You are on page 1of 2

UJI KOMPETENSI 10 KELAS X

A. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang paling benar dan tepat! 1. Di bawah ini termasuk perbuatan tercala, kecuali ....... a. suuzan d. riya b. hasud e. husnuzhan c. zalim 2. Keinginan supaya kebahagiaan yang diperoleh orang lain lenyap pada dirinya, disebut.. a. iri hati d. hasud b. riya e. buruk sangka c. zalim 3. Seseorang apabila pekerjaannya ingin didengar oleh orang lain disebut.... a. iri hati d. riya b. suul khatimah e. hasud c. sumah 4. Dalil Naqli Al-quran yang menerangkan orang yang celaka salatnya karena lalai dan riya adalah a. QS. Al-Ashr ayat 1-3 d. QS. Al-Maun 1-4 b. QS. Al-Falaq ayat 1-3 e. QS. Al-Fil 1-3 c. QS. Al-Maun ayat 4-6 5. Yang termasuk perilaku aniaya terhadap diri sendiri ..... a. Tidak mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat b. Melakukan pencuria dan perampokan c. Membiarkan diri sendiri berada dalam kebodohan d. Lalai dalam melaksanakan kewajiban sosial e. Berkenalan dan bergau dengan orang yang tidak seiman 6. Zalim berarti......... a. Hormat b. Sayang c. Melampaui batas

d. Murah hati e. Amal baik

7. Seseorang yang melakukan amal prbuatan agar mendapat pujian dari orang lain berarti orang tersebut a. Takabut d. Syirik b. Hasud e. Munafik c. Riya 8. Yang termasuk ciri-ciri orang yang mempunyai sifat riya ialah .. a. Salat dengan husuk dan senantiasa berbuat baik walaupun tidak ad orang lain yang melihat b. tidak akan melakukan prbuatan baik bila tidak dilihat orang c. Beribadah hanya ikut-ikutan d. Terlihat bertambah tekun beribadah, bils mendapat pujian. e. Senantiasa berupaya menampakkan segala perbuatan baiknya agardiketahui orang banyak. 9. Menggangggu ketenangan dan ketenteraman orsng lsin termasuk perbuatan a. Kufur d. Zalim b. Hasud e. Nifak

c. Ria 10. Zalim berarti ... a. Hormat b. Sayang c . Menlampaui batas

d Murah hati e. Amat baik

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas 1. 2. 3. 4. Tuliskan dalil nakli tentang hasud Sebutkan 3 contoh riya dalam beribadah Kemukakan akibat-akibat buruk sifat riya Kemukakan usaha-usaha yang harus ditempuh agat kezaliman yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa berkurang atu hilang 5. Jelaskan tiga madcam kezaliman

SELESAI