகககிறாள’ எனற பrயாமல பாததக ெகாணடரநதான
அரவிநத.


" எனகக ேவற எனன கைற இரகக? ெசாலேறனன தபபா எடததககாத
உஙகமமா ஒர தடைவ சதயாணணிய ெரணடாநதாரமா ேகடட வநதவஙகள
மஞசில அடசச மாதிr ேபசி அனபபினாஙக. எனகக இவவளவ பிளஸ
பாயிணட இரநதம ஏன அரவிநத உஙகமமா சrயான சமயததல எஙக
பாடடேயாட வரதததைத பயன படததி உனகக ெரணடாநதாரமா
ேகடடாஙக? எனைன பாடட ஏன ெரணடாநதாரமா தநதாஙக?ஆனா உஙகமமா அநதப ேபசைச எடககைலனனா பாடடகக அநத மாதிr
எணணம வநதிரககாத. அெதலலாம ேபாகடடம ந யாவத கலயாணததகக
மனனாட எனகிடட ஒர வாதைத எனகக சமமதமானன
ேகடடரககலாமல. நான எனன ஏழகடல ஏழ மைல தாணடயா இரநேதன.
மாடலதான இரநேதன. இததைனககம ேபாடேடா பினனாட என ேபான
நமபைர எழதித தாேன உன அமமாகிடட தநேதன. ேபச கஷடமா இரநதா
All rights reserved to the author

187
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபான ெசயதிரககலாேம. ந எதவேம ெசயயைலேய. உன ேமல எனகக
ெராமப ேகாவம அரவிநத. அடததவஙக உபேயாகிசச ெபாரடகைள நான
ெதாடக கட மாடேடன. ேபாலிஸகாரஙக எஙக வ டடல திரட ேபான
நைககளகக ஈடா ேவற நைகஙக தேராமன ெசானனபபக கட நான
மறததடேடன. எனனால எபபட இனெனாரததியின கணவேனாட கடமபம
நடதத மடயம? ெசாலல "தனத உளளக கமறைல அரவிநதிடம மதல மைறயாக சிததாரா ெகாடட,
இதைன சறறம எதிபாககாத அரவிநத தயிைனத ெதாடடா ேபாலத
தடததப ேபானான.பககளில உனனால சததம
ெமௗனததில உனனால யததம
இைதத தாஙகமா என ெநஞசம20. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

ஜனனலில இரநத வநத நிலெவாளியில தஙகப பதைமயாய தஙகிக
ெகாணடரநத தனத மைனவிையப பாததவாற
அமநதிரநதான அரவிநத. சிததாராவின வாதைதகளில இரநத
உணைமைய ஜ ரணிகக மடயாமல அவன மனம தவிததத. அவளிடம
எனனனேவா ெசாலல ஏஙகியத.

என வாழைககக வநத உயிபப ந தான
மனதளவில
எைன சாகாமல ைவககினற சஞஜ வி ந தான
என பாைலவனம காணகினற மதல மைழயம ந தான
தரததில மயிலறகால ெதாடடவளம ந தான
பககததில அககினியாய சடடவளம ந தான
காதலககக கண திறநத ைவததவளம ந தான
All rights reserved to the author

188
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நான காதலிததால கணமடக ெகாளபவளம ந தான

இெதலலாம ந எபெபாழத பrநதேக ெகாளளப ேபாகிறாய சிததாரா?
எனற விமமிய மனைத சமாதானப படததம ேவைலயில
இறஙகினான. அவள படகைககக எதிேர இரநத சிற நாறகாலியில
அமநதவன அவள மகம தநத அைமதியில கண அயநதான.

காைலயில கணவிழிதத சிததாராவகக மதலில கணணில படடத,
ைக காலகைளக கறககிக ெகாணட ேசrல உறஙகிய அரவிநத தான.
சிததாரவகக மிகவம கஷடமாக இரநதத. அவன ேமல
திரமணததகக மன ஏகபபடட ேகாவம இரநதத. ேநறற அவனிடம
அபபடப ேபசியைத நிைனதத இபேபாத வரததம ஏறபடடத. அவேன
பாவம எவவளவ கஷடபபடட ஊrல இரநத அவசர அவசரமாக
வநதிரககிறான. அவனககம இநத திட கலயாணம அதிசசியாகத
தாேன இரககம. அவன அமமா கட பளான ெசயதா பாடடயிடம
உனைனத திரமணம ெசயத ைவககக ேகடடாகள. ஏேதா உணசசி
ேவகததில எடதத மடவ.

உனைன விடடால அவனகக ேவற ெபாணணா கிைடககாத? நாதன
கட அவரத தஙைகைய அவனகக ேபசி மடகக மிகவம
மயனறாததாகவம, அநதப ெபண தறெகாைல ெசயத ெகாளேவன
எனற மிரடடயதாகவம , இரநதம கட அவைள மறதத அவளின
திரமணததகக எனற அரவிநத அபராதம கடடயதாகவம தகவல
கிைடததத. தகவைலத ேதட சிததாரா எஙகம ேபாக
அவசியமிலலாமல கலயாணததகக வநத உறவினகள அவள காதில
ேபாடட விடடப ேபானாகள.


திரமணததகக அைலபவனாக இரநதால மனனேர திரமணம
ெசயதிரபபாேன? ஸராவணிைய விடடவிடட தனனால ேவற
திரமணம ெசயதக ெகாளள மடயாத எனற ெசானனானாேம.
இவைனப பாததால தனத மகைளேய பறறக ேகாடாகக ெகாணட
வாழம தநைதையப ேபால ெதrகிறேத. இவைன எவவளவ
All rights reserved to the author

189
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மயனறாலம பணததாைச, ெபணணாைச பிடததவனாகக கறபைன
கட பணண மடயவிலைல. மனத ேதடத ேதட அவனகக சாதகமான
விஷயஙகைளக கணடபிடததத.இரவ மழவதம அவன தககம வராமல நைட பயினறைத
அவளறிவாள. அவளகக அத மிகவம ேவதைன தநதத. எனகக
வாழகைக தரவதாக நிைனததக ெகாணட இரநதிரபபாேனா? நான
ெசானனதம தான இபபட ஒர ேகாணம இரபபைத அவன
உணநதிரபபான ேபாலிரககிறத. இவனிடம ேபசிவிடட அவளாலம
சrயாக உறஙகக கட மடயவிலைல. பாதி தககமம விழிபபமாக
இரநதத அவளகேக ெதrநதத. இதில கனவகள ேவற வநத
அவைள அைலககழிததத.


எனன கனவ எனற ேயாசிததவளகக அரவிநத அவனத மதல
மைனவியடன ேபசிக ெகாணடரபபத ேபாலவம தான அவளிடம
சணைட ேபாடவத ேபாலவம வநதத நிைனவகக வநதத. அதைன
நிைனததாேல இபெபாழதம சிததாராவககக ேகாவம வநதத. "அவ
எபபட அரவிநத கட ேபசலாம?" எனற வாய விடட ெசாலலியவள
சடெடனற நாகைக கடததக ெகாணடாள.


தனகக ெசாநதமான ெபாரளிடம தான உrைம பாராடட மடயம.
அபேபாத அரவிநத எனகக ெசாநதமானவனா? அவைன என மனம
விரமப ஆரமபிதத விடடதா? மனதடன ேபசிகெகாணேட தனத
ேவைலகைள ெசயத மடததவள அரவிநைத எழபபி கடடலில படகக
ெசானனாள. இனற இரவ ஊரககக கிளமப ேவணடம ெபடடகைள
அடககியாக ேவணடம இரககம ேவைலகைள நிைனததக ெகாணேட
அவனககம மறறவகளககம காபி ேபாடட விடட, காைல உணைவ
தயா ெசயய ஆரமபிததாள.All rights reserved to the author

190
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மதல நாள வ டடகக வநதிரநத சாrகா, சைமயல அைறகக
நைழநதாள.

"சிததாரா, எபபட இரகக?"

"நலலா இரகேகன சாrகா"

"அபபடயா. எனனால நமப மடயல. உன கிடட நிைறய ேபசணமன
ஆைச. ஆனா ேநரேம இலைல. சில விஷயஙகள மடடம
ெசாலலேறன" எனற ெசானனவள அரவிநதின மதல திரமணம
நடநத விததைதப பறறி சரககமாக ெசானனாள.


சிததாராவிடம பதில வராமல இரககவம " நமப மடயைலயா? நான
மனனாடேய உனகிடட ெசாலலி இரககலாம. கைடசி வைர இநதக
கலயாணம நடககமா நடககாதானன எனகக ஒர சநேதகம இரநதத.
அதனாலதான ெசாலலல. அபபறம எஙக அணணனகக
அனதாபததால எைதயம வாஙகறத பிடககாத. என அணணைன விட
அநத ைசலஜாவகக மண வயச அதிகம. எஙகணணன எவவளவ
ெபாறபபானவர, கடமபதத ேமல பாசம இரககறவனன உனகக
இபப ெதrஞசிரககம. தனைன விட மண வயச அதிகமான ஒரததிய
அவ கணடபபா காதல கலயாணம ெசயதரகக மடயாத . இபப
நமபறியா?"


அதிசசியாக அவைளப பாததாள சிததாரா. இதறகள சாrகாவின
கணவன மரளி அவைள அைழகக.
" சாr சிததாரா உனகிடட மழசா ேபச மடயல. இநதா என ெமாைபல
நமப. ஊரகக ேபானதம எனைன கபபிட. இனனம ஒர
மககியமான விஷயம உன கிடட ெசாலல ேவணடயத இரகக. ஆனா
இத வைரககம கஷடதைத மடடேம அனபவிசச இரககற எஙக
அணணனகக இனிேமயாவத உன மலமா சநேதாசம கிைடககமன
நாஙக எலலாரம நமபேறாம" கணகலஙக ெசாலலி ெசனறாள.

All rights reserved to the author

191
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ஸராவணிைய எழபபி விட ெசனற சிததாரா அதிநதாள. அபபாவம
மகளம கீேழ அவள வழககமாக படககம பாயில படதத உறஙகிக
ெகாணடரநதாகள. சிததாரா இனி எஙகளகக ந இரககம இடமதான
எலலாேம எனற ெசானனத ேபால இரநதத. மதல மைறயாக
அவளத ெகாளைக ேமல அவளகக எrசசலாக வநதத.


இபேபாத அரவிநதின ேமல ேகாவம வநதத "நால ேப மிரடடனா
தாலிய கடடடவானா? இவைனெயலலாம நலலா திடடனம ேபால
இரகக. வாய விடடம ெசாலல மாடேடஙகிறான. மதல
கலயாணதைத பததியம ேபசாம உயிெரடககறான. இவேன ேபசற
வைரககம காததடட இரககனமா? என ேகரகடகக இத ஒதத
வராேத"

இரவைரயம எழபபி விடட காைல பலகாரததகக வர ெசானனாள.

"நிலல சிததாரா உனகிடட ெகாஞசம ேபசணம" எனறான அரவிநத.

"சிததாரா..... நமப ெரணட ேபரம விரமபிேயா விரமபாமேலா இநத
பநதததல இைணஞசேடாம. எனகக நமம மணவாழகைகைய விட
உனேனாட விரபபம ெராமப மககியம. சநேதாஷமா இரககற
வயசானவஙகைள இபப நாம ஏதாவத ெசாலலிக கஷடபபடதத
ேவணடாம. ஆனா உனகக பிடசச மாதிr வாழகைகைய அைமசசகக
ந ஆைசபபடடா அதகக ஒர நணபனா நான எபேபாதேம உனகட
தைணகக இரபேபன. இைத உன மனசல வசசகேகா சிததாரா"


உனகக ேவற யாரடனவத வாழகைகைய அைமததகெகாளள
எணணம எனறால எனனிடம ெசால எனற கரதைத வலியறததம
விதமாக வாதைதகைளத ேதநெதடதத கனமான இதயததடன
ெசாலலி மடததான.


'கடடாயமாக வறபறததி நடநத திரமணதைத இநத ேபகக மறகக
All rights reserved to the author

192
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வழியிலலாம தாலி கடட இரகக. மடயாதனன ெசாலல ேவணடயத
தாேன வாயில எனன ெகாழககடைடயா இரநதத. சr ேபாகடடம,
அவளம ேபாய ேசநதாசச. எபபடயாவத நமம ெகாளைகைய
ெகாஞசம தளததிகக ேவணடயததான' இபபட ஏேதா வழிகைளக
கணட சமாதனப படடக ெகாணடரநதத அவள மனம. அரவிநதின
மதல திரமணம அவனகக நடநத விபதத எனற சாrகாவின ெசயதி
தநத சநேதாஷதைத மழைமயாக அனபவிததக ெகாணடரநத
சிததாரா அரவிநதின இநத வாதைதகைளக ேகடட விதி விதிதத
ேபானாள. அவன ேமல தனகக ேதானறியிரககம ஈடபாடைட
அபேபாததான நனறாக உணநதத அவளத இதயம.எஙேக எபேபா நான ெதாைலநேதேன ெதrயாேத
இபேபா அஙேக இனி நான ேபாக மடயாேத
ேதைவ மடடம உன மகம எனற மனம ெசாலலேத


அவசரமாக மறததாள சிததாரா. "அபபடெயலலாம நான ெசாலலல
அரவிநத. ந தபபா பrஞசடட"


சதததைத கைறததவள " உன ேமல எனகக
ெகாஞசணட ேகாவமதான அரவிநத. அதககாக ெபrய வாதைத
ேபசாேத. எனகக ைடம ேவணமன தான ேகடகேறன. அதகட என
ேகாவம தரததான. அநத ைடம கட உன மைனவிகக தர மாடடயா?"

அததாேன மனதில இரபபைத ெவளியில ெகாணடவராவிடடால அத
சிததாராேவ இலைலேய.

அவளத ேபசியைத நமப மடயாமல ஆசசிrயமாகப பாததான
அரவிநத.
" ந உணைமயாகேவ ெசாலலறியா சிதத? ஏன ேமல ெகாஞசணட
தான உனகக ேகாவம இரககா? எனனால இனெனார ஏமாறறதைதத
All rights reserved to the author

193
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தாஙக மடயாத"


தைரயிைன பாததவள அரேக வநத ேவகமாக அவளத மகதைதப
பறறினான. கணைண ேநரகக ேந பாததான.


என இதயததகக ெசாநதககாrேய,
உனத விழியில விழநத என வலியிைன மறககிேறன.
உனககள ெதாைலநத எபேபாத உயிேராட கலககப ேபாகிேறன?

21. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

அைனவrடமம பிrயா விைட ெபறறக ெகாணட ஒரவழியாக
விமானததில ஏறின சிததாரா அரவிநத மறறம ஸராவணி.

தனகக மடடம தனியாக தளளி சீட இரகக, மஞசிையத தககி
ைவததக ெகாணடரநத சிததாராைவ சமாதானப படததினான.


‘இநதக கலயாணம நடககமனன நிைனககல அததான டகெகட
உனகக பக பணணல’ எனற உணைமைய ெசாலலாமல "ேகாசசககாத
சிதத. எனககம வனிககம மடடம தான மதலில டகெகட பக
ெசஞேசன. ஊரல வநத கைடசி ேநரததல வாஙகினதால உனகக
ேவற இடததல சீட கிைடசசிரகக. ந ஒர தககம தஙகி எநதிr.
அதககளேள ஊர வநதடம"


"அபப நேய அஙக ேபாய தஙக. நானம வனியம இஙகதான
உடகாரேவாம" எனற சடடமாக அஙேக அமநதவிட. சிrததக
ெகாணேட சிததாராவகக ஒதககி இரநத சீடடககச ெசனறான.

All rights reserved to the author

194
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அவன ெசனற ஒனறிரணட மணி ேநரஙகளில சிததாரவகக அரேக
அமநதிரநத ெபணமணி தாேன வலிய ெசனற அரவிநதிடம தான
அநத இடததில அமநத ெகாளவதாகவம அவன தனனைடய
கடமபததடன அமநத ெகாளளலாம எனறம ெபrய மனத பணணி
அனமததிததா.


அவைர அபபட அனமதிகக ைவதததில நமம சிததவின சாமததியம
அடஙகி இரநதத எனற உஙகளகக ெசாலல ேவணடயதிலைல.
சககைர ேநாய வநத பின கஷடபபடட நாகைக அடககி ைவததக
ெகாணடரககம அநதப ெபண மன மறகக, சீைட, பாமேப மிகச
எனற ெநாறககினால பாவம அவ எவவளவதான தாஙகவா.
மடநத அளவ அநத இடதைத விடடத தளளிப ேபானால ேபாதம
எனற மடவகக மிக விைரவிேல வநதா."அரவிநத வநதடடயா? இநதா மறகக" எனறால அனப ஒழக


"சாபபாட தநதாஙகேள, ந சாபபிடைலயா?"


"எனகக பிடககேவ இலல அரவிநத. அதனாலதான ெகாஞசமா
ெநாறககத தனி சாபபிடேறன"


"ெகாஞசமா? ெரணட மண கிேலா காலி ஆயிரககம ேபாலிரகக.
உனகக சாபபாடடல ஒர ெவைரடட கடவா பிடககல?"


" எனனேமா பீ டா மாதிr சரடட, ஒேர ஒர வாய மசால ேதாைச
வசசிரநதாஙகேள அத மடடம பிடசசத. அபபறம இவவளவ பணம
ெகாடதத டகெகட வாஙகி இரகேகாம என ேவஸட பணணனமன
All rights reserved to the author

195
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பழம, ேயாகடைட எடதத உனகக வசசிரகேகன இநதா" எனற
தநதாள."ெராமப சிககனமதான" எனற ஒர ஸபனில எடதத ேயாகைட
அரநதியபடேய "நலல இரகக சிதத சாபபிடட இரககலாமல""எனன நலலா இரகக? ேஷவிங கிrம மாதிr இரகக. இைத எலலாம
எபபடததான சாபபிடறாஙகேளா?" எனற ெசாலலி கணவைன அதிர
ைவததாள.

அடதத ேகளவியாக "அரவிநத ெபடட பததிரமா வநதிடமல. நிைறயா
மிஸ ஆகமாேம?" எனறாள கவைலயாக.


" ஏன உஙக வ டடல இரநத இரவத கிேலா தஙகம எடததடட
வறியா?" எனறான ஹாஸயமாக.


தானா இபபடெயலலாம அவளிடம வாயாடவத எனற நமபேவ
மடயவிலைல அவனால.


"வாஙகனெதலலாம பததாத. அத ேவற உனகக ேவணமா?"
அசாலடாக பதில வநதத


"அபபடயா சிதத நிைறயா வாஙகிேனனா? யார வாஙகினா? எவவளவ
வாஙகினா?எனனனன ெசாலலி வாஙகினா? மைறககாம ெசாலல
பாககலாம" அவளத வாதைதையக ெகாணேட அவைள மடககினான.


All rights reserved to the author

196
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நாகைகக கடததக ெகாணடவள, "ெதrயாம ெசாலலிடேடன அரவிநத
ேகாசசககாத"


"இபப ந ெசாலலைலனனாதான ேகாசசபேபன. நாதன மாமா உஙக
பாடட கிடட எனனேவா ேபசினாரனன மடடம ேகளவி படேடன.
ஆனா எனனனன மழ விவரமம ெதrயல. ந தான ெசாலலணம"
எனறான கணடபபாக


"வநத நைககக பதிலா ேபாலிஸ தநத பணதைதயம அபபறம சாநதா
வ டடககார ஹாஸபிடல ெசலவகக ெகாஞசமம பணம வாஙகினார
அவவளவதான".ெபரமசச விடடவன " சமபவதேதாட கனதைதக கைறகக மயறசி
பணணற. நான ஏறகனேவ சாநதா வ டடககாரரகக ஆன மழ
ெசலவம தநதடேடன. இத நாதன மாமா பணம வஙகப பயன
படததிகிடட சாகக அவவளவதான. எபபடயாவத உஙக பாடடகக
அநதப பணதைதத திரபபி தநதடேறன சிதத" எனற ெசானனான.கணவனின கலககதைதக கணட வரநதிய சிததாரா " அத எனகக
கலயாணம ஆனவடேன நலலா பrஞசடசச அரவிநத. ந கவைலப
படாேத. அநதப பணதைத நாதன கிடட இரநத திரமபி வாஙகற
ேவைலைய நான பாததககேறன" சமாதனப படததியவள பின
ேகாவமாக

"ஆமா லசா ந ? அவ படட கடைன ந என அைடககற? அபபடததான
நாதன தஙைக ெசலவி கலயாணததககப பணம தநதியாேம? வைளஞச
ேபாறதகக ஒர அளவிலல? உனகக எனன பணம மரததைலயா
காயககத? " எனற ெபrய மனஷியாய கணடததாள.


All rights reserved to the author

197
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அவளத திடடன பினனிரநத அககைற அவன மனதகக இதம தநதத.
" ஆமா ேமடம, நான ெகாஞசம வைளஞச ேபாறவன தான. இநத
மாசததல இரநத சமபளதைத அபபடேய உஙக கிடட தநதடேறன.
இனிேம பணம சமமநதபபடட விஷயெமலலாம நஙகேள
பாததகேகாஙக" எனறான."அரவிநத ந ெபrய ேவைலல இரககறனன உஙக அமமா எஙக காத
டமாரம ஆகற அளவகக ெசாலலிடட இரபபாஙக. ந ஒர நாள lவ
ேபாடடா உன ஆபிேச திணறிடமாேம! அபபட எனனதான ேவைல
ெசயயற?"


"ஆமா சிதத, நான ஒர நாள lவ ேபாடடா அபபறம யா
அவஙகளகக ட, காபி ேடாஸட ேபாடட தறத. திணறிட மாடடாஙக?"


"அடபபாவி கைடசில ந பயனா? எனனேமா ெவளிநாடடல படசசதா
ெசானனாஙக?" கனனததில ைக ைவதத உடகாநத விடடாள.


பனனைகததக ெகாணடான "மதலல இரநேத அபபடததான. ஆமா ந
எதகக சடேகஸ ெதாைலயறைதப பததிக கவைலபபடற? அபபட
ஏதாவத ெதாலஞசாலம பதசா வாஙகிததேரன ""எனேனாட சடைட எலலாம அநத ெபடடல தான இரகக. அதான"
ெகாஞசம கவனம திரமபியத அவளகக.


"ெபடட ெதாைலஞசதனனா உனகக எனேனாட சடைடையத
தநதடேறன ேபாதமா?"
All rights reserved to the author

198
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"உன சடைடயா? எனகக ைநடட ேபாடட பழககமிலல அரவிநத"
பககததில இரபபவகள திரமபிப பாகக, சததம ேபாடட சிrததான
அரவிநத.


இபபட சிrபபம ேபசசமாய அைனவரம வ ட வநத ேசநதன.


அதன பின வநத நானைகநத மாதஙகளம எபபட ேபாயின எனேற
அரவிநதககத ெதrயவிலைல. தினமம சிததாரா வானவிலலாய நிறம
காடடனாள. அவள தான உலகம, அவள வாயில இரநத வரம
வாதைதகேள மநதிரம எனறானத தநைதககம மகளககம.


பதிதாய ஒர களி கிணட "வனி உனககாக அலவா ெசஞசரகேகன
பார" எனபாள


"அமமா இனிேம அலவா ேவணடாம. நலலாேவ இலல" எனற அவள
ெகஞசவாள ஸராவணி.


மகள ெசானனதககக கவைலப படாமல "படட இனைனககததான
பிடககலனன ெசாலலத. இலைலனனா எத வசசாலம சாபபிடவ. ந
இபபட ெசானனத எனகக எவவளவ சநேதாசம ெதrயமா?" எனற
ெகாணடாடவாள


பrமாறிவிடட "சாபபாட எபபட அரவிநத" எனபாள ஆவலடன.


All rights reserved to the author

199
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"உரைளக கிழஙக வறவல பிரமாதம' எனற கஷடபபடட ெபாய
ெசாலவான அரவிநத. உடேன அவைன மைறதத விடட ெசலவாள.


"அபபா, அமமா கஷடபபடட கைடல ெசாலலி வசச வாைழககாய
வாஙகி வறவல ெசஞசாஙக" எனற வனி அவன காைதக கடபபாள


'கடவேள! இநத கைடல எழதி ைவககற மாதிr இவ
சைமககறதைலயம ஒர ேடக ஒனன ஒடடடடா வசதியா இரககம'
எனற மனதில நிைனததபடேய அவைள சமாதனப படதத ஓடவான.


"நான சாபபிடறபைபேய ெநனசேசனமா, வாைழககாய மாதிr
இரகேகனன . ஆனா இஙக கிைடககறத கஷடமாசேச அதனாலதான
உரைளககிழஙகனன ெசானேனன. வாைழககாய ெராமப பிரமாதம.
அதகக பrசா உனைன இனைனகக rlஸ ஆனா விஜய படம
கடடடட ேபாகப ேபாேறன"


"அரவிநத நான தல ரசிைக" மைறததாள


"அபப உன வ டடல மாடடயிரநத ெபrய விஜய படெமலலாம"
பrயால ேகடடான


"அத எஙக பாடட ெசஞச ேவைல. அவஙக எஙக ஏrயா விஜய மகளி
ரசிைக மனறததல தைலவி. ஏதாவத ெபட கடட அவஙக கிடட நான
ேதாததடடா தளபதி படதைத ஒர மாசம வ டடல ஒடட
வசசககவாஙக. அவஙக ேதாததடட நான தல படதைத
All rights reserved to the author

200
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஒடடககேவன. எபபட எஙக ஒபபநதம?"


"ெராமப நலல ஒபபநதம. உஙக காலனில உஙக கடமபம மடடமதான
இபபடயா? இலல காலனிேய இபபடததானா ?"


"நபீ சணணன ரஜினி ரசிகன, சிவா கமல ரசிகன, அரண சயா
ரசிகன......" அடககிக ெகாணேட ேபானாள. "அதனால எனன பதப படம
rlஸ ஆனாலம எஙக காலனில எலலாரககம மதல நாள டகெகட
கிைடசசடம"


மைனவியின சிபபி வாய அைசய, பமபரக கண சழல அவள
ேபசவைத ரசிததபட அைமநதிரபபான. அவள மனத தனனிடம
மழைமயாக ெநரஙகிவிடடைத அரவிநத உணரம சநதபபமம
விைரவில வநதத.


பககதத பிளாடடல இரநத தமிழ கடமபம ஒனறடன விைரவில
நடபிைன ஏறபடததிக ெகாணடாள சிததாரா. அவகள வ டடறக வர,
இவகள அவகள வ டடகக ேபாக, அவகளத கழநைதகள
ஸராவநியடன விைளயாட எனற கலகலபபாக இரநதத.

அரவிநதகக ஒேர ஆசசிrயம இவவளவ நாளாக இநத வ டடல கட
இரககிறான பககதத வ டடல ஒர தமிழ கடமபம இரபபேத
அவனககத ெதrயாத. இபேபாத ெதரவில இரககம நிைறய
கடமபதத விஷயமம அவனககத ெதrநதிரநதத. இதறகததான
ஒர ெபண ேவணடம எனபத ேபால. ஏறகனேவ ஸராவனிகக
பககததில இரநத அரசாஙகப பளளியில பதிவ ெசயத
ைவததிரநதவள அஙேகேய தனககம ஒர ேவைல ேதடகெகாணடாள.
All rights reserved to the author

201
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"பார அரவிநத இனிேம வனிகக ஸகல பீ ஸ, நானி பீ ஸ இெதலலாம
கிைடயாத. எனககம வனிககம lவ ஒேர சமயம தான வரத.
அதனால அநதப பணதைத எடததக கடைன அைடசசடலாம" எனற
வழி ெசாலலிததநதாள.


ஒர நாள வ டறக வரமேபாேத பயஙகர ேகாவமாக இரநதாள
சிததாரா. "யாரத ஜாககி?"


"ஜாககியா அவைளப பாததியா?"


"ஆமா, ேதாடனன ேபரல காதல ெரணட சிடய மாடடடட அைர
டசன பிளைளஙகைளக கடடடட ஸகல வநதிரநதா. எனகிடட வநத
நான வனிகக அமமா மாதிr. எபபடனன அவிநத கிடட
ேகடடகேகானன ெசானனா. இபப ெசாலல யார அவ?" மகம சிவகக
ேகளவி ேகடடாள.


அவளத ேகாவம சிrபைப வரவைழகக "சாநதம சாநதம ைம டய.
வனி எடட மாசததல பிறநதடடா. கைறப பிரசவம. தாய பால தர
வழியிலல. பவட பால வனிகக ஒததககல. அபபததான ஜாககிககம
கழநைத பிறநதிரநதத.ஜாககி தான வனிய கவனிசசகிடடா. இபப
ெசாலல அவளம ஒரவிதததல வனிகக அமமாதாேன?"


"சாr அரவிநத. உனைனத தபபா ெநனசசடேடன" கறற உணசசியடன
தைல கனிநதாள.


All rights reserved to the author

202
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
" மனனிபப இபபடக ேகடடா எனகக பிடககாத சிதத" அவளத
ேதனறம இதழகைளப பாததக ெகாணேட ஒர மாதிrயான கரலில
ெசாலல, சிததாராவின கணகள படபடகக ஆரமபிததன

படபடெவன தடககம இநதப படடாம பசசிக கணகளில விழநத
ெதாைலநத ேபாகமாடேடாமா எனற ஏககமாக இரநதத அரவிநதகக. 'சேச
இவைள ெநரஙகவம மடயவிலைல, விலகவம மடயவிலைல ெராமப
ெகாடைமடா சாமி' எனற அலததக ெகாணடான.

"சிதத உனகக ஏன ஜாககி எனைனப பததி ெசானனதம ேகாவம வரத. உன
ஒர மிலலி கிராம மைளையக கசககிக ெகாஞசம ேயாசிசச பாககறியா?"
அவளத கனனஙகைள தனத ைககளால பறறி, அவளத கணகைளப
பாததபட ெசானனான. பின அநத இடதைத விடட ெசனற விடடான.

கணவன ெசனற திைசையப பாததபடேய சிைலயாய நினறாள சிததாரா.

இவனதான என கனேவாட வரபவேனா?
என மனேதாட வாழபவேனா?
ேதயகினற நிலவகைளத ேதன நிலவாககப பிறநதவேனா?
என கநதல காடடல ெதாைலநதிடவாேனா?
எைனக கற ேபாட வரபவேனா?
இநத சிறககி மனைச பிடததிடவேனா?

பிடசசிடடான ேபால இரகேக சிதத. இநதப படடாமபசசிப ெபண மனைத,
ெதாடாமேல ைக படாமேல ெவனறவிடடான ேபாலிரகேக.
All rights reserved to the author

203
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

22. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

டெரயினில வ டடகக திரமபிக ெகாணடரநதான அரவிநத.
மைனவிையயம கழநைதையயம எபேபாதடா பாபேபாம
எனறிரநதத அவனகக.


அபபாடா இனற ெவளளிக கிழைம. இனனம இரணட நாடகள
ஸராவனியம சிததாராவம அடககம லடடைய ரசிததக
ெகாணடரககலாம. நிமிடமாய ேநரம பறநத ேபாகம. திஙகடகிழைம
ஏனடா வரகிறத எனறிரககம.


இனற காைல
" அரவிநத உஙக ஆபிஸல உனகக பிரேமாஷன வரதனன
ெசானனிேய? எதாவத பrடைச எழதணமா? இலல சீனியாrடடபட,
தாேன கிைடககமா?"


" ெரணடம இலல ஜாலரா அடபபைடல தான மடெவடபபாஙக"

"எனன அரவிநத? இஙேகயமா இபபட? இநதிரன சநதிரனன
பகழணமா?"

"எஙக ேமலதிகாrய பப கடடடட ேபாறத, காலபநத விைளயாடடகக
டகெகட ேபாடறதனன ஏகபபடட ேவைலகைள சில ேப ெசஞசகிடட
இரககாஙக. எலலாரம இபபடயானன ேகடகாேத. நான ேவைல
ெசயயறத சினன ஆபிஸ, இதல ேவைல ெசயயற நிைறய ஆளஙக
சினன பததிககாரஙகதான"

All rights reserved to the author

204
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"ஏன அரவிநத திறைமகக மrயாைத இலலாத இடததல ேவைல
ெசயயற?""ேவற வழியிலல சிதத. வனி சினன கழநைத, நான ஒரததனதான
அவைளப பாததககணம. எனகக ேவைல ேநரம ெகாஞசம மனன
பினன இரககணம. வ டடல ேவைல பாகக அனமதி ேவணம.
அடபபைட சமபளமாவத ேவணம. இபபட நிைறய காரணஙகள.
அதனாலதான ேவற ேவைலககக கட மயறசி ெசயய மடயல.
எனேனாட சழநிைலைய நலலா ெதrஞசடட பதவி உயவ, சமபள
உயவ எைதப பததியம வாையத திறகக மாடேடஙகிறாஙக"
அரவிநத மனதாலம உடலாலம எவவளவ கஷடபபடடரபபான எனற
சிததாராவால உணர மடநதத. தன கணவனகக ேயாசைன
ெசாலலம மதியக மநதிrயாக,

"நமம ேசாபப ெசானனா, அவ வ டடககார ேவைல பாததடட
இரநதபப நமம ஊ ஸெபஷல சாபபாட சைமசச
கடததனபபவாளாம . நான ேவணமனா உஙக
ேமேனஜகக ேநதத மிஞசின ெவஜிடபல பிrயாணிய ஒர
டபபால ேபாடடத தரடடமா?" எனறாள சீrயசாக.ேசாபப அவளத பககதத வ டட ேதாழி சநதிrகா. சநதிrகா
ேசாபப நிைனவில அவள ெபயைரயம அதாகேவ மாறறியிரநதாள
சிதத.


All rights reserved to the author

205
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
'ேநதத ெசஞசத பீ டரட தககாளி கலநத எனனேமா சாதம
இலைலயா? பிrயாணியா? இவ எனைன ேவைலைய விடடத தகக
சதி பணணறாேளா' பயதேதாட அவைளப பாததவன" சிதத உன பிெரணட ேசாபப ேபசறைத காதல வாஙகறேதாட மடடம
நிறததிகேகா. அவ வ டடககார நலல ேவைலைய விடட நினனடட
ஏணடா கைட வசசிரககாரனன ெராமப நாளா நிைனசசிடட
இரநேதன, இபப உன வாயாலேய பதில கிைடசசடசச"சரஙகிய மகதைத சr ெசயத ெகாணடவள "சr அரவிநத அபப
மிஞசின பிrயாணிய நேய ைநட வநத சாபபிட. எனககம வனிககம
இனைனகக ேதாைச" எனறாள.'இவ மிஞசின பிrயணிய யா தைலலயாவத கடடப பாககறாளா?
இலல நிஜமாேவ எனேனாட பதவி உயவ அவளகக மககியமா?'
எனற தனககள ேகளவி ேகடடக ெகாணடான. இரணடாவததான
எனபைத வலியறததம விதமாக" ேவற எனனதான உன ேமேனஜரககப பிடககம" எனறாள விடாமல.அநத ஆளகக பாரல கட உடகாநத தணணியடசசா பிடககம.
டானஸ பாததா பிடககம. அைத ெசானனா இவ எனைன சடேட
ேபாடடடவா. ேவற ஆபததிலலாத வழி இரககா எனற ேயாசிததவன"எனேனாட ேமலதிகாr சாபபாேட சாபபிட மாடடா, பழம நிைறயா
சாபபிடவா. அைத ேவணமனா நான வாஙகிடடப ேபாேறன. ஆனா
All rights reserved to the author

206
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிதத ஐஸ வசச எனகக பழககம இலல. இபப பதசா இபபட
வாஙகிடடப ேபான அவ கணட பிடசசட மாடடா?" எனறான.பதில ெசாலலாமல, ெநறறியில ஆளகாடட விரைல ைவததக
ெகாணட விஞஞானிையப ேபால ேயாசிததவள "ஐடயா!!!!! ேபசாம இநத
வாரம நமம ஊ கைடல ெசாலலி ைவககேறன. அடததவாரம
ெகாயயா பழம, ேவணாம.. ேவணாம... ெபrய பழமா கடககணம
ஒனன ெசய பலாபபழம ஒணண ெகாணட ேபாய எஙக ஊ
ஸெபஷலனன ெசாலலிததா. ஐஸ ைவககறதா நிைனககமாடடா"தான ஒர ெபrய பலாபழதைதத தைலயில சமநத ெசலலம
காடசிையக கறபைன ெசயத பாததவன, பயநத ேபாய தைலையக
கலககிக ெகாணடான. கடவேள இவ ேயாசைனல இட விழ
எனேறணணியவன"அடதத வாரம மடவ ெதrஞசிரககம. எனகக பதவி உயவ
வரைலனனா அதகக பழம தநத தாஙகஸனன ெசாலலேறாமன
ெநனசச, இனிேம ஒர பேராேமாஷனம தராம இரநதர ேபாறாஙக""இவவளவ ேநரம ேயாசிசேசேன, அைதெயலலாம ேயாசிககாம
இரபேபனா? பிரேமாஷன தநதா அநத பழதைத எபபட கட பணணி
சாபபிடனமன ெசாலல. தரைலனனா எதவேம ெசாலலாேத.
அவன ேதாேலாட சாபபிடட கஷடபபடடடம. எபபட?" எனற பாகக.திகிலைடநதவனாய " வேரனமா ஐடயா அமமாசாமி" எனற
ெசாலலிவிடட காைலயில அலவலகததிறக ஓடடமாய
ஓடபேபானான.
All rights reserved to the author

207
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

இபேபாதம அநத சமபவம மனதில ேதானறி பனனைகைய
வரவைழததத அரவிநதிறக. இனற பனிெபாழிவ ஆரமபம எனற
ெசாலலி இரககிறாகள. இநத
வாரம மழவதம கடைமயான ஸேனா பால எனற பிபிசியில
காைலயிேல காதககள கவி இரநதாகள.மதல மதலாக பனிையக காணப ேபாகம ஆவலடன சிதத கதிததக
ெகாணடரநதத நிைனவில இரநதத." அரவிநத பனி எபபட இரககம? ஏrயல பவட மாதிr இரககமா?
இலல அைத தணண ல கைரசசா வரேம, அநத நைர மாதிr
இரககமா?"


"ெராமப களரமா அரவிநத? அபபறம எபபட நமம ஊ ஹ ேராயின
எலலாரம மினி ஸகட ேபாடடடட ஸேனால ஆடறாஙக?"


"ஸேனா, பாணடஸ ேமஜிக பவட மாதிr கைடல ஒடடககமா
அரவிநத?"


"ெகாடடற பனிைய ேசதத ஒர அஞசட உயர ஸேனா ேமன
ெசயயலாமா? அதகக மகக ைவகக காரட ேவணமாேம? வனி பாபபா
ெசாலலிததான எனகேக ெதrயம. நான ேவற ேநதேத எலலாதைதயம
ெபாrயல ெசஞசடேடன. சாயநதரம ந காரட வாஙகிடட வறியா?
இலல நான கைடல ேபாய வாஙகிடட வரடடமா?"


ஆயிரதெதடட ேகளவி ேகடட தைளதத விடடாள.

All rights reserved to the author

208
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நனறாக இரடட விடடத. களிகாலததில இஙக இபபடததான நானக
மணிகேக இரடட விடம. இபேபாத மணி ஏழாகி விடடத.
பஞசிதரலாக தவ ஆரமபிததிரநத பனிபெபாழிைவ அனபவிததவாேற
ேவகமாக வ டைட அைடநதவைன ெதரவிேல கரபப நிற
பனிகேகாடட, படஸ, ைகயைற எனற நினறக ெகாணடரநத சநதிrகா
வரேவறறாள. அவள மகததில அளவ கடநத பதடடம.


"அரவிநத, கைடகக ேபாேறனன கிளமபிப ேபான சிததவ இனனமம
காேணாம. ஸராவணி எஙக வ டடல விைளயாடடட இரககா"


சரககமாகப பிரசசைனைய ெசாலலி விடடாள. வனி பததிரமாக
இரககிறாள எனறம ெசாலலி விடடாள. சிததாரா இனைனகக எஙக
ேபானா?


காைலயிேல சிதத ஒர ெபாரளம இலைல எனற கறறப பததிrைக
வாசிததக ெகாணடரநதத நிைனவில இரநதத. "சேச!" எனற தனத
ெபாறபபினைமையக கடநதக ெகாணடான. வாஙகி வர மறநதிரநதான.
"நானதான வரபப வாஙகிடட வேரனன ெசாலலி இரநேதேன.
இலைலனனா இரககறைத ைவசச சமாளிகக ேவணடயததான.
சிததவககக கள பழககேம இலைலேய. எனகிடட கட ெசாலலாம
எஙக ேபானா? உஙகளககத ெதrயமா? நான ேபாய கடடடட
வநதடேறன". அரவிநதின மகம கவைலயில இரணட விடடத.
ஒர ெபrய பலெபாரள அஙகாட ேபைர ெசானனாள சநதிrகா.
ஆேறழ ைமல ெதாைலவில இரநதத அத. ேபரநதில தான ெசலல
All rights reserved to the author

209
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேவணடம. அரவிநத ஒனறிரணட மைற அஙக அைழதத
ெசனறிரககிறான. இபப எதகக அஙக ேபானா? எனற எணணினான."உஙகளகக ேகக பிடககமாேம. அதனால அமமாவம ெபாணணம
நஙக வ டடகக வரபப ேகக ெசஞச சபைரஸ தரணமன ெநனசசாஙக.
அதகக ேவணமகற சில ெபாரள எலலாம அஙகதான கிைடககம
அதனால வனிய எஙக வ டடல விடடடட ேபாயிடட வேரனன
ேபானா"


வார விடமைற தினம கட பனிபெபாழிவம ேசநத ெகாணடதால
ேபாககவரதத ெநrசல வர வாயபப இரபபைத நிைனதத, பதறத
ெதாடஙகியிரநத மனைத சமாதானப படததிகெகாணடான


"பஸ கிைடசசிரககாத. நான ேபாய பாததடட வேரன"


சநதிrகா பினன கவைலயாக "அவ கிளமபிப ேபாய மண மணி
ேநரமாகப ேபாகத. ஆைளேய காேணாம. வழககமா ஸராவணி எஙக
வ டடல விைளயாடடட இரநதாேல காலமணி ேநரததகக ஒர
தடைவ ேபான பணணவா, இலல வநத பாபபா. இபப ஒர
ேபாைனயம காேணாம. நான ேபான பணணா வாயஸ ெமேசஜ
ேபாகத. எனகக பயமமா இரகக அரவிநத" எனறாள.


All rights reserved to the author

210
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com23. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

'எஙேக ேபானாய என கவிைதப ெபணேண' எனற அரவிநதின மனத
தடததக ெகாணடரநதத.'சிதத உனைன களளக கததிrககாயனன கிணடல பணண மாடேடன.
எவவளவ ேமாசமா சைமசசாலம மழஙகிடேறன. ஆனா ந மடடம
சீககிரம கணணல படடட' எனற பலமபிக ெகாணேட ேதடனான.
நானைகநத மைற கைட மழவதம சறறியம சிததாரா கணணில
படவிலைல. ஒர ேவைள வ டடறக வநதிரபபாேளா எனற
எணணததில சநதிrகாைவ அைழதத விசாrததான.


"இலைல அரவிநத. வனி ஸேனால விைளயாடடட, அஸவின ஹrதா
கட ேசநத சாபடடடட தஙகிடடா. வனி பததி கவைலப படாதிஙக
நான காைலல வ டடல ெகாணடவநத விடேறன. சிததவ பததிரமா
கடடடட வாஙக. ஸேனா அதககளேள ஒர அடகக ேமல வநதடசச.
ஒர ேவைள சிததாரா வ டடகக வநதடட இரககாேளா?" எனற
ெசாலல அரவிநதம வழியில எஙகாவத ெதனபடகிறாளா எனற
பாததவாேற கிளமபினான. ேலசாக தர ஆரமபிததிரநத பனி மைழ
ெகாஞசம ெகாஞசமாக தனத ேவகதைத அதிகrததிரநதத.பஸசில எறியவனகக பல பஸகள நடவிேல நினறத நிைனவகக
All rights reserved to the author

211
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வர, எஙகாவத பஸ ஸடாபபில ஒதஙகி இரககிறாளா எனற ேகளவி
வரவம ஒவெவார நிறததததிலம இறஙகி சறற பாததவிடட அடதத
ேபரநதில ஏறினான. ஏெழடட நிறததஙகள கடநதவிடடன அதிலம
ேதாலவிதான. சிததைவக கணட பிடகக மடயவிலைல. அரவிநதின
கணகள அவைளத ேதடத ேதடக கைளததவிடடன.


'சமயபரம மாrயமமா என சிததவ பததிரமா எனககத திரபபித தா
அடதத தடைவ ஊரகக வரபப ெமாடைட அடசசககேறன' மனமரகி
ேவணடக ெகாணடான.


அததான அவனத அதிகபடச ேவணடதல. அவனத வ டடல ஏதாவத
ேவணடதல இரநதால அரவிநதின அமமா சமிதராவகக கணணில
மதலில படவத எனனேவா அரவிநதின அடததியான சிைகதான.
இபேபாத அவன அமமா ெசயயம காrயதைத அவனம ெசயதான.ஏேதா உளளணவ ேதானற ஓடடன அரகில நினற ெகாணட
ேராடடல நடநத ேபாகம ஆடகைள கநத கவனிததான. அவனத
ேதடதலககப பலனாக சிததாரா ேபானற ஒர உரவம ேதஙகாயப
பவாய சிதறிக கிடநத பனியில, நடகக மடயாமல நடநத வநத
ெகாணடரநதத பஸசின ெஹட ைலட ெவளிசசததில ெதrநதத.
ேவகமாக அடதத நிறததததில இறஙகியவன, சிததாராைவ
ெநரஙகினான.ெதாைலவில இரநேத சிததாராைவப பாததக கததினான
"சிததாரா"All rights reserved to the author

212
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"அரவிநத"பதிதாகப ெபயத பனி ஆதலால மணல ேபால இரநதத. காலகள
பைதநத ேவகமாக நடகக விடாமல தடததத. இைவ எலலாமா காதல
ெகாணட மனைதத தடதத விட மடயம?"சிதத, சிதத எனனமமா நடநத வற?" ேவகமாக ெநரஙகியவன
அவைள இறககி அைணததக ெகாணடான. மனதில இதகாலமம
அேசாகவனததில சிைறயிரநத சீைதையக கணட ராமனின நிமமதி.அவனத கழதைதக கடடக ெகாணட சிதத , ேதமபிக ெகாணேட
ெசானனாள"அரவிநத, அரவிநத பஸயம, ெசல ேபாைனயம யாேரா திரடடடாஙக.
நமம ஊ ேலட ஒணண பரட ஜூஸச என ேமல ெகாடடடசச.
அைதத தைடசசடட இரநேதனா யாேரா எனேனாடத
எலலாதைதயம திரடடட ேபாயடடாஙக. கைடல சாமான எலலாம
வாஙகனதகக அபபறம தான கவனிசேசன. ைகல பணம ேவற இலல.
அதனால வ டடகக நடநேத வநதடலாமன கிளமபிேனன.
அதககளேள பனி மைழ அதிகமாகி நடககக கட மடயல"திககித திணறி ெசாலலி மடததாள.


All rights reserved to the author

213
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

தனத அைலபேபசியில டாகஸி ஒனற பஸ ஸடாபபகக வர
ெசானனான. நடஙகிக ெகாணடரநத அவளத ைககைள ேதயதத
விடடான. ேகப வநததம ஏறி அமநத வ டட மகவrைய ெசாலலி
விடட சிததாராவிடம ேபசினான.


"சிதத கைடல பr ேபான இரககலல அதல ேபான பணணி டாகஸி
கபபிடட வ டடகக வநதிரககலாமல. சநதிrகா கிடட பணம வாஙகித
தநதிரககலாேம"சினன பிளைளயாய ேபநதப ேபநத விழிததவள, " எனகக எதவம
ேதாணேவ இலல அரவிநத. நமம ஊனா ஆடேடா பிடசச
வநதிரபேபன. இஙக ெகாஞச ேநரததல பனி ேவற ெகாடட
ஆரமபிசசதா, ெராமப பயநதடேடன. பனில ெபாைதஞச
ெசததடேவேனானன"ேமேல ெதாடர விடாமல அவள வாையப ெபாததினான.
"ைபததியமாடடம ேபசாேத. உனகக ஏதாவத ஆசசனனா நானம
வனியம உயிேராடேவ இரகக மாடேடாம"ேபசாமல வநதாகள. ெதrயாத ஊrல இரள ேநரததில
பழககமிலலாத பத இடததில மாடடக ெகாணட பயநத ேபாயிரநத
சிததவின சிலலிடடரநத ைககைள ேதயததக ெகாணேட வநதான
அரவிநத.


"அரவிநத பததிரமாததான எலலாதைதயம வசசிரநேதன. இபபததான
All rights reserved to the author

214
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஜூஸ ெகாடடன அநதப ெபாணண ேமல சநேதகம வரத. ெஹலப
பணணற மாதிr அவதான அநத ெபாரள எலலாதைதயம திரட
இரககணம. ஆள பாததா ெகௗரவமான கடமபம மாதிr இரநதடட
ஏனதான இநத மாதிr திரடட பததிேயா? அபபறம கவனடடலதான
பணம இலலாதைத கவனிசேசன. ெராமப இரடடடசசா பயமமா ேவற
ேபாசச. ேவகமா நடநத வ டடகக வநதடலாமன ெநனசச நடகக
ஆரமபிசேசன. ஆனா பனி மைழ வநதவடேன சrயாேவ நடகக
மடயல" தனனிைல விளககம ெகாடததாளதானாக இரநதிரநதாலம அவள ெசயதைதத தான ெசயதிரபேபாம
எனற நிைனததான. சிததவின தைலைய ெமனைமயாகக ேகாதிவிடட
தனத ேதாளில சாயதத அைணததக ெகாணடான." அரவிநத, பயததல எனனால சrயா ேயாசிககக கட மடயல.
எலலாரம ேசநத மிரடடவம இபபடததான நயம எனன
ெசயயறதனன பrயாம பயததல ஸராவணி அமமா கழததல தாலி
கடடடடயா? அவஙகள ந உணைமலேய லவ பணணலதாேன" எனறாள
ெகஞசலாக. அவன ஆமாம எனற ெசாலல ேவணடேம எனற
ேவணடதலம அதில அடஙகி இரநதத.ெமனைமயாகத தைலயாடடனான அரவிநத. சிததாராவின ேவணடதல
பலிதத விடடத. மகததில ஆயிரம வாடஸ பலப எrய அவனத
மடயில தைல ைவதத படததக ெகாணடாள.


இதறகள வ ட வநத ேசநத விடடத. வாசலில காபி டபனடன
நினறிரநத சநதிrகா
All rights reserved to the author

215
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


" சிதத பிளாஸகல சடா காபி இரகக, இடலி ஹாட பாகல இரகக
ெரணட ேபரம சாபபிடஙக. நாைளகக வனிய காைலல வ டடககக
ெகாணட வநத விடேறன. அதனால காலஙகாததால எடட
மணிகெகலலாம ேபான பணணி எஙகைள எழபபி விடடடாேத" எனற
கட அணட ைரடடாக ெசாலலிவிடட ெசனற விடடாள.


இரவரம வ டடன உளேள ெசனறன. ஈரமாயிரநத சிததாராவின
ேகாடைடக கழறற உதவி ெசயதான அரவிநத. அவன கனவில
அடககட வரம ெவளளைட ேதவைத ேநrல நிறபைதக கணட
திைகதத வாதைத வராமல தவிததான.


தைலையத தைடகக தணடைனத ேதடயபடேய

"ந ெசானனத சr அரவிநத. இநத ஊரகக ஜனஸ தான லாயிகக.
நான மடடாளதனமா இனைனகக எனேனாட ைவட சடதாைர
ேபாடடடட ேபாயிடேடன" அவனிடம இரநத பதில வராமல ேபாகேவ
திரமபி அவைனப பாததாள.


அவனத பாைவ அவைளக கறகறகக ைவகக தனத மாறறைடைய
எடததக ெகாணட ெசனறவளின ைகையப பறறின அரவிநதின
ைககள.

"ேஹ ஏஞசல எனைன விடட ேபாயிடாேத" எனற கரல கமம உரகிக
ேகடடான அரவிநத

All rights reserved to the author

216
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
திைகததப ேபாய பாததக ெகாணடரநதாள சிததாரா.

அவள ைகயில இரநத பநதவைலைய வாஙகி அவளத கநதலில
இரககம ஈரதைத ெமனைமயாகத தவடட விடடான. அநத ெமனைம
சிதாராைவ அைசததப பாததத. திைகததப ேபாய வாய ேபசத
ேதானறாமல அவைனேய பாததக ெகாணடரநதாள சிததாரா.
ைககைளத தைடதத விடடான.

“கைலமாேன உன விரல ேகாதவா?
இறகாேல உன உடல ந வவா?
உன ைகயிேல ப வைள ேபாடவா?"

பதில ேபச மடயாமல ஆசசிrயததடன பாததக ெகாணடரநத
சிதாராவின மகதைதப பாததான. மகம இனனம தைடககாமல,
தணண த தளிகளடன இரநதத. கனனஙகளிலம, மககின
நனியிலம , ெநறறியிலம இரநத ந மததககள அநத மஞசள நிற
ெவளிசசததில ெபானனாய ஒளி வ சின. அவைளேய பாததக
ெகாணடரநத அவனத கணகள இபேபாத அவளத கணகைள உறறப
பாததன. அதில அவேன ெதrநதான .

'அனேப நான உறஙக ேவணடம அழகான இடம ேவணடம
கணகளில இடம ெகாடபபாயா?'

All rights reserved to the author

217
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சிதத எனகக இனைனகக தகக மாததிைர தrயா? இலைலனா
இனைனகக ைநட உன கிடட அட வாஙகிடேவன” பலவ னமாய
ஒலிததத அரவிநதின கரல.

சிததாராவின ெவளதத மகமம அதில ெதrநத கரதத கணகளம
கரநைக ேதாறறவிததன அவனகக.

அவனத ேதவைதகரகில தாபததடன ெநரஙகினான. அவள கணகள
வானளவ விrநதன. அவளத மகததில இரநத மததச சிதறலகைள
அரவிநத தைடதத விடத ெதாடஙகினான தனத இதழகளால. ெநறறி,
கணகள, கனனம எனற ெமதவாகப பயணம ெசயத அரவிநதின
இதழகள பினன அவளத இதழகளில இரநத ஈரதைத அழததமாகத
தைடதத விடடத.

24. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

பிலடrல இரணட ஸபன காபி ெபாடையப ேபாடடவன, அதன தைலையத
தடட, ெகடடலில சடடரநத சடதணணிைய ஊறறினான. சகநதமான
டகாஷனின நறமணதைத அனபவிததபட பாைல சடைவததான. அவன
மனதில ேநறைறய நிைனவகள.

“ எனன சிதத தகக மாததிைர தrயா?” எனற இரணடாவத மைற கமமிய
கரலில ேகடகவம.

“ இனிேம ேவணடாம” எனற ெசாலலி சிததாராவின ைககள அவனத
ேதாளகைள வைளததக ெகாணடன.
All rights reserved to the author

218
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

மனத நிைறநத மகிழசசியில அதிகாைலயில விழிததக ெகாணடான. இநத
அளவ சநேதாஷமாய இரநத ெராமப நாளாகி விடடத. ஸராவணிைய
மதலில பாததேபாத கட மகிழசசிைய விட, கழநைத மிகவம ேமாசமான
நிைலயில இரபபதாக ெசானன ெசயதிேய அவைன மிகவம கவைலப
படததி இரநதத. அதைனப பறறி ேமலம அவன சிநதிககவிலைல.
அவைனப ெபாரததவைர அவனத வாழவின இரணட காலதைத கழி
ேதாணட பைததத விடடான. அவன வாழவ இனி வநிேயாடம சிததேவாடம
நனறாக இரககம. கடவள அவனககத தநத தனபஙகள ேபாதம. இனி
தனபஙகைள அவனால தாஙக மடயாத.

மனதில இனிைமயான இரவ நிகழவகைள எணணியவாேற களிதத
மடததிரநதான. அவனத ரவட ராணிகக இனனமம திரபபளளிெயழசசி
ஆகவிலைல. அவளத ெசநதாமைரக கணகைளயம, அவறறகக நடவில
வாள ேபால இரநத கரான மககிைனயம, மகம அைசயம ேபாத சளிததக
ெகாணட விழம கனனக கழியிைனயம ரசிததப பாததவாற அவளத
ேபாைவைய நனறாகப ேபாததி விடடான.

இரவின நிைனவில காபிையக கடததவாற ெவளிேய ெபயதிரநத பனி
மைழைய ேவடகைக பாததான.

“அரவிநத மததவஙகைள பாகக வசசடட காபி கடசசா வயிற வலி வரம”

காதில தககக கலககமாக விழநத கரைல ேகடட பதில ேபசாமல
சிrததவாற தனத ேவைலையத ெதாடநதான.

All rights reserved to the author

219
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“காைலல ெபட காபி கடசசா எனகக ெராமப பிடககம அரவிநத. அைதயம
யாராவத ஒர மீைசயிலலாத அழகான ைபயன காலஙகாததால களிசசடட,
சாமி கமபிடட திரநற பசிககிடட, ஞானபபழமா ைகல ெகாணட வநத
தநதா எனன சபபரா இரககம ெதrயமா? ” ெகஞசலாக ஒலிததத அவனத
சிததவின கரல.

“பலல விளககாமலா?” மகதைத அஷட ேகாணலாக ைவததக ெகாணட
ேகடடான.

“பச.... ந பல விளககனா நான விளககன மாதிr அரவிநத”

“அபப நான காபி கடசசா ந கடசச மாதிr சிதத”

உனகிடட ஒர காபிகக ெகஞச ேவணட இரகேக எனற கடபபாக
ெசானனாள “ஆட மாெடலலாம எனன பலலா விளககத?”

உடேன மகதைதப பாவமாக ைவததக ெகாணட “ எஙக பாடட மாதிr
திடட கிடேட காபி தநதா அத எபபட என உடமபல ஒடடம? பள ஸ
அரவிநத ஒர கப காபி ெகாணட வாேயன”

“அபபடயா அபப ந ஆடா இலல மாடா? சrயா ெசாலல, நான உனகக காபி
ேபாடட ெகாணட வேரன”

இவவளவ ெகஞசியம உன மனம இறஙகவிலைலயா எனபத ேபால ேலசாக
மைறததவள “ஏன ேநதத ந கணட பிடககைலயா? ேநதத ைநட ந என...... “
ஓட வநத அவளத வாையப ெபாததியவன
All rights reserved to the author

220
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ வாயாட..... நான ேபாய காபி ெகாணட வேரன. ேநதத ைநட பததி மசச
விடட ெகானனடேவன”

கணவன ெகாணட வநத காபிைய தளித தளியாகப பரகினாள.
“இனஸடனட இலல ேபால. டகாஷன ேபாடடயா?”

“மமம...”

“பரவாலல ந என பாடட அளவகக இலைலனனாலம சமாராேவ
காபிேபாடற. சr அரவிநத! எததைன மணிகக கிளமபணம?”

“எஙக கிளமபணம?”

“எனன இபபட ேகடகற? இனைனகக உனேனாட டrட ெதrயமல”

“எதகக, இநத வரஷமம பிரேமாஷன கிைடககாததககா?”

“ஒ rசலட ேநதேத வநதடசசா? ேநதத நடநத கலாடடாவல ேகடக
மறநதடேடன. சr கவைலப படாேத அரவிநத உனேனாட ஆபிஸேலேய
உனைன ேவற நலல ேவைலகக ேபாக ெசாலலறான. நாம ெவளில டைர
பணண ஆரமபிககலாம. அபபாடா நமகக பலாபபழம வாஙகற ெசலவ
மிசசம. நான டrட ேகடடத அதககிலல”

“ேவற எதகக?”
All rights reserved to the author

221
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“எனனபபா ேநதத ைவப கட ஜாலியா மதல ேடஷ எலலாம ெகாணடாட
இரகக அதகக டrட தர மாடடயா?”

“அெதனன மதல ேடஷ....” இரவ எனற ெசானனால ெகானனடேவன எனற
மிரடடயதால இபபட ெசாலகிறாள எனற பrநதத.

“கடவேள! தப ஷஙக ெவடகதைத ேகடடால எனன தரவாயனன சநேதகப
படட ேகடடத உனைனததானா?”

“தப கவிைத எலலாம எழதவாஙகளா. கிேரகக வ ரட, ராஜ கமாரட
அவஙக எழதினத தானா? அபப அதககம ேசதத ஒர டrட கட”
அவைளக கனிேவாட பாததவன “ சிதத ேநதத உனககததான மதல ேடஷ
எனககிலல. நான ஒர கழநைதகக தகபபன”

அவனககக கஷடமாகததான இரநதத. இரநதாலம உணைமைய அவள
மனத ஏறறக ெகாளள ேவணடம. மனைத சமாதானப படததிக ெகாணட
அவள ெபாயயாக வாழவத இரவரககம ேவதைனையத தரம. ெபாயயில
ஆரமபிககம தாமபதயததகக ஆயள கைறவ. இத அனபவப பாடம.

இவன மதல திரமணதைத இநத இனிைமயான தரணததில
நிைனவபடதத ேவணடமா எனெறணணி அவளத மகம சறற வாடப
ேபானத. அதைனத தாஙக மடயாமல ெசானனான
“கணணமமா, ஒவெவார ெபணணம தன மனதககப பிடதத ஆணகக தர
உயவான பrசிைன ேநதத எனகக தநத. ஆனா எனனால உனகக அைதத
தர மடயலனன ெநனசசா ெராமப ேவதைனயா இரகக. காைலல கடவள
All rights reserved to the author

222
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கிடட எனன ேவணட கிடேடன ெதrயமா? இனி வர ெஜனமததைலயாவத
எனேனாட சிததவகக நான அநத உயநத பrசிைன தரணமன
ேவணடகிடேடன”

ேவக ேவகமாகக கணகக ேபாடடத சிததாராவின மனத
‘இனி வர ெஜனமததல எனககத தரணமனா இனி வர எலலா பிறவிலயம
நானதான அவனகக மைனவியா வரணமன அரவிநத ஆைசபபடறான.
அபபடததாேன அததம. அபப அதகக இனெனார அததம அவன மதல
மைனவி வர ேவணடாமன நிைனககிறான. அபப அவைளவிட
உனைனததான அவனககப பிடசசிரகக. ந ஒணணம அவனகக ெபரசா
ெசஞச கிழிககல. உனேனாட சைமயைல ைதrயமா சாபபிடேவ ஒர தனித
ெதமப ேவணம. அரவிநேதாட மதல திரமண வாழகைகல ஏேதா பயஙகர
கசபப இரகக. அதனாலதான அைதப பததி ேபசேவ தயஙகறான. வனி
கைற பிரசவததல பிறநதததககம இதககம எனனேவா சமபநதம
இரககணம. இநத ஊைமக ேகாடடான அவனகேக ெதrயாம இநத அளவ
ஹிணட தராேத ெபரச. இர அரவிநத, இனிேம நாேன கணட பிடககிேறன’

நிகழகாலததகக வநதவள “ெராமப தாஙகஸ அரவிநத” அவனத ைககளில
மததமிடடாள.

“இத எனன பாவம ெசஞசத” தனத இதழகைள சடடக காடடயவாற
கறமேபாட ேகடடான.

“பிரஷ பணணிடட, களிசசிடட வநதடேறன” ேவகமாய அவனத ைககக
சிககாமல ஓடனாள.

All rights reserved to the author

223
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
களியல அைற வாசலகக வநதவன “சிதத நான ேபாய கறிகாய வாஙகிடட
வேரன. இனைனகக வ டடல நானதான சைமயல. இநத மாசம ேநா டrட.
படெஜட ைடடடா இரகக. சrயா? ”


கதவிைன திறநதவள “ஓேக அரவிநத அடதத மாசம டrட தா. இனைனகக
பீ னஸ சாமபா, காலி பளவ வறவல, கததிrககாய கடட, தககாளி ரசம,
தயி, ஒர பாயசம, வைட இபபட சிமபிளா சைமசசிட”


தாவஙகடைடயில ைக ைவததக ெகாணட ஆசசிrயமாய “ேபாதமா?
பதாததம கமமியா இரகேக”

“அபபளம ெசாலலலாமன ெநனசேசன அபபறம உனகக ேவைல அதிகம
தர ேவணாமன விடடடேடன. ைநட ேவணமனா ரவா ேதாைச, சடனி
மடடம வசசட”


“ஏணட ேபானாப ேபாகதனன இனைனகக சைமககேறனன ெசானனா,
ேஹாடடல மாதிr அடககிடட எனககத ெதாநதரவனனா ெசாலலற.
இனைனகக ெவறம ெலமன ைரஸ அபபறம பதினா தைவயல. அபபறம
ைநட பிரட ேடாஸட. மககியமான விஷயம இனிேம பல விளககினாததான
உனகக காபி”


All rights reserved to the author

224
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனகெகனன இனைனககாவத நயம வனியம நலல சாபபாட
சாபபிடடடமன ஒர நலெலணணததல ெசானேனன. உனகக
ேவணடாமனா விடடட” ெசாலலிவிடட களியலைறக கதைவ சாததிக
ெகாணடாள.

அரவிநதம சிrததபடேய அவளம ஒர நாள நலல உணவ சாபபிடடடம
எனற எணணததில அவள ெசானன கறிகாயகைள வாஙகி வநதான.

வ டடகக வநதேபாத வாசலிேல நினற ெகாணட பயம காடடனாள
ஸராவணி.

“ப....”

“ஹயேயா ... அபபாகக பயமமா இரகேக. தஙகம ைநட எஙக ேபானிஙக?”

“ஹஷு வ டடலபபா. அஸவின கட விைளயாணேடாம. அபபா அஸவின
எனகக ஹஷு வ டடககத தர மாடேடனன ெசாலலிடடா. எனககம
இபபேவ ஒர தமபி ேவணமபா. அமமா கிடட ேகடடா ேநானன
ெசாலலிடடாஙக”

மனனாட எனறால ஏதாவத ெசாலலி இரபபான

“ இனைனகேக ேகடடா எபபடடா, ேவணமனா அடதத வரஷ
கிறிஸதமஸகளள வாஙகித தர ெசாலலி அமமா கிடட ெரணட ேபரம
ெகஞசி பாககலாம” ெசாலலிக ெகாணேட வநதவன திைகததப ேபானான.
All rights reserved to the author

225
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிததாராவின மகததில கடைகப ேபாடடால ெபாrநத விடம ேபால சிவநத
இரநதத ேகாவததால.


அவன ைகயில இரநத நழவி ஓடய வனி “ஆனடட எஙகபபா எனகக தமபி
வாஙகித தேரனன ெசாலலிடடாஙக”


ஏன சிததாராவின மகம சிவநதத எனற காரணம ெதrநதத.

‘இநத ேசாபப பயபளள வ டடல இரநதா ஏதாவத கததி ேபசிடேட இரககம.
வாசலேலேய ஆள இரககறத ெதrஞச உஷாராயிரபேபன. இனைனகக
பாதத அைமதியா உடகாநத இரகக. நான ேவற ேசாபப இரககறத
ெதrயாம உளறிடேடன. இனைனகக சிதத கிடட எனகக உைத இரகக ’


“ஹி... ஹி... வாஙக சநதிrகா எபப வநதிஙக?” எனற திணறினான.

ஹாலில நமடட சிrபபடன அவன ேபசியைதக ேகடடவாேற சநதிrகா
விவஸைத இலலாமல “ வனி அதான அபபா ெசாலலிடடாஙகலல, அபப
அடதத வரஷ கிறிஸதமஸக வனிகக தமபி பாபபா வநதடவான.
இனைனகக ைநட எஙக வ டடல அவனகக ேப ெசலகட பணணலாம.
எனன?” எனறவள “நான வேரன சிதத, ைப அரவிநத” எனற ெசாலலிவிடடக
கிளமபினாள.

All rights reserved to the author

226
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பினன அரவிநதின பின வரேவறபபைரயின மறெறார ஓரததில கதவின
பினனால மைறநத இரநத இரகைகையப பாதத “வேரன அஙகிள” எனற
ெசாலல, யாரத பத அஙகிள எனற அரவிநத பாகக

“தமபி நலலா இரககிஙகளா” எனற தனத பறகள அைனதைதயம காடடனா
விேவகானநதன.

25. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

விேவகானநதனின வரவ எதிபாராததாக இரநதாலம அவைர நிைனதத
ஆசசிrயமாக இரநதத அரவிநதிறக. அவ ெகாடததிரநத ஈெமயில
விலாசததகக தனத திரமண விவரம பறறி சமபிரதாயமாக எழதி
இரநதான. அதைனப படதத விடட இரணட வr வாழதத ெசாலலி
எழதியவ அடதத மைற லணடன வரமேபாத கணடபபாக வ டடறக
வரகிேறன எனற ெசாலலி விலாசதைத வாஙகி இரநதா. இபபட
நிஜமாகேவ வரவா எனற நிைனககவிலைல.

அவகள திரமணதிறக பrசம, ஸராவனிகக ஏராளமான ெபாமைமகைளயம
வாஙகி வநதிரநதா. அவரத மரமகளகக இத பிரசவ சமயமாம. அநதப
ெபணணகக ெபறேறா இலைல. இவ ஏேதா தனனாலான உதவி
ெசயயலாம எனற நிைனதத வநதிரககிறா.


“வழககமா களி காலததல எஙேகயம ேபாக மாடேடன. எனகக ஒததககாத.
இபப நமமள விடட ேவற யார இரககா. அதனால தான திரபபரஙகனறம
மரகன ேமல பாரதைதப ேபாடடடட வநதடேடன. என வ டடமமா
All rights reserved to the author

227
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இரநதிரநதா உதவியா இரககம. எனகக எனன உதவி ெசயயறதனேன
தைலயம பrயல வாலம பrயல” வரததபபாடடா.


“கவைலபபடாதிஙக அஙகிள உஙகளகக எனன ேவணமனாலம ெசாலலஙக.
எனககம ஒணணம ெதrயாத, இரநதாலம நஙக ெசாலலறத ெசயயேறன”
தனத உதவி மனபபானைமைய காடடனாள சிததாரா.

“ெராமப நனறிமமா” எனற மனத நிைறநத ெசானனா விேவகானநதன.

காதல ேதவைதயின அரளால, சிததாராவின மயககம வடடக
கரவிழியின அைசவிேல ைமயலில கழிநதத அரவிநதின நாடகள. இதன
நடேவ அரவிநதம மறற ேவைலகளகக மயறசி ெசயதான. இதனால
அடககட ெவளியகளகக ெசலல ேவணட வநதத. அபபட ஒர நாளில
விேவகானநதனின மரமகளகக பிரசவ வலி வர, சிததாரா அவகள
வ டடறகப ேபாய உதவி ெசயத வநதாள. இதனால விேவகானநதன மகன
கலயாண – நானசி தமபதியினரககம பிrயமானவளாகிப ேபானாகள
சிததவம வணியம. அரவிநத ஊரககப ேபாய வநததம மறறவகள
வ டடககைத ேபசேவ அவளககப ெபாழத சrயாக இரநதத.


“அரவிநத இநத ேஜாக ேகேளன, நமம விேவக அஙகிள எனனமமா மரமக
பிரசவததகக கவைலப படடா. அவ ைபயன கலயாண எனனேவா
அவரககததான வலி எடதத ெடலிவr ஆகப ேபாற மாதிr ஒேர அழைக.
ஆனா அவ மரமக நானசி பயஙகர ைதrயம. ெரணட ேபைரயம
அழககடாதனன பததி ெசாலலிடட, நலலா வலி வநதபபறம தான
ஹாஸபிடல கிளமபினாஙக.
All rights reserved to the author

228
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ெசாலல மறநதடேடேன இத அவஙகளகக மணாவத கழநைத.
அதககததான இததைன ஆபபாடடம. மதல ெரணடம பசஙக. அறநத
வாலஙக. நான தான ெரணட நாள அவஙகைள கவனிசசககிடேடன.
அஙகிளம, கலயாணம சைமசசாஙக. எனன சபபரா சைமககறாஙக
ெதrயமா? மணாவத அழகான ெபண கழநைத அரவிநத. கலயாண அவஙக
அமமா ேபர ெபாணணகக வசசரககா. அஙகிள பாபபாவ தககி வசசகிடேட
இரககா.”

ேயாசிதத விடட ெசானனாள “இநத நானசி - கலயாண ேபைர பாேரன.
இதல இரநத உனகக எனன ெதrயத?”

“என ேமல உனகக ெகாஞசம கட அககைறேய இலைலனன ெதrயத”

“எனன அரவிநத இபபட ெசாலலிடட” சிணஙகினாள

“நால நாள ெவளியல இரநதடட வநதிரகேகன. அததான ேநராேநரதகக
சாபபிடடஙகளா, உஙகைள பாககாம நான இைளசச ேபாயிடேடன. இபபட
ெசாலல ேவணடாமா?”

“உன ெதாபபையப பாததாேல ெதrயேத நால நாளம பீ டசாைவ ெவடட
ெவடட இரபபனன. உஙக சடைட ெபாததான கட ேபாட மடயால
அததான” எனறாள நககலாக

All rights reserved to the author

229
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனககா ெதாபைப, வாட வாட வாட என மீைசயிலலா ேகட .....” காைதப
பிடததத திரகினான. ‘உன சைமயல சாபபிட மடயாம ெதாபைப பாதியா
கைரஞச ேபாசச”

“காத வலிககத விட அரவிநத. ந வாய வசசகிடட சமமா இலலாம வனி
கிடட கிறிஸதமஸகக தமபி வாஙகித தேரனன ெசாலலிடட, ஊ பராவம
ெசாலலி நமம ெரணட ேப மானதைதயம வாஙகிடட இரககா.
பாககறவஙக எலலாம எனன வனிகக கிறிஸதமஸகக சபப கிபட பிளான
பணணி இரககிஙக ேபால இரகேகனன கலாயகறாஙக. உனைன எனன
ெசஞசால ேதவல”

“கவைலப படாேத நிஜமாேவ கிபட தநதடேவாம”

வாடயத சிததாராவின மகம

“ேவணடாம அரவிநத எனகக பயமமா இரகக”

அரவிநதிறக ஆசசிrயம “ எனனமமா, உனகக எனன பயம? நானசியப
பாதத பயநதடடயா”

“பச... இலல”

“அபபறம.... “

All rights reserved to the author

230
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“இனெனார கழநைத வநதா வனி ேமல இரககற அனப
கைறஞசடேமானன எனகக பயமமா இரகக அரவிநத. நான பாராபடசம
பாகக ஆரமபிசசடடா”

அரவிநத ெநகிழநத விடடான.
‘அதககாக தனககக கழநைதேய ேவணாமன நிைனககறாளா? அநத அளவ
எஙக ேமல உனகக ஒடடதலா சிதத? நாஙக ெராமப லககி’.

“சிதத அநதக கவைல உனகக ேவணடாம. பாராபடசமா நடகக உனனால
கணடபபா மடயாத. கீைரககாr பசிையக கடத தாஙக மடயாத உனனால
வனி ேமல இனனமம அதிகமாததான பிrயம காடட மடயம”

அைமதி நிலவியத. உணசசி வசபபடடப ேபசினான அரவிநத
“ நமகக இனெனார கழநைத ேவணம சிதத. உன வயததல இரககற
ேபாதில இரநத ஒவெவார மாசமம அேதாட வளசசிையயம நான
ரசிககணம. அநதக கலயாண-நானசி மாதிr நானம ெடலிவr சமயததல
உன கடேவ இரககணம. என கழநைதைய பிறநதவடேன நான
பாககணம. இெதலலாம எனேனாட சினன சினன நிைறேவறா ஆைசகள.
பள ஸ பrஞசகேகா” கணகள கலஙகி விடடத அவனகக.

“ேஹ ந சிவாஜி படம நிைறயா பாபபியா? ெபாசக ெபாசககனன உணசசி
வசபபடற”

அவள வாய ேபசியத. அவள மனம தன மனதில இதவைர அவன ெசானன
ெசயதிகைளக ெகாணட ஒர ெதளிவான ேகாலம ேபாட மயறசி ெசயதத.

All rights reserved to the author

231
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
‘வயததல இரககறபப இரநத அதேதாட வளசசிையப பாககணம – அபப
ஸராவணி வளசசிையப பாககல.
ெடலிவr சமயததல கட இரககணம – அரவிநத ஸராவணி பிறநதபப
அவ அமமா கட இலல
என கழநைத பிறநதவடேன நான பாககணம – அபப ஸராவணி
பிறநதவடேன இவன பாககல
கட இலலாம எஙக ேபாயிரநதான? ஒர ேவைள அவ அமமா இநதியா
வநத ஸராவனியப ெபததகிடடாளா?’
மககியமான விஷயம இனனம ெதளிவாகவிலைல.

‘இதல எனனேமா ஒர ெபrய பகதி விடபடத. எனன அத? எஙக ேபாய
அைதக கணட பிடபேபன. இவேன ெசானனாததான உணட. ெசாலலவானா?”

தஙகிக ெகாணடரநத அரவிநதின தைல மடைய சறற ேகாதி விடடக
ேகடடாள

“ேஹ சககைரகடட, நிைறயா விஷயதத உளறிடட. மககியமான விஷயம
எபப உன வாயில இரநத வரபேபாகத?”


சிததாராேவாட பணம திரமபக கிைடசசதா? நாதன எனன ஆனா?
சதாேவாட ேகாவம கைறநததா? சதயா- பனன கலயாண வாழகைக
எபபட இரககிறத இபபட நிைறய சநேதகம உஙகளகக இரககம. நமம
அதககான விைடகைள பாததடலாம.

All rights reserved to the author

232
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சதயா சீககிரம வாமமா ஆபிசகக ேநரமாகத” பனன வாசலில இரநத
கபபிட

“வநதடேடஙக” எனறபட வநதாள சதயா.

“ மதியததகக டபனபாகஸ மறககாம எடததகிடடயா? மிசசம ைவககாம
சாபபிடணம. ேவைல மடஞசதம ேபான பணண ஒர நிமிஷததல
அஙகிரபேபன.

நாைளகக உஙக அமமா வ டடகக ேபாயிடட வரணம. சாயநதரம ராயபரம
ேபாய சாrகாவகக ஏதாவத வாஙகணம. உன தஙகசசி பிரசவ சமயததல
நால நாள lவ ேபாடடட”

ஆடேடாைவ ஒடடக ெகாணேட ேபசினான. அனாைதயாய இரநத தனகக
கிைடதத உறவினகைள ெபாககிஷமாய நிைனததான பனன .

“எனைன ெசாலலிடட நஙக சாபபிடாம இரநதடாதிஙக. ஒழஙகா
சாபபிடஙக” எனற பதிலகக தனத அககைறையக காணபிததாள சதயா.

அவளத ைகையப பிடதத அலவலகததககள விடடவிடட கிளமபினான
பனன .

வ டடறகள நைழநத உடன மதைரயில இரககம அவனத கைடயில
இரநத தினமம இரவ வரம கணகக வழகககைள சrபாததான. அதன
பின அனற ஒனனாம ேததி எனற நிைனவ வர, தனத அலவலகததில
All rights reserved to the author

233
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இரககம அைனவரககம சமபளம தரவதறகான ஏறபாடகைள ெசயதான.
பின தனத நமபிகைகயான அலவலைர அைழதத


“சமபளம ேபாடடடேடன. உஙகளகக பாதி சமபளம ேபாடடடேடன. மீதிய
நஙக இஙக வாஙகி இரககற நிலததகக டய கடடடேடன...... “ எனற
ெசாலலி ெதாடநத வியாபார விஷயமாகப ேபசினான.


கால மடநதவடன ஒேர சிrபப அநத நப ேகடட ேகளவிைய நிைனதத.
“மனனாட சr, இபபததான வசதி வநதடசேச. இனனமம ஆடேடா
ஓடடணமா”

அைமதியாக பதில ெசானனான “எனகக வாழகைக, நலல மைனவி,
எனேனாட கனவான கடமப வாழகைகையத தநதத. அைத கணடபபா
எனனால விட மடயாத” ெசாலலிவிடட ஹாஙகrல இரநத காககி
சடைடையப அணிநதபட கிளமபினான.

ேராடடல ைக காடட நிறததினா ஒரவ “பாrஸ ேபாகணமபா எவவளவ
ேகககற?”

“மீடட தடட தா சா”

“மீடட தடட ேபாதமா????? இத சட வசச மீடட தாேன??? கலிகாலம,
இபபலலாம எநத ஆடேடா ஒழஙகா இரகக?” அைழததவ ேகடக.
All rights reserved to the author

234
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

‘மககள உணைமயாக இரநதாலம நமப மாடடாஙக ேபால இரகக’.
ெபrதாக சிrததான பனன .
26. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

பாசிபபரபப பசைச நிற ேசைலயில மடபபிைன சrபடததி பின ெசயத சதா,
கடடகயரா பவடைர கசீபபில ெதளிதத ேலசாக மகததில ஒறறிக
ெகாணடாள. ஐெடகஸ ஸடககைர எடதத ெநறறியில ஒடடக ெகாணடாள.

“சrதத நான கிளமபேறன. நஙக பாடடகக நான கிளமபினதம கதைவப
படடடட, பககதத வ டடமமா கட ெபாரணி ேபச ேபாயிடாதிஙக. உஙக
ைபயன காேலல இரநத ஆைளேய காேணாம. நான கிளமபினதம வ டடகக
வரவார, சாபபாட ேபாடட உடேன கைடகக பததி விடஙக. சாயநதரம ஆதி
வநததம சாபபிட சககரவளளிக கிழஙைக ேவக வசசக ெகாடததடஙக.
அபபறம அவன டயஷன ேபாயிடட வரடடம. ஏழ மணிகக நான வநத
டபன ெசயயேறன”

உளேள கடபபாக இரநதாலம மைறததக ெகாணட மரமகளிடம “சr சr”
எனறா நாதன கடயிரநத ேகாவில.

வாையத திறநத ேபச மடயமா? தசசமயம கடமபததகேக படயளககம
ெதயவமாயிறேற.

சதா ெசானனைதப ேபாலேவ அவள தைல மைறநத ஐநத நிமிடததில
வ டடகக வநதா நாதன.

All rights reserved to the author

235
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“மகராணி கெலகட உதேயாகததககக கிளமபிடடாளாககம........ எனகக
நால இடலி எடதத ைவமமா பசி உயி ேபாகத”
ஆற இடடலியாய ைவததத தடைடப ைபயனிடம தநதவ தனத
ஆதஙகதைதக ெகாடட ஆரமபிததா

“உனககத ேதைவயாடா இெதலலாம? எபபட ராஜா மாதிr இரநதவன
இபபட களளனாடடம ெசாநத வ டடல வநத சாபபிடடடட இரகக.
உனைன கைடகக பததி விட ெசாலலிடட ேபாயிரககாடா உன
ெபாணடாடட.
கழைதைய ெசவளல ஒர அைற விடட வ டடல உடகார ைவடா. அபபறம
ந ேபாய கைடல உடகார. எவன எனன ெசயறானன பாககேறன” எனறா
ஆேவசமாய.

“ககம.... நான கைடல உடகாநதா அபபறம ந தான பாககணம. பாகக நான
இரநதாததாேன. ேபசாம ேபா கிழவி. உன ேபசைசக ேகடட ேமல பரா
பணணானததான மிசசம” கடபபாய ெசானனா.


“ஆமாணடா நானதான உனைன பணதைதக கடட ஏமாநத ேபாகச
ெசானேனன. இரககற கைடையயம ெதாைலசசபடட வநத நிககற உனைன
எனன ெசயயறத? இபப உம ெபாழபப மடடமிலலாம எம ெபாழபபமிலல
சீபபடத ”

ஒபபாr ைவகக ஆரமபிததா அநத அமமா.

All rights reserved to the author

236
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தினமம ேகடகிற பாடடாதலால கணட ெகாளளாமல தடடல இரககம
இடலியிேல தன மழக கவனமம ெசலததினா நாதன.

உஙகளககத ெதrயாத மககேள, மதத ஆளஙகளா இரநதிரநதா


அவஙக அழத கணண ர ஆறாப ெபரகி ஆன களிபபாடட
களமாப ெபரகி கதிர களிபபாடட
ஏrயாப ெபரகி எரத களிபபாடட
பளளமாப ெபரகி பனனி களிபபாடட


இபபட தலலாகளததத தணண ப பஞசேம தநதிரககம. நமம நாதனா
இரககறதால அமபடட அழைகையயம அடககி வசசகிடட இரககா.
இததைனககம காரணம ...............அரவிநத ெவளிநாட ேபானதம அவனகக கிைடதத ெகௗரவதைத எணணி
ஒேர காநதல நாதனகக. அதககத தகநதாபேபால தஙைக ெசலவியின
கணவன ெவளிநாட ெவளிநாட எனற அலபபைர விடடதம. தததி தததி
பிளஸ ட படதத தஙைக ெசலவி“அணணா உன கட ேபச ேநரேம இலல. நானம இபப அவ கமெபனிலேய
ேவைலககப ேபாேறன” எனற ெசாலலி பதத ெசகணடல ேபாைன
ைவபபதம நாதைன ெவறி ெகாளளச ெசயதன. அவரத சீடடாடட நணப
நாகராஜனிடம விவரம ேகடடா.நாகராஜன நாதனடன டகிr படதத விடட ெசனைனயில பல ெதாழிலகள
ெசயத வரவதாக ேகளவி. இபேபாத ெவளிநாடடககப ேபாகபேபாகிறாராம.
All rights reserved to the author

237
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இனிேமல தான கலயாணதைதப பறறி ேயாசிககப ேபாவதாக ெராமப
நாடகளாக ெசாலலி வரகிறா.


தனத ஆதஙகதைதக ெகாடட நலல ஆளாக நாதன ேதநெதடததத
நாகராஜைனத தான.


“நாகராஜா, என தஙகசசி பிளஸ ட கட அடெடமபட எழதிதான பாஸ
பணணா. அவ எனனடானனா மாபபிளைள ேவைல ெசயயற எனனேமா
ேய.எஸ.ட.ேய கமெபனில ேவைல பாககறாளாம. எபபடடா மடயத?”


“அட எலலாம சாபடேவடா. நமம ஊலதான பிஈ ெகாணடா , எமஈ
ெகாணடா , எமசிஏ ெகாணடானன உயிர எடககறாஙக. அஙெகலலாம
அபபட இலலடா. யார ேவணமனாலம எநத பீ லடடல ேவணமனாலம
நைழயலாம”


பஜஜிையக கடதத டையக கடததவ ெதாடநதா

“ நமம ைமகேராசாபட பில ேகடஸ, ஆபபிள ஸடவ எலலாரம காேலஜ
கட மடககல. அஙக திறைமககத தாணடா மதிபப. அதனாலதான நானம
ேகாஸ ஏதாவத படசசடட ெவளிநாட ேபாயிடலாமன பாககேறன. அஙக
ேபாய நான ெசயயப ேபாற சாதைனகைளப பாததடட திறைமயானவனகக
மrயாைத தராம ஒர டகிr காகிதததகக மrயாைத தேராேமனன
இநதியாேவ வரததபபடணம. வரததப பட ைவபேபன” ஆேவசமாய
ைகயில இரநத ட கிளாஸ ேமல சததியம ெசயதா நாகராஜன.


நாதனகக உடமெபலலாம பலலrததத. “ேடய அத எனன ேகாஸனன
ெசாலலடா நானம படசசடட உனகட வேரன”


நாகராஜன ரகசியமாக ெசானனா.
All rights reserved to the author

238
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“இபபத தான பதசா வநதகிடட இரககற சாபடேவ அத. அதனால கததக
ெகாடகக பீ ஸ ெராமப அதிகம. நாம அைதக கததககிடடா rlஸ
பணணறபப உலகததல அைதப பததி ெதrஞச சில நற ேபரல நாமளம
ஒரதத. அைத ெசாலலிததரதகக, இனஸடால பணண, பேராகராம எழத
இபபட எலலா ேவைலககம ஆளஙக கிைடககாம லடசககணககல
பணதைதக ெகாடடக ெகாடகக தயாரா இரபபாஙக. நமம ேவணமனா
அெமrககால கிைடககற ேவைலகைள மடடம எடததககலாம”தனககத ெதrநதைத ெசானனா. தபபாக இரநதாலம கணட பிடககம
அளவ நாதனககத திறைம இலைல எனபத நாகராஜனககத ெதrயாதா
எனன?மயஙகிப ேபான நாதன சிததாராவின பாடடயிடம ஏமாறறி வாஙகிய
பணதைதக கடடனா. அரவிநதின கலயாண சமயததில படததக
ெகாணடரநதவ அநதத ெதமபில தான சதயாவின ெபண பாககம
ைவபவததின ேபாத நடநத கலாடடாவில சதாைவ தஙகததால இைழபபதாக
சபதம ெசயதா.


ஆனால அநத ெசனடrல அவைரப ேபால நடததர வயதைடயவகள
நிைறய ேப படகக வநதிரநதன. நனறாகப படபபவரககத தான விசா
எனற கமபயடட நிறவனம ெசாலலிவிட, நாதனகேகா அதில தைலயம
பrயவிலைல, வாலம பrயவிலைல. வ டடல கமதம ஆனநத விகடனில
கட ெரணட வrயில இரககம ேஜாகஸ மடடம தான படபபா. இபேபாத
பககம பககமா பேராகராம எழத ெசானனா எபபட? அலேகாrதம,
கானெசபட எனற பrயாத ெமாழி ேபசி பயபபடததினாகள. கஷடபபடட
டபபா தடடனா.All rights reserved to the author

239
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேவைல கிைடககம எனற நமபிகைக நாளகக நாள கைறநதெகாணேட
இரநதத. நமம பணமா நஷடம? சிததாராேவாடததாேன.... இநத ேகாஸ
சனியைன விடடடட நமம கைடகேக ேபாகலாமனன கட ெரணட மண
தடைவ நிைனசசா. நாகராஜனின தணடதலால ெவளியில இரககம சில
நிறவனஙகளகக தடடத தடமாறி ேநமகத ேதவககப ேபாய வநதா.
இதன நடேவ அவரகக ஒர ெமயிலில அபபாயினெமனட ெலடட வநதத
. அதன சாராமசம இததான.
‘தாஙகள எஙகளத ----- ஏைலனில சீப ஆபிசராகத ேதநெதடககப
படடளள கள எனபைத மகிழவடன ெதrவிததக ெகாளகிேறாம.


தஙகளத சமபளம மாதம $20,199.76 மடடேம. இதைன அெமrகக டால
மடடமினறி யேரா, பவணட அலலத ேவற கரனசியில ேவணடெமனறால
மனேப ெதrவிகக ேவணடகிேறாம. உஙகள உணவ, பதவிககத தககபட
தஙகவதறக பிளாட மறறம மரததவக காபபீ ட நிறவனததில
வழஙகபபடம. அைதத தவிர தாஙகள அெமrககா வரவதறக பயணசசீடட
மறறம இதர ெசலவகக $5000 மடடேம வழஙகபபடம. வரடததிறக 30
நாள மடடேம விடமைற தரபபடம. ேவைல ேநரம வாரம 40 மணி. இதறக
சமமதிததால மடடேம ேவைலயில ேசர மடயம.இநதக கடததேததி இடட ஒர வாரததிறகள ேவைலயில ேசரவதாக
எஙகளத இநதியக கிைளயில ேநrல ெசனற ைகெயழததிடட உறதி தர
ேவணடம. தராவிடடால இநத ேவைல காததிரபபப படடயலில உளள
அடததவரககச ெசனற விடம.


எஙகளத இநதியக கிைளயின விவரம பின வரமாற:

------------
All rights reserved to the author

240
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
-------
திரவலலிகேகணி
ெசனைன.


பி.க: இநதியக கிைளகக ெசலலம ேபாத தஙகளத விசாவிறகம, மறற
ெசலவகளககம ஒர மாத சமபளப பணதைத அடவானஸ பணமாக
ெசலததி ரசீைத ெபறறக ெகாளளஙகள. ரசீைதக காடடனால மடடேம
மதல மாத சமபளததடன நஙகள கடடய மனபணம திரபபித தரபபடம”ெசாநதக காரவஙக விேசஷததகக ேபாய ெரணட நாள ேடரா ேபாடட
வநதவ அபேபாததான அநதக கடததைதப படததிரநதா. தனத தைலகக
ேமல கணணககத ெதrயாத கிrடம வநத அமநத ெகாணடைதப ேபால
மகிழநதவ பரபரெவனற ேததிையப பாததா.

‘ெசாககா!!!! ேவைலல ேசர இனனம ெரணட நாளதாேன இரகக’.

அவசர அவசரமாக நாகராஜனிடம கட ெசாலலாமல பணதைதப பரடடக
ெகாணட அநத விலாசதைதத ேதட ஓடனா. அஙேக அவரகக மனேன
அவரத நணப நாகராஜ நினறக ெகாணடரகக நணபகள இரவரம ஒர
அசடடச சிrபைபப பrமாறிக ெகாணடன.


“ஏணடா நான தான ஊரல இரநத பணம ெகாணட வரணம. ெசனைனல
இரகக ந மனனாடேய வநதிரககலாமல”


“நான ெடலலி ேபாயிரநேதணடா. ேநததததான வநேதன. ெலடடல ேபாடட
இரககற பணததகக ேமலேய ேகடகறாஙக. இரககற பணதைத எலலாம
சததமா வழிசசக கடடடேடன”

All rights reserved to the author

241
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இரவரம ேபசிக ெகாணேட ெசலல, சவாr ஒனைற இறககி விட வநத
பனன சிநதைனயடன அவகைளப பாததா ‘இவனஙக எஙக இநத
ெமாளளமாr கமெபனிகக வநதடடப ேபாறாஙக’
திரசசியில இரககம கதிrன எணைணத தடடனா.

27. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

பனன ரகக எனன ெசயவத எனற ேயாசிகக சில வினாடகள
ேதைவபபடடத. கதி கடமபதேதாட திரபபதியில சவாமி தrசனததககாக
நினறக ெகாணடரநதா. சrயாக ேபச மடயவிலைல. கடமப விஷயதைத
ெதாழில கடடாளிகளடன பகிநத ெகாளள விரமபவிலைல. அனபான
மைனவி சதயாவிடம ெசாலலி ேயாசைனையக ேகடகலாமதான ஆனால
அவ ேபசியபின அவள ேபசவத சதாவிடமாகததான இரககம. மழதமாக
நாதன ெசயத ேவைலையப பறறித ெதrயாமல சதாவிடம எைதயம
ெதrவிகக விரமபவிலைல அவ.

அககா தஙைககளிேல ெகாஞசம விவரமானவ சதாதான. நாதனிடம
வாழகைகப படட ெசாநத பநதஙகளில அட படட இநத அளவ விவரம
வநதிரநதத. அடதத சாநதா இேபாததான ெதளிய ஆரமபிததிரககிறாள.
மறறவகள அமமா, கணவன, அககா தஙைக எனற தஙகளககள
அனபசசஙகிலிையப ேபாடடக ெகாணட இரககம பாசமலகள.

அரவிநதிடம கட நலல உலக அனபவம இரககிறத. கடமபச சைம
அவனகக சீககிரம அதைனத தநதவிடடத ேபாலம. இரநதாலம அவனம
அககா தஙைக அமமா எனற உயிைர விடகிறான.

All rights reserved to the author

242
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிததாரா..... சr சிததாராதான சrயான ஆள. ஓரளவ விவரம ெதrயம.
படபடெவன ேபசினாலம எநத சமயததில எவவாற நடகக ேவணடம எனற
ெதrயம. உணசசி வசமம படவாள அேத சமயம சிநதிககவம ெதrநதவள.
மறற ெபணகள எனறால பிடககாத ெரணடாம தாரமாய ேபாக மாடேடன
எனற ேபாராட திரமணதைத நிறததி இரபபாகள. அவளகக இநதக
கலயாணம திட எனற மடவானாலம அதிசசிையப பககவமாக
ஜ ரணிததக ெகாணட, அரவிநதிடமம மகம காடடாமல, விரபபமிலலாமல
திரமணம ெசயத ெகாணட அரவிநதின மனைதயம ெவனற விடடாள.
அவளிடம ேகடகலாம எனற ேயாசிதத லணடனகக ேபான ெசயதா
பனன .

“அணணா மககியமான விஷயமா இரககமன நிைனககிேறன.
அதனாலதான ந ஙகேள ேபான ெசயதரககிஙக. கட பணணஙக நான கால
பணேறன” சடெடனற விஷயதைத கிரகிததாள சிததாரா.

உடேன ேபான ெசயதவளிடம சரககமாக ெசானனா. “நாதன எதககாக
அஙக ேபானானன ெதrயலமமா. எனககம எனன நடககதனன ெதrயல”

சில வினாடகள ெமௗனம “அணணா அநத கமெபனிகக நிைறய ேப
வராஙகனன ெசாலலறிஙக, அவஙக ெலடட ஏதாவத ெசராகஸ எடததா
அதல எபபடயாவத ஒர காபிய சடட எனகக ஸேகன ெசஞச ெமயில
பணணிடட மிஸட கால தாஙக. நான ெலடடைர படசசடட உஙகைள
கபபிடேறன. ெலடடைர சட மடயமா?”

“எனனமமா இபபட ேகடடடட, நான வாழகைகைய ஆரமபசசேத ஒணணாம
நமப பஸல பிகபாகெகடடாததான. இபப பார உன அணணேனாட ைக
வrைசய”
All rights reserved to the author

243
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

சிததாரா ெசானனைதச ெசயதவ அவள பதிலககாக காததிரகக
ஆரமபிததா. அவளம தாமதம ெசயயாமல உடேன பதில தநதாள.

“அணணா இநதக கமெபனி நற சதவிகிதம டபாகக தான. சமபளம
பாரஙகேளன. நமபேவ மடயாத அளவ இரகக. இநத அளவ சமபளம தர
அளவகக நாதனகக தகதி இரககா? அைதக கணடபபா நாம
ேயாசிககணம. ஒர மாசம மனபணம கடட ெசாலலறத ெநரடத.

அபபறம எலலாததககம ேமல நாம ெதாடப ெகாளள கபிலனன
ஒரததைர ெசாலலி இரககாஙக. அவ ெமயில பாரஙகேளன கமெபனி
ெமயில இலைல, யாஹு ெமயில. இவவளவ ெபrய கமெபனில
கானடாகட பணண இநத மாதிr காமன ெமயில ஐட யஸ பணணா
மாடடாஙக. அதனால தான ெசாலலேறன கனபாமடா எனனேமா பிராட
நடககத”.

“இனிேம நான பாததககேறன கவைலபபடாேத”

ஒர பாசைல தயா ெசயதவ, கமெபனிகக ெசனறா. “கபில அபபடனன
ஒரததரகக மககியமான பாசல வநதிரகக. அவ ைகெயழதத ேவணம”
எனற விடாபபிடயாய கபிலின அைறககள நைழநதா.

“எஙக ேமன ைசன பணணனம” எனற எமஆ ராதா கரலில ேகளவி ேகடட
நபைர கநத கவனிததா.

பனன ைர உறததப பாதத கபில, “ந...... ந....... பனன தாேன!!!!”
All rights reserved to the author

244
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ஆமாம எனற தைலயைசததா பனன .

ேவகமாய அைறககதைவ சாததிய கபில “ பனன ர ந மாறேவ இலலடா.......
அபபடேய இரகக. உனககக கலயாணம ஆயிடசசாேமடா, நமம
கடடாளிஙக ெசானனாஙக”

“நான மாறேவ இலல. நதான ெராமப மாறிடட கபாலி. இெதனனடா ேப
கபில?”

“வயததப ெபாழபபடா, ெவளியதாணடா கபில, உளள அேத கபாலி தான”.

“இெதனனடா ேவஷம”

“ெதாழில தளளாடடசசடா. எவனம பஸல பணம வசசிரகக
மாடடஙகறாஙக. பரா கிெரடட காடடா வசசடட கடனகாரஙகளா
சததராணஙக. உயிைரப பணயம வசச வ டடககளள ேபாய பீ ேராைவ
உைடசசா, நைக எலலாம கவrங.

ஐேயா, காேலஜ படககற பசஙக இரககற வ டடல இனனம ேமாசம.
காேலஜும, பசஙகளம ேசநத வ டைடேய ெகாளைளயடசசடறாஙக.
ெமடராஸல அவனவன பிளாட ஒணண வாஙகிடட அறவத வயச வைர
ேபஙகல ேலான கடடடட இரககானஙக. ேபசாம ேபஙக ஒணண
ஆரமபிசசடலாமானன பாதேதன மடயல. நாெனலலாம எனன உனைன
மாதிr திரநதற ஜாதியா? அதனால இநதக கமபல கட ேசநதடேடன.
ஏேதா பிரசசைன இலலாம ேபாகத.”
All rights reserved to the author

245
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ேடய அவனவன வ ட வாசைல விததக காைசக ெகாணட வநத
ெகாடடறாணடா. பாவமடா”

“நான எனனடா ெசயேவன? நாேன இஙக ஒர எமபளாயி
அவவளவதான.ஆனா ஒணணடா ஒேர ஒர ஈெமயிைல நமபி ேயாசிகக கட
அறிவிலலாம பணதைதக ெகாடடற இவனஙக இஙக இலைலனனா ேவற
எஙேகயாவத கணடபபா ஏமாறததான ேபாறாஙக. உனகேகணடா ரததம
ெகாதிககத? இநத மாஙகா மைடயஙகலல யார உன ெசாநதககாரன?”


“ எனேனாட சகைல. கணநாதனன ேபர. ெரணட மணி ேநரததகக
மனனாட பணம கடடனா”


“அநத அலடாபபா? எனனேமா மைலேய பரடடப ேபாேறனன கைத
அளநதடட இரநதான. ேவணமனா ஒணண ெசயயேறன அவன பணதைத
மடடம திரபபித தநதடேறன. இபப ைகேயாட வாஙகிடட ேபாயிட. ஏனனா
எபப இநத இடதைதக காலி பணணேவாமன எனகேக ெதrயாத.”

“ஏணடா இனிேமலாவத திரநதக கடாத. எனகிடட வாடா கபாலி.
உலகததல ஏமாததாம ெபாைழகக ஏகபபடட வழி இரகக ”

“இஙக பார, ந திரநதிடட சr. அதககாக எலலாைரயம மாதத மயறசி
ெசயயாத. நாெனலலாம திரநத மடயாத ஜாதி. இபப திரநதேனன, எனைன
All rights reserved to the author

246
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
இவனஙக உயிேராட விட மாடடானஙக. உடமப தளநத ேபாறபப வேரன.
அபப எனைனப பாததகேகா”

“ெராமப நனறிடா கபாலி. ந எவவளவ rஸக எடதத இநதப பணதைதத
திரபபித தேரனன எனககத ெதrயம”

ைகேயாட பணதைத ஒர ைபயில ைவததத தநத கபாலி “ இநதாடா.... இத
உன கலயாணததகக நான தர சீதனம. அணணிய ெராமப ேகடேடனன
ெசாலலடா. எனைனககாவத ஒர நாள உனைன சபைரஸா உனைனப
பாகக வரேவன”.

“நஙக எபப ேவணமனாலம என வ டடகக வரலாம கபாலிககபில. எஙக
வ டடக கதவ உனககாகத திறநேத இரககம” கிளமபினா பனன .

தான எதிபாராமல பணம சலபமாக ைகயில வநதைத அவரால நமபேவ
மடயவிலைல. சிததாராவிடம ெசானனா.

“சrணணா, இபப எனன ெசயயப ேபாற ஙக?”

“கதி கட ேபசிடட, இநதப பணதைத நாதன வ டடல ேபாய தநதடட
வரலாமன நிைனககேறன”

“ஐேயா அணணா அபபறம அநத ஆள ெவளிநாடட ேவைல வாயபைப
நஙகதான ெகடததடடஙகனன உஙகைளத திடடவா”

All rights reserved to the author

247
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“பரவலலமமா, உணைம ெதrஞசா சrயாயடம”

“அதகக இனனம எவவளவ நாளாகேமா, அைத அவ நமபவாேரா
இலைலேயா நமககத ெதrயாத. ஆனா அதவைர சதாணணிய திடடேய
ெகானனடவா. ேபசாம சதாணணிய வ டடகக வர ெசாலலி அவஙக கிடட
நடநதைத ெசாலலஙக. அவஙக வாழகைகையப பததி அவஙகேள
மடெவடககடடம”

“எனன ெசாலலிமமா அவஙகள வ டடககக கபபிடறத? நாதன அனபப
மாடடாேர”

“காரணமா கிைடககாத? சாrகா ெடலிவr சமயம அைத ெசாலலி
கபபிடலாம. இலேலனனா எஙக கலயாணததகக அரவிநைத வரவைழகக
இவஙக ெசானன அேத ெபாய, அததான அதைதகக உடமப சrயிலைலனன
ெசாலலி கபபிடஙக”

அேத மைறையக ைகயாணட பனன ரம கதிரம சதாைவ
வரவைழததாகள.

“கதி, ஆதி அபபா ஏேதா அெமrககால பைளட கமெபனில ேவைல
கிைடசசரககனன தைலகீழாததான நடககறா. என மாமியாரம
ைபயைனத தாஙேகா தாஙகனன தாஙகறாஙக. மண ேவைலயம பீ டசா,
பக, சப இபபடதான சாபபிடறா. தினமம ேகாட தான ேபாடடககறா.
ேகடடா அெமrகக வாழகைகககப பழகறாராம. இனிேம கைட எதககனன,
கைடைய விகக விைல ேபசி மடசசடடா. இெதலலாம எஙக ேபாய
மடயப ேபாகேதா? எனகக ஒணணேம பrயல ேபா.” விவரம பrயாமல
All rights reserved to the author

248
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பலமபிய சதாைவப பாதத வரததபபடததான மடநதத காததிரககம
பனன ரககம.

ெமதவாக நாதன வ டடககத ெதrயாமல பணம கடட ஏமாநத விஷயதைத
சதாவகக ெசானனாகள. கைட விறகம விஷயம மனனாடேய
நடநதிரககம அதைன இபேபாததான வ டடககத ெதrயப படததகிறா
எனற அனமானதைதயம ெசானனாகள. அைனதைதயம ேகடட அதிநத
ேபானாள சதா.

கலஙகி நினறவளிடம “சதா கவைலப படாேத, உன பணம ேசபா இரகக.
ஊரககப ேபாறபப மறககாம எடததகேகா”

“எனன கதி இவவளவ விஷயம நடநதிரகக நான பாடடகக கிணததத
தவைளயா இரநதிரகேகன” எனறவள இரணட நாள அைமதியாக
இரநதாள. நிைறய சிநதிததாள. ஒர மடவகக வநதாள.


“பனன உஙகளகக எபபட நனறி ெசாலலறதனேன ெதrயல. ஆனா இநதப
பணதைத சிததாராவககம அவஙக பாடடககம திரபபித தநதிடஙக. இத
அவஙகைள ஏமாததி வாஙகின பணம. என வ டடககார, என நாததனா
கலயாணம, வ ட விதத பணததல பஙக இபபட நிைறயா எஙக அமமா
வ டடல இரநத படஙகி இரககா. சிததாரா பாடட கிடட வாஙகனத அவ
ெசஞச தபபைலேய மாெபரம தபப. இபபட அடததவஙக வயிைற ஏrய
வசச வாஙகின பணம எபபட நமமைள நலலா இரகக ைவககம? அவ
கணடபபா இநதக கஷடதைத அனபவிககணம” மடைவ ெசானனவைள
ஆசசிrயதேதாட பாததாகள ஆணகள இரவரம.

All rights reserved to the author

249
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“கதி ஒர உதவி ெசயயறியா? எனகக ஒர ேவைல மடடம ஏறபாட
ெசஞசத தா. இததான நான உனகிடட ேகடடககறத”

மினனல ேவகததில காrயஙகள நடநேதறின. சிததாராவின பாடடயிடம
பணதைதத தநதாகள. சிததாரா அதில ஒர பகதிைய எடதத எணண
அரகில இரநத இடததகக மனபணம கடட சதாவின ேபrல பதிவ
ெசயதாள.


“அணணி இபப அரவிநதகக கடன ெராமப இரகக. அதனால இநதப
பணதைத வசச அவ கடைன அைடசசடேறன. ஆனா, உஙக நலல மனசகக
பதிலகக இநத இடதைத வசசகேகாஙக. ெகாஞசநாளல இநத நிலம மதிபப
ஏறி இரககம. உஙகளகக உதவியா இரககம”

சமமதிதத சதா “சிததாரா மனபணம மடடம ேபாதம. மாசததவைண நாேன
சமபளததல இரநத கடடககேறன” எனற ெசாலல சிததாராவம அதகக
சமமதிததாள. இத எதவம நாதனககத ெதrயாமேலேய நடநதத.


நாதனகக தான ஏமாறறப படடத ெதrநதேபாத தாஙக மடயாத
அவமானம. பணம இழநதத ேவற ஆதஙகம. சதா ேவற அவைரப பாககம
பாைவேய அவைர பயமறததவதாக இரநதத. தஙைக ெசலவியின
உதவிேயாட கைடையயாவத மீடேபாம எனெறணணி அவைள
அைழததவரகக மறெறார அதிசசி

All rights reserved to the author

250
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“அணேண, பணம கடடறதகக மனனாட எனைன ஒர வாதைத
ேகடடரககக கடாத. உன மாபபிளைள இரககாேர அவரகக ேவைல
கமபயடட கமெபனில இலல. ஏ.எஸ.ட.ஏனனா இஙக நமம ஊ நிலகrஸ,
ஸெபனச மாதிr கைட. அதல ேவைல பாககறார”

“அடபபாவி மளிைகக கைடல ேவைல பாககறவனா? இஙக வநத அவவளவ
பநதா பணணான? ஏமமா, எனனேமா அவனகக பிரேமாஷன வநதசசனன
ெசானன?”

“ஆமா இபபததான ெசலப அடககற ேவைலல இரநத டலல உடகாநத
பில ேபாடற ேவைல கிைடசசிரகக “

“அபப ந ேவைல பாககறத”

“அேத கைடல சிபஸ அடககற ெசலபல ேவைல பாககேறன” எனற
ெசாலலி அவ கணகளில ரததக கணண வரவைழததாள.


“அரவிநத அவேனாட பதப ெபாணடாடடேயாட கைடகக வநதிரநதான.
எனைனப பாததான. எனகக அவமானமா ேபாசச. ஆனா அவன கணடகிடட
மாதிr காணபிசசககல. அபபறம அவன இநதக கைடகேக வரதிலல.


அவன ெராமப நலலவணணா. எனகக அவைனக கலயாணம பணணி
ைவகக அணணிகக மனசிலல. அதனால தான நயம சாகக ேபாகக
All rights reserved to the author

251
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெசாலலி தடடக கழிசச இநதப ெபாறமேபாககககக கலயாணம பணணி
வசசடடஙக. இநத ஆள எனனடானனா காச காசனன ேபயா பறககறான.
ஒர நாைளகக பதினாற மணி ேநரம எனைன ேவைல பாதத பணம
ெகாணட வர ெசாலலறான. அரவிநதேதாட பதப ெபாணடாடடயப பாததபப
எனகக எனன ேகாவம வநதத ெதrயமா? பககததல இரககற ெஷலைபத
தககி அவ மணைடல ேபாடலாம ேபால இரநதத. என நலல வாழகைக
ெகடடேத உனனாலதான”

பயநத ேபானா நாதன அவ தஙைககக அவைரப ேபாலேவ கணம. அஙக
சிததாரவிடம ஏதாவத தகராற பணணி விடக கடாேத. “அவ கிடககறாமமா.
எனன இரநதாலம அவ ெரணடாநதாரமாததான ேபாயிரககா. ந அபபட
இலல. இநத அரவிநத பயைலயம ேலசா ெநனசசடாேத அவனககிரககற
கடைன அைடகக ெபாணடாடடய ேவைலகக ேபாய பணம ெகாணட வர
ெசாலலறானாம. அவேளாட ெமடராஸ வ டைட ேவற இவனஙக கடமபேம
ேசநத வைளசச ேபாடடாசச. பதசா ஒர ரவட ேவற அநதக கடமபதேதாட
வநத ேசநதிரககான. ந தபபிசசத நமம ெசஞச பணணியம. அரவிநத கட
சகவாசேம நமகக ேவணாம”


“அபபடயா” எனற சமாதானம ஆனாள ெசலவி.


பினன சதாrததக ெகாணடவளாக “ந எபபட கைடய என அனமதி இலலாம
விககலாம? அதல சடடபபட எனககம பஙக இரகக. சதாணணி அமமா
வ டடல வ டைட விததபப உனேனாட பஙைக சணைட பிடசச வாஙகிடட
வநேதலல இபப கைடய விதத பணதைத சrபாதி எனகக தரல அபபறம
நான வககீைலப பாகக ேவணட வரம” எனற ெசாலலி நாதனின ெவநத
ெநாநத பணணில பலமாக ேவைலப பாயசசினாள.
All rights reserved to the author

252
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


வளதத கடா மடட வநதா? வசச ெசட மளளானால? எனன ெசயவா
நாதன. இபேபாைதகக வாைய ைதததக ெகாணடா.


அடதத அவ கனவிலம நிைனககாத காrயஙகள நடநதன. அவரத
கைடைய விைலகக வாஙகி தனகக ெசாநதமாககிக ெகாணடான அவரத
விேராதி பனன . கைடையத தனககத தநதவிடமாறம, ெகாஞசம
ெகாஞசமாகக கடைன அைடதத விடவதாகவம தனகக சிபாrச ெசயயமாற
சதாவிடம ெசாலலிப பாததா. எஙேக பனன அவ ேபசைசக ேகடடாலம
இநத சதா விடமாடடாள ேபாலிரககிறத.


“இஙக பாரஙக அவைனத திடடடட உஙகளககாக அமமா வ டட உறைவேய
மறிசசடட வநதிரகேகன. இனிேம அநத பனன கிடட ஈனன இளிசசடட
உஙகளககாக உதவி ேகடக மடயாத”

“அபபறம ஏணட அவன வாஙகி இரககற நமம கைடகக மடடம ேவைலகக
ேபாற? ந ேவைல பாதத ெகாணட வர பணததல சாபபிட நான ஒணணம
மானம ேகடடவன இலல”

“அபப நஙக இனிேம வ டடல சாபபிட ேவணடாம”

“எனனத?”

All rights reserved to the author

253
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ பனன உஙகைளத தாேன ெவாகிங பாடனரா ேசர ெசானனான. தநதா
கைடய மழசா எனககததானன திமிரா ேபசிடட நஙகதான ெவடட
ெகௗரவம பாததடட ேவணடாமன ெசாலலிடடஙக. அதனாலதான நான
அநத ேவைலைய எடததகிடேடன. நான கணடபபா கைடகக ேவைலககப
ேபாேவன. உஙகளால மடஞசைதப பாததகேகாஙக”
எனற ெசாலலி அவrன வாைய அைடதத விடடாள.


நாதன சிததாராவிடம ஏமாறறிய பணம அவளிடேம ெசனற ேசநத
விடடைதேயா, பதிலகக தன மைனவி ெபயrல ஒர மைன ெசனைனயில
வாஙகி அவளத சமபளததில பிடததம ெசயத பனன மாதாமாதம தவைண
ெசலததி வரவைதேயா, சதாவகேக ெதrயாமல பனன அவைள ெவாகிங
பாடனராய மாறறிக கைடைய அவள தாேன கவனிததக ெகாளளம
அளவககப பயிறசி தநத வரவைதேயா ெதrயாமல தனத உலகததிேலேய
உழனற ெகாணடரநதா நாதன.இபேபாத மதைரயில நாதன ைகயில இரநத பனன விைலகக வாஙகிய
கைடயில எலலாேம சதாதான. தினமம ஸடாக எடபபத, கணககிைன
ஒபபவிபபத எனற நாணயமாக நடநத வரகிறாள.


ெசனைனயில வ டடல மைனவியிடம கனிவாய ெசானனா பனன

All rights reserved to the author

254
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சதயா உஙக அககாவ ேவைலககாrயாககிடேடனன நிைனககாேத. சrயான
சமயததல அவஙகளகேக அநதக கைடையத திரபபித தநதடலாம”

மதைரயில அேத சமயம நாகராஜனிடம இரநத நாதனகக ேபான வநதத

“கவைலபபடாேத நாதா. ஒேர ஒர லடசதைத மடடம ேதததிடட வா,
மடபபாககததல டேரடங பததி ெசாலலித தராஙகளாம. அதல இரககற
சீகெரடஸ கததகிடட டேரட பணணா ஒேர மாசததல மதலல விடட
பணதைதயம ேசதத ெரணட மடஙகா சமபாதிசசடலாம. எனன
ெசாலலற?”

28. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

மைனவியின நடவடகைக எலலாம தனத இஷடபபட தான இரகக
ேவணடம எனற நிைனபபத எவவளவ மடடாளதனம. கஷடமாக இரநதத
அரவிநதகக. தான ெசயத காrயம எவவளவ தபப எனற உைரததத.
நியகாசிலகக ேவைல விஷயமாக வநதவன மனதினள வரததபபடடான.
அவனிடம ேகாவிததக ெகாணட சிததாரா ெதாைலபேபசிையக கட எடகக
மயறசி ெசயயவிலைல.


மதல நாள காைலயில ஊரககக கிளமபமவைர எலலாம நனறாகததான
இரநதத. கிளமபேவ மனம இலலாமல, அவனககக காபிையப ேபாடடக
ெகாணடரநத மைனவியிடம ேபசிக ெகாணேட அவைள ெசலலமாக சீணடக
ெகாணடரநதான. ேடாஸடடrல பிரட ேபாடட படட ஜாம எடதத ைவததக
ெகாணடரநதாள சிதத. அவன சrயாக சாபபிட மாடடான எனற
All rights reserved to the author

255
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளககத ெதrயம. அதனால மடநத அளவ இலகவான உணைவ
கிளமபம மன அவனககத தநத விடவாள.


“சேச எனகக இநத ஊ ஒடடேவ மாடேடஙகத சிதத. உனகிடட வாஙகின
பணதைத உஙக பாடடககத திரமப தநதடட, திரசசி பககததல ஒர சினன
வ ட வாஙகிடட அஙேகேய அமமா கட ேபாய ெசடடல ஆகிடலாம. ந, நான,
வனி, அமமா, உன பாடட, பககததைலேய எனேனாட அககா தஙகசசி
அவஙக கடமபம. ஒர நாள கிழைமனா ெசாநததேதாட ெகாணடாடடட
சநேதாஷமா இரககலாம”

பினன தயஙகியவனாக ேகடடான
“உனகக சமமதமா”

தனத பாடடையயம தஙகள கடமபததில ஒர அஙகமாக ஏறறக
ெகாணடதம, அதேதாட அவரகக பணதைதத திரமபித தர ேவணடம எனற
எணணததடனம ேபசிய அரவிநைத அைனததக ெகாணடவள “உனகக
எனன ஆைசேயா அததான எனககம ஆைச அரவிநத. எனகக ெதrஞச ந
நியாயமா ஆைசப படறவன. அைத கணடபபா கடவள நிைறேவததவா”

இததடன நிறததி இரககலாம அவன தான ஆரமபிததான “ந எனெனனன
ெசானனாலம கவிைத, உைன எஙெகஙக ெதாடடாலம இனிைம” எனற
ெமதவாக பாட

சிததாரா “எநதப படததலஙக இநத வஜனம? யபபா... ெதrயாம என பினனாட
ஒரததன பாடடப பாடடட வரவானன ெசாலலிடேடன. நயம ேபாடடகக
All rights reserved to the author

256
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பாடடப பாடேய எனைனக ெகாலலற. இநத மாதிr பாடடப பாட எனைன
பயமததன நானம ஸராவனி அமமா மாதிr சீககிரமா ேபாயடேவன”
எனற சிrததக ெகாணேட விைளயாடடககச ெசானனாள.

கைடசி சில வாதைதகளில ரததெமன சிவநதத அரவிநதின மகம. “சேச
உனகக ஒர தடைவ ெசானனா பrயாத? யா கட உனைன கமப
பணணற? உனைன மனசல உயநத இடததல வசசரகேகன ந சில சமயம
நடநதககறதம ேபசறதம தராதரம இலலாதவஙகேளாட உனைன
ஒபபிடடககறதம எனகக ெராமப வரததததமா இரகக”

திடடவிடட ெபடடைய எடததக ெகாணட ஊரகக வநத விடடான.
தனகெகன காைலயில எழநத உணவ தயாrககம மைனவிையத திரமபிக
கட பாககவிலைல.

ஒர மழ நாள ஆனத அவனககக ேகாபம கைறய, அதன பின அவன
ேபான அடததேபாத சிதத எடககவிலைல. இரணட நாள டrப வநதத
இரணட யகம ேபாலத ெதrநதத அரவிநதகக. ேயாசிததான, ைஷலஜா
விஷயதைத ஒர மைற அவளிடம ேபசி விடவத நலலத. ேபசாமல
இரபபததான சிததவககக ஆவதைதத தணடகிறத. மரநைதக கடககம
ேபாத கரஙைக நிைனககாேத எனற ெசாலவைதப ேபாலத தான சிததவிடம
தான ேபாடட நிபநதைனயம. அவள கணததிறக இதவைர ெபாறததக
ெகாணடரநதேத அதிசயம. வ டடககப ேபானவடன அவளிடம
ேபசிவிடேவணடம.

பாவம இத காலம கடநத ஒனற எனபத அவனககத ெதrயமா?

All rights reserved to the author

257
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வழககம ேபால அனேநான நமபrல இரநத வநத ேபாைன அலடசியம
ெசயதான அரவிநத. இநத ேசலஸ ஆடகளிடம இரநத வரம ேபான
காலகள தாஙக மடயவிலைல. அதனால சநேதகமான எணகளில இரநத
வரம அைழபபககைள ேவைலயில இரககம ேபாத எடகக மாடடான.

எrசசலடன ேபாைன ைவதத சநதிrகா கணவனிடம ெசானனாள. “இநத
அரவிநத கிடட மககியமான விஷயதைத ெசாலலலாமன பாததா ஒணண
சிகனல கிைடகக மாடேடஙகத கிைடககம ேபாத அவ ேபாைன எடகக
மாடேடஙகிறா. வாயஸ ெமேசஜ கட பாககல ேபாலிரகக. இரஙக
சீககிரம கபபிட ெசாலலி ெடகஸட ெமெசஜ ெகாடததடட வேரன”

அரவிநத ெமெசஜ படகக மடயாமல சாஜ ேபாட மறநததால அவனத ெசல
தஙகி விடடரநதத.

அரவிநத ஊரககச ெசனறதம அனற மழவதம உெரனற இரநதாள
சிததாரா. அவளகேக தான அவைன வாதைதயால சீணடயத தபப எனற
பrநதத. எனன ெசயவத ஆவகேகாளாற அவனத மதல மைனவிையப
பறறித ெதrநதக ெகாளள. ராேஜஷ கமா கைரம கைத படததாலம கட
பதத பககம படதத விடட மடைவப படககம அளவ ெபாறைம உளளவள.
இவவளவ நாள அவன வாதைதகக எபபட கடடப படடாள எனற
இனனமம ேயாசிததக ெகாணடரககிறாள. வ மபாக ஒர நாள அவனிடம
இரநத வநத அைழபபிைன எடககவிலைல. அதறகள அவன ேமல இரநத
ேகாவம மைறநத விடடரநதத.

‘இநத அரவிநதம தான திமி பணணாமல எனகிடட ெசானனா எனன?
ேகாவதைத சாபபாடட ேமைலயா காணபிககறத, வ டடகக வரடடம
கவனிசசககேறன’
All rights reserved to the author

258
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

எனற திடடக ெகாணடரநதவள மனமாறறம ேவணட மாலகக
சநதிrகாவடனம கழநைதகளடனம ெசனறாள. அஙகிரநத கைடகளில
விணேடா ஷாபபிங ெசயதன. பினன ஆளகக ஒர ஸவ ட பாபகான
பாகெகட ஒனறிைன வாஙகிக ெகாறிததக ெகாணட அமநதன.
அபேபாததான அநதப ெபணமணி வநதாள.

ெபான நிறம, ேமேல மகசசாயம ேவற பசி இனனமம சிவநதிரநதாள.
கணகளில அடததியாக ைம, சீராக பசபபடட உதடடச சாயம, மிக மிக
ேநததியானதாகவம பாததாேல உயநதத எனறம ெசாலலக கடய உைட
அவளத மடடககம சிறித மனனேர மடநதிரநதத. தநததைதக ெகாணட
ெசயதைதப ேபானற காலகளில ெபான நிறக ெகாலசிைன ஒறைறக காலில
அணிநதிரநதாள. பாடடகளகக எனற உைடககப ெபாரததமாக ெசயயப
படட பிரதேயக ெசரபப. காதகளிலம, கழததிலம, ைகயில ேபாடடரநத
ைகக கடகாரததில கட ைவரம மினனியத.

ஒயிலாக நடநத அவகைள ெநரஙகியவள, “எனன சிததாரா..... அததாேன
உன ேப? எபபட இரகக?” எனறாள.

ஒர வினாட அைடயாளம ெதrயாமல திைகதத சிததாரா,

“ேஹ! ந தாேன கைடல எனேனாட பஸத திரடனவ. பாகக வசதியானவ
மாதிr இரகக, ைகல ஐேபான வசசரகக. ஏன இபபட ஒர திரடட பததி
உனகக?” பட படெவன ெபாrநதாள.

அலடசியமாக சநதிrகாவிடம திரமபிய பதியவள, “ நஙக இவேளாட
பிெரணடா? ஒர சாதாரண பஸ, உளள இரவத பவணட பணம, ஒர
All rights reserved to the author

259
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஓடைட ெசல ேபான. இைத எடதததகக எனைனப பாதத திரடனன
திடடறாேள, எனேனாட ஆறட உயர அழகான கணவன, கடட ெபாணண
இவஙகேளாட ேசதத என வாழகைக சநேதாஷம எலலாதைதயம
திரடகிடட இநத சிததாராைவப பாதத நான எனன ெசாலலறத?
ெகாளைளககாrனனா? நஙகேள ெசாலலஙக”

29. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

கலலாய இறகிய மகததடன வ டடறக நடநத வநதக ெகாணடரநதாள
சிததாரா.

அவளின நிைல கணட சநதிrகாவின கணகளில ந.

“சிதத மனைசத தளர விடாேத. இநத ைசலஜாவப பாததாேல எனகக நலல
அபிபபிராயம வரல. இவவளவ ேநரம நமம கிடட சிrசச, ேகாவபபடட,
அழத, மிரடட ஒர ெபrய டராமா பணணாேள? அவ ெபதத கழநைதைய
ெவறம ைகேயாட பாகக வறா. காதைலயம, கழததைலயம ைவரம
மினன மினன வரவளகக , பககததல இரககற கைடல ஒர சினன
ெபாமைம வாஙகித தர மடயாத? அைதவிட, இவவளவ வரஷம கழிசசப
பாககற கழநைதையத தககிக ெகாஞசினாளா?”

ேதாழி அதிசசியில இரநதேபாத கவனிததாேளா இலைலேயா எனற
நிைனதத விஷயஙகைள எடததச ெசானனாள.


All rights reserved to the author

260
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எனனேமா இவ ேமல இரககற காதலலதான இவளகக பிடசச
‘ஸராவணி’னன ேப வசசாராேம அரவிநத. கணடபபா நமப மாடேடன.
அரவிநத, ைகக கழநைதயா ஸராவணிையத தககிடட உஙக வ டடககக
கட வநதா. இநதக கழநைதையத தாயமானவரா இரநத கவனிசசகிடடா.

இநத வனி கழநைதயா இரநதபப ெராமபக கடடயா இரககம, ஜ வேன
இலலாம அழம. சததேம ேகடகாத. அைத கஙகார மாதிr தனேனாட
வயதெதாட கடடக கிடட லாணடrககத தணி ேபாடப ேபாவா.


ஸராவனிகக படடபபால அெலஜி ஆயிடசச . ஜாககி, உனககத ெதrயம
ஸராவனிககத தாயபபால ெகாடதத கவனிசசகிடடவ. எஙக வ டடககப
பககததலதான கடயிரநதா. அவ கிடட கழநைதைய கவனிசசகக பணம
ெகாடததானன ேகளவி. அபப எஙக ேபாயிரநதா இநத அமமா?


ஸராவணி உடமப சrயிலலாதபப lவ ேபாடட அவ கஷடபபடரதப
பாததா எஙகளககப பாவமா இரககம. நான கட ஒர தடைவ நான
ெகாஞச ேநரம பாததககவானன ேகடடரகேகன. என மகதைதக கடத
திரமபிப பாககாம ேவணடாமன ெசாலலிடடா. அவ வளர வளர அபபா
ெபாணண மகததல ேசாகமம கடேவ வளநதத. இபப ந வநதவடேன
தான ஜ வன இரகக. ந தான அவஙக ஜ வன, சநேதாஷம, வாழகைகேயாட
உயிபப அைதப பrஞசகேகா”


சநதிrகாவம கழநைதகைளக கணவனிடம பாததக ெகாளள ெசாலலிவிடட
சிததாராவின வ டடகக வநதாள. தனைனப பாதததம மததாபபாய மலநத
All rights reserved to the author

261
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சிrககம தனத ேதாழியின மகம கைள இழநத இரபபைதக கணட
அவளால ேவதைன தாஙக மடயவிலைல.


“இநதப ெபாமபள உனைனக கழபபி அத மலமா அரவிநத
வாழகைகககளள மறபட வரப பாககறா. அவ ெசானன மாதிr அமமானன
உrைமைய வசச ஸராவணிைய உஙக கிடட இரநத பிrககெவலலாம
மடயாத. நான ஹஷிதா அபபா கிடட ெசாலலி, நலல வககீலா பாதத,
அவகிடட உன சழநிைலையப பததி ேபசி, சடடததல சாதகமான
விஷயதைதக கணட பிடகக ெசாலலேறன. கவைலப படாேத. மனைசத
தளரவிடாேத”வாையத திறநதாள சிதத “ எனகக அடததவஙக உபேயாகப படததினத
பிடககாத. ெரணடாநதாரமா ேபாக மாடேடனன பாடடகிடட சணைட
பிடசேசன. பாடட ெசானனாஙக. அநதப ைபயனம இரணடாநதாரம
கலயாணம ேவணமன ேகடகல. இத சழநிைலயால மடவான கலயாணம.


மதல தாரம இறநத ேபாயடடா, இறநதவஙக ெதயவததகக சமம.
அவேளாட அரவிநத வாழநத வாழகைகைய எசசில உணவா நிைனககாம
பரசாதமா நிைனனன ெசானனாஙக. நானம இவவளவ நாளா அைதததான
நிைனசசகிடட இரநேதன. அதனாலதான எனனால அரவிநதேதாட வாழ
மடஞசத. இபப அத மழைமயா ெபாயயாயிடசச. அைத எனனால
தாஙகேவ மடயல. அரவிநத மனனாடேய இைதப பததி எனகிடட ெசாலலி
இரககலாமல? இவைளப பததிேயா, மதல திரமணதைதப பததிேயா ஒர
வாதைத கட எனகிடட ெசாலலல சநதிrகா” விமமினாள.
All rights reserved to the author

262
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


ேதாழியின மதைகத தடட சமாதானப படததியவள,

“மதல கலயாணம ஒர விபதத ேபால இரகக. அரவிநத, அவ ேவைலகக
ேபானதால சநேதகபபடட, மாசமா இரநத அவைள வ டைட விடட
விரடடடடான ெசாலலறா பாேரன. இைத உனனால நமப மடயதா? இதல
எஙக ெரணட ேபரககம பாலமா கழநைத இரககமேபாத, யாரம
எஙகைளப பிrகக மடயாதனன டயலாக ேவற”

ேகாவமாய ேபசினாள சநதிrகா

“எவவளவ ைதrயம இரநதா உனைன வ டைட விடடப ேபாக ெசாலலவா?
ந தான அரவிநேதாட lகல வயப, அைத அநத மரமணைடககப பrயற
மாதிr எடதத ெசாலலி இரககணம. நடககற விஷயதைதப பாதத நானம
வாயைடசசப ேபாயடேடன.


சிதத அவஙக பிrவகக எனன காரணமன இனனமம நமககத ெதrயாத.
ஆனா அரவிநத மனசல அத ஆழமான காயதைத உணடாககி இரகக. நமம
கிடட அநத மாலலேய அநதப ெபாமபள அவவளவ நாடகம ேபாடறாேள,
அபபாவி அரவிநைத எவவளவ பாட படததி இரபபா? அதனாலதான மதல
கலயாணதைதப பததிப ேபசேவ அவரகக பயமமா இரகக” அரவிநதகக
வககாலதத வாஙகினாள சநதிrகா.


All rights reserved to the author

263
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“ந தபபான மடவககப ேபாயிடாேத சிதத” ெகஞசிக ேகடடக ெகாணடாள.


“கணடபபா மாடேடன. இனைனகக நான நிைறய ேயாசிககணம” எனறவள
மறநாள

“சநதிrகா நான ெகாஞச நாள ஊரககப ேபாயிடட வேரன. ந வனிையப
பாததககவியா?”


“கணடபபா. ந ேபாய உன பாடட கிடட ேபச தனனால ெதளிவ கிைடககம.”
எனறாள சநதிrகா. வயதான அவளத பாடடயின வாழகைக அனபவம இநத
சழநிைலயில இரநத சிததாரா மீணட வர உதவம எனற நிைனததாள.


சிததாரா மறபடயம ெமௗனமாய உடககாநத ேயாசிககத ெதாடஙகினாள

ெபாய ெசாலல பல சாடசி, உணைமகக ஒர சாடசி
அததான
ெமௗனததில விைளயாடம நமத மனசாடசி

அநத மனசாடசி சிததாராவகக உணைமைய எடதத ெசாலலி இரககம
எனற நமபேவாம.

All rights reserved to the author

264
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
30. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

ைகையக கடடக ெகாணட தன மன கறறவாளியாய நிறகம கணவைனக
கணட கனியத ெதாடஙகி இரநத மனதைதக கலலாககிக ெகாணடாள
சிததாரா. இத இளகம ேநரம இலைல இறகம ேநரம.

ஊrல இரநத ேநரம ெகடட ேநரததில வ டடகக வநத அரவிநத மகம
வாட இரநத சிததாராைவ சமாதனப படததம ேநாககததடன

“நாள கணககா என ேமல ேகாவமா சிதத? நான ேபான பணணா எடககக
கடாதா? உன கரல கடக ேகடகாமத தவிசசப ேபாயிடேடன. உன கட
இநத தடைவ ெதளிவா ேபசிடலாமன மடெவடததடேடன .உன
சநேதகதைதக ேகள. ஆனா மறபட மறபட அைதப பததிப ேபசி எனைன
ேநாகடககக கடாத. வநததல இரநத ந எனைனப பாதத சிrககக கட
இலைல ெதrயமா? இபப பள ஸ ேகாவிசசககாம எனைனப பாதத சிr”
சமாதானப படததியவனிடம.

“அரவிநத நான வனியத தஙக ைவககணம. சாபபாட எடதத வசசிரகேகன.
ேபாய சாபபிடஙக. மததைத அபபறம ேபசலாம” எனற அனபபி ைவததாள.

சபபாததியின நடவில பீ னஸ கறிைய ைவதத ேரால ெசயத சாபபிடடக
ெகாணேட ைபயில இரநத தணிகைள எடதத ைவததவன கைடசியாக
சாஜ தநத ேபான ெசலேபாைன சாஜ ெசயயப ேபாடடான. வrைசயாக
வநத ெமேசஜகைள அவசரமாக ேமயநதவனின கணகள சநதிrகாவின
தகவைலப பாதத உைறநத ேபாயின. விழஙக மடயாத உணவ
ெதாணைடயில சிககி விகக ஆரமபிததத. தணணிையக ெகாணட வநத
All rights reserved to the author

265
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவன மனேன ைவதததாள சிததாரா. ெவக ேவகமாகப பரகியவன,
கணகள கலஙக மைனவிையப பாததான.
“உனகக இபப எனன ெதrயணம சிததாரா?”

ஒனறம இலைல எனற தைலயைசததாள.

“உன கிடட ைசலஜா ேபசி இரககா. ந எவவளவ கழபபததில இரபபனன
எனககப பrயத. ஆனாலம எனேனாட ேவணடேகாைள மதிசச இநத
நிைலயிைலயம எனேனாட மதல திரமணம பததி ந ேகடகாதத உனேனாட
மனமதிசசிையக காடடத. ஆனா இபபக கட ெசாலலாம இரநதா நான
மனஷேன இலைல”

பதில ெசாலலவிலைல அவன மைனவி. அவளத ெமௗனம வாளாய
அவனத ெநஞைசக கீறியத. நணட உைரயாடல ஒனறகக ஆயததமானான
அரவிநத.

“ைஷலஜாவ நான காதலிககல. சழநிைல காரணமா கலயாணமானத
உனகக நலலா ெதrயம. மைனவி அபபடஙகற பநதததகக நான ெராமப
மதிபப ெகாடககறவன. அதனால அவ என வாழகைகல நைழஞச வழி
தபபா இரநதாலம அவைள நலலபடயா வசசககனமன ெநைனசேசன.
இஙக வநதம படபபலயம பாட ைடம ஜாபைலயம எனகக
கவனமிரநததால கடமப வாழகைக ேவணாமன ெசாலலிடேடன. அவளம
காததிரகேகனன ெசானனா.

ைசலஜாவகக ஆடமபர ேமாகம... அைதவிட சrயான வாதைத ஆடமபர
ெவறி உணட. எனேனாட வரவகக மீறி பல தடைவ ெசலவ ெசஞசிரககா.
ஒர நாள ேகாவமா ேகடடடேடன. அனைனகக என வாைய அைடகக
All rights reserved to the author

266
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
தாமபதயதைதப பயன படததிகிடடா. எனைனக கலயாணம பணணிகிடடத
கட அவேளாட ெவளிநாடட வாழகைகககாக மடடமதானன எஙக
பிrவககபபறம நான நலலா ேயாசிசசப பாததபபததான எனககப பrஞசத.
அவ ெசலவகள எனைன பலசமயம கடனாளியா மாததினபப அவ கிடட
பணம ேதைவகக மடடேம ெகாடகக ஆரமபிசேசன. அவளகக பணம
அதிகமா ேதைவபபடடபப எலலாம அவளத அழைக எனகிடட ஆயதமா
பயனபடதத ஆரமபிசசா. நானம ஆசாபாசம நிைறஞச மனஷன. ”

ெபாறகக மடயவிலைல சிததாரவால “ேபாதம அரவிநத.... நயம, உன
மதல ெபாணடாடடயம வாழநத காதல வாழகைகையப பததி நான ேபச
விரமபல. மதத விஷயதைத மடடம ேமல ெசாலல”

அவளத மனநிைல பrநதத. அவன எனன கவிைதயா ெசாலகிறான
விரமபிக ேகடக. அவன சநேதாஷம ெகாளைள ேபான கைதையச
ெசாலகிறான.

“ைசலஜா ஏேதா பியடடசியன டபளமாவ ைவசச இஙக ஒர பியடட
பாலல ேவைலகக ேபானா. எனககம பராெஜகட ெசயறபப ேவலஸல
ஹாலிேட ேஹாெடலல ேவைல கிைடசசத. அவைளயம அஙக வநதடச
ெசானேனன. அவதான லணடனல அவ ேவைல பாததடட
இரநதககறதாவம. இேத வ டடல இரநதா படபப மடஞசதம லணடனல
ேவைல ேதடறத ஈஸினனம ெசாலலி எனைன சமாதானப படததி ஊரகக
அனபபினா. எனகக ேவைல பாதத இடததலேய தஙகற வசதி, சாபபாட
உணட. இைதத தவிர பககததல ஒர இடததல எனேனாட பராெஜகட
ேவைலயம பாததடட இரநேதன. வ க எணட ெரணட ேபரககம ேவைல
இரககம, அதனால ெரணட மண வாரததகக ஒர தடைவ லணடன
வநதடடப ேபாேவன. ஒவெவார தடைவயம வ டடல ஆடமபரப
ெபாரடகேளாட எணணிகைக அதிகமாசச. நான விவரம ேகடடா இபப
All rights reserved to the author

267
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெரணட ஷிபட ேவைல ெசஞச வாஙகிேனன. இத இரவல அபபடனன
ஏதாவத கைத ெசாலலவா.

என கட தபகனன ஒர ைபயன ேவைல பாததான. தபகேகாட பிெரணட
சாக லணடனல கிளப ஒணணல ேவைல பாததடட இரநதான. சாக
தபகைக எபபவாவத பாகக வரவான. அபபட வநதபப ஒர நாள சாக நான
எடதத ேபாடேடாஸ எலலாதைதயம பாததடட இரநதான”

ைககள நடஙகின அரவிநதகக. அவனத பிrவககான காரணதைத
நிைனததப பாககேவ நடககமாக இரககிறத அவனகக எனற பrநதத
சிததாராவகக. சடான காபி ேபாடட அவனிடம ெகாணட வநத தநதாள.அநத
ேநரததில அத அவனககம மிகவம ேதைவயாக இரநதத.

“தாஙகஸ” எனற ெசாலலி வாஙகியவன மனதினள ெசாலல ேவணடய
வாதைதகைளக ேகாததபட காபிையப பரகினான.

“ஒர ெவளளிக கிழைம மதயானம சாக கணடபபா ஊரகக வா உன
மைனவிகக ஒர சபைரஸ தரலாமனன ெசாலலிடட எனைனயம
தபகைகயம கால கடடடடப ேபானான. தபக சமமா ஒர லணடன
டrபனன ெசாலலிதான வநதான. சாக வறபறததி எஙகைள அவன ேவைல
பாககற இடததககக கடடடட ேபானான. அஙக ஆமபைளஙக
ெபாமபைளஙக வயச விதயாசம கட இலலாம அைரகைற ஆைடேயாட
ஆடப பாடடட, ெசாலலேவ நா கசற மாதிr விஷயஙக எலலாம நடநதத”
அபேபாத பாததைத நிைனதத இபேபாத அரவரபபாய மகம சளிததக
ெகாணடான. அவன கணமனேன அநத நிகழவகள படமாக ஓடன

All rights reserved to the author

268
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“நான வ டடககப ேபாேறணடா. எனகக வாநதிேய வரத” ெசாலலிக
கிளமபியவனின ைகைய ெகடடயாகப பிடததக ெகாணட நணபகள,
அஙகிரநத ஒர ேஜாடையக காடடனாகள.

“யாரப பாகக ேபாற உன மைனவிதான இஙக இரககாேள” எனற காணபிகக

உடமபின மககால வாசிப பாகஙகைள ெவளிசசம ேபாடடக காடடம அநத
உைடயில ஐமபத வயத மதிககததகக ஒர ஆளின ைககைளப பறறி ஆடக
ெகாணட அவனிடம சிலமிஷம ெசயதக ெகாணடரககம அநதப ெபண
ைசலஜா எனபைதப பாதத அறிநதக ெகாணடவனின உளளம ெவடதத
சிதறியத. ஒர ஐடடம ேகளின லாவகததடன ைசலஜா ஆடய அநத
ஆடடம அவளகக இத மிகவம பழககம எனபைதத ெதrவிததத. அநத
ஆளம சைளககாமல அவளிடம விைளயாடக ெகாணடரநதான. சததி
இரநத கடடம அவகைள உறசாகப படதத ஆரமபிததத.

அரவிநத மகம ரததெமன சிவநதக கனறியத. அவன ஏதாவத கததி
கலாடடா ெசயத விடக கடாத எனற அவன வாையப ெபாததி ெவளிேய
அைழததக ெகாணட ெசனறன நணபகள. அவன அரகிேலேய நினறக
ெகாணடரநதன. அரவிநதின ைககைள இறககப பறறிக ெகாணடன. அநத
ேநரததில அவனகக அத அவசியமாக இரநதத. அரவிநதின ஊைம மனத
கணண வடததத. அைதக கணகள காடடக ெகாடததத. ைசலஜா அவைன
ஒர பலியாடாய பயனபடததிக ெகாணடாள எனபைதக காலம கடநத
உணநதான. இரநதம பணபான கடமபததில இரநத வநதவன அவளகக
ஒர கைடசி சநதபபம தரத தயாரானான.

இரவ ெரணட மணி வைர அநத இடததின வாசலிேல நினறக ெகாணடரநத
அரவிநத, ைசலஜா ெவளிேய வநதவடன ெசானனான
All rights reserved to the author

269
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ைசலஜா வ டடகக வா”
எதிபாராத ேநரததில, எதிபாராத இடததில அரவிநைத சநதிதததால ேபாைத
மழவதம இறஙகிவிடடத ைசலஜாவகக. அத சில வினாடகள தான
பினன சதாrததக ெகாணடாள.

“எஙக வர ெசாலலற அநதப பறா கணடககா?”

“இலைல நமம வ டடகக”

“அநத நரகததல பிசைசககாrயா வாழ எனகக விரபபமிலல அரவிநத.
இனிேம படேடலதான எனகக எலலாம. நான அவ கட ேபாேறன”

ெபாறைமையக ைகயில பிடததபட ேபசினான அரவிநத. இத மளளில
விழநத ேசைல ெமதவாகததான எடகக ேவணடம.

“ந பணணறத தபப ைசலஜா. ஆடமபர வாழகைக ெவறில அளவகக மீறி
நடநதககற. ஒர நலல கடமபப ெபண ெசயயற காrயம இலைல இத. ”

“தபபா? ஹா...ஹா... ஹா..... நமகக நலலதனனா உலகததல எதவேம
தபபிலல.
உன மைனவியா இரககறத ெராமபக கஷடம அரவிநத. எனேனாட அழைக
ஆராதிககற அளவகக உனககப பணமிலைல, அநத அளவககப பணம
சமபாதிககற சாமததியமம உனககக கிைடயாத. உனைனயம உன
கடமபதைதயம கடடககிடட காலெமலலாம அழ எனனால மடயாத.
All rights reserved to the author

270
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
விவாகரததப பததிரம அனபபி ைவககிேறன மறககாம ைசன பணணி
அனபபிட. அபபறம எனககாக எவவளவ பணம தரவம படேடல ெரட.
வாஙகி உன கடைன எலலாம அைடசசட. நலல சானஸ அரவிநத மிஸ
பணணாேத.”

அநத சயகாrயப பலி அவைன விடடவிடட ேவறிடம ஓட ெசனற
விடடத. .

நணபகள அரவிநைத சமாதனப படததினாகள

“இநதப ெபாணண இஙக அடககட வரம அரவிநத. இபப ெகாஞச நாளா
இநத ஆள கட வரத. உன கிடட இநதப ெபாணண ேபாடேடா பாதததம
எனகக ஷாக. இவைள வாடச ெசஞச உறதி பணணிடட தபக கிடட
ெசானேனன. அபபறம ந இவைளப பாதததம கலாடடா பணணா எனன
ெசயயறதனன ெநனசசத தான உனைன கணடேரால ெசயய தபக lவ
ேபாடடடட வநதான. மனனிசசகேகாடா. இவ ெவறம கபைப. ேகாபரம
மாதிr இரககற உனேமல காததல வநத ஒடடகிடட கபைப. அத
இனெனார காதத வநதா தானா பறநத ேபாயடம.


எபபட எதிபாராமல அவன வாழகைகயில ஒர விபதைதப ேபால
வநதாேளா. அேத ேபால எதிபாராமல விவாகரதத வாஙகிப பிrநத
ெசனறாள ைசலஜா.

அரவிநத பயலடததத ேபால சினனாபினனமாகயிரககம தனத
வாழகைகயில இரநத மீணட வரம ேவைளயிேல மறபடயம அவன
ேவைல பாதத ேஹாடடலகக பேடலடன வநதாள ைசலஜா.
All rights reserved to the author

271
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அவன ைகயில ஒர சிசைவத திணிததவிடட
“இத உனேனாட கழநைததான. நானம எவவளேவா கைலகக மயறசி
பணேணன. கைடசி வைர இநத சனியைன ஒணணேம ெசயய மடயல.
எடடர மாசததிைலேய ெவளிேய வநத எனைனப பாடா படததத. ெராமப
வ ககா இரககறதால ஆற மாசம இத தாஙகறேத கஷடமன
ெசாலலிடடாஙக. எஙகயாவத விடடடலாமன பாததா படேடல இதல
தைலயிட விரமபல. நதாேன இதகக அபபா, இைத ஏதாவத ெசஞசகேகா.
நாஙக பிரானகேபாடல ெசடடல ஆகப ேபாேறாம” எனற ெசாலலிவிடட
அவளத பததம பதக கணவனடன நைடையக கடடனாள.

உடன இரநதவகள அநதக கழநைதைய அனாைத விடதி எதிலாவத
ேசதத விடடவிடலாம எனற எவவளேவா ெசானனாகள.

“இத உன பிளைளயானன கட உறதியா ெதrயாத.... ” தபக ெமதவாகச
ெசானனான

ைகயில, ேராஜாவாய மலநதிரநத அநதச சினனஞ சிற சிசைவப
பாததான அரவிநத. அத அவன எஙேகயாவத ெகாணட ேபாய
விடடவிடவாேனா எனற பயததில அவனத சடைடைய இரககப பறறிக
ெகாணட இரநதத.

அரவிநதின உடெலலலாம நடஙகியத
‘ைகயில அமநத நிலைவத தைரயில இறககி விடேவ மனமிலைல
வாசல திறநத வநதத ெதனறல வழியனபபேவ வழியிலைல’

All rights reserved to the author

272
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
உறதியாய இறதியாய ெசானனான “இலலடா இத கணடபபா என
கழநைததான. இநதக கழநைத கிடட என அமமாேவாட அரகாைமைய
உணரேறன. இநதப பாபபா சிrககிறபப என சதயாககாைவப பாககற
மாதிrேய இரகக. அழறபப என தஙைக சாrகா அடம பணணற மாதிrேய
இரகக. இநதப பாபபாைவ நான என உயிைரக ெகாடததாவத
காபபாததேவன”

அரவிநதின வாழகைகைய அவன வாதைதகள வழிேய கணட
ெகாணடரநத சிததாராவின கணகளில கஙைக. அத அவளத மனதைதக
காடடயத ஆமாம
‘பாசம ேநசம இரணைடயம ெசாலலக கணண ைரப ேபால வழியிலைல’

“அமமா கிடட கலயாணததகக மனனாடேய உன கிடட நான ஒர
ைடேவாசினன மடடம ெசாலல ெசாலலி இரநேதன. ஆனா அவஙக அைத
மைறசச உனகிடட நான மைனவிைய இழநதவனன ெசாலலி இரநதத
சமீபததல தான எனககத ெதrயம. உன கிடட உணைம ெசாலலாதத என
தபபததான சிதத எனைன மனனிசசட”

தைரயில மணடயிடட அவள மடயில தைலைய ைவதத விமமிய
அரவிநதின கணகளில இரககம கணண ைரத தைடதத விடடவள,
ெமதவாக அவனத தைலையக ேகாதி விடடாள.

‘எஙேகா அழத கணண தைடகக எஙேகா ஒர ைக இரககிறத
தாவம கரவிகள தாகம த கக கஙைக இனனம இரககிறத’


All rights reserved to the author

273
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
31. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

“ஸராவணிைய படாதபாட படடக காபபாததிேனன. வனி ெபாைழசசடடா.
இநதத தகபபேனாட ேவதைன ெபாறககாம கடவள அவளகக ஆயைளக
ெகாடததடடா. அபபறம கழநைதையத தககிடட அமமாைவப பாககக
கிளமபிேனன. எனேனாட நலல ேநரம வ டடககப ேபானபப அமமா
மடடமதான இரநதாஙக. சதயாககா ேவைலககப ேபாயிரநதாஙக. சாrகா
காேலஜுககம, சாநதா ேகாஸககம ேபாயிரநதாஙக. அமமா கிடட எலலாம
ெசானேனன.

சாயநதரம வ டடகக வநத சாrகா கிடட “சாrகா உன அணணி இநதப பாபபா
பிறநதநதபப இறநத ேபாயிடடாஙக. ேபாய எலலாரம தைல மழகஙக”
னன அமமா ெசானனபப மறதத ெசாலல மடயல. நடதைத
ெகடடவேளாட ெபாணணா ஸராவணி வளரரைத விட அமமா இலலாத
ெபாணணா வளரடடம. மததவஙக இவைள இளககாரமா பாககறைத விட
இரககமா பாககடடமனன அபபடனனறத அமமாேவாட வாதம. எனககம
தபபா ெதrயல.

அபபறம அமமா வனிையப பாதத கிடடாஙக. எனகக பணம சமபாதிசேச
ஆக ேவணடய நிைலைம. ஊரகக வநத மண மாசம கட நிமமதிைய
சாநதா நடகக விடல.... “ எனற ெதாடநத அரவிநைதத ெதாடர விடாமல
ெதாடநத இரமல வநதத. ந டதத அநத இரமைலக கணட திணறிப
ேபானாள சிததாரா. இரமலடன ேவக ேவகமாகப பைழய ெபடடகைளக
கைடநத அநத மரநதிைன எடததவன வாயில ைவதத உறிஞசினான சறற
ேநரததில இரமல மடடபபடடத.

“அரவிநத உனகக வ சிங வரமா?”
All rights reserved to the author

274
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“எபேபாதம இலைல சிததாரா. டெவாஸகக அபபறம தான வரத. ெராமப
மன அழததம ஆனா வரம. நமமக கலயாணததகக அபபறம ஒர தடைவ
கட வநததிலைல. இனைனகக .....”

“ேபாதம அரவிநத ந ேபசினத. ேபாய தஙக”

நணட ேநரம ெமௗனம நிலவியத. இரவரம உறஙகவிலைல அைத
இரவரம அறிவாகள. அரவிநதகக அைறயில பயணததிறகத தயாராக
இரநத ெபடடகைளப பறறிக ேகடக பயம. தனத பயணதைதப பறறி
ெசாலல சிததாராவககத தயககம.

“சிததாரா எனனால தஙக மடயல. நான உன மடயில படததககவா”

ேசாபாவில அமநத மடயில படககைவததக ெகாணடாள.

“அரவிநத....”

“ெசாலல சிதத”

“ந ெசானனைத மதிசச நான ைசலஜாைவப பததி ஒர வாதைத கட
ேகடகல. இலைலயா?”

“ஆமா சிதத”

All rights reserved to the author

275
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அேத மாதிr இபப நான ெசயயற விஷயஙகைளப பததியம ந ஒர
ேகளவியம ேகடகக கடாத”

“சr”

“இனனம சில மணி ேநரததில நான ஊரககப ேபாேறன”

“........”

“அரவிநத உனகக இத கஷடமன ெதrயத. ஆனா ந இைதத
தாஙகிககததான ேவணம”

அவளத மடயில சாயநதிரநத அவனத கணகளில இரநத ந
வழிநேதாடயத. சிததாரா மனைத அடககிக ெகாணடாள.

“எனைனக ேகாைழயாககாேத. எனைனக கடடப ேபாடற சகதி எஙக
பாடடககப அபபறம உனககம வனிககம மடடமதான இரகக. ந தபபா எநத
மடவககம ேபாக மாடேடனன சததியம பணண”

விரகதியாக சிrததான “தபபான மடெவடககறதா இரநதா ைசலஜா நான
அவைள ஏமாததிடடதா பழி ேபாடடபபேவ ேபாயிரககணம. எனைனப பததிக
கவைலபபடாேத ஸராவனிையக காபபாதத நான உயிேராட இரககறத
அவசியம. கணடபபா உனைன மறபட பாககறவைர நைடபிணமாவாவத
இரபேபன”
All rights reserved to the author

276
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அதன பின வ டடல பலதத ெமௗனம நிலவியத. அவகளின
சநேதாஷததககாக அவன இநத ேவதைனையத தாஙகிததான ஆக
ேவணடம.

“நான உனைன வரததபபட ைவககிறதககாக ேபாகல அரவிநத. காலம
மழவதம சநேதாஷமாக ைவககததான பிrயேறன. இைத ந சீககிரமா
பrஞசிபப”


“ந தியாகியா ஆகற மடவல இரநதா எனேனாட மடைவயம ேகடடகேகா.
ைசலஜா கலயாணம பணணிககறதககாக எனைனக கறறவாளியாககிடடா.
இைதப பததி அவ கிடட ேகளவி ேகடடரகக மடயாதா? இலைல ைக
கழவிடட ேபாயிரகக மடயாதா? ஒர ெபாணண நால ேப மனனாட
நமமைள விரமபேறனன ெசாலலதனன கலஙகி ேபாயேடன சிதத.
நலலவேளா ெகடடவேளா மைனவினன வநதவடேன அவைளக
கணகலஙகாம பாததககணமன ெநனசேசன . ஆனா
அவளகேகா பணம தான பிரதானம. கணவைனயம பிறநத ெகாஞச நாள ஆன
பிளைளையயம விடடடட ஒர பணககார கிழவனகக கீபபா ேபாற அளவகக
பணப ைபததியம . உலகததல ஒணைண விட ஒணண சிறநததா
இரககமதான. அபப அவளகக பணம ெபரசா இரநதத. எனைன
தககி எறிஞசா . இபப அவளகக ேவணஙகற பணம
ேசநதவடேன இளைமயான பரஷனம பிளைளயம ேதைவயா இரகக. இவ
இழதத இழபபகெகலலாம நான ேபாக மடயாத. எனகக ந தான
மைனவி. ைசலஜா எநத ெஜனமதிைலேயா நான ெசஞச பாவம”

உறதியாய ெசானன கணவைன ெபரமிததைத ெவளி காடடக ெகாளளாமல
பாததாள
All rights reserved to the author

277
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“இநத ைதrயதைதயம உறதிையயம ந ைசலஜாைவப பாககம ேபாதம
காமிககணம அரவிநத. பிரசசைனைய தளளிப ேபாடாமல உடேன மடெவட.
ஏதவா இரநதாலம. மககியமான விஷயம ஸராவனிைய பததிரமா
பாததகேகா”

“இனிேம அததாேன என ேவைல” ேவைலைய பத ேவைலகக மாறம
ெபாரடட ராஜினாமா ெசயதிரநதான.

விரகதியாய சிrததான.

“உனைனப ெபாறததவைர நான நலலவன இலல சிதத. உனைன
எனைனகக அநத மாடப படல பாதேதேனா அனைனகேக என மனசல
பகநதிடட. கீைரககாrக கிடடக கட அனைபக காடடன உனேனாட கணம
எனகக ேமாசமான எணணதைதத தநதடசச. அநத அனப ெமாததமம
எனகேக ெசாநதமாகனம எனகக ேபராைச. நானம ஸராவனியம லணடனல
இரநத வநதபப உனைனக கலயாணம பணணிக கடடடட ேபாற எணணம
எனகக சதயமா இலல. அதனாலதான டகெகட கட பக பணணல. உன ேப
கட எனகக சrயாத ெதrயாத. உனைனப பாதத வினாட ந என
வாழகைகல பகநதிடட. கலயாணததகக மனனாட உனைனப பாககறைத
உனகட ேபசறைத ேவணமேன தன தவிதேதன. ந எனகிடட ேகடட மாதிr
ந எனன ஏழ கடல ஏழ மைல தாணடயா இரநத? நான ெநனசசிரநதா உன
கட ேபசி இரகக மடயாதா? ந இநதக கலயாணதைத நிறதத
ெசாலலிடடா? அதககப பயநேத தாலி கடடற வைர உனகட ேபசறைதத
தளளிப ேபாடேடன. ஒர ேதவைதைய ஏமாதத ெநனசச தபபகக இநத
தணடைன ேதைவதான”

All rights reserved to the author

278
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ைம ெகாணட கணகைள அழததமாக மடனாள சிததாரா. அரவிநதின மனம
அவளகேக மழதம ெசாநதம. யாராலம அதைன அவளிடம இரநத பறிகக
மடயாத.

மறநாள காைல விமான நிைலயததில இரநத திரமபி வநத
ெகாணடரநத சநதிrகாவின ேமல ேமாதியத அநத உரவம

“ஓ சநதிrகா தாேன நஙக? எனன ஏேபாடகக? ெதrஞசவஙக யாராவத
வராஙகளா? .....”

சினன கிளிப பிளைள ேபால மிழறறிய ைசலஜாைவக ேகாவததடன
பாததாள சநதிrகா.

“சிததாரா ஊரககப ேபாயடடா. இபப உனகக திரபதியா? நலலா இரநத
கடமபததல கழபபதைத உணட பணணி பிrசசடடேய”

“சிததாரா ஊரககப ேபாயடடாளா? அவ ேதாழில ந , அததான உனககக
ேகாவமா? இஙக பார சநதிrகா, அரவிநைத கவனிசசகக மைனவி நான
இரககறபப சிததாரா மாதிr தைணவிகக இஙக எனன ேவைல?”

“அநத மைனவி யாரனன தான எனககக ேகளவி? சிததாராதான
அரவிநேதாட மைனவி. அவ வறதகக மனனாட தாயமானவரா இரநத
பிளைளைய வளததா அரவிநத. இபப வநத உrைம ெகாணடாடற ந
இததைன நாள எஙகமமா ேபான?”

All rights reserved to the author

279
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“கணடவஙக ேகககற ேகளவிகக நான பதில ெசாலலனமன
அவசியமிலைல. எனன தாயமானவ, அபபட இபபடனன என விடடககார
பததி என கிடடேய பிலட அப தர?” சறற நிறததியவள நககலாக

“ஆனாலம மைனவி வ டடல இலலாம தனியா இரககற ஆண கிடட
கழநைதைய சாககா வசசகிடட ேபாய ேபாய ேபசற அளவகக ந தரம
ெகடடவள இலலனன நிைனககிேறன” தனத ெகாடய விஷப பலைல
ைசலஜா எனம நாகம காடடயத. அசநத ேபாய நினற விடடாள சநதிrகா.

சநேதாஷமாக தனத காrல விசிலடததபட ஏறினாள ைசலஜா.
‘சநதிrகாகிடட ேபசினத அவ மனசல இரககம. அரவிநத கட இனிேம
ேபச மாடடா. இபப எனகிடட ேபசின மாதிr அரவிநத கிடட ேபசி அவைனக
கழபபிடடா அவவளவதான. அரவிநத ேவற இநத சிததாரா ஊரககப
ேபானதால ெகாஞச நாள வரதததேதாட இரபபான. இபப வ டடககப ேபானா
ேகாவம என ேமலததான திரமபம. இனனம சில நாள கழிசசததான
அவைனப ேபாய பாககணம. அபபத திடடமாடடானா? அைத அபபப
பாததககலாம ஆமபைளஙக ேகாவதைத அடகக இநத ைசலஜாவால
மடயாதா எனன?

இநத சிதாராைவ எபபட பிளான ெசஞச ஊரகக அனபபினாள. அநதக
கஞசாப பிசனாr ேவற நிைறய இடததகக ேபான ேபாடட அடமாடட
விைலகக டகெகட ேகககறா. ஒர டராவல ஏெஜனடைட சr கடட,
சிததாரா தற இரநததி ெசாசசப பணதைத வாஙகிடட டகெகட தா மிசசப
பணதைத நான தேரனன ெசாலலி, டகெகடைட அவ தைலல கடட ஊரகக
அனபபியாசச. ஊரககப ேபாறாளானன காைலல இரநத ெதாடநத ேபாய
கணட பிடசசாசச. நிைனசசைத சாதிசசாசச. சாதிககப ெபாறநதவள ைசலஜா.

All rights reserved to the author

280
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ைசலஜாவின கடமபம பறறி ெசாலல ேவணடெமனறால, ஒர மைற தனத
அமமாவிடம ேகடடாள

“என அபபா யாரமமா? அடககட கர கரனன ஒர ஆள வ டடகக
வரவாேன அவனா?” மகம சளிததபட ேகடடாள

“ெதrயலட. ந ெபாறககம மனன ஒர ேசடட வ டடல ேவைல பாதேதன.
அநத ேசடட தான உன அபபாவா இரககமன ெநைனககிேறன. அநத ஆள
ஊடட ெபாணணஙக மாதிrேய உனககம ஜாைட இரகக”

“தபப பணணிடேடேய. ந தான இநதக கழநைதகக அபபானன பஞசாயதத
கடடரநேதனனா இநேநரம நமம ஒர லடசாதிபதியா இரநதிரககலாம. ந
ஒர மடடாளமா”

இததான அவள கடமபம. வளர வளர ைசலஜாவின கறககப பததியம
பணததாைசயம ேசநேத வளநதேத தவிர கைறயவிலைல.

எடடாவதில தனைன மனறாவத மைற ெபயில ெசயத வாததியா தன
ைகையப பிடதத இழதததாக பகா ெசயதாள. உணைம அறிநத பளளி
நிவாகம அவைள டசீ ெகாடதத வழியனபபி ைவததத. ைஷலஜாவம
அதறகப ெபrதாக அலடடக ெகாளளவிலைல. தமிழ, கனனடம, ஹிநதி,
ெதலக, ஆஙகிலம இபபட பல பாைஷ அததபபட. மயககம அழகிரககிறத.
எபபடயம ஒர பணககாரனின வ டடல ராணியாக வலம வரலாம எனற
நமபிகைக அவளககிரநதத. அைத உறதி ெசயயம விதமாக அவைள
விரமபகிேறன எனற ெசானன மஞசநாத, திரமணதைத ேவற ஒர
பணககார ெபணணடன நிசசயம ெசயத அவைள சீரம
ேவஙைகயாககினான.
All rights reserved to the author

281
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அழகாக அலஙகrததக ெகாணட மஞசநாததின கலயாணததகக ெசனறவள
திரமணம மடநதவடன உைட மாறற ெசனற மணபெபணணின அைறகக
அவளடேன ெசனறாள

“நான ைசலஜா. எனைன உனககத ெதrயாத. ஆனா உனககத தாலி
கடடனவரககத ெதrயம. உன கணவரகக எனகிடட எனெனனன
பிடககமன ெசாலலவா?”

சிறித ேநரததககப பின நமடடச சிrபபடன ெசனற விடடாள. ேபயைரநதா
ேபால நினறக ெகாணடரநதாள மணபெபண.

ெசராகஸ கைடயில ேவைல ெசயதவள அஙக ெசராகஸ எடகக வநத
ைசலஜா எனற ெபணணின சானறிதழகளடன கமபி நடடனாள. அநத
சானறிதழகைள ைவதத கால ெசனட ஒனறில ேவைல ேசநதாள. பல
தரபபடட ஆணகள. ெசாகச வாழகைக. இதில எநத ஆணகளம அவைளத
திரமணம ெசயயத தயாராக இலைல. ேயாசிதத ைசலஜாவகக ஒனற
மனதில படடத. நடததரக கடமபதைத ேசநத தமிழ பசஙக ெகாஞசம
பயநதவகளாக இரநதன. உணைமயானவகளாக இரநதன. அவைளப
ெபாறததவைர ஈஸி டாெகட. வாழகைகயில ெசடடல ஆக இநத மாதிr
பசஙக தான லாயிகக எனற மடவ ெசயதாள. ஆனால அவகளகக
பிளாஷியாக இரககம ெபணகைள அவவளவாகப பிடபபதிலைல. கடமபக
கதத விளககாக இரநதால திரமணம ெசயதக ெகாளள தயககம
காடடவேத இலைல.

ேவைல ெசயத இடததில அவளத ேபாலி சானறிதழ விவகாரம ெதrய வர
அநத இடததில இரநத தபபிதத ேஹாசrல ஒர கைடயில கடமபக கதத
விளகக ேவஷததில ேவைலகக ேசநதாள. அஙக அவள மானகக வைல
விrகக அதில தபபி வநத சிககிய மயல தான அரவிநத. அவைள விடவம
All rights reserved to the author

282
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
வயதில கைறநதவன. வ டைட விடட அபேபாததான பிrநதிரபபவன.
அமமா ைகககள வளநத பிளைள. அவனத பயநத சபாவதைதப
பயனபடததி திரமணதைத மடதத லணடன வநதவளகக அவனத
கடமபச சைமயம, ெவளிநாடடல வநதம ெசாகதைத அனபவிககாமல
கடடெபடடயாய இரககம அவனத வாழவம எrசசைலத தநதத.
ெவளிநாடட ேபாக வாழவ அவைள சணட இழததத. டஸேகாதேத, கிளப
எனற அவள ெபஙகளrல பழகிய வாழகைகககத திரமபினாள. படேடலின
நடபம அபபட ஒர இடததில தான கிைடததத. நாகrகம ெதrயாத
அரவிநதிடமிரநத விடதைல வாஙகிக ெகாணட பேடலிடம ஒடடக
ெகாணடாள. அடைடப பசசியாய அவரகேக ெதrயாமல உறஞசி ேசதத
பணதைத ேதைவயான அளவ மதlட ெசயதாள. சிறித நாளாக அவளகக
படேடல அலகக ஆரமபிததா. அவரத கடமபமம அதறக மககிய
காரணம.

படேடலின கடமபததிறக மககியமாக அவரத அமமாவகக ைசலஜா
அவrடம இரநத பணதைத ஏமாறறவத ெதrநத. படேடலின பவ க
ெசாததககள அவரத அமமாவின கடடபபாடடலதான இரநதத. அவ
சமபாதிககம பணததில தான ைசலஜா ெசலவ ெசயய மடயம. படேடலின
சமபாதயதைதப பாதககாகக அவரத அமமா பல இடஙகளில அவளககத
தைட விதிததா. வ டைட கவனிகக ெசாலலி கடடபபாட விதிததா. கண
ேபான ேபாககிேல ேபாயக ெகாணட இரபபவைள ஒர இடததில கடடப
ேபாடவத எவவளவ கஷடம. பேடலிடம இரநத இனிேமல எதவம
ெபயராத எனற ெதrநத விலக சமயம பாததக ெகாணடரநதாள.

அபேபாததான ஒர நாள மீணடம அரவிநைத கடமபததடன பாததாள.
அநத சினனப ெபண அவளத ெபண எனற ெதrநதக ெகாணடாள “
ெபாறநதபப ஒர மாசம தாஙகாதனன ெநனசேசன. பரவலைலேய
திமமனன கிழஙகாடடம நிககத. அதவம நலலததான இததான எனகக
டரம காட”.
All rights reserved to the author

283
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

கவனதைதத தமபதிகளிடம திரபபினாள. அரவிநத ‘சிதத சிதத’ எனற அநத
சிததாராவிடம ெகாஞசியதம, அவளத எசசில ஐஸகிrைம வாஙகி
அமிதமாய உணடதம ைசலஜாவகக இயறைகயாய இரககம
ெபாறாைமையக ெகாழநத விடட எrயச ெசயதத. தனைன விலககிவிடட
ேபான மஞசநாத நிைனவகக வநதான.

‘ேடய அரவிநத, எனைன கலயாணம ெசஞச கிடட ஒர அட தளளிேய நிபப.
இநத சிதத என அழககக கால தசி ெபறவாளா? அவேளாட எசசில
ஐஸகிrைம ரசிசச சாபபிடற. நானனா உனகக அவவளவ இளபபமா? இேத
மாதிr எனைனயம ெகாஞச ைவககல என ேப ைசலஜா இலல”

அநத காநதலின விைளவாகேவ ஒர நாள தனியாகக கைடயில மாடடக
ெகாணட சிததாராவின பைசயம, ேபாைனயம திரடனாள. பில கடடப
ேபாகம ேபாத பஸ காணமல ேபானைதக கணட ெகாணட, ெசலைலயம
காணாமல மகம ேவததத தவிகக திணறிய சிததாராைவ ஆனநதமாக
அைர மணி ேநரம மைறநத கணட களிததாள. பனிமைழயில, கடஙகளிrல
நடஙக நடஙக சிததாரா வ டடகக நடககத ெதாடஙகவம தான நிமமதியாய
காைர எடததக ெகாணட வ டடககச ெசனற ேசநதாள.

இனற சிததாராைவ நிரநதரமாய தரததி விடட திரபதியடன வ டடல வநத
காைர நிறததினாள ைசலஜா.

“வா ேசாமேபறி எஙக ேபாய ஊ சததிடட வற? ேபாய rஙககக சாபபாட
தா. என பிளைள கிடட இரநத சரணடற பணததகக இநத ேவைலயாவத
உரபபடயா ெசய” ஹிநதியில கததினாள கிழவி.

All rights reserved to the author

284
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அவளதான பேடலின அமமா. ைசலஜாைவக கணடாேல அவளககப
பிடககாத. ெவறபேபாட சாபபாடைட எடததக ெகாணட rஙக இரககமிடம
ெசனறாள. பேடலின மதல தாரததப ைபயன. ஆள வளநதாலம மைள
வளசசி இலலாதவன. சாபபாடைட ைசலஜாவின ேமல தபபினான.
பககததில யாரம இலைல. ஓஙகி அவனத தைலயில ெகாடடனாள.
ைகயில நறகெகன கிளளி விடடாள.


“சனியேன ந எலலாம ஏன இனனம உயிேராட இரகக?” ேகாபமாய
உரமியவள “இனனம ெகாஞச நாள தான அபபறம உன மஞசில கட
மழிகக மாடேடன. உஙக அபபன பணம இரகக, காச இரககனன
ெசானனாேன தவிர உனைன மாதிr ஒர ெதாலைல ெஜமனில எஙக
அமமா வ டடல வளரதனன ெசானனானா? நஙக ெசஞசதகக
தணடைனயா உன அபபன பணததல இரநத சில ேகாட எனகக எடதத
கிடேடன. கிளமபறதகக மனன உனைனயம அநதக கிழவிையயம ஒர
வழி பணணேறன” கரவினாள.

32. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

மடைய இழததக கடட, அதறக ேமல ஒர எலிசெபத ராணி ெதாபபி
ேபாடட, மககால காலகக ஒர காலசராய ேபாடட, மககில ஒர ெபrய
வைளயததடன வநத அநதப ெபண பாககிங லாடடல அநத பசாட காைரக
கணடபிடதத ஏறி பினனால அமநதாள . லாவகமாக சீறிப பாயநதத அநதக
கா.


"எனன மாடடககைலேய" எனற அநத நபrன ேகளவிகக பதில ெசாலலம
மன ெதாைலேபசி அடகக,


"சநதிrகா உனைன யார இவவளவ சீககிரம ேபான பணண ெசானனா?"
All rights reserved to the author

285
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"இஙக அநத ைசலஜாவப பாதேதன. அபபாட எனனமமா ேபசறா? அவளகக
இரககறத நாககா இலல ேதள ெகாடககானன ெதrயல" நடநதைத
சரககமாக ெசானனாள.


"இவ ேபசினைத மனசல வசசகிடட அரவிநத கவனிககாம இரநதடாத .
காைலல ேவற நலல இரமல அரவிநதகக. நான ேவற திடட ஏேபாடல
இறஙகினவடேன வ டடகக உடேன ேபாக ெசாலலிடேடன. இலேலனனா
பாதரம ேபாய டரஸ பணணிடட இஙக யாரககம ெதrயாம வநத கா ஏற
மடயாேத. "


"சேச, இநத ெபாமபள நமம யாரம அரவிநத பககததல இரநதா அவ
மனைச மாததறத கஷடமன நமமைளப அவகிடட இரநத பிrசச
அரவிநைதத தனிைமப படதத நிைனககிறா. உனகக டகெகட பணம
ேபாடட அவேள ஊரகக அனபபி ைவசசாேள . அபபேவ ெதrயல
அவ எனன ேவணமனாலம ெசயவானன . ைசலஜா நிைனககற மாதிrேய
நடநதகக நாம எனன மடடாளா?"


ஹ தேராைவக கடநத எம டெவனட ைபவ வில ேவகம எடததத
அநத ந லநிற கா.


" அமமாட சிததாரா எனகக உனைனக ெகாஞசம கட அைடயாளேம
ெதrயல. யாரடா இநதப ெபாணண சடடமா கதைவத திறநத கால
ஏறதனன பாததடட இரநேதன. இபப ெசாலலமமா மதலல எஙக
ேபாகணம?" எனறா விேவகானநத.


"ேகாவிலககப ேபாய மரக கட ஒர சணைட. மததைத அபபறம
ெசாலலேறன"


ராஜ அலஙகாரததடன வரேவறறா மரகப ெபரமான. மனமரகி
ேவணடனா விேவகானநதன.


All rights reserved to the author

286
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"அஙகிள அரவிநத எவவளவ சாமி பகதி ெதrயமா? தினமம கநத சஷட
கவசம ெசாலலிடடததான காைலல சாபபாடைடேய ெதாடவா. ஏன அஙகிள
அரவிநதகக இவவளவ ேசாதைன? ேமாசமான ைசலஜாவகக அழைகயம,
ெசலவதைதயம, யாைரயம தககிக காலல ேபாடட மிதிககிற திமிைரயம,
அவ நிைனககறபப ஓட வநத உதவி ெசயய ஆடகைளயம ெகாடககற கடவள
ஏன என அரவிநதகக மடடம இவவளவ கஷடதைதத தறான? நலலவனா
இரககறத கடத தபபா?"


"அபபட ெசாலலாதமமா. நலலவஙகளககத தைமைய காடடடட விலககிடம
ெதயவம. ஆனா ைசலஜா மாதிr ஆளஙகைள உயர உயரப பறககவிடட
ேமாசமா அடபட ைவபபான"


"எஙக?? அவதான ெவறி பிடசசாபபல வாதைதயாைலயம ெசயலாைலயம
எலலாைரயம அடசசடட இரககறா. அவ எகேகேடா ெகடட ேபாறா. எஙக
கடமபதைத விடட ஒழிஞசா சr""சr விஷயததகக வரேவாம. ந ெசானனபட யாரககம ெதrயாம உனைன
கடடடட வநதடேடன. நயம அநத ைசலஜா கணணல மணைண தவிடட
வநதடட. ஆனா உன பளான எனன? நான ெதrஞசககலாமனா ெசாலல""அஙகிள அநத ைசலஜா எனைன வ டைட விடட விரடடறதலேய கறியா
இரநதா. நானம அவ கட சணைட வநதனைனகக ேகாவததல சில
டராவல ஏெஜனட கிடட ேபான ெசஞச டகெகட விைல விசாrசேசன. ஆனா
கிைடககக கடாதனன ெநனசசகிடட அடமாடட விைலககக ேகடேடன.
எலலாரம திடடடட வசசடடாஙக. ஆனா மறநாள காைலல நான கால
பணணாத ஏெஜனட ஒரததன இரநற பவணடகக டகெகட தேரனன
ெசானனான. அபபேவ நான சநேதகமாேனன. சநதிrகா கைடல ேவைல
பாககற ைபயைன ைவசச அநத ஏெஜணைடக கணகாணிசசதல இத
ைசலஜா ேவைலனன ெதrஞசத. அவ நான டகெகட வாஙகப ேபாறதகக
மனனாட வநத அவைன சநதிசசடட ேபாயிரககா. இதகக நான
அைசயேலனனா இனிேம ஸராவணிையக காணபிசச மிரடடவா. வனிகக
All rights reserved to the author

287
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஏதாவத வநதா அைதத தாஙகற சகதி எனகேகா அரவிநதகேகா
சததியமா இலைல.

ேசா அவேளாட ெவறிையக ெகாஞசம தணிககணம அதனால அவ ஊரகக
நான ேபாறதா நமப வசேசன. என எதிrயப பததி நான மதலல
ெதrஞசககணம. நான இஙக இரககறத ெதrஞசா அவ உஷாரயிடவா.
நான ஊரககப ேபாயிடடதா ெநனசச அவ ெகாஞசம அஜாகிரைதயா
இரககணம. ேபா தநதிரம எனன ெசாலலதனனா, பககததில இரககறபப
எதிrைய நாம தரததல இரககறதா ெநைனகக ைவககணம. அவேளாட
பலதைத அவளககத ெதrயாமைலேய பலவ னமாககணம""உன தநதிரமம ஊகமம நலலாேவ இரகக. ஆனா அவைள எபபட
பலவ னமாககப ேபாற? அதவம சில நாடகளில அத மடயனமன ேவற
ெசாலலற""அஙகிள இநதியாவில இரநத அவ அரவிநைதக கலயாணம பணணிடட
இஙக வநததககம, இஙக ஸராவணி பிறநத சில நாள கழிசச அரவிநத கிடட
ெகாடததடட ெஜமனி ஓடனதககம அபபறம இபப மறபடயம அரவிநத
ேவணமன ெசாலலறதககம எனன காரணமன கணட பிடககணம""சr நால வரஷததகக மனன நடநதத எபபடமமா கணட பிடககறத?"


"அரவிநேதாட பெரணட சாகைர மறநதடடஙகேள. அவ இனனமம அநத
கிளபலதான ேவைல பாககறா. அஙக ேபாய அவைரப பாககேறாம"


"அதனால எனன ஆதாயம?"


"மறநதடடஙகேள அஙகிள அஙகதாேன ைசலஜாவம பேடலம
சநதிசசகிடடாஙக. அஙக ேபாய பேடேலாட பைழய விலாசதைத
வாஙகேறாம. அவ அரவிநைத விடடப பிrஞசதல இரநத ஸராவநிையத
திரபபித தநதத வைரககமான காரணதைதக கணட பிடககிேறாம"
All rights reserved to the author

288
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"அதல ஏதாவத இரககமன நமபறியா?"


"ைசலஜா தானதான ஸராவநிேயாட அமமா, தனகக இனிேம கழநைதேய
பிறககாத. தயவ ெசயத என கழநைதைய பிசைசயா தானன ெசாலலி
கணண விடடேக கதறினா"

"ந அைத நமபறியா?"


"அவ அமமா அஙகிள. அததான எனைன ெராமப சஙகடமாககிடசச. அவ ஏன
கட சணைட ேபாடடா எதிதத நினனரபேபன. பிசைச இலல ேகககறா?"


"ைபததியககாரப ெபாணேண . இநத உலகததல பல ேபேராட கணண கட
ெபாயதானமா"


" அநதக கணண உணைமயா இரககேமானன ஒர வினாட நான
ெநனசசெதனனேவா உணைம. ஆனா அவேளாட நடவடகைககளம,
அரவிநேதாட வாதைதகளம அவ கணடபபா ேமாசமான ெபாணணதானன
என மனசகக ெசாலலத. ஆனா அவ ேகாடடககப ேபாயிடடா? என மனச
ெசானனைத சடடம ேகடகாேத. அதகக சாடசியத ேதடப ேபாேறன."

“சலபமா ெசாலலிடட எவவளவ பயஙகரமான விஷயததல இறஙகி இரகக
ெதrயமா?”

ெதrயம எனற தைலயாடடனாள சிததாரா. இநத மயறசியில அதிகபடசமாக
தனத உயிேரா அலலத உயி ேபானற கடமபதைதேயா இழகக
ேநrடலாம. அதனால தான அரவிநதிறகத ெதrயாமல இநதக காrயததில
இறஙகி இரககிறாள. அவனககத ெதrநதிரநதால விடடரககேவ
மாடடான.

பாைத வகதத பினப பயநெதனன லாபம? அதில இறஙகி நடநத இறதிவைர
ெசனற விடவத எனற மடவ ெசயத விடடாள.

ேவைள பிறககம எனற நமபிகைக ெகாளக
எநத ேவதைனயம மாறம ேமகதைதப ேபால.
All rights reserved to the author

289
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

அரவிநதிறகக வ டடல இரபேப ெகாளளவிலைல. ஸரவனி ேவற
அவனிடம
“அபபா உஙகளால தான அமமா ஊரககப ேபானாஙக”

“நான எனனமமா ெசஞேசன?”


“அவஙக சைமயைலக கிணடல பணணிடேட இரநதா? அதனாலதான அமமா
பாடட கிடட சைமயல கததடட வரப ேபாயிரககாஙக. அமமா இலலாதபப
எவவளவ கஷடப படேடாம. எலலாரககம அமமா ஊடட விடவாஙக. பாடட
ெசாலலித தரவாஙக. ஸகலல விடடடட வ டடககக கடடடட ேபாவாஙக.
நான மடடம நானி கட தனியா நடநத வரேவன ெதrயமா? மைழ ெபஞசா
அமமா எலலாரம கைடைய பிடசசடட என கிளாஸேமடைசத தககிடடப
ேபாவாஙக. நானி அவஙக கைட பிடசசடட எனைன மைழல நைனய வசச
கடடடட வரவாஙக. இபப எனககம அமமா இரககாஙகனன எவவளவ
ஹாபபியா இரநேதன. இபபேவ அமமா ேவணம” அழ ஆரமபிததாள.
மனதினால விலகி இரநத ேபாத பககததிேல இரநதவள இனற ஈரடல
ஓரயி ஆன பிறக விலகிச ெசனறத இதயததில வலிையத தநதத.


“ வனிமமா ந வாய விடட ெசாலலி அழதடட. நான மனசககளள அழேறன
அததான விதயாசம. கவைலப படாேதடா உஙக அமமா இரககற இடததகக
நாமம ேபாேவாம. அவ உலகததல எநத மைலககப ேபானாலம நாம அவ
கடேவ ேபாேவாம. அைமதியா இரநதா உன அமமா எனன அவ இஷடபபட
ஆடட ைவககறா. சிதத ஊரகக வநத உனைன கவனிசசககேறன”


ஒர வழிப பயணம இநதியா ெசலல, டகெகட விைல விசாrகக
ஆரமபிததான அரவிநத.


சிததாராவககம விேவகானநதனககம அவகள நிைனததைத விட
சலபமாகேவ ேவைல மடநதத. சாகrடம பேடலின பைழய விலாசதைத
வாஙகின.
All rights reserved to the author

290
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"சிஸட அரவிநத பத ேவைலககப ேபானதம நாஙக அவைனப பாககறைதக
ெகாஞச ெகாஞசமா நிறததிக கிடேடாம. அவனகக எஙகைளப பாககம
ேபாெதலலாம அநதப ெபாமபைளேயாட நிைனவ வரம. ஒரததனகக
தனத மைனவிைய ேவற நபேராட அதவம நணபகள மனனாட
பாககறத எவவளவ அவமானதைதயம ேவதைனயம தரம?
எஙகைளப பாககம ேபாெதலலாம அவன அவமானப படடத மறககாத. அத
ேவணடாமன தான வரதிலல. இபப பாரஙக, நாஙக ஆைசபபடட
மாதிrேய அவன ேவற ஒர நலல ெபணைணக கலயாணம ெசயதகிடடான.
அநதப ெபாமபைள ேமாசமானவ சிஸட. நாேன பல ஆணகேளாட அவ
ெநரககமா பழகிப பாததிரகேகன.


இபப கழநைதைய ேவற ேகககறாளா ? ெபாறநத சில நாள ஆன
பசசப பிளைளைய அரவிநத கிடட தநதடட ேபானவளகக
இபப எதகக கழநைத ேவணமாம? அபபேவ அரவிநத கிடட
ெசானேனன. இவைள ஏதாவத பணணலாமன. அவனதான சாககைடல
கலெலறிஞசா சாககைடகக நஷடமா? நமம ேமலதான ேசற ெதறிககமன
டயலாக ேபசினான. இபப பாரஙக. பாமைப மழசா அடககணம சிஸட.
அவ ஏதாவத தகராற பணணா ெசாலலஙக நாஙக உஙகளகக தைணகக
வேராம. "


நனறி ெதrவிதத விடடக கிளமபினாகள."ஹமம... ைசலஜாைவப பததின ெசயதி எனகக ஒணணம
அதிசசியா இலல. இபப மதத காrயஙகைளப பாககலாம. ேடாவ
ேபாக உனககத தைணயா ஒர நலல நபைர ஏறபாட ெசயயணம " எனற
விேவகானநதன


“ஏமமா இதகெகலலாம ெபாமபளபபளள ந ெமனகெகடட அைலயணமா? என
கிடட ஒர வாதைத ெசாலலி இரககலாமல. நாேனா கலயாேனா இநத
ேவைலகைள ெசயய மாடேடாமா?”


All rights reserved to the author

291
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“உலகததல நாம பிறநதத ஒர காரணததககாகத தான, ேவணமேபாத
அநதக காரணதைத ஆணடவன ெதrய ைவபபானன எஙக பாடட
ெசாலலவாஙக. நான பிறநதத அரவிநைதயம ஸராவநிையயம
ைசலஜாஙகற பாமப தணடடாம பாதகாககததான அஙகிள”


ெநககரகி விடடா விேவகானததன
"உனைன அநதப பாமப தணடடாம பாததககற கடைம எனகக இரகக.
அத ெகடககடடம இநதியாவில நடநத விஷயதைத எபபட கணட பிடககப
ேபாற? நான ேவணமனா அதகக உதவி ெசயயிேறன" உறசாகமாக
ெசானனா.


"அைதப பததிக கவைலபபடாதிஙக அதகக ேவற ஏறபாட பணணியாசச"
எனற ெசாலலி அவ மகதைத சரஙக ைவததாள.


பனன அஙேக ெபஙகளrல அைலநத ெகாணடரநதா. நிழலான ெதாழில
ெசயத அனபவம இரநததால விவரஙகள ேசகrபபதில கஷடமாக ஒனறம
இலைல பனன ரகக. அவ சறறம எதிபாராத இடததில இரநத உதவி
ேவற கிைடததத.


இரணட நாளகக மன திடெரனற ேபான ெசயத சிததாரா "அணணா நஙக
டைரனல ேபாவிஙகேளா, பைளனல ேபாவிஙகேளா, இலல அைதவிட ேவகமா
உஙக ஆடேடால ேபாவிஙகேளா ெதrயாத. இநதப ெபாமபைளயப பததின
தகவலகள எனகக ேவணம. மடஞசா இவளால பாதிககப படடவஙக
ேபாலிஸல கமபைளனட தரணம. ஆனா பததிrகைககேகா ெவளிைலேயா
அைதப பததித ெதrயக கடாத. அபபடத ெதrஞசா நமப கடமபததப
ேபரம ெகடடப ேபாகம. இவைளப பததி யாராவத ேபாலிஸல கமபைளனட
ெசயதிரநதாலம அைத நகெலடதத எனகக ஸேகன ெசயத அனபபி
விடஙக."


"யாரமமா இவ"


"அரவிநேதாட மதல மைனவி" சரககமாக நடநதைத ெசானனாள.

All rights reserved to the author

292
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அபேபாததான அநத விஷயதைதக ேகளவிபபடம பனன ரம திைகததப
ேபானா.

"அவ உயிேராட இரககறத அதைதகக மடடம தான ெதrயம.
மததவஙகைளப ெபாரததவைர ெசததவ ெசததவளாேவ இரககடடம அதனால
வ டடல யாரககம விஷயம ெதrய ேவணடாம. ெதrஞசா ஸராவநிேயாட
எதி காலததல அத எனன விதமான பாதிபைபத தரமன ெசாலல
மடயாத"


"சrமமா. கதிைர கட கடடடட ேபாகவா?"


"அவரகக ேவற ஆைளப பததி விசாrககற ேவைலையத தநதிரகேகன.
அதல அவ பிஸி"


"யாரமமா அத?"


"அரவிநேதாட ரமேமட பாப. நான ெநனசசத சrனனா பாப இவைளப பததின
விவரம மழசமா ெதrஞசதான யாரககம ெதrயாம
தைலமைறவாயிரககான. அவைனப பிடசசா நிைறய தகவலகள கிைடககம.
ைசலஜா விrசச வைல பாபககததான ஆனா அதல தவறிப ேபாய
மாடடககிடடத அரவிநத. இைத யாரேம எதிபாததிரகக மாடடாஙக. அநத
பாபவம கடததான அரவிநத மாடடககவான ெநைனசசிரகக மாடடான.
ைஷலஜாவம கிைடசச வைர லாபமன கணகக ேபாடட அரவிநைதக
கலயாணம பணணிககிடடா "


ேடாவ ெசலலம காrல ெசனற ெகாணடரநதன சிததாராவம நானசியம.

"அடததவஙக உபேயாகப படததினத உனககப பிடககாதா சிததாரா? இநத
மாதிr கலயாண ெநனசசிரநதா எனகக இநத வாழகைக கிைடசசிரககமா?"


"எனனககா ெசாலலறிஙக?"


" எனககம கலயாணககம கலயாணம ஆகி ெரணட வரஷம கட ஆகல?"
All rights reserved to the author

293
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


பதிராய பாததாள சிததாரா "உஙக பசஙக?"


"என மதல கணவனககப பிறநதவஙக. அவ இறநதடடா. இபபப
பிறநத கழநைத தான கலயாேனாடத"


"அதனாலதான ெடலிவr சமயததல அபபடப பதடடபபடடாரா கலயாண .
உஙக மதல கணவ.... ? பாவம அககா நஙக"


"ெராமபப பாவப படாேத அநத ஆள தான ேபானாேர தவிர கடசசடட அவ
சிகரடடால ேபாடட சடஙக எலலாம என உடமபல அபபடேயதான இரகக.
நானம திரததிடலாமன நமபிேனன. ஆனா கைடசி வைர மடயல. ெவளில
ெசானனா ெவடகம, அநத ஆள ெசதத ேபானவடேன அபபாடா இனிேம ைநட
அட வாஙகற ேவதைன இலலனன நிமமதியாததான இரநதத. கணணல
இரநத ஒர ெபாடடக கணண வரல "


இநத தணடைன ேபாதேம அநத மதல கணவனகக. ஒர கணவன
மைறைவ விடதைலயாக நிைனககம மைனவி. அநத மாதிr
வாழகைகையத தநத மனிதன எவவளவ ேகவலப பட ேவணடம.


"கலயாண சr, உஙக ேமல காதலல உஙக பசஙகைளயம அவ பசஙகளா
ஆனா ஏததகிடடா விேவகானநத அஙகிள எபபட ...."


"நான கலயாண கிடட அவேராட அபபா சமமநததேதாடததான இநதக
கலயாணம நடககனமன ெசாலலி இரநேதன. மாமா வநதவடேன
கலயாணதைத ெசஞச ைவசசடடா. ேபான வரஷம ெசாதத பிrசச அவ
ேபரப பிளைளஙகளககத தநதா. அதல சrசமமா எனேனாட மதல ெரணட
பசஙகளககம தநதிரககா."


விேவகானநத சிததாராவின மனதில உயநத விடடா.


All rights reserved to the author

294
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேடாவrல இரககம அநத இடதைத சறறி சறறி வநதத தான மிசசம ஒர
சிற தடயம கட கிைடககவிலைல. ேசாநத ேபாய அமநத விடடாள
சிததாரா.


"கவைலப படாேத சிதத. என ேதாழி ேஜாேனாட பாய பெரணட ேபாlஸதான
அவைன விசாrசச என கிடட ேபச ெசாலலிடட வநதிரகேகன. சீககிரமா
நலல தகவல வரம"


அவகைள ேசாதிககாமல தகவலடன ேநrேலேய வநத விடடான
அநத ஆலிவ. அதிகம கறககிடாமல ேகடடாள நானசி. சிததாராவின
கணகளில இரநத கணண வழிய ஆரமபிததத. அவைளத தடடக ெகாடதத
ஆறதல படததினாள நானசி.


"இபப எனன ெசயயப ேபாேறாம ஆலிவ?"


"அநத ரபீ னா வ டடல சாடசி ேசகrககப ேபாேறாம"


ரபீ னா கடமபததின ேலசில சமமதிககவிலைல. இனனம உலகில பல ேப
ேபாலிஸ எனறாேல எதறக வமப எனற ஒதஙகிததான ேபாகினறன.


"இஙக பாரஙக ரபீ னா, உஙகைள எனேனாட சேகாதrயா ெநனசச இநத
உதவிையக ேகககேறன. உஙக எதி வ டடல கட இரநதவ எபபடனன
உஙகளககத ெதrயம. அநதக கழநைதகக நான தாயா மாறி டேடன.
ஆனா அவ இபப கழநைதைய ேகககறா. அமமானன ஒர சாகைக ைவசச
எனகிடட இரநத கழநைதையப பறிகக நிைனககறா. அவ நலலவளா
இரநதிரநதா நாேன விலகி இரபேபன. நஙக மடடம எனகக உதவேலனனா
என கழநைதைய அநத ைசலஜா பிடஙகிடடப ேபாயடவா ."


"கடாத .... " எனற பககதத அைறயில இரநத ஒர கரல வநதத.
ரபீ னாவின மாமனா அவ. படதத படகைகயாக இரபபவ.


All rights reserved to the author

295
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"இஙக வாமமா" எனற அைழகக அநத அைறககள அைனவரம
ெசனறாகள.


"நான சாடசி ெசாலலேறன. ஏனனா நானதான அனைனகக ேபாலிஸககத
தகவல தநேதன எனறா.


"அபப ஓரளவ எனனால நடகக மடயம. சாயநதரம எனேனாட வாககிங
ஸடக உதவியால ெகாஞச தரம நடநத ேபாயிடட வரேவன. இநதப
பகதிளள நrகேளாட நடமாடடம அதிகம அதனால சீககிரம வ டடகக
வநதடேவன.


பேடல இஙக பககததல இரநதாலம அநத அளவ நலலா பழகறவ
கிைடயாத. மைறக ேகடா சில ேவைலகள ெசஞச சமபாதிககிறதா
அவைரப பததி வதநதி. அதனால நாஙகளம அவஙக கடமபதேதாட
நடப பாராடடறதிலல . அவ வ டடககப பதசா அநதப ெபாமபைளையக
கடடடட வநதா. அவளம அநத அளவ நலல மாதிr ெதrயல. ெகாஞச
நாள கழிசச அவ மாசமா இரககிறத ெதrஞசத. இரநதாலம பாடட
கததனன வ ட அமககளப படம.


டவன ெசனடல இரககற பாரகக அடககட ேபாய ேநரம காலம பாககாம
ஆடடட வரவா அநதப ெபாணண. நடவல கழநைதயம ெபாறநதத. அத
கட அவேளாட ஆடடததகக தைட விதிகக மடயல. ஒர நாள நான
வாககிங மடஞச ெமலல நடநத வநதடட இரநேதன. அபபததான அநத
ெமலலிசாய ேகடடத அநதக கழநைத அழற கரல"பிறநத சில நாடகேள ஆன கழநைத படததிரகக, ைசலஜா வழககம ேபால
ெசனற விடடரநதாள. கழநைத ேவற பஞைசயாக இரநதத. சில
மாதஙகள ேவணடமானால தாஙகம எனற மரததவம ெசாலலவம அைத
கவனிககக கடப பிடககவிலைல அவளகக.

வ டடன சைமயலைற ஜனனல திறநதிரநதத. கடடமாக வநத நrகள
தனத இைரையக கணட மகிழவடன திறநதிரநத ஜனனலில
ஒவெவானறாகக கதிததன. தனியாக இரககம ேபாத தரததி விடடால
All rights reserved to the author

296
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ஓடவிடம அநதக களள நrகள கடடமாக ேசநத அவவபேபாத தாககதல
நடததவத சகஜமதான. பணைணயில பகநத கடட ஆட ேகாழி
ஆகியவறைற தககிச ெசனற விடம. இபேபாத அைவ ஊரகக ெவளிேய
இரநத அநத கடயிரபபப பகதியில பகநத விடடதகைறப பிரசவததில பிறநத அநத சிச காபபா யாரமினறி தனமாக அழதத.
பறகைள நாவால நககி ஈரபபடததிக ெகாணட நrகளகக நலல உணவ
கிைடதத மகிழசசி.


33. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

“அபபா..... ேவலவா! ஷணமகா! பனனிர கணகளில ஒர கணணால
கடவா அநதக கழநைதையப பாககல. உனகக பனெனணட காத இரநதம
அநதப பசசிளங கரல ேகடகாத அளவகக ெசவிடாய ேபாசசா?”,


ஊrல இரநத திரமபி இரநத நானசியிடம அஙக நடநதைதக விசாrததக
ெகாணடரநத விேவகானநதன அரறறினா. சிததாரா வநததில இரநத
ெமௗனததடன இரநததால அவளிடம விவரம ேகடக வழியினறி ேபாயிறற.“கவைலப படாதிஙக அஙகிள, கழநைதையக காபபாததியாசச” மதலிேல
ெசாலலி அவரத பதறறதைதத தணிதத நானசி பினன ரபினாவின
மாமனாrன வாககமலதைதத ெதாடநதாள.கழநைத அரேக ஆவலாக அரகில ேபான ஒர நrயின தைலயில ‘ெசாத’
எனற கடைடயால அட விழ மணைட உைடதத சவறறில ரததம
ெதறிததத. கழநைதைய நகததால கீறிய மறெறார நrககக கீறிய கால
உைடநதத.
All rights reserved to the author

297
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


ெவறிேயாட திரமபப பாதத நrகளகக மனேன ைகயில ஒர இரமப
கழாயடன நினறிரநதான அநதக கரபபன. கரபபடட நிறததில, ஆறட
உயரததில, அதறகத தகநத பரமனான உடலவாேகாட கஸதி வ ரைனப
ேபால நினறான அவன. கடடமாக இரககம ைதrயததில ேவகமாக
அவைன ெநரஙகின சில நrகள. அதறகள அநத அைறககதவ படெரனத
திறகக, உளேள வநதக காவல கடடம நrகைள விரடடம பணியில
ேசநத ெகாணடத." பதறிப ேபாேனனமா. ஆள நடமாடடமிலல. எனகேகா கால சrயிலல .
திறநதிரநத ஜனனலல ஏறிக கதிகக மடயாத. அநதப பககம வநத
ஆபபிrகைன கபபிடட, ைகல இரநத வாடைசக கழடடத தநத, அநதக
கழநைதையக காபபாதத ெசானேனன.பககததல இரநத பபளிக ேபானல
இரநத ேபாlைசக கபபிடேடன . அநதக கழநைதேயாட அதிஷடம ஒர
நிமிஷததககளள ேராநதல இரநத ேபாலிஸ வநதடசச. கழநைதையக
காபபாததிடேடாம.


ஜனனைலத திறநத ேபாடடடட கழநைதையத தனியா விடடடட எஙக
ேபானிஙகனன அமமாககாrககிடட ேகடடா. எனகக மயககமா வநதசச
டாகட கிடட ேபாேனனன எனனனேவா கைத ெசாலலித தபபிசசடடா.
ஆசியாைவ ேசநத ெபாணணஙகளகக பிளைளஙக ேமல பறற அதிகமன
இநத ஊ ஆடகளகக நமபிகைக. அைதப பயனபடததி அநதப ேபய
தபபிசசடசச. சில நாளலேய அவஙக அநத வ டைட காலி ெசஞசடட
ேபாயடடாஙக.


அபபறம அநதக கழநைதையப பததி ஒர தகவலம இலைல. இரநதாலம
அநத சிசவம, அேதாட தனமான அழைகக கரலம இனனம என காதல
ேகககத. கழநைத நலலபடயா இரககதாமமா? ேபடட, அவகிடட தபபித
தவறி கட அநதக கழநைதையத தநதடாத. அவ கழநைதகக மறபட
ஏதாவத பிரசசைன தநதா நான தவழநத வநதாவத சாடசி ெசாலலேறன"
வயத தநத தளளாைமயின காரணமாக நடநடேவ ஓயெவடததக ெகாணட
நடநத சமபவதைத ெசாலலி மடததா அநதப ெபrயவ.

All rights reserved to the author

298
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


கணகளில வழியம ந ரடன நடககம சகதி இழநத அவரத காைலத ெதாடட
வணஙகினாள சிததாரா "நான விவரம ெதrஞச அபபாைவ ேபாடேடால தான
பாததிரகேகன. இபப எஙக அபபாேவ ேநல வநத உதவி ெசஞசைதப
ேபால இரகக. கவைலபபடாதிஙகபபா நான ெசததாலம சாேவேன தவிர
எனேனாட கழநைதைய ைசலஜா கிடடத தர மாடேடன ”ைகேயாட அவrடம சாடசி ெபறற ஆலிவrடம சடடபபட அைத பதிவ
ெசயயம வழி ேகடடறிநத ெகாணடாகள.


நானசியம சிததாராவம கனதத இதயததடன ெமளனமாக அமநதிரகக,
நானசி வணடைய ஒடடக ெகாணடரநத ஆலிவrடம ேகடடாள


"ேசா ைசலஜா இதனாலதான பிரசசைன எதககனன அரவிநத கிடட
ஸராவணிைய தநதடட ஊரககப ேபாயடடா "


"அதமடடமிலல நானசி, பேடல ைசலஜாேவாட ேசநத பல ேமாசடகளள
ஈடபடறதா எஙகளககம நமபகமான இடததல இரநத தகவல
கிைடசசிரகக. அதேதாட கழநைதயால பிரசசைன வரவம, இநத மாதிr
சமயததல எதகக ேபாலிஸ அத இதனன ெதாநதரவனன ெநனசச
அரவிநத கிடேட திரபபி ஒபபைடசசிரககலாம. ெகாஞச நாள ஜாைகைய
மாததிடட ெஜமனி ேபானவஙக இபப மறபடயம பிசினஸ ெதாடர ெநனசச
இஙக வநதிரககலாம”

சமபவஙகைளக ேகாைவயாக ெசாலலி மடததாள நானசி.


“அநதப ெபrயவ வாககமலம மடடம ேபாதமா?” நானசியிடம ேகடடா
விேவகானநதன.


“பததாதனன தான நாஙகளம ெநனசேசாம. அதனால எதககம மயறசிததப
பாககலாமன அநத சமபவம நடநத ேததில ைசலஜா வழககமா ேபாற
கிளபகக ேபாய அவ அனைனகக வநதாளானன சாடசி ேசகrககப
All rights reserved to the author

299
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேபாேனாம. அஙக நால வரஷததகக மனன நடநத தகவல எஙகளககக
கிைடககல. ெராமப ேசாநத ேபாயிரநதபப அஙக மாடடயிரநத
ேபாேடாஸல ஒர பிரபல பாடகேராட ைஷலஜாவம நினனடட இரநதத
கணணல படடத. ேமல அவஙக கிடட விசாrசேசாம. எஙக நலல ேநரம
நாஙக ேதடன விவரம ஆதாரதேதாட கிைடசசத. ைசலஜாவகக தினமம
கழநைதைய இபபட படடடட கிளப ேபாற வழககம ேபாலிரகக.ஸராவணிய நrஙககிடட இரநத காபபாததன சமபவம நடநத அேத ேநரம
அநத கிளபேபாட நறறாணட விழா நடநதிரகக. அைத மிஸ பணண
விரமபாத ைசலஜா அநத விழாவல கலநதககததான ைகககழநைதைய
பசிேயாடக கதத விடடடட வழககம ேபாலக கிளமபிப ேபாயிரககா. அநத
விழாவககப பிரபல பாடக ஒரதத அைழககப படடரககா. அநதப
பாடக கட நினன கிளப வாடகைகயாளகள எலலாரம படம எடதத
இரககாஙக. அதல ைஷலஜாவம ஈனன ஈளிசசடட பலலக காணபிசசகிடட
நினனடட இரநதா. படம எடககபபடட ேநரம கட அதல பதிவாகி
இரநதத. ஆதாரததககாக ஆலிவ உதவிேயாட அவஙக கிடட
ேபாடேடாைவயம, அநத நிகழசசிேயாட வ டேயாைவயம வாஙகிடட
வநதடேடாம.ெசாலல மறநதடேடேன, அனைனகக நrகேளாட ேபாராட ைகககழநைத
ஸராவணிையக காபபாததின அநத ஆபrககன ேவைல ெசயயற கைடைய
விசாrசசடடப ேபாய சிததாரா அவனகக நனறி ெசானனா. ெசாலலமேபாத
அழதடடா. அவன ஸராவநியக காபபததனதககாக நனறி ெசலதத ைகல
ேபாடடரநத தஙக வைளயைலக கழடட அவனககக ெகாடததா, நாஙகேள
அைத எதிபாககல அவேனா சநேதாஷததல வாயைடசச ேபாயிடடான. ”


“சபாஷ, நலல ேவைல ெசஞசிஙக. அவன ெசயத உதவிகக எதவம
ஈடாகாத. மரகன காபபாதத ஆைள அனபபி இரககான பாததியா? ”.


“ஆமாம மாமா கடவள நமைம ஒர ேபாதம விடட விலகவதம இலைல.
நமைமக ைகவிடவதம இலைல எனபத எவவளவ உணைம!” சிலாகிததாள
நானசி.
All rights reserved to the author

300
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


சைமயல அைறயில அடககி ைவககப படடரநத ேபாசலின தடடககைள
எடதத பட ெசானனா விேவகானநத “அபப ஸராவணிைய கடடடட
ேபாயிடேவனன இனிேம ைசலஜா சிததாராைவ மிரடட மடயாத. ேகடகேவ
நிமமதியா இரகக. ெரணட ேபரம நிைறய ேவைல ெசஞச கைளசசப
ேபாய வநதறிககிஙக. வநத சாபபிடஙக. சாமபாைர சட பணணி இரகேகன.
சடா ேதாைச ஊததேறன”எழநத வரக கடத ேதானறாமல அமநதிரநத சிததாராைவ வறபறததி
ேதாைசைய சாபபிட ைவததன.


ேதாைசைய சாபபிடடக ெகாணேட ெசானனாள நானசி “இனெனார
சநேதாஷமான விஷயம மாமா. அவ களி திஙகப ேபாற ேநரம ேவற
ெநரஙகிடட இரகக”“ஏன இஙேகயம ஏதாவத ேகாலமால ெசஞசடடாளா? ைசலஜா மாதிr ஒர
கிrமினலகக கடவள நலல கடமபம, அழகான கழநைதனன ெகாடததான.
அவளகக இனனமம பததி ேகாணலாேவ இரகேக”“ஆமாம மாமா, இனம இனதேதாட தாேன ேசரம? அததான தஙகமான
பரஷைனத தளளி ைவசசடட ஒர கிrமினல கிழவன கட ேசநத
திரடடததனம பணணிடட இரககா. அவஙகேளாட ேவைல வைலததளததல
கா விகக விளமபரம தர ேவணடயத. சாதாரணமான காகள இலைல
பி.எம.டபிளய, ெபனஸ மாதிr காகள. மககள பாததாேல சணட இழககற
மாதிr படதைதத தநத கவநத இழகக ேவணடயத. விைல ேவற ெராமபக
கைறவா ெசாலல ேவணடயத.


உதாரணததககப பதத லடசம மதிபபளள ெபாரைள ெரணட லடசம
ெசாலல ேவணடயத. மககள அலறி அடசசடட தனகக ேவணமன
ேகடபாஙக. ஒர இளிசசவாய ஒரததைனத ேதநெதடதத, ைசலஜா
ேதெனாழக அவன கிடட ேபசவா. ேபானல கரலல ெசாககிப ேபாறவன
All rights reserved to the author

301
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ைசலஜா மகதைத ேநல பாதததம பல பளாட. பிரானஸ ேபாேறன
அததான கமமி விைலகக காைர விககிேறன, பணம ேகஷாததான
ேவணமன ெசாலலி அவைனப பணதைத எடததடடத தனிைமயான
இடததகக வர ெசாலலவா. நமபி பணதைத எடததடடத தனியா வரவைன
அடசச ேபாடடடட பணதைத எடததடடக கமபி நடடடவாஙக ைசலஜா
பேடேலாட அடயாளஙக.


ெகாஞச நாள இபபட ெசஞசடட ஜாைகைய ேவற இடததகக மாததிடவாஙக
இநத கரப. தடயேம இலலாமத தபப ெசயயறதல இவஙக கிலலாடஙக.
இதல இவஙக அடசசப ேபாடட ெரணட ஆளஙக ெசததப ேபாயடடாஙக.
ெஜமனி ேபாலிஸ இவஙகைளத ேதட அலேமாஸட ெநரஙகிடசச. ஆலிவ
மலமா இநத விஷயதைதத ெதrஞசகிடேடாம. சில நாளல ெமடேரா
நியஸல ைசலஜாைவப பாககலாம.


இரநதாலம அவ ெகடடககாr தான மாமா. அவளகக தான அநதக ெகாைல
ேகஸல மாடடககப ேபாேறாேமானன ஒர சநேதகம. அதனால மன
எசசrகைகயா அதல இரநத தபபிகக வழி ேயாசிசசபப அவளகக அரவிநத
நிைனவ வநதிரகக. பேடைலக கழடட விடடடட ேவற பாதகாபபான
இடததகக வர இபப சிததாராகிடட பிளைளப பாச ெசனடெமனட நாடகம
ேபாடறானன நிைனககிேறன”“ேசா நாம ைசலஜாைவ ஒணணம ெசயயணமன அவசியம இலல. அவேள
அவளகக ஒர ெபrய கழியா ேதாணட வசசரககா. அதல அவ
விழநதடவா”“உணைமதான. ஆனா அநதக கழில ஸராவணிையயம அரவிநைதயம அவ
இழததப ேபாடாம இரககணம. இனனம சில நாள சமாளிசசடேடாமன
ேபாதம. அபபறம ேபாலிஸ அவஙகைள இழததடடப ேபாயடம”“ஆமாமமா. சாயநதரம சநதிrகா ேபான பணணா, அரவிநத அவனககம
ஸராவணிககம ெமடராசகக நாைளகக ராததிr டகெகட rசவ
All rights reserved to the author

302
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெசஞசிரககானாம. அரவிநத ஸராவாணிையக கடடடட ஊரககப
ேபாகடடம. அவஙக ெரணட ேபரம இநத ைசலஜா கிடட இரநத விலகி
இரககறத நலலததான”ேதாைச விளளைல வாயரேக ெகாணட ெசனற சிததாராவின ைககள
அஙேகேய நினறத.

அவவளவ ேநரம அைமதியாக நடநதைதக ேகடடக ெகாணடரநத கலயாண
ேகலி ேபசினான “எதகக ஷாக சிததாரா? இத இபபடததான ேபாகமன
எனகக மனனேம ெதrயம. எனன நான ெநனசசதகக நால நாள மனனேம
நடநதடசச. அரவிநதம ஸராவணியம உன ேமல எவவளவ பிrயம
வசசிரககாஙகனன எலலாரம ெதrஞசகக இனெனார சநதபபம. ெரணட
நாள கட உன வ டடககாரனகக உனைன விடடடட இரகக மடயல.”ேயாசைனயடன பாதத நானசி தவிரமான மகபாவததடன ெசானனாள
“இலல கலயாண இத ைசலஜாவககத ெதrஞசதம அவ நடவடகைக எபபட
இரககேமானன ெதrயல. நாம எனன பதில நடவடகைக எடககறதனன
பrயல. அததான சிததாராவககக கவைல”ஆமாம எனற தைலயாடடனாள சிததாரா.


கலயாண “கவைலப படாேத சிததாரா இதகக விைரவில மடவ வரம.
நஙக ெரணட ேபரம ேடாவ ேவைலல பிஸியா இரநததால நான சநதிrகா
தகவல ெசானனதம சில ஏறபாடகைள ெசயய ேவணடயதாயிடசச. அைதப
பததி விrவா ேபசலாம. ைசலஜாவகக இநத விஷயம இநேநரம
ெதrஞசிரககம அவ எநத ேநரமம அரவிநைத சநதிகக வரவாள.
அவைளப பறறிய எனேனாட கணிபப உணைமயா இரநதா நாைளககக
காைலல அவைள அரவிநத வ டடல பாககலாம” எனற ெசாலலி அஙகிரநத
எலலா வயறறிலம பளிையக கைரததான.All rights reserved to the author

303
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கலயாணின கணிபப உணைமதான. ைசலஜா அஙக ெகாதிததக
ெகாணடரநதாள. சிததாராைவ ஊரகக அனபபியதறகாக நியாயம ேகடக
இலைல சமாதானம ேபச அரவிநத தனைனப பாகக வரவான, அவனடன
தான திரமப ேசநத வாழ அைத ஒர வாயபபாகப பயன படததிக ெகாளள
ேவணடம எனற திடடமிரநதாள.தான பிrநத ேபானேபாத சறறம வரநதாதவன, விவாகரததகக
உடனடயாக சமமததிதத, ைசலஜா எனன கதி ஆனாள எனன? எனற
விடேடrயாய இரநத இநத அரவிநத, ைகககழநைதையக ைகயில
தநதேபாதம கட வாஙகிக ெகாணட ைவராககியமாய தனியாய
வளததவன, ெரணடாவத ெபாணடாடடைய விடட ெரணட நாள கட
பிrநத இரகக மடயாமல நிரநதரமாக ஊரகக ெசலகிறான. எனககத
ெதrயாத எனன மநதிர விதைதைய அநத சிததாரா கறற
ைவததிரககிறாேளா ெதrயவிலைல?எலலாம ேநrல பாககம வைரதான அவனகக இநத வ ராபப எலலாம.
தனைனப பாதத ஒர காலததில தடமாறிப ேபானவன தாேன இநத
அரவிநத. அைதப பயன படததி மறபடயம அவைன வ ழதத மடயாதா
எனன? அதவம ைசலஜாைவப ெபாறததவைர கடமபதத ேமல ஒடடதல
உளள, ெமனைமயான சபாவம உளள ஆணகள எளிதாக ஏமாறப
பிறநதவகள.இனியம அரவிநைதப பாபபைதத தளளிப ேபாட மடயாத. காைலயில
அரவிநைதப பாககப ேபாவதறக எடதத ைவததிரநத உைடையப
பாததாள. பலிேதால ேபானற டைசனில உடேலாட ஒடடய அநத உைடைய
அவள அணிநதால கிழவனககம ஆைச வரம. இத அனபவததில அவள
கணட உணைம.


அரவிநத உனைன மறபடயம என காலடயில விழ ைவககிேறனAll rights reserved to the author

304
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
நான உனைனத ெதாடடால, உன ேகாவதைத ெநாறகக மாடடேயா?
எனைனப ேபாலப ெபணைணப பாதத மயஙக மாடடேயா?
கணணில கணைணப படட விடடால சிrகக மாடடேயா?
உனனில எனைன சடட விடடால ஒடடகக மாடடேயா?34. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

விடவதறக மனேப சிததாராவககப பனன rடம இரநத ேபான வநதத.

“நிலைம அஙக எபபடமமா இரகக?”

“பரவாலலணணா சமாளிசசடலாமன எனகக நமபிகைக இரகக. அஙக
அரவிநைதக கலயாணம பணணிககறதகக மனனாட இரநத ைசலஜாைவப
பததி ஏதாவத ெதrஞசதா?”


“மம..... மம.......... ைசலஜாைவப பததி நான ஒணணம ேபச விரமபல......
அவைளப பததி ேகளவிப படடதல ஒணண கட நலலத இலல. அவளகக
அழக தநதடட அைத ஈட ெசயய ெகாடரமான மனைச ெகாடததிரககான
அநத ஆணடவன.


இநத ைசலஜா ஒர ெசராகஸ கைடல ேவைல ெசஞசபப, அஙக
சடடபிகேகடைட நகெலடகக ைசலஜாஙகற ேப உளள ெபாணண ஒணண
வநதிரகக. இவ, ைசலஜானன ேபலேய எலலா சடடபிேகடடம அலவா
மாதிr கிைடககவம, யாரககம ெதrயாம அைத திரடடட வநத,
தானதான ைசலஜானன ெசாலலி ேவைல ஒர கால ெசனடல
வாஙகிடடா. அவளகக ேவைலககப ேபாறத மககியம இலைல. அநத
ஆபிஸல இரககற ெபrய பைசயளள பளளிஙகதான இலகக.All rights reserved to the author

305
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அஙேகயம அவ நைட உைட பாவைன நனி நாகக ஆஙகிலம
எலலாதைதயம பாதத படசசவளா இலைலயானனகற யாரககம சநேதகம
வரல. ஆனா அவேளாட ெகடட ேநரம, அநத கமபனிகக அவேளாட பைழய
காதலனல ஒரததன, அவன ேபர மஞசநாத ேமலதிகாrயா வநதடடான.


அவனகக மனனேம இவேளாட பழககம இரநதிரகக. ஆனா ெரணட
ேபரககம சrபடட வராம பிrஞசிரககாஙக. இவ அவன கிடட நலலா
காைசக கறநதகிடடதமிலலாம அவன கலயாணம நடநத அனைனகக
கலயாணப ெபாணண கிடட “எஙகளகக எநத அளவகக ெநரககமன
ேகள”னன நா கசற மாதிr ேபசி இரககா. ெபாணண வ ட வசதியானத.
ேநரா ேகாடடகக ேபாய நினனடடாஙக. அேத காணடல இரநதிரககான
ைபயன.


அநத மஞசநாத இவைள அஙக பாதததம உடேன அவேளாட சானறிதழகள
ெபாயனன கணட பிடசசடடான. அவ எடடாவத ெபயில ஆனத
அவனககததான நலலா ெதrயேம. ேமலதிகாrகள கிடட ெசாலலி
ேவைலகக ேவடட ைவசசடட, ைகேயாட இனெனார நலல ேவைலயம
ெசஞசரககான. சானறிதழகைளத ெதாைலசசடட ேதட கிடட இரநத
உணைமயான ைசலஜாைவக கணட பிடசசிரககான. அநதப ெபாணண
பாவம பததாவதல இரநத காேலஜ வைர வாஙகின எலலா
சானறிதழகளககம டபளிேகட வாஙக அைலஞசடட இரநதிரகக. அநதப
ெபாணண மலமா அவஙகேள இவ ேபல ேபாலிஸல பகா தநதடடாஙக.
அநத சமயம தான நமம விலலி அஙேகரநத தபபிசச வநத ேஹாசல
இரநத கைடல ேவைலகக ேசநதத.இவ அஙக ேபாய சமமா இரககாம வழககம ேபால தணடல ேபாடடரககா.
இநத தடைவ கமெபனில ேவைள ெசயத அனபவததல ெவளிநாட ேபாய
ஆகணமன ெவறி. அநத வஞசகததல விழநத கைடசி ேநரததல
தபபிசசவன தான பாப.இதகக நடவல மஞசநாத ேமைலயம உணைமயான ைசலஜா ேமைலயம
இரநத ஆததிரதைதத தததகக அவஙகைள ஆள ைவசச அடகக ஏறபாட
All rights reserved to the author

306
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெசயதிரககா. அவஙகளம ெகாடதத காசகக வஞசைன இலலாம மஞசநாத
காைல உைடசச, ைசலஜா ேமல ஆசிட ஊததி இரககாஙக.
கவைலபபடாேத.... அநத ெபாணண ைகல மடடம தான படடத. ஆசிட
ஊததனவஙகைளப பிடசச இநத விலலிதான ெசஞசதனன பகா
வாஙகியாசச. மஞசநாத கால உைடஞச ஆற மாசம படகைகல
இரநதிரககான. அவன மைனவியம மனச மாறி இபப அவன கட
ேசநதடடா”


“எபபட மனச மாறினா அநதப ெபாணணனன ேகளமமா” இைடயில
கறககிடடா கதி.


“கதி அணணா நஙகளம இஙகதான இரககிஙகளா”


“ஆமாமமா நானம பனன ரம உஙக வ டட மாடல உடகாநததான ேபசிடட
இரகேகாம. மததவஙக எலலாரம கீழ வ டடல இரககாஙக” எனற
ெசானனா கதி.


“சr நஙக ெசாலலஙகணணா எபபட மஞசநாத மைனவி மனச மாறினா?”


“ மஞசநாத அடபடடதல கால ெகாஞசம விநதி தான நடகக மடயத.
அவனதான நடநதத எலலாதைதயம ெசானனான. பனன அவன
மைனவிகிடட ேபாய ைசலஜாவப பததி எடதத ெசாலலி ததவ ேவைல
பாதத ெரணட ேபாைரயம ேசதத வசசாசச”


“எபபடணணா அநதப ெபாணண மனச மாறசச?”


“காலமமா காலம. மனேசாட ரணதைதக கைறககற சகதி காலததகக
மடடமதான உணட. அத நமம கைதகக சமமநதமிலலாத விஷயம
அதனால நான பாப பததின விவரஙகைள ெசாலலேறன.All rights reserved to the author

307
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பாப ைசலஜாைவக கலயாணம பணணி ைவகக ெசாலலி வ டடல சணைட
ேபாடட இரநதிரககான. ஆனா அவேளாட ேபாடேடாைவப பாதேத அவஙக
அபபா இவ கடமபததகக ஏதத ெபாணண இலைல. அதனால இவைளக
கலயாணம ெசயத ைவகக மாடேடனன ெசாலலி இரககா. இரநதாலம
கடமபததல இரககவஙகைள எதிததடட அவ கழததல தாலி கடடடடக
கடடடட ேபாற அளவ ேபாயிரககான. அநத அளவ அவேனாட
மைளையயம சலைவ பணணி இரநதிரககா. அவ கட பழகறவஙக அவள
ெவளளக காககா பறககத பானன ெசானனா கட நமபவாஙக ேபாலிரகக
அநத அளவகக அவஙக மனைச வசியப படததறதல ைக ேதநதவனன
ேகளவிப படேடன.


பாபகக இவைளப பததின விஷயம அவன ெபஙகளல ேடாபிலககப
படசசபபக கடப படசச ைபயன, அதாவத மஞசநாத அலவலகததல
ேவைல பாததிடட இரநதவன மலம ெதrய வநதிரகக. அதனால பாப
கைடசி ேநரததல சதாrசசடட கமபி நடடடடான. ஆனா அவேனாட வாககப
பட அவனம அரவிநத இதல மாடடககவானன சததியமா எதிபாககல.
அரவிநதம அனைனககக காைலல ரமக காலி பணணனமனதான
இரநதான. விபததனன ேகளவிப படட உதவி ெசயயலாமன ேபானவைன
அநத விஷ சிலநதி தனேனாட வைலல சிகக வசசடசச.”“எனனணணா ெசயயறத இெதலலாம ேநரமதான. பாப மாதிr ஆளாயிரநதா
ைசலஜா கிடட இரநத தபபிசச இரநதநதிரபபான. அரவிநத வாயிலலா
பசசி. அதனாலதான இனனமம அவ வாழகைகல விைளயாடறா”.


“அபபறம ஒர விஷயம ெசாலலேறன. அதிசசி ஆகாேத” ெசானனா.


சிrததாள சிததாரா “அடபபாவி மனனேம உனககத ெதrயமா?”


அதறகம சிததாராவிடம இரநத சிrபபததான பதிலாக வநதத.


All rights reserved to the author

308
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“சrமமா சாrகா உனகிடட எனனேமா மககியமான விஷயம ேபசணமன
ெசானனா “ அவ கிடட ேபான தேரன ேபச” எனறவ கீழ வ டடல இரநத
சாrகாவிடம ெசனற ைகபேபசிையக ெகாடததா.


“சிததாரா நானம ெராமப நாளா உனகிடட ேபசனமன நிைனசசடேட
இரநேதன ஆனா சநதபபேம வரல” கசலஙகைள விசாrதத பின ேநரடயாக
விஷயததகக வநதாள.


“உனகக அணணன ஏன எஙக ேமல அவநமபிகைகயா ேபசத. சாநதா ேமல
ஏன எலலாரககம ேகாவம இபபட பல விதமான சநேதகம இரககம. நான
அதகக பதில உனகக ெசாலலேறன.

சதயககாவகக ேவைல கிைடசசதம நாஙக ெசனைனகக வநேதாம. நான
காேலஜல படசசிடட இரநேதன. சாநதாவகக படபபல அவவளவா நாடடம
இலல. அதனால காேலைஜ விடட நினனடட ைதயல கிளாஸ, கிணடல
ெதாழிறபயிறசி, ைலபரr, ேதாழிகள வ டனன அவ ெபாழத ஓடடட
இரநதத.


சாநதாவகக சயநலம அதிகம.அவளகக ேவணமனா அைத எபபடயாவத
நடததிககவா. அதல பாதிககப படற மததவஙகைளப பததி அவளககக
கவைலேய இலைல. வ டடல சமமா உடகாநதிரநதா எஙகிடடயம
அமமாகிடடயம ஏதாவத ேபசி சணைட ேபாடவா. அதனால அவ கிளாஸ
ேபாற ேநரமதான வ ட ெகாஞசம அைமதியா இரககம.அபபததான அரவிநத அணணன, ைசலஜா அணணி இறநதடடதால
ஸராவணிைய வ டடல ெகாணட வநத விடடடட ேபானா. எஙக
எலலாரககம ெசலலமாகிப ேபானா வனி. கைறப பிரசவததல பிறநததால
ஊடடசதத ேபாதமான அளவ இலலாம ேசானி மாதிr இரபபா கழநைத.
பாககேவ பrதாபமா இரககம. அமமா நலலா பாபபாைவ
கவனிசசகிடடாஙக. சில மாசஙகள ேபானத. அபபததான சதா அககாவகக
பயஙகரமா மதக வலி வநத எநதிrககக கட மடயல. அமமா அககாைவ
மதைரககப ேபாய கவனிகக ேவணடய நிைலைம உணடாசச”.


All rights reserved to the author

309
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“சனி நராட” எனற மதேதா ெசானன வாகைகக கணடபபாக கைட
பிடபபா நாதன. இதனால சதாவககத தான உயி ேபாகம. சனிக
கிழைமயானால உடமப மழவதம நலெலணெணையத தடவிக ெகாணட
ஊறைவததக ெகாணட உடகாநத விடவா. வ டடல காயைவதத அைரதத
சிைகககாயத தைள அவரத பதததிறகத தகநதாறேபால கைரதத ைவகக
ேவணடம.


ேசாபப, தைல தவடட தணட அைனதைதயம பாதரமில எடதத ைவகக
ேவணடம. எணெணய தடவம ேபாேத அவரகக மதியம சாபபிடத
ேதானறம பதாததஙகைள ெசாலலவா. நாதனககம ேசவகம ெசயத
ெகாணட இைடயிைடேய அவரத ெமனைவயம சைமதத மடகக ேவணடம
சதா.


இைத எலலாம கட சமாளிதத விடவாள. ஆனால அவரகக ெவநந
ைவததக ெகாடபபதறகள அவள உயிேர ேபாயவிடம. யாேரா, ஒேர சடடல,
பசைசத தணண ைர விளாவாமல சடாக களிததால உடலகக நலலத எனற
ெசாலலி விட, வ டடல இரணட காஸ அடபபிலம ெவளியில விறகடபபில
ஒனறமாய மனற ெபrய தவைலகளில தணண ைரக ெகாதிகக ைவதத,
எனைறகக மதக மறிநத விழநத விடப ேபாகிறேதா எனற பயததில
ஒவெவார பாைன சடதணணியாய ஒறைற ஆளாய தககி வநத
அணடாவில ஊறறவாள சதா.“என ைகெயலலாம எணெணய. இதேதாடத தணணித தவைலையத
தககிேனன காலல விழநதிடம. நான காெலாடஞச கிடநதா உன ஒடகாலித
தமபியா நமம கடமபததகக ேசாற ேபாடவான?”

“மண ேவைள மககப பிடககக ெகாடடககிேறேய, அத ெசrகக
ேவணடாம?”


“தாலி கடடன பரஷனககாக உனனால இத கடவா ெசயய மடயாத”


எனற ரக ரகமாய ேபசி மைனவிைய அதடடவா.
All rights reserved to the author

310
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

உதவிகக ஒர ைக பிடககக கபபிடடால, மாமியாேரா, எனகக
மடயாதமமா எனற ெசாலலி விடவா. நாதனின அனபத தஙைக
ெசலவிேயா, அநத ேநரம பாதத பககதத வ டடகக சபதம காடடாமல
கமபி நடடவிடவாள.


சதா பயநதத ேபால ஒர மைற தவைலையத தககம ேபாத மதகில
ெசாடகக விழநதாறேபால ஒர மினனல, வலி விணெணனத ெதறிகக,
அவள கணகளில பசசி பறநதத. படததால எழ மடயவிலைல,
உடகாநதால நிறக மடயவிலைல. எனெனனனேவா ெசானனாகள. ஒர
மாதம கடடாயம ெபட ெரஸடடல இரகக ேவணடம. தரம மாததிைரகைள
உனன ேவணடம. மககியமாக எைட அதிகமான ெபாரடகைளத தககேவ
கடாத எனற உததரவ ேபாடடா மரததவ.சதா நனறாக இரககம ேபாத எலலாரககம ேதைவபபடடாள. ஆனால
அவள படததக ெகாணடாள யா பாபபத? சதாவின அமமா வ டடலம
அரவிநத கலயாணதைத ஒடட உறைவ ெவடட விடடரநதா. இபேபாத
நாதனின அமமாவம, ெசலவியம அவகள கடமபததகக ெநரககமான
உறவினரான, நாதனின பாடடயின ெரணட விடட தமபியின ேபரனின
மைனவியின அணணனின கலயாணததிறக ஓடப ேபானாகள.
ேபாகமேபாத மகனின காைதக கடததா நாதனின அமமா“இஙக பாரடா,ெபாமபைளஙக உடமப சrயிலலாம ேபானா அமமா
வ டடலதான ெசலவ பணணி, ைவததியம பாதத சrயாககி அனபபனம.
அததான வழககம, மைற. சதா உடமப இரககற நிைலைமகக பஸல
பயணம ெசயய மடயாத. அதனால, ந வ மப பணணாம ேபசாம உன
ெபாணடாடடேயாட ஆததாளகக ெசாலலி அனபப. நாஙக வறதகக
இனனம ஒர மாசமாகம. அதவைர ேசாததகக எனன பணணவ?
சதாவகக ெகாஞசம ெதமப வநததம அவஙக கால அலஙகாம கடடடட
ேபாய உைடஞச மதைக சr பணணி அனபபடடம. சr பணண வழியிலல,
வ டடல இரககற மதத ெபாணணஙகலல ஒனன அவளகக பதிலா
கலயாணம ெசஞச அனபபடடம.”

All rights reserved to the author

311
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


எகிறினா நாதன. “இஙக பாரமமா. ந எனன ெசானனாலம ஒததககேறன.
ஆனா நான ராமன. ெரணடாங கலயாணமன ேபசின பார”“எனககத ெதrயாதாடா உனைன பததி, ந கஷடபபடறைதப பாககப
ெபாறககாம அமமா ெதrயாம ெசாலலிபடேடன மனனிசசட ராசா. உன
மசசினேனாட ெபாணடாடட ெசதத ேபாசசலல. அைதக ேகளவி படடதல
இரநத ெசலவி அவைனததான கலயாணம பணணிககேவனன ஒததக
காலல நிககத. அவ ெசததத கட நமகக நலலததாணடா. அவைன மாதிr
படபப, பதவிசா ஒர மாபபிளைள கிைடககறத கஷடம. உனகக பயநதடட
ெசலவி எனன அலமப ெசஞசாலம அனசrசச ேபாயடவான. ைககக
அடககமா ெசானனப ேபசைசக ேகடடடட இரபபான. ெபரசா நாம நைக
நடட ஒணணம ெசயய ேவணடயதிலல”கால மனதடன தைலயாடடனா. அமமா, தஙைகைய பஸ ஏறறி விடடவ.
பாசமிக கணவனாய மாறி சதாவிடம ெசானனா.


“சதா, உடமப சrயிலலாம இரககறபப ெபாணணஙக எலலாரககம அமமா
நியாபகம இரககமாம. எஙக அமமா எனகிடட ெசாலலி உஙகமமாைவக
கபபிட ெசாலலசச. எஙகமமா இரநதாததான உஙகமமாகிடட வமபிழககம.
இபப அத வர ஒர மாச மாகம. ந ேவணமனா உஙகமமாைவ இஙக வர
ெசாலல”ேபசவத தன கணவனதானா? தான காணபத கனவா இலைல ெநனவா?
எனற கழமபிப ேபானாள சதா.“நிஜமாததான, அவஙகள வர ெசாலல. ெகாஞசம உடமப ேதறனதம உஙக
அமமா வ டடல ேபாய ஓயெவடததடட ெமதவா வா” எனறா.All rights reserved to the author

312
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
சநேதாஷமாய அமமாவகக ேபான ெசயத வ டடகக வரச ெசானனாள சதா.
சமிதராவகக மதத மகள ேபசியதம, மதக வலியால படததப படகைக
எனறதம ெசனைனயில இரபபக ெகாளளவிலைல. இரநதாலம தனைன
நமபிக ைகககழநைதைய ஒபபைடததவிடடச ெசனற தன மகனிடம
ெசாலலாமல கிளமப மனசிலைல. அரவிநைத அைழதத ெசானனாகள.
சாrகா மநதிrக ெகாடைடயாய மநதிக ெகாணட அணணனிடம
ெசானனாள.“அணணா ஸராவநிையப பததிக கவைலப படாேத. இபபேவ நான பாதி நாள
கிளாஸ கட பணணிடட மண மணிகேக வ டடகக வநதடட இரகேகன.
காைலல சதயாககா ஒனபதைர மணிககத தான ஆபிஸ ேபாகம.
ஒனபதைரல இரநத மண மணி வைர கழநைதயப பாததககறத
சாநதாககப ெபrய கஷடமிலல. ேவணமனா அமமா வற வைரககம அவ
காைசக கrயாககிடட ேபாற வமப மடதைத எலலாம ரதத பணண
ெசாலலிடலாம”சமமதததின அறிகறியாய அைனவrன மகததில நிமமதி ெதrய,
சாததாவின மகேமா ரததப பசியினறி ெவளததத.


35. எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள

ஒர வினாட சாrகா ேபசமேபாத கறககிடட சிததாரா "இத
நடநதெதலலாம எஙக வ டடகக நஙக கட வரதகக மனன
தணைடயாேபடைடல கட இரநதிஙகேள அபபததாேன" எனற ேகடட
உறதிப படததிக ெகாணடாள. ஆேமாதிதத சாrகா ெதாடநதாள.மதக வலியால கஷடபபடடக ெகாணடரநத சதாைவப
பாகக சமிதரா மதைர ெசனற விட, அககா தஙைககள
All rights reserved to the author

313
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மவரம ேசநத ஸராவணிைய கவனிததக ெகாணடாகள. மதலிரணட
நாள நனறாக இரநதாலம அதன பின ேசாவாகேவ ெதrநதாள
கழநைத ஸராவணி."சதயாககா, நாம எனனதான பாதத பாதத கவனிசசகிடடாலம ெராமப
ேசாநத ெதrயறா கழநைத. சாநதா, பாபபாவகக ந காைலல சாபபாட
தறியா இலைல நேய ெமாதத சாபபாடைடயம மழஙகிடறியா ?"
கவைலயாகக ேகடடாள சாrகா.


"ஏன ெசாலல மாடட. சதயாககாவகக உடமப சrயிலைல ந காேலஜ
சாகக வசச ஊ சதத ேபாயடற. படபப வராத காரணததால இநத
வ டடகக சமபளமிலலாத ேவைலககாr நானதாேன.


வ டட ேவைலைய ெசஞச. இவளகக உடமபகக ஊததி, சாபபாட
ெகாடதத டரஸ ேபாடட விடட, காததாட கைடகக கடடடட
ேபாயிடட இவவளவ ேவைலயம ெசஞச வசச இனனமம கைற
ெசாலலஙக" கணைணக கசககினாள .


"சமமா அழாேத சாநதா. கழநைதகக உடமபகக ஏதாவத
வநதடசேசானன கவைலயா ேகடடா ஏன இபபட ேபசற?"


"அதகக எனன கைறசசல? நலலா கலலக கணடாடடம இரகக.
அவ அமமா ெபதத ேபாடடட ேபாயடடா , இபப எனககததான உயி
ேபாகத"


சற சறெவன ேகாவம ெபாஙகியத சாrகாவகக

"சேச.... சினன கழநைதைய எனன ேபசச ேபசற. நமம அணணன
மடடம இநத மாதிr ெநனசசிரநதா நாம சாபபாட கட இலலாம
All rights reserved to the author

314
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெதரவில நினனிரபேபாம. நமமளத தவிர ேவற வாழகைகேய
இலலாம அரவிநத அணணா கண காணாத இடததல
கஷடபபடடடட இரககா. நமம நலலபடயா அவ கழநைதையப
பாததகிடட நனறி ெசலதத ேவணடாமா ? இனிேம ந இவைளப
பாததகக ேவணாம. அமமா ஊரகக வர வைரககம நான
பாததககேறன""அைத மதலல ெசய. எனககம பணெமலலாம வ ணாப ேபாகத. நான
நிமமதியா எனேனாட ேகாஸ ேவைலைய கவனிபேபன".


"எனனேமா பணம வ ணாப ேபாறைதப பததி ேபசற. இநத அககைற எம
ஏ ேசநதடட காேலைஜ விடட நினைனேய அபப எஙக ேபாசச?
அதகக பீ ஸ கடடனேத இநேதா சலிசசகிடடரககிேய இநதப
ெபாணேணாட அபபா தான "


சணைடக ேகாழியாய சிலமபிக ெகாணடரநத தஙைககளின கரைலக
ேகடட வநத சதயா நடநதைத அறிநதக ெகாணடாள.


"சதாவகக இபப பிரயாணம பணணற அளவகக உடமப ேதறிடசச.
அமமாவம சதாவம சீககிரம வநதிடவாஙக. அதவைர நஙக ெரணட
ெபரம சணைட ேபாடாம வனியப பாததகேகாஙக" எனற ெசாலலி
மறறபபளளி ைவததாள ." அணணா நமககாக உைழசசாரா? நலல ேவடகைகதான. அபபா
இரநதவைர எவவளவ வசதியா இரநேதாம. அவ ேபானவடேன
தனேனாட நலவாழகைகககாகக கடயிரநத வ டைட விதத, அநதப
பணதைத எடததடட தனககம, பத ெபாணடாடடககம டகெகட
வாஙகிடட லணடனககப ேபானவ தாேன உன அணணா.

All rights reserved to the author

315
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

இபப கட நமம இநதக கழநைதையப பாததகக மாடேடனன
ெசாலலிபபார. உஙகளகக மாசாமாசம பணம பணம அனபபறத
நினன ேபாயடம. அககா தஙைககக ஒர வழி பணணாம
நட ேராடடல நிறததிடட, தனேனாட சகம ெபரசனன காதலிசச
கலயாணம பணணிககிடடவனகக வககாலதத வாஙகற. அமமா
நலலா உனைன பிைரன வாஷ பணணி ைவசசிரககாஙக.


ந ஒர ஏடட சைரககாய . உனனால உலகதைதப பrஞசகக
மடயாத. கணைண நலலா மழிசச பார. அணணனால நான நலல
பாடம கததகிடேடன. அவரகக நமைம விட அவ காதலம
கலயாணமம தாேன மககியமா இரநதத. அத மாதிr எனேனாட
வாழகைகதான எனகக மககியம. எனனால இைதப பாததகக
மடயாத. நாைளல இரநத நயம சதயாககாவம எபபடேயா
பாததகேகாஙக "


சாநதாவின அடாவடப ேபசசால கவைல ெகாணட சதயா, நானக நாள
மடடம பாததக ெகாளளமாறம அதன பின தாஙகேள கவனிததக
ெகாளவைதயம ெசாலலி சமாதானப படததினாள . சலிததக ெகாணட
ெசனறாள சாநதா.ெசஙகலபடைட ெநரஙகிக ெகாணடரநதத அநத ேவன. அமமா
வ டடககப ேபாகம சநேதாஷததில இரநதாள சதா. இநத மைற
நாதன, சதாவின அமமா சமிதராைவ தாஙேகா தாஙெகனற தாஙகினா.
ஊrலிரநத வநத அவளத மாமியாரம கட. கைடசியில தான
விஷயம ெதrநதத. ெசலவிைய அரவிநதககப ேபசி மடகக
ெசானனாகள தாயம மகனம.


ெசலவி கட சமிதராவிடம அதைத அதைத எனற வழிய அவரகேகா
மயககம வராத கைற. இவவளவ நாளாக இநத கிrமினல கடமபததில
All rights reserved to the author

316
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கபைப ெகாடடயாயிறற இைதககடவா சதாவால சமாளிகக
மடயாத? ெசலவி மாதிr ஒர ெபண தமபிகக மைனவியாக
வரவதறக மிகவம ெகாடதத ைவததிரகக ேவணடம எனறாலம,
அரவிநதின வாதைததான கலயாண விஷயததில மககியம.
அவனிடம ேபசி சமமததைதப ெபற மயறசி ெசயகிேறன எனற
ெசாலலிவிடட அவகளிடம ெசாலலிவிடடக ைகேயாட அமமா
வ டடககக கிளமபி விடடாள.


அவகள வ டடன அரகில இரநத ேவன சவ ஸ ஒனற ெமடராஸ
கிளமபம. அநத ேவனில சமிதராைவயம அைழததக ெகாணட ஏறி
விடடாள . மதைரயில இரநத கிளமபிய ேவனில, வழியில
திரசசியில கதி ஏறிக ெகாணடா.


" சதா எனன மதெகலமப உைடயற அளவ எனன ெசஞச? ராணி
மஙகமமா பைதசச வசச பைதயலத ேதட எடததியா? சr சr
மைறககாேத..... இபப மதக வலி எபபட இரகக?"


"ந ேவற கதி, உஙக அணணன வ டடகக ேவைல ெசஞேச இபபட
ஆயிடேடன. இதல ஒர நலலத எனனனனா இனிேம வாரா வாரம
சடதணணி பாைனையத தகக ேவணடாம"


"ெராமப சநேதாசம. அடககற ெவயிலல உன வ டடககாரனகக
சடதணணி ேவணமா? ஆமா நஙக ெரணட ேபரம வநதடடஙகேள,
இபப ஆதிைய யார பாததககவா?"


"அவனகக பrடைச மடயற வைர ஏன மாமியாரம நாததனாரம
பாததககவாஙக. மடஞசதம அவ ெமடராஸ ெகாணட வநத
விடடடேவனன ெசாலலி இரககா"


"உன ேசாமேபறி நாததனா ேவைல ெசயயறாளா! நமபேவ மடயல."
All rights reserved to the author

317
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"அதககக காரணம இரகக கதி. அவளகக அரவிநத ேமல
திடரனன ஒர அனப வநதடசச". நடநதைத ெசானனாள சதா.


"அவளகக ெராமப நாளா அரவிநத ேமல கணண. அவளகக பயநத
கிடடததான அவன உன வ டடகேக வரதிலல" ெசலவி லவ ெலடட
எழதி அரவிநதிடம தநதைத ெசானனா .


"அபபடயா விஷயம!” ஆசசrயப படடவள

“நாம இதல மடெவடகக மடயாத. எனன மடவனனாலம அரவிநத
வாயாேல வரடடம " எனற ேயாசைனயடன ெசானனாள.


"வ டடல ஊரககக கிளமபி வநதடட இரககிறைத
ெசாலலிடடஙகளா? நான ேபான பணணா சதயா ெமாைபல
எடகக மாடேடஙகத "

"இலல கதி. திடரனன கிளமபிேனாம. சதயா ெமாைபல
ெரணட நாளா rபேப. இநத சாநதா ெமாைபல எபப மயறசி
ெசஞசாலம பிஸி. அததான காைலல வ டடககப ேபாயடேவாேம அபப
பாததககலாமன விடடடேடாம"வழியில ேவன rபேப ஆகிவிட அைத சr ெசயத அைனவரம
ெசனைனகக வநத ேசர மணி பதிெனானறாகிவிடடத ."நலல ேவைள வ டடகக ேபான பணணி இரநதா ெபாணணஙக ேவற
நமமைள ெபாழேதாட பாககாத கவைலல உடகாநதிரபபாஙக "
எனற சநேதாஷப படடா சமிதரா.

All rights reserved to the author

318
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


எகேமாrல இறஙகியவகளிடம, "நிலலஙக எபபடயம காைலல
நான lவ தான ேபாடணம. வ டடல உஙகைள விடடடட, களிசசிடட
நான ெஹட ஆபிஸ கிளமபேறன" எனற கதி அஙேக வநத சவாr
இறககி விடட ஆடேடாைவ நிறததினா."தணைடயாேபடட ேபாகணம. எவவளவபபா ேகடகற?""மீடட தடட மடடம தா சா"ஆசசிrயமாய பாததவ கிளமபிய சறற ேநரததில
அத சட ைவககாத சததமான மீடட எனற கணட ெகாணடா.
டைரவ ேமல நமபிகைக வநதத.


"ஏமபா ஆடேடா, ந எநத ஸடானட?"


"திரெவததிய ராஜா கைடயணட சா"


“அடபபாவி ந தணைடயாேபடட தாணடததாேன ேபாகணம? அதான
மீடட தடட மடடம ேபாதமனன ெசானனியா?”


“ேபா சா. பீ ச ேராட வழியா ேபானா சலலனன ேபாயிடலாம.
தணைடயாேபடட டராபிகல ேபாறத பயஙகர ேபஜா. நமம எபபவம
மீடட தடடதான சா” ெசாலலிக ெகாணேட வணடைய வைளதத
சிகனலில நிறததியவன வாயில இரநத சரமாrயாக ெகடட
வாதைத வநதத.

All rights reserved to the author

319
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"கஸமாலம ேசாற ேபாட வகக இலைலனனா ஏன பளள ெபககதஙக?
.... ....."

"யாரபபா திடடற?"


"சிகனலல கழநைதய வசச பிசைச எடககறாேள அவைளததான.
வணட நினனதம பளைளயக கிளளி அழவிடரா பாரஙக சா."


அவன ெசானன திைசயில பாதத அைனவrன இதயமம நினேற
விடடத.


"ஐேயா நமம வனி......... வனி எபபட பிசைச காr கிடட ேபானா?"
கததிக ெகாணேட மயககமானா சமிதரா.


நிைலைமயின த விரம உைரததத அைனவரககம.
"பளைளயத தககிடடாளா ? இபப ேபாகாேத சா. அவ தபபிசச ஓடடடா
அபபறம பளள உனனதிலல . நான பததிரமா உன கழநைதைய வாஙகி
வாஙகிததேறன. மதலல இவஙக ெரணட ேபைரயம அநதக கைடல
கநத ெசாலல"


இறஙகியவன கைடக காரனிடம கஜிததான "ேடய பீ டடர, இநத
ெரணட ேபதைதயம பததிரமா ஆடேடால ஏததி வ டடல ெகாணட
ேபாய ேசககறத உன ெபாறபப. அஙக சிகனலல கழநைதேயாட
பிசைச எடககறாேள யாரடா அநதக கழைத ?""அத ெராமப நாளா எடககத. இபப பதத நாளா இநத பத
கழநைதைய ெகாணட வநத பிசைச எடததடட இரகக. இதகக
டபன பாகஸ சபைள பணணறத நமம இசககியமமா. பககைடயணட
அதேதாட வ ட இரகக"

All rights reserved to the author

320
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


"சr அவ வ ட ெதrஞச யாைரயாவத எனேனாட அனபப"


கதிரடன சில நிமிடஙகளில அநத வ டடல ேபாய நினறான.

"இசககியமமா, இவரகக கழநைத இலல. இனைனகக காைலல
ஒர டபன பாகஸ ஒனன அனபபனிேய அைத வளககக ேகககறார"
ைநசசியமாகப ேபசினான உடன வநதவன.


மதலில மறததவள "அத இஙக ஆடேடா ஒடடவாேன பிசைச மதத
அவேனாட டாேவாட ெசாநதககார பளைள. அைத கயநைதயப
பாததகக ெசாலலிடடாஙக ேபாலககீத . அத வடடல அலலாரம
கிளமபனதம, பளைளய இடடாநத எனகிடட பாததகக ெசாலலிடடப
பிசைச கட ேபாயடம. பளள பஞைசயா கீதா, டபன பாகஸ ேகடட
வநதவஙக கிடட இதத ெகாடததடேவன. நலல கெலகன. ஆனா
கயநைதய வளகக தரமானன ெதrல"

ேயாசிததவள "நாைளகக கயநைதய அநத சாநதிப ெபாணணகிடட
ெகாடகக ெசாலல ந இவன அனபபி ெரணட ேபதைதயம ஒர தடட
தடட பளைளய பrசசககன ேபாக ெசாலல. ேபாlஸல பகா
ெகாடததா எஙக பளைளய ெதாைலசசனன ேகபபாஙக. அநதப
ெபாணண அவஙக ஏrயால ஏதானம ஒர இடதைததான ெசாலலணம.
நமம ஏrயா பததி ெசானனா ந ஏன அஙக ேபானனன ேகளவி
வரேம? எபபடேயா நாம மாடடமாடேடாம. ஒனிகக எபபட கயநதய
கடததணமன ேராசைன ெசாலலிடேடன. இனிேம ந தான
நடததிககணம. நான உனனிய ேபாலிசகக ைக காடடாம
இரககணமனா, இபப ஒர பததாயிரதைத என ைகல ெவடடடட
கிளமப"All rights reserved to the author

321
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
"ைகல ெவடடறத எனன, அணணாதத ெநனசசா ஒன ைகையேய
ெவடடவார. திரவததிய பனன ர ேகளவி படடரககியா? அவர
வடடப ெபாணண அத" உடன வநதவன ஆடேடா டைரவைர ைக
காணபிதத ெசானனான. தான ஏறி வநத ஆடேடா டைரவ ெபrய
தாதா எனற விவரேம அபேபாததான பrநதத கதிரகக."அணணாதத நமம வடா அத ெதrயாம பணணிடேடன மாபப
ெகாடததட. நான பிசைசயணட கட ெசானேனன. ெபrய வடட
ெபாணண மாதிr இரகக மாடடககாதடானன ெசானனாக
ேகடடாததாேன. அநத சாநதியக கலலாணம கடடககேபாேறனன
நிககறான. ந இநத பாபபாவக கடடடட கிளமப அணணாதத. நான
பிசசமதத அநதப பககேம விடாம பாததககேறன" எனற
ெசாலலி ைகயில ஸராவணிைய திணிததாள.


"இஙக பார இனிேம பளைளஙகள ந வாடைககக விடற,
கடததரனன ேகளவிப படேடன. அடசச கடலல தககிப
ேபாடடடேவன. ஜாககிரத" எனற ெசாலலிய பனன கதிைரக கடடக
ெகாணட கிளமபினான.


ஸராவனிகக கைடயில ஒர பனனம, சிறித பாலம வாஙகிப
பகடடயவன. "எனன சா உன ைக இபபட நடஙகத? வடடககப
ேபாறதககளள பளள பசி தாஙகாத சா. அததான ெகாஞசம பால
வாஙகித தநேதன"


அவக அவகெகனற பனன rன ைகயில இரநதைத வாஙகி
விழஙகியத கழநைத.


"ராசாததி அவவளவ பசியா இரநதியா? உனைனப படடனி
ேபாடடரநதாளா அநத ெபாமபள?" எனறவன
All rights reserved to the author

322
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

"ேடய பீ டடர இனனம ஒர மாசததகக இநத கமபலல
ஒவெவாரததரககம ஒவெவார விதமா அட படணம.
ஒவெவாரததனம கைறஞசத ஆற மாசததகக ெபrயாஸபததிrேய
கதினன இரககணம. அதகக ஏறபாட பணண. அதவம பளைளய
படடனி ேபாடட ெரணட ெபாமபைளஙகளககம இனிேம ேசாததகைக
கிைடயாத "


கணண ரடன பாததக ெகாணடரநத கதி பனன rன ைககள
இரணைடயம பறறிக ெகாணடா. "எபபா ந யார எவரனன ெதrயாத.
ஆனா எஙக வ டடப ெபாரததவைர ந ெதயவம. ந இலைலனனா
எனன ெசஞசரபேபனேன ெதrயல. உனகக நனறினன ஒர
வாதைதல ெசாலலி மடகக மடயல. ஆனா எனனால ஆன ைகமாற
உனகக ெசயேவன"


சாrகா ெசாலலி மடததிரநதாள. " எஙகைள நமபி ஸராவணிைய
அணணன விடடடட ேபானாஙக. ஆனா நாஙக இததைன ேப இரநதம
அவரகக ெகாடதத வாகைகக காபபாதத மடயல. அணணனகக
அதனால எஙக ேமல ஒேர ேகாவம. வாணிைய தாேன இனிேம
வளததககறதா ெசாலலிக கடடடட ேபாயிடடா.

எஙக ேமல ேகாவம இரநதாலம அவேராட கடைமைய மறககாம
கடைன உடைன வாஙகி ெகாஞச நாளல அணணன சாநதாவகக
கலயாணம ஏறபாட பணணா. சாநதா எலலாததககம
தைலயாடடடட கைடசி ேநரததல ஓடப ேபாய அநத ஆடேடா
டைரவரக கலயாணம பணணிககிடடா. அதமடடமிலலாம நாஙக
எஙக அவன ேமல பகா ெகாடததடப ேபாேறாமேமானன பயநத
எஙகளகக மநதி அணணன ேமலயம எஙக வ டடல அவைள
அவேளாட காதலன கிடட இரநத பிrககறதாவம பகா ெகாடததடடா.


All rights reserved to the author

323
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அபபறம பனன மாமா விசாrசசிடட பிசைச மததவ மிரடட
சாநதாைவ ஒழஙகா வசசககனமன ெசானனா. அபபறம பனன
மாமாவ சதயாககாவககப ேபசி மடசசத உனகேக ெதrயம.
அவரகக பயநதடட சாநதா பரஷன இனனமம அவைள
ஒழஙகா வசசிரககான. இபபட சினன பிளைளைய வைதசச
அவனகக ெரணட கிடனியம அவட . அவனகக ஆேபரஷன
ெசயயக கட அணணன தான பணம தநதத.


சாநதாவகக இபப பததி வநதிரகக. எஙக அரைம ெதrயத. அவ
கணவனம இபப பரவாலல. ஆனா காலம கடநதடசேச
இனிேம பததி வநத எனன பிரேயாஜனம? அவ பணண தேராகதைத
எஙகளால அவவளவ சீககிரம மறகக மடயல. அவ பிடவாதமா
ேதநெதடததடட வாழகைகைய இனி அவதான சீ படததிககணம.
நாஙக ெகாஞச நாளல அநத தணைடயாேபடட வ டடல இரககப
பிடககாம உஙக வ டடகக மாறி வநேதாம. சிததாரா? .... ேகககறியா?
எனன சதததைதேய காேணாம?"


அவவளவ ேநரம அவள ெசானன சமபவஙகைளக ேகடட பிரைம
பிடததாறேபால அமநதிரநத சிததாரா அதிசசி கைலநத ெசானனாள
" ேகடடடடததான இரகேகன சாrககா . நான உடேன என வனிையப
பாககணம"


"அபபா வனி இஙக இலைலயா? ந எஙகிரநத ேபசற?"
எனற சாrககாவின ேகளவிகள சிததாராவின காதில விழநதால தாேன?
பயல ேவகததில கிளமபினாள .


"நானசிககா இபப எனைன வ டடல டராப பணண மடயமா இலல காபல
ேபாகவா?" எனற இரணேட சாயஸ ெகாடததவளிடம அஞச நிமிஷம
ெவயிட பணண டரஸ மடடம மாததிககிேறாம எனற ேநரம
வாஙகினாகள.

All rights reserved to the author

324
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

" இவவளவ கஷடபபடரககாளா என ெபாணண? நான
ேவற ெரணட நாளா அவஙகளத தனியா விடடடட வநதிரகேகன.
அரவிநத எனகிடட எைதயேம பகிநதககலனன கவைலப படேடன
அஙகிள. அதனால எததைன தடவ அவகட சணைட
ேபாடடரகேகன ெதrயமா? ப மாதிr மனசில இவவளவ
கவைலகைள சமநதிரககாேர. வனி கடட நான சைமசச சாபபாட
எவவளவ ேமாசமா இரநதாலம நலல இரககமமா னன ெசாலலி
சாபபிடவா.


அவைள இநத மாதிr வாடைககக விட அநத பிசச மததகக
எவவளவ ைதrயம? அவனகக இநத விஷயம கணடபபா ெதrயாம
இரநதிரககாத. அநத மாதிr பசைச பிளைளைய
ெசயதிரககாஙகனன ெதrஞசம அைதப பததி சடைட ெசயயாம
அவன கட ஓடப ேபானாேள சாநதா அவளககக ெகாஞசம கட
அறிேவ இலைலயா? பசைசக கழநைதைய பிசைச எடகக
ைவககறவஙக லடட மாதிr வயச எனன ெசயவாஙகனன ேயாசிகக
ேவணாம. இபபடயமா காதல கணைண மைறககம?

பனன ரகக பயநத அவைள நலலபடயா பாததடட இரநதிரககான
அநத பிசைச. அவளகக ஏதாவத ஆபதத வநதா பனன அவைன
உயிேராட விட மாடடானன நலலாேவ ெதrயம அவனககம
அவைன ேசநதவஙகளககம”.

சிததாராவின பலமபலில இரநத தணட தணடாய விஷயம கிரகிதத
அைனவரககம அதிசசி.

“ேடய கலயாண எனைனயம கடடடட ேபாடா எனகக உடேன
ஸராவநிையப பாககணம ேபால இரகக”

அவகளடன விேவகானநதரம அடம பிடததக கிளமபினா.


All rights reserved to the author

325
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
எனைனக ெகாணடாடப பிறநதவேள – இறதிப பாகம


சிததாரா கழவின வணடைய நிறததி வழியில ஏறிகெகாணட
நபைரப பறறி சிததாரா ஊகிததத சrதானா எனற விேவகானநதைரக
ேகடடக ெகாணடாள. அவளகக ஒேர வியபப. நடககபேபாவத
நலலபடயாக மடய ேவணடேம எனற கவைல.


அேத ேநரம ைசலஜா அரவிநதின மனேன அவன மகதைதப
பரகியபட நினறிரநதாள. சவரம ெசயயாத கவைல பீ டதத மகததில
இவவளவ காநதமா? இரமபாய அவனடன ஒடடக ெகாளளம ஆவல
வநதத ைசலஜாவகக. வயதான பேடல அவளகக எrசசைலத
தநதா. இளைமகக இவவளவ சகதியா எனெறணணி பாைவயாேல
அரவிநைத விழஙகினாள. அவளின பாைவகக அததம பrநத
அரவிநத ேகாவததால மகம சளிததான.உடமைப ஒடடய அவளத உடலம, வைளநத ெநளிநதக ெகாணட
அவள நினற ஸைடலம பாமபிைன நிைனவ படததியத அவனகக.
அவளத பாைவயில இரநத காதல அவைனக கமடடச ெசயதத.
இபபடப படட ஒரததிககா ஸராவணி பிறகக ேவணடம எனற
ஓராயிரமாவத மைறயாய எணணிக ெகாணடான.


கடைமயாக மகதைத ைவததக ெகாணட மகம சேடறக ேகடடான “
எதகக இஙக வநத?”இநத அளவ அவனிடம ேகாவதைத மதன மைறயாகக கணட
ைசலஜாவகக ஒேர ஆசசிrயம. பேடலடன அவைளப பாததேபாத
கட அவன மகததில இவவளவ ேகாவம இலைல. அதறகக காரணம
யா எனற பrநதத அவளகக பலைலக கடததாள ‘சிததாரா’.
All rights reserved to the author

326
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அரவிநதிறக என ேமல இரநத மயககதைதத தனதாகிக ெகாணடாள
எனற எணணிக காநதினாள. அவனத கழநைதையப ெபறறவைளக
கணடால எrகிறத, சிததாரா மாதிr பதப பைவக கணடால
சநேதாஷமா? இரககடடம பிறக பாககிேறன. வலிய சிrபைப
வரவிததக ெகாணடாள“ ந தாலி கடடன மைனவி கிடட ேகடகற ேகளவியா இத. உனகேக
இத நியாயமா இரககா அரவிநத “ஏளனமாய சிrததவன “ ஆமாம ேபாலிைச வசச மிரடட,
வலககடடாயமா என ைகயில தாலி வாஙகி கிடட ஒரததி
கிடடததான ேபசேறனன எனகக நலலாேவ நிைனவிரகக.
விவாகரதத வாஙகிடட பசைசக கழநைதையத தவிகக விடடடடப
ேபானவ கிடட எனன நியாயதைதப பததிப ேபசச ெசாலலற”“ அரவிநத கணவன மைனவிககளள சணைட சசசரவகள வறத
இயறைக. நான என சழநிைல காரணமாததான உனைன விடடப
பிrஞேசன. என சழநிைலையப பததி எபபட ெசாலலி உனகக
விளஙக ைவககிறத.... பேடல பணம என அமமாேவாட
ைவததியததககத ேதைவயா இரநதத. ஏறகனேவ கடமப பாரம
சமககற உனைன எனேனாட ேதைவககாகவம சிரமப படததறத
எவவளவ கஷடம. அதனால மனைசக கலலாககிடட உனைனயம
நமம ெபணைணயம விடடடட இரநேதன. யா ேமல சததியம
பணணா நமபவ? ஸராவணி ேமல பணணவா?”ேகாவமாக அவைள ெநரஙகியவன “ சீ வாைய மட. உன ெபாய
பரடைட நமப நான இனனமம மடடாளிலைல. என மகைளப பததி
ஏதாவத ேபசின உனைனக ெகாைல பணணிடேவன. என
All rights reserved to the author

327
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கடமபததககம உனககம தளி கட சமமநதமிலைல. ந வநத
இவவளவ ேநரமாசேச, ஸராவணி எஙக இரககானன ேகடகக கட
உனகக எணணம இலைல. உனைன எலலாம அவளகக அமமானன
ெசாலலேவ ேகவலமா இரகக”ைசலஜாவகக தான கடடக காதத ெபாறைம அைனததம காறறில
பறநதவிடம ேபால இரநதத.


“ சr ந ெசாலற மாதிrேய வசசககேவாம. நான தபப பணணிடேடன.
உலகததல ஆமபைளஙக எலலாம தபப பணணறேத இலைலயா?
மைனவிஙக தபப ெசயயற தனேனாட கணவன மனம திரநதி வநத
ஏததககத தாேன ெசயயறாஙக. அநத மாதிr ந எனைன ஏததககக
கடாதா?


நான ஒணணம நலலா வாழற கடமபதைதத ெதாநதரவ
ெசயயலபபா, அததான உன தைணவி உன உறைவ மறிசசடடப
ேபாயிடடாேள. இனனமம பிசைசககாரன மாதிr அவைளக
ெகஞசிடட இரககாம, உன காலகக கீேழ கிடககற ைசலஜா எனகிற
ெசாககதைதப பா.


நான ெசஞச தபபககப பிராயசசிததமா ேவணமனா உன கடைன
எலலாம நான அைடககேறன. உன தஙகசசிஙக கலயாணம, கரமாதி
அபபடனன ெபாலமபித தளளைவேய அததைனக கனறாவிககம
நாேன பணம தேரன. எலலாம யாரககாக? உனககாக, நமம கடமப
வாழகைகககாக. அழகம அறிவம ேசநத ேகாடஸவர மைனவி.
இதகக ேமல ஒர ஆமபைளகக ேவற எனன ேவணம ”இவளால இபபடெயலலாம எபபடததான இதயமிலலாம ேபச
மடயேதா எனற ஆதஙகததடன
All rights reserved to the author

328
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ மதலல சிதத விடடடட ஓடப ேபாயிடடானன ெசாலலறத நிறதத.
ந தபபா பrஞசகிடட ைசலஜா. என மைனவி சிததாரா நான உனைன
டேவஸ பணணத அவ கிடட மைறசச வரததததல இரககாேள
தவிர எனைன ெவறதத எனைன விடடப பிrயல. வரததததககம
ெவறபபககம நிைறய விதயாசம இரகக.


ந ேவணமனா ஏமாளிக கணவனகக தேராகம ெசஞச தவறான
ேகாட ேகாடயா பணம சமபாrசசைத ெபரைமயா நிைனககலாம.
ஆனா ந உயிேராட இரககறைத மைறசசதால என ேமல ேகாவமா
இரககற என மைனவிகக நான தேராகம ெசயய மாடேடன.


ந என கிடட மணவிலகக ேகடடபப ,சததியமா ெசாலலேறன
ைசலஜா, நான ெகாஞசம கட வரததப படல. பலமபல. என தைல
ேமல இரநத ெபrய பாரம ஒனைன கீழ இறககி வசச நிமமதி தான
இரநதத. நமகக மணவிலகக கிைடசச அனைனகக நிமமதியா
இனிேம உனைன என கணணல கட காடட ேவணடாமன மரகைன
ேவணடடட வநேதன. இதல இரநேத பrஞசகேகா உன ேமல
எனகிரநத ெவறபபின அளைவ.


அதனாலதான ஸராவணிைய எனகிடட நயம உன கணவ பேடலம
தநதடடப ேபானதம ஒர தடைவ கட உனைன பாககேவா உன
கிடட நான ேபசேவா மயறசி பணணல. ந எனைன விடட பிrஞச
ேபானதால வநத ஆததிரம அதனன தபபா பrஞசககாேத எபபட ஒர
அமமாவால கைறப பிரவசததல பிறநத உயிரககப ேபாராடடடட
இரககற ஒர கழநைதைய அடததவஙக கிடட தநதடட தன
வாழகைக தன சகம ெபரசனன இரகக மடயதனன ஒர ெவறபப.


எனககம சிததாராவககம இநதக கலயாணம நடககாம இரநதிரநதா
கட உனைன மறபடயம ஏததகிடட இரகக மாடேடன. நானம
ஸராவனியம மடடமதான இரநதிரபேபாம.
All rights reserved to the author

329
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


தவிர சிததாராவம நானம இபப விலகிததான இரகேகாம பிrயல.
பிrயவம மாடேடாம. மககியமா அவைள என கிடட இரநத பிrய
விடமாடேடன. அநத அளவ அவைள நான விரமபேறன. மரணம கட
எனகக அவளகக மனனாடயம வரக கடாத பினனாடயம வரக
கடாத ேசநேத வரணம. அைதத தான தினமம கடவள கிடட
ேவணடடட இரகேகன. அவ கட மடடமதான எனனால ைக
ேகாதத நடகக மடயம. அவ கட மடடமதான எனேனாட
வாழகைகையப பகிர மடயம.


ந வழககமா எனைனப பததி ேகவலமா ெசாலலவிேய அத மாதிr
நான வசதி கைறவானவனா இரககலாம, கழைத ெபாதி சமககற
மாதிr கடமப பாரம சமககறவனா இரககலாம. ெபrய படபப
படககாதவனா இரககலாம இலல நிைறயா சமபாதிகக சாமததியம
இலலாதவனா இரககலாம. ெபாணணஙக எதி பாககற ஆதச
கதாநாயகேனாட ஒர கணம கட எனகிடட இலலாம இரககலாம.
நான எபபட இரநதாலம எனேனாட சிததவகக எனைனப பிடககம.
ஏனனா எனைன ெகாணடாட பிறநதவ அவதான.


அவைள விடட எனனால கனவல கட விலக மடயாத. அவளககம
அபபடததான. ந ெவளிநாடடகக வநதாகனமன ெவறில எனகக
எவவளேவா ெகடதல பணணிரகக. எனகக ஒர நலலதாவத
பணணனமன ெநனசசா என மகததிைலயம ஸராவணி
மகததிைலயம மழிககாேத” தனத உறதியான இறதியான மடைவ
ெசாலலி மடததான.


இனிேம சாதவ கமான வழிைய நமபிப பயனிலைல, தனத பயஙகr
அவதாரதைத எடததாள ைசலஜா
“ எனைனப பததின தபைப அடககற ந மடடம எனன ஒழஙகா? உன
ெரணடாவத ெபாணடாடட கிடட நான உயிேராட இரககற
All rights reserved to the author

330
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
விஷயதைத ெசானனேத இலல ேபாலிரகேக. அத என மலமா
ெதrஞசதம அவளகக ஒேர அதிசசி, ெவறபப. விைளவ உனைன
விடட ஓடப ேபாயிடடா.


அரவிநத பிரகடகலா பாததா கலயாணம அபபடனன ெசாலலறத
ஒரவிதமான ஒபபநதம. உனேனாட மதல இரணட ஒபபநதம
எனனேவா ரததயிடசச. எனேனாட இரணடாவைதயம நான ரதத
பணண ஏறபாட ெசயத கிடட இரகேகன. உன கட மதல ஒபபநதம
ேபாடட நான அைதப பதபபிசசககலாம எனற மடவகக
வநதிரகேகன. உனகக அைத மறகக அதிகாரம இலைல. மறததா
ஸராவணிைய ேகாட உதவிேயாட நான தககிடடப ேபாயடேவன.
அவ உனகக ேவணமனா ந அவேளாட தாயககப பரஷனா
இரககறைதத தவிர ேவற வழியிலல”


“ அத அவவளவ சலபமிலல ைசலஜா, உனகெகலலாம சடடம
கணடபபா தைண வராத”


கரல வநத திைசயில நினறிரநதாள சிததாரா.

“சிதத.... “ மகெமலலாம விகாசிகக ஓட வநத ைகையப பறறிக
ெகாணட அரவிநதின ைககைள ஆதரவாக ெகடடயாயப பிடததக
ெகாணடவள


“நாஙக சில மைற உன கிடட ஏமாநதிரககலாம. ஆனா நிரநதர
ஏமாளிப படடம கடடனா எபபட?”


“ஏய... ந ஊரககப ேபாகல? எனைனேய ஏமாதத உனகக எனன
ைதrயம?”


All rights reserved to the author

331
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
“அத எனனட எனைனேய, ந ெபrய மகராணி பார. ந நrஙக கிடட
என மகைள விடடடட வநதிேய அதகக உனைனக ெகாைலேய
பணணனமன ஒர ெவறிேயாட வநதிரகேகன”


ெதrயாமல விழிதத அரவிநதிடம “அரவிநத இனிேம இவளகக
பயபபடாேத. இவ ைக கழநைதயா இரநத ஸராவணிைய வ டடல
வசசப படடடட கததடககப ேபாயிரககா. அபப வ டடல நைழஞச
நrக கடடததகிடட இரநத வணிைய ேபாலிஸ காபபாததி இரகக.
இவ கழநைதைய விடடடட கிளப ேபாயிரநததகக சாடசி
கணடபிடசச ேபாலிஸ கிடட ெசாலலிடேடன. இனிேம அவ நமம
வனி கிடட ெநரஙகக கட மடயாத”


நடநதத அைனதைதயம சிததாரா ஆதாரததடன கணட பிடததத
ஆததிரதைத வரவைழததத ைசலஜாவகக. ேபாயம ேபாயம ஒர
மததியததரப ெபணணிடம இநத ைசலஜா ேதாறபதா?


“உனைன சமமா விட மாடேடணட. ஸராவநிைய உஙக யாராலம
கணேட பிடகக மடயாத இடததககத தககிடடப ேபாகல என ெபய
ைசலஜா இலல”


வாசல பககமிரநத ைகதடடல சததம ேகடடத
“ெவல ெசட ைசல. ஹிநதி, இஙகிlஷல ந ேபசி ேகடடரகேகன.
இபபததான தமிழல சவால விடடக ேகககேறன” ைகததடடல ேகடட
திைசையத திரமபிப பாததவள அதிநதாள. பேடல அடடகாசமாய
அஙேக நினறநதா.


இவன எஙக இஙக வநதான? ெநாடயில சதாrததாள. இனிேமல
அரவிநத ஒதத வரமாடடான. பேடைல ைவதத அவைனயம இநத
சிதராஙகிையயம ஒர வழி பணண ேவணடயததான.


All rights reserved to the author

332
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
பேடல மைற ேகடான ெதாழில ெசயதாலம ைசலஜா ேமல ஆைச
அதிகம. ேவற எநத ஆைணயம ைசலஜாவிடம ெநரஙக விட
மாடடா. அநத அளவ அவள ேமல ைபததியம. அததான
ைசலஜாவகக சாதகமான விஷயம. அைதேய இநத மைறயம பயன
படதத மடவ ெசயதாள.


“டாலிங எனகக தாயபபாசதத அடகக மடயாம ஸராவனிையப
பாகக இஙக வநேதன. ஆனா இநத அரவிநத என கிடட தபபா நடகக
மயறசி ெசயயறான. இநத சிததாராவம அதகக உடநைத”“நிறதத ைசலஜா ...... எனககத தமிழ ெதrயாதனன ெநனசசி கிடட
இஷடபபட ேபச மயறசி ெசயயாேத. சினன வயசல எஙக பககதத
வ டடல இரநதவஙக தமிழ. எனககப ேபச வராேத தவிர அவஙக
ேபசறத நலலா பrயம. இபப ந ேபசினத எனகக ெராமப நலலாேவ
பrஞசத. ேபாய கால ஏற”அரவிநதிடம திரமபியவ “ சாr ெயங ெமன. உன வாழகைகல
கழபபம ெசயயணமன எனகக ஆைச இலல. ைசலஜாைவ உன
கிடட இரநத பறிசச கிடடதா நிைனககாேத. எனைன
பாககைலனனாலம ேவற யாராவத பணககாரன கட அவ
ேபாயிரபபா. அத அவளககத தபபாத ெதrயாத.


இவவளவ நலலா அவைளப பததி ெதrஞச நான எபபட அவகட
இனனமம இரகேகனன ேகககறியா? நாஙக ெரணட ேபரம ஒேர
வககம. அதாவத பணததககாக எதவம ெசயயலாமன நிைனககற
வககம. உனைன ஏமாததின மாதிr அவ எனைன விடட சலபமா
விலகிட மடயாத. எனைன ஏமாததினதா ெதrய வநதத என வ டைட
விடட ைசலஜா ெபாணமாததான ேபாவா”


All rights reserved to the author

333
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

ெமதவாக நடநத ெகாணடரநத ைசலஜாவகக அடசர சததமாய
பேடல ேபசியத ேகடடத.
ெவளிேய வநத பேடல “ உன கா சாவி எஙக ைசலஜா? நான ேவற
ஒரதத கால வநேதன” எனறபட அவளிடமிரநத சாவிைய வாஙகி
காைரக கிளபபினான. அநத ஒரததைரப பாதததம அவள ேமலம
விககிததப ேபானாள.

அபேபாத ேநரம காலம ெதrயாமல ைசலஜாவகக இநதியாவில
இரநத ேபான வநதத.


“ மககியமான விஷயமா இரககப ேபாகத. ேபாைன எடததப ேபச
ைஷல” எனற பேடலின ஆைணககப பயநத அவசர அவசரமாய
ெசலைல உயிபிததாள.


அவள அமமாதான அத. “ைசலஜா எததைன தடைவட உனைனக
கபபிடறத? யாேரா நால ேப வநத எனைன அட அடனன அடசச ந
மலேலஸவரததல வாஙகியிரநத வ டைட எழதி வாஙகிடடாஙக.
ேஜபி நக பளாடல இரநத எனைன அடசச ெதாரததி விடடடடாஙக.
எனகக மணைடல ெபrய காயம. ைவததியம பாகக பாஙகல ேபாய
பணம எடககப பாததா அஞச ைபசா கட பணம இலல. எனனதானட
ெசஞசககிடடரகக. மறபடயம எனைனப பிசைசககாrயா மாததறியா?”


விககிததப ேபாய பேடைலப பாகக. அவேரா பனனைகயடன காைர
ஒடடக ெகாணடரநதா.


“எனன ேபபி ஏதாவத கட நியஸா?”


“எஙக அமமாைவ அடசச ேபாடடடட பாஙகல இரககற என
பணதைத எடததிரககாஙக. கணடபபா அத நஙகதான. ஏன அபபட
ெசஞசிஙக”
All rights reserved to the author

334
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“ெபrய வாதைத ெசாலலாேத ேபபி எைத ந எனனிடம இரநத
திரடடததனமாய எடததாேயா அைத நாேன திரமப எடததக
ெகாணேடன”


ெகாடரமாக மாறிய பேடலின மகம “ திரடடப பணதைத
எடதததகேக உனகக இவவளவ ேகாவம வரேத. எனகக எவவளவ
ேகாவம இரககம. பததி சrயிலலாத என மகன கிடட ந எவவளவ
ேமாசமா நடநதிரககனன பாதேதன. ேகமரா ெசட பணணி ந
அடககறைதயம கிளளறைதயம பாதேதன. அவனால வாயவிடட
ெசாலல மடயாதனன ைதrயமாட உனகக. என மதல
ெபாணடாடட எபபட ெசததானன ெதrயமா?”

தைலயாடடயவள ெமதவாக ெசானனாள “மஞசள காமாைல”


“ ேநா டய, அவ எனகக தேராகம ெசயய ெநனசசா, தணடைன தர
ேவணடாம? இநத பேடல எனன அவவளவ இளிசசவாயனா? ஊரககக
கடடடடப ேபாேனன. ஸேலா பாயசன தநேதன. மேண மாசம, தட
தடசச ெசததா”

பேடலின ேகாபெவறி ெகாணட கணகைளப பாதததம பலிவாைலப
பிடதத தனத நிைலைமைய உணநதாள. இனிேமல ைசலஜாைவ
அடககம ேவைலைய பேடலிடம விடட விடலாம.

விைரவில அவகள ைகதாகப ேபாவத நிசசயம. வழகக
மடநதவடன இரவrன கறற ெசயலகள பறறிய படடயலம
நதிமனறம அவகளககளிதத தணடைனையயம பிபிசியில ேகடடத
ெதrநதக ெகாளளலாம.


சிததாராவின மகம மழவதம தனத மததிைரையப பதிததக
ெகாணடரநதான அரவிநத.
All rights reserved to the author

335
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“சிதத... சிதத.... ந இஙகதான இரநதியா? எனைன விடடடடப ேபாக
எபபட மனச வநதத”


நடநதைத சரககமாக ெசானனாள. ைகையக ேகாவமாகக கததிக
ெகாணடவன, “ இத மடடம மனனாடேய ெதrஞசிரநதா அவைளக
ெகாைலேய பணணி இரபேபன”


சறற ேயாசிததவன ேகாவமாக அவள கனனததில ஒர அைற
விடடான “ எனன கரடட ைதrயம உனகக. ெபrய ஜானசி
ராணினன நிைனபபா. நான அைமதியா இரநதா ைகயாலாகதவனன
எனகிடட எதவம ெசாலலாம மைறசசடடயா. எவவளவ rஸகான
ேவைல? இநத மாதிr ஒர கமபைலக கணடபிடககத தனியா கிளமபி
இரககிேய? உனககக ஏதாவத ஆயிரநதா எஙகைள உயிேராட
பாததிரகக மடயமா?”


அவன அைறநதத அவளகக வலிககவிலைல. அவள ேமல இரககம
அககைறயினால ெசயததலலவா.

“ எனைன இநத மாதிr சமயததல அடககக கடாத ெவளைள காககா.
உனககாகததான ெசஞேசன. நமம வாழகைகைய விடட அவைள
விலகக ஒர வழி ேதட ேபாேனன. அபபறம ந ெசானனிேய உனகக
நமம கழநைத உரவானதில இரநத அத கடேவ சநேதாஷமா
இரககணமன. நடவல இபபட ஒரததி ெதாலைல ெகாடதத கிடேட
இரநதா நாம எபபட நிமமதியா இரகக மடயம?”


“எனன ெசாலலற சிதத?”


“மகக பிளாஸதிr, நமம பிளான ேபாடட மாதிrேய இநத
கிறிஸதமஸகக ஸராவநிககத தமபி பாபபா தநதடலாம”
All rights reserved to the author

336
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“நிஜமாவா” சிததைவத தககி சறறினான.


சமாதானமாய பனனைகததவகள அபேபாததான நிைனவ வநதைத
ேபால ேதடனாகள.


"ஆமா வனி எஙக" அரகில காணாமல விழிததவகள மனதில ஒர
பயப பநத உரணடத.


" ெசானன மாதிrேய ைசலஜா தககிடட ேபாயடாளா அரவிநத"


"யாரம தககிடட ேபாகல. நான தான இநத அடதட, காதல
காடசிகைள சினன பிளைளைய பாகக விடாம எஙக அபபா கிடட
ெகாடதத அனபபி இரகேகன" வாசலில தயஙகியபடேய நினறிரநத
பாப அழத சிவநத கணகைள தைடததக ெகாணட சிrததான." நான உளள வரலாமா அரவிநத. உன மனசல இனனமம எனகக
இடம இரககா?" உைடநத கரலடன ேகடடானஅரவிநதின மகததில மாறி மாறி உணசசிகள சட கட விைளயாடன.
"எனனடா பாப இபபட ேகடடடட? என கடமபம இபப நலலா
இரககறதககக காரணம நதாணடா


"நலலைத மடடேம ெசாலலறிேயடா. நான ெசஞச தபபால ந
எவவளவ கஷடபபடரககனன தாமதாமாததான உணநேதனடா.......”


“ந எனனடா ெசயவ என தைலெயழதத”
All rights reserved to the author

337
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“இலலடா அரவிநத. நான உனகிடட ைசலஜாைவப பததி
மதலிைலேய ெசாலலி இரககணம. எனைனப பததி தபபா
நிைனசசககவிேயானன பயநதடேடன. நான வாரா வாரம
ெபஙகளல கிளாஸ அடெடனட பனனேவனல அபப ைசலஜா கட
தாணடா தஙகிடட வரேவன" தனத நணபனகக தாஙக மடயாத
ேவதைன தரம விஷயதைத இனிேமலம மைறகக விரமபவிலைல
பாப.
" ைசலஜா கலயாணம ெசயதகக ெராமப கமெபல பணணா. நானம
அவைளக கலயாணம பணணிககலாமன தான அபபாகிடட வநத
ெசானேனன. ஆனா அபபா மறததடடா. அபபததான ைசலஜா பததி
எனககத ெதrய வநதத. அவ ெவளிநாடட ேமாகததல நமமள மாதிr
நிைறய ேப கட பழகனைத ேகளவி படடதம எனகக அதிசசி.
இதகக நடவல ைசலஜா கறபமாயிடடா அைத ெசாலலி எனைன
கலயாணததகக மிரடட ஆரமபிசசா. கைடசி ஆயதமா அவ
எடததததான தறெகாைல மயறசினன உன கிடட ெசானனத. ஆனா
நிஜமாகேவ அனைனகக அவ கரக கைலபபககத தான அடமிட
ஆயிரநதா. எனகக விrசச வைலல ந ேபாய மாடடகிடட. இத
ெதrயாத நானம ேமறபடபபகக இடம கிைடககவம உனகிடட கட
ெசாலலாம தைலமைறவாயிடேடன.ஆற மாசம கழிசச எனேனாட பிெரணட கிடட நடநதத எலலாம
விசாrசச ெதrஞச கிடேடன. யஎஸல இரநத நான லணடனல
கிைடசச ேவைலைய எடததககிடடதகேக ந தாணடா காரணம.
உனைனத ேதடகிடேட இரநேதன. ஆனா கணட பிடகக மடயல.
ஊரலயம நஙக ெமடராஸ வநதத ெசானனாஙக ஆனா சrயான
விலாசம ெதrயல.

All rights reserved to the author

338
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

இஙக வநததம கணவைன இழநத இரணட கழநைதஙகேளாட தனியா
தவிசசகிடட இரநத ஒர ெபணைண விரமபிேனன. ைசலஜாைவ
கலயாணம ெசயதககக கடாதனன தடதத என அபபா, அவைள
மனபபவமா கலயாணம ெசயத வசசார. எஙகபபாவகக மினமினிப
பசசிககம மழ நிலவககம நலலா விததியாசம ெதrயம”." எவவளவ ெபrய காrயம ெசயதிரகக. உஙக அபபா எவவளவ
நலலவரடா. அவைரப பாககணம ேபால இரகக""வநதடேடன அரவிநத. பா நனறாகப பா, இர கணகைளயம திறநத
பா" எனற ெசாலலி அவன கண மனேன வநத நினறவ நமத
விேவகானநதன தான." பாப?.... கலயாண???....."திைகதத அரவிநதிடம " என மழ ேப கலயாணபாப. நமம மானசனல
ஏறகனேவ ஒர கலயாணகமா இரநததால நான பாபவாயிடேடன.
இவவளவ நாளாகியம ந என மழ ேப கட ேகடடகிடடத இலல.
நான உன வ டட விஷயம எலலாதைதயம ஒனன விடாம
விசாrபேபன. உனைனப பாததததான கடமபதத ேமல ஒர
பறறதேல எனகக வநதத. ந எனைனப பததி ஒர வாதைதயாவத
விசாrகக மாடடயானன ெநனபேபன. ந அநத ஒர வரஷமம
எனைன ஏமாததிடட"

விேவகானநதrன மலம விஷயம அறிநத ஓட வநதிரநதன ேசாபப
மனனிககவம சநதிrகா கடமபததின. தனத சநேதகதைத ேகடட
ெதளிவ படததிக ெகாணடாள சநதிrகா

All rights reserved to the author

339
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ ேஹ சிதத இநத கலயானபாப கைத உனகக மனனாடேய
ெதrயமா?”


“ நான கலயாணகக அரவிநைத மனனாடேய ெதrயமன ஊகிசேசன.
நானசிேயாட ெடலிவrகக ேபாய அவஙக வ டடல தஙகி இரநதபப
பசஙகேளாட கமபயடட ேகம விைளயாணேடன. அதல நமம
கலயான பாபவம அரவிநதம எடதத பைழய ேபாடேடா ஒனன
இரநதத. அரவிநத மாதிrேய யாராவத இரககமன ெநனசேசன.
ஆனா அநதக கடமபம அளவகக மீறி காடடன பாசமம, ஒவெவார
தடைவயம கலயான அரவிநைதப பாககறைதத தவிதததம, அத
தவிர அரவிநதககப பிடசச பலகாரதைத ஒவெவார தடைவயம
அககைறேயாட சைமசச தநத விதமம எனனேமா இரககனன
ெநைனகக ைவசசத”அரவிநத பாபவிடம ேகடடான
“ ஏணடா அபப உஙக அபபாவகக மனனாடேய எனைனத ெதrயமா?
நான ேவற ஆடடடரககம, கிளககககம விதயாசம ெதrயாதவன
இலல ெநனசேசன. மனனிசசகேகாடா” எனறான அரவிநத.


“அத எதசசியா நடநததடா. நான உனைனத ேதடகிடட இரநேதன.
ஆனா எஙகபபா ஊரககப ேபானபப பிைளடல உனைன
சநதிசசிடடா. அனைனகக நான ஊரல இலலாததால அவைர
பைளட ஏததிவிட நானசி தான வநதிரநதா. அவ யா கட
வநதாலம ஒர அவஙக கிடட ேகளவி ேமல ேகளவி ேகடட ஒர வழி
பணணிடவா.

அவேராட ேகமரால உன கடவம ஸராவணி கடவம எடததிரநத
ேபாடேடாைவ வசசத தான உனைனக கணட பிடசேசன. ெரணடாவத
தடைவ அபபா ஊரகக வநதபப உணைமைய ெசானேனன. அபபா
உடேன நானசி பிரசவதைத சாகக வசச சிததாராைவ வ டடககக
All rights reserved to the author

340
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கடடடட வநதா. சிததாரா மலமா உன மனனிபைப
ேவணடறததான எனேனாட பிளான. அதககளேள இநத ைசலஜா
மறபடயம வநதடடா.”


சநதிrகா கடமபமம பாபவம உதவ மினனல ேவகததில பாககிங
ேவைல எலலாம மடநதத. ேசாபப வ டடல அைனவரககம
அரைமயாக சைமதத ைவததிரநதன விேவகானநதரம நானசியம.


“ெராமப நனறிடா பசைச உடமேபாட உன மைனவி ேவற சிதத கட
சததி இரககாஙக. ெராமப நனறிஙக” மனம நிைறநத ெசானனான
அரவிநத“அத எஙக கடைமடா. எனனால ஏறபடட சிககைல விடவிகக
மடஞசத ெராமப சநேதாசம”“சr சr நடநதத எலலாததககம இநத ேதமஸ நதியிைலேய
மழககப ேபாடடடட கிளமபஙக. ஸராவணிகக இநத ைசலஜா பததி
மறநதம கட ெசாலலிடாேத” எசசrததாள ேசாபப“ கணடபபா ெசாலலேவன” உறதியாக ெசானனாள சிதத.


பளளதாசசிப ெபாணண எனற அவளகக ெசயதிரநத
பளிககாயசசைல வககைணயாக சாபபிடடக ெகாணேட
ெசானனவளிடம . அைனவரம எனன பதில ெசாலவெதனற
பrயாமல விழிததாகள.

“ இநத அரவிநத உணைமைய ெசாலலாம ைசலஜா மலமா உணைம
ெதrய வநததனால எனகக எவவளவ அதிசசியா இரநதத. அத
All rights reserved to the author

341
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
மாதிr அதிசசி என ெபாணணகக வரக கடாத. ஸராவனிகக உrய
வயச வநததம இஙக நான திரடடன ஆதாரஙகேளாட அவ கிடட
ைசலஜாைவப பததிக கணடபபா ெசாலலேவன”


“ எனனமமா ெசாலலற?.. தனேனாட அமமா ேமாசமானவனன
ெதrஞசா அநதக கழநைத மனச எபபடப பாட படம” ஆதஙகததடன
ேகடடா விேவகானநதன.“நஙக ெசாலலறத சr அஙகிள. ஆனா ைசலஜா எவவளவ நாள
பேடேலாட கடடப பாடடல இரபபானன ெதrயாத. ெவளிய வநதா
அவ பழி வாஙகத தடககற ஆள நானாததான இரபேபன. அபப
எஙகளகக ஒர பாதகாபபான கட ேதைவ. அைதத தர பனன
அணணனால மடடமதான மடயம. அதனாலததான நாஙக
ெசனைனல இரககறத நலலதனன நான நிைனககிேறன. நாஙக
வணி கிடட எைதயம ெசாலலாம இரநதா, ஒர பதேதா பதிைனஞச
வரஷேமா கழிசச ைசலஜா அைதப பயன படததி ஸராவணி
மனைசக கழபபி எஙக கிடட இரநத பிrகக சநதபபம இரகக. அவ
நலல தாயாய இரநதா நாேன வணிைய அவ கட அனபபி
ைவபேபன. ஆனா காசககாக .... “


நிைனததப பாககேவ பயநதவராய ெசானனா விேவகானநதன “ ந
ெசாலலறத நததிகக நற சததியம. கணடபபா ஸராவனிகக மடடம
உrய வயச வநததம அவேளாட அமமாைவப பததி ெசாலலிடமமா”


எலலாம நலலபடயாய மடய அரவிநதின கடமபம அைனவrடமம
பிrயா விைட ெபறற ெசனைன மாநகரகக வநத ேசநதன.

அரவிநதிறக கடய விைரவில ேவைல கிைடகக, பனன கடமபம,
நபீ ஸ கடமபம, சாrகா கடமபம, ஊrல இரககம கதி கடமபம
எனற சநேதாஷமாக அைனவைரயம அரவைணதத ஏன நாதன
All rights reserved to the author

342
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
கடமபதைதக கட அைர மனேதாட ஏறறக ெகாணட சிததாரா,
சாநதாைவயம அவள கணவைனயம தளி கட ஏறறக
ெகாளளவிலைல.


கறறம பாககில சறறம இலைல எனற சமாதானப படததிய
பாடடயிடம


“பாடட கறறம பாககாமத தான நாதைனக கட எனனால
சதாணணிககாக சகிசசகக மடஞசத. ஆனா என கழநைதைய
பிசைச எடகக ைவகக உடநைதயா இரநத சாநதாேவாட
கணவனககம அவளககம என மனசிைலயம வ டடைலயம
இடமிலைல. அரவிநத ேவணமனா அவஙகைளப பாததடட
வரடடம. ஆனா அவஙக கட நானம என மகளம உறவ பாராடடத
தயாrலைல” எனற உறதியாக ெசாலலில விடடாள.சமிதராவகக இதில வரததம தான இரநதாலம தன மகள ெசயத
தபபின அளைவ உணநத தாய எனபதால வாைய மடக ெகாணடா.


தனி மரமாய நினற மகனகக அரைமயான வாழகைக வரம தநத
ேதவைதைய அவரால கடநதக ெகாளளேவ மடயாத.


சிததாராவின ஆற மாத வயிற அழகாய ேமடடட இரகக, தனத
படைவைய இழதத வயிைற மைறததபட உறவினகளிடம
வளவளததக ெகாணடரநதாள. உறவின கடமபக கலயாணததில
அரவிநதின ெசாநத பநதஙகள அைனவரம திரணடரநதன.“ இநத அரவிநத பயைல லணடனல இரநத விரடட விடடடடாஙக.
அததான வநதடடான. ெசலவியம அவ வ டடககாரரம மாதிr நலல
All rights reserved to the author

343
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ேவைலல இரநதிரநதா பரவாயிலல” ஒவெவாரவrடமம கீறல
விழநத ெரகாட மாதிr பலமபிக ெகாணடரநதா நாதன.
சிற வயத ைபயன ஒரவைனப பாததவ “ ேடய ெபானனமபலம, ந
ஆடேடா ஓடடடட இரககலல.... எனகிடட உனகக ெபாணண
பாககனமன உஙகமமா ஒர பாட அழத தததடசச. எனகிடட
ெரணட வரஷததகக மனனாட ெசாலலி இரநதா என கைடசி
மசசினசசியப பாததிரககலாம. எனன ெபrய இடமன பாககறியா?
அத அநதக காலம. இபப ஒணணம இலல. அதவமிலலாம என
மாமியா வ டடல மாபபிளைள ஆடேடா டைரவனனா மற
ேகளவிேய கிைடயாத. கணைண மடடட ெபாணண தநதடவாஙக.
எனேனாட சகைலஙகளள ெரணட ேப ஆடேடா ஓடடறவஙகதான”
அரவிநதின கடமபதைத ஓரக கணணால பாததபட ெசானனா.அஙக நடநத ெகாணடரநதவைனக கபபிடட “ ேடய பாலாஜி,
ேவைல ெவடட இலலாம சததிகிடட இரநதிேய இபப எபபட இரகக?”
எனற ேகடட அவைனக கடபபடததா.“ யா எனகக ேவைல ெவடட இலைலனன உஙக கிடட ெசானனா.
நானதான ெவளிநாட ேபாயிடட இரகேகேன”


“ெவளிநாடா? நயா? பததாவத படசசிடட டாகட ேவைலயா பாககப
ேபாற? எஙகடா ேபாயிடட இரகக?”


“டபாய”


“எனனத?”
All rights reserved to the author

344
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“டபாய”


“அத தபாயடா”


“duplicate டபளிேகடனனா dubai டபாய தாேன”


“அபபட ெசாலலடா என சிஙகக கடட. இநத மாதிr எலலாம
ேயாசிகக அறிவ இரநதிரநதா நாதன ஏணடா ேசாற ேபாடடடட
இரநத கைடைய விதத ஒர நாதாr கிடட காைசத தநத
ஏமாநதிரககப ேபாறான” சிஙகமததவின ஜாைடயில ஒர ெபரச
வநத கடநத ெகாணட தனத மகைனக கடடச ெசனறத.ேநரதைதப பார, தபாயனன ஒழஙகா ெசாலலத
ெதrயாதவெனலலாம தபாய ேபாறான கடபபாகத திரமபியவ
கணகளில அரவிநதின தாய சமிதரா படடா. எதிததக ேகடகத
ெதrயாத அபபாவி. இபேபாத இரககம ேகாவதைதக காடட சrயான
ஆள.“ அதைத நலலா இரககிஙகளா? பாவம ெராமப இைளசசப
ேபாயடடஙக. சிததாரா சrயா சாபபாட ேபாடறதிலல ேபாலிரகக”“அெதலலாம இலல மாபபிளைள. அவ நலல ெபாணண, எனன
ஒணணேம ெசாலலறதிலல. சைமயல அைற எனேனாட ைகலதான.
என இஷடததகக சாபபிடடககேவன”All rights reserved to the author

345
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
அநதப பககம சிததாரா வர அவள காதில விழமாற ெசானனா


“ சைமயல ரம உஙக வசமா? சேசா... சேசா... ஏறகனேவ சில
இைதப பததி எனகிடட ெசானனாஙக. ஆனா மகன வ டடல சமபளம
இலலாத சைமயலகாrயா, ேவைலககாrயா இரகேகனன இைத விட
ெதளிவா யாரம ெசாலல மடயாததத. உஙகளககாக நான
பrதாபபபடேறன”‘ஒழஙகா ேபாயிடட இரககற வாழகைககக கணட வசசடவா
ேபாலிரகேக’, “ நான அபபட ெசாலலேவ இலைலேய மாபபிளைள”
எனற பதறிப ேபாய ெசானனா சமிதரா.“ நஙக ெசாலலனனாலம உஙக மகன அவளகக கஜா தககிடடப
ேபாறைத ஊேர பாககேத அதைத. உஙகைள வ டைட விடட விரடட
ேவற விடடடடாளாம. சதயா வ டடலதான ேபாய இரநதிஙகலாம.
ேகளவிப படடதம மனேச வரததமா இரநதத. இபபட எலலாம
நடககமன ெதrஞசிரநதா ெசலவி வாழகைகைய
பலிகடாவாககியாவத அவைள உஙகேளாட மரமகளாககி இரபேபன.”
இலலாத கணண ைர தைடகக.
“அெதலலாம நஙக ெசாலலற மாதிr ஒணணம நடககல மாபபிளள.
சதயா மழகாம இரககானன நானதான அவளகக வாயகக ரசியா
சைமசசப ேபாடடடட வநேதன”


ஏேதா பதில ேபச ஆரமபிததவைர இைடமறிததான ஆதி

“ அபபா இநத கவைர சிததாராதத உஙக கிடட தர ெசானனாஙக”
எனற ெசாலலி தநத விடடப ேபானான.
All rights reserved to the author

346
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.comஅசிரதைதையப பிrததவ ேபயைறநதவ ேபாலானா. அதில
ெசலவியம அவளத கணவனம அவகள ேவைல ெசயயம கைடயின
ெபய ெபாறிதத சீரைடையப ேபாடடக ெகாணட ெவஙகாய
மடைடைய அடககி ைவததக ெகாணடரநதன. கீேழ ஒர கறள


‘யாகாவராயினம நாகாகக காவாககால ..... ‘

அவவளவதான அநத பலட அடததா நாதன


“ஊரல ேவைல ெவடட இலலாதவனஙக ஆயிரம ேபசவாஙக. ஆனா
எஙக எலலாரககம ெதrயம அரவிநத பததைர மாததத தஙகம,
அதில பதிதத நல வயிரமா சிததாரா. சமமா சமமா ெபாலமபாம
இரககறைத அனபவிஙக அதைத. அவஙகைளப பததி இனிேம மச
ஒர கைறயம என காதல விழககடாத ெசாலலிடேடன” எனற
ெசாலலி நைடையக கடடனா.“ஏணட சதா, நான ஒணணேம ெசாலலைலேய. நான பலமபக
கடாதனன ெசாலலிடட ேபாறா. உன வ டடககாரரகக எனனட
ஆசச?” பrயாமல ேகடடா சமிதரா.
வ டடகக வநதம நாதனின rயாகைன நிைனதத நிைனதத
சிrததக ெகாணடரநதான அரவிநத. ஸராவனிகக உைட மாறறி
விடடக கடடலில தஙக ைவதத சிததாரா வினவினாள.


“ எனன ெககக பிககனன சிrபப?”


All rights reserved to the author

347
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com

“ ந அனபபிசச ேபாடேடாைவப பாதததம நாதன மாமா எபபட அநத
பலட அடசசா பாததியா? ஆமா எபப அைத எடதத”


“ நான எஙக எடதேதன? எனைனப பாதததமதான அநத ெசலவி
எஙேகயாவத ஒளிஞசககவாேள. ேசாபைப விடட எடகக ெசானேனன.
கெரகடா எடததிரககா பாேரன”


“ேசாபப பாவம நலல ெபாணண இபபட கிrமினல ேவைலல
ஈடபடததி ெகடதத வசசிடடேய”


“மததவஙகைளப பததிேய ேபசறிேய, நான எபபட இரகேகனன
ெசாலலேவ இலைலேய” சிணஙகினாள அவன மைனவி.


மனறாம பிைற ெநறறியில அழகான கஙகமப ெபாடட, ெகணைட
மீனகள தளளம கணகள, திரமண வ டடல ேபாடட ெவறறிைலயில
சிவநத அதரஙகள. வ டடல பாடடயின கவனிபபிலம ெசாநத பநதஙகள
அரகாைமயிலம சைத ேபாடட தாயைமயின பrபபில மினனிய
கனனம, பபில நிறததில தஙக நல ேவைலபபாட ெசயத ேசைலயில
ேதவைதையத ெதrநதாள சிததாரா.“ேஹ ஏஞெசல இேத நிறததல தான உனகக ஒர ேசைல தரணமன
வாஙகிேனன. ஆனா லணடன ேபாறபப மறநத இஙகேய வசசடட
வநதடேடன. எனன சிrககிற? அடபபாவி அநத சாrதானா இத”“ஆமாம ெபாணடாடடகக பrசா தர வாஙகிடட இபபடயா மறககறத?
உனகக எபப நிைனவ வநத தநத, நான எபபக கடட.. அதனாலதான
நாேன எடததக கடடக கிடேடன”

All rights reserved to the author

348
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com


“இலல சிதத அபப ெரணடாநதாரமா கலயாணம பணணித
தநதடடாஙகனன என ேமல ந ேகாவமா இரநத. அதனாலதான உன
மனச என பககம மழசா வநததம தரலாமன இரநேதன”“ நான ெரணடாநதாரமன எநத மைடயன ெசானனான. மதல
மைனவிகக உன மனைச ெகாடததிரபபனன ஒர கவைல இரநதத.
இபப இலல. ஏனனா உன மனசல எனககததான மதலிடம. அதவம
ஒேர இடம. இத ேபாதம எனகக இத ேபாதேம”“ அபபட ெநனசச மனைச சமாதனப படததிககிடடயா சிதத?”
ேவதைன கலநத சிrபப அரவிநதின நமபிகைகயினைமையக
காடடயத.


“ மரமணைட. என மனச உன பககம இரநததாலதான தைல கனிஞச
உன தாலிைய வாஙகிடேடன”


அவளாக ெநரஙகியவன “ நிஜமாவா சிதத. கலயாணததகக
மனனாடேய எனைன உனககப பிடககமா? மனப பவமாததான
சமமதிசசியா?”


ெவடகதேதாட சிrததவள “ அபப எனககத ெதrயல அரவிநத. ஆனா
இபபதான பrஞசத. உன அமமா உனைனப பததி ெசாலலற
ஒவெவார வாதைதையயம ேகடட என மனசல உன ேமல ஒர
நலல அபிபபிராயம இரநதத. அைதக காதலன ெசாலல மடயாத.
ஆனா நமம கலயாணம மடவானதம ெரணடாநதாரமனன ஒர
தயககம இரநதத எனனேவா உணைம. இபப எனைனப பததி உனகக
நலலா ெதrஞசிரககம. ஸரவநிையயம உனைனயம காபபாதத
All rights reserved to the author

349
http://amuthas4ui.wordpress.com http://tamilsblog.wordpress.com
ெதrயாத நாடடல ைதrயமா கிளமபன எனனால என கலயாணதைத
நிறததியிரகக மடயாதனன நிைனககிறியா? இலல உனைன
மிரடடக கலயாணதைத நிறதத வசசிரகக மடயாதா? ந எனன ஏழ
கடல ஏழ மைல தாணடயா இரநத”இலைல எனற உதடைடப பிதககினான.


“ ெவளைள காககா, மதலல நான உனைனப பாதத அனைனகக
நான விசிலடசசதம பளளிமான மாதிr மிரணட ஒர பாைவ
பாததிேய இனெனார தடவ அேத மாதிr பாேரன”


மனதில ‘வாேர வா இனைனகக நான பளளிமானா இலைல பாயம
பலியானன காமிககேறன’ எனறவன அவளிடம

“இனெனார தடைவ அேத மாதிr விசிலட சிதத” எனஅவள “வாஙக மசசான வாஙக” எனற ஆரமபிகக மடகக விடாமல
பாதியிேல தனத இதழகளால தடதத நிறததினான அரவிநத.அரவிநதின வாழகைக அவைனக ெகாணடாடப பிறநத சிததாராவடன
ெசவவன நடககம எனற நமபிகைகேயாட நாம அவகளிடமிரநத
விைட ெபறறக ெகாளேவாம.- நிைறவ ெபறறத --