You are on page 1of 3

‫تهيه وتنظيم از عليرضا رضاخواه‬ ‫حادثه(‪)2‬‬

‫‪Google search:REZAKHAH221‬‬
‫– ‪Environment‬‬
‫محييييط فيزيكيييي و بيييه ويژه تغييرات ناگهانيييي حادث شده درمحييييط كار ‪،‬‬
‫فاكتورهايي هستند كه نياز به شناسايي دارند ‪ .‬چيزي كه مهم است ‪ ،‬شرايط حاكم در‬
‫زمان وقوع حادثه مي‌باشد ‪ ،‬نه شرايطي كه در حالت عادي و معمول هميشگي حاكم‬
‫بوده اسيت ‪ .‬بيه عنوان مثال لزم اسيت گروه تحقييق موارد ذييل رامورد بررسيي قرار‬
‫دهد‪:‬‬
‫‪ -‬شرايط آب و هوايي (جوي) چگونه بوده است؟‬
‫‪ -‬آيا حادثه ناشي از شرايط نابسامان كارگاه بوده است؟‬
‫‪ -‬آيامحيط خيلي سرد و يا خيلي گرم بوده است؟‬
‫‪ -‬آيا در محيط كار سروصداي زيادي وجود داشته است؟‬
‫‪ -‬آيا در محل كار نور كافي وجود داشته است؟‬
‫‪ -‬آيييا درمحييل كار مواد سييمي يييا گازهاي خطرناك ‪ ،‬گرد وغبار يييا دمييه فلزي ( ‪)Fume‬‬
‫وجود داشته است ؟‬

‫ويژگيهاي كاركنان – ‪Personal‬‬


‫شراييط فيزيكيي و روانيي هير ييك از افرادي كيه مسيتقيما ً در ايجاد حادثيه دخييل‬
‫بوده‌اند بايد مورد بررسي قرار گيرد‬
‫– ‪Management‬‬
‫مسئوليت قانوني ايجاد شرايط ايمن در محل كار با مديريت است و در نتيجه‬
‫نقييش سييرپرستان و مديران ردة بال هميشييه بايييد در تحقيييق حادثييه مورد توجييه قرار‬
‫گيرد‪.‬‬
‫‪ -‬آيا دستورات ايمني به كاركنان ابلغ شده است و همة كاركنان از آنها مطلع هستند؟‬
‫‪ -‬آيا طريقه انجام كار بصورت مدون در دسترس كاركنان مي‌باشد؟‬
‫‪ -‬آيا كارها مطابق دستورالعمل به اجرا درآمده‌اند؟‬
‫‪ -‬آيا نظارت مناسبي در امر اجرا‪ ،‬اعمال شده است؟‬
‫‪ -‬آيا كارگران براي انجام كار آموزش ديده‌اند؟‬
‫‪ -‬آيا برنامه‌اي جهت رفع مشكلت وجود دارد؟‬
‫‪ -‬آيا شرايط ناايمن موجود‪ ،‬تصحيح شده است ؟‬
‫‪ -‬و آيا بازرسي‌هاي منظم دوره‌اي انجام شده است؟‬
‫‌‬ ‫‌‬
‫مراحيل بررسيي ييك حادثيه سياده مي‌باشيد‪ ،‬مأمور تحقييق حادثيه‪ ،‬اطلعات را‬
‫جمع‌آوري مي‌كند‪ ،‬آنها را آناليز و نتايج را اعلم مي‌كند و در نهايت پيشنهاداتي را ارائه‬
‫مي‌نمايد‪.‬‬

‫* مستندات‪:‬‬
‫قبيل از تلش براي جمع‌آوري اطلعات ‪ ،‬ييك بازرسيي كلي از سيايت بيه عميل‬
‫آورييد و از صيحنه‌حفاظت كنييد‪،‬بيه نحوي‌كه‌يصحنه حادثيه بيه هيم نخوردوشاهدان عينيي‬
‫راشناسايي نماييد‪.‬‬
‫· چگونه از بروز حوادث مشابه مي‌توان جلوگيري كرد؟‬
‫اگر شما سريعا ً پس از وقوع حادثه ‪ ،‬در صحنه حادثه حضور نداشته‌ايد با طرح‬
‫سيؤالت مسيتقيم مي‌توانييد بيه ماهييت آن پيي ببرييد ‪ .‬باييد مراقبيت نمود تيا اطلعات و‬
‫اخبار واصله از اعتبار برخوردار باشند ‪.‬‬
‫پاسخ به چند سوال ابتدايي نشان خواهد داد كه شاهدان تا چه اندازه از حادثه‬
‫مطلع هستند و مي‌دانند چه اتفاقي افتاده است ‪ ،‬تكنيك ديگري كه گاهي اوقات براي‬
‫مشخييص كردن چگونگييي وقوع حادثييه بكار مي‌رود بازسييازي صييحنه حادثييه مي‌باشييد‬
‫(دقيقا ً همانگونه كه اتفاق افتاده است)‪.‬‬
‫بديهيي اسيت كيه تمهيدات بيشتري براي جلوگيري از ايجاد خسيارت و جراحيت‬
‫بايد در نظر گرفته شود‬

‫در ايين مرحله از تحقييق بيشتير وقاييع و حقاييق درخصيوص اينكيه چيه اتفاقيي‬
‫افتاده و اين اتفاق چگونه رخ داده است ‪ ،‬بايد موجود باشد ‪ .‬جمع‌آوري اين اطلعات با‬
‫سعي و تلش زيادي همراه است ‪.‬‬
‫اگر هنوز در زنجيره عوامل مؤثر در وقوع حادثه ‪ ،‬عامل خاصي به عنوان علت‬
‫اصلي ‪ ،‬پيدا نشده باشد‪ ،‬شما نياز داريد تا با تعداد بيشتري از شاهدان مصاحبه كنيد و‬
‫يا جلسات متعدد ديگري با آنها برگزار نموده و فرضيات موجود رامجددا ً مرور نماييد تا‬
‫اين جاهاي خالي پر شود ‪.‬‬
‫نكتيه اي كيه باييد مدنظير قرارگيرد ايين اسيت كيه تعدادي از فرضيات در تحقييق‬
‫حادثيه بيه كار نمي‌آييد ‪ .‬بيه بيان ديگير بهتير اسيت فرضيات بر پاييه اطلعات موجود از‬
‫حادثه بنا شود ‪ .‬وقتي تجزيه و تحليل شما كامل شد‪ ،‬از آنچه كه در محل كار در لحظه‬
‫حادثه اتفاق افتاده يادداشتي به اختصار تهيه نماييد‬

‫مهمتريين مرحله در بررسيي يييك حادثييه مرحله نهاييي آن مي‌باشيد كيه شاميل‬
‫دسييتيابي بييه مجموعه‌اي از پيشنهادات قابييل توجييه اسييت كييه براي جلوگيري از تكرار‬
‫حوادث مشابه در نظر گرفته مي‌شوند ‪.‬‬
‫زمانييي كييه شمييا از مراحييل انجام كار و موقعيت‌هاي مختلف سييازمان آگاهييي‬
‫مي‌يابييد‪ ،‬ارائه پيشنهادات واقيع بينانيه مشكيل نخواهيد بود ‪ .‬در ايين زمينيه بهتير اسيت‬
‫سعي در ارائه پيشنهادات عملي و عمومي بنمائيد تا بتوان بدون اتلف وقت ‪ ،‬نيرو و يا‬
‫هزينه اضافي ‪ ،‬آنها را به اجرا درآورد‪.‬‬

‫هرگز توصيه‌هايي مبني بر تأديب يا بر تعويض نيروي كار ‪ ،‬تنها به علت خطايي‬
‫كيه احتمال ً مرتكيب شده‌انيد ‪ ،‬ندهييد‪ .‬چرا كيه ايين كار نيه تنهيا بيا هدف واقعيي بازرسيي ‪،‬‬
‫تناقييييض دارد‪ ،‬بلكييييه شانييييس جريان آزاد اطلعات را در حوادث بعدي بييييه مخاطره‬
‫مي‌اندازد ‪.‬‬
‫در حوادثيي كيه قادر نيسيتيد علل وقوع حادثيه را بيا قاطعييت تعييين كنييد‪ ،‬ممكين‬
‫اسيت هنوز ضعيف هاييي در سييستم ايمنيي وجود داشتيه باشيد كيه از نظير شميا پنهان‬
‫مانده باشد‪ .‬مناسب است كه با ارائه پيشنهادات نقايص موجود را برطرف نماييد ‪.‬‬
‫استفاده از عك س‌ها و نمودارها ممكن است شما را از توضيح بسياري كلمات‬
‫رهايي بخشد ‪.‬‬
‫مشخيص كنييد كدام بخيش ازگزارش بر پاييه حقاييق موجود‪ ،‬اظهارات شاهدان عينيي ييا‬
‫فرضيات شما مي‌باشد ‪.‬‬
‫اگر در بخش هاي خاصي ترديد وجود دارد آن را همچنانكه هست بيان كنيد‪.‬‬
‫نتيجه گيري هاي شما بايد همراه با ارائه پيشنهادات باشد‪ .‬از ارائه مطالب غيرضروري‬
‫‪ ،‬عكسي‌هايي كيه مشخيص كننده چيزي نيسيتند و همچنيين بخشهاييي از تحقييق كيه بيه‬
‫جايي نمي‌رسد اجتناب نماييد ‪.‬‬

‫نهايتا ً توجيه داشتيه باشييد كيه ‪" ،‬معيار خوب بودن گزارش ‪ ،‬كيفييت آن اسيت نيه كمييت‬
‫آن"‪.‬‬

‫مشكلي كيه بسيياري از بازرسيان بيا آن درگيير هسيتند ‪ ،‬ايين اسيت كيه اشخاص‬
‫نمي‌خواهند سرزنش شوند‪ ،‬حتي اگر در خلل تحقيقات حادثه مشخص شود كه شخص‬
‫ييا اشخاصيي از ميان مديران ‪ ،‬سيرپرستان ييا كارگران بيه وضوح در ايجاد حادثيه دخييل‬
‫بوده‌اند اين نكته بايد مدنظر قرار گيرد كه بجاي تأديب و سرزنش تك تك افراد ‪ ،‬سعي‬
‫در اصلح وضعيت موجود شود‪.‬‬
‫همچنيين باييد توجيه كرد كيه چشيم پوشيي از خطاهاي انسياني‪ ،‬كيفييت گزارش‬
‫حادثيه را پاييين مي‌آورد و موجيب تكرار حوادث مشابيه در آينده مي‌شود‪ ،‬زيرا خطاهاي‬
‫گذشته به آنها گوشزد نشده و راه‌هاي اصلحي براي آنها ارائه نگرديده است ‪.‬‬

‫اسيتفاده از لوازم ذكير شده در ذييل مي‌توانيد بازرسيان و اعضاي كميتيه را در‬
‫امر تحقيق حوادث ياري رساند ‪.‬‬
‫‪ -1‬اسناد و مدارك (از قبيل استانداردهاي ‪ ، OSHA‬قرارداد يا كارت بازرسي و ‪)...‬‬
‫‪ -2‬تجهيزات ايمني (عينك ‪ ،‬گوشي ايمني‪ ،‬كله ايمني مناسب و لباس حفاظتي)‬
‫‪ -3‬لوازم مربوط به عكاسي و فيلم برداري (دوربين ‪ ،‬فيلم و ‪)...‬‬
‫‪ -4‬لوازم يادداشييت (تختييه شاسييي‪ ،‬كاغييذ‪ ،‬مداد‪ ،‬كاغييذ رسييم براي رسييم كروكييي‪،‬‬
‫خط‌كش‪ ،‬قطب‌نما‪ ،‬زاويه سنج و ‪)...‬‬
‫منابع‬
‫ايمني و بهداشت و شرايط كاري در انتقال تكنولوژي‪.................‬محمد فام‬
‫ايمني در برق ‪.............................................................‬مجيري‬
‫ايمني در صنعت ‪..........................................................‬مجيري‬
‫ايمني در محيط كار‪.......................................................‬كريمي‬
‫ايمني وحفاظت فني‪..................................................‬شعبان زاده‬
‫جوشكاري‪...........................................................‬رمضان خاني‬
‫جوشكاري عملي‪...........................................................‬گيبسن‬

‫جوشكاري ‪ ......................‬دايره المعارف ايمني و بهداشت چاپ چهارم ‪1998‬‬