REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC CRESE RAMNICU VALCEA

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Principii generale privind organizare si funcţionarea creselor din municipiul Ramnicu Valcea Art.1 Serviciul Public Crese este constituit conform Legii 263/2007 privind înfiinţarea organizarea si funcţionarea creselor, modificată prin Legea nr. 272/2009, acesta asigurând prin cele 7(sapte ) creşe înfiinţate în municipiul Rm Vâlcea asistenta medicala, instruirea si educarea copiilor ai caror parinti sau sustinatori legali au domiciliul in Ramnicu Valcea. Art.2 Serviciul Public Crese al municipiului Ramnicu Valcea este organizat in subordinea Consiliului Local fara personalitate juridica sub coordonarea primarului municipiului. Art.3 Cresele sunt institutii publice sau private specializate in servicii cu caracter social, medical, educational pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani. In îndeplinirea scopului lor, cresele realizează, in principal, următoarele activităţi: a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate; e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate; f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

care este diferentiata de la caz la caz. in conformitate cu capacitatea cresei aprobata prin actul de infiintare. in functie de numarul de copii. Art. la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali. prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate. 6 (1) Cresele sunt organizate din punct de vedere educaţional pe grupe de vârsta. -Cresa Nord I. (4) Cresele sunt organizate cu program de lucru zilnic si functioneaza in intervalul orar 06. sub denumirea Serviciul Public Crese. -Cresa Traian. in functie de optiunile acestora. vor functiona impreuna cu acestea. (2). -Cresa Ostroveni II. . 5 Cresele din municipiul Ramnicu Valcea isi desfasoara activitatea in aceeasi cladire cu gradinitele finantate din bugetul local. conducerea cresei poate stabili o alta incadrare pentru acesta. cu asigurarea personalului de specialitate. pana la împlinirea vârstei de un an. si numarul minim de personal de specialitate necesar realizarii activitatilor desfasurate de cresa. c) grupa mare. potrivit clasificatiei bugetare. raportat la numarul de copii. fara personalitate juridică. -Cresa Ostroveni III. prevazut la alin. evidenta cheltuielilor si veniturilor asigurandu-se separat. (2) In cadrul unei grupe de varsta pot exista mai multe grupe. sub formă de serviciu public. sub denumirea : -Cresa Ostroveni I.g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens. (3) Prin standardele minime de calitate se specifica numarul maxim de copii ai unei grupe. astfel: a) grupa mica.00. intre un an si 2 ani.00-18. intre 2 ani si 4 ani. -Cresa Sud. b) grupa mijlocie. In functie de dezvoltarea psihomotorie a copilului. Art. Art. -Cresa Nord II. in funcţie de numărul de copii. In cadrul unei grupe de vârsta pot exista mai multe grupe. in conformitate cu capacitatea cresei aprobata prin actul de înfiinţare. (5) Cresele pot functiona si cu program flexibil. 4 Cresele din municipiul Ramnicu Valcea sunt organizate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului.

Sumele încasate din contribuţiile parintilor/reprezentantilor legali reprezintă venit la dispoziţia cresei direct sau. f) alte surse legal constituite. Art. b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.9 Directia Economico-Financiara va întocmi bugetele creselor. c) contribuţii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali. Contribuţia lunara de întreţinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata si prin tichete de cresa. 7 Administrarea si gestionarea patrimoniului. e) sponsorizări. potrivit legii. Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligaţia sa plătească o contribuţie lunara de întreţinere pentru fiecare copil înscris la cresa si care beneficiază de serviciile acesteia. (1). Cadastru si Servicii Publice cu răspunderile stabilite de lege în acest sens. Art. 8 Activitatea economico-financiară a Serviciului Public Crese se desfăsoară în baza legislaţiei în vigoare. precum si ordonatorului principal de credite. inclusiv a hotărârilor Consiliului Local si este supusă controlului organelor abilitate de lege în acest sens. Consiliul Local va suporta contribuţiile parintilor/reprezentantilor legali ai copilului înscris la cresa si expus riscului abandonului. Art. 10 Aprovizionarea cu alimente. Contribuţia lunara de întreţinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de cresa pentru un copil se determina in funcţie de numărul de zile in care copilul frecventează cresa. d) donaţii.CAPITOLUL II FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CRESELOR Finanţarea cheltuielilor necesare organizării si funcţionarii creselor din sistemul public se realizează din următoarele surse: a) buget al consiliului local. evidenţa contabilă a veniturilor si cheltuielilor creselor se va realiza prin Directia Economico-Financiara si Directia Evidenta Patrimoniu. Prin excepţie de la prevederile alin. materiale consumabile se va face prin Serviciul Public Crese pe baza propunerii creselor cu avizul sefului serviciului. Ordonatorul principal de credite răspunde de modul cum sunt folosite creditele. de legalitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor. Art. . după caz. prin instituţia care a înfiinţat-o. stabilind cheltuielile împreună cu seful serviciului.

Coordonarea din punct de vedere medical a creselor. împuternicite în acest sens. • aprobă programarea concediilor de odihnă. detasarea. seful serviciului are următoarele competenţe: • intocmeste fisele de post ale personalului din Serviciul Public Crese si le propune spre aprobare primarului.10% din salariul de bază. • realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordinea directa si vizează restul evaluărilor. • aprobă foaia colectivă de prezenţă (pontajul) întocmit de asistenta sefă. 286/2011. în funcţie de numărul de angajaţi. Ocuparea posturilor vacante si temporar vacante se va face conform prevederilor legale in vigoare . Art. Pentru cresele din subordine.G. prin dispozitia primarului.12 Activitatea de coordonare se realizează de către seful serviciului. grupate pe centre bugetare.RAMNICU VALCEA Art. în conformitate cu prevederile legale în vigoare respectiv Legea 53/2003 – Codul Muncii. de către primar la propunerea sefului Serviciului Public Crese. vor fi vizate de seful serviciului si vor purta viza de Control Financiar Preventiv. prin dispozitie si poate fi de 5% . încetarea contractului de muncă al personalului din crese se aprobă de către primar. .Toate documentele vor purta semnăturile personalului angajat. CAPITOLUL III PERSONALUL SERVICIULUI PUBLIC CRESE . Seful serviciului asigură coordonarea activităţii administrative. se va realiza de către asistentul medical sef angajat în fiecare din crese si care va fi numit în această calitate. Promovarea si sancţionarea personalului din crese se face potrivit legii. Art. 11 Dotările si lucrările de reparaţii se vor stabili de seful Serviciului Public Crese in baza documentelor intocmite in acest sens. Nivelul indemnizaţiei de conducere pentru funcţia de asistent medical sef se stabileste de primar. întocmită de asistenta sefă. respectiv H. care va primi o indemnizaţie de conducere în limita maximă de 30% din salariul de bază. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. inclusiv gestionarea bunurilor imobile si mobile date în administrare. stabilită prin dispoziţia primarului.13 Angajarea. nr. Salarizarea personalului creselor se face potrivit legislaţiei privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar respectiv Legea nr.

• întocmeste bugetul previzional si raportul asupra execuţiei bugetare. Asistentul medical sef al cresei raspunde de organizarea activităţii. • administrează bunurile mobile si imobile dobândite de Serviciul Public Crese in conditiile legii. complementară profilului (respectiv pedagogică sau de puericultură). precum si reprogramarea concediilor de odihnă. • ţine evidenţa examenelor medicale periodice efectuate de personalul angajat. de calitatea îngrijirilor acordate copiilor. • aplica normele de gestiune. calcularea indicilor de morbiditate si de dezvoltare fizică).• aprobă învoirile. izolează copiii suspecţi sau bolnavi si informează medicul. • reprezintă Serviciul Public Crese in relaţiile cu terţii. conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii. Atribuţii si responsabilităţi: • efectuează triajul epidemiologic zilnic. cu cel puţin 2 ani de muncă cu copiii. • participă direct la educarea copiilor în situaţii dificile sau însoţind personalul nou încadrat. într-o abordare integrată a educaţiei timpurii. • coordonează. planifica si controlează întreaga activitate a cresei. • întocmeste meniul săptămânal. 14 Atribuţiile personalului de specialitate. Art. Evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru seful serviciului se realizează de către secretarul municipiului si se aprobă de primarul municipiului. • asigură echilibrul între resursele bugetare si nevoile copiilor. regulamentele de organizare si de funcţionare si procedurile administrative unitare. abilităţi de relaţionare cu copiii. asigurând concordanta dintre scopul si obiectivele instituţiei si orientarea activităţii. Cerinţe: se recomanda studii medii de profil sanitar si o formare continuă centrată pe dezvoltarea copilului mic. centrată pe nevoile copilului si ale familiei. • execută activităţile de statistică sanitară (completarea SAN. acordate potrivit legii. • iniţiază si conduce activităţi de evaluare individuală. a personalului. concediile cu plată si concediile fără plată. precum si planul de aprovizionare si îl înaintează sefului serviciului . • elaborează si aplică o strategie de abordare a activităţilor. părinţii si personalul cresei. .

• efectuează triajul epidemiologic zilnic. • acordă primul ajutor în caz de urgenţă (în mod obligatoriu. • asigură respectarea drepturilor copiilor si a regulilor deontologice în relaţiile angajaţilor cu copiii. • urmăreste respectarea standardelor de igienă si a circuitelor. Atribuţii si responsabilităţi: • asigură calitatea îngrijirilor acordate copiilor din perspectiva competenţelor sale. • asigură instruirea personalului pentru protecţia muncii. evitarea accidentelor si a îmbolnăvirilor. • supraveghează efectuarea tratamentelor intercurente prescrise de medic si le consemnează în fisa copilului. sub raportul igienei. • verifică si/sau întocmeste documentele care asigură vizibilitatea si fezabilitatea acţiunilor desfăsurate. izolează copii suspecţi sau bolnavi si informează medicul sau asistenta sefă. a preparării. actualizându-le în funcţie de necesităţi. supraveghează. prepararea hranei în conformitate cu meniul săptămânal stabilit si avizează orice modificări ale acestuia dictate de situaţii conjuncturale. • instruieste personalul cu privire la acordarea primului ajutor. abilităţi de relaţionare cu copiii. Asistentul medical din cresă Cerinţe: scoală postliceală sanitară sau echivalentul. • elaborează si discută cu personalul fisele de post. pentru a asigura diversitatea alimentelor. cunoaste si stăpâneste manevrele si tehnicile de resuscitare cardio-respiratorie si de acordare a primului ajutor în cazul aspiraţiei de corp străin) si supraveghează transportul copiilor la unităţile sanitare. • supraveghează starea de sănătate si de igienă individuală a copiilor. ca si efectuarea examenelor de bilanţ. a vaccinărilor. părinţii si personalul cresei.• controlează zilnic blocul alimentar. • se asigură că fiecare angajat posedă cunostinţele necesare si si-a însusit practicile recomandate pentru a putea face faţă situaţiilor de urgenţă. distribuirii si păstrării alimentelor. cu ceilalţi membri ai echipei si comunitatea. eliberat de medicul de familie. părinţii. urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de avizul epidemiologic favorabil. corectitudinea structurii meniului. . • întocmeste evidenţa zilnică a copiilor absenţi din motive medicale.

Atribuţii si responsabilităţi: • pregăteste hrana conform meniului stabilit si a regulilor de gastrotehnie. • participa efectiv la formarea bunelor deprinderi de igiena precum si la realizarea concreta a programului de viaţa al copiilor. • respectă circuitele alimentelor si legislaţia în vigoare privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor. îmbrăcatul si dezbrăcatul. Atribuţii si responsabilităţi: • colectarea. ajuta la pregătirea copiilor in vederea examinării. spalatoreasa si îngrijitor de curăţenie. • răspunde de respectarea normelor de igienă. abilităţi de relaţionare cu copiii. . Atribuţii si responsabilităţi: • supraveghează si efectuează toaleta copiilor.Personal auxiliar: infirmieră. • efectueaza activitati de dezinfectie a spatiilor si ustensilelor din bucatarie. călcarea si distribuirea rufelor. abilităţi de relaţionare cu copiii. Infirmiera din cresă Cerinţe: calificare specifică si cursuri de pregătire pe teme de igienă a copilului până la trei ani. • pregăteste patul si schimba lenjeria copiilor. dezinfectarea. Spalatoreasa din creşă Cerinţe: minimum învăţământul obligatoriu. părinţii si personalul cresei. părinţii si personalul cresei.fierberea. ajutor de bucătar. • răspunde de respectarea normelor de igienă. spălarea. pregătire legată de condiţii si tehnici de igienă în cresă si abilităţi de relaţionare cu copiii. Bucătarul din cresă Cerinţe: calificare specifică si cursuri de pregătire pe teme de alimentaţie si igienă a copilului până la trei ani. părinţii si personalul cresei. uscarea. • colaborează cu asistenta medicala de pediatrie in ceea ce priveste activităţile si alimentaţia copiilor. bucătar. • depoziteaza selectiv in spatii special amenajate deseurile generate.

653/25. Atribuţii si responsabilităţi: • efectuează curăţenia zilnică si igienizarea în spaţiile din interiorul si exteriorul cresei.• depoziteaza rufele si respecta obligatoriu circuitul privind separarea rufăriei curate de cea murdară. Categoria de personal Medici Personal sanitar mediu Infirmiere Spalatorese. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Propunerea pentru acordarea salariului de merit se face de seful serviciului în limita fondurilor prevăzute în buget cu această destinaţie. 1 si nr. în cresă: Cerinţe: minimum învăţământul obligatoriu.18 Normativul de personal si criteriile de normare pentru Serviciul Public Crese din municipiul Ramnicu Valcea: Nr. • răspunde de păstrarea in bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal in grija precum si a celor ce se folosesc in comun.16 Salarizarea personalului crese se face potrivit legislatiei in vigoare respectiv Legea nr. • răspunde de respectarea normelor de igienă. stabilit în condiţiile legii. Îngrijitor de curăţenie. • răspunde de respectarea normelor de igienă. Art.09.2 la prezentul regulement de organizare si funcţionare. • răspunde de păstrarea in bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal in grija precum si a celor ce se folosesc in comun. pregătire legată de condiţii si tehnici de igienă în cresă si abilităţi de relaţionare cu copiii. • depoziteaza selectiv in spatii special amenajate deseurile generate. • efectueaza activitati de dezinfectie a mobilierului si spatiilor din interiorul cresei.15 Atribuţiile medicilor si a cadrelor medii sanitare din crese privind asistenta medicala preventiva si curativa sunt reglementate de anexa 4 la OMS nr. părinţii si personalul cresei. 1.spalat mecanic Criteriul de normare Numar de copii/1 post Numar de copii/1 post Numar de copii/1 post Numar de copii/1 post Norma 100 copii/1 post 20 copii/post/tura 16 copii/post/tura 65 copii/post . 2.17 Personalul din cadrul Serviciului Public Crese poate primi salariul de merit.2001 si sunt cuprinse in anexele nr. 4. Art. crt. Art. 3. Art. cu aprobarea primarului.

9 % din numarul total de posturi posturi Numărul de posturi normate pe Serviciul Public Crese pe baza prezentelor criterii de normare se stabileste in număr întreg cu doua zecimale. Numărul de locuri. 8. respectiv de paturi.50 se neglijează iar cele de la 0. Grupa poate fi formata dintr-un număr de 15-20 copii. Daca solicitările depăsesc oferta se vor întocmi liste de asteptare in ordinea depunerii cererilor. în baza propunerilor transmise de seful serviciului si în funcţie de fondurile alocate din bugetul local.51-0. m.p. până la data de 1 octombrie.01-0.5. Cererile pentru înscrierea copiilor în crese se aprobă de seful serviciului. Art. 9. Numărul de copii luaţi in calcul la stabilirea criteriilor enumerate reprezintă numărul mediu lunar de copii prezenţi in crese in cursul anului precedent. 6. Fracţiunile de la 0.48 de ore înainte de a începe frecventarea cresei sau după o perioada de absenta mai mare de trei zile. la începutul fiecărui an scolar.99 se rotunjesc la un post. Alte documente necesare la înscriere sunt fisa de imunizări si un pachet minimal de analize medicale pentru copil si părinţi. Cererea de înscriere va fi însoţita de avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 . economic si administrativ) posturi posturi Ingrijitoare nr. 7. suparafata de 200 mp. Bucatar. Propunerile transmise de conducerea fiecărei crese vor avea la bază cererile depuse pentru înscrierea copiilor în cresa respectivă.pentru cresa cu program 2 posturi/cresa saptamanal Personal din aparatul functional % din numarul total de 4. Acest aviz atesta faptul ca includerea copilului in colectivitate nu prezintă risc pentru ceilalţi copii.19 Redistribuirea intre crese a personalului din cadrul Serviciului public Crese se realizeaza prin dispozitia primarului la propunerea sefului serviciului acolo unde se inregistreaza excedent sau deficit dupa caz.pentru cresa cu program 1 post/cresa normal Bucatar. cu avizul asistentei coordonatoare.20 Admiterea copiilor in cresa se va face la solicitarea părinţilor in limita locurilor disponibile. La înscrierea copiilor în crese vor avea prioritate familiile cu domiciliul în zona cresei respective si numai dacă locurile disponibile nu au fost ocupate cu . din fiecare cresă se aprobă prin dispoziţia primarului./post curatenie/1 post Personal de deservire % din numarul total de 0. Art.7 % din numarul total de (tehnic.

după absenţa din motive de sănătate.cuprinde numele si prenumele copilului. jocuri si jucării preferate. cât si la locul de muncă. tratamente efectuate etc. adresa stabilă si provizorie si locul lor de muncă. numerele de telefon la care pot fi contactaţi părinţii pe timpul zilei. eventuale alergii. pe grupe.în care sunt înregistraţi. alergii s. -Evidenţa avizelor epidemiologice de la medicul de familie la fiecare reintrare î colectivitate. digestive. codul numeric personal. a. problemele de sănătate survenite în perioada frecventării cresei. cu următoarele puncte: Antecedente personale fiziologice si patologice si eventual antecedente heredo-colaterale patologice. orarul preferat de odihnă. alte afecţiuni. părinţii achită contribuţia bănească lunară. -Fisa medicală a copilului. data intrării copilului în cresă si vârsta lui la acel moment. concediul sau solicitarea părinţilor). -Registrul de meniuri si calorii. copie după certificatul de nastere al copilului si după buletinul de identitate al unuia din părinţi. particularităţi de comportament. numele si prenumele părinţilor. -Registrul pentru înregistrarea morbidităţii . ca si motivele absenţei celor din urmă (boală. Se recomandă ca programul zilnic pe grupe să fie afisat la avizier. domiciliul copilului. -Caietul de planificare a activităţilor de învăţare . copiii prezenţi si absenţi.copii din zona arondată. numele si adresa medicului de familie al copilului. ca si evidenţa specială (copii cu anemie. -Rezumatul examenelor clinice de bilanţ efectuate de către medicul de familie. pot fi înscrisi si copii din alte zone ale municipiului. codul numeric personal. bolile contagioase. istoria copilului si eventualele probleme de sănătate existente în momentul înscrierii în cresă. -Registrul de prezenţă .lista activităţilor desfăsurate zilnic. rahitism. pe grupe. În cresă trebuie să existe următoarele evidenţe primare: -Registrul de înscriere a copiilor în cresă . ca si numărul de telefon la care poate fi contactat. cu datele de stare civilă. atât la domiciliu.în care sunt notate afecţiunile respiratorii. după acest caiet. domiciliul copilului. conform situaţiilor înregistrate la 1 octombrie a fiecărui an. -Caietul pentru evidenţa alocaţiei de hrană pentru fiecare copil. . vaccinări.). distrofie. malformaţii. pentru ca părinţii să-l poată citi si să-si exprime eventualele dorinţe. eventual copie după carnetul de vaccinări. -Fisa de imunizări a copilului. -Consultaţiile medicale. informaţii generale despre copil: ce si când îi place să mănânce. Dosarul fiecărui copil va conţine: -Fisa de înscriere.

precum si fisele de evaluare ale acestora.va cuprinde fisa postului reactualizată ori de câte ori survine o schimbare.22 În crese se asigura un program de 12-16 ore zilnic pentru cresele cu program de zi si 24 ore pentru cresele cu program săptămânal. o sarcină suplimentară. -încăperea va avea acces direct la un grup sanitar (cel puţin la o chiuvetă. Spaţii pentru activităţi (săli de grupă) si/sau servirea mesei si spaţii de somn marcate distinct. . dimensionată astfel --încât să evite aglomeraţia la orele de primire/plecare: -vestiarul va fi cât mai luminos si primitor. Nivelul veniturilor lunare brute cumulate. fisa de protecţie a muncii. în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii. spaţii pentru activităţi (săli de grupă) si/sau servirea mesei. unde se vor desfăsura activităţile care necesită liniste si concentrare. dulapuri pentru păstrarea îmbrăcămintei. odată cu plecarea copilului din cresă. din alocaţia zilnică de hrană. -Se recomandă ca fisele de înscriere să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani după ce copilul a părăsit serviciul de educaţie timpurie. Nivelul contribuţiei zilnice a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru hrana copiilor în cresă se stabileste sub formă de cotă procentuală. diferenţiată în funcţie de veniturile lunare brute cumulate ale părinţilor sau susţinătorilor legali si de numărul de copii pe care îi au înscrisi în crese. Încăperea pentru primire (vestiar) iluminată si ventilată natural. unde se pot desfăsura activităţi mai zgomotoase si zona pentru activitate (învăţare). si examinările medicale periodice. în funcţie de care se stabileste contribuţia părinţilor pentru hrana copiilor în crese se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea. observaţii si comentarii ale educatorilor si părinţilor. Dosarul fiecărui membru al personalului . dotat cu mobilier funcţional. Art. pentru spălarea mâinilor) si va conţine cuiere la înălţimea copiilor. De asemenea. Art. cu mobilier modular: -spaţiul clasei va fi împărţit în cel puţin două zone: zona pentru joc liber. Cresa va fi organizată astfel încât să existe: A. spaţii de somn. adaptat vârstei copiilor si usor de igienizat. în acest jurnal vor fi trecute periodic progresele înregistrate de copil si principalele etape de evoluţie.21 Suma lunară reprezentând cheltuielile pentru hrana unui copil în cresă se determină în funcţie de alocaţia zilnică de hrană stabilită conform legislaţiei în vigoare si de numărul de zile în care copilul a fost prezent în cresă. Fisa medicală si jurnalul de îngrijire zilnică vor fi înmânate părinţilor.-Jurnalul de îngrijire zilnică. în care vor fi trecute modificările de comportament. Încăperi pentru grupele de copii: încăperi pentru primire (vestiare).

iar aerisirea si schimbarea asternutului să se poată face cu usurinţă. B. se vor folosi 4 stergătoare de culori diferite (1 pentru mânerele usilor closetelor si pentru lanţurile de tras apa. va fi prevăzut si un spaţiu pentru depozitarea si uscarea instrumentelor si materialelor folosite la igienizare. vestiar si birou pentru personal). -pentru odihnă. Lungimea patului va fi cu 20 . separat. cu păstrarea alimentelor. Obiectele si instalaţiile sanitare vor fi menţinute în permanentă stare funcţională si de curăţenie si vor fi dezinfectate periodic cu soluţii clorigene în concentraţie de 2 . Se vor asigura spaţii pentru depozitarea rufelor. precum si respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată si cea murdară. Bucătăria va fi dotată cu mobilier. Vestiarul pentru personal . . Spaţiul de odihna. dimensionate si dotate în raport cu vârsta copiilor. igienizarea veselei. Pentru personal. 1 pentru colacul closetelor si 1 pentru podea). colţul Bibliotecă. fierberea. hârtie igienică). se vor folosi paturi individualizate pentru copiii care frecventează regulat cresa si stau mai mult de 4 ore pe zi. de corp si a feţelor de masă. Se recomandă călcarea obligatorie a lenjeriei de pat. acoperite complet. colţul Artă.personalul va avea la dispoziţie un spaţiu funcţional pentru schimbarea echipamentului. Oliţele vor fi spălate si dezinfectate.). o cabină WC si o chiuvetă. Vesela va fi făcută din materiale rezistente care să nu se fisureze usor. -paturile vor fi concepute astfel încât să se evite accidentarea copiilor. În cadrul grupului sanitar. dotate cu materiale si jucării specifice activităţilor pe care copiii le vor desfăsura (de exemplu: colţul Căsuţa păpusii. se vor asigura. dezinfectarea. Conducerea unităţii are obligaţia asigurării detergenţilor si a substanţelor dezinfectante. Pentru dezinfecţie. iar între perioadele de folosire vor fi păstrate în recipiente cu soluţie dezinfectantă. usor de igienizat/posibil de sterilizat si cât mai estetică. Spălătoria va fi dotată cu mijloace tehnice pentru colectarea. tacâmurile vor fi din material inoxidabil si cu vârfuri boante. C. băi. călcarea si distribuirea rufelor. uscarea. care vor fi păstrate într-un loc inaccesibil copiilor. Spaţii igienico-sanitare (grupuri sanitare. 1 pentru pereţi si usi. Încăperi cu rol administrativ (bucătărie. în funcţie de obiect. în clasă trebuie să existe colţuri privilegiate de joacă. instalaţii si aparatură care au legătură cu prepararea hranei adecvate vârstei copiilor. se vor respecta circuitele.5%.25 cm mai mare decât înălţimea copilului. pentru toaletă si odihnă. Lenjeria se va schimba săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. spălarea.-în afara celor două zone. Grupul sanitar va fi dotat cu materiale igienico-sanitare (săpun. eventual oficiu. spălătorie-uscătorie) Spaţiile igienico-sanitare vor fi amplasate. colţul Construcţii etc.

cresele sunt închise în vederea efectuării curăţeniei si igienizării.23 Titularului dreptului de administrare al cresei. . următoarele autorizaţii: . conform reglementarilor in vigoare.În perioada 01. ori cu alte fonduri legal constituite. informaţii si date privitoare la bunul administrat. cresa necesită. • Să se îngrijească de folosinţa normală a acestora. În caz de litigii privitoare la dreptul de administrare. îi revin următoarele obligaţii: • Să păstreze destinaţia bunurilor preluate si să le folosească potrivit specificului lor. în condiţiile legii. • Să permită proprietarului controlul când acesta o cere si să comunice la solicitarea sa.31.autorizaţia de prevenire si stingere a incendiilor.08 .autorizaţia de mediu. • Să respecte servitutile valabil constituite anterior predării bunurilor preluate spre administrare. cu aprobarea consiliului local si în concordanţă cu fondurile alocate cu această destinaţie de la bugetul local. reparaţiile curente si capitale pentru imobilele în cauză.autorizaţia sanitara de funcţionare. să urmărească si să realizeze. in prezent pentru a putea funcţiona.08 a fiecărui an. • Să obţină atestările cerute de lege pentru desfăsurarea activităţilor.autorizaţia sanitar-veterinara. va sta în nume propriu ca titular al acestui drept. • Să ţină evidenţa bunurilor mobile si imobile primite în administrare în conformitate cu actele normative în vigoare. potrivit destinaţiei si specificului lor si să ia măsuri de conservare a bunurilor în vederea menţinerii parametrilor legali de funcţionare impusi de domeniul de utilizare. • Să răspundă de deteriorarea sau pieirea bunului dacă nu dovedeste că deteriorarea sau pieirea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei si fără culpă din partea sa. . • Să planifice. iar în cele privitoare la dreptul de proprietate are . . CAPITOLUL IV ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI Art.

25 Este interzisă darea spre folosinţă gratuită a bunurilor primite spre administrare.26 Dreptul de administrare poate fi revocat în situaţia neexercitării drepturilor ce decurg din acesta sau al neexecutării obligaţiilor potrivit legii si actului de transmitere. contravenţională sau penală. în anumite perioade din timpul unui an. în condiţiile legii. în condiţiile legii. în sensul că acestea. a persoanelor vinovate. În situaţia revocării dreptului de administrare. Art.30 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării. titularul dreptului de administrare urmând să răspundă pentru prejudicii cauzate. Art. cresa are obligaţia de a elibera deîndată si preda titularului bunurile în cauză. Art.24 În situaţia în care bunurile primite spre administrare sunt (devin) disponibile. altor persoane fizice sau juridice sau prin contracte de concesiune. luni sau săptămâni nu sunt folosite pentru procesul instructiv – educativ organizat de titularul dreptului de administrare. în stare normală de funcţionare.28 Nerespectarea atribuţiilor si responsabilităţilor ce revin din prezentul regulament atrag răspunderea disciplinară. în întregul lor sau prin părţi componente. acesta poate închiria bunurile în cauză prin licitaţie publică. Art. Art.29 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile legale în vigoare. . colaborare. Art.27 Salariaţii Serviciului Public Crese indiferent de funcţia pe care o ocupa sunt obligaţi sa cunoască si sa respecte prevederile prezentului regulament. Orice alta modificare si completare a prezentului regulament se aproba de către Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea. potrivit prevederilor legale.obligaţia de a arăta cine este titularul acestui drept. materială. după caz. CAPITOLUL V DISPOZITII FINALE Art. locaţie de gestiune si alte asemenea. cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea. potrivit regulilor de procedură stabilite prin Codul de procedură civilă.

Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor. gradinite. pentru urmarire in continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate. izolati in infirmeriile scolare. dupa caz. La recomandarea expresa a medicului specialist prescrie medicamente eliberate faracontributie personala pentru elevii si studentii care prezinta afectiuni cronice. Acorda consultatii medicale la solicitarea elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate. scoli si unitati de invatamant superior privind asistenta medicala curativa 1. elevilor si studentilor care prezinta afectiuni acute care nu necesita internare in spital. trateaza si supravegheaza medical elevii bolnavi. 3. Prescrie medicamente eliberate fara contributie personala. 4. Examineaza. pentru maximum 3 zile. . trimitandu-i. 5. precum si studentii bolnavi. elevilor si studentilor din unitatile de invatamant arondate medicilor respectivi.ANEXA 1 ATRIBUTIILE medicilor din cabinetele medicale din crese. 2.

Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva (somn) si activa (jocuri) a copiilor si conditiile in care se realizeaza acestea. 6. Efectueaza de doua ori pe an (la inceputul si la sfarsitul anului de invatamant) controlul periodic al copiilor (somatometrie. consemnand in fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii. 9. 10. Urmaresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor (conform metodologiei cuprinse in anexa 8 la ordin). apa. miscare) a organismului copiilor. . 8. iar in registrul de evidenta speciala. aprecierea acuitatii vizuale si auditive) si interpreteaza datele privind dezvoltarea fizica a tuturor prescolarilor din gradinite. Supravegheaza modul in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei. prin intermediul medicilor scolari sau de familie. 4. Intocmesc evidenta copiilor amanati medical de la inceperea scolarizarii la varsta de 7 ani si urmaresc dispensarizarea acestora. soare. Indruma personalul educativ in aplicarea metodelor de calire (aer. Participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea copiilor in cadrul examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate. Inregistreaza si supravegheaza copiii cu afectiuni cronice. somatoscopie. 3. 7. inscriindu-le in fisele medicale ale acestora. Insotesc copiii din gradinitele cu program saptamanal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinari in cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare). pe care ii trimit la cabinetele medicale din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate.ANEXA 2 ATRIBUTIILE cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din gradinite privind asistenta medicala preventiva si curativa 1. datele controalelor medicale. 2. consemnand in fisele prescolarilor rezultatele acestor examene. Completeaza documentele medicale ale copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa I. 5.

medicul colectivitatii. Prezinta produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene. calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii. Intocmesc zilnic evidenta copiilor absenti din motive medicale. 22. 18. starea agregatelor frigorifice. 21. grupuri sanitare. Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinita (sali de grupa. dezinfectii etc. Consemneaza zilnic. 13. tuse cu expectoratie. in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii si Familiei. tratamentul profilactic al prescolarilor. materii fecale. 17. constatarile privind starea de igiena a acestuia. urina) laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza in situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile in colectivitate. 14. serviciul de ambulanta sau/si familiile prescolarilor. urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil. Participa la intocmirea meniurilor saptamanale si efectueaza periodic anchete privind alimentatia copiilor. 16. aducand la cunostinta conducerii gradinitei aceste constatari. sub supravegherea medicului colectivitatii. dupa caz. aplicand masurile antiepidemice fata de contacti si efectuand recoltari de probe biologice. Efectueaza zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate. Aplica. iar in situatii de urgenta anunta. diaree. spalatorie-calcatorie. . in cadrul fiecarei ture. amigdalite pultacee. 23. 19. Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii. semnand foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor. aducand operativ la cunostinta conducerii colectivitatii deficientele constatate. dormitoare. intr-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar. curte etc. Supravegheaza focarele de boli transmisibile. 12. eliberat de medicul de familie pentru absente ce depasesc 3 zile. Tin evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligatia sa le efectueze in conformitate cu normele Ministerului Sanatatii si Familiei. 20.11. cu interdictia de a presta activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra. Supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor. bloc alimentar. 15. Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala laprescolari. Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatea organoleptica a acestora. igiena individuala a personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia.). infectii ale pielii.

sub supravegherea medicului colectivitatii. Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele de odihna pentru prescolari. Insotesc copiii din gradinita. Gestioneaza in conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii si Familiei instrumentarul. 30. 25.24. copiii si cu personalul adult (educativ. 29. la indicatia medicului. Efectueaza. activitati de educatie pentru sanatate cu parintii. condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta. Acorda prescolarilor primul ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare. sub indrumarea medicului colectivitatii. 28. 27. Executa activitati de statistica sanitara prin completarea darilor de seama statistice (SAN). Supravegheaza prescolarii izolati in infirmerie si efectueaza tratamentul indicat acestora de catre medic. Completeaza. 26. prevalenta etc. scop in care pot fi detasate in aceste unitati. Efectueaza tratamente curente prescolarilor. materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspund de utilizarea lor corecta. 31.). TESA) din gradinita. in cazul deplasarii acestora intr-o tabara de vacanta. 32. calcularea indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenta. . pe toata durata acesteia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful