CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: /STNMT-CCBVMT V/v chuyển trả hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Thắng Hải, “giai đoạn 1”. Bình Thuận, ngày tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư. Ngày 01/3/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) dự án “Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Thắng Hải, giai đoạn 1” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân do Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư làm Chủ đầu tư. Trong đó bao gồm: một (01) Công văn số 12/CTBT ngày 25/02/2013 đề nghị thẩm định và phê duyệt ĐTM và mười (10) cuốn báo cáo ĐTM của dự án. Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến sau: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường: hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM bao gồm - Một (01) văn bản của Chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM. - Bảy (07) bản báo cáo ĐTM của dự án. - Một (01) bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ của Công ty không có dự án đầu tư. Do vậy, về hồ sơ chưa đủ theo quy định. Để có cơ sở tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghiệp Bảo Thư bổ sung dự án đầu tư, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, thẩm định./.
Nơi nhận:
- Như trên; - Một cửa (thông báo trả); - Lưu: VT, CCBVMT(HUY).

GIÁM ĐỐC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful