You are on page 1of 5

ORA MESIMORE

pjesën hyrëse të orës mësimoredo her para se kandidati të filloj orën praktike të
vozitjes. Kandidati së bashku me instruktorin e përcaktojnë itinerarin – rrugët ku do të
zhvillohet pjesa praktike e aftësimit ditor të tij.

Pjesa kryesore e ores mesimore


Pas pjesës hyrëse të bisedes – marreveshjes, kandidati dhe instruktori hyjnë në
automjet. Kandidati e kyq motorin në punë dhe kur sigurohet se të gjitha sinjalet dhe
instrumentet në tabelë tregojn efikasitet dhe puna e motorit është e rregulltë, aparaturat
janë në rregullë atëherë fillohet ngasja sipas planit paraprak.

Pjesa perfundimtare e ores mesimore


Pas kthimit nga ngasja kandidati në menyrë të drejtë e parkon automjetin në vendin e
rezervuar për parking, e ndal punën e motorit si dhe e siguron automjetin me frenin
parkues ( frenin e dores ). Pastaj së bashku me instruktorin e analizojn orën përkatëse
mesimore. Instruktori e udhëzon kandidatin si dhe e njofton për kryerjen e mirë të disa
veprimeve kurse për gabimet e mundshme gjate orës mësimore e udhëzon që në orët
vijuese ti ushtron më shumë ato veprime të cilat nuk i ka zoteruar plotësisht. Qëllimi
kryesor i aftësimit praktikë të kandidatëve është aftësimi i tyre për vozitje të pavarur, të
drejtë si dhe ngasje të sigurtë të automjetit motorik duke i respektuar rregullat dhe
shenjat e komunikacionit si dhe zgjedhjen e regjimit me të përshtatshem të vozitjes i cili
i pershtatet kushteve dhe rrethaneve në komunikacion.
Realizimi i këtij qellimi dhe kësaj detyre kërkon një dituri solide dhe shkathtësi, një
zhvilim të ideve dhe ndjenjës për vozitje të drejtë dhe të sigurtë si dhe ngritjen morale të
disciplinës dhe përgjegjësisë për ngasjen e automjetit dhe zhvillimin pa penguar dhe sa
më ekonomike të komunikacionit dhe duke respektuar në menyrë maksimale sistemin e
sigurisë në komunikacion.
kategoritë përshkrimi mosha

B
PLANI DHE PROGRAMI MESIMORE I AFTESIMIT TE KANDIDATEVE
PER SHOFERE SIPAS KATEGORIVE PERKATESE

Plani dhe programi mësimore i aftësimit të kandidatëve për drejtues të mjeteve motorike
( shofer – ngasës ) sipas kategorive përkatëse, është përpiluar në bazë të rregulloreve
dhe urdhëresave administrative në fuqi si dhe në bazë të ligjit të miratuar nga parlamenti
në vitin 2008.

PLANI MESIMORE NGA PJESA PRAKTIKE PER TRAKTOR DHE PER KATEGORITE
A1, A, B, B +E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
PLANI MESIMORE NGA PJESA PRAKTIKE PER
AFTESIMIN E KANDIDATEVE PER DREJTUES – SHOFERE
TE MOTOCIKLETAVE PER KATEGORINE A dhe A1

PJESA PRAKTIKE E AFTESIMIT

1.Aftesimi nga pjesa praktike ne poligon


Aftësimi nga pjesa praktike në vendbanim

Aftesimi nga pjesa praktike jashte vendbanimit

Aftësimi nga pjesa praktike gjatë natës ose në kushte të zvogeluara të pamjes

Aftësimi nga ndërmarrja – kryerja jo e drejte e veprimeve të cilat shkaktojnë aksidente në


komunikacion me pasoja të rënda
PLANI MESIMORE NGA PJESA PRAKTIKE PER
AFTESIMIN E KANDIDATEVE PER DREJTUES – SHOFERE
TE AUTOMJETEVE PER KATEGORINE B dhe B+E
PJESA PRAKTIKE E AFTESIMIT
Aftësimi nga pjesa praktike në poligon

Aftësimi nga pjesa praktike në vendbanim

2.Aftesimi nga pjesa praktike jashte vendbanimit


Aftesimi nga pjesa praktike gjate nates ose ne kushte te zvogeluara te pamjes
Aftesimi nga ndermarrja – kryerja jo e drejte e veprimeve te cilat shkaktojne aksidente ne
komunikacion me pasoja te renda

PLANI MESIMORE NGA PJESA PRAKTIKE PER


AFTESIMIN E KANDIDATEVE PER DREJTUES – SHOFERETE AUTOMJETEVE
PER KATEGORINE
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
PJESA PRAKTIKE E AFTESIMIT

1. Aftësimi nga pjesa praktike në poligon


Aftësimi nga pjesa praktike në vendbanim
Aftesimi nga pjesa praktike jashte vendbanimit
3.Aftesimi nga pjesa praktike gjate nates ose ne kushte te zvogeluara te pamjes
Aftësimi nga ndërmarrja – kryerja e veprimeve jo të drejta te cilat shkaktojne aksidente ne
komunikacion me pasoja te renda