บทที่

1

บทนำำ

ควำมเป็ นมำและควำมสำำคัญของงำนวิจัย
ในวิชำคณิตศำสตร์พนฐำนที
ื้
่สำำคัญอย่ำงหนึ่งก็คือ กำรคิด

คำำนวณ ได้แก่ กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร ถ้ำ

นักเรียนมีทักษะกำรคิดคำำนวณที่ไม่ดี กำรเรียนคณิตศำสตร์ให้ดีได้

นั้นก็จะทำำได้ยำก จำกกำรได้ทดสอบนักเรียนร่่นที่ผ่ำนๆ มำ ได้พบ
ปั ญหำ คือ นักเรียนมีทักษะกำรคูณเลข และ หำรเลขที่ไม่ดี โดย

ส่วนมำกจะคูณผิดและหำรผิด หรือบำงคนทำำได้แต่ทำำได้ช้ำมำก จึง
ทำำกำรสอบถำมนักเรียนเกี่ยวกับปั ญหำนี้ ปรำกฏว่ำ นักเรียนส่วน

น้อยไม่เข้ำใจในวิธีกำรคิด แต่ส่วนมำกทำำไม่ได้เพรำะ ท่องสูตรคูณ
ไม่ได้ หรือท่องได้แต่ท่องได้ช้ำมำก จึงทำำให้เกิดควำมคิดที่จะแก้

ปั ญหำในเรื่องกำรท่องสูตรคูณนี้ นอกจำกนักเรียนจะต้องใช้กำรท่อง
สูตรคูณในกำรคิดคำำนวณแล้ว นักเรียนยังสำมำรถนำำไปใช้ในชีวิต

ประจำำวันได้อีกด้วย แต่ในงำนวิจัยชิ้นนี้จะศึกษำวิจัยเฉพำะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/2 – 6/6 จำำนวน 202 คน เท่ำนั้น ส่วน

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/1 ไม่ได้ทำำกำรศึกษำเนื่องจำกนักเรียน
ท่กคนสำมำรถท่องสูตรคูณได้เป็ นอย่ำงดีอยู่แล้ว

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พยำยำมหำแนวทำงที่จะช่วยให้นักเรียน

สำมำรถท่องสูตรคูณได้ และสำมำรถนำำไปใช้ในกำรเรียน และชีวิต
ประจำำวันได้

1

จ่ดม่่งหมำย

1. ให้นก
ั เรียนตระหนักถึงควำมสำำคัญ และประโยชน์ของกำร
ท่องสูตรคูณ

2. นักเรียนสำมำรถท่องสูตรคูณได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว

3. นักเรียนสำมำรถนำำไปใช้ในกำรเรียน และชีวิตประจำำวันได้
ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรต้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/2-6/6 จำำนวน 202 คน
ตัวแปรตำม

1. กำรท่องสูตรคูณ

2. ผลกำรทดสอบท่องสูตรคูณปำกเปล่ำ และคะแนนจำกเกม
กำรศึกษำที่สร้ำงขึ้น

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ฝึ กท่อง

กำรทดสอบท่อง
สูตรคูณปำก

กำรวิจัย

คะแนนจำกกำร
ทดสอบกับเกม

รูปแสดงกรอบแนวคิดใน

2

ประโยชน์ท่ค
ี ำดว่ำจะได้

1. นักเรียนสำมำรถท่องสูตรคูณได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว

2. นักเรียนสำมำรถนำำไปใช้ในกำรเรียน และชีวิตประจำำวันได้

บทที่

2

เอกสำรและงำนวิจัยอ้ำงอิง
3

งานวิจัยทีใ่ ช้อ้างอิงไม่สามารถหาได้

4

บทที่

3

วิธีดำำเนินกำรวิจัย
ขอบเขตของกำรวิจัย
1.

ประชำกร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปี ที 6/2 –

6/6 ภำคเรียนที่ 2
จำำนวน 202 คน
2.

ปี กำรศึกษำ 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

เนื้ อหำที่ใช้ในกำรทำำวิจัย ได้แก่ บทท่องสูตรคูณ

วิธีดำำเนินกำรวิจัย

ระยะเวลำในกำรดำำเนินงำน

1 พฤศจิกำยน 2546 – 7 มีนำคม 2547
ตำรำงดำำเนินกำรวิจัย

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำำเนินงำน

1 พ.ย. 46

วำงแผนกำรทำำวิจัย และกำรสร้ำงเกมกำร

3-7 พ.ย. 46

ทดสอบกำรท่องสูตรคูณของนักเรียนโดย

หมำยเหต่

ศึกษำ

วิธีท่องปำกเปล่ำ

และคัดเลือกตัวแทนในกำรรับท่องสูตร

คูณของแต่ละห้องๆละ

บันทึกผล

กำรท่องสูตร
คูณ

5

6 คน
5-7 พ.ย. 46

แบ่งนักเรียนในห้องที่เหลือเป็ น 6 กล่่มๆ

10 พ.ย.46–

ตัวแทนรับท่องสูตรคูณจะรับท่องสูตรคูณ

20 ก.พ.47

ละเท่ำๆกัน ให้กับตัวแทนรับท่องสูตรคูณ
ในกล่่มของตน โดยทำำกำรเช็คในตำรำงที่

เตรียมไว้ให้ และกำำหนดว่ำใน 1 สัปดำห์

ทำำเช่นนี้ท่ก
สัปดำห์

ต้องท่องตั้งแต่ แม่2 –แม่ 12 ให้ครบ
10 พ.ย.46–
20 ก.พ.47

ท่กต้นสัปดำห์ในคำบแรกของแต่ละห้อง

ตัวแทนจะต้องส่งใบเช็คกำรท่องสูตรคูณ
กับผู้วิจัย และรับใบเช็คใบใหม่ของ

ทำำเช่นนี้ท่ก
สัปดำห์

สัปดำห์น้ น

3 พ.ย.46-13

สร้ำงเกมกำรศึกษำ เกี่ยวกับสูตรคูณ

23 - 27 ก.พ.

ให้นก
ั เรียนทดสอบกับเกมกำรศึกษำที่

1-4 มี.ค. 47

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

5-7 มี.ค. 47

สร่ปผลกำรวิจัย

ก.พ. 47
47

สร้ำงขึ้น

บันทึก

คะแนน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. บทท่องสูตรคูณ

2. ตำรำงบันทึกกำรท่องสูตรคูณ

3. เกมกำรศึกษำเกี่ยวกับสูตรคูณที่สร้ำงขึ้น

6

7

บทที่

4

ผลกำรวิจัย

สถิติท่ใี ช้ในกำรวิจัย

1. กำรหำค่ำเฉลี่ย

2. กำรหำค่ำร้อยละ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล

จำกกำรศึกษำวิจัยในชั้นเรียนได้ศึกษำกล่่มนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปี ที่ 6/2 – 6/6 ภำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2546 โรงเรียน

อัสสัมชัญระยอง จำำนวน 202 คน มีนก
ั เรียนที่ขำดเรียนและไม่ได้
ทดสอบโดยเกมกำรศึกษำ จำำนวน 6 คน ผ้วู ิจัยได้ทำำกำรทดสอบ

ก่อนกำรวิจัยโดยกำรท่องสูตรคูณปำกเปล่ำของนักเรียน และเลือก
นักเรียนห้องละ 6 คน เป็ นตัวแทนรับท่องสูตรคูณ แล้วแบ่งกล่่ม
นักเรียนที่เหลือให้กับตัวแทน และให้นก
ั เรียนฝึ กท่องสูตรคูณกับ

ตัวแทนที่ถูกคัดเลือก โดยกำำหนดว่ำ ในเวลำ 1 สัปดำห์นก
ั เรียนต้อง
ท่องให้ครบตั้งแต่ แม่ 2 – แม่ 12 ทำำเช่นนี้ท่กสัปดำห์ จนกระทัง่

ถึงเวลำที่กำำหนดไว้ นักเรียนท่กคนต้องทำำกำรทดสอบหลังกำรวิจัย
กับเกมกำรศึกษำที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยเกมนี้จะเล่นเกมละ 10 ข้อ

โจทย์ท่ป
ี รำกฏขึ้นจะอยู่ในบทสูตรคูณ แม่เท่ำนั้นคือ แม่2 – แม่12
ในกำรทำำแต่ละข้อ จะมีกำรจับเวลำโดยจะให้เวลำข้อละ 10 วินำที

ถ้ำตอบผิด ก็ถือว่ำผิด ถ้ำทำำไม่ทัน หมดเวลำ ก็ถือว่ำผิดเช่นกัน ใน
1 เกม ถ้ำคะแนนตอบผิดรวมกับคะแนนหมดเวลำเท่ำกับ 3 คะแนน

8

เกมจะจบทั้งที นัน
่ ถือว่ำนักเรียนสอบไม่ผ่ำน จำกกำรทดสอบ
สำมำรถวิเครำะห์ผลได้ดังนี้

ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6/2
ชือ
่ – นามสกุล

ผลกำรทดสอบปำกเปล่ำ
ก่อนฝึ กท่องสูตรคูณ

ผลกำรทดสอบกับเกม
กำรศึกษำ

หลังฝึ กท่องสูตรคูณ

(10

คะแนน)

ด.ช.ภำคภูมิ

เฉียบแหลม
ด.ช.มนัสวี
ล้น

ด.ช.เจนวิทย์

ส่ข

ผ่ำน

9

ผ่ำน

9

ผ่ำน

9

9

อร่ณเวสสะเศรษฐ
ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

ด.ช.นำคินทร์

ผ่ำน

10

ด.ช.สิทธิโชค

ผ่ำน

10

ด.ช.พฤศกร

อ่ำงวัฒนกิจ
ด.ช.บดินทร์

ย่

ระตำ

ชัยกิจวัฒนำ
ดิษสงวน

ด.ช.พัลลภ

โพธิ

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ก้องยศ

รัก

ผ่ำน

10

ด.ช.เอกชัย

แผ่

ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

ด.ช.อัคคว่ฒิ

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.วศิน

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.ต่ลยวัต

ผ่ำน

10

ด.ช.มรรควัฒน์

ผ่ำน

10

ชัย

จิตต์

จงสก่ลดี

ด.ช.ชำญณรงค์
วีระบรรเจิด
เรือนแก้ว
พำนิช

เจริญ

ธนำยศศนันท์
เตียวเจริญ

10

ด.ช.วิจักขณ์

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.อำนันท์

ไม่ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.ภำณ่ภณ

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.เอกรินทร์

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.นคร

ไม่ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ด.ช.ปฐมพงษ์

ผ่ำน

10

ด.ช.ธนกฤษฎ์

ผ่ำน

9

ด.ช.ธนำคม

ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

9

แก้วทับทิม
สิทธิโชค

ด.ช.สหรัฐ

โทณ

ผลิน

แตงจัน

อำรยะโกศล
ชำติ

ปำณ

ด.ช.สิชล อ่อน
พลัด

์ ก่ล
ซ่ลศักดิส
จันทร์ใย

วงษ์ไพศำล

ด.ช.ฉัตรชัย นำ
คะลักษณ์
ด.ช.อริญ

ชย์กฤษฎิ์
มรกฎ

แก้ว

11

ด.ช.ศิลปพล

ผ่ำน

10

ด.ช.โชคทวี

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.อภิร ักษ์

ผ่ำน

10

ด.ช.สรงไตร

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ด.ช.จิรวัฒน์

ผ่ำน

8

ด.ช.เฉลิมชัย

ผ่ำน

10

ผ่ำน

9

ด.ช.ฐิติวฒ
ั น์

ผ่ำน

9

ด.ช.ณัฐพงษ์

ผ่ำน

10

ส่ขอ่ดม

เตโชอภิวัฒนก่ล
วชิรศักดิว์ งศ์
นันทชลำกรกิจ
ด.ช.รชต

หัชก่ล

อินธิมำ

ศรีสท
่ ธิ ์

ด.ช.นำวิน
เรือง

พ่ม

พิศลพูล

ภูมิประสำท
ด.ช.บ่ร ิศร์

นิธิ

ผ่ำน

10

ด.ช.พลวัต

ใจ

ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

อรรถ
ตั้ง

ด.ช.ธนัช ปั้ น
ประสงค์

12

ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6/3
ชือ
่ – นามสกุล

ผลกำรทดสอบปำกเปล่ำ
ก่อนฝึ กท่องสูตรคูณ

ผลกำรทดสอบกับเกม
กำรศึกษำ

หลังฝึ กท่องสูตรคูณ

(10

คะแนน)

ด.ช.เอกลักษณ์

ผ่ำน

10

ด.ช.เบญจรงค์

ผ่ำน

9

ด.ช.อภินน
ั ท์

ผ่ำน

10

ด.ช.ปภำวิน

ผ่ำน

10

ด.ช.ยศสกล

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

ด.ช.พลำศิลป์

ผ่ำน

10

ด.ช.ธนพงษ์

ไม่ผ่ำน

10

เกิดเจริญ
ดำวโชติ

ว่ฒำพิทักษ์
ยิ่งยวด

โฉมนรินทร์
ด.ช.ธีรว่ฒิ ศรีส่
ทธิ์

ด.ช.ปรเมษฐ์
ภูเวียง

ด.ช.ส่ภทัต
ตระกูล

สมำนทอง

เวชประสิทธิ ์

ฟู

13

ด.ช.ธนศรณ์

ไม่ผ่ำน

8

ด.ช.อภิร ักษ์

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ค่ณำนนท์

ผ่ำน

9

ด.ช.วชิรวิชญ์

ผ่ำน

10

ด.ช.พลเทพ

ไม่ผ่ำน

8

ด.ช.ภูวิชญ์

ผ่ำน

9

ด.ช.นิพนธ์

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.ศักรินทร์

ผ่ำน

10

ด.ช.ชวลิต

ผ่ำน

9

ช่วงชัย

มณีร ัตน์

ด.ช.มำนัส
มี

พงษ์

ด.ช.มหรรณพ
ส่บรรณ ณ
อย่ธยำ

ด.ช.ธนพงศ์
โสภณ

แจ่มส่วรรณ
ค้่มภัย

หนำแน่น

นันทส่รศักดิ์
แทนนิกร

ปลดปลิด
ทอง

ท้อ

14

ผ่ำน

9

ผ่ำน

9

ด.ช.วีรำน่วัตติ์

ผ่ำน

10

ด.ช.ส่ทัศน์

ผ่ำน

10

ด.ช.บดินทร์
โชคสก่ล

ด.ช.ณัฐพล
ขวัญ

วงศ์

ผิวเกลี้ยง
กสิกรรม

ด.ช.อรรณพ

เก

ผ่ำน

10

ด.ช.ฤทธิพร

ฟู

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ด.ช.ส่รศักดิ์

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.อภิร ักษ์

ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ด.ช.เดชวัตร

ผ่ำน

10

ด.ช.กรรพน

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

ด.ช.อนิร่ทร์

ผ่ำน

10

ศวพิทักษ์
เฟื่ อง

ด.ช.ชำตรี
หมอก

เมฆ

ส่วรรณรังค์

เพ็งเหมือน
ด.ช.ดริส

เมืองแก้ว
ตติยเกียรติถำวร
ทองล่น

15

เอื้ อวิทยำ

ด.ช.เอกภักดิ์

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

ด.ช.ย่ทธนำ จิต

ไม่ผ่ำน

8

แฉ่งน้อย
เกษม

ด.ช.ส่ชัย

สง่ำ

ผ่ำน

10

ด.ช.วิทิต

อร่ณ

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

สงค์

รัตน์

ด.ช.ทศพล
แสงสว่ำง

ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6/4
ชือ
่ – นามสกุล

ผลกำรทดสอบปำก

ผลกำรทดสอบกับเกม

ก่อนฝึ กท่องสูตรคูณ

หลังฝึ กท่องสูตรคูณ

เปล่ำ

กำรศึกษำ

(10

ด.ช.ฐำกร
ครำช

ด.ช.ธีรย่ทธ
ประยูร

คฤ
เปรม

คะแนน)

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

9

ด.ช.ภูวนัย

ศ่ภำ

ผ่ำน

10

ด.ช.ธนิสร

เรือง

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

8

หำร
ศรี

ด.ช.นิโคลำส

16

โยฮันเนสฟั นคำโคด
องค์

ด.ช.นรำวิชญ์

สม

พรไพลิน

ด.ช.ธีรำว่ฒิ

ศิลำ

ลักษณ์

ผ่ำน

10

ผ่ำน

8

ด.ช.ชำคร

ประบู่

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.วส่ธร

สม

ไม่ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

ด.ช.กวินกร

ผ่ำน

9

ด.ช.อมรเทพ

ผ่ำน

10

หทัยก่ล

ด.ช.ปนิธำน

ส่ข

สำำรำญ

อัมพรมหำ
มำลัยบำน

ด.ช.อัฐชรพล

บ่ญ

ผ่ำน

9

ด.ช.นนทชัย

ด้วง

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.สหรัฐ

ภูเด่น

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.เจตริน

ศรี

ไม่ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

จำำนงค์
ยศ
ใส

วิเศษ

ด.ช.ชนกำนต์

สำทิสรัตนโสภิต

17

ด.ช.ปริญ

เรือง

ขจร

ด.ช.ชำคริต เจษฎำ
วิส่ทธิ์

ด.ช.วิจักษณ์

ช่่ม

ชื่น

ด.ช.จักรพันธ์
ตันตินย
ิ มก่ล

ด.ช.ติณณภพ ติงส
รัตน์

ด.ช.ณัฐพงศ์
ธนำกร

ด.ช.รัชภูมิ

ทักษ์
ต่ลย

สิทธิก่ล

ด.ช.อน่ร ักษ์
ส่วรรณโชติ
ด.ช.นิพิฐ
สวัสดิ์

ตันก่ล

ด.ช.เจนวิทย์
รำชำเดช

ด.ช.ญำณพัฒน์

ชู

วงษ์

ด.ช.บ่ญฤทธิ์
เตียว

ด.ช.ธีรภัทร์

แซ่
ศรี

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

ไม่ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

18

เสริม
ด.ช.กนต์ธร

วังกำ

นนท์

ด.ช.กฤษณพงศ์
ถิรพงศ์ชำติ

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ฉัตรชัย

รอบรู้

ผ่ำน

10

ด.ช.อวิร่ทธ์

วิส่ทธิ

ผ่ำน

10

ด.ช.ส่จินดำ

นิ้ม

ผ่ำน

10

ด.ช.อภิร ักษ์ คล่อง

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.อำำพน จรัส

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.เฉลิมวงศ์

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.พิชำนนท์

ผ่ำน

10

ด.ช.กิตติ

ผ่ำน

10

วรรณ

สมบูรณ์
ใจ

วิวัฒน์

อธิปัตยะวงศ์

ทรงวัฒนกำำจร
ล้อทอง

ชือ
่ – นามสกุล

ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6/5

ผลกำรทดสอบปำกเปล่ำ ผลกำรทดสอบกับเกม
ก่อนฝึ กท่องสูตรคูณ

กำรศึกษำ

หลังฝึ กท่องสูตรคูณ
(10

ด.ช.สหภำพ

ไม่ผ่ำน

คะแนน)
8

19

เกษมส่ข
ด.ช.วรำกร
พงษ์เพ็ชร

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ภัทรชน

กำ

ผ่ำน

9

ด.ช.สมิทธ์

ส่ภัต

ผ่ำน

10

ด.ช.เลอพงศ์

ผ่ำน

10

ด.ช.วชิรฉัตร

ผ่ำน

10

ด.ช.จิรำย่ส

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.ส่รเดช

ไม่ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ด.ช.ชำนน ทอง

ผ่ำน

10

ด.ช.ณัฐสรรพ วง

ผ่ำน

10

ด.ช.ศิร ิวฒ
ั น์

ผ่ำน

10

ด.ช.ปรมัตถ์

ไม่ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

ระวัล

รำภรรณ์
ทองเลิศ
แสงบ่ญ

แสงทอง

พรหมชื่น
บ่ญเพียร
เวียน

แช่มตำ

แสนใจธรรม
ด.ช.พฤทธ์
ประท่ม

บัว

20

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ธีรพงศ์

ผ่ำน

9

ด.ช.ธีรพงษ์ ก่ล

ผ่ำน

10

ด.ช.บ่ญร่ง่
บำำร่งพงศ์

กีรติ

ผงทอง
รัตน์

ด.ช.ศ่ภชัย

นำค

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.คเณศ

สรำ

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.พงศ์ปณต

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.ธนเจตน์

ผ่ำน

8

มี

วัน

ทัศนียำช่มพำลี
ศรีกระจ่ำง

ด.ช.พรรษำ

ชัย

ผ่ำน

10

ด.ช.ณฐกร

เกิด

ผ่ำน

10

ด.ช.อรรฆพร

ผ่ำน

10

ด.ช.ส่ธิพร

ผ่ำน

10

ด.ช.ณัฐพล

ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

นำภำพงษ์
ศิร ิ

แก้ววิเชียร

ส่วรรณพฤกษ์
ย่ทธศิลป์

ด.ช.นรำกร

ธำต่

21

จันทร์
ด.ช.ปั ญญำ

ผ่ำน

10

ด.ช.สิทธิเดช

ผ่ำน

9

ด.ช.กฤษณะ

ผ่ำน

9

ด.ช.ชัยย่ทธ์

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ด.ช.ณัฐพงศ์

ผ่ำน

9

ด.ช.อิทธิพงษ์

ผ่ำน

10

ด.ช.ส่ทธิศักดิ์

ไม่ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

8

ไม่ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

แฉ่งน้อย
สอนม่ข

ชำวไร่อ้อย
เปี ยเมือง

ด.ช.ภัคพงษ์

ตำ

มรภำพ

พิทักษ์กรณ์
จันทร์สว่ำง
รอดจันทร์

ด.ช.ฐิติพงศ์
นิช

พำ

ด.ช.ณัฐชำติ
พยัคฆ์ทอง
ด.ช.อัครำ
ชัย

โชติ

ด.ช.เตชนิธิ เมธิ
รำนันท์

22

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.วรำย่ทธ

ผ่ำน

10

ด.ช.พ่ฉ
ู ัตร อรรถ

ผ่ำน

9

ด.ช.พีรพล
ตันตระกูล
เพิ่มเพ็ชร
อำร่ณ

ชือ
่ – นามสกุล

ผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6/6

ผลกำรทดสอบปำกเปล่ำ ผลกำรทดสอบกับเกม
ก่อนฝึ กท่องสูตรคูณ

กำรศึกษำ

หลังฝึ กท่องสูตรคูณ
(10

คะแนน)

ด.ช.พชร สนธิ์

ไม่ผ่ำน

8

ด.ช.คมสันต์ หมู

ไม่ผ่ำน

ขำดสอบ

ด.ช.ประวีณพล

ผ่ำน

9

ด.ช.ปรว่ฒิ

ผ่ำน

10

ด.ช.พงศ์ปณต

ผ่ำน

10

ด.ช.รัฐกฤษณ์

ไม่ผ่ำน

8

ผ่ำน

10

น้อย
นคำำ

แสงสำำลี
มงคล

มี

ใจยำ

กล่อมแก้ว
ด.ช.ภูเบศ
ปั ญญำ

ชิตะ

23

ด.ช.จิร ัฎฐ์ ประคี

ผ่ำน

10

ด.ช.ณัฐภัทร์ เอื้ อ

ผ่ำน

10

ด.ช.พงษ์เพชร

ผ่ำน

10

ด.ช.รังสรรค์

ผ่ำน

10

ด.ช.ชำญวิทย์

ไม่ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

9

ไม่ผ่ำน

8

ด.ช.ธนำย่ต

ผ่ำน

10

ด.ช.สมัชญ์

ผ่ำน

10

ด.ช.วิชญ์พล

ไม่ผ่ำน

10

ผ่ำน

8

ด.ช.พงศ์เทพ

ผ่ำน

10

ด.ช.พชร

ผ่ำน

10

นวินชำ
ส่วรรณ

เขียวแสง

อิศรนำเวศ
ไวยคีร ี

ด.ช.พีรพล

ผล

ศิร ิ

ด.ช.ภำคภูมิ

ผล

ทอง

กฤษณโสภำ
เพิ่มเพียรเกียรติ
ปธำนรำษฎร์
ด.ช.พงษ์พัฒ
ป้ อม

มี

อำรีร ต
ั นตระกูล
บ่ญร่่ง

24

คีร ี

ผ่ำน

10

ด.ช.กิตติกร พร

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.พิศิษฐ์

ผ่ำน

10

ด.ช.ศรัณย์

ผ่ำน

10

ไม่ผ่ำน

9

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ด.ช.กิตติธัช

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์

ไม่ผ่ำน

8

ด.ช.ณัฐโชค สิทธิ

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.ณัฐพงศ์พันธ์

ไม่ผ่ำน

9

ด.ช.อภิว่ฒิ
แลง

ดิเรกทรัพย์

ด.ช.ปิ ยวัฒน์

ฟ้ ำประทำนชัย
ชำำนำญดี

พิทักษ์พล

ด.ช.กันตพงศ์

ไชยเรืองศิร ก
ิ ่ล
ด.ช.ทักษิณ
จำำรัสวัย

ด.ช.พสธร
แดง

พรม

ด.ช.คเณนทร
ชื่นวณิช
ศรีสข

รัตนอัมพร
ประเวศ

25

เทพรักษำ
ด.ช.เจษฎำ

ผ่ำน

9

ด.ช.ชลทิตย์

ผ่ำน

10

ด.ช.อชิรวัฒณ์

ผ่ำน

9

ด.ช.กิจธนะ

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ผ่ำน

10

ด.ช.กวินฐิต

ไม่ผ่ำน

10

ด.ช.วีรพล

ไม่ผ่ำน

8

คลังเพชร

มูลทองช่น

เหมือนมนัส

โฆษิตำนนท์
ด.ช.ธีรดำ

สิทธิ

สำร

ด.ช.อรรครำช
ช้ำงวิเศษ

เอี่ยมละออง
แจ่มใส

ตำรำงแสดงจำำนวนนักเรียนที่ทำำกำรทดสอบเปล่ำปำกและ
ทดสอบโดยเกมกำรศึกษำ

ห้อง

ทดสอบปำกเปล่ำ

ทดสอบโดยเกมกำรศึกษำ

ผ่ำน (%)

ไม่ผ่ำน (%)

ผ่ำน (%)

ไม่ผ่ำน (%)

ป.6/2

65

35

94.87

5.13

ป.6/3

62.50

37.50

97.30

2.70

ป.6/4

55

45

100

0
26

ป.6/5

65.85

34.15

97.56

2.44

ป.6/6

63.41

36.59

100

0

รวม

62.35

37.65

97.95

2.05

จำา นวนนักเรียน (%)

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำานวนนักเรียนทีผ่่ านการ
ทดสอบก่อนวิจัยและหลังวิจัย
150
100
50

นักเรียนทีผ่่ านการทดสอบ
ก่อนวิจัย
นักเรียนทีผ่่ านการทดสอบ
หลังวิจัย

0

จำกตำรำงจะเห็นว่ำนักเรียนสำมำรถท่องสูตรคูณได้มำกขึ้นหลัง

จำกฝึ กท่องสูตรคูณกันไประยะหนึ่ง แต่มีนก
ั เรียนที่ขำดกำรทดสอบ
หลังวิจัยโดยเกมกำรศึกษำ 6 คน และทดสอบไม่ผ่ำนเพียง 4 คน
เท่ำนั้น ซึ่งถ้ำวิเครำะห์ตำมตำรำงกำรท่องสูตรคูณ และคะแนน

ทดสอบหลังวิจัย ผู้วิจัยสำมำรถให้เหต่ผลที่ทำำให้นก
ั เรียนสอบไม่ผ่ำน
มีดังนี้

1. ด.ช.สิชล

อ่อนพลัด ป.6/2 เนื่องจำกไม่เคยท่องสูตรคูณ

กับตัวแทนรับท่องเลย เมื่อเรียกมำพูดค่ยก็ยังไม่พัฒนำขึ้น

27

2. ด.ช.พลวัต

ใจตั้ง ป.6/2

เนื่องจำกทำำไม่ทันผล

คะแนนที่ทำำไม่ได้จะเป็ นกรณีหมดเวลำทั้งสิ้น

3. ด.ช.ดริส

เมืองแก้ว ป.6/3 เนื่องจำกไม่เคยท่องสูตรคูณ

กับตัวแทนรับท่องเลย เมื่อเรียกมำพูดค่ยก็ยังไม่พัฒนำขึ้น

4. ด.ช.ส่รเดช พรหมชื่น ป.6/5 เนื่องจำกทำำไม่ทันผล
คะแนนที่ทำำไม่ได้จะเป็ นกรณีหมดเวลำทั้งสิ้น

28

บทที่

5

สร่ปผลกำรวิจัย

จำกผลกำรวิจัยสร่ปได้ดังนี้ คือ

จำกำรศึกษำวิจัยจะเห็นได้ว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6/2

– 6/6 จำำนวน 202 คน มีผู้ท่ไี ม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบหลังวิจัย

จำำนวน 6 คน และมีนก
ั เรียนที่สอบไม่ผ่ำน จำำนวน 4 คน ซึ่งจำกำร

ตรวจสอบจำกตำรำงกำรท่องสูตรคูณ และคะแนนกำรทดสอบ พบว่ำ
สำเหต่ท่ท
ี ำำให้นก
ั เรียนสอบไม่ผ่ำน ก็คือ
1. ไม่ท่องสูตรคูณ

2. ท่องสูตรคูณได้แต่ท่องช้ำทำำให้ทำำไม่ทัน

สำำหรับนักเรียนที่ทำำกำรท่องสูตรคูณเป็ นประจำำก็จะสำมำรถผ่ำนกำร
ทดสอบ และทำำแบบทดสอบทันเวลำตำมที่กำำหนดไว้

29

ข้อคิดที่ได้จำกกำรวิจัย

ควรมีกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรท่องสูตรคูณในท่กระดับ

ชั้น เพื่อให้นก
ั เรียนสำมำรถนำำไปใช้ในกำรคิดคำำนวณได้เป็ นอย่ำงดี

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful