PRO FORMA KURSUS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (PISMP)
BAHASA TAMIL - PENDIDIKAN RENDAH (MAJOR)
Nama Kursus

Pengajaran Tatabahasa
þÄ츽õ ¸üÀ¢ò¾ø

Kod Kursus

BTM3105

Kredit

3(3 +0)

Jam Pembelajaran

120 jam

Bahasa Pengantar

Bahasa Tamil

Prasyarat

Tiada

Semester

Tiga

Hasil Pembelajaran

1. Menganalisis dan menghuraikan elemen-elemen tatabahasa
yang terkandung dalam dokumen standard sekolah
rendah.(1.6)
2. Menjelaskan kaedah pengajaran tatabahasa yang
sesuai.(1.4)
3. Menghuraikan kepentingan penggabungjalinan tatabahasa
dengan mencari dan mengurus maklumat yang relevan
daripada pelbagai sumber dalam pengajaran Bahasa Tamil.
(1.2) (LL 1- KIM)
4. Menghasilkan rancangan pengajaran berasaskan elemenelemen tatabahasa yang terkandung dalam dokumen
standard sekolah rendah.(2.5)

Sinopsis

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek
tatabahasa Bahasa Tamil yang terkandung dalam dokumen
standard sekolah rendah. Tumpuan diberikan kepada
pengaplikasian dalam pengajaran tatabahasa. Pelajar-pelajar
dikehendaki memanfaatkan kemahiran yang dipelajari untuk
menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.
This course aims to develop students’ skills in analyzing the
grammar component in the Primary schools Tamil Language
standard document. It discusses the theory, approach and
strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given
to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar.
Students are expected to use the skills in lesson planning.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007
Kemas kini Disember 2012

1

3 ¿¼ÅÊ쨸¸û. Ó츢ÂòÐÅõ.6 1.1 ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢ ¾Á¢ú¦Á¡ழித் தர ஆவணத்தில் ÀâóШÃì¸ôÀðÎûÇ þÕ ÀÊ¿¢¨Äì¸¡É ¿¼ÅÊ쨸¸û  ¸üÀ¢ì¸ôÀÎõ ÜÚ¸û  ¿¼ÅÊ쨸¸û 3 3 Å¢¾¢ÅÕÓ¨È-1 3.4 1. À¢üÚòШ½ô¦À¡Õûகள் Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக Ì¨È ¿¢¨È¸û ¬Ã¡ö¾ø 3 Å¢Çì¸õ Ó¾லாம்.3 7.3 1.1 5. À¢üÚòШ½ô¦À¡Õûகள் மாதிரி நடவடிக்கக Ì¨È ¿¢¨È¸û ¬Ã¡ö¾ø 3 þÃñ¼¡õÀÊ ¿¢¨Äì¸¡É ¿¼ÅÊ쨸¸û.2 4. À¢üÚòШ½ô ¦À¡Õûகள் Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக Ì¨È ¿¢¨È¸û ¬Ã¡ö¾ø 5. À¢üÚòШ½ô¦À¡Õûகள் மாதிரி நடவடிக்கக Ì¨È ¿¢¨È¸û ¬Ã¡ö¾ø 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 Kemas kini Disember 2012 2 . À¢üÚòШ½ô ¦À¡Õûகள் மாதிரி நடவடிக்கக Ì¨È ¿¢¨È¸û ¬Ã¡ö¾ø 5.1 3.1 1. இரண்டாம் ÀÊ¿¢¨Äì¸¡É ¿¼ÅÊ쨸¸û.1 6.2 6.2 1.4 4.Bil Tajuk Kandungan Jam 1 ¾Á¢ú þÄ츽õ 1.7 ÅÃÄ¡Ú þÄ츽¢¸û þÄ츽 áø¸û ¸üÀ¢ôÀ¾ý §¿¡ì¸õ.4 6 3 Å¢Çì¸õ Ó¾øÀÊ ¿¢¨Äì¸¡É ¿¼ÅÊ쨸¸û.2 7.2 Å¢Çì¸õ 3 4 5 Å¢¾¢ÅÕÓ¨È-2 Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È-1 3.4 6 Å¢¾¢Å¢ÇìÌ Ó¨È –2 6.1 7.2 7.3 3.5 1.3 5.1 þÃñ¼¡õ ÀÊ¿¢¨Äì¸¡É 4. ÀÂýÀ¡Î ¿øÄ¡º¢Ã¢Â÷ þÄ츽õ 2 þÄ츽õ ¸üÀ¢ò¾ø 2.3 7 ¸ÄôÒ Ó¨È Ó¾Ä¡õ ÀÊ¿¢¨Äì¸¡É ¿¼ÅÊ쨸¸û.

புணர்ச்சி ¸üÀ¢க்கும் முகறகம 11.1 ¿¼ÅÊ쨸¸û 8.1 13.4 Ì¨È / ¿¢¨Èகள் ஆராய்தல் È 3 12 þÄ츽õ ¸üÀ¢ôÀ¾¢ø ²üÀÎõ ºÅ¡ø¸Ùõ §ÁõÀÎòÐõ ÅƢӨȸÙõ 12.4 Ì¨È / ¿¢¨Èகள் ஆராய்தல் 3 10 கற்றல் தர ஆவணத்தில் காணப்படும் சதாடரியல். வலிமிகும்.2 À¢üÚòШ½ô¦À¡Õû 2.3 கலப்பு முகற JUMLAH Jumlah Keseluruhan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 Kemas kini Disember 2012 3 3 6 45 45 .1 ¿¼ÅÊ쨸¸û 2.4 Ì¨È / ¿¢¨Èகள் ஆராய்தல் 3 11 கற்றல் தர ஆவணத்தில் காணப்படும் நிறுத்தற்குறிகள்.3 Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக 8.2 விதிவிளக்குமுகற 13.3 Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக 9. வலிமிகா. வாக்கியம் ¸üÀ¢க்கும் முகறகம 10.9 8.2 À¢üÚòШ½ô¦À¡Õû 9.2 À¢üÚòШ½ô¦À¡Õû 8. .2 13 பாடக்குறிப்பு தயாரித்து நடத்துதல் ¬º¢Ã¢Â÷¸û ±¾¢÷§¿¡ìÌõ ºÅ¡ø¸û þÄ츽õ ¸üÀ¢ôÀ¾¢ø Ò¾¢Â «ÏÌӨȸû þÄ츽ò¾¢ø Á¡½Å÷¸û þ¨ÆìÌõ ¾ÅÚ¸û ̨ȿ£ì¸ø ¿¼ÅÊ쨸¸û / À¢üº¢ 13.3 Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக 2.11 .8 8.2 12.2 À¢üÚòШ½ô¦À¡Õû 8.10 .3 Á¡¾¢Ã¢ நடவடிக்கக 8.1 ¿¼ÅÊ쨸¸û 8.4 Ì¨È / ¿¢¨Èகள் ஆராய்தல் Jam 3 8 8 9 கற்றல் தர ஆவணத்தில் காணப்படும் ச ால்லிலக்கணத்கதக் ¸üÀ¢க்கும் முகறகம 9.1 விதிவருமுகற 13.Bil Tajuk Kandungan 8 கற்றல் தர ஆவணத்தில் காணப்படும் ±Øòதிலக்கணத்கதக் ¸üÀ¢க்கும் முகறகம 2.1 ¿¼ÅÊ쨸¸û 9.1 13.

¦ºý¨É: º¡ó¾¡ À¾¢ôÀ¸õ. & Spada. ¦ºý¨É: º¡ó¾¡ À¾¢ôÀ¸õ. ச ன்கை : அம் ா பதிப்பகம் Kementerian Pelajaran (2004). தமிழ் கற்க கற்பிக்க. ¦ºý¨É : º¡ó¾¡ À¾¢ôÀ¸õ. How languages are learned. ¿üÈÁ¢ú ¸üÀ¢ìÌõ Өȸû. Oxford. Sukatan Pelajaran KBSR Bahasa Tamil. (1993).. Oxford University Press Berkuat kuasa mulai Januari 2007 Kemas kini Disember 2012 4 . இரத்திÉ பாபதி. (2001). ¾Á¢úப் À¢üÚõ Ó¨È. J. (2000). (1992). Kuala Lumpur : PPK Lightbown. ¸øŢ째¡ðÀ¡Î¸Ùõ ¾òÐÅí¸Ùõ. ச ன்கை : அம் ா பதிப்பகம். Huraian Sukatan Pelajaran KBSR Bahasa Tamil. Kuala Lumpur : PPK Kementerian Pelajaran (2004). தமிழ்க் கல்வி. Rujukan Tambahan ÍôÒ ¦ÃðÊ¡÷.Pentaksiran Kerja Kursus Peperiksaan 50% 50% Jam Pembelajaran Jam pembelajaran bersemuka Jam pembelajaran tidak bersemuka 45 jam 75 jam Rujukan Asas ¸½À¾¢. இரத்திÉ பாபதி. (1993). (1970). ºó¾¡Éõ. பி. பி. N.