You are on page 1of 1

16 EL 9 NOU POLÍTICA I SOCIETAT

Quatre ferits en coneixements i experiències


d’una manera col·laboradora
una topada entre i cooperant entre ells”.
dos turismes i un Alhora, era un projecte que
havia de servir per integrar
bus a Tagamanent l’ús de les tecnologies de la
Tagamanent informació i la comunicació.
Quatre persones van que· “Ha estat una experiència
dar ferides en una topada molt positiva”, assegura
entre dos turismes que es va Dalmau, que afirma que
produir aquest dijous cap a Clàssics a la romana ha estat
les 4 de la tarda a la C-17 a una eina complementària de
Tagamanent. Un autobús i l’assignatura que ha permès
un camió també es van veure una “manera transversal de
implicats en la topada però treballar i també una manera
només van patir petits danys de treballar la diversitat a
materials de poca importàn· l’aula”. A més, la professora
cia. La topada es va produir ha afegit que l’experiència ha
a l’alçada del quilòmetre 38, ajudat a crear un bon ambi·
prop de l’empresa Leiro. Els ent de treball i fomentar la
vehicles anaven en sentit cooperació entre els alumnes

RAMON FERRANDIS
nord. Un dels ferits va que· de 4t d’ESO i els de 1r i 2n de
dar atrapat a l’interior del Batxillerat. També ha donat
vehicle i va haver de ser res· projecció a l’institut perquè
catat pels Bombers. Dos dels fa uns mesos, l’IES Isaac
ferits van ser traslladats a Els alumnes de llengües clàssiques de l’IES Vil·la Romana que participen en el bloc que ha estat guardonat Albéniz de Badalona es va
l’Hospital de Granollers i els mostrar interessat a sumar-
altres dos, al de Vic. La carre·
tera va estar tallada en sentit
nord durant prop d’una hora.
Un bloc de l’IES Vil·la Romana de se al bloc i ara, com a institut
invitat, també hi col·labora.
El 6 de juny, Majka Llibre i
El trànsit es va normalitzar
cap a 2/4 de 6 de la tarda. la Garriga guanya un premi estatal Montse Dalmau es desplaça·
ran fins a la Caixa Fòrum de
Madrid per recollir la Baldu·
L’Hospital de ‘Clàssics a la romana’ és fet per alumnes de Llatí i Grec fa d’Or. El premi, convocat
en l’àmbit estatal per l’Aso·
Granollers participa ciación Espiral, Educación y
en un pla d’atenció a La Garriga primer Premi del III Premio i Montse Dalmau. El bloc Tecnología, pretén valorar
Espiral (Edublogs), educa· recull material que amplia el la importància dels blocs en
malalts terminals H.M. ción y tecnología 2009 en la contingut impartit a classe i l’educació com a eina didàc·
Granollers Els alumnes de llengües categoria de Blocs d’Aula. “notícies o aspectes de l’ac· tica pel desenvolupament de
La unitat de cures pal·liatives clàssiques de l’IES Vil·la Clàssics a la romana (www. tualitat que fan referència al continguts i està obert als
de l’Hospital General de Romana de la Garriga –alum· classicsalaromana.blogspot. món clàssic”, explica Dalmau. centres educatius de qual·
Granollers participarà en un nes de 4t d’ESO que fan llatí com) és el nom del bloc que L’objectiu del projecte era sevol país, sempre i quan
programa d’atenció integral i alumnes de llatí i grec de han construït aquests alum· aconseguir que els alum· l’idioma del bloc sigui una de
per a l’atenció de malalts 1r i 2n de Batxillerat– han nes amb la supervisió de les nes poguessin “treballar les quatre llengües oficials a
terminals i les seves famílies obtingut la Baldufa d’Or, el professores, Majka Llibre conjuntament, compartir l’Estat espanyol.
que impulsa la Fundació la
Caixa. Aquest és un progra·
ma pioner on participen 30
equips multidisciplinaris de
suport emocional i psicològic
La Carta del Paisatge proposa un Carta del Paisatge de la Vall
del Tenes és “una de les més
madures de Catalunya”. El
procedents d’organitzacions
no lucratives de 17 comuni·
tats autònomes diferents.
camí fluvial de Lliçà de Vall a Riells president de la Mancomuni·
tat i alcalde de Santa Eulàlia,
Enric Barbany va manifestar,
L’Hospital de Granollers ha El document de la mancomunitat del Tenes es va presentar dilluns per la seva banda, que el
estat escollit conjuntament camí que s’ha iniciat “ha de
amb la Creu Roja. L’objectiu permetre conèixer el nostre
del pla és crear un nou model Bigues i Riells de Ronçana, Lliçà d’Amunt sals. Aquest darrer apartat paisatge i gaudir-ne i arribar
d’atenció integral per al i Lliçà de Vall és una de enumera dues actuacions a una sèrie d’acords per pre·
malalt avançat per millorar la Pere Nadal les propostes que es posen destacades. D’una banda, servar-lo i millorar-lo”.
seva qualitat de vida i com· La creació del camí fluvial sobre la taula en la Carta del constituir una oficina del
pletar el sistema de suport del Tenes, un traçat paral· Paisatge que la Mancomu· paisatge, des d’on la Manco· UN FULL DE RUTA
emocional i psicològic als lel al riu que connectaria nitat de la Vall del Tenes va munitat impulsi aquestes i
seus malalts. Bigues i Riells, Santa Eulàlia presentar aquest dilluns a altres iniciatives i, de l’altra, La Carta del Paisatge de la
Bigues. Aquest és el primer la redacció d’un pla especial Vall del Tenes és una de les
document d’aquesta mena del sòl no urbanitzable. Un set que actualment estan en
que s’elabora a la comarca. equip de la Universitat Poli· marxa a Catalunya. Es tracta,
El treball planteja per tècnica de Barcelona (UPC) segons l’equip redactor, d’un
a aquest territori –ple de format pel geògraf Josep “full de ruta” i d’un instru·
contrastos entre la ciutat i Gordi i els arquitectes Alfred ment de concertació d’estra·
la natura– diversos reptes i Fernàndez de la Reguera i tègies entre agents públics i
propostes. Un dels reptes és Miquel Domingo, s’ha encar· privats per fer actuacions de
determinar com encaixarà regat d’elaborar la diagnosi protecció, gestió i ordenació
finalment el Pla Territorial que van donar a conèixer del paisatge, amb l’objectiu
Metropolità i entre les pro· a Can Ribas de Montbui de mantenir-ne els valors.
postes, la diagnosi recull davant d’una setantena de Amb tot la diagnosi només és
una sèrie de mesures en tres persones. la primera de les tres part de
grans àmbits. En primer lloc, Per als ponents, la Carta la Carta. Ara s’obre la media·
les de sensibilització. És a del Paisatge “és un projecte ció, que podria arribar fins a
dir, promoure el coneixe· col·lectiu” que ha de sorgir l’octubre. Després, el calen·
ment del paisatge a partir del consens dels ajunta· dari hauria de seguir amb la
d’itineraris, recorreguts o ments, els agents socials, concreció de les actuacions
materials didàctics. econòmics, culturals i de a principis de l’any vinent i
El segon àmbit es refereix la societat civil. El director amb la tercera part, la signa·
a mesures d’integració i general d’Arquitectura i Pai· tura de la Carta del Paisatge,
restauració de l’entorn i el satge de la Generalitat, Joan que es podria produir a la
tercer a mesures transver· Ganyet, va reconèixer que la primavera que ve.

Divendres, 15 de maig de 2009