UD

EKLEMLER
GENEL BİLGİLER

İki kemik arasında kurulu eklemlere articulatio simplex, ikiden fazla kemik arasında kurulu eklemlere de articulatio composita adı verilir. Eklemler 3 grupta toplanır. I. Articulationes fibrosae (synarthroses); hareketsiz eklemler II. Articulationes cartilagineae (amphiarthroses); az hareketli eklemler III. Articulationes synoviales (diarthroses); hareketli eklemler
I - ARTICULATIONES FIBROSAE (HAREKETSİZ EKLEMLER): Eklem yüzleri

birbirlerine tam olarak uyar. Eklem kapsülü ve eklem boşluğu yoktur. 3 tipi vardır. Sutura: Kafa kemikleri arasında bulunan eklemlerdir. Değişik şekilleri vardır. a. Sutura serrata: İki parietal kemik arasındaki eklem. Örn. sutura sagittalis. b. Sutura squamosa: Temporal kemiğin skuamoz parçası ile parietal kemik arasındaki eklem, c. Sutura plana: Sert damağı oluşturan maksilla ve palatin kemikler arasındaki eklem, d. Sutura denticulata: Sutura serrata’ya benzer. Ancak ondan daha sıkıdır Örn. sutura lambdoidea. e. Sutura limbosa: Sutura denticulata + sutura squamosa. Frontal ve parietal kemikler arasındaki eklem Örn. sutura coronalis. f. Schindylesis: Sfenoid kemiğin rostrum sphenoidale’si ile vomer arasındaki eklem. Syndesmosis: Kemik yüzlerini birbirine ligamentler bağlar. Articulatio tibiofibularis distalis en iyi örneğidir. Gomphosis: Diş kökleri ile çene kemikleri arasındaki eklem Örn. Syndesmosis dentoalveolaris. Vücuttaki tek örneğidir.
II - ARTICULATIONES CARTILAGINEAE (AZ HAREKETLİ EKLEMLER) : İki tipi

vardır. Synchondrosis (primer kartilaginöz eklem): Eklem yüzleri arasında hiyalin kıkırdak bulunur. İleri dönemde kemikleştiği için geçici bir

1

eklem şeklidir. Bu yüzden bazı yazarlar tarafından hareketsiz eklemler grubunda incelenir. Bazen kemikleşmez ve kalıcı olur. 1. kaburganın sternum’la yaptığı eklem (synchondrosis sternocostalis1).

2

Uzun kemiklerin epifiz ve diafizleri arasındaki eklem, sfenoid kemik gövdesinin oksipital kemiğin baziler parçası, temporal kemiğin petroz parçası ve etmoid kemikle yaptığı eklemler ve oksipital kemiğin temporal kemiğin petroz parçası ile yaptığı eklem synchondrosis tipi eklemin örnekleridir. Symphysis (sekonder kartilaginöz eklem): Eklem yüzleri arasında daima fibroz kıkırdak yapısında bir diskus bulunur ( ancak her
diskus bulunan eklem symphysis değildir! ). Pubis kemikleri arasındaki

eklem (symphysis pubica) ve vertebra gövdeleri arasındaki eklem (symphysis intervertebralis) örnekleridir.
III - ARTICULATIONES SYNOVIALES (HAREKETLİ EKLEMLER)

Bu eklemleri diğer eklemlerden ayıran en önemli 3 özellik; 1. Cavitas articularis (eklem boşluğu), 2. Cartilago articularis (eklem kıkırdağı) ve 3. Capsula articularis’e (eklem kapsülü) sahip olmalarıdır.
Eklem boşluğu; içinde negatif hava basıncı ve sinoviya vardır. Bazı

eklemlerde ligamentler, discus yada meniscus’lar da bulunur.
Eklem kıkırdağı ; eklem yüzlerini örter. Hyalin kıkırdak yapısındadır.

Vücutta sadece art. sternoclavicularis, art. acromioclavicularis ve art.
temporomandibularis’de fibröz kıkırdaktır. Siniri ve kan damarı yoktur.

Beslenmesini sinoviyal membrandaki periferik damar ağından, sinoviyal sıvıdan ve komşu kemik iliği kısmının damarlarından sağlar. Eklem kıkırdağı, hareketlerin akıcı ve amaca uygun olarak yapılmasını sağlar.
Eklem kapsülü ; hareketli eklemleri diğer eklemlerden ayıran en

önemli özelliktir. Eklemi sarar ve eklem yüzlerini bir arada tutar. Kemiklere tutunma yerinde periost ile devam eder. Damar ve sinirler tarafından delinir. Bursa denilen keseciklere açılan deliklere de sahiptir. Bazı eklemlerde (örn. art. humeri ve art. coxae) kapsül, lokal kalınlaşmalar göstererek ligamentleri oluşturur. Eklem kapsülü iki tabakalı bir yapı gösterir. ν Membrana fibrosa; genellikle eklem kapsülü olarak ifade edilen dış tabakadır. ν Membrana synovialis; iç tabakadır. Ekleme katılmayan alanları, intrakapsüler ligamentleri ve tendonları örter. Diskus, menisküs ve eklem kıkırdağını örtmez.

. Sinoviya. aşınmayı önler. eklem kıkırdağını da besler.Membrana synovialis. eklem yüzleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak. Bu sıvı. synovia denilen yumurta akına benzer bir sıvı salgılar ve aynı zamanda onu absorbe eder.

2. Sinoviyal membran tarafından örtülmezler. Periferik kısımları ile eklem kapsülüne tutunurlar. periferik kısımları kalındır. Articulatio radiocarpalis’te meniscus’a ilaveten discus articularis’te vardır. 1. Bu kesecikler. Discus articularis . Konkav eklem yüzünü derinleştirir ve temas alanını artırır. eksenlerine göre 4 tipe ayrılır 1.Membrana synovialis. articulatio radiocarpalis ve bazen articulatio acromioclavicularis’te bulunur. Ginglymus tipi eklemlerde . Ayrıca eklem kapsülünün de genişlemesine olanak tanır. Intrinsik (intrakapsüler) ligamentler. Eklem yüzlerinin uyumunu kolaylaştırır. bazı eklemlerde fibröz tabakadan dışarı çıkarak Bursa synovialis denilen kesecikleri oluşturur. Transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketi yapılır. Labrum articulare Fibröz kıkırdak yapısında halka şeklinde oluşumlardır. Ligamentler Ekleme katılan kemikleri bir arada tutan ligamentler. Articulatio genus. Ekstrinsik (ekstrakapsüler) ligamentler.Meniscus Eklem yüzleri arasında bulunan fibrokartilaginöz yapıda oluşumlardır. Artiküler kenarlara tutunur. eklem boşluğu ile irtibatlıdır ve sinoviya için depo görevi yapar. Articulatio humeri (labrum glenoidale) ve articulatio coxae (labrum acetabulare). Santral kısımları ince. Tek eksenli eklemler: Eksen transvers yada vertikaldir. Bazı intrinsik ligamentler eklem kapsülünün lokal kalınlaşmaları sonucu oluşur. eklem boşluğu içinde bulunan ligamentlerdir. Hareketli eklemlerde iki grup ligament vardır. Vücutta sadece iki eklemde vardır. Tam olmayan yada yarımay şeklinde olan diskuslar’a meniscus adı verilir. eklem yüzlerine olan kuvveti absorbe eder ve çeşitli hareketlerin yapılabilmesine olanak tanırlar. eklem kapsülünün dışında olan ligamentlerdir. eklemin aşırı ve istenilmeyen yönlerdeki hareketlerini sınırlayarak eklemdeki yaralanmayı önlerler. Eklem yüzleri arasında uzanırlar. Hareketli eklemler.

sellaris tipi eklemlerde görülür. radioulnaris distalis ve art. Art. 3. art. İki eksenli eklemler : Eksenlerden birisi transvers diğeri de sagittal’dir. Vertikal eksende iç-dış rotasyon hareketi yapılır. Artt. ve artt. Art. Belli bir ekseni olmayan eklemler : Bu grup eklemlerde sadece kayma hareketi yapılır. ekseni pollicis vardır. carpometacarpalis . temporomandibularis. transvers eksen etrafında da fleksiyon-ekstensiyon hareketi yapılır. vardır. metatarsophalangeales. condylaris): Sagittal ve transvers olarak iki ekseni • Art. atlanto-axialis mediana. art. 2. spheroidea tipi eklemlerde görülür.görülür. sagittal ve vertikal eksenlere ilaveten birçok tali eksenleri vardır. Art. Art. ve sagittal art. Art. ellipsoidea (art. Sagittal eksen etrafında abduksiyon-adduksiyon hareketi. Bu eksenlerin tümü kullanılarak sirkumdüksiyon (daire) hareketi yapılır. metacarpophalangeales ve artt. Hareketli eklemler. sternoclavicularis. • Art. sellaris: Transvers art. incudomallearis. trochoidea tipi eklemlerde görülür. Art. humeri. Art. 4. radioulnaris proximalis. interphalangeales. • Art. incudostapedialis. ellipsoidea ve art. talocruralis gibi. Art. trochlearis): Bu tip eklemlerin sadece transvers ekseni vardır. bicondylaris: Hareket yönünden ginglymus grubuna benzer. humeroradialis ve art. genus ve art. Bu hareketlerin kombinasyonu ile sirkümduksiyonda yapılabilir. cotylica): Sagittal. Art. Ondan farkı çok az iç ve dış rotasyon hareketlerinin bu tip eklemlerde yapılabilmesidir. humeroulnaris ve art. trochoidea: Tek ekseni (vertikal) vardır. İkiden fazla eksenli eklemler : Transvers. plana tipi eklemlerde görülür. Bu eklemlerde bütün hareketler yapılabilir. vertikal ve transvers eksenlere ilaveten bir çok tali eksene sahiptir. coxae. • Art. • Art. art. art. atlantooccipitalis. spheroidea (art. art. iki radiocarpalis. eklem yüzlerinin şekline göre 7 tipe ayrılır • Ginglymus (art.

sellaris’te eklem yüzleri çok az rotasyon hareketine de izin verirken. clavicula’nın eklemden ayrılmasını önleyen en önemli faktördür. 2. sinirden zengindir. sellaris tipi eklemdir. Artt. Eklem kıkırdağı fibröz kıkırdak yapısındadır. Eklemi saran kas ve tendonlar. intercarpales. ellipsoidea’da temel hareketlerin kombinasyonu olan sirkümduksiyon hareketide yapılabilir. artt. Eklemin sinirleri Eklemler. Belli bir ekseni yoktur. “Bir eklemin duyusunu taşıyan sinirler. Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan tek eklemdir. ellipsoidea’da bu harekete hiç izin vermez. elevasyon-depresyon (omuz silkme hareketi) ve iç-dış rotasyon hareketleri yapar. Bu eklemler aracılığı ile scapula. Artiküler sinirler. ϑ Art. Ligamentleri . 3. Discus articularis. intertarsales.• Art plana: Eklem yüzleri genellikle düzdür. Bu eklemlerde sadece kayma hareketleri yapılır. ÜST EKSTREMİTE EKLEMLERİ I . zygapophysiales. 4. Eklem boşluğundaki negatif basınç. sternoclavicularis: Art. Art.OMUZ KEMERİ EKLEMLERİ İki tane omuz kemeri eklemi vardır. art. Hilton kanunu . Eklem kapsülü ve eklem bağları. sellaris ile art. Hareketli faktörler 1. eklemi hareket ettiren kasların ve bu kasların üzerindeki derinin sinirlerinden gelir. Eklem kapsülünün her iki tabakasında da sinir sonlanmaları vardır. eklem çevresindeki arteryel pleksustan beslenir. Discus articularis’i vardır. artt. eklemi eklemlerde eklem yüzlerinin ayrılmasını önleyen hareket ettiren kasların ve bu kasların tutunma yerlerini örten derinin de duyusunu taşır”. protraksiyon (omuzun öne hareketi)-retraksiyon (omuzun arkaya hareketi). Art. Eklem yüzlerinin şekli Eklemin damarları Eklemler.

.retraksiyon hareketlerini kontrol eder. spheroidea tipi eklemdir. elevasyon ve protraksiyon . önden m. subscapularis ve alttan m. arkadan m. buradan clavicula’nın acromion ucuna gelir. acromioclavicularis: Art. El üzerine düşmelerde cavitas glenoidalis’e gelen kuvvet. coracoacromiale. Eklem kapsülü. Bu sırada gergin olan lig. üstten m. II .Lig. retraksiyon ve depresyon’u kontrol eder. Genellikle discus articularis’i vardır. Art. Cavitas glenoidalis sığ olduğu için. M. lig. .Lig.Lig. protraksiyon ve depresyon’u kontrol eder. trapezoideum dislokasyonu önler.ÜST EKSTREMİTE’NİN SERBEST KISMININ EKLEMLERİ Art.Lig. triceps brachii’nin uzun başı ile desteklenir. humeri: Caput humeri ile cavitas glenoidalis arasında art. transversum scapulae superius ve lig. transversum scapulae inferius’tur. Ligamentleri . plana tipi eklemdir. Eklemin stabilitesinden sorumludur . diğer kaslar eklem kapsülü ile karıştığı için. Özellikle abduksiyon sırasında eklemin stabilitesinde . triceps brachii hariç. infraspinatus. . trapezoideum (scapula’nın ventral rotasyonunu sınırlar) ve lig. supraspinatus. coracoclaviculare. clavicula’yı acromion’a karşı tutan en etkili ligamenttir. sternoclaviculare posterius. Bu ligamentler. lig. teres minor ve m. depresyon hareketini kontrol eder. sternoclaviculare anterius.Lig. Bu bölgede herhangi bir eklemin fonksiyonu ile ilgili olmayan ve sadece yapısal özellik olarak bulunan ligamentler de vardır. Lig.Lig. conoideum (scapula’nın dorsal rotasyonunu sınırlar) denilen iki parçası vardır. interclaviculare. aktif olarak kapsülü destekler ve kuvvetlendirirler. costoclaviculare. acromioclaviculare . Eklem yüzü kıkırdağı. derinliğini artıran bir labrum articulare’si (labrum glenoidale) vardır. Bu nedenle rotator cuff (rotator manşet SİTS) kasları adı ile bilinirler. . Discus bazen meniscus şeklindedir. fibröz kıkırdak yapısındadır.

art. composita’dır. Processus coracoideus’tan collum anatomicum’a uzanır. coracohumerale. . Bursa subtendinea musculi infraspinati. Vücudun en geniş ve en çeşitli hareketler yapabilen eklemidir . fleksiyon-ekstensiyon. Art. kapsülün üst kısmının kalınlaşmasıdır. Humerus başının yukarı doğru çıkmasını önler. . radialis yaralanmaları olabilir. Bursa subtendinea musculi subscapularis. Çıkıklar. M. Kanal içinden m. genellikle ön tarafından ve kolun aşırı ekstensiyonu ve dış rotasyonu sırasında olur. Vücutta en fazla çıkığına rastlanan eklemdir. Eklem kapsülünde üç tane açıklık vardır. Apolet belirtisi bu eklemin çıkığında görülür. Kapsülün alt kısmı çok az desteklendiğinden. sirkumdüksiyon ve iç-dış rotasyon’dur.Lig. glenohumeralia. eklem kapsülünün ön kısmının kalınlaşması ile oluşan ve genellikle labrum glenoidale’den başlayan 3 parçalı (üst. Kapsülü ön taraftan kuvvetlendirir. Bu eklemde yapılan hareketler. 2. çıkıklar buradan kolay olur. Eklemin alt kısmında kas desteği olmadığından özellikle abduksiyon sırasında oluşan travma ile çıkık kolayca gelişebilir. Çıkıklarında n. lig. tuberculum majus ile tuberculum minus arasında uzanır ve sulcus intertubercularis’i bir kanal haline getirir. axillaris yada n. transversum humerale. orta ve alt olarak) bir ligamenttir. Ligamentleri . biceps brachii’nin uzun başının tendonu. 3.Lig.Ligg. abduksiyonadduksiyon.önemli rol oynarlar. Bu eklemde humerus başını üstten destekleyen önemli bir anatomik yapı vardır. cubiti: Üç kemik arasında kurulu bir eklem olduğu için. biceps brachii’nin uzun başının tendonu geçer. Arcus coracoacromialis denilen bu yapıyı. 1. coracoacromiale + acromion + processus coracoideus oluşturur. .

humeroulnaris ( ginglymus). ulna’nın arkaya doğru olan çıkığıdır ve genellikle processus coronoideus kırığı ile birliktedir. Ayrıca derin önkol kasları için tutunma yeri olarak hizmet eder. cubiti’de görülen en sık çıkık şekli. spheroidea). fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerini kontrol eder. collaterale radiale Kollateral ligamentler. 1. . quadratum.Lig. Ulna ve radius’u bir arada tutar ve bu kemikler arasında kuvvet aktarımını sağlar. . ince. Okul öncesi çocuklarda görülen radius başının subluksasyonunda (pulled elbow.v. ulna ve radius’un interosseus kenarları arasında uzanır. Radius başını ulna’daki incisura radialis’te tutar. ayrı bir eklem olarak incelenir. Art. . radioulnaris proximalis. n. Kollateral ligamentlerin gerilmesi sonucu genellikle epicondylus medialis’de kırılır ve n. ulnar abduksiyonda. Art. ulnaris ile komşudur. Bazı kaynaklarda art. interossea anterior ile a. ulnaris yaralanır. Ancak eklem boşluğu. anulare radii. Art. collaterale ulnare.Lig. 3. anulare radii’yi . cubiti içinde kabul edilmesi daha uygundur. A. Membrana interossea antebrachii . Ligamentleri . 2. art. önkolu pronasyonda iken ani olarak üst ekstremitesi kaldırılacak olursa. Ancak bu hareketler sırasında çok az rotasyon hareketleri de yapılır. m. Aynı zamanda eklemin stabilitesini sağlar. trochoidea). humeroradialis (art. nursemaid’s elbow ) çocuk. Art. .Lig. cubiti’nin eklem boşluğu ile devamlılık gösterdiğinden art. dörtgen bir ligamenttir. radioulnaris proximalis ( art.Lig.Chorda obliqua. supinator’un derin başı üzerinde uzanan fasiyal bir banttır. Bu eklemin temel hareketleri fleksiyon ve ekstensiyon’dur. interossea posterior’lar bu membrandaki açıklıklardan geçer. radius başını çevreler.Üç eklemden oluşur. radius başı lig.v.

. abduksiyon (radial deviasyon)-adduksiyon (ulnar deviasyon) ve sirkumdüksiyon yaptırılır. Radius’un distal ucu ile os scaphoideum. radioulnaris proximalis ile birlikte hareket eder. Bu eklemde el. Supinasyon pozisyonunda önkol kemikleri birbirlerine paraleldir. Art. Çocuklarda radius başı küçük olduğu için buna uygundur. Art. trochoidea tipi eklemdir. olecranon ile deri altı dokusu arasında bulunur. Discus articularis’i vardır. Pronasyonda ise radius ulna’yı üstten çaprazlar. os lunatum ve os triquetrum arasındadır. Bu iki eklem aracılığı ile önkol ve el supinasyon-pronasyon hareketlerini yapar.yırtarak aşağı doğru kayar. Bursa subcutanea olecrani . fleksiyon-ekstensiyon. Rotasyon mümkün değildir. ellipsoidea tipi eklemdir. Özellikle öğrencilerde enfeksiyonu yaygındır (öğrenci dirseği). Art. radioulnaris distalis: Art. Hem discus articularis’i hem de meniscus’u olan tek eklemdir . radiocarpalis: Art.

ellipsoidea. carpometacarpales: Karpal kemiklerle metakarpal kemikler arasında kurulu eklemlerdir. Baş parmak bu eklemde. radialis ile komşudur. ellipsoidea tipi eklemlerdir. Artt. . art. radiocarpale dorsale. mediocarpalis: Karpal kemiklerin proksimal ve distal sırası arasında olan eklemdir.Ligamentleri . Ekstensiyon’da art. Ulna’nın processus styloideus’u radius’unkinden daha kısa olduğu için. derecesini artırır. mediocarpalis ve artt. carpometacarpalis pollicis. Artt. intercarpales. n.Lig. 1. sellaris.Lig.Lig. mediocarpalis’te katılır. büyük oranda art. radioulnaris distalis’in diskus’u ile karışan bu ligament. Art. Art. interosseus posterior ile komşudur. . art. mediocarpalis’te harekete Baş parmağın sırasıyla ekstensiyon. plana tipi eklemlerdir.Lig. Artt. plana tipidir. Art. metacarpophalangeales: Art. intercarpales: Komşu karpal kemiklerin birbirleri ile yaptıkları art. Adduksiyon’un büyük oranda art. plana tipidir. Başparmağın oppozisyon ve repozisyon hareketleri de bu eklemde yapılır . art. iç rotasyon ve adduksiyon’u ile oluşturulan kompleks hareketine oppozisyon denir. Art. Fleksiyon. abduksiyon. a. collaterale carpi radiale. Bunun tersi repozisyon ’dur. radiocarpale palmare . . collaterale carpi ulnare. abduksiyonadduksiyon. meniscus’un tutunduğu ligamenttir. Abduksiyon hareketine art. radial tarafta art. intermetacarpales: Metakarpal kemiklerin bazisleri arasında kurulu art. Artt. Ulnar tarafta art. rotasyon ve sirkumdüksiyon hareketleri yapar. radiocarpalis’te yapılır. adduksiyon abduksiyon’dan daha geniş olarak yapılır. diğerleri art. fleksiyon-ekstensiyon.Lig. metakarpal kemik ile os trapezium arasındadır. carpometacarpalis pollicis. Os pisiforme ekleme katılmaz. fleksiyon. plana tipi eklemlerdir. ulnocarpale palmare . radiocarpalis’te yapılır. radiocarpalis’te yapılan hareketlerin katılır.

sirkumdüksiyon ve sınırlı rotasyon hareketleri yapılır. Sadece parmaklarda fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılır. abduksiyon- adduksiyon. interphalangeales: Falanks’lar arasında kurulu ginglymus tipi eklemlerdir. . Artt. fleksiyon-ekstensiyon.Proksimal falankslarda.

Bu eklemle ilgili sakroiliak ligamentler. Bu ligamentler. Esas fonksiyonu. Acetabulum’u derinleştirmek amacıyla. sacroiliaca: Art. vücut ağırlığını columna vertebralis’den ilium aracılığı ile alt ekstremite’lere aktarmaktır. iliofemorale. Bu eklemde hareket çok . tamamen eklem kıkırdağı ile örtülüdür. lig. ischiadicus yaralanması olaya eşlik edebilir.Lig. capitis femoris’in tutunduğu fovea capitis femoris isimli çukur hariç. posteroinferior kısmı ise incedir. Ligamentleri . ischiofemorale arasındadır. kuvvetin çok fazla geldiği anterosuperior kısmı kalın. pubicum inferius (lig. pubicum superius ve lig. pubofemorale ile lig. sacrotuberale’dir. Ligamentleri pubica (pelvici): Symphysis tipi eklemdir. vücuttaki en güçlü ligamentlerdir. coxae: Femur başı ile acetabulum’daki facies lunata arasında art. Femur başı. Sakrum ve koksiks ile iskium arasında uzanan ve vertebropelvik ligamentler denilen bu ligamentler. Genellikle acetabulum kırığı ile birliktedir ve n. eklemden uzakta iki ligament daha vardır.ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ I . Sakroiliak ligamentlerden başka. Bu nedenle travmatik dislokasyonlarda genellikle femur başı kapsülün arka kısmını yırtar. arcuatum pubis) Art. sacrospinale ve lig. II . plana tipi eklemdir (bazı kaynaklarda syndesmosis yada synchondrosis olarak ifade edilir). spheroidea tipi eklemdir.ALT EKSTREMİTE’NİN SERBEST KISMININ EKLEMLERİ Art. aşağıda lig. sakrum’un alt ucunun yukarı doğru bükülmesini önler. Discus interpubicus denilen bir discus articularis’i vardır. lig. Eklem kapsülünün en zayıf kısmı.Lig. Eklem kapsülünün özellikle ayakta iken. eklemin en güçlü ligamentidir ve eklemin ön yüzünü örter.PELVİS KEMERİ EKLEMLERİ Symphysis sınırlıdır. . labrum acetabulare denilen bir labrum articulare’si vardır.

Bu arter. adduksiyon abduksiyon. bicondylaris tipi eklemdir. eklem kapsülünün iç yüzündeki sirküler lifler tarafından oluşturulur. Uyluk fleksiyonda iken yapılan adduksiyon ve dış rotasyonu sınırlar.Zona orbicularis. negatif hava basıncından sonra femur başının acetabulum’dan çıkmasını önleyen en önemli yapıdır . capitis (teres) femoris. İçinde a. popliteus’un tendonu altında recessus subpopliteus denilen bir çıkmaz oluşturur.Lig. ischiofemorale. labrum acetabulare’nin bir parçasıdır. bu eklemde plicae alares denilen plikalar yapar.Lig. fleksiyon ekstensiyon. obturatoria’nın bir dalı vardır. . Femur boynunu saran bu ligament. .Lig. Bu delikten eklemle ilgili damar ve sinirler geçer. kapsülün ön ve alt kısımlarını kuvvetlendirir. synovial membran ile sarılı olup.Lig. . Membrana synovialis. . Ekleme vücudun en büyük sesamoid kemiği olan patella’da katılır ve femur’un kondilleri ile eklem yapar. Eklemin hareketleri. . Uyluğun aşırı ekstensiyon ve abduksiyonunu önler. Art.Uyluğun aşırı ekstensiyon. kapsülü arkadan kuvvetlendirir. Meniscus lateralis’in arkasında m. Art. iç . transversum acetabuli. . femur başını beslediği için. genus: Vücudun en büyük eklemidir. yaralanmalarında femur başının beslenmesi bozulur ve aseptik nekroz gelişir. pubofemorale. Uyluğun aşırı ekstensiyonunu ve iç rotasyonunu önler. Incisura acetabularis’in uçlarını birleştirir ve burayı bir delik haline getirir.dış rotasyon ve sirkumdüksiyon’dur. adduksiyon-abduksiyon ve dış rotasyonunu önler. eklemin içindedir. En geniş membrana synovialis’e ve eklem boşluğuna sahiptir.

yırtıklarında bu sinirde yaralanma olabilir. poplitea ve popliteal lenf düğümleri ligamentin üzerindedir. İç ligamentleri - Lig. sartorius. Eklemin dış ve iç olarak iki grup ligamenti vardır. Bacağın estensiyonunu kontrol eder. Pes anserinus’u oluşturan kasların tendonları (m. . patella. fleksiyonda gergindir. Eklem kapsülünü arkadan kuvvetlendirir.Lig.Lig. . M. Tibia üzerinde femur’un arkaya doğru kaymasını ve aşırı ekstensiyonu önler. yırtıklarında meniscus medialis’de yaralanmalar olur. A. . Bacağın aşırı ekstensiyonunu önler. popliteum arcuatum.Lig collaterale fibulare. vastus medialis ve m. fleksiyonda gevşek. gracilis ve m. tam ekstensiyonda gergindir. Bacağın iç rotasyonunu kontrol eder. fibularis communis ile olan yakın komşuluğu nedeniyle. eklem kapsülünü arkadan kuvvetlendirir. popliteus’un tendonu bu ligament ile meniscus lateralis arasından geçer. collaterale tibiale. meniscus medialis’e tutunması olduğundan . Eklemin stabilizasyonunda önemli rolü vardır . quadriceps femoris’in tendonunun kalınlaşmış orta kısmıdır.Lig. Dış ligamentleri . n. fibula başına yapışan bu “Y” şekilli ligament. vastus lateralis). m. . aşırı fleksiyon ve dış rotasyonunu kontrol eder. m. quadriceps femoris’dir (özellikle m. cruciatum posterius. Tibia üzerinde femur’un öne doğru . semitendinosus) tarafından çaprazlanır. Bacağın ekstensiyon. semimembranosus tendonunun bir genişlemesidir.Lig.Eklemin stabilitesini sağlayan en önemli oluşum. - Lig popliteum obliquum. cruciatum anterius. m.

menisküslerin ön uçlarını birleştirir.kaymasını ve aşırı fleksiyonu önler.Lig. popliteus’un tendonu ile lig. Femur ile m. yokuş çıkarken) femur’u stabilize eden ana faktördür. meniscofemorale posterius (Wrisberg ligamenti). Meniscus medialis: Lig. Bu ligamentler. Meniscus medialis’in yaralanmaları daha sıktır. ancak yaralanmaları daha sıktır. meniscus lateralis’in arka boynuzunun hareketini kontrol eder . Meniscus’lar Periferik kısımları vasküler. . popliteus. Böylece menisküslerin birlikte hareketini sağlar . collaterale tibiale’ye tutunması olduğundan dış menisküsden daha az hareketlidir. ∗Eklemin ön tarafında bulunan bursa’lar: . . Dış rotasyon sırasında m. quadriceps femoris arasındadır. merdiven çıkarken.Lig transversum genus. lig. meniscus lateralis’in arka kısmını arkaya doğru çekerek travmatik kompresyonunu önler. Bu nedenle yaralanmaları nadirdir. Meniscus’ların yaralanmaları genellikle tam yada hafif fleksiyonda olur. Fleksiyondaki dize ağırlık bindiğinde (örn. santral kısımları avaskülerdir. membrana synovialis tarafından sarılır. cruciatum posterius’un önünde ve arkasında olarak. Meniscus lateralis: Meniskofemoral ligamentleri oluşturur. meniscus lateralis’in arka boynuzundan femur’un medial kondiline uzanırlar. Krusiat ligamentler. membrana synovialis’in bir genişlemesidir. Kapsüle yakın olmayan meniscus yırtıkları iyileşmez. meniscofemorale anterius ve lig. . collaterale fibulare’den ayrılmıştır. M.Bursa suprapatellaris. Eklemle bağlantılıdır .

gastrocnemius’un lateral başı ile eklem kapsülü arasındadır. popliteus çözer. plana tipi eklemdir. m. obturatorius) taşınmasıdır. fossa poplitea’da birikebilir (popliteal kist. popliteus’un tendonu ile femur’un lateral kondili arasında oluşturduğu bursa’dır.Bursa subcutanea infrapatellaris. Diz ekleminin temel hareketleri fleksiyon-ekstensiyon ve sınırlı iç-dış rotasyondur. Çocuklarda sık görülen bir durumdur. gastrocnemius’un medial başı ile eklem kapsülü arasındadır. tibiofibularis proximalis (superior) : Art. Lig. Bazen eklem boşluğu ile bağlantılıdır . Kalça eklemi hastalıklarında diz ekleminde de ağrı duyulmasının nedeni. Sinoviyal sıvı bazen eklem boşluğundan çıkıp. patella arasındadır. tibia ile lig. . deri ile tuberositas tibia arasındadır. collaterale tibiale yaralanması ile birliktedir. genellikle eklem boşluğu ile bağlantılıdır. Baker kisti ). . kas tendonları ile eklemi oluşturan kemikler arasındadır. n. deri ile patella arasındadır. femoralis. cruciatum anterius yaralanması daha çok görülür ve genellikle lig.Bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis. . m. Ligamentum cruciatum’ların yaralanmaları sıktır.Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis. synovial membranın..Bursa subcutanea prepatellaris.Bursa infrapatellaris profunda.Bursa musculi popliteus. En çok enfeksiyonu görülen bursa’dır (prepatellar bursitis). Aşırı ekstensiyonda meydana gelen eklem kilitlenmesini m. . . ischiadicus ve n. m. Art. her iki eklemin duyusunun aynı sinirler tarafından (n. Bursa musculi semimembranosi. Genellikle eklem boşluğu ile bağlantılıdır. . ∗ Eklemin yan taraflarında bulunan bursa’lar.

membrana interossea antebrachii ile benzer fonksiyona sahiptir. Membrana interossea cruruis . Çok az kayma hareketine izin verir. . Ayak bileği ekleminin kuvvetinin çoğu bu ekleme bağlıdır. tibiofibularis distalis (inferior) = Syndesmosis tibiofibularis : Syndesmosis tipi eklemdir ve bu nedenle kapsülü yoktur.Art. Tibia ile fibula’nın interosseus kenarları arasında uzanır.

talofibulare anterius. lig. plana tipi eklemdir. Ayağın aşırı inversiyonunu önler. Art. fibula ve talus arasında kurulu ginglymus tipi eklemdir. Bu ligamentin yaralanmaları öncekine göre daha sıktır ve genellikle plantar fleksiyon yapmış ayakta inversiyon sırasında olur.v. tibialis anterior. plana tipi eklemdir. talocalcaneonavicularis : Talus ve calcaneus’un ön kısımları arasında art. calcaneocuboidea Art. Ayağın aşırı eversiyonunu önler. 4 parçası vardır.Lig. mediale (deltoideum). laterale. Malleolus medialis ve/veya malleolus lateralis kırıkları ile birlikte olan medial yada lateral çıkıklar Pott kırığı olarak bilinir.Lig. talocruralis : Tibia.Membranın proksimal ucuna yakın olarak bulunan bir açıklıktan a.Lig. Şiddetli eversiyonda sık olarak meydana gelir. subtalaris (talocalcanea) : Talus ve calcaneus’un arka kısımları arasında art. Art. iki eklemden oluşur. Bu ekleme os naviculare’de katılır. fibularis’in perforan bir dalı geçer. talocalcaneonavicularis’le birlikte hareket eder. Art. Pars tibionavicularis pars tibiocalcanea . malleolus medialis ile tarsal kemikler arasında uzanır. Ön yüzünde a. Art. .pars tibiotalaris posterior . Ligamentleri . talonaviculare . distal kısmında bulunan açıklıktan ise a. talofibulare posterius ve lig.pars tibiotalaris anterior . tarsi transversa (Chopart eklemi. tibialis anterior ve n. fibularis profundus seyreder. Lig. talocalcaneum interossei denilen ligamenti sinus tarsi’dedir ve sulcus tali’den sulcus calcanei’ye uzanır. midtarsal eklem): Ayak amputasyon hattı olarak (Chopart amputasyonu ) kullanılan bu eklem. talocalcaneonavicularis + Art. calcaneofibulare denilen üç parçası vardır. Ayak bu eklemde dorsifleksiyon (ekstensiyon) ve plantar fleksiyon (fleksiyon) yapar. Ligamentleri . Art. Ayak bileği eklemi vücutta en sık yaralanan eklemdir. Lig. malleolus lateralis’ten başlar.

eklemin en önemli ligamentidir. Arcus longitudinalis medialis’in devamlılığında önemli rol oynar. . yay ligament). bifurcatum’un pars calcaneonavicularis’i . Ayak kubbesine verdiği elastikiyet nedeniyle kopması durumunda düz tabanlık (pes planus) olur.. talus başını destekler.Lig.Ayağın uzun arkusunun devamlılığında önemli rolü olan bu ligament.Lig. Sustentaculum tali ile os naviculare arasında uzanır. calcaneonaviculare plantare (spring ligament.

lig. calcaneocuboideum plantare). bifurcatum. Bu tünelden m. fibularis longus’un tendonu geçer. lateralis’in Arcus longitudinalis devamlılığında önemlidir. . plantare brevis (lig. calcaneonaviculare (medial parça) denilen iki parçası vardır. Calcaneus ile os cuboideum arasında uzanır. tibialis anterior. subtalaris’te yapılır.Lig.Lig. calcaneocuboidea: Art. deltoideum tarafından kontrol edilir. art. Eversiyon. Lig. tibialis posterior ve lig. cuboid kemiğin plantar yüzündeki oluğu bir tünel haline getirir. Bu hareket plantar fleksiyon’la artar. . Calcaneus’tan os cuboideum ve ligament. Inversiyon = Supinasyon + Adduksiyon Abduksiyon Eversiyon = Pronasyon + (ayak tabanı içe bakar) (ayak tabanı dışa bakar) Inversiyon. başlıca art. 2 . Ayakta inversiyon yaralanmaları daha sık görülür ve ilk zarar gören ligament. M. Bu . tarsal kemiklerle ilgili en uzun ligamenttir . eklemin üst yüzünde bulunan“Y” şekilli bir ligamenttir. plana tipi eklemdir (bazı kaynaklarda sellar tip eklem kabül edilmektedir). ∗ Ayak rotasyon ve kayma hareketlerini (inversiyon ve eversiyon). calcaneocuboideum (lateral parça) ve lig. Ligamentum plantare longum.5 metatarsal kemiklerin bazislerine uzanır. arcus longitudinalis lateralis’in çökmesini önleyen en önemli faktördür . dorsal fleksiyon’la artar.Art. Fibular kaslar ve lig. plantare longum. tarsi transversa’da yapar. subtalaris ve art. m.Lig. talofibulare anterius’tur. önceki ligamentin altındadır. talocalcaneum interosseum tarafından kontrol edilir. Ligamentleri .

interphalangeales : Falanks’lar arasında ginglymus tipi eklemlerdir. Artt. metatarsal kemikler tarafından oluşturulur. AYAK ARKUS’LARI I . ellipsoidea tipi eklemlerdir. flexor hallucis brevis’in medial parçası da bu arkusun devamlılığında önemli yapılardır. Art. m. metatarsofalangeal eklemin deformasyonudur. Bu arkusun devamlılığında en önemli yapı . cuneocuboideum: Art. m. Artt. Lig. Artt. fibularis longus. III . m. Arkusun en yüksek noktasını talus yapar. flexor digitorum longus’un lateral . os cuboideum ve 4. tüm tarsal kemikler ve ilk 3 metatarsal kemik tarafından yapılır. plana tipi eklemdir. Artt. cuboideonavicularis: Eklem yüzleri arasında (interosseus) ligamentler bulunduğundan genellikle syndesmosis tipi eklem kabül edilir. Ayak amputasyonunda (Lisfranc amputasyonu ) kullanılır. plana tipi eklemlerdir. II . fleksiyon-ekstensiyon. m. adduksiyonabduksiyon ve sirkumdüksiyon hareketleri yapar.Arcus longitudinalis lateralis: Calcaneus. cuneonavicularis: Art. metatarsophalangeales : Art.Art. plana tipi eklemlerdir. Hallux valgus. M. Gout’da aynı eklemi tutan metabolik bir hastalıktır. 1. M. bu arkusun en yüksek noktasını yapar. intercuneiformes ve Art. calcaneocuboideum plantare (lig. Calcaneus. flexor hallucis longus. Artt. intermetatarsales : Metatarsal kemiklerin bazisleri arasında art. flexor digitorum longus’un medial parçası ve ayağın intrinsik kaslarından özellikle m. fibularis longus’un tendonu bu arkusun devamlılığında en önemli yapıdır .Arcus longitudinalis medialis: Os cuboideum hariç.Arcus transversus: Distal sıra tarsal kemikler ile metatarsal kemiklerin bazisleri tarafından oluşturulur. plana tipi eklemlerdir. plantare longum ve lig. plantare brevis). ligamentum calcaneonaviculare plantare ’dir. Bu eklemlerde proksimal falankslar. tarsometatarsales (Lisfranc eklemi) : Art. tibialis posterior. ile 5.

auriculotemporalis ve a. facialis. sadece öne doğru olur. Art.v. kırıklarında yada çıkıklarında bu yapılar yaralanabilir. içten n. Temporomandibular eklemin çıkıkları. bu arkusun devamlılığında önemlidir. parmakla ilgili intrinsik kaslar. . Discus articularisi vardır. fibröz yapıdadır.yarımı ve 5. Diğer eklemlerden farklı olarak eklem yüzlerini örten kıkırdak. bicondylaris tipi eklemdir. Arkada topuk. ellipsoidea tipi ekleme uyar. Ayak birisi arkada. Tek taraflı düşünüldüğünde art. metatarsal kemiğin alt yüzünde bulunan iki sesamoid kemik ve dört tane metatarsal kemiğin başlarıdır. beşi önde olan 6 noktada yere temas eder. maxillaris ile komşu olduğundan. Eklem dıştan n. önde ise 1. ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS Başın tek hareketli eklemidir.

temporalis superficialis ve a. sphenomandibulare. derin boyun fasiyasının kalınlaşmış bir parçasıdır. Kalın olan orta kısmına ligamentum atlantooccipitale anterius denir ve aşağıya doğru ligamentum longitudinale anterius olarak devam eder. bir miktar lateral fleksiyon ve rotasyon yaptırır. auriculotemporalis taşır. maxillaris’den gelen dallarla beslenir. Sinirleri: Eklemin duyusunu n. Bu ligament ile collum mandibula arasından n. laterale (temporomandibulare). Mandibula’nın arkaya doğru hareketini sınırlar ve böylece meatus acusticus externus’u korur. a.Membrana atlantooccipitalis anterior. auriculotemporalis. Arterleri: A. mandibularis’in masseterik dalları ve n. eklem kapsülünün kalınlaşması ile oluşur. öne bu eklemde aşağı (depresyon)-yukarı ve rotasyon (elevasyon).Lig. . arcus branchialis kıkırdağının (Meckel kıkırdağı) kalıntısıdır. Hareketleri: Mandibula. maxillaris ve a. 1. (protraksiyon)-arkaya (retraksiyon) hareketleri yapar. Ligamentleri .Lig. atlas ile foramen magnum’un ön kenarı arasında uzanır.Lig. alveolaris inferior geçer. ellipsoidea tipi eklemdir. Dış yüzü parotis bezi ile komşudur. . Çiğneme kaslarının fonksiyonu sonucu olan tüm bu hareketler. Üst ucuna yakın chorda tympani bu ligamenti çaprazlar. .v. mastikasyon adı ile bilinir. ARTICULATIONES VERTEBRALES Art. atlantooccipitalis: Atlas ile os occipitale arasında art. stylomandibulare. Başa fleksiyon-ekstensiyon.v.n.Ligamentleri . İki tarafın eklemi birlikte hareket eder.

vertebralis ve n. . başın rotasyon hareketlerini kontrol eden esas ligamentlerdir. suboccipitalis (1. flavum ile benzer olan bu membran. plana.Membrana atlantooccipitalis posterior. Art. ortadaki ise art. yapıldığı Ortada articulatio bulunan ise başın rotasyon atlantoaxialis mediana’dır. alaria. Ligg. a. Yanlarda olan ikisi articulatio atlantoaxialis hareketlerinin Ligamentleri lateralis’dir. Dens axis’ten foramen magnum’un yan kenarlarına uzanır. Seyir bakımından lig. trochoidea tipi eklemdir. atlantoaxialis: Üç eklemden oluşur. Yanlardakiler art. servikal spinal sinir) tarafından delinir. atlas ile foramen magnum’un arka kenarı arasında uzanır. İki tanedir..

. atlas ile axis arasında yoktur. En ince olanları üst torakal bölgede. . axis’den sacrum’a kadar bütün omur gövdeleri arasında vardır. Başın aşırı fleksiyonunu önler. Servikal bölgedeki herniasyonlar da sıktır.Ligamentum longitudinale anterius. Sadece. Toplam 23 tane olup. Nucleus pulposus avaskülerdir. Bu ligamentten ayrılan fasikülüs’ler ligamente haç şeklinde bir görünüm verir (ligamentum cruciforme atlantis). Ligamentum longitudinale posterius’un axis’ten itibaren yukarı doğru devamıdır. Genellikle C5 . kısmını genellikle dışarı anulus çıkar. Ligg.Ligamentum transversum atlantis: Atlas’ın massa lateralisleri arasında uzanır. vertebra gövdelerinin ön yüzünü örten bu ligament columna vertebralis’in aşırı ekstensiyonunu önler.Ligamentum apicis dentis. Discus intervertebralis: Vertebra gövdeleri arasındaki en kuvvetli bağlantıyı sağlayan bu oluşumlar.C6 ile C6 . bunu çevreleyen daha sert yapıdaki periferik kısımına da anulus fibrosus adı verilir. en kalınları ise lumbal bölgededir. dens axis’in tepesinden foramen magnum’a uzanır. Symphysis intervertebralis: Vertebra gövdeleri arasındaki symphysis tipi eklemlerdir. posterolateral yırtarak Herniasyon genellikle alt lumbal bölgede (özellikle L4 .S1 arasında) olur.L5 ve L5 . Ligamentleri .Membrana tectoria: Yukarıda bahsedilen ligamentlerin hepsini arkadan örter.. Gövdeler arasında discus intervertebralis denilen elastik yapılar bulunur. columna vertebralis’in tüm uzunluğunun 1/4’nü yapar. Discus intervertebralis’in orta kısmına nucleus pulposus. . alaria’lar arasındadır. Disk fibrosus’un herniasyonlarında zayıf olan nucleus pulposus.C7 seviyelerinde olur.

. Bu eklemler. membrana tectoria’nın devamı olarak C2’den başlar. komşu olduğu spinal sinirler etkilenebilir. plana tipi eklemlerdir. zygapophysiales: Komşu vertebraların processus articularis superior ve inferiorları arasında kurulu art. . Canalis vertebralis içinde aşağı doğru iner ve canalis sacralis’e kadar uzanır. columna vertebralis’in aşırı fleksiyonunu önler. Artt. foramen intervertebrale’lere yakın oldukları için yaralanmaları yada hastalıklarında. Klinikte faset eklemler adı ile bilinir.Ligamentum longitudinale posterius. Vertebra gövdelerinin arka yüzünü örten bu ligament.

sirkumdüksiyon ve rotasyon hareketleri yapabilir. flava. Columna vertebralis özellikle symphysis intervertebralis ve artt. komşu processus spinosusları tüm uzunluğunca birbirine bağlar. lateral fleksiyon. intertransversaria. atlas’tan 1. Discus articularis’i vardır. Bu seviyede supraspinal ligamentlerin karşılığı olarak bulunur (Bazı kaynaklarda ligg. Omurganın aşırı fleksiyonunu ve rotasyonunu önler. sacrococcygea: Symphysis tipi eklemdir. sakral verebra’ya kadar tüm lamina arcus vertebrale’leri birbirine bağlayan sarı renkli bağlardır.Ligamentleri . Lateral fleksiyon en fazla servikal ve lumbal bölgelerde yapılır. Columna vertebralis’te yapılabilen en geniş hareket fleksiyon’dur ve en fazla servikal bölgede yapılır.Ligg. supraspinalia. servikal vertebra’nın processus spinosus’u ile protuberentia occipitalis externa arasında uzanır. Sakrum’un apeksi ile koksiks’in bazisi arasındadır. .Ligg. . Omurganın dik durmasına ve omurganın normal kavislerinin korunmasına yardım eder. Art. Art. 7. servikal vertebra’dan sakrum’a kadar processus spinosus’ların uçlarını birbirine bağlar.Ligamentum nuchae. interspinalia. Başın dik tutulmasına yardım eder ve fleksiyonunu önler.Ligg. lumbal vertebra’nın sakrum ile yaptığı eklemdir. zygapophysiales aracılığı ile fleksiyon-ekstensiyon. zygapophysialis) ve onların bağlarının aynısını içerir. .Ligg. komşu processus transversus’lar arasında uzanan ince ligamentlerdir. Daha önce bahsedilen her iki eklemi (symphysis intervertebralis ve art. lumbosacralis: 5. . 7. transversus’undan crista iliaca’ya uzanan vertebropelvik bir ligamenti vardır. Artt. Lumbal bölgede membranöz yapıdadırlar. interspinalia’ların da karşılığı olarak kabül edilmektedir). iliolumbale denilen 5. lumbar vertebra’nın proc. . intercoccygeales: Koksiks’in segmentleri arasında kurulu symphysis tipi eklemlerdir. İlaveten lig.

karşı taraf ligg. supraspinalia. longitudinale posterius. hareketi ise. lig. .Rotasyon. Fleksiyon hareketi. flava tarafından. lig. intertransversaria ile lig. interspinalia ve ligg. en fazla üst torakal bölgede en az ise lumbal bölgede yapılır. Lateral fleksiyonu. flava ve ligg. ekstensiyon longitudinale anterius tarafından sınırlanır. longitudinale anterius’un karşı yarımı sınırlar. ligg. Servikal bölgede rotasyon bir miktar yapılabilir. lig.

plana tipi eklemlerdir. kaburga sternum ile synchondrosis tipi. . costoxiphoidea . omurga gövdelerinde sadece birer tam eklem yüzü bulunur. diğer kaburgalar iki omur’un komşu kenarları arasına girer.Ligamentum capitis costae intraarticulare: Caput costae’daki crista capitis costae ile discus intervertebralis arasındadır. 10. Ligamentleri . kaburgada yoktur . 11 ve 12. Ligamentleri .Ligg. 10.Ligamentum sternocostale intraarticulare: Sadece 2. 1.Ligamentum capitis costae radiatum . . 11. 1. ve 12. sonra gelen 6 kaburga ise plana tipi eklem yapar. bu eklemlerde yoktur .Ligg. sternocostales (Kaburgaların sternum ile yaptığı eklemler) 1. 1. plana tipi eklemlerdir. kaburgalar’da bu eklem yoktur . Artt. 10. . kaburga başları sadece bir omur gövdesi ile eklem yaparken.ARTICULATIONES THORACIS Artt. costotransversa: Tuberculum costae’lar üzerindeki eklem yüzü ile processus transversus’lar üzerindeki eklem yüzü arasında kurulu olan art.Ligamentum costotransversum superius: 1.Ligamentum costotransversum laterale Artt. torakal omur’da 1. sternocostalia radiata . kaburga için bir tam eklem yüzü ile 2. kaburga için bir yarım eklem yüzü vardır.Ligamentum costotransversum: Kaburga boynu ile karşılık gelen processus transversus arasındaki boşluğu (foramen costotransversum) doldurur. capitis costae: Kaburga başları ile torakal vertebra gövdeleri arasında art. Ligamentleri . kaburgaların crista capitis costae’sı olmadığından. 11 ve 12. 11 ve 12. kaburganın eklemi içinde bulunur .

7. 40 yaş civarında kemikleşerek synchondrosis’e döner. Bu eklem. yoktur. interchondrales: 6. kaburgaların kıkırdak kısımlarının komşu kenarlarının yapmış olduğu art. Ancak ileri yaşlarda bu disk kemikleşir ve synchondrosis tipi ekleme döner.Artt. Symphysis tipi eklemdir. costochondrales: Kaburgaların kemik ve kıkırdak kısımları arasında kaynaşma (synchondrosis) şeklindeki eklemlerdir. T10 seviyesindedir. Articulatio manubriosternalis: Manubrium sterni ile corpus sterni arasındaki bu eklem.8 ve 9. Artt. Hareket . Arada fibrokartilaginöz bir disk vardır ve bu nedenle symphysis tipi eklemdir. Articulatio xiphosternalis: Corpus sterni ile processus xiphoideus arasındadır. T 5 seviyesindedir. plana tipi eklemlerdir. intercostales (Kaburgalar arası eklemler) Artt. angulus sterni seviyesindedir. ARTICULATIONES STERNALES Sternum’un üç kısmı iki eklemle birbirine bağlanmıştır.